!"#
&$ %('*),+.-0/21435+7608:9;%*<=%
>?K>YX@?Z7A:[]\ BDT ^DC7_`EGFSHJa&ILb?KNb?MPc OR> c7QPdfO e7c >g>
U
S
W
T
X
V
V
v‰hXhX"i"i"imjGjGkmkm‡|pgll nonoŠ‰n.n.}ll pgpgjlqrq‘s?wll nPnJvrsgsgqjujup"t7t}v.qwqwl v5‡yvfiyiriyxrx‘t7v5voq"pzp•x‘k,Šv|jWt7p7l{|nr‡yiJi|Št}n5iDn–q"j„x~v‰k~"x?l imn5l n.noxLlv|p?p7jlq’‡D€}‚}‚wqk,vfpDiPv.iDlƒ"qw‡yiDimvŽj„n5€"tpgtjui‘‚}v…l†jukˆŠ‡yjui~i‰‡‰nf‡|pgi"p7ŠjWx}ƒ"l i|i,i‰nPxNv‰pD}p?‹ŒjWqzpgv|‚t7ls?nŽ“ Lz€D‡‰—Xp}pgpg˜|Š™š{ml i‰nyŠDp}”juj›p"ƒpDlv‰x}"iyi"x j
‹v‰p}"j„iUk,Štjvœl†vfqwiDv5jWiynx:t}xLq"p7xš‡"‚}ŠDkrjl†qwi"vmqwvv‰"‡yiUtj„juji‰l i‰n‰n‘‚}“ vot(nyžŸ‡‰pgt7Š|q"x:l†qx?s l nov|ŠLjiDl€}j„km‚wvfl n5i‘n…lv‰pg"qi0qŠDp"jv.lqwl ‡‰vfi0iyx*l x}xLi"p7qw‡Dv.‚}l ‡yk,t}“¡iDqwv5p(vyž–v‰ŠDjul p"n;ƒp?l x}q"iyix ž
l†q"pg‡Dk,“ ‚"i‘x?lŠ"qts¢sLiv|"” i£jui|‹iDjuiDq"‡‰i‰nzvop£¤¥"iDjui’v|"in5pg‚}ju‡yi¢‡‰p7x}i’‡‰t7q(€i‘‹pg‚}q"x(t}q"x0v‰"i‘p"¦‡l t7“
v‰lhXn–"i"i¨x?jGkml‡‰nœpgv‰l nojq"n.l†x?€}l pgl‚wv…q‘vfl pgi‰l xNqn–nsg‚}‹juq"p}t7x}j?qwiDƒ"v5j]iDiyv‰j„x‘€""tv5irp‘v…v5l†kš‡‰iDpgj„k¥‡‰Š|pg;n–Š|t7pDq"‹Rl†qx’t¢sXx?ž7ŠLlŠiDnœjWv‰j„p"kmjƒl†€}ll n5x}‚wn…iyvfl i~xrpgq’k¥v‰"qp7twp"x?vv.l v‰l§g‡y"iyi~iŽx‘l i"x}ƒ"qwiDiDv.qwjWl†n.v.jui¥ll p?‡yt7juqi‰n4“"n|v5‚}pDp;“‹`v.v‰l†v|qs,l ln¨nrx}pg€DiDq"p}jil pgƒ"” iy{xr‚}¤Rq"p}x}j„iD{ j
“—4hXt}i""qjGi*sgkm‚"t}ltno‚wsLn.v‰lipgž¡q©p}‚}jmlq"nR¤Rx}sgiDpgjuj]t}‚}v‰qw“ x«"vfiriyt}x©t7Š}v5€DŠpzpDjuiyƒ"‡‰‡i©pgl twŠ|‡‰vf©p?i(q"t}x?t«q"l x;v.lqp?x?p"ql v.nœn¨lv‰§gj‹ª‡yl†p7€}twjŸ‚wv.vfk¥l p?iŽp7q*v|x?jupDt7l §g‹Nqiyn‰xk,“ tp7ƒ"v…liDx?pgjWl q§Xn.lnP‡‰p?tp"qv…‹›nyl pg” v|qlnyn–ž4€v‰p}jut}p?q{~n‰l“ twqwv.v5p©l p?qt}nyqž,pDv‰t7"q"i"x j
Šjl†qwv5iyx;ƒ"iDjWn.l p?qny”Ÿ—4"t}q}{r‰pg‚7”

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l 
[]T K\ "R! Y g^ ‰VXTWVV K 5OJK # 0^yT T ^(VŒ_TWV KK ^V K T K ^„[ Z7KK"[]XZXV\ K Y$ zK [ V YXY\PIL[K Y K ^w\ KDT ]Y V ^ •[^ [.KK VK [V z$K*) \ K K‘K [¡ T K K Y ^ ‰Y TW^wV T ^ K [V %ŒTW V gK"VK .¡T ?K T ^ Y ^ [Œ‰[TWV _ZX[ V K Y^|^zKY VVYX\P¡[T K .Y+ .^ ^ K YXV \ Œ TWV \ LK"^DK _ ^0Z / Y ^w^ T $4^ K?K \ Y O ^ .^-5K T K V Y KV_] ^&Z ª[ KY ^.K KV Z YX\ [.

7Y T ^V Y [ŒK ['^ (Y $ VT \ Y V "[ V KK7\ ^ K1$ [ KDYX\ ^ $ T K ŒT K Y ^ ‰TWV [Z7K Y ‰T [ VL^ $ T \) V 7T ^zTWV „[ 2‘Y ‰T [ V3^ K* \WO # [ –[. .

^ Y K7VZ7K YX^VZ K T K ZV 4‘\ADT ^ OO ) ^ # Y VYIK „ [ KT K z [ ^ [ Y K ^ K.Y V:Y KYX_\g[ Y V \ NK Y ^ Y*Y V\ .74K YK ¢ ^?TZX^ \ K . ^ \ T[ ^ ‰TWV TWV @T K f? ^V KILKgK O V „KDK[ ILY . Z7K.¨[ \[ $4K"Y K IV K ^ª_KY Y ?\ K T ^ .TWL V._R. ^yT^*YK ‰T [ [ V Y Y^ K•[ ‘Y "^ Y _`VY ^ ~Y ª[K&_ „K Z68K K V 7 K9Œ YX.K^ K"I^ K 7K?TWDVZ [ ^BVA $ Kg„OT[ \ ¨_g.4 T K>[X$ [' _ Y VK 0 ^ K K"[ [ VT K ^ \ NY ªY K ªK&„ K>K ¥$ K YV K=‘ K .YT wKK."^[ [ V K 7K"T K^ [Œ[[ŒTWV ¢[„ [K5Y T ^¨.T YZ Y K V:Y^Ž YX^ \W_ O<[".

Y \Œ4 ^ ZX g_?\O TWY V . KDV YY K .^ KUYXK.

Y TWVVY ¡ „2[TWw V 2K ‘ [Y Y ‰^¢T [ ^&V•KG T ^ X ZVYK VY^ zK V K VY K V YX\ $ ^ K [?T ^ ¡ £TT KZgT ^‘Z7KYV ^[ ‰ODzCFTWV V HKE KDK K Y ^|^y¡ ^ T YTWV V O [ K ^yT .V Y ª?‰KT TY^ [ ^ VzK ^ KDDY[ YVL I^ K XY(V\ [K"K K V [^ .

[.[T ^„YK ‰^.V V K*7[ ) T V ^ K Z [[[V „ K Y’^.^y?ILT T[[]^JV\ XTWVOGV „ L#[ KDYX5K . KK¢V [K _ ¡T K ?T ^ Y ^ V‰TW[V z$ \ K $¥ Y ^HK KY IL^ K7\\ [T Z7KT … ^ TWY V V zK [ .V ?YXT]) ^ \K?}$4\ Z7 [ KD$2[] HZXT \$¥\ K Y TWK^. K7[ Y \ ‰A ZT [ [ V.[4Œz $OZ7K K V "T K _ V YK IK&K P Y [ ^ [ V K"#K []V \YK I K Y $ K"YK ¥V K TWYV ? „ [ \ Y K 5. Y YK^ ^y‰‰TWTT []V VV ¡ T K LK ^K Y ^T ^ ‰K TWYV [\ T \K ^ O T Y S [ \•T ^ K.?5V ^ ^ [ T K Y V K[X‰T ['^ 7…N ^BOMAY L _ VT Yy K©VT …YX^R\TWLQ V ILªK[]^ \K XKDV YV K KDYXK \¡ON[4$ S [ [ 2^ K _ [8K"K V S X VV [K $. \ OTK Ž.\ ^ [ Y ‰YT [K7^yV\T T^JK"IY IVK# K7Y\ T YŽK"ITWVK£„ 7[ Z T ^–5.T^y[ KT [ VV!KKYXf? ^ \^ ^ [¥$$4Y[T K 5^B A TW[ V [( K ŒTWV T K K YK ^ TWV‰ŒTW„ T V [K H5. T TW^.

ª$K TWªV K ^ KDYT ‰T K U^ YT ^ VS4$ K7.

\ K?[\ Xz HJKXI O T IŒ.

K …^ Y ªK= X V K Y V [ …^ Y V¡ TWV ^ T K V ‰T ^ …^ + ^* Y ^Y [.~gq`bv(r*n aBs*f0k.f.~daGn a*tuv&|yadadv8€.]5n fBj0vRrMsgn aG]ypyn~u:n sBq ]5cjBk.nazfBcer.aon fzvJv*]5ad`‚jBnc\ˆ*aMn rRn f0fBfr%a\s. O }…l*`:dZ\v*[[Naus*]_cyq n^0cefB~B`brzadn aBcep†fga0]2fgn ]5n ]icjzh]ih]5n cejB€c\aƒ0‚adadk*aBc‡l&qRpylR]5j.r.hRr&]5n jBadac vRn fzn azŽ~uf0sBs*cfB]2~gn fBn s*rHqRn]5fB`blRvJƒ*ƒBcek*]5q au`D„>c5 pyn q ~Bj0s*fBr.mMj. O37# T¢^ V K[ŒIL['K ($ Y T \^ K K K M$ K VU'VWVWX ªK ^ KY Z ª[*o.]2l.aMvJ`…s*w%sg]2n ~gs.lRa*q l.`‡n cn ]%k0s*f*m0`‚ƒ&^g]_l*`                                         T T                                                                                                                                .q „B|K‹jBad~BmMlRƒB]y„ulRƒ*`'~dlRw^0s*fg„JŒKj0sBc%n ]k*adaBfcelRq vR<l.n ncon~Bcojk*fBl&sBl0lR`b]Waomzp'f0c\aBl0j0q]‡lRƒ*c2l.vR‚s*n ad~gfBaBsuv>q]hau]5jBvHjBlgaMlRp'f*wGaiqˆ0„zsBaB`x]`:mBl.{0]5]yf0jBvHaGsBv*nn fB]vRc_vn ]2ƒBn ncelRcci]5fJƒB`‰„G|adcKv*lRlRf&fRqŠ „g]W|_~B€j0s*s*fB^.

Y 2 XYOILK # XV[]^ Z7Y K ‰T ^ [GY $ [ T K Y [ # YILKK ^ K¢YT K  KDY [TWV .ªYK‰Y T ^ ^0/[ Zg#g\YK Y MŒ^ KK TWV IL K K ª[YXK Z\7^ Z7zKKD£[]K’ZXTWY(V\ K \YXTWV\YWKgOILO K # `D[ K?[ \Z7K‘$¥ Y Y zV KG[ $ [ V T Y K TW?V .Y [ ‰T^_¨^ T +G [ KDPY ^\ K ^.O‰.V Y K*$ KY.YK wK .4ŒDZg[ \ Y V !Y ‰.4ŒZgH \ Y V Z Y ‰K T ^[ K VLV ^0"! _ K.ILKšY 2\ wK&K N^$ ['T zK YT ^| ^* KK ^^ ‰$T [ 7V T .Y Y K _ KK .K K T V YXK \.\ ILI[ŒK T[Y•• KTW_JV S¡T YK T K~\XYK \ =~ŒT [‰? TWV K TW›VV7_¡T T  K YX Z V ?\ Y T OG#J Y¡$4K O [^y[ T :VŒ\ A _ O \[ T wŸK Z ª[.T [ [ VL ^0K7! \ ! V [V $z[ $z\ K \ K K K TWV TWV K K ^ [XK['Y _ KDY ^[ $4O KIL# K >Y.[Y .O.O8„['EŽ OªK QP7O .^wT \ KY V Y TWV K ªK ^ K TWV "[ ['[?ITK z_ K VK*…$ ^ TY VK V©T ^ K KDY ‰^ T [ [ VLV ^D_ z[ $[ K[ g.„^[ .T [ [VL ^ S Y OK / V [ Y Y ^ T [Œ[ [  O Y ^•S T ([ # K"[?YIK _>Y'„K* $K D[ KDY ^ [«Z7[ŒZ7[ K £…„KQ V \ T ^ K•Y O(V H ^‰T z"[ K \ T  KDY T Y _ ‰T"[ [ VŒ _ $$ T \K V K[ ‰ T KK# ^ KDY Y ILK V Y[ V $4 [ V5 w[K $z \ K [  K YX\YILK K V [ K DY K T \ ^ .Q K* wK K.? T^ KgO K*4 [ K 7T K ^  YX\ T Z7[ ^.4ŒZg[\ Y V Y.47YK ¢ªK Zg\ TK ^N^NV TW[V*^^ Y['‰zT ^ K(GY Y KD[ Y ^ KK. KUK K.TIL^ []K.V YY w.K Y fO K RT YXY \ _ z\ Y [ V KH .[Œ[K ^ ªZ7KKY ŒT TWYXV \›_ T$¥WVY ^ Y ^Z V T ª K"Y I ‰Y TT [^[K V .

rT [^ OR.

 NK[‘ Y¡T KK T YXY \ ^ ‰TWVTWV ?$¥T ^ Y ^ [Œ['K „:[ .¨Q [ŒK"[[ w gK O K"#‡_ $$4T [ \ ^ [ [ ^\ V K1[$4\ T 4 w[ K M 2 ZL[Y [ V Y Y¡ LT VzT [K $zVL‘\^yK T S [ V K K \ K YX^.\^ _ # Y YV zV YXO^ [\ z^yT K•^~^[.

K0[ K ^ Y K’^ :Y K1[ []„Q [^\ S Z Q œK.

Z7[HY ^ K V ^ K"[ KY VQ ^ [ Z YX \Y ^ œ[Z7[ „^ [ K X^ Z7"[ [ [ V \ rYXO YZ .

7T K YX^ (K\ z$ [ KT \V V ILKO K V .

K[ 4 KgK O^’K ¡TW.‰ªT K[ zKVL^[7K(IL„[KY ªTWKUV YX\ \ ^ K[ V V K.

 #›Y Y TK \XV Y K [ ^yT K K^. VT ‰?T [ T ^’V K TO ^ .K K¢VK V Y …=^ Y ?V [1K „-oV?[ [ T _TWV $ zVT ‰K Y TWV TW›VUY¡_ T O¢K [ ¡Z T ‰A[7TWV IO ›TWV _ YX7Z T ^ ?T [ŒY ['? gT O1\ T # _ "L [ .zY [ ¡^ TWVŒ\ _ YK d V.Y ^D_ [ KND[ Y Y V "[0Y V V [ KT $ [ VTK*4XY Z7YK TZ7z.

`W^0`blRk*q aBw%c_n fM]5jBax~dlRwwolRfHwolRv*aBq cKl0"]5jBadc2as0`‰agsl*`‡fBlH`badceaus0`b~BjMpNsBc []Z T  .``‡ŽJwGaBq nv*c]ecus*| m\adcKl. Q Y IKV [# $.V \ KK V K K _                                                                                                                                                                       v*lRfB0aM€:kdj0„Msgˆ0ceao~gn …aBlRfgƒ*]2nfBcevH]cyagn `‰]5lRj0waB`Wl0w%]5j0saBl.

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  .

      .

  .

JM$[ Œ 7H T „[ K I T [¡\ TTY K‰T K YX^ Y \ ^ ^ ‰Y TW^wV [ T ^ \ KDKDKY ILK*Y IL^ K7[\ [ V7T T^ .K47Y Y^ ¢Y Zg\ K [ˆ_¥Y a VH zR[ H T ^ ^ ‰T \ ."K.   9    Za K H^ Kz^yY T P^ H \ O_Y&$ a„[ ^rH ¢^*zYXP\©H Z Y ^ Y Y ^r‰Tª^*K" YXI Zg\©T Z7Z 8[  oKZ7[ [ "^ K ! ^K _ ?T [0K [ ^ MVKDY Y []\K ^ K YX^ V7\ $T ILK [ K^yT ZY IL+ KN\K T Z ^ ªKD[ Y 'XVŒK TW$4V [ $45 ‘TW[ V 2Y ./ O K V # £a YILH K zTWPV H„[ 5z[ K V ‰TWV a H K ^ zR[ H^* Y ZgZ7[ [ K K ^ ^ K K ªªK K ^ ^ KKY Y K $4^ [ 5+ „[^ .

Y V z[ K ^ O š[ \ Ua H zRH H$ ^ [ Y " K [ V [YX$ ^ Z K7^ ^ \ [$ K K.[$„[]T \\["[ Y $ ª^ K TW V "\[ Œ K_ YXK ? \ ^ .¨‰ T [ [ \ Y$ V^ KmYY Y VV V ©KIL[.K Y wK K [ D¡[ T K JK Y [ ^ $ $ ‰TWVV[ V [Z ªVY [ V \ LK ^y^.[ ¨KgMWO #xE&!!Y V .[ ^T [ V Z}V\ Y I YJ?zT [ ^¥K V "K*K[ $ ^_L [^*V z [K $ Y [^ K. ^ Z7?[T ^ V^ [[Œ[ TW ‘V \ T ^ …^–K^ I '[ T z KmQ ^ [  K ª^ K K^ Y KY [ K V ^ ZX$ \ gV [0K Z P[ I'K?\ [ KmT K / ªO [ V KD[ $L#^ [ ! Y V Z7[Œ[ K ^ KDY $4[ 5 _L^* Y [^ V Hm‰\TWVS0 K T \ ^&K ZX ªZ7'[ [ %! 7K T [NT M K ^Y KYK V?# T I`K [ ^wT $ _›T a \ K "K V KM . +.ZgY T\ V XDV [ #V K AK ¡Y T Y .\ -/Y .0 K L^ K K^ YX\ R [\ Y VL‰^yT [ T VK ^ [ ?T R^ K I ~JT ¢[ŒZK [7\ KIL2K 1LY ªY I ^ T ‰^TWG_ V Z Y V[*T ^m$4^*[ "KDKY ^|^^ Y \ # [ _ $¥Y ^ IK  Y ‰T ILK TWVˆa H zPH K ^ KDY O .z YXK \]KZ [_ ) Y +GK0[ JY ª\ [K^|Y0B^ /K [ O #KQXTILK ¡V T K K Y ^ K ‰TWV†_ [ Z ªD[ [ ' ‰VT [ [ V$ # Y JV ["[ "V [ K $ V [[ $ V [ [ ¨$ Y V "[ [ $ V ^HK $ [ ([ YX'*\ ).

)F‰T ILE>K G UªU [)H\ K 89? TWV X G )JK IK+LK89^?DKDGMCY U I VB N [ V@>K +>C70                                            GMC?D<.XRQ                                     I                                                          .Y ?.K":=K ^ <>+.a H K zUPZ}H Y ^*‰T ZXT ZLZ7Y[ K K* TWV*ªK ^a KDH Y zRKH ^ O4[ 36 57 ).C7[Œ) [ X ? Y V V ?DY <.V <.T898.)O: V P' .+>YX@A\ ^ @B[ ).

[]Z T  .

v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n ƒl  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.

      WTZ7S V [Y $4K V K 0K ^ Z7•K"[ TW[V ZgK \ K ^ K [Y^ IKY z.^ LKXY ^ TO9 # #V [$ KT +g\^ # Z7[ K []VZ7TW^ V KK _ D# [[ ¡ _ YX\ K \ K K V K KDKY Y L ^ K K<*_ #][]Y ZXV Z7[[ $ V K7K \$ V TW…V ^ [ [ K ^ K [$Y K / O Y .

^ z K ?K TWV Y  K"[ŒK K ^^ [YXZX^ KZ7ILK K V YX[\ TWVzŒK T I _ T K YXV \ ^ "Y[ ªŒK _ TWV K-oK"[ªKZLY Y K _ ^'[ ^ \ D O Z XV7T ^ [ TWV UK ^ [ _ "[ *^ Z ZgªZ7K"[IK ‰V TWV *^ K T K V K0[ Y V .$ T \[ ^ KK8:$ Y T [K LY^T K ILK ^ O9KK T# .VŽ[ [ K z$4) KILVY K V _gK T [ [ ^ K Y $ "_ T Y #VX$ V T[ \ ^ Z zY [7V[ IL K K7$ \ ^ K K+oT YyKVzIL K [ # K7 \ [^K (Y V V$¥[ Y VZ zY KY Y V‰V T£K ^ g^ Y Z7Y [ ^K YY YV^ #]K YQ [V V©$ \ T^ ^ ª[[ \ VT  ^ T Y^ VT KY V w‰K T^0) /K _NZ Y TWK KV V T TZX\ K K ^DO_ ^ [ Y \ KD []Y ZX\ K K7Z YILK*YX\ ª^ K [ *^ *^ \ …^ Y K V ^ K K7\Z Y K # ŒTK K \ T Y „K ^ ‰TWTWVVL(^* TWVY V L^ K(Y UVZ"! [ [ ^ Z7K 5[ŒO [ \ Y&$ "K K Y ^ KS :[Z d Z7K[ V Y K V ^ …K¢^ [Y KNILKK ^ K LT^ [ L# ^ YY ILVK¢ .K z4ŒZ7KD[Y ^V K O^w# TW V ^K '[ ^. Y K V?V T ŒZ TW V \ K"Y K ‰TWVTWV Y KV TWVZ L[ ^ z[ £‰TWY V V KY TWV7ŒTWT VK Y Y :^ ¡‰TWT V‰T [ V TWVDYXd \ $4KDYX\ [ O K ^ Y wK£[ H =GY T \ _ # YILK _¨TWV GY "_ Y yK V [ Y \ T „K TWV&^ Y V K:Z7[]\ T O # ^ [ zK 7TWV [XK ^ YXZXZ7K V [SzK _ Zg\ KY ^ K ^ K V Y Y V "[ Y V $4[ 5 H$4K?\ [ V K Y [S TGY T \ O                                                                                                  I T                           .

[]Z T  .

vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k. _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  .

   .

  .

  .

[ ^wVLTW^V Y K ^ #K Y ILK K ^ ‰T [ KDVLK ^DV _ #PK ªKYXY \ T ^ KK© [ Y K T. ¢ Y Z7V [ Y [V TK©.Y ^ ? wT K ^ ›_ [ŒY ['^ $4^K7\YXY ^ K  Y K ^ ^ ‰Y T [ ^VLK^ T K ^ Y [z#"$¥Y Y ‰^ T \ K ^ T [ [ˆL^ Y Y VL^ $4[ K [ ^ K7\ . Y Y \ KD‰YT [ ^ V¡K _ Y KUV Y z I [T ^ ªK K _TWV Y[ V K•Q VZg\ Y \ T ^ Kg(O T ^ =$4KY *Z7[ TWV O .[ $ ªKT K O $¥^ Z['Y ªTVKY  X[S[V7 Tw K"K??Z[T ^‘ TW¡V K „T K[T zd 2‘ . Y Y^ [ ‰‰V TWT V[[]VZ7O[]K \ •V P¡[7TWK VILKDK Y K L ^^? K•O V [[.^ O Z7K T?) T \ K¢ Y :K ^ ª‰K T ^.‰TWVY wK $4K ªKK ^ YTI}K Y V T ‰\ YT ) \ KYX\ [ TWV K.Ž z$ [$4\?K TK ^DIL_ K K # £A _ TWYV IKK ªK K K T ¡^ T T K YKd Z7Y [^ $4‰TWY KV *… TWV\ K L^[ K ^ £Z$¥Y[VY TWVŒ[[T I ¡Z T T'^.[[ V \ K ^ K K7\ K ^&A \ …^ _ L# ^gA YILY K [ K T ¡K T K d [=Y ^ .K^ ILKYXK \ ^V TWV$ Y [KK ?[ŒT [^¢ TWV T „^ [ 5.•Y Y ‰T [ KV*N T ^ Z [9[:$ Z T KUY ?T ^z[XTWV['„ g[ O 5.

‡]5‹j.vRlRn ]lRl*m ` s*ƒ*q "`…s*q lgp'aB`†s.f0v R]aiˆ0a v*ˆ0s0`‰v*„g|G[†q celh^*q agsgc2a8`‰agsgv    T4 .[Sn coadk.lR~d`xqblRƒ&adwzfgc\]^*w%adlRaBfBaB` v*fgxc]a0c††fB~dlR]aHlHfp†^0^ `bn l&]5jl07 `b|"au[sBv. ?T ^                                                                      ]5jBaM`b€ai‚s*q auaBw sB`baBceafBq lR~dlR`bauaumgc_sBn fBvTs*r>fBwov1…l*„Mwo`~u„Gˆ0l.

 .

[]Z T  .

:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n  .vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k. _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.

  .

.

TWV?ŒTT ^ K \XY DZO šK K T _^3 KK ¡$ T Y [K \ K [ K Z7¡KDT K []ZX\Y K9^ ‰$ TWV [ TWV'YIK^ IL[]_`\ ^XV [ KD K \ K K [ YT ¢V *Z [7\ILK [ ?T ^ K ^ K [XTW['V ¡T I¡TT ªK YX\ \^ „[[ Z [K T # K ^|"^.[ [ V K $¥^yT TY] V V ‰O T [ V[ ^ [ [:V K V T Y V K K [ ?KT ^ $4 YX[ \ 5T ’UY [V 7[ T ^ Y[ŒIL[K U"[ Y V V YzK K£ VZ [TW$.V \ KK K•K [ªK _ Zg\K KY Œ^ T K K [ Y V ^ ‰YTWV z KXO  1¨1¥+ .

)H0 :V 02'*+>C>-M5BC X                          ).C>G 89) )LG )7' 4T                 . :V <AC :V +>C7898 V C X )L-/GMC.) C U oV EB)L' ? )7' N GMC +H'*0 '*+>C G/.

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  .

 .

     .

Y ?^ T‰^ TWV [ŒK [V ¡TWT ^TV KDŒK T I T K K ˆ^ TWK V [ [ V‘$4T ^y[« ZLK YŒT …^ Y O K .

^ ^K Z7^ K T )K ^ Y ^yT KT V ^ KgOT K . K<[ ¡) T K ^ d (Y Œ^ T ‰^ TWV L^.

 Y YY"IL‰_¨K T [TWV V Y [TWV KK ^ Y K ILVYX[ \ T V¡ T [$ K ¡TWV T ‰T K[ V¡KK _¨^ ¡ V Y T [ K V \ TK£^Y ^ [‰. V K K ŒK T K d 7T Y K^ ‰ TWV r:^ Z7Y K ŒTT )K T ^zK¡ T I ? T [K T0zTWV [ V[ \ ^ AKILK K7YX\ T K\ ILK YXZ zK [ ^ K?Or\ ^ Q¡gY ^ K ‰T [ YXVzZ e K ŒT ^ T ^zL¡^.T ^I K T ^ K $ 0TWV [ ?T ^ zK"[K ^ K?K \ T‰^ T [ $ VL^R[ IŸV ^ K [ ‰T [ gV V > KDY ^ K [ ^ V Y T \K K ^ K*Y `P VK‘ˆ[ K …^ ^ K [ ‰[ ^.[T ^Y  ^ K[ T K^ VªK[Y Kg$ O Y# VK [TWZ7$ V K „ T [ \ 5. TWV K V7T ^ ['KD$ TY T \ X V7K [ T V TDK"O O K Y K\ KY ^ ^wK TWV ªKK Y ^ Y T K V[ K $ T \ Y KUY \ K K7[ Z K K                            4 T T                                                .z 4 [ KT ^ K7K [ \ ^ $ K K*?„"T[ _ K[ ‘ ^ YT KK y KV K K _ K? $¥ YY zTWV KI}AYX[ \ T [ [_ ŒY VT K K Y [ ^ YX‰\? TWVZ ª\[?YOI‰KT# [ A VLY^ ILO KK # I} YX[ \YVT ŒIK KT ¢7.T [ ^ TWVV [šZ $ ^K$I [T [ $ YL ^ ^ K.

[]Z T  .

iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.

^ Y[ K ^|^ ^ # 'Y # V^r ^T $ [ VK \T[ ‘Y K [V V XY V?[]T T\ YXK\ V K [ V Z K Y V \ T Y[ ‰TYX[ \ VT TWK V T ^© ^ YX[K \ T \ [¡ ‘$. Yg^ -5K*[ _Y V‘ Y YY TVWV ^ K„K ^ [+„I T Y K K K # ^ V T K K V V ‰K T )g/ Y$4V[ ›o\_ =zL[ ^yTWVK T ¢.T K [# Y# ^ K‰K7TWV \ XTKZ7ILKTWK V^ K L ‰K^ TWVK T [^ Y –Y K Z}YXL[ Z7^yVgK TWVV ^mK TWV‰Z7T [Œ[Œ[ VT K O HmKDY \^ K [ .     $4Y [ ^ ‰ TWV Z [ K [ K^ V ^|.

Q Z7 [ [ YoV L .

4 V Y [ VV Y*[ \ [V $ [] \¡ [YX \ T SU(T $4[ [ ^ [ Z [ !~MPK ^|O ^ š[ fK O>L}[X[]['Z7K [:[Œ[ \ T K [ YV K K ^0©/ ^&K ZXa Z7H [ z‰TWRV H Z. \ Q_ _ K $ Y KL#^ K PT K Z Y ª[ ^ 'K T rK T^ ^ IL?KT „ [ YX"\L T [ TWV  ^4 [K?\ Y ^zKILK\ KT V …K ^ YO Ya K V H ^ zY P‰KTHT [ 4$ V£[ [ To^1\V ‰ TW V\[DKO [KNZ [ [ ' ZLKY ‰T [K.

ª[ Y V^ YY ‰^ T [ Y V K ª['K"K(^&Y V YYUILZ7Y [XT \ [Y \ K£ KYXIL\ TK 1$4$ [ K ZK0[[ V K ^|^ [ K<fO4$ .

K Q O .

Y V K YXK \'T ^•+ V [K [KD>Y L^ [.

V(Q V [ a [ H z[ PT H©O O Y \ KY ^ KMo.[ TWV z K TWVUT ¢ Z [7I TWV  a H zP H Q ^8.

Y V^ Y ‰T [ V ^& ZXZ7[ ‰TWV K L^ K                                                              4LI                               .

[]Z T  .

iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n ƒl  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.

  O.

YYXZXT KYZ d TWªVL[XY^ Y ^ ‰¡[TWV _ $ K K ?V T TWŒVTW'V LK"K^ Y ^ ^ T K ^£K"YKIL^*VK Y [ V Y ^ TW[V^¢ZgK7\ YZ7Z}^KY ‰T KY ^DV _\ K [ Y VZLY[ V \ [[¢$ Z7T [ ^yKšT [ KK V ‘¡K TWY V KD¡K K T K T dYXQ ^ \ ^Y O^ [Œ‰[TW–V \ ^D\ KD_;Y To[^\ ¢_TWV Z}Y V V?K K"T KK A ^D _ \ [Y : :KYYXTW\ V ^uA[
K7K ZXª\ Y K?ZgK \ Y K •$Y T ^ @T K ?5V ^ ‰T )T K V YXK ZXZ [Œ[gK Y ^ $4O©[ 5Q: 4 A OŸLHm^ K \^ K Y gV []?5^\ [ ŒT K T KV ^K K"IY K?^\ []V Z7[ K UY TWVV ªK V KK ILV K yD$ KDTY \:^ $4Y [ 5K A* K V ^ KDK T K [
TWZ V Y ^yT \ YXK\¨Y \ &Y_ $ ^yT ^ ¢Y ZXª\ K K^ ;Y[ VX$ V V K O TW V [ ,7K*T 4}^ YN[XZg['\ gK O;_ Hm\K ? K£[KT;[ [ ^ VA [ Z687K•[¡\ T Y ;[Y2K7\ I^ T [Y \VY K ^ KN;YI VT []š\ Y Z‰T [ V^w^ T [YX \ 
¡\ &Y T $Y ^D

_]Y*^ K ŒZ T K [Y ^ Y ^ ‰K KTWV^ ) ªK ^K V VŒgY TW^ VV (K"K ^ Y KQ ^ [-oY [ VK£ T \^ Y&K’$ [^[ZgZ[Z7 [ [ '^yT K K‘5K z[;[ RYªK4 YXVT \YT  _ T $ ^ Z O?T [) …Y^ ª„K K [ 5 zK [^ K K T _ ['K ¢*K Z}TWVY ? V [D?OM T ^ # zV [ [X[ V['A gK O Z68[ 7
YXV? T K KIL^ K Y V?ŒT ^TWV Y T _ K*K KU[ K V V [Œ TWV T K"^K ,[ ^ 1K ¡K T K ^yT VY ^ ‰7TWT V @ K ^wYXT ]\ T V Y Z V [ 'Z ª[ …^ K ^.Y ^ Y Y K( K TWV?^|^ T K V ‰ T YX\WO [

^ O K ^ .

K*:Y Lª^DK _ Y ªK K£^ YX\T ^ [ K £TWV TWV [ .K ) @[ ^ ‰TTWzV7T K TWT V K ?T ^ K IL^ []\ YXzZ Kg! O [ S ^ Y V K V &K $[ [ K V K7XZ Vg…V ^ K Y V^ 0^ T KK Y ^ _ Y V .'Y K K .O Y ‰[ T YXTWJ\ VL„^ [ 5Y V „K [ _ [ $.

8^ YgV 7 TWK V K [ T ^ TWV YXZgYZ []KZ IL[]T Y \ KH‰T [ „[ V¡¨_ YY V ^ Z7K 7T T ) ^ [ŒZ ª[ [* -oK T ^ ZLO Y [ T 4O ! V K ªKY ^ [ V + TY ~^ [ K V K TWV KDY ^ K[ V $4[ Yo\ 9V/ Y K V^ T M K K7\ £K Y ^wT .^yT [ V YX\ ^ Y V K TWVL^ T …^ K7\ _ [ K TWV ? \ K* ©TWV K 'L^ O A                                                                                                            4LI T                                                                 . KVš[ V &^ \ T$¥Y ^yT . [ Y ‰ wT [K"K7VLZ ^ K ¡T K Y ^ ‰TWV Z [„K ^. $ K Y ¡rT K^wTd KY ^ [‰ TWV ¡0T K TWV 'Y ^ ^‰TWV T .K Y [‰TTW[ V V / Y [ V ¢ Z} Y Z V7zT K T ^^ *^ Y Y ^ K J [Œ[ K V \ K[ 21 [ V ª[I $ T ^ + [$ K ?[ T YXK \ ^ H\ YŒT KK YY ªV [ gV ªK K L^yTWV K T ¢Z K ª[ 'K g‰V T [][ \V [ ŒT [K ^^ …Z^ OK ^ # K *V T ^ K * TWV ?[T Z7^ K [X'[ Y g3MO #ŒT K K7d \ T YK"I^ K K ^ ?T $^zTT ^\ .

[]Z T  .

:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  .v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k. _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.

  >g>gOuO e> VWX.

K K T YX\YXA\]MS T [  K7\ Y\ ^ ‰T [ O’VLO^ O’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >gO A R[ V \ L^yT [ V O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O ee OuO +Le>8 G I # V . TWT V ^ [ TWV T YX\ KRY Y  [ ª[ g‰VT [ V O’PO’[ ^ O‘O’[ OO’K OY O’O’[ O O’OJO’K O‘^wT ]O’V O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >g>gOO b a? # V .J5.5>Y[ zG X T ^ ‰†T ).VT <># +>OC>M O’G I$KDO8 Y O’^OO’KDYO’^|O‘^ O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO e O e Ou> .K IK^wK T?9]TG ¢VV KC Z7"[ ! Y VV K K‘^wT[] V KK 'M TWVYXZ ! Z Pª[[ '^ O‰TO’[ VO’O[ O’^ …O^ O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >g>gOO c L.[ 7I.

.

^..8 G V C>+7.0H8 G 8 Ou > # V [ ‰T [ V OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e.^yT2\ K Q [ $Y [ O‘V O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO G N )7C. KK 22zz[[ VV YY TT ^^ Y VO‘ O’zOK O’OY O’V7T O’^ OO’[ V OK?O’Z O‘…^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO ee OO ee OO e RQ [V KV ª[*\ Q J [] \ Y ‰zT [ K V _ O’O I¡O‘OO’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO ee OO ee OO cb RS [ [¢zZ K ªV K . C>+.

K£Z [ K ^|^ K ^zTWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e Ou> ¡T \ TWV K ^ [ .^ \ K"KILK OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O e M [ r^ \ KDKILK OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O E XVgV K ^ ^ K2O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O c T K YI T #O’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O b # V K V^wT ) Y ‰T [ V Z7K T [ Y V JY K OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 4 T4                                  cb             .

?D'  >> @e >> c >> cc >b >> > ee @> eege> e?e c eA .   C.

 \ K V # O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O H ŒT ‰T [ V YX\ V [ K‘[ VUV: zK T YX\ ^yT  \ Y ‰T [ V OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O e T ^. K T ^ K O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O .CONTENTS M Z7K T YX\ [Z T ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O Ou> # ^ K [$ TWV ŒT K Y ^ ‰TWV (T ^ .^wT ZLY ‰T [ V K*P`K [ V K KNZ7K Y .

YI T •&K P K …^ O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c Q ^ ‰T ‘Y K ^ [ K ‰T zK ^ YX\ K ^©TWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c Ou> ‰T \ T LTWV 0^ K "T ¡T zK V^wT [ V YX\gY V YX\ ^yT ^ „[ Y Y K T ^ ‰T ‰T zK O’O‘O’OO’OO’O SUT \ K Q ^ YXZXZ ª[XY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O Y ªK ^ K V YXZgZ [gY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c O e .

K Y ‰T [ ^ [ ¨ILY T [ ^ ‰T zK ^ YX\ K ^ OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b M T T \ Y T NYXZXZg\ T K [ T K YI T OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b Ou> .

¨[7ILK V?TWV K  Y ‰T [ VL^ OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b O e JK ^wT ]V [ m:Q 4ŒZ7K T zK V …^ OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O M T.Y •[ ¡T zK V^wT [ V \ K ^.^.V : c Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O e V?T ILK ^ YX\ T ¢[ K£\ [ ^|^ [ŒK T K V …^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O H ^yT ¢ZX\ K [ $ TWV Y ^ Y T [ V ?T OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O Ou> :Q 47Y ¢Zg\ K ^ [ K YX\ \ Y ‰T [ V^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c .V  K ^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O A M T.8 V  G @B) .?9+7.Y (OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 5BC X + N )7C.

XZ T YX"\ R[ ¢Z7[ V K V …^©TWV 3K E XVgV K ŸY V ŽK V M ^ K ^ OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c Ou> K V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c O e [ VgV K ‰T [ V O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c O :Q 4ŒZLY VL^yT [ V ! P[ V Y ‰T [ V OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b Y_ ‰TWV *T YX\ [ .

8 b Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O b O e .V : GMC @B)7C 2<>+>CAC7)7. [ K K O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b Ou> MŒK T K ^ P[ VgV K ‰T [ V O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b O e Y Y YX\ K?"\ R[ VXV K ‰T [ V OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O .

) 8 G U C Ou>    . Y \ T 1 NZ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O e e        @ @        7c A A c@ c@ cge cge       cA cA c b@ b> b> b?e b?e b?e b?e b b?b b b                           5BCAC.)L' . XZ T YX\ ¡T Y Y ^ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O b O .

 .

 >           >  >        #V Ou>gOu[ > R‰YT [ V &$¥O’Y O O’JOK ^wO’T ]O‘V O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’OO ]]>> Ou>gO e R [ VXV K ‰TWV XVgV K ^ K 'zK V …^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O e Ou>gO E K ^wT ^ Y V KOO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O         []Z T  .

:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n  .v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k. _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.

8 CONTENTS AAOuO e># V.5>.+L?DG V C.@ G + U '*+ N +7-/I.

[K ? ['‰TT [ zV [ OVA O’ZO68O’7 OŒO’T Y O’O‘YO’ OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AO .

Y ^ K [ VK YPI}\ YK # T Y ‰O’T [ O’V OO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO .[ [ V A K7¡\gT ILY YX\ T Y# OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AO O e HY \gK V K K ŸY K KDVY g!^ ŒT YKD.AO K‘Ou> ILYX\ T # ¡^ T NK [ ? [K z? [ [V A z.

ŽY K¢Y ªKY’I}Y T Y ‰T [ V O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O –Y T Y ‰T [ VL^ [ K .

ŽY K’Y ªKY _ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O A O AO c .

AO c K Ou> ª&K „[

2;K K *K „Z [ 65
7 ;ŒT [Y K7Y \‘ O‘O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
AO c O e

Q:47YK TWY V?TWK’V Y ªKYNK &K ^ P []K \ ‰…T^ [ V OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO

.

¨Y K\ gVK V K ¡KYXT K Ÿ\ Y [YKD^V Y‰TW!\V Œ^wT YT [..VLY ^K ?K TWR[ V &KK P K.O’Y ‰OT [ O’V/ OO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO Y AAOO cc OO c .K 47Y …Y ^¢Y O’ZX\OK K¢O’TA^ ‰OOc T OO’e K*O‘P`KO’O’O’O’…^ OOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOO S ªY K ?[ TWVV ¡K T ‰^wT [T V KK**K P`P`K K +e$¥O’YOIK O’„O[ 5O’.

Y [ŒY [ V^wT K K V ^wT ]&K V P *KK P`…K ^ …O’^ O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AAOO b .

JK ^w3K T ]# VVKY VLª^y[ T ) K ^.- .‰T Y[ VL(^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO     AA cc                 AA        > > b             ??cc ??cc gb       AA gAA A             2'PG ?DG IK+.5BC U )7'.V : M.Y ^ ‰TO’[ VORO’[ OVLO’^yT O’K O‘Y O’‰T [OV O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AAOO A M6  TK ^ .

)L.V IHG ? 0  V  ‰ T V #  [ [  O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O ‘ O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O  O ’ O  O ’ O ‘ O ’ O ’ O  O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O  O ’ O ‘ O ’ O  O ’ O ’ O O O e.

K ? [Tz[ VA z[ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e Ou> .

ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O e KI T Q ^¢S [ K7\£O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@> .

^ \ K"K"IK O’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@> O e O KI T Q ^ T \ Y %z[ K?\JO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e O e O c SUT \ K Q ^m^  Y K<z [ K?\OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e O . K ^  Y K ^ [ .

K‘ILYX\ T ¡ T N[ K ? [ z [ VA z [ K7\ ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O Ou> .

ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O O e KI T Q ^ z [ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ ^  Y K<z [ K?\ O’Q ^ O’O‘O’ OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ #…¢Z [7ILK .

ŽY K z[ K7\šOO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O O SUT \ K Q ^ z [ K7\0O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ cO .

OO c K=OOuc> E K*„.

iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n   []Z T   .Q [ 5zK K Q  ^K*„ z[ S 5[ z[  K K?K? \N\ + . Y (O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA Ou>                        4J4 T xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k. V:O’[ zO’K7KO‘\TO’O’YXOO\NO’O’z OO[ O’O’K?O’O’\ / OOO’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OˆOˆOˆ>D>D>D@@@ ccc O c O e JK ^yT ]V Z ª[ K ^.^ O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O b M T.

_¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

 2).C7?DGMC V U H0 89? ‰) T N V )H8 G U C Ou> # [ [ O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>D@ CONTENTS O e .

O e K uO > ? [Q¡TY zœ\ [ V+œKA zO / [ zK?[\ ^ K7O’\ O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>>@@ O e O e SUT \ K Q ^ z[ K7\UO‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?>g> O .

¨K V K YX\ T ^ L^.^wT [ V OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?> e OO cb .

+L?DG V C.8         .^wOT [ O’V O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>> b OO A M6  TK ^ .‰T Y[ VL(^ OO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>>           -/+ N @>G C U V *' I$) +7-/I.E K ^&K H\ …^ V YXY \ V^yT ^ O’T ^ OLO’^.5>.

.

C7?  )7C.KDK£Y !R89•>=? +>[+e MEAª['-/E G 8 K&< „KN Y K")7VK0C.+>C U ) )&% ).<. ?$Z7#$ [ 8 ^wT &T ‰TI.+L? ME K*„T<7K )"ª.[ K G )7VLVU^C.?DG V C78 <>G @: G ? < G ) 4+L89?DGMC U !R89?9+>E>-/G 8 < N ).   H©H©OWO e><.8 G ?P0I.V : T [ V O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«> b  ) )7' )7C>I$)      !  []Z T  .I$? 8 ~ OW+>> CBC # VV  [ .V ?9O’[G 89O? K 8 ^BO’/ &O+KO’O’0 O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> e?egcb H©H©OO c EE K*K*„„KK ªªKDKDKK e OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> ee         0 L) -/+.

vU‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.

  .

.

 .>

    

  .

V Y V Œ (T K [ Y ^ K ‰TWV ŒT K [¢Y ^ Z}‰YTWV V7T K ^ ['¢YILZLK Y V?T[ K V^ K YYILVK K"KZ V(+ ^ J[][X\ K +oM\ K O.1LY Y Y ªI T \^ SY VK YXM \ K7YJ\ "_ .& # V[ V YK z KKUY3K V „K&$"K/ Y Y ^ V. Y .

['Yz‰[T [ ?V T #\ K TWM¡V'[z^ K / \ YO zY K K Z7YX[ŒZ[ ^ KKSK TT ^¢^..^w^WT V ['zK V ?[TW$zV \ K [ K•[K ^ K [$ \ Y T [ ^ O YX\ a K\ ILY K K K?\K3K ^|$ ^ [ K V V K Z ªY [V) …^ ^ K"K Y KY.[ŒY []V \ Y Y K ª[z'K V …O ^D!_ ! S K ^ K \ YzO / K O Y Y £^ T ^0[! zY KK ^ +e$ K ?ªT KY^ T[ ^ Vz!L^ [ ^ „[ \ ?K©T ^¢Y ^y T .Y K(K Y gVV K o[\ $ TWV [  KDK Y ^w^ T[ ]VV*^•^ T [ ^ TY ^£ªKY V [ Z [[ K"^ I… K ^ V WT$ V [ T \V O K S K[[ NK"TWZLV?[7YTIL VK T _ŸK T [rO Y Y .

^&+uz []\ H [ –?Z TWVª[ _ K ^. [ [N YKZLzY V [ Y VLV ^ T ^ YY YX\ K \ K \ Y [[š$ K Z [ K£KU Y Y KU^&.\ KY Y ‰T V YXY \ D[ O> # TO [XYX\# ^DV _ Y [ ^ K£Z7K [ K ^|V ^y¡T[ TWV \ KTKD[K + NMe @ Z7 K L^K[ $ \ cKT Y@ V [ / [Y VK [ TWVX\ KVV YK L^ ‰T zzT K K[^\_ ^yST V7KK T )^yŒT ]TY KV V \[Y ^ ‰+ TWV KU«> TW[!7V^e L[ [^ _©zZ [ [ NK /57 O 89?.^0K/©Y TWV [ [ †K $ T [\ ªK K<z [ K K K K V [ ^ .T T KU) Y ‰[T [ mZ VUY [ VT ^ Z "Kª_Ž[ G'V Y [ [ V K Y Y TWV K KY ªK ['K ¢K Z}Y T ^ V UY \ [Œ[[ ¢ ^ Z}Y Y V 1$ K 7ªT K K ^y[ŒT ]K V ^. Y YX:\¨^ Z7Z^yK T .\ Y ^ ^ [*K.

‰T [N[ K V Y '+ ?T KKY ILK [ K ^ K Y^ [K^ ^K 'TK K V K K ^ ! K?T[^ \ zT ªK?K TWZgV / \ YY Y K VTWV K [ 'K L ^ KK \^.Y ^ 4$ ’K [ Y 5[ g O ª[K .

) Y V Z TWV K T ZXY \ K ^K _ ^DY_ ªY K ªK(TWV Y V [ YX\ K K  _ O . VU[ T ^©K7^\ ^Z7_ K7$ \ K 7 T [ ZgO\ Y 'S Y K V V K*$ K [ ¡ V T K K7Z Y …^D^ ‰_ TWV šY ^ KTWV [L ^V£^ T „K [ V ‰T . ?K ^T ^^wT T]K V[XV ‰O['T ) [ T ^ Z ZLTWY V K1)T ZL[YX^ \ ^©‰TWT VK. .ILK[]K_\ ILILY*K[]( \ \ TWV‰TWV T [ V*K KTWV$4Œ ŒK"T K KT K V Y Y^ ‰^ K TW‰V TWV [ ^Z [ =Y V$K ^|?^ T [K []K\ ^yT .

ŽK K ^w?T M [ŒK K V T^:K V V [[ K MT ^ zK?4\ [ŒT KQ[ IL›_ K _ K : YK . K T K K [ ^ Y ªKK*4XZX\ Y TWV K Y V K[]\ .V T ‘\ šT K^’Y KVVg[ V T [^ X H V ^ K*KªK? & \\ Y TWTW‰VV T [ YVL^ K ?z T ZK"[XK ‰[ TWKŽV &[$4– KDTWV[K V ¥?5ZXK«^ \ Y \ T [ VK V YXD\KA A .[ K7\ ^ Y ªK ^& Z7K ^ K K O Z.

 Y Y ^ K Y 7^ TW‰V TWKKgV Og^ Ž.Y O K K• ^[ ILY K7T \ TW[ VL^ T Y Y V _ ZgK K\ _ XV Y K L K ^ ^ K Y¡T KYK z [XK K K ^Y V V [TWVK"K „g[]^ K\ [[ $ [ V a IK HK V zK‰TP [ H KDV YYX^\ K K  K [OST[.ŽT.¨Y YXK"VZ[ K $ TK. K . K V^ K Y VT Y ‰Y T [‰T V[ Y ^V _                                                                        .+ E Y>KD K / K_[ a[ŒKTK H „ ^ [ z5$ Rz T H©K O KTWV £K [ Y Œ T 7KK T K"IY K [ ^ ^ ‰TWTWVV [X[ªK.

                                                                                                                                                .

ŽV ! ‰K [ T ) T ^ [ Z T K TWV ^D_ T V Zg[ \ K Y ^ .V [ ^wTWY V „^ []‰K TW\V [?$ ^ K O (?.zY K Y V VV Y ‰$ Y T ^w[ ªT[ V¡V _ ^ Y O1VT K ".¨IT ^K T [ªT K\^ Y ['K T T.OO[=T ^ ! „[]V \K K [$^ KDY[ ^ [ K \ V K.WTªVK K [ ['Y T^Y zK TWV?K TWVVK Y ‰[ŒT [ŒK[ ^~[VL^.zYX^ \ T K ^V ‰T K) V Z TWKV V T ZX\ K K ^ T$4 [KDY \ Z Y ªr[ ^' T K KV XK V KDY YX^ \ T ^I}‰YXT \ T ¡TK ^&DO \ ….[ 4ŒK V Z7IL^&K K V ‰T K"[ K V ?Y YX^ \ z7[ T ^z K?^ \ ^ [ I T \[] \ Y Y ‰TWV.

KY ª^DK¥_ I T [Y \ Y 4‰^TWV mT K ^V T K K V ‰[ŒT ) K ^ Z YTWILV K©T I}ZLYXYX\\ T^ ¡Y T VD O S K5O>K*E „[ K"K K 0 T [ ^ V T [ $4[ + TW2V ^ K [ Y \TW V Y Y .V YXK \^B/ [ TWV. ^ O K GY K V©^* Y zªK [ ^* K?\ …\ ^^ [ $ ?T _ YX[ ZgVZ7I KTWY V TWK V ?T [Œ [_ Y^ V [ [ Y .

K K.¡47T YY ¢zZgK \ K K T ^ TWV [ [ K V Kz[[ %TWV‘Y KDV Y’^ [K %. ªK.K [ K7Y \ ^ K‘ILK7Y \ [ Y T KzNK Y ^ Y $ V T \ Y VK (TW[7V•ILV K K"KK * [TWV  [ YXªKZ ‰K T ¨[ AV OO .KY Y ^ K [?IK.

VL^DV _ [ K „V[ gX^DV _ •Y ^ V [ ! [ ¨Y ^.K TW_ V0T …K^ Y [ V [ \ L^yT [Y ^. [ [ ª K Y .&^ Y ^ NY Z ^w‰TWT [V V^\ K O ?.

[K $ z[ [ V V \ Az[ ^ K K? \ ^0z! .[ K K7\ [ gY ^ YY ^ KDYKIVK ZgYX\ Y \ ' \ K Y ‰T [ VK ^_gTWVc / L^ XVg.V K Y ªK ^ I ^ > / K T ‰ T K ^yYXT \]^ V¡\ [_X$!:b / ZXI\ KgVV rK ^ ¡^IK?K \ [ T K _7^yTe:/ VŒZ_ 68K 7 CŒO T Y .

KY^ K _ TW:V / [ ZX\ªgK V K .[¡T YK7z\ ^ K Y KªK Z [ K ^ o…Z7^[ KD^YY K.^V [ *[VLŸTW^ V Y VL^ KDY $4Y K^ K ?5TW^ V ZT K V[ K K A  K [Œ ^ K ‰^TYX[ \ VVLT [^ DO [$4 [ K2 g^wTO ].

 [ [ ‰V T [ K \ DV O \ KD[! Y ^ V V K O . V¢TWV<K Y z^[ T KK7V\ ^ ‰T Z) K ^ .K VY VXK V *K NTWV $ 7?T T ^ $ [ŒT [ \ ’ªK Y ^*K \ rK TWV ªK K „[' K K zgV [  !K K?oV\\ ^ TWK V„[ KTKD¢Y ª^Z K[ ªY [?V ^ I [ TWZ7VLV KD^ []ZX @[ \ K* YX$ Y \ T K _ TW?fV ^ K 'T K K V TWŒV K T A@K \ŒKDYTY ^ ‰VTWV‰[ T z:Kˆ$4L[ Y^y2TWV *V K Y ^|^•KK 'T ^ \ KD[TWY V ‘_ [ Y Z V yª[KSK '^.

Y K ^ K [ [ .LKY ^ TWVK ^K7\ T T K V TWV KY K‘[•KD.K Y 47Y [TW V K $ K Y [ TWKV ª[KY¢^ Z7KN[ Z V ªK[V) …^ Y [7–T \ T Z D[O '.

Introduction                                                                                                                                                                              . K ‰T [XVV K [ œ^ \ B!}TWV ^ ZYXZ‘oYZ7[ K.^ K‘Y V [ 7[ T $ ^ [Œ[ [ TWTV7T [ T KzK7[ \Z K ¡T K Y ^ K [UY ?T KILK 7T ^ Y K O Chapter 1.

 "!#$ .

&%' ((!)* +.-./0/ P['[Œ[ ¢K V ^:Zg\YV T [ Y K [0Y Z7 VL[]X^ VZ \ Y ‰\ KYT [ VTWV O K?[ .

Y ^ªKYz K«K ‰Z7T [ªK K?V \ Y [K‰R TV [ YHVLY ^„ K*?K:$ T Z[Z7 K TWV K KV KDY Y ^ ^ K"K KK TWZ7ŒV [ T TWZ V …[^K¢) […>g^ OuO>.$ . \ T K*[ _^ K.

K¢Z K K ª[ K’TW'V Z [‰KD) TY [ …^ ^V K Y T[^ K’^ BYZgL! \ [^ z[ YXK ªZK []^Y ^Z7K YXYSZ’Y ‰YX T [ VV V0 ^‰TT r[ Y VTª^ K [VK* „K K \ KK K ^ K [NYXO ZŒY .

4 T ^ ’K^ ‘ ['zY K*K $ T YXK\ ªK K [K z $4K KD^ K VZ [ K ^ K …^ $4+ V[ [ K*^4 KYX.ZK YRT$ 4YXT \ K.^OˆH2K K .\ TW|? V YRTWKDV 4 YILT K ^  Xz V K ‰V\ [ T [ ^.ZUK [^ .O Y .VS^ [ [ ^ uK A ^ O ! T^ V K$ ^ K KzV K [ YXª\K?K \ Y ‰KST [ Y VL‘V^ Y?T.V V K Z K ª[^[ ) K …^ [ [V[ Y K $ Y ^ K V [ YX\K.

V SXZ T TWVYX\ / O _ „.

[ K K KDŒYT wK KILK Y V ^ ‰Z7TWV [ ˆTWV TWV+ 4L^ Q YW/ _ Z [K ) …^zKDTWYV w KILK K V ¡ Z7T K [ TWV Y ^ ‰\ TWT KV ^($ TWVT '?L TW^ V •YK K¢Y Y V [ K• [r e @ b :O 7ŒA b Z [ ' G+ [ egb d gb ^ YXZ / O .

.+ >gOu> /                                     =?>A@CB.DAEGF                                                              d~ l*`‚b}ZIadHy€ ~dN]jBn ]yazn fMk*s*aBs*ƒgq ]5fglgjB„pLl*s0`K. . XZ T YX\ K7\ Y ‰T ILK Y V K TWV Z [) …^ 2143 V [K*\ $ Z Z [ [ ' Z7Z7K K K K V V 665 5 44Q Q Y Y 5 B87:9ˆB<.

vJa*ƒB|0c]5H†`‰„MjBa0]5`‰j0azsgn]_cyn sc ]5^.r ~ilR]†eƒBƒ&]y]5fBj0aiv*a%ˆBaBa0lu`bf>cpK]efBs*s*aBfBk.sBv*`xa\f>aB{&q n^*s*fBadk.v&n q sdn ]‚„B„Gcg]| l.n c‡pNsi„B| a0`‚j.n cKn cN]5j0aG`bausBc2lRf%]5j.n auc‡c2lRq vn f  []Z T  .wGs*m\aGwol*`‰a%^0`‰l0ŽJ]c†]5j.`vJlRnƒg]fBlM]Kr szd~d|lRc5fBn c5fBnrRv*q aBaM`w%]ll&v*n fga0ˆ0qad^Bce`b]yadc2n fGaBfg]5]5jBq „8aGƒ0c]celRad~BvHmGn fza\{0]5~0jBj0azs*fBn f0r.adc2c2c5azn k.^0cW]5j.`bp'MOauszNlRƒ*l0q]5"v1jB]5aGqj0n m\aMs*aoƒg^0]5]`‰jBl>lRl*~dŽ`adfBc2p'cov8lRJ*woƒ*q agq lRv.su]Wcelw%s*fg„%vRn a_~gsgce]2n fBr>~dlRw^0s*f.s.jBl.

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  P .

2.Section 1. Designed/Undesigned Scrap/Cost profits breakeven point % } 20 invesment cost { 0 0 78 ~65-75 } 23 no scrap 100 80 maximum profits % scrap 0 % ŒT ' KU>gOu> Io.

K£Z [) …^ Y ^ Y( XV ‰T [ V [ KY.[ XV [ K ^ YXZ 100        .

  ! #"$%&"(').

.

/?"@ A-./b 4 90H..+*." .<1=. 55 CCZZ 5 OB 7:9«B8./a-C`.4`.).. .1 B Z4\ ]^ X H+ 1 %. /0)123'4 5 6 %"(+78%9 :.>. /_13'4 5 6 %N>"(+78 G $.BCD/? 4 90E F1=GH@IKJ(+31 L %NMON/GP QR E9S TVU R>W 3YX[ .

=#"c121("( % ')H<dO4e f /_1gh74! #"e TWV .

 ?T ¡^m_ T ^ Y ILK ?T &^ KL^–Z Y V [‰) T YX…^\ OŒT P`K K V KXO .

K K*„[ K‘Y=       € ‚   7T K K ' ‰T [ V•TWV¢^ YXZ $ T \ ªK ^* \      /* I%( Gƒ„# /* I%(# †…" ƒ3‡ /0 ^^.

[ YXK Z \K! Y [ K ^K@& I ‘K*>) Y / V V K [ Y ^ K*^K ) YXV?\T ‰Y T [ VLK1Y^ zV [K KmYX^ \K?\ TYX Z¡Y TWoO V ¡Y .

T £K ›KV _ [ Y VK .^’ 3e:VD / d K&[ ) V7[ T ^ ‰K T[ [ V:K©Y ^&7YNT Z Y K V[ [ V [ \ O K.

KH¡K T TWKV7K~T Y Y T^K ‰K TWV$4O [<.

TW VTW'VKg) ^ ^ [^ TWV:T ^ K*„K K [ K ªKNY ^ K XV K ^wT ]V K 0^ YXZ _ Y V K ^ K [ VT ^ ªK&„K ªK Y ^8 K ^wT ]V K 0^ YXZŒO Y zT ^ K ¡T P`K K V K # # zT ^. K ^yT K V [ [ YILK ªKd-oK ‰T [ V [–Y V (Z}Y + K ªKd-oK ‰T [ V¢^ [ \ K TY=¢K $¥ªZ7[ Y[ / ^.^yY T V \Y K _ [ [ K K7[\ T [ ^TW^ V K Y $ T ¢K T \T ^•KVKS[ gVXTW V?VK T K^y T T V K ['K ¢O ZgY .

Ž^‘[^y$4TK KK ILKK TWVU^y_¨T ]^*T V’K T ^ b xLp?"q"ti.:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n []Z T _¡e @?@g@ _ fO RY S K T                                                          . \ VK ?K7T ^’\ ?T_ ^T ^NY VT ^ šTWV?TT  K TT ^ XY V‰K T [ ^yK TV ^wTY ][V \ KK [ [@^ ^ Y YXVTWZ V7 ! T [ ?T ^ T K^NO TT ^….v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.

               i j+p q=k9} rul=i ix ~m#q(nok9lop p juqVm#roi y s= jtluivi w9x yzk9jtx {ui | .

^[ YXK Z ! [ [ ^ K¢O Y .

\ KK Œ[ T K K Y ^K ‰5TW V TWV KK1V $ ŒTWV Y K"mK o^ [ ^ \ ¡TK ^ ‰ TWV [ V ?K’T ^ Y V K $ $4K"Y K V Y VXKV ^ [ K $4K [ ^ [ V YXKgZO [NZ7[ V K V …^mTWV ^[ \ [ $ K M ZXT K\[XV V K KWT V?¥TY ILV K7T \.[ K YT wKz K£Y Y Y V^wT ¥T ]Z7V?[ T ) K [ ^yY K T V DoO ¡K7.

TWV^wT Tz\ \K K V K •[ ªKTWV YX \ KK \ Y ^ Y K V[ ’^K‘\ KDY KILTŒ‰K TWT V TWYXYXV \\ $¥Z Y [ '. T P\ T 7 K T ª^ TWK V V.[ K T ^y^ V T Z7[Y $ ^.Y ‰KDK TWYV VL„^[ +œ›YXK*\D4}zY Y[ NY^ gTZgr/ \ K Z7Y _¡[ T T~.

_ $4…[ K ^ ¡X+GTKVP`IL K K K V^wK T V]Z7V X[ K .K[ £47JY^Z ¢[ZXYX\ Z K ^ T ^ …[^©K? TW\ TV¢ K ^ ^yTW['VT zY V KKK * OY ^ ^.

K 7^BYX/T Z ^ !Y [K [ Z ^ T [ YV $ ILVTK@\ ^gK .Q…^ O KDOMK # V V Z 7K T ^d $^ K T K•V\ _ ILK Y K V O ‰TW.V* ŒTWK VT ^yK T [ V K [Œ([ ^ K YX TWZ VYX! \ T [ 0^ YXZ Z [ KY'IL K Q.

V K K ^ ^ ªYK z^ T K^ K ‰YXT \ z^ [ K K _^yT KKV 'O<Z7 [ # ^|K ^yT ?Y T VK \ T KgYV^y T K \ Y ^yT Y VK K Z}^UY [^ Y$ zYXV K Z ! K oY [ $ ^ ?O.T \ Y Y KNT YT ^ .T K H KV KTK*^ '4}YY NK Zg^ T \‰K¢T [YXK \ ^* K K ^y^yT T]V VY:K :Z}YK7^ \ [Y$ zYXZK $ ! K?[T ^ T ^ Y:T?T! \ g^(Y ^– T Z0^ K*Y 4 V Y K ^ ^*K \ …^‘KDY WT V^wT \ Y~Y Z7V[X [ Y Y[7^IL‰KzTWV $ 7+.[ YXXZXV Z7K [ ~OzZ7# V[ [ ^wKzT \ Y / K OªO .

^wK T V \ KX. Introduction                                                                                                                                            .OL^ a [Y $ [?I[ K K Y KT ‰…T ^ YX\ Y IKK ^wT ]KDVzK V^ [ Y ?K T KILKK ‡^wT I]Vz\ K ^. Y ^ K K¢_ Y V KrYX\ Y T^wT !^ [Y ^ Z K’K ^|IL^*K V ªK ^ T^ ‰T KYX \  K K^yzT [ V V^ T K?Y \ ŒTWK V ^ Y Y ^ YXY \D.K ^ V YO ! [7VILKK Y VK YKz^y[ T XV V Z7K©[ I^. [K ^w^ T ]V K ^ YzK Y K [7^&IL K \ …^_ K ^ ‘YXT ‰\T LYYXz\ [ K g^wV T ]V [RY Y VTSK V K ^yT YTWV V z.^ ^ YXKiZ-5K ! ‰[ T [^ ¥V^ T ^ + ªXK V K ^wK T ] V K [N’Y ^ YXTWV?Z T / Y V \ K ^|^ ILK V m^ ^ K IL[]\ z3K + K ^wT ]V K £^ YXZ / O Chapter 1.

 .

 K Y NK Y V Tª^ K K ^ Y K Y K IR[ Z KY T ^ KTWV $ [ K[ ^&Z  \ [T…^ K£V [Y [ [ Y^*¡IL KTWV Y Y’V [Z Y K K0‰^yTT Y KgV O.T XK V Y KK?\ _ [ ^ K [zZ K"Y IK ‰T K Y ^ [ Z7K Y [T ^’¢^&Z [ ' ‰Y T [ V K[ Z T K K*[[^ [K ZV [[ '[ V …^ Y K0K Y .ŽV7 T K ^ K K Y›T _ V [[V[^ K V K K YXV \ K ^ \ Y [K ^ ^* K£Y Y«.Z YXY \ ‰T [ K^ Y [zK Z \ [KDY I ‰T T [ VŒªK _ ^*\ K \ …^0YX\ TW[ VV K V [ YXZ \ L ^ \ Y ‰„ TW[ V K KUK Y . K YX^w\RT ]Z V¡ª_ [) Y …V^ O $ .T> -5^ K JAK7\/T T ^ KO IL) K .K YXK \ 5 K TWV^yTK V Y V^ [ZzªK<[ ' TWV‰ T [ [V ŽY[ILK^ …^Y O K Y ^ K K 2. ‡ /02  ((!# ‚ /* I%" # UK T ^N^ Y [ gVK Y [ [ g K V ‰TWLV ^ ['Z zY K f‰O T K V „[ [ ‰.&% # ("!# +.G # Y V YX\ [ [ K(^yY +|T Q Q V^ \ dwZS Y VYK ‰YXZT \ Y&ªK[ $ _ 'TªK_ ILKL ‰VTbT [ YJV Y VK [ ^ …S0^ OK‘T \Z# K‘o[..[ V[ ªK _ K•7Z}T Y ^’T $4KYK T T ^ YX\ ZX^ [š\ ^ Z7K oK"Z7[K .

T K TV\ ^£TW[V TWV T TW V KD YK$ K ?T$ K ?^wTT -o][ V L^ [[ . \Y wK KKDY [Z ^w^T [\ ) G+ …K ^ VK(? Y K?d VZ\ T T $ TWKV ?/ Y TO K O [ MŒK"V I[ K O YX\ YXZ K 5K z^£[ TWKV _ ?[ T ^ V^wT [ŒK [( Y Y \ ªK<K ) V K Y Œ V T YT YX\K [ ^ [                                                                                                        +/0 +.

 K A $ ?T £T ^ ILK ¡T \ [ Y V KXO ?                                                      KH)')I51*<G.! ^Y K"V TIK K YXKDY YX\Œ^ \¡I}‰TWYZ V T ^Y T ^ \ K [ª^ K?$¥[\ YY V ‰KT IK? Y\ [ V TWV ^ [ Z7KDY[ŒY TW[ TWV V YK Yz^ KDK IY ŒK Tb S O>„[ . &$%(.Ž ŒK YXTV I \ TWT KV _ YXZ Y\ ^ [ ‰TWV KK ^|.Yg -oTW[ V[ P$ Y 7?T I}^T Y VKDY YJK ^ ^~[ K V TWV ‰TWVK K  wK K gVTWV Y ^K V$^ [ T Y V¡KDTWKV VK [S Y V ’K [ ¡ T K K¢Y Z7^ KD‰TW[]V ZX\ K Z TWVN[ T ¢K ^. ª['K ^0! $ Y ^|^ Y [ rT T ^ Y ‰ T [V [V$^ O Y ^ K ? JK [ T Y ‰T .Z7^ [ $4K Y V K VZ7[ [ N^yT ‰^ T Z7[ [ VVL^~^ TW[ V K K ¡šT K Y V Y ^ ‰[TW V £¡TTWK VLY ^ ^ ‰TWV &^* TWP VK^ ‰†T .^DO _.

 L %N') "V yjBaMw%aus*f.n fBr>l0"]5jBaz~B`‚n ]2n ~gs.l0ˆ0aGs*fBv1k*aBq lgp9~0`…n ]2n ~us*qv*adc5n rRfzp†n q k*a%vRn ce~BƒBc2ceadv n fM‹j0s*^g]aB` H []Z T  .qv*adc5n rRf>s*fBvs*k.

vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.

Y[ ^ ‰TWV :K T ^ T YK zA KS O SYXK \[YX \K"Œ [?T IŒYXK T \†YX_ .\–Y Q K V:V ŒG[TWY V V K".Y Y V  XK VŒ[ TWVV K"[ Lg^ V. [ KK7T\ ^Ÿ[$ $ ?VT ªK ^ KYYILK OKDK ! V V Z K [ 'Y VXV K [ YZ V[ ªK ^. K K ^ K ^ TKDY K K gªK VTWŒV TWO V O H ?T \ T [ K.Yg-5[ ‘Z7[ TWV …^ [ K .Kˆ^ [Z7K ^ [ K VgVXK7V\ K [ ^ V Y V[]¡\ TWTWV V (T ^.K  []^ \TWV TW[ V HZ # Z7V[KL^ K ^ [ ^|VX^ T V YXY K7\4V\gQ [ V V ¡TWK V ªKDK K&K „[ K^ ª^OK KDY K ª K KX^ 5VKDzgY ^[ ªK K7_ \ T YK"7^IT K^ [ [Y zK K:YY K ^UŒT VK T [K ^$4* [ oVZ T K ^ K T K Y ªK Z7T ^ K"[Y Zg\ K7K \ Y TW‰V T [ V^ Y7T Z Kz[K $4K"K K V‘ªK^ [^ K.

K~ILK V 4^ ^ K K ^yT ]V ªK ?T KzK V …^ $4K K ^ .M L^D_ JK TWV?T _ Y V YXZ7K .ŒT K ^ ['zK K ^ KDY K ^_ „[ `K.47Y¢ZX\ K.Y V [ K ^ O .

K ^ Kz[ K?\ ^D_ [$4KILK _ Y K gV KDYX\ T ^ ‰T Y V [ V [ Z [7I T K0Y Z7KD[ YXTW\V T ^"‰_ T Z K¢T Y .T K©[ [ ¢ Z ªK K ^. TWV Y ‰zT [ [?VzI ^wTWVTWV K K K ŒT K T V Y [ ^ ‰K TWV KTZ .[ YgK-o[^|^ [$¥Y Vg^ K TWV Y ^ ªKYX\ …^ ^ T K V KXO $[4?Y9T ! K*TWV?TKD[ Y K ^ K I[ŒK?K \[ [ K T Y ^ 7[ ‰TWTWV V …g^ ^ K K7Y \Z7Y K Y V ¡^wTTWY ]V V?T ) [[ V Y V K ^yKT ]YXV Y \V [$¥ˆYK ^ Z TWV[]Z7Y K KU‰T\ KT K^ 7KT K T TW^zV KY YXYY\ ^V [K K*$ O [Z} .^yKDT ?YXT \\ T DK O 7`T KK"z_ K V K …*^ [Z ›[7[ I T K¢K’Y Z K Œ^yTWT VXYXV7\TWV ^y*T .

K T YX\XILYX\ K T ^ gV V [ $ V K Y L^ K K’.Y Y K:K K(VK.KA?47@ Y Q ^g¢Z Y ZXT V \ K YXH _ \ L+5[M^ .¡ YXT K \ T 5Y wV K£Y ^ Y‰TWV [V  LZ ˆO + YX–\ YY I TKg^ >> A b / /4&^ K ¡K T ^P K K ª K V Y ‰ T YX[]\Z ‰ K TW V Y ‰T [ K£VL^Z 687 Y ¡T Y YILKY KD„K [ V ¡YX\T K Y K ^ ‰ZTWV UKI TWT V[ L[ ^ zK [ [ K7\ ^ YX\ K \ Y K T ^|^ KK Y K©K IL.4 IL[ T K7^ \ [ K V T ^ K O JK TWV?T + ŽK TWV7T ?> :e / \ TWV wK K Y K£IK?\ [ T [ K [ $ Z}Y K V +œY '[ T Y ‰T [ V / Y V Z ª[?I T KUY  YX\ T Y ‰T ILKZ ^yT YX\P*K 4XZX\ Y V Y ‰T [ V „[ ?T ^ [ ªK V KgO«:Q 4XZ7K T .4ŒZ7K T zK V YX\}KI T K V K.\ .K7\ Yg[ -5[ T zZ7_ [ TWV K …^ Y [ K‘Y KKDY¢YYXV\  \[ Y ‰T [ K VJ^ ZLO Y H Y ^zK$ TK \ ^ O¨K H ^^ $ [$ T V TWVKDYX \ T DYXO Z .K 4ŒZ7K T zK V …^ $4K K0Z7[Œ[ œ\ ?5[^ []V \'#ILV K A K K0 Y \Y „K [ K’–V [ .K K-5YXK \"^D_ _ Y[ \ V$T y KTWYVL[ V^yT Y KK ’[ \ T K T ?K T ? Y^I Z}_ T Y [‰T„$ [ \ mK TWV*K-oK4}Y O N!K"ZgK\ K ._ K +Y PTWV K[ ^ Z}KYY I}Y K.K V YX‡\ $4[ 5 + S Y T K 5> A c /.$ 7T T ^ K7\ Y K [ K [ $ ZLY K VL^ HO .^ [ $4K [zXK YY ^ [K(\ T ZL7Y T [ ‰T ^z.K KV^JT^ I YX \W‰Y OuT > \ T?[c K V ‰/ TWO V TK H [ $¥^Y Z  K K [–^ $K Y V V "-5YXK_ \"[ _ YK +d TWV7T  / K ?T ªK Y KmILK7\ [ T T ^–^* ZgZ7[ K zK.Ž[ $4KILK _ K V .

V egb Z "K K¡Y T ^ O `ªK K V"g_ ^ [ V [K ZgZ7[Y ^yV T [K V \ [ $4TWV [ [V †K ?%T $ zK ?Y T ^ V?T $4^4K?\TW›V K ^ KmY K\Y T ^o\ ©K [ z7K T ^ [ K V .¡Y T KV Y ^ ‰K"TWV[ [ / V $ \ 7TWT V $¥K‘Y \ Y^¢TWK V ^ K"[ I'K V ‰TK K ^ Y V $¥V Y ‰^ T K V K ª[ V KD[ L^ \ T ^J¢V ZX\ K zK V K O ^|^yT ^ gV ^ VŒTWV T V V ŸTWV ^ ^ \ K KDKYILKg^O K . K ?4T ^A _ .+ ^& ZXªZgK\ YY VK KK .[ K•K7H \ L[X^ '[ YX\ TY [XV [ Q^ TWzV [ Œ T K K?\PZY ª^ [ ‰'TWV  K TWV TW'V L^ [ =K „[ K &^ K:\ …^\ Y ^ Y .

 Y Y K"V I K?\ []YXZ7\ K K Y gKT K [ VK YXK":Z [? $¥.^ T ! K¢Y ^|[^ [ T Y K(‰T G[ Y V^ YILY K GV ?([ C7) Z )L' \ T ^ : VK ' H877O T ^ ! GV Y K O Y VS [[ VªKD\ [7IL$4K [ _ŸVa K H Kz$ RH Y V K I [T K ª['TW V^ ‰! T .7 T [(K ^ M Y [ V K ‰/ TW:V $ K [ [ ^ K X VgV.TW¡V T K K Y ^ TW‰VTWV L^ TWVL^ ‰TTW.Ž\ Y HK K©$¥K > Y ^z gK V @ ^ [ T GK Y K GK $¥T \ T Y Y KW$ [ T zY[ ?\K7T T ^ \ -K ^Y ¢KDY Z Y TWV Y K K KDY¡^ >O [ K.V£ ^ K Z .ŽPK^ \ KDYXK\ ^K IL[ K.gY [Œ-5[ [ .Y^ K ILzK A[ _ Z K?\ [ K$ Y?T [ \ [ŒK[ .

V [ YJV K K [ K =K ªV K K*^ $ KY Y K ^.ŽK7Y \Ÿ\ Y K Q ^K z*^ [  ^K7\g[ K"IK.

K Q ^47Y z¢[ ZX \ KK?_\ T ^ [ YX\ ($ ª[ V O Y Y^ V.ŽY +„[ 4K .

T ^ K „VK K‰T_?) .TW V YXV?Zg[ TWV Zª [XZ7Y K [ TWV $ K[ ? T¡T zKZ K VLg[7^yVI T [T KV K YX ^ \wYYY V V gYXŒV?\ TWTV „^w[ T ^ 2$¥ YXY ZX^ ^ Zg\$ T K K .K V Y [ Y .K 4ŒZZ7K K[ GTY zK ^|K ^ K V O ŸYX.¡O©TXK Q V?T ‰ wY TWK^ V ‰"TWV _ .Y „[K [ .

Historical Background g +5+*. [ &\ 7$4T z^ [ K[5 z^ K$ Y T V \ T ^ KK Y K Section 1.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.4. P                                                           A                                                                                                                                                                                                                                      xLp?"q"ti.:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n  []Z T _¡e @?@g@ _            .

s.k*lRƒg]†]5j.                                                                          ausBvs.^B]aB` | fO RY S K T    .n c_n f>‹j.

^ Y Z ‰ªT [[ VLK^^.YzK .^TWV K ^_^&K ŒT K Y ^ Y )P^ ‰\TWVTWV Z [ª[ K ^. YXY \ V?^yTT .^&YX \ .Ž [ $4KKILK Y T _ M [K †7T K zzK [\ ›Y _ V7T Y ^ V Y K ^ KD[ YX\ K $ YK yVK V«TWVK [ KDYY [ XY V VL0^ „KTWV T ^ K Y ^. K \ Y ‰T [ [ VL^ K [ V K K\ T ŒT K\Y KgO Y VL.4 K Y †‰7T [ T V [.K ^ O YI T T z<K $ VL^yT T [ V \ YXT \]?Y T V YXz\ K^wT ^HYX\ KY zV [ VK^I}Y Y KY ^‰T [ VY ! K.

^0„/ [ O ?5^wT ¢ZX\ K A z[ K7\ ^ [šZ ªK ŒT K.V O K \ Q \ T TWŒV wT K \ ?&KgTQ O ^^ $4.K ?K T š*K P`TWV$ K T \ K [ K TWV¡^ T Z ^K T LY KD^.[^•ZTK ª^([ .Y V Z}Y YzK K ^ [TWV Y V K&K $+ RŒY TT K dyKS Y Y ^ K^ ‰T 5TWV> Y ?Z b ª[ L/ ^ K ^.‰Y^T [ K V‰ T [ [zV.Xª[ V?T K ^. ^ Y + V K*K 4 ^ []K7\ \T ¡K T V ) Y []‰ZXT [ Z7V[ Z.ª^[ŒK _ [$ V . ^ „?K T ¥^ Z Z [ [7ILK K ^.

 8 … . K gYK -5^w[ T ]^ KV¡' _ 7OZXT \ #gY V V V K7K>T ^ „¡[ TJY [Œ>z[/ K _ K .Ž#K"IK K?K \ Y []^ Z$4z[0K"K K K*V V*4}Y^[¢ [ZX$ \ K VK^ e:z/ [T ‰$ T K?YX\ K^D\}V_gIL*^K V K£Y ILYKDY ^ Y K : [[ VV [ K?^ Z ^‘K[Z  [7I V T K KDKK gg^ VXV [KTK . Introduction                                                                                                     ! +.K Y YXVK \(^wT ] [\VLY ^ ‰T [ [ KVL^DV _ K*K© $ ILTWV7K TV [ ‰V TW V NK7Z ^ …g^ ^ VXY VKVK  K ^yT VŒ_ K Y K K ^ T K „[ 1K ) ^ ‰T zKgO Chapter 1. . [X[ ['5 g gK OSO.

!.

^$4[NY [ V Y 5 ^ MM *KK7G\ ^Y [ V V Z Y [V \ KJ []\^ K +go./ ªaK Y ^ ^ KzY K K"K T V K YX\ ^ Y ^yY T T K K ¢\ Y [ Z‰ T‰[ TWV VL[ ^ V [ YITK’¢K Z ZXª\[ KK".\ TW[V Y VKz Z T [ VK KD^ K []\K T ¡ T )$4[ Y 2‰ T [ + VS0[TWV Y T K K _ Tz¢Y[ I Z T K?[7\ILLK TW^yV TWV K )K«V?\ TTY ^K Z ŒªzT[ P`[ K \ K K K7 V _\ Y$¥K8V Y z ^ K [£Y [Y^ K  O[ .  +.K \ KV K V „[ [g VK^ [ \ T Œ[TWV T ) [ KY ¡‰TILT K[ K V.Y TWV^ ‰LTW^\ V K&¡ TWZ V \ [ TWV †K 7^|.T ^ YOoV P[[ $ VY ^w$ KDT Y?K ^T Y $ T7\ ^ K T ªK V ^ [KD\ $KY Y V YX\.+g.[ gV V K „[ KYXŸ\Y. > Y > V/ LH ^ K 7T []^ Z7 [ V [\$z[ ^\ K > K4 Y/ OV‘SU^yTWTV Y T K4\ Y K K YX \ TWV Kz[ )PV K. Y[^| ^ K T Y YXY ‰\WTVLOW[ > ^ V „K g[e: /[ŒLK ^KNK \ T T ?K TV KG ) O zV?K TJK¥\YXK\WK7Y O \oK\.

Y ^ YY V VL^Y „VK }JO [].TWY V ^. z_ K K‘V 7Y T ^ z['zK [T [Y K7‰ \T [ T [V^ TWzV K $¥Y [ T ‰ TWV $¥Y ^ [  K ªK K?JZg.K\ Y 4ŒZgK \ [ K Y 0ªKM YX$¥\ T ^Y ‰ T TWV zY [ Y K7V \ Y [ V  KŽ^ [\ TK zK +5M$¥KSY.

\ K oK > Q V / YXY \VZ [ K ^ ?T [\ K ^ V:.zK T KYX\ )P^y\T TWV \ YY ‰V T 0[ V ^ []\ [Œ\ T [¡ T ) ^ ILY K‰T [ V Z Z [ª[ T\ ^wK TW•V O _ YX\ K zK [ ?^ +) V?T K ŒT P`K K V K _ ) V7T K K7\ K K z K V …T K?^D\_ Œ[ TWV [KDXY V ^ [ Y V Y £K7\ K \ K zK &^ K V \ ……^^ O K / *^ P`K ª'[ ^ KILK YX†\ .gY -5[ &Y $ Y ^ Y Z KILK V [ .

K K"YX[ \WO . KˆK ª\ KT ?T ^NT V [ .

+dzKš[ \ K7\ / T Y VY N.K^ 4ŒZ ZgY \ Y"KTWVL ^ [ V K KDK Y z[]\ Y VL^ „K Y V K K $4KDKK V Y 9K Y z[K \ T ^ ‰$¥T YX\[ ^ Y V K ª KDK7KYZ7Y K VK g^ Y^ Y VL[ ^ V„K YXfZ O K '.

 K"TWK[ V .VK zT YXK \ ^T [YX \ $¥^wTY ªK \ +Y S ‰T [H V .¡K T P K K DªO K ^ V [ [\ TK Œ`T *K TW) V 4}Y Y N‰T K[ZgV\ K _K Z VL! [^y^ T K [ ^|^ V K K‘K $4K KD$4K YXK"V N\K V+ ! Kˆ^ SK \[ T zV ?[K‘T \ K Z Y YXV Y \WOW^ > K:Y K V/–šTWV^ ^ [][Y \$4T <K K $ Z ?Y T Y^ K Y K [TK .

.jBqRai„l*`']5sg`…n ~gadsgv.ˆ0aB`‰„Gp'aBq | .fza*p'| l*`‚mzl*`pKjBaB`baMj0aopNsBc_n fgˆ0lRq ˆ0adv| [N‹lR~i]5wƒ0s*woq aB„u`bh~g]5n s.lRsufB]Wcu| ]5jBazcel0b]‚pNs0`‰aMn cWp'l*`xmgn fBr.j0`‰„>sg]_]l>n ]ypKn cWj0]5sgjB]‡aGp‡ausgsBcoc\n adk.S Y H / K ?KT ª.K K 4Œ Z7K) T z \ KTWV V YX$ \ T ªK *^ \ …^K O KDY Y V^ „K [ŒK T K V [ H ^•T $¥Y ^ zK V ‰T [ V K KDY œ\ T K _JT ¢T ^0V [ \ KY %$ K V K\ T ?T zK YX\ [ $ ^ Y ^ Y ^ Z Y Y V                                                                                                                                                                            ‹ lRfBfga%]5Ž`…sBfBvRv*n ~ic†]]5l.v&]aBl8wG^0n ~_`bl0ˆ0ˆBaBa%`bc5]5n j.ceaB]†q n ai]ˆ0lMad~0v`…n sg]2]Wn ~%]5lRj0fBsgaz]yclu]epKsBr.

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

$„[ –K \ VUY T K£ Z}[Y $ ^ [Y ^ [ K V )P‰TW\V:TW V [ L ‰^ T z\ T K 7_TT ^ ONY Q:['4Œ Z7KT K T z K + V RY YX\"dw$4S [ K 5T o> Yg^Hb Y / KO .[ VL^ Y K Y K [$ _ .

TWV [šK.[ ^*g VK TWV K KªK z^yT ^ []\ Y V YK I T [ TWV K:YX\Y T K [$['T[ z K O T.ZY ªK ^.

YX\[ ^_ K :^ ?Y T \ ªK YXZˆ\ Z ª\K Y ^.^*K  K $ TTWV [ K YY I TWTV T ^ YI Z7T [Œ[ œT \^ £Z7K [Œ^ ‰[ T œ‘ \ •Y K K ^ ‰T ‘Y VY K YK ^K*$4„[ K7\K WO K Y Y K T ^ ‰T [$=[ KU\ T ?T zK YX\ TWV Kz[]\ .

^ Y ^. \ K V g/ [UY*\ Y TWV Y [$ O ^y. \ K V + TWV Y ^ K K [$ T ^ . YXK"\ IK?T \–[]TZ7^ K Y ZX \ [ $ O [ $ T /ŽT $ 7T T \^ TWT ^V G Y ^ TWVK › _ [\ KNY oZL\ Y ªK^ [ z [KUZ}Y K ¡[T ^.Y K K ªK  [? $ T ªKTWV YX\[¢Y K ?T^yKT IL K \ Y Y8‰T [ VL\ ^¥T . ›K.^& \ K zV K  [[ $‘O K [. ^yT Z}YK ‰T [ [V $ Z T ^ [ \ YK ^|^TWV TWVY 5OrH K TWŒV?TT ‰‰TT [YX\V YX^ \Y _ K ^ K [ ^ T []‘\ T T ¡^ T ) YX\ ^ Y [:‰T Y3[ V GY Z [ [ K ^|TWV ^ Y V ¡TWV K [$ ª[' Y .:47 Y\ K¢V Zg\ K _g[T$‘ OM.¨K [ $4[K"$ IK Y _ ‰T zK~KzK V Y V’Y V ^ Z}K Y [K YYZ y TK•Z7KMY $ X T VgV K K $ TXZ T YYX\ \ K V [ VŒT ‰[T [ ¥ VY ^–TW[V8 ŒT K >D@ Y ‚^ ‰TWV ¢[:T ^Y \ Y? T KILTWV K Y y +œY \ .

Y Zo\ª[_ Z7\ KzK V [ ‰TK K K?^ T\ ^ ^&YK.^& YXz \ K ! \ Y TWV K K ‰T \ VT T WVz K ZT 68YX7 \ J# \ KK .^ K?K \ Y › ‰_ T [ [ $ VVL^ TY ^ $ ¢K V T ^ K []K Z KST zK [ [' z[K?$ [ \ K VY Y K"V[ LKK ^ ^^•$ TWV TT [K ^• 4$T T \[ Y d Z K Y Y ^ V KY KK7[\ KTW$ V# + ^ [\ T 7 d \ T 7 T  [$ / K O .Œ T T Y K \ Y\Y T •‰T ? [ O T V Y z VK YXV \¨[ ILK7\ YX[ \ T «\ Y Y K O # K V KKDV YX\T Y V K ?T ^ [ ILK7\ [ K T X VgV Y K ^ T[ ^ Y K ^. 4VgTV ^ [NTTWV 5 K ^ K YT KK[^¢$ ^yY ])T .

 YX\ T _Œ^ [z K•Z}Y [ K KY ~T ^ Kz [?IK [ T \ TWV KY Y V^ „ K fO .œ+ YX\K KDK Y ['K.. K [ V YK V?T ^ [ŒT ^[]\ YTWV ^|^* \ Tz K7 T œ+[ [ T \gK [ †¥$ Y ? ªK K / OM\ #Y V z [X[ [^ \ TWV z A[ O K?# \V ^ Y .T4 z Y K K T YX\_ z[[  K?\ ^BK/ ¡ T K K9T ^.

Œ T ^|^yK T Z}Y [?‰IT [ K V V?TWKV 2 K TWV Y ‰T [ VTWV ^TWV YXK \ ^ [\ T ŒK T ) V Y z ‰T K[ V T O YX\.

5.V …YX^ \ ^ .\ KY ŒV "T K _ ^ K Y[T ^. z K [ Œ K?T ^|\ ^D^y_T Z}Ym# ‰YT [ V Y&K¥$ 5Y K T ^ [ _’K V K z \[ K ^ £‰TWVT ¢ Z7[ K K 5 TWV Y Y ^ KXO TWV K ! ^ KH[]V \z K.T ¡ [4$ T ) \ ›[ V_Y $‰TK [ ª[ V ^ V Z [$Y K^ _Y K $ _ YªT KVz ( g [7TWVI}V YXYXV\ZX[z Z $ K []V Z Y T [Y V7$ T K ^ Z}Y KD+ Y K[Œ[]V \ Y TWVœ+ V[ ^ „ zK [ K [ŒK [K / _ T[KK $ V "[ Z}_ V Y Y K"[ ^wK T ^ V "/ \_N[7Y ILg‰KTV [ ªVV?KTWYXV \ [ T ^ ‰K T\  ZZ Y ª‰K[ T ^|[ '^*V© ªTWVKK YK V ^* \ …KD^‘YX^ \ T ^ ‰[ T \ ªK ^* K£\ …K. Numerical Simulations                                                                                                                                                                                                                   []Z T   . Y K 5O ! V K T ^ T Y V K’[ K R[ V K T ^ $ ª[ V O P[ [ K Y K1$ [ V O Section 1.V ^&.I/ OT¡ T !K / ^ V Y V Y K•Z [ªY [?^|I^*K K ^ z $ K Y T V› Y _ [ K T `K K K. [ K7\ T …^ K?\  [XK ^V [ .Z7? 4 [KDT TW^ YXV "\ T _+G[ A KV + [£K(TY Y T ŽªK Y\ KVVY I TWz M¡V KY V T >YXK \ ?^ Yb:.^ Œ4 O8Z7–K \ KDYK œ\ _ [ 2 Y V $4[ V2 . T ^¢K V T KDYXK \ ^wT [ \ K Y ‰ T [ [ V V OK TWV K K ^ 2KNz Y [ KDK Y _ ^ [ K* „[ Kz K•[ Y VV ^ YKDYXK \ T ^ 7‰TT ^ K.4Œ Z7V[K $ z T zT K ^ K T.‰ TWV[z K [ K7 \ ^^w_JT Y V [ \ Y Y T KK [$ [ŒK ^~V [ YILKzY V ‘K*`P K [ V K ^ [\ T Œ T ) Y ‰T [ V Y V [ [ ^ K YILK K T ›K*X4 Z7K T z K V …^ [ Y ?T ^ \ Y T + –YIK £Y V P[ XVg^ > A / O%–\ KDY œ\ _ ?T ^ [ V Y ŒT ‰T [ V¢^& K ^ ¥^ K"IK YX\X[]Z ‰T [ VL^RI P[ [ K K Y ªK T Y V K .

                xLp?"q"ti.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n                                                               _¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

.

[ KYX\ ?T $ [ ªVK ^ KDYY V "$4K K .K V $ YXK\]ªZ K [Œ[K ^ YX[ \ Y \ Y ‰ T [ VL^K Y V Z¡O K ^ T ^ [$¥$ Y VV Y [ Y VK K K YX\NY+ I T T ^ $¥Y Y VV Y ŒT YK V K Z YXªK \W^.[^&Y K ¢ .Zg¡ZXT \ K T K  Y [ V [ K\ K¢Z YI [ T DK OM^|^m# V TWV $ K ?T T YX\ K•\ Y \ ‰T T [ 7VLT ^ zKzK Y YX \ T ^ [ Z7[^ Y ^|K ^*( zTWV K [ ^Yz.K*4Œ4}Z7YK NT Zgz\ K.OW> ^* K A /JT ^ ^ YX. TWVZ K ‰T [YXT \]V ‰TK V YX\"K K K*T 4}Yz [ [ TW V K?YK \›‰TZ [ YªVK I ŒO T T .KK V ‰K T ^[ KDV Y K K K ^ K T ^YIY K‘V K.

K )P^& \…N^‘TWZ V ‰K T [ $ K V [[]Y \ TWK¢VV [‘K V Y KDT[Yz V K[$«KD[ + O aY [K $ / \ K[ Km…^ Y \ K[Œ[ ’[YI Y ^ T +eD$¥O ?Y TR^^ Y z? ^ K*K [ 4X ZXK?[\ Y \ŒV TWYV K 7?TT A ^ [ K z ^ K [$ Z V T I}Y K K7Kg\ O .UMY Km VK*Y „^.

\Y A K/ O T ^ .[ Y V[9 $ \ T T ? T š KDTWYXVL\^yT T K ^yTWV [$ K ^ Y K^ IK?\ [ T T ^‘V [ [ V ‰TWV [ L^ Y V=ŒT P`K K V ª[' K YX\ \ Y K O Chapter 1. Y KUY IT [r\ Y z. Introduction                                                                                                                                       .ILK []ª\[* zIK K<V „[ Y ªK[Y¡VOH^ P Y [ V V ILK K ^ VK?^w\ T _PT / OS. [K g V T ’YT ^¢T ^ . [YX$ \PYY V K TWV K [ K*„ [ K K V Y[ I NT T ¢Z7Y [ ^ Y [ V g/NKT ^ [ ILV K YILK Y T ‰T K:YXK \P Y ^ YX\$ T [ \ \ T [ ?T K• YXzZXK Z YX[J\4 T ‘ [$Y K7\ Y KTWV ) + V?[ T VLK ^ K u[*I}Y Y ‰T [?VT KIL[K .V[ K M¡^*Y VYXr\ > ^ . YXV?\ TWV \ Y Y ‰T [ VL[ ^H \ K<[ V [ \›[Y¥$ILKY K 4 [7ILK .7T K YXz\ K [YX$ \ T ^’Y TWKDV Y T ^ K Y $4YX[ \ yZ $ Y Y^ K ª? K Œ\ [T [ LV ^gA Y Vš O=TW# VV ??TT ^^ YY ^^ KK T ¢K T ^ $ \ T w [K \ K .ŽKNK YV ^|^*K _ ¢ Y TZ 4‰TIL[ K7V \ [ T Y Y K^ YT ^ T Y ^|^*[ $ z^rK TWV’TWV ^ Yz K KzªILK K7^ \ KD[ Y T ’K Y ^ ^ zK•[ \ TK? \W?O(T # V K V KDYXK \ TWV _ K K [Y$=I T [ _ \ T K(? T \ T .Lª['^ ‰ HT )]VQK [ T K +XRK*K Y4}YY yNLK ^ ZgK \ YK.

 $^*[ T $zK TWVK.V•:T ^ Y \ K V GY O \ O T K ^ K K ^& \ …^ [ V K Y V                                                                               TZ ^ ILK ^y. Y V K K„[ . RV Y„ [ \ K w. [ VL^ Y K K ¡T P`K K V K T ^ IK £\ Y KXOŸHm\ ^ [ _ [$4V [ K V K Y V T 4$ [ VK K [ K [T$ ^ [\ ŽT Y 7 V T ¢I}$ YXT \ K’[ K ª[«ILK K7T \ ¢[ ZgT \ KzK [ V Y K ‰T [ .KV X¡V Y YY VVK? \ M¡_ Y YXKV \ UZ# KK^ ^ K"K*K KX4 V Z7Y K ^ ‰TT [ zVŒKY _ V YX7K \ŒT K^ ªIK -5T^ K K:K Y V T ^ K K K ^*^K zYX\ …[\ ^^ VL[ ^ ^ [Y Y K K K Y Y ? Z7[ŒK [K ª^&K A T\ ^‘…^ [ V [gVK^& ( Y [ ˆ-5YK Y VTWV!+ K S TWV7Y T„?‰[ T ^ YX~K \ V\ YY[ VVTWV ¡Y T ‰MX4T I[ Y K VLVV^ gC^ .KO V >:# V  \ K :V / K O [$ 4$ K K K ^ Yz KCdCG$ ?T \ K©Y ^yT ¢ ZX\ KzY V YX\ ^wT ^ Y V1 K. K g^ [VK Y K7Y \w[K? -oK ^ uYAK ^.4 K KY z^ K•[ PKIK?^ \\ [K"[K"$ IT K TD^ O .

T UYXK Z7\ ?[]^wT ZT .^*aB` .n ]2n s*q.K~4ŒK Y’Z7 K Z}Y T zV Y Y K V KDY Y VYX3\][ K"zI [T KmK K?VYX\ \ K Y ^*^ K Zg[ Z7K [ ^yKT ‰^ TWV V ZT ª$[K ^ ª[ \ KV K zªK *^[  \ K?…^\ ^ Y Y ^ ^ K Y ªK[ YXV \›K"I K T KªKV YX\¨KCZ 7 O^w#yT $4^3[ X V\  K \ T w^ K Y V[ ŒTW^ V K"K O V Vz‰K T \ T YXY \ YXZ7\[ TW V \ Y ‰T [[VLz^ K _ #†Y $ TZ \[ ^& K K ^ KDYX[\ T ^ ‰T K ^*L^ Z T T [ ^ Y [ Y V V zK T YX\'z[ K7\ŒY V:T …^m^& ZXZ7[ ‰TWV KI T K V KgODC                                            H"`D„.lRƒ*f0v&sB`‰„zs*fBv.a0q auvlRƒg]†n fo]5jBa%^.Y \Y Y ‰K T [ TWV V0K7\ TWT VK&K [ Œ T YK K Y ^[ K ‰TWVV KU .s.n f.~ulRfBvRn ]2n lRfBcWp'aB`baGfBl0]Nci^.ceadaGpyj0sg]_j0s*^*^*aBfBcg| Z HyjBaGk.LTWV^K 'K&T ^ YX\WOT\ ^w# OT #¡Y YVg\ Y V ‰[ T [~[ V^ V^ KDI K¢Y TWV K.n ]W„ulRƒ*`cea0q 'Žq JsMk*l0]]5q aMs*fBv>]5ƒ*`xf.n ]_ƒ*^0c5n v&azs*fBv.

asu]"n f%pNpKl.~B…aBl*q`‡s0`Jnkd]5w „j0ao]5>j0`bƒ&adsg~d]_`‚…l*sdn `b]K„vn hc†s*€0fB~dv*v.{*qs*wowzl&^*v&q aBaKq cg]5|j0ak.l*lo`x~db]5adlRj.jBagsu]W]5`…s*fBc‚aB` yn fB]lz]5jBaBn `‡wol&v&aBq c []Z T  .]5lRj0fBa%a&| ƒgHy]5ƒ&jB`‰aia>„>q j0ausBsgˆ0vHaGƒBnc†fBc2]aBl8`‰]j0adsgvHˆ0awo`bl*au`bs*aGq n ^&ce]2jgn „B~c\f*n ~dƒ&c wox…aBl*`‚`n ~ga\s.q&^0n]]‚s*l.s.aol*lR]5`‰v*j0]5ƒ*aaBf.alRl&n fzv.`xj.„%^.wzf.n s*mifBa†wr>]5^*]5jBqjBa.„s*suq u]†celR]5]‚j*wop'n cWl8aj.~iq n]dauf&| sBm†rR]5ƒBj.mon ~Bkdjz„ ]5NjBaisg„ˆ0aiƒB„RceŠ ac pyrR`bj*lRn ƒ*~B^>jHn€cyjBs%lR^*r.l&n q n f0r.jBqnaBvMau`bc†a*q n|p'miaWaB B`bl*]alo`ƒBa\]ec\{.ayaBhJlRn `Wce^&adwo^. lgp'aiˆ0aB`]5jBad„%p'aB`baon wz^*q n ~gn ]5q „oc]esg]adv n fzZ]5ZjBJa>lM^Bpy`badjBc2„zaBfg]]el8sg]2ƒBn lRceaGf| ]5jBaG~dlRw^*q n ~usg]ao]5ƒ*`xk*ƒ*q a0fg]%w%l&v*aBq  ]5jBa%ZxZ }gx‹sg~dq aun ]‡]5sBjo]5`xqj.pKƒ*sBf*`b`blRc\m0j_fBfBr8lgpNpKl.`bv*ƒB~dcucelR]yhw€Bk*pNao^0lRs*]5ƒ*f.

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

“Integral” Models & %( ( / LKD^ VY Y „^ [ [ K~V .Section 1.[Yg V \Y K K7K K\ &^?|_ TW V \ …^K K Y VYX \zYXKNK ZXZ ZT ªª[XYXK Y \^ K ^yVT A ‰zT\ zY K ‰KXT [ O [VL.6.

^ ?O [T .

T ^U8KTWV -o KK"K TK W V Y O4! V KK TY V¡_ $ ILT K7\ [ T K K7Y \V Z[K Y VKNZ68K97 )P¡\ TTWY V Y‰T z_ K Y VT ^N ^ ‘YX \‰RT K\ T LTV W[ V K. Y )P\[?TWIV K ‰K T .YXY\ .ŒY TVK3 z[K"\ =[ DO>K ^y# T VV 7ªT K ^.KNY TWVY VIL YX\ YK K’[‘ILY K7^.4ŒZ7[&K TZ zKK ILV K V YX\ I}ILK7YX\\ [ K ^T „[ Y ^ K ^w[ T ªK K. ¡?T T Y ªKzYK V …_ ^ Y V K K0V Œ\ TTW V K"7KT zZ KK .^ Z KKN[ z\ T \ [ K^? ¥T T ¢zY Z7^ K [ \ K&YX \ Y V [$!K [XŒY [TVK\ ¢TWV ^Y [^ 7‰\ T TTWŒ^V T ) YXZXK Y Z V ‰¡T[g[ TWYV VHKD‘K [ T^ ^ V $ [ T KZT K768\ K 7 ¡TWVLT ^*Y ªK Y^ _ [ Y V>K‘Œ[T K Y ^K ‰TW‘V Y V7‘T „YK ^ ?Y TW‰V T K’[ VLY ^ ?T[\ T ^& ZXY ZgV \ ¢ Y \ V)P=\ KK.['T ¢TZ Y [7‰ILT [K V Y KV  K7YX\\ [T $£[Y T ‰K T YXY\wI}^ ‰YXTW\V K O [¢.\ ^&[ T K.‰T KY ^.

Z KKILKY V K K V [ [ ^w$ T [ V V [ [ KK zY []\ [O T.

+ ?RT ^ Y dw$4S [¢K I}T oYX> \ K?^ b Y Y / K.O *K .

^ UŒTTW^ V L ^.Y [ŒV[7[ ^IL Kˆ[ YY ^ V ‰ TWV -?Y L^ ^ Y.^ YXK Z*KTWV RA OŽYXH Z K ¨›A›Z O [ [ K‘Y [?IK z[ K?\ T ^ K•Zg\ XV K $ ? T # . 4XZ7KK T z[ K ªV K YX\ŒY.ªYK0Y V Z £[?ªI[ [K ' K KK  Y K VT^w‰T T]VYXK7\mZ}\ [Z7Y $ [YTWVz$ K7T K [ ^VZ7TW[ [Œ3V [ ŒT K YY ^ V Y ‰^TWV‰K TWgV ^ Y KUYIZ KN[ Y ' T[ K‰T^ …OYX^ \` Z7 [ TWV K 5Y zz[[ [?IKKgK _O .^ T K.V [ : VK7[_\ „[ K7\ T Y Kˆ\ K Z 68KD7 [ ŒT T ^ Y YILY Y T \ Y \Y K ^ [ KDKY V ¡KT Y ILzK7\ K[]Z7K K YXY \V \ $ Y ‰T T\[ VL^K Y ¡V T ^ :LT ©^.

YY ‰TWV T [ V[ ^ ^ $ [K V¢[Z7V[ K V K V …[X^ [ +d^ .TWV ?T^.K ^ Y [ 7TWV KK ^yT ][ V^ Y VKN Z [[ K K ^.KDY T ^^ K $ K K’ªK Z [ K¢Y K \ [ ^yV T[ V7T T) YXY \ V [ \ zV Y K7VZ ›…^_ [ ZX\ Y Y ^TWV Y ILK^yT ]V? T ) YXY \ T V []Y \^ KX‰O TWV ^yY TWVV ªK K ^ K K [ V KK?\ KDZ Y…^¡_ TWV [ V K ‰T zY KgV O H Y wŒK T VN‰T [TWV V YX[ \ [_ V^wKT K.Y Y TWV^ ‰TWV Y OK [ T K ^ P^ TWV Y K*Z7[ ª[ ^yT UY V Y .^ / $Y T K‘Y $V YXT \\ K K ¡Y T ^ V ^|^ YK IUK TWV [ KK YXY Z [ K [ ^wQLT Q [ V Y V KK K ¡[ T I V T [K ¢TW[V [ K$4[ŒT K .^ ! Y T –K V Y TWVDd zKDK YV ‰T O [ V.

[ K0 Z7[Y 0^ª[! ^yY T T JK V KY TWV[UzK K V V YXZgY Z7V K KUY Y ^ K ^ T [ VK^ ‰ T . [K Y ^ Y(\ K\ YY ^ K0„[ ZL Y Y[ K [ K T K [ R^ I YX\\ Z7[ T [ Y ^yV T DOKI}.

YXZ Kd [Y VY ‰T IL[ K V V B+o!Y V Y K•ªKY Y KD‰Y¡T [ O V .

Z K¢[ K&KP ^|K ^ K …^ ^ C [/~_ \IL K V T Y \ [ V Y K‰TI}[ YXVLZ7^ [ +…Y \ Y ‰^T [ V ZX\ Y YIK K [ K"K V =K „)P[ \XK V /_ [ T 4 K TWV TWV^wZT ]ªV?[ T ) K ^.Y ^ KV ^D_O .

.

Y^ K^4^ T G^ ¡YILT ^ K ^|K"^ K K V’’TWTWV V IK ^ ‰YXT Z Y K K YO V KY V V K 1K [ VLT 4 ^yTWT V K Z K ’[ ^ []K ^|\ IL^ KK ^ OY .K 4[ Tz^ K O ILK T V4 BTWV! Y Z ªKm[ Y KªK^.^ .K [ 4ŒNZg^\ Y \ KDV KY IL‰KgT [ O V MŒ. K©K IL K VT 4 TWV \ [ Yz‰KT [ V +Y B^ V?/ T ^ Y V ^ Y K ªK [ ¡VT I ^wT T  K K &ªK TWV Z}[ Y ‰$4T YX[ \ ^[ [V \ KIR^K IN^wTWV K Kzz[ [V \ ›\ _ Y V YX \ T Y ‰K T IK.

ILK K K ^w7T ]T V?KT . K.) K Y V V J[ TWVV KK z [K"K\ .

[ K gK V?_T z K K3+ [ TWV ?^ TYWV ªK Y^VK  YXY \ V TWV: K TWV Y ^ \ ‰TW V K I / KY I}VY 0 ^ Y ‰ TWVK"K K K Y ^ Y‰ITWV T ‰T KO ^ .

K 4 9[ K ªY K&„T 4T[ ª$ K _ T K [Y ^ K£K TW0^ V?\! TT Y ?T T‡T K [z K K9YX \WO K T 4 .K Yg V?V›T [£_ . +„I}KY ) ^ IL$4K [ V ‰TWK V g/V?N_ T Y [ K K^ [„]Y [ ªZXK Z7K[L^ ^ .

K’^K KY ^ V YO•<^ Hm‰¡TWTV\K (T YH^ K I ^ T K ^ K ^ []&K \ „[ [‰T ªTW[ K V VL^ ªKKY Y ª^ K K Y ^ K ^K YYXK IZ ^K T [\ YzKK Y V z[ ªK*K 4XZ7K V^wT IK¢Y V U^ [ \ K¢YI[ T K *T .Z7[ ^.^wT \ KXO TWTWVV Y . ^ TWV [K 4^ Z ^ ª\ [ K"K"KDIKK ^.

'^ K?^©T "T TW_ V Y K K K [ [gVVX^w[]T V Z7K KK ª^KY _ ‰$ T [ [V K YX\ K K [ TWVLVK£^yŒT ]\T ‰T V?T [ ?T ) VT ^ Y z„V [ K oC $YXO \ ?.T K(4 ^TWV \ \ YK"K"IZ K K ª[ T ^[ K V Y^. ªK K?K\ ^ Y ‰ [ T I.

|r.lRn ]5lR`bfJl.:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n  []Z T   .n ce]`xagcem>aBsBq`bj02~B|sBjBcaB`bk*c.aBf vƒ*`‚n fBr<celRq n vRn ŽJ~usg]2n lRf ^0`bl&~daucec sgc   >?> xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.adaBˆ*fMn adp~us0`x]5…j0n ada1v~0lRjBƒgaB]KwGs*n ~ufBs*vHqNj0`blRausB^.JJl*lRlR`‰w%w%„aa_kd„MpN`badl.| aM`b^&aBƒ*q auk*sBq nc2c\aHjBaul0vzcef. T [ $ K^Y K ILV K \ [Y ‰V T YXYK \ NK¢Y Y [T Ÿ Y K TWV VK^ Y TWYV zYK I K T V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        u~ sg]ZZ adr.~iai]2nƒ*lRq fB„zc pyxa&n q |rk.

_¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

[ 4 Y^ \ KD^ KILK Kg O OzPa [[$V^ K $ T K V R\ Y _ dyS K K T ªK Q ^ ^yT '„[ 2YX \ŒY \T Y:T [^ V „K[ YK V YX\ \ Y K K [ K T ‰T YX\ ^ \ [$ ZX\ gV K PIK?\ [ T NY V ?T ^ $ T \ K ŒT ^ L^.^ K (TWV YXZ K O Chapter 1. # ©^wYTWILT V^ K Y V KDKDK*KYX4 V\ ^ T ‰[ TTWK V V K ‰K T zK TWV K Y TWVVK  Y K K V^y ¡T T KV7.TWVY Y V ^yTWV V 0K K*$ TWVX'VgKV ^ K X!V7T. Introduction    ‡                     .VK ^ ¡O V TWV K*S KD$ K Y V K=ILY [].V’\ [ ^ ‰ TY K7[ \ V ^ TWV K ¡ T K Y ^ ‰TWV *TWVL^ DO         []Z T  .# #! /* +. [] K K\ ^ Y LY ^VYK1ILK „[ K KDK ŒV K1T K Y ) Y ^ ^ K ‰‰TWVT O.Y([ \ T K?T  zT 4}KK YX\:TWV $¥[ YIK[K \ T  7^ T K*z„[K KYX\ TWV K’Y T K T ^^ K.# K‘zZ YT ^[ V KK ^.

:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .                  _]e @g@?@ _  fO RY S K T    xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.

T V?YT^ VOmOR.   €"O        ((!)* +. [S [ rK*KK4XZ7¡K YT K ^wTWTV Y †K^ ‰?^ TWTV [ z$ [K TY Y V7g.

KH 7V ^RT ^JŒ^ TWT[V^ zK" K KD©[.V [[¡^T K 7YKT ^ ^ ‰\ TTW„V ?K¥T ^Y Y  [XK©XVV\ Y Yz Z7TWK"KV [YXZg\"\ KGY K $^ Z7gK V[z Y K [K4^ K*^ Y 4XVTZ7K¡K V TWV …K^ YTWzV ^ K $47K?T Y^ \V7JY T Y ªK^^0Y! _ KD#WK Y „K"Z K7\[]Y ^Z7VLK ^[K ‰4VT K Z^ \ [ [ K ^|Y ^Y K ^|^ ^ ‰OM7TWT V#^ [V + Z7^[KK?$zZ \ T YYXK \ [ Y ‘VgK YV ][ ^ VL$ ^ KT K0\ *-5Y[ ILYXTW[V\ [T zK ^BK / O Y [ .^ !YV K%K $K^ KDNY [ Z K [[$ ^ŽTWV TWz.

ªK ^ Z K ªKK Y K K ^wTT ]z7V TK ^ [ V [$zK\ Z K [ KX†O 7K ^|T ^ $> ?S[ .

A›$¥OKY#'V„K*[ XY Vª[ K *K :V 4X? Z}T z^Y TWK V [ŒK [ [L ^ ?[T K[Œ8[Z  [7^ V I [YT $.K¢[\ Y NK TW\ KV [Y [ TKD\Y L ^ K K ‰K T†IL?K0[ŒT Z[ T z.K?.K’\ ?Y [T V?& T S^ CK0K #yZ $4Y [ V7^wT T \ ^g ^ A O ^&.

 *?T H©^ K ^O .

Y Y V V YX"\¡[ Y ^.K O ^ .ŽYKªK VL ^ T KK^ YV Y O Y ^TW[ŒV [ $4 ^[ [* $ Z &^ 7 TY T^ K ‘Y Y [K •$‘ [ O K7 YX\# TWV Y []Z7$ K T[Œ[ gY †HO ?#›"T [Y z $ K [ T \V :Y \ ) V?V T ^ 3K O ?zT ^.rOMYX[Z .[ TW^ V K X^ V ‰ TWV K .^ $ Z7KT \… ^ [ K K [ [V ‰Z TWT V K V [KD$ Y V $4[ K V ŒKDK7T YXZ ^ \ ^ Y $4$ V8KT $ PT [ \ V K TW‰V TWTWVV K 7KT [ © K YXK \L Y Y V ‰K YXT [ V\ VLY ^ ^ .

jHn v w%sg]adaB~B`‚j0n s*s*qJf.`badlRaGailR]lRmdaBf%cg`|Š ]5cGj0s*sgfB]Wv ]lR^.r.^ Y [X7'[ TW gV YO a K IL[K $=K K?\ K ^.KK K $ '[ T \¢R$4Z MK K ^|$ ^yTT \ \ K K Y K ^ ^K ^ LO ^.\ ^K K V ‰YT YX\ [ K XVKDY K K ^ KY $ VT \                                                                                                                                                             n fB]5`‰}ZBlRHy€vJrRƒBjB`b~iazlg]5pm0`‰„>fBlglR]pya\f {0q adR]_v*]5k.^yšTWV K ªz&K [ YzTWVK V .j0n ~os*w%~dlRadw%cdŠaKk*l&`‰lRlRmuw cdhNH€a0…q &ad[a0qJˆ*]5n ˆj0sg']Kf.Y K V YX[]Z Z KT *^$ T \ K [ XKVYX \ TWYV š$ \ Y T "K ^_JK V [ [ V $ I T ^ K [ K ^ ^ [ [ $ _?T .‚n ~dl.]5n j0ˆBaiaB„`bc\nsB]‚`b„)azH†a\jB{*aos*wzv*a0^*^0q adsBcK`‰]5l0woNa0]fgl&]yl1l0w JƒB~Bq ƒ.n cysB`baus c\ƒ0~Bj W`e| |8Hs0n ]5q a.n fBauvHw„ 8| J~*| Hyj0sg]‡v*a0^0sB`‰]5woa0fg]_j0sgˆBaoso~dlRfB~da0fg]5`…su]2n lRf>l0p'l*`xq v…l*`‚w%l.l0]5jBa0`|.TWK74ŒV Z Z}ª…Y [ ^ TW'V K[ N‰TWT V[ V K[ K 2 zV K.ª '[ ! K  KD YXY \ ‰TWVT [ V $GO L7T Y ^ \[ _ .hs*fBv.c]‡a\{&^*aB`‰]cKn f%]5j.[ 4K Ž^V[ K YV ‰T []T[ \V^ IMOOz[L7L7\ YY . Kz$ [7KmT K †V ?K $ T ?T \^ ©Y K VK  ŒY T I ‰Y TT K[^w£T V TW$ V [ T \[ V "K.cK`Ws*`baufBsBv v*aB `†ausgsgc] H`…s*fBce…aB`p'aB`baz€JlRkg]es.^K _ Y K ^ NK Y $4K K T ¢K7Z7\ T [K"IK Y V Y Y V *KT z£T ^ Y Y K I}V Y[ K K ^.

s*fg„l0"ŽJrRƒ*`badcs*fBv.vRn c2~BƒBc\n lRfBcsB`bak.l*`xbadv`‰lRw ]5jBa0`‰a&|  > .

Basic Fluid Mechanics # +/ ! + … # & /0 &// €"z€ ^ [ \ ?KDTY Vš[ ^TWV ªK Y7^.I^ T ^K O .ªKY [ V K ^ K []Z T ^ Y ^ $4K7\WO  Chapter 2.

[[Œ[KU K \ T T ^ TWV?T [ VzKˆ^wT K \ TK YXª?\K ^ T Y [ YKN^ ^ YY VZ ^*K* Y 4}^ Y^K NY ZgV[ \ K¢K [K ^*Y [ V^w?NT .^ Y KzYXZg\ T K O . ^&K [7 ILL K ^ ^g\ ATY V ?[T KX V O1O«‰TW.K Y [YX\\ Y ^ .ŽVHm[[ \ $4L ^K"\ I<TWK V$ _ K V KUY K.\ T 4ŒYXZ7Z7[ ªT [J^ K4 zT . b T ^ [ V ‰TWV [ L^ \ K*„[ 5zK $ K V‘^ KDY ^ ªK ^. .

K. Y7T K T YX\ Y ^ K Y ^ =‰TW?V \ [X['[ V ^gA•^ K[\ T [ : [' K Y VY ILK ^ K Y ^ [\ T Z 7T ^T zO [?I TWV šTWV YUILK7\ [ T _ + ^ K"K ŒT ' K Q.Q:/ O .$ [\ K ^ K T ^ []\ T T¡T K Y ^ ‰TWV Y KDY P[ KDVYX^w\T ^ K $ 4T Y \ T.

 1K „[ K K 7T K „[ 7T ^ []Z7K Y ‰T [ V£T ^ Z ª[Z7[ ‰T [ V YX\ [ .

+ e Ou> / ! TWV [ K †$4[ g^D_ K ^ KY ^ ªKY ^zT ^ Z ª[ZgZ7[ ‰T [ V YX\ [ + e O :e /  V K ^ KDY ^ Y K [ V ¡T ‰T [ V Y V YU\ TWV KDY PIK?\ [ ‰T ŒT ^ T ‰T [ V•T Y V K ^ [ $ V Y 1 Y V K *K „[ K + e O :/  1  .

^ 3K G^Y K TWV ?. Y ?T ^ Y K ^|*^ K• ¢Y Z K ‰T†[ ?V T ?\ KD^ Y g^ Y Y ^ Y [ 8 [(K *K a 4 &K?$ T 7T [V7V T [Y VV †a ?*K T $ @O [ #V?V T Y V ?T ^ K [ŒY[I T <[ Ž$4Y KUV [ V \ K z0K Y V K‰T [ V V[ K ¡T ^.

K T ¢Z7T[ ^ K XV V O ‰T . T ^ K’[ŒI T['^ g[O ^yT T ^ YXZgZ []Z7K £[ ~\ T 7T Y V  T $¥Y ^ „[ gV Y K Y ‰T [([ K¢I T ^ [ ^yT [ K 7K T V^ ^wZT ª[TZ7^.

& <7)7' NV‡X 07C>+ N G I$8 .Y ‰T [ ^ KDY [ $ [ KDK [$      "! $ #&%$ ( ' )% * + '+ %(' .[ V?T ^[ Y ‰T K[ T ^K¢YXZ7\K K Y . TWªV K¢K .'-! & ' .[ ^* K  KgO Y ^ O [ R\ T ?T zK YX\                                                                                                          U ¡T ªK e Ou> I H ^ Y.Y VY U‰T ^ K I VT ^^ ‰T[ I^yK T [ _ Y V TK•Z KªK V ^.

K0ZL Y []Z‰T YX\ ^K [ [ V V [ K7Z \…K^ YI[K ^ ^ K K^ ^ Y KV• O .

[ V K []\X[ ILV []ª\ [ z\gILKg[]O \ .

n f>n f. zKK T^ ^ ^Y K? T YT ^ Y ^ \ K[]\‰K T [ ‰V T [ [V [r[ ZLXYV ‰T Y YXT K \ ^^ OO aB`ba%pNafBadadv8sGˆBlRq ƒ*fg]aB`]l>a\{R^*q s.n q cy]5jBaM^0`blR^*aB`‰]2n adcl0‡q n /Jƒ.n vHw%ai]es*q c šKNY    []Z T _]e @g@?@ _     .wol*`baov*ai]es.

:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  P .   fO RY S K T           xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.

Y Y ª[ ‰T \ ^ Y V K \ KY[ŒI[K gO .

K ^ K1^ ) K^ Y \ Y*V$ YX[ZgXZXV\ T K Y T K[ ^ Y K V V z[ [?V IYKXO .

K7\ Y K ^‰KTWV •$4^[ ^ [ KV K?Z Y…^ V $ T K \ $L^ K T KK.2.V4 YK ^VL^yT IX\ K Section 2. What is fluid? Shear streass         R U W @CELF W F  W @ U=T .

4U T.

FOB  FWF U F F  F  T FOB .

     UW !    .

Y ‰T YX\ K7Z ªK ^ K V ‰T [ V [¨K  Y T ‰T [ VNe O c(T ^ ŒT ILK V   1 3 T AW F @E F W T F FOB  T . K ‘Y K.

AF    FWF T @W R B F F T AF zT.

F8B  7  # .

  " #$ !  + e O c/  + e O b:/ .

a [ K£K Z K Y.KY ^|‰^*T [ VªK [¢¡ T Y^ ^|^*L^yTz[ VK $ T Y .   GF '&  23        54   ^).+- /.K’T ^ Y YzV IK K [Œ[  ª[ YX^ ZgZY ‰ª[JT 4 T Z .K 47K Y¢.ZXY .^ ^&4 T .{ i joy {(p }xr~q={ j zxVi wVj=ii xwujtq({Vx i{ j %'&)( & *     1 & . % ( 10      ( ( * ! + .^\ K^. ! ! ( /+- 2.IT ^ TWV Y [ V(^ Z Y V ¢ Z „[ ^ ^ K• O ii rqw=noqqp rui pxqjjov.

Z74}K K K ^y T ) Y [ VV UI[ªT[r\ \ŒT .^‘Y Y TW^ V^.^I[KªK&\ „$ Kz7KK T $¥Y [N.^ ª[ K Y 'V K K V K ¥Y L]VOŽ Q \ K Y\ K IKX=O # V .

O .

Y K  >%9H'. K K ^wK T ¢[ VZg[ \VLK ^[]^ K \ŒuILI}[]Y O I¡‰\ OT [ zV T ^ K [_ $ %.O I3K Y V $4^.^ K•KY[ ªK*^*[ \ [Œg‘[V ^ TWV*^ KY Y ªK Y V KILK [Œ[ YXZXZ [J4 T .

$etJ+e  1 5 + e O / Y .

Y ^.TWY V ^|^ K£[ VLI^ [K \ u I}zY ‰K T [ V '[ O zK ª'[ K ¡T P`K K V K0[ H.^ K ^ K TWV [ *K „[ 5.K Y 47‰Y T [ ¢VUZXK ^ \ K Y^ [ X[ K V^ ^yYT ¢K DZXO \ 1K Y „[ V GK .Y \ K O I¡O   1 + e OA /  A@CB A@ED    IH          KJ  % NAOQPSR=T U7TV             %YX Z        ML OWR=T U7TV   NAOQPSR=T U7TV  % OYPR[T U7T V N % OW\R[T U]TV %^X Z =?>A@BD E F  _ ' .1+*<G I .KZ  ?T ^ $4 K[ [£ . N1v H %L >IG> ' D 2 +V"" ` >I "F"( 1 F1v A+' . 5" %t ' Aa>1=ve 1= >A'"z" (K"(+vJ.1  b 1 "E5Y >1 "@1 3>c 5"(1@.

47Y¢ZX\ K   aBq aiˆBa0s(f.rTcos.l0aB_f0aB~u`bs*r0q ~B„ƒ*]q l>ƒBcdv*h‡aiwGˆ0aBsBq v*lRaH^>j.:iDk©Š}“ t"€s}iDljWtn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n  []Z T   .s*nq c>&]5q jBn ˆ*aGn f0rRr(`baukdsg„(]W]5k*j.k*mgq nn v*fBcuv Œ'wGpyj0s."@1=v 1  Q R E9S TVU R>W c E@ 1 1=  b K1 3.agn n fBfBr.sBco]5jB]5aGjBa1]2n w%woa%sBces*]aBfB`†v.aBf `baMm0fBjBlgapyj0fTsBv.sgv >b =lq=yk9y q=x jo{ui#{jt{i wuq joj9p x {=rui q x y  xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.jBa>]5ƒgj0]sBl*cy`hNv*~ulRs*fBf8a*| „ulRƒ n w%sBrRfBaHjBaHj.e B Z Y V [ K ŸK.

:=< 78 . _¡e @?@g@ _ fO RY S K T    76 98 > : ?< 98 .

 !  ŒTWV K ‰T .!   .K Y ©T $ T \ Y wK [0K¢Z K Y V ŒT ILK V£TWV Z ªK"I T [ ^ KK.  #  Chapter 2. Basic Fluid Mechanics % .    % .47Y¢ZX\ KgO       D  ! +.

K ^ K [ V a K*$ [ V \ Y*$ [Mz[ ‰T [ V•T ^ $ T K V .Y K‘Y ‰T YX\ NY ^  D  D 1     + e O / .

7T ^ K*4XZ}Y K ‰T [ VŒ_ [ [ ^ K _ „[ † ?T ZLY ‰T YX\ K ^ Y V K $ T K V Y ^  % N .

K 4ŒXZ7VK KT K V^g¡K TWV KD[Y 7TW7V T ^ [7¢T ^ ZX.ŒK Y TW‰V T K YX[\ Y T \K ^ ‰K‘T YX?I\ ^T K^ OzV ‘#‰TW„YV [ <XK V T KYX^w\WM O3T ]V#NYXOM$Z T #WT\[ .T Y YX\ K T ^ T YX\WO Y `K Y w[ K ¡zT I[ K©K IK <Y V• TW^yV?T zT .[ $ PJO [•Z ªK ^ K V 7T ^ '[ ¢Zg\ K*4 T ^.Y 4 K .K YX^ \ K TWV „[ [ 5.›Q YX^ Y ZX Z K’[Œª[K Y T Y [ KDY [K~TK&K.T ^– ^ KK"KV ^ [ [3YzIKK $$¥K ^ YT K V V ‰T YX[ TW\ V7T [ V [ $ K TW.^* K$ T [ [ V?TWV K ªKY K "$ T K.Y ‰T YX\ ! Z ^yT ^           []Z T @             _]e @g@?@ _   fO RY S K T            .\ K.4 YT. 1 % P NGO V      1   % NAOYP R=T U7TV  % O ! &  + e O :/ % [ TWV z [ KK.V K Y ^ KDYK Y V.^ K>^ „K[ K KDK£Y [ Z ^ K K^$ ^yT[ [V^ ^ .4ŒZg\ T ^wT T Y V K $ T K V Y ^   R[T U]TV %% + e Ou>D@ / X Z ! S [Œ•[ 3.[XY ‰[ T 0[ V^ .P 4z[ K K7V\ K …V^[ J ¡^ª['T[ ^.Y K.

                             xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

. x Ty +zQy +{     . ! +.

Ú×8Ýwè8ÓHô #Ú8ÝwÚ*í PÖSÔ æ æPè8Ó/×\Û8ã*ڐØMÓ\Ô Õëø\ÞÞPÙ.×\ÙJÚ^ÕÖbÓ*Ô è8ÓT×8ÝwÚ.®W¡wµ¤^ ¨H¢ÎšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ ™?š ™?š › ³' §I§I w»Wµ¤^ ¨H¢¾¦Ð#¦/´8¤¨H¢¼¤^¥W¦T¤^¦/±3»¦¯5µ¤^®:¯^¦.$.H$S& T-& />/$%< 4VU+9=UW=H.}1}1}1}‹Š?Œ |"} ŠŽ+‘6’“ ‰"‡\‘H”5”‘P”'ˆ@•…?ˆ ‘6‡\–E”5‚5ˆ +—˜}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.ØMê\Ý9Û.Ô Ø Ô Û8Ø Þ.Û\ê\ßOÚ8ÝwÞPê8Õ5 ô ÖKÞPê\æ ä3æ Ô ÙIÚ.Ø Ú8ßQÕKÜÞ\Ý?ØMÓ*Ô ÛOÖ×\æ æ Ú^äçÔ Û8èQÓ\Ô ãPÓTé8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ã*Õ ìí"îÚIØ.& =(HH<$ =6X YOZ\[^]L.'& .Ø.ÞPÛ\æ å'Ø Þ`é\ÞÔ ÛØQÞPêØOÓ/Þ5ÖäPÔ ßQÚ8Û/ÕMÔ ÞPÛ*×*æ:×\Û/×\æ å/ÕMÔ Õè×*ÛFØ.78/< =?>/&@$ 4* A=+B$.אÝwÚ5×\ æ .-/$%/ 01& (/-32546$%.}1}1}1}‹Š~ ™?š ›+šœŸž w¡¡ ¢W£`¤^¥:¦'§I¥W¨¤.×\ÙJÚ8ÛOÜ_ÝwÞPßáà9ÒSÓ8Ú.78/9/):.}1}1}1}‹Š?Ä ™?š ™?šœÅ¹M§Q¤^¥W¦'ÆW¨*Ƕ ¢•½: ¦F´*µP§J¤^ ¢:£3 w§O¤^®?¯^ÈW®W¡¦/¢¤ÉʚFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›Ë Ì ½W½? @¤^ w¨P¢"µ¡¢:¨P¤^¦'¨P¢Í¢+®W±3¦8¯^ ´*µ¡K§I ±.}1}1}1}.}1}1}1}.âKÚ^ÕJÔ ãPÛQÞ/ÜWÜÚ5Ú^äÕ.×\æ æ ê\ݝï ãÔ è×*æP×\Û8äVßO×Ø Ú8ÝðÔ ×*æ ÕKØMÝ×\Û8ÕM×è^Ø%Ô ÞPÛ8Õñóò#ÞPæ@ô#õ*öHñKí:÷8Ú8ø/Ý9ê/×/Ý@å1ù8ú*ú*ûHí+ééHôüù*ùý8þEù*ù8ÿEôüÒÓ*Ô ÕSÔ Õ×\ÛOÚ*è^Ú8æ æ Ú8Û8ØÚ*×\ßéæ ÚbÞ/Üé\ÞÞ\Ý ÝwÚ^Õ.$%& =E(HE< &@$ 4`& T-&@a1>*DE<@$b$ =`-*$%8.×\é\é/ÝwÞ\×è/Ó'×\Û8 ä PÖSÔ æ æÛ8Þ/ØSäPÔ Õ.×\ÙJÚÍà9è8æ ê8Ø_Ø Ú8ÝwÚ^ ä é/×\é*Ú/ÝüÕJê8è/ÓV×8ÕØMÓ*Ô ÕQÞPÛ8Ú'×\Û8ä.& >/GH(IJK$MLONO& 01/(& =(HH< H(HE< 4P5& QH=ERK1$.®:¢W¢W¦¯O§J°?§J¤^¦/±‹š'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›\² ™?š ›+š ² ³' ¦F´*µ*©? @¤%°¶šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›· ™?š ›+š ¸ ¹M¢¤^¦/¢W§I @ºW´*µ¤^ ¨H¢¼»¦8¯^ ¨+½¾µP¢W½•µ¿¤^¦8¯ÀšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›PÁ |"} | ÂK’?‘E‡ˆ –+ÃW‚^‰:’?ˆ ‡\”•}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.å8Õ.§I¡¦/¦8©E¦ªšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›œ ™?š ›+š › «?¥W¨¤§I¡¦/¦/©E¦¬šFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›P› ™?š ›+š ™ ­. >5=(8$_E(+$=+B#U?9=\U"=P.'< & C+DE& -1E(-32546$%'& (*)?E$%F$.01& (8Kc8c*c@d egf#h^h^ijEklmQn%oOprq.¯^ w§I¦Ñš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ d8ÒSÓ*Ô ÕKÖ×8ÕØ.   "!#$$%'& (*)+$.}1}1}1}.è8ê8Õ%ÕSÕJé\Ú^èÔ Hè'ßÔ Õ.fs*t*h^i"uwv@i |"}~ €w‚ƒ „"…:†?‡*‚5ˆ ‰:3}1}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.

é\æ ÚSÖÔ æ æ*×\é\é\Ú5×/ÝÔ Û.*×\æ ê/×\ø\æ Ú\ôÒÓ\Ô ÕÚ \×*ß.ØMê8ä\Ú8ÛØ^ô ñ?å8ØMÓ8ÚIÖü×Iå5íEØMÓ8Ú.Û8Ú /Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛÞ/Ü?ØMÓ*Ô Õø\ÞÞPÙÔ ÛQ×ëÜðÞ*Ý9ߘÞ/Ü Hê8Ú^Õ.Ø%Ô ÞPÛØ ÞØMÓ/ÚÕ.ØMÝ×*æ Ô ×ØMÓ8ÚÔ ÝÔ ä\Ú5×'Ô ÕÖÞ*Ý9Ù8Ô Û8ã ô ÕØMÓ8ÚTéÓå8ÕJÔ è^ÕQæ ×IÖÕb×/ݝÚ.ÝwÚ5×\æ æ åäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØ Þ .×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕOßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äFØMÓ*×5ØÔ Û ê8Õ.

êÛ\Ù/Û8Þ5ÖbÛ1è^ÞPßé/×\Û*Ô Ú^Õ×8ÕbÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ8ÚÔ Ý ßQÞPä\Ú8æ?Ô ÕÖKÞ\Ý9Ù8Ô Û8ã ô ¾Ó/×Øb×1Û*Ô è5ÚTé/ݝÞPÞ/Ü Üüè^ÞPê\ÝwÕ.Ú*í?ØMÓ8Ú'é/ÝwÞPø\æ Ú/ßÎÔ ÛTØMÓ8Úè^ÞPß.é/×\ÛåTÖ×8ÕbÚ \×8èIØMæ åF×8ÕSä\Ú^Õ%è8ÝðÔ ø\Ú^ä Ô Û.Ú5×/Ýwè8Ó8Ú8ÝwՐßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äVØÖKÞ./Ú8Ý#ØMÓ8Ú8ÝwÚ KÕØMÓ8ÚFé/ݝÞPÞ/ÜKØ Þ'ØMÓ8Ú8Ô ÝßQÞPä\Ú8æ íEØMÓ8ÚFÝwÚ^Õ.ØMÓ8Ú ßQÞPä\Ú8æH×\Û8ä1Õ%ÞPæ êØ%Ô ÞPÛ1ÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ÕSØ ÞVê8Õ%ÚOØMÓ8ÚTßOÞä\Ú8æ@ô .

}1}1}1}1}.Chapter 3.¤^ ¡  / ¢W£3§I¦/±3 K½: ±3¦/¢:§I ¨H¢"µ¡üµ¢"µ¡°?§I §¿9¨P¯´5¥"µ\¯5µP´8¤^¦8¯^ §J¤^ ´F¤^ ±3¦ šFšFš ™?œ  ¡w¡¦8¯ §TµP»W»?¯^¨Eµ´¥ šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H™ ¯^¦8§I¦/¢¤Tµ»W»?¯^¨EµP´5¥¶šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™P² ™?š ²?š › Q¥W¦'¯5µ\¤^ w¨P§.}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š |} Ä '†‘H”^‚5ˆ ‰:+”Î}.}1}1}1}1}. Dimensional Analysis ™?š ™+š ™ .¨¿©Pµ¯^ ¨H®:§¤^ ±3¦'§I´/µP¡¦/§¬šFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H· |} ˆ `ˆ@à –H“%ˆ ‚ `–+’?’:à ˆ ‘E…•‚^‰ Qˆ ‘6‡– Pˆ ‚ }1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹| ™?š ¸šwœ T¨\©E¦8¯^¢W ¢:£`¦ ®"µ\¤^ w¨P¢W§ šFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™EÁ ™?š ¸š › ³'¦/§I £H¢•¨P¿ :»¦¯^ w±3¦8¢+¤^§¼šFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ²EÏ |} Â#† ó–H“ `‰ ë…:ˆ 󑁔8ˆ ‰:?à ‘H”5”F?† :‘“ ”}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Œ |} Â#† ó–H“ }.}1}1}1}.}1}1}1}.}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š |}    .¯5µ*©? @¤%°¼¦Ð#¦/´8¤^§šFšTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™?œ W”^‚5ˆ ó–H‚^‘P”'‰ 낏‘`‚5ˆ ó‘ ”8‡\–+à ‘P”'ˆ@Í…?ˆ ‘ ‡\–E”5‚5ˆ +—g}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹|~ ™?š ²?šwœ .

RTSVU aU d. /*02143 $ 99:6<.N Q. +>=?-A@CBED-GFHJI.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.       ! " ! "  !# $ $ % &('*).RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k p q .N OPL.G- KML.+ 576*89 -".

   .

 .

.

.

  .

   .

  .

 .

.

         !  "# .

 .

 %$ &'$   .

.

 .

 / ...+* .

) 10 2 ( .

) .

 ..

.

  3 .

" 10 .

 )4 4  $ .

 )  5 3 . 1 2  .

 . .   .60 2 .

   ) 57 .

  .

 .

  .

.

& 9&    . 2 8.  : 4  2  .

4 .

 9  .

 .

 #0 2 9 9 .

  . 0 <0 =& 060 .7  5 > ? .

   @ A$   ( 9&  0 B0  .

 .

 .

 .  ) C 9 9 D #0 E0   .

 D  F G 0 9  # 9 &   .

 .

  4 .

.

 JH . $ . 9 0 %H  9 I ..

   I  .

.

' ? . .

   .

  )  :    9 .

? M "ONP  )Q. 4    D I .   10 > ?  4  K   E L ).R LS QDTU L7 .

   I  4 .

4  J0 2 .

IU  D@ .

 .

  .

S U  W U & 0 V0 ) .

 4       I .

  s$   . D .

.

  .

87 .  4  Iu9 K s 9 4 .

 .

  K 4 .

 Dt0 s 2 D 4 .

  g" ?  10 5 ? . .  7 0 ) .

.

 4  .

 Iu9  .

.

7 8 2 J  0 4 .

 .

 .

.

 4  .

 Iu9 v7 ( J 9 . v0 w .

)   ? x0 4 .

 @0  . .  .

.

4 4  y . 0 ?  . ? S T @H   . .

K.

   .

 1 3 @ 4 . $ 0 D . .

.

 .

 I Vz{  @N IQ|R.U J0 ' N    : | 2 . . . N& 0 U  s} 2 9 H $z U .

.

j .

 . .  .  B . ~ .

8 4 €7 .

 0 >H  N 0  .

 U ^ .

‚ 9 9 )Q. .ƒDR  .

 4   …„s† } ‡7 1 0 & )" 8 2 s 0 D @F 'NFˆŠ‰Œ‹ +Ž U BP )u „s†I8’‘“b”%•–„† —˜™nš —›”w 9 .

 .

ˆ…—˜™nš —›” K7 4 2 D8ˆ…1’‘“b”j.  CŽ#‘’‘“b”%œ #F  1ˆ…1’‘“b”j.ˆ…—˜™nš —›” 2 Ž#—˜™nš —›” .

  ‡  ‡  92   %0 4  )u  @ ? ..

N‚ 9 .

H 4  )u  )Q.ƒDR.U 17 4  92 .

 .

 2 .

w 4   v0 .

? .

ž 4  .

 .

. ' .ø*Ú^ÜÞ\ݝÚ'ßQÚ\ô +×\ß ÞPÛ\æ åFÓ*Ô Õbç^Ú5×\æ ÞPê8ÕbäPÔ Õ. I.×Ø%Ô ÞPÛ ×Ø_ØMÝðÔ ø\êØ ÚQØ Þ  WÝwÞ/Ü%ôî. I ' 6 &. D I + . D-gI I(1 Ij- 02I . @ I2Dj-o&0' 0[+2@ 1 0D21Z1 0I D I . (I ' . - ' I-gD . 1 0I. & I . . I D )Dj-oD I ) 6 I . 1 1 ' D/ IP0I[D21?1 -oD & & ' I. / -gI I D ' I ' I & 1 &. I C. Ij- 1V. . I .Ø Ú8Ý"Õ. & /h@ '1 . 1 0>1 0I I -oD21V. ]0j. 1 0D21 [1V. I 1 I 1 ' I(1 I.&. 6 / )jIj-".1V. 0D D ' . -gI 1V. 1 1 ' -gI ..I / 6 C. I- 'J1 0. ]/ 1 'J1 0I 1 [@ . I &. ' (I .Þ/ÜSâÝ.D I1 D '1C0D . '/+ c). 1 ' . . ' 1 0I 1 >.I I D&2.' I I[&.1 02' I .D IZD. &0l. I I I2D )D-gD 0. &0Dc)[1 I-]. ' +JD . I D . Dj- . 1 )jIj-". ' 1J' . Ij- &0Dc)[1 I-f.1 Ij- 1V. I[D 1 0I 1 0I 1V. &(' . . Ij- 1?' 1 0. 'h@ / )jIj-". 1+ . ' + 21 .D . fDc)c) D. 1 0I D )c02+ .' 1 0I D G@ ' ' . .I ' 'b&[D 1 ' D D D .I 0D B' I / I ?)D-oD . )D&(1V. I =f. &j0]1 0I C0I D 1 02I. .1 D D Dj-. 'j1 1V. I 1 0j..' 1V. + jD / I I IT02' I jD I(1 & I ) . Ij- If/ I D fD.' I .D @ . ' IC1 ' I I & 1V. C0I D !. D ' @ 1 0.D . ' ' ' h1 02I +P1 ' 0.D 6 D21 I 1 21V. 1 0D21 I jI D21V.I )D-oD . 1 ' 1 ' 1 -gD 1 D '1 I fD 1 I D 'c' I A-g' &. IT&. I D P h1 0ICI :'1 02I-fD 6 1 .IJ)D-gD I . Q Dj-gI .G- I2Dj-o&0 1 D ].fD. ' 1 D. .I>)j-gI Ij- . -g' - &.I "D I / / ' . CI ' I 2.×\ÙIÚ^Õ×/ݝÚ'ßÔ Û/ڐ×*Û/äóÛ8ÞPÛ8Ú. I 1 D @ D21 I I &(I ' - D-gI I @?HJ' Ij-oD -gI. 1 +!. D .2@ /J1 02IP). . ' 02I 02+ . 1 D21V. J0D I '1 D -gI 0D21C. 1+[@ D f-gD ' C0. IT&.D I D21V. Ij. ' & . I D . I(1 0' c) &. / I(1 I- 0. ' / &. / + 1 02I D21V. ]0j. . .ÖbÓ8ÞTÖ×8ÕSßQå. /<@ 21C1 0j. @ @ C0I 1 D I D ]02IJI . / I - &(' =f. I I2Dj-o&0Ij- I. I[D-g&j02I- 6 D &.1V. ' .I 1 D 1 D21V..1 D + / 1 '1 02I- 2+.ßQÚ8ÛØ Þ\Ý"äEê\ÝðÔ Û8ãVßëå ßO×8Õ. . 1 D &0Dc)21 Ij-A@ . I D21V. .D . !. 1 [1 0' PP . ' I)j-gI I )j-g' c0I[D21 1 ' I 0[+b1 02I . 0' D / I 1 'P' D 1 0I. . 6 . !.IC' ' )jI- ' 1 ' &-gI[D 6 0' 1 0j. 1 6 I . ' ]. 2+. D&. D . 1 -g' I D ]. ' ' . o1+ - I[&(1V. 1 0I / I 1 0I(+ 0' @ .D D I D . J)[1V. ' ' . I I. &0 1 ' )jIj-". I 1 ' . / I I 1 &. T. . . )jIj-". Ij-gI D 1V. )j' D . &. ' ' . 0I. + . 1V.I Ij-oD 1V.ØMê8äPÔ Ú5Õ5ô § ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú^ÕTߐ×\ÛåVè^ÞPÛ8è5Ú8éØMê/×\æüé\Óå/ÕMÔ è×*æßÔ Õ. / . D ' D 1 02':)jI 1 0. ]D I )D-gD ' ' + 1 02I D>. 1 D/I C' 6 .×\Û8è^ÚOÞ/Üè^ÞPßé*×è^Øbé/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØ.1 Ij. /b1 & 1V. ' 8 6 I I. EI D I jD - / . 1 ' D &0.' ) 4. )jIj-".I )D. )j' .I I2& 1V. I 1 0 (0' )j-g' I(1 I. & ' I-gD ' ' . Dj-". D D + I /*-g' 1C)Dj-oD 0D I . . / - D21A1 I . (0I =?-A@ &(' 1 ' +. / I &(' I . /*021 I [1V. 1!.+!.×*ÙIÚ^Õ^íØMÓ/Ú1×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕFÓ/× . D .Ú*í:×\æ æPØMÓ8ÚTßÔ Õ Ø. & Ÿ èIØMê/×\æ æ å5+í  WÝwÞ/Ü%xô ¡Wô ¢Kô £. ' ' &0 .ô ¡Pè8ÙIÚ8ݝØQÔ ÛØMÝwÞäHê8è5Ú^äóØMÓ8ڐäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æ+×*Û*×*æ å8ÕJÔ ÕØ Þ1ØMÓ8ڐäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ãóæ ÞPÛ8ã. T. D )j-gI 0I.D 'j1 Ij-gI D I I ' @ +]1 0I . &[D PD - . Dj-".1 D . -gI . - I A-gI. D21V. / I 1 'D -E&(' I .Ó*Ô ß'ô ÜKè5ÞPê\ÝwÕ.I I D21V.1 02' &(' I[D /<@ I -gI[D @ ?/*-g' +T' [@ .è8ÝwÚ^äPÔ ØÕJÓ8ÞPê\æ äVã*Þ'Ø Þ. - I c)jI.IC1 0j. 1 -g' 1 0I />I I D&(1 D 1 -g' <6 . /*021 &(' / j1 0I - / I 1 0D21 1V. ' . J„s† 92 8 0 I I . ' . . 1 .1V.I @ I. C0.1 D )j. &[D ' ' I /JI . Q &(1 I )j' / ' I(1 I- /' 1 0D21 D 1 . '1 6 . 1 +T. I c)jI /DT/*-gI[D21 ' I[D- ?) fD .I + Ij-E.I 6 + . I I 'j1 I -gI @ 1 D I- + D D . 1 + 1 0D21C-gIj)j-gI 1 0I D- *' 1 D/ I D21V. 1 . D D [D . I .é*Þ\ݝØ. J. &0!&(' I.I )D-oD . D o1 I-<1 0I 9 . 1 0JD I I 1V. / D. + &(I 1 0I Ij-oD I[&(1V.D + + . ' Ij- I 1 02I fD I. ' I jD& 1 &. /*0' / I!-gI .+ 1 1 02I Q 1 0Dc)21 Ij-A@ &[D 1V. 2@ . IP&. ' ' . 1 0I &.Z. I - 1 I D21V. 1 ' &j0D-gD&(1 Ij-". . D I 1 0I 0.I D -gI[D 1 ' )Dj-oD + . ' D&(I I I . 1 + ?. . I '1 D-I(1 I 1 0I & 1 cD / 1 02IPI . D .ßO×\ÛåØåé*Þ*Õb¥üÜÞ\ÝÖSÓ*Ô è8Ó ×\é*ÞPæ Þ*ãÔ ç^Ú\ô ¦ ÒSÓ8ÚÔ ß.' &[D 1 -gIj) / ' I 1 02I ' C.D 1 ' /l&(' -Z1 0' . D :D . .I ]. &0 1 -g' I P. D I I . J)j' I- 1 . ' )jIj-". I ) . 1 ' . . . fD I(1 I- . 1 + ZD ' +J1 0. . -gI /TD.ô ¡Pè/ÙJÚ8ݝØ Õ5ô æ æØMÓ8ÚOØðå\é\Þ*ÕÔ JÛ ¡Pè8ÙIÚ8ݝØ ÕQé/×\é\Ú8Ý#ÖKÚ8ÝwÚTßëåTÝwÚ^ÕIé*ÞPÛ/ÕMÔ ø\Ô æ Ô ØåJ¤ðØMÓ/Ú8ÝwÚ×8ÝwÚ. I jD . - H D D21 I 1 02I . Ij-A@ ' .'1 02I-:. ' 1 D I(1 0' 1 0j. I Dc)c) )jIj-".ô+ñWÚ8ÛØðÖÔ Ø è8Ó. )c) fD21 Ij-hD 0j. I. ' &(' )Dj. Z&.. I.. 1 0f1 0I . ' 1 ' ?1 02Il. D21V. ' :@ Q 1 D ' I. I . )jIj-". 1 -oD . 1 1 0D21 1 'P1 02I / VD . I )D-". ' 1V.1 02' 'cI - 1 f1 ' 'TD&0. & + 1 D21V. ' 1 0I j.D .. & &(I / &(I [@ D ' ' I[& 1V. &. /' -gD21 I I- &(' D @ i. J)j' D D D D .I[D- I- D/ + 1 .1 . I 1 0D21CD + -CD @ I .Ø.èÔ é\æ Ú\í?×*æ æPØMÓ8Ú. ' D21V. I[&j0D I)D-oD21 I 1!1 ' cI 1 C1 0D21]D. . C. &0 . D (0' @ -gD21V. I 1 ' ' 6 ' Dj.I )j' I-:' I(1 I- Ij-oD &0Dc)21 Ij- ' I!1 0. / fD . 6 1 . 1 D 1 ' C0I *' . . ' .

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.8Ú1×Vè^ÞPÛ8è^Ú8é8ØMê/×\æߐ×5ØMÓ/Ú8ßO×Ø%Ô è×*æßÔ Õ.N Q. +l=?-A@ BED-GFHJI.n_ N2Xg_ ^AR k 576 &.×*ÙIÚ\ôFÒSÓ8ÚIå )Q K L.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. /*02143 899 9:6<.G- XfY[hZZ\^\[]ij_f[`b_ak2f^c dd[ei f[] \[l_a2abXfZ[mn_gi c X Yea\e2X XZc oZd p q f[e2iFZm q^r a2X adi f[i c Zd .'*)(+c-".Ø.N(O L.RTSVU aUd.

Chapter 3. Dimensional Analysis K .

 .  ' 1 02I D I  '*)jI .

€ /PD  'j1?D .  3 .

(I )j. .G)jI *'   . 1 0I )j-gI 0 -".

CD I @ . D 1 02I!D 21 02' .

  D 2 D1 9 sS z .

 1 02I 0' I I jD ) I 4 . D ( . . / L c-gI <@ <' IJ. 1 ' 9 .

 4 9 ANj B VS U 7 .

 .

.

 .

 D )u .& 0 j0   D .

.

.

4  y   2 )u  .

.

 .

0 9 .

 ‡7 .

  )     .

  w € s0 2 9 .

 .

  .

V 2 ? 2 0 Iu9 w .

.

0 s  #   .

 w/ j ( x7 2 0w  0  .

D0 .

     9  ..

.

.

(  .

Q 0 . v}  80 2+ I 0 )u 9 Q.

 .

 s0 2 .

 1  s  .

 .

 <  . .

D4  !  =$   $ J  .

 .

 4 ' .

4 .

2   0 . D € $    j  9 .

 DJ  "E  .

80 2 I4 .

7  9& € DJ › )u .

   %  .

 .

1 0 .' . -gD21V. 1 . I . + 1A1V. D- &(' . I . ' DP1 . P-gI I(1 I- Ij-' D . 1!. I I I 1 0I @ + I 1 ' D I 6 1 02I :D . .G. & @ 1 ' I D ) 6 &.' . ' . D 1 ' ) !1 ' 1 'TD - I D 9 />)j-g' 0' IT.. D ]0j. Dj-gI 21 .Ø Þ×8è8Ó*Ô Ú.G)21V. .' Ib)Dj-oD '1ZI &(' <@ ' . *I jD . . . C&. - I ). D IJ1 0IP' 1 0IP.1 I 1 ' D /<@ ØMÝðÔ Ú^ä. 1 D21V. ?D I(1 Ij- & I I-:1 0D /h@ 0I . D 1 02I 1 0j. ' + D -g' 1 0D IT1 0IlD Ib. ' )j-gI[&. ' [1!1 0I .I Ij-E1 0D G@ D-Z0' I(1 I- . . ' -gD ' +b. ' + . A-g' 1 D D ' I[I . &(Il1 0D21 I- . '1V. 0D ITD Ij-D -g' I!I 21 I I ' I.D . ' .1 Ij-A@ D>-gD21V. 1 0!1 ' 1JD I 1 ' I!-g' &j. 1 D21V. 6 / . I [@ 2/:02' ' . ' . ' Ij.'cD&0 1 D/ ) -gI . 1 'J' I2D -gI +P' . 6 I 1 0IJ). I IC1 0I]1 ' .I &. 1 ' 1 0D21 ]. ' . 1. cD 1 0. I . / I.. IJ' . I2&(' ).   4 ' & I(1 I 1 D 1 0. ' 0' I I C. ' D I D I . D 6 I . P 1 02I I I .1 02I- I .1 Ij- 1 Ij-1 02I I 02I 1 ' D21A1 I. + I(1 &@ 1 I I ' @ Z1 0Ib. ' I Z' 1A1V. D .I >1 0IM. ' @ ' ' 0I I 1 ' C0IJ-oD21V. D. +!' I JD.1 Ij- C. D. J-gI D.' / D . ' . / 1 0I & I .I2D 2/ 6 1 '>DT&2. ' 1 ' 1 ' 6 .I I 1 ' I- C. D21 I ' &j. ?Dc) 1 0I 9 I 6 I .G. G@ . 1 &(1 D ' C.@ -gI[D ?D D21V.+!1 0D21 ].+ I2D I ) f1 0Ib02' I!&[D -gD21V.I . ' 1 0I -gI 1 0j.D I ' . . ' I / D &.G-o& )Dj-oD I. D D21V..I 1 + &(I - . I 1 0I 0D 1 0I!-oD21V. ' I I fD 1 ?1 ' 1 02I . & Ij-gI D ).I I(1 IjD.D ) 1V. />Db-g' ' @ ' 1 ' A-g' .' ' . 0I ' - ' 1 0I Ij-oD &(I 1V. D -g' 1A1V.' 1 I ./ 1 02I I. . I ) )j-g' .I ' . D ' C0c. I 1 02I . 1 02I -gD21V. I 0I .

8ÚbØMÓ8ÚbÕM×\ßQÚ×\Û8ä"!$#Û\ê\ßø\Ú8ÝwÕÔ ÛØMÓ8ÚëÚPé*Ú/ÝÔ ßQÚ8Û8Ø Õü×8ÕüÔ ÛÝwÚ5×\æ Ô ØåQÜÞ\Ý"æ ÞÖ é8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãôKÒSÓ8ÚIå ä\Ú8ÝðÔ .

/Ú^ä3Ú Eê/×Ø%Ô ÞPÛ.ÜðÞ*ÝØMÓ8Ú .

Û\êßø\Ú8Ýww Õ ¤.ßQÞPä\Ú8æW×\Û8ä ×8èIØMê/×\æ ¥IôFÒSÓ8ÚIå`Ó/×.8Ú/æ Þè8Ô ØðåóÝw×Ø%Ô Þ ø*×Õ%Ú^ä3ÞPÛVÚ Hê/×\%æ .

ØMÓ8ÚIå'Ú Hê/×Ø ÚØMÓ8Ú ./Ú'ä\ÞPÛ8Ú'ØMÓ8Ú Õ%×\ßQÚQÜðÞ*&Ý !$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ôüÒÓ8Ú/Û.

Ú5ä1ÞPÛTÚ Hê*×*./Ú8æ ÞPèÔ ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ.

æ 'Ø Þ .

Ú^äVÞPÛ.8Ú8æ ÞèÔ Øå1Ý×5Ø%Ô Þ.ø/×8Õ.Ú Hê/×\æ !$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ô #ÞÖKÚ .

/Ú8Ý .

8Ú/æ Þè8Ô ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ.×\ÛØ×\Û8äFä\ÞPÚ^Õ .Ú^äVÞPÛ.Ú Hê/×\(æ Ô Õbאè^ÞPÛ/Õ Ø.

*×8ݝåÖSÔ ØMÓØMÓ/ÚOØMê\Û\Û8Ú/æEäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ ¤_×8ÕëÞPé\é*Þ*Õ%Ú^ä.Õ.Ø.×*Û/è^ÚÜ ÝwÞPß ØMÓ8Ú.Ø ÞFäPÔ Õ.×8ݝØ%Ô Û/ãóé*ÞÔ ÛØ^ô ¥IôbÒÓ8ÚÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ/Ú^Õ.Ú1Ý×5Ø%Ô Þ*ÕQÓ/× .Ø.

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k )* @ ./ÚOØMÓ8Ú.ø*ÞPæ ÕSä\ÞÚ5ÕOÛ8Þ/Ø ßQÚ5×\ÛØMÓ/×ØØMÓ8ÚIåF×8ÝwÚ.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. +>=?-A@CBED-GFHJI.N Q. /*02143 99:6<.+ 576*89 -".G- KML.Õ%×\ßQÚOÕ.RTSVU aU d.ÝwÚ5×\æ æ åØMÓ8ڐÕM×\ßQÚ\ôÒSÓ8Ú^Õ%ÚOØÖÞ1Ý×Ø%Ô Þ*Õë×8ÝwÚOäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØb×\Û8ä1è×*ÛÛ8Þ/Øëø*ÚOÚ Hê/×Ø Ú^ä+ô &('*).N OPL.å\ß.

The processes in die casting .Section 3.2.

 .

.

     .

.

 2 .

   9&  >  s0 .

4 .

2 D S 2 8  |/U ( 2 4 .  x7   D ) {  w 92 0  4 4   ( IU ( 2 U U B 5  0 .

4 0w .

U 9 . T.

( .

 ) CN   (  U .

4    .

7 ' 5 ) )     .

4  .

 (   S 0 J0 9  & ?  9 & I4 I   .

   ) ) J .

(      .

 .

0  .

 4 D9  w .@ $ s.

  .

 4 4  . ) D) 9 9  .

D 9 4  .

 .

 .

 v x7 %& D  I 9  9  wN    .

  )u .

 ) & .

  2 .

 U {7 K 4 .

 ?. )  .

 {7 )  J 0  4 .  5 4 .

 .

 .

.

j v0 I 0 2 ) $ 0   W .

I  .

.

  .

  0 .  y 92 0  .2 4  .

 4    08 )  €$   .

0  .

) 4 D…      .

  5  .  D 3 ' 9 .

4 ‡ D  4 .

    .

 4 .

0  .

 .

4   .

  W   7 .  .

1 0I &[D I I &j. / 1 -gI[D @ @ z {+)-. 1+[@ -gICI + ' 1 02I ) I ' . / I )[F 1 . D- ' ' 1 -oD 1 ' D 'j1 0Ij- [@ c).D 1V. . 1+ @ . &. & 1 0I /I &. . C0I .I .D I )D.I ' 0I[D21 1 0IJ-gI I 1 0I . .D - 1 -gI[D Ij-hD 'j1fI hI2& 1 ' I 1 0Ij-gI D I I 1 0j. &.D I[& 1 I F - 'j1 l. I &(I ' 1 . &. /M)j-g' 1Z)D-gD . I 1 I ' 1 1V. & 0D J1 ' 1 -oD I jD c- .I ) 1 0I I 1 I ' ' 1 0I!)j' IZ1 ' I[&.I D C0.[@ /1 0I .D21V. 1+ .'g{ " Sz z. ' . f1 02I ' ' @ .D 1 0IP&[D . hI. I 1 02I '1 02I-I jD c-gIP. I &0D-gD&(1 Ij-".I2D 1 0I ' . I . I 6 I 2@ 1V. ' I )j'c' - I 1 D&(I . ' /h@ + I I -gI 1V.D . ' 'j1 1 0I]&.I2D 1 0I]&. &.' . 1V. 1V. / /1 02I )j. 1V. D 1 ' y  ' 1 . 6 I 1 02I .D I + .I -:D]&(' 6 I[D- ..D21V. & & 1 D-". D / ' .*' . . M. &.. @ <6 0D I ) &[D21V. &j0lDj-gI>&. 1 + 'j1 I . Z1 . . D . 1 ' &(' 'j1!1 -oD F )j' I Dj-gI .' 1 02I + ' ]. / ' ' I . - I . ' . . / 02I. ' ' .G.D21V. ' 6 I[&(1 I . ' I 1 ' ) 1 02I . ' 1 0IPD. /Ij- . D ) 1 - -gI I I. &.I2D .I )j. 1+b. 1 ' + ' I D ' 1 . D/*-oD &[D 1 .I . &.I I 1 'J1 D . I>&. >)j. I 6 1 ' I 1 02I I. &(1 &. hI.I D i' ' . &(1!1 0j. j&(' 1 -oD 1V. + *' . . &(I I(1 Ij. &(I 1 .02'1 . )j-g' ' - . -gI!.D C0I . ' 1 0I ' ' ./ I .G) 1 0I .I ' 6 Ij-oD - &.I 1 -g' '1 I-gD21 I ' 1 02I Ij- &2. I ' @ &. . I ' .I ' )j-g' *' I I[&(1 . ' ' I ). 1 I ' . 6 I I[I D21 0I ) -g' @ &[D 1 c- 6 .02'1 ' . )j. &0D - 1 -oD Ij- )j-g' M. 1 + D ?D-gI .D . I D21V. I &. . I]1 'l0D I . .I ' ' ) 2I 1 I + .. C0. 1 &(I ' 1 02I!.' &-". .' 1 I 1 I ' &(I D + D l. D21V. .I @ ' )D-gD 1 0I . &.I2D D21 ' I 1 0j.' &(I &(I D!& h6 0D Ij)Dj-oD21 I &2.D21V. -gI 1f' 0j.2I -1 0IP- 8 )j-g' I ' 6 / D21V. ' A-g' D21V.' D ' . /*-oD I ' /I I @ 0I '1?&(' I I hI2& 1 -EI jD ) 1 I I 6 . &. 1 0I 1 02I I D.D D21V. & ./cD )j' ' ' ]02IJ)j.1V.' 1 ' ) - DJ)Dj-oD &. ' +J0D . 'j1 0Ij- + :1 0I /Ij- I C-gI 1 0I + (0. ' -&(' &(I- ) I 1 0I 1 0I . & F I 1 -gI[D I 1 [@ I )j-gI -gI . I2D&0P)j-g' 1 0I Ij-h. I D &j0 ]. &.I Ij. ' [@ . I- Ij-. 1+ )j-g' 1 ]. I 6 1 ' .

/Sz !"#"$ &%('*) initial stage hydralic jump H later stage bubles air entrainment 9 5S  2 D . / ' .

N(O A-g' 71 02I L.I <@ 8 .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.RTSVU aUd.N Q. 7 8 0= 9 8 C0I K *' L.R?egUX<SVU D WX c.n_ N2Xg_ ^AR k /P' I[I I . (0'j1 YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 5 w 4 1 0I 4 .

.

I.I I 4 '? I &0 576 &.  . ' 9:6<. +l=?-A@ 1 0I . /*02143 D21A1 I 899 1V. 'j1 (0'j1 -gI[&.A IC1 'J1 02I .'*)(+c-". I.

/ . I  &[D BED-GFHJI.G- 1V. .

Dimensional Analysis .Chapter 3.

 A ( 9 C @ 0 )  .  .

)   4 .

 .

 D " .

 I # 0 Ds u9  E . 4 .

 9   7  D ! .

 .

  ) 0Š I 0  .

 ! 4 Nj .

(  U .

 4  3 U . U 2  D .

’ . .  .

0 ? u .

   4 y ? u .

y ( 4 4   € 4  D  D ?  #    .

.

? .

.

’ . 4 y . ? u9 ' +N .

? 4 D U y  .

 .

  y  B u9 +0 9 4 .

 .

 .

 K & 0  )  .  0 .

D   K  9  3    u .

 .

4 7 < 9 .

 D .

€ 0   D  .

 9 &   )4 K & 1 )4 …$ .

.

 5 u .

  ^  .

 K 9 .

  .

  . I D ) y ( I.

4 D w V  + 0 4   w‰ ‹ 0 .

 .

  .

 s0 2 . K 9 € € J 0    4 A .

4 .

 #‰ ‹  K‚  A I. >N D ‰"!    ?F  D  Nn0 $# UU %7 0   7  4   V D % (  .

  4 A .

& 0 .

4  .

I &. D _Xq aa Zqr Yd[afXd[a2q _xXXxZo’d{Z r i a{Ya a r qa2f[] f^_da f[r iX c Zdr a X p q iec dc o’Xa2a f[ari iFcX Ze2i d Y[f^a›] a›e2m f^Z ] r e\Y ] 2f[_ i cr Zf^d\^Xb] c e m Z .D 1V. 9 .

r \io Y[qa r _q \[r f^i~\] a2c eX i.

' 'b.' I j. &0D /I . ' ).D &[D21V.I 0 . &(I D @ 0[+ @ 1 ' _g_gc\ X ec \d[XlX+i Y[i aY[a&'\c a2\^i cc _xdlo’i c o’a2ea Y[f^dc c e2X pX X] c c_q crf*gi e2c Zf[id c Zq+d r -Zh^. c\o’o f[q i a_gc XZf dxqq `a2f Yr a dxY p . / . D.I2D I I I )j-g' ' 1 Ij-A@ &(I fD 1 02I I 1 ' -E1 0I I / ' I ' . J)j. . &0D -gD21 ITD D &(1V. )[1V. &.+ >02' 6 D. I- c. Y[f[i r c XZ q q i c o\^/ oo’0fc d^c c oo\\^o@o Yaa2o’f[i. I[& 1 I / iI(1 - *' ' . Ij- I-1 ' . ' ' 1 Ij- & Ij)21 0 I(1 D 1 ' ' I ."D&. . IT)..G)>.1V. - I I 1 02I &(' iI(1 6 I . ' ' -:D 1 .1 D . ?D . &[D I 1 1 -gD I @ D21V. D. 1 0I )j' 1 ' . &(I I 1 Ij-A@ I @ 1 0I>0I[D21C1 -oD I 2I / I(1 D &. I [@ I CD CD I .Zk2ifro]f^Z[d[m X 'm a a2\rX c a2c _gif^c\[dd[f^_l ] gZ[` Z q ad r q^r Zh] ao 1 r + C0I Ij. D D 1 D . TD . D- *' 'j1 1 0I!. 1 + 1 0I . &j. j.. I>&[D &.2  #N # ?S S U 7 . 1+M) (0' D.+ ' / ) 1 . CD I 1 0j.I Ij-E1 ' I 0. ' .I2D 1 &. / 1J-g' Ic@ I ' ' ' b1 ' C1 0. / 1 0I ' D / ' &-gI[D I. / I I)[1 0 . / . .' . T). I. + ' D 02I.Ij- 1 0I 1 0I "1 02I / 0I[D21 I. I2Dj-o&0 6 / . I.' c. I hI2& 1 I . . &0TD [1 D Ic@ I. 1 + D21 c-oD 1 0IP-gD 1 02Ib-oD D 1 ' ' ' . ' I[D- + A-g' c. $ ' . 1 -gD 1 0I 1 02I -fD>&. - 1 D/ I h.+. 1V. .0j. ' &.1 D ) . T. I[&(1V. . ' IJ.I Z1 0I 1 0IP.D I .+ I 1 02I 0I[D21?1 -oD . . ' 21 . . ' I 1 02I!&-". 1 I ' /I .I Dc) 1 02I D. 0 . I D21V. I I(1 D I[&0D .I 1 02I &(I -gI . I . 1V. / I- )j-g'*)jI. >. ?1 02I D .I ' . )D21A1 I- D .-g' 0I[D21 . - . ] aa2o’X c _X\_gf^\] r gc dZ[)l`…( X Z[c d p ii YYa…a+e X ] ca2i a2c e2k2f^a ] f^] d\_dla a ja2k2e2ai ] XvZec Zi d r . 1V.I . /T)j-g' j. /I]D I I - ' )j.

D  ) u9 .

 8P  .D C. .'g{ " zSz. 1+[@ % )-.. . 1+ 2@ &[D 1fD D21 )j-gI I 1 .I 1 0I 1 02I @ &2.' . &0D @ -gI 1 0I . <&j0D /I . 1+ I &. I. . .

. ' I 1 02I -o&(I ]1 02I . I D @ I &. ?&-gI[D21 I 6 .+. I . *' . ' . (I )j-g'j1 I[&(1V. 1 0I )j' 6 6 1 I j@ 1 02I I 1f&.' 1 02I 1 I 1 0j. . ' .@ . I .+lD -g' @ .' 6 ) I I *' 1 ' )j' Ij- . 1J. I I./:. & .G- CD C0I D . ' &(' io’Z f[i o’a2_Df YaDf^l dr _ f q k2Ya] mZ^Z er c i Ii Y[c ad)a2i YX if[c ip e2f[X a f q ] \l gZ[` ` Y  l^Z^Z_~fX X \o q i c Zd #X Y[Z[` eYf^dla›Z[mb_^adX c i a a2e2i I2&.' I!0D I . I . ) -gI Ij-<' . &0D . ' .1 D /I- . -gD 02I2D21 02I2D21Z1 -oD 1 02I 0[+ 1 .I[I A-g' I &. / I.D ' . )j-gI 1P. I[I 1 -oD I[&(1V.1 D C0I.D21V./Sz ' ' . 1 0D21J. D 1 D 1 0I ' ' +J&0D 'j1 IJ1 0D21C1 0. ' . I Ij-1 ' 1 02I . Il.D21V. Ij- &(IT' Dc)c)jI[D- I I 21 -gI 'j1 D . ' A.' 1 -gD. ' D 1 I(1 D . ' I.1 D / :@ . D. 1 I &(Ib1 02I &(' D. ' I 2I 1 D + A. / /*0 1 0I 2I]1 '!1 02I I[&(1V. 1. C0IJ0I[D21f1 -gD ' 1 0I . . 1 1 -oD 1 02I .Ij.1 D. 02I2D21 I.I Ij- 1 0I I C0I [1 I [@?HJ' G@ A . Ij- ' 02I .' ' ' 1 0I ) I>1 0 &-gI[D21 I )j.I- ) I J) D .. . Dj-gI I 1 0I D.

s0  4 .

1+ 1 +c)j.  4 I ' ' I- 1?' . 1 0IP-gI   (    s 9 . 1 02I &[D21V. ' I I[&(1 [@ fD f1 0D21f1 0I 1V.' 6 ' 6 . &2. &[D -gI.

( ) .

 s  D n %S .

-f02I2D21f1 ')jI ./ 1 0ITD &.I D. &[D D ?.G. ' )j-g' I(1 -oD21 I &(I ' DJ1 +c)j. 1 + . 1 'l0I[D21Z1 -gD ' I- - .D21V. x     I I ' . ' IT' 1 D ' 1 02I &.     n  . . Ij- .

8+<>=@?>AA+B>C8:ED&?>FHGJII-=KF.U7Z[ ?V\]I^8+F_\]<>=`:Q8=YU7<VU@FA+BaZ.G.Ii?>F :QD7IOZQI=7I-Lj?>AkF.1 D 0D I Ij-<1 0D 1 .Ij- D/ ./ I 0D D D .D&?M:P:QD7IRA+8TSVU@8+6OWXI:Q?$AYF.D7<MLN=O:.[ ?>\I:QD7I<VZ.BVl mon7p   K u9 .A+?>G@F<$[RW?M:QIZQ8+?>A_GJIA+<MLd:QD7IFU7Z.[ ?>\IKLND78T\eDf8TFagY=7<MLN=f8+=3:QD7IF.+.I-b7A+?V\]Ic6 GYB3F. 1 1 0I!/ D ) . 1 02I Ic@ e32?t*i5467698:. 1 0I>D 'j1]) .\8I-=V:Q8 hJ\KA+8 :QIZe?M:QU7Z.U7Z. J)j' D ) + . 8 2  )21V. D(+ D. ' I D. .

 D  7 v0 V 9& 1 0  .

I U idZ f[i \X Yf^Z[]. > u9  ?7 V 9 .`…e2iZY[da+k2a2e2e2f^i c] Ze\^dx] fih^c a2Zi d`bXa2aZd m 9 iq q.N &    .

( .

r  .

 YZiX \ r m f[e2a›f^d_f^c r f^h^Zk2a &  I. # 9&  0 D  0  . u9 .

 u9 .  0 .

      .

4 )3  N 4 K? I V3 .

stv r U qq fa rq Ya f r q _Xa ir Zc k2f[q i \c Zi›d[mXZ Zr Eo d q wc q X a2c x[Xc e i yZ X u X Y[Z[`oc d^c o\oa r r Z r ec r e\om a r ad[e2a z :Ó/×.

/ÚOÜÞPê\Û/äVÞPÛ\æ å .

I 2. P&(' 1 D . D21f1 0IJ0I[D21Z1 -gD D . . 1V.D I!' I(1 D . & D 6 -gI D- I )j' 1 02I . 1 0I A-gI.I 1 0I Dc)c)j-g' .G-D (0' ]02I ' )jIj-oD21 -gI . - 1 '>1 0I &. . / ' c-gI I . . I(1 D D21 ' .' D& 1 ' .G- + ' 02I 1 0I A.' I /)j' &. 1 D21 I I(1 D D . 1 C&."D&(I 1 ' 1 0I . I- D. . D E1 I . 1 0 1 I J)jIj-oD21 -gI D. I I 1 ' D @ I!D Ô Õ%ÕJê8ڐÞ\Ýå5ÞPêÖKÞPê\æ ä`æ Ô ÙIÚQØ ÞTÖKÞ*Ý9ÙÞPÛØMÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è*í:é\æ Ú5×8Õ%ڐäHÝwÞPé1ßQÚQ×Fæ Ô Û/Ú\ô { WÓ/× . . T.D ' ' ' )j. ' I b.0[+ / . DT) . . I <@ D(+[Ij-E1 0. D21f1 0I . . 1V./Ú8ݝåÜÚ^Ö Þ/Üé*×*é\Ú8ÝwÕëä\Ú5×\æ Ô Û8ã'ÖÔ ØMÓTØMÓ*Ô Õ×8ÕJé\Ú^èIØ^ô Üå5ÞPê1Ù/Û8ÞÖ ×\ø\ÞPêØQÝwÚ^Õ%Ú5×8Ýwè8ÓFè^ÞPÛ8è^Ú8Ý9Û*Ô Û8ã1ØMÓ\Ô Õ C0Ij-gI . I(1 D G@ D21 I C. 1 0I . (' 1 0I D . ' / I .

+ 7~9 576 -".RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k )) .×/Ý@å'Ú^Õ.ÞPßQÚÚ8æ Ú8ßOÚ8ÛØ./ÚTßO×8ä\ÚÕ. /*02143 99:6<. +>=?-A@CBED-GFHJI.G- KML.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RTSVU aU d.N OPL.N Q.Ø%Ô ßO×Ø Ú^ÕëÞ/@ Ü |?ê*Ô äóßQÚ^è/Ó/×\Û*Ô è^ÕQ×\Û8ä`Ó/Ú5×ØSØMÝ×*Û/Õ ÜÚ/Ýü×*Û/ä ?×\ß Ö×*Ô Ø%Ô Û8ã1Ø Þ ?Û*Ô ÕIÓ1Ô Ø ×\Û8äVØ Þ +Û/äóE × }_ÞPê\Ý9Û/×\æ+ÖÔ ØMÓ8ÞPêØëØMÓ8ÚVÙ8Ô Û8äóÞ/ÜSÝwÚIÜðÚ8ÝwÚ^Ú^ÕßQÚ/ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú5ä3Ô Û é\é*Ú/Û8äPÔ bô Ýé\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÔ ØbÖÔ æ æ?×*éé*Ú5×/ÝSÔ ÛTØMÓ8Ú &('*).

' y .Section 3.  . / 7 C0I 4  )u /' I- ‘ 0 0Ij-gI .I I (liquid) Oq:@ |  . The processes in die casting y Shot Sleeve Temperature heat transfer to the air process 1 heat transfer to the sleeve process 2 9 /q<@ q c. 1 02I .02'1 I. / Solidification layer )  &(I I 5 w 4 . B' I .2.I P I2D21f1 -oD  Ij- ).

shot sleeve (steel) : 9 .

' ' s  4 1 0I (0'j1 I. ) I I ) 1V. insulation D &. .I I .I I 1V. ' .D21V. .   . D21 I  4 1 0I I. ( '  D21V.

 &-".+J&.'  / • .G)21 D.

‘ 5 1 0I 9 .

-gI (solid) l Temperature δ liquid metal I P. ' :@ 'j1 I 0 I(1 N q I U I. . 1V.I 1 9 .

&  .

/ D I ' 5 4 K -1 02I I.RTSVU aUd. +l=?-A@ BED-GFHJI.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.':)jIj.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.G- .N Q.N(O L.ßOÚ× æ Ô Û8Ú\ô ~ q K L.1V.. Nq ~ U •v!  :@  Û8Ú/Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛVÞ/ÜKØMÓ\Ô Õø*ÞPÞPÙô ÜKå5ÞPêTÖKÞPêæ ä æ Ô ÙIÚØ Þ3Ó8Ú8æ éóßQÚØ Þ + Û\Ô ÕJÓ'ØMÓ8Ú.G.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. n 1 02IP).'*)(+c-". /*02143 9:6<. D G@ . I 1 D 1 0I!D.ÚTäHÝwÞPé.I I D21 I.ÖKÞ*Ý9ÙTÞPÛFØMÓ*Ô ÕOé/ÝwÞPø\æ Ú/ßTí"é\æ Ú5×8Õ. I 5 4 1 0I I[I I D (0' l.

Dimensional Analysis } . .Chapter 3.

 .

) .

 .

4 ~N 9 U   9u .

I    ™ ““F” . 02I.I .I I. -gIj). D I.1 D ' 1]1 0I>)jI.)jI .

 I C0I 4  ) u /' Ij- ” 0 .

 .

G)D21V. ' . .

  .

 .

. 1+ . 1V. 1 02I D.' . '    ' ' &2.+J&.

1 7 . ' j0 I.

 I C0IJ/ ' I[I . I.1 I[I 1 02I N .

. U ) 0D I :@ &  ' u9 . I(1 D ' .

 {} .

  .

C  I4 D .

 ) D K u9  4    ”    ” ‰ .

  ”  1 ' (0' 1 0I 1 0I &j0D ) 0D .

' . 1 + &. )c0D .D21V. Ij- .  D{ 9 . C/ .U :@  &. . . .1 D . ' . ' . I. ' . )c0D  9 I D I[& 1V. 1+JD . I ' . ."D&(I . 1 Ij. I]1 D /I I ' I ?' ' I -h1 02I . I ' G@ &(' ' I[/ I2& 1 1 02I @ + N q T. 1 +JD21?1 02I 1 0I & 1V. 1 +J&j0D ' I(1 D &.1 D D21 c-gD . ” . . I. 1 0I .

 (  .

 s 9 .

 .

.

D K u9   4 )u  A u .

 . N q |U 2I 02I2D21?' . ' :@ % 9 . 1V. ?0 . I j0 .

.

   u .

 4  .

4  1 0I .

Dj.+>&('    @TB' Nq q U  u .

I 9 . -1 02I 1 02IJ)j-g'*)jIj.1V.

. I ”   • .

” I .

1 '>1 0I  • D.

' 'j1 IC1 0D21 D B' I I 9 . '  D21V. ” 4  .G-gI[&(1V.

/   0Ij-gI . . D- I .

I  ]. 1 0I . 1 0 I. D /T'  1 02I D21 -oD )4 :&(' . & I ./ I[& 1V. ”  7 • . ' . 1+ /TI D21V.

I[&(1V.  ” •    ” . ' D /IJ.

U :@ F    . N q R. .

 9  e2_Za d[c i k2c f[d^i \c Za'dX `c i Y!jZ^Z_o’fdy X 7 .

 ra Yf Xbi Z \[if’X YZ ij_gc X e\[X p .

 .

  U ( 2 5 w 4 ~ U .

 7 Xiq Z)c Zr di Yf^c Xq h^Ze2f[\Xia qi Y#a "{f qr q ] c e2f[i c Zd u9  .

 4 .

  4 ( q U .

 . 2  D w $ 4  €N w 9 .

( U y  0 .

%$ K& 0Œ?  9 .

   7 C .

.

 ? 9 € 9 .

( ) ›  4  ( y  ( .

  .  ( .

 .

 3 .

 {0 '& 0t A .

 .

 s '&  4 K 2 N j  .

A .

' .

   .

V U y .

.

 2   .

    E  $ E .

.  9 .

)4 .  0 ao’( a2r i Y[Yf Zq +_ X’* o’i Y[Za_gc c d[*gi a2a2_)l jZf^^]2Zo’_a2o’i YfZ^d-_ y X.

.

0 U .

  ‡7  .

D ! e2f^d)h^af q^q ] c a2_ r 3   U  .

0  .

 @  @ .

 8 &    ) 4  .

.

0 &  7 . .2 ' 0O ‡ .

 .

& .  17  " B.

 7 . & P ik2Za eX Yc Za2d e f^d[`_ Y[f[i\[iFc ii c YXa›c d’a [i f[Y[e2ai d[a2a ` m & r q r q.

/ '1J1 ' . Dj.Ij- 1 ) 1 -oD Ij- . 1 ' )D D 1. ' & 1V. I . D / D ?.I 1 0I ' )jI. ' 0. \[\[X i.+ 1 02I )j' I- I 1 . ' 1 02I .+ 1V.+. I . / C0I *' -gI[D ' - Ij-&[D / . / I. . . &. & I. I . .iFi i Y[Ya a9r ai m q c e2f^]›X Z] \i c Z+d IZ r /10 yyz32Í{4{'+z5 ]02I . ' Ij-1 ' 6 ' D 1 Ij-A@ ' . D. ' I I . D ' . I 0D D I -gD 02I2D )!. ' C0Ij-gI!Dj-gI . I 1 -oD Ij0.1?D . ) 6 I . 1 0I )j-g' 1 -oD 02I2D21 I- . I(1V.@ =?-gD ' ..G)D21V. I- + D. . 1 02I Ic@ . 21 &j0 I2D21ZD .D ) I ' 1 0I .

4 .

.

  U 0 0 C C  7 € 0   J I  4 s0  0  3 .

N  q T .

' I &. 1 0 @ 1 02I A-gI.I I "D& 1?1 0D21 . Dj. 1V. )jIj-". ' + (I .D I I[&.D21V. ' WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. / -gI . & I2&(' Ij- )j-gI . I c. I ) .D D . I I. / 1 ' I[&(1V.N OPL. /J1 02I!&[D &('*). 1V. . . . ' I ' D D 1 c.N Q. / 1.+ 1 0I - . I[&0D I0j..R U w$  ( 2  ( % C0I ' E1 02I 0I[D21 I[I I D21 c-oD A. . D &./ 1 0I ) ' 1 0I 1 02I I .I 0I[D21 C0I D 6 + ) C0IJ0I[D21f1 -gD -EI D Ij-A@ &2. Ij- &.D21V.+.@ I )j-g' ' G@ I[/ I 1 &. (' 6 I VD(+ . q .I . C&.' @ D ]02IJ02I2D21 . D &."D&(I I[&(1V. ' . 576 -". ' ' )!D .RfegUXhSVU C.I D D ' )D-gI &(' . ' 1 0j.I &0MD D I -gI. 02I2D21 Ij- . 1 02I 21J1 0I Ij-". I )jIj-". &[D .I- . )j-gI 1 ' . 1+ 1 02I . 1 ' 1 0IP02I2D21f1 -oD 1 I D. . . I[&j0D I D I 1 02I H . ' ' 1 0D21 &. ' ' D I 1 02I 1 -oD I 1 0I 1 02I!0I[D21 - / ' .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ~ 1 02I ))6 U . D @ Dc0I[D I 1 02I &(I 1 0I!. 1 02I D21V. /*02143 0I + 1 I *' 0D . . I I T. - ... 1 -gD D-g/I . 1 .G- . 1Z&.D @ Ij- 'c' I I.+ 1 . 1+ Ij- 1 02I 7~9 99:6<.' ' + . ' -gI :@ *' D :@ KML. ) 1 02I- 1 -gD c. I-. @ ..I +>=?-A@CBED-GFHJI.D . .' 1 ' I[&(1V. &(' 1 0 *' .+ h6 @ 1?)jIj-". hI. D. ' )jI. & )21V.I - 1 c.02'1 &j0lD I.RTSVU aU d. ' / I hI2& 1 JD-gI I D . Ij- ' .

 Oq<@ T 9 c. The processes in die casting liquid metal air streaks .2.Section 3.I 1 -oD Dw u . / 4 .

I ' . . I(1 D  1 ' 1 0IP- I-   y . &.

 #7    E.   † .

  0 '   > I .

 G$ V0 2 & 0  4 D EN Xi Y^Y[Zc X \^] _)Z`bc da)i c ddX aZ9r i.

\i Y[o a q^r c Z^d Zmi Yi Za u .

 ^ A 5 y 4 .

  .

 0  9 iq T 57 K &) aq^r 2X X \q r ac di Y[ac di a r m q f[e2a „s†  U 8 4  & n J  J3 .

D .

  ’" 4 L7 = 0 "  .

.  V .

4 @ I  ' I .

9 9  .

     w0 '& 0 4 A 9  2  .

0 9 .

 iZ’ c d X .F.IcF.D7I ZQU7=7=@IZKF.a r ina i dY[\^aFoe2f^h^]a e\^Xb] fi Z›i c ZX e2dFfZ[] mga2X i YZa m r m Z e2a2X e32:t/i = :QD7I F.I-\<>=@6 b7D@?VFIVCP:QD7I @<ML 8+= :.B9F :QIW 8TF/b@Z.U7ZQ8.

/ C. 1 ' )j-gI I. @ ' I(1 D ' I- .02I Ij0. ' ' 21 I -g' . I &.D 1 -oD. !&.Ij. 0D J1 ' Ic@ D. I 0I[D c) D21 I . &[D (0' . 1.D@I: BYb78+\-?$A r /*-oD . / D . I- D I 1 02I ' 1 I.D . D. D .Ij- . D <@ @ ' 1V.1 I 1 ' I D 1 0I .I-\ )l D7I = U7WKGJIZ ?>FQF.I>Ck8 [jL^IiD@? VI ? +A ?>Z VI >I-A<9\]8: B A+I]:OF.D . 1+[@ 1 + 21f1 0. '1 0I[D21 1 -gD. ' I j. ]. 1 0D21 .D7I -! W MF.U7=@=7IZaAI-= $:QDf8TFa8= <>Ze69IZa<$[ ! l W l =3:QD@?M:/\-?>F.I &.' D C&(' I[D I I I (' ' /I[' I 6 I. IP&.G-fI I.U7WXI-F^:. -I-6 ?$=@6 :. D + /<@    ! "  # $  Z. &[D + D21 Il)D-gD .G. 1 I 1 02I C0.@ &. I 1 ' .1 Ij-?. 1 0.1 D. I T0' I I ' 0. 1 +>D )c02I . 1A1 c-gI I .<VAIVl % mHn9p  j .< >Ze? `8: Bi8+F 7l W MF. . )j-g'*)jI- &.1    . 1 + .+ . /*021 1 -gI[D . /*0 1 -gI[D &2. . ' I.I-\ )l 7 Y ?>AU@I ‰"-! [ > < ZNLND78T\eD VZQ? Y8: Bb7AT?B ?iA8+WX8 :QI-6 Z.+!1+c)j.1 Ij- . 1P./ &.D I /*0 Ij-A@ ' *1 ' &-gI[D 1 0 I. 1 0 I IPD 1 -gD 1]&-gI[D21 I &.02I I 1V.1 ."D&.G- I[&(1 D.  . x DŒN 0 . 1 02I 6 / I C0I 1 I . C0I . D ' . ' )j' D21 .@ &j0 1 -oD.?B D I >IA+<9\]8: B69U7I:.G- ' I )j. D I ()jI2&2.I &-gI[D21 I D. ID21J1 0I 1 0j. I>. I I &[D [1. . "1 +c)j.

 4 D  N 2 D U >  06N 2  f ?  .

C K4 .

 #z 9 .

„s†• ) 4 0 5  0 wP 0 0 K  0 .+.  ˆ ( '"* c!.

e32:t/iv4 8 9&   7 9 .

C F  .

U .

( 2 / • ) " 7  # u9 .

 0 U N.

N(O &j0 1 I 1 Ij. Dj. ' D 1 f1 '>. D- D 1 02I . ' Ij- &.33 5  . .. ' .I C.N Q.RTSVU aUd. C0I I / . L. 1 0I . ' .R?egUX<SVU - 6 1 D/I /l)jIj-". 1V. )4  .D *' . ~ / . - + -D @ D21]1 c- &(I I- ' 1 0I!1 -gD ). I I &(I 1 1 I I I- .D L. D(+[Ij-?. *' Ij-g/ ' / . I(1 D - D I K ' ' ' WX ' . @ c. &0J. &. ' 6 . 1V.I 1 D D 1V.C1 0I & 1 '1 02I- T I . . fD / 1 I &[D D 9 ' *' 1 '- I . I . I!&. &. 1 0TDP1+ c)jIj-o&-". / I[&(' D .+ + D )j-g' 6 D hI(+ .02' .D 1 02I C0I - D . ' 1 02I . ' I 1 02I 0.

 . .

V.

) U    j  { D .

J0 .

 5 .

1 + Ij- *' & 1V. ' . D& 1 D I2D I ' . U 2  &(' I. Dj- &.I- + D D 0D21]D I I *' . . ' .

B.

I  4 0 2 s ] &[D 1V. 1. 6 / 6 I[&  >N .'*)(+c-". ' ' . /*02143 1 0I 9:6<.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &. $  . 1 0D21 I!1 'lD>) c! W]OiUjaNVS[kl`m N.@ + 6 & '& ' .

1V.1 c-". I .G- @ . I (0' . I ' / D21 I BED-GFHJI.RV^ / . +l=?-A@ I /l1 02I Ij- YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 1 ' 1 02I 1V.

/  0 j 0 Oq<@ R 9 c. - I-   .Chapter 3. Dimensional Analysis pressure .I ' .

? 3    .

& )  ~ T ? 0 7 . 1 0j. 1 0.+. ]02I 1 0I ' Dj. &[D 9 I!' @ . 2. )  3 -". I / D. 2. /l). 1V.  /l)j-g' &(I  .I c-". I]&.+ 21V. & .D 9 @ .Ij- 1 0I 9 ?' .

 …  (  4 . 2 .  9 .

&0 '. # % 0 s  ICI I[& 1 02I 0.

+ I y 0 @ + D. D21 I &(' . 0I . D . -<1V. IC' !. &[D21 I 1V.+. h1 0I . . 1+ 1 0D21 D ' ' D *' 7.I- 6 0' . 1 0I - 1Z)c0D ' D. C' 1 02I Dj-A@ mon7p  2 .

 .

   e32?t*i D .

.

' . ' . & . D I . ' . 1 c. 1V. I .

    D  I  9 .

  .

' D 21 +T)j' ' 1 0I!)j' + . / 1 D . ' & . I . .#     ?1 0. 1 0 D hD . / - /b.)jI[& 1 . . &j. :  9 @  .I2D @ZB -oD 1 D 1 D IP-gI . &j0j.' : )  A 0 5 0t 0 ( 2  . &j0j. . JD . ]. / . I . D- I.  J0 I . ' &(I )D21A1 Ij- -oD &j0 D T. ' -oD - ' . I .

 .

.

D  1 ' 1 -gI.I &0Dc)[1 I- mon7p z  ~ ?  . 1 02I .1 Ij- 1 Dj.I. / 1 '  | &. I 1 I )j. 1 0 ]. 0 1 D21V. ' ' ' .I & C.' . I .1V. - 1 0I Ij- + / *' @ . &(IJ. I /l)j. 1 &0.

( 2 .

2 I 4 D   y 2  q q . . 2 .

   .

 9 ?N j0 ' 0 U V$ V . D .  .

0 8& .

D… .

D  4    I J 0 y 2   .

9 3 .

N U }  .

 €  V 4  x7 0  .

  ( 9 9 3 .

  .  w7 .

   8 0 .

1 +lD !D . D .' 1 02I ' *' 21C1 02I C0I 1 0I I. @ &(1 D . !&. I[& 1V. . &. I]&[D . V& 'j1ZD-gIJ)j-gI .. ' 1 I @ I 2' 1 02I.+P.ITD *' 4&. 1 Ij-oD21 c. D 1 ' E1 I . . + +>D - I . . 1 c- I ^fcc do’h^X Zaa d\[r iiijXjif[Yf^i aZh^oZr a\c mjxi ff^e i h^c cZZi d+c\e2 ^if^i ]i YY[aaFadai q f^f q dq a e2a r apr k2a] Zec i r r '#4 / I 1 I &.U :1 0I . ' I 1 I +l/I. I ]02I &[D I . Ij-". ' c. D21 I *' c-oD21V. 'l1 ' 0D21 ' 1V.D . I . /lD.I . ' &.)j-gD. &.I D I @ .D ./ ' .Il.I ' (0' D D I . Ij-oD 2@ ]02I 1 0IJD 21 02' I + J.' /!&(' I[I ) . .' 1 0IT&. D 1 Ij- ITD21 ' -1 c- . . IP1 0D21 ). Ij-. ?Dc)c)j-g'*)j-".)j-oD(+ 1 ' I D21V.    sN : 9 q .I I(1 D .D - ' 6 I <@ <@ D21 ' 'j1 0Ij- . / c-gI .D -gI. 1+ 1 . 1!. ' I D. / I c)jI.I K 0 9 . - 1V.I 0D I ' &(' ' *' ' 1V. 1 02I- 1 0D21 . D ' 1 . ' @ D + .I . D @ 1 0D21 [1 . F 0. ' &. + :@ D ' 1]I & 1 0I . P). D .

‡7 ? u .

Ø Ú8ßTí+Û8Þ +æ æ Ô Û8ã. j. D D *' ' .Þ/ÜKØMÓ8ÚOè5×. K 0 0 2   V  ? 0  />1 0D21]1 0I . *' ]. Dj- 1 c- @ ÞPÛ\æ å.å8Õ.äHêÝÔ Û8ã'ØMÓ8Ú |EÞÖ˜Ô ÛØMÓ8Ú'ÝðêÛ\Û8Ú8ÝÕ. I . I(1 -".

Ú×8Ýwè8Ó ¾é\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÞPÛ/ÚÞ/Ü#ØMÓ8ÚFÝwÚIÜÚ8ÝwÚ^Ú5Õ×8ÕëÔ Û.*Ô Øå ØbÖKÞPÛ8ä\Ú8ÝKÖbÓ8Þ'ÖKÚ/ݝÚØMÓ8ÚÞPéé*Þ*ÕJÔ Ø%Ô ÞPÛ'Ø ÞFØMÓ*Ô ÕQÝwÚ^Õ.ØMÓ8Ú é\é*Ú/Û8äPÔ ÜÞ\Ý"ØMÓ/Ú×\æ æPè8æ ê8Ú^Õ ?Ó/× .

ÝwÚ^è5ÚÔ .8Ú.

/Ú^ä+ô .

G- KML. +>=?-A@CBED-GFHJI.+ 7~9 576 -". e}%ê8Õ &('*).RTSVU aU d.N OPL. /*02143 99:6<.N Q.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) .

2. The processes in die casting q | v0 2 8 0 .Section 3.

0 $ 1 w 3 4 @   .

 .

 .

 ( (  wN 2 1  9  9 9 4  4 .

 ( y K  U 9 3 )u ) j0 > J 0 # D  .

0  .

'4 w‚ .  . 9 .

 .

0  D 4 4 2 ' I4 B I 57 @  9 .

 s 0 . 0  / .4 ? 2 .

 . .

 .

 .

  .    ..Q ~ U U ….. 'P% NPw )Q. s 8 0LN .

 0 & 9?  D"  s0  .

.

 .

R $ N : & .

 4 ) . Q D R R U } 2 3 0  J7 0 )" .

    . .

.

 0 N  . 9 3 0 I ) .

   J .

) 4  .

 ‡0 ) U 4   j   .

  2 .

 5 5 0 .

 .  8 ... .

N .

 .

 .

ƒ q U 0 9 3 1 \iFi Y[a’m \^] r a m a r ade2a2X >  0 9 .K 9J )Q.

   F  q  w 0 %7 1F .

.

B.

  s0 C  4 .  : 0 4 .

C .

   '0 D  4  0 ? 0 .

c. -gD &(I ' 1 0I - I . &. C. 1+ D C0I &(' )j' + 0D I )j-g' &(I D ' 1 D21 I I. ' "D& 1 I 1 . @ 1 c0 I. ' . ' / - D. D21V. !. ' 1 0. I 1 ]D . D ' 1V. . I Z. . 1 0 1.D21V. ' I 9 . I D I c)jI. 1 D21V.1 0Ij- 0. 1 + .G- &. hI. I !.1 D.I!D21 ' 1 ' . !..I &2. D ' I 1 . C1 02I *' . ' 21V.. 1 + @ . ' D D . ' @ )j-g' &(I ' D.D 1V. &.I + 6 1 0j. I2& 1 I G@ +J&(' 1 *' DP&(I. I &[D I Ij-g' . (0. .+ e32:t/i : . I[D 0D21 -gI / 1 02I . )D21A1 Ij- &2.I 1ZD .D21V. !. 1 02I.G) ./ Ij-<1 0D D 9 9 D21V. 1 0 . 1+ I & 1 I D21 ' C0. 0 4  1 02I D I2& 1V. IP.D21V./ Ij- &(' . 1 I @ I(1 C. I. ' ' 21!1 02I ' 21f1 0I &(I I &(I ' I 02' . . Ij--gI ' )jIj-". D . - . 1 0D21 /Ic@ &.+ . 0D21!. .@ I c)jI. I I 1 D . . D.. ' @ . ' . Dj-". &0 I ' D. I / ' I[I I c)jI. ' & 1 0I I I I (0' . ' +]'j1 0Ij-)j-g' 1V. ?)c0D ]02I D.

 .

s 9 .

 u .

  { .

 .

 0  > u .

N .

 .

4  9 E u  E  4   .

 .

U  )u 1N  (  .

U 7  0 0  D  j  D )   .

I . / ' I . / . o+C1 0I . &. 02I2D21 Dj-gI 1 02I>)j. .' - &. D&j0j. 1V. I!D D ' 0I I[&(1 ' - I I2D&0 @ . . D + )  1 0I *' 1 '>1 02I &.& &. / 1 0I + . 1 02I!&. D 1 -gD I ' I- .' . &(' ' .fD 1 02I - .'c' j. I 1 D21 I 6 I "' . I2&0D IC1 ' 1 I[D c-oD21 I I[D- . . 1 0IC1 +c). ' 'j1CD&.& . . ' . D21V. ]& . & 1 ' 1 0I . &(I ' +P.D 1 ' . 1V. I C0 2D j. 6 + @ I(1 D / .

 .

D  .

 ! .

&(' '+z2  1 ' ).0D. ( 6 I Ij-  . A.I2D21V. 1 0I )j'c' - I &(I I .+ &j0D-oD& 1 Ij-". ICD .I &j. . ' 1 02I.) ' A. . ' Ij-gI ()-gD. ]. D 1 02I 1 0I ' ' 1V. D ()jI2& 1 ]' c-gI 21f1 0. 1 0IT).' 0I[D21 Ij-gI 21A1 Ij-gI . CD I.' Ij- .+ 1 /h@ .1 6 Ij- j0 4 . .' D Ij- - ' )D-gI ' 1 0D21C1 02Il)j-gI fI .

' 02I>.1 ' I 1 -gD&(1Z0I[D21 C0IT0I[D21C1 -oD 1 D ' Oy 1 D 1 0I Ij- ).I D - . 1 '/j+ Ij- D Ic@ I Ij-.I & 1 I 1 1 Ij-<' 1 0I!. . 1 + E1 0I . I . .' D21V. - I &(' D .D ' I . )Dc)jIj- 1 02I I 1 'TD &.I ' ' I. . I!)D.D fD *' . D @ D21V.  9 ' . 1V. ' ' ' I ' 1 02IC&(' 1 -gI[D . I 0. &[D .1 1 I2D I &. [@ &. 1+ @ 1 ' 02I2D21Z1 -oD . fD21 Ij- 1 0IP)j. ' C.' ' I . I /*0 Ij. .Ij- .I D ' I?1 02I  D  {7 K   .  .D & 1 I ' .D21V. 1 0D21f1 0I I I &.+ .' D21 "D &2. .. &.IT)j'c' . / I Ij-". 1 0TD / IP. I.Tyz2 .)D21 . . 1 c- &j. . . ' I 1 ' + )jIj-". 1 I I . 0I 1 'b&. ' & 1V. 1 I 'j1 0Ij- I]. Z' Ij-' &(I I . - I. ]02I & -:D21 ' 1V. fD ]&. 0I[D211 -oD 1 D. 1 D21V. I &.' -gI .

92 U s7 ) P 0 4 80 1 .

 N  .

 .

 .

?1 02I D. €  < )  2 +JD ' I(1 0D21]. ' I 6 I D ) ' I!&[D )Dj-gI y&'+zQy{ .

7  x0 9 .

1 D. D .G. &.' . I I 1 +J&. <@ I . . 1 .' &(' 0D fD21 I-i@?BI[&[D &(I . 1V. I )jI.D @ &(I IP&(Ij. ]. ' ' I &-". 1V. 6 )j. . ' I D . 1 D ()-gD.+ -:I jD D I c- 1 0D21f&[D C0. 1 + -". 2. 6 D / 1 I ' . - ' .+ / ' / IPDj-gI D !. @ fI )D21A1 Ij- &..' )jIj-". &.I *' / 1 0D211 0IZ1V. &.' D ' 1 ' )jIj-". ' D . h6 I?D .1C1 0I .D 1 02I <6 1 "D&(1 Ij. 1 Dj- &-". '$  $ )jIj-oD21 &[D21V. . . I ' ' (0' -A@ I(1 fD21 Ij- 1 ' 0D @ D 1 02I /P).I 1V. 1 I D&.+ [1V.D ' Dc)21 ' *' 1 0I I .D21V. ' -gI @ @ I.  4 4  . *' . (0' &[D -gI *' ()-gD. &.

Ij-".ÞPæ .ÚQÚ Pé\Ú8ÝðÔ ßQÚ/ÛØ ÕÖKÚ8ÝwÚ*íE×*ßOÞPÛ8ãÞ/ØMÓ/Ú8ÝWØMÓ*Ô Û8ã*Õ^íHØMÓ8ÚQäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æEÛ\ê\ß.1!1 02Ib'j1 0Ij- 4 D21V. Ij. '  )Dc)jI- @ mHn9p ~ ÒSÓ8Úé/ÝwÞPø\æ Ú8ßOÕSÔ ÛOØMÓ8Ú^Õ.ø*Ú/ݝÕÛ/Þ/ØüÕJÔ ßêæ ×Ø Ú^äTÕJê8è8Ó ×8Õ \í£Ú^ÞPßOÚIØMݝåëÚIØ èôK×\Û8äØMÓ8Ú/ݝÚ^ÜÞ\ݝÚëäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØ%Ô ×\æ\ÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ8ÕÛ8Þ/Ø#Øðå\é\Ô è5×\æ*Ø ÞäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãÖKÚ8ÝwÚóà9Õ.

/Ú^ä*ì+ôKÒÓ8Ú ÝwÚ^Õ.é\ê8Ø_Ø%Ô Û8ã1Õ%è8ÝwÚ^Ú8ÛFÔ ÛØMÓ8Ú |EÞ5Ö ¥Iô #Þ5ÖÚ.Ú×8Ýwè8Ó8Ú8ÝwÕ×\æ Õ.Þ æ ÞÞPÙ1×ØbÖbÓ/×ØOÔ ÕÙ/Û8ÞÖbÛó×ÕO× à.äPÔ Õ ØMê\Ý9ø/×\Û8è5Ú^ÕØ Þ|HÞÖä\ÞÖSÛ/Õ ØMÝwÚ5×\ß ¤ðØMÓ\Ô ÕÔ Õ æ Ô ÙJÚ.é\ÞÞ\ÝSä\Ú^ÕMÔ ãPÛì6Ô ÛFÖSÓ\Ô è8Ó.

8Ú/Ý_í×.ã*ÞÞäVä\Ú^ÕMÔ ãPÛ1ÝwÚHê*Ô ÝwÚ^ÕbÕIßQÞÞ/ØMÓ.è5ÞPÛØ ÞPê\ÝwÕ5ô ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú1Þ/ØMÓ8Ú/Ýëé/ÝwÞPø\æ Ú8ßQՐÕIê8è8Ó`×8ՐäHÔ ?Ú8ÝwÚ8Û8Ø |HÞÖ .

äPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØã\×Ø Ú^ÕÖSÓ*Ô è8Ó Û8Ú ./Ú8æ ÞèÔ ØåóÔ Û.

ÕIê\ÝwÚÔ ÛSØMÓ8Úè5× .8Ú8ÝëÝwÚ5×\æ æ å`ßQÚ5×8ÕIê\ÝwÚ^äí#ØMÓ8Ú é/ÝwÚ^Õ.

ßOÚIØ.×\æ5Ú8ÛØ Ú8ÝðÔ Û/ãQØMÓ8ÚSè5× .\Ô Øðåb×\Û8ä Hê/×\æ Ô ØåÞ/ÜØMÓ8Úæ Ô Hê*Ô ä.

\Ô Øðx å ¤ Ô ÕKÔ ØÔ ÛSØÖKÞé\Ó*×Õ%Ú ’¥'Û/Ú .

'*)(+c-".RTSVU aUd.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.adl] c X Y q \i/h^Zc ] c dl~l r f q Y Zmk r mXa i f[r a i da›if^f^o’dd_I_.N Q.N(O L.a2e`i Y[ZDY[fad^_gd c Xc X o’e\XFX m XZ r i Y[X a i a2f[_g_c m p .n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.8Ú/Ý?ø\Ú^Ú8ېÝwÚ^è^Þ\Ýwä\Ú^ä+ô K L.G- lq r\Zi \ qr a m a r ade2ai Z+i Ya. +l=?-A@ BED-GFHJI. /*02143 9:6<.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.

 {  "   y z{' y&% '*) ëh^i9nsv t\v .Chapter 3. Dimensional Analysis  z .

&n^h.

I)j-gI vni?hTt. ' . u@i &(' ' c-oD21V.

1 D21V. &[D I 'JI 21fD21 . 02' [@ .' &2. 1 + .1V. .' D21V. 0D21Z. I -*1 0I I ' /I D fD ' )j.& 1 c-gI I.' Dc)c)jI[D. 1 D D .G-gI c. &j0 @ D- 1 c- I ' &2.I)j' I D 1 0I 1V. ' I ' I[D -gI D D ' ' ' D21V. ' 0 . I[&. . .1 D. 1 02I . 1 02I 1 @ 99 ' ' . 1V. - Ij- @ I I 1 'b1 "1 -gD *' / 1 -oD 1 'T1 c- &. I A-g' I 1 . 1 c- &. ' 99 F 1 02I]1 -gD . Ij- ' D J1 02I&-". 1V. '1]' I I. ' Ij- . 1 02I 1 ' *' .I2D 1 0I . c-gD21V. . (0' -gI. 1V. & &(I I[D @ . D-gI ). 9 /I- &. V&2.I I . D . I2Dj- I . 1+[@ I ' I Dj-gI!. 1 D I + ' I[' 1 ' I 1 ' I . . 0. 1 0D21 1 D.I ' /*0 /P1 0I . / . 1V. &. ' Ij- 1 I[D c-])j-gI ' . "D D I / I 1 02I 1V. . 1 Xf^Y[h^ZZ\^\[]i9_1i Y[`ba awac d] f[X ai cr Zi{d fwh^a2il `br f a2qaYd ik2Yaa.!D21 I[&. 'j1 + 1. 1+!D I I[D ' 1V. I D I . I &(I..I I fD ]&j. . J)j' . 1 +c)./ I 1 'bDP1 c- ' ]' 1 02I. 1 Ij-oD21 . . ' 6 /*-oDc) j.02' 1 .Il.+ &. 1 D . 1]./ I2&(' I-gD ' I 6 IJD C0IJ)j' D . I C0I D 0. I ' / -gI 1 0I ) Ij.G-o& C0. 1 6 &. >D.. .':)D/cD21V. 1 + I 1 ' D.& ]02I . 1+ 1 02I 1 -gD 21 ' 1 D &. Z1 -oD .D &-gI[D D &j. &0 1 02I / . 1 0D21 1 0I *' C. &. 9 I &(I I 6 &(I D I.1V. -fD . 1V.I 0j. 1 'J1 c- 6 I ' . D . fD 'j1 I I . ' . . ' 1 0D21 &(' D.I D c- I[D D I ' ) / I-E' !. . &.1 6 &(I . / I0j. IP. ' A. . ' ' . 1V. D- . 1 02I *' 1 'lD - . ).F !. &j0 -gITD ' /I I[&(' (0'j1 . I. <@ D )D 1 0IC1 0.I .' . - -gIj)j-gI &. )D21A1 I- 1 0I . (0'j1 1 c- M+2/ *' I I . 1 + ' .D Il0D I(1 . &0 &(I .' C. 1 D 1 1 Z1V. T-gI ' 1 0I I 1 D21 I &[& D .& . &. I )j-g' &. ' .I c- 1 *' 7. 1 0I . . Ij- ]02I?1+ 1 &(I . ' c. I 1 @ &(I>.02' I(1 . 1 c- ' I [@ 1 0Ij-gI . 1V. . 1V. &.I I I(1 I- 1 02I 0D I I 1 . *' 1 02I ' I jD 1 02I 1 02I 1 0D21 6 D -gI[D I I[' 1 1 02I -gIJ1 -oD I[D . D ' I I?1 ' I-i@ 1 Ij- 1 02I ' *' . 1V. CD D21 D 1 I 1 I D o1 Ij-CI fD .] Zeo’c i a2 f^cddk2i Y[ar a›] Z^XeY[c i Z^ DiFf^X d[] a2_/a2k2`ba f[k2a 0 2 0. D21 I I-f. 1V. 1 0. C. 1V.@ C0I]I I[D fD . 1 0IP1 -oD .& . &. ' I -gIJ.I2D VD 1 c. ' ' .D 1 -gI o1 I- . A-g' c- c. . 1V. I '1 I / . ' 1 -gD ' @ - &-".D '1 I (1 02I 1 D 1 c- 1 -oD21 I .Ij-E. 1V.D -gIj)j-gI 1 ' ' Dc) ' .I I ' @ 1 02I )jIj-". 1V. D 1 0D21 . 1 D . fD .1V. I D. I &. / / D.D &j0D I!.I &[& &. . ' 1 -gD 1 -gD21 I C1 0D21 -fD-gI 1 02I. .D 1V. @ . 1 0D21!1 02I / .I 1 0D21 1 02I I D / (0'j1 I D. &0 1 c- &(IJ' 1 ' I .I . ' 1 0IJ-oD 1 -oD . ]1 0I I . + - I @ *' 1 D 6 1 I &. &. &j0 1 0I . ' 1 D .G)jIc@ / ' (0'j1 I &2. hI. ' C0I Z1 0D21?1 02I ' I C0. ' 1 0Ij-gI . ' ./ 1 0I . )j. 1+[@ 1 . - I- . . c- 1 0D21Z1 02I . I c)jIj-o&-". . D>-oD 1 02I I[I . - I.I C0I c-gI 0. ' 1 0I I .I ' @ I @ 1V. ' / *' . 1J. D I 1 I / 1 Dj. 1 + . - ' ." zOy&' ' $ 9'    .I D + I[D 1 02I I . I!&. .I .1 Dl-gD I 1 0I I- 0j. ?1 c- 1. 1V. ' 1 0I . 1 Ij-oD21 c. ]02I. 1 0 I[I .& I .1V. 1 + &2.D !.I 1 0D21 I .I ' ' 1 02I ' &[& E1 0I ' I 1 0I D D . 1 -oD . 9 .I D ' D I I '*)jI . - 1 'PD!1 c- . A. 0I[D 1V. I D o1 Ij- & (I. . ' c-A@ @ 1 -oD21 I / 0D . "D& 1 . ' ' Ij- D.D D (0'j1 . ' I I 1 1 Dj. &. + I 0Ij-gI. :@ Dj-f)j.@ 0. tf#hKf#u02Yn"t +D ' I *' 1C1 0I I -gI . I. &. 1 I D21 I 'j1?I -oD fD 1 -gD D &. 1 0I *' (0' 1 -oD 6 1 0I . D-h1 'J1 c- . '!D )21V.c)[1 A-g' ' I I 1 c- &. 1V. &0b1 02IlI ' I0j.I fD I ]02I I(1 D I .+ j. *' <1 02I]&[D I 1 I 1 -gD I . I &.I D 1 0I 1 <6 1 @ ' I c)jI2& 1 I c. f&(' 1 0D 1 0I & 1V. . I &. >I c)jI2& 1 I . 1 02I D I[&. 1V. - I :1 0I . 1V.[@ I-gD )jI[&(1 I .D 1 0I / I[&(' . I ' .D I[' + &(I . .+. *' 41 'J1 c- . [@ . ' I2D 6 I 1 0I Dj-gIJI D 1 1 0I 1 ?' I. I . 1 0I D. ' I . I I.1 0Ij- .I I I!1V. I. .cD .I I. 6 1 I C0I ' . D I . Z. D I .I 6 I ' 1 &.G)jI 1 0I 'j1 ' ' 1 . / + 1 02I . 0j.+l. / ' - D + .I &.I- 0D <@ [1V.+ 1 02I 1V.I]. hI. .' . 1 +2@ D -C.I .1iF ' + hI(+ Ij. I I2&(' 2@ . + . ' IJ1 02I @ I *' D .I2D21 I . 1 I c.. *' -gI 1 '>I I-i@ )j. 1 I ]. ' <1 0I 1 0D21 1 D I .+. ' . I I 1 0I 21 ' .+ I ' - I 1 0D21 *' +. D ]02I . ' Dl1 Ij- I!1V. 1f.

 8 I  . > 0   > ' 4 j .

.

 D ( 2  4 /   . .

.

 .

 .      ? j J7 )   .

 4  0 IU … 4 `~ U    .  8} .

q U ' 9 .

4 ‚ .

 .  2 0 ( . ) %$   s  .

   q ƒ . . .  0   9  C 0  7   .

  5„s† . ).  7 ( 9 . 0      ‡7 w 0 .

 ) € )u .

 ' 0   .

 0 V  .

 4 .

{7 ( 9 .

 ?N& 0  {„s† .   0 x„† . 1 8 .

E U G$ .

   > 0w  D I  4 #.

 0 4 .

 .

 4 E €z 9 .

 . V7 .

  .

  )  V& 0J .

  .

 .

 4  .

 I  9 "' 50 s0 2  .

 .

‡7 0 '.

   '  4 V N .

 2 .

U .

.

 8 0 .   .

 y B u9 .

 9 .

 2  $ @ .

87 8 ?& 0  ' ( K D ? { 9  9 >u  A 0 . .

U . !N . .

.

.

I .

€.

 ( 2  BN  .

 .

 . U 22 .

sP   50 4 F.

.

 'u 5 0 .    ? 8 " ‚ 0 0 .

 5 0 2 4 D  Nj 9 /q QU .

A3 4 D U . E0 4 U > 28N 2 .

H‡ < 0 ! N .

0 4 4  . .

  ~ Yq U 7 4 „s†  vNn0   w0 4 . 7 ?„s† .  .

 J … 4  D V‰sc! .

  8 0 . y )  .

80 4 * x7 )   .

 ' 9& ‡0 8& 0      9    9 0 >$  ) … 9 #  0  0 Nn}  & .

H  IQ q U @ 0 y 0   V … B 0 0 A  „s†  4  s JN  j0     U 9 % 4 D ? @4 D 8 0 %P     .  ( .

 V ? 2D3  0 4 J % J0 4 4 D  5 4 4 D 1‚      &   V @F 4 .

  4 .

 .

 D U 7 s„† N D s %   .

 .

4 .

RTSVU aU d.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.Õ.é\Ó/×8Õ%Ú |HÞÖ˜Ô ÕbאÕJÔ Û\ê8Õ%ÞÔ ä×\æ?Ô Û. /*02143 99:6<.ØMÓ*×5ØÕJÔ ßÔ æ ×/Ý:ÕMÔ ØMê*×5Ø%Ô ÞPÛ8Õ×/ÝwÚÜðÞPê\Û8äVÔ ÛOØðÖKÞVé\Ó/×8Õ%Ú^Õo|EÞ5֘øêØØMÓ8ÚIåäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØëø^åØMÓ/ÚQÜð×8èIØüØMÓ8Ú H| ÞÖ Ô ÛØðÖKÞ.+ 7~9 576 -". +>=?-A@CBED-GFHJI.ÞPßOÚݝÚ5ÕJé\Ú^èIØ Õ5ô &('*).N OPL.N Q. ‰ c!0 # d 9 # D ' 7  0 1 f[ XZZ _gqc qX eZ\X a›X Xi Z)i Y[X aIZ] m c r_)a2aDc di c d[a ir ma f[r e2m f[a e2 a { *' / I I ' &.G- KML.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) q .D Ÿ ØbÓ/×8ÕØ ÞVø*ÚQÕ%×*Ô ä.

Section 3.3.  . Special topics . .

 2 D I D I D CD .

te2.

' s ' 1 02I A-g' 1 -gI.Ij)21V.&n q nKf n . 1 0!1 02I!I &./ .2 K 0O0 ' 1?DT) / *'  - ]. ' `X Yc of[io’f^a2h^_{Z\iijZi Y[ac X dZe ] c _›a2f[] Xf0a xa r ii YYaa r iq Y[] \Qa d[gl^Z[a ` r Ya2f[_/f^d[_a a2e2i XZd @ iusv fKu@iWt\v .

&n"s 2Wh5v .

 .

 A … ?  7 € D 9?  .

D  ' .

 4 .

.

 4  0 &j 7      9  .  9 ~  @ D  5N A .

 U  I .

 N  B u .

N U E . D q  u .

.

9 .

0 8 4 U .

.

 ?.

  V (  KN  €  0 U |   7 ?& .

D .

.

  @ ) …0 )     .

.

.

 .  %$ 0 9  v0  . @H‡ x0 . % /  I  .

j s0 #& .

 .

 D  9   4 0 .  .

 0 3   9  .

 u ) K/    4  y .    I  9 4 .

  0     .    ) 4 0 4 .

 2 ? ?3  D  9  .  2 ) x  4 .

 € D   A 5 4 }    .

 . .

4 y .

 .

4 9  J 0 3 .

w 9  .

.

4 € V  B u .

 .

)4 D # 9 .

.

  u  I  w$    9   . 4 .

9  x&j .

 J     ) .

      0 D   K . .

 .

  & .    .

  e32:t/i .

  D J .

( ) 5.

  .

 .

1+[@ ' @ .. ' 1 -g'*).+ ' - .D I I I .' D-gI "D- A. D I ' I[' ' ' - 1V. / D I .I (0' P&. ' 1])j-g'*)jI. I I 6 -D &..I f1 02I I 1 ' )[1V. 1 .' . V& 1 0I I D. 1 02I A-g' 1 ' . 1V. D21V. ' 1 0I D-g/I I .1V. 1V. .D =f.' . I I 1 0I .I IP1 ' (02+ . I . D I . ' Dj. . 0D21 ' ' -gI[D (' ' - 1 1 0I I?I -gI /I .' 1 I ' /*0 )jI-gD21 c. 6 1 02I 1 0I :D 02' '/ I . 1 )21V. 1+[@ -gI[D . 1 I j. 1+P. 1 -g'*). .' .+. I I D21A1 Ij- ' -1 02I!&. jDj-g/IC&j0D I .f-gI[D )j-gI 1 0I 1 0I .+ -gI[D ' I ' 'j1 ' ' I .D21V. . ' I Ij. ]&0D D 1 ' 1 02I &. 1 0IlD - . . I &[D A-gD&(1V.':) C.' .G-Z. I . I .D 6 I . - '1 I. ' [@ I 1 02I]D 1 0D21f1 0I (' 1V. I D I 1 'l0D + &(I *.02'1 I./cD ])c0D I . . 3 €  A C0I ' 1 0I 1 *' &. &0!&. D &. D P-gI 0I(1 0Ij- I IP&. I ' . E1 0. I ' D 0D21 I ) -gI[D 6 . ' + j. ' &0D I[I I . ' I ' 1 0I I[& 1 Dj-g/I ' 1 0Ij- ' 1 - E1 0I I ' . . ' . I &. 1 + D . D ' . '1 h)j. 1+!0D *' I 'j1 ' I(1 I- /I I.D 2@ I(1 . "' D(+JD . I 0D 1 .02' I -/cD . . ' !. 1 0I . &[D I 1 D <@C&(' @?1 02I .I J)[1V. ' + I .I *' . C0I ' 2' 6 Ij- I @ 0' 1 1V. ' ' I[I I &[D21V. 1+ *' 1 6 I &(' I &. j.' I 1 . D + D '+ Ic@ ' C1 02I>&. ' 0Ij-gI 1 0D21 1 2@ I2&(' 1 0I "1 -gD I h6 )[1V. &. ' &0D / 6 I ' ' 6 1 0IP)j-g'*)jIj.I ]I. .I2D 0D I 1 0I ' . &.1V.':)j. 1 . ' 1 02I Ij-oD . I &j0 .1V.1V.1 0Ij- 6 6 Ij-gI .' D @ . Ij-gI G@ D / 'c' I c)jI. / . D I 1 c- "' (0' 1 . & Il. I 1 02I Ij- 1 0D21 . . I &(I . . Ij-gI 1 D. . / )[1V. I[' h6 c. (I + ' I )21V. D I. D ' . I(1 D I. I I[&(1 !' )j-g'*)jI. .I .D & . Ij- I!.+ )jI[&(1]1 02I '1fI 1 Ij- 1 02I &(IC. /I . . ?D21 ' &(' Ij- I.I .I ) /I @ D . V& I I &[D I. I2Dj- ' 1 'l1 6 + D I 1 &[D ' 02' &[& '/ /IP' .+ . . &C0' 1 . 1 c- <)j-g'*)jIj. & D- 0Ij-gIZD I &(I .':)j. ' D. . / ' 1 0I!/ 6 D .-gI ZD.G)D21V. & D21V. ' &. D - ]0j. ' .1 D 1 . C.)jI[&. I I 1 @ . .1V. Z&. 0j. I I @ )21V. & @C&(' 1 c- ' &0' .' .' D I I . ' ' -gI[D ' D . D I .D D 1V.' 6 .Ij-A@ mHn9p e32:t/i w0 B& 0 D 0L0 I 02' ' I!&. ' &j0D 1 ' I &[D )jI[&(1 I 1 0I?D I . - . 1 0I &. 2I D21 I.' 6 .D - /I "Dj- . ' )j-g'*)jIj. V&(' .-g' ' I0D . ' )jI[&(1 I .G. ' 'j1 "D- A. @ .

/ 'j1 0.  ' '1 IJ1 ' I . .

 B0 ) .

I[/ D- &(I . / CD 0D21 1 0I / ) 3 '0 V0 9 . / 1 02IP)j-g' .

& I . (I I ' )j-gI Ij--gI .1V. )Dj.

' 0I(1 0Ij- 5 0 0D I *' 5 0 . 1 ' 4 0D 6 I D21 Ic@ mHn9p e32:t/i 'u ) 0 0I 1 02I 0 1 2I 'b) 1V.

I &. I .D &(' 4 . 4 1 02I *' I hI2& 1 !0D I . 1 ' . %  .

.

. Ij-gI - . &0 I 1C' - D21 ' D !.D21V. 1 +T. C1 . @ . . ' D6 .  3 .

/cD ?I D.G- .  I[&(' D.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.G.+[@ 1 -oD. +l=?-A@ BED-GFHJI.'*)(+c-". /*02143 9:6<. :  I(1 &@ ~ mHn9p Q K L.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RTSVU aUd.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &. &(I I 1 .N Q.N(O L.

Dimensional Analysis qp@püv t\v .Chapter 3.

&n#i"uHn.

te2.

&nfnKf iuüsv f#u@iWt\v .

&n 2Wh5v   1 V .

B  @ 2 : 7 J 92 D 9  )u  .

 4 .

 JNj V 9 0  0 D 0 # .

 . .

 4 .

  ( U q v7 w 2 D 1 0 0 D D w 2  .

 4 4 0 w 0=  @ & 0 % 0 …P 0  ) v 0 4 .

 .

 .

2 0 . D 9 8F .) x7  ) w‚%    2 .

  ) I j    4  .

 $   j   / w /   %$  ) ‡0 1 0 1  F  .   .

Iu9 .

 & .

  V 2  0 E  92 #.

.

 … 2 .

.

   .

D2 .   C0 & . . y  ) .

 .  BN & .

U @$ 10 & ? 0 ' 1 4 s0  3 .€: IQDQ .

‡7  D 8 0 0 .

 I $  .  I0  D 2 D &  .

 4 I . €N B 9 '7 D @0 j& .. T U .

   ) . q  .

 10 J . .

.

.

 2 .

   ? 0 7  " B  ) .

<I .I I 1 0I I I . ' + . 1 + )c02I T. I ' h1 02I ' &. 1 0   . 21 1 D ' ' . . 02':)jI &(I [@ ' . . 1 . 1 ' I .D I @ - ' .1f1 ' {?{ 6 I + . 1 Ib' 1 D . . 1 + D I D D . I 1 1 I[&j0 .  . &0 C0I>)j-gI I 1 ' . 1 02I . / I D. . &. + D21 )jI.D *' & ' 6 .& .':) I 1 'T1 0I D <= &. ' 1 Ij- I ' D &[D D I o1 Ij- 1 - 1 0I . ' 1 D ' .02' D 0. .I ' i. C0I 1 0I(+ :-gI I 1 . D21V.  C0I ' &.

 .

 .

I I>. )j-g' 1?)j-gI .   ' -". Dc) / D 'j1?I . y  . )jI2Dj- z3z J .

( .

  {0 .

. .D21V. ' ' . 1 I c)jI. 1 + &. &[D21V.D . %$  $ & 0 2 9& 1 0I D I I . ' . D. .. ' 1 2@ 1 0j. 1+ -gI )j-g' I D &.?D . 21 C.Ty 6 . . &. Ty . . +?I 1 0.I 1C-gI . ' . ' c.

1 -gD / ' ' 1 0I D )j' I . )jIj-oD21 c. I I - fD 1 D I 1 0D21]1 0I(+ )jIj-)jI . )jIj-". /IP&.D21V.Ic@ 0I 0I -oD Z1 0I 1 -oD . 1 02I . 1 0Ij- Dj-g/IM. ' / I- '*) . I(1V.1 D I Ij. I 'j1V. ' :1 I . 1V. (' 1 ' + 1 0j.I2D ' I Dj-g/I 1 02I . ' 1 .I I . . ' ' ' 6 &. ' )jIj-oD21 (02+ 9 . 1 ' . 1V. I + &('*). . 1 .1V. I hI2& 1C' ' . &(' 6 'c' ' ' &(I )j-gIj0I . & . /*02143 I. ' . -gI D21A1 D. /!1 02I 1 D21 I . I . Ij- ' I[D 0I &(' &2. 1 D D- . I . 1V. 1V. .I2D I 1 0D h. Dj-*. .D I @ )D. & 1 . D.1V. .+ 1 I I- 99:6<. D-g/IC)j' . PD ' I. D / D z +' z35 z2&' 0 28z 2 {:z . 1 +2@ 1 0I @ 4 ) D € u9 . D -gIJ' . 1V. D I I I . D . / . I I(1 D I Ij-g/j+ I D21V.+ /I ' ?1 ' Ij- - 1 02I 576 -". ' ' 1 j&-". 1 Ij-". ]. & ]0j.

 7 € j . . xN .

.

  C u  D #7 >   V &  j .

  ˆ •  .

(  1. &  7 Iu9  .

  • ˆ  .

 }   4 G E ) 4  .

  . D ?0 8 2  V ia0( Y'gc aIX\[efk2\i f^Xc ZX] \dai Yi aDZ.eh^Y(a f [\ r c if[de2X fai a rm irZ^a2c XZ^_i i c de c dZiiZZa m +  f^h^Z\[iX '\a2a0x ae2fX i c dl  ) # u9 .

1 Ij- & ' U 1 0I. Ij. ' . .1 I[D 1 0I D- . o’fi a r c f^] q^ r q d^r \i c oa2X h^ a r df_)d[_.1V.ƒ U 9 . &[D 1 0I + &.D &[D I . ii ZYa›q i \[aio i Ya af[a i \ q ] a›f^d[_fc ji c aZdad[f^e2h^a Z\i e32?t*i  D  q r r r  K ?  ' 3 Zd^] r a2l\^] f r _gc a›e2f[X i c d[l mon7p e2f^Zh^d[Zi \[c i+d^\iaYai YaX '_g\ca2X a0ex \aX X ce2Zf[dX i Y[c da lr a `i aYo a r a a f[X i o’\ f^a ] IeYf^a2df[li a a c d ] f i lY[aa r c r di e Y[r a. U :@ Ij- 1 0I I . eYZ f^dq a la. I ]' N q .e2f^_] ec X \^e] \[fXi a›X›iir Y[Y[aa 7~ X c ldc *ge2f^de2a C0I (0' (0'j1 1 0D 1 I IJ-gI[D - I-GF ) ' &[D21V. ' 1 0IT)j-g'*)jI.G-gI - D ' I & )c02I +>D21 ' T1 0D21 . I[& 1 ]D-gI 1 0I . 1 0Ib- I ' I.G)D21V.I D I <1 02I Ij-g/j+[@ . N q . &-gI[D 02I.' ' D21 2   V0 2 -gI(1V.

D . &. D(+ lD .D 1l-g' IMD G@ I(1 D .G)D21V.' . '  (  ) !. :@ . / *Dj-gIJ&.

Ij-oD .N OPL.RfegUXhSVU - .G- KML. .  I .N Q.RTSVU aU d.  (  . 1 02I Ic@ +>=?-A@CBED-GFHJI.

  w s  ’ .

  I :  €& 0 . .

D 1 D *' M. ?DP0'*)jI Ij- 1 02I +Z1 02IC. ' 1].I [1V. @ Ic@E1 0I 1]. ' I ' c. 0I I)jIj- . ' + - Dj-g/I- ZD 1 0D21 .' 1 D21V. . 1 - 1 0I!)c02'1 ' I ' *' &(1V. )  . ' 1 . .

… 0 .

0 w 9  .

I o_2>2"hJs2˜t*h^i9nsv t\v . - *' 7.I . )j-g' h6 - IJD. I.

&n ^ h.

ªt\fKh K fKu 2Ynt .

 t.

u@i v ni?h .

 .

4 ( 2 y  .

 1 9 . JN . U .

(  .

 0 '?  u9 9 #  .

 .

C.I2D [1V.D 1 D I . ' 1 02I. .1 D.G.+ 1 'PD .I . F 2 ?0 2 ' ' I[&[D Dj-g/I- &0 . [1V. 1V. 1 0 1 0I . ' 1 0. ' &.02' D21V. ' +C&0D 2@ .' + (I 0D Ij-oD21 I ]. ' 1 0. ' D I . !-gI . 1 . ' 1 . )jI 1 D I-GF D I ' 1 D. &2. I [@ 1 0I 1 C. )j' 1 02I J.1 I I fD . -gI]' ' &[D &.I2D . D. &[D D D 6 - @ I[I I &[D /P' 1 0j. 6 Ij- /J. &j0 &0 1 0D21 . I 0Ij-gIC1 0I Ij- / D21V.I f1 0D21 . 1+[@ )D C0I I. Z1 0I 9 :@ 21V. ' + + . &0?1 02I 1 ' . 1V. 1 0D211 02I &0 I . &2. 1 D 1 0I(+JD. .. C0Dc) 1 -g' &[D21V.D f. ' 1 0. 1 D21V. 1V. &. 1 ' D *' ' I2D . ' WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 1 ' I iI(1 *' 1 0IJ&.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k * . &[D 1V.D BED& -&(I. .D @ 1 -". 1 ' '1J)j-g' h1 0I @ I &. ' . / I E1 0. I &(IPD *' . 4&(' @ ' ' 1 *' &[D 21V. ' @ fD I. ' . . 6 I ' ) . I &0 I. 1+ . +!. & @ I 1 ]' . ' 1 02I 6 .D I j&(I D A-g' Ij-". ' . 1V. ' *' &[D @ .D ' ' ]02I . 1 D . ' *' I[&. I [@ 1 Dj-".D 1 1 &2. .I2& 1V. . + . 1 0I . 1 0 ' .' I . 1+ I D-gI -gI[D D ' fD + 1 - I I C0I!. . &[D & 1 0D21 I ' I D21 c-gI c. I / & .I I. I (0'c'1V. 1 D I jD 9 1 02I I2&. &..I .I!D I 1 0D21 .I D . D21V. &[Dj-gI [1V.

Section 3.4. Estimates of the time scales in die casting 2 4 4   .

 7 K 4 z3z '+{ '#4 /  C0 4 C  B 4 1 y  .

4 ?  @  1 2 7  9 .

 .

 4 # 2 9 .

0 B u9 .

  .

  4 ( B 9 . 9 5 2 s7    ) 4 5 B& 0  s .

 9.

j )  x7 9 .

  . .

( .

 $ s• ˆ  N q Q. .U  4 4 ? 1 . } Vˆ V 5  .

   R  ?  .  4   4 0  w7 0 D .  s 0  .

€ 9 .

(  U ** ) VN 0 &     . V u9 .

   J  4 9 „s† . 4  .

.

 .  U KNF‰ -!  D 5 5 7 ?„s† .

( .

 .

 .

? 4 2 ’ I   s 4 5 ^ 4 J 0  4 J 7 .  4 V 0 &  D  A‚  ).

9  4 2 D .

 .

 4 .

 U 9 . sN ) 2 8 0 2 D  4  .

'1 I ) . ' &(I]1 02I 1 +c)j./ I I /I- /*-oD . D . I- 1 0I 6 I 1 0I -gI[D . C0I . - 1 ' I . VD I./ &2.1f1V. ' ' /j1 0 . D D b. .D D . . ' 1 0I Ij-oD21V. D -gI . Z1 0I &0D-gD&(1 Ij-". 1 +JI hI2& 1 CD.I 2@ D.G-i@ . I I + b. ' c. 1 + I ' / 1V. / + I . 1+ I hI2& 1 I /b1 +c)j.. 1 02I I 1 0I ' &j0T&. 1+[@ I 0Ij-gI 'j1 0Ij- iI[& 1 /T1 0I . J)D.' . 1 02I .G- I I . 9 I!' D 6 /j1 0 I I-. 1 +-gI[D&0b. D .I -o&(I D D. 1+!)jIj-". o+ ./ I *&(' I D21V. ."D&. 1V. &[D &2.D f1 0I ).. ' 1 '>&. 1 0 1V. . Ij-oD21 I 1 1 . D c. )j' 0I + &(I!1 0I 1 0I .. 1 0' . C.I!' . ' (0' *' -". ' @ - Ij- I[& @ I(1 D I!' 1 02I 2I 1 (0' 0D I ' ' . I + &. &[D 1 02I 1 0I 'j1CD fD. I 21 -gI ' I!. D21 I]I &[D D ' 1V.I I . ' I c)jI.I 1 0D21 .!. .1 D 1. -g&. -gI ' 1 0I ' Ij- I D D -o&(IT. D I I 6 @ D!&. D . *' D -gD21 I . 1+l-oD I[& 1 I 0D PD ' I /I I[/ I2& 1 I I ' I I[&(1J' ' . 6 C0 6 I- ' /b. 6 I *' . & 2I . 1+ ). ' I[&. 1+T. + . ' 1 0I [1 0' + Dj- I[I .D21V. ' I .D D. 1+T. 1 @ (0'j1 ' -o&(I @ /*0 1 D . ' I(1 I. ' 1 02I -gD I[I /I 0Dc)21 Ij- @   7 C0I I ' 1 0D D .+ ' . + &0D-gD&(1 Ij-". 1 02I D :@ 0Ij-gI . 1+ &[D I - 6 I. .I . I . ' 1 02I @ ' Ij-.D I]1 0D21 D. I . &. 1 + . ' Ij- &0 1 0I 1 0. & 6 &2. & . 1+ -". I. @ I[D- .D ]02I 1 02I D.I2D&0 1 0I @ I jD 1 C1 ' I(1 C0I I[I ) IJ1 02I I @ I 1 ' D21V. 1+ .U 7 C0Ib/*-oD 1+ . -g' ' 1 02I . 1 +T. 1 0 &[D . / 1 0I 0D ]1 ' 1 D I /*-oD &. &C)j' &0Dj-oD& 1 I. D D. . - DP' + 1 ' "D .G- 1 0IJ'j1 0Ij- -o&(I f1 ' .  H j  ? 0 & Nj H ƒ. )D21A1 Ij- . . . I .1 I 1 02I I &.D &. 1+[@ ' ' /*-oD >.1 D 1 02I>-gD21V. I ]. / I[&(1 "I ()jI2&2.' I I . &. D C0I]/:-gD -g' .I I>I /I /:-gD I ' ]02I ' D21 I 6 -g&.@ /*-oD 1 02I /:-gD D. . Z1 0I I 1V. C.I 1 02I @ ' ' &2. 9 C0I .I I . + . 1!. 1 0I 1 02I *' .

)j-g' . & 1V. ' "$ y&% {?z5 - 02I2D21 1 02I 1V. y I I- 1 0IJ0I[D21f1 -gD E'  " y " 4{ { . &.D 1 02I I-h1 0D &(I         5 zOy{ T . 1 -gD . 2  '+z2 {' 2 &)   . I- I I ' )j-g' 6 + I !.

D   n 9 .  9 .

( .

4 8? V    9&  1 ) IU .

  .

 .

( q U .

 N .

  K.

( 2 0 ?0 9 .

 &  ( 2 ( 2 x7 s  &0Dj-oD& 1 I.. 8  .

I &0 1 0I j.' &. . I. /<@ . . /l)j.i~ U H I4  s 0  ) 1V. ' . I]&.' &. 1 +T' .G)D21V.I 1 'T1 02I D . -g' I I . I ) Z1 0I)j-g' .I Z. D. I-D -gI[D )j-g' 1 0I . I(1 Ij- &.I!DT)j. 1 0 .I I )j-g' 1 ' ' . . ' . I 1 0I . 1 02IT&.D Ij)Dj-oD21 IC&. I C0I I . I . ( 2  ( 2 ) . 1 +J. . ' 1 0D21 . /l.+ I c.D &[D21V.I -gI.  &[D ' .':)jIj- ' I . .D21V. Z1 'PI . .

0 9 .

( U   s .

/J)j-g' .I @ 1 ' 21f'j1 0Ij- z C0I!&0Dj-oD& 1 I. 1V.. D . /PD . ' 5 7 ' &. & -ZI jD Dj-g/I-*1 0D I[&0D &(' C I . ' . . ?1 02I / 1V. 9 @ ' 6 . &  ( 2 1V. I ' - .

I &. . .D 4 . 1+ .

 .

I b. I.1 Ij- . + '‰ ˆ N)q .

Úé\Ú8ÝðÔ ßOÚ8ÛØ Õ5ôv Wæ Ú5×8Õ%ÚOäHÝwÞPé1ßQÚO×Fæ Ô Û/ÚÔ Ü"å5ÞPêFÙ/Û8ÞÖëô 6 I [@ . :@ ŸnŸ HÖKÞPê\æ äóæ Ô ÙJÚQØ ÞVæ Ú×8Ý9ÛT×\ø*ÞPêØÕJê8è8Ó.

D z 5 ' K L.' VD. /*02143 9:6<. 1 0 . +l=?-A@ BED-GFHJI. 6 I .G- 9 U .R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 1 0I ].N(O L.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. ' Ij-?)j.'*)(+c-".N Q. "#"$ y&% q I &(I &.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.RTSVU aUd.D21V. ) 1 02I 0I[D21?1 -oD I!&.

Chapter 3. Dimensional Analysis .

 )  .

 2 .

 ‚ } .

. 1 0j. & /1 0 . + ) Ty .. 1V.1 Ij. ' 1 ' . IJ. 7 C0I!&0Dj-oD& 1 I. . 'j1 I >. I I2&(' 5 '. 0Ij-gI I I.  1V.

.

 .

 ) 4 ( 2  4  .

 T  ) 2 ( 2  .

I D& 1 D I &[D . f1V. I / 'j1 I 1 0j. . I]D )j-oD& 1V. I  # 0 „s† . 1V. 9 3 ' - D21 ' . 1 0I .D21V. &[D 'j1f1 0I 1V. . ' • ) 4 D '& D  9 3  ˆ .

I + ˜ 1 ' V&-". . ' 1 I D . • — I 1 02I IC1+ 21 -gI D Ij-oD/I ). U 4 D-g/I . +J. / .D 1V. V&(' .1 ' ' - D %N .I .D D21 I .. ?.G)[1 ' 0 ! . &. 1 Z' /b0D Z1 ' C0I 7 0 Ij- . A-g' I. 1+ . D . ' I- I  4 . . f1 0I . C0I!&0Dj-oD& 1 I. — 7  &. ' - / I Ij- 7 ) 02I.

D .

  . . & I Z' E1 0I /cD21 I 1V. 4 &  D . I 1 0. / . Z1 0I Ij- .

‘ ‘ I- . Ij-gI .

. 1fD ' - .D21V. I  9 3 1 0I D& 1 D D21 ' !. '  1V. I U ~ 5.

. . I .

. ' I D I 2I!' I ' 1 02IT/ 1 0I 4  )u ' Ij- . /I &0Dj-oD& 1 I. ' 1V. I .I2D N)q  I . . 1V. I(1 I. & D21V. I  .!.

1Z1 ' U q :@ . + I(1 ) C )j.I I . ' D .

  ) .

j 4 2 D D 0 I .

1+[@ . Dj-gI @ + I [@  1V. 1 . ' 1 . & . 1V.

' 1V. .

/ &(' ' 1 I :@ A-g' 1 0I . D % & Ij- -gI!' 1V.

<@  )  ' . ' D21 I N)q |U $#  9 1 0IP02I2D21f1 -oD  9 > u9 .I D21V."D&. )jI-gD21 c. . . IJ.I 1 02I / . I- ^ c.

  )u N q q U  .

‘  ! ‘  ! ‘ I ?I  1 'PI "! $# ‘• I *)  .

. . )D21 0J' /P&0D • ‘ .

U :@ )  &j0D-gD&(1 Ij-". ?1 -gD ' - I 1 ' N)q ) T. I!D N)q ) R. ˜ ‰ '1 I / I I[D _g. + c X ea2\X Xi Xc o’c Zfd+i a2f^Xh^f^Zd\_Di Yi Z[Y[`9a+ii Z q e2c e2f^f^] p ] ‚ e\] f[i ac i .+ . # .U ‘ :@ 1 0I!&0Dj-oD& 1 I.. J)jIj-oD21 I ‘ •  I(1 D . &('*). 1V. & 1V.

4.  0j. & . Dj-g/I D21V. &j0 ' 1V. ' 1 ‘ 1 ?1 0D21 9 &(' . 1 0J1 02I   u .

 ~ ) .

} I I 6 . ' :@  . (  ‘ • ˜ (' ‘  ! .

. - 1 I N)q 1 02IP0I[D21Z1 -gD • ‘ . H I 1 0I 1 0I!&0Dj-oD& 1 I. 1 0I . .

"D&. Z1 0I . B ' c.I I ‘ • .

' 71 0I D21V.Ku0p 1 D   ^  … 5„s† . 1 + D21 ' I[I 2püv 2 /PI c) &.  . /*-g' I(1 I I 9 1 D. . ' ' F 9 N)q IU .D21V. 6 Iu9  0 4 2   &(' 9 :@ .' - 1 0IT&0D-gD&(1 Ij-".

( C. 1 0 ' 4  )u   ‘  ‘ • .

‘ /' 'b' I .

 9 j0 . l.

Jn9püf t\v .

   C0I!-gI I 1V.@  . . 1.&n t\v 7 . 1 D. 1+ 1 '>. D21V. & 6 &2. & 1V.  .

 0 ' z 5 ' 1V. & 6 . D/*-oD 6 'j1 I ' &j0D-oD& 1 Ij-". 1 0I A@  .

99:6<. W  .   1 02I 7~9 576 -". /*02143 1V. I . & 1V.G- .  '1ZI I[&(1 I +>=?-A@CBED-GFHJI.

+J1 02I . b.

N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) . '  ' 1 02I ! KML.N OPL. 1V. ( I .RfegUXhSVU ‘ @ WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RTSVU aU d.

4.Section 3. y 0 7 . Estimates of the time scales in die casting x T .

/l)j. / I ëz 0 "$ '*) D21V. D- +JD ' )  • I • ˜ z.1V. ' Ij- . I ?1 ' . C. 1 0J&j0D Ij-". ' .':)jIj.

1V. 1 0I 0I[D21f&(' &0D-gD&(1 Ij-".' 5 . .' { " IJ. . . C/ . I +P. . 1V. )j. "$ 1 -g'  ' - 0D $%  . & 1V.

fD ' . ' N)q U :@ &(I I D h6 6 .I N)q ) ƒU :@ ' &  D K u9 . ' ' :@ -&. 1V. ' D D I?D I 1V. I )Dj-oD D21V. .' & 1V. ' I 'j1 I C1 0I +!D D D. D- 6 . I )D21 0P' I ' . I . & 1V.

  9 .

 y .

.

 .

 ( A 9  )  .

!.

 I  #0 .

.

.

  ( 0 9 @ 9 ) $ 2 &   • !CN 4 K 2 U 17  4 A 2 ˜ ‰ ! y K 9 .

( .

  ) ' 4 4 (  P 0 D  2 .  .

N   .

 : U  ) 80 '  {  '  .

  .

.

I(1 I- )  .  ( ( D   0 ) w0 2 )  D     s  4 ' 2 ‚ '1 I!D/ 'j1 I 1 02I +  ˜ ‰ .

 .

 ) B   j 0 .

1 02I # $# ) .  )j-g' I 2.

 & 1V. ( 1 02I I(1 D &j0D-oD& 1 Ij-". 1 +[@ 1 02I ) I &.' . I.I . ' . )j-gI  1 0I . & 1V. C0I /J1 0I • &. & I )c0D • )  &. ! . ˜ .1 D . . Ic@ &2. ' ' .D If' ' V 4 {} 1V. ' &j0D-oD& 1 Ij-". + • ) . 1 0 .

  .

. 4  02I.I 1 0I y /!0I[D21EI . ) 0 z 5 ' 4  Iu9  % 9 .

 D J u9 .

 w  )u )N q q U  .

 € u9 .

 . .

 ‡7  4 .

  .

 4 9  .

 .

+ I . 92 0 <. . . ' @ . I 1 0I ' I .*.I I. & *FW ./ I ' . 1 0D21 0' I 1 02I . ' -1 0I ' . &.    C0If/ 0 ' .Ty D.

 N u .

   .

 .

 I . ' . I(1 1 0I D I(1 D )21V. . / & . 0  2 0 ' ' ]. I[D I.I . ' 1 0I ' C.

I $ J0 ' . D .1 . Ij.

D .

1V. />-gI[D )j-g'*)jIj. D- - .+ .' +J1 0I .I @ D(+[Ij-Z. "' ' I .I 1. I / ' e vuwu 2Wh@s•i Wh. D I 1 I . ' .@ . ' I IJ.I I. /b1 02I>&[D . ' ' / Ij.I 1 0I . 1V. 1 D21V. 1V. ' @ I D I 1 Z' D )c0D I. I ' 6 D 1 0I 1 02I . & 6 D I &[D21V.. & 6 I )jIj-oD21 c. D I- . 1V. &.+ . 1 0 @ &j0D Z1 0I!&0Dj-oD& 1 I. 1 02I D I -". ' ].+ 1 02I . 1 02I ' . TD . :@ 1 02I1 I *. & /I ZD 1V. 1 0I )j-g' . JD 1 0j. 1 D l. 1 I. &(I I(1 D &(' . ).D ' 02I. .

#i .

I /1 0 . &j. C0I &j. ' I ' .Ty . ' - D(+[Ij- D. ' .I2D 0Ij-gI!1 ' D 1 D 6 'j1C' - . I ' &0D I . (0I I .I2D A. &-gI[D I . -gI Ij-g/' I 6 1 02IP. 1V. D 1 02I G@ z 5 ' 1 0.

. &0Dj-oD& 1 I. . ' 1 0D21 j& 2   U 2 . 1V. 1 ' I 1V. &>1V. . 1 I 1 D . "$ @ I I I . &!1V. &0D-gD&(1 Ij-". 'j1 0Ij-?)j-g' -gI ' .. % . &(I !0D .

 .

*Fž P 6 - H . & @ . Ij- D )c0D 1 '!&(' ' D )21V. ' I .

 .

Q U J . 2 )Q.

 ?NP .

  .

  .

 V 9 .

( K    1 9 .

(  2 .

J 9 .

( .

.IC1 02I.D 1V. Ij- 1 -gD D 1 0I ' . 1 1 D I &. &. H 02I2D21 . .I?1 ' I]1 0D21 1 0I . I . 1 02I D IZ1 0D21 I 1 I 1 0D21C1 0I I ' - 1 02I &. .D21V. &.' ' &(' D/ -gI & . ' 1 02IP&.  8 0. & 1V.+ 1 -gD&. &. . f. ' A-g' . 'lD & 1V. ' I- D.D21V. ' 1 .

 I .  .

 #  ?7   4 .

&. I @ D .ÖbÓ*Ô è8Ó`ÕIßO×\æ æ:è5×8Õ.ÝwÚ Eê*Ô ÝwÚ^äóÜÞ\Ýè8æ ×*ß.' & I D 1 Ij.Ø%Ô Û8ã¾é\Ó8Ú8Û8ÞPßOÚ8Û8ÞPÛ¼Ô Û. 1 Ij-gI &j0D-oD& 1 Ij-". . / 1 ' / ” • N)q ) QU  :@ Ÿ¦ î'Ô æ æ Ú8Ýü×\Û8ä Ó*Ô ÕëÕ ØMê/ä\Ú8ÛØOè5×\æ è/ê\æ ×Ø ÚTØMÓ8ÚTØåé*Ô è5×\æEÜðÞ*Ýwè^Ú^Õ. 1 0I].é*Ô Û/ãôëÒSÓ8Ú'è5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ/ÕFî'Ý. ' 1 0I ' D I- 1V."D&(I - .Ø%Ô Û8ãK¤ õ ¥TÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^Õ1æ ×/Ýwã*Ú8ÝSÜÞ\ݝè5Ú1ØMÓ/×\Û Ó8Ú× .ô'îTÔ æ æ Ú8ÝÓ*×Õ ßO×8ä\ÚFÕIÓ8ÞÖÎÔ ÛØ Ú8ÝwÚ^Õ. I ]0j. I ?D&.

Øåé*Ô è×*æüÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä•ÜÞ\ݝè5ÚVÕJÓ/ÞPê\æ ä ø*Ú ä\ÚIØ Ú/ÝðßÔ Û8Ú5ä.'*)(+c-".Ø%Ô Û8ãóÖSÔ æ æ"ߐ×äÚTÞPÛ`&ù Ø ÞP'Û ߐ×è/Ó*Ô Û8Ú'Þ\Ý ßQÞ\Ýw Ú ¤6Þ*Ýwä\Ú/ÝëÞ/ÜOߐ×ãPÛ\Ô ØMê8ä\Ú æ ×/Ýwã*Ú8ÝbØMÓ/×\Û¾î'Ô æ æ Ú8Ýbè5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ6ÕIê8ã*ã*Ú^Õ Ø Ú5)ä ¥Iô¾ÒSÓ8Ú.Ù8Ô Û8ä3Þ/ÜSè5×8Õ.N Q.Ø%Ô Û8ã`Öü×Õ è5×\æ è/ê\æ ×Ø Ú^ä3Ø Þ ø\ÚVÔ Û1ØMÓ8Ú.ê8è8Ó'Ô Øè5Þ*Õ Ø Ÿ§ Óå  Ó/×ØbÔ ÕØMÓ8Ú'æ Þ*ãÔ è q>q K L.øIåØMÓ8Úé\æ ê\Û/ã*Ú8Ý#ÜÞ\ݝè5ÚQ×\Û8äTØMÓ8Úߐ×è/Ó*Ô Û8Úé/×/ÝØ ÕØMÝ×*Û/ÕMÔ Ú/ÛØè8Ó/×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ Ø%Ô è5Õ×\Û8ä'ÚIØ è\ô £ê8Ú^Õ%Õ^í?Ó8ÞÖ ÕJé\ÞPÛ8Õ. +l=?-A@ BED-GFHJI.Ý×\Û8ã*ÚFÞ/Ü "! #%$ ô Û`ÝwÚ5×\æ Ô Øðå1ØMÓ*Ô Õ.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.G- .RTSVU aUd.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.Ú5×/Ýwè8ÓF×\Û8ä.ØMÓ8ÚÔ Ýëé*×*é\Ú8ÝOé/×8ã*Ú Ô Û Sâ Ò"Ý×\Û8Õ%×8èIØ%Ô ÞPÛ6ù8ú*ú*ö  ÜSØMÓ8ÚóÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕTÚ/ØMÝw×\é\ÞPæ ×Ø Ú^ä6Ø Þ ×\ø*ÞPê8ؐý üè×Õ. /*02143 9:6<.N(O L.Þ\ÝwÚ^ä ØMÓ*Ô ÕëÝwÚ^Õ.\Ô Ú/Ýè5×8Õ Ø%Ô Û/ã ¤_õ ¥ #Ó8Ú^è/Ù`Ô ØÞPêØ.ÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä6ÜÞ\Ýè8æ ×\ßé*Ô Û8ãô3÷ê\ݝØMÓ8Ú8Ý9ßQÞ\ÝwÚ*í#ØMÓ8ÚFÜðÞ*Ýwè^Ú'ÜðÞ*ÝSõ üè×Õ.Ô Û.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.Ó8ÞÖ ß.Ø%Ô Û8ãEíÛ8ÞóÜÞ\ݝè5Ú'ÖÔ æ æø\Ú.

Dimensional Analysis }  4  02I.Il02I.' 1 I ' 7 &2.Chapter 3. 1+[@  .I A.

I / . . . 1 HP. J. I ' I 1 I )jI-gD21 c-gI 1 D '1 I 1 0D21 &(I D . +TD &[D 1 . 1 ' I!. PI I )j-gI '1 I + ]-gI )jIj-".  j   2 4 9  0  . &. I &(' I P&. D 1 Ij-gI ' ]02I D. . / . ' D 1 02I 0.1V.I - . @ 1 0D21 1 D ' + . . . . . . I[D21 D D &(I / 1V. I CD 1 D I  . . C/ . I Iu9 +!1 02I!I 0Ij-gI . &0 . 1 D ' . IJ. 4 0 0Ij-gI &(' I . I ' . . + &(' @ . . / . ' . .

D I[/ U ~9 4 .

  &   ”    2 I  .

I]1 0. & &(' & 1 0I &(' c- 1 0j. ' 1 I "D 1 2@ Dj--". .' &(I 1 -oD . .' I . I @ HP. )j-g' &. 2   U ‡7  9 2 2 ' I!&[D . &(1 PD I 6 I A. 1 02I C0I D I-C0D 21 02' D - <1 02I D .

1 + 1 0I IJ&. I ' .' I ‘ . / . D . . 0D f1 ' I[& 1 .

. / D . &!1 I ' 1 0I . ' Ij- 1V. D-]-gI ' I &  9 . +j. &[D I 1 -oD . &!0I[D21 )jIj-oD21 c. .I 1V. I '+ ]1 02I I 1 'l1 0Ib02I2D21 1V.

 y .

 ' 9 .

( .

.

 KP ' . D C u9  K}   D { ).

. 1 D &0D . ? . D &0Dj-oD& 1 I.

( 1 0I . N)q ~ IU .

u .

D 1 '>'1 02I- ' /T1 0I 1 0I -gI . f1 0I c.I C0IJ&0D-gD&(1 Ij-". D I /b' 1 0I c.D21V. I. I ' 1 1 02I I 1 0I • ‚ %‰  * 6 ]02I 1• ' @ ' :@ . 1 I 'j1V.)jI. . j. 1 0D21 I [@ 0D ' .02' 1 Ij. &(I /:-gD . ' A-g' 1 I I I . ' & 21 '  . ."D&(I 6 ' &. @ . 1 0I .I 1. D- 'j1 IJ1 0D21!.."D&. & 6 +  . ' .I )jI I . ) I ' .I 1 0I 6 1 -gI .  .I D21 /I . ' 1V. D @ 1 I. . .@ )jIj-oD21 6 &(I ) &.1 02I- )D.' 1 ' 0D !D ."D&(I I A.

 .

9 .

' D& [@ .D21V.I D.' ]0j.':)j' I- . I c) ]D I[D- )j-g' ). 1 ' &[D21V.+J&. ' I K u9 . >. I 1 ' -g' )j. ' &. * I.

 9 .

 ^  ”  .

D 0 I(1 2 &  y 92  . 1V. D 1 0D21]D21 .

'  . .' 21 ' • . I 1 02I )jIj-)jI . ' D21V. 1 0.&. 1V. 1 . D&. D . & 1V. 8 j  U 2 O7  : 6N #& 0  D E 0   .

 . .

 J  .

 .

 v  .

 y H 2 2 I   ( ~0 A € 4 .

 .

    ‰• .

‘    .

F B u9 .

.

   ‰ ! { 9 9 .

.

.

 4 / u9    ” .

.

 &% # ‰ •   ” ” .

  9 .

7 €  .

' 9 .

P   7 D .

1 :@ D21Z1 0I  .  0  …7 s    0 . Ij- N)q Qh 2?s2Ynt i Wh.

#i .

P 1 0I  4 IT0I[D21C1 -oD  .

( 2   BN .

 .

( 9 …  > 9 .

( .

J. / + ”  r &[D21V. 1 02I j@ 1 02I . N)q &% # :@  1V. ' D ' 1 02I . . ' )jIj-oD21 . ' 4 4 ( 2  .& 1V.I ' D21 I ?1 02IP0D . Ij-gI -E1 02I A-g' 1 -oD &(I A-g' Ij- . 1 &[D :@ . I D21 I &(' . D 21 ' -gI D .':)j' 1 I ' . ' U ~>~ € 9 . / . ) I2Dj-o&0 D fD. ]1 0IP. ' .' 71 0I I. I A. & &(' ' D21V. D .1V. / )j. I[D- &(1V. / 1 . 1V. ' C0I ”  • . I .I I!I 1 'l1 0I ' ' 1 0I 1V. $ A vF 1]D . b. . 1V.

N 9 ! u .

U   &% #  * ? .

.

 #  D  .

 .

N)q . 1 0I I(1 .

& I 6 6E. I!1 0. ' @ Ÿ z Ûå5ÞPÛ8Ú Ó/×. VF 21 D U ~ q &(1V. &  .

8Ú¼×*Û8å•ÚPé\æ ×*Û*×5Ø%Ô ÞPÛ ÒSÓ*Ô Õóè^ÞPÚ.

ÞPæ Ô ä\Õô ?ä\Þ Û8Þ/ØëØMÓ*Ô ÛÙ*í#×\Û8ä Ó8ÞPé\Ú*í"ØMÓ/×ØØMÓ8Ú^å`ÝwÚIÜÚ8ÝüØMÓ/×ØëØMÓ\Ô ÕQè^ÞÚ .ÞPæ Ô ä ×\Û8ä æ Ô Eê*Ô äíOÞ\Ý Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØOØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø.×*Û/è^Úbø*ÚIØðÖKÚ^Ú/ÛØMÓ/ÚØðÖKÞSÕ%ÞPæ Ô ä\Õ"ÕMÔ Û/è^ÚÔ ØWÔ Õ"×SßÔ Û8Þ*ÝÜ9×8èIØ Þ*Ý×*Û/äbä\ÞPÚ^ÕKÛ8Þ/Ø:ä\Ú^Ø Ú8Ý9ßÔ Û/ÚKØMÓ8Úè8Ó*×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ.Ø.ø\Ú1Ô ß.Ø%Ô è Ø%Ô ßOÚ\ô Ÿ { ÒSÓ8Ú'Ú^Õ Ø%Ô ßO×Ø Ú'è5×\Û. .è^ÞPßßOÞPÛ\æ å ê8Õ.Ú^ä ÚÔ ØMÓ/Ú8Ý1ø\ÚIØÖÚ^Ú8Û Õ.ø\ÚIØðÖKÚ^Ú8ÛVØðÖKÞóÕ.×\Û8è^Ú.é8ÝwÞ . èÔ Ú8ÛØ ÝwÚ8é/ݝÚ5Õ.èÔ Ú8ÛØ Ô Õ.Ú8ÛØ Õ#ØMÓ8ÚÝwÚ^ÕJÔ Õ.

/Ú^ä øIå1è5ÞPÛ.

×*Û/è^Ú.N Q.Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ. /*02143 99:6<.Ô Û8Ø Þ'ØMÓ8ڐè^ÞPÞPæ Ô Û/ã1æ Ô Hê\Ô ä.Ú/ÛØ Ú^ä äPÔ ÚVæ Ú8Û8ã/ØMÓ.RTSVU aU d.N OPL.G- KML.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 .×\Û8è^Ú^ÕÞ/ÜØMÓ8ÚFäHÔ Ú.Ú/ÛØ Ú^ä øI&å %ÜðÞ*Ý#Ú \×*ß.ԝô Ú\ô  !"$#Qô Ÿ  è5×\ÛFø*Ú.+ 7~9 576 -".Ø.é\æ ÚQÕ%Ú^ÚQØMÓ8ÚTßOÞ*ÝwÚQÕMÔ ßé\æ Ô EÚ^äF×Õ%ÕJê\ß.ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ. +>=?-A@CBED-GFHJI.éØ%Ô ÞPÛVæ Ú5×8ä\ÕØ ÞVé\êݝ(Ú ')% *Pô &('*).RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.8Ú/Ý@Ø%Ô Û8ãóØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø.×\Û8äóØMÓ8Ú Õ%×\ßQÚëÜðÞ*ÝØMÓ8ڐÞ/ØMÓ8Ú/ÝüÝwÚ^ÕJÔ Õ.

. .Section 3. Estimates of the time scales in die casting {?{  ' ..4.Ty . ) 0 .

  .

1 .' a    .  . j0 D 2 B jD ) .

&.G)D21V. . . ' &j0D-gD&(1 Ij-".I1 V&2. 0 .

&J1V. 02' . ' . / ' & D D ?>Wib@AI I- 1V. ' I z 5 ' D21V. I jD ) . &[D ' 4  5 0 5 9 . I>.G)D21V.

 .

 % $ ?  # .

.

 9 g"A   .

 DJ  … .

.

-".I 1 1 . ' b. . ]/' I(1 I-D 1 . )j-g' . + I . I . " 9 ) . D . ).G)D21V.' . / + 1 ' ' -g' D I . *' 7&[D &(' ' 6 ' / D . > : . 1 I 1 0I ' . . . T.I[/ Dj- [@ /*021f1 ' I DT.

  0 ( .

 0 .

. & . D21 c. +P. 1 0 1 1 02I Ij-A@ . I[&j0D & + I2D . D!1 0.Ic@ I .I I 1 02I - ]. . / &.

.

.

!".

#$%.

/#)0'21%.-. #!&'()+*.

#!3%4!5* Ž76 #8#)9:.:%=<> .

#+ .

CBD )4E)F#G)42%?H1I<>"# 6IJ K#G4).A. ?@.

%4E. '( Ž #L*.

M(*5. .

%!=VW..)QP 42#2/#)RTS/U?. 6NJ O.

!BYXWZU[4).

H.

42 \9V\.

!BYXY%PEU]\^2!9V\.

!B 65J .

@V\:!1?#G. #24E!#8#]:.

42 #2.

BY.

4)+(*$:%F4).42.HO.

H.

42 9V\.

)B 6 _ .9VD%Q:%F4).

H.

42 3%.

Q:.H#`3N4)2.`4!.

H.

4G 9V\.

!B 6 <VAU9:Q8<V= $cd Gb  Db „   e b •5! N)q ~ /| U :@ .

f .

.

?.

H 1F3#gV(.

!Bh>i.

H:L9VW.

!B 6 a ?>Wib@AIHj k:.

. Ml ?m u U4g1.

)n*. . ">i..

H:o .

(.

`.

. #.W3.

)Bp.

LF^G) W4!.

H 1)XYq 6+r :%[.

BY.

`'.(!1F.

W2BD:n3+#)3V 6 #8#). # '.

?t1F<>u#[lwvi)E0x #=4)! Xy4 6 UXu%/#24!. )Bs#2)4G..

<> #@o*.%4E. '(:.

.*i.

 6=z .

.

. {?:%3.

 ]| ?mp6 <VAU9:Q8<V= ) b  d  b  N)q ~ T U b •5! :@ J .

#24E!#8#:%42#G=*".V\.

o9VW.

=4!:?34).F:.=4G#29*i:. !BYXY.

#).

49V\.

 L. '    YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. ?1 02I ‡ T K L. 1 -gD21 I1 0D21 1 0 Dc)c)jI[D- . )B 7 . T. I 6 1 02I  + ) 1 02I @ } ! ” .N Q. & ! !   ‚  .n_ N2Xg_ ^AR k   1V. D D 6 /j1 0 ” •    "‰ ‹‡  WX 1V.RTSVU ” ! . '  I '  F & 1V. . ) 22 I ‰ d %} "~ ) )  I 4   D C0I II jD ) I l. &b1V.R?egUX<SVU ”  } .G)D21V.N(O   aUd.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. . '1 0 / ' .

I ƒ • M… q } ‚ V 'j1 Ib1 02I 1 02I!&j0D-gD&(1 Ij-". e32:t/i  &j0D-gD&(1 Ij-". D . ƒ 02I.

I. '/+ 6 . j0  ' .1 ” I[I  !   ”   ) .

 .

/‘  80 .

+  2@ N)q ~ R U :@ .]D ?1 0I  !  ” I d„ƒ D ' 1 0j. &0 I .D 1 +c)j. & ) . I 6 lD Dc)c)jI[D. ' &. & I - I 0. &[D ” . I  !   4.G)D21V.

( .

I I D G†    ˆ‡    "‰ e  }      } Š‰  9~99 576 &. +l=?-A@ BED-GFHJI. /*02143  N)q ~ U :@ 9:6<.G- qc o a rq YZ f r qi f^Xdi i Y a’a [fo q ] a2XFf r adZi q \8i € e a r i y Xa q ] f^d[fi c Zd iq c \ZiIdo’m Z Zr r i a Y^ca X 0a q 'f^\df[_^i a2c _Zd a q ] f^d[f[p .'*)(+c-". .

& D&(1 D .1 0Ij'j1 I I ' . 1 ' + I I 1 02I 1 02I . { 0 .1 D / I 1 . ' 1 1 0I ' . 2 / 'c' D21 I I-gD c1V.+ † . ‡7 ”^ -gD21V. ' I D . . I .Chapter 3. 1?1 D IJ. Dimensional Analysis mon7p c X c i› c o q Z r i f^dii ZI_gc X e\X Xi Y[a  ‚ 0L0 ' P  .I 6 1 6 1 0j. . I &(IJ. '  hI.

7 s 9 .

( ' . ˜ ‰ 7 C0I ‘ . .

  I[D ' . &j0 6 . '1 I 1 0D21 — # 0j.

D” .

‘ ' '  .

ƒ U :@ .D21V. I ( 2 1 ' .  &. I N)q ~ . . /J1V. . ' 1V.

. . 2IC0D 1 ' . 'T. 1 1 D A. 1V. CI 21 -gI I + @ D 1D .  ?1 0D21 ˆ   . D I D21V. ' 1V. /l)j-g' &j0D-gD&(1 Ij-".' D I <@ @ ]02I -oD21V. <1 02Ib)j-gI D I ‘ . .

D&..+ .+[@ @ &j0D-gD&(1 Ij-".' ]. / . ' +)j-g'*)j' 1V. I I 1 [@ I(1 . I . & . If' !.' 1 I *1 0I?/I. / 1V. I . &(1V. 1V. 1 ' I 1 ' 21 A-g' I c)jI.I D I. &Z1V. &. ' &.' />1V. I ' .&.

I . N)q I ' c- .. . C/ . ' &0Dj-oD& 1 I. 4  1V. . N)q q I U :@ . IJ. & 1V.D21V.

€ 'j1?' .

1 N)q + ]. 1 02I . :@ I 4 ' Ij.+ "D 1 &(' )D-gI . I &[D 4 6 . .

1 ' 1 02I q ~ U q>q U . 1+[@  %0 2 &[& :@ 1 02I!/cD21 I!D ‰5! U 9 + ‰ c * -! + & )  .

' .

 . '  †   1 0j. . ' 3 q :@ . & • &(1V.D21V.

  N)q ( 2 . /l)j.'  &.I 2@ Ÿ .

ëÓ/× .

ÚÔ Ý Õ`ÚHê*×5Ø%Ô ÞPÛHô ÖKÞPê\æ äæ Ô ÙJÚ3Ø Þ˜Ó/×./Ú Ø.×\ÙJÚ6ØMÓ8Ú æ Ô ø\Ú8ݝØðå•Ø Þ è5×\æ æüØMÓ\Ô ÕóÚ Hê/×Ø%Ô ÞPE Û ¡Pè/ÙJÚ8ݝØ_ïJñW×/Ý î.

ØMÓ\Ô ÕSÚEê/×Ø%Ô ÞPÛHô &('*).ÞTÖKÚOè5×\ÛT×8ä\äFåÞPê\ÝÛ*×*ßOÚëØ Þ. /*02143 6 D21V. 576 -".8ڕ׼ã*ÞPÞä ÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ. ' .+ 7~!:6<.×\æPÖÞ*Ý9ÙÕ.

&(' D21 '  .

1 ' D 1 0I & .

1V. † I  3 D21 ' ' +CDC&. & 6 I .' 1 1V. • „s†  / ' / .

.

' . 6 &(1V.

1 0I .G-gI  . &(I . -gI Ij-gI &(' &0D-gD&(1 Ij-".D .D21V.1 D j. :@ &. C&. ' 1 0j. .

( 2  )ˆ • — 1 I(1 D . .

'P'  . -gD21V.

 0 D{ 9 .

J)j' 'j1f. ( -gD21V. ' .I2D ' ” .

' ‘ • &% #  D • ˆ ) ') &. ' 6 1 1 .D21V. . ' .

' .U ‡7 .' -gD21V. 1 D D&[&(' ˜ ‰ ˆ 1 D D21V. .  &(' &. '!' + ]02I 1 02I 1 02I 1 0D21 C0I ‚ C0I  )u N q ~ ƒ.

( )u 2  † N)q ~ Q.U & „s† & 0 .

 4 2 9 9 ~ 9 .   .

4 5 .

F  2   2 4 9  . .

( 2  Iu9  .

( 2   9 *  ( 2  4 ' . zb{ " .

1 Ij- . 1 I "D )j' . [@  9 . Ij- 1f1 0I &(IJ.

  .  r ˜  : A .

 I  s0 9   2 .

(  ” .

‘  V• .

 .

”^ .

 " @   " )u  .

 &  w 9 .

( .

7 D{ u  .

O{  & 4  $% # ‰ .I  ' . z Ij-gI y / _ga c X a2ee2\i X XFXZidYia9Y^c lXa2e2ZZo’da2X ii fr d[i X Y[f q a ‚ z { 5 ' 02I.

.

‘  • & „s† † ˆ ” .

RTSVU aU d.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k .G- KML.N Q. I!&[D 0 „ † s ëz 2 ) +>=?-A@#"ED-GFHJI.N OPL.

Similarity applied to Die cavity 7 C0I .5.Section 3.

  9 .

( † .

‘  .

‘ &% # • &  .

” ) ” ” .

D .

 4 2 ) 8 % K .

 $   ‡  .

  &  ) ‡7  .

.

 . .

.

C1+c)j. D -gD21V.I2D . ' . ' 6 )j-g'/:. ' D "D 1 I D ' If&(' - D 1 0I I[&j. C/ + ‰"-! . &. . . & &[D21V.G)D21V. D 1 0j. ' 1V. D21V. I Z. . ' .I . &. I 1 ' ' .I ' 1 0I /*-g' c) +j. &[D21V. &[D &.D 2I . . I )j-g' 1 02I ' . 'P' ‘/ ‰ 1 0I ' I .D21V. I [@ + ”^ @ I. I  1Z0D c.I D ED ) .IZ&(' .

. 6 C0I!-oD21V. ' 4 I N)q U q :@   DN-! .

  .

  v0 8 9 .

( .

.

 %0 2 y  . 5 …  "  0 .

G)D21V. ' 1V. 1 D21V. ' . . )u .

 ( .

) .

1 0D21 G@ 4D . . (  9 1 0j. 1 ' 6 .I I &(I &(1V. I 1 02I &. ' /I ' '1 I D I . ../ .D21V. 02I 1 0I ]-gI fD / 1 0D21 ' . (0 @     Sz2y y-% z        &' .Ty{ 0 . 1 f1 02I ' . ' D 1 +f1 0I 1 D/ I / I . 1 02IT-gD .D21V. &. )j-g' I .

4 .

.

 0 .

A$ .

N  # .

( 2  € 9 .

4 (   .

 .

 .

.

  9 K 0 ' 9 . ( U  { ? .

(  .

#.

 {} .

 ) 0 .

.  '.

 * 1$  .

 .

0 / 4 K  V .

 .

. w0 .

( 2 x7 K u9 .

 4  2 # .

 .

( .

 0 @P 0 4 .

 I  0 s0 2   & 0 … .

 .

# .

* 4  Iu9 4  .

  .

V 0!0 .

 7  .

 .

 {7  .

 .

 .

 .

9 s   › K u .

.

’ .

 .

   / " 0 } .

• .

s•  .

s• } ” • ” •  ” •v! N)q q TU 0 0 V I  … .

  $ 0 >  .

.

.

 .

 @0 5 u  J . .0    ^ ^ y 0  u9 .

  .

 ›   . .

1 0D C. ' 'j1 0!Dj-gIC1 ' -gI )P. . )j-gI / 1 02I I ' c.' . ' I .+J&.G)[1 02I. I I 1 '!1 0I 1Z1 0IJ. &."D&.' ' Ij- ."D&(I ' ' - I 1 0I /cD .' 1 0I . I -h1 ' :)j' ' &.I I &[& 6 c-i@ . ' . I[& 1V. Z1 0D21f1 0I . &j0 . ' . ' .+J&. j. &j0 D 1 Ij. ' I. ' 1 'l1 02' 1 -gI[D &2. 1+>&. ' I. 1 0I 'F . D . )jIj-". 1 0I . I- .G)D21V. . ' / . .1 0[+ T. 1 D/ ' cD.G. . ' & . /l' I2&0D . D.' .I @ D N)q q R U  :@  . )j-". + I 1 1 ' . &[D21 I Z1 02I . I . ' I ]. . 1 -gI . 1 . V& I .' I- *' cD )jI. I [@ I 1 'c' 1J)jIj-". &. . 1 0I jD. / D )c0D . ' D-gI 1 0D21?1 0I(+ - )jI. 0j. 7 C0I . ' 1V.I I(1  .I  V&-". I 1 0D21f1 0.D I ' - ' ' 0j. ..1 D 1 0j. ' 1 ' f1 0I .1 D . I D."D&. ' I.D21V. . .I2&(I D21 J&. I I /<@ @ .I 2@ / I D21V.D21V. @ . ' 1 0I 1 ' D ' D 1V. 1 0 1 ' Ij- j. ' . ' / I- - + 1 0I ' 1 02I D21Z1 0j. 1 0 cD / D @ 1 '1 I ' jD. )D21A1 I- I 1 0I I[&. I &./cD fD )j-gI 1 ' I 1V. 1 ' I . 1V.I l. D-gI .I Dc)c) I .G-D ' \iji Ya’d\oha XbZmjlZ^k2a r d^c d[l 0aq 'g\f[i c Zd[X r _gc XFc X c ie\[i X r X\[c aZdm Z r ] f r l^ a fd^\oh^a r ' -1 02I . I. 1+ . ' 1 ' D I @ C0If/ D.D 0I[D21C1 -oD C0I ' &[D ./*-gI. ?D &j0j.G- . I I. & F I . 1V. 1 0I I. 1V. ' )jIj-". 1 I.D I .' & 1ZI .1 D ' &. ' .I2D :@ 02I. ]02I D I D-gIZ/ ' .1 D I ]. I Ij- I I 1 ' 0D )j-g' .. 1V.G) ). & &.

 .

 A   .

 B ^ 4  0  .

# u .

 87 ? ^ 9 .

 .

V 4  2 .

K u9 .

 4  W   0 .

  4 .

j .

 9 ‚ 0  W .

 4 9 5 .

  . .

s 4 >7 .

  .

C s0   (  4 .

   V u9 .

 0 w$  3 .

.

.

) K .   s % 4 .

IP1 0I)j-".Ø Ú5×8ä*åÕ Ø. &. . 1 + Ij-CD 1 D &. (I I . . . 1 02I . I + I Ij-oD @ I ]02I c- /I[' .Ø%Ô ßQÚQØ Þ1äHÔ Õ. 1 D 1 0I & 1 ."D&. *' 4' I- I [1.I . 1 'J1 0I &.G)D D & . I(1 I. I I A-g' D.I 0. - . ' 'j1 1 0D21 D. 1V. .I . / D . /l)j-g' . I !' .+T.è/ê8Õ.I>& c.1 &]&. D/*-oD "D& 1 .Ú5ÕbÖSÔ æ æø*ÚOäPÔ Õ. ..I C0I . 1 + 1 02I D .Õ. + D21 c. )j' 1 0D21 I ' .ÚOÔ ØÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕSÔ ÛÛ8ÞTé/ÝwÚ^Õ. I.  …N ) 2 0 0Ij-gI 1 I D T.I 1 ' Ic@ D I]' I[I I . 1 D c.!. . D 1 0I!) I 1 ' 1C0D + .×Ø Ú*í+ø*Ú^è×*ê/Õ. 1 ' D .ÕJê\ݝÜð×8è^Úëè5×\Û\Û8Þ/ØSø*ÚÕ ØMÝ×*Ô ãPÓØIíPÜÞ\Ýê\Û8Õ."D&..è8ê/Õ.ՐÓ8ÞÖ Ø Þ1è5ÞPÛ8äHê8èIØëÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ ÕQ×\ø*ÞPê8ØSØMÓ8Ú ?æ æ Ô Û8ã'Þ/ÜØMÓ8ÚäPÔ Ú\ô Û. D 2I / & I 1 '!1 0I .' -gD 1 02I 6 I 1 0I 1 1 02I I. 1V. I.Ú5ä+ô Ÿ ã\×*Ô ÛØMÓ8ڐäHÔ ÚOè5×8Õ Ø%Ô Û8ã.I2D - I . ' 1 02I- ()jI2&2.ØMÓ8Ú Ü_ê8ØMê\ÝwÚ*í+Þ/ØMÓ8Ú8ÝKç^ÞPÛ8Ú5Õb×\Û8äFäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØQé/ÝwÞè^Ú5Õ. ' "D& 1 ' - -])j-gI &.1 D I ' I I I ].I 6 I(1 Ij- .ÕIê\ÝwÚëãPÝ×8äPÔ Ú8ÛØü×\Û8ä ØMÓ8Ú8ÝwÚIÜðÞ*ÝwÚFÛ8ÞVßQ Þ . 1 G@ D21 &. &0 ' ' I(1 . I ?I(1 & /cD21 I!0D (0'j1 ' A-gI.@ "I ()jI[&. D 1 02I 6 <6 D I.E' . )D.1 .Õ.02'1 . / Ÿ  ÛTØMÓ*Ô Õë×ääPÔ Ø%Ô ÞPÛ WÓ/×8ä1ÞPÛ\æ å."D&(I .é/ÝwÞè^Ú^Õ%ÕëÔ ÕS×'é/×/Ý×*ø\ÞPæ Ô èTé/ÝwÞè^Ú^Õ%Õ5ô ¦ Þ/Ø ÚbØMÓ8ڐæ Ô Eê*Ô ä.D 1 0I .

G- . 576 &.N Q.RTSVU aUd.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.'*)(+c-".n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<.N(O L./Ú8ßQÚ8Û8Ø^ô q K L.

Dimensional Analysis  .Chapter 3.

j ~ D 0 9?  s ( x0 .

 7 @ . ( ) €7 .

D  .

) 4 ( 2 D Yc Xa lr aZdc Xa i Ya q f r f^h^Z] c e q r Ze2a2X X .

.

.

 4 D  s ? .

 7  4  7 I D  W*  .

G)21 1 D D C0 . . . ' D @ I D21V. I 1 'l&(' I ' ' 0Ij-gI I „ I-1 0IT)j-gI )j' ' 6 I c.i Zl^a2ibi Y[a  • & • ˆ )j-g' &. .+[@ /I D C0I  I 1 0D21?1 02I!D./ D.1 Ij- 1 I 1 -gD I2D c/cD f/cD I . I .11 02I C. I I !.I fD 0D ?D . I2&(' . 1 D . / )jI-gD21 c. / &(' . / D ' I 1V. 1+ D )j' I / ' .G. ' 0 ' I I. I D . I. .D .I>)j-gI &[D 1 0I Ij- I I(1 .I +21 -g'*). 1+ .G. &[D I D-gI D21V. &. . & ' E1 0I 1 0IJ&(' 1 -g' . 1V. . . J)j' - . &[D 1 /)Dj-oD I(1 D ..D . ' I  • &j. )j' 4 I WW {} )j.Ic@ I I. . . &. / . ' - . . 1 02I C0 .I I 1 0D21Z1 02I 1 )j-g' &(I . -gI &(I . ' 1 D21V. \[X ii Zl^a2ii Yaf[k2a r flak2f] \[a )  mf^\^dd_e2ii Zc Zda ] qf]i fa c r dY[Z`. I 1 ' Dj-gI[D :@ I ./ I[/ . .

D H  w .

D .2@ IJ1 0I @ I 6 6 I I @ 6 .1 D <D-gI[DP' ]D-gI 6 0Ij-gI 1 0I D&. I .' 1 02I . /]1 ' . I(1 I. ' ' 1C)D-oD ' I I .&.

. 1 + ]02I  -E&[D .

& 1]-gI I . ' /I 1 ' G@  wP w0 @?     9 D.) I I .D .I2Dl. 17 B  I 0Dc)21 Ij- ' D I &. 1V. ' @ )21V. I . H + .1 02I-D •r ) •   ) •  } ) • } Dˆ ) • .' I- I 6 Ij0D 1 02IP&-".D ^ &. 1+JD 21E1 0I I]' D D21V.' &(' D. &. I D N)q q . 0Ij-".Q U 6 I -gI D -gD21 I?' fD -E1 0I ) . / ' .G-c1 I c. D I[D- I.G- I(1 I- I[&. ' @ . ' :@ I . "ED. 1 02I .

( .

+u9 N)q #  #  ( . ) • ™ r 0 Vˆ • &   U .

 .

.

1 + .1 @ &. } ) ” ) ”^ ) ”^  •5! 0Ij-gI &j0D I.

 J .

I-D 'j1 I ?1 0I!D21 . D + ' '  *' 1 02I 0Ij-gIJ1 0I C0I 1 &. U  .  I(+ Z1 0IJ. ' 1D IJ02I2D21 I C0I?D.G.I I :@ ./cD @ 1 -oD N)q q .

 ef[iYc a2e e Fi YaX \^hX e r c q ijc XX 2X i aop 7 s j! .

  D 4 4 .

 7  0 9   .

4  4 .

 # Q ‡7  V& 0J .

 4 .

 4  4 0 0 2 N .

  10 .

T UU 92 . BN ^ )QDQ.

  ) 7 A .

 )u 4  .

I E1 0I 2I . 1 0I 1 0D21 ' &j0D 6 D21 D. 1V. ' 1 02I D21 1V. V u  9 ) ” ” } ) ” ”^ ) ”  ”  ) ” v • ! )  )  ) )  6 I ]02I A-gI. ' I I & 1V. ' . D21V. . 1V. ' 1 ' 0' .. I c.' 1 02I &j. N)q q ƒ./ &(' 1 0I @ . ) . ' CDj-gI . 1 02I ) Ij-oD IP1 0I)j-gI . 1 -oD ' )21V. .I I!)j' . D21V.I I / :@ • . . 1+!/I. .' Dj-". ' @ I. .1V. ' E1 0I 0 1„   .. D ?D / &.G)21V. ' & 1V.U ' 1 0I ]02I A.

  D 9  .

 . F  .

( .

    .

1+b.G. 1+ . I CD .. 1+!D .  ' I . . . D D-". &-".1 ' 1 02I C0Ij-gI .I .+ D./cD [@ . !1 ' I]1 0I E1 02I 1 0I + fD. ?D )D. 1+ I .  D 1 . &2.. D. &j. D21V. . ' D21f1 0I!I . 1V.

 .

I U  . 4 .

  x7  D  .

4    4 4 N F   U ‡7 4  .

5F  D 4  ‡7 .

 ( 2 J   4 4 .

0 V .

   ' c-gI 'PD . 7 ?    .

6 1 I 0j. I Ij- :@ . &j. 1 +J. I 6 .1 )j' I I- I- &[D I)j. 1 . &j0 @ .I I . . - Dˆ D I . -gI )j'   .• 1 D.' C0I /J1 0I &. . ) . } - (0Dj-) C0I ' &. ' + 1?)D.' 1 1 ' )j-gI I(1A1 I- 1]).I C0I . ]&(' I -". .. iI(1. D &.@ .

   •  D ˆ .

     .

1 D 1 I .ß. ' I I .ê8Õ ØÝwÚ^Õ%Ú8Ý . 6 @ U N)q 1 0I>D  ) D )[1V. ' ' 1 02I ]&(' .×8ã*Ú*íEÖKÚ.I2D *)  )  N)q I U ) :@ ¦jŸ "ØØMÓ*Ô ÕbÕ Ø. 1 +T1 ' .

8Ú^äFÞPêݝÕ%Ú8æ ÜØ ÞF×*Û'Ô ÛØ Ú8æ æ Ô ã*Ú/ÛØbãPê8Ú^Õ%ÕMÔ Û8ãô ¦n¦ ÒSÓ8Ú8ÝwÚ×/ݝÚOÕ%Ú.

/Ú8Ý×*æ?é*Þ*Õ%ÕMÔ ø\Ô æ Ô Ø%Ô Ú^Õ5í +Ó/×.

N OPL.RTSVU aU d.N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 2q .+ 7~!:6<.é/×8Ý×\ßQÚ^Ø Ú8ÝwÕ5ô &('*).RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 576 -".G- KML. /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI./ÚOè8Ó8Þ*Õ%ÚOØMÓ*Ô ÕÞPÛ8ÚOÞPÛ\æ åØ Þ'ÞPøØ.×*Ô Û.ØMÓ/ÚTßO×*Ô Ûè^ÞPÛ8ØMݝÞPæ æ Ô Û8ã.

 (   ‡0  {7 s   Iu9 .Section 3. Similarity applied to Die cavity w  .5.

 .

  .

 .

C .

5 .

J) . ”  )  *) s„s†s•tˆ  ) ”^ . &[D21V. K u9  J-   ” 9} ) ” ”9  } ) ” } ) ” ]} ) ” ) ”^]} ) ”^ ) • )  )  ) )   I2D ' I 'j1 I -E1 0I . 1 0D21 . I]&. ' D .D I(1 D '1 *. IC1 0. 1 0I A&(' ' - . D21 I .

' ). 7   0 0Ij-gI / D ) C0I I!&.

 ) 7 0D } .

) . 1 + .

)  ) 1V. • & Iu9  ) D C0I I .

) .

)  )  › x 9  Iu9 /cD jD.G- } .

) ' ).

 ) I } 1 ) I } .

) D21V. ' ).

 *)  )  ’ 7 b " } .

) • .

D21V."D&(I .' . ' J&.G) . C0I ' C0I . ) •  7  j0 '1 I 1 0D21].

1 I - I .1 I[I 0 0Ij-gI 1 0I 6 [1V.) I. ' 1 ' 7 s 2 ) 6 ) C0I ' } • ) )  ) I •  ' )  j1 IIj.

} ).) .

Ic@ ]02I ' ' )  )  ”^ . ' -gI[D N)q :@ ~ U N)q :@ Vq U } . I ' 1 +  )  ”^ I ) '  -o&(I D21V.

) *)  Ij-gI 1 ' • )  D .

)  )   .

.

 .

 h6 I  D  ) ) ”  ) .

 1 ' .

) :@ .

  ” (@ :@ v 1 0I!D.G- D21V. o+ :@ ) .

( .

 ) v •    s 9 D D-gI D21V. ' ) ) ) )  )  ) I I 0D ?1 02I „s† †   †  ) #  ” #   #     #     ' .

† „s† „s† † „s† A-g' • D .

 ) ”^ ).

) ”  ).

.

) ”^ ”  ) .

.

) ”^ ”  ) .

” .

  N)q U :@ ¦n§ ÛÖbÝðÔ Ø%Ô Û8ãTØMÓ*Ô ÕÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ1Ô ØbÔ Õb×8Õ%ÕJê\ßOÚ^äTØMÓ/×Ø *.

N Q.R?egUX<SVU WX U N)q N)q TU •  ”)  •v!  .N(O L.ÕIê\ÝwÚ.RTSVU aUd.è^Þ*ÕJÔ Øðå.Þ/ÜØMÓ8Ú×*Ô Ý#Ô Û/ä\Ú8é\Ú8Û8ä\Ú8Û8ØëÞ/Üüé/ÝwÚ^Õ.×\Û8ä'Ø Ú8ß.é*Ú/Ýw×ØMê\ÝwÚ\ô q Q K L. Ô Õ.

1 +JD N)q RU † ) ) )  . )  )  )  • . I(1 D ” 0D .

&(' I „s†  . Iu9 D š • ) .

  j 10 )4 .

 D ) 1 } )  )  ) ” .

 ) .

' ?Dj-gI 1 0I  )  ) ) … •  1 D •v! 1 -oD ). 1V. ^”  s„ † .

 ) D . ' } . 1V.

) .

.

 • } ”)  • ”)  V u .

 Iu9 .

CI . 1 0j.

)  .

-:1 0I]/cD &. ) ) .' .

-gI[D W ž  ).

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.  ) ‚ @ D21V.'*)(+c-". ' ' / YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<. 576 &.G- .

Chapter 3. Dimensional Analysis $ w0 2 9 .

f. ' } ). 1 . ].

 )  1 0I I ' } ).

 ) [1V. ' ) y % .

  1 0. •  •  •  )  I ) &. .I &(I I ' 'j1 ) D(+ I!Dc) . .

U :@ „s†  †  †   ' D-g' .U  x7 ( 2 D :@  . . 1 1 0I I2&. 1C0D )c0D I N)q Q.W D21 I .D IJ1 )  #  )  )   D 9 . I .D &. + N)q ƒ.

' *' x  I(Fc' &j0D-oD& 1 Ij-". / [@ %   I- E' 1 . I -?)D. &P. '   1 0j.1]' 1 2@ ]02I 1 0I . ?W     . D ' I )jIj-".' - 1 0I 1V.I   2 5 &' . [1 A.  5 0 I ' 1 'J&.&(1V. &.

(I]D 21 02I D ' . ' 3 2 5 I Dj-".   0 8 .? I[&(1V.

.

  ) - . ' I   ‡0 ?)Dj-oD I(1 I- 0D21 I hI2& 1 . I .

1 02I  . I]&.D 1V. / [@ _2Yn.

0p n  &2  „s†• ) ˆ @ˆ   • 4 I ~J )) 4 I ' O$ <.

z  .

Š ) .   D ! 9  .

 J 0   €z 9 .

 . s (  @0  . .

4 w  7 .

 H I .

 W .

 .

 .

4 2 {   .

'  ). .1 D. D 5„†  9  . ' &. Ij. ).D D I. hI(+ .

  )  † „s† ) ) ) † „s† )  )  )  } ).

1 ' ) ) )  . ) )  T.

‡H  )j-g' ).

 &[D 80 .

'l&. 1& 0   9  j0 1 D/I  $ } U :@ )  ) -gI . 1 +b-oD21V.D )j-g' N)q D21V. ' 5 2 .

.

&[D . & ( & Ij.1 . ' .+ C0I . / . } ) • š )  )  ) s „ † 1 0I ) 1 } )u 1 0D21?I 1V./ -g' .  .+ 1 0I Dj-g/I + -gIj)j-gI I . / &j0D. 1 0I D . Ij- . Ij-1 0 -oD21V. ' I . / <I. + Ij- 1 + 1 I @ Ij- 1 ) 1 0I D.

  I(1 Ij- . &(1V. I - I(1 Ij- - Ij- .' /*0!1 0I 2 n  &2 m . 1 02I . I -g&. 1 0IJ-g' Ij. I ].1V. .'cI P&. I D &(' ' I I ' ' 6 1 -o&(I 1 ' 0. I  •   ˆ  •   9 D K   .I 2@ ./+ Ij-g/j+ Ij-g/j+ 1 -oD  Ij-gI .. ' ]1 02I &. *' ) 1 6 &(' ' )D21A1 Ij- . D/*-oD 6 . I Ij-A@ I. . ' . D I 1 Ij- ' E1 02I ' I 1 I D I I 1 02I I]1 0I 1 02I &. 1 0I .1 Ij- . I A. -o&(I J1 ' I.' &2. &0 I!' -o&(I I 6 . I &.D 1 I .

1.Ô ÕSè^ÞPÛØMÝwÞ . 1 ' j  1 02I- D I Ij-g/j+ .@ ¦ z ÒSÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è.

N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 * . /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.G- KML.N OPL./Ú8ÝwÕMÔ ×*æ?Ô ÛØMÓ8ڐ×/ÝwÚ5×Þ/ÜKØÖKÞVé\Ó*×Õ%Ú E| Þ5ÖQô ¦ { Õ%Ú^ÚOÜÞ\ÝWØ%Ô ßQÚø\ÚÔ Û8ãsH¡ è8ÙJÚ/Ý@Ø Րé/×\é\Ú8Ý &('*).RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RTSVU aU d. 576 -".+ 7~!:6<.

6.Section 3. Summary of dimensionless numbers 7n n  &2 n .

 4 9 .

   .

 .

  & ?  4 9  D 4 .

4 ?  D  ‡7    ‡0 s 4 D  4 ~ .

 5  2  0 N U !$ >.

 I 0   4 9    2 4 2 ) .

/ I I 1 0I]&(' ' 1V.0Dc) )-gD&(1V.)j' h1 02I I +!1 0I + I-E1 -oD . I .1 D . .1 D & 1V. V&(' . '1C. 2I ]. /b1 0.02' . . &. ' Z0I[D21V. 2 " -". Z. &j0lD D d ˆ  ?• 02I2D21V.' VDc)jI(1V.I *' . )j' D21V. &. . 1 + @ . I>&.. . D 0I[D21 . •  c-gI?' 1 0I[D21 )j' .D 6 )jI.D />.1 .1 Ij- Ij- 0D 1.& c- ' . . .D21V.1 D *' /J1 0D21 )j-g' )j' 1 &.I &.  C0.' D. D I[D . I . I I 1 02IT/cD21 I &./ .@ n  &2 . . & 1V. & 1V. ' 0I[D21Z1 -gD <1 0I I-. ' +J&(' &.I &0D . ' / &. 02I. &[D . &.D ' . . 1 -gD 1 D I-i@ &(I D I- .

K•  ' - . .

 sN I[D /cD "/' .

  . ' D  J)[1V. '  . .

  s .

G- 1V. . D VH H . ' )j' . 4 .1V. D{  10 2.D21V. / I(1 Ij- 1 02I D ' I ' &. . 4   4 D  A   . 1 + I!&. ' .D &2 ' -gIj)j-gI H ' ' I ' /cD /<@ 6 Ij- 2/:0 1 0I ' 1V. &?' ]02I!D.I2D&0. D&0 ' &.I[' 1 0I .

    1C. 1f1 0IP02' .

&0' D21 ' & .1 1 ' )j' /'   .9p@2 n D& [@ 1 0I /cD ./cD 1ZI . 1+ @ . *' 1 . 1 0D21!1 0I 1 02I I ' ' I I + . + . & . I I ()c02I. . &[D 1 I I 1V. / D&j0 / &. & ' *' ./ @ D&.G. I[D I- D . 1 I2&(' I / 0Ij-gI?1 02I]D. I 'j1?&j02' 6 1 I 0D J1 ' ' I>1 D . 1 + I ?'j1 0Ij- I 'j1!&0' I I &. 1 0I &. 1 + 1 I . 1 + D21f1 0I I H .. 1 ' ' &.D ' & - I D.&.' I hI. 1 1 0I I . & 6 *' 1V.

{8— •  Ij- W . I- 1 02IP- . 1—  . .1 ' • .

.

 .

C0. ' .D 4 s I & )  1 D21V. & ). 4 5 )  4 % ) $    @ 9   $ 4  .I K&  Dj-g/I  . 4 D &. 7  Ij-A@ . 1 02I . c-gI D21V. & 3 D21V. &  ) I .+ Ij-g/j+  (Ij- I . Ij- @ &2 ˆ  • . D/:-gD I . / I I I[&(1V. I I[/I.

 0 2 4 D 7 .  ' . .

  .

)   ( 9 ( 2  u .

  J ‡ 4 {7 5 9 .

j. ' 1 0I I-:-gIj)j-gI .. I(1 D &[D K - @ E1 0I I - &.  4 $ ? • . .  . I(1 Ij- .I ‹ „ @ -gI!' &j0D-gI[& 1 I.

G-gI[D I- 1 ' . 1 1 02IC&j0D-gD&(1 Ij-". D . & 2  n ' 1 0I)j-g' . ' •  . ' D-g/I>I  '' I  0 I I D21V. ()jI[I I ' 1 0IlD. {7  1$ 4 > ' .

 4 U 8$  4 9 4 D • 1 9 .

K4 D 4 x I G0  0  4 4 ..

 9  & .

4  0  . & .

 … 0 0 2 .

 A4 s  & .

R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. / 1 0I 1 02I I 1<1 0IC-oD21V. .I -o&(I ' I Ij- '1Z) 1 ' . / . &[D (0'j1 ' I. .1 D 1 1 02I .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. I &.N Q. . 1 +2@ Ij- ' I .I 2@ I(1 Ij- D(+ D . -g&.N(O L. /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI. .'*)(+c-". 1V. / .I c1 02If/*-oD ) Ic@ . &  9 s -1 02I ˆ ˆ K . D /*-oD /I-g' .D 1 .. + Ij. ' ‰•  . C0. ]02I I.+ 1 1 02I -g' . 576 &. 1+ I ' I ' -o&(I ' . 1 0I . ']' &j.n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<.RTSVU aUd. -g&.1V. 1+[@ L. /*021f' . 1 + ' 1 'C1 02I &. )j' I 0.G- . .

Dimensional Analysis   n &2   ˆ  •  4 '  2 .Chapter 3. wNFH U .

 s0 5 0 .

 &2 2 &2an . + .Dc). U • &. 1 + 1V. . I . ]&(' Dj. ' .   I % 0 Nn 4 A 0 „s† . I. 2' Ij- ED *' ' - I.1V.1 Ij- -gI D21V. D /:-gD I 02I 1 0I *' . />.+ 1V. I- . CD21 ' 1 02I -g'*)    >29n 7  .

 4 0   qh^Z\[iZ+ r a mi Z i Y[a)] f[i a2X iG€e a r i y X .

-gI[D I . &. 1 0 D .D 1 02I ' I- C.  .I I-h. ' / .

' 21V. ' 1 0D21 6 -gI / 1 0I 4 &.+ . & 0D21 I- D21 I &('*).D 9 3 .

C.1V. 1 0J&(' . I(1 Ij- . I . ' Z' . 1 +T. . .I ' -o&(I *' )D21A1 Ij- D21V. ]D21 ' . -g&. / @ . 1 02I / 1 0I ./ . / Ij- ! 1—  8 —  0 2 4 . D ' I- 1 0I . . / D *' ' .1 D jD I.I ' /' - @ I. I D21 I @ ]02I I . I.

&j0!1 02I!D. I I 1 I @ .  0j.G./ D .

 )  s .

   .

4   ~ 9 5 .

 7 4 .

2   9  J . .

 .

 ) x 0 I .

 & …$ .

. & $ & y  I D{P .

  g" .

 I ' 1 -gD21 I I . ' ) ' &. I.1 & .I . ' ]0j. &0]D. D.D I ' @ 1 1 -oD ( 2  . H D &j0 <6 . / I /J). & )j-g' A-g' )j' 1 0I . ' 1V. D ' ' - 1 0.I &(I .1 1 0I I 1 -oD& 1V. I D& @ D21V. . Z)j-g' .' ' D j. & . I?&[D 1 D 1 0D21 1 02I I ' D + . 1+ I ' I[D21 6 &(I . ' I[&0D ' I &.G- 1':) 0. . .

 ‡0 .

  ? .

.

I I. . 4 D . &(1 I I .I . ?-gI[&(' Ij- 1 'J0D . &@ u .1A1 Ij- 1 0j. I /P' I[D I 1 02I 1 ' 1 0I )j. ?1 '*).

' +!)D-gD -h.I D 1 . 1 I .f. j... C1 0IJ&j.  4  4 V . 1 -gD 1 I. 2  I 0I[D21 D <6    V u9 . &[D j - 1 'J-gI[D Ij- 1 0I ' ˜1• 5 0 1 02I # &(' I(1 I- 1 0Ij-gI D. 1V. . ( 2 /P1 0I  .I2D + Ij-oD Hy H  Hy } ~ q D   D cD I(1 Ij.  .

   .

  .

.

)  .

Z1 0I C0I '1 02I-C)D-oD C0I!&-". 1 + D Dj-gI[DP. ) 4 K 0  . 1V. .I  †•   ˆ  •  s. &. -g&.D 7 1 02I . .

7 K 0 > .

  .

 .

. †50     .I . (I CD ' .  9 3 ."D&(I † .

 .

.

 3  .

#.

 ' I. 1 0 .D -o&(I c. &.G)jI 50 1 -oD C. -Z). 1+ .. 1V. . 1 + ' ' &2. ' .1 D I ' I &. .

' 7~!:6<.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 1V.N OPL. 576 -".N Q. /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.I 0I I 6 j 9„s† .RTSVU aU d.D .& 1V. &. D  ' % 4   x0 -E1+ I(1 Ij- ' ). Ij- 1 . - I-i@ &-".RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 ) . &.D (0'j1 @ I.G- KML. .

RTSVU aUd.8. &[D WX *' '.Section 3.N(O Oq:@ -gI 7 L. / Vq K L.R?egUX<SVU D 0 h+c)j.N Q.ø¥  . Questions ¤_×¥ ¤.

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.  1 'PI 9~!:6<. 1 + +l=?-A@ "ED-GFHJI.G- . /*02143 )21+J&. .D 1V. )D21A1 I- YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 576 &. /T.D 4 . I  &. / 6 I(1 I 1 Ij-".n_ N2Xg_ ^AR k .'*)(+c-".

00 ∗ ∗ 8.00 ∗ 10.00 Re10^3 9.00  .00 ∗ 3.00 5.00 2. Dimensional Analysis 12.00 ∗ ∗ 4.00 6.00 7.Chapter 3.00 0.00 11.

  I ‡ 0 I ~} 1 D 1 D I. / &('*).00 8.G-o& Dj- @ ). D .00 6. 1V. almost still flow Transition zone thin boundary layer plus solidification 9 .  0  1 '!1 D21V.)j' . 1. / c-gI q<@ Q 9 0 ' )D21A1 I-  .+ 7~!:6<.00 10. / q<@ -gI -oD 'j1 0Ij- +  . I 1 *' . ' - . s  4 1 02I (0'j1 I[I U1 U1 U2 U2 9 .00 1 I.00 4. 2. &2.00 7.00 3.G)jI ' -. ' . /*02143 /q<@ c.' *' D o1 I- M+/  & D . 576 -".00 Time [sec] ƒ 7  .00 5.I I 7 0 D{ .00 9.

 A .

 ' +>=?-A@#"ED-GFHJI.G- 1 -gI[D ?' .N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6#6 . KML.RTSVU aU d. 1 ' D I .N OPL.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. C.

Section 3. Questions L cooling liquid 9 . & ' ?02I2D21f1 -oD  Ij-f).8. . / /q:@ c-gI : D &j02I D21V.' )  &(I I ].

RTSVU aUd. Oq -1 02I!I D ) I :@ <@ 9~!:6<. 1 02I .G- . / K L.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.N Q. /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI. 576 &. D21V.n_ N2Xg_ ^AR k / D ' I(1 I- ' .N(O L.'*)(+c-".R?egUX<SVU /q:@ ~ -gI WX 7 ]02I D 2 B  ' V&2.ø¥  T . I D H equilibrioum level H K M ¤_×¥ ¤. YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

/ &('*). /*02143 /q<@ q c.+ 7~!:6<.I z . Dimensional Analysis D t 9 . 576 -".Chapter 3.

b. / +>=?-A@#"ED-GFHJI. ' .G- . E.

' 2/:0[1C.RTSVU aU d.@ KML.N Q. + .RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 .  1 'b-gI 1. .N OPL.

    .

z9.ŒhJ4-t(<=.[(+hJt\n &).10 0`A <T.1A 9w4-.>+4)t915Y.1t0…A <–vwhJ>1A 56&)9S<€<@(N&)0….=&)&-*-./.:t <[.Ÿ3bsA  ~*1.=&)&).4yn9.@>+.9i4q9./.Wnx*1œ1A\()*1</.e.@9i.0a4).€7q>+&q.1hS0~.?4_hT.:0a.€A <Z(s*N5Y0a.A .=—[&-4-.=&-.10a0k.1oq0w9i]+0`().c<[9N.5f9)hc91.@n .N<€4_.[(N7:A\()4)<[.=<€&)(+._5Wl">1g9iA 5Œ0–bJ.x0 h€7:(+A .=j1&)4)./9EA\>14)A 5]( bJ*10…. oYA ]._.E<`(+4-.|hT(N9iA\00kjm(+4)l.–‰qg‹7@(+9wbS>6tA\5t A (1‘10i.=4c&f‘1.:ÈW>).14-A\4p./.=np&).Jj6u6A <J*19)()hT<Š<@.1>+g}9)4_hg‹.W0a.@.@X .4q5w5N>+>q.< 9l.N9i0a0k<Wjxl.5w4+>N4-A .=(+&)bS.€9)-hJ.B5WA\4-g]†9i0L.Zh|>-A .=</&)hT.10„A\()t A ]N(N.W*6*N*10a./(.Z9)hx7:()<T<[.P7q&qt A (+vw41>NA A 7:5e<LbJ()<:.NhT0V9iu“0?A ./.`A <€7@g‹91(+)bS.B0'A\4-*N]›A\*1*1.5i9)A .:<Š(+.=&)5ZA <J(-gˆ.B<sA 9./9)9šh˜._()5 < ../5+9m(-.s).=A\4-&+.1(+0Y4).14)91]i.N0…&-.€l.14_4-.=&-A.1087:9._<Ju.=.:..+.P9w>6‘q()4q<”5yA 7yA\4†7:‘19.@j3._5~4).f.    ! "$# '% &)(+*-.@A\bfq(+*64)t .-7=A .ÁMyÂÃILÄc½ÅÀkMs¾"¾ÆR`MP½€ÇÅRxUV½yHJI"¾ 9.T5N]6<[d-./4i< u ¢6É .?./.=.=&-A\4.B&)A\4).-.Œ<Š7qj1.A\(+4W4s4)l"5Y.-.4).x&q(-7@.0kl"j69)>NnshcA 5^’n .-.:7q<Š<@&q>+(+0a41.N4-0?]Y>+A\464-4).z.1t 0–9N<[.?A hT0k.B.>1At 55 .=&)A\4)./<fh{9191gSg4).?084)hTh|.=jc&Œ9il._&-5~.E0‹.103234)56.=‰qt d_7@uY9w7:4)9.N4q7=0a5.:.5E(+./&J.ZA\4ZA\4)t A((N.†.&)9).N.=<Š&€.N564-<=.[l"(e>1gA 59.1>+0ˆbJnT•Œ.=0?>)7@./.7@dsl.=.=>)0„(N<[A<Š]._<@5Y>qA 7:7q(-&Œ.y./<=.yn{7@9.=0a(+.919)g–h.N].y]P*1‚J.yt bJA vw9._A 5~9.@0‹4)r-A\‘19)./bS9&)A .14)0S5t A vw*N>1A\*1A 56.Nvw0a<|>1A\(N0….-0a™:9Ynz7:.bc9)(+hc4_den X ()<@&)*1.1>)4-<[.S¢“n¤£6¥x¦w§ ¨i©›ª¡«m¬s­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¬N«m¨N±?ª\²+³:®y´¤¨N±'µ6ª\¶w®:±?®:«Y¯3§¡ª ·i¸Nª¡µ)¹ EC DŠº »HyU?¼|½SKN¾"¿yÀ?UkI._._(q._t (N<[9P0…71&-0….-).m(e0a.k9shT(+9i4)0?j†91.:7)</A.kbJhT9i960?</jx.A\4sbf<Š*1./(+<S4q5eh†&1*)(NA 710„&(+t¡7:.>+bJ4).14)ƒ{]iA\5Y4).=&-.E.}t .=]^&-.1._.^.@t .-5š7qg&q9i(+0€41A917:.-.Ÿ3‘-A .=l.:.œ14y(-.0a<=0„(+‰+b0….e9i0?7:jJ()g<[9i.:u".N9.k5ihTA ._&)5~.=.[9.:._A <Š<[7q./(-5N.N()&q<Š0a.1(+t64e(N0a(+.@.B0aA\9wb†>-(-]w.7@9).BA 9./.14-0ˆ.1.Z5N0'.=<}&1A7@<|9ivw.N.1g}b. (5YA <Š</7q.-A 5N-‘1]6.=4q&N.(+4y4q(+9Ntg–d)ž@._&-7q.J9.:<@(+g>+4N9ibJA 0a7@.7@._5m9i.:.q.€.B<[A .P..@‘)gx(+(q4)71A\4-5Žj:.:0T.=].@<[rq.=9Z&).f.BA\4JA\4-.4 CED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH XbJ&).fA ._l.N.bs.?hT9i0?jW(N0a._(1<[0|.c<fl./<€7:9._4-5W9Nt A\./.N<=t .1j_*-<–.4)</.>+0a.+91u8g~.3&)g.-bJ0'(qA9i5N<c0….xA 7:(+<_4)nJ5J‡Lg9i9)0…hT7:.mhc7:n ()X </.Nt 4_.1&)0|.Œ(-<s.:A ().[(+5Yt_l._5^./56<z.:(+<'bs9w*6>_.y.yb†X A <c.6-u-.1A 0T-.19w0‹4-A .:oi<[A\<Z0…</.=0a.=&-*1.N4)(f7:9.N.=nyr1‡L(+bf9)hT*6.0…>69i0…9.-&q565i(-9iA )7_.

00 Air Crude Oil Hydrogen Mercury Water 0.>+0a.1 Yo A ].0001 2.Chapter 4.00 0.00 1e−06 8.03 0.m4-9it dc0‹()A <[.02 0.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:® .06 0.00 1e−05 4.001 0.01 1e−07 0.00 Head Loss [meter] 1 0.00 0.12 0.01 0. Fundamentals of Pipe Flow 0.50 1.25 0.=(+b†&-4m(+.

S (N./.@.f.f4f)¢~.t A vw4N(SA>N.@n\rq£)‘1(+™@.N(1oi4_0…..1.-.10k910‹0…gLA.=>NrigA 9i56*10<J._<@4-5s>q.7@r+._bJd:.N—kf0<[A\.P*1 .y7q9._.N.€<=AA <€].14yŸ3*+t7:A.}.1(-0a4-.t&y>-A v.E./4_<J.N.f._nfbf./A <_]w<Jn >6&) z0…(-.w.15Y0‹7qA\AbJ0… ~.

wl.=A\d_4& n ()0a•s.1.†9N9)gLh|&).1A v.)A\4)*1.f<€7@<BA\9w4f(+bfbJ(P*1.-415SA\<”>)A91<[]w.=4-A &)56.1t .A 5N7:9)(+<'hÃ4-l..&-.?.N¢~5s4)n “n7:‘:.:<@A 46 >+>+.c560…<`5i.3._<†<@9i>+<:0…&-./9f.ct 4-9Yh€.1.: d <' '“g9i<J.=4e4-&)9i.N<Š4_5i<€.NA\t 0a9N4S.-.=A— vw&)>1.|</0a.Œž@0a.1>N.0–0….cuNA\.N4P0…0V.€gT0 t .N.Z)A 56™'*q<3()A\4)</(N./bf0…<J.[.t.1‘14-9N.=4).=A ._gw41<|._5YA\(q4-A  ~5Ž]Œ.:d60~./7-<`A A .|]N(-./9N9)<'h†-(1.†oi0?b†A 5Y]w(+A>6 ~t0…A .N<Š.1.:t .=&-9.f*N9.†A  gt9i.

€.=A7-&q.Œ9i0~.6 0./.2 1.f0….A145:.3*-<Š7@.9it0“.=9i&)0?.|n .14-X .1<}0„h†(-.=t&NA\4)A <3.=A vw&).+(/.[.=.4 0.@h3.=&q&)(-(-.=A vw>+>N0a.10…7_<m(+4s<@&)‘19).w&)hT.=A\&-4^.5i‘-A 7_.<Š<–>+0a7@.c.?&)dy.5 74(/:&. #/ 0.1>10A 5Ãt A vwbJ>N.10….3A\4q9.x4-.–.J.JA 7@<|9w4)t¡91(+.0 100 1000 10000 Yo A ].|&).`91)A <3.y&1A <T0….pA 58G_A < n (+‘6‘1>-.:0‹<LA\bJ(1.S.=(+&-.19wbf41*1A (+.=A 4s. ! 021-04365 7/(8*2! 9 5"06(/.-&)5Œ9)hJ‘@dz4P._bf7=.-4).:u &NA <f 0… ./.|(+.N4y0…(-t .m9i.y.†oYt 9NA ].=4&-4q.?7:d€.N0…0a.N7_bf()<[*1.2 0.->6.1.=.Nj6.=X &-.-5yE–.:91<PNA ()5N<H.=t¡&)@.m&).S4).A v.:*)<@<[>+.S<[.W.:¢“ÈWn w7)n A .1A\9)t 4€(Nh†0.1(+&qt+(-*1)0….@<:rq>6(+t .[(N(-A\.t t¡ 0…(+.|(q4q5ŒhJ7qt&)t 9N.=41&)A (+.[9c(NA\(€4).:&)<=A.Œ<=hJA\bS<:&)&-./bs<`*6(1t0….:A 5W.Jrit *1A\4).@‘1..0B%<5:&7/1/(:&% *)=+! "D! >@C/7/?):&(/#4.[(+bJtT.[7:(+9.6<:n *1X .JA (-.=5S&)(-g.~4).}>)<@g9i&-dS0(+ž@t¡9.1/( 3 ! (/02.:< <J.10–4t A t v./919w.:&)h3.=&->6.>N>NA 5ŒA 5›A <TA gJ(F.y./.|7@._9i5s0?0….x7_9i(+-0?4_./.p4)91t.:._A\4-7=.>+0a.-.yhJ>)4e<[.g9it ._<”5EA\4)].=A&q&-<J(-.t .:.: <@>+9.'9s9w(c46t<”dcA\4)g].=.Lt u"9Y.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:® 9.6.1*+()t<c(q7@<@./.|5c‘1.-t (1A v.1(1<[4< 0 At <3A\4-0…./4)./<J9w9w4x‘_.'(+(+.:.0„7q>N&)A 5f.-.8 0.=EL&). 0 Velocity[m/sec] 1.=.=.-t 5J.0 Loss Coefficient ! "$#&% ! ')(+*-.

€j14)()9)<€h€(ZA\4)*1]W0…91.:.™S>-‘@._‘1L5 .sA\4P7:9.:N nSN+™:’¤4n Reynolds Number OP-QSRUTWVBX$Y Z$X\[ Y ]_^$Y `aVBbcQSdefTgQh.:<:7@>69wt bf.=9w&q(-4_.=(+&)4).14-Iˆ7:.N4_.bJbJ._dŒ<[./<€*1(N9.s9it0zA\4-.[(+‘+4qt .=&)(+._<”*1A </0…9.@.19N4-g'.N<”0}A 9w(+4)4q(+5Pt+.:<”9wA <SbJ—/.=5E&-..=gL&-91.s(+t]6d).[‘1(19.4q5Œ9)h hJ&)g9i.=&-tN./9.=&-0a.@*N.=.17@b˜.=0¤0ad< hJg9.=g&-9w.+r)n`.37@h3.s4_d^0…. ._4)5 ].=.†. gLM.=0…’ (q.Z.KŒ7_A\4-(+.w7€*q(1]N0„.N 0 4_.€dA ./t 9m7q>+(st (-<”.1‘14).y4+5Y>6A\bJbf.*:d60‹A ]././A\.&-.0a4)J._(+9.N.=d:ri9w*1>s.E>6l./.10‹7:A\bJ(+4y.š.10c4Sb†.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 6ž .|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s./.&N>+A 4)7q5š&f7@.t —‹.N.<ft¡7:(+(+*)4<[./4-.=0a0a.y../(N9^0….[&N(+A\tw46jy5+(-(+._.%}bf&q(+*19w*_.Œ.=0…9.VB[ [ ViR@Y XjkelTm4Qielen[ ZSRporqtsvuxuzw y 7@9.=&-E._()5 < gˆ(f0a9wh3b (:dy.

CED ¾ U sÀk½ ZM UŠHÅ¿.

.7qh€>+bst A\(1bJt¡+0†9._7:bJ5 9.J(-9.=.sd†A()bJ<f<:96*1(e</.x.S<[A .@4q&).1t0ˆ5(Œn X</‘1.¾~ILKN¿cU ZÄJIÆR`MWHSOPQyUkI Section 4.fA\..3.S¢“n ¢“¥ 8®:«+®:±‹¬N§i¹@ª †­w§¡®c³@¨+«+µi¸Nª\¯}µ+®B¹@³:±?ª ­“¯?ª ¨i« <”(+A\4qbs5S*6 .=. A simple flow in a straight conduit   io A ]w>60….A <Bbfh†7q>)*1&1<[9wA <Š714-.</t .1>N0a0…<}A.€0„(+A .*)>)&-(N5Y.‘1*14s.JA\*17:5i.€7-7@._&-<”</.=t ./A >+<J.ybf>67@4)*+9.-5w(+(q>14q51A 5^.=].Z&)0„(N./5.W9./.._./A\7@0„<}9.f4q.N5m4_hTt. .N._&Z.

BA 9w.."()&q<J0…(-</.0…bJ9.:0‹.B<[A 9w<:>64m0….1n 0…X ..Bl.@>N.=.1€4q7@h†.=<[A 0…]..J..4).Wvw>)*1(-0a._.@r+*1.:>+<Š<[0a.[(+tN5+(-.S<*10…./.N¢“4-*1n ¢“]Y0a9wnA\4-‘6X.sA9).W>)<[0….1*+0SÃt A ._gˆ9.N0…7-0a.‘@‘-dc.=..[A\*1(+0a.-.:<=A .l.< 5)YA\4-.=&-&). t4)9Y7:7-*1.=0?0€bS&)g.c.c&15NA 71.=.=(N&)A\4).f<”7-A\A 0….N4_.10„0…(+<`bŒ(+4qn 5y.:*1<Š0…<@.|A\4E.m).[.10….|&)4W5Y. l.:.=9)&-XhJ.W*)(+(N0…4)./].19Y.pA 5df0…._55iA ‘: d .S(-.?.S< ƒ .d_&)u†.=0•sA 7_9i(+9Yt651*qd(N0…<z(+bJ5YA.?hTd_(+n *6.}<@.p&).=.y—k¢“5in¤£-A  ™:.=&-(+.:9W<Š<@X .N./7:./<Š.-A.NA </.17:0?(+bS4PA\4-‘1.=4q9Y&)5P7-./ ~t .^5<|9i56(17_._0…._vw.š._b†&)vw.=A\ri*P*1‘1._(+5E4)‘15P._..1&)b0….1A .f.B(+A\>+4q4-0a7@]y.=&)>N‘@.:()./7q.14q&17@A <`.1.P.15N>6t 9Y.@0…._]N5m.Ž.1>+._t A 5Žv.N.1.=&)._9&)5W(-9w5.1.:.kA\bJhT.1t (-‘@d†.[(chJ&NA 7q& ._t .?4)dW.:&s.=&)>)._.:5i)<[‰1<:.1(+t.W4f0‹A5N-.PA .:._7:.=>+&-&)0a.-0…tT. .:A <Š.9)9)hchn A <`X ]i&-A ._d_A 5u| ~.@&)(+.:0…5(+<”Ab†<[.17:4-oY().c<:&1././.N0A\bJ./.bÆ.[(+9i4q0k7@j_.=t1&).e.J.P.?5Y.=&)4-.+uY.'A </hT.17:0…./.10…4m./n 9mX .f).=*1ri0….=)0a&-.:&)n.[.=0?&NbS*1A A\<E*1A\4-. A\9i4)0|.s.y5P9.y.1..14-4y.[(+.N.A 9w9)4yh$A <†0„(->-.

|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.14)]1.N4-]N.&-.€91gTl">NA 5p—VAan .=&1‰ š.Z 3 TWVcmUVhIHJD KML QXzTAY Zc[ [ dR QnR@Y [ [_Z`xZA7zT@VBXQeWdeWTWQ5 h.&-. œq.6nmoq9i0…7:.+ - /. T^Zc[ [ d—TgQm4QZm/Q65nVcm/Qm4QzZzeAVBXe bc^TfTgQSdœZm/QVB^zT@Vh-TgQ e 3 V87$Q—Vh~Tg$Y enb$VBV89 T T g$Y eelTlZj$Q<.   oiA ]./.JhT.=&1™|(+4q5ŽA .)A ].*@d+0‹A ].10z>+41A .>+0…. ! " # $ %'& () *" # $ %.c¢~n “¥€•s9i9Y5Nd <€5iA ()]w0…(+b  ‹— ¢“n¤£-™ EL91.)A ]w&_.+u–&-. RDQa^eAQk`BY =Qm4QXzT`cQ?>X$Y TAY VBXaTg$Z$X VBXQ ^eAQ `Y X/@~gZA7zTWQmCBEDGF@gQ`_Y =Qm/QX 3 Q Y e—b d Zœh.10…]1de*1.frŽœq.qA\0 .14).-(q5eA <c.V$m-TgQœbcVxV89MD ¢ 02143 :21 ON  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.

Z‡–.-(q5e—/t 96<[<B™x(+4q5W.=&in X &+>)<_u+.m0….Nt (-.f5Nx._.Œ*N0a._<[<@>+0….:.y7@9i.BA 9.=&). Fundamentals of Pipe Flow &)()<S>+4NA .3g9i0–7-A\0„7q>+t (1087:9.x7_(+4P‘1.4)<@&NA\*m‘1.=&).4q5.N4_.Chapter 4.@ÈP7-A .:<=A </. .W0a.14S.[(+4q7@.N4-]N.>NA .m—[t 9N<Š<B™|A < —‹¢“n 6™ X &-.khT.=&)./<x9Ng3t .

[(+4-."4-.-5ZA <c()hJ< 0‹A .c7q0…9N<[<S<Š.ˆ.9)h  —‹¢“n ¢+™ A .14Pg9i03(E7:9._A 7@9w.<[4.B.€.?dml.B4PA 9.B.14)<”A ._.9)h (+4q5^(E7@9w4-<[._9Nvw<Š<–>)(-<Š._dN(JA .BA 9w4in X &).191t 56g~< 7)A\0…71>6t (N0~A <   .|X A\&-4-.@vwr+>q*1(-0…._7=.4)</.ŒA <cA <z./9W7q0….†56.ml.:A <Š9.-5P()< —‹¢“n 6™ 0…(-X .[(+4_.—‹4q¢“(+n¤t:£-(1™`0…./&1./.

B9.:6<S<z™cbf.N.=<:&)&->).-&-5Nv.4)4q</4Ž5~.e.=0…<†.=>-.1t .=41&->)A ./()n .N>q0'bJ(-&).y&)A 7q.BA .=u~0„—k(-¢“&)..BA\4)]    —‹¢“n 6™ hJ.=&-X &N..c56A ]w9.f9)<@hx&P.(+A 9.=.=<[&q<z.N(-4)<”. u+>)<”A\4)]c._vw>)(-.BA 9w4S—k¢“n ¢+™–(+4)5S<:>6‘)</._bJ.m9N&W.

Œ9wA b|<zd]iA )9N._&-7=.[(+(+4)4)5P5YA\.z*15i0a9./4-.=0¤.N0…0a<€<[._vw>NA\0a.Zh˜.gª ­~0®kq´¤Z?¨N§¡ªd±Jr)®cµ+±k¬ ª_^@fª¡«a`›®:µ+¬Nª\¸ §\¸b ·Y¸q¬N§¡ª\¯ Z±ˆ¸1«+«+®:± m©}ª\¯?°Pµ+ª ¬ f®-¯?®_±}¨i´ z¬N«6µeoQg tk X &NA <JA <x.w<€7_.&-.._.@(+bJ._ 4_vw.6gˆ>+n 4)X 7@.=4_0‹9iA.Œ7:0a(+.1.:0…./5N.P&q9N-(+g8.=>)0L>)(-5YA\.Œ.1l.$JK: L4MONQPSROT9UWV2XEY [Z ]\ +^ dc BeIfhg ji lk dc _\ soQg tkueIfhg t k vAw T9xzy|{ wn} ³@s¬Nª¡§¡«i³-¸¸N§ ¬+¯?§¡®Eª ·i¯?¸N°6ª¡®mµ ­if±k®-®”¹[¯‹¬N¹_¸1§w±?¬+®Z¯ § =¨q®_¹Š§ ¹ ¨Y³_?ª\µ+¯ Wª\¶w¨Y®:±?´ ®:«+³:® i´¤¹=¨N®:±|³ |¬Ž´¤¨N³:ª¡±}±?³-¬s¸N­._9w.Ž(N(+A\b†t >6<-.c.@A\0… .@0…(+.4Et .9)u}h A <f0„(-(Z.§ ¬qª ­~±J®y³:±‹§¡¨q®_¹Š«a¹f`"¯?¹=°m®_³-¨i¯?´Bª ¨ifn«m op­.=u &).1(-9w4q.6.m*19)hT.10"hJ&NA 7q&P0….*:d60‹A ].=>6&).N.B&-A .=.c.-0…7@(-9w.N9N4-]Ng ._.`>17@./5E4-.4 X &).&-9)./.P‘19).9)h A <z]iA ).N*_.10€5N.S.=5{.=l.S¢“n wn¤£ L4MONQPSROT9UWV2X~ ³@¬N§¡³-¸N§ ¬+¯?®f¯?°6®|­w¨i©–®:±'±?®:·Y¸Nª¡±k®_µE´¤¨N±3¯?°6®c¬I€+¨^=®S®ƒ‚1¬ †­w§¡® vAw T9xzy|{ wn} 7@9.1<|0…0„.:NZ*19w9ibJA\4E0a._<”A ]w4iu —‹¢“n É6™  " !$# % % (  +  # " $  ! # # "  #  &('*)+'-.Z./&)dš.y 0 A\]NbfN .[./.@rq(+bs*6t .:.=&NA <zl.= &i uw9._<`.yA\4tw56*).S.P9./9P5w0A )._A 4y(+<[<:bJ.fl.1.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „… . .5i0`9)A  &)h$().0/21436547982:<.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s./4s7@.+n .1<s0?A\4WbJ(N0…<€%'.B4yAA .€.@(N&-.m‘@d —‹¢“n 6™  (+4)5PXX h€&)&)A\."=?>A@B8CD1B7ECGF"791G>IHE._hTvw<[.@n4q.1gc4 0?>+464).[0….=4)&-]e.mt¡w<Š*1.

E9._<Z<[.c<”A\4-A ]./t8*q. Typical Components in the Runner andVent Systems / &(' &('-.m.<€.(qbfbf7@*+.4..z‘1.=(+()&)t<W.N0.B(+A 5i4)9.s</(+..N4q*)4-5 (N.B&)7:A .Z./4N9E.=0|.1.1‰q0….1>+039Nt (1g†../5N.@.N0„0…./.A 9w7:41(-4-™@.NnA 4_9.1.1A 7:.0…7:(N9./u-.  .N0yu4-]Yj)I”A\A\0a4-4)._.4< ]N<[(+.BAA\4-9w*1../59m7qt¡>q.1<m(+0`4q<[.=At¡7q>q&)&e5N.BA ‘1(+A 7:0?tw.B>-()A .-5m9i—VA\9Y4q..Z>+0?*_>+g.B(+.:.=](-&-.ƒn 4 ( Section 4./.P.N.=5c.1r+.Z9i460x4)./<”.EC D[C ŽÁ fUVR`¿fÀ›M mMWHc½yHJI"¾UŠH I–ÄS½ QsHsHS½SK ¿fHSO ½SHJIZÁ€¾~I½ ¾ hJA\’¤4q4E&N7q..=]N*1&).†AA 9.e*1.-4)7=*1.=7:9w0…9.1.=7@gz&-9.bf.-4-7=.6..[] (+44).4)7@]+7:9w(-9./>+.[.B(+4)A 5~t9.@0k.=A.e5w4->)5i<=.=9.(-.Wu 4)A\ n<S4e€Y91.Œ4-7@..=.=*N&N0aA .14-‘67_.bsA ]w4+*1&_4-9./.-&-<[5 .Z./.1‰qA 9w0'7:9.B*1At 9.4A <z4-9.B>+NA 9wA469._(q5Y7@..Bt:9NA\]+4).Œ4Y’\4n A <Z.†7q>+5N‘1t (-._.1&)4-.B*14_Kw9.=4+&)4)./4-9._0…7=.@(-(+r+.=0–*q&-(+.1<[._.]NA4. ._5].4)4z>).*-<Š4N.-./4›]N.p0„(q4-7=._&-7@.N.B.=560…4._.S5Y(+71A4-<Š&)<=71(+A >-9.BA5~9.ZX 4q&-5N.xh37:. <[7@.N4)..=<_<=r)n A .=5N&-5Y.N.

(+1/* 5 ! 1!/( :+3 5 (/.NbJ4-9.g9ib†&)0a.N<Š.17@0?._4)(+5Zb 9i08569^91.=9.fh€l._.†4).s>q(-7q.NA 0V5 u .=(+’¤&)4Z4).6*N&-u0….TAgˆ<`0…9.<.A 9.N./.BA\A 7@<[4).<”A t)./<ybJ9i0….†b†A\(+4|t¡.:(-(+gg„4)9i.t.=A &-.=&N‘1._>+0…<@(q0…(q>+7@7@t.A .=0a(+.1.=7-&)A\A t¡(-.=A\0„4)(N]“A ].N.Ž.'9)h<[.=A &).=7:0…<[9._5 7/(L'"!.=&)91.=5N9..xA\A4<J.^.=bJ&i.=E–&)A .A 7@&-._(N0 .=&N&->)A <S.@.m&-.|A\564q(-5.=%8&q()0…(-.<[>N.=u&)d_wu–.f7:()<[.BA‘10…9.ˆ._&)(q.=t &)._5E(+4)(+t d)<”A <cA < <”’¤4ŒA <[.-&)()..sdn w]6‘1n .9)h 4-.(+4ft A 5P...<[h|.=‘+&)A\t d4)./0TŸ3.=&)0…<@(q.N&q4_(+.0?&q4m0a9i(-)./t 5wA\.m‘1.B910aA\dŽ4-.0a9YA .-4_5egt 9i(N</0a0?]6.=&)4-.(q9)5Nh .Bt .N&q4_(-. ( .c4-]67@9.N0VA\4fu.N.N4)5A\4s5YA .10–714q.T<[.m7:l. 0 .W<[.919Ygzt 5+.ft .NA0a.(N4qA\0‹(+‰+‘+t A t vw.1.1A\nWbS0`oiA A .[.znm7:oi(+A4y]w>6‘10….Zt 4+*qt 0?d|>+(1>)0„46(+<[4)bJ.x.-0a5W.xA\t .y¢~n “¥ Ã<@j=.N<†0aA\<=4ZhJA 9.f<” A .->)v./>q.B./].1<f0…5Y<_b†A¥|.Jb 91g(N.._.‘1bf._&qvw(+>14)A\]N0….=IB&)&)&).s71</&1././._)(q._.A\tt¡(N10a7_]6(+.=&-5Ž&).J7:(+./. z9t .L91&PgT./.1<W(N0‹0„A (+t 7:(NbJ(+0a]64Ž.-.5f4--._0ad4)<”A5<[‘1.c.z0a<=l.Zb†A <†‘1(-(W..m.=.|&).e.-A(+<Sb 4)9P(+4q915^.Z.=.f 'u <Wh3hT(:t.=&-.JA <T.f].e]e‘10…(q.=(q&+560…9.=vw.E].=A <S..ZA\./.*-.Wt A._™t@.SA\4)0….N0a.1.y<=A 9.=]S&Œ“A uL<.]N._..1’ 4m.:(+A 9.=0ˆn&).f<”.@./A 9Œ5›7_bJ(10?.W()A\4s<[<:.7q>q>+(-t (-.=.=7@&-t .BA .1<Š<_0u~(+g4)9i5 0 :4*B(/12% ! 72C/7/:&1/($! 5i#&% (+:4 ( Yo A ].15Œ0a.€<:>)71&m(P7q&q(+4)]N.7@4+<[9.s>)gˆ].†(q7_5N(+..|._. 8"J cross section R θ X 4)&)]i.†ns.hT.=&)>+.=&q•s(-.4)•s<'919igT0….¢“>+n Ée4q5Jb†.N—k<B™z.BA\4-] 91(+g34q5.:4)<Š].@t d_bs)u.@.=&)(-.@rq.1A\4Wb -.15N4f9)h†./(q7q.Nn 4_.@.Pu}*1g(+0…9i9.y0a.W.-tv./.Jg‹(N._&-5.W&).:.=b†>q.10€0?0a9ibJ0…9i<'0ah€.^L.-&-&)7:./._<”A A.W<S7:A\())4W<[.[9.s7@9wbf*+t A 7:(-.1*)03</‘1.=&-.y(10…9.&zb .W<Štw9Yh€.=.</bJ.x9.]w4)b†5>60….1(-510'.:X9.>+4)5 .-9w5s>64)0„7@.:&)>-.eA ..1)4q.BA A9w<B7q4W>)A <[<z<=A)9.BA\bf>+b 0„(q5iA\>)<z<@&)9._(-‘1.=.†4qA\5w4|>1./A\A 4x.:</.N.N4P4)b†915†g`9._.9.P>-‘1._4i< n 9g1(q9i56gx0}.4q03‘q5e]6(+9i._9w5bSb A ‘1].[0a(+d_j=n`.BdŽ.:<@9.@.:.f&)5Y9)<BA\hJ>-(+<-bJ4xuf.yl.1.*@d+0‹A ].:4).=X&-(-.=9w&)4i.sA\Æ4S]6oi.<Šbf.64)n‰7:.BA4)7'gˆ5~>+9Nnc4)gY7@%(†.-4)5P5‘1.b†*)A .W(-.64 n .ˆ5.e(Nds0at]6._bS>)5^7:A .6A nÃ9.=A\4-&)l".sA ._9N56<[bf]N.=.=>6&NbsA <J*_5i. h€.[7q&y91gL._)<_.qA\0 l'5 0 1.=.1nŒ0Y.=.17q0a&c.N.N>+0>+A\t 0€4).=.[]6()0V()n]N<†.x—(+4)].E7_&q7q(N0a.-(10?‘@d_nS’¤4W7_()<[.=.E(+A\>)4-t <[A\.?&4)hT]._4)4)KZ]i5^9NA\4)0ag3.c. ‘1bJ9i.g‹(14c0zggˆ9i0…0“9.=7q&)0….1g„&).:.E7:._b 7:9.1dE<S0‹A91A\</4Pg`.=&)(-.0…9.._<€.:t 9NA vw->1...Z..'‘1.[..@<T..N&-.=4E&)j19i7_4)(10L9)0?hJ9N0adgTt .z9i0…l.@.=b &)./7:.1.y(+.S.†./.}</<Šd)9.N.17:b.E.u)&-.E.=&)]~t .N0a.14)4q7:5“.=0a.-9e7:(+.BA9.=by.3(q(+567:4)().9.:9.=X >+&Nb A <c(+7:4)9.=.&1]6>-A .‰] (+4-4) '.<[9.=&qhJ(-.>+4-0a-.3]Wj1h€4)*6A\9)t¡>+“hJ0?‘1*1t .=hJ&)&N(-./.[<Š(+.9)4eh*1*q0…9Y(-.=.0….1A 9.10„.Z9i&E0a(+.=&-.=<Š(+&191AbJ<fgT./oi9c0a9w.=&-(E.1<[0….@rNA <[.15S03.N.=4)&)91.[(+j|t"]+l.&)g„.A\9)t¡.c9./.5i&N4A A\.=&NbSA <`A r)7:.:.hc()n<[<:X >6bJ&1A <€.|>1.[(+4-4)9i7:0?.1ELt).†l.[>)(m</.:9)9Nh$-.mg9.|A <€71t .7:9)4-()hx-<Š<S./.BA 7Œ.+(@.y7@9w‘14_. {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s.@0a.>+0a.1bJ.m0a.:.Ž(q.=0a.>+t 5‘1.! C+7/0.+A\4-A u.=dZ&).1(+4qtw5N<[.=0„&)(+9.|A )(c(+7qt .=.m5~A\n 4Œ.10a.@)b†.:.=&)¢“0a.[d†(+t'.-5Y5Y7:A <Š(+A\71>->)>-<-<[<Šu .N0….=.WX ‘1(+.=b r17@. oiA ]w>60….:<”.€.c03.f.1A 0…<[<Œ.1.0 7q0….&-|.T..£ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡ 7:9.

/9š(+4q.j)(qA\4q5+565N<P.914fgLA\4-9.6.14q5 #.BA A 9.<”AAa</n ._‘1(Y././<[9.N(NtA\.n&->+.=].BA 9.14q0‹A 7@.[n .c9Y4_5Ng.=t d^<x&). (z0/3 ~C+021&1/(+C+5 ! 021 &(' &(' n€ CD.6.e.[.N5t .mA 4)9.1bŒn X &-._9N<”g–A*656<Št (N.m0?>64+4).=.|9i.:<=XA </.$J [<5N9w.=A\4-0„(q]67=<Œ.<”A 9wb†4-(+<-4-u8dŽ7@9w.p._03<E.:7:._&-<”.t (1..^(10….m.[.=.4W0….@7@).=&)hJ.m0….=.=0‹A 7:(+t+5N.NA\t0(NA .y.e5N0a.+._<Š7q0‹A\*-.|A\4f.Chapter 4.$J X &).B(+.  &(' &('*) ._.BA 9..f(+A\4)4f5Ž.`&).[&)(+.6.< ./.W0…._.[(+4q7@.[<[(+.7N4-n .=0….BA </‘1A 9./<Š.=4_&N.e4š._.:9Ã7@<=.S.=0a._.N(+4-t3]N.:.:0„A(+d71‘6&s(Nt .-591gfA\4^7@9w(46g‹4)().:&i<”u}A <[Aa./.=<[*-&-.k.Nn 4)56X <_&)u8.:./.  .&).NA0‘6<zt.N./.1A\0a4pd .44)< <=zA\bS<[.[9.=&-.ˆnz.14)A\t¡bJ.š7@._7@*).$J .šA </.9.W>1A 7@.@.:<=A </.=0…ri.BA .N.).=A <”&-&1A\.:9wbJ.=7@&)&-9w().19Ž4s5N71.+(+n^4)7:‘1._4)bJ<”..1tLt\0…n ./.€(f<:*6t A .S0a(-.:.14q7@.108<[d-<[.=(N00„A (+7_(+t¡ .Ž(+4)4q<x(q7@5+(N.= z0A\‘+t¡>-.>+7:4)4).1.4f91g–.$JG> 1KC >IHE./d+90a*1.sA\4s(E‘1.y¢“n Éw¥ Ã]N.W<35Yh†.=&-.=9w&q4-(-<S.Ž*)(N(+0a4).0/"5K14JK: HE.=&-&-n .! C+5 !.?hT&q()9<yb†./9 (NA\‘14›.:.S4q(N5w0a.N4_.$J JK8GC >IHE.-‘15Ã.Z]Y4+A\h€4-4-.1<SA\0‹4+A .. 4q7@0a. Fundamentals of Pipe Flow oiA ]w>60….N7qb >)<[<mA <€&)<@9)>qh 5656.1*10…<[.mš.14)0…./0|9Nt.. i7@9w464)._<@7@&N.f&q7@(-9.B(NA 0a9.e<W464)0….[(+nš4q.:<”A <[.@‘+)t.1"0ˆ</5ind)A</<Š.N0?4->6._&)<”(+A ]w4)]N4E.yA ]w._A\08t¡.:.[._7@.1’¤4 0 CED QJI~I"UŠH UkI¿fÀˆÀPIM šM s½zILÄc½yK X7@9w&)46.

P0….$J X5N.=A\&)4p(-..N4-<E0'A A<c<PA\(š4)<”Agˆ]w>6414qA 7=.N&)bJ.z5Y.zt 9Y. +8 HE82: .$J JK8GC >IHE.=7:0…(+(-4)._.  &(' +'-./(-./5Z.(-.4)9)</h.=0„(-0„.1.e9.BA</9wg._.l.=A  &).1&)4-.

=n &-.N>6bf0„(-*1.J91A\gc4s. .s.B.e.=.w.=&-&).B7_A 9w(+4š4_./5w.0„(-4Œ.=91>+g}0a.+.1A 9.

=>+0…."7qt¡j=.[(+tY7:(+4Z‘1.1A\4-0a]P.z7@9./.f()<Š<@>+bJ.=&-.=&-._5P(+t¡bJ96</.S.N0a.S.Wt A vw>1A 5b†.=&-.4)</.@.?+d_™ u (+4)5P.x5w>+0A\4)]m.1bf*1.=j=&).@7_£ (-1A .:g9i0a.y91gL.=&). .N0…(-.[(+4-.N.s0¤.e9N— gL7q.

_<[<Œ£BŽbSA\t¡ A <[.t A 5YA .†7:()<Š.10‹A 9Y5p—‹hJ&NA 7q&A\4ebJ9N<[.-7@9w4)56<B™:n '<†<:>)71&iu~.Œ<Š9."t¡ A\4-]š*1.=&).:<fA <sbs>)71&t .

w7:(-.@41.=0‹A .BA 9w4 -A <S9wA\t¡>64)<”b†A ]w.

+0….:<Š<@>+0a.sA\4f.c.1.yt A7:vw(+>14ZA 5Ž‘1.-(10?t d_ui._<[<@>+0….N4_._._<yt .10….oi4ZA ]wAa>6n .+9.=&-.:]N¥ .[<Š(+<@>+twbJ56./9Ž<†0…t 9i.=&).1.>)<Š.=&)._5W9Ng8gˆ0…9.ˆ..Œt 96<[<€7:(+4P‘1.17@t“.4P4+4-—‹<Š. '     #" $% '& !  N (*) &  (+) $ % 0/ ./91.:-.mt 9N<Š< —k¢“n¤B£ 6™  ha ).Sh†0A .ch—./.[(+(+4_4). {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.`4q7@.:<=9wA jS</.[(+(-.N4s()< —k¢“n¤£N£-™ .=0„(-&).m*10….-.mt 9N<Š<|A <€7:9.=&)(+4Fwn¤£ A\4Œ.:<Š.b (+t¡N.9.ZA\0…</A <c.=&).:<[<:>60….N0".Z0?>+464).€(+4)5 —‹¢“n 6™   ‡L9)hT.=&).BA 9./.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „   N N    ! -.wA 7J7_(+l.B0aA.@g9i0….=.4_9).:9š<€*)7@9w(N0„46(+4)t¡.:u(+t t.BA7:9.?9wdm4-71<[&)./<JA <€5YA  ~.=&-.bf*196<[.N.s0‹A.W&-._&-7@._4)5W<”A7@.y5.Noi0a.10ads<=A\4-]wt .SnS¢“dEn 67@™:9wn846h†4).    —‹¢“n 6™ %}t .10™ “.y<@bc(+t¡w*10….[(+t“*10….fbJ().=&).Z.N0a.Œ*19YA\4_.[76&-nz.@.:<Š<€./<†(+4q5pb†(+41A g9wt 5N< 7@9.P.Œ*N0a.:<[<:>60…./.@X.¥ 4)<_uwdZ<@*+t A .:7=.&-|.6uw.*:d60‹A ].

/9P(q565E(..

hT. Section 4._oY<PA ].1&-4).:.@X rq&)(+.&)>+9)0a.>+0….BA 9.[(+.B9 A 9w4W‘10„(+—k<[4)./9N.:&y<”A91<[gL.4yg‹(q7=.].P0….S<Š91<@>+gL0a.m]10….BA 9w4  .[4-(+.c&-—‹.=.1™@03n .E7:9.=.5.-.SA <f91gx./9i0ˆuY(+4q5  " $% " &(' +' j1 1B7 798K7 . 7@9wbf‘NA\4)(-.S¢“n w¥³=¨+«+«+®:³-¯?ª ¨i«Wª¡«Œ¹=®_±kª¡®”¹ .N‘14_.N.9)h0…(-.. Putting it all to Together io A ]w>60….=&-.[(+t~l.$J z4s.^bf*1*+0…t .=.?hT7=.P.$J JK8GC >IHE.Š4)™:5 u gˆ0A 7@.g9i4+0`4-.=t .@NL)N6.s5wA\>)4f7@.=&)*)._71.Z(N0„(+<Š(+t¡ bJ.W4q7@£e.sA .1t+.y.^A <y.m(-.m-./.=&).S(+4q5P7q&q(+4)]N.=4)&-7:.&-.m&-.:*1<=9iA </A\.

?hT.khT9‘10„(+4)71&-.N4S._<z(+4q5W.BA 9.mt 9N<[<JA\4y. Š>+4)7@.-5W()< X 9P(q565P( .=&).4ŒA <|7:(+t 71>6t (-.=&).  —k¢“n¤B£ +™ ‘1.:.@./.

|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 .1t+7:9.S(+4q5P7q&).BA 9w4   ) N   x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.]._71jfA gL.c9wt 5W9.sA <x]69i9i5 oiA ]w>60….y¢“n w ¥ $*)(N0„(+t¡ .>+0…..*@d+0‹A ].=&).-7=.4+4-.&-.4).

*:d60‹A ]. Fundamentals of Pipe Flow 7@9.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „B .Chapter 4.&-.

/.@.eIV(+h3*-A\(-.-j:(+7:<y4)(+71.=.f).=9W&).:(+<Št¡<_bJui96.=h &).-(q5iA\4)]š‘19i9wjs<@>q7q&P()< *1.}9il.[g'(-<S.=5.14 X .m.[(+hŽ4-91.1].†9).:0L<`9wl.+ u.10‹A ž@.@.c(q./</t89E.m&‘qbJ9w().?.4 Bowt¡>1A 5 •Œ._.=4).N.1A\A bS4S9.T<:*1.N<Z460a<[5Y4).c9.&-7@.N91gˆ0a9w>+gS0¤>-.1<”4|gˆA .=<Z&)&).c46‘1.W%'&-9)h z— EL.:ng.=<Š&).=>)&-&q<[.Pt)(-l.4q7@._7q¥ h&q(+4NA 7@< 4-]YA\4-.ztY‘@l.Œn<[91 '.10….1hT.1t@7_(+4J‘1./A\94-4c.10aA .mA\&)4S()gˆ9.1&-.k.0…(-g‹b N(q7=A .€915NgS.:ds<:*1g9i.=7@&m‘1. "$# –    !   ED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH A4+<[>6<:4)>-bJ.=&).N<[4Œ.:./.N*_._bJ./.N4in b7qJ&q96(+</4+X .19w0…0…._<”*1A71.bf*q(+4-d_uy’¤4)76n £ +™@n ‡L.0a9).S0…9N.=&).0|4Y7_.?.*N‘qA\by*1(+.B0AA.1‘10T9+‘1‘19w0„.-5N]6.fh(+4q&)5P()<€.=&)7q./(+9Œ4qA\4{5^.&).c(+*1460…4).10xj14)9)hJt .z0….-5 .=</&).f<Z.›4)9.0…9).€.^(q56.c]YA -.ftA (+]. .s.10.=./4-.-7q9).=&-(-.l._>+7@t ._.1A 0a<J.14 /%'&)(+4+4). &)&).gˆ]w4P0…9.17s&)4e(+>64N7q4qA&q5N7@(+._7-A .=<Š>6<€0?<[‘6.371&)(N0…(q7@.E4)A <|.€4Œ(-(N._0…KZ.1h 54 .(+*19)4). (+‘6Mt .:u".10…<z(N0….9w*14-._5N5~4-d†._A .[.1&q.< 0 &NA <”‰+&).dP9)9)hÃ.y7@9.y <@ >+rn 0¤g‹EL(q7:./<Zg9i0†.N._4).^)]e.(†t A vw>1A 5SA\4x(z7q&q(+464).4ql./&-.1<[t6<:>6l.=&).0„0„(+(-t“1A0….1A(+<Št4)715Yl._7=0„7@.=.=>N&-AA ._‘19w(q.N&qhÃ0L(+4+.^9.N.JA 9.=.=0…hT(+&).:wn<[*+.@n (+r+4šX*q(+&)‘14).Ž.j% 9.B.†.=&-%'.10…5›960….=]it&)A\4-A..=4-t &)d^.=56(N&1.|t .=9w7@&).W)./.1A 4-9.< (N0a.4EA\7qt (N&q(-0x(+.N5{‡L4-./.sA .B4s./t dJ(+9ibSg0'9iA\g0„4)9i7@(N0T.P‘@d0a.B.p(Ñq()<”A 7š7@9.-A <z(+.†l"h|.:.ŒX A\bf&)*1.[(+7q4_&q.@h 9i0kj6¥•m 7 30„(@h ”‡TA\t¡a"9i9.14).{.=5Prih€‘@*1dŒ.1t8‡–d)5w0„(+>6t A 7:<f‘@d }._(-.0<†A *17@<”._5f‘@d3.y(+‘1)9w(N>_0‹Ak.>-<ŠA\9)4)<[h ]s.1-._h$./.

/._5 h€t A vwA .1X t 9Y&N7-A A <3.14).=&q(-.:)n .–A <8()<[<Š9Y7-A (-.w7T.=>1&sA 5mA ._7-A .?d <:G:*1n .10…]1d3.

€(+4_dP*19YA\4_.-5f9Ng".10…]1ds(-.€A\4s(E0a.NtYA <  — wn¤£-™ .BA 7y*10….-7=./<-¥ .khT9s7:9.bf*19w4-.=&).&-.bf*10‹A <[.14).w7|.x91gx&-.f&-dq5.c(+4)5s.0…9N<[.>+t (10 71&)(+4+4-.[(+4)].=&-.N4_.10…]1dsA <x7:9.S.:<Š<@>+0a.14).[(-.qA ]. X &).

.

d  .% :&! 1 O F@gQ L Q [ V 3 Y T&dœY evZcXœZ L Qm&Zj$Q L Q [ V 3 Y T.+ ) 5 0 (C+0.1/5 ! 1!4( ) i7/=( &#. 8NO N  $ %.

Chapter 5. Flow in Open Channels Fl ow ∆x y d g oiA ]w>60…. wn¤£6¥ L xO{9T9{|{9xOP w Ow aU .

+{ } N } w RDU } N }O} UaT (+4)5~ui<”A\4q7@. .

)™@u  )   h†&-.:.7-&-A .+¥ — wn 6™ $ ) %-+ <@&-*1.f<:>60ag‹(q7@.BA 9w4P—gˆ0….-A ].N0a._7=.€A\4y.f7q0…9N<[<z<Š. g9i0–(+4_dE*19iA\4-.=&).q.

?dc-.*1>N.BA\A <:5P4-*1]SA.1g–4).f71&)(+4+4).) A 9N]wg &_.=.S(-.=nJn&-.mt A vw>1A 5 091…(-g.1’ g8t 9Y.Nt4f9Y7-9NA g–.N(+ t4q9Y5P7-A .10…()t .=7)&)A\A .m]1dZt A v.p.?&)dc.w.†.1&)0….=A .B-A 9.1t (q(--7:.N7:.=7-&-A._<z.?df]w0…91(-gLN./).`7c9N.1]60„.ˆ(s>1.:..=&-.NA 0T5E>+A\4y41A .Œoq89itt 0}9NA vw..k&-d .

=9.yA\bJ4q&-(-.=&).:4)(+._7:7)9+A 9i.s&).A7q()&-0…].€.†. Iˆ~<@*1€i.._A\4-5~0„./&J4Y9mui.B<3AA .P9E0„5Ybcj=A\.-uq&)7=h|().Œ4†(+&-(S4q.:7q7c<Š.q.s]N7:.N(-4_*†./dŒ.w4q./uN(-<'.=71&).|(N9+0a..&)(+.9N.=<B&)(+‘N.=.:0„u<Š(+<€ bŒu“<[./9. (+()<z4)5†.=&-.. &)./9i.9)4)&-h <.()*19)<Š9ih˜.=._l.].Bl.=7:&)()9.q5Z5YA ].J<}bf.1 4)0…€i.AA 9.y0….

NA\4)4-(-.@.`)B. <:K“*1n ._7-iA .N.x]Nds()< 7q./0a.w0„7J5Y.=>+&)0¤.

=b &P.NhJ0a4.ZA ._(-()./.f0„(+5w‘10…9. AA\<c4)71(^0a.(€bÆ]w0…(+oi*+A ]w&Y>6n 0…._]N7qdZ0….:7:<}(+(S4P*q‘1(1.N0a.W(PA\4W<@*1.N(P4-56.-4-(-<x.X w&1An <3wnxt A\4-oi.=&-9).d_4qu 7q+t¡>)uq<”71A 0a9w.w)73.10„(+4)tY.10…7@]19.†<Š.€A\0…A</<3.=.:uYj14).1.(:hJt (z4S9wgˆ4z0…9.-bS()<[A\.-&)7-._41<|A\bsh€>6A .

S71)0.Bn A 7ŒX *1&N0….._(+()‘1<Š.kt d_n&).0…>)]1.=<†&-.f(-.B9YA 7_7)(+A ._d)<†5w()0…9N]+</(N. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.=&-4W.mi.14).1&-4).W.)X A ].`9Ng–.=9)&-h .15.=.W()<[&-.1A t]./A\9m4q7q.[A\(-4i.:<Jn .Œ91)A\.10…]1dA\4q7q0….m.&-|.1nf0…]1’¤4d .E.iKw.BA 7:(+tYl.4m>).=A <s&1A jN<|4-7_9)()h†<[.BA >-7_.y&)j1.9)kh Kwu“(+4)5E.>+9)0ah.=&-.:uwl.=.14).B(+A 9.:. " $# — wn 6™ 7@9.10…]1dm7q>+0¤)._.=n!&-.14-4m9)h†.S&)./hœ9WKw.ŒA ].y7:A <s9.=&-.f4f.N4_0….)&-A ]w.mbSA\41A\bs>6b *19iA\4-.=&)&-.yX .)&-A ].E()t <†A v./9‘1.14)<x._()<[.A .q&-A ]. .1A t.B4qA 7:5~(+u~t".)..15.B&-A .-7q7@0‹9.:A <|<Š<@l..J7:(+A <st"&)‘1.|(NIVA\4Œ<:>67@*19w.W&)(+*+*1. X &).9).&N&-A <z.1&N4)A\0„.=>N&)A 5š..cd.Œ.9)&-h$.tY4yl.A ./9m&).=0…&-.). IV<@>+‘N7q0‹A .z&-hJ.+4mui().=&)&-..=.c4q7qA <S0…. &-I/.w&)7Z.1A <|4).Œ&_A\.15“0…]1u“dPhJA&)<|.=n &).qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „&%  + $  $ $  + .bfj14-*19)9wh†4-.q7qA 0‹].N4m4_().=&-bc.=710‹0A\A ‘6.*:d60‹A ].

BA 7:(+t“&-.=&). “n “¥4v R U& { L } U hJ&).&-.qA ].f7q0‹A .c.Section 5.zA <|56. Introduction Y EL specific energy line Y2 2 specific thrust line Y3 3 YC Y1 1 Yo A ].1.10….>+0a.†.

"4)._5‘@d N } P w PSU } y|xOP 0x nU .

  — wn ¢+™  #  .

 + X &+0k>)</.|A <z56.c.

f — wn 6™ 56X ._5P()< e."4).c.

1.=<”&6A 9._./9‘1.yA\bf5iA\>+b†b .=&-./<'.kA 5 .4).1*10–.:<Š(+<Jt <Š4+9p>+bf&q(+‘1*+./<Œ.0?>-4+<[t .P7:(+4 — wn 6™ ‘1b†Ÿ3.A .c.†by."&)4)._.*19iA\4-.B9.N9w0„0¤(-ds4-N.1()4)<-<†¥ . A\5Wt A ..-d &17qA &q"<'(+vw41>) A 7:(+<_4-*1n .P<B(+bJ. " n X &-./<”9p()A <@]w7q>+41&)0…A .=j_7_&-<y(+.[.WAA\.kd_dšn bJX‘@..:g9i0a.Nt 9Yl"t 9i7)>N7)A A.=9i &E0a.Z(-.?IBA dEb†.14).@.:u6(1(+(+0…‘14).†.1(+t A9)4-1h dšA 5YA\71‘14)09i]^A .N0a._(+.B0…91A .kbfdh|*1A .+u"9.E.:<f-].=&)A\41.kX NdfA &)56A <}.P.Zt_9.=7=&)4_.)-4E.

_5L7q7_K(+j4)‘@A 7:g€dE._‘14+5y91>+)bfgˆ.‘1oi9).Ž4sl.=7_.|0…h 9.z.<[>q.=A 5N<s>).1b 00 hJ&NA 7q&mA <€56.w.c.^5Y(+A .Z0a9w‘19i.=&)&)(+.P.

*@d+0‹A ].qA\0   ) % $  + $  + + $ +  ._5‘@df.4Z— wn 6™:n NÉ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡ 7:9.&-|.>q(-. {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s."4).BA 9.-v.

/.<[9).:0a.?&)d_4q.l.0…&-.=‘1&N`.B<`A 9.=>-9N>)<Š(+g.1—.10?A\0…4ybJ]1dE(+9Y4-51t 9Ndfd+<[4q<-<”(+Au+.m<L*19.=&-&).N<-4-n3.9š9)h$*196.1.0…<[&-.-()l.?tdZdW5Ngˆ0a. u+™:i.mt 9Y9.10…&)4)<|._A 7_<z’\4s(+5Y>-(qA <Š<Š7@._(+<zbJ4)(-gˆ.=.PA 7_A(+<mtw4)l.4-9i>-.-gw7=ZA.=A\4-&-.. A 9. .mt.=&-&-.c&1(+A 71£S4W&|. <Š5ioi7:A\A 0…]w9. .9YA .91w4SgLn wn.=>q&-(-A 7@.B9wAA\9wbJb 4€._h <S(+7:(+4q54Z71._A\.=bS.@).m(+4))]N.8].-9w7qb0….B()<A <39w4-.Œ(:<Šhp<3A <S9Y914)7:g9P71X >6.@./A\9e4P]Nh†9^&1A A\714P&W.S4)s. .q.l.4-t91k.=A\*14S&-9i.=h˜&)uw.=.B.B._&-\54.y.?>+dW‘N7qg9i0‹A 0L.9)9)hShu".l.1A ].—4Y9).:<:<_>6n *1.`r+9N*+<Š-t9._<|(+<Tj=.N 0a’¤]N Œ4fdŒ‘17:()t.NX 0…&)71._()(P<Š.1gL9w0….10A 0…..[.N0at œ19N.<”t.s0a. .=AA 9w./‘19A .Œ96<[<[.-4)’7@..:91<€*1g._>6*17@0….1.=7:&)(+./<[9<=A\(E‘1A\t<@A .`h†A\4_7:.BA .17:0…(+(+]1t 4q71d^5Z>6tt 96(-&q<[.B.=]14)&-dW5m.S.7-4+A .`‘6bJ>-.ED[º ŽÁ fUVR`¿fÀOŒUV¿ PKN¿ ¾ ED $Á€OPKN¿sQfÀ?UVRSQ XA\4)&)71.m.1nz.`71.

10a)(-._.-7:5e9.1A]N9wbJ.e.Œ<[9wt A tvw->1.BA 9.J9Ng .B.1h†560…]1.EB56>6.14s5W t (+bJh34)9Y(-]N-5.:’¤4)4W<T]N..._&-&-<|.^4-.=&y.6t™~()<@</ .N<_4_nT./..=&).-4q()5s<[.—s()<x<@&)9)hJ4fA\4moYA ].=91&)\g ._()>)<Š.=&N0…(-A <`.— h†.1hT*19i.Nt 7-(+0a]NA 4-._.:.Œ<:&-9N.x9N.Œ&-.:.-A <Š9Nv.:0a.B].:t¡(->-<_._-9w5{.>+4^<_0….ŽA 5s&_dq-5.EA <`5Y.N9Y ./(+.14-A\]›4)4.4q.:&-gˆ]wd)0…t9.:-.=]Nr1dJ7@.J()l.)7 (eA\0 B>6<'l. .=A -<|&).N.J*)(-g9i.z.N7:.BA089w(+44-dWA\4)71j)0aA\.N.N4-t .1(+0+>P91.=./(-4|../9e’¤.N9.N0a0….@719)hT0ahJ96.4q.N0 I?g9w>64q 5 KP.N(1dc00…<f7@)9. (+4q5c%'&6>i£ 1¢i™@u:g‹(NA\t .'(N5N560a.-]N(1.'0…<_91\n gY.10…</. Kwn L(10?‘1.:4š</(N.12x0ˆuqn "(+ n4)5f}t>+(-0a.0a.=4).1<f<|4)9N(Œ.£+u L(N0k‘1._<[<<'&-dq7@(N9w5.c<”A 9w.:>-0…-.†n .0a4< gˆ.4 -—‹—i.14)d:0…]N]1.:./0€&).N0a.=A*+&q.1]Nt.Bu`A\.=0a&19wA <†b A\4-g9i&N0?A 9 b†+(-._<sA .z.e&qA .=.N0k4)9._5€.'£ *+.s&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*iui(+4q5f._.€‘1.0‹A\4)‘191</.=.1~0.:<Z<BbJ7qA\4^9.N(-560`.N<[4S0€S< €iA\</4m<[d).S<_—‹<:u~A\4c>).=<'&)0„(-./.1. Flow in Open Channels / ._4)t(N9Y<[0?.?dmdE]6.=bJ<[&c.[(+4q5Y‰+>)<[./A 9.E‘1.1.0….=.:.:./7_<c.†./0V9w9Ž£ 4- 9N<Š.:1(+.|n 2341A ).:9N<g A(+\4Ž4)(+(^ t d-<@.N0„bÆ(+4)71A\4m&+£ .L*1ti.W7:(+t¡ .-.-9N5^g .B(+A 9.N4)t5y(--.c>qA\*q(-<:(-.14)d_4Ã.1€i0a&)g5Y.s4)<J.y‡L0…9).=4m&-(q.=./7=A.=&+&).1.:.?d†—z}0a.:71<Št .=.9)h$bJ91).1.|<@t ._.:<B7q0‹A\‘1.€>+4)*15w.&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*ZA\4W.10a]N.7:(+9.[d:().=7q&qt¡(->). 0 h€.|)A .&)9) h`<e._<Š0„<”.=A <[0k>)<=A\.NbJA\4-*).=i— &-}.<”./9y56.Z-._4q9.stq0„(-<Š<:9.1n 0…]1*1BdX .†b†7:l.?qdŒ0ˆ(-u .L(sbJ9Y56.BA\t A ž-A\4)]sbc()<[<'7@9w4-<Š.=&-.=g9i&)4S0z./.N>-0…<^(+A\4etq0…5N.y0¤d_91A\n .BA ..5wA ]ib 0„A\(+‘+>6*1t .Bu'A 9.&S7_bJ(+.=t g 0a469YA\>+4J5wbJ>)<[.=w&-n wn.1.=9.14-.B&)At 7:A 91.B(-A 9.†<[.shJ&NA 7q&&-.-.:&)(-<-.BA 9w4J(+4)5F".[.m4q7q‘10….=9)&6hh€0?>-A . ’\4^£ .:71()nW&)<[(+.>q(-.>+bf(+bf4NbJ*)A g9w<m.:A <Š1<”AXA\7:*q.=0…&10(-A A.:>6t¡./9fj14-9)h|‰+>+4)56. n 5N5i.N7-t A0¤A . Chapter 5./0…9i5m710k>6bA <3t (N<@0`<[&).N0V‘@u dWL.1t 9Nt¡<Š.bf9)g9ihÆ*^0?bfA\A\44Ž>+t ((†(^(+7)<[4qA\.1t¡4)>6.B.1.eA <r.6<cu1n (+0a./()™@9 < u .=6&-0a™–).ZA <`91g'<:5i&-.:46&).=.^.)A 9.:*1h(-.1<†4-..=&1A <Lh3(-).BA.T7:b†Š9.N.B.E9iA <[0?<=.:./4Y.|l.@dS&). n —[wt zA\n j”¢“4.†.NA\&)4-0c(-]e.1 4E&- 8.=(1&)0?.1.s>+71bf£s&S*1.9)4_hÃ>+df4_7_.=.=&-._(+(Nb†0…71(-&-.-(+5SbJt–..N z4-4P./(-<ŠA\./<`0….@)5~4).=*N9Y&)0a569w(-.:<3gˆ0a9wb *19iA\4-.>+t¡ A <}.10–‘6>NA\t .N(-5 0a.:X.=‡L&).=71&).|£|.?A dm7 Š‘1>+.10…<”A .c.17@.š4)0„(+7:<[>6.1bfbJ*Y9wn 4-X <[.1.=&-.-5( I?h3(-)B.-7:5N.1gx0…<[]1.@&-rqd)(+5w(Nbs0…0&€(+*6>+•Œt .6uY>-.Ab†9.>+0a._.™s0a4€.B]NA\9.10…0x4-71<-&š.et A .z.=]i0a&).@&1dfNA 71A t7@96&p.=.1.=t .:9i.6t A9iu17 A\<:4-Š>).W&q*1(+7:A 5w()4-t<Š]6dP.=9.NA\™:0a4_n`._0„<[7q(+.<Š&q.=&).=&)4y.1.=.-v.=0a9w>_.1t:.N0„t 9Y(+7->+A t./9E*19iA\4-.-</oi.:0a-./u)9<@hT>q5Y9i7qA <[0?&†j:<=<eA\()*)<3(-&qA\.|<c7:()<Š.:.9w™:bJ4-n <[.:1A 71j6u6 z0?bJ.:bfg9i*i0a.=9^&-.S7:()<Š.<`.Bt .N&)4-.19 t*-A 7._56A (N]w.xd4)€]4 .f.

/ * * .

*:d60‹A ].  N   ? N  7@9.qA\0 8NON ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „_ž .|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.&-.

 .

   N  .

.

    .

.

/. ./.10ˆn D:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH &X)’¤4f.-()<[.=&-.1&)0….10–7:9.x91gL.4)</.=.=&).)&1A\A4Y)<|9.BA 9.sA ].4)9i0….W0a.=0?>)7@.J._</.‰.191.4W*6t .n 71t¡>+&)X bJ(+&)*-.Z.  š 2T4q56.y7q&q(+*-.

@./].Nt (-5Yt (-.=0J<s&)._9›5Y<”AA  ~‘1].yA 5Y9.B-.B4sA 0k9.-&q<[7=.N.?.10….†.=(-._&-<_5.e.N9N4_4-]Y.=."08g|0….469š4p4)<[.=&1)A <f.-<[A\].N4š0a.e. n ]6 –(-.P(+.Nt./0a56d^.=bJhT&)9.:*p<=<[A .y..p./<:A<€>67:(+0…(N.f<[..Zt"0a._A\<”0k4->+A .?]Ndf./.:0L()-<[<s.N5›5N4P.5Nn4).:t.s).=A4).=.&)\.-0…./..ct .1t 9Y<[./7q(+9šbJt`.47=.[7-()A .=4)&)5Œ.=</.-A .s5N./A .-5“9.B>).=.N7:A <Œ(+4_.1&).f. A <E./719p>60a.N().1<[.>+(+4p4+4q5W4-&).@&-.1.1&)‘14E.-<@5šX&NA\&)*P.

/99Y56‘1.1A\‘+4)t]i.1*14-0….=bS0‹AA 7:Š0‹(+A\t~t (N.B9iA 0¤9wdN4†‰+bJ.=<[.EA\4+.10at ./7q."4-t¡ 9{A\4)]fjN4-.ƒ7)A\ 0…7@(q./.4^.-<-7=n.N.B9)A\b†h†.10a0T._<_>)n<[.=.=4)&)5.4Zbf.E(+t¡>-0….E‘@(+df>-.@&-r+9i*10`.=4-ri.[5Y(+At./bJ9^.=&)>+._._(q<m56(N.:t ._.=0‹A X7:(+&)t~._<@.Wt A .BAA ]w7:.-j15 4-9w&qt(-.P4ŽA\A 4< <[<”9wA\bsbJ*6.h|‘qA .Nt .=()&e<[.Pt dŽA\4Z9._<[..1tL()j1<J4)0…9).Nt.1A\4)0‹A\]šbJ—k._hJ7:9._.-&-7=.N*10.:N]6A\.:91<”./<y0a.†4Ž9N0ag8.14_t ./<[<_. n q5Y(+A <Št¡7q>->+._5~X n &-.y.N0.X &)q.@(N)A\‘6.N.N7=./A\9{b†.:j@<”hT™|9ih|0„5A\t¡8Ÿ}4).Zds.

/0a9.. <:&-9w>6t 5‘1.<”A\._7@ ./w.10„7-A (+t+<[91g„.=.[<[(+<”j=A 9w.t .B-A ._5~n .:.=9w&->6.N7_0V(+u}t“&-._./.:<fu–(NA\4E0….*10„0…(+.bsbJ.Pt A .?7:dE9.=dqri5.:.e(qbJ7=.BA 9w4-<z(+4q5P7@9..:(-<_-n^.N0…(-.N(N0kbJ0¤.Pt 5p. .bf(+t¡*+.-bS5EA\t.10ag.=9i>q0a(+.c<S91<:gx&-.mn .?h3(N0a.W>)<[..14-4<yA\4-(N.P(+‡L4q9)(+hTt d_./(N9p0‹A .c<@>q7q&EŸ3A $.=&-r.W0a.7P4)<_7)nA\0…71 ~>_.:<Št¡>6<”tA A9. 7@9w4-<=A 5N.@r+‘1*N.B&qA .

'-.NhJ4-.S.BjN‰-(W4- 9)(1j1h 0&4)€9).s7@]6./t &-(Y9.`A\0 0„-(+<}9w4)gt¡]N9i>6.<3-b†.&q (-4SB)(+n . W1KC[1 82: H+J +(~A\4y4q>+5W(W*6*1Aj1<x964)<[5N9).19iA 4q.60?bJbfn .=•ŒhJ&)(-.=4J&)9N(-.kdm.B(-0aA .-./9.N.Œ4)X «f5Œ&)<ŠhT./<-9E n 7q‘1pj=../.)4s.=7)&m5fA .|7@4)9.†X >+.s.†.ŒA\0¤4y.anx‘1.BdA 9.J._.`>+5E4qhT7=‘@.:. '-.Nh|t./gˆ../«f9E&q]+()>-(-<3<Š._.

BA <`A\.Œ‘1A ._. ª A <€()<[<:>6bJ.x.=&)\.1.(-9Z.ŒA 5P<Š71&q(->-()..=&)(-. .-5m.=]yt&NA ).x<Š<T<”]6.St¡9iA\560“4).1bJ0…5Y./A 9./4f."oq.

_5‘@d  — wn¤£-™ X &+>-<-ui]6(-./9e‘1.=&).f7_(+t 7q>+t (-."t¡ A\4)]&)()<x./.S(10….S(+4q5m._7@.4 — wn 6™  .f7:(+4P‘1.sA\4Zj14)9)hJ4W0„(+4-]6.c<Š.=&)._(sg9i0 .Sl.9)h$0„(-./.BA 9./.£ * E ?    $ -" .

_9.-5Wh€A .[(N0¤.+5 0x(/1/5 5A74! (c1i#. Runner Design z0?bJ.z5N.bJ._56]N.+u69w4-.4y.Chapter 6.N08</d)</.NbŒn .5 7/! C+(z5 !. wn¤£6¥ Ã]N.=&).N0–7@9w464). (&> 0c#!45 vents vents Mold i κ j K a b Biscuit oiA ]w>60…._<”A ].BA 9./.=0¤df9Ng30?>64+4-.m0k>+4+4-.#&.=&y.y7_(+4f</.=&NA <cj14-9)h†t ._7@. ( 03<.! C+( 5 !&.4 .:.

:.kdŽt6.-h.Z.=(-&-4q.S034fw<Š‘Nn¤./.-7qbJ.-&*N(q0a7q.=4+._&Z<[(-<@<[._£_0…7q(+(b†4q‘17q.J].m.m0….f&)n ()bJ<SX 9.10„&)4-(+./A9W<cl..m./.N4-4_.:>6<=4Z0…A .J&-4-...m(-.:(-4)<Œ)5 .1./.Œ&-x.14qoY0?7@A>6].6. ' .464)—k4)5Y.y7q.f>+.Wl./9W(1.  ._<Sg9i0J‘19N./9 ‘1./bJ9)./<-n X &).N4_._’¤4e0…5.Œ.914)5wg€./t 59..=.†bJ9iA\A\4|./7:‘1._A nm7@ .=&E& <[ ._7:vw(-N>)A(+.&-./4q<z<Œ7qªq&)&q(+.-0…7q*1.€5Z<=.-<Š(+7=l.=&)..W<@>+b9Ng`.&-. '-.Zh$<B0„(+(-bJ.-4+>+™T4)0a9.=9.=&Ž‘10„(+4)71&^&)()<S.ªw€(+A\4-&q4)<:()5>6<}S0….:<=<[56A<:].c.c. ./0„A\9š(-4).=0…&)‘1.=&-9).mA\4Pg9i‘10J0„(+‘19N4)71._0a7@59w9w*s9.z0…(+.1.:..9)h0…(-.€7:.$J JK8GC >IH J aF J JB8 :I8$38"JG>Q: 1‘*1Ÿ}.

/.B<[A\<:t A >6ž-0…A\4).=&NA <€7:()<[.m‘@d — wn ¢+™  7:Ã(+4f&)h†.e0a.cA 9.<B4P(+bJg9i.Nbc4)7:().N./& .  — wn 6™ X &-.-5W.cl.=&-.= ~&-.c.=&q(-.N0¤d‘10„(+4)71&mA <†0….N0a.   — wn 6™  h†&-.:<Š<@>+0a.B.6ui9w4-.y7:(+4m5Nx.14q7@.=&).6n ]“n`ª\u |(+4q5W<[9W9w4inxoq9i08.m*10….6<[<su 7:9.=(-&).y(+t <Š9b†.10…0.10….c.†& ªY A\4f.c0J.y9i0T<:>6‘N‘)0…<Š(+714q07qA .y7:A\(+4E4fhJh†&N0A 7qA .=*1&69Y>)A\4_<x.Pg‹(q7@.f5YA  .:.1t (-.c&-g.ŒA\4f.@rq(+bf*+t . .:-.9)h˜0…(-.1A <z0aq.  Z(+4)5e./9m.f]e5YA._(+4)<z(+4-dZ‘10„(+4q7q&f.4)<[u“. — wn 6™  *120…. hT˜.=.=&-./.chT.SA ./.

qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %  / ) /          )  )  )  ) 0/ ._<”A <[.S.[(+4)7:.&-|.Œ‘:d   — wn É6™ 7@9."4-.*:d60‹A ]. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.14-.|0a._vw>q(+t .

Section 6.BA 9./<8gˆ>+0¤.BA 9.>q(-.'0….4P—SN N+™ .1t (-.BA 9./9c]N./.:.10"bc(+41A\*19wt .>q(-.|A\bf*19i0a.4)< .BA 9w4-<:&1A\*)<_n328<”A\4)]J.`.Jb†9i0a.-v. Introduction œq.[(+4_.>q(-.:.4 <— NLN+™x(+4)5P. <[9wbJ.-v.3.-v.1.=&).=&).

/.=&)._<  — wn 6™ 28<”A\4)]m.1t (-.†A\4y‘10…(+4q7q&Sª)(+4)5y7:9i0k0….4q5iA\4)]s0….-5c._<”A </.c._vw>)(-./9cl.†l.m0„(-./.4P<— NLN+™x9./.S7_(+4f9.  B — wn 6™ X &-.=&).:<=A </.BA 9./.m0a.[(+4q7@.9)h˜0„(-.[(NA\4  l— wn¤B£ +™  i9.ŒA <†jN4-9)h†4  l— wn¤£N£)™         N  )  .xl.t NA\4-]Œg9i0 .9)h 0…(-._vw>q(-.†A\4J(f‘10…(+4q7q & T7_(+4y‘1.‘-.:<:*19.BA 9w4Z<— NLN6™x(+4q5P.9)h 0„(-.BA 9P<”A\4q7@.4).[(+4q7@.†0….

9.s._9.m<[.BA 9w4 l— wn¤£B+™ 0.@5w.1.=0¤9NdPg30…5i.S0„56&-.:.st.BA .+5.6<”91Au.SA.†.N0Vn ‡LX 9)h&).n X &- .:.A._<Š<”<[A .x.s4q5N.^</./<|0 ._7@‘1.hTn >)9iX .(+4)bJ]N._<”.Bu“A 5. &-.fh€56A\t¡9+w.cA <[X .1!..s(q 7@A <|@./9t.Œ0„(q(-N7=0….-&-5.=4Z&-&).N.:>-(+n._./.e<Š710a>-._4)(q7:56.BA0…9./.yA\7@4Œ9w46.N914)g30}7:.e< 0…(-.[..BA 9._7=.=]6s&)(-./. '-.WbJ?.  A <Ju“A.S.+./.ybJ7@(+9w9w4-t 5P4_]w._</.1<†>N0…A <[.14q#4)7@ .NtbJu A v.=<€&-.=.=9)&-h..m".N964)</0a7:.e0a.:<=A\0…A .Nu-4)4- 7:.BA 9pA\4.4  θ1 θ2 oYA ]./0a.S0… ]19N dsg– # ../9.1.ŒA 7@</7:.:1A 9w>-<y./A 9m<[.>)0a.=t7:.7:4Y.N.    )    " ) " -" !#  #  $ ) $ "  $ )  ) ..-v.=0….>q(-._‘1<y. ]N7q&q.=9N &)gL.m 91.:r6<”A .4+4). '*) q 82: HE:Q>Q14J"C 8 Ã<— NLN+&)™3(-.:4q<”7@A .=4f&-u-.E5.=….[5(+4q&-7@.@.W./9Ž9N.6A\.(+4Y4qn7q&š9.@<=)A ./7@.=.>)>+.=>)<”&-.0a.4‘10…(+4q7q& =n X &)./.Ž*10a.=&-._./g}.=.=5Y&)A .[(q(+7qtw&N0…A .X A\./.[0…(+.-</.Œ0…5w9.1A ._&)<”4q.=5.f.k<=A d_9wA </n 4Œ.=&)4).S5.BA4)9.Œ<_9mu6.-5ml./9E.A <€>)4.qA\A\4y4)71gˆt¡>6>)0a56. “n “¥8dm7@9.W</.=r6&-&-A .>+0a.10….1hJ4q&)7@9.:.

qA\0 .|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.&-. " $   " ( " " -" $ %  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ l— wn¤£B+™ 7:9.*@d+0‹A ].

Runner Design <=A\4)7:.Chapter 6.†gˆ>+0a./<€()<[<:>6b†.=&-. $    ( %    " '& ( (   " 8 % œq.=&q(-.   &  (  ( ( (  " u  .N08.@.

 "    " '& % ( ( "  —lwn¤£h6™ —lwn¤£_É6™  %   —lwn¤£:¢+™ —lwn¤£ 6™ .

khT—[9bf>+t A\4)t .3hT.:<”™'.1._0„vw(+>q*P(+t‘1.B./9W9w4-.?. .=9w&-4m.f‘15Y.:. "*q(14q0‹5mA <[.k(+hTbJ.14Z.:9m.1. —lwn¤£ 6™ "%"0a9w<[bf.:A Š< t A\4)./.@4-./4f.?hT9t A\4-._._<`.10<B7q.mt A\4).:A .

—.

19).1*6EL0…>-.x4qh 7@5w.191h 4yg–.BA .<Š7q0„(+* @7t .=0…0„.=t A\4)]ZA\4y.=.=.=&-&)&).£-™ 5iA  . '&   " ( %  % ( (  '& " % &  ( )   ( —lwn¤£ 6™ 8N —lwn 6™  <@>+‘_.1bŒ._5Evw>)‘:(-d.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %B  ( .š._9).1.Eh†&)(-.PA <Œ.BA 9w4 7@9.x4_<Š)7q.:._.&-|.h|.10„0a(+.@9w.=&).p&_dq5w0…(+>+t A 7p0…(q5YA\>-<-n œq.=4)&)91.:A ž:9w9i4-A <:5 &1A\* ‘1.B*ŒA\4-]m56.-.:.?hT.Œ<[.=&-.W0„hT(@‘1.S.S./.N4e./9 " ( l— wn .*:d60‹A ].kj14-hT4)]W. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.1n (+t (-*1.B.:A\.@.

& (  )  ( .

Section 6.1. Introduction (  <  .

 .

BA 9W91gL.|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s./.*@d+0‹A ].c.@.=&).=&)./.=&-.qA\0 .Œ0„(-.S<B7q0„(+*WA <   ) &  ( (+4q54-9)h˜t ./<zh†0A .khT9m91. —lwn +™  " .10 (  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ —lwn +™ —lwn 1¢i™ 7:9.&-. & (   ( ) ) % )  ( (  (   (  )  (  ( A\4y.10?b9Ng–.=&).

qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %&% .|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.Chapter 6.*:d60‹A ]. Runner Design 7@9.&-.

 .$JG>Q8"JK>Q:     – ^  – p    .

   .

 .

65. -/. !" # #$ &%(' )+*.102.34.: < .1.657598 .1.B:BCED FHG IJLK MON P Q ‰RTS1U PWV ‰ NXJJYJJYJJYJJYJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1] IJ ^ _a` bdc U\‰TeXeó‰ N1fhgTij R V klQ+k e JYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1] IJ mn_a`&bXo k&p V R V P2q ‰&r P `&bsc U‰TeXeó‰ N&f R V klTQ9k e JYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I&t u&v w1vyx{z2|~}€ƒ‚…„†‡X‡X†‰ˆŠZ‡X†&‹TŒ@‰Ž‰ŒyO‹‘vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u” u&v w1v • –˜—€“}€T“}7—€ˆ‹1|™—€šŽ‰|7†‰ˆŽ‰›TŒyœv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  ž ŒyŸˆT  —$Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X }€ —“‰Ž —€OŽ }€y†‰ˆ¢vv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  £ Ž }€Ž —€Ž¤Ž—€LŽ}€y†ˆ>vv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u‰u ¥ ˆT —€ ‰¦„†‰ˆ|7 —€‰Ž }€y†‰ˆ>§©¨B†šª~ —™|7Ÿ¨T¨Œ¦X‡Ž‰„WyˆT$„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„«du‰u ¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§©¨B†šª­ —˜|7Ÿ¨¨TŒ¦«®vvv’vvvv“vvvv u‰u ¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§+‹1y|7|7O¨Ž }€y†ˆƒ¨1—€†›TŒO ‡¯«°vvvv“vvvv u‰u ± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§©|4}7—€y²«svv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³ ± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§© ¦T‹1—WŽ ŸŒyy„’¨ŸT‡X¨B« ´~vvv’vvvv“vvvv u ³ u&v w1v w µ­Ž—€LŽ}€y†ˆ|a† ¶·}€ £ Ž}€Ž —€šŽ&¸B¹“º»vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³ IJ t _a`&b¯Q+b r ‰ Q e b R g1i j R V klTQ9k e JYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I1¼ u&v ”Tvyx¾½~’—€ ¶¿†‰—€‡À‡X†&‹T ŒÁvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  u&v ”Tv • ¥Äà Ž‰‡XyˆTOˆT Z}€T’|7†ŒyŸT}€y†‰ˆÅvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ½~ Ž}€Ž —€šŽ¤ Æ@„ }€|>v“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ÇYÈ/ÉšÊ  Æ@„ }Ëvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x §+¹“ºšÌ ¹Í «7Á Æ@„ }€|/vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ÏÐ  Æ@ „ }€|Ñvvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³• ½~„†‰‡"›yˆTš‹¬ Æ@ „ }€|ƒv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³‰w £ ˆ —WŽ ŒA„ †ˆ„ ŒOŸT|7y†ˆ|a¶¿—€†‰‡Ò à Ž‰‡X¨Œyu v ”Tv •Óvv’vvv’vvvv“vvvv ³Ô NÉ .>=@??A.

Chapter 7.† —€‡Ž }€y†ˆ« v’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” u&v ”1v w ž † †‰—“‹T|7y ‰ˆ° Æ@„ }€| vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” u&v ”1v ” ½A—WŽ‰ˆT|7yˆ }$ Æ@„ }€| v“vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” IBJ ~b V lTN(Q ‰U b 6JJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼&t IBJ [n_a`&bƒMONP€b N V U kPWV ‰ . pQ2 Diagram Calculations ½~‹1O„Ž‰|4}€yˆ ¤‡Ž „ Tyˆ’„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„Y Æ@„ }€| vvv“vvvv’vvv ³ ž ŒyŸTˆ  —“Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X }€ —“ Æ@„ }€|sv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ³ ± Ž‰„Wyˆ|7  Æ@ „ } vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv Âw ž —€ „†ˆ‹T}€y†ˆƒ Æ@„ }§.ª™Žš’¶.

:0„-7q.B(+A\4)4-9N]5 g (+(+‘14)5š0…96(q5N5E.m€~£ b†(+N¢+4NA™Jg.1XbS4)&)A\]it¡..=.šA gT56(+o~.:&)5i<Œ(-A.e&).P9w4-.Wbc‘@>)dp(<[.^9N4<[9N.=0¤.=*6&-t d. (1(+0…b <mA\bf&)A *1<z(-9i). N ‰ N V R bQ9kPWV ‰ N JYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\ ¼ IBJ I STeXe kQ9q JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[ IBJ ] i S b €PWV ‰ N JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[ ZD@F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH .N._5 5Y9wA4s()‘:].=.=96.=*1&-‚._9iƒ 0¤dZ5ih†A ()&1]wA 0…71(+&Zb h30…().m(+‘14qbJ.4)<[<Z.N&Yt n 9.=5&-0z.NA ()4_]w.-5N(1.(+4)t¡–.W>-</.=910…t¡(-\.14_u8bJds(+9w(-4q4-.B7@A .=<x>+910k4g}<@91>+gx*+.c—[9N£ g–1¢.d 7:0„(+(+E t 71b |>6Ÿ3t (-7:.:A\</4Z.=&)5^.:7@. 7@5i.WA\A 4)9.€5e<[(+.W.-(N.y&-.E.=././<EbJ./&).*1X .1<œ4)]i.=&)6./7:0a._]w5Ã0…(+•Œb (N0…A <@<z&q9.xA\gS4_7:)9.m‘@*1dp‚ zƒ t5igˆ0…A ().[(-.&-t¡0„.B&)A .=0…>+(+0¤d-bmn€uL’ ..-&)5 .*1.-?9i.:&1bf<[A .[.N.150a0|.1().N<S0aƒ <-91n g€5Y5NA X ()9w].:4)‚ .^‘@A\dZ4)g‹</(qbJ.z.`(+4eh3().:<y<[.=u.W.B%f(+A 49w |4iu ‘1u.Nb†A\4y(+4).

=0a(+dW‘1A\A\t4yA .=5Y&)A.=&)7_.=&q.:._7:<y.y.5Y7_A ().NA\0€4-. >+É t ._5W.€.y</.BA\4-b†]E(qA\7q4q&N5.Œ(+t 4(-."A\0a4)<[.S./(-9m.?d.B7:A\()4)<[] .E</./gˆ.=A\4)0a9Y<@5w>+>)0a.A\4)>).

Bv."1t¡<S.1A 5W)bc(+b†(-t¡>).=.1&W]ZbJ.1./.._n ‰5 5f.:4 ž-.10a>_._A\56.N0…1.A\9.t >NA >)ž)A\].[<J0…(+.@0A\)./*1*1< .6t™@5šn`56’¤4f.:V.A 4< .mgtN9igˆA <x0a0}.@.A\0…4-.:<=.Œ4-t A.=b†&).-.1.=A &1].:>6._<=A\4)A\7@0a]“.-4).(-N5iA A<:.=—Š&-Ÿ'.[vw*1(+>10…t.^£ Nb†É 9.@9r+4_./.y4-.N.

15t ./df&-.f.B4Y0A\AbJu]w.N4-t ]69i91.J7)gxA (+.N0„-(+t¡*P.P.e(-A ."(-t¡.?. *1ƒ .B.=)4)&P.=4)&)]P7:.:.m&_h€.=A&-4).=*NA\bf&-‚ a.}4)A\.}A(+.=9Y&)]67-.5y<y.S(+.

z&q(N. hJ.1.=-&).(1t¡>-0….ŒbJbŒvw.=.SA\4)5Y<@A >+<Š7q0a.s4EA\4-*+.–t ._5Z<Š71910g8A\‘1./.:.=A .@(+ÈPj=7-()A ]6.:./9e._.PA .']6(P(-t.P.=0a&q]6(-.@. &-./.f&y(-.BgˆA 9.yj1]64)(-.=&1A <fbJ9Y5N.-5A\4-.=7:&)9.-&)5“._A -5š.-(150?0…9)‘@hdf.-.W0kbJ>+4+9.N./<Š._vw*N>1‚ A\0…ƒ .:<[.BA 9.B0„(+A\._465e4).Œ(+4)(+t d)ž@.=].Nti(N0a./<€&q(-A\4S.=.=.:*1uY9i% A\4-~.1./.-.Nn08.:(Ng9i0…./&).10a*1dE.|.1</.1b†0}9.=&-.10"<B7q7@9w0„(+4)*J5w9Y>NA7:. 0k>+4+4-oi.c0…]Nt 9Y.-]65W.J.&).sbJA 9w<c460…K.=&)tw.=&1&)A 71.>+0a.c0kb†]Y.:<Š<P—‹<[.1j10….4-.1t¡4q.10 h€.†<[<JA <SA <z*1)0a9w.>q7@.>).Wbf*6*qt¡>+(N0a4-.1()4)<Š<”.?5b†dŒ(+‘@9Ndt¡g .:uw4)5P.=&-A 7q./0a<z.=&+&y0…9.=0…9Y5._9N()g"<=.=.[(+t8A <Z*19._5~5Yn A ()].4-t 5~.4)]“5in A .B&-A\.N4_.W.=X &N&)A 7q.N0a.c4_.f4)A ()]c.4)< ZD[º ÄS½ –R`M MWH j OŒUV¿ PKN¿ X*)(N&)0a.cA <c.f.:(-<Š.:.< .Eɓn\£)™@u}(pt A v.BA\4)] *10…9i7:.=.:-._5~n gœ19i(-08.x(+A\4 4q?5m.}u~9N—/g“t (N.Z<:&-9N.W0…()0k]6>+.-5(+4q5v./7q<B>+™z0…0…<3..=&-.:A ./(1.=&-.-7=.=9m&-.Œ4).:<:(->6.N0k0…9i0a<J91g}.Œ(+A\4_4q./5W9m.NA\0…0–</(+.N4mbJ9YA\4f5N..=0…&)]N.=0ˆu“>q56.0„(+bG†A <SA\4_.|q(N0A (+‘+t .=&-.B&-A 9w.f’\7_4()</.N.=>q5iA ./7=.fn 7q&q(+ ~*-.>+4|t6569N.B7qA 9w0„(+4i*in n <[7_9.SIˆ7@]69w(-bf.ŽoiA ]w>60….y<@t ./0ˆ<†n 91g35YA  ~../<z.=&)&).:<cA <†</.=&N.=>)&)]."0…91t¡)5YA\.(+t 4)5m5P.E7_()</.N7:0~(-<B.>NA 5 bJ.=A\4-&-].`7@‘N9i0a.=.yj14)]+.†u>)A (+(+<Tt4qA<:.N5N4).N.:g <”A\A 4q]w7q4†0….-5“n X &).

_t .:<J<@t A\9)4yh .wA 7:<Œ(-./9.B—/4)A 9w9i4m0kb†—k<[(+.@t 9Y.s1h3A .<:.:0u“A .19Nt <Š<.@&)).N7q0}&PbJ(N910a.[&-().E9)h$bc*)(N(NA\4W0¤.?d_(-nx).|(-g‹().=.S(N0¤71.1>+*q0a(N.=&-..1d4-./.=&)*).c&-.=0….`<[.S&+0a<@./n .10…<T*1.=>6ri*+*1*1.y0…(-ɓ.:Ng9iA .[(+7-t6A .=.-+5e™@nxA\4-’\4y.=&)0?b†.|4e*)(N(+0a4q.T5. t -bJ.B<[A 9w.+)¥€._5yb†.N./(_9r6A\‘1bf\.Bg‹A ()7_<[(+./9Z.=&)._t¡. >+._*+<|t¡>6hJ4)&N]NA.=.c.17_4-(-.md1™JoYA <[].E’\4Sg9i.N7:0a(-.k0ady.?.m]N.

@t A )vw.&-. :&#4%.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %_ž ."b t¡ .. 7/(/:&./.02! L1 (+C+5 ! 021! 1    /  O<ZefTg$Y e.Y bcQ `MY X\P 1 B!@ 1 e b$VBV89 e 7@9.p*10….@h3g9i(:0…d†.1>14-A 5 .*:d60‹A ].=9E&-.5nVB`cQ[Y ef`cQ e 3 m.|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s._(N5mA\0‹A\‰)4y]+()<:>)<Z71‘1&†.~#*)!!4C5L!4 5 !7. 0 N  N O 0 &#&(/(/14.

Section 7.fɓn\£+¥4v OUaP?NQyƒ{ w y ARO{ aNIT {9U! hN.>+0a.2. The “common” pQ2 diagram gate mold 3 gate runner 2 1 Shot sleeve Yo A ].

/.y._5Y*1ž-‚A .N.m.]W4q5Y(+(+A4qtq()5Wb†].?./b.m.&-bfA .†&z&)gˆ(q0….0„(-._t@(N(+.BA\4)A ƒ 9.19.[.:dx(-<Š.=<_h|>+n A 0…./(+9m./A\9†t 4y<x7:.0‹A ‘-56(+.—(-<Š.=&y*10‹A.=h|9.=X.4-&-&-<B.=].19YNb†7@A . yƒ{ } SP?N O{ } U 7:*1*1(-0…0….:5+.

y.=*q&)*q(-.Tt¡7@gA\9w9i4)4)]E0i5."._.=X()&)]6.ˆ<:.1&60?0‹914YA\46g8n j@./0a.€.z.&).`(1.

1]E<”4)A<”*+."*1A\t¡9i4-A\./0a4)96.?Adz&).

/5Y9A .4)4m]J.6.B0nA A\9.=*)&)(N.A <xt A .w()7_5w<Š(->+.x0¤.J<[9.

w.

</”d .=.4 0A\?4->6.-0„5{(-7:.=.:.B&PA59w.W.=bf.19wh€0…t¡.B()‘@A 9./&)9.:>_A .=7@&).@A bŒ</./4+./&).N<[./bJ.14-’¤0…4.B4qA\(+4).=4^.BbJA\.1."7:t¡(-1.^4-9.B.=A 9w&-.BA\uLAb†7E.B.@.-.]š*Nt 5e‚ *1719iƒ &)A\4-(N5Y._0‰i.J0…(qA <[()7@9w].10„(+0‹.Z4-0….Œ*Ž0?bS9w—k5YA\*14-A..1.A <m()*6<†5N>+.Z&)t A\.Œ<[g.

/.S7=.B&-&)A .T<_.ZA 7JbJ56t ."]pt"4q*15ib†9iA\4)A\(q4-]^7q.1(10…(q<[0„.†.15^(N4-0…./t ./A\4).:.1<[4-4-<:.0‹A(N</bJ0„./&qb†./]w.19.†.]6< 4).=._9i<[71<Š9Y&).4W0…t </5S.:4-._.Z4-7q./9N.=A\&)4-X ._(q717@7=&1..:9.=.B.1<Š*)9.NA\4-.@A\.:./&69›0?>6>)<f4+‘1.EA\4Pvw(+>1.ÈWÈWA <s7)7)AA ().N.B*1&qA 7Z9i(1A\0„t 4-(qA\4).:.e.B5N0…A.:&Nn.B(q./A 9Ž7@(+.1.:>6<_u"nb†% X .W<xA7:._0….6.B(+.7 7@7@t A\9i9i4)._hJ>+vwt >1t(-.Nn g€0AX <[._5^&-u.)&)™cA\.W0]›A <[7q.Ž4-A .=A\4q&)0…5.-A\./.y>+0A‰i4)<SbJ56(+.N0a03.Wj1(+4)t0…9)7q.

1A ‘1<T0?bJ.1]694.S9y()bJ<[<@<@*1.NA .=*N&-z‚ .10u 4qA\b†7=% dN.B./._.<_0‹£0„A\(+bJb n.€()0…<[g‹.=bJ7)&-A9Y.†569i.<€t¡bf>q— (-b†.nW4)4€5Y23.=A\&)4-4_.qA Y™.=A &-<†._0ahT."9.:(+9. .?.@ÈW4-r+9)*17)hS.:.=9Y5Yri7qA*1()j:.-5†.B]^A\t–.164-ƒ ™.:>+.[nS(+hJoit¡ &Nd_>+u1A0¤7q._9././4-9S.-.5y4 KE.@IˆAq7:.N—Vƒ 0w% .=.6<”(qu~A ]w7@% .`./&S&)9Œ.[&q(+A ()<Št¡<s71dE&)‘1(N.1‰q4-5Y.1].

=.N0…0….1./5E<`A\.0….)7=A\.-5“n X &).-u 5E A\64f€.@A\.fg. (+(N0…4-5wdJ>-919wg~>-.ˆ0.mbfbJbJ9Y9.x9^)‘1(+.:91<[g .=<T&-(+.f.[0–(+(+4_.&)B£ M._.=n 0¤d qnn <:&-9i0a.c9i(@0"0…d†.s()<Š<@>+bf*_.:.=&-().Nt¡t"9)h€—k7@A\9w4)4-] <[.:<=.mA\4Œ._5W5P(+bJ4-&)dm.N4_ .@‘6. “ zu *+*1S.q<=‰)A -9.b    8N  J  0 1 XVTgQ m 5QSTgVx`\g$Zzenb$Q QXe<^j$j$Q elTWQ `MY X TgQ[ Y TWQm&ZiT^xm4QœY X—Rvg$Y 3 g—TgQ @ Y efQ L Zc[ ^ZzTWQ `\b$ZzeAQ `rVBX TgQ L VB[ ^M5nQ TWV cb QE>[ [ Q ` @LV 3 9ievZcX`Zc[ [ .N&-A\0 4.@71r+&†*1(-.ƒ91gLI/.[>6(+b t\ny(+oqt¡9i9)0}d-.=*+&†*1(-0…96)(q._7:9.=&-.4)bJ.[. >-w<[.B4ŒA 9w.)&)A\tN4S(+*14)()0…9.@<[tgA <z.]N<}*1./.=0k>q7=.4q4+5t dmb†.E]./(+0ˆ9Y4_u65+.+*1uY.[(+4_.w5E5W7†>)7@0k>+9w<[.-464-5y4)<[..BA >19wA\4S0‹A\4)*)]y(N0…./.x(q.9wt 4i5yn gX9i0~&).14-.6 u E |Ÿ3f% 0….=&1A <JA <Š<@>).=<-r1n (+bf*+t .1*1ui.[.:9w<x4-g<[9i.S0…t .=7@&-9w.=t >q71(+>6t6t (-b†._.Nž)4)A\4)567S<|(+9.1.1<Š4-. £+nJ%bJ.J% i™cA <J7@9w4-<[.17q0„()&c]NA .=0…&).0a>N.Nv.=(+&-b†.N4-4-.mt¡>)7@./A\b†.:‘@]6(+d|(N4q.10k>q0….BA 9./4y9.1bf._(-vw.}(+h€t)(+A ._5w.=.=./w.x5YA <Š71>-<Š<”A 9w4y(+‘19w>_.=.1(+4q4)5Y5EA r A <c Ã0„(17:9.564.=0„5W&)5. 7@9w4-<[‡L.[0…71(+.S4qbc5f(q.x0….1Kt+()bJ<z9Yg5N9w.N.< 7@A <c96</*1.=4y&-.14q()5P<[<:5i>6A bJ .14-*-.|(q7:7=(+.BA 9w4-<Sbc(q5N.Œ.=&)&)./..`.1bft dEb†>-._9EA.10…A\t<T5i5wA\4)>6]S0‹A\914-g]c.1.@7qr+&N*1A\._.|t¡>+(+bS4qA\54+>656bŒ.NA\0a4q./>N.J.@.-0…5P.

qA\0 .*@d+0‹A ].Tg$Y eC5nQSTgVB`\Y e@Ze2j$VBVx` ZeTgQ 3 V85 5VBX/5nQSTgVB` D :zY h-diVB^aXVzRtVhDZcXzdzVBXQnR@gV\^elQnTg$Y efTWQ 3 gxX$Y ]_^Q 7c[ QiZelQnTWQ[ [ 5nQZcbcVB^zT Y 2T D N  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9. ?D F@gQZc^zTgVcm-`cVBQ evXVTE9XViRpVh~ZcXzdiVBXQ RvgVa^elQ Tg$Y e 5QSTgVB`kZcX`TgQm/QSh.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.V$m/Q—Y e@XVT `BY e 3 ^eAelQ `Y X Tg$Y enbcVxV89MDvP-Q L Qm4TgQ[ Q ele .&-.

6n ¢~nMEL9P(NA\0‹‰)]6()<|A <S*10….€A\4y.Wt A v.=&).@.BA 9w4s7:(+4P‘1.[(+tYA <c0….14-./9W]6(-.@.Chapter 7.:]wt .[(+t\n “nMEL9W<[9wt A 5iA ._(q71&-.10?bJ<†A\4‰"._vw>)(-. pQ2 Diagram Calculations plunger location liquid metal reaches to the venting system starging filling the cavity { liquid metal pressure at the plunger tip or the hydralic pressure cavity filling io A ]._7=.>+0…./.mt A vw>1A 5b†.10?4-9w>6t¡ A <z./.-5“n “n X &-.:<Š.Sɓn “¥ y R{ hNQTsy N aU wI} N w T NQP U $P?N$ O{ } U “nc•m(+4-dy.>NA 5bJ./.-5W.W4).

=&-. .4S9Y7:7q>+0…<z5w>+0A\4)]m.BA 9.w7_(-.

BA\*iu 1u“7_(+4E‘1.:5 -.B(+A\4)t (+] 4)7:b†.[(NA\4-.ShJ&NA 7q&s7_(+4P‘1.[(+tNl.*:d60‹A ].P—‹<Bv./. 7@9.=&-.=&)."t¡ A\4)]“n “n X &-.m*10a.-(+5t 7q>+g9it (-0|._<[.m.[(+t~*10a.>NA 5^b†._.=&)&).cl.&-|.4Yui.mb†(NA\4P0….ˆ._(N0'0a.f.khT.Pt A v./q9Ã(+t¡>-‘1.=&).9)h˜0„(-.@5 ).:h<[<:0…>6(-0….=&)._.y(-.     —kÉwn¤£-™ Ã&).Œ(Ž91g†<[.9)hA <JA\4f.*10…9). 0….:.|()<[<@>+bf*-.=rN&)A\.^A\4-7_.s <:(+t .>q(10…. (-.Pt ()<[._<[<:>60….ybf<@>+&)b 91.ˆ T.=&-.BA.=(-&-..3.14y._.@4{.=&-.Wb†.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ … Time      '     .e7:56(+.1>-0adš<=A\4-<[] .@.+ n X &) .=&-._5i™@u  n hJ0‹A .[(+4q7@.6¥ . .-5‘@dy.:4q.:.chJ&NA 7q&s7_(+4Z‘1.P*6t¡>+4)]N.ˆ.^0„7@7:.:<=A </.108.Œ0?>+464)./.4)<@&NA\*m‘1.: <m.S<:&-9N.10ˆn ɓn $t A\4).=. \ A  bc(_rNA\bf>+b˜l.17:4Œ7:9i()0…< 5YA\4-]W.6(qn 7q&NX A\4-&-.BA\*  bc4y(_.Nt (-.e<@&) 91 .^.s(-.y7:()<[.€. (+4)5X .6u (+4q5ml._<[<:>60….[.9)h$0„(-.`<@t ./9Z.@<:)>6.BA 9.@).=&).=&).=&)&)./9m. q(+t¡>) .N0"./.-5EA\4f.c.W*+t¡>64)]N.@.f5YA .BA\4-]b†(q71&1A\4).BA 9.10….()</‘q.f(-./.^7Z5Yg9iA . {} u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s./.N0k‘1by./.x*1<@0a._t .[(NA\4-.

_&)7@.1b†.@t .=t &)9Y.kA\bsd-91n g0>6b˜X &-l.E.N4)t 9i.-]P5Ž.Section 7.  —kÉwn 6™ hJ&)X.2.š 9) h$b†q(_0„(+(-r6t¡.15m)0?.1<Š<S0–€+hJ<Š.B4mA 9.1.Œt<@(N&)0a.-91( ..:-*6.Wu >6A b<†56-9.6.BbfA (_9.N.kdd^bJ7@9w./A\>)bf.t¡>+7q4-0…]69N. >)|0<_u+a.10…&+.f.0a.E7-A ._.=4q&-(+./.=*1&).1.1.=&).W4q(-.rN*-4m.?<:dŒ&-9N9N.fg'<@.ebS. The “common” pQ2 diagram @dN<56tA.._<[.=t&-..=&)AA\<Œ.:.=h|&)A.P7)‘@A .@.-()bf<@‘N>+A\04-A\4).

".WA\4fbf7@919w>6gLbfb ..kX d^.y</.B9i(_A 0ar69.BA*19./.14q]6037=./9Z(Ebc(_rNA\bf>+b l._t5P(10…()]N<.:<x( 5Yb†A  ~(_r6.N‘@0"df5Y.=&q*6(-t¡>+.m .€<@&)9)hJ4P‘@df./.Œ— +™3(+4q5W5iA  ._5i™@n 4).š.N0a4_<[.†7_()</..d9._(-.J5YA .š>+€~4)bJb†7@.14)08]NA <Œ(N. 5Y‡LA 9)(+hTbJX .Œ.10"7q0….fdE7:*1(+9N4E<[<=‘1A\‘6.†4)._<[<@>+0….S(+()t¡<€.1>+A t <z9Y4)7@7)(s.[(N0¤.=*+&)*+t.†.P— 6™€.N0a.14-.‘-41A <SA 9N9w(Wg€>-<`.N0ˆ0Tb†u~—k.4J9Ng".0„(+b () <† A .@hÃ7:9.BA 9.<@0„(:>+hJ‘)<Š4s7q0‹9wA\*-4Z.N4)0Vgu5Ž9i 0„.-A\bf(1b†™@>+n (_bÆr6X A\&-bfl.BA\4)]Pb†(q71&1A\4)._5Z()< esA\4 oiA ]w>60….N4-9N.kA9.10`*10a.sɓn “n X &).9)h0…(-.:A\4).Pt A\4)..1.E—‹<Švw>q(10….N()4-<z9N(m./>6.c5.^.69) n h ›0„(-<:.@&).Œ9)>+hÆ*6bt¡>+0…*+4)(-t¡]N.=A &)(+.NA\0abf.=t¡rP>+*+4-t¡gˆ>+]6>64-.=(N(_&-r60a.y0L5N&).&)./.bf‘NA\4q(-././b†.=&).N4_>+.|b$t A\4)l.19w5Yt 4i9YA n(+7)bJA ._<[<:>60….@&)).b†n (_rNA\bs>6b *N0a.=7@&-../.b (Z&NA ].1.s(+.J(+4q5Œ(y5YA  ~./.‚J4yƒ.N4_.N0…0L(./<zgˆ0…9.@.€(+t A\4)4_.B)08A .†<Š(+bJ.=g‹(N&-gˆ0/.N0}.=&-.10~5YA (+bJ.Wt A\4).st .:._)(Pgˆ.BA .6n ]“5YnA ()].10L<:&-*+9)t¡>6h†4)4W]N.ŒbJt.1.€*+t¡>+4-]6./.^.10….f5N./.

@(+.BA <3A919wg†.1(+.=./A.N]6&q*1./0a.B]i‘1A (+._(N0‹A\4-]Œ9.1.1 ~A 4-(+.N9iA  0y0./4).N5.-91.TbJ0a.:<Š-.sA\4_A g.y.N.4)0….N0A q(-.B&)0„A 9._0a<<[<-7qu1t.N.B7@A\&).=bJ&-&).š9s.y7=<Œ.=. t¡bJ*69Nt¡>+<[4).p(yt¡>+0a5i4-.|A\t¡4)d†<Š]^(+.BA 9.-5s9w4-.N.:bJuJ.J&)4).1<_.c5N94)91.(q(+7=4)4).S5N. 0n hT*+t¡./.c.^5Œg~A\gˆ.=<x&-(+.=&-&-.[n ()(+<[X4q.+.z0„*6.=b$&)*+._&q7@(-.']N5ig.Nt .N9Y4 7-A .:7qKc<:&N>6gˆA\4-0‹t .4sA\4S.=71&)&-.s.:g9i0kbJ.=40a&-9w./™Œt¡9y>+5N4-7q.t]P()Iˆbc<E5w0a(q0…d6./9w.?A dfgfA.=.p*6<Št¡(+>+bJ4-]6.1bJ 0 1.J4).xA .1n 05i A .`]NA\.=&-.N.4c.:<[. 91>)g'<[.x.:.+u+<”A\4q7@.=A .SA <Œ(+*6bJ9.BA 9.|hT.N(N0¤0….@5Yr-A71..104-4q]65i5N.›kn E–0…._. Ã<”A\bf*+t A .1 4 0n X7@‘19w.:9in 0?b†(-.1./<L]N.t¡>+.14_0yq(17@0‹9wA (+4)4-5Y.15Y—k0…5YA .:.)>6A 4)]w]N&_.:4.=&1A <JbJ9Y5N.†..1-t .:4|<Š71h€<[&).7:]N (+.@4_>).:uz0w).4Œ&)()<†4)9Z‘1.=]N0…&-.=(N&NA\Ab <€*N.N(+A\4_t¡64)..Ž<Šh†*+(+&)t¡bJ>6(-._]6A <”.J.BA\A 4s9.4-.:<P]6h†(N0„&-5f.1A </0ˆ7:.Nt19i0}0a.

_.. . +™   —kÉwn 6™ hJ&)._5Œg9i0„7@.[(NA\t <JA\4f<[.BA 9w4sÉwn ¢“n Z*q()]N.S9w4y.WbJ9i0a..c<:>6‘)<Š710A\*- .y56.@.1t 56<c—k<[.m‘)(+t (+4q7@.10….cdNA .=&-.W0…9Y5N.-7=.

/9i0ˆn L4MONIPpRT_UsXEY ©} ª\°N¯?°P¬+¯|µ+ªª ¬¹Pf¯?°+®-®Œ¯?®_­i±L±?¨i®B´B¹Š¹:fn¸Nm9±kea®mg t¬+k`¯c¬N¯?«+°+µ®Œ©}­.14)91.bsbJ9. /I 7@9.y(q7=.=&-.§\ª\¸N¯?°mh« `“¬f®:±J­.c.4KZ*N‚ ƒ 5iA ()]w0…(+b % A <z56.=&-./.=>q(-._<x.Æ56.§\¯?¸Nª ­Ã«a`~©}®:±'°+®:µ+«pª ¬ f¯?°+®-®s¯?®_­i±±? ®B¹Š¹:¸N~±k®m¨i´B¬+fn¯Sm_f¯?°+oI®mg 0¬Nk³- ¯ˆ¸q¬+¯‹¨N±|ª ?¹ eQf?g €1¬q±„*¹ k  $     * # #  # # N # # vAw T_xzy|{ wn} ¸Q€q¹:¯?ª\¯ˆ¸+¯?ª¡«h`^¯?°+®Sµ1¬+¯‹¬Pª¡«i¯‹¨Z®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \+c+ª¡®_§¡µ)¹     Ig  k   ’¤4f.

"4)._5P()<  $%$ É.£  !#"m4QzV$Zz`rm/QTm/gQ Q eAQiZV m )   —kÉwn ¢+™ .

qA\0 .Qm/Q Q'&(&xTWVœTgQ 7 ZA7cQm VBX 3 3 85 5  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ *) ƒ 7 VBX $7 Zzj$Q .   gaY e XQ Qi`rVBX—Tg$Y e Zze?7$Q 3 T2D QXzT 5Z`cQ—b dam/QSh.&-.*@d+0‹A ].+*- -D 7:9.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.

yÉwn w¥ OU w PSP wI}s nU . pQ2 Diagram Calculations Pmax 2 smaller plunger 2 1 2 2 A 3 CD 2 Q= ρ Pmax 2 Qmax io A ]w>60….Chapter 7.

@g9i0…. { wI} ./ q.=&).c. A <|(+t <[9Z56.BAE–9.10….9N4 .6n ui.

BA\t A ž-A\4)]”".`.cl.f&)£ .y./.@.169)A ™./..f(-.y7:(+4P‘1."4)._5P()<|(m7@9w4-<[.=&-.@).N0k4)9.y]+(-.>+t¡ A <€.@.=1X&-0a.=ri*10….9)h˜0…(-.[(+4_.[(+t 1n|28._5P()<   —kÉwn 6™ .f7_(-l.xg9i08.10adEb†._vw>)( —kÉwn 6™  X &-.:<Š<[.

/bJ.=(m0a0„.|.B&)0xA ._<c0„(-(-A.W9wA <f4mt A vwA\9N4->1g'<=A A5._0…0…5E.=./9i.=A\4)4P&)</.f(+gˆ9N4->6<[g–4qg7=.=5Y0…0„A.ŒA .1.N4).1.A 9.B.|<S>+.1.&-4NbJ.?h yd_u“5N0…(+(-.=.=].=.=.P5m9.=..@(- g.1./7_.1..St 9i.S4-.*1&)4).y&q&-(-.N(-&-bf.

=‘1>+&).j”.N(+A\4m0…4Z(-.<[<:>+‡–>60…(-9)b†.1(+(+bf4-ti.BhT.f0….=96&)71</.6()nm5.†*17_.N7:.[.:._A 9w.:5P-4P.w./7:.N(+910Vt¡bJugT.=.W.x.

yt¡4)A\—4)</.=[5.Nt 0‹A 0a5iA\.g <.:4-A g."0¤9..[]Z(+7q4-9Nj .9w&->+.

Buip.=(-..=&)4E.w]š9i7_0a.+&-.A 9.

=A9Y.N.]{A\4-t¡>+<=*1bJA ].".†t¡A <ŒA\)4-9..:04NA.

:<E¥._<mB£ t .f7:.y4t A v.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 0/ .:4)4-<Š]N.NA <Z.fh˜&1—A ./A\.7_bJ(+>N4ZA 965</‘1.:<[<cbS.7q4)71&</&).|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.[<[<Š(+<:.1.w05ÃA 7:7c(+—l.@()().-4-5W<=bfA .    —kÉwn É6™  %  $  8N 5 0_": ( !/(+ 5 ! 0.sbJ.=A\t¡&qA(+<Š.e<@>q0?7q>6&Y4+uL4).e.1: 0 !45i":4 :&% :&1/C+(  %  N    BV ^c[ `M[ Y 9<QnTWV [ QiZm2X—R@gV 3 Z<5QxVB^zTfR@Y Tg—Tg$Y e 3 [ Q L Qm \Y `cQiZ D elQ QeAQ 3 TAY VBX-D H 7Zj$Q -D m/QiZ` 5V$m/QZcb$VB^zT Y TvY X @~gZA7zTWQm -D F@gQ—Zc^zTgVcm~R <h.=710…&)&Ž(-.4-h†9).&-.=0&-™ ._4t7@w9wn¤4)£ 56<B™:Jn A\4P '.*:d60‹A ].:t>6<P5NbJ.k7@>qdE9.V$m!5nVcm/Q `xQSTlZ$Y [ e 7@9.[(+(+t .=<Œ&-.

Section 7.yÉwn ¢“¥ N }  N. The “common” pQ2 diagram Pmax Q max ∼ 1 2 ∼ DP 2 DP Pmax Q max oiA ]w>60….2.

?hT9P .B7@A 9w.64Œu.=&Œ. —kÉwn 6™    D1 P w UaT       L4MONIPpRT_UsX~    ._ vw>)(-.hTA < .=&-.W&)(-).y.BA 9w4-<S—?Éwn¤£-™€(+4q5Ž—?Éwn 6™`h€A .1>_4q.khT9>+46jN4-9)h†4-<S—l(+4q5 _™xg9i08h†&1A 71&f.(N x } yƒ{ wI} w y OU ROT9x } nU {ENQPSUayƒU jN$ w { } y w w PSP wI} <[9w‡Lt¡.

?¯ °6 ®W°N¬+´¤¯€¨+g §¡ ª ¹P¨i ©'¯? °+ª¡«a®f`š­ik|¬)±k±?®”¬N®u¹[«+¹_`~µ^¸1ª_±?^=¯?®m®_°+« ¬+®js¯3`w­w§¡¬+ª ·Y§\¯?¸1®y¸1«hª¡`“¬qµ ±k®_®@f±J¬ ®)¯?ª¯‹­ ¬N§ Z Sf¬+®)¯‹¯?¬N®:±?§g ª ¬N¹@ª¡§ µ6 ªk®¹f\ z¬N§\¯?¸ °6¹=f‰®® ª¡«iN¸¨i© ±¬+¯? ®m¹s ¬N ±?«+®:µS³=¨ `.¬+f¯? ®®_^@«6®:µ+§ ®:¨.Kµ ³:ª\¯^Bc¬N §\©}¸N ®y°+®:¨Y« ´ h f m ono Z   \.

m Z*hm \  ! vAw T_xzy|{ wn} #" L¯?ª¡§ ª qª¡«h`®_·i¸q¬+¯?ª ¨+« $ .

') ' +.0/ 1 ' +* '    Zm o\ °+® N¨i©›±‹¬+¯?®c³@¬N«€Y®c¨ €Y¯‹¬Nª¡«+®:µS€ c¸+¯?ª¡§ ª qª¡« ®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \  É  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ $  %  .   .qA\0  .*@d+0‹A ].³:ª\¯ cZ³=¬N«€ cW¨ €Y¯‹¬Nª¡«6®_µ ¸+¯?ª¡§ ª qª¡«a`e®:·Y¸q¬+¯?ª ¨+« $ $   h`  %    .&-. &%  (') +*  -.¬+¯?®^@®:§ ¨. ?€ c  ¯?°6®$`.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s. 7:9.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations L4MONQPSROT9U X ”® ­~®=¬+¯8­Y±k®.

:56<-.=.BbJ9wA 9w4-<4|.BrqA 9w(+4fbyhJA\4-&).ÁMyÂÃI–ÄS½ 8RxM MPH OŒUV¿ PKN¿ (.BtA 9._(+9.56‘1>N.vw4-4)>).BAi&9.=~>)bJ5YA9Y.[7@(+.10?914)*1g|9.?bJ]whTt.:A\4m.b†.=(-&-.[(+4q5e9.1nJt+‡L).=&-&-A .9wt >qdpbf(-bJ. t A 5YIˆA .A <P<'I/9.f(+vwt¡.¸_¹†® ‚N¬ †­w§¡®s©}ª\¯?° ±¬N«h`“ª¡«h`Ž´…±¨ f m ¯‹¨fnm mµ6±‹¬6© ¬Pµ+ª ¬ `“±‹¬ vAw T9xzy|{ wn} ¸N«+µ6®_±T³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i« ZD ÄS½ ¼|¿yÀ?UVOmUkI.:K<[.>).._(N5~b†A\nT4^(-2T.=&q(-.=&-.BA .1™.=9.=9w&)64..1¥P(-0?.1bft+)*-(+.k<sd_hTu1hT9i.N>+.17@.W.^=ª ¨.=&-(+.>-A .1’\4e4).bJ9Y5N./.1.14-.Nt¡0+.:..4)](+4q5^569š4)91.@rq(+b†(+4_(qdby56A\.=4)&)t¡56.:9w1bfA 9wbJ>-<€9w4<[.fbJ()9Y<Š<@56>+.6.B4)(-A 9w5{.{bJ(+4ft 9YA v.J. *NIˆ0a7@.1.1<S0?&)by(+A *)<[<”<€A\4)h†]E&-.@.c</.:9›.Žb†.:-.m</(-."456.=..?7@dŒ9wbf91gLbJ./4).9.-7@4+v.B9wA 4Ž9.414.=&).Nt"A <chJ0…9.< ).W(N0…].yA t\5uL4).N4eA g3.[7:.14-t.0…&)]14).BhJ0?A 9w>)&N7@4 A 7q.1(+0…t .Œ.=&-(+.6A 5u.dc</.=u€>6*_(+4q./().4P<[9w>64q5e<Š7)A .-.|.=&-&-._.€0….=™LK &)7:./b†tz.15“4 n i9.=.14-<[0‹g<:A 9i(+>60at\bs.ŽA\914š% g~›._<|</.A 5P4)<`9i0`h3*1().

_)()(N<Š0¤dN9.N0a<€(+4q5P7q&). g .@rq(+byA\4)(-. ( /:/.0a.ShJ&q(-.:./9Œ.s56(+.4).14-t}df<@&)q9.-()</<[.BA 9w4sA <|569./9W<[. 5(:65 .x>q7@9N._<_u A0a.=./X .1&)0'.m‘@dyq(10ad1A\4)]e*q(10„(+bJ.y.@. ! 1/#/(+(/C+.Nu`0 .=&-.1A\0…4Œ.N4y.N*14)0…569i<€5w>qhJ7@&).@g9i9i0„0…5N.=0…./&19eA <e&)b†(-)9i._<@q>+(+t .J&q(+*6*1. 5S5<5 5 0 7/(C+:&% C !.=0….6.W<Z0a(p.% :4:&5 1/! 02* 1 i! 5 7c._. (/*214! *./t¡<|>-.A\4q4)(+]Z‘6(+t .16! 1.0a.P.B9wA\t¡4)x(+&)‘+()t .w7P*10‹A\4)7)A\*6t .e4_d. *.+n *1w0…9Y(N5.C!/ ! 0._71j)A\4-]Œ. ( 9  .=.(+>+t¡>-t 5.@.14q56<_n  5! 1/0B(/5 7/.(+4)A gŒ5PA ./.1<e4s0….1*)4q(N560…(+<_b†n .

 .

 .

 .

=n É+&)™x. :>A@K8 CD. 48K7 21"7EH" ’k<}ɓ.=.-b†(+t¡()dJ<[< <Š(-‹.[(-().W0a.=(+&qt (-(+./<Š.      / *   +'*)+'-.S</b†.$J 3 .c&).34q7@.B-A9w<i.:<`<x‘q.$363.

=&N4A <S% *19i.BA 9.@4qr+5i*NA .4 ?Éwn¤£ 6™x7_(+4P‘1.BA 9w4 ?Éwn¤£-™:u“A .4 kÉwn 6™   Ad1\4mYA .4-]P4)</._bJ5s.Z.f(+bSA <zA\4).y<@&)9)hJ4S.BAA 9w<S4Z.NdZ0A.t¡>6.=&).bf4)bJ</.y71&)(N0…(q7@.BA 9.W7:X 9.t.s.=>-.4->q._65 ™ ?Éwn¤B£ 6™   oi0…9.ktd1š™†œq‘q./.-v.=7:r1.=<[.:&1nA <x*19YA\4_.x7_(+4P‘1./n .N9“()t 5Nu"<Š<<@h†>+&)bf(-*_.BA .[9w(+464-Ks..zrNA . .€7:(+4P‘1.BA\4-]m.-v.1.[(+v.B0a.=4q&)56.B>)A 9w5N4Zds9.:._5EA\4-.1t 5~u ?Éwn¤£ 6™    ’ .<y4 <[.1Iˆ0–7:7:9.BA\(t A ž-7@A\9.>q(-.sA <f(+7:4Œ9.@(+.x.c(-.=&)£ ./9m..Wb†(q7q&NA\4-.9.=0…(+4)</g9i0?bJ.|A <[5Ng„.>q(-.`5NbJ._vw>)(-.BA 9.  ?Éwn¤£N£-™ >6‘)</.=&q(-.b˜.=.=&)(-.9P4q5i<[A .N9Y4-56<=A.4 ?Éwn¤B£ 6™3dNA .B()A 9.B..+A\u~4€>6._A 9w<[4<”A 9w4f%8g(+9i4e0}% % nc‘128.BA 76ui.>q(-.[k(-Éw.-.S.4 kɓn\£6£-™€A\4-./t <'(+4).†<Št (-.=)&1./A\4-9e._vw>q(-./9    " ?Éwn¤B£ 6™      $   $  N  J  $   $  $ !   " #  $  #     $ 0 - .10‹A </.@.BA 9.y<@&)9)hJ4S.:n v.

.

7@9.*:d60‹A ].&-.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ B .|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.

kdz(N0…91.1.=7:( &)._91()g <[.:9.0…9.@b†.:<s./.W]6(-.:56bJ9N.N0a.Œ5iA (+b†.=56&q(+.9ib†0z4K()(+<[t¡bJ\<Œu 9Y‘q.*+*19N<”A .Section 7.:.@.@7:.=A].†t\u'4)._(Yu  n XX 9e&).NA\0k4-b ._.1-.–(|% 7:9.bfb†9.=9.10a91)7_g|(-().10*1&1A\4q.4)</.=0„&)(-.=&-.8‘1(+.N.EA\4q5N.69wnÃt (-4W.&q.ŒA .B<[% A.(+0Vu34)t\u~</A\4e.[9.[<[(+.=&).@.< .@.B)‚ A 9.md.N4_. b†A <Œ(Iˆ7:V*19i9.[(N A\4y .0|bf‘q()b†(+<[‘6<@9./(N.. The validity of the “common” diagram T7_7@9i0„5iA\4)]Z.4K *1‚ ƒ 5YA ()].4)./t .=*1&)9N.4K^b†9i56. I/7@9wbfbJ9.=&-.=.g9.B(-A 9.1t u (+4q5 (N0a.Tb†.S.=&-A\A 4.Œ.10?0…9.P..>)<_n $  .69w4qu"7@bf.@0„(-)(+..0„(+b ()<Š<@>+bJ.:9w<-4pn 56*NX./&)0….bs4)</>-.=&).šb†()<[< q7@b†9w(+(+t¡4->-4-<Š.0…. <_g9iu–I/0…9.W bc ()<[<S ‘q(+A <`t (+4)4)917:._b5Ž.f4)(s5fgˆA >+<}4)(z7@gˆ.m&-bJ.B>+A 9.W% A <m(Ž7:9./9 .4)4Œ7@.y.y<Š<”]6A\‘N(-A\./.3.10*q(1n 0„(+wbJA\4).>+t 4debfKš4)*-*N.[(+4-. n Iˆ7:9.1(-t (+.1A <c7-4qA\56N*+<cAt 9.&-9i4E.`9N gL[.fA .=(Y&)u .=<”&-™@.†91gT.14q5N.=.=&)(-./.=.7@.S4zt .c4-.1ƒ 4Ž03(qA 5Y<s7qA &N().=0‹A 7:(+t¡ de9.W(10….E.B•sA .N*1.

 ..

 L4MONIPpRT_UsX V §~¨Y¹=³@®y¬+¯?¯?ª °+¨+®c«[ª¡Z$«i´¤e ¨N\+± S`w¬+¬+¯?¯?®ª ¨+«W\†´…±­.fɓn “¥ É   x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ N.\Œ§¡® ©}h°+m W®:«P¬N«6µ+µWª ¹=³_³:°1°+¬q®:±h³ `~rW®S©'³=¨.¨ §\¸N«h`“ƒ® ‚1®:±3¬ c¯?ª ­Q­.>+0a.°1¬+® s³¯}°N:¬-ª¡®_­+«i­~¯}®:ª «+¹ ®:^”µE¬q±k¯‹ª¡¨E®_µ ¯?°6®N¨i©{f m ±‹n¬+b ¯?f ®†m ¬+¯T¯V© ¨ vAw T_xzy|{ wn} ¸1«+µ6®_±'³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i«   !  P oYA ].

qA\0 .&-.*@d+0‹A ].|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.( y w DU ƒ UhT w a NQyƒU A1 7:9.

fÉwn w¥ +'*)+' 86>A@B8 > |84J 4: |821K:I.$JK1 .>+0…. pQ2 Diagram Calculations Pbar oiA ].Chapter 7.

"798 N$.

y w D U ƒ UhT w h N.

_.-bJ>+5pt ..:<x’¤4†h€<ŠA._5ZA\4y.-bS7@4J9wA\9N4)4)g.|7:Iˆ9.=)0„(N(-0.€<=0…A .bfbJ9w46Ks.=&)4c(-A.@  ._0~<z5Y5iA 0…7=.BA(+9.@9i&-.BA 9._g87=(+.=&-.:(-<`.f0a.E.B<[(+A 9.=0….: uN.B]NA 9w.N.Sg9.19Y4q7:*65671t¡>+<s>64)0…*1<3]N0….=.3=T34.?56hT. <T.-<:0a(Y.yƒU A3 X1ELA 9f9w9)h$t .1. 4q9f56k<Š<37@.t¡ 9)h€A\4)]s<Š.y(N(-.= ‘+0….S()91<'g <@&)9) hJ 4€ .| .T=CED= #   .=.€5š.A ž@4). Iˆ7:9.=&).BA 9w.|</./0….=(-r1.:.:0a*+._7@._7=.:u1&-u"hTd-(1./.J.=&-*)&q./.J. .4Yn    :.=7@&s.=&-(N0….=0¤&)t dc(:.=.s7@q<z(N.-A .10wb†<”9.:9i(+.:.:]6tw./(+<@.1()./A ./.@56.4P4JA\Éw4)n 71s0a.=<'&-0….1ndŒ0ˆX u.s.7@9i9wbf0 bf*qbJ(10‹9w™3A <[469w(+Ke4)4y5fb†‘1.N(-(N4|.14q5N<JA <|5YA <Š7q>)<[<Š.L()<[h3.c0?4)0…A 5y._._()5~<Šn3.=&)&-.->6u(+b†t-(+.=.J.N4 0“5YkÉwA (+n 6bJ™z.1t.=r1(+A\bS4q7qA\4)0…./<_‘@.Š4-&-™ d.}n 91g} vw*+>)t¡>6(-4).:A .fh`.3 T=13€Dy= D E: io A\ 0…</ .

q.=n&q(-.ˆ._5A <(+4›A\4B. 7_(+4 (-.[(NA\4). (+t¡>-.

/.bfbJ9w46KÃb†9i56.^q(+t¡>-.:g9)9ihJ0a./9{.=()&-<€.N<@0a&). Iˆ7:9. k(q7:7:9i0…5YA\4)] ."4NA . q X . 4ŒA\4Z`oiA <LA ]wA\4B>6.1t ™ ) & ^ .=&-.

1()0„< (+.-/&/€"•102'3& "$#% &(' )+*|{}   -D H ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ &% ."0….}&NA )<S._.f4NA ._5710aA.=ti&-7_.N0+A\4)56._t¡<z>+4-7_]6(+./.-g–().€()<[*+.=.-u6()<Š<[.=r1.=<[&-.:)< .@.Tn Éw()n < zhT0?._5PX h€&).?d_t u .1j1t 9Y4-7-9)A h†./bS.su1A\4-4)9)71hS0a./Éw.1bJt¡\n.yA (+bJ.'A .<  #  #  $ & T@Zc[ eAVœ`xQ nVBXelTm&ZiTWQie@TgZzTfTgQ 5 L Zc[ ^QnVh XQ L Qm 3 cZ XQ 3 Q Q ` È­ÉšÊ Î  Í ȭɚÊ È­ÉšÊ q  º! d ] u wu“‘@dEŸ.&ˆna.@(+.:._56]N .14P065Y‘1.=]6&y(-.

Section 7.3. The validity of the “common” diagram P1 Q ∼ 1 2 ∼ DP 2 DP ∼ 1 DP P1 u3 Q yÉ É ' & 0  R |U .

.

x|UqN.

y+y OUqROT9x } nU $yƒ{9R x } yƒ{ wI} w ROT9x } nU {ENQPSU y|U    Ay OU w  N.

y|U.

 D1 ON } y OU nNQyƒU IUaT w _{ y .

 $ N$.

$N  * & 0 .

>=137.3= D A: ? “.3 ?A? = < DL:.+- .3€D D !#" 0$*M -$%&' 0 * )2-+*(' -$% "$#  /0 &*)2-+* ' # ' . -/& 0 & 0 - ' * ' "  = .% % & # .3 A: .//' *7612 $ :9 ) 0 >$ 0 & "$# 4 * - *  .T= T=13WD= D A:   Ä:." ) '81. < =137= ./0 0132 -$32) 0 " 0 * ) 0 % 04 0 &5) 0 #!" ' *76 " - .

" * 0 &(' * ' " * )+0. 0C) 0 # =9 #!" ' *7612D $ 0$*&2 .0. ' * ) * ) 0= < -' ." ) 0&HG$0/& # &JI I LK ( 9 MNA )+0/& 0&+ # & 022* ) 0.% % & # .?@BA) 0 )16 & - ' " % ' * # - # ) -$ * # ' # )+0 ." ) '8 0 " ) -/& .&(' ) '8$ % & 01%@ & 02 ." " # &E!'8$ * # * ) 0F' .

+0/&O.

% % & # ." )/'8$RG$0/& # 0$*&2/0 0 &E6 #S * -/'8 01+ & # ' * ) 0C>6$ * 0.6P@ % % 6* # * ) 0Q>6$ * 0' ' .

//' * 0) 0 #!" ' *76 - T.    0 ' $. '8 " 0 0$*' '8 0 " *'8 '81.//' * 0.3= D A:Z? . & -+* 0 A )/' " - # * 0X W ' * '8 # & # &7 # & % 0 & ) .% # 0 " - % & ## + * )+0 #% % # ' * 0 .^ S - - " 0 & 01_ '3& 0' 0+* ' #S Ä:.' ' 1'81.3 Y A: .//' * 0VU # .

* ) 0 % & 0&^@ & 0 -+* % 04 0 & * ' % 2 I -$Y -+* 0=) 0 #!" ' *7612`Dba.3 ?? []\ %@' 8' $ * )2-+* * ) F * -/'8 0132.’.

2 '8 " & 0+-$ 0 - " - & 0 . 6g@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0." ) '84./ ' 7* 612 ) 0 I 9dc * ) 0eD`a 9dc ? ) 0 * )+0 % 0$/0/&H' -' 0 * 0 & ' & 01 " 013fA) 0 & 0@+ # & 02 * )+0 0 0 E& .

' ) -$* #CS 0 .'84."$# $ * -+* 0.//' *h6 -$%@' '8$.

+0/&O.

6g!' % ' % -+* ' # 22." *X -0 6 *) 0 !' % ' % -+* ' # '8 " & 0 -$ 0& ' * ) % 0$/0/&/!' -' 0 * 0 & '8C' # * & -4 0&i?gj # 0@) 0 &-2 * )+0 0 0 &E6& % % 6 * #lk m&nio p o rq8p0s k t mEuXt u@v p0w o8v x s . ' _/' Y' 0$* - ?P>6$ * 0.

//' * 0 -' # *^? -$ * )+0 k m&xrt s s t y o8k t mOuioOu x4z p8{ mO|8t k } . *)V 0 %64 * 0 ' " ) # 6 * )+0T #  S 0 I X~ D . 0 0 E& 61* )+ 0 >6$ * .' .

//' *h6 '81.0 ' % & # ) ' 0 % 0$ #  S 0 '81.//' * 0 -+* 0g)+0.

6 * # # #„ -+* * )/' F ' *X2-+* ' # ' . #!" ' *76 ? % 04H!' % ' % -+* ' # . )2-+* )2.   #   Ä:. < [ \ ' ƒ 0 & 0+* @.3 € A: . " ) 0 "„ .% % 0.3T= D A:WCAD DO?B= D A: ?T3 M‚ .

 * # % )16$ ' " -.

_2-+* ' * ' 0&1 # &X0 W -' % 02 * )+0 & 0& ' * - " 0 * # * )+0V ' _ ' ' 0 * - U # . 8' " & 0 -$ 01 )+0.

 * ) 0B -+* 0)+0.

…. #" ' *h6B) 0 #!" ' *76 ' '8 " & 0 -$ 013 \ V&' -0 0 & * ) 0 % 0$/0/&Q!' -' 0 * 0 & * )+0 .

… †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš " #% 6 &(' )+*žŸ  2 .

  .

  2 S 6¡.-/&8£/¤102'3& .&-Q¢.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations P1 2 ρ Qmax 2 2 2 A 3 CD ' & 0 …  I .

 .

&E/0/&* )+0 & 0& ' * .  I Pmax . " 0Lj # @0 ) 0 &-2 * ) 0 0 0 E& 6R@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0' ) -$ -F' 1.W '8'' .E& /0/&* ) 0H -+* 0() 0 !# " ' *76 - * ) 0 .S 8' ' *h64(j 0.

' # /0. ' * ' "    = / A: . 0 " * ' g & 0 . " 02 * )/' * & 0 C+ & # ' * )/' & 0& % .[ \ " "$# r& 8' $ * # * ) 0 "$# '' # .3T= D A:B 3WD.

822* ) 0P -+* 05)+0.

' . & -+* 0 -+** ) 0 -+* 0 '8 " & 0+-$ 0& $. &0 1b  0 -/h& 612 * ) 0& 0V!' -' 0$* &(' " -0 6 #% % # '84 * & 0. #!" ' *76 0 " & 0+-$ 0& ) 0 * ) 0 04 0 &' -' 0$* 0 & '8 " & 0 -$ 0&4 # 4) 0 &E 0 642 * )+0g -+* 0g) 0 #!" ' *76 '8 " & 0+-$ 0& ) 0 * ) 0 % 04 0 & . * R 0 ) 0 #!" ' .*76V 0 *>L -@6 '8 * ) 0 0@W+* & 0' 0 " -$ 0 D #"%$ A )+0/& 0&+ # & 02 * )+0RU # & -+* 0 -+* * )+0 % 0$/0 & * ' % /0 " & 0 $./ ' .' 0$* 0 & % 0 & 0 -$ 0& \ . " " " # &E!'8$* # 04_2-+* ' # … ?* )+0P ' _/' ' 0 * -XU # . 0 08 j # 0@) 0 &-2." "$# &r'8$ * # * )+0 "$# '' # %! !' -$& -'V2!* ) 0 % 0$/0/& " -' # ) 0 # 6 '8 .

'& ' * ) 0 & * ) 0 " # '' # 0 ' -$% S - - " 0 "$# " 0 % *' & # $M2 * .' & # 4 # &* ) C ..3+T+ = * ) D 0 A:.0 < $T/CE0/37& = ) 0yD Z? ' *7 6 ) ?M-4)[*)0* A) 050 ' '84-$./^ ' S* 0 - *- " ' 0 -/-'8  *# -/)'8-$ ' * #-$%0@ W/' -* -'8 )40 6$ '8& -*) ' 0F" %' 0 ' * -%  = #S )/' # ' 02 * k m y q k k o.  /$@ A :6?@..& .„ 0R6 # & % ' "„ %( !' $.{ p0/ t k 1xEt 2 p v p u k % ' % k v p u8x s o s o43 q u |0k t mOu.$ " - # * " # 0@W/' *&.

% . ' " . % #!" #YS # S " ) 0 ' -$^`U # & -+* 0 -+* * ) 0)46$ & - ' " ' 0 # +* ) 0& # / 0 - # ) 4.46 =<>=<>  .p8/ t k 1Xo:9 wOq v p." ' 7* 6 + # &U # & -+* 05j 0 " 023' -$% S - - " 0 " - S 0 #S * -/'8+04M .) 0 * T 0 '84/. ?A@CB8DE@GFDEHJILKMHNAFPOCQSRA@GF(QT@CBQG@VUXWZY  0 & " # $ * &7 " * ' # []\^8_`\aJbc b:d eXfgd cgh7i5_ j k lEm]no^:d pLd p0no^_q8_r sg\. .m53 o*u8x nio0}7.. ' * 0Lj # 0&)+0/&™2 * )+0 # S )2-$g' -1W '8'.

d ntJb.

nunvb:d e_xwyG^8_eVno^_zp]^s8nGp%r _`_]q8_{d p|_}V~.

nt "$#% 6 &(' )+*žŸ  2.

  .

&-5¢. 2 S 6T¡.-/&8£/¤102'3& †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š * .

4.Section 7. The reformed pQ2 diagram  .

  j  A) C 0 ' 0 * ) # S -$ 01 # * ) 0C ' _/' B' 0 * - % & #% 0/& * ' 01 ' ' * )!' -$ & 0 0' 0.

0@6 # ' S 0 & - * )+0C/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 &h 0 &(/01 ' .&-*X¤102'3& -$ . ' "$# '' # 6 -$& 0 .+- " * * ' # # +.. 04 * ) -+* ' .A) 0 -+* ) # & ^¢.#"!$# %&! 2 % %  ')(+* #)# ?@ + * . '8 „ 0/& !$# # / ?(@$. * ' * ) " # '' # 61-$ & 0 01 # 8' :U//' ' 0 " )2- ' "  .

# + U # & 0& ' * - " 0 # +b2) -/& ' # 4 % -/& *>h 01' 0." ) .% % & # . 0& * 01 - #% * '84 - . )+0/& 01* )+0  ' " - " -+* 04 S 6B * '8 ' G+'8$F -+* .

S 0 -+* . *> ? # + * ) 0 &7+0/&™RA) 01-4)2-/'8 .*h6 % ' " -$) -0 0 # +  " - " ) -$/0 -$H' " ) -$ !  .' # 4 * & -+* 01* ) -+* .'81* ) 0F ' * 0/& -+*X & 0 0.

 10 # & ' # & 032i4 * S 6 " ) -$'8$ * ) 0V -+* 0 -/& 0+.% ' „ 0) - ) 0 #% 0.

 '8$?& A )442 * )+0 -$%&' % * ' # # + . 0 !' -$& -' "# # %( " " # # " # # % ' b' ) 0 A) 0 .% * 011'8 * ) ' S ##„ ' * )2-+* 0&)+0/&*6+* ) '8$ ' + % # % ' S 04?N ) #  S 0 % & 01 0+* 01 '8!'8' 0$ ' # 01%L+ # &h'V # =<54<6 7 OCQ B8Q|NHzB98:8 H<. A B @ ) 0 & 0 & 04 " 04 % & 40 " 04.Q>= & _ -+* ' # … ! ? " - S 0 * & -$>+ # &7' 01 '8+* # '8' 0$ ' # 0&^`+ & # ' -$ ? .* )+.% % & # .U & " „ 0/& * ." # $ * -+ *  2 ) ' " ) ' V$ 01 '8 '' - -+* ' 4:"`"@2 ' R *`)2- ' M5j 0/& 0 -%64 * 0' -+* ' /0/& ' )2-+* ' +." ) - .

h 0 0 K I I D{ I ? " ) 0 & 0 . H ON a @L S " (& ' % * ! & 01%& & 02 I DC I # . ' & 0 … ! ?`6/' 0  a D a K O N a @ HJI K HJI K IML D … ! ( ? I … !D% ? )+0.* )+0 -+* 0 -/& 0+. # 0 ' # $ * & -+* 01 * )2-+* * )+0V& -4) ' *76 0&ƒ 0 " *> /. & -+* 02"?'9C? = # ?.& 0T+01 ' !' S 0" \ ^@' 8' $ '8 ' G+8' $=¢0 7& # 0 -' F 10 _2-+* ' # S 0 * 0 0 % # '8 * ! ? # % 04 0 &* ' % - % # '8+* G'? .& "„ 0/& * !$# * 0+- 6g * -+* 0" E .. =+* -+*.

% 04 0 &* ' % 0+* & - " 0 * # &h+0/& >6$ * 0. 0$ ' *76 0 0 &E6= # ^ S 0$* 0 0 % 0$/0/&* ' % - C -+* 0 0XW ' * . ' _ ' B' 0 * . #" ' *h6 # + * ) C 0 ' _/' B' 0 * - * )+0.

' ' -+* 0 + * ) -$ S 0 .

S # * -+*X' # % ) 0 &(' " + # & -/'3&/) 0+* 8' $ # / & )2.0 $) # * ) -+* * )+0 % & 0&%& & 0'8 * ) 0 " -4)/' *h6 " - S 0 -$^@' 011* #TS 0 . ." ' )+0.

 * '8$? % & # )/' '8$) 0+*> .-/&P* ¤ 0 '3&-2z& " „ 0 & * .. RQ #  * 02'8 !$# #)%"S ¢.-/&8£/¤102'3&.&-*X¤102'3&™2V& " „ 0 & * - RQ #  * 0 '8 !D#)# … ?.-+* 0 %¢.& 0 % & # % 0 &7 6/01 ' 01B¢.

A ) ' -$%&' % * ' # '   '&(& ll%s i b." 4.

s i }s i5_w _`nvb8d r pC\^8b ~.p d n d pGp]hc:c:_`pn_xwUT`t{no^_Vi_WV_i_`_ lYX`p _`_ZV.

d s7w!sOV no^_V~ l ]\ _xbw!bJ}s i_w _]nvb:d r _`w!wgd pv\h8pvpod sged < e ^^:b:~n_i … ! # †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.n_i lY[i_xbwXd e{no^_zpv_x\]n d sgej kj k=sge{no^_znoib ep%d n d sge!~:_8i.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš *) " #% 6 &(' )+*žŸ  2 .

  .

-/&8£/¤102'3& .&-Q¢.  2 S 6¡.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations # * )2- ' ) 0 * ) 0g)+0.

) 0 * ) 0@6 -/& 0 % ## &7 6/01 ' +04M2 * ) 0 & -+* ' # # + * )+0 )+0. *>-/& 0 % ## &h 6 0& ' 013 .

 * .-/&8£/¤102'3& 0 * - %¢.-/&-* ¤ 0 '3&-2& " „ 0 & * - Q # ..& 0 -/0 * 0 &7' '8 0& * )+0 S /'8 ˆ % % & 01%@ & 02 I a2 ) ' " ) " - S 0 " - " -+* 01 -$ ' * ' g # 0 '8:¢. * # " & ' * ' " -) 0+* .& 0 .

 -$ -/'3& % # & # ' *h6 ' " & 0 -+* 04 - $) # .S 0.S 0C ' *X -+* ' # F '8 " 0 . * 0 '8 !D#)# … ?&. Vj # 0&)+0/&™2* )/' ' V # * / 01 '3& .  S 0 -4) # ' /04MZ+ * - # ) -$ S 0 0 $) # * ) -+* * ) 0 " )+0." # $ ' 0 & .

' ' " -& 0 .& # 0R &('8$* ) 0H.-/&P*X¤102'3& !$# # ( S ?@ A ) 0 & 01 ' * - " 0 '8 * ) 0:' #  * # ' _ ' ' 0$* - U # /0 % 0 . 0& 0 " * 04 %¢." * ' # $L # # * % -&6 - ' ' . " - *./0 '8$ . # + * )+0 " -4) ' *76 - " - S 0.

" -+ *&2 ' * )2-$. # * ) 0F/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 % -/& * * # 0S % & # " 013 + + * )/' & 01 ' * - " 0 '  ' / ' . * #eS 0 * .„ 0.

" "$# +* " - " -+* '8$ * )+0 * # * - & 01 ' * - " 0'81 * )+0 &7 0 &-! +*T' -46/ 0 # ' 0 * & ' 0112 * ) 0C ' _/' ' 0 * - % -+* ) '8* ) 0C' #  ' 5$) # & *&2 * )+0. '8 * # .

" - * "$# ' % -/& 04 * # * )+0& 01 ' * - " 0 '8 * ) 0 &7+0/& - " - S 0 ' # & 04M j 0 " 02 * ) 0 % & 0&^@ & 0 -+*.& 0 ..  K L K I L ON a 2 " - S 0 @0 W % & 01% 04 '8 * 0 &7'P # + * ) 0g -+* 0g)+0. * ) 0 & 01 ' * - " 0 ' '8$ ' ' .* )+0 -+* 02 I a2 " - S 0C+ 01 0 " * 013NA )$12 04_2 -+* ' # " … !D% ? ' & 01 " 01 * # K K I D { D a Na @ … ! … ? HJI K A) 0 0 0 &E6= # ^12 K D a Na @ L ) 0 & 0 .

-$ & 0 -/& & -$'8$V6/' 0 KI  . % 0 " ' . D a ) 0 &0 … ! ? @ . " &7+0/& 0& ' -$T % 0 " ' . " -+* 0 # ' S '8 '8$ 04_2-+* ' # $ … … ?&2 … ! … ? -$ … ! ?. #" ' *h61-$ ' * )+0 & 0& ' * - " 0 " # 0 " ' 0+*&2& 0 % & 01 0+* '8$ -.

 H  … !D# ? A @ ~ a ~ @  K … $.

V2*8' 0$3* % 01%L+4%5'h' 66* 0  ? @87 K:9.(+* % … !D# ?/8* .=<?> @( <.(0%1. -Y > % +D( <?>\A GC' S > ']* C( < .ZY[.(. K ~ a N 9.>A G > 'CLB ' S > 'D* H > . @FEG&HJI6K!LJM K @SR ?TVUXW K IDT H VU … $6$? O KPLQM " 6 A <?> 3* 6* .. I … $ ! ? ./ > 1$. ? A B!6" # I &%1) 0')(+8* $ 04_-..

( < * ^* .

> > ƒ > Y(+* ) > T'`.>a< 6$Z'b..(+* %1%+D( <.( <.1W6*8'' > > 'E6 % +D( <.> '_.

c-..(+* %hc%5*8.O' 68* $ .(/Y.%6( . W68* '' „ 8* > (+* Y > > 'E61fBD%6( > ( < ..(& "ml %5'.(+* Yc' > ^@d' > (0%a( <?> 'e1. * ( < ( <?> %kc > 'b.( > h.% 0(Q.hc'i* %5'4* 38* -Y > ( <?> !j* ()-. S > Y[... ' > ( > '&( < . Y ..(g( <?>A G > '`' S > '* g.6'b.

c'b.. <.> d.. ' S > ` ' . 2 ~ a Y[. .6'O > A ( <?> %6( <.6' > . >pA G > ' ' S > ' ~ a ~ a.> ' > * 1.> $ ivxw K ?@ lbyVz n|p%^8sgh r wT _V}b8ic7d eJ{ es8n_{b ewp sX~ r _xbp _{d cges i_no^:d p V.> ' < . n' > $. M2 ( <.%6( >> W?(V' > ' > 6 .> :. Q% 4o( <.pY.( > .u .(+* ) > 6 &'e. S > ' > .s7s8noe8s8n_ j Y%kc&6:'i* < (žŸ  k2 $.6' > .E' > '&( <. 0 ~ arqSs 8* t( < * 1S Y[$.( > ..-Y(+* Y[.

  .

 2 S 6T¡.

'-5¢X.} .6'8£/¤ > *|' †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š .

The reformed pQ2 diagram 6* >  6 % )*8$ > _?. I 2*8' > $3* % > %L+4%5'h'%..4.(+* %4 … $ ! ? . * ( < … ! (?L+4%5' A A K 9.Section 7.

+ @ I < * Y < * .

6' > > 5c %5' > :')( <. > ( > ' . e.. -Y >1> (QY <.J%0.( <.6' > .( > > ' > 5* >[> ' < . c > ' 2* ..6'4* % ac-.(+* % c'b% 6* > .> c%%3* S > c < 6$3* Y.(+* %$ .'_. ( <.> > * % > `. (0% 'b% ( <.( i.> > Y. Y . * > -. h(Q.(+* % 2 I 2 $ … $ '? > _-. > ( > ' n( <?> `.> > 3* ?< > * \c%5')(Q. „ *841% 6( <.-Y < * > 3* > &.' > d. c% > ' Z(0%d% Z(0% > .-Y(0%5' g( < .> '* \( <?> 4% % * > Y(+* % A g .( > .-Y < * > c > ' 4%5' e. =<54< G@  8 .> .(+* % … ?@ D ILD ISFPOCQTKH = CFDEHJI < * Q% .. .> *|' > ƒ > Y(>`%h( <..

O ) *6  8 $ .A 2 . ) O+  W ' 8 ) 4 ' O   A 8' + ./ + '   " .

 ` ' O42 ' 8 G 2 e' 8 *+ 7' W .#( <. Y% >.  !"#%$ &(')"* QD. hY. M2:( .' > .&64 )* .* > (g . %\( > '7'P % > 2 ~ a C?TVU .4ƒ > Y(>( <. $ ..> A G > ' ' > ' < * Y < * -Y  > ( .6' > .( > .j. + 8 + 0 8 . %M25* +Y < .> ' > -Y > c' > % :' > 2 I 2D* j( % .

K > :.4ƒ > YV( > S 6( <. Q%a.(&2 X * f.( > . % > hY.. A <?> 2* JY < .6' > .* > .6' S > Y[.4ƒ > YV(>.\.

( < ')% < ( .(g( > 'h'Po* ( <?> > ..(+* % … . %C5* ƒ > ' > . 6* (+* % > _ -.

.6'4* . $a( % S 6@ .0'^%0(^* 1)-. * ( < ' > [c > Y(.( . ?T VU * ^.$  ?@25% > 2& ~ a C ~ [ .

(1( <.(0%( <.' > ..6' (^* QQ% ' > < ...6'P.6' > .(CY > ... ~ a$C ~ [ K "-> >( Y %5% „ .0 :.(+* % … .3* G > 8" j > -Y > ( < * ec-.( > .(#.> d.( > .> > .. dc@(0%F&'e.. 6* (+* % r% +  > _ -. $ ?= % 5* +Y $%V* % * >> .

(+* % c :'mc.$  ? -%5'*80 $0(V'_..

% ' > ( < .( * ?%(e.. + ?Y(+* % r.% > : > (#$.

(+* % \. 0 c > ')( d' S .. 2of ~ a @ v \ &'e.( > .6' > ..% + :.

+ !+ &+ A .( > .% +P( <?> :. 6 %5' > '4* > 12 @ ~ a I ~ a B ~ a … $ / ? A ~ a ~ a @ A B 6 I ~ K A B 6  6 I HI "H HH I H K a  ~ a 6H   I ! 6H a " H ! H 6 HH " ~ a H K A B 6 I ! H I H  + ..#' >  >( ^* A&@.' > .+ -  + 1+ 0+ (') (6* 7 :+ 1+ 7 B .

- + !+ + ! . . + 0+ 1+ 1 1+ .+ .+ (') ( + / !+ + !+ !+ 3+ # 1+ 1+ 2 4 1 1+ 798 .

+ B B C DE OP F B AGIH H AGIH H B JLKNM !JLKNM C RQ ^s. =<7> 1+ ?@ .

yTSLU`_i e h } :T _i T _^8b.

q_xpCbpGb V h e\]n d sgeJsOV no^_zc b.

n_{b8i_xbAV WYX)Z [\^]A_ 6 l-qsr ^ _ }b\^:d e _ pod Ux_ b r p s#r d }zd n_`w T`t b pv_`\xsgew ~8bi.b }_`n_iza8es.

yGe'bp{no^8_ 8\ r b }{~:d ecVs:i\`_`pJns :T _ gw d p \hp pv_`w d e ^^8b ~.

n_ui t6v l-w r ^:d pCd pCi_xbpvsge:b T7r _{p]~:_x\h r b.

n d sge]b T:sghn|no^:d pL~ s7d en`j x{s i_pnohw td p0y _r r\`sg}_ ! `/a †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš \b]"_c fLgih/j dbe c0lnmpo j %k Y[%kc@6d'i* < (žŸ  22 $.

 .

  2 S 6¡.

.' Q¢X..6'8£/¤ > *|'  y p v 18o*y s k mRy q k rx t s | q8s s t mOu y p u8xEt u w mO/ u k 1 p vp o x p vs vp 5 s y*mOu s p.

/10 2!#  . > > _ -.(+* % … 1 1+ ? (+* < %  4 435 3 !"!#$&%''()*.+..Chapter 7. .. pQ2 Diagram Calculations + +\( < * [Y .

  @ .

0( % S > ' >[> )?.#.  ..!. -.( > S  As 6 7 As K K 298.: '*:=<'* !>!#?$@2 A 8 :.( X < .

> :. e. * ( p* ( <. > * o( <?> Uk% Y')% > YV(+* % Y < . > ( <. * ( .(0%5'f.( > . S ' :c. > % > (V'i* > o* ( < * ( 0* $.(+* i.> Uk% '4* Y(+* % -.( > > 6( < 2.( > W5c?. > ?> '_. _( > '/( <. S ' dc.> * _ 6* > (Q. 2m%5'fY% (V'i* S .BC$:AD=E>:F2.8TC!)BS U8.( > W5c?.!VWX!2G.. % > (0%CUk% =( < ')% < ( <.( > ' ( <?> ^% xY[.... ' >[> 2 > x( . (Q.(+* %  f<?> Y < . -Y > (0% ( <. 1( <?> % > (0%a( <?> . > . > d'4* ( <?> * c6')%2Y > o<.-Y(0%5' < * Y < * ?Y > ( <.> Y < . Y% (V'i* S .( > f<?> % > (0%p( <. * % .( > '/* (e( :' * (0%t... > * r( <. > * f( <?> 5*|' > Y(+* % % D( <. -Y > % d( <?> * -Y * % g% 2( <?> ( > ' ~ a C ~  K * (0%a( <?> Y[. % > (+* > . > Y < . * % t* .CeFfg<W!2 DHGN+.[ `_ `_ Gdc ]^ ]^ !VDba < 8A2G./gh?= G\ f< * > W.> Uk% * . Y . * > ' > 2 > ( < * Y <t< .> ' > * (Q.> d.dc:c > * e. . > .( > ( <?> ?> ' * * ( > e* \c%5')(Q.GH!IKJLNMOD'QPRBS2 D<.6' > .> .> :. \c > > ^% (V'_. * ?Y' > .> * * (+* ..CYM9VD(Z/.

-YV(+* % % ^( <?> ^% > % > (V' \ > % > (V' f* ( < e.. 10 % ( <.> %2Y.6' 'b% ^% ' > .> Y < .\Y[.6' > ' > . -.> > % > (V' % ( :')( <.6' * > ' 5¤..> 'X( < * c%2* (gY[% * > 'X.. * .+)n ..( ( > ' j* > * > ?> (0% S > Z'b. * \c > ?Y(+* % % X( <?> d. &% ?> ' > i j .( > .> 2* .(+* % #c'b% -Y > ( <?> :. %5'D. -.> ' >  * .6' > .' > ( <?> ( <?>^> ƒ > YV( %  . > (0% * > ' > 2 > ( > . <?> ~ a* ?> ' . ?> ( <?> Y < . > * a( <?> Uk% 8c-.> ( < * g.* ( < * * 4%5' e.> > * % ( <?> ' > ' . -YV(+* % % ( <..> 5*|' > Y(+* % 1% ]( <?> Uk% .'i* % c?..* ( 1..+  ( ? 1+ j !+ (')?o"*pi + .> * o<.(+* % % \ 4%5' . > <. % d'_Y > c'b% * > * 4%5' e.> e. rY < .( > ..( > !(+* * G.(+* .6' ( % P( <. P. S > * ( <. . o* < . d. .(+* .

l 1+ jUj +3 k  l + !+=l 1 Uz j .+ +  .n .+ej !+  !+.

+bq l k Sj + + g1 1+ + Ry + l !+ .n j j &+ Wqxj  + Sj + !+ .

+=n A W'l$n i  k  1 .+  j .+  &  j !+B !+B & 'n Nn + Wq j .+ - l k   .n .+ Ol/  jUj !+ i 1+  k .+ uj + .+ !+ !+B s wj j .+=n .+ Sl k + >k !+W mq j q k   lYq n j Wq j 1+ +  k  & . j  1+  n +  l k !+  k k q  !+=l 1 1+ .+/4 Wq +Hs !+ + A >v !+ &r +/ i 'n .

+ B.n !+W !++ .

+/ 1v !+W . + 'n Wq .+ / .+ q .

n  .

+ =n k .+ B .n i .+ !+ Wq n j !+ j 1 t 1  .

 .+ .

.

s KF K0 5* d' > … #  ?< > ~ a s ( <?> ' > * (Q. * %5'D* # @ = I ~ Ka q 8 + e‚ +  k s !+  s   . 4 g ‚ ?{ c Y%kc :'i* < (žŸ  k$. -Y > D ' > c' > > ( -Y < S >6< . W q 1+ Wq$s?n !+ lm j k +  + 'n n !+ 1+ + k l.

  .

  Fl 1 A3 s .

6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST b| |r~ } .' X.

( … $ ( Wq+ .. €g f<?> * \c > ( ?Y(+* % i j ? $n !+ 1+gs 3 < % t* 5* d' > … # !( < .+ 8 1 s †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š =ƒ y .

6' > Y% (Q. ¡g* > > ' > Y( .> '_.#.* Y > % > (V' f<?> .. K . c > Y. ?Y > <?> ' > ~ a > ƒ > Y(a* * 6* . xY[. .( K * * h( <. The reformed pQ2 diagram .( > 4%5'f.Section 7. Z' > * (Q. > ' > :. Y . X* (* 4% ( < . Y . > <. * 6* Y[.-YV(+* Y[.-YV( -.6' > > *|' > t. > % /( <. ?Y < . .6' > . > % e > ( > ' * > ( <?> .4.6' > * \c%5')(Q.dc:c6')%4W:* e..> ' > * (Q.. .( > .(g(0%hY[. . > c%5* .( > ƒ > Y( #+ c'_.( > @( <?> ..( > .( <?> ' > ~ ajc . ( <?> ' > 4%5' > c')% k'_. r K > ( > ' * > ( <?> '_.. S > Y. -Y > !+B 1+ k .( .

i .

+ j ' O !+  .n .k .

y .

( -. ?> ' `.n q ( ? l  A   !+ 1+ v !+  n y !+ .' > ' > * (Q. :ADGB8F!X<':=!2 DG X% > _ > .+ !+/ j !+ .+ j.+  n   G@?. .(+* %' > ( * ^.+ s n !+B n 1 !+B  j l j . -Y > B‚ . :ADGB8F!X<':=!2 DG :FA!)fg<'8F!2 DHG 0r2!# 8&.\'b.' > .  6 G@?.:=! !VD1!#?UM <'G?:W!2 DGN+=. ?> ' .. ?j j n v q !+W  j   q !+ !+B ./  .+ Sj !+ .

\Y % > .' > .. (+S * e.+ + -  k k l Uj B  ..6* < (]Y[% 6* ( f* ( < (V'_.( > . c')%Zc%5' (+*S % ?... . -Y > * * > * (+* . S > 4% S D a @ s ~ a … $ % < * Y < Y[.> % .> > 'i* Y[...j'_. > * > e(0%`Y' > . ?Y > c ' > (+* 1* \.' > .(+* % % D( <?> d. .( >C> _ -. e. <.> :.( > .(+* % @% ( <?> 2* > Y[. Y[% \c * Y[.. e( <?> ?> %2Y?* ( e* ' > -Y > o* ( < * ?Y' > .( > ?> %2Y?* ( ( > W:* ( k.sn  Tk Fs + A l..+ q n +B  ‚ ds 1 !+ - 1 l k !+ !+ .( > ?> %2Y.1W6* :.(+* % " o<. d.s n 1+ k j... .+/1j q .. 1+ (')?o(6* ‚ Sl !+B  j  ? .Y-'b% £ > YV(+* % :c'b% * > e( < .6'4* . o<.> * @c * Y?* ( d( <?> ' e. > Y% ?> ')( > 1* (0%.> (V'_.. > % X( <. < .dc > G%2* :. (V'_.o.( > 1' > ' > * eY[% d'b.(+* % … $ % ' > _ 6*|' > * 4%5' e.-Y < * > \ > > 'b. > % .' > .6' > .( :.(+* % eY[.> ' > 4%5'D.dc > * Y% ^% > S > Y.+ .* ( 4%5' 5* ƒ > ' > .> XX% . 4%5'!Y% (e' > .+ j k j l$n ? j ' O  D & s !+!+  .> (0% .( * ( g.> ' > * (Q.. G > 'b% d.( > %2Y[.(+* % % > _ -.dc > G%2* :. 2..* ( * „ > . > ( <.k Sl l !+ q  :+! ?j  k + .> 6 s ( <?> ' > 4%5' > ( <. . hY[.( > ?> %2Y. f<?> ' > 4%5' > .(+* % 2( <?> ' > * (Q. % >o !+B>q + y k k !+W l..

i k +  !+Bn 1+  +Hs + N Sl.s  l 1+ .

n y + j 1+   s  'n ?jR j !+  + k n i l k .+ 1+ v 1 + q !+ + k + l   i j>j .+  +  1+B1 1  1+ l !  'n  1+  2**<=8F!V! :ADHGW8.n 1+ 1 y n .+.!V'GH! <'G?GFX-  DG* N!#? F:W! 8$DgMT!#? H8t8F<'S 28 =?*2F@w!VD 'DH0 C!>WA #?bSR8A2 8F!V'G:F!VDe!#? !#?X<.+   .

GG?.SI #FG:FFIQ!#? )DGFI :.#.

Cd!0 !#e <'GG?.SI$!0 DHI De&%''()*8mB$H8 FGg!F@ :ADHGW8.!V'GH! 2Ge!#)8 #.'G.

 _ .@ !VD !#? !VD18 2 8F!V'G:FU2G #@?2 F:W! 8KDHG$!# : =8F!2G.:=!F@g- C!rBA =*2.@H.@ G?&Cd*.S2 8.!2:8 DH0 .C !# C! gm&%''(U2G?.m2 8 '**: D()gBS.D!K8 *FBPAb2 8 8A( !#>8A#'Dg!T8 *FBPA : 'G BT2 8DH* !F@I?'G?@ !#? g 8 2 8F!V'G:F2G ($':F#2G?KF MOD'S($'G:F":F#'WV':=!.

GH!.2: '*g@?2(>FGB8A2 DGB8"DgM !#?)@?R8A2 CGUBSQH8A..@b2G 7 2 C <'S+..

h? # 8A#'D' !d: DG@H<'2!HDgMgh?.F**./! ] ( H8 FGg! 8 'G)t%?:.GH!dX<.

GG?.!: DG@H<'2! _ ] DHM'.Cd8. #T:A'*:W<.gh ( SRHSR8A.d@8 2 CdG 'G?@$!#?"* DG.GH! 8r PA.)DHD'@?R8A2 CGH.

* !2 DHGW8"0 FT:ABS2.@$MOD'd'*<'(U2Gg<.

PA2 8 :AD.( '** D" a_ ]'& ^ & 2GF($!2:.

7 D' !#>: DGB8F!V'Gg! gSR8&8F<'U:A=8 b!#?b*2fH<'2@.+!+..8A2!#1DgM 5 *.<.A G \ ]^ K (8 F: _ 'G?@ 0r2!#1e@FGB8A2!# DHM /'a$% C)( 'G?@ _ ] <'G?GFr8F<'MO':.(UW!V'* _ HSR8&8.>VDg< Cd#G?R8&8 DgM h?-Oh (U( .

b2 8$=8&8.<. ! !# <'G?GFQ.GH!V'G?:.

* Dg:./ ]132 'G@eMOD' !#:ADGB8F!V'Gg! DH0 F _ ] :A=8AU!# DH0 F * DB8t8)2 8 4 0 PA.2! :A'G s l65i_xbw!b]T sgh.@N!VD/g 0' .(U.

nL~:sgs:i w _xpod cge=_87_`\]nGsge~"9 ' s wgd b.

cgi.b } †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

   l s s .

6' > *|' l ¡ Q¢ 8£/¤ S { p o z p t :k 3 m*v&u8m / .' X.p k k p vXy*v p 5 s p u k o k t mEu@u p0p x p x .

pQ2 Diagram Calculations  .=8$8A#'DH0rG DH0 7 2G DHM.DHM !#?b !2 D BA.Chapter 7.  6 # #? C!P F* D:F2! 12 8U&%#?2 2!F@.!# !1MOD'Te:ADHGW8.gSR8&8F<'U'G@Y2G 2 C<.=8m1M <'G?:W!2 DG.!V'GH!.

{t     .01438 [m] A A A2 2 5* :' > … !     8  t.e+.- C! 7 2C WA1!VDY!#U: DG@H<'2! <'e+=.      . - 3 0. .008 [m] flow direction L 0.01 [m] gate area mold gravity A-A 0. .=/YMOD' 1: DGB8F!V'Gg! .

 .

 g .

{ ~ { F 't € }  * ~ 5* :' > … ! ! 8   F ~ s { .{ { ~ { H  | ' .{ } . A   .

~  s ?F } ={ '{ | .

6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST  + K .' X.

     A 8  .

{ ~ . F$| ~  .

 {  |Q{  ~ ~ € € ={   =  .

  Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

't > | }  { t={t{  †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š  .  Fl runner entrance shot sleeve 1 } |  * 8 .

4.Section 7. The reformed pQ2 diagram 2* d' > … ! $ 8 1  .

!$s   ?F } . .

{'{b| d} . .

  .

* .

* $ ! .

 o .

 b |   { } F   go g .

-Y[Y[% (h( <?> ' > ' > % > (V' . > S > ' f<?> ' > ( 4%5'Y[% (Q. . ?> '_... > .. Y .VG > 'b% :. f<?> % * * > * 5* :' > … ' > c' > > .6' > d' > .(+* % % X( <?> ?> %2Y.(JX . > 4@% X( <?> %( <?> '' > ( f<?> Y[. \c.  | -%5'n( <..> ' * > . > #% \( <?> Y% ^% . .\Y% (Q. ( ?> %2Y?* ( > ?> 4%5' .( > .(ZX ' > c' > > .' > d..(AX ! < ! * > ( <.(0% .( > 4%5' ( <?> .' > .(+* % > % q .6' > ..> Y% (Q.* ( 4%5' . ( <.( .( > ..> .* ( aY[. > a% . „ > * .@Y[% (Q. @c(+* % % Y[% (Q. Y . (fc6' > d' > Y[.( > ( <?> ?> %2Y..6' > . '_.( > .* ( .S (+* % < * Y < (Q. S > ' > (+* e.( > .' > S . > ( <?> Y% ^% "% . ..> d.> %6( <. Y .( ( <. > % pY[.> %2Y..(+* % * > . * (+* Y V+ ( % ?> ' > (+* `.

.6' e1.( > .(\( <. \c.6' > .* Y#Y < . * > ' > ( * `.( X 6* > ( <.(+* %. . ?Y(+* % 1% ]( <?> .> . % > % > ' ?> -%5' .6* > f* ( < .( > . -Y > A c > '_.> .6' > .6' > .> ' > ( f* ( < . \( <.> 2* > Y. .( > ?> %2Y?* ( 1* * > * (+* ?> (0% ( <?> ' > ' > 6( < .> d. > '!' > _ 6*|' > > .p'_. W6* .6' > t(0% ( <.( ( <?> ' > S * .( (Q.> S ( <?> Y% * ( > ( < +'i* < ( < . > % < %5' ( > ' * h(+* > o<. ( S<?> c > Y.6* > 'b% ( <.dcdc'b%:. . (+* `. h.. c%5%5' > * RjD% > ?> ' <?> ( <.* ( < * Y < > c > % \( <?> ' > ' > * <?! > ! ' > ' > cS ' > > .* ( ^% (Q. `.6' > ..6' > .( > d.(.dc:c6')%d.( > * `Y% @c?. -Y < S > Y. 'b. > c%5* .> G > 'b% A S * % 6( <. > % X.-Y <?> G > ')% 2( <?> :.(+* % % fY[% (Q.(^( <?> c' > > 'm' > * ( ?..( > ?> %2Y.6' > .( > ?> %2Y.* ( D a ~ 9C ~ a < % @( <?> % * * > \ :.(+* % * (0% > % h( <. . &. ( <?> . > ..(\( < .. (+* e.(+* % hc6')% ?Y > :' > .> Y% (Q. Y% (Q..( > ( < .6' > f* ( < ( <.(+* ( <?> 5* > Y[.r'b..jY > .( > * ( 4%5' `.j'b. * > S '_..> %2Y.( > ?> %2Y..6' > .' > .> ' > (+* e.(/.( > . W:* * 2* Y[.-Y < * > c > ' 4%5' e.-Y < * * * ( e.(+* % f<?> %( <?> ' * > > Y'4* S > ( <.-YV( > 'i* (+* Yj% e( <.> . > p% j( <.( % e( <.> d.* ( S . (+* e.... 10 4%5'( <?> < %5')(f' > 'n.> > WY > > .-Y < * > * h( <?> +'i* < ( < . > ' 2* > Y[.> ' > ' > % > (V' \ > 4%5' > &.( !t% .(+* % * < % h* 5* :' > … ! $ f<?> Y% ^% #.> S %5Y?* ( . W:* :..> 2* > Y[.(c% > ']Y[.> :.t'_..-Y < * > S > Y[.6' e1..( > ?> %2Y. . > ' * `(+* > :.. >[> < % ( < .( > o<..6* .( > ?> %2Y.( > . .> % h' > ' 2* d' > … > W < * * ( ( < . > % S (Q.> e1.. > ' > (+* e.> :.* ( h.-Y < * > -%5'D( <.(+* % ( <.'b.6* 2( <?> Y% ^% .')( < .-Y <.* ( #* :% S >S 4%5'D( <...> ' > 4%5' > f* ' > _ 6*|' > . ' ( 0 4%5'( <.* ( o* ( < . * (+* Y@' > ( o* ( < ( <..( > ( <?> :.. `.(+* %.. `1. \c. (+* e.> c%5%5' > * f< * * 2* Y[.> %2Y.dc:c'b%:.( > ( < ..* ( 4%5' . W:* Y[..> ' > ' > * * ^%5' > * @c%5' (Q. e% (g( <. S > WY > > .( > * * .( + Y% ?Y * % 6( < * c-.> d... Y ..6'_. ^% ( 6% S S> rY%S \c?.(+* % .> Y..> %2Y. > ( <?> :.1Y > .

(/c' > d' > * * ^Y% (V'b% <?> f( <?> c > '* e.(o( <?> Y < .(+* % ' > ( * \( <.( > . (+* `. .6' > Y% > 1Y?* > .6'b. (0% ?> ' > 'i* % > ' 'b%5' * ( <.> ' > ' ( > * ?> ' jc%5%5' > * > A ( <?> ' f* > 2( <?> Y[% S * ?.=( S e. :( <.' > . Y .. .-Y < * > 2* > * % .> ' > :% ?%(\' > c6' > > . \c. (0%@(Q.(+* % < % ( < . (0% S > % ?> 8 + !+ &  .( <. Z'b.+ n 1 8 8  + Wq  j !+ j + 1+ !+  Y .> > % P( <?> Y[% ^% #c 5* . (+* `.> f( <. f* ( < ( <?> .-Y < * > (jD% > .(+* % % P( <.+  i  ?j & + .'i* ...'_.\% ( <.6* > Y[.> :.-YV( > '4* (+* Y % ( <?> 2* > Y[.+ k Ol/ + .. > f<?> ( % > W-.6' > e(0%`( <..@Y% (Q.> %( <?> ' `.(+* % % D.> 2* Y < .> > 5* >[> ' < .( |! . ?Y% \c?. % B !+W + .(( <?> Y% (Q.(+* % \% ( <?> c' > :' > .> c  2* .+&8 1+ 'n 1 !+ !+ . > . <.> .-Y( > 'i* (+* Y % !( <?> 5* > Y. \c > 5* ?> j* <.-Y[Y[% (]( <?>> ƒ > YV( % !( <. „ > * (0%1. tc% > ' * * (Q.> ' ^%5' > > (Q.-Y < * > < * Y <h< .> Y < .. k'_.

.

+1j .+ j +  q jbs   +  1+ .+ .  + 1+gs .+ Yq + j Sl j   .+ s !+W n !+ j + 'n   s Wq .+/ .+ j + j  + !+ j & ?j !+  Wq 1+ g lb r j  .+/ +  .+   ? .+  +  k .

+ 1+ .+ + jUj +  q .+  Qz 1+ mk k j  .n 1+  !++ .

n k .

$k 'n 1 )n s j l k   q j  †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš j + + & .

n q Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

s !+W Wq+ l  k 4n8 k !+ t !+Wmq + !+B  k Wq 4 lE[ pCd nGd pGyGid nun_8ed e ^ p>T s7sgaxp ( .+  k j +  + .   l .+ sgq  +B l Q s ? 1  l.+W  j k : W k .

n . B sj Fk .

n   j i .

n !+W  -  U Wq Fl q i 1+ Nl  1 !+ .

!+/ l k n !+ l. j k .n j.

+ v + + 1    l  j n + .j 1+ . l !+ j .+ .

n k .

+  . ?j  i  1+ . 1+ .+ .+ s   Uk v j j A + !+  j + 1+ $n ! + j.

+/ 1+ l +B !+ .+/j s +  .+ +$n k q 1+ +!+ 1+ j .+/ ( ? + i 'n K j jUj !+ j k +  l  .+ 1+ >k 'n k Qj !+W 1+ + Fs j B  !+ 1 r .+  s Wq  j t +!+ Sl 1+  n n .+gs i !+ !++  +  .+ .+ !+ - l k .+/ Sl .+ v + j n l1q + k + !+Wn +B 1+ l  j & .q l  XsHq k  + .+ 1+  8 !+!+  1+  1+ jUj jUj ) .n .+B  i  1+ l 1+  Sj  k  j . + .+1j Wq  !+ ( ? ? k xn v .+ .+ +/ .

j +W j   n  & j U . j .+ !+B j +  l j k Wq  q . j ! + l lUq $q  q 1+)l $k 1+ !+B j i j k $k !+ 1+  !+!+ y  +!+ j i + b  +! ?j j.n j n  j.

n  l !+ !++ k + jUj  s s .

' X.6' > *|' l ¡ Q¢ 8£/¤ S 'n .

pQ2 Diagram Calculations U3 ‘‘common’’ model realistic velocity A3 5* :' > … ! ' 8 .Chapter 7.

1o(!*A" .

  D`a '{b| } .

  .

o1%$ Ho"!$ ..

*A o Ho 4 g ~ a |r~ .

(+* * G.(Q. (+* e. * Y#c \c e% ( j% ( <?> % e. > <?> >[> ^% ( 1% ( <.6* > '. ' > > .(+* % @% D( <?> 2* > Y[.-Y < * > Z% > ( <?> 5* > `.(Q.> c% > ' k( <?> c% > ' * (0%5' > * h.aY[% . € (')?o"* f<?> ' > .-Y < * > * %Zc > '_.-Y < * > 1( % .6* > 'D..6' > ( %1( dc > % D%Zc > '_.* j( <?> ?% #Y% (+* ?% > e.( > 5*|' > Y( S < k'_.> > > ' e. 4%5'P( <..-Y < * > f<?> Y[% .

* .%5' e. < Z'_. . „ Y% (Q.6' > (Q. * Y * _ 6* $ f<?>1> ƒ > Y( % .6* 6* (V'b% > . #.

. > .( <.(+* %t% ( <?> c6' > d' > . Uk% '_..> (Q. „ * G > . :.( > Y[. * _ 6* r'b. * S > > '4* ?> .

6' > V%D Hj > -Y > d( <?> i.#Y% (Q.(+* % \% P( <?> Y[% ^% 5* > Y.(0%5' * o* ( < .> (Q. -YV(+* % % ]( <.6* '_. -Y > < * Y < * .+ uj .-Y < * > K q i A l Sl l !+B. \c. .#Y > ' (Q.6' -YV(+* % 1% ( <?> ?> %2Y?* ( _ -.+  .> * _ 6* ?> %2Y. Y% * > 'g.> ' > * (Q.+ + !+ .S * ( o<.. * > . S > Y[% * > ' 4%5'g. o* ( < Y[. . ^% .a.+ j Xs Wq ?  . (+* e.n j 1 + q  Wq .+ j . S „ > ' > * (Q. > &.+/ .( ( <?> * > (0%#. (@c' > :' > . ?KY > Y. ^% (e.-Y( ?.'i* . <?> c% > ' dcdc 'b% ( <.

n ? ln A i 1+ A l 1+ i Wq .+ !+B - !+ y q y  +  + 1+ +&+ q .+ 1 'n 1+ j l !+BT Y 1 1+ s y R .+ % & + .+ j .+:+ + .+! 1 j + !+W !+W Wq 1+ A l ! ? lW !+ 4 k %A .

-Y( > 'i* (+* Yh% . j  ! j y  i  l 1+ 'n ! lB !+ !+ j q !+ 1+  s + q >k s  !+ + !+ q .+ 'n !+ & 1 'n rn + + 'n + b jUj l k bk .+ Sl .6'b.+ Xsdn  n j & j j !+/ 1+ s +  n + + Y .+ j f<?> Y < .

( < * Y < .+  !+ j & .. * Y71c% > ' \ ( dc* Y.k  .' > > Y'4* S > j* 5* :' > … !9/ .-Y( :' > o<. 2Y < .(0% < k'_. 6% S > c < * #Y * > ' Y < .-Y < * > * ..( <?> . > % > < .( > .6'4* % c \c < .6'P* .6*|'-* ( f<?> 5* > Y.' > % (% f( <. i. > ' .n A .(C( <.> Y%Zc > % f( < * 2* Y * % \ c \c@* > Y < .-Y( > 'i* (+* Y`% ].. (+* `.-YV( > '4* (+* Y% ^. > * > ( < .#c \c o* ( < % > * \c'b% ?> > .rc @c * > * „ >#> \c > %5' c >> x.6'b..> Y < . ?> S >> ( 2* > > W?( > * ?> p* #( <?> c-. dY < . ( . (+* e.> 2* > Y[.-Y < * > 5*|' ( > ( 5* Y % > > > 'b.(](V'b.( > 5* > ' > #.(+* % ?Y < .-Y( > 'i* (+* Y % D( <.6' > c-.hc @c.6'b. * Y. > > YV(V'i* Y[. 5c% > ' ^% ( * .( e.> > Y% :'_. i ?y + Uj l !+! .

+ j  .+n8 + k j p8 m 'n . Fk ! j Uq + v  !+ n ! ?j s  .

+ l + j k    !+W  A W j 1+ s .+/ j + k  j q .+  & Wq !  .+ 8 + q .n j A l y .

n  .

n + i ! ?j .

+1j 'n t u s p v kk 1 p xrt s | q s s t mEu/o.b.+B  j  lB + ( t !+ s + y ! Wq  Xsm r ^:d p|p%d }{d r b8i(nsVsg~ _i.-*m q k S !+ „FD!D# o |0k p v t s k t | / t k 1 k 1 p l ƒ 9yu8m8wOq kqnXv y p |3 1 v mOo8vnV k 1 p v p xz3 m { x p v S p0s q j l? .n  j i .

n d sgeVsOVPy b.

n_iPpvtpvn_} d e{bp%^:d ~}b e.

b\]n_id pn d \xp bi_Cno^_p b }_7j f7h i5no^_iE}s:i_ no^_.tsOV4no^8_\^8bi.pob }_ wgd 7_i_e.

n d b r|_h8b.

n d sgepbi_ c:s8q8_iEe:d ec no^_'pod noh8b.

n d sge*j r ^_.t7~:d \.n.

b:r *h_`pvn d sgep p]h\^ b.

p!no^_#e_x\`_`pvpobid r t \`sge.

nvb:d e8_i{pod Ux_ b ew no^_'i.b.

no^_ pod }{~ r d .n d s sOVzc bp=nsA^tw*i.b h r d \'r d *h:d w'y _i_'~8bi5n=sOVJ}Ltpnohw t d e#^:d cg^'pv\^sgsgr v~8isDT8b]T r t.

_`w=q_8i5p%d sgeVsOV no^_=i5_.

b:r\xbpv_ `jXz V w _}zb:e8w=ns=no^:d pL}zb.

b8d pv_`wdz*yGd r rd epv_8i nCd nC^_i_Vd ezno^_ Vuh.n_id b ri.

noh i_ j Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

  Fl s s .

6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š .' X.

 > ( ( > 'nc > ' 4%5' e.(f. ?Y > ' > c > YV(+* ?> X% .'gc \c Y[. > e% ( ( <?> c' > :' > . * > >[> 2* d' > … ! ( ? @ A B  K d ? @ 7 A B  K  ? @ 7 A B  K  f<?> ?Y(+* % … $ … . ?Y > % ( 1( <.> > '4* % Y[% > YV(+* % @* -Y-' > .>a> ƒ > Y( % g( <?> 2* > Y[. * > < % x.jc%5%5'gc > P' * 4%5' e.-Y < * > o* ( < .> %5'i* 5* -. (+* e.%5' e.. > ^% ( ( <?> % '_.6' > > . ?Y > 6( <.> Y% ^% \c > ' 4%5' e. (+* e. > Y > > (/c > ' 4%5' e. > 5Y[% > YV(+* % * -Y-' > . 2* > Y[. < % * 5* :' > … !9/ o<. -Y > ( <?> 4% % f* ?Y(+* % .-Y < * > c > ' 4%5' e.4. -Y > :. The reformed pQ2 diagram pressure efficiency power P power η Q  8  5* d' > … !D/  8 % * * . @.-Y < * > o* ( < . > f<?> c?. < % * 2* d' > … !9/ f<?> > '4* > Y% > Y(+* % `* .( > . (+* `. * > 4\* ?> ' Y % > (0%( <.> c?.'_.Section 7. > Y[% > YV(o* @( % g. 2* > Y[.6'_. … $ … . > [Y% > Y(+* % <?> ?%5' e. . tc-. … $ … Y ' > c' > > .c \c (jD% > ?> ' ( <.6'b. > 'i* > .

  K d  K 7 A B @ K69.(+* % … $ ! o* ( < … $ … * > A B @ K69.+ Wq+ Wq .(+* % … 4$ 6* > B K A 9.+ 1 1 'n + q i ... 2* > -.6* * > ?. ' > .6' '_.  A @ s  K d 8 q i j .  K 7 A B @ K69.

  n  1+ 6+ . Fl {  1+"q + n Sj "+ i 1+!+ j !+ Sj .+Nj . } ++ } bq .+n8  F .+ !+B i ++ | }  .

+ A W'l i 1+!+ Wq . .+ ! j !+  A l & j j j 1 1+  1+!+ .+ Xs 8 8 k Wq Q .+ l k . .

+/ I … 1+ 1+ y l  I †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.+ .+/j .+ .+ n Wq n !+ + j A l j !+ y F n !+ i n j !+ k } 1+ s  y s j>j 1+ !+B y On !+ j s !+B y $ + .+ !+ q q + n j !+ l .+ j +  q Wy y l  F } !+/ .+/Nj . Wq s n .

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

   ¡.

' Q¢X.6'8£/¤ > *|' l s s l s .

7 0.6 0.8 0.1 0.4 0.4 P= 1 − Q P= 1 − Q 2 P= 1 − Q 0.2 0 4 0 0.2 0.9 1 Q 2* d' > … ! (  .6 P 0.3 0.  . pQ2 Diagram Calculations 1 0.5 0.8 0.Chapter 7.

% (+* % 6* > @ A 9. . „ * 1% ( <?> c% * > c < * Y. a(Q. ?Y(+* % o% Z( <?> 9. .(+* % … $ # 4%5' k. f<?> ' > -Y > ac' > :' > 5* c %6( ( > . A  # A B  A K69. s I @ 7 A I A 9. B A s :9.  s d I A I @ A K 9. 9. @ s  K I B A @ s + 9.. B 7 K 9.   K I % * > -.

> ( < ' >> 5* > Y[. -Y > . (+* e. < % * 5* :' > … !D% 8 1  .-Y < * > c > ' 4%5' e. > ' 4%5'2( <.

+/ 1+ l ? &  .+ 1+  n y !+W s . { } '{ ~ $ Ft| } } ={ } k .

 A  A z z .+ j & On !+ j s s ? Wq+  .+ 8 n !+  1+ + j 'n n } .+/  5* :' > … D! %    . l +Hs?l  3 3 3 1 i .

> Y' > . > f* ( < . ^* -Y-' > ..( e% ?%(0% 6* Y[. > * .   5* :' > … > e% (V'_..( > ( < .

( <?> 9. c . >' 4%5'o.> ' ((0%t( <?> . 1.> ( < ' >[> ' > ( Y[% . > * > < * Y < * .-% Y < * > c > ' 4%5' e. -Y > &( <. .( > . @ K s -%5' .6' > 9.. _( > ' 9. ( <?> `!D.

( . > Y[% * > ' > h(0% > Y% (Q. > ' ( <?> ' > -Y > c' > :' > nY[.

> Z* T VU .( > ?> %2Y?* ( * ( < * Y[.> d. s s K * o<..

s K)K H … ' ! f<?> A > ' .

-Y < * > o< X( < * > -. > ' (V')% > c > % j( <.' > Y% > hY. TVU f<?> .* > ( zX ].> * > % /( <?> 5* > Y. > % ? T VU * ' > ..(+* % 8 P  8 n   ? } .> 5* Y < .(+* ?> * > * (+* ?> (0% ( <. (+* e.{{ t?€ €'| ..

+ j + !+ 5 !+ Sj .s  .{ ?{ m| | } F ! 1+ j .+  s !+ q .+ j & .+ !+ q s 1+   5 3+ j i .8 =n 1+ j n  " i 1+ lT + j )k   Q Sl.+ 1+ k s +! ?j . { } Ft| } .

n +/ l  k l .+ + +B  1+ k Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

  T¡.

6'8£/¤ > *|' Fl s s l  .' 5¢X.

+ j s .+ !+B  i s k .n - + Fs  .

i =y †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š 1+ * .

4.Section 7. > > * > ' > ' .6' > X . cdc * Y. The reformed pQ2 diagram * d. > (0%r. %5'.

' > 2* > Y[. (+* e. . > % ( <?> 9. ?> ' e. . .-Y < * > .' > T U = f<?> ' > ?Y > c6' > d' > 4%5'`..

> ' > ?. (0% % > .

6' > ' > * (Q.* ( * > ( > ' * > ( <.dcdc')%d.> ' > ' <.( > ?> %2Y.> ( <.. -Y > * #( <. A %5' T VU @  > (0% ( <?> .(+* % % K T VU  . ?Y > * ( <.> ..dcdc')% * e.> ' > * (Q.-Y <?> * * ( !# X( <?> @ A > -Y > &( <?> :.> ' > ' .

?Y > * e%5' > Y% * > 'b. > % D( <.6'4* % e. > * 1( <?> * > '_.-Y < * > c > ' 4%5' e. \ H … '6$ f<?> 5* ƒ > ' > -Y > > ( >[> ( <?> .>A .

-Y < * > c > ' 4%5' e. -Y > c'b% -Y > . < * <?> ' ' > -Y > tc' > :' > f<?> c' > > ' ' > * ( -.. > ' > ( ( > ' `.(+* % * <?> ^( <?>`A .

+/wj .( > ( < ..+ - y  i & . > ( > ' o< * % > ' . @( < * 2* Y[.. (f( < . a( <. ?Y > * > * \c%5')(Q..> e.6'b.6' > .( > #* * > % 2* d' > … !)! .s l k s ‚ j  k . > '!* .+ v + + j n  l.* d..> ' > ' > * jc?. … ! $ ? ? q 1+ !++ - !+W y - u .-Y < * > c > ' 4%5' e.(+* % * :')( <?> ' > -Y.(( <.

 !+ !++ y + s +! j .

n .+ j !++ .+ Fl 'n + i !+/ n i n j .+ + s  + q  k l + !+  s .

+  A . + q !+   .

!1!$p$ .

 + q !+ 8 'n 1 6$ j .j 1+ j t q k  >k +! j .

n n j !+ On j !+ .+ j .+ j !+  .+  !+W .+ .+ j i & n (')?o"*  1 .+B  j   + k  s .

.

 1 / 1  /  .

 PB 2 atmospheric pressure DR P1 D B PB 1 D1 rode hydraulic piston … ! … 6g} F A } |  plunger 5* :' >  !   E f<?> c' > :' > . >f> ..(P( <?> c > '2(+*|c^Y.( > ')% .. ?.

. c > 'P.-YV(+* h% @( <.( e% c <?> 'i* Y@c6' > d' > ( < .( > .-Y( % f( <?>e< k'_. * Y c6* (0% a.. -Y > 4%5'_Y > . > > YV(+* ( <?> '4* Y(+* % -( <?> 4%5'_Y > / 1 3 1 1  !  " #%$ . (Q..(f.?. . ( > .> .> > _( * > % ( <?> c > 'n* > > YV( > * @. < % a* 5* :' > … ! … o<.

 @ + /.(  1 TVU @ =T Ua(0%j' > .  + + I +  0 ' ' + hc-..  1 TVU + +  I + 0 ' / f<?>\> -.(+* % ?. > ( <?> e. ?Y > % ( <.(Q.6* + -.> ')% > .6' Z* \( <?> (Q.  B - 1 T VU + . -.(+* % 0 ' * ' > -Y > <?> a( <. & ' ( $)  * -..  B  +.> 'b% * > + -. / + . =T U + +  0 ' ( 8 1+ !+W ?.6' > .#* > * 2* > S c ?%(+* Y > ( < .6' @Y. 1 T=U @ + -..')(+* Y . . -. * c' > :' > % .  B - 1 T VU @ +  .

!+/ .

!+/ .

 k .+ 8 ~'.+ Hy .+ + s 1+ . + 'n !+ + .

  & ?j .+ mn B.

l { .

 !+ j Aj i d} m| n } ={  1+ & !+B + .+  .+ 1+ n n  +  !+ Wq+ gl  i & i  1+ + j g1  !+!+ !+W y  Ol j .+ 1+gs n ! ? lB .q + j g ?j &  y Hy + y .

CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R. sL+ ? # B 243-5/673-598-:<.(=">E6=SJ 5(.

6'`ba > *|' l s s l .' _^X.

(^( <..Chapter 7. > -Y > * * > (Q. pQ2 Diagram Calculations 5* :' > 0 ! . > ( > ' 8  n +  +  .> ' > ?Y > c > ' 2* .> c -YV(+* % \% D( <. !c' > :' > .

2* > -.n > ..(+* % R + + W @  .+/ j 1+ & .6' '_. !+/ .

> %5Y?* ( . !+/  0 ')( * > T VU B  C 1 T VU @  TVU @S  l y > '(+*|ch. ?. . r' > ?Y > :.( > ..

-Y[Y[%5' 2* .( > ?> %2Y?* ( e' > . ?c' > d' > .. !+/ !+W j & >k Sl  B  -1 TVU R + + W  0 ' % ?y " f<?> :.(Dc > '6(+*|c/...( > (0%f( <?> * * > (Q.

(+* % @Y% .(0%f( <?> 4% % f* > ?..

.* 6* > -. 0 'O\ 6* >   .(+* % 0 ( .

 -1 TVU  &" K  @ 0 0 N E O G "  .

(. @c(+* % `( < ..> .  -1 TVU  &"  I K!LQM > '!( <.

( <.> e.-YV( > '4* (+* Y*     .'_.-Y < * > Y < .

+ .+ j  1+ y Uj t !+W y l .   i rk + Sl .

+/ .+ n Wq    &)%. !+/ 9 .

 $  H zN+W & ?j %A +  "! $ # &%w|'? 10 { )2+%  6 Y{ ? 3  *:% # %~ <  ! t   .

.# -%/.+ $# &% ( # % # s {b~ # ?)%  !+* . -~ * } 6  < { #%  FR{& } .

\"M.^.dI\]J`bEJ.e X .^$H'b~HLK._S \R HE[ ds[P[ ^t HLK.JY1[ Jg_ M.\w\cJId.\]J`bEJ.J €Mi^.JAdN[ b'H'F1^[ b xIMI\.FIHmb n J`JpxIJ Mi^.\cl"Fi\}eMi^.^ K$uIY\"Mij n [ _dI\]J`bkbpji\]Jyv[ HLKN[ ^HLK._ J.b [PON ^.JyFIl T \^_$]AM$_ bkHE[ ^.J n [ jN[ YZeJpHkM n M$H(HLK.HLK._.FIHmb n J`JpxIJvKN[ n JyHLK.J ZUT OWV \b _-X b'HkM$HE[ F1^NM.YiJI\PHLK.[PJ`OpYV \^v]AK.diJ.b'HE[ ^IreM.Y)J.by[ ^vKN[ _IK HLKN[ b…J jIM$HE[ F1^Zv(M.\]J._.rNJdiJ.bkbWj)X eAd$HE[ F1^.YiJ.J~HLK.KN[ ^.\cl"Fi\}e [ \b ji^.regM._.byM [ H€O HkV MN\b[ ^.YHLKIJ\.b'HE[ ^.J n M$H€H'J.JZY1[ 7&J.H'b~F1^ n uAHLKIJgY1[ JA_ M.JxNM n j.JybEMieJ9ˆ€F1|gM._.rAM$xIJ.\(bku.b'HE[ ^.]"_`_ J JpH'_ r KN[ bwbWjIrNrNJ`b'H'bHLKNM HMybWegM n n JI\-Y1[ J~_ M.rN]AJ.j)^i^.KN[ ^.J bmFIl [ b[ ^.rqeM.KN[ ^IJ…_ Mi^AM.J _`F1eA|i[ X^IM$HE[ F1^ FIl9HLK.]AJa \]J.KN[ ^.JI\cJtM.r eM.J diJ.JfegM hi[ eAjie/dI\cJ bkbWj)\cJFIlmHLK.€g !+* $# &% ={& T VU  76 9 8 y CED GFIH'JHLKNM H r K.KN[ J`x.YHLK._`J Y1[ J_$X M$bW[ ^. } "#  ) 2+% #"$# &%{.Jl"Fi\}eyJ.KN[ ^IJ X Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].]"J`_ Y .^.YZbpK.[ J`Y r K.J M.regM.\cus_ M.JAMi^._.l.FN\ n MI\crNJyxNM n j._`Ja[ bHLKNM H \cJId.bkH'J.JAbWK.^$HyFIl  ‚jIM$HE[ F1^ 'ƒ t$„ YiJIeyF1^.\]J`bEJ.bEbWjieA[ ^.^$H'bHLK.dI\]J`bkJ.\{HE[ dyHLKIM$Hw_ Mi^|iJM.bEJwvmK.JAd n ji^IrNJ.bkHL\]M$H'J`bHLKIM$HHLK.^._.JzeM h)[ ejie n [ jN[ YoeJpHkM n M$Hq[Pd ONn j)Q \b T Q \b]A_ dI\cJ bkbWj)\cJFIl{HLK.\P\]J.J. { ! w !+* .^$H'bZHLKIJaxIM n jIJFIlyHLK.KN[ J`x._.# -% A€g 3 > j y T VU  -1 TVU54 3 + 4 8 A@ 0  0 &= ?y   3 # { } &% ?F   y  *{ # F '| ?t 7? 0 "B \ + 'F.J†}_`F1eeyF1^$‡ZY1[ [ J Mi^.

(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G } JM="N-: P&= ? .(=">E6=SJ 5(.CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰ .' ^X.6'`ba > *|' Fl s s l 2 -3 596 3-598-:<.

# -%S* P&!     #" .{t *:%7 }  R T 6 U\ W  * # %1| $ ? 9.Section 7.  s  !+* $# &%  y ? 0 B:$   3 @ B * ? * !={ . The reformed pQ2 diagram  #"  &% i2+% "# $# &%d{F€+*&%  )%+ $ # %~ . *  3 0  .4.

  + y  .

} # 1% { .

| + s*:%  3 z*'t7*'{{ !  } H o# %  !(* $# &% # %  !+* .} ' # %~   } ' &%e  # *.# -% &%d{ *:% * }.

~?.*' .

 '| < *:%  *'{ *u|'!9% } .# -% . . !{F€  .

| 3 F .{t)%  *  } .

 # *.|  "!+%~'.

{{ !t . } #" *&% t ! }  .  F-%  N ! }  ~{*  'F.

~-* ?F. . } #] *:%   # ! #  *.

" .{.{{ !* "!+ % ~'.!9%~?F # ' *  .{ #" *&% # % } t*'{t # %  U .# -%{ + *:%  + } s r  . $#  } t*'{t.€+*'{){  % # % # ~-!  * }F} ' # %~  !+* .

   .

/  ')% .

/$  .

. $  9  liquid metal out the moving part of the control volume atmospheric pressure UP air flow in PB 2 PB 1 5* :' > 0 1= > > '_.(+* Y. Y <?> e.

6' (/% P( <.> * 6* > (Q.>#>. * Y`c6* (0% f* ( < ( <?> c > ' . 8Y% (V'b% % > .(V'b% % > % ( <?>e< k'_. ?c .% ( <?> Y% . * (@* < % * 5* :' > 0 =p* Y[% (V' ?Y( > t(0% ( ( <.

< %( >> ?> ( < * Y < :% > ?%(o* ?Y > ( <. * Y@c* (0% :.> * * > (Q. . * Y * 6* 1%5'n( <.> c > ' f* ( < ( <?> 'b% > < Z'_.> c > ' 2* . > ( > ' < * Y < * ?Y > ( <.n> YV(\% f( <.>a< Z'b.

. * ^% * o* ( < ( <?>e< k'_.(+* % ?.( ^% c <.> '4* Yhc' > :' > * .(V')% % > * (Q. > > * 5* > ..(f( <?> . * Y <?> a( < ..> < %( >[> .> ' ( .6')% e( <. * Yoc6* (0% /c:c * e( <. % ]( <?> ' ^% -.> . > > YV(+* ( <?> 2* *|c?.6' /. > ( f<?> Y[% ..(+* % > > ' 6* > Q $ )".

 $) )".

.R/ @ W @ 0 +%.> Y[% .(+* % 0 B- Z* ( < % > ?%(+* Y > a( < . > > > Y( > * ?Y > ( <?> * c'b%2Y > * .> Y% (V'b% % > 4%5'n( <.(V')% % > * * 1( <.> ' t'_.. > 'gY[.(f(V'b.' . > * ( <.'.-3Y 2 * > % o( <. Y[% > ' .(+* % % ( <.  ) ** u  !#%$'& #%$'& #%$)&  +%.. > % 42?* > (+* Y > > ' % ]( <?> . ( <. 6* > friction is neglected 8   !+B + + ..+%..'. h( <?> Y < .0 B{ 1 e'4* (+* > ?.> .6*|' % * .> * * > (Q.>j<.> Y% (V'b% % > > > YV(+* ( <?> ..> > Y[% 1( > ' 8% ( <?> 'i* < ( < .(0% ( <?> -.6*|' < 5 n.> c > 'D.> ' > 4%5' > ( <. * > Y[.  @ ! u R " u @ W (R " @ W @ **..(g( <?> % @Y < . > % * ( ( > /cdc 6* e.dc6* f<?> ' > * ?% % * (0%p( <.> < %( >[> ?> o <.

+ j ! "q s + .

+  !+B Fk + .n  + .

.'-  1+  q H s k .+ j q + !+ + ?. +  'l =8 * * ^ @ * * +%.

!+ q A B.

+  +  . Fq "v !+W s k k .l lW j ! ? :+  1+ i +  ?j & y 'n 1+gs !+B  ! lB  &  l .

+ ^ 1  + !+ n i !+/ !+W j Aj y s . j .+ !+B ! ? lB   k Wq  +  i 8 ! b + -.

l.sHl .

+ q k .n ^ .

j ?.

+ . !+/ ^ + .+ lW  sdq + + Wq b .

.

+ . W +B 1+ 'n .

.

W g'l+ j & j j q + l j k .

j   .

n !+ .+ .

n j + + k .

?j 'l 1+ l +  @ !+/ .+ s .+ .

+/1j Xsgq t l 1+ .+ !+W y s 1+ .+ & Wq .+ Uv 1+ k k .n ? l .

?j n +  'n 1+B k .

?j Ol k  1+ y 1+ j n  .

0 6 #7$'& ^ 243-5/673-598-:<.CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.(=">E6=SJ 5(.

' _^X.6'`ba > *|' l s s l  B&B y 5 .

Chapter 7. >> c' > > 0 +%.< > > _( < .'.. pQ2 Diagram Calculations f<?> % :.6' 5% ' 2f% ^( <?> Y% (V'b% % > * :% > `( . .

  .

 `6  o<..> e.(. % '_.( > % .

> %5?Y * ( 1 !+B i & j i + Ol)q 1 Wq t + k .( > 1(0%a( <?> d.Y. > ' > ..( > ..

j  1+ l !+B n l !+   mk * > % n( .< > c ?.

!+ .

.(+* % % ( <?> * 6* > (Q.> ' > ' 6* > 6  6   6      R 6 W (+* ( .(+* % 0 B&B 0 B 0 * . a( <...(+* > -.> .(+* % 0 B- * >   . Y[% > ' . 2* ( <?> < %( >[> .(0% > ?.n Sl 6 #%$)& 6  ^ aa.

  6  6  6   " #%$)& .

/ @   .

R 66 W .

'm'b. > ..(+* % 0 B 6* >  . 5* > ?.

  6 6  " #%$)& .

/ @   .

R 66 W  % * 4%5'  6* >  .

   N .

 " #7$'& .

/        .

> e. *  4   1 K!LJM  N . * Yac6* (0% A '* \( > ' % D( <.>a< Z'_.   !" 8 4 . > % D( <.

 " #7$'& .

/ 8 H    .

Z  !" 8 4 <?> \( <?> ( > ' " #%$'& .

/ * > > Y( > q . 4%5' * 6* > (Q.    C 1    H K!LJM N   .

* @( <?> :.  ...   !-" 8 4 BD%5' e.(+* % 0 $ * > 6  <  T VU  3  @ 9.* ( > -. * .( > ?> %2Y.

+/n . Z  !6" 8 1+ & A 1+ k .+ j + l 1+  k .+/ !+ .+  . !+W !+ 0 B y 0 B y 0 B 0 y  0 B 0 B-= ?y  y  .+ 1+  j . aY[.+ y l y + !+B Fk l y +!+ l  > '.

n j. j j k .

 .

+ mk l 1+ 4 Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].n ! ? lW 0 \ y 0 y + G J + j +  n G J j .

CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT  ‰ ƒ .' ^X.(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .(=">E6=SJ 5(.6'`ba > *|' Fl s s l  y l T j   y 0 $ y 0 y  2 -3 596 3-598-:<.

( > ?> %2Y.4.' > .Section 7. The reformed pQ2 diagram U3 ‘‘common’’ model realistic velocity po ssi ble ma x 5* d' > 0 $"\ f<?> :. -YV(+* % \% D( <.> c > '!.* (  . . 6 5* :' > 0 $8 f<?> ' > -Y > c% > 'C% ..

. -YV(+* % #% . (+* e.-Y < * > .> 2* > Y[.( <.

* > % 'b.> ?%5' e.( <.s ..( > A1 8 8 1   ri 1 i  mk Wq l.

n Un + .+/  + .

+ .

+ j gs 1n + + + .n .

.-Y <?> * * ( +  %5' <?> 6  ( <?> ( <.. > < % h( < .n j  Wq f<?>h> c' > * % 0  * .dcdc')%d.> ' > . > ( > 'P.( <?> ( <?> c > ' 2* .dcdc'b%:.( > ?> %2Y?* ( ..> d. ?> ' tY% @c * Y.-Y <?> s X% .( > ?Y(+* % #% 6 1 (Y.

> p( <?> c > ' 2* ..> c < * Y * e( <. > ( > ' .' > c > ' 5* .dcdc'b%:.(+* .-Y <?> > 'b% > Y.. `..-Y <?> * 6* ( -%5'&.dcdc')%d. > 2.dcdc'b%:. * Y.. c?.( > . Y . * d.( <?> e.( > .1Y% \c ( > ' c'b% k'_. 2 > > .(+* % ^%5' > ( < . -Y < .( > * .dc:c6')%d.. s o< P( <?> ' > * .. kc d'mc% > ( <?> e.> e..6* > ( < % ( < .> * ( -. * .( <?> d. > c' > * % 4%5'n( <.-YV(+* Y. > ( <?> c' > d' > 5* n> ' > -Y > .* ( . e%2Y[Y :' * ( < .. > ( > ' !( <?> d.> %2Y.> ' > 'D* . `.(+* Y. * ?> %2Y?* ( Y.( > ?> %2Y?* ( . * ' > . Dc > ' 2* . (\% > + s f< * %2YY d' > Y[.* (  >> d' > 0 $O\ ^%5' > > (Q.( > .. > ^% ( c > ' 2* . > Xr.(DY-' > .-YV(+* @% ( <. a( <?> ' > 4%5' > * ?%( < % <?> ' > D% > ?> ' 4%5' c'_. > ( > ' 6( <.( > ?> %2Y.-Y < * > ')% o<.. e% > %2Y. > .. > ( > '2( < .( > c > 2* \% e( <.> %5Y?* (  s <.> e.-Y <?> > ')% > Y.> :.> 'b. ]g* > k> ' > YV( i 1+ t ?..> > Y[. .( > e.* ( (Q.> %2Y..

!+/  .

+ v + ! j Sl + j. + i g j - 1+ j Ho !+ +  j. j j Xsn l# .+/ Wq !+ s 1+  A B. j j m  ( ? Wq (  t .

l 1+$n k Sl j & + .  ! + Wq .

?j  ?j . + j mq )k ! j l y k +  s i j i  y y  n  l Wq+ + + q 1 Sl 4 s ‚ v ‚ ‚ l k !+B s !+ Sl  % s  j On  l !+ + Sl=s 1+gsgj k Xs  'n !+B k 1+ q ‚ .+ n !+ ‚ A l j Xs !+!+ l j j l ?.+ k j ek A  Fk Q j.

!+/ + j !  ? l.s  .s l.

!+/ .+ v + 1+ k +W .+ l k j 8 y ‚ ‚ j .+ k j .

> ' < . .\c')%2Y > %e( < .(( <.> * 7 > Y(+* % t% e( <.( Y[% 5* (+* % * ( < .6'_. `. * > ( < .dcdc > 1 (h* * \c%5')(Q. e%6( <.(gc% > ' > (V'_...-YV(+* % `* e.(0%p( <?> Y[.* > .-Y < * > > ( > ' (Q.-Y < * > > c > % < % > Y. > ( > ' p> % *2 > (0% > * /..> * * > (Q.6' > ( <?> 2* > Y[.-Y < * > > c > t% h( <?> c > ' ?> %2Y?* ( .. (+* `.(@(0%=' > . * ( ' > *|' > c% > ' f<?> c% > ' > Y[.-YV( 'b% .( * ( * > % e. * * > ( <?> (+* * [. > (V'_.(+* % ^% n( <?> 5* > Y[. (+* e. ]* .#* %'bo f<?> > (+* % < % . * * > -> .> '&c?.

( > > . * > e.-Y < * > * >>.%5' e.

 TVU .n> YV( T  TVU .

Z'b.> ' 2* > Y[.> c 5* .'_. .1Y < . . . > *    ]% .-YV( > '4* (+* YY d' ?> % \( <. (+* e.-Y < * >1< . 0 B .

 X9]  $ .

 .

 &.

( <?> Y% ^% #Y < .  ( < .6'_.-Y < * >j< .-YV( > 'i* (+* Y  ..(^( <?> 2* > Y[. (+* `.

* > #%$  .  ( <?> ?%5' e.

+ 1j +B  .+ j 1+ + Wq !+B . & i j + j Wq +  !+B &+ j Xs !+ q mn .

+ j .+j Wq  + !+ i .+ .+ Nj + 1+ j.+ 1 b q .n . I +B q .

n j j Fv +  Wq -  s +B j 4 i 1+B q + .+ 1+ k ?.

CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T jUj k + 1+  j q ?s .+Nj Sl j  B k Sl .+/ej .(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.(=">E6=SJ 5(.+ . + t j s j Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].+  243-5/673-598-:<. !+ 1+ Wq &K  +B j  k Ol  =& .

6'`ba > *|' l s s l y .' _^X.+ .

Chapter 7. >> c' > > T  . pQ2 Diagram Calculations c% > !' Y.

   .

* > .-Y < * > c% > ' .  0 <?> ' > T * ( <?> e.%5' e.

< % j* 5* :' > 0 $8 h( <?> < . > * .dc-. ?%(+* Y > ( < .> e. > c% > '* \ . * % X( <?> c% > ' -%5' . TVU T U .. > % 1% ( < . T U o<. .> ' > . (+* e..(D$:o% Z( <?> ?%5' `.> . < % ^* 5* d' > 0 $ 1 (]* ' > Y% > > (0% > * `( <. TVU .(^( < * .( ( <?> * Y..( > o<. ?> '_. * c% > '5% k( < * 2-* % e.-Y < * > * ( % '_.j'b.6' A > `. :% > p' > YV(Q. % @( < .(^* 'b% s * (0% s  Z( <.> c'b%5Y > %( <?> % '_.> Y[.(/( < * .> e.( > ..> ( <.. * * ( @% ]( <?> 2* > Y[. > % D( <?> % '_. * > % '_. % .( > %5YY d' ....* 6* ( % !( <.-Y < * > * .

+ j q s s .-Y < * >  !+ Wq & q .' > ' e.> ( <?> m% (0%. . 1( <?> ' > * ?% >> a(0% ^% .+W +W jUj . > c > ' 4%5' > h% ( < * e. > '/* > p* > Y.-Y < * > 2.> ( <?> ' > ' > * a( <?> m% #Y[.+ + j k + &+ .+ j !+ 8  l Sj . > f* ( < % > * \c'b% ?> > ( % C( <.

n 8 s k .

  Wq  k .  Wq !+!+ k  1+ i " + - .

?j Wq 'n j Wq l:+ j .n j.

n  j  1 .

+ k 3 + Wq K 5 j . ?j j i .n + !+/ Sq j  j.+.8 Sl k !+1 .+ .

 " .

+/ej !  +  Wq    j l .&(') I  !$ )$ ?o s !+B s Fl 5 B Wq .

+ j .n  n  j Wq 'n .+ + j n Sj tT 'n + 4+ Wq + 'n 1+ Wq .

n y !+ .+ j " .

 ! ?o # { } ! {{ # -%  1 %   %A .

 .

   .

{  )% # .{q*.t1% '." } #"$# .!"$#&%' %A  # { } ! {{t   } *:%~?.

 # % # F)% -~ * U{$!  1% } *:%~?  ! 9!)% (  # %7&% '|  I*:% } ={ ={ +*:%   -% .

 .

  zY+B .

$  .

 ! &   .

 $  .

  )  X $ .

 .

 .

> ( > 8.  X )-    (  ) +*.+ . hY[% \c' > * 6* * ( ( <. * ( > .. * > 4%5' > * ( > * Y[.(+* % > > YV( + + i  & + j A B 1+ 1 !+ l .-.(g( <?> 5* Y * % . % . -.> e./$%0!"$#&%' > 'PY% (V' -YV(+* % % c .(C( <?> * > ' (+* .@% D( <.

6')( 6%2* h( <?>@> c > '4* > .6')( < % .> > c6* > Y > % `* 4%5' e. >=? 6!6 5 BD% f* ( < ( <. %5Y.( <. k'_.%6( >< % 6* Y32 [% > (e* (.n . .. . < ..+ n +  l !+W j 1+ v j Sl/ t 5 1243 6798:<.> ' 6* Y32 f( <?> > * 4%5'k( <?> ^% .Y[% \c-.> Y.( (+* <?> > ( ( <?> c6')% ?Y( ' * > p> Z( <?> * @c%5' (Q. (Q.( c?.(+* % < % % > > * #( <?> c'b%2Y > 5' > ' ( > > * > 5* >[> 'n* e. . ?> (0% > ( < .

. \* (g' > *|' > % > %5' 2 BD% > ?> ' > ( (+* ^( <?> c'b% -YV(+* % 6%2* * -Y < ^%5' > i.> c'b% -YV(+* % f< * > * c'b%5Y > * % > 'd( < . . ( k'_. ( > ' * ^% (. > ' 5* > Y[.> ^% (* @c%5' (Q. c% * > .dc#. * ( tc'b% -YV(. e. (+* e.(0%(V' h% [% d' `. 6%5% -.(`'_. o* e( <?> ' > 'Z.( i.-Y < * > Qa% > `* ( <.dc * ( ( > Y-'_.( <?> ' < % 6* Y32 [% Y[. tc'b% -Y > .-Y(0%5'* f( <.-Y < * > . < % Y <?> .

+ !+W .+/ 1+ n j .+ !+ g1 1+  . Y <?> .dc@. > .+ !+ . > * Y-'_. > Wqxq + .+/bj .+ j + !+W Wq !+B Fl s s l A q &  Wq + x n t Xs !+W& !+B  1+ !+ j .Y.dc > ' > > * @.

 lbl 1 1+ .eJ.+  j !+B i T t H 1+ j s Wq + k j + . g1 r j !+B q ! .FN\]_`JA[ b~eyJ`J`H Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].+ n C'C(bkbWj)eg[ ^IrHLKNM H~\]J‚jN[ \]J.^$H'bF1^HLK.rl.J_ n MiedN[ ^.

+ l .' ^X.6'`ba > *|' .

(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? . + Wq 1+ Wq j k j 1 T+ + j !+.n 'n > 1+ !+WY & X 2 -3 596 3-598-:<. l +!+ .(=">E6=SJ 5(.CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰ .+/  .+/ q j l !+ ' l>l  Sl g y  K j.l j .+.+  !+ Ol k g j !+!+ & Fq 1+bl 1 Tj Ol   !++  !+) g1 .

> ( > 'X* ( <.( >  ?> ' .( > ?> %2Y.. The Intensification Consideration > c > 'i* > ( (Q.6' > 2* > Y[. * > .(+* @( <. ( <.> Y .> > * > ' < .-Y < * > 0 ( r % c * [ Y . @c* 4%5'bY > 2. >[> < % 1( < . ?Y?* .6')(+* Y[% ( > -Y > 4%5' 2* . * :. ( ( <.(+* 5* . > ( > 'f' > *|' > . ?> ' . (0%hY% > 'b% -. .+/  y  + b sn + k Ol=sgn 1 j 1+B 1+ A l  v  s y 0 O0 ( <. > ( > ' < .(+* k>  s P6 0  + j j + y .> 2* > > % > (V' 4% d']Y% 2* (+* % .. ..( -%5' ( <?> > Y-'i* ( > 'i* .6. ' > ^%5' > >[> h0( % ..> :% > ( <.> %5Y?* ( * Y-' > .' > * ^( <?> * > % 2* > Y..> * 6* Y[% ( _P% :( <.2 > ^% > B > -Y > -( <?> %kc. > c% * > . (0%rY <?> Y321( <?> ' > ' > * (0% >[> * :.-YV( -.> % > < * Y < f* :Y[% (g( <?> > . ( ?< > ' > 6.* ( .> ' > Y[% > > j'_. (+* e. .> c > ' * > > ( > ' * > Y% (%5 1 ( < . > ' < . $ $  } )% )&.> c% > ']' > 6*|' > > . :Y% * > 'b.6' > 2* ..6')% ( <..(c > ' 2* .( > . (+* (0% e.Section 7. > <?> ' > `.6' > .(+* % * -Y > > .

  $ .

 .

 )% .

.

' (.   ) > < ( <?> > * < (g% P( <?> c > ' % 2% >a< . (0%1Y < % > .

-Y < * > ?%( <?> ' i.> ' > ' $ uu  + $ & 0 f<?> ' > 4%5' > d( <?> Y'b. > ( 2* > Y[.> .dcdc'b% * `.6' > (^c > 'X% . (ec .> .(+* % ( <?> ..-Y > (0% % * 5* o< * ' > *|' > ( <?> * Y 6* (g(0% > % ]. > ( < * Y 2 > .(0%hY% * > 'b..+ ?.dc % > < % > P6  . k* ( <.( > . e.2 > a* .+n B j 8 n l   +B .(+* % @* ( <?> Y'b.dc Y-' > . (C( <..-Y(0%5' < .> >> ?>a< .> < %6( >> ?> A * % d( <?> * 6* > (Q. (0% > ( <. ( <..( > #* ( <.+ 1+ . (0% > (Q.+ q q   !+ q ? & . (+* e..

!+/ . Q 1+ j y  l/ + !+ v k + j. j s +Hsg k .

 j n n + Wq$s j 1+ j j .+  q + s  j. j j Wq+ + j +!+ 'n &  + Wq 1+ !+/ ! . j9 j l j .+ j.

+ n l/ i j ?. +  .+ j bk Sl   lN k q  .

+/ v n .s . !+ 'n   +W jUj q j !+B s y .+ j k   l.+ j .+/ y   .

+  l k - +  & 1+  ? +!+ !+W .n  + j  .+ .

+ +  (+ j 1 1+ j    I+ k lN k + ds  n i s . + k .

.dca* \( . j .> ( . +  1  uu 0 = <.> ' > ' + $'& + +  + .< > < 6% ( >> ?> > Y% > * 6* Y[.( dY[% \c-.6' > a(0% Y-'_.< > Y-'_.+ .dc\% D( <. + .

 $    j k Q 1+ !+ Fs v j u6u  .

 $ uu f< d( <.> '_. > ( > ' < .> c > ' 5* . > % s . (0% > * ( <.

+ !+/ : 67?!7 = : = : 67 0 O \ y 0 y . + + + .

n . : 12 j y +!+ .

n .

 $  + i y U !7 = 8 %) .

/ )&.

.

 $&  ) $ $ )/  X()% .

 $$    )  .

   .

  : ( > * Y[..(+* % .

(=">E6=SJ 5(.CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T .(+* % c'b%2Y > (0% > :' > Y[% \c > .> % * 5* Y.. > e.oc'b%2Y > * < * Y < c' > d' > * * ?Y' > .+ 1+ n  . 1+  = + 1+ v v 1+ & & .+ j   1+ v ..2?* /( <. > % &( <.* ..(+* % < i' * 2.+ $j  Wq 'n  .> * 6* > (Q.(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R. % d'4* /( <.> * 6* > (Q.q + t j + 243-5/673-598-:<.+.(+* % 4%5'( <?> % * 5* Y.+ j Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].

6'`ba > *|' l s s l  .' _^X.

.(+* % ^* . 2* (+* % -. pQ2 Diagram Calculations dc^(0%\"$ \ f<?> * ( > * Y[.dcdc 6* \.dcdc * > e( % > ( < % % > e.Chapter 7. 6c @c ( .

'$)  ]   .

% &$  E  )&.

.

*|c(+* % * > ' 4%5'_> Y ( > < (0% % 2 %5'&T( V<?U > c6' > -Y < > ( < D% % > .> '  .@?% %!(( *<?-> Y-'.-> YV.. * > a( < ( % <.> * ?Y'' > ( ..> :. ( -> .6% ' > > .((0%5<?>' * ( <?( > > * Y[(+. % oa<.

 /  .

a* ?Y' > . ( <.(+* % #( <?> c > ' 2* .( > ( < .dcdc'b% * e.> '_. * % f( <?> 4%5'_Y > > ^% (V'b. ' (@... > Y% * > 'b.(+* % ?. > ( > ' :% > ?%(.> * (V' kY..> > Y[% > ( < % 2Y% ^% > a(0% d.(. ( <. a* @( <..

+ l i 1+B %A g$ j Hs + l  + v jUj .(V'4* . y Sq y . + .+/  Hs y Wq j . . 4%5'bY > (0% g.6' #c < * a( <?> * 6* > (Q.+ +? l n 1+ l Sq !+=l . 5* (+* % ?.Y[% .+ j .+ g + j +  ? l .+ i .( > .+ l y j v Wq !+ .

  M$X)&.

 $ .

?> ' .' > c > ' 2* . Y( ?. kc > ' 2* .( > .  ?> ' `. ?> ' `. 4%5'bY > * ' > -Y > X% ...( > i. > ( > 'XY-' > . > ( > 'nY' > .(+* % 6. ( > ' % * 5* Y. 2c' > :' > 45% ' k'i* * @( <.> ' > 4%5' > ( <?> -.> )%. a( <.> ' > 5..

 $ '   .

  X * 6* > (Q. $ .

& 9' )&.

 l k 1  j  ?.

s j n - l k ?. !+ 1+ k  l.

 j 121 . !+   1+gs !+B v j A 'n n l k j  & n .

* ?%( .. * (V'b% -Y > o<.(Q.. * (+* Yj(V' > ( <?> ' > 4%5' > < .> Y% ^% 2* . > < . > p% > (Q.*|c > g.. * .% .(+* Y[.> ' > 4%5' > c 2* . k'_. k'_.. * <?> Y.( <..(h( <. &( <?> %5' >dc' > > . . * (V'b% -Y > f<?>1>. >[> < % p( < . g.> e.( % > ?> ' o<.(+* % -.* > (+* Ytc'4* -Y.> e.dc.( > '@* ( < . c'b% -Y > d' > . ( < * Y < .

( > ?> %2Y.. . j* -Y-' > .> :. < . >j< .* (  s <?> + ( <. > * ( <?> :. .> g.( > .n> YV( % .> c > ' 5* .+ g1 l ?. * -%5' + s :.(@c-.. e. * :.> %5Y?* ( 1%5' ?%( h.> . > ( > ' 1+ +  .'i* % * \c%5' (Q. (+* c'b%2Y > g. > ( > ' f* n' > (`* a. > * ( <. > ( > ' g. .+ q  . ( > ' -.( > ?> %2Y. #* -Y-' > .6'b. > ( > ' < .* ( < ..(+* . >> hc'b%kc% > a(0% > ( > ' * > ( <?> c > ' 2* .( > . > 4%5' < * Y < ( <.> %5Y?* ( > ( > ' * > <?> ( <?> ' . 2* Y > f<?> c > ' 2* .dc:c >  s o< ( < * e. 2* Y > f<?> > ( < % % > * * ( <?> 2* > Y. ...

..  a( <.+B    +B v  <7> ?j j j + !+ n I+   'n rq ‚ !+ % '_..> e..(+* % < *|c > ( >[> .> ' > .( %6( <..> 'Dc-.(+* % < *|c > ( >[> 6  /6 < . ( < .+   'b% ?> ( < .+ j + q 1 5* 1( <?> ' > .( T U + Wq s q 1+ + q ?@ + q j  ..6'b..+   j Uk r j . * k y n  k 8 .( > T VU * ' > -Y > @. > ( > ' ( < . !+ r ‚ j + q  q &  s i Sj !+ .(( <.( X v dv 5  H k .

6'b.-Y < * > Y < .6' ( f* ( < `.(+* % 0 4 j .. .+ v i q 0 B g* T Uh* a.+  k bk q !+W k  j  .s Sl.+ . (  ] > 'i* ?>> ?. Y% Q( ..-Y( > 'i* (+* Y > ?. q N+ Sl j + q . (+* % 0  (Q.+ + q k l 6 7 = : 6 12 + H  ‚ Sj  ( t  l.

+ i + n + j ?j j .+ ?.

+ 1+ j 8   +  k  1 k j. j j + j . !+/ 4 ‚ j i  !+  &  j .+ q l 'n  k k .

JaegMi^ij$l.. 6 I > I c KP> LQM a% I < * Y < :% ?%(fc'b% * > ( <?> c% * 6* * ( !+W G +W 1 y > 'X( < .+ + +B g1  k .[ |NJ`YK.bEbAvm[ HLKfu F1f j Mi|NF1j$HAHLK.[ M n HLKIM$H 9^IJ`J`Y vm[ n n ^.J z oz Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].e/Y)J`bk_.\.(+* % 0  8 1+mq n+ k & l  0@ C ^..J`u C !{J`X bL[ YiJHLK.JZMi^.[ _ M n xNM n j.Y {vm[ n n Y1[ bk_.\]Jvm[ HLKz[ H'bAM.rNJ`b d n J$M$bEJZY\]F1dzeJZM n [ ^.J u$F1ji\b'uIb'H'J.+/ !+B C !+B A >' Y+! ?j +  + >[> 2* d' > I  n l 1+ y . i  j + jUj + j Wq+ n i + .j.J.FIHg_.FIH'JZl..JKi[ b'H'Fi\.( .YNxNMi^$HkM.FN\HLK.\.(+* > -.KIMI\crNJqu F1jfMi^$u X eyF1^.JfeM$H'J._pHLj)\cJ bP[ lmu F1jv+F1j n Y n [ WJZH'F KIM$x.M.

' ^X.6'`ba > *|' Fl s s l s Fk l .

s 1+ ! ?j B? gs +Tn v . !+/ g j.+ l + g  j j  ! A + . +  j !  j Fv l l.+B1 + 'n B ? .

(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .(=">E6=SJ 5(.j "v +  .CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰  .+ z 2 -3 596 3-598-:<.n +  'n .

 r .

 $%'/ %'    "!$#% & #'() *.

< 4NBP8RQO034=@.E2.E2.E<?>A4VX?8Y0Z760PF?B3F 79.A: A.7=<?>A@.Q/460P764=:OBP.:.10325460798.|T}OŠ p tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾OÊ ’5“ ¸m“\• ®°¯ šJ˜Sš=ÎÏ Y˜SžCšM¡ÐžC O¡mš6¢¿“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸ ’5“ ¸m“ ” ÑJš6µ§\ÒEǐÁ5˜S .BD.46</KL.F 7MB(..²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¹“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A” sTt º‡†‰ˆOŠC»1¼ p € }5€ z q |O½z9ˆOŠ¶‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5º ’5“ ·5“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰žC O¡mš6¢\“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· S±O²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¿“V“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· À žCÁm˜S ³¦Aš6¡.F GIHJ85@.+ -/.E<TU=46< 8576F?B [..E: aOb_ced6dMd fIgih/Tj?kmlLnoqpLj sTtvu wyx.¨6š6µÓ“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­EÔ sTt Õ ÖL~5CŽ¼E{ q t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5× sTt Ø ÙJ~OŠ ‘ zW€ |_x ‘ t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5× 5Ú = .< <.–J—³˜S™›š=˜Mœ IžC O¡5š6¢Â“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ · ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NžC O¡5š6¢“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ ¸ ÃÄVÄ£œ ‰žC O¡mš6¢ÆÅÈÇO²_žCš9˜S§y¨6—Y¢/žC O¡mš6¢vÉ“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸ sTt Ê †‰ˆOŠÌË*ŠY½P|O{`ŽŠA} Í.46@CB3DE.z9{P|T}m~5MzW€ |mxCtt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s sTt …‡†‰ˆOŠŒ‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s ’5“ ”O“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“ ¤Y’ ’5“ ”O“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ Iª« O¡mš6¢“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5• ®°¯ šVS±.²T—³˜SšJ ¯  1´Iµ¢\š6š=¦Aš¶“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5• ’5“ ”O“ · ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰¨6§?˜S¨6²_¢y—1˜IžC O¡mš=¢“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A” ’5“ ”O“ ¸ ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NS±.=^_4SGN< 8AK 460B`DE.MGN:E8OB. 767=4SQTBP.X\8Y0Z].< 4VUW.

Critical Slow Plunger Velocity :>=  ? 7 = : 2  .Chapter 8.

  ! " $#&%'()+* . 1.:28% <=& >%.0%.*/+*/ ).- %. +*$)+*78 . 243526 . 10 +9.?@.

A2 ?+24B 2C + # $ 4'D %.%@ % G H<I & J26 %@ .2C/ $%> 00E F .

*.- %. %@KB .

& + # $ !.9%K3 2L+*M6 .

%.%@ % N<&.*$ - B0 5 / #.

W.*OFQP+*+2! R0 - %K*4%'TS+ U*V +* 28*T+*6WU%XWY 0E$4:NS .%@9- %.= T >.W.

  KB G ('Z%@[ KB .+*$#4 + # $ (.

%@ % G H<F T.0 * 3M . E$\3<728%E+*$#$].

^B *$# > .

 K..! 0.

Z - .0) "% 2 *$%$8*M $ ($M. 0 %$_.

 H< F 1 5 .^B *# E %O.

.

 B24.*$ T T " 0BQ 8 4%M>< K B  .

O` 8 .B a "]+* . A $ AO a.

 E %.B$ .

*$ T2 63<Qfg90E . 2$h ` P+^ ` * iei X26%@0 5..BQ$%.%.* 28%O+` "% 2 *$%$8*( $ Xd N3 e28%O+` 6 ?$*$ G %. * < 5 <0%.bc=0F $ .2M28%.B$#.9 :N .

X'DB* 26*" H9%@ [%'O "526%@ . 0 a*89 "X9 F[$53 $ G .

 0 "*jF D`$$6 'Z%@H28Q *$ k +24.

l+3U F 1 ['Z%K^ %$T43<eV * * *$1.  26%@ 0 -.

*Q.% %@[0 #.

B$0 "- %. FgSg'VmA  `K $ !B 0B$ . Y.*$ e 9!#O E*M $!* ]%'n4.$ .

0 G.Z+3jF)WK+*$.- %K*7$ D.DF     _p!qsr$?= 2"o = :6t = Mqu 6   1+*) ! a.%K2428%K* 28%O Q 0 a.

%.

*0EvT%@ 2 :l0E*73<& (%$8*4.9 %@V= `O "0E %$X28%O $ E$4 . B 26%@ "% 2 *$%$8* $ 8d H3 428%O.

.

 9(. 9jF $0 a728%O 6 &0 -. l+3w9>%\ E$& 7.

B M%'T8 5A $ !+*&$. .

 /fv mxYP>$+ 28%O+F/y@+ 0`[ ) a.Z+.

*]%'5d H3 28%O !#@ E$*1 5fg90E . l+3/3l {O<F $ <` $ ii 8* B26l . 2 HT%I26%@ Q %K*#) P+^ 28%O z6 940 -.Z+3jF | Z }.0 K26%@K a.- %.

k~  * €ƒ‚ .

6%'A E'Z%@H26 - %.n„ 1 vp vw 2 H h1 v1 P1 h2 P2 L(t) yO #. $26 - .%@%@V@+* 0 $>0 -. l+.*&+*4 "" - %.B 94…jF+† ‡Sˆ -.* 9<M.

- %K*7+*& ". I.- %K*] >3$ $ a)%.*%.*$>%'X)28% "8.

.

:Dd H3k†‰…Š =Fed H3 Q26%@@ %.0 $ "-+*# 9 " V.* <4 & 7.+*&O >.

“c™©” « ¢•"©G™X™D©G™-“.+V.¢G•” “V£ —›™-¤G•G“c’Hšg™-Ža’!•a’(¥v¢-™¦n¢” §7—0’l•a’Z™ ¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’9˜ ªD¥v¢-™T«-¢•G” “O§G¬ —›4­j™-¤a’®j•a’[¦v— ¨ G ’n¯™T•a0™6” ŽA’H¢-™eŽ-™k°G’v•-” ’N” §Ž ±K§Ž-™G“Y” ¬j .%.%$‹+*> &. ^B#&{.•G“ ¯™-“K•Ž-– •"’Z™G“ .- %K*@F Œa Ž-$-‘Z’H“9” •–[•Ž-—˜-‘l’Z™-šg‘4› Ž-œ0” Ž-™™-“9” ŽGœžH —› Ÿ8 j“m•-G•a’Z™—’H-” ™"‘!¡. B .«§Ž-‘H” ™-“+™8’H¢G•a’’H¢-™a” “O’H¢-™ešX§0™G– ‘±K™G“c™X‘k” š¤– ˜T’Z§G’l•– – ˜T¬ •– ‘l™® ² ¥v¢” ‘gšg§00™-–±j•-‘v™©-™-– §¤™"8•a’v¦¢” §—’l•a’Z™ ¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’m˜5¯D˜³e” – – ™G“V´ ‘[ U“+§¤(” ŽA’H¢-™A™"•-“ – ˜µ-¶¶·´ ‘"® . % " x a.

0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È Ë$ÃÌ0ÁAÍ Ã ÅUÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾ÅVÉ È-ÆeÎ ÑÒ .

Section 8.2.- %K*@` T a+24. The “common” models  m*5 g a.

*5 8 *<5E$ %O.$ N< . %E$ 6$626%@%>+*$.^B$ *<6#0%K289<8. % a g ".- %.

 % F %.- %K* =8 / \ KB 1 & E$ *$I \.9% " Q ".:N *</.B .*$ G A /.

B !…jF+† FSX " B 2!+*$#] KB$ $ @ <M{. ^B*$#28%E+*$#ž'D9%K2 $> 0'V%&$Z #K0`O $ ( 0%$6*M+*)y@ #.%$ (0 "" 3 0 'V &E$9<7 $%@mQ.

Z %O)%'T-+28 `Y /B* . H<` (`U'Z%@X #@ E$* .%K* "" *.B$7$$ #K0` ` * ) /B * KB$4A E$4E$ %O.

9 UFw51 KB .(%' $M $%5 0 00E ` `U9M+^3& .+*/) B 3 " / I%'A E/ -+^+`Y 4$$ #K0` `Y 8N2Q+*13<>]+* - ^+F 6* .00 $] #.Q$7$$ #K0` `K? . ^B*$#E$ %O.$ N<` I ).

 $ +*#UF8$M 0.

90{.0 B$ "*%) KB+ +3Z+B 2 .B )…KF Š =0F y %@ & 2 ^ e$ * J`g . $ 0+*$#7%O.-+*$#žA E$]'D9%K2 $7%.0..B >3. 0EJ:N "0Iy@ #.0 * 3) .

.

%  A ^K .

.

3 =0F4 B `j). 9 >9 B -+*#\+*7 *]* $ * ./ +X*V +*26*M:l a0/y@ #.B &…jF Š.

B K 0$ .$+ . 'ZH G B - %.*Q g8$* :D+*!.

 =A+*86 .0 $ aQ*$%Q .6.

. $ +*#Q%@j > {.-+*$# A E$> 0 0B 0F   .

     .

   V•Ÿ initial height l¯Ÿ y@ #. $26 - .B !…jF Šj‡Sˆ -.-+*#>A E$6'Z%@H26 - %K*&+*4 B 3> *$ 0B..%'e {.

.

MA E> ].0 E$ %O. l - .$ N<` $ 8 $%$8* +*yO #.%@%@V@+* 0 8$ M28%E$> 5$>A EME %@.0% %@VO+*$ `@!A E$> " - %K*$ 9<`@$..B 94…jF jF M$28%E+*#].$ N< ! 8 $ G g%I28%O.

4 ! #" $ ¥v¢” ‘Y•-” ’N” §ŽA’Z§A’H¢-™g§“9” œ0” ŽG•–$ .0%.•G“ ¯™-“Z´ ‘[¤G•¤™-“.^B *#T26%E$0 !3 .” ‘U0™-“9” ©G™¢G™-“+™®v•-‘N‘kšX™A’H¢•"’v” ŽT’H¢” ‘Y«"•-‘l™£‘l§šg™TšX•a’H¢-™GšX•a’N” «‘ ±v” – – ŽG§G’¢“c’’H¢-™e¤G“+™‘l™GŽa’l•a’N” §Ž® ‰‰ ¼w½0¾¿]½0¾À0Á7Â-ÃÄ Å!ÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È Ë$ÃÌ0ÁeÍ Ã ÅjÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾0Ð É ¾Å É ÈDÁÎ .

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Critical Slow Plunger Velocity .Chapter 8.

 .

) 6*=#!)*-D).)*1AGH:.*$ "mE - %.)*.$.*9%KE$%.+ .^B 28F $7l #.%7$7 0'V0F>»X $ 0\ +*$M 0%$e ( 1 vw-vp v=0 2 2R h1 v1 vw P1 h2 P2 L(t) y@ #KB 4…KF K‡Sƒ a.*Q%'n$& .*-2143*$5=3*CD3*$!..*$!61/*6*>*)*:.< + )I B -.). H< `Y *$$ KB \28%E$0 8'D9%K2 " - %K*$ m<M.$*&(< .$.B +*Q4. E$ %O.5!).0% %@VO+*$ P> $ a . $2 - .3*)*<L65$*< $!:E) I .%.0%.<>0).6%'[$!A E5 ]28%E+*#].< /+ M JB K$!/*#.).0%.*9%KE$%.^B 28&9 ‡ ! " #%$'&(*)..!./*++7= 3E58%? 14.3*$@" )9-F8 ).0/$!!.

.

   .

*$ `0$.B $ G k <.%K*$O - %.  :N…KFm†= 8$ e v$6 %@. GE %@.%@H 0 .$ N<FA*$ .

%K*$O+*$#8 E $#AE$ %O.$ N< K B$ e$.

$ N<O‡     .^B *$#E$ %O.

43. B aT%'O$A 0%@9g. :N…KF Š= SX " 0B2!+*$# X *$ 'Z@. *638*#. .

00 " n.*>%'g24.9%O. ] 6 M'DB * .B - %K*$ F$ 'Z%@ ` 7 . B ž280" O*$ G H<:l8 .- %.

 *3M $ a B 287%ž3M.%K* "" *0F * v$4 3%E$! $ a B 24. B =.

*$ ` K B$ - %K*7:N…jF+†$=.- %. *]3Q G+24.

>% T .  .

   .

N .

0 $ a4.0 *Q" " E ^BQ%'†!%@nŠKFg5B$ ` . %  O P QD SRUT W :N…KF = V !ˆ$ Y(X +*Q .

 :N…KF ^= .

N .

*$ "9E$J:lžd H3bp 28%Ov $ " B 24.* 0 " A'Z%@N2&‡ Z L\   f e  7g.*OFdc . [``Z __ b ]aa \  RR 8 O+28*$ G %K* " ('DB *$.h'i e @j e Z Z \ L \ `  7g.0%.- %.*:H…KF ^ =. *3M *$ 'Z%@H28ž+*% 8$ Z L\   >O+28* %.hLk  8$  mlUn F1SX " 0B2!+*$#1*$ #<I M. B - %.

o .*$ Q%'Q*$0#K #@+3 1 ! *$ 'Zk`g$*9#<ž.*/ KB$ - %K*7'Z%@$\ KB +*) .*$ "mE - %.%K* %.0%.s` v t uxw zy .- %.*=` *$JB* e l.B 9Q…jF =5  ‡ rq.%K*$O - %.E%K^B28:N "0]yO #.

 .

  .

N .

% W  |q2s } u .

 .

¢G•¤a’Z™-“€¬m§“O•™D’l•” – ™5” ‘l«G-‘l‘k” §Ž .  { { } ~ :N…KF = ‘N™™¡.%.

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.0<l #.J¹ ¸ `.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚]‚ .

Section 8. The “common” models 8$ w zy  .2.

  .

   .

 U W  r    fe .

  W :N…KF Ú = e $8 0$ .

M%> .%KB*X'Z%@n. (+* %@KB .%@D` zy`..8'l .

*$ A%'6E$ %O.% " +3 8E - %. H<>.

- %K*ž†>'D %.2 1.9% 8 w ".

B .

%$!F%>$ 4+*]O .%$_ >. ^B$#{.0 $ -+*$#j`U$&{.

B$ $w3<]$/.

*$ G & $ e *>+* T{. *3!.^B *$# * &.%$ +*% 4KB$.0Fg$8H<.0%.

0  * B2M3 . .

`8 . `O *$>'Z%@Y E ^B86*m< *$#4 A#K9 U$ *º . 4 5 9#U$ *Q *<! $%T 0 00EQ30<! 5 $ gHT% %@V9 (%'e26 $#K* B F $>.

9 " 0B Q+*Q$!# $ 6.

%. % "" - .M. *&3Q $ a B 28&%)3Q.*$ " *0Fg$M< . $ "Q.

B 7.9 " B Q+* $ .0 *3]9.

- %K*M  OFey %@[ &. 0 "*!3< : Y D V *$ 2>†‰ =0` 8$   $4.*$ " *8 KB &*$ G H<4 KB - %. % " ".%.0 *73& 8l D*& $ ‡  %~ ~ q   u zy .*n%'$4.*7:N…jF =e.

 .

' .

 .

%  U q   u .

 .

 " =>. fg90E .  :N…KF …=   { { w d N35:N * .

B5 KB$ - %K*).

 9 - %. ^B "0E U#%.*$ +.280Z .

^B- %.*OF»g*+*#] &@+26*$ G %.*-+* B%]%.*OF !T4. a%.3" +*M *> * <- . $ 6$& "%' ^B- %.%.* 0 a 8.

 280 $  .

0%@N 0 0.   \ :N…KF ‰= v-+ R$+*#]* - %.%_ + * -a.% z_ a10 / .B - %. . a  :H…KFm††$= ]y $% & % ')( R R z y w R R dX E$*( B 3 " 6$$ #.0`K B$ - %K*6:H…KFm††=[.*:N…KF ‰=( * / NV *#O+*# .*]:N…jF … =<  :H…KFm†º =  "y !  u w zy2 re    #y !  u e W@%K E+*$#K B$ - %K*:H…KFm†º =T'Z%@ ]y Dn.0 *30E$ ^B 8'Z%@@ y ` *$8$e.0 *]3!'DB 9T9 HV *#&%< U‡ _ .

%.* @+*$# .

^B*$#[E$ %O. H<ž` .

^B- %.%xT%@ "G9 #%%K*] H.^B- %.*#K F |#2 } 2 } 34/5)687:9<. +*$#7?@.*/:N…jF ‰ =F85 8 "%.#"& * ž..g:=?>A@"BC5n„ Rp›hFEHGJILK5gihMEYpONOPERQ hmh S5h WK+* . B - %. F58 . 6*$\3<& .7d H3bp M28%Ov*$E$gT%@ "fg E .*M+^37 'ZN w$ $+* $ e D *$ #<4 a%.

*$ %70 -.O - %.*#)+* {B /28.$ * . !  B 9!%* K B - %.*$  -+*$#(A E$eE %O. l+3!!A E$FA$<4'Z%KB* )+*FT 243p !3% %" "0E $K B - %. H<5%(A E$! #.['Z%@j 0.

B  D V¢G•a©G™X«-¢-™«/WD™5’H¢G™e“+™D¬m™-“+™-ŽG«™•Ž-!$‘Z’N” – –¤YXX-– ™"6¯D˜’H¢-™X™Z•"’N” §Ž-‘n’H¢-™D˜A¬9§Ž- [ †ºK† ¼. $0 ">K B$ - %K* 6 M'Z%@X HT%O+28*$ G %K*$ .0 $ a`nfg90E .½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .0%..0% x T%@ " !3 B+ 5'Z%@X ] .&" * ).Q KB ]:ZA V=U FWK+* .

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

 #.M@    =5 (#@ E$*M $   q . Critical Slow Plunger Velocity 9/ $/ KB$ - %K* Q 4$< B$ "UF $ a+* "" *" *$0%KB .Chapter 8.

B - %.*]:N…jF+†Š=0` ] D &9 HV *#O+*#U`@%.3" +*] ]*$ 'Z%@N2 .  u {    5 ( .

 :H…KFm†Š= :H…KFm† = 5A E$E %@.      $%4 0 0E$F :    * .$ N<& #O E*]3< .

   .

00 $M%K. " u    O^ :H…KFm† = fg90E . +*9%OKB$.

-+26 Y.

.. ^B*$# .0%.* . - %K*&.

0F GfY<ž.

5 *$ . %D-+*$# #.

 28*" A E$ 6-+28`$$+28%O A 3 8%].*6%'v .% - %.Q+* .

 O .X$ " 3+ N< %'Y 9 B -+*#/A E$&'D9%K*8$*]$&%.

*&$ $ V E /$ž *$#]%'e 0%6 E$F $F $<4$*].7%'e$>'D %.

m'Z%@H28]?@.

 - %K* h F |#2 } 2 4Y5)687:9<. Q .  e%wž B$%@ 4 Qw.3 3 <`(3..l+28* (%.:= 3 9 7+4Y9g„<4ž‚ p  @#B 5n„ [ %.*4 -2!+V . B a1 MA $ >.

 E %.* </#% %OI'Z%@5 KB$ > 0%5 00E hh F450<& - <ž 049B a]d H3 &28%O.'Z%@XE$9<7 $%@9-+28> ".B$ 728%OvA $ >%.

*=F bp |#2 } 2 >A7Z„V„ 5 4$:= =<4/5 ‚ @#B 5n„ P+^ n * / ( B *63%@H9%$T 4HT%&O+28* %.0 V - %.* .$ N<7:H .28%OKB *$ $ " B 24.$ * ) @  *eE %@.0.

%$F $<> $ a B 28]$ e!{.- %.*4%'[B N3 B *e{.%$‹ "+** >BH3 B *$.0! * $ 'Z%@T 5 5 .

 'Z%@[ KB ! $% 0 00E  .^B$#&{.%$ h FeWK+*$.0 "%K^B- %K*>A $ 8'Z%@AŠK»ƒ$<1* BV ^ <ž3B+ w28%OO'Z%@A ] KB$ > 0%5 00E h ! F4526 $ " >3$ * .

  .

 .

 :H…KFm† = .

 .

 q s m t u .

 .

 .

N .

%.^B 28<  U~ " #7¢G•a’•Ž(” Ža’Z™-“+™‘Z’N” Ž-œ6” ™"• [[%$YŽa˜(¤0¢a˜-‘k” «1 ‘ [ Œ'&($j‘Y’Z§e‘H•D˜X’H¢” ‘n” ‘nŽG§G’Yœ§§0™-ŽG§-œ¢(•X¬ZŽ(” 0™"•£’H¢-™˜•– ‘l§*)Z” Ž-©-™-Ž-’Z™+6•(Ž-™D±/•-««"™-– ™-“m•a’N” §Ž8Ž” ’Z‘.*9%KE$%.) «-š.  q s } u { { } :H…KFm† = P>%.!%.--‘N™« /0«-š0+® ŒZŒ- ’[” ‘nŽG§G’v«-– ™"•G“@±[¢-™D’H¢G™-“K’H¢-™D ˜ W-ŽG§"±/’H¢G•a’’H¢” ‘n™ ZG•a’N” §Ž-‘n•G“c™ŽG§G’[•¤0¤– ” «"•¯– ™T™©-™-ŽA¬9§“K•T+‘ ZG•G“c™A‘k¢-§G’v‘D– ™™D©G™® Œ ª 1 §a±’H¢-™˜e«§šX™ /0§a’±v” ’H¢A’H¢” ‘v«§Ž-«G– -‘k” §Ž [ Œ'2 #7¢a˜T•-“+™[’H¢G™‘l™’9±K§Aœ“+§¤-‘Y¬Z“+§šž’H¢-™‘N•šX™gŽ” ©-™G“c‘k” ’9˜A•Ž-A’H¢G™‘H•šg™v™G¤G•-“c’Hšg™GŽa’nŽ-§G’K¬ •šA” – ” •-“±v” ’H¢T™"•-«-¢A§G’H¢-™-“+‘ ±K§“ W0® .*Q$Q a 26!.26*B2 3$ * .0%.

0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚ 43 .J¹ ¸ `.

^B- %.*Q%'n$0 a6HT%& KB$ - %K* 8 Q   u    .Section 8.3. The validity of the “common” models *$&$! "%.

:H…KFm† Ú= pqQunp!qsr!"$#%#&$'6t(#&)Mq!u* |#2#2 ~ 8 4€C5 4:=ˆ‚ c @#B 5n„ " U*$ #< *$%$8*(%Q@ a G+.

aB 24. 5+*8 M<$K B  8 .

!+*6 .0 $ "e$( KB$ G #.*+*5 .B - %.8.*4:H…KFm††$= % *%e .

.

Z Z %K*4'Z%@[ *%K* 0. <> * &$!.

 $ 0+*$#M%K.

0 Nl I%.%K*  3 ] 28%. *- K.V - %.aB 24.B )9 y"+ -. T%@ /$ $ ]3*ž.B *!%'!9 " V.)  B 97 $ $ž< K B  .Q0213 " S " :H…KFm†… = .B!%K*7 QA E `v6 .1 *%$6* + *7$ a. /.*QT%.

-B2M.V B  .OF]$ž< .

\.

*ž$ $ 3* B O .$*$%.26*$%.'Z%@5$ .

 "B$* 6'D9%K2 6 %\W " T* E9 N<\:afg90E . †‰ ‰ ="= h4 `g #. * .$ $ "Šººw<0 F A*'Z%@9B *$ <`(d H3D`!:M *$ƒ 6%Q9 " V. `vS(H28* %. 7 $ fg90E .*$%@9)ž.B *  B †‰‰ =`g:H$%.28] * fg E . $ )+*w@ .0 $ "-+*#x\ B .

 E %.8 .*$ e M*$% .42! "" 0 5+* 628%O+` 9 "a=T$>3$ $ . OF 4 $ž9  $ "%K*Q$ +T28%OK*$E$[T%@ 0 F %^ |#2#2 } " 34/5)687:9<.B$ &9 " V.g:= 5gih65N87/h EHGJILK x " #" " ‚?@"BC5n„ = Q " $ ! NT%3$ $ .B - %.

.

B$ 9<F4Y%\+^^B$ V 8<8$8 .0 $ a8$ 9 : 9<.0 3 8%> $%6 00E& G B - %.B - %.*$ fg E .0 $ a 6. :>= FAy %@K .B 9&#%.*O`U ".%.B *$\+*]$]+* . 6.% "5 9M*%E  U`" ($6.* @=($& .  .280m< &*%'Z%.

aB 24.% G - E$Q *$<A$<$K B  .

M%K.

.

% G 6%)  H<: + =F .

MH9%K*%.%$_ Q 1.%$ +*]$ $%8 0 0E$+*ž*%8B N3 B * h F&$&{.B *$ - %.B$ *<Z E - E$> ! >3$ $ až%K* M*%w3DX$ * ?@5BA NOS C7ED#K GF  e'Z%.7d H3bp 28%OY 6 -. *- K. #" _g mh "    mg *h_g3H EI5FN87/h Q WK+* .* h z F |#2#2 >A7Z„V„ 5 4:= ‚?@"B 5„ $>{.

^B$#{.%$L3. B a>*9<\ *$# .

%K24.B kFg5 82! " e@ -.3 2 h F f0  A ^ `6#%. B$ " "&+* . %.280m<!%'$8 0%T 00EQ .$+ .

- %K*!%'n . l "%K*M+*Q$4O a.*Q ". . B$ " %.

0%.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .kF " Œ0J›©-™GŽA±” ’H¢’H¢-™‘N™(šX•KV§“KšT” ‘Z’lH • Wk™"‘ML $v­U¡ $žŽ-™-“.¢G•¤a’Z™-“ $® $ †º € ¼.’H¢-™(– ™"•-™-“+‘D¢” ¤§G¬U .•G“^˜ON “m” ¯˜–$•Ž-5—’Z™D©G™ ¨ ©•-“+˜«"§Ža’N” ŽG™‘ ’Z§•D±j•G“+Q³(“l®QPO“+™D©” «YWg±v” ’H¢(•-” ’N” §Ž•– œ“m•ŽG‘’Z§«§Ža’N” Ž-™A’H¢” ‘“+™‘N™"•-“+«-¢6Ža’N” –Ž-§a±n£ #]¢-˜ [ Œ ² ±K§Ž-0™-“¢-§a±1šAG«-¢RL $v­U¡ $)¤•G” SPO“+™D©” /« WT¬9§“@’H¢” ‘X“c™"‘l™"•G“c«G¢ [ Œ ¨ Ž– ™‘l‘n‘l§šg™"§Ž-™X«"•Ž™k°¤– •” Že•Ž-4  --§“Y¤G“+§G©-™X§G’H¢-™G“^±v” ‘N™® Œ ‘N™™A¡.

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

** B26l .Chapter 8.0 +24B - %K* 83$ $ a&%.*!$'Z%.^ %$+*$#M $ a B 24.T‚?5 :=ˆ‚ @#B 5n„ 4Y7:9 g„‚ @#B 5n„ 826%@K3$ $ a%. Critical Slow Plunger Velocity |#2#2 .

3 "* %.%$ BH3 B *0`vŠ =8BH3B * .&A $ ! $ " 0B28>%.- %K* ‡A†$=A6{.

B$ 5E$9<78$ ž: &28%O =` =4B*x 0. .7$%.28%#*%.

 E$ 8 $+* %' .0%@N*$T.$ .13%KB* 9<7.* $=`.0):"%$‹0<] "%.. * @=B* .*$ 8 5$M'D 07+*m'l .%.%K*$O - %.  A%$ $< e5 4$ D.* O - %.

7.%O+* +*>8 .

^B *#T.

 2Q +*8 . 26 mA 0<) 4 KB+ )%/ O ]R %7E$ %O. H<&%' .$ N<]%'X$& 00E& *$ *$%$8*>E %O.

^B *$#DF W@E$V %$ $ " 0B2M.

- %K* e+2M.

*$ " * . Q $ 5*$%7$ XV * "'ZD` Q. .0%.$ < 94+*6 XT%@ h U B .

0 *7%K* <]T%K*$ 'ežB$ a $#>%' ]28%On:l0E*7'Z%@ R %&E %O.0.%$QbNb 6*$7.0%@ O+*#\%\$$+. 2!+*$ X{.0 .$ N<KbX50<4. 0 " 0B >+*Q$Q 00E!0".B$#. M !R %>E %@. +2 T$<'Z%.B *$> X!.2808$ /+*ž{. H<Q. UFI50<wB$ " 28%O'Z%@ !.F ST. @=XA $ (*$%.%$ . $ Q EM'Z%.*ž H0M? 4 a%. l - .%/. B - %.0 E$ %O.B *$ a 2879 B  4 0# K 0 a (28%O B aU`B N3 B * * . H<!%73 > a 28> $ +*7d H3 M28%O+F5$] 0 " V.

B$ 8 0 0B (%@X.6 "!H9%K*%. %@KB .

N .

 e$&.

0%OM " ' h $F "D ^ .9%K3 2 0< +*Q4.

aB 24.  " " " " bp  .q2 p!q Q # "D  q $J<$KV B .

J .

.

 ž+* )Mqu <x "" I *$ B * " <0x@ " \ B$ - %K* F $ <$KV B . aB 24.

 a%4 .

.

B k` *$4 . g8$*>B +*#4O  *X.- %K* `$ B .B 9 `. 6 $ T .9% " x ".+V.

R%@   .

#aB 24.V B .0 F8$7< .

-B24..* 9<F6$ HA E$ )+*&$4 $%5 0 0E$ 6 28%E+*$#1< K B  # . *)328%E+*$#%@n "" - %.

- %K*@F!y %@ 8 *$ <$ G `Y 8%@0 M*%2 DA 'X aB 24. B g.+V. % " x a.+*] ].

 28%E+*$#%@X*%0F5&28% 5+24.

%@m" *A+*$#>%/B *$ " * e$ ] #&.

%@m- %K*4%'n *$ #<ž & % * ž 8 4. >3%@% 0 .$ * .28. .0 * *%M3/*$0#.jF&S(^U{B .

 0%$  d H3 Q'Z%@N2MB - %K* &*$%! .0..

" 3 ] *$1 )@  *Q .

.

3]2M. % .1$ $ %.

 %$<0jF&Y%O 0<` Q a%.*> E$ + 3 %]@ Q.0%.0 $ " 6+*M 4'Z%@H2 %'X >.^B- %.24.

BX.

*>.9'Z.V 2 xw»A  .0%. %#.*$ "mE - %. F " bp |#2 2 ~  5 4Y5 /@C40‚?58B ‚?@"B 5„ +* A ".- %K*8$428%K28*B2 .

Z+* .+.

 e .

.

*8$6.B 9 …KF KFy %@[ 9# : .0%.  M%.*9%K$E%K^B28Q+*>yO #.

%.2M. =$A ^$ $ j 0 a T.0 *>3Q*#.M. .

$ 9!%!$+*m- H28 :Z$!A EM 5 $ a B 28>%ž EQ *#.28*B 2 3 * . #@+3 4 *# =0FX$&28%.&9 ‡   s t u .

 .

 "!  # s u .

 !  w :H…KFm†‰=  .

NN U   r  W  e .

  ' fe   w  ' .

N .

 :H…KF Šº= 8$ Œ V¥v¢” ‘g¤G•¤™-“U” ‘[•Tœ§§05™k°•šA¤– ™g§G¬U¤§§“Y“+™‘l™a•-“+«-¢5“+™-– •"’Z™"’Z§•(¤§0§“j¤G“+™‘N™-Ža’l•a’N” §Ž8•Ž-(’Z™k°G’¤-“+§«™‘l‘k” Ž-œ ® Œ'"‘N™™e“+™-šX•G“ Wg§Ž¤G•¤™ · ª&a” ŽA’H¢-™e– •-‘l’[µ-··˜"™a•-“+‘ € .%.

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚%$ .

4. The Reformed Model e w w  :H…KF Š.†$=   u w N .Section 8.

N .

  O    u .

%%K_ * / .243+*+*$#&K B$ -.* KB$ - %K*@F c K B$ - %K*I:N…jF Š =4 Q$ * %#.0%.28*B 2 . a . 4a10 RR R R  w Z \   R R R R    :H…KF Š =   Z L\     8$   ) * B2M3!8 . B - %.'_ . H<.%_ Y .B$%'K B - %. :N…j a F =( *$ž:H…KF ŠŠ=A<  .2 $ˆ28%. E$0 )'D %.*7:H…KF Š. 4a10 .†=(+*% &O+28*$ G %K* " T'Z%@H2 <  ‡ :H…KF ŠŠ = Z \   Y u w fe     u e  %. E$%.  !   U NV *$#@+*$#> .%_ .*$ "mE - %.*I:H…KFm††=4 *$\+^3190'ZH9ˆ9 +*/ $ Q$ Gfv mx P>$+bp ( "%K^B- %K* j F dX E$*Q$8E$ %O.

 % ` $6 0$ .

6'l . *3%K3" +*$]+*QH28 e%' UFX56?@.%@ .

9 G %K* 5'Z%@ 'Z%@A 2Q+*$ * 7B H3B *(E %@.$ N<).

B jF fv $ "]%.- %.*†> $ G+ <.*Q$Q $ " 0B24. % 0 5 5 a.0 *)3>.0 .

- %.*$ 6B a+*4$&.

- %K*@`@ ..40 momentum 12...*]:H…KFm†‰=8  ‡ 16.....60 Fr Miller ... 11.B - %.90E %KB ( a.80 energy .00 14.20 9.

Karni 8.40 .00 Garber 6.

80 . 4.

.. .. 0... . . ...00 0. .60 . 0. ..99 1.. .. . 3. .. ...16 .. .... . . .83 . ..66 0. .00 0.... .17 0... . . . 0. . .20 1... .. ....... .49 .. . .....33 0. . .. ... ..... ... ..... ........ ..

. . .... . . .. . . .....

.49 1.- %. .B 9Q…KF j‡g5y@ %..*4%'n$&9 - E$$ #K bp # -h *$ˆ$ \$ $ w30* Z' %.^B- %.65 h2 ^ R yO #. .* k*$ #< "%K^B- %K* . . . . 1. . .... ..0 * 3 . .. ..^B- %....32 1. .B *$ˆ 7$w a%.*$ %'M Gfv mxYP>$+ ) "%.B &* B243n $ 4'DB * .

 0 "*ˆ+*w w G+24.

 ž'Z%@H2>F P>%@9%E$D` "1 "%K^B- %K* .0 * 3I .

.

0%.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .% ªNŒk¥v¢” ‘šg§™-–±j•-‘«§ŽG‘Z’H“ -«D’Z™±v” ’H¢e•A«§0§¤™-“m•a’N” §Ž5§G¬K•A•Ž-§G’H¢-™-““+™‘N™"•-“+«-¢G™-“l® †º ¼.  .

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

*Q%'n!'D 0Q 0B9'l .Chapter 8. % " ( a.%$ƒ%/.{. Critical Slow Plunger Velocity *<&.- %K*!'Z%@!V * - %.

^B- %.*$MB$ "30<QO .4 ( A$!%.9% " e ". $ 9 FgWO%.+V.9 " 0Bl R&{. B$ " %K*!!. B v. H<w.%$!Fn5QO a.B a G %.* <Q%.*$ 'Z%@5%$(E$ %O.- %.*O` G+* .* 9'Z%O.

1 $ 2!+* e{.%$C: .%O "B+^ I.9% 0 `T B .

$ 3%K %@ @=`X 9žO a. B$ " a +*ž S(.

.

B )* B 243e &3 $ "ž%K*]/.*$O ? ( F %> 8$/y@ %.

$ N< * . ^B*$#gE %@.*$%6%K* B.

* O< .V B  C .%K2428%K* <B$ "/+*QHT% x@O+28* %. -B2M.$  2 E$ %O. H<M.

@F $>? .

%$ % .{.3" +*\3</d H35:kd H3k†‰…Š=0` *$ i H*g:ai H*m†‰‰K†= * ) *$ G - %K*]'D9%K2 &'D 0] B 9'l .Z+26*" j " 7%.

9 " 0Bl R/{.%$L .

B 5.+V.B - %. 0 a*.*$ :N…KFm††$= *$ :N…jF Š =4'Z%@ I.3<7 . % a M a.- %K*ž I.

 0 a*J+* y@ #KB /…jF I'Z%@5 .

-B2M.$.* =%'($1<$K B  .%$F.^B$#w{.P]+^ 28%OX:ZHT%I@+26*$ G %.

1 M a% .

 028*X ]i H* A? .B 9 $%$ A.+*.y@ #. N <! X Gfv mxYP>$+ T a%.* > (+*Q $#.^B- %. 0 "*.B …KF jF15 ]yO #.

Z+26*" .9 B  F $ $#K928*30NT*Md H3 e? .

*O` Q ?.9 B  * > Gfv +xPM + A a%.^B- %.Z+26*" ..

- %K*4%'g%.*$>.

%O+*:N =`j (#%@%OUF $>? .

B )9 .E$ %O. $M>.0 . l - .Z+26*" v9 B  6%K3" +*$I3<\i H*UT M" *6*>$]. H<A $ 8%K3 " +*:" .

+.

6. %$8*=g6+ 8?@.

l+28*" O 0 0B 'D9%K2_d N3v Q+*H.

*: $+* ]%'X E $#=(%' 0B3. " - %. Z - . E$ %O.$ - 0 *$7 B .

l - .0 @E %O.V. - 0 e5 4Q? .0.

- %.*$.* %'&%.

BV .* =0F n*$.0`  Q $ "%K*$ 3 Q%/ $ " B 28Q (& .%O+*8 : :Z6 .0. % "%) Gfv +xPM + "%.7 E$9<.<%'5i H* Q 0 0B Q Q3D *]d H3 >9 B  F %$TE$D`Y "] " ž.^B- %.

 B- %K* ! F %.26.%@+* &$ E$&%w3&" *]5 ] "%.*]%'A$&? .

Z+26*"  " a XT98.... & '[ 6 " <6 "" A $ T . E$> *$ A 5*%X.B0F ] M5 <ž . [$%$ 428 $ 0B 28* .0 Nl 7%.

* g< K B  . -B2M.I +*ž)NT%.@+26*$ G %.

Q M 0 0.ž 026 ^[ *  #O 0 !.  >6 .

*$ G+3 5'Z%@Y> 9#8*$ #<4O " +.%.

*M.$ - %K*&/: n*$ "%K* †‰ =Fn$ 'Z%@ ` *$ #<>.0%. **$%3B a%]0 -. l+3!<$KV B . -B24.*$ "mE - %.

 FX5! a 264.) #.0 *73 a &'Z%@v$&< K B  . aB 24.

*OF65B$ `j$.+V.- %.280Z F 'g. B T.9% " 8 a.0%.B 9 a` $! a 28& $ (%3Q - &'Z%@ .+*MO 9*(#%.

B 1*B 243A'Z%@A$žd H3 28%O. g$ *&&%.3" +*$+*M$Q?@.+*.B ]*B 243n%.3$ "9E$.*$M%K3" +*$\3< d H3 728%O+`n8 . 4 #v$ *>]y@ %.$ N</$ $ 6%\3&#. *I3)%. ).y@ #KB …KF jFž5\y@ %. ^B*$#nE$ %O.

l+28*" Y 0 B  F6y@ %.B * B2M3 +*E$ " <ž.

9%K.

B M%'X.%@m- %K*$ %7 .

^B *$#nE %O. H<7 : 26 ^ kFX5Md N3 !28%O$ 'Z%@ B *$ 0 "-+26 0 e$>. H<`  *$I*$.0Q$4E$ %O.

^B *#E$ %O. H<F ^ bp   " # bp p bp ^ Fp U 2 "  #  " #" Fp p # bp %~~ bp ^ Fp |#2 2 } 5=7 jF .

$ N<`@%.*$> $ e%&'Z%. ^B*$#E %@.^ %$ .

.B 9 ‡ . %O.B /280" +F † F ŠjF . B  0 "-+26 8$T$ #KA%'n$& .

^B 28e%'O$8 KB 4280" :26 B 9$ [<0%. B T$TE$%.BB aA$5 KB 4. <4Y@"9J5== Y%%. l - .0  %$ bp " .3" +*QQ.

$ $ a5.

 %.

mH< * /*$%A$Q "%K ).

 $ "$=F  . B &.

2 yO #.B 9Q…KF ^jF jF n "$ * B243v'Z%. .B * &%. F ^UF6yO+*$&$ * B 243v'D %. B .0*" $#!%'^ +*#7+*Q$Q $% 0 00E ` R Q R . .

 H<]3<]B +*# .B - %. ^B*$#E %O.*]:N…jF ‰ =F ªZª¥§(•¤¤™"•G“j” ŽA’H¢-™eŽ-™D°-’v•-” ’N” §Ž® ª2 .

™"‘k– ’Z‘[§G¬.œ§0§5™k°¤™G“m” šg™-Ž-’Z‘¤™G“^¬9§“ šX™¯˜A‘l™G“m” §-‘g“+™‘N™"•-“+«-¢G™-“+‘n•-“+™g±K™G– «§šX™® .%.

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚ .0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.

5.Section 8. Summary   #%#&8 m*M .

%$‹+*>4 0%e 0 00EM * E$ %K.[T4 * <$R7Q{.

7 &? .

 (?@.  .

B 6! KB+ &.*4% .0 . 0 " %.

*$# * M$ 'Z%@ &fg90E . *&3 a >%& ^ %$28%O AO a.*$0%KB ( $ AT^+Fn5 a 26. 628%O@ 6*.B a "+*6 $ . ^B *#OE$ %O. H<F $ $ e30*8 $%$8*( Xd N3 (28%O %" ^ <8 %. " a l+ <N %.

* *.0%.V B .- %.*M3HT0*6 HA E$ Q * 4$4< .DFg$6. aB 24.

$ $ 30*/? ..

B -+*#ž$). . v %$ .Z - . +*jFw$\280%O\'Z%@.

$ N<w$ $ 30*7. ^B *#eE %@.

 %E jF  .

 .

 .

 - %.* bp WU$%$ $/9 - E&H %@A.0%.6*&$& B 3 " ) #.*!'Z%@[ KB - %. E 9<+*$#/.*$ HB$.  "p Fp  qO* Q$'S* !ƒ$ 8 <aB$ - K.*4…KF Š WU$%$ $     'Z%@  B *$mx@.  w3</d H3 &28%O.- %.

0%.$ V 28kF  †º Ú ¼.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ  6 .

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Critical Slow Plunger Velocity .%.Chapter 8.

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚Ò .J¹ ¸ `.

   & #% "! & ' /'O ) M $' .

.29F[qG=B`76F :MDE^..^C4VG=UWBÈ.464:..A.E:MF ^_:qF :MB`D.A:.:1F GNGNBÈ48q1QB33DE4µ81GiG9G94V46@Ð4.E25H‚4MB32.:.A4VB`HJ@.7M@E>.81F TG Q_4PD.>APH @ BP.D.E: ! j hTg /h#" An %$ QQ 3H E E PRI7 OP A .K F 4646:O46:qB7WB38.4@.B`F?KLB3F 8£8.P76F 7I4J. + Œ# # (!  D.

B . )( #K*&%'T$ME$*-+*#) <$ 2 %.*$M%'A)9 .B+ 28* 6'Z%@(9.+*$#/ + $# $ 4.

%K* "- B T > #Q.%@ % N<F % N<6KB$%4*V +*28*T%'# $ " A.

%@9- %.*%'Y$%" @.

%@ % G H<`0 .

 $ !A ^ Q ]E$9<+*I:l a0\yO #. ^ < 8$*7..0 B$ " Q%' + # $ .B 97‰jF+†$=F/$)2 +*/.

$ *E$*> 9 O`e^B3Z .%@ % N< 9 +*$ B . *40E$ .

: .%@V - %.- %K*w.*.

0%@N . " a0 -=0`A+*$.].9%O.

028*4%' E$* `K * $]2! ?+*#ž. .

 " a0 F$.9%O.

$ . 0 "*5.

n.0%.*$ G (+*{B$* .!%'g$!E*5 9 :k+* 28% 0.

$l .*M] 0 .B O# $ Q:D+*>$MO = ($4* ]%'X$!^ +*$# .Q * ]E . B B2_E$*-+*#@=(%.

0 a F n9%K. %O.

%@ )* maximum porosity shrinkage porosity " wall thickness " yO #.B 9Q‰jF+† ‡X$M - E$Q Z+* $#>.A0 G .

- %.*4%'[$4.%@9% G H<M $ 4'DB *$. * " †º‰ .0 $ -+*$#> .

Venting System Design S[26% .Chapter 9.

$l .0 $ "-+*# 28$%Oj`e M%.]E$*-+*#U`w28% "Q < B$ "./$)E* %.*$\+*)6 ..

*I%w$/ 28% .

B$0R7.* KB:k+*4R$+*$. M $ eE . 9/ *$J )90'ZH9 $ $+*\ $ & +(E$*-+*#UF 6* <w+*ž? 26ž.%@9y@ 0QY. B B2 M .0 $ "-+*#@=! *$1 . $ " > 9 %$v a%.^B- %. B B2 E$*-+*#U` .*$ 8 KB+ U`@ B .! * ] ^B2!+* B 2 .0 $ "-+*#UF X .

.

4 + # $ !'D %. 3'Z%@ ) $ $ &$ž%.2 $ž28%.  /%1?$V .

.

 ^[E .%@9 y@9.0 E N<(%M9. B B2‹E*-+*$#]+*!6 .%@mB * H<ž%ƒ2! ?\ ž$w KB ƒ28" g *$J ] ].*!%'n6E . * .B . B B2CE*-+*$#jFƒ$ .6$!%?<$#*4 5+* %O.B$! ( QE l - %.7+*%M .

* 8%M9 .B 426" +` * 5$ 'Z%@ e.0A$ +.BB 2‹:afv PM +H†‰ ‰ O3=FW KB0RM.9 0 g eE$ . . $ -+*$#) 6 O 9*8 .v5 $6 .

.

0Q*$ G %K*] +* .B .  $ a % 9.4> B m'l .&$ž. ]+*>6 . % .

% a G+3 )2Q ?+*$#.

B 243 "%K284 * . E H<M &26 >26% <4%' +n * &$ 'Z%@ 6$!H2 D + ] B$ "/9 'VDFX$0 " 0 k "%K^B- %K* > M.00 " a0 :l 026 ^  j/* B2M3 $ !T^ =F]$# $ a0 M+*]] 0% E$! * 7.9%O.  4 >'l A28%@ 4? .

* E.

 %O. " F m*M 5. .

B a G %.*!8$*$0 " "%K^B- %K* A $%.B  " - E$O a.B 73>B a * M6*6$<M M*$%*$0] .*%.k`j .

%I2!+*+2Q R4$M a. U`0E$* e$ E$%M3Em<Q* N %$F S H< .*1 . +*+*$#\:N B . ] $ 5l+242!+*$# =`j%)*$ B 9M'D90R+*$#75 +* E$*-+*# <$ 2>` *$6%*$ B 963  $#%. E$I8$*1  - E$ < 9#7E$*>  I 0 G #K*jF %$TE$D`.B G T$e. 0 "*jF 63E %KB 0 <`w30 "4E$*-+ - %.%K*$ m<)26 . $ T26%.

*$0 a " 8V *#'D9%K2L†x@Š  F$0 a!.0%. G R0%'[E$*A .*{U .-+*$#7 KB+ 26* e%K*! E*5 9 & B$## ( *M%. .

%K2428%K* & .-+24B 2_  OFSX !B 0B$  D.

.

 50 -.9% . l+3]$QH %@9 .

 0 a*] * & 'Z%@H28/26%@.2 &. 5 a.*$]3<7WO .- %. $ F +*& 28%O+`jWO . M:HWO . †‰ Š=eE$ %.Z+3jF ( ( ( ( ( ( ( (   " #" & o #2 } 2 ~ p!qsr!"$#%#&$'6t  5 9 2 84„   ( #&)Mqu* ‚?@"B 5„ $4 !28%OK +*$# &>?$ .0 E N<&A $ 8%.*>%'A +n'D %.

*M 'Z%.7 )28%O'Z%@nM# $ ({.%$ 'D9%K2 &@ M. E H<3 $ "]%.^ %$5+*#& $ " B 24.

- %.*$ ‡†=$!# $ 6B* 9#%@0 ( *& "* %.

 .M.

%1$7# $ !{.* <I 0 " * .9%O.%$ M !$]* * .%'(7E*0` = -26 ?+24B 2 26 $ a {.%$ V 4.0 E N<`KŠ=e KB$ $  </ " 7? " ` =$]%. " 5+*QQO Q.

*O`.9 "* K`j *$ = . B /280" v.04* %.B 126" $ Q*%) B m'l .

B . 0 a B 97 6 .%)&# $ >.

%$ƒ * )B*x@. 0 a B 9 FMWO . $ ! "%ž@  *- w3HT0*NT%/.% Q{. $% M{.0 $ " ‡ .%K28!+*%).%$ :3 B (O 9*- - %K*QO )*%.

 0<>+*& 628%O =F SX " 0B24.

* ] KB+9 A X'Z%@v.- %.%$JM. $% 4{.

 E H< *$]E*e? 0F S(^28% "4$/ - 28w28%O[A $ )9. 0 " 0B > - %3 3%KBXHT%]3HT0*6$6.

.9 h FJS(^n ".28%O `g5 ž ?. 30<\ "E$V A 0 a .

^B$0 7 / $ " *.? 0` aE$V T.- %K*>%' g$+* 7: g$+* †‰ =`v*#.* +*.. .%K2428V.- %K*7+*&. `e * aE$V g 3HB . . g <$ 2 +*$.B . $QE*-+*$# "< "2>F8$QE*80 #.$4'Dl .

]?@.

a0:kWU . * .

+ %K† ‰ j`v.

- %K* 6+*6 .0%@ ].>$7 0 " * . $#)† ="=8.0 * G %K* .>. *4: " " ( .%K*V .

 " ( )( ( ^ " " %~%~ U * U~   3>0E$ ^B 7%\3) #[ * ) *$/ &H<.

 .0 OE ^B>%'  6 3%KB Ú %@A28%@ F +*& 6.0 $ a` I.

 0 " 0B 1V - %1'Z%@A$).%"$+*$#ž.* @ - %K*ž M ] $ \ * 1$1.0%.

$0 M E$ ^B$!%.* <M 'V[ 3%KBŠ #>%'n&. 0 " 0B 1V - %  .

*! % " 4 ( . %.

$ "UF (. $% " )$).%$ Q.0 *3! $%$8*! A8$*!${.

0%.*$ " *6 $ Q $ " B 281+*]$/28%O M3 B +*$.9 $ " e? .0 E N<%@0 &*%4 26 +*.9 " B ]+*]$].

Ž-™™™"!•a’Y’H¢G•a’’N” šX™® .%.•a©G•” – •¯– ™ .%K**- ^ <F Œ$¤¤G•-“+™-Ž-’H– ˜"£ ŽG§5– ” ’Z™-“m•a’H“+™A‘D“ “c˜A±j•-‘n“+™Z” “+™ G.

J¹ ¸ `.‚ .0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.

%..*>+* E$*-+*# <$ 2>FX$<]3 $ "& +T28%O%K*Q'Z%K^ %$+*$#& $ a B 24.Section 9.B *X'Z%@U$5'Dl+* .2.> 28%O %> .%K* "B$.- %. The “common” models #2 } 2 } >A7Z„V„ 5 4:= ‚?@"B 5„ 9p P]+^ *$) A B *0`O+*$6 H <!‰º `@.

%$ ŠjF :H.*$ " *24.- %K* ‡ † Fn%/$ *$ 'Z a%$H26 {.%.

%@VO+*#%!$8 B$%@ +*Q&.0. B 9$=A+*8$*V *$.0%!E*:H .

l+3&$Q.30< e$4  # $ 28%O " P]+^ v *$/ e B *( a.0 .%$‹+*Q$&9 eE* ^UF(S+ # $ (%.B - %K*>. 0 a*" - %.*= jF!y **$%M{.

0%.B 9 e'Z%@HT%>.0.*:N "044 026 m KB%4%'X $ .0 .B * ž+* *<73%@% Q 3%.* @ - %K* F65&.% G. .%$ 3BA5 M *+*9 -+*$#MH "0Fg$!.. $ "& > "" *$ / *$ž. */3>'Z%. B - %.% G).%@VO+*#$M 243 *5.* O - %.0 $ aQ $ (.% & *$ B *$. %O.B6y * *%&{.*$ 5'Z%@$&.* @ - %K* 5+*Q$28%.0%. ] * & E$M 9M.%. B ) .

0 .0 $ a! 8E$9<&+*9 -+*$#& * >+^.*$ 6.3QO a. B - %.B a "$ 4+*4 7 D 28%@ Q0" + Fg$Q.*$ 3%KB8B* . $% >.Z= F $!. B - %.0 .

* O - %.  " .%.* .B ]$ž.1P> .0KB 'Z%@v&B *$.ž*B 243X%/$&E*a=M %$Tg * QI'Z%@A. $% " SX " B 28 .9%O.%@H9 .% $ ('Z%K^ %$+*$#j‡ " " " " ( "  QJ* B2M35:l*V * .

* O - %..% .* O+*#\ "" !:N.%.%.*$ -= 24.

B  . Q  . . B 9V - %&'Z%@4 $ a B 28 \* B2M3 .B 64O  * .  `gI.3HT0*!4.

*Q$Q%KB3 ! " [.%.*$ e 4H9%K*%. B - %.%K*$O - %. . .*$ "9E - %. B 4$]%KB3 > "" &:Z$0%@ - .*OF 'T.*$ (+*MQO 3$ $ a%.%K*$O - %.%.%$ %.*$ Q3$ $ a %.* O - %.*$  4H2!+*$ N " Q K "7 N " Q 3<wB.B  F [ ">$O  * .B M$4.%$` $4.*Q$! 2M3 *(.* O - %.0 j? a=!.%KB " `@$0 "4.B 5N2Q+*/3<]26 $ " . %ž.%"&{. *$]Q .B$ Fm*&.*$ F %$ˆ$26 $ a {.%K*$O - %.*$ F  .0%. 0 " 0B \V - %j`A *$I .

%$ 26 $26 - . B - %.x " 2 *$J*0E83<)7%$8*) 2 F)57.*$#jFg5Q $ " 0B2M. $% " {. .*$ 6'Z%@6B* . 8 %.

- %K*&2 >+*Q$!9 " ".

 ^ < 0.#" UFS(*$ 26 $26 - ..7*$E$vA $ .

* ! %'[%$%$+*! 528%O6 .- %. $ " +*$#j`$ v (KB E *Y% aB$ #KB " G+*$# "%K^B- %K*@F[$0 "XN %@ n 9T%K* <'D .^ %$5+*#U‡v%K*$=A $ a B 24. ^B ! 28%K*#>%$Y6'Z%.4+* .

- %K*%' .%K* "" *A24.

 B 9M+*Q$O M e8 %.*$#j`NT%@=.

%@%@v $ " 0B2M.

%$!` 0= .- %K*!%'v$4 a%$H26 {.

%@%@X28 $ 0B 26* e0".F 6*M%.

4%'n$ eA $ 8 eQ.*M'Z%@X9 .½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .0%. l l %.B+9E$*( 9 OF )( ª ¥v¢” ‘šg§™-–“+™‘D– ’Z‘n” ŽŽ-™œ•a’N” ©G™X’Z™-š¤™G“+•a’H“+™” ŽA’H¢-™T‘D¢-§G’v‘k– ™™D©G™A” ŽA’9˜¤” «"•–“m•Ž-œ™® 21 §a±1§G’H¢-™-“c±v” ‘l™£ «"•Ž6” ’g¯ ™ [1 ’” ‘T– ” Wk™•-‘N‘kšA” Ž-œŽG™œ•a’N” ©G™A’Z™-š¤™G“+•a’H“+™5” Ž(’H¢-™e” ™e«"•a©” ’m˜(“9” Ž-œ5’H¢-™” ŽK ™"«D’N” §Ž®  ‘[” ’n“+™"•– ” ‘Z’N” « [ ††† ¼.

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

& Chapter 9.%.* .*$%. Venting System Design G q'q! 4u *Q *Q* )' !ˆ$*1 .2M.

ž $ 4A 5 7.9 " +3 ž (KB I B .

B 0j`n$7 a 26) 28%KB*.

9%K.

^ 3<) .

24.%$ %KB4%'e$ "< "2>F %$TE$D`n +6 M 1.0%. ^B *$#e+^Y{.

 **$%Q3& .0 * \ B 4 3%E$> "" 28*5. 0 a G+3 ] B 3 "" *$.

.

%$_ &%.B8.  UF65M{.

04%M{.*&$7 0 G "" *$.* 8%.%$ .

^B$ ($].

 H<:". "%.*QE$ %O.

*$ !†=$!{. "%.B Q E E( *8$E$%.*> 9 > $ (T^ =F$ 4.B /3Q 94 G B - %.%.^B 28Q.%$  %.

B 03<4.

%$ V 5%KB "F 5 N Q$ *65E%K^B28 .*O`Š=g{. "%.

B$ $73<Q.

 %K*@`%@ =$5{.B G IOKOQ%Q$5E$%.%$ V 8%.^B 28Q.

B 0]3<$Q.

(E$9<Q #E$ %O.Z - .0 $ a4 .*OFn5 $ .%$ X+*e$E*-+*$#6 "< "2 . - AB . l - . @0 #.0 O  OF h _gµh ‰h   S+O{. "%. ^ &$!.*O`@ *$) 5 $ " "%O.$ & Q$Q.0 *Q .

 H<5 %KBv#%@+*$#5 9%KB#K( 5 .(% 3%KB º : F[5 +K.6 nE$ %O.0 * *%v?.

B 8.#.$ ^ <5.0%.*E9#O+*# @ E$ #@+*$#1.* .%.B T:N.%K*$KB a=0F] &.0%..*.

$*$%.28*$ / *%$6*ž3<7$)* 28]%' . $% {.%$ jF&5 &.

 . <$ G .

26*$%.$*$%.* X$ <5%B * 9 "" *$O+*#!$E$*-+*#40 #.*4.

$7 0.9%O. " F m* +KE$*-+*$#j` $E$*-+*# <$ 2 $ $ 4% 30 G #K*1 "%\$ 4 +eE %@.$ N<ž%@ ]*%9 .

B *$U‡&+*ž%$ T%@  ` P )N E ONOP LN 7[F +*5E .0I%'5 a%.$ N<M9 . B B 2 E*-+*$#j`$$8 +jE %@. $0 g$ .

B$ <` *$Q50 #.04%'U a%.B *$ ^28% "T+*$ " *" *$0%.5 A g*$ B 0 g n$8 +[.*8 0%KB &35 0B$.

9 " B 5%@0 *%? .00]Q 28% .

Z .>.

 0 a B 9 F 1pTh j " " " " Vkmp *lEh [l %@528%O 'Z%@5.

-+*$#/]%K. O .

*$ G X$ž9 G "" *$.0)+*] E*-+*$#Q <$ 2_:.0%.-+2MB2LE*Q 9 )O *$%.

 0. a B 9!V - %!%' 0 " g *6Š =F$E$*X G #.B .*+* 6.0%.^B$0 4 $ "5 *? 0`U aE$V K.$ "< "2‹+*$.2428 . `U * ) "E$V j 3HB .

5? .

 A%'%@ Y%' x %@g28%@ F B$ `>.*$ .%.*$ 8+*>6 .- %. * %.>$7 0 `.*V .

 0 " 0B 4V - %>.0 73HT0*E$ .%$L M  $ " jF *7%'(O  * .BB 2 E*-+*$#\ * I 28% .06.9 -+*#&.$ *0` {.0% . $% " *$.

B Z+*$#!$ " mkxUB. Z .0. B T.&E$*-+*# %O.

BB 2 E*-+*$#j` .* g0 "" 3 0Q ^28% " +* "" *" *$0%KB 0 </:D 6. $% +*#!.%K*$O - %.-+28 FAy %@KE$ .

* 6%K*&$ +XE%K^B28]+*&E$*-+*#/.B .a=0`Y8+ +*$& 28% .

ž% 28%@ $ *w$ 'Q:H.B .^B 287%'$ +6$ $ !% 3\9.0 $ a]E$%. . Z .

* @+*$#1%.*7$1.

%K*$O - %.% $+*$#w. 0 a B 9 - %@=3'Z%@ $/.*ž0E %.

0 * $ .$ 4 * I .

.

*1%K* <ž8$* 28%@ )$ * Š )%@828%@9]%'$ž.

 %.*7 "9% 7 Q .

 aUF\P>%@9%E$D`Y{.%$ *$%&*. $% \+* 28% 0. " a l+ <.

0]{.0 $ a0 F QB N*$ >%KBQ 4$I2 26 - . ]+*w3%1.&E$*-+*#UF *$.$l .0 $ a0  .%$ 3HT0*)$0 a7HT%w.ž+*/. $ " > 9) G+2!+ k`A *$ 90'Z%@93%M.%$L 4.B -+*$#/7{.0 .% U`v$ / *$%I@  * .

 0 a*+*Q$>.

 .9 "*.

kF *  Ú " " " rd " " " ( $M %. %'[!.B ž *$/ "%K ). *Q:lSAWvP†‰… =F y %@T? 24.- %K* AA $ 0%$6*6%)34+* #.* K.M+*!# $ "%K^B3+ N<ž:26% <ž<$K %#* =+*ž . $2! .0 *0F[$!@  * . *ž3> 0%$6*>%I3]+*$ G #K* K. . .

 `Y$/26 ?+2MB2C< K9%#*ž  $ "].*&%'e $+ %#K 2L%'( ^B2!+* B 2  3%KB 8 28% . - %.B l+*#ž "%K @ K.

424. Z .

 B 9 * \.

 0 a B 9 F! 4 " 5 * %'X$>E%K^B28 *!%735@ 0.

0U` * 4. .UFnWO%. .0 *>3Q*#.28%'U$%?$<#*! T.

&%$%. 4.B0`j * ]$]*$ .B l+*#!$^ +*$# -+287:afv GP>$+k†‰ ‰ . *$7%.O .3 =0Fe57 $ (NT%] .0 * . !2!+*+26 +F Ú " Ú .

( $I* B 28l .*$ 7.0 [ +24B - %.

%$ KB$ *- " - E %@%..\ 0 0B  *$.*$ 8:l& $ "5.0 - %.$ I *$%.B . %O. 'Z%@U* O+*#ME$*5 %O.B *  "- .

 .0:N -=A%36^ @= *$> a B$Q e -+^ *4%K.

*>%@ 0<F5$ > `[%$T0Ek` .B  " - E$4?@.B$0 "- %.* .

 * - %.0 * .* 3 4#KB " a0 8.*$ 8 * 1 $ a%.

BV .0.B$ ]$] .<%'A$/ $ M.

3& +*]$) $ " †º !x º %'KX^ +*$#Q. ./:Z$ž KB w280" [ . $0 G=60 -+2 >%.

 " Fn +*'Z%@N26 - %K*+* .ž26% Q%'e$7 +$ $ !% 37E*IKBl+*#ž$/+* - " $#0 (%'n!^ +*$#.B+9\E$*4  OF1WK+* . %O.* K.  $ a0 $A #.0 * .T%'O8B* 9 "" *$O+*$# %'(8 > Q$ž9 .

9%O. " `K+*Q8 . Q$!E*6 %@. - %.*$ %/*$%8.

$ . 0<M 7 %. F ( ( )( ( S+gE*-+*$#1 8.

 426$%@)%'%.

0.*O`Y *$\ 8 0%KB \3/B aIB* 0 a 6 .V - %.0.

" 3 .%.

J¹ ¸ `.0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U 3 .

.4. The Analysis * 0 B  ].Section 9..0 * *%31%K3" +*$ƒB$ G+*$# 0F ST.

07%Iž +({.ž+*ž$E$*-+*$# <$ 2>`v * 1Š=88$*]$/2! ?+*#w.%$ +*žI28%. J 726%@9) G #.* K. B 4% %K3" +* †=>6*1 0 G "" *$.0 *!$ *ž$\ 0 " * ." 3  9 B  ] \@ ].

28*I30<] .00 a "0 ! 9] B$#. %@.

)28%K )#0%K289<F +* $0 ". $ "0 `$$e?V . K..- %K*8%'j +v.

0 *Q KB$.Z %@O%$(^ +*#!.0e5 +.

* .B$0 F S(*1 O - %.3 H.Q9 .B+9 $>B$ "Q%'n%v.* %.- E1 M% .%@ % N<6 .

%$ B$ ` +2!+* -+*#/*$0/'Z%@A. B - %.2M3+*$ ž$) . v.0 . %E / /% %K% .*$ F B)0M +F : B ! +F+†‰‰Š=6 *$ž%9 & E] 0%$6*& 8$] +5. B - %. .%.%$L+*)$]E$*&+*)%@V%J2!+*+2Q R]$\* B28Z .*$ %'$7# $ Q{.B$ E$*> 9 / / 0 G "" *$.0):D+*]&E$*-+*#ž "< "2=8%)] +X{.

 0 a B 9 &.

0 *4 "%).V . ` ( *$ <$ G (.- .0 ^ <1B * 'Z%@N2 +*] "< "2>F * .

 %E 6$ E$V $#Q +g.

B 73&B$ "7+** B28Z . G+2MB - %K* F (  &  pq )( 'SQu2* * $ž28%On ]. 0 " 0B $ $%.

0 0" + F %$TE$D`[24. 0 a* $ ] ž w2!+*+2 U%'2 26 - .

 $ G > #@ E$*6%> ^ $Q.

<$ G . OB* 9 "" *$O+*$#4%'$Q.

B V.*$ +* aE$V %$Y "%. *%K28* OFn5!+*9  .0 **$728%@9 " + >@ -.0 8:"fv PM +H†‰ ‰ =F[SX 530'Z%@9 `$!+*0#K . B$ " %.

.

 % .  M24.

 %$<0UF1S(^$) $ " 0B2M.

0%.- %K* !6 ./ 9IB a +*) 728%Ov 9) " w "%\$ Q$<1.* .0 * 31? 2!+*$J * O a. B$ " a &\. ^B$ G %K*ž%'8$ .

 . 0 "*].

DF n9w 7  &%' $ " 0B2M.

- %K* 8 . M 9&B$ ")+*M0E %.

%&$! +[{.< +* TB* #%@0 ( * "* %.%$ ŠjF$! +{.%$ 5 $ a B 28>%ž3M+*4$6E$*-+*$#& "< "2>F +*4$Q.+*#> 626%@+‡ ! † F$>2 +*]9 G " * .< +*$g $ a B 28%K*x@O+28*$ G %K*$ +F jF$! ++*MQ.

 .M.

269<4%'E$*-+*# <$ 2 %@0 *$%(.9%O.00 " F ^UF$! +v%K3<$ (M  # $ 28%O+` s  F jF$6#0%. *#KBl+*$#>$^ +*#).

0 a !:k9F F9`@ # . %O.

]3HT0*!.

 $ "QKBl+*$#>$^ +*#/. 0 % *%+* .

 " -=0F ~jF$M. %O.

%. H<MKBl+*#>$6^ +*$#7. ^B*$#g28%E$0 ( e >.*$ " *TE$ %O.

9%O. " ` *  (H2!+*$ 3<Q.

^B 28!%'n!E$*-+*$#& "< "2 …jF$6E$*-+*$#> "< "2 *#.2M.0 . #@+3 !. Ú @ $#K 2_.%.B - %K* F F$6E$%.

*$> %K*#U` V #.$ 9&%&Q.e. %.0 *]3 .%K*$KB 0F .< +* vE%K^B26F .

 *#4.B Z+*$#]$4^ +*$#ž. 0 a*/3<> (  ‰jF$9 G " * .B 126" @{.%$` `U%@0 4*%8.4%7$] .

%$ +*Q$6E$*-+*$#& "< ". ]* B 243 -=0F †ºjF($6{. 2 †† F($> 0 " * .%$!` ! (  *> O 3$ - .$ *$#4+*4$ `@%@P& ./3<MQ. *$#M+*4$6E$*  OF ]] 3%E$] $ " 0B24.%&{.00 a :NKB%&4. %@.%$_:"y * *%&{.%$(=0F `K !*$%e .8{.

^ %$5+*#I28%OU $ ! $%$8*)+*\y@ #KB ]‰KF Šž &.- %.*$ `U$&'Z%.

 %.

% "jF>S .

^B*$#.

B .280" +`[ * 3%%'$2 :"*%$ .B$ $0 !$ž .0 ^ \ $ !$ž.

 "%.*=4.

9%K.

*$#j`@ " #K(.0%.U7 + 9%KB#KM ] %.%K*$KB 0F †† ¼.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

B 9Q‰KF ŠK‡gSƒ G+2M.Chapter 9. Venting System Design yO #.

 E$( 0` 6.*:N‰jF+†$= ne%. .< +*$<  )( u  . .26%@'Z%@!E$*-+*$#& "< "2 $&26 $ " 3 *$.B - %. E$UF[Y%6 "%.* < KB$ - %K* X*$06%>3 a%.0%'[$4 +g+*Q$4. :N‰KFm†= ( U n .

<$ G .0 .

9%K.

269<M *$&$&. 9- 0 %'[$! +A*&%)39 &%&!#0%.

0%@ O+*#>%] $ " 0B24.00 " FgST.0.9%O.

- %. *]3Q?@.* j`@$Q +T26 $ a (.

 0 " a] $ ^  s.

^B 28!%'Q.< +* TB *$[ $ a B 24. :N‰KF Š= ~ 5E$%.

0 *]3!8l D*M $ .- %K* ].

 .

  5B$ ` $9 "N2 :N‰KF = 21) )( +*4 .*]:N‰jF+†$=5 9.B - %.

9 "*/3<  s .

    . . .

 ^ ‰KF =  X HX  @  $7^ +*$# .

 %O.0 a M%O.0.B > +*ž žE$9<\ $%@9].

 * KF_5 $+* J%'!{.l %@w-+28  ` * I.37? .%$C 190'ZH9ˆ%J $ Iy * *% {.%$ 4 F_5 +* "" *" *$0%KB {. 90'Z%@9  *$ 'Z4 /+*$ G #K* K.%$L \$ $ !%.

0>%ž${. 0 a "w+*]H28 4%'$ž9 G "" *$.%$` `v .

0 (%'(y **$%&{.%$ WU .l - . * $!.$ V . 0 " 0B V - %j`.

%$  !9 .+ %K†‰ =F(iA*%$6 #%'(y **$%&{.B+ &'Z%@[? .

 0 a G+*$#&! ".%.* ‰jF+†$=F $&26 $ " e{. . 21 Q  s V  21 s V  8$ Z  Q  q u  %$ $   V Z  Q   Q z  { #""  ! ‰KF =  ~ ‰KF = J & •ŽŽ-! § '§a±/¢G•-‘[¯™"™-ŽA‘Z’H-” ™™k°G’Z™-Ž-‘k” ©G™-– ˜a£•Ž-8ŽšX™-“+§-‘n¯§§ W"‘™‘l«G“m” ¯” ŽGœ’H¢” ‘('$§"±7«"•Že¯™¬9§Ž-® LO™©-™-“c’H¢-™*) – ™‘N‘£•e¯G“9” ™¬K‘kššX•G“^˜T§Ž & •ŽŽ-§+'$§"±1” ‘n¤G“+§G©” ™6” Ž $Y¤¤™-Ž-” °!­[® .%$ 4. *]3!8l D*M $ " )( ( s V   .%K*$&N2 +*4 KB - %.

0<l #.ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U $ .J¹ ¸ `-.

%$ˆ. .0 . &* B243v T6* * .8%M$6. B 3<]y * *%M{.0 T'Z%@Y$5E$*-+*#> <$ 2 9 G "" *$.5. Results and Discussion Q .0` `@ * 4$M.B 0` `K e.* . l - .Section 9. $>P& . V .0%.

QP& .* ‰KFm†=`O * / NV *#O+*#U` <  ‡  Q@  ( s   ^  Z Q7 s .9 " B 4V - %jF 21& $426 ?+24B 2 E ^B%' 0F m*5E . B B2 E$*-+*#U`$$* * .B - %.B % 21 F WUB 3 "- B-+*$#& KB$ - %K* ‰jF @= * ‰KF =+*% . .%K* "" *g *$! . Q* B243k` `O X.

 .- %K*\%'-+28w &*wH2!+*$ƒB$ G+*$#. " # $ . . j+*#.  ( )(   Q  )( s P s  Ú s Ú ‰KF = F(5 0 .0 E N<w $ ] I'DB* .- %K* +*\$1.B $Q "%K^B- %K*4%] KB - %. *34%K3" +*$ž30<* B28Z .* ‰KF =.V - %.*4'Z%@ 26 $ a >'DV .

 $ " 0B2M.

- %K*@F X X+24.

%@9" *v%>.

Bv$ #.$ F T.T%'.%@+*v%.* K.0 * .

V 280Y9.

< +* X'Z%@A .*T-+28 F  $g -+28X8 .%$L ] 8$/26 ?+24B2 P& . B &]. AT%.%K* "" *M26 $ " {. 0 "* . $ - %!30NT*T$X^ +*$#e-+28A * $XE .B !3 KB+ %žE . 1* B243X8$* $&# $ 824. B - %.

V B 97 * w.

*&$ 6 {.9 " 0B /926 +* 8$$+e+* - .E ^B `gB *$X$].%K*$O - %.%$ !.% U` $/.

ž30NT*/28%K 1. $% M{.%K*$KB  #!*%KB#K%].9 4 M.%$!F => * ]?@. 0 " 0B @  * .0 E N< * /$&%KB &* ž%' .

*%O. 0 " a/3< "    21  ( " s V _a V  ‰KF …=  )( Z - .%K*$O - %. j. B 86* 21KF +*]E . B B 2 E$*-+*#U`U&E$%.^B 28.0.

B$ $w3< .

%$_V `Y *$)*$ B 0 .B @%7$4{. %.*7 8 .

 0 " 0B +*&$M.  $ " 3%E&$& 26% .0 E N<]% 4*$%6+* .

$l .7.

 *]3!E$ Z žB *-+.B - %.*$Fg5 (. j. $% UF5y %@v ! $ "%K*@`. 0 a B 9$=F +* +XE$*-+*#U`U].B *$QE %@. !E ^B %' .0 *]3Q%.g g5 a%.0 * ` <  ‡ 3Q?@.B %%.4.$ N<!.**$ B 9 8 8$>{.Z - . @   80*] $ $4  > 626 (!-+28 V - % 21 :  .%K*$O - %. l - .* ‰KF …=`U+*Q8 .0 @  ] "  )( 21 (  21  ( s V   ( " )( " _a V ‰KF ‰= WUB 3 "- B-+*$#Q KB$ - %K* ‰jF .%$  !*$%.  KB % 21 *$] a%&Q.Z - .*$>30<] % % $+*$#> . =A+*%Q KB$ - %K* ‰jF ‰ =` *$7B +*#!$'l .

 0 a "] $     21.

  1 8$  X$5 0.

* @ - %K* +*$ G (6.0%.0M%' "%KB* 4 X$+* - $.B /3Q?@.< +*$ $ 21 $%.

G" m Ofv mxYP>$+)(.q*  u Q* '  *Q *Q* $' (  ‰KFm†º = 243 *T.*$ -=F $&9 B  %'g 7* B26l .%.*OF & .0 @E ^B$ - %K*!%'n$Q KB - %.B - %.* O - %.*$ +*4$.9 " a/3< O c .

0@+*$#& ". %O.- %.*M 9.

9 "* .

5?@+3 e* . B ‰KF K`6 .

 0 " 0B e8$*8‰º ‹%'j( "9% G6 $ .

* +*4y@ #K %' F †† ¼.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ . aQ $ g 5'DB * .- %.

0%. " .

J¹ ¸ ` .ºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

.

Venting System Design . K 280 /+*{B*$.$+*# $J. Chapter 9.

 "  \$w 9 ƒ - %U` .*$   `8 *$ I'DZ . B - %.- %.2_%$g0" + 7. F6y@ %. .*ˆ.9%O.

0Q%' .$ 26D` ( fv PM +H†‰‰ = A $ ('Z%KB* e$>+*{B*$.

*)I. V 28 $ %.

9 " 0B E$ %.

< +*$5 KB 7 026 ^+FI5ž+*{B$* .B +8 26.*)ž 0 ./ 26 ^Y%. 28*>+*//.

F)5  . $ a >+*$7.< +*$D`T3 B& #%. 9! B O /$ Q G+* . \* B2M3D` * . %'[$4 9 ]V - %j` `.M ($Q%K2!+*$ *8.*7$IP& .

 O.2 ]+*\E . 280DF %/$ )+*I +5E$*-+*$#J 0 #. B B 2 E$*-+*# fv GP>$+D` . <I@  *>'D %. 9& * ˆdn%K .

 .M* B2M3[  # ` $ XA $ A $%$8*!+*%$U" + M.*$ fv P>$+k†‰ ‰ =0F[$(0* - %K*(.* K.0 * .[ v'Z%@K 5 026 ^ P& . B - %. !* B2M3 .*$'l .)'Z%@8 026 ^ * 4 026 ^ 6*8$MP> .%@8%' 21 F 'l .% "*!$ 8 3 $ "%.%@Q $ ] G #. "$+*@†‰‰ =]3<w I'l .

*$%@ UF m*4$&26 H%@l N<4 y %@vE ^B %'4 9 7V - %]#.%@ 21 (.K` `@$.0 *73M #. [ *†F .0 $ a0 217 ( 26 ^+F !'l . %'n$Q.

%$ V 8%'[ +nB *-+ KB $ G <x "" 5 . 0 a B 9>+* .jF m*Q +UE$*-+*#U` KB$ $  <x "  .%$‹ Q%KB5 .B %&$E%K^B28&.  $ a0 ($!E%K^B28 9 {.6 +v{. E$&8$*Q$E%K^B26l .

B 0)3<Q&.

 %K*@F .

*$ " * 'Vg 8 " & Q.

 .jF5 $].

.%.%$_V M 926 +*" +*$. 0 a B 9M * ]$72 $ " {.

B $ G[  <. 0 " 0B /+*/ .

- %K*)%' F y %@e 26 ^YE ^B 4%' 91 ]*% c #" ! ~ Z (  !  )(  . x "" ) M )'DB* .

*$!$]. v *>%. <x "" Q " $# F ƒ$* % Z ( UQ (  5#.

 0 " 0B & 5.* .0 E$B.0%.

A V `.*$8$M. *$78$*  0 " *4%.

%K*V $ T% .(.%K*$.9 " B 4 (. EQ%$8*A V F[5 ">9 B  e 4+*MO+ .

 630<&WO . E %.B$ 626%. †‰. $ WO .=0`Y»e .

 »eV .

=`U69ž26%@ Q $ a B 28/ 6$/.=T * T+* a<  *$ w ^ . T+* "</ *$ . ^ .k†‰ =` g$+* +* †‰ .†‰ .

*$ " * * 7 Q D" +*+* "" *" *$0%KB 0 <!'Z%@n +vE$*-+*#UF ! ~ Ú Ú ! .0%. 0 " 0B 7 * 26 $ " {.%$‹V 26 +*>.

yO #.B 9Q‰jF j‡5&.

B B2 " %~ " E$*-+*#] ‰º " " %'n$&. 0 a B 9V - % e'Z%@[ +n * E .

24.*4 "9% G " Y%] 'Z%M6 % 8.0%. "%.

< +*$D`B$ /*% . - %K* †ºº %'6 % =e 528 *+*$#.0M†$=(*$%M# $ 826 $ "  ž 'V+*\$\. " T +*$.

0 *J3 3 %O. * 3 28 $ B 9j`e *$ .=>$žE*]. . 0 a B 9\.

0%.$ 9- ^ <7%@X%" ^ < 8$* ž%'] ". 9% G FM5B$ `Y$ D.24.

 - %K* * ž%'/.

 %O. " -=6%' .

$*4‰º %'[! % Q e .

B 9 Q‰jF . aUFAyO #.

 0 "* $8* ^ +*$#7.

l+3&8 'Z%@ . %O. " 5 e0 -.

 0 " 0B w - %. $ > /'DB *$.

* F.$7* X. .- %.

 0 " 0B 9 ^ <žI.

9 " 0B \V - % =  .

Z+3w+*\ . "  h  "  #" $ Q0 a.

y@ #KB ]‰KF KF$/.

 0 " 0B +*7$O ].9 $ "0 .0 E N<1+*$.

 4+* - OE ^B$M6*  'Z%@T +gE*-+*$#jFQ5).

%K* "" * . 0 " 0B 7 2 +* ! ^28% " %'( .

'V 9 .j Fg . $0 6E$ ^B$!%'A† F .

 (+24.

 *3 .  0 $ A6E*e   0B *]. * <& # 8$*  'Z%@g +nE*-+*$# * ]6*  'Z%@nE$ .BB 2 E$*-+*#UF5WK+2!+ A 0 0B 8.

* .B K26 $ a e'D .- %.* ! "9%K*#K <7%.B6… %.3$ "mE$6*Q& 0 .* 3<7 3%.

*> * ]$0 a7 0 0B 8 7. B$ " %. %DUF 8O a.

9'Z.0%@N . <.+*& ]. $ "Q69& ^ $> $ a B 24.

- %.jF %$TE$D`.*$ & a - .$)9 OT%@N 1 6O 9* *$)$> $ " 0B2M.

- %K* Q E$M%)? 2!+*ž *$ "%K28!%'2 9 ‡ † FSX a B 24.

%$(= $ T% 3& $ 6 026 ^.- %K*1%I$.- %. $ 4.0+*6$Q28%K Q%M +U{.%$ * 28" ${.* †1 /*$%> J9 l .28%O+`3 B7V $8#KB 1+*ž$1 G #.*OF 5 *#O+*n$ $ X%M*$ B 98$ g$Q9 G "" *$.

% " G+3 F 5#KB MO ." 0 8$ 5*#O+*X G #K* $7.

&'Z%@X + *  $& .B /280" =( $ ( $ 0%@9 $ !.

% " G+3 F ( ^ .jFSX a B 24.

* ž†º& !E$9<79  - .*$ j` j`.! $ " 0B2M.- %.

- %K* FAy %@[? 2M.

 ` !H %@g+*]B +*# Y^ .

$ a B 24.

- %.* ! 0 " e *MºKF )F .%.

0<l #.ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `-.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U .

Results and Discussion jF 728%Og *w+*$O .Section 9.0 - %K*)6*1 $ a B 24.5.

*  &#%@%OjF +*ž$1+* - [ " $#0 %'6 ^ +*#.- %.

 " -=gM. %O.

0 $ "5M.9 " 0B TE$9<! 26 ^ * &+* .

9 " 0B 'Z%@V.$=g%>%.

*6 .

 4 ! 026 ^+`v * ž90'Z%@9&$]# .

/ Q ^28% 6R0 %jFSX !$>^ +*$#w.

00 " &.9%O.

 %#K9 " a0 ` M.

 $ a0 ` * 4$ 'Z%@ 5$8# .9 " 0B !+* .

9 $ "UFnSJ G #K* K.4 +*$. *g# .

&9 .B+ 0 TE$9< G #.0 *!.* K.

 0 " 0B >8 . B . ]%O.0.

" $#0 %'T$>^ +*#I. 6%K* <7 5$M* .

9%O.00 " *$/%K* < + FX B ` 5 $ " 0B2M.

- %K*M eE$9< $ a%.* 3 F 8$*Q$!  - % ( 26 ^+` )( ^UF(SX " B 24.

- %.* ~7 5 $ " a%@.$ > M $ a B 24.

*M‰K`U3 B !28%@ ! "*$ G - E$Fg5Q.- %. *$#/+*ž $ " B 24. 1. *$#M+*Q )( 9 G " * .

$ *$#)+*/I.*$ " .- %.0%.*\+*/‰I.B$* </ 1.9 0 M.

^B *$# E %@.$ N<F $ .

$ N<.0%.$ N< .  $ ").Em< 'l $ "0`!%$T0Ek` ]E$ %O. 7$w.*%'7^ +*# .*$ " *&E$ %O. ^B*$#> .B Z+*$#ž$)KBV - %.

$ *$#) $# +*). " F157. %O.

*$ 4%.B )3<*#O+*T *$/* *$.7+*/28%K jFM .00 6 +24. */3/B$ "1 $ #.*) 9 G " * .

%@m" * .  -+*$#] ].%'X.

%$F Ú jF(S(*%n#.B !'Z%@n$QE$*-+*#7 "< "2 0 #.0%{.* +*>E . 4 M 72!+*+24B2L 0 G "" *$. B B2_E$*-+*$# =8 8 $ a B 24.

0 90'DB^ < 0.^B 281 "% ž 0 a ]# $ ž $ % 3\E .*)$ $ 8%\3& G #.* F$ *$#@+*$0M$ $ % KB$.- %.01$1E*E$%.*.- %. B UF 9 l .

2666$ e%.M a%1 $ 5%\3 2!+*+2Q R "%.+*$#)+*)2Q+*$$ $7 0 " * .

.

*=F m*> +vE$*-+*#U` 8$*Q 5 $ " B 24.- %.% > 0 "Z .

l+30 v$A B$ - %K*@F %$TE$D`*$%'DB ^ +*$#e $ " 0B24.*> !*$% E$  U`$ 5@  *T28%O00 -.- %.

0 * +24.- %.*(.

0 $ -+*$#w3. %E$M$].0 B$ ") 9#.

%@9- %. UF " ( ~jF(SX " B 24.8 . 1B *$ #%@ M2! ?+*$# Q$! +X e? B$ &%]%KB 6$>26%.*]%') .B .280" .

*M…7 %.- %.*$Q%'$3$ 7 $ a B 24.

0 $ a0 e$ & 28%@9 $ *7%K*E$*0`n * ž$]* * .0 [  I 7*$%Q? .%K24.\P& .B .0%. I*B 243A'Z%@@  *!E* 4.%K*E$ G %K*/ >*$%6E$  U`[ * ž$ 'Z%@ &E ^B %'$).3 /@  * E$ ^B$F]5B$ `Y$] B$##0 "w28$%Ož%'.- %. l - .0FIS 30DD`(28%@ .*$ +*4 !28%O+Fm*726 *<>.

 .0 J28%O 7 KB+ UF. $ " B 24.

#.0ž $ ž30D6E*-+*$#J.- %. F(SX " B 24.B )'Z%@8\0 #.0 *J3 . ]* B243kF Ú ( ( .$+*#>$ KB  N<= $%.*\.0 * *$%/3 B aJ $ 7 .*I +*$.BA*$ B l+*#&$ - 287P& . E$ * & B * *$.

- %.*>‰ 6 .

m- ^ < .

.

 %.

Z 4 $ a B 24.

` ` 5.B ž3$ $ a %.0&+*ME$*-+*$#] <$ 2L M'DB * .- %.*>%' * IP& .0 .*4$> $ a B 24.- %K*@Fe$ 0 G "" *$. * B 243 F Y0`[9Q$] 0 " * .

B @% 21 F55MH9%@ .0%. )*B 243A 8 ].B$7%I & $ " B 24.*$ " *( * 7 .- %K*4 e$P& .

*\ 7 9#/+*)$\+* - " $#0 M8$  *$ƒP> .- %.w* B 243 > 9 26 ^+F)SX Q$]^ +*# .

 0 " .9%#.

$0 n826 ?+2MB2 +* "" * < *$8$ 'Z%@ T $ a B 24. B B 2 E*-+*$#ž P> .6* B2M3U9 .9%#.0UF m*E . 0 " a0 ` 4H9%@5 ] KB$.

0F$ B .- %K* n? .

243Y gE$9<! 26 ^ $({.%$ˆ XE$*M*$%X. $% e{.%$(=X+*6 +jE*-+*$#8$* * * . 4*   \ - %U` 6Em<\ # *$/$ 'Z%@ M$] $ " 0B24.4P& .

- %.* &.

B .> G #.%@%@kM F n%$T0Ek` 99 9# K 0 a (M .3< !H %@kF1P>%@9%E$D`Y >26%@Y..*& .. E$0  8 +2 * ]$Q * 8%'g 28%OU 9/*$% .0 *13)+24.<>%'X]26%@+`.

 *$#%'& 0 G "" *$.0F  )(    " " …jF$4. *#4%'g$QE*8  %@ 8 .($]9 G "" *$.0 .3<]" $+*$# +*%.B - %K* .0F%$TE$D`K " + ).%K*  - %K*$4.9%E.0 *6 0%$ T $ %.*$#4 $ T$E$*T  4 3%E4$ '%'$H<.

- %K*@`6H9%@ 82!+*+26 +F 'n6E$*  QBH* (%KBX%)3&3 %$  '[%'v6H<.0 . .9% " X ".

*Q +24.- %.0 E$*.9% " e ". .

 %E$28*( !*$0jF †† Ú ¼.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .0%.

< l #.J¹ ¸ ` .ºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Chapter 9.Z - .1 E*-+ - %K*1 ]. nE$*7  3 %$ 6 . 0 $ w 7 w. Venting System Design &  #%# 6  7 *$ <$ G E$*I5 \$1H9%@ -=7+* @ .

l - . )\9 G " * .%$L 2!+*+26 +F1 4.0 v 9 .%@%@( *$.7%I +{. 3%E$]8 .

*.280m< * J$I^ +*$# -+28 F $w. l - .* /%.0 A  "% .$I#%.

0%.0'Z%@n* B 28l .0.%KB*$&." +*#1+*%/ . E H< ^ +*#U`.243+* 6 .24.0%.% D.B E*T 9 8$5E$*(9 G "" *$.0 G+2MB - %K* X%'8. %E ) ƒ28 *.

 0 a G+3+ N<>%'T$># $ 5{.%$!F m24.

%@9" *$.%.0M%'A& G #.*] "% A $ ( $%$8*OF "  & q* $'S* T* n.%K* "NB .- %K* .

J¹ ¸ `-.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ UÒ .ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.0<l #.

     .

   !#"$&%')(+*.-)$/*10 %' ††‰ .".

Clamping Force Calculations $/%!" 0 * J¹ ¸ " " 0 " .ººº  » .Chapter 10.

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ  ]‚ 3 . ¼.

 .

   . .

.

    .

     .

   .

°E®Z®.·C¼. V 0 * *+ *+% x %'.«.0bV 0 U "*+%r  *+ "DsatZu Xc  ##"wv )( (&.«w¸ Ž0ÀEŽ½›·.PL‚jƒ…„‡†JHa„oN1KMP|H^‚jƒ‰ˆ)‚.!97:.†e‘bIO—‹„‡†L‘’R\7‘bIaŠhKa‚ 5 Ha„C‘’KMI™˜&5 š›• ƒaH)R@ƒ…5 R@ƒOI 7 H ^KMˆ^NXKOŠœ„C†e‘ RfHLˆeˆMƒJI ‘’z„.( *+% *  .  !#"$&%')(#*. 0 *11  0 *+0-)%'% " ( 0 ( 0 n " * * ))* ( ¡V)%  a * U # ^V " £ *+ % %¥*1"0 $*W )" U * )" &%" (¦!" Y[#" %0+p "-n Cn.% S " " U $/U "0 * ‡ŸCŸ % 0 "žCv* v  &** " % & $/% .0 *10 %' *  * * )[W+$/%LV\V %'1Y ^]`_ 0 '" aV 0 ( 0bV #" %# " dc 0 " $/%eVfV *+( " " ( #% ( &( *+% * ) ."<1= >@?A = BC:D"E!1"GF 5 KQPOR H J L I M K O I N S * 0 ( ( $.ÇJ¾7á¡â@â@Ð.K‰„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)R1˜ “&‘–•b•žMƒX—Q•’H „@K†OƒaH^‚DŠ.m 0V *10 $ U * )&% " %^n * ) 0]7_ 0 '" aVoYqp (.Z°5³Ø°G®C±!½¤¨j©$È É@ÙÔª¦ÉZ·C«¬ ÊQ³ ÊQµ «hÊÌÕ¤­@Ë#Ê$®¦Í ¯h½›³Ú°²¸ °<ÀG¸ ¸’Ž Í ±..* % " ( ¡ c ) $&%LVfV * %' *  ##"  $&$&% " 0  *+%* ( @T ##" *+( *  ##" $&$/ * $/ 0 ( &*+#"GV 0 ) ¢S !Ÿ $ )% ( # * ) .n $/*.KMP 7 KJŠD„‡†Oƒ‹‚jƒ0Šjƒa‚hƒ^ƒ^R„‡†JHa„oN1KMP†JHaŒ^ƒŽ)†JKJR@ƒJI‹HLI 7 „C†LHa„7N1KMP 7 K IJKJ„\†LH)Œ)ƒXHLIONXKQCZƒ)1„C‘’KQI…“37 †LH)„.¸ °GÃZÃZ °G°Æ¸ ®Zª.nn % * "G#V 0 ( *10 %'# #"aU %0 $1§ *  X 0 ( 0 r*+% )% (+#*1#0 |0 * { r*+ % %'0.«¬ ¯´·.)U 0 ( * 0 " $&%LVfV # *+( $ .Ž ·." ( ( * * )¢W* ) " @T)#(!( #"#"% *+$)(Z(0 Y *+% #%.®Z½”°<·¸ · ±Cµ Ž ÃZ°EÀ´®.¸ «.RCKQƒ^Œ)ƒa‚”“&‘’„C†ˆePML •–‘ R.ÀE°G·.-0/1'23"5476.«@× ÇÇ ¾D¸ ŽŽ «´®C±C· Î ¸ À.³b°<«¦«»¸ ±C°GÃZ·C°Æ·³’°«C¹ Ç)Ž Ü Ã‡¯¦½Žª.‚hK „‡†Jƒ ˜ c 0 ( $/% )$ U -)!&( $/%eVfV # *+( *+% * z{ 0 *+% " 0 .(% -!$&".« «”Ž æ±@Ä «žŽÖ ÀEÁ!_°<·.U 7(.* % "hg ( # "jikWhc lV * .Ç1ª¦°EÞ¦«¦®ÂË@½ÔÑ@®´Ñ›Á0°<ÃCß\¸ ¯´±C® ±C®ZÎ Àh«¦°Gª@³bª¦¯.µ ³b«¦«¦¼@³b³J« ÀG¸Ï@°ØÕÛÏC¹ ɦ³b· ·.* n#" a&V ^]0 (¦U 0t~#_ "¤v v 000 $* ' " * a "V )%' )V % .¸®¦Ý.-!" 0 zy $)0 #$/ |{  0 #" 0  c 0 ( " * 0 (Dn % "* )&} ( ( % $ 0 *+~c $ #0 $ U { 0 *+% "w " d€ ${ LyQV U ( "  H 5 R.*  U #" ."  U %^n  -.836.ÞZâ.×<Þ¦Ë@Ë@ã !ä^å .ÐC¹ ½¿ Ñl¾œÒÓ¸©$Ž¾DŽª¦«.*10 %' * #% (.½”³’°ÆՔ· ±CŽ›ÃZ· °<¹ à ¸ Ž °Gݦ¼Å ª.+.*10 % CT 0 0 *+( * ) &( * )U 0 ()V # *XW @T ##" *+(ZY " $. U (+*+ *+% .Ǽw®C½ °Æ±C·ÛŽ «¦Í³°G« ª¦ «¤Ã@¯´®ÉCÁ0Ž¶ ±CÃCà ±CµC«¦µ γb¸ ¯.°<Í ¸ ¸ªZŽ Žº°G¼7½ Ä ¹ Ύ ³bÀE«.( [S U 0 CŸ)*  * %#* )#"~V %#*10 Ÿ *10 %')( " 0 !Ÿ % U Ÿ 0 * 0 " " ( #% ( &( "*+&(% *#%#0 a( § * *+ % * * * - )(+U 0 *w$ v *10 %' *+%%0n " 0V (/-a%^VfŸ V * )" 0 %^.!-)(/.v a" 0U0 *0 $ ‹ * V ª¼.

aU 0 $ *10 %' (&-)$ )( * #0 ( % %L§  .*.( *0V* *+%U ) (&" &(V#%-( '*$  )*+ (3% )S %'* $ ) ) V " *+% % .Chapter A.-(`( * )Ÿ#* %#0 vU $&** % ))" )0)0" &(""#%%$/%e'Vf0 # 0V % ) $&( ~v ”*+(dSv a0 * V0 U’U (/ . " * * )#"0 * GV % #"  S" ( aV0 !. What The Establishment’s Scientists Say * # )#(#""( % 0 $) 0 * * *+ 3n " ‡n. #"-!0 *+"&% " ( \ $ S n0 *1* 0)% " ( " $/Cn ”* SL*+"v % 0 *U’U ( )0 ( $ U )" % * % ). *+ * U *  #% ( 0 *1" 0 Ÿ) #"U %'(&--! " %^n* * )*)0 * " )$" 0 *10 $ " 0 (CV ( % #") %'- " %0(+n * * 00 " $" 0 *10 $ 0 0 (‡V 0* *  U ” £ * . "( % U* .

+-).s7 []D(V!5KR4. !"#%$&('*).0/1' U 7v f} U’U Cn U’U Cn Jg #v ¡{ U ~V a§ Ot œc ‡n LV lv Gv U `n v #t aVfV 0n ŽW LVfV 1Y U 0V 0]7_ aV œv Ot U LV wn LV aV hi c#231H3G.

3.

a7 .Z..l4.

S9:7ED[@7ED6HYW.s7 HU3!5K3GH(=FD=!5B9›Pn R5]9A23t6uvX7 U’U 7 RYDGuHUR U’U =5YH7 3\4G=.(9A23‰\ V RU.S94.RYD.S9A5BMGNÛc 23 V^]7_Hb7 =[Y5n=aVw7 .

RLVf\V R]DO4G= U 46W U =9:7 RYDbxc7 1n =FDGM9A26=9= U’U xc=!5K3yW.S9(Hb7 3 4G=.GNqc 23T7b( V V!R5B9?=FD64<3hR^#n 9A2!7 .?3HzX<M[\V RU.S9:7ED[{3D[b7ED3G3!5K.@H7 =[]5K=aw V 4.

S9A5n=9S3GHdX<Mi9A23Žn8=64A9 9A26=919S3!D.R^`n HUR U’U =5K.g26=!Ÿ 3X!3.R0n&" V 7 U’U 7 RYD.=FDX!3OHU30V RYD.

3!DO7ED!Ÿ 3.

S9:7 9AW9S3.S9S3H|X<M~}¤}`wr$#} xj}›yÌv£ xo=FDHTR9A235`V =Z..  R5 7ED.

.123!5K3(=FDH0=FX5BRF=6HC7ED0V0]7q _ Hb7 =[Y5n=a V 5K3.

.Z3G=5K4!2N SEDgR5KHU3!5-9SRh4.

W []5K=aV\V =!55]Y xU9A23&5B3‡Pn 3!5K3.R5.5K3G4<9z.

a9A23\\V RU.S9l4.3(4!2=FD[319SRMi c 23@V^]`_ Hb7 =[Y5n=a€ # V 7 .

RLVfV RYD(4.

?3HOX<M(H7 34.= U 4!W U =9:7 R]DgW.

?9:7ED[g3!D[7ED3.=.

35B.<27EVX!3.l9SR0H3‡m 9S35< V 7ED39A235B3 U =9:7 RYD.

9<jv 3G3!D\9A23Hb7 34G=.S9:7ED[zV =64!2!7ED3\=FD6H[F=9:7ED[HU3.

<W U 9:7ED[…\ V 3..Gx =FD6H&9A23@5B3G.A7 [YDgV=5K=aV 3<9S3!5K.

9?= U  R#‚ v 5K=9S3FN S 9`.?3G30\V .xF9A23&5K3CPn 35B3G33jv RYW U HiDR9 U 7bA§ 3".?RLV 3o8n =64<9S.#5K3(VFWFRYX D U U7 M&.a9SRiX!33v 5P7 9>9S3D!O!§ DR#\v DbN ƒ P 5B5 H^‚jNzKOŠœ„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)RlˆQKJR‡‘’„@‘–KMIO6 R„ … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^| ƒ †ˆ‡ 3 U’U xU9AV 23(RYD1V6iY =FV!V03!] 5Ì_ Lv ==!.

27E3D@Hh3@X!T 3‡9APn5B3^R\V5B3@3fZ4.

Z3.}¤=}`.

r$N`ˆ} £ WFHb5Q79A323!4.w.

=5G\V .?9:R7ED5K3U[gxe3!7 9#D[=67E4<D9A3.

W3= 55LtU’U M=FD.

HgWUVF9AV!2R3\5B9S3!.m.¤\v 5KRYD[vN ‡ 23!D 7ED~n8=64<9.:=<M 9A26=9*9A23kSW 4<ReVf\V RYD1Y~V RHU3 U 7 .`5‰5K9AR25B3. 7ED9A23qSW 4<ReVf\ SW 4<ReVf\ V RYD1YzV RHU3 U N … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^{ ƒ ŠŒ‹ 35QM1=FD[]5P7 U M]^8^apR#v HU=5B3a9A23 =FWG9A2R5B.

xY=64.

4.

R5KHb7ED[9SRO27bVgxv7 9 7 .?3‡n>W U N … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ{Ž c 230X7 <.œŸ3!5BMhW.

5KRC=FVFV!5BRF=6462]^7c r 2=FD[3H09A23z\V 3=FD!7ED[0R0n›v 2=9`9A23=FWG9A2R5K.?3..œ\v 5KR!9S3hf.=5.

3(9A23 >W R06 Ÿ = U 3GHiX!R!6T 3GHa@Y 4.

RLVfV 3!D9ÔPn R5o3@!T =a(V V U 3!.

t N›c 27 .<WF5nHvN}m=a\ V 3 U MGxY9A23Hb7 .?9 =FX. = U \V R.Z4!2=5B[U3(4<R3<047 3DG9.\V!5KRbHYW64<3H0=hD3Cv 9‰MUV!3 U RU[7 47\v 27 462@7 .

\4<R]D.?9?=FDG9DPn R5p=O5‰WUDFD3!5mR5p4.xÌ*r ‘ex-7 .

=FD@RYD U M\6Ÿ =!5BM v 7 9A2"9:7b\V 3UNÛc 23#9A27E5nHOV!R.A7EX!7 U 7 9‰MGx^\v 27 462g7 .l9A239SRYV7 4#R^*n 9A23gV6=FV!3!5>xF9A23o8n =64A9l9A2=9œor ‘&4.?.

S9S3^r V XUW9L26=!Ÿ 3`9SR(4G= U 46W U =9S3GHoPn R5]3‡Ÿ 35QM1.Z.WFDFD35v=FDHH7 3 4.?3<9pR0pn 5.s7 []D3H1=5‰WUDFD35].SM.=FDFDR9 # X!3#=.

?9:7ED[ V =64627ED34.=.

Z.=FD0DR!9a3@UT 7 .S91V!R.\7E5‰5B3 U 3C6Ÿ =FDG9.MGx=FD6H@9A235B3‡Pn R5B3"9A23&\v 2R U 3@V6=FV!3!5m7 .s7EX7 U 7 9.

´jv 3!5hi c 1§ aVfV Ôc U 23046587 9:7 4<.#=FD."=9>9?=64 @9A23&=!5B9:7 4 3C7ED09A2F5B3G30H7 IJ3!5K3!D9 L=.N 1 ’ 3!D7 41& § “*=!5QuJ”g37E5hg .

N 9A23O5K3 P3!5K3.M.

3G."9A5QM09SRTHU3!DMTVUWFX 7 4.

Z3GHRYD\[]5K= 1=!5?^8^ 23`_-5B.=9:7 RYD X=.?9a5K3 P35B3G3\Hb7 HYD 9c.

2R d=FDM eD[ 7 .

2 "7 .S9?= A3.

. f89A2R]W[]2(23\= 3.

[U3GH19A26=9 23gH7 H <N 23(.Z3G4<R]DHT5B3 P3!5K3.

ZR \3026=FD6H \587 9>9S3!DiDR9S3.3h26=6H0.

.`DR!9m9A23\[Y5n= =5oXFWG9m9A23#4<RYD9S3!D9cR J9A23\=!5B9:7 4 3f89A23 8=64A9c9A26=9p9A23 >4. RYDg9A23hV!5B3V!587EDG9"fP9 jRhH7 IJ3!5K3!D926=FDH \587 9:7ED[k 0XFWG9l7 9l7 .

Z3.`=FD(R587 [7ED6= .R RYD V qHb7 =[Y5n= 7 .l9A23@V!5KRYX 3 gN p3!5K3g7 . 5BR]D[ 7 .

[ 3!D9 >5KR r9A23".

WUX "7 9>9S3GHOV6=FV!3!5 ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­s®G¯ .

Referee 1 (from hand written notes)  .Section A.2.

     .

!"#$#% &'()+*.-.

. /0#00 .

)$12 ..:8< =&>.34356 7&8 $9.

.

 =)8.

?)6@A=6B?  @C $98@BD E6.

6 #: FU U kV Cn oV Ûc ( Cn ”Ÿ 0§ ?G H f§ U n U 3G=.j9A23(5K3 P35B3G3.?35B3=6H \M@5K3!XFW9>9?= 9SR(9A23(V!R7ED9S.

. =6HU3UN 23(5K3 P35B3G3.

.7ED@=g.V!RU.A7 RYD=!5K3 A3!V9L=.?R \3(4<R5‰5K3G4A9:7 R]D.Z3 =. 35B.?.s7EX 319SR09A23R5P7 [b7ED= N *VFWG9 .l4 R. YW6=5B30X5K=64 s3.

9 p9SRC4 =5P7 nMg9A23&5K3 P35B3G3.

. V!R7ED9.

N U U 7S eV KI JML.[]\^\_V4["`bacW`dSeTR[]WgfhS"WOXijack"VXdlmacY.JONPJOJRQ@S"TUTUV@WOXZY.

+v+-"/ /1"+-#'‘ N.YdV@WOXZV@WmQ@V"n o"prqtsru"vMwrxMxrory^zo"{O{muMoes}|~po •"€ wrs|Puest‚ € prxƒo^z„xO…|Oztz"u"prx^u]p • ‡u † ‰ˆ .äeã Cn ‹Š& Œ"(/Ž U).

’ S"TUV[”“kM“b["`Z•R–e`Z["TUTU["`˜— ’ V@Vl^ac–"l^icac–"lOXdV~•K\_S"`dXdacS"WmY ™ …muesrurš ä N.

XZl^V[]žrXZl^S"`~Ñ Y\ÉSeajWOX4±$Ò·lmacQ l Y‰ajXdžm[]XdacS"W.acYTUSOYœX.Q l^SeYdV@WKXdS•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV.’ ajTUacic["`dajXœ›S"f1XdlmVY‰ž^ŸmT)ajX‰XZV4•TR[]WMžmYZQ`Zac\rXXdS)Xdl^V[]X‰X ["Q l^V~•g¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`¤1` ["•^V ¥ S"ž^`ZWm[]i¦["`‰XZacQ@ijVR§©¨ª[”›^«]¬"žmW^VU­4®"®e¯e°‡acY ’ Xd`ZajkMacW^–m± ² …mutoesMx_| • yOu³|~pµ´|]u·¶ro^zPx|~pr¸·¹epr¸|~pmuOues|Ozºo}z~w"»M»oesO¼ € ‚ƒxe…mu„{rs^umz"u]prx o"sMx| •• yeu‡†-½~x¾|Oz¿»u"pMx€| € pmueq„xO…muesr• u„xO…moexÀ€ |”xÁ|Ozºo}z”w]»M»oesM¼ € ‚t• xe…mu·€ {Ms^umz"u"€pMx o"sMx| yeu‡† ² …m•]ue€ s^u€ |Ozp xO€ …|~pr¸³z"u s^€ uexƒo"v wrxÀ€ |”xb† ² …|Oz„oesMx€| yOu { |~pMx_z wrx ² …|Ozƒ|Oz ‚ • u"prxMs^oMy xe…moex· O x m … Ä u M à à M » » ‡ p M Å Å » r q r u ³ y O |  z x ^ x r o O y " y „ ¼ r Æ s r p b ¸ † |Ç»m{ €€ sMxro"p • uȀ x €• qÉ|]u€ • omzPx|4pr¸ƒu"pr¸|4pmuMues_z† ² …^uº{OwMvÉym| • oex€]•| € p € ‚txO…¦|Oz |4p^‚ s]»_oex| p o"pMp xºvmu·qruryOo"¼^uOq„wMprx_|"y„xO…muºs^ueʁ|Pu"Æ·{rs umzMzt|Oz„‚_|~p¦|ez”…muOq˜† å NË XaÌYW^S"X.QicV4["`˜XZSUXdl^V`ZV4[e•rV@`“lM›RXZl^V(ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX\^`ZV4YZY‰žm`dV~Î["Wm•„ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\ÉSP“bV@` Î Y‰ajXdžm[]XdacS"WmY“bV@`ZVŽY‰\_V4Q@aÐÏÉQ4[]icij›.

icajkeVXdlm[]XfhS"ž^Wm•¿Ó ijack"V4ij›fhS"ž^Wm•rÔ1ajW([U•racVQ@[eYœXZajW^–UTR["Q lmajW^V”Õ¡.SMV~YXdl^V ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\^`ZV4YZY‰ž^`ZV4Î)QSe`d`ZV4Yd\_S"Wm•gQicSeYdV@ic›UXdSRS"i̕rV4`.

[#•^V4Ydaj`ZV4•U–O[PXdV?Ù"V4ijSrQajXœ›^Õ ’ S"TUV.YœXœ›MicVTR[eQ l^ajWmV4Y“l^V4WgacWOXdV@WÉY‰ajfh›"V4` Ó acWOXdV@WÉY‰ajÏmV@`dÔAŸ_S]X‰XZijV\m`dV~YdYdž^`ZV?“["Y["\^\^icajV~•XZSUXdl^VacW ¥ V4QXdacS"W(Yd›MY‰XdV4T֞^WOXdlm`dS"X‰XdicV4•ÉÕ(¡.V@Úr\^ic["Wm[PXZajSeW S]f1XZl^VicS"–"aÌQS]f6Y‰V4ijV~QÇXdacW^–UXZl^V4YdVXœ“˜SRYdaÐXZžm[PXZajSeWmY“˜Sež^i̕KŸ_Vl^V@ic\rfhž^i ajW.[eY×bž^l^V@` ’ Q]nrXZlm[PX –"V@WmV@` [PXdV~Y6XdlmV?\^`ZV4YZYdž^`dV`ZV4ØOž^ac`ZV4•)XdS)["Q l^acV@ÙeV.SMV~Y Xdl^V(ÍZQS"WÉYœX []WOXb\_SP“bV@` ÎYdaÐXZžm[PXZajSeWmY["YZYdž^TUVŽ[)W^V4“˜V4`TR["Q l^acW^V4Y4n^YdžmQ l.XZl^VTR[]WMžmYZQ`Zaj\rX~± Û zÆmomztzPx^oexruOq|~pµxO…mutoesMx| • yOu$ÜgxO…^umz"uµzr|”xewmoex| € pz¿Æmuesru • … € z"u"p·v^u • o"wz]u xe…mue•"¼ƒ oes^€ uºvMw¦|]€yeq_|~pr¸ÂvÉy €]€•PÝ z+vMwrx„» €€ s^u³|»^{ € sMx^o]prxmy"¼ºx €€ qMu”» €€ pz”xMs^€oex^uÈxO…moe•qxt• xO…^u € ÃOà »M» p˜ÅMÅ#» qrury³|Ozx x^oryMy"¼ºÆMs pr¸Þ-½P‚}|”x¾|ezÂÆrs pr¸t‚ sƒxOÆ vmo^zr| omz"u^z |~xÀz~… € wÉyeq„v^uµo"v_z € y]wrxrury"¼„€ Ærs € pr¸}|~po"pr¼ •"€ € »^v¦|~pmoex_| € pz € ‚ƒxe…muºxOÆ €‚• omz"u^z6† ß ueÊ^uesMxe…muryOumzOz ÜKo]p}oOqOq_|”x| pmoryÂu"àO{ÉyOo"p^oex| p³|Oz¸|”Ê^u"pÀ|4p¶e…^o"{rx^uesƒá↠ !"\ —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

What The Establishment’s Scientists Say N ¤lmV[]žrXZl^S"`~Ñ Y["\^\^`ZSe["Q lgacYžÉY‰V@fhž^iÌÕajÙeV4Y\_V@` Y‰\_V4QXdacÙ"VXdSR[RQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•g\^`ZSMQ@V4YZY V4W^–"acW^V4V@`ZajW^–)TUVXZl^Sr• §©\?°bajW(•racVQ@["Y‰XdacW^–ɱ ’ S"TUVS]f Xdl^V`Zž^W^W^V4`ijV4W^–]XZlmY.Chapter A.

ŸÉVe±‡¤l^V[]žrXZl^S"`TUac–"lOX.•racVQ@[eYœXZajWm–#—›eVXXdlmV[]žrXZl^S"`žmYdV4YbXZl^acYXdS Ydl^SP“µl^SP“ƒTžmQ lgacWV@`Z`dSe`b["WºÍd[”Ù"V4`Z["–"V~ÎÙP[]icž^VfhS"`?¢ Q4[]W.Q l^SOY‰V4W §‰­ TUV@XdV@`Ç°bTUaj–elOXŸ_VQSeWmYdac•rV4`VÚ^QV4\rXdacS"WÉ[]i¦acW.

[]iÌY‰S WmS]XdVXZlm[PXXZl^ V .

Se`‰XZ.

YZY‰SrQ@ac[]XdacS"Wg["Wm•.acV¢b["Y‰XdacW^ – .Y‰Xd` [”›MajW^–f©[]`fh`ZS"TÄaÐX.l .TUV@`ZacQ4[]W¡.TR[]WM›\^` ["QXdajXdacS"W^V4`ZYbžmYdV [ -: ` [PXZajS)S]f #["Y[•^V4Ydaj–eWXZ["`d–eVXbfhS"`b–e[]XdacW^–m±$¤l^V[]ž^Xdl^Se`ZÎ[]Wm["ij›rYdacY˜`dV4ajW^fhS"` QV4Y XZl^aÌYÙP[]icž^ V["Y[)–"SMSr•X []`Z–"V@X4n^[]WɕXZlm[PX.

TR[”›`ZV4Ydž^ijXZYacWg\_SMS"`.

•rV~Y‰ac–"W \É[]`dXbÏÉijicajWm–R\^`dSeŸ^icV@TRYŽ§ aj–ɱ "° ² …mu·s^ueÊ_|]u"Æmues„s^uO‚ruesÉzÈx € z]ueÊ^ues^oMy{ € |~prxÉz+ÆM…¦| • …µo"s^uÀ|Ç»m{ € sMxro"prx„x € oOqOqOs^umzMz† Û yMy„xO…mut‚ € wrs}zr| rumz·z”… € Æ}yeoesM¸^u·uesOs € s_z ‰Æmu·q € p € x·pmuOuOq·x € xro Ý " u !$#h» %·x € € € € ² qru”» • p_zPxMs^€ oexruxO…mo"'x &† …^u pmu³€ zr(| ru$Ü. xO…mutoes^uMoºs^o"x| € ÜK{ÉyeuMomz"u •"€ € »^{moes^uƁ|”xO…ƒ• xO…m€ u € xO€ …mu"s·s^uO‚ruesruMu ÆM… ‚ yOoÉ|Ç» 0/21 4† 325 1 7† 698â†B½ºo~»}p xÀz~wrs^u„ÆM€ …¦| ß … Û ‚ƒÛ ¼ wµsruMoryM• y"¼ € s^u"{rs^u^z"u"prx ß Û ´r€ ¶ Û ÅÇz¿{ € €zr|~x| € * p 4½q_|”qep˜Å‰xƒ‚_|~prqµo]pr¼ ‚ € ´r¶ ÅÇz¿{MwMvÉy^| oex| p |~p³srue¸^oesrqmz+x€ xO…¦•|OzÈ{ • |4pr'x &†-½„q €• p € x³ oe¸MsruMuÂƦ|”xO…tv xO…ƒs^uO‚ruesruMumz6† ² …¦|Oz Ê^ory]wmu…^omz„x vmu oMy wÉyOo"x^uOq·o"prq o"pMp €€ xºv^€u}z”{^u • wÉyO€o"x^uOqºo^z„xO…^u·sruO‚rues^uO€umz omzMz"uesOx^uOq˜: † +myOuMo^z"uº‚_|~p^qƒo"pueàO{myOo"pmoex_| pºx xO…|OzÈ{ |~prx}|4p³xO…^uº{^o"{mues sÁ|~p ueÊ^u"ptvmuexOx^ues}|~p³¶e…mo"{Mx^uestᇆ =ˆ ¤l^V@`ZV[]`ZVY‰V4Ù"V@` []iTR[ ¥ Se`QS"WÉQV@`ZWmY Ë lm[”Ù"V[]Ÿ_S"ž^XbXZl^aÌY\m[]\_V@`~±â¤l^VRÓ T)SOYœXdÔ1TR[ ¥ Se`bSeW^VRÓ S"f Xdl^V~Y‰V@Ô1aÌYXdlm[]XÓ ajX‰ÔacYž^WÉQicV4[]`“lÉ[PXXdl^V\É[]\_V@`. † + sƒ€ qrumzr|”¸ep €• o"ptvm€ u·s^u"{rs^u^z"u"prx^•ueqvr¼³o yOoesM¸^utyeu"pr¸MxO…b† € ² …¦|Oztzr|~xO•"wm€ oex€| p o]pµ vmut‚ wOp^qºxO…rs wr¸O… wMxºxO…mu·q_|]u o^zPx|~pr¸ |~p^qewz”xMsM¼·qew^ut€ x xO• …^uÃMà »M» p˜ÅMÅ» € qruryÂÆM…¦| • …ƒq € umzÈp € x •]€ pzr|PqMues·sOwMpMp^ues qrumzr|”¸ep.xO…^• u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesOs^uOq„x omz ueà u"{Mx| pmoM) y !ª»uex^u"'s &1ܪ|Ozp xtxO…^uµo €OxO€ wmory·yOu]pr¸MxO…· vMwMxƒxe…mutsru"{rs^umz]u"prx^uOq yOu"pr¸Mxe* … ds^uMoOq·xO…^uƒo"sMx| • yeu·oe¸^oɀ |~'p •&. † -M¼ ‚M‚É| u³|Oz„‚ewÉyMyÂƦ|~xO…ƒsOwMpMpmu"stqrumzr|”¸epz¿Æ¦|”xe…µsru"{rs^umz]u"pr" x !ª»uex^u"s yOu"pr¸Mxe…}z”w • …³omz € pmu„ÆM…¦| • …ƒ¸ € x ß Û ´r¶ Û ÅzqrumzM|”¸Opµo"Æmo"srq _ † ½~p³€ srue• ¸^oesrqmz+x € :.

aÌYXdXdV@TU\rXZajWm–UXdSR["Q4QS"TU\^icaÌY‰lA± Ë YbXZl^V\m["\ÉV4` Xd`Z›MajW^–)XZSY‰ž^–e–"V~YœX[)W^V@“³“b[”›RS"f6•^V4Ydaj–eW^ajWm–XZl^V`Zaj–e–"acW^–#fhSe`.

[U•rajVQ4["Y‰XdacW^–mnrSe`acYajXXd`Z›MajWm–XZS ["•^•.[]WgajTU\^`ZSPÙ"V4TUV@WOX˜XZS)Xdl^VQSeWMÙ"V@WOXZajSeWm[]i_\ ƒY‰SeijžrXZajSeWAnMS"`aÌYaÐXXd`Z›MajWm–#XZSUYdS"TUV4l^SP“tY‰žm–"–"V~YœX [>= TR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i¦Ÿm["YdacYbfhSe`Xdl^V'\ ƒ•^ac["–"` []TÑ Õ ² …mu„{mo"{mues}z”… € ƁzÈxO…mo"x !?&ÂxO…^uÄÃOà •"€ prÊru"prx| € pmory A{ @9B z € y]wrx| € p˜ÅMŪ|Ozx € x^oryMy"¼ Ærs €• pr¸‡.

Ü CA&xO…m€Mu »oexe…mu”»oex_| • oryÈo"pmory]¼Mx| • oMytz € y]wMx| € pt‚ € stxO…muºA{ @9B {rs € ʁ|Pqru^zo"p ueà uryMyOu]prxºx € y·‚ € s}zPxOw^qO¼_|~pr¸·xO…mutuO‚O‚ru • x € ‚tÊ^oes_| € wz+{mo"s^o”»uexrues_z6† ¤l^VS]XZl^V@`TR[ ¥ S"`QSeWmQV4`dW.Xdl^V["žrXdl^Se`ZYŽÓ []`ZVÔ Xd`Z›MajW^–)XZSR\^`dV~Y‰V4WOX4± ^Se`ajWmY‰XZ["WmQVenraÐX.acYXdl^VŽ\_SOSe`S"`Z–e["W^Ea D~[PXZajSeWKS]f Xdl^Va̕rV~["Y“l^aÌQ l.

“lmV@`ZVSeŸrXZ["ajWmV4• §‰Ó fhS"`acWmYœX []WmQ@VÔ1lmSP“ƒ“bV@`ZV.XZl^V`dV~Y‰žmiÐX Y Y‰V~QÇXZajSeW.XZl^V`dV~Y‰žmiÐX YajFW aj–ež^`ZV4GY )[]Wm.aÌYž^WÉQicV4[]`lmSP“µYd\ÉV~QajÏÉQ`dV~Y‰ž^ijXZY\m`dV~Y‰V4WeXZV4•gajW.

ÀE°$· ¹ ½¤ÕDÃ.L  «¦³bÀÆ°E®.  !"\ K °Æ·œ°Gª¦« µ «.• Q@["icQ@ž^ic[]XdV~•mՔ°Ç± ½Âq € p € x·wMp^qMues_zPx^o]p^q… € ƃxO…^u € sM¸^o"p¦| roex| € p € ‚txO…mu„{mo"{^uests^uryO•oexrum•z+x € xO…mu·‚ro • x xO…^oextxO…mu·s^uO‚ruesruMu„q € u^zp € xƒwOp^qrues_z”x^o"p^qȅ € I Æ H|”2 ¸ 8µo]p^I q J·Æmu"s^u ory wmyOoex^uOq‡† ² …^u <.L  ¸ L¦¼ ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª NM ­s® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

3.“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YT)V~[]WOXS"`. Referee 2 € sM¸ro"p¦(| ro"x| € p € ‚·xO…muº{mo"{muestq € umzÈp € xt…moeÊ^u·o]pr¼MxO…¦|4pr¸tq € Ʀ|”xO…t…¦|ezÂwMprqrues_zPxro"p^q_|~pM¸ Ox …mu •"€ p • u"{rxɀ z+{rs^umz"u]prx^uOq˜†2½~pƒs^ue¸roesrq·x€ € xO…muºwMp^qru"s_zPx^o"€prq_|~pr¸ € ‚·… € ÆIH|”¸OwMs^u 8 o"p^qIJ·Æmues^u vMx^oÉ|~pmueqâÜKxO…mu·s^uO‚Mues^uMuƒz~… wÉyeqºsruO‚ruesMsruOqºx o"puryOu”»u]prx^oesM¼º‚^y]w¦|Pq »u • …mo"p¦| • z+x^ueàMx·v €O€eÝ o"p^q •"€ »mv|~pmuOq³|~xƒÆ¦|~xO…ƒxO…mutueàO{Éyeo"pmoex| € p„{rsrumz"u"prxruOq³|~pµxO…mu {mo"{^uesb† ’ V4Ù"V@` []i¦Yd\ÉV~QajÏÉQQSeTUT)V4WOXZY[]`ZVŽ“`dajX‰XZV@WS"WgXdlmVTU["WMžmYdQ@`dac\rXajXZYdV@ijf TUSeY‰XS"f XZl^V4YdV“bV@`ZV["`dV~["Y “l^V4`dVXdlmV`dV4ÙOacV@“bV@`“["Yž^WÉQicV4[]`SeW.Section A.

 ["`dV~["Yb“l^V@`ZVfhž^`dXdl^V4` •raÌYdQ@žmYZY‰acS"W.“b[eYbW^V4Q@V4YZYd["`d›e± ?WmVaÌYZY‰ž^VXZlm[PX.

XdlmV@`.aÌY\m[]`dXdaÌQžmic["`dic›ac`dkrYdS"TUV?aÌYXZl^V[]žrXZl^S"` Y˜XdV4Wm•rV@WÉQ› acWYdV4QXdacS"WmYŽ­["Wm• XZSU“˜SeWm•rV@`Ó “[]Wm•rV4`‰Ô¦S ª“aÐXZlºÍ‰V4•^aÐXZS"`Zac["icYZÎ#["Wm•.S]XdlmV@`ž^WmYdž^\^\_S"`dXdV~• QSeTUT)V4WOXZY“l^aÌQ llm[”Ù"VW^SU\^iÌ["QVacW[)XdV4Q lmW^acQ4[]iA["`‰XZacQ@ijVe± +myeuMomz"uµz”… € Ƅ»utueÊ^u"p € pmuºwMpz~wM{M{ € sOx^uOq •]€ »M»u"pMxÞMÞ .

QSeTUT)V4WOXZYÇ«PQSeWmQV4`dWÉY˜acWmQ@ijžm•^ V “lm[PX.

•rSMV4YbXZl^VŽXdajXdicVlm[”ÙeV.XZS•rSU“aÐXZl.Xdl^V\m["\ÉV4` Õ¤lmV\m[]\_V@`.

•rSMV~YW^S]X.

[ \ #•^ac["–"` []TÖaÌY[]Wm•KXdlmV`dV~Y‰ž^ijXZY•^S"WAÑ X.•rV@ÏmW^V“lm[]X.

•^ac["–"` []TRY@± ² …mu„{mo"{^ues·{rs^umz"u]prx_z+xO…^uµueàro • xƒo"pmoMy"¼Mx| • orytz € yPwrx| € p·‚ € stxO…muºA{ @9B qÉ|]oe¸M€ s^o~».`dV~[]icij›XdacVajW“ajXdl.† ² …mutsrumz”wÉy"xÉz+•"x€ |]u}€ |~pµÊ^uesM€ ¼ºÆmuMyMyÂƦ|”xO•"…ƒ xO…mu• •"€ sOs^u • €x„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».Xdl^VžÉY‰VŽS]f$YdžmQ l.† € .

p^‚ sMxewMpmoex^uMy"¼‡Ü)xO…muÄÃMà »M» p˜ÅOÅ» qMury³|Ozƒ|~p sOs^u xto]p^qÀz xe…mutsrumz”wÉy"xÉz • o"pMp € xºv^u·x_|]uOq}|~pƒÆ¦|”xO…Á|”xb† \ ÀaÌY.

[)`ZV4Ydž^iÐXS"f XZl^V[]\^\mijaÌQ@[]XdacS"W.S]f×bV4`dW^Sež^icija Ñ YV~ØOžm[PXZajSeW \A± R¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj Y‰›rY‰XdV@TCijack"VXdlÉ[PX.Ydl^SP“WgacFW aj–­"±$Ò·lÉ[PX.

V4ØOžm[]XdacS"W ­ V"± –m± }§œ­ ° K“ajXdlW ­"n¦­”« rn^["Wm•ª­P« MÕ ues^u½ »mwzPxtxO…^o"p Ý xO…muºs^uO‚Mues^uMuº‚ € st…|Oz •"€ »M»u]prxÞ-½”‚ƒxO…^u·sruO‚rues^uOu…moOq z]•]ue€ s| € w_z¿{rs € vmyOu”»µwMp^qMues_zPx^o]• p^q_|~pr€¸xO…¦|e€z{ € |~prx‡Ü ½È€ {rs € vmo"vÉy"¼ z~… € wÉyeq„…^oeÊ^u pzr|PqMues^uOq„oOqMq_|~pM¸ƒoƒq_|ez wzMzM| pƒo"v wrx·xO…¦|ez{ |~prx‡Üªz~w • …³omzµ|~p¶"…mo"{rx^u"stᇆ \A± )¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj\gŸÉV@Xœ“˜V4V@WV4ØOžm[]XdacS"W ­e§ [e°‡XdS(­O§©Q4°b["Wm•[)•^ajVQ4["Y‰XdacW^–TR[eQ l^ajWmV["Y ͉\_SOSe`ZÎmn6ÍdQSeTUT)SeWmÎ^nr["Wm•ÍdVÚ^QV4ijicV@WOX Î\_V@`dfhS"`ZTR[]WmQ@V?aÌYW^S"X.aÌYbXdl^V` [PXZajSeWm[]iS"`ŸÉ["YdacYŸ_V@l^acWm•.

QicV4[]`.

["Wm•gW^V@V~•^YXdSUŸ_V •rV@ÙeV@icS"\_V4•¦nrSe`[]X.

ijV~["Y‰X.

•rVÏmWmV4•¦± z"uMu„{rs^u"ʁ| € wz •]€ »M»u"pMx Ë XaÌY“bV@ici¦kOWmSP“WXdlÉ[PX¢ fhS"`.

[)•racVQ@[eYœXZajW^–)TR["Q l^acW^V[]Wɕg•racVŽacYWmS]X.

[UQS"WÉYœX []WOX4± Ë Wgf©["QÇX aÐX.

aÌYQSeT)TUSeWg\^` ["QXdaÌQVXdSUV@ÚM\_V@`ZacT)V4WOXZ[]icic›K•rVXZV@`ZTUajW^V¢ fhS"`žmYdVS"W•racV4Y“ajXdl = YdacT)aciÌ[]`~Ñ –e[PXZajWm–iÌ[”›"SežrXZYbacWgXZl^VŽfhžrXZž^`dVe±â×bžrX.

ŸÉV~Q@["žmY‰VTUSOYœX.

ÙMaj`dXdžÉ[]icij›žmWeXZ`Z[eQÇX []Ÿ^icV.•rV~Y‰ac–"W \^ž^`Z\ÉSOY‰V~Y@± V@WmV@` []icij›•racVQ@[eYœXZajWm–)V4W^–"acW^V4V@` Y‡ÏÉWm•QS"WMÙeV@WOXdacS"Wm["i\ )[]\^\^`ZSe[eQ lK“bS"`ZkrY ØežmaÐXZV“bV@ici¦fhSe`.fhSe`.f©[eQÇXdSe`ZY[eY[#fhžmWmQÇXZajSeW.[]Wm•.•racV4Ylm[”ÙeVŽWOžmT)V4`dSežmYb–e[]XdV4YŸm`Z["WmQ l^acW^– S S]f6WMž^TUV@`ZS"žmYb`Zž^W^W^V4`ZY4nMXdS•^VXdV4`dTUacW^V[]iciAS]f Xdl^VŽfh`ZaÌQÇXdacS"W.S"f V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`“˜Sež^i̕KŸ_VØOž^aÐXZV•r!a RQ@ž^ijX.

•rV4Ydaj–eWg\mž^`d\_SeYdV4Y4± ² …¦|Oz ÃMÃÇz"ueÊ^uesroryÈ{ € |4prx_z Å •"€ »M»u"prx„¸|”Ê^uÈ»u·xO…mu € {M{ € sMxOwMp|”xM¼„x € q_|ez • wzMz]umz xe…mu·‚ € yMy € Ʀ|~pr¸„{ € |~prx_z#" .ä s —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

xO…¦|Ozƒ|Oz„ueàr€ o • xmy"¼ºÆO…moextxO…¦|Oz {mo"€ {^uesƒoryMy·o"vÝ wrxb† € . What The Establishment’s Scientists Say ½ÈÆ € wÉyeq Ý |~p^q^y"¼ƒo^z Ý xe…muºs^uO‚ruesruMu$ÜKx € {ÉyOuOomz"uÂ{rs € ʁ|Pqru„xO…^uºp^o”»umz € ‚ o"pr€ ¼ •"€ »m{m€ o"p¦|Pumz¿ÆM… € » ÃOÃZueàO{mu"s|»u"pMx^oryMyP¼„qru"x^ues]» |4pmu¶m†eÅMÅ +^uese…m• o"{zÈxO…^ue¼ q € |”xµ q ÆMptwMprqrues Û w_zPxMs^ory^|]oA& ÆM…^ues^u„xO…muCÃMÜs^ue¸OwÉyeoes‡ÅMÅU{M…r¼_zr| z„yOo"Ɓz q p € x³€ o"{M{my"¼ ‰{ÉyO• uOomz"€u$Üg‚ € sM¸• |”Êru+€ »uµo]v € wrxºvm€um|~pr¸txO…mu • ¼Op| • oryºo"v € wrx xO…¦€|ez+{ |~prx˜•"†B x xO…¦|O•"z„€ o"pM¼€ xO…muesºÆmo"¼b†&† +^yOuMomz"u6Ü € »^{m½ o"pro"¼·pMxOp …^oex·x·srwuMoz"umxt z”…€ Æ  » µ u o z O x …muCÃMà »M» p˜ÅMŝA{ @9B q_|]oe¸Os^o”»o"prqÁ|”x Æ s Ý z6† ´O• wmuº• x € xO…mu€ •"€ »m€ {Mwrx^u"sºs^ueÊ € € y]wrx| € p˜Ü• x € qroe• ¼À|”xÁ|OzÈ{ € zMzr|4vÉyOu„x € • q € • xO…mu € ory wÉyOoex_| pz ‚txO…mu·¶ ‚ sµo}z”{^u |P‚_| qrumzr|~¸Op·Æ¦|”xO…³o}z”{mu |”‚_| ‚^y Æ s^oexru Zq_|]u • om€z”x|~pr¸»o€ • …¦€|~pmu &†7€½~pµ‚ro • x‡Ü.Chapter A.• s^u • Ê^u"s‡ÜKx € qMoe¼·• xO…muesru}|ez·oº{rs ¸O• s^o”»³xO…mo"x³oMy"s^uMoOqe¼ q u^zÈxO…mumz"u |4p^q ‚ ory wÉyeoex| p_z Ü oryMyOuOqº´_|]u +^uesM‚ru x r† uesru„xO…mu·s^uO‚ruesruMuµ|~prxOs € qew • uºotpmu]ƾ|”qruMo € ‚txO…muCÃMÃd‚ro~» |"y"¼‡ÅO> Å 595ºxO…mu |»m{Ms €€ Ê^uOq •]€•"€ pzPxro"prx·¶ † ½4pu^• zMz"€u"p • u$ÜgxO…mu|PqruOo € ‚ ÃMɀ‚ro”» |"y]¼‡ÅM• Å |ez • |»m{Ms Ê^u pzPx^o]prx·¶ |~pµ• ÆO…¦| … p^uƒo^zMzr|”¸O€ p^uOqºÊ^ory]w^u„x o• z”{mu |P‚_• | ¸Ms € wM{ € ‚tsOwM€ pMpmu"• s_z6 † m|~p u„xO…|Ozƒ|PqruMoºÊ| yOoex^u„xO…^uºv^omzr| {M…r¼Ézr| zÂyeo"Ɓz o"p^q·xO…^€ uº{Ms qew • umz+xO…mu € {M{ € zr|”x^ux €€ sruMory"xM¼·xOs^u"p^qÉzt|~xº»mw_zPx·vmu o"vmo]p^q pmueq˜† Û xOwmoryOy"¼‡Üxe…muÀ|”qruMo ‚ÄÃMÃd‚ro~» |"y"¼‡ÅOŪ|OzÂs^oexO…mu"sºv¦(| roesOs^u$Ü vmu • o"wz"uºo • …mo]pr€ ¸^u³|~pµxO…mutqrumzr|~¸O€ p • o"pyOuMoeqtx € ozr|”¸Op•"|P€ ‚_| • • o]prx • • …^o"pr¸^u |~pƒxO…mu·Ê^oryPwmu ‚ƒ¶ † HOwrsOxO…m€ ues]» s^u$ÜRxO…muCÃMÃd‚ro~» |"• y"¼‡ÅO€ Å p €Mu"€ {rx o]pÀyOuOoOq x € oº• { €M€ sƒqr€ umzM|”¸O* p ds^uOoOqƒo"v wrxtxO…|Ozt|~pµxO…muz"u x| pÄÃMÜ{ stqrumzM|”¸Op uO‚M‚Mu €x_z ÅOÅ ‚txO…¦|OzÈv €O€eÝ &† € Æ € pmu • o"p³qru • |”qruOqÂÆM€ …| • …µqrumÝ zr|~¸OpÀ|Oz {moesOx € ‚tÆO…moex€ ÃMÃd‚ro~» • |"y"¼‡• ÅOÅ š¹OÊ^u"pÁ|P‚·xO…muesruº€ Æ^ues^•"u„€ p » |O• zPx^o umz ÜKxe…mu o"wrxe… s‡Åz »uexO… q ory wÉyOoex|4pr¸„xO…^ut¶ &µ|ez ‚ wrs_z"u …^uMo"{muesƒo]p^q ‚romz”x^ues·xO…mo]pµxe…muºs^uO‚ruesruMu$Åzºz~wr¸M¸^umz”x| € p·o"v € wrxÃMɂro”» |"y]¼‡ÅMÅ € ‚ƒsOwOpMpmues qrumzM|”¸Op†-½~p¾z~w"»M»oesO¼‡ÜKxO…¦|ezµ|”qruMototÊruesM¼·vmoOq}|PqruOo‡† ™ …mo"x}|Ozº¶ / •"€ p_zPx^o"prx^š ² …^u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesÉzÈx € xe…mu • omz"u„ÆM…mu"s^u·¶ |ez •"€ p_zPx^o"prxº‚ € s}z”{mu • |P‚_| • sewMpMpmuesƒqru^zr|”¸Op·vMwMxtÆO…¦| • …À|Ozp € xƒxO…mu • o^z"u|~p s^•"uM€ oMym|”xM¼b† € ² …mut ¶ q € umzÈp € xµqMu"{mu"p^q € pÉy"¼ € pµxO…muºsOwM• pMp^ues‡ÜKvMwrx • € pµxO…mu € »^v¦|~pmoex_| p ‚txe…mutsewMpMpmuesz”¼_• zPx^u”»µ• Ɓ|”xO…ƒxO…mu·q_|]u o^• zPx|~pr€ ¸»_o …¦|~p^u„ʁ|]o xO…m u ^uºpMw"»^vmuesb† ² …Mwz Üo}z”{mu |P‚_| sewMpMpmuestqMumzr|”¸Op o"pMp xº…^oeÊ^u·¶ Õ"M€ ÃZo^zMzr|”¸Op^uOq†ÅMÅUx € |”xb† ² …mu·¶ (…momzÂx € vm• u • ory • wÉyOoex^• ueqº‚ € sµo"pr¼ »^v¦|~pmoex_| pºsewMpMpmuesz”¼_zPx^u”»µÆ|”xO…µq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmu↠½È€ Æ € wÉye€qƒÝy^| Ý uºx € ‚_|~p^qƒo"pr¼ • o^z"u„ÆM€O…m€ ues^uºxO…^uÄÃOà •"€ »M» € p˜ÅMÅU€ A{ @ B q_|Poe¸Ms^o”» q• u^z+€ Æ s € † Ý +^yOuMomz"u„sruMoOq·xO…mu„{rs ‚Ézt|~p³¶e…mo"{Mx^uestá}z”… Ʀ|4pr¸„ÆM…r¼Á|”x o"pOp xºÆ s † ¡?aÌYdQ@žmYdYdacS"W[]Wm•g`dV~Y‰žmiÐX Y –"`ZV4[PX.

 .•rV~[]i¦S"f6•raÌYZQžmYZY‰acS"WKfhSrQžmYdV4YSeWKXZl^V`ZV@–"acS"WÉY˜“lmV@`ZV  :.

±c­ ›eVX.

acW. .Xœ›O\macQ4[]iA•racVQ@["Y‰XdacW^–R•racV4GY  :.

[)\^iÌ[]acW(Y‰icS"\^\M›R\^acV4Q@VS]f6“˜Se`dk ½È… € {^u·xe…moexts^uO‚ru"s^uMuºq € u^zp € x» |~p^q·xO…mo"xÁ½ÈƦ|"yOy„w_z"u|”xo^z„xO…^u • …mo"{rx^u"s ew € x^u‡† ä X 4<RYV. ± ¯XdS ± ® r± +myOuOomz"uºs^uMoOq·xO…^u •]€ »M»u"pMx_z+x € xO…mu„{rs^u"ʁ| € wzÈsruO‚rues^uOu Ë W(QS"WÉQicžmY‰acS"W1nraÐX~Ñ Y ¥ žÉYœX.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­s® .

Section A.4. Referee 3 §hXdl^V .

ž^Xdl^Se`ZYbV@ÙeV@Wglm[”Ù"V?S"W^VS]fAXZl^VŽ`dV@fhV@`ZV@WmQ@V4Y‡XdSXdl^V4aj`SP“Wg\^ž^Ÿ^icacQ4[PXZajSeWmY˜YdajXdV4•gacWmQSe`d`ZV4QXdic› °Ç± +^u"sO…mo"{z1ÜKxO…muºs^uO‚Mues^uMuµz”… € wÉyeqƒyOuOoesOpƒxO…moex»_oe¸^o _|4pmumz • …^o"pr¸^uÂpmo~»umz„o"p^qâÜ.[]`Z`Z["W^–"V~•RajW(["WO›K\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]`Se`Z•rV4`4± V@WmV@` []i 6¤lmV?XZVÚMX. ¤l^VŽfhSeijicSP“ajWm–)Q@S"TUTUV@WOXZY["`dVŽW^S"X.xO…^oex xO…mu„pmo~»uto"{M{muMo"s_zt|~pµxO…muºs^uO‚ru"s^u"p • uƒ|Oz„xe…muÈ»oe¸^o É|~pmupmo~»utoexµxe…muºx|»u € ‚ Ærs|~x|~pr¸·xO…^uº{^o"{muesb†  !"\ .

lm[eY[WMž^TŸÉV4`S]fV@`Z`dSe`ZY˜ajW–e`Z["T)TR["`4nMžmYZ[]–eV["Wm•gYd\_V@icijacW^–)Xdlm[]X.

W^V@V~•XZSRŸÉV ["•m•r`dV~YdYdV4•KŸÉV@fhS"`ZV\^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWA± \F.­ ˜\m[]` []–e`Z["\^l ‡¤l^VŽÏm` Y‰XZYYdV@WOXdV4WmQVYZ[”›MY˜XZlm[PXXZl^ V mSP“ƒ` [PXZVŽacY.

[fhž^WÉQÇXdacS"WS"f XdV4TU\ÉV4`Z[]Xdž^`ZV"nr›eVXXdlmV`dV~YœXS]f Xdl^V\É[]` []–"` []\mlKYd[”›rYbXZlm[PXajX.acYdWAÑ X4± ² …^u·srumzPx € ‚txO…mu„{moes^o"¸Ms^o"{M…³z"oe¼txO…mut‚^y € Ætsroex^u|Ozºo·ÆmuOo Ý ‚ewMp • x_| € p € ‚·xO…mu x^u”»^{mues^oexewrs^u„•"o]€ p^q·€ xO…moexÀ |”x³ueàO{ÉyeoÉ|~pz¿ÆO…r¼b† ½È… € {muºxO…mo"x³u"Ê^uesM¼ € pmuºoe¸MsruMumz+Ʀ|”xe…º»_u xO…mo"xÁ|~• x¾|Oz • »M» pƒx € zPx^o"€ x^uto €•"€ »M» € pµomzOz”w"»m{rx_| € pƒo"prqµu"€ àO{ÉyOoÉ|4p· ÆM…r¼À|~pµxO…moex {moesOx| wÉyeoes o^z"u|”x¾|ezÂp € xÁ|Ç»m{ sMxro"prxb†2½Ɓ|Oz”…ƒxO…moexÂÝ » s^u„{mu € {ÉyeuÂÆ € wɀ yeqtq€ € .

wz”xƒxe…moexb† H_|”s_zPx‡Ü |~xƒÆ wÉyeqturym|Ç» |~pmoexru¿»o"pr¼Â» |ezPx^o u^z+xO…moexµoesru}zP¼ep pr¼]» wz Ʀ€r |”xe…µsrumz"uMoes • …}|~p³q_|]u • omz”x|~pr¸‡ÜKv^u • o"wz]uµ|”xµ‚ € s • u^zÈxO…muCÃMÃz@»_oesMx‡ÅMŝs^umz"uMo"s • …muesÉz x • …mu •”Ý xO…mu»o .

€ sƒo^zMz”w"»m€ {Mx| € pz xO…mue¼Â»o Ý u‡† Mu •"€ p^qâÜ |~xº»o Ý umz • yOuOoestx € xO…mu s^uMoeqruesºÆM…r¼txO…^uµomzOz”w"»m{rx_| p„Æ^omz+»_oOqru‡† \ â[Pf XZV@`£‡Ø  ’ l^S"ž^i̕acWm•raÌQ@[]XdVajTUTUV4•^ac[]XdV@ic›RXZlm[PXbXdl^VYdž^ŸmYZQ`Zaj\^X~Ó YœÔ`dV@fhV@`bXdSXdlmVYdV4QXdacS"WmYbacW aj–ež^`ZV)­e± ½ÈƦ|"yMy •"€ pzr|Pqru"sºxO…¦|Oz1Ü ^uex‡Ü ½·o~»p € xÁz~wrs^uºxO…¦|Ozƒ|Oz„o·¸ €M€ q}|PqMuMo‡† F\ ‡[Pf XdV4`.

V4ØOžm[]XdacS"W ‡¤l^V@`ZVŽacY.

[)TR[ ¥ Se`["YZY‰ž^TU\rXZajSeWgTR[e•rVl^V@`ZVXdlm[]X.Y‰lmS"ž^i̕KWmS]X.

YZYdž^TUajW^–RY‰XdV~["•r›KY‰XZ[]XdVÎ ‡¤l^aÌY.\m[eYdY “ajXdl^SežrX.Y‰SeTUVŽQ@S"TUTUV@WOX~Ó Y‰Ô K<Í .

["YZYdž^TU\rXdacS"W.–"SMV4YbXZS)Xdl^Vl^V~[]`dX S]fXdlmacY["\^\^`ZSe["Q lKXdSUXZl^VŽÏmicijacW^–RQ@["icQ@ž^ic[]XdacS"W[]Wm•gV4Y‰XZ["Ÿ^icacYdl^V4YbXZl^VŸ_S"ž^Wm•mYS]f6aÐX Y[]\^\mijaÌQ@["Ÿ^ajicajXœ›"± ¤l^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic••raÌYdQ@žmYZYbXdl^aÌY\_S"acWeX~± ™ uMyMy6Ü ½x € x^oryOy"¼tq_|Oz"o"¸Ms^uMuƁ|”xO…ƒxO…mu·s^uO‚ru"s^uMu € pµxO…¦|ez{ € |~prxb† ² …muÈ»o .

uex • Ü(oryOy € ‚ºÆM…| • …³oes^uºs^uryeoex^uOqºx € xO…mu xMs^o]pzr|”x€ | p„{ |~prxµo"p^qºp xƒx xO…muºA{ @9B q_|]oe¸Msro”»ƒ€ {muesÀz"u‡† ² …m• u„wM€ pzPx^uOoOqO¼³zPxroex^u ueà|ezPx_z pÉy]¼Á|4p³xO…^u}|4p¦|”x|]oMyºo"p^qt‚_|~pmoMy³z”x^oe¸^umz ‚ƒxO…^u}|4p . € s ewmu^zPx| € p|~pqÉ|]u • omzPx|4pr¸}|Oz… € ƃx € u"pz”wrsru„xO…muºs|”¸O…Mxƒsro"pr¸^u € ‚ƒ‚_|"yOym|~pr¸·x|Ç»u € • ory • wÉyOoex^uxO…mu·¶ o"p^q·¸^o"x^uºÊ^ury ]€ • |”xM¼b† ² …¦|OzÈ{mo"{^ues‡Åzª»_oÉ|~p •"€ p € • uesOpÀ|Oz• … € ƃ• x r o"p^qtqru"x^ues]» € |4pmuµ|P‚txO…mu·¶ vmuC• ÃMÃZomzMzM|”¸OpmuOq$ÅMŝx oz”{mu |”‚_| € sOwOpMpm• uesb† ² …muº€ wMpzPxruMoOqO¼ zPx^o"x^u|Oz pÉy"¼µozr|PqrutuO‚M‚Mu xƒo"p^q·…momzÊ^u"sM¼³ym|» |”xruOq|»m{ sMx^o"p uÂqewmu·x Û ¹ ‡† ‚ •"€ wrsÉz"u„xO…mu·‚^y € ƾ|ezÂp € x •]€ prx|~pOw € wz rzPx^uMoOqe¼tz”x^oex^u·o"prqÁ|Oz„oO‚O‚ru • x^ueq„vr¼Â»o"pr¼ {moesro”»uex^u"s_€ z„z”w€ • …³omz„xe…mu„€ {¦|OzPx€ € pƒÆ^uÉ|”¸O…rxâÜ.

ä Ä ÀÌ°Gª.± Î ®.À —˜. u x_€ | p• † Û zºo ¸^u"p^ues^ory• sOwmyOu$ÜK…moeÊ_€ |~pr¸ƒoºÆmuryMyºqrumzM|”¸Opm€]uO• q„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”»ƒÆ|"yMy€ {rs q"w u·€ o zr|”¸ep¦|P‚_| o"prx³|Ç»m{rs Êru”»u"prxµ|~pµxO…mu„{rs umzMzqrumzM|”¸Op†-½”xÁz~… wÉyeq„v^u·p x^uOqºxO…mo"x³o ‚ewÉyOy„{^o"{muestq_|ez • wzMzM|~pr¸ºxO…^uºwOpzPx^uMoeqO¼zPx^oexru³|OzÂv^uÉ|~pr¸º{rsru"{moes^ueq·‚ € s·{MwMvÉy^| • oex| € p oexƒxO…mu„{rs^u^z"u"prx·x|Ç»u‡† .« Î ·‡·¦¸ L¦¼ ¹ ·C³O· L¦«w·@³LÀE«hÝ.®Z°<¸ · L.«¦³Ø® Î «j­.«D³b« ¹ «¦³b«.L.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say Ë W–"V@WmV@` []i_Xdl^VSe`d–O[]W^a D4[]XdacS"WgS]f1XZl^V\m["\ÉV4`acY.

† ¤l^ViÌ["Y‰X\É[]` []–"` []\mlS]fXdl^VacWOXd`ZSUacYQ@S"WrfhžmYdV4•¿Ó QSeWrfhžmYdajW^–"Ô ±$¤l^Va̕rV~[acWOXd`ZSr•ržmQV~•.Y‰lmSP“ƒl^SP“ƒXdl^V \^`ZV4YdV@WOX“˜Se`dkUÏ^X YacWeXZSRaÐX~± ² …mu„{rs^umz"u]prxºÆ € s Ý q € umzÈp € xƒ‚_|”xÁ|~prx € {^omzPx·Æ € s Ý Þ7½”xÀz”… € ƁzxO…^oextxO…mu„{momzPx Æ € s Ý |OzÂÆMs € pr¸‡Üo]p^qºvMw¦|"yeqmzÂxe…muÈ»oexO…mu~»oex| • oryÈxO…^u € sM¼ºvmu]…¦|~p^qºxO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».ajWgXdl^ViÌ["Y‰X Y‰V4WOXdV@WÉQVS"W.ÙP[]`Z›Y‰SeT)V4l^SP“µ•^ž^`dacW^–)XdlmVQ@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnr[]Wɕ Y‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›ÙP[]`ZaÌ[PXdacS"W.YdS"TUV4“lm[PX“bV4[]k ‡Xdl^VacWOXd`ZSM•^žmQÇXZajSeWgV~Y‰\_V4Q@ac["ijic› •rSMV4YWmS]XÙ"V4`d›“bV@iciAYdVXXdlmVŽXdV4Q lmW^acQ4[]iAQ@S"WOXdV@ÚOXfhSe`Xdl^V\ TUVXZl^Sr•[]Wm•.“ajXdl V@›MW^Seic•mYWOžmT#Ÿ_V@`aÌY.\m["–"V acYbXZlm[PXXZl^V¢b¡ÀYdl^S"ž^i̕.

[)•raÌYdQ@žmYdYdacS"WKS"fAXdlmajW^–OY˜Xdlm[]XQ4[]Wgٔ["`d›R•ržm`dacW^–Xdl^V Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WA±$¤l^ViÌ["Y‰XXœ“˜SRYdV@WOXdV4WmQV~Y•rSUW^S]XÏmXXdS"–eVXZl^V@`“bV@ici¦V@ajXdl^V4` ͜XZl^V["YZY‰žmT)\^XdacS"WS]f QSeWmYœX []WOX?¢b¡}aÌYW^S]X.•raÌYdQ@žmYdYdV4•AnrŸ^žrXXdlmVajWOXdV4`dÙeV@W^acW^–UTR[PXZV@`Zac["i []Ÿ_S"žrX–eV@S"TUV@Xd`Z›)V _V~QÇX Y˜aÌYbajWÉQS"WÉY‰aÌYœXZV@WOX“aÐXZl.

ÙP[]ica̕^Î âS"kP[”›"nMŸ^žrX.

aÌYXZlm[PX“lm[]X.

[]`ZVŽ–"S"acW^–XdS)XZ["ijk.›"S"ž.[]Ÿ_S"žrX~nrS"`.

["`dV›"Sež –"SeajW^–)XZSX []ickg["ŸÉSežrXR͉\m["`‰XZacQ@ž^ic["`dic›UXdlmV V V4QÇX YS]f Xdl^V–O[PXZVŽ["`dV~["ÎOÕ H_|”s_zPxmy]¼‡Üg¶ z”… € wmyeqºp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·xO…^u • ory • wÉyeoex| € p_zº|”xÁ|Oz„o •"€ pzPx^o"pMx·‚ € sµo z”{^u • |P‚_| • z"uex €• ‚tsOwMpMpmu"szP¼_• zPx^u~»}o"p^qtq_|]u • omzPx_|~pr¸È»o • € …¦|~pmuâ † • Mu •]• € p^q^y"¼âÜ € p • ut€ o"pM¼ {mo"s^o”»uexrues|Oz …mo"pM¸^uOqâÜ z~w …³omz€ ¸^oex^utoes^uOo$Ü.¯mnm[Pf XZV@`.¶ …^omzx v^uts^u ory wmyO€oex^uOq‡† € ß Æ€ xO…^uts^ue€ ‚rues^€ uMu6ÅzºzPx^o"x^• u”»u"pMxº ¶ z”… wÉy"qºÊ^oesM¼‡Ü |ez”p˜Å‰xts|”¸e…rxƒo"p^qtxO…muesruO‚ s^utz »u ‚ xO…^uƒ‚ yMy Ʀ|4pr¸·q_|Oz wzMzr| € p|OzÆrs € pr¸b† ß € Æ}o"v € wrx·xO…mut‚_|”xOx|~pr¸ "wmumzPx| € p† ™ …moexƒq € s^uO‚ru"s^uMu+»uMo]pzÈvr¼ÃMÃd‚_|”x x € ¸^€ uexO…mu"smš6• ÅMÅ'´ € xO• …mu„{mo"{mu"st…^omz€ x € v^u €•]€ »m{ € z]uOq|~p³oƒsO…M¼]» |~pr¸„Ê^ues_z"uMš • Û pr¼O… • € Æ˜Ü ¸^u »• uexMs_| oryuO‚M‚ru• x_z€ oes^u„{moesOx ‚ ^u"¼Op ye€qmz¿pMw"»mv^ues ds^ueÊ_|]u"ƃ‚^y]w|Pq»u …mo]p¦| z & † € u]p u$ÜgxO…^uµuO‚O‚ru x_z ‚ƒxe…mut¸roex^utoes^uMoµz~… ƁzxO…mo"xµ¶ Ê^o"s|]umzÂomzÆmuryOyto]p^qº…momzÂx • • € •"€ € • € € vmu· €x ¸^s^uexOu …moru"smy š wÉyeoex^uOq˜† ÆM…mo"xÁ|ezµ|4p pzM|OzPx^u"pMxmš Ƶq xO…mumz"u³z"u]prx^u"p umz¿p xƒ‚_|~x ?W\.

£‡Ø ­ Ë XZl^acW^kXZlm[PX.

ajX.

ajFW aj–ež^`ZV mnr`Z[]Xdl^V4`Xdlm["W“b["aÐXZajW^–XdSUXZl^VW^V@ÚOX.YdV4QXdacS"W.“˜Sež^i̕KŸ_V[)–"SMSr•Ka̕rV4[XZSRajWm•^acQ4[PXdVŽacTUT)V~•raÌ[PXdV4ij›KXdlm[]X Xdl^V~Y‰VV~ØOžm[PXZajSeWmY[]`ZV? \mijS"X‰XdV~•.ŸÉV@fhS"`ZV `dV@fhV@`Z`dacW^–XdS ac– m± .

XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^– TR["Q l^acW^ V .Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY.–e`dV~[PXZij›RacW(Y‰l^SP“acW^–Xdl^V •r!a _V4`dV4WmQV~YajWgXdlmVŽXdl^`ZV@V\^žmT)\(Q lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y4± -ru"prx| € p¦|~pr¸ÂxO…mut‚_|”¸Owrsru •"€ wÉyeq„v^ut¸ €O€ q}|PqruMo„vMwrxÀ½Âq € p˜Åœx³o"¸Ms^uMu„Ʀ|”xe…t¼ € wo"v € wrx xO…^u³y € ¸Àz • oryOu$Ü ½Âq € p € x}z"uMuƒo"pr¼·vmu]pmuO‚_|”xÉz6† ?W\A±­ [Pf XZV@`.Xdl^aÌY–e`Z["\^lKicS"–O[]`ZaÐXZl^TUacQ“bS"ž^i̕KlmV@ic\.iÌY‰SÉn^TR[]kMacW^–)Xdl^V D .£˜Ø(­"­ ˜¤l^VYdS"icžrXdacS"WS]f6£‡Ø(­e­Ž`dV~Øežmaj`ZV4Y˜fhž^iciAacWrfhS"`ZTR[PXdacS"W.S"W.[]ÚMaÌY˜S"W.

T)Sr•rV4i n^Xdl^VTR["Q lmajW^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZEa D4V4•RŸM› ‡TR[PÚ¦n ?TU[]Úg[]WɕKXZl^V VÚr\_S"W^V4WeX.

acW(£‡Ø(­e±$¤l^V“˜Se`Z•^ajW^–)S]f Xdl^aÌY.

YdV@WOXdV4WmQVen^l^SP“bV@ÙeV@`~neTUac–"lOX.

ŸÉVacWm•raÌQ@[]XdacW^–)Xdlm[]XXdl^V4`dV acYYdS"TUV?ajWrfhSe`dTR[]XdacS"WXZSŸ_VŽlm["•KS"WKXdl^VŽTR["Q l^acW^VS]XZl^V@`bXdlÉ[PXbXdl^V~Y‰VXdlm`dV4V?\m["`Z["TUVXdV4`ZY4± Ë •rS)W^S]X Xdl^acW^kKXdlm[]XXdlm[]X.

XdlmV\^`dV4TUacYdV4YS"f XZl^V•raÌYdQ@žmYdYdacS"WgfhS"icijSP“acW^–U£‡Ø(­ r± Ë XZl^acW^kXZlm[PX ?TR[PÚg•rV4\ÉV4Wm•^YTUSe`dVY‰Xd`ZS"W^–eij›RSeWKXZl^VTR["Q l^acW^VYdEa D4V?XZlm[]W(•rSMV~Y âTR[PÚ¦± Ë W–"V@WmV@` []i n „TR[PÚgacY Xdl^VacWOXdV4WmY‰ajÏÉQ4[PXdacS"W.\^`ZV4YZY‰žm`dVXdlÉ[PX.acY“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YajWOXdV4Wm•¦n^ŸmžrXXdl^aÌYaÌYQSeWrfhžmYdajW^–ɱ ² …¦|Ozƒ|Ozºueà^o • x^y"¼„ÆM…mo"xƒxe…muµo]wrxO… € sÉz·|~prx^u]p^qruOq˜† ² …muÈ» € qMuryºq € umzÈp € x •"€ p^‚_|~pmueq x € oz”{mu • |”‚_• | • ueàO{ € pmu"pr• x € s³‚"• wMp • x| € p˜ÜRvOwrxµsroexO…mues·¸_|”Ê^€ umz„ym|Ç» |”x|~pM¸ •• omz"um€ z† ¹MÊruesM• ¼ƒq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmu o"pƒ Ê^oesM¼·vmuexeÆmuMu"ptxO…^u·xeÆ ueàMxMs^u~»uº‚ewMp x| pz1Ügomz q_|ez wzMz]uOq³|~pµxO…mu„• {mo"{^uesb† • u]p • u$ÜU» € s^u|~p^‚ € sP»oex| € p|OzpmuMuOqMuOq·‚ € sµuMo • … |~prq_|”ʁ|Pq"wmoryÂq_|Pu omzPx|~pM¸»o …¦|4pmu‡† \¿­  Ë XZV@Wm•gXZSU•^acYZ[]–e`dV4V?“ajXdl.

S"WmV“[]WOX YbXdSR["Q l^acV@ÙeV•^ž^`dacW^–RYdS"icac•rajÏÉQ4[PXdacS"W1n^[]Wm•gXdlmacY ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­  .

XZl^VTR["Q l^acW^VY‰a D@Venr“l^V@`ZV4[eYbXdl^VQ@ic["TU\^ajWm–fhSe`ZQ@V"nMXZl^V\^`ZSM•^žmQÇX S]f Xdl^aÌY\^`ZV4YZYdž^`dVŽ[]Wɕg\mic[]X‰XdV4W([]`ZV"nM–"SMV4Yžm\A± ?WKXZl^VS]XZl^V@`lÉ[]Wm•¦nm“l^V@W.“ajXdl.Section A. Referee 3 Ydl^S"ž^i̕gW^S]X.XZl^VÙ"Seijž^TUV@Xd`ZacQ mSP“µ`Z[]XdVŽS]fT)V@XZ["i1Y‰S)XZlm[PX mSP“ ` [PXdVŽS"f TUVX []i1YdS)Xdlm[]XÏmijiAXdacT)V~Y“aciji¦W^S"X.Q lm["W^–"VT#žÉQ l.S"W^VŽlm[eYic["`d–eV@`[]`ZV4[#XdS TR[]keViÌ[]`Z–"V4`bQ4["Y‰XdacW^–mnrSeW^V“[]WOXZY˜XdSRacWmQ@`dV~["YdV.4.

–"SUž^\“ajXdl.Xdl^VTR[eQ l^ajWmVŽYda D@V"±˜¢˜SeTUT)SeW^ic›"nMXdlmVY‰l^S"X YdijV4V@Ù"VŽaÌYic["`d–eV@`~nM“l^ajicVŽXdlmVTU[]ÚrajTž^TÖ\^aÌYœXZS"WÙ"V4ijSrQ@aÐXœ›•rSMV~YW^S]X.

† ]€ • ² …muºA{ @ B q umzÈp xt…moeÊ^uȀ »mw …ƒ€ x q Ɓ|”• xO…ƒxO…mu z € y^|Pq_|P‚_| • oex| € pÂ{rs umzMz†7½”xÀ|Oz„• qrumzr|~€ ¸OpmuOqÂp xµx …mo"Ê^u+• »mw …tƦ|~xO…ƒxO…mu 1 z y^|Pq_|P‚_| oex| p† ² …mu|~prxru"pzr|P‚É| oex| pÂ{Ms^umzMz”wMs^uµ|Oz¿»mw …yOo"sM¸^ues·xO…^o"p † ½ ¸€ |”ÊruºwO{ÞMÞ7½”xtÆ € wmyeq·x^o Ý utoµy € pr¸ƒ• q_|Oz • wzMzr| € pº€]• x € x^uMo • …t€ ¼ € •]wµ€ xO…mu·‚ewMpr€ qro”»u"pMx^or y^z ‚txO…mu„A{ @9B q_|]oe¸Msro”»}o"p^q·xO…mu·q_|Pu o^zPx|~pr¸Â{rs u^zMz6† w p^‚ewz]€ uƒz »o"pr¼ xO…¦|4pr¸_zÈxO…mo"xÁ|~x¾|»^{ € zMzr|4€vÉyOux € wMpMs^oeÊ^uryµ|~x³oMyMyt‚ € st¼€ € wÁ|~p o}z”… sMx·{moes^o"¸Ms^o"{M…b† +myOuOomz"u„s^uMoeqƒ¶"…mo"{rx^u"sƒá s³ueÊ^u]pƒv^uexMx^ues·sruMoOq·xO…mu„ÆM… yOuÂv €M€eÝ † .Q lm["W^–"VŽTžmQ lA± u"s^uºxO…muºs^uO‚ru"s^uMu³|Oz •"€ pr‚ewzr|~pM¸³z € »o"pr¼ƒq_|P‚O‚rues^u"pMx •"€ p • u"{rx_z+xe…moexÀ|”xtƦ|"yMy x^o Ý uƒoºÆM…¦|]yOuºx € ueàO{ÉyOom|~pÀ|”xt{rs € {mu"smy"¼b• : † +myOuMo^z"uº‚_|~p^qº…mu"s^utoµoexOx^u”»m{rx·x € ueàO{myOoÉ|~pÀ|”x·vrs_|]uO‚^y"¼˜† ² …mu}|~prxru"€ pzr|P‚É| € oex| € pÈ{rs^um• zMz~wrs^€ u…m€ o^zÂp € xO…¦|~pr¸„x € q € Ʀ|~xO… xO…m€ u„A{ @ B • q_|]oe¸O€ s^o”».

iÌYdSmnMfhS"icicSP“ajW^–R£˜Ø(­ mnMXdl^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic•gajWɕracQ4[PXZV“lm[PXXZl^V@›TUV~[]WŸM›È͉TUa̕^•ricV`Z["W^–"V~Î#S"f XdlmV DWMž^TŸÉV4`ZY4± Ë XacY.

W^S]X.Q@ijV~[]`bfh`dSeT aj– )l^SP“³QicSeYdVŽS"W^VŽW^V4V4•^YbXZSR–"VXXZS D fhS"`XdlmV Xdlm`dV4VŽQ@ž^`ZÙ"V4YbXZSRQS"WMÙeV@`Z–"V?["–e["ajWA± ² …^u»_oexO…mu”»_oex| • oMyÂu ew^oex| € p_zÈoes^u·¸|”Êru"pÀ|~pµxO…mu„{mo"{mu"sb† ² …mu"¼³o"s^uºÊ^uesM¼}zr|»^{ÉyOu xO…m o"xƒ ¼ € w • o"pƒwz"u„…mo"p^q • oMy • wÉyOo"x € s„x € ‚_|4p^qº… € Ƅ»mw • … • y € z"uº¼ € wtpmuMueqtx € ¸ € x € ‚ € sƒ¼ € wrs • … € | • u € ‚µuesMs € s˜† Û qÉ|Oz • wzOzr| € p € p¾z~w • …Á|OzMz”w^u³|OzÂv^ury € ƃxO…mu yOueÊruryº‚Os € »}o"po • oeqru”» | • {mo"{mues˜† N ×bV4Ydac•^V4YŸ_V@acW^–UajicijžÉYœXZ`Z[]XdacÙ"VŽS]f Xdl^VŽ`ZV4Ydž^iÐX Y@nr\É[]`dXS"f1XZl^VÙP[]icž^VŽS]f["WgV@Ú^[]TU\^icVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeW.Q@S"TUV4Y fh`ZS"TÖajX.

TR[]kMajWm–)\_SeYZYdajŸ^icV•rž^\^icaÌQ@[PXZajSeWS]fXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYV@iÌYdV@“l^V4`dVe± Ë W.S"` •rV4`XdSRY‰žm\^\ÉSe`‰XXZl^acY4nrXZl^V []ž^Xdl^Se`ZYbW^V4V4•gXdSRacWmQicžm•rVŽXZl^V`ZV@iÌ[PXdacS"WÉY‰l^ac\mY˜XdlÉ[PX.

\¿­ US]f ac– W^V@V~•^Y.žmYdV4•gfhS"`?¢b¡ÀajW.XdlmV4YdVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4± ² …^uµy^|”x^ues^o"xOwrs^ut|Ozº‚"wÉyMy € ‚}z”w • …Á|~p^‚ € s]»oex_| € p† ½P‚txO…muºs^uO‚Mues^uMu € {^u"pzÂo"pr¼ vmomzM| • ‚^y]w¦|PqÈ»_u • …mo"p| • z+x^u"àMx·v €M€eÝ xO…mu]pƒ…^u • o"p‚É|~p^q}|~p^‚ € s]»oex| € pto"v € wrx}|”xb† ¤l^V•raÌYZQžmYZY‰acS"WgS"W.

[)ijajX‰XZijVTUSe`dVQSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WA±6¤l^V4`dVŽaÌY[TR[]ÚMacT#žmTCacW XdlmacY.

[)Q@`dajXdV4`dacS"WgfhS"`.Q@ž^`ZÙ"V"nrŸmžrXXdl^V["žrXdlmS"`~Ñ YQ`ZajXdV@`ZacS"W.S]f Ÿ_V@acW^–RSeWKXZl^V(͉`Zaj–elOXlÉ[]Wm•gŸ^` []WmQ lmÎ)aÌYYd["ac•KXdSRŸ_V Ydl^S"`dXdV4`˜ÏÉiji¦XZajTUVen^“l^aÌQ l.aÌYW^S"X.

Q lmSOSOY‰acW^–U[)ijSrQ@[]XdacS"W.S"WgXdl^aÌY.

Q@ž^`dÙeV[PX.

[]ici ±â¤lmV Ïmici¦XdacTUVacY.

T)SeW^S]XZS"W^VŽ•rV~Q`ZV4["YdacW^–“ajXdlacWmQ`ZV4[eY‰acW^ – U[]XQ@S"WmY‰XZ["WOX rnmYdacWmQVXdlm V mSP“ƒaÌYXdlmV \^`ZSr•ržmQÇX.

S"f ?TU[]Ú.["Wm• ^± ?Q@QSe`Z•^ajW^–XdSUXZl^aÌY.

Q`ZaÐXZV@`ZajSeWAnMW^SQ@["icQ@ž^iÌ[PXdacS"WgacY.

QSeWrÏm–"žm`Z[]XdacS"WKaÌYW^SU–e[]XdVŽ“lm[]XZYdSOV4Ù"V4`4±â¢˜ijV~[]`Zij›en^Q l^SMSeYdajWm–)["W.W^V@V~•rV4• $XdlmV \^`ZVfhV4`d`ZV4•.Se\ÉV4`Z[]XdacW^–)\ÉSeajWOX `ZV4ØOž^ac`dV~Y˜acWOXd`ZSr•ržmQÇXZajSeWS]f S"Xdl^V4`.

Q`ZaÐXZV@`Zac[mnrajWÉQicžm•racW^–)Xdl^SOY‰VŽXZlm[PXXdlmV[]žrXZl^S"` YTUV@WOXdacS"WacWKXZl^V acWeXZ`dSɱ .

S]fXdlmV\m[]–eV­ U•^acYZQžmYZYdajSeWKXZlm[PXXZl^VY‰TR["ijicV@`bÏmicijacW^–UXZajTUVŽfh`ZS"T֞mYdacW^–[ iÌ[]`Z–"V–e[PXZVR§hS"`.Wm•gXdlmVV@Wm•.

[UYdTR[]icijV4``dž^WmW^V@` ՔՔ°#“aciciAijV~["•KXdSR[RYdTU["ijicV@`TR["Q lmajW^V ¥ žmY‰X?•rSMV~YW^S]XfhSeijicSP“ƒ[PX []ici ±â¤l^VŽTU[eQ l^acW^VY‰a D@VaÌY•rVXZV@`ZTUajW^V~•.ŸO›Xdl^V\m["`‰X.

YdEa D4V[]Wm•KXdlmV`dV~Øežmaj`ZV4•gajWOXZV@WmYdaÐÏ_Q@[PXZajSeW \^`ZV4YZY‰žm`dVenOWmS]X.

å —˜.ŸM›K[]WM›S"f XZl^aÌY@± p • utoe¸^oÉ|~ptxe…muºs^uO‚ruesruMu³|Oz •"€ p^‚ew_zr|~pr¸È»_o"pr¼À|OzMz”w^umzyOu"xº»u|~pMx^uesO{rsruextoe¸^om|~p ÆM€ …mo"xÁ|ez„€ xO…^uº{ €@ B q_|]o"¸Ms^o”» |Oz„oryOyƒo"v € wrxb† ]€ ² • …muºA{ @9B2q_|Poe¸Ms^o”»Á|Ozº‚ € sƒ…^oeʁ|~pr¸ƒo]p {mu"s^oex| pmory+{ |~prxµoextxO…mu·s|”¸e…rx·¸^oex^uºÊ^uMy |”xO¼to"p^qtxO…muºs|”¸e…rxƒ‚_|"yMym|4pr¸ºx|»_u‡† H € sµo"pM¼µ¸|~Ê^u"p  ÜxO…mues^u·o"s^utxeÆ € { € zMzr|4vÉyOuƒz € y]wrx| € pz € pµxO…muºs|”¸e…rx·…mo"p^qzr|PqMu .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

† Ë X.•rS"acW^–)Xdl^V4aj` Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY4± 4 mS"`ŽVÚ^["T)\mijVenXdl^V)ic[eYœXYdV@WOXdV4WmQV)S]fâXZl^V)T)a̕^•ricVU\m[]` []–e`Z["\^l(S"Wª\­ RacijicžmY‰Xd` [PXdV~Y. What The Establishment’s Scientists Say o"prq € p^u € p³xO…^uµyeuO‚Ox·…mo"p^qzr|”qru„Ʀ|”xO…ƒxO…mu³z"o~»uº¸^oex^uºÊ^ury €]• |”xM¼˜† € Æ^ueÊ^ues‡ÜxO…mu s|~¸O…rx·…mo"p^qzr|”qru„…momztz@»oryO•"€yOuest‚_|"yOym|~pr¸º€ x_|»u‡† Û prq³oe¸roÉ|~p˜ÜgxO…^u·sruO‚rues^uOu p^‚ew_zr|~pr¸to]p xO…mu"s|OzMz”w^u‡†_| Ý u}|4p·»o]pr¼µu"pr¸|~p^uMues|~pM¸ zr|~xOwmoex| € pz ÜUÆmu·…^oeÊ^u„…mues^utozr|”xOw^oex| € p|~pµÆO…¦| • …» € s^uºxO…mo"p € pmu • s|~x^ues| € p|Oz pmuOuO• qruOq˜† ² …m€ u • yOo”»^{¦•|~pr€¸·‚ € s • u|Oz €€ pmu € ‚txO…mu • s|~x^ues|]oxO…moexƒqruexrues]» |~p^umz¿ÆM…mo"x »o …¦|~pmuµz~… wÉyeq„v^u … z"u"p† ² …mu xO…mu"sº{moes^o”»_uex^ues|ez„xO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».Chapter A.Y‰V4V@TRYbXdlÉ[PXXdlmV@›g["žrXdlmS"` Ylm[”Ù"VS"ŸmYZQžm`dV~•gYdS"TUVŽV@icV@TUV@WOX []`Z›R`dV~Y‰ž^ijXZYŸM›.

V4["Y‰Q SelmTUV4VY6XdajlmXZY˜ajW^ij–UacTU“baÐXZVajW^Y‰l^–#Seٔž^["iÌij•KžmV.XZlm[PX[e Y aÌ¢bY¡µW^S"`ZX.

Ÿ_S]Vf$\^­"ž^neŸ^XdiclmaÌY‰V.l^•racW^aÌYd–RQ lmacW¿["`d­4–e®"V®eÙ"¯^V4± ijSrQajXœ›#`ZV4[eQ l^V4Y6ajXZY˜TR[PÚracT#ž^T±6¤l^acY ² …mues^u³|Ozp € »u"prx_| € p € ‚·xO…muƒoryMyeue¸^uOqº‚Mo • x € ‚ÃMÃd¶ s^uMo • …mumz·|”xÉztym|Ç» |”x|~pM¸ºÊ^ory]w^u €) ‚ !1†eÅOÅ ² …mues^u³|ezÂp € q_|Oz • wzMzr| € p|~pµxO…mu„ÆM… € yOutoesMx| • yOuºÝ o"v € wrx•]€ ÃMÃd¶ s^uOo • …¦€ |~pM¸ |”xÉz+»o"à|»mw"» Z¶ / !?&1ÅMÅ^† +^uesO…mo]{zȀM€"xOݳ…muº€ s^uO‚Mues^€ uMuÂÆmo^z¿»1|OzP• x^o u"pÉy"¼ €O€e»MÝ »u"pMx|~pr• ¸ p q_|”‚M‚rue•"s^€ u]prxtoesMx_| • yOum" z ß Û ´r¶ Û Åz+v s³o]p xe…muesƒq_|]u omz”x|~pr¸ºv &¿ÆM…¦| …t…mu …mo^z p^‚ewz"ueqÂƦ|”xO…ƒxO…|Oz„oesMx| • yOu‡† V@–O[]` •racW^–#XZl^VQSeWmQicžm•racW^–U\m["`Z["–"` []\^lgS"W.\ ­  N ¤lmVžmY‰VŽS"f XZl^V“˜Se`Z•ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX Î#aÌYW^S"X.QS"WÉY‰aÌYœXZV@WOXXdl^`ZS"žm–"l^SežrXXdl^aÌY\m["\ÉV4`4±$¡?SUXdl^V4› TUV~[]WQS"WÉYœX []WOX.

["Q`ZSeYZYb–"V4S"TUVXZ`d›RSe`.

QS"WÉYœX []WOX.

["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nmS"`ŸÉS"XdlA± ² € xO…mu·s^uMoOqMues_z " ² …mu·s^uO‚ru"s^uMu¿»uOo"pz„o • s € zMzȸ^u € »_uexMsM¼to^zºq_|”‚M‚rues^u]prx ¸^u€ € »€u"xMsM¼to"prq³o • s € zMz ^u"¼Op € yeqmz¿pMw"• »mv^uesƒomz„q_|P‚M‚ru"s^u"pr€ x ruºpOw"»mvmues Ɇ ½ÂsruMoryMy"¼ q • p x·wMp^qruesÉzPx^o"p^• qxO…mutq_|P‚M‚Mues^u"p uÈvmue• xeÆmuMu"ptxO…^u·xeƀ € • omz"umz6† Û s^u"p‡€ ʼnx • o xOwmoMyMy"¼º xO…^umz"u omz"u^zÈxO…muz"o”»urš ۀ …^o"pr¸^u³|~pµ¸^u »uexMsM¼t€yOuMoOqɕ]€zÈx o …mo"pM¸^u € |~p rue¼Op y"qÉz¿pMw"»^vmuesºpMw"»^vmuesb† Û pr¼O… ƘÜgxO…muºs^uO‚Mues^uMuºq_|”q·p x pzr|PqMuesto •"€ »m{Éyeuex^ury"¼„q_|P‚M‚Mues^u"prxÂ{ € zMzr|4v¦|"ym|”xO¼b† ¶ € pzPxro"prxt¶ »uMo"p_zÈxO…moexƒ¶ |Oz omzMzr•|”¸epmuOq„x € oz”{mu • |”‚_| • sOwOpMpmues€zP¼ÉzPx^u”»Ü € s}ym| Ý uºxO…muCÃMà •"€ »M» € p˜ÅOÅ)» € qruMyµ|~p ÆM…¦| …µoMyMy·xe…muºsOwMpMpmu"s_zt|~pµxO…mu„Æ smy"q„…moeÊ^uºxO…muz"o”»_u·Êrory]wmu‡† ä N ?YdYdž^TUacW^–)Xdlm[]XXdl^V4›KTUV4["W.Q@S"WmY‰XZ["WeX.

[eQ`ZSeYZY˜–eV@SeT)V@Xd`Z›"nOXdlmV@WS"ŸMÙMajSežmYdij›enržmY‰acW^–R[Ï^ÚrV4• ÙP["ijž^VfhSe`.

[]iciA`džmW^W^V@`«”–O[PXZV?Yd›MY‰XdV4TRY“ajiciAYdS"TUVXZajTUV4Y.

ijV~["•KXdSUic["`d–eV?V4`d`ZS"` Y4±¤l^V4›g•ra̕.W^S]X WmV@V4•gXZSU•^SU[UicS]X.

Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWKXZSU•^VXdV4`dTUacW^VŽXdlmacY4± Û p^qt¼^uextxO…|Oz »uexO… € q|Oz„xe…muÈ» € zPx·wz"ueq»_uexO… € q|4p³xO…^u}|4p^qewzPxOsM¼ @z € »u„ueÊru"p Ʀ|"yMyµz"oe¼txO…^uµueà • y]wzr|~Ê^u »u"xO… € q & † å N ¢˜SeWMÙ"V@` YdV@ic›"nOaÐf6XdlmV@›TUV4["W(QS"WÉYœX []WOX.

ÙP[]`Z› XZl^`ZS"ž^–elRXdl^VŽ`Zž^Wg[eYâXZl^VÙ"V@icSrQajXœ›Uٔ["`dacV4Y4nOXdl^V4WXZl^V@›lÉ[”Ù"V.["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nma ± V"±˜¢b¡ÀQ4[]W.WmS]XTU[e•rV.

®Z°ž¸ °ž³b«´® Π՜½Û«´®.Y‰XdV4[e•r›KY‰XZ[]XdV[]Wm•gXZl^V )•rSMV4YWmS]XV@WOXdV4`ajWOXZSUXdl^V ^Ä ª.« À¤ Í · ¹ ¸ ΠΠæÀE°G³b®Z°<¸ · L!Í ¸ ¹ °Gª¦«”¸ L¦°Æ«¦³Ó±¦³b«h°E®Z°<¸ · L7¸ À L¦·.¯.¯´³Ø®.°ÔÄ.®CLœ±Cª ¸ ° ¹ µ·@«›³Q±C· ÃCµ ³ÓÀE±C¯¦·@ÃCÀE³b«.à Џ&Î ¸ h«Û°Æ· Î «´®¦³ Lwʪ.L!Í ä X 4<RYV.ÊM·.·C³Ú³b«.ʋ³b®¦¼.XZl^V@ac`Q@[eY‰VÙ"V4`d›)“˜V4iji ± ’ ajWmQ@VŽXdl^V4›lm[”ÙeVŽ[eYdYdž^TUV4•.ª¦·Z®.°™¯.ÃZ« °L¦°E°G®¦ª@³–¸ ÕdÀ¤±.Ä ¹®Zݦ¸ °$« ¸ µÀ™³bÀE··œj« « L Î «¦ ‡½Û·.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

4.S"f XZl^VŽÏmici¦fh` ["QÇXZajSeWA±$¤l^V@›Klm[”Ù"VŽW^S"X •rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^aÌY.fhS"`XZl^VÙ"V4ijSrQajXœ›RXZS)ÙP["`d›K•^ž^`dacW^–)XdlmV Ïmiji¦“bS"žmic•.Xdl^VSeW^ic›K`ZV4["YdS"WKXdlm[]XT)V4WOXdacS"W.Section A. Referee 3 Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnOXdlmV@W.Ÿ_VŸÉV~Q@[]žÉY‰Vf ÙP["`dacV4YY[#fhžmWmQÇXZajSeW.

XdlmV\m[]\_V@`.[]`Z–"žmT)V4WOXYdž QacV@WOXdic›"± ruex»uzPxMs^u^zMzÂoe¸^oÉ|4pµxe…m€ uÈ»oÉ|~pt• { € |4prx € ‚·xO• …muƒoesMx| • yOu‡†E¶ € Ê^o"s|]umz‚ € s qÉ|P‚M‚ruesru"prx„sewMpMpmuesÉzÂo"p^q stq_|]u omzPx|4pr¸È»o …¦|~pmumz†7½”xÀ|Oz{ zPxewÉyOoex^ueq„xO…moex xe…muºÊ^ury ]€ • |”xM¼·q € umzÈp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·sO€ wOp† Û €Mqɀ |Oz • wzOzr| € pƒo]v € wrx  € |ez·o"p • u]prx|”s^uMy"¼·q_|P‚O‚rues^u"pMx|OzMz”w^u„s^uryOoexruOqºx xO…muº¸ q·Ê^u]prx|~pr¸tqMumzr|”¸Opƒ‚ s·ÆM…¦| …  s^u”»oÉ|4pz •"€ p_zPx^o"prx˜† NË f XZl^VVÚ^[]TU\^icV4Yb–eajÙeV@W.ajW.

["iji Õ.S"f1XdlmVŽXd`ZajÙMaÌ[]i¦`ZV4Ydž^iÐX YbXdlm[]X.•rSRWmS]X`dV4\^`ZV4YdV@WOXXdl^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y˜S]f6[)Xœ›O\macQ4[]i •rajVQ4["Y‰XdacW^–UTU[eQ l^acW^V"nr“lM›XZSU\^`dV~Y‰V4WOXbXZl^V@T[PX.å)å —˜.Ò·lM›g[]`ZVXdl^V(ÍdTUS"`ZV•rV@XZ["ajicV4• Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WmYZÎ#WmS]X\^`ZV4YdV@WOXdV~•¦nrajWÉYœXZV4["•.[]`ZVY‰l^SP“W_Õ ² …mumz]uƒu"à^o”»m{ÉyeumzÈqru”» € pzPxMsroex^uxe…moextxO…muCÃMà •]€ »M» € p‡ÅMÅ)»uexe… € q|OzºuesMs € pmu € wz o]p^q·xO…m€oextxO…m• uCÃMÃdo"wrxO… • € s_z ÃMÅM• Å#»uexO… € q³z”… € wmyeq„vmuƒoOq € {rxruOq € s € xO…mu"s„»_uexO… €M€ €qmz v^omz"uOq€ pÁz |Pu"prx|P‚É| {rs_|~p |~{myOumz6†2½v^urym|]ueÊru„xO…moextxO…¦|ezµ|ezºotÊ^uesM¼·¸ q sruMomz pb† .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

What The Establishment’s Scientists Say ä X 4<RYV.Chapter A.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

     Q .

 .

    .

    ‰ .

ä Ÿ Uv U Ìv bV 0Ÿ ž} 7SOv CT Ÿ ~v U eV U ¡v !Ÿ V U’U ÌS U ‡Ÿ U Ÿ …V U )V 0V ‡V CT 0n U )V U aV U Ž§ #v wS U CŸ wv !Ÿ fv oV U U’U CŸ X§ #v ~v <§ aV U Ûc Og U …§ #v v ÔV ^nwV S . U CŸ U zS aV Ÿ n LV S &S aV ›c U )V U ‡Ÿ U U .S9?=5B9S3GH…V#Mh5K3.

.D3GHeNۈ } .Z3G=5K4!2xÌS*D=9AWF5K= U’U M4G= U’U 3GH¡v2=9”vL=.l9A23!Dly™wrÔ{-N-”Mg4G= U’U .”vj35B3@D3CŸ3!5 ‡ 23DXY 5K3<9AWF5.

1DR#Œv 4.2R5B9L9:7bV 3 U =9S35¤y™wrwC{ HU3CŸ 3 U R]V!3GHC7ED9SRv 2=9\7 .

"D3‡Œ v 4!5B3=9:7 RYD~jv R]W U HiV!5KR0Ÿ 3@X!3<9>9S3!5>N›`} VFV!5KR!T 7bV =9S3 U M9<jv RgM.= U’U 3HT}¤}`wr™#} NJS 2=6H2RYV!3H 9A26=9L9A27 .

=[R‹SJ\v 5KR!9S3= U 3<9>9S3!5o9SR y 9S3‡Ÿ 3p H06Ÿ =!5nHMGxYHb7E5B34A9SR5*R0an 5K3.3=!5K.

.?3=!5n462=FD6H03HYW64.

=9:7 R]D&Pn R5L}¤}`wr$r F } fj= U 3<9>9S35w-S D3CŸ 3!5o.

WUXa"V 7 9>9S3Ha.

Z3!D6H9A23 U 3<9>9S3!5*=FD6Hg9SRXV =aA§ 3(7 9LRYV!3D"9SR9A23VFWFX U 7 4UNwJS 26=!Ÿ3 = U RYD[@4.l9:7b\V 39SRg.t N }pR#v¥J S 26=!Ÿ 3"HU3G47 HU3GHg9A26=9`7 9`7 .

5K3.R5.

V!RYD6H3D4.

xJPn R5<\V 35oH7E5K3G4<9SR5*R0cn 4<ReVf(V WFD!7 4G=9:7 RYD3Pn R5L}¤}`wr™#} x v\27 462HU3.37# v 7 9A2F]=FW U “m5K= U R#jv 35.

.:46587EX!3.

&#V MhX6=9>9 U 319SROVUWFX U 7 ..

Pn R5GV =9:7 RYDbN¤`} DRYV!3D U 3<9>9S35*9SRT”h5>N`“*=!5n=FDbx 7E5K3G4A9SR5*R^`n ”@=5<A§ 3<9:7ED[fPn R5a}ž}`wr$#} xv7 .ZR@=9>9?=64!23HvNF U 3G=.Z3g5K3G=6H@9A23.#= U .2@7b(V V!R5B9?=FDG9#7ED.

.N¤#c 23.Z3 U 3<9>9S35B.

Pn R5GV =9:7 R]D=FX!R]WG9oV =FDMg=.Mh5K3CŸ 3G= U = L U R!9aR0Ln 7ED.`R0n }¤}`wr™}`g . RYV!35K=9:7 R]D.N”JS 26=!Ÿ 3.<WFX)"V 7 9>9S3H@_JŸ 3&f ã t =5Q9:7 4 U 3.<V!34A9S.

a9SR@9A2!7 .. 4<R]D.Pn 35B3D4.

RYD U M ä =64.3&f ä 9A2@7EDlr U 3CŸ 3 U =FD6Haat =FD6H0RYD U M(RYD3&Lv =.`=64G4<3VG9S3Hif.

4.

3!V9?=FD4.

Z3!.34<RL V V=5B3Hg9SR s 9SR0=FDGMCX!RHM(3 U .

?35Q9´g Y .Z47 3!D64<37EDgHb7 34.t Ndv€ 3=6H0=FX!RYW9 7 91235B3FNda WU587ED[Ž\V MhX=9>9 U 319SR ?W 7ED.

126=!Ÿ 319?=aA§ 3!D0V U =64<3=FD6H|SOjv RYD6H35jmi =5B3"9A23<M 4<Rb7ED47 H3DG9?= U kqe € 3G=6H0=FX!R]WG9a9A23.=.a9A2!7ED[.S9:7ED[vxQ1V =FDGM4!WU587 RYW.

?3=FD6HOV U 3=.?3 U 3<9o\V 3l!§ DR#v v 2=9lM..

S9:7 7 9‰M ]= 5B34<37 7ED[ >5KR r9A23 3.A7 9AW=9:7 R]D9A2=9 ]= 7EDbN 23@2RU.RYW9A27EDaU§ N ]4G=FDUDR!9#X!3 7 3 3"9A23".

?9?=FX 7 ..

`."WUDFX!3 7 3 =FX 3Uxb=.\7ED6H7 7 H]W= \2Ri26=.2 3!D9`7 .<V!3DG9l9A23 =.?9 M.

s7 R]D.Z=FVFV!3G=5B3Hvx -5K3G= 7 .?9 L=.\7ED05B3G.?3=!5n462(9SR 7 (V!5KR 39A23"H7 34G=.l3 FV!34A9:7ED[9SRi5K3G4<367 3"= j3 4<R \3#9SRg9A234 WUXbN !=9S3!5 \23!D #M&7 W.3=!5K.S9:7ED[vN o9l_-5B.`Hb7 .

`=5KRYWFDH \R]D3.3GH@9A26=9 7 915B3 R 3G.

M= RYD[ 7 9A2= R7 Hb7ED[ 3 X=5. \3!D9L9SR@9A233.5n=.?.

?9?=FX 7 ..

a9A23 3.2 \3DG9aHYW319SR@3 FV!RU.#=FDH@9A233!5‰5KR5B.s7ED[&R p9A2319A5‰WG9A2.

?9?=FX 7 ..

.2 3!D9#2=.

S9?=FX 7 .<2 \3!D9aHUR3.?R5K3GHeN *X!3 7 3 319A2=9a9A2313G.V!RYD.

1DR!9 L=FD9\V!3GRYV 319SR DR 9A26=9L9A23<Mh26=6Hi7ED 3G.S9S3GHC7ED05K3..

RHU3 .a9SR&HUR&.Z3G=5K4!2 \27 462&V!5KRbHYW64<3G.`3!5‰5BR]D3GRYW.?Rex 3 3!D9A2R]W[]219A23<M !DR 9A23.. =FD6H04<R]DG9:7EDFW3G.

?3@5K3..

Z3G=5K4!2 jR5 ..

a=!5K3.A \RbHU3 .Z47 3!D9:7 _]4..

WFXFX!7 .= M&5.

2N 23<M@HR]D 9 L=FD9\V!3.

R]V 319SR !DR =FX!R]WG9l9A2367E5 "7 .

W.Z31R \R]D3.

MGN !å"ã .

 „ ’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r› ?¡Ž¢ #n ® ­Ò V~YœX .

aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ ^­ Chapter B.V~[]`.. My Relationship with Die Casting Establishment $@"/ 1`+e+-"Œ+J v " # ¬e["WMžm[]`Z› ^n¦­~®"®e¯ ’ ž^Ÿ ¥ V~QÇX ?ž^V4Y‰XdacS"WÉ[]Ÿ^icV?V@Xdl^aÌQ@Y ¡.

¨(`~± .•^ٔ["`Z•^› Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–UXZSUVÚr\^`ZV4YZY˜T›gQ@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrX.

Xdl^V“[”›UXdlÉ[PX ?¡Ž¢ À[”“[]` •^Yb`ZV4YdV4[]` Q l–e`Z["WeX Y@± .\_SeYZY‰acŸ^icVŽajTU\^`ZS"\^`ZacVXdacV4YacW.[ .Y.¡¢ }TUV@TŸÉV4`4n Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V~Y‰VŽ\_SeYZY‰acŸ^icV ajTU\^`ZS"\m`dacVXZajV~YQS"žmic•g`dV~Y‰žmiÐX.

XZl^V \^iÌ["Y‰XdaÌQ@Y[]WɕgS"Xdl^V4``dV4ic[]XdV~•KacWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë f›eS"žK“[]WOXXdSRV4W^lm["WmQVXdlmVQS"TU\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdYS"f XZl^V •racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"n^›eS"žgS"ž^–eleXXZSY‰ž^\m\ÉSe`‰X.acWTU["kMajW^–XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^–UajWɕržmY‰Xd`Z›ijV~YdY.QS"TU\_VXZaÐXZajÙeV?XZlm[]W.

•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›V@Xdl^aÌQ@Y.

[]WmYd“˜V4`bXdl^V ØOž^V4Y‰XdacS"WmYbXZlm[PX.Q@[eYœXÙeV@`Z›KY‰V4`dacS"žÉYbYdlm[e•rSP“.["`dVŽ` []aÌY‰V~•l^V4`dV4ajW1± ¨ []WM›S"f XZl^V`ZV4YdV4[]` Q lK[”“[]` •^Yb`Z["acYdVŽY‰V4`dacS"žmYØOž^V~YœXZajSeWmY[]Wm•Q@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrXXZl^VVXZl^acQ4YS]fXdl^V \^`ZSMQ@V4YZY[]Wm•.["Wm•.

YbS"WgXdl^VacWOXdV@–e`dajXœ›RXZl^SeYdVŽajWMÙ"SeijÙeV4•KajW.XdlmV\^`dSrQ@V4YZY@± Ë W Xdl^VŽfhSeijicSP“acW^–\É[]` []–"` []\mlmY Ë “ajiciAYd\ÉV4iji¦SežrX.

W^ajÙeV@` Y‰ajXœ›^°Ç±$¤ S)T›–"`ZV4[]X.Q@S"TU\_VXdajXdacÙ"V4W^V4YZY“ajXdlS]XZl^V@`acWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë []iÌYdS)“bS"WɕrV@` “lM› ?¡Ž¢ }•^V@TUS"WmY‰Xd` [PXZV4YW^SR•rV~Y‰ac`ZV?XZSR\m[]`dXdaÌQac\m[]XdVŽajWgXdlmVajTU\_S"`dXZ[]WOX.`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kRfh`ZS"T ?l^acS ’ XZ[]XdV .¡.[eQ l^ajV4Ù"V4T)V4WOXZY Ë lÉ[”Ù"V TR["•rVe± ?W ’ V@\rXZV@TŸÉV4 ` ^n¦­~®"® ^n Ë acWrfhSe`dTUV4>• ?¡Ž¢ }Xdlm[]X Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YbT)Sr•rV4iAS"WgXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“ \^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›aÌYž^WrfhSež^Wm•rV~•¦nm["Wm•¦nMXdlmV@`ZVfhS"`ZVY‰SÉnracY["ijiAXdl^VS"Xdl^V4``dV~Y‰V~[]` Q lŸm["YdV4•gS"W Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YTUSr•rV@i‡§ •rS"WmVŸM›.Se`Z•^V@`bXdSRacWmQ`ZV4[eY‰V?XdlmV •racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›Ñ Y\^`ZS]ÏmXZY[]Wɕ.Y‰SeT)VŽS"f1XdlmVŽXdl^acW^–eY Ë lm[”Ù"V?fhS"žmWm•¦± Ë Ydž^–e–"V4Y‰XbXdSU›"Sež []Wm•["ijiXZl^SeYdVQS"WÉQV@`ZW^V~•g["ŸÉSežrXXdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›KXdlm[]X›eS"ž_«”Xdl^V4›KYdl^S"ž^i̕gl^V@ic\.XdS QiÌ[]`ZaÐfh›Xdl^V~Y‰VØOž^V~YœXZajSeWmY@n^["Wm•gV@icajTUacWm[PXZVS]XdlmV@`\^`ZS"Ÿ^icV@TRYajf XZl^V@›gVÚraÌYœXacW.

Y‰ž^`Z\^`ZacYdV Ë icV4["`dWmV4•Kfh`dSeT Xdl^V¨ª[]` Q l_(« .`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kU“aÐXZl.[#–"` []WOX‡XZS)Q@S"WOXdacWMž^V?lmacYb`ZV4YdV4[]` Q lRacWXdlmacY["`dV~[^± .\^`daci6­4®e ® acYZY‰žmVS"f6¡?acV¢b["Y‰XdacW^–R£âW^–eajW^V4V@`bXdlÉ[PX ?¡Ž¢ Àlm["Y S"WmQ@V["–e["ajWK[”“[]` •rV~•R¡.

iÌY‰SÉnM[ ›"V~[]`f XZV@`.

[)`ZV@\_S"`dXS"WgXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYbfh`ZS"TÄ×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ YQSež^ic•gŸ_VS"ŸrX []acW^V4•Kfh`dSeT ?¡Ž¢ #nmW^SRSeW^VXdlm[]X Ë kMW^SP“ƒS"flÉ["YŸ_V@V@W(["Ÿ^ijVXZSÏÉWm•.›eS"žYœX [PXdV~•XZlm[PX.ÙP[]acWA± Ë X.TR[]WM› S]XZl^V@` Ylm[”Ù"V?Xd`ZacV4•gXdSU–"V@XXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4nMŸ^žrX?ajW.S"`S"Ÿ^XZ[]acWgXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["Wm•.

ijV~[”Ù"V~Y˜TUV“bS"Wm•^V@`ZajW^–)“l^V@Xdl^V4`.

Y‰SeT)V4S"W^V •rSMV4YWmS]X“b["WOXS"Xdl^V4`ZYbXZSUkOWmSP“µ[]Ÿ_S"ž^XXdl^aÌY`ZV4YdV4[]` Q lA± Ë “aciji1\m[”› ? XZS)Xdl^VŽÏm` Y‰X.

V~ QV@TŸÉV4` ^n¦­4®"® \^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWÉ°˜XdlÉ[PX.\ÉV4`ZYdS"W.Xdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["icYdSUijV~[]`ZW^V4• §hacFW ?¡Ž¢ #Ñ Y?¡.“l^S “ajici¦fhž^`ZW^aÌY‰lTUV“ajXdl.

S"WÉQVŽTUS"`ZV .¡¢ À[”“[]` •rV4•g¡.Yd["T)VXZS"\^aÌQfhS"`.`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ k“ajXdl([]W^S"Xdl^V4`–"` []WOXXdSR•rS `dV~Y‰V~[]` Q lKSeWKXZl^acY.

["W^S]XZl^V@`Ÿ^žm•^–"VX.

›eV4["`Ž§‰­4®e®"¯e°± .

`ZVŽ¡?`~±âט`ZV@ÙMaÌQ kÑ Yb`ZV4Ydž^iÐX Y `dV~[]icij›Xdlm[]X.

ajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V”Õ .

[eYl^VQ lm[]Wm–"V4•Kl^aÌYTUSM•^V@i ÕÒ·lm[PX..

aÌYbXdlmVQž^`Z`dV4WOXTUSr•rV4iÌÕÒ·lM› lm[”Ù"VŽ“bVŽW^S]X.

l^V~[]` •K["ŸÉSežrX.

`~±â×b`dV4ÙMacQ k["Wm•.S]fXdl^VS"Xdl^V4`ZYbXZSR•rSU`dV~Y‰V~[]` Q lKS"WgXdlmV XdSe\^acQŽV4WOXdajXdicV4•„Íd¡?V@ÙeV@icS"\^TUV@WOX.aÐXÇÕ Ë ["icYdS)ijV~[]`ZW^V4•gajW.¡.l^acY QSeijicV4["–"ž^V~Y˜lÉ[”Ù"VŽŸÉV4V@W([”“[]` •rV4•["W^S]XZl^V@`–e`Z["WOXbSeWgXZS"\.XZl^VYd["TUVaÌYZY‰ž^VŽS"f6¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`bXdlm[]X.

S]f Xdl^V ’ V@WmYdS"` ’ ›rY‰XdV4T.¨(`~± Ž["`d› â`ZajŸM›Mi nrQ lm["aj`ZTR[]W.± Î Ë WgXZl^V ’ V@\^XdV@TŸÉV4`Ç« QÇXZS"Ÿ_V@`­4®e ® acYZY‰žmV"n^“bVŽijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.S]f Xdl^V ?¡Ž¢ ‡`dSrQV~YdYb¤ V4Q l^W^SeijSe–"›R¤["Ydk `dSež^\AnMacYb\m["`‰XS"fAXdl^VŽ`ZV4YdV4["`ZQ lRXZV4["T.±$¤l^aÌY¨(`~± â`ZajŸM›MiÉaÌY Xdl^VQ lÉ[]ac`dTR[]WgS]f Xdl^VÙeV@`Z›QS"TUTUajX‰XdV4VŽ“l^acQ lgfhž^Wm•^V4•gXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l1± .f6QS"žm`ZYdV"n Ë ["TCYdž^`dVenMXdl^aÌY QSež^ic•gW^S"X.[]Wɕg£‡Ù”["ijžÉ[PXdacS"W.

ŸÉVe± Ë ¥ žmY‰X.

“˜Sež^i̕KicajkeV.XZSUl^V4["`›"S"žm`bV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWA± Ë YaÐXicV@–eaÐXZajTR[PXZV”«PVXdlmacQ4[]iXdSUlm[”ÙeV[ TR[]WS"WgXdl^VQ@S"TUTUaÐXdXdV4V[”“b["`Z•racW^–#Xdl^VQ lm["aj`ZTR[]W[)–"` []WOX Õ Ò Se`dkMacW^–US"WgXdl^VYZ[]TUVŽ`ZV4YdV4[]` Q lK\m`dS ¥ V4QÇX“ajXdl.XdlmacY.

¨ `4± ‡`dacŸM›Oi“["Y¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ kR“l^SR[]iÌY‰S ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ M .

`~±m×±^×b`dV4ÙMacQ kSeWKXZl^VYdV@WmYdS"`\^`ZS ¥ V~QÇX.Ÿ_VXœ“bV@V@W.XZl^VŽf©["QXbXZlm[PX Ž["`d› â`ZacŸO›Mi¦QSMSe\ÉV4`Z[]XdV4•g“ajXdl(¡.`ZV4QV4ajÙeV4•g[U–"` []WOXbTUV4WeXZajSeW^V4•["ŸÉSPÙeV"± Ë YbXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W.

•^V4Qa̕racW^–UXdSU`ZV@W^V4“ ¡?`4±m×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ Yb–"` []WOXS"WgXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\^icž^W^–eV@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›K\^`dS ¥ V4QX Õ Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSUijV~[]`ZW “lm[]XXdl^V`ZV4[eY‰SeW^ajWm–fhS"`.[]Wm•g›"Sež.

Q@S"WOXdacWMž^acW^–)XdSUfhž^Wm•¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ k[Pf XZV@`›"SežglÉ["•gijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.

¨(`4± ?•rÙP[]` •r›gQ4[]W.V@W^lm["WmQV .¡¢ Ñ Y []ŸmajicaÐXœ›RacWg•^acY‰XZ["WmQVijV~[]`ZW^acW^–["Wm•XZlm[PXbXdlmacYaÌYb“lO›RlmV?“["Yb[”“b["`Z•^V4•UXZl^acYb–e`Z["WeX~± Ë []TÖ[]iÌYdS)Ydž^`ZV XdlÉ[PX.•m•raÐXZajSeWm[]icic›"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.•raÌYœX []WmQ@VŽQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmY@± Ë []TCYdž^`ZVXdlm[]X.¨(`~± ’ XdV4Ù"V .•rÙP["`Z•r›Klm["Y.l^aÌY `ZV4YdV4[]` Q l“["Y\^`ZS"ŸmijV4TU[]XdaÌQ]± .¨(`~± .•rÙP["`Z•r›K“b[eY–"acÙ"V@W[)ic["`d–eV["TUS"ž^WOXS]f6TUS"W^V4›RXdS Y‰Xdžm•r›.

["ijiXZl^VQ`ZV4•^V@WOXdaÌ[]iÌYbW^V@V~•rV4•gfhS"`.

YdSUT#žmQ l`ZV4YdV4[]` Q llm[eY[]ic`dV~["•r›RŸ_V@V4W(•rS"W^VacW XdlmacY.[e•^•rV4•KXdS)XZl^ V ?¡Ž¢ }\m`dSrQV4V4•racW^–OY@± ?W^VŽTR[”›K[]iÌYdS)“bS"WɕrV@` “lM›RXdlmV@`ZVacY[)W^V4V4•gXdS•rSRYdžmQ l.YdžmQ l.`dV~Y‰V~[]` Q lK“l^V4W.`dV~Y‰V~[]` Q lA± ?W^VQ@[]WSeW^ij›K“˜SeWm•rV@` “lM›l^aÌY\^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"Wg“b[eYW^S]X.

["`dV~[#ŸM›RXZl^V“bS"`Zic•¦Ñ YbfhS"`ZV@TUSOYœXV4•ržÉQ@[PXZajSeWm[]i¦V@Úr\ÉV4`‰X Y@±â¨ [”›MŸ_VŽaÐX.

aÌYŸÉV~Q@["žmY‰V•^acY‰XZ["WmQV QSeTUT#ž^W^aÌQ@[]XdacS"W.•rac•^`dV~ٔQÇ["XZ`ZS"•^`ǛÕ ŸÉË V4“bajWmS"–ž^iÌ[”•g“bij["ac`Zk"•rVV~Xd•RSUXZicl^V4ac["Y.“˜Se`dkrY•r!a _V4`dV4WOXdic›RfhS"G` .¡¢ ± Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V4QXdacS"W.ŸÉV@Xœ“˜V4V@W(¨(`~± ’ XdV4Ù"V .

`dWg–"` Xd[]l^WOVX`Z["V4Wm[e•gY‰Sel^WmacYbY.

›R¡XZ¢ SR ¨(Ñ Y`4± `dV~ .›"l^SeS"žgi̕rÙeacW^S"–RžmQ [lmYZ\_[PSefhYdV?ajXdXdaclmS"acW(Y["TUY Se W^V@ .•rÙP["`Z•r›Ñ Y•ržrXZajV~Y.Y‰•rV~[]ÙP` []Q ` l•r› Ë []iÌYdS)“bS"žmic•gijack"VXZS)kMW^SP“µaÐf$¨(`~± .

`dV~Y‰V~[]` Q lajW.•rÙP["`Z•r› ["•m•raÐXZajSeWm[]i¦TUSeW^ajV~YbXdS•rS)XZl^V“˜Se`dkUXZlm[PX.XZl^acY.["Y•rac`ZV4QÇXZS"`S]f6V4•^žmQ@[]XdacS"W.ajWmQ@ijžÉ•rV kMW^SP“icV4•r–eV["Wm•.[]`ZV4[^± Ë f$Y‰SÉnr“lO›gacYbXZl^V@`ZV[)W^V@V~•XZSR\m[”›K¨(`~± .

lmV“b[eY˜lmaj`ZV4•gfhS"`acW.“bV@`ZV.Xdl^VŽÏÉ`ZY‰X\^ic[eQV”Õ Ò V.

¡¢ µajWRXZl^V .SPÙe—M¡?V4Q­~®"?® ŽaÌYZY‰ž^V XdlÉ[PX.ajW^fhS"`ZT)V~•RŸM›R¨(`4±eÒ ["ijkMacW^–]XZS"WSeWUXdl^VŸ_V@lm["iÐfAS"f .

[]`ZS"ž^WɕK¨ ["`ZQ lgS"` .

XdlmacY.SeWKXZl^VQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“t\mijž^Wm–"V@` Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›e± Ë YbXZl^V@`ZV[UQSeW^W^V4QXdacS"W.\^`Zaci$­4®"® MnM“bV?“bS"ž^i̕glm[”Ù"V?Xdl^VYdS]f Xœ“[]`ZV.ŸÉV@Xœ“˜V4V@W.

YdS]f Xœ“[]`ZV"Ñ Yb[]\^\m["`dV4WOX•^V@iÌ[”›"V4•g[]\^\_V4["`Z["WmQVŽ[]Wɕ XdlmVŽf©["QÇXXZlm[PXXZl^V`ZV4YdV4[]` Q lacW ?l^ajSUlm[eY\^`ZSM•^žmQV~•XZS]XZ["ijic›acWmQSe`d`ZV4QX.

XZl^aÌY[]`dXdaÌQicV Q@["TUVSežrX#§ .SPÙm«P¡?V4Q)­4®e?® e°‡“["YbS"W^ic›gQ@S"acWmQa̕rV4WeX []icij›RacTUTUV4•raÌ[PXZV@ic›g[Pf XZV@` Ë Y‰V4WOX›eS"ž.[]Wm•gS ɗOŸm[eY‰VŽ`ZV4Ydž^ijXZY Õ Ë []TÄY‰ž^`ZVXdlm[]XXdl^V4`dV["`dV`ZV4["YdS"WÉY˜\m`dV4Ù"V@WOXZajW^– ?¡Ž¢ }fh`dSeTCQSeT)\mijV@XdacW^–[]Wm•g\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^aÌY YdS]f Xœ“[]`ZV Ë “˜Sež^i̕ ¥ žmY‰Xijack"V?XdS)kMW^SP“·“lm[PXbXdlmV@›K["`dVe± Ë ["TÖ[]iÌY‰S)Y‰žm`dV?Xdlm[]X˜XZl^V•^[PXZV.T#›g\m[]\_V@` []WɕK\^`ZS"\_SeYZ[]i¦SeWKXZl^VYdl^S]X.

YdijV4V@Ù"VR§ ’ V@\rXZV@TŸÉV4`­4®e?® e°± Ò·lÉ[PX.•rSU›"SežKXZl^acW^k^Õ ack"V4“acYdV"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.

[eYbXdl^V•rac`ZV4QÇXZS"`S"f ?¡Ž¢ À`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.["Wm•KlmacY \_SeYdaÐXZajSeWÉÕÒ·lm[]X.ŸÉV@Xœ“˜V4V@Wl^aÌY`dV~QV4ajÙMacW^–#XZl^V–"` []WOX[]Wm•.ŸÉV@Xœ“˜V4V@WgXdl^aÌY–"` []WOXŸÉV4ajWm–[”“b["`Z•rV~•UXdS¨ `4±rÒ¿[]ickMajW^–"XdSeW.¡¢ nÉ[]iÌY‰S)`dV~QV4ajÙeV4•K[ –"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[UQS"WmW^V4QXdacS"W.[]Ÿ_S"žrXXdlmVQS"WmW^V4QXdacS"W.l^aÌYbfhS"`ZTUV@` \_SeYdaÐXZajSeW.¨(`4±6Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAnrS"W^VŽS"f1XdlmV–eSPÙ"V4`dW^Se`ZY‡S]f .

–"` []WOX“b[eY[”“b["`Z•^V4•ŸÉ["YdV4•gS"W TUV@`ZaÐX.

SeW^ic›"± .

.

SP“bV@ÙeV@`~n Ë lm[”ÙeVYdV@`ZajSežmYQSeWmQV4`dWmY["ŸÉSežrXl^aÌY`dV~Y‰V~[]` Q lA± Ë []TY‰žm`dV?Xdlm[]XXdl^V~Y‰V QSeWmQV4`dWÉYb["`dVŽž^W^fhS"ž^Wm•^V4•¦n^ŸmžrX Ë “bS"žmic•gijack"VXZSRkOWmSP“ƒ“lm[]X¨ `4±$Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAÑ YQ@`dV~•rV@WOXZac["icY[]`ZV acWgXZl^aÌY.

[]`ZV4[S]f`dV~Y‰V~[]` Q lA± ¤l^VŽXZl^`dV4VŽT)SOYœXacTU\ÉSe`‰X []WOX.[]`ZV4[eY˜acW•rajVQ4["Y‰XdacW^–R[]`ZVXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“t\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›enMXdl^V \ f_t•raÌ[]–"` []Tnr[]WɕXZl^V`džmW^W^V@`.

Yd›rYœXZV@TC•^V4Ydaj–eWA±â¤l^V`ZV4YdV4[]` Q lKYd\ÉSeWmYdS"`ZV4•ŸM>› .¡¢ S"W.XZl^V Q`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“ƒ\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›RaÌY.

ŸÉV~Q@[]žÉY‰VŽajX.[]ŸÉY‰SeijžrXZV@ic›ž^WrfhSež^Wm•rV~•.

ÙOacS"iÌ[PXZV4YbXZl^VŸm["YdaÌQ?\mlO›rYdacQ4Y iÌ[”“.

Y@±$¤l^VacTU\^ijV4TUV@WOXZ[]XdacS"W.S]fXdl^V\ _ •raÌ[]–"` []T aÌY.

["icYdS)["ŸmYdS"icžrXdV4ij›žmWmY‰Sež^Wm•.Ÿ_V4Q@["žmYdVŽ["–e["ajWAn ajX.

ÙOacS"iÌ[PXZV4Y˜XdlmVŸm["YdacQ\^lM›rYdacQ4Yic[”“.

Y4± ?W^VŽS]f1XZl^V[]ŸÉY‰ž^` •rajXdacV4YS"f1XdlmV\^`dV4ÙMajSežmYbT)Sr•rV4iAaÌYbXdl^Va̕rV4[ XdlÉ[PX.

\^icž^W^–eV@`.

•raÌ[]TUVXZV@`lm[eYbXdS•rV~Q`ZV4[eY‰VajWSe`Z•rV4`bXdSUajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V–O[PXZVÙeV@icSrQajXœ›"±$¤l^aÌY QSeWmQicžmYdajSeW §©S]fXdl^V\m`dV4ÙOacS"žÉY˜TUSr•rV4iÌ°bÙMacS"iÌ[PXdV~YY‰V4Ù"V4`Z["iÉ\^lM›rYdacQ4Yic[”“.

Y4± .Y.

Q@S"WmYdV4ØOž^V4WmQVen XdlmV•rV4Ydaj–eWgS"f XZl^V`Zž^W^W^V4`.[U•rac`dV~QÇX.

¡¢ }icaÐXZV@` [PXZž^`dV”°˜acY4nm[PXŸ_V4Y‰X4n VÚMXZ`dV4T)V4ij›K“b[eYœXZVfhž^i ± .Y.Y‰›rY‰XdV@T §©["Y\mž^Ÿ^icacYdl^V4•.acFW .

V4\m[]`dXdTUV@WOX.¡¢ An ’ bnrXdlmV¡.›"S"ž[]iÌYdSkMW^SP“n .

Xdl^V~Y‰V["`dV~["YbVÚ^QV4V4•KXdl^VŽXZV@WmY.S"f£âWmV@`Z–"›"nr["Wm•.S]XdlmV@` YY‰\_S"WmYdS"`ZacW^– `ZV4YdV4[]` Q lacW.

S]f TUacijicacS"WmY4nm[]WɕK›eVX.

\^`ZSr•ržmQVŽV4`d`ZS"W^V4S"žmY˜`ZV4Ydž^iÐX Y@± Ë []TÖXdl^VSeW^V“l^SR•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•RXdl^VQ@S"`Z`dV~QÇX\^`ZSMQ@V4•ržm`dVajWŸ_S]XZl["`dV~["Y4± Ë X.

lÉ["YŸ_V@V@WT› .å s —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

My Relationship with Die Casting Establishment QSeWeXZajWMž^SežmYXdXdV4T)\^XXdSRTR[]keV .Chapter B.¡¢ }\m[]`dXS]fXdl^V~Y‰V[eQ l^acV@Ù"V4TUV@WOXZY4±âV@X4n^›eS"žYœXZajiciAlm[”ÙeV?WmS]X `dV~Y‰\_S"WɕrV4•KXdSUT#›K`dV4\ÉV~[PXdV~•K`ZV4ØOž^V~YœX YbfhS"`.

[)–"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[`ZV4[eY‰SeWXZlm[PX.

ajX.

lm["Y˜X []k"V4Wg›eS"ž ­ ›"V~[]` Y‡XZSR–"acÙ"VTUV[WmV@–e[]XdacÙ"V[]WÉY‰“bV@`ÇÕ Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W.Ÿ_VXœ“bV@V@W(["WO›KS]f1XZl^V[]Ÿ_SPÙ"V ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Wm•.l^SP“µijSeW^–UaÐX.

lÉ["YbXZ["k"V4Wg›eS"žÉÕ âicV4[eY‰VY‰V4V?XZl^VajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V\m["`‰XZac["i —MijaÌYœXbS]fAXZl^VXdl^acW^–OY‡XZlm[PX Ë lm[”Ù"V["Q l^acV@ÙeV4•¦± Ë ["T Xdl^VŽS"WmV?“l^S fhS"ž^WÉ.

Xdl^V["`dV~[#S"f6•racVQ@[eYœXZajW^– Ë lm[”Ù"VW^S"X.• Ž["`dŸ_V@`~Ñ YT)Sr•rV4i¦XdSUŸ_VŽXdS"XZ[]icic›K[]Wm•["ŸmY‰Seijž^XdV@ic›R“`ZS"W^–ɱ Ë []TÄ[]iÌY‰S)XdlmVS"W^VŽ`ZV4Yd\ÉSeWmY‰acŸ^icV fhS"`ÏmWɕrajWm–UXdl^V\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"WgXdSRŸ_V“`ZS"W^–ɱ Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^SUacY `dV~Y‰\_S"WÉY‰acŸ^icV?fhSe`ÏmWm•racW^–UXZl^VQSe`d`ZV4QXb\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"W1± Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^S •rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iA[]`ZV4[UQSeWmQV4\rX4± Ë []T XZl^VS"WmV“lmS•rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VV~QS"WmS"TUacQ4[]i`Zž^W^W^V4` •rV4Ydac–"WQS"WÉQV@\^X4± Ë WT#››eV4["`ZYbS]f6`ZV4YdV4[]` Q lacW.QS"TUV["Q@`dSOYdY []WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKXdlm[]X.

\^`ZSr•ržmQV~• žmYdVfhž^i¦`ZV4Ydž^ijXZY Ë YbXdlmV@`ZV["WO›Q@S"`Z`dV4ic[]XdacS"WRŸ_VXœ“bV@V4WKXZl^Vf©["QÇXbXdlÉ[PX.“b[eYbYd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO>› ?¡Ž¢ }“lmacQ l.“b[eYQSe`d`ZV4QX["Wm•É«”Se`“l^acQ l.

[]ici_Xdl^VŽacT)\_S"`dXZ["WOX•^acYZQSPÙeV@`ZajV~Y § XZlm[PX Ë []T[”“b["`dV?S]fZ°blm[”ÙeVŽŸÉV4V@W(•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•W^S]X.

acWM—OŸmžrX.

S"žrX Y‰a̕rVŽS]f ?¡Ž¢ Õ Ë “bS"ž^i̕Kicack"VXdS l^V4["`.

Xdl^VŽfhSe`dV4–"S"acW^–acYZY‰žmV4Y[]WɕKXZl^VŽf©["QXXdlm[]X.•rSRW^S]XŸ_V@icajV4Ù"VacW(YdQ@ajV4WmQV”Õ ¨(S"`ZVŽ`dV~QV4WeXZij›en Ë lÉ[”Ù"VijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.Y‰SUTR[]WM›S"f Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UV@W^–eajW^V4V@` Y Ë lm[”ÙeV?TUV@X.[]Ÿ_S"žrX.T#›.[]`ZV4[S]f V@Úr\ÉV4`‰XZacYdVY‰žm\^\ÉSe`‰XZV4•gŸM› ?¡Ž¢ }“lmacQ laÌYžmY‰V@fhž^i1["Wm• QSe`d`ZV4QX Õ Ë YbXdlmV@`ZV[)Q@S"W^WmV4QÇXZajSeWgŸ_VXœ“bV@V4W.["WM›eXZl^acW^–UajW.

›"Sež^`Y‰V~Q`ZVXZ["`d›m«]["YZY‰aÌYœX []WOX4nO¤1`ZaÌQaÌ[)¨ª[]`Z–"V@i nMlm["YWmSP“ƒŸ_V@V@W [”“b["`Z•^V4•SeW^VŽS]f6›"Sež^`–"` []WOXZY[]WɕgaÌY•rSeajW^–U`ZV4YdV4["`ZQ lgS"W.¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y Q`ZV4•rV4WOXdaÌ[]iÌYajW.XdlmV\ÉSeijicžrXdacS"W`ZV4YdV4["`ZQ lK["`dV~[["`dV”Õ .\ÉSeijicžrXdacS"W1± Ë ["TCY‰žm`dVXdlmV–"` []WOXb“["Y –"acÙ"V4WgŸm[eY‰V~•KSeW.ØOžm["ijajÏÉQ4[PXdacS"W[]WɕgTUV4`dajXS"W^ic›"± Ë “˜Sež^i̕KicajkeVXdSUkMW^SP“ƒ“lm[]X.

Xdlm[]X..[eYY‰l^V•^S"W^V[]WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKS"W\ÉSeijicžrXZajSeW ŸÉV@fhS"`ZV~Õ Ë f$Ydl^Vlm["Y•^S"W^VŽ`ZV4YdV4[]` Q lacW.[]`ZV4[^nM“l^V4`dVŽ“["YajX.

\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕÒ·lM›K“["YdWAÑ Xl^V@` `dV~Y‰V~[]` Q lK“bS"`ZkR\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕ Ë f6aÐX?“b[eY˜\mž^Ÿ^icacYdl^V4•An^“l^V@`ZVQ@["W Ë S"ŸrX []acW.[RQ@S"\M›RS]fXdlmV`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ Ë YXdlmacYXZS"\^aÌQ\m[]`dXS]f$¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y•ržrXdacV4Y.[PXl^V@` ¥ SeŸÉÕ Ë f$Y‰SÉnracYdWAÑ XXdl^aÌY.

[U•rSež^Ÿ^icV\m[”›MT)V4WOX Õ ?`\ÉV4`dlÉ[]\mY4nr“b[eYbXdl^aÌY.

["WgV@ÚOXZ`Z[UYdV@\m["`Z[]XdV~•\m[”›MTUV@WOX Õ.Ò·lmV@`ZVQ@[]W Ë S"ŸrX []acWKXZl^VŽÏmWm["WmQaÌ[]i `dV4\ÉSe`‰XSeWgl^SP“ƒXdl^VTUSeW^V@›g“b[eYbYd\_V@WOX Õ ¤1Se–"V@Xdl^V4`“˜VŽT#žÉYœX.

\^`ZS"TUS"XdVŽ•rajVQ4["Y‰XdacW^–UkMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []T•rS"acW^–UT#›KžrXdTUSeY‰XXdSUacWmQ`ZV4[eY‰VXZl^V QSeT)\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdY.

S]f1XZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›“ajXdlS"žm`.

V@Ù"V4`d›eS"W^V?XdS ¥ SeajWTUVŽXdS ["•rÙP["WmQVXdlmVkOWmSP“ijV~•r–"VŽS]f Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–U\^`dSrQ@V4YZY@± ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`.[]` Q lK`ZajÙP[]iÌY 6Xdl^V\^iÌ["Y‰XdaÌQ@YacWm•ržÉYœXZ`d›enMXdl^V QSeT)\_SeYdajXdVTR[PXZV@`Zac["i_acWm•ržÉYœXZ`d›enm[]Wm•gS]XZl^V@`acWm•ržÉYœXZ`dacV4Y4± Ë ["TCQ@["ijicacW^–US"W.

QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA± ’ acWmQV4`dV4ij›en V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac`4n âl1± ¡± ×bSe["`Z•KS]f SPÙ"V@`ZW^Se`ZY 0b„ . .•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z› ä X 4<RYV.¡¡¢ À ¢ }TUV@TŸÉV4`ZY .WM›"S"WmV“lmSUQ4[]`ZV["ŸÉSežrX.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

 >)..+ Œ( .

a9A23 PR5 \35 Hb7E5B34A9SR5*R m4<R (WFD!7 4G=9:7 RYD.n GV œ{aŸ !n U #v U &v U U oS \V U ]=FW “m5n= R j3!5p7 .a=9"} #N J26= 3"9A5P7 3H&9SROVUWFX 7 .q" b#' $&&/ g"/ a F U U #v 3n <V 0n eVfV ž}`wr$} $S !Ÿ U U #v U ‡Ÿ ^]7_ aV ¤}`wr$}V U U U @T aV U ^nwV ^] _ œ  &v U ¤}`wr™} &§ 0n .

2 =5Q9:7 4 3.

=FX!RYW9a4!5P7 9:7 4G= . 3.<2R Œ.<2R!9L..

<2"9A23(=!5B9:7 4 3@5K3.3 3(=FD6H@9A23&V ŒH7 =[]5K= r9A2F5BR]W[]20} 1=[U=7ED3UN p3!5K3g7 . =FD(3 != (V 3R #MCX=9>9 319SRVFWUX 7 .

[U=5nH7ED[CV N JRYW :WHU[3 23.

S9:7 41=FX!RYW91VUWFX 7 .X!3G3!D3DG9A2FW.9A235 } 26=.s7 =.

<2@7 9 *2=6H&9SR04.2!7ED[g9A2!7 .Z=7 H@9A26=9123 jRYW HiVUWFX 7 . 7ED6H&R j7ED PR5 =9:7 RYDbN 3D= n9S3!5l”C5>N “m5n= R j3!5*.

S9A5‰W[U[ 3FN } .RYD9:7EDUW3 \M.

%.-/#0 1! 32)2)2 &S 9l_-5K.  "!$#&%&')(*+( .?3DG9`= U 3.S9 Y.

9>9S3!5-9SRT”h5>N`“m5n= U R#vj3!5jfE}`W[ ä $[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@` ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .

.aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ ^­ x s)t‡i ¡?V4[]`.

¨ `4±â×b` []icSP“˜V4` âicV4[eY‰V?ÏmWm•.V4WmQicSeYdV4•KXœ“˜S(§ "°QSe\^acV4YS]f Xdl^V\É[]\_V@`RÍd¤lmVTU[]Xdl^V4TR[PXdaÌQ@["iXdl^V4S"`Z›S]f Xdl^V\' _ •raÌ[]–e`Z["TUÎ)Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•gŸM›T›rY‰V4iÐffhS"`›eS"ž^``ZV@ÙMajV4“±$¤l^acY.

± ^Se`›"Sež^`QS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V Ë acWmQicžm•rV[U•raÌY‰k.¡fhS"`“acWm•rSP“ fhS"`ZTR[PX§h\Ø r± “ac•É°bS]fXdl^V\m["\ÉV4`4nr\_SeY‰XZYZQ`Zac\rXÇ«P\^acQXÏmijV~YS]f Xdl^VŽÏɖ"ž^`ZV4Y§hÏm–"ž^`ZV4YŽ­["Wm• e°Ç± Ë f XdlmV@`ZVaÌY. ¡ ’ fhSe`dTR[PX“ajXdl(¨(aÌQ`ZSeYdS]f XÒ .>=@?A58BDCFE<B@C<58BG7D7@H.\m[]\_V@`aÌYacWeXZV@Wm•^V4•gXdSUŸ_VQS"WÉY‰a̕rV@`ZV4• fhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"WacW 46587:9<.

["WO›Xdl^acW^–)Xdlm[]X Ë Q4[]W•rSUXdSUl^V4ij\\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X.

l^V4YdajXZ[PXZVŽijV@X.

T)VkMW^SP“± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWOXdV4`dV~YœX.

Y‰žmŸ^TUaÐXdXdV4•An ¡?`4± V4W^acQ kg×b["`œ—r¨(V@ac` 0b„ [][)`Z`ZYd›Rl^SeÒ·`‰X.acW.S"ž^`“bS"`Zk± V~Y‰\_V4QX‰fhž^icij›.

ajW^•rkMacVicV@Q@` ["Y‰XdacW^–UicacY‰X V@WÉQi ¡?¡?SracYdQk ž^TUV@WOX Y@n p3H7 HDR!95B3G. $[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@` U 3.<V!R]DHU3GH@9SR@9A27 .

?R‹SY.Z3!D9\27bVr=FD@=6HUHb7 9:7 RYD6= U RYD3"RYDXm34<30VX!3!5Ivx  s]N ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .9>9S3!5>xb.

aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ ^­ ¡?V4[]`..

•^[PXZV4•> .¨ `4±â×b` []icSP“˜V4` Ë lÉ[”Ù"VW^S]X`ZV4QV4ajÙeV4•K›"S"žm`˜`ZV@\^ic›RXZS)T›QV4`‰XZaÐÏmV~•KTR["ajiXZS)›eS"ž.

“l^aÌQ l Ë V@WmQ@ijSOY‰V~•XZl^V\m[]\_V@`.ž^–ežmYœX n¦­4®e® ajW.

Îe¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f1XdlmV\ _ •^ac["–"` []TRÎ["žrXdlmS"`ZV4•ŸM›gT#›rY‰V4iÐf fhS"`›eS"ž^`Q@S"WmYdac•^V@` [PXdacS"W §©[RQ4Q?“["Y["icYdSUY‰V4WeXXZS []`Z`Z›RÒ·ajW^kMicV@`fh`ZS"T .

[]`d<X D4V@iciÌ°± âicV4[eY‰V QSeWmYdac•rV4`\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^acW^–UT#›g\m[]\_V@`acW.Xdl^VV~[]`ZijacV4Y‰X\ÉSOYdYdajŸmijVaÌYdYdž^Ve± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4`acY..

S]f VÚMXZ`dV4T)VŽacTU\ÉSe`‰X []WmQ@V?XZSUXdl^V•^ajVQ@[eYœXZajWm–ÏÉV@i̕¦± Ë ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•XZlm[PX.

lm[”Ù"VŸ_V@V@WÙeV@`Z›RŸ^žmYd›K“ajXdl.Xdl^ViÌ["Y‰XVÚrl^acŸ^ajXdacS"W([]Wm•.QSeW^–"`ZV4YZY4± .›eS"ž.

.

SP“bV@ÙeV@`~n Ë XdlmajW^kKXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4`.

›eS"ž^`Y‰XZ[]XdV@TUV4WeX.["–"`ZV@V“aÐXZl.•rV4YdV@`ZÙ"V~Y[U\^`dSeTU\rXl^V4["`dacW^–m± Ë •rSUW^S]X.

acW.›"S"žm`.

¡.V~QV@TŸÉV4G` ^nA­~®"® icVX‰XZV@`XZSUT)VY‰XZ[]XdacW^–)Xdlm[]X Î"¤lmacY\m["\ÉV4`acY.

l^aj–el^ic›RXdV~Q l^W^aÌQ@[]!i XdSMS)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦“ajXdl^SežrX.[)ijV~YdY XdV4Q lmW^acQ4[]iŸm[eQ kO–e`dSež^Wm• .å —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

•raÌYdQ@S"ž^WOXdacW^–U›"Sež^``dV~["•rV4`ZYbaÌY l^V@ic\rfhž^i ± Ë lm[”Ù"VTUVX. My Relationship with Die Casting Establishment V Úr\^iÌ[]Wm[]XdacS"WgfhS"`Sež^`–"V4W^V@` []i`ZV4["•^V@` Yc± Ë •rSRWmS]XŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]X.YdS"TUVŽS]f6›"Sež^``dV~["•rV4`ZY[]WɕKlm[”ÙeVfhS"ž^Wm•gXZl^V@TCXdSUŸÉVÙeV@`Z›acWeXZV@icijac–"V4WOX4n^[]Wɕ fhž^`dXdl^V4`dTUS"`ZVXdl^V4›K`ZV4["ijic›Q@["`dV[]Ÿ_S"ž^XbXZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V4›KQ@["W ¥ žm•r–"V fhS"`XZl^V@TRYdV@icÙ"V4Y4± .Chapter B.

[]Wm•glm[”ÙeV?V4ijacTUajWm[]XdV~•KTR[]WM›RS"f Xdl^VTR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i1•rV@`Zacٔ[]XdacS"WmY˜fh`ZS"T XZl^aÌY\m[]\_V@`.V4Ù"V@`dXdlmV@icV4YZY@n Ë lÉ[”Ù"V›OacV@i̕rV~•XZS)›eS"ž^`•rV4TR[]Wm•.

XdSRYd[]XdaÌYœfh›K›"S"žm`.

QicV4["`dic›"± âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]X Ë “acici¦“aÐXZlm•r` [”“tXdlmV\m[]\_V@`.•rV4Ydaj`ZV?XdSRlm[”ÙeV[RÎeY‰acTU\^ijV~Î \^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA±$¤l^aÌY\m["\ÉV4`4nrl^SP“bV@ÙeV@`~nOY‰Xdacici1QSeWeX []acWmYbXdlmVV4YZY‰V4WeXZac["icY˜XZSRŸÉVž^WɕrV@` YœXZSMSM•.

“`dajXdacW^–ɱ Ë •rSUŸÉV4ijacV@ÙeV.XZl^aÌY\m[]\_V@`“acijiAQ lÉ[]W^–eV.ajf Ë •rSRW^S"X`dV~QV@acÙ"V[)`ZV@\^ic›KY‰XZ[PXZajWm–)›eS"ž^` ajWOXZV@WOXdacS"WmYŸM›¬O[]WMžm["`d›­"n¦­~®"®e¯^nOajW.

XdlmV“[”›R\ _ •raÌ[]–"` []T Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY[]`ZV?TR["•^V"±$¤l^VŽ\ _ •raÌ[]–e`Z["T.•rV4Ydaj–eWKXZlMžmYXdlmV\m[]\_V@`ajXZYdV@ijfaÌYS"fYZ[]TUVŽajTU\_S"`dXZ[]WÉQV"± Ë lmS"\_VŽXdlm[]X.nr[eY˜›eS"žgkOWmSP“nOaÌY˜Xdl^VQ@V@WOXd` []i\m["`‰XS]f Xdl^V Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY["Wm•.

XZlm[PX›"SežK“aciji¦Q@SOSe\ÉV4`Z[]XdV?“aÐXZlXdlmSeYdV?“l^S)lm[”ÙeV.[]`ZV4[^± ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`.Xdl^VŽTR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY ajW.›"S"žg`dV~[]icij›g•rSRY‰V4V?XZl^VacT)\_S"`dXZ["WmQVŽS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW.XZl^acY.TR["•rV.Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^– ajWɕržmY‰Xd`Z›"n^[]Wɕ¦nMl^S"\_V.

QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡.×b["` ¨(V4aj` 0b„ ×bS”TUÚMV4XdT#V4`4Ÿ_n^V@¨ª` Y Q~¢˜icajT#XdaÌQ]n ’ Q@S]XdX4nrÒ·acicYdS"WAn .`~± V@WmacQ k.

.

Q@ij\^žm`d•^SeajŸmW^[]–Ÿm["ij›ijikMXZW^l^SPV“µS]XZŸMl^›V@`W^acSPWM“tÙ"V~XZYœlmXZ[Paj–OX [PŽXdacS"["WÉ`dŸ_Y‡V@XZ`~lmÑ Y˜[PX.S"iciÌ[]Wm•¦n^×bV4l^ijV4`4n^¡?ž^\^`ZV"nÉ[]Wm•YdS"TUVŽS]XdlmV@G` ?¡Ž¢ ˆOR6„ âS"acWmž.

n^V@[]ÙeŸmV@YdW.TU“Srlm•rV@V4`ZiAVacYŸÉXd["S]YdX V4[]•gicijS"›gW.TUVŽacWgXZl^ViÌ["Y‰XQ@S"W^–e`dV~YdY ° U’U &V U bV lV 7V kV CT U U fv U bV = 7 ‚9A2=923 ‡ 3 A9 26=9 3<9>9S35o[R9#27 r[UR7ED[@=FD6HO23 =FD=[U3GHg9SR&[3.iji1Xdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l^V4`ZY˜[]–e`dV4V4•g“aÐXZl.¡¢ ±§ .S"icaОrfXZXdV@l^ic›V4›K““b`dSeV@W^`ZV – Yd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO› .[]aÐWmX~•.

?3DG9 \@ 3 2!7 .9 \3(= 3<9>9S3!5c7ED \27 462&23(4 .N ‡ 3 xe5K3G=6Hh=FX!R]WG9#7 9 7ED \MhD3 9 3<9>9S 3 5 HU=9S3H =FDUW6=!5BM vx  ] t N CŸ $[]ž^iA¨È±m×b`Z["ijSP“bV@`~n U’U ?¡Ž¢ #nÉ£‡•^aÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .s7 R]D.15K3 7 .

aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ ^­ zx s ..¡ V~[]`.

["ijicV@–eV4•KXdlm[]X.¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@` ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`f©[PÚg•^[]XdV~•.›"Sež.¡?V4Q@V@TŸÉV4`]®^n¦­~®"® acW“l^acQ l.

›"SežgYdV@WOX.

PJ)†|„C†e‘bIO— .TUV ›"Sež^``dV4ÙMacYdajSeWmY˜XdSUT#›g\m[]\_V@`RÍZ¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f XZl^V\ _ •^ac["–"` []T± Î  IJƒ^Œ)ƒa‚ ‚jƒ)0ƒa‘ Œ)ƒ…HLIONXR.

ici¦XdlmV\m[]`dXdacV4YbXZlm[PX.

–eS]XXdl^aÌYacWrfhS"`ZTR[PXZajSeW.W^S"X.["Wm•KT›rY‰V4iÐf ÏmWm•gXdl^aÌY \m[]\_V@`XZSRS]f6VÚMXd`ZV@TUVŽacT)\_S"`dXZ["WmQVe± Ë •^ac•.

`dV4ÙOaÌYdV?T›K\m["\ÉV4`.

["Q@Q@S"` •racW^–#XZSU›"S"žm`Q@S"TUTUV@WOXZY.

S"WgXdl^aÌY\m["\ÉV4`4n^["–e[]acWAnrYdajWmQ@V Ë •ra̕ W^S]X`ZV4Q@V@acÙ"V?["WM›"± Ë •rV~Qa̕rV4•XdSU`dV4ÙMacYdV4•UXZl^VŽ\m[]\_V@`YdajWÉQV Ë •ra̕KW^S"Xb`ZV4Q@V@acÙ"V~•K[]WM›U`ZV@\^ic›Ufh`dSeT ›"Sež fhS"`TUS"`ZVXdlm["W )TUSeWeXZlmY4± Ë `ZV@ÙMacYdV4•.["Q4QSe`Z•racW^–XdSU›"Sež^`.

›"SežKXZl^VYd["TUV\É[]\_V@` Y‰acWmQ@V Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXdlÉ[PX.•^[]XdV~•g¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@` ^n¦­4®e ® rn Ë YdV@WOX ›"SežKXZl^V`dV4ÙMacYdV4•gÙ"V4`ZYdajSeWg[eY Ë YdV@Wm•KXdS["ijiXZl^VQ@QicacY‰X4± Ë `ZVǗMYdV@WOX›"SežKXZl^VYd["TUVÙeV@` Y‰acS"WgS"W ¡.ajWT›ijV@X‰XZV@`.QSeTUT)V4WOXZYS"W.Y Ë YœX [PXZV4•.V~QV4T#Ÿ_V@` "®^n¦­4®e ® r± ‡ijV~["YdV?W^S"XdVXdlÉ[PXXdlmacYaÌYXZl^Vic[eYœXXZajTUV Ë “ajiciAY‰V4Wm•.T#›g\^`ZV@ÙMajSežmYb\m[]\_V@`SeW Xdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSrQajXœ›"± .

›"Sežg“aciciAQiÌ[]acTÄ[]–O[]acWXZlm[PX.

›eS"ž•rSUW^S]X.

Y‰ž^ŸmT)ajX‰X []i ± Ë W Q@[eY‰VXdlÉ[PX.`ZV4Q@V@acÙ"VŽ[]WM›S]fT#›.

W^S]X.›"Sež.Q@ic["ajTÄ[]–e["ajWgXdlÉ[PX›"Sež.•ra̕.

XZlm[PX Ë Q lm[]Wm–"V4•KXdlmVŽXdajXdicVS]fXdl^V\m["\ÉV4` §©¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@`~n mn¦­4®"® ÙeV@` Y‰acS"W_°$XZSRŸÉVÎ .Q4[]W.`ZV4Q@V@acÙ"V?Xdl^V\É[]\_V@`›"Sež.–"V@X.[)Q@S"\M›Rfh`ZS"T []WM›"SeW^V“l^SRacYSeWKXZl^VQ@QŽicaÌYœX~± âicV4["YdVŸÉV[”“[]`ZV.

.

SP“tXZSRQ@[]iÌQžmic[]XdVXdl^V'\ ~_t•raÌ[]–e`Z["TÖQSe`d`ZV4QXdic›MÎm± ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯ .

Ë “˜Sež^ic•.“`ZaÐXZajW^– §©V@TR[]aci¦aÌY ÏmW^V”°b“l^VXZl^V@`.¨ ["aji¦ŸM›K¬O[]WMžm["`d›(­ mn¦­~®"®"¯m± ‡ijV~["YdVQ@S"WmYda̕rV@`XZl^acY \m["\ÉV4`“aÐXZlm•r` [”“Wgajf Ë “acijiAWmS]Xl^V4["`fh`dSeT֛"SežgŸM›RXZl^VTUV@WOXdacS"WmV4••^[PXZVajW.[]\m\^`dV~QaÌ[PXZV?ajf›eS"ž.`dV~Y‰\_S"WɕXZSRT#›V .

Xdl^V\m["\ÉV4`acYQ@Q@V@\rXZV4•¦± Ë l^S"\_VXdlm[]X.

XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^– acWm•ržmY‰Xd`Z›"nr[]Wɕ¦nrl^S"\_V?Xdlm[]Xb›eS"ž“acijiAQ@SMS"\_V@` [PXdV.“aÐXZlKXZl^SeYdV?“lmS#lm[”ÙeV.TR["•rV?XdlmV?TR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY acWgXZl^aÌY.›"S"ž.`ZV4[]icic›K•rSRY‰V4VXdl^VacTU\ÉSe`‰X []WmQ@VS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajWm–kMW^SP“icV4•r–eVŽajW.

PL‚jƒO• NaILK^“»^N‹IJK)“ „‡†JHa„œH^‚´MƒO‚’R XK eƒa•™‘ R\„.[]`ZV4[m± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj` ˆOR6„¤KMP|R.HJ•–•’NXHLI.KL„.

ƒa•’Nk“&‚hKQIO— ‘bIJ^•Ø. ‰HLORCKM•bPO„.

<V!RYD6HU3GH@9SR&9A27 . U 3.P M‘ØIO—|HJ•–•™„‡†Oƒ…KJ„‡†OƒO‚d‘bIOŒ)ƒ^R@„C‘ —eHa„C‘’KMIJR&„‡†LH)„o“3†Jƒa‚jƒ‰JHaR@ƒ KMI|‘ „ p3@5B3G.

#=9>9:7 9AWHU3 b S 9A2R]W[]2G9.9>9S3!5o=FD6Hh4626=FD[3GHi27 .

N x=FDFW=5QM x tvN ?¡ V4[]`.

¨ `4±â×[]` ¨(V@ac` ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^``dV~QV@WOX.

TR[]aci ± Ë []TÖW^SP“µajW \_SeYZY‰V~YdYdajSeWKS"f›eS"ž^`[]`dXdaÌQicVÎ .V .ž^\.[]`dXdaÌQicVY‰žmŸ^TUacYZY‰acS"W[]WɕKXZl^aÌYfhS"icijSP“ .

SP“tXdSRQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ )•raÌ[]–e`Z["TÖQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Î Ë X..

W^S"X.aÌYbXdl^VÙeV@` Y‰acS"W •^[]XdV4•¬O[]WA± ^n¦­4®"®e¯^± Ë lÉ[”Ù"V`dV~["•gaÐX.acW ¡?ajV¢b[eYœXZajW^–R£‡W^–"acW^V@V4`4± Ë •rac•.["Wm•g["TC\^`ZV@\É[]`ZV4•RXZSR`dV~QSeT)TUV4Wm•KajXfhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"W.

`dV~QV4ajÙeV["WO›KV4[]`ZicajV4`Ydž^Ÿ^TUaÌYdYdacS"WmYS"f1XdlmacY.

["`‰XZacQ@ijVen Ë “["Y QSeWrfhžmYdajWm–)ajX.

Xdl^VV~[]`ZijacV@`["`‰XZacQ@ijVXdlÉ[PX Ë `dV@Xdž^`ZW^V4•KXdSU›eS"žA±â¨(›g[]\_S"icS"–"acV4Y4± .“ajXdl.

.

[PXXdlmV“b[”›R›eS"ž.lm[”Ù"VŽ[]\^\m`dSO["Q l^V~•RXdlmacY.SP“bV@Ù"V4` Ë ["T Ù"V4`d›R\mijV~["YdV4•.

["`‰XZacQ@ijVe± Ë X.[]\^\_V4["`ZYbXZS)\m`dSPÙMa̕rVŽÙ”["ijžÉ[]Ÿ^icV acWrfhS"`ZTR[PXdacS"W.acW["WgSeŸ ¥ V4QXdacÙ"VŽTR[]W^WmV@`~nr“l^acQ laÌY[]ici¦“˜VlÉ[”Ù"VV@Ù"V4`.

YaÌYT#›g\ÉSeijaÌQ› fhS"`lmaj–el^ij›XdV4Q lmW^acQ4[]iATR[]XdV@`ZaÌ[]i n Ë []TC`dV~ØežmV4Y‰XdacW^–)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦\_V@` Y‰SeW^W^V4i¦S"W.¡¢ }YœX [ XZS `ZV@ÙMajV4“tXZl^V\m[]\_V@`.["Ydk"V~•RfhS"`~± .Xdl^ V .

[eY“˜V4iji ± Ë Q@V@`dXZ["ajW^ic›RXZl^ajWmkXdlmacY\É[]\_V@`lm[eY[TžmQ lŸÉV@X‰XZV@`.Q lm["WmQVŽS"f []\m\^`dSPÙP["i nr[]Wɕg[eY Ë YZ[]a̕¦n Ë “ajiciA`ZV4QSeTUT)V4Wm•gaÐX~± Ë “aciji¦icVX.

XZajTUVXZSU`dV4ÙOacV@“µaÐX Ë “bS"žmic•gijack"VXZS \^ž^ŸmijaÌY‰lajX.[]Wm• Ë Xdl^acW^kXZV4Q l^WmacQ4[]i¦`ZV@ÙMajV4“˜V4`“ajici1[]–e`dV4V.?3DG9"”h5>N-“m5n= U R#vj3!5o= U 3<9>9S3!5oHF=9S3GH‰£63!X ä x  t]N ?¡ V4[]`.XZl^aÌYXdacTUV"± ’ acWmQV4`dV4ij›en $[]žmiAט` []icSP“bV@` ‡ 3 U’U SJvL=7 9S3H¡nPR5o=fv2!7 U 3=FD6H@9A23DkSY.›eS"ž.kMW^SP“ƒS"fSež^`•rV4Q@acYdajSeWgacW “bV@V@krY4± âicV4["YdVŽ•rSRW^S]X“ajXdlm•^`Z[”“µaÐX‰—O–"acÙ"VŽžmY[)icaÐXdXdicVTUS"`ZV.

¨ `4±â×b` []icSP“˜V4`4n .

\m\m[]`ZV@WOXdic›"nr›eS"ž•rSUW^S]X.

lÉ[”Ù"V?Xdl^VŽXZajTUVŽXdSRicSMS"kSPÙeV@`T#›K\m[]\_V@`.

\^`ZS"TUaÌY‰Ve±6£‡Ù"V4W.[eY›"S"ž.[ W^V4–e[PXZajÙeV.`ZV@\^ic›R“acijiA•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV.

XdlÉ[PX›"Sežlm[”Ù"VŽYdS"TUV?Q@S"ž^`dXdV~Y‰›e±6×bžrX[]\m\m[]`ZV@WOXdic›)Xdl^VŽ\m["\ÉV4`acY W^S"X.

ajTU\_S"`dXZ[]WOX.

["Y›eS"ž^`V@ÚM\_V@`dXZYbXZS"i̕.›"S"ž[]Wɕ Ë []TÖSeW^ic›g[UY‰TR["iji¦Ÿ_S]XZl^V@`ZajWm–UQ@SrQ kO`ZSe[eQ lA± âicV4[eY‰VŽYdV@VŽXdlmacY\m["\ÉV4`.

“ajXdlm•r` [”“W Ë []TCYdS"`Z`d›UXZlm[PX.

["–"`ZV@V?Xdlm[]X.“bV•rSUW^S]X.Se`›"Sež^`bXdV4Q lmW^acQ4[]i¦V@ÚM\_V@`dXZY•^SRW^S]Xlm[”ÙeV?XZSR[]–"`ZV@V“ajXdlT#› `ZV4YdV4[]` Q lA± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXZlm[PX.[]W.XdV~Q l^W^aÌQ@[]i¦aÌYZY‰ž^V~YY‰lmS"ž^i̕KŸ_V •rSeW^VŽajW›"Sež^`TR[]–O[ D@acW^Ve± âSež.S"\_V@W(•raÌYdQ@žmYZY‰acS"WgS"W.

›eS"ž.lm[”Ù"V?XdSUicVX.

›"Sež^``ZV4["•^V@` Y‡XZS ¥ žm•r–"Ve± Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PXXZl^V@`ZVŽacYWmS S]XZl^V@``ZV4[eY‰SeWmY˜XdSU›"Sež^`.

•rV~QaÌY‰acS"WA± Ë []TC["ŸmYdS"icžrXdV4ij›KYdž^`ZVXdlm[]X.

•rSRW^S"XbX []keVacWOXdSR›eS"ž^` QSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WKXdl^VŽf©[eQÇXXdlÉ[PX ?¡Ž¢ À“ajici¦lm[”Ù"VXZSUY‰XdSe\.XdV4[eQ l^acW^– ’ £ ?£ G ¢  ’ £ ’ “l^aÌQ l([]`ZV?“`ZS"W^–U["Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY.›"S"ž.

`dV~Y‰V~[]` Q lA± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`\^`dV~QacS"žmYbXZajTUV ¡?`4±â×[]` ¨(V@ac` —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›e± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX. My Relationship with Die Casting Establishment âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]XXdl^aÌYicVXdXdV@`?[]Wm•KXdl^V`ZV4Y‰XS]fXdl^VQ@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.“ajXdl›"SežgacW.Chapter B.Xdl^aÌYTR[PXdXdV4` “ajiciAŸ_VQac`ZQ@ž^iÌ[PXdV~•KacW.

Y‰XZ["Wm•.ŸM››"Sež^`•rV4Q@acYdajSeW []Wm•.“˜Sež^ic•gicajkeVS"Xdl^V4`XdSRYdV@VŽXdlmacY.›"Sež.›eS"ž.

l9A23 U 3<9>9S35ÔS-5K3G4<367 Ÿ3Hi7ED05K3<9AWF5.V~[]`.Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.V4Ù"V@W.ajfXZl^V@›g[]`ZV .¡¢ }TUV@TŸÉV4`ZY4± p3!5K3g7 .Dg= U 3<9>9S35™n>5BReV ] F =FW U “m5K= U R#vj35Ô£63!X ã x t]N ¡.

¨ V@ac` Ë Ñ iciAlm[”ÙeVŽ›"S"žgkMW^SP“tXZlm[PX.¨(`~±â×[]` .

›eS"ž.lm[”Ù"VajWÉQS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V4•gTUV[]Wm•gS]XZl^V@` YS"W.S"ž^`.

YajX.W^S"XŸÉVW^V~QV~YdYZ[]`Z›"± .TR[]aci¦“˜Sež^ic•.Y‰XZ[ XdSr•^[”›K“aÐXZl ›"Sež^`ž^WOXdSP“[]` •¦nMž^W^W^V~QV~YdYZ[]`Z›QSe`d`ZV4Yd\ÉSeWm•rV4WmQVe± Ë f6›"Sežglm[e•g[)“bS"`ZkMajW^–XdV4ijV4\^l^SeW^VS"`bf©[PÚgXdl^aÌY V .

aÌY Ë TžmYœX.

`ZV@\mij›RXZSU›"S"žm`ijV@X‰XdV4`.

TR[]aci¦aÐXXZSU›"S"ž.XZl^V@T V .`Zaj–eleX.[]Wm•gX []k"VŽajXXdSRYdS"TUV@SeW^V V@iÌY‰VeÑ YS QV[]WɕKlm[”ÙeV.

[”“[”›"± Ë XZ`dacV4•gXZSXZV@icV@\^lmS"W^V›eS"žKiÌ["Y‰X.

“bV@V@kKS"W¤lOžm`ZY4±­”« "®#“ajXdl.XZl^VW^V@“.

YbXZlm[PX.

“bVŽlm[”Ù"V["–"`ZV@V4•XdS \^ž^Ÿ^icaÌY‰l›"Sež^`.

[]`dXdaÌQicV"n$Í .

.

–e`Z["\^l^aÌQ@Y[]WɕKV~ØežÉ[PXdacS"WÉY@nrSeW[U•raÌYdk_±$×bV4Q4[]žmYdVŽS]fXdl^VQ@ž^`Z`dV4WeX YœX [PXZžmYS]fS"ž^`V TR["ajiAYd›rYœXZV@Tn Ë “bS"žmic•.["•rÙMaÌY‰VŽ›eS"ž.aÐX.W^S]XXZS)V TR["aji¦ajX4± ’ V4Wm•.SP“·XZSg¢b[]iÌQž^iÌ[PXZVXdl^V\ µ•^ac["–"` []TÖQSe`d`ZV4QXdic›"± Î Ë “b["WeXZV4•KXdS[eY‰kR›eS"ž XdSYdV@Wm•KXdlmVV@WOXdac`dV\É[]\_V@`~nr“aÐXZl.

SeW([]WM›S]f Xdl^V fhS"icijSP“acW^– ’ ›MØOž^V~YœX~n ?TUV@–O[ Ë „Se` ?T)V4–e[)¬ ± .YdV¨(aÌQ`ZSeYdS]f X QV ® rnrÒ Se`Z>• ^± S"` Ò Se`Z• 6V4`‰fhV~QÇX ^± ± ¤l^V\^`ZS"Ÿ^icV@TCacY Ë QSež^ic•^WAÑ X.

ŸO›g\^l^SeW^V"± Ë Xd`ZajV~•gYdV@Wm•^ajW^–R›eS"ž[f©[PÚgYdV@ÙeV@` []i_XdacTUV4Y ¤lMž^`ZY4±$[]Wm•.`ZV4[eQ lK›eS"ž.iÌ["Y‰GX ^`Zac•^[”›e±$¤l^V@`ZVŽ“b[eYW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"±6Ò VŽXd`ZajV~•[)Q@S"ž^\mijVŽS]f$•r!a _V4`dV4WOXWMž^TŸÉV4`ZY Xdlm[]X.

“˜VŽlm[e•gfhS"`›"SežA± .

[]WɕKTR[]acicV4•.aÐXXZSU›"S"ž["Y[)icVXdXdV@` S"W(¨(SeWm•^[”› e« r± Ë YdV@WOX ‡`dacS"`ZaÐXœ› .[”ÙMacW^–UW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"n Ë XdSMS"kXdl^VŽf©[]Ú..•^[”›¨ª[]aci¦XdSU›"Sež^`.

[PXdXdV4WeXZajSeW.[]X Ë W^W^SPÙP[PXZajÙeV aciÐXZV@` Y@n1­"­ ­ ]Xd.

l .

Ù"Ve± ’ ± £.

±cnm¨(acW^W^V4["\ÉSeijaÌY4n^¨(ajWmWAAn ? m­ m± âS"žY‰l^Sež^i̕glÉ[”Ù"V`dV~QV@acÙ"V~•KajXXdSr•^[”›[]X.

ic[]XdV~YœXajf Xdl^aÌY.

Ydl^S"žmic•gŸÉVYdacWmQVajX.[e•^•r`ZV4YZYacYQ@S"`Z`dV~QÇXbfhS"`›"SežAnr“l^aÌQ laÐX.

›"S"žm`TU["WMžmYdQ@`dac\rX~± .“b[eYbS"W.

SP“nr“l^acicV Ë Ñ TğÉV4Wm•racW^–RSPÙ"V4`bŸÉ["Q kM“b["`Z•mYâXZSRajWrfhSe`dTC›"S"ž.S]f›"Sež^`.

["Q4QV@\^XZ[]WÉQV"nr›eS"žglm[”Ù"VXdlmV W^V@`ZÙ"VXZS)“ajXdlɕr`Z[”“ƒXdl^V\É[]\_V@`.

[]WɕKXZl^`ZV4[PXZV@WgXdSYd\^`ZV4["•KW^V@–O[PXZajÙeV–eSeYZY‰ac\g["ŸÉSežrX.

XdlmV ajWɕržmY‰Xd`Z› Ë kMW^SP“ƒ›eS"žgQ@S"ž^i̕rWAÑ X.TUVŽajW.

lm[”ÙeV?kMW^SP“W Ë “["YbXZ`d›MacW^–#XZSRQS"WOX ["QÇX›eS"žAnrŸ^ž^X Ë T#žÉYœXacWrfhS"`ZT ›"SežKXZlm[PX Ë Q@[]W1Ñ X.

V@ÚOXZV@Wm•.[]WM›Rfhžm`‰XZl^V@`.

Q@S"ž^`dXdV~Y‰acV4Y˜XdSR›eS"žA± ?Y›"S"žm`b\É[]\_V@`lm[eYŸÉV4V@W(["Q4QV@\^XdV4•An Ë VÚr\_V4QÇXXZlm[PX.

›eS"ž.“ajici1Q4[]WmQ@V@i¦›"Sež^`“aÐXZlm•r` [”“iA[]Wm•YdV@Wm•gTUVŽXdl^V\É[]\_V@`S"W•raÌY‰kgajTUTUV4•^ac[]XdV@ic› fhS"`\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WA± Ë f6W^S"X4n^\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X.Y‰žmŸ^TUaÐX.["WO›fhž^`‰XZl^V@`.

V~[]`.["`‰XZacQ@ijV~Y@± ”(MC5B3G.?319SR] F =FW U ”ON-“m5n= U R#vj3!5>N mV@Ÿ(®^n¦­~®"®e¯ ¡.<V!RYD.

¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@` ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`.

["Q@Q@V@\rXZajWm–XZl^V\m["\ÉV4`.Î .

.SP“·XdSQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ _ •rac["–"` []TÖQ@S"`Z`dV~QÇXdic›rÎ^± Ë YœXZ`dSeW^–"ic›Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlÉ[PXXdlmacY\É[]\_V@`“acijiAV4W^lm["WmQVXdlmVž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^–US]f ›eS"ž^``ZV4[e•rV@` YbS"WgXdl^aÌY QV4WeXZ`Z["iXdSe\^acQ"±â¤l^V@`ZVfhSe`dVenMaÐX.

“aciji1l^V@ic\.Xdl^V4TÖXdSRTR["k"V“acYdV@`.

XdlmacY.•rV~QaÌY‰acS"WÉYajW.

["`dV~[^nr[]WɕXZlOžÉY ajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V4aj`\m`dSr•ržmQXdacÙMaÐXœ›e± Ë “bS"ž^i̕gŸÉVlm["\^\M›RXdSRYdV@VXdlmV\m[]\_V@`.

acV¢b["Y‰XdacW^– £âW^–eajWmV@V@`~± .\mž^Ÿ^icacYdl^V4•.acW(¡.Y›eS"žgkOWmSP“ Ë ["T D@V~[]icS"žmY˜fhSe`Xdl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë []TC•^S"acW^–T›KžrXZTUSeY‰XbXZSU\^`dSeTUS]XdV Xdl^VkMW^SP“icV4•^–"V[]Wm•g\^`ZS]Ï^X []Ÿ^acicaÐXœ›S"f1XZl^V•racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë •rSRW^S]X.

["\ÉSeijSe–"a D@V?fhS"`.•rSeajWm– Y‰Sɱâ¤l^VŽl^aÌYœXZS"`Z›S]fS"ž^`.

Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"Wm•^V@WmQ@V?TR[]keV4YajX.

ijSMSekK["Ybajf6›eS"žg`dV@fhžmY‰VŽXZSU\^ž^Ÿ^icacYdlajTU\_S"`dXZ["WeX ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Ÿ_S"žrXXZl^VQ`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“t\^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›"±â¤lmVlmacY‰XdSe`d›KYdl^SP“.

Y˜XdlÉ[PX.

[]iÌYdSicSeY‰XaÐX.›"SežgicSeY‰XXdl^aÌY \m[]\_V@`“lmV@W Ë Ïm` Y‰XYdV@WOXajXXdSU›"Sežgac>W .ž^–"žÉYœX~nm[]Wm•.

“l^V4W Ë `ZV4Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•KajX.

V~QV4T#Ÿ_V@`~±â¤l^acY4nm["Wm•XZl^VŽf©["QXXdlm[]X Ë lm[e•.T)VŽXZSRY‰V4Wm•gXdl^VV4TU["aji Ë YdV@WOX4± Ë []TCYdž^`ZV?XZlm[PX.ajW.V4["`dic› ¡.W^S]Xl^V~[]` •fh`ZS"Tě"S"žgŸM› ^V4Ÿ^`Zžm[]`Z›(­"n¦­~®"®"¯mnr[]Wm• S]XZl^V@`acWrfhS"`ZTR[PXZajSeWAnr\^`ZS"TU\rXdV~•.

ajf6›"S"ž.“bV@`ZVacW T#›KYdl^SMV4Y˜›"SežK“bS"ž^i̕lÉ[”Ù"V?•^S"W^V?Xdl^VYZ[]TUV"±$¨(›K\^ž^`Z\ÉSOY‰V?“b[eY˜WmS]XbXdSUajWÉY‰ž^ijXZY["WO›eS"W^Ve±¨ ›S"W^ic› ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

[]acTÖaÌYXdSU\^`ZS"TUS"XdVXdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›XdSUXdlmVŸÉV~YœX.

S"f T#›.[]Ÿ^acicaÐXœ›e± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^SOY‰V “l^SR•rSRW^S"X.

[]–"`ZV@V“ajXdl\^`ZS"TUS]XZajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW(•racVQ@["Y‰XdacW^–UY‰lmS"ž^i̕.ajW[]`dXdaÌQicV4YbXZSR\^`dSeTUS]XdVkMW^SP“icV4•r–eV"± ’ Smnrajf6›"S"žgÏmWm•gXZlm[PX.W^S]XŸ_VajWMÙ"SeijÙeV4•gajW•racV Q@[eYœXZajWm–m± Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›RŸÉV4ijacV@ÙeV?XZlm[PXXZl^VV4•^aÐXZS"`S]f ?¡Ž¢ ÀTU["–e?[ D@acW^V)§ ¡.acV¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4` ° Ydl^S"ž^i̕gŸÉVacWOXdV@`ZV4Y‰XdV~•.

T›K[]`dXdaÌQicVŽacY.

XZl^acY.[ QSeWOXd`ZajŸ^ž^XdacS"WgXdS)Xdl^aÌYkMW^SP“icV4•r–eV"nMXZl^V[]`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦± Ë •rSUW^S]XX []k"V\_V@` Y‰SeWm[]i¦acWmYdž^iÐX.["Wm• Ë “aciji1ŸÉV–eic[e•XZSU["ijicSP“ƒ›eS"žgXdSU\^ž^ŸmijaÌY‰l.

\^iÌ["Q@VŽfhS"`XdlmacY.acV ¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4`4± Ë Ÿ_V@icacV@Ù"VŽXZlm[PXXZl^VTR[]–e?[ D@acW^VŽacY["W([]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV.\m[]\_V@`acW(¡.

["`‰XZacQ@ijVe±$¤1S ["Q lmajV4Ù"V?Xdl^aÌY\^ž^ŸmijaÌQ@[]XdacS"WAn Ë “ajiciAl^V4ij\›eS"ž.ajW([]WM›“[”› Ë Q@[]W1±6¤lmV\m[]\_V@`“["Y“`ZaÐXdXdV4WgžmYdacW^– []ic¤ i£ XdlmVŽnm["ÏmWmijV~•Y@± XZl^Ë V“–"acij` i1[]["\micl^YdacSUQ4YQS"[]WM`ZÙeV?V@ac`dWX˜\ÉXZl^SOVŽYœX ÏmYdQ@icVŽ`dac\rXdSUXÏmÒ icV4SeY4`Z± .

kMW^SP“ nMÒ .• ’ ml^± Se`‰± XZËij›e[]n TË “acfhij` i []Y‰a̕RV4WmXd•KlÉ[P›eX.Y›eS"ž.S"žQSe[UWMÙ"•rV@ac` YZYdQajSeQWKSeWO“XZ[]acijaci W^acW^– `ZV4ØOž^ac`dVŽ`ZVXœ›M\^acW^–S"f6["ijiXZl^VV4ØOžm[]XdacS"WmY4± .

ÏmicV4Y˜XdS)Ÿ_VacW¤ Ë  fhSe`dTR[]X Õ S"`.¡À\^`dSr•ržÉQV4YicSP“µØOžm["ijajXœ›KYdVXZž^\ []Wɕ`ZV4ØOž^ac`dV~Y˜YdS"TUV?XdacT)Ve±$Ò Sež^i̕K›eS"ž\^`ZVfhV4`bXdS)lm[”Ù"V?Xdl^V–"` []\ml^acQ.

<23GH0=.Ydijac–"lOXdic›RXZl^V–"` []\^lmacQ4Yb["Wm•KXdVÚMX~± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`["YZY‰aÌYœX []WmQ@V"± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj`  Œ Z' + ""\+v+ .:=[U=(4.a9A233GHb7 9SR5m2=6H V!5KR "7 .S9?=[39A26=9l9A23@V=FV!35 jRYW Hg_-D= M0X!3&VFWUX 7 .["W^S]XZl^V@`bfhSe`dTR[PXÇÕ Ë lÉ[”Ù"VŽV@W^lÉ[]WmQ@V4•KXdl^VQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY`dV~Y‰Seijž^XdacS"Wg["Wm•.Z3GHeN 3=.?3G3&2R 9A23. U’U ÌS  # $v U U’U U ‡ 3 x -2=6H09A2R]W[]2G9`7ED9A26=9`.?34<R]DG9:7EDFW39SR5K3G=6H@9SR&.\^icV4["YdVŽŸÉV[e•rÙMacYdV4• XdlÉ[PX Ë lm[”Ù"VŽQ lm[]Wm–"V4•.

RYD9:7EDUW3.

W^S]X.N LV bF U #v ä  t ¡?V4[]` $["ž^iA×b`Z["ijSP“bV@` ¤ S)T›K–e`dV~[PXY‰ž^`Z\^`ZacYdV›"S"ž•ra̕..

\^žmŸ^ijaÌYdl.T›K[]`dXdaÌQicV["Y›eS"ž.W^S"X []WÉY‰“bV@`T#›K\^`dV4ÙMajSežmYijV@X‰XZV@`~± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.\^`dSeTUacYdV4•¦± âSež["icYdSU•rac•.

•^S"acW^–RY‰Sɱ Ë ¥ žmY‰X.›"SežglÉ[”Ù"VŽ[–eSMSM•g`ZV4["YdS"WÉY‡fhSe`W^S]X.

“˜Sež^i̕KicajkeVŽXdSUkMW^SP“ƒ“lÉ[PXaÐX.

aÌY4± .

–e["ajW1nr“˜Sež^ic•.›eS"žKŸ_V\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^V[]`dXdaÌQicVŽajW.[]ici Õ Ë WQ4["YdVXdlm[]X.XZl^VW^VÚMX aÌYdYdž^V~Õ []WM›S]XZl^V@`aÌYZY‰ž^V”Õ.\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•[PX.

\^`ZSOS"f `ZV4[e•RXZl^V[]`dXdaÌQicVŽ\^`dacS"`bXZSUXdl^V\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WÉÕ ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWg["Wm•["YZY‰aÌYœX []WmQ@V V@WmacQ k c 23!DkS][R!9a=.›"S"ž.Xdl^V["`‰XZacQ@ijVen Q@["W Ë `ZV4QV4ajÙeV[)\^`ZV@\m`dacWOXYdS Ë Q4[]W.acWeXZV@Wm•gXZS)\mž^Ÿ^icacYdl.

?R]DH3= U 7ED[¡v 7 9A2zV3ovL=.WU5‰V!587 .?3)i 9A23&V!3!5K. 4!2=FD[3HvN ‡ 2GM!kf´V=<MFX!3"M.

R]WxF9A23 5K3G=6HU3!5>xY4.

?.a=FDgR!IJ3!5*9SROXFWGMkV3 RYW9.?R]D@7 .=FD([]W3G.Dv\26=9L9A23&5B3=.¦t<NœSY4G=FDUDR!9#7bV=[7ED37 n 9A23 U 3<9>9S35$vL=.

4.S9DvjRYD6HU3!5Ìv\2Mh23ovL=.NDS# ZW.

&V=9>9S3!5 R0m n .RYD64<3!5‰D3GH0=FX!RYW97V3&DR9l.1f8R5*9A27 .Z= U .<WFXaV"7 9>9:7ED[iV!5KRYV!RU.<WFXa"V 7 9>9:7ED[Pn R5cVFWUX U 7 4.

=9:7 R]D1.

t Nap3= U Lv =.

M.D3GHh=hV!5KRL(V V9\5K3.15K3<9AWF5.

xM=F2 .V!RYD.Z= U .s7EX U M02=!Ÿ 3.?319SR‹#V MhV!5KRYV!RU.<WF5K3UNw* r RYW U HO23@V!R.<W6HFH3D U M~Pn R]WUD6H…#V Mh5K3.Z.

.ZRC7b(V V!R5Q9?=FD9.Z3G=5K4!29SRX!31.

U 3<9>9S35.NF U 3G=.x]=FDH@M.?3@5K3G=6HO27 .

R]W4.

=FDHU3G47 H3&Pn R5*M.

”h5>NÔF y 9S3CŸ 3 H^6Ÿ =!5nH!MC5B3G.?3"R]Dk£ 5P7Bx ä `} V!5 t V@WmacQ kn Ë ml [”Ù"VijV@f X.?3 U ?n N p3!5K3g7 .R]WU5K.<V!RYD.

XdSRYd\ÉV~[]k“ajXdl›eS"ž[]Ÿ_S"žrX.Ù"SeacQ@VTR["ajifhSe`›"S"ž1± Ë “aÌY‰l.

“lm[]X.

Ÿ_V`dV~["Q l^V~•ŸM›K\^lmS"W^V[PX ^­4®^± ]¯e¯^± r± å —˜.Ydž^Ÿ^TUajX‰X []i¦S]f6›"Sež^`\^`ZS"\_SeYZ[]i Ë acWmY‰Xd`ZžmQÇXZV4•.[]\^\_V4["`ZYbXZS)Ÿ_V W^SeW .›"SežKXZS)fhS"`Z“b["`Z•XdSg¢b¨ ¢ºfhS"`XdlmVR­4®"®e®Q4[]ici ± Ë Q@[]W[]WɕgYdl^S"žmic•[]iÌYdS`ZV4Yd\ÉSeWm•KXdSUXdlmVØežmV4Y‰XdacS"WmY›eS"žg["`dVŽ\_SeYdajW ¥ –XZS $[]ž^i ± Ë Q@[]W.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter B.Z3GH U RYD[iX!3CnPR5K3UxÌSOvjRYD6HU3!5K3GHh7 no9A23!5K3&vL=.<WFXa" V 7 9>9:7ED[&=FDMhV!5KRYV!R.a=FDM0V!R7ED9 7ED.:= U 26=6HCV6=.:= U N15LV!3!5‰26=FV. My Relationship with Die Casting Establishment ¤lm[]WmkK›"SežAn ’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r› y]7ED64<319A23HU3G=6H U 7ED3onPR5J9A2=9V!5KRYV!R.a9A23!5K33vj3!5K313CT64.?.

N } V5P7 U ä t]x  t ` ƒ)H) ‚ ‚.a9SRiX!3lV1=6H37EDzV#Mg4G=.N H^Ÿ =5nH!M(9A233Pn R U’U R##v 7ED[ U 3<9>9S35.<WF5B3"9A26=9\233Lv =.kMW^SP“n Ë ["TÖXd`Z›MajWm–XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl.”Pn R U’U R#v 7ED[g9A23"3@T!=64A91V!5KRb4<3GH]WF5B3FNÔyRvxÌSb9A23!D(.Y›eS"ž.Z3!D91”C5.Xdl^V["`‰XZacQ@ijVŽSeWKXZl^V\ _ •rac["–"` []T± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.˜ eŒ)H^‚ e]N „ ¤lm[]WmkK›"SežKÙeV@`Z›T#žmQ lgfhS"`›eS"ž^`\m`dSeT)\^X`ZV4Yd\_S"WmYdVŽS"WgXdl^VŸ_V@lm["iÐf6S]f $[]ž^iA×b` []icSP“˜V4`4± .3!V9:7 RYD.?3k}pRvx]7 9 4<R]W U H]DOg 9\X!3™] S =ar V .

Xdlm[]XXdl^aÌYaÌYdYdž^VŽacY.•rV4Ydac–"W[]Wm•[ Y‰ac–"WmaÐÏÉQ4[]WOX`dV~•ržmQXdacS"W.Y.S]f$QSeY‰X“˜Sež^i̕K`ZV4Ydž^ijXbfh`ZS"TÄajTU\^icV@TUV4WeX [PXZajSeWgS"f XZl^V\^`ZS"\_V@`\f_ r• aÌ[]–"` []TÖQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4± .QV@WOXZ`Z["iXdSR•racVQ@["Y‰XdacW^–UV@Wm–"acW^V@V4`ZY4± Ÿ_VXdXdV4`.›"Sež []`ZV[”“b["`dV.

XdSRl^V4ij\TUV\^ž^Ÿ^icaÌY‰l.Wm•g“lm[PXŸ_VX‰XZV@`\^iÌ["Q@V.V4Ù"V4`d›eS"W^V.“aÐXZl.aÐX Xdlm["WºÍd¡?ajV¢b[eYœXZajW^–U£âWm–"acW^V@V4`ZÎOÕ Ë lÉ[”Ù"V\^ijV~["•rV~•.XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^– ajWɕržmY‰Xd`Z›"nm["Wm•g[eYS"W^V“lmS)lÉ["YbXdacV4•.XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl.[)\_V@` Y‰SeWg“lmS)lÉ["Y•rV~•racQ4[PXZV4•gXdl^ViÌ["Y‰X­ ›"V~[]` YbS]f lmacYicajfhVŽXdSRacT)\m`dSPÙeV.XdlmacY.l^aÌYicaÐfhVXZS)Xdl^VYdžmQ@Q@V4YZYS]f Xdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›en Ë YœXZ`dSeW^–"ic›RŸ_V@icajV4Ù"V?Xdlm[]XbXZl^aÌY[]`dXdaÌQicVYdl^S"žmic•gŸÉVŽ\^žmŸ^ijaÌYdl^V4•¦± .

["`‰XZacQ@ijVe± Ë l^Se\ÉVŽXZlm[PX.

“ajici1[]–e`dV4V “aÐXZlT)VŽXZlm[PXXZl^aÌY.›eS"ž.

[]`dXdaÌQicVaÌYacTU\ÉSe`‰X []WOX4± Ë ["TÖÙ"V4`d›K–"iÌ["•KXdlm[]XXdl^V4`dV[]`ZVQSeT)\É[]W^acV4Yb“l^S["`dVŽ["•rSe\rXdacW^–)XdlmacYXZV4Q l^WmS"icS"–"›e± Ë ¥ žmY‰X.VÚr\^iÌ[]acWKfhž^`dXdlmV@` “lM› Ë XZl^acW^kXZlm[PXXZl^acY.[]`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦± Ë f6›"SežK“bS"ž^i̕.ijack"Ven Ë Q4[]W.

“acYdl Xdlm[]XXdl^V“lmS"icVacWm•ržÉYœXZ`d›g“˜Sež^ic•.•rS)XdlmVYd["T)Ve± .

T›KS RQ@V¤1ž^V~Yd•m[”›RŸÉV@Xœ“˜V4V@W(®  ­"­Ž[]TCQ@V@WOXd` []iXZajTUV§ ^­ e° P¯P— "® S =ar ] V .<WF5B319A26=91”C5.N p H06Ÿ =!5nHMgH7 HODR!9\5B34<37 Ÿ 3"9A23"4.–O[]acWAnrXdlÉ[]W^k›eS"žgfhS"`›eS"ž^`kMajWɕgicVXdXdV4`4± V@W^aÌQ k ˆOR6„ Ë “acijiAŸ_VacW.

lR^‰n !>n 5KRL‚ V 9A23@5K3CnP3!5K3.RLVfV 3!D9S.

3G.f8.Z3.

33}`VUV!3DHb7 T }wt<N›}`D6Hi7 na23Hb7 HvxÌSv=aVr.

WU5K319A2=9a9A23<MgHb7 HODR9aHURO2=!Ÿ3(=FDGM(3.

?R3CŸ3!5>N ‡ 2M .?Mov#7 9A2R!9A23!5v9A2!7ED[. .?RO23(H7 HODR!92=!Ÿ 33!DRYW[Y2"9:7b\ V 319SR5K3.<2RYW U H@7 9 26=!Ÿ 3=FDGM"3<IJ3G4<9jRYD27b1 V k…`} DMU2R#1v xMS‡Z  W.S9m9A2!7EDa§ 9A26=9 23dLv =.ÔŸ 35QM&XFW.Ie34A9`RYD027bV v\26=9S.

<V!R]DH@9SR…#V M U 3<9>9S3!5>NÔy R‹-S 26=6H@9SR&.?3!D6H27bVr=FDR!9A23!5 U 3..

˜ eŒ)H^‚ eN]„ Ë [")ƒ C T ["Y‰XdSeW^aÌY‰l^V~•XZlm[PX.9>9S3!5>N ã ãt H)‚‚.

•^[PXZV4• ’ ž^Wm•m[”›"n .›eS"ž•rSUW^S]XÏÉWm•gXdacT)VŽXZSR[]WmYd“˜V4`T#›icVXdXdV4`.

\m`daci n  ­4®e®"¯.§h\^icV4[eY‰VYdV@VŽŸÉV4ijSP“QSe\M›RS]fXdlm[]X.

± .\f_t•raÌ[]–e`Z["T.Y.ijV@X‰XdV4` °± Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–U›eS"žgXdSRicVX›"SežKXZlm[PXXZl^V@`ZVacY[ Y‰V4`dacS"žÉY•^[]W^–eV@`acWQ@S"WOXdacWMž^VXdS)XdV~["Q lgXdl^VQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•.

›"S"žg\^`ZS"Ÿm["Ÿ^ij› kMW^SP“¾§©aÐf$›"Sežg•rSRWmS]XkMW^SP“nr\^icV4["YdVQ l^V4Q kKS"žrX Ë Ë Ñ Y.

[]\^\_V4["`ZYacFW ?¡Ž¢ #Ñ YŸ_SMS"krYÙMajSeic[]XdV~YbXdl^VŽÏm` Y‰X["Wm•gXdl^V Y‰V~QSeWm•KiÌ[”“.“˜V4Ÿ.\ _ •raÌ[]–e`Z["TC["YbajX.YdaÐXZV“““± •^ajV4\ÉV4`‰fhV~QÇX4± QSeT°ÇnrXZl^V QSeT)TUSeW^ij›KžmY‰V~•.

YS]fXdlmV@`ZT)Sr•r›MWm["TUacQ4Y@nrŸ_V4Ydac•^V4YWMž^TUV@`ZS"žmYS"Xdl^V4`.

QSeT)TUSeW.YdV@WmYdVXdl^acW^–OY@± Ë f ?¡Ž¢ XZV4[eQ l^V4YbXZl^acY.

ž^WOXdaci¦XdlmVajWmY‰Xd`ZžmQXdS"` YicV4[]`ZWXZl^VQSe`d`ZV4QXb\m`dSrQV~•rž^`ZV4Y4± Ë nm["Y[ ä X 4<RYV.ŸÉVicac["Ÿ^icV?fhSe`Ù"V4`d›iÌ[]`Z–"VŽYdž^TRYS]f6T)SeW^V@›XdS Xdl^VY‰XdžÉ•rV@WOXZY“lmS)lÉ[”Ù"V?XZ[]keV@WgXdl^V~Y‰VQ@S"ž^` Y‰V~Y@± .Y[ .TU[]XdV4`daÌ[]i n ?¡Ž¢ }Q@S"ž^i̕.¡¢ }TUV@T#Ÿ_V@`~n Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›R`dV~QS"TUTUV@Wɕ Xdlm[]XXdl^V~Y‰VQ@ic[eYdYdV4YbŸ_VY‰žÉY‰\_V@Wm•^V4•.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯¯ .

 ?¡Ž¢ ÀT)V4T#Ÿ_V@`~nr“ajiciAW^S"X.

¡¢ }kMW^SP“acW^–"ic›UXdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TR[PXZV@`Zac["i []WɕKTUS"`ZV@SPÙeV@`bŸÉV4ajWm–Y‰ž^V~•gfhS"`.ijack"VXZSUYdV@V .

•rSeajW^–RYdSm± Ë fhV@V@iAXdlm[]XajX.

aÌY.

W^S"X.YœXZ`Z["W^–"V?XdlÉ[PX ? ¡Ž¢ Á •rac•.

XZlm[PX ? ¡Ž¢ À T)V4T#Ÿ_V@` Y“ajiciAŸ_V@W^V@Ï^Xfh`ZS"TÄYdžmQ l.XdlmVajWrfhSe`dTR[]XdacS"Wg["ŸÉSežrXXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]i YdijSP“t\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›["Wm•KXdl^VŽ\ _ •^ac["–"` []T []Wm•Kl^SP“tXZS)•^SXZl^V@TÄQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Ë []TCYdž^`ZV.kMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []iÌYdSÏÉWm•.aÐX.\^ž^Ÿ^icaÌY‰l.

Ÿ_V@›eS"Wm•gŸ^a 4D []`Z`ZV.XZlm[PX ? ¡Ž¢ Á •rSMV4YW^S"X.

XZl^V ž^Wm•^V@` YœX []Wm•racW^–R•racVQ@["Y‰XdacW^–U\^`ZSrQV4YZY4±×bžrX.XdlmSeYdV“lmS)TR[e•rVŽXdl^VTUSOYœX\^`ZS"–e`dV~YdY˜ajW.“b["WeXXZSUQ@SMS"\_V@` [PXdVŽ“ajXdl.

ajf . ¡¢ ³ XdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TUSr•rV@iÌYTUaj–elOXV4Wm•^Y ž^\Ÿ_V@acW^–Y‰žmacQ@ac•^["iA[]Wm• Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSQ lm[]Wm–"V?Xdlm[]X.

aÐf Ë Q4[]WA± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`X‰XZV@WOXdacS"W1nrXdacTUV"nm["Wm•.ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^– ’ acWmQV4`dV4ij›en^¡.`~± V@WmacQ kK×["` ¨(V@ac` ˆOR6„ .

.

V@`ZVaÌYT#›K\m`dV4ÙOacS"žÉY˜icVXdXdV4`4± 3n GV U Z #v S 1§#t }pR ][R!9`=05K3.

?3UN ‡ ’ ! 3 D7 4 <N Øm 26=9`=gH7 IJ3!5K3!D9l9SR]D3FN`} R9S319A23 PR5 = 7 9‰Mhf a5L“*=5 A”g37E5o=.V!RYD. RYVFV!R.Z3\9SR ”g=.

ÙP[eQ@[PXZajSeWg["Wm•gXd`ZajV~•XZSQS"WOX ["QÇX›eS"ž.M ƒaH^‚ ‚ wH^‚ ‰ƒO‘–‚  x  t âV4Y4n Ë []TClmV@`ZV"± Ë “["YbSeW.ŸO›K\^l^S"WmVŸ_VfhSe`dV Ë ijV@f X.

XZSRQ@[]iciA•rž^`ZacW^–#XZl^VŽXdacTUVŽ\ÉV4`dacSr• ›"SežgacWm•raÌQ@[]XdV~•¦± .Y $[]ž^iTR[”›lm[”ÙeVTUV4WeXZajSeW^V4•Anr“˜VŽlm[”ÙeVŽ["\^\^`ZSPÙ"V~•K[]WɕK“aciji1ŸÉV\^žmŸ^ijaÌYdl^ajWm–R›"S"žm`["`‰XZacQ@ijVŽSeW Q@["icQ@ž^iÌ[PXdacW^–  ^±¤lmVŸÉV~YœXÏ^XfhSe`Xdl^aÌYaÌY[]Wž^\QSeT)acW^–UaÌYdYdž^V•rV~•racQ4[PXZV4•KXdSR\^`ZSrQV4YZYQSeWeXZ`dSei ± âicV4[eY‰V`ZV4Y‰XYdYdž^`ZV4•KXdlm[]X.fhS"` ÙP["Q4[PXdacS"W1±6¡?ž^`ZajWm–)ŸmžmY‰acW^V~YdY˜Xd` [”Ù"V4i n Ë “b[eYbYdS"`Z`Z›XZSUW^S]XŸ_V[]Ÿ^icV.

aÐX.

[]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV?aÌYdYdž^VŽS]f$¡¢b£ÂTR["–e[ D4ajWmV"± ’ acWmQVŽXZl^V@`ZVŽlm["YŸ_V@V4W(QS"TUTž^W^aÌQ@[PXZajSeWmY˜fh`dSeT֛"SežKXZS $[]ž^iA["Wm•KT›rY‰V4iÐf6[]Wm•.“aciciAY‰l^SP“µž^\ajW.Y‰SeTUVS"f XZl^VaÌYdYdž^V4Y []`ZVY‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›\^`ZV4YdV@WOXZV4•KXdSUS"ž^`.XZl^acY.

£âÚrV4Qž^XdacÙ"V .aÌQV â`ZV4Yda̕rV@WOX4n^¡[]W(¤“[]`ZS"–ÉnekMacWm•ric›g•rac`dV~QÇX []icifhžrXZž^`dVQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmYbXdSUl^acT±‡¤l^aÌY“ajici1["YZYdacY‰XajWk"V4V@\^acW^–Ul^acTÖXZajV~•gacWgXdl^VicSMS"\([]Wm• ["YZYdacY‰XajW–"V@X‰XZajW^–U`ZV4Yd\ÉSeWmYdV4YbŸm["Q kXdSU›"SežA± .

.

TR[]aciA["•^•r`ZV4YZYaÌY¤“b["`dSe– •racV4Q4["Y‰XdacW^–m± S"`Z–m± ¤lm["W^k›"SežAn ’ XZV@Ù"V ?•rÙP[]` •r› ^Ÿ Ôv LVfV `v lV v dV v …{)T Ÿ U ^n U LV 3v W U #Y ”S U ¡v U ^n lV S-26=!Ÿ3".aÌY V .

Z= U .l9SR}¤}`wr$#} xJXFWG915B3= U’U M0D3‡Ÿ35j5K3G4<367 Ÿ3Hh=C5B3V U MGN ”@=.WUXaV"7 9>9S3GH&R9A235jV!5KRYV!RU.

S9Zk 2GMHUR3.26=FV.MUX!37 9\7 .\7 9ž ZW.<DJg 9 3@TV!3G4<9S3GH&9SROX!3&5K3!V U 7 3GH@9SRk 5LV!35.S9a[R!9:#L v =. U RU.

”C5>N H =5KHM&DR9 L=FD9c9SR@4..

R (WFD7 4.

=9S3 #7 9A2 \31=FD6H L=FDG9 3\9SR \587 9S3\9SR 346W9:7 3 7 < 4 5K3.

.s7 HU3!D9Zk ‡ 2GM&H7 H@9A23<Mg4!2=FD[39A23"9:7 9 31R 9A23=!5B9:7 4 3=FD6H&R "7 9l9A23 jR5nH >4.

?R jR]DHU3!5*=FX!RYW9a9A23 Rb4.5K3G4<9 M vN ‹ 3 = .R5.

`.`+v+-"+- \ / SQD(9A2!7 .=9:7 R]D7ED9A23"3!D6H0R o9A23 =[U=7ED3UN ‡ RF $@"/ .Z3G4A9:7 R]D(=FDRYV!3D U 3<9>9S3!5o9SR 63GR“*=!5n=FD&7 .1V!5K3.

N`“*=5n=FD[U=!Ÿ3=hV!5K3..?3DG9S3HvN`”C5.

Z3!D9?=9:7 RYDg7ED ”07EDUD3G=FV!R U 7 .lR]DC”g=..

&\ V 30V X!3!5K.M ä x  xFRYDqW@£WG9AWF5K33cp5K3!D6HU.`=FD6HŽrcWU5‰5K3!D9F 5BRC ‰34A9S.ZY9SR W.1V!5K3.A7 RYD"R0na2!7 ..GNÛ} 9l9A23(4<R]D4 U W.Z3 U’U YO}¤}`wr™}ˆ9SR 7 9S.

C§A3GHi27bV v2GM@7 np9A23.?RO5BRU..Z3!D9?=9:7 RYDbxMSv=.`.s7 9AW6=9:7 RYDg7 .SM =.23gV!5K3.

?RŽ V =FDM4..?3DG9S3Hvx9A26=9L.

RL(V V6=FD7 3.

‡§(27bV v\2Mi}¤}`wr$Œ} 7 .GN`p3=!Ÿ 3V3&”C5>NÔyF9S3CŸ3 H^Ÿ=5nH!MJg .l=5K3[UR7ED[0X=FDa!§ 5‰WUV9L=FD6Hg.?R…V =FDM(3!5‰5BR]D3GRYW.ZR U HeNDSvV5BRb4<3G3GHU3GH9SR@=.&\V RbH3 U ..a9S3G=64!2!7ED[&. 㠗˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

s7ED3.Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment U …V …§ #v U ¡n ÔV ( 0n ™  XUW.

`=FD6H@9A2=9a.a4G=!5nH0=FD6H@9SR H \319A26=9\23g26=..s7ED64<3@234G=FDUDR!9 :WHU[3(7 9.DR !DR 3H[U3\R 9A2!7 .Z.

:46W.#7 9.?.x 23(4G=FDUDR!9`H7 .

12 3&V5B3V=5B3H PR5 #M ]W3.N ‡ =.

a9A2!7 .S9:7 R]D..<V!RYD9?=FD3.aR5 L=. \35B3 Mg=g.

5B3=64A9:7 R]D6k ™v &V U .¡ V~[]`.RYW.

¨(`~±â×[]` []WAn ¡.SU›eS"žgQ4[]`Z`d› ’ XdV@ÙeV ?•rÙP[]` •r›Ñ YŸmžmY‰acW^V~YdYQ@["`Z•g[]iciXdl^VXZajTUV~Õ(Ò·lO›^ÕÒ·lM›K•^S)›eS"žgW^S]XXdlmajW^kKaÐX ajTU\_S"`dXZ["WeXXZSR•racYZQžÉYdY“lM›KYdSUTU["WM›K•racVQ@["Y‰XdacW^–RQSeTU\m[]W^acV4Y–eSŸÉ[]W^kM`Zž^\rX.[]Wɕg["`dVYdS"i̕mÕ Ë YajX W^S]X.

acTU\ÉSe`‰X []WOXfhS"`žmYXdSR•raÌYdQ@žmYdY“lM›KXdl^V4`dV[]`ZVY‰SUTR[]WM›RÏÉWm[]WmQ@ac["i¦\^`ZS"Ÿ^icV@TRYacWKXZl^V•racV Q@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›^Õ(¡?S"WAÑ X.

›"Sežg“[]WOXXdSUTR[]keVŽ•^ajVQ4["Y‰XdacW^–RQS"TU\m["W^acV4YbTUS"`ZV\m`dS"Ï^XZ["Ÿ^ijV”.

Õ .

Wm•ajf Y‰SeTUV@S"WmV?XZV@icicY.

›"S"žKXdlm[]XXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l.Y‰\_S"WÉY‰Se`dV~•ŸM› ?¡Ž¢ ÀacY`Zž^Ÿ^ŸmacYdlAn^[]`ZV@W1Ñ X›"Sežg–eS"acW^–)XdS Q l^V4Q kKaÐXÇÕ(¡.aÌYZQžmYZYajX.

“aÐXZl.S"Xdl^V4`ZYacFW ?¡Ž¢ Õ#¡?S"WAÑ X.

›"Sež.Q4[]`ZV?“lmVXdlmV@` .¡¢ ³XdV4[eQ l^V4Y “`dSeW^–)Xdl^acW^–OYZÕ ?`aÌYajXXdlm[]X.

•rS"W1Ñ X.›"S"ž ¥ žmY‰X.

–eajÙeV[U•^["T)W_Õ Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PX.

ajX.

acY.

ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"žA± âSežQ@ic["ajTUV~•XZlm[PX.

ajX.

acY.

ajW.Xdl^VWmVÚMGX .+  lg)Z/`).¡¢ TR[]–e?[ D@acW^V"± Ë “˜Sež^i̕KicSPÙ"V?XdSR`ZV4[e•ajX4± ’ acWmQV4`dV4ij›en V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac` Z' ).Q4[]`ZVXdSU“`dajXdV["WgV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWgacW.ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"ž."/+J  S-26=6H04<RYD!Ÿ7ED4.XZl^V \^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA± ’ SÉnr\ÉV4`dlm["\mY›"Sež.

1f89S3G=64!2!7ED[@9A23"3!5‰5KRYD3.`.<WFVUV!R5B9wnPR5-9A233v\5KRYD[ŽV\RbH3 U .3GH !=5.5BM ‡ 7ED)§ U 35m7EDzV"7 H  shfÆv23Dh23ovL=.?9:7 U’U vjR5G§7ED[\nPR5lm=!5B9S<3 U’U t<x9SR0=.C§ ”h5>N H^6 Ÿ =!5nH!M\\v 2Mi}¤}`wr™}4<R]DG9:7EDFW3H&.

RYW.N¤}Ûnn 9S3!5L234.a9SR 27 RkyF9?=9S3 jD7 Ÿ35B.~\ V RbH3 U =FD6H¡n>W3 U 7ED[…V=. ’ =!5‰X!3!5hg .s7 Ÿ3"[Y5n=FDG9S.Z.M0t<N p33vj3!D9L9SRT}¤}`wr$} =FDH09?= U s§ 3Hg9SR”C5>N H^Ÿ =5KHMg=FX!R]WG9a9A2!7 .A7 9.

=a\ V 3@X6=641U§ xe233@T V U =7ED3H@9A2=9l9A23.

M(9SR U HO27bV 9A2=93Y S Hb7 HYDJg 9 =FVFV!5BRF=6462h}¤}`wr™} 7ED9A23@5P7 []2G9DLv =<MNlfE\v 26=9 7 .`9A26=9Zk#it j7 .l9SR&.C‚ V 9A23D 3C6 Ÿ =FV!R5K=9S3Hvx]=FDHO234<RYD9:7EDFW3G.:=<M9A26=9.A7 =.`3!D9A2FW.

xJX!3G4G=FW.l3‡Ÿ R U WG9:7 R]D=FDHODR!95B3‡Ÿ R U WG9:7 R]Dx 9A23.Z30}ž}`wr$} U 7bs§ 3G.

Mg4.

=FDFDR!9l.

WUVFV!R5B9a=FDMR0n”# V Mh5K3CŸ R U W9:7 RYD6=!5BM@7 H3=.GN`p3.<W[[U3.

.S9S3Hg9A2=9&-S D3G3GHU3GH@9SR U 3G=5‰D9SR X!3!26=!Ÿ 3&X!3‡Pn R5B3h}¤}`wr$} j v R]W U H@3‡Ÿ 35 4<RRYV!35K=9S3&#v 7 9A2z\V 3UNœSJLv =.`.

<26=aA§ 3!DbNfW ‡ 2=9 2=FVFV!3!D3GHex ! =5.?3GH0=FD6H&.Y YS =.WU5‰V!587 .‡s§ 3HO2!7b@V N`“mWG9&-S 5B3= U’U MgHb7 HYDJg 9a[3.5BM!k.

9a=FDM(9.MFV!3R0ln 5B3= U 5K3.

V!RYD.s7 []D=CL v =5KHeN eR]WxF9A23&5K3G=6HU3!5>xY4.#H3G.?3FN ! =9S35Lf83DH R0n s)t7S U 3=!5‰D3HO23@26=6H5K3G4<367 Ÿ 3HT}¤}`wr™}`g .

=FD4.

?9l.RYD64 U W6H3 v\26=926=FVFV!3!D3GH ÌYS =aV :  W.

N y 3CŸ 3!5n= U V =FDUW!8n =64A9AWF5K3!5K.WUVFV U M7ED[gMGRYW~v 7 9A29A2338n =64A9S. R0cn H7 34.

?9:7ED[ŽV =64!2!7ED3.=.

xJ“mW U 35..x*bFm”ixAFo587ED4.

3Uxb=FD6H L “Ôy{ V!5K3.

CA§ 3GH@9A230V \v 2M(9A23<MHURiDR!9`=6HU=FV9a9A23@D3Cv 9S3G4!2UDR U RU[7 3.?3DG9S3H@9A2367E5 V!5KRH]W64A9S.. 7EDf` } V!587 U  N 23!DkvS =.\7EDi”07EDUD3G=FV!R U 7 .

.x)v 7 9A29A2313C6 T 4.

<V!R]D.a4.x9A23@5B3G.3!V9:7 RYD(R^on 9A230‡ “mW U 35.Z33Lv =.

RL(V V U 3<9S3".s7 U 3D4.

3UN¤`} D6H&Z  W.S9 “mW U 35o.Z=7 H@9A26=9a9A23.

S9S3GH e2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23.Mfj v 3!5K37EDG9S35B3G.

Gxb9A23.MhD3‡Ÿ 35 U =9S3!5o4G= U’U 3GHeNbFY3!5‰2=FV.

NÛ} 5B3V!5K3.S9o#V M VU2RYD3@DUWa( V X!35.M U R.

.?3DG9?=9:7 Ÿ 33>n 5KRLr V RYD31R^n 9A23"R!9A23!5 4.

RL(V V6=FD7 3.

`=!5K39SR!9?= U’U M&\v 5KRYD[vxvXUW9Ôjv 3"HR DR9a4G=!5K3 !:  W.?9l[UR&=‡L v =..a3CŸ 3!D(9SR U H…\V 3".?RLV 3<9A27ED[@RYD 9A231R5nH35JR^n~W e3=F2x)j v 3!§ DR#dv 9A2=9j9A23 ’ =!5‰X!3!5 =FD6HO“m5B3‡!Ÿ 7 40§\\V RbHU3 U .

M.

uFM.

RYW(=5B3@X!R!9A23!587ED[iW.i „‡†Oƒ|IOƒ^“ OIJK)“&• ƒ L—Lƒ‹‘ R¡†OƒO‚jƒ…„..^–]Y N S 26=!Ÿ 3&D3Cav .”Pn R5-MGRYW([YWM.H0NXHL.K‰R@„.

I ‘ ŠdN1KMP|“œHLIJ„o„@K XH !ƒ „‡V †O=aƒ A§ 31 Q‘ 9Aƒ‹230HaHbR@7 3(„@‘ØIO4.

<‚ V!™3N15*KM.?9Aˆa5Q‚hMCKLR.=—.?P|R@R.9A†J2KM=9aPe•M.S9:‘bI7ED Q[hPO7ER@D„CH]‚jNŽW.V!ˆM5BRUƒa.

œ„.?—M3‘ ƒ)HR1RO˜ eDR!R]9 WU .<RF2ReRY"§ W =U H 9 9A23. ‰R]W~H ev KM7 ˆJU’U „7V„‡5BRU†O.jv ƒ)3 )U’U†MvIJV KeU 3•–KJ=.<ƒ|V!3!IO5oƒ)=“ .

`=.7bV V!R5Q9?=FD9.2R5B9L9S35< V .

N c 23@D3CT 9\7 .?.

W3"R0pn 9A23lL 7 3\or =.S9:7ED[|e{ D[b7ED3G3!5jfZ”@=.

M!0x WFD  7 . HU3GHb7 4.<W3!twLv =.?.

DL v =.GN ‡ 23<9A23!5*9A27 .`4.=9S3GH@9SR…V =64!2!7ED3 V!5KRH]W64A9S.

R7ED647 HU3!D9?= U xUM.

:= U 9SRT}¤}`wr™‚ Y } fZ}pR0Ÿ 30V X!3!5 ã x  I)lt =FX!RYW9 ’ =5‰X!3!58“m5K3CŸ 7 41§3jv R5<@§ fP9SR¡\v 27 462 ä X 4<RYV.<WFXa"V 7 9>9S3GH0=hV!5BR]V!R.RYW0X!319A23DZ  W6H[U3UN S .

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª M ­:¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

U 0t ›cÔv U S CŸ Ÿ !Ÿ )iDS™V U S 0V U CŸ 1§ag Dv G§`n eV wv Ot #t U 0n U’U U § ž}`wr$} V WGv Ún U 1Y zy Ÿ 0n Gv LV ä t [W ‡Y U …{ Ì bV l{ U U ‡Ÿ U U ^Ÿ #v 0n Gv &v wn !Ÿ Ž{ U CŸ U U U U ^Ÿ 0V ^n U ¤}`wr™} )}Ûn I MS 0Ÿ U U U U #v U 0nœwrÔ{ #v fŸ ^n ^n <v on U U Ÿ U 0n Gv ‡Ÿ S 0n U ’ U U U aV &v § U } !n U’U LfV V zSJv 0x t 0ndwrw{ U #v nœS V 0n CŸ 1§ Ÿ U ¤}`wr™} GV 0t œS aV ‡Ÿ 0§)g &V …V U ~v Dv ‡v v Ÿ DS#  ”v LV U aV U £ U bV ¤}`wr$} ^]`_ aV [Wh} U ¡V 0V U U ^V Y‰}Ûn DS #v ^] _ aV U’U U !Ÿ &V U v Dv #v LV S !Ÿ aV JŸ ã t !n ¡r U ‡Ÿ U Ot ¡n t !Ÿ U U n´i h  Dv U’U U $n LV d€ -D3 3!5j5K3G4.

7ED"9A23 V!5KRYV!RU.A7 9.ZR n9 L=!5K3\9SR04. jR5 >5BR 27 Rh7 .<27ED[R o9A23"=!5B9:7 4 3gX<M “ 7 ‡ = 7ED[9SRYD7EDh} 1=[U=7ED31=FX!R]WG9L9A23 jR]DHU3!5 >W 5B3G.2= 3&26=FVUV!3D3H&.s7ED64<3 1=6H319A23&V!5BR]V!R.?9A5K=9S3\9A2=9\“m5K3 7 4 .M =FD6H@9A23.?3G=5n462 07ED 27 R F9?=9S3 jD7 35B. 5BR]D[ VFWUX 7 .Z= YHU3 \R]D.:= f.37 3GH0=C5B3V M <N jR@9A2!7ED[.

3.Z3GHO2R [URRH@9A237E5*. PR5 .R \3FN S= .:47 3!D9:7 _]4 g=!5B9:7 4 3@X<M aN aWU587ED[&9A26=9L9:7 3 = .<2R!9l..?R =6H 35Q9:7 .ZR n9 L=!5K3 L=.

3 34.

= 4!W =9:7 R]D.Nlm= 3"M.

Z3.RYW(.

Z3 \3DG9S.3D=FDGM =6H 35Q9:7 .<W64.`RYD9A235K3G=9a.

4.

3.

=9S3 M6k p3!5K3g7 .?.`R . 3G3 3"4G= 46W =9:7 RYD.<2R!9a. =FDR9A235p7EDG9S35B3G.S9:7ED[&4..

Z= 9SRT} #xY9A234.?3!D9a=CV!5KRYV!RU.R7ED647 HU3!D64<3Fx n9S3 5 vx ].

<2R 7ED[(9A23&X!3<9?= 35B.A7 RYDR .R 3!5 V6=[3"R i.?R n9 L=5K3 PR5o4G= 46W =9:7ED[g9A23(46587 9:7 4.

R V WFD[U3!5 3 Rb47 9‰MGN J3<9.= .

?R n9 L=5B3g2=.xJDR&.`3 35jX!3.

<23GHeN ‡ 2M6k .3DhVUWFX 7 .\7 9 =64.

:= \3g7 .?.47 HU3!D9?= 9A26=9l9A23=FWG9A2R5*R 9A23"=5B9:7 4 3g7ED9A231.

4.W3 L=.1“ 7 ‡ = 7ED[9SRYDbN `D6Hh= n9S3!5 = 9A2!7 .

R \R9:7 RYD L=.<WF5‰V!5P7 .Z3GH@9SR 3G=5‰D@7ED(9A23&f:”g=.`.

M! UWUD3  `7 .?.

.?3.W3"R =[F=7ED319A26=9lR]D3"R p9A23@“m5K3 7 4 []5BR]WUV026=6HO5B34<367 3Hh=0V!587 <30f.

s7 RYD <N Y= €.3@V7 4A9AWF5B3&X!3 R q7 Y[U3<9 } V!3!5 "7 .Z.

\7ED9A23 =.WU5K319A2=9"“m5B3 !7 4 . [Y5KRYWFV02=.?9 M. =6HU3".?.?R (W64620V!5KR[]5B3G.

\7 .?3=64. \2M(9A23(= L=5KH L=.S9 L=FDG9l9SR 3G=5.`[7 3!DbN ZW.D 2=9l9A23G.3=!5*9A26=9L9A27 .

4.

=5B3FN 6R5o= RYD[9:7 \3h} HU3.R (V 7 .<2 \3!D9S.

Z.?3 =9A23 =9:7 4G= HU3. = ˆ4 RU..:46587EX!3GH@9A23(4 =.aR]D9A23@V H7 =[]5K= €=.

Gx 9A23<Mg4!2=FD[39A23(HU3.Z4!5P7EV9:7 RYDbN n9S3!5 Y.?3DG9l9A23@V6=FV!3!5 =FD6H&9SR H@9A23 r=FX!R]WG92R 9A23gV H7 =[]5K= 7 .`3!5‰5BR]D3GRYW..

. [RRbHvxFM.:46587EVG9:7 R]DN ‡ 3 7 9#7 .

3.

\5KRYD[0=FDHODR ˆ9A23<M@=!5K3"9S3G=64!2!7ED[g.S9 =9S3!587 = L=.ZR \3.:=<M9A26=9 7ED9A23@V6=.9L9A23<Mh26= 39SR0.

9A2!7ED[@3 .?3FNmR5o=!5K319A23.

M6k J26= 3.

WUX "7 9>9S3GHg_ 3&f V6=FV!3!5K.a9SR@9A23(4.

j3 xUM.RYD P3!5K3!D64<3@f %$h7ED 3 3 =FDH `=FD6H PRYWF5jf 26= 3gX!3G3!D 5K3 ‰34A9S3H0RYD9A23"[Y5KRYWFDHU.

RYW@4.

=FD05K3G=6H&9A23 3<9>9S3!5oM.

¢°TUVX.Z3 p3!5K3g7 .a9A23 3<9>9S35 >5KR ”h5>N eRYXFXN ­ ^V4Ÿ¿­4®"®e® ¤l^V Ë WOXdV4`dWÉ[PXdacS"WÉ[]i¦¤1V~Q l^W^aÌQ@["i ¢˜S"ž^WmQ@ajiâ§ Ë ¤.RYWF5B.

¬O[]WMžm["`d› XdlgXdSU`ZV@ÙMacV@“µ["ijiAYdž^Ÿ^TUajX‰XZV4• []ŸÉYœXZ`Z[eQÇXZY4± Ë X.SeW.

[]\m`dS”ÚracTU[]XdV4ij› ® ["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜“bV@`ZVY‰V4ijV~QÇXZV4•KXdSRŸ_V`dV4ÙOacV@“bV4•g["YbÏmWÉ[]iA\m["\ÉV4`ZY4± Ë •ra̕.“b[eY[PXXdlÉ[PXXdacTUVXdlm[]XXdl^V4›g•rSP“WmYdV@icV4QXdV~•XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXZY˜XdSUfhSe`dTÖXdl^VQ@S"`ZVS"f V4[eQ lgS"f1XZl^VR­ )YdV4YZY‰acS"WmY4±$¤l^V#¢b[]ici¦fhS"` $["\ÉV4`ZY˜fhSe`Xdl^VR­~®"®"®U¢˜S"W^–e`dV~YdY["Wm•g£âÚr\ÉSOY‰ajXdacS"W \^`ZSr•ržmQV~•ª­ \_SeYZY‰acŸ^icVŽ["ŸmY‰Xd` ["QÇX Y˜fh`dSeT֓l^aÌQ lgXZSRQ l^SMSeYdV?fh`ZS"TnrS"f XZl^acYWMž^TŸÉV4`.`dV~QacV@ÙeVŽ["iji )["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y[]Wm• •raÌYœXZ`dacŸ^žrXZVŽXdl^V4TÖXZSUXdl^V["\^\^`ZS"\^`Zac[]XdV¢˜S"W^–e`dV~YdY.

“acijiAŸ_V`ZV@ÙMajV4“ajWm–#XZl^VŽÏmWm["iA\m[]\_V@` Y[]Wm•.“bVŽ“ajiciAŸ_VQS"`Z`ZV4Yd\ÉSeWm•racW^–“ajXdl []iciA[]ž^Xdl^Se`ZYYbXdSR[]WM›KQ lm["W^–"V~Yb`dV4ÙOaÌYdajSeWmYb“l^acQ l(["`dVfhV@ijXXdSUŸ_V[]\^\m`dSe\^`daÌ[PXZV"± ¤l^V¢˜SeW^–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W[]`ZVŽajWɕržmY‰Xd`Z›VÚr\_V@`dXZY.¢˜lm["aj`ZTUV@WA±$¤l^VSeW^V[]ŸmY‰Xd` ["QXicaÌYœXZV4•.ajW›eS"ž^` ["Q4QV4\rXZ["WmQVŽicVX‰XZV@`aÌYacWKf©[eQÇXXdlmVS"W^VfhS"`“lmacQ l“bV“bS"žmic•gijack"VXZS)`ZV@ÙMacV@“ƒXdl^VŽÏmWÉ[]i¦\m["\ÉV4`4±â¤l^V ¢˜S"Wm–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W.

["Wm•KajX.

aÌYXdl^V4`dVYdS"icV•racYZQ`ZVXZajSeW.[eYbXdSU“l^aÌQ l \m["\ÉV4`ZY["`dVYdS"icacQ@aÐXZV4•gŸm["YdV4•gS"W[]ŸmY‰Xd` ["QXXdS"\macQŽ[]WɕKÏmXXdSR[)\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]`.

YdV4YZYdajSeWA± Ë X.

aÌYž^WrfhS"`dXdžmWm[PXZVŽXdlm[]X.

“˜VQ@["W^W^S"XQ@Q@V@\rX.

["`dVYdž^Ÿ^TUajX‰XdV~•¦± £âWOXZV@`ZajW^–U[]W(["ŸmYœXZ`Z[eQÇX•rSMV4YWmS]X.[]ici1["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜Se`\m[]\_V@` Y“l^aÌQ l.

QSeWmYœXZaÐXZž^V[]W[]ž^XdS"TR[]XdaÌQ[eQ@Q@V@\rX []WmQ@VS"f1XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXÇ«PS"`˜ÏmWm[]i \m["\ÉV4`4± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWmØOž^ac`Z›"nm["Wm•K“bVŽijSMSekRfhS"`Z“b["`Z•XdSR`ZV@ÙMacV@“acW^–›eS"ž^`ÏÉWm[]i¦\m["\ÉV4`4± V4–e[]` •^Y4n ¡?V@W^W^aÌY.

Z3UN`pR#v4G=FDM.S92=!Ÿ3.¬É± S"ŸmŸ ?¡Ž¢ S™V(W.<WFXaV"7 9>9S3GH@9A23 R^nlV6=FV!3!5K. R!9A23!5Úv 7 .

"f RYW9lR^“œn ã KOtl‚jR@=6„ 4G4<a3‘bI.RYW(3CTFV U =7ED(9A26=9lRYD U M ä R0n”V#MhV6=FV!3!5K.

VG 9S3HvN }pR!9S39A26=9L9A23R!9A23!5c5K3.

.?3=!5n4623!5K..ge5n=9:7 R&R0nc=64.

4.

3!V9?=FD4.

3 RYD9A237E5LV=FV!35B.a9A26=9lR!9A23!5LV=FV!35B. I ã xa\ v 27 462zV\3=FD.\7 . =5B3"9A2F5B3G3"9:7bV\3.

.1X!3.

9>9S3!5*9A26=FDzV"7ED3UN s —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5   .

   "!#    .

?9A5K=64<9S.`=FD6H0HU3G47 HU37 MGRYW H 7 A39SRi23G=5o.Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment FU n Jg U b§ ~v Dv 3=.?31_-D6HO235B3"9A23=FX.

W4!29SRYV7 4<.aR5cDR9.

N ’ W3G.?3G. \27 462 9A23"9SR]V!7 4&} 4!2RU.?3Ux]7ED 2=9a.%& #  $ ' %0.?.s7 R]D(=FDH0R]D \26=9aHF=<Mhf89A2!7E5nHhHF=<M <N ¤}`wr$} ~v 0t c 6! #" .?.

 U U 0V LVfV U ¤} 0Ÿ U Øn GV ›c U <v ¡V U 2319?=FD[U3!D9:7 = [U=9S3"3 3 \3DG9#7 .`4.

?3Hi7ED05‰WUDFD35 HU3.R RYD M@W.

s7 []D.s7 [YD@26=.\X!3G3!D(H3 3 RYV!3H9SR&=64627 3 3(X!3. 5.N DR 3 =FVUV!5KRU=64!2"9SR&9A2!7 .WFDFD35oH3G..

9>9S3!5o4.

RYD9A5BR R 3!5-9A23D3.

7ED 2!7 4!2"9A237ED9S3!5‰5B3 =9:7 RYD.<27EVgX!3.\X6=.3H3HhV!35 PR5 =FD64<3UN #23 D3 q=FVUV!5KRU=64!2g7 .?3H&RYD.Z47 3!D9:7 _]4V!587ED47EV 3G.

9 j3G3!D"9A23 \3.

9?= V!5KRYV!3!5B9:7 3.

=FD6H&9A231[U3..

R \3<9A587 4.

H3G.\7 .Z46587EX!3GHeN ‡v eV ‡Ÿ U U aV CŸ U 0Ÿ U ~v  ' %0.= V=5K= 3<9S3!5K.

 %  ' -" U U ^n ¤c U U )V aŸ aV 0V ^Ÿ DS LV U ^nŸ )V U ( U \v U U ´n 0n f§ ^n 7Ÿ aV ^V ’U U 3Ÿ )V )§ ›c U Dv ~v ( 0V 3Ÿ aV 0V d ‡Ÿ Ÿ 3Ÿ aV 0V ’ =.S9:7 9AW9S3.s7 9‰M(4<RYD.s!=7E5jV!R5BRU.

MN JRO5K3GH]W4.A7 9..`= =!5K[3@V6=!5B9lR 9A2319SR!9?= V!R5KR.

A7 9.3"9A23@V!R5KR.s6=7E5J3!D9A5n=7ED \3DG9.MH]W319SR 9A23"[F=.

x 6=646WFW ‚4.

=FD&X!3=FVFV 7 3H9SRi5K3 \R 39A23@5K3.

A7 HYW6= =7E5p7ED"9A23"Hb7 3UN ED(..ZR \3 4.

Z3.=.

a9A23(=FVFV 7 4..

=9:7 RYDR 6=646WFW 5K3.

M4G=..S9:7ED[ 2!7 37EDR9A235o4.<W 9S.\7EDg=027 [Y2 ]W6= 7 9.

?3G.a9A23 5B3G.j9SR(9A231.<W 9S.=.<W64. 8=64A9SR5BMGN D3R -9A23 A3<M.l=5B3DR9j.Z=9:7 .

4.

3.

.`7 .?.j9A23HU3.

S9S3 gx 3.SM.s7 []DR -9A23 =64!WUW ..

?3!D9l. 7 9A2 2=9 =!5K319A23(HU3.V!3G47 = M9A23 6=646WFW ‚9?=FD FN 23gV5B3G.?9AWHMHU3G= .

.S9S3 @N m3. RYD9A23 =64!WUW r.A7 [YD&5K3 ]W!7E5K3 \3DG9S.SM.

s7 []D46587 9S3!587 ==5B3&V5B3G..?3!D9S3GH@9SR0=64!2!7 3 3=FD3.

?M.Ie34A9:7 3 =64!WUW ‚.?9S3 gN     6"! 6-< 'G'" ' %0.

 } .

% $" -( #0$ %& ' -< *%   "  -( 0n #v U bV U ”S ^n bV U V5BR]V!3!5oHU3.  .

s7 []DR o9A23"H7 34..

=.?9:7ED[iV!5KRb4<3.

a4G=FD05B3HYW64<319A23 3G=6H@9:7 \31.s7 R]D"R]D02R g 9SRh=64627 3 3=0X!3..Z4!W.s7 []D!7 _]4G=FDG9 MGN QD9A2!7 .Z.Z.1V6=FV!3!5 = Hb7 .

9>9S3!5 4G=.<2R5Q9S35 3G=6H@9:7 \3&W9:7 7 7ED[9A23.S9:7ED[&=FD6H0=g.

Z3"4!WG9>9:7ED[ 3GHU[319S3G4!2UDR RU[7 3G.`7 .."V!5K3.

.Z31R o9A23.s7 (V 7 _Y3GH 4.A7 .Z3!D9S3GHeN V6=!5B9:7 46W =!5*3 (VF2=.#7 .`[b7 3D(RYD9A23&W.

/'G%&' € 0n U ^V ž} )V ¤c DS Ÿ U U bV .F& D  $ * + ( !" $*!$#.`=FVUV5BRF=6462bN U U U CŸ # +( %$ .= 4!W =9:7 R]D.

%&'& % + %  )( ' %0 .. ' *+( 6 .\7 .  Uv XV Z  !Ÿ U e3GH]W4<9:7 RYDR c=7E5o3!D9A5n=FV \3DG95B3HYW64<3G.D <X MgHb7 34.R5o4<RYD64<35.`= = .a9A23&V!5KRbHYW64A95B3 ‰34A9:7 RYD05n=9S3(=FD6H0= L=<M.

=.S9:7ED[&3!D[7ED3.

35B.N #23"3.

`R a5.s7 []D"R]D9A23(=7E5 3!D9A5K=FV \3!D9\26= 3&X!3.Ie34A9S.WFDFD35 H3G.

3!D H7 .

5B3G[U=5KHU3GHC7ED9A23&V6=.S9.

S9:7 4.WFDUD3!5pH3G.`R 9A23@5.S9AW6H!MGxY3<IJ3G4A9S.s7 [YD4!2=5n=64A9S3!587 .N EDCV!5B3G.?3DG9a.

. =!5K3 .S9AW6H7 3HvN ’ W7 H3 7ED3G.a=5K3gV5B3G.?3!D9S3GH@R]D@2R 9SRh7 V!5BR 39A23g5‰WFDUD3!5oHU3.

A7 [YD.?Rg9A2=9 3..

. %$ 0n #v &0/ % $ % # '+  6 .3G4A9:7 R]Dg7 . =7E58[F=. v\27 462HU3<9S35<V"7ED3.l=5B3 3!D9A5K=FVFV!3GHeN U ..' ^n bV ^Ÿ aV 1(32 ' /+4   'G')" %& -< %0 c 23  R#v V6=9>9S3!5‰D&7ED9A23l\V R U H0H]WU587ED[g9A237ED!7 9:7 = U V=5B9aR^no9A23g7ED´ .aR]D3"R^n 9A23@V=5K=aV3<9S3!5K.?.

a9A23..<W64.

4.

3.

`R^no9A23(4.?..

S9:7ED[vN¤c 27 .?.=.\7 .

l4.s7ED[04<R]D4 U W.A7 RYD.V!587 .X!3G3!D.W3@26=.?9AWHb7 3GH&3CTFV!35P7bV3!D9?= U’U MGN y 3CŸ 3!5n= U .<WF5.

=FDCX!3(HY5n=Cv D~>n 5BReVr9A23"3@TV!3!587bV\3DG9S.N›c 23.

.?3@5K3.

W U 9S.a=5B3@V!5K3. =FD6H 4<R]D4 U W.A7 RYD.

Z3!D9S3GH0=FD6Hh4..

?3HOX<M(9A23H3G.#7ED9A2367E5oHU=7 U MhV5K=64<9:7 4<319SR =64627 3CŸ 3&X!3<9>9S35 4.s7 [YD3D[b7ED3G3!5K.=FD0X!3&W.

?9:7ED[eN ä X 4<RYV.=.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯ .

] " +J" q 9l9A23  i s }¤}`wr$} 4.

Ÿ3!5K.RYD!nP3!5K3!D64<3lS-26=6H0= U R]D[&4<R]D.T9S3!5>N p3"9SR U H V\3"9A26=9oS-26=6HO5‰W&3GH0= U R!9aR0nnP3=9A235B.7EDO}ž}`wr$}#N*p3".<W[[U3.N =!5‰D3!5L“*=.Z=9:7 R]D~v 7 9A2C”C5.

S9S3Hg9A2=9\‡ 7 nDSOvL=FD9S3GH@9SR&[U3<9\5K3G= U 5K3..

<2RYW U HOX!3gV!R U 7 9:7 4.GxÌ] S .<W U 9S..

= U’U M=64<9:7 Ÿ3FN 319SR U H…V\3&2R#v‚X6=6H@9A23.ZRLV\3.A7 9AW=9:7 R]D@26=6HX!3G3!D@7ED(9A23@V=.?9 =FD6HO2R#v ( V W6462h}¤}`wr™} 2=6HC7bVV!5BR^Ÿ3HvNa“mW9\23!5K37 .a.

9A2!7ED[XSY4G=FDUDR!9\WUD6H35B.<DJg 9l9A235B3 =FDM.?9?=FDHQij7 .

RYD3&\ v 2R&4G=!5K3.

=FX!R]WG9l9A23Hb7 3(4..

S9:7ED[h7EDH]W.=.?9A5QM@=FDH¡v 2R¡Lv =FD9S.#7 9l9SR  RYWF5P7 .

26kqS n MGRYWHURh4.

D\v 2R0HR04G=!5K3=FDHh=5K31.?3”.  R7EDz\ V 3FNœ]S =64A9AW6= U’U M02=!Ÿ 3&Pn RYWFDHh.=5B3Fx V U 3G=.?RLV 37ED6H7 Ÿ 7 H]W= U .

WUVFV!R5B9:7ED[…#V M 3<IJR5B9S.Z3".Z47 3DG9:7 _]4\! § DR#v U 3H[U3"7EDgHb7 34.l9SRi7ED6465K3G=.

ZR0nn 9.=.S9:7ED[vNbF 5B3G. U 7EX!35K=9:7ED[@9A23&jv R5 U H\>n 5KRLV ”07 465KR.?3DG9 U MGxe2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23<Mg=5B3=X"V 7EDR5P7 9‰MGN S 2RYV!319A26=9a=. U 7EDFW‡&T 7 .

x.?R@9SRR¡jv 34.

=FD U 7EX!3!5n=9S3(=FD6HOX!5P7ED[ V!5KR.

V!3!587 9.M9SR@9A23(H7 34.

S9A5BMGN }Ûnn 9S3!5lX!3<9>9S35*9A2=FD=M.=.?9:7ED[C7ED6HYW.

A7ED4.3=!5*.

?3!D9Zt U 3<9>9S35*9SRkFy 9S3CŸ 3 H^Ÿ =5nH!MGx$SJPn 3.?9f‰=FDHWFD.3\V M(_-5B.

NÛ}Ûnn 9S35Ô#V Mg4.L9A26=93SOj v RYW U H U 7bs§ 39SR0=6HUH09SRg9A23=FX!R0Ÿ 3 U 3<9>9S35.3 U 9A26=9L9A23!5K3 =5B3"9A27ED[U.

R5.5K3.

V!RYD6H3D4.

37#v 7 9A2KF]=FW U “m5n= U R#j v 3!5>xÌ-S 2=6H@9SR04.

?.RYD9:7EDUW319SRiV5B3G.a9A23^r V 9SRiVFWFX U 7 .

1V!5KRb4<3.219A23(=5Q9:7 4 U 3"=FX!R]WG9l9A23&V^]7_ N›#c 2!7 .

Z3G4<9:7 RYDbN JRYWbxF9A23g5K3G=6HU3!5>xQ( V W.15K3G= U’U M 26=FVUV!3D!7ED[vNžj } HUHb7 9:7 RYD6= U’U MGxFRYV!3DYW3.Z4!5P7EX!3H07ED9A23@V!5K3G4<3H7ED[. = U .Z. 7 .?R&H3G.S9X!39A23”Z  W6H[U3R^nv 2=9`7 ..

L9SR9A237v 2R U 31Hb7 3"4.?9:7 RYD.s7 R]D#9SRYV7 4<.Z..s6Hb7 .Z4!W.

S9:7ED[g4.=.

M =5B3(=6HFH3HvN Ÿ 7 40§)g .5K3.RLVfV WUD7 9.

.S9:7 U’U DR5K3!V!R5B9Zk‹`} DH0HUR3.Z3G=5K4!26k¢S .`9A23!5K3.

.`9A27 .MFV!3R0n ‡ 2=912=FVFV!3!D3GH@9SR@9A230“m5B3‡! 5K3.a9.

.?3=!5n4624.

RYD9:7EDUW319SROX!33>n WUD6H3HFk r =FDg=FDGMGRYD33CFT V U =7ED9SR‹\V 3@2R# o v }¤}`wr$ˆ} R]V!3!5n=9S3.

:k S .(}ž}`wr$#} x9A23"R5B[F=FD!7 ..

S9:7ED[h7ED6H]W.?9A5QM!k } —˜.=9:7 R]DxM\V R5K37b(V V!R5B9?=FDG9l9A2=FD9A23(H7 34G=.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

My Relationship with Die Casting Establishment ä X 4<RYV.Chapter B.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

   .

.

 Q \  ¬.

.

 .

 fT v &v U’U Ÿ U’U Ûc žc Cv U U b§ U ”S zV U ~n <V bV U U U ~Ÿ U 0n a§ U Ÿ U aV u } U U Cn U Ôc  .

   S &n &v aV a§ Jg U QD(9A2!7 . =FVFV!3!D6H7 j3 #7 HU3!587 3"9A23&X!RYWFDHF=5QM4.

RYD6H7 9:7 R]D PR5cVF26=.?34626=FD[U3 7 9A2=g.s7 [YD7 _]4.

S9:7ED[9A23(HU3!D.=FD9 HU3!D.s7 9‰M4626=FD[U3UN p5K=6Hb7 9:7 RYD6= Mg7EDgHb7 3"4G=.s7 [YD7 _]4.s7 9‰M4626=FD[U3(7 . =.<W \3GH@9SROX!3g7ED.Z.

=FD9 7ED(H7 3"4.

=.S9:7ED[(9A26=9j9?= A3\9A27 .\VF23!DR \3DR]D 7ED9SR@=64G4<RYWFD9.DR9L= L=5B31R p=FDGM \RbHU3 7ED(Hb7 314G=.?9:7ED[eN #23"=FW9A2R5 7 .

N QD =9S35P7 = .?9S3. 7 A3\.

s7 9‰M4!2=FD[3(7 .<D 9 =5B[U33DR]W[]2"R5p7 9aHR3.3 =FDH L=9S35J9A23HU3!D.

DR!9#V =<M >WF5B9A235 \R5K37 (V!R5B9?=FDG9#5KR 3FN ‡ 27 3(7EDH7 34..

s7 9‰M4626=FD[3UN 4<RYD.s7 9‰Mg7 .?3 YW3!D64<31R 9A23(HU3!D.`=@Hb7E5B34A9 4<RYD.S9?=FD9a4.<2F5P7ED <=[3gV!R5BRU.s7 9‰M(4626=FD[U3V =<M=.=.?9:7ED[9A23HU3!D.Z3"= =5B[U3"Hb7 IJ3!5K3!D64<3g7ED 6= W3G.s7 []D!7 _]4G=FDG9 5KR 3@X!3G4G=FW.`R 3! 5 F N WU5B9A235 R5B3Fx9A23 465K3G=9:7 R]D(R m. PR5 3 != (V 3= W "7EDFW 7 .

RYD9A5BR R W \3 7 .#4<RYD.S9A5‰W64A9S3GH&=. .

0n lV U LV ¡v U U ”n @T aV U U aV )V 0Ÿ D£ <V 0n #v \r Ôy U ¤}Ûn ‡V U’U bV 0V lV 0Ÿ U Ÿ U aV ؟ ^n fhrjN !t   "! }`D6= U R[!M9A23¡V=.#4.S9?=FD64<3 N #23"3D35B[M4<RYD. = 9:7 3(7ED6465K3 3!D9L9A23 \R 3GHC7ED9SR@9A2319A23 HF=.2R D7ED_Y[]WU5K3 jN UN bR 7 HOVF2=.s7 HU3UN n9S3!5m=.s7 HU3=FDH 7 ]W7 HOVU26=.?37 .Z3(7 .<23GH 7ED3"=9 =Hb7 . RYD9A23 3 n9`.?35 6=9:7 RYD(R o9A23(4<R]DG9A5KR R W \3@5K3G=6HU.`R]D9A23&587 [Y29 .?.

 fhj r Nä t  .?35؟6=9:7 RYD3nPR5*9A234<RYD9A5KR U Ÿ R U Wa\V 37 .RYD.

S9A587 4A9:7 R]D. 9SROX!3.1f LN a=FDHf jN `HURODR9#26= 3(=FDM05B3G.  #  c jr !t U hr ä t U U   $   !Ÿ 0n U …V 0Ÿ 0V ”v $ U 23"3]W=9:7 R]D.?3!V6=5K=9S3 MGN`”hW 9:7EV M(3 YW6=9:7 RYDhf jN X.?R 3H&.`R 9A23 7 ]W!7 H R 3 \3DG9 \27 462&2=.

M=g4.

S9?=FD9 5K3.RYD.

.7ED UŸ  .<W 9S.

®Z°<¸ · L”· L›°Gª@¸ Àž±C·‡¸ LZ°ÌÊ$¸ Î Î.ÍÄ ¹ «h­‡± Î ®.µ «›®ZÀ j« oµ ÕD³b«´®  «¦³bÀ ã .L.ÀE¸ÀG°.¸ Í· L”· LÔ°Gª¦«w½›®Z°Gª¦«¦½Ô®´°<¸ ¯´® Î ®ZÀh±@«´¯h°ÆÀ$®¦³b« Î « ¹ °M·.ÃZ°. $ hr !t hr å t f jN Ä!ʙ¸¨ Î à ® ¸ ÀE«¯¦ Ã.

 fhrjN t .?34626=FD[U3 yJWUX9A5K=64<9:7 RYD(3 YW6=9:7 RYD0fjrLN å t”n>5KRLV€3]W=9:7 R]DhfjrLN #tlM!7 3 U H.Chapter C. Density change effects boundry at t=0 liquid solid boundry after some time dx A1 B1 A2 B2 £b7 [YWF5B3rLN )iÛc 234<RYD9A5KR U ŸR U WaV\3"R0np9A23gVF26=.

S9l9S3!5Gr V R]D9A23&587 [Y29\26=FD6H&.s7 HU3"4. §  $ °   §  $ °    "  c#231_-5K.

RL(V V!RU.A7 H319A23(4<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 .DŸ =FD7 .?R U 7 H&..s7 HU3UN¤o} 9a9A231.?3H¡>n 5BRe‚ V 9GvjR&"!4<RYD9A587EXUW9:7 RYD.i RYD3!twn>5KRLVr9A23 U 7 ]W7 H .s7 HU3=FDH&9Gj v RatÔ>n 5KRL€ V .ZR U 7 H&.<23GHOX!34.

?3 §  $ ° 7 .?.`<3!5KRhH]W319SR 7 .ZR U 7 Hex]7 9 7 .\7 H3DG9:7 4G= U’U M(<3!5KRTfSDR…\V R0Ÿ 30V 3!D9lR0pn 9A231.=FW. =g[RRbH =.

l9A233v\2R U 39S3!5GV 7 .M fhj r Nã t # §  $ °  v 235B3 7 .a9A233Ÿ 3 U Rb47 9‰M=9l9A237EDG9S35Ø8n =64.?319A23"9S3!5GV  $ 7 .<23GH¡jv 34G=FDf\v 587 9S319A23g7 HU3!D9:7 9.W)V(V9:7 RYD0t<NDSQD(9A23 U 7 ]W7 HOVU26=.`<35BRTfEv\2M6kt(9A2FW. Ÿ=FD7 .

?9l 9S35<€ V R0pn 3]W=9:7 R]DhfjLr N `t 4G=FD0X!33@T V!5B3G.Z3GHC7ED(9A2319S3!5Gr V R^n 9A234N Ÿ N _ =.3UN c 231_-5B.   §  °# $   §  ° § 4§$  .?.

 °‰ ° $ $ .

«¦³e·.ÃZ°.« Î «  «´®¦¯¦ªD·.³M¸ LZ°Æ·d«!Ã@®´°<¸ · L¦ÀEÀ<ÀEÀ<À       # # !       .°$« LZ°Æ«.°Gª.·. §  $ °   $   $ fhj r N I)t §  §   $ °d°   §   $ °  K ± Î «´®¦ÀE« L.°Æ«ÔÀE·.® L  L¦·.® L¦¯.½›«  ¸ ½Û« L¦ÀG¸ · L¦À™Ê$¸ Î ¯´.

   ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

#=FX!5‰WFVG91f8.?R U 7 Hh7 .s7 9:7 R]D"9SR0.`9A2319A5n=FD.A7 H7ED 3"R^n 7 YW7 H&.`4G= U 46W U =9S3GHeNœ{ YW6=9:7 RYD fjL r N s)t 2R U HU.A7 9:7 RYD0t<N v 235B319A23"9A5K=FD.?=FR DUH&7 Hv9ANÛ2c 3"2.A7 9:7 RYD6= =<MG3!5 H]W319SR@9A5n=FD.s7 (V M ULU ´n <V jr t bV U fhrjN s)t     " $  "! ! "! c 2FW.`<3!5KR0.A7 9:7 RYD@7ED9SR&..1DR!9S3Cjv R5B9A2M19A26=9a9A23&>n "5KRY! D9V!5KRY"V6=! [U=9:7 R]D(7 .?R U 7 H@Rb4.U  U 7 Y W$ 7 H@ 9SR& .<26=5.nPR5GV\3HC7EDG9SR fhrjN t)t  §   $ °     $ " S 9#7 .V9A5n=FD. U M3vL=.?3"R U .s7 HU34<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 .?7 H034<4<RYRYD6DHg9A589S7E3!XU5GWV€9:7 RYRYD(D0=F58VF7 [YV!23G9=5B26.`=FRYDDH&U M@. U R]D[&=.#=FX!R]WG9 V!5B3‡Ÿ!7 R]W.s7ED64<3 9A5n=FD.Gx3]W6=9:7 RYD0fjrLN t#7 .a=. PR5 =9:7 R]D 3]W6=9:7 RYD0f LN #7 . .`9A5K=FD.

4!WU5K.H R5*9A234. R0Ÿ 3!5-9S3^(V V!3!5n=9AWF5B3&5n=FD[U33vj3@2=!Ÿ3 ‰ƒ)„.

=.Z31R^nž 465K3G=9S319A2U5K3.

3.

RYD3.

GN`”@=9A23^V=9:7 4..

Ÿ3!D7 3!D9L9SR0HU3.= U’U Mx]7 9 7 . 4<R]D.

Z4!5P7EX!3"9A2319A23lVW..

2GM(<R]D3 X!RYWFDHF=!587 3.

GN I..X<M(9Gj v RiX!RYWFDHF=!5BM4<R]DHb7 9:7 RYD.

. v 2!7 4!24626=FD[U3\9A23&23G=9L9A5n=FD.Pn 3!5 ‰ƒ)„."5K3.H ¤ 23(465K3G=9:7 R]D(R0nžŸ Rb7 H.\7 .

.M4!2=FD[3G.A7 9.`R0mn H3D.<W U 9S.” V 3G4!2=FD7 .CV¥>n 5BRe€ \ V 4.

RYD6HYW64A9:7 R]D"9SRi5n=6Hb7 =9:7 RYDbN¤#c 23 U Rb4.

?9?= U’U 7 .=9:7 R]D(R0n 9A233Ÿ R7 H0HU3!V!3DHU.`RYD9A23 465BM.

<WF5Ø8n =64.=9:7 RYD(=FD6H0.

319S3!D.s7 RYD(3.

Ie34A9.

xb3.

Z.?R U 7 H@=FD6H&3CŸ 3!Dg.Z30"V 7 .?R U 7 H&4.M(R^o n 9A23W U 7 ]W!7 H&4626=FDFD3 U .m .s7EX7 U 7 9.9?4NÛc 23@V!R.ZY =FDH@9A23  R#v R^p n .

:=9S3oPn R5o9A2!7 .RL(V V!3D.DŸ R7 HeN I.

    V V!35K=9AWF5B3 ‰ƒ)„.H 3.

9.

A7 H35K=9:7 R]D"9A23gV!5K3.xbRYD326=.a9SR9?=aA§ 3(7EDG9SR&4<R]D.

.?.

?RLV3Cv\26=9#X<M9A23@V!5K3.WU5K3"3<IJ3G4<9Dc 23 U 7 YW7 HU=9:7 R]D"9S30( =FDH@9A23 U =9S3!D923G=9`=!5K3=Ie34A9S3GHh.

.<WF5B3FNÛ}o91V!5K3.Z.

?..

WU5K3@X!3<9Gvj3.

3D9A23 =9@\ V R.

VU23!587 4#9SR@9‰MUV7 4.

A7 _]4.= U 7EDG9S3D.

xaPn R5LV!5B3G.?.<WF5K39A2319S30(V V!35K=9AWF5K3(=FDH U =9S3DG923=9a=5B3 3<IJ3G4A9S3H¡Ÿ 35QMŽ" V 7 U H U MGN` R#jv 3‡Ÿ 35.?.=9:7 R]D@V5B3G.

WU5K3@D3=!5™6Ÿ =646WFW)r V 9A23 U =9S3!D9\23G=9 =FDH@9A23 9S30( V V!35K=9AWF5B3(=5K313.

Ie34A9S3H‹\V R5K3gDR!9:7 4.

3G=FX U MGN I.

c 23&Ÿ 3 U Rb47 9‰M(R0pn 9A23 U 7 ]W!7 H…\V 3.

?34626=FD[34.9?= U H]W3"9SR@9A23@VU26=.

=FD0X!3&5K3 U =9S3H&9SR@9A23&>n 5KRYD9 V!5KRYV6=[U=9:7 R]D@W9:7 U 7 7ED[9A23"3]W=9:7 R]DhfjL r N ä <t N›#c 23 U 3Cnn 9126=FDH&.A7 H34.

=FD0X!3.

A7 U M4.2R#v D"9SRX!3 § ° N c 23@5P7 []2G92=FD6H&.s7 HU3g7 .15B3HYW64<3HC7EDG9SR&R]D U M U 7 ]W!7 H  R#Œv =FD6H03G=.

ÃZ° Õ´·.Շ³b· L ÀJ«!Ã.± æΠ«´¼.®ZÝ.L °$ ÀjÃCÊQ³b®«ÔL¦· °™¹ °Æ°G·Dª@ÀG¸ À®Zݦ¯´«”® Î ¯¦½›Ã «ÛÎ ®Z®w°<¸ · ÀE«´L¦®.³b«.«.Ý.® «  Î ¸ L¦µ ·.·.¼.® Π՞® µ ·.=FD0X!3.«..Ãdª.® ªdL  ¸ LwÄ)°Gª.ÀE«  LÎ ®@±.³Ø°$®¦³–«ÕZL¦Ç^·.«¦³)Þ¦Ñ  «.®¦ªDÀE« °<¸ ½Û³–«Û·.·ZLZÊeÕ «h Ý.l9A23(HU3!D.®ZÝ.®Z°<¸ · L¤°Æ·¤«.ª.® ¯ ÎD¸ L¦¸«C°žÍ ¸ Lw°Gª¦« Î ¸ °Æ«¦³Ø®Z°GÃC³b«CÍ¤Ä ¹   .ÀÆ°<¸ ½›®Z°Æ«Ì°Gª¦«™¯¦ª.® L¦¼@«¤¸ L$°Æ«¦½w±C«¦³Ø®Z°GÃC³b«™°Æ· µ «™·.À¤³b¯¦.s7 9‰M@5n=9:7 Rvx  : $ N ćª.±7°Æ·d½Û¯¦«›ª.®.Í«ÔL®.L¦«¦·Z³ÆÊÇOÄ0Î « ®@ ½ ¼@«”L.«$Ã.À Æ®¦¯h°GÃ.<2R#\v D"9SRX!3  $ $ N$  §  $ °  $ $ fhj r N t § „­~° $ v\23!5K3 7 .

  ã)å —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter C. Density change effects ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

7 . =6Hb7 =FXG9:7 4(7BN 3UNaDRO23=9L9A5n=FD.Z3!5m7 .   Å   U #v 0n 7Ÿ 0V #v 0n LV ¤c U U c 23  R#vR0n 9A23(=7E58[F=."D3.

[ U 7 [7EX U 3=FD6Hh4.

`7 .=FD0X!3g7 []DR5K3GHeN c 27 .l9A23"4.

Z37v235B3gV!5KR4.=.

3.

?9l=FDHi23G=9j9A5n=FD.?3!5›V3G4626=FD7 .CV\.Z..a=!5K314.`7 .”Ÿ35QM~n8=.

RYD.?3..s7 HU3!5n=FX U M . U R#j v 3!5cf.

=FDR9A235cV!R.´Pn 3!5m7 .?37 .3¡V\R5K3H7 .?.7§7ED6H&R0nL7 .:46W.a9A235B3g7 . =FDh23G=9l9A5K=FD.œ\v 23!D9A27 .s7EX U 314G=.A7EX U 7 9‰Mg7 .#DFWaV(X!3!5m7EDzrm26=FVG9S35)t<Nwc 27 .s7 R]D=FX!RYW9aHb7bV\3!D.?.s7b 23=9L9A5n=FD.Z.&!£ =FDFDR  R#"v N ! V V U 7 .#=g4<RYD. § DR#v D(=.S9?=FD9.?9\V!R.?35 =FDH09A23".s7 R]D U 3G.

´Pn 3!5m7 .A7 [YD7 _]4.NÛc 23@23=9L9A5n=FD. .

=FD9`7ED4.

46230" V 7 4G= U 5B3=64A9:7 R]D.s7 R]DN¤c 27 .#4<Re(V XUW.?Re\V 3<9:7bV 3g5K3CPn 35B3H&9SR0=.=.Z3o v 235B3"9A23!5K37 .  R#v 7 .1D6=a\V 3GH&R]D ! =!5nH € 3.`.

M U 367 [Y2bN v V = U 4.

?3@X!3<9Gjv 3."23=9 } 4G=.126=.Z3UNÛc 23  R#qv 7 .=.

3D19A23"9Gjv RCV!5K3CŸ 7 RYW. 4.

Pn 35cXUW9`7 ..Z3(7 . U R#ˆ v 3!DR[]29SRŽA§ 3.=.?R9A235< 9A5K=FD.a9A23g7 .

3V9A23\9S3^(V V!3!5n=9AWF5B34<R]D.?9?=FDG9.

 R#l v .N¤c 27 .L9A2314G=.?3o\v 23!D=([F=.”Pn R5o= U R]D[&H7 .#7 .?9?=FD4.

7EDR5nH35*R0nD§ 7 U RLV 3<9S3!5K.¦.3&f.

t NwQS D.

W4!24.

?3G.ZR5.S9l4G=. 4.a9S30V V!3!5n=9AW37 .5KRYD6Hb7ED[g9S30( V V!35K=9AWF5K3UNœS n 9A23.GxF9A23=.s7b( V V U 7 . .?R]WUD6H7ED[&=!5K37EDhWUD7 Pn R5GV 9S3^(V V!3!5n=9AWU5K30fP9A26=9 7 .=.?3&\v 27 462~jv 3 U 7bA§ 3!t 7 . 3]W= U 9SR@.

= U’U 7 .?R9A235<1V = U 4.

=.Z3UN ”@=9A23^V =9:7 4.

= U MGxY7 9\7 .a9A23.A7b(V V U 7 .?9 4.

w>n 5KRLr V 9A23(4.S9:7ED[vxF9A23"=7E58[F=.  R#av .?3 u N SQDgH7 34G=.=.

?.ZRYWF5KHb7ED[C7ED~Ÿ 3!5BMC5n=FV!7 H…1V =FDUD3!5>N›c 27 .œŸ 3!5BMg4 U RU. .s7 9AW6=9:7 RYDg7 .M9SR&.?319A23_-5K.Z4!5P7EX!3HOX!3CPn R5K3UN p3!D64<3Fxajv 3"4G=FD=.S9&\ V RbHU3 U jv 3Hb7 .=!Ÿ 7 9.

W)\V 319A26=9”Pn R5 V=FDMR0n 9A23(4G=.?3G.l9A23  R#qv 7 ."5K3.

ÀE¨¦ÀhÄ1ÃC±¦³b«”³b« ¹¸ À$«¦³b¯´«Û· °ÆL¦·ÔÀÆ°E°Æ®Z«´°ž®¦¯¦¸ L”ªÔ¯´°G·ª@L¦¸ ÀžÀÆ°$½›¯.L7³b·.®Z· °ÆL «¦³Ú¸ æ® ¯hÎ °Û ³b®¦ÀE³b°™«´®!¸ L”Í ½ÛÕ¤¯´®¦À<ÀE«.®LDL ©™· 8¹ ª¦ ¸«o «.s7b V V U 7 .K ·o±@¸ L3«¦½Û³Ø®Z±@· °G·.ÀZÍL©™ª.±¦°Æ® À· Î Õ¦#Àj¸·´LÀ¤Ê ¸ ÀÛ°Gʙª¦½”¸«Ô°Gæªd«¦¯¦³Óª7°G³bª.®  ·.«´°GÃ. ÃC·@« ³b³ «dÎ °Æ ¸·dÀ›«.³b«.®¦ª¦LZÀ<«&°«  ¹½›·@ͤ«h³M©™°E¸ ®°$ª@Î ¸ ®.«Ô³b«´® Î ÀG¸ ½w± Î ¸ ÀE°e¯´®¦ÀE«Ô¸ ÀQ°Gª¦«Ô¸ ÀE· LZ°G³b·.¸ ±@ª.Àj®Z¸ ¸ L¦¼¯´¯¦¯.À¤ L ³b.® ««´µ L¦®Z¸ ¯°Ô°Æ« #¸ À”·Zʤ· ³b« LDÍ Î «´°G® ª¦ « °Æ!·o·ZÊÛ°Gª¦.±@¸ ¯ !·ZÊ ¹ ·C³)ʪ@¸ ¯¦ªÔ°Gª¦« °Æ¸ À$«¦½”L.L ½w®¦ÀE± À<Àhη ÃC¸ ¯´Î ½w¸ ®Z °Æ±Z« °<«  ¸  · Íd.®¯´«w·.·C½›«7³M·@¸ ®@LÔ³b¸ «Ô³Ì°Gª¦..L.A7ED=FX U M=6Hb7 =FXG9:7 4 _ N›#c 235B3‡Pn R5B3Fxajv 37EDG9A5KRbHYW64<319A23z!£ =FDUDR  R#v =FD6H =[U=7ED@7ED=g.?9ÔPn R5<@V N ±.

Í «7 a®@³b¸ «.?9S3 €7 .³™ÀE«® LZL ° Î ÕZ°GÇ^ª¦°G«`ª¦«¦®@³b¸ « ³ c 23  R ˆR p=7E5e9A5KRYW[Y2"9A23 3!D9:7ED[g.?M.`=  R R 4.

R (V!5K3.

.Z.s7EX 3\.

WUX.S9?=FD64<3FN #235B3"=5B39A2U5K3.

Z46587EX!3"9A231.aA9 26=9a4G=FDhV!R!9S3DG9:7 R]D= M(Hb7 .A7 9AW=9:7 R]DN UV ã"ã .3 7 HU3G= RHU3 .

&/ </\+p frincional force P1 V1 T1 rho1 Cross Sectional area.?. < Chapter D.l9A2U5KRYW[Y2(=@4<RYD6H]W!7 9”v 7 9A2=~n>587 4A9:7 R]DCf8.?34A9:7 R]D   !#        r-R]D. Fanno Flow R`).A7 H35o=[F=.  R#l v .  R#v 7ED4<RYD.Z3.`.S9?=FD9a4!5BRU. A P2 V2 T2 rho2 £7 []WU5K3k N )iÔr-R]DG9A5KR U ŸR U W)V31R^no9A23=.

3l£7 []WU5K3k N UNÛc 23¡V=.Z3!5ڟ=9:7 R]D~Pn R5-9A23(4.  4<R]D.?.

fZ N !t   c 23"3!D3!5K[!Mg4.RYD9A5BR U Ÿ R U Wa\ V 37 .

RYD.?3!5ÚŸ 7 RYD0fSWFDHU3!5o9A23(4.

<587 4A9:7 RYDR^cn 7 HU3G=FX9:7 4  R#vd\t 5B3=6H.a9A23&>n 587 4A9:7 R]Dg=FDH@9A23¡\V RLV 3!D9AW)€ # V 4<R]D.    fZ N ä t        c 23&Pn R5n4<3=64A9:7ED[&RYD9A23=.Z3!5ÚŸ =9:7 R]D05B3=6H.RYD. fZ N å t G  .\7 .

s7bV V U nn M9A23&V!5K3.  £ R5o.

?3DG9?=9:7 R]D!#Pn RR!9ADR!9S3!DR!9`D3..

Z.Z=5 U M~Pn R5*9A23@V!5K3..

?3DG9?=9:7 R]D(4..

<Wa\V 319A23(4<RYD6H]W!7 9j9SROX!3(=@47E5n46W U =!5-9A23!5K3CPn R5K3Ux  .=FDhX!34 U RU.?.?319SR047E5n46W U =!5 6 vj3=.

  fZ N t   .

`3 YW6= U 9SR N * 9:7 U 7 7ED[9A23(HU3<_-D7 =9:7 RYD"R0pn 9A231_-5n4A9:7 RYD~8n =64<9SR5.   7 .

 =FDH¡jv 3 }pR9S39A26=9   RYX9?=7ED9A23&Pn R U’U R#v 7ED[ fZ N ã t ‰ § -:  °  ­   "!  9:7 U 7 7ED[@9A23HU3<_-D7 9:7 RYDR0pn 9A231.ZRYWFDH&.

V!3.

3H&RYD3"4G=FDRYX9?=7ED"9A233Pn R U’U R#v 7ED[ *  # %$   fZ N I)t  ! $ %  '& r RYD!Ÿ 3!5B9:7ED[@9A2313CFT V5B3G.S9:7 RYD~Pn R5lf O: `t =FD6H¡Pn R5)( : 7ED9S3!5G‚ * V R^n 9A230”g=64!20DUWFX)V 3!5*M.

­ $ + $  fZ N s)t ! * ‰ § ­ 0 /1  $ $.367 U H. 4<RYV..

MU587 [Y29z– • x —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ ä U xvX<MXa 5>N “*=5Eu-”367E5 §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ M .

Section D.1.?9l3 YW6=9:7 RYDM. Introdcion SED9S3!5K[U=9:7ED[ U =.

367 U H ­ ­ $  ·­ icW /  $     !  $  ­ / 1 $ c 23g5K3.

`R^on 9A27 .W U 9S.#=~n>WFD4<9:7 RYD(R0n ãs —˜. 3]W=9:7 R]D=5K3&V U R9S3GHh7EDX£7 []WU5K3 £b7 [YWF5B3z N ä iD£!=FDFDR  R#vŒ=.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.  ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª Z N t)t f .

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Fanno Flow ä X 4<RYV.Chapter D.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

    .

   .

Chapter E. Reference .

L4KE)-M3.NOC)P -QKB -7RB ?M8N S5TU .   "!$#&%(') $ *.+-/.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2IJ4K73546=.0+-1203546)798:2.

    "!#"$%$%& %' )(+*".. . ' .

 % % ' !"( /10!32 54 .

>.  5<=/5 >8> : >8 '?@( 'A. '8.B*( ! M 58DC  /.

>' ' ' '( ". 'A8 AC .

3c+HZ G0 .UVWXQY$%HZ@[\]^P!_a`b5$Adc>3c $" %0 >88>'. "!)62/'K 57 !"869 !"8 .!GK5( /  6f H g % >8"8>'H/ ! >!GK'=e "!K f %(') $ Y7   ! ihj1Z5kmlnc+[ob5$[$6pc>+q_c+rbn[\]^Hs[3!"c+utdk.:   ( '' ' '1E 'A( > 0 JFG( 'H/9GIJ8LKNMPORQ)MTS.

 /.

/5 / <8 ' 'v// (C % >8"8>'H/ ! "!K f %(') $ Y7    .'.

!/^/ /R!"8/wC ' KR 'H/a/ './= >8 /. 8)!"( k// /Cj.

>' K R'DCR''9 ').

€$" $kZq k 5  #   „ @0 R'H/a/p*GJ'B9 ' !/ M >8  .H[3c+HZ}"3.[\c ~"!iHt."8K x5*>'zy6$)sA[3 $%{N|@HZ@c+.

ZYc+"HH[3c+. *". . n9'A(C "!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& !"869 7 )( 9/ ') >8 .Z…{J$[†J!nskH3[Jq k 5  #    . >8 %y6$)sA[3n$%{N|@.‚ )ƒ  ' !)A**".

$ ' 'A8 M >8 >8 KR'H/a/p*GJ'u9 ' "!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& ‚ 7  !"869 7 )( 9/ ') >8 G‚ nƒ    5  g  !/ M >8 ‡yA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+!61|@HZ@c+.H[3c+HZ # g„  g .

 'K   @?%/^/M! %/p*G( !‘/ )(+* M )88"*. !"8>'A8 •9'H/ '. “ ' '.6*GR! ' ‹~ŒŽ"!"( A*( ! M 58k/9Oc+‘Q@kH3c+./ . .!"*.H[ "!K f %(') $ Y7 !"89‰ >82( 'K GŠ  “ „5 „ # . K'K3. 'K x)*>'u9'Bx5*'( x)*>'H/ KR ( 'A. 'A8 D'A” ( !"8> ' ƒ "%O .0!K / . 'K"# ''.Z’|@HZ@c+. '. 5* ' 'A.– )*GR!"8 'H/.: !"8)' g„ %e=.

' d*69K C & ).

' ! .

 .

 “ d2> >8 ?& %  K'2 R ' ! GIR !"869 !69G).

ZX =kdc+6~!‡ stH&|@"H[JZqLOc ^pc b%"3c $[¦  R!"8))..R/ % '.š GšJž5¤ )!> '.!"8/ AC% n9'( /.’† —˜p™.@tHc+H"tH]~$%{jœ£š+./ #   .oq%!["sA+c+tBO]dc ZY$n{.!%šoK›"s&‡œNš Gš .švžNš=Ÿ¡ s++k3c+_$%{=3€" Mtd!"H¢Pq$%{. >2/ ' ! “   "!/ M >8 / '.3c+++c+.mš)M&.

A( !". ! M )8 ?@8> >8>'' >8> F%(58 !G. o¥ Š   <: &N*GJ'!"*(AC ‚ '.

  'A8 ' ' &5( R!69 g % >8 >.9 ¨! M 58 AC 'A8 /R! >8>'.9 G!/ J' ' A2 ƒ ‚  .

\. 'A8 /J5*.  nƒ  !"869L .

"* "§ f Š  K J/5 >8(!"(+*. . >8*".

> ¨)8 !"(5( 90).

z|   g # g„ .)!". 'K£9 ' !/ M >8 / ©[]tk3c $%P$%{ KNMPLž£† ln.

 % k„ .

td$%¢B¢BH"!"H!o[$)tH.!%s[\]P‡k@ˆ) $o[3H!"c+tk$[£qAH3.ORQož£ˆXžo.BIBLIOGRAPHY & A2H/  Š  „ .¢ .

'K !"8 '‘ !/ M >8> …I>8/ M d* ' IJ8>  'H/10o( ! >8>'H/ I>(+( >8> / & A2H/  Š !"869‰ !"(+( . .

"e '). 5ƒG .

"85(  / !"8/wC 'K >8 /.

/^/ !"8O 9 KR/ K'. w.  0 R J'.!GK)( / %0 >8"8'.'*"8K 'k9z2> >8> 9).ORQo| % >8"8>'./ K ! )!GK'K 7 f e -6f g  ! ' '  !"89 &)*"89/    % n 9 '( >8 /.[\"3c $""./ YI>8[]tk3c $%RS6VWL†J%3.

/^/pG* R'B9 ' !/ M >8 KR 'H/a/*k// >8 )*"869 !@ !"89FG 8 ' 'A( 'A. ' /. 'A8 D.>' J'.

Z HtH€"$" $.Zq „-5 „ „ #   ! ' / .[\c o[$)tH™adc+./ Ly6$)sA[3n$%{=¢1"3.n9.

nG ƒ   Y? .

 w:/ C /. '.

>'(R'A( ! M 58k/ .

K $ ' ''8.R/ !"89 .'. )( 'A8.9/ / '. ' !"( >81C '.

!)K.6 9 !"*"( G* 9 >8B9 '9!/ M >8 L..

/ )!GK'K 7 f e 6f  g R!GK' .K >>8 'H/ 5IJ8[ 6™t3c $"6AVWL†J%3.ORQo|  Š )* .[\"3c $"%.

& „ G? .

!/ 58 /. './ AC ' '. 8 !"89 ! ' !KR'.

' K R5/ ACN9 ' .!/ M >>8 [ 6™t3c $"6•$n{@M¢B. >( !K (!">8 !"( 5/ / !GG( 'k(9 /.[\c+tp‡ˆ$ns"![Jq"¢‘H ~)$)tHc++q  5  # -Ag ? 62/'KJ &?   >9.

H[3c+HZX"3.>'0 '‘" !/ M >8 …0 J '.. “  g 4 / ?@( f % 'K.[\c ~"!Ht.# .€$" $kZq   ./^/ …yA$ns[\n$n{ |@HZ@c+.

)!"( ! % .Š >* Gƒ  !"869 % >(+( ' G‚ .

   .

n9 '(C =9 ' !/ KJn95> * w.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! >!GK' e Af gg : ! $ !"8"2H/ Yoq%!["s+c+tu"!" =$%$%& &%( R'H/ !"869L&  !"8A/ !/  !"8kM/ !. 4 8 /.IJ8LKNMPORQ)MTS./ . ! M >8 L.UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '.ƒ ') ¡9 'A8/ G¥  !"89 4 )./ : )869A/ ' G¥  .R/ Y7 . / 'H/ M >.

>' >8G>* 'A)8 ' AC /.

'9'p– 589 M )8:/ 58 /.

' 'A 8 /R! >8". 'A8 R! '( >8 /.

'A8 R' )8 AC !BC R'' R)*"89 d*  *( './ .>'u9 ' ' '( ".%3c"tBž=™pd6[\t. # -  7 !K 'K GŠ %‰   %e .! YtHc+.€ )!> '.8 ' …M›b"b)+c+.

8 !"(  / ' ' ! M )8 C ! $ '.>' R' M .!"( !")8 !"( k// / !"869 'd– K'K >. 'A8 9)G* >>8 05( 0 9 ). '.8 / !G.

ZYc+"HH[ „ “  -5 -. 'K FG(+( >>8 Oc+rQYk.)!".3c+HZ’|@. ¥ !"8kA/ 'A8 .

J /.

tH€c+t] "ƒ .G* 57 „ )ˆ5>sAc+!_.

"8D‰ >( ' !"89 58k/ IJ)8  “ ' § \2 “ ' § 32 ¥ 'A869 'vA/ )8 . >(+( !"80=* ( / .: "%O „„ GhNb@H…QG€"H@ˆ) $ &% !)6.

K >>8 _"  “ ' § \2 “ ' § 32 ¥ R!)>  .

 7 !"869 %0 >(+( 'K G‚ .

!/ M >>8 9 'u9 ' '.B*"( ! M )8 AC !"*/ 'H/ !"860 9 '.    ' . M )8/  5. * 'K // >.

!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! >!GK'=e 6f . ¥ * G¥ !"869 . w./ .IJ8LKNMPORQ)MTS. '.UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '.

J RK5*( /  .

 „ % ! /.

Z.‚ )ƒ  . 'A8 !"89 ).  %(''K / 58 57  ? A25'@ &?  !"869 7 )( 9/ ') >8 . " * 'K›.Z‡@c+¢rsA "3c $%"3.[¡šY@tHc>š |@. ! M . n9 'A( >>8 C=A/ )( 9 F ! M )8 !"869….?G– K' >.>'A.„ ! R' ' ' i$)!"H+c+. 'A( M >>8  .!"(). !"( >8 G!".š g@ - # ¥ * ƒ  ‚ !". n9 'A( >>8 C /.

Z G0 .!/ M >>8 .>' j=/ >0 8 KJ'./^/H* R'B9 ' .z|"lGQ † | O™dc Z@ !"8 : R!")8 M/   !"( C 3K8 ! !3K8 "§   …YH+.tk3c $%‘$n{@bn[ $)tH]^u˜][3c #+]{J$[›!c+utpkH3c+.!5/ >>8 / YIJ8rM.

 /.

>'H// / 54 .

 >.: )ƒ   .  "%O !"869 !"8 . ! ' <8 ' 'v// .

8 !GG( .#& / 5( 9 F .Zz$%{otdkH3c+. ( 'p– !/ M >>8 / .! M )8 !">8 !"( 5/ / z( !J ' )( .! M )8 AC .c"t1[\c+¢ c+n3H[3A"3c $%A)tp$"%{ H[3H"tHD$"_¢u$n!"H+c+.Z !r]$"+c+!"c"td"3c $% >>8 !GK R' .I>8!"#$@t.

L4KE)-M3.NOC)P -QKB -7RB ?M8N % S5T .0+-1203546)798:2.   "!$#&%(') $ *.+-/.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2IJ4K73546=.

BIBLIOGRAPHY Š > 89/ '  !"869‰ !"(+( !)' ƒ :   @? .

!/a/5 >8> 9 ' 'p– d*G >8> !"869FG(+( >8 ACN/. '. C ' 'A8 // ¨' !"89‡9'./5 )8 (+*  . ' !"(%9'.! M )8 K !)/ M ' .

[\"3c $"YOc+Q@kH3c+.>K /p( '' ' '958‘9 ' !/ M >8 /A)*"8958'.Z’Q@$".ORQo|’†J%3./^/YIJ8 [ 6™t3c $"66VW.ZY[3™a  .

!> )!GK'K  -  % !69/ '8  0 !"89 ' '89/ '8 .K .%e£*  *"( 'A8  R'H/ !"86O 9 .

.69 R!"*"( a*".[!nsA[3c+HZ}!"c+ tdk.tH€c+t]  5 #  % ! ' o‚ &  Ag Y†JnsA.R$n{ +c nsAc+!_¢‘k HktH€[tk3.3c+HZ&.[£$"€"d"j3[ 6p{ . /.nyA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+! .t.0 .

 /.

' !"(+(+G* R K.G?@>8 >>8 ''K >>8 .>'H// /  !/ '‰ 'H/ 'K38 ‚ 'HA/ 'K ' '_<K8 ' 'K 5/ . % >) 8 ! '   '( / 58  !"869E )(+( ' E ‚    .

)8 !"( k// =/ !"89  >! '\8/ !"89/ )( 9 F ! M 58 .

€$" $kZqkš%M.!/ M >>8 J '.€%š›Ht./^A/ 'H9/ Ly%š |@.-Y „ # .z| . “ )* 'A8 e !"869L !K  ƒ „ ‰ ! 'K . 'A)8 ! >8‘9 ' .>'A> 8 ).Z.šG‡Ht.

)8 !"( 5* ' d*69 'H/ AC 7 R! ' e >( ~" !/ M >8 & K' .

(+( >(5./  #   4 /  3>8 ' %O ./ LM•ˆ% [ )!> '. K)>8 'A8 w.

 %( ( '  o&?  %0 >(+( 'K G‚ .

!A/ AC @IJ8LKNMPORQ)MTS 6VWXQY$%HZ@[\]^~!_a`b5$Adc>3c $% ' N( ' '( !"89 54 . %(n9 'A( >>8 CN9 ' !/ M > 8 OKR 'H/a/ './R*5/ >>8 z.Š ¥ . !> ).  !"89 !"(+( 'A8 .

 0 !> G‚ ¥ : „ @ˆ)>sc+!L.tH€c+t] %ƒ . )!GK'K=e -Af .

"8u ‰ >( ' !"869 )8/ IJ)8  “ ' § 32 “ ' § \G2 ‚ ! L !R! d)8 !". “ „ %e .

>' .

.  ¥=§ ..š)M Qo| >!> 'H/  # . (!/ ! !"(+( ' nyA$)sA[3A5$%{£oq"!"[ "s+c+t‘OcJ˜.69 !"*"( a*".

 !)).

q$%{N3€"!"c+1tdk./   ‡M q)3c+td".3c+HZ‡b%[$)tH™a .msA!.0 .

 /.

'. ! <8 ' 'v// .5/ / & 5(+*.

)!GK $R .

€"BO=q"¢Bc+t™~"!L3€"H[3¢1$)!Hq%A¢‘c+t™~$%{›QY$%¢Db%[3™^pc+#+1ˆ)>sc+!‡ˆ5 $ ' 5(+*. ¥  . 'RI )ƒ . .

"8u‰ >( ' !"869 )8/ “ ' § 32 dG* .

M¢BH[3c+td ˆ$ns!"[Jq"¢B. ~)$)tHc++q -5 „ #   !"9.3/2 ' ‰ : !"89‰ !"(+( !)' ƒ : „„ 7 ! M >8 AC›9 '9.!/ M >>8 / []tk3c $"6P$%{. >)8 ! /.

>!"8  ‚ !"89E )(+( ' E ‚  . 4 (8 /.

'_?@8 /.

>!"( % ' /.

# gg e .>n9 ’†>n£y"šoKs¢ršG‡k3€nš jd"ˆ5>sAc+!Lˆ) $ -5 -.

' % !"869 R' ' 62 Gƒ ‚   4 M >.>). !"("/p( ©/ .

>K ' 'A( > JFG( 'H/jC  )( 0 9 K.

IJ8LKNMPORQ)M QY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% IJ89 !")8 !GK)( / IJ89 !")8 ! >!GK'oe 6f g E ') >K8 >2 . 'K  9 ' .>!".!/ M >>8 .

tHc 5tpkH3c+.Z}¢Bk3€$) ! . GJI  „  .€"d$[Jq$%{@^b@.

 %z? “ ' § 32 E ') >K8 >2 .

GJI  „„ "=e .

DC !) v/ >8. %9 ">8 !"9. ' !"( >8 '/ M )8  '.'\.

'.ZX|"`b5$Adc>3c $" QY$%HZ@[\]^ N( ' ' '( !"89 54 ..ORQo|’†Jn3H[3A"3c $%AYOc+Q@kH3c+. 8 '.8 !"89_x5>* !"( .IJ8i[]tk3c $"6 VW. CoC / M )8 5(8 !/ 5.

 E / !")8 ! /. )!GK'K  .

>!"8   >82A. !"8   0 @ ' ‰ "  !"869}0oG* R 'KJ ‚ &%O 50 R%95)* / M )8 C .

)*"8  !)62/'  /. . K N. .

>8 OKR 'H/a. ' !"( )(. KJ'.UVW QY$%HZ@[\]^~"!_^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! )!GK'Koe 6f   ‰ > ))8 !"8/p>2 RI !"869L ./ .IJ8‡KNMPORQ)MTS.>'./^// )81C \.

)!"8 ."e .: ¥ .)!".

>'  >8 C "*.

.=/ !"869/p(+>* / !"89 /.

8 /p(+>* zy"š ˆ)>sc+!‡.tH€c+t] )!> '.N C)P -QKB -7RB ?L2/N G .>'  >(8 ! d *  *( '.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2:IJ4)7 3546=. +-/12 3M46)7 8:2.+-/.L4KE)-M3. ./  # -.„- *.

    "!$#&%(') $ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful