УСТАВ

НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
„ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА” ПРИ СОУ „БАЧО КИРО” ПАВЛИКЕНИ
РАЗДЕЛ І
СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл.1 /1/ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО е независимо и доброволно сдружение юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в съответствие с
действащото в страната законодателство и ЗЮЛНЦ.
/2/ Дейността на Настоятелството обединява усилията на родители, учители,
общественици, научни и културни дейци, които са съпричастни към просветното дело и
готови да съдействат за развитието на училището.
Чл.2 /1/ Наименованието на сдружението е: УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
„ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА” ПРИ СОУ „БАЧО КИРО” ПАВЛИКЕНИ
/2/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса и
БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от коренспонденцията на
сдружението.
Чл.3 Седалището и адресът на управление на Настоятелството е гр. Павликени, община
Павликени, пл.”Свобода” № 36
Чл.4 Настоятелството действа БЕЗ СРОК.
ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.5 Училищното Настоятелство осъществява своите функции и задачи самостоятелно
и във взаимодействие с училището и други юридически и физически лица.
Чл. 6 Целите на Настоятелството са:
т.1 Цялостно да съдейства на училищното ръководство при изпълнение на задачите във
връзка с обучението, възпитанието и просперитета на учениците, тяхното оформяне
като образовани и културни граждани;
т.2 Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
т.3 Организиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства.
Чл. 7 За постигане на целите Настоятелството:
1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното
развитие на училището, както и за решаването на текущи проблеми, свързани с
дейността на учебното заведение;
2. Подпомага училището за ефективно стопанисване на училищните имоти и за
тяхното целесъобразно използване;

3. Подпомага за изграждането и поддържането на МТБ;
4. Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни
програми по проблемите на учениците;
5. Участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се
обучават учениците от училището;
6. Участва в определянето на свободно-избираемата подготовка, на извънкласните
и извънучилищни форми на работа с ученици и съдейства за тяхното
реализиране;
7. Организира и осъществява други дейности предвидени в закона или по решение
на общото събрание.
ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
Чл.8 Настоятелството ще осъществява обществено полезна дейност в съответствие с
разпоредбите на закона и устава в интерес на учениците и учителите в СОУ „Бачо
Киро” Павликени.
ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.9 Настоятелството може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с
предмета на основната му дейност, като използва приходите от тази дейност за
постигане определените в устава цели.
РАЗДЕЛ II
ЧЛЕНСТВО, ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЧЛЕНУВАНЕ
Чл. 10 /1/ Членове на Училищното Настоятелство могат да бъдат дееспособни
физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на
настоятелството.
/2 / За член на Училищното Настоятелство може да бъде избиран директорът или друг
представител на учебното заведение.
/3 / Членството в сдружението е доброволно.
/4 / Кандидатът подава молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и
приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите юридически лица представят с
молбата си преписи от документите за регистрация и от решението на управителните
си органи за членство в сдружението.
/5/ Управителния съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото
заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на
управителния съвет.
/6 / Членовете на сдружението имат следните права:
1. да участват в управлението на настоятелството
2. да бъдат информирани за неговата дейност
3. да упражняват контрол върху действията на органите на Училищното
Настоятелство

/7 / Членовете на сдружението са длъжни:
1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на
ръководните органи на настоятелството
2. да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на
неговите цели
3. да издигат авторитета на настоятелството, да спомагат за увеличаване на
неговото имущество и да не извършват действия и бездействия , които
противоречат на целите му и го злепоставят
4. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав вноски
/8 / Членството се прекратява:
1. с едностранно устно или писмено волеизявление, отправено до Управителния
съвет или Общото събрание
2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване на
юридическото лице
3. с изключване
4. с прекратяване на Настоятелството
/9 / Член на настоятелството може да бъде изключен с решение на общото събрание,
когато нарушава предвидените в Устава задължения, или извърши други действия,
които правят по-нататъшното му членство в Училищното Настоятелство несъвместимо.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.11. Върховен орган на Училищното Настоятелство е общото събрание, негов
управителен орган е управителния съвет.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 12. Общото събрание се състои от всички членове на Училищното Настоятелство.
Чл. 13. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет
4. приема и изключва членове
5. взема решение за участие в други организации
6. приема основни насоки и програма за дейността на настоятелството
7. приема бюджета на настоятелството
8. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос
9. приема отчета за дейността на управителния съвет
10. избира председател на управителния съвет
11. избира секретар и касиер
Чл. 14. /1/ Общото събрание провежда заседание веднъж на шест месеца. То се свиква
от управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на
настоятелството. Извънредни заседания се свикват по решение на управителния съвет
или по искане на не по-малко от 1/3 от членовете на настоятелството.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на
Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата се изпраща лично до всеки настоятел, като екземпляр от нея се
публикува в местния вестник 20 дни преди насрочения дата за Общо събрание.
/4/ В случай на извънредно свикване на Общо събрание, във връзка с неотложни
събития, поканите се изпращат до всеки настоятел най- малко 7 дни преди самото
събрание.
Чл. 15. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове , освен в случаите когато за вземане на решение е необходимо квалифицирано
мнозинство.
Чл. 16. Всеки член на общото събрание има право на един глас.
Чл. 17./1 / Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите
/2 / Решенията по чл. 11 т. 1, 3, 4 и 10 се вземат с квалифицирано множество 2/3 от
присъстващите.
Чл. 18./1 / За всяко заседание но общото събрание се води протокол, който се заверява
от председателстващия събранието и лицето, което е изготвило протокола.
/2 / Към Протоколът се прикрепя списък на присъстващите, с имена и подписи.
/3 / Всеки член присъствал на общото събранието има право да следи за точното
отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 19. /1/ Управителният съвет се състои от ТРИ лица – членове на сдружението –
председател, секретар и касиер
/2/ Членовете на управителния съвет се избират за срок от 5 години
Чл. 20. Управителният съвет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
разпорежда се с имуществото на настоятелството
подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет
подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на настоятелството
определя реда и организира извършването на дейността на сдружението
взема решение по всички други въпроси, освен тези, които са от
компетентността на общото събрание

Чл. 21. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя.
Чл. 22. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината членове на
управителния съвет

Чл. 23. Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от избран от
управителния съвет негов член
Чл. 24. Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство
Чл. 25. Председателят на управителният съвет се избира от общото събрание
Чл. 26. /1/Председателят на управителния съвет:
1. представлява Училищното Настоятелство;
2. свиква и ръководи заседанията на Училищното Настоятелство и управителния
съвет;
Чл. 27. Секретарят на управителния съвет:
1. участва в УС на Училищното Настоятелство;
2. води протоколите от заседанията на Управителния съвет.
РАЗДЕЛ ІІІ
ИМУЩЕСТВО
Чл. 28. Имуществото на Училищното Настоятелство се състои от доброволни вноски,
наеми, дарения от юридически и физически лица, спонсорство.
Чл. 29. Всички членове на Училищното Настоятелство дължат членски внос в размер 2
лева месечно, 24 лева годишно, както и встъпителна вноска в размел на 10 лева
еднократно.
Чл. 30. Средствата на Училищното Настоятелство се изразходват за постигането на
неговите цели и задачи
Чл. 31. При прекратяване на Училищното Настоятелство имуществото му се предоставя
на СОУ,,Бачо Киро” гр. Павлитени
КНИГИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
Чл. 32. Общото събрание и управителният съвет водят книги за протоколите от всички
проведени заседания. Председателстващият и лицата, изготвили протокола, ги
удостоверяват с подписа си.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 33. Училищното Настоятелство прекратява своята дейност с решение на общото
събрание
РАЗДЕЛ ІV
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този Устав е приет на Общо събрание на Училищното Настоятелство при СОУ
,,Бачо Киро” гр. Павликени проведено на 11.02.2010 г.
§ 2. Списъкът на настоятелите, присъствали на Общото събрание, да се счита
неразделна част от този Устав.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на
неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав в случай, че противоречат на закона се
заместват по право от повелителните му правила.