Index မာတိကာ

Sr

Title

ေခါင္းစU္

1

Love not the World

ေလာကကို မခ်စ္ႏွင့္

2

Jesus , the Lamb of God

ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေတာ္ ေယရႈခရစ္

3

Jesus Our King Forever

ကြ် ႏိုပ္တို႔၏ AစU္Aျမဲျဖစ္ေသာ ဘုရင္ ေယရႈခရစ္

4

What is God Like

ဘုရားသခင္သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာသူ ျဖစ္ပါသနည္း

၁၀

5

Creation

ဖန္ဆင္းျခင္း

၁၃

6

Jesus the Promised Saviour

ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈခရစ္

၁၆

7

The Word of God

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္

၁၉

8

Jesus Christ, Our All in All

Aလံုးစံုတု႔၍
ိ Aလံုးစံုျ ဖစ္ေသာ ကြ်ႏိုပ္တို၏ ေယရႈခရစ္

၂၂

9

Jesus is Mighty God

တန္ခိုးၾကီးေသာ ဘုရားသခင္ေယရႈခရစ္

၂၆

10

God's 2nd Man

ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယလူ

၂၉

11

Jesus Christ Our Intercessor

ကြ် ႏိုပ္တို၏ ကုိယ္စားAက်ိဳ းေဆာင္သူ ေယရႈခရစ္

၃၂

12

Jesus Christ Our Coming King

ငါတို႔၏ ၾကြလာမည္ျဖစ္ေသာ ဘုရင္ေယရႈခရစ္

၃၆

13

Jesus Christ LORD OF ALL

Aလံုးစံုတို႔ကို AစိုးရေသာAရွင္ သခင္ေယရႈခရစ္

၃၉

14

Jesus Christ - The Risen Lord

ထေျမာက္ျခင္းAရွင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္

၄၃

15

How to overcome Temptation

မည္ကဲ့သို႔ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္းကို ေAာင္မည္နည္း

၅၅

16

A New Power

Aသစ္ေသာတန္ခိုး

၆၀

17

The Great Commission

မဟာ Aမႈေတာ္ျမတ္ၾကီး

၆၃

18

Consecration

ဘုရားသခင္ကို Aသက္တာ ဆပ္ကပ္ျခင္း

၆၆

19

A Christian Dies

ခရစ္ယာန္တေယာက္ေသျပီးေနာက္ ဘယ္ေရာက္မွာလဲ

၆၉

20

4 Things God wants you to know

ဘုရားသခင္သည္ သင့္Aားသိေစခ်င္ေသာ Aေၾကာင္းAရာ (၄)ပါး

၇၁

21

How to live a Christin Life

မည္ကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္Aသက္တာကို ရွင္မည္နည္း

၇၄

22

A Country Called Heaven

ေကာင္းကင္ဘံုဟု ေခၚေသာတိုင္းျပည္

၇၇

23

The Way Of Victory

ေAာင္ျမင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရာလမ္း

၈၀

ဆရာUီးေAာင္ႏိုင္ (စင္ကာပူ) ၂၀၀၈ Andrew

စာမ်က္ႏွာ

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

zwf&efusrf;csufrsm;/(aum?3;1¼4/2aum?6;14¼18)
aomhcsufusrf;/(1a,m?2;15)

avmuudkrcspfESifh

,HkMunfolwdkif;tm; 0dnmOfwdkufyGJodkY0if&ef ac:jcif;udkcH&onf/ usrf;pmwGif c&pf,mefrsm;\wzufü aMumufp&m
aumif; aom &efoloHk;rsKd;½SdaMumif; ajymxm;onf/ &efolrsm;rSm Zmwdyuwd? avmuESifh pmwefwdkYjzpfonf/ þae&mü
]]avmu}} [kac:aom &efol\taMumif;udkpOf;pm;rnf/
usrf;pmwGif]]avmu}}[laompum;vHk;udkrwlnDaom t"dyÜg,foHk;rsKd;jzifh oHk;EIH;xm;onf/ yxrrSmbk&m;u zefqif;
cJhaom urÇmajrBuD; udk&nfnTef;ygonf/ (w?17;24)/ aemufwpfrsKd;rSm (a,m?3;16)ü ]]avmuDom;}} rsm;udkqdkvdk\/
(a,m?3;16)/ wwd,udkum;(1a,m?2;15)wGif awGU&NyD; bk&m;\om;orD;rsm;udk owday;jcif; udkvnf;cH&\/(1a,m?2;15)
þae&mü]]avmu}}onf avmuDa&;&mrsm;udk&nfnTef;onf/ bk&m;om;orD;rsm;twGuf aorif;wref &efol jzpf
onf/ wwd,pum;vHk;jzpfaom]]avmu}}\taMumif;t&mudk t"du xm;avhvmrnf/
avmuESifhavmuDa&;&mrsm;um;tb,fenf;/
b,fvdkay:aygufvmNyD;? rnfolxdef;csKyfoenf;/ u,fwifjcif;odkYra&mufolrsm;ESifh c&pf,mefrsm;udk rnfonfh
tusKd;udk jzpfapoenf;/ ta&;BuD;aom ar;cGef;jzpfí tajzrsm;udkavhvmrnf/
avmuESifhavmuDa&;&mrsm;
avmuESifhavmuDa&;&mpepfrsm; jzpfay:vmjcif;udk em;vnf&efjzpfpOf\ tpydkif;? aemufaMumif;jyefoGm;&ayrnf/
yxr vltm'Honfbk&m;\yHko@mefESifhtnDzefqif;cH&NyD;?urÇmBuD;udk tkyfpdk;&efay;tyfjcif;cH&\/ odkYaomfbk&m;udk qefusifh
ykefuef cJhcsdefrSpí pmwefbufygoGm;NyD;? pmwef\tkyfpdk;rIatmufodkYa&mufcJh&\/ tm'Honf bk&m;pum; em;raxmifjcif;jzifh
vlom;tm;vHk;udk pmwef\wefcdk;ESifhol\arSmifrdkufEdkifiHxJodkYa&mufapcJh\/ odkYjzpfí urÇmudktkyfpdk;jcif;tcGifhonf tm'H\
vufrS pmwef\ vufxJodkYajymif;vJa&muf½SdcJh\/ þtaMumif;aMumifh usrf;pmü pmwefudk]]þavmu\bk&m;}} [kqdkxm;
onf/(2aum?4;4)
pmwef\jyoem
vlom;rsm;tm;vHk; pmwef\EdkifiHxJ½Sdaeonfhwdkif? olYwGifjyoemu½SdaeqJjzpf\/ vlom;rsm;udk ol\EdkifiHxJü rnf
uJhodYk qufvufxdef;odrf;xm;&rnf qdkonfhjyoemjzpf\/ vlom;rsm;onf ol\vufrSvGwfajrmuf&ef vrf;½SdaomaMumifh
jzpfonf/ tjypfudkaemifw&jcif;?,HkMunfjcif; jzifh bk&m;ocifxHjyefvSnfhvmaomolwdkif; pmwef\tkyfpdk;rIatmufrS vGwf
ajrmufcGifhudk &Mu\/ þtaMumif;t&mum; trSef jzpfaomaMumifhpmwefrESpfoufyg/ xdkYaMumifhvlom;rsm;onf olU xdef;
csKyfrIrS rvGwfajrmufEdkif&ef tpDtrHrsm;udkjyKvkyfcJh&\/
pmwefbmawGjyKvkyfcJhoenf;/
rmefrme?0goem?twÅ?avmbESifhtjypf½Sdaomaysmf½Tifjcif;rsm;tay: tajccHaom avmua&;&m tzGJUtpnf;rsm;xJü
pmwefonf vlom;rsm;udk pnf;½Hk;xm;½Sdygonf þt&mrsm;xJü bk&m;\ta&;t&mrsm;udk oifrjrifawGUEdkifyg/
]]avmuESifhavmuDa&;&mtzGJUtpnf;}} um;tb,fenf;/ bk&m;ocifryg½Sdaom vlom;rsm;\ tzGJUtpnf;udk qdkvdkjcif;
jzpfonf/
pmwef\avmutzGJUtpnf;rsm;wGif pD;yGg;a&;?EdkifiHa&;? bmoma&;?ynma&;? azsmfajzrIrsm;?bk&ifhEdkifiHrsm;? urÇmh
tzGJUtpnf;rsm;ESifhtjcm;rsm;pGmaom t&mrsm;vnf; yg0ifMuygonf/ þodkYavmuqdkif&mtzGJUtpnf;? pepfrsm;jzifh pmwef
onf vlom;rsm;udk wefcdk;tmPm? <u,f0csrf;omjcif;? ydkifqdkifrIrsm;?avmuqdkif&m *kPfxl;? ynmA[kokwydkif;qdkif&m
atmifjrifrI? vlrIxl;cRefqk *kPfxl;? tvm;wlrsm;pGmaom*kPx
f l;rsm;ESifh tjypfjzpfapaomaysmf½TifrI? om,mrItrsKd;rsKd;udk
ay;EdkifpGrf;½Sdonf/ pmwefonf vlwdkYvdkcsifaomt&mrsm;udk ay;jcif;jzifh bk&m;rJhtoufwmESifh ol\tkyfpdk;rIatmufrSm
aMuESyfESpfodrfhaeMuap&efjzpfonf/
avmua&;&mtzGJUtpnf;rsm;udktkyfpdk;xdef;csKyfolum;tb,folenf;/
pmwefudk,fwdkiftkyfpdk;aeoljzpfaMumif; uREfkyfwdkYjrifawGU&onf/ tcsKdUaomolrsm;twGuf tHhMoaumif;tHhMoayvdrfh
rnf/ odkYaomf usrf;pmu ]]þavmuudktpdk;&aom}} olonf pmwef[k ½Sif;vif;pGmajymqdkxm;onf/ pmwefonf avmu
tzGJYtpnf;rsm;wGif vludk BuD;MuyftkyfcsKyfap&ef cefYxm;NyD;? odkYaomf jrifuGif;\aemufuG,fü trSefwu,f BudK;udkifolonf ol
udk,fwdkifjzpfonf/ usrf;pmu ]]avmuDom;taygif;wdkYonf rm&fewf\vufü½SdMuonf}} [kqdkonf/ (1a,m?5;19c) þ odkY
qdkxm;aomfvnf; uREfkyfwdkY\pdwfESvHk;xJü odrSwfxm;&efrSm xm0&bk&m;ocifonf pMuFm0VmBuD;wckvHk;udk tkyfpdk;aom
t½Sifjzpfonf/ pmwefonf þavmutzGJUtpnf;udkomvQif tkyfpdk;jcif;jzpfNyD; bk&m;ocif\ tcGifh ay;xm;jcif;aMumifhom
jzpfonf/
avmutzGJUtpnf;\vu©Pmum;tb,fenf;/
tajccHvu©Pmum; xm0&bk&m;ocifudk qefYusifjcif;ESifh bk&m;\om;awmfudk qefYusifjcif; jzpfonf/ usrf;pmu
]]avmuD½Sifbk&ifwdkYonf xMuí? rSL;rwft&m½SdwdkYvnf;? xm0&bk&m;ESifh c&pfawmfudk &efbufjyKvsuf}}[kqdk\/(qm?2;2)
a,½Ivuf0g;uyfwdkifü ½dkufxm;cH&pOf pmwef\avmupepfatmuf½Sd vlrsm;wdkY\a<u;aMumfatmf[pfjcif;u
olwdkYonf bk&m;\om;awmfudk rkef;wD;jcif;udkaz:jycJhNyD/ ]]þolonf igwdkYudkrtkyfpdk;&/ xdkoludkxkwfyg/ vuf0g;uyfwdkif
rSm ½dkufxm;yg}}[k vlrsm;[pfaMumfMu\/

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
avmuESifhavmuDa&;&mpepfrsm;\&nf½G,fcsuf
,if;\&nf½G,fcsufum; bk&m;\tvdkawmfudkraqmif&efESifh ESvHk;om;xJrS bk&m;ESifha0;oGm;ap&efjzpfonf/ pmwefü
vlta,mufpDwdkif;twGuf qGJaqmifbG,faumif;aomt&mrsm;jzifh urf;vSrf;vsuf½Sdonf/ olonf u,fwifjcif; r& ao;aom
olrsm;udk þb0 toufwm\ taMumif;t&mrsm;udkom t"du xm;pOf;pm;apjcif;jzifh vdrfnmvSnfhjzm;xm;onf/
pmwefonf xdkolrsm;udk u,fwifjcif;ESifhywfoufí pOf;pm;csdefr&Edkif&efESifh þavmut&mrsm;udk½SmazGjcif;jzifh tcsdefudk
ukefap&efom tvdk½Sdonf/
c&pf,mefrsm;vnf;tb,fodkYenf;/ pmwefonf trSefyifc&pf,mefrsm;udkvnf; vSnfhpm;vsuf½Sdonf/ pmwefonf qGJaqmif
aumif;aom avmut&mrsm;udktoHk;jyKjcif;jzifh bk&m;\tvdkudkrvkyfaqmifEdkif&efESifh bk&m;ESifhESvHk;om;xJrS a0;&modkY vSnfh
aponf/ xdkYaMumifh usrf;pmu owday;onfrSm ]]avmuudk4if;? avmuü ½Sdaomt&mwdkYudk4if;? rcspfMuESifh/ avmuudk
cspfaomol rnfonfum;? crnf;awmfudk cspfjcif;arwÅmr½Sd}}[kqdk\/(1a,m?2;15)
ocifa,½Ionfavmuudak tmifcNhJ yD
ocifa,½I þavmuodkY<uvmcJhjcif;onf uREfkyfwdkYudk pmwef\wefcdk;rS vTwfajrSmufap&efjzpfonf/ olonf þ
avmuü ½SdcJhpOfpmwef\avmut&mrsm;ESifh yg0ifywfoufjcif; r½SdcJhyg/ a,½Iu ]]þavmuudk tpdk;&aomrif; (pmwef)
onf vmqJjzpf\/ vmaomfvnf;igü tb,f tcGifht&mudkrQrawGU&}}[kqdk\/(a,m?14;30) þavmuudk tpdk;&aomrif;
(pmwef) onf a,½IudkpHkprf;&efvmcJh\/ odkYaomf a,½Ionf pmwefESifh avmut&mrsm;udk atmifEdkifcJh\/ pmwefonf a,½I
olYudk OD;csudk;uG,f&ef þavmuEdkifiHtm;vHk;udk urf;vSrf;cJh\/ a,½IonfþpHkprf;jcif;udk jiif;y,fcJhNyD? ,if;tpm; uREfkyf
wdkY\tjypfrsm;twGuf taocH&mae&mjzpfaom vuf0g;uyfwdkifodkYoGm;aomvrf;udka½G;cs,fcJh\/ oHk;&ufajrSmufaomaeYwGif
bk&m;ocifonf a,½Iudkaojcif;rSxajrSmufapcJhNyD? aumif;uifay: ajrBuD;ay: wefcdk;½SdorQtm;vHk;udk olüay;cJh\/
bk&m;ocifua,½Iudktopfaomzefqif;\OD;acgif;jzpfap\/
ocifa,½Ionf pmwef\avmuDa&;&mpepfrsm;udk atmifcJhonfomru uREfkyfwdkYudkvnf; ,if;pepfatmufrS vTwf
ajrSmufapcJhNyD;/ usrf;pmu ]]xdkocif(c&pfawmf)onf...qdk;npfaom þypöKyÜefb0rS igwdkYudku,fEIwfjcif;iSg ?igwdkYtjypf
aMumifh udk,fudkudk,f tyfay;awmfrl\}}[kqdk\/(*vm?1;4)
rnfuJhodkYc&pfawmfonf uREfkyfwdkYudkavmut&mrsm;rS vTwfajrSmufapcJhoenf;/ vuf0g;uyfwdkifay: taocHjcif;jzpf\/ ol
onf uREfkyfwdkYtwGuftaocHjcif;omr[kwfyg/ uREfkyfwdkYvnf;olESifhtwlaocJh\/ oltaocHpOf uREfkyfwdkYvnf; olESifhtwl
aocJh\/ olYudk jrKyfESHpOf uREfkyfwdkYvnf; olESifh twljrKyfESHjcif;cHcJh\/ olonf topfaomzefqif;jcif;\ OD;acgif;jzpf&ef
wzefxajrSmufcJhpOf uREfkyfwdkYvnf; olESifhtwlxajrmufcJh\/
uREfkyfwdkYonf c&pfawmfESifh twlaojcif;? jrKyfESHjcif;ESifhxajrSmufjcif;jzifh avmuESifhavmuDa&;&mpepfatmufrS
vTwfajrSmufcJhNyD;/ uREfkyfwdkYonf avmuxJü ½Sdaeaomfvnf;avmuESifhrqdkifawmhyg/ usrf;pmu ]]tvif;üaeaom oefY½Sif;
olwdkY\ tarGudk igwdkYon fqufqH0ifpm;xdkufrnftaMumif; aus;Zl;jyKawmfrl\/¼arSmifrdkufwefcdk;rSvnf; igwdkYudkEIwfí?
cspfawmfrlaom om;awmf\ EdkifiHxJoGif;awmfrl\}}[kqdk\/(aum?1;12¼13)
avmuxJü½Sdaeaomc&pf,mef
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYudkavmua&;&mpepfrsm;rS vTwfajrSmufapcJhaomfvnf; olonf uREfkyfwdkYudk avmu xJ½Sd
ae&eftvdk½Sdonf/ olonf crnf;awmfxHqkawmif;cJhonfrSm ]]þolwdkYudk þavmurS EIwf,lawmfrlrnfhtaMumif; tuREfkyf
awmif;onf r[kwfyg/ raumif;aomtrIt&mESifh uif;vTwfapjcif;iSg apmifhrawmfrlrnf taMumif;udkomawmif;yg\}}
(a,m?17;15)
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYudk tb,faMumifh avmuwGix
f m;½SdcJhoenf;/
olonf uREfkyfwdkYu dkþavmuwGif xm;cJhjcif;rSm u,fwifjcif;odkY ra&mufao;aomolrsm;udk u,fwifjcif; owif;
ajymMum;&efjzpfonf/ uREfkyfwdkYü vlrsm;udk pmwef\wefcdk;atmufrS vTwfajrSmufapaom owif;pum;½Sdygonf/
ocifa,½ItwGuf opöm½SdpGm oufaocHaom c&pf,mefrsm;onf ocifa,½Ic&pfawmfxH vlrsm;pGmudk ydkYaqmifEdkifaomolrsm;
jzpfEdkifonf/ t"dyÜg,frSmuREfkyfwdkYonf pmwef\EdkifiHudk trSefjcdrf;ajcmufaeaomolrsm; jzpfonf/ xdkYaMumifhpmwefonf c&pf
,mefrsm;udk rkef;NyD;?zsufqD;jypf&efBudK;pm;ygonf/ c&pf,meftoufwmonf 0dnmOfa&;&mppfyGJ0ifaejcif;jzpfaMumif; ,ck
oifem;vnfEdkifNyD;jzpfonf/
c&pf,mefjzpfaomuREfkyfwdkYudkqefYusif&mwGifpmwef\enf;AsL[mrsm;um;tb,fenf;/
pmwef\enf;AsL[mrSm olYudk qefYusifwdkufcdkufaom 0dnmOfa&;&mppfyGJü xda&mufrI r½Sdap&ef jyKvkyfjcif; jzpf
onf/ uREfkyfwdkYtm; wefcdk;r½Sdawmh&efESifhxda&mufpGm olYudkrwdkufcdkufEdkifawmh&ef jzpfonf/
pmwefonf uREfkyfwdkYudkavmuESifh wlvm&efBudK;pm;jyKvkyfonf/ uREfkyfwdkYonfavmuDom;rsm; pOf;pm;ouJh odkY
pOf;pm;jcif;? olwdkY½SmazGaomt&mrsm;udk om½SmazGawGUjrifzdkYESifh olwdkYjyKouJhodk YjyKvkyf&ef tvdk½Sdonf/ pmwefonf uREfkyf
wdkYtm; bk&m;twGuf touf½Sif&rnfhtpm; þavmut&mrsm;twGufom touf½Sif&efBudK;pm;í vSnfhpm;aeonf/
avmuDyHko@mefEiS fhuREfkyfwdkYwlvmaomtcgbmjzpfrnfenf;/
tcsufESpfcsuf¼c&pf,mef jzpf&jcif;qdkif&m 0rf;ajrSmufjcif; qHk;½HI;jcif;ESifhtoufwmü bk&m;wefcdk; qHk;½HI;jcif;wdkY
jzpfonf/ bk&m;\tapcHonf avmuDom;rsm;oGm;aomae&modkY oGm;Edkifonf/ olwdkYjyKvkyfaomt&mrsm;udkjyKvkyfEdkifonf/
odkYaomf xdkolESifhtwl bk&m;wefcdk;r½Sdawmhyg/ þum;trSefyifjzpfonf/ avmuDyHko@mefaqmifaomoltay: bk&m;ocif
uol\wefcdk;udkray;yg/

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
pmwef\vSnfhpm;jcif;rSu,
G fum&efuREfkyfwdkYrnfodkYjyKvkyfEdkifoenf;/
pmwef\vSnfhpm;jcif;rS uG,fum&ef or®mw&m;udk od&rnf/ pdwfESvHk;udktopfjyifqifNyD; bk&m;ocif jrifouJh
odkYjrif&ayrnf/ usrf;pmu]]oifwdkYonf avmuDyHko@mefudk raqmifMuESifh/ aumif;jrwfaomt&m? ESpfoufbG,faomt&m?
pHkvifaom t&mwnf;[laom bk&m;ociftvdkawmf½Sdaom t&monf tb,ft&mjzpfonfudk oifEdkifrnfhtaMumif;? pdwf
ESvHk;udk topfjyifqifí yHko@mefajymif;vJjcif;odkY a&mufMuavmh}}[kqdk\/(a&m?12;2)
bk&m;u uREfkyfwdkYtm; avmuudkrnfuJhodkYjrifapcsifoenf;/ yxr¼bk&m;uuREfkyfwdkYtm; þavmupepfrsm;udk
pmwefonf tkyfpdk;aeaMumif;udk jrifvdkonf/ usrf;pmu]]...avmuDom;taygif;wdkYonf rm&fewf\vufü ½dSMuonf udk4if;
ig wdkY odMu\}} [kqdkonf/(1a,m?5;19)/ ]]avmuü ½SdorQaom t&mwnf;[laom udk,fum,wwfrufjcif;? rsufpd wwf
rufjcif;? avmuDpnf;pdrfü 0g<um;jcif;wdkYonf crnf;awmfESifhrpyfqdkif? avmuESifhompyfqdkifMu\}}(1a,m?2;16)
pmwefonf þavmuudk tkifpdk;aejcif;aMumifh þavmuESifhrdwfaqGzGJUaomolonf bk&m;ocif\&efoljzpfonf/
usrf;pmu]]...avmuDrdwfo[m,onf bk&m;ocifESifhqefYusifbuf jzpfonfudk rodMuoavm/ þavmuESifh rdwfo[m,
zGJU vdkaomolonf bk&m;ocif\&efoljzpf\}}[kqdkonf/(,m?4;4)
þavmuonf uREfkyfwdkY\ocifa,½Iudk vuf0g;uyfwdkifü taoowfcJh\/ þavmuudk tkyfpdk;ol(pmwef)onf
bk&m;\&efoljzpfonf/ rSefaom c&pf,mefrsm;onf wrefawmfaygvk uJhodkY]]..igwdkY ocifa,½Ic&pf\ vuf0g;uyfwdkifawmf
rSwyg; tb,ft&mürQ 0g<um;jcif;r½SdygapESifh}}[kajymqdk&ayvdrfhrnf/
'kwd,¼bk&m;u uREfkyfwdkYtm; avmuESifhavmuDa&;&mpepfonf tem*wfr½SdaMumif; udkjrif&eftvdk½Sdonf/ 4if;udk
bk&m;ocifu pD&ifxm;NyD;jzpfonf/ pmwef\avmupepfonf ao'gPfpD&ifjcif;udkcH&aom tjypfom;uJhodkY jzpfonf/ ol
onf touf½Sifaeaomfjim;vnf; olütem*wfr½Sdyg/ olonf ao'gPfudkcH&ef pD&ifjcif;udkcHxm;&NyD;jzpfonf/
xdkuJhodkY pmwef\avmuESifhavmuDa&;&mpepfrsm;onf ao'gPfpD&ifjcif;atmufü ½SdNyD; tem*wfarQmfvifhjcif; r½Sd
yg/ xdkaMumifhuREfkyfwdkYon favmut&mrsm;twGufom touf½Sif&efr[kwfyg/ usrf;pmu ]]avmuESifh avmuD wwfruf
jcif;onf a½GUoGm;uG,faysmufwwf\/ bk&m;ocif\tvdkawmfESifhtnD usifhaomolrlum;? edpöxm0&wnf\}}[kqdk\/
(1a,m?2;17)
usrf;pmu uREfkyfwdkYtm;waeYwGif pmwef\avmupepftm;vHk;wdkYae&mwGif bk&m;om;awmf\EdkifiHawmfESifh tpm;
xdk; vdrfhrnf[kqdkxm;\/ ocifa,½Ionf ajzmifhrwfaom tkyfpdk;oltjzpf jzifhtkyfpdk;vdrfhrnf/ usrf;pmü ]]...avmuDEdkifiHonf
igwdkYt½Sif\EdkifiHjzpfavNyD/ xdkt½Sif\c&pfawmfEdkifiHjzpfavNyD/ olonfvnf; urÇmtqufqufpdk;pHawmfrlrnf [kajymqdk
Mu\}} [kqdk\/(Asm?11;15c)
,ckuREfkyfwdkYonf avmupepfrsm;udk or®mw&m;tm;jzifh odcJhNyD/ ar;cGef;ar;&efrSm bmqufvkyfMurnfenf;/
avmupepfrsm;udk pmwefonf xdef;csKyfaeaMumif;jrifawGUcJhNyD/ þavmut&mrsm;udk bk&m;uw&m;pD&ifxm;NyD; jzpfonf/
rMumcif tvQiftjref a½GUoGm;Muvdrfhrnf/ ,ckuREfkyfwdkYþtaMumif;t&mrsm;udkodcJhNyD/ avmutwGufom touf
½Sifrnfvm; (odkY)bk&m;ociftwGuf touf½Sifrnfvm;/ oifonf rSm;,Gif;rwnfNrJaomt&mrsm;twGufom touf½Sif ae
aMumif;bk&m;ocifonf þoifcef;pmtm;jzifh oifhtm;az:jyaeygovm;/ oifonfbk&m;ocifxHodkY aemufvSnfhjyefvmNyD;
ol\ aumif;BuD;udk oifhtoufwmücHpm;&ef tvdk½Sdygovm;/
emcHjcif;onfb&k m;\aumif;BuD;udkcH&efenf;vrf;jzpfonf/
oif\tjypfrsm;udk bk&m;xHaz:jy0efcsyg/ oif\tjypfrsm;udk cGifhvTwf&efajymyg/ bk&m;ocif\ om;awmf\
taoG;tm;jzifh oifhudkaq;aMum&ef ajymqdkqkawmif;yg/ avmuESifhavmut&mrsm;rS oifonf aemufodkYjyefvSnfhyg/
avmuESifhavmut&mrsm;rSaemufodkYvSnfhjcif;\t"dyÜg,fum;tb,fenf;/
wpfpHkwpfa,mufu ajymcJhonfrSm ]]c&pfawmfudk tjrifrMunfvifapaomt&m ?(odkY) usrf;pm udkavh&mü t&om
av;eufrI r½Sdawmhjcif;? qkawmif;jcif;toufwmudkcsdESJYapjcif;? c&pf,meftouf½Sifjcif;ü aumif;aom touf½Sifjcif;
jyKvkyf&ef cufcJrIjzpfvmcJhaomf xdkt&mrsm;onf uREfkyftwGuf rSm;,Gif;aeayNyD/ uREfkyfonf c&pf,mefwpfa,muf taejzifh
xdkt&mrsm;rS aemufodkY rkcsjyefvSnfh&ayrnf/}}
qkv'frsm;um;tb,fenf;/
crnf;awmfbk&m;ocifESifhrdwfo[m,zGJUjcif;? toufwmübk&m;\aumif;BuD;r*Fvmrsm;? c&pfawmfxHtjcm;aom
olrsm;udk ydkYaqmifjcif;tcGifhrsm;onf ocifbk&m;twGuf touf½Sifaomolrsm;twGuf wefzdk;rjzwfEdkifaom qkv'ftenf; i,f
wcsKdUrQomjzpfonf/
pmwefu uREfkyfwdkYtm; þavmut&mrsm;twGufom touf½Sif&eftvdk½Sdonf/ odkUaomf þavmuonf uREfkyf
wdkYtwGuf tNrJaetdrfr[kwfyg/ aumif;uifbHkonfom uREfkyfwdkY\tNrJaetdrfjzpfonf/ usrf;pmu ]]txufqdkcJhNyD;onfh
twdkif;? oifwdkYonf c&pfawmfESifhtwl xajrSmufMuonfrSev
f Qif? bk&m;ocif\vusFmawmfbufrSm c&pfawmfonf xdkifae
awmfrl&mt&yfü ½Sdaomtxuft&mwdkYudk ½SmMuavmh/¼ajrBuD;ay:rSm½Sdaomt&mwdkYudk pGJvrf;aompdwfr½SdMuESifh/ txuft&m
wdkYudkom pdwfpGJvrf;jcif;½SdMuavmh}}[kqdk\/(aum?3;1¼2),HkMunfol uREfkyfwdkYonf þavmuxJü ½Sdaomfvnf; þavmuESifh
rqdkifMuyg/
qkawmif;csuf¼ ]]aumif;uifbHk½Siftb? uRekfyf\tay:xm;½Sdaom BuD;rm;aomudk,fawmf\ cspfjcif;arwÅmudk em;vnfEdkif&ef
rpawmfrlyg/ þavmut&mrsm;u uREfkyftm; qGJaqmifjcif; rjyKEdkif&ef uREfkyf\ESvHk;wGif udk,fawmf\cspfjcif;ESifh
jynfhapawmfrlyg/ ajrBuD;ay:½Sdaomt&mrsm;udk pdwfpGJvrf;jcif;r½SdapbJ? txuft&mrsm;ü ompdwfpGJvrf;jcif; ½Sdapawmfrlyg/
ocifa,½I\ emrawmfjrwfü qkawmif;yg\/ tmrif/ (tef'½l;)

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
bk&m;ocif\odk;oi,fawmfa,½Ic&pf
þavmu\ tjypfudkaqmifoGm;aom bk&m;ocif\odk;oi,fudkMunfhavmh}}(a,m?1;29)/ ocifa,½Iü tHhbG,f emr
rsm;pGm½Sdygonf/ emrwckpDwdkif;ü ol\taMumif;t&mudk ajymqdkNyD;olrnfolenf;ESifh uREfkyfwdkYtwGuf bmjyKvkyfay;cJhoenf;
ponfwdkYjzpfygonf/ ]]bk&m;ocif\odk;oi,f}}jzpfaom a,½I\taMumif;udk pOf;pm;MuygpdkY/
ESpfjcif;a,m[efonf a,½IudkawGUpü]]þavmu\tjypfudk aqmifoGm;aom bk&m;ocif\ odk;oi,fudk Munfhavmh}}[k
ajymcJhonf/ or®musrf;pm\aemufqHk;pmtkyfü bk&m;ocif\odk;oi,f}}udk bk&m;ocif\ yv’ifay:wGif xdkifawmfrlaomol tjzpf
awGUjrif&onf/ þemrnfonf bgudkqdkvdkygoenf;/
a,½Iudk odk;oi,f[kac:&jcif;udk em;vnf&ef "r®a[mif;usrf;udk jyefoGm;&ayrnf/ "r®a[mif;usrf;pm wavQmufvHk;
uREfkyfwdkY\u,fwifjcif;qdkif&m yHk&dyfrsm;pGmudk awGUEdkifygonf/ yHk&dyfwckpDwdkif;wGif 0dnmOfa&;qdkif&m ½kyfyHk(odkY) ½Sifvif;csufudk
awGUjrif&ygonf/ Oyrm? vlwa,mufonf rdrd\tjypfrsm;twGuf odk;waumifudk ,ZfylaZmf&mwGif þylaZmfrI(odkY)½kyfyHkonf
aemifwaeYaomtcg ocifa,½Ionf uREfkyfwdkY\tjypfrsm;twGufvuf0g;uyfwdkifay:wGif taocHvdrfhrnfudkaz:jyjcif; jzpfonf/
u,fwifjcif;qdkif&myHk&dyftrsKd;tpm;rsm;udk avhvmjcif;jzifh bk&m;ocifu uREfkyfwdkYudk bmawGudkoGefoifjcifoenf;
ponfudk pOf;pm;Mu&rnf/ a,½Iudk]]bk&m;ocif\odk;oi,f}}[kac:&jcif;udk uREkfyfwdkYjrif&ayvdrfhrnf/
tm'HEiS fh{0wdkYtwGuw
f &pämefrsm;udkaoapjcif;
usrf;pmü yxrvltm'Honf bk&m;ociftm;jzifhzefqif;cH&\/ bk&m;u tm'HtwGuf{0[kac:aom ZeD;wOD;udkvnf;
zefqif;cJh\/ usrf;pmutm'HESifh{0u dk]]bk&m;ocif\yHko@mef}}ESifhtnD zefqif;cJhonf/ þae&mü omítHhbG,f&mum; bk&m;
ocif udk,fawmfwdkif olwdkY\pdwfESvHk;twGif; usdef;0yfEdkif&ef zefqif;cJhjcif;yifjzpfonf/
bk&m;ocifonf tm'HESifh{0udk vSyaom]]{'ifO,smOf}}twGif;xm;½SdcJhonf/ O,smOfü oD;yifrsm;pGm½Sdygonf/ bk&m;ocif
uolwdkYudk tyifwyif\toD;rS wyg;tyiftm;vHk;\ toD;udkvGTwfvyfpGmpm;EdkifaMumif; ajymcJhygonf/]]xdktyif\toD;udkum;r
pm;&/ pm;aomaeYwGif {ueftrSefao&rnf[k vludk ynwfxm;awmfrl\}}(u?2;17)
naewdkif; bk&m;ocifonf qif;vmNyD; tm'HESifh{0wdkYESifhvrf;avsmufjcif;? pum;ajymjcif;udkjyKcJhonf/ b,frQ aysmf½Tif
bG,f aumif;rnfenf;/ odkYaomfwaeYwGif tjcm;aomol? pmwefonf O,smOfodkYvmcJhonf/ olonf a>rwaumif\ toGifjzifh
jzpfonf/ pmwefu{0tm;?oifESifhoif\a,musFm;onf wm;jrpfxm;aom tyif\toD;udkpm;cJhaomf bk&m;ocifajymcJhouJhodkY
ao&vdrfhrnfr[kwf/ odkYaomfbk&m;ESifhwlvmayvdrfhrnf[k ajymcJhonf/ {0onf bk&m;ocifxuf pmwefudk,HkMunfNyD; toD;udk
,lí pm;cJhonf/ olronftoD;udk tm'Hudkay;í olonfvnf; pm;cJhygonf/ tm'HESifh{0onf bk&m;ocif\pum;udk em;raxmif
jcif;jzifh tjypfjyKcJhygonf/
bk&m;ocifuajymcJhNyD; ]]pm;aomaeYwGif {ueftrSefao&rnf[k vludkynwfxm;awmfrl\}} tm'HESifh{0onf xdkaeYü½kyf
cE¨m aocJhygovm;/ olwdkYraocJhyg/ odkYaomfolwdkY\ 0dnmOfydkif;qdkif&m aocJhygonf/ bk&m;ocifESifh tqufjywfoGm;jcif;udk
qdkvdkygonf/ bk&m;ocifESifh olwdkY tqufjywfjcif;um; olwdkY\tjypfaMumifhjzpfonf/
tm'HESifh{0 tjypfrjyKvkyfcif olwdkYüt0wfrvdyk g/ bk&m;ocif\bkef;tvif;a&mifESifh 0wfjcHKxm;cJhonf/ ,ckolwdkY
tjypfjyKcJhjcif;aMumifh bkef;tvif;uG,faysmufcJhonf/ usrf;pmu]]xdkolESpfa,mufwdkYonf rsufpdyGifhvif;í? rdrdwdkYü t0wf tcsnf;
pnf; ½SdonfudkodjrifvQif? rdrdwdkY0wf&efbdkY oabFmozef;yift½GufwdkYudk csKyfpyfí cg;pnf;udkvkyfav\/}}[kqdkonf/(u?3;7)
xdkaeYae{aomtcsdef bk&m;ocifonf olwdkYESifhtwl vrf;avQmuf&ef <uvmpOf? tm'HESifh{0onf bk&m;ocif xHrS ykef;
a½Smif&ef BudK;pm;Muygonf/ olwdkYtjypfjyKcJhaMumif;udk olwdkYodaomaMumifh bk&m;ocifudk aMumufcJhMuygonf/
bk&m;ocifu olwdkYudk olYxHodkYac:cJhonf/ oabFmozef;½Gufjzifh jyKvkyfcJhaomt0wfudk bk&m;ocifu vufcHír&yg/
usrf;pmu bk&m;ocifonf olwdkYtbdkY]]om;a&jzifh0wfvHk}} udkvkyfí 0wfNcHKapawmfrl\/ om;a&0wfvHk b,fu&ygovJ/ w&dpämef
u &ygonf/ bk&m;ocifu tjypfr½Sdaomw&dpämefudk aoapNyD;tm'HESifh{0twGuf om;a&0wfvHkudk jyifqifay;cJhygonf/
bk&m;ocifonf tm'HESifh{0udktjypftwGuf wpHkw&monf taocH&rnfjzpfaMumif; oGefoifcJhygonf/ usrf;pmü
]]taoG; roGef;avmif;bJ tjypfvTwfjcif;r½Sd}}(a[NAJ?9;22)/ þt&mu uREfkyfwdkYtm; tjypfonf bk&m;ocif\tjrifü tvGefyif
aMumufzG,faumif;aMumif; az:jycJhygonf/
taoG;roGef;avmif;bJ tjypfvTwfjcif;r½SdaMumif;udk owd&yg/ þtrSefw&m;BuD;onf usrf;pmwtkyfvHk;ü wavQmuf
vHk; oGefoifxm;cJhygonf/
um£eESifhtmaAvwdkY\ylaZmfjcif;rsm;
tjcm;aomu,fwifjcif;qdkif&m yHk&dyf(odkY)trsKd;tpm;udk um£eESifhtmaAvwdkY\ taMumif;t&mwGif az:jyxm;ygonf/
olwdkYonf tm'HESifh{0wdkY\ om;ESpfa,mufjzpfonf/ um£eonf v,form;jzpfNyD; pdkufysKd;pm;aomufonf/ tmaAvonf odk;
ausmif;jcif;jzifh toufarG;onf/ þom;ESpfa,mufonf bk&m;ociftm; rSefaomenf;vrf;ESifh udk;uG,f&ef oGefoifjcif;udk cH&yg
onf/ olwdkYonfrdrdwdkY\ tjypftwGuf odk;oi,f,ZfudkylaZmf&rnfudk odMuonf/ bk&m;ocifxH ,ZfylaZmf&efvmcsdefa&mufaom
tcgtmaAvonf odk;oi,fwaumifudk ,lvmNyD; ol\tjypftwGufylaZmfcJhonf/ um£eum;odk;udkr,lvmbJ,if;tpm;rdrdpdkuf
cif;rSvSyaom toD;rsm;udkom ,lvmonf/

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
usrf;pmu bk&m;ocifonf tmaAv\ylaZmfjcif;udkom vufcHNyD;um£e\ylaZmfrIudkjiif;y,fonf/ bk&m;ocifonf
wOD;\,Zfudk ESpfoufNyD; tjcm;wOD;udkrESpfoufjcif;udk uREfkyfwdkYem;vnf&ef tvGefta&;BuD;ygonf/
tmaAv\,Zfudk bk&m;uvufcH&jcif;onf tmaAvonf emcHjcif;ESifh uREfkyfwdkY\tjypfrsm;twGuf ocifa,½I tao
cHjcif;\yHk&dyfjzpfaom odk;oi,fudkylaZmfaomaMumifhjzpfonf/ bk&m;uum£e\,Zfudk jiif;y,f&jcif;rSm olonf bk&m;udk emcH
jcif; r½Sd/ odk;udkylaZmf&rnfhtpm; rdrdrSefw,fxifaomt&mtm;jzifh jyKvkyfcJhonf/
um£eESifhtmaAvwdkY\ taMumif;t&mtm;jzifh bk&m;uuREfkyfwdkYtm; bmudkoGefoifygovJ/ uREfkyfwdkYtm; tjypfom;
vlonf oefY½Sif;aombk&m;ocifxH csOf;uyf&ef vrf;wvrf;wnf;om ½Sdonf/ uREfkyfwdkY\ tjypfrsm;twGuf oGef;awmfrlaom
c&pfawmf\taoG;udk ,HkMunfudk;pm;jcif;jzifh vm&ayrnf/ usrf;pmü]]vltjypfudkajzaomt&mum;? taoG;jzpfownf;}} [kqdk
onf/ (0wf?17;11)
yocgodk;
uREfkyfwdkY\ u,fwifjcif;ESifhqdkifaomtjcm;tHhbG,ftrsKd;tpm;(odkY)yHk&dyfjzpfaom yocgtaMumif;udkMunfhMuygpdkY/ bk&m;
ocif\ vlrsKd;awmf *sL;vlrsKd;rsmonf tD*spfjynfü½SdpOf? zga&mbk&ifü uRefcHMu&ygonf/ zga&monf tvGefrSMurf;MuKyfjcif;
aMumifh £oa&vvlwdkYonf bk&m;ocifxH idka<u;cJhMuygonf/ bk&m;ocifonf olwdkY\idka<u;oHudk Mum;í olwdkYudk tD*spf
jynfrS ac:xkwfjcif;udkOD;aqmif&ef arma½SudkapvTwfcJhonf/ bk&m;ocifu arma½Stm;zga&mbk&ifxHoGm;í ajymcdkif;onfrSm
]]bk&m;ocifxm0&bk&m;u ig\vlwdkYonf awmüyGJcHapjcif;iSg vTwf&rnf[k rdefYawmfrlaMumif;}}jzpfonf/ zga&monf cGifhrjyKyg/
olajym onfrSm ]]xm0&bk&m;\pum;udk em;axmifjcif;iSg xdkbk&m;um; tb,folenf;}}[kqdk\/
bk&m;ocifonf arma½Stm; tD*spfajray: ab;'Pfudk;ck(odkY)w&m;pD&ifjcif;rsm;udk jyKvkyf&ef wefcdk;udkay;cJhonf/ ab;
'Pfwckusa&mufwdkif; zg½dkonf£oa&vvlwdkYtm; xGufcGg&ef*wdjyKygonf/ arma½Sonf ab;'Pfudk z,f½Sm;ay;NyD;aemuf
zg½dkonf pdwfajymif;vJNyD; xGufoGm;cGifhrjyKawmhyg/
xdkaemuf waeYwGif bk&m;ocifuarma½Stm;a emufqHk;ab;'Pfwck jyKvkyfrnfjzpfaMumif; ajymygonf/ aorif;
wrefwyg;apvTwfNyD; tdrfwdkif;½Sdom;OD;rsm;udk 'Pfcwfaoapvdrfhrnf/ ]]xdktrIaemufzga&monf oifwdkYudk {uefvTwfvdrfhrnf}}
bk&m;ocifonf ol\vlrsm;\om;OD;rsm; rao&efpDrjH yKvkyfay;cJhygonf/ rdom;pkwpkwdkif; odk;oi,fwaumifudk
oD;oefYxm;&efESifhodk;onf tjypftemvHk;0r½Sd&? pHkvif&rnfjzpfonf/ odk;udkav;&ufxm;NyD; owf&rnf/ taoG;udktdrf\ wcg;
xkyfESifh wcg;wdkifwbufwcsufwGif okwfxm;&rnf/ þtaoG;onf om;OD;rsm;aoapjcif;rS uG,fumvdrfhrnf/ bk&m;ocif
ajymcJhygonf/]]...xdktaoG;udkigjrifaomtcg? oifwdkYudkigvGefoGm;rnf}}(xGuf?12;13)
bk&m;ocifajymcJhonfhtwdkif; jzpfcJhygonf/ aorif;wrefonf xdkjynfudkjzwfoGm;aomtcg wcg;wdkifü odk;taoG;okwf
xm;jcif;r½Sdaom tdrfwdkif;\om;OD;rsm;aocJhygonf/ odk;taoG;okwfxm;aom tdrfwdkif;½Sdom;OD;rsm;raoyg/ olwdkY ab;vTwfjcif;
odkYa&mufMuonf/ bk&m;ocif\w&m;pD&ifjcif;rS odk;oi,f\taoG;onf uG,fumawmfrl\/
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYtm; yocgyGJtaMumif;t&mtm;jzifh bmoGefoifygoenf;/ bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYtm;
ocifa,½I\ taoG;awmfonf ol\tjypf'PfpD&ifjcif;rS uG,fumawmfrlaMumif;udkoifawmfrl\/ c&pfawmfonf uREfkyfwdkY\
odk;oi,fjzpfawmfrlonf/ usrf;pmu]]taMumif;rlum;? c&pfawmfwnf;[laom igwdkY yocgodk;oi,fonf igwdkYtbdkY ,Zfyl aZmf&m
jzpf\/}}[kqdkonf/(1aum?5;7)
ocifc&pfawmfudk u,fwif½SiftjzpfvufcHaomtcg uREfkyfwdkYonfol\taoG;tm;jzifhuG,fumjcif;udkcH&ygonf/bk&m;
uuRekfyfwdkY\ESvHk;om;twGif;udk Munfhaomtcg c&pfawmf\taoG;awmftm; ,HkMunfudk;pm;jcif;udk awGUjrifNyD; olu]]oifüig\
pD&ifjcif;onf rusa&muf&/ igonf oifhudk vGefoGm;awmfrlrnf/}}[kqdkygonf/
,ZfylaZmfjcif;tjzpfodk;oi,f,Zf
£oa&vvlrsm; tD*spfjynfrSxGufcGgNyD;aemuf olwdkYyifv,feDudkjzwfcJh\/ odeawmifwGif bk&m;u olwdkYudkynwfawmf
q,fyg;udkay;cJh\/ ynwfawmfrsm;ubk&m;ocif\tjrifü trSm;ESifhtrSefudkaz:jyjcif;jzpfonf/ £oa&vvlrsm;onf bk&m;\
oefY½Sif;aomynwfawmfudk rapgifhxdef;yg/ olwdk\pdwfESvHk;qdk;npfMu\/ t"dyÜg,frSm olwdkYonftjypfom;jzpfNyD;a ojypfoifh
aom ol rsm;jzpfMu\/ odkYaomfbk&m;ocifu olwdkY\tjypfrsm;udk cGifhvTwfEdkif&ef pDrHjyKvkyfcJhygonf/
tjypfcGifhvTwfjcif; cHvdkaomolonf wJawmfodkY odk;waumifudk,ZfylaZmf&ef ,lvmEdkifygonf/ xdkolonf ol\vufrsm;
udkodk;\ tay:odkYwifNyD; þuJhodkYaom]]uREkfyfonf tjypfjyKcJhonf/ odkYaomfbk&m;u þodk;oi,fudk uREfkyf\ae&mü taocH&ef
cGifhjyKawmfrlonf/}}[kajymqdk&ygonf/ xdkodk;oi,fonf xdkol\tjypfrsm;twGuf aocJh&ygonf/
ESpfaxmifaygif;rsm;pGm vlwdkYonf bk&m;uajymcJhonfhtwdkif; w&dpämef,Zfrsm;udk ylaZmfcJh\/ w&dpämefrsm;\taoG;onf
olwYdk\tjypfrsm;udk rz,fEdkifcJhyg/ þylaZmfjcif;rsm;u c&pfawmfonf uREfkyfwdkY\tjypfrsm;twGuf taocHjcif;\ ½dk;½Sif;aom
yHk&dyfrsm;jzpfonf/ xdkrsm;pGmaomylaZmfjcif;rsm;onf aemifwGifvuf0g;uyfwdkifay: ylaZmfcJholc&pfawmfudk nTefjyjcif;omjzpfonf/
"r®a[mif;acwf ,HkMunfolrsm;onf uREfkyfwdkYuJhodkYyif c&pfawmf\vuf0g;uyfwdkiftay: taocHjcif;tm;jzifh u,fwif
jcif;odkY a&mufcJhygonf/ odkYaomfjcm;em;jcif;wck½Sdygonf/ olwdkYonf c&pfawmf\taocHjcif;udk ,HkMunfjcif;jzifh a½SUodkY arQmf
MunfhNyD; u,fwifjcif;odkY a&mufcJhMuygonf/ uREfkyfwdkYum; c&pfawmftaocHcJhjcif;udk aemufodkYjyefMunfhí odrSwf,HkMunfjcif;jzifh
u,fwifjcif;odkY a&mufcJhMuonf/

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
a,½IonfuREfkyfwdkY\odk;oi,fjzpfawmfrlonf
þoifcef;pmü oifcJh&aom trSefw&m;BuD;wckrSm]]taoG; oGef;avmif;r½SdvQif tjypfrsm;cGifhvTwfjcif; r½Sd}}jzpfonf/
tb,faMumifh odk;oi,fwaumifudk uREfkyfwdkY\ tjypfrsm;twGuf rylaZmf&oenf;/ oifonf ar;aumif;ar;rnf/ tb,f
aMumifhqdkaomf a,½Ionf bk&m;ocif\ odk;oi,fjzpfNyD; olonfuREfkyfwdkY\tjypfrsm;twGuf taocHcJhaomaMumifh jzpfonf/
a,½Ionf odk;ppfjzpfawmfrlNyD; "r®a[mif;\ ylaZmfrIyHk&dyfrsm; tm;vHk;udk jynfhpHkapcJhonf/ ESpfjcif;a,m[efonf a,½Iudk jrifaom
tcg ]]þavmu\tjypfudk aqmifoGm;aom bk&m;ocif\ odk;oi,fudk Munfhavmh/}}(a,m?1;29)/ þae&mü ]]bk&m;ocif\
odk;oi,f}}um; tb,fenf;/ a,½Ionf tjypfqdkbG,fr½Sd? pHkvifjynfhpHkaom uREfkyfwdkY\ tjypftwGuf ,Zfjzpfawmfrlonf/ a,½I
onf uREfkyfwdkYtjypfrsm;twGuf taocHcJhaomaMumifh ,ZfaumifudkylaZmf&ef uREfkyfwdkYtwGuf rvdktyfawmhyg/
tb,faMumifhqdkaomf a,½Ionf tjypfr½Sd?tjypfESifhuif;pifaomaMumifh uREfkyfwdkYudk,fpm;? uREfkyfwdkY\tjypfrsm;twGuf
taocHEdkifcJhygonf/ olonfbk&m;om;awmfjzpfNyD;wavmuvHk;\tjypfrsm;twGuf taocHEdkifcJhygonf/ usrf;pmu]]xdkocifonf
igwdkY\tjypfru? avmuDom;taygif;wdkY\ tjypfajzp&mtaMumif; jzpfawmfrl\/}}[kqdkonf/(1a,m?2;2)
ocifa,½Ionf eHeufudk;em&DwGif vuf0g;uyfwdkifü ½dkufxm;jcif;udkcH&NyD; rGef;vTJoHk;em&Dü aoawmfrl\/ a,½I raorSD
]]trINyD;NyD}}[krdefYawmfrlcJh\/]]trINyD;NyD}}[krdefYawmfrljcif;onf tb,fenf;/ olonfvmívkyfqmif&ef½Sdaom tvkyfrsm;udk jyKvkyf
NyD;pD;jcif;jzpfonf/ olonfudk,fwdkif tjypfESifhywfoufí tjypfqdkbG,fr½Sd? pHkvifjynfhpHkaom,Zftjzpf ylaZmfcJhonf/ tjypfrsm;
twGuf aemuf wcgylaZmf&ef b,faomtcgrQ rvdktyfawmhyg/ usrf;pmu]]xdkocifrlum;tjypfudk ajzjcif;iSg ,Zfwckwnf;udk
ylaZmfNyD;rSp í?bk&m;ocif\vuFsmawmfbufü tpOftNrJxdkifí?...taMumif;rlum; pifMu,faomolwdkYonf xm0&pHkvifjcif;
tusKd;udk&apjcif;iSg? wcgwnf; ylaZmfjcif;tm;jzifh jyKawmfrl\/}}[kqdkonf/(a[NAJ?10;12?14)
uREfkyfwdkYonftpOftNrJajzmifhrwf&modkYa&muf&NyD;
usrf;pmu c&pfawmf\taoG;tm;jzifh ajzmifhrwfjcif;odkYa&muf&\/ þum;ol\vuf0g;uyfwdkifay: uREfkyftwGuf
taocHjcif;aMumifh jzpfonf/ bk&m;ocif\tjrifü ajzmifhrwfaMumif; aMunmjcif;udkcH&NyD;/ bk&m;ocifu tjypfr½SdaMumif;
aMunmjcif;jzpfonf/
uREfkyfwdkYonf tjypfrsm;pGmjyKcJhpOf bk&m;ocifu b,fuJhodkY uREfkyfwdkY\tjypfudk cGifhvTwfcJhNyD;? ajzmifhrwfaMumif; aMunm
EdkifcJhoenf;/ bk&m;ocifonf tjypfvTwfEdkifcJh&jcif;rSm c&pfawmfonf uREfkyfwdkYtwGuf tjypftemtqmr½Sd? pHkvifjynfhpHk aom
,Zfjzpfjcif;udk ol jrifaomaMumifhjzpfonf/ bk&m;ocifonf uREfkyfwdkY\tjypfrsm;udk rjrifbJ aeawmfrrl/ tjypfrsm;udk
cGifhvTwfawmfrlonf/ tb,faMumifhqdkaomf tjypftwGuf oGef;aom ol\om;awmf\taoG;udk ol jrifaomaMumifh jzpfonf/
usrf;pmu]]...xdkom;awmf\taoG;tm;jzifh tjypfvTwfawmfrljcif;wnf;[laom a½G;EIwfawmfrljcif;aus;Zl;udk igwdkYonf cH&Mu\/}}
[kqdkonf/(aum?1;14)
]]odkYjzpfí ,ckwGif taoG;awmftm;jzifh ajzmifhrwf&modkYa&mufNyD;rS? xdkociftm;jzifh tjypfi&JrS u,fcRwfawmfrljcif;odkY
a&mufrnf[k omíajrmfvifhp&m½Sd\/}}(a&m?5;9)
uREfkyfwdkY\&efol pmwefonf uREfkyfwdkYtm; tjypfESifh½IH;ESdrfhjcif;udk trSwf&ap&ef tvdk½Sdonf/ olonf uREfkyfwdkYtm;
tjypfwifpGwfpGJvdkonf/ pdwfwGiftjypf½SdaMumif;cHpm;vmatmifjyKvkyfonf/ uREfkyfwdkYü tjypf½SdonfrSmtrSefjzpfonf/ uREfkyfwdkY
u,fwifjcif;odkY a&mufcJhNyD;onf aemufwdkifatmif trSm;rsm;udk ajymqdkjyKrlwwfygonf/ bk&m;ocifu uREfkyfwdkYtjypftwGuf
bmjyKvkyf&rnfudkajymcJhygonf/ uREfkyfwdkYonftjypfrsm;twGuf tjypf0efcs&rnf/ c&pfawmf\ taoG;awmfjrwfjzifh aq;aMumay;
&ef ajymqdk&ayrnf/ xdkaemuf bk&m;ocifonf uREfkyfwdkY\ tjypfrsm;udk cGifhvTwfNyD; jzpfaMumif;udk ,HkMunf&rnf/ usrf;pmu
]]bk&m;ocif\om;awmf a,½Ic&pf\taoG;awmfonf? igwdkYtjypf½SdorQudk aq;aMumawmfrl\/}}[kqdkonf/ (1a,m?1;7)/
vuf0g;uyfwdkif ay:wGif ocifa,½Ionf uREfkyfwdkY\tjypfrsm; tm;vHk;udkay;qyfcJhNyD;/ u,fwifjcif;odkY a&mufNyd;aemuf jyKvkyf
aom tjypfrsm;vnf; yg0ifonf/
pmwefonf tjypfrsm;twGuf nTefjy?jypfwifpGwfpGJvmygu c&pfawmf\taoG;udk nTefvQuf jyefvnf acsyEdkifonf/
uREfkyfwdkYonf ]][kwfw,f?igtjypfjyKvkyfw,f?odkYaomf bk&m;\om;awmfa,½Ic&pf\taoG;awmfonf ig\tjypf½SdorQudk
aq;aMumcJhNyD;}}[k ajymqdkEdkifonf/
cGifhvTwfcJhNyD;aom tjypfrsm;udk aemufwzef tjypfwifjcif;ukd wzefjyefvnf az:jyvdrfhrnfr[kwf[k bk&m;ocifu ajym
cJh NyD;/ xdkodkYbk&m;ocifonf tjcm;olutjypfwifjcif;udkvnf; cGifhjyKvdrfhrnfr[kwfay/ usrf;pmu]]bk&m;ocif a½G;aumuf awmf
rlaom olwdkYudk tb,folonf tjypfwifrnfenf;/ ajzmifhrwf&müwnfapaomolum; bk&m;ocifaywnf;/}}[kqdk\/(a&m?8;33)
bk&m;ocif\odk;oi,fa,½Ionf vuf0g;uyfwdkifay: taocHcJhjcif;aMumifh uREfkyfwdkYonf tpOftNrJ ajzmifhrwf&mokdY
a&mufcJhNyD;/ bk&m;ocifxHodkYvm&ef aMumufp&mrvdkawmhyg/ c&pfawmf\taoG;awmfjrwfjzifh bk&m;ocifxH &J&ifhpGm a½SUawmf
arSmufodkY vmEdkifayNyD;/ usrf;pmu]]xdkaMumifh nDtpfudkwdkY...igwdkYonf oefY½Sif;&mXmexJodkY? taoG;awmfudk trSDjyKí tqD; twm;
r½Sd? 0if&aomtcGifh½Sdojzifh4if;?...igwdkYonf opömESifhjynfhpHkaomoabm½Sdí? 0dpdudpämESifhuif;aom ,HkMunfjcif;ü wnf vsuf
...txHawmfodkY wdk;0ifcsnf;uyfMuukeftHh/}}[kqdkonf//(a[NAJ?10;19¼22)
a,½Ic&pfonf uREfkyfwdkY\ tjypfrsm;twGuf tjypftemtqmr½Sd? pHkvifjynfhpHkaom ,Zfwnf;[laom bk&m;ocif\
odk;oi,f jzpfawmfrlonf/ (tef'½l;)

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
uREfkyfwdkY\tpOftNrJjzpfaombk&ifa,½Ic&pf
‘]]...taMumif;rlum;odk;oi,fonfocifwdkY\ocif?bk&ifwdkY\bk&ifjzpfawmfrl\/}}(Asm?17;14)
c&pf0ifusrf;rsm;ü c&pfawmfudk uREfkyfwdkYtjypfrsm;twGuf taocHcJhaomol? 'ku©qif;&JcHawmfrlaom u,fwif½Sif
tjzpfjrifawGUcJh&onf/ Asm'dwfusrf;wGif bk&m;ocif\om;awmfudk jcm;em;aomyHkwcktjzpf bk&m;u az:jycJhonf/ oYludk
bk&m;ocif\vusFmbufwGif xdkifawmfrlaom bkef;BuD;aom c&pfawmftjzpfjrifawGU&ayonf/
a,½Ionfbk&ifwumwdkY\bk&ifjzpfonf/
wrefawmfa,m[efonf ywfrkuRef;ü½SdpOf bkef;BuD;aomc&pfawmfonf oltm;xif½Sm;jyawmfrlcJhonf/ rsufESmawmf
onf t½Sdefwefcdk;ESifhxGef;awmufaom aeuJhodkYjzpf\/ toHawmfonfvnf; ork'´&moHawmfuJhodkYjzpf\/ ajcawmfonfvnf;
rD;ücRwfNyD;aom aMu;0gppfESifhwl\/ rsufpdawmfonfvnf; rD;vQHuJhodkYjzpf\/(Asm?1;14¼16)
a,m[efonf wefcdk;BuD;aom?bkef;ESifhjynfhpHkawmfrlaom c&pfawmfudkjrifaomtcg aorwwfjzpfí ajcawmf&if;üvJ
vsufae\/ xdkaemuf c&pfawmfonf a,m[ef\tay: vusFmvufudkwifvsuf ajymonfrSm]]aMumuf½GHUjcif;r½SdESifh/ igonf
tOD;qHk;aomol? aemufqHk;aomoljzpf\/ touf½Sifaomolvnf;jzpf\/ igonft&ifaoonfjzpfí urÇmtqufquf
toufESifhjynfhpHk\/}}(Asm?1;17¼18)
þum; ocifa,½Ic&pfawmfonf ,aeYü bk&ifwumwdkUbk&if? ocifwumwdkYocif tjzpf½Sdaejcif;jzpfonf/ ol
onf rMumcif tvQiftjref þavmuodkY wzefjyefvnf<uvmvdrfhrnf/ ol\jyef<uvmjcif;u ,HkMunfolrsm;ESifh r,HkMunf
ol rsm;twGuf b,fuJhodkYt"dyÜg,faqmifygoenf;/ uREfkyfwdkYjrifjcifygonf/
½Sifbk&ifonfol\&efolrsm;udkzsufqD;&efvmrnf/
ocifa,½Iudk u,fwif½SifhESifht½Sifociftjzpf vufrcHcJhaomolrsm;ü þ<uvmjcif;onf aMumuf½GHYjcif;ESifh w&m;
pD&ifjcif;tcsdefjzpfonf/c &pfawmfjyefvmjcif;u tjypfudkw&m;pD&if&efESifh ol\&efolrsm;udk zsufqD;&efjzpfonf/ a,m[efu
]]xdktcg aumif;uifbHkzGifhvSpfvsuf½Sdonfudk igjrifvQif?jrif;jzL½Sd\/ jrif;pD;aomolonf opöm[laomtrnf or®m[laom
trnf½Sdownf;/ xdkolonfw&m;ojzifhpD&ifwwf\/w&m;ojzifhppfwdkufwwf\/ bk&ifwdkY\bk&if? ocifwdkY\ocif[k
bGJUemrawmfonf t0wfawmfü4if;? aygifawmfü4if;a&;xm;vsuf½Sd\/ c&pfawmfjyefvmcsdefü qdk;oGrf;aomolrsm;wdkYonf
aMumuf½GHUí olwdkYonfausmuf*lrsm;wGif udk,fwdkifykef;aeMuvdrfhrnf/ olwdkYonfausmufrsm;? awmifrsm;wdkYudkac:vsuf yv’if
ay:rSmxdkifawmfrlaomol\ rsufESmESifhodk;oi,f\trsufawmfrS uG,fum&efESifh olwdkYudk zkef;tkyf&efjzpfonf/
usrf;pmu ]]aMumufwwfaomol}}ESifh r,HkMunfaomolrsm;? qdk;oGrf;olrsm;ESifh rkomoHk;aom olrsm;wdkYonf uefYESifh
rD;avmifaomtdkifxJodkY jypfcsjcif;cH&vdrfhrnf/ xdkxJü aMumuf½GHUaomolrsm;onf c&pfawmfudk u,fwif½Siftjzpf vufcHjcif;
jzifh u,fwifjcif;odkY a&mufEdkifaMumif;udk odaomfvnf; odkYaomfvufrcHyg/ olwyg;wdkY\tajymudk aMumufaomaMumifh jzpf
onf/ vludk ]]aMumuf½GHUjcif;}}aMumifh xm0&ysufpD;qHk;½IH;jcif;odkUa&muf&jcif;onf tvGefrSaMumufbG,fjzpfonf/
½Sifbk&ifonfol\,HkMunfolrsm;udkolESifhtwltpOfae&efodrf;qnf;&efvmjcif;jzpfonf/
c&pfawmfudku,fwif½Siftjzpf vufcH,HkMunfolrsm;onf oljyefvmjcif;onf bkef;BuD;aomtcsdef jzpfayvdrfhrnf/
uREfkyfwdkYudkolESifhtwltpOfae&ef jyefvmodrf;,ljcif;jzpfonf/ yxrOD;pGm aumif;uifodkY ocifbk&m;xHodkY csDaqmifcHNyD; aemuf
u,fwifjcif;odkYa&mufNyD;? b,fuJhodkY vkyfaqmifcJhjcif;tay: w&m;pD&ifjcif;udkcH&ayrnf/ ocifbk&m;tm; opöm½SdpGm
tapcHcJholrsm; onftHhbG,f qkvyfrsm;udk &Muayvdrfhrnf/
xdkaemufuREfkyfwdkYonf ocifa,½IESifhtwl þurÇmajray:odkYwefcdk;ESifhbkef;ESifhjyefvmí &efolrsm;udk zsufqD;NyD;
ol\EdkifiHawmfudk wnfaxmif&efjzpfonf/ uREfkyfwdkYonf olESifhtwl ESpf 1000 pdk;pHayvdrfhrnf/ xdkaemufrS ocifbk&m; ESifh
twl aumif;uifbHkwGif tpOfae&ef uREfkyfwdkYoGm;a&muf&ayvdrfhrnf/
aumif;uifbHkum;tb,fuJhodkYenf;/
aumif;uifbHkum; tb,fuJhodkYenf;? oifonf odem;vnfcJhbl;ygovm;/ aumif;uifbHk\taMumif;t&m tcsuf
oHk;csufudk pOf;pm;MuygpdkY/
1/ aumif;uifbHkonfvSyaomNrdKUawmfjzpfonf/
aumif;uifbHkonf uREfkyfwdkYpOf;pm;pdwfu;l Edkifwmxuf omívSyayonf/ wrefawmfa,m[efu ]]oefY½Sif;aom
NrdKUopfwnf;[laom a,½k½SvifNrdKUopfonf rdrdcifyGef;bdkYwefqmqifaom r*FvmaqmifowdkYorD;uJhodkY jyifqifvsuf? bk&m;
ociftxHawmf? aumif;uifbHkrSqif;oufonfudkigjrif\/}}[kqdk\/(Asm?21;2)
bk&m;ocifudk,fawmfwdkif wnfaqmufjyKvkyfaom þuJhodkY jrdKUwNrdKUudk urÇmub,faomtcgrQ rawGUcJh&yg/
a,m[efu bk&m;ocif\bkef;awmfESifh jynfhpHkaomNrdKU[ka&;om;cJhygonf/ ]]xdkNrdKU\ta&mif t0gonf? ausmufovif;
e*g;oGJUuJhodkY? tjrwfqHk;aomausmufrsufrGefESifhwl\/ BuD;jrifhaomNrdKU½dk;vnf;½Sd\/ ...wcg;wq,fESpfayguf½Sd\/ xdkwcg;
wq,fESpfaygufü aumif;uifwrefwq,fESpfyg;½Sd\/ ..NrdKU½dk;udk,fonfe*g;oGJUausmufjzpf\/ NrdKUonfvnf; Munfvifaom
zefESifh wlaom a½Tpifjzpf\/}} (Asm?21;11ç12ç18)
pdwful;jzifhjrifMunfhprf;yg/ þNrdKUonf MunfvifaomzefESifhwlaom a½Tpifjzpf\/ NrdKU½dk;tjrpfwdkYonf ausmufjrwf
trsKd;rsKd;ESifhjynfhpHkMu\/ wcg;wq,fESpfayguf½Sd\/ BuD;aomwcg;½Guf wq,fESpf½Guf toD;toD;wdkYonf vSyaom ykvJ
wjym;pDjzifhNyD;í ykvJwq,fESpfjym;jzpfMu\/ NrdKUvrf;ronfMunfvifaomzefuJhodkYaom a½Tpifjzpf\/ xdkNrdKUonf
ae\ta&mif? v\ta&mifudktvdkr½Sd/ taMumif;rlum;? bk&m;ocif\bkef;awmfonf xdkNrdKUudkvif;ap\/ odk;oi,fonf
vnf; xdkNrdKU\qDrD;jzpf\/(Asm?21;23)

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

2/ aumif;uifbHkonf<u,f0jynfhpHkaomNrdKUjzpfonf/
bk&m;\NrdKUawmf\ tus,ft0ef;udk vlrsm;pGmuthHMoMuonf/ usrf;pmuNrdKUonf pwk&ef;av;axmifhjzpfNyD;tvsm;
wbufvQifrdkif1500cefY½Sdonf/ e,fy,ftrsm;½SdNyD; vlaygif;oef;aygif;rsm;pGm½Sdaeayvdrfhrnf/ rnfolwOD;wa,mufrQqmiwf
jcif;(odkY)wpHkwckavQmhenf; vdktyfjcif;r½Sdyg/ usrf;pmu ]]olwdkYonfaemufwzefa&pmudkriwfrrGwf&Mu/ aea&mifjcnf tvQif;
rxd&/ tb,ftyludkrQrcH&Mu/ ¼taMumif;rlum; yv’ifawmftwGif;ü ½Sdaom odk;oi,fonf olwdkYudkvkyfauR;í?
toufprf;a&wGif;odkY vrf;jyvdrfhrnf/ bk&m;ocifonfvnf; olwdkY\rsufpdürsuf&nf½SdorQwdkYudk okwfawmfrlrnf [kqdkav
\/}} [kqdk\/(Asm?7;16ç17)
3/ aumif;uifbHkonfaysmf½Tifjcif;ESifhjynfhpHkaomNrdKUjzpfonf/
NrdKUawmfüaeMuaomolrsm;onf aysmf½TifMuonf/ olwdkYonfcsD;rGrf;jcif;oDcsif;rsm;udk oDqdk&efESpfoufMuonf/ ol
wdkYtwGuf ocifa,½IjyKcJhaomtrIrsm;twGuf aus;Zl;awmfcsD;rGrf;Muonf/ aumif;uifbHkü zsm;emjcif;r½Sd? emMuifjcif;r½Sd?
0rf;enf;jcif;r½Sd? tjypfr½Sd?aojcif;r½Sdawmhay/ þt&mrsm;tm;vHk; xm0pOfxGufcGgoGm;NyD;jzpfonf/ usrf;pmu ]]bk&m;ocif
onf olwdkY\rsufpdürsuf&nf½SdorQwdkYudk okwfawmfrlrnf/ aemufwzefaoab;r½Sd&? pdwfromnnf;wGm;jcif;? atmf[pfjcif;?
yifyef;jcif;vnf;r½Sd&? taMumif;rlum; a½S;jzpfb;l aomt&mwdkYonf a½GUoGm;MuNyD;/}}[kqdk\/(Asm?21;4)
c&pfawmfudk ,HkMunfudk;pm;aom uREfkyfwdkY\cspfcifolrsm; tm;vHk;xdkae&mü ½SdMuayvdrfhrnf/ tcsKdUu ar;ayrnf/
]]aumif;uifbHkü cspfcifolrsm; wOD;udkwOD; odEdkifvdrfhrnfvm;/}}odEdkifygonf/ uREfkyfwdkYodMuvdrfhrnf? twlwuGtpOfae&Mu
vdrfhrnf/ aemufwzefb,faomtcgrQ cGJcGgEIwfqufjcif;pum; rajym&awmhyg/ aumif;uifbHkü BuD;pGmaom0rf;ajrmufjcif;
um; uREfkyfwdkY c&pfawmfxH ydkYaqmifcJholrsm;ESifhawGUqHk&jcif;jzpfayvdrfhrnf/ aumif;uifbHkü wOD;wa,mufu oifxHvmNyD;
]]oifu uREfkyftm;a,½I\taMumif;udk ajymjycJhwmudk rSwfryd govm;/ þtaMumif;t&mu a,½Iudk uREfkyfvdktyfNyD;? olYudk
u,fwif½Siftjzpf vufcHcJhygonf/ oifajymjyí þvSyaomae&modkY ocifa,½IESifhtwl tpOfae&efa&muf½Sdvm&jcif;aMumifh
oifhtm; aus;Zl;wifygonf}}[kajymvmygu b,favmufthHMoMunfEl;bG,f jzpfvdrfhrnfenf;? pOf;pm;Munfhyg/
odkYaomf tHhMobG,ftaumif;qHk;? aumif;uifbHktaMumif;t&mum;? bk&m;ocifudk,fawmfwdkif uREfkyfwdkYESifhtwl½Sdae
jcif;jzpfonf/ olonf uREfkyfwdkY\bk&m;ocifjzpfvdrfhrnf/ uREfkyfwdkYonf ol\vlrsm;jzpfMuayvdrfhrnf/ b,ft&murQ
uREfkyfwdkYtm; emusifapjcif;(odkY) aMumuf½GHUapjcif; rjyKvkyfEdkifawmhyg/ usrf;pmu]]aumif;uifrS BuD;aomtoHum;? bk&m;
ocif\wJawmfonf vlwdkYwGif½Sd\/ vlwdkYESifhtwlusdef;0yfawmfrlrnf/ olwdkYonfudk,fawmf\vl jzpfMuvdrfhrnf/ bk&m;ocif
onf udk,fawmfwdkif olwdkYESifhtwl ½Sdaeí olwdkY\bk&m;ocif jzpfawmfrlrnf/}}[kqdkonf/(Asm?21;3)
uREfkyfwdkYbk&if\NrdKUawmfürnfolwdkYaexdkifMu&vdrfhrnfenf;/
odk;oli,f\toufpmapmifü emrnfa&;xm;jcif;cH&aomolrsm;onf bk&m;ocif\vSyaomNrdKUawmfwGif ae&Mu
vdrfhrnf/ ocifa,½Iudk u,fwif½Siftjzpf vufcHaomolrsm;jzpfonf/ aumif;uifbHkü vlwdkif;onf ocifa,½Iudk cspfMu
onf? udk;uG,fMuonf/ oifonf aumif;uifbHkvrf;rsm;ü ESpfoef;aygif;rsm;pGm avQmufvSrf;EdkifNyD;? ocifa,½Iudk csD;rGrf;
jcif;ESifh udk;uG,fjcif;qdkif&m pum;rsm;rSwyg; tjcm;aomt&mrsm;udk b,faomtcgrQ Mum;&vdrfhrnfr[kwfyg/ þt&monf
trSefjzpfaomaMumifh ocifa,½Iudk rcspfaomolrsm;twGuf þvSyaomae&mwGifae&mr½Sdyg/
aumif;uifbHküuREfkyfwdkYbmawGudkvkyfaqmif&vdrfhrnfenf;/
1/ uREfkyfwdkYbk&ifudk rsufESmjcif;qdkif awGU&ayvdrfhrnf/ usrf;pmu]]rsufESmawmfudkjrif&í}}[kqdkygonf/
2/ topfaomoDcsif;udkqdk&vdrfhrnf/ uREfkyfwdkYtwGuf vkyfaqmifay;cJhaom ocifa,½Iudk csD;rGrf;xm;aom oDcsif;jzpfonf/
3/ uREfkyfwdkY\bk&ifudktapcHMu&ayvdrfhrnf/ usrf;pmu]]ol\tapcHrsm;onftapudkcHMuvdrfhrnf/}} b,fuJhodkYaomtapudk
cH&rnfudk twdtusrodyg/ odkaomftapcHjcif;trIü 0rf;ajrmufMuvdrfhrnf/ ocifudkcspfaomaMumifhjzpfonf/
4/ bk&ifEiS fhtwlpdk;pH&Muvdrfhrnf/ usrf;pmu uREfkyfwdkY olESifhtwl umvtpOftquf pdk;pH&Muvdrfhrnf/
5/ uREfkyfwdkY\bk&ifudkudk;uG,f0wfjyK&vdrfhrnf/ ocifudk udk;uG,fjcif;onf oludkcsD;ajrmufjcif;ESifh½dkaojcif; jzpfNyD;? olonf
udk;uG,fjcif;udk cHxdkufayonf/
a,½Ic&pfawmfonfudk;uG,rf ItvHk;pHkudkcHxdkufayonf/
a,m[efonf aumif;uifbHkübk&m;ocif\ yv’ifudkjrifawmfrl\/ yv’if\tv,fü]]taoowfjcif;udkcHcJhNyD;aom
odk;oi,f}}udkjrifawmfrl\/þum;tjcm;aomolr[kwf a,½Ic&pfawmfjzpf\/ ocifa,½Iü bGJUemrrsm;pGm½Sdygonf/ ]]bk&m;
ocif\odk;oi,f}}[laom bGJUemrxufomí tHhbG,faomemr?r½Sdyg/
ocifa,½Itm;bk&m;\odk;oi,ftjzpf ajymqdkjcif; t"dyÜg,fum; tb,fenf;/ uREfkyfwdkY\tjypfrsm;twGuf
vuf0g;uyfwdkifay: taocHjcif;udk uREfkyfwdkYqdkvdkjcif;jzpfygonf/ usrf;pmüwefbdk;½SdqHk; opömum;bk&m;ocif\ om;awmf
onf uREfkyfwdkYudkcspfí aumif;uifbHkudk pGefYNyD;um vlZmwdudkcHcJhNyD; uREfkyfwdkY\tjypfrsm;twGuf taocHEdkifcJhaomaMumifh
jzpfonf/ xdkaMumifhaumif;uifbHkü olYudkcspfjcif;ESifhudk;uG,fjcif;um; tHhMop&mr[kwfyg/ usrf;pmü]]...a,½Ic&pf xHawmf u
4if;? aus;Zl;awmfESifhjidrfoufjcif;onf oifwdkYü½Sdygapaom/ igwdkYudkcspfí rdrdtaoG;ESifhigwdkYtjypfrsm;udk aq;aMumawmfrlí
..urÇmtqufquf bkef;toa&? tpGrf;owd½Sdawmfrlapownf;/ tmrif}}[kqdkonf/(Asm?1;5ç6)
urÇmay:½Sd vlrsKd;?EdkifiH? vltEG,fcyfodrf;wdkYtxJu vlrsm;pGmwdkYonf ocifa,½I\yv’ifawmfywfvnfü 0ef;&efí
olYtm; csD;rGrf;oDcsif;udk qdkMuvdrfhrnf/ usrf;pmü]]udk,fawmfonf taoowfjcif;udk cHawmfrlaomtm;jzifh? toD;toD;
bmompum;udk ajymaomvltrsKd;tEG,fcyfodrf;wdkYtxJrS tuREfkyfwdkYudk,lí? taoG;awmfESifhbk&m;ociftbdkY a½G;EIwfawmf

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
rl\/ tuREfkyfwdkY\bk&m;ocif a½SUrSm? ½Sifbk&ift&mü4if;? ,Zfyka&m[dwft&mü4if;? cefYxm;í? ajrBuD;ay:rSm pdk;pH &aom
tcGifh udkay;awmfrl\/

xdkaMumifhudk,fawmfonfpmapmifudkcH,líwHqdwfwdkYudkzGifhxdkufawmfrlonf[ktopfaomoDcsif;udkoDíavQmufqdkMu\/}}[kqdk\
/(Asm?5;9ç10) a,m[efonf ocifa,½I\yv’ifywfvnfüaumif;uifwrefrsm;udkjrifawmfrl\/ta&twGuftvGefrsm;aom
aMumifh r&nfrwGufEdkifcJhyg/ olwdkYonfocifa,½Iudkudk;uG,Mf u\/ ]]xdkolwdkYuvnf; taoowfjcif;udkcHcJhNyD;aomodk;oi,f
onf?wefcdk;?pnf;pdrf?ynm?tpGrf;owÅd?*kPftoa& ?bkef;tmEkabmf? aumif;BuD;r*FvmudkcHxdkufawmfrl\[k? BuD;aomtoHESifh
ajymqdkMu\/}}(Asm?5;12)
aumif;uifbHkü tjcm;aomjrifuGif;udkvnf; a,m[efonfa&;om;az:jycJhonf/ þtcsdefü aumif;uifay:ü 4if;
ajrBuD;ay:ü4if; owÅ0gtm;vHk; ocifa,½Iudkudk;uG,fí ajymqdkonfum; ]]yv’ifay:rSm xdkifawmfrlaomolESifh odk;oi,fonf
urÇmtqufquf aumif;BuD;r*Fvm? *kPftoa&?bkef;tmEkabmf? tpGrf;owÅd½Sdawmfrlapownf;[k ajymqdkMuonfudk ig
Mum;av\/}}(Asm?5;13)
waeYaomtcg oef;aygif;rsm;pGmaom a½G;EIwfjcif;udkcH&aomolrsm;wdkYonf ocifa,½I\ yv’ifawmfudk0ef;&efNyD;
twlwuGcsD;rGrf;jcif;ESifhudk;uG,fMu&ayvdrfhrnf/ uREfkyfwdkY\bk&ifonf udk;uG,fjcif; tvHk;pHkudk cHxdkufawmfrl\/
bk&ifonfjyef<uvmrnf/
bk&ifonfjyef<uvmrnf rSefayonf/ olonftjrefvmrnf/ ocifa,½Iu ]]igonftvQif tjrefvm rnf/}}
(Asm?22;12) rMumcif uRefkyfwdkY\bk&ifESifhtwl xm0pOftNrJae&vdrfhrnf/ þb0½Sdjyoemrsm;ESifh'ku©qif;&Jjcif;onf wcP
rQomjzpfonf/ xdkt&mrsm;u uREfkyfwdkYaumif;uifbHkü bkef;toa&udktrSefwu,fxyfwdk;í&bdkYomjzpfonf/ usrf;pmu
]],ck cP cH&íayghyg;aomqif;&Jjcif;'ku©onf twdkif;xuftvGefBuD;jrwfav;vHaom edpöxm0&bkef;toa&udk igwdkY tbdkY
jzpfapwwf\/}][kqdkonf/ (2aum?4;18)
þavmu\ 'ku©qif;&Jjcif;ESifh0rf;enf;jcif;rsm;onf waeYcHpm;&rnfh bkef;toa&ESifhEdIif;,SOfvQif bmrQr[kwfyg/
wrefawmfaygvku]]igwdkYtm; ay:xGef;vwHhaombkef;udk axmufaomf? ,ckrsufarSmufumvü cH&aomqif;&J'ku©udk yrmP
rjyKxdkuf[k igoabm½Sd\/}}[kqdkonf/(a&m?8;18)
uREfkyfwdkY\tem*wfum; tb,frQbkef;BuD;ygoenf;/ tHhbG,faumif;uifbHkü uREfkyfwdkYrnfuJhodkYjzpfrnfenf;p
onfwdkYudkpdwful;ESifhrQ pOf;pm;írrSDEdkifyg/ usrf;pmü ]]usrf;pmvmonfESifh tnD? bk&m;ocifudkcspfaomolwdkYtbdkY tvdkiSg?
bk&m;ocifjyifqifawmfrlaom t&mwdkYudk vlrsufpdjzifhrjrif? em;jzifhrMum;?pdwfESvHk;jzifhrBuHpnfao;/}}[kqdkonf/(1aum2;9)
þb0toufwm\qif;&Jjcif;ESifh 0rf;enf;jcif;rsm;xJü aumif;uifbkef;awmfonf uREfkyfwdkY\pdwfxJwGif
jynfhapjcif;jzifh 0rf;ajrmufjcif;½Sdygap/
c&pfawmf\cspfjcif;arwÅmonf uREfkyfwdkY\pdwfESvHk;wGif jynfhapjcif;jzifh olYtwGuf touf½SifEdkifygapaom/
ol\<uvmjcif;udk arQmfvifhjcif;onf uRefkyfwdkYtoufwmudk oefY½Sif;apNyD; oljyefvmcsdefü uREfkyfwdkYudk tqifoifh jzpfap
vdrfhrnf/ ]]ocifa,½I<uvmawmfrlyg/ igwdkY ocifa,½I\aus;Zl;awmfonf oefY½Sif;oltaygif;wdkYü ½Sdapownf;/}}
a,½IrMumcifjyefvmrnf/ uREfkyfwdkYvnf a,½Ibk&ifESifh tpOftNrJ ae&Muvdrfhrnf/ tmrif/ (tef'½l;)

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
bk&m;ocifonfrnfuJhodkYaomoljzpfygoenf;

cspfrdwfaqG
þoifcef;pmonf bk&m;ocif\ taMumif;t&mrsm; jzpfonf/ uREfkyfwdkY tm;vHk; bk&m;ocifudk od&ef
vdk tyfonf/ olYudk vdktyfaomaMumifhjzpfonf/ þavmuüta&;tBuD;qHk;aomtaMumif;t&monf bk&m;ocif
udkod½dS&efjzpfonf/ ocifa,½Iu]]xm0&touf[lrlum;? rSefaombk&m;ocif wqlwnf;jzpfawmfrlaom udk,fawmf
udk4if;? apvTwfawmfrlaoma,½Ic&pfudk4if;? oduRrf;jcif;wnf;/}}[kqdkonf/(a,m?17;3)
bk&m;ocifonf rnfuJhodkYaomoljzpfoenf;/ bk&m;ocifonftvGefBuD;jrwfNyD;? tvGefthHbG,faumif;
aomaMumifh ol\taMumif;t&mtm;vHk;udk od&ef uREfkyfwdkYü b,faomtcgrQod&efrjzpfEdkifyg/ odkYaomf bk&m;u
usrf;pmü ol\ taMumif;t&mrsm;udk uREfkyfwdkYtm; ajymxm;ygonf/
usrf;pmrS bk&m;ocifwqlwnf;½SdaMumif; avhvmcJh&onf/ odkYaomf yk*¾dKvfoHk;yg;tjzpf wnf½Sdygonf/
crnf;awmf? om;awmfESifh oefY½Sif;aom0dnmOfawmf wdkYjzpfMuonf/ crnf;awmfonf bk&m;ocifjzpfawmfrlonf/
om;awmfonf bk&m;ocifjzpfawmfrlonf/ oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf bk&m;ocifjzpfawmfrlonf/
crnf;awmfbk&m;ocifonf aumif;uifbHkü ½Sdawmfrlonf/ om;awmfbk&m;onf ocifa,½Ic&pfawmfjzpf
awmfrlNyD;? uREfkyfwdkY\ u,fwif½Siftjzpf þavmuodkY <uqif;vmcJh\/ oefY½Sif;aom0dnmOfawmfbk&m;onf ocif
a,½Iudk u,fwif½Siftjzpf ,HkMunfvufcHolwdkif;\ pdwfESvHk;wGif udef;0yfawmfrlonf/
usrf;pmwGifuREfkyfwdkYtm; bk&m;ocifESifhqdkifaomtrSefw&m;rsm;jzpfonfh tjcm;aomtaMumif;t&mrsm;pGm
wdkYudkajymqdkxm;ygonf/ þoifcef;pmü uREfkyfwdkYonf bk&m;ocif\taMumif;t&mq,fckudkom pOf;pm;Murnf/
+bk&m;ocifonfzefqif;½Sifjzpfonf/ urÇm?ae?vESifhMu,frsm;rnfuJhodkY wnf½Sdvmonfudk oifonf odygovm;/
xdkt&mrsm;udk rnfolzefqif;ygoenf;/ þpMuFm0Vmonf tvdktavQmufrjzpfay:vmyg/ bk&m;ocifzefqif;awmf
rl \/ usrf;pmü tOD;qHk;aom usrf;ydk'fu]]tptOD;ü bk&m;ocifonf aumif;uifESifhajrBuD;udk zefqif;awmfrl\}}[k
qdkonf/(u?1;1)
bk&m;ocif½SdaMumif;udkuREfkyfwdkYodonf/olzefqif;xm;aomt&mrsm;udkuREfkyfwdkYjrif&aomaMumifhjzpfonf/
ol zefqif;xm;aom vSyaomt&mrsm;udk uREfkyfwdkYjrif&onf/ usrf;pmu]]rdkCf;aumif;uifonf bk&m;ocif\bkef;
oa&awmfudkMum;ajymí?rdkCf;rsufESmusufonfvufawmfESifhvkyfaomt&mrsm;udkjyo\/}}[kqdkonf/(qm?19;1)
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudkvnf; zefqif;awmfrl\/ bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk rdrdyHko@mefESifhtnDzef
qif;cJhaomaMumifh uREfkyfwdkYonf txl;owÅ0grsm; jzpfMuonf/ usrf;pmu]]xdkodkY bk&m;ocifonf rdrdyHko@mefESifh
tnD vludk zefqif;awmfrl\}}[kqdkonf/(u?1;27)
bk&m;ocifzefqif;cJhaom tBuD;jrwfqHk;ESifhthHbG,faumif;aomt&mrsm;xJwGif bk&m;ocifonfrnfonfh
t&mudktcspfqHk;jzpfrnfenf;/ oifodygovm;/ bk&m;ocifonf vludkcspfawmfrlonf/ olonfBuD;jrwfí uREfkyfwdkY
ta,mufwdkif;udkodawmfrl\/ olonf oifhudkodNyD; cspfawmfrlonf/ oifonfolYtbdkY þurÇmavmuwckvHk;xuf
omí tzdk;wefawmfrl\/
+bk&m;ocifonfxm0&jzpfawmfrlonf/ t"dyÜg,frSm bk&m;ocifonf tpOftNrJ wnf½Sdawmfrlonf/ bk&m;ocif
onf tpr½Sday/ tqHk;vnf;½Sdvdrfhrnfr[kwfyg/ þpBuFm0Vm½Sd t&mcyfodrf;wdkYonf tp½SdawmfrlNyD;? bk&m;ocifü
rwnf½SdcJhaomtcsdefvHk;0r½SdcJhyg/ usrf;pmu]]...ajrBuD;ESifhavmu"gwfudkzefqif;awmfrrlrDS? udk,fawmfonf a½S;urÇm
tqufqufrSpí? aemufurÇmtqufqufwdkifatmifb&k m;ocifjzpfawmfrl\}}[kqdkonf/(qm?90;2)
+bk&m;ocifonfae&mwdkif;wGi½f Sdawmfrlonf/ bk&m;ocifonf ol\pBuFm0VmxJwGif rnfonfhae&mürqdk ½SdaeEdkif
onf/ bk&m;ocifonf tvGefBuD;jrwfawmfrlonf/ usrf;pmu]]igonf aumif;uifajrBuD;udkESHYjym;onfr[kwfavm
[k xm0&bk&m; ar;awmfrl\}}[kqdkonf/(a,?23;24)
uREfkyfonf b,fae&mü½Sd½Sd(odkU)b,fae&modkY oGm;oGm; taMumif;r[kwfyg/ bk&m;ocifonf xdkae&mü
½Sdawmfrlonf/ oifonfar;aumif;ar;Edkifygonf/ ]]bk&m;ocifonf ae&mwdkif;ü½SdcJhaomf tb,faMumifh olYudkrjrif
Edkifygoenf;/}}
bk&m;ocifudk rjrifEdkif&jcif;taMumif;rSm bk&m;ocifonfeH0dnmOfjzpfawmfrl\/ 0dnmOfudk uREfkyfwdkY
rjrifEdkifyg/ oifüuREfkyfjrifEdkifaom udk,fcE¨m½Sdygonf/ odkYaomf oifü uREfkyfrjrifEdkifaom 0dnmOfvnf; ½Sdygonf/
oif\udk,fcE¨mudk uREfkyfjrifEdkifaomfvnf; oif\0dnmOfudk tb,folrQrjrifEdkifyg/
bk&m;ocifonf vHk;vHk; yuwd]]eH0dnmOf}}jzpfawmfrlonf/ olücE¨mudk,fr½Sdyg/ xdkYaMumifh olYudkuREfkyfwdkY
rjrifEdkifyg/ odkYaomfolonf uREfkyfwdkYudkjrifawmfrl\/ uREfkyfwdkYudkMum;awmfrl\/uREfkyfwdkYudkcspfawmfrl\/taMumif;
rSmbk&m;ocifonf bk&m;jzpfawmfrlNyD; eH0dnmOfvnf; jzpfawmfonf/ tcsdefwdkif;ae&mwdkif;ü ol½SdaeEdkifonf/uREfkyf
wdkY ½Sdaomae&mwdkif;ü olonfuREfkyfwdkYESifhtwl tpOf½Sdaeawmfrlonf/
+bk&m;ocifonfteEÅwefcdk;½Sifjzpfonf/ t"dyÜg,frSm bk&m;ocifonf t&mcyfodrf;udk wwfEdkifawmfrlonf/ol\
wef cdk;onf tuefYtowfr½Sdyg/ olonf]]teEÅwefcdk;ESifh jynfhpHkawmfrlaom bk&m;ocif}}jzpfonf/ olonf
aumif;uifbHkü4if;? ajrBuD;ay:ü4if; wefcdk;½SdorQtm;vHk;udk ydkifawmfrlonf/ þurÇmay:½Sd wefcdk;tBuD;qHk;aom
vlrsm;yifvQif bk&m;ocifESifhEdkif;,SOfygu bmrQr[kwfyg/ usrf;pmu]]ajrBuD;om;taygif;wdkYonf a½SUawmfü
tb,frQ r[kwfouJhodkYjzpfMu\/ aumif;uifAdkvfajcwdkYü4if;? ajrBuD;om;wdkYü4if; tvdkawmf½Sdonfhtwdkif; pD&if
jyKjyifawmfrl\/ vufawmfudktb,folrQrqD;wm;Edkif/ tb,fodkYjyKoenf;[k udk,fawmfudk qdkEdkifaomolr½Sd/}}
[kqdk\/('H?4;35)

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
+bk&m;ocifonfOmPfynmtvHk;pHkjzpfawmfrlonf/ t"dyÜg,frSm bk&m;ocifonf t&mcyfodrf;udk odawmfrlonf/
ol onf jzpfysufcJhNyD;aom t&mwdkif;udk odawmfrlNyD; jzpfysufvmrnfh t&mtm;vHk;udkvnf; odawmfrlonf/
bk&m;ocifonf aumif;uifü ½SdaomMu,frsm;\ ta&twGufudk odawmfrlNyD;? 4if;wdkYudk emrnfESifhac:
awmfrlonf/ olonfoif\OD;acgif;ü½Sdaom qHyifta&twGufudkvnf; odawmfrlonf/
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkY\ajymqdkjcif;? jyKrljcif; t&mtm;vHk;udk odawmfrlonf/ uREfkyfwdkY pOf;pm;aom
t&mrsm;udkvnf; odawmfrlonf/ vQKd0SufrI tm;vHk;udk odawmfrlonf/ uREfkyfwdkYudk tcsdef;wdkif; jrifawmfrlonf/
usrf;pmu]]...ighudkjrifawmfrlaomol(xm0&bk&m;)...}}[kqdkonf/(u?16;13)
+bk&m;ocifonfoefY½Sif;awmfrlonf/ t"dyÜg,frSm bk&m;ocifü tjypf wpHkwckrQ r½Sdyg/ bk&m;ocifonf tvif;
ESifhbkef;awmftvHk;pHk jzpfawmfrlonf/ bk&m;ocifonf oefY½Sif;awmfrlaomaMumifh olonf tjypfudkrkef;NyD;? ajzmifh
rwfjcif;udk ESpfoufawmfrlonf/ usrf;pmüarSmifrdkufonf tjypfudkqdkvdkygonf/ bk&m;ocifu usrf;pmü]]...bk&m;
ocifonftvif;jzpfawmfrl\/ bk&m;ocifüarSmifrdkuftvQif;r½Sd}}[kqdkonf/(1a,m?1;5)
bk&m;ocifonf wcsdefu ya&mzufa[½Sm,udk ½lyg½Hkjzifh pum;ajymcJhygonf/ ½lyg½Hkonf tdrfrufuJh
odkYjzpfonf/ ½lyg½HkxJü a[½Sm,onf bk&m;ocifESifhol\yv’ifudkjrifcJhyg\/ bk&m;ocif\yv’ifywfvnfüaumif;
uifwrefrsm;onf bk&m;ocifudk csD;rGrf;oDqdkvsuf½SdaeMu\/ olwdkYu]]olwdkYuvnf;? aumif;uifAdkvfajct½Sifxm
0&bk&m;onf oefY½Sif;awmfrl\/ oefY½Sif;awmfrl\/ oefY½Sif;awmfrl\/ ajrBuD;vHk;onf bkef;awmfESifhjynfhav\[k
wyg;udkwyg; a<u;aMumfí>rufqdkMu\}}[kqdkonf/(a[½Sm?6;3)
a[½Sm,onf ½lyg½Hkudk jrif&pOf olonf tvGefaMumufvefYcJhyg\/ ½lyg½Hkü az:jyonfrSm bk&m;ocif
onf oefY½Sif;awmfrlNyD;? olonf tjypfESifhjynfhaeaMumif;udk olodcJh&\/ olonfajrodkYrsufESmudktyfíjywf0yfvsuf
idka<u;cJhonfrSm]]iguvnf;? igütr*Fvm½Sd\/ igtusKd;enf;½SdNyD;/ taMumif;rlum;? igonf npfnL;aom EIwfcrf;
½Sdvsuf? npfnL;aomEIwfcrf;½SdaomvlrsKd;wGif aevsufESifh? aumif;uifAdkvfajc t½Sifxm0&bk&m; wnf;[laom ½Sif
bk&ifudk? udk,frsufpdESifhjrifavNyD;wum;}}[kqdk\/(a[½Sm?6;6)
uREfkyfwdkYonf tjypfESifhjynfhMuygonf/ odkYaomfvnf; bk&m;ocifu olYxHodkY vm&ef tvdk½Sdygonf/
olonf vm&efvrf;udk jyKvkyfay;cJhjcif;aMumifh uREfkyfwdkYol\a½SUawmfarSmufodkY vmEdkifayonf/ ocifa,½Iudku,f
wif½Siftjzpf vufcHcJhjcif;aMumifh bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk]]c&pfawmfü}}jrifawmfrlonf/ bk&m;ocifuajym
onfrSm uREfkyfwdkYonf ol\tjrifüoefY½Sif;jcif;ESifhpifMu,fjcif;½SdMuygonf/ uREfkyfwdkYon f]]c&pfawmfxJü}}
½SdaomaMumifhjzpfonf/
+bk&m;ocifonfajzmifhrwfawmfrlonf/ t"dyÜg,frSm bk&m;ocifonf rSefaomt&mudkom jyKawmfrlonf/ olonf
ajzmifhrwfjcif;ESifhoefY½Sif;jcif;jzpfaomaMumifh bk&m;ocifonf tjypfudk'gPfay;&ayrnf/ olonfuREfkyfwdkY\tjypf
rsm;udk vspfvQL½Ijcif;ESifh rodav[efaqmifjyKjcif;udk jyKvkyfí r&Edkifyg/
uREfkyfwdkYonf uREfkyfwdkY\ 'kp½dkuftjypfrsm;rS aemufvSnfhNyD; c&pfawmfudk u,fwif½Siftjzpf vufcHvQif
uREfkyfwdkY\tjypf'kp½dkufrsm;udk cGifhvGwf&ef bk&m;ocifonf opömESifh4if;?ajzmifhrwfjcif;ESifh4if;jynfhpHkawmfrlonf/þ
um;trSefyifjzpfawmfrlonf/ ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYtjypfrsm;twGuf vuf0g;uyfwdkiftay:taocHcJhjcif;aMumifh
jzpfonf/ usrf;pmu]]...xdkocif\emrawmftm;jzifh tjypfrsm;ESifhuif;vGwfaomaMumifh?..}}[kqdkonf/(1a,m?2;12)
+bk&m;ocifonfcspfjcif;arwÅmjzpfawmfrlonf/ t"dyÜg,frSm bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk cspfawmfrlNyD; uREfkyfwdkY
twGuf taumif;qHk;udkomvQifay;&ef tvdk½Sdonf/ bk&m;ocifonf ol\ BuD;rm;aomarwÅmudk uREfkyfwdkYtjypft
wGuf vuf0g;uyfwdkifay: taocH&ef ol\om;awmfocifa,½Iudk apvGwfcJhjcif;jzifh az:jycJhonf/ usrf;pmu ]]ig
wdkYonf tjypf½SdpOfyif c&pfawmfonf igwdkYtwGufaMumifh taocHawmfrlonfjzpfí? bk&m;ocifonf igwdkYudk t
b,frQavmuf cspfawmfrlonfudk xif½Sm;pGmjyawmfrl\}}[kqdkonf/(a&m?5;8)
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk cspftm;BuD;aomaMumifh uREfkyfwdkYonf oludkcspf&efESifh ,HkMunfudk;pm;&ef ol
onf tvdk½Sdawmfrlonf/ vlawGu wcgw& HajymMuonfrSm]]bk&m;ocifonf uREkfyfwdkYudkcspfvQif olubmaMumifh
uREfkyfwdkYü zsm;emjcif;udktcGifhay;ygoenf;/ bmaMumifh uREfkyfü tcuftcJa&mufvm&ef tcGifhay;&ygoenf;/}}
uREfkyfwdkYü bmaMumifh þtjzpftysufrsm; jzpfvm&onfudk rodMu&onfhwdkif bk&m;ocifu uREfkyfwdkY
olYudktm;udk;&ef tvdk½Sdygonf/ uREfkyfwdkYüzsm;emjcif;ESifhjyoemrsm; 0ifa&mufvmonfhtcsdefüyif bk&m;ocifonf
uREfkyfwdkYudkcspfaMumif;udk uREfkyfwdkY,HkMunf&rnf/ olonf uREfkyfwdkYtwGuf taumif;qHk;udk jyKvkyfay;aeygonf/
+bk&m;ocifonfopömESifhjynfhpHkawmfrlonf/ t"dyÜg,frSm bk&m;ocifonf ol\pum;twdkif; ol apgifhxdef;awmfrl
onf/ olonfajymonfhtwdkif; tNrJjyKawmfrlaomaMumifh olonf jyKvkyfay;vdrfhrnf/
oifonf uwdrsm;udk jyKbl;ygovm;/ oifonfuwdjyKonfhtwdkif; apgifhxdef;ygovm;/uREfkyfonf uwd
udk tNrJrapgifhxdef;EdkifaomaMumifh uwday;ajymqdkjcif;udk tvGefaMumufygonf/
wcgw&H uREfkyfwdkYonf arhwwfMuygonf/ wcgw&H rapgifhxdef;Edkifaomuwdrsm;udk uREfkyfwdkY ay;wwf
Mu ygonf/ odkYaomfbk&m;ocifonf b,faomtcgrQrarhyg/ bk&m;ocifonf ol\uwdrsm;udk tpOftNrJ apgifh
xdef;awmfrlonf/ usrf;pmu]]ajrmfvifhjcif;taMumif;udk 0efcHírwdrf;,drf;ra½GUavsmhbJ wnfMunfMuukeftHh/
taMumif;rlum;? uwdxm;awmfrlaomolonf opömESifhjynfhpHkawmfrl\}}[kqdkonf/(a[NAJ?10;23)
+bk&m;ocifonfajymif;vJjcif;r½Sdyg/ t"dyÜg,frSm bk&m;ocifonf tpOftNrJ wnfawmfrlNyD;? ol\ oefY½Sif;jcif;
oabmobm0ESifh *kPft*Fgvu©Pmrsm;onf rajymif;rvJ? tpOftNrJwnfawmfrlonf/ bk&m;ocifonf xm0pOf

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
oefY ½Sif;jcif;½Sd awmfrlonf/ olonf xm0pOf ajzmifhrwfjcif;½Sdawmfrlonf/ olonf xm0pOf w&m;rQwjcif;½Sdawmf
rlonf/ olonfxm0pOf cspfjcif;arwÅm ½Sdawmfrlonf/ bk&m;ocifonf olYudk,fol ajymonfrSm]]igonf
xm0&bk&m;jzpf\/ ajymif;vJjcif;r½Sd}}[kqdk\/(rmvcd?3;6)
,ck uREfkyfwdkYonf tHhbG,faumif;aom opömw&m;wckodkY a&muf½SdvmcJhNyD;/ bk&m;ocifonf wcsdefaom
tcgu vlom;wOD;tjzpf vlYZmwdudk cH,lcJhjcif;udk oifonfodygovm;/ bk&m;ocif\om;awmfonf wcsdefuþ
avm uodkY cav;i,fwOD;tjzpf arG;bGm;&ef <uvmcJhygonf/ usrf;pmu]]taMumif;rlum; igwdkYtbdkY oli,fudkbGm;
jrif \/ xdkolonf tkyfpdk;jcif;tmPmpuf½Sdvdrfhrnf/ emrawmfrlum; thHMobG,f? wdkifyifbuf?
wefcdk;BuD;aombk&m;ocif? xm0&tb? Nidrfoufjcif;t½Sif[k ac:a0:orkwfjcif;udk cHawmfrlvdrfhrnf}} [kqdkonf/
(a[½Sm?9;6)
odkYaomf oifonf ar;Edkifygonf/]]a,½Ic&pfonf {ueftrSef bk&m;ocif jzpfygovm;/}} olonf {uef
trSef bk&m;ocif jzpfawmfrlonf/ olonf þavmuodkY cav;i,fwOD;tjzpf arG;bGm; vmcJhNyD;? EGm;pm;cGufü odyf
xm;jcif;udk cHcJh&ygonf/ odkYaomfolonf]]wefcdk;BuD;aom bk&m;ocifjzpfonf/}}a,½Ionf vlom;wOD; jzpfcJhaomf
vnf; olonf bk&m;ocifjzpfawmfrlonf/ usrf;pmu]]rSefaomudk;uG,fjcif;\eufeJaomt&monf BuD;pGmaomt&m
jzpfonf[k jiif;cHk&efr½Sd/ bk&m;ocifonfudk,fcE¨müay:xGef;awmfrlNyD;...}}[kqdkonf/(1wd?3;16)
,ck uREfkyfwdkYonf tvGefrSta&;BuD;aom ar;cGef;wckudk ar;&ef½Sdvmygonf/ ocifa,½Ionf tb,f
aMumifh þavmuodkY <uqif;vmcJh&ygoenf;/
olonf <uqif;vm&jcif;taMumif;um; uREfkyfwdkYonf u,fwif½Sifudk vdktyfaomaMumifh jzpfonf/
uREfkyfwdkY onf tjypfom;rsm;jzpfMuonf/ uREfkyfwdkYonf rSm;aomt&mrsm;udk ajymqdkwwfMuonf/ rSm;aomt&m
rsm;udk jyKvkyfwwfMuonf/
bk&m;ocifonf oefY½Sif;jcif;ESifh ajzmifhrwfjcif; jzpfaomaMumifh olonf tjypfudk 'gPfay;&ayrnf/ ol
onf cspfjcif;arwÅmjzpfaomaMumifh ol\om;awmfudk uREfkyfwdkYudk,fpm;taocH&ef olonf ay;cJh&ygonf/
usrf;pmwckvHk;ü tbdk;txdkufqHk;aom opömw&m;wckrSm bk&m;ocif\om;awmfonf uREfkyfwdkYudkcspfí
aumif;uifbHkudk pGefYum vlom;wOD;tjzpf vlZmwdudk cH,lcJhjcif;onf uREfkyfwdkYtwGuf taocH&ef jzpfonf/ ocif
a,½Ionf vuf0g;uyfwdkifay: taocHcJhjcif;aMumifh? ,ckrSm bk&m;ocifonf c&pfawmfudk rdrdwdkY\u,fwif½Sift
jzpf ,HkMunfvufcHaomoltm;vHk;wdkY\ tjypfrsm;udkcGifhvGwfcJhjcif;jzpfonf/ bk&m;ocifonf uREfkyfwdkY\tjypfrsm;
udk vspfvQL½Ijcif;? rjrif[efaqmif jyKjcif;udk jyKvkyfír&yg/ uREfkyfwdkYtwGuf oGef;awmfrlcJhaom ol\ om;awmf\
taoG;udk uREfkyfwdkYü jrifawmfrlaomaMumifh tjypfrsm;udk cGifhvGwfcJhjcif;jzpfonf/ usrf;pmu]]xdkom;awmf\ taoG;
tm;jzifh tjypfvGwfawmfrljcif;wnf;[laom a½G;EIwfawmfrljcif;aus;Zl;udkigwdkYonfc&H Mu\}}[kqdkonf/(aum?1;14)
oifonf ocifa,½Iudk u,fwif½Siftjzpf ,HkMunfvufcHcJh NyD;NyDvm;/ ,HkMunfvufcHcJh NyD;aomf oif\
tjypfrsm; tm;vHk;onf tjypfcGifhvGwfjcif;udk cHcJh&NyD; jzpfonf/ oifonf bk&m;ocif\ om;wpfOD; jzpfvmcJhNyD;/
bk&m;ocifonf oif\aumif;uifbHk tb jzpfawmfrlonf/ oif\ vdktyfrI t&mtm;vHk;twGuf bk&m;ocif\
tay: rSDcdktm;udk; Edkifygonf/ þt&mum; tHhbG,faumif;aomt&mjzpfayonf/ [kwfrSefayonf/
bk&m;ocifonf b,frQBuD;jrwfaMumif;ESifh uREfkyfwdkYudk b,frQcspfaMumif;udk zwf½I&NyD;aemuf? b,ft&m
rsm;u oifhudk bmudkjyKvkyf&ef Edk;aqmfygoenf;/ oifonf bk&m;ocifudk udk;uG,fjcif;ESifh csD;rGrf;jcif;wdkYudk jyKvkyf
vdkpdwf½Sdvmatmif pdwfwGifjzpfvmaponf/ [kwfygovm;/
bk&m;ocifonf oifhtm; b,ft&mrsm;udk rSefuefpGmjyKvkyfapcsifonfudk oifonfodygovm;/ odkYjzpf
vQif ,ckyif oifonf bk&m;ocifESifh qkawmif;jcif;jzifh pum;ajym&ef wdwfqdwfaom ae&mudk ½SmazGyg/ olonf
oif\pdwfwGif tvGefBuD;jrwfaMumif;ESifh tHhbG,faumif;aMumif;udk olYtm;ajymyg/ oif\toufwmü½Sdaom tjypf
rsm;udk bk&m;ocifxH az:jy0efcsawmif;yefyg/ oif\tjypfrsm;twGuf taocH&ef om;awmfocifa,½Iudk apvGwf
cJhjcif;twGuf bk&m;ociftm; aus;Zl;wifaMumif;udk ajymyg/ ol\ BuD;jrwfjcif;ESifh aumif;jrwfjcif;twGuf olYudk
csD;rGrf;yg/ usrf;pmu]]xm0&bk&m;onfBuD;jrwfí tvGefcsD;rGrf;bG,fjzpfawmfrlonf/ BuD;jrwfawmfrljcif;udk ppfí
rukefEdkif}}[kqdkonf/(qm?145;3)
bk&m;ocifonf tvGefBuD;jrwfawmfrlonf/ olonfpBuFm0VmBuD;wckvHk;udk zefqif;cJhygonf/ uREfkyfwdkY
udkvnf; odawmfrlNyD; cspfcifjrwfEdk; awmfrlonf/ (tif'½l;)

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
zefqif;jcif;
zwf&efusrf;csufrsm;/ urÇmOD;usrf;? tcef;BuD;? 1 /
aomhcsuf usrf;ydk'f/ ]]tptOD;ü bk&m;ocifonf aumif;uifESifhajrBuD;udk zefqif;awmfrl\}} (u? 1;1)
usrf;pm\rxrOD;qHk;pmtkyfudk urÇmOD;usrf; [kac:&jcif;udk oif odygovm;/ urÇmOD;onf tptOD;[k
t"dyÜg,f udkqdkonf/ urÇmOD;usrf;onf tptOD;wdkY\ txkyÜwÅdjzpfonf/ 4if;onf uREfkyfwdkYudk pBuFm0Vm\tp?
urÇmajrBuD; \tp? vlom;rsKd;EG,f\tp udkajymaeygonf/ rnfodkYyifjzpfap urÇmOD;usrf;pmtkyfwGif bk&m;ocif
\ tpESifhywfoufí uREfkyfwdkYudk ajymqdkxm;jcif;r½Sdyg/ taMumif;rSm bk&m;ocifü tpqdkonf r½SdaomaMumifhjzpf
onf/
bk&m;ocifonf xm0pOf wnf½Sdawmfrljcif;
bk&m;ocif tvHk;pHkaom ol\wefcdk;ESifhbkef;awmfESifh pMuFm0Vm½Sd t&mwpfckrQ rzefqif;rSDuyif ½Sdawmf
rl\/ usrf;pmu]]tptOD;ü bk&m;ocifonf...}}[kqdk\/(u? 1;1) t&mwdkif;\tp rwdkifrDuyif bk&m;ocif wnf
½Sdawmf rl\/ bk&m;ocif rnfonfhtcsdefrSpí ½Sdawmfrloenf;/ olonf tpOfwnf½Sdawmfrl\/ olonf b,f
tcsdeftxd qufvuf wnf½Sdaernfenf;/ olonf tpOftNrJwnf½Sdaevdrfhrnf/ usrf;pmu]]...udk,fawmfonf
a½S;urÇmtquf qufrSpí aemufurÇmtqufqufwdkifatmif bk&m;ocifjzpfawmfrl\}}[kqdk\/(qm? 90;2)
(1) pBuFm0Vmudk zefqif;jcif;
uREfkyfwdkYonf pdwful;,OfwrQqef;Mu,faom pBuFm0VmBuD;ü aexdkifMuygonf/ tuREfkyfwdkY aeBuD;onf
tvGef BuD;í urÇmajrBuD; t½G,ftpm; wpfoef;aomurÇmaygif; 0ifqefYEdkifonf/ tmuo½Sd Mu,frsm;onfvnf;
tvGef BuD;í Mu,fwpfvHk;pDü tuREfkyfwdkY\ ae tpif;aygif; oef;500onf tvG,fwul 0ifqefYEdkifonf/ Mu,f
bDvl;BuD; jzpfaom tifwm&mMu,fonf tvGefBuD;aMumif; ajymEdkifonf/ 4if;onf tacgif; abmfvHk;wpfvHk; [k
,lqNyD; aeESifh urÇmudk Mu,ftwGif; xnfhvsuf urÇmonf aeudk rdrdvrf;aMumif;twdkif; ywfapvQif urÇmonf
tifwm&m Mu,f\ tjyiftem;pGef;w0ufudkyif a&mufvmvdrfhrnfr[kwfyg/
tmuoaumif;uifrsm;\ tcsdefem&Dtvkyfonfvnf; tvGefrSwdusrI½SdNyD; aeMuyfjcif;? vMuyfjcif; odkYr
[kwf Mu,fwHcGefrsm; vma&mufrnfhESpfrsm;udk BudKwifwGufcsufí wduspGmajymqdkEdkifonf/ wdusaom ocFsmqdkif&m
enf;jzifh ay;xm;aom rnfonfhMu,fwvHk;\wnfae&mudk tcsdefem&D tuGmta0;jzifh uREfkyfwdkYod½SdEdkifonf/
þuJhodkY tpDpOf pepfwus½Sdjcif;? wdusrI½Sdaejcif;onf BuHKBudKufjcif;trIaMumif; jzpfysufvmjcif; r[kwf
yg/ tcsKdUaom r,HkEdkifzG,faomwefcdk;rsm;½Sdaejcif;? xdkwefcdk;rsm;u Mu,frsm;udk pojzifh jzpfay:vmapjcif;ESifh r,Hk
EdkifzG,faom wefcdk;rsm;u xdkt&mrsm;udk xdef;csKyfxm;jcif;wdkYaMumifh jzpfonf/
pBuF0VmBuD; rnfuJhodkY wnf½SdvmcJhoenf;/ bk&m;ocifonf zefqif;awmfrl\/ pBuF0VmBuD; rnfuJhodkY
wnf½Sdvmonfudk t,ltq trsKd;rsKd;wifjyMuaomfvnf;? bk&m;ocifrSwyg; rnfolrQ trSefrodMuyg/ bk&m;
ocif wyg;wnf;omvQif jzpfay:vmjcif;taMumif;udk ajymEdkifygonf/ usrf;pmü BuD;jrwfaom >rufqdkjcif;jzifh
tpjyKygonf/]] tptOD;ü bk&m;ocifonf aumif;uifESifhajrBuD;udk zefqif;awmfrl\}} (u? 1;1)
þusrf;csufu bk&m;ocifudk vGefcJhaom rodEdkifaom wpHkwckaomtcsdefwGif aumif;uifESifh ajrBuD;udk
zefqif;aomt½Sif tjzpf az:jyygonf/
bk&m;ocifonf aumif;uifESifhajrBuD;udk rnfuJhodkYzefqif;cJhoenf;/ olonf xdkt&mrsm;udk ol\
EIwfuywfawmftm;jzifh zefqif;awmfrl\/ usrf;pmu]]xm0&bk&m;\EIwfuywfawmftm;jzifh rdkCf;aumif;uif udk
4if;? EIwfawmftouftm;jzifh rdkCf;aumif;uifwefqmrsm;udk4if; zefqif;awmfrl\}}[kqdk\/(qm? 33;6)
bk&m;\EIwfuywfawmfonf wefcdk;BuD;awmfrlonf/ bk&m;\EIwfuywfawmfonf zefqif;jcif;udkvnf;
jzpfaponf/ xdkodkY 4if;\trdefYawmfjzifh 4if;t&mrsm; jzpfvm&onf/ usrf;pmu]]taMumif;rlum; xm0&bk&m; >ruf
qdkí? >rufqdkawmfrlonftwdkif;jzpf\/ trdefYawmf½Sdí?rdefYawmfrlonftwdkif; wnfvsufae\/}}[kqdk\/(qm?33;9)
bk&m;ocif>rufqdkí rdkCf;aumif;uifonf jzpfvm&\/ ol trdefYawmf½Sdonfhtwdkif; xdkt&mwdkYonf olpD
rHonfhtwdkif; vrf;aMumif;üNrJNrHvsuf ½Sdawmfrl\/
bk&m;ocifonf t&mtm;vHk;udk zefqif;jcif;rQomr[kwfyg? xdkt&mrsm;udk ol\BuD;pGmaom wefcdk;jzifh
vnf; xdef;csKyfxm;awmfrlonf/ usrf;pmu olonft&mcyfodrf;udk]] ol\EIwfuywfawmf wefcdk;tm;jzifh}} xdef;csKyf
vsuf ½Sd\[kqdk\/
þ t&mrsm;udk uREfkyfwdkYrnfuJhodkYodoenf;/ uREfkyfwdkY xdkt&mrsm;udk bk&m;ocif\EIwfuywfawmfü
,HkMunfjcif;jzifh odonf/ usrf;pmu]]...avmu"mwfwdkYonf bk&m;ocif\trdefYawmfaMumifhomwnfonfudk igwdkY
onf ,HkMunfjcif;tm;jzifh odMu\/}}[kqdkonf/(a[NAJ? 11;3)
usrf;pmü uREfkyfwdkYudk az:jyvmaom zefqif;jcif;taMumif;t&monf twdkcsKH;rQjzpfaomfvnf; pMuF0Vm
\ tpESifhywfoufaomtaMumif;t&m uREfkyfwdkYod&efvdktyfaomt&mtm;vHk;udk bk&m;ocifu ajymxm;NyD jzpf\/
(2) ajrBuD;udk zefqif;jcif;
urÇmajrBuD;udk rnfonfhtcsdefü zefqif;cJhonfudk rnfol wpfOD;wa,mufrQrodyg/ bk&m;ocifu þt
&mudk uREfkyfwdkYtm; raz:jyyg/ urÇmOD;usrf;? 1;1 wGif ½dk;½dk;av;qdkonfrSm]]tptOD;ü bk&m;ocifonf aumif;uif
ESifhajrBuD;udk zefqif;awmfrl\/}}[líjzpf\/ xdktcsdefü urÇmajrBuD;onf rnfuJhodkY jzpfonfudk uREfkyfwdkYrodyg/
odkYaomf þusrf;ydk'fü t&mcyfodrf;onf bk&m;ocif\wefcdk;? ol\ynmESifh ol\jynfh0pHkvifjcif;udk nTefjyvsuf½Sd

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
onf/ bk&m;ocifonf urÇmajrBuD;udkzefqif;csdefü usrf;pmu]]eHeufMu,fwdkYonfwnDwnGwfwnf; oDcsif;qdkí?
bk&m;ocifom;taygif;(aumif;uifwrefrsm;)wdkYonf 0rf;ajrmufojzifh? a<u;aMumfMupOf? wdkufaxmifh txG#f
ausmuf udk tb,fol wif xm;oenf;}}[kqdk\/(a,mb? 38;4-7) üMunfhyg/
urÇmOD;? 1;2 wGif þae&mü jcm;em;aom jrifuGi;f jzpfonf/ usrf;pmu]]ajrBuD;onf tqif;o@mefr½Sd?
vGwfvyfv[m jzpf\/ eufeJ&mt&yfudk arSmifrdkufzHk;vTrf;í...}}[kqdk\/ wpHkwckaomtaMumif;t&m? wpHkwck aom
enf;vrf;? wpHkwckaomtcsdefü urÇmajrBuD;onf tqif;o@mefr½Sd? AvmewÅd jzpfcJh\/ urÇmajrBuD;onf
þtajctaeü rnfrQ qufvufMum½Sdaeonfudk uREfkyfwdkYrodyg/ odkYaomf bk&m;ocif\0dnmOfawmfonf arSmif
rdkuf zHk;aeaom t&yf a&rsufESmjyifay: vIyf½Sm;awmfrl\/ xdkaemuf bk&m;ocif rdefY>rufawmfrl\/
bk&m;ocifu]]tvif;jzpfap}}[kqdk\/ csufjcif; tvif;jzpfav\/ bk&m;ocifonf tvif;ESifharSmifrdkuf
udk ydkif;jcm;cGJxm;awmfrl\/ tvif;udk aeY [laomtrnfjzifh4if;? arSmifrdkufudk nOfh[laom trnfjzifh4if;? ac:a0:
orkwf awmfrlí? nOD;ESifheHeufonf yXraeY&ufjzpfav\/
'kwd,aeYü bk&m;ocifonf usrf;pmüac:aom rdkCf;rsufESmMuufjzpfaom aumif;uifESifhrdkCf;wdrfudk zGJU
pnf; awmfrl\/ rdkCf;wdrfü½Sdaoma&ESifh ajrBuD;rsufESmay:½Sdaoma&udk ydkif;jcm;awmfrl\/ usrf;pmu ]]nOD; ESifh
eHeufonf 'kwd,aeY&ufjzpfav\/}}[kqdkonf/
wwd,aeYü bk&m;ocifonf ukef;ESifha&udkydkif;jcm;awmfrl\/ acsmufaoGUaomukef;udk ]]ajr}}[kac:NyD;? a&
pka0;&mt&yfudk]]yifv,f}}[kac:\/ bk&m;ocifu ajronf rsufyif?EG,fyifESifh toD;oD;aomtyifrsm;udk jzpfap\/
usrf;pmu]] nOD;ESifh eHeufonf wwd,aeY&ufjzpfav\/}}[kqdkonf/
pwkw¦aeYü bk&m;ocifonf ajrBuD;ay:ü aeYESifhnwGif tvif;udkay;&ef aeESifhv udkjyKvkyfawmfrlNyD? rwl
nDaom &moDOwkudkjzpfap\/ usrf;pmu ]]nOD; ESifh eHeufonf pwkw¦ aeY&ufjzpfav\/}}[kqdkonf/
yOöraeYü bk&m;ocifonf ig;ESifhiSufrsm;udk zefqif;awmfrl\/ bk&m;ocifu]]touf½SifívIyf½Sm;wwf
aom wd&pämefwdkYudk a&onfrsm;jym;pGm arG;bGm;ap/ iSufwdkYvnf; ajray: rdkCf;aumif;uifrsufESmMuufjyif0,f
ysHap}}[krdefYawmfrl\/ usrf;pmu]] nOD;ESifh eHeufonf yOör aeY&ufjzpfav\/}}[kqdkonf/
qXraeYü bk&m;ocifonf wd&pämeftm;vHk;ESifhwGm;wwfaom ajrBuD;owÅ0grsm;udk zefqif;awmfrl\/
aemufqHk;ü olonf vludkzefqif;awmfrl\/ usrf;pmu]]bk&m;ocifonf rdrdzefqif;orQaom t&mwdkYudkMunfh½I
vQif? tvGefaumif;onfudkjrifawmfrlí? nOD;ESihef Heufonf qXraeY&ufjzpfav\/}}[kqdkonf/(u? 1;31)
(3) vludkzefqif;jcif;
bk&m;ocif\tHhbG,faumif;qHk;aom zefqif;jcif;um; vljzpfawmfrl\/ taMumif;rSm bk&m;ocifonf
rdrd\yHko@mefESifhtnD rdrduJhodkY vludkzefqif;jcif;aMumifhjzpf\/ bk&m;ocifu]]...igwdkYyHko@mefESifhwnDwo@mef
wnf; vludkzefqif;MupdkY/...}}[kqdk\/(u? 1;26)
bk&m;ocifonf yxrOD;qHk;aom vludk tm'H[k trnfay;\/ bk&m;ocifonf tm'HtwGuf ZeD;rdef;r
wa,mufudkzefqif;NyD;? olr\emrnfonf {0 jzpf\/ tm'HESifh{0onf ouf½Sd tqifhESdrfhaom owÅ0g rS qifhuJ
ajymif;vJjcif;jzpfpOfrS jzpfvmcJhjcif; r[kwfyg/ olwdkYudk bk&m;ocifzefqif;jcif;jzpfNyD? bk&m;\yHko@mefESifhwnD
wnf;zefqif;jcif;cH&\/ usrf;pmu]]xdkodkY bk&m;ocifonf rdrdyHko@mefESifhtnD vludkzefqif;awmfrl\/ bk&m;
ocif\yHko@mefawmfESifhtnD vla,musfm;? vlred f;rudkzefqif;NyD;vQif?-}}[kqdkonf/(u? 1;27)
bk&m;ocifonf ol zefqif;aomt&mrsm;tm;vHk;tay: ESpfoufawmfrlNyD;? ]]tvGefaumif;awmfrl\}}[k ol
>rufqdkawmfrl\/
(4) udk;uG,frt
I vHk;pHk cHxdkufawmfrlaom zefqif;½Sif bk&m;ocif
þoifcef;pm½Sd ta&;BuD;aom opömw&m;rsm;udk uREfkyfwdkY avhvmcJh&NyD;? ta&;tBuD;qHk;aom taMumif;
t&mwckrSm? bk&m;ocifonf t&mcyfodrf;wdkY\ zefqif;½Sifjapfawmfrl\/ pBuFmpVm?urÇmajrBuD;ESifh ouf½SdowÅ0g
tm;vHk;wdkYonf olwdkY tvdktavQmufjzpfvmcJhjcif; r[kwfyg/ bk&m;ocifonf xdkt&mrsm;udk zefqif;awmfrl\/
bk&m;ocifu]]ajrBuD;udk igvkyfavNyD/ ajrBuD;ay:rSm vludkvnf; zefqif;avNyD/ rdkCf;aumif;uifudk udk,fvufESifh
ig MuufavNyD/ rdkCf;aumif;uifwefqmtaygif;wdkYudk igcefYxm;avNyD/}}[kqdk\/(a[½Sm? 45;12)
t&mcyfodrf; bk&m;ocif zefqif;cJhpOfrSpí odkYjzpfvQif xdkt&mrsm;tm;vHk;udk rnfol ydkifawmfrloenf;/
xdkt&mrsm;udk bk&m;ocifydkifawmfrlonf/ t&mcyfodrf;udk ydkifaom ol wpfOD;onf xdkt&mwdkYudk zefqif;aomol
jzpfonf/ bk&m;ocifonf t&mcyfodrf;udk bmaMumifh zefqif;cJhoenf;/ xdkt&mcyfodrf;udk ol\bkef;awmftbdkY
tvdkiSg ol zefqif;awmfrl\/ pBuFm0Vm? ajrBuD;ESifh touf½Sdaom owÅ0grsm;udk zefqif;jcif;ü bk&m;ocifonf
ol\ wefcdk;? ol\bkef;ESifh ol\OmPfynmwdkYudk xif½Sm;apawmfrl\/ usrf;pmu]]rdkCf;aumif;uifonf bk&m;
ocif\ bkeftoa&awmfudkMum;ajymí? rdkCf;rsufESmMuufonf vufawmfESifhvkyfaomt&mrsm;udk jyo\/}}[kqdk
onf/(qm? 19;1)
bk&m;ocifonf t&mcyfodrf;wdkYudk zefqif;awmfrljcif;aMumifh olwpfOD;wnf;ESifh olomvQif udk;uG,fjcif;
tvHk;pHkudk cHxdkufawmfrlonf/ udk;uG,fjcif;qdkonfrSm tb,fenf;/ udk;uG,fjcif;qdkonfrSm bk&m;ocifudk cspfjcif;
½dkaoav;jrwfjcif;ESifh emcHjcif;wdkYjzpfonf/ uREfkyfwdkYonf rnfonfh vlwOD;wa,muf?aumif;uifwref?owÅ0gESifh
t&m0wÅwpHkwckudkrQ rudk;uG,foifhyg/ usrf;pmu]]...oif\bk&m;ocifxm0&bk&m;udk udk;uG,f&rnf/ xdkbk&m;
ocifudkom 0wfjyK&rnf usrf;pmvmonf[k rdefYawmfrl\}}[kqdkonf/(r? 4;10)

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf
tb,faMumifh bk&m;ocif wyg;wnf;omvQif udk;uG,fjcif;udkcHxdkufygoenf;/ olonf zefqif;½Sifjzpf
aomaMumifhjzpfNyD;? olwpfOD;wnf;omvQif udk;uG,frItaygif;udk cHxdkufaomaMumifhjzpfonf/ usrf;pmu]] tdkxm0&
bk&m; udk,fawmfonf cyfodrf;aomt&mwdkYudk zefqif;awmfrlNyD/ xdkt&mwdkYonf tvdkawmfaMumifhjzpfí zefqif;
vsuf½SdMuyg\/ xdkaMumifh udk,fawmfonf bkef;toa& wefcdk;awmfudk cHpm;xdkufawmfrl\[k avQmufqdkí? yv’if
awmfa½SUü rdrdwdkYo&zlrsm;udkcsxm;Mu\/}}[kqdkonf/(Asm? 4;11)
t&mcyfodrf;udk zefqif;awmfrlaom touf½Sifawmfrlaom bk&m;ocifwpfqlwnf; ½Sdawmfrlonf/ ol
wpfyg; wnf;omvQif udk;uG,frItaygif;udk cHxdkufawmfrlonf/
qkawmif;jcif; ]]xm0&bk&m;ocif udk,fawmfonf aumif;uif? ajrBuD;ESifh t&mcyfodrf; ½SdorQwdkYudk
zefqif; awmfrl\/ tuREfkyfonf udk,fawmfudkom udk;uG,fjcif;ESifh½dkaojcif;udk jyKygrnf/ udk,fawmfonf r[m
zefqif;½Sif jzpfawmfrlonf/ tuREfkyf\txJü oefY½Sif;pifMu,faom ESvHk;udk zef;qif;awmfrlyg/ udk,fawmfydkif aom
usdef;0yf&efae&m tjzpf jyKvkyfawmfrlyg/}} tmrif/ (tef'½l;)

c&pf,mefwdkY\ tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
*wdawmfESifhqdkifaomu,fwif½Sifa,½Ic&pf
pBuFm0Vmudk zefqif;cJholwOD;onf wcsdefuvlom;wOD;tjzpf þurÇmay:wGif&SdaecJhbl;ygonf/ xdkolonf
bk&m;ocif\om;awmfocifa,&Ic&pfawmfjzpf\/ &Sifa,m[efc&pf0ifusrf;tpü ocifa,&Itm; ]]EIwfuywfawmf}}vdkY
ajymxm;ygonf/ ]]tptOD;ü EIwfuywfawmf&\
Sd /EIwfuywfawmfonf bk&m;ocifESifh twl&\
Sd / EIwfuywfawmfonf
vnf; bk&m;ocifjzpfawmfr\
l / }}(a,m?1;1)/ þusrf;ydkuft& ocifa,&Ionf b,ft&mudkrQrzefqif;rDS tpOf tNrJ&dS
ESifhawmfr\
l / olonfcrnf;awmfESifhtwl&SdNyD;? bk&m;ocifjzpfawmfr\
l /
wcsdefubk&m;ocif\om;awmfonf vlom;wa,muftjzpf þurÇmay:üaexdkifc\
Jh / ]]EIwfuywfawmfonf
vnf; vlZmwdtjzpfudkcH,lí? aus;Zl;awmfESifh¤if;? opömawmfESifh¤if; jynfhpHkvsuf igwdkYwGif wnfaeawmfrlonfjzpfí?
crnf;awmfü wyg;wnf;aomom;awmf\bkef;uJhodkY ol\bkef;awmfudk igwdkYonf jrif&MuNyD;}}/ (a,m?1;14)
c&pfawmf\<uvmjcif;udkBudKwifía[mxm;cJhjcif;
ocifa,½Ionf þavmuodkYr<uvmcif ESpf&maygif;rsm;pGmü bk&m;uBudKwifNyD; <uvmrnfhtaMumif; *wdjyK
xm;cJ\
h / ]]xdkYaMumifh?xm0&bk&m;onf udk,fawmfwdkif erdwfvu©Pmudk oifwdkYtm; ay;awmfrlrnf/ Munfh&Iavmh owdkY
orD;unmonf y#doaE¨pGJ,lí? om;a,musFm;udk bGm;jrifvwh/H xdkom;udk {rmaEGvtrnfjzifh rSnfh&vwh}H } [kqdkonf/
(a[&Sm,?7;14) ]]{rmaEGv}} teufum; ]]igwdkYESifh twl&dSawmfrlaom bk&m;ocif}}[kq\
dk / þ *wdawmfESifhqdkifaom
oli,fonf omrefoil ,fr[kwfyg/ uREkfyfwdkYESifhtwl ae&ef<uvmcJhaom bk&m;jzpf\/xdkoli,fonf oefY&Sif;aom
0dnmOfawmftm;jzifh tysdKunmwGif y#doaE¨,líbGm;jrifc\
Jh / xdku,fwif&Sifudk *sL;vlrsKd;rsm;u ]]ar&Sd,}}[kac:NyD; *&d
pum;tm;jzif]h ]c&pfawm}f}[kac:onf/
tm'HESifh{0tjypfjyKNyD;aemuf tjypfaMumifhysufpD;oGm;aom vlom;rsm;udkjyefvnfu,fwifbdkY&ef {'ifO,smOfü
*wday;xm;cJhNyD;jzpf\/ bk&m;ocifu pmweftm;]]oifESifhrdef;rudk¤if;? oif\trsdK;tEG,fESifh rdef;r\trsdK;tEG,fudk¤if;?
igonf &efNidK;zGYaJ prnf/olonf oif\acgif;udk Budwfvdrfhrnf?oifonf ol\zaemifhudk Budwfvdrfhrnf[k rdefYawmfrl
\}}qdkc\
Jh /(u?3;15) rdef;r\trdsK;tEG,fonf <uvmrnfha,&Ic&pfawmfjzpfygonf/ ]]xm0&t&Sifbk&m;ocifonf
vnf;? vlvifr,m;bdkYom;a&jzifh0wfvHkudkvkyfí0wfNcHKapawmfr\
l }}(u?3;21)/ om;a&0wfvHkonf tjypfrJh odk;oi,f\
om;a&jzpfNyD; vlvifr,m;twGuf0wfNcHKap&ef taoG;oGef;jcif;ESiftaoowfjcif;udk urÇmOD;uyifcHcJh&\/(Asm? 13;8)/
odk;oi,fonf aemif<uvmrnfh bk&m;\odk;oi,fppfjzpfaom a,&Ic&pfawmfudk yHkaqmifygonf/ (a,m?1;29)/ bk&m;
ocif\om;awmfonf aemifaomtcg þavmuodkY<uvmNyD; tjypfom;rsm;udku,f&ef taoG;oGef;jcif;ESifh taocHjcif;
tm;jzifh u,fwifrnfhtaMumif; *wdawmfxm;cJhyg\/
xdkYaMumifh tm'HESifh{0tcsdefrSpí a,&Ic&pf<uvmNyD; vuf0g;um;wdkifay:ü taocHcsdefwdkif atmif<uvmrnfh
ar&dS,udk arQmfMunfhvsuf ,HkMunfjcif;jzifh tjypfrJhodk;rsm;udkylaZmfcJhMu\/ xdkylaZmfrIrsm;onf bk&m;\tvdkawmftwdkif;
jzpfí bk&m;ocifuvufcHcJhNyD; ,m,Dtm;jzifh bk&m;ESifhvl rdwfo[m,jyKcJ\
h /
usrf;pmü ar&Sd,arG;bGm;vmrnhfNrdKUudkvnf; ya&mzufrdu©mtm;jzifh twdtusBudKwifa[mxm;cJh\/ xdkodkY
ESpf&maygif;rsm;pGmapgifharQmf&if waeYübk&m;\ aumif;uifwrefwyg;onf tysKdunmrm&da&SYü ay:vmNyD; ]]aumif;uif
wrefuvnf;? rm&d?aMumuf&GHUjcif;r&SdESi/fh oifonf bk&m;ocifha&SUawmfü rsufESm&NyD;/ oifonfy#doaE¨pGJ,lí om;
a,musFm;udk bGm;jrifvdrhfrnf/ xdkom;udka,&ItrnfjzifhrSnfh&rnf/ xdkom;onf um;? BuD;jrwfaomoljzpfvdrfhrnf/
tjrifhqHk;aom bk&m;ocif\om;awmf[k ac:a0:orkwfjcif;udkcH&vdrfrnf/ olYtb'g0d'\
f &mZyv’ifudk xm0&t&Sif
bk&m;ocifonf olUtm;ay;awmfrlrnf/ xdkolonfvnf; ,mukyftrsKd;tEG,fudk tpOfrjywftkyfpdk;vdrfrnf/ ol\EdkifiH
onfvnf; qHk;jcif;r&dS&[kajymqd\
k }}[kq\
dk /(vk?1;30-33)
ya&mzufajymonfhtwdkif; ocifa,&Ionf AufvifNrdKUü arG;bGm;udkcHawmfr\
l / xm0&bk&m;\ aumif;uif
wrefonf odk;ausmif;aomolrsm;\ teD;üay:vmNyD; ]]aumif;uifwrefuvnf;? aMumuf&GHUjcif; r&SdMuESi/fh vltaygif;
wdkYonf tvGef0rf;ajrmuf0rf;omp&m odwif;udk igonfoifwdkYtm; Mum;ajym&\/ ,aeYwGif'g0d'\
f NrdKYü ocifc&pf
awmfwnf;[laom u,fwifaomt&Sifonf oifwdkYtbdkYtvdkiSg bGm;jrifjcif;udkcHawmfrlNyD;/}} (vk?2;10-11)
a,&Ionf oli,fb0ü a,moESifhrm&donfAdrmefawmfodkY ,loGm;cJ\
h / Adrmefawmfü &Iarmiftrnf&Sd oefY&Sif;
ol wpfOD;onf *wdawmfu,fwif&Sifudk rjrifrD rao&[kAsm'dwf&xm;oljzpf\/ &Iarmifonf oli,fa,&IudkjrifNyD; vuf
ESifhcsDydkufí ]]bk&m;ocif\aus;Zl;awmfudkcsD;rGrf;vsuf? tpdk;&awmfrlaomt&Si?f Asm'dwfawmftwdkif;? udk,fawmf\ uRef
onf Nidrf0yfpGmpkawh&aomtcGifhudk udk,fawmfonf ,ckwGifay;awmfr\
l /....u,fwifaomocifudk tuREkfyfonf udk,f
rsufpdESifhjrif&yg\[k>rufq\
dk }} (vk?2;2930)/ þusrf;ydkuft& u,fwifjcif;onf yk*d¾KvfwOD;jzpfNyD;? xdkyk*d¾Kvfonf
ocifa,&Ic&pfawmfyifjzpf\/
a,&Ionfc&pfawmfjzpfonf/
a,½Ionf oufawmfoHk;q,fwGif oGefoifjcif;? w&m;a[mjcif;trIudktpjyK\/ 0rf;enf;zG,fum; a,½Ionf
ol\vlrsKd;awmf *sL;rsm;xH vmcJhaomfvnf;trsm;pkuolYudkr,HkMunfyg/olYudk u,fwif½SiftjzpfvufrcHyg/ usrf;pmu
]]olonf rdrda'ot&yfodkY<u vmaomfvnf;? rdrdvlrsKd;wdkYonf olYudkvufrcHbJaeMu\}}[kq\
dk /(a,m?1;11)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
a,&Ionf {ueftrSef bk&m;u*wdjyKcJhaom u,fwif&Sif ]]c&pfawmf}}rSefygovm;/ {ueftrSefjzpf\/ b,f
uJhodkYodEdkifygovJ/ or®musrf;pmu ajymxm;aomaMumifhjzpf\/
usrf;pmü a,&Ionf c&pfawmfjzpfaMumif; &Sif;vif;pGmaz:jyxm;ygonf/ &Sifa,m[efc&pf0ifusrff;tcef;BuD;
(4)ü a,&Ionf a&wGif;ü &Srm&dtrsKd;orD;ESifhpum;ajympOf rdrdonf ar&Sd,jzpfaMumif; 0efcHc\
Jh / ]]rdef;ruvnf;? ar&Sd
<uvmawmfrlonf[k tuREkfyfodyg\/ a&mufawmfrlaomtcg tuREkfyfwdkYtm; tvHk;pHkwdkYudk abmfjyawmfrlonf [k
avsmufjyef\/ ar&Sdteufum;? c&pfawmf[k qdkvdkownf;/ a,&Iuvnf;? oifESifh pum;ajymaom igonf ar&Sdyif
jzpfonf[krdefYawmfr\
l /}}(a,m?4;25-26)
xdkYaemuf wynfhawmfwdkYtm;rdrdonf rnfoljzpfaMumif; ar;aomtcg ]]&Sdrkefayw&ku? udk,fawmfonf c&pf
awmf wnf;[laom touf&Sifawmfrlaombk&m;ocif\ om;awmfjzpfawmfrlonf[kavsmufav\/ a,&Iuvnf;?
&SdrkefAma,me? oifonfr*Fvm&Sd\/ taMumif;rlum;? taoG;tom;onf þtaMumif;t&mudk oifhtm; az:jyonf
r[kw/f aumif;uifbHkü&Sdawmfrlaom ighcrnf;awmfonf abmfjyawmfrlownf;}}[kq\
dk /(r?16;16-17)
or®musrf;pmü a,&IujynfhpHkapcJhaom ya&mzufjyKcsufrsm;udk MunfhMuygpd/kY ya&mzufjyKcsufrsm;onf c&pf
awmf rbGm;rDESpfaygif;rsm;pGmuyif BudKí a[mxm;cJhjcif;jzpf\/
taMumif;t&m
ya&mzufa[mxm;csuf
jynfhpHkjcif
[mxm;csu
cif;
+AufvifNrdKYwGifbGm;jrifjcif;/
rdu©g?5;2
r?2;1
+tysKdunmrSbGm;jrifjcif;/
a[&Sm?7;14
r?1;18
+vufESifhajcwdkYudkxdk;azgufjcif;/
qm?22;16
vk?23;33
+tjypfrsm;udkcH,loGm;jcif;/
a[&Sm?53;6
1ay?2;24
+bk&m;ocif\pGefYypfjcif;
qm?22;1
r?27;46
+t0wfawmfudkppfom;rsm;rJcGJí,ljcif;/
qm?22;18
rm?15;24
+t&dk;wacsmif;rQrusKd;jcif;/
qm?34;20
a,m?19;33
+*sL;vlrsKd;rsm;\jiif;y,fjcif;/
a[&Sm?53;3
a,m?1;11
+wynfhwOD;\opömazguftyfESHjcif;/
qm?41;9
rm?14;10/(a,m?13;21-26)
+aiG30ESifha&mif;pm;cH&jcif;/
Zm?11;12
r?26;14-15
+vlqdk;rsm;ESifhtwlvuf0g;ug;wdkifü&dkufxm;jcif;/
a[&Sm?53;12
r?27;38
+oif;csKdif;rSxajrmufjcif;/
qm?16;10-11
r?28;5-6
c&pfawmfESifhywfoufí usrf;pmüya&mzufjyKcsufrsm;pGm&dSygonf/ tcsKdUonf c&pfawmf'kwd, <uvmjcif; ESifh
qdkifNyD; ,ckrjynfhpHkao;yg/ c&pfawmfwzef<uvmaomtcsdefü jynfhpHkvdrfhrnf/
txufygusrf;ydk'frsm;tm;jzifh a,&Ionfc&pfawmfwnf;[laom bk&m;*wdawmfESifhqdkifaom u,fwif&Sif
jzpfygonf/]]þusrf;pmüa&;í rxm;aomtjcm; edrdwfvu©Pmtrsm;wdkYudkvnf; a,&Ionf wynfhawmfwdkYrsufarSmufü
jyawmfr\
l / a,&Ionfc&pfawmfwnf;[laom bk&m;ocif\om;awmf jzpfawmfrlonfudk oifwdkYonf ,HkrnftaMumif;?
xdkodkY,Hkíemrawmftm;jzifh toufudk&rnfhtaMumif;? þrQavmufa&;xm;vsuf&Sdownf;/}}[kqdk\/(a,m?20;30-31)
ocifa,&Ic&pfudk,HkMunfvufcH&rnf/
usrf;pmü]]ocifa,&Ic&pfudk ,HkMunfavmh/ ,HkMunfvQif oifESifhoif\tdrfoltdrfom;wdkonf u,fwifjcif;
odkY a&mufMuvdrfhrnf/}} (w?16;31)/ ]]igonf þrnfaomoljzpfonfudk oifwdkUonfr,HkvQif? udk,ftjypfü aoMu
vdrfrnf[krdefYawmfr\
l }}[kq\
dk / (a,m?8;24)/ uREkfyfwdkYonf ocifa,&Iudk u,fwif&Siftjzpf vufcH&rnf/ ]]xdkoludk
vufcHorQaom olwnf;[laom udk,fawmfudk ,HkMunfaomolwdkYtm; bk&m;ocif\ om;jzpf&aomtcGifhudk ay;awmf
rl\}}[kdkonf/(a,m?1;12)
tjypfudkaemifw&vsuf ocifa,&Ic&pfudk u,fwif&Siftjzpf,HkMunfvufcHjcif;r&SdvQif rnfol wOD;wa,muf
rQ u,fwifjcif;odkY ra&mufEdkifyg/ ocifa,&IudkpdwfESvHk;xJodkY u,fwif&Siftjzpf qkawmif;jcif;jzifh vufcHEdkifygonf/
oif\pdwfESvHk;xJü c&pfawmfa,&Iudk vufcH&ef jyKvkyfjcif;onf ta&;BuD;qHk;aom qHk;jzwfcsufjzpfygonf/ þodkY
jyKvkyfjcif;jzifh oifütHHhbG,faomtjzpfrsm; jzpfvmygvdrfhrnf/
1/c&pf
1/c&pfawmfonf oif\pdwfESvHk;wGif; 0ifa&mufNyD;/ (Asm? 3;20)(*vm
3;20)(*vmwd
(*vmwd? 4;6)
4;6)
2/oifhtjypfrsm;udk cGifhvTwfNyD;/({? 1;7)
3/oifonfbk&m;om; jzpfNyD;/(a,m? 1;12)
4/oifonfc&pfawmfü vlopfjzpfNyD;/(2aum? 5;17)
5/oifhpdwfESvHk;onf oefY&Sif;aom0dnmOfawmf\ aetdrfjzpfNyD;/(1aum?6;19)
oifonfocifa,&Iudk vufcH&&SdNyD;vm;/ oifu]]tjypfrsm;tm;vHk;udk cGifhvTwfNyD;aMumif;udk uREkfyfonf odyg
aMumif;}} ESifh ]]a,&Ic&pfawmfonf uREkfy\
f pdwfESvHk;wGif touf&Sifvsuf&SdaeaMumif;udk uREkfyfodaMumif;}} wdkYudk ajym
Edkifygovm;/ oifonfpdwfESvHk;xJü a,&Ic&pf&SdaMumif;pdwfrcsvQif ,ckyif a,&Ic&pfudk u,fwif&Siftjzpf ,HkMunf
jcif; jzifh qkawmif; ac:zdwfvufcHyg/ ,HkMunfjcif;onf ta&;BuD;ygonf/ oifonftrSefwu,f ac:zdwfu ocif

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
a,&Ionf*wdawmftwdkif; oif\pdwfESvHk;xJodkY 0ifa&mufayvdrfhrnf/(Asm?3;20)/oifonf xm0&toufudk &&SdNyD;/
(1a,m?5;11ç12)/ xm0&toufudk&aMumif; oifajymEdkifNyD;/ (1a,m? 5;13)
ocifa,&Ionf oifhudkb,faomtcgrQ pGefYypfvdrfrnfr[kwfyg/ (a[NAJ?13;5)/ pdwfcsxdkufaomor®musrf;pm
uwdawmfrsm;udk ,HkMunfudk;pm;jcif;jzifh qufvuftouf&Sifyg/
ocifa,½I\arG;zGm;jcif;onf oifESifhuREfkyfudk u,fwif&ef vlYZmwdcH,ljcif;jzpf\/ olYudkESvHk;wGif; ae&m ay;
jcif;jzifhom? arG;zGm;jcif;qdkif&m aus;Zl;awmfrsm;ESifh aumif;BuD;r*Fvmrsm;udk cHpm;Edkifrnfjzpfonf/ t"dyÜg,f½SdpGm arG;aeY
awmfudk usif;ycHpm;Edkifygap/ (tef'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
xm0&bk&m;ocif\EIwfuywfawmf
cspfaomrdwfaqG?
oifonf usrf;pmrS rsm;pGmaom taMumif;t&mrsm;udk avhvmcJh&NyD;jzpfonf/ ocifa,½Ic&pfudk u,fwif½Sif
tjzpfvufcHjcif;jzifh bk&m;ocif\om;t&mudk rnfuJhodkY &cJhaMumif;udk uREfkyfwdkY avhvmcJ\
h / bk&m;ocifESifh ywfouf
aomtaMumif;t&mrsm;? c&pf,mef\&efolrsm;taMumif;ESifh olwdkYudkrnfuJhodkY atmifjrifcJh&aMumif;rsm;udk avhvmcJh&NyD;/
þt&mrsm; tm;vHk;udk rnfuJhodkY avhvmcJhoenf;/ bk&m;ocif\pmtkyfjzpfaom usrf;pmrS uREfkyfwdkYavhvmcJh&onf/
usrf;pmum;tb,fenf;/ uREfkyfwdkYrnfuJhodkY&½Sdoenf;/ usrf;pmygtaMumif;t&mrsm;um; tb,fenf;/
uREfkyfwdkYrnfuJhodkYem;vnfEdkifoenf;/
ta&;BuD;aomar;cGef;rsm;jzpfonf/ xdktajzrsm;udk þoifcef;pmü uREfkyfwdkY awGU&ayvdrfhrnf/
or®musrf;pmum;tb,fenf;/
usrf;pmonf
bk&m;ocif\oefY½Sif;aom
pum;awmf
jzpfonf/
4if;onfuREfkyfwdkYtwGuf bk&m;ocif\owif;pum;jzpfjcif;ESifh urÇmay:wGif ta&;tBuD;qHk;aom pmtkyfjzpfygonf/
usrf;pm\yXrydkif;udk"r®a[mif;usrf;[kac:NyD;? c&pfawmf þavmuodkY r<uvmcif a&;om;cJhjcif;jzpfonf/
usrf;pm\'kwd,ydkif;udk "r®opfusrf;[kac:NyD; c&pfawmf þavmuodkY<uvmjcif;ESifh aumif;uifbHkodkY jyef oGm;cJhNyD;
aemuf a&;om;cJhjcif;jzpfonf/
usrf;pmüpmtkyfaygif; (66) tkyf½SdNyD;? (39)tkyfrSm"r®a[mif;usrf;ü4if;?(27)tkyfrSm"r®opfusrf;ü½Sdonf/
usrf;pmtkyfudkrnfuJhodkY&½SdcJhygoenf;/ ]]usrf;pmudkrnfola&;NyD; uREfkyfwdkYrnfuJhodkY &½SdcJhjcif;}}udk oifonf
thHMoaumif;tHhMoayrnf/ bk&m;ocifudk,fawmfwdkif trSefpma&;oljzpfaomfvnf; olonf vlrsm;pGmudk toHk;jyK a&;cJh
ygonf/bk&m;ocifu þvlrsm;udk rnfonfht&mudk a&;&rnfESifh rnfuJhodkYpum;awmfudkyif toHk;jyK&rnfudk ajymcJh
ygonf/
usrf;pmu]]...bk&m;ocif\oefY½Sif;olwdkYonfoefY½Sif;aom0dnmOfawmf\wdkufwGef;awmfrljcif;udkcH&í...}}[k qdk
onf/(2ay?1;21)/ a½S;vGefcJhaomtcgu a,&rd qdkolwpfOD;tm; bk&m;ocifu usrf;pmtydkif;wckudk a&;om;&ef
ajymcJhonf/bk&m;u a,&rdtm;]]£oa&vtrsKd;\ bk&m;ocifxm0&bk&m; rdefYawmfrlonfum;? oifhtm; ig ajymorQ
aom pum;wdkYudk a&;xm;avmh}}[kqdkonf/(a,?30;2) a,&rdonf bk&m;ocifudkemcHcJhNyD; a,&rdusrf;pmtkyfudk
a&;cJhonf/
bk&m;ocif\oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf rnfonfht&mudk a&;&ef a,&rdudk twdtusajymcJhNyD;?
olonfEIwfuywfawmfpum;udkcsa&;cJhygonf/ þonfum;usrf;pmon ]]bk&m;ocifrIwfoGif;awmfrljcif;}} [k ajymqdk
&jcif;\ t"dyÜg,fyifjzpfonf/ usrf;pmygpmtkyfrsm;tm;vHk;udk þenf;jzifha&;om;cJhjcif;jzpfonf/ usrf;pmu ]]xdkusrf;
pm½SdorQonf bk&m;ocif rIwfoGif;awmfrlaomtm;jzifhjzpfí}}[kqdkonf/(2wd?3;16)
þum;usrf;pmudk rnfuJhodkYa&;om;cJhjcif;ESifhbk&m;ocif\EIwfuywfawmfonf vlwqufrS aemuftjcm;
wqufodkYvuf qifhurf;cJhjcif;jzifh uREkfyfwdkYxHodkY a&mufcJhjcif;jzpfonf/]]tjcm;aompmtkyfrsm;udk þuJhodkYaomenf;jzifh
a&;om;cJhygovm;/}} ra&;om;cJhyg/ bk&m;ocif rIwfoGif;awmfrlaom or®musrf;pm wtkyfwnf;omvQif jzpfonf/
usrf;pm\ aemufqHk;aom pmtkyfa&;cJhNyD;aemuf bk&m;ocif\ EIwfuywfawmfonf NyD;jynfhpHkcJhygonf/ bk&m;ocif\
EIwfuywfawmfü xnfhoGif;jcif;ESifhEIwfy,fjcif;udk rjyKvkyf&ef owday;xm;ygonf/ (Asm'dwfusrf;?22;18¼19
wGifMunfhyg)
or®musrf;pm½SdtaMumif;t&mrsm;um;tb,fenf;/
usrf;pmonf uREfkyfwdkYudk vlonf bk&m;ocifxHrS tjypfxJodkY rnfuJhodkY vdkufygoGm;aMumif;;ESifh tjypfrsm;
twGuftaocH&ef bk&m;ocifonf ol\om;awmfudk ay;cJhjcif;udkajymqdkygonf/ bk&m;ocifonfuREfkyfwdkYudkcspfNyD;?
c&pfawmfudku,fwif½Siftjzpf vufcHjcif;jzifh ol\om;orD;rsm;jzpfvm&ef tvdk½Sdygonf/
or®musrf;pmonf urÇmay:wGifta&;BuD;qHk;aom pmtkyfjzpfawmfrlNyD; rnfuJhodkY u,fwifjcif;odkYa&mufEdkif
aMumif;udkuREfkyfwdkYtm; ajymqdkygonf/ wrefawmfaygvku i,f½G,foljzpfaom wdarmaoxH pma&;om;cJhonfrSm ]]a,
½Ic&pfudk,HkMunfjcif;tm;jzifh u,fwifjcif;tvdkiSg ynmudkay;Edkifaom "r®usrf;pmudk i,faomt½G,frSpí avhusuf
onfudk 4if;odrSwfonfESifh? txufu oifüESvHk;oGif;rdaom t,l0g'ü wnfaeavmh/}}[l íjzpfonf/ (2wd?3;15)
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYtm; or®mw&m;udkodEdkif&ef tHhbG,faom þpmtkyfudkay;cJhygonf/ usrf;pmonf
uREfkyfwdkYtm;
trSefw&m;jzpfaom
uREfkyfw\
dkY
taMumif;rsm;? tjypf\taMumif;? pmwef\taMumif;?
u,fwifjcif;qdkif&mtaMumif;?ESifh bk&m;ocif\taMumif;t&mrsmudk ajymqdkygonf/
usrf;pmudk uREfkyfwdkYrnfuJhodkY em;vnfEdkifrnfenf;/
usrf;pmü uREfkyfwdkYem;vnf&ef cufaomtaMumif;t&m rsm;pGg½Sdygonf/ uREfkyfwdkYübk&m;ocifESifh ol\
EIwfuywfawmfudk t<uif;rJh em;vnfaomq&m wpfOD;½SdcJhaomf oifonf thHMornf/ [kwfygovm;/ xdkuJhodkYaomol
wpfOD;½Sdygonf/ olonfoefY½Sif;aom 0dnmOfawmf jzpfygonf/ bk&m;ocifonf usrf;pmudk em;vnf&ef oGefoifrnfh
oefY½Sif;aom0dnmOfawmfudk uREfkyfwdkudkay;cJhygonf/ uREfkyfwdkYc&pfawmfudku,fwif½SiftjzpfvufcHpOf wcPjcif;
oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf uREfyfwdkYwGif usdef;0yf&ef 0ifa&muf vmcJhNyD; jzpfonf/ olonf ,HkMunfol ta,mufpD

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
wdkif;ü ½Sdawmfrlonf/ oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf bk&m;ociftaMumif;t&mrsm;udk uREfkyfwdkYtm; oifawmfrlonf/
ocifa,½Iu]]crnf;awmfonf ightwGufaMumifhapvTwfawmfrlaom OyZösm,fq&mwnf;[laom oefY½Sif;aom 0dnmOf
awmfonf oifwdkYtm; cyfodrf;aomt&mwdkYudk jyooGefoifawmfrlí? igajymcJhorQaom pum;wdkYudk rSwfrdaomOmPfudk
oifwdkYtm; ay;awmfrlrnf}}[kqdkonf/(a,m?14;26)
oefY½Sif;aom0dnmOfawmfudk r&½Sdygu bk&m;ocif\EIwfuywfawmfudk uREfkyfwdkY em;rvnfEdkifyg/ bk&m;ocif
onf uREfkyfwdkYtm; oefY½Sif;aom0dnmOfawmfudk ay;cJhjcif;twGuf b,frQavmufaus;Zl;wifoifhygoenf;/ usrf;pmudk
zwfaomtcsdefwdkif; bk&m;\EIwfuywfawmfudk oifay;&ef oefY½Sif;aom0dnmOfawmfudk trSDjyKoifh ygonf/ þum;
'g0dw\
f qkawmif;&mtcsdefü qdkvdk&mum;]]w&m;awmfü tHhbG,faom t&mwdkYudk jrifEdkifygrnftaMumif; tuREfky\
f
rsufpdwdkYudk zGifhawmfrlyg}}[kqdkonf/(qm?119;18)
usrf;pmESifhywfoufíbk&m;ocifonfuREfkyfwdkYudkbmjyKvk
bmjyKvkyfapcsifygoenf;/
bk&m;ocifu uREfkyfwdkYudk jyKvkyfapcsifaomt&m av;rsKd; ½Sdygonf/ (1)aeYwdkif;usrf;pmukdzwfyg/
(2)usrf;pmudk,HkMunfyg/ (3)usrf;pmygusrf;ydk'frsm;udk tvGwfusufrSwfyg/ (4)usrf;pmudkemcHyg/ þtaMumif;t&m
wckjcif;pDudkpOf;pm;Muygpd/kY
(1)usrf;pmudkaeYwdkif;zwfyg/ bgaMumifhusrf;pmudk aeYpOfzwf½Ioifhygoenf;/ usrf;pmudk aeYpOfzwf½I&jcif; taMumif; rSm
bk&m;ocifonf þenf;tm;jzifh uREfkyfwdkYudk pum;ajymjcif;jzpfonf/ olonf uREfkyfwdkYudk olem;vnfapjcifaom
t&mESifhjyKvkyfapjcifaom t&mrsm;udk ajymaeygonf/
usrf;pmzwfjcif;onf uREfkyfwdkY\udk,fcE¨mtouftwGuf tpmudkpm;&ouJhodkY 0dnmOftoufwmtwGuf
tvGefrSta&;BuD;yg onf/ bk&m;\EIwfuywfawmf ryg½SdvQif uREfkyfwdkYc&pf,meftoufwmudk touf½Sifír&yg/
ocifa,½Iu]]vlonfrkefYtm;jzifhomtoufudkarG;&rnfr[kwf/ bk&m;ocifrdefYawmfrlorQtm;jzifh toufudk arG;&rnf
usrf;pmüvmonf[kjyefajymawmfrlonf}}[kqdkonf/(vk?4;4)
(2)usrf;pmufk,HkMunfyg/ uREfkyfwdkY ,HkMunfjcif;r½SdvQif bk&m;ocifudk ausESyfap&ef uREkfyfwdkYrjyKvkyfEdkifyg/ usrf;pmu
]],HkMunfjcif; r½SdvQif bk&m;ocif\pdwfawmfESifhrawGUEdkif...}}[kqdkonf/(a[NAJ?11;6)
,HkMunfjcif;um; tb,fenf;/ ,HkMunfjcif;onf bk&m;\ EIwfuywfawmf½Sd bk&m;ocifudk &,ljcif;
jzpfonf/ ,HkMunfjcif;onf usrf;pmudk,Hkjcif;jzpfonf/ tjcm;aomolrsm;onf usrf;pmtay: oHo,½SdcJhvQifvnf;
olwdkYü½Sdygap/oifrlum;
pdwfwGifpGJrSwfxm;&efrSm
usrf;pmonf
bk&m;ocif\oefY½Sif;aompum;jzpfonf/
usrf;pmu]]tdkxm0&bk&m;?EIwfuywfawmfonf
aumif;uifbHkü
tpOftNrJwnfyg\}}[kqdkonf/(qm?119;89)
wBudrfwcgu(D L Moody )[k ac:aom w&m;a[mq&mBuD;onf ,HkMunfjcif;omí wdk;vm&ef tvdk ½SdcJhygonf/ olonf
qkawmif;jcif;ESifh qkawmif;jcif;jzifhbk&m;ocifonf olUtm;BuD;pGmaom ,HkMunfjcif;udk ay;&eftvdk½Sdygonf/
odkYaomfolü,HkMunfjcif;üwdk;wufvmjcif;udkrjrifawGUcJh&yg/ xdkaemuf waeYwGif ol\usrf;pm½Sd þusrf;ydk'fudk zwfcJh
&yg onf/]]...,HkMunfjcif;onfMum;emjcif;tm;jzifhjzpf\/ Mum;emjcif;onfvnf;? bk&m;ocif\ pum;awmftm;jzifh
jzpf\}}[kqdkonf/(a&m?10;17)
Mr. Moody onf trSefw&m;udk jrifawGUcJ\
h / ,HkMunfjcif;onf bk&m;ocif\EIwfuywfawmfrSvmaMumif;udk ol
awGUcJhonf/ olonfusrf;pmudkzwfjcif;ESifhavhvmcJhNyD;? ,HkMunfcJhygonf/ol\,HkMunfjcif;onf wdk;íwdk;ívmcJhyg
onf/ oif \,HkMunfjcif; wdk;vm&ef tvdk½Sdygovm;/ odkYjzpfvQif usrf;pmudk zwfyg?,HkMunfyg? xdktwdkif;vdkuf
avQmufyg/
(3) usrf;pmrSusrf;ydk'frsm;udktvGwfusufrSwfyg/ usrf;pmonf]]0d0dnmOf
onf/ þonfum; pmwefudkwdkuf
mOfawmf\"g;}}jzpf
"g
cdkuf &mü toHk;jyK&ef uREfkyfw\
dkY vufeufjzpfjcif;udk qdkvdkonf/
ocifa,½Ionf awmüpmwef\ pHkprf;jcif;udk cH&pOf a,½Ionf bk&m;ocif\ EIwfuywfawmfudk toHk;jyKcJh
\/ a,½Ionf usrf;ydk'frsm;udk tvGwfusufrSwfjcif;ESifh pmwefudk ½IH;ESdyfap&mü toHk;jyKcJ\
h / pmwefonfa,½Iudk pHkprf;
jcif; trI wckpDwdkif;udk ocifa,½Iu ajymonfrSm]]usrf;pmvmonf}}[líjzpfNyD;? usrf;pmydk'fudk udk;um;cJhygonf/pmwef
onf½IH;cJ\
h / uREfkyfwdkYonf pmwef\ pHkprf;jcif;rsm;tay: atmifjrifvdkaomf bk&m;ocif\ EIwfuywfawmfrsm;udk
tvGwf usufrSwf&ayrnf/ þum; ]]bk&m;\EIwfuywfawmfudk pdwfESvHktwGif;ü odkxm;jcif;}} jzpfonf/ usrf;pm u
]]udk,fawmfudk rjypfrSm;bJaeEdkifrnftaMumif;? Asm'dwfawmfudk ESvHk;xJrSmodkxm;ygNyD;}}[kqdkonf/(qm?119;11)
bk&m;ocif\EIwfuywfawmfudk tvGwfusufrSwfjcif;onf c&pfawmftwGuf oufaocHaumif;wa,muf
jzpf&eftaxmuftuljzpfapvdrfhrnf/ oifonftjcm;aomolrsm;udk oif\udk,fydkifpum;udk toHk;jyKajymqdkcJhaomf
olwdkYu]]þum; oif\ ,lqcsuf rQomvQif jzpfonf}} (odkYr[kwf)]]uREfkyfonf rnfonfht&mudk jyKvkyfoifhonf[k
ajymaom oifonf tb,folenf;}}ajymaumif;jyefajymEdkifonf/ odkYaomf oifonfusrf;pmudk udk;um;ajymqdkaomf
bk&m;\EIwfuywfawmfjzpfaomaMumifh oif\pum;rsm;ü wefcdk;½Sdayvdrfhrnf/
(4) or®musrf;pmudkemcHyg/ usrf;pmü ,HkMunf&eftwGuf trSefw&m;rsm;? ydkifqdkifcGifhudk ajymqdk&ef uwdawmfrsm;ESifhemcH
vdkufavQmuf&ef trdefYrsm;yg½Sdygonf/ bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk olUtm;emcH&ef tvdk½Sdygonf/ ocifa,½Iu]]ocif

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
ocif[k ighudkavQmufaomolwdkif; aumif;uifEdkifiHawmfodkY 0if&vdrfhrnfr[kwf aumif;uifbHkü ½Sdawmfrlaom ighcrnf;
awmf \tvdkudk aqmifaomolomvQif0if&vdrfhrnf}}[kqdkonf/(r?7;21)
bk&m;ocifu oifhtm;ol\EIwfuywfawmfxJrS oifjyKvkyfoifhaomt&mwpHkwckudkajymqdkcJhaomf 4if;udkjyK
vkyfyg/ bk&m;ocifonf ol\EIwfuywfawmfudk emcHaom oludk aumif;BuD; ay;awmfrlonf/ a,½Iu ]]udk,fawmf u?
bk&m;ocif\EIwfuywfw&m;awmfudk emíusifhapgifhaomolonf jrwfpGmaomr*Fvm½Sdonf[k rdefYawmf rl\}} [kqdk
onf/ (vk?11;28)
,cktpjyKyg
aeYpOf bk&m;\EIwfuywfawmfudk zwf&ef tpjyKpwifyg/ aumif;pGm yHkESdyfxm;aom usrf;pmudk&,lyg/
oifonf vG,fulpGm zwfEdkif&efjzpfonf/ oif\usrf;pmudk zwfjcif;ESifh qkawmif;&eftwGuf tcsdefwcsdefudk oD;oefY
owfrSwfyg/ rsm;pGmaom c&pf,mefrsm;onf xdkodkYjyKvkyf&ef taumif;qHk;aom
tcsdefonf eHeuf apmapm
yXrOD;qHk;aomtcsdef jzpfaMumif;awGU½SdMuygonf/
½Sifa,m[efc&pf0ifusrf;jzifh tpjyKzwfyg/ oifzwfaomtcg pum;vHk;jzpfaom ]],HkMunfjcif;}} ESi]fh ],HkMunf
onf}} wdkYudkMunfhrSwfNyD; oif\usrf;pmtkyfxJü rsOf;wm;yg/ a,m[efc&pf0ifusrf;pmukd a&;om;cJh&jcif; onf uREfkyfwdkY
udo
k cifa,½Ic&pfawmfudk bk&m;ocif\om;awmftjzpfESifh uREfkyfw\
dkY u,fwif½Siftjzpf ,HkMunfvufcH&ef ulnDrp
ayvdrfhrnf/ a,m[efu]]a,½Ionf c&pfawmfwnf;[laom bk&m;ocif\om;awmf jzpfawmfrlonfudkoifwdkYonf
,Hkrnf taMumif;? xdkodkY,Hkí emrawmftm;jzifh toufudk&rnfhtaMumif;? þrQavmuf a&;xm;vsuf
½Sdownf;/}}[kqdkonf/(a,m?20;31)
oifonf ½Sifa,m[efc&pf0ifusrf;udk tBudrfrsm;pGm zwfcJhNyD;aemuf oifonf "r®opfusrf;wckvHk;ESifh
usrf;pmwtkyfvkH;udk zwfcsifvmayvdrfhrnf/ oif txl;ESpfoufaom usrf;ydk'frsm;udk awGUygu tvGwfusufrSwfyg/
bk&m;ocif\EIwfuywfawmfudk cspfaomolrsm;ESihf aeYnOfrjywf qifjcif atmufarhaom olrsm;twGuf txl;
aumif;BuD;r*Fvm ½SdaMumif; bk&m;ocif\ uwdawmfrsm; ½Sdygonf/ bk&m;ocif\ EIwfuywfawmfrS oif avhvm
awGY½SdcJhaom tHhbG,ftaMumif;t&m opömw&m;rsm;udk rdwfaqGrsm;ESifha0rQajymjyyg/
owd&rSwfom;&efrSm usrf;pmudk avhvm&jcif;\ taMumif;&if;onf ocifa,½Ic&pfawmfudk od½Sdvm&efESifh
olESifh omí wlvm&ef jzpfonf/
oifonfu,fwifjcif;odkYa&mufaMumif;udkoifonfodEdkifygonf/
oifcef;pmudk tqHk;rowfcif bk&m;ocif\EIwfuywfawmfrS tHhbG,f usrf;ydk'foHk;ydk'f udkMunfhMuygpd/kY
yXrESpfydk'frSm ]]oufaocHawmfrlcsuf [lrlum; bk&m;ocifonf igwdkYtm; xm0&toufudk ay;awmfrlí xdktouf
onfvnf; om;awmüyg\/ om;awmfudk&aomolonf toufudk&\/ bk&m;ocif\om;awmfudk r&aomolrlum;
toufudkr&/}}[kqdkonf/(1a,m?5;11¼12)
þusrf;ydk'frsm;u uREfkyfwdkYtm; bmudkajymygoenf;/ usrf;pmonf bk&m;ocifuajymaom ]]oufaocHcsuf}}
jzpfaMumif;udk qdkxm;ygonf/ usrf;pmü bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk ajymonfrSm olonf uREfkyfwdkYtm; xm0&
toufudkay;cJhNyD; xdktoufonf om;awmfü ½Sdonf/ oifonf c&pfawmfudk oif\ u,fwif½Siftjzpf &½SdcJhaomf oifü
xm0&toufudk &NyD;jzpfonf/ oifonf c&pfawmfudk r&cJhaomf oifü xm0&touf r½Sdyg/ oifonf
þ
taMumif;t&mudk em;vnfrnf[k ,lqygonf/
wwd,usrf;ydk'fu uREfkyfwdkYtm; bk&m;ocifonf ,HkMunfolrsm;udk od&eftvdk½Sdaom wpHkwckaomtaMumif;
t&mudkajymqdkygonf/ usrf;pmu]]bk&m;ocif\om;awmfudk ,HkMunfaom oifwdkYonf xm0&toufudk udk,fwdkif
&onf[k odapjcif;iSg þt&mrsm;udk oifwdkYtm; iga&;íay;vdku\
f }}[kqdkonf/(1amm?5;13)
bk&m;ocifonf oifhtm; bmudk odapcsifoenf;/ oifonf xm0&touf &aMumif;udk oifonf od&ef
bk&m;ocif tvdk½Sdonf/ ppfrSefaom ,HkMunfol wa,mufonf þuJho]dkY ]uREfkyf u,fwifjcif;odkY a&mufaMumif;udk
arQmfvifh&onf}}(odkY)]]uREfkyfu,fwifjcif;odkYa&mufaMumif;udkxif&onf}}[krajymqdk&yg/ olu]]uREfkyfonfu,fwifjcif;
odkYa&mufaMumif;udk uREfkyfodonf/ bk&m;ocifu ol\EIwfuywfawmfxJü ajymxm;aomaMumifh jzpfonf}}
[kajymqdkEdkifygonf/ bk&m;ocif\EIwfuywfawmftwGuf uREfkyfwdkYonf bk&m;ocifudk aus;Zl;wifoifhygonf/
or®musrf;pmonf bk&m;\ oefY½Sif;aom EIwfuywfawmf jzpfonf/ bk&m;ocifu uREfkyfwdkYtm; usrf;pmudk
zwf jcif;? ,HkMunfjcif;? tvGwfusufrSwfjcif;ESifh emcHvdkufavQmuf&ef tvdkawmf½Sdonf/ (tef'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf
dkY tajccH,kHMunfcsuf
c&pf,mefw\
tvHk;pHkwd
wükYd tvHk;pHkjzpfaom tuREfkyfw\
dkY a,½Ic&pf
]]...xdkpnf;pdrfum;? bkef;toa&udk ajrmfvifhjcif;taMumif;wnf;[laom oifwdkYtxJü wnfawmfrlaom
c&pfawmfaywnf;}} (aum? 1;27)
cspfaomrdwfaqG?
uREfkyfwdkYonfocifa,½IESifhqdkifaom tHhbG,faomtaMumif;rsm;pGmudk avhvmcJhNyD;jzpfonf/ uREfkyfwdkYavh
vmcJh&mwGif olonfbk&m;ocifuwdawmfESifhqdkifaomu,fwif½Sif? wefcdk;BuD;aombk&m;? BuD;jrwfaomq&m?bk&m;
\odk;oi,f? xajrmufjcif;t½Si?f tvHk;pHkwd\
kY ocif? BuD;jrwfaom udk,fpm;jyKtusKd;aqmifolESifh <umvmrnfh ½Sif
bk&if jzpfonf/ a,½Ic&pfonf þt&mrsm;omru omírsm;aom t&mrsm;vnf;jzpfonf/ olonf uREfkyfw\
dkY
ajzmifhrwfjcif;? uREfkyfw\
dkY wefcdk;? uREfkyfwd\
kY oefY½Sif;jcif;? uREfkyfw\
dkY atmifjrifjcif;? uREfkyfw\
dkY 0rf;ajrmuf jcif;?
uREfkyfw\
dkY cGeftm;? uREfkyfw\
dkY pdwf½Snfjcif;?ESifh omírsm;pGmaom t&mrsm;jzpfonf/ xdkYtjyif uREfkyfwd\
kY vdktyf
aom t&mwdkif;twGuf bk&m;ocifonf c&pfawmfudk uREfkyfwdkYü ay;cJhjcif;jzpfonf/ usrf;pmu]]xdkodkYoifwdkYonf
om; jzpfaomaMumifh tAÁtb [kac:wwfaom om;awmf\0dnmOfawmfudk oifwdkYpdwfESvHk;xJodkY bk&m;ocif
apvGwf awmfrlonf}}[kqdkonf/(*vm? 4;6)
þum; rnfonfh t"dyÜg,fenf;/ 4if;\t"dyÜg,frSm c&pfawmfonf uREfkyfw\
dkY txJü ol\0dnmOfawmf
tm;jzifh ½Sdaejcif;jzpfonf/ usrf;pmu]]...bkef;toa&udk ajrmfvifhjcif;taMumif;wnf;[laomoifwdkY txJü wnf
awmfrlaom c&pfawmfaywnf;}}[kqdkonf/ (aum? 1;27)
þoifcef;pmü pdwfESvHk;xJüusdef;0yfawmfrlaom c&pfawmfESifh c&pf,meftoufwmudk rnfuJhodkYtouf
½Sif vdkufavsmufrnfenf; [laomtaMumif;udk uREfkyfwdkY omí avhvmMurnf/
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkY\pdwfESvHk;xJwGif usdef;0yf&ef uREfkyfwdkYudk zefqif;cJh\/
usrf;pmu vlonf]]bk&m;ocif\yHko@mefESifhtnD}}zefqif;jcif; cH&\[kq\
dk / uREfkyfwdkYonfbk&m;ocif
\yHko@mef zefqif;jcif;cH&onfomru bk&m;ocif oludk,fwdkif uREfkyfwdkYtxJü aeEdkif&eftwGufvnf; uREfkyfwdkY
udk jyKvkyfcJhjcif;jzpf\/
qG,fwmwxnfonf vlwpfOD;\yHkpH(odkY)yHko@mefuJhodkYjyKvkyfxm;aom ydwfpwckjzpfonf/ 4if;udk vl
wpfOD;\yHko@mef jyKvkyfjcif;wckwnf; r[kwfyg/ touf½Sifaomol 0wfqif&eftwGuf jyKvkyfcJhjcif;jzpfonf/
uREfkyfwdkYonfvnf; touf½Sifaomyk*¾Kdvf bk&m;ocifudk,fwdkif uREfkyfwdkYtxJü usdef;0yf&ef jyKvkyfc\
Jh /
bk&m;ocifonf a,½I\txJü wnfawmfrl\
a,½Ic&pfonf raeY? ,aeY? aemifumv tpOftNrJ bk&m;ocifjzpfawmfrlonf/ odkYaomf olonf vlom;
wpfOD;vnf; jzpfc\
Jh / olYudk,fo]l ]vlom;awmf}}[kac:jcif;udk olonfESpfoufawmfr\
l / ,ck uREfkyfw\
dkY &nf½G,f
csufrSm ol\trSefjzpfaom vlom;pifppf wpfOD;tjzpfudk uREfkyfwdkY pOf;pm;vdkjcif; jzpfonf/
olonf þajray:touf½SifpOftcg? ocifa,½Ionf oefY½Sif;jcif;?wefcdk;½Sdjcif;ESifhatmifjrifaomtouf
wmjzifh touf½Sifc\
Jh / olu]]igonf crnf;awmfudk ESpfoufapawmfrlaom trIudktpOfrjywfjyKawmfrlonf}}[krdefY
awmfr\
l / ol\&efolrsm;yif olütHhMojcif;½Sdawmfr\
l / olwdkYu]]xdkola[majymouJhodkY tb,folrQ ra[mpbl;
yg}}[kajymqdkMu\/
a,½Ionf þuJhodkYaom ynmrsm;udk b,fu&½SdcJhoenf;/ b,fuJhodkY olonf tjypfuif; aom touf
wmjzifh touf½SifEdkifcJh&oenf;/ oljyKcJhaom wefcdk;BuD;aomt&mrsm;udk ol b,fuJhodkY jyKvkyfcJhtenf;/ ocif
a,½I 4if;udk ½Sif;jycJ\
h / olu]] igonf crnf;awmfü &Sdonfudk¤if;? crnf;awmfonf igü &Sdawmfrlonf udk¤if;
r,Hkoavm/ iga[majymaompum;udk udk,ftvdktavQmuf ig a[majymonfr[kw/f ig`ykaomtrIwdkYudkum;? igü
wnfaeawmfrlaom crnf;awmfonf`ykawmfr\
l /}}[kqdkonf/(a,m? 14;10)
a,½Ionf crnf;awmf olü½Sdawmfrlonfudk odawmfr\
l / crnf;awmfonf olü½SdaMumif;udk odrSwfawmfrl
NyD;? olYcrnf;awmfudk ol tpOfemcHjcif;½Sdawmfr\
l / ol\vdkaomt&mtm;vHk;twGuf ol\crnf;awmfudk tm;udk; rSD
cdkawmfr\
l / a,½IuqdkonfrSm wefcdk;BuD;aomtrIrsm;udk oljyKvkyfcJhjcif;onf crnf;awmfonf ol\txJüwnf½Sd
aejcif;\ &v'faMumifhjzpfonf/
a,½Ionf ol\wynfhawmfrsm;\
sm;\txJü usdef;0yf&ef uwday;cJh\/
a,½Ionf vuf0g;uyfwdkifay: taoowfjcif;rcHrSD ol\wynfhawmfrsm;udk ajymcJhonfrSm olonf r
Mumcif olwdkYudk pGefUcGmoGm;vdrfhrnf/ odkYaomf olwdkYxHodkY jyefvmrnfjzpfaMumif; ol uwday;cJ\
h / a,½Iu]] crnf;
awmfonfor®mw&m;udkjyaom 0dnmOf awmfwnf;[laom wyg;aomOyZÑm,fq&mudk oifwdkYESifhtwl tpOfrjywf
wnfaeapjcif;iSg oifwdkYtm;ay;awmfrlrnf/- xdk0dnmOfawmfudk avmuDom;wdkYonf rodrjrifaomaMumifh rcHr,l
edkifMu/ xdk 0dnmOfawmfonf oifwdkYESifhtwlwnfaeí? oifwdkYü&SdawmfrlaomaMumifhoifwdkYod&Mu\/- igonf oif
wdkYudk rdbrJhjzpfapjcif;iSg pGefYypfrnfr[kw/f oifwdkYqDodkYvmOD;rnf}}[kqdkonf/(a,m? 14;16-18)
a,½Ionf wynfhawmfrsm;udk bmajymoenf;/ olajymonfrSm]]igonfoGm;&rnf odkYaomf igonf topf
aomtoGifESifh jcm;em;aom toGifjzifh jyefvmOD;rnf/ igonf oefY½Sif;aom0dnmOfawmf yk*d¾KvfwpfOd; tjzpfESifhjyef
vm rnf/ oifwdkYü ae&efjyefvmrnf/ crnf;awmfonf igü½SdaeouJhodkY igonf oifwdkYü½Sdae&ef jyefvmrnf/}}
ocifa,½Iu]] igonfcrnf;awmfü&Sdonfudk¤if;? oifwdkYonfig&Sdonfudk¤if;? ig onfoifwdkYü &Sdonfudk¤if;?
xdkaeYü oifwdkYonf od&Mu vdrfhrnf/}}[kq\
dk /(a,m? 14;20)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf
dkY tajccH,kHMunfcsuf
c&pf,mefw\
c&pfawmfonf uREfkyfwdkYü ½Sdawmf
awmfrlonf
onf
c&pfawmfonf ,HkMunfolwdkif;\txJü ½Sdygovm;/ trSef ½Sdawmfrlonf/ usrf;pmu]]...a,½Ic&pfonf
oifwdkYüwnfawmfrlonf[k udk,ftaMumif;udk udk,frodMuoavm/}}[kqdkonf/(2aum? 13;5c)]]...c&pfawmf\
0dnmOfudk r&aomolrnfonfum; c&pfawmfESifhrqdki/f }} a&m? 8;9)
þonfum; wrefawmf½Sifaygvk\ thHMocsD;rGrf;zG,faom? atmifjrifaomtoufwm\ vQKdU0Sufcsuf
su jzpf
onf/ olu]]c&pfawmfonf igü½Sifawmfr\
l /}}[kq\
dk /(*vm? 2;20)
bk&m;ocif\om;orD;wdkif;onf]]c&pfawmfonf igü½Sifawmfr\
l }}[k þuJhodkY ajymEdkifygonf/ oifonf
c&pfawmfudk oif\u,fwif½Siftjzpf ,HkMunfvufcHcJhNyD;NyDvm;/ vufcHcJhNyD;aomf oifhudk,fudkajymyg/]]c&pfawmf
onf igü½Sifawmfr\
l / c&pfawmf onf igü½Sifawmfr\
l /}}[kajymyg/
oifü½Sifawmfrlaom c&pfawmfonf rnfolenf;/ olonf bk&m;ocif jzpfawmfrlonf/ usrf;pmu
]]taMumif;rlum;? bk&m;ocif\Zmwdtjzpfawmf\jynfhpHkjcif;taygif;onf c&pfawmfüudk,fxif½Sm;í usdef;0yfawmf
rl\/}}[kqdkonf/(aum? 2;9)
c&pfawmf\emrnfrsm;xJrS emrnfwckudk pOf;pm;jcif;jzifh c&pfawmfonf uREfkyfwdkYü½Sifonfqdkaom
teufudk em;vnf&efuREfkyfwdkYudk rpayvdrfhrnf/
c&pfawmfonf BuD;jrwfawmfrlaom]] ig jzpfonf}} [k qdkaomoljzpfonf/
bk&m;ocif\EIwfuywfawmfwGif bk&m;ocifu c&pfawmf\emrnfonf ]] ig jzpfonf}}[k uREfkyfwdkYudk
az:jyonf/ ocifa,½Iu]] a,&I uvnf;? igtrSeftuefqdkonfum; tmjA[HrjzpfrSD ig jzpf\}}[k rdefYawmfr\
l /
(a,m? 8;58)
"r®a[mif;usrf;wGif bk&m;ocif\trnfemr wckrSm ]]ig jzpfonf}}[laomemrjzpf\/ þemr\ teuf
udkem;vnf&ef £oa&v\om;orD;rsm; uRefcH&m tJ*kwÅKjynfü jzpfysufcJhaom wpHkaom taMumif;t&mqDodkY
aemufaMumif;jyef &ayvdrfhrnf/
bk&m;ocifonf arma½Stm; awmxJüxif½Sm;jyNyD;? oltm; tJ*kwÅKjynfodkYjyefoGm;í £oa&v\om;
orD;rsm; uRefcH&mrSxGufajrmufjcif;udk OD;aqmif&efajymcJ\
h / odkYaomf arma½Sonf bk&m;ocif olYtm; apvGwfjcif;
udk vlrsm; r,HkMunfMuvdrfhrnfudk aMumuf\/ arma½Suvnf;]]tuREfkyfonf £oa&vtrsKd;om;wdkY½Sd&modkY a&muf
í? oifwdkYbdk;ab;rsm;\bk&m;ocifonf ighudk oifwdkY½Sd&modkY apvTwfawmfrlNyD[k tuREfkyfqdkvQif? olwdkYu? xdk
bk&m;ocif\emrawmfum; tb,fodkYenf;[k tuREfkyfudkjyefíar;aomtcg? tb,fodkYjyefajym&rnfenf;}}[k
bk&m;ociftm; ar;avQmufav\/
bk&m;ocifuvnf; arma½Stm;]]ig jzpfonf twdkif; ig jzpf\[lí4if;? ig jzpfonf[ktrnf½Sdaom ol
onf? ighudk oifwdkY½Sd&modkY apvTwfawmfrlNyD[k £oa&v trsKd;om;wdkYtm;jyefajymavmh[lí4if;}} rdefYawmfrl\/
(xGu?f 3;13-14)
bk&m;ocifu ol\emronf]]ig jzpfonf}}[kq\
dk / bk&m;ocifü xl;qef;aomemrwckjzpfonf? r[kwf
aybl;vm;/ 4if;um; trSefwu,f rNyD;qHk;ao;aom 0guswaMumif;uJhodkY jzpfaeygonf/ ig---------jzpfonf/
bk&m;ocifonf bmudkqdkvdkoenf;/ bk&m;ocifqdkvdkonfrSm]]igonf oifvdktyfaomrnfonfht&mrqdk
jzpfonf/}}[líjzpf\/
bk&m;ocifuarma½Stm;ajymonfrSm]] arma½S? igonfoifhudk trIjyK&efac:jcif;aMumifh BuD;rm;aomtrI
rsm;udkjyK&ef oifüt&mrsm;pGm vdktyfvdrfhrnf/ oifonf &J&ifhjcif;udk vdkvdrfhrnf/ igonf oifü&J&ifhjcif; jzpfonf/
oifonf OmPfynmudk vdkvdrfhrnf/ igonf oifüOmPfynm jzpfonf/ oifonfwefcdk;udk vdkrnf/ igonf oifü
wefcdk;jzpfonf/ oifonf oD;cHjcif;ESifhpdwf½Snfjcif;udk vdkvdrfhrnf/ igonf oifüoD;cHjcif;ESifhpdwf½Snfjcif;jzpfonf/
igonf oifüvdktyfaomt&m rnfonfht&mrqdk jzpfonf/}}[líjzpf\/
arma½Sonf bk&m;ocifudk ,HkMunfNyD;? olüvdktyfaomt&mtm;vHk;twGuf olonf bk&m;ociftay:
tm;udk;rSDcdkawmfr\
l / tusKd;aus;Zl;um; rnfodkY½Sdoenf;/ usrf;pmu uREfkyfwdkYtm; qdkcJhonfrSm bk&m;ocifonf
£oa&v\om;orD;rsm;udk tJ*kwÅKjynfrS ]]wefcdk;BuD;aomvufawmfjzif}h ] xkwfaqmifawmfr\
l /
c&pfawmfonf bk&m;ocif\t&mcyfodrf; jzpfjcif;
uREfkyfwdkY "r®opfumvodkY a&mufvmaomtcg c&pfawmfonf BuD;jrwfaom]] ig jzpfonf}}[laom ol
jzpfaMumif;udk awGU&onf/ olu qdkonfrSm]]igonf toufrkefY jzpfonf}}
(a,m? 6;51)
]]igonf avmu\tvif ;jzpfonf}}
(a,m? 8;12)
]]igonf wHcg;0 jzpfonf}}
(a,m? 10;9)
]]igonf aumif;aom odk;xdef; jzpfonf}}
(a,m? 10;14)
]]igonf xajrmufjcif;taMumif; jzpfonf}}
(1,m? 11;25)
]]igonf vrf;c&D; jzpfonf}}
(a,m? 14;6)
]]igonf or®mw&m; jzpfonf}}
(a,m? 14;6)
]]igonf touf jzpfonf}}
(a,m? 14;6)
]]igonf rSefaompyspfEG,fyif jzpfonf}}
(a,m? 15;1)
]]igonf tmvzESifhMoarC jzpfonf}}
(Asm? 1;8)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf
dkY tajccH,kHMunfcsuf
c&pf,mefw\
a,½Ic&pfonf þt&mtm;vHk;omru omírsm;aom t&mrsm;vnf; jzpfawmfr\
l / olonf uREfkyfw\
dkY
ajrmfvifhjcif;? uREfkyfw\
dkY 0rf;ajrmufjcif;? uREfkyfw\
dkY jidrfoufjcif;? uREfkyfw\
dkY pdwf½Snfjcif;? uREfkyfw\
dkY cspfjcif;?
uREfkyfw\
dkY El;nHhodrfarGUjcif;? uREfkyfw\
dkY pifMu,fjcif;? uREfkyfwdkY\wefcdk;? uREfkyfw\
dkY ajzmifhrwfjcif;? uREfkyfwdk\
Y
oefY½Sif;jcif;? uREfkyfw\
dkY u,fwifjcif;? uREfkyfwdk\
Y ynm? uREfkyfwdkY\usef;rmjcif;? uREfkyfw\
dkY atmifjrifjcif;? rSpí
olonf uREfkyfwdkYü vdktyfaomt&m rnfonfht&mrqdk jzpfawmfrlonf/ usrf;pmu]]...c&pfawmfonf tvHk;pHkwdkYü
tvHk;pHk jzpfawmfr\
l /}}[kqdkonf/(aum? 3;11)
c&pfawmfonf]]tvHk;pH}k }aom
ol jzpfonf/ olonf uREfkyfwdkYüvdkaom t&mcyfodrf;jzpfNyD? uREfkyfwdkYü½Sif
}
awmfrlonf/ olonf ]]ig jzpfonf}}[k BuD;jrwfaomtrnf½Sdonf/ olu]] oifüvdktyfaomt&monf ig jzpfonf}}
[kq\
dk /
c&pfawmfüwnfyg
c&pfawmfu]]igüwnfaeMuavmh? igonfvnf; oifwdkYüwnfaernf/}}[kq\
dk / þonfum; trdefYESifh
uwdawmf jzpfonf/
trdefYum; tb,fenf;/ trdefYonf]]igüwnfaeMuavmh/}} uwdum; tb,fenf;/ uwdum;]]oifwdkYü
igwnfaernf/}}jzpfonf/ c&pfawmfu uREfkyfwdkYtm;]] igüwnfaeMuavmh/ ig\toufonf oifwdkYü ig½Sifawmfrl
vdrfhrnf/ oif vdkaomt&mcyfodrf;onf igjzpfawmfrlonf/}}[kqdk\/
c&pfawmfüwnfjcif;onf tb,fenf;/ t"dyÜg,frSm olESifhtwl tpOfrjywf rdo[m, zGJUjcif;jzpfonf/
c&pfawmfüwnfae&ef uREfkyfwdkY jyKvkyf&rnfht&mrsm;rSm1/ uREfkyfwdkYü ol ½SdaeaMumif;udk odrSwf0efcHyg/
2/ tcsdefwdkif; olYudk emcHyg/
3/ oif\vdktyfrItm;vHk;udk olYxH tm;udk;rSDcdkyg/
c&pfawmfüwnfaejcif;onf olonf uREkfyfü½Sdaejcif;udk odrSwfjcif;? olYudkemcHjcif;? uREfky\
f vdkaomt&m
rsm;udk olütm;udk;rSDcdkjcif;? ol\cspfjcif;ESifhrdo[m,zGJUjcif;ü 0rf;ajrmufjcif; wdkYjzpfonf/ tjypfjyKvkyfrdaomf
bk&m;ocifxH tjypfudkcsufjcif; 0efcsawmif;yefoifhonf/ xdkodkYjyKvkyfaomf bk&m;ocifonf xdkwcPjcif;wGif
tjypfudk cGifhvTwfawmfrlNyD? uREfkyfonf c&pfawmfüwnfaejcif;udk wzef wBudrfjyefü wnfaeayvdrfhrnf/
c&pfawmfonf uREfkyf\toufjzpfonf
uREfkyfonf c&pfawmfüwnfaejcif;aMumifh olonf uREfkyfü oludk,fwdkif trSef½Sdaejcif;udk xif½Sm;vm&ef
jyKvkyfvdrfhrnf/ olonf uREfkyftzdkY BuD;jrwfaom]]ig
ig jzpfonf}}[laom oljzpfvmvdrfhrnf/ uREfkyfvdkaomt&m rnf
onfht&mrqdk olonf uREfkyftzdkY xdkt&m jzpfvmayrnf/
uREfkyfonf rdrdudk,fudk jyefMunfhaomtcg uREfkyfü vdkaomt&mrsm;pGm½Sdygonf/ uREfkyfü bk&m;ocifudk
tapcH&efESifh ol\pdwfawmfESifhawGUaomtoufwmudk touf½Sif&ef wefcdk;udk vdktyfonf/ uREfkyfü pifMu,fjcif;
udk vdkonf/ uREfkyfüpdwf½Snfjcif;udk vdkonf/ uREfkyfücspfjcif;arwÅmudk vdkonf/ uREfkyfüoefY½Sif;jcif;udk vdkonf/
uREfkyfüOmPfynmudk vdkonf/ uREfkyfüajzmifhrwfjcif;udk vdkonf/
þt&mrsm;udk bk&m;ocifxH uREfkyf awmif;aomtcg olonf uREfkyfü þ odkYaom t&mrsm; udkray;yg/
,if;tpm olonf uREfkyfüvdktyfaom cyfodrf;aomt&m jzpfawmfrlaom c&pfawmfudk ay;awmfrlonf/ usrf;pmu
]]xdkbk&m;ociftm;jzifh oifwdkYonf a,½Ic&pfü wnfaeMu\/ xdkocifrlum;? bk&m;ocifpD&ifawmfrlonfhtwdkif;?
igwdkYüynmrSpí ajzmifhrwfjcif;? oefY½Sif;jcif;? a½G;EIwfjcif; jzpfawmfr\
l }}[kqdkonf/(1aum? 1;30)
oifü OmPfynm vdkygovm;/ c&pfawmfonf oifü OmPfynmudk vkyfay;vdrfhrnf/ oifüajzmifhrwfjcif;
vdkygovm;/ c&pfawmfonf oif\ajzmifhrwfjcif; jzpfonf/ oifonf oefY½Sif;jcif;udk tvdk½Sdygovm;/ c&pfawmf
onf oifü oefY½Sif;jcif;jzpfawmfrlonf/ oifonf tjypftay: atmifjcif;udk vdktyfaeygovm;/ c&pf awmfonf
oif\atmifjcif;jzpfonf/ oifvdkaomt&mcyfodrf;twGuf oifonf ]]ocifa,½I uREfkyftzdkY þt&mrsm;udk jzpfap
yg}} [k ajymqdkEdkifonf/
uREfkyfwdkYonf
onf c&pfawmftm;jzifh touf½Sifonf
ocifa,½Iu]]igonf crnf;awmftm;jzifh touf½Sifonf}}[kqdk\/ þae&mü a,½I bmudkqdkoenf;/
ol qdkonfrSm ]]crnf;awmfonf igü ½SifawmfrlNyD; igonf crnf;awmftm;jzifh touf½Sifonf/ crnf;awmfonf
igü½Sdaejcif;udk odrSwf0efcHjcif;? igonf olYudk tpOf emcHawmfrlonf/ ig vdkaomt&m tm;vHk; olü ig tm;udk; rSDcdk
awmfrlonf}}[kíjzpf\/
c&pfawmfonf olüusdef;0yfawmfrlaom crnf;awmftm;jzifh touf½Sif ouJhodkY xdkYtwl uREfkyfwdkYonf
vnf; uREfkyfwdkYüusdef;0yfawmfrlaom c&pfawmftm;jzifh touf½Sif&efjzpfonf/ usrf;pmu c&pfawmfonf]]igwd\
kY
touf}} jzpfonf/
þ taMumif;t&m oHk;csufudk jyKvkyf&ef ,ck tpjyKyg/
(1) oifü c&pfawmf ½Sdaejcif;udk odrSwf0efcHyg/ oifhudk,fudk ajymyg/ ]]c&pfawmf igü ½Sifawmfrlonf/ c&pf
awmf igü ½Sifawmfrlonf/}} c&pfawmfonf oifü½Sifawmfrlonf/ olUudk &½Sd ydkifqdkifaomoluJhodkY tpjyK vkyfaqmif
yg/ bk&m;ocifonf oifhtzdkY {ueftrSef jzpfvm&ef 4if;udk jyKvkyf ay;vdrfhrnf/
trsKd;orD;i,fwpfOD; wcgu pHkprf;aoG;aqmifjcif;udk atmifjrifjcif;\ xQKdU0Sufcsufudk avhvm cJh&jcif;
taMumif; ajymjycJ\
h / olru]] rm&fewfonf usr\ESvHk;om;wHcg;udk vmacgufpOf usruajymonfrSm

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf
dkY tajccH,kHMunfcsuf
c&pf,mefw\
]ocifa,½I aus;Zl;jyKí wHcg;acgufoltm; ajzMum;ay;yg/} rm&fewfonf a,½Iudk jrifvQif olonfacgif;udkiHkYvsuf
olonf tcef;rSm;acguf rdaMumif;ajymvsuf ol xGufoGm;cJhonf/}}
trsKd;orD;i,fonf bmjyKvkyfcJhoenf;/ olronf olr\ESvHk;om;xJü c&pfawmf ½Sdaejcif;udk ½dk;om;pGm
odrSwf0efcHjcif;ESifh pHkprf;aoG;aqmifjcif;udk olr atmifjrif&ef c&pfawmfudk ,HkMunfudk;pm;cJhonf/ uREfkyfwdkYvnf;
þuJhodkY jyKvkyf&ayrnf/
(2) tcsdefwdkif; c&pfawmfudk emcHyg/ uREfkyfwdkYonf tHhbG,f usef;0yfaeawmfrlaom c&pfawmfü olYudk *kPfjyK
jcif;ESifhemcHjcif; r½SdcJhvQif 0rf;ajrmufjcif;udk r&Edkifyg/ uREfkyfwdkY ajym&ef tNrJwrf; tqifoifhjzpf&rnfrSm]] ocif
a,½I? tuREfkyf udk,fawmfudkom auseyfapvdkygonf/ þodkYqdkaomf tjcm;aomolrsm;udk rauseyfjcif;udk jzpf
apEdkifyg/}}
(3) oif\vdktyfrI t&mtm;vHk;tay: c&pfawmfü tm;udk;rSDcdkyg/ oifvdkaomt&mwdkif;twGuf xdkt&mü
c&pfawmfudk ,laqmifyg/ olonf BuD;jrwfaom]]ig jzpfonf}}[laomol jzpfaMumif;udk owd&yg/ oif\atmifjcif;
tjzpf olYudk udkif,lyg/ oifhtzdkY pHkprf;jcif;udk atmifjrif&ef olYudktcGifhay;yg/ olonf oifhudk r½HI;ESdrfhapyg/
aeYwdkif; waeYaemufwaeY uREfkyfonf c&pfawmfü wnfjcif;udkavhvmjcif;ESifh uREfky\
f vdktyfaom t&m
rsm;ü olYudk ,HkMunfudk;pm;jcif;jzifh uREfkyfonf ajymif;vJjcif;udk cH&ayrnf/ usrf;pmu uREfkyfwdkYtm; qdkonfrSm
]]bk&m;ocif\om;awmf\yHko@mefESifhtnD jyKjyifjcif;udkcH&\}}[líjzpfonf/ þ teufum; ocifa,½IuJhodkY
uREfkyfwdkY omíomí wlvmjcif;jzpfonf/
waeYaomtcg uREfkyfwdkYonf ocifa,½IESifh rsufESmjcif;qdkif awGU&ayvdrfhrnf/ uREfkyfwdkYonf t&m&mü
oluJhodkY jzpfvmvdrfhrnf/ bkef;awmfESifhjynfhpHkaomaeYonf xdkaeY jzpfvdrfhrnf/
c&pfawmfonf igü ½SifawmfrlNyD;? olonf tuREfkyf vdkaomt&m cyfodrf; jzpfawmfrlonf/ (tef'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-4-

26

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
wefcdk;BuD;aombk&m;ocifa,½Ic&pf
oifonf omíocifa,½Ic&pfudk od½Sd&ef&nf½G,fygonf/ olonfrnfolenf;/ olonfbmjyKvkyfcJhoenf;/ þ
oifcef;pmü olonf ]]wefcdk;BuD;aombk&m;ocif}} jzpfjcif;ESifh ol\emronf trSefyiftHhbG,fjzpfaMumif;udk avhvmMurnf/
a,½Ionfpmwefudk½IH;ESdrfhapcJhjcif;
ocifa,½I\ trIawmfaqmifjcif;tpü &efol pmwefESifhawGUqHkNyD; olYudk ½IH;ESdrfhapcJh\/ usrf;pmü 0dnmOfawmfonf
ocifa,½Iudk awmodkYydkYaqmifNyD;? olonft&ufav;q,fywfvHk; aeYESifhn tpmt[m&udk roHk;aqmifbJaeNyD;rS rGwfodyfjcif;
ESifhEGrf;e,fjcif;odkYa&mufawmfr\
l /pmwefonfolYxHvmíaoG;aqmifpHkprf;awmfr\
l /
pmwef\OD;pGmaom pHkprf;jcif;um;a,½Ionf ol\ vdktyfrIudkajyvnfap&ef erdwfvu©Pmjzifh vkyfaqmif&ef BudK;
pm;cJ\
h / a,½Ionf tvGefrSyif qmrGwfaMumif;udk pmwefodawmfr\
l / pmwefu]]udk,fawmfonf bk&m;ocif\ om; awmf
rSefvQif? þausmufcJwdkYudk rkefYjzpfapjcif;iSg trdefY½Sdawmfrlyg}}[kajymav\/ a,½I jyKvkyfEdkifaomfvnf;? odkYaomf ol\
wefcdk;udk þenf;vrf;ESifh þtcsdefwGif toHk;jyK&ef olYcrnf;awmf\ tvdkr[kwfyg/ xdkaMumifh a,½Iu ]]vlonf rkefYtm; jzifh
om toufudkarG;&rnfr[kw/f bk&m;ocif rdefYawmfrlorQtm;jzifh toufudkarG;&rnf usrf;pmvm onf }}[kjyefajym awmf
rl\/ pmwefonfoHk;Budrfwdkif pHkprf;awmfrlNyD;? a,½Ionfvnf; oHk;BudrfpvHk; or®musrf;pmjzifh wHkYjyefawmfr\
l /
pmwefonfa,½Itm;bmudk vkyfaqmif&efBudK;pm;cJhygoenf;/ ocifa,½Ionfo\
l crnf;awmfudkremcH&efBudK;pm;cJh
\/odkYaomf pmwef vHk;0½HI;ESdrfhcJhygonf ocifa,½Itm; tjypfjyKvkyf&ef rpGrf;aqmifEdkifcJhyg /a,½Ionfvnf; ol\crnf;awmf
\tvdkawmfudk remcHjcif;udk jyKvkyfvdrfhrnf r[kwfyg/ pmwef½HI;ESdrfhc\
Jh /
a,½Iupmwefudk b,fuJhodkY½HI;ESdrfhapcJhygoenf;/ pmwefudk a,½IatmifEdkifcJhjcif;rSm1/ olYcrnf;awmf\tvdkawmfudkemcHjcif;/
2/ bk&m;ocif\EIwfuywfawmfudktoHk;jyKjcif;/
3/ oefY½Sif;aom0dnmOfawmfudktrSDjyKjcif;/
uREfkyfwdkYvnf; pmweftay:atmifjrifEdkifonf/ bk&m;ociftm;emcHjcif;? bk&m;ocif\ Eiwfuywfawmfudk toHk;
jyKjcif;ESifh oefY½Sif;aom0dnmOfawmf udktm;udk;jcif;tm;jzifh omjzpfonf/ ocifa,½Ionf pmwefudk u&med vuf0g; uyfwdkif
ay:wGifwzefxyfrHí ½HI;ESdrfhapcJhygonf/
a,½Ionf
onfwefcdk;BuD;aomtrIrsm;udkjyKvkyfcJh\/
a,½Iuolonf bk&m;ocif\om;awmfjzpfaMumif;udk ajymcJ\
h / wefcdk;BuD;aomtrIrsm;udk vkyfaqmifjyjcif;tm;jzifh
bk&m;om;jzpfaMumif; jycJhonf/ ol\wefcdk;onf (1) avESifhyifv,ftay:? (2) ewf0dnmOfqdk;wdkYtay:? (3) rusef;rmjcif;
ESifhtema&m*gwdkYtay:? (4) aojcif;wdkYtay:ponfwdkYü½Sdawmfr\
l /
a,½IonfavESifhyifv,fudkjidrf;apcJh\/
roJc&pf0if usrf;?tcef; (8)wGifa,½IonfavSxJü wynfhawmfrsm;ESifh twl½Sdawmfr\
l /tdkifü vdIif;wHydk;jyif;pGmxí
avSudkvTrf;av\/ udk,fawmfonf usdef;pufíaeawmfr\
l avSESpfrSmudkpdk;&drfí wynfhawmfwdkYonf a,½IudkEId;NyD;vQif]]ocif?t
uREfkyfwdkYonf ysufpD;jcif;odkY a&mufyg\/ u,frawmfrlyg}}[kavQmufMu\/ a,½Ionf avESifhyifv,fudk trdefYay;í avESifh
yifv,fonf jidrf;ítvGefom,mav\/ wynfhawmfwdkYonftvGefthHMoí]]þolum;tb,fodkYaomolenf;/ avESifhyifv,f
onf ol\pum;udk em;axmifygonfwum;}}[kajymqdkMu\/(r?8;27)
a,½Ionf0dnmOfqdk;ewfqdk;wdkYtay:trdefYay;Edkif\/
ewfqdk;rsm;onfpmwefrm&fewf\tapcHrsm;jzpfonfvlrsm;\txJodkYrMumcP0ifa&mufNyD;'ku©ay;Edkifonf/ewfqdk;
wdkYonf a,½Iudkbk&m;om;awmfjzpfaMumif;udk 0efcHMu\/ocifa,½I\trdefYudkemcH&Mu\/vlrsm;wdkYonfjrifí]]þpum;onf
tb,fodkYaom pum;enf;? npfnl;aomewfwdkYudk tmPmwefcdk;ESifh rSmxm;í olwdkYonf xGufoGm;Muonfwum;}} [ktcsif;
csif;ajymqdkMu\/(vk?4;36)
a,½Ionftema&m*grsm;ud
ema&m*grsm;udkjidrf;ap\
ap\/
a,½Iü tema&m*grsm;udk jidrf;apaom wefcdk;½Sdawmfrl\/ olonf ajcvufaoaom olrsm;udk wzefvrf; avQmuf
&aomtcGi?fh rsufpdrjrifaomolrsm;udkjrifjyefapjcif;?tema&m*grsm;rSusef;rmapjcif;rsmudkNyKvkyfcJhygonf/ ]]trsKd;rsKd;aom tem
a&m*gpGJaomolw\
dkY taqGcifyGef; taygif;wdkYonfxdk vlemwdkYudk txHawmfodkY aqmifcJhí?udk,fawmfonf xdkvlemtoD;oD;wdkY
tay:üvufawmfudkwifojzifhtema&m*gudkNidrf;apawmfrl\}}(vk?4;40)
,½Ionfaoaomoludkxajrmufap\
p\/
vmZ½kESifh ol\nDtpfrrm&dESifhrmowdkYonf a,½I\rdwfaqGaumif;rsm;jzpfonf/ þrdwfaqGrsm;udkvnf; a,½Icspf
awmfr\
l /olw\
dkY tdrfodkYvnf;rMumcPtvnfjyKawmfr\
l /
waeYüa,½Ionf ta0;ü½SdaepOf vmZ½konf tvGefrSemvsufaeawmfr\
l / rmoESifhrm&donf a,½IxHvludkvTwfí
ac:pOfa,½Ionf ta0;wae&mü½Sdawmfr\
l / a,½Ionfolw\
dkY tdrfodkYa&mufcsdefü vmZ½konf aovGefíav;&uf½SdNyD;jzpf\/
rmoESifhrm&donftvGefrS0rf;enf;\/ a,½I½SdvQifvmZ½kaovdrfhrnfr[kwf[k pdwfwGifcHpm;&\/ odkYaomfa,½Iu0rf;enf;jcif;
r½Sd&efESifh þtrIt&mtm;jzifh bk&m;ocif\ wefcdk;ESifhbkef;awmfudk xif½Sm;&efjzpfaMumif; ajymcJ\
h / ]]a,½Iuvnf;igonfx
ajrmufjcif;taMumif;?touf½Sifjcif;taMumif;jzpf\ighudk,HkMunfaomolonfaovGefaomfvnf;½Sifvdrfhrnf/}}(a,m?11;25)
vmZ½kjrKyfESH&mocFsKdif;odka&mufaomtcg a,½Ionf*l0wGifydwfvsuf½Sdaom ausmuftm;zGifhxm;&ef vlrsm;tm;ajym
cJ\
h / xdkaemuf a,½I uvmZ½kudkajymonfrSm]]vmZ½k xGufívmavmh}} aovGefcJhonfrSm av;&uf½SdNyD;jzpfaom vmZ½konf
ocFsKdif;t0wfESifhywfvsuf xGufívm\/ a,½Iu ]]olYudkajzívTwfMuavmh}} rdefYawmfr\
l /vmZ½konftouf½Sifjcif;ESifh
usef;rmjcif;odkY wzefa&mufawmfr\
l /
a,½Iütjypfrsm;udkcGifhvTwfEdkifaomwefcdk;½Sd\/
a,½Iü vlrsm;udk usef;rmapjcif;? aoolrsm;udkjyef½Sifapjcif; wefcdk;tjyifolütjcm;omí ta&;BuD;aomtaMumif;
t&m;rsm;udkvnf;jyKvkyfEdkifpGrf;½S\
d /olüxdkolrsm;\tjypfudkcGifhvTwfEdkifjcif;jzpf\/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

Christian Basic Faith

-1-

27

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
waeYü vlav;a,mufonf vlemwpfOD;udk a,½Ixo
H dkY ,lvm\/ vlemonf ajcvufaool jzpfNyD; a,½Iuko&ef
,laqmifvmjcif;jzpf\/ ocifa,½I0ef;usifü vlrsm;pGm ½SdaomaMumifh teD;odkY rcsnf;uyf EdkifMuyg/ tdrfrdk;ay:odkY wufNyD;t
Aygufazgufía,½I½Sd&modkYvlemudkavQmcscJ\
h / þvlüusef;rmjcif;vdktyfaMumif;a,½Iodawmfr\
l odkYaomfxdko\
l toufwm
ü omíBuD;aom vdktyfrIudk a,½Ijrifawmfr\
l / ol\ tjypfrsm;udk vTwfjcif;cH&ef vdktyfjcif;jzpf\/ a,½Iu]]oif\tjypfudk
vTwfapNyD;}} [kvlemtm; rdefYawmfrl\/ teD;ü½SdMuaom usrf;wwfESifh zm&d½SJrsm;u þodkY a,½Iajymonfudk rESpfoufMuyg/
olwdkYu]]bk&m;udk vGefusL;í ajymaom þolum; tb,folenf;/bk&m;ocifrSwyg; tb,folonf tjypfvTwfEdkifoenf;/
}}[kpdwfwGif xifrSwfMu\/olw\
dkY pdwfxJwGif xifrSwfjcif;udk a,½Io\
d / olu]]vlom;onf ajrBuD;ay:rSm tjypfvTwfydkif
onfudkoifwdkYodapjcif;iSgxavmh/ udk,ftdyf&mudkaqmifí udk,ftdrfodkYoGm;avmh? oifhtm;igqdkonf[kvufajcaoaomoltm;
rdefYawmfr\
l }}(vk?5;24) xdkvlonf vlrsm;a½SUrSmcsufjcif;xí tdyf&mudkaqmifvsuf bk&m;ocif\*kPfawmfudk csD;rGrf;vsuf
rdrdtdrfodkY oGm; av\/
a,½Ionfrdr\
d bkef;udkxif½Sm;jyawmfr\
l /
waeYaomtcga,½Ionfo\
l bkef;udkwynfhawmfoHk;a,muftm;xif½Sm;jyawmfr\
l /bk&m;ocif\wyg;wnf;aom
om;awmf\ bkef;jzpfawmfr\
l / a,½Ionf ayw½k? ,muky?f ,mukyfnDa,m[efa,m[efwdkYudk awmifxdyfodkY ac:aqmifcJ\
h /
xdkae&müa,½I'l;axmufqkawmif;awmfr\
l /wynfhrsm;vnf; qkawmif;Mu\/ xdkaemufxl;qef;aomtaMumif;t&mjzpfc\
Jh /
a,½Iüxl;jcm;aom tqif;ta&mifESifhjynfhpHkonfjzpfírsufESmawmfonfaeuJhodkYxGef;awmufvsuft0wfawmfonftvif;uJhodkY
jzLvsuf½S\
d / olonftvGefrSxGef;awmufaomaMumihf wynfhawmfwdkYonf a,½Iudk cufcJpGmMunfhcJh&\/ xdkaemufwcPjcif;
wGifvlESpfOD;onfa,½IESifhtwl½dSaeawmfr\
l / olwdkYvnf;bkef;toa&ESifhxif½Sm;awmfr\
l / xdkolESpfOD;rSmarma½SESif{vd,jzpfNyD;
a,½IESifhpum;ajymawmfr\
l / xdkaemuf aumif;uifbHkcrnf;awmfbk&m;ocifxHr ]S ]þolonfigESpfoufjrwfEdk;&m?ig\cspfom;
aywnf;/ol\pum;udkem;axmifMuavmh/}}
xdkjrifuGif;udk wynfhawmfrsm; rarhEdkifMuyg/ aemufESpfaygif;rsm;pGm Mumaomtcgayw½ku ]]...igwdkY onf ... bkef;

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

Christian Basic Faith

-2-

28

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
a,&I\emrawmfüwef
wefcdk;&dSonf/
ocifa,&I\ bk&m;jzpfjcif;ESifh ol\vkyfaqmifjcif;rsm;aMumifh ol\emronf wefcdk;BuD;ayonf/ a,&I\emr ü
wefcdk;BuD;jcif;onf..
1/vlom;rsm;\u,fwifjcif;trI/
2/qkawmif;jcif;trI/
3/pmwefudk&ifqdkifwdkufvSefjcif;trI/ ponfwdkYtay:ü awGY&ygonf/
vlom;rsm;\
m;rsm;\u,fwifjcif;trIüa,&I\emronfwefcdk;BuD;jcif;/
usrf;pmu ]]xm0&bk&m;udk yXemjyKaomol &SdorQwdkYonf u,fwifawmfrljcif;odkY a&muf&Muvwh/H }} [kqdkonf/
(a&m?10;13)/ oifonf u,fwifjcif;odkY a&mufaMumif; rodao;ygu? u,fwifjcif;odkY a&mufvdkaomf ocifa,&I\emrjzifh
xm0&bk&m;xH yXemjyKyg/olYxHodkY oif\ESvHk;om;udkzGifh vsufajymyg/ ]]tdka,&I?tdka,&}I}olYxHodkYoif\ 'kp&dkuftjypfrsm;udk
az:jy0efcsyg/ oifhudkcspfí oifh'kp&kduftjypfrsm;twGuf taocHcJhjcif;twGuf aus;Zl;wifyg/ oif\pdwfESvHk;xJodkY 0ifa&muf
vm&ef ac:zdwfjcif;jzifh oif\ u,fwif&Sif jzpfapyg/olonf oif\qkawmif;oHudk em;anmif;NyD; oifhudk u,fwifayrnf/
]]ighxHodkYvmaomoludkigonftvQif;ry,f/}}(a,m?6;37)
qkawmif;jcif;trIüa,&I\emronfwefcdk;BuD;jcif;/
uREkfyfwdkYonfcrnf;awmfbk&m;ocifxHa,&I\emrjzifhtNrJqkawmif;oifhonfo\
l emronfwefcdk;&Sdonf/ usrf;pm
ütrd0rf;wGif;uyif ajcrpGrf;aomol wa,mufudkAdrmefawmfwcg;0üawmif;pm;jcif;iSg olwyg;wdkYonf csxm;Mu\/ aeY wdkif;
xdkoludk Adrmefawmf odkYo,fvm\/ayw&konf xdkoludk jrifaomtcgayw&ku]]igüa&TaiGr&S/d
&Sdonfht&mudk oifhtm;
igay;rnf/ emZ&ufNrdKYom; a,&Ic&pf\emrawmftm;jzifh xívSrf;oGm;avmh}}[kq\
dk / xdkolonf&kwfw&uf xí rwfwwf
&yf NyD;vQifvSrf;oGm;vsuf? ckefvsuf? bk&m;ocifudkcsD;rGrfvsuf? wrefawmfwdkYESifhtwlAdrmefawmfodkY0ifav\/
vlrsm;wdkYonf jrifíthHMoaomtcg ayw&kua,&Iemr\wefcdk;aMumifhjzpfaMumif;ajymqdkav\/ ]]xdkocifudk ,Hk
Munfjcif;tm;jzifh xdkocif\emrawmfonf oifwdkYodjrifaom þoltm; tpGrf;udkay;awmfrlNyD;/}}(w?3;16)/
thHbG,fa,&I\emrjzifh crnf;awmfbk&m;ocifxH ,ckyif qkawmif;yg/ oif\ rdwfaqGrsm;ESifh cspfcifolrsm;twGuf
u,fwifjcif;odkYa&muf&ef qkawmif;ay;yg/ oif\vdktyfrIrsm;twGuf udkvnf;qkawmif;yg/
ocifa,&Iu]],ckwdkifatmif ig\emrudktrDSjyKí oifwdkYonf tb,fqkudkrQrawmif;Muao;/ oifwdkYonf 0rf;
ajrmufp&mtaMumif; pHkvifapjcif;iSg awmif;Muavmh/ xdkodkYawmif;vQif&Muvdrfhrnf/}}(a,m?16;24)
a,&I\emronfpmwefudk&ifqdkifwdkufvSefjcif;trIüwefcdk;BuD;jcif;/
&efolpmwefonf uREkfyfwdkYudk rkef;NyD;zsufqD;vdkonf/usrf;pmu]]oifw\
dkY
&efolwnf;[laom rm&fewfonf?
a[mufaomjcaoFhuJhodkY tb,foludkrsKd&rnfenf;[lí vSnfhvnf&SmazGvsuf&\
Sd /}}(1ay?5;8)
a,&Ionf oif\u,fwif&SifjzpfcJhaomf oifonfpmwefESifh ol\ewfqdk;rsm;udk aMumufp&mrvdkyg/ usrf;pmu
]]rm&fewfudk qD;wm;Muavmh/ odkYjyKvQif? olonfoifwdkYxHu ajy;oGm;vdrfhrnf/}} (,m?4;7)/ b,fuJhodkY ]]rm&fewfudk qD;
wm;rvJ/}} a,&I\emrjzifh qD;wm;rnf/ a,&Ionfpmwefudk tEdkif,lcJhNyD;/
oifhtm;ol\ emrudkqGJudkif toHk;jyKcGifhudk trSefay;cJhNyD;/ wrefawmf0w¬Kusrf;ü ]]ewfqdk;pGJaom rdef;ri,f w
a,muf taMumif;udkzwf&ygonf/ olronf aygvk\ aemufodkY&ufrsm;pGm vdkufaomaMumifh aygvkonf pdwfromvsuf
vSnfhMunfhí olrtxJü&Sdaom ewfqdk;tm;]]oifonfo\
l txJrSxGufoGm;avmh/ ,&Ic&pf\emrawmfudk trSDjyKí ig trdefY
&S\
d }}[kxdkewfudkqdkaomcPjcif;wGif ewfonfxGufoGm;\/
a,&IudkyXmjyKyg/
ocifa,&I\emrudkac:í,ckyifpwifqkawmif;yg/ oifvdkaomt&mrsm;twGuf olYudkqkawmif;Edkifygonf/ ol
onf wefcdk;BuD;aom bk&m;\om;awmf jzpfNyD;oifhudk cspfonf/ oifonf olYudk tm;udk;&eftvdk&Sdonf/ a,&Iu ]]trI
a&mufonfh umvü ighudkyXemjyKavmh/ igonfu,fvTwfrnf/ oifonfvnf; ighudkcsD;rGrf;vdrfhrnf[k rdefYawmf rl\/}}
(qm?50;15)
a,&Ionf wefcdk;BuD;aombk&m;jzpfaomaMumifh oifonfolYudkac:yg/ olonf oifhudku,frvdrfhrnf/ tif'&l;/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

Christian Basic Faith

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

29

bk&m;ocif\'kwd,vl
zwf&efusrf;csuf/(r?1;18¼25/zd?2;5¼11/{?1;20¼23)
aomhusrf;csuf/(a&m?5;19)
]]taMumif;rlum;? wa,mufaomolonf em;raxmifaomtm;jzif?h vlrsm;wdkYonf tjypfa&mufonfenf;wl?
wa,mufaomolonf em;axmifaomtm;jzif?h vlrsm;wdkYonf ajzmifhrwf&modkY a&muf&Mu\}} (a&m?5;19)
vlubk&m;ocifudkqefYusifykefuefjcif;
bk&m;uyxrqHk;vl?tm'Hudkzefqif;\/ ol\bkef;udkxif½Sm;ap&ef vlrsKd;EG,fudk tvdk½Sdawmfr\
l / odkYaomf
tm'Honf bk&m;ocifudk qefYusifykefuefc\
Jh / tm'Honf rdrdwOD;xJ tjypfom;jzpfcJhjcif;omr[kw?f vlom;tm;vHk;
udkvnf; tjypfom;rsm;jzpfap\/ bk&m;ocif\ touf&½Sd&rnfh tpm; bk&m;ocifESifhtqufjywfc\
Jh / bk&m;\yuwd
½Sd&rnfhtpm;? vlonftjypfESifh twÅtkyfpdk;jcif;om½Sd\/ þurÇmavmuudk tkyfpdk;&rnfhtpm; tjypfESifhpmwef\uRef
jzpfcJh&\/ vl? tjypfom;rsKd;EG,fonf bk&m;\bkef;awmfESifh&nf½G,fcsufudk rnfuJhodkYjynfhpHkapEdkifrnfenf;/ tajzrSm?
rjzpfEdkifyg/
bk&m;ocif\&nf½G,fcsuf?ajymif;vJjcif;r½Sdyg
bk&m;ocifonf ol\bkef;udkxif½Sm;aprnf?h vlrsKd;udktvdk½SdaeqJjzpfonf/ bk&m;u b,fvdk vkyfvdrfhrnf
enf;/ tjcm;aomolwa,mufjzifh vkyfaqmifvdrfhrnf/ wa,mufaomoltm;jzifh vlrsm;wdkYonf ysufpD;jcif;odkY a&muf
cJhpOfuyif? wa,mufaomol? a,½Ic&pftm;jzifh vlrsKd;rsm;udk u,fwif&efjyif qifxm;ayvdrfhrnf/ usrf;pmu
]]taMumif; rlum;? wa,mufaomolonf em;raxmifaomtm;jzif?h vlrsm;wdkYonf tjypfa&mufonfenf;wl? wa,muf
aomolonf em;axmifaomtm;jzif?h vlrsm;wdkYonf ajzmifhrwf&modkYa&muf&Mu\}} [kq\
dk /(a&m?5;19)
bk&m;ocif\'kwd,vl
bk&m;ocif\yxrvlonf bk&m;\bkef;awmfudk xif½Sm;ap&ef ysufuGufcJhjcif;aMumifh ol\bkef;udk xif½Sm;
aprnfh rsKd;EG,fopf\OD;acgif;jzpf&ef 'kwd,vl½Sd&ayrnf/ bk&m;uol\om;awmfudk 'kwd,vljzpf&ef a½G;cs,fcJh\/
usrf;pmu]]...'kwd,vlrlum;?aumif;uifbHkujzpfawmfrlaomocifaywnf;}}[kq\
dk /(1aum?15;47c)
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk cspfí u,fwifjcif;odkYa&muf&ef tvdk½\
Sd / uREfkyfwdkYudk u,fwif&ef ol\om;
awmfudk þavmuodkYapvGwfí om;awmfonfvnf; vlrsm;\tjypftwGuf taocHayvdrfhrnf/ xdkaemuf bk&m;\
om;orD;rsm; jzpfMuaom rsKd;EG,fopf\ OD;acgif;jzpfap&ef wzef½Sifjyefxajrmuf&vdrfhrnf/ ocifa,½Ionf ol\
taocHjcif;ESifhxajrmufjcif;tm;jzif?h uREfkyfwdkYonftm'H\ tjypfom;rsKd;EG,fb0rS bk&m;\om;orD;rsm; jzpfvm&ef jyK
vkyf vdrfhrnf/ bk&m;ocifu rnfuJhodkYjyKvkyfay;cJhonfudk ½Ipm;Muygpd/kY
`yxrtqifhonf vlZmwdcH,ljcif;jzpf\/ vlZmwdcH,ljcif;onf bgudkqdkvdkygoenf;/ bk&m;ocifu vlom;jzpf
vmjcif;jzpfonf/ bk&m;ocif\om;awmfudk,fwdkif vlom;wOD;tjzpf cH,ljcif;jzpfonf/ thHbG,f&musrf;pmu]]tpOD;ü
EIwfuywfawmf½\
Sd / EIwfuywfawmfonf bk&m;ocifESifhtwl½Sd\/ EIwfuywfawmfonfvnf; bk&m;ocif jzpfawmf
rl\/¼EIwfuywfawmfonfvnf; vlZmwdtjzpfudkcH,lí...igwdkYwGifwnfaeawmfrlonfjzpfí}} [kq\
dk /(a,m?1;1ç14)
vludkzefqif;cJhaomolonf? udk,fwdkif vljzpfvmcJhjcif; jzpfonf/ þt&mum; eufeJaom r[mopömw&m;jzpf
onf/ omíBuD;pGmaom eufeJjcif;um; bk&m;ocifu vlom;wOD;tjzpf?jzpfvmcJhjcif;jzpfonf/ yxrvl?tm'Honf
t½G,fa&muf vlwOD;tjzpf zefqif;jcif;udkc&H \/ odkYaomf 'kwd,vl? a,½Ic&pfonf? uav;i,fwOD;tjzpf þ
avmuodkY 0ifa&mufvmcJ\
h /
ocifa,½Ionf tysdKunm0rf;rS bGm;jrifNyD? olüvlom;zcifr½Sdyg/ ol\zcifrnfolenf;/ xm0&bk&m;ocif
onfo\
l tbcrnf;awmfjzpfawmfr\
l / ol\rdcifrm&donf vufxyfxdrf;jrm;&ef a,moyfESifh aphpyfxm;ol jzpf \/
olwdkY twlwuG vufxyfxdrf;jrm;jcif; rcHr?SD aumif;uifwrefonf rm&dxHay:vmNyD; ajymonfrSm ]]aumif;uifwrefu
vnf;?oefY&Sif;aom0dnmOfawmfonf oif\ tay:rSm oufa&mufawmfrlí tjrifhqHk;aombk&m;\ wefcdk; tmEkabmf
awmfonf oifhudkvTrf;rdk;vdrfhrnf/ xdktaMumif;aMumifh xdkoefY&Sif;aom om;onfvnf; bk&m;ocif\ om;awmf

c&pf,Basic
mefw\
dkY Faith
tajccH,kHMunfcsuf
Christian

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

30

eufeJaomt&monf BuD;pGmaomt&m jzpfonf[kjiif;cHk&efr½S/d bk&m;ocifonf udk,fcE¨müay:xGef;awmfrlNyD/}}[kq\
dk /
(1wd?3;16u)
bk&m;ocif\om;awmfonf þavmuodkY vlom;wOD;tjzpf bmaMumifh<uvmcJh&ygoenf;/ tvGef ta&;
BuD; aom taMumif;t&m EspfcsufaMumifh jzpfonf/
1/ rm&fewf\trIrsm;udk zsufqD;&efa,½Ivmjcif;jzpf\/usrf;pmu ]]rm&fewftrIwdkYudk y,fzsufjcif;iSg?bk&m;ocif\
om;awmfonf xif½Sm;ay:xGef;awmfr\
l }}[kq\
dk /(1a,m?3;8)
2/ olonfuREfkyfwdkYudktm'H\tjypfom;rsKd;EG,frS xGufajrmuf&mvrf;udkjyKvkyfay;&efESifh bk&m;\tdrfaxmifrdom;pkxJodkY
a&muf&mvrf;udk jyKvkyf&efvmjcif;jzpf\/ þonf um;u,fwifjcif;\t"dyÜg,fjzpfonf/
'kwd,vlonfvnf;pHkprf;ppfaq;jcif;udkb,fuJhodkcHcJh&oenf;/
yxrvl? tm'Honf pHkprf;ppfaq;jcif;udk cH&\/ 'kwd,vl? a,½Ionfvnf; pHkprf;ppfaq;jcif;udk cH&efvdktyf
\/ pmwefu oHk;Budrfwdkif a,½Ionfrdr\
d tvdkudkomvkyfaqmif&efpHkprf;cJ\
h / a,½I oHk;BudrfpvHk; jiif;y,f\/
pmwef½IH;cJ\
h /
yxrvl tm'Honf bk&m;\pum;udk em;raxmifjcif;aMumif?h pmwef atmifEdkifc\
Jh / 'kwd,vl? c&pfawmfonf
bk&m;\pum;udk emcHjcif;aMumifh pmwef\tay: atmifEdkifc\
Jh /
ocifa,½Ionf tjcm;aompHkprf;rIrsm;udkvnf; ol\toufwmü&ifqdkifcJh&\/ odkYaomf atmifEdkifc\
Jh / t
b,faMumifhqdkaomf olY crnf;awmf\ tvdkudkom vkyfaqmifjcif;udk ESpfoufaomaMumifhjzpf\/ usrf;pmu ]]bk&m;
ocif\ om;awmf rSefaomfvnf;? qif;&J'ku©udk cHaomtm;jzifh em;axmifjcif; tusKd;taMumif; udkoif awmfr\
l }}
(a[NAJ?5;8)/
a,½Ionf t&m&mü olYcrnf;awmfudkemcH&efoif,lc\
hJ / vuf0g;uyfwdkiftay: aemufqHk; ESifh BuD;pGmaom
pHkprf;ppfaq;jcif;udkcH&ef jyifqifcJh\/
a,½IonfuREfkyfwkdY\tjypftwGuftjypf½Sdaomoljzpfap\
p\ /
wavmuvHk;\ tjypfrsm;udk cH,l&efa,½Ionf bk&m;\odk;oi,ftjzpf vmcJ\
h / usrf;pmu]]tb,faMumifh
enf;[lrlum;? bk&m;ocifonf tjypfESifh uif;pifaomoludk igwdkYtwGufaMumifh tjypf½Sdaomol jzpfap\/ taMumif;
rlum;? igwdkYonf xdkoltm;jzifh bk&m;ocifha½SUawmfü ajzmifhrwfaomol jzpfrnfhtaMumif;wnf;}}(2aum?5;21)
a*oa½SrefO,smOfü a,½Ionf uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udk rnfuJhodkYcH,l&rnfudk pOf;pm;&if;? rsufESmudktyfvsuf
qkawmif;cJhonfrSm ]]tuREfkyftb? þcGufonf tuREfkyfudk vGefoGm;EdkifvQif vGefoGm;ygapaom}}ol\ pdwfa0'emonf
tvGefrS BuD;rm;aomaMumifh acR;onf aoG;pufcJuJhodkY usawmfrl\/ odkYaomf olonfcrnf;awmf\ tvdkawmfudk tNrJ
emcHoljzpf\/ qufí qkawmif;onfrSm ]]odkYaomfvnf; tuREfkyftvdk½Sdonfhtwdkif; rjzpfygapESi/fh udk,fawmf
tvdk½Sdonftwdkif;jzpfygapaom}}[kqkawmif;awmfrl\/(r?26;39)(vk?22;42)
ocifa,½I\aMumufbG,faumif;aomaojcif;
ocifa,½Iudk ydvwfrif;½Sd&m a&mrtpdk;&½Hk;awmfodkY ac:aqmifc\
Jh / xdkae&mü ol\t0wfudk cRwfNyD;ql;rsm;
ygaom om;a&jzifhjyKvkyfxm;aom MumyGwfESifh½dkufawmfr\
l / ql;rsm;udk owÅKp(odkY)t½dk;prsm;jzifh jyKvkyfxm;jcif;jzifh
tom; rsm;udk½Seap&efjzpfonf/ olonfuJh&JUjcif;? avSmifajymifjcif;ESifhwHaxG;ESifhaxG;jcif;udk cH&\/ ol\ rsufESmonf
xdk;jcif;cH&aomaMumifh zl;a&mifae\/ ol\OD;acgif;üvnf; qlo&zludk avSmifajymifí aqmif;jcif;udk cH&\/ oludk t
ao cH&efae&m? u&meDodkY vuf0g;uyfwdkifudk ay;vsuf xrf;ap\/
u&meDukef;ay:üvnf; pmwefonfa,½Iudk tjcm;aomwpHkw&mudkvkyfaqmifjcif;jzifh pHkvifaomu,fwif½Sif
rjzpfap&ef tpGrf;ukef BudK;pm;cJ\
h / pmwefonf enf;vrf;aygif;pHk vkyfaqmifcJhaomfvnf; a,½Ionfbk&m;ocifudk
pdwfESvHk;t<uif;rJh qufvufcspfaeqJjzpf\/ ol\aemufvdkufrsm;udkvnf; cspfaeqJjzpf\/rdrdudk,fudk oem;jcif;udk
jiif;y,fNyD? olYudk,fudkol u,fwifvdrfhrnfr[kwfyg/ olonf aoonfh wdkifatmif emcHawmfr\
l / vuf0g; uyfwdkif
ay:aoonfhwdkifatmifjzpf\/ bk&m;ocif\'kwd,vlonf? olYtoufwmaemufqHk;ydkif;ü ajymEdkifcJhonfrSm ]]tuRefkyf
onf ajrBuD;ay:rSm udk,fawmf\ bkef;udkxif&Sm; apygNyD/ tuRefkyfaqmif&Gufp&mbdkY tuRefkyfütyfay;awmfrlaom
trIudk tuRefkyfaqmif&GufíNyD;ygNyD/}}[kq\
dk /(a,m?17;4)
a,½Ic&pf\bkef;ESifhjynfhpHkaom½Sifjyefxajrmufjcif;
oHk;q,foHk;Espfwdkif touf½SifcJhaom ocifa,½I\cE¨mudk,ftavmif; udkvuf0g;uyfwdkifay:rS csNyD? ocFsKdif;
t0wfESifhywf&pfum olaX;wOD;\ *lwGifjrKyfESHxm;av\/ *ltwGif;ol\cE¨monf oHk;&ufESifhoHk;nvnf;avsmif;awmf rl
\/xdkaemufrSwpHkwckaom thHbG,ferdwfjzpfc\
Jh / a,½Ionf bk&m;ocif\ BuD;pGmaom wefcdk;jzifh aojcif;
rSxajrmufc\
Jh /
bk&m;ocif\'kwd,vlonfcrnf;awmfudkt&mcyfodrf;wdkYüemcHc\
Jh /aojcif;onfolYudk rxdef;csKyfxm;EdkifcJhyg/
olonf ocFsKdif;rS xajrmufjcif;jzifh tjypf? aojcif;ESifh pmweftay: xm0pOf atmifEdkifcJhNyD/ ocifa,½Ionf ½Sifjyefx
ajrmufaomcE¨m jzifhwynfhawmfrsm;udk xif½Sm;jyNyD ?vufwGif oH½dkuf&mrsm;ESifh ol\eHab;wGif vSHESifhxdk;jcif;cH&aom
trSwfudkjyocJ\
h /
a,½Ic&pf\ aojcif;ESifh ½Sifjyefxajrmufjcif;onf pMuFm0Vmordkif;ü ta&;BuD;qHk;aom jzpfysufrIBuD;jzpf\/
a,½Ic&pf\ vuf0g;uyfwdkif taMumif;t&monf vlom;rsKd;EG,f\ tjypfESifh pmwefESifho\
l aemufvdkuf ykefuef us
qif;cJhaom wrefrsm;udk &ifqdkifajz½Sif;&ef bk&m;ocif\ r[mtBuHtpnfawmfjzpf\/

c&pf,Basic
mefw\
dkY Faith
tajccH,kHMunfcsuf
Christian

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

31

a,½Ionfum;wdkifay:aopOfpmwefonfBuD;pGmaomatmifjrifjcif;jzpfonf[kol,lqcJ\
h / þum;ol\t½HI;
jzpf\/ pmwefxifjrifcJhaom bk&m;\om;awmf\toufwm tqHk;owfcJhaom um;wdkifw&m;onf aemufwGif ol\
trSm;jzpfvm\/ a,½Ic&pf\aojcif;ESifh ½Sifjyefxajrmufjcif;tm;jzifh bk&m;ocifonf rm&fewf\ trIrsm;udk zsuf
qD;NyD? oluRefjyKxm;olrsm;udkvGwfajrmufapcJ\
h /
usrf;pmu ]]xdkoli,fwdkYonf taoG;tom;ESifh qufqH
MuaomaMumif?h
c&pfawmfonf taocHawmfrlaomtm;jzif?h aojcif;w&m;udk tpdk;&aomolwnf;[laomrm&fewf\
wefcdk;udkcsKd;zJhzsufqD;jcif;iSg4if;?
aoab;udkaMumufí
woufvHk;uRefcH&aomolwdkYudk
u,fvGwfjcif;iSg4if;?
xdkoli,fw\
dkY enf;wl taoG;tom;udkaqmif,lawmfr\
l }}[kqdkonf/(a[NAJ?2;14¼15)
a,½Ionfaumif;uifbHkodkYjyefwufoGm;jcif;
ocifa,½Ic&pfonf ½SifjyefxajrmufNyD;aemuf? ajrBuD;ay:ü &ufaygif; av;q,f udk,fxif½Sm; jyawmfr\
l /
olYudkvlrsm;pGmjrifcJh&\/ tjzpftysufwckü wynfhawmfig;&mxufruudkol xif½Sm;jycJ\
h / aumif;;uifbHkodkYol jyefr
wuf<ucif?ol\wynfhrsm;udkavmuBuD;xJ odkYoGm;ívlwdkif;wdkYtm; 0rf;ajrmufbG,f{0Ha*vdowif;pum;udk a[majym
&eftrdefYay;cJ\
h / olwdkYütHhbG,f*wdpum;udkvnf;ay;cJ\
h / ]]igonfvnf; uyfurÇmukefonfwdkifatmifoifwdkYESifh twl
tpOfrjywf½Sdonf[k wynfhawmfwdkYtm;rdefYawmfr\
l }}(r?28;20)
wynfhawmfwdkYonf Munfh½IvsufaeMupOf? ocifbk&m;onf txufodkY aqmif,ljcif;udk cHawmfrlí rdkCf;wdrf
onfudk,fawmfudkrsufuG,fatmifcH,lav\/ ol\bkef;ESifhjynfhpHkaom? ½SifjyefxajrmufaomcE¨mjzifh ocifa,½Ionf
ajrBuD;udkpGefYcGgNyD?rdkCf;wdrfudkjzwfvsuf?olonfaumif;uifbHkodkYjyefoGm;cJ\
h /
t&mcyfodrf;wd\
kY ocifocifa,½Ic&pf
bk&m;ocifonfo\
l 'kwd,vl a,½Ic&pfudk t&mcyfodrf;wdk\
Y ocifjzpfapjcif;iSg cefYxm;awmfrl\/ ocif
a,½Ic&pf\ rdrdudk,fudkESdrfhcsjcif;ESifh crnf;awmf\ csD;ajrmufjcif;udk az:jyaom vSyaom usrf;ydk'fudk zdvdyÜdMo0g'pmü
awGU&ayonf/]]xdkodkY vl\*kPft*Fgvu©mESifh jynfhpHkvsuf?taocHjcif;omr[kw?f vuf0g;uyfwdkifrSm taocHjcif;wdkif
atmiftapuRefcHíudk,fudkudk,fESdrfhcsawmfr\
l /¼xdkaMumifh bk&m;ocifonfudk,fawmfudk tvGefcsD;ajrmufí bGJUemrw
umwdkYxufBuD;jrwfaombGJUemrudkay;oem;awmfr\
l /taMumif;rlum;?aumif;uifowÅ0g?ajrBuD;owÅ0g? ajrBuD;atmuf
ü½Sdaom owÅ0g?wnf;[laomcyfodrf;aomowÅ0gwdkYonfa,½I\bGJUemrawmfudk 'l;axmufí? a,½Ic&pfonf ocifjzpf
awmfr\
l [kEIwfESifh0efcHojzif?h crnf;awmfbk&m;\bkef;toa&awmfudkxif½Sm;apMurnftaMumif;wnf;}}(zd?2;8¼11)
rsKd;EG,fopf\OD;acgif;jzpfaoma,½Ic&pf
crnf;awmf
bk&m;ocifonfa,½Ic&pfudkt&mcyfodrf;wd\
kY t½SifociftjzpfjyKvkyf½kHomrubJ?oludkvnf;
tdrfaxmifrdom;pktopf\ OD;acgif;tjzpfvnf;jyKvkyf cefYxm;awmfr\
l / þtdrfaxmifrdom;pktopfudk ]]bk&m;ocif\
om;orD;rsm; }}[kvnf; ac:qdkonf/ ,ck urÇmay:wGif tdrfaxmifrdom;pk ESpfpk½Sdygonf/ tdrfaxmifrdom;pk wckcsif;
pDü OD;acgif;wckpD½Sdonf/ tm'HonfolrS qif;oufvmcJhaom tjypfom;tdrfaxmifrdom;pk\ OD;acgif;jzpfNyD;? a,½Ic&pf
onf bk&m;ocif\ om;orD;rsm; [kac:aom tdrfaxmifrdom;pk topf\ OD;acgif;jzpfonf/ uREkfyfwdkY ta,mufwdkif;
onf arG;zGm;vmjcif;tm;jzifh tm'H\tjypfom;rsKd;EG,ft0ifjzpfvmcJh\/ odkYaomf ,ckocifa,½I\ taocHjcif;ESifh½Sif
jyefxajrmufjcif;tm;jzifhuREfkyfwdkYonf 0dnmOfa&;ü topfwzef arG;zGm;jcif;ESifh bk&m;ocif\ om;orD;rsm; jzpfvm&ef
olonfjyKvkyfay;EdkifNyD/
bk&m;ocif\0dnmOfawmfüwzefjyefvnfarG;jcif
jcif;um;tb,fenf;/
ocifa,½Iu ]]'kwd,arG;zGm;jcif; rcHaom olrnfonfum; bk&m;ocif\ EdkifiHawmfudk rjrif&}} [kqdkonf/
(a,m?3;3)/ rnfuJhodkY'kwd,arG;zGm;&rnfenf;/ocifa,½Iu]]a&ESifh0dnmOfawmftm;jzifharG;zGm;&rnf}}[kq\
dk (a,m?3;5)/
a&ygaomaMumifh tcsKdUaomol rsm;u a&ESpfjcif;tm;jzifh
'kwd,arG;zGm;NyD[k ,HkMunfMuonf/ odkYaomf
a&ESpf½Hkjzifh 'kwd,rarG;Edkifyg/ 'kwd,arG;zGm;jcif; odEdkif&efrSm yxrarG;zGm;jcif;onf rdcif0rf;xJrS arG;zGm;jcif;jzpfonf/
yxrarG;zGm;aomtcg tm'HtrsKd;? tm'Hrdom;pkxJü arG;zGm;onf/ tm'HtrsKd;onf vla[mif;jzpfí tjypfom;jzpfonf/
xdkyxrarG;zGm;jcif;jzifh aumif;uifodkYr0ifEdkifyg/ 'kwd,jyefrarG;vQif bk&m;ocif\EdkifiHawmfudk rjrif[kq\
dk / 'kwd,
arG;zGm;&efa&ESpfjcif;? bmoma&;usifhxHk;rsm;udk vdkufavsmufjcif;? ynwfawmfrsm;udk apmifhjcif;jzifh r&yg/
bk&m;ocifonfxdk vla[mif;tm'HrsKd;udk c&pfawmfESifhtwl vuf0g;uyfwdkifü ½dkufxm;cJ\
h / ocFsKdif;xJrS ½Sif
jyef xajrmuf aomtcg vla[mif; rygawmhacs/ vlopftaejzifh xajrmuf vm\ xdkodkY vlopfjzpfzdkY&ef vlrwwfEdki?f
bk&m;ocif\ wefcdk;tm; jzifhjzpfonf/ (2aum?5;17¼18)/xdkodkY vlopf tjzpfodkY a&muf½Sdjcif;onfomvQif 'kwd,
arG;zGm;jcif; jzpfonf/ rdwfaqG\ vkyfaqmifcsufryg/ bk&m;ocif\pDpOfay;rIaMumifh c&pfawmfESifhtwlxajrmufjcif;jzifh
rdwfaqGonf 'kwd,arG;jcif;jzpfonf/
a,½Ic&pfonf bk&m;ocif jzpfawmfr\
l / olonf vlom;awmfjzpfvmcJhjcif;jzifh uREfkyfwdkYonf bk&m;ocif
\om;rsm; tjzpfodkYjzpfcGifh udk&rnfh taMumif;wnf;/
qkawmif;csuf]]tbbk&m;ocif? udk,fawmf\'kwd,vljzpfawmfrlaomocifa,½Ic&pf twGu?f aus;Zl; wifyg
onf/ olonf udk,fawmf½Si\
f tvdkawmfudk vHk;vHk; emcHoljzpf\/ uREfkyfonf ocifa,½I jyKawmfrlcJhouJhodkY udk,f
awmf \ tvdkawmfudk cspfjrwfEdk;vsuf tpOf vdkufavQmufEdkif&ef rpawmf rlyg&efqkawmif;yg\}} tmrif/ (tef'½l;)

c&pf,Basic
mefw\
dkY Faith
tajccH,kHMunfcsuf
Christian

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
uREfkyfwdk\
Y udk,fpm;jyKtusKd;aqmifol a,½Ic&pf
]] ...xdkolw\
dkY trIudk udk,fawmfonf apgifhvsuf? umvtpOf touf½SifaomaMumif?h olwdkYudk u,fwifjcif;iSg
wwfEdkifawmfr\
l }}[kqdkonf/(a[NAJ? 7;25)
cspfaomrdwfaqG?
uREfkyfwdkYonf ocifa,½I\vuf0g;uyfwdkifay: u,fwifaomt½Siftjzpf taocHcJhaom tcsdefumvudk
aemufodkY MunfhjrifEdkifygonf/ olonf þajray:odkY uREfkyfw\
dkY bk&iftjzpf tkyfpdk;&ef jyefvmrnfhtcsdefudk a½SUodkYajrmf
MunfhEdkifygonf/ þtaMumif;t&mü ocifa,½I\ ypöKefyefumv trIawmfaqmifjcif; taMumif;udk uREfkyfwdkY
pOf;pm;Murnf/
a,½IonfuREfkyfwdkY\udk,fpm;jyKtrIaqmifoljzpfonf
,ckumvü ocifa,½I bmjyKvkyfaeygoenf;/ olonf uREfkyfwdkYtwGuf qkawmif; ay;aeygonf/ usrf;pmü
a,½Ionf uREfkyfw\
dkY BuD;jrwfawmfrlaom udk,fpm;jyKtrIaqmifol[k ajymqdkxm;ygonf/ udk,fpm; jyKtrIaqmifol
onf tjcm;aomolrsm;twGuf qkawmif;ay;aeaom ol wpfOD;jzpfonf/ þonfum; ,ck ocifa,½IjyKaeaom trI
jzpfonf/ olonf aumif;uifbHkü olYudk ,HkMunfaomol tm;vHk;wdkUtwGuf qkawmif;ay;aeonf/
usrf;pmü olwyg;wdkYtwGuf qkawmif;ay;cJMh uaom BuD;jrwfaom vlrsm; ½SdcJhygonf/ olwdkYonf
bk&m;ocifESifhtwl olw\
dkY vlrsKd;rsm;twGuf qkawmif;cJhMu\/ wcgw&H olw\
dkY vlrsKd;rsm; tjypfudk cGifhvTwf&ef
bk&m;ocifxH ajymqdkjcif;? wcgw&H olwdkYonf bk&m;ocifxH olw\
dkY &efolrsm; ab;rSvGwfajrmufcGifhay;&ef ajymqdk
cJhMu\/ þolrsm;onf tjcm;aomolrsm;twGuf bk&m;ocifxH qkawmif;cJhjcif;aMumifh udk,fpm;jyKqkawmif;olrsm;
jzpfMu\/
uREfkyfwdkYonfvnf; udk,fpm;jyKtrIaqmifay;rnfhol udkvdktyfygonf/ tb,faMumifhenf;/ uREfkyfwdkYü BuD;aom
&efo?l bk&m;ocif\ om;orD;wdkif;udk rkef;aom&efol pmwef ½SdaeaomaMumifhjzpfonf/ pmwefonf uREfkyfwdkYudk bk&m;
ocif\rdom;pk0if tjzpfrS qHk;½IH;oGm;atmif rjyKvkyfEdkifonfhwdkif uREfkyfwdkYtjypfxJodkY vdkufyg&ef olonf wwf EdkiforQ
usKd;pm;vkyfaqmifaeygonf/ bk&m;\pdwfawmfESifhawGUaomtoufwmütouf r½SifEdkif&ef uREfkyfwdkYudk ol usKd;pm;qD;
wm;vsuf ½Sdonf/ odkYaomf uREfkyfwdkYaMumuf&efrvdkyg/ ocifa,½Ionf uREfkyfw\
dkY BuD;jrwfawmfrlaom udk,fpm;jyK
trIaqmifol jzpfawmfrlonf/ olonf aeYwdkif; uREfkyfwdkYtwGuf qkawmif;ay;aeonf/ usrf;pmu ]] xdkodkYESifhtnD?
rSefaom oefY½Sif;&mXmewd\
kY yHkjzpfaom? ...c&pfawmfonf...igwdkYtwGufaMumifh ,ck bk&m;ocif\a½SUawmfü udk,fudk
jyjcif;iSg aumif;uifudk,fxJodkY 0ifawmfrlNyD;}}[kqdkonf/(a[NAJ? 9;24)
usrf;pmü rdr\
d vlrsKd;rsm;twGuf qkawmif;cJhMuaom BuD;jrwfaom vlrsm;onf aemufqHk;üaocJhMu\/ ao
jcif;u olw\
dkY qkawmif;jcif;rsm;udk tqHk;owfapcJ\
h / ocifa,½Ionfvnf;ao\/ odkYaomf wzef aojcif;rS x
ajrmufc\
Jh / olonf ,aeY touf½Sifawmfrlonf/ olydkifaom olrsm;twGuf olonf tqufrjywf qkawmif;ay;
vsufaeonf/ usrf;pmü]] ...xdkolw\
dkY trIudk udk,fawmfonf apgifhvsuf?umvtpOf touf½SifaomaMumif?h olwdkYudk
u,fwifjcif;iSg wwfEdkifawmfr\
l }}[kqdkonf/(a[NAJ? 7;25)
ocifa,½Ionf jynfhpHkaom udk,fpm;jyKtusKd;aqmifol jzpf\
ocifa,½Ionf þajrBuD;ay:ü ½SdcJhpOftcg ol\aemufvdkuf wynfhawmfrsm;twGuf rMumcP qkawmif;
cJ\
h / olwdkYudkcspfawmfrlNyD; olwdkYonf raumif;aomtrIESifh uif;vTwfrnfhtaMumif; qkawmif;ay;cJ\
h /
,ck ocifa,½Ionf aumif;uifbHkü½SdawmfrlNyD;? olydkifaom olrsm;twGuf olonf qufvufqkawmif;ay;
aevsuf ½Sdonf/ olonf uREfkyfwdkYtwGuf jynfhpHkaom udk,fpm;jyKtusKd;aqmifol jzpfonf/
1/ olonf bk&m;ocif\ cspfawmfrlaom om;awmfjzpfonf/
2/ olonf uREfkyfwdkYudk tvHk;pHk aumif;pGm odem;vnfjcif; ½Sdawmfrlonf/
3/ olonf uREfkyfwdkY tjypfrsm;twGuf tjypf'gPfudk ay;qyfcJhNyD/
þtaMumif;t&m oHk;csufudk pOf;pm;qifjcifMuygpd/kY
(1) a,½Ionf bk&m;ocif\cspfawmfrlaom om;awmf jzpfawmfrlonf/
crnf;awmfbk&m;ocifonf cspfawmfrlaom ol\om;awmftwGuf rjyKvkyfay;aom t&m wpHkwckr r½Sdyg/
usrf;pmu]] crnf;awmfonf om;awmfudk cspfawmfrlí? cyfodrf;aomt&mwdkYudk om;awmfvufodkY tyfay;awmfrlNyD}} [k
qdkonf/(a,m? 3;35) a,½Ionf wynfhawmfrsm;udk ol\emrü crnf;awmf xH qkawmif;Mu&ef rdefYawmfr\
l / olu
]]...ig trSeftuefqdkonfum;? oifwdkYonfig\emrudktrSD`ykí crnf;awmfrSm qkawmif;orQ wdkYudk crnf;awmf onf
ay;awmfrlrnf}}[kqdkonf/ (a,m? 16;23)
(2) a,½Ionf uREfkyfwdkYudk tvHk;pHk aumif;pGm odem;vnfjcif; ½Sdawmfrlonf/
ocifa,½Ionf tb,faMumifh uREfkyfwdkYudk tvHk;pHk aumif;pGm odem;vnfaMumif;udk oif odyg ovm;/
tb,faMumifhqdkaomf olonf þavmuü vlom; wpfOD;tjzpf aexdkifcJhaomaMumifhjzpf\/ usrf;pmü a,½I onf
bk&m;ocif\a½SUawmfarSmufü uREfkyfwdkYü oem;jcif;*½kPmESifh4if;? tjrifhqHk;aom ,Zfyka&m[dwfrif; (udk,fpm;jyKtusKd;

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
aqmifol) jzpfEdkif&ef olonf uREfkyfwdkY uJhodkYjzpf&rnf [laomt&monf vTJa½Smifr&Edkifaomt&m jzpfonf/
ocifa,½Ionf qif;&JcH&jcif;ESifhiwfrGwfjcif; qdkonfrSm tb,fenf;/ ol odawmfrlonf/ olonf jiif;y,f
cH&jcif;ESifh em;vnfrI vTJrSm;cH&jcif;udk odawmfrlonf/ ol onf pHkprf;jcif;ESifh jiif;qJESdyfpufcH&jcif; 'ku©udk odawmf
rlonf/ uREfkyfwdkYü jzpfysufEdkifaomt&m? ol rodaomt&m wpHkwckrQ r½Sdyg/ usrf;pmu olonf]]igwdkY ,Zfyka&m[dwf
rif; onf igwdkYcH&aom qif;&J'ku©rsm;aMumifh rMuifemEkdifaomol r[kw/f igwdkYcH&onfenf;wl? trsKd;rsKd;aom pHkprf;
aESmifh½SufwdkYudkcHbl;aomoljzpfawmfr\
l /odkY&mwGi?f 'kp½dkuftjypfESifh uif;vTwfawmfr\
l }}[kqdkonf/(a[NAJ? 4;15)
a,½Ionf udk,fwdkif 'ku©qif;&Jjcif;ESifh pHkprf;aoG;aqmifjcif;rsm;udk jzwfoef; BuHKawGUcJh&jcif;aMumifh uREfkyf
wdkY 'ku©qif;&Jjcif;ESifh pHkprf;jcif;rsm; cH&csdefü xdkuJhodkYt&mrsm;udk ol odawmfrlonf/ olonf uREfkyfwdkYtwGuf pHkvif
jynfhpHkaom udk,fpm;jyKtusKd;aqmifol jzpfaomaMumifh olonf uREfkyfwdkYudk aumif;pGm odem;vnfawmfrlonf/
(3) a,½Ionf uREfkyfwdkY tjypfrsm;twGuf tjypf'gPfudk ay;qyfcJhNyD/
a,½Ionf uREfkyfwdkY tjypfrsm;twGuf tjypf'gPfudk ay;qyfcJhjcif;aMumifh olonf uREfkyfw\
dkY udk,fpm;jyKtusKd;
aqmifol jzpf&aomtcGifhta&;onf olü½S\
d / olonf uREfkyfwdkYtjypfrsm;twGuf vuf0g;uyfwdkifay: taocHjcif;ü ol
\vufrsm;?ajcrsm;ü ½SdcJhaom oH½dkuf&mrsm;ESifheHab;awmf½Sd vSHxdk;&monf trSwf&apaom opömw&m;rsm; jzpfonf/
uREfkyfwkYd tjypfjyKaomtcg a,½Ionf ol\vufrsm;ü½Sdaom oH½dkuf&mudk nTefjyvsuf? ajymqdkEdkifonf/ ]]tb
þ olonftjypfjyKcJhjcif;udk uREfkyf odygonf? odkYaomf ol\tjypfrsm;twGuf uREfkyfay;qyfcJhNyD;/ tuREfky\
f taoG;jzifh
olYudk uREfkyfa½G;cJhNyD;/ olYudk uREfkyf ydkifawmfr\
l /}} a,½Ionf uREfkyfw\
dkY tjypf'gPfrsm;udk ay;qyfcJhaomaMumifh bk&m;
ocifonf uREfkyfwdkYudk cGifhvTwfEdkifcJhjcif;jzpfonf/
uREfkyfw\
dkY udk,fpm;jyKtusKd;aqmifol tjzpf a,½Ionf bmudkjyKvkyfygoenf;/
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYtwGuf jynfhpHkaom udk,fpm;jyKtusKd;aqmifol jzpfaMumif;udk uREfkyfwdkY jrifcJh&NyD/
,ck ocifa,½I Mum;0ifaqmif½Gufay;aeaom taMumif;t&m vrf;pOfoHk;rsKd; udk uREfkyfwdkY pOf;pm;Murnf/
1/ olonf uREfkyfwdkY pHkprf;jcif;udk cH&pOf uREfkyfwdkYtwGuf qkawmif;ay;aeonf/
2/ olonf uREfkyf tjypfjyKcJhrdaomtcg uREfkyftwGuf Mum;0iftusKd;aqmif ay;ygonf/
3/ olonf crnf;awmfxH uREfkyfw\
dkY qkawmif;jcif;rsm;udk wifqufay;ygonf/
þtaMumif;t&mrsm;udk pOf;pm;qifjcif Muygpd/kY
1/ c&pfawmfonf uREfkyfwdkY pHkprf;jcif;udk cH&pOf
pOf uREfkyfwdkYtwGuf qkawmif;ay;aeonf/
uREfkyfwdkYonf pmwef\pHkprf;aoG;aqmifjcif;udkcH&pOf uREfkyfwdkYonf tjypfodkYrvdkufygap&ef ocifa,½I
txl; qkawmif;ay;vsuf½Sdonf/ olY crnf;awmfxH qkawmif;awmfrlonf/ ]] þolwdkYudk þavmurS EIwf,lawmf
rlrnftaMumif; tuRefkyfawmif;onf r[kwfyg/ raumif;aom trIt&mESifh uif;vTwfapjcif;iSg apmifr awmfrlrnf
taMumif;udk omawmif;yg\/}} (a,m? 17;15)
uREfkyfwdkYonf þavmuü ½SdaepOfumv uREfkyfwdkY pHkprf;jcif;udk cH&Muayvdrfhrnf/ odkYaomf ocifa,½Ionf
uREfkyfwdkYtwGuf qkawmif;ay;vsuf½Sdonf/ crnf;awmf\ *wd½SdonfrSm uREfkyfwdkYcGeftm;xuf ausmfvGefaom pHkprf;jcif;
udk ol cGifhjyKvdrfhrnf r[kwfay/ olonf uREfkyfwdkYtwGuf xGufajrSmuf&m vrf; udkjyifqif ay;ayvdrfhrnf/ usrf;pmu
]]...bk&m;ocifonf opömESifhjynfhpHkawmfrlonfjzpfí oifwdkYrcHEdkifaom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk oifwdkYü a&mufpdrfhaomiSg
tcGifhay;awmfrrl/ oifwdkYonf cHEdkifrnfhtaMumif; pHkprf;aESmifh½Sufjcif;t&mESifhwuG xGufa`rSmufaom vrf;udkvnf;
pD&ifjyKjyifawmfrlvdrfhrnf/}}[kqdkonf/(1aum? 10;13)
þt"dyÜg,fum; uREfkyf tjypfrvkyfEdkifawmhjcif;udk qdkvdkygovm;/ xdkodkYr[kwfyg/ uREfkyf tjypf jyKvkyfEdkif
ao;onf/ odkYaomf uREfkyf tjypfudk rjyKvkyf&yg/ pHkprf;aoG;aqmifjcif;udk uREfkyf cGifhrjyKEdkifaMumif; ajymqdkEdkifonf/
2/ c&pfawmfonf uREfkyf tjypfjyKcJhrdaomtcg
omtcg uREfkyftwGuf Mum;0iftusKd;aqmif ay;ygonf/
uREfkyfwdkYonf c&pfawmfudk uREfkyfw\
dkY u,fwif½Siftjzpf vufcHpOf uREfkyfwdkYonf bk&m;ocif\rdom;pkwGif
arG;jcif;udkcHcJh&NyD;jzpfonf/ uREfkyfwdkYonf bk&m;ocifESifh qufEG,fawmfpyfrI topfudk&½SdMuonf/ olonf uREfkyfwdk\
Y
aumif;uifbHktz jzpfNyD;? uREfkyfwdkYonf ol\om;orD;rsm;jzpfMuonf/
wpHkwckaom taMumif;t&mu þ qufEG,fawmfpyfru
I dk csKd;zsufEdkifygovm;/ rcsKd;zsufEdkifyg/ bk&m;ocifESifh
uREfkyfwdkYMum; awmfpyfaom ol\om;orD;rsm;t&mrS b,faomtcgrQ csKd;zsufí r&yg/ odkYaomf bk&m;om;orD;rsm;
jzpfaom uREfkyfwdkYtwGuf tvGefta&;BuD;aom tjcm;aom taMumif;t&mwck ½Sdygonf/ þum; uREfkyfw\
dkY aumif;
uifbHk tzESifh uREfkyfwdkY rdó[m,zGJUjcif;jzpfonf/
tjcm;aomolrsm;ESifh rdó[m,zGJUjcif;onf tb,fenf;/ uREfkyfwdkYonf xdkolrsm;ESifhtwl 0rf;ajrSmufvsuf½Sd
aejcif;jzpfonf/ uREfkyfonf olwdkYudkcspfjcif;ESifh olwdkYonfvnf; uREfkyfwdkYudk cspfaMumif;udk odMuonf/ uREfkyfwdkYonf
olwdkYESifhtwl pum;ajymqdkvdkjcif;? uREfkyfw\
dkY 0rf;ajrmufjcif;ESifhuREfkyfw\
dkY jyoemtcuftcJrsm;udk olwdkESifhtwl a0rQ
ajymqdkvdkonf/
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudkcspfawmfrlNyD; olESifhuREfkyfwdkY rdo[m,zGJU&ef tvdk½Sdawmfrlonf/ olESifhtwl 0rf;
ajrmufjcif;½Sd&ef olonf uREfkyfwdkYudk tvdk½Sdonf/ olonf uREfkyfw\
dkY 0rf;ajrmufjcif;rsm;? uREfkyfwdkY\jyoemrsm;udk

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
olUxH uREfkyfwdkY ajymMum;&ef tvdk½Sdonf/ bk&m;ocifonf uREfkyfwdkY olYudk cspfNyD; uREfkyfwdkYudk ol cspfaMumif; od&ef
tvdk½Sdonf/ uREfkyfwdkY olü emcHjcif;½Sdaomtcg olESifhtwltHhbG,faom rdo[m,zGJUjcif;ü uREfkyfwdkY0rf;ajrmufMuonf/
þodkY tzbk
tzbk&m;ocifESifhrdo[m,jyKj
[m,jyKjcif
jyKjcif;onf csKd;zsufEdEkid fygovm;/ csKd;zsufEdkifygonf/ rnfonfht&mu
csKd;ysuf apygoenf;/ ]]tjypf}} jzpfonf/ uREfkyfwdkY tjypfjyKaomtcg tzbk&m;ocifESifh uREfkyfwdkY\rdo[m,udk &yfpJ
apygonf/ olESifhuREfkyfwdkY ol\om;orD;t&m awmfpyfqufEG,frIonf rjywfawmufyg odkYaomf tjypfonf olESifh
rdo[m,jyKjcif;udk &yfpJaponf/
tzbk&m;ocifESifh uREfkyfwdkY rdo[m,udk jyefvnfwnfaqmufEdkifygovm;/ jyefvnfwnfaqmufEdkifygonf/
rnfol wnfaqmufay;ygoenf;/ ocifa,½Ijzpfonf/ uREfkyfwdkY tjypfjyKaomtcg olonf uREfkyfwdkYtwGuf udk,fpm;
jyKtusKd;aqmifawmfrlonf/ usrf;pmu]]cspfom;wdk?Y oifwdkYonf 'kp½dkufudk rjyKapjcif;iSg þt&mrsm;udk oifwdkYtm; ig
a&;í ay;vdku\
f /wpHkwa,mufaomolonf 'kp½dkufudkjyKrdvQif?ajzmifhrwfawmfrlaom t½Sifa,½Ic&pfwnf;[laom ig
wdkYtrIaqmifocifonf crnf;awmfxHü ½Sdawmfr\
l /}}[kqdkonf/(1a,m? 2;1)
uREfkyfwdkY tjypfjyKaomtcg ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYtwGuf avQmufvJay;ygonf/ olonf crnf;awmfxH
olUemraMumifh uREfkyfwdkYudk cGifhvTwf&ef ajymqdkay;onf/ a,½I rnfolenf;ESifh uREfkyfwdkYtwGuf ol jyKay;cJhaom t&m
rsm;aMumifh uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udk bk&m;ocif cGifhvTwfcJhjcif;jzpfonf/ usrf;pmu]]cspfom;wd?kY oifwdkYonf xdkocif\
emrawmftm;jzifh tjypfrsm;ESifhuif;vTwfaomaMumif?h oifwdkYtm; iga&;íay;vdku\
f }}[kqdkonf/(1a,m? 2;12)
bk&m;ocifonf tjypfvTwfjcif;omru c&pfawmf\tzdk;xdkufaom taoG;ESifh uREfkyfwdkYudk oefY½Sif; pifMu,f
apNyD; olESifhtwl wzef jyefvnf rdo[m, zGJUapygonf/
rnfonfhtcsdefü uREfkyfwdkYonf bk&m;ocifEiS fhtwl rdo[m,zGJUjcif;udk jyefvnfwnfaqmufygoenf;/ tz
bk&m;ocifxH uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udk 0efcsawmif;yefNyD; wcPjcif;wGif uREfkyfw\
dkY rdo[m,onf jyefvnfwnf
aqmuf NyD;jzpfonf/ usrf;pmu]]udk,fhtjypfwdkYudkaz:jyawmif;yefvQif igwdkYtjypfrsm;udkvGwfí 'kp½dkuf½SdorQESifh uif;pif
apjcif;iSg bk&m;ocifonf opömw&m;ESifh4if;? ajzmifhrwfjcif;w&m;ESifh4if;? jynfhpHkawmfr\
l }}[kqdkonf/(1a,m? 1;9)
þ onfum; tjypfudk aeYpOfjyKvkyf&ef uREfkyw
f dkYqHk;jzwfEdkifNyD;? xdkaemuf bk&m;ocifxH 0efcsawmif;yefNyD;?
t&mtm;vHk;ajyvnfNyD;[k xifjrif,lqaejcif;[laom t"dyÜg,fudk qdkvdkygovm;/ xdkodkY vHk;vHk; r[kwfyg/ þuJhodkY
aom enf;rsKd; uREfkyfü ,lqaecJhaomf uREfkyfwdkYonf bk&m;ocif\rdom;pkxJü {uef ½Sdr½Sd jrifEdkif&ef uREfkyfwdkY udk,fudk
jyefvnf ppfaq;ar;jref;oifhonf/ ppfrSefaom bk&m;ocif\om;orD;rsm;onf aumif;uifbHktz\pdwfawmfESifh awGU
&efudkom tvdk½SdNyD;? bk&m;ocif rkef;awmfrlaomt&mrsm;udk olonf rkef;awmfrlvdrfhrnf/
3/ c&pfawmfonf
onf crnf;awmfxH uREfkyfwdkY\ qkawmif;jcif;rsm;udk wifqufay;ygonf
y;ygon
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkY pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udkcHpOf qkawmif;ay;jcif;? uREfkyfwdkYtjypfjyKpOf cynf;awmfESifh
uREfkyfw\
dkY rdo[m,udk jyefvnfwnfaqmufay;jcif;wdkYudk uREfkyfwdkYjrifawGUcJhNyD/ odkYjyif tjcm;aom tHhbG,faomt&m
wck½Sdygonf/ olonf uREfkyfwdkY\qkawmif;jcif;rsm;udk crnf;awmfxHwifqufay;ygonf/
vlrsm;,lqonfrSm wpfOD;wa,mufonf bk&m;ocifxHqkawmif;EdkifNyD;? bk&m;ocifonf ol\qkawmif;jcif;
udk em;anmif;ayvdrfhrnf/ odkYaomf þuJhodkY r[kwfyg/ ocifa,½Iudk u,fwif½Siftjzpf vufcHjcif;½Sdolrsm;om bk&m;
ocifudk aumif;uifbHktztaejzifh qkawmif;Edkifonf/ bk&m;ocifonf uREfky\
f qkawmif;jcif;udkem;anmif;NyD; tajz
&vdkaomf oifonf a,½I\emüqkawmif;&rnf/ ocifa,½Iu]] igt rSeftuefqdkonfum;? oifwdkYonfig\emr udk
trSD`ykí crnf;awmfrSm qkawmif;orQ wdkYudkcrnf;awmfonfay;awmfrlrnf}}[kqdkonf/(a,m? 16;23)
uREfkyfwdkYqkawmif;pOf ocifa,½Ionf uREfyk fwY\
dk BuD;jrwfaom udk,fpm;jyKtusKd;aqmifoljzpfonf/ olonf
uREfkyfw\
dkY qkawmif;jcif;rsm;udk crnf;awmfxH wifqufay;ygonf/ olonf crnf;awmfxH uREfkyfwdkY\awmif;cHrIrsm; udk
olYemraMumifh cGifhay;&ef ajymygonf/ taMumif;rSm a,½Ionf rnfoljzpfjcif;ESifhuREfkyfwdkYtzdkY ol jyKvkyfay;cJhjcif;u
uREfkyfw\
dkY qkawmif;jcif;rsm;udk bk&m;ocifonf em;anmif;jcif;ESifhtajzay;jcif;jzpfonf/
c&pfawmftm;jzifh uREfkyfwdkY bk&m;ocifxH &J&ifhpGm vma&mufwdk;0ifEdkifjcif;tcGifhudk &MuNyD
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYtzdkY jynfhpHkaom udk,fpm;jyKtusKd;aqmifol jzpfaMumif; avhvmem;vnfcJh&NyD/ ol
onf uREfkyfwdkYtwGuf aeYpOf qkawmif;ay;aeonf/ uREfkyfwdkY ulnDrIvdktyfpOf ol uREfkyfwdkYudk ta0;odkYrvSnfhapyg? odkY
aomf olonf ol\cGeftm;udk urf;vSrf;awmfrlonf/ uREfkyfwdkY vJuspOfcg olonf uREfkyfwdkYudk tjypf rwifyg/ odkY
aomf olonf uREfkyfwdkYü oD;cHaomoabm? oem;jcif;u½kPmoabm ½Sdawmfrlonf/ olonf uREfkyfwdkYtzdkY crnf;awmf
bk&m;ocifESifh Mum;0if udk,fpm;jyKaomaMumifh tzbk&m;ocifESifh uREfkyfw\
dkY rdo[m,udk jyefvnf wnfaqmufEdkif
jcif; tcGifh &Muonf/
oifonf atmifjrif&efvrf;udk rjrifEdkifaom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;ü 'ku©a&mufaeygovm;/ odkYjzpfaomf tzbk&m;xH
ocifa,½Itm;jzifh vmyg/ oifonf xdkt&mrsm;tay: atmifjrifjcif;udkay;&ef olYxHü awmif;cHyg/
oifonf tjypf jyKcJhygovm;/ tzbk&m;ocifESifh oifonf rdo[m,zGJUjcif;ü &yfpJ aeygovm;/ c&pf,mefjzpf aom
oif\0rf;ajrmufjcif; aysmufqHk;aeygovm;/ tzbk&m;xH oif\BuD;jrwfawmfrlaom tusKd;aqmif ocifa,½I
c&pftm;jzifh oifonf vmyg/ bk&m;ocifxH tjypf0efcsNyD;? oifhtjypfrsm;udkcGifhvGwf&ef olYudk ajymyg/ ocifa,½Ionf

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
oifESifh bk&m;ocifw\
dkY rdo[m,udk jyefvnfwnfaqmuf ay;vdrfhrnf/
oifonf BuD;pGmaomulnDrIudk vdktyfaeygovm;/ oifhtoufwmü odkYr[kwf oifcspfcif&aomol wpfOD;ü wpfpHkwpfck
aomjyoemtm;jzifh oifonf'ku©ESifh BuHKawGUae&ygovm;/ odkYjzpfvQif tz bk&m;xH a,½I\emrü qkawmif;yg/
ocifa,½Ionf bk&m;ocif\ cspfawmfrlaom om;awmfjzpfonf/ olonf oif\qkawmif;jcif;rsm;udk crnf;awmfxH
wifqufayvdrfhrnf/ usrf;pmu]],ckrlum;? aumif;uifbHkxJodkY <u0ifawmfrlaom ,Zfyka&m[dwfrif; tBuD;wnf;[l
aom bk&m;ocif\om;awmfa,½Ionf igwd\
kY ,Zfyka&m[dwfrif; jzpfawmfrlaomaMumifh igwdkYonf 0efcHcJhNyD;aomt&m
ü wnfMunfMuukeft/hH ¼...xdkaMumifh igwdkYonf oem;jcif;u½kPmudk4if;? awmfavsmfaomrpjcif;aus;Zl;awmfudk4if; cH&
rnf taMumif;? &J&ifhaompdwfESifh aus;Zl;yv’ifawmfodkY wdk;0ifcsOf;uyfMuukeft/hH }}[kqdkonf/(a[NAJ? 4;14?16)
a,½Ic&pfonf uREfky\
f BuD;jrwfawmfrlaom udk,fpm;jyK tusKd;aqmifol jzpfonf/ uREfky\
f vdktyfrI
tm;vHkESifh twl bk&m;ocifxH olU(a,½Ic&pf)tm;jzifh &J&ifhpGm wdk;0ifjcif;iSg uREfkyf vmEdkifNyD/ (tef'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-4-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
igwd\
kY <uvmrnfjzpfaombk&ifa,½Ic&pf
xm0&bk&m;onf cyfodrf;aomolwdkYudk w&m;pD&ifawmfrlí? rw&m;aomolwdkYonf rw&m;ojzifhjyKaom
t"r®trI½SdorQwd\
kY tjypfudk4if;? rw&m;aomvlqdk;wdkYonf bk&m;ocifudkjypfrSm;í ajymaom Murf;wrf;aom pum;
½SdorQ wd\
kY tjypfudk4if; az:jyjcif;iSg? twdkif;rodrsm;pGmaom rdrdoefY½Sif;olwdkYESifhwuG <uvmawmfrlvdrfhrnf[k
ya&mzufjyKí a[majymav\/(,k?14)
a,½Iwzef<uvgrnf/
ocifa,½Iu]]igonfoGm;í oifwdkYaep&mt&yfudk jyifqifNyD;rS wzefvmjyefí?ig½Sd&mt&yfü oifwdkY½Sdapjcif;
iSg oifwdkYudk ighxHodkY odrf;qnf;rnf/}} (a,m?14;3)/
]]oifwdkYESifhcGgí aumif;uifodkYaqmif,ljcif;udkcHawmfrlaom xdka,½Ionf oifwdkYrsufarSmufü aumif;uifodkU
<uoGm;awmfrlonfenf;wl wzef<uvmawmfrlvwH/h }}(w?1;11)/ a,½Iwzef<uvmaomtcg bmjzpfvdrfhrnfenf;/
,HkMunfo?l r,HkMunfwüdkY b,fuJhodkYjzpfvdrhfrnfenf;/ <uvmrnfhtcsdefudk wOD;wa,muf odygovm;/ <uvmjcif;
twGuf uREkfyfwdkYb,fuJhodkY tqifoifh jyifqifMurnfenf;/
,HkMunfoltwGuf<uvmjcif;/
,HkMunfolrsm;udk r,HkMunfolrsm;rS cGJjcm;jcif;iSg <uvmrnf/
]]BudwfqHkBudwfaomol ESpfa,mufwdkYwGifw
a,mufudk odrf;,líwa,mufrlum; ae&pf&vwh/H ¼v,fü½Sdaom olESpfa,mufwdkYwGif wa,mufudkodrf;,lí wa,muf
rlum; ae&pf&vwhH/}} (vk?17;35ç36)
<uvmjcif;onf½kwfw&ufjzpfvdrfhrnf/
rajrmfvifh rxifrSwfaomtcsde?f wcPjcif;? rsufpdwrdwfü jzpfvdrfhrnf/ ]]ocifbk&m;onf a<u;aMumfjcif;?
aumif;uifwrefrif; toHay;jcif;? bk&m;ocif\wHydk;awmfudk rIwfjcif;ESifhwuG? aumif;uifbHkrS udk,fwdkif qif;ouf
awmfrlí? c&pfawmfü aovGefaomolwdkYonf tOD; xajrmufMuvdrfhrnf/¼xdktcg touf½Sifí usef<uif;aom igwdkY
onf tmumoaumif;uifü ocifbk&m;xHawmfodkY a&mufapjcif;iSg? xdkolwdkYESifhwuG rdkCf;wdrf ay:odkY csDaqmif jcif;udk
cH&aomtm;jzifh ocifbk&m;ESifhtwl tpOfrjywf ae&Muvdrfhrnf/}(1ouf?4;16¼17)
,HkMunfolrsm;udkw&m;pD&ifrnf/
u,fwifjcif;odkY a&mufNyD;aemuf rdrdw\
dkY tusifhrsm; (tvkyf) udkppfaq;rnf/ c&pfawmf\w&m;yv’ifü
jzpfonf/(2aum?5;10)tcsKdYaomolrsm; qkvyfrsm;udk&½SdNyD;? tcsKdU½Sufjcif;udk cH&vdrfhrnf/ ,HkMunfolrsm;udk w&m;pD&If
NyD;aemuf odk;oi,f\r*Fvmaqmif npmpm;yGJodkY 0ifpm;Mu&ayrnf/ þyG\
J vSyjcif;ESifh tHhMobG,fjzpfjcif;udk pmjzifh
a&;om;í rrSDEdkifyg/ ,HkMunfolrsm;onf c&pfawmf\owdkYorD; jzpfjcif;ESifh olYudkcspfvsuf ol\cspfjcif;arwÅmudk
woufvHk; xm0& cHpm;&ayrnf/
r,HkMunfolrsm;b,fuJhodkYjzpfvdrfrnfenf;/
,HkMunfolrsm; c&pfawmfESifhtwl aumif;uifü½SdaecsdefwGif r,HkMunfolrsm;onf þajray:ü BuD;pGmaom
'ku©umvudk &ifqdkifawGUBuHK&ayrnf/ raumif;rIESifhqdk;oGrf;rIrsm;aygrsm;vmrnf/ urÇmBuD;ü wcgrQ rBuHK bl;aom
aMumufrufbG,fppfyGJrsm;? tpmiwfjcif;ab;rsm;? ajrivQifvIyfjcif;rsm;ESifh a&m*gb,ab;rsm;udk &ifqdkif awGUBuHK
&ayrnf/
þumvudk ab;'PfBuD;umv[k ac:ygonf/ þumvütEÅDc&pfonf wefcdk;udk&NyD; bk&m;ocifESifhc&pf
awmf udkqefYusifvdrfhrnf/ BuD;pGmaomwefcdk;? erdwfvufcPmrsm;udkjyayvdrhfrnf/ ol\wefcdk;onf bk&m;xHrS r[kwf
bJ? pmwefxHrSjzpfonf/ ol\edrdwfwefcdk;rsm;jzifhurÇmBuD;wckvHk;udkxdef;csKyfydkifqdkifayvdrfhrnf/ ol\ trSwfwqdwf
rygvQif a&mif;jcif;? 0,fjcif;tcGifhr&ay/ ol\trSwfwqdwfudk cH,lNyD;? olUudkudk;uG,f&ef awmif;qdkayvdrfhrnf/
jiif;y,fygutaoowfjcif;udkcH&ayrnf/ odkYaomfo\
l trSwfwqdwfudk cH,lNyD;?olUudkudk;uG,folrsm;onf? i&JrD;tdkifü
rdrdwdkY tbdkY xm0& cHpm;&ayvdrfhrnf/(Asm?14;9¼11)
c&pfawmfonfurÇmajray:odkYBuD;pGmaomwefcdk;ESifhbkef;jzifhjyefvnf<uvmrnf/
ocifa,½Ionf bk&m;\owfrSwfxm;aomtcsdefü oefY½Sif;olrsm;ESifh4if; wefcdk;BuD;aom aumif;uifwref
rsm;ESifh 4if;jyefvmrnf/ bkef;ESi?fh wefcdk;ESifh<uvmNyD; tEÅDc&pfESifho\
l aemufvdkufrsm;udk zsufqD;NyD; ab;'PfBuD;
umvudk tqHk;owf ayvdrfhrnf/(2ouf?1;7¼8)
a,½Ic&pfawmfonfþajray:übk&iftjzpfpdk;pHawmfrlvdrfhrnf/
tEÅDc&pfudk zsufqD;NyD;aemuf c&pfawmfonf tESpfwaxmiftkyfpdk;NyD;? ,HkMunfolrsm;vnf; olESifhtwl pdk;pH
ayvdrfrnf/ (Asm?5;10?20;4)pmwefudktESpfwaxmifcsDaESmifNyD;?rnfoludkrQraESmuf½Suf&/ bk&m;\om;awmfonf ajzmifh
rSwfpGm tkyfcsKyfayvdrfhrnf/ ]]xm0&bk&m;onfwjynfvHk;wGif½Sifbk&ifjzpfawmfrlrnf/}} (Zmc&d?14;9)]]ajrBuD;om;wdkYudk
w&m;ojzifh pD&ifawmfr\
l / vlrsKd;wdkYtm; ajzmifhrwfpGmaompD&ifjcif;udk jyKawmfr\
l /}}(qm?9;8)/ ppfab;r½S?d tiwfab;
r½S?d a&m*gab;r½S/d vltm;vHk;Nidrf;at;jcif;ESifh oifhwifhtqifajypGm aeMu&vdrfhrnf/ wd&päefrsm;vnf; ajymif;vJ í

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
BuD;Edkifi,fnSif; r½Sdawmhay/ oli,frsm;tm; xm0&bk&m;\taMumif;udk oifay;vdrfhrnf/ ajrBuD;wjyifvHk; c&pfawmf
onf bk&ifjzpfaMumif;udk tBuD;qHk;rSti,fqHk;wdkif odMuayvdrfhrnf/(a[½Sm?11;9)
tESpfwaxmifNyD;aemuf pmwefonf wcPvTwfjcif;cH&NyD; vlrsm;udkwzefvSnfhjzm;ayOD;rnf/ wBudrfxyfrHí
pmwefESifh aemufvdkufrsm;onf bk&m;ocifESifhom;awmfa,½Ic&pfudk ykefuefMuvdrfhrnf/ þwBudrfü aumif;uifrS rD;
usí &efolrsm;udkzsufqD;NyD;? pmwefudk i&JrD;tdkifxJodkY tNyD;csjypfayvdrfhrnf/ aemufwzef b,faom tcgrQ
vSnfhjzm;jcif;ESifhab;'ku©ray;Edkifawmhay/ ]]olwdkYudkvSnfhjzm;aom rm&fewfudkvnf;? om;&JESifhrdpämya&mzuf½Sd&m? uefYESifh
a&maESmaom rD;tdkifxJodkY csjypfvQif? olwdkYonf aeYnrjywf urÇmtqufquf jyif;pGmaom a0'emudk cH&Mu
vwh/H }}(Asm?20;10)
r,HkMunfolrsm;w&m;pD
sm;w&m;pD&ifjcif;cH&Muayvdrfhrnf/
pmwefudk i&JrD;tdkifxJcsNyD;aemuf aovGefNyD;aom? rw&m;aom ajrBuD;om;taygif;wdkonf w&m;pD&ifjcif;udk
cH&Murnf/ jzLaomyv’ifBuD;ü w&m;pD&ifjcif;udkcH&rnf/ w&m;olBuD;onf c&pfawmfyifjzpfonf/ crnf;awmfonf
w&m;pD&ifjcif; ½SdorQudk om;awmftm; tyfay;awmfr\
l / om;awmfudk u,fwif½Siftjzpf jiif;y,faomolonf þ
tcsdefü w&m;olBuD;tjzpfESifh &ifqdkif&ayvdrfhrnf/ olw\
dkY tusifhtwdkif; pD&ifjcif;udk cH&rnf/ tcsKdU jyif;pGm tjypf ay;
jcif; udkcH&rnf/ (vk?12;47¼48) ]]toufpmapgifü pm&if;r0ifaomol ½SdorQwdkYonfvnf;? rD;tdkifxJodkY csypf av\/}}
(Asm?20;15)/
aumif;uifopfESifhajrBuD;opf/
yv’ifjzL w&m;pD&ifjcif;NyD;aemuf urÇma[mif;udk rD;ESifhzsufqD;NyD;aemuf bk&m;ocifonf aumif;uifopfESifh
ajrBuD;opfudk zefqif;ayrnf/ b,faomtcgrQ tjypfr½Sdawmhay/ ,HkMunfolrsm;onf ocifa,½IESifh twl aumif;uif
ü xm0pOf twl½Sdayvdrfhrnf/
a,½Ionf{ueftrSe?f wzeftjrefjyef<uvmrnf/
b,fuJhodkY odEdkifrnfenf;/ jyef<uvmjcif;ESifh ywfoufí usrf;pmü edrdwfvu©Pmrsm; ay;xm;ygonf/ <ur
vmcif ppfab;rsm;? ivQifvIyfjcif;rsm;? iwfrGwfjcif;rsm;ESifh a&m*gab;rsm;aygrsm;rnf/ rw&m;rIrsm;ESifh qdk;oGrf;rI
rsm;jym;vmrnf/ *skL;vlrsKd;rsm; EdkifiHjyefvnf&½SdNyD; a*s½lqvifNrdKUudk jyefvnfydkifqdkifrnf/ (r?24ESifhv?k 21)/ þt&mrsm;
,ckjynfhpHkvmjcif;jzifh a,½Iwzef tjrefjyef<uvmrnf jzpfaMumif;udk odEdkifygonf/
wpHkwOD;onf jyef<uvmrnfhtcsdefudktwdtusodEdkifygovm;/
govm; ]]xdktcsdefem&Dudkum; tb,folrQro}d} (r?24;
36) ocifa,½Ijyefvmrnfhtcsdefudk rod&aomaMumifh <uvmjcif;qdkif&m trSefw&m;rsm;udk usrf;pmu ay;xm;ygonf/
1/ tcsdefwd
wkifdi;f ? em&Dwdkif; jzpfEdkifonf/]]xdkaMumifh oifwdkYonf jyifqifvQufaeMuavmh/ taMumif;rlum; oifwdkYrxif
rrSwfaom tcsdefem&Dü vlom;onf <uvmvdrfhrnf/}(r?24;44)
2/ csufjcif; jzpfvmEdkifonf/ ,HkMunfoltwGuf <uvmjcif;onf ½kwfw&uf tjzpftysuf jzpfonf/ usrf;pmu
]]rsuf
rsufpdwrSdw}f }[kajymxm;onf/(1aum?15;52)
3/ trSeu,f
fu,fwifjcif;odkY a&mufaomolrsm;twGuf omvQifjzpfonf/]]c&pf
c&pfawmfü}}½SdaomolomvQif ocifbk&m;xHawmf
½Sd&m rdkCf;wdrfay:odkY csDaqmifjcif; cH&rnf/(1ouf?4;16¼17)
uREfkyfwdkYrnfuJhodkYtqifoifhjyifqifvQufae&rnfenf;/
<uvmjcif;onf ½kwfcsOf; tjzpftysufjzpfaomaMumifh rnfodkY tqifoifh jyifqifvQufae&rnf [laom
ar;cGef;onf ta&;BuD;ayonf/
1/ u,fwifjcif;odkY a&mufNyD;oljzpf&rnf/ c&pfawmfjyefvmodrf;qnf;aomtcsdefü om toifhjyifqifvQif tvGef
aemufus ayNyD;/ oif\emrnfonf toif;awmfüemrnf½SdNyD; oifonf topfwzefarG;jcif;udk rcH&cJhaomf c&pfawmf
jyefvmodrf;qnf;csdefü usef&pfcJhayrnf/
2/ toifhapgifhvQuf aeMu&rnf/]]oifwdkYt½Sifonf tb,ftcsdefem&Dü a&mufvmrnfudk oifwdkYrodaomaMumifh apgifh
aeMuavmh/}} (r?24;42)bk&m;\EIwfuywfawmfudk emcHyg/ bk&m;u vkyfyg[kajymvQif jyKvkyfyg/ tjypfudk0efcsí
aemufvSnfhyg/ olwyg;tm;jypfrSm;cJhaomftjypfudkawmif;yefyg/ olwyg;tm; rkef;NyD; tjypfcsDaESmifxm;vQif xdkolxHodkY
oGm;í ajyvnfatmif jyKvkyfyg/ bk&m;uvkyfyg[kajymorQ jyKvkyfjcif;onf toifhapgifhvQuf aejcif;jzpfonf/
3/ c&pfawfü wnfvQufae&rnf/ ]]cspfom;wd?kY om;awmfonf xif½Sm;ay:xGef;awmfrlaomtcg? igwdkYonf txHawmf
odkY a&mufvQif? &J&ifh&aomtcGifh½Sdí? ½SufaMumufjcif;ESifh uif;vTwfrnftaMumif; om;awmfü wnfaeMu avmh/ }}
(1a,m?2;28) c&pfawmfüwnfjcif;onf olü tqufrjywf rdo[m, ½Sdjcif;jzpfonf/
oifonftoifhjzpfNyDvm;/ a,½I<uvmcsdefü oifonf olUudk u,fwif½Siftjzpf awGUqHkrnfavm/(odkY)
yv’ifjzLBuD;ü w&m;olBuD;tjzpfESifh &ifqdkifrnfavm/ oifonftjypfrsm;udkaemifwr&vQif? c&pfawmfudk u,fwif½Sif
tjzpf vufcHjcif;r½Sd ao;aMumif;?jzpfEdkifygonf/ oifonf u,fwifjcif;odkYa&mufaMumif; olwyg;onf oifhudk xif
aomfvnf;? oifonf udk,fwdkif aysufqHk;aeaMumif;udk odNyD;? xdkYtwl bk&m;ocifvnf; odawmfrl\/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
oifonf aysmufqHk;bdkY&ef bk&m;ociftvdkawmfr½Sday/ a,½IonfoifhtjypftwGuf taocHay;cJhNyD/ olonf
oifhtm; olUxHodkYvm&ef zdwfac:vQuf½Sdygonf/ oif\ESvHk;om;wcg;udk zGifhvQuf olUtm; u,fwif½Siftjzpf vufcHyg
u c&pfawmfjyef<uvmcsdefü olESifh awGUqHk&ef tqifoifhjzpfayrnf/ þqkawmif;csufu oifhudkulnDygvdrfhrnf/
]]ocifa,½Ibk&m;?uREfkyfonf tjypfom;jzpfaMumif; udkodyg\/ uREfky\
f tjypftwGuf trSef0rf;enf;yg\/ uREfkyfudkcspf
vsuf? uREfkyftjypftwGuftaocHcJhjcif;twGuf aus;Zl;wifygonf/ udk,fawmf<uvmcsdefü tuREfkyf toifh jzpfcsif yg
onf/ aus;Zl;jyKí ,ckyif tuREfky\
f ESvHk;xJodkY 0ifvmí uREfky\
f u,fwif½Sif jzpfawmfrlyg/ a,½I\emrü
qkawmif;yg\/ tmrif/}} a,½I tjref<uvm awmfrlrnf/ uREfkyfwdkYonf toifhjzpf&ayrnf/ tif'½l;/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
tvHk;pHwd
kwkYu
d dk tpdk;&aomt½S
a,½Ic&pf
&aomt½Sif ocifa,½I
]]xdkocifonf bk&m;ocif\o@mefawmfESifh jynfhpHkawmfrlonfjzpfí? bk&m;ocifESifhNydKifaomtrIudk vk,l
jcif; trI[lí rxifrrSwfvsufyif?¼rdrdtoa&udkpGefUí tapcHuRefo@mefudk ,laqmifvsuf? vluJhodkYaomtjzpfü
bGm;jrifjcif;udk cHawmfr\
l /¼xdkodkY vl\*kPft*Fg vu©PmESifh jynfhpHkvsuf? taocHjcif;omr[kw?f vuf0g;uyfwdkifrSm
taocHjcif;wdkif atmif tapuRefcHí udk,fudkudk,f EdSrfhcsawmfrl\/¼xdkaMumifh bk&m;ocifonf udk,fawmfudk tvGef
csD;ajrmufí bGJUemrwumwdkYxuf BuD;jrwfaom bGJUemrudk ay;oem;awmfr\
l /}}(zd?2;6-9)
cspfaomrdwfaqG?
txufygusrf;ydk'fudk tcsdef,lavhvmyg/ avmuBuD;wckvHk;½Sd uREfkyfwdkYtm; tvGeftHhzG,faom taMumif;
t&mudk ajymjyaeygonf/ bk&m;ocif\om;awmfonf vlZmwdudk cH,ljcif;ESifh uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;twGuf tao cH
jcif;? bk&m;ocifu olY tm;tjrifhqHk; csD;ajrmufcJhjcif;wdkYjzpfonf/
þoifcef;pmü a,½Ionf b,fuJhodkY rdrdudk,fudk ESdrfhcsvsuf? tESdrfhqHk;odkY qif;um vuf0g;uyfwdkifü
taocHjcif;wdkifatmif jzpfaMumif;udk jrif&ayvdrfhrnf/ xdkaemuf a,½Iudk bk&m;ocifu txuft&yf tjrifhqHk;jzpfaom
pBuFm 0Vm\yv’ifü csD;ajrmufaMumif;udk jrif&ayvdrfhrnf/
a,½Ic&pfonf rdrdudk,fudk ESdrfhcscJhjcif;
ocifa,½Ionf rdrdudk,fudk ESdrfcscJhaom taMumif;t&m oHk;ckudk uREfkyfwdkY pOf;pm;Muygpd/kY
(1) a,½Ionf rdrdudk,fudk vlom;wOD
h /
m;wOD;tjzpfcH,l&ef ESdrfhcscJ\
a,½Ic&pfonf raeY?,aeY?aemifumv rajymif;rvJ tpOftNrJ bk&m;ocif jzpfawmfrlonf/ odkYaomf olonf
ol\ bk&m;tcGifht&mtay: NrJNrHwG,fuyfjcif;udk rjyKcJhyg/ ,if;tpm; ol\ BuD;pGmaomwedcdk;ESifh bkef;toa&udk ab;
z,fvsuf vlom;wa,muftjzpfudk cH,l&ef rdrdudk,fudk ESdrfhcsawmfrlc\
Jh /usrf;pmu]]xdkocifonf bk&m;ocif\o@mef
awmfESifhjynfhpHkawmfrlonfjzpfí? bk&m;ocifESifhNydKifaomtrIudk vk,ljcif;trI[lí rxifrrSwfvsufyif? ¼rdrdtoa&udkpGefU
í tapcHuRefo@mefudk ,laqmifvsuf? vluJhodkYaomtjzpfü bGm;jrifjcif;udk cHawmfr\
l /}}[kq\
dk / (zd?2;5¼7)
bk&m;\om;awmfonf þavmuodkY BuD;jrwfaom? wefcdk;BuD;aombk&iftjzpf rvmcJhyg/ ,if;tpm; olonf
ao;i,faom tultnDrJhaom cav;oli,ftjzpfESifh<uvmcJhygonf/ olonf BuD;us,fcef;em;aom eef;awmfxJü rarG;
zGm;cJhyg/ EdSrfhusaom EGm;pm;cGufwGif arG;zGm;jcif;udk cHc\
Jh /
(2) a,½Ionf vlom;rsm;\
h /
m;rsm;\tapcHuRefwOD;tjzpf cH,l&ef rdrdudk,fudk ESdrfhcscJ\
a,½Ionf ol\toufwmwavQmufvHk;ü olwyg;\tapudkcH&ef rdrdudk,fudkESdrfhcsawmfrlc\
Jh / olu]]igonf
oifwdkYwGif tapcHoluJhodkYjzpfonf}}[kq\
dk /
½Sifa,m[efc&pf0ifusrf; (13)ü a,½I taorcHrDS ol\wynfhawmfrsm;ESifh aemufqHk;aomnpm?pm;jcif;udkzwf
&ygonf/ xdkacwf xHk;wrf;pOfvmt& a&muf½Sdvmaom {nfhonfudk wpHkwa,mufu xdkolrsm;\ajcudk aq;ay; &yg
onf/ þum; trSefrSm uRefwa,muf\tvkyfjzpfonf/ odkYaomf þae&mü uRefwa,mufrQr½Sdyg/
{nfhonfrsm;\ajcudk aq;ay;&ef wynfhawmfwa,mufurQ rurf;vSrf;Muyg/ ta,mufpDwdkif;u þtrIudk
jyK&ef rdrdwkdYonf tvGefaumif;jrwfaMumif;udk cH,lMuygonf/ odkYaomf a,½Ionf odawmfrlNyD; olonf bk&m;ocif\
om;awmfjzpfaomfvnf;?olonf0wfvHkudkcRwfNyD;vQif?y0gudk,lí cg;udkpnf;awmfrlNyD; tapcHuRefwa,mufuJhodkY jyKawmf
rl\/ olonf tifwHkü a&udkavmif;NyD;vQif wynfhawmfrsm;\ajcudk aq;awmfr\
l / usrf;pmu]]rdrdtoa&udkpGefUí tap
cHuRef\o@mefudk ,laqmifvsuf...}}[kq\
dk /(zd?2;7)
(3) a,½Ionf vuf0g;uyfwdkifay: taocH&ef rdrdudk,fudk ESdrfhcsawmfr\
l /
þum; crnf;awmfbk&m;ocif\ tvdkawmfjzpfaom bk&m;\om;awmfonf uREfkyfwdk\
Y tjypfrsm;twGuf
vuf0g;uyfwdkifay: taocH&vdrfhrnf jzpfonf/ ocifa,½Ionf ol\crnf;awmf\tvdkawmfudk emcHc\
Jh / usrf;pmu
]]xdkodkY vl\ *kPft*Fgvu©PmESifh jynfhpHkvsuf? taocHjcif;omr[kw?f vuf0g;uyfwdkifrSm taocHjcif;wdkifatmif tap
uRef cHí udk,fudk,fESdrfhcsawmfr\
l /}}[kqdkonf/(zd?2;8)
vuf0g;uyfwdkifü aojcif;uJhodkY ½SufzG,faomaojcif; b,faomtcgrQ r½Sdyg/ þaojcif;rsKd;onf tqdk;qHk;
aomtjypfom;rsm;twGuf aemufqHk;ESifhtBuD;qHk;aomtjypfay;jcif;jzpfonf/ odkYaomf a,½Ionfrdrdudk,fudk ESdrfhcsvsuf?
vuf0g;uyfwdkifü tjypfom;\aojcif;uJhodkY wdkifatmif tvGefESdrfhcsawmfr\
l /
bk&m;ocifonf a,½Ic&pfudk csD;ajrmufawmfrlr\
l /
a,½Ionf rdrdudk,fudk vuf0g;uyfwdkifü taocHjcif;wdkifatmif ESdrfhcscJhjcif;udk uREfkyfwdkYem;vnfcJh&NyD/ a,½I
onf uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udkay;qyf&ef nSif;qJcHjcif;ESifhvuf0g;uyfwdkifay:taocHjcif;udk cHc\
Jh / vuf0g;uyfwdkifay:
ol\taocHjcif;onf ol\ESdrfhcsjcif;\ tqHk;owfjzpf\/ ,ckqufí bk&m;ocifonf olYudk tjrifhqHk;aom csD;ajrmuf
jcif;udk Munfhjrif&vdrfhrnf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH
tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
(1) bk&m;ocifonfa,½Iudkaojcif;rS xajrmufapcJ\
h /
bk&m;ocifu ol\ om;awmf\tavmif;udk ½dkaojcif;? *kPfjyKjcif;ESifh oN*FKdofjcif;udk jyK&ef jrifawGUapcJ\
h /
a,½I\tavmif;udk ydwfacsmESifhywf&pfjcif;? tzdk;xdkufaomtarT;eHYomrsm;vdrf;jcif;udkjyKcJ\
h / olaX;wOD;\ocFsKdif;wGif;
opfwGifjrKyfESHc\
Jh / oHk;&ufajrmufaomaeYwGif bk&m;ocifonfa,½Iudk aojcif;rSxajrmufapcJ\
h / usrf;pmu ]]........t
aMumif;rlum; c&pfawmfonf crnf;awmf\bkef;wefcdk;tm;jzifh aojcif;rSxajrmufawmfrlonf...}}[kqdkonf/(a&m?6;4)
(2) bk&m;ocifonf a,½Itm; wefcdk;tvHk;pHkudk ay;cJh\/
usrf;pmu]]crnf;awmfonf om;awmfudk cspfawmfrlNyD?t&mcyfodrf;udk om;awmfütyfay;awmfrlcJhNyD/}}[kq\
dk /
bk&m;ocifonf tvHk;pHkaomwefcdk;ESifhtmPmudk ol\om;awmfü ay;tyfcJhNyD/ a,½Iu ol\wynfhawmfrsm;ud]k ]aumif;
uifbHkü¤if;? ajrBuD;ay:ü¤if;? pD&ifydkifaom tcGifhwefcdk; &SdorQwdkYudk ig cH&NyD/}}[kq\
dk /(r?28;18)
tb,frQ tHhbG,faumif;aom taMumif;t&m jzpfygoenf;/ NyD;cJhaom &uftenf;i,fu a,½Ionf um;pif
ay: taocHc\
Jh / ,ck xajrmufjcif;t½Sifc&pfawmfonf ol\wynfhawmfrsm;udk olonf aumif;uifbHkü¤if;?ajrBuD;ay:
ü¤if;? pD&ifydkifaom tcGifhwefcdk; &SdorQwdkYudk olcH&NyD;aMumif;udk ajymyg\/
ocifa,½Ionf aumif;uifbHkodkY jyefrwuf<uoGm;rSD olonf þ trdefY udkay;cJ\
h /]]oifwdkYonf avmuDEdkif
iHt&yf&yf ½SdorQodkYoGm;í? a0ae,sowÅ0gtaygif;wdkYtm; {0Ha*vdw&m;udk a[mMuavmh/}}xdkaemufolonf þtHhbG,f
aom uwd
h / ]]igonfvnf; uyfurÇmukefonfwdkifatmif oifwdkYESifhtwl tpOfrjywf ½Sdonf[k wynfh
uw udkvnf;ay;cJ\
awmfwdkYtm;rdefYawmfr\
l /}}
wynfhawmfrsm; Munfh½IvsufaeMupOf?ocifa,½Ionf txufodkYaqmif,ljcif;udk cHawmfrlí?rdk;wdrfonf wynfh
awmfrsm;\jrifuGif;rS olYudk rsufuG,fatmif cH,lav\/ olonf bkefESifhjynfhpHkaom? xajrmufjcif;cE¨mESifh ocifa,½I
onf þurÇmajrBuD;rS wuf<uoGm;NyD;? rdk;wdrfudkjzwfvsuf olonf aumif;uifbHkodkY jyef<uoGm;awmfr\
l /
ol\vufrsm;?ajcrsm;ü oH½dkuf&m½d\/S ol\eHab;ü vSHxdk;&m½S\
d / ol\ezl;ay:ü ql;o&zlaqmif;jcif;aMumifh
‘olü'gPf&m½S\
d /
(3) bk&m;ocifonf a,½Iudk ol\vuFsmbufü ae&may;awmfr\
l /
ocifa,½Ionf aumif;uifbHkodkY jyefoGm;cJhNyD;aomtcg crnf;awmfbk&m;ocifonf oltm; tjrifhjrwfqHk;
aom *kPfjyKjcif;½Sdaom ae&mudk ay;awmfr\
l / þae&monf tb,frSmenf;/ bk&m;ocif\vuFsmbufü ½Sdawmfr\
l /
þae&monf crnf;awmfbk&m;u ol\om;awmfudk ay;aomae&mjzpfonf/ usrf;pmu]]xdkwefcdk;awmfum;?c&pfawmfudk
aojcif;rSxajrmufapawmfrlí c&pfawmfüjyKjyifaom r[mwefcdk; tmEkabmft½SdefuJhodkYjzpf\/¼cyfodrf;aomtxG#ftjrwf
?tmPmpuf?wefcdk;?tpdk;&jcif;rSpí? ,ckb0aemifb0ü ac:a0:orkwfaom bGJUemrtvHk;pHkwdkYtxuf? aumif;uift&yfü
rdrdvuFsmawmfbufrSm tvGefjrifhjrwfaomae&mudk c&pfawmftm; ay;awmfrlí}}[kq\
dk /({?1;20-21)
ocifa,½Iudk ay;tyfjcif;cH&aom &mxl;ae&monf wpHkwOD;aomf4if;? (od)kY pBuFm0Vmü½Sd wefcdk; ½Sdaom
aumif;uifwrefwpHkwOD;xuf4if;? tvGefrS omvGefygonf/ usrf;pmü bk&m;ocifonf t&mcyfodrf;udk ]]ol\ajc
atmufü}} csxm;awmfr\
l [kqdkonf/ t"dyÜg,frSm touf½Sdaom owÅ0g tm;vHk;onf ol\tmPmatmufü ½SdMuonf/
(4) bk&m;ocifonf a,½Iemrudk emrwumwdkYtay: csD;ajrmufawmfr\
l /
ocifa,½I rarG;zGm;rSD olü ya&mzufjyK a[mxm;cJhonfrSm]]ol\emronftHMobG,f [kac:jcif;udk cH& rnf}}
[kq\
dk / þya&mzufjyKcsufonf tHhMobG,faumif;avmufatmif jynfhpHkc\
Jh / bk&m;ocifonf ol\emrudk emrwum
wdkYtay: csD;ajrmufc\
Jh /]]a,½Ic&pf}}[laomemronf pBuFm0Vmü tvGeftHhbG,faumif;aom emr{ueftrSef jzpf awmf
rl\/
uREfkyfwdkYonf usrf;pmü emrnfBuD;cJhMuaom yk*d¾Kvfrsm;taMumif;udk pOf;pm;Edkifygonf/ arma½S\taMumif;
pOf;pm;aomf olYu]dk ]bk&m;ocif\vl}}[kac:onf/ 'g0dwfudk bk&m;u ]]bk&m;ocif\pdwfawmfESifhawGUaomol}} [kajymqdk
xm;ygonf/ urÇmhordkif;wGif tjcm;emrnfBuD;aomolrsm;taMumif;udk uREfkyfwdkY pOf;pm;Edkifygonf/ odkYaomf emrwum
tm;vHk;wdkYtay: emrwck ½Sdonf/ xdkemrum; ]]a,½Ic&pfawmf}}[laom emrjzpfonf/ bk&m;ocifu xdkemruJhodkY BuD;
jrwfaom emr r½S?d b,faomtcgrQ ½Sdvdrfhrnf r[kwfaMumif; ajymygonf/ ]]a,½Ic&pf}}[laomemronf þurÇm ay:
½Sdemr tm;vHk;wdkYtay: (odkY)aemifvmrnfhurÇmtay:üvnf; ½Sdawmfrlrnf/ usrf;pmu]]xdkYaMumifh bk&m;ocifonf udk,f
awmfudk tvGefcsD;ajrSmufí bGJUemrwumwdkYxuf BuD;jrwfaombGJUemrudk ay;oem;awmfr\
l /taMumif;rlum;.....cyfodrf;
aom owÅ0gwdkYonf a,½I\bGJUemrawmfudk 'l;axmufí? a,½Ic&pfonf ocifjzpfawmfr\
l EIwfESifh 0efcHojzif?h crnf;
awmfbk&m;ocif\bkef;toa&awmfudk xif½Sm;apMurnftaMumif;wnf/}}[kqdkonf/(zd?2;9-11)
(5) oefY½Sif;aom0dnmOfawmfudk bk&m;ocif apvTwfcJhonf/
a,½Ionf vuf0g;uyfwdkifü taoowfjcif;rcHrSD ol\wynfhawmfrsm;udk oefY½Sif;aom0dnmOfawmf <uvm
rnfhtaMumif;udk rdefYawmfrlcJhonf/ olu]] crnf;awmfonf or®mw&m;udk jyaom 0dnmOfawmfwnf;[laom wyg;aom
OyZÑm,fq&mudk oifwdkYESifhtwl tpOfrjywf wnfaeapjcif;iSg oifwdkYtm;ay;awmfrlrnf/}}[kqdkonf/(a,m?14;16)

c&pf,mefw\
dkY tajccH
tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
usrf;pmu oefY½Sif;aom0dnmOfawmfudk a,½IonfbkefryGifhrSD ay;awmfrlrnf r[kwf[k qdkxm;onf/ odkYaomf
ocifa,½Ionf tvHk;pHkw\
dkY ocift&mü csD;ajrSmufjcif;udk cH&vQif ol\,HkMunfolrsm;tay: oefY½Sif;aom0dnmOfawmf
udk oGef;avmif;awmfrlvdrfhrnf/ a,½Iu]]igonf crnf;awmfü &Sdonfudk¤if;? oifwdkYonfigfü&Sdonfudk¤if;? igonf oif
wdkYü &Sdonfudk¤if;? xdkaeYüoifwdkYonf od&Mu vdrfhrnf/}}[kq\
dk /(a,m?14;20)
a,½Iaojcif;rS xajrSmufNyD;aemuf &ufig;q,fajrmufaeY? yifawukawÅyGJaeYwGif wynfhawmfrsm;onf txuf
cef;wGif pka0;vsuf aeMu\/ olwdkYonf a,½I\ uwdawmfudk owd,vsuf oefY½Sif;aom0dnmOfawmf <uvmjcif;udk
apgihf vsufaeMu\/
xdktcg avjyif;rkefwdkif;uJhodkYaom toHonf wcPjcif;wGif aumif;uifrS vmí? xdkolwdkYaexdkifaom tdrfudk
jznfhav\/ xdkcPjcif;wGif uGJjym;aomvQmwdkYonf rD;vQmuJhodkY xif½Sm;í? xdkol toD;oD;wdkY tay:ü wnfaeMu\/
xdkoltaygif;wdkYonfvnf; oefY½Sif;aom0dnmOfawmfESifh jynfhMu\/ oefY½Sif;aom0dnmOfawmf <uvmcJhonf/ xdkYaMumifh
a,½Ic&pfonf tm;vHk;wd\
kY ociftjzpf csD;ajrSmufjcif;udkcH&NyD;aMumif;udk wynfhawmfrsm; odawmfr\
l / xdkaemuf wref
awmfayw½ku *sL;vlwdkYtm; ajymcJhonfrSm]]xdka,½Iudk bk&m;ocifxajrSmufapawmfrlonfudk igwdkY½SdorQonf oufao
cHjzpfMu\/ xdkodkYbk&m;ocifonf vufsmvufawmfESifh csD;ajrmufawmfrlojzif?h xdkocifonf *wdawmfESifh,SOfaom oefY
½Sif;aom0dnmOfawmfudk crnf;awmfxHü cHNyD;jzpfí oifwdkYodjrifMum;&aomt&mudk oGef;avmif;awmfr\
l /xdkaMumifh oif
wdkYonf vuf0g;uyfwdkifrSm uGyfrsufaoma,½Iudk bk&m;ocifonf c&pfawmft&mü4if;?tpdk;&aomt½Sift&mü4if;? cefY
xm;awmfrlonfhtaMumif;udk £oa&vtrsKd;om;taygif;wdkY twyftrSef odrSwfMuavmh[k ayw½ka[mav \/}}[k qdk
onf/(wref?2;32-33?36)
yifawukawÅaeYü oefY½Sif;aom0dnmOfawmf qif;oufjcif;onf rnfonfhoufaoudk jzpfapcJhygoenf;/
a,½Ic&pfonf tvHk;pHkw\
dkY ocif jzpfaMumif;oufaojzpfap\/ xdktcsdefrSpí wynfhawmfrsm;onf BuD;pGm
aomwefcdk;udkcH&ygonf/ olwdkYaumif;pGm odaomol a,½Ic&pfonf ,ck aumif;uifbHk yv’ifüxdkifawmfr\
l / olonf
tm;vHk; wd\
kY ociftjzpf pdk;pHawmfrlNyD? olw\
dkY rdwfaqGvnf; jzpfawmfr\
l / olwdkYonf ae&mtESHYodkY oGm;í c&pfawmf
\taMumif; udk &J&ifhpGm a[majymMu\/
a,½Ic&pfonf tm;vHk;wdkY\ ocifjzpfonf/
ocifa,½IESifhywfoufaom tHhbG,faumif;aom taMumif;t&mrsm;pGmudk avhvmcJhMuNyD? þoifcef;pmü avh
vmcJh&aom ta&;BuD;qHk;aomopömw&m;rsm;xJwGif a,½Ic&pfonf tm;vHkw\
dkY ocifjzpfjcif;jzpfonf/
a,½I\ BuD;pGmaomajymif;vJrIrsm;u tpm;xdk;ae&m,lcJhjcif;udk qifjcifMurnf/ xdkvl a,½Ic&pf rdrdudk,fudk
tapcHuReft&mü4if;? um;wdkifay: tjypfom;aojcif;t&mü taocH&ef ESdrfhcscJhaom olonf tm;vHk;wd\
kY ocift&mü
cefYxm;jcif;udk cH&\/ ,ck olonf pBuFm0Vm\tkyfpdk;ol jzpfawmfrlonf/
a,½IudktyfESif;aom bGJUemr ig;rsKd;udk usrf;pmüawGU&onf/
]]t½SifESifhocif}}............. ............................................... a,m? 13;13?
]]tpdk;&aomt½SifESifhc&pfawmf}}....................................... wref? 2;36?
]]tvHk;pHkwdkYudk tpdk;&aomocif}}......................................wref? 10;36?
]]bk&ifwumwd\
kY bk&if}}ESi]fh ]ocifwumwd\
kY ocif}}........Asm? 19;16?
a,½Ic&pfonf uREfkyfw\
dkY ocifjzpfonf/
c&pf,mefrsm;pGmu a,½Iudk u,fwif½SifwOD;tjzpfom ,lqMu\/ odkYaomf olonf uREfkyfw\
dkY ocifvnf;
jzpfawmfrlonf/ olonf ocifa,½Ic&pfawmf jzpfonf/
]]ocif}}[laompum;onf tkyfpdk;olt½Sif jzpfonf/ olonf uREfkyfw\
dkY toufwmrsm;udk olYudk ay;&efESifh olY
udktapcH&ef awmif;qdkygonf/ tb,faMumifhqdkaomf a,½Ic&pfonf uREfkyfw\
dkY t½SifESifhocif jzpfawmfrlonf/
uREfkyfwdkYonf rdrdudk,fudk ocifa,½Itm; tb,faMumifh ay;tyfoifhygoenf;/ uREfkyfwdkYudk ol ydkifaom
aMumifh jzpfonf/ usrf;pmu]].....rdrdwdkYudk rdrdwdkYrydkifaMumif;udk4if;? rodMuoavm/.......oifwdkYonf tbdk;ESifh0,fawmf
rlaomol jzpfaomaMumifh...}}[kqdkonf/(1aum? 6;19¼20)
]]oifwdkYonftbdk;ESifh0,fawmfrlaomol}} [laompmom;rsm;\ t"dyÜg,fudk uREfkyfwdkY ½Sif;vif;pGmem;rvnf bJ
jzpfaumif;jzpfrnf/ odkYaomf ueOD; c&pf,mefrsm;twGuf t"dyÜg,fonf tvGef½Sif;vif;ygonf/
wrefawmf½Sifaygvk þpmrsm;udk a&;om;csdefü vlom;rsm;udk uReftjzpf a&mif;0,fcJhMuaom aps;rsm; ½SdcJhMu
onf/ vlwa,mufonf aps;odkYoGm;NyD? Muufwaumif? bJwaumifudk 0,f,lEdkifouJhodkY olonf uRefwa,mufudk
0,f,lEdki\
f /
tjrifhqHk;aom wefbdk;udkay;aom olonf xdkuRef\ t½SifESifhocif jzpfvm\/ xdkuRefudk ol\ocifonf
ydkifawmfrlNyD? touf½SiforQ umvywfvHk; uRefcH&ygonf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH
tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
oifESifhuREfkyfonf u,fwifjcif;odkYra&mufr?SD uREfkyfwdkYonf tjypfESifhpmwef\ uRef jzpfMuonf/ odkYaomf
a,½Ionf rdr\
d tbdk;xdkufaom taoG;ESifh uREfkyfwdkYudk 0,fc\
Jh / uREfkyfwdkYudk a½G;&ef olonf ol\toufudk ay;cJ\
h /
olonf uREfkyfwdkYudk 0,fcJhpOfuyif uREfkyfwdkYudk ol ydkifcJ\
h / olonf uREfkyfw\
dkY t½SifESifhocif jzpfawmfrlonf/
ocifa,½I uREfkyfwdkYudk ydkifaomaMumif?h uREfkyfwdkYtoufwmudk olUtm; tapcH&ef uREfkyfwdkY ay;tyf oifhyg
onf/ xdkodkYjyKvkyf&ef ocifa,½I uREfkyfwdkYudk rapcdkif;yg/ uREfkyfwdkYonf olYudk cspfaomaMumifh uREfkyfw\
dkY toufwm
udk olYtm; ay;qufjcif;udk a½G;cs,f&efom ol tvdk½Sdawmfrlonf/
bk&ifwumwd\
kY bk&if? ocifwumwd\
kY ocifonf olYudktapcH&eftcGifhta&;udk uREfkyf wdkYudk ay;tyfvsuf
½Sdaeonfudk uREfkyfonftrSefodjrifem;vnfEdkifvQif uREfkyfwdkYonf rdrdudk,fudk olYudk tapcH&ef 0rf;ajrmufjcif;ESifh
ay;tyfMu ayvdrfhrnf/ oif\toufwmudk tm;vHk;NyD;jynfhpHkpGm ocifa,½IxH ray;qufrcsif; oifonf ppfrSefaom?
aysmf½Tifaom c&pf,mefwa,muf rjzpfEdkifyg/
bk&m;ocifonf a,½Ic&pfudk tvHk;pHkw\
dkY ocif t&mü cefYxm;jcif;udk oifonf odjrifygovm;/ olonf
oifhudk ol\taoG;ESifh 0,fawmfrlNyD; oifhudk olydkifaMumif;udk oif trSefod½Sd em;vnf ygovm;/ odkYjzpfvQif oifonf
ocifa,½IxHodkY olydkifaomt&mrsm;udk ay;rnfvm;/ oif\toufwmudk olUxH oif ay;rnfvm;/
oifonf ocifa,½Iudk rdrdudk,fudkay;tyfjcif;ü aumif;pGmem;vnfrnf[k pdwfcsyg&ap/ olonf oif\pum;
twdkif; rSwf,lvkyfaqmifayvdrfhrnf/ xdktcsdefrSpí olonfoifhudk nTefMum;aomol? oif\ocif jzpfvmayvdrfhrnf/
,ck oifonf trSefyif ocifa,½Iudk oif\ociftjzpf jyKvkyf&ef a½G;cs,frIudk jyKrnfvm;/ odkYjzpfaomf þ
qkawmif;csufonf oifhudk rpayvdrfhrnf/ oifonfrdrdudk,fudk ocifa,½IxH ay;qufNyD;aemuf oif\ emrnfESifhaeYpGJ
udk vufrSwfa&;xdk;yg/ oif\qE´ESifhqHk;jzwfcsuf rSwfwrf;onf oifü ½Sdaeayvdrfhrnf/
]]ocifa,½Ibk&m;? udk,fawmfonf aumif;uifbküH 4if;?ajrBuD;ay:ü4if;? t½SifocifjzpfaMumif;udk uREfkyf od
jrifem;vnfvmcJh&NyD; jzpfonf/ udk,fawmfonf uREkfyfudk rdr\
d tbdk;xdkufaom taoG;ESifh0,fawmfrlNyD;? uREfkyfudkudk,f
awmf ydkifawmfr\
l / ,ck uREfkyfonf rdrdudk,fudk udk,fawmf\tvdkudk vdkufavQmuf&ef udk,fawmfxH ay;qufygonf/
,aeYrS pí udk,fawmfonf uREfkyf\ t½SifESifhocif jzpfawmfrlonf/}} tmrif/
a,½Ic&pfonf tvHk;pHkw\
dkY ocif jzpfawmfrNl yD;? olonf uREfky\
f ocif jzpfawmfrlonf/
emrnf--------------/
&ufpGJ---------------/ (tef'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH
tajccH,kHMunfcsuf

-4-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
xajrmufjcif;t½Sifocifa,½Ic&pfawmf
]]touf½Sifaom olvnf;jzpf\/ igonft&ifaoonfjzpfí? urÇmtqufquf toufESifhjynfhp\
Hk /...}}(Asm?1;18)
cspfpGmaomrdwfaqG?
oifonf cspfcif&olwOD;\ocFsKdif;wGif;tem; &yfaecJhbl;ygovm;/ oif\tvGefjrwfEdk;cspfcif&ol\udk,fcE¨m
udkajrodkYcsaepOf Munfh½Ivsuf tvGef0rf;enf;cJh&ygovm;/ odkYjzpfaomf aojcif;onf aMumufzG,faom &efoljzpfaMumif;
oifonf em;vnf&NyD;/ uREfkyfwdkYraorSD uREfkyfwdkYtwGuf ocifa,½I csDaqmifjcif;iSg <uvmcJhjcif; r½SdcJhao;vQif uREfkyf
wdkYta,mufpDwdkif; aojcif;udkjzwfoef;&ayvdrfhrnf/ usrf;pmu]]vlonfxdkaemufrSwcgwnf;aoí...}}[kqdkonf/
uREfkyfwdkYonf c&pfawmfudk uREfkyfw\
dkY u,fwif½Siftjzpf,HkMunfudk;pm;NyD;cJhaomf aojcif;udkuREfkyfwdkYaMumuf
p&mrvdkawmhyg/ þ&efol aojcif;udk a,½Ic&pfawmfonf atmifEdkifcJhaomaMumifhjzpf\/ usrf;pmu qdkonfrSm olonf
aojcif;\wefcdk;udkcsKd;zsufcJhNyD? {0Ha*vd owif;tm;jzifh xm0&toufudk uREfkyfwdkYxH ,laqmifvmcJ\
h /
]]{0Ha*vd}} [laompum;\t"dyÜg,frSm ]]owif
owif;aumif;}}jzpfNyD; wrefawmfaygvku b,fuJhodkYaom owif;
aumif;jzpfaMumif;udk uREfkyfwdkYtm; ajymcJ\
h / aygvku]]nDtpfudkwdkY? igonfoifwdkYtm; a[majymbl;onfESifhtnD? oif
wdkYonf cH,lí rSD0Jqnf;uyfaom {0Ha*vdw&m;udk oifwdkYtm; wzefigMum;vdku\
f / igonf udk,fwdkif cH,lonfh
twdkif; ....c&pfawmfonf usrf;pmvmonfhtwdkif; igwdkYtjypfaMumifh taocHawmfr\
l /¼oN*FKd[fNyD;rS? usrf;pm vmonfh
twdkif; oHk;&uf ajrmufaomaeYüxajrmufawmfr\
l /}}[kqdk\/(1aum?15;1ç3ç4)
þusrf;ydk'frS ocifa,½Ic&pf\{0Ha*vdw&m;onf BuD;pGmaom or®mw&m;ESpfcsuftay: wnfaeaMumif;
uREfkyfwdkY awGUjrif&onf/
dkY tjypfrsm;twGuftaocH\/
(1) c&pfawmf uREfkyfw\
(2) c&pfawmf aojcif;rS xajrmufc\
Jh /
usrf;pmu uREfkyfwdkYtm; bk&m;ocifonf tcsKdUaomvlrsm;udk aojcif;rSxajrmufcJhaMumif; trSefjzpf&yfrsm;udk
ajymyg\/ rnfodkYyifjzpfap jzpfysufrIwdkif;ü þvlrsm;onf aemufydkif;wGif aocJhMu\/ odkYaomf ocifa,½Irlum; xdkuJh
odkYr[kwfyg/ olonf ocFsKdif;rS xajrmufcJhNyD;? aemufwzef b,faomtcgrQ raoawmhyg/ a,½Iu]]touf½Sifaom ol
vnf;jzpf\/ igonft&ifaoonfjzpfí? urÇmtqufquf toufESifhjynfhp\
Hk /...}}[kq\
dk /(Asm?1;18)
a,½Ionfol\½Sifjyefxajrmufjcif;taMumif;udk BudKwifíajymcJ\
h
ocifa,½Iu wynfhawmfrsm;tm; ajymcJhonfrSm olonf'ku©qif;&Jjcif;udkcH&rnf/ taoowfjcif;udkcH&rnf?
xdkrS oHk;&ufNyD;? aemufwzef xajrmufvdrfhrnf/ a,½Iu]] cPMumNyD;rS oifwdkYonf igudkrjrif&Mu/ wzefcPMumNyD;rS
ighudk jrifjyefMuvdrfhrnf(olonf wzefxajrmufvdrfhrnf jzpfaomaMumifh)/ taMumif;rlum;igonf crnf;awmfxHodkY
oGm;rnf[k rdefYawmfr\
l /-ig trSeftuefqdkonfum;? oifwdkYonf idka<u; rnfwrf;jcif; &SdMuvdrfhrnf/ avmuDom;wdkY
onf 0rf;ajrmufjcif; &SdMuvdrfhrnf/ oifwdkYrlum; 0rf;enf;jcif; &Sdaomfvnf;? xdk0rf;enf;jcif;onf wzef 0rf;ajrmuf
jcif; jzpfvdrfhrnf/}}[kq\
dk /(a,m?16;16ç20)
*sL;rsm;pGmu a,½Ionf bk&m;ocif\om;awmfjzpfaMumif;udk r,HkMunfMuyg/ olwdkYonf a,½Iudk rkef;MuNyD;?
olUudkowf&eftvdk½\
Sd / jzpf&yfwckü olwdkYu a,½Iudk olonf bk&m;ocif\om;awmf tppftrSef jzpfaMumif;udk edrdwf
vu©Pmjzifh jy&ef ajymqdkMu\/
a,½Iu olwdkYudk ya&mzufa,me\edrdwfvu©Pmwckudk jyrnfjzpfaMumif;udkajym\/ a,½Iu]] a,meonf
igBuD;0rf;xJrSm oHk;&ufae&ouJho?dkY vlom;onfajr BuD;xJrSm oHk;&ufae&vwH/h }}[kq\
dk /(r?12;40)
a,½Ionf bmudkqdkvdkygoenf;/ a,meonf ig;BuD;\0rf;wGif; oHk;&ufESifhoHk;n aecJh&ouJhodkY olonf
vnf; ocFsKdif;wGif oHk;aeYESifhoHk;naernfjzpfaMumif; ajymcJ\
h / xdkaemuf olonfwzefxajrmufvdrfhrnf/ ol\½Sifjyef
xajrmufjcif;u olonf bk&m;ocif\om;ppfjzpfaMumif; edrdwfvu©Pmoufao jzpfvdrfhrnf/
a,½I ug;wdkifxufwGiftaoowfcHcJhjcif;
ocifa,½Ionfum;pifxufwGif eHeufudk;em&DwGif ½dkufxm;jcif;udkcH&NyD;? rGef;vGJoHk;emütoufawmfudk pGefU
awmfrlc\
Jh / rGef;wnfhcsdefrSpíoHk;em&Dwdkifatmif wavmuvHk;onf rJarSmifvsuf½\
Sd / xdkaemuf a,½Ionf idka<u;
vsuf]]trINyD;NyD}}[krdefYawmfrlNyD;aemuf toufawmfudkpGefUawmfr\
l / xdktcg cPjcif;yif Adrmefawmf\ ukvm;umonf
txufpGef; rS atmufpGef;wdkifatmif pkwfuGJav\/ BuD;pGmaomajrBuD;vIyfav\/ ausmufrsm;wdkYonf uGJjym;Mu\/
xdkaemufrS a,½IaoNyD;aemuf a&mrppfom;rsm; a&mufvmMu\/ a,½I\ab;½Sd vuf0g;uyfwdkifay: ½dkuf
xm;aom olESpfa,muf\ajcudkcsKd;Mu\/ odkYaomf a,½IxHodkYa&mufaomf olonf aoESifhNyD;aMumif;udk awGUjrifvQif ajc
udk rcsKd;bJaeMu\/ xdktaMumif;t&mum; u,fwif½Si\
f udk,frS t½dk;wacsmif;rQ rusKd;&[k (qmvH?34;20) t&
ya&mzufjyKcJhaom usrf;pmvmcsufudk wdkuf½dkufjynfhpHkjcif; taMumif;jzpf\/
a,½Iudk oN*FKdofjrKyfESHjcif;
t&droJNrdKUom;a,moyfjzpfaom olaX;wa,mufonf ydvwfrif;xHvmNyD; a,½I\tavmif;awmfudk ,loGm;
rnfhtaMumif; tcGifhawmif;\/ ydvwfrif;onf a,½I aoaMumif;udk taotjcmodvQif a,moyf\awmif;qdkcsufudk

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
cGifhjyKav\/
a,moyfESifhtjcm;aomwynfhawmfjzpfaom edaum'ifwdkYonfvmí a,½I\tavmif;udkoN*FKdof&ef jyifqif
av\/ol\tavmif;awmfudk ydwfykqdk;jzifh ywf&pfMu\/ a,½I\udk,fcE¨mwGif 'gPf&mrsm;½Sdí t0wfwGif arT;BudKif
aom eHomrsm;udkxnfhvsuf ywf&pfav\/
a,½I\tavmif;awmfudk ausmufwGif xGif;xm;aom? wa,mufudkrQ roN*FKdofbl;aom? ocFsKdif;wGif;opf wck
wGif jrKyfESHMu\/ BuD;pGmaomausmufjzifh ocFsKdif;*lwHcg; t0udkydwfcJhMu\/
a,½I\wynfhawmfrsm;onf ol\tavmif;udk cdk;,lEdkifNyD; ocFsKdif;rS xajrmufaMumif;udk a<u;aMumfrSmudk
zm&d½SJwdkYonf aMumufojzifh ocFsKdif;*ludk apgifhMuyf&ef a&mrppfom;rsm;udk wm0efcsxm;ay;&ef ydvwfrif;xH awmif;qdk
Mu\/ ydvwfrif;onf olwd\
kY awmif;qdkjcif;udk cGifhjyKcJ\
h /
a,½I ocFsKdif;rS xajrmufcJhjcif;
a,½I\tavmif;onfocFsKdif;*ltwGif; oHk;&ufESifhoHk;nvnf;avQmif;cJ\
h / wwd,ajrmufaomaeY eHeuf rdk;r
vif;rDS ocifa,½Ionf aojcif;rSxajrmufc\
Jh / xdkaemufrS BuD;pGmaom ajrivQif vIyfav\/ xm0&bk&m;\ aumif;
uifwrefonf aumif;uifbHkrS qif;vmNyD;? *lwHcg;0ü ydwfvsuf½Sdaom ausmufudk vdrfhvSefc\
Jh / usrf;pmu a&mr
ppfom;wdkYonf]]aMumuf½GHUojzifh wkefvIyfí aorwwfjzpfMu\}}[kq\
dk /
xdkaeYeHeufapmapmwGif trsKd;orD;oHk;OD;wdYo
k nf a,½I\ocFsKdif;*lodkYvmMu\/a,½I\tavmif;udk eHYomrsKd;ESifh
jyifqif&ef vmjcif;jzpf\/ odkYaomf olwdkY a&mufaomtcg ocFsKdif;onf Avm jzpfaMumif;udkomawGUMu\/ aumif;uif
wrefu olwdkYtm; ]]aMumuf½GHUjcif; r½SdMuESi/fh vuf0g;uyfwdkifrSm owfaom a,½Iudk oifwdkY½SmMuonfudk igod\/ þ
t&yf ür½S/d rdefYawmfrlonftwdkif;xajrmufawmfrlNyD/...}}[kq\
dk /
trsKd;orD;wdkYonf a,½IxajrmufaMumif;udk wynfhawmfwdkYtm; Mum;ajym&ef aemufodkYjyefajy;oGm;Mu\/ ol
wdkYonf ayw½kESifha,m[efudkawGUNyD; olwdkYjrifc?Jh Mum;cJhorQwdkYudk Mum;ajymav\/ ayw½kESifha,m[efonf ocFsKdif;
odkY ajy;oGm;Mu\/ olwdkY ocFsKdif*lodkY a&mufaomtcg tHhzG,fjrifuGif;udk awGUMu\/
a,½I\tavmif;udk ywf&pfvsuf½Sdaom ydwfykqd;k onf yHkrysufbJ ½Sdvsufae\/ vl\yHkpHtwdkif;yif ½SdaeNyD;
odkYaomf a,½I\cE¨mrlum; r½Sdawmhyg/ acgif;awmfü½Sdaomyk0gonf ydwfykqdk;ESifhtwlr½SdbJ wjcm;pDvdyfvsuf axmifh
wckü½Sdae\/ a,½I xajrmufcJhNyD/
wynfhawmfrsm; xGufoGm;NyD;aemuf rm&drmu'vonf ocFsKdif;*ltjyifbufwGif idka<u;vsuf &yfae\/ olr
onfiHkYí wGif;xJodkYMunfhvQif aumif;uifwref ESpfyg;udkjrifav\/ olwu
dkY olrtm; ]]tcsif;rdef;r tb,faMumifh idk
a<u;oenf;/}}[k ar;vQif rm&du]]uRefr\ocifudk ,loGm;MuNyD;/ tb,frSm xm;Muonfudk rodyg}}[k ajymqd\
k /
xdkodkYqdkNyD;rS aemufodkYvSnfhvQif vlwa,mufonfolrtm; pum;ajymawmfr\
l / xdlolonf a,½I udk,fawmf
wdkifjzpf\/ olu]]tcsif;rdef;r tb,faMumifh idka<u;oenf;/ tb,foludk½Smoenf;/}}[kar;awmfr\
l / rm&donf arSmf
rMunfhbJESifh olYudk O,smOfapmifh jzpfonf[k xifrSwf\/ a,½Iu wzef ]]rm&d}}[k ac:vQif olronf ocifa,½Iudk
rSwfrdNyD; ]]t½Sifbk&m;}}[kxl;awmfr\
l /
xdkn wynfhawmf q,fa,mufwdkYonf xdkaeYwm\ xl;jcm;aom tjzpftysufrsm;udk ajymqdk&ef ydwfxm;
vsuf½Sdaomtcef;wGif awGUqHkMu\/aomronf olwdkYESifhtwlr½Sdyg/ *sL;rsm;udk aMumufaomaMumifh wHcg;onf ydwf
vsuf ½S\
d /
½kwfw&uf olw\
dkY tv,fü a,½Ionfay:vmNyD;]]oifwdkYüNidrfoufjcif;½Sdapownf;}}[k rdefYawmfr\
l / wynfh
awmfwdkYonf aMumuf½GHUMu\/ wynfhawmfwdkYonf a,½Iudk wapä jzpfonf[k xifrSwfMu\/ a,½Iu ]]udk,fawmfu
vnf;? tb,faMumifh wkefvIyfjcif;&SdMuoenf;/ tb,faMumifh txl;xl; taxGaxG aom pdwf&SdMuoenf;/- ighvufudk
MunfhMuavmh/ ighajcudkvnf; MunfhMuavmh/ igh udk,fyifjzpf\/ ighudk Munfh½Iprf;oyfMuavmh/ igonf oifwdkYjrifonf
twdkif; t½dk;tom;ESifhjynfhp\
Hk / wapärnfonfum; þuJhodkY rjynfhp}Hk }[k rdefYawmfr\
l /
wynfhawmfwdkYonf a,½IudkMunfhvsuf tHhMoMu\/ a,½Iu]]oifwdkYü pm;p&m wpHkwck ½Sdoavm/}}[k ar;
awmfr\
l / olwdkYonf ig;uifwydkif;ESifhysm;vydkYudk ay;Mu\/ a,½Ionf olwdkYta½SUü pm;awmfr\
l /
a,½Ionf ocFsKdif;rS ol\t½dk;? tom;cE¨mud,
k fESifh xajrmufcJhNyD;/ wynfhawmfrsm; rnfuJhodkYodoenf;/ ol
wdkYolYudkjrifMu\/ olUudk wdkYxdprf;oyfMu\/ olESifhtwl pum;ajymqdkMu\/ olESifhtwl pm;Mu\/
wynfhawmfrsm;onf aomrtm; ½SmawGUNyD; owif;aumif;udk ajym&ef rapgifhEdkifcJhMuyg/ olwdkY aomrudk a,½I
touf½SifaMumif;udk ajymaomtcg? aomruvnf; olwdkYudk r,Hkyg/ olu ]] oH½dkuf&mcsufudk rjrif? oH ½dkuf&m csufudk
vufñdI;ESifhrwdkYrprf;? eHaz;awmfudkvnf; vufESifhrprf;royf&vQif tuRefkyfr,H}k }[kq\
dk /(a,m?20;25)
xdkaemuf ½Spf&ufajrmufaomaeYü wynfhawmfrsm;onf wzef ,ciftcef;ü jyefqHkMu\/ aomronfvnf;
þtcsdefü olwdkYESifhtwl½Sdawmfrl\/ wzef a,½IonfolwdkYü ay:vmNyD;]]oifwdkYü Nidrfoufjcif;½Sdapownf;}}[k rdefYawmf
rl\/ a,½Ionf aomrxHodkYvSnfhí ]] oif\vufñId;udkqefYí ighvufudk Munfhavmh/ oif\vufudkqefYí igheHaz;udk
prf;oyfavmh/ ,HkrSm;jcif; r&SdESi/fh ,Hkavmh[k rdeYaf wmfr\
l /}} aomronfvnf; ,HkrSm;jcif; r½Sdawmhyg/ aomruvnf;?
]]tuRefky\
f t&Si?f tuRefky\
f bk&m;ocif ygwum;}}[k jyefíavQmufvsuf udk;uG,fav\/ (a,m?20;28)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
ocifa,½Ionf ocFsKdif;rS xajrmufNyD;aemuf þajrBuD;ay:ü &ufaygif;av;q,fwdkif udk,fxif½Sm; jy awmf
rl\/ usrf;pmü a,½Ionf ol ½SifjyefxajrmufNyD;aemuf tjzpftysuf tenf;qHk; q,fBudrfxuf renf; wynfhawmf
wdkYtm; udk,fxif½Sm; jyawmfrlcJhaMumif;udk ajymqdkxm;ygonf/ usrf;pmu ]]taocHawmfrlNyD;vQif? wrefawmfwdkYtm;
t&ufav; q,fywfvHk; udk,fudkjyí...rdrdtouf½SifaMumif;udk cdkifcefYaom oufaotrsm;tm; jzifhjyawmfr\
l }} [kqdk
\/(w?1;3)
a,½Iu igonf ]]touf½Sifaom olvnf;jzpf\/ igonf t&ifaoonfjzpfí? urÇmtqufquf toufESifh
jynfhp\
Hk /...}}[kq\
dk /(Asm?1;18)
a,½I\aojcif;rS½Sifjyefxajrmufjcif;onf olonfbk&m;ocif\om;awmfjzpfaMumif; oufaojzpf
ojzpfonf/
a,½Ionf aojcif;rSxajrmufaMumif;udk uREfkyfwdkYodMuonf/ odkYaomf ol\aojcif;rS ½Sifjyef xajrmufjcif;
\ trSeft"dyÜg,fum; tb,fenf;/
a,½I\aojcif;rS ½Sifjyefxajrmufjcif;onf olonf {ueftrSef bk&m;ocif\om;awmfjzpfjcif;ESifh ola[m
ajymcJhaom taMumif;t&mrsm;tm;vHk;onf trSefw&m;jzpfay\
y\ /
oif\u,fwifjcif;ESifhywfoufíoHo,½Sdjcif;ü oifonf jyoemom ½SdaecJhaomf? odkYr[kwf usrf;pmtay:
,HkMunfrIt&mü oHo,jzpfaeaom rdwfaqGrsm; oifü ½SdaecJhvQif xdkt&mrsm;tm;vHk;udk cPab;z,fxm;vsuf
taMumif;t&mtm;vHk;udk þar;cGef;tay: qHk;jzwfppfaq;rIudkjyKyg/ a,½Ic&pfonf {ueftrSefaocJhygovm; ollonf
{ueftrSef wzef xajrmufcJhygovm;/
{ueftrSefjzpfygonf/ olonf {ueftrSefaocJ\
h / olonf {ueftrSef wzef xajrmufc\
Jh / xdkYaMumifh ol
onf bk&m;ocif\om; jzpfjcif;ESifh ol a[majymcJhorQaom t&mrsm;tm;vHk;wdkYonf trSefjzpfaMumif;udk uREfkyfwdkY
odMu\/uREfkyfwdkYonf olYtay: tjynfht0 ,HkMunfudk;pm;jcif;udk jyKEdkifygonf/ usrf;pmu ]]aojcif;rSxajrmufawmf
rlí? oefY½Sif;aom0dnmOfawmftm;jzif?h wefcdk;ESifhwuG bk&m;ocif\om;awmf xif½Sm;jzpfawmfrlaom igwdkY ocifa,½I
c&pfwnf; [laom rdrdom;awmfudktaMumif;jyKí...}}[kqdk\/(a&m?1;3-4)
a,½I\½Sifjyefxajrmufjcif;onf uREfkyfwdkY\½Sifjyefxajrmufjcif;udk tmrcHcsufay;ygonf/
aoNyD;aemuf bk&m;\om;orD;rsm; wzeftouf½Sifjcif;udk bk&m;ocifonf uwdjyKxm;cJhygonf/ ol onf
þtrIudk jyKvkyf Edkifygovm;/ trSefyif ol jyKvkyf Edkifygonf/ rnfuJhodkY uREfkyfwdkY odEdkifygoenf;/ olonf a,½Iudk
xajrmufapcJhaomaMumifh jzpfonf/ a,½Iu ]]igonf touf½SifaomaMumifh oifwdkYonfvnf; touf½Sif &Muvdrfh
rnf/}}[kqdkonf/(a,m?14;19)
wzefa,½Iu]]a,½Iuvnf;? igonfxajrmufjcif;taMumif;? touf&Sifjcif;taMumif; jzpf\/ ighudk ,HkMunf
aom ol onf aovGefaomfvnf; &Sifvdrfhrnf/}}[kqdkjyef\/(a,m?11;25)
c&pf,mefwa,mufaoNyD;aemuf bmawGjzpfvdrfhrnfenf;
uREfkyfwdkYonfwzef touf½Sifjcif;odkYa&mufvdrfhrnfjzpfaMumif; uREfkyfwdkY odaeMuonfhwdkif c&pf,mefw
a,mufaocJhvQif bmawG jzpfvdrfhrnfenf;? paom ar;cGef;rsm;onf uREfkyfwdkYü½Sdaeygonf/ uREfkyfwdkY b,fudkoGm; Mu
rnfenf;/uREfkyfw\
dkY udk,fcE¨mü tb,fuJhodkYjzpfrnfenf;/ aumif;uifbHkü uREfkyfwdkYrnfuJhodkY jzpfvmvdrfhrnfenf;/
aumif;uif bHkü uREfkyfwdkY cspfcifaom olrsm;ESifh odMu vdrfhrnfvm;/ þar;cGef;rsm;onf tvGefrS ta&;BuD;ygonf/
þtaMumif;t&m rsm;ESifhywfoufí bk&m;ocif\EIwfuywfawmfrS rnfuJhodkY ajymqdkxm;aMumif;ufk uREfkyfwdkY Munfh
Mu&rnf/
(1)c&pf,mefwa,mufaocJhNyD;aemuf bmawGjzpfrnfenf;/
a,½Ic&pfESifhtwlae&ef ol xGufoGm;onf/ udk,fcE¨monf ajrBuD;xJwGif jrKyfxm;onf/ odkYaomf vlyk*¾dKvf jzpf
aom? pdwfESifh0dnmOfonf csufjcif;yif ocifa,½IESifhtwlae&ef xGufoGm;onf/ wrefawmf½Sifaygvku ]]ig touf
½Sifonft&mrSm c&pfawmfjzpf\/ aovQifrlum;? omítusKd;½S\
d /}}[kq\
dk /(zd?1;21)
½Sifaygvku bmaMumifh aovQifomí ]]tusKd
]]tusKd;}} ½Sdonf[kajymqdk&oenf;/ t"dyÜg,frSm c&pfawmf ESifhtwl
ae&efoGm;jcif;jzpfonf/ cspfcif&aom c&pf,mefwOD; aoaomtcg uREfkyfwdkYonf tvGef0rf;enf;Muonf/ þum;
"r®wmyif jzpfonf/ olYudk uREfkyfwdkY tvGefvGrf;qGwfaomaMumifh jzpfonf/ odkYaomf uREfkyfwdkY odxm;&efrSm olwdkYonf
c&pfawmf ESifhtwl½Sdaejcif;onf þae&mrSm ½Sdaejcif;xuf tvGefrSomíaumif;vSayonf/
(2)uREfkyfw\
dkY udk,f
,cf E¨mü rnfuJhodkYjzpfrnfenf;/
c&pf,mef aoaomtcg cE¨mudk ocFsKdif; wGifxm;ygonf/ cE¨monf ]]c&pfawmfü tdyfaysmfjcif;}} [kqdkygonf/
a,½I wzef <uvmaomtcg uREfkyfw\
dkY ce¨mudk xajrmuf apvdrfhrnf/ cE¨mtopfudk ay;vdrfhrnf/ uREfkyfw\
dkY cE¨mudk
tdrfwvHk;tjzpf ajymqdkxm;ygonf/ wrefawmf½Sifaygvku]],m,DwJjzpfaom igwdkYajrtdrfonfysufvQif? aumif;uifbHk
üvlvufjzifhrvkyfb?J bk&m;ocifzefqif;awmfrlaom edpöxm0&tdrf½SdaMumif;udk igwdkYodMu\/}}[kqdkonf/(2aum?5;1)
þae&mü ½Sifaygvku bmajymygoenf;/ olu ]]igonf aocJhaomf? ig\cE¨monf ajrodkYjyefoGm;rnf/
waeYaomtcg thHbG,faom cE¨mopfudkay;&ef bk&m;ocifonf oludk,fwdkif uREfkyfwdkYtwGuf jyKvkyf ay;vdrfhrnf/
uREfkyfwdkY onf aumif;uifbHkü tpOfae&ayvdrfhrnf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
(3)aumif;uifbHkü uREfkyfwdkYrnfuJhodkYjzpfrnfenf;/
ocifa,½IESifh wlvmvdrfhrnf/ ol\bkef;ESifhjynfhaom ½Sifjyefxajrmufjcif;uJhodkYaom cE¨mudk &½SdMuvdrfhrnf/
usrf;pmu]]cspfolwdkY,ckwGif igwdkYonfbk&m;ocif\om;jzpfMu\/ aemufrS tb,fodkYaomoljzpfrnf[k rxif½Sm;ao;?
odkYaomfvnf; udk,fawmfonf xif½Sm; ay:xGef;awmfrlaomtcg? igwdkYonf udk,fawmfESifh wlMuvwHh[k igwdkYodMu\/
taMumif;rlum;? udk,fawmfjzpfawmfrlonfhtwdkif;udk igwdkYodjrif&Muvdrfhrnf/}}[kq\
dk /(1a,m?3;2)
(4)aumif;uifbHkü uREfkyfw\
dkY cspfcifcJh&aomolrsm;ESifh uREfkyfwdkYodMuvdrfhrnfvm;/
uREfkyfwdkY odMuvdrfhrnf/ aumif;uifbHkü c&pfawmfonf uREfkyfwdkYudk odouJhodkY uREfkyfwdkYonf tcsif;csif;
wa,mufESifhwa,mufudk odMuvdrfhrnf/ usrf;pmu]],ckwGif igwdkYonf rSeftm;jzifh &dyfrdvsufom aeMu\/ xdktcg
rlum;? rsufarSmufxifxif jrif&vdrfhrnf/ ,ckwGif igtodtjrifrpHkrvifjzpf\/ xdktcgrlum;? olwyg;onfighudk odo
uJhodkY igod&vdrfhrnf/}}[kq\
dk /(1aum?13;12)
ocifa,½Ic&pfonf oif\u,fwif½Sif jzpfygovm;/ olonf oifhudk ydkifaMumif;udk oifonf odygovm;/
odkY jzpfaomf oifonf aojcif;udkaMumuf&ef rvdkawmhyg/ bk&m;ocif\om;orD;rsm;twGuf aojcif;onf aumif;uif
bHkodkY a&muf&efwHcg;wckjzpfNyD? uREfkyfwdkYocif\rsufarSmufawmfxJü uREfkyfwdkY xm0pOf ae&ayvdrfhrnf/
a,½Ic&pfonf xajrmufjcif; t½Sifocif jzpfonf/ olonf touf½Sifif aomaMumifh uREfkyfwdkYonfvnf;
touf½Sif &Muvdrfhrnf/ (tef'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-4-

c&pf,mefw\
dkY tajccH
tajccH,kHMunfcsuf
tBuD;jrwfqHk;aomq&ma,½Ic&pfawmf
cspfaomrdwfaqG
q?
yXrydkif;oifcef;pmrsm;rS ocifa,½Ionf rnfoel nf;[laom taMumif;t&mtcsKdUudk oif odcJh&NyD;/ olonf
c&pfawmf jzpfonf/ olonf uwdawmfESifhqdkifaom u,fwif½Sif jzpfonf/ a,½Ionf touf½SifcJhorQaom olrsm;wGif
tBuD;jrwfqHk;aom q&mvnf;jzpfonf/
ocifa,½IuJhodkYaom q&mwpfOD;rQ r½SdcJhyg/ olYtm;ajymMuonfrSm]]xdkola[majymouJhodkY tb,folrQ r a[m
ajym pzl;yg}}[k ajymMuonf/
þoifcef;pmü ocifa,½IoGefoifcJhaom taMumif;t&mwcsKdUudk avhvmMurnf/ uREkfyfwdkYonf ol\thHbG,f
aom oGefoifcJhaomt&m tenf;i,frQudkom avhvm&ef wwfEdkifayvdrfhrnf/
++vrf;ESpfoG,f
a,½Iu uREkfyfw\
dkY toufwmonf þae&mü c&D;wckESifhwlaMumif;udk ajymygonf/ a,½Iu toufwm
vrf;onf vrf;ESpfoG,f½SdaMumif;udk ajymygonf/ us,faomvrf;wpfvrf;ESifh tjcm;usOf;aomvrf; wpfvrf;½Sdonf/
toufwmü rnfonfhvrf;udkvdkuf&ef uREfkyfwdkYü vGwfvyfpGm a½G;cs,fcGifh ½Sdygonf/ odkYaomf þvrf; ESpf
oG,fonf rnfonfhae&modkYa&mufaMumif;udk oifonf odoifhygonf/a,½Iu vrf;us,fonfysufpD;jcif;(i&J)odkY
OD;wnfNyD; vrf;usOf;onf aumif;uifbHkodkY OD;wnfygonf/ocifa,½Iu vlrsm;udkusOf;aomvrf;udk a½G;cs,f&ef wdkuf
wGef;ygonf/ a,½Iu]]usOf;aomwHcg;udk 0ifMuavmh/ ysufpD;jcif;odkY a&mufaomvrf;ESifhwHcg;onf us,f0ef;onfjzpfí
0ifaom olwdkYonfrsm;Mu\/}}[kqdkonf/(r?7;13)
++aumif;uifbHkESifhi&J
i&
i&
a,½Iuaumif;uifbHkonf trSefwu,f½Sdaomae&mjzpfaMumif; oifygonf/ bk&m;ocifudk cspfaomolrsm;t
wGuf jyifqifxm;aomae&m jzpfonf/]]ightz\tdrfawmf}}[k a,½Iajymygonf/ oluwynfhawmfrsm;ud]k ] ightb\ tdrf
awmfü aep&mtcef; trsm;½S\
d / odkYr[kwfvQif r[kwfaMumif;udk oifwdkYtm; igrajymbJrae/}}[kqdk\/(a,m?14;2)
a,½Iu i&Jonfvnf; trSefwu,f½Sdaomae&mjzpfaMumif; oifygonf/ ]]rD;rNidrf;&m i&JrD;}}[k a,½I
&nfnGef; ygonf/ a,½Iu vlrsm;udk tjypf\tusKd;quftjzpf oufa&mufcHpm;&rnfjzpfaMumif; tav;teufowd
ay;ygonf/
++ynwf
++ynwfw&m;
ocifa,½Iu xm0&bk&m;\ynwfw&m;onf aumif;jrwfjcif;?oefY½Sif;jcif;½SdaMumif; oifcJhygonf/ a,½Iu
]] ynwdåusrf;? tem*wdåusrf;rsm;udk zsufy,fjcif;iSg igvmonf[k rxifMuESi/fh zsufy,fjcif;iSg igvmonfr[kwf/jynfh
pHkapjcif;iSg igvmownf;/}}[kqdkonf/(r?5;17)
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYtm; oifonfrSm bk&m;ocif\ynwfawmfrsm;udk tjyiftjrifjzifhom emcHapgifhxdef;
½Hk oufoufrQomr[kwfyg? pdwfESvHk;wGif;rSvnf; apgifhxdef;&rnfjzpfonf/ Oyrm oifonf vlwpfOD;udk pdwfwGif rkef;cJh
aomf bk&m;ocif\tjrifü oifonfvlowform;jzpfonf/(1a,m?3;15 udkMunfhyg)
oifu ]]wpfpHkwpfa,mufonf ynwfawmfudkjynfph HkpGm apgifhxdef;EdkifcJhygovm;}}[kar;Edkifygonf/ ocifa,½I
rSwyg; bk&m;ocif\ynwfawmfudk rnfolrQjynfhpHkpGm rapgifhxdef; EdkifcJhyg/ ynwfawmfudk apgifhxdef;jcif;jzifh rnfolrQ
u,fwifjcif;odkY ra&mufEdkifyg/ usrf;pmu]]ynwfw&m;\tusifhtm;jzifh tb,folrQ ajzmifhrwf&modkY ra&mufEdkif&m}}[k
qdkonf/(*vm?2;16c)
]]ynwfw&m;udkapgifhxdef;jcif;jzifh u,fwifjcif;odkY b,folrQ ra&mufEdkifcJhvQif bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk
bmaMumifh ynwfw&m;udkay;cJhygoenf;/}}
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYtm; ynwfw&m;udk ay;cJh&jcif;onf(1)bk&m;ocif\tjrifü trSefESifhtrSm; udk uREfkyfwYdkodEdkif&efjzpfonf/
(2) uREfkyfwdkYonf tjypfom;rsm; jzpfjcif;ESifhu,fwif½SifwpfOD; vdktyfaMumif;udk jrifawGUvmEdkif&efjzpfonf/
usrf;pmu]]...ynwfw&m;onf c&pfawmfxHodkY igwdkYudkydkYaqmifí igwd\
kY txdef;jzpfonf/}}[kqdkonf/(*vm?3;24)
,ckcsufjcif; oifonf ynwfawmf (10)yg;udk zwfjcif;jzifh oifhtoufwmudk pOf;pm;yg/ ynwfawmf\ rnf
onfhtcsufudk oifonf pum;tm;jzifh4if;? pOf;pm; BuHpnfjcif;jzifh4if;? tjyKtrl? tusifhtm;jzifh csKd;azgufcJhjcif;udk jrif
Munfhyg/
(1) igrSwyg; tjcm;aombk&m;udk rudk;uG,f&/
(2) ½kyfwkqif;wkudk udk,ftbdkY rjyKvkyf&? OD;rcs0wfrjyK&/
(3) oif\bk&m;ocif xm0&bk&m;\emrawmfudk rkomESifhqkid fí r>rufrqdk&/
(4) OykwfaeYudk oefY½Sif;apjcif;iSg xdkaeY&ufudkatmufarhavmh/
(5) oif\rdbudk ½dkaopGmjyKavmh/(6)vltoufudk rowfEiS /fh (7)olYr,m;udk rjypfrSm;ESi/fh
(8) olYOpömudk rcdk;ESi/fh

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
(9) udk,fESifh pyfqdkifaomol wbufü rrSefaom oufaoudk rcHESifh/
(10) udk,fESifhpyfqdkifaomol\OpömwpHk wck udkrQ wwfrufvdkcsifaompdwf r½SdapESi/fh
++aemifw&jcif;
ocifa,½Iu ½Sif;vif;pGm qdkcJhonfrSm vlonfrrd \
d tjypfrsm;udk aemifw&jcif;r½SdvQif tb,folrQ u,fwif
jcif;odkY ra&mufEdkifyg/
a,½Iu ]]oifwdkY½SdorQonfvnf; aemifwr&vQif ysufpD;jcif;odkYa&mufMuvdrfhrnf/}}[kqdkonf/(vk?13;5)
aemifw&jcif;um; tb,fenf;/ oifonf trSm;udk jrifvmjcif;ESifh trSm;udk0efcHjcif;jzpfonf/ xdkaemuf 4if;rS
aemufodkYvSnfhjcif;jzpfonf/ oif\'kp½dkuftjypfrsm;rS aemufvSnfhNyD; ocifa,½IxHodkY vmjcif;jzpfonf/
vkumtcef;(15)ü aemifw&&eftwGuf o½kyfaz:½Sif;vif;aomyHkjyifwckjzifh ocifa,½IajymMum;cJ\
h / a,½Iu
]]wzefrdefYawmfrlonfum;? wpHkwa,mufaomolü om;ESpfa,muf&Sd\/-om;ti,fonftbxHodkYoGm;í? tb?tuREfkyf
&xdkufaomtarGOpömudk a0íay;yg[kawmif;yefvQif? tbonfOpömrsm;udk a0íom;wdkYtm; ay;av\/-xdkaemuf rsm; r
Mum? om;ti,fonf rdrdOpömrsm;udkodrf;,lí a0;pGmaomjynfodkYoGm;NyD;vQif? xdkjynfrSm umr*kPfüvGefusL;aomtm;jzifh
Opöm`ykef;wD;í?-&SdorQukefaomtcg? xdkjynfüBuD;pGmaomtpmacgif;yg;jcif;jzpfí?olonftvGefqif;&Jjcif;odkY a&muf\/xdktcgjynfom;wa,mufxHodkY oGm;ítapcHvQif? 0ufwdkYudkausmif;apjcif;iSg olYocifonf awmodkY apvTwfojzif?h -ol
onf0uf pm;wwfaomyJawmifhudkyif pm;csifrwwfiwfrGwfvsufae&\/ tb,folrQ tpmudkrauR;/xdktcgowd&vQif?
ightb\ tdrfütcpm;aomolrsm;wdkYonf 0pGmpm;&Mu\/ igrlum;þjynfü aoatmiftiwfcH&\/-igxítbxH odkY
oGm;rnf/ tb?tuREfkyfonfbk&m;ocifudk¤if; udk,fawmfudk¤if;jypfrSm;ygNyD/-,ckrSpíudk,fawmf\om;[lí ac:jcif;udk
rcHxdkufyg/ oliSg;t&mü tuREfkyfudk xm;awmfrlyg[k igajymrnf[lí tMuH&SdonfESi?fh -xítbxHodkYoGm;av\ oGm;í
a0;ao;aomtcg tbonfolYudkjrifvQif? oem;aompdwf&SdonfESifhajy;oGm;í om;\vnfyif;udk ydkufbufvsuferf;½Iyf
av\/- om;uvnf;? tb? tuREfkyfonf bk&m;ocifudk¤if;? udk,fawmfudk¤if;jypfrSm;ygNyD/ ,ckrSpíudk,fawmf\om;
[lí ac:jcif;udk rcHxdkufyg[kqdkvQif?-tbu? jrwfaom0wfvHkudk,lcJhí olYudk`cHkMu? ol\vufü vufpGyfwefqmudkqif
Mu/-ajceif;udkvnf; pD;apMu/ qlatmifauR;aom EGm;uav;udk,líowfMu/ odkYNyD;rS igwdkYonf pm;Muukeft/Hh aysmfarGY
jcif;udk`ykMuukeft/Hh -ighom;onftxufuao\? ,ck&Sifjyef\/ txufuaysmuf\? ,ckawGYjyef\[k taptyg;wdkYudk
qdkNyD;rS? xdkol taygif;wdkYonfaysmfarGYjcif;udk`ykMu\/}}[kqd\
k /(vk?15;11¼18) tbonf om;\tjypfrsm;udktcrJhtjypf
vGwfvsuf ol\tdrfxJodkY jyefívufcHcJhNyD; olYom;twGuf pm;aomufyGJudk jyifqif&ef trdefYay;cJ\
h / þum; uREfkyfwdkY
onf tjypfrsm;udk aemifw&vsuf bk&m;ocifxHodkY jyefvmcJhaomf olonf uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udk cGifhvGwfNyD;? vufcH
awmfrlrnf jzpfaMumif;udk az:jyaom vSyaom ½kyfyHkwckjzpfygonf/
vlwpfa,mufonf ol\tjypfrsm;twGuf trSefwu,faemifw&cJhNyD;?wzefarG;jcif;udkcH&cJhaomf ol\touf
wm ü ajymif;vJjcif; jzpfvmvdrfhrnf/ usrf;pmu ]]vlrnfonfum; c&pfawmfü½SdvQif topfjyKjyifaom owÅ0g jzpf\/
a[mif;aomt&mwdkYonf ajymif;vJí cyfodrf;aomt&mwdkYonf topfjyKjyifMuvdrfhrnf/}} [kqdkonf/(2aum? 5;17)
++topfaomarG;bGm;jcif;
usrf;pmü edaum'iftrnf&Sdaom olwa,mufonf ntcg ocifa,&IxH pum;ajym&efvmcJ\
h / xdkolonf
bmoma&;udkif;&Idif;ol? ,k'w&m;Z&yfodkY opöm&SdpGmrSefrSefwufo?l rsm;pGmqkawmif;aomol? tvSLay;aomol? aumif;
aomtrIrsm;udk jyKaomoljzpf\/ odkYaomfvnf;ol\toufwmü wpHkwckvdktyfaeao;aMumif;udk cHpm;ae&aom ol
vnf;jzpfay\/ edaum'ifonf ocifa,&I\topfaom oGefoifjcif;rsm;u olYtoufwm\ vdktyfrIrsm;udk jznfhqnf;
ay;Edkifvdrfhrnf[k pOf;pm;rdc\
Jh / edaum'ifü oGefoifrItopfxufomí vdktyfaomt&monf bk&m;ocif\rdom;pkü
bk&m;om;tjzpf wzef'kwd,arG;jcif;cH&efjzpfayonf/
a,½Iu]]'kwd,arG;jcif;udkrcHaomolrnfonfum;? bk&m;ocif\EdkifiHawmfudkrjrif&[kig trSeftuef qdkonf
[kjyefírdefYawmfr\
l /}}[kqdkonf/ (a,m?3;3)
ocifa,&I\ajympum;u olYtm;wkefvIyfapcJhNyD;? olonftusifhaumif;aomol?bmoma&;udkif;&Idif;ol? bk&m;
ocif\tvkyfrsm;ü ay;vSLaomol? *sL;vlrsKd;rsm;tMum; usrf;pm oifay;aom q&mwOD;? þt&mrsm;tm;vHk;u olü&dS
aomfvnf;? odkYaomf olonfbk&m;om;wOD;awmh r[kwfay/ a,&Iu]]ZmwdyuwdarG;aomt&monf Zmwdyuwdjzpf\/
0dnmOfawmfarG;aomt&monf 0dnmOfjzpf\/¼'kwd,arG;jcif;udkcH&rnf[kigajymonfudkthHMojcif;r&SdESi/fh }} (a,m?3;6ç7)
þoGefoifcsufrsm;u edaum'ifwOD;wnf;udkomru tm;vHk;aomolrsm;ESifh oufqdkifayonf/ oifonf rnf
olrnf0gjzpfygap? 'kwd,arG;jcif;udkcH&ef trSefvdktyfayonf/
tb,faMumifh'kwd,arG
om;rsKd;EG,ft0if jzpfjcif;ESifh bk&m;ocif\tjypf
arG;jcif;udkcH&efvdktyfygoenf;/¼tjypf
/
'Pfudk pD&ifjcif;? cHxm;&aomaMumifhjzpf\/ yxyOD;qHk;aomol tm'Honf bk&m;\yHkoP²mefESifh tnD zefqif;cHcJh&NyD;?
olonf bk&m;ocifudkykefuefc\
Jh / bk&m;\pum; em;raxmifjcif;u tjypfom; jzpfapcJ\
h / tm'Honf vlom;w&yfvHk;
\tp? wenf; OD;aumif;jzpfNyD;? ol\tjypfADZudk vlom;w&yfvHk;odkY vufqifhurf;cJ\
h /

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
uREfkyfwdkYonf tjypfom;rsm;jzpfaomaMumifh xm0&aojypfudk jypf'PfpD&ifjcif; cHxm;&NyD;jzpf\/ t"dyÜg,frSm
bk&m;ocifESifh xm0&tqufjywfNyD; i&JrD;tdkifüae&ayrnf/ aMumufzG,faumif;vSayonf/
odkYaomf? usrf;pmü owif;aumif; &dSayonf/ xdkowif;aumif;um;? bk&m;ocif\om;awmf a,&Ic&pfawmf
onf uREkfyfwdkYtjypfrsm;twGuf taocHNyD;? aojcif;rS xajrmufcJhNyD;/ olonf aojcif;rSxajrmufjcif;jzifh bk&m;\om;
orD;rsm;jzpfaom topfaomrsKd;EG,\
f OD;aumif; jzpfvmcJ\
h / uREkfyfw\
dkY yxrarG;jcif;onf tjypfom;tm'H\ rsKd;EG,f
0ifrsm;jzpfNyD;? c&pfawmfudku,fwif&SiftjzpfvufcHNyD;aemuf bk&m;om;jzpfjcif;ESifh bk&m;\rdom;pk0if jzpfvmcJhayonf/
þtaMumif;t&monf 'kwd,arG;jcif;jzpfayonf/
++u,fwifjcif;pdwfcsrI
oifonf bk&m;\rdom;pktxJü arG;bGm;jcif;cH&NyD;cJhaomf oifonf u,fwifjcif;odkY a&mufaMumif;udk od&ef
bk&m;ocif tvdk½Sdonf/ uREfkyfwdkYonf u,fwifjcif;odkYa&mufaMumif;udk odEdkifonf/ EIwfuywfawmfü bk&m;ocifu
ajymxm;jcif;aMumifh jzpfonf/ rsm;pGmaom ,HkMunfolrsm;onf olw\
dkY u,fwifjcif;ü ppfrSefaom pdwfcsrI r½S&d jcif;rSm
bk&m;ocif\EIwfuywfawmfudk ,HkMunf&rnfhtpm; olw\
dkY pdwfcHpm;rIrsm;udk OD;pm;ay;½SmazGaeaomaMumifhjzpfonf/
ocifa,½Ionf ol\,HkMunfolrsm;udk ]]odk;}}tjzpf rMumcP ajymqd\
k / olu]]ighodk;wdkYonf ighpum;oHudk
em;axmifí ighaemufodkYvdkufMu\/ xdkodk;wdkYudk igod\/-xm0& toufudkvnf; igay;\/ xdkodk;wdkYonf ysufpD;jcif;
ESifh tpOfrjywf uif;vGwfMuvdrfhrnf/ tb,folrQxdkodk;wdkYudk ighvuf rSrEIwfr,l&m/}}[kqdkonf/(a,m?10;27¼28)
a,½I bmajymoenf;/ olu ol\odk;rsm;onf olUpum;oHudk em;axmifNyD; olYaemufodkYvdkufaMumif; ajymyg
onf/ olwdkYudk xm0&toufudk olay;aMumif; olajymygonf/ olwdkYonfysufpD;jcif;ESifh tpOfrjywf
jywf uif;vGwfaMumif;
udk a,½Iajymygonf/ uREfkyfudkocifa,½IydkifqdkifcJhaomf uREfkyfonf ol\EIwfuywfawmft& olYudkudkifqGJvsuf]]igonf
u,fwifjcif;odkY a&mufaMumif;udk igodonf}}[kajymqdkMuygpd/kY
++ocifbk&m;udk0efcHajymqdkjcif;
uREfkyfwdkYonf u,fwifjcif;odkYa&mufaMumif; odvQif csufjcif;yif tjcm;aomolrsm;udk c&pfawmfudk u,fwif
½Siftjzpf vufcHcJhjcif;udk uREfkyfwdkYajymoifhygonf/ usrf;pmu]]...xm0&bk&m;EIwfí...a½G;awmfrlaom olwdkYonf0efcH...
Muap..}}[kqd\
k /(qm?107;2-3)
½Sifrmuk tcef;(5)ü ewfqdk; pGJaom olwa,muftaMumif;udk awGU&\/ a,½Ionf ol\txJrS ewfqdk;udk
ESifxkwfcJhNyD; olYtm;]]oifonf udk,ftdrfodkYoGm;avmh/xm0&bk&m;onf oem;jcif;pdwfawmfESifh oifütb,frQavmuf
aus;Zl;jyKawmfrlonfudk oif\taqGtrsKd;wdkYtm; jyefMum;avmh}}[kq\
dk /(rm?5;19)
oifonf ocifa,½Iudku,fwif½Siftjzpf vufcH&½SdNyD;cJhaomf þtaMumif;t&mrsm;udk rdwfaqGrsm;tm; ajym
&efocifbk&m; tvdk½Sdonf/ topfaomc&pf,mefwa,mufonf csufjcif;yif ol\rdwfaqGrsm;udk tpjyK ajymoifhyg
onf/ ]]uREfkyf c&pfawmfudk u,fwif½Siftjzpf &,lcJhNyD;}}[líjzpfonf/
a,½Iu olYudkvlrsm;a½SUwGif uREfkyfwdkY0efcHcJhvQif aumif;uifbHkü crnf;awmfa½SUwGif olonf uREfkyfwdkYudk0efcH
vdrfhrnf[k ajymyg\/ odkYaomf olYudk½SufvQif olonfwzef<uvmcsdefü uREfkyfwdkYudk ½Sufawmfrlvdrfhrnf/
++oefY½Sif;aom0dnmOfawmf
a,½Ionf avmuü½SdcJhpOf ol\wynfhawmfrsm;ESifhtwl vrf;avQmufjcif;? pum;ajymjcif;½S\
d / wynfhawmfrsm;
onf olw\
dkY q&m? olw\
dkY acgif;aqmif jzpfaom a,½IESifhtwl 0rf;ajrmufjcif; ½SdMu\/ waeYaomtcg a,½Iu ol
onf rMumcif olwdkYESifhcGJcGmrnfjzpfaMumif; ajymygonf/ þt&mu olwdkYudk tvGef0rf;enf;ap\/ odkYaomf a,½Ionf
thHbG,f uwdrsm;jzifh olwdkYudk ESpfodrfhapcJhonf/]]crnf;awmfonf or®mw&m;udk jyaom 0dnmOfawmfwnf;[laom wyg;
aom OyZÑm,fq&mudk oifwdkYESifhtwltpOfrjywfwnfaeapjcif;iSg oifwdkYtm;ay;awmfrlrnf/-xdk0dnmOfawmfudk avmuD
om;wdkYonf rodrjrifaomaMumifh rcHr,ledkifMu/ xdk0dnmOfawmfonf oifwdkYESifhtwl wnfaeí? oifwdkYü &Sdawmfrlaom
aMumifh oifwdkYod&Mu\}}(a,m?14;16¼17)
ocifa,½I apvGwf&ef uwdjyKcJhaom OyZÑm,fq&monf oefY½Sif;aom0dnmOfawmf jzpfonf/ a,½Ionf ao
jcif;rSxajrmufNyD;aemuf &uf(50)ajrmuf yifawukawÅyaGJ eYü ocifa,½Ionf ol\wynfhawmfrsm;wGif udef;0yf&ef oefY
½Sif;aom0dnmOfawmfudk apvGwfcJh\/ xdktcsdefrSpí vlwa,mufonfwzefarG;jcif;udk cH&aomf oefY½Sif;aom0dnmOfawmf
onf csufjcif;yif olü½SdNyD;jzpfonf/]],HkMunfolwdkif; olw\
dkY txJü oefY½Sif;aom0dnmOfawmf ½Sdygovm;/}} trSefyifol
wdkYü½S\
d / usrf;pmu]]...c&pfawmf\0dnmOfudk r&aomolonf c&pfawmfESifhrqdki}f }[kqdkonf/(a&m?8;9)
oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf bmudkjyKvkyfygoenf;/ olonf uREfkyfwdkYudk c&pfawmf\ taMumif;t&mrsm;
udkoifjcif;? uREfkyfwdkYudk vrf;nGefjcif;?ESpfodrfhjcif;?qkawmif;jcif;ürpjcif;?tjypfudk atmifjrif&ef olonf uREfkyfwdkYtm;
wefcdk;udkay;jcif;? ocifa,½IESifh uREfkyfwdkY omíwlvm&ef olonf rpjcif;wdkYjzpfonf/ uREfkyfwdkYü udef;0yf&ef oefY½Sif;
aom0dnmOfawmfudk apvGwfcJhaom ocifa,½Iudk tvGefrSaus;Zl; wifoifhygonf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
++tjcm;aom olrsm;\
sm;\ tjypfrsm;udk cGifhvGwfjcif;
ocifa,½Iu uREfkyfwdkYtm; bk&m;ocifonf tcrJh uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udkvGwfouJhodkY tjcm;aomol rsm;\
tjypfrsm;udk uREfkyfwdkY tcrJh cGifhvGwf&rnf[k oifawmfr\
l /
tjypfcGifhvTwfjcif;taMumif; uREfkyfwdkYudkoif&ef ocifa,½Ionf bk&ifwyg;ESifh ol\uRefwa,muf\ t
aMumif;yHkwckudkajymcJ\
h / uRefonf bk&ifBuD;udkay;&efta<u; a':vm(10)oef;ESifhnDrQaom aiGrsm;pGm½S\
d / bk&ifonf
uRefudk ol\ta<u;udk ay;&efac:aomtcg uRefonfray;Edkifyg/ bk&ifonfuReftm; olESifhwuG ZeD;ESifhom;orD;rsm;
udk olYxHa&mif;vsuf uRefcH&ef trdefYcscJ\
h /
uRefonf bk&ifha½SUarSmuf jywf0yfvsufoem;&ef toem;cH\/ bk&ifonf oem;jcif;pdwfESifh olüBuD;pGmaom
ta<u;½SdorQudk vTwfícsrf;omay;awmfr\
l /
uRefonf rnfonfhtrIudk jyKcJhonfudk oifonf odygovm;/ xdkuRefonf xGufoGm;&mwGif rdrd aiGa'em&d
w&m a<u;wifaom uRefcsif;wa,mufudk awGYvQif vnfyif;udkñ§pfí ighaiGudkqyfay;avmh[kqdk\/ xdkuRefcsif;onf
a<u;&Sif \ajc&if;ü jyyf0yfvsuf uRefawmfudk onf;cHawmfrlyg/ a<u;&SdorQudkqyfygrnf[k awmif;yefaomfvnf;? aiG
&Sifonf em;raxmifbJoGm;í a<u;udk rqyfrnfwdkifatmif olYudk axmifxJrSm avSmifxm;\/ xdktrIt&mudk tjcm;aom
uRefcsif;wdkY onfjrifvQif tvGefemMunf;aompdwf ESifhoGm;í? `ykavorQwdkYudk rdrdwdkYbk&ifü Mum;avQmufMu\/ xdkt
cg bk&ifonf xdkuRefudkac:í? [,f qdk;npfaom uRef? oifonfighudk awmif;yefaomaMumifh oifüwiforQaom a<u;
udk ig&Sif;vif;ap\/ igonf oifhudkoem;ouJhodkY oifonfvnf; uRefcsif;udkroem;tyfoavm[kqdkvsuf? trsuf
xGufía<u;&SdorQudk rqyfrnfwdkifatmif tmPmom;wdkY vufudktyfav\/ oifwdkYonfvnf; nDtpfudk tcsif;csif;
wdkYudkpdwfESvHk;ygvsuf tjypfrvTwfvQif? aumif;uifbHkü&Sdawmfrlaom ig\tbonf xdkenf;wl oifwdkYudk pD&ifawmfrl
vwHh[k rdefYawmfr\
l /
þyHkjyifü ocifa,½Ionf b,ft&mudk oifaeaMumif;udk oifonfem;vnfygovm;/ bk&m;ocifudk qefY
usifvsuf uREkfyfwdkYonf tjypfrsm;pGmudk jyKcJhMuygonf/ odkYaomf bk&m;ocifonfuREfkyfwdkYtay: oem;*½kPmjzifh
uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;? axmifaygif;rsm;pGmaomtjypfrsm;udk cGifhvGwfawmfr\
l / bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYtay: BuD;pGm
aomoem;jcif;aus;udk jyKcJhcsdefrSpí uREfkyfwdkYü tjcm;aomolrsm;jyKcJhaom tenf;i,faomtjypfrsm;udk uREfkyfwdkYonf
cGifhvTwfoifhygonf/ usrf;pmu ]]tcsif;csif; aus;Zl;jyKjcif;? oem;pHkrufjcif;? bk&m;ocifonf c&pfawmfaMumifh
oifw\
dkY tjypfudk vTwfawmfrlouJhodkY tcsif;csif; tjypfvTwfjcif;½SdMuavmh/}}[kqdkonf/({?4;32)
++xm0&bk&m;udkcspf
cspfjcif;
ocif
cspfjcif;onf
o a,½Iu ynwftm;vHk;wdkYwGif bk&m;ocifudk uREfkyfwdkY pdwfESvHk;t<uIif;rJh
tBuD;jrwfqHk;jzpf
aom ynwfjzpfaMumif; ajymygonf/ a,½Ionf bk&m;jzpfaomaMumifh olYudkcspfjcif;onf xm0&bk&m;udkcspfjcif;jzpf\/
aysmf½Tifaom? toD; oD;aom c&pf,meftoufwm\ vQKdU0Sufcsufonf ocifa,½Iudk uREfkyfwdkY pdwfESvHk; t
<uif;rJhcspfjcif;jzpfonf/ ocifa,½Iudkomícspfvmav? olYudk uREfkyfwdkYomí 0rf;ajrmufapygonf/
ocifa,½Ionf oifhtm; tb,frQavmuf cspfaMumif;udk oifonf pOf;pm; cJhbl;ygovm;/ olonf oifhudk
tvGef cspfaomaMumifh oifhtwGuftaocH&ef pdwf½Sdawmfrlonf/ olonf uREfkyfwdkYudk tvGefcspfouJhodkY ocifa,½I
onf oludk uREfkyfwdkYcspf&ef tvdk½Sdonf/
]]bk&m;ocifonf igwdkYudk a½S;OD;pGm cspfawmfrlaomaMumif
omaMumif?h igwdkYonf bk&m;ocifudkcspfMu\
u\/}}(1a,m?4;19)
/}}
ocifa,½Iudk uREfkyfwdkY cspfaMumif;udk rnfuJhodkY uREfkyfwdkY az:jyMurnfenf;/ olYudk uREfkyfwdkYcspfaMumif;udk
ol\ynwfwdkYudk apgifha½Smufjcif;jzifh az:jy&rnf/ a,½Iu]]oifwdkYonfighudkcspfvQif ighynwfwdkYudk apgifha½SmufMu
avmh}}[kq\
dk /(a,m?14;15)
ocifa,½Iudkcspfjcif;ESifh ol\ynwfawmfrsm;udk apgifha½Smufjcif;ü BuD;pGmaomqkv'f ½Sdygonf/ uREfkyfwdkY
onf olYudkcspfjcif;ESifh ol\ynwfrsm;udk apgifha½SmufcJhvQif crnf;awmfbk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk cspfawmfrlNyD;?
ocifa,½Ionfvnf; uREfkyfwdkYESifh twl½SdaMumif; xif½Sm; jyawmfrlvdrfhrnf/ a,½Iu]]ighynwfwdkYudk &í apgifha½Smuf
aom olonf ighudkcspfaomol jzpf\/ ighudkcspfaomoludk ighcrnf;awmfonfvnf; cspfawmfrlrnf/ igonfvnf;
xdkoludk cspfí olYtm; udk,fwdkifxif½Sm;rnf[k rdefYawmfr\
l }}[kq\
dk /(a,m?14;21)
a,½Ionf uREfky\
f BuD;jrwfqHk;aom q&mjzpfawmfrlonf/ olYudkcspfvQif uREfkyfonfolYudk emcH&ayvdrfhrnf/
(tif'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-4-

c&pf,mefw\
dkY tajccH
tajccH,kHMunfcsuf
tBuD;jrwfqHk;aomq&ma,½Ic&pfawmf
cspfaomrdwfaqG
q?
yXrydkif;oifcef;pmrsm;rS ocifa,½Ionf rnfoel nf;[laom taMumif;t&mtcsKdUudk oif odcJh&NyD;/ olonf
c&pfawmf jzpfonf/ olonf uwdawmfESifhqdkifaom u,fwif½Sif jzpfonf/ a,½Ionf touf½SifcJhorQaom olrsm;wGif
tBuD;jrwfqHk;aom q&mvnf;jzpfonf/
ocifa,½IuJhodkYaom q&mwpfOD;rQ r½SdcJhyg/ olYtm;ajymMuonfrSm]]xdkola[majymouJhodkY tb,folrQ r a[m
ajym pzl;yg}}[k ajymMuonf/
þoifcef;pmü ocifa,½IoGefoifcJhaom taMumif;t&mwcsKdUudk avhvmMurnf/ uREkfyfwdkYonf ol\thHbG,f
aom oGefoifcJhaomt&m tenf;i,frQudkom avhvm&ef wwfEdkifayvdrfhrnf/
++vrf;ESpfoG,f
a,½Iu uREkfyfw\
dkY toufwmonf þae&mü c&D;wckESifhwlaMumif;udk ajymygonf/ a,½Iu toufwm
vrf;onf vrf;ESpfoG,f½SdaMumif;udk ajymygonf/ us,faomvrf;wpfvrf;ESifh tjcm;usOf;aomvrf; wpfvrf;½Sdonf/
toufwmü rnfonfhvrf;udkvdkuf&ef uREfkyfwdkYü vGwfvyfpGm a½G;cs,fcGifh ½Sdygonf/ odkYaomf þvrf; ESpf
oG,fonf rnfonfhae&modkYa&mufaMumif;udk oifonf odoifhygonf/a,½Iu vrf;us,fonfysufpD;jcif;(i&J)odkY
OD;wnfNyD; vrf;usOf;onf aumif;uifbHkodkY OD;wnfygonf/ocifa,½Iu vlrsm;udkusOf;aomvrf;udk a½G;cs,f&ef wdkuf
wGef;ygonf/ a,½Iu]]usOf;aomwHcg;udk 0ifMuavmh/ ysufpD;jcif;odkY a&mufaomvrf;ESifhwHcg;onf us,f0ef;onfjzpfí
0ifaom olwdkYonfrsm;Mu\/}}[kqdkonf/(r?7;13)
++aumif;uifbHkESifhi&J
i&
i&
a,½Iuaumif;uifbHkonf trSefwu,f½Sdaomae&mjzpfaMumif; oifygonf/ bk&m;ocifudk cspfaomolrsm;t
wGuf jyifqifxm;aomae&m jzpfonf/]]ightz\tdrfawmf}}[k a,½Iajymygonf/ oluwynfhawmfrsm;ud]k ] ightb\ tdrf
awmfü aep&mtcef; trsm;½S\
d / odkYr[kwfvQif r[kwfaMumif;udk oifwdkYtm; igrajymbJrae/}}[kqdk\/(a,m?14;2)
a,½Iu i&Jonfvnf; trSefwu,f½Sdaomae&mjzpfaMumif; oifygonf/ ]]rD;rNidrf;&m i&JrD;}}[k a,½I
&nfnGef; ygonf/ a,½Iu vlrsm;udk tjypf\tusKd;quftjzpf oufa&mufcHpm;&rnfjzpfaMumif; tav;teufowd
ay;ygonf/
++ynwf
++ynwfw&m;
ocifa,½Iu xm0&bk&m;\ynwfw&m;onf aumif;jrwfjcif;?oefY½Sif;jcif;½SdaMumif; oifcJhygonf/ a,½Iu
]] ynwdåusrf;? tem*wdåusrf;rsm;udk zsufy,fjcif;iSg igvmonf[k rxifMuESi/fh zsufy,fjcif;iSg igvmonfr[kwf/jynfh
pHkapjcif;iSg igvmownf;/}}[kqdkonf/(r?5;17)
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYtm; oifonfrSm bk&m;ocif\ynwfawmfrsm;udk tjyiftjrifjzifhom emcHapgifhxdef;
½Hk oufoufrQomr[kwfyg? pdwfESvHk;wGif;rSvnf; apgifhxdef;&rnfjzpfonf/ Oyrm oifonf vlwpfOD;udk pdwfwGif rkef;cJh
aomf bk&m;ocif\tjrifü oifonfvlowform;jzpfonf/(1a,m?3;15 udkMunfhyg)
oifu ]]wpfpHkwpfa,mufonf ynwfawmfudkjynfph HkpGm apgifhxdef;EdkifcJhygovm;}}[kar;Edkifygonf/ ocifa,½I
rSwyg; bk&m;ocif\ynwfawmfudk rnfolrQjynfhpHkpGm rapgifhxdef; EdkifcJhyg/ ynwfawmfudk apgifhxdef;jcif;jzifh rnfolrQ
u,fwifjcif;odkY ra&mufEdkifyg/ usrf;pmu]]ynwfw&m;\tusifhtm;jzifh tb,folrQ ajzmifhrwf&modkY ra&mufEdkif&m}}[k
qdkonf/(*vm?2;16c)
]]ynwfw&m;udkapgifhxdef;jcif;jzifh u,fwifjcif;odkY b,folrQ ra&mufEdkifcJhvQif bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk
bmaMumifh ynwfw&m;udkay;cJhygoenf;/}}
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYtm; ynwfw&m;udk ay;cJh&jcif;onf(1)bk&m;ocif\tjrifü trSefESifhtrSm; udk uREfkyfwYdkodEdkif&efjzpfonf/
(2) uREfkyfwdkYonf tjypfom;rsm; jzpfjcif;ESifhu,fwif½SifwpfOD; vdktyfaMumif;udk jrifawGUvmEdkif&efjzpfonf/
usrf;pmu]]...ynwfw&m;onf c&pfawmfxHodkY igwdkYudkydkYaqmifí igwd\
kY txdef;jzpfonf/}}[kqdkonf/(*vm?3;24)
,ckcsufjcif; oifonf ynwfawmf (10)yg;udk zwfjcif;jzifh oifhtoufwmudk pOf;pm;yg/ ynwfawmf\ rnf
onfhtcsufudk oifonf pum;tm;jzifh4if;? pOf;pm; BuHpnfjcif;jzifh4if;? tjyKtrl? tusifhtm;jzifh csKd;azgufcJhjcif;udk jrif
Munfhyg/
(1) igrSwyg; tjcm;aombk&m;udk rudk;uG,f&/
(2) ½kyfwkqif;wkudk udk,ftbdkY rjyKvkyf&? OD;rcs0wfrjyK&/
(3) oif\bk&m;ocif xm0&bk&m;\emrawmfudk rkomESifhqkid fí r>rufrqdk&/
(4) OykwfaeYudk oefY½Sif;apjcif;iSg xdkaeY&ufudkatmufarhavmh/
(5) oif\rdbudk ½dkaopGmjyKavmh/(6)vltoufudk rowfEiS /fh (7)olYr,m;udk rjypfrSm;ESi/fh
(8) olYOpömudk rcdk;ESi/fh

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
(9) udk,fESifh pyfqdkifaomol wbufü rrSefaom oufaoudk rcHESifh/
(10) udk,fESifhpyfqdkifaomol\OpömwpHk wck udkrQ wwfrufvdkcsifaompdwf r½SdapESi/fh
++aemifw&jcif;
ocifa,½Iu ½Sif;vif;pGm qdkcJhonfrSm vlonfrrd \
d tjypfrsm;udk aemifw&jcif;r½SdvQif tb,folrQ u,fwif
jcif;odkY ra&mufEdkifyg/
a,½Iu ]]oifwdkY½SdorQonfvnf; aemifwr&vQif ysufpD;jcif;odkYa&mufMuvdrfhrnf/}}[kqdkonf/(vk?13;5)
aemifw&jcif;um; tb,fenf;/ oifonf trSm;udk jrifvmjcif;ESifh trSm;udk0efcHjcif;jzpfonf/ xdkaemuf 4if;rS
aemufodkYvSnfhjcif;jzpfonf/ oif\'kp½dkuftjypfrsm;rS aemufvSnfhNyD; ocifa,½IxHodkY vmjcif;jzpfonf/
vkumtcef;(15)ü aemifw&&eftwGuf o½kyfaz:½Sif;vif;aomyHkjyifwckjzifh ocifa,½IajymMum;cJ\
h / a,½Iu
]]wzefrdefYawmfrlonfum;? wpHkwa,mufaomolü om;ESpfa,muf&Sd\/-om;ti,fonftbxHodkYoGm;í? tb?tuREfkyf
&xdkufaomtarGOpömudk a0íay;yg[kawmif;yefvQif? tbonfOpömrsm;udk a0íom;wdkYtm; ay;av\/-xdkaemuf rsm; r
Mum? om;ti,fonf rdrdOpömrsm;udkodrf;,lí a0;pGmaomjynfodkYoGm;NyD;vQif? xdkjynfrSm umr*kPfüvGefusL;aomtm;jzifh
Opöm`ykef;wD;í?-&SdorQukefaomtcg? xdkjynfüBuD;pGmaomtpmacgif;yg;jcif;jzpfí?olonftvGefqif;&Jjcif;odkY a&muf\/xdktcgjynfom;wa,mufxHodkY oGm;ítapcHvQif? 0ufwdkYudkausmif;apjcif;iSg olYocifonf awmodkY apvTwfojzif?h -ol
onf0uf pm;wwfaomyJawmifhudkyif pm;csifrwwfiwfrGwfvsufae&\/ tb,folrQ tpmudkrauR;/xdktcgowd&vQif?
ightb\ tdrfütcpm;aomolrsm;wdkYonf 0pGmpm;&Mu\/ igrlum;þjynfü aoatmiftiwfcH&\/-igxítbxH odkY
oGm;rnf/ tb?tuREfkyfonfbk&m;ocifudk¤if; udk,fawmfudk¤if;jypfrSm;ygNyD/-,ckrSpíudk,fawmf\om;[lí ac:jcif;udk
rcHxdkufyg/ oliSg;t&mü tuREfkyfudk xm;awmfrlyg[k igajymrnf[lí tMuH&SdonfESi?fh -xítbxHodkYoGm;av\ oGm;í
a0;ao;aomtcg tbonfolYudkjrifvQif? oem;aompdwf&SdonfESifhajy;oGm;í om;\vnfyif;udk ydkufbufvsuferf;½Iyf
av\/- om;uvnf;? tb? tuREfkyfonf bk&m;ocifudk¤if;? udk,fawmfudk¤if;jypfrSm;ygNyD/ ,ckrSpíudk,fawmf\om;
[lí ac:jcif;udk rcHxdkufyg[kqdkvQif?-tbu? jrwfaom0wfvHkudk,lcJhí olYudk`cHkMu? ol\vufü vufpGyfwefqmudkqif
Mu/-ajceif;udkvnf; pD;apMu/ qlatmifauR;aom EGm;uav;udk,líowfMu/ odkYNyD;rS igwdkYonf pm;Muukeft/Hh aysmfarGY
jcif;udk`ykMuukeft/Hh -ighom;onftxufuao\? ,ck&Sifjyef\/ txufuaysmuf\? ,ckawGYjyef\[k taptyg;wdkYudk
qdkNyD;rS? xdkol taygif;wdkYonfaysmfarGYjcif;udk`ykMu\/}}[kqd\
k /(vk?15;11¼18) tbonf om;\tjypfrsm;udktcrJhtjypf
vGwfvsuf ol\tdrfxJodkY jyefívufcHcJhNyD; olYom;twGuf pm;aomufyGJudk jyifqif&ef trdefYay;cJ\
h / þum; uREfkyfwdkY
onf tjypfrsm;udk aemifw&vsuf bk&m;ocifxHodkY jyefvmcJhaomf olonf uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udk cGifhvGwfNyD;? vufcH
awmfrlrnf jzpfaMumif;udk az:jyaom vSyaom ½kyfyHkwckjzpfygonf/
vlwpfa,mufonf ol\tjypfrsm;twGuf trSefwu,faemifw&cJhNyD;?wzefarG;jcif;udkcH&cJhaomf ol\touf
wm ü ajymif;vJjcif; jzpfvmvdrfhrnf/ usrf;pmu ]]vlrnfonfum; c&pfawmfü½SdvQif topfjyKjyifaom owÅ0g jzpf\/
a[mif;aomt&mwdkYonf ajymif;vJí cyfodrf;aomt&mwdkYonf topfjyKjyifMuvdrfhrnf/}} [kqdkonf/(2aum? 5;17)
++topfaomarG;bGm;jcif;
usrf;pmü edaum'iftrnf&Sdaom olwa,mufonf ntcg ocifa,&IxH pum;ajym&efvmcJ\
h / xdkolonf
bmoma&;udkif;&Idif;ol? ,k'w&m;Z&yfodkY opöm&SdpGmrSefrSefwufo?l rsm;pGmqkawmif;aomol? tvSLay;aomol? aumif;
aomtrIrsm;udk jyKaomoljzpf\/ odkYaomfvnf;ol\toufwmü wpHkwckvdktyfaeao;aMumif;udk cHpm;ae&aom ol
vnf;jzpfay\/ edaum'ifonf ocifa,&I\topfaom oGefoifjcif;rsm;u olYtoufwm\ vdktyfrIrsm;udk jznfhqnf;
ay;Edkifvdrfhrnf[k pOf;pm;rdc\
Jh / edaum'ifü oGefoifrItopfxufomí vdktyfaomt&monf bk&m;ocif\rdom;pkü
bk&m;om;tjzpf wzef'kwd,arG;jcif;cH&efjzpfayonf/
a,½Iu]]'kwd,arG;jcif;udkrcHaomolrnfonfum;? bk&m;ocif\EdkifiHawmfudkrjrif&[kig trSeftuef qdkonf
[kjyefírdefYawmfr\
l /}}[kqdkonf/ (a,m?3;3)
ocifa,&I\ajympum;u olYtm;wkefvIyfapcJhNyD;? olonftusifhaumif;aomol?bmoma&;udkif;&Idif;ol? bk&m;
ocif\tvkyfrsm;ü ay;vSLaomol? *sL;vlrsKd;rsm;tMum; usrf;pm oifay;aom q&mwOD;? þt&mrsm;tm;vHk;u olü&dS
aomfvnf;? odkYaomf olonfbk&m;om;wOD;awmh r[kwfay/ a,&Iu]]ZmwdyuwdarG;aomt&monf Zmwdyuwdjzpf\/
0dnmOfawmfarG;aomt&monf 0dnmOfjzpf\/¼'kwd,arG;jcif;udkcH&rnf[kigajymonfudkthHMojcif;r&SdESi/fh }} (a,m?3;6ç7)
þoGefoifcsufrsm;u edaum'ifwOD;wnf;udkomru tm;vHk;aomolrsm;ESifh oufqdkifayonf/ oifonf rnf
olrnf0gjzpfygap? 'kwd,arG;jcif;udkcH&ef trSefvdktyfayonf/
tb,faMumifh'kwd,arG
om;rsKd;EG,ft0if jzpfjcif;ESifh bk&m;ocif\tjypf
arG;jcif;udkcH&efvdktyfygoenf;/¼tjypf
/
'Pfudk pD&ifjcif;? cHxm;&aomaMumifhjzpf\/ yxyOD;qHk;aomol tm'Honf bk&m;\yHkoP²mefESifh tnD zefqif;cHcJh&NyD;?
olonf bk&m;ocifudkykefuefc\
Jh / bk&m;\pum; em;raxmifjcif;u tjypfom; jzpfapcJ\
h / tm'Honf vlom;w&yfvHk;
\tp? wenf; OD;aumif;jzpfNyD;? ol\tjypfADZudk vlom;w&yfvHk;odkY vufqifhurf;cJ\
h /

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
uREfkyfwdkYonf tjypfom;rsm;jzpfaomaMumifh xm0&aojypfudk jypf'PfpD&ifjcif; cHxm;&NyD;jzpf\/ t"dyÜg,frSm
bk&m;ocifESifh xm0&tqufjywfNyD; i&JrD;tdkifüae&ayrnf/ aMumufzG,faumif;vSayonf/
odkYaomf? usrf;pmü owif;aumif; &dSayonf/ xdkowif;aumif;um;? bk&m;ocif\om;awmf a,&Ic&pfawmf
onf uREkfyfwdkYtjypfrsm;twGuf taocHNyD;? aojcif;rS xajrmufcJhNyD;/ olonf aojcif;rSxajrmufjcif;jzifh bk&m;\om;
orD;rsm;jzpfaom topfaomrsKd;EG,\
f OD;aumif; jzpfvmcJ\
h / uREkfyfw\
dkY yxrarG;jcif;onf tjypfom;tm'H\ rsKd;EG,f
0ifrsm;jzpfNyD;? c&pfawmfudku,fwif&SiftjzpfvufcHNyD;aemuf bk&m;om;jzpfjcif;ESifh bk&m;\rdom;pk0if jzpfvmcJhayonf/
þtaMumif;t&monf 'kwd,arG;jcif;jzpfayonf/
++u,fwifjcif;pdwfcsrI
oifonf bk&m;\rdom;pktxJü arG;bGm;jcif;cH&NyD;cJhaomf oifonf u,fwifjcif;odkY a&mufaMumif;udk od&ef
bk&m;ocif tvdk½Sdonf/ uREfkyfwdkYonf u,fwifjcif;odkYa&mufaMumif;udk odEdkifonf/ EIwfuywfawmfü bk&m;ocifu
ajymxm;jcif;aMumifh jzpfonf/ rsm;pGmaom ,HkMunfolrsm;onf olw\
dkY u,fwifjcif;ü ppfrSefaom pdwfcsrI r½S&d jcif;rSm
bk&m;ocif\EIwfuywfawmfudk ,HkMunf&rnfhtpm; olw\
dkY pdwfcHpm;rIrsm;udk OD;pm;ay;½SmazGaeaomaMumifhjzpfonf/
ocifa,½Ionf ol\,HkMunfolrsm;udk ]]odk;}}tjzpf rMumcP ajymqd\
k / olu]]ighodk;wdkYonf ighpum;oHudk
em;axmifí ighaemufodkYvdkufMu\/ xdkodk;wdkYudk igod\/-xm0& toufudkvnf; igay;\/ xdkodk;wdkYonf ysufpD;jcif;
ESifh tpOfrjywf uif;vGwfMuvdrfhrnf/ tb,folrQxdkodk;wdkYudk ighvuf rSrEIwfr,l&m/}}[kqdkonf/(a,m?10;27¼28)
a,½I bmajymoenf;/ olu ol\odk;rsm;onf olUpum;oHudk em;axmifNyD; olYaemufodkYvdkufaMumif; ajymyg
onf/ olwdkYudk xm0&toufudk olay;aMumif; olajymygonf/ olwdkYonfysufpD;jcif;ESifh tpOfrjywf
jywf uif;vGwfaMumif;
udk a,½Iajymygonf/ uREfkyfudkocifa,½IydkifqdkifcJhaomf uREfkyfonf ol\EIwfuywfawmft& olYudkudkifqGJvsuf]]igonf
u,fwifjcif;odkY a&mufaMumif;udk igodonf}}[kajymqdkMuygpd/kY
++ocifbk&m;udk0efcHajymqdkjcif;
uREfkyfwdkYonf u,fwifjcif;odkYa&mufaMumif; odvQif csufjcif;yif tjcm;aomolrsm;udk c&pfawmfudk u,fwif
½Siftjzpf vufcHcJhjcif;udk uREfkyfwdkYajymoifhygonf/ usrf;pmu]]...xm0&bk&m;EIwfí...a½G;awmfrlaom olwdkYonf0efcH...
Muap..}}[kqd\
k /(qm?107;2-3)
½Sifrmuk tcef;(5)ü ewfqdk; pGJaom olwa,muftaMumif;udk awGU&\/ a,½Ionf ol\txJrS ewfqdk;udk
ESifxkwfcJhNyD; olYtm;]]oifonf udk,ftdrfodkYoGm;avmh/xm0&bk&m;onf oem;jcif;pdwfawmfESifh oifütb,frQavmuf
aus;Zl;jyKawmfrlonfudk oif\taqGtrsKd;wdkYtm; jyefMum;avmh}}[kq\
dk /(rm?5;19)
oifonf ocifa,½Iudku,fwif½Siftjzpf vufcH&½SdNyD;cJhaomf þtaMumif;t&mrsm;udk rdwfaqGrsm;tm; ajym
&efocifbk&m; tvdk½Sdonf/ topfaomc&pf,mefwa,mufonf csufjcif;yif ol\rdwfaqGrsm;udk tpjyK ajymoifhyg
onf/ ]]uREfkyf c&pfawmfudk u,fwif½Siftjzpf &,lcJhNyD;}}[líjzpfonf/
a,½Iu olYudkvlrsm;a½SUwGif uREfkyfwdkY0efcHcJhvQif aumif;uifbHkü crnf;awmfa½SUwGif olonf uREfkyfwdkYudk0efcH
vdrfhrnf[k ajymyg\/ odkYaomf olYudk½SufvQif olonfwzef<uvmcsdefü uREfkyfwdkYudk ½Sufawmfrlvdrfhrnf/
++oefY½Sif;aom0dnmOfawmf
a,½Ionf avmuü½SdcJhpOf ol\wynfhawmfrsm;ESifhtwl vrf;avQmufjcif;? pum;ajymjcif;½S\
d / wynfhawmfrsm;
onf olw\
dkY q&m? olw\
dkY acgif;aqmif jzpfaom a,½IESifhtwl 0rf;ajrmufjcif; ½SdMu\/ waeYaomtcg a,½Iu ol
onf rMumcif olwdkYESifhcGJcGmrnfjzpfaMumif; ajymygonf/ þt&mu olwdkYudk tvGef0rf;enf;ap\/ odkYaomf a,½Ionf
thHbG,f uwdrsm;jzifh olwdkYudk ESpfodrfhapcJhonf/]]crnf;awmfonf or®mw&m;udk jyaom 0dnmOfawmfwnf;[laom wyg;
aom OyZÑm,fq&mudk oifwdkYESifhtwltpOfrjywfwnfaeapjcif;iSg oifwdkYtm;ay;awmfrlrnf/-xdk0dnmOfawmfudk avmuD
om;wdkYonf rodrjrifaomaMumifh rcHr,ledkifMu/ xdk0dnmOfawmfonf oifwdkYESifhtwl wnfaeí? oifwdkYü &Sdawmfrlaom
aMumifh oifwdkYod&Mu\}}(a,m?14;16¼17)
ocifa,½I apvGwf&ef uwdjyKcJhaom OyZÑm,fq&monf oefY½Sif;aom0dnmOfawmf jzpfonf/ a,½Ionf ao
jcif;rSxajrmufNyD;aemuf &uf(50)ajrmuf yifawukawÅyaGJ eYü ocifa,½Ionf ol\wynfhawmfrsm;wGif udef;0yf&ef oefY
½Sif;aom0dnmOfawmfudk apvGwfcJh\/ xdktcsdefrSpí vlwa,mufonfwzefarG;jcif;udk cH&aomf oefY½Sif;aom0dnmOfawmf
onf csufjcif;yif olü½SdNyD;jzpfonf/]],HkMunfolwdkif; olw\
dkY txJü oefY½Sif;aom0dnmOfawmf ½Sdygovm;/}} trSefyifol
wdkYü½S\
d / usrf;pmu]]...c&pfawmf\0dnmOfudk r&aomolonf c&pfawmfESifhrqdki}f }[kqdkonf/(a&m?8;9)
oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf bmudkjyKvkyfygoenf;/ olonf uREfkyfwdkYudk c&pfawmf\ taMumif;t&mrsm;
udkoifjcif;? uREfkyfwdkYudk vrf;nGefjcif;?ESpfodrfhjcif;?qkawmif;jcif;ürpjcif;?tjypfudk atmifjrif&ef olonf uREfkyfwdkYtm;
wefcdk;udkay;jcif;? ocifa,½IESifh uREfkyfwdkY omíwlvm&ef olonf rpjcif;wdkYjzpfonf/ uREfkyfwdkYü udef;0yf&ef oefY½Sif;
aom0dnmOfawmfudk apvGwfcJhaom ocifa,½Iudk tvGefrSaus;Zl; wifoifhygonf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
++tjcm;aom olrsm;\
sm;\ tjypfrsm;udk cGifhvGwfjcif;
ocifa,½Iu uREfkyfwdkYtm; bk&m;ocifonf tcrJh uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udkvGwfouJhodkY tjcm;aomol rsm;\
tjypfrsm;udk uREfkyfwdkY tcrJh cGifhvGwf&rnf[k oifawmfr\
l /
tjypfcGifhvTwfjcif;taMumif; uREfkyfwdkYudkoif&ef ocifa,½Ionf bk&ifwyg;ESifh ol\uRefwa,muf\ t
aMumif;yHkwckudkajymcJ\
h / uRefonf bk&ifBuD;udkay;&efta<u; a':vm(10)oef;ESifhnDrQaom aiGrsm;pGm½S\
d / bk&ifonf
uRefudk ol\ta<u;udk ay;&efac:aomtcg uRefonfray;Edkifyg/ bk&ifonfuReftm; olESifhwuG ZeD;ESifhom;orD;rsm;
udk olYxHa&mif;vsuf uRefcH&ef trdefYcscJ\
h /
uRefonf bk&ifha½SUarSmuf jywf0yfvsufoem;&ef toem;cH\/ bk&ifonf oem;jcif;pdwfESifh olüBuD;pGmaom
ta<u;½SdorQudk vTwfícsrf;omay;awmfr\
l /
uRefonf rnfonfhtrIudk jyKcJhonfudk oifonf odygovm;/ xdkuRefonf xGufoGm;&mwGif rdrd aiGa'em&d
w&m a<u;wifaom uRefcsif;wa,mufudk awGYvQif vnfyif;udkñ§pfí ighaiGudkqyfay;avmh[kqdk\/ xdkuRefcsif;onf
a<u;&Sif \ajc&if;ü jyyf0yfvsuf uRefawmfudk onf;cHawmfrlyg/ a<u;&SdorQudkqyfygrnf[k awmif;yefaomfvnf;? aiG
&Sifonf em;raxmifbJoGm;í a<u;udk rqyfrnfwdkifatmif olYudk axmifxJrSm avSmifxm;\/ xdktrIt&mudk tjcm;aom
uRefcsif;wdkY onfjrifvQif tvGefemMunf;aompdwf ESifhoGm;í? `ykavorQwdkYudk rdrdwdkYbk&ifü Mum;avQmufMu\/ xdkt
cg bk&ifonf xdkuRefudkac:í? [,f qdk;npfaom uRef? oifonfighudk awmif;yefaomaMumifh oifüwiforQaom a<u;
udk ig&Sif;vif;ap\/ igonf oifhudkoem;ouJhodkY oifonfvnf; uRefcsif;udkroem;tyfoavm[kqdkvsuf? trsuf
xGufía<u;&SdorQudk rqyfrnfwdkifatmif tmPmom;wdkY vufudktyfav\/ oifwdkYonfvnf; nDtpfudk tcsif;csif;
wdkYudkpdwfESvHk;ygvsuf tjypfrvTwfvQif? aumif;uifbHkü&Sdawmfrlaom ig\tbonf xdkenf;wl oifwdkYudk pD&ifawmfrl
vwHh[k rdefYawmfr\
l /
þyHkjyifü ocifa,½Ionf b,ft&mudk oifaeaMumif;udk oifonfem;vnfygovm;/ bk&m;ocifudk qefY
usifvsuf uREkfyfwdkYonf tjypfrsm;pGmudk jyKcJhMuygonf/ odkYaomf bk&m;ocifonfuREfkyfwdkYtay: oem;*½kPmjzifh
uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;? axmifaygif;rsm;pGmaomtjypfrsm;udk cGifhvGwfawmfr\
l / bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYtay: BuD;pGm
aomoem;jcif;aus;udk jyKcJhcsdefrSpí uREfkyfwdkYü tjcm;aomolrsm;jyKcJhaom tenf;i,faomtjypfrsm;udk uREfkyfwdkYonf
cGifhvTwfoifhygonf/ usrf;pmu ]]tcsif;csif; aus;Zl;jyKjcif;? oem;pHkrufjcif;? bk&m;ocifonf c&pfawmfaMumifh
oifw\
dkY tjypfudk vTwfawmfrlouJhodkY tcsif;csif; tjypfvTwfjcif;½SdMuavmh/}}[kqdkonf/({?4;32)
++xm0&bk&m;udkcspf
cspfjcif;
ocif
cspfjcif;onf
o a,½Iu ynwftm;vHk;wdkYwGif bk&m;ocifudk uREfkyfwdkY pdwfESvHk;t<uIif;rJh
tBuD;jrwfqHk;jzpf
aom ynwfjzpfaMumif; ajymygonf/ a,½Ionf bk&m;jzpfaomaMumifh olYudkcspfjcif;onf xm0&bk&m;udkcspfjcif;jzpf\/
aysmf½Tifaom? toD; oD;aom c&pf,meftoufwm\ vQKdU0Sufcsufonf ocifa,½Iudk uREfkyfwdkY pdwfESvHk; t
<uif;rJhcspfjcif;jzpfonf/ ocifa,½Iudkomícspfvmav? olYudk uREfkyfwdkYomí 0rf;ajrmufapygonf/
ocifa,½Ionf oifhtm; tb,frQavmuf cspfaMumif;udk oifonf pOf;pm; cJhbl;ygovm;/ olonf oifhudk
tvGef cspfaomaMumifh oifhtwGuftaocH&ef pdwf½Sdawmfrlonf/ olonf uREfkyfwdkYudk tvGefcspfouJhodkY ocifa,½I
onf oludk uREfkyfwdkYcspf&ef tvdk½Sdonf/
]]bk&m;ocifonf igwdkYudk a½S;OD;pGm cspfawmfrlaomaMumif
omaMumif?h igwdkYonf bk&m;ocifudkcspfMu\
u\/}}(1a,m?4;19)
/}}
ocifa,½Iudk uREfkyfwdkY cspfaMumif;udk rnfuJhodkY uREfkyfwdkY az:jyMurnfenf;/ olYudk uREfkyfwdkYcspfaMumif;udk
ol\ynwfwdkYudk apgifha½Smufjcif;jzifh az:jy&rnf/ a,½Iu]]oifwdkYonfighudkcspfvQif ighynwfwdkYudk apgifha½SmufMu
avmh}}[kq\
dk /(a,m?14;15)
ocifa,½Iudkcspfjcif;ESifh ol\ynwfawmfrsm;udk apgifha½Smufjcif;ü BuD;pGmaomqkv'f ½Sdygonf/ uREfkyfwdkY
onf olYudkcspfjcif;ESifh ol\ynwfrsm;udk apgifha½SmufcJhvQif crnf;awmfbk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk cspfawmfrlNyD;?
ocifa,½Ionfvnf; uREfkyfwdkYESifh twl½SdaMumif; xif½Sm; jyawmfrlvdrfhrnf/ a,½Iu]]ighynwfwdkYudk &í apgifha½Smuf
aom olonf ighudkcspfaomol jzpf\/ ighudkcspfaomoludk ighcrnf;awmfonfvnf; cspfawmfrlrnf/ igonfvnf;
xdkoludk cspfí olYtm; udk,fwdkifxif½Sm;rnf[k rdefYawmfr\
l }}[kq\
dk /(a,m?14;21)
a,½Ionf uREfky\
f BuD;jrwfqHk;aom q&mjzpfawmfrlonf/ olYudkcspfvQif uREfkyfonfolYudk emcH&ayvdrfhrnf/
(tif'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-4-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
rnfuJhodkYpHkprf;aESmifh½Sufjcif;udkatmifjrifrnfenf;
]]vlü jzpfwwfaom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udkom oifwdkYonf cH&Mu\/ bk&m;ocifonf opömESifhjynfhpHk awmfrl
onfjzpfí? oifwdkY rcHEdkifaompHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk oifwdkYüa&mufpdrfhaomiSg tcGifhay;awmfrrl/ oifwdkYonf cHEdkifrnf
taMumif; pHkprf;aESmifh½Sufjcif; t&mESifhwuG?xGufajrmufaom vrf;udkvnf; pD&ifjyKjyifawmfrlvdrfhrnf/}} (1aum?10;13)
bk&m;ocifonf wefcdk;BuD;aomvufeufjzpfaom qkawmif;jcif;udk uREfkyfw\
dkY vuf0,f ay;tyfcJhaMumif;udk
oif,lcJh&NyD/ bk&m;\om;orD;rsm;onf qkawmif;jcif;tm;jzifh t&mcyfodrf;udk atmifEdkifcJhNyD/ odkYaomf uREfkyfwdkYvufxJ
rSm½Sdaom qkawmif;jcif; vufeufudk ,laqmifoGm;Edkifaom t&mwck½Sdygonf/ rnfonfht&menf;/ tjypfjzpfygonf/
uREkfyfwdkYonf tjypfaemufodkY vdkufygoGm;aomtcg? bk&m;ocifonf qkawmif;jcif;udk em;ranmif;awmhyg/
pmwefonf þt&mudkodNyD;? c&pf,mefrsm;udk tjypfjyK&ef olonfpHkprf;jcif;udk tvGefrS BudK;pm;jyKvkyf&jcif;\taMumif;
&if;wck jzpfonf/
c&pf,mefwdkif; pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk rnfuJhodkYatmifjrifEdkifaMumif;udk avhvmodxm;&rnf/ tb,faMumifhqdk
aomf uREfkyfwdkYonf pHkprf;jcif;udkcH&vdrfhrnf/ odkYaomf bk&m;\ aus;Zl;awmftm;jzifh pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk atmifjrifEdkif
onf/ þae&mü b,fuJhodkY jyKvkyf&rnfudk avhvmrnf/ yxrOD;pGmtjypf? pHkprf;aESmifh½Sufjcif;ESifh qdkifaom tcsKdUaom
ar;cGef; rsm;udk ajzMurnf/
pmwefonf uREkfyfwdkYudk tjypf jzpfatmif jyKvkyfEdkifygovm;/ rjyKvkyfEdkifyg/ tjypfudk uREfkyfwdkY jyKvkyf&efom
pmwef aoG;aqmifEdkifonf/ odkYaomfuREfkyfü tjypf½Sdatmif olrvkyfEdkifyg/
pHkprf;aESmifh½Sufjcif;onf tjypf [kwfygovm;/ r[kwfyg/ ocifa,½Ionf pHkprf;jcif;rsm;udk cHcJh&\/ olonf
tjypfudk rjyKcJhaMumif; uREfkyfwdkYodonf/ usrf;pmüolonf ]]...igwdkYcH&onfenf;wl?trsKd;rsKd;aom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;
wdkYudkcHbl;aomol jzpfawmfr\
l / odkY&mwGif? 'kp½dkuftjypfESifh uif;vTwfawmfr\
l /}}[kq\
dk /(a[NAJ?4;15)
þtcsufü uREfkyfwdkY½Sif;vif;pGm em;vnfxm;&efrSm? pHkprf;aESmifh½Sufjcif;onf tjypf r[kwfyg/ c&pf,mefrsm;
tjypfudk rjyKvkyfonfhwdkif pmwefonf olwdkYudk jypfwif pGyfpGJvdkonf/ tcsKdYaom tjypfrsm;ESifh aoG;aqmif½HkrQjzifh c&pf
,mefrsm;\pdwfwGif tjypf½Sdonf[k cHpm;vm&atmif pmwefonf jyKvkyfvdkonf/ odkYaomf pHkprf;jcif;udk cH&jcif;onf t
jypf r[kwfyg/ ]]pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udkonf;cHaomolonfr*Fvm½S\
d }}[kq\
dk /(,m?1;12)
rnfonfhtcsdefwGiftjypf0ifvmygoenf;/ pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udktcGifhay;vdkufaomtcgtjypf 0ifvmygonf/
pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk vufavQmht½HI;ay;jcif;jzifh uREfkyfwdkY tjypf jyKvkyfygonf/ usrf;pmu tcsKdUtjypfrsm;onf udk,f
\tjyifbuf½Sd tjypfrsm;jzpfNyD;? tcsKdU tjypfrsm;onfudk,\
f twGif;ESifh qdkifaomtjypfrsm; jzpfaMumif; ajymygonf/
tjyifbuf tjypfrsm;rSm qJqdkjcif;? vdrfnmjcif;?cdk;jcif;?tusifhysufjcif;?aomufpm;jcif;?vlowfjcif;wdkY udkqdkvdk
onf/ þuJhodkYaom tjypfrsm;udk rnfonfhc&pf,mefurQ rjyKvkyfoifhyg/þuJhodkYaom tjypfrsm;u vlwpfOD;\touf
wmü ½SdaecJhao;vQif olü topfwzefarG;jcif;\ vu©Pm oufaoonf olür½Sdyg/
odkYaomf ajymqdk&ef0rf;enf;bG,f&mum;? c&pf,mefrsm;onfvnf;u,fwifjcif;udk r&ao;aomolrsm;uJh odkYyif
udk,\
f twGif;ütjypfrsm; ½SdMuygonf/ twGif;tjypfrsm;rSm rmefrme½Sdjcif;?remvdkjcif;? o0efwdkjiLpljcif;?wudk,faumif;
qefjcif;? tjypfcGifhrvGwfjcif;?rkef;wD;jcif;?tjypfwwfrufjcif; wdkYudkqdkvdkygonf/ þtjypfrsm;onf vl\rsufpdjzifhrjrif
Edkifaom vQdKU0Sufaomtjypfrsm; jzpfonf/ odkYaomfbk&m;ocifonf jrifawmfr\
l /bk&m;\tjrifü rkef;wD; pufqkyf awmf
rl\/ xdkt&mrsm;tay: rnfuJhodkY atmifjrifjcif; &rnfudk uREfkyfwdkY oif,l&ayrnf/
c&pf,mefwdkif;ü tNrJwrf;'ku©ay;wwfaom tjypf½Sdonf/ xdktjypfjzifh oifonf pHkprf;jcif;udk tcH&qHk;
jzpfonf/ pmwefonf oif\ tm;enf;csufudk odawmfrlNyD;? xdktm;enf;jcif;ü olonf oifhudk taESmifht½Suf tay;qHk;
jzpfonf/ xdktjypftay: atmifjrif&efESifh oifhtoufwm\tjcm;aom tjypfrsm;udkatmifjrif&ef oifonf pHkprf; aESmifh
½Sufjcif; udk rnfuJhodkY atmifjrif &rnfudk oif,l&ayrnf/
pHkprf
prf;aESmifh½Sufjcif;udkatmifjrifjcif;/ pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk atmifjrif&ef oifonf atmufygtcsuf av;csuf
udk jyKvkyf&rnf/
(1) oifonfc&pfawmfESifhtwlaojcif;udkodrSwfyg/
(2) c&pfawmf\toufonfoifü½SdaMumif;udkodrSwfyg/
(3) bk&m;ocif\EIwfuywfawmfjzifhoifhudk,füvufeufjyKwwfqifyg/
(4) Zmwdyuwd(taoG;tom;)udktcGifhray;ygESi/fh
þtcsufav;csufudkuREfkyfwdkYpOf;pm;Murnf/
(1) oifonfc&pfawmfESifhtwlaojcif;udkodrSwfyg/
c&pf,mefwa,mufjzpfaom oifESifhuREfkyfonf tjypfw&m;tkyfpdk;aom tarSmifEdkifiHxJrS vGwfajrmufjcif; udk
&cJhNyD; jzpfonf/ rnfuJhodkYvGwfjcif;udk&cJhygoenf;/ uREfkyfwdkYonfc&pfawmfESifhtwl aocJhjcif;jzifh vGwfjcif;tcGifhudk &cJh

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
onf/ bk&m;u uREfkyfwdkYudk vuf0g;uyfwdkiftay: c&pfawmfxJü½dkufxm;cJhjcif;aMumifh jzpfonf/ c&pfawmf aopOf
uREfkyf vnf; olESifhtwlao\/oljrKyfESHpOfolESifhtwljrKyfESHjcif;cHcJh&\/ olwzef xajrmufpOf olESifhtwlwzef xajrmuf
cJ\
h / usrf;pmu]]tvif;üaeaom oefY½Sif;olw\
dkY tarGudk igwdkYonf qufqH 0ifpm;xdkufrnftaMumif; aus;Zl;jyKawmf
rl\/ ¼arSmifrdkufwefcdk;rSvnf;igwdkYudkEIwfí? cspfawmfrlaom om;awmf\EdkifiHxJodkY oGif;awmfr\
l }}[kq\
dk /
(aum?1;12¼13)
þonfum; rnfonfh t"dyÜg,fenf;/ t"dyÜg,frSm? c&pfawmfxJü tjypfw&m; tkyfpdk;aom tarSmifEdkifiHxJrS
uREfkyfonf vGwfjcif;tcGifhudk&cJhonf/ tjypftmPmatmufü uREfkyfr½Sdawmhyg/ þum; r[mtrSefw&m;wck jzpfonf/
uREfkyfwdkYodrSwfxm;&ayrnf/ usrf;pmu]]xdkenf;wloifwdkYonf tjypfw&m;ESifhqdkifaomt&müum;? taojzpfonf [lí
4if;? bk&m;ocifESifh qdkifaomt&müum;? igwdkYocifa,½Ic&pftm;jzifh touf½Sifonf [lí4if;? udk,fukdudk,f xifrSwf
Muavmh/}}[kq\
dk /(a&m?6;11)
uREfkyfwdkYonf pmwef\tmPmatmufrS vTwfajrmufcJhcsdefrSpí tjypfw&m;onfuREfkyfwdkYtay:tkyfpdk; cGifhr½Sd
awmhyg/ tjypf\trdefYudk vHk;0emcHp&m rvdkawmhyg/
tjypfw&m;udk tapcHjcif;rS uREfkyfwdkY rnfuJhodkY vGwfjcif;udk &½SdcJhygoenf;/ aMunmajymqdkjcif;tm;jzifh jzpf
onf/ usrf;pmu ]]xdkaMumifh?oifw\
dkY aowwfaom udk,fcE¨m\ wwfrufjcif; tvdkodkY vdkuf&onfwdkifatmif tjypf
w&m;onf xdkudk,fcE¨mütpdk;r&apESi}fh }[kq\
dk /(a&m?6;12)
ppfwyfwGif emrnfpm&if;a&;oGif;xm;aom vli,fwa,muf taMumif;udk pOf;pm;Muygpd/kY olonf ppfwyf\
trdefYtmPmatmufwGif ½Sdygonf/ olonf txuft&m½S\
d trdefYudk em;axmif&NyD;? tvkyfudk BudK;pm; vkyf&ygonf/
tcsdefaphaomtcg waeY olonfwyfrS EIwfxGufcGifhudk &cJhygonf/ xdkaeY aemufydkif;wGif xdkvli,fonf ol\ txuf
t&m½SdESifhawGUygonf/ txuft&m½Sdu olUtm; wyftaqmifodkY jyefNyD; oefY½Sif;a&;vkyf&efESifh aoewfudk wdkufcRwfoefY
½Sif;&ef trdefYay; apcdkif;ygonf/ xdkvli,fonf t&m½SdxHodkY vSnfhí ½dkaopGmjzifh jyefajymcJhonfrSm ]]uREfkyf jyKvkyf&ef r
vdkawmhyg? cifAsm;}}[kíjzpfonf/ t&m½Sdu ]]a[h?rif; bmudkqdkvdkovJ/ rif; ightrdefYudk av;ESpfvHk;vHk; em; axmifcJhNyD;?
,ck uREfkyf vkyfp&mrvdkawmhbl;vdkY bmaMumifh ajym&ovJ}}[kjyefíajymygonf/
]]tb,faMumifhqdkaomf}} xdkvli,fonf ]]wyfrSEIwfxGuf cGifhjyKjcif;udk &cJhjcif;aMumifhjzpfonf}}xdkvli,f onf
wyfrS EIwfxGufcGifh udk&½Sdjcif;ESifh wyfwGif tapcHtrIxrf;jcif;rS uif;vTwfcGifhudk ydkifqdkifaMumif;udk odrSwfaMunm ajym
qdk ygonf/
uREfkyfwdkYüEIwfxGufcGifhudk&½SdcJhNyD/ ,HkMunfol wa,muftaejzifh tjypfw&m;udk tapcHjcif;rS uif;vTwfcGifhudk&
cJhNyD; jzpfonf/usrf;pmu]]aoaomolonf tjypfw&m;\vufrSvTwfvsuf½\
Sd }}[kq\
dk / xdkolonfvTwfjcif; udk &cJhNyD/
bk&m;ocifu oifhudk ajymonfrSm]]oifonf tjypfw&m;udk tapcHjcif;rS uif;vTwfcGifhudk&NyD;}}[kqdkonf/ þ
trSefw&m;udk odrSwfyg/ oif\vTwfjcif;tcGifhudk aMunmajymqdkyg/tjypfw&m;onfaemufwzef oifhtm; tkyfpdk;jcif;udk
b,faomtcgrQ tcGifhray;ygESi/fh
tjypfonf oifhxHodkY aoG;aqmif&ef a&mufvmaomf þodkYajymqdkyg/ ]]oif\wnf½Sdjcif;ESifh qGJaqmifjcif;udk
igod rSwfygonf/ odkYaomfoifhudk emcH&ef igjiif;qdkygonf/ bk&m;ocif\½Sif;vif;pGm ajymxm;aom EIwfuywfawmf
ay:tajc cHNyD;? igonf ocifa,½IESifhtwl tjypfw&m;twGuf aocJhaMumif;udk odrSwfonf/ oifonf ighudk rtkyfpdk; &
awmhyg}} þum; bk&m;ocifü EIwfuywfawmftwdkif; qGJudkifjcif; jzpfonf/ oifhtoufwmxJü ½Sdaom tjypfwefcdk;udk
csKd;zsufvdkuf jcif;jzpfonf/
(2) c&pfawmf\toufonf
onf oifü½SdaMumif;udk odrSwfyg/
pHkprf;aoG;aqmifjcif;onf uREfkyfwdkYxHodkY pmwefxHrSom vmjcif;r[kwfyg? uREfkyfwdkYtxJrSvnf; vmygonf/
usrf;pmu ]]rdrd wwfrufaom pdwf qGJiif jzm;a,mif;jcif;udk cHaomol rnfonfum;? tjypfaoG;aqmifjcif;odkY a&muf
wwf\}}[kq\
dk /(,m?1;14)
uREfkyfwdkYtxJü tjypfxJodkUvdkufyg&ef BudK;pm;íqGJcsaeaom t&mtcsKdU½Sdaeygonf/ usrf;pmu ]]ightxJüae
aom tjypfw&m;}}[kqdkygonf/
w&m;qdkonfrSm tb,fenf;/ xyfíxyfí jzpfysufaeaom wpHkwckaom taMumif;t&m udkqdkonf/ þ ae
&mü? ]]ajrqGJtm;qdkif&mOya'ow&m;}}udkajymqdkrnf/ þum; tb,fenf;/ t&m0w¦Kwckudk vTwfcsvdkufpOf ajray: odkY
us&ef xdk0w¦Kay:odkY oufa&mufaom tm;wpHkwck ½Sdaejcif;udk qdkonf/ oifonf rnfonfhae&modkY oGm;aeygap? t
aMumif;r[kwfyg/ þtwdkif; jzpfaeayrnf/ þum; ]]ajrqGJtm;qdkif&mOya'ow&m;}}jzpfonf/
uREfkyfw\
dkY txJü ½Sdaeaom tjypfw&m;onf tjypfxJodkY vdkufyg&ef tNrJwrf; BudK;pm;í qGJcsaeaom t&m
jzpfonf/ xdkYaMumifh þt&mudkusrf;pmu ]]tjypfw&m;}} [kac:ygonf/
uREfkyfw\
dkY BudK;pm; tm;xkwfrIjzifh tjypfw&m;udk atmifjrifEdkifygovm;/ r&Edkifyg/ bk&m;ocifu tjypf\
wefcdk;rS uREfkyfwdkY vTwfajrmufjcif; udk&&ef jyKvkyf&ayrnf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
bk&m;u uREfkyfwdkYudkb,fuJhodkYvTwfajrmufapcJhoenf;/ bk&m;u c&pfawmfudk ay;cJhjcif;jzifh uREfkyfwdkY udk
vTwf ajrmufapcJhonf/ c&pfawmf\toufwmonf uREfkyfwdkY\txJü½Sdaom tjypfw&m;ESifhaojcif;udk atmifjrifcJhNyD;/
ajrqGJ tm; taMumif;udk wzefjyefí pOf;pm;Muygpd/kY ajrqGJtm;onf tNrJ oufa&mufvsuf ½SdaMumif;udk uREfkyfwdkY
odMuonf/ uREfkyfwdkYudk ajray:odkYvsifjrefpGmjzifh usqif;aponf/ pufrIqdkif&m tulrygvQif uREfkyfwdkY rysHEdkifyg/
odkYaomf iSufrsm;ysHMuonf/ajrqGJtm;onfiSufrsm;tay:oufa&mufjcif;r½SdaomaMumifhjzpfygovm;/r[kwfyg/
uREfkyfwdkYuJhodkYyif ajrodkYqGJjcif;udkcH&ygonf/ odkYaomfiSufrsm;ü ajrqGJtm;udk qefYusifíysHEdkifaom toufwmrsKd;olwdkYü
½Sdygonf/iSu\
f toufü ysHoef;&ef ed,r]]w&m;}}½Sdonf/
,ck uREfkyfwd\
kY taetxm;udk pOf;pm;Murnf/ uREfkyfwdkYtxJü]]tjypfw&m;}}onf ½Sdaeonf/ xdkYtwl c&pf
awmf onfvnf; txJü½Sdaeygonf/ c&pfawmf\toufwmü w&m;wyg; ½Sdygonf/ xdkw&m;onf tjypfudk atmifjrif
onf/ olYtoufwmonf tjypfudk tpOfatmifEdkifcJhNyD/ uREfkyfwdkY txJü ½Sdaeaom c&pfawmf\toufwmonf tjypf
w&m;ESifh aojcif;udk atmifjrif cJhonf/ usrf;pmu ]]a,½Ic&pfüwnfí touf½Sifapaom 0dnmOfawmf\ w&m;onf
tjypfw&m; \ vufrS4if;? aojcif;w&m;\vufrS4if;? igh udku,fvTwfNyD}} [kq\
dk /(a&m?8;2)
þum; tHhbG,fjzpfonf/ odkYaomf uREfkyfwdkYtoufwmü tjypfudk atmifjrif&efc&pfawmf\toufwmudk tvdk
½SdcJhaomf wckaomtaMumif;t&mudk vdkufem jyKvkyf&ayrnf/ c&pfawmf vkyfaqmif&ef olYudk ,HkMunfudk;pm; &rnf/ þ
taMumif;udk aemufoifcef;pmüavhvmMurnf/
(3)bk&m;ocif\EIwfuywfawmfjzifhoif\udk,füvufeufjyKwwfqifyg/
oifonf wefcdk;BuD;aomvufeufjzpfaom qkawmif;jcif; taMumif;udk em;vnf oif,lcJh&NyD/ odkYaomf pmwef
udk wdkufcdkuf&ef bk&m;u tjcm;aomvufeufudkvnf;ay;xm;ygonf/ þum;bk&m;ocif\Eiwfuywfawmfvufeuf
jzpfonf/ usrf;pmu ]]...bk&m;ocif\EIwfuywfwnf;[laom 0dnmOfawmf\xm;udk4if; ,lMuavmh}}[kq\
dk /({?6;17)
ocifa,½Ionf awmü pHkprf;aESmifh½Sufjcif; udkcH&pOf EIwfuywfawmfjzifh pmwefudk ½HI;ESdrfhapcJ\
h / a,½Iudkpm
wefonfoHk;BudrfpHkprf;cJ\
h /oHk;BudrfpvHk; a,½Ionfbk&m;\EIwfuywfawmfjzifh ajzMum;cJ\
h / ocifa,½Ionf pmwef\
pHkprf;jcif;wckjcif;udk &ifqdkif&mü wdusí rSefaom usrf;ydk'fudktoHk;jyKcJ\
h / pmwefonf a,½Iudk olYtm; udk;uG,fvm&ef
twGuf þavmu EdkifiHrsm;tm;vHk;jzifh urf;vSrf;cJhpOf a,½Ionf qmvHusrf;(23)udkudk;um;cJhjcif;r½Sdyg/ þusrf; onf
usrf;pmü vSyaomusrf;ydk'f jzpfonf/ odkYaomf pHkprf;jcif;udk wdkufcdkuf&ef vufeuftjzpf roHk;cJhyg/ ,if;tpm; a,½Iu
]]tcsif;pmwef? ighaemufodkY qkwfavmh/ oif\bk&m;ocifxm0&bk&m;udk udk;uG,f&rnf/ xdk bk&m;ocifudkom 0wfjyK&
rnf usrf;pmvmonf[k rdefYawmfr\
l /}}
ocifa,½Ionf pmwefudk ½HI;ESdrfhapcJhonf/ tb,faMumifhqdkaomf usrf;ydk'frsm;udk tvGwf&½Sdxm;jcif;ESifh rnf
uJhodkY toHk;jyK&rnfudk odaejcif;jzpfonf/ oifonf usrf;ydk'frsm;udk bmaMumifh tvGwfusufrSwf&ef ta&;wBuD;vdktyf
aMumif;udk oifem;vnfygovm;/ oifonf oifhudk,fü bk&m;\EIwfuywfawmfudk vufeufjyKwwfqif&ayrnf/
þae&mü atmifjrifjcif;qdkif&musrf;ydk'f tcsKdUudkay;ygrnf/ t"dyÜg,fudkavhvmyg/ tvGwfusufrSwfyg/pmwef
udk wdkufcdkuf&mwGif toHk;jyKyg/
Ä ]]or®mw&m;udkvnf; odMuojzif?h xdkw&m;onf oifwdkYudk vTwfvdrfhrnf[k? ,HkMunfaom ,k'vlwdkYtm;rdefY awmf
rl\}}(a,m?8;32)
bk&m;\EIwfuywfawmfonf or®mw&m; jzpfonf/ oifonf tjypf? pmwefESifh pHkprf;aESmifh½Sufjcif;wdkYudk or®m
w&m;tm;jzifh odvmaomtcg? oifhtay:ü ½Sdaom xdkwefcdk;rsm;rS vTTwfjcif;tcGifhudk oif &½SdEdkifonf/
Ä]]oifwdkYonf ynwfw&m;vufü r½S?d aus;Zl;w&m;vufü ½SdaomaMumifh tjypfw&m;onf oifwdkYudk rtkyfpdk;&/}}
(a&m?6;14)
tjypfw&m;onf oifhtay:tkyfpdk;cGifhr&awmhyg/ tb,faMumifhenf;/ oifhudk,fpm;bk&m;\BuD;pGmaom wefcdk;
jzifhjyKvkyfay;aom ae&mjzpfaom]]aus;Zl;w&m;atmuf}}ü oifonf ½SdaeNyD;jzpfonf/ c&pfawmfonf oifü ½SifawmfrlNyD/
olonf oifhtm; tjypfwefcdk;udk atmifEdkif&ef wwfEdkifawmfrlonf/
Ä ]]rm&fewfudkqD;wm;Muavmh/ odkYjyKvQif? olonf oifwdkYxHu ajy;oGm;vdrfhrnf/}}(,m?4;7c)
Pmweftm; qD;wm;jcif;udkavhvmyg/ bk&m;\Eiwfuywfawmfjzifh olYudkqD;wm;yg/ a,½I\emrü olYudkqD;
wm;yg/ u&meDukef;\atmifjrifjcif;jzifh olYudkqD;wm;yg/ olonf½IH;ESdrfoljzpfaMumif;udk owday;jcif;ESifhoifhxHrSolxGuf
oGm;&efajymyg/
Ä ]]cspfom;wdkY oifwdkYonf bk&m;ocifESifhpyfqdkifMu\/ xdkolwdkYudkvnf; atmifMuNyD/ taMumif;rlum;? oifwdkYbufü½Sd
aomolonf avmubufü½Sdaomolxuf omíBuD;awmfr\
l }}(1a,m?4;4)
a,½Ic&pfonfoifü½Sdaom ol jzpfonf/ pmwefonf]]avmuü}}½Sdaom ol jzpfonf/ þusrf;ydk'fü oif\
bufü½Sdaom a,½Ic&pfonf avmubufü ½Sdaom pmwefxuf omíBuD;awmfr\
l /
Ä ]]bk&m;ocifonf aMumufwwfaom pdwfoabmudk igwdkYtm;ay;awmfrlonf r[kw/f wefcdk;ygaompdw?f cspfwwf
aompdw?f ½Sif;vif;aompdwfoabmudk ay;awmfr\
l }}(2wd?1;7)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

aMumufwwfaom pdwfonf pmwefxHrSjzpfonf/ vufrcHygESi/fh bk&m;ocifonf aMumufwwfaom pdwfudk
uREfkyfwdkYudk ray;yg/ ,if;tpm;? cspfwwfaompdwf? wefcdk;ygaompdwfESifh ½Sif;vif; aompdwfoabmudk ay;awmfr\
l /
Ä ]]oifwdkYwGif aumif;aomtrIudk jyKp jyKawmfrlaom olonf? a,½Ic&pf\aeY&uf wdkifatmif NyD;pD;vsuf jyKawmf rl
rnf[k igoabmMu\}}(zd?1;6)
oifonf bk&m;ocif\om;orD; jzpfcJhaomf bk&m;ocifonf oifü aumif;aomtrI udktpjyKaeNyD; jzpfonf/
bk&m;ocifonf xdkaumif;aomtrIudk oifonf olESifh awGUqHkrnfh aeY&ufwdkifatmif oifüqufvuf jyKaeyg onf/
Ä ]]ighudk cGeftm;ESifhjynfhpHk apawmfrlaom c&pfawmftm;jzifh cyfodrf;aom trIwdkYudk igwwfpGrf;Edki\
f }}(zd?4;13)
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYudk olvkyfapjcifaom rnfonfht&mudkrqdk vkyf&ef cGeftm;udk ay;awmfr\
l / tb,f
aMumifhenf;/ olonf uREfkyfwdkYtxJü touf½Sifawmfrlonf/ xdktvkyfudk jyKvkyfay;aom olwpfOD;onf oludk,fwdkifyif
jzpfonf/
Ä ]]nDtpfudkwdkY? ocifbk&m;tm;jzifh4if;? wefcdk;awmft½Sdeftm;jzifh4if;? cdkifcefYjcif; ½SdMuavmh/}}({?6;10)
rdrdudk,fürdrd cdkifcefY&ef r[kwfyg/ ocifbk&m;ü cdkifcefY&efjzpfonf/ t"dyÜg,frSm olYudk tm;udk;&efESifh uREfkyf
wdkYudk atmifjcif;tcGifh udkay;&ef ol\wefcdk;udk tm;udk;&ef jzpfonf/
Ä ]]odkYjzpfí þt&mrsm;wdkYü tb,fodkYajymp&m ½Sdoenf;/ bk&m;ocifonf igwdkYbufü ½SdawmfrlvQif? tb,folonf
igwdkYwbufü aeEdkifrnfenf;/}}(a&m?8;31)
bk&m;ocifonf bk&m;om;orD;jzpfaom oifhtwGufjzpfonf/ oifonf olü pdwfcsEdkifygonf/ tb,f
aMumifh qdkaomf olajymxm;aomaMumifhjzpfonf/ bk&m;ocifonf oifhtwGufjzpfjcif;aMumifh rnfolonf oifhwbufü
qefYusifíaeygap trIxm;p&m rvdkawmhyg/
Ä ]]bk&m;ocifudk cspfaom olwnf;[laom BuHpnfawmfrljcif; twdkif; ac:awmfrlaom olw\
dkY tusKd;udk cyfodrf;aom
t&mwdkYonf wnDwnTwfwnf; jyKpkMuonfudk igwdkYodMu\/}}(a&m?8;28)
tcsKdYaom taMumif;t&mrsm;onf uREfkyfwdkYtbdkY tjriftm;jzifh aumif;jcifrS aumif;ayrnf/ odkYaomfbk&m;udk
cspfaomolrsm;twGuf aumif;usKd;tvdkYiSg t&mcyfodrf;onf wnDwnTwfwnf;jzpfap&ef bk&m;ocifu jyKvkyfay;jcif;
jzpfonf/
(4)Zmwdyuwd(taoG
(taoG;tom;)udktcGifhray;ESi/fh
pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk atmifjrif&ef Zmwdyuwdudk tcGifh jzpfapaom rnfonfh t&mudkrQ tcGifhudk ray;&ay/
t"dyÜg,frSm oifonf tjypfxJodkY tvG,fwul vdkufygapaom taMumif;t&mESifh tajctaeudk tcGifhay;jcif;udk rjyK
vkyf&ay/ usrf;pmu]]ocifa,½Ic&pfudk ,lwif0wfaqmifMuavmh/ udk,fum,\wwfrufjcif;tvdkiSg rBuHpnfMuESi/fh }}
(a&m?8;28)
þae&mü tcsKdUaom tBuHjyKcsufrsm;onf oifhtm; pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk atmifjrif&ef ulnDrprIudk jzpfap
vdrfhrnf/
raumif;rIrsm;udk jyKvkyf&modkYydkYaqmifaeaomrdwfaqGESifhtaygif;toif;rsm;udk a½Smifyg/
g/rnfuJho]dkY ]jiif
jiif;qdkjcif;}}
k /
wenf; ]]No}} udk ajymwwf&ef oif,lyg/ usrf;pmu]]ighom;? vlqdk;wdkYonf oifhudk aoG;aqmifvQif 0efrcHESi}fh }[kqd\
(ok?1;10)
oifMunfhaom t&mrsm;ü owd½Sdapyg/
pyg/ oifonf raumif;aomt&m tcsKdUudk jrif&ef ra½SmifEdkifyg/ odkYaomf
xdkt&mrsm;udk 'kwd,tBudrf wzefjyefMunfhygu tjypfudk jzpfapEdkifygonf/
oifhtoufwm\
m\pOf;pm;? BuHpnfaom t&mrsm;udk umuG,fxm;yg/ oefY½Sif;aom pdwfoabmonf wefzdk;
BuD;onf/ oifonf npfnrf;aompmayrsm;udk zwf½Ijcif;ESifhraumif;aom½kyf½Sifrsm;udk Munfh½Ijcif;jzifh oefY½Sif;aompdwf
udk rjzpfapyg/
oif\pdwfxJwGif raumif;aom t,ltq tawG;tac:rsm; qufvuf½Sdaejcif;udk tcGifh ray;ygESifh oifü pm
wef\ raumif;aomtBuHrsm;udk oifhpdwfwGif xnfhoGif;jcif;rS umuG,f&ef rwwfEdkifyg/ odkYaomf oifonf 4if;udkcsuf
jcif;yif jiif;y,fEdkifygonf/ wpfpHkwOD; ajymcJhonfrSm]]oif\acgif;tay:iSuf jzwfysHoef;jcif;udk ra½SmifEdkifyg/ odkYaomf
oif\acgif;wGif todkufjyKvkyfjcif;udk wm;qD;Edkifygonf}}
oif\pdwfwGifbk&m;\
m;\EIwfuywfawmfjzifhjynfhapyg/ usrf;pmu]]udk,fawmfudk rjypfrSm;bJaeEdkifrnftaMumif;
Asm'dwfawmfudk ESvHk;xJrSm odkxm;ygNyD/}}[kq\
dk /(qm?119;11)
oif\tm;enf;aomtcsuf udkodyg/ oifh toufwm\tm;enf;qHk;aomtydkif;udk txl;umuG,f apgifha½Smuf
yg/ vdifrIqdkif&m pHkprf;aoG;aqmifjcif;udk cH&ygu ajz½Sif;&ef taumif;qHk;aomenf;vrf;wckrSm xdkae&mrS xGufajy;jcif;
jzpfonf/(Oyrmay;jcif;jzpfonf)/ raumif;aomtrsKd;orD;wpfOD;tm;jzifh a,moyfonf pHkprf;cH&pOf xdkodkYusifhoHk;cJhjcif;
jzpfonf/
ocifa,½I <uvmpOf
<uvmpOf oif½Sdae&ef tvdkr½Sdaomae&m? rnfonfhae&modkYrqdk roGm;ygESi/fh ocifa,½I <uvm

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-4-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
pOf oifjyKvkyf&ef tvdkr½Sdaomtvky?f rnfonfhtvkyfudkrQrjyKvkyfygESi/fh
tjypfudk csufjcif; 0efcsawmif;yefyg/ t½HI;xJü qufvuf raeygESi/fh pHkprf;aESmifh½Sufjcif;rSS vTwfajrmuf&ef
bk&m;ocifxH arQmfMunfh tm;udk;yg/ qmvHq&mu]]uREfkyfonf xm0&bk&m;udk tpOfajrmfvifhvsuf aeyg\/ taMumif;
rl um;tuREfky\
f ajcudk ausmhuGif;xJu EIwf,lawmfrlrnf/}}[kq\
dk /(qm?25;15)
pmwef\vSnfhjzm;jcif;udk rcHygESi/fh usrf;pmu]]aumif;jrwfpHkvifaom qkaus;Zl; ½SdorQwdkYonf tvif;wd\
kY
tbxHawmfu oufa&mufonfjzpfí? txuft&yfrSvmMu\}}(,m?1;17)
bk&m;ocif\enf;vrf;ESi?fh bk&m;ocifxHrS r[kwfcJhaomf 4if;onftjypf jzpfonf/ xdkuJhodkYaom t&mrsm;udk
odrSwfyg/ jiif;y,fyg/]]wyfrufaompdwfonfy#doaE¨,lí 'kp½dkufudkbGm;wwf\/ 'kp½dkufonfvnf;jynfhpHkvQifaojcif;
udkbGm;wwf\}}(,m?1;15)
rSwfrdowd&ap&ef/ tjypf'kp½dkufwdkif;ü tNrJwrf; ig;rQm;csdwfuJhodkY yg½Sdonf/
bk&m;ocif\thHbG,faumif;aom*wdawmf/ ]]vlü jzpfwwfaom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udkom oifwdkYonf cH&Mu
\/ bk&m;ocifonf opömESifhjynfhpHkawmfrlonfjzpfí?oifwdkY rcHEdkifaom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk oifwdkYü a&mufpdrfhaom
iSg tcGifhay;awmfrrl/ oifwdkYonf cHEdkifrnftaMumif; pHkprf;aESmifh½Sufjcif; t&mESifhwuG? xGufajrmufaom vrf;udkvnf;
pD&ifjyKjyifawmfrlvdrfhrnf/}}(1aum?10;13)
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk (1aum?10;13) xJü tHhbG,f aumif;aom uwdawmf udkay;xm;ygonf/ c&pf
,mefwdkif; þusrf;ydk'fudk tvTwf rSwfrd oifhonf/
þusrf;ydk'fu bmudkqdkvdkoenf;/ oifcH&aompHkprf;jcif;ESifh tjcm;aomolrsm; cH&aompHkprf;jcif;onftwlwl
yifjzpfonf[k qdkvdkjcif; jzpfonf/ ]]bk&m;ocifonf opömESifhjynfhpHkawmfrlonfjzpfí }}olonf oifüajymonfh twdkif;
jyKvkyfvdrfhrnf jzpfonf/ olYudk odrSwftm;udk;&ef qdkvdkjcif;jzpfonf/ þae&mü bk&m;u bmudk uwd ay;ygoenf;/
oifrcHEdkifaom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk oifhxHodkY usa&mufjcif;tcGifhudk ay;vdrfhrnfr[kwfaMumif; uwday;xm;ygonf/
oifhtwGuf xGufajrmuf&mvrf;udk jyifqifxm;aMumif; bk&m;u uwday;xm;aomaMumifh oifonf tjypfudk rjyKvkyf&
awmhyg/
oifonfpHkprf;aESmifh½Sufjcif;wdkif;udk atmifjrifjcif;udk &Edkifonf/ bk&m;u]]tjypfw&m;onf oifhudkrtkyfpdk;&}}
[kqdkonf/(a&m?6;14)/ þtaMumif;t&m av;yg;udk rSwfrdowd&yg/
(1)oif
1)oifonf c&pfawmfESifhtwl aoaMumif;udk odrSwfyg/
(2)c&pf
onf oifü½SdaMumif;udk odrSwfyg/
(2)c&pfawmf\toufonf
(3)oihfudk,fudk bk&m;ocif\EIwfuywfawmfjzifh vufeufjyKwwfqifyg/
(4)Zmwdyuwd(taoG;tom;)udk tcGifh ray;ygESi/fh
a,½Ic&pfawmfü (tef
tef'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-5-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
topfaomwefcdk;
zwf&efusrf;csuf/ (*vm?5;16¼25)(a&mr?7;15¼8;13)
t"duaomhusrf;csuf/
]]igynwfonfum;? 0dnmOfyuwdtwdkif;usifhMuavmh/ xdkodkYusifhvQif Zmwdyuwd\tvdkodkY rvdkufbJ aeMuvdrfhrnf/}}
(*vm?5;16)
c&pf,mefwdkif;\txJü qefYusifbufwefcdk;ESpfck½Sdygonf/ ZmwdyuwdESifh0dnmOfyuwd[lí ESpfrsKd;½Sdonf/ oefY½Sif;
aom0dnmOfawmfonf bk&m;\tvdkudkom vkyfapvdkNyD;? odkYaomfZmwdyuwdu rdr\
d pdwfauseyfrIudkom vkyfapvdk onf/ þ
wefcdk;ESpfckudk pOf;pm;qifjcifMuygpd/kY
Zmwdyuwd/
vlom;wdkif; arG;&mygtjypfADZyg½SdNyD; usrf;pmu ,if;udk ZmwdyuwdvdkY ac:ygonf/ Zmwdyuwdonf u,fwifjcif;odkY
ra&mufao;aomolwdkif;ü ½Sdaom wckwnf;aom Zmwdyuwdoabm jzpfonf/
0dnmOfyuwd/
topfwzef arG;bGm;csdefü tHhbG,f&mum; oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf ,HkMunfo\
l txJü 0ifa&mufvmcJhayNyD;/
xdkYaMumifhc&pf,mefrsm;\txJü ZmwdyuxdESifh0dnmOfyuwd[lí ESpfck½Sdonf/
tcsKdYaomc&pf,mefrsm;onf u,fwifjcif;odkYa&mufcsdefü rdrdw\
dkY Zmwda[mif;onf zsufqD;ypfjcif;(odkY) z,f½Sm;ypffjcif;
cH&NyD;[k ,HkMunfMuonf/ odkYaomf xdkuJhodkYr[kwfyg/ bk&m;ocifu uREfkyfwdkYudk u,fwifjcif;odkYa&mufcdsefü tjypfADZa[mif;udk
rz,fay;cJhyg/ ,if;tpm; ol\0dnmOfawmfudk ay;vQuf atmifjrifjcif;udk ay;cJhygonf/ touf½Sifaeoí Zmwdyuwdonf ½Sdae
rSmjzpfNyD; uREfkyfwdkYtxJ½Sd bk&m;\0dnmOfawmfudk tNrJqefYusifaerSmjzpfonf/ ]]taMumif;rlum;? ZmwdyuwdESifh0dnmOfyuwdonf
wyg;ESifh wyg;qefYusifaom tvdk½SdMu\/ wyg;ESifhwyg; qefYusifbufjzpfí? oifwdkYonfusifhjcifaomtusifhudk rusifhEdkifMu/}}
(*vm?5;17)
uREkfyfwdkYtxJü½Sdaom Zmwdyuwdonf b,fuvmoenf;/ Zmwdyuwd tkyfpdk;aomtoufwmü bmawGjzpfae o
enf;/ Zmwdyuwd udkb,fvdk atmifjrifEdkifrnfenf;/
Zmwdyuwdum;tb,fenf;/
Zmwdyuwdonf bk&m; ryg½Sdaom vlom;rsm;\ ADZobm0jzpfonf/ vlom;wdkif;\ txJü½SdNyD; bk&m;ocifESi fhjcm;em;
aponf/Zmwdyuwdudk usrf;pmürsm;pGmawGU&NyD; ?4if;ü aumif;jcif;wckudkrQ rawGU&yg/
1/ Zmwdyuwdonf tvGefrStNypf½Sdonf/
2/ emcHjcif;r½Sdyg/
3/ bk&m;ocifudk rodEdkifyg/
4/ bk&m;ocif\pdwfawmfESifhrawGU/
5/ aumif;vmatmifrjyKvkyfEdki/f
]]ightxJrSmighZmwdyuwdü aumif;aomt&mwpHkwckrQ rwnfonfudkigod\/ taMumif;rlum;? igonf usifh csif
aompdwf ½Sdaomfvnf;? aumif;pGmusifhwwfaomtcGifhudk ½SmírawGUEdki}f }[kq\
dk /(a&m?7;18)
twåonfZmwdyuwd\ yHko@mefwckjzpf\/ Zmwdyuwdurdr\
d tvdkqE´twdkif; touf½Sifvdkonf/ Z mwdyuwd \
tjcm;o@mefwckrSm tjypfwwfrufjcif;ESifh udk,fum,tvdkqE´rsm;wdkYjzpfonf/ twåudk z,fNyD; c&pfawmfbk&iftm; toufwm ü
tkyfpdk;cGifh ay;aeonfhwdkifatmif tjypfwwfrufjcif;ESifh udk,fum,tvdkqE´rsm;u uREfkyfwdkYtm; qufvuf aoG;aqmif aeqJ
jzpfonf/
Zmwdyuwd
uwdonfb,fuvmygovJ/
tm'HrStp jyKcJhygonf/ bk&m;ocif\&nf½G,fcsufrSm tm'Honf 0dnmOfawmf\tkyfpdk;jcif;udk cH&efjzpfonf/ odkYaomf
tm'Honf remcHcJhyg/remcHcsdefrS pí 0dnmOfydkif;aoNyD; bk&m;ocifESifh tqufjywfum pdwfESifhcEömonfvnf; tjypfjzpfvmum
raumif;awmhyg/ bk&m;\0dnmOfawmf tkyfpdk;&rnfhtpg; ZmwdyuwdvdkYac:aom tjypf½SdaompdwfESifhcEömonf tm'H\ touf
wmudktkyfpdk;vmcJ\
h / tm'Honf vlom;rsKd;EG,\
f OD;acgif;(tp)jzpfNyD; ol\tjypfADZoabmudk om;pOfajr;quf vufqifhurf;cJh
ygonf/ ]]tm'Honf...rdrdyHko@mefESifh wnDwo@mefwnf;om;udkjrif&í?}}(u?5;3) ]]taMumif;rlum;? wa,mufaomol em;
raxmifaomtm;jzif?h vlrsm;wdkYonf tjypfa&mufonfenf;wl?}}[kq\
dk /(a&m?5;19)
Zmwdyuwdtkyfpdk;pOfb,fuJhodkYjzpfrnfenf/ oifodygovm;/ vl\udk,fcEömonf tjypfpuf½Hkjzpfvmonf/ puf½Hkonf
ukefxkwfvkyf&m taqmuftOD;jzpfonf/ Zmwdyuwdtkyfpdk;pOf vl\udk,fcEömonf tjypfpuf½HktjzpfodkY ajymif;vJ oGm;ygonf/
ocifa,½Iuvl\cEömpuf½HkxJu xGufaom t&mrsm;rSm]]vltwGif;ESvHk;xJu raumif;aom BuHpnfjcif;? rdef;rvGwfESifhrSm;,Gif;
jcif;? vltoufudk owfjcif;?¼olUOpömudkcdk;jcif;? avmbvGefusL;jcif;? remvdkjcif;? vSnfhpm;jcif;? npfnI;jcif;?jiLpljcif;? olYtoa&
udkzsufjcif;? axmifvGm;apmfum;jcif;? vQyfay:jcif;?¼þqdk;npfaomt&mrsm;wdkYonf twGif;rS xGufvmí vludk npfnI;apMuonf
[k rdefYawmfr\
l /}}[kq\
dk /(rm?7;21¼23)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
bkk&m;ocifonf
onfZmwdyuwdudkrnfuJ
uhod
o
J kYad jz½Sif;ay;cJhoenf;/
uREfkwdkYonfu,fwifjcif;odkYa&mufcsdefü Zmwdyuwdonf zsufqD;jcif;(odkY)z,f½Sm;jcif;rcHcJh&aMumif;udk em;vnfcJh&NyD;/
Zmwdyuwdonf u,fwifjcif; odkYra&mufrDuuJhodkUyif tjypf½SdaeqJjzpfonf/ 4if;onf aumif;aomt&mtjzpfoYdk b,faom
tcgrQrajymif;vJEdkifyg/
vl\ u,fwifjcif;trIudk jynfhpkHapjcif;iSg bk&m;ocifonf 'kp½dkuftjypfrsm;udkcGifhvTwfjcif; omru vla[mif;udk c&pf
awmfESifhtwlug;wdkifü aoapcJhNyD;/ xdkYaMumifh uREfkyfwdkYonf Zmwdyuwd\ tkyfpdk;rIatmufü r½Sdawmhyg/ ]]igwd\
kY vla[mif;onf
xdkocifESifhtwl vuf0g;uyfwdkifrSm taoowfjcif;udk cHNyD;[k igwdkYodMu\/ taMumif;rlum;? igwdkYonf aemufrS tjypfw&m;\
tapudkrcHapjcif;iSg? tjypfw&m;\udk,fudkzsufqD;rnf taMumif;wnf;/}}[kq\
dk / (a&m?6;6)(*vm?2;20)
bk&m;uZmwdyuwdü ½Sdaomtjypfudk tjypf'PfpD&ifcJhNyD;/ Zmwdyuwdonf ½Sdaeao;aomfvnf; tkyfpdk;cGifh r&Edkifawmh
yg/ uREfkyfwdkYtay:wefcdk;onf usKd;ysufcJhNyD;/ uREfkyfonftjypfjyKEdkifaomfvnf;? rjyKvkyfawmhyg/ Zmwdyuwdudk jiif;y,fEdkifNyD;
jzpfonf/ ]]odkYjzpfínDtpfudkwdkY?igwdkYonf Zmwdyuwdtwdkif;usifh&rnftaMumif;? Zmwdyuwd\uRef jzpfMuonfr[kw/f }}
(a&m?8;12) ]]xdkYaMumif?h oifwdkY\aowwfaomcE¨m\wwfrufjcif;tvdkodkY vdkuf&onfwdkifatmif ?tjypfw&m;onf xdkudk,fcE¨m
ütpdk;r&apESi/fh }}[kq\
dk /(a&m?6;12)
bk&m;utopfaomwefcdk;udkay;cJ
y;cJhNyD;/
bk&m;uug;wdkifü Zmwdyuwdudk tjypfpD&ifcJhjcif;omru wefcdk;topfwckudkay;cJ\
h / xdkwefcdk;onf oefY½Sif;aom
0dnmOfawmfjzpfonf/ ]]xdkodkYoifwdkYonf om;jzpfaomaMumifh tAÁtb[kac:wwfaom
om;awmf\0dnmOfawmfudk
oifwdkYpdwfESvHk;xJodkY bk&m;ocifapvGwfawmfr\
l /}}[kq\
dk /(*vm?4;6)
oefY½Sif;aom0dnmOfonfrnfolenf;/
oefY½Sif;aom0dnmOfonf bk&m;ocifjzpfonf/ wefcdk;MoZmwck oufoufrQom r[kwfyg/
olonf yk*¾dKvf wOD;jzpf
NyD;? bk&m;vnf;jzpfonf/ uREfkyfwdkYtNrJwrf; odxm;&efrSm ]]uREfkyfwdkYtxJü½Sdaom 0dnmOfawmfonf yk*¾dKvfjzpfonf/ uREfkyfwdkYpdwf
ESvHk;xJü½Sdaombk&m;ocifjzpfawmfr\
l /}} oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf bk&m;\om;orD;ta,mufwdkif;twGuf bk&m;ocif\
aus;Zl;vufaqmifjzpfonf/ ocifa,½Iudk,HkMunfolwdkif;\txJü oefY½Sif;aom0dnmOfawmf usdef;0yfawmfr\
l / oifhtm; b,f
aomtcgrQ pGefYjypfrnfr[kw/f a,½I u ]]crnf;awmf onf orÜm w&m; udkjyaom 0dnmOfawmfwnf;[laom wyg;aom OyZÑm,f
q&m udkoifwdkYESifhtwl tpOfrjywf wnfaeapjcif;iSg oifwdkYtm; ay;awmfrlrnf/}}(a,m?14;16)
oefY½Sif;aom0dnmOfawmfubgjyKvkyfay;ygoenf;/
1/ olonfZmwd
mwdyuwdudkqefYusifwdkufcdkufay;ygonf/
uREfkyfwdkYtxJü½Sdaom Zmwdyuwd\ wefcdk;onftpGrf;BuD;ayonf/ wcgw&H uREfkyfw\
dkY qE´udkyif ausmfvGeí
f
yifwefcdk; ½Sdygonf/uREfkyfwdkYonf trSef rvkyfjcifaomt&mrsm;udk vkyfrdwwfMuonf/ wrefawmfBuD;aygvkyifvQif
ol\cGeftm;jzifh
Zmwd
yuwdudk
ratmifEdkifcJhyg/
½Sifaygvku]]igonfusifhjcifaom
tusifhaumif;udkrusifh?rusifhjcifaomtusifhqdk;udkusif\
h /}}(a&m?7;19) Zmwdyuwdudk rdr\
d cGeftm;jzifh usKd;pm;atmifjrif&ef
bk&m;onf uRefkyfwdkY tm;csefrxm;cJhyg/ oefY½Sif;aom0dnmOfawmfudk ay; cJh NyD;/ 0dnmOfawmfu uREfkyfudk,fpm; Zmwdyuwdudk
wm0ef,lqefYusifwdkufcdkufay;cJhNyD;/
oefY½Sif;aom0dnmOfonf tjypfudkrkef;NyD;? uREfkyfwdkYtxJ½Sd tjypfwdkif;ukd wdkufcdkuf ay;aeonf/ ]]ZmwdyuwdESifh 0dnmOf
yuwdonfwyg;ESifhwyg;qefYusifaom tvdk½SdMu\/ wyg;ESifhwyg; qefYusifbufjzpfí?}}[kq\
dk /(*vm?5;17)
b,ft&muomíwefcdk;BuD;rnfenf;/ Zmwdyuwdavm(odkU)0dnmOfawmfavm/ 0dnmOfawmfonf trSef wefcdk;BuD; awmf
rl\/ odkYaomf uREfkyfwdkYqE´rygbJESifh vGwfjcif;tcGifYudkrjyKvkyfyg/ Zmwdyuwd\tusifhrsm;rS vGwfajrmuf&efa½G;cs,f&ayrnf/
Oyrm-pdwfwdkjcif;onf Zmwdyuwd\tusifhwckjzpfonf/ þae&mü a½G;cs,f&ayrnf/ qufvuftcGifhay;rvm;/ odkYr[kwf vGwf
ajrmufjcif;udka½G;rvm;/ bk&m;uZmwdyuwdonf rtkyfpdk;&? ,if;tpm; Zmwdyuwdudk aoap&ayrnf[k ajymygonf/ þt&mü
oifonf bk&m;ocifESifhoabmwlygovm;/ ZmwdyuwdtusifhwdkYrS vGwfajrmufjcif;udk oifonf a½G;rnfvm;/ odkYygu? oif
onf c&pfawmfESifh twlaocJhNyD;aMumif;udk odrSwfyg/ ZmwdyuwdtusifhwdkYudk aoap&ef0dnmOfawmfudk qkawmif;í tcGifhay;NyD;?
olUudk vkyfaqmifay;&ef udk;pm;yg/ ]]0dnmOfawmftm;jzifh udk,fum,\tusifhwdkYudk aoap vQif touf½Sif Muvdrfhrnf/}}[kq\
dk /
(a&m?8;13c)
2/ oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf
onfc&pfawmf\toufwmudkuREfkyfwdkYtxJü½SdvmatmifjyKvkyfay;ygonf/
oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf Zmwdyuwdudk qefYusifwdkufcdkufay;jcif;omru uREfkyfwdkYü c&pfawmf\toufwm ½Sd
vmatmif jyKvkyfay;ygonf/ ocifa,½Iu]]xdkolonf ighbkef;udk xif½Sm;apvdrfhrnf/ taMumif;rlum;? ig ESifhpyfqdkifaomt&m
udk,lí oifwdkYtm; az:jyvdrfhrnf/}}[kq\
dk (a,m?16;14)/ c&pfawmfonf oefY½Sif;jcif;? El;nhHodrfarTYjcif;? cspfjcif;? pifMu,fjcif;?
Muifemjcif;?oD;cHjcif;?twåuif;jcif;?opömapmifhjcif;wdkYjzpfonf/ c&pfawmfü½Sdaomt&mrsm;udk uREfkyfwdkY\ toufwmü trSef½Sdvm
&efoefY½Sif;aom0dnmOfonfjyKvkyfay;ygonf/c&pfawmf\toufwmudkuREfkyfwdkYtoufwmjzpfvm&efjyKvkyfay;ygonf/c&pfawmf\
toufwmjzpfaom0dnmOfawmftoD;ud?k uREfkyfwdkYü½Sdvmaponf/]]0dnmOfyuwd\tusKd;rlum;?cspfjcif;?0rf;ajrmufjcif;?Nidrfouf
jcif;?pdwf½Snfjcif;?aus;Zl;jyKjcif;?aumif;jrwfjcif;?opömapmifhjcif;? ¼El;nhHodrfarGUjcif;? umr*kPcsKyfwnf;jcif;ay wnf;/}}[kqdk \/
(*vm?5;22¼23)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
vrf;ESpfoG
o,
G f
c&pf,mefwa,muftaejzifh pdwfxJü wefcdk;ESpfck½SdaomaMumifh a½SUüvnf; vrfESpfoG,f½Sdayonf/ Zmwdyuwdüvdkuf
avQmufEdkifovdk 0dnmOfyuwdüvnf; vdkufavQmufEdkifygonf/ Zmwdyuwdü vdkufavQmufjcif;onf Zmwd\tkyfpdk;rIatmufü
½Sdjcif;ESifh0dnmOfawmfüvdkufavQmufjcif;onf0dnmOfawmf\tkyfpdk;rIatmufü ½Sdaejcif;udk qdkvdkygonf/ vlü Zmwdyuwd tkyfpdk;jcif;
aMumifhjzpfysufaomt&mrsm;udk em;vnfcJh&NyD;/ Zmwdyuwd\aMumufbG,ftjypfrsm;onf u,fwifjcif;rcH&ao;aomolrsm;ü
jzpfEdkifouJhodkY c&pf,mefwa,muf\toufwmüvnf; jzpfEdkifygonf/ uREfkyw
f dkY rjyKvkyfEdkifaom tjypfwpHkwckrQr½S/d usrf;
pmu]]xdkaMumifh tMuifolonf rdrdwnfMunfvQufaeonf [krdrdxifrSw\
f ? xdkolonfrvJjcif;iSg owdjyKap/}}[k qd\
k /
(1aum?10;12)
ZmwdyuwdudkrnfuJhodkYatmifjrifrnfenf;/
Zmwdyuwd\wyfrufjcif;vrf;rS vGJa½Smif&ef 0dnmOfyuwdü vdkufavQmuf&ayrnf/ t"dyÜg,frSm 0dnmOfawmf\ tkyfpdk;
rIatmufü½Sd&rnf/ wrefawmf½Sifaygvku ]]igynwfonfum;? 0dnmOfyuwdtwdkif;usifhMuavmh/ xdkodkYusifhvQif Zmwdyuwd\
tvdkodkYrvdkufbJaeMuvdrfhrnf/}}[kq\
dk /(*vm?5;16)
0dnmOfyuwdürnfuJhod
okYv
d dkufavQmufrnfenf;/
1/ 0dnmOft&mrsm;üompdwfpGpJv
G rf;jcif;½Sdap&efjyifqifxm;&rnf/
0dnmOfawmfüvdkufavQmuf&ef pdwfudk 0dnmOft&mrsm;üom½Sdap&rnf/ bk&m;ESifhwOD;wnf; wdwfqdwfpGmtcsdef ,ljcif;?
usrf;pmzwfjcif;? qkawmif;pum;ajymjcif;jzifh waeYwm\tpü aeYwdkif;jyKoifhonf/ aeYpOfjzpfEdkifu c&pfawmfESifhol\ EIwfuywf
awmfüom pdwfpGJvrf;&rnf/ 0dnmOft&mrsm;ESifh pdwfwGifjynfhapvQif 0dnmOfawmfonf toufwmü tkyfpdk;aeaMumif; cHpm;od½Sd&
onf/ wbufü Zmwdyuwdt&mrsm;ESifh pdwfwGifjynfhapvQif tjypfjyKjcif;odkY OD;wnfapNyD;? bk&m;ocifESifhrdó[m, ysufEdkif
ygonf/ Zmwdyuwdpdwfon aojcif;ESifhpyfqdkifNyD;? 0dnmOfyuwdpdwfonf touf½Sifjcif;ESifh jidrfoufjcif;udk jzpfaponf/
pdwfwGifb,ft&mrsm;u ae&m,laeygoenf;/ oif\aiGaMu;ESifhtcsdefrsm;udk b,ftwGufom oHk;pGJygoenf;/ t&if;cH
taMumif;udk½SmazGyg/ 0dnmOfyuwd avmodk Yr[kwf ZmwdyuwdtwGuf avmod½Sd&ayrnf/
2/ toufwmudk0dnmOfawmfütyfESHjcif;/
0dnmOfawmfütyfESHjcif;onf0dnmOfawmfudktkyfpdk;cGifhay;jcif;jzpfonf/ Zmwdyuwdudk tcGifhray;&ay/ Zmwdyuwdudk
aoap&rnf/ usrf;pmü ]]c&pfawmfESifhpyfqdkifaomolwdkYonf Zmwdyuwdudk4if;? Zmwdyuwdpdwfrsm;ESifh tvdkqE´rsm;udk4if;? vuf
0g;uyfwdkifrSm½dkufxm;MuNyD;/}}[kqdkonf/(*vm?5;24)
3/ 0dnmOfawmfudktm;udk;,HkMunfjcif;/
0dnmOfawmfudk ,HkMunfudk;pm;&ayrnf/ rdr\
d cGeftm;jzifh ZmwdudkratmifEdkifyg/ 0dnmOfawmfonf Zmwdyuwdudk atmif
EdkifcJholjzpfí ol\vkyfaqmifay;jcif;udk udk;pm;yg/ 0dnmOfawmfudk udk;pm;jcif;jzifh olonf c&pfawmfü½Sdaomtoufwmudk uREfkyf
wdkYü ½Sdvmatmif jyKvkyfay;ygvdrfhrnf/ c&pfawmf\ toufonf Zmwdyuwdudk atmifEdkifcJhNyD;/ 0dnmOfawmfü vdkufavQmuf
jcif;ESifh trQ oefY½Sif;aom0dnmOfawmfu uREfkyfwdkYüc&pfawmf\toufwmudk jyKvkyfay;NyD;? Zmwdyuwdudk atmifjrif ausmfvTm;
cGifhay;ayrnf/ ]]aumif;BuD;r*FvmESifhjynfhpHkawmfrlaom oefY½Sif;aom0dnmOfawmfbk&m;? uREkfy\
f txJü ½Sdawmfrlaom aMumifh
aus;Zl;wifygonf/ udk,fawmftm; ,HkMunfudk;pm;jcif;ESifh emcHjcif; ½Sdapawmfrlyg/ odkYjzpfí ZmwdyuwdtvdkodkY rvdkufygbJ aeyg
vdrfhrnf/}} tef'½l;/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
r[mtrIawmfjrwfBuD;
zwf&ef usrf;pm / a&mr? 10-15/
aomY usrf;csuf? rm? 16;15/
]]oifwdkYonf avmuDEdkifiH t&yf&yf &SdorQodkY oGm;í? a0ae,sowå0g taygif;wdkYtm; {0Ha*vdw&m;udk
a[mMuavmh/}} (rm? 16;15)
toif;awmfESifh ywfoufaom tHHbG,faomtaMumif;t&m tcsKdUudkavhvmcJhNyD/ toif;awmfonf c&pf
awmf\cE¨m jzpfaMumif; uREfkyfwdkUavhvmcJ\
h / c&pfawmfonf toif;awmf\OD;a*gif;jzpfNyD;? ,HkMunfolrsm;onf
olUcE¨m\ tzGJU0ifrsm;jzpfonf/
pmwef\raumif;rIpepfrsm; tv,fü c&pfawmfonf ol\tm;BuD;aom? atmifjrifaom wefcdk;ESifh tvkyf
vkyfEdkifjcif;? xif½Sm;Edkif&ef olücE¨m ½Sdawmfrlonf/ toif;awmftm;jzifh þavmuü ol\toufwmESifh ol\
tvkyfrsm;udk az:jyvsuf½Sdonf/
þoifcef;pmü toif;awmfonf vkyfqmif&ef½Sdonf[k ,lq&aom toif;awmf\omoemjyKjcif;
taMumif;udk pOf;pm;Murnf/
toif;awmf\omoemjyKjcif;qdkonfrSm tb,fenf;/ toif;awmf\omoemjyKjcif;onf þavmu½Sd
vlwdkif;tm; {0Ha*vd owif;aumif;udk aMunmjcif;jzpfonf/ þ trIü ,HkMunfolwdkif;\ tcef;u@yg0ifonf/
ocifa,½Iu]]oifwdkYonf avmuDEdkifiH t&yf&yf &SdorQodkY oGm;í? a0ae,sowå0g taygif;wdkYtm; {0Ha*vdw&m;
udk a[mMuavmh/}}[kq\
dk /
ocifonf ol\wynfhawmfrsm;udk trdefYay;cJhpOfrSpí ESpfaygif; ESpfaxmif½SdcJhNyD? odkYaomfvnf; ,aeY
u,fwifjcif;odkY ra&mufMuaom vl oef;aygif;rsm;pGm ½SdaeqJjzpfonf/ u,fwifjcif;odkYra&mufaom vl tkyfpk ESpfpk
cGJEdkifonf/
(1) owif;pum;udkMum;&NyD;aomfvnf; 4if;udk jiif;y,faomolrsm;/
(2) owif;pum;udk wcgrQ rMum;ao;aom olrsm;/
þ oifcef;pmü uREfkyfwdkYonf 'kwd,tkyfpkjzpfaom owif;pum;udk wcgrQ rMum;&ao;aomolrsm; ESifh
bk&m;ocifü rSefaomtodynm r½Sdaom olrsm;taMumif;udk pOf;pm;Murnf/ xdkolrsm;\ 0dnmOfa&;&m tajctae
ESifh 4if;wdkYESifh ywfoufí vkyfaqmif&ef bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudk bmajymcJhonfudk uREfkyfwdkYjrifvdkonf/
owif;pum;udk rMum;&ao;aomolrsm;\ tajctaeum; tb,fenf;/ olwdkYonf 0dnmOfa&;&m arSmif
rdkufü ½SdNyD; pmwef\wefcdk;atmufü ½SdMuonf/ taMumif;rSm olwdkYonf aMumufp&maumif;aom 'kp½dkufrsm;udk jyK
Muonf/ opfom;ESifhausmuf t½kyfrsm;udk jyKvkyf udk;uG,fMuonf/ olwdkYonf 0dnmOfqdk;rsm;udk aMumuf½GHYjcif;ü
touf½SifaeMu&onf/ olwdkY ao&ef aMumufMuonf/ tcsKdUaom wdkif;jynfrsm;wGif rdcifrsm;onf rdrdw\
dkY cav;
rsm;udk rdausmif;pmauR;jcif;? rdrdwdkY udk,fudk ½Sejcif;? temw&jzpfapjcif;rsm;udk jyKvkyfMuonf/ þt&mrsm;udk
olwdkY bmaMumifh jyKMuygoenf;/ þt&mrsm;udkjyKjcif;jzifh olwdkY\'kp½dkuftjypfrsm; cGifhvTwfjcif; cH&vdrfh rnff
jzpfaMumif; oGefoifjcif; cHcJh&aomaMumifhjzpf\/
tcsKdUaomwdkif;jynfrsm;wGif vlwdkYonf NrdKUjy,Ofaus;rI jrifhrm;Muaomfvnf; olwdkY bk&m;udk rodMuyg/
olwdkYonf opfom;ESifhausmuf t½kyfrsm;udk rudk;uG,fMuaomfvnf; olwdkYonfvnf; 0dnmOfa&;&marSmifrdkufESifh
pmwef\wefcdk;atmufwGif ½SdaeMuonf/ olwdkYudk usrf;pmüa&;xm;onfrSm]] þavmuwGif bk&m; r½Sdjcif;ESi?fh
c&pfawmf r½SdvQif? ajrmfvifhjcif;vnf; r½SdEdkifyg/}}
trSefrSm c&pf,mefEdkifiHrsm;wGif {0Ha*vd owif;pum;udk jiif;y,fMuolrsm;onfvnf; owif;pum;udk
rMum;& ao;aom ol rsm;xufomí raumifMuyg/ owif;pum;udkMum;NyD;? jiif;y,faomolrsm;onf bk&m;ocif
\w&m; pD&ifjcif;udk omíjyif;pGm cH&Muvdrfhrnf/ {ueftrSefjzpfonf/
bk&m;ocifonf vlrsm; olYudk odaomynmryg½Sdjcif;ESifh zefqif;cJhygovm;/ olonf xdkodkYrjyKcJhyg/ vl
udkbk&m;ocif\yHko@mefESifhtnD zefqif;cJ\
h / odkYaomf vlonf bk&m;ocifxHrS a0;&modkY vSnfhxGufc\
Jh /
a&mrMo0g'pm yxrtcef;BuD;wGif uREfkyfwdkYzwf&onfrSm bk&m;xHrS vl\usqif;jcif;jzpfonf/]]...xdkol
wdkYonf bk&m;ocifudk odvsufyif bk&m;ocifudk csD;rGrf;oifhonftwdkif; rcsD;rGrf;? aus;Zl;awmfudkvnf;rodrrSw?f
tcsnf;ESD;awG;qjcif;? owdr½SdaompdwfESvHk; rdkufrJjcif;odkYa&mufMu\/ ynm½Sda,mifaqmifvsufESifhvlrdkuft&mü
wnfMuonfjzpfí?¼razgufjyef rysufpD;Edkifaom bk&m;ocif\*kPfawmfudky,fvsuf? azgufjyefysufpD;wwfaom?
vl\½kyfx?k om;iSuftp½Sdaom wGm;wwfaom wd&pämef\½kyfxkwdkYudk bk&m;ocift&mü csD;ajrSmufMu\/...}}[kqdk
onf/ (a&m? 1;21-32)/ xdkrS vlonf aMumufzG,faom 'kp½dkufraumif;rIrsm;ESifhtusifhazgufjyefysufpD;jcif;
xJodkYa&muf½Sd oGm;cJ\
h / odkYjzifh vlonf 0dnmOfa&;&m tvif;xJrS 0dnmOfa&;&m arSmifrdkufxJodkY a&mufc\
Jh /
{0Ha*vdowif;pum;udk wcgrQ rMum;bl;aom olwdkif; aysmufqHk;ysufpD;jcif;odkY a&mufygovm;/ trSef
olwdkY ysufpD;jcif;odkY a&mufygonf/ c&pfawmfudk r&aomolwdkif; ysufpD;jcif;odkYa&mufonf/ 'kp½dkuftjypfrsm;ESifh
aoaom olwdkif; xm0&bk&m;ocifESifh tpOf uGJuGmNyD? rD;tdkifxJwGif ae&Muvdrfhrnf/ usrf;pmu]]rw&m;aom
olwdkYESifhbk&m;ocifudkarhavsmhaom trsKd;om;taygif;wdkYonf r&PmEdkifiHodkY ESifjcif;udkcH&Muvdrfhrnf/}}[kqdkonf/
(qmvH? 9;17)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
{0Ha*vdowif;pum;udk rMum;bl;aom olrsm; aysmufqHk;ysufpD;jcif;od
odkY tb,faMumifh a&mufoenf;/
olwdkYonf ysufpD;jcif;odkY a&muf&aomtaMumif;&if; ESpfcsufrSm?
(1) olwdkYonf tjypfom;rsm;jzpfonf/
(2) olwdkYonf c&pfawmfudk u,fwif½Siftjzpf rodMuyg/
xdk vlrsm;wdkYü bk&m;ocif\EIwfuywfawmf usrf;pm r½Sdaomfvnf; olwdkY rSm;aomt&mrsm;udk jyKvkyf
jcif;udk olwdkY odMuonf/ rnfuJhodkYodoenf;/ bk&m;ocifu ol\w&m;awmfrsm;udk olwdk\
Y pdwfESvHk;ESifh MowÅy
pdwfwGif xnfh ay;xm;jcif;aMumifhjzpfonf/ olwdkYonf vdrfnmjcif;?cdk;jcif;?vlowfjcif;?vdifazgufjyefjcif;? aoap
jcif;ESifhtjcm;aom raumif;aomt&mrsm; rSm;aomt&mrsm;udk odNyD? olwdkYjyKvkyfMuonf/ xdkaMumifh olwdkYonf
tjypfom;rsm;jzpfMuNyD? olw\
dkY tjypfrsm;twGuf w&m;pD&ifjcif;udk cH&Murnf/ usrf;pmu]]...jypfrSm;aom 0dnmOf
onf toufao&rnf}}[kq\
dk /(a,Z? 18;4)
olw\
dkY bmomw&m;rsm;u olwdkYudk u,fwifEdkifygovm;/ vltrsm; ,HkMunfMuonfrSm vlonf rdr\
d
bmomw&m;tay: ajzmifhrSefcJhaomf bk&m;ocifonf olwdkYudk u,fwifvdrfhrnf/ þt&m rSefygovm;/ rrSefyg/
usrf;pmü ½Sif;vif;pGm qdkonfrSm vlonf ocifc&pfawmfa,½Iudk ol\ u,fwif½Siftjzpf vufcHjcif;r½Sd
vQif xdk yk*d¾Kvfonf u,fwifjcif;odkY ra&mufEdkifyg/ c&pfawmfonf u,fwif½Sifjzpfonf/ wpfOD;wnf;aom
u,fwif½Sifjzpfonf/ ocifa,½Iu]] a,½I u? igonfvrf;c&D;jzpf\/ or®w&m;vnf;jzpf\/ touf vnf; jzpf
\/ ighudk trSDr`ykvQiftb,folrQcrnf;awmfxHodkYra&muf&/}}[kqdkonf/(a,m? 14;6)
u,fwifjcif;onf c&pfawmfüESifh olYwpfOD;wnf;\txJü omvQif½Sdonf/ usrf;pmu]]xdkocif \ emr
awmfrSwyg; igwdkYudku,fwifEdkifaom emr wpHkwckrQ aumif;uifatmuf vlwdkYwGif ray:r½Sd[k ayw½konf xdk
olwdkYtm; >rufq\
dk }}[kqdkonf/(w? 4;12)
½kyfxkudkudk;uG,fMuaomolrsm;onf rdrdw\
kY bmomw&m;üopöm½S?d ajzmifhrSefaomfvnf;? olw\
dkY udk;uG,f
jcif;udk bk&m;ocifonf vufcHír&yg/ usrf;pmuqdkonfrSm? vlrsm; ½kyfxkudk ylaZmfjcif;onf trSefwu,frSm
olwdkYonf pmwefESifh ol\0dnmOfqdk;rsm;udk udk;uG,fjcif;om jzpfonf/ tb,faMumifh bk&m;ocifonf rSm;aom
bmom w&m;rsm;udkrkef;jcif;ESifh ½kyfxkudkudk;uG,faomolrsm;udk ol vufrcHEdkifjcif;udk oif odjrifEdkifonf/
xdkolrsm; u,fwifjcif;odkY a&mufEdkifygovm;/ trSefwu,f u,fwifjcif;odkY a&mufEdkifonf/ {0Ha*vd
owif;pum;onf vlwdkif;twGufjzpfonf/ usrf;pmu qdkonfrSm c&pfawmf\{0Ha*vd owif;pum;onf ]],Hk
MunforQaom oltaygif;wdkYudk u,fwifapaom bk&m;ocif\wefcdk;awmfjzpfonf}}(a&m? 1;16)
ta&;BuD;aom ar;cGef; av;ck
usrf;pmu]]taMumif;rlum;? xm0&bk&m;udk yXemjyKaomol ½SdorQwdkYonf u,fwifawmfrljcif;odkY
a&muf&MuvwH}h }[kqdkonf/ odkYaomf owif;pum;udk rMum;&aomolrsm;ESifhywfoufí usrf;pmu ar;cGef;rsm; ar;
vsuf½Sdygonf/
1/ ocifa,½Iudk r,HkMunfvQif olü tb,fodkY yXemjyKEdkifrnfenf;/
2/ olwdkYonf ocifa,½I\taMumif; odwif;pum;udk rMum;vQif tb,fodkY ,HkMunfEdkifrnfenf;/
3/ a[majymaomoludk rapvGwfvQif olwdkYonf tb,fodkY Mum;Edkifrnfenf;/
4/ a[majymoludk rapvGwfvQif olonf tb,fodkY a[majymEdkifrnfenf;/ (a&m? 10;14-15 Munfhyg)
vlonf ocifa,½Iür,HkMunfvQif olwdkYonf a,½Iü yXmemjyKEdkifygovm;/ olwdkY rjyKEdkifyg/ c&pfawmf
\ owif;udkrMum;vQif olwdkY c&pfawmfudk ,HkMunfEdkifygovm;/ r,HkEdkifyg/ wpfpHkwOD;onf Mum;ajymjcif;r½SdvQif
olwdkY b,fuJhodkY Mum;Edkifrnfenf;/ rMum;Edkifyg/ xdkYtwGufaMumifh olwdkYonf u,fwifjcif;odkYa&muf&ef oifonf
ocifa,½I\taMumif;udk olwdkYxH oGm;a&muf ajym&ayrnf/
ocifa,½ItaMumif; olwdkYudk rnfol ajymEdkifygoenf;/ u,fwifjcif;odkY a&mufaomolrsm; jzpfonf/
usrf;pmu]]xdkodkYjzpfaomf bk&m;ocif\wefcdk;awmftm;jzifh jzpfMu\/ bk&m;ocifonfa,½Ic&pftm;jzifh igwd\
kY
&efudkNidrf;apí udk,fawmfESifh rdo[m,zGJUapawmfr\
l / xdkrdo[m,w&m;udk a[m&aomtcGifht&mudk igwdkYütyf
ay;awmfr\
l /}}[kqdkonf/(2aum? 5;18)
r[mtrIawmfjrwf
rwfBuD;onf uREfkyfwdkYocif\ trdefYjzpfNyD? ol\wynfhawmfrsm; {0Ha*vd odwif;udk
avmu wckvHk;½Sd vltaygif;wdkYtm; a[majym&efjzpfonf/ a,½Iu]]oifwdkYonf avmuDEdkifiH t&yf&yf&Sd orQodkY
oGm;í? a0ae,sowå0g taygif;wdkYtm; {0Ha*vdw&m;udk a[mMuavmh/}} (rm? 16;15)
r[mtrIawmfjrwfBuD;onf aqmif½Gufí NyD;jynfhpHkNyDvm;/
rNyD;jynfhpHkao;yg/ oef;aygif;rsm;pGmaomolrsm;wdkYonf 0dnmOfa&;&marSmifrdkufESifh pmwef\wefcdk;
atmufü ½SdaeMuqJjzpfonf/ avmuxJ½Sd vlrsm;pGmwdkYonf usrf;pmudkwcgrQ rjrifbl;ovd?k ocifa,½I\emrudk
vnf; rMum;bl;Muyg/ olwdkYü c&pfawmf r½Sdyg/ ajrSmfvifhjcif;vnf; r½SdMuyg/ ½kyfxkudkudk;uG,faom trsKd;orD;
wpfOD; \pum;onf uREfkyfwdkY\pdwfudk vIyf½Sm;apoifhygonf/ olru]]oif\vlrsm;udk uREfkyfwdkY vQifjrefpGm
aothHqJqJ jzpfaeonfudkajymyg/ owif;pum;udk tenf;i,f omí tvQifftjref rydkYaqmifEdkifbl;vm;? olwdkYudk
ajym ay;yg/}}qdkygonf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
tD*spfjynfwGif omoemjyKwpfOD;onf ocifa,½I\cspfjcif;arwÅmESifhqdkifaom taMumif;t&mudk ajymyg
onf/ ol\owif;pum;NyD;qHk;aomtcg trsKd;orD; wpfOD;uajymonfrSm ]]tHhbG,f&m aumif;aom taMumif;t&m
wck jzpfygonf/ oif\wdkif;jynf½Sd vlrsm; oifajymaom taMumif;t&mudk ,HkMunfMuygovm;/}} omoemjyK
q&mu [kwfuJh ,HkMunfMuygonf/ trsKd;orD;onf cPrQ pOf;pm;NyD; ajymonfrSm]] olwdkY ,HkMunfEdkifrnf[k uRefr
rxifyg/ odkYjzpfvQif olwdkY uREfkyfwdkYudk vma&mufMum;ajym&ef tMumBuD; apgifhaevdrfhrnf r[kwfyg/}}
wavmuvH
wavmuvHk; {0Ha*vdodwif;pum;udk Mum;&Murnf
Mum;&Murnf/
vltaygif;wdkYtm; {0Ha*vdodwif;pum;udk a[majym&ef ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYtm; trdefYay;cJ\
h /
ol\trdefYudk uREfkyfwdkY emcHMu&rnf/ odwif;pum;udk aysmufqHk;aomolrsm;xH ydkYaqmifEdkifvsufESifh uREfkyfwdkY
rvkyfaqmifcJhaomf bk&m;ocifonf uREfkyfw\
dkY wm0ef½SdrI tay: ta&;,layvdrfhrnf/ usrf;pmu]]oifonf trSef
aovdrfhrnf[?k vlqdk;tm; igajymvsufESifhoifonfowdray;? vlqdk;\toufudkcsrf;omapjcif;iSg?vlqdk;tm; owd
ay;aompum;udk rajymbJaevQif xdkvlqdk;onf rdrdtjypfü aovdrfhrnf/ ol\toufukdum; oifü igawmif;rnf}}
[kqdkonf/(a,Z? 3;18)
aysmufqHk;aomolrsm;\ aMumufzG,faumif;aomtajctaeESifh uRefkyfwd\
kY wm0ef½SdrIrS vGwfuif;&ef
uREfkyfw\
dkY rsufpdrsm;udk rjrif[efaqmif ydwfxm;ír&yg/ c&pf,mefwdkif;onf waeYaomtcg c&pfawmf\ w&m;
yv’ifwGif &yfvsuf u,fwifjcif;odkYa&mufNyD;aemuf ol\toufwm taMumif;t&mrsm;udk ajymqdk ajzMum; &ay
vdrfhrnf/ vlwdkif;tm; odwif;pum;udkajymqdk&ef apvGwfEdkifvsufESifh uREfkyfwdkY jyKvkyf&ef ysufuGufcJhaomf?
uREfkyfw\
dkY vspfvQL½I jyKrItwGuf ocifbk&m;xH tajzay;&ayvdrfhrnf/ xdkolrsm;\ vdktyfrIrsm;udk rodyg[k
uREfkyfwdkY rajym qdkEdkifyg/ ocifa,½Iu ]],ckrSpí av;vvGefvQif? pyg;&dwf&mumvjzpfvdrfhrnf [koifwdkY
qdkwwfonf r[kwf avm/ igqdkonfum;? pyg;&dwfjcif;tvdkiSg v,fjyifwdkYonf ,ckyif 0if;0if;&Sdonfudk arQmfí
Munfh Mu avmh/}} [kqdk onf/ (a,m? 4;35)
uREfkyf bmvkyfEdkifygoenf;
odkUjzpfvQif owif;pum;udkwcgrQ rMum;&ao;aomolrsm; u,fwifjcif;odkYa&muf&ef tcGifhta&;udk&&ef
tvdkYiSg? xdkolwdkYxH owif;pum;a&muf½Sd&ef bk&m;ocif\nTefMum;rIjzifh ,HkMunfolwdkif; olwdkYwwfEdkifrQtm;vHk;
vkyfaqmif&ayrnf/ r[mtrIawmfjrwfBuD; NyD;ajrmuf&eftwGuf c&pf,mefwdkif;twGuf bk&m;ocifü tvkyf½Sdonf/
oifonfajymyg? uREfkyf bmjyKvkyfEdkifygoenf;/ jyKvkyf&ef þae&mü taMumif;t&m ig;rsKd; ½Sdonf/
1/ oufaocHyg/ tjcm;aomolrsm;udk owif;pum;ajym&ef ocifa,½I\tw¦KyÜwÅdudk odcJhNyD;aom c&pf,mef
wdkif;twGuf þavmuBuD;udk {0Ha*vdjyK&ef bk&m;ocifütBuHtpnf½Sdonf/ oif\EIwfoufoufrQomr[kwfyg
toufwmtm;jzifhvnf; jzpfonf/ ocifa,½Iu]]oifwdkYonf ig\oufaojzpfMu vdrfhrnf...}}[kq\
dk / ,ckyif
tpjyKyg/ oif trSef ½Sdaeaomae&mwGif ocifa,½ItzdkY oufaocH jzpfapyg/
2/ qkawmif;yg/ u,fwifjcif;r&ao;aomolrsm;xH omoemjyKrsm;udk bk&m;ocif apvGwf&ef uREfkyfwdkY qk
awmif;Edkifonf/ bk&m;ocifapvGwfcJhNyD;aom omoemjyKrsm;twGuf uREfkyfwdkY aeYpOf qkawmif;ay;Edkifonf/ ocif
a,½Iu]] olwdkYtm; rdefYawmfrlonfum;? pyg;&dwfp&mrsm;pGm&Sd\/ &dwfaomolwdkYonf enf;Mu\/ xdkaMumifh
vkyfaqmifaomolwdkYudk pyg;&dwfapjcif;iSg pyg;&SifapvTwfawmfrlrnftaMumif; qkawmif;Muavmh/}}[kqdkonf/
(vk? 10;2)
3/ ay;vSLyg/ bk&m;ocif\tvkyfwGif ay;vSLjcif;onf xdktvkyfü½S,f,mxnfh0ifjcif;jzpfNyD;? waeYaomtcg
qkvyf tusKd;udk jyefvnfa0rQ cHpm;&½Sdayvdrfhrnf/ uREfkyfwdkYonf ynm½SdpGm ay;vSLoifhonf/ uREfkyfw\
dkY aiGaMu;
udk opöm½SdpGm owif;pum;Mum;ajymaomolrsm;udk ay;vSL&ef ½Smí jrifawGUyg/ uREfkyfw\
dkY aiGaMu;rsm;udk tjcm;
aomolrsm; xm0&touf&&eftwGuf toHk;jyKaejcif;udk odNyD? uREfkyfwdkY 0rf;ajrmufjcif;ESifh ay;vSL oifhygonf/
4/ jyifqifrIudkjyKvkyfyg/ uREfkyfwdkYonf ocifbk&m;\ toHk;wnfhaomolwa,mufjzpfvdkaomf uREfkyfwdkYrdrd
udk,fudk jyifqifrIjyK&ayrnf/ usrf;pmavhvmjcif;? qkawmif;jcif;? usrf;csufrsm;udk tvGwfusufrSwfjcif;rsm;twGuf
uREfkyfwdkY aeYpOf tcsdef oD;oefY xm;½SdjyKvkyfEdkifonf/ oif\wefqmyvmrsm;udk toifhjzpfapyg? bk&m;ocifonf
oiftm; toHk;jyKayvdrfhrnf/
5/ oGm;yg/ bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYtm; olYudk tapcH&ef tvdk½SdcJhaomf olYudk uREfkyfwdkYar;avQmuf&ef rvdk
tyfyg/ bk&m;ocifonf ol\om;orD;wdkif;udk olYudktapcH&ef ac:vsufaeonf/ oifESifhuREfkyf ar;&rnfh wck
wnf;aom ar;cGef;rSm ]] ocifbk&m;? uREfkyfü udk,fawmf bmjyKvkyfvdrfhrnfenf;}}jzpfonf/
oifbmjyKvkyfrnfenf;/ oifonf bk&m;ocifudk rodaomolwdkY\ aMumufzG,faumif;aom tajctae
ESifh taMumif;t&m tcsKdUudk avhvmcJh&NyD? xdkolrsm;xH owif;pum;a&muf½Sd&ef c&pf,mefwa,mufjzpfaom
oif\wm0efrsm;udk oifonf avhvmcJhNyD; jzpfonf/ ,ck ar;cGef;rSm? oif bmjyKvkyfrnfenf;/
oif ½Sdaeaomae&mü ocifa,½ItwGuf opöm½Sdaom oufaocHwa,muf tjzpf jzpfvdkygovm;/
bk&m;ocifonf vkyfaqmifaomolrsm;udk pyg;&dwf&muGif;odkY apvGwf&ef oifonfqkawmif;ay;rnfvm;/
tjcm;olrsm; Mum;ap&ef oifonf ay;vSLrnfvm;/ oifonf ocifbk&m;ü omíxda&mufpGm tapcH&ef oifh udk,f
udk jyifqifyg/ bk&m;ocif oifhtm; ac:aomae&modkY oifonf oGm;rnfvm;/
]]touf
toufwmonf wbm0 cPomjzpfonf/ tvQiftjref ukefqHk; oGm;ayvdrfhrnf/ c&pfawmftwGuf
jyKvkyf cJhaomt&mrsm;omvQif Mum½S
Mum½Snfwnf½Sdayvdrfhrnf/}} (tef'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
bk&m;ocifudk toufwm qufuyfjcif;
zwf&efusrf;csuf/ a&m?12;1¼2/
aomhcsufusrf;/ a&m?12;1/
c&pfawmfxJü bk&m;u uREfkyfwdkYtwGuf jyKvkyfay;cJhaom thHbG,faomt&mrsm;udk avhvmcJhNyD;jzpfonf/ c&pfawmfxJü
arSmifrdkufEdkifiHrS vTwfajrmufaponfomru tjypfwefcdk;? Zmwd?avmuESifhpmwefcsnfaESmifjcif;rsm;rS vnf;vTwfajrmufapcJhNyD/
c&pfawmf udk,fwdkif jyefvmí uREkfyfwdkYESifhtwl ½Sdjcif;tm;jzifh ynwfw&m;u awmif;qdkaom ajzmifhrwfjcif;udk uREfkyfwdkY usifhEdkif
&ef jyKvkyfay;ygonf/
þthHMobG,ft&mrsm; tm;vHk;udk bk&m;\aus;Zl;awmftm;jzifh jzpfonf/ aojcif;rSwyg; uREfkyfwdkY bmrQ rxdkufwefyg/
bk&m;u uREfkyfwdkYtay: BuD;pGmaomaumif;BuD;rsm;udk tcrJhay;oem;jcif;jzpfonf/ ,ckbk&m;ocifonf olYtwGuf wpHkwck jyK
vkyfay;&ef uREfkyfwdkYtm;ajymaeygonf/
bmudkjyKvkyfay;&efuREf
uREfyfkyt
f m;?ajymaeygoenf
m;?ajymaeygoenf;/
olYudk uREfkyfwdkY qufuyf&ef ajymaeygonf/ bk&m;u olYuRefaygvktm;jzifh ajymaejcif;udk Mum;Muygpd/kY (a&m?12;1)
qufuyfjcif;um;tb,fenf;/
tajccHubmvJ/ qufuyfjcif;\tajzum; bmvJ/ þar;cGef;rsm;onf ta&;BuD;ygonf/a vhvm&if; tajz½SmMurnf/
qufuyfjcif;\t"dyÜg,f/ qufuyfjcif;onf rdr\
d tvdkqE´tpm; rdrdtoufwmudk bk&m;\tvdkaqmif&ef ay;jcif;jzpfonf/
rdr\
d udk,fudk touf½Sifaom,Zftjzpf wifqufjcif;jzpfonf/
"r®a[mif;umv? bk&m;ociftm;ylaZmfaom,Zfonf taoaumif,Zfjzpfonf/ uREfkyfwdkYudk yv’ifay:wifvQuf taocH
,ZfjyK&ef rawmif;qdkyg/ odkYaomf touf½Sifaom,Zftjzpf jyK&efjzpfonf/ t"dyÜg,frSm olYtwGuf touf½SifbdkY&ef tvdk½Sdonf/
"r®a[mif;acwf,Zfonf ocifa,½I\yHk&dyfjzpfonf/ Oyrm¼odk;waumifjzifh tjypfajz&m,Zfonf c&pfawmfonfuREfkyf
wd\
kY 'kp½dkuftjypfrsm;twGuf vuf0g;uyfwdkifay: taocHjcif;\yHk&dyfjzpfonf/
tjypfESifhrqdkifbJtjcm;aom,ZfwckrSmrD;½Id&m,Zfjzpfonf/
rD;½Id&m,Zf
rD;½Id&m,Zfonf bmudkudk,fpm;jyKygoenf;/ ocifa,½Ionf rdr\
d toufwmudk crnf;awmf\tvdkawmfudk aqmif&ef
ay;tyfjcif;jzpfonf/ þqufuyfjcif;onf bk&m;tbdkY tvGefrSwefbdk;½SdNyD? þqufuyfjcif;ESifhywfoufí rsm;pGmoif,lEdkifonf/
qufuyfjcif;onfrdrd\pdwfqE´tvd
tvdktavsmufjzpfonf/
rD;½Id&m,ZfESifhpyfvQif;í usrf;pmü]]oifwdkYwGif wpHkwa,mufaomolonf xm0&bk&m;tm; ylaZmfouúmjyKvdkvQif?}}[kqdk
onf/ (0wf?1;2) ylaZmfjcif;onf ]]xm0&bk&m;tm;}}tvdktavQmuf ylaZmfjcif; jzpf&ayrnf/ uREfky\
f toufwmudk rjyKrae&
qufuyf&ef r[kwfyg/ olu]]wdkufwGef;Edk;aqmfjcif;}}omjzpfonf/ bk&m;ocifu olYudkcspfvQuf? olYtm; tapcHvdkjcif;udkom
tvdk½Sdygonf/
qufuyfjcif;onfxm0&bk&m;tbdkY
qufuyfjcif;jyK&mwGif w&m;a[mq&m(odkY)omoemjyKq&m wa,mufjzpfvm&ef toufwmay;jcif;udk qdkvdkygovm;/
xdkodkYr[kwfyg/ uREfkyfonftdrfü4if;? ausmif;ü4if;? tvkyfü4if;bk&m;uxm;aomae&mü ol\tvdkudkvkyfaqmif&ef jzpfonf/
xm0&bk&m; tbdkYqufuyfjcif;jzpfonf/ bk&m;ocifuom uREfkyfudkbmvkyfapjcifonfESifh b,fae&mrSmvkyf&rnfudk qHk;jzwf
olonf olyif jzpfonf/ olonf uREkfyftwGuf a½G;cs,fay;aomt&mrsm;onf uREkfyftwGuf taumif;qHk;jzpfaMumif; pdwfcs Edkif
ygonf/
xm0&bk&m;tm;qufuyfjcif;onftoufwmwckvHk;jzpfonf/
rD;½Id&m,ZfjyK&mwGif bk&m;u cGifhjyKaom taumif av;rsKd;om jzpfonf/ csrf;omaomolrsm;onf EGm;xD;udk4if;? tv,f
tvwfcsrf;omolrsm;u odk;xD;udk4if;? xdkt&mrsm;ukd rwwfEdkifolrsm;u csKd;waumif(odkY)cdkwaumifudk ,lvm&\/ ylaZmfrIwck
pDwdkif;ü waumifvHk;udk ylaZmfjcif;jzpfonf/ þxufavQmhenf;aomt&mrsm;udk bk&m;uvufrcHyg/
þylaZmfjcif;rsm;u xm0&bk&m;tm; ylaZmfjcif;onf toufwmwckvHk;jzpfaMumif;udk ajymaejcif;jzpfonf/
toufwm\
tydkif;wydkif;udkom bk&m;tm;ay;jcif;ESifh usefaomtydkif;udk udk,fhtbdkY xm;½Sdjcif;udk uREfkyfwdkYrjyKvkyfEdkifyg/ þodkY jyKvkyfjcif;u
bk&m;\pdwfawmfESifhrawGYEdkifovdk uREfkyfwdkYvnf; pdwfauseyfjcif;udk&rnf r[kwfyg/ c&pf,meftoufwm\ tvHk;pHkaom 0rf;
ajrmufjcif;ESifhaumif;BuD;r*Fvmtaygif;onf bk&m;ociftm; xdefcsefjcif;vHk;0r½Sdb?J tm;vHk;ay;tyfjcif;tay:ü wnfygonf/
qufuyfjcif;onfaemufqHk;tBud
tBudrfESifhtNyD;jzpfonf/
,Zfaumifudk ,Zfyv’ifay:xm0&bk&m;tm;ylaZmfjcif;jyK&ef wBudrfxm;½Sdjcif;jzifh aemufwzefatmufodkYjyefcsjcif;udkrjyK
vkyfyg/ xm0&bk&m;tbdkY oefY½Sif;NyD;jzpfonf/]]usdefqdkíylaZmforQwdkYonf xm0&bk&m;tm; tvGefoefY½Sif;&rnf/}}(0wf?27;28)
wBudrfwnf;ESifhtoufwmukd bk&m;ociftbdYk qufuyfNyD;jzpfí wzefjyefí rqufuyfrIrsKd; jyKvkyfí r&Edkifawmhyg/ bk&m;u
olYtm; toufwmqufuyfjcif;udk jyKvkyfjcif;onf wBudrfESifhtNyD; [krSwf,lygonf/
qufuyfNyD;aemuf? tjypfxJodkY usa&mufaomtcg bmjzpfrnfenf;/ aemufwBudrf jyefíqufuyf&efjyKvkyf& rnfvm;/
jyKvkyfp&mrvdkyg/ tjypfudkjyKcJhaomf? xdktjypfudkbk&m;ociftm; az:jy0efcsvsuf wBudrfjyefvnfí ,cifuJhodkY 0rf;ajrmufpGm
bk&m;ocifESifh rdo[m,jyefvnf &½Sdayonf/ bk&m;ociftm; qufuyfxm;NyDjzpfí aemufwzefjyefvnf qufuyf&ef rvdktyf
awmhyg/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

67

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
qufuyfjcif;onftqufrjywfwavQmufvHk;jzpfonf/
rD;½Id&m,ZfylaZmfjcif;onf eHeufwdkif;? naewdkif;jzpfonf/ aeYwdkif; tqufrjywf jzpfonf/ þt&mu bmudkqdkvdk
oenf;/þ t&mu uREfkyfw\
dkY qufuyfjcif;onf tqufrjywf worSwfwnf;jzpf&rnf/ uREkfy\
f qufuyfjcif;onf qufuyf
csdefrStpjyKNyD;? xdkae&mürNyD;oGm;yg/ qufuyfonftwdkif; touf½Sif&ayrnf/ aeYwdkif; udk,ftvdkqE´tpm; bk&m;ocif\ tvdk
udkvkyfaqmif&ef ay;tyfjcif;jzpfonf/ ocifa,½Iu ]]igüqnf;uyfvdkaomoljzpfvQif udk,fudkudk,f jiif;y,f&rnf/ udk,fvuf0g;
uyfwdkifudk aeYwdkif;xrf;íighaemufodkYvdkuf&rnf/}}[kq\
dk /(vk?9;23)
bmaMumifhuREfkyfonfbk&m;ociftm;qufuyfoifhygoenf;/ uREfkyfudk olydkifaomaMumifh jzpfonf/ usrf;pm u]]... oif
wdkY udk,fcE¨monf ...oefY½Sif;aom0dnmOfawmf\ AdrmefjzpfaMumif;udk4if;? rdrdwdkYudkrdrdwdkYrydkifaMumif;udk4if;? rodMuoavm/ oifwdkY
onftbdk;ESifh0,fawmfrlaomoljzpfaomaMumifh...}}(1aum?6;19¼20)]]...touf½Sifonfjzpfap?aoonfjzpfap? ocifbk&m; qdkifawmf
rl\/}}[kqdkonf/(a&m?14;8) þusrf;csufrsm;u rdrdudk,frdrd rydkifaMumif;ESifh xm0&bk&m;onf ydkifawmfrlonf/ uREfkyfwdkYudk
taoG;ESifh0,fcJhNyD;jzpfonf/ ocifa,½I\taoG;awmfESifh 0,fcJhjcif;jzpfonf/ usrf;pmü]]...a½TaiGtp½Sdaom azgufjyef ysufpD;wwf
aomOpömESifhoifwdkYudk a½G;awmfrlonfr[kw/f ¼tb,ftjypfrQr½S?d
tnpftaMu;ESifh uif;pifaom odk;oi,fuJhodkYaom
c&pfawmf\taoG;awmfjrwfESifh a½G;awmfrlonfudk odrSwfMuavmh/}}[kqdkonf/(1ay?1;18¼19)
ocifa,½Ionf uRefkyfudka½G;cJ\
h / olonf ocifjzpfonf/ olonf uREfkyfudkydkifonf/ uREfkyfudk ydkifqdkifcsdefrSpí olUudk
uREfkyf ay;quf&ayrnf/ uREfkyfudkydkifygovm;? ar;&efr[kwfyg/ uREfkyfudkolydkifqdkifcJhjcif;aMumifh uREfkyfu bmjyefay;cJhNyD;vJ/
qufuyfjcif;onfc&pfawmfonfydkif½SifjzpfaMumif
Mumif;udkodrSwfjcif;jzpfonf/ ]]udk,fawmfonf uREfkyftm; ydkifcGifh½SdNyD;? uREfkyf
onfa½G;cs,fjcif;jzifh udk,fawmfydkifaomol jzpfjcifygonf/ }}usrf;pmü topfarG;bGm;jcif; cHNyD;olwdkif;]]qufuyfjcif;udk jyKtyf
aom0wf}}[k½Sif;vif;pGm ajymxm;ygonf/
qufuyfjcif;\t&if;cHtaMumif;t&m/
t&m
c&pfawmf\cspfjcif;arwÅm?uqufuyfjcif;udk jzpfaponf/ usrf;pmu]]c&pfawmf\cspfjcif;arwÅmawmfonf igwdkYudktEdkif
txuf aoG;aqmif\/}} (2aum?5;14) c&pfawmf\cspfjcif;u ESvHk;om;udk wdkYxdaomtcg uREfkyfrwwfEdkifaomfvnf; uREfkyf½Sd
t&mtm;vHk;udk olYtm;ay;tyf&ef ol\a½SUarSmuf 'l;axmuf apygonf/
qufuyfjcif;\&nf½G,f
,cf suf/
bk&m;ocif\ tvdkawmfudk uREfky\
f toufwmü vkyfaqmif&efjzpfonf/ uREfky\
f txJü bk&m;\tvdkudk ocif
a,½Iu trSefvkyfaqmif ay;ygonf/ ]]Nidrfoufjcif;\t½Sifbk&m;ocifonf ?¼rdrdESpfoufawmfrlaom trIt&mudk a,½I
c&pftm;jzifh oifwdkYüjyKawmfrlí? oifwdkYonf tvdkawmfodkYvdkufrnftaMumif;? aumif;aomtusifhtrsKd;rsKd;ü oifwdkYudk jyKjyif
ygapaom/ }}(a[NAJ?13;20¼21)ocifa,½Ionf ajrBuD;ay:½SdcJhpOf crnf;awmf\tvdkudkomaqmifcJhaMumif; c&pf0ifusrf;rsm;u
ajymygonf/
wrefawmf0w¦Küvnf; wrefawmfrsm;ESifh wynfhawmfrsm;tm;jzifh crnf;awmf\tvdkudk qufvufvkyfaqmifygonf/
,aeY bk&m; ocif\tvdkawmfudk uREfkyfwdkYtm;jzifh vkyfaqmifvdkonf/ xdkodkYvkyfaqmif&ef uREfkyfwdkYudk,fcE¨mudk touf½Sif
aom,Zf tjzpf ay;tyf&ef ol uREfkyfwdkYudk olvdktyfonf/ uREfkyfw\
dkY vufrsm;?ajcrsm;ESifhEIwfrsm;udk toHk;jyK&ef ocifonf
tvdk½Sdonf/ usrf;pmü]]nDtpfudkwdkY? touf½Sifjcif;vu©Pm? oefY½Sif;jcif;vu©Pm? bk&m;ocif ESpfoufawmfrlbG,faom
vu©PmESifhjynfhpHkaom,Zfudk oifwdkYonf ylaZmfí? rdrdudk,fcE¨mudk bk&m;ociftm; qufuyfjcif;wnf;[laom oifwdkY jyK
tyfaom0wfudk jyKrnftaMumif;?bk&m;ocif\ *½kPmawmfudk axmufxm;í? oifwdkYudk ig wdkufwGef; EdI;aqmfay\/}} (a&m?12;1)
toufwmudk vHk;vHk; ay;tyfygu olücrnf;awmfonf vkyfaqmifouJhodkY uREfkyfwdkYtm;jzifh olu vkyf aqmifayrnf/
b,fuJhodkYqufuyfrnfenf;/
aojcif;rS xajrmuftouf½Sifaom oluJho}dkY }bk&m;xH qufuyf&ayrnf/ twÅtoufwma[mif;ESifhqufuyf&ef bk&m;
ocif tvdkr½Sday/ c&pfawmfü toufwmopfjzifhom bk&m;u oltm; ay;&eftvdk½Sdonf/ ]]...aojcif;rSxajrmufí touf½Sif
aom oluJhodkY? bk&m;ociftm; udk,fudkudk,f qufMuavmh/}}(a&m?6;13) bkk&m;u toufwma[mif;udk toHk;rjyKEdkifyg/ ]]aojcif;
rS touf½Sif aomol}}rsm;omtapcHEdkifygonf/ igonf c&pfawmfESifhtwl taocHjcif;? olESifhtwloN*dKvfjcif;ESifh wzefolESifh
twl xajrmufjcif;udk jrifvmrSomvQif uREfky\
f toufwmudk trSefwu,f? qufuyfEdkifayvdrfhrnf/
qufuyfjcif;\tusKd;
rdr\
d tBuHtpnf? 0goemESifhtvdkqE´rsm;udk aoapNyD;? bk&m;ocif\tvdkudkom vkyfaqmif&e ftouf½Sifjcif; jzpf
onf/ ocifa,½Ionf yHkpHerlemjzpfonf/ olonfv\
l tjrifü BuD;jrwfolwa,muf(odkY)ol\ tvdkudk vkyfaqmif&ef þ avm
uodkY <uqif; vmcJhjcif;r[kwfyg/ crnf;awmf\tvdkudk aqmif&efjzpfonf/ olonf bk&m;jzpfawmfrlonf/ odkYaomf ESdrfhcs vQuf
tapcHuRef\o@mefudk cH,lcJhNyD;? ug;wdkifodkYwdkifatmif taocHum crnf;awmf\tvdkudkaqmifum emcHcJhygonf/ bk&m; ocif
u uREfkyfwdkYtm; ]]a,½Ic&pfü½Sdaom xdkpdwfoabmudk oifwdkYüvnf; ½SdapMuavmh/}}(zd?2;5)
oifonf qufuyfcJhaomf emrnfausmf w&m;a[mq&mwOD;(odkY){0Ha*vdwOD; jzpfvmvdrfhr,fvdkY rxifygESi/fh u,fwif
½Sifocif udk,fwdkif txifao;cH&jcif;ESifh jiif;y,fjcif;udk cHcJh&ygonf/ uREfkyfwdkYonf ol\tapcHrsm;jzpfonf/ usrf;pmu ]]...
uRefonf ocifxufomí BuD;jrwfonfr[kw/f wrefonfvnf; apvTwfaomolxufomí BuD;jrwfonfr[kw/f }}(a,m?13;16)
vl\tjrifü rBuD;jrwfaomfvnf; qufuyfjcif;ü aumif;BuD;rsm;pGm ½Sdygonf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

68

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
qufuyfjcif;\ aumif;BuD;um; toufwmü bk&m;ocif\jynfhpHkaom tvdkawmfudk? awGY½Sdjcif;jzpfonf/ bk&m;ocif
üol\om;orD;wdkif;twGuf tvkyf½Sdayonf/ ]]tb,faMumifhenf;[lrlum;? igwdkYonfaumif;aomtusifhudk usifh&rnftaMumif;?
a,½Ic&pfü jyKjyifízefqif;awmfrl&mjzpfMu\/ xdkaumif;aomtusifhwdkYüigwdkYonfusifvnf&rnftaMumif;? bk&m;ocifonf
igwdkYudkjyifqifawmfrlESifhNyD/}} ({?2;10) toufwmudk qufuyfaomtcg uREfkyfwdktwGuf tvkyfudkaz:jyayrnf/ toufwmü
bk&m;\tvdkawmfudk awGY½SdNyD; vkyfaqmifaomtcg BuD;pGmaomausESyfjcif;udk&½Sdvmayrnf/
bkef;awmfxJü ocifa,½IESifh
0rf;ajrmufjcif;ü awGUqHkcsdefcg? olajymrnfh pum;udkpOf;pm;aomf]]t½Sifuvnf;? om"kopöm½Sdaom i,fom;aumif;? oifonftrI
i,fü opömapgifhavNyD/ rsm;pGmaomtrI tcGifhudk oifüigtyfay;rnf/ oif\ocifESifhtwl pnf;pdrfudk 0ifpm;avmh[krdefYawmf
rl\/}}(r?25;21)
bk&m;ocifu uREfkyfw\
dkY cE¨mudk touf½Sifaom,Zftjzpf ay;quf&efajymaeygonf/ þt&mtwGuf tpm;xdk;&ef
tjcm;r½Sdyg/ qkawmif;jcif;? usrf;pmzwfjcif;? c&pf,mefqdkif&mtvkyfrsm;udkvkyfjcif;? oufaocHjcif;? bk&m;ausmif;oGm;jcif;
ponfwdkYonf aumif;Muygonf/ odkYaomf xdkt&mrsm;tm;jzifh qufuyfjcif;ae&mü tpm;xddk;ír&yg/
oifhtm; bk&m;ocif pum;ajymaeygonf/ oifhudk olydkifaMumif;udk oifodygovm;/ oifhudk4if;? oif ydkifqdkifaom t&m
rsm;ESifhtcsdef em&Drsmudk4if;? olonfydkifqdkifaMumif;udk oifonfodygovm;/ oifhtwGuf bk&m;u jyKvkyfay;cJhaom t&mrsm;udk
pOf;pm; cJhbl; ygovm;/ c&pfawmf\ cspfjcif;arwÅmudk cHpm;&NyD; oifhtoufwmudk olYtm; jyefvnf ay;qyf vdkygovm;/ ,aeY
pOf;pm; NyD;qHk;jzwfyg/ bk&m;ocifonf? oifhtm;aumif;BuD;ay;ygapaom/ tef'½l;/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

c&pf,mefwa,mufaoNyD;aemufb,fudka&mufrSmvJ/
txufygar;cGef;onf ar;oifhar;xdkufaom ar;cGef;ESifh odoifhodxdkufaom ar;cGef;jzpfygonf/ or®m
usrf;pmwGif vlom;wdkif; aemufqHk;oGm;&rnfh ae&mum; aumif;uif(odkY)i&J[laom ae&mESpfckrSwae&mwGif t
pOfae&ayvdrfhrnf[k oGefoifxm;ygonf/ (r?7;13¼14) vlwa,mufonf rnfonfhae&modkY a&mufrnfrSm ol
ESifhocifa,½IwdkYtMum; b,fvdkawmfpyfrI½Sdonfh tay:rSmrlwnfygonf/ usrf;pmü ]]om;awmfukd ,HkMunfaom
olonf xm0&toufudk&\/om;awmfudk y,faomolrlum; toufukdrawGU&/ xdkol\tay:ü bk&m;ocif\
trsufawmfwnf aeonf[ka,m[efa[mav\/}}(a,m?3;36)
usrf;pmü vl\udk,fcE¨mudk 0dnmOfae&m]]tdrf}}[kac:ygonf/ uREfkyf\udk,fonf trSefrSm uREfkyfr[kwf
yg/uREfky\
f 0dnmOfae&m tdrfrQomjzpfonf/ vlwdkif;tdrfwGif aexdkifMuaomaMumifh þt&mudk odEdkifygonf/
uREfkyfonf tdrfr[kw?f tdrfonf uREfkyfaexdkifaom ae&m rQomjzpfonf/ c&pf,mefwa,muf aoNyD;aemuf
b,fudka&mufrSmvJ/ aojcif;onf ol\ae&m]]tdr}f }ae&ma½GUajymif;jcif;ESifh ocifa,½IESifh twlae&ef oGm;
a&mufjcif; jzpfygonf/ wrefawmf½Sifaygvku ]]igtouf½Sifonf t&mrSm c&pfawmf jzpf\/ aovQifrlum;?
omítusKd;½S\
d /}}(zd?2;21) ½Sifaygvkuolonf aovQifrlum;omí ]]tusKd;}}½S\
d [k bmaMumifhajymcJh ygo
vJ/ tb,faMumifhqdkaomf aojcif;onf c&pfawmfESifhtwlae&ef oGm;a&mufjcif;jzpfNyD;? þrSmae&jcif; xuf t
vGefrSomíaumif;aomae&m jzpfygonf/ cspfcifol c&pf,mefwa,muf aoaomtcg uREfkyfwdkYonf olYudk
vufvGwfqHk;½IH;&aomaMumifh 0rf;enf;wwfMuonf/ þt&mum; obm0yifjzpfonf/ odkYaomf odxm;&efrSm
olonf þae&mxufomí aumif;aomae&m ocifa,½IESifhtwl ½SdaeNyD;jzpfonf/ aumif;uifbHk\ vSyjcif;
udkoifESifh uREfkyfwdkYonf jrifEdkifcJhaomf olYudk þae&mavmuodkY jyefvm&ef oifESifhuRefkyf b,faomtcgrQ t
vdk½Sdrnf r[kwfay/
uREfkyfwdkYonf aojcif;udk aMumufp&mrvdktyfawmhyg/
g c&pf,mefwa,muftbdkY usrf;pmwGif aojcif;
onf]]c&pfawmfütdyfaysmfjcif;}} [kajymxm;ygonf/ ocifa,½Iu ]]igonfxajrmufjcif;taMumif;? touf½Sif
jcif;taMumif;jzpf\/ ighudk,HkMunfaomolonf aovGefaomfvnf; ½Sifvdrfhrnf/}}(a,m?11;25)
bk&m;ocif\tvdkawmfum; ol\om;awmfudk ,HkMunfaomolwkid f; xm0&toufudk &ayonf/ ocif
a,½Iu ]]om;awmfudkMunfhjrifí ,HkMunfaomol½SdorQwdo
kY nf xm0&toufudkapjcif;iSg4if; tvdkawmf½Sd\/
igonfvnf; aemufqHk;aomaeYü xdkolwdkYudk xajrmufaprnf[k rdefYawmfr\
l /}}(a,m?6;40)
ocifa,½Ionf wzefjyef<uvmaomtcg olydkifaomolrsm;\ cE¨mrsm;udk xajrmufaprSm jzpfNyD;?b,f
aomtcgrQraoEdkifaom/ xajrmufjcif;\cE¨mtopfudkay;ayrnf/ usrf;pmü]],m,DwJjzpfaom igwdYkajrtdrf
(udk,fcE¨m)onf ysufvQif? aumif;uifbHkü vlvufjzifhrvkyfb?J bk&m;ocifzefqif;awmfrlaom edpöxm0&tdrf
(xajrmufjcif;\cE¨mopf)½SdaMumif;udk igwdkYodMu\/}}(2aum?5;1)
aumif;uifbHkürnfuJhodkYjzpfrnfenf;/ ocifa,½IESifhwlvmayvdrfhrnf/ usrf;pmü]]...odkYaomfvnf; udk,f
awmfonf xif½Sm;ay:xGef;awmfrlaomtcg? igwdkYonfudk,af wmfESifh wlMuvwhH[k igwdkYodMu\/ t
aMumif;rlum;? udk,fawmfjzpfawmfrlonftwdkif;udk igwdkYonfjrif&Muvwh/H (1a,m?3;2)
c&pf,mefwa,mufonf aovQif b,fudka&mufrvJ/ tajzrodb?J aooGm;bdkY&ef bk&m;ocifonf
tvdkr½Sday/ ocifa,½Ionf aojcif;udkatmifjrifcJhjcif;aMumifh olonf bk&m;om;awmfjzpfNyD; oludk,fwdkifESifh
ol\pum;awmfrsm;onf {ueftrSef jzpfNyD; ,HkMunfpdwfcsEdkifygonf/ ESvHk;om;wGif tmrcHcsufESihf pdwfcsrIukd
ay;Edkifygonf/
]]xdkaMumifh aojcif;rSxajrmufawmfrlonfhaemuf? xdkpum;awmfudk wynfhawmfwdkYonf rSwfrdMuojzif?h
usrf;pmudk4if;? a,½I\EIwfuywfawmfudk4if; ,HkMu\/}}(a,m?2;22)
]]oufaocHawmfrlcsuf[lrlum;? bk&m;ocifonf igwdkYtm;xm0&toufudk ay;awmfrlí xdktouf
onfvnf; om;awmfüyg\/ om;awmfudk&aomolonf toufudk&\/ bk&m;ocif\ om;awmfudk r&aom
olrlum; toufudkr&/ bk&m;ocif\om;awmfudk ,HkMunfaom oifwdkYonf xm0&toufudk udk,fwdkif &
onf[k odapjcif;iSg? þt&mrsm;udk oifwdkYtm; iga&;íay;vdkuf\/}}(1a,m?5;11¼13)
c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

70

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
oifonf touf½SifpOfyif ocifa,½Iudk ,HkMunfcJhjcif;aMumif?h xm0&toufudk &½SdNyD;jzpfí aovQif
aumif;uifbHkodkYa&mufEdkifaMumif;udk ]]xif&onf (odY)k ,lq&onf (odkY) ajrmfvifh&onf}}[k usrf;pm u rajym
xm;yg/usrf;pmu trSefwu,fa&mufrnfh taMumif;udk odapjcif;iSg

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

Christian Basic Faith

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
bk&m;ocifonfoifhtm;odapjcifaomtaMumif;t&m(4)yg;
cspfrdwfaqG?
oifonf c&pfawmfudku,fwif½Siftjzpf ,HkMunfvufcHjcif;aMumifhoif\tjypfrsm;tm;vHk; cGifhvTwfjcif;udkcH&
NyD;jzpfonf/ oifjyKvkyfusL;vGefcJhaom tjypfwdkif;twGuf c&pfawmf\ vuf0g;uyfwdkifay: taocHjcif;tm;jzifh ay;qyf
cJhNyD/ usrf;pmu ]]cspfom;wdkY? oifwdkYonf xdkocif\emrawmftm;jzifh tjypfrsm;ESifh uif;vTwfaomaMumif?h oifwdkYtm;ig
a&;íay;vdku\
f }}[kq\
dk /(1a,m?2;12)
þum;?tHhbG,fjzpfonf/ odkYaomf oifrSwfrdowd&&efrSm oifü&efolpmwef ½SdaeNyD;jzpfonf/ olYudktvGef
pdwfqdk;apaom ajcvSrf;wvSrf;odkY oifvSrf;cJhNyD;jzpfonf/ oifonf olYudkpGefYcGgvsuf ocifa,½Iydkifaomolrsm;ESifh quf
oG,faygif;cJhNyD; jzpfonf/ c&pfawmftwGuf touf½Sif&ef BudK;pm;aom rnfolwpfa,mufudkrqdk pmwefonf csufjcif;
wdkufcdkufayvdrfhrnf/
pmwefonf oifhtm; bk&m;\rdom;pkrS rEIwf,l Edkifyg/odkYaomf oifhudkpdwftm;i,f? pdwfysufatmif olvkyf
aqmifEdkiforQ BudK;pm; vkyfaqmifayvdrfhrnf/ oif\u,fwifjcif;udk oHo,½Sdap&efol BudK;pm; jyKvkyfayrnf/ oifonf
pHkprf;aoG;aqmifjcif;udk b,faomtcgrQatmifjrifvdrfhrnfr[kwfaMumif;udk oifhtm;ajymayvdrfhrnf/ oifhtay:xm;½Sdaom
bk&m;\cspfjcif;udk oHo,0ifvmatmif ol BudK;pm;vkyfaqmifayvdrfhrnf/
odkYaomf bk&m;ocifonf oifüaumif;aom trIudk tpjyKcJhNyD;jzpfí olonf xdkaumif;aomtrIudk qufvuf
jyKvkyfvdrfhrnf jzpfaMumif; oifonf pdwfcsEdkifygonf/ usrf;pmu]]oifwdkYwGifaumif;aomtrIudkjyKpjyKawmfrlaomolonf?
a,½Ic&pf\aeY&ufwdkifatmifNyD;pD;vsufjyKawmfrlrnf[kigoabmus\}}[kq\
dk /(zd?1;6)
þoifcef;pmwGif bk&m;ocifuoifhudkodapjcifaomt&m(4)yg;? taMumif;udkoifhtm;ajymjyygrnf/ taMumif;
t&m wckjcif;twGuf usrf;ydk'frsm;udk oifhtm;ay;ygrnf/ oifonf pmwef\pHkprf;aoG;aqmifjcif;udk ajzMum;&efþusrf;
ydk'frsm;udkoiftoHk;jyKwwf&efaz:jyvdkjcif;jzpfonf/
þusrf;csufrsm;udktvTwfusufrSwfxm;&efpdwfcsyg&ap/
(1) oifonfu,fwifjcif;odkYa&mufNyD;aMumif;udkod&efbk&m;ociftvdk½Sdonf/
]]oufaocHawmfrlcsuf[lrlum;? bk&m;ocifonf igwdkYtm; xm0&toufudk ay;awmfrlí? xdktouf onf
vnf; om;awmfü yg\/¼om;awmfudk &aomolonf toufudk&\/ bk&m;ocif\om;awmfudkr&aomolrlum; touf
udkr&/}}[kq\
dk /(1a,m?5;11¼12)
oifonf u,fwifjcif;odkYa&mufNyD;aemuf pmwefonfoiftm; yxrqHk;jyKvkyfrnfht&mrSm oif\u,fwifjcif;
udk oif oHo,½Sdatmif olonf MudK;pm;jyKvkyfvdrfhrnf/ oif\todpdwfwGif þuJhodkYaom ar;cGef;rsm;udk pmwefonf
xnfhoGif;aumif;?xnfhoGif;vdrfhrnf/
]]a,½Itay:,HkMunf,HkrQjzifhoifu,fwifjcif;udk&w,fqdkwm trSefwu,f ,lqvdkr&Edkifyg? [kwfygovm;/
tvGefrS vG,fvGef;ygw,f/ xdkYtjyifoifonf ,ciftwdkif;bJ ½SdaeqJ jzpfw,f/ vlwa,muf u,fwifjcif;cH&aMumif;
pdwfcs&w,fqdkwm? olb,fvdkodEdkifrSmvJ/}}
pmwefonf oif\todpdwfwGif txufyg t,ltqrsm;udk xnfhoGif;aomf?
oif\tajzum;tb,fenf;/
oif uþodkYrajymEdkifyg/]]ighpdwfaysmfjciff; ponfwdkYaMumifh igu,fwifjcif;udk &aMumif; igodEdkifonf}}/ oif onf aemuf
aeYü pdwfwGifaysmfcsifrSaysmfayrnf/
uREfkyfwdkY u,fwifjcif;odkYa&mufaMumif;od&efrSm bk&m;\EIwfuywfawmftm;jzifh jzpfonf/pdw\
f cHpm;jcif;jzifh
r[kwfyg/ pdw\
f cHpm;rIrsm;onf aeYpOfajymif;vJonf/ odkYaomf bk&m;\Eiwfuywfawmfonf tpOfwnfíajymif;vJjcif;
r½Sdyg/
bk&m;\EIwfuywfawmfü olbmajymygoenf;/ olajymonfrSm oifonf c&pfawmfudk u,fwif½Siftjzpf &½SdcJh
aomf? oifonf xm0&toufudk &½SdNyD/ oifonf þodkYajymEdkifonf/]]igu,fwifjcif;&aMumif;udkigodonf/ bk&m;ocif
uol\EIwfuywfawmfxJü ajymxm;aomaMumihfjzpfonf/}}
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYudk u,fwifjcif;omru olonf uG,fumapgifhrawmfrlonf/ olonf uREfkyfwdkYudk
ol\]]odk;}}[kac:NyD;? b,faomtcgrQ ysufpD;jcif;odkY ra&mufaMumif;udk ajymygonf/a,½Iu ]]ighodk;wdkYonfighpum;oHudk
em;axmifí ighaemufodkY vdkufMu\/ xdkodk;wdkYudkigod\/¼xm0&toufudkvnf; igay;\/ xdkodk;wdkYonf ysufpD;jcif;ESifh
tpOfrjywfuif;vTwfMuvdrfhrnf/...}}[kq\
dk /(a,m?10;27¼28)
]]ysufpD;jcif;}}[laompum;\t"dyÜg,frSm qHk;½HI;jcif;jzpfonf/ a,½IuajymonfrSm uREfkyfwdkYonf b,faomt
cgrQ tpOfrqHk;½HI;awmhyg/ uREfkyfwdkYonf olYcrnf;awmf\vufxJü½SdaeaMumif;udka,½Iajymygonf/ rnfolrQ uREfkyfwdkYudk
bk&m;\wefcdk;BuD;aomvufawmfxJrS b,faomtcgrQrEIwfr,lEdkifyg/ a,½Iu ]]ighcrnf;awmfonf cyfodrf;aom olwdkY
xuf BuD;jrwfawmfrlonfjzpfí?tb,folrQ xdkodk;wdkYudkighvufrSrEIwfr,lEdkif&m}}[kq\
dk /(a,m?10;29)
(2) oifonfpHkprf;aESmifh½Sufjcif;udkatmifjrifEdkifaMumif;udkod&efbk&m;ociftvdk½Sdonf
n
]]vlüjzpfwwfaompHkprf;aESmifh½Sufjcif;udkom oifwdkYonfcH&Mu\/ bk&m;ocifonf opömESifhjynfhpHkawmfrlonf
jzpfí? oifwdkY rcHEdkifaom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk oifwdkYü a&mufpdrfhaomiSg tcGifh ay;awmfrrl/ oifwdkYonf cHEdkifrnf

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
taMumif; pHkprf;aESmifh½Sufjcif;t&mESifhwuG xGufajrmufaomvrf;udkvnf; pD&ifjyKjyifawmfrlvdrfhrnf}}(1aum?10;13)
rm&fewfonf oifhtm;wdkufcdkufEdkifaomenf; aemufwenf;jzpfonf/ olonf oif\todpdwfwGifþodkYaom
t,ltqrsm;udk xnfhoGif;Edkifonf/
]]aumif;NyD;? xdkaMumifhoifonfbk&m;\om;jzpfNyD;/ odkYaomfoifonf½HI;ESdrfhaomc&pf,mefwa,mufjzpfNyD;? tpOf
½IH;ESdrfhaevdrfhrnf/ oifüwcsKdUaom 'kp½dkuftjypfrsm;½Sdonf/ xdktjypfrsm;udkoifonf b,faomtcgrQ atmifjrifausmfjzwf
Edkifrnf r[kwfyg/,cifuvnf;oifonf½HI;ESdrfhcJhNyD;?oifonfqufvuf½HI;ESdrfhaeOD;rnf/}}
þwBudrfüvnf; pmwefudk½HI;ESdrfhapaomuREfkyfw\
dkY vufeufrSmbk&m;\EIwfuywfawmfyifjzpfonf/ usrf;ydk'fxJ
übmajymonf udkem;vnf&ef uREfkyfwdkYMunfhMuygpd/kY 4if;onf½Snfaomusrf;ydk'fwydk'f jzpfonf/ tydkif;av;ydkif;cGJípOf;pm;
Murnf/
1/ ]]vlüjzpfwwfaom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udkom oifwdkYonf cH&Mu\
Mu\}} t"dyÜg,frSm oifcH&aom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;onf
tjcm;aomolrsm;cH&aom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;ESifhtwlwlyifjzpfonf/
2/ ]]bk
bk&m;ocifonf opömESifh jynfhpHkawmfrlonf}}t"dyÜg,frSm bk&m;ocifonf ajymonfhtwdkif; tNrJjyKawmfrlaom bk&m;
jzpfonf/ oljyKvkyfay;vdrfhrnf/ bk&m;ocifonf opömESifhjynfhpHkawmfrlonf[laomopömw&m;udk oifonf tm;udk;Edkif
ygonf/
3/ ]]oif
oifwdkYrcHEdkifaompHkprf;aESmifh½Sufjcif;ud?k oifwdkYüa&mufpdrfhaomiSgtcGifhay;awmfrrl }} t"dyÜg,frSm? bk&m;u oifrcHEdkif
aom pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk cGifhjyKvdrfhrnf r[kwfaMumif;*wdrsm;jzpfonf/
4/ ]]oif
oifwdkYonf cHEdkifrnftaMumif; pHkprf;aESmifh½Sufjcif
cif; t&mESifhwuG? xGufajrmufaom vrf;udkvnf; pD&ifjyKj
yKjyifawmf
rlvdrfhrnf}}
t"dyÜg,frSm pHkprf;aESmifh½Sufjcif; xJrS xGufajrmuf&m vrf;udkbk&m;u tNrJjyKvkyfay;onf/ xdkaMumifh oif
onf tjypfudkjyK&eftcGifh r½Sdawmhyg/
þusrf;ydk'fudk tvTwfusufrSwf xm;&rnf/ ½Snfaomusrf;ydk'f jzpfaomaMumifh tjynfhtpHk em;vnfvm&ef t
wGuf tcsdefay;&vdrfhrnf/ odkYaomf ESvHk;om;twGif; odvmonfh wdkifatmif vkyfaqmifyg/ pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk cH&aom
tcgwdkif;wGif 4if;udktoHk;jyKyg/
wcgw&H pmwefonf uREfkyfwdkYudk aMumufzG,faumif;aom tjypfrsm;udk jyKvkyf&ef pHkprf;aESmifh½Suf½HkrQjzifh pdwf
xJwGif tjypf½Sdonf[k xifjrifcHpm;vmatmif olonf BudK;pm;vkyfaqmifygonf/ odkYaomf pHkprf;aESmifh½Sufjcif;onf tjypf
r[kwfyg/ pHkprf;aESmifh½Sufjcif; xJodkY vdkufygoGm;cJhvQifom uREfkyfü tjypfjzpfonf/ ocifa,½Ionf pHkprf;jcif;udk tBudrf
rsm;pGmcH&NyD; odkYaomf tjypfudkb,faomtcgrQ rjyKvkyfyg/
oifonf þurÇmay:ü ½Sdaeoí oifonf pHkprf;jcif;udkcH&vdrfhrnf/odkYaomfbk&m;ocif\rpjcif;jzifh oifonf
pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk atmifjrifEdkifonf/ oifonf pmwefESifh ol\ pHkprf;aESmifh½Sufjcif;rsm;udk aMumuf&ef bk&m;ocifu
tvdkr½Sdyg/ usrf;pmu ]]bk&m;ocifonf aMumufwwfaom pdwfoabmudk igwdkYtm; ay;awmfrlonf r[kw/f wefcdk;yg
aompdw?f cspfwwfaompdwf?½Sif;vif;aompdwfoabmudk ay;awmfr\
l }}[kq\
dk /(2wd?1;7)
bk&m;ocifonf oifhtm;pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk atmifjrif&ef wefcdk;udk ay;vdrfhrnf/ xdkYaMumifh oifü tjypfudk
jyK&ef tcGifhr½Sdawmhyg/ ]]pHkprf;aESmifh½Sufjcif;udk onf;cHaomolonf r*Fvm½S\
d /...}}[kq\
dk /(,m?1;12)
(3) oifonftjypf
tjypfcGifhvTwfvdrfhrnf jzpfaMumif;udkoifod&efolonftvdk½Sdonf/
jypfjyKrdaomtcgoifhudkbk&m;ocifonftjypf
]]udk,ftjypfwdkYudk az:jyawmif;yefvQif? igwdkYtjypfrsm;udkvTwfí 'kp½dkuf½SdorQESifhuif;pifapjcif;iSg?bk&m;ocif
onfopömESifh4if;? ajzmifhrSwfjcif;w&m;ESifh 4if;jynfhpHkawmfr\
l }}(1a,m?1;9)
uREfkyfwdkYonftjypfESifhrqdkifawmhyg/ þum;trSefjzpfonf/ uREfkyfwdkYütjypfADZonfvnf;½SdaeqJjzpfonf / þ
onfvnf;trSefjzpfonf/ uREfkyfwdkYonf rMumcP us½IH;wwfMuonf/ usrf;pmu ]]udk,ftjypfr½Sd[k igwdkYonf qdkvQif?
udk,fudkudk,f vSnfhjzm;Mu\/ igwdkY üopömw&m;r½S}d }[kqdkonf/(1a,m?1;8)
uREfkyfwdkYtjypfjyKaomtcgbmjzpfvmoenf;/ csufjcif;yif pmwefonfvmí uREfkyfwdkYudkjypfwifpGyfpGJygonf/
]],ckoifonftjypfudkjyKNyD;/oifonfc&pf,mefwa,mufr[kwfvm;/oifvkyfcJhwJhtvkyfudkMunfhygtHk;/ c&pf,mef[m þ
tvkyfrsKd;awGudk vkyfvdrfhrnf rxifbl;/
,ckbk&m;ocifonf oifhudkpdwfawmfESifh rawGUEdkifawmhyg/ oifhtjypfudkvnf;
cGifhvGwfvdrfhrnfr[kw}f } ponfjzifhjypfwifpGyfpGJvmayrnf/
uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udk pOf;pm;vsuf xdkt&mrsm;onf rSm;aMumif;udk0efcH&rnf/xdktjypfrsm;onf bk&m;\pdwf
awmfESifhrawGUEdkifyg/ odkYaomf EIwfuywfawmfü bk&m;u bmajymygoenf;/usrf;pmu]]udk,ftjypfwdkYudk az:jyawmif;yef
vQif? igwdkYtjypfrsm;udkvTwfí 'kp½dkuf½SdorQESifh uif;pifapjcif;iSg? bk&m;ocifonfopömESifh4if;?ajzmifhrSwfjcif;w&m;ESifh4if;
jynfhpHkawmfr\
l }}[kq\
dk /
uREfkyfwdkYtBudrfBudrfus½HI;ygap? taMumif;r[kwfyg/ uREfkyfw\
dkY
tjypfrsm;udkbk&m;ocifxH0efcsawmif;yefvQif
olonftjypfrsm;udk cGifhvTwf&ef bk&m;ü *wd½Sdygonf/uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udk bk&m;ocif rESpfoufyg/ odYkaomf uREfkyf
wdkYudkcspfawmfrlonf/ol\uREfkyfwdkYtay:cspfjcif;onf/b,faomtcgrQ rajymif;vJyg/ usrf;pmübk&m;u ]]...tu,fpifppf
xm0&arwÅmESifhoifhudkigcspf\/...}}[kqdkxm;\/(a,?31;3)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

73

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
bk&m;ocifonf vltm;vHk;udkcspfawmfrlonf/ odkYaomfo\
l udk,fydkifom;orD;rsm;udktxl;ojzifhcspfawmfr\
l /
uREfkyfwdkYonf tvGefrSyif tm;enf;vsuf?tjypfESifh½SdpOf bk&m;ocifonfuREfkyfwdkYudk cspfEdkif&jcif;udk oifonftHhMoayvdrfh
rnf/ uREfkyfwdkYudk bk&m;ocifucspfarwÅmtm;BuD;&jcif;\taMumif;&if;rSm uREfkyfwdkYudk c&pfawmfydkifaomaMumifhjzpfonf/
uREfkyfwdkYudk bk&m;uMunfhaomtcg olonf uREfkyfwdkYudk ]]c&pf
c&pfawmftxJü}} jrifawmfr\
l / bk&m;u uREfkyfwdkYudk cspfjcif;
onfo\
l wyg;wnf;aomom;awmfudk cspfouJhodkYjzpfonf/ þt&mudk em;vnf,HkMunf&ef cufaomfvnf; odkYaomf 4if;
um;trSefyif jzpfonf/ ocifa,½Iu ]]taMumif;rlum;? oifwdkYonf ighudkcspfMuí?igonf bk&m;ociftxHawmfrS <uvm
onfudk,HkMuaomaMumifh crnf;awmfonf udk,fawmfwdkifoifwdkYudkcspfawmfr\
l }}[kqd\
k /(a,m?16;27)
(4) bk&m;ocifonf qkawmif;jcif;udk em;anmif;NyD;? tajzay;awmfrlaMumif;udk oifod&eftvdk½Sdonf/
]],ckwdkifatmif ig\emrudk trSDjyKí oifwdkYonf tb,fqkudkrQrawmif;Muao;/ oifwdkYonf 0rf;ajrmufp&m
taMumif;pHkvifapjcif;iSg awmif;Muavmh/ xdkodkYawmif;vQif &Muvdrfhrnf}}(a,m?16;24)
c&pf,mefwa,muf jzpfvmjcif;jzifh oifü rsm;pGmaom jyoemrsm;½Sdvdrfhrnfr[kwf [laomt"dyÜg,fudk qdkvdk jcif;
r[kwfyg/ EIwfuywfawmfüocifa,½Iu uREfkyfwdkYudk ajymcJhonfrSm uREfkyfwdkYonf þavmuxJ½SdaepOf rsm;pGm aom
tcuftcJrsm;ESifhjyoemrsm;udk &ifqdkif&ayrnf/
oifonfBuD;pGmaomjyoemwckudkcH&pOf pmwefubmjyKvkyfygoenf
goen;/ olonf oifü aMumufpdwfjzpfvmatmif
BudK;pm; jyKvkyfygonf/ olonfoifhudk bk&m;\cspfjcif;ESifh opöm½SdrIudk oHo,½Sdvm&ef BudK;pm; jyKvkyfygonf/ pmwef
onf oif\todpdwfü þodkYaomtawG;rsm;udk xnfhoGif;Edkifygonf/
]]bk&m;uoifudk trSefwu,f*½krpdkufyg/ ol*½kpdkufcJhvQif? þt&mrsm;uoifü jzpfvm&ef cGifhjyK vdrrfh nf
r[kw/f }} odkYr[kwfpmwefonf þuJhodkYvnf; ajymqdkEdkifonf/ ]]bk&m;ocifonf oifESifh ta0;rSm ½SdNyD; omí ta&;
BuD;aom t&mrsm;üom tav;xm;aeonf/ oifESifhoifhjyoemrsm;udk *½kpdkuf&efolonf tvGefrStvkyfrsm;ygonf/}}
odkYaomf usrf;pmubmajymygoenf;/ usrf;pmü bk&m;ocifonf uREfkyfw\
dkY aumif;uifbHktbjzpfawmfrlNyD;?
olUom;orD;rsm;\ qkawmif;oHrsm;udk em;anmif;jcif;ESifh tajzrsm;udk ay;awmfrlonf/ bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudkcspf
awmfrlonf/ uREfkyfw\
dkY jyoemrsm;ESifh olUxHodkYvm&ef tvdk½Sdonf/ usrf;pmu ]]oifwdkYudk owdESifh Munfh½I awmfrlaom
aMumif?h oifwdkYü pdk;&drfjcif;trI½SdorQwdkYudkudk,fawmfütyfESHMuavmh/}}[kq\
dk /(1ay?5;7)
uREfkyfw\
dkY vdktyfrIrsm;ESifhywfoufíuREfkyfwdkYbmudkjyKvkyfoifhoenf;/ uREfkyfwdkY tbbk&m;xH a,½I\emrü
qkawmif;oifhonf/ bk&m;ocifonfuREfkyfw\
dkY bciftppftrSefjzpfaMumif;udka,½IoGefoifcJhygonf/ uREfkyfwdkYonfbk&m;
ocifxHodkY vmNyD;? vdktyfrIrsm;twGuf olUxH awmif;cH&ayonf/ ocifa,½Iu ]]...oifwdkYonf 0rf;ajrmufp&mtaMumif;
pHkvifapjcif;iSg awmif;Muavmh/ xdkodkY awmif;vQif&Muvdrfhrnf/}}[kq\
dk /(a,m?16;24)
uREfkyfw\
dkY toufwmü pGefUvTwfvdkpdwfr½Sdaom tcsKdUaom tjypfrsm;½Sdaeaomf bk&m;ocifonf uREfkyfwdk\
Y qk
awmif;jcif;rsm;udk tajzay;rnf [k*wdray;yg/ odkYaomf bk&m;ocif ESpfoufapaom t&mrsm;udk uREfkyfwdkY jyKvkyfvQif
uREfkyfwdkY awmif;aom t&mrsm;udk ay;ayvdrfhrnf/ usrf;pmu]]igwdkYonf ynwfawmfwdkYudk apgifha½Smufí? ESpfoufawmf
rlaom tusifhwdkYudk usifhaomaMumif?h qkawmif;orQwdkYudk bk&m;ocifxHawmfrS&Mu\/}}[kq\
dk /(1a,m?3;22)
þtaMumif;t&mav;csufudkowd&yg/
þoifcef;pmü thHbG,ftaMumif;t&mav;csufudkuREfkyfwdkYavhvmcJhNyD;/jyefíMunfhMurnf/
(1) oifonfu,fwifjcif;odkYa&mufNyD;aMumif;udkod&efbk&m;ociftvdk½Sdonf/(1a,m?5;11¼12)
(2) oifonfpHkprf;aESmifh½Sufjcif;udkatmifjrifEdkifaMumif;udkod&efbk&m;ociftvdk½Sdonf
n/(1aum?10;13)
(3) oifonftjypfjyKrdaomtcg oifhudk bk&m;ocifonf tjypfcGifhvTwfvdrhrf nf jzpfaMumif;udk oifod&ef olonf tvdk
½Sdonf/(1a,m?1;9)
(4) bk&m;ocifonfqkawmif;jcif;udkem;anmif;NyD;?tajzay;awmfrlaMumif;udkoifod&eftvdk½Sdonf/ (a,m?16;24)
bk&m;u oifhtwGufjyKcJhaom tHhbG,ft&mrsm;udk pOf;pm;cJhNyD;aemuf b,ft&mu oifhtm;bmudkjyKvkyfapcsifyg
oenf;/ oifonf xm0&bk&m;udkcspfap&ef jyKvkyfay;ygovm;/ odkYjzpfvQif bk&m;uoifhudk bmvkyfapcsifoenf;/
oifhtxJü½Sdaom ocifa,½Ionf y*¾dKvfwOD; jzpfonf/ olonfoifhudkcspfNyD;? oifonfolYudkcspf&ef tvdk½Sd
onf/usrf;pmu ]]bk&m;ocifonf igwdkYudk a½SUOD;pGmcspfawmfrlaomaMumif?h igwdkYonfbk&m;ocifudk cspfMu\/ }}[kq\
dk /
(1a,m?4;19)
ocifa,½Iudk cspfjcif;onf olYudkoif\toufwmü yxrae&mxm;jcif;jzpfonf/ olYudkpdwfESvHk;t<uif;rJh cspf
jcif;ESifh olESpfoufaomtrIrsm;udk vkyfaqmifjcif;jzifh oifonf ocifa,½I\ pdwfü0rf;ajrmufjcif;udkjzpfaponf/ uREfkyf
onfu,fwifjcif;odkYa&mufaMumif;od&efbk&m;ociftvdk½dSNyD;olonf uREfkyfudk owdESifh tpOf apgifhxdrf; awmfrlonf/
(tef'½l;)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
rnfuJhodkYc&pf,meftoufwmudk½Sifrnfenf;
zwf&efusrf;csuf/ xGu?f 20;1¼17/*vm? 3;13¼26/
aomhusrf;csuf/ *vm?2;20
ynwfw&m; taMumif; avhvmrnf/ c&pf,mefwa,mufjzpfvm&mü ynwfw&m;\ yg0ifrI tcef;u@
ynwfw&m;tm;jzifh&aom ajzmifhrwfjcif;udk c&pfawmfurnfuJhodkY jynfhpHkay;cJhygoenf;/ ynwfw&m; taMumif;
udkpOf;pm;jcif;jzifh tpjyKMuygpd/kY
xm0&bk&m;\
m;\ynwfw&m;/
ynwfawmfudkqdkvdkonf/ b,fuvmoenf;/ bk&m;onf arma½Stm; ynwfawmf q,fyg;udk ode
awmif ay:wGifay;cJ\
h / bk&m;ocif udk,fwdkif vufawmfjzifh ausmufjym;ay: a&;cJ\
h /]]igrSwyg; tjcm;aom
bk&m;udk rudk;uG,fESi/fh ¼½kyfxkqif;xkudk udk,ftbdkYrvkyfESi/fh OD;rcs0wfrjyKESi/fh ¼oif\bk&m;ocif xm0&bk&m;\
emrawmfudk rkomESifhqdkifír>rufrqdkESifh¼OykwfaeYudkoefY½Sif;apjcif;iSg? xdkaeY&ufudk atmufarhavmh/¼oif\ bk&m;
ocif xm0&bk&m; ay;oem;awmf rlaomjynfü oif\toufwm½Snfrnf taMumif? oif\rdbudk ½dkaopGm jyK
avmh/¼vltoufudk rowfESi/fh ¼olYr,m;udk rjypfrSm;ESifh/¼ olY Opömudk rcdk;ESi/fh ¼ udk,fESifh pyfqdkifaom ol wbufü
rrSefaomoufaoudk rcHESi/fh ¼udk,fESifh pyfqdkifaomol\ tdr?f ...r,m;? ol\ uRefa,muFsm;?rdef;r?EGm;?jrnf;? rSpí
udk,fESifhpyfqdkifaomol\OpömwpHkwckudkrQ wwfrufvdkcsifaompdwf r½SdapESifh[krdefYawmfr\
l }}(xGu?f 20;1¼17)
ynwfawmfq,fyg;tjyif omírsm;aom ynwfrsm;udkvnf; ay;cJh\/ ynwfw&m;onf bk&m;\tvdk
awmfudkaz:jyNyD;? bk&m;\tjrifü trSefESifhtrSm;udk ajymxm;ygonf/]]oifonf csrf;om&jcif;iSg 4if;? ... xm0&
bk&m; a½SUawmfü ajzmifhrwfavsmufywfaomtrIwdkYudk jyK&rnf/}}[kq\
dk /(w&m;?6;18¼19)/
]]'kp½dkufonfum; ynwfawmfudk vGefusL;jcif;jzpfownf;/}}(1a,m?3;4)
]]tjypfw&m;\tcum; aojcif;aywnf;/}}(a&m?6;23)
vlonfynwfawmfudkapgifhxdrf;ygovm;/
ocifa,½IrSwyg; rnfolrQ rapgifhxdrf;Edkifyg/ ]]arma½Sonf ynwfw&m;udk oifwdkYtm; ay;onf r[kwf
avm/ xdkw&m;udkoifwdkYwGif wpHkwa,mufrQrusif/h }} (a,m?7;19)
]]xdkodkY ynwfw&m;onf 'kp½dkuftjypfudk xif½Sm;aponf jzpfaomaMumifh ynwfw&m;\ tusifhtm;
jzifh bk&m;ocifa½SUawmfü tb,folrQ ajzmifhrwf&modkYra&muf&m/}}(a&m?3;20)
ynwfw&m;urjyKvkyfay;Edkifaomt&m/
ynwfw&m;onf aumif;jcif;? oefY½Sif;jcif;? ajzmifhrwfjcif;½Sdaomfvnf;? odkYaomf rjyKvkyfay;Edkifaom
t&m oHk;ck½Sdonf/
1/ ynwfw&m;onf tjypfudk cGifhrvGwfEdki/f
2/ ynwfw&m;onf xm0&toufu dkray;Edki/f
3/ ynwfw&m;onf vludkaumif;atmif rjyKvkyfay;Edkifyg/
ynwfw&m;ubmvkyf&rnfudkomajymNyD;?odkYaomfvludkjyKvkyfEdkif&efwefcdk;udkray;Edkifyg/
ynwfw&m;ubmudkjyKvkyfay;cJhygoenf;/
ynwfw&m;u vludkru,fEdki?f aumif;atmifrjyKvkyfay;yg/ odkYjzpfvsif bmudkjyKvkyfay;ygoenf;/
1/ ynwfw&m;onf vl\tjypfudkaz:jyay;jcif;/
2/ ynwfw&m;onf tjypfom;udktjypfpD&ifjcif;/
3/ ynwfw&m;u vlonfu,fwif½Sifudk vdktyfaMumif;udk az:jyay;jcif;/
"r®a[mif;umvü vludkynwfw&m;u jyKvkyfay;aom t"dutcsufoHk;csufudk pOf;pm;Murnf/
1/ ynwfw&m;onf vl\tjypfudkaz:jyay;jcif;/
]]...ynwfw&m;onf'kp½dkuftjypfudkxif½Sm;aponfjzpfaomaMumif/h }}(a&m?3;20)
2/ tjypf
tjypfom;udk tjypfpD&ifonf/
vludktjypfom;jzpfaMumif; az:jyay;onfomru xdkoludk aojypfpD&ifonf/]]jypfrSm;aomolonftaocH&rnf/}}
(a,Z?18;20)
3/ ynwfw&m;uvlonfu,fwif½SifudkvdktyfaMumif;az:jyonf/
vlonf tjypfom;jzpfjcif;ESifh aojypfudk pD&ifjcif;cH&jcif;aMumifh u,fwif½Sifudk vdktyfaMumif; odvmonf/
olbmvkyfrnfenf;/
,HkMunfjcif;jzifh odk;waumifudk ,ZfylaZmfygonf/ ,Zfaumifodk;onf xdko\
l tjypfudk z,f½Sm;ay;cJhyg
ovm;/ ray;cJhyg/ odkYaomf <uvmrnfh ar½Sd,(a,½Ic&pf)jzpfaom bk&m;ocif\ odk;ppfudk ajrmfMunfhí ylaZmf
cJhjcif;aMumifh bk&m;u ol\,Zfudk vufcHcJhjcif; jzpfonf/
ynwfw&m;uuREfkyfwdkYtm;bmjyKvkyfay;ygoenf;/
"r®a[mif;uJhodkY wlnDaomtcsuf oHk;ck ,aeYjyKvkyfay;ygonf/
1/ tjypfudkaz:jyonf/
2/ tjypfpD&ifonf/
3/ u,fwif½Sifa,½Ic&pfudk vdktyfaMumif;udk az:jyonf/
ynwfw&m;\&nf½G,fcsufum; ]],H
],HkMunfjcif;jzifh ajzmifhrwf&modkYa&mufrnftaMumif; c&pfawmfxHodkY ydkY
aqmifay;ygonf/}}
]]xdkaMumifhigwdkYonf ,HkMunfjcif;tm;jzifh ajzifhrwf&modkY a&mufapjcif;iSg ynwfw&m;onf c&pfawmf
xHodkY igwdkYudkydkYaqmifí igwd\
kY txdef; jzpfownf;/}}(*vm?3;24)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-1-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf
u,fwif½Sifa,½Ic&pf/
ynwfw&m;u vludk c&pfawmfxHodkY ydkYaqmifjcif;ESifhc&pfawmfu vludku,fwif&mwGif jyKvkyfay;cJhjcif;
rsm;udk MunfhMuygpd/kY
1/ ynwfw&m;\usdefjcif;rS a½G;EIwfcJhjcif;/
2/ ynwfw&m;\tkyfpdk;rIatmufrS vTwfajrmufapcJhjcif;/
3/ c&pfawmfonf uREfkyfwdkYü jyefívma&muf twl½Sdaejcif;/
1/ c&pfawmfonf uREfkyfwdkYudk ynwfw&m;\
&m;\usdefjcif;rS a½G;EIwfcJhjcif;/
ynwfw&m;u vHk;0emcHjcif;udk awmif;qdkonf bk&m;\oefY½Sif;aom ynwfudkcsKd;azgufolonf ynwf
\usdefjcif; atmufodkY usa&mufygonf/ usrf;pmu ]]taMumif;rlum; ynwÅdusrf;pmü ygorQaompum;wdkYudk
tNrJrusifhaomolwdkif; usdefawmfrljcif;udk cHapownf;[k usrf;pmvm\}}[kq\
dk /(*vm?3;10)
bk&m;\ ynwfudk csKd;azgufjcif;aMumifh aojypf?pD&ifjciff;udkcH&onf/ odkYaomfc&pfawmfonfynwf
\usdefjcif;rS uREfkyfwdkYudk a½G;EIwfcJhNyD;/ uRefkyfwdkYtwGuf taocHjcif;tm;jzifh jzpfonf/
]]c&pfawmfonf igwdkYtwGufaMumifh usdefjcif;udkcH&aomoljzpfí igwdkYudk ynwfw&m;\ usdefjcif;rS
a½G;EIwfawmfrlNyD}}(*vm?3;13)
2/ ynwfw&m;\
&m;\tkyfpdk;rIatmufrS c&pfawmfonf uREfkyfwdkYudk vGwfajrmufapcJhNyD;/
uREfkyfwdkYonf c&pfawmfESifhtwl aojcif;jzifh arSmifrdkufEdkifiHrS bk&m;\om;awmf EdkifiHxJodkY a&mufcJhNyD;/
]]arSmifrdkuf wefcdk; rSvnf; igwdkYudk EIwfí? cspfawmfrlaom om;awmf\ EdkifiHxJodkYoGif;awmfr\
l }}(aum?1;13)
ynwfw&m;\atmuf?tjypf\uRefr[kwfawmhygaus;Zl;w&m;atmuf½Sdbk&m;\om;rsm;jzpfcJhNyD;/ ]]oifwdkY
onf ynwfw&m; vufü r½S/d aus;Zl;w&m; vufü½SdaomaMumifh tjypfw&m;onfoifwdkYudkrtkyfpdk;&}}(a&m?6;14)
3/ c&pfawmf
wmfonfuREfkyfwdkYESifhtwlae&efjyefvmcJhonf/
bk&m;\om;orD;rsm;onf trdefYemcHjcif;jzifh aumif;uifbHk½Sifbk&m;tm; cspfaMumif; az:jyygonf/
ocifa,½Ionf uREfkyfwdkYtxJü bk&m;pum; emcHjcif;udk jyKvkyfay;ygonf/ olonf uRefkyfwdkYESifh twl jyefvg
½Sdaejcif;jzifh ynwfw&m;u awmif;qdkaom ajzmifhrwfjcif;udk uREfkyfwdkYü jynfhpHk ap&efjzpfonf/ ynwfawmf
atmufü½SdpOf ajzmifhrwf&ef usKd;pm;aomfvnf; us½IH;cJhonf/ uREfkyftxJü c&pfawmf½Sdjcif;tm;jzifh olonf uREfkyfwdkYü
ajzmifhrwfjcif;udk jyKvkyfay;ygonf/
ynwfw&m;onf tcsif;csif;cspf&ef trdefYay;ygonf/ þynwfonf aumif;onf trSefjzpfygonf/
odkYaomf uREfkyfwdkY rapgifhxdrf;Edkifyg/ ,ck c&pfawmf ½SdaeNyD;jzpfí olonf tjcm;olrsm;udkvnf; cspfonf/ xdkol
rsm;twGufvnf; taocHcJ\
h / uREfky\
f pdwfwGif c&pfawmf\ cspfjcif;arwÅmonf <u,f0aevQif uRefky\
f &efol
udkyif cspfayrnf/ ynwfw&m;u rvkyfay;Edkifaom trdefYudkc&pfawmfu jyKvkyf ay;ygonf/ ynwfu
]]udk,fESifhpyfqdkifaomol udkudk,fESifh trQ cspfavmh/}}[kq\
dk /(r? 19;19)
]]igwdkYtm; ay;awmfrlaom oefY½Sif;aom0dnmOfawmfonf bk&m;ocif\ arwÅmawmfudk igwdkYpdwfESvHk;
xJodkY oGef;avmif;awmfr\
l }}(a&m?5;5)
b,fuJhodkYc&pf,meftoufwm½Sifrnfenf;/
wrefawmfaygvku (*vm?2;20)ü b,fuJhodkY c&pf,meftoufwm ½Sif&rnfudk ajymxm;\/ ]]igonf
c&pfawmfESifhtwl vuf0g;uyfwfkifü taocHNyD;/ odkYaomfvnf; touf½Sifao;\/ xdkodkYqdkaomf igonf udk,fwdkif
r½Si?f c&pfawmfonf igü½Sifawmfr\
l / udk,fcE¨mü ,ck ig½Sifaomtoufonf bk&m;ocif\ om;awmfudk
,HkMunfjcif; tm;jzifhwnf\/ om;awmfonf ighudkcspfíightbdkYudk,fudkudk,fpGefUawmfr\
l }}[kq\
dk /
igonfc&pf
&pfawmfESifhtwlvuf0g;uyfwfkifütaocHNyD;}}
c&pf,meftoufwmü 0dnmOfa&;qdkif&m &efolrsm;udk atmifjcif;\ tajccHonfuREfkyfwdkYonf c&pfawmf
ESifhtwl aojcif; jzpfonf/ c&pfawmfESifh twl aojcif;? oj*dKvfjcif;ESifh ½Sifjyefxajrmufjcif;tm;jzifh tjypfwefcdk;?
twÅ?Zmwd? avmuESifhpmwef ponfwdkYrS vTwfajrmufcJhNyD/ þtrSefw&m;udk odrSwf&rnf/
]]igonf
igonf udk,fwdkifr½Si?f c&pfawmfonf igü½Sifawmfrl\/}} bk&m;u vl[mif;udk c&pfawmfESifhtwl aoap
jcif;onf toufwma[mif;udk tqHk;owf&efjzpfNyD; c&pfawmfudk uREfkyfwdkYtxJü touf½Sifapvdkjcif;jzpfonf/}}
c&pfawmfonf bk&m;\wefcdk;awmf}}jzpfonf/(1aum?1;24)/
olonf uREfkyfwdkYtxJü½SdNyD;? uREfkyfwdkYvdkaomt&mudk jyKvkyfay;cJhNyD/ ]]xdkbk&m;ociftm;jzifh oifwdkYonf
a,½Ic&pfü wnfaeMu\/xdkocifrlum;? bk&m;ocif pD&ifawmfrlonf twdkif;?igwdkYüynmrSpí ajzmifhrwfjcif;?
oefY½Sif;jcif;? a½G;EIwfjcif;jzpfawmfr\
l }} (1aum?1;30)
c&pfawmfxJü uREfkyfajzmifhrwfNyD/ oefY½Sif;NyD/ aoG;aqmifjcif;udk atmifNyD/ ynwfw&m;u awmif;qdkaom
ajzmifhrwfjcif;udk c&pfawmfujyKvkyfay;cJhNyD/ bk&m;ocif\ tvdkawmfudk tNrJwrf;emcHaomol? c&pfawmfjzpfonf/
(a,m?5;30)
]]ud
udk,fcE¨mü,ckig½Sifaomtoufonfbk&m;ocif\ om;awmfudk ,HkMunfjcif;tm;jzifhwnf\/}}iighucdk spf
ítoufudkay;cJ\
h /
c&pf,mef toufwmonf tb,fenf;/ c&pf,mef toufwmonf uREfkyfwdkY txJü c&pfawmftouf
½Sifaejcif; jzpfonf/]]igtouf½Sifonft&mrSm c&pfawmfjzpf\}}(zd?1;21)
c&pf,mef toufwmonf b,fvdk½Sifrnfenf;/ ,HkMunfjcif;tm;jzifh jzpfonf/ uREfkyfwdkYtxJü c&pf
awmf\ touf½Sdjcif;ESifh olYudk ,HkMunf udk;pm;jcif;jzifh touf½Sifjcif;jzpfonf/ ol\toufonf uREfkyfwdkY txJ
ü½SdaMumif;udk odrSwfyg/ olonf opöömESifhjynfhpHkawmfrlonf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-2-

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

76

,aeY rSpíolonf oifhtxJü½SdaMumif;udk todtrSwfjyKyg/ waeYvHk; rMumcPtrSwf&apyg/ c&pf
awmfESifh ol\ vkyfaqmif ay;cJhrIrsm; twGuf0rf;ajrmufyg/ olESifh cPcP pum;ajymyg/olYudk cspf aMumif;
ESifholYudk ESpfoufapaom t&mrsm;udkom oifonf vkyfapcsifaMumif;udkajymyg/ aygvkuJh odkajymyg/ ]]ighudkcGef
tm;ESifhjynfhpHkapawmfrlaom c&pfawmftm;jzifh cyfodrf;aomtrIwdkYudk igwwfpGrf;Edki\
f /}}(zd?4;13)
bk&m;u ynwfw&m;udk ay;jcif;onf c&pfawmfudk uREfkyfwdkY vdktyfaMumif;udk odjrifvmaponf c&pf
awmfudk &½Sdjcif;jzifh ynwfw&m;\
jzpfonf/ tef'½l;/
&m;\ ajzmifhrSwfjcif;udk uREfkyfü olujynfhpHkapbdkYjzpf

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

-3-

c&pf,mefw\
dkY tajccH
tajccH,kHMunfcsuf
aumif;uifbHk[kac:aomwdkif;jynf
cspfaomrdwfaqG?
oifonfodygovm;/
+uREfkyfb,fuvmygoenf;/
+þae&müuREfkyfbmaMumifh½Sdae&ygoenf;/
+uREfkyfb,fudkoGm;rnfenf;/
þar;cGef;rsm;onf tvGefta&;BuD;NyD;? usrf;pmü tajzrsm;udk ay;xm;ygonf/ uREfkyfwdkY b,fu vmygoenf;/
bk&m;ocifxHrSvmygonf/ tptOD;übk&m;ocifonf vludkrdrd\yHko@mefESifhtnD zefqif;cJhygonf/ odkYaomf vlonf
bk&m;udk qefYusifykefuefcJhygonf/
þae&müuREfkyfbmaMumifh½Sdae&ygoenf;/ þae&mü½Sdae&jcif;onf bk&m;ocifxHodkY tjyefvrf;udk½SmazGawGU½SdNyD;?
olYxHodkY vSnfhjyef&efvrf;udk a½G;cs,f&efjzpfonf/
uREfkyfb,fudkoGm;rnfenf;/ xm0&umvae&modkY uREfkyfOD;wnfí oGm;aeygonf/ xdkxm0&umvae&m? rnfonfh
ae&mü aernfudk þb0toufwmü uREfky\
f a½G;cs,fjcif;tay: rlwnfonf/
ocifa,½Iu uREfkyfwdkYtm;ajymonfrSm toufwmü vrf;ESpfoG,f½Sdygonf/ usOf;aomvrf;ESifh us,faomvrf;
jzpfNyD;? us,faomvrf;ay:ü vlrsm;pGm½SdNyD? usOf;aomvrf;ü vltenf;i,fom½Sdonf/ þvrf;wckpDonf rnfonfhae&modkY
ydkYaqmifaMumif;udkvnf; ajymygonf/ oluus,faomvrf;onf ysufpD;jcif; (i&JrD;tdkif)ESifh usOf;aomvrf;onf aumif;uif
bHkodkYydkYaqmifygonf/ olu uREfkyfwdkYonf usOf;aomvrf;udk a½G;cs,f&efwdkufwGef;cJhonf/
aumif;uifbHkonf uREfkyfwdkYpOf;pm;BuHpnfEdkifaom ae&mwpHkwckxuf tvGefrSyifomí vSyaomae&m jzpfonf/
aysmf½Gifjcif;ESifh0rf;ajrmufjcif;wdkY NyD;jynfhpHkaomae&m jzpfonf/ aumif;uifbHkü rsuf&nfusjcif;? pdwfemusifjcif;? qmrGwf
jcif;? zsm;emjcif;? txD;usefjcif;? rkef;wD;jcif;? tjypfESifhaojcif;wdkYr½Sdawmhyg/ xdkae&modkY uREfkyfoGm;&eftvdk½SdNyD;? oifonf
vnf; oGm;&ef tvdk½Sdvdrfhrnf[k uREfkyf,lqygonf/
aumif;uifbHkodkY oGm;&eftvdk½SdcJhaomf uREfkyfwdkYonfwpHkwckudkjyKvkyf&ayvdrfhrnf/ ocifa,½Ic&pfudk rdr\
d u,f
wif½Siftjzpf vufcHjcif;jzifh usOf;aomvrf;udk a½G;cs,f&ayrnf/ þodkYjyKvkyf&efvdktyfaMumif;udk em;vnf&ef
taxmuftuljzpfapaom usrf;ydk'ftcsKdUudkMunfhMurnf/
yxrOD;pGmaomusrf;ydk'frsm;u uREfkyfwdkYESifhqdkifaomtaMumif;rsm;udk ajymqdkygonf/ usrf;pmu ]]usrf;pmvmonf
um;ajzmifhrwfaomolr½S?d wa,mufrQr½S/d ...jcm;em;jcif;tvQif;r½S/d vltaygif;wdkYonf 'kp½dkufudkjyKí bk&m;ocif\a½SUawmf
ü toa&ysufMuNyD/}}[kqdkonf/(a&m?3;10?23)
þusrf;ydk'fu uREfkyfwdkYudkbmajymygoenf;/ uREfkyfwdkYtm;vHk;onf tjypfrsm;udkjyKvkyfaMumif; ajymygonf/ uREfkyf
wdkYtm;vHk;onfrSm;aomt&mrsm;udkajymqdkjcif;? jyKrlvkyfaqmifjcif;udkjyKMuonf/ bk&m;ocifuuREfkyfwdkYtm; EIwfuywfawmfü
trSm;ESifhtrSefudkajymxm;ygonf/ odkYaomfuREfkyfwdkYonfbk&m;ocif\ynwfawmfrsm;udkrapgifhxdrf;yg/ uREfkyfwdkYonf rmef
rme ½Sdjcif;?aus;Zl;rodjcif;? udk,fusKd;udk½Smjcif;om½SdMuonf/ bk&m;ocif\ vrf;udk a½G;cs,f&rnfhtpm; rdr\
d
pdwfBudKufvrf;udkom a½G;cs,fMuygonf/ þonfum;tjypfjzpfonf/
tjypfonf aMumufbG,faumif;aom t&mjzpfonf/ 4if;onfuREfkyfwdkYudk emusifapNyD;? tjcm;aomolrsm;udkvnf;
xdcdkufemusifapygonf/ odkYaomftjypfESifhywfoufí tqdk;½Gm;qHk;um; bk&m;ocif\pdwfudk emusifapjcif;jzpfonf/
tjypfonf bk&m;\pdwfudk emusifap&jcif;udk oifonfodygovm;/ taMumif;rSm olonf uREfkyfwdkYudk tvGefrS cspfaom
aMumifhjzpfonf/
bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudkcspfaeonfhwdki?f tjypfESifhywfoufvmvQif? tjypfudk vQpfvsLjyKjcif;ESifh rjrif csif[ef
aqmifjyKrljcif;udkjyKvkyfí r&Edkifyg/ olonf tjypfudk'gPfay;&ayrnf/ tjypftwGuf wdusaomtjypf'gPf½SdaMumif;udk
usrf;pmu ajymygonf/ ]]tjypfw&m;\tcum;aojcif;aywnf;}}/ t"dyÜg,frSm bk&m;ocifESifh tqufjywfjcif;ESifh ysufpD;
jcif; (i&JrD;tdkif)wGifxm0&ae&jcif;jzpfonf/ tvGefrSyifaMumufbG,faumif;ygonf/ þum;trSefw&m;jzpfonf/
þae&mü cP&yfí ta&;BuD;aomar;cGef;rsm;udk pOf;pm;Murnf/
+oifonf tjypfudkjyKvkyfygovm;/ jyKvkyfonf?rjyKvkyfyg/ oifajzyg/
+oif\tjypfonf oifüpdwfxJrSm taESmifht½Sufjzpfapygovm;/ jzpfonf? rjzpfyg/ oifajzyg/
oif\'kp½dkuftjypfrsm;onf oifüpdwftaESmifht½SufjzpfapcJhvQif rSwfrdowd&&efrSm bk&m;ocifonf oifhudk cspf
vsufpum;ajymaeygonf/ oifonfaemufruscif oif\tjypfrsm;rS aemufodkYvSnfh&ef bk&m;ociftvdk½Sdygonf/ usrf;pm
u]]bk&m;ocifonf rdkufrJaomtcsdefumvudktrIrxm;bl;aomfvnf;? ,ckrSmudk,ftjypfudkjrifí aemifw&Muavmh[k
cyfodrf;aomt&yfwdkYü½Sdaomvltaygif;wdkYtm; ynwfawmfr\
l }}[kq\
dk /(w?17;30)
aemifw&jcif;um; tb,fenf;/ aemifw&jcif;onf]]aemuf
aemufodkYvSnfhjcif;}}jzpfonf/ uREfkyfwdkYonf aemufodkY vSnfh
&efvdktyfjcif;um; uREfkyfwdkYonf rSm;aomvrf;ay:ü ½SdaeaomaMumifh jzpfonf/ bk&m;\vrf;twdkif; roGm;Muyg/ ,if;tpm;
uREfkyfwdkYonf rdr\
d pdwfBudKufvrf;ay:üomoGm;aeMuygonf/ usrf;pmu]]igwdkY½SdorQonf odk;uJhodkYvrf;vTJvsuf? udk,f
vrf;odkY toD;toD;vdkufoGm;Muonfjzpfí...}}[kqdkonf/(a[½Sm?53;6)
rdrdvrf;ürdrdoGm;aeaomaMumifh xdkvrf;rSaemufvSnfh&ayrnf/ u,fwifjcif;odkYa&muf&ef oifonf tvdk½Sdaomf
ocifa,½Iu]]oifwdkY½SdorQonfvnf; aemifwr&vQif ysufpD;jcif;odkY a&mufMuvdrfhrnf? igqdkonf[krdefYawmfr\
l }}[kqdk onf/
(vk? 13;5)

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

1

c&pf,mefw\
dkY tajccH
tajccH,kHMunfcsuf
aemifw&jcif;onf oif\tjypfrsm;twGuf rsuf&nfrsm;pGmusjcif; oufoufrQom r[kwfygg/ vlrsm;pGm wdkYonf
bk&m;ocifxHodkY rsuf&nfusvsuf idka<u;Muygonf/ odkYaomfjim;vnf; aemifw&jcif;r½SdMuyg/
aemifwonf tjypftwGuf 0rf;enf;jcif;oufoufvnf;r[kwfyg/
d tjypftwGuf axmif
g vlwa,mufonf rdr\
xJü 'ku©a&mufpOf 0rf;enf;jcif;udk jzpfapEdkifonf/ odkYaomfvnf;axmifrSvTwfygu rlvae&ma[mif;odkY jyefoGm;wwfyg onf/
olonf aemifw&jcif; r½Sdyg/
aemifwonfaMumuf½GHUpdk;&drfjcif;r[kwfyg/
g wcsdefcsdefü BuD;pGmaomab;tEÅ&,fESifh &ifqdkif&pOf qJjcif;qdkjcif;udk
tpOf tusifhjzpfaeaomvlrsm;yifvQif wdwfqdwfpGmaevsuf bk&m;ocifxHrS oem;u½kPmudk cHpm;&½Sd&ef idka<u;atmf[pf
wwf Muygonf/tEÅ&,frSvGefajrmufoGm;aomtcg olw\
dkY e*dkvfrlv tjypfrsm;qDodkY jyefoGm;wwfMuygonf/ olwdkY aemifw
&jcif;r½Sdyg/
aemifw&jcif;onfum;tb,fenf;/ aemifwonf aemufodkY vSnfhjcif;jzpfonf/ oifu]]igonfrSm;aomvrf;ay:ü
avsmufvSrf;aeaMumif;udk odjrifvmNyD? bk&m;ocif\rpjcif;jzifh tjypfvrf;rSausmcdkif;í bk&m;xHodkY aemufjyefvSnfh&ayvdrfh
rnf}}[kajymqdkjcif;jzpfonf/ þum; aemifw&jcif; jzpfonf/ aemifwonf wcPtwGif;jzpfay: cHpm;vmEdkifygonf/
xddkaemifwonf bk&m;ocif\ESvHk;om;udk 0rf;ajrmufapygonf/
,cktcsdefü bk&m;u oif\pdwfwGif pum;ajymaumif;ajymayvdrfhrnf/ oifonfrSm;aomvrf;ü avsmufaeaMumif;
udk odjrifvmcJhaomf aemufodkYjyefvSnfhyg/ bk&m;ocifxHajymyg/ ]]bk&m;ocifuREfkyfonf tjypfvrf;ü ravsmufvSrf;
vdkawmhyg/ udk,fawmfudk qefYusifykefuefjcif;trIudkvnf; rjyKvkyfvdkawmhyg}}[kajymyg/
uREfkyfwdkYonfocifa,½Itay:,HkMunfjcif;udkxm;½Sd&rnf/
aemifwESifh,HkMunfjcif;onf twl,SOfwGJvsuf½Sdonf/ uREfkyfwd\
kY tjypfrsm;twGufaemifw&&rnf/ ocifa,½I
c&pfü,HkMunfjcif;½Sd&rnf/ oludk,HkMunfNyD;u,fwif½Siftjzpf vufcH&rnf/ olonfuREfkyfwdkYudk u,fwifaom wpfOD;wnf;
aomoljzpfawmfrlonf/
u,fwififjcif;odkYa&mufjcif;onf tb,ft&mudkqdkvdkygoenf;/
t"dyÜg,frSmoif\ tjypfrsm;tm;vHk;udk cGifhvTwfjcif;ESifhbk&m;\om; jzpfvmjcif;jzpfonf/ oifonfbk&m;ocif\
tjypf'gPfpD&ifjcif;rS u,fwifjcif;udk cH&NyD;jzpfonf/
rnfolrqdk u,fwifjcif;odkYa&mufEdkifygovm;/ olwdkYa&mufEdkifygonf/ a,½Iu]]ighxHodkYvmaomoludk igonf
tvQif;ry,f}}[kqdkonf/ocifa,½IxH vmaomrnfolrqd?k olUudku,fwif½Siftjzpf ,HkMunfaomolwdkif; u,fwifjcifodkY
a&muf&onf/
uREfkyfwdkYonf aumif;rIukodkvfjyKjcif;jzifh u,fwifjcif;odkYa&mufEdkifygovm;/ ra&mufEdkifyg/ usrf;pmu vlonf
rdr\
d aumif;rIukodkvfjzifh rnfolrQ u,fwifjcif;odkYra&mufEdkifyg/ uREfkyfwdkYtm;vHk;onf rSm;aomt&mrsm;udk ajymqdkjcif;?
jyKvkyfjcif;rsm;½SdMuygonf/ uREfkyfwdkYtm;vHk; tjypfjyKMuygonf/
uREfkyfwdkYonf rdrdudk,fudkru,fwifEdkifaomaMumifh u,fwif½SifwpfOD;udk vdktyfygonf/ bk&m;ocifu u,fwif
½Sifjzpfaoma,½Ic&pfudk uREfkyfwdkYtm;ay;cJhonf/ usrf;pmu]]bk&m;ocif\ om;awmfudk ,HkMunfaomoltaygif;wdkYonf
ysufpD;jcif;odkYra&muf xm0&toufudk&apjcif;iSg? bk&m;ocifonf rdrdü wyg;wnf;aomom;awmfudk pGefUawmfrlonfhwdkif
atmif avmuDom;taygif;wdkYudk cspfawmfr\
l }}[kqd\
k /(a,m?3;16)
bk&m;ocifu]]avmuD
avmuDom;taygif;wd}kY }[kqdkjcif;onf? þurÇmajray:½Sd vlom;tm;vHk;udk qdkjcif;jzpfonf/ oifESifh
uREfkyfvnf;yg0ifonf/]]ol
oltaygif;wd}kY }onf vlwdkif;udkajymjcif;jzpfonf/ oif\emrnfudk usrf;ydk'fwGif xnfhoGif;a&;Edkif yg
onf/ ,cka&;oGif;jcif;udk jyKvkyfyg/
]]bk&m;ocif\om;awmfudk,HkMunfaomol-------onfysufpD;jcif;odkYra&muf? xm0&toufudk&apjcif;iSg? bk&m;
ocifonfrdrdüwyg;wnf;aomom;awmfudk pGefUawmfrlonfhwdkifatmif--------udkcspfawmfr\
l }}[kqdk\/(a,m?3;16)
uREfkyfü bk&m;ocif\vufaqmifum;tb,ft&menf;/ uREfkyfüol\vufaqmifum; ol\wyg;wnf;aom om;
awmfyifjzpfonf/ uREfkyfw\
dkY u,fwif½Sifjzpfaomol\ om;awmfa,½Ic&pfudkay;ygonf/ t"dyÜg,frSm uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;
twGuf vuf0g;uyfwdkifü taocH&ef ocifa,½Iudk ay;jcif;jzpfonf/ usrf;pmu]]igwdkYonftjypf½SdpOfyif c&pfawmfonf ig
wdkYtwGufaMumifh taocHawmfrlonfjzpfí bk&m;ocifonf igwdkYudk tb,frQavmuf cspfawmfrlonfudk igwdkYtm; xif½Sm;
pGmjyawmfr\
l }}[kq\
dk /(a&m?5;8)
tjypfom;rsm;twGuf ocifa,½ItaocHcJhonf/ oifESifhuREfkyftwGuf oltaocHcJhonf/ uREfkyfwdkYta&mufpDwdkif;
ajymEdkifonfrSm ]]uREfkyftwGuf c&pfawmftaocH\/ uREfky\
f tjypfrsm;twGuf ol\tzdk;xdkufaomtaoG; udkoGef;cJhonf/}}
ocifa,½Iudk u,fwif½SiftjzpfvufcHcJhcsdefrSpí bk&m;ocifonf uREfkyfwdkYudkajzmifhrwfjcif;ESifhtnDtjypfrsm;udkcGifhvTwfEdkifcJh
onf/c&pfawmfonf uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;twGuf taocHcJhjcif;aMumifhjzpfonf/ bk&m;ocifonf uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;udk
vQpfvsLjyKjcif;ESifh rjrifav[efaqmif jyKjcif;udkrjyKvkyfcJhyg/ uREfkyfw\
dkY tjypfrsm;twGuf oGef;awmfrlaomol\ om;awmf\
taoG;udkjrifawmfrljcif;aMumifhtjypfcGifhvTwfcJhjcif;jzpfonf/
c&pfawmfonf uREfky\
f tjypfrsm;twGuf taocHjcif;omru wzefaojcif;rSxajrmufc\
Jh / olonftouf½Sifaom
u,fwif½Sifjzpfonf/ olonfaumif;uifbHkü4if; ajrBuD;ay:ü4if; wefcdk;½SdorQudkcH&NyD;jzpfonf/ olonfoif\tjypfrsm;udk
cGifhvTwfjcif;ESifhom;jzpfjcif;tcGifhudk jyKvkyfay;Edkifonf/

c&pf,mefw\
dkY tajccH,kHMunfcsuf

2

c&pf,mefw\
dkY tajccH
tajccH,kHMunfcsuf

79

aemufusrf;ydk'fwcku rnfuJhodkY bk&m;\om;jzpfEdkifaMumif;udk ajymygonf/ usrf;pmu]]xdkol(c&pf)udk vufcH orQ
aomolwnf;[laomudk,fawmfudk,HkMunfaomolwdkYtm;bk&m;ocif\
om;jzpf&aomtcGifhudk
ay;awmfr\
l }}[kqdkonf/
(a,m?1;12)
bk&m;ocif\om;jzpf&ef oifonftjypfom;wa,muftaejzifh ocifa,½IxHodkY vm&rnf/ oif\ u,fwif½Sif
tjzpf olUudkvufcH&rnf/ olonfbk&m;ocif\om;awmfjzpfaMumif;ESifh oifhtjypftwGuf olonftaocH&jcif;udk trSef
,HkMunfaMumif;udk qdkvdkonf/
ocifa,½Iudkoif\ u,fwif½Siftjzpf vufcHcJhcsdefrSpí bk&m;ocifonf oif\tjypfrsm; tm;vHk;udkcGifhvTwfcJhNyD
jzpfonf/ c&pfawmfonfoifü touf½Sif&ef 0ifa&mufvmNyD;jzpfonf/ oifonfxm0&toufudk &NyD/ odkYaomf oifonf
,ckyif csufjcif;jynfhpHkjcif;odkY a&muf&NyD[krqdkvdkyg/ oifüjyoemrsm;u½SdaevdrfhOD;rnf/ odkYaomf c&pfawmfonf oifü
touf½SifaeaomaMumifh oif\jyoemESifhtcuftcJrsm;udk atifjrif&ef olrpayvdrfhrnf/
oifonf ,ckyif ocifa,½Iudk u,fwif½Siftjzpf ,HkMunfvufcH Edkifygonf/ bk&m;\EIwfuywfawmftm;jzifh
uREfkyfonf tjypfom;jzpfjcif;? bk&m;ocifu uREfkyfudkcspfjcif;? uREfky\
f tjypfrsm;twGuf c&pfawmftaocHjcif;ESifh olYudk
uREfky\
f u,fwif½Siftjzpf vufcHjcif;jzifhom u,fwifjcif;odkYa&mufEdkifaMumif;udk odem;vnf&NyD; jzpfonf/ ,ckoifonf
oifha½G;cs,frIudk jyKvkyf&ayrnf/
oifu a½G;cs,f&rnfrSm oif\ tjypfrsm;rS aemufvSnfhNyD? c&pfawmfudkoif\u,fwif½Siftjzpfa½G;rnfvm;/ odkY
r[kwf oifonfysufpD;jcif;odkYydkYaqmifaeaom vrf;us,ftay: qufvufoGm;aejcif;udk a½G;rnfvm;/
oifb,ft&mudka½G;rnfenf;/ oifonf bk&m;ocif\cspfjcif;udk jiif;y,fvdrfhrnf r[kw/f [kwfygovm;/ ,ckyif
c&pfawmfa,½Iudk oif\u,fwif½Siftjzpf ,HkMunfjcif;jzifh vufcHEdkifygonf/
oifESifh bk&m;ocifw\
dkY ESpfOD;Mum; jzpfaomaMumifh jzpfEdkifygu tcsdefrdepftenf;i,f,lí oifwpfOD;wnf; ½SdEdkif
aom?wdwfqdwfaomae&m udk&Edkifygu taumif;qHk;jzpfonf/ xdkaMumifha½SUvmrnfhtaMumif;t&mrsm;udk a½SUquf rzwfcif
ocifa,½IESifhtwl oifwpfOD;wnf;½SdEdkifrnfh wdwfqdyfaomae&mudk ½SmazGyg/
,ckoifonf ocifa,½IxH pum;ajym&ef tqifoifhjzpfaeayNyD/ oifhudk,fydkif pum;rsm;jzifh olUxHodkYajymyg/ oif
onf rSm;aomvrf;ay:avQmufaejcif;udk odcJhaMumif;udkajymjyyg/ oif\tjypfrsm;twGuf trSefwu,fyif 0rf;enf;chJ&
aMumif;udkajymyg/ oifhudkolcspfaMumif;ESifhoif\tjypfrsm;twGuf vuf0g;uyfwdkiftay:olonf taocHcJhjcif;udk aus;Zl;wif
aMumif;udkajymyg/ oif\pdwfESvHk;wGif;odkY oif\u,fwif½Siftjzpf0ifa&mufvm&ef olUtm;awmif;avQmufyg/
oifonf ocifa,½Iudk oif\tjypfrsm;twGuf taocHjcif;ESifh olUudk oif\u,fwif½Siftjzpf vufcHcJhcsdefrSpí
oifüxm0&toufudk &½SdNyD;jzpfonf/ usrf;pmu]]...om;awmfudk&aomolonftoufudk&\}}[kqdk\/(1a,m?5;11)
bk&m;ocif\om;jzpf&jcif;onf þurúmBuD;ü thHBobG,f&m taumif;qHk; jzpfonf/ odkYaomf þavmuü uREfkyf
wdkYaepOf tNrJwrf; vG,fulat;aq;pGm ae&vdrfhrnfawmhr[kwfyg/ ocifa,½Iu ol\EIwfuywfawmfü ajymxm;onfrSm
uREfkyfwdkYonf þavmuü½SdaepOf jyoemrsm;?tcuftcJrsm;udk &ifqdkif &ayvdrfhrnf/ ocifc&pfawmfonf uREfkyfw\
dkY pdwf
xJwGif ½SdaecJhvQif aMumufp&m rvdktyfyg/ olajymcJhonfrSm]]...igonfoifhudkrpGefU? tvsif;jypfírxm;[k uwdawmf½\
Sd }}[k
qd\
k /(a[½Sm?13;5c)
oifonf ocifa,½Iudk oif\u,fwif½Siftjzpf vufcHvdkaomf
þoifcef;pmu oifhtm; ulnDEdkif aMumif;udk
oif od&ef uREfkyftvdk½Sdygonf/ oifonf u,fwifjcif;odkY a&mufaMumif;udk pdwfcsrI r½SdcJhaomf þoifcef;pmudk xyfcg
xyfcgzwfyg/ aemufqHk;ü oifonf pdwfcsrI ½Sdvmonfwdkifatmifjzpfonf/ xm0&bk&m;onf oifü ½Sif;vif;pGm em;vnf
vmonfhwdkifatmif jyKvkyfay;&ef awmif;cHyg// (tef'½l;)

c&pf,mefw
\
dkY tajccH
Christian
Basic
Faith ,kHMunfcsuf

3

80

atmifjrifjcif;odkYa&muf&mvrf;
u,fwif½SifudkvufcHcsdefrSpíaumif;uifoGm;&m?vrf;usOf;ay:odkYa&mufcJhayNyD;/aumif;uifvrf;wGifoGm;aeMu
aom?tjcm;aomc&pf,mefrsm;ESifhawGUayvdrfhrnf/c&pf,mefjzpfvmjcif;utHhMobG,fjzpfaomfvnf;odxm;&efrSm
aumif;uifvrf;onfvG,fulaomvrf;wckawmhr[kwfyg/oifü&efolrsm;½SdaeNyD;jzpfonf/usrf;pmu&efoloHk;rsKd;/
(1)avmu(2)Zmwd(3)pmwefrm&fewf/þ&efolrsm;ubmjyKvkyfoenf;/oiftm;tjypfudkjyK&efBudK;pm;ygonf/odkY
aomfbk&m;uxdkt&mrsm;rSoifhtm;atmifjrifjcif;odkYa&muf&mvrf;udkjyKvkyfay;cJhNyD;/
1/ avmu/
urÇmajrBuD;/(a,m?3;16)avmuDom;wdkYudkcspfawmfrl\/(1a,m?2;15)avmuudkrcspfESifh/bk&m;vrf;rSa0;&efpm
weftoHk;jyKaomqGJaqmifaomt&mrsm;/bk&m;uolYudkpdwfEv
S Hk;ESifhcspf&efvdkcsifonf/pmwefutvdkr½Sd/b&m;udk
cspfjcif;ESifhtvdkawmfudkvdkufjcif;vrf;rSvTJoGm;&efpmwefonfqGJaqmiftm;aumif;aom?avmut&mrsm;udktoHk;
jyKygonf/wDAGD?½kyf½Sif?oDcsif;rsm;?tjcm;aomMudKufESpfoufaomt&mrsm;(xD?wdkwdk?4'D?avmif;upm;)ponfwdkYudk
pmwefutoHk;jyKEdkifonf/tcsKdUaomþt&mrsm;uyifudk,ftm;jzifhtjypfr[kwfyg/OD;pm;ay;ae&mü,lvmygut
jypfjzpfvmygonf/bk&m;ESifhtcsdef,lqkawmif;jcif;?usrf;pmzwfjcif;?bk&m;ausmif;oGm;jcif;wdkYudktqD;twm;?t
aESmuft½SufjzpfvmcJhaomfþt&mrsm;onftjypfjzpfygonf/]]avmuudk4if;avmuü½Sdaomt&mwdkYudk4if;rcspf
MuESifh/}}(1a,m?2;15)/]]qdk;npfaomþypöKyÜefb0rSigwdkYudku,fEIwfjcif;iSg?igwdkYtjypfaMumifhudk,fudktyfay;
awmfrl\/}}(*vm?1;4)/bk&m;uþavmut&mESifhtjypfaoG;aqmifjcif;rsm;udkuREfkyfwdkYatmifjrifbdkY&eftvdk½Sd
onf/c&pfawmfrSwyg;?avmut&mrsm;updwfauseyfrIray;Edkifyg/c&pfawmftm;omícspfvdkyguol\BuD;rm;
aomarwÅmudkpOf;pm;yg/oifhudkcspfjcif;?'ku©cHjcif;ESifhoifhtjypftwGuftaocHjcif;udkpOf;pm;yg/pOf;pm;vmonf
ESifhtrQoifonfolUudkomícspfvmayvdrfhrnf/c&pfawmfudck spfvmonfESifhtrQbk&m;\t&mrsm;udkvnf;cspfvm
EdkifNyD;/avmut&mrsm;udkvnf;a½SmifEdkifayrnf/]]ajrBuD;ay:rSm½Sdaomt&mwdkYudkpGJvrf;aompdwfr½SdMuESifh/txuf
t&mwdkYudkompdwfpGJvrf;jcif;½SdMuavmh/}}(aum?3;2)
2/ Zmwdyuwd/(igtwÅ)

Christian Basic Faith

81

onf/toufudkay;NyD;?uREfkyfwdkYudka½G;EkyfcJh\/olydik fcJhNyD;/ESvHk;om;yv’ifüolomvQifbk&ifjzpfoifhonf/odkYaomf
olonfuREfkyfwdkY\qE´jzifholYudktoufwm\bk&iftjzpf?cGifhjyK&efajymqdkvmjcif;udkapgifhvsufaeygonf/ESvHk;
yv’ifwGifc&pfawmftkyfpdk;cJhvQifcspfjcif;?0rf;ajrmufjcif;ESifhNidrfoufjcif;½Sdvmayrnf/twÅ\'kp½dkuftjypfrsm;udkr
jyKvkyfawmhay/oifonftwÅESifhc&pfawmfwdkY\tMum;a½G;cs,f&ayvdrfhrnf/c&pfawmfudktoufwm\bk&ift
jzpfa½G;jcif;onfol\pum;em;axmifjcif;jzpf&ayrnf/oifonfc&pfawmfudktoufwm\bk&iftjzpfjyKvdkygo
vm;/trSefwu,fqE´½Sdygu,ckyifqkawmif;jcif;jzifhajymqdkyg/]]ocifa,½Ic&pfawmfbk&m;?uREkfyfudkcspfít
oufay;taocHcJhaomaMumifhaus;Zl;wifygonf/,ckuREkfyfudkydkifawmfrlNyD;?udk,fawmfudktoufwm\bk&ift
jzpfjzifhtkyfpdk;awmfrlyg/udk,fawmf\pum;udkemcH&efESifhtvdkawmfudkaqmif&eftvdk½Sdygonf/}}tmrif/owd&rarh
ygESifh/c&pfawmfonfoif\bk&ifjzpfaomfigtwÅudkjiif;y,fNyD;?olYtm;auseyfapaomtoufwmütouf½Sifyg/
3/ pmwefrm&fewf/
tBuD;qHk;aom&efoljzpfonf/]]....oifwdkY\&efolwnf;[laomrm&fewfonf?a[mufaomjcaohFuJhodkYtb,f
oludkrsKd&rnfenf;[lívSnfhvnf½SmazGvsuf½Sd\/}}(1ay?5;8)c&pf,mefjzpfvmaomaMumifhpmwefonfoifhtm;
pdwfqdk;onf/olESifhcGJcGgí,HkMunfolrsm;ESifhqufrdayNyD;/oifhtm;aumif;uifra&muf&efwm;qD;ír&Edkifawmhyg/
odkYaomfoifhtm;tjypfjyKvkyf&efqufvufBudK;pm;ayvdrfhrnf/pmwefb,fvdkaoG;aqmifrnfenf;/rSm;aomt&m
rsm;udkpOf;pm;jcif;jzifhxnfhoGif;tBuHay;ayrnf/olud,
k fwdkifaomf4if;?½kyf½Sif?wDAD?npfjirf;aompmayu&d,mrsm;?
rSm;,Gif;aomtawG;tac:rsm;udkOD;aESmufwGifxnfhoGif;pOf;pm;apjcif;pojzifhjyKvkyfayrnf/raumif;aompm&dwÅ
rsm;?vdiftjypfrsm;ESifhaoG;aqmifayrnf/t&ufaopmaomufpm;jcif;ESifhrl;,pfaq;0g;tvGJoHk;jcif;jzifhaoG;aqmif
Edkifonf/þt&mrsm;uudk,fcE¨mysufpD;apEdkifaMumif;udpk mwefodonf/tjcm;aomenf;vrf;rsm;ESifhvnf;wdkuf
cdkufEdkifonf/oifonftjypfjyKrdaomtcgübk&m;ocifupdwq
f dk;NyD;oifhtjypfudkb,faomtcgrQcGifhrvGwfEdkif
awmhaMumif;pdwfwGifxifvmatmifjyKvkyfayrnf/u,fwifjcif;udkoHo,jzpfjcif;?tm;i,fpdwf?aMumuf½GHUpdwf?pdk;
&drfpdwfrsm;0ifvmatmifjyKvkyfayvdrfhrnf/pmwefonfaMumufzG,faumif;aom&efoljzpfonf/rdrd\cGeftm;jzifhpm
wefudkratmifEdkifyg/uREfkyfwdkYxuftvGeftm;BuD;ayonf/owif;aumif;rSma,½Ic&pfonfolYudkatmifEdkifcJhNyD;/
a,½Ic&pftaocHjcif;ESifhaojcif;rS½Sifjyefxajrmufjcif;upmwefESifhol\arSmifrdkufwefcdk;rsm;udkatmifjrifchJNyD;/
c&pfawmfudkvufcHcJhcsdefrSpíuREkfyfwdkYudkydkifawmfrlNyD;?pmwef\tay:c&pfawmf\atmifjrifjcif;udkcHpm;cGifh&ay
NyD;/c&pfawmf\atmifjcif;onfuREfkyfwdkY\atmifjcif;jzpfonf/pmwef\wefcdk;rSvGwfajrmufapcJhNyD;/c&pfawmf
onfuREfkyfwdkY\txJütouf½SifawmfrlaomaMumifhpmwefudak Mumufp&mrvdkawmhay/c&pfonfpmwefxuf
wefcdk;BuD;?tpGrf;BuD;awmfrl\/]]oifwdkYbufü½Sdaomolonfavmubufü½SdaomolxufomíBuD;awmfrl\}}
(1a,m?4;4)/uREfkyfwdkYESifhtwluREfkyfwdkY\txJüc&pfawmf½Sdjcif;upmwef\aoG;aqmifjcif;udkatmifEdkifjcif;udkay;
ayrnf/vQKdU0Sufcsufum;c&pfawmf½SdaMumif;udkodjcif;ESifholYudktm;udk;jcif;jzpfonf/pmwefonftjypfaoG;aqmif
Edkifaomfvnf;?oifhtm;tjypfjyKatmifrjyKvkyfEdkifyg/oifüjiif;EdkifpGrf;½Sdygonf/]]xdkaMumifh...rm&fewfukdqD;wm;Mu
avmh/odkYjyKvQif?olonfoifwdkYxHuajy;oGm;vdrfhrnf/}}(,m?4;7)/bk&m;ocifüu,fwifjcif;odkYa&mufaomom;
orD;rsm;twGufum;tjypfjyKrdaomtcg]]udk,ftjypfwdkYudkaz:jyawmif;yefvQifigwdkYtjypfrsm;udkvGwfí'kp½dkuf½dS
orQESifhuif;pifapjcif;iSgbk&m;ocifonfopömESifh4if;ajzmifhrwfjcif;w&m;ESifh4if;jynfhpHkawmfrl\/}}(1a,m?1;9)/
1/ tjypfudkaz:jyawmif;yefjcif;/

Christian Basic Faith

82

2/ bk&m;onftjypfcGifhvGwfaMumif;udk,HkMunf&rnf/
tjypf0efcsawmif;yefNyD;cJhaomftjypfvGwfNyD;jzpfaMumif;udk,HkMunf&rnf/
toufwmüatmifjrifjcif;&½Sd&efbk&m;utvdk½Sdonf/uREfkyfwdkYü½Sdawmfrlaomocifa,½Iudkudk;pm;em;axmif
jcif;rsm;udkoif,ljcif;jzifhavmut&mrsm;?Zmwdoabmrsm;?pmwefudkjiif;y,fEdkifpGrf;omí½dSvmayrnf/]]igwdkYo
cifa,½Ic&pftm;jzifhigwdkYtm;atmifjcif;tcGifhudkay;awmfrlaombk&m;ocif\aus;Zl;awmfonfBuD;vSpGwum;/}}
(1aum?15;57)/
c&pfawmfonfpmwefudkatmifEdkifcJhNyD;/uREfkyf\toufwmüatmifjrifjcif;udk&½SdEdkifonf/tb,faMumifhqdkaomf
c&pfawmfonfuREfkyf\txJütouf½SifawmfrlaomaMumifhjzpfonf/ tmrif/ tef'½l;/

Christian Basic Faith

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful