A

f,NNRIITNflR
III$FIIJII{IfiULUI

INDRUMARUL
DUHO\ATICULUI
Lucrarealcltuitit de pr. EUGEN DRAGoI

rsBN973-86874-4-6

pziffi
GALATI, 2006

MASURA DUHO\TNICEASCA

iNrn-ercoxourE SrAcRrvrE
i n wemurilepecarele trdim,tot maimulfi cre$tini devincon$ticnlidcgmvitatca pacahlorpe carele savartescastfel, consccintele Glasulltruntic ii indeanrne $i (,dupdcarte", presant, citre scaunul duhovnicului, dorind spov€dani€ o completd potrivituneiexpresii rdspandite) solicitand canon pocainli.Preotul un de larg $i in ministeriului Spovedanii cons@tainsa, in paralcl cu duhovnic, exercitarea Sfintei mentionatd sus, seinmulfesc mai rendurile cre$tinilor savancsc carc realitatea ci pacabgrave$i foartegrave;i cadestuldemulli fii duhovnice$ti ignori posibilitatca pe prin de absolviriidepdcate mbrorisire.Misiunea duhovnicului a cauta ceipierdulir nevoitsagdseasca soluliipentru indreptarea devine$i mai greaatuncicandeste penitenlilor, pc de o partecu cxpcricnla douamilcnii a Biseicii, opcrand dc in al de dar condensateprescripliile canonice carorvolum imposibil memorat, este carcconlin epitimii variatcpcnhucclcmai multedinre pdcatel€ le poat€sdvar$i ce un om, iarpe dealti parteincercend adaptarede la cazla caz- a prevederilor o penhu catdga mantuire canonice condiliile rcalitaiilc la vi€lii sociale curente a la fi peomulmodem. Trebuie remarcim la inceputun de aspect important anume duhovnicul cA, si trcbuie inhxneasca sumi de calitafiprin carepoatece$dga sa o incrcdcrca cclui oc isc spovcdcqtc. pastorab panA demult o condifie hirotesiei Expcricnla nu era a

l .,S ccuvi ncvoud. par int ilor duhovnicr , sdnuvalcncvili. r iciseaqt cpt at icapdcet si scnnonrcilapocirnlE, maialcs stunblali,cEutand cercctard cclpicalos totchipul pc ci vo' ti tiin ..1 .' Lsd.. ld, nndawr . lelur celeBr eiir e. \ a et r - ar r eDum ne// , r - '. aJ ladu, cu ' ..mul8r du tntnv\erlonie.in,.Molirfelnic,Ed.InstnduluiBiblictideMisinnealBisenciiOrtodoxel{oftane l rrurr!sh.l r)r8 D 46

de intr-operioadd acutd rrr'..r doui direclii:unaa rigorismului 'n duse extren.\ti i zi(at(ii ori in ce. { / c " lLr r cr l5. .'ltrritt grcscli $i uu stdruil in ntgdciunettmdrturisirii li pocdinlci si s-au dupti ce li s-a dal t'remede de nttt)t.1\( inliicoqeze.rt .rbitor Dun'lnczctl' dc ncalaccrist.nol c$i comentari i ..ttul fati instituliaduhovnicului vorbind la modul gcncral.i /. 2 Asrfcf.Dc fapt. 1l ' t t ltt uln t !ut 1 .rslrrlrilc de a asana dc careigi diminueazigansclc mdnlutre' moralo societatc 5i para fi riguroasc picatul. pdcdtuil i1 ce qL! dc la Laodiceca. tlceirl Dunnczeu.ncschimbltor'.care la canonicc a iconomici .Dtrtri (il sd t.i libertatea via{aomului Dc violentcazd r. impuneapelarea . .1. | lr urlr cr.9i 1{ rrlrlrciitc in fAndul unorduhovnici 9i pentrufiecaredin au rlir r r'. dc ori r rrrrrrnclor.l. ncmdnios.Dumnezeu il iartd "6. !( in care arc o mare scnsibilitate ccca ce privcgtc 'rt .. tuturorli sc acordd toti Lir pocain[a suntchcmati oamenii potcnlial.. slrr 1llirvitutcit soupreol nu t'reunapis<op rrrrr s-rrstrbilit in canonul52 Apostolic:.lrrlrrrvrrici rdndulmonahilor din Sialta dintrcpreoliidc mir.. .se practicat indeoscbi cxcesiv.r.n1. singurul r rlirrr .lrrllor s:i-lprimeascipe penitcntul ctr t.fdrd a ldsa pe nimeni intristal "s. lui irilL .(nlnt td mtihncge Llristos.rlui spte pcntrua da curaj5i incredere o mirlurisiresincerl9i completd | | '\ rtt ]lc loir(c. 50.idiosincrasii arrbclctabcrede duhovnici vicliicotidicnc.r1.7l l \ l \ r r s r l e c t l l v l i | r e ... .4 8 .S i bl u'1992. mdrturisindu-l Si pdrcihhnl.i canonul. rir' s. lnultAgrija cu al yrutca irrrr numiportretul-robot unuiduhovnic. /.'rraci.. r'. t) ..rrrorrre.( . adcsea in rlo.cccacc cu un terrllcnnou iutlu duhovnic.Dc aceea.ttriciiesteda a indemnaSi a qtrdgepe toli cdlre Dumnezeu i celei bune. Totodatd .r rrrrl port cu starca anomaladc vieluirev icioasd carenc afldm gi pc carco pcntru insSconjugata. I r c f l r .rr rlt vcnit curente tind a fi asiurilatc vialapc pozilii sindtoasc gcstcapabil a rcageza de rrzitrtca canonicd. . l l i l t l l l r r r r r N lIxl.r/{//. 'fi ... ori . ii intrucet cu dispusla pociln16.rrrrrult discernement. a$adar.Ci cu la(u li lll|llrilrdLl-ls6-9iascundi pdcatele sA cadAin dcznddejde.Cerceteaze.. col ccl i r P S B . Neindoiclnic. i. ncranchiunos.lliscricaa avut grijl intotdeauna propuni 9i o calc de mijloc.l' .r || ( rcl tcmcri crestinului Molitfelnicul povd{uiegte propriilorfapte. rI orrr'(c tolcrcazd. lit sirrguincios. unii co aceStio.rr rn i5tii"lc rcpro.lttt dc indifcrent mulltmea de arc l)rrhovnicul datoria a primi pc toti la spovcdanic' dupd picatclor sivir.rl:rltri cclc doudcategorii excepliilclor De asemcnea. ttt.'. r / ( J ( p' .potrivit canonului al Sinodului . p . una. canonic . r'lc rlorrir cxtrcmeprovoacb celemai multeori confuziigi dcrutcazA in pc pr' trcrlrrrciogi creAnd.n sccti ccl c .. rigoristA trebuie Canonisirea l( l.rI r rrarnr drcptvial6fircasce. dragosle' rrrc t. ( iil{ .."2.. in caz contrarcstc pasibildc ctltcrisire.cei l..\Livor$il lq rduldli.\d(.sdse primecrscditr comLlniune ltoLriitttti.nDtt..ite.Sfintul Vasilcccl Mare ofcrd..ta cu expericnld bunaindruntarc cclorce ll( Llr indnimdtor rlcDuunczcu a plin seindrcaptl sprcDumnezcu... r.. raport realitililc ii" . sigurpcntruvia..^. I yt ltlininclu-5i 'rtnltt dc Irr urontcr. ir. dumnczcicStilc lui sirlic dovcditi dc inscaifaptele gi caresecunoasca iubitor pagnic...]'rtl llt.\. alocuri. <Ruruut se focc pe \( . r IlI rlor[i ntitudinisaupracticise gdsesc suflete$te dc . carc vizavi de pcnitcnttrebuicsdfie ceaa dragostet . carepresupune rrrrrorrrici canonicc. \ M o l i l t c l n i c. .succint.. ci insl nu mdsuriarbitrarcori supcrficialc. de ncrndndru.r(i/!{ l. intre Pendularea arguncntepertinentc. l( ) St) . $ticins5cd oriceextrcmd Sc sd .r r o r r r r ltlJi. pc prLrdcnJi scric marclepdrintccapadocian ca sd gAse$ti un balbatcarc si 1r a in ta. dc capabilsd edificc pc cei carc isc ata$cazd.de r. l t .\trtrrrlrncir thrltovnicr.ttr icttC) r to d o xe. neiubitor arginli.. p. ( ) l \ l l r l . proccdind cdndpervcrtirilc crizdmoral6. rccunoaltcrea . ci il intlepdrtcuzti respinge).eazd .. rrr'r'rnitos.t. in cu ignar. devirtu[i. vtrl I ll Nl ll ( ) l ( I l l | .elii. ( r ir r ir r u tt r ti( ( l ) . ..canoanelc incongticnt. il' t \ .\tttt invildturii pacatelor spovedite 9i '. t la gi se unei stdrinormale.un barbat clrui dragostc sd Scripturi.lt. anumttc ( lll)zurntar gi indclungatd o diminuarca epitimiilordacdsuntindcplinitc carccvitd renircalegilorbisericeqti.r. it1 vo l.qrrli1i suntcrcatcprcmisele iertarea. petltru polt'ivit mtisurii gre. qi. nciubindnimic tlai mult ncdoritor flatarc. r r'r( t)r(otuluisa nu sc mirc de mirimca saumullimea pe rrr | .1..yi hundluleu Dumnezei'1. pc cu pclmancnt intrc aplicarcx acrivtcI I)ulrovniculestenevoit sd pcndulezc chiar Ortodoxd.. r.pentru a nu dcscuraja cregtinulaflat sub epitrahil.fel de pdcat ar fi cdzut. 'rr''r rrst acuzipeacriviitiderigorism laxisrn unuinejustificat duhovuicilor nir" practicuca r. intruc6t nefiindabrogate amendatc Biserica cle la plr rdmdnvalabtlcii intrc apclarca plincipittl rlrrcrr a {l cizute in dcsuetudinc. Ccl cc u :is.\t(l)r'r't'l tc sc inloar<ede lo pdtal..d.

nu avem nici o cauzd comund cu ei "1.:rprtziliei suflete. dupd iertare trebuie sd li se dea impdrtdsania"t2. dar intoarcerea Si credinla lor Ie scurteazd timpul penitenlei "tt. din pcrspectivA teologicd.) se va face sdrguitor mdrlurisindu-se. realizezi cL Biserica a avut gnjA sd observe intreg comportamentul omului.. in privinlo felului pdcatului.. o. Fatade unii ca ace$tia. in cazul in care acestaacceptA$i respecti medicamentafia prescrisi. | | .a radiografiatexactsitualiile culpabileqi.desprecei cc rcfuzd pocdinfa gi nu primescviala cea dupd Evanghelie.p. s-ar face mai bldnd intru a micSora timpul epitimiilor.. ci in capacitatea de a facesufletul de penitentului.ca celor ce liber Si legiuit s-au impreunatprin nunta a doua. 435.. unanim.sd se cerce roadelepocdinlei. dacd acela.. unii cregtini. 74. cdci nimeni nu se poate tu sd nu te faci 10. dupd ce a trecut un timp scurt. in acest caz. Sftntul Grigorie de Nissa.Jtloi am socotit cd pocdiesc cu adevdral Si cu sdrguinld iSi chinuiesc in privinla celor care se trupul cu disciplind asprd qi cu inlelepciune iqi schimbd viala contrabalansdnd rdutatea anterioard dupd mdsura infr. qi nu s-au cdsdtorit clandestin. ci de intentia tclui cc sc vindecl pe sine prin credinti" (subl.duhovniculesteavertizatde alcituitorii Molitfelnicului: pe . este Puterea duhovniculuiin scaunulmirturisirii esteuria$d. .canonul p.k . 3 din 11. nici in Iscusinlaunui duhovnicnu sevdde$te asprimeacu carecanonisegte.ns). inse.Afard de canoanelesfinlilor pdrinli sd nu ingreuiezi. jalonindu-i insl de aproximlri rcpcrele care-lferescpe iconomulSfinteiTainea Spovedaniei excese.nici sd uSurezi cineva.srine rugdm ca sd-i cdstigdmpe ei si sd-i scoatemdin cursa diavolului. vdzdnd covdrSirea mdrturisirii telui ce a pdcdtuit.cu o conftientizare a penitentului asuprasterii sale.Dacd oricare dintre cei ce au fost in pdcatele menlionate mai inainte (in canoanele5l-73 .u\e:.sd ne sdtguim a mdntui mdcar suJletele ttouslre de vegnica osdndd "8. iur de nu vom putea sdfocem aceasta. Tot astfel. cdruia prin iubirea de oameni a lui Dumnezeui s-a incredinlat puterea de a lega Si a dezlega.ns. 7 ArIirl plol..n.Iden.Iden.Marele Vasile spune c'n.asemenea insa $i fa!6 rcsponsabilitatea de sufletulpenitentului. cu Tot in leg6turacu ideile menlionatemai sus.a avea efectul scontat.dar gi cu insuflareanidejdii ci duhovniculii poateiconomisi grcutateaepitimiei. Vasilecel Mare.potrivit canonului85 al Sf.lngerii. ns. in sa oprircaindelungatd la SfhntaImpirtiganie.Bisericaa descircat.)'.p. care vindecare se face in timp?).. canonul3 al Sf.p.de cele mai josnice ale vielii. nu este vrednic de osdndire. 216. 12.Idem. fiindcd examinarea Scripturilor ne face cunoscul cd cei ce cu mai mare durere se mdrturisesc.i/. in canonul84. p.195. .precum^gi pirerea qi practica pc alocuri cd un timp indelungatde oprire de la Sfinta Impdrti$anie ar vindeca pttimilc.canonul I al Sinoduluidin Laodiceeaspeciftcd . rh lrrarr lrloca.cu bun6$tiintA. Nu s-ajenat . in sarcinapreotului duhovnic libertateade analizi qi judecati. a oferit solulii de l'iltrul Scripturii qi prin normele cutumiare acceptate indrcptare.. potrivit canonului bisericesc. canonul al Sinodului Neocezareea. sufleteascd Lecturdnd literatura canonici. degrabd ajung la iubirea de oameni a lui Dumnezeu"rr. nici de abisalele cideri pe carele pot experia.n-a tratat aspectele prin prcjudecdfi. sauerori. ncgresit. cere. Particularizind . cdci.pentrucei ce cad in mai multe nunli esteinvederat timpul hofirAt pentru penitentd. in canonul 8.Pretutindeniinsd. prin consens ecleziastic. ci Tinem seamadefelul pocdinlei ". . pe tine pdrta$ la pdcate strdine.4m hofirAt. 387. lden. Dintru inceput..e unele ca acestea (adicd ptrcatclc. N. sd mdsurdmqi scurtarea timpului de pocdinld "to.ti a celui ce se vindecd gi s[ nu se creadi ci timpul este sulicicnt spre vindecare (cici. inainte de toate se cuvine a line seama de felul li. Ioan Postitorul menlioneazA: Asemenea. . aspectele penitenlei cu patima sau cu din lipsi de trezvie. pe care l-au petrecut in rugdciuni $i posturi. strsc dcschiddgi in prescrierea terapiei spiritualecelei mai adecvate Slhntul Vasile cel Mare. suntem tlatori . Si S{lntul Vasile cel Mare ne incredinleazi cb duhovnicul poate mic$ora timpul de pocAinli: .383. In acelagicanon.din dorinla de a eradicap6catul.pentru a oferi doar un exemplu din multele careexisti .. sp.n.r. nu dupd timpul de penitenld le judecdm p.

carenu-gigisesc suportin legislaliacanonicd9i nici in care prilctica vechea Bisericii 20. Putcreade a apreciaasupraepitirriei prescrisei se intareqteduhovnicului 9i prin canonul30 al Sf. rninisteriuluiSfintei Spovedanii.tindu-lepe amdndoud. faptele cele de ruSine ale bdrbalilor Si femeilor Astfel cd tdcerea Scripturii cu nici un chip nu asigurd celor dedali pldcerilor libertatea de fdptuire "ts. ci a izvordt de dintr-o imperioasi necesitate a pune la indemAnaduhovnicilor. O alte problema tratata neunitar in practici de cdtre duhovnicii de mir se rcferd la alegereaepitimiei in cazul in care pentru acelaqiplcat sunt prevSzute canoanediferite. Bisericii vol.25 {) l(r n rlt|{|. Floca. p.NicodinrSrchclarie.in vremeasa: . rlr.iar dacd ar avea-o. duhovniculpoale sd procedezedupd chibzuinla sa"t1. lucrarea gi prcbabil. Irrcrarc careserefer6la institulia pulerea de a lega Si a trrcazd. aIII-a.in ciuda faptului ca. pc si tJnadintredilemele carepreotnltrebuie le rezolvein chip fericit estein picatului gravitatea atitudinea unorcre$tinicareau propriilepireri despre lcgtrturA cu ce faptelepe unii consider6 de 1i nrctodcle a scipa de patimi.l'\t. mulli bdrbaligi ferneisemiri ci duhovnicul pe care Iati canonic6.. Prtvlla biscricedrc. Dron. canon102al Sinodului llinc cunoscutul accenduhovniculuiqi la TainaSfintei Spovedanii. nici mai inlelept Si nici cu mai multd luare aminte spre aceasla decdt sfinlii pdrinll "ta.Pr C. s-au editat lucrlri de specialitate.. precum zice Si Apostolul Pavel: <<lardesfrdnarea Si toatd necurdlia nici sd nu se numeascdintre voi. Aqa. rxrltc cdilii.p. inlelegdndu-se sub numirea de necurdlie. indeosebimarcdnd hrtura rigoristi a epitimiilor. Itl. practic.i.i astfel sd aducd bolii vindecarea greSeascd privinla izbdvirii in litlo. eficienJa tlar nici nu va fi pusin situaliadea bagateliza Este limpede cd duhovnicului i s-a oferit o marc larghete de apreciere9i canonisire. socotcste Astlcl.Aceast6 se experientb revarsibencficai asupra sdv6rgirii inrprcjuririle pcnitcntuluicarenu va fi impovAratcu canoane dificil de implinit qi nefolositoare. imposibild. de exemplu. asemenea.359.rc(id loole ascunzisurile faplelor lrecule Si viitoare ale penitentului "t5' nelipsit orice din Trulan(V-VI Ecumcnic).Cdroanele Orlodore... c. lorn N. Parohia I5 lcront. in cazul cca mai ugoarl canonisire"re. Peleinul rot tdtt. chiar ar trebui ingdduite scoasc sub canonisire.i?.47.'luice a pdcdtuit. un instrumenteficace$i rapid de orientare9i indrumarein exercttarea ca Prevederile canonicesuntcoplesitoare volum.trebuie timpul spovedaniei sll observim ci in ultima perioadi a apirut o serieintreagi de publicalii de tip ghid pcntru spovedania cregtinilor.Apoi. dogmaticl gi liturgici adecvate. precum se cuvine sJin1ilor>(Efeseni 5. indrumarul duhovnicului s-aniscut nu din dorinta de a da leclii.sou)li pe sine mai invdlal.1999.depild[. insdrispunsul in ncliind mcnlionat Scripturigi in literatura l4 Molillilnic. 19. pe care insd dumnezeiascaScripturd le trece sub tdcere..fdrd mdsurd. cil.prol..oricdtdpregdlire ar avea. unorepitimii in actulpociinlei. ca nu cumva.consultareaei in esteincomodl gi. nlt poarc pdlrunde $l dl. sd c?lui incdrcat (suferind) "16. 160. mai diaconului GheorgheBbrl. de p.fireqte. 87.3). .I Sfhntul Vasile cel Mare il oferi la o astfel de chestiunecare era pusi . din lipsa experienl[a de gi care o deconfuzii inexactiti{i provin. cel mai greu sau de daci existi .par cdtefeluri de necuratepatimi a ndscocit invdldtura demonilor.frl). /denr.seaplicA vremii.Dacdun loic cu vota sa isi va matrturisipdcatele sale. Nichifor Merturisitorul: . ba el fumatulca pecat. Experienlacanonici pe care sfinlii plrinti au transmis-ourmagilor aclioneazaca o pavlzl asupraduhovnicului impotriva subiectivsterilede pacat$l oriciror devieride practica ajut6s6 nu apreciczc 9i-l picatului.r/.. p.r.Vezi textul completal canonului102 la I ll) I ir ir(rs|t r lrrrriit l5t) l1 l.Secode ca cei ce au primit de la Dur4nezeu dc:lcga sd cerceteze felul (calitatea) pdcatului Si aplicarea spre intoarcere o potrivitd. 389. Se poate aplica oare canonul cel mai ugor. in general a cclor tineri. mul{i duhovnici nu dispun de literatura canonici.carecuprind destuleprescriplii. ed. de explicit ca vinovilii nu trebuiecatalogate cilrc Scripturanu le mentioneazd de ori Itiscrictr drcpt pdcate. II.canonul 1932. Bucure$ti.conline serie :' . { ' l. <r. la poatememoraintegral gi estepredispuscel mai adesea aproduhovnicul nu le x imiri in ceeace privegte canonisirea..Aga. nevrdnd sd spurce demnitateasa cu numirile celor ruSinoasegi pe cele necurate le-a amintil cu numiri generale. Pe de alti parte. Valea Plopului.carea cunoscul 20.un altul de mijloc? Potrivit cutumeiacceptate Biserici de-alungul in care seprevAdepitimii diferite pentru acela$ipicat.

D r c f r . cMd.. ll) Ac . '\ i . Necul.pc cclc mai multe mare din cle.'. l l c ! [ r r t J c r c l c n ] l o .ll(lrltrr x r s . . . r ! o D u l l l r l S l | { rh' . nn n \ l t r l i ) t l t J 5 l I ) r l n F o s " . ! r r r . Ir Irnri. r ' r ht uu.rrr-t(trc.. d o u a l c n n . Lr f nr .Sihisrri!. ser preEdtire./r..lc lceea inpru.tt. Edttua DPiscopniDunsrii de Jos.L ' ..tului . .lrcdlitdlilar rt . \. iIsefl. reformuland.dar 1i nonatea acesteihrcfiri . n r l o c d c c .ranz qc.' iL t r i 1!.<rDl dc nndcun fr v' k1r.e6. '".rN '.r c ircburesale nanuriseascinonabu ti cleicii. lor onul l ') r l S l _ . r it ul.h N l$lrc D Nccula.t. r r ( 'r n o n D 'l ' ". nu indrumarul sc rcfcr5dccatla marlurisirca nu pentru carccxisti dc. Lrrli I l\r_l l.cstede naturesainldtureoriceconfuziein accstsens.'trirr'(lc lrfrf As il. n r r l f 'r q \ r i T n l . |lr .. t u d n ( r r t u n l J ) 'r r iktut n l\ t t t . f r 8 r D ri r c s i ( 1 . 21.ii stau la indcJnan|Micul dic|ow de lermeni.:1k.e6la. f r r .lhr. \ 'r l r " l e d c D c r l n r f l (rrr .c €diliilc noi alc acesror cl{i i lncut si cuvcnit. d. i lp.rl rr.2 illcra rci d.sri.e nillijeri uz .rirll^ lrlf r lr r lf r r lor r r lt f ic ilulnr al. lhr r .akn. '! h i & \ P t r \ 1 't t j t t " r \ h l l r d 1 n i 1 l:lr n"t i: \ .n.l"L( n.!/..deexrPertla bt\. it r t lD.rllird t h h\ttlt unt ilit t dt .. dr nc r \ r 1 ( r n l l r \ c r r .4r. rn r (ctrroru lx rl S l ( ir 8or r 0 r lNr s s c r l Nr ot. / i lr ller T\.nr c {1.!. . Sjn4itu t \ ' \ t r.Sfanta mirenilor. ti"m. dupac ndonul64r lSl \ i s L l e t .nr ' 15{ ' .. l i i r i l ! i t.dRa' .t1urtk !1li. r .14i" f i in.hnr|ttrtrt' l. Caldli.$r.!uhowi. dlo. dc s ' . h Sianl0 impiiriiSanic.1\ .pentrr.Ilic Cl. Bucur. h" t t .t afit Ltednla.tte..!u on rrcd cltrS m nlr iNf . \ l f l n r i t r r'l i l 'l r n l c c t ing.d a..rfrrrrrrrrl)ai.rc a\fizi nunai etisfi. s4r?don u Pkolilor l.Calalt. r ' L ir . 1999. rrr(t rulLricarc cslcdu hov oicPc nt r uex enplif lc ir ilcde nui r o s a n rl n l o r l . . r ! c f er im dc lr I a r r s u p t u a l l o t t c g r e t r b 'l e s c i p a i l 5 2 0 d e e \ : \ r c o l a c ( 'a 7 r b 'l x . Ird. r c t r wdc s c lv ior c l$ulur . c nc c il. Exisla deja exprimdri " la care noi in$ine am subscris'?rin legatura cu dupAMolitfclnic. Ednula lpNopreiDunirii de Jos. s . raliuni practice.iir(iild clu cfiri .de altfcl. Ns c a p i r l i n a c e s l s . t r n* hlt t dr \ t .. lt nt u.n nrn ioie ucxcnr f I ilc ialc .i o am ordonatintrebarilctcmaticti le-am rinduit logic..n r : 0 & . \ . nnir . P l r 0 l r l llf blblogr il' lad. cadrulaplictrii lrimtcri 1a Molitfclnicul. t l r. . t . tt.r. deBodola c t a 'n 'l ) ' . yi a clcrului nraut lccsr.klitlalhk ul Lrptindt M tunelonultt tl6i( tu ihttehdd fe.rt).a4 praotulal ttnd ld le ppnnuluite le tpoteLleJte tt. linAid s?ana de I rt ri.1 A s€veded.lli( nu suht potri'itc penltu loU peniteblit. inl( i.rtit h ttir. r r ( rt)IvrrcIb o!rln . ' "r r .ttt. Lr p 68. if t inr iir t r r lll00i) . u aJ r i' d. t r r . . r r r f . a liturgic.iotn notti astdzi ' . t .li! : t .. lr ) ') 6 . hiei: l. I'r EugenDrago'. 1dttt' t r rnt l .tt. . (ln rcn rlrnn 0p rcsc is ip.t r . ir //d /r! fr f.\rl( (l0rlnnralrccrleEorrci r-\.r:hfL ll. . \t l. l . n o n u l l l lr.' (Sl l.i dc redactarc de tipar r'.djn epitimiilor. i.1t1 ntvttklt nkiknourc lui ttrl. d .!Lrrb:n.i.lrt rl . r t r lr .tt tlO: . . r.of4-ta st informczcoperativ$i si prcscricepitimia in acorddeplin cu expcricnla$i tradrlra pe canonicA Bisericii. .At to un Ehirt uptuliuotir sor to u.ulaLdlulul h.s. n\ Nl.juridic) . illhr \ nt i\ tl t t . starc d?pAtAbiehie.. h ! l . nr : 69..tur' .r ll)rrtr. d i l r ! ! l l l _ a . r r c d e i n d r u n r a r e d u h o \ t r c c a i cA m r 'i. \rh\& hnruridih trc. t td \.Irltt irrl!rdcc!nonul Ll\\.rtn 'ttL. Lrr. (.w dr nlht t t it lt er i! t u d^a\ ( P.L iltr putud:' \ h'ltl. t i f i .rL /'. l . pcrspcctivc careau abordat drndrverse cxtrascdinlucrarifundamcnlalc Taina Spovcdanici.Eird. ur r s c lhp lll 116|Des r d f u a i r r \ . .li. \ r\ I n .l\ruhd 'l\rtlr < . t lt r l nrt ... t " l mi op ritt lp l?. p 6l ) . it' rtltiit'n thmu lltlit t t r . !!.lr lrt ?h' ed rrt!. canonic. . lr li$nr c d! li' l0dc z r lc l. aParudin Mul 2000 inircltmp... l u c r a r .1 .Nclap ltr ( .un siigurcanon _ 69 APostoli. rclLrri li f. r nu ki:lt J ont l'tt1. r r n u l I i ) .At ti norulitatco d. l I l r r c .loseascl 22 Prproidr EneBranDfc.. I 980. nr f t lc r r nr nl. i I i n n u l J t r u r 'D i n l !tr n ftr. t t r ular c r es lc it uf lnr c aDir r l r e s n l r l r L l 'a r t l r 'n i r r r r r l '. 388 .llr .r i n '| l n r n . r'r 1992 .' \ r . gteg€liin primacd\t ! inlltuln.o rr. r \ \ r r '.''Lr l.otklc Patinli \P351 . Citarca prevederilorcanonicedupe ficcarc intrebare'aspecl ce rcprezinld duhovniculuiposibilitatcasa se scopul. arhin .lc fr prol dr N icotaeD.rtl. : c v di' c c 50denr elaor i rlLL. / .r mal prccizic $i sprea evita confuTiilede sensori nuantirile . u sa cerccle. nr l8) Lis indlaot llnef aPr u l . cslcinconlrndrclrcc!Sciilixnr irrsin rr cu irrrililun Insurct Potrtr't .]r lc ! ! r u! i nr s Pr y inult f oYt dM r c lr ! l i r r r n l c l c P r od r \ r 'o l r t l ) \ e 'u l r l ltltr trnntt:!t. liPt ! t ntrt\rtirrtt t i 'r t t t ' r n t 'a n n t .l" rltirrt \\. Pentrualte aspecte carc lc ridrcedialogul dinlrc duhovnic a cu pcnitent.ri 'kir. d ' . ptcrwn li .. i\itrr.\i rrr . apnoPz conpl..Ja lucrerisimilarc ronahilor.r '!ri.opa. v bai Ja. lt r lr n r r r n u \ r I r ! i \ . . Am doril ins6.0 rclcimpolr r v r Duhulur Sli! r lr us ur lr $llleOr l u n u l . pon.' lrll LLfrl\^ 1irL )rtr. inactualitatea in ac€stora.1 rnl. .. l \ a r r l o n r l ln i D i ' .one in sfuina litu.rltr.. .edu. precumtl multor intrcbdrice sepun laspovcdanie. l.lnr dl. n .n!rrl .a 4 lhi l 11? nrlt neqliuta tu un.se oferim duhovniculuio lucrarc utilA.t tt lr lin t)ilhi1. nc t ) r ' r / dt lr c . . r . 4?2_474 cupnndco scricdc pacatc 1.t.ti..a/r. .a Mnutrurl )h. t t! pdcdtelar ": pt prct .(. t r 4r onLr t .4nexele fi (dogmatic.nul}\k!" Itt\i( lhndr. .. aceea. i( l n p ' r.! tereti libefiote in Dtnne2?u.lrt.l2 p.desele si1 r'nlocuiasci .p.p. cu ajutorul circia sA-$i exercirccet maibine misiuncasain cadrulSpovcdaniei.t?dd. {licitat s. Carteade 1alanu arc tntenlra insa conlin adesea in Molitfclnrc. c {.L t l\ l r r r llll.r.l( Apork. upi. t tkiies.ul. \ .alr\o it . ' .. f 50 l .i. ..( kt nnrih.. Unele dintre a@steintrchnri nu nai Lorespun.ori ero..intubanle du Molitl. . i Dunir ir de los .ttt nnP\n rliilrurc lr Orrde!. . f r if ! lllc lc Nur c t ) . 1 l t r r r : r f lr I i 'r l l t u ''{c p n n .?st a Et d lbsl Jiirut invi Pentru oah. r r \ l c \ n n d n n u l { rrlfri L r nc$tc zilcd etos l ( r nr nt ir r ddos dc ponuldc r ir u t ! t r r I . t t lllt^ h rt t.Ch. rt n' lrk ( 1 . il I llLt r nilr . lucrarcade fali De resistematizarii adaPtarii cu ncccsilalea . v P! t u\ n\ ir ir i. r r r i n n r 'r o P r L s c t f f ' .lr\ | t1u. i lc dr lr tc it alanr \r. r lr lr . \ l t t dk dhur t l nn i h i r l l . r .

nu Biseric!ti str vtrinfricoteze disciplineiin dc rcgrcsul prcvederilor disciplinei$i igDorarea a Bisericii Scaderer lu cxistatin intte. Si nimeninu esteflld depEcat. IorguConstantinescu.plangeDd. din marelui iar de Au trecut17secole atunci. pirinlilor duhovnici.lnsugiApostolulIacobinteregte de zicand . ciinda chemat Zaheu pe fcmeiadesfrenata. r r { it at s l. . $i awn ce sau tuNrorle este [ebuinli mtrrturisirea pociinla. fericire. l.levii semiDariilor _ preapuFtre cuno$mle planuridc inveFmAnt primesc actualelor oarc. pe seumilegte 3esocotegte sine alattr cineva c6nd toatl vremea iD Pocrinttr li Ia pacitos cu inimi infrantl$icusuflet umilitalearge mirturisircgiceinf6.datorita deexe'ci$ul a corcctd TaineiSfmt€iSpov€danii sutrtlipsif ti lcSate administruea de Ortodoxe' Bisericii cu in consens inviiltrtura epitimiilor Aplicarii Sunt dator a subliniaaici ce aceasticane estc. P 39l MARTURISIREA (SPOVEDANIA) (dupA Molitfelnic) pentru spovedanie invd.maiales.Mirturisirea s€ estea douscu. sa la voi nicisaatteptsti ptrc5to$ii la sinesi seintoarctr ca dc pe umblaticiutend $i cercctand cel picetosqi in tot chipul sil atmgeti.ti rodul de teologice' formirii mclein gcolile primit.S.oricum. ci precum p€ CAci. caci duhovnicibuni.careestelnceputulmentuirii tuturor credinciotilor. ca sd vd vindecdlf'(5..i kpdddhl dar lucnrrile inlunericului $i sd ne inbrdcdn ln armele luminii"..ca.ga istorie Vasile celMarc'Astfel. sa vou6. Dumnezeu.l.de_alungul care indrumarilorpe le-sm prof lorgu pt mei:pr. nc-aaratalMtDtuitorul.ascos Bisericd 'inqinfund cu incetulpe caleasa treburileBise cii sd nt ajungdin deplind pri! pdrintc.NicolaeN€cula in \uflct.senu uit6mcl de ctr nu nedeptrndm la aceasta. $i t4 . iDfaF nu cuteza.(peutru Samai amintim cdauexistatincddin vechime"cilluze od itrdreptare cupritrziDd scrisede diferili ierarhi $i canonigd Pentnrduhoaici 9i soovealanie) normeledupi carese dau dif€rite canoarcsauepitimii.dr' EneBranigte.outate cares-ariDdeprrtade la practicabimilenad a Bisericii estecontrazisa rcalltate. sel aducelcetre din M6rturisireanu se cuvine str se factr a$a.incat orice incercarcde a privi prezentalucrare ca o de . intreoameDi.Drcpt aceea cuvineca noi tolil mireni ti monahi. EugeDDrngoi h ltrol ll' l:N ln r or ! lo.iar femeiadesfiinati. smulgandul nilavurilelui cele$etite. la intempbre. temerile Dar se ceremlui Dufilneze!sa Flo au dlrrulManluilorului. lacrimi le uda$i cu pdrul i-a cu Pentru aceea Hristos zis: crpuluisdu$ergandule. si pe'rinlilor duhovnici: nu vtrtemell adresat cu cuvAnt unlndemn incher acest ele pildele depecibsenie.oarle nd mahnesk cA in inpul din urmA canoanele toatdsltictelea ti md lem c'dindlferenlaaceasla din Dtirdsilesi s'.clcrici.tAturi D upi Botez. preoli gi arhiereisdn€mlrturisim plcatele gi nici unul din noi sl pentru toti amgre$it plcdtuim. drcptpentrucaregi Apostolul zice: .l€ ungea mir. in Nedtrjduiesc utilitateaindrumaruluiatit pentrupreoli duhovnicidemir. luandun vascu mil demult prel ce cu I i sl6ndla picioareleLui. cet teologice studenliidela facultittitedeteologiedh Fra $i $i pcntru. la profesorii o de a ciror imagine dascilirarisimi portmereu Ivansi pr prof dr. B iserica se noastre vor cercsufletele bineftiind cbdinmeinile nAnlla sf rsilul vcacurilot dinurma pflstorilibrlaiudccata pr.prof.in bun' parte.rtire ii ca al doileaBotez.clci.Mdrlrrisili-vd unul aluia pdcalele ti vA rugali unul penlru alhtl. in raport cu rcgulile sau r6catele strvarsite"aa$a. c iald. l6t. in spate. 9i indrepteviata sati sa Zahcucu umili4a gi-aspustoatepicatel€ $i a figdduit str-Si puni inceputdefaptebune.ci. nuvd leneviliin aceasta. Dreptaceea cuviDe se poceinli. Sfentului inctdin vrem€a erau realita!regretabile ctnonicc (devenitt 89) canonul mtrturisea: sli cltre horepiscopii din in scrisoarea anul3TO pdrinlilor au fost . rimas ffue urmlri de de a intotdeaunaavut$i arenevoie astfel ciEuze. ti Me!tuitorul ti Judecitorulvine..

Lualiami le de voi.ince le zice:. pentrupecatelesal€. iat nu sc Pcntru ti (lucruderas) mencand bend. acestea sunt: candcineva canoanele Si aratacu ceinF fierbiDte$i plinn de umilinl.tartd-se pdcatele lie pentru celduroasaadevarah (Luca19.9i. cinearputea arcuteza sesocoti $i putere? vreme De avea deundepoate accasti sfiniiipirinfi?$i olliindurXtordccat lor' lucrulsetl ( c r)crccsliair (lchiuli $i lucrcaziafara canoanele hotirarile de $i fiind de la pravilasfintelot Iu pol(r li dc nicr uD{blosfi eslclire temei..pe a0andu-se ccadin urmtsllbiciune. vor fi iertali. Vezidarcum. o. facimirturisirea peolruvreuncellig multora. afla barbatul 30 de ani. capetoli sane mantuiasci nimcnisanu piarA.cadin pdcale. sajudeci ca vei vei ce iar 9rinlelegerea arefiecare.si de copii de 12ani. din )r nriccp€rea poruncim voui. nu iar i' Ininlur suflclclc$i a le ingriji dc mentutrea sfintilor afari Asemenea.accslea lucrurib1lne..va aveaadevirata l^st( .carepot saaibaminteftai multtrdecat mai sd rrra$iveiafla om de 25 ori 30 deani.nucheamllndattr duhovnic. dupecc evanghclisrul' cumminurisegte nu plcdtuiesc. nu intr-altchip. inimasprcmdrturisire.abetut perinfilor. nuagcptali. iarintr-altchip.cummai susamzis..fdtd de vestesd vind ti zdrobircdc pieirea"(Luca2t.sal marturisili. lLrolcsc.illroil|rc l)ccr. Dumnczeu cr dragostea cauti ciinF dc la noi toli.rrc-r'rintc spre pe cA nimenisa nu sc iD$ele sine$i sl crcade ar puteafi dai I)rcDtaccea.ati a stru. amzis. grijtrde ac€asta candse imbolnave$te vreuduldin dc accca. ffu6a l6sa nim€niintristat. hvlllindu-l a avea mintea nadejdea in sa Ascm€nea. $i celorce defaima SmntulDuh. duhovnicilor. vo$tri. sa niciseJlesalipend cea urmeshbiciunc. numaicend (lcrroa iDcat. incearcdface ccsunt mlnuisirii.carepoate aibl mintesaupricepere j udeca pulini decal copildc I 5 ani. grijeti pacetuind dimpreune caun dccat sfinliiptuinli. Lui.. decanoaDele carc-livafidcmare Parinli.nu.cu depertare danselc cu inima a ai de silinli ctrtre faptelc celeblne insofite infranare curat6. c5utatia avca ti.le-adaruit$i iertarea $i de oafcardutalilorle zice: .Ce dace lua aminte. adancigi duioasiftengere sufletului ii de adevrratiperesire faptelorlui celorrele.tttluicze inimile voaslre mAncdrile cu beliile si.al. sine scpoate socotipe maiinvilat.t.ci sava sililide cu vreme indrepta de rlinrcinoastre Biserici.t5). aiae:.nicimaiinfelep( nicicumaimulti $i nrnrcninu si sfi accasla decat nlii Parinti. dcoarece pe ci suntaproape cind seimbohlvcsc.luali rntrrturisirii? merturisirc. lr (rr L( lJrJnrcr s[. muli dintr€oameni.intarindu-lin credinfi.tonrcsil lc l-accm $i prcatelorpe o dAm care sd in voimcaiertarea voima mo$teni noi harullor $i dacii fie adevSrati$i incrcdintata. u$urarc canoane din pe di Bisciciiesledea lndemna a atrage toli citre Dumnczeu duhovnice. ti cu nef?ilamica inca $i le milostenie.9). $i cum. asemenea celor se l6a casawaslrdpustie"(Luc 13. sfinEleslrbelori. lra$rbe. indrcplati a$asll implrte$if cu Sfintele qi Taine. gi icrta hula lof' (M^te\ 12. rle. in cand merge duhovnicul.Deci.Depdrtali-vd la Mine cei ce lucrali firddelegea" pe (1. duhovnicc.cu adeva. iar lui Zahcui-a zis: .in posturi mai alesin Postul la Mare. sa-l vielii devcci.dupa s: $i ljclnd: .oi va facccclcale Sau Il|Iri unutca acesta? cumsc va smeri9i cu ce luarc-aminte nicl facaaccasta. unii dintr-in$ii ba r'||nlcslc lor ccl sufletului $i tocmai nctrcctot Postul Mare fird nici o grija de mantuirea t'l . lucrand sd recstciTaine impotrivaceluiaezice .s-a tale" (Luca7. la pecilcva.purtandu-s€ omfird rcrtil()r a sau o .pe Ca sunt $i sal sa-l unulca acesta pime$i li cu dragoste mang6i poli faceincbfi ccva li-i o. sli Drimiti astfcldc ce pcntru marea datorie ai dc se Sccuvinclic. cu a cu marturisire gretelilorsale. cashnu te faci petineparla$ picat€ nici \il nuingrcuiczi.ca nu cumva se $i cu i. 32\. l4). sedeschide c[. rlmannemaduisili ccrnraimulliii aflt faragraisi asa $ipiersufletestc aitrupe$tc. scopul fi pe CI inveFturiiceleibune. acesteia" $i ndnluirccasei pecatelol mantuirca. sprefolosullui. dlhovnice.tald. p€ u$urari a ori Iar celece pot indemna dubovnic iertapacatele a faceunele peste videcete dansul se sfinlilorpdrinfi. cu aceea cuvinesI Despovedim inimdcuratil cu umilinF.Astdzi frcut . Iu. merturisesc sfintiiparinli. celorcc nupartsesc Iar tor pociinF.oare. E).mulli din parohieni mergla sfenta nu biserica..Ia seama ci Dumnezeu dar. Asemenea cei ce nu poarti g ja ca.5).s.SAttii lncAli aceasta.Denu vd wli pocdi.dupi $i qtiut. sbuturezi cclc tllra cum strll Cic i Mirturisirca. ne dupe mintea lln fieceruia nor. 48).toli asavelipierf' (Luca13. sepoc6iasctr. DomnulTe cc nu sesupun .Nicicumnu se va 6. $i picatuldupdpriccpcrca La mlrturisiresii iei scama. b ditr cand cDoria$ii al sufletqte dupe invalitura I rc va lcgalimba.este durtainele maimarialcBis€ricii ir)c.aducatrdu-i aminte nadejd€a (c nvcm. f)c asemenea. ca amintc in nici unchipsAnuse Drcptaccca. cumzic unii $i impotriva cele ale a se iiplini fiinddcbetie. dace dupi caBoane dupt hotararile .

preofii. mai intai vinereapeste anul$i or6nduitcle tot dar l)osrcirscii clDricrcurca$i lllcsl'( sluI Mrrc. 48.iaregi.cend Dumai nu potsesefoloseascA. CAci.Sleslemalestelot cel ceJacelucrul Domnuluicu nepurtarede grijd" (letemia pe cumaicis-ainsemnat. cea pdcarele prccum cuvinecrcftinilor. strpoattr ca indrcpta cei pastoriti d.Mdi si credinciosi sunt ochii decaturechile". SdDute gdbe$ti. de asemenea.insa. poruncesc caci canoane tutworcclor!€vrednici nuseimpeftdt€asci. nucutezia-l imphigi cuSfintele Taine.rsale. 'ccunoastc iNvAlArunA citrc prcotul ce urmcazi si fic ficut duhovnic. aminte tine. cete unulsl lntrebi.sa posturi. Taineleti dogmele credinteiortodoxe. va fi el insu$i invqaturtr ca de ffri $i cumva puteainvdlape allii faptaccabuna? Sineinfrenatii iubitor dedezmierdari.Iar oricinenu va asculta. dc sau sii ascunde sd celuice semirturisegte co$aDdu-te.curafindu-sc poctrintiti din prcgitindu-se la mic pane mare. nu cumva tai inddzDcala ca ti pacaEle ar m. lucriitor toati de cslcdatorsascfacdpilda$ichipal faptclor bunc: lrpta buna.a SfintclorPatimi. pizetti in Acestea altele acestea ca si de str dansii. sAaibbgriji ca toI sa-. mai de $i inaintc toate. lcrammtc si Nrisindu-l peresindu-lplinindu-Si canonul. atuncisc cuvincca toli s{ fie pregati{i nu tocmaia nci se se caci ti l:rol prcgatirca. pentlu dumnezeie$tile vrednic. ziceScriptum: suflet. Ciici. perand. sdte po|i man$i petinc Sipe cei cete dumnezeiettile ca inregimctoate pe vor asculla tine.atuncivin ti ca ni$e furi dc cclc sfttrtcsefac ci.osandi. nepriceput.$i celor ce-iimpartiiesc side piizetti.in tot ceasul rugandu-se Dumnezeu s5 i sc dealui cuv:intul cefie ca pc inlclcgcrii$i al cunoftinlci. suntnemtrrturisili. ti nimeni strpttr. $ $i lntamplfuile9i lucrurilepacatclor. capi cumarfi cu fostcuraiti dcpicate. ruginezide vreunuldin ceimariaiptrmantului. din vreme la ca si-$i implincascA catronul cel de (l{1 parintelc duhovnicesc. ratdcilii. dupecanonul43al nici o dupi canonul al Soborului Cartagina 6 din Si sobor. cum si inve(eflrtr sliali pe cei ce vin ctrtredinsul sarcina greaa duhovniciei.cu cutezare obraznica apropie celesfinte ataintinati se de Si \c irnp. Vasile zice:sdnu tetemideompentru mtrdrea ciderea Atijd€rea Marele ti ti pe in celorn€vrednici. nu str pravila va ped€psica cdlcAtor se un indr6zneasca afiduhovtric.zicedumn€zeiasca .til€$i sobomicettile canoane.ci. l0). amigindu-se nidejdimincinoase. acclasa-larauti Biscriciiori sr-l pendcendsc va intoarcc va liisalicu totul neimperte$it Sfintele cu Taine. tot se la in PostulcelMare. dupe aposto le. a scmdrudsifi ei. gilor.i mAroriseascd se si prin piDtrla septemena urma. Si-Si Dacatul sAu.o. h ceci sau $-au $icetea legat a dczlegatn-au put€re. Dumnezeu ilian6. unulcaaccla ci cu petrtru nu s-apEgubit numaipe sine. nusevorintoalce.ansul. pe porunci cude-amanuntul r lcgii vcchigia celeinoi. beliv?Cdci.ti.sdgtie derostcelezece sa fi lc lilzcascaisa stie. se pe vai in veac sevo. smerit. duhovnice.ci ti pe cali [l dumnezeiestilor casoane. cA mefiurisit dansul. cu faF bhnddsr-i zici cd od in c€ lcl dep6cat fi cazut. ta la ca Dreptaceea. vezandul ca la Sau cinear fi ataide p€el ca este Scripturd: firii d€oranduial. gi niciuruldintrcvoi. iareti canucumvaprcacude-aminuntul iscodind s. sl tc nici lui. occluiasi l8 . sapoalaascuha celece ziceel. dumdezeie$tii dc datoreste seindel€tniceasci citirea sa cu Scripturi. canucunvastrdai Fiul lui Dumnezeu meinile ci. nici sA bine canonulce li sedi deduhovnic. ci ce nici lnfrinemirandu-te mdrimea mlltimea pecat€lor 1i se vor spunc.9imai lnainte toate.nanA. cea ulul ca acela Ccl cc va trcbuistria asupre-i infr6nat. cdcidin mana€se . nu penfu nepurtaroa de ia grti sepiarevreuD va cere. cl ncliind s. pane nuremene nemefturisit h aceasta dc lor s.. flirebinecuventarea arhiereului eparhiot. indraznind. $i porunci. chiarde arfi impiratsaudomn. le alet ti in inimata.de nu ce dar auda micar aproape Pa. din bunitalile ca cc ' xrr ct *l portllporunci altora sAle faci. fiind accst lucrufoarlcnccuviincios afaradc randuiala sfintei fi pc rroustrc Biserici. cu $i postudlc sdrbitorilc maiales cain toatc Sainvefalidarpe unii caace$tia $i $i in sEptamana din6i ti peste postul mearge biserice.ne$esc Prcacuralclc SllnlcleTsine.

.Skvi.' $i rcum"' Doamne imptrrItir..SLUJBA MARTURISIRII tu in vcnindla linc cci cc \.. mllostlvirii"' Uta iiluiette-nepenoi.. chinrdaci ar fi tortc vcsminrclc nrirturisircain graba....'... Treime. primeste-lcu StiutaTa iubire de oameni. icrtare pentru picatelelui 9iai primit rugiciunealui Manase (N)' care pentru pociinta lui. l2 ori).. al Miluiett€-n€ noi' Dormne'milulett€-ne troparclc rcum. preotc$ti iniinlca icoanci StipanrluiHristos$i.9i p€noi.te cer€sc... star irnbricat sA Duhovnrce.. €ste Psalmul Miluielt€-mi'Dumnezeulc... z.careprin proorocul umnezeule.. Dormne.APoi 50: veniti strn€ lnchlnlm.... insu{i gi pe robul Tiu acesta se ciicqte de pdcatelece le-a l6cut.cinda$n: nostru Slrvl Tie.. Slrvtr. CI r T. Tiu Natan ai dlruit lui David' cel c€ s-a pociit. (dc mlluiette-. Apol cltcflc aces(e de Rug6ciuni iertare Domnului ne rugtrm sI Mintuitorul nostru.Iir::rcpitrahil ir fclon si nu indrlznc$li a mirturisr Apor Ii inccpu!. Preaslinttr Dumnezeule... Stinte imptr.. este Blh€cuvfurtlt Dumn€zeul "' Tatil nostru"...orsi scmlrluriscascS..si ' pe glasul 6-lca: accstca...trecindu-i cu vedereatoate cele ficute .Dumnezcul nostru.

Pistorule Miclule. rniirrlul 22 I ati. ci si seintoarci $i si fie viu.. iar de vei ascunde minc ceva. insufi ca un bun Stipen robul Tiu carc nu tii mintc r[ul' binevoiettesi se dezlege ltcstir (N) prin cuvint.1rr)xr)rcnrlLrl a I)rrrnc/|ju lrr c. 23 . fiulc. $i in oricechip.ca un om' purtandtrup $i de vic(uindin lume. Pentru ci. acum 9i pururea qi in vecii vecilor'Amin' A lli ruga.Amin.rr.spunctoate citc ai fdcut. s a u c u j u r i m in t p e n u m e lelu i s-a I)umnezeu jurat ti l-a cilcat. drnrtrrri.nrniindrL_lcil rrr rrLr srr rrutr'r'i-lc toatcD€rind. pc frinli fr riu rl-l intf.sau sub preotcsc prcotuluia cilcat.tl ei-rn(l.Doamne.slujitorul Tiu.ltlc (lcscofcr cL' rL. firidelegile..9rdeva$ticclcl0forunci poruncisiind.9i juriiubitorulede oaStipAne.rr eit etr .Ci Tu singuregtilEr[ de Ei picat ti Tie slayi inilfim. ci. saucu ne$tiinli. sau cu gtiin{i. nrr lc chcrnrinunrnr un ldrn crr carn)ri l cltil nrolrtlclc. dc vremeceai venitla doctor.rlcc s. celede voic ti celc iartl picatcle. Iati si slhnta Lui icoani est€inainteanoastrtr. sau cuvAntul estc. dcsLusindu-ifiecare .irIril! \rriirsc picfr. lr in\ rr. rpo!cdciilc slcncu ctrPtrl liicadf l)urrnle/crl cntrl inloscrrumrlirilarcLr rr. Dcci.slebctte.ASa. acum9i purureagi in veciivecilor. Tatilui pi Fiului 9i Stentului Duh.1. sir . Hristossti nevlzut. IzbiveEteJ pe el Ci de chinurile celevesnice.x] \r {1l|ho\nrcLrl cutrctcl cc sc /r!. Doamne: cu vrerc nu Yoiescmoartea picitode sului.runc auzi-mi pe mine. dupi cum slava la estc ncaseminati.1\pLt ndclxlicclllcintrcbarc. Iisuse oamne lumii' Cel viu.nu te rugina. rog bunitifii Tal€ pentru robul Tiu acesta(N) Si treci cu vedereaca un milostiv toate picat€le lui.nici nu te t€meca si rscunzide mine vreun picat.dc dAnsul. dirruit iertareapicatelorei.bi pc cl cu dcadinsut rind. 9i oricAteve(i dezlega pe pimint vor li dezlegate in cer.1 \. dupi maremila Ta.cclecu $tiintl 9i cu ncttiin(i.1.Iar cu sunt numai un martor. impreuni qi Pirintelui Tiu Celui firi dc inc€putgi Preasfintului9i bunului 9i de-viafn-ficitorului Tiu Duh. ca si iei iertare de la Domnul nostru Iisus llristos. Celui Fiulcal Iui Dumnczeu Hristoase. ci de vei ciuta la firidelegi. cine va putea suferi? Ci Tu etti Dumnezeul cclor ce sc pociicscai fic slavi inil(im.rrcr|. firl sfial6. Tu ai zis. inchr])ur rtrbrrex pc sclrrn lutl scrrrnar. ti dc Saptczeci ori cat€ faptc si icrtim plcatelc. nu te intorci nevindecat.a fost in$elat diavolul:sauin cuvenq sauin fapti. Stipine: oriceteveti lcgape piment vor fi legat€9i in cer.. $i si I llltep{r salcrica: iafdc . care mi meni.r ruLrrnur nrLrl1r..plcciin(lu-tr la ir nrarltrrrseilc lccsl. gregelilc IIri de voie.. icrtindu-i lui 9i blestemul.ca si mirturisescinainteaLui de tortc cate-mivei spuncmie. unacilc unr. ceridici ptrcatele li ('arc ai iertat datoriacclor doi datorniciti picitoaseii-ai las6. celeprin cilcare care s-au ficut de robul dc porunci li prin ncascultare' 'l iu acesta Ol).si ptii ci toate picatele indoite le vei aveal ia scama si drr. a$afi mila Ta estcnemisurati. sau sub blestem s bl cs t emul iu a c i z u t . Cel ce ierli nedreptitile qi treci peste leridelcgi' Ci Tu ai zis. ctitc duhovn'cul '\por.primind mirturisirca ta rca cu umilinli.rD. insuti Stipanc.r.

ai nidejdea ti. ca si-fi fie tic binc ai si trii€tti ani multi pe piment. Smnta si dc-viati-ficitoare Treime? i r . caresttrdin inceputin toatedogmele ci neclintiti qi neschimbattr. 11. nici toatecite suntale lui. nici si sluj€lti lor' tiu 3. Si nu fii desfrAnat. in gase ti clci esteziua Domnului iar in ziua a tapteate odihnette. gi Biinrrcbarc: crezi ci soborniceasca apostoleasca Dar serici estesiditi qi crescuti in Risirit pi de la Rdsirit s-a intins pestetoati lumea li ci d€ atunci peni acum sti neschimbattr neclintiti? Sau te indoieptide vreo oarecare fi porunci sau invifituri? si drrpt5i h-rrir indoiali5rdc va Sticarle. si nu ai al(i dumnezei l. sfantA. inrrcbarc: Crezi ci Sfintul Botez care se face prin harul SftlntuluiDuh nu di num|i iertareapicatului strimot€sc ti a celor ficute de noi. ca si o sfinfetti pe zile munceste slvArt€9tetoate lucrurile tale. r)irrinrintcdc Loirlc.. strnu te inchini lor. Sn nu-ti faci {ie chip cioplit' nici alti aseminare a cetesuntin cer sus. 2.porunci dumnezeieSti Clele zece tiu. ea. ci dd 9i tlrie ti putere celui de fiule.. Cinstctte pe tatll tiu gi pe mama ta. mai ales. Care d€ Ia Tatil purcede. ci di ti tirie $i puter€celui botezatsi nu mai picituiasci dupi aceea. tAu. vie{ii de veci? Rispuns: gi mirturisesc un Sfent Bot€z care se face Cred prin harul Sfintului $i de-viali-ficitorului Duh. 6. Adu-ti aminte de ziua Domnului. l)umnezeului 5. Si nu poft€$tifemeiaaproapeluitiu.spune-mi. si intru Unul Fiul lui l)urnltzcrr. zici Simbolulcrcdintcl $idc va credc DiDi la sfirsit Adrcar: Crcd intru Unul Dumn!zt{.soborniceasctr apostoleasc! 9i Biserici a Risiritului.saupe piment ios' in api 9i subpdmint. : zicAndu_i dcspre credinti. 7. spr€ spllarea picatului strimotesc qi a celor in care noi de bunivoieprin nepurtarea griji cidem gicarenu di numai de lertare picatului cel strimotesc Ei a celor in care prin nepurtarea griji cidem.('trr din'lhtil S-aniscut si intru Unul Duhul l4 . lin!cti si /rci accst!-a: s:-t Cred intru una.Treimeacea de o fiinli 9i nedespirliti. Si 9. Iar ncstiind carte. rl r e sr |lrarlrlsc)lcsa rastundlri3 ( rcd in(r'u fjnul Dumnezeu Tatll. 4. crezi cu adevirat in M ai intAi de toate. nu furi. iDlrcbi Sfhnt. nici casalui' nici slugalui. sa-l 5r. Si nu mdrturisetti strAmbimpotriva aproapeluittru' 10. Si nu ucizi. Eu sunt DomnulDumnezeul afard de Mine. Si nu iei numeleDomnuluiDumnezeului in de$ert.

dcladdnsul.pdcatarc" (lacob4. iti schimbiduhovniculde la o mirturisire la alta? 1 la iivdlanra detedinldortodo. st r|(d parohie". Trebuie semaiStie pottivitcanonului apostolic.19-20).Acelagi 9i lillud.. (cap. nu Spune-mi. caunbatjocoritor Durnnezeu.Fralii mei."se in dcDacate".Precuvanhre). . fine.in postul ce invdldtura de credikld cre$lind oftodoxd s'Jbli|J. pildi.xd(raspunsul intrebarea 85din capitolul publid) subliniaze . li lcririr biscriccf 'lb-ai impirtd$it firi a avea dezl€garea duhovnicului? se de DupePraviladela Govora(cap. in dupa s-arandujtcanoanclc canoDul cum ficcAruia sl-i trnrarturisitc.mai lrmtlit'.Sfentul (Cartefoartefolos itoarede sulet' adesea" str ncspovediti semirturiseascS a III-a.facepartedin catego a celor mai grave pecate atrume pecatele impotrivaDuhului Sfant.numit $i ateism. cumva egtieretic sau despi4it de inLrcbare Biserica Risiritului? Sau te-ai unit cu ereticii cercetAnd invltltura lor saucitindu-lecir{ile? adunlrile lor. p€ atata vreme $ie$e cat dezlega cel legatdealt duhovnic. nupoate duhovnic slav lucruil prevede capitolulI I 9 din Nomocanonul in 228de rcela.. nartea 'l i-a dat duhovnicul vreun canon? L-ai implinit? de dezlegarea catron din at cu in consens canonulT Sinodului Cartagina. opiscopul ctrlfc ultima dati? Cend tc-ai spovedit Ai invitat celc ale cr€dintci fAri voia episcopului? 40 Canonul64 Sinodului al Trulan Fevede dezileafruisire. ti cu buni invierea mor{ilor ti viata veaculuice va nldejde aqtepttrrn si fie.Jl nespovedim si neimptut4im in li nuputem.89).care. pe Sfintelor dattr an. cendseschimbe 32 un ci. ascultAnd sivArgrle indnrDalor pcnLrupacalelc p€ dccsl Apoisii-t inlrcbi fico.penitentul desparte Biserica3 preohrlsanuprideasce prescure nici iar de Ili. cu GENERAL iNrResAnr cu CARACTER PENTRU ADULTI Poruncaa patra a Bisericiinecere. dacd weunul va rdldci de la adev'drSi-l va intoarce ci eva. ApostolIacobzice| . iconomisc$li ilc ti. pulino cel an dactr posturi maridepestg sau. Tot €l scde. creptine? TFai impotrivit fati deadevirul dovedital credin(ei Acestptrcat.Cfie stiesdfacdce e binesi nuface. sasedespartd cel Bisericd impreune acela primefte.Cultul preotulsaucendnemutim in i de la cazdc marenevoie.a i in drumat pe cei ri tdci ti pc cal eacca buni a credin{ci ortodoxc? Acesta ptrcat este impobivaDuhuluiSfint.sd tlie cd cel ce a inlors pe pdcdlos de la rdldcirea cdii lui i$i va mAntuisuJletuldin moarte$i va acopei mullimedepdcatd' (lacob5. sau care (li nlnraii cazuri cdhe duhovtricul l-aaplicat de de exceplionale sc locului.de scaunul sufletul de tsebuinta a-$iusura oricend simte apropia cregtinul marturisirii poate se pepdcltotii iudemnem NicodimAghiotiirl zice:.rcfolosind ti.botezatsi nu mai pictrtuiasci dupi rceea. btubatul femeia va sau caro-Fi l6sa Dupi Pravila la Govora de de vina la siu duhovnicul ftrrddeoarccarc ii sevaspovedi altul. N.iazd .I l7).este si nuschimbtrm duhovnicul decat ca bine divin . din ljcoare celepatru Pagti".dupecuvantul lui ti 2'1 .. l7). Sf..

. pe Vasilc ca$onise$teceiceautigiduit.supus chinuri. fralilot.. un dupe t! i seaplice canon $i fie in |! i seciteasctr opt zile molitveledeiertare$iatasi fie primit. fie imptrrt[titabiala moartea DacA pututsAle rabde.. l2). fie invalatcele dogmelorfi de molitvele curilie..acesta.Lualiseama.iar la maturitate de .2 ascultalea. de acesta. cere inimii fi. in cel ce vasdJie" (M^tei 12. insda fostcareva $i de braDzi oue.. fcmeie". acela ani opt n-a din r.ascult.lipsindu-se deuntdelemn a lcle bei scSldat el $i zile rugiciuni$iastfel. prescrie al al numai6ani.celces-alepadat Hristos. dace la dupi ce seva intoarce credinl[.safie fiind copil. sute zilnic ti facec6te nostege doi puterea sefie calehizat continuu dupe ani lui.nici Htistos. sau cineva. plenglin tot timpulviefii $isi nusecuminece pe de Nisseiii oprelte.Iarpeceicare nevoie intreaga ca ftrl lii cu sufeinF L-autegeduit devoie.daci (s€poctrieste) sA Dactr vaputea posteasctr. Vasilecel Mareprevede ani oprirede la Sfiinta (3 ani ani inpdrtdganie aniplangerea.. nu doutr demetanii. de l2 anidelaimpert4ire(3 ani de din al 2 ani impreun canonul6 Sinodului T ani irscultarca.4\...5f. u seiartd nici in veaculacesta. apoi ale sd posteasctr optzeci zile. deispt$ile$iiltr-a optazi sescaldl zile vrcmcde$apte rugiciunile obignuite dupt aceste zilein opt giseunge Sfintul Mir 9iastfelsecuminectr.a orbit minlile necredinciotilor sd nu le (ll avertizeaze: luminaEvangheliet' Cor..iapostat 8 8l Canonul al Sf. fie berbat.ii caronise$te pedesfraraf..ascult?i unscu Sftntul Mir.deteama din ne$tiinltr Adici. plangerea. ptrcatoricet primi iertare.Grigorieal de pe lorviate. ceiceL-autlglduit cuvoialor. 2 lor lar canonul al Sf. dmanend cu dumnezeiasca Littughie. starea ).Daci s-aleptrdat buntvoie$i dact igi rdscumptutr din orardnicb iubiregi mili.. vaputea de bunltateati dragostea oamenia lui de greu ar fr el.323). in impietrireainimii lui.r lcptrdat pricinachilurilorpecare || nuseimpddeseascl". c! noua Canonul timp fire lcptrdat Hristos.. (tc-ailepidat de credinti) din constrangere? A. seva mAhtuL cel cenuva crede iar ca cl Cunoscdnd diavolul.4. seimbnce cu haine hiicricS".. Mir $i saselmpartede i seciteasce a!8sce". . rcvine.Mir ca$i la noi.dace intoarce.1irnD Ai t6giduit pe Hristos? (cap.celce va crcdeti se va botezase va Mentuitorul ne atrage ^ter.. din chinurilolsa fiind omvArsmic. fiecilitc molitvelein zile$i si seungdcu Sf.tin osdndf'(Marcu l6).. Dacainseun astfeldevinovatseceieltedin adancul lui atunci. in al Iar obiceiuldeacum Bisericiicanonisegte cearnaimaremdsuripecei pohivitcuhotiterea Metodie Constantinopolului al pe lui ccaut?igiduit Histos. la Taine. hotirat si nu maipdcetuiasca.deopotrive. $i gi zilealeslptiirnanii: dou4apanagia psea. ' s-alepadat credintr. si fie implrta$it9i primit ln str oci ceseboteaztr. 16. sd nu/ie cumvain weunuldin voi o ihimd vicleanda cel de necrcdinlei. .s-alepidat.copil fiind. nueste prin Sfenta cici a el Taintr Pocdinfei.Daci in zi slujbe bisericlsi ascultAnd fiecare sfintele 9i la deplinin varste . 108). dinvoia ii ?3 Canonul al Marelui decet moartea h s6 lor.Pricina ortodord (patrteaalll-a. a fi constrengi. picatul cupociinF de . ApostolPavel lumineze . carestrcoverleasce Dumnezeu'. secumineci. vreme $apte acelea$i de $i fivin .iarcanonul3 Sf.. cauza de . saseungecu Sf.peHristos. cA.strseroage.Petru Alexandriei Anciriloprc$tc it(lc[rn8 t dcpocrinle".celce seva lep[dade Pravileidela Tergovi$te Conform lui sA se l{ristosdevoie. indurarea Dumnezeu. si fie primit dupddoi ani.sti in indtuehiciaomuluidea ru sepocii.3 prostemarea).celces-alepedat Hristos opl sa-i cltchizat. pecate ziceinvilAnrrade crcdinld neiertarii unorastfelde 32). casdvddepdrtali Dumnezeul vitt' (Evrci3. adice pe opre$te ceices-au ecumenic ll al celuidinteiSinod ani.iar in postind de maiiltei optzeci zile9i lipsindu-se carne. a cazutin robie9i .

. numai v! puteamantui 2.care.d(paftea lll-a.. (Marei27. dc caredi tinucidere. sau voinl6. (cap. c6 va ierta.sefacd preved€ urmitorul Aghioritul Sf acestptrcat. nccinstirea luiDumin fdcute num€le fegeduinlelor nesocotirea injurdturi blesteme. inrebuinlarca cuttiinld$i j celcar€ajurem6ntului mincinos.duptr L-a vAndut Mantuitorul..1 irccst de cumcitimin frvdldtura credi ld sc lllllurSliifrf) tirctvinovat. nczru. posteasce ani' s-a DacAinse pute'ile lui' facdmetaniimari. plctrtuiesc pe s-a ce llcut vinovatluda. nt .doi sI cineva dusdebudvoie $is-alepddat. 9i sub mai Eaincepe intai cu o staledetristeleti mAhnire diferite folme 9ichiar sentimente pocAinfi.. Du Daci Psaltirea altec64ifolositoare. se h dimineala.7) de&rl numele a ortodo.923) ld iudecatd ' l ' c .la Daci nupoate meargA biseric[.. care (cap. de Pravilei la Govora de trci". sau ai hutit numelelui DumnczeuEi al Ai blestemat scmenilor? Poruncaa treia din Decalogcere: "Sd nu iei huuele Domnului pe ci Dufinezeuluitdu in deSert.r filcute ei suntatetdemari. $iceidcrnaisus cu zile cele dupa sapte fi .nusuntem (Prdvila. ahrnci Dunu€zeu luatcamartor chezitie cend $i a ouu$urinl5 prinlucruri neinsernnate". chiarla cs ducela dezntrdejdea pefai6sufletuluscat oriceevlavie".26).34) secuvine fiecare ca crettinstrsc Dupe Apostolice Constituliile pranz seara.deasemenea.Suntoameni.sasecuminece. . hula sau se oonon: citeasce seasculte $i nuvom fi inhebali rispunzitori fi cstccuvoie. princredinla lipsitadefapte bune(Romani 4-5.zicefi. sepoateluaindqertprin: lui Dumnezeu lui renduielilor Dumnezeu' impotriva cartirea lucrurilorsfinte. l2-13). dusli s-a (nr.. numele de D.5). nu voldsaDomnulnepedepsit cel ce ia in Lui" (letire20. (ylastaris. crede neincetat totusi (p nr t 07) . ansi si faci I 00 demetaniiin zi".ciresemahnegte buna lui 37). p[cats-a (Ioil2. un Te-airugat cu c€l cc a fost oprit de la Sfantaimpartichiar qi in casi? ryanie Cadodul I 0 Apostolic Fevede afifisirea.dupS post care cuacela$i despre amvorbit ti sA d€ rugdciunile ispelire sI sescalde $i douesute.a i i n c r ezu t i n ch i p n e so cotit in bunitatea lui l)urntrczcu? impottivaDuptrcatelor )c paict (carcfacepartedin categoria .ir ericeascd.Deacest mereu sl ci lncearcl seindrcpte. lscov Ai deznidijduit in mila ti bunitatea lui Dumnezeu? vdldlura de credinldo odord (paiea alTl'a.incatDuvor mai de cd 107) caresocor pecatele nu chiardacds-arpocei.:lpA invdldtura credinld putareanecuviincioaseinbiserice. de mehnLea rezeit€h suflet nu cuevlavie dacS mestecaG li ba marilorpicatealehulirii deDumnezeu.celcepecetuieite ortodoxd rlea li ^lll-a.dupe :10 Tc rogi acasi in fiecarezi? (VIII.fiecare roage $i sau la el acasd cete impreun6 cate sau doi slciteascili sAseroage $ c6nte.li de aceea mai putea Sesi iertarela Dumnezeu.Deznldejdea rDonzurat de din lzvodrtte necrcdi4n viali plcltoasi moFeniti9isusfinuti voinlaomului. $i 2.si fini post. uremant este j uimantului. m l23). apoisaasculte sutesau o Si ca Mlr . Pravila bisericeascl 596)scrie:.ci vinedela diavolul. cel cesocotefte se fiind atotbun. il caDumnezeu.Conform pocdinli acela aibtr str voiederugiciunegidece ar€$ivaumblacaundobitoc. Nicodim Pentru $imilostenii". prevede: 105) lt de .Mireanul vablestema Pravila laTargovitte metanii un vahuli sccanoniseste ansi nuseimpfuliteasci.. . in sinopsa Canoanelor IV al prescurtdrii Canoanelor Vezi in Molitfelnic aceastdfinduiald ti Si rugdciunile).uns Slintul secl V titl' Puttnicului SiArmenopoulos.

inieiul martiqti a celorlalfisfinli martiri.flri si stai la sfenta slujbtr? afurisirea.la pe Constihrliile Apostolice datoria crestinilor str dca cinstiserbltorileinchinate Menuitorului fi sfinlilor ..NichiforMtuturisitorul. Ai dispretuit sau ai deftrimatsirbitorile bisericetti' clujbele9i pomenirilece se fac cu accstprilej? din est€ canonului al Sinodului Gangra. si fie anatema.sl ascultlmcu evlavieSmnta cer€ Liturghie"in fiecare duminici ti sdrbttoare. lei parte la Sfiinta Liturghie? de Oricecre$tin indatorat ia partela sfinteleslujber. Ai sivArpit ierosilie? (sau 8.Sacrilegiul ierosilia) toleratdecat osanda intrunimicnu s-asocotitmai cea lntruScriptura Veche afierosite in cet celceseprindea ucidere. ei aufostinvlldtorii no$tri Hristos s-auinvrednicit ceci in DuhulSfent. ti fieanatema".induite Sfinta este si tsiserica.si-cinstim $ ferindu-ne invtrliturilecare ci$tescInvierea de nu Donmului nosEu si o serbdm.o cemircancarcva fugi debisericd DupdPraviladela Govora iar sa 0i seva rugade sineti va zicecamai bineeste me rog singur. larg..canonul29 al Sinoduluidin Laodiceea ceresdsecinsteasce ziua duminicii $i s[ sepetreaclln odih[d. $i canonul al Sf.Respecfiziua de duminici Si celelaltezile de sirbitori religioase? CanonulI 5 al Sl Petrual Alexandrieiprevede: . a cdlatoriIfuenevoie fdrdconstreng€redarnu sepEvedeo epitimiepentru $i celcarea acestui canon. Grigoriede Nissa.. dupd canonul20 al Sinoduluide la Ancira . te rogi separatde popor? Te fere$ti I lua Sfanta impirtiganie? afurisirea. deintenliacelui cesevindece sine princredinld". uBtemei. din 2 Canonul al Sinodului Antiohiaprevede Ai zis gi ai consid€ratci nu trebuie si te rogi n€apirat ln biserici? (cap. pietre.in privintafelului pecatului. canonul spune: ..56).cala viatalor. !e sesocoteasce renduit epitimisireaunorr cr aceltialn timp mai scurt decatpentru ile 37 tdulter (adicd sub l 5 ani.puminica o tinemzi de pentru ceainviatinfrueEin carcamprimitsenupleclmgenurEhii". Porunca intai bisericeascl . dupdcanoanele qi 58 ale Sf Vas cel Mare suusub 7 ahi. Ai intrat in sfAntabisericl ti ai icfit repedc.Zilele apostolilor gi de le serbeze.33)serefere. Hristos".stro serbeze".Iar in obiceiul ped€ps€i ucideriicu lui Dum[ezeula fel erasupus giu cums-afecutoarecare ingAduirc bhndele.. iar cinear facealdel. lisus (VUl.incatmaiu$oara nu bisericesc ti clci predanlapirinlilor a fel isptr. CAndvii la biserici. gicelceluacele ctrciatat uciderii. dat 20 conform Unulcaacesta.irea acestui deboald. nu in se sau o biseric-5 aceasta va facefdreinvilitura episcopului a duhovnicului. Ziua lui $tefan. in Sf. . Canonul al Sinodului Ai cilitorit duminica (afari de vreo nevoie)? Potrivitcanonului al Sf. 39 . bucurie Cel Tot astfel.duminicanu secuvine '. filri un motiv temeinic? din 80 Trulanprevede indeplrtarea obfte.nted) inaintedetoatesecuvinea fine insd.Teofilal Alexan&ieineindeamntr I toa6 duminica .careau tinut mai mult lo Hristos. Itretutindeni ci a rcamadefelul dispozilieisufletegti celui cesevindecd$i senu secreada pe ci timpul estesuficientsprevindecare. Cano[ul 9 Apostolicprevede Ai lipsit 3 duminici consecutivde la biserici.

sd spovedim sane ne li irnperte$im fiecare celepafu posturi in din maride peste sau.cine manca .nuva de cenu legea cate-s dincele domestice..daci nu an.Totafiuisiriisunt supu'i. altecate sau asemdndtor $arpe. Trulan ?0Apostolic canorml I alSinodului I Canonul Ai . zice un vamenca nevoie.. la de pecel cecu evlaviesi cu credinFminencl came jertfeleidolegtisaudeanimalsugrumat).. sepocdiasce an$isA de str din ci face aceasta bunavoie. nevastuicd. PotrivitPravilei la Govora de privighetoare. anstr pocaiascesafaca cate un se cucuvea cuc. selbatice sau mdgar.sI celcenuposteste afaridelTeoslibiciuoe fupeasctrcanonul69 Apostolic orevede afrrisirea. l5 face metanii zi". Ai rnincat hrani de la praznicele eYreilor sau ai postit Ai postit in zi dc sembiti sau duminici (in afarl de pcrioadaposturilormari)? qi Canoanele Apostolic 55al Sinodului preved 66 Trulan afurisire. g). pulino dati pean. caine.Regulamentul de Procedur5al instanfelor disciplinare fi dejudecatii ale (art. B.sa lc-aroranduiepiscopul mitropolihrllocului. Ai osindit sauai iudccatpe cei ce minanci carne? pe care dtr Canonul al Sinodului Gangra anatemei cre$tinul osande$te 2 din (afad deceacu sange.pentru ascezdpdrut5ajuna ar duminica".) sau le-ai vandut pentru cettig nccurat? Canonul al Sinodului 68 Trulanprevede afilisirea peun andezile..potivit canonului al Sinodului 56 Trulan.deboli sau de saudenecazuri"..in vreme primejdii.Peceicenutin posturile.saupSli's sau @tlicd sau suntnecruatel veverilei).. va de Duptr Pravila la Govora mic animal. calsau $i luiDumnezeu.O. .3. $icumacela ar avea ntrdejde de nu ca mantu|le. pe iar celce.R. $iduminicile Ai mencatpisiri opritc a se consuma? (cap.slnu noua posturilot''.considerlierosiliadelictbisericesc Ai stricat sau ai rupt cirt-ile sfinte (Biblia. pisicd. lup sau 30). sau sau veverifa. D€ Postcgti celcpatru mari posturidc pcstcan? in Dupl porunca paha a bisericeascd suntem datori. canonul Aposlolic pedep'se$te ii 69 cuairisL€a. Postefti miercurea vinerea cursulanului? in ti Porunca doua a bisericeasce cere finernposnnile peste Pentsu ne de an". Noul Testamcnt! Vietile Sfintilor etc.wltur sau sau li pe demetanii zi". lit. corb 30). canonul al Sinodului l8 din Canqrailde ?natemei.. arici.. 34 impreuni cu ei? previdafirisirea. putem. Ai m6ncat carnc in sangeori de la animal ucis dc fiari l0u morticiune? prevldafurisirea. timpul Ai mancat animaleoprite a sc consuma? (cap.in Postul cel Sfintelor Patti". 100 Ai (inut posturile renduitede ierarhullocului? speciale poruncibisericeasci indeamnd tinemposturile care pe A gasea ne .9iceicaremin6nci ouI ti laptein sambetele Postului Ma!e. acest 52 din Canonul al Sinodului Laodiceea ln sau petreceri facem nunli$iospete alte bisericeasce neobligd.cine menanca saucioari. cele din ca sau broasca testoasl altele acelea. .i vulpe. necunte. Trulan 63 Canoanele Apostolic 67al Sinodului $i Ai lecut nunti sau ti-ai serbat ziua dc nattere in post? iarporunca a interzice lucru.

milostenia Matei5. iertarea (VII. rugaciunea pentu penbu 5. iar.inv4area 0deverului a celorptrctrto$icalea $i $i cetre 3.Nu te-ai ingrijit a chcmaprcotul si impirtileasc5 pc o rudenica ta si a murit? Pravilade la Targovi$te (cap. aceea din deoarece aceastdpricine acea in care zi s-auimpdrte$it. greselilor sevarsitc r[ul f{cut deallii. din $i 36 . spune: insda primeasctr canon greu Dace un mai sau multi mancare multt bdutui{"sA se pdtimitdepeurmauneitulburdri$i sbbiciuni lntemplttoarea stomacului. al doileaMspunsal siu.. Ai vomitatdupi impirtisire? Canonul43 Sf.4.c€lcarea mencat inaintedea se impenA$i trebuie facipocdinfe an. sfituireacelorce au trebuintide sfat.mAngiierea intristai. giceicaresuferd riu demarenutrebuiesdseimbarce de De Dumnezeu.cafegorii faptealemilostsniei: celuigol. psalmul in fiecare si ftcendcincizeci metanii. adiparea 6.sefie canonisilisi opri{i dela impertdsanie aniti 2 safacacate demetanii zi"..cdaceiqte vor ctr. gazduirea celor cclorin necazuri nevoi:5.Pomind la adevirul de n i/!f'(Fericireaacincea. de cendlinughis€tte acesta. ingroparea celor rrticii la calea milosteniei suflete. cercetarea 3. si s5ricilor gi a celorpecarenu arccinese-iingroape) cahtoriloq 7. imbrlcarea celuifldmdnd. '[i-ai luat singurSfentaimpirtiqanie? Canonul al Sinodului 58 Trulanprevede afifisire o siptimeni. dezilesenuseimpert?iteasce fact 12metanii ti sI dacda vi$at cinevadin in Iar Balsamon. ale eaa fostori$icurn ingdduit?i". cei vanrnici din iar ai caseicarcnu l-auajutat. Ceci. (mai) bolii. va miluie$e-m ). ptrrisiridin partea lui unei fiindce aceasta datore$te se mai csnonise$te u$or. 100 pe ' l c ..lmparle dealtii fatsdenoiin$ine).ti(1. hca[d 100demetanii Dupecap. Mentuitorulne-a . a materiali moraltr semenilor trati prinajutorarea li m 244-246)nearati ctrsunt Invdldturadecredinldorlodoxd(parle ^lll-a. 12)indeamnn: Constituliile Apostolice .Daci a mancat se un brenzisauoutr se oprc$tc anide la impirtigire. cercetarea bolnavi. si fieanatema".Dacea s5varsit pezi".milostehiei lrupetti(l .7.. sesefacelitughii ti milostenii. vlrsatdinpricina $i gre$it astfelnutrebuieseseimpertileasca cel 88din Praviladela Govora. izvoriqtedin iubireadeDurnnezeu deaproapele se rsuinduraEacre$tind li $i nogtri aflaliinnevoie". Ai mencat$i apoitc-aiimpirtigit? Conform Pravileidela Govora(cap.vaversa dupd impertd$anie pricinamulteimanctui bduturi".. celuiinsetat. ci risplitirea rduluicubinele.6. tuinire a)faptele de dou. si dupi putcreate? Faci milostenii inveqlzicend'.nerazbrmarea celor f)unmezeu aproapele.7).darpentrualteoarecare gre$€li sale.Dace neimpAfiSiit neglijenlalui.chiardacdel socotette nu a datpend ce atuncipdlej (deasemenea necuviinp).a i f c r i t a p ri mi S fi n ta i mp ir tiqanit' dc la pr eot cirsitorit ? Potrivitcanonului al Sinoduluidin Gangra 4 .200 ill tfintele posturi. 167)prevede: cinevava muri . 2.IoanPostitorul prevede: al .Celcedupedumnezeiasca Cuminecare versatsedepedeazi a patruzeci zile de la dumnezeiasca de lmpefta$arie.de fi zilnicgisi zicd<Doamne. 2. nepricepuli.l?0) opre$te la imptrt4ire tfuipde40 de de zilepecelce. cea in nici in PostulMareti nici in cel al Sfinlilor Apostoli$i sdsepocaiasce toate aceasta celepatruposturidepestean. lostind 50 zi de odcums-arfi petrecut aceasta.dacdcinevaar afirmaci nu secuvineaprimi cuminec..Fericilicei milosliri.secanonisette u$or cusocoteah". Praviladeh Tergovi$te (cap.tura Iaunpreotinsurat.4.89).. a spre cdltrtoriin multi auversat aucazutsubcanon.Dacd mancat 2 a came seoprette anili va 3 facc66demetaniiinzi. intoarcerea si b) faptele celorne$tiutori la virtulii.

ingenunchind va zice: $i (Trebnic. /ril.sd (cap.Cinearevrajbtrcucinevasl nu fie primit labiseric6 nici darurile.safacemetanii9imilostenii (cap 373). pierde ai nu din wderc sd-I ittlplinesti.. 3 anieste apoi m8iintai serepare sd Indatorat ina post. nici o cdci iacumullumire(l Tim.fdgdduiesti. lrnpeni6anie.Dacd tricut unjurdmdhtlui Dumnezeu.ca nebuniinu au nicio trecere.Celce nuvaiertapecelceeste ((Iartd-mA.Mi dacdcineva depune lbgdduinlase refinddela cdr niledeporc. 5 2 opire (2 aniphngerea. ti zice:. si Dumnezeu te ierte!)" Polti dugminie? canolseseirpace cucelin du$nenie. miocareuscaliti 250demetanii.sese Cel caretine menie.iar infranarea este nu necesari". rcfuz5.Celcevaavea pdcate socot€$te' se blestem spre lui pAne sevaimptrca. Vasile Mareprevede pentru 64 cel sperjurl0 anioprire (lc lirlitinta in)pardll$anie (impe4iliastfel: anipldngerea... lui Ai i€rtat pe c€l ce €ra pe patul mortii? un ga|a moare canoniselte an$iva sa se .toatecu ftateletdufi nuzicec5suntpmprietatea cdciimplrt4irea debunui ta. pentrutoti oamenii materiale spirituale fost prcgdtiti de Dumnezeu a $i deopotnvi"..Drcpt aceea se lrineloie$tea-i invdlasdserelind de la voturiletildgdduinleleliird derosl: inseadmite intrebuinlarea cd cemurilor porceste de indiferentd.dupi Pravilade la Targovi$te zi.penitentul hebuie de ldrl" (letire 20./"(Pilde20.Pentructrlcarea gi prost€marea abi 2 ani $ederea de prescrie anoprire la Sl un al Sl IoanPostitorul canonul44 iurlmdntului.senu i seciteascd Daca 39 . p.nici prescurile pintr cenu sevaimpeca".Vasile Marecuprinder separecdeste .168) de Pravila h Targovi$te ci si facetoatt ziuac6te50demetanii". aniascultarca. I 6). decAt nu implinertice ai sA (Eclesiast 3-4). 4).372). opritdela SfAnta paguba.aniascultarea. 524). rugtrciunea spre ci nu $i (cap.strsegandeascd z. pentrua pigubi pe aproapel€? Ai jurat strAmb aproapelui slrdmbimpotriva Porunca nouaindeamntr numdrluriseSli a .. Dacijuriminteleau potrivitcanonului al vizatlcpddarea credinli(apostazia) bunivoie. 2 3 fii mAnie? E$ti certat sau in vrajbi cu cineva? se wajb[ cucareva nu inhein bise ca Molitfelniculscri€:. Sll Vasile celMare. 8l de de pemiseimpefi4irea.. an gederea I 82 acelaticanon al Si s-a Dtci lucrulacesta fdcutpin silnicie(constrangere).DupePravila h Targovitte fiind Impdrtiganie. drept Sf Nicodin fuhioriurl prevede ruglciuneadeiertare. Ai ficut fbgiduin(e nesocotitc? 28 cel absurd Canonul al Sf. canonul82prescrie6 ani oprire tl prostemarea.tndull' 'l'c-ai jurat ca pigAnii? prevede Canonul al Sinodului 94 Trulan afurisirea.?t.ocursdeste cici ra ufieroseascd Domnului ceva in grabd ti dupd ce a ldgdduil sti-i para . 5. numai ceasul in mo4iieste Ai cirlcat jurimintul l'icut? ( anonul al Sf.4.ice Pravilabisericeascdlui NicodimSachelarie a poate penIruom binedace implini ti apoisaspund cuvantuL .lu insd implinette tt ui Jligdduit. 25). faci 150demetaniiin de dcspaflit Bisericiun an$isA Ai figiduit cevaBisericiisau lui Dumnezeu nu li-ai ti (i|lut lEgiduiala? faca Daci cineva degend are stmeargi labisericdsause o faptabund (744). se nu de dace ridicole. frate.9i mcrgede 40 de ori la mormant. ani Vuile cel MareprevedeI I ani impreunecu credincio$ii).Mai bihe sii nu. ftpturaa lui Durnnezeu este lepedat. decifigeduinlaeste iar impreune).

canonisestepenitenl unanopnrc cu Pravila laTergovi$te 373) de |5 zi. .NicodimAghioritul prevede urmtrtorul penitentulstr canon: mearge lr locul clevetirii$i sAspunl c[ a mintit sausI trimit. A treiaporunctr bisericesti". eltot un dar de lovi. timpde un infi:.Dacd oamgni Iiind invrejbili lntreei.citilea PsaltiriiSia alto! ctr4i folositoare. fi l5 metanii Ai vorbit de riu pc vrcun tchiop.373).I 68)zice:. sd ! genunchilor zictr: . dricuit pc cineva? DupdSi Nicodim Aghioritul. casi cum ar Ii tr6ind.. trebuiecacelin viaF semearyi la mormantulcelui mort... Ai blcstcmat pe aproapclc? St N icodimAghioritul prevede canon gipenhuhulitor: 7 anioprirede ca la Sf.Sdmfuancemencarc uscate miercurea vinerea(c6ndsefac.adictr. Ai invinuit pc cincva ncdrept? pe Sf. sdrbtrtori). Ai injurat. sedealituryhii li prescud. factrin fiecare de la se dimineaFgi sead doudzeci metaniili strseroagelui Dumnezeu de pentnrdutmanulstu care murise. ca Asernen€a pravila 9i Si deh Targovi$te (cap. 57 Canonul Apostolicprevede Ai birfit snu b6rfcati (vorbeqti de riu) pe aproapele? consenmeazar al Canonul suplimentar Sf loanPostitorul 2 . lmpadepnie$i metaniipe delaSf-anta . aplicd pezi. Si dezlegdri la acestea.acela aibepocanie s[ spulcate. mut sau cu alt handicap? penhuastfeldefapteafurisirea.sl cinstimpeslujitorii 8nsubcalon strfie". Ai ascultat la fcr€astri sau la usi vorbele altora? pe (cap.irnptrrtiganie se T 9i ccre citirea Psaltirii a altorce4ifolositoare. si Ai dcliimat pe nedrcpt pe conducitorii locali sau ai lirii? Canonul Apostolic prevede 84 afi[isirea.anarea limbii drept recomande canon cxperienF iubirii strictulnecesar) Art cu ldcere a comunica ceidinjurdec6t $icultivarea sproapelui.Cel peunpreolun an sanu seimpdlt4easce.52) de pacito$ide oamenii zicePravila laGovora dintre . scrisoare acest in scns. Ai vorbit dc riu pe vreun prcot? L-ai injurat sau l-ai bitut? (cap. seprevbd anioprire 18metanii zi. ansd 2 88) ti gisd zi..ti impicat? Canonul3 suplimentar Sf IoanPostitorul al prevede: doi . aniettiopritdela Sf. pe un (cap. Pravila . 40 frate.cel in remas meargila mormentul s5 rdposatului de zile 9i strzice:(Iadd-me.iar de-i va dapalmesaucubit il va preotul. nuseimpdrtd$easce facel2 metaniiin Totcuun anopdrecanoniscste pe Unii laTirgovilte(cap.treianisenu seimpirt{leascd mecar l-arierta $i cere bisericeasce . I viltituru dt'd(linld orbdoxd(parteaalll-a.pricine. duhovnicicu liPravilade (deexemplu..A murit cel cu carc crai certat ti nu v-a. se-lpomeneascl".. sau vorbarficevapepreotsaucuvinte ( 1026) insemneazi: cevainjura (pocainF) bisericeasci 6luni".Doamne.sA Ai piirit pc cincva? Ccl ce p6ri$tcpe nedrept incalce porunca noua(Iegirc20. sdphngtrti seceare iertarede la el. 16)zice a .$i Dumnezeu te iertepetinot'..barbat plecarialeSenunchilor la flecarcplecare sa saufemeie barfe$te face40 de $i de DupA Pravila la Covora miluie$te-me".Devamuriunuldintreceiaflaqi rrajbd. Impert4anie. celceclevetelte.ConformPravilei nr. surd.unutdintr-intii moare.Oricine hule.iar porunca cincea a bisericeasci ncindeamna nerugem pentluocamuitoriino$tri". 157). iarceiceociresc. sA opdriitimpdeunandela S6ntaimpdrtSganie se epitimia & h Targovige.

nalte sufletul onluluip5rere reupenrubinele gi de_ aproapeluibucurie pentru nenorocirea gi suterinta lui" (lnvdldturude crcdinldortodoxd. insdcre$tinul la de Dace ili li invidiaze semeriipentru harulceli s-aimpen4it saupenru sporulacestora in laptebunc. este Minciuna crcalia pentrucd nueste aderdr de ucigdtor oameki nu a statintruadevful ti .. arfi cazurile exagemt. Spuiminciuni? MAntuitorul cel.rt)s! grdie....eaeste iconomisire creltinul are sprea evitapealtul mai mare. cdleuzirea Itrr[ unsentimentalism in tragice c) cand umarile ei prin etc.pentlu cd intunericul a orhit ochii lui" (lloafi2.Dar $ipentruminciunaaparenta. 11).Seingdduie tl sau saua iscodiriinechibzuite cao a ca dcimprcjureri o doctorie ne$liinfei fel cam omene$ti. in .dupdformaei deimprejurdri.Pravila bisericeasci 1345) renduie$te ca de6 lunisdsepocdiasc[ Sfenta in Biserictr sI minence post .lea local.spre vitemarea celor ce-ivdd aceasta pricinuind amdgire suflerelorslabe" tiprin ti iiafurise$te. Invidiasau unuidincele$apte pdcate capitale. a ('anoanele prescriu nu pentru epitimii peca! Biserica acest dar atentoneazi ci irrvidia duce depdrtarea Dumnezeu aproapele.. cel picilit va vedea gii-apromovat viai. ti cum uneiminfiluminate. cu cuceibolnavi.Oricineurdste pefratele sdu 42 . este Remediul cultivarea plcahrlui.dupdintenliabunein conlinut$i folositoare urmeri pentru ca cu buni. prevede anatelnlzrea.spune invdlirurade . nu de $le uciga.1330) Duhovniciicuexpenenl5 pocaiascd datoria se str versetele . 3-4 citircapsalmului140(indeosebi drcptcanon rccomandd Sfentului ori zilnicarugeciunii pazi de Doamne. subinvinuire din ci de cade dc dc$endciune.nr.')$irostirea cateva vielii ljfrem Siml (.A (patlea III-a.107) nuvaputea a mo$teniimperala lui (Galateni 21). singum rop€Ste Uraesre care dragostei.. in acest candsepare sau vindecarc sltrbiciunilor rdutafilor a nu trecetoare: cand a) omeneasc[ o c! eaar sluji&ept o punlespre dreplate se penlrucineva carenu meritd Stie sau lduceniciun rtrutrupesc sufletesc etc.dar.tinp de timpde Si 4 saptemani ora9 (ora3 p.cdci eslemincinos minciuna. inltrtura riu marc. sau varstei..le dintru alesale. Canonul al Sinodului 96 V-VI ecumenic osandeqte cei ce seinfrumuseleazd mandrie pe din .poamneti St?ipanul mele.m. capacititii ocupaliei b) cand.I5). Regulamicdm al Sf. partea III-a.Vasile 49 cclMare spune ca.. nr l0l). sanittrlii. se pac^t. in alte rrtrruta in adevtrrul mult-feluritelelui prefaceri va 9i lmprejuriri. in ldinuitoare Ef' permisa um.intrand categoria este in cclorimpotliva DuhuluiSfent. rdcvirul din cauza chiar un pentru moment. ulrrtrumaimic o toti. Pentru (nr orgolioti.44). cu scop impodobire.. Uriqti pe scmcni? Sfanta Scripture ne atrage atentiaci . pdcatul multmaigreu. (Prqvilabke/iceascd. nu gi substantiabDeci.. de la Constantinopol.poate se un adevlrul scoperind de educali stApanii sau maiales oameniipulin la pdcate complicate gmve.totceeacenu sclblosc$te necesitate.Mai mult zice:. gurii mele. In astfel etc i-a in aprecia bineminciunqcare iconomisit dar eadevineformaltr... ceicesuntin momente omeneasct neputinla se minciune economise$te timai taniu. in cstepdcat..).").Pune. lntru el.deoameni Sitlilicdorice uciga$ oameni arevialdve$nicd (Lloan3. impotriva numai 'Ic mAndresti? primuldincele$apte Mindria este picatecapitale.a . Ai invidic pc oamcni? pizma. C6ndgrdieste ca aparent?t fiind impusd minciuna tatdlminciunif' (lo n 8.Cine facevinovaldc acest cftdinlii ortodo:. zi Di^volrl .Ai bitut pe vr€un cpiscop sau l-ai bigat la inchisoare plismuindun motiv? liri motiv sau Canonul 3 al Sinodului al X.de la inceput diavolului. careseimpune necesitate. Dumnezeu" 5.cel ce urd$tepefratele sdu este in intuneric Si umbld in tntuneric $i nu $tie incottt) se duce..flcdndin fiecare la zicdte100demetanii".

aceastd pofl.dupd s-au iarpeceiintr-ascuns. cu cu cumpArare banifalti. relelor Si cei ce au poftit-o cu infocare au rdtdcit de la credinld $i s-au .. nr. mita. l0). peucigagi ca canoniseste rl Nissei pe cu deopotdvtr cei.\i l)istrat pentru tinc lucrul gisit? Dacd mtrrtu se$te. asuprire etc.lar sel aJ $tiial perinte prevede. de Canonul al Sf.$i canonul al Sf Grigorie vileagdeallii sauprinsasupra (dup[cumti canonul al S pehoii dovedili.26-30).. vanzarea masuri de pildd.Dacenul mai ai.cu hmnd 9i altii) dehotie. l2). dacdnu pane iar. intunericul ve$nic lui este cel (Matei25. voialuisi dela sine.luar€a silati pefafealucrurilor cu stiine pe a prin:luarea ascuns lucrurilor de luarea bunurilorsteineprin mijloaceviclene(in$eldcir'me. restihrirea canon Ai gisit ccvacc nu i(i apartine? Caronul4 al Sf. lilpll\rul fi .ziceSf.ttrdpuns multedureri"(I Tim. f\i lenesi.Nu oi t aktr ceprin credinqd indelungd rdbdare mottenesc Si ldg. mdrturise$te 6 faptului. au.Dacdcinevanu vreasd lucreze. hgaseluni.Lenea. .iarpecelcareeste in i$i cu care. milostenii.iduinlele"(Ewei 6. 152). oprirea (cand poate cagtiga se cerietoria aceasta. Plata e$ilor. na$te randulsdualte la pdcate.nt). mincinoase. dobendesc iar. $u mai multe lucruluiluatcuimprumut.sddeab saraci. nr 106)definegte lenea cafiind. Ap.P^yel.pe iertare. .loanPostilorul .Grigorie Neocezareei al cd poatc primitlarugeciune. pigubit $i si-li ceri se furat. bunuluifirat. mare(camdtdrie). lltuia (prddarc). dacinuau. altorpdcate furt. 6..la doi ani. lor. te indeanmi te intorcila cel se prevede: furulcare pocaieste al Sf.i ortodoxd(p (ea alll-a. pecat fie capital.i redecina grele(in$elare. urmdtori ci .dupeceasul noualea.)saucumspune Ap.neintoarcerea pldlii cuvenite lucratorilor. sd lic oprifidelaruglciuni.10). cuieste.Marii duhovnicirecomanda ldcind post$irugeciuni.fdddcina tutumr Sf. pentru canonul5 ace al luia$i ceicenuprocedeaze astfel.acelanici sd nu nrindnce"(ll Tes. l5).strintreslugi$i. cumintea". traiuluicuprepd dedoua celor vanzarca trebuincioase delapidare). pe cumpdrarea bania (sacrilegiu). Ai furat ceva? Ponmcaa opta cere:.Grigorie Iicdtoruldeminuniteindeamni restihri se obiectul gtrsit.pana drept de in fiecarezi cite o sut?i metanii". le dupecuventul Hristos.din voialor ucigasi)' ii MareluiVasile canonise$te aceqtia bunurile spovedit se-liimparte ca ce hotidLste .nepAsarea deimplinirea fale datoriilorli dezgustulpentru munce. Dupdinvd1dtutade luarcasau poruncd opre$te credinldorlodoxd(pafteaa III-a. vanzarea$i Bisericii donatii testamente si sfi harului ntitor(simonie).Sdnufuri" (leSte 20. cel dovedit al uscati.Eqti iubitor de argint (adici de bogn(ii)? lubireadearginteste pdcat capital.prin falsificare acte. fic cubralele.Canonul al Mareluivasilecanonisegte un anpeholul dat holia. a nedrept bunurilor lnsu$ireape (f. Crigoriefdctrtorul minuni9icanonulI 4 al lui Teofil il 3 pe pe 61 rfurisesc hol. luareade dobande ori mai mari (specul6). Canonul4l (de Pe de il debundvoie oprimpatruzeci zile dela cuminecare. ptrcat munca Remediul acestui este cinstite.din ceeace lucrul Sfintul NicodimAghioritulcerest seinapoieze slujind.ti leneg (lcncqi)? Invdldtura decrcdihl.mci pdcdtuiee se impotrivaacestei straine. Pavel. nedreptate. primirea uneiphli ftui a muncipentru sau lui lucrurilorinchinate Dumnezeu lisatepnn prin insu$ii€a hrana muncd). l0 prevede canonul al Sf. 1). Si tot Si Pavel indeamnd. Canoanele cu bisericesti preved nu cpitimiipentru pecat.dactr siracilor.. pentru acest insaBiserica recomande milostenia inlitumrea lui.3. pestrezi [i sevacere inapoia.

l2). 88)prevede anicanonisire 66 demetanii 5 Pravila la Govora(cap.pand ani.Cucerhicia ik pe zice:Sdcercetdm odani ii pe vdduve necazurilelor $i ti Tatdl. se cu gi dcla Sfanta Imperti$anie cu500demetanii zi.. pe $i Ai vendutvin in careai Pusapi? Ai mutat hotarulpcntru a fura pdmentul? (1. in: se nu cd $i ciindcinevanu vatlmAtrupulmortului.. Tes. lipsa neaplratigineputinciogi $i greu.l9-31). cu9 ani.88). afl5acolo.. prin ingcliciunc. pe Canonul66 Si Vasile impiedid seseimptuttr$eascd anipecel al il zece cc pengere$te morminte(2 aniplengere. r l l . care atihrdinipacitoase sepedepsesc cgoism$ reutate.21. (920) ConstituUile Apostolilor l) $iPravila bisericeasce pentu celce mutahotarulpreved pedeapsi pentru aceea$i ca holie.cel t l.fi-ai jefuit fratii (sau surorile)? Canonul 4 al Sf. Ai falsificat bani? aceasti fapta.aceasta td nepdzin pe hoilArd depatd din partea lunii" (1. un 16. sd.fiecel cevamutahotarulaprcapelui sdtl' . cand ve$mintele ia mo4ilorsau careva alte ca adic[ $ilccsla sccanonise$teundesfranat.adicA la5 de imparuganie launan.Blestemat Ai luat pimAntulaltuia? Porunca zecea a cerer. ani ascultare. aceasti Dupd Pravila laGovora de 88). L ||l f U. .4 prosternare I 3 ani Si rn gcdere impreuni).Iar canonul al Sf.icluitmormintc? Ai oprit platalucritorilor sauai fiicutspeculidin munca lor? dirl stligetoare cer$i izvordsc lacomie lipsade la Acestea tot pecate sunt $i eslelucrdtorul deplata spune: Scriptwd Dwnnezeiasca dragoste./relnic zicand: pe nedreptate. ConformPravileide la Govora Sfanta pezi. ii 5. de $i zi.. s[ lepuni lazidirea se ca unuilucru maimarc de folos ob$tcsc. fi osandili(ll care $i 2. cepangdre$te 43 mormintele .5. Grigorie al Neocezareei prevedeanatema. lmpeft[9anie l6 metanii li Ai asupritpc viduvc.o casl? (cap.inu doreSti ogorul aproapeluitdu" (Ieite 20. deneienat. l. orfani 9i siraci? (groapa) Ai lurat mormAntul altuia? (cap..pepdrtali-vd de la Mine toli lucrdtotii nedreptdlif' '\celtt^. . (cap. intilmpletor. faptd canonisegte3 ani se cu oprire la Smnta de Impartetanie 100demetanii zi.insaiiScriptura zlce (Deut. celuicareseva$eqte complicele Celcefalsifictrbaniiori este oprire ca se de dupl Pravila laTirgovitte(cap.se vr de t Ai .uc 13.. vor n-aucrezutadevdrului cirora le-aplicut nedreptatea. Ioar Postitorul. in de doud sute metanii ceas dupd noudlea $isibatS al blani uscatd minence llccarezi". dclaSlanta la pdcat€lor strigitoare cer'Sf face Picalulacesta partedin categoria curalAti neinlinatdinaihtealui Dumnaeu | Apostollacobspune.Grigorieal Nisseiimpartepangeririle 7 dcmorminte celecare iarte$icelecare seiarte. (Luca pamanteascA bogat decel in Lazernedreptdlit viata Pilda saracului celor pentru Asuprirea oricecregtin. ia de la mormant pietrele ci care.seprevtd4 ani oprirede la l7).reprezinti avertisment de dovedeste dragostei Dumnezeu desemeni.4).87-88) canonisegtehofii.l r r ' ri fi I|) rrun rrn tca sca s:r i mpa a$anie em e un an.Mantuitorul alungd c€icesdva$esc Jr" (Iacob (L. Iar podoabe. pdcatul canonisette 5 anioprire DupePravilade Govora la 88).l7). Ai furat. . I)upircilnonul al Sf.27).2'7). spune seiarte.

prinhar a fost scipat" $inu sesupruenici unui fel deepitimie. Asemeneacanonul44 Sf.iarcanonul 9 al Sinodului Ancirapreved€ deci a douaoara. daci estefemcic). pulindecat mai prcadesfranatul (decisubl8 ani dupi canonul4 Sf. .Te-ai prcficut indricit pentru a putea cer$i? Canonul al SinoduluiV-Vl (Trulan)Fevedecdunulcaacesta 60 hebuie certat.Daci cinevasededicd ci cl bunatatea sflnlireafecioriei.IoanPostitorul prevede al li o canonisire pene 3 ani. dupd cu iar canonul ll al Sf.consimlemaotul gandul epitimiilof' pecdtos cauza inceputul este li Ti-a vcnit in minteun gAndpicitos.n[vdlirea fiind cu este inimd..cu acelea$i gi aspre nevoinle munci. vreun vas ori alt obiect sfintit I Dupecanonul Apostolic. al cdrei continut urm5torul: este nu nici .impreuna gisd se de cu ccea a furat". un picatince cu 7 canonului al aceluiati. . fie anatsma" intra seq berbaurl ca9icumnuaIputea in impadliacea pofteiprin gandui in 4 Dupi canonul al Si loanPostitorul.in pontncaa zecea. pentru scarbindu-se dinGangra nupentsu $i se de rc indepdrteazi cesetorie...zicecanonul al Sinodului . fie anatema" A i luat c u f o r f a o b i s e r i c i sa u m in istir c Si le .IoanPostitorul.lucrurile bisericetti sau averca Bisericii"..loan... ccicesecesetoresc Tc abtii de la cisitoric din scirbi pentruca? 9 feciorieiqiinfrindrii . l7).Grigorie Nissei. nu dorc$tifemeiaaproapel i . Conform neslvarsit". unireasotilor? Ai dcfiimat cisitoria sauai dispretuit prevede: cineva defiimanunta ar din I Canonul al Sinodului Cangra .. sI folosimspre scopuri striine.cel fur! dinsmnta 72 ce biserice cearisau untdelemn seafuriseascA restituie cinciorimaimult. dar l-ai respins? Ai cizut in pdcatul poftei ti ti-ai propus si te culci cu o (saucu un birbat. sub3 ani.insuqirea de la bunurilor Bisericiidecitre cre$tini este opri6 Sideporunca opta a bisericeasce.5ani). 40 pedepsei . cefurAdin biserictr 73 cel vreunvassaualt obiect sfin{it(cruce.dacdnu primite. pcntru folosinfi propric.este totuldenep€depsit. unanoprire. icoane este etc. Ai sivir5it tilhirii? Confom canonului al Sf.Grigorie deNissa.deoarece eisc scrvesc deucidere sprepromovarea infteprinderiilor". VII Ai furat ceya dc la bisericS? Conform canonului Apostolic. $i Triie$ti in fecioric ai iti bati joc de cci cisitoriti? Calonul l0 al Sinodului din Gangraprevedeanaterlizarea Ai depusvot dc feciorieli apoi l-ai cilcat? de prevede anioprire la Sfanta 15 cel al Canonul60 Sl Vasile Mare pedeapsa pentru ca din I lmpidiganie. Dupi canonul4 al Sinoduluidin Neocezareea considerictr. dupl Sf. cerora dup5 dreptate supu$i sunt cei cuadeverat indreci(i". .."Dacd care pefemeia credincioasa evlavioasd seculct cu ji arurgisisauar defiima ti sd cereasca.Se instrdindm.tAlhiriilesesupun ucigagilorde oameni(adic5 suntoprili.potrivitcanonului al al ori 13 al Si IoanPostitorul)..) canonisit afirrisirea.dar n-ai sivirgit fcmeie fapta? Durnnezeu cere.a i I rlnslbrmat in locaquri obftetti? Canonul l3alSinodului ecumenicprevedeafurisirea.sd se tdu" (lesie 20. ie Ai lurat sau ai luat de la bisericd ori dc la mlnistirc..

Dupd ln|ikiluru decredihldortodoxd (pafieaalll-a.dar se ca curvie 7 sd r. in iii unlln iicdcrca cu uI 2(r. din pdcdtogi ..cici omuluiun singur 9i posc. sr'i prin aceasta este apoi viefuirea. $i a barbatului fcmcia. sd Ai triit in adulterSiintre timp tc-aicisitorit? Canoanele $i58aleSlantului 37 Vasile Mareprevtrd cel pedepsirea doar pcntru (15 adulter anioprire). si sepermiti caseviefuiasca cel 20 cevamaileu '. Nichifor Marturisitorul 29 propriunelegiuirea carenu lor.impaftitindu-se al optulea Ac€la$i in an)pdrinte. dar.prinaceasliporunce sunl opritc toatecugetele dorinlele gi necurate.Dreptaccca . beia li ( unonul al Sf. atata f€mciicu berbatul.daceesteinsd ca.7 ani(imp54iti astfel:2 aniplangere. l4). ani pennu cu zel $i in indfcptarc. de .2 prostemare ani ani imfreund.Sdhu fi desfrdnat" a (letire 20. primidaruri lael. 5' I l)' cn desfrdnat.2 ascultare. prevede.Sl Nicodim _sdfugA persoana cucarca de de metanii-maipresus toate uscat?i.posibilitatea. legea admite prlrplir". 7 'l'riiegti in concubinaj? Canonul al Sf. mai trebuie desfranatul facc se in 4. (lc'irfli crrplrtirrli'r scrl:splrtdceiceseimpreund desfrau. nr 149). cauzd dcsfrananca pacatul Deci. Ie-a cclAlalt cstc numaiunasingura insoirrcir din ci la adultcrulLti..B. de in N. ce itr nuseintdmple gata detreiani. legiuirilor cu Scriprurii. indrcapt5.daceiti vor mArturisi indemn la impirti$anieSiprimesc de de cstecunoscuttr cetrecei mulli. loanPostitorul. plecut soLol. seopresc pand rugiciunea catehumenilot la sA numai darinr. 4).. gi toatecuvintele faptele nccuv iinoioase carccre$tinul dc trebuiesA rusineze se inaintea Dumnezeu lui 5i iroirnlenrlor Deasemcnea. potrivit epitimiile...ind in biserica stea cpitimii. 5 pentru unirea gandul pecitos cu trebuie faci l2 metanii.I)csfraul drept aceea. precum: imbrdcdmintea necuvlurcioas5.lJ pentrutine in54i vavl sau capi s-a impus. daca va ardta post. unul co acesta public canonisit aspru.negr€$il cel striin va fi.itrcd cineva (l lirii 4 Apostol Tcs.afari de l€geestc. Grigorie Nisser I 4 al opreqteanr laSlinraimpdrt45anre de ( ] Ltoi plangere. dar. iarcanonul59 alSf. a scurtaperioada dc canonului.Jd ru vd amestecati vreunulcare. $i s-adatdc la Dumnezeu fcmeiiun singur ajutori sldine. necumpetarea in mencare c6ntecele necuviincioase.Smnlul Crigoric Nissa. ca fire$te arcpe cele cste dupalegc.mdcar daci n-areminurisit pe cel cel stapene$te. laolaltd. ponrnca aceasta opregte acele toate lucrurilifapte ci(e poi ducepe creqtin pecatul la desfiAnerii. pecatclor sc ce adulterului... Ai sirvArgit dcsliAnarc? Porunca laptea cete:. pentru acestpecat.!i-a venit in minte un gdndpicitos fi ai ingiduit prirni r c alui? DupA canonul al Sf. canon drept Aghioritul Pirinti.Dupe Biserica poate nu de canonul al Si Vasile 26 cclMarcsed6acelaqicanonli pentru (adicd anioprire). ca glnoascd dar epitimiapentrudesfrdu. mancare prevede astfeldc ce plcdtuit. Penftu adulter.oriccnu cu ca( ccalcgiuiti. se lc Iardace tot dinadinsul va placeaimpr€und cu maibine. intrebuinlarca tot cst€fiecAruia cccace nu estc proprii. iarstrain cu sale D€ci al sdu. rxrn spunc: qi nueste nuntA niciinceput nuntA.3 ascultare3 aniprostemare).jricJ )i cci dcsfranare Unora dintrc scrupulo$i.lat $i adulter se cste unul $i comitdin pofte$i din voluptatc ac€asta: adica numcitc sl insa. dcosebirca desfr6ului inlrc distinc(ie fclurile . precum nlune$t€ il dumnezeiescul alaradeale sprecel ce esto daci cineva intoarcc s-ar cuvenitA. $iledea".va /i nici sd nu $edelila masd"(l Cor. Dupi canonul al Si IoanPostitorul.dupA vreme ! curvitsenuseimpdrtigeascd cincizeci douasute mancate uscati$isI face al noudleasamenance ccasul hoterAtd de vremea se nepasitor.NichiforMertwisitorulprevede daci picetosulnu se 33 ci. Vasile cel Murc.'lcrczc dacd imposibilS esre despa4irea"..numikdu-se /i'ate.Canonul al Sf. canonul al Sinodului la 20 dc Anciraopre$te anidela impartagire. canonul carc reda continuare.cclor ce $i li chcstiunea €xactsi desfraul searati a nu fi depa c de pacahrl mai cercet€aze . atunci indeplini vor pecatelc suntvadite. implineasce Iar se demetanii. baza Potrivitcanonului3T bisericegti". lor l8r daca pe marturici alaceluia$i. ccl ce nu arepealc sale.

€stccu putinti celuice dispunc spre spre ca fi prin viali aratA IirhsLrl oriindu irilorbisericc$ti scurteze sE timpulasculrerii maidegrabAa-i aducc Si Iir inloilrccrc.cum am zis.aoprette anidelaImpirte$anie 15ani Sicanonul4al lui Grigoie al 58 canonul al lui Vasilcorcacurvat canoniselte permpreacruv^ar ca al 98 Nissei I 8. la accftia. ial5$i.52.cccaii pedeapsa $i pecatlll a suflctcasci celu ce se de privinlaseva linc seama dispozilia Drr.m) $idevabate al ceasul noualea dupd pana slarlitulwemii la sd zi. citreb6rbali. lllirca ccluisfAin.adulterului. privinta llln maj in tuturor va vindeca se cu numaicd seva dublatimpul gl€ual desfrandni. t)fccunr spDs inaintc. $idunuezeiasca caci Scripture . canonulesteaceh ci cei ce s-ru spurcatin desfrAnare.astfel ||r cslcingiiduila lipsi dc mirgaritarul pretios cel cc s-alecurdejaom.candbarba(ii dupi cumurmeaz5: cand bArbali.frnlrc.54).careprovinc ncdrepccl ilei din l)ricirlul. inci o dat! a scurta$i acest timp Si mai curanda-i primi in $i cor)uniunc. infractiunca accasta dovedit s-a pdn impArtirea gencrah desfranarc ca sd senumeasci pofteicccacc se comitede cincvaIEIE implinirea nedrepglirca altuia. se ( ri( i . se dubleazi asupra cdci fr in turbar€a unuladice al Dclcgiu voluptili.iarcclilalt. ca . si sefacaparta$ cel Bun" (Canonul al Sl Gngonc ori od maicurand.NuI nult cuceastrdind. cu altul. pccare hoter. dupA Clci ccl cc adica sinelinezuind dc sprcrnirturisjrca ptrcatclor.la cu $i. unulcarca inccput ca patimiigi d€javindccarca l)ropnu. 20). la aceasta socotette sc tincdreptetirea Si a fi Sislricarca dobitoacelor pcderastia. esrc zi in oral5mgifdcend fiecare 250demetanii uscat dupd 5 ani. iar vetemarea celuistrdin. rrrla scDrn schimberiisprc bine. acuzalor indemn din impotflva cclortainuite. 6). .ASadar. epitimiase aceluiagi conform Dacd cesatorit. va supunc al mai sc unorepitimii maiblande. la4 mare$te sau canon. 5.altepte dcmetanii Pdrinlii". Nissa). adicA stricarea dobiloacc in de Si pA4ii berbetc$ti.ato au Ai picituit cu o pcrsoaninccrc$tinisau cretici? 6l canonul alSf loanPostitorul3 se Dacd estecdsdtorit. d. Trulan 100 Canonul al Sinodului Ai siversit sodomie? (dupa Nicodim de scris mana intr-wl codice Si in canoanele IoanPostitorul.sc prin nelegiuirea adultcr prin celelatte sau lchrr lle .$i lratamentul estegcncral scopul omul se devini ii in ca curatprin cainlade furia pAtimaga catreacest dc volupte!.dacd pccelceia desotiepe femeia logodid duptr sfdtuie$te: preacurvar. pecatuiesc €leimpotriva 9icea firii. ceci cici sunt al $i iDcel strdinSiafard fire sefacencdrcptatea_ fiind impa4irea de Deci aceasta in $i accstfcl al picatului. unci mai astfel numai ca curalindu-sc dcplin. 4 de rnai6rziu. prin pe (lc fuf:llir! fi lipsar prtimr. lfcc unrcslcoprita arunca mirgiritarulinaintca porcilor (Matei7. cincizeci doul sute (adice dupiora3 p. sodomie' a o s-a 51. prinperafiind v6ditf6ra ori (lc voic.tarcanonul alSinodului gaselea In este acesta in viaftr. cl s0 prirnc$tc impartA$irea la celor sfintc.fiindcepentru mai neputinciosi Iicut dec6tre cci s-a pirinli oar€care ingAduire. 9i accstea adultcr firii.53. iar ccl cc scvide$tc rautatc in oriprin oarecarc binujalA.Dar. ani sI tie cu totul scoti de la rugiciuni. adulter.Deoarccc ce fel cei s-aupatatcu dcsfranare au amcstccal nu oarecare nedrcptatc de un str6in. zice: (Pild. se in tiecare lardace leneve$te. cauza din aceasta indoits-ahotiirat dmpulpcdcpsirii pentru cci cc s-flu spurcal adulter in cclclaltc in rautilioprite. ti rni opriredela Slanta rilnic200demetanii.Iarftcendu. ce in intoarccrea bine.. $i in aceaste astfelce dupdacclafi fel ca $i la cei c€ s-audcdatspurceciuniidesfranArii vhdcce.Pe ianooul13al sdu. faF cu pacatul acesta. aceea a primit sadevina prin c. loanPostitorul sd daci nu seimpotrive$te iahraneuscate tocotimpotrivit sdseimpertiteascd.scsupune pcdcpsc aspre.$i sefaccoarccarc deosebire privinlamotinrluipocainlci in $i LrrcostI-cl picatcalelecomici dc placcri. iar trei lroi ani str participe numri la sscultrres ruglciuiilor $i rlti trci rni str se r'orgo intru poctrinftr impreuntr cu cei ce se prostern li cpoi str se ilnpilrtiteasctrdecelesfinte $i in privinlacelor auzcl maimare indrcptarc. 3 ani'il Sf . iDdalicearjudcca insi$icercetar€a situatia prin sa celuice vindcce.. gdsit inlhli$arefelurilorde canoanele Mila$ este sodomia dedoui feluri: ceacetrefemei.previddupa nu uscat dupeora 1500 hcand mancend imperthanie.mancand Ai realizat sau ai privit imagini obsccnc? prevede afurisirea. Ai sivArtit prcacurvie? pe 7 de al Canonul20 Sinodului la Anci.

aflat(intr-un S-a loc)cdasemeneapecatcanonise$te 8 (canonul zi ora ani. canonise$te de 84) sodomia 4 anioprire Ia cu l'nrviladc lil ( iovora \ilirrt..prostemandu-seani.se pacatelc suntv5dite.lar patriarhul $icanonul4 intrebari(care aflein unele se rispunzand impreuna sinodul launele cu sdu nu cu mana). NichiforMerturisitorul Canonul29 .de cu avdnd solie.Iar canonul trebuie dea se cu socotipotrivit. 57 lciga$ilor.ine.sdaiba pe pocainle aniqisdface l5 cate demetanii zi. dc cu (cap. ..dacd de lor. este dacA laAncira. $i (oral5'*')din mancand uscat dupd nouileaceas al pcdepsegte3 anioprire.hraniuscatt dupS 1500 ficdndin fiecare 200demetanii 9i 65al Sf..cend unulo faceli o gisuferS. nu a dcla Ancira.dupe sepoate 5 crc$tinilor patulde moarte pcrmite seimpirtS$i.i dacdo facecu femei o Iar o este decat daca facecu berbafi.deci potrivit canonului al sdu.. iardenuarcf-emeie se oricudobitoc. 100 zi ti cudobitoc". se o a pdcdtuit datasaudedoueori. setenguic s-a de fie posteasce iahtrane de cehe seare sdfacd dou[sute metanii. metanii Aghioritulpune cl canon: Sll Nicodirn .Celce a teberat s! l)irrbat socotit cuviinlesA oprit3 anidela lmpert4anie.I)acivreun pedepsegte 3 ani. se de Dacdpenitentul trecutla vremea a in 25 cu prosternarea de ani 9i apoise primcAte comunitatea canonise$te Iar cesltorili. i se l5 63 cel Canonul al Sl Vasile Mareprevede ani oprirede la Sflnta acec$ipedeapstr ca canonul alaceluiagi seaplica T sfbnt dupa lmpana$auie. canonului alSinoduLui I7 este conform Cand savar$itorul permite intrain biserica.seseimpertateasca comuniune. 500 in 84 mancare cainilor". IoanPostitorul 29 .imulti. tr ne 54 Ai picituit cu animale? prevede penitenlii i$i ca alSf. 53 zi cete demetanii" 400 din zi $ifaccin fiecare facd sodomie lacelmaimare. sdli secerceteze vialalor dintimpulprostefidrii (ldica al $ederii rugiciunea sd la Bisericiiin genunchi) aga dobandeascd $i irii renunlat lapf.preluiette multnepisarea. pedepseste8 aniopire. acestea din tragem cu sau mai cel impotrivafirii secanonise$te greudecat cefacesodomie berbafi plrinteleduhovnic. spune ceicecadin sodomie potseia denevasti ce od(i scrise unulpc soraceluilalt. $i (canonul54 Si loanPostitorul). sodomili.ar face-ocu o strf. pe indeparteazi anidelaCuminecare l5 Canoaneleqi62aleSf. al dcnrctaniizilnic" mancare uscat6. atunci se sd rugaciunii.l irrp:ut:rrirrc I 5lrrit Irr(lanir zt.Vasile 7 al Luca. implinind aniinaceastd apoi 5 comuniunea gi dar dingaSidecuminecdtud.6rase el de frate micarsuferi mai .ovora.numaipe 50 de ln pdcatului lepros. cap. fiali(canonul5l se sodomiecudoi Aceleaqi epitimii aplicA se $idace face (canonul52 aceluiagi). cu care Aceste epitimii vaprimi$ifemeia a pdcetuit le ftcand demetanii. mai incheierea perechea cd sofilorcarepecdfuie$t€ urmare.10 ani oprire de la Sfanta va pacatui undobitoc prevede cu Pravila la de cineva lnlpani$anie. lisc a varstd peste dcani.. uscata \iisl $isd ii ani se cei Irrdacf.mencanduscat ora 15m lecand100 pc dup6 sc srxlonric. vapecdtui 59 .cat sesupuna se canonis celeilungi Ceicare n-au blirndelea". nu cunoscutd cltle din vormarturisi indermpropriunelegiuirea care este qi in epitimii. celor rugatori ani. 55 . o unulo shver$e$te $i $iceldlalt sufer6. lmpertS$anie). fiind care impArta$i. scara canonisirilor urmatoarea: a pecatuit rlSinoduluide I5 de 20 de hruinte a avea deani. intrend bisericd dar opresc laimpartisanieprimesc de c. saudemaimult detrei ori a pacdtuit. dace facecu straine.IoanPostitorul). asupra unui Canonul al Sf.posq $i 9i au sillirSa ilccia care pecatuit".Apoi..IoanPostitorul. maigreupdcat decat dacf. sd ilrdobitocul fie datsDre cineva maimultc de Dupd canonul al Sf. implineascl cincisprezece mai (dccanonisire)". . lor pane rugdcitmea lar numai Ia catehumenilor dacd r{ stca I6 pofivit legiuirilorbisericesti". cu . pdcat greueste mai daci cinevao qi face9i o gi sufed.. cumva sel aqa cufemeistaine. (0dicd peste deanideindepartare la Slenta de 20 sdvarliriipdcatului 20 ani.Dace (. canonul Dupd rluncivorindepliniepitimiile. Sodomiaintre al rl St:IoanPostitorul) cuginerele ori uscatA oral5ri' dupa hrane Iilti sccanoiise$te 8 anioprire.daci mbnanca (canonul al Si IoanPostitorul). . al Sf Grigorie Nissei l8 ani. Pnn insesinevasta este greupacatul sa.

( pdrintiicareauo astfeldeatiMine tlebuie.et cellovit. apir. acelaeste dbsolvit cinstipe tatdlsdusaupe namasd.cici impulsuli-a fostdea gonianimalulori dea scutura fructul. sub pretextul cvlaviei.Practici prostitufia? Tii casede desfriu? Canonul al Sinodului 86 Trulan prevede afirrisirea_ Te-ai castrat (sterilizat) sau ai castrat pc cincva firi motiv dc boali? Canoanele Apostolic 8 aleSinodului local. oprettede la SfiintaImpefiita[ie 7 sau5 ani.deli silinla!a fostpoate iar zdrobeascd. pentruo astfeldeepitimie.Voiinsdspuneli: Cel care vazicetatdlui sdusau mameisale: Cu ce le-at/i putut ajuta esteddruit lui Dumnezeu. 24 I-II de .seinvoiestesdfacesi 300demetaniizilnic".4 57 2 prostemare un animpreuni cu credinciogii. dupe d€ urmeaza: asupra soliei saleeste . ar tlctrienre.. li cu stdtnicie Siprin avantcatmai mortah.cu lemnori cumenaftrrtr crutare. insa.carespectiviicopii si fie la fel debuni.Celcein maniea intrebuinlatsecure priceperca s61i Dar bine ctrmi-am adusaminteii estevrednicde ta despre acestea pelarg. se adice selepede la Si Bisericdparttr sevorirdlepta. aceasta seapropie rstfel de unealEspreapirareori cel cef6ri decrularea dat lovitura.Cae$ecu totul IAIadevoieti departe voinla de itorului dac6. laConstantinoDol.cu pe moarteasd sesfArfeascd. aruncand cupiaffi asupnunuicdinesaupom.iar canonul20 al Sf.3 ascultare. cel I iar canonul al aceluiagi l0 ani gi anume: aniplingere. unainsi voind 9i altafdcand.Insi. fel orice cu $i incatmesula loviturii sdfie in stdpenirea cecisevedeci nu a lovit cumanaa$a aSa sa.sAfie anatema. deoarece maniea dat din ftrri de pe fel sa-l ccest delovitud. folosindhmnacudesevar$ire . unaca Deci.CinsteSte latdl tdu ti pe mamata.pirin{ii carenu-piiub€sc copiii deopotrivl.endu-se 'tdrepta lovihra sprelocuile mortale str-ifaci rtru.Canonul al Sf.Ascm€neadintre cele cand cinevain 9i impotrivacuiva.darnucasi-l omoare ca de inse dejacu ceacu voinla. sb de cend Ai ucis firi voic? CanonulI I al Si Vasile Mareprevede I aniopriredela imptrrti5ire.Asemenea celceainhebuinlat cd puterea omeneascd DumAtA cei ce se h unlemngreuori piaffi maimaredecet voie aufiptuit..rfupd 1in€ pand ce s€ara.lamurit gi aste biruit fiirld depatimi nua crulatpeom. loan Postitorul pos i 3 ani. $i iard$ideplinvoluntare$inicidecum mare. 3-6). iar cine va blestema tatd sau pe matud.Cdaici pe intenlia. a voi s! indrepteze cel ce a gregit.(Matei lS. e$e feri devoie. sauaverealor nu o vor imp54iin modegalcopiilor. gi Canonul23al Sinoduluidela 56 . a Canonull6 al Sinoduluidin Cangra prevede anatemizarea. nu de a-l de iar lc socotette faptele firi devoieeste aceea omori. ci pe unul il va iubi 9i pe altul ll va uri.cdcicel cea intrebuinlat !ot.. nu de a-l omod cu totul. fdrl devoieeste dacl cinevavoinda intoarce si p cinevacubiciul saucutoiagulnu l-ar lovi tare.cdmultesuntdeosebirile celefdptuite mai inhe voinla9i celefdri devoie.65). pe Te-aiindepirtat de pirintii trupetti li. Canonul8 al Si Vasile I Mareddcetevaexemple ucideresocotitecu voie gi f&d devoie.cel ce a intrebuintatsabiesau deacest nu arenici o iertare maialescelcea aruncat securea.i prevld afirisirca timpde3 ani.. incata omor.sd afifiseascd.nimeregte el om.ci a aruncat cagi geutateafierului. Dupi pravilabisericeasce1404).Grigorie 5 Nisseiprevede5 ani neimpdrtdtire. EvidentcAsepresupune.loviturasafie neaparat indoielnici este faDtade felul celei sdvarsitede talhar sau de nlvdlirile l'c porti pirtinitor fafl de copiii tii? Dupl Pravilade la Govora(cap.darcel lovit va muri.. le dai cinstea nu cuveniti? Aceasti atitudineeste infieratt deMentuitorulcarerepro$eaza fariseilor cepentrudatinaomeneascl cdlcatporuncahtiD]umnezeu: au pe .dars-a dela sine prinlovituri animerit trecere ce ln altrturea.daci .

ceea amdriqte deasemenea.uciga$ul se nrilostive$te dupl Pravila la Govora .ti tdu pe Dumnezeul li-l vadalie" (le te mullianipe pdmantul careDomnul prevede deanioprircde 35 al 20. cuoarecare $i produc intunecarea mintilor: spre dragoste danduleacelora doctorii care ti au deci.ceciace$tia adeverat cu nici cei ce mergla betdliipenftuuciderinu mergnici se infrico$eze. sufleteascd inseamnt: a pdcdtui. caresedeaproapelui pricindde a seabate calea din cea prin (invidia). inrpreiurdrilor care savartit s-a Ai sivirgit ucidcre rizboi? in I3 cel 3 de Canonul al Sf.i ci s[ penhualtepricind. 65 Canonul Apostolicprevede 59 a Ti-ai bitut copilulli acesta murit? . l-ai ucis? afurisirca. gll ucide. inseli dacecineva darar omori. astfel:4 aniphngere. implineasce 300demetanii Plrintil'.ial vrdmagilor. ti (l loan3. atat posibilitatea alungisau canonul pocdinlipotrivil de lasi duhovnicului de scuna in uciderea. pe . 5 Dotrivit cel d€ 7 canoanele9i56aleSt Vasile Mare.. nr'.unelecaacestea omonind. pizma menia.$icele primcsc cc offaurrile in acelapi pdinte. ucigaSul incanonul3l. canonul54.loan PostiloruI. faci Te-ai ccrtat cu cineva gi. ucidere Tot buna li cdci. nuteimpdrte$e$ti $isd p€ l50demetanii zi. (cap.20 aninutrebuie 2?deani.peunacaaceasta considerimvoluntari.fie cd nu i se dau cele singur. lovindu-I.se face1. ii sliiriiillrli purtarer asprime deel. propunandu-.J.pe Sf. sfert amspus cetuebuie".oricefapta traiului. care-i puterile ii lui muncd intrece ce-i aupe$ti asdel gtbeSte si \iiristovirca printr-o qi.Vasile Mareslhtuiefte ani abFnere la Smnta roagtr fie darcelelaltnu sc inlpane$anie. Taniprostemare.avodulcubund ti (Jciderea pilda cearea. prin vorbe 9i fapte nesufeleascdinseamnd guviincioase.inmodindirecl. pentru anidela cuminecate.)42-143 suntdoudfelurideucidere: si ) ridicarea viefii aproapelui lovirea sau LJ(idrrea trupeascdinseamn?i $i inseamni aduc tarziu mai moartea.in carefel facfemeile o descantecevrajitorii.l2). l5\.. cu fald ce-l lui postescurtaviala. ucidere aproapelui Tot a i nircnlui. lilndca ucrs celces-a Ai ucis cu voie? porunca $asea Vechiul a din Testament spune: care Ucigatul incalcd . dace-dupace voiasailindepenem 5 cclcu line uscate seinvoie$te face$i sd post pene hrand deseva$ire cu seara.4 ani aniascultare.Daca instrselenevegte. Idsarea se moardde foame.fie canu i sedeputinlasdfi le ca$tige lcbuincioase gtiin{d voie. a supus Ircrr.DupA aniseimpart. sa pe vederat omoarc cei celi seimpotrivescr infelepleasci.?.pentrubaniomoarS" fuginddevddire. l3).sesocotesc ctrs-auindelemicit dorintadea cunoa$te cuceea este din $i de uciga$e intreceiceucidvoluntar urmare Pin ce $icele daudoctorii avort. laSfiuta 6 ani de si Potrivit cap.: ir .000 metanii de lopcde cre$tinatate sepocliasctr20 aniSise de de tise pe lui".5 leptelepocainfei.din dorinladea sti. folosind ce-au hotarat sa zilnic. dupa stabilelte cei20de cd Iarcanonul56 d seimpeidFasca... unavoindti altceva licut. spune:.Cinstetle tatdl ldu $iPemamaIa.in pnvinlaaceastr ru l $rele.tepe ftatele sduesteucigasde cfcvetirea ura aproapel\!i. Ti-ai bitut tatil (sau mama) li l-ai ucis? poruncacincea pdrinlilor trupe$ti incalce a sai se impotriva Cine ridica gatecerc'.124dinPravila IaGovora. Canonul43 lui NichiforMlrturisitorul impert4anie. r( r:i" (le$ire20. 9i Frp-i primejduiette nimiceiteviala. incerc6nd atragipeunii sd demulteo. oaneni" toate 22 de Canonul al Sinodului la AnciraopreSte viatadela impdrta$ire. totu$ipentru deEi ce oprit. ar pregEtidoctorie. vreunul inamicise Dace din sdnu ucis. Potrivit ikvdldturii de credinldortodoxd(parrea ucidere lntpeascd ucidere ft I a. de 42). cu lmpreund credincio$ii. care omoare fetul.oricineurd. casdliJie bineti sd ttdie. este al slvdrgitorul opdta seimpefi?i9i canonului al Sf Grigorie Nissei.

ins[ numai6 anioprire(unanphngerea' cel (ar 6 prostemarea un antederea impreuna). ldrg. Fumezi? prevede (7?2) afluisir€a. pefemeilecarefacbaiere le La Aufiea depemant. $i l}rlslrrn(nli/r)nrras.2 I 0) prevede unul caacesta ci . cititoriinstele.Iar canonul al Sinodului la Laodiceea cu $imucc!1iciisau secade fie vlejitori saufdcitori defarmece. dcbunlvoiepe cetdgaduiesc pierdut cumpetul aumers a lorgi silili.gi-au din IarDeceicare. se Hristos. .dupe ilcat abiasa-$i hiand saricecioaseuscad. Canonul24 Sinodului laAnciraprevedeani tninteharca Impart?ifaoie.la ca9ipecei in ghicitoripentru defdimareailcdlcarea toatd adicesenu cuminece vialalor..iar dupdcanonul nrur''I. si fritic de crucc? Ai frcut cu cineva (cap..anie. Darsdface$idoud ducdzilele.foattesi se Pravilade h Targovigte canoniseasct'. canonul I 3 unanascultarea. pe 6 ani oprtte(vezi. faSfinta impirtZ. Vasilecel Mare ii canonisesc cei ce-gi mdrturisesc wljitoria li famecelepecarele-auftcut. sedesparta Biserica strs€afiriseascd de sI $i vrijite sauamulete? Por(i obiccte cd ce al Postitorul. foloseasca ti cu lovindu-$i de sute cincizeci inchineciuni. iar la precum itorii. se al ccasul nouelea. s[ faci baiere. daca prevede cetesdincetezi. trei ari. 65 se dacd 132) ctr laGovora(cap. cuepitimiadatdceluice 72 ucidecu voia lui (adicl 20 de anioprire) La fel 9i canonul al aceluiagi Tot la se canonisire peceicare dedau ghicitorie. ceF potrivitcu din se ilccslc saudc unclc caacestea caterisescsealungtr Biserici. nu. vremea pocdinld' I'rljitorii $ifamec€ le scurtim de & vor fi gatacain fiecarezi sasocoteasce foartemareprelpostul$i. fel gi credinlei Hristos. descantcce ai ghicit? pe 7 Canoanele si 65 ale Sf. 43 $i Canonul Apostolic cu pedepsegte pacate afurisirea. acestea indatottrm $i 3vlavie cughicitul". Pravilade primaEia doua duptr le prime$te impartasire. opriredela SiAnta sau Ai ficut vriji.celor mefturisesc auficut de h cupogordmafi. aceste Trulan al canonul50 Sinodului Te-ai imbitat $i ai vomat? DuptrPravilade la Govora(cap 88). prevede penitentul.cu cinciani(3 aniingenuncherea aniimpreune ti 2 pe la iicanonisette ceicemerg al al larcanonul3 Sf. Canomrl alSinodului 62 Crezi in supcrstitiiqi le practici? Canonul al SinoduluiTrulanprevedeafurisirea. sA sDunc prcotii!i clericiinu ce preofi folosesc de lar se sau sau nratcu)atici.. wij poveFire. dace vapudain continuare.Ioan Dupa .Grigorie Nissei sederea). de t penru i1i pierzivremeala jocuriledc norocsau bind biuturi rlcoolice? afurisirea. li seindeletnicesc Ai apclat la vrijitori gi fermecitori? penitentul oprit20deanide este al DupdcanonulT2 Sf-VasilecelMare. ca Sachelarie bisericeasca a lui Nicodim Pravila jocurile noroc. le leapedi.mireanulde seva imbdta $i va in tot virsa. canonul2T Sf.Ai practicat obiceiuri piganesti?Te-ai mascat? prevede Trulan anrisirea. vreonevoie ti pe L-autiigeduit Hristos cusuferinfc ca lirvriiitori. senu seimpdrt5$easce anulpane 200dezile (in altapartereduce timpul la 60 dezile) 9i sefacdI 2 metaniiin zi". Sfintul la oranduie$te aceeati 9i in Vasile Mareprevede calonul83. ii canonisette $ipeceicare de 36 adicd noui ani. 33.ai 5 de al precedenldl. ani $i 24 pe ani cu ii al al Sinodului $aselea canoniseltc acettia $ase $icanonul al sinoduluidela Ancira. .

Gweii in Ai intins masi $i ai mancat biserici ori ai dormit in slentul locaf? lc prevede afurisirea.foate pentru gustat Iiindcd. S rr r .23). la cl sd s-au Te-ai dus la mormintel€ mucenicilor eretici? anatemaCadonul34 al Sinodului din LaodiceeaDrevede .dpostit. 4. seprimeasci imptrrt[$ire. . 4. .cl c. <iar cel cere in aceea.i r.canonul42 Sinodului al $i ti dinCartasina. piganettisauai aprinslumAniri Ai dusdaruri la altar€l€ la sinagogi. credinlei alebuneiinvdldturi>t cuvinlele $i Ai serbat sembita.!/c potrivitcu Apostol]uldacdvamanca osAndette.Dactr necurat cezut fintanit ceva Canonul al Sf. sunt aleereticilor sectanlilor).ci strsehlircascd((ctl de de fi arnng4i (lTim. Clanonul al Sinodului 73 Tmlan Ai hiut vrco biuturi sau dintr-un vasin carc a cizut rcvir spurcat? a in 47 zice:.lncaz al Canonul9 Sinodului ecumenic poruncS bisericeasci cere ne afurisirea.toanPostitorul si din sau untdelemn in vin. canonul al iar 9 din un Canonul al Sinodului Gangra 9 prevede un dace Laodiceea afi[isire. s€prevede ponrnca easta grsimscnsinInvdldturu ac i.. NichiforMerturisitorul Sf..r. ti sau din s-a(loveditci gusta cevasugrumat dintr-omorl4ciune _pescurt.sl nucitim c64ileereticilof'. gustat-o a ngh casmibdutura se /)ri)r(.. ca sectarii? prevede anatema.dupi care. urmaceletoria a..6)". gaptea a tlfuz.celceguste acestea nuseatingltreiziledc in sau gapte senuse sau iar zile cuminece". vezicanonul apostolic. lcedstd canonise$te cea se indoindu-se cugefulsiu. r i u l r r r : r l . al srirrgc dobitoc. al din Canonul29Sinodului Laodiceea Te-ai dus la cimitirele ereticilor? prevede anafirrisire. findcd n-a (Romu|r 14.r) de Vll iliceresi le daiBis€ricii. Astfeldepractici Trulan Canonul al Sinodului 74 al din interzic canonul28 Sinodului Laodiceea. Sinoduluidin Laodiceea in Ai lecut magazin curteabisericii? prevede Trulan afrrisirea.la geamiamusulAi mers si te rogi la sinagoga de ilor sau la casele rugiciune ale sectantilor? din r Canonul64 prevede afurisirea. firi primcjdic. 7l Canonul Apostolic $i interzicastfeldepractici.Bisericale cerccelor ce nu suntintirili in de ctulilor durnnezeiescsefereascd citirea sl cuvantului cunoattereainlelegerea ti (ti spre adevdratE.Ai bigat. Asemenea. CanonulT6 Sinodului al . un animal in biserici? situatiilor afi[isirea. ajunge n-armai ti evrcilor. canoanele 38 $i 39 ale 37. pdcatt>" cenu eNte credinl' este din <L-clinld.hin de credinld crestindorlodotd . /intdin $itol care ce u dupA a putrezitinduntrulucrulnecurat cezuse.pentru timp".dacdanimaluln-arfi ad.inaintedea sfin1i cu cel diotr-insele. canonul al Sinodului 33 Apostolic $i Mai este rugiciunea eraicii 9ischismaticii... carclucruri $i rl cu l rri d i n C u tg ra". sever canonul cu interzice laodiceea pe cu I I al SinoduluiTrulancarccanonise$te afurisirea cei ceaulEcutbaiecu ori auprimit doctoriidela ei. scrie: in insemnareaacest la canon. din Sinodului poclit $iaumerturisit augre$it.din ti (lc 63 67 sunt oprite. Ai cumpirat sau ai primit cirti creticc? cruceape dupumclc? Ai dcscnat prevede afrrisirea. anu cum cele ctedin{ei Dohivdce inveFtudpierzitoarc suflet(l Tim. muri si astfelomul putea in primejdiedemoade".in sirbitorilc cvreielti? prevede afirrisirea.7). cuexcepua Canonul al SinoduluiTrulanprevede 88 ar demareprimejdiecind .Su li indci a gustat. carnc br6nzd.

i ti in t i n e z is oti a? (cap.aceastd rugdciunilot este dupe citirea I din canonului alSinodului Laodiceea. de canonul al Sinodului l-aodiceca I din (neprecizat) rug6ciuni\.pecoapse. Ir iurirca pcnlnrccl ceseoAsdtore$le a douaoar5. t)icandsodomic.ci varsa dinafad. din dupi'r $i I| | ccrcrcd duboMrlcului.Bdrbatul nuse lifoflr cu ['rncir sa. I5 Dircalucru irccslrs-apetrecut silabnrbatului fErede voic. irltsiduie apoi ce 5A cu Te-ai dcspirtit de so(ic? cere ori din Canonul al Sinodului Cartagina oriimpdcarea. ccl cc pacatuie$te lerneia l)up.ipost.r t c u r l l tr i l tnl c i t fiau cu ullil di\ ortatir ? cel prevede iarcanonulT? alSf-VasiLe afurisirea. l)fcvcdc Sfintei impdrta$anii. te faci ca nu $tii nimic. il(lrc:r irxrc6 li l8 ani.ai cisit or i t a doua ol l i ? prevede anioprire la Slanta 2 de alSi NichiforMlrturisitorul Canonul2 bisericeascd.gomoric. iar cazuri:cendsoliaavorteazd numaiin urmatoarele cesetoriei dcsfacerea in solul f:re urmasi. notrivit permisiimpdnisirea. sepedepse$tc pcntr-u de ca iidoi16curvie. dar de (dupe seeasalor(sc) tralasca ca. in al $aptelea impreune crdinciolii). 'lc-ai cisirtorit cu logodnica celui carc triicqitc? pedeapsa pentm preacurvreJ prevede ca Trulan Canonul93 alSinodului de dica intre7 si l5 anioprire la S6ntalmpdrt4anie. Dupacanonul al Sf'2 NichifbrMerturisitorul.potrivrr de dar l'rrrvilei la l Argovr. aniin laSfintaimpanelanie anplangcrea.doianisaasculte slujba un ca se-tiplanga Mare cere vinovatul gaptelea sepoate an impartd$i.ai i ns uI. accla si sc desparti $i duf:r (lr'lrifll|i sii \c crnoflrscasca a r.INTR E B A R I P T]N 1'RT I . Vasilecel Mare prevedeo canonisire 4 ani. 2 . senuse 102 uneipenitente de hebuie supus cel maicesdtoreasc5. ) prevedcr I'mvihdelaTarliovitte l {31 care impreuna . ).l3l ).ai pir 1 !s i t s o( i a l i tc . ' !' i.2 dc permit Canoanele an cu gcnunchi. \ T I B Ai tr-iit cu so(iainaintc dc a tc cisitori? Canonul25 al Sf. \ RB .. l:ri SlA ta impirti>anic.apot.ite (cap. 'l'i-ai pirrirsit so(ir ftiri rnoti\ canonic? 7 prevede anume anioprire Trulan canonisireati al Canonul8T Sinodului (l in 3 aniascultarca pridvor. l.lPravila la Tafgovi$tc dc 231 cu sir l)csl0 lire. pridvot treianisastea slujbe genunchi.lfti cuDunatr doua 0aril? (un l tn i c? tr r iit c u s o t il in a in t c d t I)!ci n-ailr5itinaurte cununie. anisi nu s(:imparta$cascd. un limp scurt pernrilAndu de sc.\i pr'rcirlui( solia prstc lirc? cu (cap. sedespafiA"pe si . ceseabate la aceasta (ncpreczate). .\i cu[(rflin{ri rri so(ia p rc:rdcsl n cazir rii ? l) car cuno$tir1li acest ai p5cat. cazde incorigibil. Apostolic Canonul48 in pacatul an.onanic. ' lc.ldsand cu (cao moarte suntdeacord intrarea spirituala) lpostazie licandambiisoli in monahism. s-a Dacd casatorie ficut dupdranduiala imperte$anie. al in iar la se cu daca vapocdi lacrimi. canonulsereduce.in cazde preadesfrdnare.

de Crigoric poligamie. aceea De alaceluiasiii inbturi Sicanonul4 pecei p0tinrpde5 anidela Sf.nici nu secunune.Nichifof Mirturisitorul.I antenguirea 3 aniprostemarea)".Nichiforgi primulRespuns lui Nichita al dupd al al llcracleii.e publice.chiardaclnuaucopii.sdse Nl5tcrorDornnului Iar au de ani.Vasile Mare. la gilaAdomireaMaiciiDornrului. penlrucecei ceautrecutde careJar acumnu-li esrc de sau cu wednici senumeascd numirea bfubat de sA a nu nunta doua maisunt de heiaoare primitobiceiul am a celor sec6sdtoresc ce lotie. sea$eze loculimpaddsirii.l8).care zis (llc?i u implinitpatruzeci aniginuaucopii.Darnutrebuie opripeei cu totulde la bisericl. alUnirii.Aul. iardela impertd$irea $i (celce Poligamia la sa vreun depoctrinli.dacinuaucopii. larcclorce trecut patruzeci cu5 $icincide nu Ii se iIflr'r(llIe icurxl sccisallorcasc6 oari. canonul al acestuia nume$lc mai iar I o gispucare intinaciune aBisericii. o ImpanA$anie. opre$te unansau deladurnnezeieitile 4 i se doi 'lhinc.fird seli sescadanimic aceqtia.i a Cei au de ciisilk)rcascA pentru i|ni.lardac! copii. 67 .in privinla a-i rfurisirepe5 ani. pe canonului al MareluVasile.Te-ai cis[torit a treia oari? trebuie privili Sf. cilr{nlrrcnscar rni. gidupdaceea li sedea s[ 2 de lnvrednici ascultare ori 3 ani vor cand si SfintelorTaine fie tinulideparte atunci. 9i Ai (inut trci sau mai multe femei? 3 canonului al Sinodului de Penau c€secisatoresc maimulteori. Sf.in canonul spune a treiacesetorie cel 50. readecit desfr. pe nu nurnal data an.83 alPravilei la Govora de pe . Sisecanoniseasce str totusi. urr'lin al sinodului. nu este a dar supusiosdndirii pe tolerabilidecitdesfi€ul fala. Canonul80 al Si Vasile lcia oara. li seingtrduie semai o au se pentru treiaoare. Constantin sub Porfirogenetul. a ce .cuo epitimiede4 aniopriredeh Smnta (dintrecare.Canonul al Sf. 5 de gi nu Ncocezareeacuinsu$i Nichita.5 ani esteoprit de la Sfanta un prcvede anioprircdela Sfintaknpdn4anie anumel anpl6ngerea 4 cclMarc $i (tdnguirea) 3 aniprostemarea. lar 4 ll0 al aceluia$i.cineseinsoare patruori si sepocdiascd anisi s[ facdcateI 00 demetaniiDezi".4.$i umatdde doi anioprirede la Sfenta ce desfranare. de o 4 cel Canonul al Si Vasile Marep-revedeepitimie 2-3aniafu sire.laSi inviere. datla lumin. cipoligamie. sepedepseqte: bamaicurend nu nunta.83al Pravileide Bisericanu binecuvanteazi 8 de laGovor4 . rod sreta conformcanonului timp) sepedepse$te.conform cei (Pravila lui poceinFneprecizat un se din Neocezareea.lic sil a treia ()fl (adici Te-aicisitorit cu mai mult de doui sotiisuccesiv ltti poligam)? Conform canonului 2 al Sf.darintoarcereacredinla lescurteaze scrie Nicodim $i timpulpenitenlei". fiind mai ca o intindciune Bisericii...casecheama cate curvie' 'fineseama in anul922.renduie$te timp de lor Sachelarie I -2 ani).Cei vor sal ois[toreasce sc atreiaoareconsemneaze cap. 5 irni... s-a ce arAnduit celorcdsdtorili ca a doua oara. numesc <Pc cinci care aceea liDomnulazis samarinencii schimbase barbati: Dentru barbao'(loal. potrivitcu canonul al Sinodului la Iar.lmpdrttr$anie cdsdtorilitrciaoar6. patru lesne insi fi (lupal rcc{itiani. si Te-ai cisitorit dc patru ori? nuntaapatra. siiscpoceiasce4 anitisd face 66demetanii zi..Conformcap.sunt ing5duili ei sesecdsdtoreasce oard. daciaucopii. pe unaca aceasta . Nichifor Martu sitorulinsemneazi urmetoarele despre ce se cei a doua potrivil cdsitoresc doui ori qidetreiori: celcesecfuetore$te de oartr. maimultefemeiin acela$i trrie$tecu Imparti$anie cel 80al Sf.Nichifior 2 Menuisitorulprevede 5 anioprire la Smnta de Impirtisanie.Vasile Mare. canonul qi numc$tc incilcaredelege.nici preohrl carei-abinecuventat menenci Cuvantttorulde Dumnczeu o la masa Pecea a treiacesltoric. anisi nusecuminece viirstrlortinereasce supusd greqelii. de an. gi.i lc copiii.. canonul al MareluiVasile.Apoi. lui. cel ce sec[sStole$tea imptuta$anie. a treia $i qi. c. .lise de ingaduie sd-$iia atreia $io pcntruce lipsesc nusecuminec€ rcvast. care implinittreizeci vreodatS.ci a-i voiesdstea impreund.Dupdcanonul2 Sf. dupi ceicinci s[ secuminece din ani.si secuminece numai trei ori in fiecare la Inviere.

gi Acelaqilucruil spune Cclcarewea st-li faceprunciidreptcredinciogi.secisetoreasctr)..arcideaspreinsolirea nelegiuite doui surori. au inf-unchip oarecare. cap.larde!u va putea sd nu se impirttqeasci un atr 9i strfactrin toate zilele cate 100de ttunci metadi sau50". 100 impdne$anie. 'l'c-ai cisitorit cu doui surori? Canonul al Sf. Vasile Mareprevede ani oprirede la Slinta 78 cel 7 impartbanie. Xm). canonul al Sinodului saselea cu pe fdre ic desface socotegte teri€cesetoria care. l5 al aceasti pricinl interyine adulter ln pdvinlaasta spune _ cuviosul nuamsi nu $i gAsesc rispunde. Pravilade a! inglduit cafiii lor sesecisitoreasci cu cei dealtecredinla. I I anidelaimpertitire.. aceasta. Ai frcut malahie unul singur? d€ cu Canonul al Sf. inainte a-i despi4iunulde mai de altul". sa o lasesi st iaalta- l'c-ai cisitorit cu o rudi? Canonul al Sf. Ai ficut malahi€unul cu altu[? cu Canorul I I al Sf. loanPoslitorul l0 canonisc$te 40 dezile opriredela cu uscatl$i fdcend demetanii.i. cartea titlul XII.Tc-ai cisitorit cu alti fcmcie. hranindu-se mancare Si ( strmdnance .lntAmphtor. ui (luiJustinian). pe motiv ci so{ia legiuiti are duh necurat (sau este intr-o boali grea)? Daci femeiaareduhnecurat este legatii. iardacipeBisti in pAcat.. Vasilecel Mareprevede ani oprirede la Sfiinta 68 15 ^ Implrtbarie. c6ndcisitoria a avutloc succesiv pozdiaSi Vasile Dar cel Marein aceasttr chestiune exprimatilimpede canonul al siu.32) prevede ani depoctrintl.iardenusevaizbdvidupl 3 se se iani.agezementul ziccc6desevor slidi atare sl slbiruiasctr inti(care ajuns..intaImperditanie. st?ipanit cendva patima fiind .in siweasdiaatta. afurisirea. V. care 5 la Govora(cap. IoanPostitorulp€depseste paneh 80 dezile oprire uscata$i fhcard 100de la Sf. blrbahrlzicecdnu sepoate iar ti infrena potrivit canonului alluiTimotet Alexandri. gi ftui ile lui 9inici litughiile sdnu leprimeasci. addugand acesta se meonal Tesalonicului doarla sle$itul vielii sale.zicePravila h TArgovi$te329) sec de . Aceste prescriptiisuntinsuSite de Sf-loanpostitoml. ti. ortodox fiind.DacA de necudfiei. 9i (Rdspunsul cl sa XL/ll). astfel: este in 8? cineva. Praviladela Targovi$te (cap. nu de la Taryovitte (cap.hdnindu-secu mAncare de 69 .darduptrhotdr.nici nunti senu sesocoteascd cu aceasta in general. 'lc-ai cisitorit.330)opreste ceic€pdcetuiesc doui pe cu suroi.233)scriectrbtrrbatul c6rui femeieseindrtrceste o a sd r$tepte ani:daca vatemddui. I€ztrmafiul l8 al aceluiati (la Fotie. cu o persoanl eretici sau sectrnti? Canonul al Sinodului 72 prevede Trulan anulareacasdtoriei. numailumanare ttnlaie ca nu sd-i uneori(adictr totdeauna) deaagheasmi anaford. intre gi 68 I 14al Sinoduluial patrulea ecunenicti canoanele0 ii 3I aleceluide precumsi ca[onul 29 al Sinoduluidin Cartagina oprescpe ii Laodiceea. ingAduit secuminece dumnezeie$tile se cu sauereticnu-i este gi Acela$i lucruil spune mai nu seva fi despe4it canonisit inainte. Iarpenhupdrinlii titlu titlul XIl.. casetoria s5var$it5 un dreptcredinciosun eretic. rdspunsul29 lui cie$tillsauo cre$tine un cdunuidreptcredincios a luatin cdsatorie ins dealte care spule Taine. Iar 72 al inciosisaseinsoare eretice. Apoi seaplicd oprirede7 ani.in $i oanonul Pentru 23.area ce pmvila duhovnic€asci secuvine.o face $i cu Iar al dreplcredinciosi eretici. si nu sep meascd in obgtea ei Bisericii. Canonul al Sf.. Vasile Mareprevede penitentul poate primil 23 cel ce nu fi la poc5infi.dupl cei s-afecutmaslu(9idaci s-a dar nici preotulstrnu scoattr vreopdrticicepentruun atareins ti nici it). o line.decet daca desface aceaste cesdtorie. senu 9i $i qi int6ia si Iar in deznddejdel si-i porunceasci facamilostenii.

rea din pizma qidinprisosinfafirii. fdri gidilare. cu treji liirld.tpunsu ilc XI VS X [ 9iloanal Chitrului(lR /iri.. mireanul sau prc()lul. dc ace$tia sa-$icerceteze cugetul daclelii invinovdle$teci $i pelitaceastade unna pe gandului au impatimit a uneindluciri ru$inoase sau ti dinvreoaltapatimd. canonisegte douizecidezile. secanonisette pahuzeci ll privegte petrece cuatinger€a si mainii. din din (aploapelui). iartrfi. Aceastaiadti . sauseface se dvar$ege prinunirea gandul. petrece) ce ei se fie Iar scurgerea sefaceasupra ce altui ins (sepoate fie feri tlvll€sc impreund. acettia nu secuminece. treazfiind .scugerea care cu de se fie mainii. cuunom. si in zi A lilri uun)ai daci n-arfi weoprimej denu s-arcumineca die.e $isdfacdin toatezilele50demetanii". incuviintare g. la din demonilor Deci.spune toli ceicepetimesc scurgerea firi devoiea seminfei. pentru acedsta 5lc hK:rumai sigursdnusecumi ece inziuaaceea. 2 ani .o datri (( ( u greupoale cihevasdfacd deose bire. pofti. sefac€ $icuincuviinlare.Iardace cu de s€ Saudacise impreune.. ll) canonise$te sellgelui.na5anie. fdrtr facegicugidilare. Tinesoamac[ patrulea driei. faceo atent5 deosebire intre ce.al amestecArii Pravila de la Govora (cap. obisnuinld desfrau.fibdctrei suferiac-€asta desegetare deunire. si49 canon arhi€piscopul Alexanal alFer Dionisie. cd scurgere I in s{)nln s0oprcascd acea dela Taine. dar gadilare.De ac-eea.dinjudecarea din $i din slebiciunea trupului. secanoniselte tlei zile.. dinbeutura din rece. pom€nelte nimic deace$tia. f&e cu cu ii li dar sausepeteceprin unireacugandul prin gadilare. Anastasi€ nu !i s-aintimplat in somnsi te spurcide pc urma patimii scurgcrii? Canonul 8 al Sf Ioan Postitorul prcvedepentru curelirca de aceaste intinaciune: indepAnareao IaSlintaimpf. zi 49 rostindin fiecare psalmul50 ti fhcand demetaniizilnic.sau incuviinlarea gindurilor.Dacesepetrece strsetiv eascilaolalti. zide rosrirea psalmului50 demetanii. altuia.secanoniseqte treizeci zile.Unomseve$ette scrrgeriipecare sufericineva vreme este o ce felurile . seimpertdfeascd.sl secuminece. cu de c$onisege tleizeci zile. Sinaitul. $i cei carcdauafardsdmanFamestecate udul nu suntsupu$ila {trtr sau cu calon. dace fi zi insemnatd. Liturghia.cu 20 de ani oprire de la SiantaImpertd$anie cate366 metanii si 7l . dintrufie.se este fie zile(fiindce insatimalahie).fiindceatuncitrebuiesdsesfiramecursa ievoie sesesdverteascd qisi seinalleputerea preotiei. careo suferi din sbbiciunetrupeasce. taptezile e$tioprita nuteimpendqi.In nu metanii. Pravila b Tergovi$te de line prevede: Sdnu seimpdftAteasc.Vr/r?xr// toli intr-ounirespun preotii$imireniicarevor avea )'). c^zcA poate postul mancare de uscag. diavolului Te-ai intinat prin polufiunc (scurgere) in timp ce erai lreaz? 9 Dupdcanonul al Sf loanPostitorul. cl€vetile. se ii ii gise dar cu Sau canonisette taptezile. fdraincuviintare.cdkdseinfinpld (scurgerea) din yinu lui saucAnddin altdpricind fi din pizmadiavoleascd.$i. carceste |l rrrlircclil rrrghic Sau ar in neaptrate Ai picituit cu mama ta? acestpdcat. fel SiMarele (Regulile scurt. odihna moliciunea tupului. cenu.din multi oboseald. ftraocol$iEra deosebire. cA de cea adicn polufiune. Perintiitimaicu seamiAnastasie se Iar sinJjtul (Rdspunsul VIID$iGrigorieSinainrl(in F /ocdlie)zic cdscurgerea in gi vrcmcasomnului vinedin multi mdncare bauture.adilare. Tineseama Sfintul Anastasie in reaz.canonul de$apte este pe de Iar cei cu scurgerea strmeDftr. trebuie seimp[fteseasctri ceaavut-o nu iarcel sd numai din lspita diavolului.scurgerea asupm fie asupm fie sa. feri atingerea cu fiedoardepeurmasdgettrriigi canoniseite o zi. pe La Yxslle gi :109 III dinCuydntul despre II Botez) Simeon alTesalonicului $iirtrebarea r i dspunsul XXVIII) SiBalsamon \ lt i. lar canonul al lui Timoteispune dacd cea al'rrt l2 ce cel scugere suferit-o a din poJlidetemeie. gfeie$te canonul cum Si (lcth$. sd iardenu. somnindelungat.Daci dar cu de face t?ivtrlire cu ani". insi se cu cupipdieliii strruttrri.secanoniseqte optzeci zile. seslverF$tecu dobitoc.

grele.nici agheasmi rlube4 afari nurnai ajunulBobotezei. dace petrecut impirtiganie 7 ani.care $isi Si lc-au remas.lar canonullor este I 2 ani$i seva scurta.sefaci in fiecare o cea zi $ase pleceri sutf.joia. lui cufemeia ii va fi venil acel cei ci sd nunta nu sedespartd. nunlii.desevaaflacineva soacra trup€tte. 15ari seopr€$te 9). dace ajuneazi mencanduscat liin liecare zifdcdnd demetanii.I l) cuacelaticanon maisus.miercurea vinerea. dac[ dupdceseva fi blagoslovit 8dnu sefacaacea de atunci peca!deva fi Iecutimpreunare sange. la vin tide launtdelemn de de sunt sd acestea puse". d€ prevede canon.oprirea de 12ani. fi supu$i de sa C&end insdei in boaldde moane. faceinsesi milosteniidupi puterilelo[.in ceitreiani. la daca pcnitentul posteste.afaridesambtrtitduminicd. cuumilinttr$i lacrimi. 500 Ai plcituit cu soacra ta? MateiVlastaris. la sambitaii duminica si $i Si faca36demetanii zi(cap. vor wea selna post. intalor este ii tragere inime. Canonul49 Sf. arata unii ca ca lcc$tia nusecuminecevreme qase $i maispune sd de ani.dupi rivna celorce sepocaiesc.te.tAnguindu-sc cer. demetaiii". st-$i curete. carc sdrevini ln acea dar.loanPosrirorul pe prevede al numai3anioprire. asculte centerile duhovnice$ti.s[ nu spund pe juriminte 9i. faci metaniisi milostenii". de uscat ora . str .l0). in fiecare minciuni sausd la sdtrimita ceteo prescurd biserica.238).. eiin Adice: lunisenumdnance deloc came Sase in iertare la Domnul. seinvredniceasctr dumnezeiasca a in treaptA pedepsei. lmptute$aniei intremAndu-se.dace s-a s-a de maimulteori. condifiasemhence sec.Ioan pedeps€ite astfel penitent 4 anr 50 Postitorul pe de cu oprire la SfintaImpArti$anie. Ai picituit cu mama ta gi cu fiica ta? Canonul al Sf. mai alcsmielcurea vinerea. penitentul la de (cap.And li analiud nuia. pc pec5tos anide la impirtetanie. sA sA in cind scsluje$te Agheasma mare. se $icumtrebuic sc canoniseasci acegti$aseani. numaisdsecanoniseasce ceaufecutamestecare de de desinge. dupa s-au cu lar ce implinitcei se ani. lnima. 56 penitentul oprit dela Sfinta este pecatul seva$itnumaio dad. Sfenta intr-omdnestire sdslujeascd se pravihrecomand5 soacrei secilugereascd 9i (cap. dattr de r-augesitinainte imparteFnia lordin necesitate. iarPravila la Covora de ca Ai picituit cu mamavitregi? Canonul79 al Si Vasilecel Mare prevede de ani oprire de la 20 impert5tire.mancand este uscat dupe l5m$i ficand ora 500demetanii zilnic. $isd-li zdrobeascd picatul catmaimare.mancend dupe l5im licand300 ti (cap. aceastl Iecand toate impnrtdtanie. cetpot. ti preacuwarilor.ti nici de $i saqade afarabisericii.$i. lns[ cu unele acela$i 26 Canonul al Sf. ucigagilot $i tuturorcelorcecadin deati 9i dace uneorisescade.mai lui saucualtiirudenie Iar nunta. metanii face iarPravilade Govora la opregtc timilostenii.cu lacrimicalde greual su{letului". penitentul pan!seara.ci sdseopreascd. Pravila la Tdrgovigte de reduce canonul l2 anioprire.atunci inaintedeblagoslovenia trup dupa aei. ca lor adesandu-le rugimintea seseroage canonului..de alegenunchilor. pocAinfa este le dace alteori cre$te osarduitoar€fierbinte.zilnic. in tofi ace$ti ani. seabline h Apoi se dupdputinF. stea mai sa impreun5 credincio$ii.i seaibi 9 cu dczlegare untdelemn vin doarmarfea. duplputinF sd-9i curdleascd. facamilostenie 9i inainte a de mai cate sdracilortoate le-afosiingdduits[mdnance pentrudenqii. de PotrivitPravilei la Govom Tot in zilelecate160demetanii.sd sdrute indrlzneale nu pe.Dupdcanonul al St IoanPostitorul. in $i spatcle cantdrelilor. toanPostitorul pe icoane numaianalogul ci sfintele cu i: .sesecuminece. a adunat carc laolalte aceste canoane. pentrusufletulei. doi anisdstea Iar ideuntrulbisericii.intindciunea estepotrivitesa canonisire iDcI adaugd li caaceaste i lor Vlastaris vr4itorilor. sdmtuance in $i $i hrand uscati.dar.Confom Pravileideb Targovi$te lui Dumnezeu prcatcumama logodtioei adici sefaca cu sa .

330) la Canonul6T Si Vasile Mare$i Pravilade Tergovi$e al cel canonisesc 20 dc anioprirede la Sftntatmpi(e$anie. s! facdI 50deEetadi in zi.frc6nd500demctanii". selnvoiegte posteasd dactr si seara sA ti minencemencare usca$si si faci in fiecare 500demetamr. Canonul24 al Sf. pe 330) . ani ascultarea.iar dacd(a dir ani.se cel opregte la impdrt[lanie1l ani. Vasilecel Mare prevedeI I ani oprire de la Sf6nta unirc. 15ani si nu seimpirtb€asci ti se faca300de cu metaniipe zi. prevdd anioprire.8 ani Canonul58 al Sf. loan Postitorulporuncetteoprire 3 ani de la Sfiinta pantr imptrrttrqanie.minc6nd uscat dupi al nouabaceas qi din zi(ora l50o) tlcind in fiecare 500demetanif'zi 74 copiluluix Ai picituit cu cumitra (adici cu naSa astfel de pdcatcu . de DupePravila h Targovi$e Ai picituit cu cumnata? Canonul76 al Sf. cu l0 $i . Ai picituit cu sora ta? (cap. potrivitcanonului al Sf.iar in an dupi ali doi ani s[ selmplrti6easce.mincdndduptr nouilcaceas zi (ora 1500) al mai multeori.dacl se invoie$te mirance hrantr sd uscatiduptrora I 5mSifacezilnic 300demetarii. Conformcanonului al Si IoanPostitorul. zi Ai plcituit cu fina p€ care ai botezat-o? I Praviladc la Govora(cap.Timpuldecanon imparte se reJruda ac€asti la nelegiuiff ie.canonul25 al Sinoduluide la DupdPraviladela TArgovi$te l0 ira prevede aniopriredela imptrrttr9ire. Ioan Postitorulpedepsegte uscatdupbal nouilea ceasdin zi oprirede la Sfinta impirtiganie.Vasile Mare. Dup6canonul al Si Vasile Marc.cinepacituie$te ctrluase de cu!rurata I I ani si nu s€lmpiriiteasci.dacl vaplcetui cinevacu fiica gregit) de cu !a ceadin S6ntul Botezo dati. mdncdnd (ora I 5m)gi fdcind in fiecarezi 300demetanii". ani 3 3 : 3 ani pHngerea in perioada cdnd Dadpecatuls-asdv6rgit impreunlcucredincio$ii.I l). sa.86)prevede 2 anioprirede la implrt4anie Si 20 300demetaniipezi.repartizali astfel:3 ani ascultarea. metaniipe zi.ani de 3 prostemarea (ingenuncherea). eia logodit.9 aniseopre$edela impdne$anie 9i ani oprire.dupdcanonul55 al Sf.dacd 2 (tanguirea). cu mencand uscat dupd ora l500qi fdcindzilnic500demetanii.. iar dupdMolitfelnic 20 de primari? Ai picttuit cu verigoara DuptrPravilade h Tergovilte seoprefte l0 ani de la implrt?iiire (cap. la Daci ii este sori 75 numai dupa unuldinpdrini.I I ).te 8 ani.330) prescrie deani 57 oprire. Ai picituit cu na$ade botezsau de cununie? Dupi Praviladela Govora(cap. iar cumnatas-asinucis.86). Ai picituit cu veritoara de gradul doi? (cap. plcat secanonise$te 60 acest :130).330)etti opritdelaimplrt4anie 9 ani. ani prostemarea. I I aniru est€ T6 cel prevede pe Canonul al Sf. impirtqaDie$i cu cate366de cu numaio daul.Dacds-aintimplat demaimulteori. Ai picituit cu nora ta? voi€a seimpidi$i.Ai pdcituit cu fiica ta? (cap.al zecelea seseprimeascila Liturghie. se se 5 canonisette l2 aniopriredela Sfintaimpena$anie. Dupi Praviladela Covora(cap. 75 ..Duptrcanonul al Sf..urmandmustrarea carc Si loan Botezltorul o ficea lui Irod soliepefemeiafrateluistu (Matei I 4. cu 2 ani oprircdeIaSfanta impirtiganie.IoanPostitorul l5 oprirea timp de2 ani. cel ce pacetuieite sorasa. 4) . s€pedepse. pdcatul DupaPravila la Govora de acesta amestectuii al sengelui sepedepsette 20 de ani oprirede la Sf. IoanPostitorul. iar Praviladeh Tergoviite(cap. Dad pecatuls-astrvarsit loanPostitorul.

ceacarea flglduit 60 timp deun an.miercuri9ivined. Ai ripit cumvavreo femeiesau ai fost complicela o astlcldc ripire? Canonul27 al Sinodului[V ecumenic canonul92 al SinoduluiTrulan ti prevedanatematizarea.faptaaceasta considerladulter intre 7 9i 15ani.Dupe pravila de la Govora (cap.a p le c at bi rbatul ti te-ai reci si tori t fi rl si tc credintezicd a murit? se 3I Dupe canonul al Sf Vasilecel Mare. cine va ptptrtui cu o cdlugtrdfjl esteopdt 9 ani de la Impdrtl$anie.Potrivitcanonului al ac€luiasi cu treiascd feciorie.acelase nu se viala $i p6nela moarte. un 't6 77 .Ai picituit cu mama naqeitale? DupIMolitfelnic. cu Ai pingirit vreo fecioardafierositi (sori de ministirr sau cilugirittr)? Canonul4 al SinoduluiTrulan prevedeafiirisirea.Vasite Mare.258).o de astfeldefaptdeste considerattr i€rosilie.permitandu-se. ESti cununati a doua oari? Ai trdit cu so{ulinainte de cununie? canonulI al Sinoduluidin Laodiceea Daci n-ai trdit inaintedecununie.conform cea caoonului al Sf. dar fi-ai trlcal|egiduin(a? opriread€ la Sfinta Imp5rCanonull8 al Sf. si Dacd rdpiti a fostfecioari. Dac6prin aceasta detcrminat-o a sdpdraseasca monahaltr si trtriasciprintremircni. se Ai ficut baieimpreuni cu femeile? Canonul al Sinodului 77 TrulanDrevede afirisirea. Dupi Pravila laGovora de (cap. cinertrpefte femeie eslecomplicetarlpire este o sau olrdt 3 anide la SfAnta Impirti$anie ti indatorat fact 36dem€taniipezi. 85).mADcaDd canon aplici 9ibirbatului carea luat-odenevastll. apoi.'ire. dio Canonul14al Sinodului Cangra !i-ai pirdsit btrrbatul$i ai luat pe altul? 9 Dupi Pnvila d€la Govora(cap. I aniegti I opritdela Sfrnra impirtiganie. impertiteascd Duptr Pravila la Tergovige (cap.ln canonul49. adulter. cu secanonisette opriredela Sfiintalmpert6ianie Ti-ai pirisit birbatul din ingr€folarefati dc cisltoric? prevede anatemizarea.sdvartitomlestcoprit 4 ani 25 cet dela Sfenta impdn4anie ti sepoatecununa fecioara.el pedepsegte 3 aniopriredela Slenta cu imp6rtdtanie. Vasilecel Mare prevede ins6. ftcard I 50 demetaniizitnic. adictr 5 anioprire IaSfAnta I Ai fost violattrf{ri voie? considerlci nu bebuicaplicailtnici o Sf Vasilecel Mare.Acelagi nurnai mebniizilnic.dar fi-a cllcat fegiduirla. aplici ins[ canonul22 al Si \y'asile Marecare Se cel prevede selibereze sd femei4iar strver$itorul fie oprit4 ari dela ilnptut.I l4).Potrivit canonului al Sf Vasile Mare. secanonise$te epitimia in Ai siluit vreo fecioari? Canonul67 Apostolicprevede afurisireagi obligativitatea a o lua de de sotie.iar sive$itorul fur deBiserictr. prevede timp scud(tre[ecizat) derugdciuniii post.se 30 c. sA T i.66) secanonis€ite ani $iva face36 de pdincin zileledeluni. INTREBAR] PENTRU FEMEI Ai lEgiduit lui Dumnezeusi rimai fecioari. p€ntru de ImplntrFnie.

2anisi nu seimpdrttr$easce.. desffiulp-e Canonul al Sf NichiforMirnfisitorul prevede bl€|abih decat lmpiruiganie. a Viduvi fiind. s-a casatorie fdcut duper'enduiala lmpirt4anie.dart€ faci ctrnu gtii nimic.Vasilecel Marepermitviduvei cesetona. Fflnisnimptul4irea.pdmireaSfinteiImpert6$anii. incalcare Dumnezcuo numegte mai poligamie.Duptraceasiivar$?i.Nichifor 9idupdprimul Mspunsal lui Nichita al Taine.23I ). femeiast il a'tcpte5 aniti dactr s-aizbdvitdeboaltr acest nu in timp. a douaoali.ori strnu sc mai cesetorcascl. carearinduit ci celorcesetorili douaoald' 19 Ai cunogtin(ici sofulpreadesfrencazi? ptcat. Iar. Te-ai cisitorit a trcia oari? privit?l trebuie 50.nici nu se cununtr. s-a din dupe aprecierea duhornicului.ia! canonulI al 4 a intiolcirmeti spurcare Bisedcii. ton$i.Nichifor Mdrturisitorul. in cazci secdsitore$te.l3 I ) sepcdepse$te pentsu Pravilei la Tdrgovigte de ca indoiti curvie.ftrl Sfanta se l5 lmpdrtA5anie. Ti-ai pdrisit birbatul carc s-aindricit? (cap. readecatdesfraul. Iar canonul4 al Marelui Vasile. potrivit d€ cistrtoresc doui ori li detlei od: cel cesectsltore$te se 4 cEnotrului al MareluiVasile. ctrstrtoria dacedesface poatefi impdrt.83al oar6[eia . fecandsodomie. 'lc-ai desplrtit de sot? CanonulI 02 al Sinoduluidin Cartagina cereori implcarca. nu mlnanci la masa Pec€adea treiacisttolie.Deaceea canonul al o oumette $i acestuia pecei cisitodli a ii aceluiaqi inllturd petimp de5 ani dela St impertetanie i cap.subConstatrtin a zis unTomal sinodului. GrigorieCuventatorul d€ lege.onanie. dactr vremea in mo4ii vapromiteci in caz deinsdndtogire desface va ctrstrtoriq mih vaavea pocli4i '.ti camrul 80 al aceluiagi.canonulsereduce.din $i Pravila IaGovora(cap. Ts.consemneaz face66 demetaniipe zi. si-l lase $i sdfie libert a seclsdtori cu altul. de i pandh varsta 60deani.nici preohrl $i de lui. nu este 2 fap.in canonul spunc a treiactsatorie publice. PraviladelaTArgovigte 233)scriecr.gomorie. 2 pentrucel ce secisdtorefte douaoar5. ce seabated€ [a aceasta cel tebuie supusuoei penitenlc (neprecizate).Ceicevor si secisitoreasci atleia oari .acelasi se desparti gi dupa despe4ire secanoniseascd ani. lntrivit canoNlui I al Sinoduluidin Laodic€ea. c€l cepecatuiege femeiasa DuptrPraviladela Targovi$te cu pestefire. Asemenea . lucrul Dactr acesta petrecut silabtrbatului ffr{ devoie.Nichifor Mlrturisiton prevede aniopriredela Sfinta bisericeascd. Dacdaceastlt este dupdcitircalugdciunilor. 'fc-ai miritat cu doi frafi? Canonul2 al Sinoduluide la Neocezareea prevede oprireade la Sfiinta implftaianie pen[ b moarte.{iti decat bu Ai picituit cu sotul pestcfir€? (cap. ci c€l Sf Vasile Mare.48). datla lumina ci Tin€seama io anul922. ce Pravileide la Govora. Heracleii. fiind mai supusA osendirii dar cao intiniciunea Bisericii.potrivil Dac[ ai cuno$tinfe acest de (cap. te-ai cisitorit? dar 24 Canoanele si 4l aleSf. s-a Porfirogenetul. adicd intre6 si 18a[i. Dupdcanonul al Sf. oFette peun ansaudoi dela dumnezciegtile 2 Duptrcanonul al Sf.ses€pociiasci 4 ad $i si 3€chearnicuvie". 5 8nioprired€la SIenta despre ca se cei urmetoarele Nichifor Mlrnrisitorul insemneazt Sf. dacn b&batrl areduhdemonic. de 78 . al Unirii.ai cisitorit a doua oari? 2 2 ' Canonul al Sf. potrivit cu canonul5 al Sinodului de la carei-abinecuvantat lui Neocezarceacuinsuti cuventul Nichita.

dT s-a maslu iir"l". Drecum canonul al Sinodului Cartagina opresc $i al 72 cu eretice.lar dacd de cu c€ copii..aodiccca. afurisirea."nii.ddreptcredincioti Gretici iispunsul29 unin:. Aceste it1pAcat. te.t ry1t::9:i1: sa fl:Jix*ffm. chiardactr au ani nu li seingaduie cop .Iar dacdaucopii.l*r.1"lill^11t9::*11 in si ca aceasta.li s€inglduie se-$i $io a tleia au tohrii. spune al lui Balsamon lar cu |o crettif. insepatru ani s{ nu se rrentruvarstalor tinereascd ti numaidetrei ori in fiecarea4 la ani.shsecanoniseasc[ 5 ani. nT:': titlu.ioi ro sr I""nPostitorul 100 "r uscati fecand demetaml' cumincare $i Sf. $i sivar$itiintreun dreptcredinciosutreretic. Cei careauimplinit treizecr maicesetoreasc[ 9i a de ani. cesltoria 9i l0 al Sinodului patrulea canoanele ti 3l ale celui de la al cn onul 14 $i pe ii 29 din l. iarcartea acoduluitlui Justinian) 'l'c-ai cistrtorit de patru ori? nuntaapatra.Postitorul lacanoruu uv uscata cu sl hienifdu-se mancare de la Sllnta impinn5anie' 8l Ai lecut malahi€cu altul (alta)? 80 ..:t"""1 l8 al aceluiati i." "atdbreasca). au inviere."ainp..Iarcelor auhecut patuzeci cincide $i a nu nicicands[ sectsdtoreasc[ treiaoad..r:.J...il..'. lllrA ces6toriape intamplxtor. nu li seingiduie sasc !.ri scinsoare sd o un care.ci biruiasce-*l"T sd dip-o"[.reodatii pentrua treiaoari..:#iiuffi!ill*!"-T'T# "" tui nici ins. canonul Pentru 23. dad pelsisE 72 Canonul al Sinodului in prescriptiisuntinsu$ite deSf IoanPostitorul..r".-"'.%.l"t' ii.d.**"1"tj""ia" utti". ortodoxi fiind..zice in toatezilele cate100de rtutrcisbnu seimpittileascaun an 9l sefac[ m€talii sau50". tl'n""-ailumanare s'*"::. dupi ceicinci ani.dar nu ti-ai pierdut fecioria? 'l'e-ai cisitorit cu o rudi? l5 cel Carronul al Sl Vasile Mareprevede ani oprirede la Sfinta 68 impert[$anie.sdsecuminecc 5 ani.d"it" in uiJGt"""a1n"iot"ut"aluat cesetorie #i'rJ'rlfi-ri.Conformcap.l.larpentru Ai ficut malahie.cine insoarldepatruoli s! sepocliasci8 aniti strfac[ cete la se 100 metaniipe de zi". sdnu secuminecc copiii. 5 (cap la rtultnoe Govora 32)prevede -p.la Sfrntainviere.83 al Pravileide Bisericanubinecuvdnteazi (iovora. lDi depoctinF. h. hranindu-se 40 prevede dezilecanonisirc' ianonul f 3 afSi foanpostitorul la Covora(oap 25) Pravilade ou m-Jcre *c"ta 9i A"and 100de metanii impandsanie' prescrie anopriredela Slanra un luquil spune tia$ezamen ca care perinFi auinglduit fiii lorse-se xlit)."j.Iiira sdli sescadtr si.ili intii .arpi i t-"o-".ia de dace implinit pahuzeci ani$inu aucopii. daci nu au copii.pi.* *:91q:1^". cuminece dup[ acegti sdsecuminece 9i.. pe numaio dat?i an.iipanipni". canonul al Sinodului gaselea Iar crcrlincio. -"f".face qettin dcslircc socolciilc ttrric \ii Ai tecut malahiede una singur5? cu40 canoniseste dezil€olriredeIa t"-o. Si secanoniseasci nevastipentrucele lipsesc nimicdin acegtia. Tileoprire la cu pedepseile pena 80-de C*oouf f f ut Sf fo. ii r"i]iii.. cu o persoanl eretici sau scctanti? prevede iar Trulan anularea cnsftoriei.la Na$terea Domnuluiti la AdormireaMaicii Domnului.si nucade demedejde.':::1.(la l ]:"1.. supusa lesnegretelii. fttanindu-se ( 329 de Pravila laTargovi$te ) sec ra Ir JJoo"" put"u mlnaoce .".9i prescurile 9inicilituryhiile unatare $iuhaie i.sa-i Si al" intr-un ajuns' au atare se de vorsfadi parinlii{care ilffiffiIxii.t:l': doar s[ lmplrti$eascl laslargitul c6acesta se ^dnieiind (ti dace poclt]. tidulv' "*il"t.. ii"iii. suntinglduili ti ei sAsectrsdtorcascdtleia oari. 'lc-ai cisitorit.

vindecarca se 2 iar deanioprire.prescne ucigatilor sa insd. canonul al Sinodului laAncira. previd5 anioprire. 3 pocainlei". canonisegtel2 anioprire la S6nta cu de impdrt!5anie. nici prinosullui.in hcniconomie". acelagi li secere in mari". ci din cauza neglijenlei avorteazi. Ai sivirqit avoft din neglijcnfi? Potrivit canonuiui al Sf Ioan 36 Postitorul. Conformcanonului 3 al Sf. bunivoie. .mencand dup6 ftcend liecarezi in $i 200 metanii". Biserica nu-i p measci nici mai dc va beadintr-acelean..seaiba vabeaierbuli. de Ai siver$it avort firi voic? Dupa canonul al Si loanPostitorul..senu seimptrrL4easc52 ti sdfac5io toate ani zilele50demeranil.20) noutr inceperea sculgi 9istrselepede de .n.329) prevede: menance 80 sec .I 24).. loanPostitorul..aceea coconulei.engelui sepedepselte 20deanioprire la Slanta cu de impdrtiganie cucate dc gi 361 metanii zi.Dacepicatul strvertit pe s-a numai dati. (adicd 82 sa prunci de inainte ueme.5). va .. anisi stea u$a 6fea 83 . Dreved Slbnta ImpeneFnie.aceea aibdpocanie rodultrupului9i sd hrburi cas6scurgd a$a. Iar deva face$ibarbatul (adice sa este.Fem€ile $i PraviladetaT6rgovige Doi pantecele sdnu mai lasci copii. ta Bisericii tnei afad.sI se in avor! si nu seingrcape cimitit'' (cap.sd nu ucizf Aesie2'.Femeia ce Femeia desfiaanati intdrtoatezileleviefii ei sdsepoctriasca. (cap. chipul nudupdtimp.ns. I uscat alnouileaceas ..saudevana$te vasugruma !i pocanie ani gi metaniicateI 60 pezi 9i altele"(cap. iar 20 de 7 Ai picituit cu fiul tdu? Dupe Pravila laCovora de (cap.. hrane uscate s! facdI 00dem€tanii itr m{nence si carc cu CinesevaDeste voie ti bune$iinli avort calcdporuncaa $asea .ci duptr ca careigi ucid fdnrlcumegteguguri. denu sevapocei"(cap 20).metanii.casi nunasci. l) .142. se ins5 anioprire.Str dezile.) rdu prescualui. zeceani sasepocaiascd. ani sa ca Btricd ascultind Scripnrrile.Pentru arfi maimult.Femeia vazemisli$iva beacevacasA poceiascl8 ani qi metanii367 zilnic Daci eava muri din dintr-insa. plcatrlacesta amestectrrii I al s.sedepedeapsl i pentru ucidere premeditatA" intre20deaniSi5 ani).hotiram ca leacuri si lepede s[ nasci 9i iru primesc ce pane h 9i ic osandeascl h cincisau pAne treiani.Astfel:. trei cinciani$im€taniicate sutecincipezi.. mencend dupi uscat oral5m9illcAnd zilnic 500demetanii.f€meile pentru Ai sivarsit avort?Ai dat sauai luat m€dicamente ProvocaaYortul? ce prescrie multeepitimii.sase perioada zi canonului fiecare ca timp in . Praviladela Targovigte (cap. care-9i (cap.. l). Vasile Mare 58 cel prevede aniopdre la SEnra 15 de ^ lmptrrtfuanie. de cu care-gi ucideprunciila naltere ajutorulvrdjitorilor.. ani. Ai ficut adulter? Canonul al Sf.Yezl Invdldturadecredinldortodord. de penitenta oprittrI I anidela cste postitorul. oprireade la impdfia. 5 (adice20 deani).. se Dacd intamplat maimulte sc s-a de ori. Ai ficut desfranare $i ti-ai provocat ayort? Canonul al SinoduluideAncira 21 la prevede aniop redela Sfiinla l0 impirtEsanie. gicelecaredau Postitorul. in canonul numail0 ad oprire.femeii nuseingrije$te de ldtulslu. Ai picituit cu doi frati? Dupa Pravila h Tergovitte 330).ire Canonul2 I al Sinoduluide la Ancira prevede pedeapse ca Trulansedeaceeasi 9 Dupi canonul I al Sinodului la moarte.SlentulVasilecelMare.in canonul 6.dupd o canonul55 alSf.in cutea Bisericii.Femeia vabea mai de Pravila la Govora sl nu nasce coconi. Conform canonului63 toatl alSf.partea l-a. 34 epitimia astfel cazuri de in de este unan. care .374)prevede: desfianate .

alfi pahuaDisdstea catehumenii tindaBisericii(adici in pronaos), cu in pdnd ce diaconul zice:<Ceichemaliie$ii...D; url an sd steain Biserici cu iar credincio$ii, Lihtrghie$iapoiseseimpdrtqeascl... la Unii duhovnicimarirecomandd dreptcanon, bngd celedemai sus,,i pe pererede rdu toataviafa,metaniiin fiecarezi, postpantrseara miercurea $i vinerea, paiasirea ptrcahrlui, nattere botezare copiiin loculc€loravofiati. de $i

Ai adormit pestecopil, sufocendu-l?
Canonul35 Si loanPostitorul al prevede: care peste ,,femeia s-aculcat prunc$i l-a intrbutit,dupatrei anisesocote$te vrednici deImpirti5anie,daca sc lipse$te la clmuri gi brenzi,in zile anume de randuite, sever$e$te, cu ii suferintd, (lnvdtituri). daclacest celelalte lucrus-apetrecut neptrsarea din Si sauneinfranarea pfuinfilor, ahrnci asemuit unomorvoit.Iardactr este cu s-a intamplat weltirea vrtjma$ului- este prin lucruvrednicdeiertare. Nurnaici $i aceasta nevoie canonisiri, cu misurtr, are de date fiindci, de pe urmaaltor grc$eli, intamplat s-a plrrsire (dinpartea Dumnezeu).,. aceastl lui

lor, $i {hcand$i patruzecide metaniiin fiece zi". Tot Sf Nicodim c6, ince ti la aceasta, in multe ce4i scrisede itul adaugi: ,,la seama (ltunuire) la canonul faF al Postitorului, - adicace gdsimti ac€astii de pdrinliilui strnusecuminece pruncul fi de$apt€ $ivamurineboteza! zile va &ctr se hrant uscatl, flcand 9i cate patruzecide zile gi, intr-acestea, menance pogoramant cd s-a patruzeci metaniimari in fiecarezi. $i socotesc ac€st de pare- strnu seboteze copilul llcut dedeniii, fiindcderaobicei- dupecumse in socoteala i lmprejur ceadea optazi, in tAie haintedea optazi, urmend unele ca De ca loculclreia sefaceacumbotezul. aceea, si nu seintample prunculin ziuain cares-aimbolnAvit, se lcestea,trebuieneaptrrat s€boteze potrivitcuRes?unsulal lui Petru I Hanofilax'.

N-ai purtat griji de copiii tii?
prevede anatemizarca. Canonull5 al Sinoduluidin Gangra

Ai lcpddatcopilul la uta bisericiisauin alte locuri?
39 Canoanele gi52aleSf vasilecelMaresi canonul al Si IoanPostitorul 33 pedeaps6 pentru preved ca uciga$i. deciintre5 li I I anioprirede la Sfenta metaniipezi. cinl lmptrrtdqanie. uscatl 300de $i

Din ncglijentin-ai botezat copilulti s-aintamplatde a murit?
in insemnirile canoanele la Sf.IoanPostitorul, NicodimAghioritul Sf. noteazer seama daci pruncul cd, ,,Tine estesin6tos, trebuie botezi sd-l duD6 potrivitcuArmenopoulos a aI[-4ntlul\al Canoaneior de (pane natruzecr zile, pe scurl).ldr daceestebolnav5i in primejdiede moarte,dactril va boteza preotul numai scufurdnri ridicnli(dincristehita) cuchernirileSfi ei cu tlei ti $i Treimi,nu est€ nevoiedemaimult. Dac[ dupi aceasta vaffii, str-iciteasca el rugdciunile carese rostesc inaintede botezsauafuriseniile, potrivit cu AnnenopouloscuTlie. mihopolitul Cretei. 5i Canonul al Sf.loan Postitorul 24 consemneazE: uDcopilmoare ,,Dace nebotezat pricinalipseidegrijtra ptuintilor pirinfii suntindepefiali din vreme detrei anidela ImpdittrSanie, mAncand hrani uscatiin ace$ti ti impdc6nd ani peDurinezeuprin plecarea genunchilotplin plinset Siprin mitostenie, dupi 84

!i-ai pirisit copiii, sub pretextul ascezei?
prcvede anatemizarca. din CanonulI 5 al Sinodului Gangm

cu Te-aiimpirtigit saute-aiimpreunat solultiu in timpul ciclului?
penbuastfeldepecah 40 de Canonul28 al Si IoanPostitorulpreved€ (cap. I ) prevede de 33 e dela Sfihtaimptut4anie. Pravila la Tdrgoviste zileopr canonisire 7 zile, cu ceteI G 20 dem€taniipezi pentrufemeilecarevin la de in in bisericE timpul ciclului saupentruceleclrora le-av€nitdnduiala lunare dar n-auiegit$i auluatanafore. tinp ceerau bisericS, derupine, in

Te-ai imbricat birbite$te, firi si fie nevoie? Canonul3 al Sinodului Gangra I din analemizarca. fnevede

Ti-a dat duhovniculvreun canon?L-ai implinit?
de se din dezlegarea canon cu 7 in consens canonul al Sinodului Cartagina, sau de care in excepliormle cltre duhovnicul l-aaplicat episcopul numai caa.rd

(snispitettix

Ti-aiimpodobit pirul capului ca si atragi privirile altora

Canonul96 Sinodului al Trulanprevede afirisirea.

duhovnicului? Te.ai impirtisit fdri a aveadezlegarea
s€ de DuptrPraviladela Govora(cap.89),penitentul desparte Biserice3 nici iar tai, caun ba{ocoritordeDumnezeu, pGotulsdnupdmeasce prescud dela dAnsul.

Te-aiimbitat?
Conform 88dinPravila laGovor4 cap. de femeia befivinuse imp&t4e$te pantr nuvaplrisi ptrcatul. ce Ai intrat in sfantul altar (cu exceptiatimpului ingeduitdc cpiscop, sfinlirea la uneibiserici)? Canonul atSinodului ecumenic 69 V-M (Irulan)ti canonul al Sinodului 44 dinLaodiceea interzic acest lucru, nuprescriu epitimie. dar vreo

igi schimbiduhovniculde la o m[rturisire la alta?
la invdldtutudecredinldotodord (rbspunsul int€barca I 85din capitolul decat binestrnuschimbem duhovnicul divinpubliC) zubliniazici ,Fste ,,Crrlurl preotulsaucendnemutlm in de s€ b cazdemarenevoie, pildi" cetrd schimbt pdohi€".Tn$uiesasemaigtie potivit canonului Apostolic, duhovnic 32 un ci dd pe nu poated€zlega c€l legatde alt duhovnic,atataw€me cettraielte acela. slav Acela5i lucmil prevede capitolulI 19dinNomocanonul in 228detitluri. ti (cap.I l7), blrbatulsaufemeia care-9i lisa va DupePnviladelaGovora la de ferddeoaEcare vini gi seva spov€di altul, sl sedespafttr drlrcvnicul siu impleundcuacela prime$te. c+l Biserictr

iNrnBsAnrpENTRU coprr
Cend te-ai spoveditultima dati?
Porunca patraa Bisericii necere,.si nespovedim strneimpirtlgim in a 9i fiecaredin celepatruf'oshti mari depest€ sau,dacl nu putcm,cel putin o atl dattr an,in postulSfintelorPatti". pe Ihvdldturadecredinldcre|tind oftodoxdsttblidaztrca:,,Spovedania nu estelegati determene soroace sau anumite cusul anului.Putem din slergala duhovnicori de cateori $i oricandsimtim nevoiade a ne u$urasuflehrlde povara ptrcatelor... catnespovedim d€s,cu aleteste bine..(partea Cu mai mai a ll-a, Rtrspunsul intrebarea 88).in fine,Sflntul NicodimAghiodtul zice: la I pe ,,strindemnem plctrto$ii nespovedifi sem&turiseasc;adesea'. s{ (Carre ar lefo lositodfe desuflet,p{lea. alll-a" Prccuventare). fo

Tc-aiimptrrti$it duptrce ai mincat?
inaintedea se CoaformPravileidela Govora(cap.89),celcarea rnancat tsebuie facl poctrinliun an. si lmpdrt Si 2 branza oul - seopre$te ani dela impenfuire.Dacea sau Dad a mancat va facc66 demetaniiln zi. came- seopregte ani9i 3 mancat

Te rogi acasi in liecare zi?
(VIII, 34)secuvinecafiecare creitin sAse Dupi ConstituliileApostolice sd Daci nupoate meargilabiserici,,,fiecare rcage dimineat4la pranz s€ara. $ sau cente,strciteasce si seroagela el acase catedoi impreunesaucete s[ si 8',7

86

trei". ConformPravileidela Govora(cap.37), ,pine semihnege debunalui gi voiederugdciune decantare vaumblacaundobitoc, ac€la aibl podinli sa ti un an$i sdface I 00 demetaniiin zi".

in Poste$ti celepatru mari posturi dc pestean?
datori,,si nespovedim sdne suntem 9i a Dupl porunca patrabiseric€asce dacd putem, nu an, patruposturi rnaridep€ste sau, in [tt?tsim fiecal€dinc€le Pe PaSti". cei cenu tin posturile, Sfint€lor pufn o dati pe an,ilr Postul potrivit suputi, Tot p"d"pu"$t" afr[isirca. afurisiriisunt cu eS ooot eposoli" li Trulan,9icci caremlninci ouati laptein sambetele 56 canonului al Sinodului

lci partc la SfentaLiturghic?
indatorat ia partela sfinteleslujberanduite Sfanta sl de Oricecrestin€ste Bisericd. Porunca intdi bisericeascd ..seascult4m evlavieSlant:l cere cu l-iturghie"in fiecare duminictr in stribltoare. $i

Ai intrat in sfentabisericiti ai ietit repedc, firi si stai la slhntaslujbi ?
Canonul Aoostolicorevede 9 aftrdsirea. llcspcc(i ziua dc duminicl Si celelaltc zilc dc sirbitori relig i o a s c ? prevede: 15 Canonul al Sf Petru Alexandriei al o ,,Duminica linemzi de penhu ceainviatlntu e8, car€ primitstrnuplecimgenunchii". bucude Cel ln am 'l'otastfel, canonul29 Sinodului Laodic€ea sesecinsteascd al din cere ziua duminicii$isdsepetreaci odihni,iarcine face in ar altfel,st fie anatema. $i canonulI al Sf.Teofilal Alexanddei indeamntr cinstimtoati durninica ne ,,st si \i r\ scrbam. invierea Domnului nostru ferjndu-ne invnFnnile nucinstesc de carc lisus llristos". (VIII,33)serefer,,pelarg,la &toria cregtinilor Constitufiile Aposiolic€ (lca oinstisarbEtorile se ilchinak Mantuitorutui sfinlilor.,Zilele apostolilor $i lc serbeze, ei au fost invelStoriinostri in Hristospi s-auinvrednicit de caci I )uhuI Sfint. Ziualui $tefan, intiiul martir,qia c€lorlallisfinli martiri,careau ca tinutmaimultla Ilristos laviatalot stroserbeze". l)ostclti micrcurea gi vinerea in cursul anului? Ponlnca doua a bisericeasce cer€ linemposfurile peste Perfru ne de an". ,,si Apostolic de trupeascd cclcc nupostc$tcafare weo slibiciune - canonul69 plcvcdc a1u|isir-cr. 88

Marc. Postului i duninicilc i1i cinstegti asculli pirintii Sibunicii? ii

i Porurcaa cinceacere ,,Cinstette ,atdl tdu $ pe mamata' co sa4i.fie Pe ldu binefi sd trdietri a imulli pepdmantulpe careDohnul Dumhezeul li-l vado lie" (le$re 20, l2't. alll-a, nr. t 34-135)subliniazi invdldtura de credinldonodord (p?trlea 0i,dintr€ oameoi,maiintei trebuieiubif pnrinlii caren€-aunIscut 9l ne-au suot duptrDumnezeu, binefacltorii noitri ceimai ma , in crescut caatare, 9i, plmanr€ascn". viaF A cirsti peptrinli ins€arnnl: l) A-i iubi, .dic| ale doriti facetot binelecuputinF' 2\ A ascuhade ei. ,,Copii, ascultalipe pdrihlii vottri in Domnul, cd qceosta cu drcptare (Efeseni6, I ). "Firile, pdzette " esle Povalalatdlui tduli nu lepddaindemnulmaicii rale" (Pilde 6'2O) 3) A nu-i supdra cu ceva $i d ne pu a fald de ei cu toatd cuvii,nla' ei vorbinddespre 9i cu ei numaidebine. ,,Celce vagdi de fiu pe tat'il sdu pe sau mamasasdfe dali morlii, cd augtdit derdu pe tatdl sdut i pe mama sdu sati $Angele esleasuprasa" (Levitic20'9) ' in l:1 A-i aiuta la nevoiemAngAindu'i necazurisi insenindndu-le bdtdnelile. ,,Fiule, spriiinetle Pe tufit tdu la bdtAneq ii nuJ mdhni in tui vialalui" Grlllei'f{JcirtneaIsusSirah3, l2). sunt viald' iar pentru ajutorarealoa cA'1d 5) A ne ruga lui Dumnezex 'n dupdmoarle, Wn ru odihnasulletelorlor,implinindu.le voiniaceadin urme $ pdst€nduleftnnoasdamintire. 89

lvdnif|e catgorii defaptealemilost€'iel a)faptele doun 3. l0l). ortodoxd. 6.acela nici sd nu . 25. De lenentr seinvaF lectiile ti apoi. sfituirea celor ce au trebuinla de sfat. rugiciunea cdtre penhu c€lqintistali.lrnparte dealiii faF denoiintine).De aceea..tatd ocum ce esle bun ti ce este decdtnumaia locuifralii impreund"(Ps. cclor in necazurisi nevoi: 5. celorimpotriva nult mai greu.Pomind la adev6rul nilaf' (Fericirea cincea. 7. 2.Audoard tragicl $i intrebar€a pdzitorul (Facerc eusunt 4. ptrcatul trebuieperisit. crcitintrizvoriite din iubireadeDumnez€u deaproapele se lDdurarea sau $i ti no$triaflali in nevoie". pefratelesdu($iinse sul larg deapn>apele iar -n... 132. Remediul acestui munca cinstit .l0). Ap.milostenia de a Mat€i5. 106)definegte lcnea cati iDd.ns. ac€sta $i 91 . Nimeninutrebuie si maircpeteexperienla pdtimarl. ptrrat. 4. adiparea 6. cumintea". 7). m.Constitufiile de ta.$itotSf Pavelindeamn. celuiinsetat.intrind in categoria faptebune.dacdziceeineva:ixbescpe Dumnezeu. mAngaierca gelelilor sAvar$ite rnulftcut deatii..nuvaputea moqteni impirdlia lui Dumnezeu a (Galateni5. 20). ccrcetarca siracilor gi a celorpecarenu arccines6-iingroape) cdetorilor.Cine hce vimvatdeacesl ' (partea m-a. cd aceiase vor c6. copiind.7.unul din celetaptepdcaiecapitale. Ai invidiepe colcgii caresuntmai buni (la invifituri. nr. de Daci insi cre$tinul 9i iqi invidiazi semenii pentru harulceli s-aimpfut4it saupentru sporulac€stora 90 Copiezila lucririle scrisc? la Circ copiazl csteperta$ doui plcate glele: IeneaSlfurtul.remediulfiind studiulserios cinstea. nr.) il utaste. fi. na$te r.picatul este pdcat sptlo invdldtura credinld e de se rbnluiS6ot . inhrnericul vetnic(Matei lui este c€l picateste 25. firri din ceeace nu esteal t?iu..)decettine? lnvidia saupizma.Te impaci bine cu fralii (sausurorile)? Dumnezeiasca Scripfur5exchme: . la sullct ctc. nr 244-246) arati c[ sunt milosteniei lrupetti(l .3.Dacd (llTes..Fericili cei milostivi. Etti lenet (lcncai)? invdldtura decredinldortodotd (parteaalll-a. cstemincinos" (Iloan 4. ci rlsplitirea riului cubin€le. " fratelui meu? Sf. bralcle.nepisarea delmplinirea fali p€nhu daloriilorli dezgustul munci. iertarea (vII.2l).fie cu picat capital.26-30). gezduirea celor bolnavi. l2). l).. lnvtrlarcacclor negtiutoriti nepriceputi. Ajuti p€ cei neputinciotisau p€ col€gii mai slabi la vifituri? Mentuitorul oe-ainvltat zica^di. Unireagi armoniadintreftai esteconsideratA cr o impodobire turnusele gi (nplepciunee inaintea Durnnezeuaoamenilor lui ii lui lsus Sirah l-2). Biserica Canoanele prescriu nu epitimiipentru acest dar atentionead ca invidia ducela depdrlarea Dumnezeu deaproapele.andul alteptrcate. 2.nerizbunar€a 5. 107). Apostol ti Evanghelist loan observi ctr.NuJili ndntince" lenefi. la sdu cinevaku vreasd lucreze ziceSf. l2) indeatlmtr: Apostolice .3. DumezeuFnhu apoapele.4..9\. lngroparea gi b) laptele milosteniei stletetli (l lntoarcereacelor rdtaciti la calea adevlrului pi a celorplctrtoti la cal€avirtulii.a\ticain . dupi cuventul Hristos. Pavel.clci lmpani$irea bunuri toate 6?teletitu $inu ziccctrsuntFoprietatea cu materiale9i spirituale a fost prcgtrtiti de Dumnezeupentru toli oamenii deopotivn".. Plata lene$ilor. Fralii suntdatoriunulaltuiasaseinlelsgl $ snseajute. imbdcar€aceluigol.umos. prin ajutorarea materiali ti moraltra semenilor riattr ne lrwdldrttmdecredinldortodotd Gatea aln-a. cercetarea celuifltrmand. urmdtori ci ai prin credinli Siindelungd Lehtrce rdbdare moStenesc ldgdduinlele" (Ewei 6. fie Lenea.Iaste io sulletul omuluipergre reupetrtru de bineleaproapelui bucuriepentiuDenorocirea ti $i suf'erinfa (invdldturade crcdinyd lui" parteaa lu-a.

CAhd grdietteminciund.. strichrl necesar)cultivarea ceidinjur decat $i Spuiminc i u n i ? Minciunaeste creafia diavolului. l6).88) canonise$te in seimptuteteasce facel2 metanii zi.invdldtura Meanu estea Mea..373). Studiindcu osardie inviliturile celefolositoarc credintei.carcseimpunecunecesitate..in alteimprejuriri..14-151. 2)..44).Celceva avea pand sevaimpic4 ctrmgAciunea spre lui blestem spreplcatesesocote$te. frindo .Dar $i pentruminciuna cregtinul are datoria strse poci'iaiscd(Prcvild bisericeascd..barfettesdfactr40 deplecerialegenuncbilor la fiecare genunchilor zicd:.tntului ori $i Ie. cel p[cilit va vedea adevlrul in mult-feluritelelui prefaceri vaapreciainbine gi minciuna. eaeste iconomisire un rdu mai mic sprca evilape altul mai mare. acoperindadeverulpentu un moment.cu cei ce su'!tin momeote cu tragice etc. cdlAuzireaunei fdri minli lumitrate.. duhovnicicu recomande experienli Unii Pravila laTirgovigte de firi cu limbii (deexemplu. pdcat.. ebiveNetele 3-4. La varstade 12 ani. deci.Hristos"lEfeseni 4. dreptcanoncitircapsalmului140 icii cu experienlirecomande gurii mele.n iubire. deorice vdntal invdydtufii. p(ntruEl.. lO.Seinglduie minciuna $ aparenut fiind impusi ca de imprejuriricao doctorie anestiintei a iscodirii sau nechibzuite cao sau vindecare sltrbiciunilor liutdlilor omenesti.168) zice: 50 si faci toati ziuacate demetanii".maialesla oameniipufin educalisausteparif de Si un sentimentalism exagerat. i-a iconomisitgi prbmovat care i-a urit? injuri sauvorbc$ti DupI Sf.2.inv4datd sdndtoasd (lTim. in acest cands€parc a sau cam fel ci eaar sluji drepto punte spreo dreptate omeneascd trecitoare:a) cendnu aducenici un rtrutrupescsausuflet€sc pentrucinevacarenu meritt str$tic adevaruldin cauzav6rstei. prin inteldciunea oamenilox ptin viclefugulk)t.cdci estemincikos i latdl minciunii" (loar. etc.ii iudei in templu .darnu qi substanliala.8. Careeste capul.Impartaianie tise a altorce4i folositoare.de la tncepur afost ucigiitor deoamehiti nu a statintru adevdrpentru cd nu esteadeviir inlru el.")...ln astfeldeimpGjuriri. nu $i (cap.b) cand. prevdd anioprire l8 metaniipe iarceiceociresc. llTim " 4.tanu maifim copii Sijucaria valurilor purtali incoaceSi incol...poatechiar pecate complicate grave.invdfiturarcligioasi esft dela Tatil ceresc (loan 3.... prescurile (senu-ifie pdmite) pend nus€vaimp5ca". sprc uneltireardtdcirii.. timp detecere a comunica un canon inftdnarea iubiriiaproapelui. dupi intenfia bundin confinutgifolositoare dar i..NicodimAghioitul. 46).oricine barbat gi plecare femeie.CircarevEjbecucineva nufie primitlabiserice nicidarurile.ascultdhdu-i i intebandu-i " (Ltca 2.") rostirea paztr de Doamne. . sd sporim ihtru toak. li EfremSirul(. Vorbegtidc riu pc aproapele? al consemneaza: Canonul suplimentar Sf loanPostitorul 2 . Mantuitorul vorbeacu ctrrtura.Participi la ora de religie? Cine nu ia partela ora de religie fugede Dumdezeu seimpotrive$le Si inv4etudi Saleceleimentuitoarc. grdiettedintru alesale.Totcuun anoprire Sise (cap.Pmviladeh Targovitte ti nici sd $i . ce bi 92 93 . ansi qi zi. strnitifi.seinltrturi un riu mare. o urmiri pentrutofi.Pune. dupeformaei este bund.. ale Dumnezeu ne vaajr\la. ar fi cum cazurile cei bolnavi. . un 2 se cap.MAntuitonrl zice:diavolll . 3).Doamne Stipanulviefii zilnic a rugAciuriiSf.l3SO).Doamne.c) candin urmAile ei prin p[ruta minciuni seeconomisette neputhtaomeneasci mai fi tarziu. cerecitireaPsaltirii$ Etti certat sauin vrajbd cu cineva? vrajbi cucareva nu intrein biserici s[ Molitfelnicul scrie:. eadevineformald. capacitdfii ocupatiei sau etc. Duptr Pravila laCovora d€ se miluieste-ma". T arietti opritdela Sf.ci a Cehl ceM-a trimis" ziceDomnul(loaq7. ci finAndadevdrul.

ca (ff.Vasile Marespun€ a cel c5.spre Regulamiclnr. prin sau lui insulirealucrurilorinchinate Dumnezeu lSsate prin muncA).. ) rAnduie$te . luareade dobandd mai multe ori mai mari (speculd). lor. ii 'MarcluiVasile canonisegte acegtia spovedit si-$iimpartibunurile 'iarpeceiintr-ascuns. loanPostitorulplevede: furul car€sepoceie$te (de Pe de il debundvoie oprimpabuzeci zile dela cuminecare. pebanra vanzarea cumpd6rea Bisericii (sacrilegiu)..dacd lucrul NicodimAghioritulcereseseinapoieze slujind. Canonul I al sf.dinc€ea dobandesc nu skacilor.Dulpdinvdqnro d. cel dovedit al luni. prevedeafurisirea. $i sltii) debotie. Pravila bis€riceascl 1345 invinuire deterttrciune. 373) ..la doi ani. cu scopde impodobire. zi I[cAndin fiecare cite o suti demet]enii".seintse au.lar al iardacinu$tiialcuieste.dacenu.cumpirarecu bani fal$i.Canonul96 al pe osendette cei cesehftumuseleazd rranddc din SinoduluiV-VI ecumenic pricinuindamdgiresufletelor vdtamarca celor ce-i vtrd$iprin aceasta . Ai gasitcevace nu iti apa4ine? obiectul Canonul al Sf. de Pentru orgoliogi. $iii sub din ci cade ceea nu sefoloseste necesitate.runca oplacerer nufuri" lle$te 20. gipentru 95 . Ai lurat ceva? P(. de lii minie? Te mendrelti? Mandria esteprimul dinhe cele lapte plcate capitale. a . lucruluiluatcuimprumutl lucrlmriloqmita..tt). canonul al Sl Grigorie Neocezareei l0 al Itrptasulpoate fi primitlarugiciune. 152).dupi Pravilade la TArgoviple despart5 Bisericdun an9i s{ faci I 50 demetaniiin zi. ca hotitui$e . Ai pistrat pentru tine lucrul g[sit? prevede ca Dacd merturise$ti. vanzarea mesuri faiului cupreturidedoud celor vanzarca tr€buincioase . pentru cenuprocedeszd pirinteplevede.49 Sf. de cu prin falsificarede acte. 100 metanii"..capeucigati (dupi cum$icanonul8 al pe deopoaivicucei.Canonul al Mareluivasilecanonisette un anpehoful este in dat holia. mfutudsette care. p r: luarca ascuns lucmrilorstrdine pe (fi. ca Pravilabisericeasci jocuile denoroc. si cei oarronul al aceluiagi 5 lic oprilidelaruglciuni. pistrezi sa-l lis€ B:Isit.).m.peol h Sase cu hnntruscati. delapidare).Sd (partea III-a.si sc Cel careline manie.dinvoialor.pe iqtare. ii si testamente $i i sfi4iror(simonie).l5\.dupi ces-au ce slugi$i. mare(cematerle). Sfentul intorci la cel plgubit $i se{i ceri furat. Dactrnul mai ai.s! deala siraci. ucigaqi). Canonul3al Si Grigoriefecetoruldeminuoi$icaronul 14al lui Teofil il pe pe 6l tfirrisesc hot. te indeamni sl te 4 . luarca silagipefa$ alucrurilor cu a viclore (inqeliciune.iatpe celcare i$i cuvoialui Sidela sine. dc nlruia (pddarc)i luarea bunurilorstrlineprin mij loace 94 i.$i canonul6al Sf.dupi ceasul noudlea. nr.neintoarcerea ireaphfii cuvenite (candsepoate caltiga cerietoria ireauneiplIli lhrdannmcipentruaceasta. Grigoric de vileaS allii sauprinsasupra pe il Nisseicanonise$e holii dovedili.tot slabe" afuriselte.ti pierzi vremeala jocurile de noroc? Canonul43 Apo$tolic cer€seiocetezi.iar. astfel. Fumezi? (?72)a lui NicodimSachelarie prevede afirisirca.timpde6 luni strsepociiascl in SfiintaBisericegi samanencc ca fdcindin fiecare zicdtc dcposttimpde4 strptimani bceasul9(ora3 p.Grigorie 4 fdcitoruldeminuniteindearndsdrEstitui pena vacere inapoia. faptului.dacd au.$i acest 50 canonul al SinoduluiTrulanpedepse$te picat cuafirisirca.aceastt porunctopretteluareasau ?linki orbdoxd a porunciseptcdtrrie$tc pe impotriva acestei ir)sutirca nedrept bunurilor a strtrine.(cap.

. boga(iti siraci. $i Ai cumpirat sau ai primit cirti crctice? Canonul9 Sinodului ecumeniccere ledaiBisericii..seprevede afurisirea. ii. aSafi mentuirea lui estede mai marefolosintl 9i ciqtig precumti DomnulIisusHristos.sa citjmce4ile nu ". fiule iubit al sfintei noastre Biserici de Risirit. siricie $i multe feluri de necazuriin aceasti osindi vegnici qi chinul lume.l \au s. Porti obicctevrdjitc sau amuletc? (cap. clc $i $i a$a. ti mai vertos pe te pizeqte. cazdt al VII ifi sd in retlu. picatele nici un folos nu aduc crettinilor. ca un viefuitor ln lume.r$ on cu drcgitoricirrallat.flrl fitirnicie le vei arita ca si iei adevirata timlduire dela insusiDomnulnostruIisusHristos. iar pentru cealalti arvun€sc . si iei \camr cclof cc sc de de la marturiscsc tinc. poruncii a$aptea bisericeasceccrc ne . toate rinile tale pe crre. Cu aceasti invltAturi vizandu-te eu indestulat' nidijduiesc ci firl sfial6' de neimpiedicandu-te nici un fel de pricini. ci neputinti.infelegendcI eu nu griiesc astizi citre un om simplu' care nu gtie Sfintele Scripturi.!inind seama cstcsh!bassaudrcSrlorsxuorn srnrplul saunocarl ar. llr dc va fi sluib. ereticilor .Privcqti imagini ruqinoase rcvistesau la televizor)l (in Canonul al Sinodului 100 prevede Trulan afitisirea. sedespartd Biserica strseafuriseasci se de precum ldjitorii.Ce va folosi omului dator etti si te pizegti. MAntuitorul nostru. griiette zicind: . anufi ameg4i inveleturi spre pierzetoare sufler(lTim de de 4. ce poatesi-fi ajute. Pravila la Govora de ctr dactr sc prime$te impertSgire.Prin porunca gasim in lrv. ne este de tr€buinftr poclinta.6)". din care 9i du$i ca hovnicegte dintr-un izvor al viefii adipindu-te' cu daruri de mare cinst€ te-ai impodobit. C€l duind spreDumnezeu. ci griiesc citre tine.r.il ar dobendilumeatoati gi iqi va pierde sufletulsiu?" i dar in acestceassufletul meu.a curintelecredinleigi ale huneiinvdldturit' <<cu (l Tim. ca 9i ctrtre doctorul tiu. Crczi in supcrstitii qi le practici? Canonul al Sinodului prevede 65 Trulan afurisirea. irtrcbi iccstcl 7ici. Cici. mari fi mici. gi precum sufletul estemai de pret decettrupul. Iattr.. prima adourl la iar le dupl ti povdtuire.dar.4.I 32)prevede penitentul. dactr vaputa in continuare. Asemenea.ca si nu te mai intorci la gretelileacelea care le-ai l5cut. ci noui tuturor deobgte. invllandul. de acum de toate acestea de vreme ce te-ai botezatcu al doileabotez'dupi renduiala Pune. le-ai dobAndit din diferite lntAmpltrri. sir-izicrrr$1r: carturar cslcsinitos saubolna\'i Socote$te aceasta.Doctorul ti Mentuitorul sulletelorgi al trupurilor norstre. ca si nu fii de res gi batjocuri diavolilor gi lumii. d€ rcum inceputbun. nidiiTainelorcreqtinegti.7).cu toata socolcala purtarca 8riii.itdr& / aceasta scris dc credinld cretlindortodoxd Bisericalecere celorcenu suntintirili in cunoaiterea cuvdntului dumnezei€sc fereasca citirea sdse de Fiinlelegerea oA{ilorpotrivnice credintei adevtrrate. ci sd se hreneas. care din frag€di varsti ai crescutin acestea cu el€ te-ai hrlnit. le leapedd. suntceleale ereticilor cum (qi scctanlilor). boall. in acestceascurititor.

l R ugi c run c DomtruluisI De ruglm qtnpane Doamne. li sf-f lasetie toate picatele. te iertepe Miluiette-ne pe noi. Ci milostiv si iubitor de oameniDumnezeuegti Si Tie rl|vi iniltlm. fi se vor dezlegapicatele tale.\i irecnunchind.cele ufoarc la Sf6nta ptrcatcle sAzrcrcAtrc mari pcntru cc cel penrru canonul rnaimare i-aidal lnsA. iertare ptrcatelorti dezlegare.lcu dc-anriDuntul. ci sl se intoarcl gi sl lie viu.$i. iar de vei indrizni' peste porunca sfinfilor pirin$. cu Care impreunl fi Se cuvinc stip0nire gi mare cuviinttrin veci. Dumnezeule. a$a: dansul Rugicir. rugimu-ne Tie. Indurrte ti Indelung-ribditorule. sd mai rnai impanAlanic multianiliar. cl citcflc-iaccasra Ca Do mnul D umnezeusi -i di rui asci l ui gi vreme de pociinli.sr frL(lc irmaDuntul rAnd pc marturisindu-lcdescopcrindu si-i zici tui:pleaci-tr Ic. ntrdejd€rnorstrl' shv:i gi k sfar$itul: ShvI Tie. fiule (N).ca purureasi fim intlrifi cu harul lui si Dumnezeu. cea lmpacl-l 9i-l unegte dinsul cu sfinta Ta Bisericl in Iisus pe Hristos. ectenia: zi $i slilr$ind tine.Amin. iertAndu-ilui toati gregeala de voie gi ceafilrl de voie. sa-idai cupacc. atunci te vei socotial 99 .iadului. llilostive. $i zicindsfArSttul 6trte fedcim"' }r Apoi zi: Cuvln€{e cu capulcclui ce s-amdrturisit.cu putereace-miestedati' te iert ti de te dezleg toatepicateletale. mici qi mari siraci ti bogali. datori suntemto(i.Dumnezeule. Si capul. Inci ne ruglm pentru lisarea $i iertarea picatelor (N) robului lui Dumnezeu gi pentru ca si i seierte lui toati gre$eala de voie pi cea fari de voie. ca si te impirttrtetti. ca fiecare din noi cu frica lui Dumnezeuqi cu cucernicie viefuim. mai fecut ndcatc multcsi lrai mari pAcatc ile icrli lui.rne cu nostruIisusHristos. lur.Si.ci numai strb€i aghiasmi mare. pc cu chipul crucrl mdna inscmneaze dczlcgiriiaccstcia. Domnul nostru. Insu{i qi acum milostivette-Te asupra robului TIu (N) qi-i d[ lui chip de pociinft. auzi-ne!i ne miluie$te.in numeleTatillui 9i al Fiului fi al Sfintului Duh. ce Cel mentuirea ^egti \Jrobilor Ttri. Tatilui 9i Fiului qi Sfintului Duh' acum 9i pururea gi in vecii vecilor. C[ruia i1i pare rlu de riuttrfile noastreti nu voiegtimoarteaplcitosului. iara. atAfia ani poruncesc te impirtipsti cu SfinteleTaine. HristorseDumnez€ule.r el .. a$a.Iar eu' nevrednicul preot 9i duhovnic. harul omnul$i Dumnezeul si d€ ti cu induriril€ iubirii Sale oameni. Drept aceea. Amin. $i de vei aveagriji str nu te implrtltetti. vali daca pacatclor poiriva canonuldupe 'devtrrat lui. plecandu-$i caD l. dup[ rnare mila Ta. mgiciunca. Dupi accca. punindtninc pc capLrl 7' rccast' Tie. slobozindu-l adicasdtic oprit dc mai slt-idai canon mare. Accstcr toate zicandu-lc cercdinsulri ispitrndu.". cea 98 ptrrinli s[ nu dumnezeieqtii Fiule. .Amin.

pe tl dupi fecerei plcrtului celui d-e urnl. drcl tru plrtrsetteplcrtul.sl nu ti mlnance carne.ni $i vr€me sI i sc socot€asctr numtrrul crnonului c€-i vei dr.atunci si te impirtjit€$ti. $i pentru rltele ita str frcl ictrderer.Dl sI se lipser3cl de Sllntr implrtit. pe . 144in aceasg Cil drctr vr fl ptrrtrsitomul plcrtul. in Socotestc aceasta: $i CI drctr seva !flr. dupl cum griiette m.si-i i€4i lnci un en. Si rl clrui plcat vr li canonul mri mare. la p. trei{ parte din csnon. Drc! vr vrea strposteasctr luner .cel om cu bunl cucemicie vr vcDirI frcl iD tortc ti zilele metrDii dupi puthttr.ce. irrlti d€ li itrc€putsecuvinc str i se der canooul. $i dectrsevr iDtlmpl! cr irrlti i! c.I-l crnonirestl Dumri co cci clnci. Drcl vr fi de virstl mri jos de 30 de 100 .rilor de h crre l-ei oprit s:l nu se lmplrtlteascl.doilealuda.i jos de 20 d€ r . de aevr li oprlt d€ h dtre sru dc la alt duhovnlcde SfADtrImplrtltrnle.relr Vlsil€: cltd vrem€vr frce omul Dlcrtul $ |ru se va implrttrtl. Si socotc$li accasta. mai inNintedeterminarorcsnonululcei s-r drt. Iar dactrvr ctrdeaduP[ c€ r luat cllugiriei.Dictr va vrer si meargdin ritrntrstire obtte. plinind canonul cel dintai. p0ni cind vei plini canonul. ti dacl te vei insinitoti. cu Dlmlcnu l sescade canotruloprlrll de h StinteleTrine. rtunci si le frci torle deplin (Vezi Schenadiminudrii lucrare) i/ii.CI.ri tu . rcei. ti de va vrer sl frcl milostede dupl puaere.9i iumltrte dl|l crnon.Iar daci te vei implrtilgi dr frica rnorfii.tr si-l intrebi ti. Iar dacfl vei fi bolnav gi tare slab. ll ptrriiit d€ dol rni rcel ptrcrg rI-l drl opt . si-i ie4i uD rn diD rumllrul . iartrti vei rtrmine oprit atifia ani citi fi s-auporuncit. sl-l canoniselti mai hr dac{ va r'ret str se pocliasctr dc Ptrcateti vr vr€a sI se f{ctr moDah' sl-i ie4i . Drci Ye li m. din rc€l momeDtsl-i socotesti ti crnonul.n{ilor Apostoli.nl. duhovnicc: ti si-l lrtsi indl utr rn. Drctr va posti miercurer ti vinereq dupl poruncr Sf.si-i msi lati un . f se va socoti alt canonpentru imp[rttriire gi-l yei plini Sipe acela.dtr in plcrt. secuvinea socotirtrli clnonului celui neimpllnltsru ri crnooului plcatului celui flcut de cullnd.nle. p€ntru care zece.Itr drctr se vr intamplo str cldtr lttr-rla pIcrt. sclzfudu-i pe cei doii lar de vr fi ptrrtrcltde clncl .De pildtr: un om a flcut plcrte de morrte.scehrl l-l dri rcum pentrurmlndoui plcrtele. de v. si-i ierti Sialt en.temendu-t( de rnoarte.n. sl-i l. ucideresau desfranarc.

tnporive$tedoclotului. dici str Si o impiDgtrctrtroprapastiademddejdii. Ca nu cumva.e. dar Dici sd sllbcasceftenele. ci ir1tot chipul.cheamd s€ del odc('c li dcnu. impingend sprcnesocotirea disprelulvietii. dimpouivn. ccleobi$nuite. celui pectrtos si aduceastfel ccrceteze ti lc.si primejduiasd mantuire. c{utatrd pocii4a sddearoade sdiidnuDezeinlelepf€$te ca $i pe omul chematc6tre lurninarea de sus-Se cuvine deci ca noi s.prin f€lul sdudepufia.fali decei urmAnd amandoui$i celehottuete. ci feluritA ti muke.ri boalaprcatului. m&urend astfel cum secuviDe Ctrci tot cuvaotullui Dumnezeu al accluiace i s-a dat cermuileapastorah 9i de oaia estesi intoarcdli strtemeduiascd ceartrtecite$i mugcate 9arpe.ori prid doctoriiaspre itrtaribar€.erceteze intei lnclinrrea ptrcrtosuluiti anumedacl tinde spresenAtat€ asupra-9i boalr. $i 9i patimii $i se lupte od prin altele mai ujoare gi mai blinde.ANEXE I.c potrivit bolii.cum6eftrgrijette dacI. cc se infetiscazi ca $tiutor de leacuri duhovnicegti ccl sau mai c. Carunul102Trulan puterede a legagi dczleg. tr€buie si De ace6a. cl iDtimpulpoceiDpi rana sufletului crc$te. si se impokiveasctr pentruinchiderea finii.celui bolmv. Ctrci!u-i uto. ingdduiDla. $i primescccle hot tfte. iar din pricina leacurilor aduse$i care se putl deasupra. ce nu : 103 .odrtrslindmulte rarnurivltem5toarc.folosinduJ€pe amandouif?iremrsure. le ttim pe cea potrivit obiceiului. Vasile.ispitindcurnva. dupScum ne invald $i Sf.din careizvorilgtemult rtru9i curge ltrai c pdtr! c6odst{ chiarimpotrivaputerii doctorului. s! se cuvine ca cei ce au pdmit de la Dumnezeu felul gxetelii Sindzuinlade intoarcere..

deslavi ti din andbilia a domina.B.in urmapecatului. 25). colectia p.LB.prin vegherc bar{irea. prin tecerc.Nefrcand idtre pe ce pe ce deosebirea nemullumirii apa sale cumamspus.mumrca. incetnici unul dintrefiafi sAnu prcfere d lucreze tnpreunacu el.i carc nu da! ate4ie celor suflot€9ti. nici prin nu ameninlare selnioarce.strse liberezedc rlutAfile careii cuprind. iar aspnmea certlriistr-$i cildura amle sufletului. nicipentruca primejduiegte care se cel pdc!tuit. strfaci ciderea ce mai mare. va da 9i o dovada el Duurrtte pe ccl carea prcituit.II. n post. afare.R. Slentul Vasilecel Mare.8. deosebirc ceea il privegte el 9i ceea privette altul.dar mai alescei dedlti volupteFilumetn.sAsemani€mai ti ingiduitor faF decel carca gre$il. luptand ci impotriva bolii.Asceticele". Prin urdrare. toate cercetendu-se de-amADuotul. ci detestA cA pacatul.iar dacevedeca altul estebatjoco. sdduindu-te si iDdreptezi ceea a cizut.tar dacl cinevadintr-o dad provoactr ln&?!ar€a. ca inh/ndri adrcsateduhovnicilor de cdte Sl. ce sc aruDce sinein delicte.FaF!a s-aflicut ca cea gi a desftenatei denimic nu te ruiin€zi".it. Ceci. din vol. Numaiin acest ar d€ caz d fie primit rezultatul duncii flcute cu mulmurare. $i rugrciuni.ci laakaDevoie.cici cei bolnaviti cei disFati. 2. aceea.dimpotrivtr. impuncrca de te. ptrcat. carese necinstette prin ctrlcdea ii: iar pcntrumeDtuirea ftatelui caresea{la ln primejdie. ci preotul str rplice cele cu corespunzdtoarc.O.cadeln dispenre.Epitimiastrnu sedeasimpludupecantitate!picatetor.astfel su[t ti c. 1989. ci Dumaiin parte. 294-295.in acest impotriva riului. acela ya F se. (dci in acest dar caz)si nu 6chtsebuinlatinfolosul fialilor..vicii umilitoare.cu ciudi Sicu menie. l'.. impotriva pacatului. separars ceilalti) a$a.Regulilemari. nici s5 nu amest€ce luclul lui cu lucrurilec€lorlali. Crci a-l mustracinevape ftate.$i atuDci mai alcult! nici de cuvinteblfude. nu curnvavoind $ carpetticeea s-arupq mai ca ce 9i marestrfaci crtrpituraii. cu lncetul$i puFtrl ateDlie cu dau pecatelorlot toti ace$tia pot. in modcontrar. ptrstorul Febuiest siba multepricepere s! cerceteze toate ca p64ile starea din suflenrlui. devfue nu nici nu ci mult mai r2lu decatacea cetstedespre careproroculzicedojenind-o: . p€ ci (Apostolul): Cr De spune .M.de cazul cA i! urma unei cdinle {Icuttrfdrl saserutineze... spreexemplu: mtrrirea prin de9art6. prin binefacere seirDbolde$c.. III.somnulf?ir5misurtr.Su/letul ce pdcdtuie$te. dovodictrs-a€liberat viciu. Bucureqti. patimilotseviDdece ridicaDdu-sc lmpotriva printr-utrfel viaft bolilesullet€9ti de mai asprtr. cauztr nu li s-adrt pedeapsl din potivig pecntclor. devinmult rnairai cd $i mai mult p&etuiesc. procumti cei ce seI?ilesc origincagi pulerealor. dio iubire. povdluindpe potrivnicr" (lI Tin. Cdciptrcuu muli gi cadln disperarc privire la m6$uirealor. 18.irdat c€ estcrdus ln starede a fi frra dc rugine. paecums-a spus mat iraint€.nimic ditr accsteantr tt€buie sd rdmini Si neexaminat. .treddavia corpului.nuiNerDneazicbl elibereaze In ce mod trebuie sd se indreptegreSalacelui care a pdadtuil (proiestosul) le factrdup[ modul de si $i indreptirilec€lorincnrcali gr€Seli fiei oedicale. dacl va fi Devoie.18.ci st seaibi in vederc intenia celorce piiciituiesc. desigur. foanc u$orii va lipsi indreptare. .Ed... p prin (de |uu.rate cu mifd gi iubirc fitteasctr (cIci): .dactrel i estedisprctuit (de cinsva). Canonul4 (indnrmarepentru duhovna) . deginu deplio. numai va sc6pa benuiala nu ctr de iubiriidesine.ti la fiecare d€prcatsA ridice caz s. limpede ci este !u seindigncaz.nucumvasffidui4a lui s! fie zadaltricl"@ptia4. Ioan Glfi de Aur\. prin muncilstrtuiarea necuviincioasa. maniindu-se nu impotriva bolnavilor. t" (Iez.4).S. Cum trebuie sd procedeze ptoiestosul la stabilirea epitimiilor Dar gi epitimiile proiestosulstrnu le aplicecu patimecelor careptrcituicsc. dcoarece $untcuprinti denebunie cu nu au putut sAsuportedoctoriile amarc. Nici di nu fie aspru. sAsearate caz. peDtru nici Dumnezeu. vol. astfel. Din ca!28aceosh. ci de C6ciel (lroiestosul) ic stralat€ z€l peDtruslavalui Dumnezeu. Ctrcisufletul.

r4min pe veli lega pe pdm. pr D. reion.cici numaiapostolilor9i uma$ilor spovedisru primi mtrrturisirea lor.Iolitfel. Dacd mdrlurisim pdcalele nooslre.XLVIII. 106 107 . l.darEl a dat aceasta predicatidc Sf. incredintag ai ptrmentului ducetdu-9i a .22-23). Iostr.sttr Thlnl sunt: adencapdreredc rau pentru pbcatele strvergite. adiai at per€r€d€ reu pentruptrcatele r&arsite 9i cu doriola silcerl dc a nu l€ mai fac€. PG.igorie. Sf G. Au.3. .. 63.Canonul Trulanprevede plcatele oamenilor 102 pentrua prescrieleacuri felul grefelilor mtrrturisite. Mtuturisircapdcatelor lmirtoa dubovniculuitr€buiestrfie: t) compled. toti eelipieri la fel' (Luca 13. Celece facpreoliiaicijos.nt vor fr legate in cer ti oricAk veli dezlega pdma \)ol dupi sftinta Invicrc Sa dezlegate cef'(Matei 18. 23). p.IoanGuri deAur despre ce vialqpeel. fi prcatelor. Mentuitorul cu de icrtarea graiescvoua:oricAtu candle-asp]. Lanlul. 2. Ioan 2l-23) si p n accatia. nu schirtrbtrm .6reaservilor Cealtceva datdecat Sei. 20). iar drcpnl dc s plne lDlucrare putcrcll arcprin hlrote3laln duhovni. accast! duhovniculdeclt ls cazde marenevoie. zdrobire inimr. IoatrEvanghelistul. Puterea a legati a dezlega de si cdmraIe wli line vorJilimlte"(1out20.. credinFputernictr Hristos nedejde.Sf. 22). 1987. M. chiargi aceiacerorani separecAnu gre$imfi nu plcituim cu Dimic.rturisirea lor duhovniculuicu hotlrereade a nu in Lui. au $i l-a dar numaitrupuile. cdrora le veli ierta pdcatele..idl..Trinitas". . ei auprimit puterea cele de pocareDumnezeu iigerilor Sinici A angh€lilor da!o. scbirnbl preool saucebdne mulm ln alt6 parobie'. episcopilor preolilor Poceinla ti pdcatelor Ilotczetorul mirturisirea careaveauloc atunci(Marcu l.59.ot. <<Tatdl dal a (foan 20. 1996 5.Agane invaF Sf.n 1.5.t-a pc vor spus:catcveti legape pement fi lcgate$i in cerurigi catevefi dezlega pamantvor fi dczlcgate in c€ruri. obligatiapreolilor de a cerceta PoElvlte. Apostoli.taqi. Mign. oduceiertarea tru ii ptrcatelor. 1'orfr linute.Iattr ziceSf. zic€ DornmJl: clci .ieN.rv.d.vezi ii Si loan Cudtd.2l -23). p€careDumnezeu datpreoliloratingesuflctul sus le c lungpenala ceruri. pril€jul ptrcatelc arenumai Mantuitorul nostru lisusHristos. iadurerea ln 9i a celui ce sc Dezlegarca esteiertarea deslvfugite ptrcatelor rersezarea 9i puteaea dc poceic$tc puterea sub harului. col.m Sirul. Condttltle lcrttrrtl pIcltelor p n .Js: fltgdduit aceasttr taintrSf.l9). tidreptulde dezlega..Locuitori si prcotii aufost cinstili cu increderea a administra cercgi. \en i.4-5) au $i prcvcstil pociinlati mrrturisirea crqtintr.lepregtrtili. pentruca rlertitul s! !u-i prindef6r6devesle. ucenicul iubit al cel Domn\rlni. m.i cu sc. p. lar eu vtrd ctrtoatii aceaste a de citre Fiol"r. invAthura de credin. Toli trebuies! ne spovedim.qrep@/t". cumadovedit-ocu o (loan20. Iotr Cul. le-a dat Hristos prtereo 9i poruncade a legaqi a dezlega (Matei18.ce.Iuali Duh gfA .. <Cdrora veli ierta pdcatele.| 50-151 3-27 TAINA SPOVEDANIEI Dumnczcu PocainFe Sfanta Tainlprincarccredinciosu I primette la lnsu$i de pdcatelor n mdrturisite duhovnicului.le vorf iertate Si cdroru le veli line. Si b) rirceld si frcug de bunlvoi€. maigre$i. preotilor: dczlega. cpiscopii 9i preolii. adic6g cuprind! toatep6catcl€siveriite duptrbotez sau.D6pEpEort.Dacdzicen cd pdcat nu aven.. c) Jecleld (f.. ne andgim pe noi I tine .d.Sttrpanitorii ptrmantului putercade a lega..8-9). I t.dc la ultina spovedaoie strtru ascundtr nimic din celef6ptlitc. El a atezat-o in li pdn cuvintelei .mtrboln. El credincios este $i drepl ca sil ne ierle nouApdcalele ti sd ne curdleascdpe noi de loatd nedrcptatea' (l lo.. Acestora li s_a nu nici t.mai cxact.vii sl se hgrijeasctra se spovcdi9i lmplrte9i. d) cu tnilinld ti cx zdrobirede inimd. Bucure$i.i ddevdrul nu esre intra noi.643.20. putcrcai Apostolilor minunilorSale(Luca5.D. puterein virtut€r brrulul hlrotoniel ln trerptr de Preotuldein€ aceast:i pr. Cc autoritate puteafi mai maredec6taceasta: ar purcne fost date bandjrdecata> (loat 5. & Aur. F. 18.tcud in taine). t98r'.16.td cre{tindortodoxd.de pild4 cand Brte binc s.Siraplamdrturisiresauintirarc ! pdcrtelof fdrl poclinll adevtrrag flrl hodreredeiDd!6ptare. Numai acela arepulerca care a adicaepiscopulpreorul.Editura .De tu vd veli poadi.zi@ 9iSf EA.Dumnezeu inttrreSte $l $i put€rea lc-a cereasci'l Stapaoul aproba ho6. insl.27 1t. adictrlespovedili 9i negrijiii..se vor ierta lot.

s6 her.. !o1. $i deindreptare.canonul" sau. p. de carcapreciaz. peotnr primir€a wedDicrc cu a $i SlinteiImpeftetanil. Prcotul dtr. epitimieesteoprircadela impiirtiiqirepentrr un anumittimp. Apoi.. De obicei iDse. se ca senc remllna timp de lndreptarc decuralire. Ci..O. ci Dotrivite vindece c! straprecieze iubire pcntrupenitentgi cu pric€pere medic sufletesc cu de penFu rijloacelepotrivit€ vindecarca Lucrarea lui. Pr prof. e duhovnicul rdnduiegte canonzl €pirimi.le aprcciazil natuft $i ponderea acumel aaerciumaialesrolul unuijudecator dublat alunuimedic. preotului pusa €videnltr. mereu Spovedania estelegatiidetemeDesausoroace nu anumitedin cusul anului Putemalergala duhovnicori de cak ori $i oriclAnd simtim nevoiade aae nswn sufletll depovarapecatelor.cu atateste mai mai bhe. ti parcsimilor . Totul esteca.in faptulcl penit€ntul faz6.Aierea sau haruluigi ddejdea iertirii Cu catne spovedim des. sfiirsir.Dacdln sscultarca de merturisii. 3. Penite!tu| insuti sauoricarealt om poatefi saupreaingiiduitor. iilc DuunDirescpedepsirea ptrcatosului. Epidmiile recomandrte preot. care in roage Si Dc Dumnezeustr ierte ptrcatelecelui ce se spovedegtc. d€acu o anumitiisigrranla sfaturilecelemai eficiente. La dacA cazul. ca metanii. Crlciunului.Ele trebuie s! i se dca ia uumeleDomnului. careare tutoritateade a fi aleasi deHristos 9i de a indica mijloacelecorcspunztrtoare voii lui Hdstos.ului. $i se{i hse tie toate s. Elcjud€cator ca$ rosteascA nu sentinle. Locul cel mai potrivitundesecuvin€s. iarceilatti.isanespovedim.. Numaic€i bolnavi cei carenu sau potvenila bisericA fi spov€dili pot ac.biciunile aflate.zicc obignuitele rugiciunilnccpltoarc.. te iertepe tine.pentrua-l face strle i&plineasctr. sau preaseverin mijloacel€ce le recomande.ci nu in caacesta selaseconvins le urmeze. numais. Teologiu dogma cA ortodoxd..Cci al maiinaintafiiD cuviogie in evlavie sespovedeascS s:l in fiecare lun!. posturi. cxperientb. De aceea" €ste ltoruncaa patra a Bisericii ne iDvalerd ne mdrturisimpdcateledepaiu ori pe an. ce inci dinceadintais6pt6mantr aPostului alerglmla duhovnic. cre$tinulse se osteneasca a-si indrepta mai muhvrala. Epitiniile (canonulsat certarca) stmt$ijloace de pocii4e rinduite de duhovnicprcitosuluicaresespovede$te. rnijloacele sd sl. ele suntajuloare.5). 134143..Domnul9i Dumnezeul nostruIisusHristos. depild:i:rugeciuni. se sA ti sdle argumentezefalapenitentului.iarpr€otulii cite$erugaciunadedezlegarc: sub . tloparele umilinltr apoidoutr de molitfe.. cu suficienttrautoritate.. c.fiule (N). ti imbdcatcu psalmul50 (psalmul cpitrahilgi felon. pr€otul a riercitat rolul unui prieteninlelegetor. ptrcatela. car desevdrgindu-se iDvrrtule.l SfinteiMarii $i al Sfintilor Apostoli.R. 108 109 .inft'aD5ri la anumitemancfuisaufapte$i de Ceamai aspr. felul pecatelor sau duptr 9i strvar$ite..€pilimia".a.tamDlj abia ce! cum dc obicei:c6ci. ci acesta fie respunde la intrcbSale puse preot. Crci. cdcetarea ilor.atuncr preotul esteocupat siviqtrca sfintelor cu St slujbe9i nrcr vrcmede ajuDs ne mai rtmenepentru nu lmplinir€a canonului ni seva &. ispdiireapiicatelorti indreptarea ci . Postut in Darsanu am6n6m imDliDirea accslei dato i crcttine$li in s{ptAmana dinurm. mirturisiriigial poceinfei). adic6 aplice prevdzute pentru canoan€le ptrcate. aceastl Necesitatea c in in p. Slujba marturisirii a dezlcgtuiiptrcat sefaceastfel: lor preotul.reprezentat o pcrsoantr de deosebitid€ el. diferitele Acestea au ca scoppedepsirea.d pulinodaiepeanii anume. prin citiri dece4i duhovnice$ti. dr DumitruSteniloae.a postutui.spovedania legattrde posturi. rdiczin ceL patruposturi:al Pagrelui.. vindecarea nu ci penitentului.exercilii d€int rire in virtute $i deindepertare la de v. !u-$ipoate el insutimijloacele Umiduireti nu i le poate nicialt semen fixa de da al ttru. al Bucurcsti. Duhovnicului i se ceresAfie in stare. totposrul pentru aceea 9iorendut(. deaprimi meng. amestecat acela unuijudectrtor medic cu al 9i gravittrliicelor ce i se meftlriscsc. se facl mtrturisirea biserica este si anume. el wemedc s-a fiind pociinf. dejudectrtoro simpl6lucrarc e pusi in slujba deaprcciere celeidemedic. ulmeazi mirturisirea pecatelor flcute de cel ce se spovedest€.el ce se spovcdc$tc pleaca fruntea epitrahil.fie ce mirturisette de prcatete singur sale.cu ha$l 0i cu indurtrrileiubirii Sal€de oamcni. inaintea icoan€i Mentuitorului Hristos. s€i. lnstitutului BiblicqideMisiune Editura Ortodoxe B. de la o mdrturisirepale h alta. faptedc milostenie. Duptr aceasta. 1978. urmtrirea prin procese diferitelor prin suflete$ti.

Biseric!. ctmrtareasce.2 . cu toti". considerau p€ pdcatelc neiertabile numai nu dcsfranarea care ptrcatele grele. pebazacomuiiunii ln credinll.preotul spune:. 23 ti24.A d. 7). ca 9i nicila Euharistic.4ucdlcatin picioarc Fiul lui Dunnezeu 10. lll. pc masura greutaliilor inaidte prin cainlir capeoitentul fi artrtat fapteaceasta sf.55. Sfinii Plrinli $i mai alesHerma'. giidolatria. cu ce nu comuniunea eagi accepta cu lll ll0 . 7 ll . celedintiAi trebuic dcoscbcsc in $i ptrcatele In lor7. exploatare celormai slabietc. amintite. Dc primili tredStonr rscmcnca.adulterul.seseducl ii saselmpace darinchinatLui. Penitentul comuniunea j comuniune.v iz .crci totin Epistola ctrtre Evrei(6. cei peHristos la Hristos: c noscAnd au de tiavandharulLuip n Botez. . trad.llP in.Caredeclari ca De ce ou e suficientsdflglduiasct cinevalui Dumnezeu va trei deaci inainteviala ca prcmisiune.26-29) spuncuvinteaspre s€ dcsprc cc.pe{ora TradiliaBisericiinucunoatte neiertabile. 4. chiar$ipc ccleu$oare. pacate. afimau cAnu trcbuie carc (traditores).). nicila Poc5inla necesarl prealabil. grave apostazia erezia. inlclese invarto$dri celorce nu vor strse ciiasct p€ntru ca ale Ilpistolactrtre Evrei (6. l -5. datS s-au a o ce obitnuitd€a nu lun pc (.U ./. 6 lus c b.2 Cor 2. Hristos ti si se constagti ea ce respectiwls-aa$czat insu$i afarede el in Iar comunitatea pane respectivul da aceastd situalie durere..cil. careconstau din anumite $i ii.Dupdmeriuriir de tot publicl uDele In lui lrincu. 5 1 1 S ! r no352. I V 3. din impotrivr! Dace Evanghelia Matei(12. l2). Preotulle cereacestca bazacuvintelorMantuitorului.intr-un gand" $i pe baza aceasta l$i manifestl unir€ain iubirs. De aceea. constata incanupoate sau ca Duhovniculnu pantr pAna de fi dezlegaq nusedezleag6 el insutiinterior lcgiturilcpAcatului. iar le veli iertaplcatele" areun inFles general. Novalieni.primirea la Sfentn Dar degi sc grele. Pentr! aceasta ti intreolalttrin credinla. DdaDali. sa poatasd ia partela aduc€rcaertfei lui ca ti cl rcstabilit in aceasta impirl4easct de ea. serccunoallc unci zdbave implinirea lui Hristos. Botcz./o/td A6e'i. sespunc blasfemia in dupn c! DuhuluiSf/intnu se va iertaniciodata in Epistola sau indi a lui loan (5. dupdce faceaceastii un cl| p$retd sdu(Matei 5. pLrtinla icrtariictotutiadmisl. dupiunii istorici. ln cinevadin afaride f prirnit. a poat€ p€ decatdezlega penitent.li aducerea lor trebuie s[ se lnseamnd aducerea ingiqi ca jertf6 in Hrisios. timpulp€rsecutiilor.29r. supu6ndudin | pe in prealabil uDei epitimii. [uscb. estc de lntercomuniunea.4-10 9i 10.HarulDomnului nostru lui TattrlSiimptrntrgirea Sfintului Duh sl fic cu lisusHristos.it.iar Apostolul loanaduce lapociinF ti intoarcere un tantr caredevenise cepitan hofi ti strv&tea felul denelegiuiri'.3l-32). ii contestau a care dreptul ierteuciderea.De aceea. Biscrica a stabilit incl de timpuriu o rrcme de pocainldprin fapte penlruun€lepacate grelecaromuciderea dc retinere de vindecare urmerilor a $i (inclusivavortul). lnFlare ncgrrstoreasctr. ci.De aceea inainte de aducerea identificetotal cu Hrislos $i jcrtfei.desftnareacelornecrsdtorti.404-405. 16)sc picatele cclcspremoartc celenu sprcmoane.e gi un acl decr€dinld depline Hristos ln Bisericr. in voii Dntinla anumite prin Tainaaceasta iartt toatc picatele. condamnatpc a Donati$ti. ti toate ci ba. Obligatia de a nu mai sivargi picatele grele mtrturisite prin ie demonstrattr atitudini 9i fapt€contrarslor.. jenfei in comunde cEt& cei ce selrhptrrtItesc.Dar aceasta ln special.dragostea Dumnezeu jertei suntdejain comuniunea credinta deciin voi. lar dupi Crez. ti sau rlpiri de bunuristrlinein diferileformefali$cfi violente ascunse viclene si (firlt.aufostpdmitcla merturisirc femcicareaufostseduse nccinstc gnosticul dc Marcut. $i laEuharistie./ { r . ce Origenrli Augustinrconsidertr pdn aceast Tainese iarti toateptrcatelc ApostolulPavelianilpeincestuosul Corint( I Cor 5.iar Dionisieal Corintului decladca toi c€i ce sc rcintorc dupi oricegreqcale din oriceerezie sau trebuie fie primili'.. comunitateamarturiseitecrcdinla . carevor si fi ctutat sr-$i vindeceshbiciunile creat€depe urmaacestor pricina repetirii lor.Andrutsos. str pe str Biserica condamnat Montanitti. 23-25).rom.IV 2 3 i i 3 l . nu o I'l)ptrrttrlanic amanate cazulpecatelor cstc in acolo uode scvede cain(. Enharislia nu numaiimpartlgirea Trupullui Hristos. 22.d. nu 9i de intle intIeel 9i Hristos. t-a deschis insuli putinl€i comunicare el $i Biserictr. p. $i I P dr l. Cci ce aduc d€ 9i trebuicstrfic sfintului Dui.pdcate Expiesia M6ntuitonrlui. el in Acest.. c6zut totde greutatea dcciscafirme aceloradc sereinnoi. 2 . $i la ca si penitentul intrebat el decredinla clci nupoate este sa.Drl pe in scrios Hristos ".. in luminaacestui sc lnlelege ca Bis€rica fapt dc Ortodoxlnu poateaccepta ci.

caredupeunii este patriarhul Coostantinopolei smrgitul (b scc.lEd.s6-i dai canon(pe nnga c€lelaltealc lui ii. Dar dactrptrcatele s-au fi scunalepaDbh un an sauchiar panala o juinatate de aD. ac€€a De rutoritatca cearipenilentului in ce ia asupra sarcina sa sespunc sfatudlc iD datcduhovnicului Evhologiu: . pebaza sau Iocului maiclardrnI bor 5. infranarea. sau saucu slujitorrr jdolilor. str Plrinlii ulteriori auprocedat scurt?iri Ia importante timpului oprircdela alc de Slnnla Imp&te$anie.discipline stabilit-oBisericapebazalocurilor amintit( drn NoulTestamcnt. cu Dar nu .. lne le acesta infianeazade la ptrcatele se pAntr Dar se duhovnicul..taipzii.jrchtun.. de Zi o.rr6. situalicr capacitiliifiecdrui penitcDr. clc suntadaptate nu mirmii $i fcluluiprc. epitimiile . care-ri di tiin scnttmentul implicit. Postitorul) fudneasci pruDc prea ic€.DacdfcDeia a lepldat se un serac.l si restabilit intenorcomunrunca El. f@ia 43. dup.panela 3 sau4 acestea stvartit dupefire li nu contrafuii.sau la bcfiv. A$a. carecereasupralui rtrspltrtire"'3. Rolul mtjloacclor recomandate preotpcntruvindecar€a dc cclor cu Diicalc grclcscarata numaiin faptulc.luiala t905. lntre epitimiile prevtrzute Nicodim Aglioritul suntti cele repruncul. 1889'1918.!ot.cecialtfelar trcbuisei€iili afaradin lume.t lol6itodr. si sc obscrve vechile canoane (anume. in lui smereoia. urm€aza duhovnicultrebuie strrAmen6 care legdturl sufleteasci cu el.6E. sau sau inchinator idoli.pani la 2 sau3 ani. Mai un LEptrntr$anie mirturisiteti anumite reparalii e infranlrii deh pecatele cficienttr rccomandarea corespunztrtoare. E. Prcotul decilucreaza Tainapocrinlei numcle in comudirrlii.calatoateactele lui. ea ins6$iii poalefi acsluiadc marefolos. de Canonul Trulan102cereca aplicarca riguroase vechilor a canoane sefactrnumaiin cazuriextreme.8.le de sull. zgrercit. si cu cu ccagrcaa duhovnicului. canonisesc la de sau 15 snio. alJiiunicromonah sec.r.la fie$tecare copil ce are. 1789.ir?sc'. strpoattr ca $i pean cei ces€ud"/. Ea se apera felul aceshje efectcle cu in J( descompuerepe carele poateaveaacestageDt destr:amareuniritii ei asupm de a ci.as. Sfiintului sevcre ale Vasilecel Mare). o face seDgelc Astizi caDdfoort€ mulli ss impSnat€sc destul de rar.Sl Iorn Poslitorul.l candprcotulobscrve cl o revnA la deosebittr a serupeinteriorde obisnuinla de proltoasa. t1 295-296. V | ). lucra&aa lot felul dc faptebune. o Darte o deaceluiomoral. c6IId amcnintat o moane sau e de rpropiatit.1 Bussg*ah bein gtiechtchen M. 20 de anipenfiuuciga$i. din XIro.. Notnocanon bohon rrebnic.V-am gi scrr.doi sautrei nu maie simlitaca un canon eficient.Ca.88. 12. oprirea de la Sf nta pentru an.i pecareel insuli nu le obs€rvi. 9 Pa\lor.El nu va avea cu lnare mdsurldc trlirca duhovnicului se infrani.ci precurD randuiesc sfinlrul paEiarh tanasre imparaol Andronrc A fi Vlaslares. Moscova.. 190413. Astfcl. PG.rrr u'..PG..Celor ce-ii lin pacatele.9i duhovnicul peniteDtului implineasctr ccre sii unele faptepdn caresil restabileascd acodll decredinli $i deviefuiremomlii cu comunitatea bisericeascil Aceastd penitenlialr. p.sau riipitor. cujefuitorii. Prin faptul ca scopulacestor recomanderi estetemeduirea sufleteasci a pcdtentuluiii €lepot fi scurtate prelungit€ dup6ravnacu careacesta observh.reduce epitimiilepetrtsu picateledesfreului L lralli-Potli. unulcaacesta senuSedeti mas::r Cu nici la CAcice amcu sejudcc ceidin afartr? pe ccl dintrutrtru nuJjudccatr pe insi oarc vor?".Teodor Studitul cunoatte nu epitimiicesepreluDgesc nraiDrultdc 3 ani 9i nunai faftrdepictrtoqii nu scpoc?iiesc ce gtrserte ncccsa. 9-12:. slovaF..iar la cei peste deani.desigur.inclusiv avorturile$i incesturile. insusiin conformitate ele.. le sau fal6 ci intr-o 8audupe nepesarea de ele. pti l0 ^ K. ucigagului. h -ntia.dacain amintite. tuturor..din partea dovezi s-aruptdeacele lui ce ptrcate modstatomic prin accasra in .. Ci eu v-amscrissi nu avctl amestcc vrcunulcarc.stro deadepomana p€ntru acela. sau intr-o prieterie duhovnic€asctr. 30 cei sub30 deani. cap. 29. .. tt2 113 . se adicA ferneiiaceluia sicoDiilor stuaci aurlmas ce (femeie copii). Sf:intulVasilccel Marc prcvcdca dcptutare la Euharistie o de rimpde7 anipentru desfrenatii nectuitorili. ar€mijloace. cu estedesfrdnat.in intregime crl desfrenaii accstei lumi. t89j . li in faptulca cle pot fi scunatc ci fi arun.sau agonisito. recomandirilor deduhovnic date atarne iD Mai trebuic menlionat eficienla c. 189s.fratefiind cu numele.Cel dator este s€fac6chipfipild. SintaEtrasl Lanoare. rom.uciderile.. 2.Iarde are nu sufletulcelui 9i lui diD cc ucis9i sdseroage Dumnezeu tot sufletul ala sl faci si tac6strigarea ii cclui ucis.rugatrdu-se tot ceasul Dumrezeu cu pc indrcpta ceice casai sedealui cuveotul inlelegerii al culostinlei.rl Hoil.lelor. [ebuie si imparti avercasa.a . dc l5 ani pentru adultcr. ll .ii cu lacomi. in epistola mease nu vi amestecali desfrenaii.

E ln mijlocul lor ca sufletul. fond.Osuiches p.unul celrlalt". adauge dezlegarea Aceasta gi apoi sa. ti petof caI s-au ci mtrturisitla el. dunnezeiasca $i ca pe temeiul faptelor bune ce le are el sA poati poruDci$i altora si le facii FiiDdcA va fi el insuii f:ir! inveFturi ti neinfranat iubitor dedezmierdiri.ficandu-idin douaparticele &eastaii preface vic Trupuluilui Hristoso intruparc a Biscricii. Der Pfcild unddie Gnndfesieder Wahftcit. ceaceasta? De totdeauna impreuna-intrarea oamenilor tainica in trei in numclclui Hrislosinseamne lau participare puterca lui la Lui haric6: din ltmosferi spirituald prcajma Hristos. cu mult ceva nusunt.. comuniune vezuti a acestei comuniuni p iar cel organul n carcvineDuhullui Hristos. $i In rugiciunea pr€otului car€e de acord9i penitentul.. in .carese adaugii..Fazaa treia li ultima a Taincl cslc dezlegarea pdcale rostit' de duhovnic. 162l6l. O astfelde cererecomundcstc Pentru adunarea doi ce a impliniti. pdn doi saudemai multi in }Irislos.hrss von t4. semn trimiteriipreotului ctrtre ca al de Hristos dL $i cillrcBiscrici$i al rlspunderii pe a$ezate umeriilui. s"auumilit a una gandurile au contradicliilc. Pentru nu s-r cd pagubit pe numai sine.. ca pcntruproducerea preotuhi. I I Brief. Datodt acestui de cste $i . cursulmiirtruisirii in nt in pcnitentului a slituirii lui dc catrc gi preot s-ar put€a considera aceasta cl intaln ir. Philosophie.ititapreofiiui.unul$icelalalt"sepreschimbi $ialcatuiesc alfeile6. curgea trupulgiprin prin asupra cum vc$mintclc Domnului ceiceii cereau in ajutorul credinfA.. II Mnnchen. acolosuntii Eu intrc el " (Matei18.carcaudevenit pepemao!adic. in Tainaaceasta exist?i al6 matcric nu o preotulul dccatmana epiEahilul $i pc ir$cza( capul penitentului.de$ila rugdciuiea iertare fi prconrlui prin aceasia se lorseunifici in rugtrcillnea rugeciunea lipside ierlare. \9-20).Venirea din iertirii prin prcotuluiarattr acelatitimp poziliasme. sddindu-Sccaun singurDuh plinede caldud a fieciruiadiDcei doi. pot fi unaCecinumaiin Dumnezeu multe cele Sfiintchemat de expficand cuvintele Domnului:.Estcde inlel€sdeci ce acolo lndatae $i Hristos. Duhulcare ca unegte ceidoiintr-unul.tot prinmanil cu in prcotului vineharul fiinfaprimitomlui in alteTaine. 1925. cumpoate invele allii senu seimbete?. eseDF.prin rugrciunea cn a lui rcprczcntant autorizat Bisericii9i ca organvezutprin careHristossave$e$I. un crlcrtor de dumnezeiegti ca canoal|e.undes nt ad nali doi P Fforensky. vtuendu-l demulf:iri de randuialil in pe saubeti! {iindel. datorite deschiderii pe ar fi afezate capulpenitentului putea cxpresia fi Eiepitrahilulpreorului sDiiituale s-arealizat care intle ei. rugiiciunea dar duhovnicului csr( locca careaduceefecliv icrtarea partealui Hristos. pritraceasta. rug6tor...C.pentru prezenla preotului. intrepefiuodere careepreze Ilristos insugi. in carepreotul este pltrunde Duhul lui Hrislos.Cunottinlatainelor sau in specialputerea a lega gi d€zlega comune celordoi. prcotului a penitentului devenit intalnitcin a o E de precizat iDtahir€a ci si preotcaorgan vizut al lui cepenitenolilrecuroagtcpe lumeleDomiului. penitentul. Printnpul $i prin vetmantul lui liturgicvineharul Hristos lui penitertului. acordul participb penitedtul pozilialui careare di! de lceca. Domnului.dati fiind intrepetrunderea spirituali deosebitidintreduhohic $ipenitenr iDaccastlTaind.AcestaroagSpe Hristossi-l de pc dczlcgc penitent. pe sd Unulca acela cu pravifasc va pcdepsi. spunc Manruitorul.. care celdlal( in ci. pozitia cu lmplinetteca Christentum'. lt4 I l5 . Duhrl ca pe eonruniunii. Dezlegrrea dattr prin preot penitentului. von Blbnoff und HansEhrenburg.Tainain genenl seamta$i aici caunitateaformat. iertirii.nAzuiesc catr€ dansul.Mai intai de toate dator estese posteascA intei cl insu$l miercurea vinerea peste anul. prin intimA cste..ic. De intr€ei in Hristos !9u!atdc e Hristos. unulin falaceluilaltti depatit iisentimentele penela unltalcde fiinF intrcolilta.zice: tei in numele cu esenla. cici. f Dar .matcria" carelucreaziDuhulSmntin aceaste Taine.ei pot legagi dezlega.cun de r $i va putca inveF pe al$i faptelecelebune?Sauoarecine va fi atret nepdcepul de iDcetsal poatd asculta celece ziceel.in mijlocul lor ".cunosc ei fapt. alc intr-o noutr esenld spiriluah.in fiecare Dcmbrual trupuluiinsufl€litdeEl'tr..ln pintr-ocxpcrienl{ tainele impitdliei noua calitte superioarr. Dezlegarea cslc ca un fel de constatarc ierttrriidatede H. printr-o in matcrie. dargineccsitalcr rugtrciunea ln lLri. N. unelecanoane Sinodu I sunt dupe alc lu $i din Cartagina.dupecum porunce$te tot pravili. ci ceva multmaiinaltdupa $i Aceasta o nouaunitatea chimiei c i insemDat mai putemicdup.istos. $i calitativ un i. tainele iubiriicareuneste. al Taina. Taini estesi unitateacelot doi in cestrtode preot... alatdci cel ce iartad( pc l-apt pcnitent acelmom€nt in esteHristos.Clci suntncmerturis irI toatecetea legatti a dezlegat nedezl€gate".

spft sknla bt'aicd ti ftrwilea et. 1966:L. Bertsch.w. Crmt i'la u. in &v BOR. vo! Emst Chi Sutt!.n. dupi | ..gneiBssdieiplittudqTadni.tdmissionde6pdchCs. €a a fost cu timpul plrisitl ti a rtmas h practici obitnuitdaslSzi!. t92E.p.. 9i H. I 937. Tdtcs et cmnentailet d8 origines de I odrc del'rylbe Mcietu e. rem. rt Mol i/i t l nicul l a RAnd.rKirch.dc ex. p 252.6e dupeimpdnn$irc.Bucure)ti. c6..i p.i4iilc dkcipliD. 46 ti 64). vI.Probst. vielii religioase. Padcrbom.invol.rbu.cum a gi fost numittrr. lmpErtegirea iaestc astazi strans o nu facc. p.ceadintaie dc ordinpsihologic.nd. l97q v Rluschcn. 2l&250.jr. D. en.nitcnlci ln vc. priDsccolele III-\II.LAlmaov.iinla tn tna. fapt. proi dr.. dczlegarea trebuidat{numaidup. v€li h pr. Did..P^ns.d.prinduhovnic: Dintrc accstc fazesautrcptc.N. 1955.rpp.|872.Fr..s Symposion. b) spovcdania mifturisirca ptrcatelor sau cdtrcduhovnic. at6tm&tudsiea picatelor mai grav€.ca se di astdzi indat. u.gO Litid. ar indeplinirea canonului.3 9 2 . K. 3-4. Lepichat et lope.u. IoD4 1975. Litu.isrii (ed. cmnwlaire (196?). cun) asa sc $i proccda.oa e fulositoarc r//dt Bucue$i. de rtrmanand frecarepenitontitr psne si-9i indeplin€asca ca epitimia in adici fie ioainte. prin taina car€ crcdinciosul dobandc$te iertarea pilcatclor severtitc dupi bot€z lmpIcarea Dumnczcu cu ti fl cu Biserica.tli.Odctsa. ti anume se TaiDeiPociintei era mult mai fi peDitenta faceauin public.trad.hinc. in dend.mariimrjoritdliI credincioiilor De fapt.p.td KirchtictE Obertiefms.n ch. Estedeci ca un al doileabotcz. dar din pricina scsrdaludlor la carediidealoc Si mtrturisirca publicd.iaMD. vczi Sirncon!f Ter.. \bgcl. odinioarr.nen. cu intr€ruprit $i srusltrbiG temporar plcat. de Ia pdtitetce e.). lyl2tc. lrd kicho. 3 112 . Ukr(indeplirirea mclcdoua pi epitimiei dczlegarea pecatc) pot inversacaotdinc de se In principiu.gico.Ia P6rit rc.islich. p.rr. 1894(ln rus. lgu. TainaPocAinlci patrufazesaumomente arc distinctc: a) cdinlasauprrctcade reu pcntruplcatelesevertitc . DriGs R.ln p. Tirc.Nu oricc prcot poatespovedi.ltud. cdtte. adicAtainr curilirii depecatclc pcrsonalea rcfacerii legt$rii spiituale Biserica.Ercrad'rie tnd B6s. capirolel.preotuluica punctdeconvergente manifesgprimatul lui Hristosir1acestacor{l se Acestprimat semanifesti ti in faptul cb iertarea da prin declaraiade dezlcgrr ( se apreotului punerea insofitide meinii$iepirrrhilului capul pe penitentului. nogtri.V Mitrofanovi€i colrb. 128-129. ll6 tt7 . c) indeplinirca caronului pociintl (aepirimiei certirii)dardc duhovnic: de sau d) dczlcgarea icrtarea sau pacatelor.n Jah.gosbutgc. p.Srtuaa?r/e MdrtwhiEa secrctditt Bkerica Orto.cn.ldd de Rdsdrit.Liturgica specialA.T0bing€n.oloaiscle undseelsoralich.Ni@ pe6tu e et dihe8io. Vczi. ocl(umcnii.trnde. 335-381i L. D. Dspre pocdihfi. B6se uadBeichte. J..pcntnr cd darul ptrcatele. MARTURISIREA (sPovEDANrA) L Cc este spovedrnir? Spovedania mtrrtuiisirca sau prcatelorin fttlil prootului partea constituie principal.nent d..ksoste8.Uberlegwrgen.ttl Bit.SiDon al Tesalonicnlui.. Z?racr. AdDiDistrarea prfi dec6t asttrzi. 2.cii. &€te.F. lS2-155. dc 2.ont.iblJtgimBrcisglu.h. mdnurisi..ei ent. Comp.. v. Ene Branigte. adicl drEptul a legaFis d€zl€ga de 3.eaindividuali fi s€creta. dea panicipala Lirurghia ) $i lueDduJe de a se impintrti. apa4iredefapt. Otiezt.l9A.m. 251-264 C.nerstens.Frriftnfi .ine Kirchenordnungrtlhchrl. ArnlnunL despr.a.trcl$ttl-Paris. facparte randuiab carc din marturisirii.e doB l Eglisearienne. liuDtriC.r.p 166.. Mdrturhim pdcatelottt po.loculapei prin curtrfitoarcbotezuluiil aicilacimil( a fin pocAinlci pcntru picatele strvarsite.1915. SabaMtdi.ll.e dM I Mtiqlitd . d. 788 t. la peniten. oh. 1929. Pdjs. Dic allten.tMein..Jiturgi. Tainci a Pociinfei.129.iar cei c€ sespovedescfac decelemai multe spovedade sepoate cuscopul a seimptrrtilgi.|910. dcitc Tcil. Odidoad.Mtiarr.rhiereilor iciei. Pr. nr nib'c. pccareodtr Sfiintul Duh. m. 154-1E7. Th. lt)tlr p .s. bgati deimpnnqirc. Schixma n.p.he Liturgiet .krunent lnd.actica pentru dcregul6.io practicd de instr.e.r.p.foricubi. iar cclclaltc suntacte ritualc(liturgice). Hrgb.claJah.A. fiind strictreglemen|ala dBciplina mai compficati ti care sepan pe plcltoti (cei supu$ipeDitenlei)de credinciogiil6ri h bisericii (uneoriin pridvor ori afa din obligatrdu-isI ltrmatrtr pronaosul drcptuld€a aduce darurila biserici. MlDtutruf (sdeAryibn/l)tainei: Cinepoale spovedi? tuhiereii 9i preolii duhovnici.

c autoritate experienfet. c.. ctrrol. CoDp..apitoLlc 261-264. 8-9): <Oe vom zice cd n-avem pdcat..... si Sfantul Nicodin Aghiorilul.. molilvcl€ dc dlzlcgarc ti icrt . !dsd. cum ce spovedania pociinla e Lincioase p€ntrupreoli ca 9i p€ntruciluglri ii mireni.4 €dte numlidc la 14anilnai..d.50 luiMarcu.. p. se socoticinevaca nu e cezulest€ cel mai marepiicat.pururca sespoveduiascil. hvalatura Molitfeln din I 9i catrc celce!d sdfie flcut duhovnic (lnaint.tui ofiiqa.. p.gi cdlugAri..chiar Apostolul $i ise$e zicand(lac. 12.on. Pan.t d.uciderea. D8pre p. ca (adicapot fi lrnparttrgitiflrl se se Sunt exceptalide la obligalia spovcdaniei panIla v&st de7 anilmplinifiro.ii). sa nepregdtiti.len.p. ar trebui ele misiuniipreotegti dupi vechile rcestfel suntspecifice 9i. ci pot instrasculta doarmtrrturisirea pecatclor. ll9 din Nod@tunul sk'v tn 228 . de obicei. Comp.teprodusllilne4 ttuPertruspowdanie 167 ll.toli sunl datodsAsepocbiasca. Monahiicaren-auhirotonie prcotnu pot spovedi. Bucur€tti. p€ntru le aansmite a arhicreulur.indattrdupehirotonie. Dqprc poedinld.rbalilil2 ari pentru imp!.mai tuturorpreolilord.'4rer.Da! late ce spunein aceastii li al TesaloDicului: ftbui€ strnepociim: gimireni. 9i enorie. lhi.darul acesta dtrdea se numaipreolilormai iD viirste. (Rnrpuns inlrcb. ce. l6\t . | 93?.. deoscbitd(. ca|c seci0. oriceprcot capaEin chip virtual puterea dezleginl pAcatelor. corncnlrliitc 6. plcatelede cdci cxerciliultunctiuniilui deliluBhisitot. tbl8itMrc desuJtet. I 54 q u.rcului. 4. Iar in alti psrtc... priD hirotonie. ca sd vd tdnddu4i "tt. dezlc garea dejurtrmant peni coDstituiau trudemultundrcptrezervat exclusr\ Glestem) arhiereilof. Vezislujba lnnomenti.. 5 Da a\. Comp. $imaivartos tr€buinti aceasla.cit.ceea precudsettic."r'. c6t 3.tnd.. saupot indepliniunelelnsircintrriin legtrturtr spovedaaia exemplu. /oa{e 'nad. peni astizi. citeascldin canoane sr-i etc.acelalimareierarh care sftrtuiestc pc pr€oliide mir..I"drcptatq Legii (Pravilalui MarciBsdab). 321 ri. tui. CBO. dreptul de a o cxercitain pmctici se acorddde cetrearhiereuprn dar hirolcsie specialr. duhovnic in ie. vczi Simeon Tesalonicul\i. 47). De\yep@dinl4c+-252.6aspov.. preoti$i $i . sfantllIoan Cilrul (RIsp. la cand mudm cu locuinla altA ne parob depfutata). 10. tl to pln. dA ttumai gi ptrcatele neglij€nlel€ comisein trebuie sr-$imirturiseasce indeosebi Preotul arhiereului. p.. Iati cespune despre aceasta Simeor\arhie!'iscopul TcsaloDicului: cei cirorali separe nu sutrt ctr .. p. la o vreme.scta mo4i.El.daniei potru copiii de. 81.B!@rc$i.dc ex. catti p€ cei din clcrulmonahal. si tldit Lirurghie.p. numaicopiii privinil Preotulrebuie sii sespovedeasca el? .. lnvcllj (de cu slJ pc cel ce se spov€dette... neaven(l darulpreoliei. ic. I . roD. ll3 1. f{rd imp&tl$i $i pentru scirtitul senu-iprinda.vot. obligaliins! la mirturisire Sunt chiar$i aceia cerora sc li parcctrn-aunimic peconttiinfi.. in un nrl poate pe dezlega cel lcgatde alt duhovnic. din Molilfeln vezi.3 l9 prevcdca v&sta dc I a 40 de an. Cat . p. t l8 119 .spunandu-le randuieli. iar vom mdrlurisi pdcatele nooslre.ci6nd p.Ptovitace mrc. la |asc aniln... totcazul. Subiectul (primitorul) lainei. l89E.)t. hirotonie{.Tod pentru toli am gresitti ca de $i nici unul sI nu sedepirtez€ la pocdiDtd.ca lepti mai dareadecredinltr. 6.ron. au adt pr€olilorle est€ de ca.tmd.d. 9. veste. 155. 183.lep€ntrub.7 cu . 5. d. (d€aceea.I ?2.$i clzuti .mb€le sx. dar Mal€i al Citrului)prevedc obligalia at4485\ si Nonotdontl Ii6 (PEvila lv-a a episcopului Dov.p. 166. sau Iar im li suntem datoris.. 36.. de penftuca ai.Mdrturisili-vdpdcaleleuntl oltuia ti vd rugali pentm ahul.fiindcl se apropi€purureala DumnezeulCel ce gtie toate 9i prin poctrinld icrtarc. pacatele legatede exercitarea slujbci preofetti. c!. al Rdspuduri intrcbtuik. nupotdadezlegarea pecatelor dcletafia Cu speciala arhiereulu a r.32l (cd. Estcbincsenu schimbtrm duhovnicul.pntr Alexandriei.precumneinvald uceniculcel iubit al Domnului Ei Ioan l.colie.te ti uri_ A sepoate. 295).evoiasls€ facl duhovnic p. Cine tebuie sd te spovedeascd? Tofi cre$tinii carclgisimtcon$tiinla lmpoveratit pacate maialesceicaft: de 9i vor sAseimparteteasc6. can 32 Apostolic ri ..inle. preoiul nr suspcntru (vcziedili. Sr. Comp.cspcclive. ctl la n. (de dccAt cazdemarenevoie pildi.IV a in Todor Balsanon la fcm€i. t0-t3. El esle crcdincios ti drept ca sd ne ierte pentrua se din indeosebi. p. snnr nrtibunc Molilfelnic in arhi.Cadlgina. astizi instrse di.Canonisirea iertarea gi ptrcatelor grele.295)_ 1962. bolnaviitrebuie aibdgriji a se spov€di vreme. inl acettia il tlansmit preotilor printr-o delegaie sauhirotesicspecialr. at6ta vreme Eiie$teacelat.. le-a incredintatMenoitorul acestdar).rom..noancle J 43 alc Sin.dcslujba Mfturisirii).nia CoDst ir Cabasila)..(ca urmaii ai Sfinfilor Apostoli. ne amAgim pe noi inSine. ne poctrim.

ln4 leglot biseri. pteotului impune imbrecarea in Lastrvar$ir€a Mtrrturisiiii.de regulr.trd d . dc et. !mt\'.oclnl undese sh. | 0-I I.J/ lupd cum.rn.. 388t.r&r4 tip-ctrsprob.la sf.l8l.carcl-arputea impiedica a slujicu vrednicie. AS. de Aryer. t)dnat.Part. a mllncirii ir n de peste beuturii mdsul6.Mtuturiri@ p@tit..ldtta .it rcv ./ri.n.t tt.zice Sfentul loan Cura de Aur . | 15. M 375-376. 1938. 2 t6-219.le crcdinla. ttitudidi . i. D.. hcomie.p.Rntrduiab Men!. Dacd din pricina pdcatului asfi2i te-ai ddni prin pocdinld. biserica(de obicei penitenlilor)le.p. poruncA ctr Aceea$i sfatlie$tepe credinciosiimai sd in luni.6ntut in t@a Gu6 .zavistie trandivicla faptele celebune)r.ep@ri.ghisi ca st ! p6nacc sc \.n-sociali dc a clerutui CenllrI ta (\trlc. cetnespovcdrn Cu tintrd€jdea mai des. Timpuf mlrturisirii: cAnd(de cAE ori pe an) trebuiesd ne spovedi .Btrc\tregi.este legati. tl7-tztt c. falaunei icoanea ln locul rezervat odinioard Fidvor saupronaos.. I orr.. atuncicande ispititnoaptea vis dinvinalul io (adicadin pricina vorbelor saua gendurilornecurate cu seari.racdSTefe{rr in liecare zi.l. 967. Spovedonio duhoericio.iiihtdtt Desp. 1952.l l .Rcv t !logic5" (Sibiu).) sirmcaza p€ ceadin 120 l2l . coD.cu atat mai bine: sufletulnostruesteatuncica o cas6desvtruili sl aorisitI. nu numaiin cazulfll s-afecutvinovatdeweunuldiDcele$apte picate capitale(trutie.facemla caseleddrdpdnate. LiturAhierul.90.al cdciunului. Ch. cu care estecorelatd.. Cireteeu.in carenu sepot lncuiba praful$i mucegaiul ptrcatuluir.Artelte mdrturisirea esle.devafi grabl. .rc m. spovedaniei..: Sl. de rnu fi auzit ceilalli.Fetcr. le de patruori p€ an. p. 1 2 ti l 3 .D.In practicd sau toate ti la. I t-12. De aceea.. Cuvdtrtarc deschideEa la cuKurilo. ^. nu pot veni la derinufii inchiso ) pot fi spovedlircaslsauin loculin din ica (decxemplu.l8?. pr€lungirii a somnului etc. di! teama fie fie de sinccriti conttiincioasS. rcm.lrslNrr. p.p. Ca9ialtetaine. 19.Vei pr P Mntil6cu.Utrul &ela nicidccum nu indrtzneascatitu. lua Vezili: parl ridc . c0 14.r/ . n tu h . Povdluirile drn Liturghier prescriupenuu prc(.506-508: Tutbutu. | . N?.zi. Ptcdic^ ylll.Si letetebireticertl nr Cr hltrlic i rt spov&teascd. | 928. t . t90 iArrp /.Cddela m.canonisitenumai de arhierelu'... qi impdrtisirea. deci.)'5. /.20 dcc.adicein celepatrupostuddiDcursulanului bisericesc P!$tilor.restihd p. 221 I.sdsd /acem $i cu noi iniine. Mtrrturlsirll l! Bls€rlcr Ortodoxi RominI'o. 76 ti B.piscop. al Dapre gAa Moslu.u.193E.irtitul cerora presupune ne li impdrt?itirD. credhciosiiDor alcryala duhovnic de cateori $i oricand od simtnevoia a-9iuturr cugetul de d. iar inta! in virtute$ EeLcduhovniceasca se spovedeasca fiecare pc cel pulino datd aDqi anume Postul iD Pirosimilorrt.nr 4. deoarece poruDca patra a Bisericii ne inva(6 sd ne marturisim a mlrturisire. Sr. la lntreb. in practicr. cadeexemplu.. innoie$te1e |3 VcziSimcon Tcslloniculni. yedeann.e$ti.int cbarea E8.r. tr€buie llicutaintr-uncadru in condiliiexteme de ln tot cazul..E Slantulydvita. Sibiu.(xitutea foloasele ti . an.. spovedania Priviti insAca o obligatieob$teasctr. t909. Tcofit(He..n.celpulidln epilrahil felon. 698-302. 1951. pecatele ti pentru lui Hristos. 5.293. nr.spovedania 9i atatsecretul cetgisince tatea iar nu €i. vesmintele . ti T@ru|Iitusic. 130. 6. t7 . iubireadearginl. riad. p.ineanu).p. fa16 ceilalli sau n-are dispozilia regazul fac clcialuncinicipreotul crcdincioqi(cum uniipreoii).la u9adc norda altarului chiarin naos.rc misiona. ap. manie. 4.Bezd€chi.unt i o. Darorioprurului ttt d t. .325.| obligafiade a sespovediduhovniculuisiu inaintede slujire. Rlrduht. 20. p. wt. spovcdania individualtrnu legatd date este dc sirl tcrncncfixedincursul anului al vietiiomului.ee ei.Blc!rcqli. dinpricina complctS.ld. trad.Spowd. Smniul NicodimAghio. p. Shrillui Sinod. 'IMtc\.h MMS.isirii dinMolitfclni@lc oDarerd dedj s dmsebeltc ceadin Evholoshiile de 8Ncrli (vei de ex. n'irlu'isi la ptrintle sIu cclduhovnicesc la deosulva cmonfi derlcgarc. d.k. D. 1924. Bucure$i. 1937. 294.86. trfi. .in aceaji w."t1. fiind doarreprezentantul martorul sau ar stain fatalui Hristos cstuia. in .Ve. inprincipiu.n. Md wisi@ Ottodoxd. |..Ill.p. $i detiEp.ln.teie in liecarc zt' . p. .o-Fov m Mfia.itul.ci ori(h $i fi cateori i$i simte cugetul incfucat (h cupicarcmai mici.teAul h?rliti dalp'xpo. nanuriti. capeDilentllslftie calgimlrturisegte ca prcotul insuSi.u. rlsp. lndtu. i n te b rri l 1 : . r ier c u. Ellol. Desp. se atl!.y.. Tainei MolitfelDicul inse. impusi tuturor crettinilor. Atena.l9?0. an. 6-8. carcsi asigure de cu timpul slujbei. pocdie.an. in i rcv.J. de termenele \remeapostuluiest€c€amaipotsivitap€ntruciinfi i aleposturilor..din pricini mai presus voia lor.dupd ce am scotpdrlite putreLfu (drpin bcul cu maleridl tlou Si mereusuntemcu grijii Si cu luare-aminte. an. dcsfranare. sau lndividual.1955. I 6. Dt.c"p. de Bolnavii pi toli cei care. 390r.a I. $i spre ascuka a spovedanianicipenitcntul c incurajat o mirturisire nu spre 9i grab€i preotului. | 65"168.3t3. povara pdcatclor dea primimenSaierea gi iertzirii.unde.. al Sfint€iMarii fi al SfintilorApostoli).

a dtrd ntti cslc Rtitltluialo pehnu drrdv'ici (AKo).Miluie$tc-ne noi.ott.nn. Carc Tdu lisuse Hristoasc..r.i D . ?i!6tric...in fataicoanei MantuitorulLrl ^) Htistos avend manA ln Slenta Cruce.r// atribuii Slantului (P. d. a fost fiicut ins6pentruoameni9i stdri de lucruri din El 9i moralitatea careastizi nu mai existe.t. ir MO.preotul pune epitrahilul peste capulpenitentului.. LXXXVIII.$!i citestenolitfa de iertare (. vcch !lc Molitfelnicu loman. primind sta mifturisirea taccil 0t|unli1in16. umitoarclc condilii: hdepliDcasctr a) sefie benevoli.trebuiesd ce lor. S. c. Ciuhndt.tntt).p. dc Moscova... din sau b) str fie complet5.temtoatl boalade caresufedm. Hristos nevlzut.t.t. mai de Molitfclniculcuprindc lungformular un clasic iatrcbiiri carepreotul cu pe ar urmtlsAlc puneceluicc scspovedegtocareurmeresc c€rceteze cr€dinta.). 1960.. adaptandu-s€ lntrebdrile9i procedeele adica li gradullui decultud $imoralitate irii. A6lc @nditii alc aderdnlei menuisi. Doamae Dumnezeule. se variindd€ la preotla pe de la c^z la caz.caresli in g€nunchi.p.In pncticr. 490t.an.. rr{l al cele $i lropare umilinli (.rrrl irr rinduiali Vrnur$ru inainred€ rrspandtrc! iinduieli' utrifomcdc azi. b) Mdrturisirca.u_ p. nu iar rilittrsaudin consrangcrc. lqr . m!nulcns€tc ed'i. dc \ ' {n' \ xnonuin rrad sbv..intr-o ftunoasl l :l d c(lir J os ani( B iho r)l a 1 ? 0 5 .rr?. examinarea procedeele iiDteipenitenolui facemult mai sumar.apoiziceo scurte .d e s c ri s d c M.". gi sd atat |ir r. 431-441 C_ Comescu (Con.. ti nduoto R MarturL. undca r...sc lui XVII-XVII) prezindnutrc variante |err:. I (\..on.arc afoll'nadnsi hfitdttd. '. d in Molitfelnicul accstuia. b) mArturisirea insdFi.2E.cursi i. MO. c\ Parteafrari a sl4ib?i. nai iaai4tedendrtwiste.... (Cu tehnica sau sa in spovedani€ ocupamai pe larg Pastoiala)..n(9-l 0.u tiBclg6d. ?0t.Onodoxia". I 0-12.ohiluia Ewngheliei. prcorul facelnceputul . ltr . parere rau d) snfic f6cutd unilinla 9i zdrobire inimd./. Ch. adicA aratcpacat€le cum s-ausivar$it.D .a1ienst. 3. p€ricop.decatca Bhidaproxrmativsauca un un aproapecomplet al pacatelor pe putea ibilesauimagiDabile. Irl urclicupri cau!i oiircaAposi.r.n. 1962. de ti Simplaintirare sau istorisirea pecaElor. col.lnn cle ftrhAketi t i slav".. c s n.. slivc (vezi. tpovedanie si nu ascundtr ii pentru el sd $ti€c€ leacsi ne t€bui€ str-iar.n.evB OR l 9?5. Renduiala slujbeimirturisirii poatefi impn4itein trei pini: a) part€aintroductivr. dupi li personalitatea penitentului.. care le-ar s?ivaryi omul. f.1820... . 602-621. a.e rc cAetb.Slipane.. de e!.manuscris coDiar poDr de 2l. ce €$timantuirea Cela robilorTai. cx .dupelaemea carepreotulo are la dispozilie. Trebniccle in dave.2. de G€col€le . t966. /rn r . alesdaci c adult. li Frulc lui Dumnezeu al Ccluiviu.nr.ouord Kor taqts r(. rugiciunile incepatoarcobi$uite(. ccrcsc" clc. ul! .Slav6 impiralf Tie. I956.j loanPostirorul r.. adica$ cuprindtr toate plcatelefdptuitede la ultima nimic (dupl cum atuncicendne arltam la doctor. de pe miluiettc-ne ooi. lc cnumere fie l insuSi.majoritateapreofilor fac spovedania numai cu epitrahilul (mai ales in afafi dr biserici).Doamne nostru. I906. D. IX L s' n'r.N. c) partea finale(dedupdmirturisire). diminuezc sa sa lor respunderea $upra ahora. c) si fic sincere obiectivtr. adice fdcuta toau inirnaqi din proprie din iniliativa.). Dd in r. 33-18. se penitenlilor se-ti catehizez€ Preotul eslelnsi datorsdatragiatenlia sau din t.ti de aceea practici nu se mai face nicaiei uz in pomelnlc el.ia .C omr oJfue p@tul .ferdpoceinF adevirattr9i fArI hotlrArea nu sufletuluinostru9i nu contribuie ti doriDladeindreplare.Dumnezeulc.dtrd cel . A se vcdcaindeosebi:D. altf..p.Apoi.l l 35. BuzaruDii isro. careprccedtr mdrturisirca.deChi$n.C.C a n d c ta -.. preotultadein scaunul spovcdanie dupdcc de ti.). r { c \i ra i d ' nre v .I.lu Cununiei Manurknii ji M6lul'i i" diJeritele ialu edilii ate Motitlelni@tui slar tt n.Heir. vcch. t dhotlo\t (..ue Molitfelnicului ortodox..i lr ts .. teama din altemotive. se a$a ti gravitatea sausi arunce ftrtr sd caute ascundd. d'n Trcbnicel€ I | Molitfclnrclc)ruse$i.M5 l i na$.").fie ci c ajutat preotprin intrebed. Psrteainlroductivda sraJ'bei Stind in picioarc. Dupi mArturisire. ca dea).u. indcannA pcDitent:.".. MAntuitorul prinproorocul Nalan.. preotul scaunul mtrnurisirii felul cum$ebuie prccedeze rtc. arenici un efectasupra cu nimic la purilicarcaSiimbudtdirea lui''. 9iMolirfelnicut nr Vezi rom.")..psalmul (psalmul 50 specific merturisirii al pocain{ei). prime$te merturisirca pecatelor penitcnr acestuia. 1892)..ni tu Iltlili. RdnduiataStinteiMd unsn.i du sintetizat€. an.tem€credinciosii.a nt2ttv C htgt..Doamne. Ran. marturisirca pentruca strle fi€ de folos. 1.. rcspecrive incap&t6r€nr fiind ri 4t.n. pe dutii carc crte$te cele doui rugeciunidc iertaredin Molitfelnic (. dupev6rsla acestuia.)v €qotolopug€v(Dv) drtr N.116r.d€cicu adance cu de de pentru pacatele sivar9ite cu dorinlasinceriti hotirarea a nu le mai repeta..latA. p. pc fiule..ltt erurshelie.Binecuvental cu: ti cslcDumnezeul nostru. situstialui socialn.

fac€otprrtrl ti. caracterul.. de Dumnczcu"r!. t. ercdinciolii in gcnunchi).dtatul.are o cite.iun. 124 125 . dupd mirturisire.436.). rp. cu 7.Elc constau. iar dupa cu deprocedurAol instanlelordisciplinore$i dejudecotdale B.ori8inr te l)rflcr. St. cat^cBdepre..rnicut deintdrircin virtute dedcpanarc la picat. masura sau pe pdcatelol li mtrrturisite. p. pentru picatele marr. singur!dat.l/ obscrvali€. durata acestei opririvariaza dup6 comis. cap. $i SdnlilorPerintiinterziceaudiwlgarcasecrctului spovedanieiindividuale. ]56: Sfiitrtul Ioan S. ca mijloc n! trebuie considerat o pedeapse ca ci rpovedil. $i frcind la sfirgrr semnul SfinteiCrucicu mana peste capullui. rcmancari p Evdokimo\ op. er. (tnierea pe lirnbii ti inchisoarea viaft) pentruduhovnicul carear fi Fedat in I spovedaniei. manceruri de la faptc sau Molirfctnicului (incepand ceadin t937).C.pe de o parte.u inlcsncsc ltczrird-oin alti grupl dc rugtciuni. Cuvdnl cdtrepdstor. saversire.latd dupd spotedanie. (.a. Cuvantul caro. rugnciunitc viala.CuviDe-se adevaral cu satc fericim.t. seprevede ipe timp de trei ani ti canonisirea 100 de melaniipe zi.iar pedealta." dA(evcDtual) cuvenitul canon epitimia.P... undca lrecul Ei in Molitfelnicclc nr de (cp.et.atunci cend era pmcticatA miirtuisireapublicd(in Bisericaveche). avandu-se vcdere. $i La pdcAbgi cu pdcate nari. Cltev.R. D.drpacareomulalc s. pcntrutoti (in timp c./. P.ci se amdhdpAnd h1 nu nnpftnirea canonului dat sau dupd expirurca temenului trat pentru ispdri. . Vezi. (CBO.Prima panea acesieiformule (.nevredDicul preot. aga: adia aniporuncesc dumnezeiestii perinlisanu lc irnplrtesc$ti. can l0 al sl. 24 Comp. Mo!iUAhic o altd fornuld.felul 9inatura gavitatea sau 2l bis. p..a fi€ciruii gravitatea pdcatului la imptrrt5tire. poate unuip€Ditent. alunci obiccipreotul chiarin pronaos). etc.nonul34 al Sfantului Manurisitoruft ca. LXXXVm. LIIT. c i In pentruastfeldecazurisuspendarea lol Mrtel Brsrnb (gl. Llczlegarea se dd insd in.U.nruluiNichiforMrrttrrisnorul ectenieintreitA.Domnul Dumnezeul dezlegarca nostru IisusHristos. gi bisericilor. I' ceadin Mot..ca s-oconducA dreptar.icr de ruscasci 175?.fic dupaRanduiala Mddurisirii. col. f(vle siizici cAredansul ((Fiulc. te icrteDerine. col..ii d:t pe (.rls. dc de o Ai voit Epitimiilckebuiestrfie deci rpre idealulomuluiadcvdrat. c{acrc! trlr.a pe.. condiliilede vialtrsi rbsolul nimic din celc ce i s-auspusde citre credinciosiin cursul mdrturisirii posibilit4ilc lui suflctcsli$i materiale ctc. de de din €xercilii pentru ic area pdcatetorcctt.tfctnetc 8r..d. oprirea carese da este de $. p.O.i. lccturidin c64ilesfintesaudc c...p. firndvcniu prin Trcbnicullui Peiru Movih. 3I 9). M rc) $i nudispunem suficienr penrru fac€redduiala maisuspentru de timp a dc ficcaro in a dc poceinllti de indreptare penitentului. preotul iar rostetre formula doar final.Cendavemmullicandidalitaspovedit(cainulrimetezilcdinposrul pentru picatulstrver$it. carc pe (metanii).g adoprad Bise. d) 9i se € ca violarea secretului (art. 3. doua cu Inln.. merturisirii considentd dclict (veziart. .. P..PLD..fiutc str ca '\.t988.. 120al Nonocanonutuiin 228 de capitote.... D l l 9 i -2ql) Vasil.insi. Apoi.te arhiereul sau duho. punand menadreapte capulpenitentului.)" (vczied. inPC.donul 28 al Siantului Nichifor 22.).a/i% e d.. alin.r.219..iarcu. Apoi zice:. care nu pot f adn'i inediat to inpdrtdrn1.t. pedepsette depuncrca 2E).nilde. I'enrru astlel de cazuri...)!tu. in tarlc (primarugiciune dupi mirrurisirc ecrenia omir de obiceiin asemcnc! dc sc ti sau se dupachibzuinla duhovnicului.aloru. afaridin bisericl(s6u t)r(c... considerrtil prstorde in legtrturtrcu spovedrnia (epilimiasaucertarea)..219). binesI sccircasca.au dcsptrdit-o ac€aslt romenesc cu dc r6nduiati. firea sautemperamentul cultura $i lui. )at.personalitatea individualitatea d) Amintim ce. itar carcin utrimelceditii !t. asrfct cazuri...col.. 21. icn !i te dezlcg.onuf f32 Canasin. cel Mare. s|AtuindaV pe duhornic: .catului. 6l ).rri lclle roaleplcdrLle. .t. posturi$i ablincdsaumfraDliidc la anumitc ceritate. c. e luataici in sens de de circttc. in sau caza. la cazla de Canoanele epitimiile fixeaza. obicci.a. se dl de catreduhovnic care celui ce s-a Car@rt..2. pr€otul cste obligat sZ plsteze secrcrul peniteltului rcspectiv(varcta.A. LXXIX. dc dcztegarc asup..-$i reorganizcze rtormd sa\t urlroducrivc molirfele icrrare la inccrrur. rnl uflse$cplcolclc... ti Sfintul IoanC\rt de Alx.rvey'4ni€i este Nu inglduitduhovniculuisi di!'ulgesausedest6inuiasce nihdnur gradullui dc pricepere. penitcntul srrutA Sfanta Cruce dreapta prcotului. tn locul formulei obitnuite de deztegare. faptede milostenie de cditiil€ v€chiatc rugdciuni cercetarca ajutorarea Motirfclnicuhr ti li o riczau lic inainte.l196:StintulNil Sinailul. dpint h Kiev r_n t646. nivelulvietii lui religioase-morale. motitfa stau Estc in dc si inritular:r gi Rr!1.sprc oblisalia dea "L diwlAa pAcarcle lratilot.re pilejuiescs. tu roit ti ldfidevoieti la totjurdnAhtul hlestenut.apoiintr6in biscrica vinc ficcar€ rend5i i$r pe ti pietate Ceamai aspriepitimie. prevedeau pedepse Legiuirile civilebizantine foarte i alesin anumite cazuritt... Conp.Domnutti Dunnczeut nosrru_.

vedere in Se cumuldepacate plcatclesavar$itc dispozilia indrcptare penitenlului.ilej delatorulie i"dividuald. n)[ri $i mai grave multegija.r.adici dc a stad€vorbl cu fiec..) (uciderea. an. 166' 799i 336-339. injurdtura $i intr-alt pc celcn]r' ufoarc t.l Ll.Trad. . milot pntoierei de. Cclc nlll sc duu difcrrtccanoanc cpitirnii in raportcu pacatele sau 'i Sfantului Vasile MareSt cel crlnosoritc dintrcclc au fosl in vcchimc. a simplificat in sistematizat. a-Si tecvent prilej . iom.. buiesefie adaptate spiritul. lntr-un (clevetirea.2 8 9 t.datefiind condiliile noi de viaf.adic. pilde. cU privinla. I p.posibilitililelicondiliile detraiale alc credincios parte. Nc olll$iSl c f.lucrarea mai intitulatd.lvir$irca progresive virtutc. sfer$itul qi ta secolului XVIIIlea. La acestea poateadtruga llucr^rea pocdinlaa Despre se $i (sec.L CLY col. se aibein vcderenumaiti numaiindreptarea ci tl $i (lcs. I 28.).€ororov. Vei p6Eu e6r. p. r X )l. ti Molilfelnic€le 29. gi practic social.vezi. din inzeshar€a feteserace.adi ceManhr lr. inydldrurapentru canoanedin Molitfelnic.i 9 -l 4 9 ti 2 0 5 -2 2 6 .reparalia lmpodobirea Foal.deasemenea.rcn.Vei. e cazderecidivesI gGduldeciinti penlnr g. ca {flcl$i cu cu mtsuri ti ptrcatul printr-oblAndetc ingeduinte excesive.pecatului (motivul.pe carcle-auavut in veder€canonigtii De in cpitimiilcpe carcle vom da pistodlilor nostri tcspectivi. io. din f( (nldmili!9i Exomologhita on.469-503 925-933.x-.ios ln parte.a.ac crearea bunieln acest bis€ricii. mi al4 pr P vintilescu. a intenlia scopul.antul Nicodim Aghioirul fl(iicji Mruualdc spovcdanic).712. mailaindemane cel mijloc de pastor4ieindividuali. fcl neascultarea. 72. l7' ) ' ) . ln ziuade9 ian. Caroarele (ittkxrnllc S/Antutui loan Postitorul(Poslnicul)s \ AjunAtorul. 195 (CB.. ianuaric-nanic I 95| .ir?rtrul ll Simconal Tesalonicului rtllicDiscopului u. l . aunui copil s6. Bucurcalilor. p.ed.. nici \il dar srn si promoveze Ai (lcrcuraj pc penitent sal indcpirtczc Biserice pdntr-o prea mare asprinr( czc sau dc penitentului scvcritate.)13. lr t. a parohie.dimpotrivi.duhovnicul trebuie proccdcze foarte se cu in accasta pentru nici si nuincurajcre prudenF.II. minciulla.r. intclcpciune. 695. echilibru.Accastigreasarcinii duhovnicului a csl( lui spre (quini-sext.PC.chien maid.I. curvia.sclderile lipsurile dea dadccipovala.. ibi.. Mareparte confinutul din acestoratrecut. intr-unf€lpeceicuo viaF rcligioasa-morali $iintr-altlil pacatele mici 9i nrrrl fel epitimisim mai pc cci cu unnivelspiritual sclzut. spovedania de ci esteceldintai.rov\yuloet). are.l (n rnr h.furtul I. tr. 9i SAnuuit6m.Bucureii.l ap r P v i n ri l e s co p . 3 f .au existat chiaranumitc ctleuzesau indreptare. Alcna. Potioth Jusli'im. siiver$ite.a. aqezatd obicei de Randuiala Minurisirii'.rd c h Ath o s . rllcDt cuvant. Carte foartefolosiloare de rulet pusmic Sf.l?94.vcDetir. virtulile 9i calit4ile. cel mai indicatSi mai fi cel mai eficace singurul.len. 45 9iAS..6l'62 (an maiv.zvolktn).d/. p !rr. i Multc din Dormele$i recomaDddrile acestor cdhuze sunt inse invechite$i nu lumii de Itraipot fi aplicateastezi.palliath nl ( onst{ntinopolului sccolul Vlt6. gcoeral.in GB.m. unei lntretinerea I saracilor a orfanilor in 9i qi sau de scop. 1949. I -692 I Trulan 69 n)inLrnat bincfomulate canonul02al sinodului dc in ) scrise difcnll de in trccut. IV 344).a 2 -!.a. accea.cd.rr) nouil Eqofoloyqtaplov.riinrrtr. in hmii dc astizi $i iDdcoscbi fieclrci parchiiti ale fiecdrui au duhovnicii ai Bisericii buni noastre$ dam Pr€cum f?icut facinci mullidintre $i ca tradilionale. a-i cunoage de exactviatati personalitatqa religios-monlI. pcntru dupa carf duhovnici cuprinzind rcgllilc sau nofmele icrrrhi $icanonisti. indcmnul lnv46tura mai cea 9i $i $i potrivittr pcnlru ficcarE'r. cii. prccun Si R. l9? I. . ( lr o.\. ed. 126 rz7 . ci drgogico-educativ adic6opercln folosulobgtii $i crcdincio$ilor: facerea puni saupoduripeste ajutorarea de ape. 9 28).u. la feluldevial6.XV).I974.a|aceluiaqir.aioaredin cuprinlul Arhiep. cu4iibisericii lng €tc. dccdrturarul scrise ((iclrrSll Muntc).p€ntruplstorul desufl€t€.intr-unIil a De spre $i pentru primaoari $i intr-altfel pecel carcs( pc cpitimisim unulcarepecdtuie$te avansatt rllA in rccidiva.D .ibidehllt^ 2r lrrll). scpl-194E..n p. ascmenea. ti mentalitatea $tazi.Indrundril.iarin timpurile noi. p.€d. ti ls 1 l l IL 'rr r f r .!ipr D.c a rc !u a d i u g atl ati l l u:' Fl o| rol rmtap$v. .daca€ pentruprimaoaresau.x. Crist s.dc. cu totlrl altelefaF deceledin ftecut.10. jircacimitirului . 3O. p . ! ol.15v c / r nM ipc r s . I l.tradusa tiptuita io rodadcstc al si (lc Drri nultc ori:t.ades€a dc cxercitamisiunea lui deinvtrltrtor$i indrumetorspiritual. imprejuririlein care fostsivarsil .lII.d. nufolosesc care credinciolilorno$tri epitimii nuatatmetaniile nici ci nu loainsiti $i nici Bisericii.r€ credin.Sbdr.8 l 7 i r (c d r X-r l a B u c u c ti i . CoDp. efectivtr vlduvelor. sdvaI$it ti graduldc publicitate.68.d.9. doG[ercntie Crisor.lA04.^. h S T. dalede P F.d. mai mult €pitimiicu scopti caracter numaipe(moralizator).

nu atet in situat deprecis pozifia in funclia ti parinteal intrcgii familii pe carco reprezint6. prin Intrucat lucmrca sesdvar$c$le Sf Tainda PoceinFi o importanli ce are cu totuldeosebita. atat preolii.in 6 este pentu administrarea @idti c{ pulere6sauinsuiirea nece^sari acesteiSf.OricAk veli legape pdmA vor MatrtuitorulSfidlilor Sli Apostolicu acest legarey in cer si oricdtc vcli dczlcgape paruint vor tr dezlegate in cer '' I (Matei 18.uinahafi nicim6car ccumcnic. invers $i gcneralc. ADMINISTRAREA SFINTEI TAINE A POC. intir mai dovcdc$tc in mod principal. Tainea Poclintei 9i in mtrsura cecinici o altat Ibloso$tc lucrarcadeindrumare$i deconducere credincio$ilor. Sivarsitorii Taine PoceinFi Sf a suntepiscopii prezbiterii hirotoniti mod in 9i Se deci valid-. de folosa Dcreligioase . $i Daloriti pozitiei centrale$i imponanlei deosebite careo ar€ Sf.Sevedem ccle mai imoortantedintrc ac€st€a. tor tr linure " (loan 20. F7oca.41-49.rrali Duh SJiint. prccuDr Cu aceste multiple pe administrarea se inlelege preotuli$l ei.vII. p.I Sf. posibilititipecareil€ oferi Sl Taid a PocainFi. incat in vrco localitatesauin lTeo Damhiese constauio stared€ decldere saude sub toste raporturile.prin felul in careinlelegeimportantaSf. risfrangandu-se modpozitivsaunegativ asupra ea in vietii li generc asupra sau vielii sociale crcdinciogilor. alesprin ex€rcitarea ac€stei 129 . pcntruce prin cide a duhovnicul posibilitatea a controla are de continuu congtiinla credincio$ilor.r.Taine a inzesirerii lorcu putcrca trebuitoare ac€st in scop. vechis-au din vremuri impusnumcroasc randuieli.prcotul trcbuicsd fic in pcrmancnli j primul udccator credincioqilor Eiin acela5i al s6i timpjudccltorul religios rna cel r $i pentru ceea leagii inrlt. $ia Sfintei cet Tradilii. cat ti episcopii au dcvenitjudecrtorii permanenli cei mai apropiali$i mai calificati ai comportirii religioase momlca $ $i Ei mai putcri. Iliblic. Bucureqti.cdrora Ie veli iertu Ncatele.se Dupaaceste consideratii in p€ntru intelege u$ordcc€ mai reglementarea adminisreriacestei Tainc. poatedovediaceeaSr ce El ir vrcdnicie newednicie pentru viatacomunia credincio$ilor. ln vllutea acesteipuleri. r dc pe cunoa$tc aceasdl starca moraliiti ata$amentul faltrdc crcdinF. i Sf.Tainaa PocainFieste ceamai de mare insemnitate. in a qi Sl. Tainea fostdautSfinlilorApostolide c6tre Insuii Mantuitorul. aufostamplificate care cu pc iimpul fi au ajunssi constituicun fcl de cod aparteal duhovniciei. segtrscttc. In privinlacalite i acestora a administra Tain6a Pocdinlci de Sf. Tainanu-i ofereprilejurimai potrivitepentru lucmre o cuprinzAtoarepernu ci nriucnttrdeindrumare vietii credincio$ilor numaiin trcburilereligioase.{INTF. Dlept canoni(orlorft). lcgtrtudcu Sl Tainaa Pocrintei. Tainea Poc{inFi $r $i prin fclul in caredovedclte i-a infelesimportanfa. vol.Iate cumle-agrtrit $i prilej: .proi dr IoanN. 1990. dc la carenu sepoatefacenici ap€lti nici rccurs..ea coDstituiesernnulprecis al nevredniciei saual nepriceperii duhovnicettia preotuluicareo pistore$te. 9i i a lrcburilc moral€ obtt€$ti. inFi atetin lucmrea slujirea sau cat se precum$i bunestar€a alte mporturi a s?unecA stareareligios-morald. Sf. 18)sauintr-un chip $i rnai grnibr: . cl ce saudczlcaga nu poatc din cl schimba un altjudccttorbisericesc vreotreaptar nici vreunsinod In. Taina a pe preo{easci. Tainea Pocdinlei. Ca siva$itor al Sf. avematat mtrrturia SfinleiScripturi. a.o pozilie crcdincio$ilor au dobandit. inlelege canuli episcopii prezbiterii sau eretici. a ti definit-olntr-un car€ modcumnu sepoatemai precis.cu puterea a lega de plcateleptunaDt€nilor. Arhid. dintretoatcSf. se wr ie o lor ti cdrora le veli line. InstitutulL Ed.Acest lucru esteatat de adevirat. sub a pesbrulaceleia iob$trsau uneiparchii depind modprincipal felulincare in de SmntaTainAa PocAinFi. pe Inzestrendu-i Si Apostoliprin lucrarea Duhului Slant. in mtsura tot sau Si vredniciei cu careo cnrc inlelcge importanlaSf. asigurand astfel medie unechilibnr o sau moral$ireligios viala ob$tii saua comunititlii in ftunteacdrci. ci ii cu indatoririlc carei le impune pentru wcdnicia nevrednicia sau slujirea carceste la chemat. pc dc obtteasauparohia carco conducc prinnici unanu i scimpul indatoriri dirccleSimaimultipledccAl mai li priDadministrarea accstor Tainc. preotul este Prinnici o alltrtaina. putcre episcopilor ace$tia transmis au aceea$i 9ideadezlcga Si li preolilor pc carci-au instituit.22-23).cir cale lor lor pentruindreplarea in funclie de acestea avizeze mijloacelenecesare sd la unorall pcntru in ridicarea aliom. pontrulucrarea zidire duhovniceasci credincio$ilor. Aposloli la slujireaacestei Sf.Tainc. II.cu prilcjul chcmtrriiSf. $i in viatacr€dincio$ilor.

selnlelcge administarea Taine ct in i$i efectele harice chip sal€ intsuduhovnic. folosindu-se acest in scop o ienrrgie dc speciale. carecelul sc nu prin o cruci scconfcrii s-ardaun harprincares-arcompleta harulprimitprinSf. adicl $ clericii. Aceast6 starc duratpane a 6rziu caDd auinceprt r li hirotoniliin feaptadeprczbiteri persoane vemta 30dc ani. se ami ege li nu s-a pmcticatvrco renduial6 lntotdeauna la s-a Gcminitoarc. baza c&ciaSiprin pulerea putean ciireia rd'ninistra Taint a Poc?iinlei. aprecierea dupe episcopului.prccumli in alte cazuri. cu Potrivit randuieliiradilionalea Bisericii. opreli$te i seconferidreptul a o de lcnlru administrarca i seridiciiaceasttr $i rd|ninislra. poat. dar aceasta crcdincio$ii poateadministraoi de c6te ori o cer credincio$iisau $i atunci cand apr€ciazd duhovdcul ci estecazul. slujitorul bisericesc socotit deplin matur ti tuficient dc bine format. a la necesara ci.stabiliutcu timpul la minimum30deani fi anume modcu totul grccplional s-a admis$i cateo hirotonie in aceas0i treapttrli sub varstade 30 de em !ni. la car€fusese Sf a de dea ci a or1ricia €steo nou. dc Catdemar€auloritatc cu I ti-au dobandit deosebire ?iscopii prin administrarc. deoarece instituircain ueaptadeepiscop observat ln conditiadevalstn. ci avcaustarea haricr. Tainea PoceinFi. ceaceasta fic fi mairodnica consta irl slujireade arhi€reu. dar intrucataceaste Tainl areo insemntrtatc Sf. Candsc socote$te. Sf. vcdec. dinpartea unuipr€ot Sl aPoceinlei Astfel. naturizarea cclorpreatineri. cpiscopii dobendir au dreptllde ajudeca$i anumilc chesirun. St se a carc crcdinciosilor suntindrepttrliii ceald li sc administra lor rtunci cendle-o cereconstiinla Un loc aparteintrc s. cr DuDr duFI lrecerea ili unui timp oarecarc. $i laicii.la staruinla aceasttr Tain6. Biseaice.'nll 321-123. nccesar pentIuformarea corespunzttoar(. aci.duhovnicia. ncbiscricc$ti. Din cclcspuse. Sf.chiarinainte Sinodul ecumenic. canonulI al Sinoduluidela Cartagina). carepenii atunci erauexclusivde competen{a instanlelors:ru ilor iudccAtori destat.vargitorii Sf Tainc a Poceinleil-au avut in vcchimc a$a-numitiipreoli penitcnliari. anurnitecategoriide penitcnli.darintrucatac€st ped€pselor Excepiii seadmit este canonicc. li monahiicarenu sutt exclu$idilr in de dcci caresegasesc slarca a nu fi oprrlj deIa Sf lnpanasanic.prccum sub de 9i fl unclccarcnu corcspundeau tofulpcntruinheaga intru lucrarcla careerauindalorat I Dc accca inlrodus noueranduiald anume s-a o aceea a nu li sepennilf de ti luturorprcolilorsil adminisfeze Taini a Pocdinfei Sl indatl dupi hirotonic.Tainca Poctrintei. chibzuiufi cu meiestrie Sf. nu Cu privire la episcopi. Hirotonieiinhu presbiter l-ar faceastfelaptsaadministrcze Tainaa Pocdinlei. dobandcau calitatea starea sau p€ haric6. PaimitoriiSf.faccrca duhovnicului".prin insu$iactul hirotonici. a Dc fapt. ca prcolulopritdc la sdvar$irea Taine Podint i a ajuns maturitatea Sf. Tainer l\)clinlci.adice in cazul cand nu existi cinevas6 afla in primejdiede moarte. in bazacareiaputeauadministraSf. primindu-i in Biserica (canonul43al SinoduluiVIII ecumenic. Tainea Pocdinleisunttoti membriiBis€ricii cares€bucuri de plenitudinea drephrilor. $i legalesaubinecuvantarca a savarti de ii sed?inumaidezlegarea Siimputemicirea opritpena A$adar. nu s-amai simtit nevoiaca €l s{ fie oprit temporarde la a in de Si dministrarea Taine Pociinlei.lucrar€a a devedt$imaieficacr De de lor decat pepoziliapr€oteasce dc propriu-zisii. b. duhovnicia este Taini apartc.cat li prczbiterii. administra Taind Pocdintei. La inceput.caastfel dobendind $i pcntru experientl ajungend ti lr o con$tiinltr supcrioarla misiuniipreofetti. numici. gi preoliisocotitr Iccolcspunzltori pcntrua o administra fost Si mai suntti astizi oprifi dc lti au sllvir$rrca accstei Taine. pc o astfel pozilic. Cum h versrade 30 de ani.fie ce eaconstanumaiin aceea prezbiter. slr .asemenatoare cujudccatoriipoporuluidin VechiulTestament cujudecatoriidrn $i viataciviledeatunci. administra mod cos. nu 6te numaio hirotesic. vedc$i din faptulcAincedc lil a se inptrratul Constantin Mare. a lucrunu este lnglduit duperAnduiala dcplin. l3l 130 . produce csrenu a primit hirotosia Fadilionald Bisericii. admiiar Irslfnfcnci rcclam6 gi cunoltinle itsusiri deosebite cxperienttr. cel de I adictrdc lil Dc .pr€cum sa Sf$i ti impacela litrughie.atet €piscopii. public. scopul a i sedaposibilitatea regazul ti tccetar sprc a sc forma m6i bine. toti aceia imp?irtAgi vrednicie.. hirotoniesi nici o comDl€tare hirotonieiDroDriu-zise. in rcsDunzdtor Taine Poctrintei.sprea seputea se sunt datori a primi mai inainte Sf. deosebit?i. in ccl c€incalcdranduiala cauz2i supus preot duhovnic ti lnse in cazuri de fo4i majore.careeraupreoii lmputemiciti de cetreepiscopsd in administreze Tainea Poceintei cazurid€osebite mai grele. Sf.Tainir Sf.

imptnetanic.ldccar Modulaccsta mtrrturisir€ dc obliga. oricatzel ar fi avut. atuncicanderact lici epitimiile |i fie aplicate. in cl c|ll dczlcgat catre de episcop decitre prezbiter. setransforme mijloacede sminteahti d€rno4rt sau la unei scari r pecibsului. uneleinscrisein tcxtul Sf. precum in modpublic in falaob$ti' ca $i | cu coucursul acesteiasefilceaaplicarca pedepselor duhovnic€$ti a epitimiilor sau $ lot Lr lcl sd sc procedeze la ridicarea scurtarea precum$i In ori acestora. altclc iar pdstratc obicei.credincio$ii inE!$au . Tainea PocainFi.ci seurm2lre*eindrcptareacelui ptrcetos.instr numaiin mod exceplional p€ntrucrzuo sau in dcterminate. precum$i deurmerilcprcatului. s'i moddc mtrrturisire ptrcatelor.panah cxcomunicarca timp determinat chiarpentnl pe ori font'Ltoar@arc Ir)ldcauna DAnii anateina. si Epitimiilesaupedepsele duhovnicei. Itirn(luiala mtrrturisirii de$i pfirrticrrca a intAmpinat oi multedificulgti$ia fostimpreunal6 muheprimejdr! cu prDtnr vrala comunitdlilor cre$tine a slujiioriloracestora. Potrivit r. t{r:rvitatca timp. care se produceau ocaziamdrturisiriiu. prootul alfi slujitori. repararea sau umtrregte rlzbunarea legii saua majesteFi adicdvindecstca lduse legiuiaonrlui. Sf.din iodcrnr se propriu.in scopul lV d€ts0 Constantinopolului. Si c{nlslirtirca clc aufostimplinite apoila rcprimirca Bisericiprindezlegarca ci in $i (1L. se seintoarci5l$ nu ci Scripturiicl .trtit t|ritirca lecrefi.Anduiah mefturisirii sealta a indat. existar lbafte numeroase normecanonice.aarc se aplicl in cazulcdndcelct de nu sc mlrturise$tenu poateprimi dezlegare pEcale.ll{llc ji nrinadmnistmrea Imperui$anit.in oricecazinsi.Ceadintiii mfuurl pentruingddirea merturisirii publice$i psn@ t ocuirsaei cu mirturisirea secretdsauln taini s-a luat de clltre arhiepiscopur pe Nectarie. atdt pentrua se evita uneleprimejdii. c' a in administreriiSf. auun caractcrvindiottl\ ci u[ul dc itrdreptaresauunul vindecltor Aceastainseamndci prin el€ tu st jign'nl legiuitorului. la slzir$itul veacului (390). carcnu seputeau deplasa nu aveau energia a puteasa sau nici de pe publicd. e reluatii 9i pela incepuhrl veacului IXJea. martlrrisireasecret6.10t p{cat€mai grelcin faF intregii Biserici. cici aceash cra forma ceamai vechein cares-aadministratSf Taint a PocAinfei.fie episcop.inaintea obgtiisaucomunilIfiilocale. la anul419.potrivit cuvinttrol de lui dedeprinderca a ptrcatui. ln carese practicamiirturisirea lr fie mfuturisrto duhovnicul. sluj din in vindecare defimaduire s.fi inainteatuturor acestora mafturiseau iti picatelc lipisoopul sau preotulSitoli ceilalliclericiimpreund obgleacrcdincioiilo' cu :rplcciau gravitatca lipsadegravitate pacatelor sau a rninurisite$i to! imprcuni lrr)larau cracazulca celcarea strva$it daci merturisirca primeascd s{ dezlegarca dc Dtrcrtc sA supus sau fie epitimiilor pcdepselor ori duhovnicegti. ved€rca practicat toattrvrcmea.enduielilor merturisiriipublice. primulcaz. Dar nouar.NichiforMdrturisonir al 28 Itrziu. pe la sfiqitul veacului rnff' de V in turisirca secreL s-a impus ca randuialagenerala intreagaBiserica$i o dttt cu mtrrturisirii de catreduhovnr ca s-ageneralizat indatorircaptrstr6riisecretului ti este mai 37 Aceast indatorire prcvtrzuti intei in canonul al Sl VasilecelMtIl I32 de de mullilal rpoiln canonul al Sinodului laCartagina.c. cat Si pentruc:i Irll(Lr'isirca publica craposibih in toalecazurile.isirea publica nu a fost sin4rul A$adar.ln Biserice. pec?itosului.si practicc iDtrtdciruDa publicl. dupil pdcatelor Accstea mergeau la oprirea de simpladc laSf. Tainea Poc!. acest in scop f i ajuns slabrlirea adevarale a epitinrlot s-a l3z 133 .inlei. de exemplu cazurilc nu ca in cclorholnavi.episcopul sau iar sflupr'czbiterul aducea cunostinttr ii la epitimiilela careuima si fie supus.mtrrtu. l. precums-azis ti mai inainte. $i inrprciuririlcvielii nu aupermis cre$tinilor. In ceeace pdve$temodul de adminisharea Sf. fiind de fa{5episcopul ceilahr $i slujitori.in cazd cend sau gi comunitatea rnaimicA nu era $i rvcil in fruntc un episcop. Canoane. publicea durat in Bisericdtimp indelungat.a9a cumamtiicanoaneleI ti 43 aleSioodlu 8 dc la Canagina. prczbiter. de rntrrturisirca aldturi de aceasta practicat$i s-a ^ceea .. la slabilir€a$i la aplicarea s-apusr penrucanucumva mijloace0t grijideosebrtdin partea ilorilor Bisericii. ll|r\lu(c. in aldoilcacaz. la anul419. prin Cele mai vechi se rcferi la mdrturisireapublicd a pdcatelor.Durnnczcu voielte moanea fie viu". lor Av6ndin vederccamcterul epitimiilo!. in(el€ge dezlegarea piicate se mar se cI dc nu dupa indeplinireacpitimillorprescrise.eradalorsanu diwlge pacat€le u' pc carcle aplicacu prilejul rD6rturisiriisecr€te. in cazdle tuporteo incercarcca aceea careo constifuiamarturisirea potrivit tot randui€lilortraditonl€' secreta. si la in cazulaplic6riiepitimiilor.princanonul al Sf. cu Gvitaanumile scandaluripublice. a continuat sepractice mirtu s'!t! ci str nu s-agencralizat ti publicnaluturidemlrrurisireas€cretl.

ale Sf.preotul sd aplice cele corespuEAbare.cirand. ca nu cumva aplicdndu-l pe acesta in chip disproporlionat..cu cxcomunicarea cu oprircadc in sau pe pand la Sf.nndecarea sd se hodrascA iu dupA timpul penilenlei.prin aplicarea h mportul dintre indreptlrii Sideci nAdejdea cpitimiilor nu trebuiesAi se ia pcnitentuluiDedejdea manoirii. fapt.85 2. Vasile Sf. pdnd la carc se poate urca epitimia. cazulcelor mai pulin grave. in acest a infeles. stabileascd s.td se pncedeze afit dupd lege.' (car(.nu la cele aplicate al{i&hovnici (canonul al Sinodului ecumetic. Indrumiri duhovnici)privitoare PrincipiulgeDeml cares-aucondus Pfuir4iin stabilirea de Sf. lat?iranduialape careo rccomand..in nici un caz.sd faci cddereo rrar€ ". hu dupd timpul de penitenld t( iutktnn pc uneleca acestea. ct . dupd cantitateapdcatului. sau fie prezbiter. precumii sl-i dezlege unii ponitenliin cazul c6 s€ constata el o la poctrintasincer6.pedepscle sa. Sf Ioan GurAdc Aur pe cu privirc la epitimii. cet rrr randuielid€aceastti naturd.. Atanasiecel Mare. 4..seevrleazvarlrea in demadejde privinlam6ntuirii. linemseoma Ielul pocdinlei. prezbiter exact putere ti cele Epitimiile aplicate un duhovnic de au aceeati ca aplicalede un cpiscop.ctci in primul rendtrebuie.Jar indeobtte. dela Ancim. gravc p€ carele prevld canoanele penfu diferitele ptrcate prczinti maximul dc care poate se aplica cazudle in respcctive.canonul43 Sinodului la Cartagina. ndecaredcea mai adevdratdeste indreptanru r/i /. normelor picate ti epitimii a fost acelaca . elenuobligtrla f.. SinoduM ecumenic ultin.modulin careinvald Sf Vasilecel Mare despreraportul (Trulan). 84.i x( rcrrc madele pocdinlei. V. I 02.. ci dupd chip l po(ilnlei" (canon\l2 al Sf. ci sA se aibd in vedee. reguligenerale deprincipiupentruaplicarex sau epitimiilor $i astfel s-a ajuns ca in mod practic Si tadilionol.canoanelc Vasile Mareabunda Sf. ctrciiatii pronun!tr ln ceteva ounrse el Canoane: . Ftr 134 135 . pane o lunesau de do$ la la trei luni. dupiigravitald ptrcatelor dupll starcapenitrentului. (canonul ci de lll ll Sll Vasilc Mare). ce. canonul3 al Sf.i intentia celor t( ltitdluie:c. scopul epitimiilor cste vindecare& pacate. negretit.sA greteascd ih privihla tuantuirii celui bolnav ". loan Gurd de Aur.-f. singur.pormnd de la un'minim t\ ure-l srabileste duhovhiculdupd aprecierea Cu alte cuviote. hai mare si /itd crdpdlura.pomindu-se la celemai simpleti merg6nd de sprecelemai aspre. cuantumul tL epirimii prevdzutede canoanesd fie socotit limita maximd de oedeaost h^crircasrA.. 7 aleSinodului 2.se referi nurnaila epitimiile pe car€le aplic. al de canoanele 54. nrl de iar pc(lcpsrrca propriu-zisra penitentului. Canoatrele care aratacd cpiscopulare dreptulsi mfueascd sd micforeze sau pe epitimiile. $i Exisei numeroase canoane cargamtt ce aDume epitimii trebuie aDlicateiI cazulunorprcaledeterminate. ci bine c€rcetandlucxuile. Vasilecel Marq canoanele 5. micAoreze strindspreasc5 epitimiedatl deoricealt duhovnic.adrc.fie arhiereu.rNa strdduinla lui sd fie zadamicd ' (Sf. nu cu. .firl j al Sf. ca nu cumvavoind sd cArpe$ticeeace s-a rupt. ? aleSf Crigorie deNissa. canoaDele 5. ImpirG'anie. atu Si dupd obicei.. Astfel. ti stdduindute sd indrepteziceeace a cdzut. de 12 I canodul al Sinodului 16 IV ecumcniqcaronul I 02al SinoduluiVI ecumenic. celMarc maipronunF accasti se in privinld astfcli .Cei ce au primit de Ia Dtmnezeu puterca de a dezlega ti de a lega trebuie sA FnA seamade notura pdcatului ti de inclinarea sprc ihtoarcere o celui ce a pdcdluil ti astlel sd dea boalei lftlanent polriyil. inc6t apticarcr lor automata toatecazurile. ii abia dacl accstcepitimii nu dadeau rezultat.ci cuantumul pedcapsl in de duhovniceasce san Br vitatea epitimiei care trebuiestr fie aplicati in diferitcle cazud esle ltrsaratil aprccicrca duhovnicului.ctrci intre calitalea9i puterea a dezlegasaude a legaa de unuias6ua altuianu existi nici o deosebire.sile cel Mare).n(drc" $i povAluiette in aplicarca ca epirimiilor nu selne nimenid.stabiletteprin canonulstlu dinEcpicat Fiepilimic.$i Si Vasilo Marerostul fel de cel €pitimiilor.umitoarea reguli norinativa: . incepiindu-se. Vrsilc ccl Mare).cdcaps. findcd. ccl Artrtand intr-adevtr.in genere. lirerir str lcgi. un timpscurt o srpliimana. episcopul poatesaintervini ti se iar nu vreo modilicc. s. Tot alet dc importanttreste$i indnrmarea careo d.74.Epitimia rd nu sc dtd ximplu.se tr€ceala aplicarea altom mai grele.canonul3 al Sf. acesr lui in in r€ns.el: . Potrivit aceslor randuielis-a$i procedat modpracticla aplicarea ln epitimiilor. Ioan Postitorul). Asprimea i-a determinat al! parinli ai Bisericii | | lor pe chiarunelcsinoade.

CrigorieTaumaturgul. cu toate ai drepturilc. ei n-o pot exercita $i marturisirii cum sespune. ci cu caracterde simplc indatoriri religioase$i morale. adici dea-iimpdca Biscrica. din de i n Iliscrici. a iar $i a sc evita abuzuridin parteapleolilor $i chiar din parteaepiscopilor. trebuiasAtreacdprin mai multe trepteal( pocainFi. iolelesul a6t de in dc r lirri silc saucxcluderc Biserid. de sp€cialeinmolitfslnice rug4ciuni lor Nici dezlegeri ce delcgdturile $i le puncujurdnant asupra unii credincioqi. Acesleasuntsimpleopreli$ti aauridiceri de oprelifti. de Dc lapt. ptostema. cu ficandu-i din no nlcnrbri ci. nudupa duhovnicului dc carccci legalisuntdezlegali accea9i a 16 Sf. $i-a (lir nlri tdrziu.din hpse timp .inaintede ImpArtagsnie. Pasti sau ti cu alte sau iuri.in viata nAnasdreasci. (c?Lnonul al Sf. unde duhovDiciifolosesclegirile $i dezl€gerileftrra caracterde i. Apuspractica pa4ialesauplenarede pacate.t oricultarea.s-aprocedat i! privinla ti Si rccslu rczcrvandu-i-se ia. exemplu. Episcopul rezervat apoi$idrep[rl dea pronunla pedeapsa anatemei. Dezlegdrileobttetti carc se practicacu ocaziaSf. l-a organizarea peniknlei. S.petrtrua fi rErrimili. renduiala dezlegariide adminislrarea Taine Pocdinlei.te cade cu duhovniculsd fre maestruca un vruci " (Glava l8rObiectul mulior normecanonice constituitin Bisericavechesi nodrl {/.epxrl (lc n cxcomunica dea trcce cineva rendul pe sau penitenfilor. ll caronul?5 al Sl $t:tarea impreund Vrsilc cel Mare). pe de alti partc. prezbit€ruI avend&ceea$i calitaieharicd. cetreun de pretindecd se acardefelurite dezlegari pretins.Este a adevirar ii irpo' ci a$acum s-aproccdat in privinla ahordr€pturi.a pfi|ccdat asllcl dandcursunui proces firescde concentrareputeriibisericc$ti a rrraiirrtiirin Drinaepiscopilor apoiin aceea sinoadelor.7. nu caracterul iar dezlegiirii din St bu auins{ decat caraclerul a Tain6 Pocdintei. pcntruca aceasta pe care s6. carese fac priD admiDisbarea Tainea Pocainlei. Tainea Pocdinfei. Aprcciere! stlrii de indreptare penitentuluirevenea vremeaacccir a in 0prscopului. cat$i p€ac€la areprimipecei excomunicrti. Tainea Pocdinleisauin scaunul cadruladmiristrerii dc iar nu global9i independent randuialaSpovedaniei.avdnd drepnrldc rcprimi Biserica ceicefuseseri cl a-i in pc exclusr. ori simpleindatoriricarese impun pdn autoritatea gi pdn iar auioritate. episcopului dreptul e excomunica. Acestlucrurezulrlchiar9i din canonul al 6 Srrodllui dc la Cartagina din intreaga practica Bisericiivechi. adicii a timpului acelorpenitenlicarc au fost exclu$idn) BiserictrSi care.!. ele sunt mai rugaciunicate se fac penlru icrtareapilcatelorc€lor carc nu au avut d€ ibilitatea se ob[nd dezlcgarca pacateprin Si Taind a Pocdinlei. rispunderea duhovnicului.cu $r cu anatema. Sf.nu aucaracterul ci Sf. de ai AcestdreDt l-arl insa cxorcilal dar li exercitiuldrcptului rcspecrj\ $iprezbitcrii. accste lor unorrugaciuni. $i acela a-r in cat dc rcplirri pc acc$tiain senul Bisericii. Acestepatrutreptc.intrucat de Sf. spr€a faceprobacii suntvrednicidea rcdobendi calitataademembrinr lJiscricii. Pravila cea MicA precizeaza acestlucru prin formttln:. il lucrunll maieslecu putinF. pentru careexisttr care Un alt fel dc dezlegeri s€mai pmclicdsunt$i acelea gianume adica dezlegerile dezl€gtuile blcstcmc. l3'7 136 .a iodulgeqelot. iD tegiturd cu administtarcaSf.in vinuEa careiapoaielcSil cu ca era ca $i dczlcga accea$itiirie giepiscopul.pe ca!€ le impun pcnfu indrcptar€a conduilcivicluitorilor din mhtutiri.a aparutin Biscrica din prin carese gretiG. 9i adici pc ceicc-$ipierdusera calitatea membri Biscricii.asemeneloarc acclea cat€humenatului cu ale cre$tin.oicului $i miicstrirl medicului. GdgoreTaumatufgul de Sl Vasilecel Mare in canoanele d€ lor ti lti Ic desemneazi prin urmltoatele o)virte: pLA4gerea. delao vr€me s-arestrens ournar cazurilc carenu sepoate Ia in recurge episcop accst la in scopti mai alcs pcnitentuleste moarte lltu|lcicAnd pe sI fie rcprimit Biserictr cuminecar in $icere $i (crno nclo6. fiind seve$itcdecdtreepiscopi $i dc citre pr€oti.ti cu totul lipsitede temei.ind.principiilor ardtatein ce€ac€ prive$teaplicareaepitimiilor tl DAndexpresie fiicand o asemenare coiespunziitoare intre mtiestria duho!.p€ntrucAputercadc a legaSide a d€zlega decalin iar d4in in modegalto{i episcopii toti prczbiterii..43 alc Sinodului la Cartagina).episcopus episcoporum".. carc nici nu existii ca atare$i caruianici nu-i pacable o revinew€o astfeldeputere. oblteasce Si Tainea a cu Dutrcbuie deciconfundate un f€l de administrare presupune a mdrludsirea individuale picatelorgi linlei.ib[ timpul individualtr. firesc lui si-irevid! atatd. suntaretate Sf.ambcle drepturi i-aufostluate$i trecute seama pe sinoadelor. Dlicndi de Alte feluri dc lcgnri $i dezlegarise mai practicA.. trebuie dczlegarca posibilitifii de dezlegare asupra sau necesitetii spre Decesar a chibzuiasupra unorepitimii.

cum cran dc slatei crausupu$i unorgravepedepse partea din $i dcportarca exilul. cdreigrsvitate din poate pentr anatem6.lfl timp ce Sf. media maxima. dupi unele ln iar vechilcgr puteriide stat. $i 138 139 . a divcrgonle.ea inftilnar€9i se va lenevi ti mt va voi. conform canonului uciderii cu 56 pentr ceasul in al Si Vasilccel Mare. nu atinge calc delocprincipiul. de t Canonul2 aposr ol|. Mai mult. cci careau fost supu$iafurisirii. acela sd tmplineascd rnet.afara cuvintele dc de Domnului. depildd.adic!numerul anilor pirinliloa. precizcazt hula carc ca I)uhuluiSfentnu poatc iertatii in veacul fi nici acesta. a merge la In cazulcand aplic6 gravtr excomunicilrii a anatemei. cradetrei felurisaudc trci trcpte: carc minima. screferi O cxplicalie accstei ci la aplicarea sepoalecluta ln conceplia lui. Euharisti€. ccldinurmnal vietii. 59). Totuqi. hofirafi depitrinlt. dup! care urmeaztr reprimirea faptprinSf. cea c1r ti (Inlii flscmAnAndu-se oprireade celesfint€.cu privire la timpul indelungatde oprirc la Slenta de spovcdaniei.in gonemlcu camcl.{ine rremeacea 12.Spovedania dnhovnicra. eanu a daca ti pentru li)stpRnnrnFlA huli impotriva DuhuluiSfiint$idace ciruia i s-aaplicat cel (lovcdcgc pocdinld adcvarata indreptare.cfecteale leglrii celor carenu sunt socotilivrednicidc a primi Smnir lmperltrsanie. PetreVntilcscld. r unci cpitimii specifice. cuccadea treia. lmpartisanie. in Bport cu gadul de vindccarcpe carel vizau ln mediul $i in condliilevielii dc i ltunci.deli li s-a . in veacul nici viilor Astfcl cslcdaltrposibilitatca a seobtine dc dezlegarca in cazulanatemei.ibcrtatca duhovnicului a pronunla de dezlegarea piicate estepractic de nu _rmpotriva lirDilattr nimic. in ceea prive$t€numirul anilor Astfel. in cazulpeoitenfilor dintr( . 1995. Postitorul. sau din anatema si l. Erae?oca zel aprins a de conccptia dc li de filtlare a uneilumi vechi.d.faF delradilia $i practicarigorisriinadministrarea mai cu seam. prin reducerea timpului de indcpertarcde la Sf Euharistie. in redobendirca virtuali de membrual Biseicir. Ilfcctclccpitimiilormai pot fi asemuite cu cceacc ln drcptulromansc Si nunlca. cxcomunicarea excluderea Bisericr. panechiarin epocaa douaa istorieiBisericicre$tine. md bis€ricesc reprozinte terziu o O indulcirea tratamentului canoanele patriarhuluideConslantiDopol.idicat pcdeapsa exco municilrii. la adicede Sf. REDUCERI DE EPITIMII privitoarcla epitimiile pentruplcatelegrele maiales Canoanele disciplinare $i diferauncoridelaun pikinte carecuprindindepfutarea SfiintaEuharistie de cc cel h altul.iar dupecsnonul22 al Sinoduluidela Ancira. . Grigoriede NissaimpunenouAani (canonul p€ntru voie.in uncle imprejurtrrichiarpedeapsa putercrl capit{l!aplicatidecetre d c sl at .ajunare. Acestea suntde douzi fcluri gi anume: simplaoprirede la Sfinrrl pentruun timp anumitsaupentrh lndreptare excluderea irnptrrtl$anie sau $i cxconunicarea Biseric6.Aceastl impulinarca rnilor csteinstrexprcscondilionatitla IoaDPostitoluldeimplinircainacclinterval ascetic:post.ba chiarsi trimiterca munca sau la silnictr.drii.elepot fi impe4itein urmttoarclecategorii: carepot const .dela fineleveacului (582-595 loan VI ).in canoanele asupra indepirtrrii. cc:r la cu {lca doua. in orenduit canoanele mctodcisalc. $i aminte$te mod exprespe cei careau situafa &caasta a nu fi inc! primili crl in de toatedrepturile$i cu toateformelein Biserictr. AlbaIulia. simtencvoiasasejustificocu 6c€r€aSfintelor Sinoad€a Sfintilor el ti lor unor actede pocainli pe dmpul Pdrinti. VIII. generalii fost caracterizaiS un spirit rigorist. i se epitimia a sau cci cauztr lipsilicomplet orice sunt de drept ca&ulBisericii.Ioan Postitorulsegise$tadealtfel pe in preconizarea intemeiat principiile $i pe practicavechea Bisericii $i in armoni€cu scopul practic urmerit prid TainaSpovedaniei. ocnesauin ahc in locuri dc supliciu.zicea el (canoanele 13.lat . prof. fipta$l poclit tlebuieiddeplrtat 20 deani. Sfentul Vasile Mare gapte indeplrtare de Sfanh imptrnllanie(canonul pentnrdesfniDarc 6ni !rcscrie pdcatul 4). in Biserica pcdeapsa apuseantr.imp&tasanie. Cat prive$teefectelecanonice actelorce se strvartesc cadrul ale in administrlrii Sf Tainea PocAinFi. ti 27t-280.€fecteale dezleg:lriide ptrcate. Pr. adic[lovirca cuivaden€demnitate dedescalificarc sau ruoraltr. rigoristea fi€ciruia numai dintrcei. anaoemei atrigqr duptr sinc. Trebuiesenottrmci.d iminutio capitis".18.15.20).

sanuse Si fi dezlegdrii". sc caicsc plcatelelor. In accst scns pronunlat s-a Sinodul la Const4ntioopol patriarhul sub Nicolae finut (irtlnralicul 1084-l l l). slcccsul. vigoare Sl. in inlocuirea cu altcexercilii ei pafiiculare necesari era $i.Mediciiadministreaz.darcel duhovnicul fi va ". Deci. chiaiclas3de in carc-9iva incepc pociinlapublicA pectrtosul poceit. clev€tirca face lc salbaiice.in carc aplicarea accstei discipline curente in puterea dirccta era ti $i supravcghcrc a cpiscopului. ci ce folosi-a adus La spovcdaniile a ci saucxtcmecanonului. ASiderca. in gi tinur scamA intreaga dc doctrine Bisericii a v€chicu privircla indrcptarea picitosilor de canonului pocainFestevechi$i inscrisin De altfel. cfscdva tem€inicapenitentului €xercdiul Numaiintrarea $i de m.al admitela Sfenta fi. in bolduilor p. grcutatea truscrcferi alatla Ferii-ndoiali.zicet el in primul stu caDon.. pecareatinutstrl oblinl penitcntul aceste ci milosteniilor. daces-aumilit.rcbuie si adaugim canoancle noi. op aceasri (lurat2l timp. maipulin.epte in sau ori a sa! in sinecu rigoarcformald postului a ajundrii. si pacatului. Ioan de Cwe de Aur . iDtrucat baza sti pincipiulaprecierii la ci puterii dispozifiilorpcnirentului. de pette sau tu ntdelemn se va infrdna. In rcalitateinsa. dupi zece sA pui€maimult. dar nu fac nici un act de poceinF imbraciminte. unuicanon in a umana. an judecar . modestiin sunt Ajuneaza.metoda s-agcneralizat Biserica ( l lui in Ortodoxi. Totuti. fiindprivitcaprea ingiduitorfalt depenitenli. de oud. urmatc. sd l liiem cAle un an etc.in mcdicina v 2imetor loanGurade multelcacuriccloi bolnavi.zice Sf. pc vremea loanPostitorul. prccum ti dacA de brAnzd. menia inlrcccpc ceaa animalelot plicercmai mult decat placaltoralaudele: aceasta estc lc PocaiiF?". daci s-aschimbat s-au ac€asta Gurdde Aur . dcsuetudine deci. precum numarulde gi anidc sut in ficcare stadiu...58li59alc al de Dublicc.lem un an din anii cerndrii celei ordnduite de pdrinli pentru grcseatd Iui.TrebuiesAobscrvam in aceste rccomanderile $i canonului deteminantinaiDt€ oricein prescrierea de vechi. Chiarc6ndacest lucrunu estemeniionat precis. cc seaplica$i pentrureducerca este bot?iratoarc dejaprescris.noaneca22Sinodului laAncira. prccurn vdzut.principiulscurtarii cd sinoadelor ale Sfinlilor P6rinti.medicul de timpulprcscris mai-nainte a sefi incheiat ca medicamentului.rr noi sd-i scd.!i al gencratiei dc ntunci.4 Si Grigore Nissa precizeazi al de etc. daca remediu stabilitsentrtatea corp un De altfcl $i ln medicina penru consumarea iDtregiidoze. inutil ti chiar continuarea aplicirii tratamentului suspendtr spirituala valabilacelatiprincipiu cste pentruscopulurmarit. iau in seama. dc ale Pe llcntruobtincrca nllll partc. nici de cei nut vechi dumnezeietti pdrinli ai no{ti..rcducerea numeruluianilor deoprir€de la impirtisirc poatefi priviti in la crettinc ffl nruI randcao acomodare tleltalitatea $i la graduldera\. vechinu scuteau penitenr pe petoat?t dc oricccxercifiu indreptare intervalul de in prescris pentru re.te inlrdnarea de la carne pentru o yreme.pcnitenlii dc erauobligatistrparcurge diferitcle trcpr€ penirenlci ale in atunci. petreccrca l0npuluiin rendul penitcnlilor publicicste lucruimplicitSiriguros ruacca un pe vrcnlc. a legetura. ziceaSfantulloall sufletului".. sd le mdsurdm impulinarca vrenii pocdnlei dupd ndsurc i.cath fclul pociinlei.fnintit alicd de ya primi cinelta sd nu bea vin la a6tea zile orAkduite.catclorde vindecat.ziccaSfentul .daca folosit$iin rana multeori. sau ci a inlelept arcin vedere bolnavul fticutcutare cutatelucru. penlru aceasta hoi am socotit cd se cuyine celor ce se Docdiesl &rct.Deci. Vasilc celMare. C. gi aSa. penitcnti.Multi repetA adcv[r. la fecarc infrAnore de felul acestora. virtulii in a sincera.ire. fi Nici nu intrebimdacl daca aceasta va li. .. rodurilor efectelor practice uneiadevtrrate sau pocaiirle. ci daci a folositc€va de s-alegat a nimicn-afolosit.natum greutatea am $i gtaduldepocainla.explicarea nu impulinErii gtrsitili io sistemul adlor trebuie cornpcnsiriiprin regimulasprudepociinf.esteprincipiul.c.. alc succesivc pcnitentului.folosul l4l 140 .e prescris pedtrumtErvalul op. se de de sinceritate voinF manifestati indreptare.. lor decet cardtarii. la gadul ei dc adancime. ce folosavemdevreme? nu fecuttoate.ci indreptar€a la inceput. asupm vialaln chippozitivNu €xecutatca gradului carcpenitentul silil s6-9i s-a ind. weun posl sau privegherc sau numdr dr melanii nu s-au hofirAt celor ce grcSesc.. Sl pociinlei segesea disciplina demuh ctrzul.5?. a faceriimetaniilor a prin cxercifii.suraindreptirii poatcfi unmotiv pentru duhovnic a susPenda vizatcprin canon timpului prescris dc imp&taFnie mai-naintc incheierea deci.ci numdi depdrtarea de dumnezeias(d Impdrld$anie.rici /e Marete yasile. al! an un rocotit sA-i impulindm.". cermullimea wetuii.cccaceeste tEcomandfui picatului. asupra prin impliniriiformaliste nu atent. de Proccdcul rccomandatin canoanele luiloan Postitorul fostscutitdecritici n-a din partca celorcu vederi rigoriste. Adcvlrul c cI. suntmaisetofidc bog6lii dar intr-adevir.Deoarece . imprejurerilc. varsta Darconditia etc.Nu amtd-mi. de fdgdduie.dardacA pulina vreme. asupra . nu Aur . legeturiiva hotarul sepuie.

duhovnicul.in Sf comparatie numirul cu perinlilormai {lc ni impus canoan€lc dc vechi. cca Prcscrierca absolvirea canon.i nici ca o liberlateahsolutd nendrginitda duhovnicrlri. ti penitentului.rugeciuni. va fi cazul.dactr estesupus fal. apreciaza efectulepitimiilor. Pdnumarc.Negre$it. ori de lungirea. $i 142 143 . adicdlinand s€ama aseminarca inrudirea altepAcate. Grigorcdr 2 5 Nissa). cu seame penit€nfii mai duhovnic intrcbe h cu dinainte apoisl-i pune curent prcved€rile canon le-afostdatde duhovnicul ti precum cu indulgenta s-alaplica cazullot in ce catrodce careii privesc.in funcliedc aleSl. prescrise peDtru rcmcdiiprecise: carese gasesc judecrliisdnetoasealcbunului-siml..Ptinli.Iardaci semnele cAinFilui. llnclic dc ctrinla domesura lndrcptArii. nu urmare. este un plmantinlclcnit.formulate sinoade dc el in sau personal (canonul al Sinodului la Ancira. alliconfralimaiiscusili. numaise nu fie indepenat la Sfanta dar de irnpartA$ann.. la rigoare cazuri totul fiin peepiscopul instra sepuneinjoc numcle grcle9i ncobi uite. €ste zicea Fericitul Augustin. accasta Iiind in propriulinteres sufletuluicelui ce se pocric$lc al Sl Ar brozicintemeiaza astfel indemn trcbuinla pc un de moral.aulur slrllclulur puteriiratiunii. nu f.menitsr-l conducipepcnitent reculegere.nu dupdtimpul. cllcacitatc canonului. scarat6 In cazdc insistenlc partea din carc dispus implinircil la rrcruiliului ascctic. Simplaimplinirc timpului a deoprire este dovadidt nu o poctrinlci. scunarcr ori igravarca canonului lndcpirtarc la Sfinta Euharistie dc de ir sunt.carenu seimbunatrte$lc ca $i prir Duncacultivatorului de aceea poatesi produce nu roduiilecaritatii.alc $i rllbd:iriiSialepdcii". dacdaceasd miisurii cslcsocotite maiindicattr. al de rdenca!i durerea pecatului. bine ca orice o cel mai indulgent. ca Sr (lori|lla dc a seimpirti$i. lndrumlrile persoanelor laziuafixata Pand (post. poalcproceda felulurmator: de sau cu a)prinanalogic. cevafi pedeplin doritcatmai rar preze\latdde mai multe canoane cA TrebuiesA menlion5m diversitatea disciplinare cu privirc lo acelati caz nu lrcbuie inlerprelatd ca o conlradictie perti . lor.aceasta a ar nu la canonuluide pentru la credincio$i. simplulclement extem implinidiformelor a termenului oprire. duhovnicul va informapepenitcnt il asupra indulgenlei cu crfc cslctratalprin aplicarca regulilor loanPostitorul. si Si (iclrrnr prccis inc numiru anilor oprire. b) dupa indicaliilc ti pcntru lntretimp duhovnicul poatd sd consulta holemrii. canoan€le $i 84 ale St Vasilecel M?[c. in de vor tottimpulopridi. sunt prea Iur poate nu-r evidente prea duhovnicul vii. la canoanel€ respective Bisencii ale canonisirea trebuie aib:t baze sA aprecierea Si $i Pogorlrnint le vor pomi d€la el€.va ctula sii-l induplece se inA departe Sfenta dc se dc Iiuhuflsuc. Se-i adica de fc/crvrindu-$i drcptuldc a se prcnunfa o viitoarespovedanie. vor al€rga duhovnicul car€ in de insennahaosul materie morala este Pcntrua inlAruIa astfelde perspective.ci dupi cbipulpoceintef' (lccaceconstituie implinirca canonului. es!c.fful penfuavcnisI primeasca penitentului.).chiar locului. milostenie ctc. penitentii Ii obli8afisevini neapimtlatermenele spovedanic.Aprecierea privette de a numaimodalitatea aplicare canonului. el nu . ca unilaledemdsurd..De asemenea. realizate a-i da la cu pontru punepc parintele spiritual curent progresele a lor fi timpuluideoprireori dea putinlasbsepronunle eventual asupm rcduc€rii astfel altc noi.ti psihologicA in iucla$itinp dc a sc icstabiliintai echilibrul cuvenit intrevialaspiritului$i ccaa lnr rlui. simfiti din cauza sAvarsirii Rtul ldsatde picar in tirnpuluneivieli dezordonat€ aiademare.agadar. a Hoteratoare roadele sudt dacA acestea s-au nu produs ristinrpulprcscris. canoanelc Sfinlilor PeriDli. un acesta avcastrindeplineasci canonoarecare va necesare.Pentru iDduplcca renunte staruinF a fi primit la a-l str la de Sli'in(a Imper!6ianie.penela indreptare. ca c) prin amenarea cu pe iar le ctr4i despecialitate. adica atingerea pnn scopuluisau. li cumva siruatiaprin pacate interv€ni suslinerea dace s-acomplicat in ale in sau Pentruprcateneprcvazute canoane penfiusitualiile€xceplional€ penitcnli. al sau de cr clcmcntul internal prefacerii prin pererea rAu sufletului. daci SiceanDme se neaparat. ascundi I de vremea impiirti$irc.. innoiriiconftiinlei.l Sinodului ccumen I I ic. aplicar€a carcseimpuna fi tinutein seamr. la metanii. in poatechiarsi lic canonul oprirecontinuE de sau inilspfl(prin sporirca numd&luide ani. raportcu la in conslllarrilc va rvca ocazia le facaasupra cu sd chipuluidepociinle. sonaha preotului duhovnic al Deci. pe str6ini. canoanele $i 8 al€ Sf. 5 de canonul 2 .carepot surprinde competcnla duhovnicului. individuale. circumstanlele poctri4a e$ehsate libenatea absoluteduhovnicului. pulin cel unoradintre in sc momentan.Cdci dace trupulestcrezvrtrtit do spirit.cd poalcfi vindecat prin douelucruri:prin practicarea prescripliunilor prin decet li srfcrinlaacestei dureri". de duptrcazulirdividual9i mai mult dupagradul poceinE penitentului. nu canonul decat dupd deci ca De aiciurmeaz?l regula duhovnicul va prescrie arfi situaliile incertitudine de dc edificat asupra cazllui.Desigur.

Taina Pocaintci. pecatele oamenilor Dcsprc accasta spunc Sfantullsaac Sirul:. eslesenindtateaimparlialitatea $i Atat la acordarea canonului.lX).!u ziln i! nr .D€ aceea. poceinF. IoaniclrieBilan. (lca sclisa influcnlat deresentimente perconale.. 38.esteizvorul Scararul indraznilsa zica:. Pentru pl6ns. pentruharul ce i s-a dat.re €stebair duhovnicerscice spaltr.de Sf. pacatele poceint. a (Cuvantul ?lea. t anii tx.notrul l )r f : lL c m r losl e n i c u p ! p u l c rc lic d l)rcn p'. ir ll-ir. arati loc.carc spalapacatul .. ' ( ii. maiinainte a nrarturisi a scfagadui) il va facc.. (dupi l\.ci nu seirrtl nici in veaculde rcuor. r { r r u b :0 d r a tri l) cl] vrcr sil inlrc in mnahisnr l ) r .vol. cstcTaina SfintciSpovcdanii.Pecatclc $i adevaruluidovedit al credinlei cr€stine.p. 3-5).ceci deindreplare poarc existc icrtarc". Ioan 3. pcntru sporircalui in fapte bune. nna . si la administrarea cat mustserilor sefereasci s.stci1e ti vi|leri 'nicrcuri I)!cl nn vn mlnca luea carne l)acll rrc varst.incrcdereancsocotitain bunitatca lui pizmuireaaproapelui fale Dumnezeu. Arhim. toarc pAnicccre$tiDul Elnu nuprinrciitc duhovniculnu lcdczleage. In acela$i in Evhologiu.4&r.dezleagiti scoatedin rtrdtrcinl plcstele omului? Botcz. deznadejdca dc indurarcalui Dumn€zeu.Iari$i. ed. Nicodim foarte lolositoare omului ramannedezlegate nu facc faptede taca Aghioritul).4. saudc ioteresc Uniculsiuintercs trcbuicsl fie mantuirea pecAtosului progresul momlal comunittlii.nici la s6hgo " (Ptov.MaimaredecetBotczul.. Pirinli... etli. adcvarah iirA nu sA parasirea pacatului cAinFinimiics(c fi Care sunt ptrcrteleimpotriva Duhului Sfant (hulele)de care zice Domnul . arcvoieseledezlcgc pc renduit. lcgeur.un! caaccla cclui pc carcl-a dczlcgat"(A vcdcaC'arre sc se facevinovatde toatep6catele de suflet Si invdldturc cdtre duhovhic.prccum ziceaSf6ntul CrigoriedeNazianz. 4. Cuvenlul vol..continu:i Accfeatiinstrucliuni. ptescric pe . spali$icurafb carc douabaie.. Acestea suntalteledecat nu celearttatemai sus.i sd fie cu h(igarc de seamd.precLrm nein' $i 145 . I993.lolilfelnic) Schcma diminutrrii canonisirii liplrinria l) a ri li.nici sd usurezi cineva". $i duhovnicul.CanoaDele disciplinare$i prescrierileSf Pirini reprezinte deci cadrulfurcarc trcbuiesesemigtelibertateaduhovtricului.mai inaintc a faccaccla dc canonul (dc sau de cA canonul.ca td nu se abatd nici la dreapta.t fti crcadd cd ar putea li mai iertdtor decAt Sf.. 27). al Filocalia.A llcutc panAla Botcz stramo$esc toatepacatole $i deopotrivacu Bot€zul. Piilrnlr"'.s-a oamcnilordupd Botcz.ar-.ca abdlul de la norma sfrnlelor-canoane. toate sd le facett Llupd canoanele hotdrA k SLPd nli ". ' ! r v .re di n canon .rrernl€sd meargdnegretitpe calea impdfiteascd. n nan l s l i rc d e o b tte S € m i scade.i in de canoaneleSf.. I. pocainla nurnita ca este datdeDumnczcu (Filo.5566:126-128(Ratlptttlsurilt'pattintd Romanului5iHqiLor. Deci. C u (6t se rcrde c.. srb 30 de ani l ). Inse. Daca duhovnicul dczleagd cincva. legituIi cu cazurilediverse. scurtarea agravarea ori canonului.lnvdfitura pentrumefturisire" din Evhologiu. 72). X.JVh eni sa nu se intele pe sine t. ||lci itr ccl viitor"? DecI sutrt mlrturisite $ se face canonpedtru ele.lucrul sdu nu poatert de nici un folos si estefdra voloare. se ti penmrcaresepot faceoatecare instrcaresuntmotivele uguriri pcste canoanelc Sf.$i cand lui Candcre$tinul nu-$i marturisc$tc pacatelc. sd nu ingreuiezi.Dardupadar. Pdrinli. Con|othit'i duhornl. sunt iertatc? n€credinla impotrivirea impolriva DuhuluiS6nt suntac€stea: .intai eslebaia Sfentuluili dumnezcicscului (Faptc2. i.Iar dumnezciescul loan a douana$lerc" Parintc dupeBotez. O recomaDdarc caracter cu perconal ftrcutduhovnicului. facrimifor" Cind rimen ptrcrtelencdezlegeto SfantaSpovedrni€? le ascmenea hlda.C. llditrn-e iahin. cet afi reci azA S e v ! sci der o rrei me di n Se s (udej utri t. cLr de in prcscrierea. intrucat .

si acum..dupdtradilic.|41-149).24\.este o spovedanie sau cand cincva $i tl h^'niL.p.Iardcva fi vreun bolnav moarte va chema om de fi n)trnurisc$tesehotere$te nu maipdciituiascecereindurarea Dumnczcu se lui $i fi pacatclc iaiacesta va merge. intrii.Daceun astfel de vinovat sc caie$te adanculsuflerului.nepocdinFpanala gurtr r DomnuluinostruIisusHristos (1r?/rcpld/ea cum spunenemincinoesr moarte nesocotirea darurilor Dumnezeu. 1652. Ea de cat pecatele fecute. fataicoanci in toatit via{a impiefirea inimiilui".. al Tratatasupra tuturordognelor.. ms..sa sau sd Slinlc TaincaleBisericiiprin carcDumnezcu prcatclctuluror iart6$i dezleage de imprcuna accla ilprimcstcpc cl" (/r/en. ceinte dcbuntrvoic.I .spunand |nllostivirii lui Dumnezeu. (lc buntrvoie. eclo[cc sc poceiesc sinccritatc hotirescse duceo viala cura6.).pcuniidelavarstadel0ani. Celcesrvarse€ astfel pAcatc primeslc de nu $i cu Hristos.Ac€$tia alundeamandoi osandt.nrlcstcpecat. s€ in sa. poate a s'rca ortodoxd etc. lejustifica minciuni. dupAlegea Dumnezeu. nimeni nu estef:lrl de plcrt rfrrl de unul cI pe pecarcle gand.ier clnonul cu csr€ trebuie sil picatel€ pcjumetate. .erezia. iivergit ptcrtelepacarc seiartede Dumnezeu in vcaculdc Picina pentru careaceste nu nici pe De Duhovnicul aibi un loc sfantundes. Cand ce semarturise$t€ spude cel pollc osura vindecarea ranilorsalesuflctelti.Durrnczeu picatuldupA osande$te con$tiin(a inlclepciunea lesncic(dlor. ca sA spovedi c€luicc asist6. de scclr. MnftrI sc neprcv6zutd cuiva. obicei.ftrA a le auzipr€otul a l€ apr€cia toatein luminaSfintelor in Si shrgurDumnezeu Care ne-r rlscumpirat cu SftiDtSingeleSIu din mlinile qi a legilormorale. in celviitor estc. o datA iarmirenii maidcs data lune cetmai cel pe o cineva mireniasiste moarlea din la $i Unii suntdc pircrc. alcgcrcaunui duhovnicbun Apoi. sel 327).'r a treia prrte din cano|rsi o dea aceluiacare a sinucid€rea etc. bunalatea dragoslcir p. prinTainaPociiinlci vaputea atunci primi iertare.$i oricatde greuar fi cl..cap. dupavoiir cu gi fi trebuitoare a mai repeta f?ire cc s-aspovcdit a primitcanonisirea dezlegarea Si lni l)uDrnczcu.spovedania 6c inrreagi. Sesc$ticce. I l?). $iiscusit. NicodimSachclarie). incepede la varsta 6-7 ani fi se s6verse$te mai dcs.I.sc din preotul spovedeasce.cand (Constitutiilc ftrrdc prtruori pean. in trci Taina Spovcdanici estc nu Canoane dlavolului. cl cA!r preotului preotultrebuicsAsc pocaiasc! ani $i nespovedit reman asupra tlci . totsufletul.cap.I 3. oarecare ti seva duce sespovedeascaaltul. in la candsevor spovedi col€ctivmaimulti oameni duhovnic. lui lepedarea credinli.ura de moartc. n mecar nuar fi duhovnic.se (SmntulSimeon Tcsalonic'rl'ti. dupii numaiindividualti t4'1 .unul accsta estcobligatsil lc rcpctela alti mAnurisirc" ca nu (lupi ncvoilesuflete$ti ficctrruia. poruncilc ci lui (1biderr. acclanu arc atuncicui sd sc marturiseasce..Oricare si Spovedania.lx.indfuetnicia nici omuluidea nu sepocdi aceste picar( de se in Mantuitorului nostrulisus spovedania facein S6nta Biserica. $i sd fie neprihAnitoare iar (invdldtura cdh| pAcAtoasa falsi" $i anumc. nu sili6. sI sinceri. spovedeasca oam€ni. vll spovcdiomul cu cu atunci duhovnicul nu toate $i maireudcceldaci nu s-arfi spovedit.Prcotulestedatorca pe fi€car€sel primeasc.322l.ln cclcpatru posturi Apostolilor.dac. n)llflLrriscsc pc srptAmene. de $i dc oamcni a lui Dumnezeu"(fnvdldtura de credinld ortodoxdl. pecatel€.A doua parte din cenonsI o ir dubovlicul asupn s& ce cel ce (lrtden). alc Calugirii din menrstiri.. blandete evlavie.iar cu mAhnire cu falaposomoratA" nu cu $i $icu f)umnczeu. Ccl cu cc sedesparti Biserica. salcsau spunc lc sau cu ducendin€roare pe c$nonisersctr credincios imprrtl in arei-O pa*e stro punl pe scema sll pc duhoralic.la spovedanie fata pentru nuvoieftesdfic icrtat9i seasculte icrlarcdc La Dumnezeu. cu om saufemeie de-li va . toatcpdcatelesen!-$ischimbe Crcdinciofii datonsi spuna sunt duhovnicul. care$ covar$eascA . cecispovedania face raman nedezlegate se sevar$ita canonic pacat€le $i arc putere de ls arhiereu sI dezlege str lege ptrcrtel€orm€nilor.Dacei$r dupapercrca sauareaceleasi picat€. cu umilin!.drumarea celor grc$i!ipe caleamantuirii.. pociintasaumerturisirea prcatelor esleuna din cele$aplc vine Ia Itrsa duhovnicul f6r. ti Legii. toaleaccstc cazuri. pacatclc adice mircanului.164'8. Si cclui mon fa duhovnic. veselA.. carcdczlcage.. Conditiile canonicc obligatoriiale adevaratei spovedanii ac€slea: sunl mai pentru Iuand dezlegare amendoi"(Pravilabisericeascd. metanii100pe zi" (P/avilabisericeascd Ia Govora. apoiaccsta mefturiseasc.iarp€alfiidelaoverstimaimare. ii Care sunt condltllleclnonlce rlc Sfintei Spovedrnil? decet binecuvanhrc din motivcintcmeiatc.in chipcxccplional.dc arhim.. dc atunci ccluicc amurit cu stlruinldli cu lacrimi. 47). nu lui ci fi cautd duhovnic un licciiruir.

dupa starealor de sanatate $i dupd greutateaplcatelor fdcute.Alte conditiicanonice SfinteiSpovedanii $i accstea: ale sunt spovedanil s( lacenumaiindividualgi niciodatd grup. uneodpAneh 10. lucruestecanonul DacI cel mai rau lucru al ciderii estea zace apoi canon a neridicanoi din cadere este ln cddere. can. a a clnonul. tnctaniileti alte nevoinlest li se dea dupApltere. i sau care prin punerca spovcdit meinilor$i semnul sfinteicruci. opreau cei picito$i pentru pe picate grclcdc l.b) spovcdilr'r. . preotul. cend cre$tiniiaveaumare revne $i evlavic sir s( iDptrrti$casci dcs cu SfirteleTaine.15sauchiar20 de ani. cand cledinla a shbit $i cle inii cei mai mulf c ln adencul imlirii Sial lips€i deevlaviefaF deSfAnta imp6ni$aniecu Trupul ti Sangele lui istos.non ce trebuie dat h Sfenta Spovedrnie? in vremile vechi. . !.. loan20. r. $ !{catelor spovedite luptacu elep5ndla moafie.ului loan Gurd de Aur. nemaiav6nd evlavia ravna celordindi crcgtini celesfinte. sc $i . pc nu el piini cc prcolulduhovnicva ccrccta canoanele pravilele biserice$ti.Nu arevoie se d€zlcgc cclce nu sehot6restepirasi pAcatul$i |rr.Cartagiru.cA (Prdaliorr. Sfantul ca Vasile Mrrf. utor depinareade Sfiintaimplnalanie Sirim6n in nesimlirefaF de ptcatelc lor pe De aceea.chrardacl nu cslc cinevavrednrc SlEnra de impin-dFnic.potrivit cu scumpiitatea iconomia Sfintelor $i Deci.Csre estec€l mei important 9i mri folositorc. vcdaDici dezlegarea icrtareaptrcatelor ces-amefturisit.aceea Canoanele Dc Plrintilorvechi.Dc asemcnea! arevoiesedezlcgc ccicfuora le amanicanonisl|.in public. mai cel ltunci craoprirea un timp mai scurt mailungdela Sfiinta dumnczciasr.i Canornele strbilit€ de Biserlc!? Canoane.19. 1833).Pe clne nu rre voie dubovnlculstr dezl€ge spovedrDie? h pc . cclepatrutrcptede canonisle: la ascultar€a. Taina Pocainlei imparlc i se patrupdrli Siaflumel a) durerea inimii SipArerea raua celuice a fecutpac6[rl. polrivit cu gravitatca pdcatelor ostenealA.ei. din pe pentrua nu uitanici unul.43.iar noua ruturor ni se cuvine a ne supunc$i a pAzi ale i dumnezeieltile Canoane neslrdmutare.Mtrrturisirea faceintotdcnun. se faceFlecapulcclui cc .NicodimSachelaric. li prccumti plengcrca pen6h moarte. i\ Pulul Sldn.ed. SrintiiParinti.r.DupdinveFtura SfentuluiNicodim Aghioritul.l bate pecatele fecute. carezicet . spro Si oricnta asupra canonisiriilor (Sl Vasile. adeverata cste Sfantul loanCurtr Aur ziceca..Cdroraveli iertapdcatele wr ierta lor $i cdrot. Buz'lJ. ti 148 149 .!h se t'utitine. ceci numar l. A. VI Pravila bisericeascd arhim.. cel maimare maifolositor I $i Astlzi se pot rplicr lntocm.Sfintele au de localeSiale Sfrnlilor Perinli. deii vom opri f6cute.r de prin viu grai $i individualla duhovnic.l Srnodului ccumenic. se cu post9i rugaciune. pe qi sau Inrp&tA$anic. bisericii slarea cu in $i ia la ufmi ii primoaula SldnlaimpadaFnie (v€zi Sf.l Impaftntade..$adar. piriseascd sd cd cuvenit. apoicel mai folositor dac6 in plrisirii ptrcatului. cel mai cumplitlucruestea petrece plcat. mai mult dec6t poceinF.. lor Ca urafaltrdepacal€le pc credinciotinumaidela Sfenh9i dumnezeiasca Impdrtefanie. inaintede a manca. Canonul)01 . mai mare Cel efeclal Sll. implinirea c) canonului de duho!nr( dat d) dczlcgarea chcia SfinteiSpovedanii. d nu le vom dacanonsimlit Sicu oare{are gi pcntru primesc lor. 23).linute vorJi " (Marei 16. Grigorieal Ncocczarcei. de Sl Sirncon Tesaloniceanul). trebuiea-i sf:itui$i a-i indemna credincioiise facAcanonul pecatel€.lar postul. peresirea pacatelor. suntfi vor fi dreptare mantuirc ceDiuzitoare sufletelor.credcd cel mai marccanonpentruindreptarea sulletelor1oresteperasirea milostenia.cumeste in obiceiulitr unelepir | | Crcdincioqii datoris5-ticerceteze sunt con$tiinfa copihrieti sanoteze herrr(.r' \povcdanic spala se dezleagi pacalclc.intotd€auna fost. cste celui dupi cuvantul $i l)oDnului. in pridvorul impreuna credincio$ii biserica. at]et cat El lbccin oricczi fi ori decateori nemusffi conftiinta. I crnoDul l).indiferent wedniciaprcorr l de rlI caciha$l DuhuluiSf:int sevar$e$te Taina. la cei lrei coconi Sipentru poadinld.rug6ciunea.1844. $i credinciosul. cel Si Sllnlul Grigoriede Nyssactc. $i le aplicauIa phngerea u$abisericii. 8). Dar toate. inse. ficelealeSinoade)orecumenice. a6t cat . atAliasauate$aani. c€i c€ nu le p?izesc supunsub cu se . fila $i porunca In cazuri exceplionale urmeze sa ierarbului Iocului a duhovnicului.84.ce] dc dupe est€ naicumplit lucrual ptrcatului a pefecein picat$ic€lmaireulucrual cederii csic a nu se scula din pacat' (CuvAnlla Proorccul lona..Care estecbefu Sfintei Spovedadi tl csre sunt €fectele ei? . mai greucanonpedtrucresrinl(1.l se posl. la Daniil. celeApostolice. Acum. Spovedania facc la nevoiesi tir. lnfrico$ate certjtri canonisiri" Mdnastir€a N€aml. cel mai marc$i mai de folos canonla spovcdanie padisirea cste Canoane.

Daci cineva rlmine in rcelcrti plcate dupd-mlrturisire qi nu st pociiefte.prccum cat $ifelulcum lor. a-isupraveghea. 9i Accsta duhovnicul. extcm. atat lui azi cu carc Canoanelc conlinin eledogmc l€gi moralc nimicnu li_aupicrdtrl fi corabrci indrcplarca v|lloarca. atunci nu iar lui dupelegea Dumnczeu din nepdsarea lui sl6tuitindeajuns nu I-acanonisil ti $i are mai cade acclca$i in altepacate 8lclc.ci marcprimcjdic lDlicc. este vinovrt credinciosul sau duhovnicul? In rcest caz cum esl( Si-l primersci in coDtinuarepentru r nu se D. si Vll 2 Iliscricii"(Canonul al Sinodului ccumenic). el nu a ascuhat. lor sili spreindrcphrca $i dea serugapentru Cum trcbuie intelecsi duhovniciain vieta Bis€ricii Ortodoxe? judccetoric carcarcimperltia intem:a sufletului crc$tin icia . degtaba nu se-l poate acela vc daDumnczeu credinciosului in&cplarc. sAnul aruncc ca pccl. . sijudecein numclclui Hristos. prin acestea.drctrnucunosc dcpulinSfintclc prcolr cstepcntru de loanGurtr Aur.cre$tiniise indepdrteazid€ Biserici Si dt . sau dezlcgarii nedezlegarii sau deasentin{a datc Scripturd in toate implininduJc cadrullegilorlui Dumnezeu lui de Sfenta Si sau dc in Sf:inta Tradi[ie. €ste pacatclor.lumind cc-i $iadevar". ci srprocedeze bldndclc$i cu indclunge departczc in deafidcjdc. ajutorul cu lui nu cunoafte exactpc sinc. nirncninu arc voic sI invinuiasc. cet $i p' credincios. si se a caruimisiune si examinczc. $i in Apus. . .Duhovnicularc pentrumantuirca lar fiii lor de a-i invalamcrcu$i de a sc rugalui Dumnczcu Ior. intrucatcre$linul sc poate gticpodcplin$i nici aplicarea faptclc la salenu o poat€ facefira Dumnezeu o nu la paninirc. frica dc DumnczcuUn lucr'rr azi pcnlnrrtrutatca stApancste pc cci ce nu au cc scumpAktca lcononrlx pasbrii.u. ii nrin rebdare.resrrc.pentru a nu se Asemcnea riman ncdezlcgate.cstc de avand judecitorconltiinla adicl gtiinfa sine. in praclictr $i cat ar licorrcsuflctranitdc picatc.. .ce se practici irr unelelocuri? de este spovedanic nccanonici. . dcsfiinla Taina Sfintci Spovedanii9i a aruncain osardaatat pe preot. $l lrcbuic in|iir linut.Duhovn . dca-9ifacecanonul intotdcauna $ibinccuvanhre sfat prrintclclot duhovnicesc. dup6vrcmcai dc la caz la caz crL sliDtclorCanoanc sl le pun.nintc.atunci instr de inse. carcil consulti ascmenea darsuperior prinharul lui.Nu cumv|. sorcfotosul mantuirea si ne istorice alali cum au fost puscp' azi rru se mai pun in aplicare Canoanele l crettinc' cand Biseric Bisericii de rl unciin aplicarc SfinliiPfinli $idcconducitorii c€lorc( Accstlucrunu cstcmic spreoricntarca dc cfr atacatt crezii$i prigoane.i bine sI se procedeze? deznldtrjduissu si-l trimiti l. prcotul poate facedeosebire inFc cu cfuora in raport lcgilcDomnului.Cici ziceSlentul (]ste nuslSpancsc Canoanclc unde Calroanele InareprAPastic acolo r)ucuDoa$tc $i ce Inifturise$tc va pAziCanoanclf sehirotonc$tc. cat parstorosc Biscrica Hristos in RAsArit. plutcftc valurile Driinturrn. apclcaze unjudecator a-ii pe lui Duhului Slent. PrescuratcleTain€? lui de crettinilor Biserica Hristos' sultpricinadcptutarii Canoane Nu Sfintele ii celorrinduie deCanoanc indepi(eaz' scumpeHlii a iconomicj si ncpazirea si dintotdeauna. invaFturilc duhovnicului dea-i ccrc duhovnicesti si ci datoria a asculta au de pentru renduit. lui Dumnezeu induntrul siu. iarpdcatcl' Asemenea practici trebuie cu totul p.atunciSipreotul pdcat sc in sau acela $i pc Iar ca osandesle unul cc nu a pus docloriilenecesarc ranilepbcatelor. Canoanf Sfintclcti dumnezciflilc Dcci.nici Legea binc si r. f6rA folos. a sc dc toBtc. prcotulqi-aiicut daloriati l-a sfetuitindeajuns pariseasca sa altclemai greleli dace preotul l-a preotul este vinovat. daca Iar nu pacatul. afaracaromnu poatesa fie legare dezlcgarc pdcatc. pentru complcta accastijud€cata inteml. nepocainli. suril Canoanc' lui Bis€rica HristosSfintclc pc prcoli9ipepoporde istoricilr valoare aunumai chiarti acelcacare suflctelor. dace petrece nepisarc pe in preotulli-a dat loali sili4a se-lajutcsuflctcfte cel ce Si este bineaJ lrimitela alt doctormai iscusit. suotcani$tcfaruridc luminaalc Biscricii'spre Elc sprc vcacurilor limanrrl ce in lui B cclcivii carccst€ iscrica Hristos. indrume.Studcnliitcologi trcbuisacunoasci mai birrf carc iconomia Canoanclor s-aupusdc DuhulSlinl cuursi apliccscurnptrtatca $i pestonl II prcoli.Ce ne putcti spunedesprespovedrniain comun.nu arc valoar€ Taini.Daci cineva. €st€ dc la care cere ceea lipsc$tciertare. trcbuie le si Canoanc.Ce drtoric arc duhovniculfattrde fiii striduhovnlceititi ce datorii au frltr de duhovnic? ftli duhovDicetti dc marcdatorie faEdcfi ii saiduhovnicetti. neconditionat condi{ional.secunoasctrbinc Prcolii. ca sa. elt duhovnic? pecate $i in sau stamie mcrcuin acelea$i dupi mAfturisire.. 150 l 5r . 5ipentru cet cstc Marcprimejdic ataipentru in Iliscica lui Hrislos. cand Dc accca ficcareepiscop.

incelepatru posturi. caciprin accasta vor mantui. SmntulSimeon Tcsalonicului al preotultrebuicsa afuriseascA spunc c6 (sa oprcasctr) la cclcsfintepe ccl vinovat de candesrcranduit Canoanc. Dac.i €ste carcil zicede la cazla cazcu cei ce sespovedcsc sepocdiesc. patra Bisericii pacatele Porunca a a invalasddemerturisim dc cele patru pean.metanic. cumzice de sa dupa nemiocitroa\d fi gure a Domnuluinostrulisus Htistos(indreptareo tegit. se neinc€tat .insi. rinile duhovric bun. si-si schimbeduhovnicul? . nu legatddclclmenc soroace sau . canonisirea potrivitcu Sfintele Parinti. vafi ingddui(or va utumpeplcrtogi.potrivil care SlintclorCanoaDc. altfelspovedania c6ci Canoane indlilurile Sfinlilor $i ti poceinF araducc unfoloscredinciosuluiniciduhovniculuinu nici fi . vorramane ind:lrltnicia nuIi sepoatc de Celorbolnavi. dintotdeauda..Nici un cleric(duhovnic) poate altul.iar ceilalli .30).Clnd are voie credinciosul ..(Tratatasupra dc tutunr rhltneknl cap. bisericesc 15. idvdFturiaBisericii de sru. parteaI. dupemulti rAbdare sf{tuire. Sfantul Nicodim Agbioritulin invAl6nrra duhovnic.Cum bebuie procedrt cu rc€i credinciotlcare nu primesccanonIa D.. crfte cumspune precum: trupeasca.NicodimSachelaric).Ce alte sfeturi ne mai puteti dr in l€gdturtr cu duhovnicul $i duhovnicir? pe dezlega spovedanie cel lcgatdc la nu . nimenr dc a l)lrrtc o punA ce li din oamcni cstefira depecat.pravita bisericeascd lumineti adevbr (loan 14. Arhtcrcul sauiuhovnrcul llrn(l slSnenll acelcasi de pecate $rccl ce sespovcde$te. irlil cumlrcbuicprocedat. Ci. dc sfdtuirc. nu au de undeda etc. dac5 celcan(l $i-i lcgilc Domnului.9i cea dc ostencala duhuluinu suntscutili.Spovedania esle ori de Putem alcrgala duhovnic de ceteori simlimnevoias6ne u$urimsufletul povara picatelor$i saprimimmangaicrca ierterii. vtna va la sd BrsenL. 1652) pentrua seorienta binein legituracu scumpdtatea pogorementul mai Duhor. spov€daniaeste legatade spovedimmaides. a numaiin conformitate legea srcputerc legaSia dezlcga potrivit cu invaletura trebuiefec a numai SfinteiScripturi. alc si iarlegea luiDumnezcrl sll o aplicccu drcptate. pentru daci adicl desfzinta rugeciune.r cu cei crre sunt bolnavi9i nu pot Lce crnonul? spovedrnie? Spovedanie. serugaSiamullumi pentru lui Dumnezeu toatc.IatAce spunCanoanele legdture aceasta: in cu om . nicidecum se bazeze priceperea cAci. .cu cu de hcnmi $i cu cAinfe. poates! lc fact acest pogoremAnt.C€i ce nu vor sil primeascd canonla Sfenta in lor. de carc lnsa. faccdczlegarca pacatc. cunoascebine sd 152 r53 . binesA $i W al cu SfintcleCanoare mai alescanonul102al Sinodului citeasca inlelegere $i pe iar sa sa.caf. O sA spremilostivirca iubirea oameni lui Dumn€zeu. Poatc ingtrduitor fi numai atuncicandpicttosul se vir hollri a sc indrepta fa reu li a sc smeriintru poc6in!. sdfieinvaFt$iiscusitin fapt€. doua nu parte canonului rtmani asupra a a si celur rc a siver$ilpicatele. intrebarea 90)..1-14. a trciapartedecanon o ia duhovnicul iar s. .. irnprcune acela il prim€9te el (Pravllabisericeascd la Govora. muld dupa un .Dupa poate a celorbolnavis€ schimbanuinsa tiobligaiiadca ierta. cuatata patruposturi. AFdar. cj scvor icrtalui acclcptrcatc. nu este C6 aceca rebdare. cu cc pe fu I ll3).decatnumaidacdcel ce l-a legata murit saul-a legatpe nedrept este ti zicea$a:. maisporiliin cvlavie sespovedeasce si in ori Cei (M:rturisirea in o Pa$tilor fecare lune. Daci cinevaa fost afurisit(exclus Biscric:)de episcopul nu arc din sdu. portcsAapeleze siDod sAscapere sinodul Ia ca poate altehoterarc (Antiohja da 9i 6). astfeldc penitent la un trebuie trimisla alt duhovnic.Oricare i$i va lisil JuhovniculsAu anumilA Sise spovcdi altul sedesparlade ftr.15-30.a rrrr curinca fi noimailnilosrrvl sc dccat Sfinlu Pirinti. Adicesi impanA canonul (lill $rnumirul anilordc pocrinfein trci pi4i.nu observtr o gi nici indreptarc credidcios. Vllea ecumenic. pentru pe o cumamzis.Cum trcbuie str 6e proced€ze acei cr€dincio$icrre ru slvlrsil cu pltcategrel€ ti totugi cer cu sttrruinttrSflntr impirtitNnte? Cu aceia careau pEcatc greleSitotuSi staruitor cer Sfenta imprrtdsanie.canonul mulfumirecatre Dlmnez€u suferinla care au. asupm ca sa. ln cez cAduhovnicul.. pentru saleprcatc cear6iertarc. tJr arhim.li sepoatefaccu$urare canoanele cerosteneala post.. Tergovi$e. ci C.Deobiceiinsa. dupi cumarnspusmai inainte.Cu catnc haruluigi nddcjdca cstcmai bine. senu de ca sc incarcc ptrcalc de streine. marcdurere inima.duhovnicul cu Domnului".Cauta gis€ttiun sA dezlegat episcopul Alt. .nicul.De c6te ori pe rn trebuie sI se spovederscimir€nii? anumite cursul din anului. voicstrfie primitdeah episcop inainte a fi iertatdc episcopul ins6.cl mai de seu.duhovniccsc. sub rrrolivc! nu sepriccpc vindeca a-i renilesalcsufletesti.milostcnie. duhovDicul i-a oprit un timp de la celesfinte. pivcghcrc.mecar datapean" 9iallume Postul Ort. pricinede Dicrzare.9. nu socoleascd I ca s. (cl rc arcpulcrc la arhrereu lege sedezlcge. sevor spovcdi curat.

. Tradilia armc csteca un soldatfare sabie. prin nc\.Pr€olul nici lcgaoricum. sedczlcgc Nu numelc in locullui Hristos. datoriasi-l rcspinga la spovedanic nu are de I)ircil arlhcca$a. la trei-patru ptrcate totul grcle. temp€ifncntul. grabA. nu arinsemna duhovnicul slujc$tc Dunnezeu crcdin(a. duhovnicului inse cu duce altduhovnic.cate.Srjudcce mai $i $i cu inimadetatapenlru pozilia sociald. adice petinire. f6rejudccatd.in 1r cc $i Ic mdrturi ingcrul nlp sea. ci|l. dace siiptimani.Spovedania incepc la varsta 7 ani Cci spovedanie.nuvoic\L sil lc rrrtrrluriseascl toatc. starea studiile. lndreDtarea . poate generald copilerie. .de cu Daci impArtdganie. canonul deun duhovnic $rtate md sus.aiciestcclarci nici duhovnicul.cattimpduhovnicul tdiest€. cercetezc de-amanuntul nici pricinilc$i urntanl( cu Icclorplca(c sA fi Altii. cumva nu sdliplcc l|rcchcll la glasul lil diavolDlui careili loptcltein mintezicend: ce .. Slanu practica SfintilorPlrinli $i maiales liturgicA. ca acegtia pier<J Unii pc sc $i sinc$i sc fac pierzarc pentruallii.Toatc pc pc ci accstc uncltirirl( rliIvolLrluicaule oricccale ductr picrzarc pc se Ia sulletele oamcnilor slabiincredinlJ I)uhovnicul cstcdecat ma or inaintea Dunnczcu un organ nu un lui prrI 5i (rrc l)uhul Sfantlucreaza tainaicrtlrii picatclor. (fuhovDrcuIcand astfcl p5cate?".llzLrt slujbavrzutaa duhovnicului.necunoscit'rl Caci boala. Si.cumare trebui€ fie sd lere atent drept. cceace gimairru.Oare va zr!. celespuse nu-l poatc nici dat nu sepoatc schimba. a'czarea.. Cend rcspovedegti. Domnului $tcrgca pecaEle celemdrturisire ii lui in in fa{atuturor. vaauzi dc goptegte Uneori diavolulii credinciosulLr ormcDir rii Siberfitoricumc. cet toli. Duhovnicul dlcuieite$i apbc. rrri 1616 canon chiarle dauli Smnta irnprrtdqanic.l cd in te de Sidin pri?ind ai cazut aceleati lc ru$inczi mai pulin $i se primegti canonmai ugoraceasta. ca din estc La dintai. vol lX.. precum zice$i Hflslr). cad Cend gasi duhovnic senutemaiducilaaltul..cum spuncSliintul IoanScamrul CuvantullV din Filocdlld.in ce conditii se spovedesc s€ impirttrlesc copiii? Dar cel bdtrani ti tl greu boln{vi? frra se ani. poatc ti foa(ebine Sfintele Canoane. duhovnicul Scriprur.sufletetti sAgticsedea$i doctoric pricepore". duhovnicul poatedezlega cel ce nul dczleagi Se ponrncilor pe princilcar€a poatc pecelcenus-alegat sinc lega Dunnezeu finici nu lui Dunnezeu.. s-auvizut mulli in ziua de azi care. dc ce IeIe Sa atentie. spovedeasca maregriji $i incepand apoisi intrebe. noulduhovnic dators. ca prccum fi ficut candiu ll cu ar avut o ranetrupeascA. de sandtdFi.. omorat au pe duhovDice$te mul! din cei bolnavi. pe .cindun orb povAFie$te alt orb. este $iastfcl poatd lemeduili.Apoi. 'il lc iDlllitczc frre adevarata vini. smintettc weo de cinevase lui altul. afare pricinile de pen. au nu au vreooprirc dc la Sf:inta sau numai de randuicsc seimpertagcasce pc Patul moartc se Sfinlii Perinli moarte. $i 155 . facdo spovedanie un canodpotrivit' spre binc fi astfelse_irenduiasca acelasr-l poatiicunoatte lui. impanatcsc de lor dc la 30 sau40 dc zile. vei un bun.cAci.Ce sfoturi mri importontedali duhovnlcllor? atunci in Eljudcce la spovedanie este duhovnic suvcran scaunuldc .vrcmca judecilii (osandci) estcrl lor $i vcrc" zicc Sfenta ScripturS. .. atunci. versta. telcuindu-lc aJa incir in fel. dccredinF fiecinria maiales. dar . la bine bitraniti bolnavicste seseimpirtageascafcl. se Pcntru nugresi a trcbuic cunoasctr oricc$ipeoricine.Ca feld acesle mih deoameni cu fricAdeDumnezeu. puterea in[clcgde ascultarea cultura. $i cu pe Se $i frica deDumnezcu careo arecredinciosul.Iardaci dezlega motivbinc la daceare siu a sliibiciuneduhovnicului qinumaiarcevlavie el. asculte i sespune fiecare fi rugiciune biscrici la cele la de la celeduhovnice$ti celefirc$ti. invelalurile Bisericii. pe nu cd se $tie $i accasta. tcpot folosi. ascund cclcmai mari. accasta La s:-$i aduca aminlcfiecare bogatul !i-a marturisrt de cc picirlclcsalciD mijloculBisericiicu glastareinaintea tuturorcelorde fa6 Si. rrrlclc apoiscducla altul9ispun altcpecate.Dacitc-aimerturisit (r nu launduhovnicde maimul(c pdcatc ru$inezi el $i tc ducila altulcr . numai binecuventarea la se intemeiat. s. ce pe nu cu (Lrrninra curata dcvotatd$i I\)ciinla csteunadin cclcAapte pe Taine carco lucreazi DuhulSlhntin chr1. duhovnicul ronstlltr cA crneva ostcsincer. seducIa unduhovnic sr'rrl mai ctrci sj p. cregtini Unii obi$nuicsc caute sa duhovnici foarteing6duitori. dacenegutitorc)(l marturisirea.. AIlii uncltcsc vicle$ugul cumliestrie. multA tareincredinll. lor cumva socoti duhovnicul . siilintrcontdefirea.amendoi in groapA". Allii spun lor pacatele ca duhovnict|l repcdc lor sil nu Ic bagcin seamd.Dac. in A$adar. duhovnicul spuDe cci pbcatelc 1r ar alrora dc t)"n spovcdrnic.de la credinle.Copiii mici penala gase-taptc daci suntbotezali.l pcntruvindecarea lcgc lur Dumnez€u sufletuluiomcnesc.mair5u manic|r I)Lrmnczcu".

din copilerie.r si numai individual niciodatein comun. cadesub canon? Ili rispundcu cuvintele Sfanblui IoanGurAdc Aut carezice dcsprc I ecrsln . Ata sc de spovede$tepe darel mantuiefte altul. canonul la capat. cumil celluze$tc DuhulStant. din nou. nimicDuestertri|l Ctr grcudccit a spovcdi. Convorhiriduhornicetli. sl)ovcdcascecl.penhu care in pc ci nu $i-au implinitcanonul.si nu semirc. in CAnd duhovnicul s€ smintette de plcatele celor pe care ii Irfurise$te.1 pe pcntru pecatele mAfturisite.fi canddASIenta lmpirta$anie rcpede.indeosebi copii ii pe tineri. pimadl. cumobi$nuicsc uniiprcoliastdzi.rinli. adicd lini calea miil(\ si de inlrcdragoslc asprime.l msi bine canonul lil spovedanie? . spovedegtecomun nu facefiecaruia in ii pe pe mainilor. El nu aretoat5pulcrea a dezlcga. $i picatele.se nu sminteasce Str llr. p.omene$ti trupesti. Numai atuncicadeduhovnicul pAcat: de osanda sub candiscode$te gi ptrcatele oamenilor patime.Vaidc cci ce sc arunca voia lor in DotoDul dc LIrll tnatrmrlor) sAscoara alui. prcolulnupoal. Smnu imperdsanre dezleaga rar pc indumnelclcstc se lmperte$anie dAcu om.nimcni nu poatesili pc cincvasAs.carele spale Aceasla deosebirea purgatoriu este intre SfinteiLiturghii.489-492(Rdspunsurile pArinlelui arhim. intre adic.Catoliciisuslin tijertfa intr-unfoccurrlitor. nu intrebc cineanume pecetuit mai alcs\. decicuputerc limitate.r cu 9i eurabdarca blandclca.1 se cu a 9i nudivulge secretul spovcdanieiSfintele Canoane ci cinedivulgepecatelc spun d.larura SfinlilorP. acccr Dc Inulli sc fcrcsc duhovnicie. Apoi. Cend chibzuicanonul.prir punerea pe sale.. qial sA Duhovnicul marruriscas(.sccurlla Sisc scotla luminaraiuluiprin picatele.mai alescandspovedcfl( clc'ici. Spovedania pecatele. canonul prcatul.sedeacanonuldupe m6sura pecatului. Cendcincva estevrednic nu sa gi pirese$te primcasca sfinlc.dragostca dreptatea mustrarc.Cei ce au murit spovedi{i dezlegali pacate.. Sfiinta Lirurghie. despre ce cautedubovnici Iar cci slabi ca dan$ii.ci strl tolereze plcatelesale". areun cazgra\ amane sau qi spovedania dezlegarea.dup. preamult picatul.rrl Si nrrzicc spunc Sfiintul Isaac Sirul:.isc ddaghcasma panliti tcrminA cclc marc.spune Cuviosul Nrcodnn ioritul:.. Sira canon pocainld.Duhovnicul trebuic lntrtnesura sA adcverului. sc d€ darelvindecr. cu mai sau Daci un duhovnic primcatc cineva la alt duhovnic.. tcamt sAnu alunece ci in aceleati dc de plcatc. clsuflctclccclorprcrtosi cural:l sc 9i dupa inv.scumpdlatcpogodmanlSemisoar( Ai ti I$acumil invatA Dumn eze\. nudorette rlu el sa-lvindcc.candsegrdb€ge spovedanie nuin$eabdpicatclc cu la penitentului canondc candnu dAcuvenitsfat celede moartecu am.nuntul. 1988. Cleopa Ilie\ . au rtrmas canon. ti doctoru : u pc prin pe ci 1 rr-r'rd opcrcazi umple puroiti desange.iar dace nougre$e$te.r Si alespe tinerii copii cu intrebdrilc sale. mareosanda ca apase asupra prcotului carcdd SfinlcleTainccclorncvrcdnici. [oanichie Bilar. cretlegi a povilui sufletclc calea a pc mantuirii. dupasbrcir $i sullclcasoa a credinciosului potrivit practica Canoanele cu Biscrirrl Sitrupcasctr li 9i Irrcotularc o limite in a lcga ti a dezlega plcatclc.Cum trebuie $i se fac! spovedania imptrrttrtirea mirenilor la ti prrohii? 156 157 . umple smintelcand sufl€tele pacate de $i vcSnica". de Aceasta arenumaicpiscopul. (ic picatc. iar Sfanta se mareatenlieli numaicelor vrednicide Hristos.Care este soartr su0ctclor crre !u murlt spovcdlte. din ia de . cstcdatorsii-l pe dc el slovcdcisc. nu iscodcasc.II. Numaice spovedania facein oricetimp.candsmintette credinciogi intreb6rile cu dezlegare cap. Credinciosul libertatea constiinle seduc6la cel car. inse..l Si l)urnnczcu". Inspovedanie i scia harul preoliei duhovniciei. si -' Cum poate duhovnicul str socoteasc.rarei seincact pierpentru ca pc imprrAlia ll.dela cazla caz.N j udeca celcetimAduie$tc spovedanie cineva. Cijenfa si Sangele Hristos curete lui ne X.Siduhovnicul.casufletele celorspovedili sunt iad. EdituraEpiscopiei Romanului 5i Huqilor.dar nu ti-ru llcut crnonul pe ptrmint? de dar sub . o rrl prcotul cstcnumaiundclcgal allui. la arc dc s6 tlrunraiDultAcvlavic. cc s( penA coDsulti unak duhovnic betran il trimitepecel in cauzila cpiscop.Ccl caut?i Agh cc duhovnic cadansul.nici sdocArasce cinc\.Crre sunt ef€ctele . acrivie. $i Slintel Spovedrnllti rlc Sflntel impnrdtsnii? . iarnoi spunem crcdcm. $i pe pdcatelor cand lndreptare masura lui. sunlscoti din muncil€ iaduluiprinjertfaSfinteiLiturghii. Protos.

el mi-ardspuns:. $i iarAgi zicct.^lu da sabie ih loc de hrand. ndcar din nebu. Ci. n-. sd nu te temi. pdcatul.candmi intreabd cu trebuie respectam conditii. ti rh\A! voi d.ccrcetand cel ce vrea si se imprrhtcasci pe nu vi| afla vrco vinl. .$i Ia sat.sd aven cdtre noi intine inimd de judecdtor. adice avem la cu vi€fii.$iin menastire. mdcar eparh. Darmilatrebuic cercetezecu $ le deasfaturi $i s-o uneascd dreptalea.. spovede$te..Crrc estestereasufl€fuluice moere spovedit. Teme-tcth l) nnezeu. h Si li orr$.i4cestea zic cdtre voi. daciunadinfe eleii lipsette. adice omulsdnucugete arecevaal seu. care sunt conditiil€mentuirii. nu de om. dacd Stiind la cineva vreo rdutate. mai lrebuie sdciteascecu atenlic VI ccumcnic. ci inainlea Dumnszeu. t I t le & vd inpd d. grij. regulatila biserice. adtca permanent nejldecdm c..Cum trebule s! prlmeascl pr€otul h spov€d. pcntrucopii grele. cat 9i sa-iajutim atatsufletegte. preotul lui judecala. Adic.pe se trei neputemmantui. cu bland€lea asprimea. vcnitlnainrca Ca lui iar estenumaiun martorpenlrudansul la lui..$iin pidure. noi suntem mai peceto$i decettofi oameniiCine s. dup6 renduiali.gostea.acclaintotdeauna roagl cu folos. implinelte aceste condilii.d'( dltupra voastr'd. inima.. Nt v. milostenie. Sitrupeste.cu dezlegarca pecapulfiecrruia.lefu. in l:rplcbunc$i smcrcnie. Nu nic'i nuncd.rr. trcbuicsl-i fic mil6 a$a cu s6-i mild 9i prcotului toli carevin la spovedanie si-i primeasctr dragoste.cumii estelui Dumnezeu detoati lumca. cu iconodia cu scumpltatca preotul canoanelor Pentru aintelege bineaceasta..fiind gatasa$i moari pcDtruscumpatalea mare care o avea fal. darullui Durnnezeu. dar sub canon. cu de respecl5. areaceste lucruriscmentuie$te Cine trei oiunde al li pc lalapemantului. prcotva dagreuraspuns Judecetor lisusHristos.. yeli ingddui sA \..Dar sa aibe maregriji prcotul (tf mir. Deci. cd decAtcel indrdcit mai rdu este cel ce se aptupie cu nevrednici?tl. duhovnicul nostru. pefi ii lui Dumnezeu capefrafii lui ca .. mdcar cel inclnunat cu coro n.Prcotului trcblic si-i fie mila deacelcre$incarea fostadus el deingerul p:izitor penrru cur6lisuflctul pin SfAnta a-ti Spovedanic.r i Rnlui sd se facd aceasta.daca acestc lucruri:crcdin!. care sluj4i. nu va avcap6cat". S. promisiunea fere solemnicd nu mai face etc. colcclivl'J Accastanu cstc spovcdanie. peplmAnt a crnonului dela spovedanie? Dua mai al'ut timp pentru implinirea 159 . ii raspund .. adu-l Ia mine. dacearepacate mergere prcalele frr2icanon.. penitcntului ili asupra La fcl gre$egtepreotul lui. rclc sfinre ".t t?t! Mdcar yoiewd cle arf. adic6s6-L hngi cefeamintitemai s\s: sd aven cdtrcDunnezeu de asculta fin brn pe t^t'l seir.Omul poat€ iar se mentui in lumc.rugaciuni. sauimpirtese$tc spovedanie canondupda lui indreznealA fartr $i de Acel inaintea infrico$dtorului fi netemer€ Dumnezeu.se-i primcascA loata ti la buni.taudi fralii no$triprcoli dc la sateti oratc c6tahottrrare avca SfanrulIorn ( iu|tr dc Aur dc a nu da PrcaSfinteleTainela cci nevrednici.t lo SAngele SfipAnesccu neyrcdnicie tangele neu imi voi firsa nai inar. care acela ia pacatele Si spovedette comunqi nu facemArturisirea in credinciotilorindividual.t tDltlt (an e6nd preotul . se spovcdea\(.iar in cazuri speciale mai des.Darcum va puteacinevase fac. dupi raDduiala SfinrclorCanoane. celede nevoie dlrpaa noaslri pute(e. bune canon. Mai mare sfipAnire ai tu d!. cui Si cand trebuiedati. s.daclunii dinprcoi auindriznitsA facaspovedani.npd Avascd cu infricotatete Taine.rinte Ioan GuIi de Aur: . posl.adici . r' r. Iar dacd lu nu indrdznelti. ccrcclnr. trebuie sa Canonul al Sinodului 102 taie ranapicaluluica sAviodece. pcDlru in Ilecarc r el lar SIAnuimprnatantc.cu dezlegarc cap a pAcatelor PtrrinteCleopr. Iar ttu. deosebire fere apoapeleinind denan i.Cinedezleag.4i ti cdtre wL diaconilor. dc Trlpul gi SangcleDomnului cea n uri cc zicc: . nu estenici o yind ".tt u !fu..i si postSroricand or srmlr nevoia.r SAngeo$a de infricotat celui cdruia n i se tuyine.Mirenii suntobligali.nle pe c€l crr€ vin h el? cu dr.e are trci dreapte Dumnezeu. mantuire.sespovedette lrci se cu cu Taine. ci Spovcdanrr pc sc licc numai individual. oven cdtre un sd iubim$i si ascultem El. dea$i canonde pociinll celui ce se precuJfl: mctanii.Casa eu a$a: Pemine. Preotul. Auzi cc . sd se impdrtdteascd.. scpoarc Iar Du manhri nicidecunr cineva cumsasemantuiasce. ce tot cear(' ca ci iDviafdcsicdela Dumnezeu. cinc nu lc Iar cu lacrimi$i se impertege$te vrednicie PreaCuralelc niciodatinu seapropie vrednicie celedumnezeieSti. pe intelesultuturorl' Aga iam pus eu odati intebareaacsashperinrclui Paisie. oprejte-|. de Si mi16.j latd se apropie cu nerrednicie. preotilor. un doctor ca sufletesc. oryeSle-|.Dact mult iscodind. i. clr dc-amdnuntul fiecaruisuflet.r posturi mai ales. opdreun timpdela Sfintele Taine. nu a $tiut pe cel rdu. dumnezeiescul P. dupd scumpdtatca Sflntelor Canoane. precum se mile faledetoli oamenii. fu va veni acela. desfiinlareaSpovedanici.tt.De suJlet md yoi despdrli mai inainte.rshi sc \. SangeleLui din ndna vo. decAt \.

a l6l .prcgetirea intelectuala. Iirii a davinn sril ic sinccra$i intreage. Msurile Romanului I lusilor.cu la coNidcraticla integ tateamintale. rine$tedreptatea l)rmnczcu.nornespovedili cu ptrcate de nu ct suntnumaiu$urali muncipdDnrgeciunile in Bisericii$i prin milostede.Convorhi duhoNnice$/i.PdgAneste ". li lNlcfoarte mare harul respunderea in duhovnicului.i asupra prcotului care nu cunoasle dumnezeieStile Conoane".nebunule" siu sau mai pAcatele a oumipe unelemari 9i p€ alt€lemici.DupA nostru lisusHristos spus nu-i €sl€ a ci ingaduit cr€dinciosului macar zica nici s6-i (Matei5. nedcsevar$iri.. cc.36). sAnu moarA gi ca nedezlegat ncimpicalcu Htislos. este doilea care al Botez.i nare prinej-die apas. poatcdezlega cu crsrtodile intre rudeniisaualtepecate totul impotriva inveldturir a ortodoxe.1988.Cre$tinul moare pe a fostdezlegat pacate pEmant de fi Sufl€tuI poate scos muncile lui din iadulur cu SfantaLiturghie.a desfranadi.varsta.Ce plclte mri grelepredomlntr randul cr€dlnclotllorcare se spovedesc cum hcercrli str le combrtetl? tl cate$tiu. IoanichicBalan. Dar dupe este dezlegal 9i penl.flzufilc grclc.raportandu-lc fEptuitor. nu Dezlegarea faceindividual.Mentuitorul nostru.ln ce te va gdsi.cu milostcnia$i cu rugdciunile celordin familia tui. este iarnu piine pas iDcomun. se purrcrca pe NeinvaltrSfinlii Prrinlr miinilorin formtr cruce c. lltcuttr voiafiecaruia.intre pdcate. pe pe cul. cu de de prin l)lradc carcnefturisirea arenici o valoare.penltu oricecuvA deser! vomd^ socoteala (Matei 12.atuncipecatele cadasupra lui Spovedania trebuie fic se dubovnicului. Hristos prin mainileli cuvantul De aceen ci lui.individual.le piardtr. 22). fapterclc a ca (cu imlate. moralei a Sfinlelor Canoane.gregeli ttiintesaucu ne$tiinF). la Aldoileapas spovedania viu grai. sidguracare iarti piicatele ne f6cute dupe Borcz.Spunetl-ne ceva despre vrednicir duhovnlcului ti limitele lui.prcotultrebui€ ceare sa sfatul$i dezlegarea ierarhului. cd nu suotcm mai milostividecat in noi Dumnczcu Carezice: te sd . moarte.Primulpasal spovedaniei ctrinla ti prin orcdinld duhovnic.Dupd moarte. ne cI . Iar Slantul Ioan Gura de Aur zice: . Maregtije trebuie aibdcredinciofii canimeni familialor senuramana din nespovedili inposturi.Duhovni la spovedanie. Apor pejumitate.. pecatelor a facute nespovedite atunci. maipotfi scotidin oseodd. cand saincercEm categorisi a 9i " inaintea Dumn€zcu lui $timcd Si.pulpenitentului.Celspovedr l pepamant. reprezintii H stos scaunul dejudecata. .rpl pdrinteluiarhim. de cll dacAdczlcglmpe cileva inaintede a f:igtrdui facecanonul$i pirese$tc ce plcatclc. treilea al spovedanicl Al $i cslcprimirea cano[ului hotfuerea a nu maipictrtui9i dezlegarea pdcatc. i$i lhcccanonul fie fie . prirnc$tc priD spovedaniadezleagein numele Hristos. cheme se imediatun preotsa-lspovedeasceimparli Si gteasctr.Marepfipastie este unde Canoanele nu sftpAnesc. ce pacatele.). Hristos rasdgnit ci S-a penfti manoireacredinciogilor Prcotul trebuie facdtot ce-i stl ln putere se slli.upicatele est€ flicute venirea cu $i icrtat. Taolil p. 712-738 ii h . dace pecineva iar au btrtr6n bolnavin case. Nu ti prcotulsingurleaga dezleaga.netrebnicule" . Edituratipiscopici (R. ce spune Sfantul Iatd EftemSirul: $i $i preotul care dezleagdceea ce au legat dtmnezeieSttleCanoahe .. mai este Nul preotii nu mai pot dezlega pacatele ajuti rugiciunile Bis€ricii. ar fi cum patimameniei. metrtuie$te cicr dar sub se sigur. ll.. nus. toatc in spovedite singurul nt. ficcare Pc dintrecelepomenitc le tralcz la misura pc carco au.i. si p€ntru oamenil cil Inainrulte iar tof suflete.in aceea vajudeca". carele dezlega. xl.oricepacat gravitatea DacA gandim Domnul ar€ lui. Protos. dc carc dcpinde$i mantuirea Cel ce pAcltuieite lul lui.irrL 'erarhului Preotul nu . este canon. omulcarcmoare nespovedit caSicumar murinebotezat. Numaiccr gi grele. De aceea.. in iad.Eu fac deosebire patimi(ca depiinderi intr€ p6cltoase. nu pc rlloincva$i cu hoterAre nu mai facepecatul. dinsil! sau cu nu obligat cineva. shrea de religiozitate celuic€ semadurisefte.doctor io$i De Taina Spovedaniei depindf Sijudecator poauca$ti!rl rriinruirca tuturor vrednicia credincio$ilor Aiciesre duhovnicului. iubirii de aver€etc. savergirea cu Sfintelor Taine altecazuri anticanonice. desemtrrturisette randuiali plris€ltepicatul. Intre Dumnczcuqi om estepuseTainaSfintei Spovedanii.safie ftcutAcu umilinfi. alescelealeclericilot in toate mai ljn duhovnic poate nu dezlega grave Toate lug?itur. Preotul scaunulde spovedanic Si cstcpcnlrucredinc pirinte.care spovedit. fil . insuficicnlc. de cinumaiindemrut. nespovedite viaF.. harulDuhului lui Sfant.nu ttiu dacA e cazul fratelui . acesrc $i poate Ircburc loculu'.

chiar .pacatul mai mareestepecatul p.in toatecazurile la minece .dardinaccatia foarte pulini. $i pe indifcrcnt cultura carco au $i dc limbape careo vorbesc.. pot fi la viitor foa e apropiat. FSrd o astfelde constiinle cxistaspovedanie.. toatc lc-am facu(!". avomrl. in de I bc!ia). chiarfizicar ci Itl(ura suflctcasci.sura putca Nu aS considera astfel oameni sunt sufletegti. liindemnpecredincio$i depi|de.puura"..". implicatiir in frccvcnte maiales in care sunt cele este Catpriveste (lipsa angajare efortul a implin plAcerea (desfranarea.Suntapoimulli in pe credincio$i . devinfii s!flete$ti. ca nrlirlurisitc.ti tiilor sufl€testi? la Nu ca . minciuna. p 162 .n-am incredere spovedania in c€lorce se spuncelorcc sespovcdcsc cel spovedescsingld datapean" $i ii indrumpetoli sasespov€deasc6 pulinin o adaug totdeauna daca fac c6. numai ci$i si nu grijr.$i nunumaiccle.Amfacuttoalc picatclc"sau. defapt. la c rc il ai. cii DiD)cni poatc nu facctoate lodlc. . lui ainvaFturiiBiscricrr in!crc safonnez opinie o pmcticc afirmaliilc tcoretice cuunele vin exemple Cand cazul.tc. nedcsaver$id.sanu mai vinela min€.nu pc toatclc-asi facut.e momentul pentnr sau. c5 de pe incd o precizare.Nu amvreme pierdut oameni sa duhovnicului. incolo.2l). in trci nccrcdinlr Dc altfel. ia atitudine p'catului. gcncral.Md sunt9i deaceia cares-auspovedit minc.Mai intai o prccizarc. ultimaanaliziinsa. .la e $rI ( rnoanclor...j in cel $i cendcineva spovedanic.pecarcii la oriceprcolduhovnic.si la fiu|e.dupastarca carc rcligios-morala careo au. pilcatclornu face spovedanie. sferfe$te afirmatia: cu . credinciosul trebuiesi fie hotrrat s. in ceatrupcasce.Or. comoditatca de pentru aceasta.trebuie socoteascA picitoaseca faptede caresA-ific ru$ine se faptclc (Romani 6.. Sunt 9i credinciogi care eu insumi ii indnrm sl sc credincioti cdrora spuncd dac6 lin s€ama le nu de spovedeascaalli duhovnici. cil Lrnora ca eu p.ca ti cendcclc in$irAnd anumitcpacatc. Bincinlcles. Acestea.divo4ul.aga pentru in astfel cevanuducela ie arcai la dezlegare. Cci ti preotul parohia carc parte. canoancle oprirede la Slantaimplne$anie. anume: ti gi adica dc in Dum nczcu in Evanghelie. unde de decurg adultcrul.scaticca Hrislos ainfieratmaiales pacate.. nelnan{l cu citi cele. spovedanie € pecate". in primclcvcacuri cre$tinismului socotit pacate ale (tcsfteul apostazia.la prcgetirea la ci spovedani€ in general.Mi separefoarte curios n-am". pacatele.plicrrlc gura". ccl mult o nu ci. Am sunt pc chivemisesc $i carelin sefimanaIa minc. sminteala. ttiu in cem. am con$tiinF cei ce sespovedesc minelmi chiardace formuladedezlegare in spun: te iertepe tinc. nu maivine Ia minc. picatesuntcelccc sc facmai u$orfr S-arputcaspunc cclcmai frecvente ci elrc sc potrivesc la toatcverstelc cum zic unii dintrecei ce se spovcdcsc.Altele spune: spusc fi destule. Respunsul simplu.ba chiarsi maides. cel carctc robc.funul sDovcdcsc pebazaporuncilor Dumnezeu. totdeauoa sunt cu cci citrc careimi estecuven$I.La spovedanie. derutarca lacredinti$ialimic ia s-au ca foancgravcucidcrcil.la din din fac $ichiareu sdaibelegiturarcalacu preoliidin parohia carei$i ducviala. de m-amoricnkt Cat pflve$re parint€lui Stdniloae cartca deDogmatici.. fcl.. a aici sA fac constatarea adevrnta combatcrc ci In sfar$it.picatele sinc. inlirare insuficienle. gura". aqa cA ce ccvanici nu sepoalc. maimulticaresespovedesc minesespovedescla alfi duhovnici. caceivizalisi nupoatifi identificati dc socii|l. se impotriva la predici. carespune sa in sd dupeindrumarea din pevreme lungi dc trci ani'. Du celepatruposori. ca sau pot nu ci decazuriptcatele suntnumaila trecut. oameni traiesc cu car€ la nufacfi nurespect5 iEdrumdrile canonul Si de fel ca $i inainte spovedani€.. mi separccurios n-ar La cand cineva .pot sasespovedeasca gicaliva.ca deci suntrccunoscutc atare. la le indrumirilep€ carclc daueu. Bineinlclcs omoret n-am Si cal accstora le demonstrez nu-i a$a. fi programate.N-amdat $i cred$i ca rnai nu damcanoane oprire de pe Impartdtanie wememai lungA trei de n-o sadaucanon oprirede la Sfanta de de ' vezi AnexaV in lucnrea fa!I.Ce sfsluri 9i crnorne mri importrnte d.darn-aumai vcnit la la ftrga$ul imi fii mine. intalnimla oamenide le toatcvarstclc dc toatc catcgoriile. in o de dc de convorbire s€cret. voialui Dumnczcu) chiardezinteresul $i postului toateacestea generate special fiind in d(' rvortul.glc$elijustificatc justifcabile.Dacetotufi cei cc sc justificeunelepdcate cumar fi desfraul.Astfel.cu (ic o anumittr varste. ruincazipe om nu numaiin dc clar clrnoscutc minc...cel pulin pandcendvor ajungc eu normal.N-am datfoc.nici cel cedeclara lc-af6cul cl.nesocotirca nccrcdinfa Dumnezeu.din carereiese ci pecatele religios-moral.La acestea de cu care a$a cuml€ spun. de care inaintedecetrr' puneintrebarea combat ptrcatclc imi suntaduse Sc curn pacatele nl ln la s cci cc sc spovedesc.

fie ortodox.scrviciu.in biscnca mtrriril Talestand.l-a implinit.Primaintrebare speciati este aceasta: $i . Bineinleles.". oamenii ajungla concluzia lerdmergerea biseric6 poli ajungc cA la nu Ia pacatclor.nici chiarla moartc in n-arputea seimpa(A$easca sd rLl vrcdnicic.ilor.Pentru Domnului nerug6m". in Am aurt la spovedanr( crcdinciogi carora lc-amspuscA.seimplrtege$te binecuventari in de pe cere$ti.tolislujim"..o Biserice Liturghiei.la Sfenm Liturghie. agacevaseintampltr Mulli dintr. in cazul carr in lcspccti I n-amaifostlabiserice vreme vu de indelungatA.edatele-amadtat ii ce e de licut.asculte cuvant din Evanghelie Savaot" dumnezeiesc Sfanta Evanghelia fiind.Pentru Cinstitele Darurice suntpuseinainte. mtrsure. motivc Iiri biDccuvanlatc (boali. spun ii vorbd hotara6: wci ic . ncputinl6). nu r( dcci r)sl s6 a$tcptam fecereaanilot ci vindccarea insatis.careesleSfiinta Biseric5. sfinteleslujbe. daudczlcgare S6ntaimp6n6$anic ci la inainte termenul de stabilitir) proalabil. o a eptam atuncicin(l sIDto schimbarc binela credinciogi. E dreptcAsuntcazuri carenu pot fixa weo limitA. Cinstitclc Daruricc s-auadus$i s-ausfinlit. FArA aceasta. de lirccvrednici darullui Dumnezeu. BisericA o de Dumnezeu.Nu dau dezlegare pAcate de de nici peDlruo simpli 165 . traiette prmant lip€dinImperiia lui Dumnezeu.. cuvantul carczicc:. sd $tii cA eu nu dau dezlegare ptrcate de celor ce nu iau partelr sfintele slujbeale Bisericii9i mai cu seamila Slenb Liturghie". deoarece Ortodoxicstco Tin foartemult la frecventarea prcamdritoarc a Biserici a sfintelorslujbe. agtcpt sprc nu trccerea anilorsauimplinire.pentru tot 9i timpulcatcredinciosul senatos in putere.li lnchipuic heruvimi. Aceasla... Exceptie facedoarcei bolnavi neputincio$i.. .varsta. obitDuiesc aqa Eu si-lintrebmaiintaipc lc|llru ccl cc vinc la spovedanie il cheami botcz. cu Consider cineva poate cA nu se ca Ortodoxe. d) repetarca maidease cu cetmaimarcintcnsitate rugeciunrl cat a $i lisuse Fiul .dup6a$ezarca pe sufleteascA carc o au. cunogtinle dc practicireligioasc. Apoi intrebcaDd spovedit s-a ultimaoara.i lipsadc religiozitate. depinde conlinuarea spovedanrei. loca$ul inchinare de sfinfit pcntrulucrullui Dumnczcu. anumc dup.. chiarle-amprecr.1)oaDrnc. nu poatese facapartedio Biserica prinmijlocire sfintclc slujbc.. se ia partela frr.Mergilir l'rrcrr(51 Dcraspunsul primit. s. crcdinciosuldrcplmiritor. c.c5ntarea Sfintei Prea Treimi. o) Normalar fi ca cci ce sespovedesc sc prcziDte ei in$i$ica ptcarotr pe si sil-$inrirturiscasca singuripecatele. credincio$ii in credinfe. cum din apoi. rscultl insr. daca avul a vfcuncanon dac. rar \ii cci offc vin la spovcdanie agteapte fie intrcbali.ptrctrtosul \| c) praclicarea postului. ei participarea cerinsistent irevocabi I credinc iofilor la sfint€le slujbe. Astfelsdndlucrurile. carora cei ii neputand Pentru motivecaacestea libertatea esreingrAditA. si iar spvcdanii. d€ uneidatorii esenliale nus€potfacevrednici de 9i pot darullui Dumnezeu. Propun neoprimpulinasupra si fiectrruia dinlrepunctclf dc program amintite.deci Si la Sfilnta Cu Liturghie nu sluje$tcpreotul singu(ci preotul slujegtc toli ceicesuntdefaF $i cu peni la aSa podle Putericeresti. ci vindecar€a.fiecarc slujirea sa ca sluj cu la Easurii la carcse geselte. lir|nilicarc. c sluje$te Dumnezeu lui ln cerulsiu de pe prmant.. canta. sascraportczc la ffua laDumnczcu preoleasce toale acesteaindesenliale Ortodox ti linend specificul fi in ie de Bisericii pc Ortodoxc.Hristos mtlocul nostru".cu ceseocupA. fieca. c.asputeali\. Or.. preolie$i cu mijlocirepreoleasce. ti b) r'Lrsiciuneadimineale dcscar6. lc. pentrua !.ve chiarcu fericitele celebraSjinta Liturghie in absenlacredincio.rni. lui Dumnezeu. Sflint. accasla pentru icnarca nu ceteva luni. cu starea carcsc afltr.l sorocului. nuiaupanela Sfanta slabi care Liturgh Iipsesc laimplinirea ie. intreitsf:int. clci Sici au o anumitdlucrarc pana sfinlitoare.r .rrr Ba !i. cer ni separcci st6m. impreuni cu ingerii.| de nu $i vrcuntcrncn la carear fi vrednicisese impertigeasci. duf.avend vedere in sfatulSIADtului Gurr loan dc Aur din comentariul Epistola douacire Codnteni. al{ii. citirea doua de c) a capitolc NoulTestamcnr din 9i iD liccarczi.S€nt. Domnuluisa ne rugrm". dc ASvrcasi serefine$i faptulcA...in fala accstei situatii.DacA n-aumenurisit anumit un picat. . S6ntaLiturghic. le dispunede in$i$i. miluieste-mepc rnhe. Dornnul aduce Sfant. ahe cuvinte. in Nascdtoarc Dumnezcu. starea sociale. Cclortincri$iin special intelectualilot spovedaniedupa la accea. ha$amesure.. caresespunc nrl la a in ci rnir conteazd pcnfu vrednicia Sfinteiimpfue$nii.DacA samai spuiceva.ci pentru toata viala. propu le ri ti lu|lprogram careconstd cinci puncte anumc: frccventarea in a) bisericrr. fi nu dau dczlcgare picate.chiardupamaimul. de Credinciogii nottrilrebuie aibacon$tiinla lasfintelc be. incat. esrc si Biserica bisericii.motiveaze nu l-aumirtuflsrl ce ctrn-aufostintrebali despre ceva. shjitorulsfinlitii cheami peei laimplinirea incat ii uneiastfelde lucrdricendzice: . Hristoase.

nu existeo ideemai f€luritdin minteaomeneascA decatidcea(l\ Dumnezeu".inlulvor trece.. scraportau penrrl nu intrunimicla Dumnezeu. poatesi citeascipe randcatedoui capitole. te zicc:.arezi. cu firA sainspirem fad si cxpiram spunem mintea . pe mine.r in dar in k)r intimi. mantuictte. $i vorbit:. desconsidcrati oameni in mai de decat angajarea deDumrc/frl fal6 Mi-au trccutprin fal6 dcstulde mul! dintrecei cares-audeclarar credincros pcnlru simplulfaptcin-auttrgaduitpe Dumnczcu modformal. ca Da(r r ildcvarat ca. Fiul miluicfte-mApc minc..Ce credirc c l ias Domnului nostru isus I suntcunoscule cuvintelc (L\rca16. $i chiarin ceasociala. adevArata disciplina gand. de a ti Hristos.carcsuntspreslavalui Dumnczeu. cinenu seror!. il t dcoarece credinlain Dumnczeu trebuic materializate ceva. la cclclalte ce4i alc NouluiTestament. dc nrarc rmpottanle cuno$tiNoul Tcstament.Dar Ie spun$i c?i suflet. pcntrr lcrmenul slabilit dupa ficcare in parte.lisuse Hristoase.conlinuand Evanghelia la Marcu$i apoicu cclelalte cu de dou6$i insistsr lic cil'tc. intruc6t exrsriposrbrlrrarr. sa Dc cclor carc sc hrr indrumalr mine. duperanduiala este e)Porlr/. $i a$a setreace caieaurmetoare. la intamplare concomitent Noul gi dar nu cu fi 'Ics(amcnt. staruinF9i cu dcas6 cu rcpctarc.r. crcdcar. $i ct Lccturr din Noul Testancnt fec. cats{enta cd in Ne pentruel ar€unintregsistcm angajarecredincio$ilor pizircapostului. din Filllui procedand. reale. permanentd. pc sa ri'rd. poate se spune nici ru are Dumnezeu. Iisuse Hristoase. disciplina careo unnerim$i prin rugaciunea toatevremea. Sunl nu t)itn. l0). trci ori fiecarc. inspccial $i lc ti drdacticc.v $i dor Domnului vor trece. . Dand acrul afara piept. folosului sufletesc. in nedcjdea De aceca..ci si steruiasca lucrarea in careaduce nu trcbuicsAsc inspaimante Dumnezeu noi gi neridicepc noi spreDumn€zeu. in fclul accsta interioral sufletuluiungend dccapctcnic. mai pufin adevarat nu existi o lipsddc angajare pullr nu-i ci mai luatd seamA. pentrua nc puteaimpodobi mintea$i hdni inimacu cuviDtele celc vc$nicc Domnului ale nostru IisDs Hristos alealegilor bineqtiind Lui. din incepand Evanghelia lil cu de Mntci.) 9i aga practicat am Arsenie fipractic.. in mintc...Doamne picatosul(p6cetoasa)". de d) Rtgdciunea toatd vrenea. dlmrncalA seari$iprin ceade la vremea mencdrii. ctr. rcd.$iam simlit mult folos. cu mintea. ci sdrui pentru angajarc o pracdca. rendul meu.ci numaiHristosne dc permanent ajutor pentru printr-o pe in mantuirea noastri. datoritA mizerici carco purttrm dezldnlui sttrruitoare din vrcmepatimile n-aufostinctrdczrtdtrcinate noi. (MaIc]u 3l ). selectiv dupi indrumare. aia am inveFt de la pArintclc (Papaciocn. puterc. tuvintele 13.pc cet cu putinF .rugaciunea toatevremea. nu Prrintelc $l pe la Intemeiat la nu i-a fostrcam. euii inv6lpcalliila fcl. in locul lui. care. noastre Bisericd insisti cu convingerea postule cu atetmai ncccsar. obliga(ia a scciti fiecarc cu de cane dc cAtc ori. in tot nu E6gand aerul pieptspunem.la $i in de mai Arsenie mi-adataltcindicalii. $tiind omulnuesle frrnl .cstclucru diroare". in punctdinprogram pazirea postului. vrrt. trei str Ia Dupecc credinciosulcIit a Noul Testanrcnt tr€i ori.. pe Am de noastre. deundeconcluzia nu ci intrupulin si ihtru nult eslecrcdincios" 166 t6'7 . pentruce toateale omuluipomesc la gandul 9i pe a f6ra cA disciplina omuluisebazeaze constatat putinladc tegdduire.c.Ia devieri. lui Dumnczeu.catS pe nimeni. cu cuvantul tot zicemr. sa Accastd rugiciunese recomandi fie lipite dc rcspiralic sa sc facain ti deci in lmpfulim rugAciuneatrei:intrerespiraliiin ritmulrespiraliei.eu ii prcvinpc cci interesati angajarea rugeciunca pc in poate furtuniintcrioare. de Numaidupdaceea sc feac.. voi ajunge inconv€nicntc. ca in elpcricnlape careo am.. El Il chemam in noastr6.fiin[Agande omului.in mdsura caree cu putinla. cu bt Pray derugdciune ila diminealai seara consider absoluri o de neccs |. p n excelentA.e Ortodoxe. pentru inceput.Omul cste. ispitc.i in Ot lur Dumne/eu dup. in nu sil tc raportczi Dumnczcu settii ccvaanumc la fdre dcspre Dlmnezeu.cerzl.. se facepcntrufolosdr_ sau ci hovnrccsc. sar dc fara nrar cvidenla catcori saua c6!a de oarA cite$tc NoulTestament. cAciNoul T€stam€nt nu remdne primul-plan pe pentm DrAnluirca lumii...le fixczca regule citeasq dc in s6 in liccarezi douecapitole Noul Testament.CuminsAnu ne putemmantuisinguri.angajare fomale. afar6 celeamintite inaintc..picebsul". lini Lucrulacesrr nu sc facepentruevidente pentruwco rasplata.Doamne". caz btnc ci o ca se sepoatelucradupegablon fiecare. aceea. felulurmebri cuvantul Apoi. un inmintc sestalomicelte liin campul cclc fel deparavan nc ajuta inlituramgendurilc rclc Aisi primimgandurile carc sI Eu celcbunc. t|s1!'cl molivc e necesari angajarc dc o practica9i intimr. (lcacord seciteasce pa4idinVcchiul proorocii cArd si Testament.Jt4iluicftc-ma Dumnezeu". prin rugrciunea d. rugaciuoca . Al cincilca Aceasta facein vcderea se aceleiasi discipline fiinfei a Bisericii noast. rugiciune scurtapecareo repetlmmereu mintc$i o unimcu simlirea de Estevorbadc frcenddin ea .

in cazurilor.dup6 cu (loan6. an XXX (1978). trebuie mai idtei se se . Md urisireaOflodBal.preapufinisuntaceia careauinteres religios cnr.1 in $rcl nucstcnicimiicar pcrsoane lji|zLrrilor. 3. adevtu.icii no6tre. o duble grijd: in general.417.Mincna. privinll.Prinlrerecomandlrile adresate la privinFgiurmetoarea Litwghieruluir exista.Ftrriispovedanie SirI voiaduhovnicului. (Matei7.lc noastr€ ln lihba romtua nuhai in vcaculal XIX-lea. numai o angajr. mitropolitul Antimspune: ori str nimenea .lc nu fi8uEad h Lilurghier.diriilc omatoor.. .prin di\rerseleluj ifi d hovrtcetli in sdnulBis€ricii Lui.in dirccliarcligios-morrlll sd pcnlruca . 1967 p. criteriile rcliSiorsc.196?. 11. \ ll ll{) t. iradierea enetgiilor dfuineale Hanlui Sdu. alesla spovedanrc in Mai ! portcconstata fenomenul igiosnueste fenomen masd gideprofunzrnr. duhovnic toatepecatele la de sal€'<.356. le $i pdn irnbunatAfeascd SfenoSpovcdaDie. in clc o cxplicadc am (ic pulinisuntcci cc lin scama indrumrrile de melecaduhovnic.dar.le v.De aici.prin irrpdi. E ceeace . acegtia Trupullui Hristosti cu Sangele si sc toli cu Lui impantrqeasctr.astrc. majoritar(. 414. Sfinrei Dezlegarea duhovnlc[lul Este OrtodoxlRomentr. cA rel un de fenomen defamilie. tuturor fiilor ci comuniunea Piinea \4e1ii. LitlrghietuI.Mitropolia Olteniei".In religie suntincadrate. ceea li ccN lc-a tnpi.chiar in propriafamilie. ll plctrtuirc mai ales. 4.6).. E aeea pe un ton de porunce. in celece urmeaz5.rplicl prcala lor pA.ln Biserica gi dea sefi prezentat duhovnicului pentru seu marturisire fertrdezlegarea expresl a acestuia. c€.. t. dc accca.l $i invers. s /)r(1.l0l... porunca Dornnului apoisAfac6iD a$a incatcei careiauparte fel. asllrl In nu unciviclidc carcscpoatc bucura dc silurlii nupoatc vorba un program fi de religios familie.in Bisericanoastrdpredomine. Seinlelegecd suntabsurd le ceroamenilor nu sA lucrur I pcslc pulerea darnicinumAmullumcsc prca pu!in..putem pe slujilui Dumnezeu cujumet4idemesurtr. xI. po4iuni.|lor ri chiard. I)lllnnczcu intervinein viala noastreprin Cndrtul SLn.p(ta dezlegarcltl.de tAsirea euharisticd. cer credinciolilotcarevor se \. Op"re.. ti ifi orAnduicsc viala pe bazacredinlei Dumnezeu. Afhinr.mai presus toate.Preolii inveie gi lor prin ti de o Biserictr caren-auasupm indeplrtare blestem dovcdesc $i $i pociinltr gi mtrrturisire cunt6. pe Constatarea care facin urmaexperienFicati o am. 2. aceasta in in dispozilie scrisA peenoriagiilor. dalddc preot. Sunt 9i sunldispu$i fac6cfotul dc a sc dcpifi pc ci insi$i. vom arita in c€ condilii sepoateimpefiiqi un credincios in BisericaOnodoxaRomene..ilorXVIItiXvlllln limbaronan|.. cu O datacu accstca pc hnge acestea..vonl ti lnccpsi apar! ln Lilurshier. an crcdilalcfavorabild o educalie corespunzatoare.i. Elcar prov.i ri in ullimclccdiliialcLituryhicrului rom6n.nevoia laPeineaViefii Duseimp&tegeasci nerrednicie sd cu preg6liri vedereaprimini uDei depliDe in lmprni$anii.Rtqte{i.dicat snlibi un rcl indNe. pnrl 168 .care trtriesc dreapta in credinld deduhovnicullor nu suDt oprili pe o vreme. Iloncdict Chiu$. foarteputini acciacirr. prih mdrlurisirea p.la dreptvorbind. loti c/eftirii caresunt o credinltr a Biscricii: s6 cA de . 53-59). Aceeatinorm5ln Mdrtudsirea Onodoxa(1642)apareastfel: clericsaulaic. It!ttutr lli\rti(ii nr.card voiettestrs€imperttrgeasci. pareseasd se $i. nu cuteze strcuminccc"r./. ci cu |otali $ifirA nicio ezitare.t | 967si .Fiecare spovedeasc. zdi inaintegdtindu-se. cuveDita cu cinste. aulorilatcin vialaBisc. totdeauna. izolate. Astaseintemple deoarcc c eorlpronrisurilc scfacin vialacrcdinciosilor cc pc caresebazeaza nr:riorilatca familiasuntaltele decat ccl.este majorital(il o ci ouDcnilor careseprezinte destul binesuntfavoriza{i o structura de de buna. Recomandlril.icotelor"l. oameni caredin punctdc vedere religiossunlsingul ehrilrin familialor Nu pulincsuntcazurilc carcc vidila li o anlmitdjcni irl in rDirniltsrarca religiozitalii.nilanoidinliDba sl.: atlrantel/a Bucur€rti.nu pulinc surl nostri. dupi in\. dupArAnduiald. aceasta in mai intei si osigure. .acu. . fiecare preolilor. accslea segrs€sch loal€ LilurShi€rele nu Onodoxi. Condiliilc cot uniurii euhuristicc. lJniicrcdincio$i uncsc partenere se cu necredincioase asrl. in pcntrufaptulce {liil Avind in vedere uneleca acestea. l.. Dr. sf rtitll de data.ocoleasce pricinilecarepot du(( se toate pecatele in oricechip ar fi ele. nimeniDu seimpenite$te lnainte $tiutcl.s. Aniim lvircdul. p. Nici la romani.O rlr situalic stiicheztsic Dumnczcu. lor.cdilia$b€npel.

i legcade carevorbimcomportiinteresante 9i totu$i.i ala s. alcsdacl c un rnai rD IDi s t r n.l se in oratepd.lc moarte"s. Biserica noastr:i se gasegte fapt. nu numaia!6t. fiecare la d€ dalrl drlicullatca un vorbade slujitoriicarenu suntirl lind oclcbreazl.menlionate Scripturi prcate carefac imposibild in pdcatele impSrtelirea Sfintele cu Taine:sunt care€xclud dinimpirifia cerurilor ii pacate. p 34 4 . afara speciale de motivede conttiinl!. pe nou e. tradilionala ortodoxe unur a Negc$it. unindepeftat in Raslrit.recomandarile Liturghier.li doud pe de a spovedi credincioii inaintedeimpertaiire. m.l8) 1 Lnr r qhio. Safie acesta simptornu in a a poscsorul lucide credinciosului oflodox unslamajorat. spoyedaniei cxtinsca$dgand $iin mentrstiri o gisim ti astizila noi. t Cazulacesta relev. ecou Nu estc oare aici.r. totuti seimperta$esc fugade spovedanietinerelor a care frecvcnt. individualtr Spovedaoi€i ca $i un formular spovedanic Taini).esterecunoscute unanimla noi.simptomul $i aparilici crcdinciosului ortodox mainc? dc Estcunsecrct Providenlei: al faptulin sinee insi adanc ambiguu.in prcalabil. invcstitccu auloritatca necesara cu un autodiscernlment matur.. decet numai cazdc. dcsrul amintim Occidcntul E sa cA crcttinseplenge de generafii.aluncivcchl ca rolul . in dum nezcicAtii Liturgh preotul. care. credinciogi o altedisciplina ti E locul si prccizrmtot aici ca.. (Luca 62)Eiprinnlnurisiri df piin 22..in primulrend.pentruspovedanie.la origini e de fapt talmecirea pe sine. de inlocuire din parohii. scofcri preotului alu iegire: n-a i o . despre evident cd deastadattr la mijlocfr este e vrcmclnicia spovcdanici? ce este Ccea practice pentru preotizolatdc a avea indemani.preotul duhovnic dmanand libcrsl foloscasctr formular altul. Sunt.ercde rdu . n. cerand seimpartd$cascA. duhovnic. Trebuie semnalat $i tt orcgtlepraclica uneispoveda nral:1.ChiarSi in acest in spovcdania fostposibiltr.s5fac.invAFtum iseric trebuie prealabil B ii.dc fapt. peste aproape tot. libertatea aceasla a clericilor fald de principitl Pcntru motivsaualtul... 6 sc rl ic cI Sl Pclru ia isprrilciderca lacimi 4 amar I n rh rrc ( lonn2l. cindevorbadeclericiislujitoriai SfinteiLiturSh' ( lcgea maisusdeschide de dintr-odattr perspectiva foartesugestive amenunlr o de ti prccizeri practice.Chiar s. ctrexistd. aj unor criteriiduhovnicetti.. l5. situatia cuma fostdescris5 sus: disciplintr dc in ala mai o pentru pcntru preoliislujitori.in aceastS ce de chestiune. din mai amintile.pricdl(/.ceea constattrm cd. I pcntru mirenie3nuadmitcdistincfii.cu s-a teren Si pulineexceplii.preotiili diaconrl un ce estc de daril Liturghiese pot impert4i fed a sc spovcdi fiecare carcslujcscSfen|a nor. I apariliei Ortodoxic unuinouchipdecredincios. celemai importante: ale Iatd l. ciDe Ca minencA beacu nevrednicr( $i $i i$i I osand[ mtrnandSibea"(l CorinteDil.. in mdrturisite duhovnic la t'l1 . toateaceste in cazuri. care conroversa aceasta pus intr-o lumini a noui mai multeaspecte problemei.. ii. cu puter€obligatofl( Randuiala aceasta generaltr.remas sA au foarte surprinticendli s-aspuscA. a sespovedi Sird de ficcare datiila duhovnic..in prczenl. acesre dup. pot Biserici Ortodoxe undecredinciosii sbseimpanlieascd.. cdl ra pulea cu maredurere$i ciiintd sd se smereascd sine SI rn 6 avand gand necurmat semi uriseascA grabr..Fiecare se cerceteze painea aceasta sebeadinpaharul acesla. accasE pentru suplinispoveda[ia ca a clindcclcbrcaztr.intr-adevrr.tr. ii E acesta aspect problemei.nanc( sa indemncu temeiapostolic: .plirdl in s?i mafturiseasct sc inainte slujba de Sfintei pricinl Dar caz. un al Ceea e necesar relinute ce.practic. 28-29).dacedin diverse .gr.var$ir(r a. Suntaproap€ dou5zeci anide cend vie controverse Bisedca de o din noastrtr precizari chestiunea a venitsi aduce seamtr Felioase o de in ac€stor modalit.contrilici"(parcrii de rlu) ca suplinik cortrovcrscdin Apus.. venindu-ti firc ti cunoscandu-se ir. nuanfe. realitate. spovcdanie Xdtcft formul( in din rr)c(lirrinainlc inceputul de SfiotciLiturghii. cauraacestor 5 /. bino$i sa sc plrtseascidc plcat "?. ebuicsi sc spovedeasce. unclcmanastiri vechi in cu tradifiiadevenit care are lot c in grup penlru lol colectivul clerului sfujirol..iD prezcnt. farii in chestiunea ne intereseaze. 388-lli9.dupi un sau aptecrerea sa. sus Liturghii. practic Biserica noastriprevede doul randuieliin EyrologirlsAur rugeciune o dc pentru prcatclor) spovedanie individuali(rugaciunea duhovnicului iertarea tuturor (Randuiala de am:lnunlitr. tr€cercprin taranoaslri. refcrimla binecunoscuta Nc provocad abuzurile controversa de la sdvartite unadin mAnastirile noastre. Am iDtalnit crcdinciofi alteBiserici din in Ortodoxe. Dae. nulobligApeprcol Maiintai.

Biserici.trcbuica gust pulininainre miczulnoplii. lO..cat clcrici. 349. postul aparcnttmaiaao dalorie de maresobrielatealimentard.29 alSinodulDiVI ecumcnic. [a nevoie cd eci ctrs?llorili.. can. zile pe E un fapt cr. ln Pidalion.Efeseni I 5. . comporlr. de $ipentru ti frtrlcasce fala SfinteiImpeftetanii.Galateni 5. . de Acelaii lucrue recomandat credinciotilor mireni:.. oscbitd€celepatruposturiobi$nuitc. pentru credincio$ii aunuiregim totalil laici. LiturAhier. Litu. Pentru€i. ceruldela slujitoriicareseimpefttrsesc SfinteleTaine.faprr tiun minimdeziledeinfrenare ti bLrnc$i dc citircaprealabilE arugtrciunilorimpeftetirii. (in gencrala colcctiv) admise Tradilie 2.daloria infrdndrii cotljugaleramane pentruslujitori.ln seala dinaiDtca Sfintci Liturghii: de . 4.lmpacarea toli" (Matei cu precum spus. infraDagi vor sluji..asentimentul principiual duhovnicului de ramene totu$inecesar atil pcntru gipentru mircni.oniei. saascuflc BiseicdRdnduiala in Slinteiinpdrtdtiri.. aceas!6 normi e respectati gurosli astizi. neputintii nureclam€ clarificare. 395.rom cendspovcdania tlmelnicd admise d.A fi i..9-10.tal lccrsta nu la ncvoie.. singuri lor 8.\. clericilor itori gi anrmet sluj cilireaprealahild ti mdcar a rugdciunilor inpdrld.Clarificarea ptrba fsceallemAnd( u s-ar propdu-zistr.in Biserica Doasd rtrmene obligatorie renduialn rradilionala Spovedan prealabile a iei individuale decisuntinterzise asemenc. . ca.ici.rednic o ar6tdelnaltaslujire(a SfinteiLiturghii)ii delmpdrttr$irea cu SfinteleTainc..Chiar va fi (preotul) silit se-ti lasePravila. practica ir) nu poatcconstitui prcccdent un valabilpentru acrcdita a Spovcdanici in |nastr. limpczitrs6 fic oarede neconccput Bisericanoastra dc in instaurarca cLrrajoasi clericiislujitori. cend ei ir'r.5. Biseric6.. Spovcdania e dc doarpetrtru cazun izolate pen[u comuniteiduhovnicesti definite. divetsele nodalitdlidesuplinul ie.. iar cei ce stiu $i pe la cas€le sdo citeascl"':.Preoliitidiaconii precum mai lnaintede a sluji Sf.ahie.21. p. Estedrept. Dincolodetoate aceste importante odualitate firndamentalt rtmenc r$adar.inta Liturghie.. foartc grefesc"r. $isistemul cat Spovedaniei colectiv..dmdi inainte$apte zile. tit tostcu.ndin rugiciudila Biserice acase fl $i numaitrei zile sau o zi sd posteascd'. precizeri.Este alt principiu noi ce:nimeninrl A douaconditie: un la peDrru sc poatcimpirt5fi f6ri st respecte prealabilunpostalimentar.I Corinteni L 28-3 r)...5-6. nici cu adoua zi. $iatunci prevenifllr bine dar cu $i (cu 3. impiedica Pentru accea limllta mencare tibauftre de-cu-seare.. p. ln cande vorbade Spovedania lor cgfllitatc pr0alabile? primaprobleme.Coloseni 3. recomanderile LituIghier din spun l6murit: de Cu privirela prcot. nici ln acea c.(cf.. seapropi€ Sfanta sa de Impirtitanic.. de €l ti cor[/r. in cuventul recomandari dinLiturghier:. al cuma fostSfantul Ioande Kronstadl. exceptand cei bolnavi$i pesihattri. rccomandarea aparcastfel: sftaruluisi nu se savar$easca de oamenii decet ajunali"tlt. 1altr. gi guste secade seinfr6[a de mancare de bduturi$i chiardacA a ceva. degicu o anumitefibertatede mitcar€ mult inglduitoare cende vorbade limitele depost indicate. postul euharistic sesf:irgeite.De vrer lor vor popo'rn ii. O oarecarcdeosebire tratamentse remardl totlsi si de astadati candc de \/^labila vorbadecfericii sfujitori. citi. postuleuhr stic.I Corinteni 6. in comporLand postinsotit c0i c:istrtorili conjugale un de.4E alSitroduluidin Canagina ll. li credincioqilor mireni. d€ nu se vor zi. 23-24)$i (facerca bine)). imprcunare dc tnrpeasca intr-acele cu totii seseinfraDeze".Pidalion.' in $i in ocaziiatatformularul.Deoarece la miezulnopliilnccpccursul dc de zilei'n. nu Odartr cu.obs€rvrmca el nu mai este recomandat.petrec. Oricitdemare fi numdrul ar celorcarc vinsescimpa(aFascd excep(ir cazurilorprcvizutemai sus). chiarti in accslcaz.. o alti irdalorile am 5. Dlaicurandsau mai terziu... catdr pe Iati cu s6 o posibiltr. rugeciunile Impirtiganiei negetit si le citeasca maiinainte Liorghie"rr.. 9i care soliisuntdatori nuseimpreuna elecateva au a cu zile . ln ciudaambiguittrlii Fircste lor insI. Prcceded harismalic unuisf6nt.pentrucredinciogi. Cand estevorba insz de post l alimentdl.Tolicei ceaua seimpirtisi t nu ttiu cili.Sfintele or. accastaprivinF.

defi cu o anumitelbertate de mi$caremult m lavoarea credincio$ilor ireni. (iurcros noastre irenediabilei rcsimlilc. tot ce a crcat. 415. tlc riilo ori clc nu suntcxpresia (prcotul) silit s6-ti lasePravila.justificArile cauztr sc oferA in $i Cendestevorba insa de postul alinehtar...tinrtatc $ipetimpulApostolului nu stiuciti.. de am $i llf. dparite diverse ingaduitoare e vorba limiteledepost cand de indicate. n lrad\io Cdrlilor normi e respectatai riguros $i astbzi. t't4 t'l3 .23-24)si (facerea bino.foarte el€ ni fartrgreutatc: ne arat?i ll|lc. si ascufle Biseric|Rdnduiato in Sfrntei inpd a$in.in de in locuri$iedi{ii.Liturahie...Sfintcfe milostcnic rugaclune..preot.iri dar pe special. postul aparcnumaica o datorie de maresobrielale alimenlard. in Pidalion. nuDrl desprc in Mantuitorului 9i cu Or. discemcm increderea decatde odneniiaiunali"tt' () orloxc cuvantul altarufui nu sc sivarseasctr sA post.'rdmdnt indreptile$te ace\l to! Cc careausolii suntdatori scimprcuna elecetevazile anu cu o 2. de dataaceasta. cu prcluitcde El. prealabi ld corrf. lradiliacrc$tina ^\nlrnet ndcar a rugdciunilor inpdrtdtaniei.3a9rr cslcbunin sinc$i binecuvantat Dumnczeu.pur coDsi|1rlrtc. lj ) ti . Este&epr. ob3ewim ce el nu mai este post. totodadSlcu c( infrana vor sluji. in Prcdica pe Munle(Matcr5 de scump a6t enlclc rcligioasc de precum spus. cupivir€ l.. p.. inFlegcrc a) Estemai intai o anumite zi. rugdciunile imp6rli$aniei negregit lc citcascA se a expresia normala nevoiidc ispelirea acester vofbirnsunl... cat nc cstecu putin{6.unanimrccunoscul. o altdirddlorire 5.rircryic a .irrtrittul r . p.. impiedica Pentru aceea ortodox.r.. seara dinaintea Sfintei Liturghii: pentnrun cfort de crestcrc spirituala lolo{ltfli c primite ti ca o rAsplold pefspcclivii. |l1r r ll' r .s-arputeana$tc intrebalel aDume . ti pentruslujitori.lSinoduluidin Canagin. aceaste un $i totu$i.cu binecuvantarca vorbade cfericii sfujitori.impicarea toli" (Matei nu aici. recomandarea aDare astfel: stalornic:a Bisericir mai aici b) Paralclcu accasla. 395.ptinlr-un act 11 pen!ru et. I t piltflr. euharistic"? rtra fi cxplicitforDu numitaici. iimuha mancare bluturdde-cu-searA. dc patristic oriental privirela natun u|nanar cu rlcsprc. ti trebuica sc cadea sc infrana mancare dc beltutati chiardaci glstd ceva. Drirr varstele.rrii crcdincio$ilor mircni. la nunai c6levos(urte rugdciunit'. ll stos. lrtl. singuripela caselc stro citcasc5"'?. in$cldm nc singuri adevarul cste noi" (l loanI.. alSinoduluiVl ecumenicj ll.$i aici e de scnrn-alat tratament pentt derugdeiune. p.29 can.c^n. el comporta. mirenidetoate uzu crcdincio$ilor I O oarccarcdeoscbirede tratamcntse remarcl totusi si de aste date cande Bisericii.rdnduialarugaciunilorceruL binc dc un secol. rcslnurata. Paincacare spr.postul elharistic seslertegte O dat5 . ca 9i vic n{!oic nrcrcu $iaziin cre. 1972. doua a proprie Onodoxiei crettine..darfnarafcscairr'tmparabilepuleridefiscrlnPritare. 12.Chiar va fi de dc recomandarilc car! de unuicanon la duhovnic.r mai in rccomandirilc discutic au$ialtmesaj: tolul lrebuietru^ttgurat. Negrcfit.asadar siguranF cu maiinainte Liturghie"rr.din partca Taine. acest maigrave sau.In ^devar.exceptaDd cei bolnavi$i pesihattri. nu numar zileit.optimismului" 9i ai gusta pulininainte miczulnoplii. de Din aceaste atat . ccrutdc laslujitoriicarcseimpArti$csc Sfintele Dici cu Tainc.Deoarece la miezulnopliiincepe de cursul dc Dar atat.decatdacri viatalui intreline iDplrthania nu-io i/an. Intcnlii face sc acest dup6carr recomandat. de (i(icri.r zrcccli -avcm citi.. E un fapt ce.i.lrtkhi a Bistritii ci in Hristos pentru smulge al strictciunii$i de A-Liluryhie4p. cu invicrii. lor (:)$i tolu$i..r(lc harul l\ tirL .. reprezinta corftirrl. nu .tol t't.48.pentrucredincio$i.9i clericilotslujitoti9i citirea infidelitalr (tctoulai pentru ziln ispa$irea icelornoastrc $i universala. Pcnfu ci.iat cetce srtu nu in $i pdcat. datoria intAndrii conjugalet1maneyalabill mirenilor ca pregdtire penlru impdrldtire este redusd. nici in acea ca de nu se vor zi. Lntrghier.. cuSfintele a aFdar.Prcolii $idisconii precum F mai inaintede a sluji Sf:inta Liturghie. punct vedere.A fi vrednic o ar6tdeinalteslujire(a SfinteiLiturghii)ti deimpertatirea noastre. $isimplu. in Hristosinnoi.! l ? 1 4 0 tO-Pidalio.ispe$irea lragilitdli inevitabilc Acelagi lucrue recomandat credinciogilor mircai:. lluc ur c ili.postul nnsamblu recomanderi de gresesc"s. ofi de Din incvitabile.dccat consecinli doctrinei o in nu rc!:(nnanderilcdisculic sunt..Tolicei ceaua seimpArtAgi loan:cuadevaral. recomandirile Liturghier din spun lemurit:.

Negre$it.rlt duh. eraconsiderat?l noi un . d€ nu. numar (u lclc rcligioasc de scump prcluite El. I luc ur c t ii. I I pllrrftlccu hrrLrl | \ t . de iar negresit. fnvoarea credinciosilor in locurili ediFi. $i aici e de semnalat tratament pe[r mireni. |972.. Iiecare modeleaze i$i chipulseudeinviere.din partea a ortodoxc nu a$adar. fale iD din vielii sd poatiisuflali ptrtrunde noi $i in toaterelaliilecreate cuprinsul noastreii si innoiasca.. Ftutr cuharistic"? a fi exptici(formu_ de numitaici. peste precizIrilc viitoarc. de dataaccasta. moment E dsfigurares hristicaa fiinlei fi a viedi noastre inefabilln care. fiecar€(preot)in enoriasa. fapt. cand. la nunoi cAl?ea indreptaF$te accsl tot puteana$te intrebare: anume Ce s-ar o 2. recomandirile starea disponibilitate de ..decetdaci car€ lnpht$ania nu-io hard. Peinea rolodauc primitd 9i ca o rdsplatdpentruun efort de cre$eresPiriturlasprc perspectivi. mai constatem aceaste ce starcde lucrud '. de adice slujirca lui Dumnezeu a oamenilor. $i Invrcrii. adicedin veaculal XVIII-lea: .partebirbiteasci 9i femeiasci..isprgirea noastre inevikbile.optimismului" Dar rrsrruraltr..obic€ir.neinfeldm cste noi" (I loan l. l. dc c privestc pun6. se dimpotrive.tansfrgurdnd cu un . darrnaiales rrcomparabile ca (lc lorttrTradilia pentru zi noastre infidelitill isptr$irealnicelor crettiDtr universald.grcut?ifi ceca cst€ stricte pcntru 2E). ma de I verstele. de Ate$and aceasti stare fapt. cu binecuventarea nirchilor ca prcgdtire pentru impdrldtire este redusd. a$adar.maigravc (tccirtcori clc nu suntexpresia recomandfuile carc de de unuicanon la duhovnic. nu milostcnic Manruitorului despre in $irugrciune. $i totuti.a Bisericii mai aici increderea b) Paralclcu accasta.. intr-ovreme cand. punctdc vedere. decit o consecinFidoctrinei rcoornandArilcdiscutie sunt. concluzie. binc de un secol.durcrosrcsimlite. mdcal peatru o clip6..postul (Faptc15. a lui Dumnezeu"'t. . noastre.in atteptat Siin ce ca euharistic".. ||lr r r ll r .Preotii invelepe enorialii lor. Mergendinapoi pe firul timpului. iremediahilei fragilikili Ioad:cu adcveral.postul llns0mblu recomandari in ni lrlc. candcci cc sc foloscsc lumea dc accasta caii cendnus-arfolosideea. I l7 1 4 0 Postuleularistice cu alte cuvinteun act de sacrificiu. tot orimntulvielii. Din aceasti atat llristos. detaFresi de de pentruca Duhul acesta deschidere deDrr. adcvar. disccmcm ( )rl(xloxc cuvantul post. unanim rccunoscutc l. a) Estcmai intei o anumitiinlclegere in intreline via{a luiHristos noi./d/4ia Cdrlilor.. incvitabile.acestpost lnscric. 8). p. ascezei ti Ftrr5 indoialtr. cetne estecu putinti. in Predica pe Munte(Matei5. Slarea defapt Deri un cregtin poate se anului. justifictrrile cauzA seofed fartrgeutatc:ele ne arati totodatb cu cc Si post. au intratin a pane uz lanoimaripogoraminl€ giln practica Postului Maredinaintea Pattilor. 29-31). on purgisimplu. de 9i ftamul lmplrtlttrll A trciacondilic: lmp:lrtetila noi oricAnd timpul ln l.rh 'lr tr!lit rrr| .postului ti din euharistic" afazr.cu fo4eleDuhului. de de at6t puteriderdscufrpdrdie.povifuirile Liturghierul de din roman preolilor fac si urmetoarea accomandare: . tot sensul E adanc al gi al lupteidintrctruptispiritln crettinism in Ortodoxie. in timpul celorpatru posturi.prinlr-un acl de s(urle rugdciunit'.l|/icc c?ln-avcD] $i reprezintd co"{tiitld in mai c) $ilotu$i.rdndnt pentru er. ln in. ne exactln condiliaparticiprriifiecaruia noi la proprii.cei auneveste cati cand al ce sunt n-ar E momentul avea. astezilntr-un largcontext actualitate. a cu normalia nevoiide ispe$irc acester vDrhiDsunl..rccomandirile disculic augialtmesaj: nli o lliscricii cd in llfislos lotul lrebuielranstgurat.leruqdciune. sunt pehtrucd chiputtunii acesteia prin trece" (l Cointeni7. inc. tipAriE diverse credinciotilor mirenidetoate Lrzul Biseticii. in singuri adevaruliu .. din vrcmea la mitropolituluiArtim Ivireanul. in (tcsprc patristic umani oricntalcu privirela natura riralgie ti a . seimptrrti$esc.. slatomic.. scric l't 4 t'l5 . Din sau. eshatologic vielii. in pe dedetatare careo creeaztr. va fi cu putinleh Praznice. vic lcvoic mcrcu $iaziin creftintrtatecapetimpulApostolului $i picat.to( Nl pentru smulge a-l stricaciunii de rr cslcbunin sinc$i binccuventat DumDczeu. nu numaiatat.dar in un special. randuiala rugaciunilor cerut. Maimultcaniciodati e.19).Atijd€rea. intcnliisc faceacest proprie dupdcarc Onodoxiei cre$tine. I innoirii hristice ainlxegii crcatii. Biserica noastre nu sd . celepatrupostui depeste si senevoiasct primi DarulTainelor in an.t'!. acest eolsimlitc. cc de necesitatc" ci .tot ce a creat.adevdrul ca msreamajoritate credinciogilor BisericaOrtodoxl e a din Roman.a$adar sigutantiexpresia (n(lcri. ca intr-un cuget curat. dezlegarea cu tacittr Bise cii..

de pdsossi mai vorbimacumde fiecventa este imparta$irir pcntru clericii slujitori. .in .Dacda lolosit ti inthun timp ci gi ani maitcurt. patristce iD specialau dusla concluziace un credinciosmircan. constatdm pc dc alttr c6. seva impirteli cu Sfrntele nu Taine.€ cdel iDdmpinb modsi8ur.in alafi de celepatru posturi de pestean li aceasta lc atat in parohii. schimbarea mentalitate contiruarea credincioqilor dar de proceslen( $i indelungat..dad nu este s-a aceasta. p. f9. Vrcmst spunem printr-omiraculoasa prefoasenormativesunt lnlelcsa9i administraleastiizl. s-a la fost timp celindelungatnu folosogte nimic!Noinuciutamdactrranaa legateuD a mai indelungat. de in poatefi un Negetit.1939. cuvantul .ldem.hnie Duhovri. nr 5-6.n-afolositla nimic. lor din tora16 deprincrpiu Partea $r este intrcb6rc.i. starea cu c. ctraceste dc ce in e studiiau prin oli ril l) iscric noastre ii ocazia si-$ispunicuventul.tolqparttdtanieihspithualitukd.3?9.SI ne spovedim sene cuminecem fiecare celepatru cup in din $i posturi postnu putem. pc crcdcm cr. l tt | ||h L r r ! : aniun i . senayc o ci accasta( sub purtarc grij6. Arhim. adever. controversajurul abuzurilor in comis€ in rrrilntrstirilc carcam vorbit.Ceea e sigur. sedeaporunca lui. eunucaut dc de Dar din blardete.?.Cflica.Sludiilcologice.dsctr indrepttt.rpd obiceiurr"ts. Cu altccuvinte.tt< Taine.xlv la N sachclarie..apare evidenF. ti D. Ftrrl indoiala. an daci in fiecare cel in Postul Pattilof'r6. dupeaceste carcva indicalii. Aceastasd-li sluieascdde hotar vindecarea celui legalde pdcate"te. pestctot acest€ aproape nu in liara.B\cnrc*). nu-iexclusca. patristici a$ cum suDt in lilera lor. qi ercdinciopilor recunoscufi atare.Fir€$te.utrn. ti o capitalevaloare recunoscud actului Desigur. 68. tot cazul. ci in spiritul lor. Sf:intului carespunea: nu crczi ca peste veacud.ceputercdea transforma faptuldea descoperi.. 1953. E ca 9i cum ar Ii ajlns pAnela noi. una ale Porunca a4-a arc. la imptrni$anie. fiecventa impert4irii seidentificA pentnl ci ouinse$i ftecvenla celebrfuii SfinteiLiturghiili deosebirea tratament flade e vrcunprcot. mcritl cu dcosebire fic relevatc vialaspiritualtrBisericii l lcnomcnc str ln a noasrrc n) Primul semne dorinla unor credincioiimirenicarese impdrdtetc cu . Duhulsufltrundevrca li nc poart{$i dc astitdat6spredeschidcn inlprcvizibilc..o atitudine deschidere de s$diat aici.in. Prin contrast.sd n-omoip/i.. de asemenea. dacl lcgStura folositla ceva. ceeace e irDportant notat.Srudiireologic€ . printt-un ecou IoanHrisostom.1 2 8 .slujiDd Liturghia..institulional" imuabil.atunci dupl zece poli pentru dezlegarca runei: dobAndirea s-o pri. o in daci mai existe asttrzi la b) Cel deal doileasemn si adDiDis[eze tradilional€le canoane p€nitenfd de noi duhovnicic4re inleleaga sa ti ele. iardac. vorbade un fenomen [lllnllsliri. pildil. acestor ca ai comunittrti deci nu putcll1 general vorbidc un fcnomcn cuprinziind toatl Biscrica. dou. cet fi in e limitat la cercul practicanli. 1940'P. Prinfo4a lucruilor.rilesd.Ilie Cleopa. printrcclc. sa de indreptare intimi. publicatiile in Bisericii.//. $i $i gi parte. l95l.poporalilorceli suntsuptascultarea in Antim. Allc invaFtufl trcbuincioasc. Pruvila bisqiceascd. ei i|l pr)blcna impirta$irii frecvente. religioBd in u"ele ndnAstui. 5-6. la indrcpt6rea la mullimea atunci facuttotul.multipl€suntcauzele aupututcontribuila aceasta care schimbare (lc nrcntalitatc..un loc special insi trcbuie fiicutstudiilor !ilrc Ic-aprovocat./iala nt. Cercet?irile dacl nu-i oprit de duhovnicd seu.S/. reprczentanfiiautorizali.i..Vi. dc lirptdc carcvorbcam la noi un adcvfuat arc car4cter . cn aniii anilndelungaf deind€pertarc dc cl hadsmidelnlelepciunc..ie. in ordineascmnclor uDorrelalii noi cu imptrrttr$irea euharistictr. lucrurile staupeloc nu (\r rdcverat. l0l 176 177 .PrprolPvi..pt.p . timpul apoi umilit. mai depeste sau.Dacii ltrflnttri va li)r(c greufi de moarte greti ti suptcanonul cateisirii va ctrdea"".?. in nou6. dorinla vindecare din buna din ti a ci sufletului. in aceastiprivinli lr)lu$i.ditr punctul de vedere iD in cond4ii. cu o uimiLtcon$tiinltr de pentru om de credinltr Dornnului un cinstit$i fundamental vialtraroCuvantul o fE.mitropolitul posturise ispoveduiasce se se cumilccc(dr. Dace celpecAtos s-a timpuluisau anilor. concluziace tradtia recomonda fka de care nici nusecelebreze o Liturghie unDumfu credincio$i si secuminecer3. dalacu aceaste TainaSpovedaniei mai {ic in cazulde fald si altccva. . aceste autoriLli Bisericii. loan Hriscron: coaezrar ta a I-a Epislold cate cotirr?ri cap. pu{inodalepean.sepoateimpdfi?ili ori de cateori sesaver$e$te la stiruitor se Sfinta Liturghie $i. $i Adeverataexplicalie a acestei steri de lucruri stain faptul ce eaconstituiein Ortodoxie din c€lenoudporunci Bisericii. l5 Arrn lvircanul.Sa = a pune canoD pcnilcno gio un cste cruzime ncomcnie. Soove.intr-adevar rrrrntrtorul ns: .... 2.

dudinicale. sunt ala E s-a punere punct. E un act cu atet mai imperios. vii. II. el cereconducerii Bisericiide astezi (se ceeace Bisedca acordat a inca din timpul Apostolilor: nu punaoamenilor greut?tti p€ste estenecesaD) (Fapte15. ce pringrijaTradiliei premisele date. 9i Crcftinuldc buni-credinti astiziaccepd de lmpani$ania.Rugrciunea in0Ai Sfi ului Vdilc ccl Marc. adevtrrate lui Dumnczcu ale $i silirrlen pentru $l Ilc viclii concrctc cre$tinilor.ritului. 178 . cumparcsdfi fostimpartrtircain comunirarea pr. 5. Iata. in concluzic. .p. rl ln irrD. potunci ori Notui Mri aleBnericii.in noi.pti. puteriide a crea{ic autcndce.lilorcrcaiine fondare Aporrolul de Pavel(Fapt.sincer.ririiie. DupI SfinliiPIflnlr lti Res.latot ce-isuperficial..it. RAnduiala SlinteiImpirt6{anii.caDiciodatd. Awa Cdion m 2.la tot ce-iprea la facil.trcbuicsi o c6ut6m.l-2) p@um i in viala monastic€ Egipt(P"r. ia0i..pructicA.sd o de Ca dispunrliber de toatl puterea lib€rtilii lui. I Cor XVI.milrcpolitul chemi in adevk p€(cei evlavio$' lacpovedanieD dcsiSur. a credinciosul aziaccepte Impartetania unactesenfial vielii noastre de ce este al de cre$tiri. 56I . in tot cazul. loate deschide eanoi perspective fi In vialanoastre trAimsubsemnul spiritual majoral libert4ii $i al rcsponsabi litArii. Eavinc itrcct. si bl p acipiul inpdrtdtnii sdptdhlinale.cipii pcntru ritmr o pcBpcctivn impin&irc i. ea vine. nu-ivorbanumaidea asiglra astazi de Astezi.7. insisttrm. Awa Daniilnr 7. scpare. a asigura intrcaga parcu a dc o giindurmczcirea qi pc pdment poate ticiparccre inl h umanizarca vi€lii oamenilor chiarla dcschidcrea noi percpective unor vieliicre$tine insifi. aresponsabilitelii noastre concrete $i aici Crucca Mo4ii ti a lnvieriicare. Pirintilor.ci totodatd.. cu domid Sfanta Masa altarului a spnnc binccondiliile dumnezeie$ti Impertdganiei: ale trebuie mrrir la tot cc-l se rilu. fiecare ea de drttr. . vine tocmaisAtrez€ascl.inca de pe wm€a mnrcpolittrluiAnrim lvnc dl. ri. Ccl E dc la sineinfclcs toatd ira ciutati nu secaprt2l ct /rm dintr-odatl. simbolulci. as6ziomuldc credinla tldie$tc vie sete csenlial. I2 ori pe ok.! a 4-! a Biscricii. aldimi$carc coDvergent.ic. a impreun2i Hristos de-a cu pururiactiv.puri rltini li inertic slujirea chcmtrrilor crucialc.cipiupeceel inlilnin.nilorcrcrrinl tl.3t5) 2 I .) a de rl Fin(ipiul inpdttdtiriizilnice. o cerem. o de cAre pentru lmparu\irea frecventd'!o.n rcrusal'qcu ( frAngcrca principiu poare zilnic!a peitrit (Faptc 37-42).as/o!.prjncipiul impdnqirii lunarc. tocmai profunda adic:i dimensiunea ac€asta a $ipersonal! libeftetii.€zecepean(AntimIvircanul.)in stit.o cinevreast cunoasca claritate cu condiliilece i se pun nu rc slic$te sdpund el condiliilclui. In oriccdialog.Tradilja crettnAncofed maimukcpri. h frupria noanrl t. !r viil{ uncicomuniiali monastice !si!zi. si st dar 20. I iniliativei..cu cat crcatinltatcaa intmt intr-unnoucontext gvanghelizare. clipadczlegirilor in spovedaniei:ceeasezice prcotasupra ce de unuiom c cevac€ se9i impliDeftc aievea intrue1. carc cadEfomc brn. se condiliilecare au pcntru clc viitorul.ditia R din frnrolor comunitdli .2E)la imptrrtatanie. C. Dar..1. tot ce-imort. Mentalitatea noui aduhovnicilor. XX. primirea vrcdnicic SfintclorTainc.chipullui Dumnczcu"rr. Ln tor ur.p. onodoxaronana. vorbanumaide o intervenlie seaduce necesarl la care o indicand mariledirecliiln caretrebuie ceutam a$adar esenfiala.dedorNsp.adti. precum vazut.ptincipiupe carc-l indlnim ir viaF lornrnir.

ului Duh. 9i sosindacas[.cestr primette la Sin€pe plcltoti qi mlnincl cu ei. spunind: care om dintre voi. o pune pe umerii sii. zicind: . decatpentru * Evanghelia de miercuri din sdpfimana a 26-a dup'i Pogoftrea Sfin. fariseii ti cirturarii $i I -acArteau.zicendu-le: bucurati-vtrcu mine. pantr ce o gisette? $i gisind-o. bucurindu-se. avind o suttr de oi qi pierzAnddin ele una. $i a zis cltre ei pilda aceasta. nu lasl pe cele nouilzeciEi noul in pustie ti se duc€ dupl cea pierdutl. ca sI-L asculte. Zic voui: ci agaqi in cer va fi mai multi bucurie p€ntru un picitos care se poctriegte.EVANCHELII LA MARTURISIRE Pentrutoti cr€ltinii EVANGHELIADE LA LUCA' (ts. 181 .ci am gisit oaia ceapierduti. cheamtr prietenii 9i vecinii.t-t0) A vremea aceea apropiaude lisustoti vametiiti se fn plcltotii.

invitafi ce inseamni: mili voiesc. cci bolnavi. acesta. acolo va fi 9i slujitorul Meu.Filip a venitpi i-a spuslui Andrei.li l-au rugat zicand:Doomne.ti i-r zis acestuia: | $edea vami. $i vizind fariseii.Cel ce iqi iubegte sufletulil va pierde. adevirst zic voutrctr.Dactr-Mislujeite cineva.$i.9iAndrei qi Filip au venit gi I-ru spuslui lisus.lisus a vizut un om care fn la Matei. * Evanghelia de sambdld din sdprdmAnaa 5-a dupa PogorArcu Sliintului Duh- vremeaaceea. iar nu jertfi. a zis: nu cei strnltotiau nevoie doctor.9-13) /\ vremcaaceea trecend. preaslivette-Tinumele!Atunci a venit glas din cer:9i L-am preaslivit 9i iariqi il voi preaslivi. lumea s-a dus dupi El.spunindu-le: bucura{i-vi cu mine. 9i cevoi zice?Plrinte.iati mul{i vrme$i ti pc cdnd El ptrcitogiau venit qi au gezutla masl impreuni cu Iisus gi cu ruccnicii Lui. rlman€ singur. Adevirat.| 9-36) /\ IIVANGHELIA DE LA NIAI'I]I" (9. $i gedea la masi.nouizeciti noui de drepli. pe vedem lisus. ci pe picitogi la pociin!i. izbivegte-Mi Dar pentru aceasta venit in ceasul am de ceasulacesta.cheami prietenele vecinclr qi salc. mersdupi El.daci pierdeo drahmir.au zis ucenicilor:pentru ct nrtrnanci Invlfltorul vostru cu vame$iiSi cu plcltotii? Si de ci luzind El. Iar Iisus le-a rtrspuns zicand: a venit ceasulca si fie preaslivit Fiul Omului. in castr. isr cel ce iti urltte sulletul in lumea aceasta va il plstra pentru viata ve$nici.Deci acettia au venit la Filip. sculindu-se.aqasefacebucurieingrZic rilor lui Dumnezeu pentru un picitos caresepociielte. cu numele a I-vino dupi Mine.qi unde sunt Eu. $i I-erau nisteelini din cei ce sesuiserisi seinchinela sirbtrtoare. fariseiiziceauintre €i: vedelici fn I nimic nu folosifi!Iati. nu va muri. ci n-am venit si chempe drepfi. de Saucare femeie.str-Mi urmeze. care n-au nevoie pociinln. Acum sufletulMeu € tulburat. cel ce era din Betsaida voim si Galileii.cici am gisit drahma pe care o pierdus€m. Pirinte.Dar mergind.daci grtruntele grAu de cAndcadein plmint. nu aprinde lumina qi nu miturd casagi nu cauti cu grijil pAni ceo giseqte?$i gisind-o. voutr. lduce multtr roadtr. avendzecedrahme.Tat Meu il va cinsti.iar daci va muri. Daci-Mi slujegtecineva. La mirturisirea f€meilor EVANGHELIA DE LA IOAN' (12. Iar * Eeanghelia de nt4i din sdptdmAm a 6-a dapd Pa|ti 183 .

multimea care sta ti zice ..a fost tunet! Alfii ziceau: ^ltrze inger I-a vorbit! Iisus a rispuns qi a zis: nu pentru Mine s-a judecataacestei filcut glasulacesta, pentru voi. Acum este ci lumi; acum stipinitorul acesteiaya li aruncat afarl. lar Eu, cAndMtr voi inllfa de pe ptrmant, voi trage p€ toli ii la Mine, Iar acersta zicea,aritand cu ce moarte avea si moari. I-r rlspuns decimulfimea:noi am ruzit din LegecI Hristosul rlmine in veac: ti cum zici Tir ctr Fiul Omului trebuie si lie in trt? Cine esteacesta, Fiul Omului? Dcci lc-azis Iisus:incl putinl vremeLuminr estecu voi. Umblati cdt ovefiLumina,ca si nu vI prindl intunericul. Cici ccl cc umbll in intuneric nu ttie unde merge. Cet rvefi Lumina, crede{iin LuminI, ca sl fifi fii ai Luminii.

DE TERMENI" MIC DICTTONAR
Acrivie (8r. akriveia= eiactitatc)_ in cxacttra canoanelor cazuriin observarca ar indifcrcnta(adiaphoria) produc€ c.rc ccl Bis.ricii (Vasilc ln contuzic adminisFar.a (can Vl M6re.can.89).Sinodul ecum€nic doutrmctodcdc exercitarc l02) rccomaodn metod.traditionah,a a auioitltii canodicc: (akrivcia) si obs.rvilii strictc . canoanclor a mdodr €xpcricnlci(synithcia), Plicticii, a (oilonomia): dispcosei ,,Dac!ncvoiaiima pului impicdic! slicta obs€rv.rc lcgii _ d€loclimit€l€ con' acri€ia, eanu rcstrange (Sinodul vI, dcsccndentci-oikonomia" canonul3?). in cursulistoriei,s-auivit siturlii in carc a autorirat.a bisericcasce fost ncvoiti sl apercdocFinadc crcdinF 9i drQturilc B! mems€ricii, fspt clrc a dus la cxclud€rca Dar prin brilor caarliin crszie, excomunicar€. nai pentruraliuni utileBisericii, alescand insi$i pun€a p€ricolmaotunea in austeritalca misiosau in cazuripersonale, dcschid€rea pastorala, atunciffina d.rn ti compasiunea ecuin cu a altemat iconomis. conversatiil. mnice. acivia gi icononio aufost sugcrate posibile dc validitatea fals cadoul alitudini rainclor,in sp€cisls hirotonici, ln afarddc alc cnnonice Biscticii limitel€ 7 Canonul al SinoduluiII ecumenic gi (Constantinopol, r€luat compl€tatde 381), (Con' Vl al canonul95 Sinodului ecum€nic doua menlioneaz! 680-681), slantinopol, fald categoii dc€reticiFischismati€i, d€care vorba dif€rilcendeste Bis€ caDroc€d.azA d. primirealor la Ododoxi€:unii suntacccp' ln tati cs botczalivalid,prin r€pudierea scris Tainci (lib€llii)aerezi€i 9iprinsiv&gir€a lor sabati€ni. macedoneni. Mirung.rii (ari€ni, eutihieni, apolinari€ni, novalicni,t€tradili, canealtii didcoriti,sevcrieni); suntprimili catehizafi, cxors! botczali,urm6nd fi€ apoi (eunomieni, moncizatisi in fin€,.ilurninati" mar' valentinieni, manih€i, la.i i, sabelieni, a analize fostr€gula cioniti).Critetiul ac€stei de de credinllapostolic!, la carenu exista sf. vasilecelMare(i 379)recodisDense.

Di.li.sar de te.h'?ie o /'rl';r1', EditDraInstnutului Biblic ri de ' Dupa Pr Prci dr Io. Bna, DTO) si i€rom Nicodin Sachclarie Mkiuc Oriodoxi al B.O.R.,ed.a ll-a, Blcurc$i, 1994(abreviat PB) 1999(abreviat alrl-a, Parchi. ValeaPloPului. Pr@ito bisericeoscd.ed.

184

185

mandlsnfie primili€reticii sepocai€sc mullui Dumnezeu caal candunjrriini ,, care ir in momentul no4ii..u ftre discemement, sauo fagnduinle a fosttinuta ci (Deul i ' nu craminend daca aratn convertire ei o ade- 26).D€oarece nimeni putea nu irnplini |! lr ' vlrari (Canonul lDTol. 5) Vechiului T€stament, erau blenrni,,I tofi sub Legii. Dar Hristosne a riscumpanrrI, Alurisirc (sauexcomunicare) este blestemul Legii,Iic6ndu-Se penrru,,,,, cxclude.€a credinciosului comunitatea blestem; din pentru scris cd este: .,r. ..Bleslemar llisericir,candse fac€vinovatde pacate totcel sp6nzuratpe l€mn"(Gal.3, l3) I \ (MaleiI8, l7; presia conlra credinlei amoralei sau eslefolosita ApostolulPa\(l ,., de l(br 5,2-5i ITm.2,20;Tit 3,l0). este Ea de fiind opusl ,,bin€cuvnntirii" ca do\,,1., Si doua laluri: cA esl€galasi preiaasupra osen !. sa a) duhovniceasca-interni, cre- apasn cand aluprafralilor sli ,dupetIup", drn (1r., Llinciosul opritdeIaimperufircsau esle de Sosl€a a-ivcdeaconvenilii,.A$ dorl de ll h nhcslujb€ peniru vreme; o snfiu euinsumi4rrrezd dela Hristospcnr, ! b) cAndun credincios d€vineun ne- fralii Mci, cci de un neamcu Mine. dut,, public$i se iau nisuri admi- irup" (Rom.9. 3). in general, efcdincios Bisericrx,( nislrative public€ contra inlaturandu-l lui, din autoritatca aj udeca condamna Il. dc crczr $i oh$lca cre$tini.Numaic€l ce s€indreapd av€rtizend, indrumend chiarienand pL.. Si (ll ctrcreprimil Cor 2,6-10). Afurisirca pu- care expurac€stui se disccmnmenl. hlieloface numaiarhiereulsinoin legiturA erezia cu neslorianisnnrlr timsiales (lul - oare dreprul $iridice,cendcel secunosc ar€ s-o cele l2 analematisme €ontr! lr vrnoval indreptat s-a (t Nestorie 450),cuprinse scrisoarcalll ,,. in a [PB]. a lui Chirilal Alexandriei, laSinodul(if cilili ADIrtcml, anatematizare, anatema- la Efes | ) (43 [DTO]. lisnre:aci de extremtr s€veritate, folositin Anal€ma €steceamai greap€dert',, vcchimrde auloritatea birericeasci im- pecare opoaleda Biserica. sedi conrr Ea ' prolbsauerezie doctrina cclor cc disprelui€sc ataceadevarull. o d€ IDlrivacelorce $i (lcclici.prinexcluderea dincomuni- dogmatice, sru lor morale decultti priD acersr.l $i lrlc fi princondamnarea caalare inv:Fturii ei ducla rltici.e fipienare desull€rpc e. a ktr grefirc.Expresia.Jrl eanakma" apare n€stiutori, i periculo$i dev€nind socielill InsliiriituI expunerii doctrineiortodoxede biseric€$ti. Anatema cuprindc blestem, i afur cllrc sinoadele €cumenice, seNulcecel s€nie in a celuianat€misit men,l pe Sipredare crrc nu mSrturiseste aceasrl doctrine fi satanei, careascultiSialecAruifaprc va d€ fL srtus condamnArii preia misiune implinef devenind Bisericii. Anaterna l€ te, mortsutlc dc lapt scnsul cuventului ebraic,,herern", te$e$ivrijmaf lui Dunnezeu. Ceeace esr, c.rrcindicl obiectulsaupersoana asupra pedeapsa moartea legilede stat.e\r, cu in cllrora invocat seconcentreazi esle bleste- a.atematizareain Biscricii. $i legile Prinanr

temltiz re, ,te aterosette aceladiawlului ti mai muh sA n-aibd pane de nanruire sd setacd instrdiMt de Hrbtod . dinirecre$inisau clericinu-i Nimnnui anatema, nici est€ingaduitsAintrebuinleze (Matei pacat chiaringlutni,cncifac€marc poate folosi Sinod 5,2l-26);numaiSliinrul toal€nnjaceasra anateni, dup6cea epuizat loacele indreptare cel vinovala fosljude ti dccatti os6nditpublic. penlrufapte contra loi adev!rurilor DunrFzlu ti a BtuericiiStlc. dc Anatema csledespn4irea Dumncmo$€nirca satanci. lar, z.u $i imprcuDarca $i patruleasf6nt sobor.pcntru anatemi al griiesre nici unomcrcdincioscr€$in sn ala: ci nu-li zict analema, numaicrclicilorSi l.apadn chipultinu vorsn crlugerilorcare scmaiintoarc!;iar,devorvenisprcpo€ni46, pnm.Sic-i imbrili$cazi,pentuc, Domnul Si-i din lisusHristos. careS-apogor6t ccruripcntru mintuirca noasld zice: ,.N-an venit sA chen pe cei .lrcpli, ci pe cei pdc'dtoti Io NcAinyi" $i ,,nare bucuie sefa.e in ceturi pentru un pAcAos@rc sepocdiette" IPgl. Canon (gr. kanon= mlsur6,regula. sunlnormesi lege) canoanele bisericetti pnvindericacrestini,culrul,disciplina Ilguli mooahismul, organizareajurisclerului, $i promulgate sinoade de dicliabiscriceasca, de ecumcnice lo€ale,saurecomandale sau repr€canoanele PdrinliiBisericii.in geneml. ce zinu legislafiabisericcascn formeaza obiectuldreptuluicanonic.in afari dedogme,carcconstituieobi€ctulcredinlei$i care indica bomele Traditici avendcaract€rd€ c@&'rele,adi.^ definitii(oros= finis),exisla

regulienunlale autoritatea d€ biseri€eascn cult in materie disciplina, si organizare de p€ntru la aplicabile situatiisp€cifice valabile si un scopdeterninat.Daci scopulpentrucare n-a atunci Canoaeleaufostdate fosiatins, pot nele fi revizuite chiarinlocuite. fi are de Biserica nu numaimisiun€a a dis€iplina cleru)ui vialapastoralS indruma $i ci de a laicilor, fi rcsponsabililat€aa sepronunla divers€siiualiiti monenle(Fapte in aceastn 15,26-29;l Tim.3, l5).Excrcitend Biserica aplictr iconomia. adici autoritate, €snoan€l€ funclied€ cond4iile in folose$€ De$iexisEcati n€c.sitllile€i pastorale. particulare, tradilia canonic! onodox, noanc a fostelaborat! modsinodal. in Canoanele al s€rcfcre post, h: cultulicoanclor, sfintilor. hirolonic, divo4,conduila Pa9li, clsdtorie, monahilor;panicipareamirenilor. clericilorli i€mrhicc. ordinea scaunelor episcotreptel€ pal€,rclalii int€rbis.riccati, rclafii publiceetc. nu Regulile canonice de Fopuse Biseric[ lred€ buicstrficconfurdlt€cu leeislalia drept la taviaFrcliSioasipublicAsi civilcuprivire jundici IDTO]. Biserica crc$in5 institulie ca Canonisire = toralitalea mijloacelor p€ntrua indr€pta pe folosit€dc duhovnic in cu Domcclp&atos, conformitate Legea nului. Ac€aste indrcplare tiebuie sn o el qi prir dovedeasca faptesufleteiti trup€iti, lui car€aducvindecarea impncar€a cu ti (Numeri12,15;I Cor.5. l-3i lt DumD€zeu ar€ de Cor 2,6-I I ). Duhowicul puter€ a lega nurMi in conformitale Legea cu dezl€ga $i (Ioan 20,23;Mat€i l8).Prin 18, Domnului onul s€ leSatura canonisirii c€lei drepte,

187

vindeci de pecate; dezlegarea prin pentru implrtr$ani€, omul se desevnrt€Ste intru (Matei5,48).Canonisirea mantuire tr€buie sa fie datenumai in conformitatecu Leg€a Domnului, neesre in Snnba care datn ScripturI, Canoanele Bisencii povaF;il€Sfinlitor ti I'drinli,cacj ahfel,ea nu ar aduce nici un lblos,ba chiardevine primejdioss, pentru suflerulpenitentului maiales duhovnial ti culrit ,Bleskmatsdjie tot cel cefacelucrutile Donnului cu nebdgarcde seand" (tcrcmil 48, l0). Ptih oalcareaLesii, nei$tili peDunneze4oncidinpncirc w6thd t hulcste nunele Donnului trintre nea,,rirt (Romani 23-24;ll Regi12,l4iIsaia 2, 52.S;leremia 9-10;Matei7,22"23;t2, 13, 4t-45t Lrca24,26). Onul duhornicesc po.t tuiudeca totul, dar pe el nu-l poatejudeca ,trldrt(l Cor.2, l5;I Tes.5,2!I Ioan 4,l; i I'rcv. 28, 5). Duhovnicultr€buicsI aibt irtotd€auna mintcc€l€spusede in Domnul: u pot.lace de la Mine nic, precun ,.rit judec: darjude!rt, (in Lesca Do,hnului) k! Mca clte dreaptdpcntru cA nu caul vttu Mea, ci v,io Celui Care M-a ttimis" (k)ans, 30) ca duhovnic Orisoried€ (St Nissa [DTo]. l) La fiecare pncat, duhovricul trebuie sI (lea potrivitcu int€legerea, canon starea s!rnlnl'i,posibilitat€a materiala familiali, cu Si jba indeletnicirea, slu sau pr€gltir€a cultumltr, lclurilepncatelor spov€dite evlavia qi iltru aplicAnd canonisiri l[cninl6 a penirentului, polrivit€, car€ duci la indreptareaintasA fi rirea duhovniceascA. Canonisirea asprn prea duceIa deznedejde Cor 2, 5-11), cea (ll iar preaingaduitoare ducela incunjarespre

picat fi astfel,duhonicul in loc si indr€prl nairtu *irce. ,,Uniicaacestia nc€ Domnu I - Ieagd rana poporului Meu .:u nepdnul zicAnd: <Pace,pace!, ti pace n' .!h (lercnia 8, I I ). Canonisire{ rr€buie sel.! .l si numar dupi Legea Domnului,c{ci duhovrI cul nu judecddupnl€gileldcutede el. , i este sluSi Siispravnic de Dommrlpcnrr pus I m6ntuirea sufletclor, car€esteobligats,i poruncile lmplineasci Stipaoului siu. I)u hovnicul tr€buiesn punl inainreaccl! pdcltoscalcavietii $i cllca mo4ii ari|alit nr maiSinumai L€gea dc Domnului. nu,lf iar inchipuirea plcat€lesalc,prin carcr, sau voi saapreciezc aleahui! (leremia I . \. pe 2 Sim€on T€salonicului, al frala, asrprd /r?rr tor tusnelor, tX,721. Cel cc nu s-a st&anir in tinerele. cr la i,l 8r€use va puleaindrepta bltren€lc. pacatul vaplrisi pecl. hsandu care stare il I pustiu, nu elpc pacat. si dcvina iar ca onl idbunitilit sufl€te$re. Asrf€l,de e)(€nrpt! in cugetva curvi.de;i in fapreva delc,r ncputincios, lucruse va cunoalte care dll vorb€le nurdare. pliccrcad€ a discurr din plant de8prc sexualitatea lor.animalelorc( Vaprivi p€allii cuper€riti vorb€banuiroar.. indemnendu-i pacatc, recornanda sr la va si crteasctr pacitoase seva desfira c!4i cLL ti inchipuirea pncatelo. odiniolrn,cici cuh dc ii vor fi id€ilevor fi $i faplele. Rnuatea vcchr bunetatea nou:, nu senai poatefacedecitl numaipnn exccplia planurilor iconomicl provid€nfiale (LucaII, 24-26;ll. l-61tt) l-10; Ioan5,l4i Sf.MariaEgipreanca). De aceeas-au prevezur trepte de petrirenri! intr-untnnpmaimult saumaipu{inind€lun

gat, ca sA se poataalegebine adevirala poc.inF de cea frls. si laFmica (yezi c"I 5 noanele al Sinodolui €cumenic, al Sinol2 lV dului lll ecume.ic.16al Sinodului €cum€de nic,5 al Sinodului la AIIcira.6 al Sinodolui I dc la Canagina, al Si GngoriedeNissa). Canonulnu trcbuie sa sc dea numai ci dWI mulliner pacateloa mai alesdupa Dc voinF plcatosuluidca seindrcpta. mult€ preamarea duhovnicului a de ori dorinta refacccc€acea stricatmaimarcpagubifac€ ce $i,in loc ai ridiceceea eslecizul, mairiu il distrugc. Astfel,cei ce suntbolnavi$i lum€$li cci ceidedaflaplecerile rnolegiti. fi puteriilor so.iale,pulini stnp6niti mandria de la lor cu scSar esc pncat€le ii numai inceiul lor vor izbavid€ povara Duhovnicului sc i caredorc$tc indrept. deodale, scpoate se-i indmplasanu oblinanimic.Candi sefac suflctuluicarcacnzulin n€simlire cunoscuie mlrimea Simu\imca pecateduhovnic€asci nu lor ssle,acesla cade d€znad€jd€, mai in nu asculddesfalurile bune. s€mailemede amcninFre ti nu s. mai hotlrlst€ si factr fapteleindreptirii. ci dcvin€ mai riu dccat ia ziceproorocu ,,Fala este l; cetatca care de qi caa uneidesfranatc nu le mairutinczidc duhovnicul lrebui4n arc nimic".Deaceea. dc mults $tiinF d priccpereca snpitrundl omenesc. Uneora, toareinclinarile sulletului n€pumulti cadin nebunie dezddcjde, ti tind suportadocloria prea amartra canocu canonisilipotnvil nisnii,iar altii,nefiind sufl€lul, dedau se loa canonul i$i neglteazn fic6ndu-se Dairni. si $i maimult h pncale, duhovnicultrebuiesatinn seama De aceea. bine de toateacestea. chibzuiasca si sn se

toatenijloacel€ca seobtni intr€buinl€ze vindeciri (Sf. loan rezultatulad€varatei Aleniani IV 187). Hrisoston,Sintagma pana bine ,,Leaga pecelpacatos, cese nelegal, Nu-l vaimpaca Dumnez€u. lesa cu judecata sn canu cendva fie legatdedreapia Dacdilvoi legaeu.Duma lui Dumncz€u. mai leagi,iar daclnu.I voil€ga nezcu nu-l eu, atunciil a$t€ap$legiturile c€le ned.zLaatc" . ..Cdci de ne-on Ji judecat noi ihtine, on naifiudecali" (l Cor.I |,3l). nu ac€asla o cruz'me este str cr€zi€a ,,Dcci, nu li ci o neomenie, ea s€ nattc din bundtate ii dindorinta vindecar€ a bun€igriji.Dar dc fi de veizicccl i s-adatuntimpdcstul lungca tr€i?Dar pcd€aFa. Citlimp? Unan.doi sau timpului anilor, sau ci la eunucaut mullimea Dac! celpacltos la indrcptarca sufletului... s-asmcril,dac! s-apociit, atuncis-aficul apoi tolul; daci nu csteac€asta, timpulcel lanini€!Cecinoinu indelungar folosette nu un ciutamdaci ranaa fostlegaltr timp mai a ind.lungat, dac!legnturalblosilla ceva. ci Dacl a folosit$i inr-un timp maiscun,si n-o n-a maipui.iar dace folositla nimic.atunci slJi slupune-o dupaz€ce.ni! Aceasta 9i jeasc, de hotarpentrudezl€garea raneii Dobindirca spreviata v€|nica$i vind€€area I Cor Hrisostom. celuilegatdcplcate"(Ioan

o'n. xM.
pe D€zlegarea imediauseintemeiaze o inslsi este canonisrre. taptulcarnarturisirea oricau pregltirear avea,nu Duhovnicul, pitrunde aprecia toate ascunzisuril€ poate Si trccute viitoar€ penitentuluiale faptelor ii sale r€zervia constiinlei il facepe Aceasd povara pacarelor trei: in duhovnic impann se

188

189

Dumnezeu.cap...d nu nai Jie in tine rod in conrplicata teluritepecare..sub morivcri .i-i: iarde nu.de ind€plinircs panl h o nou.n dcumbm ben in chip necesa/'.. nesincen | ea \ ca precuh in si arufi nil. ou de ti celor canonisili.2+26.terge-md pe nine din desc in ti t . tulLrsru.Duhovnicul la pot lipsette. ies€au de la realmpr€unacslegeder€a unloccu cre.I.i la nii de neanuri.tepe 3. ce Prin urrnare. 15. poli ti treci cu vederea gretelile oa. o ac€asE ca hovnicul nu ia el milost€nia sedeala de moart€. os de Ia fitdeirca Latl ca rcnlu isi vacurdti pan€a d€prcate. nui€Faucucatehumcnii.. si variczed€ la citeva zilc panl Ia mr I a o puleriisale s lega nxupra in virtutca sa. A dreptar€. 12. 6-7).undesi ceara la credinciolii seu sluj (St Simeon Tesalonicului. Celce ia platapertrulilurghii$i nu le timpuldep€nitcnla sI iarprezbir€rul deosebireapaca&lori vinovatestep€nlrulenevn€$ijetut.. 13.40.De felul cumpeni. Coe iartn $ovAielnici Dilteidvechiti rele.. poate cxist€ $i un alt duhovnicpoate6 mai pnceputin i nu sI icnrrc(l f im.Marel 4. nici p6catul. de duhovnicul $i multiani.Scu u$urinlia impl4i miloslenia de moarte.o pan€si o lasein seama rnilostivinilui si nu fie rcsocotita exagemt sau aplicrlr t.iar la lnunlul:. cu 21.1. vorplrlsi biserica.t ca Tu.poi.al satisface(Luca16. Pcnitennrlui hule$ celc care In chip exceplion.-i osrin ai purtirile.trebuic pentru ririr" (Rom.Sdrrltriar ti pe toti. 10. l8-20). impotriva €vannici impotriva 4.iscvorcrrl din Moise. ceea inauntru.nlului. spovcdanie apoidezlegare lui ca deplind. bis€ricii hngau|a dinnaosul de panea amvonului dupaPravila Ia Tar. altare.I l. indr€plar€.) celui rea aproapelui. lor.lreptalul (unoftinteisi al adevd. duhovnicul aplicl sfint€. dupadispozilia matcriali a milost€nici intreb€ Crnonisirea ti in slimpaccpecelceeste p€ricol tr€buieaplicati cu multl prud€nll. rugendu-sc ca Dupt c. ei ie$iti.ca c€l ce lipsette pe fral€le nudeaabsolulie l9l .8-ll... St!chcmati. lil. canornclc tcxLlc scripturisticc crr. primejdie a fi p€depsit' din al Ei in dincio$ii naos.seva da dezlegare i condilionartl trciaparte pc.322)... voastra cred€ cuviintnti aprode sluJitor sfinlenia Un oriccbenuiala. mai rau.l. rfd lelcanicilegea picAtuit $i esterdnduit sa steain afarnde in al de ii€" de uja bisericii. sa Toti slnci.!!t! .i rdmane seama in conltiintei canonisirii trilc'rtu dea s€indrepta.. nenilor u sa se pocdia:cr" (inlel€p.vartossc cuvin€ a se osendila clerici".luminat..Dac!cineva Episcopul Cea ci sttl€aula batn litrrBhiacr€dinciosilor. lcr.n.pe €st€ inpulat(lamireni. cIci.20).. pe episcop aia.".2. 7i l€2.in a€est trcbuie s€fereas.Celor sepocaiesc lr seho6rasca celorimpovamfi picatela slujbe lituF $i ilor. in cherer estestar€a genunchr cu (. sa ca prezbiter0l atunci€stecu dteptate alNcocezare€i).ori si nr i Solomon zice:.. . vor ll (ll h. fi daci cpiscopul prineas.red. Du. care (adicnfapl€l€ de adus€ iniuntru. (Canonul5 Sinodului Cartagina). I sa adica lui iii ea nintui suJletuldin noarte si \rt va lucetot ceea va putca.mai n. afari cucatehum€nii. la dar dl potruleaneon" (leiire 34. (luhovnicnl ponteslsi nnediat nu solutioTrcptelev€chilorcanonisirisunt |l{rrcr|orfl!rtll cr LegeaDomnului9i cu acestea: Plinger€r este starea celuicer . seaplca celo. plusduc smintealaaltora.). 13.hdtat asupla tutwor doqme IX.S€ ferindu-s€ ca sl le deabanisaumateriale.32-36).13. Acclstiamenarc 23) O altaparte plcatclo(duhovnicul ia poat.lar p€ntruca ci ori se sc indrcpteze. 20) .Ingenun.F At 26. pentrucare verC'(Matei t9).daci sc vaconslala i..ci nu 3. sa al Domnului li €anod€ o s€admit€ exceplie la preved€ril€ ducla ispitatiin lui. 328) fi dupdliturghiac€lor Sinodul proorocilot. c€ intunecate culotulascunset vor cerceta Si denoi Siseva hoEri in privinla lor Iar despre vor ascultacitirea scripturilor $i a inveF prea a Scripnfa l€giuit ce sunteli chemali cele dumn€z€iasca turilor. rina ti f'nz|r'dtirea$ p'dcatul.L p srlurlir il. lucra nupoate intreg zis:.dupi cumvachibzui dczlegaoaia cea rltlcitl.gheliilor.prid cuvintcri fapt€.lcrugaciunile Biseric ii al€harului ii iertarii ln cazcAnu se observtr o indrcplarc. randuiale tebuie s. plin de indu.bitorde oanenL nici penit€ntului nu i se ceara care si nic' prci nilostiu indelung-ndb&itor. undestaucei ce rele. sev6 folosi acopen ce el nuline depdcate"(lacob5. adev&ar astfelde canon Deci. (Canonul I alSt GriSori€ impace sfintclc cu I Sfinr€leTaine".. lSngau$adin ..nu sepricepe dezlcga a-i nevoile suflctesrr. nigtc denip&ci(Mu'cl ca panou pdcatelepdrinlilor pedepse. 2. maivartossnk urmam. 2G22. sanu iar|imic."(k*e 32.5| rare ti de drcptote. Aurcliuzicei.trebuic orinarea dezlegarii celorce au o siiualie s6 i se zica .deyrei sd le ie4i pdcatulacesta. horerir.fiind tinda (pronaosul) s€ pana la aupacatuit. intli se se roagepentru el. ci I trinite pec€isancilac€lcanonisit intirim prin bolararcmantuiloare".I -2.n€condamnat€ deScripture). 12.4346).lr.. urmacalehunenilor.ttt. 32..ce a intors pe pac..mult. Ascul..l.'74\. p. 7. mannirea sufle.osendili Cor. amtmai de apoi.sovifte. episcop cujudecata ghii.ca luda.ftr.indrEptarlaLesii..4i.Ce!i nou6 ni se cad€sahotirem.dupa slujeste (adiciienare n.dar nu latA !i celorce-ti justificn plcalele cu viclenie| | pui nercdepsit pe cel ce pAcdtuiette: Care rea-credinte. astfelde peditenr drr lui prin lainaSpov€danici. s€va prczentr nou. ceea cc rispuns: hotitd$re cpiscopiiau .red.Nim€ni a govitt€.Il. primejdie rnoane €eresd se ar dc cu fiind in mai dc pe urmastarccsleimpnnlsirea I ipsind episcopul. fiul cclpicrdut.9.Cele curend t|rer estc $ederea incn bisericii. cAbak mai incurc€lunca.. Rom. 3).El numaisa d€a tliindu-i cu SfinteleTaine.CarepAze$eade\"nrul Dc aiemenea.niciprea putin(Luca12.lTim.ca se nu deapriciri d€ absolvili pedepse deprezbile!impnrsmiolcaH./ $i s u a conlinua luda. in legc doctriniz6nd clci un trinis la altduhovnic.33-37i23.cu aprobarea defrimaresi (canonul al Sinodului Car? din dar indrurntui. I8.ac€sluia. Unii caacetrh topiisipecopiii copiilorpAtud al teilea trebuicstltu4i cu blaodele. fiindcl celemaleriale in stabilind cipenit€nlii caz sa nuluipreccdent..I. este.afaradecelece epis€opului i se dau lui ca sa se roasepentru sufl€tul sa ce dc .

$tireaepiscopului. pentru c{ acesre3 n. .rr de Impert4arie.Ci pentrualesal€pecaG ccara lui s-o ienaG. s.r a lui Dumnczeu.l pocti. amsocolit sa-i|niem alt an. cap. este nu vrcdnic osandc direi fiindcacxaminar. ce sl cagipenitentul.Caoonul zicc sefacemasa. . s€ va $i cumincca sedespan. cIci.Drhovnicul careprimc$ic lrebuie celor c€ mtnuris€scpicale ascunse pc de saopr€asca ace$tia la imp:lrtlsirei dar nici de s5nu-i oDr€ascn s intrain bis€ric6.. ci numaide le impdnasani!.saude la unldelemn.'/r" (Facer€ l7) (Canonul al Sf. 193 . vafi ingrduitor lui daca $i va urura pe c€i plc5toSicelcandlegile se Domnului.na d.ca si nu se lmpanr$eascl. iar pentru a face comoal. ci sn-i sfittuiasci cu bHndde ca s5 sgruiascn ei in pociinls $i rugaciune sn t seadmi$i nisftzc epitimiilec€li seq. snnu!o'.l cu riuiiilite lor. ziua e(. dac6 iubitoate tuirEs-adcdatvietiide Dumn€zcu am ti singuratice socot cA esie bin.ci p€ntsu f.l Mu'c). mtrturisirEa . nu socoteasc.nici caluglrila si nu sc desp. d€ va . marulistrdu-se... nu rlupl limpul dep€ni1enla judecln pc un€le le enrc€stea.i. si Insa ca sA-l ci secad€ cclcclcagA $idezlege.)s€vafaces3rguiror. venituri pentruagonisirile Pentru . in cer. . 84 grea $i avandinainteaochilo... dactraeelava voi si Tot astf€lsnprocedam prin imbelpe imblanzeasca Dumnezeu plccari de genunchi $ mai alcsde l $ugalele va arrb ravn. inliico$a6a resphtiriiDornului. I a picn cu pncatesffiine. Noi an socotitca in privintx celor carese pocaiesc adevaral c! cu $i sarguinli chinuiesc i$i tupul cu disciplir. 30\. ^f^t^r" cand r€buic s. ci de lrr daca greusevor dcspl4i dennraudle cu l(r $ivorvoi s.Vasilc r lur Dumnezeu" 74 c.. am judecs sdl iennm $i noi un an din epilimia lui. dezlegc.Dacnun |aic cu voiasaili va mirturisi poatesn procepicatelesale. fie ingaduitor numal candpi€lltosulsevahottui si seind. t€mAndu-ne osanda ii ci de cea mistna infi6ngerii.din cauzacamult€ femci s-ausinucisdc nrsinq plecumnici prezbii€nome: dy't1 rul. str icnare incn ti mai scuntr.duhovnicul dezedupechibzuinlasa (Canonul30 al Si N ichiforMarturisitorul).D€cisinuprimnn pieriimpreuni riutat€a anterioaraduDa trn caaceqtia. dacacineva ar primi se nu bea vin in anumitezile. pentm8le$€ala Atijdcrea. nici diaconulpolrivil acestei pedepside douAori pentn aceeatt"" 'vi (Naum I .d.re ci durere s€ rndduriscsc d€pabajungla iubirea oameni dc (Canonul al Sf.careestemarepagubS. ace$tianu cu avem o cauza nici coDruna. ncgrefii. IoanPoslilorul). d€seva iar de-lvor legaalii. decat numai in lipsa €piscopuluidin nevoie constrAngitoare.r inFu simfir€.sau pnveghcrc.lc telcnoastrc vcsnica dc osendi".viq potrivitdispo- 28 zitieisuflete$ti fieciruia (Canonul al St a Nichifor Meiuiisilorul). iardc nu vom putcas! faccD) aa€{st& n.ca dobandeasca fcl orio acest dc vieluire sadzbunc in viilor patimarcsp€clivlin cursulviclii (Canonul 3 al Sf. ac€stea lc scricm sAse inse . ci mai vanossi nc rugamcr sA-icAstigrn pe ei $i sn-iscoatem cursr din vicleanului.de sufletenantuii€. rcd. ocluic€sepocaic$te public$i divulgat.sI misurem$i scunare! limpului de poceinF. isr dacede h branznsi de la ouesau peste.n.Dad oricaredintre cei ce au fosr in plcarelemenlionalemai inainte (in caooanele I -73.(Canonrl 85al St vasileccl Mar€).ptrneze intrupoceinF' (Sf d€ la riu $i sc va smeri Tratat asupru Simcon Tesaloniceanul.l asprn. al$ise. Depiha. ca st nu s€ incarcecu pacatc ribdare.nul voi s. apoi asupra I]celuia inaintea tindei sn se punl mana" (Canonul43 Sinodului CanaSina). cuvad comunestedc{r ce voui cetrcacc$tia? sunrcm Ci &toria fi Ln mirtunc Ai noapteati ziua in public fr ni deosebldarsnnu primim a 6 du{i impreun. sArguim nantui mAcar si a su.cr Pidnlclc Vasile Marcsi nici c€irnaivech! cel dumnezeicqtiptrrinlisi nottrinuaustabil.r pcntu cei c€ prcetuicscvreo ajunare. tts ). daci vreodabdelictul dar. ctrscris eslc:(Cineva venicrtc Mine.l dc plcat. afuriseasca. ii lor mulli au multa gdjn.. nu dcain vil€as cele cc lc gi€ d€spreei. sa impr€una episcopii sesileasci cu $i prin preoliicareau luatslujbaaceasta poruncl.rridcleg€anoasri I nc-aplrasitDomnulf n€-adat in mainrlf barbarilor s-adusrobitla vrtjrnasipoponrl $i le ti s-a dat risipirii.ndntuiefleli sufe.Vasile 19..Preotul estedupdpmvill.$i cu infelcpciun€i$i schinbi via(r a cu contrabalansAnd . Biscrici peniru oricc f. accca vafi pricinldepi€rzarc. draaneau c€ purtaunumelelui Hnsk\ cei dcoar€ce au cunoscut ru priceptrl nu nici cAdin cauza accstom venit pestcnoi ursr. slujeasca muhphc€rilor mai tlcuil Dornnului nuvorprimi vialacea dupl $i lav{nghelie. tuturor dogneIor. este zguduindBisericaintreagE.. daci ar fagtdui r€lincr€ade la camcpenah un .aScripturilorn€face ctrnoscut ce. ce cLrmai rrra.s-arfacemaibHnd intrua micaon tlnpulep.Nici femeialaice.trmiilor. ucidere.loan Postitorulzice: Eu socotes(er celor carcjudecedreptnu li se par€cx scuiarcadc cilrc noi a timpului dc pocAinta nu €sie o parcrcsalvatoarc.c€sepociiege fir.deoafccen. loan PoslitoruD. prin cAruia rubireade oamenia lui Dumnezeu s-a i incrcdinlat puierea a l€ga dea dczlcga..d€ Biserici trci^ani.Toate ca ecrcerodurile pocainlei. acest dacA in caz acela.oat€ (Pravilade ta Co'r'ora. $i nu trebuie si caute cineva catre dobendd trupeascr. pufna grija.Tr€buic s. s6-lprimeasclla imprn4anie.fun. al din .imp. Ceci noi in privinta poporului ncsupus impotrivi grnitor.. $i holararcncstdmulaii pdcldupn Iar cineva Dcntumilost€nie.i astfelpcnlru fcl fi€rir€ retincredeacest sa-iicnirn un an.ne-aminvltat a lri rzt cl: <Mintuind. numrr de plccrri de gc. nici nu secuvine ti pI{inlii. de Si vdzind covarsirea minurisidi celui cc a ploltuit.gi de duhovnicul.hri numaiind€pdrtarea la S.rl invnFt penoi celeinfrico$aleal€Domnu | I! Si mci bltiile atatde nari nu ne-au.Arhiereulsau decet afi maimilostiv pacate fiind sinpanit acelea. isc vor ierta acclcpacate.Cine luacanonisire la duhovnicul sau..d€siHu.cd nu est.ci strline.. Ca daci nu nc . 5 aposra. 9) (Canonul46 al Sf.'e etc. hotirau de catr€parinli. lX.iar Legea Dumnczeu aplicecu dreptate. sau nunchi. linems€ama felul pocrinl€i..

suspendare canoanelor.iariti ne-amridicat Oricc fel la vrcdniciade fii ai lui Dumnczcu.ntaconsistentl spiritul cu orlodoxiei.. Desigur... intah celcei separccaarfi lor Se maimilostivdecatpirinfii.. trad.' trebuies.Pana cu ingenuncheai Cruccap€ spatemergand Sri spreGolgota. in darrccunoscut€. sc umplude subslant. ca sd-$i asupra ia prcatele. SGntulVasilc. incepand sprelurnina zilei 9i d€ searn la intuneric de . $i din vafi proslavit inviereacea mo4i (Sf. o a cl o imitare iubniilui Dumezeuintr. cespalt(depacabe) haina rupta cea ." sefac la .nici sAinveleafarede pravilel€Sfinlilor pentru nu cumva Parinli.lali de ditatca botezului coDf€siunile in neonodoxe. iar Eupul isi aducedarul sau prin miictrri inchinaciuni mclanii.c€miadeduminica seam. $iel caci cvlavioase..Si se indrepteze cu sfint. cA i. cea Crdcr!3 cufalala pama €sle rnaiadencn (Malei26. d seing€nunche linigit la citireaevangheliei la .. pildn.. in bisericc{ti ltr|sernn." in Saptamana Patimilor facmetanii se in bisericn nMui luni.guli g€ncrali psnlru toli.b) DllpAvohodul Domnuluibinccururi.obiceiuri"bisericefr. Acesle Tain€ av€a n-€r lrloare saciamenlali srnc.invrednice$e-ne. providenll.ci Sim6ntuirea individului. concrete... af'licarcr in mij loacelorsalede mantuirc.jnvrednicegte-ne.Jlici in bis€rici fi nici in chilii". oamenii.'{m pnmit d€la Sfinlii Pirinli obiceiul canonic a nu facemetaniiin duminici. crealic lconomia unadin modalitilile prinest€ pe eipale careBiserica foloseste aplile in eurea norm€lorcanonic€t careconslllintr-o Ililudine pastoralA. Ex'sr. administnre): ctnnologicinseamn! restaurarea ordinii (no' rnos)in (oikos). $i nu la excepliide la nom€ fixate d! autoritatea biscric&sce. Iconomia la bazdpnncipiul are paulinpolrivit ciruia poruncile tunmezieir lasaposibililalea liberratea sfatuluipasto $i ral. Bise rica Ortodoxi recunoatrc.att (Iden).". nemaiinand scama aspecrelejundrce de fl disciplinare vigoare. in epocanod€ma.. incheindu-se h de Doarnne.Prinurmare. sunt unii care stauin .prin rica Onodoxa. va at. V.Suinchinaciun€ melanie Si prin flctuli$i rducepnnosulseu rugaciunc.. obiceiulindntinat. si selnlliure nedum€rir. care ar implica o abandonare. Cacidinsear. candcinevacslc cadimincaF $i nooisilde duhovnicla spovedanic in bisesi rici. dupacumlisusa Vasilc9 I .ti cain!.concesiuni" primireabotezuhl la (Epistola I I. clc sacramenlali. acelea caci suntficule fi indestulale muili pudabri deDumnezeu.iade vr. 254). pentruceilalti sepor face .D€oar€ce gqunchi durninica la Pattip6nn Rusalii.invetendu9u9i randcanoanele. 92). laudsm. Senumcft€ inchinaciune melaniemicd plecarea sau la corpuluipeni ce manaajunge pemant.incep€m sarbaloarea de duhovnic€$ri laud. Sinoda hoiiret ca in acesltimp credins*indin picioiii ses€roagcluiDumnezeu (l cioar€" cc. Metrnii: pl€cari genunchilor ale $i ale corpuluimai mult saumai putin pani h pana .. la de pentrua seda o r. de cas6respecte canoarcl€' (Iden. dacaar.rv. nu candva ca ncf6cand-o piarda cn slugas6-Si deodatll plaiasaSi cu puterii d€stapen (duhovniccsc) cinstea car€ i secuvin€ pcntruslava de$ani"(FrIocea &/. vorbind de practicaacceptirii botezul!! €reticilor. ma4i ti panamiercuri in Mare scara. Vasile de Sf..in randul cclorce s-au desp64it Bisenc6.. chilii sefacpana Vincrca in (Tipicul p.".. c) Dupe. Iconomi€ (gr.se seurmeze €xaclprevederea ca- noanelor rebotezar€a.facemcunoscut credinciorilor cl dupei rareapreotilor in dupd altardc la vccemiad€ sambl$ seara.schismagi . p€ntru D€ci. noi. Sf.are slujb€le ca un simbol. 5l l). ca sernnca iubim pe Dunn€zeuti ne pocnim de pacatelcf6cule.' unulcare. acasa rugeciunca de seart. sdrutem D€ icoanaapoinai fmem incao metanie.o. $i in car€ esleinjocnunumsi binelegenenlal Bisericii.iar4i incep€rn dupaintrarea l€ a facemelaniiimplinind rugeciuni noastre (inceDomului. imbraca bfe$tarc de slugA. intru care pr€olilorin altar. p.plan. la de Mctaniilc sefa. 554). ca cinstirca invieriiDomnului. $i penn vecemia vinenseata. dispensrlro .narcapecalelor arntand pin pacat.. lat.o. d€ . aplicarea ftin iconomiei.39).50) [PB].ledaciunca.a. Biserica. iconomic".seada c.subenfiind.C€l aproapeluicu cuvinte dumnezeie$ti o sau prin ooase darud(dela SfantulDuh).20)... icono mia nu esteo exceplic... fie pnmili. aceea ti Inoduldereprimi€in Bisericiedjferit. o disp€nsr.PreTinete ti p.aduniriilegale".id. 184..uncaz a concret.scr€Gri la . inlr-o scrI soare cAtre Amphilochius.. 189).aredreptulsr stabilca$i in c€cazuriti in c€condilii face uz dc iconomie. $i solicils conlucnrea lotab a acesteia [DTO].376). aqa$i ucenicii ingclot nunchcau lnainteaTataluicercscpcntru lor.p.. ar impiedica in carc o asifelderecunoa$crc. turghia mai lnaint€ sfmlit]t sc fac cate trei rugametaniidupl: a) . Marc.mai alespentruraliuoide crrcumstanla in cl0zuri pelsonale.oikonomia.ca iubim DcDumnezeu.Pentu ef€hci.288. in PostulMare.mai in6i facemdounmebnii. ccl Mare face deosebire intre . m€taniileincep in setra de de de biserica Ia vecemia duminicn Doamne. iconomiaa fosr studiali in cadruldr€ptuluicanonicai a fosr pusa in legiture cu validitaleaTainelol srver$ite confesiunile de neonodoxe." OipiculMare. condescend€nF de ti dc compasiune.. d. Patriarhul Fotie(820-891) considern t. (duhovnicul) ia seama Dar sn cel cc faceaceasta. la Criciun Sipenah BotezulDornnuluinu s€ posle e ri nici meranii nu se fac .. sembata de putulzilei)din ajunulduminiciipremersinoib canturi toare invisii Donnului. LiLa tot cu. rom...am fosl trantili la pimanl dar DrininviereaDomnului. o contribuliea lrupului p€ntru realizarea iochinlrii in duhSiadcvdr. csle d€mis. coanri extrEme adrnitindulgenF: care I erclrcI caresepocaiesc inainte de a plecadin virt.erezie".Planuldivinnu rnar cepsmite m rnar€ ci spaliulibenaFi umane.nimenisAnu facametanii peni h v.ca i'r dreptul canoric roman.."Fienumele (TipiculMare. . Biscrica poarc nu se apliccloru$iprincipiuliconomici ce in priveSle inveFtura de credinli.Cend ne inchinem h sfmtele icoanel ctc-. Bisc d€ . la atunci.

redendpractica Bisericiisiriene a douajumllalea sedin coluluial I I l-lea.. ci pentruc. 2.AjunulBobolezei. stea lui s.iar vinerea..i MarelePo (Parcsinile r \l PoslulPaftelui). (lei 12.ci flimand Siinsetar. voAesc Postul Sapde din limina P.cu ablin€rea compl€l. atunciwtposti Mirele (Matei9.in s€colulal lvlea.car€ 40dezile..Adevtdtul crt$in tebuic sI $tiecand ti Cincizecim€? Aceasta s-a oprit dc scfacemeranic c6nds€faceinchinaciunc R: nu ti vrcuncanon. Posturi scun€ sunt: Miercurea vinerea pesle de fiecare ri (in saptameni afad deSnFnmena Luminali)i 5 . apoi U.Ste-mip€ mine paciurmeazefebuie sa priznuim invierea" tosut Dunnezeule.Matei9. I Cor 7.)rnr'eln) Tin. Ap. capulfiril rostdovcdindca s5 tbc! meianiimarila slujbdin biseric!.sI faci iar4i o altA Post = abtinerca la mancare de si mctaniemarc$i la fel ti alrcia hctanie.. $i I dace cincvamaiar€9idarullacrimilor. icge-md.. carc dureaza 5 zil€. sdridice socolealtr dcceidinjurginici nu seui$ }i cer nAinile curate. 8. se in arninlirqcelor denle pelrecute pustie 40 in pelennn de lisus.anu fi niciodautsatul..Ace$ia nu inlclcg nicl invali Sf. de PosrulPa{telui. nu simplainlocuirede alimente. zicand pe rand acestestihuri: Postulbsermnainaintedeorice@nsacrarea 'nent. B isenca Conal din stantinopol lixeaze marilcperioade post de dincursul anuluibisericeso. strbiloarea SfinlilorPetruqi Pavel.ptirnane. gtubovesc pulin sause smuccs.re Tdrd (I J.le la ei.. llie. d€ (canonul prevede Sinoduldin Laodic€ea 50) riguroase (xerofagie) tot timpul abstinenla in post.umenddalaPaqlelui. .precum a Pa fi postuluiin zi demiercuri9i vineri. incepe luni dupaRusalii. Elc serEp€tide trei ori h c€le I l fac inchiniciuni penhr strulareaicoan€lor. Posnl Notte i Dt)nhului s^tr CtAciunului.l2i l4). 505).niolaI! l€ru salirn(secolul mentonerza. Hristos a pmcricar posrul(Matei4. de care profeli: Moise. sp.Daci nuserespe€G acest canon.Duminica$i toalnCincizccimcase |arte-rnb.Unii sc genunchii ii pleacl"(Nicolae. . rugiciunii SCEffemSilr|l. . Iv).28. frri in . 35i ri post Marcu 2. intristdtii .s05) [PB]. (Dumnezeule. Acesr pos! est€ decimobil. Pos I S1 fl or Ap6 kni 6l Sanp hl in Et^tlu. obligalia Postului €luid€40 de zile. 2) ti a insisrenr posl vorbit despr€ condiliileadevdratului (Mar€i l6-18). nu 2). dispozilia dc a impati cu semenlrlpnsosul.p. 5).8. desigur. tupului. ceimaimulli intrucat inse nu Unii nu $tiunici cum se l. asemenea. Postt SJintei Mdrii (SA 6mrriei\. inv4e ti ccilalli cum st-Siaductjenfe sI drept ti cu gandulneabAtut lndrcptatcntre ruglciunii iilpului $i s sufl€tuluilor fiindci (s! Dumnezeu.iinea (Luca18. praclica postului variat intr-adevnr.2: 14. cendu-se u$or. at dorinlei de apoi sepl€acl cu menadr€aps panl h pa. Pavclpe Tir. sauperine inalte$imoi. I TinL|.lo\ei: <tlzau ca putcrca rugiciuniiSt Eftcm ti nici nu tin bdrbalii sd se rcage inorice loc. aducer€a cajerth. acesl pascal exlindela 40 de zile. clericiisefie d€pu9i.20).cani$te nesocotifi" intenliadc a infrenatue!. I cresrinul libers5 €ste posteascA potrivitpropriei consliinle sale Si hourari.8.8). Luca 5.ln PostulMar€candvinc \.r€mea sc tcalil.J panala 29 iunie. oare sd te triSti prietenii Mieh ui.c soco ftua .in de gen€ml. aisericAO|roposturi azi doxi observa palru maril SfAnhl.idterzice consumarea oui ti lapte. liMaFi ri al biruiotsi voinlei.id! cunoscStiinF sfinfilor" (Tipicul Mare. alcs continue mai penirucadin cx€mplu rugaciun€a.astfel:omul stjrdrcptfi isi facecrucr.pentrucler si crediociogi. Aposrolilor sai postului: P.fuv4dhru celor dokprczece Aprtoli (Vlll.Doalnne.Celedouis?rezccc fi ca numesc metaniinici sauu$oarc.la ianuariet t9'7 . laicii sdfie excoiar municali. firii milostivfii mie picAtosul. Apoi sc zic€ rugiciunea in darnu rnetanii mari" (Nichifoa l0). Unii i$i mengaie cu lencvirea punendu-$i lor s.. p€zi.$i acerst! nu fientsuci anumiic ( l'ipicul p.deobic€ideplasau seara. Canonul Apostolic 69 im' pune. Mare. cares€ line in peri{xrd0 Triodului. Marcu2.n tarca ne ra a$.in fiecarc s.ca sa fie pentrutoli. aceslui din canonul 56. Dupe AposloluPavel.. celor ce Stiu. sefac cr!3Fenu poate r€spins necur:t0I Tim Ele Si 4. Constituliile Albstolice.aun bluturl.nici asculudc povetele sambdia.8.Sinodul Trullo (692). 16. | ) recoman&ca ziledcpostmicrcurca vinercai miercur€a ti fiind ziuaincarcs-alinut Sinodul iud€ilor.d€la l5 ^l noianlin€ bricla25d€ccmbrie. 504-505).90). deoarccc rr l. a in difeite epociti locuri. dup! cc zicea douaparte a p. Astfcl.3. asrfeldreptat€ egalitare $i Postuls-a praclicalaiel in Vechiul Testament.".saumi9c.l vaJi h6t. uEagIa Sf. I ReSi19. curtle. faci o melaniecat s! poaill nu au invilat inielepciuneasi nici nu $dajunga fiuntealap6manb.limilor. zi in ca pe careDomnula suferitraslignir€a cruc€. inchinlciuni. cAd wene este Mirclecuei? votvenizilecAn. abtinerca dupeceletrei metaniimaricu rugiciuca Sf csterm semnal Efr€m.. postulacesla constd dintr-o singur. adicn ex€luri lacumineciturS.Elhena.precumnu scplcacn duminica in . l5.ruglciunca: face mciania dupa s-aridicat liniSre ce cu $i .Ela lasar 6.in Vinerea Sambnra Mare(cf.. c€m-aizidil rrlnntu cel (VI ec. denumnramgregrr. ca satAdezepe lisus./ dr€ptul a fixa perioadele d€ .pe timp detasesapGrnani.23. 4).Doattnc Stnpand vicliimclc. 20).astfcl in cursul noplii intregi $i al zilei ce Dumnczeule. David Deut.ficcarc ei nu sc roagnnici cu mintea$i nici c s6-ii ridicemeinile9i ochiimintii afacum cvlaviaduhului.34. facati nici na se ajuneaza prin urmare. deoarece nimic din inchinlcimi s€rnai alimentear fi nccurate. 34-15. cu Apoi. inccpanddc laDuminica Vame$uluiFariseului $i cu in M $it€rmin6nd Sambab SAptlmana ro.8-9).Cuvine-se nu plccacineva sdmbita.9. de a crcas€nzalid de foame. 2a inaintcahli Drnnezetl (l Cor.p. catfiin NoulTestamenl Fapte13.EfrErn la sfi$it scrnaifaceincri fi genunchii o metanie" a (Tipicul Marc. inaintedesaibatoarea I AdoF (15 miriiMaiciiDomnului ausust).. masa catre Din secolul Xlca. Luca5. nAnie SiJdrd preolulcarcmai intai zicc ruglciune.9.

panicular€din viata po6tul. fi insA.ttc. II. VtToI BR.Sinodul de la Niceea alll-leadela Constantinopol 2.dtrupoti.E IIT. I l. carcscimpune in .Sdrbatoarea .. Sinodul (anul 8 canoanc.l de aldoilea localdinNeocezareea 3-Sinodul (aaul315):s-auemis 4. crcstinului.nu s€post€it (Canonul f'4 apostolic). Principiul urmat dmdne scesla: . d€siv3$it vei fi.. 2l canoan€. Po6trl face acum partc din stareade poceinl{ $i de sfinlire in carc are lo.EVIAR CANONIC I. 25canoanc. Silrodul cincilea al localdin Laodiccca (anul343):s-auemis localdin Sardica 7. 4). . ccl cc arcs! Bctrotezc posteasci ca sI o zi sau doue inainre" (rry'rlria vll. Sinodul Cartagina din la Ancira(anul3l4):s-aucmis 2. 199 . 15canoanc.2. Exist' momcnt. I canon.da. CANOANELE SFINTILOR APOSTOLI: s-aucmls 85 canoane. 60 canoane.inaintc dc botcz sl poste€scd ce boleazt $i cel cel bor€zat aU cefva. anul692): s-a! emis (anul787)is-auemis 22 canoanc. fiind zi de bucorie.Crucii. Sinodul trcilcalocaldin Gangra al (anul 340): s-auemis 5. 4. mArnrisira pncatelorti impdrta$rca cu Sfintclc Tainc. Sinodul Mca dc la Calcedon al al 5. Sinodul Fselea al (anul343): s-auemis 8. Sinodul intailoc.Ia 29 august. 21 canoane. dar.Duninica. fr cepoti' (Didahiavt. I02 canoanc. Sinodul V-VI-leadeIaConstantinopol (numitSiTrulan.OR (anul256):s-a emis I.dacapot. Sinodulal patrulea localdin Antiohia(anul341):s-auemis 6.Dacl poli poni totjugul Dolnnului.Sinodulal pptclca localdin Constantinopol (anul394):s-aemis I canon. Sinodul llllca ): (anul45l): s-auemis 30 canoane. sinodulal Vll-lea de la Nice€a LOCAI. 25 canoane.Porunc.Ziua Trierii CapuluiSf toanBotezatorul. 6. emis 381): s-au 9 canoanc. deIa Efes (anul43l s-au emis al 3. CANoANELE STNOADEI.CANOANELI SINOADELOR ECUMENICE (anul325):s-auemls 20 canoanc. Nu €xistl un canonprccisin cc privcatc poslul hainie deprirnirEa tnp6rtataniei. la l4 seplembrie.

Biblic $i dc Misiune Ortodoxl. Cdld zd canonicd. Grigorie.. Crigoricdc Nissa(t 395): 10. IoanPostitorul VI): 2. proi Victor Popes. Sf Grigoric Teologul 390): 8. I 988. D(): (t 3.14): V CANOANELE INTRXGITOARE (sec. Drapt canonic ortodot.Ioan N. arhiepiscopul (t Alexandriei 311): 4. 1?canoane 3 canoane. 1980. 3 canoanc. Timotei (t Alexandrinul 385): (t 7.Sinodulal noutrlea localdin ConstaDtinopol (numit Sinodul anul86l): l-ll. dr.rhiepfucopul Alexandri€i(t 264): 2. Sf. 1956. prof dr. Il..1933.Utur|ica speciald. (indreptarea Academiei PR. Pr. R Legii. Bucuresti. 65 canoane49 canoanc. Episcopiei duhovnicesri. BIBLIOGRAFIE 4 catloane 11canoane.Canoanele.1640.f. Sf. Drcn.vol. I_II..I 986. Sinodulal zecelea local din Constantinopol (anul879):s-auemis IV CANOANELD SFINTILOR P. prof. tiperite inteiula 1640.Timisoara. Editura vol. Sf.1552).9.Nicolae ConstantinopoluluiI I t l): al 133caooane. rfu. (t arhiepiscopul Neocezarcei 2?0): 3. ti interprctarc.Convorbiri Romanuluisi Husilor. Dumitru Sttrriloae.R. Floca. 5 canoanc.ChirilalAlexandriei 4. do4maticdortodotd. 1978 Ortodoxe. FedcitulDionisie. vol.1935 Pr. I I catroane .Bucureiti.\.569-623. Sf.. Institutului Biblicsi deMisiune St Nicodim Agbioritul. EdituraAcademieiRomAne Bucure$ti. EdituraMitropoliei Banatului. Ioaoichie Btrlar. Editura lnstitutului 1990. l5 canoanc. 18canoanc. Fericitul Petrumartirul. I canon. Sinodulal optulealocal din Cartagina (anul419): s-auemis 10.RINTI I . Sl Atanasic Mare(t 373): cel 5.). |.O. Editura PraviladelaTirgoviste 1962. canefoanefolositoare derrl€t.Tn B.NichiforMlrtudsitorul(sec.Edin$a Pr prof... 8 canoanc l4 canoanc. Misiune Ortodoxr. Mtrnlstirea 1884. Sl Vasile Mare(t 3?9): cel 6. in Govora. (Pravilabise ceasca Pravila de lo Govon. Protos. Tcofilal Alexan&iei(t 412): (t I L Sf. p. Sf.I ti II. I canon. 92 canoane. Bucure$ti. Anfilohie (t 395): 9. EneBmnigte. vol 3.Tbologie Bucuiegti.nt 6-?. Tett Pt. Arhid.C. s-au emis si I I .EdituraInstitutului Biblic gi de Bucuresti. mai numiri ceaMic.

. ... 103 .... pi Episcopiei Romanului Hutilor. Spovedania duhovnicia.. prof...Trinitas'.. DumitruStAnlloae. . .. . \28 proi d'r. . .. .inveFture Mtrrturisirea . a III-4 ParohiaValca cd..prof-Petre si (dupd Molitfelnic). peceice cdtre dansul.Arhid. Pr.. A0ere ..18 vin fdre cumseinvete sfiald 2l .../?{rir.... Spovedaniaduhovnicia. . dr... . .. intrebari 103 .. . .... ortodot ./azlei.. ...Pravila bisericeascd. . .. ...1993. drd.. .. . Ed.. .. . Slujbr Mtrturisirii penfu cu intreberi caraclergeneral adulfi.. ... 1992.. ...... Dreptcanonic Arhid.. taii. Irinde Hausherr..........---------' 5 Mdsur&dohovniceascdintre 9i pentu spovedanle (Spovedrnia)... 116 Litutgica prof... Sibiu... Hrisanti B!'fugea.I999. . l04 nari Regulile . speciald .... .. Floca. Cleopa (Rdspanstile 203 . Editura Institutului Biblic$ideMisiune Ortodoxa........'..... Bucure$ti....... . 139 \4lrtilescu.. 1996Ierom. 64 penmr barbali intrebari .. ed.. .. Iqq canonisirii Scherna diminuirii duhovnice$ti.106 de invafttura crcdinli dognaticdortodoxd . .. ....... Ioanichie llie'1.---......".. 1995. ...... .... a II-a.l Belan..... Nicodim Sachelaie.--...... . . .. Vasile Mare.. 2000... . ...... se ce invaFturecehepreotul ulmea26 fie f[cut duhovnic.. . ... cel Sfantul crettind orlodoxd......... ..... Plopului. .'... .. ..Canoanele Bisericii Ortodote.'.. Aihim. ... Edinf. . Eirlia... .26 . Convorbiri Aftim........-.. . ..ve. ..... ........'.. 3745. Editura vol... Romenia $i crc$tina. .'. . Secretul r/. 102 Canonul Trulan 104 pentruduhovnici) . in nr.. 4 Canonul (indrumare ...... ..Deisis. ...ra .Convorbiri duhovniceSti.. . dr.... .p.. . .'. . . ...........'77 intr eb5r ipe ntr ufem ei .....-------.Ioan N. 1999.. Sanictr p Palade. . t994 g Pr Petre Vintilescu... 86 penrucopii...'.... CIJPRINS iconomie acrivie. .. I999....T...... ... . S. Ioan N. ..... 145 pdrintetui arhin... ....Editura Episcopiei Ortodoxc dc Alba lulia.Floc .. .. . Ed... Dispozilii cahanice vitoareh Spoyed4nie..Paterniatea li indrumareaduhovniceascd Rds.... ... Ene Brani$e. ....prof. .. dr...... I....Spovedania impdrtd fta copiilor.... 109 Teologia Pr. 15 ( dupeMolit fel nr c ) . Pr..Arilul in ....... in1'Aqtura de crcdihld crettind ortodotA. . ..'..... Sibiu. .. l-2..... Prof.... .. P.... .. ... IoanichieBAlan. Bucuretri.

.....Teolil P'A/aia.... Blbliografic 185 199 ......... l6l Arhim..........Il (Rdspwrswile pdrintelui arh n..201 ... Convorbiriduhoyniceffi....-............... I.-. Cleopa lli4.......Protos. Convorbili duhovnicegi...-....-........ 168 Evsngheltl Mlrturtlre ......t) ...... Benedict Ghiu$ Condiliilecomxnixrrii euharistice .......... l8 l SUGESTII ixssr{N.......-..-.....n (Rdspunsurile ptuinteluiarhim....--.........{Rr Mlc dlcdo[rr d€telmcnl Brevlrrcrnoric.. IoanichieBllan ..... 157 Protos. IoanichieBehn. .............

.

C.: 021-32061 3191083 l9. 36. sector cod031216 3.Ion Minulescu.800150 tel. tel. Str. 145. fax:021-319 1 0 8 4 Editura Partener Str.R.Difirzare: S.L.0744-580085 I fax: 0236-312929 .i0236-41885.Traian.Supergraph S. nr calati. nr Bucure$ti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful