ชามะละกอ (มะละกอดิบต้มน้้ าชงชา) ล้างไขมันในล้าไส้

ชามะละกอ
คือ การนำาเอามะละกอดิบมาปอกเปลือก แล้วหั่นเนื้ อมะละกอใส่หม้อ เติมนำ้า ต้มให้เดือดแล้วตัก
เนื้ อมะละกอออกไป เอาเฉพาะนำ้ามาใช้ชงชาเพื่อดื่มแทนชาทั่วไป
ประโยชน์
เมื่อดื่มชามะละกอ จะเป็ นการล้างลำาไส้ โดยไม่ต้องสวนทวาร ช่วยล้างระบบดูดซึม คือ ล้างคราบไข
มันที่ผนังลำาไส้ อันเนื่ องมาจากการกินอาหารผัดนำ้ามันเป็ นประจำา คราบไขมันจะเกาะตัวที่ผนัง
ลำาไส้เป็ นกาวเหนี ยว จึงเกิดการขัดขวางการดูดซึมสารอาหาร และวิตามินที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย
เมื่อระบบดูดซึมไม่ดี หรือดูดซึมไม่ได้ เวลากินอาหารก็จะได้แค่อิ่ม แต่ไม่ได้สารอาหาร เมื่อเป็ น
อย่างนี้ นานวันเข้า ความเจ็บป่ วยก็จะเข้ามาเยือน
เมื่อร่างกายปกติ ไม่เจ็บไม่ป่วย ก็ควรล้างลำาไส้ไว้บาง เพื่อล้างคราบนำ้ามันเก่าที่เคยกินอาหารผัด
นำ้ามันมานานหลายปี
สูตรชามะละกอ
- มะละกอดิบไม่อ่อนเกินไป 1 ลูก
- ชาเขียว หรือชาจีน หรือชาใบหม่อน อย่างใดอย่างหนึ่ ง
- เพิ่มดอกเก๊กฮวย หรือใบเตย หรือรากเตยลงไปด้วยก็ได้ เพราะดอกเก๊กฮวย ใบเตยจะบำารุงหัวใจ
รากเตยก็ช่วยฟื้ นฟูตับอ่อนให้มีกำาลัง ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่
วิธท
ี ้า
1. ปอกเปลือกมะละกอล้างนำ้าให้สะอาด แล้วหั่นแบบชิ้นฟั ก ไม่ถึงครึ่งลูก
2. นำามะละกอที่ห่ันใส่หม้อ แล้วเติมนำ้า 3 - 4 ลิตร ตั้งไฟ จะเติมดอกเก๊กฮวย หรือใบเตย หรือราก
เตย ก็ใส่ไประหว่างนี้
3. เมื่อนำ้าเดือดสักพักหนึ่ งยกหม้อลง ตักมะละกอ และดอกเก๊กฮวยออก ให้เหลือแต่น้ ำา
4. นำานำ้านั้นไปชงชา ใส่ใบชาประมาณครึ่งกำามือ การแช่ชานันไม่ควรเกิน 5 นาที
5. กรองเอากากชาทิ้งไป ทิ้งไว้ให้เย็นดื่มได้ทันที หรือบรรจุขวดเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ 3 วัน
สารของมะละกอจะเกิดการถักทอกับสารของใบชา ทำาให้ช่วยย่อยไขมันและล้างไขมันออกจากผนัง
ลำาไส้ ควรดื่มเพื่อล้างเป็ นประจำา ดื่มแทนนำ้าอัดลมได้
ถ้าไม่ล้างลำาไส้ ก็เปรียบเหมือนกินข้าวไม่ล้างจาน แล้วใช้จานใบเก่าที่ไม่ล้าง เอามาใส่ข้าวกินใหม่
เมื่อล้างลำาไส้แล้ว ก็ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อไปบำารุงร่างกายด้วย ถ้าหลีกเลี่ยงอาหารผัด
นำ้ามันไม่ค่อยได้ ก็กินเท่าที่จำาเป็ น คือ กินให้นอ
้ ยลง แล้วกินชามะละกอไปล้างลำาไส้ทุกวันเมื่อมี
เวลาว่าง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful