6

AMøtºÆŠæ 17, 2010

Ýë„ìS & 眯Œl-yól

A¯]l²Ð]l$Ķæ$Å A¯]l²Ð]l*r

JMýS-ç³-Ç-Mö-MýS-ç³Ç MöĶæ*Å-Æý‡OÐðl$
JMýS-ç³-Ç-Mö-MýS-ç³Ç MöĶæ*Å-Æý‡OÐðl$
Ððl¬MýS-Ð]l¬¯]l VýSâ¶æ-ÌñæÌêÏ Ððl¬Ë-_-¯]l-r$Ï…yðl
fVýS-§ólMýS 糆 Ðól$¯]l fÍϯ]l
MýSÆý‡*μÆý‡ «§ýl*ã
hW-Vö° ¯]lË$-Ð]l…MýS h…§ýl-V>¯]l$
Ððl¬W f…{§ýl-Ð]l¬ü ¯]l$Æý‡-Ð]l¬¯]l
°Íò³ VýS¯]lMýS
´÷VýSÆý‡$ Ððl¯ðl²Ë ©VýS-»Z-íÜ-¯]l-r$Ï…yðl
´÷Ç Ððl$Æý‡$-VýS$-gñæ-MýS$PË º*íܯ]l
™èlr$t-ç³#-×æ$VýS$
MýSÆý‡W Ƈ¬Æý‡$-§ðl-çÜË V>Æý‡-V>¯]l$
MýSÇ-VýS-Ð]l$¯]l Ñ¿¶æ$yýl$ VýS¯]lMýS
Ððl*çßæ-Ð]l$-§ýlÐ]l¬
™öÇW ÝëÐ]l$f íÜÇ §öË-MìS-¯]l-r$Ï…yðl
Ððl$Æý‡Ä¶æ$ } Ðól…MýS-sôæÔ¶æ$ Ðól$¯]l
íÜ…V>-Æý‡-Ð]l¬-V>¯]l$
™èlÆý‡-^èl-Ƈ¬¯]l Ý÷Ð]l¬ÃË$ «§ýlÇ-Ƈ¬…-^èlV>
Ððl$Æý‡$VýS$ »Z×ìæ Ķæ$Ë-Ðól$Ë$
Ð]l$…VýSÄ¶æ¬ §é¯]l$
Ððl$Æý‡$ç³# Ðól$çœ$Ð]l¬ VýS*yìl Ððl$Æý‡-íÜ-¯]l-r$Ï…yðl
¿êÐ]lÐ]l¬:
A¯]l²-Ðl] $Ķæ$Å ò³§ýlª MýS$Ð]l*-Ƈý $yýl$ ò³§ýl †Æý‡$Ð]l$-Ìê-^é-Æý‡$Å-Ë-ÐéÆý‡$ AÀ-õÙMýS çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ
Ðól…MýSs- æô Ô- æ¶ ÓÆý‡ ÝëÓÑ$-Ðé-Ç° ^èl*çÜ*¢ ´ëyìl¯]l
X™èl-Ñ$¨.
AÀ-õÙMýS… ^ólÜç $¢¯- l] ²-³ç šyýl$ ÝëÓÑ$-ÐéÇ
Ððl¬VýS…, JMýSÝ- ëÇ (= JMýS³ç- Ç- M- Sì ) "A»ê¾!
G…™èl »êVýS$…-¨' A°-³í Üç- $¢…¨. C…Mø-ÝëÇ
A§ól Ððl¬VýS…, "Ððl¯- l] MýS ^èl*íܯ]l §é°-MSý ¯é²
DÝëÇ C…M> Ð]lĶæ*Å-Æ>Ë$ ´ù™ø…¨.
C…M> »êVýS$…-¨' A°-³í Üç- $¢…¨. "ÝëÓ-Ñ$-ÐéÇ
Ððl¬VýS…ÌZ Gç³μ-sæì M- Sý ³ç- šyýl$ Mö™èl¢ Mö™èl¢ MýSâ¶æË$
ç³#r$t-Mö-çÜ$¢-¯é²-Ƈ¬' A°-í³-çÜ$¢…¨.
1. ÝëÓÑ$ D {ç³³ç …^èl… Ððl¬™é¢°- MìS A«¨³ç † (= fVýS§- ló MýS ³ç †). BĶæ$¯]l Ô¶æÈÆý‡… Ò$§ýl
^èlÍϯl] ™ðlËÏ° MýSÆý‡*μ-Ƈý ³ç # ´÷yìl {ç³M>-ÕÜç *¢
(=hW-Vö-°) ¯éË$VýS$ ³ç MýSP-ËMýS$ _…¨…¨.
A¨ GÌê E…§ø ^ðl³ç μ¯é! ÝëÓÑ$-ÐéÇ Ð]l„ýS
Üç ˦ …ÌZ ^èl…{§ýl$yìl Ìê…sìæ Ððl¬VýS…™ø
(=^èl…{§ýlÐ- l] ¬-ü) AÐ]l$Ã ËMîSÿ-§ló Ñ E…r$…¨
MýS§é! BÐðl$ ™ðlËϧ- lý ¯- l] …™ø MýSÍíÜ ´÷yýl$-VO Sð ¯]l
(=´÷VýSÆ- ‡ý $) Ððl¯ðl²Ë ÝëÓÑ$ Ððl$yýlÌZ JMýS Ñ«§lý ÐO lð $¯]l º…V>Æý‡$ ¯]lVýSV> (=¡VýS) Ð]l*Ç-¯l] r$Ï…¨. (´÷-ylý $-VO Sð ¯]l Ððl¯ðl²Ë ¡VýSË- $V>, Üç ¯]l²-Üç ¯]l²° §éÆ>-Ë$V> ÝëÓÑ$-ÐéÇ Ô¶æÈÆý‡… Ò$§ýl
E¯]l²-§lý ° C…Mø AÆý‡…¦ )
2. ÝëÓÑ$ ÐéÇ Ððl$ÇõÜ Æð‡…yýl$ º$VýSËY
Ò$§ýl ³ç #¯l] $VýS$ ³í ÍÏ ™O lð Ìê°² Æ>Ô>Æý‡$. A¨

Æð‡…yýl$ ³ç MýSPË M>Æý‡$-™ø…¨. C§ðlÌê E…§ø
^ðl³ç μ¯é! Ð]l* AÐ]l$ÃMìS H¯]l$-VSý $Ìê A…§ýl…V>
¯]lyìl^ól Ë„ýS×æ… E…¨. ò³â¶æÆ-Ï ‡¬¯]l ™èlÆ>Ó™èl
¿êÆý‡Å-MSý $…yól Mö°² Ë„ýS×- êË$ Ar$ Cr$V>
¿¶æÆý‡M-¢ ö-Ýë¢Æ‡¬ MýS§é! A…§ýl$MóS H¯]l$-VSý $MìS
Üç …º…-¨« …-_¯]l Ð]l$§ýlf- Ë Ë„ýS×æ…, Ð]l*
AĶæ$ÅMìS Ð]l_a…¨. º$VýSËY Ò$§ýl M>Æó‡ ³ç #¯l] $VýS$
³í ÍÏ ™O lð Ë…, H¯]l$-VSý $MìS Üç …º…-¨« …-_¯]l Ð]l$§ýlf- Ë…Ìê E…¨ ({õ³Ñ- $-MSý $Ë Ð]l$«§lý Å Ððl*çßæ…™ø
MýSÍVóS Ð]l$§é°², H¯]l$VýS$ Ð]l$§ýlf- Ë- …™ø ´ùÍa
MýSÑ Ô¶æºª ^èlÐ]l$-™éPÆý‡… ^èl*´ë-ylý $).
3. Ððl$Æý‡$-Üç $¢¯l] ² Ð]l* AĶæ$Å Ðól…MýSs- æô Ô- æ¶ ÓÆý‡$° Ô¶æÈ-Æ>°² A…§ýl…V> AË…-MSý Ç- …-^éÆý‡$.
Aº¾»ê¾! G¯ðl²°² Ý÷Ð]l¬ÃË$ ò³sêtÆø!
AË…-M>-Æ>Ë$ §« lý Ç…-_¯]l ™èlÆ>Ó™èl, Ððl$Æý‡$ç³#
Ð]l…sìæ Ô¶æÈ-Ƈý Ð]l¬ MýSË (= Ððl$Æý‡$-VSý $-»Z-×æì ) Ð]l*
AÐ]l$à ËMîSÿ-§ló Ñ & ¯]lËÏ° Ð]l* AĶæ$Å™ø E¯]l²³ç šyýl$ GÌê E…§ø ^ðl³ç μ¯é! Ððl$Æý‡$ç³#
Ðól$çœ$…™ø MýSÍíÜ Ððl$Ç-Üí ¯- l] r
- $Ï…¨.
● ● ●

A¯]l²-Ð]l$-Ķæ$ů]l$,
A™èl° MýS$Ð]l*-Æý‡$yýl$
ò³§ýl †Æý‡$-Ð]l$-Ìê-^é-Æý‡$Å-˯]l$
ÐólÆý‡$-^ólíÜ ^èl*yýlÌôæ….
™èl…{yìl-Ìê-V>¯ól DĶæ$¯]l MýS*yé
ÆøkMø çÜ…MîS-Æý‡¢¯]l ^ðlí³μ¯]l
Ð]l$à-¯]l$-¿ê-Ð]l#yýl$.
A¯]l²-Ð]l$-Ķæ$ů]l$, A™èl° MýS$Ð]l*-Æý‡$yýl$
ò³§ýl †Æý‡$-Ð]l$-Ìê-^é-Æý‡$Å-˯]l$ ÐólÆý‡$-^ólíÜ
^èl*yýlÌôæ…. ™èl…{yìlÌ- ê-V>¯ól DĶæ$¯]l MýS*yé
ÆøkMø Üç …MîSÆ- ‡ý ¯¢ l] ^ðl³í μ¯]l Ð]l$à-¯l] $-¿ê-Ðl] #yýl$.
C¨ ò³§ýl †Æý‡$-Ðl] $-ËĶæ$Å X™èl… A° {ç³™ólÅMýS…V> ^ðl¼™ól ™èl³ç μ, A¯]l²-Ðl] $Ķæ$Å Æ>íܯ]l
§é°MìS, MýS$Ð]l*-Ƈý $yýl$ Æ>íܯ]l §é°MìS ™ólyé
VýS$Ç¢…^- lè Ìôæ…. ™èl…{yìl ¯øsZÏ…_ Fyìl³ç- y- lý r
-z $t¯l] ²
ò³§ýl †Æý‡$-Ðl] $-ËĶæ$Å X™é°², A¯]l²-Ðl] $Ķæ$Å
A¯]l²-Ðl] *-rV> ÌZMýS… ´ëyýl$-MSý $…-sZ…¨.
}MýS–-çÙ~-§ól-Ð]l-Æ>-Ķæ$Ë$ ¿êÆý‡Å †Æý‡$-Ð]l$-Ìê…º™ø MýSÍíÜ, JMýSÝ- ëÇ MýS…_ Ð]lÆý‡§ýl Æ>f-ÝëÓÑ$° (Ñ-Ùç $~Ð- l] #) §ýlÇØ…-^lè $-Mø-Ðl] s- ê-°MìS ÐðlâêÏƇý $.
Æ>Ķæ$Ë A…§ýlÐO- lð $¯]l ¿êÆý‡Å¯]l$ ^èl*íÜ, ÑçÙ$~Ðl] #
KÝëÇ ™èl¯]l Ð]l„ýS Üç ̦ ê°² B{™èl$-™lè V> ™èlyìlÑ$
^èl*çÜ$-Mö-¯é²-ylý r. "C-§ló …{sê. ¯é ß
ç æ–§ýlĶæ$…ÌZ E…yé-ÍÞ¯]l ËMîSÿ-§ló Ñ G§ýl$-Ƈý $V>

yé‘‘ ™éyól-ç³ÍÏ ç³™èl…-fÍ
°Ë-º-yìl…-§ól-Ñ$-r-°' ÑçÙ$~-Ð]l#MýS$ çÜ…§ólçßæ…
Ð]l_a…¨. †Æý‡$-Ðl] $-Ìê…-º& ËMîSÿ-§ló Ñ A…™èl
A…§ýlÐO- lð $-¯l] §- lý ° ¿êÐ]l…. ©°° ^ðl³ç μ-sê-°MìS
Üç …çÜP–™èl MýSÑ, AÌê A§ýl$Â-™lè ÐO- lð $¯]l Fçßæ
^ólÔ>yýl$. B MýSÑ ¿êÐ]l¯- l] &- Ð- l] $¯]l A¯]l²-Ðl] $Ķæ$Å
MýS$Ð]l*-Ƈý $° D "J-MSý ³ç- Ç JMýS³ç- Ç- ' MîSÆý‡¯¢ l] JMóS
´ë§ýl$-MSý ÌZ Ððl¬Í-_¯]l Ððl¬MýSPË$.
Ð]lÊyýl$ ^èlÆý‡×- ê-ÌZϯl] $ ËMîSÿ-§ló Ñ- ° MýSÑ
A…§ýl…V> ´ùÌêayýl$. Ððl¬§ýlsìæ ^èlÆý‡×- æ…ÌZ
BÐðl$ ^èl…{§ýlÐ- l] ¬ü. Æð‡…yýlÐ]l ^èlÆý‡×- æ…ÌZ ÝëÐ]l$f-VSý Ð- l] $¯]l. Ð]lÊyø-^lè Æ- ‡ý ×- æ…ÌZ Ððl$Æý‡$ç³#. D
Ð]lÆý‡¯-~ é-ÑÔ- æó Ú- ëË$ ¿o†MýS §ýl–íÙ™t ø BÌZ-_§éª….
Üç …ç³§ýl (Ë-MSî ÿ-§ló Ñ- ) Üç Ó¿ê-Ðl] Ðól$ A…™èl. A¨
^ðl…™èl ^ólÇ-¯l] ³ç- šyýl$ Ð]l$¯]lÜç- $MýS$ ^èlËÏV> A°-³í Üç $¢…¨ (^èl…-{§ýlÐ- l] ¬-ü). JĶæ*Å-Æ>Ë$ MýS$Ç-³í çÜ$¢…-r$…¨ (Ýë-Ð]l$-f-VýS-Ð]l$-¯]l). Ððl$Æý‡$-ç³#Ìê
Ððl$Æý‡$-Üç $¢…¨. "Òyìl §ýlVýSÆY ‡ý G…™èl Üç …ç³§ýl
E…¨Æ>!' A° MýSâ¶æ$Ï Ñ$Æý‡$-Ñ$r$Ï VöË$-³ç #™èl$…¨. §é^èl$-Mø-Ðl] r… Æ>° ÐéÇ §ýlVýSÆY ‡ý ,
Ððl$Æý‡$-ç³#Ìê Ððl$ÇíÜ A§ýl–-Ô¶æÅ-Ð]l$-Ð]l#-™èl$…¨.
ËMîSÿ AÐ]l$Ã-ÐéÇ 108 õ³Æý‡ÌÏ Z "^èl…{§ýl
Ð]l§ýl¯- l] ', "^èl…{§ýl Üç ß
ç Z-§lý È- '- &- C- Ìê ^èl…{§ýl
Üç …º…-§« lý ÐO- lð $¯]l õ³Æý‡$Ï MýS°-³í Ý- ë¢Æ‡¬. ^èl…{§ýl$yýl$
^èlËϧ- lý ¯- é-°MìS {糡MýS. ™èl¯]l¯]l$ MöÍ^ól ¿¶æMýS$¢Ë
iÑ-™éÌZÏ BÐðl$ ^èlËϧ- lý ¯- é°² MýSÍ-WÜç- $¢…§- lý °,
^èl…{§ýlÐ- l] ¬ü A¯ól õ³Æý‡$ÌZ A…™èlÆ- >-Ƈý …¦ V>
¡çÜ$-Mø-ÐéÍ. ^èl…{§ýl$yìl Ìê…sìæ Ð]l¬Q… MýS˨
A¯ól AÆý‡…¦ MóSÐ]lË… ÝëÐ]l*-¯éÅÆý‡…¦ .
"Ðól…-MSý s- æô Ô- æ¶ Ó-Ƈý $° Ð]lÆý‡¯-~ l] ™ø, MýSÑ ËMîSÿ§ólÑ° G…§ýl$MýS$ MýSÍ-´ëyýl$?' A° Üç …§ólß
ç æ…
Æ>Ð]ls- ê-°MìS ÒÌôæ§Ï lý $. Ô¶æ…MýSÆý‡ ¿¶æVýSÐ- l] ™- éμ-§lý $Ë$,
AÐ]l$à ԶæMìS™-¢ ø¯ól AĶæ$Å-V>Æý‡$ Ð]lÅÐ]là
- Æ- >Ë$
^èlMýSP-»ñæ-yýl-™é-Æý‡° Ýû…§ýl-Æý‡Å-Ë-çßæ-ÇÌZ ^ðl´ëμÆý‡$.
Üç ${糿- ê™èl Ð]l$…VýSâ- æ¶ …ÌZ "ËMîSÿ Üç Ñ-{¿¶æÐ]l*
ÌZMýS...' A° ^èl§ýl$-Ðl] #M- ö…sê…. AĶæ$Å ™èl¯]l
A…§ýlÐO- lð $¯]l MýS¯]l$-»Ÿ-Ðl] $Ë MýS§ýlÍ- M- Sý Ë- °, AÐ]l$Ã
MýSsê-„>-Ë™ø {ç³Üç Ç- Üç- $¢¯- é²yýl° ©° AÆý‡…¦ .
ò³§ýl †Æý‡$Ð]l$ËĶæ$Å MýS*yé A…§ýl$MóS D AÐ]l$Ã
AĶæ$ÅË Ñyýl©- Ä- æ¶ $-Æ>° A¯]l$-º…-§« é°²
™ðlË$ç³#™èl*, Ð]lÊyø ^èlÆý‡×æ… Ððl¬rtÐ- lð ¬-§lý sZÏ
"} Ðól…MýSs- æô Ô- æ¶ $' A¯é²yýl$. C…™èlMîS MýSâ¶æË- ±²
Ððl¬Ë-_¯- l] ¨ AÐ]l$ÃM>, AĶæ$ÅM> A…sôæ
C§ýlǪ MîS A° Üç Ð]l*-§« é¯]l…. Üç ÓíÜ.¢