PRINCIPI SISTEMA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA

Računovodstvo je proces prikupljanja, klasifikovanja, evidentiranja, sumiranja i pružanja informacija za potrebe odlučivanja. Računovodstvo ima interne i eksterne zadatke. Interni zadaci su dokumentovanost i kontrola, pružanje upravi preduzeća osnova za planiranje stanja imovine i rentabiliteta. Eksterni zadaci računovodstva su vezani za polaganje računa i informisanje. Računovodstvo obuhvata: 1. knjigovodstvo sa bilansom, 2. obračun troškova i rezultata, 3. računovodstvenu analizu i planiranje i 4. ralunovodstveni nadzor. Osnovni ciljevi knjigovodstva označavaju: 1. utvrđivanje rezultata poslovanja (dobitka ili gubitka) u određenom vremenskom periodu i 2. utvrđivanje stanja imovine, obaveza i sopstvenog kapitala na određeni dan. Predmet knjigovodstva je imovina preduzeća odnosno promene koje se na njoj događaju. Pod imovinom preduzeća se podrazumevaju sva sredstva koja preduzeće koristi radi ostvarenja svojih ciljeva. Imovinu jednog preduzeća mogu činiti prava, stvari i novac, što predstavlja aktivu preduzeća. Prema tome u koje svrhe se koristi imovina preduzeća, deli se na poslovnu i neposlovnu. Poslovna imovina se prema ulozi koju ima u poslovnom procesu deli na stalnu i obrtnu. Stalna imovina se može javiti u materijalnom, imaterijalnom i finansijskom obliku. Obrtnu imovinu čine zalihe, potraživanja i gotovina. Kada imovinu posmatramo prema vlasništvu, odnosno izvorima iz kojih potiču, tada govorimo o pasivi. Izvori imovine, odnosno kapital, mogu biti sopstveni i pozajmljeni. Sopstveni kapital, kapital vlasnika, preduzeću stoji na raspolaganju trajno. Sopstveni kapital čini: osnovni kapital, rezerve i neraspoređena dobit. Pozajmljeni kapital ima unapred utvrđen rok dospeća, po čijem isteku mora biti vraćen. Pozajmljene izvore čine obaveze po kreditima, prema dobavljačima, za poreze, zarade. Prema rokovima vraćanja, pozajmljeni izvori se dele na: dugoročne i kratkoročne obaveze. POSLOVNA IMOVINA

AKTIVA

PASIVA

STALNA SREDSTVA OBRTNA SREDSTVA

SOPSTVENI KAPITAL POZAJMLJENI KAPITAL

Imovina preduzeća

3. načelo novčanog merila.RAČUNOVODSTVENA NAČELA Računovodstvene kategorije obuhvataju imovinu. Otvaranje aktivnih računa vrši se tako što se za svaku poziciju aktive otvori poseban račun i na njegovu levu stranu prenese iznos na koji data pozicija glasi a taj iznos se označava kao početno stanje. U osnovna računovodstvena načela ubrajaju se: 1. načelo istorijskog troška. Rashodi su sva smanjenja aktive proistekle iz poslovanja bez mogućnosti naknade. Rashodi pored smanjenja aktive smanjuju sopstveni kapital u pasivi. načelo dvostranog obuhvatanja poslovnih promena. Aktivni i pasivni računi se nazivaju računima stanja. robe ili usluga.strani potražuje . obaveze. Najveći deo prihoda preduzeće ostvaruje prodajom proizvoda. tačnije računi prihoda i rashoda. Pod prihodima se podrazumevaju sva povećanja imovine (aktive) proistekla iz poslovanja bez obaveze vraćanja. već se otvaraju onda kada se u jednom obračunskom periodu pojave prihodi i rashodi. Prihodi povećavaju bruto i neto imovinu preduzeća. promene koje smanjuju aktivu i pasivu za isti iznos. 4.na aktivnim računima se na levoj strani .obuhvataju pored početnog stanja sva povećanja. 2. Nastanak prihoda se na računima prihoda obuhvata na strani potražuje. Pri prodaji gotovih proizvoda rashode predstavljaju ona ulaganja koja je preduzeće moralo izvršiti da bi proizvelo i prodalo gotove proizvode.na pasivnim računima se na desnoj strani . 2. 3. Raščlanjavanje bilansa na račune vrši se pretvaranjem svake bilansne pozicije u jedan račun. 6. a smanjenje prihoda na strani duguje. tada se mogu utvrditi četiri osnovne grupe ekonomskih promena. dok se smanjenja datog dela imovine obuhvataju na suprotnoj strani. To znači da prihodi pored povećanja aktive povećavaju i sopstveni kapital preduzeća. rashode i prihode. To su: 1. Oni su namenjeni utvrđivanju rezultata poslovanja i stoga se uvek vezuju za određeni obračunski period po čijem se isteku gase. 5. načelo uzročnosti i 7. promene koje menjaju sastav aktive. a pravila za knjiženje glase: . načelo poslovne jedinice. dok aktiva njima nije tangirana. Ekonomske promene su poslovni događaji koji utiču na imovinu preduzeća. Na računima rashoda nastanak rashoda se obuhvata na levoj strani. stalnim računima ili realnim računima. načelo opreznosti. načelo kontinuiteta poslovanja. . Izbor računa zavisi od sadržine promene. kapital. dok eventualno smanjenje rashoda mogu biti obuhvatana na strani potražuje. promene koje povećavaju aktivu i pasivu za isti iznos. Ukoliko se posmatra delovanje ekonomskih promena na celinu imovine preduzeća.strani duguje . Najveći deo rashoda. Ovi računi ne nastaju raščlanjavanjem bilansa. proizvoda ili usluga. RAŠČLANJAVANJE BILANSA NA RAČUNE Račun je dvostrani pregled u kome se obuhvataju sve ekonomske promene koje se odnose na jednu bilansnu poziciju. bilo da menjaju njenu visinu i sastav ili samo sastav. Ovi računi nemaju početno stanje.pored početnog stanja obuhvataju sva povećanja. Računi koji nastaju raščlanjavanjem aktive se označavaju kao aktivni računi. kao i prihoda nastaje po osnovu prodaje roba. Računi uspeha se upravo zbog ovoga označavaju kao obračunski ili nominalni računi. . promene koje menjaju sastav pasive. a pasivu ostavljaju nepromenjenom i 4. dok se smanjenja sopstvenog kapitala ili obaveza obuhvataju na strani duguje. Pored računa stanja u knjigovodstvu se vode i računi uspeha.

To znači da se nijedna poslovna promena ili knjigovodstvena operacija ne može evidentirati ako prethodno nije ispostavljen odgovarajući knjigovodstveni dokumenat.popisne liste. 3 Bilans stanja (probni bilans i saldo računa glavne knjige na kraju izveštajnog perioda) ↓ Analiza promena i njihovo knjiženje kroz dnevnik onako kako nastaju ↓ Prenos knjiženja iz dnevnika na odgovarajuće račune u glavnoj knjizi . prijemnice materijala ili robe.primljene menice i drugi vrednosni papiri. sitnog inventara i alata. .reversi.izdati nalozi za plaćanje sa računa kod banke. Tu koristimo dekadni način klasifikovanja brojevima od 0 do 9 da bi razvrstali na klase. KNJIGOVODSTVENA DOKUMENTACIJA Za knjigovodstvo se kaže da je „strogo dokumentovana evidencija“. .obračunske situacije. .otpremnice materijala ili robe. .. Interna knjigovodstvena dokumenta čine: ..razne vrste reklamacionih zapisnika.izveštaji banke o stanju na računu. .knjigovodstveni nalozi za knjiženje poslovnih promena.primljeni čekovi.radni nalozi. a može biti izrađen po bilansnom principu i po funkcionalnom principu. . trebovanje materijala. Kontni plan može biti osnovni (propisani) ili individualni (analitički).PRETPOSTAVKE ZA IZRADU KONTNOG PLANA Kontni okvir možemo definisati kao spisak svih računa koji mogu biti otvoreni u knjigovodstvu preduzeća. . . Za knjigovodstveni dokumenat možemo reći da je pismena isprava kojom se dokazuje da je nastala neka poslovna promena. OSNOVNE FAZE KNJIGOVODSTVENOG CIKLUSA 1 .primljene fakture od dobavljača. Ulazna knjigovodstvena dokumenta čine: . a svaku grupu možemo dalje podeliti na račune koji se obeležavaju brojevima od 0 do 999. 2 .izdati čekovi.. robu ili izvršene usluge. Knjigovodstvena dokumentacija se deli na internu. proviziji i sl.. Računima pored naziva dodajemo i određene šifre da bi ubrzali i olakšali evidentiranje promena i pronalaženje eventualnih grešaka. Omogućava jednoobrazno vođenje poslovnih knjiga preduzeća.tovarni listovi i druga slična dokumenta. . .izdate fakture kupcima za prodat materijal. . .blagajnički nalozi za uplate i ispalate preko blagajne. Klase delimo u grupe. brojevima od 0 do 99. .izdate menice. Izlazna knjigovodstvena dokumenta čine: . . ulaznu i izlaznu knjigovodstvenu dokumentaciju. obračunatoj kamati.

2. Krajnja salda u bilansu stanja postaju početna salda za naredni period Inventar možemo definisati kao pojedinačan prikaz po količini i vrednosti svih sredstava i njihovih izvora u jednom trenutku. čine svi računi koji su otvoreni u knjigovodstvu. na dan popisa. Delimično inventarisanje obuhvata popisivanje samo pojedinih kategorija sredstava i uvek je vanredno. Podrazumeva popisivanje celokupne imovine preduzeća i svih njihovih izvora i ono je obavezno i zakonom propisano. Osnovne funkcije dnevnika mogu se izraziti kao: . početnog bilansa. bilo po osnovu inicijalnog.sredstvo uz pomoć kojeg se mogu rekonstruirati knjiženja na kontima koja su izgubljena. Dnevnik . Vanredno inventarisanje se obavlja uvek kada se ukaže potreba. e) slovo T. obaveza. d) kombinovani.sredstvo za lakše pronalaženje grešaka prilikom knjiženja. Glavnu knjigu prvog stepena sačinjavaju sintetički računi stanja.Glavnu knjigu.sredstvo uz pomoć kojeg se vrši sintetiziranje analitičkih konta.sredstva automatske kontrole pravilnosti proknjiženih poslovnih događaja u glavnoj knjizi. 5 . . 4 . Redovno inventarisanje smatra se ono koje se obavlja krajem godine ili jenom tokom godine. b) folio. celovito posmatrano. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE 1. 7 . bilo u roku poslovne godine. rashoda i prihoda. . i to: glavna knjiga prvog stepena i glavna knjiga drugog stepena. ↓ Sastavljanje nekorigovanog probnog bilansa (ili zaključnog lista) ↓ Analiza knjiženja predzaključnih stavova kroz dnevnik i prenos u glavnu knjigu ↓ Sastavljanje korigovanog probnog bilansa i sastavljanje formalnih finansijskih izveštaja ↓ Zaključak knjiga.Dnevnik je osnovna knjiga u koju se hronološkim redom knjiže sve poslovne promene. a može i samo pojedine delove. U preduzeću se vode dve glavne knjige. Može obuhvatiti celokupnu imovinu preduzeća. kao i uspešni računi. Potpuno inventarisanje podrazumeva popisivanje svih imovinskih delova kojima preduzeće raspolaže. Glavna knjiga . Može se voditi kao jedna knjiga ili kao više knjiga specijalizirane za pojedine skupine pozicija imovine. . 6 . c) paginarni. Na osnovu ovog početnog inventara. . recimo samo jednu prodavnicu. Redovno inventarisanje je uvek potpuno a to može biti i vanredno.. KNJIGOVODSTVENI MEHANIZMA RAČUN - KAMEN TEMELJAC KNJIGOVODSTVENOG Najvažniji oblici knjigovodstvenih računa su: a) stepenasti. PROCES KNJIŽENJA POSLOVNE KNJIGE. zatim se otvaraju poslovne knjige i počinje vođenje knjigovodstvene evidencije. sastavlja se početni bilans preduzeća. kapitala. tj.

sporednih poslovnih aktivnosti). PROBNI BILANS Probni bilans predstavlja popis svih knjigovodstvenih računa glavne knjige prvog stepena. tj.Globalno ili vlasničko upravljanje. ceni i vrednosti dok se u bilansu iskazuje po grupama i po vrednosti. kao delovi odgovarajućih sintetičkih računa. vanredni i vanposlovni prihodi. U inventaru se imovina prikazuje pojedinačno po vrsti. Niže rukovodstvo (voditelji ostalih organizacijskih delova). U bilansu stanja je iskazana imovina preduzeća isto kao i u inventaru imovine. količini. sa kolonama duguje i potražuje i kolonu za saldo bilans sa istim kolonama. Bilansne promene koje se javljaju prilikom poslovnih promena su: povećanje aktive i povećanje pasive. Na levoj strani se beleže svi nastali rashodi . Pomoćne knjige . . KARAKTERISTIKE I ZNAČAJ Bilans uspeha predstavlja pregled rashoda i prihoda preduzeća za određeni obračunski period koji su izbalansirani razlikom u obliku dobitka ili gubitka. 3.Glavnu knjigu drugog stepena čine analitički računi.poslovni (nastali kao rezultat obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti). Sva knjiženja poslovnih promena u ove dve glavne knjige moraju biti međusobno usaglašena. Probni bilans predstavlja interni izveštaj koji ukazuje računovođama na moguće greške u knjiženju. On ima dvostruki cilj: 1. On ima izgled jedne tabele sa kolonama za redni broj. Probni bilans se može sastaviti u svakom trenutku ako su postojeći računi ažurni.analitičke evidencije i . smanjenje aktive i smanjenje pasive. Ako su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda . da omogući kontrolu tačnosti knjiženja i 2. naziv konta i dva para kolona za iznos. BILANS USPEHA. Ovaj računovodstveni izveštaj se sastoji od leve i desne strane. istovremeno povećanje i smanjenje aktive. zbir svih pojedinačnih knjiženja na analitičkim računima treba da je identičan knjiženju na odgovarajućem predstavničkom.Pomoćne knjige su one koje se organizuju u cilju raščlanjivanja nekog računa (konta) glavne knjige ili koje podacima dopunjuju pojedine račune sintetičke evidencije. dok se na desnoj strani beleže svi poslovni. 2. Bilansne pozicije možemo svrstavati prema funkcionalnom principu. principu likvidnosti i principu sigurnosti. da obezbedi pripremu formalnih i finansijskih izveštaja. BILANS STANJA IMOVINE. tj. Sabiranjem stavki leve i desne strane bilansa uspeha dobijaju se ukupni rashodi i ukupni prihodi. obrnuto ostvaren je gubitak. POJAM. sintetičkom računu. SVRSTAVANJA BILANSNIH POZICIJA KARAKTERISTIKE I PRINCIPI Bilans stanja predstavlja finansijski izveštaj sa iskazanom imovinom preduzeća na određeni dan po obliku i izvorima. istovremeno povećanje i smanjenje pasive.ostvaren je dobitak. razvrstane na aktivu i pasivu. POJAM. Sa pravnog stanovišta upravljanje ima sledeće oblike: . Može biti dvostran i jednostran. vanredni (nastali kao rezultat nepredvidivih okolnosti) i vanposlovni (nastali kao rezultat obavljanja dodatnih. Prema tome se razlikuju ove dve pomoćne knjige: . Srednje rukovodstvo (rukovodioci većih organizacijskih jedinica) i 3. Uprava (direktor ili menadžer). koje se odmah ispravljaju.druge pomoćne knjige. UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA Sa računovodstvenog aspekta upravljačka funkcija ima tri nivoa: 1. i to bruto bilans.

RAZVOJ UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA Upravljačko računovodstvo se najčešće definiše kao proces identifikacije. pripreme. Nabavnu vrednost prodate robe.proizvoda ili usluga.izveštavanje o ostvarenju plana. 5. . voda i slični troškovi. POJMOVNO ODREĐIVANJE I ZNAČAJ TROŠKOVA Troškovi su novčani izraz trošenja svih elemenata poslovnog procesa . Troškovi proizvodnih usluga obuhvataju vrednost transportnih usluga u javnom saobraćaju. akumuliranja. Troškovi amortizacije i rezervisanja i 6. . . pomoćnog.pripremu poslovnih izveštaja. . 3. Troškovi proizvodnih usluga. predmete rada. Troškovi otpisa osnovnih sredstava . merenja. Operativno upravljanje ili rukovođenje. ambalaže i autoguma. Troškovi materijala. utrošeni rezervni delovi. U grupu troškova materijala spada vrednost utrošenog osnovnog. koji svrsishodno učestvuju u samom stvaranju određenih učinaka . Grupa tradicionalnih (osnovnih) klasifikacija troškova 2. Troškovi rada. naknada zarada i ostali slični rashodi. Nabavna vrednost prodate robe predstavlja direktne troškove robe. sve vrste troškova je moguće podeliti na: 1. Obuhvata neto fakturnu vrednost i direktne zavisne troškove nabavke robe. analize. proceni i kontroliše organizacione jedinice kao i da osigura odgovornost za odgovarajuću upotrebu resursa. radne snage. Troškovi zarada. Sa aspekta osnovnih prirodnih grupa. obično na bazi odgovarajućih amortizacionih stopa koje se otpisuju. Grupa savremenih (novijih) kategorija troškova i klasifikacija.pripremu (izradu) finansijskih planova.finansijske analize poslovanja. tumačenja i komuniciranja informacija kojima se služi menadžment da planira. održavanju.izradu kalkulacija. . . 4. kancelarijskog i drugih vrsta materijala. odnosno prirodnih vrsta troškova. .vođenje statistike. zakupnina i ostalih usluga.praćenje ostvarenja plana (vođenje upravljačkog računovodstva). troškove PTT usluga. troškovi otpisa sitnog inventara.sredstava za rad. . TRADICIONALNA KLASIFIKACIJA TROŠKOVA I.- Strateško ili preduzetničko upravljanje (menadžment).dodatni obračun opštih troškova poslovanja.amortizacije kao vrednosni izraz trošenja osnovnih sredstava utvrđuje se primenom odgovarajućih metoda otpisivanja. troškove usluga na izradi proizvoda. Nematerijalni troškovi. KLASIFIKACIJA TROŠKOVA Obračunski i/ili kalkulativni zahtevi dozvoljavaju grupisanje različitih podela u dve osnovne grupe i to: 1. Upravljačko računovodstvo obuhvata sledeće grupe poslova: . energije i usluga. 2. odnosno troškovi zarada i ostalih ličnih rashoda zaposlenih obuhvataju ukalkulisane bruto zarade zaposlenih i ukalkulisane bruto naknade zarada.

Apsolutno fiksni troškovi se ne menjaju u masi pri promeni obima proizvodnje ili obima delatnosti (troškovi amortizacije. a pri smanjenju obima proizvodnje brže opadaju od smanjenja obima proizvodnje.troškovi tehničke kontrole.troškovi uprave i prodaje.Troškovi usluga nematerijalnog karaktera obuhvataju razne vrste neproizvodnih usluga. Pri porastu obima proizvodnje oni sporije rastu od obima proizvodnje. a) Proporcionalno varijabilni troškovi menjaju se istim smerom i intenzitetom kojim se menja obim proizvodnje. . .). troškovi koji su već izazvani aktivnostima preduzeća.. Sa aspekta vremena obračunavanja. III. Prema stepenu prosečnosti. spoljnim saradnicima. Ukupni troškovi i 2. Relativno fiksni troškovi ostaju nepromenljivi u ukupnom iznosu samo u pojedinim zonama poslovanja: . a sa opadanjem obima proizvodnje opadaju. U praksi ne postoje. osnivački troškovi. naknade. Koeficijent reagibilnosti troškova = 1 (Kr = 1) tj. Oni su uvek signal preteranog korišćenja kapaciteta i sredstava za rad. pripreme i završne faze procesa proizvodnje. . Fiksni troškovi preduzeća su one vrste troškova čiji se apsolutni iznosi u kratkom roku ne menjaju sa promenama obima aktivnosti. . Apsolutno fiksni troškovi po jedinici proizvoda (ft) se menjaju obrnutim smerom od smera kretanja obima proizvodnje (opadaju sa porastom obima proizvodnje i rastu sa smanjenjem obima proizvodnje). .troškovi rada. 1. zaposlenima. Sa aspekta njihovog ponašanja u odnosu na promene u obimu aktivnosti dele se na: 1.troškovi pogonske energije. . Fiksne troškove. Varijabilne troškove i 3. 2. doprinose. tehničkih propusta u proizvodnji itd.troškovi materijala za održavanje. rastu u istoj proporciji kao i obim proizvodnje. II. i njihovih planskih cena sa druge strane. Varijabilni (promenljivi) troškovi reaguju na promene obima proizvodnje tako što sa porastom obima proizvodnje rastu. troškovi se dele na: 1. c) Progresivno varijabilni troškovi su promenljivi troškovi koji u ukupnom iznosu rastu brže od porasta obima proizvodnje. b) Degresivno varijabilni troškovi su promenljivi troškovi koji u ukupnom iznosu rastu sporije od porasta obima proizvodnje ili druge delatnosti: . osiguranja sredstava za rad. članarine koje preduzeće plaća drugim preduzećima. kamate na kredit za osnovna sredstva itd. Stvarni ili istorijski troškovi su troškovi koji su već nastali. . b) degresivno varijabilne i c) progresivno varijabilne. 2. Planirane ili standardne troškove. Dele se na apsolutne i relativne. Degresija relativno fiksnih troškova se može javiti pri porastu kao i pri smanjenju obima proizvodnje. Stvarno nastale ili istorijske troškove i 2.. Progresija relativno fiksnih troškova se može javiti pri porastu kao i pri smanjenju obima proizvodnje.troškovi pomoćnog materijala. troškovi se dele na: 1. IV. a pri smanjenju obima proizvodnje oni sporije opadaju od smanjenja obima proizvodnje. Pri porastu obima proizvodnje brže rastu od obima proizvodnje. Dele se na: a) proporcionalne. Mešovite ostale troškove.troškovi zarada radnika na poslovima održavanja i pomoćnim radnim mestima. Pod ukupnim troškovima poslovanja treba razumeti vrednosne izraze ukupnih utrošaka elemenata procesa reprodukcije.putni troškovi itd. Standardni ili planski troškovi su troškovi koji su proizvod planiranih utrošaka na bazi odgovarajućih normi (standard) u njihovoj potrošnji. Prosečni troškovi po jedinici učinka.

2. dok prema računovodstvenom shvatanju oni predstavljaju kvantitativnu razliku u troškovima između dve ili više alternativa. troškove delimo na: 1. V.direktni troškovi proizvodnog funkcionalnog područja. Diferencijalni troškovi predstavljaju troškove sloja ili troškove diferencije utvrđene za jedinicu učinka konkretnog sloja aktivnosti. Troškove prodaje ili marketinga i 3. koja je od nje povoljnija. preduzimanjem samo organizacionih mera. Oni predstavljaju izgubljenu korist od eliminisane (odbačene) poslovne alternative. Prema vremenskom i bilansnom terećenju. SAVREMENA KLASIFIKACIJA TROŠKOVA Najznačajniji deo savremene teorije troškova čini problematika marginalnih troškova. Troškovi proizvoda su troškovi proizvodnog funkcionalnog područja . 3) Opšti troškovi proizvodnje. za razliku od direktnih. Sekundarne troškove. VI. Struktura marginalnih troškova uslovljena je primarno stepenom zaposlenosti i novim promenama nivoa zaposlenosti na kome se oni utvrđuju i sagledavaju. . ključeva ili kriterijuma za njihovu alokaciju saglasno principu uzročnosti. Prema funkcionalnim područjima. troškovi se dele na: 1. Troškovi proizvodnje se obično raščlanjavaju na tri važna elementa i to: 1) Direktni troškovi materijala. Troškove opšteg upravljanja i administracije. dok pri proširenju kapaciteta. Sekundarni troškovi su troškovi preduzeća koji se pojavljuju po drugi ili više puta u poslovnom procesu preduzeća. Troškove proizvoda i 2. odnosno pri preduzimanju investicionih mera. Troškovi prodaje i troškovi opšteg upravljanja i administracije obično se nazivaju neproizvodnim troškovima. Indirektni troškovi se mogu. direktni troškovi materijala. Troškovi perioda su troškovi neproizvodnih funkcionalnih područja i pokrivaju se na teret ostvarenih prihoda od prodaje učinka u tekućem periodu. Primarni troškovi su troškovi koji nastaju po prvi put u procesu poslovnih aktivnosti preduzeća. 2) Direktni troškovi rada . Prema mogućnostima njihovog uključivanja na nosioce troškova ili obračuna po izabranim segmentima. pored varijabilnih pojaviće se i relativno fiksni troškovi u strukturi dodajnih odnosno otpadajućih troškova marginalnog sloja proizvodnje ili aktivnosti uopšte. direktno mogu uključiti (obračunati) u cenu koštanja učinaka. Pri promenama nivoa zaposlenosti u okviru postojećeg kapaciteta. VIII.zarade zaposlenih u neposrednoj proizvodnji. Troškove proizvodnje. troškovi se dele na: 1. troškovi se dele na: 1. Direktni ili pojedinačni troškovi su troškovi koji se upravo neposredno. uključiti ili obračunati u cenu koštanja učinaka samo posrednim putem. VII. Indirektne troškove. Troškove perioda. Primarne troškove i 2. Prema aspektu pojavljivanja troškova u toku poslovnog procesa. Relevantni troškovi poseduju dve važne karakteristike i to: 1. marginalni troškovi se javljaju kao varijabilni troškovi.Prosečni troškovi predstavljaju vrednost koja proizilazi iz odnosa odgovarajućeg koncepta ukupnih troškova i obima aktivnosti za isti obračunski period izraženog pogodnim jedinicama mere. Oni su različiti između alternativnih odluka. primenom adekvatno selektiranih tzv. Direktne troškove i 2. Oportunitetni troškovi se definišu kao potencijalna korist jedne alternative koja je izgubljena ili žrtvovana izborom druge. direktni troškovi rada i opšti troškovi proizvodnje. Oni su očekivani budući troškovi i 2.

Motivisanje upravljačke i izvrsne strukture kolektiva. energije. GRANIČNI TROŠKOVI Š. 2. Neto rezultat. TROŠKOVA I IZDATAKA Utrošci elemenata poslovnih aktivnosti predstavljaju fizički izražene količine materijala. Sistem obračuna po standardnim troškovima u osnovi predstavlja metod za obuhvatanje stvarno nastalih primarnih troškova. Majcen: Granični troškovi su prosečni varijabilni troškovi izazvani u poslednjem sloju proizvodnje. ali se najčešće koriste oblici: 1. Planiranje i kontrolu troškova. usluga i radne snage. CILJEVI OBRAČUNA TROŠKOVA Osnovni cilj obračuna troškova je da stvori kvantitativno i kvalitativno što pouzdanije informacije osnova koja treba da omogući: 1. koji se reprodukciono troše u procesu stvaranja novih učinaka . Sistem obračuna po stvarnim troškovima. ali se istovremeno ovaj sistem obračuna služi standardnim troškovima. Izdaci predstavljaju sve novčane isplate. bilo sa tekućeg ili deviznog računa. 2. 3. Sistem obračuna po standardnim troškovima. prihoda. Ž. ODNOS UTROŠAKA. Marginalni (kontribucioni) rezultat. 2. Što realnije bilansiranje i obračun rezultata. 3. Sistem obračuna po varijabilnim (stvarnim ili standardnim) troškovima u cenu koštanja inkorporira samo varijabilne troškove i obračunava marginalni rezultat. Troškovi predstavljaju novčani izraz tih utrošaka u vezi stvaranja novih učinaka. OBLICI PERIODIČNOG I POSLOVNOG REZULTATA PERFORMANSI PO CENTRIMA ODGOVORNOSTI ZA ISKAZIVANJE Oblici poslovnog rezultata su uslovljeni različitim konceptima troškova poslovanja preduzeća. odnosno sve odlive novčanih sredstava preduzeća u određenom obračunskom periodu. modela) obračuna troškova i učinaka na: 1. Bruto rezultat. Babić: Granični troškovi pokazuju za koliko su porasli ukupni troškovi kada se uz stanovitu količinu proizvoda ova poveća za još neku sasvim malu količinu. 1. 3. rezultata odnosno učinaka za nivo preduzeća i užih organizacionih delova. SISTEM OBRAČUNA TROŠKOVA U računovodstvenoj literaturi ustalila se osnovna podela sistema (metoda. . 2. 3. Predmet obračuna po stvarnim troškovima su stvarno nastali. Sistem obračuna po varijabilnim (stvarnim ili standardnim) troškovima. utvrđenih na osnovu preciznih tehničko-tehnoloških standarda u potrošnji i adekvatno selektiranih standardnih cena.Kategorija standardnih troškova predstavlja vrednosni izraz utrošaka elemenata procesa proizvodnje (aktivnosti). bilo sa blagajne. sredstava za rad.proizvoda ili usluga. ili to su prosečni varijabilni troškovi izazvani poslednjim porastom količine proizvoda. te realokaciju istih nakon obračuna internih usluga takođe na odgovarajuća mesta i nosioce troškova. Sistem obračuna po stvarnim troškovima kao osnovni cilj postavlja utvrđivanje stvarne cene koštanja proizvedenih učinaka (proizvoda ili usluga) primenom naknadne kalkulacije. istorijski troškovi poslovanja preduzeća. njihovu alokaciju na mesta i nosioce troškova.

Kontrolabilni rezultat predstavlja razliku između ukupnih planiranih i ostvarenih prihoda i svih troškova koji su pod kontrolom (kontrolabilnih troškova) menadžera profitnog centra. varijabilni troškovi za taj obim proizvodnje (prodaje) i ukupnih fiksnih troškova obračunskog perioda. Rezidualni dobitak predstavlja razliku između neto dobitka investicionog centra i troškova kapitala koji se na njega odnose.4. 5. . 3. 2. ili bilo koju decentralizovanu organizacionu jedinicu ili pak određenog učinka (proizvoda ili usluge). a marginalni gubitak negativnu razliku. 1. POJMOVNO ODREĐENJE I ZNAČAJ PRELOMNE TAČKE Prelomna tačka se u računovodstvenoj literaturi najčešće definiše kao onaj obim proizvodnje i prodaje ili trenutak u vremenu aktivnosti. obično poslovne godine. Prelomna tačka može biti izražena količinski i vrednosno. odnosno prodaje. kako varijabilnog. ako je u pitanju preduzeće koje proizvodi samo jedan proizvod ili samo vrednosno ako je u pitanju preduzeće koje proizvodi (prodaje) više vrsta proizvoda . dakle troškova proizvodnog funkcionalnog područja. Marginalni dobitak predstavlja pozitivnu. On se izražava u apsolutnom iznosu kao broj koji od neto dobitka isključuje neposredno troškove kapitala. a koji sadrže ukupne fiksne troškove obračunskog perioda i varijabilne troškove izazvane datim obimom aktivnosti. Neto rezultat predstavlja razliku između ukupnih planiranih ili ostvarenih prihoda i ukupnih takođe planiranih ili ostvarenih troškova za preduzeće kao celinu. Marginalni rezultat preduzeća kao celine ili bilo kog segmenta poslovanja decentralizovane organizacione jedinice ili učinaka predstavlja razliku između planiranih ili ostvarenih varijabilnih troškova proizvodnje. Prelomna tačka predstavlja onaj obim aktivnosti (prodaje) ili vremenski trenutak u kome su izjednačeni prihodi od prodaje i ukupni troškovi. Rezidualni rezultat. nadoknađuju.što je u praksi znatno češći slučaj. Bruto rezultat preduzeća predstavlja razliku između ostvarenih prihoda od učinaka i njime pripadajućih troškova proizvodnje. tako i funkcionalnog karaktera. pri kome se ostvarenim prihodima od prodaje učinka pokrivaju. Kontrolabilni rezultat i 5. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful