!@ !mEt rama{jay nm@ !rgfknayki sEmt !

rgfknat prpfrhfmE] nm@

tiRvarat[mf - vdkAl
;lfltftilf 'ZnftRqiy<qfq epRmaqf s[f[tiyi[f `Rkilf ec[fB nfyastckmf ucfcritftpF 'mfepRmaA[cf Esvikfkv<mf. ;tbfK `vkacmf ;lfAley[fbalf pi[fvRmf `mfRtcfvati[ i paCrtfAtkf Pbv<mf@ ni[f[Rqagf ktiyi[fbi mbfeba[fbilfEl[f enDgfkalmf piAzecyft niAl kzinfEt[f u[f[ RQkfki[ita[ niAl uknfEt[f u[f crE] cre][f{mf T]iv< p>]fEd[f m[f[ iRqayf ni[fb niAl 'mkfKtf tIrftfT va[vrf tmf vazfcfci tr vritfEt[f u[fA[ ;[f[Rqalf ;[i 'mkfEkarf prEmbfbamlf '[f tiRmalf `Adkfklmf ekaqf '[fA[ nIEy. `t[f pi[f[ rf, m]iAy EsvitfT (`FtfT), YM[fB MAbkqf ;R krgfkAqy<mf tdfdv<mf. pi[f[ rf kIEz uqfq ;ramay] cfElakmf PbEv]fDmf. ekqslfya sHpfrja ram p>rfva snftfya pfrvrftftEt utftixfd nrcarftfT\l krftftvfymf Atvma[f[ ikmf '[fB PbiypF, epRmaqf epdfFAytf tibkfkEv]fDmf. pi[f[ rf KRprmfpAr t[iy[fkAqcf Esvikfkv<mf. `tavT - Omf `sfmtf KRpfEya nm@, `sfmtf prmKRpfEya nm@, `sfmtf srfvKRpfEya nm@, !mEt nikmanft mhaEtcikay nm@, `sfmtf Etcik msfmtIy prmacarfyan Ecxanf KYRnf !mnf lXfm] Eyakip<gfkv mhap>rfe]q Mnimf yaMnmf rammf ptfmviElacnmf M[ivrmf natmf cdtfEvxi]mf EsEncmf cf riyminftirashcrmf naray]mf smfcfrEy '[fB PbEv]fDmf. etadrfnfT ~carfy prmfpAr t[iy[fkAqkf PbEv]fDmf. `t[f pi[f[ rf `xfdaXr mnftfrtfti[alf (Omf nEma naray]ay '[fpT `xfdaXrmf) ptfT MAb pfra]ayammf ecyfyEv]fDmf. `DtfT - !pkvtakfwya !mnf naray] pfrItfyrftftmf ;jfyagfkmf tcsgfkiyakmf `xfdaXr mha mnftfr jpmf krixfEy - '[fB sgfklfpmf ecyfT, `xfdaXr jpmf ecyfyv<mf. etadrfnfT, !AvK]fdtftilf 'ZnftRqiy<qfq 'mfepRmaE[ nmfMAdy ;lfltftilf caqkframmak vnfTqfqtak ']f]v<mf. kIEz uqfq cfElakmf Pbv<mf@ PrfmatInf tivfy Elakmf tt{ m]imymf m]fdpmf ttfr Ecxmf tsfminf tfrfmati pIdmf tTpri kmlmf camakfrahi]I c vixf}mf EtvI vip>xay<t k]Mrkmf paTEk AvnEtymf EsEncmf tfvar palanf KMtMkk]a[f vixf}pkftanf pfrptfEy `DtfT epRmaqi[f M[fpak, t[T vlT pkfktftilf, tiRvaratA[kfK uriy patftirgfkAq, kIEz uqfq pdtftilf ka]fpitftT Epalf `AmtfTkf ekaqfqv<mf.

`nftpf patftirtftiA[ vlT Akyalf YMFkf eka]fD. epRmaqf M[fpak YMkfKkfK Enrakkf ka]fpikfkv<mf. `A[tfTpf patftirgfkqiLmf TqciAycf Ecrfkfkv<mf. `DtfT Orf utftr]i tIrftftmf 'DtfTkf eka]fD. `t[f pi[f[ rf patftirgfkqilf tIrftfttfAtcf Ecrfkfkv<mf.dtfAty<mf pfEraX]mf (etqitf T) ecyfT ekaqfqv<mf. `nft tIrftftmf 'mfepRma[i[f tiRvFkqiliRnfT epRki vRmf kgfAk '[fB ']f]ikf ekaqfqv<mf.tilf uqfq srfvarftftEtay patftirtftilf . pi[f[ rf. "Z MAb `xfdaXr mnftfrmf eka]fD jpikfkv<mf. pcfAc kbfp>rmf ~kiyvbfAbcf Ecrfkfkv<mf. pi[f[ rf kIEz uqfqpF Crpi MtftiAr ka]fpikfkv<mf. . `nft tIrftftmf eka]fD t[fA[y<mf ~ratA[ ecyfy<mf ."lkfkayf. KgfKmpfp>..

. epRmaqf M[fpakkf kadfdv<mf `lflT kbfp>rhartfti ecyfyv<mf. . mnftfrp<xfpmf Tqci .tmf sfnanasnmf smrfpfpyami .'[fB PbiypF. m]iAy EsvitftpF.tmf `rfkfymf smrfpfpyami .tIpmf smrfpfpyami . pi[f vRmf p<RxsJkft vrikAqkf PbiypF tiRmwfc[mf ecyfyEv]fDmf. Ctftma[ ulrfnft T]i eka]fD TAdtfT epdfFyilf "qpfp]f]v<mf..'[fB PbiypF EcrfkfkEv]fDmf. pi[f[ rf tiRm]iAycf EsvitftpFEy.RnfT YM[fB MAb.RnfT . pi[f[ rf epRmaAqtf tiRmwfc[ patftirtftilf "qpf p]f]v<mf. YM[fB MAby<mf pfrtikfrh patftirtftilf Ecrfkfkv<mf.. hri@ Omf. m]iAycf EsvitftpF.'[fB PbiypF samfpfra]i T\pmf kadfdv<mf. epRmaAq `lgfkarasnmf epRmaqi[f tiREm[iyilf . kfR]aEnahvfytatEy. `kf[ ~yahvItEy. (2) hri@ Omf.r]fD MAby<mf pfrtikfrh patftirtftilf Ecrfkfkv<mf. pi[f[ rf . pi[f[ rf `rfkfymf.. epRmaQkfKkf ka]fpitfT . hri@ Omf.tmf mnftfrasnmf smrfpfpyami '[fB PbiypF oR p<xfptfAtEya `lflT oR TqciAyEya epRmaqf epdfFyilf EcrfkfkEv]fDmf.T Epa[fB patfy patftirtftilf .T Epa[fB ~cm[ patftirtftilf . mlrfkqf MtliyvbfAb oR tdfFlf AvtfT. (1) hri@ Omf `kf[ imIEd p<Erahitmf. ykfysfyEtvmfRtfvijmf. Orf utftr]i nIrf 'DtfTkf eka]fD.r]fD MAb. . oR pwfCtf tiriAy enyfyilf nA[tfT. hri@ Omf '[fB .T\pmf smrfpfpyami .r]fD MAb ucfcrikfkv<mf.'[fB PbiypF cnft[mf p>cEv]fDmf. tiRmwfc[mf `DtfT oR TqciAy TAqyidfd tdfFlf .hri@ Omf pi[f[ rf EmEl PbiypF `rfkfymf.'[fB PbiypF `nft tIrftfttfAt pfrtikfrh patftirtftilf Ecrfkfkv<mf. patfymf.tiRvarat[ ~rmf pmf mnftfrasnmf . etadrfnfT . ~cm[Iy mf smrfpfpikfkv<mf.tmf `lgfkarasnmf smrfpfpyami . Ehatarmf rtf[ tatmmf. etadrfnfT kIEz uqfq Evt vi]f]pfpmf ecyfy Ev]fDmf. Orf utftr]i nIrf 'DtfTkf eka]fD. . ~cm[Iymf smrfpfpikfkv<mf. patfymf. hri@ Omf shsfrcIrfxa p<Rx@ shsfraXfsf shsfrpatf sp>mimfvicfvEtavfRtfva `tfytixfdtftcagfKlmf p<Rx "EvtKmfsrfvmf ytfp>tmf ycfcpvfymf utamfRtttfvsfEyca[@ yt[fE[natiErahti "tavansfymhima `EtajfyaKmfsfcp<Rx@ paEtasfyvicfvap>ta[i . `rfkfy patftirtftiliRnfT Orf utftr]i nIrf 'DtfTkfeka]fD. `tA[ 'DtfT hri@ Omf.

etadrfnfT pi[f vRmf sfElaktfAtkf PbEv]fDmf. pi[f[ rf . cnfEnaEtvIrpixfdEy. ~cmnIymf smrfpfpikfkv<mf.'[fB PbiypF. oR TqciAy epRmaqf tiREm[iyilf smrfpfpikfk Ev]fDmf. tqiAk smrfpfpitftlf epRmaQkfK M[fpak pfrsatgfkAq AvtfT. esqvrfE] sftalivrfEy m]ik]kciEt EkakfRtatfta[f sHpkfva[f pXfya[f Epajfyamf cElhfyanf prmmthvisf Esaxfymnfnmf nitay na[acaAkREptmf ttikfRt shitmf XIrpanIy y<kftmf tamfp>lmf catfmE[sfAm pfrtitivsmhmf ma[smf klfpyami etadrfnfT m]iAycf EsvitfTkf eka]fD. `xfdaXrmf (Omf nEma naray]ay) PbiypF.. .tA[tf etadrfnfT kIEz uqfq . etadrfnfT m]iAycf EsvitftpF tIparftfti ka]fpikfkv<mf.tmf Epajfyas[mf smrfpfpyami . cmfEyarpixfdvnfTn@ hri@ Omf . patfymf.niEhatatfssfyprfhixi.ramay]mf tpsfvatfyaynirtmf tpsfvIvakfvitamf vrmf nartmf pripfRcfc valfmIkirf Mni p<gfkvmf (2) !mtfpakvtmf tasamavirp>cf ecqri@ sfmyma[Mkamfp<j@ pItamfprtr@ sakfvIsaXanf m[fmtm[fmt@ AvK]fEdT pErElaEk cf riyasarftftmf jktfpti@ ~sfEt vixf}rcinftiyatfma pkfAtrf pakvAtsfsh `rfcfcA[ Omf Omf Omf Omf Omf Omf Omf Omf Omf Omf Omf Omf Ekcvay nm@ naray]ay nm@ matvay nm@ Ekavinftay nm@ vixf]Ev nm@ mTsJtnay nm@ tfrivikfrmay nm@ vam[ay nm@ !tray nm@ hfRxIEkcay nm@ ptfmnapay nm@ taEmatray nm@ smsft privaray !mEt naray]ay nm@ Omf '[fB PbiypF epRmaQkfK `rfcfcA[ ecyfyv<mf. Orf utftr]i tIrftfttftalf `tA[pf pfEraXikfkEv]fDmf (`t[f mIti tIrftfttfAt etqikfk Ev]fDmf). kfras MtftiAr ecyfT. tqiAkAycf smrfpfpikfkv<mf. ~EpapvnfT pItEy. pakvt cfElakgfkAqkf Pbv<mf (1) . etadrfnfT `rfkfymf.ramay].

p<[rfmnftiras[mf pzmf. cibfbwf ciB kaEl vnfT u[fA[ EcvitfT.bfAbpf pAb ekaqfva[f `[fB ka]f Ekavinfta 'bfAbkfKmf "zf "zf pibvikfKmf u[f t[fE[aD ubfEbaEm ~Evamf u[kfEk namf ~dfecyfEvamf mbfAb nmf kamgfkqf mabfB . pi[f[ rf kIEz uqfq tivfypf pirpnft catfTMAb ecyfyEv]fDmf. plfla]fD plfla]fD plflayirtfta]fD plEkaF W\bayirmf mlfla]fd ti]fEtaqf m]iv]f]a. u[f EcvF ecvfvi tiRkfkapfp<. evbfbiAl.'[fB PbiypF TqciAy epRmaqidmf Ecrfkfk Ev]fDmf. `FEyaEmaDmf ni[fE[aDmf pirivi[fbi ~yirmf plfla]fD vFvayf ni[f vlmarfpfpi[ilf vazfki[fb mgfAky<mf plfla]fD vFvarf Ecati vltfT uAby<mf Cdrf ~ziy<mf plfla]fD pAdEparf p<kfK MzgfKmf `pfpawfc c[f[ iyMmf plfla]fEd .pfpriCArpfparf :rf .[fp<Bvrf 'mfpavayf.tmf p<[ rfmnftirasnmf smrfpfpyami . TqciAy 'DtfT . krfpfp>rhartfti ecyftpF . vgfkkf kdlf kAdnft matvA[kf EkcvA[ tigfkqf tiRMktfTcf Ecyf ."Ela 'mfpavayf.'[fB krfpfp>rtfAt kIEz EcrftfT vidEv]fDmf.Abwfci `gfkpf pAb eka]fd ~bfAb `]i p<TAvpf Apgfkmltf t]f etriylf pdfdrfpira[f EkaAt eca[f[ cgfktf tmizfmaAl MpfpTmf tpfpaEm . u[f epabfbamAr `FEy EpabfBmf epaRqf Ekqayf epbfbmf EmyftfT u]f}mf Kltftilf pibnfT nI KbfEbvlf 'gfkAqkf ekaqfqamlf EpakaT .Omf ttf vixfE]a@ prmmf ptmf stapcfynftisJry@ titIvcXHrattmf ttfvipfraEsavipnfyEva jakfRvaRmf ssfyminftEt vixfE]arfytfprmmfptmf Omf .gfK .Azyarf ec[fB .. pakfK Mtla[vbfAbpf epRmaQkfK M[fpak AvtfT. catfTMAb m]iAycf EsvitfTkf eka]fD.r]fD malf vArtf Etaqf ecgfk]f tiRMktfTcf eclfvtf tiRmalalf 'gfKmf tiRvRqf epbfB .

.wa[iyrfkqf ec[f[ iy]i Ecrf T\pfp<lf Evtanft EtcikE[.rama{cpf piqfqa[f matkvalf vaZmf `]i nikmanft KR . etadrfnfT . pi[f[ rf .vaziyv[f Ekatilatf ta]f mlArkf eka]fdaFkf eka]fFRkfKmf tItilarf nlfElarf tibqf prfygfkasnmf m]iAycf EsvitfT. !rgfk !ym{ptfrva m{tinmf smfvrftfty !mnf. srfv Etc tsakaEl xfvvfyaht prakfrma ramaWjarfy tivfyajfw a vrftfttamf `pivrftfttamf ramaWjarfy tivfyajfw a pfrtivasr Mjfvla tiknftvfyapinI p>yatf sahi Elak hiAtxi]I !mnf. . tIrftfttfAty<mf `A[vRkfKmf ekaDkfkEv]fDmf. .'[fB Pb Ev]fDmf.. pfrsatgfkAqy<mf.vazi `v[f mab[f mAby<mf . !rgfk !ym{ptfrva m{tinmf smfvrftfty nEma ramaWjarfyay Evtanftarftft prtayiEn ~tfEry ptfmnaparfy sHtay K]caliEn ramaWj tyapatfrmf jfw an Avrakfy p>x]mf !mtf Evgfkd natarfymf vnfEt Evtanft Etcikmf vazi .'[fB ucfcritftpF epRmaqf epdfFAy YM d Ev]fDmf.pfpFyak tiRvarat[tfAtpf p>rftfti ecyfy Ev]fDmf. cnft[mf.'[fB epRmaqidmf smrfpfpikfkv<mf.[f[ emaR W\bfba]fFRmf vaziy]i T\pfp<lf vR nikmanftacariy[f vaziyv[f patarvinft mlrf . etadrfnfT `rfkfymf. Tqci Mtla[vbfAb cibiT pfrsatmak 'DtfTkf ekaqfqv<mf.Eyak nitframf KRxfv . patfymf. ~cmnIymf smrfpfpikfkv<mf.rama{c[f paFyMmf EtBmfpF uArkfKmf cIrf vwfcpf prcmymf mabfbvnfEta[f vaziEy m[f{p<kzfpf p>T\ra[f m[MkpfEpa[f vaziEy kwfctf tiRmgfAk y<kkfkvnfEta[f vaziEy kliy{Ar KFeka]fd kRtfTAdEya[f vaziEy ecwfecalf tmizfmAbkqf etqinfTArpfEpa[f vaziEy tiRmAlmalf tiRm]iyayfcf cibkfkvnfEta[f vaziEy twfcpf prktiAy tnftRqfEva[f vaziEy t]fdmizftfT\pfp<lf tiREvgfkdv[f vaziEy na[ilMmf ta[f vaz na[fmAbkqf tamf vaz mankri[f mab[f mAb vaz .srfv `pratmf Xmsfv .~rat `Rqf `Mtmf epatinft Ekayilf `mfp<ytfEta[f `Eyatfti m[f[ bfK `qitft Ekayilf Etarat t[ivIr[f etaZt Ekayilf TA]ya[ vId]bfKtf TA]yagf Ekayilf Ecrat py[f 'lflamf EcrfkfKmf Ekayilf ecZmAbyi[f Mtlf 'ZtfTcf Ecrfnft Ekayilf tIrat viA[ `A[tfTmf tIrfkfKmf Ekayilf tiRvrgfkmf '[tf tikZmf Ekayilf taE[. oR TqciAy . epRmaqf tiREm[i mIT uqfq p<xfpmf.tmf prfygfkac[mf smrfpfpyami .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful