You are on page 1of 5

TLE –Lec\ia 1 1

LEC|IA 1: INTRODUCERE

1.1. Definirea disciplinei TLE

Abrevieri: TLE = Teoria Linear` a Elasticit`\ii


TNE = Teoria Nelinear` a Elasticit`\ii
MSD = Mecanica Solidului Deformabil
RM = Rezisten\a Materialelor
MDF = Metoda Diferen\elor Finite
MEF = Metoda Elementelor Finite

Ex 1.1: Explica\i abrevierea TLE ]i TNE cu exemplificare [n MDF.(vezi anexa A)

Serie Taylor ← Reprezentarea func\iilor dup` Taylor : Orice polinom p(x) de gradul n se
poate reprezenta prin valorile derivatelor sale p@n` la ordinal n, calculate` [ntr-un punct
arbitrar x. ( fig. 1.1 )

1
f ( x + ∆x) = f ( x) + f ' ( x)(∆x) +
1!
1 1
+ f ′′( x)(∆x) 2 + ... + f ( n ) ( x)(∆x) n +
2! n!
+ rest

Fig. 1.1: Formula lui Taylor pentru polinoame algebrice

Defini\ia 1: Disciplina TLE este o ramur` a Mecanicii Solidelui Deformabil (fig. 1.1)
construit` pe baza unui set de aser\iuni (A), astfel [nc@t ea (disciplina) se constituie
intr-un model fizico-matematic COMPLET al ]tiin\ei.

Com: TLE este primul model complet al ]tiin\ei; nota\ie: ~ 1800(anul aproximativ);
~1890 – TLE – aprox. primul model complet al ]tiin\ei;
~1895 – Modelul electrodinamicii (Maxwell);
Nu exist` [nc` al III-lea model complet!

Com: un model complet:


- asigur` existen\a solu\iei;
- asigur` unicitatea solu\iei;
- ofer` algoritmii de ob\inere a solu\iei:
• solu\ii exacte – cu formule de calcul;
• solu\ii numerice – prin calcul automat.
TLE –Lec\ia 1 2

Com:
1
• TLE : f ( x + ∆x) ≅ f ( x) + f ′( x)(∆x) (se re\in [n calcule numai cre]terile
1!
lineare)
1 1 1
• TNE : f ( x + ∆x) ≅ f ( x) + f ' ( x)(∆x) + f ′′( x)(∆x) 2 + ... + f ( n ) ( x)(∆x) n
1! 2! n!

1.2. Modelul matematic al MDS; caz particular: TLE

• ( S) STUDIUL ( ASPECTUL ) STATIC AL PROBLEMEI


• ( G ) STUDIUL ( ASPECTUL ) GEOMETRIC AL PROBLEMEI
• (F) STUDIUL (ASPECTUL) FIZIC AL PROBLEMEI (PROPRIET~|ILE
CONSTITUTIVE ALE MATERIALULUI); [n TLE: propriet`\ile constitutive sunt
linear elastice.
-------------------
SINTEZA ( G) + ( F)
SINTEZA (S) + (G) + (F) ⇒ SISTEMUL COMPLET DE ECUA|II AL MDS ([n
particular: al TLE)
Com: Acela]i procedeu ]i pentru RM ( ≡ caz particular al TLE din punctual de vedere
al model`rii matematice)

~
1.3 Starea de tensiune σ ; reprezentare geometric` ]i matematic`
a)Starea de tensiune [n vecin`tatea unui punct P (fig. 1.2)
P: - punct material [n Mecanica teoretic`;
P : -particul` material` [n Mecanica Solidului (= pct. material + dV).

Com : pentru o mai bun` [n\elegere a tehnicii de notare: vezi RM (Timoshenko).

Fig. 1.2: Starea de tensiune: tensorul st`rii de tensiune σ~


TLE –Lec\ia 1 3

σ~ = tensorul st`rii de tensiune se define]te utilize@nd matricea st`rii de tensiune σ :


σ xx τ xy τ xz 
 
σ yy τ yz  ⇔ σ~ = iˆ ⊗ σ ⋅ iˆ
T
σ = τ yx
 τ zx τ zy σ zz 

b) Conven\ia de notare ]i de semn algebric (Timoshenko)


σ ⊥ΙΙ sau τ ⊥ΙΙ sunt nota\ii [n care indicii au urm`toarele semnifica\ii:
• ⊥ = indicele axei normale;
• ΙΙ = indicele axei paralele.
Com : (σ x , σ y , σ z )R.M ≡ (σ xx , σ yy , σ zz )TLE ]i au valori:
• pozitive (+) pentru [ntindere;
• negative (-) pentru compresiune.
Regula asigur` automat principiul dualit`\ii tensiunilor tangen\iale.

Ex 1.2 Se cunoa]te reprezentarea geometric` a unei st`ri de tensiune; s` se prezinte


entit`\ile σ ]i σ~ (fig. 1.3). Analog, se cunoa]te reprezentarea mathematic`
(matricial`) a unei st`ri de tensiune; s` se realizeze prezentarea geometric`(fig.1.4).

 
σ =  
?

 σ~ = ?
 

Fig. 1.3: Date: starea de tensiune (reprezentare geometric`); Se cer: σ ]i σ~ .

 2 −4 5 
σ =  − 8 − 3
 sim 7 

Fig. 1.4: Date: starea de tensiune (reprezentare matematic`); Se cere: reprezentarea


geometric`.
TLE –Lec\ia 1 4

Defini\ia 2: Se nume]te tensorul st`rii de tensiune σ~ entitatea matematic`:

σ~ = σ xx iˆx ⊗ iˆx + τ xy iˆx ⊗ iˆy + τ xz iˆx ⊗ iˆz + τ yz iˆy ⊗ iˆz + ... + σ zz iˆz ⊗ iˆz (1)
1444444444442444444444443
a 32= 9 termeni
Ex 1.3 Scrie\i rela\ia de mai sus sub form` compact` (matriceal`) astfel:
σ~ = iˆ ⊗ σ iˆ [n dou` variante:
T

In dou` variante : σ~ = iˆ ⊗ σ i{ˆ ≡ i{


T
ˆ T ⊗ σ iˆ
123 oper 2 oper 2 {
oper1 oper `1

Verifica\i regula opera\iilor din calculul matricial :


Calculul matricial:
A = B ⋅C ⋅ D
− asociativi tatea .. : DA. : . A = ( B ⋅ C )⋅ D = B ⋅ (C ⋅ D )
123 { 123
op1 op 2
142op4 1
3
op 2

− comutativi tatea : NU : A = B ⋅ C ⋅ D; A = C ⋅ B ⋅ D ⇔ A ≠ A

Rezolvare : ex 1.3: (de terminat, cu scriere detaliat` ]i complet`)


Exemplu:
 σ xx iˆx + τ xy iˆx + τ xz iˆz  σ xx iˆx + τ xy iˆx + τ xz iˆz 
T

{
[ ]T  
[ 
] 
σ~ = iˆ ⊗ σ ⋅{iˆ = iˆ ⊗ σ iˆ = iˆ ⊗ τ yx iˆy + σ yy iˆy + τ yz iˆy  = iˆx iˆy iˆz ⊗ τ yx iˆy + σ yy iˆy + τ yz iˆz  =
T

123 op1  τ iˆ + τ iˆ + σ iˆ  12 3 
ˆ ˆ ˆ 
123 1τ4
[ iˆT ] zx i z + τ zy i z + σ zz i z 
op 2 3 x1
 zx z zy z zz z 
4424443
(1 x 3)
14444424( 34 x1)
4443
(1 x1) =σ~

= iˆx ⊗ σ xx iˆx + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ ≡ σ xx iˆx ⊗ iˆx ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ ⇒ rel (1)


unde :
iˆx = versor
σ xx = scalar

PROPRIET~|ILE OPERATORULUI ⊗ (PRODUS TENSORIAL )

Aceste opera\ii se reg`sesc examin@nd urm`toarele simboluri ( operatori algebrici ) ]i


opera\ii cu versorii bazei canonice:
• produs scalar
× produs vectorial -ordinea de prioritate a opera\iilor
⊗ produs tensorial

iˆx ⊗ σ xx iˆx = σ xx iˆx ⊗ iˆx


Exemple cu opera\ii [ntre versori : iˆ ⋅ iˆ ⊗ iˆ × iˆ = 1 ⊗ iˆ = iˆ
y y z
{ 1 23x y y
op1=1 op 2 =i y

Com: ⊗ are efect numai asupra versorilor, exemplu:


iˆx × iˆy ⊗ σ zz iˆz = iˆz ⊗ σ zz iˆz = σ zz iˆz ⊗ iˆz
123
op1=i z
TLE –Lec\ia 1 5

iˆy × iˆz ⊗ τ xy iˆy ⋅ iˆx = ?


Ex: 1.4 iˆz × iˆy ⊗ σ xx iˆx = ?
iˆ x ×iˆ ⊗ τ yx iˆy ⋅ iˆx = ?
{ {
op 2 op1
14y 4244 3
op 3