konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus

åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen

49 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011

O
konkurrenceområdet

50 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011

konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus
åben projektkonkurrence

pulsen

1 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011

Arkitektur, der spiller når bolden er givet op, kan man ramme den og håbe på, at den ryger i den rigtige retning, i mål, måske. men man kan også ramme bolden, så det synger. sproget er jo fattigt i den henseende, men en gang imellem rammer man bolden lige dér, hvor bolden gerne vil rammes. det er den fornemmelse, vi gerne vil sidde med efter konkurrencen.

bo Vestergård madsen, analysechef Lokale- og anlægsfonden, citat fra oplæg på arkitektforeningens Årskonference

2 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011

indbydelse
fremtidens bæredygtige multihus
det nye multihus i balling skal rumme: et aktivitets- og kulturcenter et idræts-, fitness- og wellnesscenter et sundhedscenter

Hermed inviterer Lokale- og anlægsfonden interesserede arkitekter, ingeniører, planlæggere, idrætsinteresserede, bæredygtighedseksperter med flere til at danne teams og deltage i denne spændende åbne projektkonkurrence. Vi drømmer om fantastiske innovative realiserbare bud på multihuset pulsen. multihuset pulsen skal være foregangsprojekt for fremtidens bæredygtige ”aktivitets-, kultur-, idrætsog sundhedscentre.” bygningen skal ligge i byen balling i skive kommune. multihuset skal rumme en spændende kombination af funktioner og aktivitetstilbud til børn og voksne i alle aldre og skal imødekomme nuværende og kommende generationers krav til fritidsaktiviteter og desuden et sundhedscenter med læger, tandlæger, fysioterapi etc. Huset er for de lokale borgere, men skal også kunne tiltrække borgere fra et stort opland i skive kommune.

byggeriet forventes at blive på ca. 2.500 m2 netto med et anlægsbudget på ca. dkk 49,5 mio. ekskl. moms. det skal allerede nu understreges, at den fastsatte økonomiske ramme for projektet ikke kan ændres. dette forpligter selvsagt til årvågenhed omkring økonomien, således at der udelukkende afleveres forslag, der lader sig realisere inden for rammen. Lokale- og anlægsfonden har meget høje forventninger til, at det færdige projekt bliver et foregangsprojekt for fremtidens bæredygtige idræts-, aktivitets- og kulturcentre og til, hvordan nye former for fysiske rammer kan skabe nyt liv og styrke livskvaliteten og sammenholdet for borgerne i balling og give ny energi og puls til egnen. Vi glæder os meget til at se jeres bud, til at blive overrasket, udfordret og overvældet, og vi håber, at dette projekt kan gøre en forskel for fremtidens idræts- og kulturbyggeri, for miljøet og for borgerne i balling og omegn. bolden er givet op!

torben frølich
direktør lokale- og Anlægsfonden

3 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011

aktivitets.3 planforhold 2.3 Helhedsplan 3. bAggrund 1. rumprogram 2.15 returnering 5.7 forslagets udførelse 5.5 arealbehov 3.5 nye idrætsaktiviteter.indhold 1. brand 8.16 programmets godkendelse 2.14 forsikring 5. konkurrencebetingelser 5.4 fremtidig drift 1.6 udendørsaktiviteter 2.13 rettigheder 5. magasin.11 præmiering 5.4 Livet i balling 2. sundhedscenter.2 deltagelse 5.7 udendørsarealer 3.9 dommerkomité 5.5 konkurrenceområdet 2. fitness.7 Landskabet 2.2 geotermisk varme og vand 2.10 bedømmelseskriterier 5.0 om multihuset og bæredygtighed 3. fællesfaciliteter.5 forespørgsler 5. Økonomi 5.8 tidsplan 4 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . rumprogram 3.1 konkurrenceudskriver.8 trafik og p-plan 3. rumprogram 4.1 stedet 2. opgAVen 3. elevator 3.6 afleveringsmateriale 5.2 præsentation af ”pulsen i salling” 1.og wellnesscenter. rumprogram 6.4 multihuset 3. folkesundhed og livskvalitet 4.6 rumprogram 1.1 fremtidens bæredygtige multihus – fokuspunkter 3.3 konkurrencens sekretær 5. 7.og kulturcenter. forudsætninger 2.8 indlevering 5. teknik mv.2 konkurrenceopgaven 3. rumprogram 5.3 bygherre og projektorganisation 1. it 9. idrætsforeningen. -form og sprog 5.1 Vision 1.12 offentliggørelse af resultat 5.

1 bAggrund 5 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

6 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

idet de enkelte forretningsområder i udtalt grad er hinandens forudsætning og virker gensidigt fremmende for et såvel udviklingsmæssigt. initiativ og mod. ukritisk outsource arbejdspladser til fjernere himmelstrøg og give op i kampen mod de fremtidige forandringer har en lang række borgere med balling Volling borgerforening og den tidligere spøttrup kommune som omdrejningspunkt i nogle år vist det engagement. et moderne sundhedscenter. fysioterapeuter etc. aktivitets.og idrætsbyggeri med særlig vægt på integration af bæredygtighed i et arkitektonisk formsprog. ”pulsen” er et rigtigt græsrodsprojekt med en ret så sammensat natur. projektet startede som et lokalt initiativ med frivillig arbejdskraft fra et stort antal ildsjæle med et væld af 7 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . rehabilitering og sundhedsmæssig forebyggelse. meget forskellige forretningsområder og dermed også mange forskellige målgrupper. Visionen er at skabe en ny kraftfuld ”puls” i området – deraf navnet. der skal sikres gode vilkår for initiativ. kultur.1 Vision Visionen er at give salling en sprudlende start i den nye struktur efter gennemførelsen af kommunalreformen.2 præsentAtion Af pulsen i sAlling den selvejende institution pulsen i salling henvendte sig i 2009 til lokale. derfor er det vigtigt at understrege. 1. der er tale om et projekt af en meget sammensat natur .og Anlægsfonden med en ansøgning om støtte til et nyt idræts-. det er den unikke kombination af en række delelementer. samt ikke mindst samarbejdet borgere. at det kommende ”pulsen” udgør et livskraftigt centrum for hele lokalområdet. er et ”must” for lokalområdet. der på overbevisende måde kan løse sine nye arbejdsopgaver indenfor genoptræning. et projekt der er vokset frem af den lokale befolknings behov og ønsker. arbejdstitlen signalerer dels.1 bAggrund 1. kultur-. og hver især er de ikke unikke. udvikling og dynamik også i denne del af den nye skive kommune. sundhedscenteret er helt afgørende for muligheden for overhovedet at kunne tiltrække og fastholde lægeog tandlægedækningen og er dermed afgørende for den fremtidige sikring af en tilfredsstillende sundhedsbetjening af befolkningen i Vestsalling.og sundhedscenter i byen balling og blev valgt til det. at centrum for projektet er i balling. Alle gode kræfter og ideer samles her om et forenet projekt: multihuset pulsen. dels at sikre skive kommune attraktive faciliteter. arbejdstitlen har været ”projekt balling 2015: pulsen i salling”. at netop dette er et af projektets formål. der på landsplan skal være foregangsprojekt for fremtidens aktivitets-. dels at der sigtes både langt ud i fremtiden og langt ud over ballings egne grænser samt ikke mindst. der skal gives plads til selvorganiserede idrætsaktiviteter og etableres mødesteder for idrætsaktive på tværs af aktivitetsvalg og organiseringsform. der kan skabe ”pulsen”. hvor man under samme tag samler egnens praktiserende læger. tandlæger. et fitness. udbyggede idrætsfaciliteter skal bidrage til at udvikle foreningen og skabe bedre rammer for at efterleve foreningens målsætning om både idrætsligt og kulturelt arbejde..og kulturcenter vil bidrage til at gøre det sjovt og interessant at besøge. erhvervsliv og kommune imellem. ingen af de enkelte elementer vil i sig selv kunne skabe ”en højere puls” i området. idrætsforeningen spiller lokalt en meget central rolle og nye. bosætte sig og leve på egnen. socialt og økonomisk bæredygtigt godt resultat. der skal til for at igangsætte nye aktiviteter og dermed sikre landsbysamfundets plads i en større helhed. et spændende aktivitets.med flere.og wellnesscenter vil kunne blive omdrejningspunktet for dels at højne borgernes livskvalitet. hvormed deres erhvervsmæssige værdi også øges. frem for at sætte sig godt tilbage i lænestolen.

direktøren forventes ansat allerede ved byggeriets start.pulsenisalling. at pulsen og balling Hallen skal drives sammen med fælles ledelse. til at tage sig af den daglige ledelse og forestå den videre projektudvikling frem til åbningen har bestyrelsen indgået en aftale med firmaet reeslev senior i/s. flemming reeslev. ledes pulsen frem til åbningen i 2012 nu af en midlertidig bestyrelse. 1. med konkurrencen er det. sundhedscenterdelen vil efter endt byggeri blive udstykket i en selvstændig erhvervsejerlejlighed og solgt til skive kommune/region midtjylland. at man nu kan finansiere det samlede byggeri uden at skulle optage alt for store lån. for at opnå optimal synergi er det aftalt. v/direktør.1 bAggrund idéer og ønsker til fremtiden i området. og som skal forestå den fremtidige drift sammen med den kommende direktør. anvendelse af vedvarende energi samt allergivenlighed når byggeriet af pulsen er afsluttet. afløses interimsbestyrelsen af den endelige bestyrelse. der herefter forestår udlejning af de enkelte elementer i sund- 1. som blev samlet i et fælles koncept og tilsammen udgjorde ”pulsen i salling”. at der ikke er nogen aktionærer eller andre. som kun få troede på for få år siden. den selvejende institutions vedtægter. projektet blev i begyndelsen ledet af en styregruppe nedsat af skive kommune. vedligeholdelse. it og unge. således at han/hun i perioden frem til åbningen kan stå for driftsforberedelsen. en såkaldt interimsbestyrelse. der består af følgende personer: • • • • • Centerchef Kaj Sørensen (formand) Byrådsmedlem Arne Bisgaard Direktør Erik Kuhr Sørensen Kundechef Hans Stougaard Afdelingschef Henrik Willadsen (udpeget af Skive Kommune) 8 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . Virksomhedens forventede driftsoverskud kan i stedet bruges til konsolidering. nedsættelse af priserne på virksomhedens ydelser til gavn for brugerne. organisationsstruktur. dvs. men også fra fonde og skive kommune. erhverv.dk. kunstog kultur. nu en realitet: pulsen i salling står foran sin realisering. natur. forbedringer. som skal have udbetalt overskud.4 fremtidig drift pulsen skal drives som en non-profit virksomhed. klima. man kan læse meget mere om pulsens baggrund. det betyder. men efter dannelsen af den selvejende institution. udbygning samt evt. den selvejende institution har gennem det seneste år indsamlet betydelige midler både blandt lokalområdets beboere og virksomheder.og miljømæssigt optimalt • at Pulsen bliver et forbillede for andre tilsvarende centre. med udgangspunkt i borgerforeningen blev der etableret seks forskellige arbejdsgrupper – inden for henholdsvis wellness.3 bygherre og projektorgAnisAtion bygherre for det samlede projekt er ”den selvejende institution pulsen i salling” – i daglig tale ”pulsen”.jur. dog indtil videre med separat økonomi. Hver af disse arbejdsgrupper repræsenterede forskellige interessegrupper med særskilte behov og ønsker. det er en målsætning for multihuset pulsens ledelse: • at Pulsen i enhver henseende bliver både opført og drevet energi-. cand. på www. som skal udpeges i henhold til de gældende vedtægter. og at den fremtidige drift derfor bedre kan hænge fornuftigt sammen. både hvad angår energiforbrug. ledelse etc. koordineret af en styregruppe med repræsentanter fra balling Volling borgerforening og planafdelingen i den tidligere spøttrup kommune samt med politisk opbakning fra det daværende byråd.

at frafaldet hos teenagere også har en facilitetsmæssig side. som er mere flydende og midlertidige.hedscentret til diverse sundhedsfaglige grupper. forklarer det typisk med. men undersøgelsens resultater viser. de unge. hvor alle idrætsudøvere var tilfredse med at blive skubbet ind i et standardbyggeri til håndbold. at det sociale element står særdeles højt hos teenagere. at det nok snarere er rammerne. som dyrker regelmæssig sport eller motion. i dag tyder meget på. at de har fundet andre interesser og nye venner – eller. identitetsdannelse. men idrætsdeltagelse er ikke blot et spørgsmål om at være fysisk aktiv og dyrke konkurrencesport i standar- diserede faciliteter. som udskifter den traditionelle sportshal med byrummets gader. håndbold og badminton. svømning. og det betyder også.. i undersøgelsen fortæller de 13-19-årige. undersøgelsen ”danskernes motions. Livsstil og fritidsliv er i konstant forandring. men foreningslivet spiller fortsat en stor rolle i danskernes fritidsliv. der er meget aktive og dem. hvor faldet i foreningsdeltagelsen er størst. jo ældre børnene bliver. denne tendens er voksende. fodbold. dvs. det er netop denne gruppe. der sikrer oplevelser og udvekslinger mellem folk – og dermed lokal sammenhængskraft og involvering. der holder op med at dyrke sport eller idræt. motion og wellness. pladser og strukturer. i dag er aktivitetsbilledet betydeligt mere differentieret. nye fysiske aktiviteter dukker hele tiden op med referencer til den enkeltes livskvalitet.og fritidsvaner har ændret sig markant gennem de sidste 20-30 år. parkour og streetrunning mere udbredte blandt de unge. hvor den primære interesse er at skabe attraktive og funktionelle rammer for idræt. hvis der var bedre faciliteter i nærheden af deres bopæl – og nogle at følges med. undersøgelsen viser altså. men samtidig bliver nye aktiviteter som f. 1.eks. trampolin osv.eks. antallet af idrætsaktive er steget drastisk. i et facilitetsperspektiv kan svaret på disse udfordringer være mere fokus på opholdsrum i forbindelse med selve aktivitetsstederne både med hensyn til ”mødesteder” og kønsspecifikke ”tilbagetrækningssteder”. at især børn og unge stadig dyrker de mere traditionelle idrætsgrene. som man bør være opmærksom på. selviscenesættelse. foreningen er den næststørste organiseringsform i danmark. generelt set er der dog sket et lille fald i antallet af børn og unge. og at en del falder fra idrætsaktiviteterne på grund af skærpede krav om tidsforbrug. praktiserende læger. hvilket multihuset pulsen blandt andet skal være med til at råde bod på. som skaber aktiviteter og deltagelse deri. er forbi. og man har helt andre krav til. fitness. andre undersøgelser viser. fællesskab og samvær i lokalsamfundet. der spiller ind.a.5 nye AktiViteter i balling er der i dag primært faciliteter til de traditionelle foreningsidrætter som f. at de ville dyrke mere motion. træningsindsats og dygtighed netop i disse år. dette markerer samtidig et skifte til et mere sundhedsfremmende perspektiv. hvad angår tid og sted. i generationer har den traditionelle idrætshal været det centrale samlingspunkt for motion. der er meget inaktive. at der er stort fald i idrætsdeltagelsen blandt teenagere. velbefindende og sundhed. mens der mangler en række andre motionsmuligheder bl. tandlæger. at det var idrætsaktiviteterne. der er givetvis en række ukendte faktorer. at der bliver flere og flere inaktive børn og unge. fodbold og badminton. idrætsfaciliteter skal også være mødesteder. tiden. danskernes idræts. og især børnene er at finde her. faciliteterne og det nære miljø. i mange år var man af den opfattelse. 9 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . at idræt er kedelig i de traditionelle idrætshalrammer. hvordan og hvor man er aktive med fokus på individuelle udfoldelsesmuligheder og fleksibilitet. jo tydeligere er tendensen til en polarisering mellem dem. de nye aktiviteter skaber nye former for fællesskaber. der skabte behovet for faciliteterne. fysioterapeut etc.og sportsvaner 2007” viser.

og sportsvaner 2007 . gruppen af voksne.nøgletal og tendenser http://www.dk/sitecore/content/Vidensbank/idansanalyser2/danskernesidraetsvaner. der angives som årsag – samt manglende tid. gymnastik. er de mindst idrætsaktive. styrketræning.og fritidsaktiviteter 2004 http://kum.og motionsformer. de mest populære idrætsgrene aktiviteter er vandreture. de voksne foretrækker især de aktiviteter. aerobic og cykling.1 bAggrund mens børn stadig dyrker idrætsformer som håndbold. yderligere information danskernes motions.aspx?currentstart=10&resultprpage=5&kortvisning=false&publikatio nid=e88fa52e-7806-4159-b083-9abd00d2702c danskernes kultur. aktiviteter foregår i høj grad i selvorganiserede sammenhænge.aspx?/ Vidensbank/idansanalyser2. der har hjemmeboende børn.dk/da/servicemenu/publikationer/2004/danskernes-kultur--og-fritidsaktiviteter-2004/ 10 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . og som integrerer flere funktioner og forskellige brugergrupper. der kan dyrkes individuelt og med stor fleksibilitet.idan. er voksne mere rettet mod idræts. og kvinder er i dag lige så idrætsaktive som mænd. mens der i 1975 var dobbelt så mange idrætsaktive mænd i forhold til kvinder. kun 47 % af de 30-39-årige dyrker regelmæssigt idræt eller motion. jogging/motionsløb. og væksten i de voksnes deltagelse fysiske aktiviteter har således primært fundet sted uden for foreningslivet. fodbold og gymnastik. det er især manglende nærhed til faciliteter. der er altså et stort potentiale for idrætsfaciliteter. der retter sig mod nærområdet. der kan betegnes som ”individuelle” og er fleksible i forhold til træningstidspunkter. befolkningsgruppen over 40 år er lige så idrætsaktive som ungdomsårgangene.

2 forudsætninger 11 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

12 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

indeholder 12 gange så megen energi. som herefter vil blive tilpasset vinderprojektet. 13 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . skive kommune er udpeget som såkaldt ”klimakommune” med en særlig forpligtigelse til at udvise ”vedvarende vilje til vedvarende energi”. sideløbende med konkurrencen. som det er oplagt at anvende til dels opvarmning. et udendørs bassin. skive er stærkt dominerende i kommunens erhvervsliv og den eneste større by.000 meters dybde er meget saltholdigt (en mættet saltopløsning a la Det døde Hav) og er 65-70 grader varmt. den sidste energi i vandet. der vil. kommuneplanen består af fem hæfter og et bilagshæfte.2 geotermisk VArme og VAnd skive kommune har meget store forekomster af geotermisk varme og vand i undergrunden. 2. hvilket gør egnen særdeles attraktiv. som man bruger på at pumpe det op. så det er samlet set en meget miljøvenlig energiform. udover de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet er der således ikke fastsat grænser for multihusets fysiske udformning.dk kan man finde den gældende kommuneplan 2009-2021. befolkningsprognosen for skive kommune tyder dog på et faldende antal indbyggere i fremtiden. fra 1970 til 2006 bestod salling af kommunerne sallingsund. balling hører til i den nye skive kommune. specielt tænkes her på geotermisk varme som en billig og co2 fri varmekilde. skive kommune har mere end 190 km kystlinje mod Limfjorden. Hæfte 3 ”omegnen af skive” omhandler den del af kommunen. at vandet i 2. blive udarbejdet et udkast til lokalplan. helårs udendørs svømmebassin. det vil først i april/maj 2011 være muligt at give et endeligt svar på. januar 1995. men den indeholder ikke forudsætninger for at kunne løse indeværende konkurrence. kommunen har et samlet indbyggertal på 48.3 plAnforhold kommuneplan kommuneplanen indeholder en lang række visioner og planer for den kommende årrække i kommunen. at der som option til projektet indarbejdes forslag til bl. som viser. kommuneplan 2009 – 2021 Hæfte 1 Hovedstruktur Hæfte 2 skive by Hæfte 3 omegnen af skive Hæfte 4 Vestsalling Hæfte 5 nordsalling bilag 1 plan 09 lokalplan konkurrenceområdet er omfattet af skive kommunes lokalplan 79 af den 25. kurbade og evt.2 forudsætninger 2. på kommunens hjemmeside www. man henter op fra jorden. hvorledes den geotermiske varme og det saltholdige vand kan indarbejdes i multihuset.1 stedet konkurrencegrunden ligger i balling by. det vand.137. der er foretaget en prøveboring. det er ideelt til opvarmning via kommunens fjernvarmeværker. men den vil efter konkurrencen blive erstattet af en ny. hvilket der arbejdes ihærdigt på at få etableret med virkning fra ultimo 2012 / primo 2013. sundsøre og spøttrup samt en del af den hidtidige skive kommune.a. pulsens ledelse samarbejder med den af kommunen ansatte klimakoordinator om at indarbejde en plan for vedvarende energi i projektet. skive kommune ligger i region midtjylland tæt på Limfjorden. således at lokalplanforslaget kan vedtages i byrådet forhåbentlig i løbet af sommeren / efteråret 2011. inden det sendes retur. hvor i balling indgår.skive. den nye lokalplan vil tage udgangspunkt i det vindende konkurrenceforslag. som kan være åbent året rundt – ligesom den blå lagune i island. 2. vil imidlertid kunne bruges i et stort udendørs svømmebassin. bilag [11]. men vi har store forventninger til mulighederne i den henseende og ønsker derfor.

butikken er i dag et væsentligt aktiv for balling og er landets største dagli’brugs. hvor de fleste er opført fra omkring 1900 frem til 1950. 2. 3x og 18r ejes af skive kommune. der bor ca. 600 arbejdspladser. 8.a. som huser ca. derudover kan nævnes balling motions cykel.000 indbyggere i Vestsalling. forsyninger den kommende bygning forsynes med vand og el fra ledninger / kabler beliggende umiddelbart op til området. 17n. at det bliver en naturlig del af lokalområdet og tilpasser sig omgivelserne. til balling skole er endvidere tilknyttet en skolefritidsordning. sallings agerjord omgiver byen til alle sider kun brudt af ådale og gravhøje. og området er temmelig fladt. 3x og 18r. i det lille lokalsamfund er der ca. i byen er der et godt sammenhold og stor tilslutning til de mange aktiviteter. ballings detailhandelsliv består af et apotek. som er danmarks største leverandør af gaffeltrucks og andet transportmateriel. dette vil finde sted i forbindelse med realisering af multihuset. at balling Hallen er opført på pæle. en gourmet slagter og et solcenter. der er dog i forbindelse med opførelsen af balling Hallen i 1980 udarbejdet geotekniske undersøgelser. en bank.og løbeklub som mødes flere gange om ugen til fælles løbe. den øvrige del af byen består hovedsageligt af parcelhuskvarterer fra 1960’erne og 70’erne. 60 børn tilknyttet. området er forsynet med varme fra balling fjernvarme. balling er præget af et godt handels. ingen geoteknisk rapport for byggefeltet. topografi / arkæologi konkurrenceområdet er omgivet af agerjord. i den sydlige del af byen ligger balling skole. forhold vedrørende dette vil blive vurderet på ny i forbindelse med udarbejdelse af den endelige lokalplan. 10 km nordvest for skive og 6 km sydøst for rødding og er med sine ca. Herudover er en række industrivirksomheder samlet i erhvervsområdet i den vestlige del af balling. en gang om året afholdes parkfesten med bl. balling er centreret omkring krydset ved søndergade/ nørregade og Vestergade/Østergade.200 indbyggere en af kommunens større byer.og cykelture. af borger-. 3 midlertidige boliger og 6 ældreboliger. et pizzeria. hvilket har betydet. hvortil der er tilslutningspligt.og foreningsliv og fungerer som oplandsby for et større antal landsbyer. centralt i balling ligger børnehaven tumlegården med ca. parkfesten afholdes i byparken. en del arbejder for nc nielsen a/s.4 liVet i bAlling balling ligger ca. som vil være projektets naturlige opland. centret består af 22 plejeboliger. matrikel 3ah ejes af bVH Handelstandsforening. nr. byens foreningsliv består bl. Ved skivevej ligger balling ældrecenter. Øvrige virksomheder ligger spredt i balling. 240 elever fordelt på børnehaveklasse .a. byggefeltet er en del af matr. men også nyere boligbebyggelser er skudt op særligt i den nordlige del af byen. geoteknik der eksisterer p. 17n ejes af balling Hallen. en frisør. spejder.t.10. dette vil senest finde sted ved udarbejdelsen af lokalplanen. der foregår. afhængigt af byggeriets placering skal der udarbejdes et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. gadebilledet her er domineret af murede huse opført i røde tegl. 3ah. som er et byfornyelsesprojekt fra år 2000 . der er ikke foretaget arkæologiske undersøgelser. befolkningstallet i byen har ligget stabilt gennem de seneste år. dagli´brugsen i balling servicerer et større opland omkring byen.og idrætsforening. revy og kræmmermarked. en el-forretning. 1.2 forudsætninger byggeriet skal dog udformes således. 14 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . to genbrugsbutikker. afhængigt af byggeriets placering skal der udarbejdes en geoteknisk undersøgelse.senere udvidet med større fornyelse af omkringliggende områder i 2008. klasse.

oversigtskort Bypark.derover 326 15 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .SK IVE liVet i bAlling 1 : 5000 Konkurrenceområde Fremtidig byudvidelse Balling Skole Balling Hallen Butikker Erhverv Ældrecenter Busstoppested Byzone.854 indbyggere (kilde Danmarks Statistik): alder antal personer 00-04 455 05-10 549 10-14 624 15-29 1241 30-49 2167 50-69 1970 70 -79 522 80 . 2006 i alt 7. oversigtskort befolkningens sAmmensætning og kommende brugere aldersfordeling i den gamle spøttrup kommune pr.

16 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . bag disse træer ligger et husmandssted. til balling skole er endvidere tilknyttet en skolefritidsordning. at hele overbygningsskolen for gl. balling Hallen rummer i dag en række kun delvist udnyttede arealer (bl.m. der skal dog fortsat i hallen være mulighed for kiosk med drikkevarer m.m. idrætspladsen omkranses af bevoksning bortset fra balling skole og balling Hallen. cafeteria og mødelokale). 100 elever i alderen 14-16 år. der skal f. skolens gymnastiksal er i brug i næsten alle dagtimer. i det sydøstlige hjørne skyder den smukke kirkesti sig ind i området.m. imod vest bag nyholmvej og nord bag skolen er det tilgrænsende område domineret af villaer og imod nordøst af parcelhuse. 22.a.eks. til salg mellem kampe – samt lokale til taktikmøder m. eks. ved fodboldkampe. der er pt. et langt tæt hegn definerer konkurrenceområdets sydlige grænse. 08 og kl. ansat en halinspektør. en tilgang på ca. august 2011. pladsen afgrænses imod syd af en nyanlagt multibane med bander og trådhegn og imod øst af et smukt hegn af rønnetræer. balling skole skolen er et meget vigtigt aktiv for balling og skal fortsat fungere som skole med sine ca. balling Hallen er et traditionelt rødstens halbyggeri fra 1970´erne med langsgående tagryg. fordi den udover idrætstimerne anvendes af børnehaveklassen. balling skole præsenterer sig imod boldbanerne med regulære rødstensfacader i ét plan med hvid detaljering.550 m2 og anvendes primært til boldspil. vedligehold m. som står for alt – også drift af cafeteria. der dog ikke er synligt fra boldbanerne. 240 elever fordelt på børnehaveklasse – 10. der nordfra skyder sig ind i området. skolen ligger udenfor konkurrenceområdet og skal som sådan ikke inddrages i samdriften med pulsen og balling Hallen. skolen bruger balling Hallen hele året rundt til idrætsaktiviteter.m.5 konkurrenceområdet konkurrenceområdet er beliggende på balling idrætsplads. Hallen ligger på konkurrencegrunden og skal i fremtiden fortsat fungere som idrætshal. gymnastikstævner. aktiviteterne er langt overvejende placeret i tidsrummet primo september til medio april. ikke fremover være to cafeer eller køkkener. skolens behov for at anvende hallen øges væsentligt pr. Han har unge medhjælpere på ved weekendstævner. som med fordel vil kunne indarbejdes / anvendes i sammenhæng med aktiviteterne i multihuset. imellem skolen og hallen er der en asfalteret parkerings. idet det er besluttet. udover weekendstævner er der også enkelt arrangementer – f.2 forudsætninger 2.og afsætningsplads. klasse. der afgrænser balling by fra landområdet imod syd. balling skole er væsentligt ombygget/moderniseret i perioden 2003/2004. fester m. pedel. tumlegården og skolefritidsordningen. se bilag [10] for anvendelse af halfaciliteterne. balling hallen Hallen er på 1.eks. idet alle brugere af hallen forudsættes efterfølgende at bruge faciliteterne i umiddelbar forlængelse af aktiviteterne i hallen. dog kunne der være væsentlige synergier på driftsmæssige områder – begge veje – f. Vestsalling fremover skal være i balling. dertil kommer gymnastikforeningen og ungdomsklub. Hallen er åben alle hverdage mellem kl.

fem meter til skelgrænse imod tilstødende grunde Balling Skole Balling Hallen Matrikel skel 17 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 Pos th usv ej .konkurrenceområdet 1 : 5000 Konkurrenceområde Byggefelt .

2 forudsætninger 18 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

”hjerterum i balling” ny motionssti og udendørsaktiviteter balling Volling ungdoms. under hensyntagen til.6 udendØrsAktiViteter der er i dag tre fodboldbaner og en tennisbane.og idrætsforening og projektarbejdsgruppen ”Hjerterum i balling” i skive kommune er ved at samle penge ind til etablering af et udendørs samlingssted for alle byens borgere.bilag 07 Nyh olmv ej 2. ønskes samme antal fodboldbaner og en tennisbane genetableret indenfor konkurrenceområdet.Sk ive ve j Po s thu sve j SK IVE udendØrs AktiViteter 1:5000 Konkurrenceområde Eksisterende boldbaner Eksisterende multibane Eksisterende tennisbane Principskitse af Hjerterum motionssti. projektbeskrivelse 2009 . Hjerterum i Balling. 19 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . hvordan den nye bygning placerer sig på grunden. Se yderligere omtale af projektets indhold. brugere af de kommende aktiviteter vil skulle benytte sig af faciliteterne i multihuset. Projektet kører som et selvstændigt projekt og afventer konkurrencens resultat og hører ikke med under konkurrencen.

Volling kirke og spredte husmandssteder og gårde. Udsigten karakteriseres ved de mange læhegn. Nyh olmv ej 2.Pos t hus vej Sk ive ve j Po s All ion Stad é thu sve j SK IVE estie Kirk n lAndskAbet 1:5000 Konkurrenceområde Eksisterende hegn som ønskes bevaret Balling Skole Balling Hallen Konkurrenceområdet orienterer sig fra Balling og ud i landskabet mod syd og øst. Vestsallings mange læhegn er et vigtigt landskabeligt element og særligt karakteristisk for netop denne egn. 7 lAndskAbet konkurrenceområdet orienterer sig fra balling og ud i landskabet mod syd og øst. Volling Kirke og spredte husmandssteder og gårde der ligger omgivet af træer i klynger og langs veje. der ligger omgivet af træer i klynger og langs veje. udsigten karakteriseres ved de mange læhegn. 20 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . Vestsallings mange læhegn er et vigtigt landskabeligt element og særligt karakteristisk for netop denne egn. dette fine landskab kaldet Volling Østerby består af marker beliggende på et bølget plateau. Dette fine landskab kaldet Volling Østerby består af marker beliggende på et bølget plateau.

når vinderprojektet er kendt. 70 p-pladser fordelt omkring skole og hal. at behovet.8 trAfik og p-plAn biler der er i dag ca.Sk ive ve j io Stad n All é Po s thu sve j SK IVE trAfik 1:5000 Konkurrenceområde Konkurrenceområde Balling Skole Balling Skole Balling Hallen Balling med mulighed for etablering af det angivede antal p-pladser Arealer Hallen Arealer med mulighed for etablering af det angivede antal p-pladser Ny primær trafikal forbindelse ind i området Ny primær trafikal forbindelse ind i området Reguleret trafikforbindelse som ikke betjener multihuset direkte Reguleret trafikforbindelse som ikke betjener multihuset direkte Stiforbindelser for cyklende og gående Stiforbindelser for cyklende og gående Natursti for gående Natursti for gående Fremtidig byudvidelse Fremtidig byudvidelse Nyh olmv ej 2. det forventes. bilag [08] 21 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . den endelige plan for trafik og p-pladser vil blive udarbejdet i samarbejde med en trafikrådgiver. vil ligge på ca. 150 p-pladser for hele området. når multihuset står færdigt. og ikke mindst placeringen af byggeriet er fastlagt. se i øvrigt notat om trafikplanlægning.

2 forudsætninger konkurrenceområdet 22 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

3 opgAVen 23 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

24 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

fleksible og alternative løsninger Lokale.og anlægsfonden forventer ambitiøse og realistiske forslag og ønsker. integrerede. der kun kan skitseres eller beskrives som hensigter eller overvejelser. at der særligt fokuseres på tiltag i byggeriet. der efterlyses integrerede bæredygtige løsninger udtrykt i et arkitektonisk formsprog frem for ”påklistrede” efterrationaliseringer. som konkurrenceforslagene skal efterleve i form af enten tegninger eller beskrivelse. 3. 25 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . men også om hvad der er godt for mennesker. støjgener i forhold til naboerne.og anlægsfondens sammenhæng. fleksibilitet i anvendelse af rum og optimering af bygningsmassen (f. Arkitektonisk bæredygtighed definition deltagerne skal komme med bud på særlige arkitektoniske tiltag med bæredygtig relevans. i konkurrencesammenhæng vil der derfor naturligt være forhold. hvad der er godt for miljøet. for hvert fokuspunkt er der defineret en række krav og målsætninger. som over tid kan ændres og omformes efter behov – at tænke i rum før funktioner. dimensioner / overflader / materialer).og anlægsfonden opfatter bæredygtighed som en metodisk udfordring frem for en teknisk/arkitektonisk begrænsning. de nævnte tiltag udgør fokuspunkterne i Lokale. udnyttelse af solorientering. Vurderingskriterier der foretages en helhedsvurdering af sammenhæng mellem multihusets placering og indpasning med de eksisterende bygninger og den lokale kontekst samt adgangs.3 opgAVen 3. hensyn til lokalområdet.0 om multihuset og bæredygtighed Lokale. omsat til kreative.1. der har betydning for dem.6 afleveringsmateriale.og anlægsfonden ønsker. bæredygtige projekter handler derfor ikke kun om tekniske tiltag. der bevæger og har betydning for både den indre og ydre økologi. men også om at mennesker skal kunne mærke og opleve forbedringer. infrastrukturelt skal multihuset planlægges med optimale adgangs. eksempler på virkemidler er valg af materialer. men også om at skabe sanselige mødesteder for et aktiverende medborgerskab.og transportforhold for alle aldre og særligt for handikappede og gangbesværede.eks. Lokale. som beskrevet i afsnit 3. at det vindende konkurrenceforslag kan fremstå som eksempelprojekt indenfor integration af teknik og form. arkitektoniske løsninger. placeringen inklusive disponering af friarealerne skal tage hensyn til den eksisterende topografi og landskabelige kvaliteter samt evt.og anlægsfondens fokuspunkter for et bæredygtigt multihus.og transportforhold. bæredygtighed handler ikke kun om. dokumentation det ønskede tegningsmateriale og tilhørende beskrivelser i henhold til konkurrencebetingelserne afsnit 5. det vil sige en måde at skabe arkitektur. Lokale. at arbejde med bæredygtighed betyder i Lokale. at man bruger bæredygtige tiltag og principper som afsæt til et spændende og nyskabende formsprog. det handler ikke blot om at styrke sundheden.og anlægsfondens vurderingskriterier for støtteberettigede hovedprojekter. funktionsmæssig bæredygtighed definition multihusets placering på konkurrenceområdet skal udnyttes optimalt og skal samtænkes med de eksisterende funktioner og nærmiljøet.og anlægsfonden skal fremover fortsat støtte og udvikle fleksible løsninger.1 fremtidens bæredygtige multihus – fokuspunkter i det følgende beskrives Lokale. bæredygtige principper. gode.

vand og materialer.3 opgAVen dokumentation det ønskede tegningsmateriale og tilhørende beskrivelser i henhold til konkurrencebetingelserne afsnit 5. materialer det tilstræbes. det vurderes derfor. der skal foretages en helhedsorienteret energieffektivisering. der belyser specielle arkitektoniske eller udførelsesmæssige værdier eller nytænkning inden for anvendelsesmuligheder.og ressourcebelAstning definition miljøhensyn og anvendelse af ressourcebesparende principper skal være en grundlæggende målsætning for såvel opførelsen som driften af multihuset. udledes til recipient. 26 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . forslag skal overordnet redegøre for multihusets forventede energiforbrug i henhold til bygningsreglements br10 kapitel 7 samt bygningens potentiale for nu eller i fremtiden at blive lavenergibygning klasse 2015 eller bedre. nedsives på grunden eller genanvendes på anden vis. i vurderingen indgår. der skal redegøres for i hvilket omfang. og der ønskes forslag til integrerede løsninger. ved vandbesparende tekniske installationer samt genanvendelse af regnvand. hvor der kan forekomme skærpede krav i forhold til bygningsreglementet br10 med tillæg. Vand og affald en bæredygtig håndtering af vandet omhandler brugsvand såvel som overfladevand.eks. miljØ. fokus vedrørende de miljø. hvorvidt der er anvendt eller beskrives løsninger. for overfladevand gælder. arealanvendelse og transport. i vurderingen prioriteres simple og robuste systemer eller konstruktioner. affald skal i videst muligt omfang kunne sorteres og genbruges. der anvendes i byggeriet. opvarmning. der har et højere niveau end de krav. materialer. vand. at der i byggeriet anvendes miljøvenlige materialer. tilgængelighedsløsninger skal leve op til Lokale. som sikrer lige adgang for alle. nu eller i fremtiden. dagslys og belysning. der tages højde for minimering samt genanvendelse af affald. forslag skal yderligere redegøre for energieffektiviseringen i forhold til: bygningens brug. Vurderingskriterier der foretages en helhedsvurdering af sammenhængen mellem den arkitektoniske kvalitet og de ovenfor ønskede tiltag. med særlig vægt på områderne energi. varmt brugsvand samt eventuel brug af vedvarende energisystemer. tilgængelighedsforholdene er særligt i fokus. det er her. at dette i videst mulige omfang bør opsamles. i hvor høj grad forslaget indeholder løsninger. f. Vurderingskriterier der foretages en helhedsvurdering af sammenhængen mellem den arkitektoniske kvalitet og integrerede bæredygtighedselementer.og ressourcemæssige påvirkninger er indenfor energi. affald.6 afleveringsmateriale. klimaskærmen. fremme kontakten imellem dem og fremme alsidigheden i benyttelsen. dokumentation det ønskede tegningsmateriale og tilhørende beskrivelser i henhold til konkurrencebetingelserne afsnit 5. energi energiforbruget forbundet med driften af fremtidens bæredygtige multihus skal minimeres mest muligt. der stilles i ds 3028 samt br2010. ventilation. konkurrenceforslagene skal tilgodese de forskellige brugergrupper.og anlægsfondens bestemmelser. forurening.6 afleveringsmateriale. når disse løsninger er effektive og fornuftige i forhold til det samlede projekt. Løsninger vægtes højere. der tages generelt udgangspunkt i ds 3028. formålet med dette er at minimere mil- sociAl bæredygtighed definition multihuset skal være et samlingssted for alle mennesker i alle aldre i dag og over tid. der skal redegøres for hvilke vandbesparende tiltag. lokalsamfundet og byens sociale liv skal udfoldes.

og der skal være fornuftige zoneinddelinger i forhold til reduktion af støjgener i forbindelse med de forskellige aktiviteter og bygningens fleksibilitet. luftkvalitet denne kan vurderes ud fra sundhedsmæssige overvejelser og hensynet til. eks. at der anvendes malerbehandlinger med lav maL kode. dokumentation redegørelse for energi. at dagslysforholdene er optimeret i forhold til anvendelse af de enkelte rum. sikres. der foretrækkes indeklimamærkede og miljømærkede materialer og materialer. at der i videst muligt omfang anvendes fsc-certificeret træ. vægtes højere. og at der ikke er områder med kuldenedfald.eks. desuden bør genbrugsmaterialer anvendes i størst mulig omfang. luftkvalitet. hvilke materialer der bedst kan genanvendes ved en senere nedrivning eller ombygning. der rækker videre end bygningsreglementets krav eller normal praksis. at de kan anvendes uden at give anledning til problemer med hensyn til komfort og sundhed. hvordan der opnås komfor- sundhed og indeklimA definition multihuset skal have et godt og sundt indeklima. der skal anvendes pVc frie materialer. Akustik multihuset skal have et behageligt lydmiljø. at anvendelsen af trykimprægneret træ minimeres samt. for teknologiske komponenter er det vigtigt. at de indbygges på en måde. som ikke er forældede. der bør altid benyttes byggematerialer og inventar med den lavest mulige afgivelse af forurening.6 afleveringsmateriale. dokumentation der skal redegøres for. temperaturer tilfredsstillende temperatur i de forskellige rum opnås ved at overophedning undgås. hvordan luftkvaliteten opleves af mennesker. avancerede tekniske løsninger i sig selv giver ikke nødvendigvis anledning til en høj vægtning. skal nedbrydes. dagslys multihuset skal have gode og oplevelsesrige dagslysforhold. i henhold til det ønskede tegningsmateriale og tilhørende beskrivelser i henhold til konkurrencebetingelserne afsnit 5. dagslys og akustik. er adgang til dagslys i sig selv en indeklimamæssig kvalitet.jøbelastningen samt skabe et forbedret indeklima. der lægges derfor vægt på.eks. Luftkvaliteten afhænger hovedsagelig af balancen mellem forureningskilder. udover at udnyttelse af dagslys medvirker til at nedsætte behovet for kunstlys. derudover skal det f. Vurderingskriterier Løsninger. forureningskilder kan ud over byggematerialer og inventar blandt andet være forbrugerprodukter (f. hvilket omfatter temperaturer. så de kan udskiftes med opdaterede komponenter uden. der skal sikres mod støj til og fra omgivelserne. at de omliggende bygningsdele. der i praksis har vist. og hvor meget luft der tilføres bygningen (ventilation) for at fortynde forureningen. der tages hensyn til rummets primæranvendelse. når disse løsninger er effektive og fornuftige i forhold til det samlede projekt. det bør ligeledes i materialevalget overvejes. det kan lade sig gøre og er hensigtsmæssigt. f. vand og affald samt materialer. miljømærkede produkter skal prioriteres. ønskes det ikke. eksisterende konstruktioner bør genanvendes i det omfang. dagslyset skal i samspil med kunstlys sikre gode lysforhold for idrætsog kulturaktiviteter. hvor det er teknisk muligt. at risiko for træk er 27 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold i multihuset omfatter også komfort og velvære. og at de er sikret mod blænding og overophedning. minimeret. til vedligeholdelse af materialeoverflader og rengøring) og menneskers aktivitet. at der i byggeriet indgår stoffer fra miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (2009).

redegørelsen indføjes i beskrivelsen i henhold til konkurrencebetingelserne afsnit 5. at konkurrenceforslagene som minimum indeholder overvejelser omhandlende projektets tidsplan samt organisation i hovedprojekteringsfasen – herunder også brugerinddragelse.13. reglementer og bekendtgørelser. vægtes højere. at de valgte konstruktionssystemer. 4 samt overholde dansk standards normer. bygningsdetaljer og materialevalg. avancerede tekniske løsninger i sig selv giver ikke nødvendigvis anledning til en høj vægtning. jævnfør konkurrencebetingelserne afsnit 5. tekniske installationer og materialevalg anses for hensigtsmæssige til formålet i såvel konstruktiv -. og der lægges vægt på.6 afleveringsmateriale. som følge heraf foretages en overordnet vurdering af funderingsform.6 afleveringsmateriale. vægtes højere. der rækker videre end bygningsreglementets krav eller normal praksis. ledelse definition et højt kvalitetsniveau for bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet i multihuset omhandler god projektledelse og projektstyring gennem alle byggeprojektets faser. vinderen og skal inden kontraktindgåelse være godkendt af bygherren. Vurderingskriterier bygningen skal som minimum overholde konstruktionsprincipper i henhold til br10 kap.6 afleveringsmateriale. når disse løsninger er effektive og fornuftige i forhold til det samlede projekt.3 opgAVen tabletemperaturer. såfremt bygherren ikke anser en vinder for at være i besiddelse af den nødvendige erfaring og/eller kapacitet til at løse projektledelsen og projektstyringen. der rækker videre end bygningsreglementets krav eller normal praksis. det pågældende arkitektfirma skal i givet fald fungere som underrådgiver for 28 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .og belysningskvalitet samt gode akustiske forhold og sikring mod støj. der lægges derfor vægt på. Vurderingskriterier bygningen skal som minimum opfylde krav i henhold til br10. er det hensigten i forbindelse med varetagelsen af totalrådgivningen. funktionel – og økonomisk henseende. avancerede tekniske løsninger i sig selv giver ikke nødvendigvis anledning til en høj vægtning. dokumentation dokumentation i form af overordnet redegørelse for tidsplanen samt projektets organisation. Løsninger. at ovenstående forhold skal afklares nærmere. byggeteknisk kVAlitet definition multihuset skal opføres som kvalitetsbyggeri. dokumentation det ønskede tegningsmateriale og tilhørende beskrivelser i henhold til konkurrencebetingelserne afsnit 5. konstruktioner. god luft. Løsninger. kan vedkommende pålægges at søge samarbejde med et mere erfarent arkitektfirma. når disse løsninger er effektive og fornuftige i forhold til det samlede projekt. publikationer. dokumentation påføres det ønskede tegningsmateriale og tilhørende beskrivelser i henhold til konkurrencebetingelserne afsnit 5. Vurderingskriterier når resultatet af konkurrencen er afgjort.

3.a. derudover skal multihuset naturligvis være til gavn for ikke alene balling by. energirenovering af balling hallen Ved evt. multihuset skal indeholde: kultur. om der bygges en selvstændig bygning og/eller tilbygges/ombygges på balling Hallen.og aktivitetscenter idrætsfaciliteter fitness. balling Hallen rummer i dag en række kun delvist udnyttede arealer (bl. der skal f. eks.1 i konkurrenceprogrammet. Her henvises særligt til ønskerne som beskrevet i afsnit 3. idet alle brugere af hallen forudsættes efterfølgende at bruge faciliteterne i multihuset i umiddelbar forlængelse af aktiviteterne i hallen. attraktivt bygningsværk.3 helhedsplAn der ønskes en overordnet helhedsplan omfattende et nyt multihus med udendørsarealer set i sammenhæng med den eksisterende idrætshal og skole og tilhørende udendørsfaciliteter. således at området fremover bliver byens hjerte og omdrejningspunkt også set med henblik på byens fremtidige udvikling. der inkluderer gode adgangsforhold for gående og cyklende. multihuset skal være løftestang i den lokale kontekst. at multihuset og hallen i fremtiden skal drives sammen og under samme ledelse. der tilskynder til fysisk aktivitet og bæredygtig livsstil for alle borgere i alle aldre forslag til genetablering / ny placering af eksisterende boldbaner forslag til udendørs bademulighed (option) trafik og ankomst til inspiration og hjælp for konkurrencedeltagerne er der udarbejdet et notat vedrørende den forventede trafikale belastning og de problemstillinger. der kan signalere fornyelse med et bredt tilbud til alle aldersgrupper – også udover de rent idrætslige tilbud.og wellnesscenter sundhedscenter det er konkurrenceudskriverens ønske til udformningen af multihuset. når resultatet af konkurrencen er kendt.2 konkurrenceopgAVen deltagerne i denne konkurrence skal besvare to opgaver: • overordnet bud på en helhedsplan for konkurrenceområdet • et konkret skitseforslag til et nyt multihus med tilhørende udearealer fører med henblik på den kommende ankomstsituation. det med- 29 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . at funktion og bæredygtighed integreres i et arkitektonisk formsprog. 3. blot skal multihuset fremstå som et nyt. områdets funktionelle og arkitektoniske sammenhæng skal styrkes. deltagerne skal komme med bud på: hvor på grunden multihuset skal placeres indenfor byggefeltet med fokus på helhedsorienteret bæredygtighed en samlet plan. men for hele Vestsalling. omdannelse / inddragelse af arealer i balling Hallen eller fysisk tilbygning / omdannelse af hallens klimaskærm skal energirenovering regnes med ind i projektet i henhold til bygningsreglementet br10. optimale trafikale forhold og parkering forslag til udformning af udendørsarealer. se bilag [08]. det er med balling Hallens nuværende ledelse aftalt. mødelokaler og cafeteria). det er åbent for forslagsstillerne.3. vil den endelige trafikplan for området blive udarbejdet i samarbejde med en trafikrådgiver. som med fordel vil kunne indarbejdes / anvendes i sammenhæng med aktiviteterne i multihuset.4 multihuset der ønskes skitseforslag til udformning af et nyt multihus. ikke fremover være to cafeer eller køkkener.

1 fællesfaciliteter i fællesfaciliteterne indgår foyer/ankomstområde.5 AreAlbehoV deltagerne skal udfylde en arealoversigt over fordeling af ovenstående vejledende arealer inklusive m2 på de enkelte rum. skal tydeligt fremgå. Garderober og toilet foyeren indrettes med åben garderobe.500 m2 (brutto) Byggeriet fordeles på følgende hovedfunktioner (vejledende nettoarealer): 1.6.500 m2 netto centerfaciliteter tillæg til konstruktioner mv. der eventuelt vælges placeret i den eksisterende balling Hal. Information og billetsalg disk eller ”ø” med to pc-arbejdspladser med godt overblik over indgang og adgange til de forskellige funktioner. der skal være let tilgængelighed. idrætsfaciliteterne.og wellnesscenter sundhedscenter magasiner. at alle besøgende. 3. to herre og to dametoiletter med forrum samt et handicaptoilet. 3. og at det er let at orientere sig. mens de øvrige aktiviteter forbliver åbne. 3. køkken.500 m2 1.500 m2 (netto). sammenhængen med funktioner.og kulturcentret. 3. se arealskema bilag [12]. sAmlet samlet m2 byggeri ca. adgangen skal være den samme for bevægelseshæmmede og øvrige gæster. 4. administration og rengøringsrum. 30 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . inddragelse af hallen er der foretaget nogle økonomiske beregninger og scenarier på forskellige niveauer af renoveringsgrad. fællesfaciliteter aktivitets.3 opgAVen AreAlbehoV.ankomstområdet skal disponeres og indrettes med henblik på. Vindfang niveaufri adgang og god plads til kørestole og hjælpere. café og mødelokale. således skal der kunne låses af for sundhedscenteret. korsang eller til tandlæge. se bilag [09]. hvad enten de skal til fitness. til inspiration og hjælp ved evt.000 m2 3. føler sig vel modtaget. brutto centerfaciliteter som stiller skærpede krav til eksisterende bygninger. at der vil være særskilte behov for delelementernes åbningstider. også hvis funktioner eventuelt anbringes i kælder. 2. 6. fitness. og det er meget vigtigt. 2. ankomstområdets rumlige karakter skal være åben og skabe overblik for gæster og personale og binde alle funktionerne sammen. multilokale idrætsforeningens faciliteter fitness. og der skal være synlig og personlig modtagelse og god information. 5. ca. 360 m2 450 m2 275 m2 480 m2 485 m2 450 m2 2. foyer / ankomstområde foyeren til det ny multihus er bygningens centrale rum.6 rumprogrAm 3.og wellnesscentret og sundhedscentret. teknik mv.og kulturcenter inkl. fra ankomstområdet skal der være direkte adgang til hvert af multihusets fire delelementer: aktivitets. der skal være offentlige toiletter.

værksted og depoter m.og kulturcenter omdrejningspunktet i aktivitets. lager. Varemodtagelse og affaldshåndtering Lager placeres eventuelt i kælder. så den ikke fremstår tom og inaktiv på tidspunkter. så det integreres bedst muligt i rummet og ikke føles tilovers og tomt. der ønskes en særlig bearbejdning af rummet. så det kan anvendes til et mødelokale til 20 personer.m. det er vigtigt. keramik. så den både kan fungere som multihusets café og som en café i byen samt bruges som festlokale ved særlige lejligheder. cafeen ønskes derfor placeret og indrettet. i kælder. cafeen skal kunne servicere ca. i så fald med et mindre lager lige ved køkken til produkter. køkkenet placeres med dagslys. multilokale Lokalet skal – som navnet antyder . foredrag. der er meget vigtig for at skabe liv. yoga og udstillinger. at salen placeres således. 3. hvor alle aldre kan mødes. hvor en øget rumhøjde. derudover knytter sig lokaler til musik. hvor den ikke benyttes til et af sine formål. samt rengøringsrum. i tilknytning til cafeen indrettes et hjørne af området. spisning mv. mødelokalet skal ligesom cafeen kunne anvendes uden for åbningstiden. etableret som en fast del med oplagringsplads til stole mv. men som et nyt samlingspunkt for byens borgere. spejle og depotplads. leverancer ud af huset. møder. glasarbejde. café /mødelokale cafeen er en af de funktioner. som ofte bruges. der skal til eller fra en aftale eller aktivitet. der etableres direkte adgang fra køkkenet til kælderen via trappe og elevator til vareindlevering. der skal være alle fornødne tekniske faciliteter i forbindelse med afholdelse af de forskellige formål. workshops. cafeen indrettes med udleveringsområde i form af selvbetjening. anrettermulighed og øvrige funktioner. arealet skal disponeres og indrettes. printer. opvask. tegning. Administration der skal indrettes kontorer til 3 ansatte i et fælleskontor inklusive direktørkontor. undervisning. events. filmforevisning. der tilgodeser brug af lokalet til ovenstående formål. mindre koncerter. etablering af personalerum til pauser. at arealet ikke føles tilovers og tomt. når der ikke er så mange gæster. 120 gæster og indrettes med siddepladser til 60 gæster. når der ikke er så mange gæster.og arkivrum. så den integreres bedst muligt med ankomstrummet og således.kunne anvendes fleksibelt til mange formål som f. køkken køkkenet skal indrettes med koldt og varmt køkken. ikke blot i multihuset. kontoret skal orienteres ud mod hovedankomsten og gerne med vindue ind til cafeen. it / aV redigering. arealet skal periodevis anvendes til udstilling eller lignende aktiviteter.eks. etablering af omklædningsrum og bad til køkkenpersonalet placeres evt.og kulturcentret er det ”store” multilokale. under scenen. 120 personer samt evt. den akustiske regulering samt inddragelse af dagslys udgør et samlet arkitektonisk udtryk. cafeen har også selvafrydning. der kræves for at håndtere madlavning til ca. Lokalet skal i sin fulde størrelse kunne rumme 200 personer ved stolerækker eller 100 personer ved borde. multilokalet udstyres med gulv. der skal være en rumhøjde passende til opstilling af en mindre scene/podium – evt. gymnastik. at den indgår i sammenhæng med foyerområdet.2 Aktivitets.6. 31 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . cafeen skal disponeres og indrettes.Opholdsareal i den åbne foyer skal der være mulighed for et antal (8-12) siddepladser til ventende. caféen bør etableres med mulighed for adgang til udearealer med udeservering. fester. maleri.

der trænes alle ugens hverdage og spilles kampe til hverdag og i weekenderne. særlig afsætningsplads til tegninger. så det også kan blive cykel. 3. 16-21 til hverdag. placeret under en evt. med særlig udluftning. til bands og til sang og vil være et tilskud til nye aktivitetsformer for ungdom og voksne. scene – også være selvstændigt depot til idrætsrekvisitter. Hvis det etableres ved siden af it / aV-redigeringslokalet – se nedenfor – så kan koblingen mellem de to rum bruges. glasarbejde etc. der særligt henvender sig til yngre brugere. idrætsfaciliteterne i multihuset er primært rettet mod udendørsaktiviteterne (fodbold) samt nye aktiviteter.og knallertværksted mv. Lokalet skal indrettes som et traditionelt undervisningslokale til 15 personer ved bordopstilling. så det kan få anden anvendelse end it lokale f. scene). der 32 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . det vil være svært at have fleksibel anvendelse af dette lokale. Værksted (evt. på udearealer kan der etableres permanente brændeovne under jorden/låg til rakubrænding. lyd og øvrigt aV-udstyr. kælder) i tilknytning til de 4 undervisningslokaler skal der være et aflåseligt depotrum med reoler til undervisningsmaterialer. med mulighed for en profil med aV- redigering og elektronisk musik. Lokalet skal sammentænkes med multilokalet. Lokalet skal indrettes som et traditionelt undervisningslokale til 15 personer ved bordopstilling. i weekenderne bruges idrætsfaciliteterne typisk fra kl. ca. Lokalet bør tænkes fleksibelt. it / AV redigeringslokale Lokalet skal indrettes som et traditionelt undervisningslokale til 15 personer ved bordopstilling. Lokalet kan også bruges i skolens musikundervisning. Lokalet skal lydisoleres og skabe en sammenhæng med det større multilokale. idet de indendørs aktiviteter primært er placeret i balling Hallen inklusive de dertil hørende omklædningsfaciliteter. depot (evt. tegning etc. der endnu ikke har faciliteter i området. hvor de øvende musikere kan optræde.6. evt. lokale til maleri. Operatørrum i direkte tilknytning til multilokalet skal der være et aflåseligt operatørrum til styring og opbevaring af lys. Lokalet skal lydisoleres både af hensyn til resten af husets brugere og for at skabe et godt musiklokale. idrætsforeningens medlemmer bruger typisk faciliteterne fra kl. et værksted for lokalområdet hvor borgerne kan få repareret småting. malerier og tørreplads. i dette tidsrum er alle idrætsforeningens faciliteter normalt åbne for brugerne. da det normalt udstyres med et trommesæt. Vareindlevering der skal være nem adgang udefra til levering af inventar og teknisk udstyr i forbindelse med de forskellige formål. 10-18. lokale til keramik. Depot i direkte tilknytning til multilokalet skal der være et aflåseligt depotrum til borde og stole på transportvogne (evt. bolde mv.eks. madrasser.3 idrætsfaciliteter i idrætsforeningen er der pt. 650 medlemmer fordelt i alle aldre. der skal være ovne til keramik mv. der skal – ud over selvstændigt depot til stole/borde/evt.3 opgAVen særligt de bløde bevægelsesformer. så der kan foregå optagelse af musikken fra øvelokalet. lokale til musik etc. der skal være mulighed for at åbne op til udearealer. kælder) Lokalet skal indrettes som et traditionelt værksted med udsugning og med diverse faciliteter til mindre reparationer. musikanlæg og rekvisitter.

der skal være udsigt ud til boldbanerne. skal forslaget indeholde en beskrivelse af. toilet med håndvask. hvordan man forestiller sig brugerflowet i hallen og multihuset.og tørrerum rummet skal bruges til vask af foreningens trøjer efter kampe etc.og wellnesscentret skal derfor placeres således.og depotrum (med indkørsel direkte udefra) bold. at de naturligt kan bruges i forbindelse med multilokalet. omklædningsrum. klublokale klublokalet etableres som et kombineret møde.skal derfor etableres direkte adgang fra alle idrætsfaciliteterne ud til boldbanerne. dette lokale bør få en profil som ungdommens lokale i byen.4 fitness. generelt for disse faciliteter skal der foretages en nøje afvejning i forhold til udnyttelsen af den eksisterende kapacitet i balling Hallen. spabade og relaxområde.og wellnesscenter multilokalet omtalt ovenfor under aktivitets. aerobics etc. arkivfaciliteter.og badefaciliteterne i fitness. så derfor vil det være en fordel. dampbade. brugere af kreativeog musiklokaler skal også kunne gøre brug af klublokalet. rengørings.og arkiv rum rummet skal bruges af idrætsforeningens bestyrelse og sekretær – som kombineret arbejds.a.og wellnessområdet skal ses som et samlet. Hvis der stilles forslag om. idet det store lokale skal kunne bruges til gymnastik. Vaske. men også efter træning og kamp. omklædningsrum. at det er lydisoleret i forhold til de andre rum i multihuset. så de sociale aktiviteter ikke kun finder sted under træning og kamp. så alle er velkomne.og materialerum er i dag etableret som skure ude i terrænet. det skal være et sted med hyggelige møbler og internet/spillested for de unge. yoga. herunder brugen af de sociale værestedsfaciliteter. Der skal løses særskilt billet (i receptionen i foyeren) for at komme i fitness og wellness. omklædnings. omklædningsrummene skal fremstå lyse og moderne. som ønskes fjernet. så der skal være en slags forhal med vaskeplads til de beskidte fodboldstøvler.og kulturcentret skal også ses som en del at fitnessfaciliteterne.og afslapningslokale. 3. også de som ikke nødvendigvis deltager i idrætsaktiviteterne. at multihuset ikke er sammenbygget med hallen. åbent område opdelt i forskellige funktioner/ afgrænsede rum bl. sauna. det skal være et attraktivt og hyggeligt sted. og indrettes med 2 vaskemaskiner og 2 tørretumblere + tørreplads til ophængning af tøj. der må ikke bruges fodboldstøvler indendørs. med et større varmtvandsbassin. de 2 omklædningsrum med bad og toilet skal primært bruges i forbindelse med de fodboldmæssige aktiviteter – træning/kampafvikling. 2 stk. Hvert rum indrettes med bænke. som derfor skal have særskilt (teknisk begrænset) indgang. mindre kurbade. materiale. aflåselige skabe samt bruseområde og toilet svarende til behovet for 70 mænd i det ene rum og 50 kvinder i det andet.og brugervenlige. hvor man kan ”slænge” sig og slappe af sammen med de andre medlemmer i idrætsforeningen. selve fitness. bold. formålet er et socialt værested for idrætsforeningens medlemmer. café mv. til dommere omklædningen indrettes med bænk. i klublokalet spilles der nogle gange musik. net etc. og der vil være snak.og møderum inkl. kontor. således at man ikke skal igennem foyeren for at komme ud på banerne. 33 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . 2 stk. 2 aflåselige skabe i hvert rum samt bruser.og maskinrum (med indkørsel direkte udefra) rummet skal bruges til opbevaring af kridtmaskine. så bolde og andet materiale samles på ét sted.6. omklædningen skal være kønsopdelt.

så handicappede kan komme i bassinet. af hensyn til budget kan man alternativt også vælge kun at etablere én sauna indendørs. 2 kan være en option (uden for budget). som etableres udendørs og først etableres i en senere fase sammen med evt. Spa nr. men tværtimod visuelt og fysisk understøtte multihusets øvrige tilbud. kaffe. dampbad (integreret i poolområdet) Spabade der etableres 2 spabade i centret – et inde og et ude vil være fint. vin og frugt. opdelt med skærmvægge.3 opgAVen området bør have en nær forbindelse til fysioterapidelen af hensyn til muligheden for fysiurgisk massage/ behandling i forbindelse med badefaciliteterne. alle bruserne etableres i et samlet bruserum. det er her. de enkelte funktioner/rum beskrives nærmere nedenfor. dufte og belysninger. omklædningsrum til centret. der skal være plads til. poolområde Her ønskes et varmtvandsbassin (10mx10m eller rundt). 34 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . sauna. Hvert rum indrettes med bænke. omklædningsrum. yoga og lignende moderat fysisk og meditativ aktivitet. handicaptræning og babysvømning.eks.og afslapningsområde placeret centralt i wellness med en kombination af ligge. spabad. der kan i denne overgangszone indrettes en afgrænset plads til udstrækning. 2mx3m) f. separat facilitet. at man i forbindelse med babysvømning kan pusle/klæde/bruse sin baby tæt ved bassinet. the. juice. i området omkring varmtvandsbassinet placeres 2 kurbade (hver ca. som kan bruges til opbevaring af håndklæder og badekåber. kan med fordel laves indadvendt i centret. der skal være en handicaplift. men kan også trækkes lidt op. man mødes mellem aktiviteterne. ovne. men gøres forskellige med materialevalg. mens man er i aktivitet. som kuber i rummet. faciliteterne skal indeholde andet og mere end den afslappende nydelse. alternativt afskærmes med planter og lignende. ligesom man bør sikre udendørs oplevelser i forbindelse med wellnesdelen. dybde overalt omkring 1. Bassinet opbygges med trapper / siddetrin på flere sider. og derudover skal bassinet anvendes til genoptræning. som kan bruges til sauna temaoplevelser og til en mindre intim sauna. Saunaer der etableres 2 saunaer i centret med forskellige tema. Ligeledes skal der i nærheden af det centrale bassin være et møbel. spabade placeres passende mellem øvrige aktiviteter på en måde. der etableres tillige et hygge. vand. I umiddelbar nærhed af det centrale bassin laves et modul for selvbetjening af forfriskninger. kan placeres med vandspejl i gulvniveau. medens sauna 2 kan etableres udendørs sammen med termisk bad. så der opnås en vis diskretion og variation. omklædningen skal være kønsopdelt. meditativ kropsdyrkelse. omkring en (gas)pejs. belysning osv. termisk bad. Wellnessfaciliteterne bør således ikke fremstå som en særlig eksklusiv. 2 stk. således at arkitekturen æstetisk og funktionelt understøtter en kombination af muligheden for moderat fysisk aktivitet og indadvendt. saunaerne kan placeres sammen. Ligeledes mosaikbeklædte varmestole. placeres gerne så udkig til udendørs omgivelser er muligt. Området centreres evt. aflåselige skabe samt bruseområde og toiletter svarende til behovet for 25 mænd i det ene rum og 35 kvinder i det andet. der skal etableres mellem 6 og 8 brusere pr. saunaerne varieres i størrelse fra en stor sauna.2 meter. som placeres centralt i hele området.og afslapningsstole. området bør tillige åbnes op for udsyn til omgivelserne og adgang til udearealer.

så det undgås at sætte værn rundt om bassinet.50 meter med afkølet ca. der etableres garderobe og patienttoiletter (se nedenfor). Personaleomklædning der etableres personaleomklædning til 14-16 personer med aflåselige skabe og 2 personaletoiletter med brusebad. en fællesdel (personale frokoststue. kan med fordel laves indadvendt mod centret. i alt ca.og vægttræning. Rengørings. cykler osv. 6-8 personer.Dampbad der etableres 1 dampbad i centret. heraf 1 handicaptoilet. i umiddelbar forbindelse med dampbadet skal der laves mulighed for afkøling – se nedenfor. en del for de øvrige faggrupper der etableres selvstændige modtage. løbebånd. så det kan fungere som en selvstændig enhed og kan udstykkes som en selvstændig erhvervsejerlejlighed – såvel juridisk som fysisk. afkøling 2 der etableres et koldt styrtebad med et 20 liter trækar ophængt på væggen. sundhedscentrets fællesfaciliteter Personale frokoststue inkl. fitness inkl. Afkøling i forbindelse med de varme aktiviteter. der etableres trin med håndliste ned i bassinet.og ventearealer. der etableres 2 slags afkøling. 8 grader varmt/koldt vand. trinette der etableres en frokoststue til 14-16 personer. b. sauna og damp skal der etableres forskellige muligheder for afkøling. gulvet i området kan med fordel hæves 15 cm over omkringliggende gulve. spinning fitnessafsnittet skal udstyres med følgende aktiviteter: træningsområde med cardio. hvis det er muligt.og skyllerum der indrettes fælles rengørings. afkøling 1 der laves et bassin.og skyllerum. så der er udsigt ud over omkringliggende aktivitetsområde/natur/marker. sundhedscentrets lægehusdel Lægehusdelen består af tre alment praktiserende læger med støttepersonale. indrettet med plads til 2-3 arbejdspladser bag skranke. cardiomaskiner. A. køkken og omklædning) b en lægehusdel c. bassinet kan med fordel placeres i et hjørne eller op imod en væg. 35 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . sundhedscentret opdeles i tre enheder.6. A. maskinerne kræver ingen installationer. Vægttræning placeres centralt i rummet. med fælles hovedindgang via multihusets foyer. Venteværelse Ventearealet skal disponeres til 12-15 personer.5 sundhedscenter sundhedscentret skal indrettes. dybde 1. i perioder kan der være en praksisreservelæge til aflastning. Modtagelse/reception selve modtagelsen skal fremtræde lys og venlig. maskinerne kræver alle strøm og antenne. Patienttoiletter der etableres i nær forbindelse med ventearealet 3 patienttoiletter med håndvask. placeres. 3. da man så kan lave hele elinstallationen under dette gulv. da de kommer med egen tv/radio forbindelse. spinning – integreres i fitness afdeling for 12 spinningcykler med ekstra ventilation. der etableres selvstændige personaleindgange. overblik over ventearealet og adgangen til patienttoiletterne.

samlet længde 3. 3.6. kan leveres direkte.eks. udgiften hertil holdes pt. keramiklokalet og værkstedet). Lægeklinikker der etableres 3 lægeklinikker hver med 2 sammenhængende (med dør imellem) konsultationslokaler m. køkkenpersonale. aflåselige skabe (4 personer) til køkkenpersonalet samt et bad/toilet til samme.6 teknik m. ventilation m. Skadestue der etableres til fælles brug til praksisreservelæge og eventuel deltids speciallæge konsultationslokale / skadestue med håndvask. sprinkling i særligt udsatte områder i resten af huset (køkken. omklædning inkl. bad der skal indrettes et mindre omklædningslokale inkl. forbrugsstoffer etc. således at bassiner.og arkivrum med plads til arkivskabe. uden for den anførte anlægssum. diætist og kostvejleder. til hhv. undervisningslokaler og køkken der bør etableres et antal depoter til brug for opbevaring af undervisningsmateriale.6 m. det vil af hensyn til driften være fordelagtigt. Tandlægeklinikker der indrettes 4 tandlægeklinikker til 2 tandlæger + 2 skoletandpleje. særlige krav til installationer. 36 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . bordplads samt plads til autoklave mv. fotokopimaskine etc. Kiropraktor / Diætist / Kostvejleder der indrettes et behandlerrum til fælles brug for kiropraktor. teknik til udendørs svømmeanlæg teknikken til det udendørs svømmeanlæg kan placeres sammen med teknik til wellness eller i separat bygning opført alene med henblik herpå. håndvaske. teknik til wellness der skal disponeres kælderarealer under hele wellnessafdelingen. der bør være let adgang for fysioterapien til fitnessafde- lingen. sprinkling i sundhedscenterdelen. c.7 brand der påregnes følgende: automatisk brandalarmering overalt i huset. de 4 undervisningslokaler og køkkenet med let adgang til disse fra de respektive rum.m. ligesom der bør være let adgang til. således at fysioterapeuten dels kan undervise i fitnessafdelingen og dels sætte patienter til genoptræning der. ekstra magasiner/depoter til multilokale. Laboratoriefaciliteter + sterilisation/autoklave der indrettes laboratoriefaciliteter med vask. at man kan køre til kælderarealerne med f. således at forbrugsstoffer mv.6. køleskab. truck. multilokalet. Fysioterapeut / ergoterapeut der indrettes et behandlerrum til fysioterapien. kan serviceres derfra. Depot. Sekretærkontor til tandlægerne der indrettes 1 særskilt kontor til tandlægernes sekretær.v. at patienten kommer ind på båre. Let adgang til udgangen også i tilfælde af. arkiv der indrettes depot. sundhedscentrets øvrige faggrupper Fællesfaciliteter for øvrige faggrupper de øvrige faggrupper indretter fælles reception med plads til 1 arbejdsplads samt venteværelse til 6-8 personer med 1 patienttoilet.3 opgAVen Sekretær/sygeplejerske/laborant der etableres i selvstændigt kontor 3 arbejdspladser til hjælpepersonalet. kan udmærket placeres i kælderen. at man kan udskifte filtre etc. 3.

9 elevator byggeri i flere etager skal udstyres med handicapelevator. og nærmere information om projektindhold fremgår af bilag [07]. men også åbnes mulighed for motionisters hyggesvømning og undervisning for mindre skolehold. der kan tilskynde til fysiske aktiviteter eller sociale aktiviteter for alle borgere i alle aldre. der er nedsat en lokal projektgruppe. hvordan den nye bygning placerer sig på grunden. i konkurrenceforslaget skal indarbejdes følgende med hensyn til arealdisponering: der er i dag ca.7 udendØrsAreAler der er i dag tre fodboldbaner og en tennisbane. om udendørsanlægget integreres med fitness.svømmesø. der skal lægges vægt på den legende tilgang til vandelementet. terrasseområde med adgang fra både wellness og café disponeres en stor terrasse med udendørs servering. ønskes der indarbejdet forslag til placering og etablering af udendørs bade. som kan binde områdets funktioner bedre sammen. afsnit 2. udendørs bademuligheder (option) idet der henvises til afsnittet om termisk opvarmning. trafikale forhold og p-pladser med byggeriet kommer en øget trafikbelastning til området. der er udarbejdet et notat vedrørende den forventede trafikale belastning og de problemstillinger.3. som fremgår af projektmaterialet. er ikke en del af konkurrencen og indgår kun til ren orientering.og svømmebassin på ca. mål og udførelse i henhold til de eksisterende baner. når multihuset står færdig. anlægget forventes med den termiske opvarmning at kunne holde åbent hele året. der ønskes nye og spændende forslag til udendørs aktiviteter. indpasning af funktionerne. 500 m2 – hvor der både er mulighed for leg og udspring i en spændende nyskabende bassinudformning og samtidig mulighed for egentlig svømning (4 baner med min. at behovet. under hensyntagen til. konkurrenceudskriver ser gerne at arealet øst for skolen. se bilag [08]. som alternativ til det termiske bassin – af hensyn til usikkerheden omkring muligheden for udnyttelse af det termiske vand – kan det udendørs bassin etableres som en naturligt renset svømmesø evt. 37 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .8 it det skal være muligt at tilslutte sig netværket overalt i den nye bygning.6. det medfører med henblik på den kommende ankomstsituation.dk/ det udendørs bassin bør være afskærmet fra boldbaneområdet.og wellnesscentrets omklædning og øvrige faciliteter. 70 p-pladser fordelt omkring skole og hal. http:// www. ønskes tre fodboldbaner og en tennisbane genetableret indenfor konkurrenceområdet. opvarmet med bæredygtige energikilder.6. 20 meters længde). hvorfor det vil være formålstjenligt. det forventes. vil ligge på ca.heraf handicappladser 10-12 14-16 50-60 2-3 3. der har arbejdet med etableringen af en aktivitetssti. som i dag er anlagt som p-areal. 150 p-pladser for hele området og med en nyetablering af følgende antal p-pladser: personale parkering til multihuset patientparkering til sundhedscenteret gæsteparkering i øvrigt . til inspiration se evt. placering af byggeriet i byggefeltet hænger nøje sammen med en hensigtsmæssig trafikafvikling og skal derfor ses i sammenhæng. 3. projektet hedder ”Hjerterum i balling”. ændres til et opholdsareal / torv.2.

indgåelse af rådgiveraftale og tilpasning af vinderforslaget. vil der sammen med vinderen blive udarbejdet en endelig tidsplan for det videre forløb. 3. endvidere skal der disponeres med cykelstativer til ca. således at en endelig lokalplan kan vedtages i sommeren/efteråret 2011. kan evt. etableres sammen med personaleindgang til sundhedscenter.3 opgAVen udover personbilparkering skal der indarbejdes vendeplads til afsætning af skolebørn. at 2-4 af parkeringspladserne kan udstyres med ladestandere til elbiler. forventet åbning af pulsen vil være december 2012. det vil sige. 38 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . samt to parkeringspladser til busser. gæster m. derudover skal der tages højde for akutmodtagelse. 60 cykler.m. der skal være brandveje omkring byggeriet. der bør indarbejdes forslag til. at der kan køres helt op til indgang.8 tidsplAn for det Videre Arbejde når konkurrencen er afsluttet. i tidsplanen indgår tilretning af den allerede forberedte lokalplan.

4 Økonomi 39 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

Økonomi definition opførelsen af multihuset skal være omkostningseffektiv samt efterfølgende have en optimeret og god driftsøkonomi. motionssti • Udendørs aktiviteter (udendørs bademulighed) • Geotekniske og arkæologiske undersøgelser dokumentation i besvarelsen af konkurrenceopgaven ønskes det sandsynliggjort. moms. herunder aktivitetsskabende bearbejdning af udearealer • Alle rådgiverhonorarer • Uforudseelige omkostninger uden for den anførte anlægssum: • Grund og byggemodning • Udvendige forsyningsanlæg på grunden • Forsikringer og risikotillæg • Etablering af parkeringsanlæg og vejanlæg i øvrigt • Reetablering af tennis- og boldbaner • Løst inventar • Finansieringsomkostninger • Projektet ”Hjerterum i Balling”. konkurrenceudskriveren forbeholder sig ret til at lade et beregnerfirma foretage en økonomi. i denne anlægssum skal indregnes følgende omkostninger: • Alle håndværkerudgifter • Udvendig anlæg (herunder belægning. de konkurrerende skal tage udgangspunkt i. men mere kendte og afprøvede løsninger. at den økonomiske ramme kan overholdes med det foreslåede projekt. for energiforbrugende anlæg. de konkurrerende opfordres til successivt at kontrollere anlægsudgifterne ved samtidigt at ’skitsere’ på økonomien samt at aflevere en overordnet beskrivelse af. skal det tilstræbes at opnå en optimal (totaløkonomisk) løsning i relationen mellem installationsudgifter og driftsog vedligeholdelsesudgifter. hvordan man i sin besvarelse af opgaven har administreret den økonomiske ramme for projektet. at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet. belysning) med direkte tilknytning til bygningsanlægget.og omfangsanalyse af konkurrenceprojekterne. max. og der skal i valget af materialer og overflader sigtes mod at udgifterne til drift. i form af sammenligninger med andre gode. Vurderingskriterier der vil blive lagt stor vægt på sandsynligheden for. kr. vedligeholdelse og renovering kan begrænses til et minimum. at multihuset vil være udsat for et hårdt slid. ekskl. 1-2 a4 sider. det samlede byggeri skal kunne realiseres inden for en anlægssum på dkk 49.5 mio. i forbindelse med særlige/nytænkende løsningsforslag ønskes totaløkonomien for sådanne tiltag skitseret f.eks. 40 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . stianlæg.4 Økonomi 4.

5 betingelser 41 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .

projektbeskrivelse november 2009 08 trafikplanlægning. 5.5 forespørgsler. konkurrencematerialet udgives kun på dansk. det er forslagsstillers eget ansvar at holde sig opdateret om eventuelle meddelelser og rettelsesblade. bemærk venligst: konkurrencen er ikke åben for arkitektstuderende. -form og sprog konkurrencen er udskrevet af Lokale. • Personer. kompagnoner til eller arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. ombygning af den 3. lagopdelt. balling Hallen. 5. notat af den 10. spørgsmål vil blive besvaret løbende og lagt på www. udarbejdet af niras 09 energirenovering. notat af den 17. 5. der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. gerne i samarbejde med andre faggrupper som har kompetencer inden for konkurrencens temaer. multihusetpulsen. dk 1401 københavn k | e-mail: multihusetpulsen@arkitektforeningen. januar 2011. oktober 2007. januar 2011. uanset på hvilken måde man medvirker ved udarbejdelsen af et konkurrenceforslag.dk sidste frist for at stille spørgsmål er den [11.2 deltAgelse konkurrencen er åben for alle. konkurrencens sprog er dansk. har man pligt til at gøre sig bekendt med ovenstående. der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. forelægges i anonym udgave for konkurrenceudskriverne. følgende er udelukket fra at deltage i konkurrencen: • Alle personer eller virksomheder. januar 1995 12 arealskema Lokale. som er helt eller delvist ejet af personer. spørgsmålene. e-mail) til konkurrencens sekretær. udarbejdet af grontmij | carl bro 10 aktivitetsfordelingsplan for balling Hallen 11 Lokalplan 79 af den 25. i tvivlstilfælde bør man kontakte konkurrencens sekretær. der skal være forfattet på dansk. eventuelle rettelsesblade og andre meddelelser til de konkurrerende.og anlægsfonden stiller konkurrencemateriale til rådighed på konkurrencens hjemmeside www.1 konkurrenceudskriVer. 5.5 forespØrgsler spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun stilles skriftligt (pr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet). der offentliggøres på hjemmesiden. der vil blive lagt på konkurrencens hjemmeside.3 konkurrencens sekretær konkurrencerådgiver. i dwg-format 02 ortofoto af lokalområdet 03 Plan og opstalt af Balling Hallen fra 1985 (delvist) 04 Plan og opstalt af Balling Hallen fra 1983 (delvist) 05 plan af balling skole 06 balling Hallen.4 konkurrencemAteriAle konkurrencematerialet består af dette program med nedenstående bilag samt spørgsmål og svar jf. • Ansatte hos. • Repræsentanter for konkurrenceudskriveren eller ansatte hos denne. pkt.og anlægsfonden som en åben projekt konkurrence i henhold til eudirektiv nr.dk 42 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . 5.og anlægsfonden kan udsende supplerende materiale til konkurrencematerialet. 01 grundkort med koter. i dwg-format 07 Hjerterum i balling. multihusetpulsen. marts 2011].dk Lokale. arkitekt maa bettina mylin arkitektforeningens konkurrencerådgivning strandgade 27 a. som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven. • Virksomheder. men henvender sig i særlig grad til arkitekter og ingeniører.5 betingelser 5.

1. præmierede forslag vil dog inden offentliggørelsen blive bedt om at levere konkurrencematerialet opklæbet på præsentationsplancher. hvem der har ophavsret til forslaget. • Overordnet beskrivelse af. der supplerer tegningsmaterialet med oplysninger om forslagets arkitektoniske og funktionelle hovedidé og -disposition og andre relevante oplysninger i forhold til konkurrenceopgaven.6 AfleVeringsmAteriAle der ønskes konceptuelle forslag. der viser multihusets placering og indpasning i forhold til den eksisterende idrætshal og skole. der ønskes en beskrivelse på 3-4 a4 sider. forslagshæfter i A3 format 13 stk. plan. at andet forslagsmateriale ud over ovennævnte ikke vil blive optaget til bedømmelse. telefonnummer (dag/aften). pdf. med henblik på dommerbetænkning. konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten. • Arealskema. hvorledes udearealerne tænkes disponeret og udformet.dk 5. der indføjes i beskrivelseshæftet. • Bygningstegninger i mål 1:500. supplerende detailtegninger af bygninger og/ eller udearealer i mål efter eget valg. tif-. hvordan man i sin besvarelse af opgaven har administreret den økonomiske ramme for projektet.eller jpegfilformat. én udgave i en lav skærmopløsning til web og én udgave i en høj opløsning til print. indeholdende navneseddel i a4-format med forslagsstillerens navn. det understreges. kuverten forsynes med teksten ’navneseddel’ og det valgte kendingstal. Ved forslag med flere medvirkende skal det anføres. • En kortfattet tekstbeskrivelse. én udgave i en lav skærmopløsning til web og én udgave i en høj opløsning til print. cd / dVd med forslaget a3 forslagshæfter skal afleveres i to opløsninger. illustrationerne skal have en grafisk kvalitet. snit og facade. det henstilles. der bruges i de fleste arkitektkonkurrencer. der ønskes en beskrivelse på 1-2 a4 sider. der tydeligt angiver de forskellige funktioner og kommende sammenhæng med den eksisterende idrætshal samt landskabsforhold. Hver illustration som særskilt fil. pressemateriale og lignende: alle væsentlige illustrationer fra forslaget i eps-. 43 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . • Evt. bilag [12] skal i udfyldt stand indføjes sidst i beskrivelseshæfterne. at forslagshæfterne maksimalt består af 10 enkelt a3 ark. adresse. hæfter indeholdende forslagets illustrationer og beskrivelse. der skal redegøres for ankomstforhold og parkeringsforhold til biler og cykler. trykt på begge sider. • Overordnet beskrivelse af fokuspunkterne for et bæredygtigt multihus. e-mailadresse samt forslagets kendingstal (se nedenfor). print og digital udstilling a3 forslagshæfter skal afleveres i to opløsninger. jævnfør programmets afsnit 4. jævnfør programmets afsnit 3. navnekuvert en ugennemsigtig. forseglet kuvert. • Rumlige illustrationer efter eget valg. planen skal angive. som skal omfatte følgende materiale: • Tegning i mål 1:1000. og hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder.det anbefales generelt at læse faQ på arkitektforeningen. der egner sig til gengivelse i dommerkomiteens betænkning. plancher bemærk: forslagsstillerne skal i denne konkurrence ikke indsende de sædvanlige plancher.

men derimod enkle streger og en lettilgængelig fremstillingsform der sigter mod at tydeliggøre forslagets hovedidé.og anlægsfonden oliver Vanges. modeller modtages ikke. skive kommune kaj sørensen. idet der ikke vil kunne ydes nogen form for erstatning for eventuel beskadigelse eller bortkomst af det indkomne materiale.og anlægsfonden christoffer borgwardt-stampe.8 indleVering forslagene skal senest den [15.eks. forslagsstillerne bør kun indsende en kopi af forslagets original. udviklingskonsulent. at tegninger og andet forslagsmateriale ud over ovennævnte ikke vil blive optaget til bedømmelse. april 2011]. Wittchen. Lokale. illustrationerne udføres i en teknik. gen. skal være fremme på ovennævnte adresse senest den [26.7 forslAgets udfØrelse forslaget skal være anonymt. Skive Kommune jakob færch. Lokale.5 betingelser det understreges. civilingeniør Rådgivere for dommerkomiteen Henrik Willadsen. planchef. direktør ”pulsen i salling” Fagdommere Julian Weyer. uanset om et forslag indleveres via postvæsen eller et kurerfirma. e-mail til multihusetpulsen@arkitektforenin- 44 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . forslaget skal tydeligt mærkes med et fem-cifret. mangler navnekuvert i forsendelsen. der fremsendes via postvæsen eller et kurerfirma senest den [15. der ønskes ikke detaljerede forslag. grontmij | carl bro Dommerkomiteens sekretær konkurrencerådgiver. hvortil eventuel henvendelse kan ske. arkitekt maa claus bech-danielsen. 5. arkitekt maa Kim B. Ved valg af forsendelsesform er det konkurrencedeltagerens ansvar at begge tidsfrister overholdes. bestyrelsesmedlem ”pulsen i salling” flemming reeslev. udviklingskonsulent. forslag. og et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort. arkitekt maa bettina mylin 5. formand for dommerkomiteen flemming eskildsen. der muliggør en klar opfattelse af forslaget. tilfældigt valgt kendingstal. på kvitteringen anføres som afsender det valgte 5-cifrede kendingstal og filmtitel samt et telefonnummer. bestyrelsesformand. direktør Lokale. såfremt der f. emballagen skal tydeligt være mærket: fremtidens bæredygtige multihus.dk eller til postadressen nævnt under pkt. arkitekt MAA søren nielsen. april 2011] være indleveret til et postkontor eller et kurerfirma og skal adresseres til: akademisk arkitektforening arkitekternes Hus strandgade 27a dk 1401 københavn k forslag kan ikke afleveres personligt. 5. ”pulsen i salling” erik kuhr sørensen. dette skal ske umiddelbart efter indleveringen. telefonnummeret vælges således.og anlægsfonden. skal en scanning eller en fotokopi af den datostemplede indleveringskvittering fremsendes enten pr. konkurrencens sekretær.9 dommerkomité konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af: torben frølich. borgmester. april 2011] for at kunne blive optaget til bedømmelse. at anonymiteten ikke brydes. energiingeniør.

Ved arbejdets overdragelse har vinderen ret til at benytte ideer fra de øvrige præmierede og indkøbte forslag.11 præmiering dommerkomiteen råder over dkk 700. på www. tilkommer der vinderen en kompensation på dkk 200. Hjemmesiden www. 5.000 vil blive udbetalt under hensyntagen til antallet af indsendte forslag og kvaliteten i disse. eller måtte den udbudte opgave ikke blive overdraget vinderen inden to år efter konkurrencens afslutning. såfremt bygherren ikke anser en vinder for at være i besiddelse af den nødvendige erfaring og/eller kapacitet til at løse den udbudte opgave. eventuelle indkøb vil være på mindst dkk 25.multihusetpulsen.dk. og offentliggørelsen af konkurrencens resultat er planlagt til at finde sted [22. er det udbetalte kompensationsbeløb at betragte som en a conto udbetaling af rådgivningshonoraret. desuden vil der blive lagt stor vægt på sandsynligheden for.dk og på arkitektforeningens hjemmeside www. præmierede og indkøbte forslag vil umiddelbart efter konkurrenceresultatets offentliggørelse blive udstillet i arkitekternes Hus. i dagblade og elektroniske medier.13 rettigheder ejendomsretten til de indsendte forslag tilhører konkurrenceudskriveren. præmie vil være på mindst dkk 200. 1 år frem fra offentliggørelsestidspunk- 5. dommerkomiteens betænkning vil ikke indeholde separat kritik af alle forslagene. funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. i den forbindelse vil der blive lagt særlig vægt på forslagenes overholdelse af konkurrenceprogrammets fokuspunkter for et bæredygtigt multihus.multihusetpulsen. konkurrenceudskriveren.000. i dette forløb vil der indgå forhandlinger om tilpasning af projektet med udgangspunkt i dommerkomitéens betænkning. kan vedkommende pålægges at søge samarbejde med et mere erfarent arkitektfirma.000. moms. såfremt der i dommerkomiteen er enighed herom.dommerkomiteen har ret til at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere.000 pr. resultatet vil desuden blive offentliggjort gennem en pressemeddelelse. de resterende dkk 200. det er bygherrens hensigt at konkurrencens vinder skal udarbejde endeligt byggeprogram og varetage totalrådgivningen i forbindelse med projektets realisering.000 i præmie/indkøb. bygherren og tredjepart har ret til at publicere de indkomne forslag f. ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren. det pågældende arkitektfirma skal i givet fald fungere som underrådgiver for vinderen og skal inden kontraktindgåelse være godkendt af bygherren. en 1. Hvis sagen standses.arkitektforeningen. at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet. de konkurrerende vil skriftligt modtage nærmere meddelelse herom. der har fået tildelt præmie eller indkøb. præmierede og indkøbte forslag vil desuden også være at se på www.multihusetpulsen. 45 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . arkitektforeningen. 5. der vil under alle omstændigheder blive udbetalt dkk 500. ordretildeling sker efter forhandling i henhold til udbudsdirektivets artikel 31 stk.12 offentliggØrelse Af resultAtet bedømmelsen forventes afsluttet ultimo juni. vil dog blive underrettet personligt.000 ekskl. såfremt opgaven senere overdrages vinderen. forslag.dk 5. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive oplyst.10 bedØmmelseskriterier forslagene vil blive vurderet på deres arkitektoniske. 3. forslagsstillere.dk vil være tilgængelig ca. juni 2011] om eftermiddagen i københavn.eks. før der er underskrevet kontrakt med vinderen.

5. idet det forudsættes. 46 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . returneringen vil i givet fald ske senest fire måneder efter konkurrenceresultatets offentliggørelse.5 betingelser tet. med mindre der på navnesedlen er fremsat tydelig anmodning herom. som kan anvendes fremadrettet og integreres i kommende projekter. 5.16 progrAmmets godkendelse nærværende konkurrenceprogram er godkendt af dommerkomiteens medlemmer. at de indleverede beskrivelseshæfter returneres. juni 2007.dk 5.fornydinhal. blive lagt over på hjemmesiden www. og konkurrencen gennemføres i henhold til arkitektforeningens konkurrenceregler af den 1. Herefter vil alt relevant materiale fra konkurrencen.15 returnering forslagene vil ikke blive returneret.14 forsikring forslagene vil ikke blive forsikret. det kan dog ikke forventes. at forslagsstillerne opbevarer originaler af det indleverede materiale.

nielsen januar 2011 47 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 . den selvejende institution ”pulsen i salling” og skive kommune fotos: skive kommune.og anlægsfonden.kolofon programmet er udarbejdet af arkitektforeningens konkurrenceafdeling i samarbejde med Lokale. rune johansen. olle thorup diagrammer: skive kommune Layout: jens V.

www.dk 48 | fremtidens bæredygtige multihus | konkurrenceprogram | januar 2011 .multihusetpulsen.