P. 1
Rh%20Test%202011

Rh%20Test%202011

|Views: 179|Likes:

More info:

Published by: Bleddyn Rhys Williams on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

Cydweithio gyda’r Urdd er budd ieuenctid Cymru! Working with the Urdd to benefit young people in Wales!

cymraeg cyfoes cyffrous

bilingual creative supportive

education arts community

01267 676767
www. dr i n do d. ac . u k

addysg celfyddydau cymuned

dynamic friendly unique

cefnogol safonol arbennig

Profiad bywyd… y Drindod amdani! A lifetime experience… it’s got to be Trinity!

Rhestr Testunau
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Abertawe a’r Fro 30 Mai – 4 Mehefin 2011
Aled Siôn Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a’r Celfyddydau Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd, Glan­llyn Llanuwchllyn,Y Bala, Gwynedd LL23 7ST Ffôn: 01678 541012 Ffacs: 01678 540514 e­bost: aledsion@urdd.org TREFNYDDION YR EISTEDDFOD Irfon Bennett, Dirprwy Gyfarwyddwr/Trefnydd Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd Canolfan Mileniwm Cymru Plas Bute Caerdydd CF10 5AL Ffôn: 02920 635691 Ffacs: 02920 635699 e­bost: irfon@urdd.org Sheelagh Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd, Glan­llyn, Llanuwchllyn,Y Bala, Gwynedd. LL23 7ST Ffôn: 01678 541012 Ffacs: 01678 541001 e­bost: sheelagh@urdd.org

Y Wê: urdd.org Pris: £5.00 + cludiant Dyluniwyd y clawr gan Elfen Argraffwyd gan Gwasg Gomer

CYNNWYS Tudalen Gair o Groeso Y Gerdd Groeso Swyddogion Cwmni Urdd Gobaith Cymru Swyddogion yr Eisteddfod Hynt yr Eisteddfod Rheolau Cyffredinol Rheolau Cyffredinol Adran y Dysgwyr Enwau Swyddogol Canghennau’r Urdd Dyddiadau i’w cofio Sut i Gystadlu a Sicrhau Copïau Cyfeiriadau Cyhoeddwyr RHEOLAU A TESTUNAU LLWYFAN Celf. Dylunio a Thechnoleg Cerddoriaeth Cerdd Dant Dawns Llefaru Llenyddiaeth a Chyfansoddi Siarad Cyhoeddus Theatr 4­5 6 8 9 11 12 17 18 19 20 23 27 41 63 71 78 84 92 94 Cyfeiriadau Swyddogion Datblygu Archeb am Ffurflenni Cystadlu 102 104 3 .

mae’r darnau gosod wedi’u dewis ac fe drosglwyddir yr awenau ichi blant ac ieuenctid Cymru. lle mae talentau ifanc Cymru yn dod at ei gilydd i ddathlu popeth sy’n dda am ein hiaith a’n gwlad. yn gweld ffrwyth y llafur. Braint imi yw cyflwyno’r Rhestr Testunau ar ran y pwyllgorau a fu’n gweithio’n ddi­flino i’w pharatoi. Mae yma rywbeth at ddant pawb – y perfformwyr llwyfan.GAIR O GROESO GAIR O GROESO Ychydig iawn o bobl sy’n sylweddoli’r gwaith sydd y tu ôl i gyfrol fel hon. Mae yna ddwsinau o wirfoddolwyr dygn ynghyd â chriw bychan gweithgar yn adran yr Eisteddfod wedi gweithio am fisoedd yn dod â’r cyfan ynghyd. Ond bydd pawb. Rydym yn ffyddiog bod yma themâu a thestunau i blesio pawb er mwyn arddel y safon uchel sydd wedi bod yn rhan annatod o’r wyl dros y blynyddoedd.A’r wobr fwyaf y gallwn ni roi iddyn nhw fel diolch yw sicrhau fod yma gystadlu brwd ar yr holl gystadlaethau. Un wythnos odidog. ac mae’r traddodiad Cymraeg hwn wedi’i wreiddio yn y cymunedau. lle mae’r Fenter Iaith yn mynd o nerth i nerth a’r ˆ 4 . a dewch i ˆ fwynhau’r myrdd o weithgareddau sy’n gwneud hon yn wyl ryfeddol bob blwyddyn. Tudur Dylan Jones Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a’r Celfyddydau Pleser pur yw croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd wrth iddi ddychwelyd i Abertawe a’r Fro ym mis Mai 2011. pan ddaw’r Eisteddfod. ynghyd â’r rhai fydd yn ymroi at y testunau gwaith cartref. y cantorion a’r prifeirdd a flagurodd er gwaetha caledi’r hen ddiwydiannau a bomio di­drugaredd yr ail ryfel byd. yn ymlafnio i berffeithio’u crefft ym mha faes bynnag. Dyma’r ardal lle mae’r ysgolion Cymraeg yn dal i gynyddu a’r ieuenctid yn cael cyfle i gymdeithasu yn y ganolfan Gymraeg unigryw yn Nhy Tawe.Ychydig iawn o bobl hefyd sy’n sylweddoli faint o waith fydd y rhain yn ei wneud dros fisoedd y gaeaf. ˆ Bellach. Dewch i gefnogi’r bobl ifanc hyn. Mae yna draddodiad eisteddfodol cryf yn Abertawe a’r Fro. Dyma ardal y corau.

Mae cyfleusterau fel Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Pwll Cenedlaethol Cymru a Stadiwm Liberty yn fynegiant arwyddocaol o’r hyder newydd hwn.Yng ngeiriau’r prifardd Emyr Lewis: ‘Beth yw’r Iaith heb weithwyr rhaw?’ Mae gan y dref hon ei phrifysgol ei hun ag ynddi adran Gymraeg gref lle bu ysgolheigion Cymraeg arbennig megis Stephen J Williams. Mae croeso twymgalon yn eich aros. Prifysgol yw hon sydd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau gradd traddodiadol ac sydd wedi datblygu arbenigedd yn ddiweddar mewn meysydd amrywiol megis ymchwil meddygaeth. ac fe adlewyrchir hyn ym mwrlwm gweithgareddau y pwyllgorau apêl lleol. astudiaethau rhyngwladol a pheirianneg aerofod. a’r parodrwydd i gynnwys y di­Gymraeg a’n cymunedau aml­ddiwylliant yng ngweithgareddau Cymraeg y Sir yn heintus. Rhaid pwysleisio bod Eisteddfod 2011 eto yn eisteddfod a berthyn i Fro Abertawe gyfan.GAIR O GROESO dosbarthiadau dysgwyr yn rymus a chyson. tra bod datblygiadau pwysig fel SA1 Abertawe a’n hamgylchedd naturiol trawiadol yn denu pobl i fyw a gweithio yma ac i ymweld ag Abertawe. Yn sicr dyma ardal y ‘gweithwyr’ dros y Gymraeg. Felly dewch yn eich cannoedd i ‘joio da’r jacs’ a phrofi cynnwrf a chyffro Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe a’r Fro! Dyfrig Ellis Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith 5 . T J Morgan a Hywel Teifi Edwards yn arwain. Mae Abertawe wedi elwa’n sylweddol ar fuddsoddiad a thwf economaidd yn y blynyddoedd diwethaf. Fel ‘Gog’ sydd bellach wedi ymgartrefu yn y ‘Sowth’ gallaf dystio bod y croeso yn un diffuant ac mae yma frwdfrydedd dros fudiad yr Urdd.

Dangosaf iti’r hollt sy’n creu normalrwydd. 6 . dangosaf iti sut i flasu hufen iâ. dangosaf iti’r dyn yn ’Bertawe sy’n bwyta bara lawr. a’r bwlch dros Ystumllwynarth lle y bu: bob nos ei grisiau. o bell. neu’r ’sgerbwd o long sy’n rhwygo cnawd Rhosili. ysywaeth. a ’falle. dangosaf iti’r bont. ganllath i ffwrdd. gwell ganddi hithau. pan fyddi’n gynffon i gi selsig o giw. Dere. nad ydyw’n bont. fel Pen­y­pyrod a’i chwarae pi­po. orweddian ger y bae – lle y gwêl hi heno bâr o stiwdants na allant ’studio ddim mwy yn deisyf ar eu pen a’u papur fendith gwylan uwchraddedig. fy Nghymru. dangosaf iti’r bae sy’n fae go iawn. os byddi’n dda­dda­dda. fy Nghymru.CERDD CROESO CERDD GROESO Dere. sy’n galw arni i sobri a chodi o’r llawr. ambell Gymro heini yn nofio yn erbyn y lli. y treio a’r traethau sy’n fy llanw â’u trosiadau. i ddarllen sillafau d’eilddinas a deall byd­olwg y Jacs. dangosaf iti’r fro sy’n esgyn a disgyn o dan fy nhraed.

dangosaf iti’r plant sy’n dysgu’u rhieni i siarad iaith ’u mham­gu. a dangosaf iti’r wên gynnil. Disgyblion Ysgol Gyfun Gwyr ac ˆ Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe 7 . gam sydd yng ngonestrwydd plant y fro. os mynnant. y llesmair a’r llewyg ’ben modfeddi bas. dynn. ac. ˆ yn llaw Bryn Tawe a Gwyr. y twrist boliog a’r siaced ddiogelwch.CERDD CROESO dangosaf iti’r parc a’r alarch o gwch. fy Nghymru. cânt ddangos iti’r siop a ddilladodd Catherine Zeta. Dere. gynnes. os mynni.

SWYDDOGION SWYDDOGION CWMNI URDD GOBAITH CYMRU Llywydd Edryd Eynon Is­ lywyddion Bethan Mair Williams Eirian Jones Cadeirydd y Cyngor Carol Davies Is­gadeirydd Tudur Dylan Jones Trysorydd a Chadeirydd y Bwrdd Busnes Rheon Thomas Ysgrifennydd a Chadeirydd Bwrdd y Maes Andrea Parry Cyfreithiwr Mygedol ac Ymddiriedolwr Aled Walters Llywyddion Anrhydeddus ac Ymddiredolwyr Prys Edwards Wynne Melville Jones Bob Roberts Ymddiriedolwyr Rhiannon Lewis Siôn Edwards Prif Weithredwr Efa Gruffudd Jones Dirprwy Brif Weithredwr Mai Parry Roberts 8 .

Lenora Davies. Lisa Caryl Evans. Hafwen Jones. Shân Evans. Peter Davies. Mared Dafydd. Meriel Parry. Maria Jones. Jones Llenyddiaeth: Dyfrig Davies Safle: Iolo ab Eurfyl Aelodau Eddie Jones. Gwawr Davies. Llinos Roberts.Aled Roberts. Delma Thomas. Dyfrig Ellis. Menna Jones. John Evans Bwrdd yr Eisteddfod a’r Celfyddydau Cadeirydd: Tudur Dylan Jones Cerddoriaeth: Patric Stephens Cerdd Dant: Haf Morris Celf. 9 . Ken Parfitt. Donna George. Deian Creunant. Dennis Davies.SWYDDOGION SWYDDOGION EISTEDDFOD GENEDLAETHOL URDD GOBAITH CYMRU Tîm Adran yr Eisteddfod a’r Celfyddydau Aled Siôn Cyfarwyddwr: Dirprwy Gyfarwyddwr/Trefnydd: Irfon Bennett Sheelagh Edwards Trefnydd yr Eisteddfod: Leah Owen Griffiths. Nia Wyn Efans. Rhodri Harries. Dylunio a Thechnoleg: Ruth Davies Llefaru: Alun Jones Theatr: Carys Edwards Dawns: Glyn T. Gavin Ashcroft. Trefnyddion Cynorthwyol: Rheolwr Busnes a Maes: Ian Carter Cynorthwy­ydd Maes: Huw Aled Rheolwr Datblygu Corfforaethol: Mali James Non Tudur Marchnata: Tîm Gweinyddol: Nesta Jones.Ruth Morris.Alun Puw. Eirian Jones. Eurig Davies. Dilwyn Price.

Eldrydd Williams. Eirian Wyn ac Iwan Davies Heledd Clark. Jennifer Clarke. Nia Rhys Williams a Meinir Jones Ian Roberts 10 . Ian Roberts SWYDDOGION PWYLLGOR GWAITH 2011 Cadeirydd Pwyllgor Gwaith: Is­Gadeiryddion: Ysgrifenyddion: Trysorydd: Dyfrig Ellis Parch.SWYDDOGION EISTEDDFOD ABERTAWE A’R FRO 2011 Llywydion Anrhydeddus: David Gwyn John.

Nedd ac Afan Ynys Môn Canolfan y Mileniwm Sir Ddinbych Sir Gâr Sir Conwy Bae Caerdydd Ceredigion Abertawe a’r Fro Eryri 11 .HYNT YR EISTEDDFOD Hynt Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941­5 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Corwen Caernarfon Abertawe Machynlleth Caerffili Hen Golwyn Caerfyrddin Blaenau Ffestiniog Gwaun­cae­gurwen Aberystwyth Llanelli Y Rhyl Bwlch yn ystod y Rhyfel Corwen Treorci Llangefni Pontarddulais Wrecsam Abergwaun Machynlleth Maesteg Y Bala Abertridwr Caernarfon Rhydaman Yr Wyddgrug Llanbedr Pont Steffan Dolgellau Aberdâr Rhuthun Brynaman Porthmadog Caerdydd Caergybi Caerfyrddin Llanrwst Aberystwyth Llanidloes Abertawe Y Bala 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pontypridd Y Rhyl Llanelli Porthaethwy Y Barri Llanelwedd Maesteg Abergele Castell Newydd Emlyn Pwllheli Aberafan Yr Wyddgrug Caerdydd Dyffryn Ogwen Merthyr Tudful Maldwyn Cwm Gwendraeth Dyffryn Nantlle ac Arfon Taf Elai Bro Glyndwr ˆ Abertawe a Lliw Meirionnydd Bro’r Preseli Bro Maelor Islwyn Llyn ac Eifionydd ˆ Llanbedr Pont Steffan a’r Fro Bro Conwy Gwyl yr Urdd ˆ Caerdydd a’r Fro Tawe.

Mae’r Urdd yn caniatáu i ysgolion.RHEOLAU CYFFREDINOL RHEOLAU CYFFREDINOL YR EISTEDDFOD D. Dim ond aelodau llawn o Urdd Gobaith Cymru a ganiateir i gystadlu mewn Eisteddfod Gylch. neu yn yr iaith Gymraeg. i barhau i gynnal eisteddfod ysgol ac i anfon cynrychiolwyr i’r Eisteddfod Gylch ond ein bod hefyd yn caniatáu i bob aelod o’r Urdd gystadlu yn yr Eisteddfod Gylch os dyna yw dymuniad yr aelod neu’r rhiant. Eisteddfod Sir/Rhanbarth ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Y dyddiad olaf ar gyfer cofrestru yw 24 Rhagfyr 2010. os ydynt yn dymuno.S Mae’r rheolau isod yn berthnasol i bob Eisteddfod – Cylch. ii Llefaru/Cân actol/cyflwyniad dramatig/theatr Eithriad gogyfer â phwyslais penodol fydd y defnydd o iaith arall. Ni chaniateir gorddefnydd o iaith arall. Rhaid i’r cyfansoddiadau a’r cystadlu fod yn Gymraeg ac eithrio lle nodir yn wahanol dan unrhyw gystadleuaeth neilltuol. Mae hawl gan bob aelod o’r Urdd gyflwyno ffurflen gystadlu er mwyn cystadlu yn yr Eisteddfod Gylch. Rydym yn annog arweinyddion ac athrawon i sicrhau bod pawb sydd yn mynychu’r Eisteddfod Gylch yn medru perfformio’r darn/dasg o dan sylw. 1. Cymraeg yw iaith yr Eisteddfod. Polisi Iaith Diben yr Eisteddfod yw hyrwyddo’r diwylliant Cymreig a diogelu’r iaith Gymraeg. Rhaid i Ysgrifennydd yr Eisteddfod Sir/Rhanbarth sicrhau bod rhif aelodaeth pob cystadleuydd ar y ffurflen a anfonir at Adran yr Eisteddfod. Ni chaniateir i unigolyn na pharti na chôr gystadlu yn rhagbrofion yr Eisteddfod Genedlaethol onid anfonir ef yno yn swyddogol o un o Eisteddfodau Sir/Rhanbarth yr Urdd. iii Dawnsio disgo/Dawns greadigol Caniateir defnyddio unrhyw gerddoriaeth offerynnol. i Lle nad oes galw am wybodaeth o’r iaith Gymraeg mae’r cystadlaethau’n agored i unrhyw unrhyw aelod o'r Urdd a anwyd yng Nghymru. 4. neu y ganwyd un o’i rhieni yng Nghymru. neu unrhyw berson sy’n byw yng Nghymru yn union cyn yr wyl. Nid oes unrhyw gyfyngu ar yr hawl i gystadlu. Rhaid i unrhyw eiriau a osodir fod yn yr iaith Gymraeg. 3. 2. neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ˆ ysgrifennu Cymraeg. Sir/Rhanbarth a’r Genedlaethol. 12 . Rhaid i bob cystadleuydd ymddangos ar lwyfan yr Eisteddfod Sir/ Rhanbarth ymhob achos. Ni ystyrir neb yn aelod llawn oni bai iddo dalu ei dâl cofrestru a derbyn Cerdyn a Rhif Aelodaeth am y flwyddyn 2010/11.

ond gellir trafod y mater ar lafar yn ogystal. bydd gan Drefnwyr yr Eisteddfod ˆ hawl i ofyn am weld Tystysgrif Geni yr ymgeisydd dan sylw. Yn achlysurol gall yr Eisteddfod wahodd yr ail yn ogystal â’r cyntaf i ddod i gynrychioli’r Sir/Rhanbarth yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bydd dyfarniad y Beirniaid yn derfynol ym mhob achos oddi fewn i reolau a chanllawiau’r wyl. ni dderbynnir yr un ohonynt. 6. gall Adran yr Eisteddfod (a’r Adran yn unig) wahodd yr ail fuddugol yn yr Eisteddfod Sir/Rhanbarth gymryd ei le. Rhaid i ymgeiswyr ar bob cystadleuaeth fod o fewn yr oed priodol ar y dydd olaf o Awst 2011. 9. Apelir am gydweithrediad ar ran y cystadleuwyr. Ni dderbynnir enwau unigolion na phartïon na chorau cydradd buddugol o Eisteddfodau’r Sir/Rhanbarth. Rheol Amser Penodol ­ Mewn cystadlaethau lle nodir amser penodol ni fydd yr Eisteddfod yn diarddel cystadleuwyr sydd wedi mynd dros amser. Fe’u cosbir drwy dynnu marciau fel a ganlyn:­ Hyd at 30 eiliad = dim 30 eiliad – 1 munud = 5 marc 1 munud – 2 funud = 10 marc 2 funud – 3 munud = 15 marc Dros 3 munud = 20 marc 10. Trefned pob Pwyllgor Sir/Rhanbarth gyda’r Beirniad na osodir unigolyn na phartïon yn gydradd fuddugol am y safle cyntaf. Buddugol cyntaf pob cystadleuaeth sydd â’r hawl cyntaf i gynrychioli’r Sir/Rhanbarth yn yr Eisteddfod Genedlaethol. arweinyddion canghennau. sef ar 3l Awst wedi’r Eisteddfod. ail na thrydydd yn yr Eisteddfod Sir/Rhanbarth. Os metha ef. Bydd beirniadaeth fer ysgrifenedig ar gael i bob cystadleuydd ar ôl i’r gystadleuaeth ymddangos ar y llwyfan. ac i ddiarddel o’r gystadleuaeth unrhyw un sy’n torri’r rheol bwysig hon. Os anfonir enwau cystadleuwyr cydradd buddugol i’r Eisteddfod Genedlaethol. Cyhoeddir rhestr o’r 13 . a swyddogion pwyllgorau Cylch a Sir/Rhanbarth. 8. am gystadleuaeth ‘14­25 oed’ rhaid i ymgeiswyr fod wedi cael eu penblwydd yn 14 oed. Dylid cyflwyno unrhyw apêl / protest i ˆ sylw Trefnydd yr Eisteddfod neu Swyddogion yr Urdd yn achos Cylch neu Sir/Rhanbarth yn ysgrifenedig o fewn awr ar ôl dyfarniad unrhyw gystadleuaeth. Pan sonnir er enghraifft. Os cyfyd amheuaeth ynglyn ag oedran unrhyw gystadleuydd.RHEOLAU CYFFREDINOL 5. Gofynnir am ddyddiad geni pob cystadleuydd cyn yr Eisteddfod Genedlaethol. 7. ond heb gael eu penblwydd yn 25 oed. Ni ellir addo beirniadaeth ysgrifenedig i gystadleuwyr ar waith cyfansoddi. Hysbysir y cystadleuwyr perthnasol yn fuan wedi’r Eisteddfod Sir/Rhanbarth olaf gael ei llwyfannu.

Ni ellir ystyried unrhyw ffurflen a dderbynnir wedi’r dyddiad hwn. neu mewn cangen lle mae’n cael ei hyfforddi ar gyfer y gystadleuaeth o dan sylw. Fe all ddigwydd bod cystadleuydd yn perthyn i fwy nag un gangen – Adran Ysgol ac Aelwyd er enghraifft. at Adran yr Eisteddfod Glan­llyn erbyn 4 Ebrill 2011.RHEOLAU CYFFREDINOL buddugwyr a chyfrol o gyfansoddiadau llenyddol buddugol a threfnir arddangosfa o fuddugwyr yn yr Adran Gelf. 14 . Fodd bynnag. na pherthyn i fwy nag un ddeuawd. Ni chaniateir i unrhyw un ymgeisio dros fwy nag un gangen yn yr un gystadleuaeth. Rhaid i bob Pwyllgor Sir/Rhanbarth gynnal ei Eisteddfod Sir/Rhanbarth yn seiliedig ar y rhaglen hon. 15. Ni chaniateir i neb gystadlu fel ‘aelod unigol’ os oes cangen Yr Urdd yn ei ysgol neu o fewn 10 milltir i’w gartref. 12. Rhaid i bob cystadleuydd o’r tu allan i Gymru anfon ffurflen gystadlu i Adran yr Eisteddfod erbyn 31 Ionawr 2011. Yn yr un modd. parti. ni ddylai unrhyw aelod gysylltu ei hun gyda changen sydd gryn bellter o’i gartref heb reswm digonol a synhwyrol. cyn neu ar 2 Ebrill 2011. Mewn anghydfod. RHAID iddo gystadlu yn enw’r gangen honno ym mhob achos oni bai fod y gangen agosaf sydd oddi fewn i 11. Caniateir i’r aelod hwnnw gystadlu dros y naill gangen neu’r llall ar wahanol eitemau. Mae rheolau cystadlu’r Eisteddfod Genedlaethol yn berthnasol i holl Eisteddfodau’r Urdd. rhaid i’r swyddogion cylch a sir ymgynghori ag Adran yr Eisteddfod. Ni chaniateir i’r un person chwarae mwy nag un offeryn yn yr un gystadleuaeth offerynnol.b.y.. sgriptiau a. côr. ac ati yn yr un gystadleuaeth. ac yna anfon rhestr o’r buddugwyr (y tri cyntaf ym mhob achos) ynghyd â’r ffurflenni cystadlu. 13. gysylltu ei hun gyda’r ardal honno fel unigolyn oni bai ei fod wedi ymgartrefu o’r newydd yn yr ardal o dan sylw. Bydd penderfyniad Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a Chyfarwyddwr yr Eisteddfod yn derfynol ar y mater hwn. Cynhelir Eisteddfod Rhanbarth ar gyfer cystadleuwyr o’r tu allan i Gymru yng Nghaerdydd ar 19 Mawrth 2011. Caniateir i unrhyw aelod o’r Urdd gystadlu yn y rhanbarth lle mae ei gartref neu lle mae’n derbyn ei addysg llawn amser. dirprwyir y cyfrifoldeb llwyr am weinyddu’r Eisteddfodau Cylch i’r Pwyllgorau Cylch. Rhaid eu gweithredu yn yr Eisteddfodau Cylch a Sir/Rhanbarth. gan gysylltu ei hun ym mhob achos â’r gangen a’i hyfforddodd yn y gwaith yn hytrach na’r gangen a fu’n gyfrifol am ei gofrestru’n aelod. y darnau cerddoriaeth yn yr Adran Offerynnol. Ni all aelod nad yw mewn addysg llawn amser ac sydd wedi gadael ei ‘gartref’. Cyfrifoldeb Pwyllgor Sir/Rhanbarth yw gweinyddiad ei Eisteddfod Sir/Rhanbarth.y. 14. Dylunio a Thechnoleg.

Ni chaniateir i neb ddefnyddio copïau o eiriau a/neu gerddoriaeth mewn unrhyw fodd. 23. Mae modd i feirniaid. Os ydynt yn dewis beirniadu yn yr adran gynradd yna mae modd iddynt hyfforddi cystadleuwyr uwchradd yn yr adran maent yn beirniadu yn Genedlaethol (neu wrth ddewis beirniadu yn yr adran uwchradd mae modd iddynt hyfforddi cystadleuwyr cynradd). y Sir/Rhanbarth a’r Genedlaethol. Rhaid i unawdwyr a deuawdwyr lleisiol dderbyn gwasanaeth Cyfeilyddion Swyddogol yr Eisteddfod yn y rhagbrofion ac ar y llwyfan. Eithriad yw’r rheol uchod i’w pan fo argyfwng yn codi a beirniaid yn tynnu yn ôl o’r Eisteddfod Genedlaethol. hawl i gwtogi’r Eisteddfod neu ei gohirio neu i ddiddymu os bernir hynny’n angenrheidiol oherwydd amgylchiadau arbennig. Bydd Cyngor yr Urdd a Phwyllgor Gwaith yr Eisteddfod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau y bydd holl drefniadau’r wyl yn effeithiol ond ni ellir dal y ˆ Cyngor na’r Pwyllgor yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddamwain a ddigwydd yn ystod yr Eisteddfod.org/eisteddfod a dewis Cymorth Hawlfraint. Cedwir yr hawl gan y Cyfarwyddwr i dynnu beirniaid i mewn ar y funud olaf er mwyn gallu cyflawni y dasg. 15 16. ystyriaethau amser. 20. Anogir pawb mewn cystadlaethau torfol i restru hyd at ddau eilydd er mwyn osgoi unrhyw anawsterau a all godi. barddoniaeth neu unrhyw waith sydd wedi’i gyhoeddi. 18. . Trefnir rhagbrofion yn ôl y galw. Os ydynt yn dewis y ddau nid oes modd iddynt hyfforddi unrhyw gystadleuydd. Nid yw hyn yn cynnwys unawdwyr offerynnol na’r Unawd allan o Sioe Gerdd. eithr gall y nifer amrywio yn ôl safon. ac eithrio yn yr adran offerynnol. Am ragor o wybodaeth parthed hawlfraint a chlirio darnau Hunan Ddewisiad ewch i wefan urdd. ceisir llwyfannu tri ymgeisydd ar bob cystadleuaeth. Rhaid i bob cystadleuydd berfformio/defnyddio’r un darn/au o waith ar hyd y daith – o’r Eisteddfod Gylch i’r Eisteddfod Genedlaethol ac rhaid cadw at yr un cystadleuwyr trwy gydol y daith i’r Genedlaethol. Nid oes hawl newid cystadleuwyr rhwng y Cylch. 17.RHEOLAU CYFFREDINOL 10 milltir i’w gartref mewn rhanbarth arall. 19. Os ceir teilyngdod. HAWLFRAINT – Mae’n anghyfreithlon gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth. Mewn achos o’r fath. Onid etyb pob ymgeisydd yn ddi­oed pan elwir arno mewn rhagbrawf neu oddi ar lwyfan yr Eisteddfod fe gyll yr hawl i gystadlu. wrth dderbyn gwahoddiad i feirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddewis os ydynt eisiau beirniadu cynradd neu uwchradd. caniateir i’r aelod gystadlu fel ‘aelod unigol’ yn ei ranbarth ‘gartref’. Bydd gan Gyngor yr Urdd. ac ati. mewn ymgynghoriad â Phwyllgor Gwaith yr Eisteddfod. 22. a hysbysir y manylion mewn digon o amser ymlaen llaw. 21.

a hynny heb geisio caniatâd yr awduron. rhiant a chefnogwr yn ymrwymo i gydymffurfio gydag holl reolau cystadlu. 26. ac i’r perwyl hynny mae’r ymgeiswyr yn cytuno i ildio yn ddigyfnewid yr holl ‘hawliau moesol’ fel y’u gelwir (gan gynnwys ond heb gyfyngiad unrhyw hawliau o dan Adran 77 ac 80 y Ddeddf Cynlluniau. “Mae Urdd Gobaith Cymru yn disgwyl i gystadleuwyr. 27. amodau cyffredinol a chôd ymddygiad yr Urdd. Mae’r Urdd yn cadw’r hawl i beidio a llwyfannu pob cystadleuaeth ar brif lwyfan yr Eisteddfod. hyfforddwyr â chefnogwyr ymrwymo i ysbryd o chwarae teg yn holl weithgareddau’r Mudiad” 16 . Wrth gyfri’r nifer o ddisgyblion mewn ysgol ar gyfer cystadlu dylid eu cyfrif o ddosbarth derbyn hyd at Blwyddyn 6 ar 31 Ionawr. 25. ac eiddo’r Pwyllgor fydd unrhyw gydnabyddiaeth a geir am hynny. Wrth gyflwyno’r ffurflen gystadlu mae pob cystadleuydd. teledu neu recordio unrhyw ran o weithgareddau’r Eisteddfod heb ymgynghori ymlaen llaw a’r ymgeiswyr na’r beirniaid. Deil pwyllgor yr Eisteddfod yr hawl i drefnu darlledu. Bydd gan yr Urdd hawl i gyhoeddi pob un neu rai o’r cyfansoddiadau cerddorol a llenyddol a ddyfernir yn fuddugol ac i’w defnyddio at ddibenion yr Urdd yn y dyfodol. 28.RHEOLAU CYFFREDINOL 24. hyfforddwr. Hawlfraint a Phatentau 1988) neu unrhyw ddeddfau tebyg o awdurdodaeth.

grwp neu barti yw sicrhau’r hawlfraint. 2 na 3. Byddem yn gobeithio na fydd aelodau lle mae un rhiant yn y cartref yn medru’r Gymraeg yn cystadlu fel dysgwyr. Uwchradd: Dysgwyr yw’r aelodau hynny nad ydynt wedi/yn dilyn Rhaglen astudio Cymraeg yn nghyfnod allweddol 1. Gweler hefyd Rheolau Cyffredinol yr Eisteddfod ar dudalen 12. Llefaru. Mae’r rheolau cystadlu sydd wedi eu nodi uwchben cystadlaethau’r Adrannau Cerdd Dant. partïon. 5.RHEOLAU CYFFREDINOL Y DYSGWYR RHEOLAU CYFFREDINOL Y DYSGWYR 1. Rhaid i unigolyn. cyfrifoldeb y cyfryw gwmni. grwp a chorau ddysgu’r darnau cyflawn neu’r nifer ˆ o benillion a nodir yn y Rhestr Testunau. ond. Caniateir hwyrddyfodiaid di­Gymraeg i gystadlu fel dysgwyr. 3. 4. 2. 17 . Rhaid i gystadleuwyr dderbyn yr argraffiad a’r cyweirnod a nodir yn y rhaglen hon. Pan fydd cwmni. Drama a Llenyddiaeth i’r Cymry Cymraeg yn berthnasol hefyd i gystadlaethau’r Dysgwyr. grwp neu barti yn defnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ˆ ymlaen llaw neu’n chwarae’n fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn ˆ fasnachol. 6. Rhaid i bob arweinydd adran arwyddo ffurflen gystadlu i warantu dilysrwydd pob cystadleuydd yng nghystadlaethau Adran y Dysgwyr. os ydynt yn hwyrddyfodiaid di­Gymraeg mewn ysgol lle mae mwyafrif y disgyblion yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg caniateir iddynt gystadlu fel dysgwyr am eu tair blynedd cyntaf yn yr ysgol. Cynradd: Dysgwyr yw aelodau nad ydynt wedi/yn dilyn Rhaglen astudio Cymraeg yng nghyfnodau allweddol 1 a 2. Ni chaniateir defnyddio argraffiad gwahanol na newid cyweirnod mewn unrhyw gystadleuaeth oni nodir yn wahanol.

h. Er mwyn cael yr hawl i gystadlu.Ysgol neu Ysgol Berfformio gofrestru gyda’r Mudiad yn flynyddol. boed yn Adran. Ysgolion Perfformio: Croesawir Ysgolion Perfformio gystadlu yn yr Eisteddfod yn y categori ar gyfer unrhyw aelod o’r Urdd o dan yr oedran priodol. 2. rhaid i bob cangen o’r Urdd.Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa’r Urdd.Aberystwyth neu urdd.ENWAU SWYDDOGOL CANGHENNAU’R URDD ENWAU SWYDDOGOL CANGHENNAU’R URDD 1.Aelwyd. 3. croeso i chwi gysylltu gyda unrhyw un o Swyddfeydd Adran yr Eisteddfod. y cystadlaethau hynny nad sy’n nodi eu bod ar gyfer unrhyw gategori arbennig.org/ymaelodwch. Adran/Aelwyd: Cangen o’r Urdd sy’n agored i holl aelodau cofrestredig y Mudiad o’r oedran priodol sy’n cyfarfod ac yn ymarfer yn annibynnol o’r gyfundrefn addysgol y tu allan i oriau a threfniant ysgol neu goleg. Os ydych angen rhagor o arweiniad. Adran Ysgol: Pob cangen sydd yn gweithredu o fewn naill ai Ysgol Gynradd neu Ysgol Uwchradd yn unig. 18 .y. gyda’u rhaglen o weithgareddau o dymor yr Hydref ymlaen heb fod yn estyniad o waith yr Urdd o fewn ysgol neu goleg.

30 Mai – 4 Mehefin Dyddiadau’r Eisteddfod Genedlaethol. Glan­llyn. Dylunio a Thechnoleg yr Eisteddfod i Adran yr Eisteddfod. Chwarter awr o Adloniant. 20 Mehefin Y dyddiad olaf y bydd Adran yr Eisteddfod yn derbyn cais am ddychwelyd cynhyrchion yr adrannau Llenyddiaeth a Cyfansoddi.Timau Siarad Cyhoeddus ac Eisteddfod tu allan i Gymru. Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg. Cyflwyniad Dramatig. 2011 31 Ionawr (a) Y dyddiad olaf i gyfrif y disgyblion mewn ysgol (b) Y dyddiad olaf i Adran yr Eisteddfod dderbyn y ffurflen gystadlu yn ôl oddi wrth Ysgrifenyddion y canghennau ar gyfer y cystadlaethau Roc a Phop. 2 Ebrill Y dyddiad olaf i gynnal Eisteddfodau Sir/ Rhanbarth ym mhob talaith. 24 Rhagfyr 2010 Y dyddiad olaf i gofrestru fel aelod o’r Urdd er mwyn gwarantu cael rhif aelodaeth cyn cystadlu.DYDDIADAU I’W COFIO DYDDIADAU I’W COFIO 2010 Mehefin/Gorffennaf Pwyllgorau Cylch/Rhanbarth i gyfarfod i bennu dyddiadau’r Eisteddfodau Cylch a’r Eisteddfod Sir/Rhanbarth. 19 . 31 Awst Y dyddiad y mae’n rhaid i ymgeiswyr fod o fewn yr oedran priodol i gystadlu. Dylunio a Thechnoleg yr Eisteddfod i gyrraedd y Ganolfan feirniadu. 1 Mawrth Holl gynnyrch Llenyddol a Chyfansoddi yr Eisteddfod. 11 Ebrill Y dyddiad olaf i’r Adran Gwasanaeth Gwybodaeth dderbyn manylion hawlfraint a darnau Hunan Ddewisiad. sgriptiau a CD’s ar gyfer y gystadleuaeth Roc a Phop i gyrraedd Adran yr Eisteddfod. Glan­llyn. 4 – 6 Mawrth Rhai o fuddugwyr Eisteddfod 2010 yn yr wyl Gymreig ˆ Disneyland Paris 19 Mawrth Eisteddfod tu allan i Gymru ­ Caerdydd 30 Mawrth Y Swyddogion Datblygu i anfon rhestr buddugwyr Adran Celf. 18 Ebrill Holl gynhyrchion Celf. Glan­llyn. 4 Ebrill Ysgrifenyddion Pwyllgorau Sir/ Rhanbarth i anfon rhestr o fuddugwyr yr Eisteddfod Sir/Rhanbarth a ffurflenni cystadlu at Adran yr Eisteddfod.

Dylech brynu'r llyfrau a'r copïau drwy eich llyfrwerthwr lleol neu drwy Siop Eifionydd. Bydd amlen parod gydag unrhyw ymholiad arall hefyd yn sicrhau ateb sydyn.Aberystwyth. O’R NEWYDD Bydd unrhyw newidiadau i’r Rhestr Testunau yn ymddangos ar wefan yr Eisteddfod sef urdd. barddoniaeth neu unrhyw waith sydd wedi ei gyhoeddi yn anghyfreithlon. Ni dderbynnir cystadleuwyr i’r Eisteddfodau Cylch oni fydd y manylion am y cystadleuwyr ar y ffurflen briodol. cyn yr Eisteddfod Gylch.com Yn achlysurol mae copïau yn mynd allan o brint. Gofalwch fod pob un sy’n cystadlu yn Aelod o’r Urdd am y tymor 2010/2011 erbyn 24 Rhagfyr 2010. 2. Bydd unrhyw newid ar ein safle we. 3. Ffordd Llanbadarn. Ar ôl sicrhau yn y cyfeiriad uchod nad yw’r copïau ar gael.copisurdd. Sicrheir y bydd copïau ar gael i bob cystadleuydd. Ceir enwau a chyfeiriadau’r Swyddogion Datblygu ar dudalen 102. PWYSIG – SUT I SICRHAU COPÏAU Peidiwch ac ysgrifennu at Adran yr Eisteddfod. Gellir gwneud hyn trwy anfon y tâl priodol ac enwau’r aelodau i’r Adran Gofrestru.SUT I GYSTADLU SUT I GYSTADLU 1. Mae gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth.org/eisteddfod o dan y pennawd O’r Newydd. 4. Swyddfa’r Urdd. cysylltwch yn y lle cyntaf gyda eich Swyddog Datblygu lleol. cysyllter ar unwaith ag Adran yr Eisteddfod Glan­llyn. Gofynnwch i’ch Swyddog Datblygu am enw a chyfeiriad eich ysgrifennydd Cylch a holwch ef/hi am fanylion yr Eisteddfodau Cylch. Ni fydd bwletin yn cael ei ddosbarthu. Wrth gysylltu ag Adran yr Eisteddfod Glan­llyn am gopïau neu eiriau Cymraeg rhaid amgáu amlen parod. Sylwer yn ofalus ar y rheolau cyffredinol a’r rheolau penodol yn y Rhestr Testunau. Gweler hefyd Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12 20 . Os oes gennych unrhyw ymholiad parthed rheolau’r Rhestr Testunau. Glan­llyn am gopïau – ni chedwir cyflenwad yno oni nodir yn wahanol yn y Rhestr Testunau. Porthmadog 01766 512795 www.

21 . ewch i safle’r we: urdd. LLETY Nid yw’r Urdd yn darparu llety ar gyfer cystadleuwyr. Ceir cymorth ar glirio hawlfraint ar ein gwefan­urdd. Os am fanylion parthed Gwestai a Chanolfannau aros.org/eisteddfod trwy ddewis ‘Cymorth Hawlfraint’. Oni wneir hyn ni ellir darlledu y perfformiad. ail a thrydydd ym mhob cystadleuaeth.SUT I GYSTADLU GWOBRAU’R EISTEDDFOD Rhoddir Tystysgrif a Medal yr Eisteddfod i’r cyntaf.org/eisteddfod HAWLFRAINT Disgwylir i bob cystadleuydd ddiogelu hawliau bob darn sydd yn hunan ddewisiad. Nid oes angen caniatâd gyda’r darnau gosod sy’n ymddangos yn y cyhoeddiad hwn.

.

9 Stryd Christina. Ynys Môn Ffôn: 07849 778963 Sylwer: gellir archebu copi o’r llyfryn ‘Na Joio!’ gan Bwyllgor Cerdd Dant Eisteddfod yr Urdd. 71 Ffordd Pentrepoeth. Llansadwrn. Aberystwyth SY23 3EQ Cymdeithas Cerdd Dant Cymru – Siôn Gwilym.uk Boosey & Hawkes – www.com Banks Music – info@bankmusicpublications. Rhandir.co.Awenmedia.Ty Tawe. Caerfyrddin Ffôn: 01994 484 496 Gwasg Carreg Gwalch – 12 Iard yr Orsaf. Bronant. Gwynedd LL54 6EY Ffôn: 01286 882 166 ˆ Cwmni Cyhoeddi Gwynn – 28 Heol y Dwr. Evans.com Cymdeithas Ddawns Werin Cymru – Dafydd M. Llanrwst. Ffordd y Sir. 245 Rhodfa’r Gorllewin.com CBAC – Cyd­bwyllgor Addysg Cymru. Gwynedd LL54 6LR Ffôn: 01286 881 Cyhoeddiadau Barddas – Pen­rhiw. Rhiannon Ifans. Ceredigion SA44 4JL Ffôn: 01559 363 090 23 . Llandwrog. Conwy LL26 0EH Ffôn: 01492 642 031 Gwasg Gomer – Parc Menter Llandysul. Caernarfon. Caernarfon. Pen­y­Groes. Pen­y­Groes. Caerdydd CF5 2YX Ffôn: 02920 265000 Curiad – Yr Hen Lyfrgell.boosey. Caernarfon. Gwynedd LL54 5TG Ffôn: 01286 831 111 Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru – Dr. Ffynnonlwyd. Abertawe SA6 6AE Cyhoeddiadau Sain – Canolfan Sain. Llandysul. Penrhyncoch. Trelech.Treforys.Abertawe 2011 drwy Siop Ty Tawe.CYFEIRIADAU CYHOEDDWYR CYFEIRIADAU CYHOEDDWYR Awen – www.Abertawe SA1 4EW Ffôn: 01792 460906 sioptytawe@hotmail.

4 Nott Square. Box 110. Porthmadog. Great Clarendon Street. Y Bala. Gwersyll yr Urdd. 23 Cross Street. Heulwen. Ceredigion SY24 5AP Ffôn: 01970 832 304 O.154 High Street. Hirwaun Road. Sand Hutton..uk Urdd Gobaith Cymru – Adran yr Eisteddfod.co. Caer Efrog YO41 1LB Ffôn: 01904 468472 Y Lolfa – Talybont. 23 Grumeison Rd. London N3 1DZ Ffôn: 020 8343 3303 post@stainer. Hirwaun.Y Fenni. LL49 9NU Ffôn: 01766 512795 *Abergavenny Music.Aberdâr CF44 9HW Ffôn: 01685 813318 *Jeremy Banks.Victoria House.com Snell & Sons – 68 West Cross Lane.U. Providence Music Ltd. NP7 5EW Ffôn: 01873 853394 *Ruth Hopton. – Music Department. Bryste BS1 5UL Ffôn: 0117 9276536 Ffacs: 0117 9276680 *Dinah Pye. Llanrug. P. Gwynedd LL23 7ST Ffôn: 01678 541 012 Idwal Williams. Banks Music Publications.Abertawe. Caerfyrddin. Oxford OX2 6DP Ffôn: 01865 267 749 Schott­music. SA3 5LU Ffôn: 01792 405 727 Stainer & Bell Ltd.CYFEIRIADAU CYHOEDDWYR Hughes a’i fab (Aureus Publishing) – *Bydd copïau Hughes a’i Fab yn cael eu dosbarthu drwy’r siopau canlynol:­ *John James Music. 1 St Georges Road. DIsgwylfa. SA31 1PG Ffôn: 01267 223108 *Siop Eifionydd. Gwynedd LL55 4BA Ffôn 01286 673485 24 . Glan­llyn.P.Active Music Services. The Old Forge.O.

.

.

3. Y cyntaf ymhob cystadleuaeth fydd yn cynrychioli’r Sir yn yr Adran Gynradd. 8. Rhaid i’r cynhyrchion hyn fynd trwy’r Eisteddfodau Sir/Rhanbarth. Ni chymerir sylw o enwau a anfonir gan unrhyw un arall. Rhaid nodi’r cysylltiad â’r thema yn glir ar gyfer bob cystadleuaeth boed yn unigol neu yn waith grwp. Ni chaniateir i unrhyw un gymryd ei waith yn ôl o’r Arddangosfa yn ystod yr Eisteddfod. DYLUNIO A THECHNOLEG CELF. 27 . 5. Rhaid i enwau cystadleuwyr ddod trwy’r Ysgrifennydd Sir/Rhanbarth ym mhob achos. 4. 2. ˆ 10. Ni chaniateir i gystadleuwyr ymgeisio mwy nag unwaith ymhob cystadleuaeth o fewn yr adran. ac nid ar yr wyneb. Cystadlaethau i unigolion yw’r rhain i gyd oni nodir yn wahanol. ˆ ˆ 6.CELF. a’r cyntaf a’r ail yn yr Adran Uwchradd. Trefnir Arddangosfa o gynhyrchion buddugol yr Adran Gelf. Dylai cystadleuwyr gysylltu ag ysgrifenyddion y Pwyllgorau Sir/Rhanbarth os am gystadlu ar un o’r cystadlaethau Celf. Er mwyn diogelu’r gwaith caniateir mowntio ar bapur neu gerdyn tenau gyda border dim mwy na 25 mm. Golyga ‘Gwaith Grwp’ waith i grwp o ddau neu fwy. Dylunio a Thechnoleg. Diffinir ‘Anghenion Addysgol Arbennig’ yn unol â rheolau’r Awdurdod Addysg Lleol. Ni ddylid defnyddio ‘mownt ffenestr’ na ffrâm ar gyfer y gwaith 2D ac eithrio lle bo ffrâm yn angenrheidiol ar gyfer strwythr y gwaith. fel canlyniad naturiol i ddyfarniadau beirniaid Eisteddfod Sir/Rhanbarth. Bydd y gwaith yn cael ei ailfowntio’n broffesiynol ar gyfer yr Arddangosfa Genedlaethol. 7. Dylunio a Thechnoleg. Dylid nodi enw a rhif y gystadleuaeth ar y cerdyn swyddogol ar gefn pob darn neu gydran o waith. Maint pob eitem (i gynnwys y mownt 25mm) (a) Gwaith 2D: dim mwy na 760mm x 560mm (b) Gwaith 3D: dim mwy na 1000mm x 1000mm x 1000mm oni nodir yn wahanol. Gweler rheolau pellach ar gyfer y Pypedau yn yr adran berthnasol. DYLUNIO A THECHNOLEG 1. 11. 9.

DYLUNIO A THECHNOLEG Rhoddir y Fedal eleni gan Cylch Cinio Cymraeg Abertawe. Cyflwynir yr ysgoloriaeth uchod am y gwaith mwyaf addawol gan unigolyn rhwng 19­25 oed. Unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg. Cyflwynir medal arian a fydd yn eiddo parhaol i’r buddugol am yr eitem orau yn yr Adran Celf. Canllawiau’r Ysgoloriaeth Gelf. Yr Ysgoloriaeth Gelf. Dylunio a Thechnoleg. 28 . DYLUNIO A THECHNOLEG Y FEDAL GELF. Dylunio a Thechnoleg Fe dynnir rhestr fer o ymgeiswyr haeddiannol ar gyfer yr ysgoloriaeth yn union wedi’r beirniadu fis Ebrill gan gynrychiolwyr o is­banel canolog a phanel lleol yr Urdd ac yna gwahoddwn hwy i gyflwyno llythyr cais a fydd yn mynegi sut y byddant yn defnyddio’r ysgoloriaeth i hybu a datblygu eu gwaith Celf.CELF. Bydd y ceisiadau wedyn yn cael eu hystyried gan y panel sefydlog a cedwir yr hawl i ofyn i’r cystadleuwyr ar y rhestr fer i ddod i gyfweliad. Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed o blith cystadlaethau 159 a 160. Dylunio a Thechnoleg drwy garedigrwydd Dr. Dewi Davies a’i deulu. Byw neu’n gweithio yng Nghymru am y tair blynedd cyn dyddiad yr Eisteddfod. Pwy sy’n cael cystadlu? Mae’r gystadleuaeth yn agored i’r sawl a all gyfarfod ag un neu fwy o’r amodau/meini prawf canlynol ac sydd yn aelod o’r Urdd : Ganwyd yng Nghymru neu sydd â rhieni o Gymru. Y gobaith yw y bydd yr enillydd yn cael ei wahodd yn ôl y flwyddyn ganlynol i arddangos detholiad o’i waith yn yr arddangosfa.

DYLUNIO A THECHNOLEG THEMA:Y Fro (Am ddiffiniad pellach o’r thema ewch i’r wefan urdd. Gwaith Lluniadu 2D Gwaith Lluniadu yn seiliedig ar y thema mewn un neu gyfuniad o gyfryngau megis y cyfryngau canlynol: paent. 3 a 4 13. Gwaith Lluniadu 2D Bl. Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grwp) ˆ 10. 5 a 6 (Gwaith Grwp) ˆ 29 . Creu Artefact a chystadlaethau dros 15 oed fod yn seiliedig ar y thema oni nodir yn wahanol. Gwaith Creadigol 2D Bl. 11. pensil. 2 ac iau (Unigol neu Grwp) 7. Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 4. 3 a 4 3. 2 ac iau 2. Gwaith Creadigol 2D Bl. Gwaith Lluniadu 2D Bl. pastel neu inc. Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 Gwaith Creadigol 2D Gwaith yn seiliedig ar y thema mewn cyfuniad o gyfryngau. mosäig.org/eisteddfod) Mae rhyddid i unigolion ac i grwpiau ddehongli’r thema yn eu ffordd eu hunain. DYLUNIO A THECHNOLEG CELF. Gwaith Creadigol 3D Bl.CELF. 3 a 4 (Gwaith Grwp) ˆ 16. 3 a 4 (Unigol neu Grwp) ˆ 8. 5 a 6 (Unigol neu Grwp) ˆ 9. 2 ac iau 12. 1. teils. heblaw am y cystadlaethau Dylunio a Thechnoleg. 5 a 6 14. 7 ac 8 5. megis collage. Gwaith Creadigol 3D Bl. Mae’n bosib ei dehongli’n llythrennol neu’n haniaethol. Gwaith Creadigol 3D Bl. Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 (Unigol neu Grwp) ˆ Gwaith Creadigol 3D Gwaith yn seiliedig ar y thema sy’n cynnal ei hun mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau. 2 ac iau (Gwaith Grwp) ˆ 15. Rhaid i’r holl waith. ˆ 6. Gwaith Lluniadu 2D Bl. creion. Gwaith Lluniadu 2D Bl. Gwaith Creadigol 2D Bl. Gwaith Creadigol 3D Bl. Gellir cynnwys deunyddiau o fyd natur. Gwaith Creadigol 2D Bl.

6 ac iau (Difrifol) (Gwaith Grwp) ˆ 39. 8 a 9 (Cymedrol)) (Unigol) 40. Gwaith Creadigol 3D Bl. Gwaith Creadigol 2D Bl. Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau (Cymedrol) (Gwaith Grwp) ˆ 33. 7. Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed (Cymedrol) (Unigol) 47. 6 ac iau (Difrifol) (Gwaith Grwp) ˆ 38. 5 a 6 (Gwaith Grwp) ˆ ˆ 27. 9 ˆ 24. Serameg / Crochenwaith Bl. 6 ac iau (Cymedrol) (Gwaith Grwp) ˆ 34. Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed (Cymedrol) (Unigol) 46. Gwaith Creadigol 2D Bl. Gwaith Lluniadu 2D Bl. Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed (Cymedrol) (Gwaith Grwp) ˆ 30 . 8 a 9 (Cymedrol)) (Unigol) 41. Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 23. 6 ac iau (Difrifol) (Unigol) 37. 7. a dylai’r gwaith grwp ffitio o fewn bocs 400 mm x 300 mm ˆ x 300 mm. Gwaith Creadigol 3D Bl. Gwaith 2D Bl. 5 a 6 22. Serameg / Crochenwaith Bl. DYLUNIO A THECHNOLEG 17. Serameg / Crochenwaith Bl. Gwaith 3D Bl. Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 21. 7. 9 (Gwaith Grwp) ˆ Anghenion Addysgol Arbennig Gwaith yn seiliedig ar y thema. Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed (Cymedrol) (Unigol) 45. 29. Serameg / Crochenwaith Bl. Gwaith Creadigol 2D Bl.CELF. 6 ac iau (Cymedrol) (Unigol) 31. 3 a 4 (Gwaith Grwp) ˆ 26. Gwaith Creadigol 3D Bl. Gwaith Lluniadu 2D Bl. 6 ac iau (Cymedrol) (Unigol) 30. Serameg / Crochenwaith Bl. Serameg / Crochenwaith Bl. 9 Serameg / Crochenwaith 3D Gwaith yn seiliedig ar y thema. Dylai’r gwaith unigol ffitio o fewn bocs 300 mm x 300 mm x 200 mm. 6 ac iau (Cymedrol) (Unigol) 32. Gwaith 2D Bl. 6 ac iau (Difrifol) (Unigol) 36. Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 (Gwaith Grwp) 28. Serameg / Crochenwaith Bl. 7. 2 ac iau 20. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 25. 19. 7. 8 a 9 (Cymedrol) (Gwaith Grwp) ˆ 44. 7 ac 8 18. 6 ac iau (Difrifol)) (Unigol) 35. 8 a 9 (Cymedrol) (Gwaith Grwp) ˆ 43. Gwaith 3D Bl. Dylid sicrhau fod y clai wedi cael o leiaf un taniad bisged mewn odyn. Gwaith Lluniadu 2D Bl. Gwaith Creadigol 3D Bl. Serameg / Crochenwaith Bl. 8 a 9 (Cymedrol) (Unigol) 42. Serameg / Crochenwaith Bl.

Ffotograffeg a Graffeg Cyfrifiadurol Bl.b 59.e. leino. Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed (Cymedrol) (Gwaith Grwp) ˆ Gwaith Lluniadu 2D Bl. Mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau ac eithrio ffabrig. wedi’i wneud ar y cyfrifiadur a’i argraffu ar bapur. Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 Graffeg Cyfrifiadurol Gwaith gwreiddiol yn seiliedig ar y thema. Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7. 8 a 9 (Difrifol) (Unigol) Gwaith Creadigo 3D Bl. 8 a 9 (Difrifol) (Unigol) Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 71. Argraffu Bl. 9 31 . 7 ac 8 68. Argraffu Bl. Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau 70. 58. pren. Ffotograffeg a Graffeg Cyfrifiadurol Bl. Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 53. 57. 54.e. e. 3 a 4 66. 64. Argraffu Bl. 2 ac iau 60.CELF. 9 Ffotograffeg a Graffeg Cyfrifiadurol Cyfuniad o waith ffotograffiaeth â Graffeg Cyfrifiadurol e. 49. 7 ac 8 63. 5 a 6 62. (Ni chaniateir defnyddio Clip Lun / ‘Clip Art’). Derbynnir techneg sgrin neu argraffu oddi ar unrhyw arwynebedd. 7. 52. Argraffu Bl. 55. plastig. Rhaid cynnwys y llun gwreiddiol gyda’r darn gorffenedig. 5 a 6 67. 8 a 9 (Difrifol) (Unigol) Gwaith 2D Bl. Argraffu Bl. 69. DYLUNIO A THECHNOLEG 48. gan ddefnyddio sganiwr a chamera digidol i greu un darn o waith gorffenedig mewn maint A4 yn seiliedig ar y thema. 2 ac iau 65. 3 a 4 61. 7. metel a.y. 7. 56.y. 50. Ffotograffeg a Graffeg Cyfrifiadurol Bl. Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 8 a 9 (Difrifol) (Gwaith Grwp) ˆ Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed (Difrifol) (Unigol) Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed (Difrifol) (Unigol) Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed (Difrifol) (Unigol) ˆ Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed (Difrifol) (Gwaith Grwp) Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed (Difrifol) (Gwaith Grwp) ˆ Argraffu Gwaith yn seiliedig ar y thema. 51. 8 a 9 (Difrifol) (Gwaith Grwp) ˆ Gwaith Creadigol 3D Bl. 7.

7 ­ 9 Pypedau Un pyped o unrhyw fath yn seiliedig ar y thema. 7. Os na dderbyniwch yr e­bost cysylltwch â ni ar 02920 635690 i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais. 8 a 9 (Unigol neu Grwp) ˆ Dyluniad 2D Ar gyfer gwaelod Bwrdd Sglefrio. 3 a 4 78.CELF. 6 ac iau 75. Mewn unrhyw gyfrwng yn seiliedig ar y thema. Dylai pob pyped llinyn gael ei gyflwyno mewn ffrâm bwrpasol. Bl. Bl. mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau. Pyped Bl. 76. llaw. bys. DYLUNIO A THECHNOLEG Creu Gwefan Cynllunio cyfres gysylltiedig o dair tudalen o leiaf ar y we yn y Gymraeg (neu’n ddwyieithog gyda’r Gymraeg yn gyntaf) sy’n adlewyrchu’r thema. e. Ni ddylai dimensiwn y pyped ei hun fod yn fwy na 500mm x 500mm x 1000mm. 2 ac iau 77. Rhaid i’ch cais ein cyrraedd erbyn 1 Mawrth 2011.e. Hwylfwrdd neu Fwrdd Eira. Dim mwy na 760 mm x 560 mm. Rhaid i’r gwaith fod ar gael ar y we fyd­eang cyn i chi ddanfon eich ffurflen gais atom.org/eisteddfod. Creu Gwefan Bl. Pyped Bl. Er mwyn anfon eich cais. Byddwn yn anfon e­bost atoch o fewn 7 diwrnod i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich ffurflen. Bydd y ceisiadau yn cael eu beirniadu ar­lein a rhaid iddynt aros heb eu newid ar­lein tan 1 Gorffennaf 2011. 5 a 6 32 . llinyn neu bren. cwblhewch y ffurflen ar­lein sydd i’w chael ar wefan yr Eisteddfod urdd. 6 ac iau (Unigol neu Grwp) 73. Creu Gwefan Bl. ˆ 72. 74. Pyped Bl.

3 a 4 ˆ 81. ˆ 79. Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Bl. 9 33 . ˆ Dylai’r holl bypedau llinyn gael eu cyflwyno mewn ffrâm bwrpasol. 89. 3 a 4 91. Ni ddylai dimensiwn y mwgwd neu byped fod yn fwy na 500mm x 500mm x 1000mm. llaw.CELF. 2 ac iau 80. Mwgwd neu Byped Bl.y. argraffu bloc. Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Bl. Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 85. Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Bl.e. Pypedau (Gwaith Grwp) Bl.e. Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Bl. Mwgwd neu Byped Bl. batic. 9 Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Gwaith Creadigol yn seiliedig ar y thema gan ddefnyddio un dechneg yn unig e. bys. Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 93. 5 a 6 87. Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. clymu a llifo. 3 a 4 86. DYLUNIO A THECHNOLEG Pypedau (Cywaith) Casgliad o hyd at bedwar pyped o unrhyw fath yn seiliedig ar y thema. e. 5 a 6 92. peintio ar sidan. 2 ac iau 90. Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Bl. 82. llinyn neu bren. Ni ddylai dimensiwn y pypedau eu hunain fel grwp fod yn fwy na 1000mm x 500mm x 1000mm. Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Bl. 7 ac 8 83. defnyddio’r cyfrifiadur a. 5 a 6 ˆ Mwgwd neu Byped Un mwgwd neu byped o unrhyw fath yn seiliedig ar y thema. 9 Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Gwaith Creadigol yn seiliedig ar y thema mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau. Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Bl. Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Bl. mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau. 7 ac 8 88. argraffu sgrin.y. Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Bl.b 84.

2 ac iau 105. Gwau (â Llaw) a / neu Crosio Bl. Dylai’r gwaith unigol ˆ fesur dim mwy na maint A3. Ffasiwn Bl. 9 34 . DYLUNIO A THECHNOLEG Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) 94. Gwau (â Llaw) a / neu Crosio Bl. 3 a 4 96. 7 ac 8 113. Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) Bl. Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) Bl. Gwau (â Llaw) a / neu Crosio Bl. 104. Croesawir gwaith gwreiddiol. 9 Ffasiwn Eitem / eitemau / cyfwisgoedd yn seiliedig ar y thema. Gwehyddu Bl. 9 Gwehyddu Gwaith creadigol yn seiliedig ar y thema.CELF. Gwehyddu Bl. 112. Ffasiwn Bl. 99. 3 a 4 106. 5 a 6 97. 9 Gwobr: Rhodd Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa am yr eitem orau yn yr Adran Tecstilau Gwau (â Llaw) a / neu Crosio Gwaith creadigol yn seiliedig ar y thema. 7 ac 8 111. 2 ac iau 108. Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) Bl. Gwehyddu Bl. Gwehyddu Bl. Gwau (â Llaw) a / neu Crosio Bl. 7 ac 8 98. Gwehyddu (Cywaith) Bl. 2 ac iau 100.Awgrymir defnydd o gyfryngau a thechnegau arloesol ac anarferol. Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 110. Mae’n ofynol i bob ymgeisydd gynnwys tystiolaeth weledol yn y Gymraeg yn egluro prif ddatblygiad y dyluniad. Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) Bl. Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) Bl. a gwaith grwp dim mwy na maint A2. 3 a 4 101. Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 109. 2 ac iau 95. 5 a 6 102. Gwau (â Llaw) a / neu Crosio Bl. 5 a 6 107. 7 ac 8 103. Gwehyddu Bl.

119. Gwobr:Tlws Coffa Ted Breeze Jones am y print du a gwyn gorau yn yr adran. 115. 7. Print Monocrom Bl. Print Monocrom Un print yn seiliedig ar y thema. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. Cyfres o Brintiau Lliw Bl. Print Lliw Bl. Print Lliw Bl. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. Penwisg Bl. 7. 3 a 4 129. 8 a 9 Cyfres o Brintiau Lliw Cyfres o bedwar print yn seiliedig ar y thema wedi’u gosod ar gerdyn du heb fod yn fwy na 760mm x 560mm. Awgrymir defnydd o gyfryngau a thechnegau arloesol ac anarferol. Print Monocrom Bl. 5 a 6 122. 5 a 6 126. 8 a 9 Cyfres o Brintiau Monocrom Cyfres o bedwar print yn seiliedig ar y thema wedi’u gosod ar gerdyn du heb fod yn fwy na 760mm x 560mm. 3 a 4 125. 7. 2 ac iau 120. 2 ac iau 124. Print Monocrom Bl. 2 ac iau 116. 127. 3 a 4 117. 114. Cyfres o Brintiau Lliw Bl. Print Lliw Bl. Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 8 a 9 Print Lliw Un print yn seiliedig ar y thema. 7. DYLUNIO A THECHNOLEG Penwisg Creadigol Eitem yn seiliedig ar y thema. 2 ac iau 128. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 8 a 9 35 . 5 a 6 130. Print Lliw Bl. 5 a 6 118. 3 a 4 121. 6 ac iau Ffotograffiaeth Dylid cyflwyno pob eitem wedi’i fowntio ar gerdyn du heb fod yn fwy na 600mm x 500mm. 123. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.CELF. Print Monocrom Bl.

tecstilau ac amrywiol gydrannau. Dylunio a Thechnoleg Bl. Gemwaith Bl. Dylunio a Thechnoleg Gwaith Grwp Bl. Dylunio a Thechnoleg Gwaith Grwp Bl. DYLUNIO A THECHNOLEG DVD Ffilm gan unigolyn neu grwp yn seiliedig ar y thema. 9 Dylunio a Thechnoleg Darn o waith sy’n adlewyrchu ymateb i angen penodol trwy gyfrwng deunyddiau megis cerdyn. 2 ac iau ˆ 141. 132.CELF. 9 36 . Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 135. Gall y gwaith yn yr Adran Dylunio a Thechnoleg (Rhifau 137 – 161) fod yn seiliedig ar y thema. 5 a 6 140. Gemwaith Bl. Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 134. ond mae rhyddid i’r cystadleuydd ddewis ei destun ei hun. Gemwaith Bl. DVD ­ Oedran Uwchradd Gemwaith Gemwaith personol yn seiliedig ar y thema mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau. plastig. 131. 7 ac 8 144. 2 ac iau 138. ˆ Fformat: ­ Unrhyw format wedi’i gyflwyno ar DVD Hyd: Dim mwy na 3 munud. Dylid cynnwys tystiolaeth o’r broses ddylunio yn y Gymraeg. Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8 136. 137. 3 a 4 ˆ 142. Dalier sylw: Rhaid bod yn ymwybodol o reolau hawlfraint). pren. Dylunio a Thechnoleg Gwaith Grwp Bl. Gemwaith Bl. metel. 3 a 4 139. Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 ˆ 143. Gemwaith Bl. 2 ac iau 133.

7 ac 8 149. Bl. 7 ­ 9 157. pren. 10 ac 11 151. Nid oes angen cyflwyno unrhyw waith papur yn egluro camau’r dyluniad. Techsoft. CAD Bl. Gall y gwaith fod yn seiliedig ar y thema ond mae rhyddid i’r cystadleuydd ddewis ei destun ei hun. tecstilau. Nid oes angen cyflwyno unrhyw waith papur yn egluro camau’r dyluniad. 12 a dan 19 oed 152. serameg. 153. Creu Arteffact Bl. Speedstep neu feddalwedd gyffelyb. 9 150. Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Gwaith grwp) 147. Creu Arteffact Bl. CAD / CAM Bl. CAD / CAM Bl. 7­ 9 154. Gall y gwaith fod yn seiliedig ar y thema ond mae rhyddid i’r cystadleuydd ddewis ei destun ei hun. 12 a dan 19 oed CAD / CAM Un eitem wedi ei dylunio a’i chynyrchu â chymorth cyfrifiadur. 156. 148 Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 155. Dylai’r arteffact arddangos adwaith uniongyrchol i ddefnyddiau neu gyfuniad o ddefnyddiau. 12 a dan 19 oed 37 . papur / cerdyn. Bl. plastig. 5 a 6 (Gwaith grwp) ˆ Creu Arteffact Arteffact mewn unrhyw ddeunydd neu gyfuniad o ddeunyddiau gwrthiannol e. 10 ac 11 158. Jenome a Brother. 2 ac iau (Gwaith grwp) ˆ ˆ 146. Boxford.CELF.e. CAD Bl. Bl. Denford. metal. CAD / CAM Bl. Creu Arteffact dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol CAD Cyfres o bedwar dyluniad wedi eu dylunio â Chymorth Cyfrifiadur ac wedi eu cyflwyno gan ddefnyddio Prodesktop. DYLUNIO A THECHNOLEG Creu Arteffact o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu Arteffact mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu. Dylunio a chreu cynnyrch gan ddefnyddio meddalwedd a pheiriannau megis Roland. CAD Bl. 145.

Bl. *Ystyrir y darn gwaith unigol gorau ar gyfer y Fedal Gelf. Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed Cyflwyno un prosiect o waith Dylunio a Thechnoleg. 4­6 163.org/eisteddfod 162. *Ystyrir y darn gwaith unigol gorau ar gyfer y Fedal Gelf. Gweler canllawiau’r Ysgoloriaeth ar dudalen 28. Bydd y Cyntaf. Portffolio o waith 19 ­ 25 oed Cyflwyno Portffolio o waith Celf a Dylunio neu Dylunio a Thechnoleg yn cynnwys tystiolaeth weledol yn y Gymraeg. yn egluro symbyliad a phrif ddatblygiad y gwaith gorffenedig (gan gynnwys y gwaith gorffenedig).CELF. CYSTADLEUAETH BWS COGINIO Am fanylion pellach ynghyd â ffurflen gystadlu ewch i’r wefan urdd. Dylunio a Thechnoleg. Dylunio a Thechnoleg. 161. Dylunio a Thechnoleg. Celf dan 19 oed Cyflwyno un uned o waith Celf a Dylunio.Ail a’r Trydydd yn cael eu hystyried ar gyfer yr Ysgoloriaeth Gelf. DYLUNIO A THECHNOLEG Celf. Bl. Dylunio a Thechnoleg 159. 7­9 164. 160. Bl.10 a dan 19 oed Dyddiad cau 31 Tachwedd 2010 38 .

Caroline Davies. John Heseltine 39 . John. Lara Emlyn Roberts Arteffact/Dylunio a Thechnoleg: Gwyn Pritchard. Carwyn Morgan Ffotograffiaeth: Arfon B. Gareth Thomas. Ann Shrosbree Tecstilau: Delyth Thomas. Dewi Jones DVD: Gwion Prydderch Pypedau: Marilyn Griffiths. John Upton Crochenwaith/ Serameg: Catrin Howell Graffeg Cyfrifiadurol/Cyfuniad o waith ffotograffiaeth gyda graffeg cyfrifiadurol: Gwion Prydderch Creu Gwefan: Hywel Davies Gemwaith: Dorian Morgan.CELF. DYLUNIO A THECHNOLEG BEIRNIAID: Anghenion Addysgol Arbennig/Gwaith Creadigol 2D/ Gwaith Creadigol 3D: Tim Lewis.

.

Pan fydd cwmni. grwp neu barti yw sicrhau yr hawlfraint. oni nodir yn wahanol. grwp neu barti yn defnyddio cerddoriaeth ymlaen llaw neu ˆ yn chwarae yn fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol. 41 . yn anghyfreithlon.S. 196. Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. y perfformiad lleisiol a feirniedir. 5. 7b. Rhaid i unigolion. ˆ 7a. cyfeiriad. Fodd bynnag. o leiaf bythefnos o flaen llaw at drefnydd yr Eisteddfod Gylch.192. 3. 197. Ni chaniateir defnyddio argraffiad gwahanol na newid cyweirnod unrhyw gystadleuaeth oni nodir yn wahanol. Cenir pob darn prawf a phob Hunan­ddewisiad yn y Gymraeg. 195. cyfrifoldeb y cyfryw gwmni. 8. D. 199. Caniateir i dri pharti neu gôr gynrychioli’r Rhanbarth yng nghystadleuaeth rhifau. 6. 2. 198. Lle mae Hunan­ddewisiad rhaid i bawb anfon copïau gydag enw. 4. rhif ffôn a rhif y gystadleuaeth wedi’u nodi’n glir arnynt. a gall y rheini fod yn bobl mewn oed.CERDDORIAETH CERDDORIAETH 1. Disgwylir i’r cystadleuwyr fod yn barod i berfformio yn syth ar ôl cyrraedd y llwyfan. Yng nghystadlaethau rhifau 191. Rhaid i gystadleuwyr dderbyn yr argraffiad a’r cyweirnod a nodir yn y rhaglen hon. 9. Mae gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth sydd wedi ei chyhoeddi. Rhaid i bartïon a chorau ddod â’u cyfeilyddion ac arweinyddion eu hunain.197 a 199 caniateir trefnu’r cyfeiliant i offerynnau amrywiol addas. partïon a chorau ddysgu’r darnau cyflawn neu’r nifer o benillion a nodir yn y Rhestr Testunau.

Côr Bl. 166. Unawd Bl.6 ac iau (Adran) (dim mwy na 25 mewn nifer) ‘Y Llygoden Fach’. D. Deuawd Bl. Parti Unsain Bl. Llifon Hughes Jones Patapan 170.Wrecsam 167.) (Ysgolion â hyd at 50 o blant rhwng 4­11 oed) (dim mwy na 10 mewn nifer) ‘Dic a Doc a Deio’. J.6 ac iau ‘Gweddi’. 168.5 a 6 ‘Meddyliau Plentyn’.2 ac iau ‘Mae gen i’. 169.6 ac iau (Adran) (dim mwy na 10 mewn nifer) ‘Y Corgi’.CERDDORIAETH CERDDORIAETH: LLEISIOL 165. Unawd Bl. Gilmor Griffiths Hwyl ar Gân (Cywair F) Geiriau: H. Llifon Hughes Jones Caneuon Llifon Gwobr: Tlws Cymdeithas Carafanwyr Cymru 171.6 ac iau (Y. R.Abergwaun. Evans Geiriau: Gwylfa Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn Gwobr: Tlws Coffa Mrs. Parti Bl. Healy Cywair E ar gael fel e­lyfr gan Y Lolfa Gwobr:Tlws Ysgol Bodhyfryd.3 a 4 ‘Gwylanod’. Rhys Jones Geiriau: Leslie Harries Gwobr: Tlws Coffa Gwyndaf Hughes 42 Curiad Y Lolfa Gwasg Gomer Y Lolfa Y Lolfa *Hughes a’i Fab (Aureus) .C. Gwen Michael. Olwen William Cornel Canu 2 Cenir y pedwar bar olaf fel rhagarweiniad i bob pennill.Angharad Llwyd Ffrindiau Dylid dilyn trefn y copi NID y CD. Unawd Bl.

Hooson Copi unigol ar gael o Siop Eifionydd yn unig. Gwynn Jones Geiriau: I.6 ac iau (Y.) (Ysgolion â hyd at 150 o blant rhwng 4­11oed) (dim mwy na 25 mewn nifer) ‘Ching ­ a ­ Ring ­ Chaw’. 174.R. Glan­llyn.C. Unawd Bechgyn Bl. un­darn digyfeiliant.6 ac iau (Y. Ni chaniateir Arweinydd. Ensemble Lleisiol Bl. 177. trillais neu fwy (i’w chanu yn y Gymraeg) Amser: Dim mwy na 3 munud Caniateir dyblu lleisiau. Elwyn Davies Cynghanedd Cariad Gwobr: Tlws Coffa Margaret Thomas 175. (tr.C. D.CERDDORIAETH 172.7­ 9 ‘Nant y Mynydd’.6 ac iau (Y.Vaughan Thomas Snell & Son Geiriau: Ceiriog Copi unigol F(gwreiddiol) ac Eb. J. Catrin Wyn Hughes Defnyddir y rhagarweiniad 4 bar i bob pennill.) (Ysgolion â dros 50 o blant rhwng 4­11 oed) (dim mwy na 10 mewn nifer) ‘Y Bwgan Brain’.C.T. 173. *Hughes a’i Fab (Aereus) Y Lolfa 178. 176. E. Davies Copi unigol G(gwreiddiol) ac E.7­ 9 ‘Aderyn y to’. Unawd Merched Bl. Parti Deulais Bl.) (Ysgolion a dros 150 o blant rhwng 4­11oed) (dim mwy na 40 mewn nifer) ‘Cydiwn ddwylo’.T./Adran) (3 – 8 mewn nifer)(digyfeiliant) Hunan­ddewisiad. Côr Bl. Côr Bl. Parti Unsain Bl.Aaron Copland) Boosey & Hawkes Cyfieithiad Cymraeg: Dafydd Rowlands 18742 Geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod. Mae hon yn gystadleuaeth ar gyfer lleisiau trebl yn ogystal â lleisiau sydd wedi torri Gwobr: Tlws Coffa O. Copi cyfredol ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn.C.6 ac iau (Y. Owen 43 .6 ac iau (Y. Eirian Jones Geiriau: D./Adran) (dim mwy nag 16 mewn nifer) ‘Pan ddihunaf yn y bore’. D.C.

Humperdinck Cyfieithiad Cymraeg: Glannant Jones Geiriau Cymraeg ar gael o Adran yr Eisteddfod. Eric Jones Geiriau: Caradog Pritchard Yr Alarch a Chaneuon Eraill Curiad Tenor: ‘Dagrau Gorfoledd’. Glan­llyn.10 a dan 19 oed ‘Y Cymro’. D. Unawd 19­25 oed Soprano: ‘Yr Ynys Bellenig’. Handel Geiriau Cymraeg:T. Gwobr: Tlws Coffa Menna Carrington Edwards 181. 180.Y copi ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn) Gwobr:Ysgoloriaeth Pam Weaver ac Ysgoloriaeth Olwen Davies. Penparcau. (‘Evening Prayer’). Unawd Bechgyn Bl. Schubert The Art of Song – High Voice (Eb) EP71771 The Art of Song – Medium Voice (C) EP71772 Cyfieithiad Cymraeg:T.10 a dan 19 oed ‘O Hyfryd Hedd’.7­ 9 ‘Gweddi Hwyrol’.Aberystwyth. Haydn Thomas 182. Meirion Williams Geiriau: Glan Padarn Adlewych Gwobr: Tlws Coffa J. Deuawd Bl. Deuawd Bl. Eric Jones Dagrau Gorfoledd Curiad Bariton/Bâs: ‘Yr Alarch’. Unawd Merched Bl. H Parry Williams Copi o’r geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod. Hooson Yr Alarch a Chaneuon Eraill Contralto: ‘Y Llyn’.CERDDORIAETH 179. Gwynn Jones Schotts Peters Cwmni Cyhoeddi Gwynn (5043) Cwmni Cyhoeddi Gwynn (2043) 183.10 a dan 19 oed ‘Ti Ydyw Hedd’. 44 . Eric Jones Curiad Geiriau: I. Glan­llyn. Eric Jones Yr Alarch a Chaneuon Eraill (Darperir copi o’r ‘Alarch’ 3ydd yn is i’r Baswyr. (‘Du Bist Die Ruh’).

(Gall hyn gynnwys tâp neu allweddell wedi ei raglennu. (Gall hyn gynnwys tâp neu allweddell wedi ei raglennu. ond ni ddylid cynnwys unrhyw leisiau cefndir o gwbl). (‘To Daffodils’). Cyfrifoldeb yr unigolyn yw sicrhau’r hawlfraint perfformio. Dylid anfon copi (caled) o’r gân o leiaf bythefnos cyn yr Eisteddfod Gylch at y Swyddog Datblygu. Unawd o Sioe Gerdd Bl.9 ac iau (Adran) (dim mwy na 16 mewn nifer) ‘Carol y Seren’. ond ni ddylid cynnwys unrhyw leisiau cefndir o gwbl). Gareth Glyn (Copi unigol) Trefniant deusain newydd Geiriau: Eleri Cwyfan 187. Parti Merched Bl. Parti deusain Bl. Jones.L. Haydn Morris Cyfieithiad Cymraeg: Caerwyn Gwobr: Tlws Coffa D. Dalier sylw – o 2012 ymlaen bydd y gystadleuaeth hon yn symud i’r Adran Theatr 185.CERDDORIAETH 184. Unawd o Sioe Gerdd 19­25 oed Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud Rhaid i bob cystadleuydd ddarparu ei gyfeiliant ei hun.) John Rutter Cyfieithiad Cymraeg: Dyfnallt Morgan Copi o’r geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn. Côr Bl.9 ac iau (Adran) (16­30 mewn nifer) ‘Hoff Flodau’r Haf’. Brynaman 188. Dalier sylw – o 2012 ymlaen bydd y gystadleuaeth hon yn symud i’r Adran Theatr 186.7. 8 a 9 (12­16 mewn nifer) ‘O Dduw rhanna’th fendithion’. Dylid anfon copi (caled) o’r gân o leiaf bythefnos cyn yr Eisteddfod Gylch at y Swyddog Datblygu. Cyfrifoldeb yr unigolyn yw sicrhau’r hawlfraint perfformio. (‘The Lord bless you and keep you’. Curiad Banks Music OUP 45 .10 a dan 19 oed Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud Rhaid i bob cystadleuydd ddarparu ei gyfeiliant ei hun.

un darn i’w chanu yn y Gymraeg Amser: Dim hwy na 5 munud Dylid cael llinell annibynnol i bob person unigol. Côr S. John Rutter Geiriau Cymraeg:Aled Lloyd Davies Caniateir trefnu cyfeiliant i offerynnau addas. 192. Einion Dafydd) Cyfieithiad Cymraeg: Einion Dafydd Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn.13 ac iau (10­20 mewn nifer) ‘Cân yr Hipopotamws’. Fodd bynnag.7.13 ac iau (10­20 mewn nifer) ‘Y Nefol Eroplên’. Roger Quilter Geiriau Cymraeg: Dafydd Rowlands Copi o’r geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn.13 ac iau (20­40 mewn nifer) Boosey & Hawkes ‘Non.A. 191.A.CERDDORIAETH 189. 8 a 9 (20­40 mewn nifer) ‘Mantell i mi’.7. Ensemble Lleisiol Bl. Parti Bechgyn Bl. Nobis. y perfformiad lleisiol a feirniadir. Caniateir trefnu cyfeiliant i offerynnau addas. 194. Flanders & Swann.T. Domine’. Copi o’r geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn. 46 Y Lolfa OUP OUP .B. Robat Arwyn Geiriau Robin Llwyd ab Owain Ceidwad y Gannwyll 190.A.(tr. Fodd bynnag. 8 a 9 (12­16 mewn nifer) ‘Y Cynganeddwr’. Bl. Côr Merched S. (‘I got a robe’). 193.B. Glan­llyn.13 ac iau (Digyfeiliant) (3­6 mewn nifer) Hunan­ddewisiad. Bl. (‘The Heavenly Aeroplane’). Bl. Phyllis Tate Four Negro Spirituals Geiriau Cymraeg: Dafydd Rowlands Copi o’r geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod. Côr Bechgyn T. Bl. y perfformiad lleisiol a feirniadir. Côr S.

(‘I Believe’). Eric Jones Curiad Gwobr: Tlws Cylch Cinio Merched Aberystwyth Caniateir cynnwys 25% o aelodau dros 25 a than 30 oed 197. Emyr Wynne Jones) Cyfieithiad Cymraeg: Glyndwr Richards Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn. Côr S. Ensemble Lleisiol 14­25 oed (Digyfeiliant) (Aelwyd) (3­6 mewn nifer) Hunan­ddewisiad. Gwylia Drosom’. Gwobr: Medal Goffa Eifion Chapman i Arweinydd y Côr buddugol ynghyd a Tlws Clwb Cinio Dynion 95. Ni all yr un parti gystadlu gyda’r un darn yng nghystadlaethau 194 a 195. 14­25 oed (Aelwyd ­ ac eithro aelwydydd colegau) (dim mwy na 30 mewn nifer) ‘Dyner Arglwydd.T. y perfformiad lleisiol a feirniedir. Caniateir trefnu’r cyfeiliant i offerynnau addas. Caniateir cynnwys 25% o aelodau dros 25 a than 30 oed 198. Berlioz (tr. Gwobr: Tlws Ysgol Gyfun Penweddig 195. 196. Drake. Graham.B.A. Dyfed Wyn Edwards) (Dylid defnyddio'r addasiad arbennig o linell y bas ar gyfer yr Eisteddfod hon. Côr Meibion Tri Llais 14­25 oed (Aelwyd) (16­30 mewn nifer) ‘Dwyfol Un’. 14­25 oed (Aelwyd) (16­30 mewn nifer) ‘Gwyn ap Nudd’.CERDDORIAETH Ni chaniateir arweinydd. Côr Merched S. Y copi ar gael gan Curiad yn y llyfr Boed Noël) Curiad Gwobr: Tlws Coffa John a Ruth Mort Caniateir cynnwys 25% o aelodau dros 25 a than 30 oed 47 .S.Aberystwyth. un darn i’w chanu yn y Gymraeg Amser: Dim mwy na 5 munud Dylid cael llinell annibynnol i bob person unigol.A. Shirl & Stillman (tr. Ni all yr un parti gystadlu gyda’r un darn yng nghystadlaethau 194 a 195. Fodd bynnag. Ni chaniateir arweinydd.

T. Rhodd y diweddar Mrs Mair Evans. i arweinydd y Côr buddugol.A.B.CERDDORIAETH 199. Caniateir cynnwys 25% o aelodau dros 25 a than 30 oed 48 . 14­25 oed (Aelwyd) (16­40 mewn nifer) ‘Yn Llygad y Llew’. Robert Arwyn Atgof o’r Sêr Curiad Geiriau Cymraeg: Robin Llwyd ab Owain Caniateir trefnu cyfeiliant i offerynnau addas. Gwobr: Tlws Rhanbarth yr Urdd Ceredigion a baton Eisteddfod gyntaf yr Urdd Cylch Bangor Mai 1930. y perfformiad lleisiol a feirniadir. Côr S. Fodd bynnag.

6 ac iau ‘Y Fasged Wye’.13 ac iau (hyd at 40 o leisiau) Unrhyw drefniant tri llais Amser: Dim hwy na 4 munud I’w chanu’n ddigyfeiliant mewn unrhyw gywair addas i’r cystadleuwyr. Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 202. Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. Phyllis Kinney a Meredydd Evans) Canu’r Cymru II Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru I’w chanu’n ddigyfeiliant mewn unrhyw gywair addas i’r cystadleuydd. Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. (gol. 203. Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru Caneuon Gwerin i Blant I’w chanu’n ddigyfeiliant mewn unrhyw gywair addas i’r cystadleuydd.7.10 a dan 19 oed ‘Ar y ffordd wrth fynd i Rymni’. Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19­25 oed ‘Lleuen landeg’ Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru Canu’r Cymry a Hunan­ddewisiad cyferbyniol I‘w chanu’n ddigyfeiliant mewn unrhyw gywair addas i’r cystadleuydd. 8 a 9 ‘Torth o Fara’. Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru Caneuon Gwerin i Blant I’w chanu’n ddigyfeiliant mewn unrhyw gywair addas i’r cystadleuydd. 204. 49 . Côr Gwerin Tri llais Bl.CERDDORIAETH: CANU GWERIN CERDDORIAETH: CANU GWERIN 200. 201.

.

CERDDORIAETH OFFERYNNOL

OFFERYNNOL
1a. Rhaid i bob cystadleuydd ddarparu copi ar gyfer y Beirniaid ym mhob un o’r Eisteddfodau y bydd yn ymgeisio ynddynt: Cylch, Rhanbarth a Chenedlaethol. 1b. Disgwylir i bob ensemble, band neu gerddorfa ddarparu sgôr cyflawn o’u cerddoriaeth ar gyfer y Beirniaid. 1c. Disgwylir i bawb anfon copïau gydag enw, cyfeiriad, rhif ffôn a rhif y gystadleuaeth wedi’u nodi’n glir arnynt, o leiaf bythefnos o flaen llaw at drefnydd yr Eisteddfod Gylch. 2. Mae gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth sydd wedi ei chyhoeddi, yn anghyfreithlon. Dyma gyfieithiad o ddyfyniad o The Code of fair practice a baratowyd gan y Music Publishers’ Association, ac a gyhoeddwyd ym 1985: ‘Pan fydd cystadleuydd yn chwarae darn “hunan­ddewisiad” allan o gyhoeddiad sy’n cynnwys nifer o weithiau, a’r darn hwnnw heb gael ei gyhoeddi ar wahân, gellir paratoi un llungopi ar gyfer defnydd beirniad mewn cystadleuaeth neu wyl cyhyd â bod y cystadleuydd eisoes wedi ˆ prynu ei gopi ei hun, a bod y llungopi hwnnw yn cael ei gadw gan ˆ weinyddwr y gystadleuaeth neu’r wyl a’i ddinistrio wedi’r digwyddiad. Nodir yn benodol nad yw’r caniatâd hwn yn berthnasol i ddarnau gosod’. Ni chaniateir i’r sawl sy’n methu cydymffurfio â’r drefn hon ymddangos yn yr Eisteddfod Gylch. Ni ddychwelir unrhyw gopi hyd nes bo’r cystadleuydd wedi cwblhau ei daith eisteddfodol (boed hynny yn y Cylch , Rhanbarth, neu’r Eisteddfod Genedlaethol). 3. Rhaid i bob cystadleuydd berfformio’r un darn/au ar hyd y daith o’r Eisteddfod Gylch i’r Eisteddfod Genedlaethol. Rhaid i bob cystadleuydd ddarparu cyfeilydd eu hun. Ni chaniateir cyfeiliant sydd wedi ei recordio o flaen llaw. 4. Caniateir Arweinydd yng nghystadlaethau 210, 212, 213, 214 a 229. 5. Pan fydd cwmni, grwp neu barti yn defnyddio cerddoriaeth ˆ ymlaen llaw neu yn chwarae yn fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol, cyfrifoldeb y cyfryw gwmni, grwp neu ˆ barti yw sicrhau yr hawlfraint.

D.S. Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12 51

CERDDORIAETH OFFERYNNOL 205. Unawd Chwythbrennau Bl.6 ac iau Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud. 206. Unawd Llinynnol Bl.6 ac iau Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud. Gwobr: Tlws Coffa Cedric Evans 207. Unawd Piano Bl.6 ac iau Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud. ˆ Gwobr: Tlws Coffa Eiluned o Lyn 208. Unawd Pres Bl.6 ac iau Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud. Gwobr: Tlws Coffa Sheena 209. Unawd Telyn Bl.6 ac iau Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud. Gwobr: Tlws Coffa George Morris 210. Parti Recorder Bl.6 ac iau (dim mwy nag 16 mewn nifer) Aria o ‘The Marriage of Figaro’ – Mozart allan o Winners Galore for Recorder Trio Brass Wind Publications a Hunan­ddewisiad deiran neu fwy Y perfformiad cyfan heb fod yn hwy na 4 munud. Gellir cynnwys recorders gwahanol. Caniateir arweinydd. Ni chaniateir cyfeilydd. 211. Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau (3 ­ 10 mewn nifer) Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 3 munud Dylid cael llinell annibynnol i bob offerynnwr. Ni chaniateir arweinydd. Ni chaniateir Parti Recorder. Disgwylir i’r grwp gyflwyno copi o sgôr cyflawn o’r gerddoriaeth. ˆ 212. Cerddorfa/Band Bl.6 ac iau (dros 10 mewn nifer) Hunan­ddewisiad, heb fod yn hwy na 3 munud. Caniateir unrhyw gyfuniad o offerynnau ac eithrio parti recorder. Caniateir hyd at dri munud i osod a thiwnio. Ni chaniateir cyfeilydd. Caniateir arweinydd. Disgwylir i’r grwp gyflwyno copi o sgôr cyflawn o’r gerddoriaeth ˆ 52

CERDDORIAETH OFFERYNNOL 213. Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl.6 ac iau ˆ (dim mwy na 30 mewn nifer) Thema:Y Farchnad Dehongliad lleisiol ac offerynnol gwreiddiol heb fod yn hwy na 5 munud. Unrhyw gyfuniad o offerynnau ac eithrio parti recorder. Ni chaniateir cyfeilydd. Disgwylir i bob grwp fod yn barod i berfformio’n syth ar ôl cyrraedd y ˆ llwyfan. Caniateir arweinydd. Gwobr: Tlws er cof am John Japheth – rhoddedig gan y Teulu 214. Grwp Cerddoriaeth Greadigol Ysgolion/Unedau ag ˆ Anghenion Addysgol Arbennig (Difrifol a Chymedrol) (dim mwy na 30 mewn nifer) Thema:Y Farchnad Dehongliad lleisiol ac offerynnol gwreiddiol heb fod yn hwy na 5 munud. Ni chaniateir cyfeilydd. Disgwylir i bob grwp fod yn barod i berfformio’n syth ar ôl cyrraedd y ˆ llwyfan. Caniateir arweinydd. Gwobr: Tlws Coffa Iorwerth John Hughes Gwobr: Tlws Coffa’r Fonesig Amy Parry Williams Ni chynhelir y gystadleuaeth hon yn yr Eisteddfod Cylch a Rhanbarth. Cynhelir rhagwrandawiadau yn y Sir/Rhanbarth yn ystod mis Mawrth. Gweler archeb ar dudalen 104 os am gystadlu 215. Unawd Chwythbrennau Bl.7­ 9 Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud. 216. Unawd Llinynnol Bl.7 ­ 9 Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud. Gwobr: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe 217. Unawd Piano Bl.7 ­ 9 Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud. Gwobr: Tlws Beti O. Evans 218. Unawd Pres Bl.7 ­ 9 Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud. Gwobr: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe 53

Ensemble Bl.CERDDORIAETH OFFERYNNOL 219. Gwobr: Tlws Coffa Arthur Vaughan Williams 54 .10 a dan 19 oed Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud. Unawd Llinynnol Bl. 222.10 a dan 19 oed Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud. Ni chaniateir e.13 ac iau Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud. Gwobr: Tlws Gwen Heulyn 226. Unawd Pres Bl.e. Ni chaniateir arweinydd. 224. Disgwylir i’r ensemble gyflwyno copi o sgor cyflawn o’r gerddoriaeth. Unawd Piano Bl.10 a dan 19 oed Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud. dau ffliwt â chyfeiliant piano (dyweder). Deuawd Offerynnol Bl.10 a dan 19 oed Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud. Gwobr: Tlws Ysgol Gyfun y Strade 221.7 ­ 9 Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud. 223. Unawd Telyn Bl. Unawd Chwythbrennau Bl.7. Disgwylir i bob grwp fod yn barod i berfformio’n syth ar ôl cyrraedd y ˆ llwyfan.10 a dan 19 oed Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud. Ni chaniateir perfformio‘r un darn yng nghystadlaethau 215 ­ 219 gan yr un cystadleuwyr. Unawd Telyn Bl. (215­219) (221­225) Cystadleuaeth ar gyfer dau berson yn unig yw hon. 220. Ni chaniateir perfformio yr un darn/au yn y cystadlaethau unigol. Dylid cael llinell annibynnol i bob offerynnwr. 8 a 9 (3 ­ 10 mewn nifer) Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 5 munud. 225.

228. Unawd Offerynnol 19 ­ 25 oed Hunan­ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud. Cerddorfa/Band dan 25 oed (dim llai na 10 mewn nifer) Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 8 munud. Disgwylir i’r grwp gyflwyno copi o sgôr cyflawn o gerddoriaeth.CERDDORIAETH OFFERYNNOL 227. Ni chaniateir arweinydd. Disgwylir i’r ensemble gyflwyno copi o sgôr cyflawn o’r gerddoriaeth. ˆ D. Caniateir arweinydd.S. Dylid cael llinell annibynnol i bob offerynnwr. Rheolau Cyffredinol yr Adran ar dudalen 51 a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. Ensemble 15 ­ 25 oed (3­10 mewn nifer) Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 8 munud. 229. Gellir cynnwys unrhyw gyfuniad o offerynnau. Caniateir hyd at 5 munud i diwnio. 55 .

Brian Clarke Pres: Hywel Glyn Lewis Chwythbrennau: Robert Codd Telyn: Eluned Pierce Piano: Iwan Llywelyn Jones Parti Recorder: Peter Eyre Ysgolion ac Anghenion Addysgol Arbennig: Arfon Wyn Cyfeilyddion: Joy Amman Davies.CERDDORIAETH OFFERYNNOL BEIRNIAID Lleisiol: Fflur Wyn. Osian Rowlands. Gareth Thomas. D. Patricia O’Neill Unawd Sioe Gerdd: Marc Evans Alaw Werin: Abigail Sara Llinynnol: Dr. Menai Williams. Marilyn Rees. Huw Tregelles Williams. Huw Rees 56 .

57 .

.

e. Djeio neu Curo’r Curiad (Beat­boxing). Dawns. grwp neu barti yn defnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ˆ ymlaen llaw neu yn chwarae’n fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn ˆ fasnachol. Bala. Roc. Jazz. 230. Blues. Acwstig. Acwstig.7 ­ 9 ˆ Cân wreiddiol (geiriau a cherddoriaeth) yn y dull cyfoes sydd heb ei chyhoeddi na’i pherfformio’n gyhoeddus. neu Blues 232. 3. 59 . Gwynedd erbyn 1 Mawrth 2011. Unrhyw arddull e. a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. Ni chanaiteir defnyddio “Traciau Cefndir”.6 ac iau ˆ Cân wreiddiol (geiriau a cherddoriaeth) yn y dull cyfoes sydd heb ei chyhoeddi na’i pherfformio’n gyhoeddus. cyfrifoldeb y cyfryw gwmni. yn cynnwys y cyfeilyddion. Nid yw’r cystadlaethau hyn yn rhan o’r Eisteddfodau Cylch na Rhanbarth. Unrhyw arddull e. Bydd y beirniaid yn dewis i fyny at bump i ymddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mhob cystadleuaeth. Hip hop. 2. Gellir lawrlwytho ffurflenni cystadlu o’r wefan urdd. Grwp Bl. grwp neu barti yw sicrhau hawlfraint.e. Dawns. Disgwylir i bob cystadleuydd anfon dau gopi ar CD o’r gân y bwriedir ei berfformio i Adran yr Eisteddfod.S. Dawns. Acwstig. Rapio. Pop. Llanuwchllyn. Rhaid i’r ffurflenni cystadlu fod yn nwylo’r Trefnydd erbyn 31 Ionawr 2011. Roc. fod o fewn oedran y gystadleuaeth. 4. Jazz. Grwp Bl. neu Blues 231. Gweler archeb am ffurflen gystadlu i'r uchod ar dudalen 114.CERDDORIAETH ROC A PHOP ROC A PHOP 1. Rhaid i bob cystadleuydd. Pan fydd cwmni.e. Hip hop. Beirniad: Magi Dodd D. Glan­llyn. Hip hop. Jazz.Pop. Grwp 15­25 oed ˆ Cyfansoddi a pherfformio set o ganeuon (lleisiol â / neu offerynnol) sydd heb ei gyhoeddi na’i berfformio’n gyhoeddus. Pop.Gwersyll yr Urdd Glan­llyn.org/eisteddfod neu drwy gysylltu ag Adran yr Eisteddfod. Roc. Unrhyw arddull e. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 41.

Dylid cyflwyno dau gopi o’r gân ar dâp a/neu bapur wedi ei chofnodi’n addas. Gwobr: Tlws Coffa Gerallt Richards Beirniad: Dr. Beirniad: Helen Wyn 234. Gellir cyflwyno tâp o’r gwaith yn ogystal pe dymunir. Caniateir gwaith unigol neu gywaith.10 a dan 19 oed Cyfansoddi symudiad i offeryn unigol neu unrhyw gyfuniad o offerynnau.7. Caniateir cywaith. Dylid cyflwyno dau gopi o’r unawd ar dâp a/neu bapur wedi ei chofnodi’n addas.CYFANSODDI: CERDDORIAETH CYFANSODDI: CERDDORIAETH 233. Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. Lyn Davies 237. Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. cryno ddisg neu fideo. 8 a 9 Cyfansoddiad symudiad i un neu ddau offeryn. Caniateir gwaith unigol neu gywaith. Dylid cyflwyno dau gopi o’r gerddoriaeth yn ysgrifenedig a/neu ar dâp.6 ac iau Cyfansoddiad lleisiol a/neu offerynnol. Dylid cyflwyno dau gopi o’r gerddoriaeth wedi’i chofnodi ar bapur mewn modd addas i’r darn. Beirniad: Helen Wyn 236. Lyn Davies 60 . Beirniad: Helen Wyn 235.10 a dan 19 oed Cyfansoddiad lleisiol ar eiriau Cymraeg o ddewis y cystadleuydd. 8 a 9 Cyfansoddi cân â chyfeiliant ar eiriau Cymraeg o ddewis y cystadleuydd. Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. Dylid cyflwyno dau gopi o’r gân ar dâp a/neu ar bapur wedi ei chofnodi’n addas. Beirniad: Dr. Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.7.

Gellir hefyd cyflwyno tâp â/neu ffeil midi os y cofnodir y gwaith ar gyfrifiadur. Cystadleuaeth ­ Y Fedal Cyfansoddi dan 25 oed Gwobr:Medal Coffa Grace Williams.CYFANSODDI: CERDDORIAETH 238. Sylwer ar rhif 2 tudalen 84. mewn modd addas i’r darn. a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. Ni ddylid cyflwyno’r un gwaith a anfonir i gystadlaethau 233­ 237. 61 .S. hefyd i gystadleuaeth 238 Beirniaid: Einion Dafydd ac Eric Jones D. Cyfansoddi naill ai :­ a) Cylch o ganeuon ar eiriau Cymraeg o ddewis y cystadleuydd b) Rhangan neu gytgan i unrhyw gyfuniad o leisiau ar eiriau Cymraeg o ddewis y cystadleuydd c) Cyfansoddiad i un neu ddau offeryn ch) Cyfansoddiad i ensemble offerynnol Dylid cyflwyno dau gopi o’r gerddoriaeth wedi’i chofnodi ar bapur. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 84. Rhoddir y fedal gan Gorau a Band Pontarddulais.

.

partïon a chorau ddysgu’r penillion i gyd. Os dymunir newid cyweirnod gwreiddiol y gainc. Mae defnyddio copi o’r geiriau mewn unrhyw fodd yn torri datgeinydd/iaid allan o’r gystadleuaeth. 256) Dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau gwasanaeth telynor i’r eisteddfodau hyn.y. Rhaid sicrhau y bydd pob cystadleuydd yn perfformio dan yr un amodau ym mhob achos. 9.CERDD DANT CERDD DANT 1. 5. Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. Mae’r nifer a nodir mewn grwp yn cyfeirio at y nifer sy’n canu. dylid cyfyngu’r newid i dôn a hanner o’r naill ochr i’r cyweirnod gwreiddiol. ˆ 3. 254 a 256 rhaid defnyddio dwy delyn yn y rhagbrofion ac ar y llwyfan. h. Ystyrir y defnydd o delynor ychwanegol at y ddwy delyn fel rhan o ensemble a rhaid iddynt. Rhaid i holl gystadleuwyr yr adran Cerdd Dant dderbyn gwasanaeth telynorion swyddogol yn yr Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth yn osgystal â’r Eisteddfod Genedlaethol. un cyfeilydd swyddogol ar gyfer y gystadleuaeth fel y nodwyd uchod. 4. ond pe cyfyd anhawster fe ganiateir defnyddio piano. 7. D. Caniateir i 3 pharti gynrychioli’r Rhanbarth yng nghystadlaethau rhifau 255 a 256. 254. cyfrifoldeb y cyfryw grwp neu barti yw sicrhau’r hawlfraint. 252. 6. PWYSIG Nodir trefniant pob cainc yn y Rhestr Testunau a dylid glynu at y trefniant hwnnw. 252. Rhaid i unigolion. oni nodir yn wahanol ar gael yn Allwedd y Tannau 2010 ac ar wefan Cymdeithas Cerdd Dant Cymru. Ni chaniateir cynorthwyo cystadleuydd mewn unrhyw fodd o’r llwyfan nac o’r gynulleidfa. Mae canllawiau gosod i gystadlaethau yr adran hon. Gellir ychwanegu triniaeth offerynnol â/neu leisiol at y gainc. Pan fydd grwp neu barti yn defnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ymlaen ˆ llaw neu’n chwarae’n fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol. 63 . 2. yn y rhagbrofion ac ar y llwyfan (gweler eithriad yng nghystadlaethau rhif 244. Dylai’r datgeinydd a’r telynor sefydlu’r amseriad cyn dechrau canu. ˆ 8. Gall yr ail delyn naill ai fod o ddewis y cystadleuydd a than 30 oed neu yr ail delynor swyddogol sydd â’i enw gyferbyn â’r gystadleuaeth. fel unrhyw offerynnwr arall a ddefnyddir fod o dan 30 oed.S. Yng nghystadlaethau 244. ond ni chaniateir i unrhyw offeryn heblaw’r delyn/telynau swyddogol chwarae’r trefniant llawn o’r gainc.

Glan­llyn. Unawd Cerdd Dant Bl.6 ac iau (D) (Dim mwy na 12 mewn nifer) ‘Mathemateg Mam’.3 a 4 ‘Dy enw Di’. Caryl Parry Jones Cainc:‘Y Ffair’.6 ac iau (Y.C. O. Menai Williams (1122) Ceinciau’r Dyffryn Gwobr: Tlws Coffa’r Parchedig W. deulais. ond yn hytrach Parti/Côr yn unig – ar wahân i pan y nodir Parti Unsain. 240.5 a 6 ‘Y Cipio’. Eilir Rowlands Ych! Maen nhw’n neis Cainc:‘Llwyngronwen’. 239. Golyga hyn bod rhyddid i’r gosodwyr/ hyfforddwyr ddefnyddio cyfuniad o unsain.2 ac iau ‘Y Seren Fach’.fel y mynnant yn ôl eu gweledigaeth.Thomas 241. Bethan Bryn (122) Yn y Mwd ˆ Copi o’r geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn. Mererid Hopwood Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod. Cainc:‘Nadolig Pwy a wyr’. J. Eleri Owen (1122) ˆ Alaw Tawe Cymdeithas Cerdd Dant Cymru Gwobr: Tlws Coffa Tonwen Adams Dysgwyr: Cerdd Dant 243. Eleri Owen (12212) Pwyllgor Cerdd Dant ‘Na Joio! Eisteddfod yr Urdd Abertawe a'r Fro 2011 64 . Unawd Cerdd Dant Bl. Eirian Jones (1122) Alawon Dwynant Curiad Gwasg Carreg Gwalch Urdd Gobaith Cymru Gwasg Carreg Gwalch Y Lolfa 242. Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. Myrddin ap Dafydd Cerddi Cyntaf Cainc:‘Lowri’. Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl.CERDD DANT CYSTADLAETHAU PARTI / CÔR Penderfynwyd peidio nodi deulais/deusain. Mererid Hopwood Ar Bwys Gwasg Gomer ‘Porth y Castell’. Unawd Cerdd Dant Bl. trillais ….) (dim mwy na 12 mewn nifer) ‘Stori’.

CERDD DANT 244. Côr Cerdd Dant Bl.6 ac iau (Y.C./Adran) (dim mwy na 30 mewn nifer) ‘Tân Gwyllt’,Tudur Dylan Jones Gwasg Gomer Rhywun yn Rhywle Cainc:‘Na Joio!, Berian Lewis (1122) Pwyllgor Cerdd Dant, ‘Na Joio! Eisteddfod yr Urdd Abertawe a'r Fro 2011 245. Parti Cerdd Dant Bl.6 ac iau (Unsain) (Adran) (dim mwy na 12 mewn nifer) ‘Ar ôl colli’, Myrddin ap Dafydd Arwyr, gol. Myrddin ap Dafydd Gwasg Carreg Gwalch Cainc:‘Dere ‘mlan Reff’, Berian Lewis (1122) Pwyllgor Cerdd Dant, ‘Na Joio! Eisteddfod yr Urdd Abertawe a'r Fro 2011 246. Unawd Cerdd Dant Bl.7 ­ 9 ‘Dawns y Bysedd’, Mererid Hopwood Blodeugerdd o Farddoniaeth (CBAC) Dylid cyplysu pennillion 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6 Cainc:‘Llyn Brynmelin’, Nia Keinor Jenkins (112) Pwyllgor Cerdd Dant, ‘Na Joio! Eisteddfod yr Urdd Abertawe a'r Fro 2011 Gwobr: Tlws Coffa Robin Hywel Griffiths 247. Deuawd Cerdd Dant Bl.9 ac iau ‘Arlunwyr Cwm Cilfaen’, Meirion Evans Cainc:‘Mallt’, Berian Lewis (1122) Pwyllgor Cerdd Dant, ‘Na Joio! Eisteddfod yr Urdd Abertawe a'r Fro 2011 Copi o’r geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn. Gwobr: Tlws Coffa Griff a Kitty Roberts 248. Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed Detholiad penodol o Gywydd ‘Y Delyn’,William Morris Cainc:‘Y Ferch o’r Scer’, Llyfni Huws (122) Aelwyd y Delyn 2 *Hughes a’i Fab (Aereus) Copi o’r detholiad ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn.

D.S. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 63, a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. Gweler hefyd Rheolau Cystadlu’r Dysgwyr ar dudalen 17. 65

CERDD DANT 249. Deuawd,Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed ‘Mae gen i freuddwyd’, Desmond Healy Cyhoeddiadau Sain Cainc:‘Tannau Tawe’, Elfair Jones (11222) Alaw Tawe Cymdeithas Cerdd Dant Cymru Copi o’r geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn. Gwobr: Tlws Coffa Dr. Glyn Martin Jones 250. Unawd Cerdd Dant 19 ­ 25 oed ‘Y Fedwen’,T. Llew Jones Penillion y Plant Gwasg Gomer Pwyllgor Cerdd Dant Cainc:‘Rhydyfen’, Eleri Owen (1122) ‘Na Joio! Eisteddfod yr Urdd Abertawe a'r Fro 2011 Gwobr: Tlws Coffa Edwin Roberts 251. Deuawd,Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19­25 oed Detholiad o Cywydd ‘Croeso i Abertawe’, Robat Powell Cainc:‘Penrhyn Gwyr’, Menna Bennett Joynson (1122) ˆ Alaw Tawe Cymdeithas Cerdd Dant Cymru Copi o’r detholiad ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn. Gwobr: Tlws Coffa Mary Lloyd 252. Parti Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9 (dim mwy na 20 mewn nifer) Cyhoeddiadau Sain ‘Yr Anthem Geltaidd’, Dafydd Iwan Cainc:Trefniant o ‘Fields of Athenry’, (‘Esgair Llyn’) Berian Lewis (112) Pwyllgor Cerdd Dant, ‘Na Joio! Eisteddfod yr Urdd Abertawe a'r Fro 2011 Gwobr: Tlws Coffa Telynor Mawddwy 253. Parti Cerdd Dant Bl.13 ac iau (D) (Dim mwy nag 16 mewn nifer) ‘Dysg imi Garu Cymru’,W. Rhys Nicholas Caneuon Ffydd Pwyllgor Llyfr Emynau Cydenwadol Cainc:‘Mererid’, Menai Williams (112) Ceinciau’r Dyffryn Urdd Gobaith Cymru Fe ddarperir gosodiad ond bydd gennych benrhyddid i'w addasu neu ddefnyddio eich gosodiad eich hun. Copi o'r gosodiad ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan­llyn. 66

CERDD DANT 254. Côr Cerdd Dant Bl.13 ac iau (dim mwy na 25 mewn nifer) ‘Carol’, Gwyn Thomas Cainc:‘Llwyndyrus’, Owain Siôn (1122) Ceinciau 99 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru Copi o’r gerdd ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan­llyn. Gwobr: Tlws Coffa Ifan Wyn Williams 255. Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd) (dim mwy na 16 mewn nifer) Detholiad penodol o Awdl ‘Patagonia’, R. Bryn Williams Cainc:‘Cwmgiedd’, Elfair Jones (112) Alaw Tawe Cymdeithas Cerdd Dant Cymru Copi o’r detholiad ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn. 256. Parti Cerdd Dant 14 ­ 25 oed (Aelwyd) (dim mwy na 16 mewn nifer) ‘Gwynfor’, John Gwilym Jones Cainc:‘Penwyllt’, Elfair Jones (112) Pwyllgor Cerdd Dant, ‘Na Joio! Eisteddfod yr Urdd,Abertawe a'r Fro 2011 Copi o’r geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn Caniateir cynnwys 25% o aelodau dros 25 a rhan 30 oed Beirniaid: Eleri Roberts, Nia Rowlands, Gwenan Gibbard, Gavin Ashcroft, Mari Watkin. Telynorion: Dafydd Huw, Nia Keinor Jenkins, Dylan Cernyw, Llio Penri, Gwenllian Llyr, Elin Samuel ˆ

D.S. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 63, a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. Gweler hefyd Rheolau Cystadlu’r Dysgwyr ar dudalen 17. 67

Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed Trefniant o alaw addas i osod arni o unrhyw faes cerddorol ac eithrio alawon Cerdd Dant. Gellir hefyd cyflwyno tâp â/neu ffeil midi os y cofnodir y gwaith ar gyfrifiadur. Beirniad: Bethan Bryn 258. Gellir cynnwys unsain neu drillais ar adegau yn ôl eich gweledigaeth ‘Beth Pe Byddai?’. Mae’n anghyfreithlon gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth. Gweler hefyd Rheolau Cystadlu’r Dysgwyr ar dudalen 17.CERDD DANT CYFANSODDI: CERDD DANT 257. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 84. mewn modd addas i’r darn.13 ac iau Dysgwyr yn Eisteddfod 2012. 68 .13 ac iau. Cainc:‘Mebyn Mair’.S. Glan­llyn. barddoniaeth neu unrhyw waith sydd wedi ei gyhoeddi. tr Dafydd Huw (1212) Cymdeithas Cerdd Dant Cymru Dyffryn Conwy a cheinciau eraill Noder : Dylid darllen pob bar mewn amser 2/2 Os bydd teilyngdod.S. defnyddir y gosodiad buddugol ar gyfer cystadleuaeth Parti Cerdd Dant oedran Bl. mewn modd addas i’r darn. Os bydd teilyngdod defnyddir y gainc fuddugol yn un o Eisteddfodau’r dyfodol Dylid cyflwyno dau gopi o’r gerddoriaeth wedi’i gofnodi ar bapur. Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed Gosodiad deulais ar gyfer parti oedran Bl. Dylid cyflwyno dau gopi o’r gerddoriaeth wedi’i gofnodi ar bapur. Beirniad: Bethan Bryn D. a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12.Tudur Dylan Jones Copi o’r gerdd ar gael o Adran yr Eisteddfod. Gellir hefyd cyflwyno tâp â/neu ffeil midi os y cofnodir y gwaith ar gyfrifiadur. D.

.

.

9. Caniateir i bartïon ddefnyddio hyd at DRI cyfeilydd dros 25 oed ymhlith y cyfeilyddion. yna fe ystyrir natur y cyfeiliant. caniateir defnyddio unrhyw nifer addas at ofynion y ddawns. 8. 5. a dylid glynu at gyfarwyddiadau’r ddawns. Os bydd cydraddoldeb yn y dawnsio. ychwanegu at awyrgylch a chyfanrwydd y cyflwyniad. ond caniateir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ymlaen llaw lle bo hynny’n amhosibl. buddiol fyddai cadw mewn cof mai hanfod dawnsio gwerin yw dawnsio cymysg. Rhaid i gystadleuwyr dderbyn yr argraffiad a nodir yn y rhaglen hon. Wrth ffurfio partïon dawnsio gwerin. cyfrifoldeb y cyfryw gwmni. 71 . grwp neu barti yw sicrhau’r ˆ hawlfraint. Ni chaniateir defnyddio argraffiad gwahanol mewn unrhyw gystadleuaeth. Yn ychwanegol at y brif alaw caniateir defnyddio unrhyw alawon traddodiadol Cymreig neu wreiddiol draddodiadol eu naws (oni nodir yn wahanol) a fyddo’n addas fel cyfeiliant. 3. 6. gan gynnwys esgidiau. 2.DAWNSIO GWERIN DAWNSIO GWERIN 1. Disgwylir i’r gwisgoedd. Caniateir newid y cyweirnod. 4. ond dylid cychwyn a gorffen gyda’r alaw wreiddiol. 7. Caniateir i dri pharti neu grwp gynrychioli Sir/Rhanbarth yng ˆ nghystadlaethau rhifau 265 a 271. Disgwylir i bartïon ac unigolion wneud pob ymdrech i sicrhau cyfeiliant byw i’w dawnsio. Pan fydd grwp neu barti yn defnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ymlaen ˆ llaw neu yn chwarae’n fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol. Os na nodir rhif penodol o ddawnswyr.

Cicely Howells Dawnsiau yr Ugeinfed Ganrif Cymdeithas Ddawns Werin Cymru 265.6 ac iau (Ysgolion â dros 100 o blant rhwng 4­11oed / Adrannau â dros 50 o aelodau) ‘Llangadfan Fach’. a gwisgoedd traddodiadol Gymreig. camau. Dawns Werin Bl.9 ac iau Dawns gan ddefnyddio arddull. Idwal Williams 262. Dawns Werin dan 25 oed (Aelwyd) ‘Dawns Gwyl Ifan’.4 ac iau ‘O’r Dde i’r Chwith’.7.10 a dan 19 oed ‘Pont Cleddau’. Dawns Stepio Cymysg Bl. Ian Roberts Dawnsiau yr Ugeinfed Ganrif Cymdeithas Ddawns Werin Cymru Gwobr: Rhoddedig gan Mr Kenneth Jones. Ian Roberts Cymdeithas Ddawns Werin Cymru Gwobr: Tlws Coffa ac Ysgoloriaeth Siaron Bonds 264. Dawns Werin Bl.6 ac iau Cyflwyniad gan 2 neu fwy o ddawnswyr cymysg. camau. 8 a 9 ‘Y Deuddeg Disglair’. alawon.6 ac iau (Ysgolion â hyd at 100 o blant rhwng 4­11 oed / Adrannau â hyd at 50 o aelodau) ‘Dawns Bryn y Môr’. alawon. Ciliau Aeron. Idwal Williams (Yn cynnwys yr ‘O’ Gron) Llangadfan Fach a Thair Dawns Arall Gwobr: Tlws Coffa Derfel Gruffydd G. E. Dawns Werin Bl. patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig heb fod yn hwy na 3 munud. Dawns gan ddefnyddio arddull. ˆ Dawnsiau Ffair Nantgarw Cymdeithas Ddawns Werin Cymru *Caniateir cynnwys 25% o aelodau dros 25 a than 30 266. 263. Eddie Jones Dawnsie Twmpath Gwobr: Tlws Coffa Eleri Wyn Jones Y Lolfa 260. Dawns Werin Bl. Gwobr: Tlws Coffa Penny Morgan 72 . Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. Amser: Dim hwy na 3 munud. 261.DAWNSIO GWERIN 259. patrymau.Y Berllan. Dawns Werin Bl.

Dawns Stepio Bl. 73 .Valerie James. Aron Davies. 3 neu 4. patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig heb fod yn hwy na 4 munud.S. a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. alawon.10 a dan 25 oed Dawns gan ddefnyddio arddull.10 a dan 25 oed Dawns gan ddefnyddio arddull.S. camau. D. Cyflwyniad o ddawns draddodiadol a/neu gyfoes gan grwp o ddawnswyr ˆ heb fod yn llai na 6 pherson mewn nifer yn defnyddio arddull. Mae’n anghyfreithlon gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth. patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig heb fod yn hwy na 4 munud. camau.9 ac iau Dawns gan ddefnyddio arddull. Dawns Stepio i 2. Bl. Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 271. patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig heb fod yn hwy na 4 munud.7 a dan 25 oed Thema: Portreadu agwedd/agweddau o Fro’r Eisteddfod. Gwobr: Tlws Coffa Evan L. camau. patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig heb fod yn hwy na 3 munud. Gwobr: Tlws Clwb Ffermwyr Ifanc Troedyraur 269. camau a phatrymau Cymreig. John Idris Jones. Morwel Palmer. Isaac 270.7 a dan 25 oed Dawns gan ddefnyddio arddull. (Caniateir diwyg gyfoes o ran gwisg a cherddoriaeth) Amser: Dim yn hwy na 5 munud *Caniateir cynnwys 25% o aelodau dros 25 a than 30 Beirniaid: Elen Gwenllian Davies.DAWNSIO GWERIN 267. alawon. D. camau. Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. alawon. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 71. Gwobr: Tlws Coffa Derfel Owen Jones 268. Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. barddoniaeth neu unrhyw waith sydd wedi ei gyhoeddi. alawon.

Pan fydd grwp yn defnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ymlaen llaw ˆ neu’n chwarae’n fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol. cyfrifoldeb y cyfryw grwp yw sicrhau’r hawlfraint. Dawnswyr i wisgo dillad syml. Ceir defnyddio gwisgoedd addas a mân bropiau er mwyn dehongli’r thema.S Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12 74 . Canllawiau ar gael o Adran yr Eisteddfod 3. Arwynebedd perfformio ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol yw tua 10 x 8 medr. colur nac unrhyw gyfarpar arall. 8. Creadigol – Cyfansoddiad Creadigol (cymysg) – Dehongliad creadigol o thema drwy gyfrwng arddulliau cyferbyniol. Rhaid sicrhau fod y corff yn cael ei gynhesu ar gyfer y perfformiad ac oeri ar ôl y perfformiad. D.DAWNS DAWNS 1. 7. 6. Os dymunir.addas a gweddus ar gyfer y ddawns a’r oedran. Ni chaniateïr cystadlu mewn mwy nag un cystadleuaeth gyda’r un ddawns. ˆ Caniateir defnyddio unrhyw gerddoriaeth offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg. (Dim mwy na 100 o eiriau – ni fydd y crynodeb yn cael ei amseru). gellir rhoi crynodeb byr o gynnwys y Ddawns Cyfansoddiad Greadigol (cymysg) – ni fydd y crynodeb yn cael ei amseru. 10. 4. Disgwylir i’r cystadleuwyr roi crynodeb byr o gynnwys y ddawns ar gyfer y beirniad a’r gynulleidfa. Diogelwch – Mae’n hanfodol fod yr hyfforddiant mae’r dawnswyr yn ei dderbyn yn ystyried agweddau a rheolau iechyd a diogelwch. Rhaid perfformio o leiaf dwy arddull gyferbyniol. 9. 5. Creadigol – Ni chaniateir defnyddio offer llwyfan na goleuadau arbennig. 2. Amserir y perfformiad o’r symudiad cyntaf.

Amser: Dim hwy na 4 munud 275.7 a dan 19 oed (4 ­ 25 mewn nifer) Thema:Agored Dehongliad creadigol o thema drwy arddulliau cyferbyniol. Amser: Dim hwy na 4 munud 274. Mae’n anghyfreithlon gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth. Dawns Greadigol Bl. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 74. 8 a 9 (4 ­ 25 mewn nifer) Thema: Dehongliad o gerddoriaeth a gomisiynwyd gan y pwyllgor lleol.7. Copi o’r dehongliad ar gael o Adran yr Eisteddfod. Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl. Glan–llyn.DAWNS 272.S. Amser: Dim hwy na 4 munud Beirniaid: Catherine Young a Brianna Moore D. Rhaid perfformio o leiaf dwy arddull gyferbyniol. 75 . Dawns Greadigol Bl.6 ac iau (4 ­ 25 mewn nifer) Thema: Dathlu Dehongliad creadigol o thema drwy arddulliau cyferbyniol. Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl.C. a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. Rhaid perfformio o leiaf dwy arddull gyferbyniol./Adran) (4 ­ 25 mewn nifer) Thema: Portread o Fro Amser: Dim hwy na 4 munud 273. barddoniaeth neu unrhyw waith sydd wedi ei gyhoeddi.S. D.6 ac iau (Y.

Er diogelwch ni chaniateir defnyddio symudiadau gymnasteg ac eithro splits. Rhaid sicrhau fod y corff yn cael ei gynhesu ar gyfer y perfformiad ac oeri ar ôl y perfformiad. Darperir chwaraewr cryno ddisgiau. Caniateir defnyddio unrhyw gerddoriaeth offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg. Canllawiau ar gael o Adran yr Eisteddfod 76 . cyfrifoldeb y cyfryw grwp neu unigolyn yw sicrhau’r hawlfraint. 5. Ni chaniateir propiau. ˆ 3. Dawnswyr i wisgo dillad syml/addas a gweddus ar gyfer y ddawns a’r oedran. 6. 2.DAWNSIO HIP HOP/STRYD/DISGO DAWNSIO HIP HOP/STRYD/DISGO (neu gyfuniad) 1. Diogelwch – Mae’n hanfodol fod yr hyfforddiant mae’r dawnswyr yn ei dderbyn yn ystyried agweddau a rheolau iechyd a diogelwch. 7. Rhaid bod pob symudiad o fewn cyd­destun yr arddull ddawns. Amserir y perfformiad o’r symudiad cyntaf. 4. 8. Pan fydd grwp neu unigolyn yn defnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ymlaen ˆ llaw neu’n chwarae’n fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol.

6 ac iau ˆ (dim llai na 4 mewn nifer) Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg Amser: Dim hwy na 3 munud 278. Mae’n anghyfreithlon gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth.6 ac iau Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg Amser: Dim hwy na 2 funud 277. 8 a 9 Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg Amser: Dim hwy na 2 funud 279. 77 . Dawns Hip­Hop/Stryd/Disgo (neu gyfuniad) Unigol Bl. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 76. a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12.10 a dan 19 oed (dim llai na 4 mewn nifer) Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg Amser: Dim hwy na 3 munud Gwobr: Ysgoloriaeth Goffa Glesni Evans Beirniaid: Lauren Phillips.10 a dan 19 oed Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg Amser: Dim hwy na 2 funud 281.7. Dawns Hip­Hop/Stryd/Disgo Unigol (neu gyfuniad) Bl. barddoniaeth neu unrhyw waith sydd wedi ei gyhoeddi.DAWNSIO HIP HOP/STRYD/DISGO 276.7.S. Grwp Dawnsio Hip­Hop/Stryd/Disgo (neu gyfuniad) ˆ Bl. Grwp Hip­Hop/Stryd/ Disgo (neu gyfuniad) Bl. 8 a 9 ˆ (dim llai na 4 mewn nifer) Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg Amser: Dim hwy na 3 munud Gwobr: Tlws Ysgol Gyfun Glantaf 280. Dawns Hip­Hop/Stryd/Disgo (neu gyfuniad) Unigol Bl. Grwp Dawnsio Hip­Hop/Stryd/Disgo (neu gyfuniad) Bl. Elin Angharad D.

5. fel y gwyddys. 11. Caniateir i dri grwp neu gôr gynrychioli Sir/Rhanbarth yng nghystadleuaeth ˆ rhif 293. Rhaid i gystadleuwyr dderbyn yr argraffiad a nodir yn y rhaglen hon. 8. rhaid i bawb sydd yn ymddangos yn y gystadleuaeth fod o fewn yr oedran priodol. yn ôl gweledigaeth yr hyfforddwr. Rhaid i unigolyn a’r grwpiau ddysgu’r penillion i gyd. Cofied bob tro am gyfyngiadau technegol llwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol ac am brinder adnoddau yn yr Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth. Rhaid dechrau’r perfformiad â gofod chwarae gwag. Yn yr un modd. gan amlaf. cerddoriaeth neu effeithiau eraill. Yn y cystadlaethau sy’n benodol ar gyfer Adrannau (heb fod yn Adran Ysgol) neu ar gyfer aelodau o fewn oedran cynradd. rhannu. 7. a neilltuir ar gyfer y cystadlaethau i unigolion. drwy ynganu’r gair cyntaf. ni chaniateir gadael offer ar y llwyfan wedi i’r cwmni gilio ar ddiwedd y perfformiad.Ystafelloedd dosbarth cyffredin. Bydd y pwyslais ar y llefaru ac ar gyflwyno naws ac ystyr y cerddi neu ddarnau o ryddiaith. Caniateir defnyddio cerddoriaeth wrth arbrofi ond ni ddylid ychwanegu geiriau. yn ogystal ag yn y Rhagbrofion yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ni ellir disgwyl i’r Eisteddfodau ddarparu unrhyw offeryn cerdd. caniateir i un cyfeilydd fod dros oedran y gystadleuaeth. ˆ Caniateir aelodau ychwanegol ar gyfer cyfeiliant offerynnol yn unig. Ni chaniateir defnyddio argraffiad gwahanol mewn unrhyw gystadleuaeth oni nodir yn wahanol. 6. Amserir y perfformiad o’r foment y bydd yn dechrau. 78 . 4. 10. Gellir arbrofi. eithr dylid pwysleisio nad oes diben i unrhyw arbrawf gynnwys elfennau fydd yn cymryd mwy o le yn y rhagbrofion neu ar y llwyfan. Mae angen pwysleisio mai awgrymiadau’n unig yw’r rhestr uchod. set na phropiau cyn i’r cystadleuwyr ddod i’r llwyfan. na’r cystadlaethau adrodd a gynhelid o dan yr hen drefn. Wrth arbrofi gellir (os dymunir) ddefnyddio er enghraifft symud. Mae’r nifer a nodir mewn grwp yn cyfeirio at y nifer sydd yn llefaru. gwisgoedd. Yn y cystadlaethau i ysgolion uwchradd ac Aelwydydd. maint tua 10 x 8 medr.LLEFARU LLEFARU 1. Mae’r uchod yn berthnasol i unigolion yn ogystal ag i grwpiau. a bod yn barod i lefaru’r nifer a ofynnir gan y beirniaid mewn rhagbrawf ac/neu ar y llwyfan. 2. os dymunir. 3. 9. Ni chaniateir gosod offer. yw’r ystafelloedd rhagbrofion arferol a’r ystafelloedd lleiaf.

ˆ 79 . Pan fydd cwmni neu grwp yn defnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ymlaen ˆ llaw neu’n chwarae’n fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol. cyfrifoldeb y cyfryw gwmni. neu grwp yw sicrhau’r hawlfraint.LLEFARU 12.

Eurig Salisbury Lluniau yn fy mhen 284. Gerallt Hywel Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Bae Caerdydd 2009 Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod.T. Llefaru Unigol Bl.LLEFARU LLEFARU 282. 8 a 9 ˆ (6­12 mewn nifer) ‘Cleisiau’. Llefaru Unigol Bl. Esyllt Maelor Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn Gwobr: Tlws Coffa Sulwen Lloyd Thomas 286.9 ac iau (Adran) ˆ (6­12 mewn nifer) ‘Gwên’. Llefaru Unigol Bl. Glynne Davies Sbectol Inc 288. Morris 80 .2 ac iau ‘Cwyn y Ci’. Grwp Llefaru Bl. Selwyn Griffiths Poeth! Cerddi Poeth ac Oer 287. Bryan Martin Davies Y Golau Caeth Gwobr: Tlws Adran Glanaman Gwasg Gomer CBAC Y Lolfa Y Lolfa Y Lolfa Gwasg Gomer 289.Aled Lewis Evans Poeth! Cerddi Poeth ac Oer Gwobr: Tlws er cof am Gwynn Dodd 285. Ceri Wyn Jones Dwli o Ddifri 283.6 ac iau (Adran) ˆ (6­12 mewn nifer) ‘Coelcerth’. Llefaru Unigol Bl. Gwobr: Tlws Coffa Laura E. Grwp Llefaru Bl.7­ 9 ‘Hedydd yn yr haul’ (Detholiad) Llyfr Hanes.6 ac iau ˆ (6­12 mewn nifer) ‘Cerdded i’r ysgol’.3 a 4 ‘Hel Lliwiau’.5 a 6 ‘Ffurflenni’.7. Grwp Llefaru Bl. Grwp Llefaru Bl. Glan­llyn.

Gwobr: Cwpan Coffa Rachel Bevan Griffiths 292. Mari Stevens Hoff Gerddi Abertawe Gwobr: Tlws Coffa T. 81 . a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. Dafydd Rowlands Copi o’r detholiad ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn Gwobr: Tlws Coffa Olwen Evans. Grahame Davies Hoff Gerddi Cymru Gwasg Gomer Caniateir cynnwys 25% aelodau dros 25 a than 30 oed Gwobr: Tlws Coffa Rhian Siencyn Beirniaid: Angharad Llwyd. Jones. Llefaru Unigol 19 ­ 25 oed Detholiad penodol o ‘Dau Grwt yn y Gelli Aur’. Grwp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed ˆ (dim mwy na 12 mewn nifer) Detholiad penodol o ‘Cywydd Cyfarch Dic Jones’.Tudur Dylan Jones Copi o’r detholiad ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan­llyn.LLEFARU 290.S. Llefaru Unigol Bl. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 78. Mae’n anghyfreithlon gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth. Brynmor Jones a Cynon Evans 293.Annwen Jones. Hen Golwyn Gwasg Gomer 291. Rhodri Miles.O.10 a dan 19 oed ‘Cul Cymru’. barddoniaeth neu unrhyw waith sydd wedi ei gyhoeddi. Geraint Hughes. Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd) ˆ (6­12 mewn nifer) ‘DIY’. D.

Llefaru Unigol Bl. Grwp Llefaru Bl.5 a 6 (D) ‘P’un ddaeth gynta?’. Mererid Hopwood Lluniau yn fy mhen CBAC/Gwasg Gomer CBAC/Gwasg Gomer CBAC/Gwasg Gomer CBAC/Awen Y Lolfa CBAC/Gwasg Gomer 300. barddoniaeth neu unrhyw waith sydd wedi ei gyhoeddi. Grwp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed (D) ˆ (6­12 mewn nifer) ‘Glas’. os gwelwch yn dda?’ Elinor Wyn Reynolds Pac o Feirdd CBAC/Gwasg Carreg Gwalch 301. Mae’n anghyfreithlon gwneud copïau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth. Dorothy Jones Gwasg Gomer D. Davies Beirniaid: Elen Rhys. Llew Jones Lluniau yn fy mhen 297. Llefaru Unigol Bl.LLEFARU DYSGWYR: LLEFARU 294.10 a dan 19 oed (D) ‘Ga’i i dri phwys o foron. Bryan Martin Davies Hoff Gerddi Abertawe Gwobr: Tlws Coffa Miss A.2 ac iau (D) ‘Dw i eisiau’.T.3 a 4 (D) ‘Cadw mi gei’. a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12 Gweler Rheolau Cyffredinol Adran y Dysgwyr ar dudalen 17.6 ac iau (D) ˆ (6­12 mewn nifer) ‘Faint sy ar ôl?. Llefaru Unigol Bl. 82 .S. Grwp Llefaru Bl. J.Tudur Dylan Jones Byd Llawn Hud 296. Gwynne Williams Poeth! Cerddi Poeth ac Oer 299. 8 a 9 (D) ˆ (6­12 mewn nifer) ‘Y Planedau’.Tudur Dylan Jones Byd Llawn Hud 295.7­ 9 (D) ‘Jo nainti’. Rheolau Cystadlu’r Adran ar dudalen 78. Non ap Emlyn Sgram – cerddi blasus 298.7. Llefaru Unigol Bl. Llefaru Unigol Bl.

.

y ffugenw a’r rhif aelodaeth yn unig. ffugenw. 2011. (ii) y ffugenw. (iii) rhif aelodaeth yr ymgeisydd. (viii) ei ddyddiad geni. Rhaid i aelodau o un Adran neu Aelwyd anfon eu cynhyrchion gyda’i gilydd trwy eu hysgrifennydd. Rhif 201 Tomos Caradog (13.Y tu allan ysgrifenner rhif y gystadleuaeth. I fod y tu mewn i’r amlen yn unig. (ynghyd â’r cyfeiriad cartref.LLENYDDIAETH LLENYDDIAETH 1. Glan­llyn. Adran yr Eisteddfod. a rhaid i’r ysgrifennydd gadarnhau dilysrwydd gwaith yr ymgeiswyr. Glan­ llyn erbyn 1 Mawrth. Gwynedd LL23 7ST. e­bost a rhif ffôn yn achos y prif gystadlaethau sef 238. 343. 365). (iv) enw priodol yr ymgeisydd. 316. Ni ddylai ymgeiswyr. 338.Yna. (vii) enw ei Sir/Rhanbarth. roi eu henwau priodol ar eu gwaith. Ni chymerir sylw o unrhyw gynhyrchion a ddaw i law wedi’r dyddiad hwn. Mae holl gynnyrch cystadlaethau llenyddol a chyfansoddi yr Eisteddfod yn cael eu beirniadu ar lefel genedlaethol. Rhaid i holl gynhyrchion y cystadlaethau llenyddiaeth. Gwersyll yr Urdd. Dylid labelu’r parsel neu’r pecyn ‘Llenyddiaeth’ fel y bo’n briodol. Llanuwchllyn.452) Siôn Owain Aelwyd Aberystwyth Cylch Aberystwyth Ceredigion 24/11/83 I fod yn bennawd i’r cynnyrch a hefyd y tu allan i’r amlen. rhif aelodaeth yn eglur ar gornel uchaf llaw dde’r papur. (v) enw ei Adran neu ei Aelwyd. a chyfansoddi gyrraedd Swyddfa’r Urdd. 3. 2. (vi) enw ei Gylch.452) Rhif 201 Tomos Caradog (13.Y Bala. Sylwer yn ofalus ar y patrwm isod. Gosoder rhif y gystadleuaeth. Rhaid anfon pob ymgais o dan sêl at y Trefnwyr. ar unrhyw gyfrif. amgaeër mewn amlen o faint cyffredin (tua 6” x 4”) ddarn o bapur yn dwyn y manylion a ganlyn yn y drefn a nodir: (i) rhif y gystadleuaeth. 84 .

Bydd gan yr Urdd hawl i gyhoeddi pob un neu rai o’r cyfansoddiadau cerddorol a llenyddol a ddyfernir yn fuddugol ac i’w defnyddio at ddibenion yr Urdd yn y dyfodol. Cymeradwyir cofrestru cynhyrchion a anfonir trwy’r post. Rhaid i’r gwaith llenyddol fod yn waith heb ei gyhoeddi o’r blaen mewn unrhyw ffordd. Annogir cystadleuwyr uwchradd i gyflwyno gwaith ar ddisg. 85 . 7. Ni chaniateir i’r gwaith. Medal y Dysgwr na Y Tlws Cyfansoddi fwy na theirgwaith. Cymerir pob gofal o’r cynhyrchion ond ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod anorfod a all ddigwydd i’r cynhyrchion. 6. 5. 10. y Goron. Rhaid i’r gwaith a gyflwynir fod yn waith gwreiddiol yr awdur. a hynny heb geisio caniatâd yr awduron. 11. na rhannau ohono fod yn waith sydd wedi cael ei gopïo oddi wrth unrhyw un arall. 8. Ni chaniateir i neb ennill y Gadair. 9. Mae’r Urdd yn cadw’r hawl i olygu unrhyw waith sydd yn cael ei farnu yn addas i’w gyhoeddi yn y Cyfansoddiadau Buddugol.LLENYDDIAETH 4. y Fedal Ddrama.

Barddoniaeth dan 19 oed Englyn ­ Yfory Karen Owen Gwobr: Tlws Coffa’r Parchedig Gerallt Jones Caerwedros 311. Barddoniaeth Bl. Barddoniaeth dan 25 oed Soned ­ Atgof 86 Caryl Parry Jones Dewi Prysor Hilma Lloyd Edwards Tudur Hallam . Barddoniaeth Bl.7 Tic toc 306.12 a 13 Estyn llaw Beirniaid Elinor Wyn Reynolds Meirion MacIntyre Huws Elin Meek Gwyneth Glyn Hywel Griffiths Ceri Wyn Jones Aneirin Karadog Fflur Dafydd 310.5 a 6 Nid fi oedd ar fai! 305. Barddoniaeth Bl. Barddoniaeth Bl.LLENYDDIAETH Llenyddiaeth: Barddoniaeth 302. Barddoniaeth dan 25 oed Cywydd ­ Pont 314.9 Lluniau 308. Barddoniaeth dan 19 oed Cerdd ddychan ­ Eisteddfod (dim mwy na 30 llinell) 313.10 ac 11 Ar goll 309.3 a 4 Arwr/Arwres 304.2 ac iau Dathlu 303.8 Dim mynediad! 307. Barddoniaeth Bl. Barddoniaeth dan 19 oed Cerdd rydd ­ Ennill a cholli 312. Barddoniaeth Bl. Barddoniaeth Bl. Barddoniaeth Bl.

8 Ôl troed 322. Rhyddiaith Bl.10 a dan 25 oed Cyflwynir y Gadair gan Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe ac Ysgol Gyfun Gwyr Cerdd gaeth neu rydd heb fod dros 100 llinell ar y testun: ‘Fflam’ Dylid cyflwyno dau gopi ynghyd â disg o’r gwaith ysgrifenedig.7 Yr allwedd 321. Rhyddiaith Bl. Barddoniaeth dan 25 oed Cerdd ysgafn ­ Fo a Fe Eurig Salisbury 316. Rhyddiaith Bl.LLENYDDIAETH 315. Rhyddiaith Bl. Rhyddiaith Bl.9 Ail gyfle 323. Rhyddiaith Bl.2 ac iau Dydd Sadwrn 318.5 a 6 Y neges! 320. Rhyddiaith Bl.12 ac 13 Gwawr 325. Sylwer rhif 2 tudalen 84. Rhyddiaith Bl. Cystadleuaeth y Gadair Bl.3 a 4 Yn y bocs 319.10 ac 11 Y frwydr 324. Beirniaid: Emyr Lewis a Mererid Hopwood Llenyddiaeth: Rhyddiaith 317. Rhyddiaith dan 19 oed E­byst rhwng 2 gariad Beirniaid Gareth William Jones Siân Lewis Gordon Jones Elin ap Hywel Catrin Dafydd Annes Glynn Gwion Hallam Menna Baines Beca Brown 87 .

Rhyddiaith Bl. Rhyddiaith dan 25 oed Araith i’w thraddodi yn Y Gwir Anrh.8 a 9 (D) Byd y ‘Celebs’ 88 Manon Rhys Ann Marie Lewis Zac Davies Catrin Stevens Zac Davies Keinor Jenkins .5 a 6 (D) Rysait 333. Rhyddiaith Bl. Rhyddiaith dan 25 oed Sgript yn seiliedig ar stori fer gan Dylan Iorwerth neu Caryl Lewis Sian Melangell Dafydd Gwobr: Tlws Coffa Jennie Eirian 329. Clydach. Rhyddiaith dan 19 oed Erthygl i gylchgrawn chwaraeon (dim mwy na mil o eiriau) 327. Cennydd Davies Bethan Mair 328. Rhyddiaith Bl.Yr Arglwydd Elis Thomas AC adeilad Senedd Cymru Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Gwobr: Tlws Coffa Elin Mair Jones 330. Rhyddiaith dan 19 oed Stori fer ­ Siom Gwobr: Rhodd gan Eirian Youngman ac Elin Davies er cof am eu rhieni.LLENYDDIAETH 326. Cywaith Bl. Rhyddiaith Bl.6 ac iau (D) Thema:Yr Ardal Gellid defnyddio unrhyw ffurf ar unrhyw gyfrwng Dylid cael o leiaf 4 mewn grwp ˆ Gwobr: Tlws Coffa Gwilym Ceidiog Hughes 334.4 ac iau (D) Ffrindiau 332.Yvonne a Ceri Edmund. Rhyddiaith dan 25 oed Cyfres o ymsonau ­ Gobaith Gwobr: Tlws Coffa Eirug Wyn 331.7 (D) Hysbyseb ar gyfer un o Wersylloedd Yr Urdd Gwobr: Tlws Goffa Linda Moran 335.

Heddiw.6 ac iau Peintio’r byd yn wyrdd Gellid defnyddio unrhyw ffurf ar unrhyw gyfrwng Dylid cael o leiaf 4 mewn grwp ˆ 340. Beirniaid: Mari Stevens ac M. Cywaith Bl.10 a dan 25 oed Rhoddir y Goron gan Ysgolion Cynradd Cymraeg Abertawe Darn neu ddarnau o rhyddiaith dros 4.000 o eiriau ar y thema ‘Ffiniau’ Dylid cyflwyno dau gopi ynghyd â disg o’r gwaith ysgrifenedig.LLENYDDIAETH 336.10­25 oed Thema o’ch dewis Gellid defnyddio unrhyw ffurf ar unrhyw gyfrwng Ion Thomas Sian Northey Eiry Miles 342. Cywaith Bl. Cywaith Bl. Llion Iwan Gwobr:Tlws Coffa Roy Stephens 89 . Cystadleuaeth Golwg dan 25 oed (i unigolyn neu grwp) ˆ Atodiad lliwgar cyffrous (oddeutu 8 tudalen) ar gyfer pobl ifanc Cymru sydd â diddordeb yn y byd a’i bethau Bydd deunydd.7­9 Ddoe. Sylwer rhif 2 tudalen 84.Yfory Gellid defnyddio unrhyw ffurf ar unrhyw gyfrwng Dylid cael o leiaf 4 mewn grwp ˆ 341. Rhyddiaith Bl10 ac 11 (D) Yr Amgylchedd 337. Cystadleuaeth y Goron Bl.Wynn Thomas 339.12 a dan 19 oed (D) Rhyfel Gwobr: Tlws Coffa Carys Lewis Jones Helen Prosser Nia Parry 338. arddull a natur y cynnyrch yn cael ei gyhoeddi yn un o gylchgronau Telor Hedd Iwan a cwmni Golwg neu ar safle Golwg ar y we. Rhyddiaith Bl.

Gwaith Llafar wedi’i recordio Bl. dim mwy na 4 munud. Cerdd 6.Abertawe. Deialog 3. Gwaith Llafar wedi’i recordio Bl.7. Beirniaid: Nia Parry ac Elin Meek Dysgwyr: Gwaith Llafar wedi’i recordio 344. Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl. yn ogystal â pharatoi tâp o sgwrs naturiol sy’n cynnwys cyfeiriadau at gefndir y cystadleuydd. 1.10 a dan 19 oed Rhodd: Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed. Ysgrifennu ar unrhyw dri o’r ffurfiau canlynol. 8 a 9 (D) (unrhyw nifer) Thema: Sylwebaeth ar gêm Amser: Rhwng 5 a 10 munud Steffan Rhodri 346.Ysgrif neu draethawd 2.6 ac iau (D) (unrhyw nifer) Thema: Parti Amser: Dim hwy na 5 munud Beirniad: Rhodri Owen Dysgwyr: Gwaith Llafar wedi’i recordio 345. Stori Fer 5.10 a dan 19 oed (D) (unrhyw nifer) Thema: Problemau pobl ifanc Robat Powell Amser: Dim hwy na 10 munud 90 .LLENYDDIAETH 343. Sylwer rhif 2 tudalen 84. Cyfwelir y goreuon mewn rownd derfynol.Adolygiad Dylid cyflwyno dau gopi o’r gwaith ysgrifenedig ar ddisg. Llythyr 4. ynghyd â dau dâp. Gwaith Llafar wedi’i recordio Bl.

91 .

org/eisteddfod neu drwy gysylltu ag Adran yr Eisteddfod. Wedi gweld yr holl dimau fe gaiff y beirniad ddewis y timau gorau o blith timau Adrannau Ysgolion Uwchradd. sydd i ymddangos yn y profion terfynol i’r ddwy gystadleuaeth a gynhelir yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Sylwer mai tîm Adran/Ysgol a thîm Aelwyd sydd i gystadlu. Yr egwyddor gyffredinol fydd anfon y beirniaid i ganolfannau lle y gall weld a chlywed amryw o dimau ar un noson mewn prawf rhanbarthol. Bydd Adran yr Eisteddfod yn trefnu taith y beirniad yn ôl dyddiadau sy’n gyfleus i’r beirniad a’r cystadleuwyr. Gellir lawrlwytho ffurflenni cystadlu i dimau Siarad Cyhoeddus o’r wefan urdd. a’r gorau o blith timau Aelwydydd. ac ni chaniateir benthyca perfformwyr o Adrannau/Aelwydydd eraill. Rhaid i bob aelod o bob tîm fod yn aelod cofrestredig o’r Urdd am 2010/2011. Rhaid i’r ffurflen gystadlu fod yn nwylo’r Trefnydd erbyn 31 Ionawr 2011. Ni ellir derbyn unrhyw dîm i gystadlu oni fo’r ffurflen swyddogol hon wedi cyrraedd Adran yr Eisteddfod erbyn y dyddiad uchod. 8.SIARAD CYHOEDDUS SIARAD CYHOEDDUS 1. 92 . llwyddiannus ac aflwyddiannus. yn hytrach na’u hanfon yn unswydd i weld pob tîm yn ei ganolfan ei hun. Nifer mewn tîm fydd 4 aelod. tua canol Ebrill. Rhaid i’r timau a ddewisir i’r profion terfynol gystadlu ar y noson ac yn y drefn a benderfynir gan Drefnydd yr Eisteddfod. ni pharatoir beirniadaeth ysgrifenedig wedyn. Wedi traddodi beirniadaeth lafar i bob tîm ar ôl ei berfformiad yn y prawf rhanbarthol. 5. 4. Yr Adran/Aelwyd yw’r uned. 7. 3. Bae Caerdydd. Hysbysir pob tîm. 2. Trefnir cystadlaethau Rhanbarthol yn ystod Mawrth ac ni ellir newid y dyddiadau. 6. ond anfonir bras nodiadau at y timau a ddewisir i’r profion terfynol.

Beirniad: Iola Wyn D. Tîm Siarad Cyhoeddus 14­25 oed (Aelwyd) Y tîm i ddewis tri pwnc o blith chwech a osodwyd gan y beirniad 20 munud yn unig cyn dechrau’r gystadleuaeth.SIARAD CYHOEDDUS 347.U. Gweler archeb am ffurflen gystadlu ar dudalen 104.S Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12 93 . Gweler archeb am ffurflen gystadlu ar dudalen 104. Beirniad: Iola Wyn 348.10 a dan 19 oed (Y.) Y tîm i ddewis tri phwnc o blith chwech a osodwyd gan y beirniad 20 munud yn unig cyn dechrau’r gystadleuaeth. Tîm Siarad Cyhoeddus Oedran Bl.

grwp neu barti yn chwarae cerddoriaeth a ˆ recordiwyd ymlaen llaw neu chwarae’n fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol. o safbwynt beirniad. Rhaid dechrau’r perfformiad â gofod chwarae gwag. Glan­llyn. Cedwir copïau’r cystadleuwyr fydd yn fuddugol yn yr Eisteddfod Gylch yng ngofal y Swyddog Datblygu. neu unigolyn. Caniateir offer pwrpasol yn unig. Canllawiau hawlfreintio ar ˆ wefan Urdd Gobaith Cymru – urdd. bydd y Swyddog Datblygu yn trosglwyddo copïau buddugwyr yr Eisteddfod Rhanbarth i ofal Adran yr Eisteddfod. Pan fydd cwmni. Lle fo’n bosib. 6. maint tua 10 x 8 medr. fydd wedyn yn eu trosglwyddo i feirniad yr Eisteddfod Rhanbarth hyd nes y bydd y prawf drosodd. grwp neu barti yw sicrhau hawlfraint. Yng nghystadleuaeth y Fonolog a’r Cyflwyniad Theatrig Unigol ni chaniateir i unrhyw gystadleuydd berfformio unrhyw ddrama/rhyddiaith y mae wedi’i pherfformio eisoes yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru dros y tair blynedd diwethaf. Yn yr Eisteddfod Genedlaethol bydd 5 meicroffon ar flaen y llwyfan a bydd posib defnyddio hyd at 4 meicroffon radio ar gyfer y cystadlaethau yma. 3. Cofier fod y perfformiad. grwp neu barti i ddefnyddio cerddoriaeth ˆ wreiddiol. anogir cwmni.org. Nid oes raid gadael a dychwelyd er mwyn newid cymeriad rhai o’r perfformwyr (gellir gwneud hynny heb iddynt orfod gadael y llwyfan) a dylai gadael y llwyfan a dychwelyd drachefn fod yn ddigwyddiad eithriadol. Dylid cysylltu â rheolwr y llwyfan ar unwaith wedi’r rhagbrawf ac mewn da bryd cyn fod y gystadleuaeth ar y llwyfan. Ni chaniateir gosod offer cyn i’r cystadleuwyr ddod i’r llwyfan. Yn yr un modd. 5.THEATR THEATR Ymgom/ Cân Actol/ Monolog/ Cyflwyniad Theatrig Unigol / Cyflwyniad Dramatig/ Chwarter awr o adloniant /Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg 1. i nodi’r union anghenion. Amserir y perfformiad o’r funud y bydd yn dechrau naill ai drwy’r sain cyntaf neu drwy’r ystum cyntaf. 8. Bydd hawl gan yr Athro/Hyfforddwr ymgynghori gyda’r Technegwyr Sain parthed ‘ciwio’. 94 . cyfrifoldeb y cyfryw gwmni. 7. 9. 4. ni chaniateir gadael offer ar y llwyfan wedi i’r cwmni gilio ar ddiwedd y perfformiad. 2. Dylid anelu at gael y cwmni’n gyfan ar y gofod chwarae gydol y perfformiad. yn parhau nes bo’r cwmni wedi gadael y llwyfan. er mwyn sicrhau fod copïau ar gyfer pob cystadleuydd yn cyrraedd dwylo’r beirniaid cenedlaethol mewn pryd. Yn union wedyn.

Caniateir propiau syml. Pwysleisir hefyd nad oes angen defnyddio setiau cymhleth ond caniateir propiau syml a gwisgoedd. Nid oes raid i’r cyfeilyddion fod o fewn oedran y gystadleuaeth. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniaid ac os defnyddir barddoniaeth. Caniateir propiau syml. dramâu neu gerddoriaeth rhaid nodi’r ffynhonell. Rhaid dechrau a diweddu’r perfformiad gyda llwyfan gwag. Dylid cael y gerddoriaeth yn llifo drwy’r perfformiad cyfan. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad. Rhaid dechrau a diweddu’r perfformiad gyda llwyfan gwag. Rhaid dechrau a diweddu’r perfformiad gyda llwyfan gwag. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad. Gall y geiriau a’r alawon fod yn wreiddiol neu wedi eu cyhoeddi neu’n gyfuniad o’r ddau. Ymgom Cyflwyniad gan 2 ­ 4 mewn nifer o sgript osodedig neu sgript hunan ddewisiad yn ddibynnol ar y gystadleuaeth o dan sylw. Caniateir propiau syml a gwisgoedd. 12. 16. rhyddiaith. Monolog Cyflwyno monolog na chymer fwy na 4 munud i’w berfformio. Cân Actol Disgwylir cyflwyniad o’r thema â’r pwyslais ar ganu ac actio. Rhaid dechrau a diweddu’r perfformiad gyda llwyfan gwag. Caniateir defnyddio gwaith megis darnau o ddramâu yn ogystal â gwaith gwreiddiol. Disgwylir cyflwyniad o’r ˆ thema â’r pwyslais ar yr elfen ddramatig. 14. Cyflwyniad Theatrig Unigol Cyflwyno dwy fonolog na chymer fwy na 8 munud i’w perfformio. Caniateir y defnydd o gerddoriaeth i ychwanegu at yr awyrgylch ond dylid pwysleisio nad hon yw’r elfen bwysicaf o’r gystadleuaeth.10 a dan 19 oed Perfformiad o sgript ar thema osodedig gan grwp. 15. 13. gwisg a cherddoriaeth. gwisg a cherddoriaeth. Caniateir newid y dafodiaeth a rhyw y cymeriadau os yw hynny yn gwneud synnwyr ac yn gydnaws â’r sgript. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad.THEATR 10.7 – 9 /Cyflwyniad Dramatig Bl. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad. Cyflwyniad Dramatig Bl. Gall y cyflwyniad fod o ddrama neu ryddiaith addas. Bydd amseriad y sgript osodedig yn 5 munud o hyd a dylid sicrhau bod y sgript Hunan ddewisiad yn ddim hwy na 5 munud. 11. Pwysleisir fod yn rhaid sicrhau hawlfraint os am ddefnyddio cerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol. Rhaid dechrau a diweddu’r perfformiad gyda llwyfan gwag. 95 . Cyflwyniad gan unigolyn o fonologau o ddramâu neu ryddiaith addas wedi’i ddatblygu yn sgript orffenedig yn cyfleu dau gymeriad cyferbyniol. Caniateir aelodau ychwanegol ar gyfer cyfeiliant yn unig. Ni fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn darparu unrhyw offeryn cerdd.

Cyflwyniad Dramatig Oedran Bl. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad ac os defnyddir barddoniaeth. Rhaid gosod a chlirio’r llwyfan wrth i’r cyflwyniad fynd yn ei flaen. Gellir cael arweinydd neu gymeriadau yn arwain y digwyddiad ond ni ddylid cyflwyno cyfres o eitemau fel mewn Noson Lawen heb gysylltiad a’i gilydd. Rhaid gosod a chlirio llwyfan wrth i’r cyflwyniad fynd yn ei flaen . D. Nid oes rhaid cyflwyno’r ˆ stori yn gyflawn a gellir canu rhannau o ganeuon ond dylid ceisio sicrhau bod y cyflwyniad yn rhedeg i greu cyfanwaith. 19.THEATR Nid yw’r cystadlaethau isod yn ymddangos ar lwyfan yr Eisteddfodau Cylch na’r Eisteddfodau Rhanbarth. dramâu neu gerddoriaeth rhaid nodi’r ffynhonnell. dawnsio. dramâu neu gerddoriaeth rhaid nodi’r ffynhonnell. Gellir cynnwys eitemau o lefaru. Gellir defnyddio band neu gerddoriaeth wedi ei recordio ymlaen llaw. 18. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad ac os defnyddir barddoniaeth. Caniateir y defnydd o gerddoriaeth i ychwanegu at yr awyrgylch ond dylid pwysleisio nad hon yw’r elfen bwysicaf o’r gystadleuaeth. Chwarter Awr o Adloniant Cyfres o eitemau adloniannol ar thema arbennig. Caniateir propiau syml a gwisgoedd. 96 . Cyfrifoldeb y grwp yw ˆ sicrhau hawlfraint. rhyddiaith. Gellir defnyddio gwisgoedd a phrops ond nid oes angen set a dodrefn trwm ar y llwyfan. Gellir cael eitemau unigol neu grwp.S. Gellir defnyddio band neu gerddoriaeth wedi ei recordio ymlaen llaw. Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg Cyflwyniad o ddrama gerdd Gymraeg gan grwp. sgetsus gyda’r cyfan yn clymu at ei gilydd i greu chwarter awr yn seiliedig ar y thema. Cyfrifoldeb y grwp yw sicrhau hawlfraint os am gyfieithu ˆ caneuon neu ddefnyddio cerddoriaeth adnabyddus. Caniateir defnyddio gwaith megis darnau o ddramâu yn ogystal â gwaith gwreiddiol. Disgwylir cyflwyniad o’r ˆ thema â’r pwyslais ar yr elfen ddramatig. Rhaid dechrau a diweddu’r perfformiad gyda llwyfan gwag. Gellir defnyddio gwisgoedd a phrops ond nid oes angen set a dodrefn trwm ar y llwyfan. ˆ ond fe ddylid anelu at gael pawb yn cyd­ganu / dawnsio er mwyn creu cyfanwaith. Rhaid dechrau a diweddu’r perfformiad gyda llwyfan gwag. Rhaid dechrau a diweddu’r perfformiad gyda llwyfan gwag. . Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12. 17. canu. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad. rhyddiaith.6 ac iau Perfformiad o sgript ar thema osodedig gan grwp.

cyfres Dramâu’r Drain gan Fflur Dafydd Amser: Dim hwy na 5 munud i’w berfformio Gwobr: Tlws Coffa Gilmor Griffiths Beirniaid: Rhian Morgan a Rhiannon Rees 97 .C. Beirniaid: Heddyr Gregory a Siw Hughes 352.C. Ymgom Bl.6 ac iau (Y. Cân Actol Bl. Ymgom Bl.THEATR 349.) (Ysgolion â dros 100 o blant rhwng 4­11oed) (8­30 mewn nifer) Thema: Fflam neu Abertawe’n Fflam Amser: Dim hwy na 10 munud i’w pherfformio Gwobr: Tlws Coffa John Lane a Thlws Coffa Gwenno i’r perfformiwr mwyaf addawol yn y gystadleuaeth Beirniaid: Heddyr Gregory a Siw Hughes 353. Rhodd Mrs. Cân Actol Bl. Cyflwyniad Dramatig Bl.6 ac iau (2 ­ 4 mewn nifer) Detholiad allan o un o nofelau T. Llew Jones Amser: Dim hwy na 5 munud i’w pherfformio Gwobr: Tlws Coffa Enid Jones Davies Beirniaid: Rhiannon Rees a Rhian Morgan 350./Adran) (Ysgolion a hyd at 100 o blant rhwng4­11 oed) (8­30 o mewn nifer) Thema: Bwrlwm neu Terfysg Cyflwyniad na chymer fwy na 10 munud i’w berfformio Amser: Dim hwy na 10 munud i’w pherfformio Gwobr: Tlws Coffa John Morris a gwerth £100 o adnoddau i’r adran. 8 a 9 (2 ­ 4 mewn nifer) Detholiad o ‘Helfa Drysor’.6 ac iau Thema: Ni a Nhw Cyflwyniad na chymer fwy na 10 munud i’w berfformio Gweler archeb am ffurflen gystadlu ar dudalen 104 Gwobr: Tlws Coffa Dafydd Oliver Beirniad: Lowri Hughes a Ioan Hefin 351.6 ac iau (Y. P Morris a Chymdeithas Gymraeg Croydon.7.

Ymgom Bl. Gwobr: Tlws Coffa Rhian Heulyn Beirniaid: Rhiannon Rees a Rhian Morgan 356.7.9 a dan 25 oed (Dim llai na 10 mewn nifer) Nid oes rhaid cyfleu y stori yn gyflawn Hunan ­ ddewisiad Caniateir band byw neu dâp cyfeiliant. Beirniaid: Heddyr Gregory a Siw Hughes 358. Cyflwyniad Dramatig Bl. ˆ Gweler archeb am ffurflen gystadlu ar dudalen 104 Beirniaid: Carys Tudor a Caryl Parry Jones 98 .7. a 9 (Hyd at 30 mewn nifer) Thema: Gweld Sêr Amser: Dim hwy na 10 munud i’w berfformio Beirniaid: Lowri Hughes a Ioan Hefin 355. Cân Actol Bl. Amser: Dim hwy na 10 munud i’w berfformio.THEATR 354.10 a dan 19 oed (Hyd at 30 mewn nif Thema:Chwyldro Amser: Dim hwy na 10 munud i’w berfformio Gwobr: Tlws Coffa’r Parchedig Ted Lewis Evans Beirniad: Lowri Hughes a Ioan Hefin 357. Amser: Dim hwy na 15 munud i’w berfformio. 8 a 9 (8 ­ 30 mewn nifer) Thema: Unrhyw Ddihareb Caniateir band byw neu dâp cyfeiliant.8. Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg Bl.10 a dan 19 oed (2 ­ 4 mewn nifer) Hunan ddewisiad Dim hwy na 5 munud i’w pherfformio. Cyfrifoldeb y cwmni / grwp yw sicrhau hawlfraint. Cyflwyniad Dramatig Bl.

Evans Beirniaid: Ieuan Rhys a Phil Harries Caniateir defnyddio 25% o aelodau dros 25 a than 30 oed 360. Chwarter awr o Adloniant (14 ­ 25 oed) Thema: Nos Sadwrn Gweler archeb am ffurflen gystadlu ar dudalen 104 Gwobr: Tlws Coffa W. Monolog Bl. 99 . R. Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 ­ 25 oed Cyflwyno 2 fonolog na chymer fwy na 8 munud i’w berfformio Gwobr: Tlws Coffa Llew Beirniad: Manon Eames a Geinor Styles D.10 ­ 19 oed Cyflwyno monolog na chymer fwy na 4 munud i’w berfformio Beirniaid: Geinor Styles a Manon Eames 361.THEATR 359.S. Rheolau Cyffredinol ar dudalen 12.

Cystadleuaeth y Fedal Ddrama Bl.10 a dan 25 oed Gwobr: Medal Ddrama’r Eisteddfod. Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. Beirniaid: Manon Eames a Tim Baker 100 . Gwyn Roberts Beirniad: Manon Eames 365.7. 8 a 9 Thema:Yn y drych Amser: Dim hwy na 10 munud Beirniad: Caryl Lewis 364. Testun:Agored Dylid cyflwyno dau gopi ynghyd â disg o’r gwaith ysgrifenedig.THEATR CYFANSODDI: DRAMA 362.6 ac iau Thema: Bai pwy? Amser: Dim hwy na 6 munud Beirniad: Gwenno Mair Davies 363. Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl.10 a dan 19 oed Drama fer wreiddiol neu addasiad o gyfrol na chymer mwy na ¼ awr i’w pherfformio Amser: Dim hwy na chwarter awr Gwobr: Tlws Coffa H. Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. Sylwer ar rhif 2 tudalen 84. Rhoddir y Fedal gan Bwyllgor Rhanbarth yr Urdd Gorllewin Morgannwg Cyfansoddi drama lwyfan a gymer rhwng 40 ­ 60 munud i’w pherfformio.

Cân Actol Bl.6 ac iau (D) (8­30 mewn nifer) Thema:Y Blitz Amser: Dim hwy na 5 munud Gwobr: Tlws Coffa Owain Rolant Cleaver a £50 o Gronfa Goffa Owain Beirniaid: Heddyr Gregory a Siw Hughes 368. Ymgom Bl. 8 a 9 (D) Thema: Chwarae yn cynnwys 3 neu fwy o aelodau Perfformiad rhwng 5 a 10 munud Gweler archeb am ffurflen gystadlu ar dudalen 104 Beirniaid: Lowri Hughes a Ioan Hefin 369.THEATR DYSGWYR:THEATR 366. Cyflwyniad Dramatig Bl.6 ac iau (D) (2 ­ 4 mewn nifer) Thema: Does dim bai arna i Gwobr: Tlws Cymdeithas Athrawon Bro a gwerth £150 o adnoddau i'r Adran Beirniaid: Rhian Morgan a Rhiannon Rees 367.7. Cyflwyniad Dramatig 15­25 oed (D) Thema: Dinas yn cynnwys 3 neu fwy o aelodau Perfformiad rhwng 5 a 10 munud Gweler archeb am ffurflen gystadlu ar dudalen 104 Beirniaid: Lowri Hughes a Ioan Hefin 101 .

Llandysul. Y Drenewydd.Yr Wyddgrug CH7 1XP Ffôn: 01352 744 047/048 e­bost: DarrenM@urdd. Swyddfa’r Urdd.org FFLINT/MAELOR: Darren Morris. Swyddfa’r Urdd. 4 Highgate. LL57 4FH e­bost: Guto@urdd. Parc Menai.Yr Hen Goleg. Parc Busnes Yr Wyddgrug. LL57 4FH Ffôn: 01248 672 100 e­bost: Eryl@urdd. Ffordd Wrecsam.org 102 . Llanuwchllyn.org Ffôn: 01248 672 100 MEIRIONNYDD: Dylan Elis.Adeilad Deiamwnt. Parc Menai. LL23 7ST Ffôn: 01678541 002 e­bost: Dylan@urdd. Ceredigion SA44 6AE Ffôn: 01239 652 150 e­bost: AnwenEleri@urdd. Bangor.org CONWY: Bethan Jones.CYFEIRIADAU CYFEIRIADAU SWYDDOGION DATBLYGU MÔN: Eryl Williams.Y Bala. Swyddfa’r Urdd. Swyddfa’r Urdd. LL16 3LE Ffôn: 01745 818 604 e­bost: Mariemlyn@urdd. 4 Highgate.Adeilad Deiamwnt. LL16 3LE e­bost: BethanJ@urdd. 13 Llys Castan. Gwersyll yr Urdd.org MALDWYN A DE POWYS: Alan Wyn Jones. Bangor. Gwynedd. Gwynedd. Gwynedd. Dinbych.org CEREDIGION: Anwen Eleri. Powys SY16 1BE Ffôn: 01686 614 034 e­bost: alanwyn@urdd. Swyddfa’r Urdd.org Ffôn: 01686 614 038 e­bost: janice@urdd. Glan­llyn. Dinbych. 13 Llys Castan. Llangrannog.org ERYRI: Guto Williams. Uned 3. Gwersyll yr Urdd.org Ffôn: 01745 818 602 DINBYCH: Mari Emlyn. Heol yr Orsaf. Swyddfa’r Urdd. Swyddfa Rhanbarth.

Canolfan yr Urdd. Caerdydd. Swyddfa’r Urdd. Heol y Coleg.Yr Hen Ysgol. Canolfan Mileniwm Cymru.Ty’r Ysgol. SA36 0DT e­bost: DyfedSion@urdd.Wind Street. Swyddfa Hermon. Y Glog. Sir Benfro. Coleg y Drindod.org Ffôn: 01267 676 678 PENFRO: Dyfed Siôn. CF10 5AL Ffon: 02920 635 685 e­bost: Jordan@urdd. Plas Bute. Swyddfa’r Urdd. Glyn Ebwy. Canolfan Mileniwm Cymru.Aberdâr. Blaenau Gwent NP23 6HT Ffôn: 01495 350 155 e­bost: HelenG@urdd.Ysgol Gymraeg Bryntawe.Abertawe. CF44 2EJ e­bost: DelythS@urdd. SA5 7BU e­bost: HelenP@urdd.org 103 . Swyddfa’r Urdd.org GWENT: Helen Greenwood.org CAERDYDD A’R FRO: Geraint Scott. Plas Bute. Caerfyrddin.CYFEIRIADAU GORLLEWIN MYRDDIN A DWYRAIN MYRDDIN: Sioned Fflur. Caerdydd. Penylan.org Ffôn: 01685 883 953 MORGANNWG GANOL Jordan Hughes. Heol Gwyrosydd. Canolfan yr Urdd. Swyddfa’r Urdd. CF10 5AL Ffôn: 02920 635 684 e­bost: geraint@urdd. Sir Gaerfyrddin SA31 3EP e­bost: Sioned@urdd. Stryd Holland. Rhondda Cynon Tâf.org Ffôn: 01792 560 624 CYMOEDD MORGANNWG: Delyth Southall. Hermon.org Ffôn: 01239 832 093 GORLLEWIN MORGANNWG: Helen Phillips. Canolfan Adnoddau Cymunedol.

........…………………………………………………………………………...org/eisteddfod neu drwy gysylltu a Adran yr Eisteddfod Glan­llyn... Ffôn Cartref............... Ffôn Gwaith. Cyfeiriad………………………………………………………………………… ….. Cyfeiriad e­bost……………………………… Côd post. Dymuna’r Adran/Aelwyd sydd a’i henw isod dderbyn ffurflen/ni i ymgeisio yn y gystadleuaeth/cystadlaethau a noder....ARCHEB AM FFURFLENNI CYSTADLU ARCHEB AM FFURFLENNI CYSTADLU Gellir lawrlwytho ffurflenni cystadlu o'r wefan urdd..............6 (Rhif 231) Roc a Phop Bl.. Enw’r Adran/Aelwyd……………………………………………..7 – 9 (Rhif 232) Roc a Phop 15 – 25 oed (Rhif 233) Tîm Siarad Cyhoeddus Bl...........6 ac iau (Rhif 351) Cyflwyniad Dramatig Bl... Noder: Ni dderbynnir y ffurflen hon ar gyfer cystadlu......... Roc a Phop Bl...7........10 a dan 19 oed (Rhif 348) Tîm Siarad Cyhoeddus 14 – 25 oed (Aelwyd) (Rhif 349) Cyflwyniad Dramatig Bl... 104 . 8 a 9 (D) (Rhif 369) Cyflwyniad Dramatig 15 ­ 25 oed (D) (Rhif 370) Detholiad o Ddrama Gerdd 14 ­25 oed (Rhif 359) Chwarter awr o Adloniant 14 ­ 25 oed (Rhif 360) Grwp Cerddoriaeth Creadigol Ysgolion/Unedau ag Anghenion Addysgol Arbenig (Difrifol a Chymhedrol) (Rhif 215) *Dynodwch gyda √ y cystadlaethau yr hoffech gystadlu arnynt........……………… Enw’r Ysgrifennydd……………………………………………………………….

.

I S B N 978-0-9564930-1-9 9 780956 493019 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->