You are on page 1of 21

P'EINiliIN GINIY:A.

AlfO'MI 8AG]liIEKI'NIOIILOG I EIIUIEIKTIRON][IKA., elektrorukaadalah lilllilnlUyar1lgl mennpelaljarli si~at-siifatr dan pemar1lfaiiltan devices; elektrontka yang asas ~eltjanya ksrena merllngahlkal"1l elektron pads rlllang hempa I gas"

., pengetahusn IlisWk dan eleiktlfonilka tidal< alkan lepas dan p€I"1Ig:et'ahluar1l proton dan elektron,

'GGIL (GlAYAGIIERAK USTIRHlQ

'. Jilka dim berda hermueten belflalinan dan dilhilUlJull:gikan dengan konduktor rnaka akan terjladli allilran elektron,

• K.eklUiiltan yalll,g fitlleinye:ba,blkalll gerak elektron dilsebut gaya gell'aik: lislrlil< (GGl). Gera!kan lilll'i disebut arus,

• lis1Jril!\; adalahl suatu proses yang dlilalkiib\atikan !kamila adanya gelf.akar1l.

• Telf]iadir1lya gell'alkan IkarEma adanya perhedaan I1tlIlUiiltan antara atom yall:g bennaetan (+) dan atom yang

bermuatan (-).,

• Allirar1l Ilis1Jrilk dapat lilI]elllimblUllkan enell'gi panas jllgla dapat diubahl jladi giilya-galya magr1lel.

• arus Ilistlfiik mengallilf dan (+) Ike (-)

• el~elk!tl"l)1ll1 fitlenglallir dart (-) ke (+).

'5l':Jorru MOOill jllka klt<l Ibaofj'l men1~dl baglal1l t«l'ked:ll1aitP~1 menlfl&l.g<JJII'Glf'i1 slfa! a'slinnya( kita ~Railil mneooa:patkan P1l!rn1~ yan.g d'isebul. mQlelru'l, KemlooiOin. j,k;li ilfIa1ekl.lj iili kita bagi la.gi,. imaM.a ~itt.al i'flefltla:patka n <ijp<i ;f!!i1fl;;,]1 ~~t deng-,m atoml,

Sei'illti'<i .'.arorn, ~.erd~rii cia hi illfltiyang dike1i'l~rng~ palTl:ll-::el~lpalr:tilre~ yai'q ~lIl11J!Ji3t tpis, Y;:lIfl1J di~bl!:lt dehg~rn e1eGttn;)"f~ eo1.ecttlOrn~ngltilleng.cli~ingi inti Pilru o~bj1; y01lflg t001't~~I,. lintii wl'\'di"l ft'>~4i~~ ID~ l~r<iltoJi d~nl

~~l!!ttrol~ d~I~1'!'1I jl.i!li1!l(ain 'Viin.g :&llm (~al~ .i1!torn' hydi~ ¥'JIrlgl .... ",*"'._

k:ekUl'<!ll1IQtllil juml'<1lh neuO'onl),

i?tidton cl~1nI ,el~C!trofil memp:uinyal Sl.!i2ittl lila I :ffll1glSal1il3 yalru mU\il~;[l111l Ilstlfi:I!J(I1lIed:flal] (1tI<lIfge). M uatom ~Istrik pada pro1M1dil:leri n'lll'<ltalil IXl5ltl~ (~)5ed~Iil!llk<lin IlsWk; pooi'll ·eleG!.JmJ'! dltlelllt[ilJ'itda I~~uve {- l,· serJi1nJ!j'k;:m meli~mrn ~neljrl !!:Idak. ll'iel1i1riOllIEIfl (neQra~):, DJk<ilrenakil'i1I J1Llml;at) iTlUlilt<lrn Il:5tIik IlWSitff ipada p~titotll paella :Sli~ru ;altGGTI ZlQa~.ail ,si:!lil!i<'l de:1lg!l.:t1 flimlan ilfI~:ilt.ailll li5Uik. lilEg,l,'lWe-lPatlal ,el'edJi:Olfl, m:1ik<li <'lOOm aMli1I berrni!Ja;tanl nemI:al.

IEI@ktroJl..ele~ 'Yj,l~ Qrbitfll)!<l! piilill)g Fi uh d~lIri LfI1ji dlse!but val[lf'llCEl ,electJrQll'I. !Kafi'elila. electron Inl mern,llllki o:Mb.lt 1p.a~il"9 j.HJJij dar] Inti, malffiQ!ay<ltaiiknya jug!3! ~et'ii!<l~, m<ilka e'oc~11 beIl:as 11111 lTiIemriiliJ;J lkieoeMeli1iJn,g.illn Uflt'lik 1000ipirtdal11re i!r\ti yang ~aiTI.

lBl'!f[l.1iga~ lkalr<lk~f'i.stlk (1M maC3mak:<!i>! keliiStJiKatJ sepei1li lh:mGatlll'i1 bUl]g13l1ptl• p€!lliibang~kit:l3n p"lIila~, ll'eaksiikimialr at.llu ~~~ m~gnetl d~Pil,t tlii:~~'dil kiil~l."!a ad~li1l'!fy!!1 !!Iir~n Ilhgtrikl n~lllI'li6(jJi~bik~r1 j.(1lI~t1I<'I <:!"d@nn!!r~ ~I~'!'I blllf,;J~,

LISDUK :SlfAllK. D..\H lISTRIK. DlIfi4lAMIS

Ada dua t\oipe l'i5!!rik, yaiiill Ilisttrik s~a,tit; will Ili5trik d'inamis. iU6Miil:: Giilma misaapattaiba.gi llIienjaail d'lh:! llIiatallli, yailt\Jl I'is~rik M;,clalil listrik OC

Listrik C1it'l8.:mis

Arus Bolak-balik lAC)

blsnUKSifATI5;

Bila banda 1k),ond'ufOOr sepeltl S'ebaital1,g1 li;;aoea, (glass rod} dlogoook den!,J<!n kal,n sl!trn, ke.dlm pem'lIlukaan, btltal1g li;;aoea Jl1dl bermustan IlIiS'Ilik, 5a~u betmUi'lt<lI1i po51tifdi'l,n Yl1,l'iIQ 11<!lmilya ibenmllattan l1egatl¥e.

Tampa merli!femttum kedua, bemaaffil":9ffilJt,. dan llIiemgltubumgkalmaemgam rnmauIttor, mnU'<itam I istmik ,alKam tetap ber,ai!lal p;adla permu'k-aalm liltat'lrlgl ka.t.a a~aU Ik-aill sLlteti<l. KaIFerliCIttidlak ten]aai geriCIlk-am, mnakal ti,pe keli5Mik!Ci11l imil di~bl.Jt lisbMik .s~ti5.

blSTR_lK DIINA!MI5

lLisb~ilkdlit1Iiltlliis ~clal\;llh Sl!lattL!l i<EOOai'llt1i telljilclitltli}'a aUran €iocbr(iiFl 'el'ootron be!Jil$ dilll\:in~ele.ctl'orl -eledl'ol'll iltli ber,l1i$il11 dl1 nl eIMirofl,-.e!lei!.troo, YillllQ sool1,h te~llli$ilih dalli <!tom fly<! m"5111l~·liirIa5ingd<!n berger,l1'k melalul, st_1<lt.l.J bend a Y<!'1iQ :sifatmya [i;;.nt'ldllkt~r,

[§ila eloctroorBle~1lronl 11ltB1lt!Ci:s loorgBriCIk demgan ati<lm Y,i'llmgffit'lP,· llIiaKa listrilk: dimamni5 ini ·ai5eiltutt. liSllliil:: arus se<ill"!Cllt. (DC). lEma aram geriCIlkam dan, jumnlMli arus (besalr ali1is) loorvari;a$i setati<l periodic temiCIdlap wakru, FIii<lka listnikclill1lami~ ini di~bLil: del1l9l<llil Ili~tnik<lrl!l!; Ibdlak-ballik

,AJRUS bISlilUK

IBila ,kita i:'i'iE;t:lghublllig~I'I' l\l!1!ttef'ay dan lall1llpu ~nkabe!l tt!mbah~ ~ g3m'billir dl ba'i.i'l!ah It'l~, makoi lam;pl! alii<lln I1IrletirYllll!!. MW!5 IlstrFk .ikaln m~il9i!1llir dl,mi ~u~up i~ltlf + ke iwtlJi'! ii'I~atlve Co}.

rclp\" ~t ~~"r~nj

(eg ""Etljl"I1.1 C'U'l~I11~

0=:::::::;>

I"low ~! ·el~~Wlnli

Fiiii!FIS:RENS~-----__"---_ I'ada. §'3"1lQer ~~f!!!~::I1 t;.;JiVl:l8 arus IIg:tm; akan 1T:H!'~JJ'ljI li~rI<I"":Cl!.'!1i!! ara!j. d8n~a~ .a~aB e!~[o!· trcn ~~(I~ !lr.n!l~ niil!' (ka.bt<I), Blrot rkila rmp.-(r1- ,i'licb;;;iJ':;io ~lIran li9~rik_ :fang .ElII:!1.»~~Lid. M;;J!~h arua 'Ioor!ii8F.8ion~I·,~Uktll'l "'1i1~if) !!)1r.kJr·c:npii!g~ "kBn:f~1.afi~:r"S.

PaOla g1lmiJa!r tterlinait bi3lrnw<!! OIruS Iitstn& .:.tar! IFIilern~a[ir tJerllaw:i3na,n ~'eJlg!allJ<lr:alhi iill'iralll electrOrll.

5:A11UAN ARllIS U$TRIK

Besilr illF<tiS 1~t'~1!;; Y<l!i'igme!igCllir mela:luJ I«!;MI:J~ .ada1C1~ 5<U'h~ dMilaf'i j,Uml<lheletb,on be.lillrls y,aI'!'Q melel,i\l~[tl pem!m,pi11l9 il;1!lt1Ukttlr ®tiil:p del:IIK~ J!,filS ·tlliI:ir'{ml!mii1 dillamn ]n:IEii'l5[ty(I}, 5edangka~ beS8ir ai'r1l!5 Ilr~k dlny.attaikai1 d!erqaIl 5a.tliiill!1. Ampere, •. Gli\Sjlfl~fkat _A.

S?ruO;lmpere SlIrlilii de'~:n peli¥ler.lk.afll 6,25 x :mls cleldIQn ~S' '!{ling :m~l~w,;jti ~I)ju~ s@tii!,~ ciI~tik.

lIEGiAHG.A!N ID.A!N DA.VA IEilEKTfUlMOlliF

IDila dua buah talllgl):)1 alr yalflg berbeda tir.ggitlya diltublilflgkatl alelil p'ipa, seperti ga mbar, ,a1ir ,a'kalll lmengallir darl ~I~ki y~rtg lebihr 1tilllOOil ke tal~ki y~rtg Ilebih rendah, Hallil1ii di~bhn 13daml'fa Iperibed:!13nJ ketill1i9g!i13ln perrlil~k:a!atn yal1i@ di~but de;~an IHead, y"lrtg Imel'ifye!b.;!lbkan te;rjadinl'1lWiltekan~n (perbedla~n !pateI1iSi!;!l) oohinggaair alkal'i Imel'ig~I'ilf <lalri bn.gkil yang lebih 1jil'iggi ke: tang kjl yang l:etiih ret1ida~.

lHIall y.t'!t'!g sarna jlk<i II<impuldihlllllut';fllffin deng<in baittertll ,ol~1l kilMI ~j, r~hllrn'b'llrdl' bawal'lr, <li1JS IIs~~11k <lll;)a!'li mengalllf' d~ nllbat1i.e~<l11 k::e lampl!dan lalinlPl! ak.m menIY1!I\l,

lMIall iniGli5JBballJ(kalfl aGialflnya !ke!lebi haiti ilIIuatallll Iflega~ive I~elewolfl bebas;) p,li!::Ial temilinal lIIagabi'll bartter,['!1Y dsn kelBbihan, ilIIuatalll IJlCSittif padlatennlinal posioif l!Ja~y.

P.erbedaM Inl mneyeb~'bkan ~erlaall'lnya ~.ekan\lln, ~egang\lln. jf':eka!'l~n, ~gangan Inll rnenyebatlikan arus 1,lsDMlk memgOil'ilr dati lampu fI1et1i'jOiII':!.

Te~n!an 1:e9a1~an ini Ibias<II disebl,1ltt delll~an beda poltel'liSiall;rta1,J1 Vdlttage, kadang juga di~Lit derng<lll'ii dey,al elel;obumotiF.

SARiIANI liIlG.VKlAN USliRIK

5abul'!1'1 pengi.!kllr ~11lgi:'!l'IllstF1k: blasa diwbu~ dlmg,,1In VOlt, dlslmnMlk<m V,

lvo1~ adlllll'!'h ooglllngan, IIstrik 1i!~!J lpoterisil'!11 y.mg dapat meHlg1lllirkan arus Illstrlk ~rr li ampelfie pada koorlukWlr dengalill tamamam Lohm ..

iJ'AHANU LlISTR.IK

TalM<IIlIl<lllll Ilistnik<lld<lliah der.aljall: K:ewlit<llill dalri eledtrOIll-el~kltrol'ii unll:u'k lmerng<llilir ,mel<lllll,1li rliialteni<lllltte~Lit. S<lbll!!n~,h!!It1!!!lrn d'is~btJtt d~~n OHM (Q)

G~mwr di baw~h lini menunjulkkanr tangki·,tangkjl d61lg~t1! lketillggi~n yangl ~1rm!I,t~pij dlihtJbu~kanl ~~t1! plpa pip;) yang, flleiFl'llillk~ d]aliine~r iImMIl«Ii:li, Mesr;.lpl,tn ~bllng:g1i:1l1li1i'1Y<l: samil,. WtiJP~ ~Ir alkf.llil ieNIil !lillJd'alh mengaUr mele,wati p~par eenganr dtail'li18ter yang leiDilJ besar,.OIiIJditlidiingkanl OIetligOlIfl p(pa Vra;tiIg ~eDj'h ketil.

H!al y.ang 5~ff1~ berl2lt-Ju jlga; IJnhJk <lrI,J~ ~i'r>trik,. diimalila Ili'£'trik aikaf1i leb~h n:l!.!d4lh m~n~01tlr mei~i:ul ii:>e~r<l;ppi ma~ti~t; dilllil<t~J'I ~eblh 1~li.!litm~g;;!~ir pilida booell1pa IFllilJWriiil~ ¥ilng IOOF~ I~gi, M~rn~1 i~ di!rP~~ dlibed~I~r1 menj!Jdi J m.£i:Pllm,. yalUJI KJmdrjtlQf; Nan /!(cndi1ktlN j l~'·dim ~ konduk!J:Jr;

KOt4 DIUIKJOR

Materiall yang dapat d'€rl.galn tl'l!.!l:Ja'l1 dia'liri arus lisl;l'i'k. Sepelfti €!FllaiS, lpeirak, tem'b!i!ga, all!ltnl!lflil!lrtli, d~1'II be!>il

NON IKONIDIJI<lOR llSOLA,liOR

MareriOil1 yCiIil;;! tidalk rnlPCiI: dialiri .Ul!J5 1i5~iik, 5epeirl:i,. k<ic.a, karyUJ,. jJla!SIX::, dan Ilainl"ll:iiilfl

SEMI KONDlJ,K'f(!lR

Materiall y~lrng di3ipi3rtcl~lliri ~Jn.!IS Ili~trik, tetapi tidal!: semudah bil~ liiIlelewati kondLlkttor. SepeJrtti~i'limn Win g~rtnaUii.lItn.

I1IUBILINGAN ANfrARA DD!MElFERJ ID.A!N PANlAllUii KONID!U.KfOR DEMAN frAlHlAI'tAl't1 U5iJiRllK

IDila elff;~rool belJa!5 Der.ger,ak dir:llall:im IillndukIDtlYCiIil;;! !Detrpelflamrtpangl IleiDilru !Desalr, mCilk-a~lll<ilil<llil ,a'k-aill IBlJil1l re ndah , ilnii beraJrtti ants listrilk ~Ikalil 1tetap mef9i3'lir Irnelal:lJi kornllUl;tQr y~lrng berdi!1lrliielter Ilebih 1~lr, Telt.i3lpi jikalarl!l!> Ilisl;ri'k halJ1.ls m~tligal'ilf ~d~ ji'ilr.;lk y.;lng l€bill jauhl,tillh!i!ltli!i!ltliar.;a1l1 II€bilh b€5a1f k!i!r€!lrla h!i!lrl!liS m€~Vlailj ail;orn yarg ~ih baUiY.;l!<; jlltn~ht1!'fa.,

Ke51 mpl!ll~ nlilya,.~'h~ na 11 115~rlk R dM k~ool!ll\;ljo~ aki'm ltterlttandililQl 11!l~1l5 OOIlgi'm panjangl k:ooauktljjlr dan berbanal i'Ig ~e~lttalikaell'ig'<lnl IllIas penampall'igl I\;oodl!lkt.or.

Apa bil!a hlltCli mooel'ClPlmn ruml.!l$ ililllpadCli hdbel~hobel vong dtgunaR.an pada rtmObi~ mo~ tohorKlnnyQo~l'I1llifienjo:di leI)in b8~or, bobellebiill h~il oon oonjongl

IR P

: 'ial1alt'laln 1i5l:rllk

: 'ial1alt'!aln Bpe51tlkfjefil5 ; Pl'ilflj!!lngl IWmlulllillr

; LHas pe!lflamrtIPCiIil;;!

{Q} {Qm) {mn) {mn.2:)

A

TAHANAN SAMIBIIJNGANI (OONTACli RESISTANCE)

1Bi1~ pelilY.::Imbwllilgen ~Ihel d~lri baltter.'lY ke beb~1il ~ur~n!J I~ik, Ilongl]aIF, I~gltor d~111I ~geiI1lIilYi3, Irm'lka .::Ilru~ lisbriil!:;~dllk ·~bfll d~pat mengallir det1igj~Ui ~iklsetl1i~um~, Ha1 tellSet:wtt d'jsebL!ltt d'engalntil1laFll'!Fl k:Ofl'tali'/sm mbtmg,m, Oem Ikl.m jlJg,a OOll£lm 11 sm'kl~lr·.$l'l,kJlm r Y1!rn!1J aaa, seaik!t Ilxmyail< lmenlmbtllkarn~'ha,nan sa mb tlflg<l 111.. ~ Irngg,a p<td[l b'iIitd<lt<!ol'J nair.l'l ilCaliQ sern Ifilliil'l<lli mll!ngl\;jlrn I:ejfj~dinnY1! sam'bl.!lrn!1J<lrn"Sllm'bl.!ln!1J<lfi1,

I1IUKUMOHM

A!pall]iI1a,mgailgalill direrikaill IpaW silnkllit kellistJri'kalill, mall::<! teg"'l1g<1l11 all::<!l1l memgalir lore, da'iam siri::uit rel5elDut:. IBenkut lilili hubl,1IIilgen ~ll11t:3ri3 A!FIl..I$ I'isttrik, tegelilgi3n dan tahenen dalarn suatu sllrla.Jilt/li'al1l(il~ialll :

!~ listrik YiJ.'I'1g ~lir f:Jerbandtng t/.Jni5 ckngiffl .f!gi'ln dim I:Je:rbamfirlg terbalik dengiffl tahaf!i'Jf1"

Am!!'! lis~iil!:; (A)
V V jf:eg~t1i!2l~Ui (V)
[ ~ -
R R ian<lfi1i1m (dhl1il} l)erjg.alll Imelllggu ll<'Ilkam rurrlllJls d~ eras !Mita da:pat merlet1tu'kalill re5altillya regaltlgaltl, ;CNlS atau tl'illiialilialillYfll1g atla p-OIdla sua.ru raillg~liaili. ji'ka du", Varia'ble, Ilaillillya dilo'.etalnLJi.,

RA!NGKAIAN SiERlI DANI PARA!LEL

Pad~ Su.aWI rr,mgMlli,m ~iii5ltirtlbfll,biasaUifilya digaburlgbfll ~~ih dlln ~rtultillhat1latli iis1lrtl~ atilIL!lI~balt1l. Be~ra~a til1laFll'!Fl mUrlgkiUi diraUigkaialkalndlil dlatm sirklJit dl~~gafllSi'!llah sstu diantalfa 3 Im€ttoOO ~€yartllbL!lUigafil berikL!lt 1111 :

1. Raillg~ia'ill serii

2. Raillg~ialill p,<irfillell

3. Raillg~ia'ill serii parallell

RM\IGDIAiN S:EU

Bil~ dilaibl!ltlihi la,mpl!,!!tlh'1Il1!lnlik6ffi1lpo.~l1keli~'k,ml~~nnry:ar, jiki;! ~il!ln9k<li 5e,p;elti padi'! garniba'r di b~al1 inT,hal')~1 .. d!:f setu :~~ur ~PU5 ya~g! !'J'!J!i!rr!Qlo:ll'ir; lWIll. 1~'llI~tJ.lI!)9<lin ~p~r Inl dis&iut dtmgan ril!'!~~i~nr .sr.:rL

=

Rl $ IR2

I

V.iR

V'l CRt '*' Rl)

V,i - A! l!I I
\",. = R2 l!I .1 R:.UIIGK:.UA!N PJdUli.LEIL

Jlilr;;;i. dl!,Ja tallan~Iil,~talU lebihl Qii~,m9lk,ai :sepeID 9al1ilb~r di bawah" 5~liah 'S.1IbiJdari seti~p, lJjIJru;!! resislt<l:rKe. dihu,!l:lull:;l~nl I~e oogl<Jn ~Ol!lg litbihl tlli1ggJ (ipoSitif) da'n1 ~r~it d~11J t.J,]tJng l:ili~wlya! {lrhUi:lllU'llijktll1l ke tlagT\tIln 'Y'angJ lebllh fei1d~h {riegill~I\iIe~.

Tegangi!!lr'! .Iti<!lttertly iJlicjili'kianl f(e' Si::lutillMi re~5lDriJIi I. d1iIOim si'rKuit yangdili!iljoor'tgKaii1 ~t<ij:lai'aillel,.

1

1

11

+

IR:;!;

. R1

.R2 .

~li'il pemibuflllJal'1i di atas, jl!,JliiIllah arusI y~lflIlJ lmeflllJa1ilf p;ade sirkl!lit dapat dihml!llilgl berda~IMkal'1i hi;lkl,lmghm ~bta9ai IbenilrJut :

:1 -

Rl + R2

1

It x 11

1 1 +

R2: R2

J1ullilli3h ,;;IJrI,!lS ] ~da'l~h ~maldelilg~mj!llIiill~lh i3fl,J1> [li daln 12. Wiirb,Jlalil,.!l5; yal'1ig llliIfll'1igal'ilf 1~lal:ui lIliIasingl-m~sililg resisltor Rl dall'1i R2

:1 - U +12.

Kareli1<l ~g<!Ii1!1J<l1i1 bl'lit~y "II <!dI<!l~h sarna P'<ld!ll seI~r~1h I~tanoo~ kli.l<!t arus U dI<!1i1 12 dI<!p<!~ dlihltung berdas~~ktllillhokum aI1m seb'<lg<llllllerlkut:

V

11 - --------

Rl

It - ------------.

R:2

T'a haJl'I a f1 rIlo (J!liJ;m!:;ilr.:ta~fi 1'~h~ nan :Fl1 i13f1 F!lz~ !l'~~El rQn;M Ii) ~~~!e,! ~ptLt dl' UU.F!g S'8i!a!i;!ID bejr~~ -

r-- ----- - -,

I i

I !

6'OI"l~brn!:d I .'. Ii:. I ~

,., .~'lIee ~ I R, B . R·tI' I

L.~~_~ __ ~ ._.J

Cl1l1n ~~rh!tI.Mlgaifi ~! ~1'8~. i!.ltnlan arus I y..H~ tt'!e n[!laJI". ~aa, '11Jiwlr 'd!~lli~_l d.ihlttlJ'lQ co r:!!Ia~~Jl h~u m D 1m ~8b'a.cal ~8rlklJ~

-

...

1 = _!, ~ ~ii.

1 1 R·~" R~

IR', A:.J

PI

. ~

plNGENALAIN IlmMlpONliNI ICQ:MPONIIiN ELIKllIQ NJKA

Korn'POIiIE:liI eJekbOIilIIK:a di'!J!lli~ diOOi1alk[l1ii IFlilei1jlldl dua IFIli'!,,-,"m, yaltli : 1. Korn:PDrnern al<~ir

.2. Korn:PDrnern Ipa5i~

KQMP.QNENI.AlK1i1IF

Kortl1pclt1iet1i <:i1k1:iiffadlal~h jelfii\5 ~Filpolfien e'lelttrorrib yang .apatli1a d'iOOIl'iI t1J"iualat1i IliiSltrik a'kalfi IFilet1i9~asi1bln t~aga sepertl : perllb<llhalil~~ngi:!liI, pelilguatalil, 1j:!.eml!Il~'h~nl'a~e, ·aalill~IIil·lallii. Yang terrna~l!k Ikompolilelil paslf adalah

1. IResisDtiJr aum~'h<! i'I~ n

2. IKapasiIDr atau IillndBl!S<iror

.3. Th1!m i:!tal!Jttr<lI~l'oom~tor 4. dalrn lalinrilain

RESISTOR

~i!i;ltor dalam :Sl!laTILJ IFi3mjk~i>aln elekttrOfllilka Iber;f!J,JnlJ'!i s8ba.gali p8ngh>am'!Ja.t arus lis~ttik, flii8f1iiperke;;il i311,J:S dian tllieffiflwgi arus ii51lnik dar.;iIFil S\Jatlll Ir.;iltlgkaian, IResistor bia~nnya d'ibell'ii lfiol:asi lit

5atl!~ n yall1g dlpi:!kal oIeliJlreslsti!>r Mi:!lah ehm, at<! l! IilltkSlIldiilil1l1ski:!1iI de:11g~11iI n~51 n(~megi'!I}. iO'alilm p;rakt~liIya re5lstor dalpat dloogi IFOOnJlIdl beber<lJ!-i'!1 jenli$, dli:!liI~raan"yll :

1. IResisbnr~p 4. ResISDtiJr peka 'te.galilgi'!11iI

2. IReSistor Mal< tetap atau varialble resistor

3. IReSiStor pelka ealliaya RESISTOR 'fIEtAP'

lRe:siswr tetalP ada~al-1i reEiiswr yang nilait1ilfiya S\Jd~h dittet1itu'kalfiol~ll lpalbnill; I~FilbtJattt1i'f'li, Pad\) tJrtllltllilfiyal ralsttor ~etap be~lbelilttuk Iilul[l~ P'lIilj!lllilg~. a~l! kotak, tergantuflg paaa Inl~1 darva daln Ipoenggun<lalilfl,y,i'!I.

Gamb.ardl si:!mpllilg menu t'!JuMk!1!1il

bermatam"fr1:atAllm I~;nru'k daMi

bel'1.ll'ama paGia re-siiSIDr frle;rllJpa kan fIIi'lai dari resi!ittor tet"3IP iml,

G~I~I~ 1 Geral~2 Gelalilg 3

': rt1@ll'l'lIt1JjtJkkanat1igkill pertamal : Me!ntJUljukblnat1i!2lkill Ike :2

: Menuliljll'kJk.aln Jattor pelilgallalil Ylllilg dilnyatalk-an d5rrgan ooni'/ak:ni'/a 1001

: MenunjlJ'klkaln nilai lolffin!Si yarng dilnyatalk-an d5rrgan %

Tahel diba!Wah lililil menLJl11j!UU~1il l11i'lai !code !Warna reststor

WARNA ~NGKA WAR~ AJifGK4 lil!'1ilC!)t1!g Ir~r :

",mam

U:ngu I Violet

6

~.

lR:

~.

7

4

Putih

9

Oiidol __ ~ ~ m...

1 ~ I~ .~5'!iI.

tIIit:'lil~lll<llil<lln 'ai sampingl .aidalahl ;

1.2!00 ohflii atau 1,2 Iki'lg ohm. Del'~~m nili1li t.gl~ri3n~ 5 % • .aritil11yi3 : nOD x .54%. = 60 ·ohm

Jadi t1!ilali resistor l~i!5~.u ·!)t1Itllr.;l lHO Ohm ~rt1Ip~li dl~rlg~wl 1260

Ohm.

RESISTOR l'ID:AK l'ETAP {IRlESlSl'()!R V:ARI.A!Bt!E}

Yangl diFIflaksudl dengan resi5tor lidali< tet:ap atau IresiStor V.a Miable <1i!1ailan re.sii5IDr yang milail t:aruatllatllnya G1apa~ dlat.l.li'!dlubah :5e5l.lall dengtin Ii:ebIJ~uh<in. Pe:1';fIl1!turafitryadtipowt dll<i,kuhndengan j~l<ii'i memutJ1i~' petllgaruftliya ..

1Ikl1~1m pri3ktelmy,J .adal 3 maeam Iresi~ltor v,Jlniable,yaib,Jl: ·al. I?olteillSiomei:er

b. T-nmpot (trime!f IpoWns.:io) c T~h~rI~rI geser

iDell:ilm praktehya •. t:aruatllaltll Mali< tet:ap· d<lliam 5IJabU ramgkaiam lae,rrungsi :seb,aai :

1. pengow~l!r volu me (IMet'!gl'iwr ltIe5tir kecllnya tirL.m)

.2. SEJo..agai ttKle: ootllm:J1 pada 50000 5'!1Steml

3. ~b.a~i pell!Jarburttin~i r~H'Kla,hl11yi3 nada (ba~reIlle) 4, ~b.a~i Ipembagiilteg<;lll!J\:!1111 d~n arus,

T<ilMIfl<il1fl pekl'lltanayCi se;iilflg dise!Diill deng<:i111 IbigM ~peil!1emt Rffiil>ror (lOR). JE:mi5~i'lII"lililmlilm irti mi1laililillYfl akal1l ben..i1bCih jilkCi teriteml'll C1i11l1ij1f<il. Padi!ii c<ill1aY,1i1 '!jamg ,gell:ilP lilillii~Mliaml'llmmyCi ,;;Iikalil beSi;llr,sed;;lII1l!2l~1n p;;Id;;l1 Ci;l1~rya yang rer.m!21 Iilil~il tJh!an>;lno/<I liiIlenj~di kedill. Sehililgg>:l ILOR ba~k digl!ll1l<l~n ~9ai~wr~~L

lA.HA.NAN P,EKA 1'8MIPERAlitIR

Thlhan<ln peki'll tem,~ratl[jre. Iilla8a dlseblltt delilQli1!n rNK {rNeQlattlve. Temnper.'lwr'e Coeli!:Jielflt) <l.t'lll diseoo.tjuga dengl'llm Me ~POOi~iv.e TemnpefiiltJJJr'eCoeffiCiE:mtt). Thlliamam jell is ilmi lilill'li taflalfl<illfllfl'!l,lil .i;i1~1il beli\!lb,.1il .~l;$l!I,.i~en9>:l1n kQIil~i!;;i~m~~~~ di~!;!keliling tJh>;lh>;lnJ. l<'Ilrnanan jerl'i!> illi b<ll1lv.alk digul1lal~1il pada ~~r· wrtSQr ~b.ak~~~ d~fl.$!iW!SO!f 1~!lgaltl1!~~ ~~il1l~,

Kflpa5iror retima5likGiall:im koopolflelfl pa5if yamg rnli'i'!jak: digulmlilK:a1fl dl:ill'llm tiCllflgkliialfl elBk.ttromika. lDalam pmK:teMrya 1kCip,a5iwr diseiJltt jlllglil demgalfl mIflGielfl5<ilror. Si~Cit d~ri Ik<'lpa5iror ~l1i ,Giallalh dl'lPlilt Imemyimpal1l arus liS'bMilk: iill1llik semffitam wCilk.ttu.

1?;J;'!I1I@@l,Jn>:l~1il k?iP?l$lil:Qr d,.l>:Im~llJalti,J I'?llilghi~n .i;idall~1il ~1;i!;;I9ai l~riil!Ji,JI: :

1. ~ba9<'li Il<ioplinglal1llt.i;ir.a r.i;ilrngk.alilil s.at!4J iC!e11l@<l1il yalil@ l~il1l p.adk:! POwell $upply

2. $€!mi'lgL'!I flUeraal<!m l'ang'ki1!l<lnl powe~ slIPply

11. $€!bi:'!gL'!llpembi1!IiIQl~It: ff\ekue:ool dalli1!m ralllglka!i:'!11iI <lnt.enn<l

4. selJliglii lpenglliematt elflergi padl:i lamnlPu TiL

5. l'Iilelil@hilk:!ngk?i1il IOOllJlildl1l@ ! IOIilc;alt.i;in bUll9al ~pi P?lda ~Iklk:!r.

SOlbuan y.altlg d'i~abi peda kapeslitor .adallarJ ~ ai, tl1!ilkro farad d'isi!lgk.at liJF

b. 1iIi1!1iIO fard dis I ilglkat In'F

c. pilko ~alr,l'ld di5ilrgka~ p!F

'oor8il'f"e~ffli!l(a'"fi~al~2 i'fi!3~mr&l~~~rftji-fffillJ'"da~pai5lID ·,v"-aiili1351e.

"_""~=l11 ~pa~froif'f:,,~cp!

- rff"",a,'S:Lw!lIdlJik T~p ... '~ .. - '~~siw~ Vaiii~bk:

J - -""'"T

KAP'AS·I.iOR TElAP

Kap8~rnrreta.iLi .atlal.l;ln .kapas[t'(][ yang flilai kalpac5i~!5ITf'l"a .5tlGian di!:eIllukafiOletil paltirik,. rnnatam kapi3slWt tE~p a'CIalalt1:

1. iK<l.P<l5[jR Jkertas .2 •. 1Kilpas~tot mlkll

3< '~lIlPa'i;i:tor 1<I~r.llliiilk

4. 1iC<lI!l.<lsi!tErfilm

5 .. Kl;ipa~iib;w polyester ~. f("apasimr elektJoliI:

It.apa,sitotteb~ Lmu.!l!lhva tldt!lr mn€fi1j~lkl pora:rll~as, artl!1ya .~,Iipun peFli!asa'tligarWiY-il1 dlb~lil':: U,j~k ~kal'! mel!1l'mlil~lkafl masala1'l. let[lpi3~ a"da JlJQ.a ~pasitor yali'lg.mem'lrl~i pol~,rl~r dlllam 1~IlOO.l!Iin<lalilnyal Ibla:;[lI1lfi'1~al df!ijLJi"l!lI!KaI"l padaii3rjJI[;" ~itiitk rearah. ~pagoor .sep8f1] iill! direbjj~ d1eng~1il ikapasiiliOr eJ~ktJron~, 13taU rerim!!i di&:J}tJt e1rffl ~eJsktrol~LtkorutleIi15alUr}.

,~

KAPASJi.TOR TlDAJ(liEfAP

Ka~sltQrtidllk tetap <;Irla'iarn i@pasitQr yang nilalimrya dapat d'i!!lbalM-llIbarn ~u~li delilgalil !':ebl,1lbllllalf"lI, D-alalilii plr.lldelrni!fa Ikita Ime~l1ial12 IrmI>Cam ka:pa!!;!iltQrtirl<;i'k: telt<;i:pal .yaitu:

L Varr;o (valriiOlbre oornclelfisawr} 2. Kapesiltor tr~mer

VA ReO (VARIA8LE OOHIll1ENSATOR)

IKapa5i.1DI" jenis iilli paOla umnufTIltlf!{OI diguillakfilrll 5e[iagaii p€rlalal a~alLl IJ)E;f'lfIilih gelarnlll13li1ig lPadJa r.13Ii1igkCii13li11 Iradio· Cilau Ipe:saWal IPSm13IOCar.

KAPAS]i,TOR TlitlMIlR.

~pe~tor tMiliillef IliiE:lliiiliki ben!>i!!Jkffii~ik yang lebih ~ecill. 1.!lIl1~l,!Ik liiIlelilUbeh llIilai kapasi.taSli'lyal OOllgilFl cara diPlJtar m~r1gg,ut1!i!lkari OIJ€lli}. Milau kapasi.tasriya alt11bra 5 sampai :31J' pilko if'arild,

~

~t1ii

KOMPONIlNI .A!KTIlF

yangl dim!1lhl,!ld d'e!ll;Jan ko;mpgnen ~ktilf oad\:ilalh komlPOIlen eleldli'J;l:ni~, yangl ji~, di!alilniarl,!l!; Ili!iltrilka~LJ ~igTla'l tffiEifi~iJ aklin iiiertgrna5ilkar1lte;jl<lg~ sepetiti perlglJlit'lr11r jJeiiillJ,iillilKaifi faseOlar11 laiill·llain"

IIkiiliam elekttrOlllih Y>;Ilrnglceliliilloa!;l,lk kOIliiIPOIle;F1aktiIF :al'ltri~ Ilain:

L !Dieda ~mi ~om~'-J'kIiQr 2, TTarlsi!5lto:r

3, [n~r<'!lted dm!Jl~

DIODA

IDioda ~d~iIah ~I\:ilh ~~I,!I 1l<il;lliillpOJIeIlI Y"'1l9 Ill'ilI;lll9all1id!!Jngl behan ~Iliiil wrudl,!l~ yaifigl dibiJliit dalri Dlilrnlilill iililillg di5e[lul ~N JUr1tiOill, yairul siJablJ [lamar11 call1iilPl,J~n y"'1lg I:e~iri danl bahen ~ilf ~p [YIpi;':) d~n balMan rnegarbive (IN type)., Di~ merl'lliliki :2 buah bki yang di~butdh~r1gananoda {~ubup lposibf) dan Ikarodi!1 (Ikutli.lb n€gati;\{~}, Padl1dliOOi!1 arus hariY,iJ1 IFOOIl9i!llir d~lIni kubJp mlliOdtl mem!jll IkatOO~l,

Dalilm prakt~tlIya dl.ooa ber~l!tlI~SI15eb<ig<i1 :

1. Petli1{eali<lm atus paOla Ilegaifig>!ilr11 liSbMik

2. ~rngallii~n :aJI~ IP~~~ I:eg~nl}fllFl I'i!;~rik

3. ~pe~ me;mblljkir arus P'oJd\:iItegi3Il9i311l1 li!>ink

p" - .. Ilt •.• ·.· __ , Ii(

---"

MlclCAM IMACAM D[QD.A

IOallall"i'l b:idal'ig elel!o:!t!mnib berdasa Mkal'i Ikegtlnlaan I<jb ~el'igenal 2 macam ~f1i$ di&da yai1)lI: 1. dlooa Ii.lmum

.2. {jIDda Il;jllusu5

DIDDA. IUMIUMI

Y~ililgl dim~ksl!ld diooa !!JIirlIUIlii ~clal!alh dioo!a yarng biasal dipergullakalil delam ~Iilgkaialil. lmi&aIIllYi3 ~g!ai pf;!r~rI:?I b;g~ng!an,. ]f;!llIi~(iliQdal urnum di~IilL;i,r~!alrry~ :

L lDioda gerrtllalFlitlrtll 2, lDioda sei~l1i!.!rtlI

.3. 1Diod<l Kuprd,

4. 1Diod<l sllilko'n

5. IDiotic! rectifiew

DIODA (iiEiR!MANiilI!jM

IDioda geliliill~nilUm teMb~t dari gerlliiallliurm. IDiodal ilni,pallifl!) beniyak digl,lllllaikalil IPaoJill 1i<I1lI!)!k.;!~alll ~wat pet1lerirtl~ tradio padla wgial'i ~tector,

~=~ELJF. ==

DIODA SEIL!ENIUM

~l!It diooia :5€1~l1i!.!rtlIkatrel'ia oo:Mbllat d\.ui ~lel'iiL!l~, lP,adal 11Itllitlrtlrl)"a ,dliodill }enls Ihnll ba,nyak diguni:l!l;;a!'l, sebag .. 1 pe~[lt da'li:ltm rangk<il[ln p.i:i!I'K1lr ~!Jppli~,.,. Slfatda~11 dioo<l selenllJl1iIlnl memlllJlI kemam,pu<ln dlall~11 ~eQ<lnl,Jan yangl cu'kli.lp besar. Cairn kelemnahlOil1flY"ii adlalalrn tidak malilllpiIJ diialiri arus YOIl1gtOiJlklllP besar

01'09,1\. KWFlROK (CIJPRDtO

NI~IiiIl~ Ikli,Jproladal13h singka~11lI cl~rril Oupper Oxiyelll atau bahen I:em1beC]a ~Iilgl sudsh dioksidaslldl€ng!aflolks'ig€[fL

1Diod<! Ikuprolk lin I selilen.mnY<l, terdl~11 darl beiooralp.il dlcxJil Y'ling dlsusuan, berlapi5·lapis dan, msm 1IIII-lIsifait dlllpa~ dl<!I1~11 arus yangl bestir m~ upun teglllng.m yamQI kedl,

DIODA SIUMON

Se5L!1alidl€ngafl namant1iya dioda ini terbuatdlall'il $illioofl yalrlg tlliatlliplI dial'ill'il arus daflm.galt1igan yang ouklJ,p I;:i~~rl $l;llilllg9l~ diooiflj!;!llIi!;; iili ¢I:~t digulll~l~n ~~9~,i perata d~'laliill r~ngk?l~n PQ'l~r Sl,1lppIy,

DJODA.IR!EcnF1~R

IDiDtia limi ditramcanQI krnu5us: agar nIIanilPUI mfflgallinkarnre;gall'gatl dlanl films: yan.'!) besar, LlIIil~l,1Ik keperlli,Jalil I:eli5ebli,J~ d'igcla ililii berbelil~l,1Ik liiIlirip sept;:tti IbelLil: d~11lI kollSbriUk;;iiIllIllY" di'buat dalri balhalt1i logam yangl dapatdlipasang iallg5tmgl pada p:latal'lIFiltHliL!ltlli,

Dl'ODA. KtllJSlJIS

Yangl dlm<'!'ksli.ldlderrlQan dloo~ kti!!$lI5 adall<'!'h, dlooa yangl k<l~ena slfat-slfatmY<l, dalPa~ dl~~!;gli.ll1akaln ul1tu'k k:epe~I'l!<l n SlIat.1i.l Iraillglffil<l n ~.ert~lltIJld<ln loorslfat Iklompilells,. Jerrlls ~errllsd<l~1Idloda, khli.l51i.l5 a iltara 11<11 n:

L iDiod .. zeifletl/ zeifletl dioola 4. lDiiOda, !JED

~. iDiDd .. Diac 5. !DiiOd .. Triac

3. modi .. var,actor 6. Diodi .. fOtose!1

DIOD.A ZENIEiR

Iflooa urm!ltlliny~ldli:gl!lnal!;.aln .setJagau pet1!s~'biIOOgi'llt1tflat1!, Ifl~di'll t1rrtutllinyadligl!lt1!al!;.an pooa Irangkaialn IpltIW€W supply, SetJagail I~rtye'~'bil dioola ~ene!f tlliemnirill:)i petllitJa~iS tegaillg<l n, mlsal'nya 5 \!'(lIt, 6 voll;,. 12 vol~ d~I1' 1~lrrI-II<lII1'5e5u<l,1 ~1lQ<lrrI Ikl.ebli.ltli.llh<ln,

A-".Hl--~

DIODA.l!EID

IlElD adall .. h sirlg'katarll darii lig'llt EmitIJiiflgl lliM .. .a.tau diOtia y.arg mlpal: nIIE'lmarl.carkall c.al1ay,al apalJila dialiri <;iltil.LS Ili~trik, Cah6Y" Yiilll'ilgi dlihalSll~n oIeh diooa ill'ili benn!i;lQIm-macam, sda yal'il@ OOli'W(iima laming, hi\iau, tllieroh, SetJagail Ibal~ln &~mya daitJuat deri silioona~u ge>rmaniu m, t;:Zilf€fla rtl€fl'1liliki !oWma yang W~lril'lal~ warnii., rtl'~'ka L~O ilt1!i tJat1!yalk digUmllk;a,t1! ~oogai Pil(lt Ilamp ~bul.setJi'l:gi'lli lamlPu rdllam~ atatl hiasan

.,II)!!

A ----1(11.-11-, - K

Otic ad\:ln<i_h SingkatafiCiarl DlodJ! )'IdWmn:ing ()H'e!ilt. JaCih se!ltlOi~Cien~~nl ri<U't'1<lflf'ly.;! dlodia drac dapat !Jil'l'lir,UlLIs ~15trik. DioOil ~l1i"11er~t~1 dat,l 2 IiltJiCl:1,rni~al ~.arr'lg bfficl'!II!<!.iJIC1i11.

DIQIi)"" VA;MC'fOR

.Died .. Vi:lroctor '<1.:.11<1111'11 sebll~11 diad\;! 'V,;Iir,g dire_llQlillpi del'lgm~ k:apia5ttor 'sehl"~g"g<l !tap.lls!itof lie:rse:bllt akalf"l difIil!JI<l'tl arus Ii5MI~ .apii:illiliaaGl<il ,arm yalil~ mmi!Jiltllr mel1ltul aiPdi!l re~oot Da]lam ran~:~"I<lnl dJ00<! wraeror

dlguna,K:arl SE/Di:!gaj Mmporrern pen.yesui;lifreiliu!A,u .. ~( K

DJ!ODA IFOfJrQSElL.

fI.do'!ilah rJioda¥Ol:!¥.l r!lrl1!itah~t1Ia!i!!i1yalt:!l~lL!!tJ.o;Ili'! .00p$b'Jr.:l pertll!u~\:!nl'l'(ol! t>.e~a crllMayal. ~~rr k:ecili:'i,y<i ~a'hl'ln~rgilJ"wlig ipadallilesal' ItecI]nY<liCi1i~<lYi'l yang m1eflg~i\@llf}e".riFi'iI[JIka<lfl d<irl Ibtcrsel. DiOO'<l!foIiosell lllanYOlIk: diS utW:..k~n 1II1i1~UJI!;Siilf!SOu Ir3lflBlk~h)l1'! OlIf<1!ltVll, ll<lmnll'u~m"!i! d<l'1'! lain·lliln.

l'lRANSISli'OR

Tr~um;j~F IOOFi3!>a1 dari ka~l ~n!J'eF dan li'8~i~. Trclil!J'eF ;;IritifllVi3 Imefll!Jelild~I'bln ,ail:.aul Imel1iib!U~t perobeh>an dan re:siswr ·adlalbhisl!Jattl!l ooh~n yalll~ tiwk da:pat ateu dla~at l'I1eng'h.aI~oot alnus Uisttrik, Jadi tmrlssi!Stro aw'laih $Ul'ii~1J bl'iII;Mli Y<llt';fl dtiptlt rne~llb'ah Ibal1<lf11 yolf;"igl Hdtik bias f;lfJeflg'l"\l'i t'ltai' arus IliiStiil\;; rnetlija~11 bl'ill;l'iltli Y<lf19~apa~ rnef;"igl1<lnrn~ arus li5~rlk. Sifart I ill dlselimt jl!lgti dleriga1n f;"iaf;lfJ<l :5€imllkotli~lJkt~r.

ii'af;"isjlStOr f;lfJef;lfJrllil\;jl 3: lilUah lkakl yai'lgl~is€!bllt~ef1gaf11 :

1. I1:mniIDr, di5ir.g~t IE

.:1:. !BaSis, yalrng di5irng~t IS

3. Ko&ekt!JII, yangl cli~ingkat K

-, )jQI~'

~~ PNP

~''''''i.or

S€lain dlali'i,pa:dal im ada 2 j€ni~ branruwr, yaittl!l tmn$i~tar IPNP dian MPNI.. IDai<;i1'l1l .sYrrllboi di beda karl Irneiatui bnw ~analh, l!Intl!li!; tiraf'lslsmr IPf'lJP talnda Olltlii!!lk paf'lal'in\,\81 rnef;"iIi.lj,1J Ike~iillam, .5edHlliQl\;;anl f'lJPN iiiflOOlJju I~e lutir.

~~~r

.... -() •• "" NPI<

MI~NEN1UKAN IKAKlJ:TrRANS1S1f'OR

t; I(

y

IDaliam pasaran Iba~~,lijefilis tli'alilsi~tor. dalll Ile~k k1lkii ~Iilsi~ pun bermaeam-maeam. lrli'afll~i~Qf tersebut dilbedllkalfll Irnt;ilal uil!;:ilooal dank ooe. T:O;mda ~Iild~ l!lflltl!lk menentskan k;;ilf"j tn;Ilil~

t:lerl!l~a :'

1. Ialooa~IUk Ill!tih, Iiliru danr f;lfJernl1r

2. Ialrdl Iif;"igkl'! ran f;lfJerah

.3. talooa .segll ernpatt putll; daln Iiliru

lang'k a 1iI P€:I1E1liina 1l!lilt.Llk tliIenenll.l!ka'1l !kalkJI~r<! tullsttor adalltllil tliIenca~11 M OOi'l1 tll:lk, IIng'k~lr<!l1 ataLi tEInd a segl etlilp .. ~ lpada badan~r~ i\Slsttor. K.akl yalilfl lpaillit;g deka~ OOngi'l11il tanaa litul adal'~'h Ik a kI l~ol~fOOr (K) dlanl Si3lanjlltrl,y,al kaki yang rerletak dil selJoBlam ka,kilk:olekmr berlaM"i!'IlIiallliGiengarll arsh jarumn }aIm Malal1, kal!!i ba5i15 (B) di9nr W1ngl li9irmy~I~~~I<;IlI1l;:.;1ki EliiIliiitQr (IE).

!pcellienllITuan IkllllJi bi<;l!; j!Uge clelilgen jelialn mellega'kl;:.;lln tll'1llil!;ililtor, rnska IkllllJi tr<;llrWi!;itQr <;Ikailli IrDembeliltlUk segitt~ ~m~ killkii, 'TI.ij!l> p!.J ~Ikdl!)~ ~gi1ji!2l~ 'WI ~dl!)!~h !@~i b<lSis, ~~ r1jU!tt1!yO'! di:;;.ebe!~h ~i~ ~·!)ki b~cSis .ild!!'l~h lk!)l!:!i errritor, dan Y.i'!It1!g) ll!)inrt}'a ~d~~,h Io:!)ki kolekWL

,INfiI1EGRATED CIRCLUTr

5eJllllaiil delilQaiil perkem'b.~ngalil l:eknol(!!fll elekttoollka,. 1FlfI1!'k a IP~dlll saa~ 11il11~1<l'h dl~tliIl.l1ka11l 5Uat.l.l k:ompolileiil rerp,adiJ yarlgret"din dan re5ii5lOtr, KajN'ii5itar,GliDda, darll 'btarl!5i5tot yarlg GlilKemn0i5 da'lamn siJalul ra,rngkaia,lli terilliltegr:a~i da'llIliiIl bentuk ~bl!la'h oi[p,

C SUF'FU!l.

IFArr Se,A)l 'CEA,AMIC fAlCI<.;ill.GE C AS IE 1621.0&11

P SUFfl:X "UoS,"fIIC f!'ACKAGE C!ASE. JrJI9.02