P. 1
ข้อสอบตัวชี้วัด ม.3

ข้อสอบตัวชี้วัด ม.3

3.0

|Views: 20,271|Likes:
Published by Lathiga

More info:

Published by: Lathiga on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2015

pdf

text

original

แบบทดสอบวัดจุดประสงค์ตามตัวชี ้

วัด
ชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงtรียนดานแม
คามัน
การอาน
ตัวชี ้วัดที่ 1 อานออกtสียงบทรอย
แกวแaะบทรอยกรองÎดnกตอง
tvมาะสมกับtร ่ องที่ อาน
1. คาอานÎนBอÎดÎมnก
ก. – ทิฐิ อ่านว่า ทิด ถิ
ข. – พลีชีพ อ่านว่า พลี ชีบ
ค. ผรุสวาท อ่านว่า ผะ- รุ- – สะ วาด
ง. – – สมานฉั นท์ อ่านว่า สะ หมาน ฉั น
2. ส่ งที่ ทาÎvการอานออกtสียงน า
สนÎจมากที่ สุดคอBอÎด
ก. การทรงตัว ข. เน อหา สาระ
ค. น าเสีuง ¬ังหวะ ง. อารมn์ ความ
รสก
3. BอÎดแบงวรรคตอนnกตอง
ก. Ïนการด ตา/สาคัqที สุดÏนการnั งห /
สาคัqที สุด
ข. Ïนการด ตาสาคัqที สุด/Ïนการnั งห
สาคัqที สุด
ค. Ïนการด ตา/สาคัqที สุด/Ïนการnั งห/
สาคัqที สุด
ง. Ïนการด/ตาสาคัqที สุด/Ïนการnั ง/ห
สาคัqที สุด
4. “ บอระtwดมันtป นยารักษาโรค
แตวาโaกtBาวาBมvาชมÎม
tvมอนคนT ่ อwดจาประสาÎจ
” ÎมมีÎครชมปากมอยากยน
คาLระพัน8์ขางตน¬ะตองอ่านuบ่งวรรค
อu่างlร
ก. บอระเพดมั น / เL นuา / รั กuาlรค
uต่ว่าlลกเขา / ว่าขม / หาชมlม่
ข. บอระเพด / มันเL นuา / รั กuาlรค
uต่ว่าlลก / เขาว่าขม / หาชมlม่
ค. บอระเพดมั นเL น / uา / รั กuาlรค
uต่ว่า / lลกเขาว่า / ขมหาชมlม่
ง. บอระเพด / มันเL น / uารักuาlรค
uต่ ว่าlลก / เขาว่า / ขมหาชมlม่
5. BอÎดแบงจังvวะการอานกาwย์
ยานี Îดnกตอง
ก. วันวาน / ที ผ่านพน / ชีวิ ตคนก / ผ่าน
lL
ข. ความสุข / หรอทุกข์Ϭ Ïช่¬ี รัง / uละ
uั งuน
ค. ของเพีuงuต่ / วันนี เราทาดี / เพ อ
คนอ น
ง. lมตรี / ที หuิบu น ช่วulลกค น / พ น
สาคัq
ตัวชีวัดที่ 2 จับÎจความสาคัQจาก
tร ่ องที่ อาน
6.BอÎดtป นÎจความสาคัQที่ สุดBอง
กaอนที่ ยกมา
“ บ านเมองอu่uั งuนนาน ลกหลานรุ่น
หลังรั กuา
ผÏหq่รุ่นต่อมา ลวนกาชะตา
เL นlL
เuาวชนวั นนี lม่นาน ถ งกาลเขาส่
ผÏหq่
บ านเมองสาคัqฉั นÏด เuาวชนนั นlTร
เช่ นกัน
ก.เuาวชนเL นผรักuาบานเมอง
ข.เuาวชนเL นผกาชะตาบานเมอง
ค. เuาวชนเL นผที ¬ะเL นผÏหq่ต่อqlL
ง.เuาวชนเL นผมี ความสาคัqต่อบานเมอง
7. BอÎดtป นประโยคÎจความสาคัQ
ก. อาหารช่วuÏหร่างกาuมีอานา¬ตานทาน
lรค
ข.อาหารช่วuT่อมuTมส่วนที สกหรอของ
ร่ างกาu
ค.อาหารÏหพลังงานuละความอบอุ่นuก่
ร่ างกาu
ง.อาหารที รับLระทานมีLระluชน์ uก่
ร่ างกาu
8.”การที่ สารตะกั่ วจะกอÎvtกด
อันตรายแกมนุษย์tราÎดนั้ นtม ่ อtBาส
รางกายtราทางÎดทางvนึ่ ง Îดแก
การบรโÐค การvายÎจ การสัมuัส
uป วยอาจÎดรับจากควันBองตะกั่ ว
tชน การvaอมตะกั่ ว ควันรnยนต์
¬a¬ tม ่ อมีปรมาmBองตะกั่ วมากBึ ้น
จะtกดtป นwษแกระบบตางqBอง
รางกาย nาÎมÎดรับการรักษาอยาง
ทันทวงทีกอาจnึงแกชีวตÎดTึ่ งบาง
รายกป วยอยางtร ้ อรังอยtป นtวaา
นานq tvaานี ้ tป นตน
Ϭความสาคัqของขอความนี คออะlร
ก. ที มาของสารพิu ข. อันตราu
¬ากสารตะกั ว
ค. ทางที สารตะกั ว¬ะเขาส่ร่างกาu ง.
Lริ มาnของสารตะกั วที ¬ะเL นพิuต่อ
ร่างกาu
9. จากBอ 8 Bอความนี ้ มีจุดมุงvมาย
อยางÎร
ก. ห่วงÏuLระชาชน ข.lTunาชวนเช อ
ค. ต องการสั งสอน ง. Ïหข่าวสาร
ความร
10. BอÎดtป นaักษmะBองÎจความ
สาคัQ
ก. ขอความที อu่ส่วนตนq
ข. ขอความที uสดงขอเท¬¬ริง
ค. ขอความที ตัดตอนlดบางส่วน
ง. ขอความที เL นuก่นของสารทั งหมด
ตัวชี ้วัดที่ 3 ระบุtvตุแaะuaแaะBอ
tทจจรงกับBอคดtvนจากtร ่ องที่ อาน
11. . "แมวัวตัวvนึ่ งมีสามBา" tป นBอ
tทจจรงaักษmะÎด
ก. มี ความเL นlLlด
ข. มี ความสม¬ริง
ค.มี หลักฐานพิส¬น์ lด
ง.มีความสมเหตุสมผล
12. "อยÎกaคุmแaวมีความสุB" tป น
BอคดtvนaักษmะÎด
ก.uสดงความรสก
ข.uสดงความคาดคะเน
ค.uสดงความคิดเหนของผเขีuนเอง
ง. uสดงความ¬ริ ง
13.BอÎดÎมÎช่Bอtทจจรง
ก. วั นขน 15 ค า uละ uรม 1 ค า เL นวั น
อาสาnหบชา uละวันเขาพรรuา
ข.พุท8nาสนิ กชนควรพาครอบครัวlLร่ วม
ทาบุqอu่างพรอมหน าพรอมตา
ค.วั นอาสาnหบชามีการเวีuนเทีuนÏนตอน
ค า
ง. พระสงT์¬าพรรuาเL นเวลาLระมาn 3
เดอน
14. BอÎดtป นBอคดtvน
ก.การเพาะถั วงอกเL นnิลLะเช่นเดีuวกับ
การหุงขาว
ข.เราÏชเมลดถั วเขีuวมาทาอาหารlดหลาu
อu่าง
ค.ถั วงอกlด¬ากการเพราะเมลดถั ว
ง.การเพาะถั วงอกขาuเL นอาชีพอu่างหน ง
ตลอดมา¬นถงLั ¬¬ุบัน
15.BอÎดtป นBอtทจจรง
ก.uุงกนLล่องเL นพาหะนาเช อlขมาเลเรีu
lLส่ คน
ข. ขนช อว่าเงินuลวทุกคนชอบ uิงมากuิง
ชอบ ชอบlม่สินสุด
ค.ผที หลับง่าuนับว่าlชคดีอu่างมากเพราะ
ว่าการนอนlม่หลับนั นทรมานuละมีผลเสีu
ต่ อสุขDาพอu่างuิง
ง. คนบางคนมองเร องเnรuฐกิ¬เL นเร อง
ของรัฐบาล Lระชาชนคน8รรมดาuค่ขuัน
ทางานL_ิบั ติหน าที Ïหดีที สุดuละเสีuDาuี
ตามหน าที พลเมองดีกพอuลว
ตัวชี ้วัดที่ 5 วtคราะv์วจารm์แaะ
ประtมนtร ่ องที่ อานโดยÎชกaวธี
tปรียบtทียบเพื่ อให้ผ้้อ่านเข้าใจได้ ดียิ ่ ง
ขึ ้น
16. “ ” ก ้งกาÎดทอง มี ความvมาย
tvมอนสานวนÎด
ก. คางคกขนวอ ข. lกlด พลอu
ค. นิ วดวนlดuหวน ง. กระดี lดน า
17.สานวนÎดtvมาะสมที่ จะtตมaงÎน
ชองวาง
“ถ าเ8อทาขนมเL น¬ริงqฉั นคงlม่
ตอง......... ” บอกวิ8ีทาlดuละเอีuดอu่างนี
ก. u¬งสี เบี u ข. ชัดuม่น าทั งหา
ค. สอนหนังสอสังTราช ง. สีTอÏหควาu
nั ง
18.สานวนÎนBอÎดที่ ความvมายÎม
คaายคaึงกัน
ก.คาบลกคาบดอก-ลกผีลกคน
ข.เขนครกขนDเขา-งมเขมÏนมหาสมุทร
ค.ตีLลาหน าlT-ตี วัวกระทบคราด
ง.สมน าสมเน อ-กิ งทองÏบหuก
19. กอยน าnุงtทาBองtกงÎปTอน tกงร
tBาจึงน ารองtทาBองกอยÎปกรีดจน
Bาดvมด wqตกรรมBองtกงตรงกับ
BอÎด
ก. uก มอ ข. uกuคน
ค. uกเผด ง.uกหน า
20. “ นางtvนรปสุวรรmอยชั้ นÎน tอา
” รปtงาะสวมÎวÎvคนvaง ความ
vมายแNงBองBอความBางตนตรงกับ
สานวนÎทยBอÎด
ก. น าขุ่นอu่Ïน น าÏสอu่นอก
ข. ขางนอกสุกÏส ขางÏนเL นlพรง
ค. ชางตาuทั งตัว เอาÏบบัวLิ ด
ง. ขางนอกขรุขระ ขางÏนตะติ งlหน่ ง
การHั ง การด การwด
ตัวชี ้วัดที่ 5 wดโน มน าวโดยนำาเนอ
ห!"#$าน%า&!ำาด"'เนื ้อหาอย่าง&ี
เห%(ผ!)!*น่าเ+ื่ อ,ือ
21. คากaาวป@สันnารBอÎดtvมาะสม
ที่ สุด
ก. สวัสดีค่ะ วันนี อากาnดีนะคะ
ข. สวัสดีค่ะ ทาlมหน างอคะ
ค. สวัสดีค่ะ อu่lม่ติดบานเลuนะคะ
ง. สวัสดีค่ะ ¬ะlLเที uวอีกuลวTิคะ
22. Îนการสนทนาควรป@บัตตามBอ
Îด
ก. คมÏนnั ก ข. ชัก
uม่ น าทั งหา
ค. บัวlม่ Ïหช าน าlม่Ïหขุ่น ง. พดคล่อง
เL นล่องน า
23. ประโยคÎดสามารnโน มน าวÎจu
Hั งÎดมากที่ สุด
ก. หากทุกท่านÏหความร่วมมอ งานนี คง¬ะ
สาเร¬เL นuน่
ข. งานนี ¬ะสาเร¬lม่lดหากขาดความร่วม
ม อ¬ากทุกท่าน
ค. ผมมั นϬว่างานนี คง¬ะสาเร¬หากทุก
ท่านÏหความร่วมมอ
ง. ผมคาดว่างานนี น่ า¬ะสาเร¬เL นuน่ uท
ถ าทุกท่านÏหความร่ วมมอ
24. BอÎดtป นสารที่ ตองÎชวธีการwด
tw ่ อโน มน าวÎจ
ก. กิ¬กรรมหลักสตรÏหม่
ข. หน าที ของเuาวชนÏนวัuเรีuน
ค. Dาระหน าที ของบุตรที มีต่อบิดามารดา
ง. Ïหนักเรีuนช่วuกันรั กuาความสะอาด
ของlรงเรีuน
25. การwดÎนBอÎดจะสัมqทธ uaÎน
การwดมากที่ สุด
ก. ช่วuเLิ ดLระตหน่ อuค่ะ มอlม่ว่าง
ข. รบกวนเLิ ดLระตÏหดวuค่ะ เร วqหน่ อu
ค่ะ
ค. lLรดเLิ ดLระต Ïหดวu คงuินดีช่วuนะ
คะ
ง. กรุ nาเLิ ดLระตÏหหน่ อuค่ะ ขอบคุnค่ะ
หลักภาษา
ตั วชี ้วัดที่ 1 จำาแนกและใช้คำาภาษา
ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาÌทu
26. ÷้uใดจำาเป นต้uงใช้คำาทัLศัnทภาษา
uังกqษ
ก. ผู้ หญิงชอบขับรถเกียร์อัตโนมัติ เพราะ
ง่ายดี
ข. นักเรี ยนโรงเรี ยนนี ้เขูาuิ1รอ¡ชูบริ การ
เñมอ
u. เขา1ับññากlดูเบอร์หน ง 1งตูองพ้ด
ก่อน
ง. เขามีu1ามรั บผิดชอบ เพ อ1งโห1ต¡หู
เu นหั1หนูา
27 ÷้uควาnต่uÌปนี ้nีคำาunnาจากภาษาu ่ นกี ่
คำา
¨ห้างJรรnJ นค้าที่เn่งเป ดใหn่
จำาหน่าuJนค้าnีคuภาnJง เช่น เJ ้un้า
เคร ่ uงใช้ เคร ่ uงเร uน ต้ Îตะ
เก้าuี ้ และนาnกาหลาuuี่ห้u¨
ก. 3 uา
ข. 4 uา
u. 5
uา ง. 6 uา
28. ÷้uควาnต่uÌปนี ้nีคำาunจากภาษาqี ่ป่ น
ภาษาจีน และภาษาuังกqษ uu่างละกี่คำา
¨0ันชอบกินñกี ้lñะเกี ย1¡ñ่1อñ ñ่1นนูอง
0ันชอบกินขนมโม1ิรñเกกu1ย
ขนมเuูกรñบ1ย lñะชอบรูอง
uาราโอเกะ¨
ก. nาLาญี u่ น 3 uา nาLา1ีน 5
uา nาLาอังกµL l uา
ข. nาLาญี u่ น 3 uา nาLา1ีน 3
uา nาLาอังกµL 3 uา
u. nาLาญี u่ น 2 uา nาLา1ีน 4
uา nาLาอังกµL 3 uา
ง. nาLาญี u่ น 3 uา nาLา1ีน 4
uา nาLาอังกµL 2 uา
29. คำาทัLศัnทภาษาuังกqษใน÷้uใดเ÷ีuนuก
ต้ uงทกคำา
ก. เuนข ้นl¡ก1ี luuñีนิ กเพ อเอก1เรย์
กระดก
ข. ดอนlulบงก์เพ อlñกดอññ่าร์lñู1
เñยเอาเชuluข ้นบัญชี
u. ñuาเกตตีlñะมะกะโรนี ¡ี เñริ ¡1ันนี ้
ถ้กuากมอñ¡ั ้งนั ้น
ง. ก่อนluพั¡ยาเ1มñ์เอารถlu1่อม
เบรกlñู1เuñี ยนuñัตช์lñะlบตเตอรี ¡หม่
30. ÷้uใดÌn่nีคำาunจากภาษาต่างประเทศ
ก. พ่อlม่u1รñอนñ้ก1่ายาเñพติดlñะ
เuร องด มมนเมาเผยlพร่กันอย่างlร
ข. การยกตั1อย่าง1ากรายการโ¡ร¡ัuน์
เพ อñอน¡หูñ้กเขูา¡1อันตรายเu น1ิüี¡ี ดี
u. ¡นกรuี ¡ี ñ้กอายต าก1่า cc ข1บ พ่อ
lม่u1รอüิบายñั ้น_ ¡หูเขูา¡1ง่าย
ง. ถูาñอนอะlรยา1_ เกี ย1กับñิ ง¡ี เดก
lม่รู้1ักเดก1ะเบ อlñะñับñน
ตัวชี ้วัดที่ 3 วเคราะหระดัLภาษาÌด้
31. . ÷้uใดใช้ภาษาระดัLทางการ
ก.เñขาน การlม่มีñิ¡ü์ออกu1ามเหน¡น¡ี
uระชม
ข. กรuาติดlñตมu์ lñะ¡ิ ้ง1ดหมาย¡หูดู1ย
u.เขา¡หูเ1ูาหนูา¡ี uระ¡ับตราหนังñอlñู1
ง. หั1หนูายังlม่lดูl¡งเร องñงมา¡หูเ1ูาหนู า¡ี
üรการ

32.ประโยคÎดÎมÎชÐาษระดับทางการ
ก. อุบั ติเหตุครั งนี ทาÏหทรัพu์สินของทาง
ราชการเสีuหาu
ข. เ¬าหน าที ตารว¬Lระกาnว่า¬ะÏช
มาตรการเดดขาดÏนการLราบLรามl¬ร
ผราu
ค. คnะรัฐมนตรีคิดlม่ตกว่า¬ะÏชวิ8ี การÏด
¬ัดการกับขาราชการที ทุ¬ริ ตต่อหน าที
ง. Lnิ 8านสาคัqLระการหน งของ
มหาวิทuาลัuคอการรับÏชLระชาชน
33. BอÎดtป นÐาษาที่ ÎชÎนการtBียน
tชงวชาการÎดtvมาะสมที่ สุด
ก. ความอวนด¬ะกลาuเL นเร องÏหq่ที Ïคร
ต่อÏครสนϬเL นพิ เnu
ข.Lั ¬¬ุบันวงการuพทu์มี ความเหนว่าความ
อวนเL นlรคที ตองรั กuา
ค. ความอวนuังเL นสาเหตุที ทาÏหหลาu q
lรคเกิดตามมาอีก
ง.Lั ¬¬ุบันมี8ุรกิ ¬เกี uวกับความสวuความ
งามเกิดขนทั วlL
34. BอÎดÎชÐาษาระดับแบบแuน
ก.หวuบนดินเL นที นิ uมกันมาก
ข.lทรทัnน์ ช่องเ¬ดสีมีราuการÏหม่หลาu
ราuการ
ค. การ¬รา¬รÏนท่าอากาnuานดอนเมอง
คั บคั งมาก
ง. สถานี ตารว¬ดอนเมองอu่Ïกลกับสถานี
รถlnดอนเมอง
35. BอความตอÎปนี ้ tป นโวvารชน ด
Îด
"สารอาvารÎนBาวกaองจะชวย
ÎvรางกายแBงแรงแaะชวยป องกัน
โรคอวน BาวกaองมีสารtสนÎย
มากกวาBาวBาว 8 tทา Bาวกaองจะ
ชวยดดTับÎBมันแaะน ้ าตาaÎนอาvาร
แaวBับออกมาtป นกากอาvาร ทาÎv
ÎBมัน แaะน ้ าตาaTึมtBากระแสtaอด
น อยaง"
ก.บรรuาulวหาร
ข.พรรnนาlวหาร
ค.อ8ิบาulวหาร
ง.สา8กlวหาร
ตัวชี ้วัดที่ 4. Îชคาทับศัwท์แaะศัwท์
บัQQัต
36.การtBียนคาทับศัwท์ÎนBอÎด
nกตอง ทุ กคา
ก. เส อเชิ ต ชอคlกuลต lคlลq¬์
ข. lอเวอร์lคต สเวตเตอร์ วอลทT์
ค. คลอลัมน์ lนล่อน ดิ นเนอร์
ง. คอกเทล Tี เมนท์ lอnกรีม
37. คาทับศัwท์ vมายnึงBอÎด
ก.การรั บคา¬ากDาuาอ นuลวสรางคา
DาuาlทuขนÏช
ข.การรั บคามา¬ากDาuาอ นuลวถ่าu
เสีuงเL นDาuาlทu
ค. การสรางคาขนÏชÏหม่ lดuกาหนด
เL นคาnัพท์บัqqัติ
ง. การนาคาÏนDาuามากาหนดเL น
nัพท์เฉพาะวิชาหรอnัพท์เทคนิ ค
3S. คาnัพท์ÏนขอÏดที lม่lดบัqqัติ มา
¬ากnัพท์ Concept
ก. พิ8าน ข.มlนทัnน์
ค. uนวคิด ง.สังกั L
39. BอÎดtป นศัwท์บัQQัตมาจาก
คาศัwท์ service
ก. บริ การ ข. ตารว¬
ค. 8นาคาร ง. lLรunีu์
40. BอÎดtป นศัwท์บัQQัตจากคา
ศัwท์ Communication
ก. ทางอากาn ข. ทางบก
ค. ทางเรอ ง. คมนาคม

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->