P. 1
ארבעים שנה בירושלים – 2007-1967

ארבעים שנה בירושלים – 2007-1967

5.0

|Views: 1,030|Likes:
Published by JerusalemInstitute
צור קשר עם מכון ירושלים - internet@jiis.org.il
צור קשר עם מכון ירושלים - internet@jiis.org.il

More info:

Categories:Types, Research
Published by: JerusalemInstitute on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

םילשוריב הנש 40

בוט-ןמיס-רב בקעיו ריאמיחא הרוא םיכרוע

ם
י
כ
ר
ו
ע
ב
ו
ט
-
ן
מ
י
ס
-
ר
ב

ב
ק
ע
י
ו

ר
י
א
מ
י
ח
א

ה
ר
ו
א
םילשורי ןוכמ
לארשי רקחל
ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ה
נ
ש

4
0
םילשוריב הנש 40
םילשורי .םימעו תויוברת ,תותד תקבוח איה .םלוע תקבוח םילשורי תלאש
תידוחיי ריע םירצויו הזב הז םירושק םינושה הידממו ,םידבר-תבר ריע איה
הירוטסיהו םיכרע לש םייח ,חצנ ייח םע םוימוי ייח לש הגיזמ הב שי .תדחוימו
הרובחתו בויב תוכרעמ לש ריע איה םילשורי עגרל .יוושכע יטילופ טהל םע
קבאמ לש וביל בל איה עגרלו ,הוולשב תויחל תשקבמה הייסולכוא לשו
ריע איה עגרלו ,תויפסכו תוימשג היתויעב לכש ריע איה עגרל .רעוס םימד
תויחל ופידעיש ימ שי .וטבמ-תדוקנו ןנובתמה יפל לוכה - תבגשנ שדוק
ןמ ועתרייש ימ שיו ,תילמסו תיטילופ ,תיתד תועמשמ לעב ידממ-בר םלועב
טושפה הווהב תויחל ופידעיו תודבכה תוילמסה תויועמשמה םע תודדומתהה
דחוימה בכרהה םג ףסותימ ,הידבר ןווגמלו םילשורי לש התובכרומל .יולגהו
םידיסח ,םידרחו םייתד ,םינוליח ,םיברעו םידוהי :התייסולכוא לש ךובסהו
ספיספ םירצויו הלא דצב הלא הב םירג םלוכ - םימלסומו םירצונ ,םיאטילו
ןאל :איה הלאשה .םלועב ול המוד ןיאש םייח-תוחרואו תודע ,תונוכש לש
יולת וז הלאשל הנעמה ?התוא "םידיעצמ" דציכו ןאלו םילשורי תדעוצ
הייסולכואה לדוג ,הז רשקהב .ריעב היחה הייסולכואה בכרהב םג הבר הדימב
םיספתנ ,ריעב תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב יתומכה סחיהו ,הינייפאמו
.ריעה לש םייוושכעה םוימויה ייחל רתויב םייתועמשמה םימרוגכ םלוכ
םילשורי ןוכמ
לארשי רקחל
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
ןוסבר 'ה סלר'צ ןרק לש הדוסיימ
םילשוריב הנש 40
2007-1967
:םיכרוע
בוט-ןמיס-רב בקעי ריאמיחא הרוא
2008
2
Forty Years in Jerusalem 1967-2007
Edited by
Ora Ahimeir Yaacov Bar-Siman-Tov
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
דרא המלש :ןושל תכירע
ןוחמש-ןב ליגיבא :תונומת ריקחת
חרוק לכימ :תוהגה
רעס תרפא :תוהגה
אריפש ףסא ריאי :)11 ,10 ,6 ,1 םיקרפ( תופמ תנכה
ליתש דרו :?? 'מעב תופמ
לפא לטומח :סופדל האבה
)בוצנזוק הנלא ,ןושרג ידג( יק'גו ימר וידוטס :יפארג בוציע
.קרוי וינ ,ןוסבר 'ה סלר'צ ןרק עויסב רוא האור הז רפס
.העויס לע ןרקל הדומ לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
.דבלב םירבחמה תעד לע םה םירמאנה םירבדה
This publication was made possible by The Charles H. Revson
Foundation New York, the Jerusalem Institute for Israel Studies is
grateful for the gracious support. The statements made and the view
expressed are solely the responsibility of the authors
ISSN ?????????
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,2008 ©
20 ק"דר בוחר רשילא יח תיב
91286 םילשורי
© 2008, The Jerusalem Institute for Israel Studies
The Hay Elyachar House
20 Radak St. 92186 Jerusalem
www.jiis.org.il
machon@jiis.org.il
םיניינע ןכות
3
1 םירבחמה לע
1 םיכרועה / הנש 40 רחאל :רבד חתפ
2007-1967 ריעה תייסולכוא
1 ןשוח היאמ ר"ד / יוניש יכילהת - םילשורי תייסולכוא .01
2 הלוגרפ הלד ו'יגרס 'פורפ / 2020-2000 תוינידמו ןונכת ,היפרגומד .02
3 ןח ןצינו ופול בקעי ר"ד / היתוביבסו םילשוריב תידרחה הייסולכואה .03
4 ןהכ ללה ר"ד / ןיטסלפ תריבכ םילשורי לש התליפנו התיילע .04
5 ןומר ןונמא ר"ד / לארשי ןוטלש תחת םילשוריב םירצונה .05
ידוקפתהו יבחרמה ךרעמב תורומתה
11 יחמק לארשי / םילשורי לש ינטילופורטמהו ידוקפתה ךרעמה .06
22 ןמפואק ןד ר"ד / םילשוריב החימצ דודיעל תירוזא תונשדח תייגטרטסא .07
33 רקנאיורק דוד לכירדא / םילשורי לש תילכירדאה התוזחבו תינברואה התומדב ךפהמ .08
44 ןומולס ןליא 'פורפ / םילשוריב לזרב-תוליסמבו טלפסאב ,םירשגב תוירוביצ תועקשה .09
44 יחמק לארשי / הביבס המוחל הבילב המוחמ .10

הרבחו חור
55 ןשוח היאמ ר"ד / םילשורי לש תידוחייה ךוניחה תכרעמ .11
66 גרבנטור רנבא / םילשוריב תיתוברתה הריציה .12
77 טדורב דוד / םילשוריל ישילשה רזגמה תמורת .13
88 דימש ללה 'פורפ / דסממל הליהקה ןיב - םילשוריב יתליהקה להנִ מה .14
99 תילגרמ לארא / תימואלניב תיתריצי ריעכ םילשורי .15
לשממו טפשמ
111 ל"ז ןהכ םייח טפושה / לארשי תנידמ טפשמב םילשורי לש הדמעמ .16
122 תודיפל תור 'פורפ / םילשורי חרזמ יבשות םיברעה דמעמ .17
133 בחרמ ןבוארו ילילג איג / םילשורי אשונב הלשממ תוטלחה .18
155 רוצ רידנ ר"ד / לארשי תנידמ לש תיטילופה הקירוטרב םילשורי .19
םילשוריב יניטסלפילארשיה ךוסכסה
222 תודיפל תור 'פורפ / םייטפשמ םיטביה - םישודקה תומוקמה .20
223 רטייר קחצי ר"ד / ונידיב לתוכה ,םדיב תיבה רה .21
224 לאכימ יבוק ר"ד ,בוט-ןמיס-רב בקעי 'פורפ / יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסב םסחכ םילשורי .22
224 ןייטשניבור ינד / ןנורתפ לע ואב אלש תולאשו ריעה דוחיא .23
335 טדטשנזיא חנ לאומש 'פורפ / םילשורי לש היגולויצוסה לע םירוהרה .24
360 יחמק לארשי / רבד ףוס .25
םירבחמה לע
;לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תלהנמ ,ריאמיחא הרוא
דמעמ לע ,םילשורי לע םימוסרפו םירפס הכרע
-ץראב תירבעה תוברתה לעו לארשיב השיאה
תוברת תונש האמ - 2000-1900 :םהיניב ,לארשי
תונורחא תועידיו דבוע םע תאצוהב )ראב םייח םע(
Jerusalem – A City and its Future (with ;)2000(
;Marshall Breger), Syracuse University Press, 2002
-ןמיס-רב בקעי םע( 2007-1967 םילשוריב הנש 40
.)2008( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)בוט
םישימחמ רתוי ךשמב

,טדטשנזייא חנ לאומש 'פורפ
םירמאמ תואמו םירפס תורשע םסרפ רקחמ-תונש
לארשי סרפ ןתח .היגולויצוסב םיבושח םירפס ךרעו
הדוגאה לש McIver רוויִ אקמ סרפ ;)1973( היגולויצוסל
יעדמל דלישטור סרפ ;)1964( תיאקירמאה תיגולויצוסה
.ת.מ.א סרפ ;)1994( קנלפ סקמ סרפ ;)1970( הרבחה
םשל רוטקוד יראתב הכז .)2006( גרבלוה סרפו )2005(
,יקניסלה :ןהיניב ,םלועב תובר תואטיסרבינואב דובכ
.דועו ,השרו ,הפוריא זכרמ ,קויד ,ביבא-לת ,דראוורה
ר"וי ,ילכלכ ץועייל הרבח לעב ,ןלכלכ ,טדורב דוד
דעווה ר"וי ,"הסדה" םילוחה תיב לש םילהנמה תצעומ
דעווה ר"וי ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש להנמה
לש להנמה דעווה ר"ויו ,םילשוריל ןרקה לש להנמה
ר"וי שמישו רצואה דרשמ ל"כנמ היה ."הסדה" תללכמ
היה ;הרבחהו קשמה ימוחתב תונוש תוירוביצ תודעו
תוקזחא ;)2007( ןוחטיבה ביצקת תניחבל הדעוה ר"וי
תחלשמה להנמו )1995( םיקנבה ידי-לע תוילאיר
זירפב םיניטסלפה םע תוילכלכה תוחישל תילארשיה
.)1994-1993(
םיימואלניב םיסחיל החמומ ,בוט-ןמיס-רב בקעי 'פורפ
ץיווש זכרמ שאר .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
הטיסרבינואב םבושייו םלוהינ ,םיכוסכס רקחל
.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ שארו םילשוריב תירבעה
םיכוסכס לוהינ לע םיבר םירמאמו םירפס ךרעו רביח
םירפסה ינש .יברע-ילארשיה ךוסכסה רקיעב ,םבושייו
:ךרעש םינורחאה
From Conflict Resolution to Reconciliation (Oxford
University Press, N.Y. , 2004); The Israeli-Palestinian
Conflict: The Shift From Conflict Resolution to Conflict
Management (Palgrave MacMillan, N.Y. , 2007).
הלכלכ ,היפוסוליפב ןושאר ראות לעב ,ילילג איג
)תונייטצהב( הנידמה עדמב ינש ראותו הנידמה עדמו
םירקחמב קסוע .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ
.לארשי רקחל םילשורי ןוכמב םילשורי יאשונב םינוש
וננמז תודהיל ןוכמב הצרמ ,הלוגרפ-הלד וי'גרס 'פורפ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ןמרה םהרבא ש"ע
בוגרא המלש ש"ע הרדתקה לעב .ןוכמה שאר רבעשלו
טקיורפה שארו ריכב תימע ;תוצופתהו לארשי יסחיל
.(JPPPI) ידוהי םע תוינידמ ןונכתל ןוכמב יפרגומדה
;םלועב תוידוהיה תוליהקה לש היפרגומדל החמומ
,םירמאמ 150-ו תויפרגונומו םירפס 30 ךרעו רביח
:םהיניב
World Jewry Beyond 2000: The Demographic
Prospects, Oxford Center of Judaic and Hebrew
Studies, 1999, p. 78; Jerusalem's Population, 1995-
2020: Demography, Multiculturalism and Urban
Policies, European Journal of Population, 2001, pp.
165-199.
,לארשי-תלשממ ,לארשי-תנידמ אישנל ץעוי שמיש
םעטמ )1999( ראלקס סרפ הכוז .םילשורי-תייריע
.)ASSJ( םידוהי לע יתרבח-יעדמ רקחמל הדוגאה
תרקוח ,םירע-תננכתמו תיפרגואיג ,ןשוח היאמ ר"ד
תיבב הצרמו לארשי רקחל םילשורי ןוכמב הריכב
תכרוע .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ךוניחל רפסה
לע ול הוולנה םוסרפהו םילשוריל יטסיטטסה ןותנשה
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תאצוהב ,םילשורי ךיינותנ
.רקחמ-יתווצ החנמ ;םילשורי-תייריעו
ךוניח-תודסומל בא-תינכת :הירמאמו הירפס ןיב
ההלבו לאכנ דמחומ ,יחמק לארשי םע( םילשורי-חרזמב
:היפרגואיג לש ןיינע םג הז ךוניח .)2003( )הטנמאיפ
,ןוטלשו הרבח ,הייסולכוא לש םייבחרמ םיטביה
ןוכמ ?תיכוניח הכפהמ תארקל ;)ךרוע( רבנע ןד :ךותב
ירוטסיהה ןגאה ;דחואמה ץוביקה ,םילשוריב ריל ןו
ןומר ןונמא :ךותב ,םיבשותה דמעמו הייסולכואה -
תופולחו תויעב :םילשורי לש ירוטסיהה ןגאה ,)ךרוע(
.)2007( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,ןנורתפל
4
יניינעל ןשרפו טבמ ךרוע ,תושדחה להנמ היה

,ןח ןצינ
ס"ש תעונת רוקיסב החמתה .ןושארה ץורעב הנידמו תד
.התמקה םוימ טעמכ
םע דחיב( היפרגויבה - ףסוי הידבוע ןרמ רפסה רבחמ
תעונת לש ינחורה הגיהנמ לע )רפפ לישנא יאנותיעה
םיישיא םינמויו םיכמסמ ,תויודע ללוכ רפסה .ס"ש
לארשיב רתויב טלובה יטילופהו ינחורה גיהנמה לש
תיאנותיע רקחמ-תדובע ירפ ,הנש 30-מ הלעמל הז
.םינש עבראמ הלעמל הכשמנש
הנידמה טילקרפ היה ,)2002-1911( ל"ז ןהכ םייח טפושה
.הלשממל יטפשמה ץעויל הנומ 1950 תנשבו ןושארה
שרפו ןוילעה טפשמה תיב טפושל רחבנ 1960-ב
.ןוילעה טפשמה תיב אישנ םוקמ-אלממכ תואלמגל
.חרזאה תויוכזל הדוגאה אישנל רחבנ ותשירפ םע
הדוגאהו תיטסינמוה תודהיל העונתה ימיקמ ןיב היה
וטפשמ :וירפס ןיב .םידוהי םינטפשמ לש תימואלניבה
טפשמה ,)ח"כשת( ריבד תאצוהב ירצונה ושי לש ותומו
;)1991 - ב"נשת( קילאיב דסומ תאצוהב
לארשי רקחל םילשורי ןוכמב רקוח ,ןהכ ללה ר"ד
דמלמ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ןמורט ןוכמבו
הטיסרבינואב ןוכית-חרזמל גוחב תיניטסלפ הירוטסיה
הרבחב םיקסועה וירמאמו וירפס .םילשוריב תירבעה
ומסרפתה ץראב םיברע-םידוהי יסחיבו תיניטסלפה
.תילגנאבו תיברעב ,תירבעב
םיניטסלפה םיטילפה :םיחכונה םידקפנה :וימוסרפ ןיב
רקחל ןוכמה ,םילשורי ,1948 זאמ לארשי תנידמב
תיברעב רואל אציש )2000( לארשיב תיברעה הרבחה
תורייבב םייניטסלפ םידומילל ןוכמה תרגסמב
תורישב םיניטסלפ םיפ"תשמ :םיללצה אבצ ;)2003(
םג רואל אציש )2004( םילשורי ,1948-1917, תונויצה
Berkeley, University of California Press,( תילגנאב
םיברעהו ילארשיה ןיעידומה :םיבוט םיברע ;)2007
,)2006( רתכו תירבע ,םילשורי ,1967-1948 ,לארשיב
רכיכ ;)סדוקלא/םילשוריב רואל האצי תיברע הרודהמ(
תיברעה םילשורי לש התליפנו התיילע :הקיר קושה
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשורי ,2007-1967
.2007 ,תירבעו
.תידרחה הרבחה רקוחו ןוירוטסיה

,ופול בקעי ר"ד
-ינב לע תיאטילה תוטלתשהה - אטילד ס"ש :וירפס
הרבחב הנפִ מ ;)2004( דחואמה ץוביקה ,וקורממ הרות
ןוכמ ,םיימדקא םידומילו תיעוצקמ הרשכה - תידרחה
.)2003( תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ
הפוריא-ברעמב תידרחה הליהקה לש היתורוק רקוח
םעטמ ,לארשי-תנידמ תמקהל האושה ןיבש הפוקתב
.תפרצ-תלשממ לש האושה תחצנהל ןרקה
טפשמה רקחל לארשי-סרפ תלכ

,תודיפל תור 'פורפ
ימואלניב טפשמל )סוטירמא( רוספורפ ;)2006(
םיטפשמל רוספורפו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
תמישרב הרבח .להנִ מל הללכמה לש ימדקאה לולסמב
תרקוחו גאהב תוררובל עובקה טפשמה תיב לש םיררובה
תצעויה התיה .לארשי רקחל םילשורי ןוכמב הריכב
םיררובה תווצ םע התנמנו ץוחה דרשמ לש תיטפשמה
.הבאט רוזאב םירצמו לארשי ןיב לובגה ךוסכסב ןדש
םימוסרפ םהיניב ,םירמאמ 100-כו םירפס העשת המסרפ
םוכיס - הקיתעה ריעה :הירפס ןיב .םילשורי לע םינוש
רקחל םילשורי ןוכמ ,הבישח תווצ ינויד תובקעב
ןוכמה ,לארשי תריב םילשורי :דוסי קוח ;)2002( לארשי
לאכימו ירה ש"ע יתאוושה טפשמו הקיקח ירקחמל
תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה ,רקאס
Autonomy – Flexible Solutions to ;)1999( םילשוריב
Ethnic Conflicts, United States Institute of Peace
.Press, Washington D.C. 1997
לארשי רקחל םילשורי ןוכמב רקוח ,לאכימ יבוק ר"ד
.תירבעה הטיסרבינואב ןמורט ןוכמב רקחמ-תימעו
ימוחתניבה זכרמב ,ביבא-לת תטיסרבינואב דמלמ
םידקמתמ וירקחמ .ימואל ןוחטיבל הללכמבו היילצרהב
ךוסכסה ;הקיטילופו אבצ :םיירקיע םיאשונ השולשב
יעצמאכ םולש-תרימש יעצבמו יניטסלפ-ילארשיה
.ךוסכס-ירוזאב תימואלניבה הליהקה תוברעתהל
תאצוהב םהיניב ,ותוחתמתה ימוחתב םירמאמ 30-כ םסרפ
ןגא"ב תימואל-ןיב תוברועמ :לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
םילשורי ;)2003( תויועמשמו עקר - םילשוריב "שודקה
ביבס )הדרפהה רדג( ןוחטיבה רדג תיינב - הל ביבס רדג
םילאה תומיעה ;)2004( )ןומר ןונמא םע ףותישב( םילשורי
ךוסכס בושיימ רבעמה ,2005-2000 ,יניטסלפ-ילארשיה
איבל םירפא ,בוט-ןמיס-רב בקעי ףותישב( ךוסכס לוהינל
5
םנמואה - תיברעה הגילה תמזוי ;)2005( )לט-רב לאינדו
הלועפ-ינוויכו תויועמשמ ,עקר ?תירוטסיה תונמדזה
.)2007( )ךרוע( םיירשפא
ןוכיס ןוה ןרק להנמו דסיימ ,תילגרמ לארא
תוליבומה תונרקהמ (JVP) Jerusalem Venture Partners
םילשוריב תלהונמה ,לארשיב ןוכיס ןוה תיישעתב
ןמ ;היסאבו הפוריאב תויוגיצנו קרוי-וינב ףינס תלעבו
הטירפה ןרקה .םלועב המוחתב תויתועמשמה תונרקה
תדתעתמו ,הנכותהו הידמה ,היגולונכטה ימוחתב הממח
םימדקומ םיבלשב תויִגולונכט תורבח תמקהב עיקשהל
ידכ הליהק-JVP תתומע תא םיקה 2002-ב .םילשוריב
ימוחתב םימזימ ,םיפסונ םימרוג דצל ,ליעפהלו םוזיל
הדבעמה םהיניב ,םילשוריב תוברתהו הליהקה ,ךוניחה

.המבה תויונמאל שדחה זכרמה -
לארשי רקחל םילשורי ןוכמב תימע ,בחרמ ןבואר
דסיימ ר"וי ;ל"הצ - ץ"מא לש הכרעמה רקחל ןוכמבו
טקיורפהו לאערזי תימדקאה הללכמה לש להנמה דעווה
.ןיעידומה תליהקב תריש .היפויתא ילוע לש ימואלה
תא םדיק .הטילקה דרשמו ץוחה דרשמ ל"כנמ היה
יזכרמ דיקפת אלימו לארשיל ןיס ןיב םיסחיה ןוניכ
תווצל ץעיי .היפויתא ידוהי תאלעהל המלש עצבמב
.2000 ,דיוויד-פמקב מ"ומה
םע( םילשורי תלאשו ןקיתווה לדומ

:וימוסרפ ןיב
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)ידעלג םתורו ןומר ןונמא
רדסהב הדיקפתו תינדריה תימשאהה הכלממה ;)1997(
םילשורי ןוכמ ,)ידעלג םתור םע(

םילשוריב ידיתע עבק
םירושקה םיאשונב םירמאמ ןכו )1999( לארשי רקחל
.ןיס-לארשי יסחילו בחרומה ןוכיתה חרזמל ,םילשוריל
.היפרגואיגו הרובחתב החמתמ ,ןומולס ןליא 'פורפ
הביבסה ידומילל ELL תחפשמ םש-לע הרדתקב קיזחמ
רפסה תיבב דמלמ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
הטיסרבינואב ןמרדפ םש-לע תירוביצ תוינידמל
,הרובחתהו תוינידמה ימוחתב רקוח .םילשוריב תירבעה
ןכו הרובחתלו הביבסה תוכיאל תורושקה תויעבב
.תועיסנל בושקִ ת ןיבש היצקארטניאב
:לארשי רקחל םילשורי ןוכמב רוא וארש וימוסרפ ןיב
רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשורי זכרמב הינח תוגהנתה
תרושקתה תכרעמ לש היפרגואיגה ;)ה"משת( לארשי
ןוכמ ,)ןיזר ןרע םע( תוכלשהו םיסופד :לארשיב
יא - "לובמה ירחא" ;)ו"משת( לארשי רקחל םילשורי
ןוכמ ,)ירד דוד םע( לארשיב םימה תוינידמו תואדו
.)1995( לארשי רקחל םילשורי
היגולוכיספב החמתמ ;רקוחו יאנותיע ,רוצ רידנ ר"ד
)הקירוטר תוברל( םיגיהנמ לש העפשה-ילכב ,תיטילופ
חרוא-רקוח .יברע-ילארשיה ךוסכסב ץחל-יבצמבו
היטמולפידהו ןוכיתה חרזמה רקחל גוצרה םייח זכרמב
ןמורט ןוכמב תימע ;בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב
שיאה :וירפס ןיב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
תוקתניהה תינכתו ןורש לאירא - העוצרה תא ריתהש
הדוגאה סרפב הכזש )2004( תיטילופ הקירוטר ,)2006(
ירדשִ מ ךרוע .2005 תנשל הנידמה עדמל תילארשיה
.לארשי-לוקב הילאוטקא
הצרמו לארשי רקחל םילשורי ןוכמב רקוח ,ןמפואק ןד ר"ד
ם"ישדחמ טקיורפ זכרמו םזוי ןוירוג-ןב תטיסרבינואב
וירקחמ .םילשוריב תונשדח תייגטרטסא שוביגל
תשגנהב ,םילשוריב ההובגה הלכשהה םודיקב םיקסוע
הידמה םוחת חותיפבו ידרחה רזגמל םיימדקא םידומיל
תוינידמ לש השוביג תא זכיר .םילשוריב היגולונכטהו
.םילשוריב היגולונכטויבה תיישעת דודיעל הפיקמ
ןח םע( םילשוריב םייתישעת תולוכשא :וימוסרפ ןיב
.)2002( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)ןיול
Cooke, P., Kaufmann, D., Levin, C., and Wilson,
R., (2006): The Bioscience Knowledge Value Chain
and Comperative Incubation Models, Journal for
Technology Transfer, Vol, 31, pp. 115-129.
Kaufmann, D., Schwartz, D., Frenkel A., and Shefer,
D., (2003): The Role of Location and Regional Networks
for Biotechnology Firms in Israel, European Planning
Studies, Vol. 11, No. 7.
םילשורי-ירקחמ לוכשא תא זכרמו ריכב רקוח,יחמק לארשי
תוינידמל ףגאה תא להינ .לארשי רקחל םילשורי ןוכמב
הצרמ .1986-1973 םינשה ןיב םילשורי-תייריע לש ןונכת
.תירבעה הטיסרבינואב םיירוזאו םיינוריע םידומילל ןוכמב
ראתמה תינכת תווצ םהבו םיבר ןונכת-יתווצ שארב דמע
.)1/מ"מת( םילשורי זוחמל תיזוחמה
:לארשי רקחל םילשורי ןוכמב רוא וארש וימוסרפ ןיב
דיבש יסוי םע ,)1984( םילשורי ןילופורטמ לש ומוחיתל
תוינידמ - הדוהי תלפשו םילשורי ירה ;ןמכייר םולשו
6
ןלפק יטומו ןשוח היאמ םע ,אמייק-רב חותיפו רומיש
;)2005( )ךרוע( ,תינוריעה הביבסה תוכיא ;)2004(
היבשותו ריעה לע תוכלשה - םילשוריב הדרפהה רדג
לש הבישחה יתווצב ףתוש .)תילגנאב םג( ,)2005(
ירוטסיהה ןגאה ,םילשוריב םולש-ירדסה אשונב ןוכמה
.םילשורי-חרזמב תונוכשמ תודרפיההו ריעה לש
,רומיש ,ןונכתב ,1969 זאמ ,קסוע ,רקנאיורק דוד לכירדא
דועיתבו םילשוריב תונוכשו םינבמ לש האייחהו םוקיש
רקחב ירוקמ-יצולחה ולעפמ .ירוטסיה-ינוטקטיכרא
היתופוקת לע ,םילשורי לש היונבה תשרומה דועיתבו
תורשעו םירפס םישולשכב ףקתשמ ,םינושה היתונונגסו
לכ .תיללכהו תיעוצקמה תונותיעב ומסרפתהש םירמאמ
,ינברואה הנבמה דומילב ףיקמ יתוברת דסמ םיוהמ הלא
תויעבה תנבהבו םילשורי לש יפרגונתאהו ילכירדאה
.ריעה לש תוחתפתההו רומימשה יכילהתב תוכורכה
םילשורי ןוכמו "רתכ" תאצוהב רואל ואציש וירפס ןיב
תולכירדא" הרדסה לש םיכרכ השיש :לארשי רקחל
,היבלט" ,)1993-1983( "תונונגסו תופוקת - םילשוריב
היפרגויב - ופי בוחר ,)2002( "תינוויה הבשומהו ןומטק
הבשומה" ,)2005( "ריע לש הרופיס - בוחר לש
Jerusalem ןכו )2008( "םיאפר קמע בוחרו תינמרגה
.1994 - ב תופש עבראב רואל אציש "Architecture

;ץראה תכרעמ תלהנה רבח ,יאנותיע ,ןייטשניבור ינד
תטיסרבינואבו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב דמיל
.ןוכית חרזמלו תרושקתל םיגוחב ,בגנב ןוירוג-ןב
תע-יבתכבו םינותיעב בתוכו ל"וחב הצרמו דמלמ
ץוביקה ,םינומא שוג ,ילא 'הל ימ :וירפס ןיב .םירז
לש הבישה תוכז לע ,הנאתה קוביח ;)1982( דחואמה
ןתיב הרומז ,ןקויד - תאפרע .)1990( רתכ ,םיניטסלפה
,תירבה תוצראב ומסרופו ומגרות םירפסה .)2001(
ףותישב( ןורחאה ורפס .ברע תוצראבו הפוריא תונידמב
תועידי ,?םש הרק תמאב המ ,2000 דיוויד-פמק :)םירחא
.)2003( גגה תיילע ירפס ,תונורחא
היה .תונמאו תוברת יניינעל ץעויו רפוס ,גרבנטור רנבא
תוברתל ףגאה להנמ ןגסו יתרבח ךוניחל ףגאה להנמ
תונמאו תוברת קרפה :וימוסרפ .םילשורי-תייריעב
-תב םילשורי ןוקיסקל ,ךבסב ריע :ךותב ,םילשוריב
ןרק ח"וד ;)2003( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ וננמז
.)2005( םילשוריב תונמאה תודסומב תוכימתה - הכרב
הכזש )1984( רבוקיר'צ ,)םירופיס( הניש ידודנ :וירפסמ
תופולא ;)1992( המלש תיב ,)ןמור( הציפקה ;ןמוינ סרפב
.)2003( לדוגא ,םירופיס ןמור ,'גדירבה
חרזמהו םאלסאה ידומילל ריכב הצרמ

,רטייר קחצי ר"ד
רקחל תינכתב דמלמו ןולקשא תימדקאה הללכמב ןוכיתה
ריכב תימע .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיכוסכס
:וירפס ןיב .לארשי רקחל םילשורי ןוכמבו ןמורט ןוכמב
תיבה רהב תיטילופ תויזכרמו השודק :םדאהו לאה תונוביר
םילשורימ ;)2001( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)ךרוע(
,םילשורי ביבס תימלסומה תודכלתהה - הרזחבו הכמל
רוא האר רפסה ;)2005( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
תומוקמה ;Palgrave MacMillan (2008) תילגנאה הפשב
תרגסמב םלוהינל תויצפוא :הקיתעה םילשוריב םישודקה
.)2008( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,ינידמ רדסה
זכרו לארשי רקחל םילשורי ןוכמב רקוח ,ןומר ןונמא ר"ד
יסחיב תקסוע ולש טרוטקודה תדובע .יבצ-ןב דיב םיסרוק
תומוקמה תלאש עקר לע תוירצונה תויסנכהו לארשי
,םילשוריו תורצנ יאשונב החמתמ .םילשוריב םישודקה
.ינרדומה ןדיעב םילשוריו תיבה רה תלאשב ןכו
היבחר תנוכש - רג רוטקוד לומ רוטקוד :וימוסרפ ןיב
ןוקיסקל - ךבסב ריע ;)1998( יבצ-ןב די ,םילשוריב
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)ךרוע( וננמז-תב םילשורי
ןוחטיבה רדג תיינב - הל ביבס רדג ,םילשורי ;)2003(
ןוכמ ,)לאכימ יבוק םע( םילשורי ביבס )הדרפהה רדג(
Around the Holy City ;)2004( לארשי רקחל םילשורי
Christian Tourist Routs, The Jerusalem Institute for
.Israel Studies 2000
הדובעל רפסה-תיב לגס םע הנמנ ,דימש ללה 'פורפ
דלאוורב לואפ םש-לע תיתרבח החוורלו תילאיצוס
רקחל זכרמה להנמ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
ינוגרא דומילל הרדתקה שארו לארשיב היפורתנליפה
.ל דיירטנס םש-לע ,חוור תנווכ אלל תודסומו םיבדנתמ
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב דראנמ קא'ז
תוחתפתה לע םירפסו םירמאמ ,םירקחמ םיללוכ וימוסרפ
יתליהקה להנִ מה :םלועבו ץראב םייתליהקה םילהנִ מה
Experiments in Civil Society --ו תורומתו תומגמ -
רפסה תיב ןקיד היה .Neighborhood Self Management
הטיסרבינואב תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל
.2006-2003 םינשב םילשוריב תירבעה
7
תורומתה לע תרחא תוישיא לכמ רתוי עיפשהש שיאה ,קלוק ידט ומלועל ךלה םימיה תשש תמחלמ רחאל הנש 40
- 1993 תנש דעו 1965 תנשמ - םינש 27 ךשמב ריעה תא גיהנה ידט .רוד תונש ךשמב םילשוריב ולחש תומוצעה
דובכ ךות תינבנה ריע ,היבשות לכ םע הביטימש ריעל - םלועה ירעבש הפיל התושעל הנווכבו הבהאב ,הפונתב
תסנכהו הלשממה תוטלחהל ךשמהב ריעה "דוחיא" תא םשייל רומא היה ידט .םולשו קדצ לש ריע ,רישעה הרבעל
ודי-רצוקב םעפ אל הדוהו ,ירשפא וניא תקדוצהו תדחואמה ריעה םולחש ,הליחתכלמ ,ךירעה אוה .1967 ינוי ףוסמ
המ לכ םעש ,רעצב ,ןייצ ידט .וז תירשפא-יתלב ךא תירוטסיה המישמ םע דדומתהל ילארשיה ןוטלשה ידי רצוקבו
ותעד .שוביכ תחת םייחש ימכ םמצע תוארל ולדחי אל םיניטסלפה םיברעה םיבשותה ,םילשוריב השעייו השענש
הארנ ןהב ,תיסחי הוולש לש תופוקת ויה ותנוהכ תפוקתב .יתימא תויהל לוכי וניא יופכו ידדצ-דח דוחיאש התיה
םילשוריב תויחל םימעה ינשל רשפאיש םויק-וד לש סיסב רוציל תאז לכב ןתינ ,ירשפא וניא דוחיאה םא ףאש
ריעה לש םייברעה היבשותל היתפמא הליג ידט .ימלשוריה תונוכשה ספיספב הז דצל הז בלתשהלו ידדה דובכב
.םהייחל תועגונה תוטלחהה תלבקב םפתשל תנמ-לע ,תוינוריעה תוריחבב ףתתשהל םדדועו
ףרח .קלוק ריעה שאר לש ונוזחל הנושארה המולהמה התיה 1987 רבמצדב הצרפש הנושארה הדאפיתניאה
םיבשותה ורידה ,ילארשיה ןוטלשה דגנ םימילאה םיעוריאב םילשורי-חרזמ יבשות לש תלבגומה תופתתשהה
תונוכשה ןמ המכב תיתרגש העפותל ויה הרעבתה יקובקבו םינבאה יודיי .תיחרזמה ריעהמ םהילגר תא םידוהיה
םיינוריעה םיתורישה תקפסא .ריעה תונוכשמ קלח לע רצוע ,םיתיעל ,וליטה ףא ןוחטיבה תויושרו ,םילשורי-חרזמב
.המצמטצה ריעה חרזמב ילארשיה ןוטלשה תוחכונו ,תושק העגפנ םילשורי-חרזמב םייתלשממהו
.ריעב המוגעה תואיצמה יונישל תווקת חיפה ,קלוק לש ותנוהכ םות רחאל ,1993 ףוסב לחהש ,ולסוא ךילהת
ולסוא ימכסה ףקותמ .ריעה חרזמב תיניטסלפה תושרה לש התעפשה תלדגהב התיה תירקיעה ותמורת םלוא
םתוכזבו תיניטסלפה תושרל םיברעה םיבשותה לש םתקיזב ,השעמל ,לארשי הריכה ,םיניטסלפה םע ומתחנש
תוחפל( דוחיאה ןויער לש ותרובקל ךרדה תא לארשי הללס ךכב .)םימיוסמ םיאנתב( היתודסומל רחביהלו רוחבל
)2000 ילוי( דיווייד-פמק תדיעווב םילשורי תייגוסב ןוידה .)םילשורי-חרזמב תיניטסלפה הייסולכואל עגונש המב
םילשורי" רבדב ילארשיה סוזנצנוקה תא הנושארה םעפב קודסל חילצהו ,חטשה ינפ לע וז תבכרומ תואיצמ הלעה
."םיחצנ חצנל תילארשי תונובירב תדחואמ
רדג תיינבל ואיבה ,ריעה תא ודקפש יניטסלפה רורטה יעוגיפ לגו 2000 תנש ףוסב הצרפש ,היינשה הדאפיתניאה
תיברעה ןילופורטמה יחטש ןיבל םילשורי-חרזמ ןיב השעמל הדירפמה ןוטב תמוחכ יונב לודגה הקלחש ,הדרפהה
,םילשורי-חרזמ יבשות לע המולהמ דוע התיחנה רדגה תיינב .ילפיצינומה םוחתל ץוחמ םיאצמנו התוא םיפיקמה
.םהלש יעבטה ףרועה ןמו תיברעמה הדגה ןמ תילכלכו תיתרבח הניחבמ ,השעמל ,וקתונש
2006 ,םכש רעש לעמ תיפצת תדמעב ל"הצ לייח
9
9
םילשורי דוחיאל הנש 40 - רבד חתפ

בוט-ןמיס-רב בקעיו ריאמיחא הרוא
ןויערש הארנ ,הנש 40 רחאל ,יביטקפסורטר טבמב
קמועל ולקש אל ויגוהו ,ילאירוטירט ורקיעב היה דוחיאה
.תימלשורי-חרזמה הייסולכואה יבגל ויתויועמשמ תא
תומוקמלו הקיתעה ריעל רקיעבו ,חטשל ההימכה
ךא ,ילאירוטירט דוחיא םנמא הרצי ,םידוהיל םישודקה
יבשות ןיב "דחאל" יתועמשמ ילארשי ןויסינ היה אל
םיברעה םיבשותה ןיבל ,לארשי-יחרזא ,םידוהיה ריעה
.)םיחרזא אל ךא ,לארשי-תנידמב עבק-יבשות ורתונש(
ןוטלשה יניעב ,שארמ ,ספתנ ,ריעב יחה יברעה טועימה
הרכהה .תמא לש ףתושכ אלו יפרגומד םויאכ ילארשיה
קלחל תוינכתל ךרדה תא הללס וז תואיצמב תילארשיה
.)2000 ,דיווייד-פמק ינוידמ לחה( שדחמ ריעה תא
תונויער תולעל ולחה רדגה תיינב ךלהמב ןכ ומכ
ןפרצלו ריעה ימוחתל ץוחמ לא תויברע תונוכש איצוהל
.תיניטסלפה תושרה יחטשל
גישהל ידכ תויברע תונוכשמ דרפיהל ךרוצב הרכהה
הרבחה לש םירכינ םיקלחל םויה תפתושמ ,םולש-רדסה
רכינ קלחל םג תפתושמ וז הרכה .היגיהנמו תילארשיה
בורלו תיניטסלפה תושרה ישארל ,יניטסלפה רוביצה ןמ
ןיב ןומאה ןדבא .תימואלניבה הריזב םייזכרמה םימרוגה
ןתודגנתהו תיניטסלפה תושרה לש השקה הבצמ ,םידדצה
רדסה לכל םידדצה ינשמ תויזכרמ תוצובק לש הפירחה
.הז ןוויכב תיתועמשמ תומדקתה םיענומ הלא לכ - הרשפ
םיכילהתה תא רוקסל איה הז רפס לש תירקיעה ותרטמ
תונורחאה םינשה 40-ב ריעה לע ורבעש םייזכרמה
.םילשורי לש תידוחייה התובכרומ תנבהל םורתלו
יבוטו םיחמומה יבוט לש תיביטקלוק המורת אוה רפסה
רקחל םילשורי ןוכמב םינשה ךשמב ושבגתהש תוחומה
רחאל הנש 40 ריעה בצמ תא ןוחבל הסנמ רפסה .לארשי
המ ןייצלו ,חכופמו יעוצקמ ןפואב םימיה תשש תמחלמ
תא להנל ,םיילילש םיכילהת םולבל ידכ תושעל ןתינ
יבשותל רתוי בוט דיתעל ךרעיהלו תכבוסמה תואיצמה
.ריעה
:תונווגמו תונוש תונבות תולוע רפסה ןמ
הל תונמאנ לעו םילשורי תבהא לע םירחתמ לוכה
הצרעהמ הילע תוכפשנה םילמל לובג ןיא .התשודקלו
תושגרבו תמא-תבהאב רבודמש קפס ןיא .הבהאמו
ןיב המילה ןיא תובורק םיתעל לבא ,םיקומעו םינכ
ךרדב םיאטבמ םישעמה .םישעמה ןיבל תויואטבתהה
תינאברוא השיג אלו ,הרצ תירטנצ-ונתא השיג ללכ
,תפתושמ תינוריע תוהז רדעיה .תפתושמו תללוכ
לש תימלשורי השוחת תוחתפתה לע ןבומכ השקמ
םיימואלה םילדבהה תא אקווד שיגדמו "ונחנא"
תוינתאה תוליהקה יבגל קר אל לח הז ןייפאמ .םייתדהו
דוס .ןכותב תונוש תוצובק יבגל םג אלא ,תונושה
אוה ,תורחא םירע תמועל הנורתיו םילשורי לש החוכ
תויטסיאיתונומה תותדה שולשל שגפמ-םוקמ התויהב
,הז ןורתי שיגדתש השיג .וזמ וז דואמ תונוש תויוברתלו
,תונושה תוליהקה ןיב קסופ-יתלב קבאמ לוהינ םוקמב
.הגושגשלו ריעה לש החותיפל םורתל היושע
המוחכ םינשה ךשמב דכלתה לארשיב ידוהיה רוביצה
תונובירב תדחואמ םילשורי" :אמסיסה ביבס הרוצב
תקזחתמו תכלוה ,תודאפיתניא יתש רחאל ךא ."לארשי
השורד ,םולש-רדסהל עיגהל תנמ-לע יכ הרכהה
הריגה לע םייפרגומדה םינותנה רואל ,הרשפ םילשוריב
.תיברעה הייסולכואב רכינ לודיג לעו םידוהי לש תילילש
תילארשיה הרבחה ןמ םירכינ םיקלחו סוזנצנוקה קדסנ ךכ
סותימב םיקפקפמ רבכ )תיתד-אלה הייסולכואב רקיעב(
57%-כ( הרשפ לש תונורתפל חתפיהל םינכומו דוחיאה
הרומתב םהשלכ םירותיוול םינכומ ילארשיה רוביצה ןמ
יתדה רוביצה ןמ רקיעב( םידגנתמ 43% .)תמא-םולשל
בור םלוא .םילשוריב ילארשי רותיו לכל )יתרוסמהו
ןתינ יכ ןימאמ וניא )84%( ילארשיה רוביצה לש עירכמ
לארשי םא םג ,םיניטסלפה םע יתימא רדסהל עיגהל
ורמאמ ואר( םילשוריב םייתועמשמ םירותיוול םיכסת
.)יחמק לארשי לש
בושח - לוכה תוזח ןניא ידוהיה בורה דוביא לע תויזחת
תוכיא לע ריעה לש ידיתעה החותיפ תא תיתשהל רתוי
ינוניבה דמעמה ינב תא םילשוריל בישהלו אמייק-תב
ואר( ירפסִ מ ידוהי בור רשאמ רתוי ,הנסוחל סיסבה םהש
.)ןשוח היאמ ר"ד לש הרמאמ
םילשוריש בושח םאה - םילשוריב םישגנתמ תונוזח
הריב-ריע וא ,תילסרבינואו תיתד-בר הריב הייהת
תבחרה םאה ?לארשי-תנידמלו ידוהיה םעל תידועיי
םיקזחמ ,הביבס םירוזפה םיבושייה קוזיחו ריעה תולובג
ינשל ?ותוא םישילחמ וא ריעה לש הכישמה חוכ תא
לש ורמאמ ואר( םיקצומ םינועיט שי תקולחמב םידדצה
.)הלוגרפ הלד וי'גרס 'פורפ
10
הווהמ וז הייסולכוא - תידרחה הייסולכואה דיתע
העפשה הל הייהתו ריעב תידוהיה הייסולכואהמ שילש
תלצופמ תידרחה הרבחה .םילשורי דיתע לע תערכמ
איה איהש הנימאמ ןהמ תחא לכש ,תונוש תוצובקל
הנותנ וז הרבח .תיתימאה לארשי תשרומ לע תרמושה
םיכומנ תופתתשה ירועישמ עבונה ילכלכ רבשמב
דמעממ ורבעי רתוי םיבר םירבג םא קרו ,הדובעה קושב
לש דמעמל )דבלב שדוק-ידומיל( "ותונמוא ותרות" לש
ינועה תוטשפתה םלבית )הסנרפו הדובע( "תולדתשה"
לש הבצמב םייטאמרד םייוניש אלל .תידרחה הרבחב
ןתינ .השלחו היינע תויהל ריעה ךישמת ,וז הייסולכוא
הקוסעתהו הלכשהה םוחתב יוניש לש םינצינ תוארל
םינושאר םינמיס קר םה הלא םלוא ,תידרחה הרבחב
ר"ד לש םרמאמ ואר( םתוחתפתה תא דדועל יוארו
.)ןח ןצינו ופול בקעי

- םילשורי-חרזמב תילארשיה תונובירה תטלשה
קבאמה תרגסמבו יניטסלפה רורטה לג תובקעב
תונורחאה םינשב לארשי הרגס ,תיניטסלפה תושרב
הדרפהה רדגו ריעב םייניטסלפה תודסומה בור תא
.תיברעמה הדגב יניטסלפה ףרועה ןמ ריעה תא הקתינ
ומכ םיינוציק םייניטסלפ םימרוג םיבאשנ הזה ללחל
המרג הדרפהה רדג תמקה .ימאלסאה דאהי'גהו סאמחה
רגהל תילארשי תוהז-תדועת םיאשונה םיניטסלפל
םהלש תובשותה ןדבאל ששחמ ,המינפ ריעה ךות לא
זכרמה דואמ קזחתה ליבקמב .הב תוכורכה תויוכזהו
םילשוריב םיתורישל ףילחתכ ןה ,הללאמרב יניטסלפה
ואר( יניטסלפה םייניבה דמעמל תבאוש-ןבאכ ןהו
.)יחמק לארשיו ןהכ ללִ ה ר"ד לש םהירמאמ

החתפתה ריעה הדחואשכ - םילשוריב םירצונה דמעמ
ילארשיה ןוטלשה ןיב רשקה קודיהל הלודג הווקת
רקיעב - םינשה ופלחש לככ ךא .תוירצונה תויסנכל
הווקת הזוגנ - הנושארה הדאפיתניאה ץורפ רחאל
תוליהקהו תויסנכה בור תוהדזמ תונורחאה םינשב .וז
תוצובקה קר .תיניטסלפה הרבחה םע תוירצונה
ןימיל תוכייתשמה ולא רקיעב( תויטסילגנוואה
תונובירב ןתכימת תא וקזיח )תירבה תוצראב יתדה
תוירצונה תוליהקה ."המלשה םילשורי" לע תילארשיה
דימעמה ,ךשמתמ יפרגומד רבשממ תולבוס תוימוקמה
תובשויה תוליהק רפסמ לש ןמויק ךשמה תא הנכסב
הדמעמב השק עוגפל לולע הז בצמ .המימי םימימ ריעב
ואר( תותדה שולשל השודקה ריעה לש ילאסרבינואה
.)ןומר ןונמא ר"ד לש ורמאמ
תילכלכ החימצ לש רושע רחאל - ריעה תלכלכ
אלש ידכ .םילשורי-תלכלכ הכעד )1977-1967(
םודיקב זכרתהל שי ,הכיפה-יתלב לפש-תדוקנל עלקיהל
הייסולכואל תיעוצקמה הרשכההו ההובגה הלכשהה
שי וב ,היגולונכטויבה םוחת תא חתפל שי .תידרחה
"השדחה הידמה" םוחת תאו ,יסחי ןורתי םילשוריל
הריציו תמדקתמ היגולונכט ןיב יתריצי בוליש ועמשמש
םיימדקאה תודסומה לש םדמעמ קוזיח .תיתונמא
ואר( העשה וצ אוה ריעב רקחמהו האופרה תודסומו
.)תילגרמ לאראו ןמפואק ןד ר"ד לש םהירמאמ
חטשב םילשורי לש ץאומה הלודיג - עבוק וניא לדוגה
יפכמ תבטוקמ ריעה .התבוטל לעפ אל ,הייסולכואבו
אלא םיברעל םידוהי ןיב קר אל ,רבעב םעפ-יא התיהש
,םינוליחו םייתרוסמ ,םיימואל-םייתד ,םידרח ןיב םג
רומישהו הביבסה תוכיא ינמאנ ןיבו םיינעל םירישע ןיב
תורבחְ תִ ה לש תושדח תויגטרטסא קר .ן"לדנה ישנא ןיבל
ילואו תיתלשממ תופתתשהב ,ריעה לש חוכה תורוקמל
תוטהל ולכוי ,תימואלניבה הליהקב םינוש םימרוג לש
םילשורי ,םייעוצקמה םידדמה בור יפ-לע .םרזה תא
וליפאו לארשי תנידמ לש ימואלה ןסוחל הפיסומ הניא
תא ראבמ יחמק לארשי לש ורמאמ( ותוא תנכסמ
.)הז רשקהב "ימואל ןסוח" חנומה לש ותועמשמ
- םילשורי לש תינאברואה התומדב ולח םימוצע םייוניש
ןילופורטמל הכפה איה ,אצומ אלל ךרד הצקִ ב רפְ ס-ריעמ
.התוא תופיקמה ןייוול-ירעלו ןייוול-תונוכשל תרשוקמ
,רוביצ-יניינב ,םירשג ,םיפלחמב רכה אלל ונתשה הינפ
םינבמ ,םינוש היינב-תונונגסב ונבנש תונוכש ,םינוינק
תתל הכישממש איה ןבאה קר .ורְ מוש םירחאו וסרהנ
ריעה זכרמ לש ותולדלדיה .דחוימ ינוציח ןויבצ ריעל
לע( הפוקת לש המויס תא םינייצמ ותויחהל םיצמאמהו
.)רקנאיורק דוד לכירדא לש ורמאמב דועו ךכ
תכרעמ ינפב םיבצינה םירגתאהו תומישמה - ךוניח
רכומה לכ לע םהידממב םילוע ,םילשוריב ךוניחה
11
םע דדומתהל חילצמ וניא ילארשיה ןוטלשה .לארשיב
)דומיל-תותיכב רוסחמ( םימוצעה םייזיפה םיכרצה
לש דומילה ינכת תעיבקב תוכורכה תומלידה םעו
תכרעמה ןיבל הניב רעפהש ,תיברעה ךוניחה תכרעמ
תויסולכואב ןוויגה ,לוציפה ,ףסונב .לדגו ךלה תידוהיה
תא ךנחל תונוש תוליהק לש תושגנתמה תופיאשהו
השקש השדח תואיצמ ורצי ,ימונוטוא ןפואב ןהידלי
שיש הארנ ,ךוניחב היצרגטניאב רבודמשכ .הב טולשל
ססבלו תכרעמב "םיקזח"ה םידימלתה תא םויכ קזחל
הרמאמ ואר( םתביבס ןיבל םידימלתה ןיב רשקה תא
.)ןשוח היאמ ר"ד לש
תינרדומ םישיבכ תשר הפסונ םילשוריל - הרובחת
בחר חלפ תתרשמ תירוביצה הרובחתהו ,תפעוסמ
תירוביצה הרובחתב רכינה רופישה ףרח .התייסולכואמ
תוחנ ריעה חרזמב תורישה ,תיברעה הייסולכואל
םיליבגמ הדרפהה רדגו םימוסחמה .הברעמל האוושהב
,הלקה תבכרה .ריעה חרזמב העונתה לע דואמ םידיבכמו
,תווקת הב םילות םיברו ,הב םיעקשומ םיבר םינוילימש
הרובעתה תויעבל ץק םישל ,רבחמה תעדל ,החיטבמ הניא
.)ןומולס ןליא 'פורפ לש ורמאמ ואר( םילשורי לש
תיתוברת-בר תונמא תרצונ םילשוריב - תויתוברת-בר
רשפאו ,החירפהלו החפטל רשפא .תידוחייו תקתרמ
ןווגִ מ ןנובתמל עיצתש הביהרמ ןואיזומ ריעל הכפהל
לכמ םירצוי הב דדועל בושח .תונונגסו תויוברת
,)םיברע ,םידרח ,םייתד ,םינוליח( הייסולכואה תוצובק
םירצויל תתלו הריציה תפונת תאו תויתריציה תא חתפל
םמצע תא אטבל םיבחרמו םיעצמא ולא תוצובק ברקמ
.)גרבנטור רנבא לש ורמאמ ואר(
םניאש םינוגראו תותומע ללוכה - ישילשה רזגמה
אלו ,םילשוריב ותמצועב עיתפמ םרוג אוה ,םייתלשממ
םיליכשמל הדובע-תומוקמ קפסמה יקסע םוחתכ קר
לש בושח ללוחמכ םג אלא ,ריעה תלכלכ תא ססבמו
.)טדורב דוד לש ורמאמ ואר( תורואנו תונלבוס ,המדק
ךפהש ינשדח יתרבח ןויסינ םה - םייתליהקה םילהנִמה
אל םיגשיה םילהנמל .םילשורימ דרפנ-יתלב קלחל
הרבח תיינבבו תיתנוכשה היטרקומדה קוזיחב םילטובמ
םדיצב .םיבשותהו םיחרזאה תויוכז לע תקבאנה תיחרזא
יתליהקה ןסוחל ומרת םילהנִ מה .תומלידו םיישק םג שי
םיינוחטיב םיבצמב ןהלש הדימעה תלוכילו תונוכש לש
תקולח לש הרורב הרדגה האצמנ אל ןיידע ךא .םישק
החמצ אל ןיידעו ,הייריעה ןיבל םילהנִ מה ןיב הדובעה
.)דימש ללה 'פורפ לש ורמאמ ואר( תבצעמ תוגיהנמ םהל
תיתריצי ריעל םילשורי תא ךופהל ידכ - רמוחו חור
םיסכנ ןיב - רמוחל חור ןיב בלשל שי ,תיטילופומסוקו
םיינחורה םיסכנה ןיבל תיגולונכט המדקו םיימשג
.ןאכ רבכ םיאצמנ םיביכרמה לכ .םהב הכרבתה ריעהש
יניערג ביבס םיבאשמ שוביגו בוליש ,הפונת אוה רגתאה
.)תילגרמ לארא לש ורמאמ ואר( הריציו המזי
דמעמ שי םילשוריב םיברעל - םיברעה םיבשותה דמעמ
תילארשי תוהז-תדועת םיאשונ םה עבק-יבשותכ :דחוימ
תויוכז ,לארשי-תנידמב העונת שפוח םהל הנקמה
תוילפיצינומה תוריחבב ףתתשהל תושרו תוילאיצוס
תומצמצמ העש-תוארוה .)הכ דע השמומ אל טעמכש(
יבשות םע ןיאושינ( תוחפשמ-דוחיאל תויורשפאה תא
םורגל הלולע לארשימ תכשוממ תורדעיה .)םיחטשה
'פורפ לש הרמאמ ואר( םהלש תובשותה דמעמ תלילשל
םע ,הנש 40 ינפל וררועתהש תויעבה .)תודיפל תור
.ופירחה ףאו ורתפנ אל לארשיל םילשורי-חרזמ חופיס
ריעה חרזמב םיניטסלפה לש םהייח-תמרב רעפה
,תיניטסלפה תושרה יחטש רתיב םייחה-תמר תמועל
םימלשורי-חרזמה לש םתוהדזהו םתקיזמ טיעמה אל
לש ורמאמ ואר( הזע-תעוצרבו הדגב םיניטסלפה םע
.)ןייטשניבור ינד
תומוקמה ביבס תוקולחמה - םישודקה תומוקמה
רואל .ופלחש םינשה 40 ךלהמב ורימחה קר םישודקה
שודק םוקמב ןחלופ רידסהל ישוקהו םייטפשמה םיישקה
יוצר םאה :תינורקע הלאש הלוע ,רתוי וא תותד יתשל
,תיתנידמ תונובירל םינותנ ויהי אל םישודקה תומוקמהש
םימרוג ידי-לע תויוכמס תלעפה לש םירדסהל אלא
,ןכש .)תודיפל תור 'פורפ לש הרמאמ ואר( ?םיימואלניב
יגיצנ לש תימלסומ הטילשב אלא ונידיב וניא תיבה רה
םחתמל ידיתע רדסה .ונידיב לתוכה ,תאז תמועל .ףקווה
לע ףקווה תטילשב תילארשי הרכהב הנתומ תיבה רה
,תיתד-תירוטסיה ,תידוהי הקיזב תימלסומ הרכהבו רהה
.)רטייר קחצי ר"ד לש ורמאמ ואר( הז רתאל
12
םינפִ ה תילארשיה הגהנהה ןמ רכינ קלח - ינידמה דיתעה
,תיבה רהב דחוימבו ,םילשוריב ןורתפ אללש הרכהה תא
.יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה תא בשייל היהי ןתינ אל
הבזכא דצב .םילשוריב הרשפב ןוידל סחיב ובאטה רבשנ
רבדב תימואלניב הרכה :םיגשיה םג שי ,דוחיאה םולחמ
לתוכל הבישה ,1967 ינויב 5-ה ינפלש בצמל הרזח-יא
ךכב תימשר הרכה .םילשוריב ןיוולה תונוכש תיינבו
בקעי 'פורפ לש םרמאמ ואר( עבק-ירדסהב קר ןכתית
.)לאכימ יבוק ר"דו בוט-ןמיס-רב

.םיידוחיי םניא םילשוריב ולחש םייונישה ,דוחיאה תורמל
הרבחב וללוחתהש םייונישל הבר הדימב םיליבקמ םה
תאצמנ ריעהש םושמ ,םהמ םילדבנ םג ךא ,תילארשיה
דממ ולביק הב םייחהו ,םיניטסלפה םע ךוסכסה בלב
.תותדה שולש ןיב שגפמה לשב רקיעב ,יטילופומסוק
,לארשי תלכלכ ומכ החתפתה אל םילשורי תלכלכ
,תינגורטה רתוי הכפה הרבחה ,קימעה ריעב ינועה
תורחתה הרבג .תינלבוס תוחפו תילאירוטקס רתוי
ובר ינש דצמ .םיירוביצ םיבאשמ לע תילאירוטקסה
ולגרתהש תובטוקמ תויסולכוא ינב ןיב םישגפמה
.םיינוריעה םיבחרמב םהמ םינוש םיבשות לש םתוחכונל
ריע םע םלוע-ריע לש יפוא-יווק םיבלטצמ םילשוריב
נ"ש 'פורפ לש ורמאמ ואר( תשבגתמ הנידמב תימוקמ
.)טדטשנזייא
הנומת הלוע אל הז רפסב םימסרפתמה םירמאמה ןמ
איהו תבכרומו תכבוסמ איה הנומתה .תיעמשמ-דח
דצל תווקת לע ,הגיסנ דצל תומדקתה לע העיבצמ
תימיטניאה ריעל םיעוגעג לע הדיעמ איה .תובזכא
הלאכ םיעוגעגש הנבה לעו 1967 ינוי ינפל ונעדיש
םידדומתמ ונא התיאש תואיצמה .םייתואיצמ םניא
ןאכמ בצעל תלוכיה .םידוגינ תסומעו השק איה ,םויה
.ןנובתמה תדמעב הבר הדימב היולת ,הנוש דיתע ךליאו
.ידוהיה םעה תריב הייהת םילשוריש םיללפתמה שי
ילסרבינוא זכרמ ,תימלוע םולש-תריבל םיווקמ םירחא
םילחיימה שי .םימעה ינשל הריב וא תותדה שולשל
-ברל ללה-ריש אשִ תש ,הביהרמ ןואיזומ ריעכ התוארל
תושונאה לש חורהו הנומאה ,יפויה יסכנלו תויוברת
.הלוכ
רוביצה םיעדומ ,תומולחה ומשגתיש דע ,םייתניב
הבצמל םלועה ידוהימ קלחו ילארשיה רוביצה ,ימלשוריה
תוסייגתהה רסוחל םירבסה המכ שי .םילשורי לש בכרומה
שי :ריעב בצמה רופישל תימלוע-תידוהיהו תימואלה
;רוזח-לאה תדוקנל ונעגהשו דובא רבכ קבאמהש םירובסה
תא םימיצעמה ,קושה תוחוכב תוברעתה-יאב םידדצמה שי
לש הדמעמ תא םישילחמו היתוביבסו "ביבא-לת תנידמ"
םיכרעמ הגיסנ לעו ינחור ןויפר לע םיננולתמה שי ;םילשורי
םיסחייתמש )בורה הארנכ הלאו( שיו ,םיימואלו םידוהי
סמוע" תא ףיסוהל שי ךכל .רצונש בצמל תושידאב
רדעיה תא ,תילארשיה הרבחה ינפב בצינה "תומישמה
לע חוכיווה תאו תיתלשממהו תימוקמה המרב תוגיהנמה
דימת םייקתת םילשוריש םיעדוי לוכה ןכש .הנוכנה ךרדה
...רחא ןיינע רבכ איה תימשגה םילשוריו ,למסכ
:לוכל רכומ וניאש ףסונ ןפ שי קלוק ידט לש ונוזחל
תועצמאב .לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תא םיקהש אוה
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו םילשוריל ןרקה
ןוכמ דסיי אוה - ינוריעהו יתכלממה דסממל ץוחמ -
םינותנ-ידסמ םיקהל ,םילשורי לע עדי זכרל ודועייש
לע תרוקיב חותמל ,תוטלחה תלבקל סיסבכ םינימא
.תוינידמ תופולחו תונויער תוגהלו ,תמייק תוינידמ
םמצעל םינימזמה תוטלחה ילבקמ םה דואמ םירידנ
םיגיהנמה םה רתוי םירידנ .םתוינידמ לע תרוקיב
קלוק .םהינפב תגצומה תרוקיבה תא םשייל םינכומה
.הזה רידנה ןזה לע הנמנ
ונאובב וניניע דגנל דמע ,למסהו שיאה ,קלוק ידט
ועיפשיו ועיפשהש םימרוגה תא ,הנש 40 רחאל ,ראתל
למיס אוה רחא םדא לכמ רתוי .םילשורי לש הדיתע לע
:וז ריע לש התוהממ תועבונה תוקומעה תומלידה תא
תולודג תווקת ,שונא-תושלוח לומ תולצאנ תונווכ
,םוימויה תונטק לומ בגשנה לא הפיאש ,די-רצוק לומ
,הנובנ תישעמ השיגב ךרוצה לומ תויגיגח תורהצה
ךרוצה לומ תוינוציקו תונמואל ,תונלבוס לומ תואנק
-יתלבה היתויעבל עדומ היה ידט .הרשפב יחרכהה
לפיטו ץמאמב ךסח אל אוה ךא ,םילשורי לש תוריתפ
יחש םדאהו ריעה .תוישונאבו תובידנב ,תוחיתפב ןהב
.וינייעמ שארב ודמעש םה ,הב
.הבהאב ול שדקומ הז רפס
םיכרועה
13
2007-1967 ריעה תייסולכוא
15
15
השודק לש םיילכיה םייומידב םילובכה יבגל קר אלא ,'הלעמ לש םילשורי' ןיא"
לש םילשורי .תיצראה תדה לש ןורטאיתה ירזיבא ראשו רוונסמ יהולא רוא ,תראופמ
לכ תא ובוחב רצואה הלודגה הממדה לוקל בישקהל תסכרפאו ילכ ,םוידמ איה הטמ
."םוקמה לש וירבד
דלפשריה לאירא
ןמגולק יאחוי :םלצ ,ישש םוי ,הדוהי הנחמ קוש
1
אובמ - הייסולכואו ריע
םינושה הידממו ,םידבר-תבר ריע איה םילשורי .םימעו תויוברת ,תותד תקבוח איה .םלוע תקבוח םילשורי תלאש
הירוטסיהו םיכרע לש םייח ,חצנ ייח םע םוימוי ייח לש הגיזמ הב שי .תדחוימו תידוחיי ריע םירצויו הזב הז םירושק
תויחל תשקבמה הייסולכוא לשו הרובחתו בויב תוכרעמ לש ריע איה םילשורי עגרל .יוושכע יטילופ טהל םע
ריע איה עגרלו ,תויפסכו תוימשג היתויעב לכש ריע איה עגרל .רעוס םימד קבאמ לש וביל בל איה עגרלו ,הוולשב
,תיתד תועמשמ לעב ידממ-בר םלועב תויחל ופידעיש ימ שי .וטבמ-תדוקנו ןנובתמה יפל לוכה - תבגשנ שדוק
טושפה הווהב תויחל ופידעיו תודבכה תוילמסה תויועמשמה םע תודדומתהה ןמ ועתרייש ימ שיו ,תילמסו תיטילופ
,םיברעו םידוהי :התייסולכוא לש ךובסהו דחוימה בכרהה םג ףסונ ,הידבר ןווגמלו םילשורי לש התובכרומל .
2
יולגהו
לש ספיספ םירצויו הלא דצב הלא הב םירג םלוכ - םימלסומו םירצונ ,םיאטילו םידיסח ,םידרחו םייתד ,םינוליח
"םידיעצמ" דציכו ןאלו םילשורי תדעוצ ןאל :איה הלאשה .םלועב ול המוד ןיאש םייח-תוחרואו תודע ,תונוכש
הייסולכואה לדוג ,הז רשקהב .ריעב היחה הייסולכואה בכרהב םג הבר הדימב יולת וז הלאשל הנעמה ?התוא
םוימויה ייחל רתויב םייתועמשמה םימרוגכ םלוכ םיספתנ ,ריעב תונושה תוצובקה ןיב ירפסמה סחיהו ,הינייפאמו
.הדיתעו ריעה לש םייוושכעה
תויטילופ ,תויפרגומד תומגמ .וז הרימאל תינוציק אמגוד איה םילשוריו ,םינוכיסו םייוכיס ןכותב תוקבוח םירע
.התייסולכוא לעו הילע תוכילשמו ,תויגולונכטו תויתביבס ,תויתוברת ,תויתרבח תומגמב וז ריעב תורוזש ,תוילכלכו
,םיחתמל ליבוהל וא ,יבויח יונישלו תונשדחל ,הריציל איבהל לוכי ,ןהיניב םינוזיאה לולכמו תויסולכואה ןווגמ
לש תוחור הב תובשנמ .םימויאו תונכס םג ךא ,תובר תווקת הבוחב תנפוצ ,וז הנועט ריע .תומילאלו טקילפנוקל
,בוטיק ,רוכינ לש תמייאמ הננעב הסכתמ איה םיתעל ךא ,המדקו גושגשל ,תעדו הלכשהל ,רתוי בוט דיתעל הווקת
.
3
תומילאו דודיב
תאצוהב ,לארשיל יטסיטטסה ןותנשהמו ,םילשורי תייריעו לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תאצוהב ,תומיאתמה םינשל ,םילשוריל יטסיטטסה ןותנשהמ וחקלנ הז רמאמב םיעיפומה םינותנה לכ .1
.תומיאתמה םינשל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.)2005( םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ץיברוג ילז ’פורפל השגוהש תינוירנימס הדובע ,םידגונמ תומלוע ינשכ ביבא-לתו םילשורי ,ןשח ’ש .2
3. M. Choshen, “Demographic Processes in Polarized Cities: The Case of Jerusalem”, in: Miche`le Auga, Shlomo Hasson, Rami Nasrallah, Stephan Stetter, Divided Cities in Transition:
Challenges Facing Jerusalem and Berlin”, Jerusalem Berlin Forum, The Friedrich Ebert Stiftung, The international Peace and Cooparation Center, The Jerusalem Institute for Israel
Studies, Jerusalem (2005) pp. 3-35.
יוניש יכילהת - םילשורי תייסולכוא 01
ןשוח היאמ
רעס תרפא :רקחמ תרזוע
תויוהזה ןווגמו תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב תונושה
םידדועמ ,תויסולכואה ןיב םידירפמש םיסרטניאהו
ולא םג ולא .תוצובקה ןיב תורחתו םידוגינ םיקימעמו
לע הטילש יקבאמלו תיפרגואיג תולדביהל םיליבומ
תוצובקה ללכ לש ,םייח-תוחרוא לעו םיבאשמ לע ,חטש
.דוחל הצובק לכ לשו דחיב
היתולובג תבחרהו 1967 תנשב ריעה דוחיא זאמ
תחת תדחואמה םילשורי יבשותל םיברע תובבר וכפה
לע דימתמ ימואל קבאמ הב םייקתמו ,לארשי ןוטלש
םיעינמש םה םייפרגומד םידעי .ריעה לש היפרגומדה
דעו 1967 זאמ .ריעה לש חותיפה תוינידמ תא םיתעל
איה םילשוריב "הלודגה" תיפרגומדה הלאשה ,םויה
תעפשומ וזו ,םיברעל םידוהי ןיב ירפסמה סחיה תלאש
קבאמה דצל ,םלוא .ריעב ידוהיה בורה ןדבאל ששחהמ
תמייק ,ידוהי בור לע רומשל ותרטמש דימתמה ימואלה
םיבשות ןיב ירפסמה סחיל רשאב תיפרגומד הלאש םג
סחיה .םידרח םידוהי ןיבל )םידרח-אל( םייללכ םידוהי
ןיבל תיללכה תידוהיה הייסולכואה ןיב יפרגומדה
,םילשורי-יבשות תא דירטמ ,תידרחה הייסולכואה
זאמ הנותנ תידרחה הייסולכואה .םוימויה ייחב רקיעב
תולדבתה ךות ,תוטשפתהו החימצ לש ךילהתב דימתמו
םיעבראב םג הדמתהב ךשמנ הז ךילהתו ,התביבסמ
םוחתב תורכינ תובחרתההו החימצה .תונורחאה םינשה
תרכינ תונלדבה וליאו ,ילאירוטירטהו יפרגומדה
לש דימתמה לודיגה .יבחרמהו יתוברתה םוחתב רקיעב
,תינוליחה הייסולכואה תא דירטמ תידרחה הייסולכואה
היינע וז הייסולכואש ךכמ הבר הדימב תעבונ וז הגאדו
תאשונ הניא ךא ,םירקי םיינוריע םיתוריש תכרוצו
התמורת ןכלו ,)היינוע תמחמ( םיסמה לטנב אלמ ןפואב
-יאמ םג םיגאדומ םינוליחה .הכומנ ריעל תילכלכה
לע הרימש-יא יפלכ תידרחה הייסולכואה לש התונלבוס
ומכ( הילע תלבוקמ הניאש תוגהנתה יפלכו תדה יכרע

4
.)םילשוריב הוואגה דעצמ לש ומויקל תודגנתהה לשמל
לש הזמ הברהב לודג הקלחש ,תיברעה הייסולכואה
.הז רשקהב תרכזנ הניאש טעמכ ,תידרחה הייסולכואה
לש טעמכ תטלחומ תומלעתהמ תעבונ וז הריתסש הארנ
רושקה לכב תיברעה הייסולכואה לש המויקמ םידוהיה
הלא םימיב תנייצמ םילשוריש תורמל .םוימויה ייחל
.הז רפסב ןח 'נו ופול 'י לש םרמאמ ואר ,הבחרהב ,םילשוריב םידרחה לע 4
תויברעה תונוכשה ןיב תולדביהה ,הדוחיאל הנש 40
ןיאש טעמכו ,תטלחומ טעמכ איה תוידוהיה תונוכשל
.חותפה ירוביצה בחרמב ולא תויסולכוא יתש ןיב שגפמ
לע רישי ןפואב העיפשמש ,תימוקמה הקיטילופב םג
תכלוהו הלדג תוטלוב שי ,היבשות תשוחתו ריעה בצמ
גוצייב תאטבתמ וז תוטלוב .תידרחה הייסולכואה לש
לש ותריחבב ףאו ,ריעה תצעומב םידרחה לש רבוגה
לש טלחומה גוצייה רסוח טלוב דגנמו ,ידרח הייריע שאר
שי תידרחה הייסולכואלש דועב .תיברעה הייסולכואה
,)הייסולכואב הקלחל תיסחי( ריעה תצעומב רתי-גוציי
הלוקו ,הצעומב דחא גיצנ ףא ןיא תיברעה הייסולכואל
יסופדב םירכינה םילדבהה תמחמ רקיעב תאז .עמשנ אל
.הייריעל תוריחבב הייסולכואה תוצובק לש תופתתשהה
,רתויב םיהובג םירועישב תוריחבב םיפתתשמ םידרחה
ןהב םיפתתשמ )םידרח-אלה( םייללכה םידוהיה
םילשוריב םיברעה וליאו ,רתוי םיכומנ םירועישב
יבשותש ןייצל םוקמה הז .ןיטולחל טעמכ ןהמ םיענמנ
תושרל תוריחבב ףתתשהל םיאכז םיברעה םילשורי
םושמ ןהב ףתתשהל אלש םיפידעמ םה ךא ,תימוקמה
האצותכ .ילארשיה שוביכב הרכה ךכב םיאור םהש
תחא לכ לש הלקשמו הלדוג ןיב לודג רעפ רצונ ךכמ
.ריעה תצעומב הגוציי ןיבל ,םילשוריב תויסולכואהמ
יבשות תפישח לע םג תערכמ העפשה שי הלא םירעפל
תסיפת לע םגו הייסולכואה תוצובקמ תחא לכל ריעה
שחרתמה לע התעפשה לעו ןהמ תחא לכ לש הלדוג
.תישיאהו תיטרפה המרבו תירוביצה המרב ריעב
םינשה 40-ב םילשוריב ולחש םייונישה עקר לע
םילשורי תייסולכוא תא הז רמאמ גיצמ ,תונורחאה
תעבראב הב ולחש יונישה יכילהת תא שיגדמו ,םויה
תמחלמ רחאל הדחוא ריעהש זאמ ופלחש םירושעה
.םימיה תשש
םילשוריב תיפרגומד תוינידמ
.ידוהי בור םילשוריב שי 19-ה האמה עצמא זאמ
הבושחה ריעה םילשורי התיה טדנמה תפוקת תישארב
,לארשי-ץראב רתויב הלודגה הייסולכואה תלעבו
תא הדביא איה 20-ה האמה לש 30-ה תונשב םלוא
לדוגב ןהו תילכלכה התובישחב ןה ,ביבא לתל הרוכבה
הירחאו 1949-1948-ב תואמצעה תמחלמ .התייסולכוא
.השק ןפואב היבשותבו םילשוריב וכיה ,ריעה תקולח
16
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
םקלח ,רוצמה ינפל םתצקמ ,התוא ובזע םידוהי יפלא
העיסנה הרשפאתהשכ ,תוברקה םות םע םבורו וכלהמב
םוצמצ התיה האצותה .הדסונ הז ךאש הנידמה זכרמל
,1946 ףוסב שפנ 100,000-כמ ריעב םידוהיה רפסמב
,תיחרזאה הייסולכואה( 1948 רבמבונב שפנ 83,000-כל
הדמאנ ,םילשוריב והשש םיסיוגמה תא הללכ אלש
התואב התנמ ביבא-לת תייסולכוא .דבלב שפנ 70,000-ב
הדמעמב העגפ 1948-ב ריעה תקולח .)שפנ 245,000 תע
הל היהש יעבטה ףרועהמ הקתונ איה .םילשורי לש ירוזאה
דבוכה זכרממ םג הבר הדימב הקחרתהו ,ןורמושו הדוהיב
קר הרתונ הל תוכימסב .ביבא-לת רוזא - הנידמה לש
יבושייב הנכשש ,םיעצמא-תלדו ןיסולכוא-תלד תעלבומ
.שמש-תיב הכאוב ,םילשורי רודזורפ
םואניבב םויאה ,1949-ב הריבל םילשורי לש התכיפה
,ריעה לש "ילוש"ה ילכלכהו יפרגואיגה המוקימו ריעה
ודעונש םידעצ טוקנל לארשי תולשממ תא ואיבה
-רודזורפ יבושיי תא קזחלו ריעה תייסולכוא תא לידגהל
םיצמאמ ושענ 50-ה תונש עצמא דע ,םנמאו .םילשורי
תילכלכ הניחבמ החתפל ,םילשוריל םילוע תונפהל
הארנ 50-ה תונש עצמאמ .רודזורפה יבושיי תא תובעלו
איהשו ,םיחוטבכ וספתנ ריעה לש הדמעמו הלודיגש
הלודיג רועיש .םינווכמ חותיפלו הכימתל תוחפ הקוקז
ךא ,הפיח לש הזל המוד היה םינש ןתואב םילשורי לש

5
.הלוכ לארשיו יתבר ביבא-לת לשמ ךומנ
יונישל איבה 1967 ינויב םילשורי לש שדחמ הדוחיא
םגו ריעה לש הדמעמ לע םג םויה דע תרכינ ותעפשהש
ןיבש הפוקתבש ןייצל םוקמה הז .התייסולכוא הנבמ לע
,1967-1948 םינשב ,שדחמ-הדוחיאל ריעה תקולח
ריהמ בצקב תילארשיה םילשוריב הייסולכואה הלדג
לארשי תלשממש דועב .תינדריה םילשורימ הברהב
תכלממ הפידעה ,ריעה ברעמ קוזיחל תוינידמ המדיק
.הילא הריגה הדדועו ןאמע התריב תא חתפל ןדרי
הריגה-ינזאממ הלבסו תינדריה םילשורי השלחנ ןכל
.התייסולכוא לודיג תא וטאהש םיילילש
ןפואב םילשוריב תואיצמה תא רומאכ הניש ריעה דוחיא
דוחיאה .היפלכ תיתלשממה תוינידמה תא םגו ,יטאמרד
יניעבו תינוריעהו תילארשיה תוגיהנמה יניעב ספתנ
רידאהל ,קזחל תרזוח-יתלב תונמדזהכ ולוכ לארשי םע
םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ , 1978-1972 הנממו םילשוריל הריגה ,ןשח ’מ 5
.25 ’מע ,)1983 ,ג”משת(
לודיג תועצמאב הנושארו שארב ,םילשורי תא חתפלו
תינכתב דוע .הב היחש תידוהיה הייסולכואה קוזיחו
בצק תא ץיאהל ץלמוה 1968 תנשמ םילשורי לש באה
ח"וד .רכינ ןפואב תידוהיה הייסולכואה לש לודיגה
)רצואה דרשמו םינפה דרשמ( תיתלשממה הדעווה
םלשוה ,םילשוריב יוצרהו ירשפאה לודיגה בצקב הנדש
.ריאמ הדלוג זאד הלשממה שאר ינפב אבוהו 1973-ב
תולועפ תא םאתל 1973 רבמטפסב התרוה ריאמ
תידוהיה הייסולכואה תא לידגהל תנמ לע הלשממה
וז הטלחה יפל .1982 דע הנשב 3.7%-ב םילשוריב
1982 תנשב תונמל הרומא ריעה תייסולכוא התיה
114,000-ו )75%( םידוהי 337,000 םהמ ,שפנ 451,000
התפצ 1968 םילשוריל באה תינכת .)25%( םידוהי-אל
400,000 1985 תנשב הנמת םילשוריב הייסולכואהש
)74%( שפנ 295,000 הנמת תידוהיה הייסולכואה ,שפנ
דעי ךא .)26%( שפנ 105,000 - תיברעה הייסולכואהו
ךומנ בצקב הלדג תידוהיה הייסולכואה .גשוה אל הז
1982 ףוסבו ,תיתלשממה תוינידמה הל הדעיש הזמ
304,200 םהמ ,שפנ 424,400 םילשורי תייסולכוא התנמ
העבק הטלחהה .)28%( םיברע 120,200-ו )72%( םידוהי
ןומרא תנוכשב ןינב ילעופ
1974 ,ביצנה
17
:םיירקיע םיצמאמ השולש םילשוריב השעת הלשממהש
7 ,6
.ירוביצ שועיתו ירוביצ ןוכיש ,םישדח םילוע בושיי
תיתלשממהו תינוריעה תוינידמה סיסבב הדמעש החנהה
,טרפב יפרגומדה הלודיגלו ללכב םילשורי לש החותיפל
רקיעב לדגת תיברעה הייסולכואהש דועבש התיה
לדגת תידוהיה הייסולכואה ,יעבט יובירמ האצותכ
-ינזאמ .היילע תטילקמו תיבויח תימינפ הריגהמ רקיעב
לע רבגתהל ודעונש םה היילע-תטילקו םייבויח הריגה
,תיברעה הייסולכואה לש תיסחי ריהמה יעבטה לודיגה
ןושארה דעצה .םילשוריב ידוהיה בורה לע רומשלו
ריעה תולובג תבחרה היה וז תוינידמ שומימל השענש
תונוכש לש ןתמקה תא הרשפִ א וז הבחרה .1967 ינויב
-תבחר היינב .תידוהיה הייסולכואל ודעויש תושדח
1969-1968 םינשב רבכ הלחה םידקת-תרסחו ףקיה
תעבגו לוכשא-תמר תושדחה תונוכשה לש ןתמקה םע
םיחטשב היינבב 1971-1970 םינשב הכשמנו ,רתבמה
העבגה"( אריפש-תעבג ,לוכשא-תמרל םיכומסה
היינב .תבחרומה היירדהנסו הנפד-תולעמ ,)"תיתפרצה
סורפל ,תידוהיה הייסולכואה תא לידגהל הרשפא וז
ןיבל םיפוצה רה ןיב ידוהי ףצר רוצילו בחרמב התוא
1972 תנשב לחה ישילשה יוניבה לג .ריעה ברעמ
תיינב תא ללכ אוה .80-ה תונש תליחתב םייתסהו
הליג :םילשורי לש הירפירפב תושדחה תונוכשה
,ןופצב בקעי-הוונ ,חרזמ-םורדב חרזמ-תויפלת ,םורדב
הלחה 80-ה תונש תיצחמב .
8
ברעמ-ןופצב ןולא-תומרו
חרזמב רתויב הלודגה תידוהיה הנוכשה לש התיינב
ףצר תריצי לש דעיה םלשוה ךכבו ,באז-תגספ - ריעה
90-ה תונש תיצחמב .ריעה ןופצב תוידוהי תונוכש
טפעוש סכר לע המלש-תמר תידרחה הנוכשה התנבנ
לש התיינב הלחה 90-ה תונש ףוסב .ריעה ןופצבש
,ריעה חרזמ-םורדב )המוח-רה( לאומש-תמוח תנוכש
התבחרהל ץמאמה רקיע .םויה דע תכשמנה היינב
ונבנש תונוכשב היה ,הסולכאו התיינב ,םילשורי לש
ופרוצש םיחטשב ,ירק - קוריה וקל רבעמש םיחטשב
ןדיצל ךא .םימיה תשש תמחלמ םות םע דיימ ריעל
,םילשורי ,םילשורי תיריע ,1968 םילשורי בא תינכות ,ינושמשה ’צ ,דיבש ’י ,ינושמשה ’א 6
.’א ךרכ )1972(
זכרמ - םילשורי )תכרוע( ריאמיחא הרוא ,ךותב ”תוינוציחה תונוכשה םוקימ“ יקזרב ’א 7
.29 'מע )1984( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,תוינוציחה תונוכשהו ריעה
ריעה זכרמ- םילשורי )תכרוע( ריאמיחא’א,ךותב ”תוינוציחה תונוכשה םוקימ“ יקזרב ’א 8
.33 - 29 'מע)1984( ,םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,תוינוציחה תונוכשהו
1995 ,הכומסה אפפצ תיב תנוכש ,עקרב .הליג תנוכשב תיב
18
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
תידוהיה הייסולכואה לש לודיגה המיעו היינבה הכשמנ
הפיו ףונ-רהכ תושדח תונוכש ונבנו ,ריעה ברעמב םג
.90-ה תונשב החלמו האושמ-תעבג ,70-ה תונשב ףונ
םג 60-ה תונש ףוסב הלחה ,םירוגמ-תונוכש יוניב דצל
םישיבכ ,םיילכלכו םייתרבח תודסומ לש היינב תפונת
המגמה םג הרבג ךשמהבו ,תוינוריע הקפסא תותשרו
.ןוטלשה תודסומ תא ריעב עובקל
הרוקמש( ידוהיה רזגמב הלודגה חותיפה תפונת לומ
טלב ,)תינוריע וא תיתלשממ ,תירוביצ המזיב רקיעב
ילארשיה דסממה .יברעה רזגמב חותיפהו המזיה רדעיה
,תיברעה הייסולכואל תירוביצ היינב םזי אלש טעמכ
אל יברעה רזגמב תירוביצ היינב לש תוטעמה תומזיהו
.תיטרפ ,אופא ,התיה תיברעה היינבה תיברמ .וחלצ
בחרמב התסירפו ,התברו הלדג תיברעה הייסולכואה
איה ףא הרציש ,תיטרפ היינב תועצמאב התשענ ינוריעה
,םורדל ןופצמ תויברע תונוכש לש סלכואמו יונב ףצר
.םורדב םחל-תיבל ןופצב הללאמר ןיב תורשוקה
הייסולכואה לודיג
266,300 םילשורי תייסולכוא התנמ 1967 תנש ףוסב
ףוסבו ,ריהמ בצקב ריעה תייסולכוא הלדג זאמ .םיבשות
.175% לש לודיג - םיבשות 733,300 התנמ איה 2006
תוערתשהה חטש םג לדג ,הייסולכואב לודיגה דצל
רקיע .םיברעל םידוהי ןיב תינוריע תונכש הרצונו הלש
תסרפנו ריעה חרזמב תררוגתמ תיברעה הייסולכואה
הבורב תררוגתמ תידוהיה הייסולכואה .םורדל ןופצמ
תידיימ תוכימסב הקלח ,םייברעה םירוזאל ברעממ
תוידוהיה תונוכשל תוכימסב הקלח ,תויברעה תונוכשל
הגיצמ ןלהלש הפמה .ריעה ילושב הקלח ,תוקיתווה
התוטשפתהו תיברעהו תידוהיה הייסולכואה תסירפ תא
.2006-ל 1967 םינשה ןיב םילשוריב םישדח םירוזאל
הלדג 1967-מ ופלחש םירושעה תעברא ךלהמב
הייסולכואהמ רתוי ריהמ בצקב תיברעה הייסולכואה
שפנ 197,700-מ הלדג תידוהיה הייסולכואה .תידוהיה
19
1967 ,יונב חטש/הייסולכוא תסירפ 2006 ,יונב חטש/הייסולכוא תסירפ
הייסולכואה וליאו 2006-ב שפנ 481,100-ל 1967-ב
שפנ 251,300-ל 1967-ב 68,600-מ הלדג תיברעה
143%-ב תידוהיה הייסולכואה הלדג וז הפוקתב .2006-ב
לודיגה בצק .268%-ב הלדג תיברעה הייסולכואה וליאו
הדיריל םרג ,תידוהיה הייסולכואה לש תיסחי יטיאה
ליבקמב .2006-ב 66%-ל 1967-ב 74%-מ ריעב הקלחב
.34%-ל 26%-מ תיברעה הייסולכואה לש הקלח הלע
תומגמה וכשמיי םאש הפוצ םילשוריל הייסולכואה תיזחת
תייסולכוא הנמת ,תונורחאה םינשבכ ריעב תויפרגומדה
םידוהי םהמ 61% - שפנ 958,900 - 2020 תנשב םילשורי
תואיצמה תא םידימעמ הלא םינותנ .
9
םיברע 39%-ו
תרהצומה תיתלשממה תוינידמל הריתסב םילשוריב
לש יפרגומדה ןורתיה רמשיי היפל ,ריעה דוחיא זאמ
.תיברעה הייסולכואה ינפ לע תידוהיה הייסולכואה
,1972-ל 1967 ןיב ,ריעה דוחיאל תונושארה םינשב
.המוד רועישב תיברעהו תידוהיה הייסולכואה ולדג
.הז רפסב הלוגרפ הלד 'ס לש ורמאמב תגצומש ,2020 תנשל תיזחתב 4 הפולח 9
20
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
2006-1967 ,הייסולכוא תצובק יפל ,םילשוריב הייסולכוא
תיברע הייסולכוא
תידוהי הייסולכוא
םיפלא
800
600
400
200
0
1967 1972 1983 1990 2000 2006
197.7
68.6
266.3
230.3
83.5
313.8
306.3
122.4
428.7
378.2
146.3
524.5
448.8
208.7
657.5
481.0
252.3
733.3
2006-1967 ,הייסולכוא תצובק יפל ,םילשוריב הייסולכוא
םיזוחא
80%
60%
40%
20%
0
100%
1967 1972 1983 1990 2000 2006
74% 73% 71% 72% 68% 66%
26% 27% 29% 28% 32% 34%
תיברע הייסולכוא
תידוהי הייסולכוא
2006-1967 ,הייסולכוא-תצובק יפל ,םילשוריב הייסולכוא-לודיגו הייסולכוא
תרחא ןיוצ םא אלא ,הנש ףוס
הנש לוכה-ךס םידוהי םירחאו םיברע
םיפלא םיזוחא םיפלא םיזוחא םיפלא םיזוחא
1967 266.3 )100%( 197.7 )74.2%( 68.6 )25.8(
1977 376.0 )100%( 272.3 )72.4%( 103.7 )27.6(
)%( 1976-1967 עצוממ יתנש הייסולכוא-לודיג 3.5% 3.3% 4.2%
1987 482.6 )100.0( 346.1 )71.7( 136.5 )28.3(
)%( 1987-1977 עצוממ יתנש הייסולכוא-לודיג 2.5% 2.4% 2.8%
1997 622.1 )100.0( 429.1 )69.0( 189.5 )30.5(
)%( 1997-1987 עצוממ יתנש הייסולכוא-לודיג 2.6% 2.2% 3.5%
2001 670.0 )100.0( 454.6 )67.9( 215.4 )32.1(
2002 680.4 )100.0( 458.6 )67.4( 221.9 )32.6(
2003 693.2 )100.0( 464.5 )67.0( 228.7 )33.0(
2004 706.4 )100.0( 469.3 )66.4( 237.1 )33.6(
2005 719.9 )100.0( 475.1 )66.0( 244.8 )34.0(
2006 733.3 )100.0( 481.0 )65.6( 252.3 )34.4(
)%( 2006-1997 עצוממ יתנש הייסולכוא-לודיג 1.8% 1.3% 3.0%
)%( 2006-1967 עצוממ יתנש הייסולכוא-לודיג 2.6% 2.3% 3.4%
הייסולכואל םילשורי לש תויביטקרטאה ולא םינשב
תונוכשה סולכא היה םינש ןתואב .האישב התיה תידוהי
לודיגב ונייפאתה 70-ה תונשו ,ותישארב קר תושדחה
1973 תנשב .םילשוריב תידוהיה הייסולכואה לש ריהמ
לש אישל תידוהיה הייסולכואה לש לודיגה בצק עיגה
.הנשב 3%-ל 2% ןיב ענו הז בצק דרי ךשמהב ךא .6%
תידוהיה הייסולכואה לש לודיגה בצקב ףסונ איש
רבחמ הלודגה היילעה תונש ,1991-1990 םינשב םשרנ
תידוהיה הייסולכואה לש לודיגה בצק היה זא .םימעה
1995-מו ,הז בצק דרוי זאמ םלוא .הנשל עצוממב 4%
.הנשב דחא זוחא ביבס ענ אוה
תונש תליחתב היה תיברעה הייסולכואה לודיגב אישה
תונש עצמאמ .5.0%-כ לש יתנש לודיג םשרנ זא ,70-ה
תדרל ךישמה ,3.5%-כל יתנשה לודיגה בצק דרי 70-ה
2.0%-כ - רתויב םיכומנה ויכרעל עיגהו 80-ה תונשב
רועישב תדמתמ היילע הלח זאמ .1989 תנשב - דבלב
עיגה אוהו םילשוריב תיברעה הייסולכואה לש לודיגה
רושעב .4.5% לודיגה בצק היה הב ,1995 תנשב ואישל
21
ןיב תיברעה הייסולכואה לש יתנשה לודיגה ענ ןורחאה
לש לודיגה בצק הז רושעבש אופיא אצוי .4%-ל 3%
בצקמ םייתש יפמ רתויב הובג תיברעה הייסולכואה
לש תיתנש האוושה .תידוהיה הייסולכואה לש לודיגה
ששב קרש תדמלמ ,תויסולכואה יתש לש לודיגה יבצק
בצק הלע ,2006 דעו 1967-מ ופלחש םינשה 39 ךותמ
הייסולכואה לש הז לע תידוהיה הייסולכואה לש לודיגה
םיטקיורפ רשאכ ,80-הו 70-ה תונשב הז היה .תיברעה
בלשל ועיגה תוידוהיה תונוכשב השדח היינב לש םילודג
לש לודיגה בצק רשאכ ,1991-1990 םינשבו ,סולכאה
תטילקמ האצותכ רכינ ןפואב הלע תידוהיה הייסולכואה
.םימעה רבחמ םיבר םילוע
לארשי-תלשממ י"ע עבקנש הייסולכואה לודיג דעי
,רומאכ .גשוה אל םילשוריב תידוהיה הייסולכואל
תידוהיה הייסולכואה יכ עבקנ 70-ה תונש תישארב
לע רומשל תנמ-לע ,הנשב 3.7%-ב תוחפל לדגית
לעופבש תוארל ןתינ ליעלד חולב .יפרגומדה הנורתי
תידוהיה הייסולכואה לש עצוממה יתנשה לודיגה עיגה
.2.6%-ל קר םינורחאה םירושעה תעבראב םילשוריב
דמע אוהו ,הברהב לודג היה תיברעה הייסולכואה לודיג
.הנשל עצוממב 3.4% לע
הייסולכואה לודיג תורוקמ
לדוג יוניש לע םיעיפשמה לודיגה תורוקמ םה השולש
)היילע( תימואלניב הריגה ,יעבט יוביר :הייסולכואה
יכילהת תא ןיבהל תנמ-לע .תיבושיי-ןיב הריגה ןזאמו
ןלהל וחתוניו וגצוי ,םילשוריב הייסולכואה לש יונישה
.ריעה תייסולכוא לש לודיגה תורוקמב ולחש םייונישה
יעבט יוביר
לש רתויב םיבושחה לודיגה תורוקממ אוה יעבט יוביר
אוהו ,תיברעה ןהו תידוהיה ןה ,תימלשוריה הייסולכואה
.תוריטפה רפסמל תודילה רפסמ ןיבש שרפהה תאצות
ירועישבו הדוליה ירועישב םייוניש ולח םינשה ךלהמב
לע וכילשה םהו ,תויסולכואה יתש ברקב התומתה
יובירה ירועיש ויה 1967 תנשב .יעבטה יובירה ירועיש
םיכומנ םילשוריב תידוהיה הייסולכואה לש יעבטה
70-ה תונש .תיברעה הייסולכואה לש הלאמ רכינ ןפואב
ירועישב הריהמ הדירי לש המגמב ונייפאתה 80-הו
תיטיא הדיריו ,תיברעה הייסולכואה לש יעבטה יובירה
.תידוהיה הייסולכואה ברקב יעבטה יובירה ירועישב
יעבטה יובירה ירועיש ןיב רעפה םצמטצה ךכמ האצותכ
2006-1967 ,םילשוריב הייסולכואה לודיג יביכרמ
20.0
15.0
10.0
5.0
0
-5.0
-10.0
הריגה ןזאמ
1
9
7
3
1
9
7
5
1
9
7
7
1
9
7
9
1
9
8
1
1
9
8
3
1
9
8
5
1
9
8
7
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
2
0
0
3
2
0
0
6
םילוע
יעבט יוביר

(
ם
י
פ
ל
א
(

ת
ו
ש
פ
נ
22
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
טעמכ הוותשה 1987 תנשבש דע ,תויסולכואה יתש לש
הזל תידוהיה הייסולכואה לש יעבטה יובירה רועיש
הייסולכואה ברקב 23.2( תיברעה הייסולכואה לש
םלוא .)תיברעה הייסולכואה ברקב 24.5-ו תידוהיה
המודב( הנושארה הדאפיתניאל הבוגתכ ,1988 תנשב
יעבטה יובירה רועישב היילע בוש הלח )Baby-boom-ל
1995 תנשב ואישל עיגהש ,תיברעה הייסולכואה ברקב
רועיש דמע 2006 תנשב .הדירי תמגמב אוה זאמו
לשו ,27.4 לע תיברעה הייסולכואה לש יעבטה יובירה
.20.3 לע תידוהיה הייסולכואה
הדולי
ברקב ןה םיהובג הדולי-ירועישב תנייפאתמ םילשורי
.תיברעה הייסולכואה ברקב ןהו תידוהיה הייסולכואה
תידוהיה הייסולכואה ברקב הדוליה רועיש ,תאז םע
ברקב ורועישמ תרכינ הדימב ןיידע ךומנ םילשוריב
םיהובגה הדוליה ירועיש .תיברעה הייסולכואה
דואמ םיהובגה ןוירפה ירועישמ םיעפשומ םילשוריב
םיהובגה ןוירפה ירועישמ ,תידרחה הייסולכואה ברקב
הייסולכואה ברקבו ,תינויצ-תיתדה הייסולכואה ברקב
עצוממה םידליה רפסמ ,אמגודל ךכ .תימלסומ-תיברעה
םיינש יפ הובג ,תדלל היופצ תימלשורי השיאש
וא ביבא-לתב תדלל היופצ השיאש םידליה רפסממ
רפסמ( ללוכה ןוירפה רועיש היה 2006 תנשב .הפיחב
םידלי 3.9 )הייח ךלהמב תדלל היופצ השיאש םידליה
ביבא-לתב 2.0 ,לארשיב םידלי 2.9 תמועל ,םילשוריב
10
ְ.הפיחב םידלי 1.9-ו
ברקב הדוליה רועיש היה 1987-1967 םינשב
וליאו ,תדמתמ הדירי תמגמב תיברעה הייסולכואה
תנשב .תודונת וב תורכינ םינורחאה םירושעה ינשב
תיברעה הייסולכואה ברקב הדוליה רועיש היה 1967
70-ה תונש תליחתמ .שפנ ףלאל תודיל 43 םילשוריב
תנשב .הדוליה ירועישב תרכינ הדירי הלח 1987 דעו
ףלאל תודיל 50.4 הדוליה רועיש היה ,אמגודל 1972
לש רועישל דרי אוהו ,תיברעה הייסולכואה ברקב שפנ
.1987 תנשב שפנ ףלאל תודיל 28.3
הנממש הנפמה תדוקנ התיה הנושארה הדאפיתניאה
תיברעה הייסולכואה ברקב הדוליה ירועיש ולחה
.2006 ;2001 לארשיל יטסיטטס ןותנש ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 10
2006-1967 ,הייסולכוא תצובק יפל ,םילשוריב הדולי
ף
ל
א
ל

ם
י
ר
ו
ע
י
ש
40
30
20
10
0
50
1
9
7
0
1
9
7
3
1
9
7
6
1
9
7
9
1
9
8
2
1
9
8
5
1
9
8
8
1
9
9
1
1
9
9
4
1
9
9
7
2
0
0
0
2
0
0
3
2
0
0
6
תיברע הייסולכוא
תידוהי הייסולכוא
23
לודיג םשרנ 1995-1988 םינשה ןיב .בוש תולעל
אישל דע ,שפנ ףלאל תודיל 29.8-מ ,הדוליה ירועישב
היה 2006 תנשב .1995-ב שפנ ףלאל תודיל 37.5 לש
רועיש והז .30.0 לע דמעו תיסחי ךומנ הדוליה רועיש
ןיידע ךא ,1988 זאמ םשרנש רתויב ךומנה הדוליה
תמגמ לש התישארל תוא ךכב שי םא עובקל םדקומ
הייסולכואה ברקב הדוליה ירועישב תיתועמשמ הדירי
.םילשוריב תיברעה
,רומאכ ךומנ תידוהיה הייסולכואה ברקב הדוליה רועיש
.םילשוריב תיברעה הייסולכואה ברקב הדוליה רועישמ
אוהו 90-הו 80-ה ,70-ה תונשב הדירי תמגמב היה אוה
1973 תנשב .םויה דעו 1999 תנשמ תוביצי לע רמוש
28.8 תידוהיה הייסולכואה ברקב הדוליה רועיש היה
,1991 תנשב תודיל 27.0-ל דרי אוה .שפנ ףלאל תודיל
תנשב תודיל 24.9-לו ,1997 תנשב תודיל 25.2-ל
הייסולכואה לש הדוליה רועיש דמע 2006 תנשב .1999
.25.4 לע םילשוריב תידוהיה
הייסולכואה ברקב הדוליה רועיש יכ ןיוצי תאז םע
הדוליה רועישמ רכינ ןפואב הובג םילשוריב תידוהיה
,רומאכ תאז .לארשיב תידוהיה הייסולכואה ללכ ברקב
ברקב דואמ םיהובגה הדוליה ירועיש לשב רקיעב
הייסולכואהמ 30%-כ הווהמה ,תידרחה הייסולכואה
םיהובגה הדוליה ירועישמ האצותכו ,ריעב תידוהיה
.ריעב היחה תידרח-אלה תיתדה הייסולכואה ברקב םג
הייסולכואה ברקב הדוליה רועיש היה 2006 תנשב
ברקב םג .19.3 לארשיבו 25.4 םילשוריב תידוהיה
םיהובג הדוליה ירועיש םילשוריב תיברעה הייסולכואה
תא ןייפאמה הזמ ךומנ רעפב ךא ,לארשיל האוושהב
הדוליה רועיש היה 2006 תנשב .תידוהיה הייסולכואה
ברקב וליאו ,30.0 םילשוריב תיברעה הייסולכואה ברקב
.27.9 - לארשיב תיברעה הייסולכואה
התומת
ברקבו תיברעה הייסולכואה ברקב התומתה רועיש
רועיש .1967 זאמ אוה ףא הנתשה תידוהיה הייסולכואה
דרי םילשוריב תיברעה הייסולכואה ברקב התומתה
ףוסב 3.0-ל ,1967 תנשב שפנ ףלאל תוריטפ 9.0-מ
תיתועמשמ הדירי .2006 תנשב 2.8-לו 90-ה תונש
,האורבתה יאנת רופישמ תעבונ התומתה ירועישב וז
.תענומה האופרהו תואירבה יתוריש
הייסולכואה ברקב התומתה ירועיש ויה 1967 תנשב
הייסולכואה ברקבש הלאמ רתוי םיכומנ תידוהיה
וזמ רתוי הנותמ יכ םא ,הדירי הלח םהב םגו ,תיברעה
.תיברעה הייסולכואה ברקב הלחש
הייסולכואה ברקב התומתה רועיש דמע 1967 תנשב
תוריטפ 5.6 תמועל שפנ ףלאל תוריטפ 7.0 לע תידוהיה
2006 תנשב .ךליאו 1988 תנשמ עצוממב שפנ ףלאל
תידוהיה הייסולכואה ברקב התומתה רועיש היה
.תיברעה הייסולכואה ברקב 2.8 תמועל 5.1 םילשוריב
ברקב התומתה רועיש 1967 תנשבש דועב יכ אופא אצוי
הייסולכואה ברקבש הזמ הובג היה תיברעה הייסולכואה
לש התומתה ירועיש םינשה ךלהמב ולע ,תידוהיה
70-ה תונש תליחתמ .םיברעה לש הלא לע םידוהיה
תתומת רועישב תכשמתמו הדח הדירי תרכינ םויה דעו
תמועל ,םילשוריב תיברעה הייסולכואה ברקב תוקוניתה
רומאה לכ םע .תידוהיה הייסולכואה ברקב הנותמ הדירי
הייסולכואה ברקב תוקוניתה תתומת ירועיש ,ליעל
הייסולכואה ברקב רשאמ רתוי םיכומנ ןיידע תידוהיה
תתומת רועיש היה 1972 תנשב ,אמגודל ךכ .תיברעה
הובג םילשוריב תיברעה הייסולכואה ברקב תוקוניתה
1980-ב .תודיל ףלאל תוריטפ 60.7 לע דמע אוהו ,דואמ
םינשבו ,11.4-ל דרי אוה 1990 תנשב ,25.2-ל דרי אוה
הייסולכואה ברקב םג .6.2 לע דמע אוה 2006-2004
:תוקוניתה תתומת ירועישב הדירי המשרנ תידוהיה
7.0-כל ודרי ,70-ה תונש ףוסב 16.0-כ לע ודמע םה
1,000-ל תוריטפ 3.4 לע ודמעו 90-ה תונש ךלהמב
ירועיש יכ םג ןיוצי .2006-2004 םינשב יח תודיל
םילשוריב תיברעה הייסולכואה ברקב תוקוניתה תתומת
וליאו ,לארשיב תיברעה הייסולכואה ללכ לש הזמ ךומנ
תוקוניתה תתומת ההובג תידוהיה הייסולכואה ברקב
.לארשיב תידוהיה הייסולכואל האוושהב םילשוריב
םיברעה לצא התומתה ירועישב הדחה הדיריל םימרוגה
תואירבה יתורישבו האורבתה יאנתב רכינ רופיש םה
-חרזמב הייסולכואה הנותנ זאמ תענומה האופרהו
םיקפוסמ הלא םיתוריש .לארשי ןוטלש תחת םילשורי
.םיברעהו םידוהיה ,םילשורי יבשות לכל המוד המרב
ברקב התומתה ירועישב הדח הדירי הלח ךכמ האצותכ
.טרפב תוקונית ברקבו ללכב תיברעה הייסולכואה ללכ
ויה הב ,1967 תנשמ המגמה יונישל םרג ,ןכ םא ,המ
םיכומנ תידוהיה הייסולכואה לש התומתה ירועיש
הכפהתה עודמו ,תיברעה הייסולכואה ברקבש הלאמ
24
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
םימשרנה התומתה ירועישש ךכ 1976 זאמ המגמה
םימשרנה הלאמ םיכומנ תיברעה הייסולכואה ברקב
יונישל הלודג המורת ?תידוהיה הייסולכואה ברקב
יתורישו תואירבה יתוריש תמרב היילעה האיבה הז
ןוטלש תחת תיברעה הייסולכואה התכז םהל החוורה
הכומנה םיתורישה תמר תמועל 1967 זאמ לארשי
הדיריל םרג הז יוניש .ןדרי ןוטלש תחת םהל הנתינש
םרוג םהש תוקוניתה תתומת ירועישב תיתועמשמ
תורמל ,ןכ םא עודמ .םיהובג התומת ירועישב יזכרמ
תיברעה הייסולכואה ברקב תוקוניתה תתומת ירועישש
תורמלו ,תידוהיה הייסולכואה ברקבש ולאמ םיהובג
יתשל םינתינה החוורהו תואירבה יתוריש תמרש
התומתה ירועיש םיכומנ ,המוד הייסולכואה תוצובק
הייסולכואה לש ולאמ תיברעה הייסולכואה ברקב
הנבמב םילדבהב אוצמל רשפא ךכל רבסה ?תידוהיה
תיברעה הייסולכואה .תויסולכואה יתש לש םיליגה
םיריעצה זוחא .תידוהיה הייסולכואהמ רתוי הריעצ
הזמ רכינ ןפואב הובג תיברעה הייסולכואה ברקב
תודרשיהה רועישו תויה .תידוהיה הייסולכואה ברקבש
ירה ,םיריעצ ברקב רתוי הובג )תומל אלש יוכיסה(
ירועיש ,םימוד החוורו תואירב יתוריש תמר ןתניהבש
ברקבש הלאמ םיכומנ הריעצ הייסולכוא ברקב התומתה
ירועישש ךכל רבסהה םג והז .רתוי תרגובמ הייסולכוא
םיכומנ םילשוריב תיברעה הייסולכואה ברקב התומתה
.
11
תידוהיה הייסולכואה לש הלאמ
הריגה תועונת
היילע - תימואלניב הריגה
התריבל םילשורי הזרכוה ,לארשי-תנידמ המקוהשכ
.םילשוריב הייסולכואה לודיגל תימואל תוינידמ הטקננו
ידי לע היילע-ילג םילשוריל ונפוה וז תוינידמ תרגסמב
,הפוקת התואב םילועה תיינפה
12
.םייתלשממ םימרוג
תא אקווד ואלו ,תימואלה תוינידמה תא רקיעב הפקיש
םינפ ,”ריעה ייח תא תבצעמ הילאו םילשורימ הריגהה :והשמ הב שי תאז לכב“ ןשוח ’מ 11
.71 - 62 ’מע )2004( ביבא-לת ,28 ,ךוניחו הרבח ,תוברתל תע-בתכ -
,1967 - 1948 היוצחה םילשורי :ךותב ,”תילארשיה הרבחה לש יארכ םילשורי“ ,קסיל 'מ 12
.22 - 16 ’מע )1994( ,םילשורי ,יבצ-ןב קחצי די ,)ךרוע( ילארב 'א
2006-1967 ,הייסולכוא תצובק יפל ,םילשוריב התומת
8
6
4
2
0
1
9
7
0
1
9
7
3
1
9
7
6
1
9
7
9
1
9
8
2
1
9
8
5
1
9
8
8
1
9
9
1
1
9
9
4
1
9
9
7
2
0
0
0
2
0
0
3
2
0
0
6
10
ף
ל
א
ל

ם
י
ר
ו
ע
י
ש
תיברע הייסולכוא
תידוהי הייסולכוא
25
-ירסח ועיגה םילועה תיברמ .םמצע םילועה תופדעה
תארקל .םיימואל םידעי יפ-לע םיבושייל ונווכוהו לוכ
םישדחה םילועה רפסמ םצמטצהו ךלה 60-ה תונש ףוס
ועיגה הפוקת התואב .םיבאשמ-ירסח לארשיל ועיגהש
רתוי םיססובמ ויה םה .החוורה תוצראמ םילועה בור
םושמ .דחוימ ירוביצ עויסל וקקזנ אלו ,תילכלכ הניחבמ
טעמכו םהירוגמ-םוקמ תא םמצעב רוחבל ולכי םה ךכ
.תדסוממ תיתלשממ הנווכהל םינותנ ויה אלש
תשש תמחלמ תובקעב םילשורי לש התחירפש הרק ךכ
תוצראמ העיגה היילעה רקיעש תעב השחרתה םימיה
תיבה רהל ,הקיתעה ריעל הרזחהו ריעה דוחיא םע .החוורה
םעל םילשורי לש ינחורהו יתדה הלמִ ס - יברעמה לתוכלו
ןתואב .םילועל ףדעומ דעיל םילשורי הכפה - ידוהיה
םה ךכ .םילשוריב םהירוגמ תא םהמ םיבר ועבק םינש
תידוהיה הייסולכואה לודיגל תיתועמשמ המורת ומרת
ועיגהש םילועה רפסמ דרי 80-הו 70-ה תונשב
13
.ריעב
,םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,1978 - 1972 הנממו םילשוריל הריגה ,ןשח 'מ 13
.34 ’מע ,)1983 ,ג”משת(
הובג רועישש הדבועה ףרח ,ולא םינשב .לארשיל
היה ,םילשוריב עקתשהל וכישמה החוורה תוצרא ילועמ
תכשמתמה הדיריה לשב .תיסחי ןטק יטולוסבאה םרפסמ
המצמטצהו הכלה ,לארשיל םילועה ללכ לש םרפסמב
ךכ .םילשוריב הייסולכואה לודיגל היילעה לש התמורת
םילועה ללכמ 20%-כש תורמל ,80-ה תונשב אמגודל
3,000-כ לע םרפסמ דמע ,םילשוריב רוגל ורחב לארשיל
.הנשב שפנ
ואוב םע הנמתסה לארשיל היילעה תמגמב הדח תינפת
רבמטפסב לחהש ,םימעה רבחמ לודגה היילעה לג לש
לארשיל ועיגה םישדח םילוע יפלא תואמ .1989
.םהמ ךומנ רועיש קר הטלק םילשורי ךא ,90-ה תונשב
תוצראמ םילועל תבאוש-ןבא איהש ףא ,םילשורי
.םימעה רבחמ םילועל ףדעומ דעי התיה אל ,החוורה
םילוע יניעב תיביטקרטא הניאש דבלב וז אל :ךכמ רתוי
,הב ועקתשהש םהמ םיבר ,ןושאר םירוגמ-םוקמכ ולא
- םהמ םיברש הדבועה ףרח תאז .םינשה ךשמב הובזע
ל"וחב תולודג םירעב םתיילע ינפל ורגש הלא דחוימבו
םיירקיעה םימרוגה .םילשוריב רוגל ופאש אקווד -
םירושק ויה ,םילשוריב עקתשהלמ םילוע ואינהש
רוידה יריחמ .הב םיררושה הקוסעתהו רוידה יישקל
ומכ .הריד רוכשל וא שוכרל םילועה לע ושקִ ה םיהובגה
הקוסעת-תומוקמ לש הובגה רועישה םהילע השקה ןכ
.תירבעה הפשב הבוט הטילש םישרודה ירוביצה רזגמב
חוכב תושק ועגפ הקוסעתהו רוידה תויעבש הדבועה
לש ףסונ הכישמ-רוקמב המסרכ ,ריעה לש הכישמה
םילקמה ,םירבח וא החפשמ-יבורק תואצמיה - םילוע
.םיפסונ םילוע לש הטילקה ילבח לע
,םילוע 1,178,200 - לארשיל ולע 2006-1990 םינשב
-םוקמכ )7%( םילשוריב םילוע 85,800 ורחב םהמ
.ןושארה םהירוגמ
ורחבש םילועה רועיש היה 2000-1990 םינשב
הברהב ךומנ ,ןושארה םהירוגמ-םוקמכ םילשוריב
יתנשה םילועה רועיש .הפיחבו ופי-ביבא-לתבש הזמ
)בושייב םיבשות 1,000 לכל( םינש ןתואב עצוממה
-ביבא-לתב 2.7 ,לארשיב 1.7 ,םילשוריב 1.1 לע דמע
תא בוזעל ורחב םילועהמ קלח .הפיחב 3.8-ו ופי
וררוגתה 2006 תנש ףוסבש ךכ ,םינשה ךלהמב ריעה
,1990 ירחא לארשיל ועיגהש םילוע 62,700 םילשוריב
םילשוריל םינש ןתואב ועיגהש םילוע 85,800 תמועל
.הנושאר תועקתשהב
הליג תנוכשב הטילק זכרמ
26
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
היילע תונורחאה םינשב הלח ,90-ה תונשל האוושהב
םילשוריב עקתשהל םירחובה םילועה רועישב תרכינ
יוניש .ןטק יטולוסבאה םרפסמש אלא ,הצרא םעיגהב
תוצראמ םילועה לש יסחיה םקלחב היילעהמ עבונ הז
ליבקמב ,)הפוריא-ברעממו ב"הראמ רקיעב( החוורה
.םימעה רבח תונידממ םילועה לש יסחיה םקלחב הדיריל
עקתשהל םילועהמ 7% ורחב 1999-1990 םינשב
םינשב .לארשיב ןושארה םהירוגמ-םוקמכ םילשוריב
לארשיל םילועהמ 10% םילשוריב ורחב 2005-2000
.13% 2006 תנשבו
ילוע( םילועה תייסולכוא לש םירוגמה תסירפ תניחבמ
םילוע םיררוגתמ ןהבש תונוכשהש אצמנ )ךליאו 1990
םהש ,םילוע 7,900 - באז-תגספ :ןה 2005 תנשב םיבר
,םילוע 5,500 - בקעי-הוונ ;הנוכשה תייסולכואמ 19%
2006-1967 ,ןושארה םהירוגמ םוקמכ םילשוריב ורחבש הנושאר תועקתשהב םילועה
ם
י
ל
ו
ע
ה

ר
פ
ס
מ
ללכמ ,ןושארה םהירוגמ םוקמכ םילשוריב ורחבש הנושאר תועקתשהב םילועה רועיש
2006-1967 ,לארשיל םילועה
16,000
12,000
8,000
4,000
0
1
9
7
3
1
9
7
5
1
9
7
7
1
9
7
9
1
9
8
1
1
9
8
3
1
9
8
5
1
9
8
7
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
2
0
0
3
2
0
0
6
1
9
6
7
1
9
6
9
1
9
7
0
1
9
7
3
1
9
7
5
1
9
7
7
1
9
7
9
1
9
8
1
1
9
8
3
1
9
8
5
1
9
8
7
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
2
0
0
3
2
0
0
6
1
9
6
7
1
9
6
9
1
9
7
0
15%
10%
5%
0%
20%
25%
ל
א
ר
ש
י
ל

ם
י
ל
ו
ע
ה

ל
ל
כ
מ

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ל

ם
י
ל
ו
ע
ה
27
,םילוע 3,300 - הליג ;הנוכשה תייסולכואמ 27% םהש
3,200 - םינומטקו ,הנוכשה תייסולכואמ 12% םהש
14
.הנוכשה תייסולכואמ 15% םהש ,םילועְ
תיבושיי-ןיב הריגה
תידוהי הייסולכוא
םיטלובה םיאשונה דחא אוה םילשוריל הריגהה ןזאמ
ילבקמו תוינידמה יעבוק לש םילוקישבו ירוביצה חישב
ןזאמש םושמ תאז .לארשיבו םילשוריב תוטלחהה
עיפשהל ןתינ וילעש ישארה םרוגה אוה הריגהה
יבויח הריגה-ןזאמש הנבהה חכונו ,תנווכמ תוינידמב
ריעה קוזיחל יעצמאה אוה תידוהי הייסולכוא לש
הריגה-ינזאמש דועב ,הב ידוהיה בורה לע הרימשלו
תלוכי ,הריגהה תמועל ,ןכש .הז בור םיקחוש םיילילש
,תלבגומ איה יעבטה יובירה ירועיש יוניש לע העפשהה
.ךוראה חווטב קרו ךא היתותוא תא תנתונו
ךשמש ינחור זכרמ דימתמו זאמ התיה םילשורי
הריגה ץיאהש ירקיעה םרוגה .תידוהי הייסולכוא
םילשורי ןוכמ ,יוניש תומגמו םייק בצמ :2005/2006 םילשורי ךינותנ לע ,חרוק ’מ ,ןשוח ’מ 14
.)2007( םילשורי ,לארשי רקחל
,יתדה םרוגה היה ,הנידמה תמקה םרטב םילשוריל
.הנממ ףקשנה ףונהו ריעה לש המסק םג ופסונ וילא
תריבכ םילשורי לע הזרכההו הנידמה תמקה םע
הכפהש תינידמ-תימואל הרקויל ריעה התכז ,לארשי
םיילושב ריעה לש המוקימ ךא .הכישמ-םרוגל איה ףא
התושיגנ ,קשנה תתיבש לובג לש םיינוציקה םייחרזמה
חותיפהו ,תורחאה תולודגה םירעל ,תיסחי ,השקה
םיבר ואיבה ,ףוחה רושימ תא דקפש ריהמה ילכלכה
ינפל .התביבסו הפיח תאו יתבר ביבא-לת תא ףידעהל
ּ החרזמב ןה ,ילילש םילשורי לש הריגהה ןזאמ היה 1967
15
.הברעמב ןהו
יובירה םרת ,זאמ ורבעש םירושעה העברא ךלהמב
התייסולכוא לודיגל רתויב הלודגה המורתה תא יעבטה
ברקב ןהו תידוהיה הייסולכואה ברקב ןה ,םילשורי לש
.תיברעה הייסולכואה
העיבצמ תידוהיה הייסולכואה לש הריגהה ינזאמ תניחב
זאמ םילשוריל הריגה לש תוירקיע תופוקת עברא לע
:
16
1967
- 1948 היוצחה םילשורי :ךותב ,”1967 דע 1949 םילשוריב תידוהיה הייסולכואה“ ,ץלמש ’ע 15
.165-133 'מע ;םילשורי ,יבצ-ןב קחצי די ,)ךרוע( ילארב ’א ,1967
.)2001( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,הפמה לע םילשורי.,ןשוח ’מ 16
2006-1967 ,הפוקתו זוחמ יפל ,הנממו םילשוריל הריגה ןזאמ
ם
י
ר
ג
ה
מ
10,000
0
-10,000
-20,000
-30,000
-40,000
-50,000
-60,000
ש"ויו םילשורי זכרמהו א"ת ןופצו הפיח ,םורד
1967-1976
1977-1986
1987-1996
1997-2006
28
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
ויה ,1972-1968 םינשה ןיב ,הנושארה הפוקתב .1
שפנ 800-כ לש םיכומנ םייבויח הריגה-ינזאמ
.הנש לכב עצוממב
ויה ,1978-1973 םינשה ןיב ,היינשה הפוקתב .2
2,000-1,000 לש םיהובג םייבויח הריגה-ינזאמ
תונוכשב היינב תפונתל ליבקמב ואבש ,הנשב שפנ
ףקיהב הדירי הלח הפוקתה ףוסב םלוא .תושדחה
.יבויחה ןזאמה
ויה ,1987-1979 םינשה ןיב ,תישילשה הפוקתב .3
לכב עצוממב שפנ -600 לש םיילילש הריגה-ינזאמ
.הנש
הלח ,2005-1988 םינשה ןיב ,תיעיברה הפוקתב .4
1988 תנשב .ילילשה הריגהה ןזאמב תרכינ היילע
תנשב -5,600 ידכל הלע אוה ;-1,100 ןזאמה היה
-8,200 ידכו 1997 תנשב -7,600 ידכ דע עיגהו 1992
ןזאמ טעמ םצמטצה תואבה םינשב .2000 תנשב
.2006 תנשב -6,300 לע דמעו ילילשה הריגהה
הריגה-ןזאמב ןייפאתה ריעה דוחיאל ןושארה רושעה
חיפהש הדוחיא לש הרישי האצות היהש ,ריעל יבויח
.לארשי יבשות ברקב ןהו םילועה ברקב ןה תובהלתה
ףדעומ דעיל 60-ה תונש ףוס תארקל םילשורי הכפה ךכ
לש בחרנ עציה .דחאכ םידרחלו םייתדל ,םינוליחל
םישוקיבב הנענ םילשורי לש תושדחה תונוכשב תוריד
תידוהיה הייסולכואה לש ילילשה הריגהה ןזאמו ,םילודג
םיטעמ קר וז הפוקתב .יבויח היהנו ךפהתה םילשוריל
וז המגמ םלוא .הילא ורגיה םיברש דועב ,ריעה תא ובזע
הרכהה הרדח 80-ה תונש עצמאמו ,םינשה םע התנתשה
ינזאמש ,תוינידמה יעבוק ברקב ןהו רוביצה ברקב ןה
םילשוריב תידוהיה הייסולכואה לש םיילילשה הריגהה
תוינידמל הריתסב םידמוע םהו היילע תמגמב םיאצמנ
.תינוריעהו תיתלשממה
-ינזאמש ררבתהשמ רבג הריגהה אשונב ירוביצה חישה
הייסולכואה תא רקיעב םינייפאמ םיילילש הריגה
דחוימב טלוב םיבזועה ןיב יכו ,תיללכה תידוהיה
ינוניבה דמעמה ינב לשו םיליכשמ םיריעצ לש םקלח
םינשב ריעה לא ורהנש - םינוליח םבור - הובגהו
הייסולכואה ברקב .םהינפ תמגמ הכפהתה תעכו ,ורבע
תשוחת .יבויח הריגהה ןזאמ היה ,תאז תמועל ,תידרחה
דמעמהמ תיללכה הייסולכואב הזחאש תוטעמתהה
הלעשכ ,90-ה תונש תליחתב הקזחתה הובגהו ינוניבה
.ריעה תצעומב םידרחה לש םגוציי דואמ
רשק םג שי םילשוריל ילילשה הריגהה-ןזאמב היילעל
ביבס תידוהיה ןילופורטמה לש תווהתהה ךילהתל קודה
דחוימבו ,ריעה דוחיא זאמש ןייצל םוקמה הז .ריעה
הטקננ ,)ןוטלשל דוכילה תיילע דעומ( 70-ה תונש ףוסמ
דצל ,םילשורי ביבס ןייוול-ירע תמקה לש תוינידמ
רועיש תא לידגהל דימת הפאשש תיתרוסמה תוינידמה
הרטמב ומקוה ןייוולה ירע .ריעב תידוהיה הייסולכואה
ןייוול-ירע לש ןתיינב םלוא .ריעל ידוהי ףרוע רוציל
,םילשורי תא בבוסה בחרמב ,ןורמושו הדוהי יחטשב
ףרועה תא וקזיח ןיוולה ירע .ריעה תביזע תא הציאה
תידוהיה ןילופורטמה תוחתפתהל ומרתו םילשורי לש
.תידוהיה התייסולכואמ וערג םה תעב הב ךא ,הביבס
םיכומסה םיבושייל הביזעה דואמ הרבג 90-ה תונשב
התייה הליחתב .קוריה וקה ימוחתב ,םילשוריל ברעממ
ןויצ תרשבמ תמגוד ,םיינוריע םיבושייל הריגה רקיעב וז
90-ה תונש לש היינשה תיצחמה תארקלו ,שמש תיבו
הובגהו ינוניבה דמעמה ינב לש הביזעה דואמ הרבג
,םילשוריל ברעממש םיירפכה םיבושייב תודימ-יתבל
םיכומסה םיינוריעה םיבושייב "תוקורי" תונוכשלו
המילשהש ,םילשוריל באה תינכתב רבכש ןיינעמ .הל
הכישמה רשוכ תא םיננכתמה ופצ ,1968-ב הייריעה
יא .ריעל םיכומסה םיירפכה םיבושייה לש ידיתעה
תייסולכואש דע וא 1985 דע יכ תינכתה הצילמה ךכל
םחותיפ תא ליבגהל שי ,םיבשות 400,000-ל עיגת ריעה
,יחרכהה םומינימל ירפכה בחרמב םירוגמה ירברפ לש
2006 ,תיליע רתיב
29
חותיפב תוכורכה תויעבה לש ףסונ דומיל רשפאל ידכ
לש ידמ תמדקומ הסמעה עונמל ידכו ,הלא םירברפ
.
17
תסנוכמה ריעה יקרוע לע םירברפהמ םיממוי תעונת
םיינוריעה םירברפה תוחתפתה ,םיילילשה הריגהה ינזאמ
םועמעו ,םילשורי ביבס ינוניבה דמעמה לש םיירפכהו
ועגפ ,תינוליחה הייסולכואה יניעב ריעה לש הרהוז
.הלוכ ץראה יבשות יניעבו היבשות יניעב היומידב
םילשורי לש הכישמה חוכ שלחנו ךלה ךכמ האצותכ
ינוניבה דמעמה ינבו םיליכשמ םיריעצ יבגל רקיעב
ורבעו וקיחרה םירחאו ,םירברפל ובזע םיבר .הובגהו
-ןזאמ איה האצותה .ץראב םירחא םירוזאלו ןד שוגל
תומצמטצהו םילשוריל ולא תויסולכוא לש ילילש הריגה
.ריעה תייסולכואב םקלח
לש םיילילשה הריגהה ינזאמ דצל ,90-ה תונש תישארמ
הייסולכוא לש הביזעה םג הרבג - תיללכה הייסולכואה
םיהובגה רוידה יריחמ .ריעה תולובג תא תידרח
-תונורתפ אוצמל םידרח םיריעצ לע ושקה םילשוריב
לדגה שוקיבל הנעמ תתל ידכ .ריעב םימלוה רויד
תייריע ,101 ’מע ,’א ךרכ ,1968 םילשורי בא תינכות ,ינושמשה ’צ ,דיבש ’י ,ינושמשה ’א 17
.)1972( םילשורי ,םילשורי
,תידרחה הייסולכואה ברקב רתוי םילוז רויד-תונורתפל
םילשוריל ץוחמ ומקוהש תונוכשהו םיבושייה וברתה
םג ךא ,קוריה וקל רבעמ רקיעב ,ידרחה רוביצה רובע
תמגמ הכפהתה 90-ה תונש עצמאמ ,םנמאו .וכותב
ןזאמל םקלח תא ומרת םה םגו ,םידרחה לש הריגהה
,םיריעצ תוגוז דחוימב ,םיבר םידרח .ילילשה הריגהה
-רתיב ומכ םיכומס םיבושיי תבוטל ריעה תא ובזע
לש תוידרחה תונוכשהו ןויצ-לת ,רפס-תיירק ,תילע
תידרחה הייסולכואה לש תילילשה הריגהה .שמש-תיב
םילשוריב וז הייסולכוא לש לודיגה בצק תא הטאה
הלוע ריעב הייסולכואה ללכב הלקשמש ךכל המרגו
הייסולכואהמ 30%-כ לע םויה דמועו תויטיאב
ילילשה הריגהה ןזאמש הדבועה .ריעב היחה תידוהיה
הייסולכוא לש אוה תידרחה הייסולכואה ברקב
לודיגב הטאהה לע יתועמשמ ןפואב העיפשמ ,הריעצ
ףקיה תמחמ קר אל תאזו ,ריעב תידרחה הייסולכואה
הדוליש הדבועה תאפמ םג אלא ,תילילשה הריגהה
הייסולכואה תא דחוימב תנייפאמ םיהובג םירועישב
ץוחמש םיבושייב הידלי םידלונ התביזע םעו ,הריעצה
.ריעה תייסולכואל םיפסונ םניאו ,ריעל
םימרוג ןווגממ םיעפשומ הריגהה ינזאמו הריגהה ינוויכ
תידרח הייסולכוא (תידרח אל( תיללכ תידוהי הייסולכוא
םיירקיע הריגה ינוויכ
רפס תיירק
שמש תיב
תילע רתיב
ןגו תיב
ףונ רה
ןויצ לת
בקעי הוונ
זכרמ
ריעה
הסדה רוצ
ןולא תומר
באז תעבג
םימודא הלעמ
ז"פלת
הליג
ץראה זכרמ
באז תגספ
שמש תיב
זכרמ
ריעה
הילושל ריעה זכרממ הריגה :1 בלש
ץראה ראשלו הביבסש ןיוולה יבושיל םילשורימ הריגה :2 בלש
ץראה זכרמ
ץראה זכרמ
ןולא תומר
30
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
הלא םילוקיש .תיב-יקשמו םיטרפ יפלא י"ע םילקשנה
םא הלאשב םיעירכמ םהו ,םוקמה תלעותב םירושק
ינש .רתוי יביטקרטא םוקמל רובעל וא וב ראשיהל
תיצחמב לארשי רקחל םילשורי ןוכמב ושענש םירקחמ
תוירקיעה תוביסהש םילגמ ,90-ה תונש לש היינשה
-יבורקב ,הקוסעתב ,רוידב תורושק םילשורי תביזעל
םירגהמ תוכשומה תוירקיעה תוביסה ;םירבחבו החפשמ
החפשמל ברקתהל ןוצרב ,םידומילב תורושק םילשוריל
.ריעה תוידוחיִיבו הקוסעתב ,םירבחלו
רקיעב תאז םישוע ,םילשורי ןילופורטמ יבושייל םיבזועה
ןורתפ םה ןילופורטמה יבושיי .רוידל תורושקה תוביסמ
רוידה יריחמ תא תאשל םילוכי םניאש רויד-ירפשמל
ינוניבה דמעמהמ הייסולכואלו ,םילשוריב םיהובגה
67% .םיידי-בחר וא עקרק-דומצ רויד תרחושה הובגהו
יבושייל םיבזועהמ 69%-ו ,םילשורי זוחמל םיבזועהמ
םימרוגכ רוידל תורושקה תוביס ונייצ ,ןורמושו הדוהי
,רוידל תורושקה תוביסה ןיב .םתביזעל רתויב םיבושחה
,םתמועל .רתויב בושחה ביכרמה םה םיכומנ םיריחמ
ונייצ םילשורי ןילופורטמל ץוחמ לא םיבזועה ברקב
.ריעה תא םתביזעל עירכמה םרוגכ רוידה תא 24% קר
ביכרמ דחוימב טלוב ץראה זכרמ יבושייל םיבזועה ברקב
םיבזועהמ 26% .הביזעל רתויב בושחה םרוגכ הקוסעתה
בושחה םרוגה איה הקוסעתה יכ ונייצ ץראה זכרמל
ונייצ םילשורי ןילופורטמל םיבזועה ןיבו ,ךכל רתויב
.םתביזעל רתויב בושחה עינמכ הלא םימרוג 3% קר
,םייתחפשמ םימרוג ונמ םילשוריל רגהל ורחבש ימ
םירושקה םימרוג ,ההובג הלכשהל תודסומב םידומיל
םימרוגכ ,םילשורי לש תדחוימה הריוואהו הקוסעתב
.ריעב תויחלו רובעל םתריחבל ואיבהש רתויב םיבושחה
תא הריכזמ הניאש טעמכ תידרחה הייסולכואה
תינוליחה הייסולכואה ךא ,רבעמל םרוגכ םינוליחה
תידרחה הייסולכואה לש ךלוהו לדגה הקלחל תסחייתמ
םג ךכ ,)תידרח-אלה( תיללכה הייסולכואה ומכ .ריעב
רוידה יריחמ ללגב רקיעב תבזוע תידרחה הייסולכואה
תיטננימוד הביסמ ורגיה םינייאורמהמ קלח .םיהובגה
םימרוג לולכמל הבוגתב תאז םישוע םיבר ךא ,תחא
18
.בוזעל הטלחהל וידחי םיאיבמה םירבטצמ
לע דיעמ ,ןלהל גצומה םיבזוע-יקומינ לש ןטק םגדִ מ
.ריעה תא בוזעל וטילחהש הלא תא ווילש תושוחתה
רוזחל ידכ לוכה םישוע ויהו ,רעצב םיבזוע םקלח
.הלקהו החמש תשוחתב תאז םישוע םירחא .םילשוריל
יריחמב דומעל ולכי ול םיראשנ ויהש םיבזוע שי
רוידה יריחמ" :ץוליאכ םהיניעב תספתנ םתביזע .רוידה
םיריעצ תוגוזל םרוגש המ ,ידמל םירקי םילשוריב
."רתוי לוז רויד שפחל )ונומכ(
םינפ ,”ריעה ייח תא תבצעמ הילאו םילשורימ הריגהה :והשמ הב שי תאז לכב“ ,ןשוח ’מ 18
.71-62 'מע )2004( ,ביבא-לת ,28 ,ךוניחו הרבח ,תוברתל תע בתכ -
)םיזוחא ,םידוהי( הנממו םילשוריל הריגה ימרוג
םילשוריל הריגהל םימרוג םילשורימ הריגהל םימרוג
3 רוידב תורושקה תוביס 42 רוידב תורושקה תוביס
15 הקוסעתב תורושקה תוביס 16 הקוסעתב תורושקה תוביס
27 ןיאושינל וא םירבחל ,החפשמל תורושקה תוביס 13 םירבחלו החפשמל תורושקה תוביס
25 הבישיב וא ההובג הלכשהל דסומב םידומיל 6 םידומיל
13 םילשוריב שיש תדחוימה הריוואה 6 ריעב תרדרדימ םייח-תוכיא
6 םידליל ךוניח 8 םידרח-םינוליח יסחיו ריעה תודרחתהמ ששח
714 םירקחנ כ"הס 1,232 םירקחנ כ"הס
31
,תיניילבו תרדבמ-תינרדומ-תססות הביבס שפחמש ימל"
אוה .הפיה ונצראב 'הקספה ילב‘ םיבושיי םירסח אל ירה
וז .ול המיאתמ אל םילשוריו םילשוריל םיאתמ וניא
."תחא לגר לע תישיאה יתעד
םיעירכמכ הקוסעת-ימרוג וריכזה םיבזועהמ םיבר
תוהשמ ונרזחש רחאל" :םיטרפמ םהו ,בוזעל םתטלחהב
טעמ םנשיש תעדל ונחכונ ,םידומיל יכרצל ל"וחב
תורוכשמהשו ,םילשוריב םימיאתמ הדובע-תומוקמ
הרירב תילב .הלפשבש ולאמ יתועמשמ ןפואב תוכומנ
ונתחפשמש תורמל ,תרחא ריעב רוגל רוחבל ונצלאנ
ונחבה ןכ ומכ .םילשוריב םינכוש ונירבח בורו הפנעה
םינבומה לכב וניא ינושהו התנתשה דואמ ריעהש ךכב
ידוהיה קלחה ןיב קתנה לע לבח דוחייב .הכרבל
."יברעהו
דוחייב( יטרפה רזגמב הקוסעת תויורשפא רדעיה"
ואיבה ,החפשמה תברקב תויחל ןוצרהו )היישעתב
וחתפיי םא םג ,םויכ םלוא .ריעה תא בוזעל ונתוא
לא בושנש הרובס ינניא ,םימיאתמ הקוסעת-תורוקמ
תינמי ריע וזש ןוויכמ ןהו תודרחתהה לשב ןה ,ריעה
."םוקמ לכב תרכינ תוינוציקה תשוחת .ינוציק ןפואב
:םהל העירפמ םידרחה לש םחוכ-תיילעש םינוליח שי
ונא ,ריעב םיבר )םיאמדקא( םינוליח םיריעצ תוגוזכ"
דעומ .םילשורי תא ונתביזע תא תוניצרב םילקוש
רקיעב איה הביסה !םיווקמ ונא ךכ - בורק ונתביזע
תודסומ לע םייתדה תודסומה תוטלתשהו התודרחתה
םיאור ונא ןיא .)'וכו ךוניח ,םיביצקת( ריעב םייזכרמ
תינוליחה הייסולכואה יאנת תא רפשל לוכיה יוניש לכ
ףפואה תוימיטפואה רסוחו ,ךכ-בקע !ךפהל ,ריעב
.בורקב בוזענ ,םילשורי ריעב ינוליח ליכשמ גוזכ ונתוא
."םילשורי תא םיבהוא ונא ןכש ,ךכש ונל באוכ
ןוזיאה תאו ןוויגה תא םיפידעמה םידרח שי ,תאז תמועל
התובישח תא םיריבסמו ,םינוליחו םידרח ןיבש ןידעה
לש םהיתויוכז תא לטבל אלב ,םידרחל ריעה לש
:םינוליחה
ןמזמ אל עיגהשו תידרחה הרבחל ךיישה םדאכ"
םינעוטש םימעפל עומשלו תוארל יל באוכ ,םילשוריל
בוזעל םינוליחל תמרוגו 'תדרחתמ‘ םילשורי לוכיבכש
לש תננכותמ תונגראתה ןאכ ןיא יאדווב .זכרמל
'שדוקה ריע‘ איה םלועל םילשורי .תונוכש לע תוטלתשה
םהיתופיאשש םישנא הילא תכשומ איה יעבט ןפואבו
המדקלו תוירמוחל םיטונש םישנא ,ךדיאמ .תוינחור
הסנמה ,ביבא-לתו זכרמל רתוי םיכשמנ תיגולונכט
."תיאקירמא ריעל 'שפחתהל‘
לא הנש ידימ םירגהמ םיפלא םילשורימ םירגהמה דצל
לארשי רקחל םילשורי ןוכמב ךרענש רקחמב .םילשורי
רוגל רובעל רחוב ימ ןוחבל הרטמב 90-ה תונש ףוסב
תוביסה תא וטריפו םינייאורמה וביחרה ,עודמו ריעב
םהל איה םילשורי םיתעל .םילשוריל םתוא וכשמש
.שפנ-תאשמ
איהש םילשוריל רובעל ונתחלצה ,םידרח םישנאכ"
ךיראת :םשריי ונלש תוהזה תדועתב .ונמולח תגספ
."'םילשוריל ונעגה' - הדיל
:בתוכש ימ שיו
םירוהה י"ע יתכנוחו יתלדג וקורמב יתודליב דוע"
ונרכזה תונמדזה לכבו ,ך"נתהמ םילשורי תבהא לע
תונמדזהב .תדחואמ - תירוטסיה ריע - םילשורי תא
תומיענ-יכה אל תוביסנב ירעצל ,יל התיהש הנושארה
ךחכשא םא .םילשורי זא ,רבכ םא :יתטלחה - ןישוריג -
."ינימי חכשת םילשורי
:ריעה לש םייטסימה תוחוכב םינימאמה םג שיו
םייפרגואיג םינותנ תלעב הייפהפי ריע איה םילשורי"
תרמשמש המוסק הרוטקטיכראו םיקורי םיפונ ,םיידוחיי
יתוברת זכרמ הווהמ איה .ורבע םימי לש רדהו תופוקת
-יתב תומדב לק 'ינרדומ‘ רודיבמ םג הב תונהיל ןתינו
,ןורטאית ןוגכ תיתוברת תוליעפמ םגו ,םינודעומו הפק
לש תיתרבחה תוינוג-ברה ,ףסונב .הקיזומו םינואיזומ
םירעה תוטעמש ןיינעו קמוע הל הקינעמ םילשורי
ןווגמ ,יפוי םע םייח שפחמש ימ .םהב ונחינש לארשיב
."םוקמה הז - קמועו
הטיסרבינואב םידומילל וסחייתה םיבישמהמ םיבר
קלח .םילשוריל םאיבהש ירקיעה םרוגכ הבישיב וא
ודמל קלחו תוידוחייה היתונוכת תוכזב ריעל וכשמנ
ומייסיש ירחא הב עקתשהל וצרו ,התוא בוהאלו הריכהל
:םמצע לע םידיעמ םה ךכו .םהידומיל
רובעל רוחבל יתוא העינהש תירקיעה הביסהש תורמל"
,תירבעה 'נואב םידומיל לש ןיינע אקווד התיה םילשוריל
ריעב רוגל ךישמהל תנווכתמ ינא םידומילה םויס םע
םישנאה לש יפואה תאו םילשורי תא תבהוא ינא .תאזה
תורחא םירעל תיסחי ,ריעה לש תוידרחה .הב םירגה
האור אל ינאו ,הב רוגלמ יתוא העיתרמ אל ללכב ,ץראב
."רחא םוקמל רובעל הביס םוש
32
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
תיברע הייסולכוא
ןילופורטמב םיידוהיה םיבושייה תוחתפתה םע דבב דב
םיבושייה םג וחתפתה - הילא רשק ילב אלו - םילשורי
לש התליחת ןמיס ריעה דוחיא .ןילופורטמב םייברעה
-תחוכש ריעמ .תיחרזמה םילשורי רובע השדח הפוקת
תילילש הריגהמ הלבסש ,ןדרי תכלממ ילושב לא
רכינ דודיעל התכזו החתפתהש ןאמע לומ תותיחנמו
ןיעלגל 1967 רחאל םילשורי הכפה ,
19
הכלממה לש
םילשורי-חרזמ לש החופיס .תיברעמה הדגה לש חמוצה
,לארשי-תריב םילשורימ דרפנ-יתלב קלחל התכיפהו
ראשל סחיב םירכינ תונורתי היבשותלו הל וקינעה
1967 זאמש ןייצל םוקמה הז .תיברעמה הדגה יבושיי
-יבשות" לש דמעמ םילשורי-חרזמ ייברעל קנעוה
תוילארשי תוהז-תודועת םיאשונ םהו ,לארשיב "עבק
הנקמ "עבק-בשות" לש דמעמ .)תולוחכ תודועת(
.רחביהלו םילשורי תייריעל תוריחבב עיבצהל תוכז
תוילאיצוסה תויוכזה לכמ םינהנ וז הדועת יאשונ
חוטיבה תואבצק ןרקיעו ,לארשי-יחרזאל תוקנעומה
םיתורישל םיאכז םה .יתכלממ תואירב חוטיבו ימואלה
םה .םילשורי בשותו חרזא לככ םיינוריעו םייתכלממ
השיג םהל שיו ,לארשיב תוישפוחב עונל םיאשר םג
רחא םוקמ לכבו םילשוריב הקוסעתה קושל תישפוח
ילארשי ןוכרד תאשל םיאשר םניא םה ,תאז םע .ץראב
20
.תסנכל תוריחבב עיבצהלו
החימצב ןייפאתה ריעה דוחיאל ןושארה רושעה
.הלוכ םילשוריו םילשורי-חרזמ גושגשבו תילכלכ
הגשגש תורייתה ,הילא ורהנ תיברעמה הדגהמ םיבשות
ןפואב ולדג תויתרבחהו תויזיפה תויתשתב תועקשההו
היינבה .ריעב ןדרי ןוטלש תפוקתל האוושהב רכינ
התחימצל םה םג ומרת ריעה ברעמ חותיפו תידוהיה
-תומוקמ לש בר רפסמ וקפיסו ריעה חרזמ לש תילכלכה
הרקיע התיה וז הפוקתב .תיברעה הייסולכואל הקוסעת
.ריעה לש טופישה םוחת ךותב תיברעה היינבה לש
ריעה תא הכפה םילשורי-חרזמב תילכלכה החימצה
,הב רוחסלו דובעל ולכי םה .הדגה ייברעל הכישמ דקומל
רוגל ושרוה אל קוחה יפל ךא ,םישודקה תומוקמב רקבל
תיחרזמה םילשורי ,ילארשיה קוחל םאתהב ירהש .הב
.הז רפסב ןייטשניבור 'ד לש ורמאמ הבחרהב ואר 19
.הז רפסב תודיפל 'ר לש הרמאמ ואר ,םילשורי-חרזמ ייברע דמעמ לע 20
הב בשייתהל ולכי ןכ-לעו לארשי-תנידממ קלחל הכפה
הדעונ וז הקיקח .היבשותו לארשי-יחרזא קר עבק-ךרדב
תוינידמ .םילשוריב ידוהיה יפרגומדה ןורתיה לע רומשל
תדדועמ הניאו תידוהיה הייסולכואה לודיג תא תדדועמ וז
הריגה ,ךכל םאתהב
21
.תיברעה הייסולכואה לודיג תא
רקיעב הרשפאתה ל"וחמ וא הדגהמ םיברע לש תיקוח
תועצמאב תוחפשמ-דוחיאל לארשי-תנידמ רושיאב
דצמ .הרושמב ונתינ הלאכ םירושיא םלוא ,םינפה דרשמ
םהייח זכרמ תא םילשורי-חרזמ יבשות וקיתעה םא ,ינש
לש םיילפיצינומה היתולובגל ץוחמ לא םינש ךשמל
ךכבו ,עבק-יבשותכ םדמעמ ןדבאב ונכתסה םה ,ריעה
הריגהה תועונת ,ןכל .תוילכלכ רקיעב ,תויוכז ןדבאב
תועונתו םילשוריל ץוחמ לא םילשורי-חרזמ ייברע לש
םגו תוחוודמ ןניא םילשוריל הדגה ייברע לש הריגהה
דומילו ,לארשי לש תימשרה הקיטסיטטסב תועיפומ ןניא
.ןיפיקעב השענ םילשוריב םיברעה לש הריגהה תועונת
רקיעב תרכינ תיברע היינב התיה ןושארה רושעב םא
היילע הלח 70-ה תונש ףוס תארקלש ירה ,םילשורי ךותב
הקזחתה וז המגמ .הל םיכומסה םיבושייב היינבה ףקיהב
התשענ 90-ה תונשב .80-ה תונש תיצחמ זאמ דואמ
אלו םילשוריל םיכומסה םיבושייב תיברעה היינבה רקיע
רוסחמה התיה הז יונישל תירקיעה הביסה .המצע ריעב
יריחמב תרכינ היילעו ,ריעה ךותב היינבל הנימז עקרקב
םילשורי ביבס םיבושייה .םילשורי-חרזמב תועקרקה
ושפיחו םילשורי תא ובזעש םיבשות םהילא וכשמ
.הלודגה ריעל ךומסב םילוזו םינווגמ רויד-תונורתפ
-יבשות םיברע לש םרפסמ לדגו ךלה םינשה ךלהמב
םיכומסה םיבושייל םהירוגמ תא וקיתעהש םילשורי
לש התומצעתהלו התובחרתהל תובר ומרת םהו ריעל
היינבה רקיע .םילשורי ביבס תיברעה ןילופורטמה
םיבושייל תידיימ תוכימסב תערתשמ ריעה ביבס תיברעה
וז הסירפ לש ץופנה םגדה ;םתוא הביחרמו םימייקה
הנושארו שארב ודעויש תויתשת חותיפב עייתסמ
,תיברעמה הדגב ומקוהש םיידוהיה םיבושייה תא תרשל
םיבושייה תוחתפתהל תכשומו החונ תיתשת וקינעהו
.םיכומסה םיברעה
ורמש ,םלועבו ץראב םירחא ןילופורטמ ירוזאב ומכ
דואמ תוקזח תוקיז לע ,ריעה תא ובזעש םילשורי ייברע
21 M. Roman, Jews and Arabs in Reunited Jerusalem: the Population Issue,
(unpublished) (1980).
33
םחל תיב יבשות םיניטסלפ
םילשוריל םתסינכל םיניתממ
,הדרפהה רדגב רבעמל ךומסב
2006
34
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
םיתורישה םוחתב ןהו הקוסעתה םוחתב ןה תאז .היפלכ
.תואירבו החוור ,ךוניח יתוריש ללוכ ,םהינימל
,הנושארה הדאפיתניאה ץורפ םע ,80-ה תונש ףוסמ
םע ,2000-ה תונש תליחתמ ךכמ רתויו ,ולסוא ךילהת
רדג תיינב םע היתובקעבו ,היינשה הדאפיתניאה ץורפ
םיברעה לש םתקיז הקזחתה - םילשורי ףטועב הדרפהה
היתודסומ לאו המצע ריעה לא ,ריעל ץוחמ לא ורבעש
עבק יבשותכ םהיתויוכזש ששחה לשב תאזו ,םינושה
.ועגפיי לארשיב
הדרפהה רדג תיינב הדדיח 2000-ה תונש תליחתמ
םילשוריל תיברעה הריגהה תלאש תא םילשורי ביבס
.תימואלהו תינוריעה המרב ןהו טרפה תמרב ןה ,הנממו
לע דואמ השקמ ,רורטה יעוגיפל הנעמכ התנבנש רדגה
.םילשורי םע םיברעה ןילופורטמה יבשות לש םהירשק
לארשי רקחל םילשורי ןוכמב ושענש םירקחמ רפסמ
-חרזמ יבשותש ךכ לע םיעיבצמ ,2006-2003 םינשב
רדגהמ התע רבכ םיעגפנ ,רדגל ץוחמ םירגה םילשורי
איה רדגה .התמקה םלשותשכ רתוי עגפיהל םיששוחו
יתוהמ יוניש תללוחמ איהו םילשוריב יטמרד יוניש
הצוחמו ריעב תיברעה הייסולכואה לש םוקימה ילוקישב
לדגו ךלה התיינב תומדקתה םעש ךכל הביסה וז .הל
הריגהה םרז .םילשוריל הרזחב םירגהמה םיברעה רפסמ
קושב ,רוידל הובג שוקיב רצי ריעה ימוחתל תרזוחה
האצותכ .ךומנ עציהב ןכל םדוק םג ןייפאתהש רויד
דואמ הרבגו םילשורי-חרזמב רוידה יריחמ וקסנ ךכמ
תועונת לש םיימשרה םינותנה
22
.תיקוח-יתלבה היינבה
לכ ךרואל םיארמ ,הנממו םילשוריל םיברע לש הריגהה
הנומת קר םיקפסמ םה ךא ,םייבויח הריגה-ינזאמ םינשה
-יבשות םיברע םע תונויארמו םיפיקע םירקחממ .תיקלח
ונאצמ ,םינשה ךלהמב התוא ובזעש הלאכו םילשורי
רקחל םילשורי ןוכמ ,היבשותו ריעה לע תוכלשה :םילשוריב ןוחטיבה רדג ,)ךרוע( יחמק ’י 22
.)2006( ,םילשורי ,לארשי
35
תונשמ קלחבו 80-ה תונשב דחוימבו ,םינשה ךלהמבש
םילשורימ םילודג םיפקיהב הריגה השחרתה ,90-ה
םיברעה רפסמש חינהל ריבס .הל םיכומסה םיבושייל
ןכלו ,הילא םיסנכנה רפסמ לע הלע ריעה תא ובזעש
בושח .ילילש ולא םינשב םיברעה לש הריגהה ןזאמ היה
תלשממ י"ע תלעפומה תוינידמב יוניש לכש ןייצל םג
בבוסה בחרמהו ריעה יפלכ םילשורי תייריע וא לארשי
הריגהה תועונת לע תיתועמשמ הרוצב עיפשמ ,התוא
ילכלכ חותיפ םרג ךכ .הנממו םילשוריל םיברעה לש
םיברע םירגהמ תוצבקתהל הברעמבו ריעה חרזמב רכינ
יריחמב היילעה המרג ךכ .הל םיכומסה םיבושייבו ריעב
םיברל ,ריעל ץוחמ רוידל תונווגמה תויורשפאהו רוידה
ילבמ הלא םיבושיי תבוטל התוא בוזעל םילשורי יבשותמ
םלוא .1967-ב םהל קנעוהש דחוימה דמעמה לע רתוול
ומכ ,הדגבו םילשוריב יטילופ-ואיגה בצמב םייוניש
תירשפא הקולח לע םירובידהו םולשה ימכסה תומדקתה
רורט יעוריא ושגרתהשמ ,לידבהלו ,םילשורי לש
דואמ ורבג - םילשוריל םירבעמה לע התשקה לארשיו
הדגהמ םילשורי יבשות םיברע לש תרזוחה הריגהה ילג
לדוגב םייוניש לע ךשמתמה ןוידב ,ךכיפל .ריעה ימוחתל
ריעב תידוהיה הייסולכואה תמועל תיברעה הייסולכואה
לש רשקהש ןועטל ןתינ ,הבש ידוהיה בורה תרימש לעו
הילא םיכומסה םיבושייל םילשורי תא םיבזועש םיברעה
.התוא םיבזועה םידוהיה לש רשקהמ הברהב קזח אוה
םילשוריל םיברעה לש תרזוחה הריגהה תעונת :דועו תאז
,םיאנתה תונתשִ ה םע םילודג םיפקיהבו תוריהמב תישענ
לע .םירקבל םישדח ונרוזאב םישחרתמ ולאכ םייונישו
בשחתהל שי םילשוריב תיפרגומדה הלאשב ןוידב ,ןכ
דחוימבו ,תויסולכואה יתש לש הריגהה יסופדב םילדבהב
הנתשמה תודיינה תמרבו ריעל רשקה יסופדב םילדבהב
.ולא תויסולכואמ תחא לכ לש
רבעה לא טבמ - םוכיס
,םינורחאה םירושעה תעברא לע יביטקפסורטר טבמב
התומד בוציע לע ועיפשה םייפרגומד םיאשונש הארנ
תימוקמה המרב חותיפה תוינידמ לעו ריעה לש
דוחיא זאמ הנש םיעברא ,םויה םג .תחאכ תימואלהו
הבר בל-תמושת תויפרגומד תולאש תודקממ ,ריעה
סחיה .תומרה לכב תוינידמה יעבוקו םיבשות ברקב
ומכ ,םינוליחל םידרח ,םידוהיל םיברע ןיב ירפסמה
הייסולכואה תונקדזה ומכ םיאשונ ;םיימואל-םייתד םג
הייסולכואה לודיג ,ריעב םיינעה רועישב היילעה ,ריעב
רבעב תוידרח ויה אלש תונוכשל התוטשפתהו תידרחה
ריעה יבשות תא םיריעסמ ףאו םידירטמ הלא םיאשונ -
.םירקבל תושדח היסנרפו
תקחרהלו םילשורי דוחיאל האיבהש םימיה תשש תמחלמ
,םורדמו חרזממ ,ןופצמ התוא ףטעש ינדריה לובגה
תחאב .תימיטפוא השוחתלו השדח הפוקתל תוא התיה
םיבחרמו הקיתעה ריעה רבע לא ריעה תולובג ובחרוה
הצק-ריעמ םילשורי תא וכפהו ,הל רבעמ םילודג
תניחבמ .תובחרנ חותיפ-תודותע םע םֵ או ריעל הנטק
תידוהי ריעמ תילארשיה םילשורי הכפה הייסולכואה
היבשותמ עברכש ,תיתד-ברו תימואל-וד ריעל הנטק
וז התיה םילשוריבו לארשיב .םימלסומ םבור ,םיברע
לע וססבתהש ,תוימיטפואו חור-תוממורתה לש הפוקת
ריעל - "תורוקמל הרזח" לעו המחלמב ריהמה ןוחצינה
תעדותב וטרחנש יברעמה לתוכלו תיבה רהל ,הקיתעה
.דימתמו זאמ םיעוגעג זוחמ ויהו ידוהי לכ
יבשות לש םג ומכ ,לארשי תלשממ לש בלה תמושת
םלוכו ,םילשוריב הדקמתה ,ולוכ ידוהיה םעהו הנידמה
לארשי תולשממ .החתפלו הביחרהל ומתרנו וכרדנ
הקוזיחל חותיפ-תוינכת לע ודקש םילשורי תייריעו
.ידוהיה םעהו לארשי תריבכ םילשורי לש התרדאהלו
היישע לש רושע היה ריעה דוחיאל ןושארה רושעה
.המושיי תישארו השדח תוינידמ שוביג לש ,חותיפו
ץראהמ םיריית ינומהו ,הינפל ךלה םילשורי לש המש
,םידרחו םיתד ,םינוליח .הירעש לע ואבצ ל"וחמו
םהירוגמ תא קיתעהל ושקיב ,הל הצוחמו ץראהמ
שוקיבהו ,ריעב דומלל ולחיי םיטנדוטס .םילשוריל
תרקוימ ונהנ םילשורי יבשות .האגו ךלה הב םירוגמל
םיבושיי תבוטל התוא םיבזועה רפסמו ,התחימצמו ריעה
-יביצקת תרבעה ,ריעב היינבה תצאה .תחפו ךלה םירחא
דחי ,םילשוריב ןוטלשה תודסומ זוכירל תוינכתו חותיפ
הדיתעב הנומאהו הילא התנפוהש הלודגה הדהאה םע
היינבה .םיבר םילועו םירגהמ הילא וכשמ ,חיטבמה
.הקוסעתה יזכרמ םג ךכו ,םישדח םירוזאל הטשפתה
בצקב ריעב תידוהיה הייסולכואה הלדג הפוקת התואב
לש לודיגה תורוקמ .תיברעה הייסולכואה לש הזמ ריהמ
םידוהי תיילע ,ריעל הריגה ויה תידוהיה הייסולכואה
הייסולכואה לש לודיגה ,תאז-תמועל .יעבט יובירו
.יעבט יובירמ רקיעב עבנ תיברעה
לודיג בצק טאוה ,ריעה דוחיאל ינשה רושעב
לש םייבויחה הריגהה ינזאמ .םילשוריב הייסולכואה
.םיילילשל וכפהו ומצמטצה תידוהיה הייסולכואה
םילועה רפסמ תחפו ,המצמטצה לארשיל היילעה
םילועל התכישמ-חוכש ףא( םילשוריב ועקתשהש
יעבטה יובירה רועיש .)וניעב רתונ החוורה תוצראמ
הייסולכואה לש הז לע הלע תיברעה הייסולכואה לש
טאוה ,ריעה דוחיאל ןושארה רושעל דוגינב .תידוהיה
לש הזמ לפנו תידוהיה הייסולכואה לש לודיגה בצק
י"ע עבקנש דעיל הריתסב תאז .תיברעה הייסולכואה
ןורתיה לע רומשל הרטמל הל המשש ,לארשי תלשממ
.ריעב תידוהיה הייסולכואה לש יפרגומדה
רבעמ םישדח םיידוהי םיבושיי ומקוה 70-ה תונש ףוסמ
.ףרוע הל שמשלו ריעה תא קזחל ודעונש ,קוריה וקל
ונמתסהש תויפרגומדה תומגמה וקזחתה ישילשה רושעב
לא שדח הריגה ןוויכ ףסוותה ןהילאו ,וינפלש רושעב
םיבושייו םירברפ ,ןייוול-ירע .ריעל ברעממש םיבושייה
ינבו םיריעצל ףדעומ דעי וכפה ,םייתליהקו םיירפכ
המצעתה םילשורימ הריגהה .םילשוריב ינוניבה דמעמה
חותיפ תפונת תורמל .ולדג םיילילשה הריגהה ינזאמו
ישילשה רושעב םילשוריב השגרוהש תויתשת לש
תונש ףוסב .םילשורי לש היומיד םגפנו ךלה ,הדוחיאל
הצרפ ,ריעה דוחיאל ישילשה רושעה תליחתב ,80-ה
ןוחטיבה תשוחתב העגפש הנושארה הדאפיתניאה
ךותב םידוהי ושחש ןוחטיבה רסוח .ריעה יבשות לש
הדימב המוד השוחתו ,םיברעב םיסלכואמה םיבחרמה
תא הקימעה ,םיידוהיה םיבחרמב עונל םיברע לש הבר
םירעפה תא הטילבהו תויסולכואה יתש ןיב הדרפהה
.ריעה יקלח ינש ןיב רוכינה תאו
תואמ הצרא ועיגה 90-ה תונש לש ןושארה שמוחב
אל םילשורי ךא ,םימעה רבחמ םישדח םילוע יפלא
םהמ ךומנ רועיש קר .הילא םהמ םיבר ךושמל החילצה
.םינשה ךשמב הובזע םהמ םיברו ,הב עקתשהל רחב
אוצמל ישוקהו םיהובגה רוידה יריחמ תמחמ רקיעב תאז
.היתוביבסבו ריעב המיאתמ הדובע
.םיילילשה הריגהה ינזאמ ומצעתה יעיברה רושעב
רפסמ תחפ המעו לארשיל היילעה התחפ ולא םינשב
לש לודיגה בצק .םילשוריב ובשייתהש םילועה
הרוצב ךומנ אוהו ,תדרל ךישמה תידוהיה הייסולכואה
ךכמ האצותכ .תיברעה הייסולכואה לש הזמ תרכינ
ריעב תידוהיה הייסולכואה לש הקלח תדרל ךישמה
הלע תיברעה הייסולכואה לש הקלח דועב ,66%-ל
.34%-ל
הייסולכואה ןיב ירפסמה סחיב םייונישה דצל
בכרהב םייוניש םג ולח ,תיברעה הייסולכואל תידוהיה
.תיפרגואיגה התוערתשהבו הינייפאמו הייסולכואה
תושדח םירוגמ תויורשפא וחתפנ תע ,70-ה תונש ףוסמ
לש םתביזע הרבג ,םילשורי תא םיבבוסה םיבושייב
80-ה תונשב רבג הז ךילהת .ריעה תא םידוהי םיריעצ
דמעמה ינבו םיריעצ .ךליאו 90-ה תונשב םצעתהו
ראשמ רתוי םיהובג םירועישב ריעה תא ובזע ינוניבה
ינבו םיריעצ הדיספה םילשוריו ,הייסולכואה תוצובק
םינשב .הביבס ומקש םירברפה תבוטל ינוניב דמעמ
םישדח םיבושייל םידרח לש הריגה םג הרבג ולא
םה םיבזועה רקיע םידרחה ברקב םג .ריעה ביבס ומקש
איה הריגהה םידרחה ברקב םגש תורמלש שגדוי .םיריעצ
הייסולכואה ברקב רתויב הובגה אוה םלודיג ,תילילש
םהלש םיהובגה יעבטה יובירה ירועיש תוכזב תידוהיה
םינשה ךלהמב ,תאז םע .הייסולכואה ללכל האוושהב
רועיש לדגו םילשוריב תידוהיה הייסולכואה הנקדזה
.הברקב םייחה םישישקהו םירגובמה
ינוויכב תוכופהת איה ףא העדי תיברעה הייסולכואה
ובזע ריעה דוחיאל ןושארה רושעב .םפקיהבו הריגהה
םייברע םיבושייל ריעה תא דואמ םיטעמ םיברע
םירושעה ךלהמב .תיברעמה הדגב םילשוריל םיכומס
ריעה תא םיבזועה רפסמ דואמ לדג ישילשהו ינשה
תא ובזעש תורמל ,הלא .םיפלא תורשעל עיגהו
לע עבק-יבשות לש דמעמב קיזחהל וכישמה ,ריעה
תוקזח תוקיז לע ורמשו ,ונממ תועבונה תויוכזה לכ
םולשה ךילהת תומדקתה םע ,90-ה תונשב .םילשוריל
ברקב ששחה רבג ,םייניבה ימכסה לע המיתחה םעו
וליבוי ריעב םיינידמ םירדסהש םילשורי ייברעמ םיבר
קתנתהל םילולע םהו ,םדמעמב תכל-יקיחרמ םייונישל
האצותה .לארשיב עבק-יבשותכ םהיתויוכזמו םריעמ
.םילשורי תולובג ךות לא תרזוח הריגה התיה
ךילהת תרמחה םע ,היינשה הדאפיתניאה תובקעב
םע ,ריעה ךותל תיברעמה הדגהמ םירבעמב קודיבה
,םילשורימ הדגה קותינמ ששחהו ןוחטיבה רדג תמקה
לש דמעמ ילעב םיברע לש הריגהה םרז דואמ רבג
.םילשוריל הרזח עבק בשות
,הדחוא ריעהו תומוחה ורסוהש רחאל הנש 40 ,םויכ
,ןופצמ ריעה תא תפטוע איהו השדח המוח המקוה
36
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
,תואמצעה םוי ,רקאס ןג
2006
37
םילשורי לש תנווגמה התייסולכוא .חרזממו םורדמ
הברקב "ןידעה ןוזיאה" לע רומשל וסינ היסנרפש -
ידעי לע תושתכתהה ."תנזואמ"כ רבכ תספתנ הניא -
.תמצעתמו תכלוה הייסולכואה
?דיתעה ןפוצ המ
.םימרוג ןווגממ םיעפשומ םייפרגומד םיכילהת
המרב םינוש תוחתפתה ימגדו תונוש תויושחרתה
םיעפומל וליבוי ,תימואלהו תירוזאה ,תימוקמה
לודיג :םילשוריב םג הרוק ךכ .םינוש םייפרגומד
תילכלכה ,תיטילופה תואיצמל רושק הייסולכואה
הרימא .ולוכ רוזאבו לארשיב ,ריעב תררושה תיתרבחהו
"תינתסובת" וא תיטסילטפ השיג לע הדיעמ הניא וז
הבשחמב השעמ ףוס" ללכה יפל לועפל ידכ :ךפהל אלא
םידעי ביצהל זא קרו םיכילהתה תא ןיבהל שי ",הליחת
.ןילופורטמה תאו ריעה תא םהיפ-לע חתפלו םישדח
רוכזל בושח לבא ,ךוסכסה בלל םנמא תבשחנ םילשורי
שחרתמה ןמ קודה ןפואב עפשומ הב שחרתמש המש
ידעיל הרושקה תוינידמה .התוא בבוסה בחרמב
תתתשומ תויהל תבייח ,החותיפו םילשוריב הייסולכואה
ךכ םילשורי ומכ .תינטילופורטמ-תיבחרמ הבישח לע
-וד תינאברוא תושי איה ,הל ביבס ןילופורטמה םג
וקה ירבע ינשמ תערתשמ איהו ,תיתוברת-ברו תימואל
ריעל ןיסולכוא תוינידמו חותיפ תוינידמ תעיבק .קוריה
לכ לע ינטילופורטמה בחרמל תוסחייתה תבייחמ ,המצע
תורושקה תויתוהמ תולאש הברה .ותובכרומו ויטביה
תולאש .לפרעב תוטול התוא בבוסה בחרמבו םילשוריב
,בחרמה לוהינו תויוכמס תקולח ,הייסולכואו חטש לש
החימצב ,ןוחטיבה תמרב תורושקה תויגוס םג ומכ
-תוצובק ןיבל םירוזא ןיבש ןילמוגה תוקיזב ,תילכלכה
םיכרד-תושרפו ךרד-ינמיס ןה ,ןילופורטמב הייסולכוא
.ריעה לש הדיתע רבעל עסמב
םייטאמרד םייוניש םיתעל וניאר םימדוקה םירושעב
טלובה .םילשוריב ונמתסהש תויפרגומדה תומגמב
.םימיה תשש תמחלמ תובקעב הינפ יוניש היה םהבש
תידוהי ריעמ הכפה איהו השולש יפ לדג ריעה חטש
דעו זאמ .םיברע היבשותמ עברכש תברועמ ריעל
ןה .תובר תוכופהת ריעה לש היפרגומדה העדי םויה
,היתובקעב המקוהש ןוחטיבה רדג ןהו הדאפיתניאה
תורומתש הארנ .ןילופורטמבו ריעב ןהיתותוא תא ונתנ
הריגה-ינזאמש רשפאו ,םילשוריל תויופצ דוע תועירכמ
לכ לש יעבטה יובירה ירועישב םילדבהו םיילאיצנרפיד
וליבוי דוע ,ריעב תויחה הייסולכואה תוצובקמ תחא
וליבוי הלאכ םייוניש .ןהיניבש יתומכה סחיב םייונישל
ינוריעה בחרמב הייסולכואה תסירפב יונישל םתסה ןמ
תחא הייסולכוא תצובק לש הלודיג .ינטילופורטמהו
לש תוטשפתהל וליבוי ,תרחא הצובק לש התומצמטצהו
יבחרמו םירוגמה תונוכש רבעל תכלוהו הלדגה הצובקה
םיבחרמה ןמ קלחב תוחפל ,תשלחנה הצובקה לש םייחה
.םיינוריעה
םע ריע תויהל ךישמת םילשוריש חינהל רשפא
קבאמה םלוא ,ןילופורטמה םג ךכו ,תנווגמ הייסולכוא
ירוביצה בחרמה יפוא לע ,הייח-בחרמ לע הצובק לכ לש
לעו התוהז לע ,הל םינתינה םיתורישה לע ,ףתושמה
רזחוי אל םא םצעתהל לולע הז קבאמ - ריעב הדמעמ
.90-ה תונש עצמא דע םילשוריב רמשנש ןידעה ןוזיאה
,ריעה תא ודקפש םייפרגומד יוניש יכילהתש הארנ םויכ
תוצובק ןיב םויק-ודל ינויח אוהש הז ןידע ןוזיא ורפה
.ונכ לע ובישהל דואמ בושחו ,תונושה הייסולכואה
אבה רושעב עפשות ,הכותבו הנממ ,ריעה לא הריגהה
,םיימואלניב םייטילופ-ואיג םיכילהתו תויושחרתהמ
ריעה תא ודקפיש םייתרבחו םיילכלכ ,םיימואל
לע ועיפשי הלא םיכילהתו תויושחרתה .רוזאה תאו
ימרז תא בצעתש תואיצמה תסיפת לע ןכו ,תואיצמה
תיפרגומד העפות איה הריגה .דיתעב םייופצה הריגהה
38
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
הילע עיפשהל םייושע תוינידמ לש םינוש םיגוסש
תויסולכוא ולא :ןבומכ איה הלאשה .תרכינ הדימב
םייונישה תא ןווכל ןתינ דציכו רתוי ריהמ בצקב ולדגי
יאה .היבשות תאו ריעה תא וקזחיש ךכ םייפרגומדה
תיברעה הייסולכואה לש יופצה הלדוגל סחיב תואדו-
םייוניש .תידוהיה הייסולכואה לש וזמ הלודג ,ריעב
הקיקחב ,ינוחטיבה בצמב ,םייטילופ-ואיג םירדסהב
םייושע ,םיברע תריגהל סחיב הפיכאה תוינידמב וא
לש התסירפו הלדוג ,הדיתע לע רכינ ןפואב עיפשהל
.ריעב תיברעה הייסולכואה
תידוהיה הייסולכואה לש יפרגומדה הדיתע םג ךא
לש הריגהה תומגמ תא .לפרעב טול םילשוריב
תוכרעמ דודיש תועצמאב תוטהל שי וז הייסולכוא
עציה תא לידגהל שי ךכ םשל .דחאכ ימואלו ינוריע
תומייקה עקרקה תודותע לוצינ ךות ונווגלו רוידה
זכרל יואר הז ךילהתב .תומייק תונוכשב חותיפו ריעב
תימינפה ריעה לא וביחרהלו ריעה זכרמב ץמאמה תא
לככ רהמ ,ןיעל בטיה האריי יונישהש בושחו ,הלוכ
ריעה לש ילכלכ חותיפב עיקשהל שי ףסונב .רשפאה
תוכיא רופישב םג ךכמ בושח תוחפ אלו ,ןילופורטמהו
.ריעה תוזחו הביבסה תוכיא ,םייחה
ןניא תויפרגומדה תולאשהש שיגדהל בושח ,םויסל
הניא "הלודג" םילשורי .םיבשותה רפסמב תוצמתִ מ
ירפסמה סחיהו ,ריעה לש הנסוח לע חרכהב העיבצמ
ידיתע חותיפ לכ .לוכה תוזח וניא םיברעל םידוהי ןיב
אקווד ואלו ,אמייק-תב תוכיא לע תתשומ תויהל בייח
ןווגמב ץוענ םילשורי לש הדוחיי .תומכו לדוג לע
ךכ .רומשל שי ךכ לעו ,היתונוכש ספיספבו היבשות
לש הנסוחל ותובישחש ,ינוניבה דמעמה תביזע םלבית
חוכ תא לידגהל בושח ןכ ומכ .זפב אלוסת אל םילשורי
.םיריעצ יניעב םילשורי לש הכישמה
ץמאל בושח ,םילשוריכ השיגרו הבושח הכ ריעב
קר .םידעיה תגשהל דע הב דימתהלו תיגטרטסא הבישח
ןוזחה תא קפסל לכות חווט-תכורא תיגטרטסא הבישח
.הלא םימיב ול םייואר היבשותו םילשוריש
2004 ,הדוהי הנחמ קושב וקנמלפ עפומ
39
40
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

י
ו
נ
י
ש

י
כ
י
ל
ה
ת

-

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א1

ק
ר
פ
היפרגוילביב
:ךותב ,"תוינוציחה תונוכשה םוקימ" ,'א ,יקזרב
תונוכשהו ריעה זכרמ - םילשורי ,)תכרוע( 'א ,ריאמיחא
םילשורי, לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .תוינוציחה
.)1984(
בא תינכת ,'צ ,ינושמשה, 'י ,דיבש ,'א ,ינושמשה
ךרכ ,)1972( םילשורי ,םילשורי תייריע .1968 םילשורי
.'א
ןוכמ .1978-1972 ,הנממו םילשוריל הריגה ,'מ ,ןשוח
,)1983( ג“משת ,םילשורי, לארשי רקחל םילשורי
.'25 מע
רקחל םילשורי ןוכמ .הפמה לע םילשורי ,'מ ,ןשוח
.)2001( םילשורי ,לארשי
םילשורימ הריגהה :והשמ הב שי תאז לכב” ,'מ ,ןשוח
,תוברתל תע-בתכ - םינפ. "ריעה ייח תא תבצעמ הילאו
.71 - 62 'מע )2004( ביבא-לת ,28 ,ךוניחו הרבח
2005/2006: םילשורי ךינותנ לע ,'מ ,חרוק ,'מ ,ןשוח
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .יוניש תומגמו םייק בצמ
.)2007( םילשורי
.םידגונמ תומלוע ינשכ ביבא-לתו םילשורי ,'ש ,ןשח
,.ז ,ץיברוג 'פורפל השגוהש תינוירנימס הדובע
.)2005( םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
."תילארשיה הרבחה לש יארכ םילשורי" ,'מ ,קסיל
1967 - 1948 היוצחה םילשורי :ךותב
)1994( םילשורי ,יבצ-ןב קחצי די ,)ךרוע( 'א ,ילארב
.16-22 'מע
לע תוכלשה :םילשוריב ןוחטיבה רדג ,)ךרוע( ,'י ,יחמק
םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .היבשותו ריעה
.)2006(
דע 1949 םילשוריב תידוהיה הייסולכואה”,'ע ,ץלמש
'א ,ילארב .1967-1948 היוצחה םילשורי :ךותב "1967
.165-133 'מע םילשורי .יבצ-ןב קחצי די ,)ךרוע(
יטסיטטס ןותנש ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.םילשורי ,לארשיל
ןותנש ,םילשורי תייריעו לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
.םילשורי ,םילשוריל יטסיטטס
Choshen, M., “Demographic Processes in Polarized
Cities: The Case of Jerusalem”, in: Auga, M.,
Hasson, S., Nasrallah, R., Stetter, S. )eds(, Divided
Cities in Transition: Challenges Facing Jerusalem
and Berlin. Jerusalem Berlin Forum, The Friedrich
Ebert Stiftung, The international Peace and
Cooperation Center, The Jerusalem Institute for
Israel Studies, Jerusalem )2005(, pp. 3-35.
Roman, M., Jews and Arabs in Reunited Jerusalem:
the Population Issue. )unpublished( )1980(.
41
"םילשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמוע"
)'ב ,ב"כק ,םיליהת(
2006 ,הקיתעה ריעה קוש
43
43
םייראנילפיצסיד םילכב ןגועמה ,ירקחמה ןפה ןיב בולישהמ וב ענמיהל ןתינ אל .קתרמ אשונ איה םילשורי תייסולכוא
הניאש הדימב תויביטקיבוסו רתוי תובחר םלוע-תופקשהב ןגועמה ,ינידמהו ינונכתה ןפה ןיבל ,הרואכל םייביטקייבוא
,התביבסו םילשורי תא תודקופה תויפרגומדה תורומתב תוניינעתהה המצעתה 90-ה תונשמ לחה .הטילשל תנתינ
,לארשי-תריבב םייחה תוהמ לע רתוי בחר ןויד לש יזכרמ קלחל ךפה ,דיתעל ןהיתוכלשהו לעופב תומגמה לע ןוידהו
ראתמה תוינכת ביבס ןוידה לש רכינ קלח דקמתה יטרקנוק ןפואב .ולוכ יניטסלפ-ילארשיה בחרמבו ,ללכב הנידמב
.ריעה ןונכתל תירוטוטטס תרגסמ רדעיה לש הכורא הפוקת ירחא ושבוגש ,םילשוריל תושדחה
ןכוה ונרקחמ .2020-ל 2000 ןיבש םינשה חווטב םילשורי-תייסולכוא יבגל םייפרגומד םישיחרת תרדס גיצמ הז קרפ
-תויזחתלו םיחותינל ךשמהב התשענ ונתדובע ,תללוכה התסיפתב
1
.םילשוריל ראתמה תינכת תרגסמב הבר הדימב
,םירקמה ינשב
2
.90-ה תונש לש היינשה תיצחמב םילשוריל תיגטרטסאה באה תינכת תרגסמב ונכוהש הייסולכוא
ךרואל הב תונמתסמה תומגמה סיסב לע ריעב םייופצה םיירקיעה תוחתפתהה יכילהת תא ריאהל ןווכתה רקחמה
תומגמב יוניש וא ךשמה לש תוכלשהה תאירק .ידיתע יוניש לש תוריבס תופולח רפסמב תובשחתה ךותמו ,םינש
לש הבחר הייאר - יביטרפואה גרדב ןהו יגטרטסאה גרדב ןה - םירע-יננכתמל קפסל התיה הרומא ,ןיעל תוארנה
אל תומגמהש הדימב .רבעב התיהש וזל המוד היהת תומייקה תומגמב תוברעתהה תמר םא ,שחרתהל דמועה
תונושו תושדח תוברעתה תומרו םיכרד לוקשל םינימזמה םיפוגה ולכוי ,םייוצרה ןונכתה ידעי תא תומאות הנארית
תאירק ןיב תונורחאה םינשב רצונש שגפמב הרצקב ןודנ ,הז קרפ םויס תארקל .םהל םייוצרה םידעיה תא גישהל ידכ
.ןהיתואצות לע עיפשהל ידכ הצוחנה - ינברואו ינידמ - ןונכתל תוליעפה ןיבל ,םילשורי-תייסולכואב תומגמה
-תויזחת“ ,הלוגרפ-הלד ’ס ;)2002 לירפא ,ג”סשת רייא( ,ראתמה תינכת ,םילשורי ,”םייניב ח”וד - דיתעה תויעבו רבעה ןויסנ :2020-2000 ,ריעה ןונכתו םילשורי-תייסולכוא“ ,הלוגרפ-הלד ’ס 1
.)2003 ראוני ,ג”סשת טבש( ראתמה תינכת ,םילשורי ,”ויתוכלשהו בצמ תנומת :2000-2020 ,םילשורי-תייריעל הייסולכוא
,םילשורי( ,רקחמו יגטרטסאןונכתל הביטחה,םילשורי-תייריע 2020-1995 ,םילשורי-תייסולכוא:יפארגומדהדממה,2 ךרכ ,2020 תנשל םילשוריל תיגטרטסאבאתינכת,ןוהבר ’ע,הלוגרפ-הלד ’ס 2
.S. DellaPergola, “Jerusalem’s Population, 1995-2020: Demography, Multiculturalismand Urban Policies”. European Journal of Population, 17 (2), (2001), 165-199 :םג האר .125 )2003
2020-2000 :תוינידמו ןונכת ,היפרגומד 02
הלוגרפ הלד וי’גרס
44
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
םילשוריב הייסולכוא לע תונבות
-תויזחת ךרועהו ,םילשוריב יפרגומד רקחמ ךרועה
םיטביה רפסמל בל םישל בייח ,טרפב הייסולכוא
:אשונה לש םיינויח
,בכרומ יפוא תלעב ריע איה םילשורי .לע-תויועמשמ 1 .
םעה זכרמ לש ירוטסיה למס ,לארשי-תריב התויהב
.םאלסאלו תורצנל ,תודהיל ימלוע זכרמו ,ידוהיה
םילשורי-תייסולכוא תררועמש ןיינעה ,ךכ בקע
,םיינחור םידממל עגונו ילפיצינומה רושימהמ גרוח
לש המישמה .םלוע-יקבוח םייטילופו םייטתסא
,םיילמס םידממ לש בחר ןווגמל הפופכ ריעה ןונכת
.םייתוברתו םייתד ,םיינוטלש ,םייגוציי
.תילכלכ-ויצוסו תיתוברת ,תינתא ,תיתד תוינוג-בר 2 .
םיטביהה ןווגמ תא תפקשמ םילשורי-תייסולכוא
קחרמהש תויסולכוא יגוס הב םיזקנתמ .הלאה
.דואמ בר אוה ןהיניב דירפמה יתוברת-יתרבחה
יתרבח ,ימואל ,יתד ןויבצ תולעב ןה ולא תויסולכוא
,םידוהי ,הזב הז םיככחתמ םילשוריב .הנוש ינויערו
תונוש תותכל םיכייתשמה ,םירצונו םימלסומ
םלוע-תפקשה ילעב ;תולדבנ תונומאב םיקיזחמו
םיקיתו םיבשות ;דואמ תיתד-יטנא דע דואמ תיתד
םייערא םידוונו תוססובמ חרזא-תויוכז ילעב ;םישדחו
ססובמ ילכלכ-יתרבחה םדמעמש םישנא ;םיעיגפו
-תייסולכוא ירזגמ ברקב .דואמ םיינעל דע ,דואמ
םינוש םייפרגומד םיסופד םיגוהנ ,םינושה םילשורי
תויפרגומדה תויוחתפתהל סחייתהל םוקמב .דואמ
דרפנב סחייתהל אופא יחרכה ,תחא השקִ מכ ריעב
ךותמ רזגמו רזגמ לכב תויוזחהו תולחה תויוחתפתהל
,ריעה ללכ יבגל תואצותה .ריעה תייסולכוא ללכ
לכב תויקלח תואצות םוכיסמ רבד לש ופוסב תועבונ
.דרפנב ריעה יקלח
לודג ינטילופורטמ בחרמל תיזכרמה ריעה תוכייתשה 3 .
ןילופורטמב הירפירפל זכרמ ןיב ןילמוגה ירשק .רתוי
.ריעב הייסולכואה תוחתפתה לע םיעיפשמ ,םילשורי
רוזא לש הירפירפלו זכרמל קתונמב סחייתהל ןיא
ביכרמל קמועל סחייתהל ןיאש יפכ ,ןילופורטמה
ודקמתה רבעב .ןושארהמ רזגנ לאכ ינשל וליאו ,דחאה
םייפרגואיגה םימוחתה דחאב ןונכתה תודובע בור
ץמאמ השענ וז הדובעב .התביבס וא - ריעה :דבלב
.האוושה-ינב םינוירטירקב םהינש תא בלשל
.םירחא םינתשִ מב םייפרגומדה םינתשִ מה לש םתולת 4 .
םיכילהת ןווגמ םיפקשמ םייפרגומד םינתשִ מ
םוחתב תויוחתפתה הנושארבו שארבו ,םירחא
.יתוברת-יכרעהו ,ילכלכ-יתרבחה ,ינוחטיב-ינידמה
תוכרעמ לש ןדוקפִ תל השיגר היפרגומדה ,ןכ ומכ
הלא םימוחת לע תודקפומה ןונכתהו ןוטלשה
,םיאצמנ ונא ובש בחרמב .ימוקמהו ימואלה רושימב
בכרהו לדוג לע םיעיפשמה םייביטרפואה םינתשמה
,תיפרגואיג תודיינ ,יעבטה יובירה ,הייסולכואה
תוכייתשהב םייוניש םג ,םנמא ,תינשמ הדימבו
ךותמ םיכורא םיחווטל םילעופ ,םואלו תד תוצובקל
ךוותמ םרוג הווהמ םיליג בכרה .היצרניאו םוטנמומ
ךותב םייפרגומדה םיעוריאה תוחיכש תעיבקב בושח
םה םייפרגומד םיסופד םלוא .הנותנ הייסולכוא
םייחה תוכיאמ םיעבונה םייוריגל הבוגת הבר הדימב
עדי ,ןוחטיב תוברל ,תיתליהקה ותביבסו דיחיה לש
יסופדו הביבסה תוכיא ,רוידו הקוסעת ,הנומאו
.ןוטלשה
.ימואלה רושימב ילפיצינומה רושימה לש ותולת 5 .
-תנידמ לש תינוחטיב-תיטילופה תוביציה תלאש
הלאש איה ,טרפב םילשורי ריעה לשו ללכב לארשי
הארנכ היולת איהו ,הז רשקהב דואמ תיטירק
תוירשפאה תויוחתפתהה לש תרגסמה תלאשב
לש רתוי בחר לגעמבו יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסב
וא התעגה .ןוכיתה חרזמה דיתעל תועגונה תולאש
םירשקהב םיביצי םירדסהל לארשי לש התעגה-יא
יסופד תא הבר הדימב עירכהל היושע ,הלא
ימוחתמ םוחת לכב טעמכ ,םיידיתעה תוחתפתהה
.יפרגומדה םוחתב ללוכ ,םילשוריבו לארשיב םייחה
חותינ לע תוססובמ ןתויהב ,הייסולכוא-תויזחת
,הווהבו בורקה רבעב תומייק תומגמ לש יפצו
ייוניש יבגל ידמל ינרמש םיגשומ םלוע תופקשמ
םע דחי .דיתעל םהיתוכלשהו םיירשפאה תרגסמה
לארשיב הייסולכואה יכילהת תא םינחובשכ ,תאז
הריהז השיג ,תונורחאה םינשה תורשעב םילשוריבו
.תואיצמל רתויב הבורקכ המצע תא החיכוה וז
תתלו תוסנל בייח יפרגומד רקחמ ,הלא לכמ האצותכ
איבהלו ,דרפנב הרבחה יביכרמ לכל היואר בל-תמושת
,תבלושמה האצותל תדרפנה תוננובתהה תואְ צות תא
.תינוריעה הנומתה ללכל תועמשמ תנתונה
םיפלאב ,2005-1967 ,תוירקיע םואלו תד תוצובק יפל ,םילשורי-תייסולכוא .1 חול
הנש לוכה ךס
םידוהי
םירחאו
םיברע
םירחאו
םידוהי %
אלל" ללוכ
"תד גוויס
אלל" ילב
"תד גוויס
31.12.1967 267.8 196.8 71.0 73.5 ..
א
20.5.1972 313.9 230.3 83.6 73.4 ..
א4.6.1983 428.7 306.3 122.4 71.4 ..
ירוקמ ,31.12.1995 591.4 417.0 174.4 70.5 ..
א
4.11.1995 617.0 417.1 199.9 67.6 ..
ןקותמ ,31.12.1995 602.7
ב
420.9 181.8 69.8 69.5
31.12.2000 657.5
ב
448.8 208.7 68.3 67.5
31.12.2005 719.9
ב
475.1 244.8 66.0 64.5
2005/1967 יוניש 169% 141% 245% -10%
ג
-12%
2005/1995 יוניש 19% 13% 35% -5% -7%
2005/2000 יוניש 9% 6% 17% -3% -4%
."תד גוויס אלל"ל העפשה לכ התיה אל 1967-בש החנהב
ג
."תד גוויס אלל" ללוכ
ב
.לארשיל יטסיטטס ןותנש ;םילשוריל יטסיטטס ןותנש :רוקמה .רוידהו ןיסולכואה דקפמ
א
45
םילשורי-תייסולכוא בכרהו לדוג
2005-1967
דוחיא רחאל ,םימיה תשש תמחלמ רחאל ,1967 ףוסב
תיתועמשמה הבחרהה רחאלו ,תיחרזמהו תיברעמה ריעה
-תייסולכוא התנמ - םיילפיצינומה תולובגה לש
םידוהי םכותמ 73.5% - םיבשות 267,800 םילשורי
זוחאה םשרנ תע התואב .)1 חול האר( םיברע 26.5%-ו
,םיבשותה ללכ ךותמ םידוהי לש םעפ-יא רתויב הובגה
.תדחואמה ריעה לש תילאירוטירטה הרדגהה יפל
,1995 רבמבונב ךרענש רוידהו ןיסולכואה דקפִ מ יפל
417,100 םכותמ ,םיבשות 617,000 םילשוריב ויה
י"ע ןקות הז ןותנ .םירחאו םיברע 199,900-ו םידוהי
םכותמ ,1995 ףוסל ףטוש ןדמואכ 602,700-ל ס"מלה
םילמב .םירחאו םיברע 181,800-ו םידוהי 420,900
הנקית )ס"מלה( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :תורחא
20,000 טעמכב הטמ יפלכ םילשורי-יבשות רפסמ תא
ןוקיתה לכ .דקפמב תינושארה הריפסה תואצות תמועל
רפסמ יכ ןעטנ .תיברעה הייסולכואל השעמל סחייתה
םיכייש ויה אל ,1995 דקפמ ימיב חטשב ואצמנש םישנא
ףוסל ןדמואה .ריעב עבק-תובשותל תיאכזה הייסולכואל
םידוהי 448,800 םכותמ ,םיבשות 657,500-ל הלע 2000
.םירחאו םיברע 208,700-ו ,םירחאו
יכ םא ,תוריהמב םילשורי-תייסולכוא הלדג 1967 זאמ
ןיבש םינשה 38-ב .םינושה היקלחב דיחא-יתלב בצקב
.169%-ב הללכב הייסולכואה הלדג ,2005 ףוסל 1967 ףוס
םיירקיעה הייסולכואה יביכרמ ינש לע תדרפנ תולכתסהב
141%-ב הלדג תידוהיה הייסולכואה ,םואלו תד יפל
תרגסמב לארשיל ולעש ,תד גוויס אלל םישנא ללוכ(
םיבשות ללוכ( תיברעה הייסולכואה וליאו ,)תובשה קוח
,רמולכ( 245%-ב הלדג )םיברע אל םירצונו םימלסומ
תורומת תובקעב .)1967 תמועל יצחו שולש יפ טעמכ
46
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
ללכמ 66.0%-ל 2005 תנשב ידוהיה בורה םצמטצה ,הלא
םינמנה ,תד גוויס אלל םיבשות ללוכ ,ריעה תייסולכוא
הנש התואב היה םתלוז .םימעה רבחמ םילועה םע רקיעב
הז ןותנ .64.5% םילשורי-תייסולכואב םידוהיה זוחא
םילמב .1967-ב 73.5% לש ןותנה םע האוושה-רב אוה
12% לש יסחי םוצמצ לח ריעה דוחיא זאמ :תורחא
.םילשוריב "ידוהי בור" גשומה לש ופקותב
הייסולכואה בכרהב תורומתל תירקיעה הביסה
.יברעה רזגמה לש רתוי הובגה יעבטה יובירה איה
תיתועמשמ היילע םנמא הטלק תידוהיה הייסולכואה
םיהובגה ןוירפה ירועיש םלוא ,הפוקתה ךרואל
תא ונזיאש קר אל ,םילשורי ייברע ברקב םיביציהו
ץוענ ףסונ םרוג .ינשה דצל התוא וטִ ה םג אלא ,הנומתה
תידוהיה הייסולכואב .תיצרא-םינפה הריגהה תועונתב
םלוא ,70-ה תונש ףוס דע םייבויח הריגה-ינזאמ ומשרנ
הריגה-ינזאמ ומשרנ 90-ה תונשבו 80-ה תונש ףוסב
רקיעבו ,ריעה תייסולכואב ומסרכו ומצעתהש ,םיילילש
ילילשה ןזאמה עיגה 2000 תנשב .תידוהיה הייסולכואב
ךשמהב .םידוהי עירכמה םבור -8,200-כ לש אישל
-ל -5,100 ןיבש לדוג-ירדסב םיילילש םינזאמ ומשרנ
םיילילשה םינזאמב ןותימל תוביסה תחא .הנשב -6,200
הריגה-ינזאמ לש םתעפוה התיה ,תימינפה הריגהב
.םילשוריב תיברעה הייסולכואה ברקב םייבויח
,2005 ףוס דעו - ןורחאה דקפמה תנש - 1995 ףוסמ
םכותמ ,שפנ 117,000-ב םילשורי-תייסולכוא הלדג
.םירחאו םיברע 63,000-ו ,םירחאו םידוהי 54,000
לש םתטילק הלא תומגמל תמרות תמיוסמ הדימב
הלדג 2005-ל 1995 ןיב .ץראב םירז הדובע-ירגהמ
תידוהיה הייסולכואה ;19%-ב םילשורי-תייסולכוא
.35%-ב הלדג תיברעה הייסולכואהו 13%-ב הלדג
,ידוהיה רזגמב 6% לש לודיג לח 2005-2000 שמוחב
.ריעה יבשות לכ ךסב 9%-ו ,יברעה רזגמב 17%
670,000 לש ס"מלה ןדמוא לומ ,2001 ףוסב יכ ןיוצי
743,000 לש ןדמוא םיבשותה םשרמ דימעה ,םיבשות
םזגומ םיבשותה םשרמ ןדמואש חינהל ריבס .םיבשות
םירחא םיבושייל תוביזעו תוריטפ ןוכדע רסוחב הקולו
םיהוש םיללוכ םניא ס"מלה ינדמוא .ל"וחלו ץראב
תודבועמ .םרפסמ תא דומאל השקש םייקוח-יתלב
סיסבכו ,ללכב םילשורי-תייסולכוא יכ דומלל ןתינ ולא
אלו ,תונוש תוכרעהל הנותנ ,טרפב תויפרגומד תויזחתל
.תילוש הדימב
תיינב אוה תונורחאה םינשב ףסונש יתועמשמ םרוג
ךירעהל השק
3
םיישממ םינותנ רדעיהב .ןוחטיבה רדג
םילשורי-תייסולכוא לדוג לע רדגה תועפשה תא קיודמב
םימשרתמ אשונל םיברוקמה םיפוצ םלוא .התסורפִ תו
חטשב תיברע הייסולכוא רמשל איה רדגה תעפשה יכ
רדגל-ברעממש ריעה תולובג לא ךושמל וא ,ריעה
םילשוריל םורדמו חרזממ ,ןופצמש םירוזאהמ םיבשות
םא ןיבו רדסומ תובשות דמעמ ילעב םה םא ןיב -
הארנכ םיראשנ הלא םיבשות ויה םירחא םיאנתב .ואל
ץוחמש םיחטשה לא םירבוע ףא וא ,םבשומ םוקמב
םייקה דועיתה תא קיחרהל הלולע וז העפות .םילשוריל
תא לעופב הלידגמ איהש הארנ םלוא ,חטשב תואיצמהמ
.םילשורי-תייסולכוא
תויזחתה עוציב תטיש
םיססובמ ,ךשמהב םיגצומה הייסולכואה ישיחרת
םירזגמב ופצנש תומגמה ךשמה לש החנהה לע םרקיעב
יעבטה יובירל עגונב םילשורי-תייסולכוא לש םינושה
םיסנכנ( תיפרגואיגה תודיינלו )התומת יוכינב הדולי(
תוברל ,תונורחאה םינשה ךלהמב )םיאצוי יוכינב
םיכילהתל יפֶ צ אופא ןניא תויזחתה .2001-1995 םינשב
תוחנהב םיריבס םישיחרת אלא ,ריעב לעופב ורקייש
.וטרופיש תונוש
םירוגמה תולוביקל תוסחייתה לכמ תומלעתמ תויזחתה
לכב וא 2020 דעיה ךיראתב םינושה ריעה ירוזא לש
םינונכתל תושיגר ןניא תויזחתה ךכיפל .םייניב-ךיראת
,םירוגמל םיטקיורפ תועצמאב ריעה חותיפ לש לעופב
הייסולכואה תומגמב הלא תויוברעתה תופקתשה תלוז
םייוניש .תונורחאה םינשב לעופב ושחרתהש
לש יתועמשמ חותיפ וא ,תועקרק דועייב םייתועמשמ
םילוכי ,ילפיצינומה םוחתב םירוגמל תושדח תועקרק
לאיצנטופ תא שממל תלוכיה לש תרכינ הדימב עיפשהל
.תויזחתב םולגה הייסולכואה לודיג
ויהש יפכ םילשורי ריעה תולובגל תוסחייתמ תויזחתה
עיפשהל םילוכי ריעה תולובגב םייוניש .2000 תנש ףוסב
םיבשותה בכרה לע םגו ,דיתעב תללוכה תלוביקה לע
תורחא תוימוקמ תויושר ףוריצ לש הרקמב ריעב םייחה
חטשהמ םיקלח תרבעה וא ,םילשורי-תייריע לש החטשל
.2008 תנשל ס”מלה י”ע ןנכותמ ןיסולכוא דקפמ 3
תייריעב לדומה תיבב םירקבמ
יוניב תוינכת תוגצומ וב םילשורי
2008 ,תוידיתע
47
ןניא תויזחתה ,ןכ ומכ .תרחא תושר ידיל ינוריעה
תוינידמב יביסרגא יוניש לש תורשפא ןובשחב תוחקול
ץרמנ דודיע תוברל ,לארשי-תלשממ לש תובשייתהה
םילשורי זוחמ לא םילשורי תולובגמ הריגה לש הברהב
4
.םיכופהה םינוויכב וא ,ש"וי זוחמ לאו
םולגה עדימה תובישח תא לטבל ןיא ,תאז םע דחי
םירורב םיגשומ לבקל תורשפאמ תואצותה .תויזחתב
םייוניש לשו ,תומייקה תומגמה תוכלשה לש ידמל
ןה תומגמ ןתוא לש תוכלשהה .תומגמ ןתואב םירקובמ
תוטלחהה ילבקמל רגית תוארוק ןהו ,הבר המצוע תולעב
.ןונכתה ימוחתב
םילשורי-תייריע חטש לע תססובמ תיזחתה
ןוחטיבה רדג תועפשה .2000 תנש ףוסב התייסולכואו
ףטוש ןוכדע לע תססובמ דוסיה תייסולכוא .וקדבנ אל
.1995 רוידהו ןיסולכואה דקפִ מ סיסב לע ,ס"מלה לש
םיסופדה יפ-לע וניומ ריעב םייטסיטטסה םירוזאה לכ
ידכ ,םהיבשות לש םיירקיעה םייתוברתהו םייתרבחה
.תיפרגומד תוגהנתה יסופד לש תישאר היגולופיט רוציל
םיאבה םיגוסה תרשע ונחבוה םילשורי-תייסולכואב
:םירוזא לש
,זוחמה תייסולכואל ללוכ דעי לע תססובמ םילשורי זוחמ לש ראתמה תינכת ,המגודל 4
תיראשכ תבשוחמ םילשורי-תייסולכוא .זוחמה ראשל תויתועמשמ חותיפ-תוחנה לעו
תולוכי ,”תוסנכתה”ה תמגוד תיטילופ תינכתמ ,רחא ןוויכב .הלא תוחנה יתשמ תרזגנה
.הנממו םילשוריל הריגה יבגל תויתועמשמ תוכלשה עובנל
, 1 . 10% דע תויתד תוגלפמל העבצה זוחא ,ידוהי בור
;)תיזחת-ירוזא 5( הובג ילכלכ-יתרבח דמעמ
, 2 . 40%-10% תויתד תוגלפמל העבצה זוחא ,ידוהי בור
;)תיזחת-ירוזא 19( הובג ילכלכ-יתרבח דמעמ
, 3 . 40%-10% תויתד תוגלפמל העבצה זוחא ,ידוהי בור
;)תיזחת-ירוזא 10( ינוניב ילכלכ-יתרבח דמעמ
4 . 70%-40% תויתד תוגלפמל העבצה זוחא ,ידוהי בור
;)תיזחת-ירוזא 12(
5 . 70% לעמ תויתד תוגלפמל העבצה זוחא ,ידוהי בור
;)תיזחת-ירוזא 9(
6 . ;)דחא תיזחת-רוזא( עודי אל םירוגמ םוקמ ,ידוהי בור
;)דחא תיזחת-רוזא( ירצונ בור וכותמ ,יברע בור 7 .
ילכלכ-יתרבח דמעמ ,ימלסומ בור וכותמ ,יברע בור 8 .
;)תיזחת-ירוזא 4( ינוניב
ילכלכ-יתרבח דמעמ ,ימלסומ בור וכותמ ,יברע בור 9 .
;)תיזחת-ירוזא 8( ךומנ
.)דחא תיזחת רוזא( עודי אל םירוגמ םוקמ ,יברע בור 10 .
לש המרב אוה תיזחתל ינושארה ילאירוטירטה סיסבה
ןוימה יפל עבור-תת ךותב םילדבה ואצמנ םא .עבור-תת
םהמ דחא לכבש ,םירוזא רפסמל הז עבור-תת קלוח ,ל"נה
יפל תינגומוה הייסולכוא ילעב םייטסיטטס םירוזא ופרוצ
ריעה ירוזא ןוימל ץוחנה עדימה .םיאבה םינוירטירקה
ןוכדעמ ,1999-ב תסנכל תוריחבה ץבוקמ אב םינושה
הנונראה ךרע לע עדיממו ,ס"מלה לש הייסולכואה ץבוק
48
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
תויונב כ"הסב .הייריעב החוור יתורישל תוקקדזההו
םירוזא 70-ב תויפרגומדה תומגמה תכרעה לע תויזחתה
ילעב 14-ו ידוהי בור ילעב 56 םכותמ ,םילשוריב םינוש
.יברע בור
םידוהי"ל תסחייתמ תידוהיה הייסולכואה ,ל"נה ןוימב
אלל ,רוזאה יבשות לכ םילולכ רוזא לכב ונייהד ,"םירחאו
רבעשל-מ"הירב ילוע .תימואל-תיתדה םתוכיישב הנחבה
םע יללכ ןפואב םיהוזמ ךא ,םידוהי םניאש תורחא תונידמו
דחיב וללכנ ,תובשה קוחל םיאכז םתויהב ידוהיה רוביצה
תיברעה הייסולכואה ,המודב .תידוהיה הייסולכואה םע
."םירחאו םיברע"ל תסחייתמ
תודיחיב תואצמנה תויסולכואל תוסחייתמ תויזחתה
ןיב הקולח קיודמב תופקשמ אלו ,תוינגומוה תוילאירוטירט
2000 סיסבה תנשב ,ךכמ האצותכ .םואל וא תד לש תוצובק
לודג ,ידוהי בור ילעב םירוזאב הייסולכואה לכ ךס היה
םירחאו םידוהי לש הייסולכואה לכ ךס תמועל 4,000-כב
םיברע לש בור ילעב םירוזאב הייסולכואה לכ ךסו ,ריעב
תייסולכוא לכ ךס תמועל 4,000-כב ןטק היה םירחאו
איה הלאה םישרפהה תכלשה .ריעב םירחאו םיברעה
לש תיתלחתהה תוגלפתהב 0.5% סונימ וא סולפ לש שרפה
םיבשותה םואלו תד יפל תוירקיעה םירוזאה תוצובק יתש
יפל ריעה יבשות תוגלפתה תמועל ,)םיברע וא םידוהי(
לכ יבגל .תיזחתה לכ ךרואל ררגנ הז שרפה .םואלו תד
לש תודיחא תוחנה ולעפוה ,םיוסמ רוזאב םייחה םיבשותה

5
.ךשמהב טרופיש יפכ ,תידיתע תיפרגומד תוחתפתה
תלעפומה יפרגומד יוניש יביכרמ תטישב ועצוב תויזחתה
.דרפנב םינימה ינשל םינש שמח לש ליג-תוצובק לע
-יקרפל ובשוח ,הריגהו ןוירפ ,התומת יבגל םייופצ םייוניש
ךיראתל דעו 2000 סיסבה ךיראתמ לחה םינש שמח לש ןמז
,2005 םיכיראתל אופא ןה םייניבה תואצות .2020 םויסה
6
.2015 ,2010
לכל תחא םייח-תנשכ לש םייחה תלחותב היילע החנוה
רזגמ לכב םייחה תלחות סיסב לע ,תוירדנלק םינש שמח
תיתלחתהה םייחה תלחות .2000 תנש ביבס הייסולכוא
תללוכ תידוהיה הייסולכואה :)6 עבור( הקיתעה ריעה רוזאב לעפוה דחא ללכה ןמ אצוי 5
םיברעל תיזחת-רוזא ףסונב רצונ .ולש עבורה-יתת תעברא לכ לע 6 עבורב םידוהיה לכ תא
.ידוהיה עבורה יבשות
תודהיל ןוכמב םידוהיה לש הקיטסיטטסלו היפרגומדל רודמהמ יגס הילדל הנותנ ונתדות 6
.תויזחתה ךרעמ עוציבו ןוגרא לע ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ןמרה .א ש”ע וננמז
תווצ שאר ,ןהכ השמ רמל ונתדות הנותנ ןכ ומכ .People 3 תנכותב ועצוב תויזחתה
.ונתדובע ךלהמב עויסה לע ,ותווצ לכלו םילשורי ראתמה תינכת לש ןונכתה
ברקבו ,םירבגלו 77.3-ו םישנל 81.2 םידוהיה ברקב התיה
.םירבגל 74.6-ו םישנל 77.9 - םיברעה
הפולחה :תופולח יתש ןובשחב ואבוה ןוירפה תומר יבגל
ןוירפה תומר לש יוניש אלל ךשמה לע תססובמ הנושארה
היינשה הפולחה .יתלחתהה ךיראתב הייסולכוא רזגמ לכב
20% לש ףקיהב ןוירפה ירועיש לש תיתגרדה הדירי החינמ
לש ידמל הנותמ החנה יהוז .תיזחתה תונש 20 ךלהמב
רקחמב תחוורה העדה לע תכמתסמ איהו ,ןוירפה םוצמצ
בצקב םלוא ,החפשמה יסופדב תורומת טלחהב תויופצ יכ
ףאו םלועב םירחא תומוקמב תויושחרתהל תיסחי ןותמ
,תויסולכואה יגוס לכ יבגל וחנוה ןוירפב תודירי .ת"הזמב
.תיזחתה לש סיסבה תנשמ לחה ,יראיניל בצקב
:םיביכרמ השולש ללוכ גשומה ,הריגה-ינזאמ יבגל
רחא רוזא לכל תיזחת-רוזא לכ ןיב ינוריע-םינפה ביכרמה
לכ ןיבל םילשורי ןיב יבושיי-ןיבה ביכרמה ;םילשוריב
ןיבל םילשורי ןיב יצרא-ןיבה ביכרמה ;ץראב רחא בושיי
לכב תולעופ הלא תועפשה .לארשי חטשל ץוחמ םוקמ לכ
םיתעלו ,הנוש ןפואב ליגו ןימ לש הבכש לכבו ריעב םוקמ
וטֶנ הריגהה ירועיש לכ וקדבנ תישאר .דגונמ ןפואב ףא
הריגהה יבגל .תיזחת רוזא לכ ךותב ליגו ןימ תצובק לכל
החינה הנושארה הפולחה :תופולח שולש ןובשחב ואבוה
ספאל הווש וטֶנ הריגה-ןזאמ ןיפולחל וא ,הריגה רדעיה
החנה לש תפסונ תועמשמ .תטרופמ הייסולכוא-תת לכל
לש תוירקיעה הריגהה תומגמב יתועמשמ יוניש איה וז
היינשה הפולחה .ספאל סוניממ היילע ךות - םילשורי
לכב הריגהה ינזאמ לש תורבטצמה תועפשההש החינה
בצמל םאתהב ובשוח הלא תועפשה .וכשמיי ריעב רוזא
לש תילאירוטירט הדיחי לכב 2000 תנש ביבס ררשש
הריגה תעפשה לש בושיחה .ליגו ןימ תצובק לכבו תיזחתה
1,000 ךותמ םיאצויו םיסנכנ ירועיש לע כ"דב ססובמ
הריגה םיטלוקה םירוזא לש הרקמב םלוא .םימייק םיבשות
םיהובג ויה תסנכנה הריגהה ירועיש םהב ,תיתועמשמ
לש טלחומה רפסמה לע תוססובמה תורקִ ת וחנוה - דחוימב
-תועונת וחנוה אל .תיזחתה לש ןושארה שמוחב םיסנכנה
הפולח .עודי וניא םהירוגמ-םוקמש םיבשותה יבגל הריגה
כ"דב םיילילשה הריגהה ינזאמב הרמחה החינה תישילש
-ירועיש וחנוה םירוזאה םתואב .םינושה םילשורי ירוזאב
םינשב הפצנש המ תמועל 50%-ב םיילילש וטֶנ הריגה
-ינזאמ ויה םהבש ,םיבר-אלה ,םירוזאה םתואב .תונורחאה
50%-ב םיכומנ םייבויח םינזאמ וחנוה ,םייבויח וטנ הריגה
.הפצנה תמועל
49
דחא לכל תוטרופמ תואצות תומייק ,םילשורי ריעה יבגל
םימוכיס ףסונבו ,תויזחתה ועצוב םרובעש םירוזאה 70-מ
תואצותה תומייק ןכ ומכ .ריעב עבורו עבור-תת לכל
.ליעל ונחבוהש תויסולכואה יגוס הרשעב ריעה ןוימ יפל
-תת רשע לש תנוכתמ יפ-לע םיאצממה וגצוי ךשמהב
תוחתפתהל בחר יתרבח ןיינע תולעב ןהש תויסולכוא
.תטרופמה תיבחרמה תולכתסהל לעמ ,ריעה
השיש ורצונ ,תונושה הריגההו ןוירפה תוחנה ףוריצמ
:היוזחה םילשורי-תייסולכואב םישיחרת
;עובק ןוירפ םעו ,הריגה אלל 1 .
;דרוי ןוירפ םעו ,הריגה אלל 2 .
;עובק ןוירפו ,תומדוק םינשבכ הריגה-ירועיש םע 3 .
;דרוי ןוירפו ,תומדוק םינשבכ הריגה-ירועיש םע 4 .
ןוירפו ,תומדוק םינש תמועל םילדג הריגה-ירועיש םע 5 .
;עובק
.דרוי ןוירפו ,םירימחמ הריגה-ירועיש םע 6 .
הייסולכוא-תויזחת ונכוה ,םילשוריל תויזחתל ףסונב
תוססובמה ,זוחמה ראשו םילשורי ללוכ ,םילשורי זוחמל
.םילשורי-תייסולכוא יבגל וראותש הלאל תומוד תוחנה לע
בור ילעב םירוזא יגוס השישל הקלוח זוחמה תייסולכוא
:םיידוהיה םירוזאה .יברע בור לעב דחא רוזאו ,ידוהי
םיינוריע םיבושיי ,םירעי-תיירק ,ןויצ-תרשבמ ,שמש-תיב
-תוחנה רוזא גוס לכל .םיצוביקו םיבשומ ,םירחא
.תונורחאה םינשב הפצנש המל םאתהב ,ולשמ תוחתפתה
תיניטסלפהו תידוהיה הייסולכואל תויזחת ונכוה ןכ ומכ
הדגה ימוחתבש םילשורי לש ןילופורטמה ירוזא לש

7
.)ש"וי( תיברעמה
2020-2000 תיזחתה תופולח
תויזחת לש תוירקיעה תואצותה תוגצומ 2 חולב
.םילשוריל ראתמה תינכת תרגסמב ונכוהש הייסולכואה
שי ,2000 ףוסב 657,800 לש סיסב-תייסולכוא ךותמ
םיבשות 1,069,900-ל דע החימצ לאיצנטופ םילשוריל
ףוסב הב םשרנש יעבטה יובירה םייקתי םא ,2020 תנשב
הפולח( הריגה לש ןהשלכ תועפשה אללו ,90-ה תונש
,םייחה תלחותב רופיש ךשמה חינמ הז יטתופיה בצמ .)1
רדעיה ,רומאכו ,תונורחאה םינשה תורשעב םשרנש יפכ
ןבומכ הזכ שיחרת .תומייקה ןוירפה תומרב תורומת
..ומסרופ םרט הלא תויזחת 7
תיעבטה הייטנה תמצוע תא ריאמ אוה םלוא ,ריבס וניא
412,100-ב םכתסהל יושעה ,ריעב יפרגומד לודיג לש
וכישמי ,תאז תמועל ,םא .2020 דע םיפסונ םיבשות
תיצרא-ןיבהו תיבושיי-ןיבה הריגהה תומגמ לועפל
רומא ,2000 תנש ביבס ולעפ הבש תיסחי המצוע התואב
2020 תנשב 1,003,900-ל תולעל הייסולכואה לכ ךס
הפולח( םדוקה שיחרתב רשאמ תוחפ 66,000 ונייהד -
ךשמב 20% לש ףקיהב ןוירפב הדירי שחרתת םא .)3
עיגהל םילשורי-תייסולכוא היושע ,2020 דע הנשה 20
שיחרתב רשאמ תוחפ 45,000 ונייהד - 958,900-ל
לש העפשהה ףסותית ךכ לע םא .)4 הפולח( םדוקה
םילשורי-תייסולכוא הנמת ,הריגהה ןזאמ תרמחה
םיפסונ םיבשות 66,900 לש הדירי - 2020-ב 892,000
תופולחה שש ןיב ילמיסקמה שרפהה .)6 שיחרת(
.םיבשות 180,000-ל ברקתמ
לש יטננימודה דיקפתה לע תועיבצמ הלא תואוושה
םילשורי-תייסולכוא לש הלדוג תעיבקב הריגה-ינזאמ
תיעבטה העונתה ןזאמב תוירשפא תורומתל םג .דיתעב
.הריגהל סחיב ינשמ אוה ךא ,בושח דיקפת שי
םיידוהיה םירזגמב הווש וניא הייסולכואה לודיג בצק
69% היה םידוהיה זוחא .םישיחרתה תששב םייברעהו
םצמטצהל רומאו ,2000 תנשב סיסבה תייסולכואב
ישילשה שיחרתב 61%-ל ,ןושארה שיחרתב 65%-ל
םיווהמ הלא םיזוחא .ישישהו שיחרתב 60%-לו ,יעיברהו
הייטס איה הנושארה :תוביס יתשמ רתי-ןדמוא השעמל
רבסוהש יפכ ,סיסבה תייסולכואב םידוהיה זוחאב הלק
םיללכנ םינדמואה לכב יכ איה היינשה הביסה .ליעל
םינשב םרפסמש ,תד גוויס ירסח לכ םג ידוהיה רוביצב
תד גוויס םירסחה בורש דועב .לדגו ךלוה תונורחאה
,תובחרומ תוידוהי תוחפשמ תרגסמב םידוהיל םירושק
םרפסמש - םהמ םידחאו ,םלוכ לע לעופב לח וניא רבדה
םיליעפ םינימאמכ םמצע םיאור - עודי וניא קיודמה
.תורחא תותדב
םידוהי ןיב תויזחתה שש ןיב םישרפהה תוגלפתה
םינוויכל םיכשומ הריגהה ישרפה .הווש הניא םיברעל
,תידוהיה הייסולכואל 85,900 לש דספה :םיכופה
)1( שיחרת ןיב תיברעה הייסולכואל 19,900 תפסותו
ללכמ 80% םהש( 56,000 לש ףסונ דספהו ,)3( שיחרתל
,יברעה רזגמל 14,000 לומ ידוהיה רזגמל )דספהה
תפקשמ וז היוזח המגמ .)5( שיחרתל )3( שיחרת ןיב
50
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
םיבשות י"ע םילשוריב תונוש תובשייתה תויגטרטסא
הריגה לש המגמ םג ךא ,םיחטשהמ םיברעו םידוהי
קלחה ,)4( שיחרתב .לארשי-יחרזא םיברע לש תימינפ
תכמנהמ עבונה הייסולכואה םוצמצ כ"הסמ ידוהיה
זוחא .45,000 לש כ"הס ךותמ 56%-ב םכתסמ ,ןוירפ
ןוירפה בקע הייסולכואב ידוהיה רזגמה לקשממ ךומנ הז
.םיברעה םיבשותה לש רתוי הובגה
ךומנה ןיבל )1( רתויב הובגה שיחרתה ןיב ללוכה רעפב
םימשרנ ,םיבשות 177,900 רומאכ אוהש ,)6( רתויב
.ידוהיה רזגמה לש ותבוחל ילילשה שרפהה ןמ 93%
תיתאוושה הביטקפסרפב תויזחת
תא תערכמ הדימב תופקשמ הייסולכוא-תויזחת
תויושע תונוש תוחנה .תוססובמ ןה ןהילעש תוחנהה
.היוזחה הייסולכואב םייתועמשמ םישרפה רוציל
עוציבה תוטישמ עבונ תואצותה ילדבהל ףסונ םרוג
ושענש תונוש תויזחת ןיב תוושהל ןתינ .תויזחתה לש
.ןהיניב םילדבהה לע דומעל ידכ תונורחאה םינשב
הלא תויזחת תואצות ןיב האוושהה דחוימב תנינעמ
ןוחבל ןתינ .םייתניב ורצונש םיילאירה םינותנה ןיבל
םינשב תואיצמה לומ לא םילשורי יבגל תונוש תויזחת
.2005-ו ,2000 ,1995
םיפלאב ,2020-2000 םילשורי-תייסולכוא תיזחת תופולח תאוושה .2 חול
הפולח כ"הס
םידוהי םירוזא
םירחאו
םיברע םירוזא
םירחאו
םירוזאב %
םידוהי
א
2000 ,סיסב-תייסולכוא 657.8 452.8 205.0 69
:2020 תייסולכוא
עובק ןוירפ ,הריגה אלל .1 1,069.9 698.5 371.4 65
דרוי ןוירפ ,הריגה אלל .2 1,020.9 667.7 353.2 65
עובק ןוירפ ,הריגה םע .3 1,003.9 612.6 391.3 61
דרוי ןוירפ ,הריגה םע .4 958.9 587.2 371.7 61
עובק ןוירפ ,הלדג הריגה םע .5 933.9 556.6 377.3 60
דרוי ןוירפ ,הלדג הריגה םע .6 892.0 533.4 358.6 60
)3( - )1( הריגה ישרפה -66.0 -85.9 +19.9 ..
)5( - )3( הריגה ישרפה -70.0 -56.0 -14.0 80
)2( - )1( ןוירפ ישרפה -49.0 -30.8 -18.2 63
)4( - )3( ןוירפ ישרפה -45.0 -25.4 -19.6 56
)6( - )5( ןוירפ ישרפה -41.9 -23.2 -18.7 55
)6( - )1( שרפה םומיסקמ -177.9 -165.1 -12.8 93
.1 חולב הקולחה תמועל םיישארה םירזגמה ןיב הייסולכואה תקולחב םיריעז םילדבה םימייק םינותנה סיסב יצבקב
א
51
םיעיפומ ,םילשורי-תייסולכוא יוזיחל םינוש תונויסינ
ןיב םיילאירה הייסולכואה ינותנ וב םיגצומ .3 חולב
:תורגסמ שולשב ושענש תויזחתהו ,2005-ל 1990
-תינכת ,90-ה תונש תישארב הרובחתל בא-תינכת
תינכתו ,90-ה תונש ףוסב םילשוריל תיגטרטסא בא
תואוושהה
8
.2000-ה תונש תישארב םילשוריל ראתמה
ןהו - הרובחתה תיזחתל דעיה תנש - 2010 דע תוגצומ
הקולחב םג ,ריעב הייסולכואה כ"הסב דבלמ ,תוניחבמ
.םייברעה םירוזאל םיידוהיה םירוזאה ןיב
תוסנכתמ ,2005-ב היוזחה הייסולכואה לכ ךס תניחבמ
,םילשורי .2010 ,2000 ,1995 םילשורי תוינברואתויזחת,הרובחתהדרשמ;םילשורי-תייריע 8
.ליעל 2 ,1 תורעה םג האר .)1992 ,הבר םילשורי - הרובחתל בא-תינכת
1.7% םהש ,םיבשות 12,000 לש םוחתב תויזחתה לכ
תלפונ ראתמה תינכת תיזחת .לעופב הייסולכואהמ
)רתוי ההובג איהש( הרובחתל בא-תינכת תיזחת ןיב
הכומנ איהש( תיגטרטסא בא-תינכת תיזחת ןיבל
הברקתה ,1995 הסיסבש ,תיגטרטסא בא-תינכת .)רתוי
בא-תינכת רשאמ רתוי 2005 לש תוילאירה תואצותל
תא ןובשחב האיבה אל רשא ,1990 הסיסבש הרובחתל
תוידוהיה תונוכשה יבשות לש הריגהה תצואת אולמ
תיזחת יפל .םילשוריל ץוחמ לא תויתרוסמ-רתויה
150,000 2000-ב םייופצ ויה ,הרובחתל בא-תינכת
135,000 תמועל ,ריעה לש תוידרחה תונוכשב םיבשות
תמועלו ,תיגטרטסא בא-תינכת לש תיזחתה יפל
.לעופב 137,500
םיפלאב ,םיירקיע םירוזא יגוס יפל ,2010-1990 םילשורי-תייסולכואל תויזחת תאוושה .3 חול
רוזא גוסו תיזחת 1990 1995 2000 2005 2010
לעופב הייסולכוא
כ"הס 524.5 602.7 657.5 719.9
םידוהי 378.2 420.9 448.8 475.1
םיברע 146.3 181.8 208.7 244.8
הרובחתל בא-תינכת
כ"הס 524.5 591.4 653.4 729.9 817.5
םידוהי 378.2 417.0 459.6 507.4 566.2
םיברע 146.3 174.4 193.7 222.5 251.3
)5 םגד( תיגטרטסא בא-תינכת
כ"הס 591.4 653.8 717.9 787.8
םידוהי 422.4 452.9 482.5 515.6
םיברע 169.0 200.9 235.3 272.3
)דרוי ןוירפ + הריגה( ראתמה תינכת
כ"הס 657.8 723.7 796.6
םידוהי 452.8 482.5 514.8
םיברע 205.0 241.2 281.8
52
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
בטיה םג הפקיש תיגטרטסא בא-תינכת לש תיזחתה
תמועל .2000 דע םיברעו םידוהי לש לודיגה ןזאמ תא
,ראתִ מה תינכת תיזחת לש רתוי הובגה לוכה ךסה ,תאז
םיקלחב הייסולכואה לש רתוי ריהמ לודיג בצק ףקשמ
ןיוצש יפכ ,ורקיעב עבונ רבדה .םילשורי לש םייברעה
םילשוריל םיסנכנ ףדוע תורצויה הריגה-תומגממ ,ליעל
תיזחתל סיסבה תנשש לככ ,ןכא .הז ןיסולכוא רזגמב
םייוזחה םיבשותה ירפסמ רתוי םיהובג ,רתוי תרחואמ
תיזחתב תוחיפ לח תאז תמועל .םייברעה ריעה ירוזאב
תויזחתה תמועל ,תורחואמה תויזחתב םיידוהיה םירוזאה
הלגמ ,ןושארה שמוחה ירחא ,לעופב .רתוי תומדקומה
הייטסה .0.5% לש תללוכ הייטס ראתִ מה תינכת תיזחת
.יברעה רזגמב 1.5%-ו ידוהיה רזגמב 1.6% לש איה
תויזחת לש תונימאה תגרד לע תועיבצמ הלא תודבוע
תונכדועמ רקחמ-תוטישב תוכרענה הייסולכואה
לוציפ י"ע תועטל ןוכיסה תנטקה ךות ,תומכחותמו
חותינ ךרוצל תובר תודיחי-תתל ריעה תייסולכוא
.תומגמה יוזיחו
הייסולכואב לודיג-יזוחא
ירזגמב דואמ הנוש בצקב הלדג םילשורי-תייסולכוא
םירוגמ-ירוזאב םג ךכ בקעו ,םינושה התייסולכוא
םיפקשמ 4 חולב םיגצומה לודיגה ירועיש .ריעב םינוש
,ןיוצש יפכ .ראתמה תינכת לש תויזחתה תואצות תא
יפלכ םידרפנ יוניש-ירועיש תלעפה לע תססובמ תיזחתה
שמוח לכב טרופמ םירוגמ רוזא לכו ליגו ןימ תצובק לכ
לכמ רזגנה יטתניסה רצותה םה לודיגה ירועיש .םינש
.םישיחרת השיש יפל תיזחתה תונש 20 חווטב הלא
םירוזא יגוסו תופולח יפל ,2020-2000 םילשורי-תייסולכוא לש םייִ תנש לודיג יזוחא .4 חול
רוזא גוס ,הריגה אלל
עובק ןוירפ
)1(
,הריגה אלל
דרוי ןוירפ
)2(
,הריגה םע
עובק ןוירפ
)3(
,הריגה םע
דרוי ןוירפ
)4(
,הריגהב לודיג
עובק ןוירפ
)5(
,הריגהב לודיג
דרוי ןוירפ
)6(
כ"הס 2.46 2.22 2.14 1.90 1.77 1.53
רחאו ידוהי כ"הס 2.19 1.96 1.52 1.31 1.04 0.83
הובג דמעמ 10% דע יתד 0.83 0.68 1.39 1.26 0.81 0.68
הובג דמעמ 40%-10% יתד 0.91 0.78 0.55 0.42 0.11 - 0.02
ינוניב דמעמ 40%-10% יתד 1.16 1.01 1.61 1.46 1.22 1.08
70%-40% יתד 2.43 2.18 2.02 1.77 1.72 1.47
70%+ יתד 3.82 3.50 2.06 1.74 1.40 1.08
עודי אל 1.82 1.57 1.82 1.57 1.82 1.57
רחאו יברע כ"הס 3.02 2.75 3.29 3.02 3.09 2.83
ירצונ 1.32 1.19 1.82 1.70 1.70 1.57
ינוניב דמעמ ימלסומ 2.63 2.40 3.07 2.84 2.84 2.65
ךומנ דמעמ ימלסומ 3.15 2.87 3.38 3.10 3.19 2.91
עודי אל 3.23 2.92 3.23 2.92 3.23 2.92
53
,ריעה ללכב ךכ בקעו ,תידוהיה הייסולכואה ברקב
שיחרתהמ רבעמב םידרויו םיכלוה לודיגה ירועיש
רימחמ ןועריג םע ,ישישה לא ,הריגה אלל ,ןושארה
לודיגה רועיש .תיתגרדה ןוירפ תדירי םעו הריגהה ןזאמב
הנשל 2.46% אוה םילשורי-תייסולכואב יוזחה יתנשה
תורמל והזו - ישישב 1.53% תמועל ,ןושארה שיחרתב
שיחרתב דקמתנ םא .לטובמ-יתלב לודיג רועיש לוכה
ויהי ,דרוי ןוירפ םע יחכונה ףקיהב הריגה לש ,יעיברה
יוזח :דואמ םייתועמשמ יתנשה יונישה בצקב םירעפה
לומ ,תידוהיה הייסולכואב 1.31% לש יתנש לודיג
דחוימב םיכומנ םירועיש .תיברעה הייסולכואב 3.02%
הובג יתרבח דמעמ ילעב םיידוהי םירוזאב םייוזח
תויתד תוגלפמל םיכומנ דע םיינוניב העבצה-יזוחאו
הלא .)דבלב הנשל 0.42% לש יוזח לודיג-רועיש(
,דחוימב םיילילש הריגה-ינזאמב םיניפאתמה םירוזא
לודיגה ירועיש .ןקדזמ םיליג בכרהו ,תיסחי ךומנ ןוירפ
םיעיפומ ,ריעה לש םיידוהיה םיקלחב רתויב םיהובגה
ילעב םירוזאב דחוימבו ,יתרוסמ ןויבצ ילעב םירוזאב
תויתד תוגלפמל דואמ הובג וא הובג העבצה-זוחא
.)יתנש לודיג 1.8%-1.7%(
תוגלפמל דואמ םיהובג העבצה יזוחא ילעב םירוזאב
ןוירפה ירועישש דועב ,)70%-מ הלעמל( תויתד
החתפתה ,הייסולכואה לודיג תא םיניזמ םיהובגה
תאצוי הריגה לש דואמ הרע העונת תונורחאה םינשב
בחרמב םירחא םיבושיי לש ריהמ לודיגל האיבה רשא
-תיב ,תילע-רתיב ןוגכ( םילשורי ביבס ינילופורטמה
.אצומה תונוכשב החימצה ןובשח לע תאזו )דועו ,שמש
םירוזאב לודיגה ירועיש ןהב ,תויזחתב תרכינ וז העפות
ןיב עונל םייושע רתוי וא 70% לש העבצה זוחא ילעב
.הריגהה בצקל םאתהב ,1.08%-ל 3.82%
גוז תמועל ינש-ןושארה םישיחרתה גוז ןיב האוושה
ינוויכ תא דקמל תרזוע ,יעיבר-ישילשה םישיחרתה
םירוזא ,ךכ .םינוש םירוזא יגוס ןיב םיירקיעה הריגהה
העבצה זוחאו הובג ילכלכ-ויצוס דמעמ ילעב םיידוהי
ילעב םירוזאו ,)10%-מ תוחפ( דואמ הכומנ תיתד
תינוניב תיתד העבצה זוחאו ינוניב יתרבח דמעמ
,תסנכנ הריגה לש תועונתל םיכוז ,)40% דע 10%(
טלוב .ןועריג רכינ םירחא םיידוהי םירוזאבש דועב
ילעב םירוזאב םינושה םישיחרתה ןיב רעפה דחוימב
יתרבח דמעמו תויתד תוגלפמל תינוניב העבצה זוחא
הלולע הריגהה ןועריג תתקמעה ,הלא םירוזאב .הובג
לעופב הדיריל אלא ,החימצה םוצמצל קר אל איבהל
.הייסולכואה לדוגב
ףדוע לש המגמ תרכינ םבורב ,םייברעה םירוזאה יבגל
יגוס ןיב םירכינה ןוירפה ירעפ ,תאז םע .תסנכנ הריגה
םירצוי ,ינוניבה יעיברה שיחרתה יפ-לע םינושה םירוזאה
םירוזאב 1.70% לש םייוזח םייתנש לודיג-ירועיש
ינוניב דמעמב םיימלסומ םירוזאב 2.84% ,םיירצונה
.ךומנ יתרבח דמעמ ילעב םיימלסומ םירוזאב 3.10%-ו
אצמנה רוביצה לש ימינפה ובכרה םג :תורחא םילמב
.ריהמ בצקב הנתשמ ,ריעה חרזמב רקיעב
ריעה תייסולכוא בכרהב םייוניש
לדוגב םייוזחה םיירקיעה םייונישה תא ראתמ 5 חול
םינושה םישיחרתל םאתהב הבכרהבו הייסולכואה
עגונ ירקיעה יונישה .ונחבוהש הייסולכואה ירזגמלו
בור ילעב םירוזא ןיב םילשורי-תייסולכוא תקולחל
יבשות לש םקלח .יברע בור ילעב םירוזאל ידוהי
2000-ב 68.8%-מ םצמטצהל רומא םיידוהיה םירוזאה
)ןיוצ רבכש יפכ ,לעופב זוחאהמ הובג תצק אוהש זוחא(
ךשמה בלשמה יעיברה שיחרתה יפל 2020-ב 61.2%-ל
,תצקמב הובג הז זוחא םגו רחאמ .ןוירפב הדיריו הריגה
לש הקולחמ רבעמ לע העיבצמ תיזחתה יכ ןייצל ןתינ
40%- לש בצמל ,2000-ב םיברע 1/3-ו םידוהי 2/3
ןועריגה לדגי םא ,הזמ תוחפ ףא וא - 2020 תנשב 60%
.הריגהה תועונתב
ילעב םירוזאב דחוימב רכינ ,הייסולכואב יופצה יונישה
לכ ךסב םקלחש ,ךומנ יתרבח דמעמו ימלסומ בור
,2000-ב 24.6%-מ לודגל רומא םילשורי-תייסולכוא
שיחרתה יפל 31.1%-ל ;ןושארה שיחרתה יפל 28.1%-ל
.2020-ב ישישה שיחרתה יפל 32.2%-לו ,יעיברה
םירוזאה לכב תדרל הייסולכואה לקשמ יופצ תאז תמועל
דמעמה ילעב םיידוהיה םירוזאה תייסולכוא .םיידוהיה
ךא ,2000-ב ריעב כ"הסהמ 23.4% התיה הובגה יתרבחה
לכב ,תאז תמועל .2020-ב 17.9%-ו 17.1% -ל דרת איה
תוביצי תנמתסמ ,הריגה ןובשחב םיאיבמה םישיחרתה
ההובג העבצה ילעב םיידוהיה םירוזאה תייסולכוא לקשמב
:םילשורי-תייסולכוא ללכ ךותמ תויתד תוגלפמל דואמ
.2020-ב 20.6% דע 19.1%-ל 2000-ב 20.9%-מ
םייונישה ,דבלב תידוהיה הייסולכואב דקמתנ םא
,םייטמרד םניא הריגה םיבלשמה םישיחרתב םיפצנה
54
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
םירוזאב תידוהיה הייסולכואה לקשמב םוסרכ רכינ םלוא
לקשמ .תילכלכ-תיתרבח הניחבמ רתוי םיססובמה
דמעמו תינוניב וא הכומנ תיתד העבצה ילעב םירוזאה
םיללוכה םישיחרתה לכב תדרל רומא ,הובג יתרבח
.2020-ב 29.3% דע 28.7%-ל 2000-ב 32.8%-מ ,הריגה
ההובג תיתד העבצה ילעב םירוזאה לקשמ ,תאז תמועל
דע 41.0%-ל 2000-ב 30.4%-מ תולעל רומא דואמ
33.7% דע 31.9%-לו ,הריגה אלל םישיחרתב 41.7%
.2020-ב הריגה םע םישיחרתה לכב
דע הייסולכואה תפסות תוגלפתה
רויד לע תוכלשההו 2020
הייסולכואה תפסות תוגלפתה תא ראתל הסנמ 6 חול
םייפרגומדה םיכילהתהמ האצותכ 2020 דע היוזחה
יפל .ראתִ מה תינכת לש תיזחתה תוחנהבו ,וראותש
תפסות היופצ ,עובק ןוירפ םעו הריגה אלל שיחרתה
הריגה םע שיחרתה יפל ;2020 דע םיבשות 412,100 לש
ןוירפו הריגה םע שיחרתה יפל ;346,100 - עובק ןוירפו
הרימחמ הריגה םע שיחרתה יפלו ;301,100 - דרוי
. .234,200 - דרוי ןוירפו
םיזוחאב ,םירוזא יגוסו תופולח יפל ,2020-בו 2000-ב הייסולכוא תוגלפתה .5 חול
רוזא גוס 2000 2020
אלל
,הריגה
עובק ןוירפ
)1(
אלל
,הריגה
דרוי ןוירפ
)2(
,הריגה םע
עובק ןוירפ
)3(
,הריגה םע
דרוי ןוירפ
)4(
תרמחה
,הריגה
עובק ןוירפ
)5(
תרמחה
,הריגה
דרוי ןוירפ
)6(
םיפלא ,כ"הס 657.8 1,069.9 1,020.9 1,003.9 958.9 933.9 892.0
םיזוחא ,כ"הס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
רחאו ידוהי כ"הס 68.8 65.3 65.4 61.0 61.2 59.6 59.8
הובג דמעמ 10% דע יתד 4.1 2.9 3.0 3.5 3.6 3.4 3.4
הובג דמעמ 40%-10% יתד 19.2 14.2 14.5 14.1 14.3 13.8 14.1
ינוניב דמעמ 40%-10% יתד 15.8 12.2 12.4 14.2 14.5 14.2 14.4
70%-40% יתד 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.3 8.3
70%+ יתד 20.9 27.2 26.8 20.6 20.2 19.5 19.1
עודי אל 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
רחאו יברע כ"הס 31.2 34.7 34.6 39.0 38.8 40.4 40.2
ירצונ 0.9 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9
ינוניב דמעמ ימלסומ 5.5 5.7 5.7 6.6 6.6 6.9 6.9
ךומנ דמעמ ימלסומ 24.6 28.1 27.9 31.3 31.1 32.4 32.2
עודי אל 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
ידוהי כ"הס ךותמ 70%+ יתד 30.4 41.7 41.0 33.7 33.0 32.7 31.9
55
הייסולכואה ירזגמ ברקב היוזחה תפסותה תוגלפתה
תמייקה הייסולכואה תוגלפתהמ דואמ הנוש ,םינושה
,יעיברה שיחרתב בוש דקמתנ םא .םירזגמה םתוא יפ-לע
תפסות ללכמ 44.6%-כ םירומא ,ןוירפו הריגה בלשמה
םירוזאב 55.4%-כו ,םיידוהיה םירוזאב לוחל הייסולכואה
םירוזאב תפסותה ,ןורחאה ןותנה ךותמ .םייברעה
תווהל הרומא ,ךומנה יתרבחה דמעמה ילעב םיימלסומה
לכבמ רתוי :ונייהד ,ריעב יפרגומדה לודיגה ללכמ 45.3%
םירוזאב הייסולכואה תפסות .דחי םג םיידוהיה םירוזאה
םלקשמש ,ינוניבה יתרבחה דמעמה ילעב םיימלסומה
9% תויהל הרומא ,2000-ב 5.5% היה ריעה תייסולכואב
ילעב םיידוהיה םירוזאה כ"הסב 6.2% תמועל ,כ"הסהמ
ריעה תייסולכואב םלקשמש ,הובגה יתרבחה דמעמה
תפסות ,יעיבר שיחרת ותוא יפל .23.3% היה 2000-ב
העבצה ילעב םיידוהי םירוזאמ תעבונה הייסולכואה
םירוזא לש םלקשממ תצקמב תלפונ ,דואמ ההובג תיתד
18.8%( 2000-ב םילשורי-תייסולכוא לכ ךס ךותמ הלא
הייסולכואה תופסות לכ ךסל סחיב .)20.9% תמועל
תיתד העבצה ילעב םירוזאה לש םקלח ,דבלב תידוהיה
התיה אלמלִִ א 63%-62%-ל עיגהל לוכי היה דואמ ההובג
דרוי םלקשמ ,הריגהה ךשמהל יפצה תובקעב ךא .הריגה
.43%-41%-ל
םיזוחאב ,םירוזא יגוס יפל ,2020 דע םילשורי-תייסולכואל תפסות תוגלפתה .6 חול
רוזא גוס 2000 2020
אלל
,הריגה
עובק ןוירפ
)1(
אלל
,הריגה
דרוי ןוירפ
)2(
,הריגה םע
עובק ןוירפ
)3(
,הריגה םע
דרוי ןוירפ
)4(
תרמחה
,הריגה
עובק ןוירפ
)5(
תרמחה
,הריגה
דרוי ןוירפ
)6(
םיפלא ,תפסות כ"הס 657.8 412.1 363.1 346.1 301.1 276.1 234.2
םיזוחא ,תפסות כ"הס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
רחאו ידוהי כ"הס 68.8 59.6 59.3 46.2 44.6 37.6 34.6
הובג דמעמ 10% יתד 4.1 1.2 1.1 2.5 2.5 1.7 1.7
הובג דמעמ 40%-10% יתד 19.2 6.1 5.9 4.2 3.7 1.0 0.2-
ינוניב דמעמ 40%-10% יתד 15.8 6.5 6.4 11.3 11.6 10.4 10.6
70%-40% יתד 8.4 8.3 8.2 7.9 7.7 8.1 8.0
70%+ יתד 20.9 37.3 37.5 20.0 18.8 16.0 14.1
עודי אל 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
רחאו יברע כ"הס 31.2 40.4 40.7 53.8 55.4 62.4 65.4
ירצונ 0.9 0.4 0.4 0.8 0.8 0.9 0.9
ינוניב דמעמ ימלסומ 5.5 6.0 6.1 8.7 9.0 10.0 10.6
ךומנ דמעמ ימלסומ 24.6 33.8 34.0 44.1 45.3 51.2 53.6
עודי אל 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
ידוהי כ"הס ךותמ 70%+ יתד 30.4 62.5 63.2 43.3 42.2 42.6 40.8
56
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
רוידה ישוקיב לע תובושח תוכלשה שי הלא תומגמל
םיגשומ קפסל הסנמ 7 חול .םילשוריב םייופצה
לע היוזחה הייסולכואה תפסות תוכלשה לש םיינושאר
.ריעב םינושה הייסולכואה ירזגמל שדח רוידל םישוקיב
-יקשמ לדוג לש )ידמל תוימלוג( תוחנה ונבִנ ךכ םשל
םדקְ מב בשחתהב ,הייסולכואב רזגמ לכל םיעצוממ תיב
4.5-ל 1.5 ןיב ענ תוחנהה חווט .רוידה תחוור רופיש לש
.םירוזאלו םירזגמל םאתהב ,תיב-קשמב תושפנ
תבלשמה ,תיעיברה הפולחב תודקמתה ךותמ ,בוש
טעמ לש הייסולכוא תפסות לש יפצה ,ןוירפו הריגה
שוקיבל םגרותמ ,2020 דע םיבשות 300,000-מ רתוי
41,000-כ ,םכותמ .םיפסונ רויד-תונורתפ 80,000-כ לש
,םיידוהיה םירוזאה יבשותל םיקפוסמ תויהל םירומא
הלא םישוקיב .םייברעה םירוזאה יבשותל 39,000-כו
הייסולכואה יבגל רוידה תחוור םדקְ מ תא םיללוכ םניא
-ימדקְ מ תלעפה .2000 תנשב רבכ םילשוריב תמייקה
לידגהל הרומא ,רויד-תודותע יבגל םיפסונ ךוכיח
םילדבהב בשחתהב .םייופצה םישוקיבה תא המאתהב
תיצחמכ ,םינושה הייסולכואה ירזגמב תיבה יקשמ לדוגב
הייסולכואה תפסותל דעוימה רוידה ישוקיב לכמ
,םיידוהיה םיקלחב אובל הרומא 2020 דע תיפצנה
.םילשורי לש םייברעה םיקלחב תיצחמכו
תוחנה ךותמ ,בושו דבלב םיידוהיה םירוזאה ךותמ
תוגצומה רוידה תונוכתו יעיברה יפרגומדה שיחרתה
,םירוזא יגוס יפל ,2020 דע םילשוריב תושרדנה רוידה תופסות תוגלפתה .7 חול
דרוי ןוירפ ,הריגה םע הפולח
רוזא גוס 2000
הייסולכוא
)םיפלא(
תופסות
הייסולכוא
- 2020 דע
)םיפלא(
רעושמ לדוג
תיב-קשמ
אעצוממ
תקולח ןדמוא
רויד-תונורתפ
- 2020 דע
)םיפלאב(
תקולח ןדמוא
רויד-תונורתפ
- 2020 דע
)םיזוחאב(
כ"הס 657.8 301.1 - 80.1 100.0
רחאו ידוהי כ"הס 452.8 134.4 - 40.8 50.9
הובג דמעמ 10% דע יתד 26.7 7.6 1.5 5.1 6.4
הובג דמעמ 40%-10% יתד 126.5 11.0 2.5 4.4 5.5
ינוניב דמעמ 40%-10% יתד 103.8 34.9 3.0 11.6 14.5
70%-40% יתד 55.3 23.3 3.5 6.7 8.4
70%+ יתד 137.5 56.5 4.5 12.6 15.7
עודי אל 3.0 1.1 )3.0( 0.4 0.4
רחאו יברע כ"הס 205.0 166.7 - 39.3 49.1
ירצונ 6.0 2.4 2.5 1.0 1.2
ינוניב דמעמ ימלסומ 36.3 27.2 3.5 7.8 9.7
ךומנ דמעמ ימלסומ 161.8 136.4 4.5 30.3 37.8
עודי אל 0.9 0.7 )3.5( 0.2 2.4
.רוידה תחוור רופיש לש םדקמ ללוכ א
57
םירוזאב 23%-כ :ןמקלדכ גלפתהל שוקיבה רומא - ןאכ
דמעמ ילעב םירוזאב 28%-כ ;הובג יתרבח דמעמ ילעב
16%-כ ;הכומנ דע תינוניב תיתד העבצהו ינוניב יתרבח
םירוזאב 31%-כו ,ההובג תיתד העבצה ילעב םירוזאב
.דואמ ההובג תיתד העבצה ילעב
םישוקיב לש היצרטסוליא יהוז יכ וילאמ ןבומ
םיכילהתמ האצותכ ררועתהל םייושעה םיילאוטריו
םג םיבשותה רויד-תחוור רופישמו םייוזח םייפרגומד
קלח ,ואלמתי אל הלא םיכרצ םא יכ ןייצל ךירצ .דחי
,םירחא םיבושייב תונורתפ ףידעהל יושע םיבשותהמ
.רתוי םיפופצ רויד-יאנתב ריעב ראשיהל ףידעי קלחו
םתואב רקיעב שחרתת רוידה יאנת תערה יכ םג רורב
.רתוי םידורי םה רוידה יאנת התע רבכ םהב םירוזאה
לע תועיבצמ תופצנה תומגמה ,הנעמ ךכל היהי אל םא
-תייסולכוא לש תעצוממה םייחה תמרב תללוכ הדירי
.םילשורי
זוחמהו םילשורי
,בחר ינטילופורטמ בחרמל תיזכרמ ריע איה םילשורי
םיקלח לעו םילשורי זוחמ לכ לע השעמל ערתשמה
תקפסמ םילשורי .תיברעמה הדגה\ש"וי זוחמ לש םירכינ
לכל םיתוריש ,תידעלב ףא םיתעלו ,תיטננימוד הדימב
אל םילשורי ןילופורטמ םנמא .ןילופורטמה רוזא
םינוירטירקב הרידגהל ןתינ ךא ,ימשר ןפואב הרדגוה
.םלועבו לארשיב םירחא םיינוריע םירוזאב םילבוקמה
זוחמב םיחטש לע ערתשמ םילשורי ןילופורטממ קלח
,אשונה תושיגר בקעו ,תיניטסלפה תושרבו ש"וי
,םוקמ לכמ .תילאמרופ הניחבמ המדוק אל התרדגה
בור םייק םילשורי ןילופורטמ לש רוזאה לכבש רורב
תוכלשהה קר וגצוי יחכונה קרפב .יניטסלפ הייסולכוא
זוחמו ריעה לש כ"הסה יבגל תויפרגומדה תומגמה לש
8 חול .רתוי בחרה יפרגואיגה רשקההמ קלחכ ,םילשורי
יבגל תומייקה תויפרגומדה תומגמה תוכלשה תא הארמ
.דרפנב זוחמה ראשו ריעה יבגלו ,םילשורי זוחמ לכ ךס
758,000 התיה זוחמה תיזחתל סיסבה תייסולכוא
םירחבנ םישיחרת השולש יפלו ,2000 תנש ףוסב םיבשות
לודגל םרפסמ רומא ,תיחכונה תיזחתהמ )4-ו ,3 ,1 'סמ(
םילדבהל דוגינב .2020-ב רתוי וא 1,200,000-כ דע
ריעל םיליבקמה םישיחרתה תשולש ןיב םייתועמשמה
םינטק זוחמה ללכל םישיחרתה ןיב םירעפה ,םילשורי
ריעל הריגהה ןועריג הבר הדימב יכ איה הביסה .רתוי
.זוחמה יקלח ראשל הריגה-תופסות רצוי םילשורי
ןילמוגה ירשקב תונורחאה םינשב ומשרנ תומוד תומגמ
.הל םיכומסה ש"וי ירוזאל םילשורי ןיב
תייסולכוא היוזח ,עובק ןוירפ םעו הריגה אלל שיחרתב
תאזו 1,069,900-ל 2020 תנשב עיגהל םילשורי ריעה
ריבסה שיחרתה יפל .זוחמה ראשב 158,700 תמועל
םינשב םיעודיה םיפקיהב הריגה ךשמה בלשמה ,רתוי
םילשורי הרומא ,ןוירפב תמיוסמ הדיריו תונורחאה
זוחמה ראש וליאו ,םיבשות 958,900-ל עיגהל
היהת ריעה תייסולכוא ,הז שיחרת יפל .236,500-ל
דועב ,ןושארה שיחרתה תמועל שפנ 111,000-ב הנטק
הרתי .שפנ 77,800-ב הלודג הייסולכואה היהת זוחמבש
חולב ,3 'סמ שיחרתו 1 'סמ שיחרת ןיב האוושהב ,וזמ
הרומא - דבלב הריגהה תועונת תעפשה תא ןחובה ,8
םיבשות 85,900 דבאל םילשוריב תידוהיה הייסולכואה
,2020-ל 2000 ןיב ילילש הריגה-ןזאממ האצותכ קר
לודגל הרומא זוחמה ראשב תידוהיה הייסולכואהש דועב
םינותנה ינש ןיב הברה המאתהה .םיבשות 87,700-ב
דחיב םיווהמ זוחמה ראשו ריעה יכ החנהה תא תקזחמ
-תועפשה הבו ,תחא תינונכתו תילכלכ-תיתרבח הדיחי
ןבומכ תועפשומ הלא תואצותמ קלח .תוקומע ןילמוג
תוזוחמו ,זוחמה ראש ,ריעה ןיב ןיסולכוא-יפוליחמ םג
ריעה היוצמ וב ,זכרמה זוחמ תוברל - ץראב םירחא
.הלש ןייוולה יבושייו ןיעידומ
שיו ,הנטק םילשורי זוחמ ראשב תיברעה הייסולכואה
זוחמה ללכב םידוהיה יזוחא .ןותמ לודיג לש המגמ הב
יפל .המצע םילשורי ריעב םהיזוחאמ ,אופא ,םילודג
תומרב יוזחה םוצמצה תועפשה תושגרומ ,תיזחתה
.זוחמה ראשבו ריעבש הייסולכואה ירזגמ לכב ןוירפה
םתמשגהו ריעל ןונכת-ידעי תעיבק
תויזחתה לש תוירקיעה תוכלשהה לש תללוכ הכרעהב
,הנוכנ ךא הקוחש הרימא לע רוזחל יוארה ןמ ,תושדחה
בוש שיגדהל בטומ .תואובנ ןניא תויפרגומד תויזחת יכ
-תועונת לע םיעיפשמה םימרוג לש לטובמ אל רפסמ יכ
קפסל תורומא תויזחת .ןנכתמה תטילשב םניא ןיסולכוא
תודואו ,ריבס-יתלבהו ריבסה תודוא הדימ-ינק ןנכתמל
תורומא הייסולכוא-תויזחת .ירשפא-יתלבהו ירשפאה
תיפרגומד-תיתרבח תואיצמ הריבס הדימב ףקשל
58
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
חיכוהלו ןמזה ןחבמב דומעל תורומא תויזחת .הנתשִ מ
המליד .ןעוציב תעמ םינש לש ריבס חווטב ןתונימא תא
החימצ לש בצמ ןכתיי :ןנכתמה ינפב תבצינה הנוש
בצמ םג ןכתיי ךא ,הדודיעל םיכרד שופיחו ידמ הכומנ
.התמילבל םיכרד שופיחו ידמ הריהמ החימצ לש
ינש ןונכתה חישב ןחבמל ולעוה תונורחאה םינשב
-תייסולכוא לדוגל םיעגונה םיינושאר ןונכת-ידעי
תונכתיה תקידב היה ןושארה דעיה .הבכרהו םילשורי
דעי .2020 תנשל םיבשות 950,000 תב הייסולכוא לש
באה תינכת לש תויזחתב רבכ הגשה-רבכ חכוה הז
הפולחכ רחבנ המוד דעי .90-ה תונש לש תיגטרטסאה
רחבנ אוהו ,םילשוריל ראתמה תינכת ידי לע תפדעומה
דעי .רתוי תוכומנ וא תוהובג ,תונוש תופולח ךותמ
יוצרה שומישה יבגל תשבוגמ הסיפת םאות 950,000-ה
תויזחתה .הב םיררושה םייחה יאנתו ריעה לש החטשב
ךכ לע תועיבצמ ,ראתמה תינכתל ונכוהש ,תושדחה
.םיטעמ אל םיצוליאב יכ םא ,ירשפא אוה הז דעיש
תמועל םידוהי 70% לש בור לע הרימש היה ינשה דעיה
,ןאכ וגצוהש תויזחתה .ריעה יבשות ללכ ברקב םיברע 30%
תועיבצמ ,תיגטרטסאה באה תינכתב ןהיתומדוק םג ומכ
,ןיעל הארנה דיתעב הגשה-רב וניא דעיה קר אלש ךכ לע
60-ה תונש ףוס זאמ ולעפש תויפרגומדה תומגמה אלא
המולגה תואיצמהמ ומויב םוי ידמ םילשורי תא תוקיחרמ
תונש עצמא זאמ ,השעמל .תרכזנה תיטתופיהה תוגלפתהב
סחיה :ךפהל אלא 70%-30% לש סחי םילשוריב ןיא 80-ה
םילודגה הריגהה ילג תורמל תאזו ,הדמתהב רפומ הזה
.90-ה תונשב ץראה תא ודקפש
לש ללוכה דעיה תא םנמא הרחב ראתִ מה תינכת
תומגמ ךשמה בלשמה שיחרת םאותה ,שפנ 950,000
.ליעל ראותש יפכ ,ןוירפב הדיריו תילילש הריגה
ברעתהל ןויסינב תינמז-וב ורחב אל םיננכתמה ,םלוא
םיידוהיה םיקלחה ןיב ןמתסמה ןוזיאה תא רפהל ידכ
ברקתהל רומא הז ןזאמ .םילשורי לש םייברעה םיקלחל
.40% לומ 60%-ל 2020-ב
תויתנשה הייסולכואה תופסות תא ראתמ 9 חול
תופסותה תאו ,2005-ל 1967 ןיב לעופב ושחרתהש
םישיחרת לש יפצה תא אלמל ידכ תושרדנה תויתנשה
תופסות יזוחא םג וב םיגצומ .2020 דעו 2005-מ םינוש
.םיידוהיה םירוזאב הייסולכואה
.9
םיפלאב ,זוחמהו םילשורי ,תופולח יפל ,2020-בו 2000-ב הייסולכוא תוגלפתה .8 חול
רוזא גוס 2000 2020
,הריגה אלל
עובק ןוירפ
)1(
,הריגה םע
עובק ןוירפ
)3(
,הריגה םע
דרוי ןוירפ
)4(
םילשורי זוחמ כ"הס 758.3 1,228.6 1,252.4 1,195.4
םידוהי 546.3 845.5 847.3 810.6
םיברע 212.0 383.1 405.1 384.8
םילשורי כ"הס 657.8 1,069.9 1,003.9 958.9
םידוהי 452.8 698.5 612.6 587.2
םיברע 205.0 371.4 391.3 371.7
זוחמה ראש כ"הס 100.5 158.7 248.5 236.5
םידוהי 93.5 147.0 234.7 223.4
םיברע 7.0 11.7 13.8 13.1
59
עצוממב םילשורי-תייסולכוא הלדג 2005-ל 1967 ןיב
.םיידוהי םירוזאב םכותמ 62% ,הנשב שפנ 12,000-כב
תופסותמ 46%-ל דרי אוהו ,םצמטצמו ךלוה הז זוחא
2000 ןיב 42%-לו ,2005-ל 1995 ןיב הייסולכואה
וגצוהש 2020 דע םינושה םישיחרתה ןיבמ .2005-ל
-תדיריו הריגה ךשמה םע יעיברה שיחרתה םשגתי ,ןאכ
לש תיתנש תפסות 2020-ל 2000 ןיב היהת םא ,ןוירפ
םא .םיידוהיה םירוזאב 47% םכותמ ,םיבשות 15,900-כ
םע ,ישישה שיחרתה שממתי ,תילילשה הריגהה רבגת
דבלב 34% םכותמ ,שפנ 11,500-כ לש תיתנש תפסות
ינש ןיב הבצינ 2005-ב תואיצמה .םיידוהיה םירוזאב
לודיגה ךשמה םעש ןייצל שי םלוא ,הלא םישיחרת
החימצ-ירועיש םיקפסמ ,הייסולכואה לש יתגרדהה
.םיבשות לש רתוי תולודג תופסות םיעובק
,2000-ה תונש תישארב יכ ףיסוהל שי הלא םינותנל
ללכמ 40%-כו םילשוריב תודילה לכמ 40%-מ רתוי ויה
םקלחש דועב ,םיניטסלפ שמח ליגל תחתמ םידליה
דואמ המוד זוחא .שילשל ברקתה ריעה תייסולכוא ללכמ
יגוס יפל ,2020-2005-ל תויוזחו ,2005-1967-ל תויתימא :תעצוממ תיתנש הייסולכוא תפסות .9 חול
םיידוהי םירוזאב םיזוחאבו ,םיטלחומ םירפסמב - םינוש םישיחרת יפלו םירוזא
תעצוממ תיתנש הייסולכוא תפסות כ"הס םירוזא
םיידוהי
םירחאו
םירוזא
םייברע
םירחאו
תפסות %
םירוזאב
םיידוהי
2005-1967 ,תיתימא תוחתפתה
2005-1967 11,900 7,320 4,580 62
2005-1995 11,720 5,420 6,300 46
2005-2000 12,480 5,260 7,220 42
2005 13,500 5,800 7,700 43
2020-2005 ,ראתמה תינכת תויזחת
עובק ןוירפ ,הריגה אלל .1 23,330 14,890 8,440 64
דרוי ןוירפ ,הריגה אלל .2 20,070 12,840 7,230 64
עובק ןוירפ ,הריגה םע .3 18,930 9,170 9,760 48
דרוי ןוירפ ,הריגה םע .4 15,930 7,470 8,460 47
עובק ןוירפ ,הריגה תרמחה .5 14,270 5,430 8,840 38
דרוי ןוירפ ,הריגה תרמחה .6 11,470 3,890 7,580 34
2020-2005 ,תורחא תויזחת
950,000 דעי ,70%-30% תחנה 15,340 12,660 2,680 82
850,000 דעי ,1/30 מ"מת תוחנה 8,670 4,990 3,680 58
857,000 דעי ,יחמק .י 9,140 3,660 5,480 40
60
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
יבשות לכ לש םקלחל תויחכונה תויזחתב יוזח )40%-כ(
-תייסולכוא ללכ ךותמ םיליגה לכמ םייברעה םירוזאה
תא םיבלשמה םישיחרתב תוחפל ,2020-ב םילשורי
שחרתמה יכ תדמלמ וז הדבוע .הריגהה תועונת תעפשה
רומאש המ תא בטיה אבנמ ,ךרה ליגה ינב ברקב םויה
.ריעה תייסולכוא ללכ ברקב הנש 20 דועב שחרתהל
םיעוריאה ףקיה רומא 2020 תנשב ,תומגמה ןתוא יפ-לע
ריעה לש םייברעה םיקלחב םיבשותל םיעגונה ךרה ליגב
םתוא ללכמ 50%-ל ברקתהל ,םייחכונה היתולובגבו
לש 'א תותיכל המשרה וא תודיל ןוגכ( ריעב םיעוריאה
תיצחמכ יכ הכרעה ןאכ הגצוה ןכ ומכ .)ךוניחה תוכרעמ
יבשות י"ע ושרדיי 2020 דע םישדחה רוידה תונורתפמ
.םילשורי לש םייברעה םיקלחה
-תייסולכוא בכרהו לדוג יבגל םידעיב ןודל בושנ םא
לש דעיב תוקבדה יכ המוד ,םגישהל תלוכיבו םילשורי
סננוסיד לש הגיאדמ העפות לע העיבצמ 70%-30%
יפרגומד ןזאמ לע רומשל ידכ .ריעה ןונכתב יביטינגוק
תגשה ךותו ,2005 תייסולכוא סיסב לע 2020 תנשב הזכ
לודיג תקולח תשרדנ התיה ,םיבשות 950,000 לש דעי
תאזו - יברעה רזגמל 18%-ו ידוהיה רזגמל 82% לש ללוכ
.םינש תורשע רבכ ריעב הפצנש המל טלחומ דוגינב
םה ףא םייואר ,וגצוהש רתוי םיכומנ הייסולכוא ידעי
יפל 950,000 לש יזכרמה דעיה לומ .תונכתיה תניחבל
לש דעי-תייסולכוא הדמעוה ,תינוריעה ראתמה תינכת
םיכילהתה
9
.םילשורי זוחמל ראתמה תינכת יפל 850,000
לע םיעיבצמ תונורחאה םינשב לעופב םישחרתמה
תינכתל תוחנה תא שממל ידכ .רתוי הריהמ החימצ
החימצ השורד )1/30 מ"מת( םילשורי זוחמל ראתמה
םכותמ ,2020-ל 2005 ןיב 8,670 לש תעצוממ תיתנש
הגצוהש ,תצק הנוש הסרג יפל .םיידוהיה םירוזאב 58%
דעי גשוי
10
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תרגסמב
ינותנ סיסב לע( 2020-ב 857,000 לש ללוכ הייסולכוא
םירוזאב 40% םכותמ - 9,140 לש תיתנש תפסותב )2005
תחתמ הברה םה הלא םייוזח םיטלחומ םירפסמ .םיידוהיה
םילשורי זוחמל תיזוחמ ראתמ תינכת ,ןונכתה להנמ ,םינפה דרשמ ,לארשי תנידמ 9
.)2000 ,םילשורי(
10 I. Kimhi, “Models of Coordination in the Jerusalem Metropolitan Area” in M. Auga,
S.Hasson, R. Nasrallah, S.Stetter (eds.) Divided Cities in Transition: Challenges
Facing Jerusalem and Berlin, Jerusalem Berlin forum, Friedrich Ebert Stiftung, The
International Peace and Cooperation Center, and the Jerusalem Institute for Israel
Studies, (2005) 53-66.
מ"מת לש הרקמבו ,2005 דע תונורחאה םינשה לש ןקתל
ריכזנ .הריבס תיארנ הניא םירוזאה ןיב הקולחה םג 1/30
13,500-ל םילשורי-תייסולכוא ןיידע התכז ,2005-ב יכ
תגשה .םיידוהיה םירוזאב 43% םכותמ ,םיפסונ םיבשות
לודיג תגשה תבייחמ ,תיסחי-םיכומנה הייסולכואה ידעי
.הפוקתה ףוס תארקל ספאל בורק
לש םילכ ולאב :הלאשה תא תוררועמ הלא תודבוע
רשפא - יטרקומד רטשמ לש םיאנתבו - שונא-תסדנה
ךיא וא ?םילשוריב בשייתהל וא דלוויהל םדאמ עונמל
הלאשה ?לודחל וא ריעה תא בוזעל םדא חירכהל ןתינ
יגוס ףידעמה ,לצופמ דעי םיביצמשכ רתוי תדדחתמ
הניחבמ םיססובמ ,םיליכשמ ןוגכ( םימיוסמ הייסולכוא
תושרה לש םייחכונה תולובגב ,םירחא ינפ לע )תילכלכ
תועיבצמ ליעל וניוצש תויפרגומדה תומגמה .תינוריעה
תרגסמב ינוציק יוניש קרו ,ןמז ינפ לע הבר תויכשמה לע
םורגל לכוי תיתרבחהו תינידמה תואיצמה לש תללוכה
תורומתה יכ רוכזל שי םלוא .םייתועמשמ ןוויכ-ייונישל
רצונה םוטנמומה תמחמ תויטיא ןעבטמ ןה תויפרגומדה
הייסולכוא .םיליג-בכרה לש ךוויתה ידי לע ךורא חווטל
הרוקש המ( הובג ןוירפ לש אצוי-לעופ איהש ,הריעצ
)םימלסומ לצא וא םידרחו םייתד םידוהי לצא םילשוריב
רחאל םינש לש בר רפסמ דוע רהמ לודגל ךישמת
.ןוירפ-תדירי לש ךילהת הברקב ןמתסהל ליחתיש
דוע טאל חומצל ךישמת תנקדזמ הייסולכוא :ךפהלו
םיהובג ןוירפ-ירועיש הברקב וררועתיש רחאל םינש
יובירב תויטמרד תועתפהל תופצל ןיא ךכ לשב .רתוי
םימייקתמ ובש רשקהב ,תואבה םינשה 15-ב יעבטה
.םידלי-תדלוהו החפשמה יסופדב םייתועמשמ םילדבה
תויתליהקו תויכרע תוכרעמ ידי לע םיכמתנ הלא םיסופד
.תויתוכמסו תושבוגמ
קפס ןיא .הריגה-תועונתל עגונב תואיצמה ךכמ הנוש
ךותמ יסחיה הקלח רשאמ תוחפב התכז םילשוריש
תלאשנ ןיידעו ,90-ה תונש לש הלודגה היילעה
םישדחה םילועה רפסמ תא ריבגהל ןתינ םאה :הלאשה
הרושק וז הלאש ?עבק-ךרד ריעב םיבשייתמה
תוצופתה ידוהי לש הקוסעתה הנבמב קהבומ ןפואב
לש עירכמה םבור .םילשוריב הקוסעתה תויורשפאבו
.יהשלכ תימדקא הרשכה ילעב םה תוצופתה ידוהי
דיתעב היופצ הניא יתועמשמ ףקיהב לארשיל היילע
ידוהי לש יתרבחהו יפרגומדה הנבמה רואל ,בורקה
לש םייעבטה םירגאמה בור יוצימ רחאל תוצופתה
61
היילע רשאכו םא םלוא .הקוצמ-יאנתב ויחש תוליהקה
,תמלוה הקוסעתל שוקיבב הוולת איה ,שחרתת וזכ
רשקה ותואב .תונורתפ קפסל ןנכתמה שקבתי ךכלו
הטונ םילארשיה לש הקוסעתה הנבמ םג יכ ןייצל בושח
תכישמ ןיב הריתס ןיא וז הניחבמ .היצזימדקאה ןוויכל
.ץראהמ וא ל"וחמ םישדח םיבשות
הריגה-ינזאממ םילשורי הלבס תונורחאה םינשב
םיבושיי תחימצל ומרת עירכמה םבורבש ,םיילילש
ןזאמ .תיזכרמה ריעל ידמל םיבורק וא דואמ םיבורק
ראש - התביבסל סחיב םילשורי לש ילילשה הריגהה
העפותל המוד - תיברעמה הדגה\ש"ויו םילשורי זוחמ
ירוזאב םירברפל זכרמהמ רבעמ לש תילסרבינוא טעמכ
-יכרע םרוג ףסונ םילשורי לש הרקמב םלוא .ןילופורטמ
דיתעל רשקב יעמשמ-וד דיקפת קחשמה יגולואידיא
םילשורי לש תוטלובה חוכה תודוקנמ תחא .ריעה
דבלמ ,תידוהיה תשרומל התויזכרמ דימתמו זאמ התיה
לכל :םג ףיסוהל בטומו - םאלסאלו תורצנל התויזכרמ
תובשייתהה ,םלואו .תיטתסאו תינחור תושיגר לעב םדא
תמחלמ ירחא איה ףא המקוה ש"וי רוזאב םילשורי ביבס
,הרצונ .םיידוהי םיעינממ תעבונ איהש הנעטב 1967
ןיבל םילשורי לש תידוהיה התויכרע ןיב תורחת ,אופא
תורחת - ש"ויב תובשייתהה לש תידוהיה התויכרע
,יתרגשה ינטילופורטמה רוזיפה ךילהת לע הפסונש
ןונכתה תמרב יכ המוד .םרקיעב םיילכלכ םה ויעינמש
םע דדומתהל םיננכתמה ושרדיי ,ידיתעה ימואלה
ןהו ,םילשורי זוחמ ןה ,ריעה םילשורי ןהש הדבועה
רוזאב םילשוריל ביבסמש םיידוהיה םיבושייה לגעמ
דמעמב תוכזִ ל - תינמז-וב םלוכ - םילוכי םניא ,ש"וי
.הייסולכואה לודיג תנווכהל עגונב הנוילע תופידע לש
,הזב הז םיבולש הלא םייפרגואיג םיביכרמ יכ ןאכ חכוה
הרומת .והנשמ ןובשח לע דחאה חתפתמ הבר הדימבו
םג היולת ,םילשורי לש תינועריגה הריגהה תומגמב
ךרעמב התומידק תדימ רבדב הסיפת חתפל תלוכיב
.ןילופורטמה
םויסל תורעה
,יפרגומדה טבמהמ םילועה םייזכרמה םיחקלה דחא
אוה ,תינונכתה תיווזהמ ןהו תיחותינה הניחבהמ ןה
הייסולכואב .םילשורי לע ידעלבו דחא םילעב ןיאש
ןיב - הפירח םיתעל - תודדומתה תמייקתמ הנותנה
יפ-לע םייח-חרוא לש םידגונמ ףאו םירחתמ םילדומ
תינונכת המישמ .םינוש םייחרזא וא םייתד םילאידיא
םישקבתמה םישיגרה םינוזיאה תרימש איה תיזכרמ
םיכילהת שי .תמייקה תיתוברתה תוינוג-ברה ךותמ
דועב ,הלא םינוזיא תרימשב םיכמותה םייפרגומד
הרומא ינוריע ןונכת תוינידמ .םתוא םיריפמ םירחאש
ךות ,וז םינוזיא-תכרעמ םע הנושארבו שארב דדומתהל
.םיבשותה ללכ לש םיסרטניאה םודיק
וחתופש םינוש הייסולכוא-ישיחרת ונחבנ הז קרפב
ללכ-ךרדב יכ ןיוצ .םילשורי-תייריע תמזויב רבעב
רואל ריעה ןנכתמל הליעומ הייאר וקפיס תואצותה
םירפסמה םא םג ,תווהתהב םייפרגומד םיכילהת
תיפרגומדה תוחתפתהה .קיודמב ושממתה אל םייוזחה
-תועונת לש ןתמצוע הלודג המ החיכומ םילשורי לש
,םירבטצמו םיבר םינטק םיעוריאמ תובכרומה ןיסולכוא
.תויזחתב יפרְ צִ מ יוטיב ידיל םיאבה
גישהל השק תואיצמב יכ םידמלמ הייסולכואה ישיחרת
:הלאב הלא םירחתמה םייכרע םידעי תינמז-וב
םילשוריש יוצר ,תילאסרבינוא תיטסינמוה הייארב
;הלודג םלוע-ריעו תיתד-בר הריב היהת
היהת םילשוריש יוצר ,תילארשיו תידוהי הניחבמ
;לארשי-תנידמלו ידוהיה םעל תידוחיי הריב ריע
,םיניטסלפה לש םתואר-תדוקנמש חוכשל ילב תאז לכו
.תיניטסלפה הנידמה תריב היהת םילשוריש יוצר
ןושארה דעיה ,םייחכונה םייפרגומדה םיאנתה סיסב לע
ףא וא( ינשה דעיה רשאמ רתוי הגשה-רב םויה הארנ
תבייחמ ,ןיעל תוארנה תויפרגומדה תוביסנב .)ישילשה
תולובגב תורומת ,ראשה ןיב ,ינשה דעיה תגשה
:םיאבה םינוויכב םילשורי לש םיילאירוטירטה
םיבשוימ-יתלב םיחטש רבעל ריעה תולובג תבחרה
םתוא לא תוידיתע הריגה תועונת .ריעל ברעממ
ךותב הריגהל וכפהיי ,ריעה זכרממ םיקחורמ םירוזא
;הל הצוחמ לא אלו ,םילשורי תולובג
,םיידוהי םיבושיי חופיס ךות ריעה תולובג תבחרה
לש הקלח תא לידגהל ידכ ,םילשוריל ברעממ רקיעב
;ריעב תידוהיה הייסולכואה
רקיעב םיבשוי םהב ,ריעה חטשמ םיקלח לע רותיו
תוכמסה תרבעהב הכורכ וז הלועפ .םיניטסלפ
.תרחא תושר ידיל םיחטשה םתוא לע תילפיצינומה
ולא תומלידש רתויו רתוי ררבתה תונורחאה םינשב
.יבחרמ-ינונכתה דממל קר תועגונ ןניא ןהיתומודו
2007 ,הרובגלו האושל ןורכזה םוי ,הדוהי ןב בוחרדמ
62
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

2
0
2
0
-
2
0
0
0

:
ת
ו
י
נ
י
ד
מ
ו

ן
ו
נ
כ
ת

,
ה
י
פ
ר
ג
ו
מ
ד2

ק
ר
פ
63
לש תימויקה תוהמה םע תודדומתההמ ינויח קלח ןה
.הלוכ לארשי-תנידמ לשו םילשורי
-יתלבו תוקתרמ תוריתס רפסמ וניוצי הז רשקהב
:םילשורי לש ירוביצהו ינונכתה ןוידב תורותפ
,םייוצר הייסולכוא-ידממל םידעי תעיבק ןיב הריתסה
םיכילהתהו םיאנתה יבגל תערכמ הניחב רדעיה ןיבל
;םתגשה תא ורשפאיש םייפרגומדה
םיבשוימה םיחטשמ דרפיהל ןוצרה ןיב הריתסה
ןוצר רדעיה ןיבל ,ריעה חרזמב םיניטסלפב רקיעב
;הברעמ ריעה לש דבוכה זכרמ תא קיתעהל
ינבמ םיבר י"ע םילשורי תביזעמ הגאדה ןיב הריתסה
רדעיה וא תודגנתה ןיבל ,ינוניבהו הובגה דמעמה
םיחטשב םירזגמ םתואל המיאתמ היינבל תלוכי
;ילפיצינומה םוחתב םייונפו םיחותפ
זוחא תיילעמ ,לוכיבכ ,הגאד תעבה ןיב הריתסה
,ריעב ידרח ידוהי םייח-חרוא םימייקמה םיבשותה
זוחא ללוכה ילילש הריגה-ןזאממ חורה תרומ ןיבל
;הייסולכוא תובכש ןתוא ינב לש יתועמשמ
םישדח רויד-תונורתפ תריציב די-תלזא ןיב הריתסה
ןיבל ,שוקיבה לומ לא םישורדה ריבס ריחמב
תכפוה ריעב תרתונה הייסולכואהש ךכמ העתפהה
םניא וא םיצור םניאש ימ לש ןקדזמו ירקמ ףסואל
;בוזעל םילוכי
רדעיה ןיבל ,"ןילופורטמ" גשומה חופיט ןיב הריתסה
ןילופורטמה יקלח לכב הווש תובוח-לטנ תעיבק
.השארה ריע י"ע םיתוריש תקפסא לש לטנה תלקהו
תא קימעהל ךרוצה לע תועיבצמ תורחאו ולא תוריתס
םגרתלו ריעב תויתרבחהו תויִ פרגומדה תורומתה תנבה
םה םיסרטניא-ידוגינ .םיינונכת תונורתפל תונבותה תא
םידגונמ םידעי ןיב הערכה .ינונכת ךילהת לכב הרגִ ש
יכרע-יטילופה םוחתב ןה ,יתימאה תוגיהנמה ןחבמ איה
תויפרגומדה תויזחתה .יעוציב-ינונכתה םוחתב ןהו
טרופמ ןונכתל הדובע-ילכ ןתויה דבלמ - ןאכ וגצוהש
תודחב תוביצמ - היתורישו היתויוכיא ,םילשורי לש
.םהמ םלעתהל ןתינ אלש םירגתא רפסמ
םא עדיי ,הירחאו 2020 תנשב םילשוריב ןנובתיש ימ
ררושמ לש ונושלב - הירעשב ודמעש הלא לש םהילגר
וא ,המינפ ריעה לא רבד לש ופוסב וסנכנ - םיליהת
.היתולובגל ץוחמ ורתונש
היפרגוילביב
2020-:ריעה ןונכתו םילשורי-תייסולכוא ,'ס ,הלוגרפ הלד
םילשורי. םייניב ח"וד - דיתעה תויעבו רבעה ןויסנ 2000
.)2002 לירפא( ,ג“סשת רייא ,ראתמה תינכת,
:םילשורי-תייריעל הייסולכוא תויזחת ,'ס ,הלוגרפ הלד
תינכת ,םילשורי .ויתוכלשהו בצמ תנומת 2020-2000
.)2003 ראוני( ,ג“סשת טבש ראתמה
םילשוריל תיגטרטסא בא-תינכת ,'ע ,ןוהבר ,'ס, הלוגרפ הלד
-תייסולכוא :יפארגומדה דממה :2 ךרכ ,2020 תנשל
ןונכתל הביטחה ,םילשורי-תייריע ,2020-1995 .םילשורי
.125 ,)2003( םילשורי ,רקחמו יגטרטסא
,לארשיל יטסיטטס ןותנש ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.םילשורי
ןותנש ,םילשורי תייריעו לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
.םילשורי ,םילשוריל יטסיטטס
ראתמ תינכת, ןונכתה להנמ ,םינפה דרשמ ,לארשי תנידמ
.)2000( םילשורי .םילשורי זוחמל תיזוחמ
,1995 תוינברוא תויזחת ,הרובחתה דרשמ ,םילשורי-תייריע
הבר םילשורי - הרובחתל בא-תינכת ,םילשורי 2010, 2000
.)1992(
DellaPergola, S., "Jerusalem‘s Population
1995-2020: Demography, Multiculturalism and
Urban Policies". European Journal of Population
)2001(, 17 )2(, pp. 165-199.
Kimhi, I., “Models of Coordination in the
Jerusalem Metropolitan Area” in Auga, M.,
Hasson, S., Nasrallah, R., Stetter, S. )eds.( Divided
Cities in Transition: Challenges Facing Jerusalem
and Berlin, Jerusalem, Friedrich Ebert Stiftung,
The International Peace and Cooperation Center,
and the Jerusalem Institute for Israel Studies,
)2005(, pp. 53-66.
64
2006 ,הקיתעה ריעה ,בלסרב ידיסח תבישי
65
65
היתוביבסו םילשוריב תידרחה הייסולכואה 03
ןח ןצינו ופול בקעי
רעס תרפא :רקחמ תרזוע
?םהימ םידרחה
תידרחה הייסולכואה תרדגה
לש התורמל רסו תידוהיה הכלהל ביוחמ ומצע האורה ,תידוהיה הרבחב ןחבומו רדגומ קלחל סחייתמ "ידרח" גשומה
איה ןהב תועלבומ המצעל הרצי ולא תוצובקמ תחא לכ .ידרפסה וא יאטילה ,ידיסחה רזגמב םא ןיב
1
"הרות תעד"
הרבחה ראשמ התוא תולידבמה תוגהנתה תומרונבו תידוחיי הפקשהב יוטיב ידיל אבה דחוימ םייח-חרוא תמייקמ
תרמוש איה יכ הנימאמ תוידרחה תוצובקהמ תחא לכ .תוכימסב םיתעל תויחה תורחא תוידרח תוצובקמו תידוהיה
.הלש הכרדב תיתימאהו תירוקמה תידוהיה תשרומה לע
תרכינ םהב םירוזאה ןלהל .הל הצוחמו םילשורי ןילופורטמב םירדגומ םירוזאב תררוגתמ תידרחה הייסולכואה
:הז רמאמב ןודנ םהבש ,םיילכלכהו םייתרבחה ,םייפרגומדה םינתשִ מה ונחבוא םהבו ,תקהבומ תידרח תוינגומוה
-עגי ,הווחא ,ןירגנוא-יתב ,םירעש-האמ ,חרזמ-ךורב-רוקמ ,םיינחמ ,הזרא-לת ,תבחרומה היירדהנסו היירדהנס
המלש-תמר ,ןולא-תומר ,ףונ-רה ,ףרודסרטמ-תיירק ,זלעב-תיירק ,זנאצ-תיירק ,םהרבא-םרכ ,הלואג ,םייפכ
2
.בקעי-הוונו
-תיב ,םירכובה תנוכש ,ןגו תיב :ןוגכ תידרחה הייסולכואל תוקהבומ אל תונוכשב םג תררוגתמ תידרח הייסולכוא
.לואש-תעבגו הממור ,לארשי
םירעי תיירקבו ןויצ-לתב ,תילע-רתיבב ,תילע-ןיעידומב ,שמש-תיבב םידרחה םירוזפ ,תימלשוריה הירפירפב
.)ןוטסלט(
.רוביצה ללכ תא תבייחמה תימואל-ללכה המרב יתד גיהנמ לש ותוכמסב הרכהל עגונו )יתכלה אקווד ואל( יטילופ-יתרבח גשומ אוה ”הרות תעד“ גשומה 1
.ס”מלה ,5 ’סמ הדובע ריינ .2001-1996לארשיב תידרחה הייסולכואה לש םיילכלכו םייתרבח םייפרגומד םינייפאמו תיפרגואיג תסורפת :ורטסק ןהכ ’א ,ץיברוג ’נ 2
3
םילשוריב תידרחה הייסולכואה לש הלדוג
725,600 - 2006 עצמאב התנמ םילשורי תייסולכוא
140,000-כ
4
.םידוהי 472,000-כ םהמ - םיבשות
.תידרח הפקשה ילעב םידוהי ונתרדגה יפל םה םכותמ
תוגוז רקיעב םירג ,םילשורי לש ןייוולה ירעב ,ףסונב
תמחמ היתוביבסב ועקתשהו ריעה תא ובזעש םיריעצ
:האבה הכרעהה יפל ,רוידה תקוצמ
;םידרח םלוכ ,םיבשות 26,300 תילע-רתיבב
;םידרח )90%( םבור ,םיבשות 26,370 תילע-ןיעידומב
םידרח 17,000-כ םכותמ ,םיבשות 64,700 שמש-תיבב
;)25%-מ הלעמל(
;םידרח 4,800-כ )בקעי-ריבא( ןויצ-לתב
.םידרח 3,000-כ )ןוטסלט( םירעי-תיירקב
הפקשה ילעב םיבשות 76,600-כ םיררוגתמ לוכה ךסב
.םילשורי לש הירפירפה ירעב תידרח
םיכייש הלא םיבשות ןיא תיטפשמ הניחבמש תורמל
םתויהב תובישח םהל םיסחיימ ונא ,םילשוריל תילאמרופ
תשמשמ םילשורי ןכש .רתויב קודה ןפואב הילא םירושק
,תינחורה םתעדותל סיסבו תוהדזה רוקמ קר אל םהל
30.9.2005 םוימ ,ס”מלה יפ-לע םינותנ 3
.2006 ,הפנו זוחמ יפל םיבושייב הייסולכוא תוחול .ס”מלה 4
םגישהל ןיאש םיתוריש םהל תנתונה ךלפ-ריע םג אלא
יאליגל תויתרקוי דומיל-תורגסמ :ןוגכ ,הירפירפה ירעב
הלאל .רחסמו תוינק ,תוברת יתוריש ,ידוסי-לעה ךוניחה
תשמשמ )םיבר םהו( "םיללוכ"ב םילשוריב םידמולה
ול קפסת םילשוריש הפצמ םקלח .הסנרפ-םוקמ םג ריעה
."םתונמוא םתרות"ל יביטנרטלא הדובע-םוקמ דיתעב
ןייצל שי ,תיתימא בצמ-תנומת לבקל תנמ-לע ,ןכל
םיררוגתמה הלא תא םג ריעה לש םידרחה הייבשות דצב
לע םיעיפשמ םה םגש ןוויכמ ,תימלשוריה הירפירפב
.הייח-תוחרוא לעו תילכלכה התמר לע ,הנויבצ
ונממ ןיבהל הסננו םילשורי לש בורקה הרבעב רזעינ
ןכתסנ ףאו ,הב יחה ידרחה רזגמב הרצונש תואיצמה תא
הייסולכואה .הז רזגמ לש בורקה ודיתע רבעל הצצהב
218,000-כ הנומ היתוביבסבו םילשוריב היחה תידרחה
איהש יטננימודה םתוחהו יפרגומדה הלקשמ .שפנ
הבחר תולכתסה בייחמ ,תונורחאה םינשב ריעב העיבטמ
:םיטביה רפסמב תיטילנאו
;יפרגומדה טסקטנוקה 1 .
;תידרחה הרבחב ועבקתהש םייחה חרואו הפקשהה 2 .
הניחבמ רישכהל הנורחאל םישענה תונויסינה 3 .
םידומילל ותוא חולשלו וז הייסולכואמ קלח תיעוצקמ
;הדובעה קושב בלתשיש ידכ םיימדקא
4 . ;דיתעב היופצה וזו ,םויכ תיתרבח-תילכלכה הנומתה
.דיתעבו הווהב תימלשוריה תידרחה תוגיהנמה 5 .
תונושה תוצובקה תא הרצקב ראתנ הליחת םלוא
םיעוריא רפסמ ןייצנו ,תימלשוריה תידרחה הייסולכואב
.תונורחאה םינשב התוא ודקפש םייזכרמ
ידרחה רוביצה רואית
םידרפס ,םיאטיל ,םידיסח
,םידיסח :תולודג תוצובק שולשל קלחתמ ידרחה בוחרה
םיפתושמ םיביכרמ שי םלוכל .םידרפס-םידרחו םיאטיל
הלכו םיחנמ תונורקעב לחה ,םינוש םייח-ילולסמ ךא
.םייברגה וא עבוכה תשיבל ןפוא ןוגכ ,םינטק םיטרפב
ונרומ ,וננודא"( ר"ומדאה - "יבר"ב םינימאמ םידיסחה
,ויקולא ןיבל דיסחה ןיב ךוותמ ןיעמ שמשמ ,)"ונברו
םיאטילה לצא .הנוילעה תינרותה תוכמסה םג ןאכמו
תוכמסה אוהש - הבישי-שאר - בר אלא ר"ומדא ןיא
לכלו דומילה ימוחתב תולאשל תבותכהו תינדמלה
2007 ,יאטיל ךרבא
66
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
םלצא יכוניחה שגדה .םייחה תוחרואל תעגונה הלאש
יאטילה לאידיאה .תואיקבבו דומילב ךורכו ,ינויע אוה
םידיסחהש דועב - יוליע - םכח-דימלת תויהל אוה
,הליפתה תועצמאב םשה תדובע לע שגדה תא םימש
.הליהקה ךותב םייתרבח םיסחי לעו ,שגרהו האריה
.םתוהמב רתוי םיילאודיבידניא םה יאטילה לש וייח
הבישיה-שארמ קתנתמ אוה ,הבישיה תא םייסשמ
םימוד )םיקינס"ש( םידרפסה םידרחה .יאמצע ךפוהו
.םיאטילל םהייח-תוחרואב
איהו ,היתודסומב ךנחתמו הליהקב וימי לכ יח דיסחה
,הרות-דומלת ,היינכרצ :ויכרצ לכ תא טעמכ תקפסמה
תידיסחה תוידוחייה .דועו םיח"מג ,ןותיע ,ללוכו הבישי
-יריש םיפידעמ רוג תודיסחב .הקיזומל וליפא העיגמ
,תועמדו תוקבד יריש םיפידעמ "ןורהא-תודלות"ב ,תכל
.רתוי "םיינרדומ" םירישב העדונ זלעב תודיסח וליאו
התנבנ וא התנקנש תידיסח היירק שי תובר תויודיסחל
.םילשוריב זלעב-תיירק ומכ ,הליהקה ידי-לע
ןנובתמה יניעב ינגומוה תואריהל יושע ידרחה רוביצה
םילשורי .םיבר םיגלפמ בכרומ אוה השעמל ךא ,ץוחבמ
הנחבהה .תוידרח תוצובק לש בר ןווגמב תנייפאתמ
.ינוציחה הארמה יפ-לע איה ןהיניב תינושארה
תודיסחל תודגנתהב הרוקמש הצובק םה םיאטילה
ונעט םה .18-ה האמה יהלשב דוע ט"שעבה דסייש
םרזה תובא .תודהיה ירקיע תא םיתוועמ םידיסחהש
א"רגה - אנליוומ ןואגה םה - "םידגנתמ"ה - יאטילה
יבר( ןי'זולוומ םייח יבר ודימלתו )והילא יבר ןואגה(
ןוילע ךרע םהל היה הרותה דומיל .)ץיבוקציא םייח
וכפהש ,תויאטילה תובישיה ךותב חתפתהו ללכוש אוהו
ףא חמצש ,רטנלס לארשי יבר .ידוהיה םלועב רבד-םשל
תעונת" תא 19-ה האמב םיקה ,םידגנתמה ךותמ אוה
דרפנ-יתלב קלחכ הרותה דומיל הסיסבבש ,"רסומה
."תודימה ןוקית"מ
,יתנפוא יברעמ אוה .ידמל דיחא אוה יאטילה שובלה
,"שטיינק" תארקנה הטושפ תעבגמ לוח םויב ללוכ אוהו
הצלוח ,הליגר הרוגח םע םיכורא םייסנכמ ,רצק ןרוטקמ
הנפואה תא .הבינע ףא בורלו ,תוהכ םיילענ ,הנבל
תועבוק )'וכו הבינעה ,עבוכה תחנה תיווז( תיאטילה
-תרטע" תבישיו "ןורבח" תבישי - הרקוי-תובישי יתש
םרז לש תרוסמה יפ-לע תוימלשורי ןהיתש - "לארשי
ינוציחה והארמל תובישח סחיימה ,הקדובולס רסומה
.םדאה לש
המקש ,תיתרבחו תיתד תושדחתה תעונת איה תודיסחה
עקר לע החמצ איה .18-ה האמה עצמאב הפוריא-חרזמב
לע םג עיפשהו ןילופ תא דקפש ילכלכו יטילופ רבשמ
תאו בלה תנווכ תובישח תא השיגדה תודיסחה .הידוהי
הדפקההו תונדמלה תא רשאמ רתוי ,תיתדה תובהלתהה
לעב לארשי יבר היה ןושארה הגיהנמ .תווצמה םויק לע
השדח תומד שביג בוט םש לעבה .)ט"שעבה( בוט םש
גיהנמ - יברה - קידצה לש ותומד - תודהיב גיהנמ לש
.הרובחה ינבמ דחא לכל תישיא הכרדה קינעמה יטמזירכ
תוצובקל תודיסחה הלצפתה 18-ה האמה ףוסמ לחה
לכ .קידצה גיהנמה תוישיאבו םיגהנמב וזמ וז תולדבנה
םויכו ,האושב וברחנ הפוריא-חרזמ לש תודיסחה יזכרמ
לארשיב דחאה :םיירקיע תודיסח יזכרמ ינש םימייק
.תירבה תוצראב ינשהו )קרב-ינבבו םילשוריב רקיעב(
ןיע .רצחל רצחמ הנושו רתויב ןווגמ ידיסחה שובלה
רצח לכ לש םישגדהו םילדבהה תא לקנב ההזת תידרח
,רוג ,זלעב :תויזכרמ תורצח עבש םילשוריב .תידיסח
.ד"בחו בלסרב ,ןורהא-תודלות ,ןילרק ,'ץינ'זיו
יאצוי לש תולשושה לכמ תטלובה איה רוג תודיסח
ןילופב רתויב הלודגה התיה וז תודיסח .י"אב ןילופ
ןרהא תנותחב םיפוצ רוג ידיסח
2007 ,יברה לש ודכנ ,רתלא חנ
67
האושב הברח איה .םידיסח 100,000-מ הלעמל התנמו
הלודגה תודיסחה איה םויכ .לארשיב שדחמ-התנבנו
יברה ארק היינשה םלועה תמחלמ ינפל טעמ .לארשיב
רתלא הירא בקעי יבר ,יחכונה ר"ומדאה לש ובס - רוגמ
דוגינב ,לארשי-ץראב בשייתהלו תולעל וידיסחל -
היילעל ,הפוקת התואב ,ודגנתהש ,םיר"ומדאה בורל
תא חינהו וידיסחמ הלודג הצובק םע הלע אוה ,ץראל
שי רוג תודיסחל .םילשוריב רוג תודיסח זכרמל תודוסיה
.האושב ופסנש םידוהי ושכר ןתוא ,תובר תועקרק ץראב
תוידיסח תוירקו םינוכיש תיינבל ולצונ ולא תועקרק
.רצחה לש התעפשהו הדמעמ קוזיחל ואיבה ךכו ,תובר
-ידומלת ,תובישי :םילשוריב םיבר תודסומ רוג תודיסחל
םילשוריב "תמא-תפש" תבישי .תונבל רפס-יתבו הרות
הל שיו לארשי-ץראב תוידיסחה תובישיה-םאל תבשחנ
.ץראה יבחרב רוג-תודיסח יזוכיר ראשב םיפסונ םיפינס
-תדוגא"מ קלח איה רוג-תודיסח ,תיטילופ הניחבמ
רטשמבו הלודג תושקונב תנייפאתמ איה ."לארשי
תוגלפומ תורמוחב ,הלכשהל תלבגומ תוחיתפב ,ינדפק
.ההובג תיתרבחו תיטילופ תוברועמבו תושיאה ימוחתב
הכפהמ הרבעש תשדחתמ תודיסח איה זלעב תודיסח
הדעב הנטק תודיסחמ הכפהו ,תונורחאה םינשב
ןפואב תלהנתמ זלעב תודיסח .תולודגה תחאל ,תידרחה
רכששי יבר - יחכונה ר"ומדאה לש ותמזויב .יאמצע
,האלמ תיתליהק תכרעמ המיקה איה - )ינשה( חקור בד
תכרעמל דעו "תדה יקיזחמ" םשב יאמצע ץ"דבמ לחה
ןהב תויאמצע תובישיו ךוניח-תודסומ ,תואפרמ ,תורשכ
תבישי ,"ידרחה הנחמה" ןועובש ,םידימלת יפלא םידמול
יבחרב םיפסונ תודסומו ,הבושת-ילעבל "הנומאו הרות"
,ינוליחה רוביצה םע עגמב האב זלעב תודיסח .םלועה
"דחא בלב דחא םע - רהצ" ןוגרא תועצמאב רקיעב
גיצנ תודיסחל היה 2005 ראורבפ דע ."םיקוחר" בוריקל
ברה אוה - לארשי-תדוגא - הרותה תודהי םעטמ תסנכב
לארשי-תדוגא םע תכסכוסמ איה םויה .רלכייא לארשי
.תסנכל המישרב ילאיר םוקמ לביק אל רלכייאש ןוויכמ
וזכרמ רשא ,םלועב לודג ידיסח רצבמ םויה איה זלעב
שרדמה תיב בצינ הב ,םילשוריב זלעב-ידיסח-תיירקב
.םלועב לודגה תסנכה תיבל בשחנה
ךומסב םידקור בלסרב ידיסח
1999 ,ןורבח ,הלפכמה תרעמל
68
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
.םלועב תולודגה תויודיסחה תחא איה ץינ'זיו תודיסח
)הניארקוא םויכ( הינמורבש ץינ'זיו הרייעב הדסונ איה
ןויער תא הדהא וז תודיסח .לדנמ םחנמ יבר ידי-לע
האושה ינפל דוע הב ורקיב היגיהנמו ,ץראב בושייה
תודיסחה זכרמ .םידיסחל םינוכיש תמקהל תובר ולעפו
המקוה רשא "ץינ'זיו-תיירק" תנכוש םש ,קרב-ינבב אוה
תודסומה לכ תא הליכמו ,הלוגבש ץינ'זיו לש התומדב
קרב-ינבבש וז תמגוד תוירק .םישרדנה םיתורישהו
בושח .םילשוריב ףונ-רה תנוכשבו תובוחרב םג ונבנ
,םיקסופ-יתלב םילוציפל הייטנ שי ץינ'זיובש ןייצל
הפיחב םג תואצמנ ץינ'זיו עזגמ תונטק תויודיסחו
ר"ומדאה .)גרובסמאיליוו( ב"הראבו )'ץינזיו טרעס(
.רגה עשוהי השמ יבר אוה יזכרמה גלפה לש יחכונה
תורצחבש הנותמה איה וז תודיסח ,תיטילופ הניחבמ
לש תודיסח יהוז ."לארשי-תדוגא"ל תכייתשמ איהו
.הסנרפ םע "תיסאלק" תוידרח תבלשמה "םיתב-ילעב"
רקיעו ידמל השלח איה ,הקיטילופל רושקה לכב
.רצחה ךותב התוליעפ
.הנושארה תיאטילה תודיסחל תבשחנ ןילרק תודיסח
םיאטילב הסגנ הפוריאבש ,"תירנויסימ" תודיסח יהוז
יברה היה הדסיימ .תודיסחה קיח לא םתוא הכשמו
םילשוריב םויכ םיאצמנ םילודגה היזכרמ .ןילרקמ ןורהא
.טחוש ךורב יבר - יחכונה ר"ומדאה תגהנהב ,הירבטבו
-האמ תנוכשב ןילוטס-ןילרק ידיסח לש שרדמה תיב
.ץראב ןילרק ידיסח זכרמ אוה - םילשוריב םירעש
רזגמה םע הבחר הדובע לארשיב השוע וז תודיסח
הרבסה"ל לעופה "וקל וק" ןוגרא ומכ - ינוליחה
תינוליחה לארשי לש הבִ ל-בלב "םעונ-יכרדב תידוהי
םיבשחנ ןילרק ידיסח .ביבא-לתב רטנס-ףוגנזידב -
םינפ רבסב םלצא םילבקתמ םינוליחו ,םיחרוא-יסינכמ
דחוימ שגד .םהלש )שידייב "תונחלוש"( "םישיט"ב תופי
יפלאל הפנעה ךוניחה תכרעמ לע ןילרק תודיסחב םימש
.םימעה רבח תונידממ םידלי
,בלסרבמ ןמחנ יבר ידי-לע הדסונ בלסרב תודיסח
אמגודה יהוז .ותודיסח תא ססיב הב ריעה םש לע תארקנו
ןמחנ יבר ,הגיהנמ .יבר אלל תודיסחל רתויב תמסרופמה
רתכוה אל זאמו ,הנש 170-מ רתוי ינפל רטפנ ,בלסרבמ
וידיסחו ,הנירקואבש ןמוא ריעב רובק ןמחנ יבר .שרוי ול
.הנשב תחא תוחפל ורבק תא דוקפל םידיפקמ
לא םינוליח בוריקב םיקסוע לארשיב בלסרב ידיסח
בלסרב ידיסח .תודיסחה ינכת רקיע תצפה ךות ,תדה
)"םיחנ-חנ" םינוכמה ,רסדוא ברה ידיסח דחוימבו(
,םייזכרמ םיתמצבו תובוחרב םהידוקירב םיעודי
םיקזחתמו םימיקמ םה ,ףסונב .תידיסח הקיזומ בולישב
,תד יאשונב םירועיש םימייקתמ םהב םיינוריע םיזכרמ
םה םשובל תניחבמ .בחרה רוביצל תוליפתו תודיסח
לכ תא םיבברעמ םה :ידרחה בוחרב "םיפיִ ה" םיבשחנ
טלחומ דוגינב - םירחאה םימרזה לכ לש שובלה יטרפ
.תיאטילה תויטנגלאל
איה .רתויב תידוחיי תודיסחל בלסרב הכפה ,יבר ןיאב
12-כ םינומה שי( ןהיניב רשק אלל תוצובקל תקלוחמ
תוטשפב ארקנ יזכרמה םרזה .)בלסרב תודיסח לש םימרז
והז .םילשוריב םירעש-האמב יח אוהו ,יבלסרבה םרזה
ימ םיבאוש ןרהא תודלות ידיסח
2007 ,תוצמ תנכהל ןיעמ
69
ותרותמ רשיה וישרוש תא קנוי אוהו ,םימרזבש ינוציקה
.ןמחנ יבר לש
בוחרב םינוכמ ןורהא-תודלות תודיסח לש הינב
.ט"שעבל םירושק םניא םהו "ךאל'ארהאבר" ימלשוריה
ברה לש יטרפ דרמ ןיעמב הירגנוהב הדלונ וז תודיסח
תוליפתה חסונ תוכזב הרהמ דע המסרפתהו ,הטאר ןורהא
עימשהל הינב םיגהונש תומרה תוקעצבו ,הלש דחוימה
-שאר" ומצע לע זירכה הטאר ןורהא .הליפת ידכ ךות
לש תונורקעה תשמח תא רביחו ,ר"ומדא אלו "הרובח
,תודחאה ןורקיע אוה עבוקה ןורקיעה .השודקה ותרובח
תודיסח םג .הזל הז םלוכ םיביוחמ םירבחה לכ ןכלו
הנטקה רצחהו ,ר"ומדאה תומ תובקעב הלצפתה וז
דואמ הדיפקמ םילשוריב םירעש-האמ תנוכשב הרתונש
שובלב ןה ,ןוציחה םלועהמ תולדבתהו תורגתסה לע
-ירודמ םילשורי-ינב לע לבוקמ היהש יתרוסמה ידוחייה
.תועינצ תונקת לש רשפתמ-יתלב םויקב ןהו ,תורוד
םידגבה תא שובלל וישנא תא בייח הטאר ןורהא ברה
תא השעמל וקיחש םידגב - לארשי-ץרא לש םייסאלקה
ידרחה בוחרב םידיחיה םהו ,ספסופמה יברעה שובלה
"ןשיה בושיי"ה לש םייחה יווה תא םויכ םירמשמש
תיאמצע איה ,םמצע לשמ תודסומ םתליהקל .םילשוריב
.הנידמה תודסומ ידי-לע הרוצ םושב תכמתנ הניאו
הרזומ תבשחנ ,"תידרחה הדע"ל תכייתשמה ,וז הרובח
ישנא םה הינב .ידרחה בוחרב םג דחוימב תינוציקו
שארב םידעוצ םה בור יפ-לעו ,תועינצה תרמשמ
.תונגפהה
,ידאלמ ןמלז רואינש יבר י"ע הדסונ ד"בח תודיסח
.תודיסחה לש ירקיעה רוביחה - אינתה רפס רבחמ
תודיסח לש יעיבשה ר"ומדאה היה 'ץיבבולמ יברה
.ידרחה םלועב םרה הדמעמל התוא ליבוהש אוהו ,וז
תודוסי תא וחינהש םינושארהמ ויה ד"בח יר"ומדא
הנושארה ד"בח ידיסח תצובק .לארשי-ץראב תודיסחה
תפצ םירעב הבשייתה ,18-ה האמב דוע ץראל העיגהש
דסייל וטילחה ,תפצב םוקמה היה רצ רשאכ .הירבטו
קחודב םשפנ הצקשכ ורגיה םילשוריל .ןורבחב הליהק
תגלפמ לש תוריחב תועדומ
1999 ,ס"ש
70
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
םינשה ךלהמב .ןורבחב םקלח-תנמ ויהש תופידרבו
הבישיהו ,םילשוריב יד"בחה בושייה בחרתהו ךלה
ידיסח .פ"רת תנשב המקוה - "קדצ-חמצ" - הנושארה
בוחרב ד"בח ןוכישב רקיעב םויכ םיררוגתמ ד"בח
.םילשוריב והימרי
םתוחיתפב ידרחה בוחרב ןפוד-יאצוי םה ד"בח ידיסח
יכו ,תדל םינוליח ברקל שי יכ םינימאמ םה .םינוליחל
הניחבמ .חישמה תאיבל יאנת איה הבושתב םתרזח
םימירחמ םניא םה .בושח םרז םה ד"בח ידיסח ,תיטילופ
ןפואב .יהשלכ הגלפמב םיכמות םניא ךא ,תוריחבה תא
הגלפמל עיבצהל יברה לש הארוה ןיא ,תוחפל ימשר
םידרח תמועל םיינרדומ םיבשחנ ד"בח ידיסח .תמיוסמ
-ישנאו םיישפוח תועוצקמ ילעב םהמ םיברו ,םירחא
-ירודישכ תינרדומ היגולונכטב תלגוד העונתה .םיקסע
תצפהל תוצוח-םוסרפבו ,טנרטניא-ירתא וא ןייוול
רתוי יללכה רוביצב םירועמ ד"בח ידיסח .םהלש רסמה
תארשהב ינוציק ינמי וק םיליבומ םה .תורחא תויודיסחמ
םימרוגה ןיב ויהו ,חונמה יברה לש תויטילופה ויתועד
)1996( הלשממה תושארל והינתנ ןימינב תריחבל ורזעש
."םידוהיל בוט והינתנ" המסיסה תחת
תויודיסח :ןה םילשוריב גוציי ןהל שיש תופסונ תויודיסח
.םינולסו רמטאס ,בולעל ,ןאיוב
ידרחה בוחרב ישילשה דבורה איה תידרפסה תוידרחה
.תרחא ריע לכמ רתוי ,םילשוריב
,יאטילה םלועל הלודג הקיז ילעב םה םידרפסה םידרחה
ףא םה .ולש םירנימסלו ויתובישיל ,וייח-תוחרואל
.םיאטילה םירבגה לצא הגוהנה שובלה ךרד תא וצמיא
וקורמב דוע םיעוטנ ךילהתה לש םיירוטסיהה וישרוש
ודקפש תויושחרתהב רקיעבו ,20-ה האמה תליחתב
רחאל הרותה םלוע לש ומוקיש םע ידוהיה םלועה תא
,םיאטילה ברקב םיברועמ םה ןיא ,תאז תורמל
5
.האושה
"תבורעת-יאושינ" ןיאש טעמכ תידרחה הרבחבש ןוויכמ
הדרפהה סיסבו ,ןיטולחל תודרפנ תוליהקה .תוליהק ןיב
םיחרזמ-םידרפסה םידרחה ידלי .אצומה ץרא אוה
"הסכמ"ל טרפ ,םיידרפס ךוניח-תודסומב םידמול
תונולת .תויאטילה תילִ עה תובישיב םהל התצקוהש
תומצמוצמ "תוסכמ" לעו הילפא לע םדִ צמ ועמשנ תובר
ץוביקה .ביבא-לת .וקורממ הרות-ינב לע תיאטילה תוטלתשהה .אטילד ס”ש ופול ’י האר 5
.)2004( דחואמה
"בקעי-תיב"( תונבל רפסה יתבבו הרקויה תובישיב
התנמנ וז חופיק תשוחת ,השעמל .)םירחא םירנימסו
תיכוניחה ,תרגסמה תמקהל תוירקיעה תוביסה םע
תונויסינלו ,ס"ש תעונת לש תדרפנה ,תיחרזמה תידרחה
- יזנכשאה רזגמב תויולת-יתלב ךוניח-תורגסמ םיקהל
ןייעמ" תרגסמב ,ידוסיה ךוניחב וקלחב קר חלצש רבד
."ינרותה ךוניחה
הינפב יתוהמ יוניש הרצי ,1984 תנשב ס"ש לש התמקה
תיב הקפיס איהש הדבועל רבעמ
6
.תידרחה הרבחה לש
םיגוחב הדהאל םג לעופב התכז איה ,םידרפס םידרחל
הטעומ התיה תווצמ תרימש לע םתדפקהש ,םייתרוסמ
התוברועמו ,העונתה הרבצש ברה יטילופה חוכה .רתוי
םתיא ופחס ,ןוטלשה תוכרעמב תיגוצייהו הליעפה
.תויזנכשאה תוידרחה תוצובקה תא םג הבר הדימב
םילשוריב ידרחה רוביצב םיפסונ םימרז
ןפואב .ידרחה רוביצב םימרזהו םילוציפה םה םיבר
"הרותה תודהי"ב תוגצוימה תוידרחה תוגלפמה ,יללכ
עיבצמה שוגה והז .רתויב לודגה ידרחה ףוגה ןה ס"שבו
גג-ןוגרא "תידרחה הדע"ה תאצמנ וניִ מימ .תסנכל
בכרומ םהב לודגה ףוגה .תוריחבה ימירחמ לכ לש
הצובק( "קסירב" ,"ןורהא-תודלות" ,"רמטאס" ידיסחמ
,)םילשוריב רקיעב תזכורמה ,דואמ הרימחמו הנטק
.םירחאו "יקסנישוד"
-ירוטנ" לש ריעז גלפ אצמנ "תידרחה הדע"ל ןימימ
המכ( ריעז םרוג והז ."ןגיובלנצק גלפ" םג יורקה "אתרק
סיסתמ ךא )םירעש-האמב תוררוגתמה תוחפשמ תורשע
םינוליחה םע םיבר םיקבאמ .ידרחה בוחרה תא דואמ
.ןאכ ולחה
לע לביק רשא - "שיא-ןוזחה גוח" אוה ףסונ ינוציק גוח
תבשב םישמתשמ םניא וישנא - תודחוימ תורמוח ומצע
תואפו דואמ ינרמש םשובל ,למשחה תרבח לש למשחב
.תולגלוגמ ןניאו דחוימב תובחר םהיתושנ
םיל"דרח םינוכמה( םיימואלה םידרחה איה תפסונ הצובק
רבעש ימואל-יתדה רוביצהמ קלח והז .)םיקינל"דרח וא
םיימואלה םידרחה .תיתרבחו תיטילופ ,תיתוברת הנצקה
ךות ,םידרחל דואמ המוד םייח-חרוא להנל םישקבמ
םהיניב שי .תינמי תויצינו תינויצה היגולואידיאה בוליש
תוריחבב הפתתשה 1983-בו ,תילפיצינומ הגלפמכ 1982 ףוסב הליחת המקוה ס”ש 6
.תסנכל הנושארל הצר 1984-ב .םילשורי-תייריעל
71
רוביצה" וא "ינרותה רוביצה" םיגשומה תא םיפידעמה
רתי-תנחבהל האיבה תוקתנתהה תינכת ."ינומאה
לשב תאזו ,ןכל םדוק דוע םייקתהש הז שדח םרז לש
דחוימב ותואצמיהו תוינוציקה תויטילופה ויתודמע
.ןורמושו הדוהיב םייתדה םיבושייבו םילשוריב

הרבחב םיננוכמ םיימלשורי םיעוריא
תידרחה
,םינוליחל םייתד ןיב חתמ-תיוור ריע איה םילשורי
דרפנ-יתלב קלחל וכפהש םיקבאמו תונגפה תדומלו
.התייווהו הייפואמ
סויג דגנ 50-ה תונשב ריעב המייקתהש הנגפהה
הרבחב ןנוכמ עוריאכ הרוכז ,ל"הצל תוידרחה תונבה
בוחרב תורושה לכ דוחיאב הצוענ ךכל הביסה .תידרחה
דגנ תפתושמ המחלמ - תחא הרטמל ןשוביגבו ידרחה
.םיידוהיה תרוסמהו ןויבצה תא םיתיחשמה תוחוכה
וחנוה םיברה םיגלפה לש םייתתיכה םיסרטניאה
תודחאה התלגתנ חכשנ-יתלבו לודג דחא עגרלו ,דצב

7
.התמצוע לכב תידרחה
התוא תא רזחשל חילצה 1999-ב תובברה ןגפמ קר
יצח תנגפה" םידרחה יפב התנוכש תרצעה .המצועה
ותוברעתהו ןוילעה טפשמה תיב דגנ התנפוה ,"ןוילימה
םיידרחה תוחוכהשכ יכ תינשב החיכוהו ,םייתדה םייחב
.םהמ םלעתהל ןתינ אל ,םידחאתמ
,ךכ-רחא ףאו ,וללה תולודגה תונגפהה יתש ןיב ,ךוותב
ךא .תושעור תונגפה הברהו םיבר םינטק םיקבאמ ויה
-לוליח דגנ קבאמה אל
8
,ןליא-רב שיבכב תונגפהה אל
וחילצה ,
9
ידט ןוידטצא דגנ המרה הקעצה אל ףאו םירבק
םינומה תליפת לש יתמרדהו דהדהמה טקפאה תא ללוחל
םהמ תוללשנ הנה יכ השוחתה עקר לע המצוע-תבר
הרותה תוחרוא תא םייקלו ךישמהל תלוכיהו תוכזה
.םהל תשדוקמה
.םינשה ףולחב קימעהו ךלה םינוליחל םידרח ןיב ערקה
תיילע ופסונ ,םיליגרה הנידמהו תדה יאשונל ףסונב
,ריזח רשב תריכמ ,םייחרזא םיאושינ ,םידוהי-אל
.אבצל סויגהו "לט קוח" ,םיללוכהו תובישיה יביצקת
.לארשיב הרבחה לש םויה רדסמ ורס אל ולא תויגוס
ר"ומדאה וב לחהש ךלהמ התיה 1999 תנשב הנגפהה
ןקסעה היה קנע-תנגפהל ךלהמה תא לגלִגש ימו ,רוגמ
.שורפ םחנמ ברה ,קיתווה
יכו םיציקה לכ ולכ יכ התיה ידרחב בוחרב השוחתה
תדה דגנ הפידרהו התסהה עסמ תא דוע תאשל ןתינ אל
תמייאמה הנכסב םחליהל ידכ ודגאתה לוכה .תרוסמהו
היה "למגה בג תא רבשש שקה" .לארשי-ישדוק לע
הצעומה ר"וי ,ג"בלר קחצי ברה לע צ"גב ליטהש סנקה
תיתדה הצעומה תא סנכל בריסש לע ,םילשוריב תיתדה
תא .םיביטברסנוקו םימרופר םיגיצנ םע ,ריעב השדחה
-תזרכהכ םידרחה ושריפ ,לקש ףלא 30 ךסב ,סנקה
ךרוצ היהו ,םתניחבמ וליעוה אל רבכ םירוביד .המחלמ
12.02.99 .ריעה לכ ,םערב ’ח 7
הרובחת יבגל םינושה רוביצה יקלח ןיב המכסה רוציל הרטמב המקוהש ,תרמצ תדעו 8
דואמ התשקתה ,קוחרה חווטל םג הפקת תיתרבח הנמא שבגלו ,םישיבכ תריגסו תבשב
דפרטל ולעפש,םידדצהינשמםינוציקהללגב ןהו הבכרהלשב ןה,ןהשלכ תוטלחהל עיגהל
,ונייהד - ווק-סוטאטסה תא ונכ לע ריאשהל הדעווה הצילמה רבד לש ופוסב .םכסה לכ
.םינוליחה לש העונתה שפוחבו םייתדה תושגרב תובשחתה ךות ,ןיגוריסל שיבכה תריגס
ללכ-ךרדב בצמה ,2006-ל ןוכנ .םלועמ המשוי אל הדעווה החסינש תיתרבחה הנמאה
.ןיגב-שיבכ ומכ ,םיפסונ הרובחת-יקרוע לש םתחיתפ תוכזב רקיעב ,עוגר
-תמר“ תנוכש המקוה םימיל .ריעה ןופצב ןוידטצא תמקהל תוירוקמה תוינכתל הנווכה 9
קחרה ,החלמב ןוידטצאה תיינב .ןוידטצאה םוקל ןנכות וב סכרה לע תידרחה ”המלש
.ןוחצינ לש גוסל םהיניעב הבשחנ ,םידרחה לש תובחרתהה ירוזאמ
לתוכב ימואל ידרח ללפתמ
שוג יוניפל הנש ןויצל עוראב
2006 ,ףיטק
72
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
םעל וז איה םוריח-תעש" .םישעמבו תורושה דוחיאב
והז - "'ונשפנ לע דומעלו להקיהל‘ ךרוצ שיו ,לארשי
המל היגולנאכ תרצעב אבוהש ,רתסא-תליגממ טוטיצ
טפשמה תיבב םדידלו ,שורוושחא תכלממב ללוחתהש
ררוצ ,עשרה ןמה יאצאצ םיבשוי םילשוריב ןוילעה

10
.םידוהיה
לומ לודגה ברקלו הדיצה וקחדנ תונשיה תויוביריה
,תידרחה הדעה ,םיאטילו םידיסח :םלוכ וסייגתה צ"גב
לש תפתושמ האירק הצפוה ןכ
11
.םינותמו םינוציק
דגנ הכרעמ התוא זאמ הנושארל .הרותה ילודג לכ
ושרוי הנגפהב יכ טלחוה ,ל"הצל תוידרח תונב סויג
ידרחה רוביצה ישאר ולמע םייעובש .םישנ םג ףתתשהל
הב םוריחה תעשו רבשמה תשוחת תא העדותל רידחהל
םעפה וז התיה ,ךכב יד אל םאו
12
,תיתדה תודהיה היוצמ
הרות-לוטיב םג רתוהש הנידמה תודלותב הנושארה
ריעה טעמכ הנקורתה ,םילשורי-ינב לע ףסונ .ינומה
םתודיכל .םיירהצב ןושאר םוי ותואב הירבגמ קרב-ינב
דגנה תובוגתו ,םינוליחה תא דואמ הדירטה םידרחה לש
םש ויהי יכ ופיצש ויה .ןתופירחב תוינוציקו תובר ויה
תידרחה הנגפהה .היה ךכ אל ךא ,תויוערפתהו תורגת
םימואנ הללכ אל איה .ןורחאה טרפה דע בטיה הנגרוא
םויסב .הליפת קר אלא ,התסה הב התיה אלו םיבר
תא קיספהל הארקש םוכיס-תרהצה העמשנ תרצעה
לודחל טפשמה תיבמ השרדו ,םידרחה דגנ התסהה
ןנוכמ עוריא התיה תרצעה
13
.תד-יניינעב ברעתהל
."ןוילימ-יצחה תנגפה" ידרחה חישב ארקנש
רושעב תידרחה הגהנהה הענמנ וז הנגפהל טרפ
ידרחה רוביצה לש ותוליעפו ,תולודג תונגפהמ ןורחאה
םיגשיה וגשוה םש - יטילופה רושימל רקיעב הרבע
םירוזאו תונוכשל תצאומ תוטשפתהלו - םייתועמשמ
.ךשמהב ביחרנ דוע וללה לע .םילשוריב םיפסונ
תארקל .2006-ב שחרתה ,ןויצל יוארה ףסונ עוריא
ופיצש םיידרח םימרוג ויה ,םילשוריב "הוואגה דעצמ"
קנעה תנגפה תא ריכזיש לדוג-רדסב דגנ-תנגפהל
12.02.99 .תועידי .ןמפוה-רלגניר ’א 10
ןמ קלח ןיבל םידרחה ןיב ןיינעמ הלועפ-ףותיש היה ,ץ”גב דגנ וז הנגפהב יכ ןייצל יואר 11
.הב ופתתשהש אריפש םהרבאו והילא יכדרמ םינברה תגהנהב ,ימואל-יתדה רוביצה
16.02.99 .ץראה .ןלוג ’א 12
,7 ’סמ ”תלכת“ תעה בתכ ךותמ ”יוטיבה שפוח לש תלחוזה היצמיטיגלדה“ .ןודרוג ’א 13
. 1999 ,ט”נשת ביבא
1999 ,"ןוילימה יצח תנגפה"
73
טקשב רבעב ודעצש םידעצמ העברא רחאל .1999-ב
תיביסאמו תיביטקא תונגראתה םעפה הנמתסה ,יסחי
תכלוהה תוממוקתהה יכ ורבסש םהיניב ויה .םידרחה לש
- שדח ידרח לדומ רוצית "הוואגה ידעצמ" דגנ הלדגו
תאו שדחמ םתודיכל תא למסיש - ותוהמב "ידרגנילטס"
םילשוריב תוארל םישקבמה לכ לומ הנתיאה םתדימע
ידרחה בוחרב רכזייש המ ,לעופב םלוא .םירעה לככ ריע
המילסהש תומילאה רקיעב איה ,2006 הוואגה דעצממ

14
.םדא-ייח הנכיס ףאו
רצונש תוגיהנמה ללח תא הלצינ "תידרחה הדע"ה
ר"ומדאהו ךש ברה לש םתריטפ זאמ תידרחה הגהנהב
הדע"הו ,העוסשו תגלופמ תיחכונה תוגיהנמה .רוגמ
לעמ ,קבאמה תנומתב יזכרמ םוקמ הספת "תידרחה
15
.תידרחה הייסולכואה ברקב ילאירה הלקשמל רבעמו
בישילא ברה .תופיקת אלו תופר ויה דעצמל תויודגנתהה
םיר"ומדאהו ,הקעצ לוק םירה אל ךא ,תודגנתה עיבה
הלחהש "תידרחה הדע"ה .םימ םהיפ ואלימ םילודגה
,םינושה םיגלפה לש םתמכסה תא הלביק אל ,קבאמב
לא בל-תמושת ךושמל ללכ הצר אל לודגה םקלחש
תויועמשמל םידליה תא ףושחל אלש תנמ-לע ,דעצמה
יכ המוד .תילאוסקסומוהה "הוואגה" לש תונושה
ןויסינה
16
.הנותחתה לע םדישכ םלוכ ואצי הזה קבאמהמ
הלשכ ותיאו ,לשכ תובברה תנגפה תא רזחשל ישילשה
.תידרחה הוואגה םג
תידרחה הרבחה יככותל טבמ
םילשוריב
יפרגומדה טביהה
םיררוגתמה םידרחה ברקב עצוממה ןיאושינה ליג
תמועל ,םינש 19.8 לע דמוע ,היתוביבסבו םילשוריב
רועיש .תיללכה תידוהיה הייסולכואה ברקב 27.2
תודיל 7.7-כ לע דמוע םידרחה ברקב עצוממה הדוליה
.תידוהיה הייסולכואה ללכ ברקב תודיל 2.6 תמועל
עצוממ םידלי רפסמב תאטבתמה ,ההובג ןוירפ-תמר
םישנה רפסמב דימתמ לודיג םע דחי ,השיאל הובג
ךכל איבמש הדוהת-טקפא רצוי ,ןוירפה ליגב תואצמנה
.5.6.06 .ץראה .רגניטא ’י ,זעוי ’י ,סיל ’י.http://www.nfc.co.il + .זאיד ’ש 14
.16.11.06 .יקסבוחינג בד םע ןויאר 15
10.11.2006 .ןושאר רוקמ .ולרש ’י 16
יוביר ןיעל-הארנה דיתעב היהי תידרחה הייסולכואלש
17
.)הנשל7%-6%( דואמ הובג יעבט
864,000 איה 2015 תנשל םילשורי תייסולכוא תיזחת
הזמ
18
,םיבשות 946,000-כ 2020 תנשלו ,םיבשות
ברקב לדגי םידרחה רועיש .םידוהי 588,000-כ
לודיגה .2020 תנשב 32%-ל םויכ 30%-מ וז הייסולכוא
םיבזוע םידרח םיריעצ תוגוזש רחאמ ,יטיא אוה םילשוריב
.םימלוה רויד-תונורתפ אוצמל תנמ-לע ןייוולה ירעל
,רפס תיירקבו שמש-תיבב ,תילִ ע-רתיבב ובשייתה םה
.הברהב םיהובג הייסולכואה לודיגו הדוליה ירועיש םש
דמוע תילִ ע-רתיבב עצוממה תודילה רפסמ ,אמגודל
תודיל 9 - תילִ ע-ןיעידומבו ,השיאל תודיל 8.9 לע םויכ
יסחיה םקלחש ךכ לע םיעיבצמ הלא םינותנ .השיאל
-ןילופורטמב תידוהיה הייסולכואה ברקב םידרחה לש
םא םג ,תדמתמו הקזח היילע תמגמב אצמיי םילשורי
.רתוי הנותמ היילעה אהת המצע םילשורי ריעב
לש הקלחש העיבקב תכמות םיאליגה הנבמ תניחב
,תידוהיה הייסולכואה ךותב תידרחה הייסולכואה
רתוי הקזח היילעבו ,היילע תמגמב םילשוריב אצמנ
םייתכלממה רפסה יתבב םידימלתה רפסמ .היתוביבסב
54% תמועל ,46% לע דמוע םייתד-םייתכלממהו
יתכלממה ךוניחה לש םידליה ינגב םלוא .ידרחה ךוניחב
ךוניחב 62% תמועל ,םידליהמ 38% קר םידמול ד"ממהו
לש םקלח לדג ןכ ,דרוי םידימלתה ליגש לככ .ידרחה
תקהבומ איה וזה המגמה .ידרחה רזגמב םידימלתה
.דואמ הרורבו
ליגב םידליה .הריעצ הייסולכוא איה תידרחה הייסולכואה
תידוהיה הייסולכואבש דועב ,הנממ 50% םיווהמ 14-0
ןיערגה תייסולכואב ינויצחה ליגה .25% קר םה תיללכה
אוה םישדחה הירפירפה יבושייבו ,םינש 15 אוה ידרחה
ליגה ,תאז תמועל .םינש 12-10 לע דמועו הזמ ךומנ ףא
ברקב( הנש 30 לע דמוע ,םידוהיה ללכ ברקב ינויצחה
.)הנש 36 לע דמוע אוה רבעשל תוצעומה תירב יאצוי
,םידרחה ברקב דואמ ההובג הדולי ןה ךכל תוביסה
תיללכה הייסולכואה ברקב ילילש הריגה-ןזאמו
.םינורחאה םירושעב
.2004 ילוי.5 ’סמ הדובע-ריינ .ס”מל 17
.24 ’מע ,)2003( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .םילשורי ךיינותנ לע ,ןשוח ’מ 18
74
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
תא רקיעב בצעמש אוה םידרחה ברקב הובגה ןוירפה
תבכרומה ,הלודגה איהש ,םילשורי לש ךוניחה תכרעמ
החתפנש םידומילה תנשב
19
.לארשיב רתויב תנווגמהו
224,000-כ תכרעמה התנמ ,)ו"סשת( 2005 רבמטפסב
םידימלת )46%( 103,000-מ הלעמל םהמ ,םידימלת
יתכלממה ךוניחב םידימלת 62,000-כ ,ידרחה ךוניחב
םידימלת )26%( 58,000-מ הלעמלו ,)28%( ד"ממהו
.יברעה ךוניחב
יושע ,םילשורי ריעה יבשות לש ריעצה םיליגה בכרה
םידממב ,הז רמאמב הנראותת ןקלחש תויעב םיצעהל
םייוניש ושחרתי אל םא תאזו ,רבעב ונרכה םרטש
.םייתועמשמ
תבצעמה הפקשהה
היגוסה קמועל הז רמאמב סנכיהל םילוכי ונניא
לכ לע תידרחה הפקשהה השבגתה דציכ - תבכרומה
הדובעה ךרעל םידרחה לש םסחיב עגינ ךא ,היביכרמ
ךלהמב חתפתה דציכ קודבנו ,הרותה דומיל ךרע לומ
ותנוכתמב ותושבגתהל דע ,תינרדומה הירוטסיהה
תחא היהת וז יכ םיכירעמ ונא .םילשוריב תיחכונה
.םיאבה תורודב ריעה לש הלרוג לע ועיפשיש תויגוסה
םידוהיה וצלאנ 19-ה האמה לש היינשה תיצחמה זאמ
םייחה תא בלשל דציכ :הלאשה םע דדומתהל תוצופתב
המדק ,תיללכ הלכשה לע םיססובמה ,םיינרדומה
חרוא םע - תירמוח תויגשיהו תיעדמו תיגולונכט
תונורתפ ךכל ואצמ תונוש תוליהק .יתד-ידוהיה םייחה
תויתרבחה ,תוירוטסיהה תוביסנל םאתהב ,םינווגמ
האצמנ ,םאלסִ אה תוצראמ םידוהי ברקב .תויתוברתהו
היגולואידיא החתפתה אלו ,לוחל שדוק ןיב בלשל ךרדה
וחתפתה םיזנכשא םידוהי ברקב .םיבטקה ןיב קותינ לש
.תונוש תומרב שדוקב לוחה בוריע תורשפאמה תושיג
ךא ,םייללכ םידומיל לש םימיוסמ םימוחת וללש ןקלח
ידומיל תא וקחד תורחא תושיג .םירחא םימוחת וריתה
תוחונה תועשב םהב קוסעל וריתהו ,תוחנ דמעמל לוחה
לש אלמ בוריע וריתהש הלאכ ואצמנ .םויה לש תוחפ
םייללכה םידומילל םידגנתמה ברקב םג ,שדוקב לוחה
-תדוגא" לש התדמע :אמגודל .תונוש תואסרג וחתפתה
,20-ה האמה לש הנושארה תיצחמב ,תימלועה "לארשי
.הז רפסב ,םילשוריב ךוניחה תכרעמ לע ןשוח 'מ לש הרמאמ האר 19
2006 ,םירעש האמ ,הידליו תידרח השא
75
ףינסה לש תרשפתמ-יתלבה הדמעל סחיב תינרשפ התיה
.ןשיה בושייב "לארשי-תדוגא" לש ילארשי-ץראה
בצמ רצונ ,לארשי-תנידמ תמקהו האושה רחאל םלוא
הטקנ ,תונושה היתוליהקל "הטילפה תיראש" .שדח
לארשיב - הייח תא םקשל ןויסינב תונווגמ םיכרד
ידרחה גלפה רחב הבש היגטרטסאה .תורחא תונידמבו
התיה ,תיאטילה הליהקהמ רקיעב ואצומש ,ינרמשה
ןבומב ןה ,ןברוחה רחאל הרותה דומיל םלוע םוקי ִ ש
דומילה ךרע תדמעהב תאזו ,ינחורה ןבומב ןהו יזיפה
דעונ יחכונה רודל ,וז הסיפת יפ-לע .םייחה זכרמב
-םע לש ומויק תא חיטבהל ירוטסיה-הטֶ מ דיקפת
רשא ,םימכח-ידימלת לש םהיפתכ לע לטומש ,לארשי
תא םהיאצאצל וליחניו ושרפי ,וננשי ,ורגאי ,ורמשיש םה
,וז הסיפת יפל .תקסופ-יתלב תישונא תרשרשב הרותה
וגיהניש רודה ילודג חומצל םידיתע הרותה םלוע ךותמ
וז תויכשמהל תוירחאה .הנוכנה ךרדב לארשי-םע תא
.ידרחה רזגמב םירגבתמהו םירבגה לכ לע ,אופא ,הלטוה
ברחנש תובישיה םלוע רוזחש לש ץמאמל וסיוג םלוכ
תיללכ הבוחל הכפה ,המשל הרות דומלִ ל תוכזה .האושב
.ימשגה םויקל הגאדה תא הדיצה הקחדו
םויקה ,םידרחה תפקשה יפ-לע ? אצמית ןיִינמ הסנרפהו
תורסמתהה ןמ האצותכ יהשלכ ךרדב חטבוי ילכלכה
"ןוחטיב"ה תא הבוחב תרצואה איהש ,הרותה דומילל
תמנפהל ליבקמב .)הסנרפל גאדיש לאה לע תוכמתסהה(
תלסופה המרונה םג המנפוה ,"דבלב הרות" לש ךרעה
"תולדתשה" ךרוצל דומיל-ןמז תשדקה לוכו לוכמ
תקולחב תיתוהמ הרומת הללוח וז הסיפת .)הסנרפ(
לע הלפנ הסנרפל תוירחאהו ,החפשמב םידיקפתה
דומילל קרו ךא רסמתהל רומא לעבהש דועב ,השיאה
,וז הפקשה הגיהנהש איה תיאטילה הליהקה .הרותה
תורצח לע ןה תערכמ העפשה ךכל העדונ לארשיבו
.םידרפסה הרותה ינב לע ןהו םידיסחה
ךילהת לחה ,לארשי-תנידמ לש המויק תישאר זאמ
םחנמ .םינשה םע הצואת רבצ הז ךילהת .תובישיל הרזחה
לעו םייגולואידיאה ויביכרמ לע הז ךילהת חתנמ ןמדירפ
הרבחה תכיפהכ ותוא רידגמו ,ולש ילכלכה לנויצרה
20
."םידמול-תרבח"ל תידרחה
-תדוגא" תסינכו 1977-ב שחרתהש יטילופה ךפהמה םע
ס"ש דוסיי םע - רתוי רחואמו ,היצילאוקל "לארשי
תוידרחה תוגלפמה ורבצ - תוריחבב הלודגה התחלצהו
םיינזאמה ןושל ויה ןה םיבר םיבצמבו ,בר יטילופ חוכ
-תולשממ וכפה ךליאו זאמ .תילארשיה הקיטילופב
תיינבב תופתושל )לאמשל ןימי ןיב לדבה אלל( לארשי
היגטרטסאה העבקש םירטמרפה יפ-לע ,הרותה םלוע
רעונה ינב לש וטקאפ-הד תורגתסה :ונייהד ;תיאטילה
לש תרהצומ הייחדו ,"שדוק ולוכ"ב םידרחה םירבגהו
הצמוא וז ךרד .תיגולונכט הרשכהו תיללכ הלכשה
םינשב הלגד יאשונו ,לארשיב םידרחה ללכ ידי-לע
.56-55 ’מע )1991( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .תידרחה הרבחה ,ןמדירפ ’מ 20
2006 ,התיב רצחב תידרח השא
76
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
,ךש םחנמ רזעלא ברה - רודה ילודג ינש ויה תונורחאה
בייחו ןוטה תא ןתנש אוה ךש ברה .ףסוי הידבוע ברהו
ברהו ,שדוק-ידומילל קר רסמתהל הליהקה ינב לכ תא
לכ .םהיניב תושיגה ילדבה ףרח ,וז הדמע ץמיא ףסוי
םידימלת ויהי הינבש תפאוש לארשיב תידרח החפשמ
וכזִי םימיה ןמ םויבש הווקתב ,םהייח לכ םיכרבאו
.לארשיב הכלה-ירומ תויהל
םתופתתשה הגרדהב הטעמתה תונורחאה םינשה תורשעב
םויכ .הדובעה לגעמב לארשיב םידרחה םירבגה לש
.יללכה רזגמב 65% תמועל ,םהמ 34%-כ קר םיקסעומ
"םיללוכ" לש םתמקה תוכזב רקיעב הרשפאתה וז העפות
תוקינעמה ,םיאושנ םידרח םירבגל דומיל-תורגסמ -
-ךרדב לטומ הסנרפה לוע רקיע .םידמולל ישדוח "רכש"
לגעמב תוידרחה םישנה לש ןתובלתשהו ,השיאה לע ללכ
תמועל 42% לע תדמועו םירבגה לש וזמ ההובג הדובעה
הבורב תזכרתמ םישנה תקוסעת
21
.יללכה רזגמב 52%
תונורחאה םינשב דואמ יוור הז קוש .הארוהה םוחתב
רכשה תומרש תורמל ,וב בלתשהל השקו ידרחה רזגמב
,הדילה תושפוח ,םיפוכתה תונוירהה םג .תוכומנ וב
לע דואמ םישקמ ,םידלי-תבורמ החפשמב לפטל ךרוצהו
.השיאה לש התורכתשִ ה תלוכי
הביצה ,תמייקה הפקשהה לע ןנוגל תנמ-לע ,רומאכ
םידמועש םירוסיאו תודמע המצעל תידרחה הרבחה
.תוצרפ הב ועבני אלש ,המוחה לע "הרימש-ילדגמכ"

22
.תידרחה הפקשהה תונורקעמ המכ הנמנ ןלהל
הדירי הנשי ,הז ןורקיע יפ-לע :"תורודה תדירי" ןורקע
:םיינחורה םימוחתה לכב ,תורודה ךלהמב תדמתמ
ירבדב .התנבהבו הרותה תעידיב ,םימש-תאריב
יניינעב ,םייחה ימוחת לכב םימדוקה תורודב םילודגה
םיפידע - ץרא-ךרדו תודימ תגהנהב ,הפקשהו הכלה
ןימאהל השק ,וז הפקשה רואל .ונימי לש הלא לע
גהונה תא תונשל וזעיש הרותה ילודג םויכ ואצמייש
תובר םינש םיכישממ תובישיה ידימלת לכ וב ,םייקה
לטנב תאשל יהשלכ הנכה אלל ,ללוכב םהידומילב
רודה ילודג לש הארוה בשחנ ,ללוכב דומילה .הסנרפה
יקסביינק ברהו ,ךש ברה ,שיא-ןוזחה לש טרפבו ,םדוקה
המרונ איה הרותה ילודגל תויצה תבוח .)"רלפייטסה"(
.ס”מלה .5 ’סמ הדובע ריינ .ורטסק ןהכ ,א ,ץיברוג 'נ 21
רמייהסרולפ ןוכמ .”םינפבמ טבמ - תידרחה הרבחב הקוסעתו הקוצמ“ ןהכ ’ב האר 22
.)2005( םילשורי .תוינידמ ירקחמל
בצמה תרמחה םג .תידרחה הרבחב חוקימ תב הניאש
הדובעל תאצל םיכרבאה תא עינהל החילצה אל ילכלכה
שרופמה םלוק תא םיעימשמ םניא הרותה ילודג דוע לכ
ןפואב םירומ הרותה ילודג ולחה הנורחאל ךא .הז ןוויכב
םע
23
.הדובע-םוקמ םמצעל אוצמל ,םהב םיצעונל יטרפ
.םיברב וזכ העד םהמ דחא ףא עיבה אל הכ דע ,תאז
לעש איה םהירבד לש הרורבה תועמשמה ,אברדאו
,םהידומילב קזחתהלו םכרדב ךישמהל םיללוכה יכרבא
.ילכלכה םבצמב הרמחהה ףרח
תידרחה הפקשהה תא קזחמו עבקתהש ףסונ ןורקיע
י"פע .הרותה ידמול תא לכלכל הנידמהמ העיבתה אוה
והז ;םלועה לש ךוותה ידומעמ אוה הרותה דומיל ,ל"זח
היושע הרותה תוכזו )לשמל ,המחלמ( קזנ לכ ינפמ ןגמ
ידוהי לכ לש ותבוח .םיניירבעו םיעשר ףא ליצהל
תושעל לוכי ונניאש ימו ,הרותל ויתותע תא שידקהל
תכימת .ולש ופסכב הרות-ידמול קיזחהל רומא ,תאז
,הנידמל תוכזכ תספתנ ,הרותה תודסומב הנידמה
תשירד .םייקתהל התוכז תא הנידמה דבאת הרדעיהבש
הדובעה לגעמל ופרטצי תובישיה ירוחבש הנידמה
-רסוחכ תובישיה םלועב תספתנ ,ל"הצב ותרשיו
.לארשי-םעל תובישיה תמורת לש עוושמ הנבה
ץוחמ יחש ימל הילאמ תנבומ הניא וז םלוע-תפקשה
הבוט-תויפככ םיתעל תשרפתמ איהו ,הרותה םלועל
תידרחה הרבחה ןיב קומע בוטיקל תמרוגה תויטיזרפכו
.לארשי-תנידמב תינוליחה הרבחל
ןומא-רסוחל םרג ,תורודה ךרואל שבגתהש ,הז בוטיק
ןכ לעו ,ןוטלשה ימרוגב ידרחה הרותה םלוע לש
רוסיא" ךותמ םידרחה םיסחייתמ תומלש תוכרעמל
םלועה לש תוברעתה-ןויסינ לכ ."םיעשרל תורבחתה
ול תסחוימו ןיועכ ספתנ ,ידרחה םייחה חרואב ינוליחה
תענמנ תידרחה הרבחהש תוביסה תחא יהוז .ןודז-תנווכ
םניאש םיניינעב רבודמ םא םג ,םינוליחהמ עויס לבקלמ
לש םבוליש תורשפאל יטירק אוה הז ןומא-רסוח .םייתד
םהלש ךוניחה תודסומב םא .הדובעה לגעמב םידרחה
םהלש םידומילה תינכת תא םמצעב םייקל םילוכי םה
ןמ וקקדזי םה עוצקמ-דומיללש ירה ,םתפקשה יפ-לע
העויסלו ,תידרחה הרבחל ץוחמ ורוקמש עדיל םתסה
ימרוג םע הלועפ-ףותישמ העיתר .הנידמה לש יפסכה
ןיב יכ םיניבמ םניא הלאו ,תילכלכה תואיצמהמ קתונמ םינברהמ לודג קלח יכ ןייצל שי 23
.תיביטקייבוא םוהת הרועפ ,המושיי ןיבל הסנרפ ומצעל אצמיש והד-ןאמל םתייחנה
77
,"םיעשר" םע תופתתשהל תינורקע תודגנתהו ,ןוטלשה
הלביק וז העיתר .בצמה יונישל ךרדב ףגנ-ינבא ןה
בלשל הלא םימיב םישענה תונויסינהשכ "יתכלה יוביג"
םידחא םימרוג יפב ורדגוה ,הדובעה לגעמב םידרח
דועבש איה ותועמשמש יתכלה גשומ - "דמש-תעש"כ
,הרות לכ החוד שפנ-חוקיפש ללכ-ךרדב תעבוק הכלהה
םדיצמ האב הרותה לע רובעל השירדהש הרקמבש ירה
בייח - ותד לע ידוהיה תא ריבעהל םיניינועמה םייוג לש
גהנמב רבודמ םא וליפא ,ךכ לע ושפנ תא רוסמל ידוהיה
ןכל .)ינאסמד אתקרע( םיילענה יכורש עבצ ומכ טושפ
תנווכל שפנ-תוריסמ ידכ דע ףקות לכב דגנתהל שי
קיספהל ידרחה רוביצה ינב תא בייחל ינוליחה ןוטלשה
םירבדה ירוחאמש ןוויכמ ,םיללוכב םהידומיל תא
.םתד לע םריבעהל הנווכ תרתתסמ
יוניש תוכזב םיללוכה תמקה הרשפאתה ןורחאה רודב
.תורוד הז הגוהנ התיהש ,החפשמב םידיקפתה תקולח
לודיגבו ותקוזחתב ,תיבב רקיעב היה השיאה לש הדיקפת
םויכ ."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" תניחבב - םידליה
לוטיל תונבה לעש ךכל תונבל-םירנימסב ךוניחה ןווכמ
דוקשל ןהילעבל רשפאל תנמ-לע ,הסנרפה לוע תא
םירנימסה תורגוב בור לש לאידיאה .הרותה דומיל לע
.הרות-דומיל קרו ךא אוה ודועיי לכש לעב אוצמל אוה
תואשונ תידרחה הרבחב םישנהש דבלב וז אל ,ךכיפל
ןהמ םיפצמש אלא ,הסנרפה לש יזכרמה לטנב םויכ
.דואמ הנורחאב הרבגש תילכלכה הקוצמה תא םצמצל
,החפשמה תסנרפל גואדל לעבה לש תיתכלהה ותבוח
.םיללוכה יכרבא בלמ החכתשנש טעמכ
בצמל םיאתמש "השעת לאו בש" לש יתכלהה ןורקיעה
הטלחהה רסוחל דואמ םיאתמ ,תורתוס תוכלה יתש שי וב
תובלתשההש םששח .תידרחה הרבחה העלקנ הילא
,תוילילש תואצותל ליבוהל הלולע הדובעה לגעמב
הראותש תינלדבה תולהנתהה .קותישל םהל םרוג
רוביצה בור תא תוקתנמה םייח-תורגסמ הרצי ,ליעל
חרוא .םמלועל ץוחמ השענה לע עדימ לכמ ידרחה
םיפשחנ םניא םבור .ןיטולחל םהל רז - "רחא"ה םייחה
תפשוח הניא תידרחה תונותיעהו ,תיללכה תרושקתל
םניא םיריעצה בור
24
.הנידמה תאו הרבחה תא םהינפב
םה .הדובעה קושב םיפתתשמ םניאו ל"הצל םיסייגתמ
לש ךילהת םוש םיווח םניאו םהיתועלבומב םירגתסמ
סיסבה אוה ילכלכה ביכרמה הב הרבחב היצזילאיצוס
.םייחה-יכרצ רתיל יחרכהה
רחאל ,םיכרבאה בור םמצעל ואצמ קוחר-אלה רבעב
תובישיב הרות תצברהב תוינרות תורשמ ,םהידומיל םות
םוחתל ונפ םהמ םיבר .םיינרות םירפס תרדההב וא
לש םוצעה לודיגה .םינייד וא םינבר ושמישו יתכלהה
קפיס ,ידרפסהו יזנכשאה רוביצה ברקב תובישיה םלוע
דומלל ונפ םיטעמ קר .ושרדנש תוברה תורשמה תא
הרבחל ץוחמ הסנרפ רשפאמה קסע חותפל וא עוצקמ
תובישיה ירגוב בור וראשנ םינש תורשע ךשמב .תידרחה
םהיתוחפשמ תא סנרפל וחילצהו ,הדובעה לגעמל ץוחמ
םירוטפו םידליה תואבצק ,ללוכה תואבצק תועצמאב
לפנ תובישיה םלוע לש ומויקל לטנה רקיע .םהינימל
ףסונב .וב םידמולב הכמתו ותוא הבצקִ תש הנידמה לע
.ל"וחב תומורת םג תובישיה ישאר וסייג
לודיגה בצקב תיתועמשמ הטאה הלח תונורחאה םינשב
םע דחיו ,םיינרותה תודסומה ראשו תובישיה םלוע לש
התיחפה הנידמה .המכ יפ םיכרבאה רפסמ לדג תאז
תודסומבו תובישיב התכימת תא יתועמשמ ןפואב
אוצמל םיכרבאה ייוכיס הבר הדימב ותחפו ,םיינרותה
רפסמב לודיג איה האצותה .תינרות הרשמ םמצעל
ישאר לש םתלוכי-יאו ,םיללוכב םירגובמה םיכרבאה
הרבג וז העפות .דומיל-תגלמ םלוכל קפסל םיללוכה
אצומ אלל ךרדכ הארנ רבדהו ,תונורחאה םינשב דואמ
.הכותל םיסנכנה יוביר ללגב הגרדהב תמסחנש
תונורחאה םינשב ושענש םיברה םיצוציקה תובקעב
םינברהו ןידה יתב לכ .המוחב הצרפ השעמל איה ידרחה רוביצל טנרטניאה לש ותרידח 24
תגהנה .החלצה אלב ךא ,טנרטניאב שמתשהל טלחומ רוסיא לע וזירכה תידרחה הרבחב
.העפותה תא רוצעל התלוכי רסוח לשב תוצע-תדבוא ידרחה רוביצה
,ילרנ'ג ןינב גג לע א"קז יבדנתמ
1996
78
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
הנידמה תכימתב ץוציקה ללגבו ,תונושה תואבצקב
לש ילכלכה םבצמ ףרחוה ,םיללוכבו ךוניחה תודסומב
תחתמ יח ונממ דואמ לודג זוחא .ידרחה רזגמב באה יתב
,םידרחה םייח ןהב תויזכרמה םירעהו ,"ינועה וק"ל
םירעה תמישרב דימת תוללכנ ,קרב-ינבו םילשורי ומכ
.רתויב תוינעה
הנשִ מל השבגתה ,םביבס םידרחה ונבש "ןגמה תמוח"
םתולדבתהל האיבהו ,החנמ םלוע-תפקשהלו הרודס
תידעלבה הדובעה תביבס םג איהש תבבוסה הרבחהמ
לע דואמ השקמ וז המוח .הסנרפ םהל עיצהל היושעש
.תורוד ךשמב רצונש רעפה לע רשגל תלוכיה
הניאו תירשפא הניא הדובעה לגעמב תבחרנ תובלתשה
.םימרוג לולכמ ללגב ,םויכ תישעמ
תידרחה הפקשהה לש המויק םצע אוה ירקיעה לושכמה
תניחבמ תישעמ םוהת םג הרצונ ,ףסונב .ליעל הראותש
הרשכה אלל .הדובעה קושל םירבגה לש םתושיגנ
אוצמל יוכיס ןיאש טעמכ - תילכלכה תואיצמל םיאתתש
ךכ .)יונישל תונויסינה לע אבה קרפה שאר האר( הדובע
םיטסילאידיא םיכרבא .ןואפיקל םרוגה סקודרפ רצונ
רישכהלמ םיענמנ ,ללוכב םכרד תליחתב םיאצמנה
םירגבתמ םהשכ .ינרדומה קושב הסנרפה ייחל םמצע
ידכמ םירגובמ םה ,םחתפל ץבור דבכה ילכלכה לטנהו
ןיא ,השורד תיסיסב הרשכה םהל ןיא .יונישה תא תושעל
קקדזהל םיצלאנ םה ןכל .ךכל םיעצמא םהל ןיאו ןמז םהל
רוביצב םיצופנה החוורהו דסחה ינוגראמ עויסלו הקדצל
הרבחב תונורחאה םינשב עבקתהש הז בצמ .ידרחה
.ימצע סרה לש תודוסי ובוחב ןמוט ,תידרחה
הפקשהה תא םירערעמה םייונישו םיכילהת
."תידרחה ןגמה תמוח"ב םיקדס ורצונ תונורחאה םינשב
םיעגופש םילוציפ לש הפוקת תרבוע תידרחה הרבחה
ידרחה רוביצב .ןמצע תורצחה ךותב וליפא ,התודיחאב
-רב אהיש ,ךש ברל המוק רועיש לעב שרוי אצמנ אל
ותיערמ-ןאצ לע ותורמ תא טילשיו רוביצ-יניינעב אכמס
ברה חילצה אל הז ןיינעב .תוידרחה תוצובקה רתי לעו
.קירה ללחה תא אלמל בישילא
לש םיעצמאה תוטעמתהו רוידה תקוצמ ,ברה ינועה
הכימתה תוטעמתה ללגב רקיעב( ידרחה רוביצה
."תואטג"המ תאצל הייטנל ומרג )תיתלשממה
העפותל רבעמ .רתוי לבוקמל ךפה עוצקמ שוכרל ןוצרה
םג הזוזת הנורחאל תנמתסמ ,םישנה ברקב הצופנה
,םייוניש ולח "םיישנה" תועוצקמב .םירבגה ברקב
תועוצקמ םג וצצ םייתרוסמה ךוניחה תועוצקמ דצלו
הדובע ,הנפוא ,םינְ פ-בוציע ,םיבשחמ :םיינרדומ
וריתה םידרח םינבר .'וכו תיאופר הדבעמ ,תילאיצוס
וריתה ףא הנורחאלו ,הסנרפ-יכרצל םיבשחמב שומיש

25
.םימיוסמ םיאנתב טנרטניאב שומישה תא םהמ םידחא
,דואמ ץופנ ךפה תיראלולסה תרושקתב שומישה םג
.חוקיפ םייק הז םוחתב םגש תורמל
םישנל ההובג הלכשהל תוללכמ ומק ץראה יבחרב
תונידממ םידרח םידוהי לש םתיילע .)ןלהל האר( םירבגלו
תוינוכית תובישי לש ןתמקהו )"םיקינצוח"( ברעמה
ארוהנ ,אברעמ - ידרחה רזגמל )הירפירפב( תושדח
.רבעב התיה אלש תוחיתפ המע האיבה - העדרהנו
ברקב תניינעמ העפות תונורחאה םינשב הדלונ ךכ
רבודמ ."םיינרדומ םידרח" איהו ,ידרחה רוביצה
שבלתמה ,תיתרבחה ותוכייתשהב ידרח םדאב
הרבחב הרועמ תויהל שקבמו הנפואה וצ יפל
ןיבו םייטארקורויבה הינונגנמב םא ןיב ,תינרדומה
.ידרח םייח חרוא לע הרימש ךות ,ירוביצה םוחתב
יתוריש ומכ ,תופסונ תוכרעמב יוטיב ידיל האב תורעתהה
,"הלצה" ומכ םינוגרא לש םתמקהב ,הלצההו ןוחטיבה
;ידרחה ל"חנהו יחרזאה רמשמה ,"תמא לש דסח" ,א"קז
וא "ןויצמ-רזע" ,"הרש-די" - עויסהו האופרה םוחתב
ןתח ,רריפ ךלמילא ברה לש ודוסיימ "אפרמל-הרזע"
ולא תועורז .הנידמלו הרבחל ותוריש לע לארשי-סרפ
עויס תונתונו ,תידרחה הייסולכואל ןמצע תוליבגמ ןניא
.לארשיב הייסולכואה ללכל תורישו
.תוברתבו תרושקתב םג יוטיב ידיל האב תורעתִ הה
םידרחה תרושקתה ישנא לש םרפסמ לדג הנורחאל
םינופה תרושקתה יעצמאב שוגפל ןתינ םתואש
ללכל םינופ תרושקתה יעצמאבו ,תידרחה הייסולכואל
-יתלבה תידרחה תונותיעהו תרושקתה .ץראב רוביצה
"החפשמ" ןועובשה ,"יח-לוק" וידר תמגודכ ,תיתגלפמ
,םייולת-יתלב תרושקת-ילכ םה ,"הבוט העש"ו
דתי" ,"עידומ"ה ןוגכ םייתגלפמה םינותיעהמ לידבהל
-ב םסרופש ןותנה תא ןייצל יואר ."םויל םוי"ו ,"ןמאנ
19.10.06 .ץראה .רגניטא ’י 25
79
ידרחה רזגמב םויכ רתויב ץופנה ןותיעה ויפל
26
,TGI
םימרזהמ דחא ףא םע ההוזמ וניאש ,"החפשמ" אוה
.תוידרחה תוגלפמהו
,תורעתהל תובר המרת תידרחה עונלוקה תיישעת םג
ןהו ,סייבורג םיחאה יטרס תמגודכ םיימינפ םיטרסב ןה
םג םידעוימה ,דנר ילוש ןקחשה לש תוגצהבו םיטרסב
ברקב תוניינעתה ינצינ םג תוהזל ןתינ .רוביצה ללכל םה
רשפאו ,היגולואיכראו היפרגואילפכ םימוחתב םידרח
ןויסינו ילארשיה רוביצל תוברקתה לש דעצ ךכב תוארל
.הלאכ םימוחתב לוק עימשהל
רחאל .הנידמה תודסומב תורעתהה תא ריכזנ ףוסבל
-ירבחש תורשפאה התלע 16-ה תסנכל תוריחבה
אלו םירשכ םג ונהכי "הרותה תודהי"מ םידרח תסנכ
ופוסב השממתה אל וז תורשפא .םירש-ינגסכ קר
"יוניש" לש הפוריצ תפדעה לשב דוחייב( רבד לש
תורישל םישנא תואמ הסינכה ס"ש םלוא .)היצילאוקל
יתבבו תויתדה תוצעומב ,הטלש םהב םידרשמב הנידמה
רתי ברקב םג תלבוקמ וז העפות םויכ .םיינברה ןידה
בהז ישמ הדוהי לש ותופתתשה .תוידרחה תוגלפמה
יתכלממה דמעמב )'תידרחה הדעה ץ"במק‘ רבעב(
תראפתל" תואמצעה םוי ברעב תואושמה תקלדה לש
םתוברקתה תא לוכמ רתוי למסמ "לארשי-תנידמ
,הנידמה ילמסל םיבחר םיידרח םיגוח לש תיביטקלסה
.היתוכרעמב תורעתה לש התישאר תאו
תלוכיב היהי רתויב יתועמשמהו ישעמה ןחבמה םלוא
תא עבקי םג הז ןחבמ .הלכלכבו קשמב םתורעתה
ריע תויהל התלוכי תאו דיתעב םילשורי לש הינפ
לדחת קר אל רשא ,תילכלכ תיתשת תלעב תיטסילרולפ
הירפירפה יבושיי תבוטל תינוליח הייסולכוא דבאל
םיריעצ תוגוז וליפא הילא ךושמת אלא ,ביבא-לתו
.תידרחה התייסולכוא דצל ,םידרח-אל םיקסע-ישנאו
תורשכהל סחיב יונישל תונויסינה
הדובעה קושב תובלתשהו תויעוצקמ
הלחה וז הנשב יכ ,הנפמ-תדוקנ התיה 1996 תנש
תוחיתפ .היתותוא תא תתל םייללכ םידומילל תוחיתפה
לולכמ בקע ,תנסורמ הרוצב ןכמ רחאלש םינשב הלדג וז
.םייטילופו םיילכלכ ,םייתוברת םימרוג
.טנרטניאב תישפוחה הידפולקיצנאה ,הידפיקיו 26
)1996( ןיגב תלשממל םתסינכ רחאל םירושע ינשכ
זכרמב - םיזנכשאכ םידרפס - םידרחה וססבתה
םחוכ אישב ויהו ,לארשיב תיטילופה העפשההו היישעה
.14-ה תסנכב ,והינתנ תלשממב יטילופהו יראטנמלרפה
תצעומב בור תגשה היה םידרחה לש רחא טלוב גשיה
טרמלוא תריחבבו )ל"דפמה םע דחיב( םילשורי-תייריע
רשאכ ,רתוי רחואמ םתוא תריש הז ךלהמ .ריעה שארל
רחאל ,םילשורי ריעה תושארל יקסנאילופול ירוא רחבנ
.ןורש תלשממל ףרטצה טרמלואש
תומצעתהל רתויב םיטלובה םייוטיבה דחא ,רומאכ
תרבח"ב לחש םוצעה לודיגה היה ,תידרחה הרבחה
יפלא תורשע :םינורחאה םירושעה ינשב "םידמולה
תאז םע .םיללוכלו תובישיל ופרטצה הרות-ינב
הבוחב הנפצ תמיוסמ הניחבמ :יטקלאיד ךילהת חתפתה
םיררופמ םיכילהת לש םהיערז תא רזגמה תוקזחתה
"םידמולה תרבח" לא .הליהקה לש הנסוח לע ומייאש
םניא וא םירשכומ םניאש םידימלת יפלא ופרטצה
הבישיב םיאור הלא םידימלת .הרות קר דומלל םיצור
.הסנרפל גואדל ךרוצהמו יאבצה תורישהמ טלקמ
לע .תוכיאה םוקמ תא הספת תומכה :תורחא םילמב
תושק העגפש "םיקינבאבש"ה תעפות החתפתה הז עקר
םידימלת לש העפותה םלוא .הרותה ידמול לש ןיטינומב
רבעמ הגרח ,הרותה דומיל לועב תאשל םילגוסמ םניאש
ןה ואב הלאכ םידימלת ןכש ,"םיקינבאבש"ה תעפותל
תוחפשממ ןהו )תוידרפסו תויזנכשא( תוליגר תוחפשממ
.תוסחוימו תודימא
םידרח םיגיהנמ בלב הרבג ,וז בצמ-תנומת רואל
לש לולסמל הלא םיריעצ תונפהל ףידעש הרכהה
תרבח לש תרבוגה התשלחהש םג המ ,תיעוצקמ הרשכה
תינרותה תילִ עה לש הדמעמ לע םייאל הלחה םידמולה
.הפורצה
ילכלכה ןותימה לש םינמיסה רובגל םג ולחה 1996 תנשב
ןועריגה ומכ( םיילכלכ םידדמ .קשמב החימצה המלבנו
תוטעמתה ,אוצייה םוצמצ ,םימולשתה ןזאמב לדגה
דיתע לע ועיבצה )דועו ,םיבר םיפנעב הדובעה תומוקמ
עיפשהלו ןמתסהל ולחה ןותימה תותוא .רדוק ילכלכ
הרותה ילודגל וריבעהש ,םידרחה תסנכה ירבח לע
םיבאשמ סייגל תורשפאה דואמ התחפ ויפל ,רורב רסמ
םג םרג ןותימה .תוידרחה ךוניחה תוכרעמל םייתלשממ
םישנל תויונפה הארוהה תורשִ מ רפסמב יטסרד םוצמצל
.תובר תוחפשמ ועגפנ ךכמ האצותכו ,תוידרח
80
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
תובהלתהו גושגש תריווא הררש 90-ה תונש ףוסב
תורבח לש ןרפסמב ץאומ לודיג לח ."קט-ייה"ה ימוחתב
.הרידא תילכלכ החלצהל וכז ןקלחש )start-up( קנזהה
,תובישיה ירוחב םגש השוחת הררתשה ידרחה רזגמב
הגיגח"ל ףרטצהל םילוכי ,םהבש םילועמה אקוודו
-חרוא תא תונשל םיכירצ ויה אל םה :"תיגולונכטה
תאצל ילב דובעל היה ןתינ בשחמ םעש ןוויכמ ,םהייח
םייטילנאה םירושיכה םהל ורזעי םתכרעהלו ,תיבהמ
הרתי .קט-ייהב קוסיעל םג ,הבישיב ושכרש םיהובגה
הלכשהל קקזיהל ילב םוחתה תא דומלל ולכי םה ,וזמ
-תייאר ,האופרכ תועוצקמל תשרדנה תמדוק תילאמרופ
.םיטפשמ וא ןובשח
.הפירח תואיר-תקלדב ךש ברה הקל 1996 תנש תליחתב
ארקו ששואתה אוה 18.6.96-ב וכרענש תוריחבל ךומס
עקשו רזח תוריחבה רחאל ךא ,והינתנ תלשממב ךומתל
.רוביצה יניינעמ ןיטולחל קתנתהו תכשוממ תמדרתב
ותדמע לע רערעל םינברה וזעה אל ,ובטימב היה רשאכ
,שדוק-ידומילב לוח-ידומיל בוליש דגנ תיעמשמ-דחה
איה רוביצה תגהנהמ לעופב ותשירפ יכ םינעוט שיו
םידומיל תגהנה ינפב ןורחאה םוסחמה תא הריסהש

27
.תידרחה הרבחב םיימדקאו םייללכ
תידרחה הרבחה לש הסחי יונישב אב הנפמה ,תיתוהמ
תא שידקהל םילוכי םניא וא םיצור םניא רשא םינבל
ברקב הלשב ,הלא םידימלת יבגל .דבלב הרותל םמצע
תרגסמב עוצקמ דומלל ונפִיש ףידעש הרכהה םינברה
תובקעב .תימדקא תרגסמב וא תיעוצקמ הרשכהל םיסרוק
הבסהל םיסרוק לש המקה :יונישה לחה ןכא וז הרכה
.ידרחה רזגמב םייביטקלס םיימדקא םילולסמו תיעוצקמ
םשריהל וא עוצקמ דומלל םנמא םידדועמ םניא םינברה
.םילושכמ םג םיביצמ םניא םה ךא ,תידרח הללכמל
תוסנרפמכ ,םישנל .םירבגה ברקב רקיעב שגרוה יונישה
,םייללכ תועוצקמ דומלל רבעב רתוה רבכ ,החפשמה
םידמלנ הלא תועוצקמ .םירבגה לע רסאנ רבדהשכ םג
ברקב ."בקעי-תיב" לש םירנימסב שדוקה ידומיל דצל
םידומילב וא עוצקמ-ידומילב רקיעב יונישה אב םישנה
ןכ ומכ ."בקעי-תיב" לש םירנימסל ץוחמ םיימדקא
ותמכסה תא ןתנש ןושארה היה ךש ברה אקווד יכ םינעוטו ,הכופה תונשרפ םיעיצמה שי 27
תורגסמ לש ןתמקהל ךרדה החתפנ ךכ .תיעוצקמ הרשכהל ידרחה זכרמה תמקהל
-תידרחה הרבחב הנפמ ופול ’י האר .תידרחה הרבחב תיעוצקמ הרשכהו ההובג הלכשהל
םילשורי ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ ,םיימדקא םידומילו תיעוצקמ הרשכה
.)2004(
לקהל ידכ ,דומלל ןהל רתוהש תועוצקמה ןווגמ בחרוה
רוסחמה רואל רקיעב ,הדובעה קושב טלקיהל ןהילע
.הארוהב הדובע-תומוקמב רומחה
דימלת :ונתשִ ה אל םייסיסבה םיכרעה יכ שיגדהל שי
אוהש לודג ןהכ לע וליפא ףידעכ ןיידע ספתנ םכח
ךפה הסנרפה טועימ הב הפוקתב םג
28
.ץראה םע
לש ודמעמ רתונ ןיידע ,יונישל הליעו תיטירק היעבל
רישע אוה םא ףא - )ותייחמל דבועש ימ( "לדתשמה"
לע .וידומילב קבדה ךרבאה תמועל תוחנכ - חילצמו
.תידרחה הרבחה יפגא לכב ןיררוע ןיא וז היכרריה
התוול ,יונישב ךרוצה םע םידרחה םינברה לש םתמלשה
רוביצה ברקב יתוהמ יכרע ףחס ינפמ םידבכ תוששחב
הימדקא" :ומכ תויביטקרטא תורתוכ ירוחאמ .ידרחה
הסנרפ" וליפא וא ,"תוידרחה תואטיסרבינואה" ,"רשכהב
םיכרעה לש ףרוג ףחסל הנכס םדידל תברוא - "הבוט
תובלתשה ,םדיד יבגל .םידמולה תרבח תתתשומ םהילע
םורגתש הקימאניד רוציל הלולע הדובעה לגעמב םיכרבא
.תטלחומ םירכס-תצירפל רבד לש ופוסב
:תודחא םיכרדב התשענ הלא תוששח םע תודדומתהה
ריעצ .קודה חוקיפ לעפוה םינושה םיטקיורפה לע ,תישאר
ובלש עוצקמ לכ דומלל יאשר וניא ,דומלל שקבמה ידרח
ןפואב .דבלב "םיילאטנמורטסניא" תועוצקמ אלא ,ץפח
,"הייפאו תוחבט ,תוחקור" הלא תועוצקמ ורדגוה יתרוסמ
הלכלכ ,םיבשחמ םג םהל םיליבקמ ינרדומה ןדיעבו
חוקיפה ןונגנמ .המודכו ןובשח-תייאר ,םיטפשמ ,לוהינו
םג חוקיפ הליעפמש
29
."תינחורה הדעווה" אוה יזכרמה
תענומו ,הרשכהה יסרוקו תודסומה לש םוסרפה יכרד לע
םמויק רבדב םיידרחה תרושקתה יעצמאב תטלוב תמוסרפ
םידומיל וא עוצקמ דומלל םינופה
30
.הלא תודסומ לש
רבעמ .תינבר תוכמס לש רושיא גיצהל םישרדנ ,םיימדקא
רשע תוחפל ומייסש םיכרבאל ןתינ םידומילל רתיהה ,ךכל
תוחפשמ ילעבו םיאושנ ,13 ליגמ שדוק-ידומיל תונש
.םינש 24 -23 תוחפל אוה םליגש
םע לודג ןהכל םדוק םכח דימלת רזממ - ץראה םע לודג ןהכו םכח דימלת רזממ היה םא“ 28
.)א”ע גי ףד ,’ד הנשמ ,תוירוה תכסמ( ”ץראה
ףסוי ברה הנומ הדעווה ר”ויל .בישילא םולש ברהו ךאברעיוא ז”ש ברה ויה הדעווה ימזוי 29
א”ש ברה :םירחא םיגלפ וגצייש םינבר ינש ולעפ ודיצלו ,תובוחר ללוכ שאר - ןוזלארשי
גיצנ - ץימנייטש ש”מ ברהו ,”רפוס ם”תחה גוח“ תבישי שארו ירגנוהה גלפה גיצנ - ןרטש
.קרב-ינבב ץינ’זיו ללוכ שארו ’ץינ’זיו לש ידיסחה גלפה
איבהל יושעה עוצקמ לכ וא ,הרבחהו חורה יעדמ ימוחתמ תועוצקמ דומלל רסאנ לעופב 30
.תוסרוקיפא ידיל ךרבאה תא
81
הרשיבש הנושארה תינונסהו ,םילשוריב לחה הזה יונישה
תיעוצקמ הרשכהל ידרחה זכרמה לש ותמקה התיה ותוא
הרשכה לש םיחנומב ורדגוה דסומה תורטמ .1996 תנשב
.תילכלכה הקוצמה לע הלקהו הסנרפ ךרוצל תיעוצקמ
וכפה ,ךאברעיוא ז"ש ברהו ךש ברה תריטפ רחאל
םלועו יאטילה גלפה יגיהנמל ןמנייטשו בישילא םינברה
ידי-לע ךרדומה גיהנמל בשחנ ןמנייטש ברה .תובישיה
ףרטצה בישילא ברהש רחאל .םייטאמגרפ םילוקיש
הרשכהל םיסרוקל רתיה ןתמ לש ינושארה ךלהמל
תגהנה התשע ,תינחורה הדעווה חוקיפב תיעוצקמ
ג"כב .המידק ףסונ דעצ תדסוממה תידרחה תודהיה
תינחורה הדעווה ירבח ובתכ )7.6.1999( ט"נשת ןוויסב
,בישילא םולש ףסוי ברה - רודה ילודג לש םמשב בתכמ
הז בתכמ .ןמנייטש בייל הירא ברהו רנזאוו לאומש ברה
הצעומה רושיאב ,םירבגל ןושאר ראותל םידומיל ריתה
:םימיוסמ תועוצקמל קר ןתינ רתיהה .ההובג הלכשהל
יכ שגדוה בתכמב .להנִִ מו תואנובשח ,בשחמה יעדמ
:חורה יעדמ לע טלחומ רוסיא םייק
דומיל לכ וא תורפס ,תוגה ,הבשחמ ידומיל ויהי אל"
םיקזחמ ונירה .םולשו סח תוסרוקיפאל העיגנ וב שיש
רוזעל הב םיקסוע םתאש שדוקה תדובעב םכדי תא
המרב עוצקמ שוכרל ךכל םיקוקזהו םיצפחה םישנאל

31
."תידרח הריוואבו ההובג
.18.2.2000 ,ץראה "אל תוגה ידומיל ,ןכ ימדקא ראות :םינבר" ,ןליא 'ש 31
םלוא ,תדדועמ התיה רושעכ ינפל יונישה תלחתה
תודגנתה :םימרוג רפסמ לשב ךעדו ךלה םוטנמומה
לש םהייח-תוחרואב יתועמשמ יונישל הפירח תימינפ
םחור תא הליפהש
32
קט-ייהה תעוב תוצצופתה ;םירבגה
ןוטלשה תוכרעמ וליגש תושידאהו ,רזגמב םיבר לש
תידרחה הרבחב שחרתמל ההובג הלכשהל תודסומהו
.)ןלהל האר(
םיאטילה םינברה םעטמ ינורקעה רתיהה ןתינש רחאל
יליעפ ונענ ,םידרחל תימדקאו תיעוצקמ הרשכה םייקל
ולשכש רחאל ,'גלוק-ורוט לש תומזויל תובהלתהב ס"ש
תירבעה הטיסרבינואה םע תונבהל עיגהל םהיצמאמ
33
.םילשוריב
לודיגל ליבקמב ,90-התונשתליחתבו 80-התונשףוסב רוגשךפהומצע ”קט-ייה“ גשומה 32
ןבור ,תונטק קט-ייה תורבח םירקבל תושדח ודסונ וז הפוקתב .טנרטניאב שומישב םוצעה
תורבח ונקנ םיתעל .תומיוסמ הרמוח וא הנכותל דדוב ןויער לע תססובמה תיטרפ המזויב
תיצחמב .בר ףסכ תרומת ,רתוי תולודג תורבח ידי-לע - )Startup( קנזהה תורבח - ולא
.םילודג םיחוורל הייפיצב וקפנוה תובר תוינמו ”השדחה הלכלכה“ גשומ עבטנ 90-ה תונש
ופלחתהו וסיוג םידבוע ;לעופב ןכרעמ הברהב הובג היה תובר תורבח לש ”ריינה לע“ ןכרע
םלועל ואיבה ליעלד תועפותה .ףנעה לש הברה תוימאנידה לע עיבצה רשא ררחסמ בצקב
אל תויזחתהשכ ,90-ה תונש ףוסב .ילילש רשקהב בורל ,”קט-ייהה תעוב“ יוניכה תא
;”העובה ץוציפ“ לע רבוד ,הפוצמה ןמ טאל חתפתמ טנרטניאה קושש ררבתהו ושממתה
םייתניב ןכש(הדובע ירסוחמ םמצע ואצמ םיריעצ יפלאו ורגסנ תובר קט-ייה תורבח
הלחה 2004 תנשב .)תואטיסרבינואב רתויב יראלופופ םוחתל בשחמה ידומיל וכפה
.םידבוע סויגב ולחה בוש תובר קט-ייה תורבחו ,םוחתב תוששואתהה
רכינ הייסולכוא-חלפ יכ ,ינרדומ ינקירמא ידרח ידוהי ,רדנל ר”ד ןיבה 70-ה תונשב רבכ 33
ןוויכמ ,Yeshiva-University-ב םידומילמ גייתסמ קרוי-וינב תידרחה הליהקב
-וינב רדנל םיקה תאז תובקעב .לוח-ידומיל םג םש םיגוהנ ויה שדוקה ידומילל ףסונבש
.ב”הראב ’גלוק-ורוט תא דסיי אוה ןכמ רחאלו ,”הסנרפל ןוכמה“ םשב ידומיל דסומ קרוי
םיקה ךכ םשלו ,ההובג הלכשהב םידרחהמ קלח לש ךרוצה תא לארשיב םג ההיז רדנל ר”ד
ומויקל תונושארה םינשב .1987 תנשב ’גלוק-ורוט לש ילארשיה ףינסה תא םילשוריב
הנוש היה בצמה .ץראב יזנכשאה רזגמב הזיחא תונקל ’גלוקה לש תונויסינה לכ ולשכנ
.םידרפסה היכמותו ס”ש תדמעל עגונה לכב תילכתב
,םוסרפ רועישב תוידרח םישנ
2007
82
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
רבכש יפכ ,תישאר :תוביס רפסמ ויה וז תיבויח תונעיהל
תוצרא ידילי ןה - יחרזמ אצוממ םידוהי ברקב ,ןיוצ
םלועמ היה אל - "ןשיה בושייה" יאצוי ןהו םאלסאה
ס"ש ינברמ קלח .םייללכ םידומילמ ילאטוט קותינ
,"הרותה רצוא" תשרב וקורמב דוע ודמלש ,םיקיתווה
הפשה תוברל( לוח-ידומילב םאצומ-ץראב רבכ וסנתה
לש התחלצה ,תינש .שדוקה ידומיל דצל )תיתפרצה
םינשב תוימוקמה תויושרבו תסנכל תוריחבב ס"ש
ןווגמל השיג הגלפמה יליעפל הרשפא ,1999 ,1996
תורשממ רכינ קלחב .ירוביצה תורישב תורשמ לש לודג
.ר"ישקתה תוארוהל תופיפכב ,ימדקא ראות שרדנ ולא
םיטעמל קר ךא ,תורשמה לע םיצפוק ורסח אל ס"שב
שרדנ אל ןהב תורשמב םג ,ןכ לע רתי .ימדקא ראות היה
-יאנתל הכז אוה ,ראות לעב םדא לבקתה םא ,הזכ ראות
ברקב הדדחתה וז תואיצמל תועדומה .םירפושמ רכש
תוגיהנמה יריכבמ ,ןוטא אביקעש רחאל ס"ש יליעפ
רסוחמ "קזב" ר"וי דיקפתל לספנ ,הגלפמה לש הריעצה
.המיאתמ הלכשה
הבחרתה "ינרותה ךוניחה ןייעמ" תשר םג ,תישילש
יעוצקמ םדא-חוכל םיקוקז ויה ס"ש יליעפו ,דואמ
.ךוניחה םוחתב םיחקפמו םילהנְ מ גרדב ןמוימו
חותפל ס"ש יגיהנמ תא ועינה ליעלד תוביסה לכ
תחיתפל עגונב תירבעה הטיסרבינואה יגיצנ םע םינוידב
תיבב( "בל-ןוכמ" םעו ,םיילאיצוס םידבועל סרוק
תחיתפל עגונב )םילשוריב היגולונכטל הובגה רפסה
התיהש תובכרומה בקע .לוהינו םיבשחמל םיסרוק
דע ,תעגיימ תבחס הרצונ ,הלא םיסרוק ןוגראב הכורכ
,ינוציח םרוגל תונפל ס"שב םימזיה וטילחה ףוסבלש
הריהמ היהת םימיאתמ םיסרוק תחיתפל ותונגראתהש
.'גלוק-ורוט לש ילארשיה ףינסל ונפ הז עקר לע .רתוי
םיאנתה תא קפסל ןוכנ היהו ,תוזירזב הנענ 'גלוק ורוט
ןיב הדרפה :תידרחה הייסולכואל םישורדה םידחוימה
,םידימלתל םירומו תודימלתל תורומ תאצקה ,םינימה
,םייללכ םידומילל ךרע-יוושכ הבישיב םידומילב הרכה
,'ג רדס ןובשח לע ברע-ידומיל - ךכמ בושח תוחפ אלו
לש דמעמ לע רומשל ךישמהל םיכרבאל רשפִ אש המ

34
."םתונמוא םתרות"
.שדוקב ינויע דומילל םירקבב שדקומ ’א רדס .ברעה תועשב דומילה תביטח אוה ’ג רדס 34
,דמולה ןוצר יפל ”ישפוח“ דומילל שדקומ’ג רדס.צ”החאשדוקב תואיקב ידומילל ’ב רדס
.תורחואמה תועשבו ברעב
תירוביצ תוליעפ ס"שב הלחה וז תוחתפתה תובקעב
הפונתה ללוחמ .'גלוק-ורוטל םידימלת סויגל תצרמנ
אצ" תתומע שאר ,לובטוב יבג היה הפוקת התואב
היחה חורל לובטוב ךפה יערד הירא לש ויוביגב ."דמלו
םידומילל ידרחה רזגמה תחיתפל עגונה לכב ס"שב
סויגל תפרצמ י"שר ןרקב ועייתסה םיליעפה .םיימדקא
.ךוניחה דרשמ תא םג טקיורפל ומתרו ,םיפסכ
תנשב ךוניחה לוהינ םוחתב הרשכה-תינכת החתפנ ךכ
תא .םיקסע-להנִִ מב ח"נשת תנשבו ז"נשת םידומילה
,םירומ - םידימלת 300-כ ומייס תונושה תוינכתה
םיריכב םידיקפ ,ס"שב םידיקפת ילעב ,םינקסע ,םילהנמ
.דועו תוימוקמה תויושרב
המויסבו ,םינש שולש היה תינכתב םידומילה ךשמ
תוצובקה ולא ויה .ןושאר ראות םירגובה ולביק
הרוצב ודמלש ידרחה םלועהמ םידימלת לש תונושארה
וחתפנ םידומילה .םידרחה יגיהנמ לע תמכסומו תרדוסמ
תבוטל םה הלא םידומילש הרכהו תובהלתה תריוואב
ןוויכמ םג הבשנ תיבויח חור .יחרזמהו ידרפסה רוביצה
השק תודגנתה תורמל ,ס"ש לש תינחורה תוגיהנמה
תוליעפה .יזנכשאה ידרחה רזגמב םיינוציק םימרוג דצמ
.בחרה להקל םג הבחרוה םידומילה דודיעל
םינקסעה ברקב םג םייוניש הללוח ס"ש לש ךרדה תצירפ
.םהלש רזגמהמ םידמעומ סייגל ולחה הלאו ,םיזנכשאה
,םיזנכשא - תוברועמ תוצובק שבגתהל ולחה ךכ
םידימלת ,)"םיל"דרח"( םיימואל-םייתד ,םידרפס
הרדגוהש הצובקו ,תויולחנתהמו "ברה זכרמ" תבישימ
תומלתשה-ימי ןגראל לחה 'גלוק-ורוט
35
."םיינרות"
.םישנ תוצובק ללוכ ,תונושה תוצובקה רובע םידרפנ
תולעהל ס"שמ םימזיה תא העינה תובהלתהה תריווא
הללכמ תמקהל רותחלו תוליעפה ףקיה תא הגרדב
.ג"למה רושיאב תידרפס תידרח
םיכרבאל תימדקאו תיעוצקמ הרשכהל קורי רוא ןתינשכ
,)םיאטילה הרותה ילודג לש ל"נה םבתכמב( םיזנכשא
תמקה ריתהל ס"ש לש הרותה ימכח תצעומב טלחוה
תונמאה תודלות וא היפוסוליפ .תידרפס תידרח הללכמ
רתיהל וכזש תועוצקמה תמישרב ןבומכ וללכנ אל
לש םבתכמב וניוצש תעדה ימוחתל ףסונב ךא ,הצעומה
הרמוחה( ”טייקמורפ”הםוחתבשםישנאב רבודמ.יתדהרוביצהלעםויכ תלבוקמוז הנחבה 35
רבכ .”הרות תעד”ל תופופכה תורגסמב םייח םניא ךא ,םידרחל םיבורק ,)תווצמ תרימשב
.הז חנומ תועצמאב םתוא ראתל םיטונ יתד-יתכלממה םרזה לש םידליה ינגב
83
םשארבו ,םידרפסה םינברה וריתה ,םיזנכשאה םינברה
,תילאיצוס הדובעכ םימוחת םג דומלל ,ףסוי הידבוע ברה
וליפאו הקיטפוא-ורטקלא ,םייאופר-הרפ תועוצקמ
תוחיתפה לע תדמלמ וז תועוצקמ-תמישר .היגולוכיספ
.תידרחה תידרפסה הגהנהה התארהש תיסחיה
תודסומה ינש תא דחאל השקיב ההובג הלכשהל הצעומה
תינחורה הדעווה חוקיפבש הז - םוקל םידיתעה
.םיידרפסה הרותה ימכח תצעומ חוקפבש הזו ,תיזנכשאה
םתוביוחמש הנעטב דוחיאל ודגנתה םיאטילה םינברה
םהלש חוקיפהשו ,היד הקזח הניא םידרפסה לש תיכרעה
ברה קינעמש ההובג הלכשהל םירתיהה ,םתנעטל .ףפור
.ידמ םיבחר ויה ,ןיע-תמיצעב וא עמתשמב ףסוי הידבוע
,םיאטילה הרותה ילודג םעטמ בתכמה םוסרפ רחאל
תוטלוב תורתוכ .םהיתוינכתל יבמופ ס"שב םימרוג ונתנ
םינש ךות םיקהל איה הפיאשהש ורשיב תונותיעב
15,000 ןיב ודמלי וב ,ההובג הלכשהל דסומ תורופס
יכו ,קרב-ינבבו םילשוריב םידרח םיטנדוטס 20,000-ל
תידרח הטיסרבינוא לש המקה תננכותמ ךוראה חווטל
הרטמב ,רקחמ-ינוכמ לולכתו ךמסומ-יראת םג קינעתש
תורתוכ
36
.תילארשיה הרבחב םידרחה בוליש תא םדקל
ס"ש יליעפ לש תונויסינה .תואיצמהמ תוקוחר ויה ולא
עגונב תירבעה הטיסרבינואה םע הלועפ-ףותיש גישהל
הלועפה ףותישו ,הפי ולע אל תידרחה הללכמה תמקהל
37
.רצונ אל לחוימה
הרבחה לש יזנכשאה ףגאב הרצי "תיתרושקתה הגיגחה"
דגנה תבוגתו ,תפחוס רדג-תצירפ לש השוחת תידרחה
תשוחת .אובל הרחיא אל תידרחה הליהקה לש הפירחה
םתואב הלבקתהש ץ"גב תעיבק תובקעב הפרחוה םויאה
סויג תייחד לש רדסהה היפ-לע ,)1998 רבמצד( םימי
ךות קקוחל תסנכה לע יכו ,יקוח וניא תובישיה ירוחב
תושארב הדעו התנומ ךכ םשל .הז ןיינעב קוח הנש
"לט קוח" רשוא 2002 ילויבו ,לט יבצ )סומידב( טפושה
רזגמב םיאנקה םיגוחה ברקב השק תודגנתה ררועש
.ידרחה
הכפהמכ בצמה תא וספת ידרחה רזגמב םימיוסמ םיגוח
-תמחלמב וחתפ םה .הרותה םלועל ץק םישתש
שומיש ךות ,םייללכה םידומילה תעפות דגנ המרוח
.תומילאו םימויא ,תומרח ,םיליווקשפב
תועפותה יתש תא וידחי וכרכ וצפוהש םיליווקשפה
יופצ םהיפלו - לט קוחו םייללכה םידומילה םודיק -
הרבחה יבחרב בולישו תוללובתהל איבהל" הז בוליש
תוימואל לש רוכעה םרזב ףטשיהלו תרקפומהו הצורפה
ורדענ אל םישרופמ םימויא םג ."הלכשהה חורו תינויצ
,וז ונתאירק לוקל ןזוא וטי אל םאו" :הלא םיליווקשפמ
תוכופהתל םדי םינתונה לכ לע תינחבו ברחב תאצל ץלאינ
ימכ ההוז ןמנייטש ברה " ...לארשי תיבל ולא תונולשיכו
.ידרחה ל"חנה תינכתב רקיעבו ,ולא תוינכתב ךמותש
אלש" ידכ ,תינסרההו תנכוסמה וכרדמ בושל רהזוה אוה
דגנ םיכאלמכ םינושאר ואציש ךרדכ ודגנ תאצל ץלאינ

38
."..לארשיב תושדח ישדחמו רדג יצרופ
תורעוס תונגפה םג וכרענ ,םיליווקשפה תצפהל ףסונב
.)25.2.2000( תונורחא תועידי .)18.2.2000( ץראה 36
רתוי לעופב וב ודמל אל ,םילשוריב ’גלוק-ורוט לש ותוליעפ איש תפוקתב םג יכ ןייצל שי 37
:תונושתוביסמתאזו ,םידרחםידימלתללכ וב ורתונ אל םויכ .ס”שב םייזכרמםיליעפ300-מ
יפלכ התדמע תא החישקה ג”למהו ,ל”וחמ הטיסרבינוא לש החולש אוה דסומה ,תישאר
תודסומל קר היצטידרק הקינעה ג”למה .לארשיב תולעופה הלאכ תוחולש לש ןתוליעפ
’גלוק-ורוטמ םהילגר תא ורידה םידימלת ,תאז תובקעב .הרושיא תא םילבקמה םיילארשי
.ץראב םירכומ ויה אל וקינעהש םיראתהש םימוד תודסוממו
.61 ’מע .ופול 'י 38
2004 ,הדוהי ןב בוחרדמ
84
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
ברה דגנ דוחייב ;לט קוחב םיכמותה לש םהיתב לומ
ךמותכ ראותש )בישילא ברה לש ונימי-די( יתרפא
לש םהיתב לע םג וחספ אל תונגפהה .קוחב בהלנ
בישילא ברה - "הרותה תודהי" לש םייזכרמה םינברה
ייח לעו םהייח לע םימויא ולביק םהו ,ןמנייטש ברהו
לש םהידימלת ןיב וחתפתה םיידי-תורגת .םהיבורק
.םיניגפמה ןיבל םינברה
"סרקסירב"ה יגוחמ רקיעב ואב תינוירבה תודגנתהה ייוליג
תוכזב דמעמל התכזש םידרח םינוציק לש הצובק -
קי'ציוואלאס יולה באז קחצי ברה - םבר לש ןיטינומה
לאיחי ברה - ונתח ודמע םשארבו ,)"בר רקסעירב"ה(
םידגנתמה .דוד םלושמ ברה - ונבו ,ןייטשנייפ לכימ
םה םגש ,קרוי-וינב רמטאס ידיסחב ףא םקבאמב ורזענ
.םיליווקשפ וציפהו םע-תורצעו תונגפהל ואצי
תודהיה יגציימ םינברה וצלאנ ,תושקה תובוגתה תובקעב
יפלכ תינושארה םתדמעמ תגסל ,תדסוממה תידרחה
הנייפאתהש הדמע - לט קוח יפלכו םייללכ םידומיל
םהב ורזח אל םה .תוניתמבו תויטאמגרפב הליחת
ןהו ןמנייטש ברה ןה םלוא ,יעמשמ-דח ןפואב םנמא
םיעתרנ םהינש םויכו ,"ליפורפ ודירוה" בישילא ברה
תיינקהו תיעוצקמה הרשכהה אשונב םמש תא רושקלמ
םירתיה םיקינעמ םניא םה .םידרחל ההובגה הלכשהה
םוחתב םיליעפה םיפוגה לכו ,םירשקותמו םיפרוג
םיענמנ םיימדקאה םידומילהו תיעוצקמה הרשכהה
םג .רשפאה לככ הענצב תישענ םתכאלמו ,םוסרפמ םויכ
יתועמשמו יבמופ רתיה תתלמ עתרנ ףסוי הידבוע ברה
ךמת אוה ךא ,םירבגל תימדקא וא תיעוצקמ הרשכהל
-לע תלהונמה( םילשוריב תידרחה הללכמב גייס אלל
םיימדקא םיראת הקינעמה )םולש-רב הנידע ,ותב ידי
,החותפה הטיסרבינואהו ןליא-רב תטיסרבינוא לש
.תונבל תורחא תורגסמבו
תלוכיב ןהו דומילה תוינכת חותיפב ןה עגפ הז בצמ יכ ןבומ
םורגל לחהש ןואפיק רצונ .ולא תורגסמל םידימלת סייגל
.2000-1996 םינשב בשנל הלחהש יונישה חורב הכיעד
.הז ןואפיק תריציל איבה םימרוג לולכמש חינהל ריבס
ליעפהל ץמאמה ,יונישה ידגנתמ לש תוינוציקה תובוגתה
-ללכמ ואצי אלש ידכ ,הנפמה ייוליג לע תימינפ הרקב
בקע תוינכתה םושייב םייביטקייבוא םיישק ,הטילש
"השעת לאו בש" לש תוינידמ ,תורימחמ תוימדקא תושירד
םימיאתמ םידמעומ תאיצמב ישוק ,לארשי-תלשממ דצמ
.הדובעה קוש םוצמצו תימדקאו תיעוצקמ הרשכהל
ךכל המרג ,םוינלימה ףוסב "קט-ייהה תעוב" תוצצופתה
קושמ וטלפנ היגולונכטה תיישעתב םידבוע יפלאש
טולקל לחה אוה ,ששואתהל לחה קושהשכ .הדובעה
הרשכהה תודסומ ירגוב לכל .הרתי הדפקהב םידבוע
-תיב ,תואטיסרבינואה ,ןוינכטה - םיבוטהו םירכומה
הלבקב תופידע התיה ,)ט"גבה( היגולונכטל הובגה רפסה
וא הדובעה דרשמ לש םיסרוק ימייסמ ינפ לע הדובעל
ידרחה רזגמה ירגוב ועגפנ ךכמ .תוססובמ-אל תוללכמ
.הלא םיסרוקב ורשכוהש
תודסומ ,תוללכמ רפסמ ודסמתה םויה דעו 1996 זאמ
תידרחה הייסולכואל תודחוימ תוינכתו הרשכהל
הללכמ"ה :םה ודסמתהש םיטלובה תודסומה .םילשוריב
)ףסוי הידבוע ברה לש ותב תושארב ,רומאכ( "תידרחה
תטיסרבינוא לש תוימדקא תוינכתל היינסכא הקינעמה
הסדה תללכמו החותפה הטיסרבינואה ;ןליא-רב
2007 תנשב .תונבל רקיעב םייתניב תדעוימ וז הללכמ(
ימ רשא םידרח םירוחבל תימדקא הניכמ הב החתפנ
םיבשחמ-ידומיל תינכתב ךישמהל לוכי התוא םייסמש
-רב תטיסרבינוא ידי-לע תידרחה הללכמב תמייקתמה
-ןוכמ" תא ללוכה ,היגולונכטל הובגה ס"היב ;)ןליא
תודמול תוידרח םישנ ;"לט-ןוכמ"ו "הוונ-ןוכמ" ;"בל
-ןוכמ"ב םידרח םירבגו "לט-ןוכמ"ב םיימדקא םידומיל
"תיעוצקמ הרשכהל ידרחה זכרמה" ןכ ומכ ."הוונ
,ט"גבה לש ולוהינו ויפנכ תחת לועפל הנורחאל רבעש(
זכרמה .)םינברה לש "תינחורה הדעווה" חוקיפ אלל
לש תיעוצקמ הרשכהל ףגאה חוקיפב םיסרוק םייקמ
לש םיראת קינעמו ,הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ
,"הדמול" ןוכמ תא ןייצל שי ןכ ומכ .םיאסדנהו םיאנכט
תירטנמלא תיעוצקמ הרשכהל םיסרוק םימייקתמ וב
.ת"מתה דרשמ םעטמ
םיימדקא םידומיללו תיעוצקמ הרשכהל תוינכתה
תותומע ,םיירוביצ םיפוג ידי-לע ןקלחב תוכמתנ
הסנרפ" תינכתה תרגסמב ,טניו'גה .םייטרפ םישנאו
םידומיל תנמממה "םידיתע" תתומעב ךמות ,"דובכב
ןרק ;היגולונכטו הסדנה תועוצקמ םידמולל הייחמ-ימדו
םיטנדוטסב תוכמות החותפה הטיסרבינואהו גרבדירפ
תתומעו ,החותפה הטיסרבינואב ראותל םידמולה
םידמולה םידימלתל ןוזמ רבעב הקליח "בקעי-תנשמ"
.םהב תכמותו תיעוצקמ הרשכהל ידרחה זכרמב עוצקמ
רובעל תוצפחה "בקעי-תיב" לש םירנימסה תורגוב
,םירחא םימוחתל הארוהה םוחתמ תיעוצקמ הבסה
85
,ינכט טוטרש ,תונובשח-תלהנה ,בשחמ-ימושיי :ןוגכ
תרגסמב תאז תושעל תולוכי - דועו תיאופר תוריכזמ
יפל ,םמצע םירנימסב םייגולונכט ךשמה ידומיל
,הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ לש דומיל-תוינכת
.תיגולונכטה הקלחמה לש היצטידרקו חוקיפב
םישנאל עייסמ )םילשוריב תומזי חופיט זכרמ( י"טמ
.םייאמצע םיקסע חותפל םיצפחה ידרחה רזגמב
םע טניו'גהו ,המשהה םוחתב ץמאמ םג רכינ הנורחאל
דרשמ וחתפ )גלשרבליז ידוד( "םינפ ריאמ" תתומע
"חתפמ" ארקנה ,םידרח לש הקוסעתב המשהלו הנווכהל
.)םידרח יתקוסעת חותיפ זכרמ(
,םירבגה ברקב "הנפמה" זאמ םינש רשע ףולח םע
איה האצותהו ,שממ לש יוניש לח אלש רמול ןתינ
וא( הרשכה ורבע םילשורי רוזאב .ידמל הגיאדמו הלד
,םירבג לש תודדוב תואמ )הרשכה-ילולסמב םיאצמנ
39
.םייתועמשמ המשה-יישק ןיידע שי םהל םגש
ןווגמל תורשפאו תונעיה ,תוחיתפ תמייק םישנ ברקב
םישנ יפלא .תישעמהו תימדקאה המרב תורשכה
,יוניש ןיא ןאכ .הרשכההו דומילה תוכרעמב ובלתשה
,תוסנרפמה ןה תידרחה הרבחב םישנה ,רומאכ ,ןכש
םייונישל רשפאה לככ ןמצע םיאתהל תוסנמ ןה ןכ לעו
ולאל רבעמ ,םישנה ברקב תויעבה .ויתושירדלו קשמב
תוחפשמ תולעבו תוריעצ תוהמא ןתויהמ תועבונה
ישוקו ,הדובע-תומוקמ לש עציהב רוסחמ ןה ,תולודג
.תועינצ-ימעטמ ,"ינוליחה קוש"ב הדובעל תאצל
יישק .תטלשה הפקשההמ עבונ ישוקה רקיע ,םירבגה יבגל
תויביטקייבוא ןקלח - תוביס ןווגממ םיעבונ המאתהה
:ןהמ תודחא ןייצנ ןלהל .תויביטקייבוס ןקלחו
,ידרחה ךוניחה תכרעמב - תיללכ הלכשה רדעיה
יאליגבו ,םייללכ םידומיל ןיא םינבל ךוניחה תודסומב
תובישיבו תונטקה תובישיב ,ידוסי-לעה ךוניחה
ידוסיה ךוניחה .שדוק-ידומילב קר םיקסוע ,תולודגה
-לע קר ,לוח-ידומילל תועש לש םצמוצמ רפסמ דחיימ
תיתשת לכ .ךוניחה דרשמ יפלכ הבוח ידי תאצל תנמ
ירש ורדהתה הב ,"הביל ידומיל" היורקה לוחה ידומיל
ךוניחה לע תופכל וחילצהש "גשיה"כ רבעשל ךוניחה
םידומיל לש םלרוג .אשונה תא תמדקמ הניא ,יאמצעה
עגיי אל ךליאו 13 ליגמש ןוויכמ ,קחמיהל אוה הלא
םירוחבל .שדוק וניאש דומיל-רמוחב ידרח רוחב דוע
רגובמ ליגב וא 23 ליגב ינרדומ עוצקמ דומלל םיצורה
ידי-לע רומאכ רתומה רתויב םדקומה ליגה והז( רתוי
,הקיטמתמב ,תילגנאב יסיסב עדי לכ ןיא ,)םינברה
םושמ ,םישרדנה תועוצקמה ראשבו התכלהכ תירבעב
םהייחב עירכמה רושעב ודמלש המב שומיש ושע אלש
תיעוצקמ הרשכהל םיזכרמה .)רתוי וא 23 דע 13 ליגמ(
םיעיצמ ,ידרחה רוביצה רובע תונורחאה םינשב ומקוהש
השק םלוא ,רסחה עדיה תמלשהל םיזרוזמ םיסרוק םנמא
הרצק הפוקת ךות תובר םינש לש רסח םילשהל דואמ
.םייתועמשמ ךשמה-ידומיל רשפאתש ,התואנ המרבו
ידרח רוחב לצא הטלחה הלמגשכ םג - םיעצמא רדעיה
םידומילל וא תיעוצקמ הרשכה לש לולסמל תונפִ ל
.םילשורי תייריע ל”כנמל תשגומ תיתנש-בר החימצ תינכת - םילשוריב םידרח תקוסעת 39
לשרה ,הקוסעתל תינוריע תושר ,רמע םייח ,םילשורי חותיפל תושרה ,ןמטיו ףסא :תווצ
.)2006 ילוי( רטפא ףסוי ,ןהכ לאלצב ברה ,ופול בקעי ר”ד ,טנייו’ג ,ןיילק
2007 ,ידרח לייח
86
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
םידליב רבכ לפוטמ אוה וב ליגב רבדה השענ ,םיימדקא
תועוצקמב הרשכהה תופוקת .הסנכה-רוקמ שפחמו
.תיפסכ העקשה תושרודו ,תורקיו תוכורא ןה םיינרדומה
הסנכה רצייל לוכי וניא אוה :תדוכלמב אופא ןותנ ךרבאה
.הרשכהה ןומימל םיבאשמ ול ןיאו ,הרשכה אלל
אמש םיכרבאה ברקב ששחה תא םילעמ המשה יישק
ןיא דוע לכ .תלעות לכ םהל איבי אל הדובע שופיח
םיענמנ ,הסנרפ תאיצמל ליעוי שופיחהש הובג יוכיס
הרשכהב רבודמשכ טרפבו ;תויורשפא קודבל ףא םיבר
-תפוקתו הלודג תיפסכ העקשה תשרודה תיעוצקמ
םינופ םיבר םיריעצ תוארל השק .הכורא םידומיל
לש המשה-יישק םימייק דוע לכ הלאכ םידומילל
תבכרומ איה הדובעב םידרח תמשה .ורשכוהש םירגובה
םיבר הדובע-תומוקמ .יללכה רוביצה לש המשהמ רתוי
תררושה הריוואהו יפואה ללגב םידרחל םימיאתמ םניא
- םידרח קיסעהל ברסל םילולע םיבר םיקיסעמו ,םהב
תוחוורה תומודק תועד וא תוברת ירעפ ללגב רתיה ןיב
.ינוליחה רוביצה ברקב
הרותל םיתע םיעבוקהו םתסנרפל םידבועה םידרחה
ינב"מ התוחנו תדרפנ הצובק םיבשחנ )"םיתבה ילעב"(
.לוזלזו תואשנתה לש סחי םהיפלכ םיניגפמו ,"הרותה
תורשע ךשמב תידרחה הרבחה ילושל קחדנ הז רוביצ
בלתשהל תנמ-לע ללוכב םידומילה תקספה .םינש
היצקנס םימעפל היתובקעב תררוג ,הדובעה לגעמב
םיאצומ ,םהל תודעוימה תורגסמ רדעיהב .תיתרבח
םייוצר םניא םהידליש ימכ "םיתבה ילעב" םמצע
הנוכשב דמעמ םהל ןיאו "םיבוטה" ךוניחה תודסומב
עיתרמ םרוג איה החפשמה ינבב העיגפה .תסנכה תיבבו
הרשכה רבדב הטלחה לבקלמ םיבר ענומ רשא רתויב
.הדובעה קושל האיציו תיעוצקמ
.החפשמה ךותמ םג אובל היושע הזכ דעצל תודגנתהה
,השיאה לש התודגנתהב רבודמ םירקמהמ לודג קלחב
הלהואב עוקשה םכח-דימלתל אשניהל המלח רשא
,הזכ דעצ םע המילשמ השיאהש םירקמב םג .הרות לש
בוזעל ךרבאה ןמ עונמל הלעב-ירוה וא הירוה םילולע
.ללוכה תא
םדמעמ תא דבאל םיששוח םיכרבאה - ל"הצב תורישה
דבאל םיששוח םה ."םתונמוא םתרות" - "יתכלממ"ה
רקיעבו ,הנונראב החנה ומכ םהל תונתינה תובר תובטה
לגעמל האיצי .ל"הצב תורישה תבוחמ םיששוח םה
תורישהש תורמל .אבצל סויג אלל תירשפא הניא הדובעה
רצק אוה תוחפשמ-ילעבו םירגובמ םיכרבאמ שרדנה
קוחב עבקנש רודיסה םג .םיבר עיתרמ ןיידע אוה ,רתויב
,22 ליגב ידרח ריעצ לכל "הערכה-תנש" רשפאמה ,לט
,הדובעה וא הרשכהה םוחתל תאצל םא טילחי הפוסב
ובצמל םאתהב ,ימואל-תוריש וא רצוקמ תורישלו
.םיכרבאה רוביצ ידי-לע השעמל החדנ - יתחפשמה
םיכרבא לש תורופס תואמ קר ,ירבע תדעו ח"וד יפ-לע
40
.ל"הצל וסייגתה םהמ םידדובו ,הז לולסמ וצמיא
םיבר דוע םיפסונ םהילאו ,םימסחהמ םידחא םה הלא
וניוצש הלאב ידו ,םלוכב ןודלמ העיריה הרצק .םירחא
המלש הליהק לש בצמ-תנומת ארוקל תתל ידכ ליעל
םא םג ,התונשל דואמ השקש תואיצמב העבקתהש
.בצמב ףוחד יוניש שקבתמ
תיחכונה תיתרבח-תילכלכה האצותה
היופצהו
םירעפהו ינועה ידממ לע ימואלה חוטיבה ח"ודמ
לש םקלחש הלוע ,2005 טסוגואב םסרופש ,תוסנכהב
2003 תנשב 39%-מ הלע םילשוריב םיינעה םידליה
יצרא-ללכה עצוממה דמע הנש התואב .2004-ב 42%-ל
קימעהלו בחרתהל ךישמה םילשוריב ינועה .33% לע
םיידוחייה הינייפאמ לשב ,יצרא-ללכה עצוממל רבעמ
-תומר ,םידלי-תובורמ תוחפשמ :ריעה תייסולכוא לש
םירבג לש םתואצמיהו ,םיבשותה לש תוכומנ הסנכה
הייריעה לש החוורה ףגא .הדובעה לגעמל ץוחמ םיבר
.םילשוריב תיבה יקשממ 24%-ב 2004 תנשב לפיט
יישקמ תעבונ תיזכרמה םתייעב יכ וחוויד םתיצחמכ
41
.הסנכהו הקוסעת
לע דמוע םילשוריב םיקסעומה םידרחה םירבגה רפסמ
- םישנה ברקב .תיללכה הייסולכואב 65% תמועל 34%
42
.תיללכה הייסולכואב 52% תמועל 42% תוקסעומ
,תידרחה הליהקה לש יסחיה הבצמ תא ןיבהל תנמ-לע
סמוע תא דומאל אבה דדמ והז .תולת סחי דדמב שמתשנ
,הדובעה יאליגב הייסולכואה לע לטומה לאיצנטופה
הייסולכוא תוצובקב תילכלכ ךומתל תשרדנ איה רשאכ
תוצלמהב ןויד - לארשי-תנידמב יחרזא-ימואל תוריש“ ןויע-םוי .4.4.2005 היילצרה סנכ 40
."ירבע תדעו
http://uhda. .)2005( םילשורי-תייריע ,החוור ףגא חותיפו רקחמ ןונכת תקלחמ .ןמייה ’א 41
.haifa.ac.il/LamasDetails.aspx?lamas=14105 23.11.2006
.ס"מלה .5 'סמ הדובע ריינ .ורטסק ןהכ 'א ,ץיברוג 'נ 42
87
םג .םישישקו םידלי - ןרקיעב תוסנרפמ ןניא רשא
םידליב םיכמות "םתונמוא םתרות"ש תוכימתה ילבקמ
.הדובעה לגעמב םניאש ףא ,םישישקבו
רמולכ .84 אוה תולתה סחי ,תידוהיה הייסולכואה ברקב
.84-ב םיכמות 100
100 רמולכ .176 אוה תולתה סחי ,תידרחה הייסולכואב
.םיכמתנ 176-ב םיכמות
-בקעי-הוונ וא ןולא-תומר ומכ ,תומיוסמ תונוכשב
43
.256-ל ףאו 222-ל תולתה סחי עיגמ ,חרזמ
תעצוממה הסנכהה לע םיינכדע םינותנ ונידיב ןיא
ידי-לע הנורחאל הקדבנ וז .ידרחה רזגמב שפנל
הייסולכואה ללכ לצא זא הדמעו 1995 תנשב ס"מלה
לע םיידרחה םירוזאבו ,םילקש 1,368 לע םילשוריב
ברקב שפנל הסנכהה התיה הנש התואב .םילקש 467
םירוזאבו ,םילקש 964 קרב-ינבב תיללכה הייסולכואה
אל בצמהש חינהל שי
44
.םילקש 633 םיקהבומ םיידרח
תושפנ רתויו רתויש הדבועה דבלמ ,הברהב זאמ הנתשה
.ידרחה רזגמב וז הירוגטקל הנש ידמ תופרטצמ
ילכלכה בצמב תיתועמשמ הערה הלח תונורחאה םינשב
תאז .םילשוריב תידרחה הליהקב תוחפשמ יפלא לש
רש ,והינתנ ןימינב בציעש הלשממה תשיגב יונישה בקע
יוטיב ידיל האבש ,תואבצקה תוינידמל סחיב ,זאד רצואה
ליבקמבו ,2003 תנשב הלבקתהש תילכלכה תינכתב
תותדה דרשמל ורבעוהש םיביצקתב קומעה ץוציקה
.תד-תודסומבו םיללוכב ,תובישיב הכימתה תוכרעמבו
- ידרחה רוביצל ורבעוהש םיעצמאה וטעמתה ךכ בקע
.ילכלכה םבצמב הערהל םרגש רבד
תאשל תושקתמ ןהו ,ינועל ורדרדיה תובר תוחפשמ
45
.םימו למשח ,זג ,ןוזמ לש תויסיסב תואצוהב
תומישרב וללכנש תוחפשמה רפסמ לפכוה השעמל
תויבגמ רפסמ תומייקמה תונוש הקדצ-תודעו לש
הרזעל תואירקה רפסמב הלודג היילע םג תרכינ .הנשב
.תסנכה יתבבו ראודה תוביתב םיקלוחמה םיבתכמב
לע םיחוודמ ,ידרחה רזגמב םילעופה םיבר םיקסע םג
תלוכמה ילעבו ,הנשל הנשמ תוינקב תיתועמשמ הדירי
.םהיתובוח תא עורפל םישקתמה תוחוקל לע םירפסמ
.5 ’סמ הדובע ריינ .םש 43
..5 רפסמ הדובע ריינ .םש 44
..10 ’מע .ןהכ 'ב האר 45
םניאש םירוה יובירב םילקתנ ךוניחה תודסומ ילהנמ םג
.דומילה רכשב דומעל םיחילצמ
הרבחב םוי ידמ תומסרפתמה הרזעל תואירקה ללש ןיב
תרכזומ םירקמה בורבש ךכב ןיחבהל ןתינ ,תידרחה
הלא ."םידבכ תובוח"ל העלקנ החפשמהש הדבועה
-תולימג תופוק( םיח"מגל ,םיקנבל תובוח םיללוכ
הרבחב תובוחה ילעב רפסמ .םייטרפ םישנאלו )םידסח
םישנא יפלא תורשעל עיגמו ,רתויב לודג תידרחה
תואוולהה דבלמ .דואמ םילודג ףסכ-ימוכס םיבייחה
תואוולה גישהל ןתינ ,םיקנבה ידי-לע תונתינה תוליגרה
הנושב .ידרחה רזגמב םילעופה םיברה םיח"מגב תולודג
םיח"מגב תואוולהה ,םיקנבה י"ע תונתינה תואוולההמ
וניא הוולה .דסח-תרטמל קרו ךא ,תיביר אלל תונתינ
.והשלכ סכנ ןכשמל וא רזחה-תלוכי חיכוהל שרדנ
תיסחיה תולקהו ,תואוולהה לש םיחונה םיאנתה
תלוכי אלל תובוח ורבצ םישנאש ךכל ואיבה ,ןתגשהב
םישמתשמ תובוחה ןועריפל .םעפ-יא םריזחהל תילאיר
ךכו ,רחא םוקממ תוחקלנש תושדח תואוולהב םיוולה
קלח .יתימא ןועריפ אלל "םיפסכ לוגלג" רצונ השעמל
יפכ ,םידליל תוריד תיינק ךרוצל חקלנ תואוולההמ לודג
.תידרחה הרבחב גוהנש
,םיגוחה לכמ םישנא אוצמל ןתינ הקוצמב תוחפשמה ןיב
םיזנכשא ,םיאטילו םידיסח .םיבצמהו םיאליגה לכב
-ילעב ,םיאירבו םילוח ,םיריעצו םינקז ,םידרפסו
םימכח-ידימלת ,תונמלאו םינמלא ,םידומלגו תוחפשמ
.םתסנרפל םילמעה םישנאו ,הרות לש הלהואב םיבשויה
.םיפלאב רבודמש רורב םלוא ,םרפסמ תא דומאל השק
הלודג איה תידרחה הרבחב תימינפה החוורה תכרעמ
.דסחו הקדצ ינוגרא תואמ םויכ הב םילעופו ,תפעוסמו
תידוהיה תוברתב תשרשומ דסחה תובישחל תועדומה
רוביצה ידי-לע םימרתנה ףסכה ימוכסו ,תידרחה הרבחבו
הכומנה הסנכהל סחיב דואמ הובג אוה ולא תורטמל
םיקקזנל תיזיפ עויסל םיבדנתמה רפסמ םג .וז הרבחב
ינוגראב ןתינ עויסה .תידרחה הרבחב דואמ בר אוה
.םילוח-רוקיבבו םיעוצפל הנושאר הרזעב ,דסחה
הבר הדימב הלידגה תידרחה הרבחב ינועה תקמעה
רבעב ומרתש תוחפשמ .תוקקזנה תוחפשמה רפסמ תא
םתרזע תא םויכ שקבל תוצלאנ ,דסחה ינוגראל םיפסכ
תוקקדזהה התיה רבעב .השקה יפסכה ןבצמ תמחמ
העפותה תובחרתה םלוא ,הלודג המילכב הכורכ הקדצל
רתוי ףא לדג אליממו ,הבר הדימב השובה תא הניטקה
88
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
,םימרותה תוטעמתהו םינופה יוביר .םינופה רפסמ
םהמ םיברו ,לטנב דומעל הקדצה ינוגרא לע םישקמ
.םקיר םינופה ינפ תא בישהל םיצלאנ
תואצמנ הבש הפוקתב טרפבו ,העפותה תובחרתה
- היצילאוקלו הלשממל ץוחמ תוידרחה תוגלפמה
תמשאה .הפידר לש השוחת ידרחה רוביצה ברקב הרצי
בוחרב תונמדזה לכב תעמשנ בצמה תרמחהב ןוטלשה
טעמש ךכל םרוג רבדהו ,תידרחה תונותיעבו ידרחה
תוביסה לש הקימעמ הקידבל תשדקומ הבשחמ דואמ
ץלחיהל ידכ םיכרד שופיחלו ,הרמחהל לילעב ומרגש
ןוטלשה תפלחהל ןותנ הייפיצה רקיע .הקוצמהמ
.ידרחה רוביצה לא וסחי יונישלו
תוגיהנמה לש התומדל םיווק
תימלשוריה תידרחה
בישילא םולש ףסוי ברה
קסופל םויה בשחנה ,בישילא םולש ףסוי ברה
אוה ,םידרח 850,000 ברקב רתויב בושחה יאטילה
םחנמ רזעלא ברה - רודה לודג לש ימלשוריה ושרוי
יעיברה אוה בישילא ברה .2001 תנשב רטפנש ,ךש
.לארשי-תנידמב םיאטיל-םידרחה םיגיהנמה תלשושב
,ץילרק היעשי םהרבא ברה - "שיא-ןוזח"ה היה ןושארה
,)"רלפייטסה"( יקסביינק לארשי בקעי ברה היה ינשה
.ךש ןמ םחנמ רזעלא ברה היה ישילשהו
,וימדוקל הנתינש הרכהל אוה םג הכוז בישילא ברה
םג הל עמשיהל המושש "הרות-תעד" תבשחנ ותעדו
תיתכלהה הקיספל רבעמו הקיטילופהו הרבחה ימוחתב
אוה בישילא ברה לש הגהנהה ןונגס ,תאז לכבו .אדירג
בתוכ וניא ,רוביצב עיפוהל הברמ וניא אוה .רגוסמ
טלוב דוגינב .הרותה ילודג תצעומב רבח וניאו םירפס
.המזירכ רסח אוה ,ומדוקל
תוכזב יאטילה רוביצה תגהנהל ותעשב עיגה ךש ברה
תבישי ,תיאטילה תילִ עהו לגדה תבישי שארכ ודמעמ
תומחלמ םזיו "הבישיה שאר ןרמ" הנוכ אוה .'זבינופ
ותמועל .וכרדל דגנתהש ימ לכ דגנ תושק תויגולואידיא
-קסופכ ודמעמ ףקותמ תוגיהנמל בישילא ברה הכז
דומע ןרמ" וא "רודה קסופ ןרמ" ארקנ אוה .תוכלה
לומ אל יאדווב ,םאונ עמשנ אל םלועמ ךא ,"הארוהה
אוה .םידימלת המוה הבישי חכונ וא ,םדא שודג ןוידטצא
דגנתמו ןרמש אוה .תויעמשמ-דח תוקיספ לע שגד םש
.היכרע םלוסבו תידרחה הרבחה לש הייפואב יוניש לכל
ןיב תורבדיהה תומזוי דגנ תופירחב אצי רתיה ןיב
תוימדקאה תוללכמה תעפות תא ףקת ,םידרחל םינוליח
תרגסמב תורומ לש תויומלתשה ליבגה ףאו ,תוידרחה
.ןרכשִ ב עגפש רבד - ןדיקפת
ןיד-יקספ בישילא ברה לש ותוכזל םיפקזנ תאז םע דחי
-הלוח הלעבש השיאל טג תרתה ןוגכ ,ידמל םימדקתמ
תושימג ונמזב ברה הליג ןכ ומכ .הרופ וניאש וא שפנ
םידומילהו תיעוצקמה הרשכהה אשונב תמיוסמ
ףאו ,)הז אשונב וב רזח ברה( םידרח םירבגל םיימדקא
.ידרחה ל"חנל הקיתשב המכסה ול םיסחיימ
הליחתכלמ .רבעמ-תפוקתל גיהנמכ ןמתסמ בישילא ברה
לש רערועמ-יתלבה דמעמל עיגהל וייוכיס ויה םיטעמ
.ךש ברה
ימשרה רפושה אוה "ןמאנ דתי" יאטיל-ידרחה ןותיעה
תידעלב טעמכ להונמ ותיב .בישילא ברה לש ויתודמעל
םינעוטה שיו ונימי-די אוהש ,יתרפא ףסוי ברה ידיב
תומזויהו תוארוההמ תובר ירוחאמ דמועש אוהש
.ויפמ תואצויה
הלע הווצמ-רב גגחש רחאל .אטילב דלונ בישילא ברה
דע התוא בזע אלו םירעש-האמל רשיה ותחפשמ םע
תיבבו םילשוריב ירוזאה ןידה תיבב ןהיכ אוה .םויה
לש ותריחב םע האחמב שרפ ונממ ,לודגה ינברה ןידה
ןידה תיב אישנכו ישאר ברכ ,ינויצה ןרוג המלש ברה
ימויה רועישב קפתסהו ותיבב רגתסה אוה זאמ
46
.לודגה
יטילופה םוחתב הנושארה ותוברועמ .תסנכה תיבב
תגלפמ תמקהב ךש ברב ךמת רשאכ ,1988-ב התיה
ובצמ רדרדיהשכ ,90-ה תונש תישארב ."הרותה לגד"
םינקסעו םינבר תצובק הנמיס ,ךש ברה לש יתואירבה
תא - ריבד היראו ןהכ םייח ,יתרפא ףסוי םהבו - םיריעצ
ילארוטקלאה חוכה תא והיז םה .ושרויכ בישילא ברה
תרזגנה תיטילופה המצועה תאו תינחורה הגהנהבש
לכ .ירודכו הידבוע ,ךש םינברה לדומ יפ-לע ,הנממ
תא בישילא ברה ול ריאשה ,ליעפ היה ךש ברה דוע
תקיספל וצרמו ונמז לכ תא שידקהו תיטילופה הריזה
תימלשוריה הקיטילופב ותעפשה ,תאז םע דחי .תוכלה
ותרכש תירבה ירוחאמ דמע 1993 תנשבו ,הבר התיה
.קלוק ידט לומ טרמלוא דוהא םע םידרחה
רזממ הרישכה הרואכלש ,”תוחאהו חאה“ תשרפב ןרוג ברה תקיספ היה האחמל עקרה 46
.םיאושינל
2006 ,בישילא ברה
תסנכה תאילמב שורפ םחנמ
1988 ,12-ה
89
אוהו 96 ןב אוה ."רודה קסופ" הנוכמ בישילא ברה
.ולוכ םלועב יאטילה רוביצה לש ינחורה גיהנמה
לע הכילשמו וינווגל ידרחה רוביצה לע תרכינ ותעפשה
.הלוכ תילארשיה הרבחה ינפ
לבא ,"ךש ברה וניא" אוהש איה ויפלכ הצופנה הנעטה
םילשוריל וילא תולעל גהנ ךש ברהש םינעוט וידיסח
.תוזעונ תוטלחה לביק בישילא ברהשו ,ותיא ץעייתהלו
ףרטצהל הטלחהה תא םיאיבמ םה ךכל אמגודכ
דגנ לועפל ידכ 1999-ב קרב דוהא לש היצילאוקל
םידומ וידהוא םג ךא .תובישי-ירוחב סייגל םימויאה
תניחבב ,וילע התפכנ הגהנההשו "יעבט גיהנמ" וניאש

47
."שיא תויהל לדתשה ,םישנא ןיאש םוקמב"
םיאשונב םג ברעתהל ורצח הלחה תונורחאה םינשב
הלאשכו ,הלשִ מ םיניידבו םינברב הכמת איה .םיישיא
רצחב תרבוע וז הנוהכל ךרדה יכ לכל רורב היה ורחבנ
בר ,רגצמ הנוי ברה תא רצחה הציפקה ,לשמל ךכ .ברה
שאר .לארשיל ישארה ברה דיקפתל ,ביבא-לתמ יתנוכש
ודיקפתל חשמנ ,יקסנאילופול ירוא ,םילשורי תייריע
-ינב ריעה שאר לש ויונימ ףאו ,בישילא ברה תארוהב
.ורצחב ערכוה קרב
ךכ .הלודג העפשה בישילא ברל שי הכלה יניינעב
תוירכונ תואפ לש ןתורשכב עירכהל שרדנ אוה לשמל
םישנ יפלא וקילדה ,ןתוא לספש רחאל .ודוהב ושענש
רחא הרקמב .שאב ןהיתואפ תא ולעהו תורודמ תוידרח
דע ,אופק רשבמ תועובש ךשמב ידרחה רוביצה ענמנ
.ןיינעב הקידבה תא םייס ברהש
טילשמ אוה םהב םיאשונה תא הדיפקב רחוב בישילא ברה
,יאטילה ידרחה בוחרה תיינומגהב התכז ורצח .ותעד תא
םיקינס"שהו םידיסחה .םיכשמנ םיימינפה םיקבאמה ךא
."עמשנו השענ" תניחבב ותגהנה תא םילבקמ םניא
-האמ ,10 ןנח תטמִ ס( בישילא ברה לש וזועמ בשחנ םויכ
העיפשמהו הקזחה תיזנכשאה רצחל )םילשורי ,םירעש
הטונ וניאו רוביצ-יניינעב ברעתהל טעממ אוה .לארשיב
.םייתרבח םיכלהמ ליבוהל
אוה ,דואמ רגובמ ליגב גיהנמל ךפהש ,שישיה ברה
ןיבל תולדבתהל הייטנה ןיבש ,םייניב-תפוקתל גיהנמ
וירחא םוקי ימ .תינרדומה הרבחה יפלכ חתפיהל הייטנה
.ודיגי םימי קר ? תידרחה הרבחב ולוחי תורומת ולאו
םישנא ןיאש םוקמבו.".. :ה,ב תובא תכסממ תיקלח טטוצמ( 28.05.02 ץראה ,רפפ ’א 47
.)”שיא תויהל לדתשה
שורפ םחנמ
טוחה אוה .קיתו ידרח יטילופ ןקסע אוה שורפ םחנמ
תנש לש וז - תויגולותימה תונגפהה יתש ןיב רשקמה
.םיטוחב ךשמש אוה ןהיתשבו ,1999 לש וזו 1953
תויזנכשאה תוידרחה תוחפשמהמ איה שורפ תחפשמ
אצאצ אוה שורפ םחנמ ,ומִ א דצמ .ריעב תוקיתווה
היה ,שורפ השמ יבר ,ויבא .הפנעה ןילביר תחפשמל
תונשב "לארשי-תדוגא" לש ימלשוריה ףינסה גיהנמ
המוקמ .ריעה שאר ןגסו הייריעה תצעומ רבח ,50-ה
רודמ השוריב רבוע ריעה תצעומב שורפ תלשוש לש
םינש 13 ןהיכ ,וכרד-ךישממ ,שורפ ריאמ ,ונב .רודל
תימוקמה הדעווב רבח היה ,םילשורי ריעה תצעומב
רופיש קית לע יארחאו ריעה שאר ןגס ,היינבו ןונכתל
היה שורפ םחנמ ברה כ"ח .ידרחה ךוניחהו ריעה ינפ
ליבקמב ,1974-1969 םינשב םילשורי תייריע שאר ןגס
תא ליבוה אוה ריעה-תצעומ רבחכ .תסנכב ותורבחל
,"הבעותה תכירב" דגנ םידרחה לש םילודג םיקבאמה
.ידט לש "ימורה ןוידטצאה" דגנו
תא תונבלו הררש-ישנא ליעפהל דימת עדי שורפ םחנמ
ןורשיכב הנק םינוליחה לש םבִִ ל תא םג .םתועצמאב וחוכ
רצחל ךייתשה אל אוה ,שורפ-ןמקילג השמ ,ויבא ומכ .בר
,יטילופה וחוכ םע ,ויכרצ יפל הילא חפתסה אלא ,תיפיצפס
אוה שורפ
48
.ןרותה ר"ומדאה יוביגב הכזו ,וירשקו ופסכ
םידיקפתהו יטילופה ףחדה ,חוכהש תרשרשב הילוח
םיעודי ,ונב ריאמ םגו ויבא םג ותומכ .ונבל באמ הב םירבוע
תימלשוריה הקיטילופב םיאיקבה םיינוג-בר םישנאכ
םחנמ ברה .תיצראה הקיטילופה יטוחב בטיה םיכשומו
."יביטמיטלוא" ידרח יאקיטילופל סופיטבא אוה שורפ
בל לא רשיה ותוא הריזחה 1999 תנשב םידרחה תנגפה
.תיטילופה הריזהמ קותינ תונש רפסמ רחאל ,תיזחה
שדחמ-ותעפוהל המרופטלפ השמיש תידרחה קנעה תרצע
םילשוריב תידרחה תונותיעה .תידרחה הקיטילופה ימשב
הנוכ אוה .המבה תמדק לא שישיה לש ותבישמ הלעפתה
.שדחתמה קבאמה לש "תינחה דוח"ו "רזודלוב"
"זכרמה" ןולמב וסנכתה הלודגה הנגפהה ינפל
םיזנכשא - םיידרחה םיגלפה לכ יגיצנ ותולעבבש
לע דחי טילחהל ידכ - םיאטילו םידיסח ,םידרפסו
םרושיאל ואבוה וחסונש תוטלחהה .הנגפהה תורטמ
29.06.94 .ץראה .לטנזור ’ר 48
2007 ,םילשורי תיריע שאר ,יקסנאילופול ירוא
90
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
ידרשמב םיקהש הטמב .םימרזה לכמ םינברה ילודג לש
,םידרחה םינקסעה לכ ואבו וסנכנ "לארשי-תדוגא"
רפסל ולכוי דיתעבו "הירוטסיה םישוע" םה יכ וניבהש
49
.תיגולותימה תרצעה ינגראמ ןיב ויה יכ םהידכנל
םחוכמ קלח ןבהו באה שורפ ודביא תונורחאה םינשב
בישילא ברה תיבו רוג תודיסחש ןוויכמ ,םילשוריב
תעפשה הלא םידקומ ינשבו ,רתוי םייטננימוד וכפה
םויכ םהלש יטילופה סיסבה .הטעומ שורפ תחפשמ
תויודיסחהמ קלח תדגאמש "םינומא-ימולש" תעיס אוה
לדומה איה שורפ תחפשמ ."לארשי-תדוגא"ב תונטקה
ברמה תא קיפהל תעדויה תידרח היגולואידיאל קהבומה
.ןוטלשל רוביחה ןמ
.”הרש-די”ו יקסנאילופול ירוא
- שדח גיהנמ םילשוריב תידרחה הריזב עיפוה הנורחאל
ודיקפתל חלשנש ,יקסנאילופול ירוא יחכונה ריעה שאר
.בישילא ברה וגיהנמ ידי-לע
ןוגרא תוכזב רוביצה תעדותב קקחנ יקסנאילופול
םלועה םירבד השולש לע" .דסייש "הרש-די" דסחה
הדובעה לעו הרותה לע" ,תובא תכסמב רמאנ ",דמוע
הרותב התלודגב העודי םילשורי ."םידסח תולימג לעו
ברקב םיח"מגה תעפות .הבש דסחה-ינוגרא עפשבו
םינמזומ םינוליחה םגו ,תטשפתמו תכלוה ידרחה רוביצה
רזגמב םימייק םינוש םיח"מג 5,000-כ .ךכמ תונהיל
אוה 1976-ב יקסנאילופול םיקהש "הרש-די" .ידרחה
לודגה דעסה ןוגראל םויכ בשחנו ,םינוגראה לכמ עודיה
רתויב םיבדנתמ 6,000-כ ליעפמ אוה .לארשיב רתויב
ינוליח ןיב ןיחבמ וניאו ,ץראה יבחרב םיפינס 100-מ
תובכש לכמ םיאב ויבדנתמ .יברעל ידוהי ןיבו ידרחל
ונתינ ,2001 תנשמ ףחד ןוכמ לש רקס יפל .רוביצה
50
.לארשיב היינש החפשמ לכל "הרש-די" יתוריש
.תיתד-תינויצ החפשמל הפיחב דלונ יקסנאילופול ירוא
ומִ או םיילענל רחסמ-תיב היה ,הינמרג אצוי ,ויבאל
ויחא ינש .םייתד רפס-יתבב ודמל םידליה .הרומ התיה
.ךופהה ןוויכל ךלה אוה .םינוליחל םינשה תצורמב וכפה
םילשוריל רבע ,הרומ איהש ,לכימל ויאושינ רחאל
.יתד ןוכיתב דמילו
19.12.99 .ריעה לכ .רפפ ’א ,םערב 'ח 49
www.yadsarah.org.il/index.asp?id=156 התומעה רתא ךותמ 50
הזרא-לתב ותיב תלד לע םינכש וקפדתה ,1976 תנשב
תמישנ תלקהל םידא-רישכמ לואשל ושקיבו ,םילשוריב
.קושב רכמיהל הז רישכמ לחה ךא םימי םתואב .םדלי
ךרוצה תא יקסנאילופול ןיבה ,שוקיבה רבגש לככ
ליאשהו םידא-ירישכמ רפסמ שכר אוה .רוטלהניאב
.שרוד לכל םתוא
םורתל שקיבו הפיחב םיילענה תונח תא לסיח ויבאשכ
התפסנש ,ירוא לש ותבס - ומא רכז תא חיצנהל ידכ ףסכ
ןטקה ח"מגה תא ביחרהל ונב ותוא ענכש - האושב
התומעל ךפה ח"מגה ,שכרנ דויצה .יאופר דויצ תשיכרב
.החונמה אתבסה םש לע ,"הרש-די" םשה תא לביקו
םינושארה םילגלגה תואסיכ ינש ונקנ הנושאר העקשהב
-ץחל-ידמ ,םינוכילה ופסונ ךשמהבו ,"הרש-די" לש
.דועו ,תוקוניתל םיינזאמ ,םד
.םילשוריל ץוחמ ןושארה ףינסה הפיחב חתפנ 1977-ב
עיגהש תבכר ןורק 1983-ב המרת לארשי-תבכר
ךפה הז ןורק .ץראב םיספה בחורל םיאתה אלו הינמרגמ
בוחרב ןויצ-תדוקנלו "הרש-די" לש םילמסה דחאל
המח הניפ הנק יקסנאילופול .םילשורי זכרמש םיאיבנה
.םילשוריב םייתדו םינוליח בלְ ב
רוספורפמ יקסנאילופול לביק תיעוצקמה הכרדהה תא
ןיבהש ,"הסדה" םילוחה תיב להנמ ,ל"ז ןמ ןמלק
םדאב לופיטל אלפומ ןוכתמ אצמ שיאה יכ רהמ
ןורתיה לע ףסונב .םילוח-יתבב אלו ,תיעבטה ותביבסב
תפוקל םירלוד ינוילימ וז הטיש תכסוח ,יגולוכיספה
םיבדנתמה תדובעו יאופרה דויצה תלאשה ןכש ,הנידמה
51
.זופשא-ימי יפלא תוכסוח
תלאשה דבלמ ,"הרש-די"ב םיליבומה םיתורישה
העסה יתוריש םה ,ץראה לכב ימוקיש-יאופר דויצ
תוריש ,הקוצמ-ינצחל תוריש ,העונת-ילבגומלו םיכנל
,םיימוקיש םוי-יזכרמ ,תיבל םיקתורמל תרצוי-הקוסעת
יטפשמ עויסו עדימ יתוריש ,תדיינ םייניש-תאפרמ
יכ הארנ .דועו ,םילק תיב-ינוקית ,םינודעומ ,םישישקל
תלחנל ךפהו תידרחה הרבחהמ אציש הזה ח"מגה ןויער
תויזחתה לכל רבעמו לעמ ומצע תא חיכוה ,ללכה
לש הנסוחל תובר םרותה םדקתמו רואנ יתרבח ןויערכ
,םיבר הרקוה יסרפל התכז "הרש-די" .לארשיב הרבחה
.לארשי סרפו ןלפק סרפ ,בדנתמל אישנה תוא םהיניב
28.02.92 .בירעמ .ימדש ’נ 51
91
.ותיבב םג הלאשהל דויצ םויה דע קיזחמ יקסנאילופול
דליה" רידגמ אוה "הרש-די" תאו םידלי 12 ול שי
52
."רשע-השולשה
ףסוי ברה תיב לא יקסנאילופול להבוה ,1992 תנשב
ותוינומלאמ ואיצוהל הטלחה הלפנ םש ,בישילא םולש
לגד" תגלפמ לש תינחה דוחל וכפהלו תיטילופה
יקסנאילופול דדומתה ,בישילא ברה תשקבל ."הרותה
תודהי" תמישר םעטמ םילשוריב תוימוקמה תוריחבב
תובר םינש ןהיכ אוה .ריעה תצעומל רחבנו "הרותה
הנוממכו היינבו ןונכתל הדעווה ר"ויכ ,ריעה שאר ןגסכ
ליבקמב .הייריעב הליהקהו החפשמה יתוריש קית לע
"הרותה לגד" לש םינברה תדעו ."הרש-די"ב ךישמה
תא התנימ )םיאטיל( בישילא ברהו ךש ברה תושארב
ר"וילו הגלפמה לש תוריחבה הטמ ר"ויל יקסנאילופול
אלא ,םיענה ויפוא תוכזב קר אל רחבנש הארנ .העונתה
,השעמ-שיא הזה דיקפתל וצר םינברהש םושמ רקיעב
.וזכ תימדת אשנ יקסנאילופולו
ףרטצהל ותנווכ לע טרמלוא עידוה 2003 ראורבפב
.ופילחמכ יקסנאילופול לע זירכהו ,ןורש תלשממל
םינוליחה ברקב .ריעב יתבר הרעס הררוע וז הזרכה
ךא ,םיברועמ תושגרב יקסנאילופול לש ויונימ לבקתה
גצייל ססהי אוהש וששח םידרחה אקווד .יסחי טקשב
.םינוליחה תא אקווד הצריו םהלש םיסרטניאה תא
,ריעה תושארל ידרחה רוביצה דמעומ תריחב תארקל
תודהי"מ שורפ ריאמ כ"ח יקסנאילופול לומ בצינ
יעבט דמעומ בשחנו בוחרה תכימתמ הנהנש ,"הרותה
ותחפשמב רבעש דיקפת - ריעה שאר ןגסכ ונויסינ תוכזב
ויחופיט-ןב בשחנ יקסנאילופול םלוא
53
.רודל רודמ
תא ליבוהל רחבנ עיתפמ אל ןפואבו בישילא ברה לש
.ריעה תושארל ותודמעומ תא גיצהו המישרה
הכימת לביקשכ ,םירקסב רעפה תא ביחרה יקסנאילופול
יכ הליחת ששח ףסוי ברה .ףסוי הידבוע ברהמ תיבמופ
לע םתח אוה תוריחבה ברע םלוא ,םיזנכשאל קר גאדי אוה
הכימתה תולוק םג .יקסנאילופולב רוחבל תשגרנ האירק
ועיפוה תוריחבה ינפל םימי רפסמו ,ורבג ורובע םיינוליחה
יליעפ וכרע דגנמ
54
.וב וכמתש תועדומ "ץראה" ןותיעב
10.11.06 .ןושאר רוקמ .רנכייר ’א 52
ברה ,יאטילה גלפה גיהנמ לש ותוחילשב לועפל הברמ לבא ןאיוב דיסח אוה שורפ ברה 53
.בישילא םולש ףסוי
10.11.06 .ןושאר רוקמ .רנכייר ’א 54
בל םישנש ילב" :הריבה ריעל הבכשא-סקט "יוניש" תעיס
.םש רמאנ ",השדח קרב-ינב ןאכ ונל חמצת
תוריחבב יקסנאילופול הכז ,דומצ ברק רחאל ,2003 ינויב
רחאל דבלב םישדוח העברא ,םילשורי תייריע תושארל
תוריחבב העבצהה רועיש .ינמז ריע-שארל הנומש
ברקב דבלב 50% תמועל ,70% לע דמע םידרחה ברקב
לבקל החילצה יקסנאילופול לש ותמישר .םינוליחה
55
.ריעה תצעומב יטננימודה חוכה םהש ,םיטדנמ העשת
םינשב .םינש עבראכ ודיקפתב ןהכמ יקסנאילופול
שיגרה םוחתב תויתועמשמ תוירקת ומשרנ אל ולא
תוסחייתמ ויפלכ תורוקיבהו ,םינוליח-םידרח יסחי לש
.רוידהו ןויקינה ,החוורה ,הקוסעתה ימוחתל ללכ-ךרדב
השיגר היגוס לכב תופיטה ןיב דועצל הסנמ יקסנאילופול
םייתדל םינוליחה ןיבש ןידעה םיסחיה םקרמל הרושקה
רמש וב ,2006 לש "הוואגה דעצמ" יבגל םג ךכ .הריבב
ותוברעתהמ חקלה תא דמלש רחאל ךומנ ליפורפ לע
ול התלעש תוברעתה - 2005-ב דעצמה דגנ תיביטקאה
ותוא סנקו דעצמה תא םייקל ובייחש טפשמ תיב וצב
אוה ריעה שארכ יכ עדוי אוה םויה .לודג יפסכ םוכסב
ידרחכש תורמל ,דעצמה לש ומויק תא עונמל לכוי אל
דגנ הדמע-תעבה טעמל .ומויק םע םילשהל לוכי וניא
,םייביטקא םידעצ םעפה טקנ אל אוה ,דעצמה םויק
.ךכ לע ותוא ופקתש םידרחה לש םחור-תרומל
יקסנאילופול חיטבה ולש תוריחבה עסמ לכ ךרואל
יבשותל חיטבה אוה ."םלוכ לש" ריעה שאר תויהל
תוחותפ וראשיי ריעב תודעסמהש םינוליחה םילשורי
."טייל-יתד"כ ספתנ אוה םיבר יניעב יכ קפס ןיא .תבשב
אוה ריעה תושארל השעמל רחבנש ימ יכ ונעט וידגנתמ
ךכו יקסנאילופול תא ליעפמה אוה יכו ,בישילא ברה
רמוא הבוגתב .ריעה לע תידרחה "תוטלתשהה" הקימעמ
םג ,םיצעויב רזענ הלשממ שארש םשכ יכ יקסנאילופול
56
.ץעוי שי ול
ךפהמ התיה ןושארה ידרחה ריעה שאר לש ותריחב
היה אוה ריעב םינוליחה יניעב .םילשורי ריעה לוהינב
לש הייפוא לע םייאמ וניאש ידרח לש עיתרמ אל םגד
תיתובדנתהה ותוליעפ .ווק-סוטאטסב עגפי אלו ריעה
םנומאל ןובריע ויה ,תיטילופ תונקסעמ יקנ ותויהו
03.06.03 .בירעמ .זפ ’ש 55
.םש .רנכייר 56
92
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
.דחאכ םידרחהו םינוליחה םירחובה לש םהיתולוקלו
םצע ילוא היה יתימאה ךפהמה ,תירוטסיה הביטקפסרפב
50-מ רתוי .ריעה תושארל ץורל יקסנאילופולל האירקה
םידיקפתב תאשל ,םהינבר תארוהב ,םידרחה ובריס הנש
.תינוליחה הנידמב שחרתמל תוירחא םהילע םיליטמה
.םירש תויהל אלש ודיפקה ,תויצילאוקל ופרטצהשכ םג
ומצע אצמ םילשורי ריעה שאר :יונישה ןמתסה התע
,ןתוא תלבוס הניא תדהש תועפותל ראשה ןיב יארחא
רושיאב היסהרפב תבש-לוליח ,"הוואגה דעצמ" תמגוד

57
.םישרומ קסע-יתבב ריזח-רשב תריכמו הייריעה
םיעיתרמ םימרוג ינפב ןיע םימצוע רודה יגיהנמ םינברה
םה ."העשה וצ" םהל הארנש המל םימתרנו ,הלא
העידיב ,ריעב ןוטלשה הגהב זוחאל םהב ריכבל ורשפִ א
רוסיא םהיניעב בשחנש המ תא תונשל לוכי וניאש
תובלתשה איה ותריחב תועמשמ םאה .הבעותו רומח
?הנידמה ייחב ידרחה רוביצה לש תכלוהו תנמתסמ
ריעה לש היבאשמ תא תוטהל הז ךלהמ דעונ אמש וא
?הב היחה תידרחה הייסולכואה תבוטל
,הנידמה ייחב בלתשהל ןוצרה רבדב הנושארה החנהה
לש תיטילופה התוברועמו המויק םצעמ ילוא תקזחתמ
יניעב תספתנש תידרח-תידרפס הגלפמ יהוז .ס"ש
הפיקת אלו תרשפתמו הכרכ םיזנכשאה םידרחה
תספתנ איה ינוליחה רוביצהמ םיקלח יניעבו ,קיפסמ
םיידרח םירש תנוהכ הדדוע וז הגלפמ ."טייל-תידרח"כ
ינפ תא התנישו ,ןוטלשה ימרוגב שממ לש תופתושו
.לארשיב תיטילופה הפמה
הטילשהמ ררחתשהל חילצה הידבוע ברהש תורמל
ללכה תידרחה תוירוביצב םייקתהל ךישממ ,תיזנכשאה
יניינעל םירושקה םייזכרמ םייגולואידיא םיאשונבש
,ינוציקה ןמסה יפ-לע םלוכ םירשייתמ ,"הפקשה"
ףסוי ברה י"ע םויכ תגצוימה ,תיאטילה הגהנהה אוהש
.בישילא םולש
תובישי-םלוע םיקהל הידבוע ברה חילצה אל ףסונב
וחורל םאתהב םיאבה תורודה ינפ תא בצעיש ידרפס
דימת התיה ס"ש גיהנמ לש ובִ ל תייטנ .ומלוע-תסיפתלו
יפ-לע תילגנאו ןובשח ודמל וידלי .תילרבילו הנותמ
דימת ששח "םיברה תושר"ל רושקה לכב לבא ,ותשקב
ץלאנ אוה הז רשקהבו ,םיאטילה םינברה "ודיגי המ" ינפמ
05.06.2003 .בירעמ .שורית ’א 57
.הפיכב תלשומה תיאטילה הינומגהה ינפב ףפוכתהל
יוטיב ידיל האב םילשוריב הריעצה תידרפסה תוגיהנמה
.יערד הירא ברהו באז םיסינ ברה לש םתומדב
קתוש וניאש ידרפס ןקסע לש גציימ םגד אוה באז םיסנ
םיבאשמ תאצקהב ידרפס-ידרחה רוביצה חופיק לומ
הנמנ אל םלועמש הדבועה תורמל .דומיל-תומוקמבו
רכזיי באז ,ס"ש לש הנושארה הגהנהה תרוש םע
דחי .ס"ש לש דסיימה באכ תימלשוריה הירוטסיהב
,המישרה תמקה תא םזי םינקסע לש הנטק הצובק םע
רבד לש ופוסבו םילשורי תייריעל תוריחבב התוא ץירה
לע הלע יערד הירא .ףסוי הידבוע ברה תא םג ומע ףחס
ידרח :יאקיטילופ לש שדח ןז למיסו ,ותוא םיצעהו לגה
הריזב םינוליחה ויתימע םע םיווש ןיב הוושכ דדומתמה
םידיקפת אלמלמ עתרנ אלו ,תיללכה תיטילופה
הקיטילופה יטוחב ךשמ יערד ."םיינוליח" ובשחנש
.טפשמה תיבב עשרוהש דע ,רושעמ הלעמל תילארשיה
תיצראה תיטילופה הריזב ותוליעפו ךרד-ץרופ היה אוה
,סאיטא לאיראו ישי ילא ומכ ס"ש יריכבל ךרד הללס
וא הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה רשכ םידיקפת אלמל
.וילאמ ןבומ טעמכ ןפואב ,תרושקתה רש
ןיבל ,אסיג-דחמ תיזנכשאה תונרמשה ןיב חתמה
,אסיג-ךדיאמ םידיחי לש תיסחיה תוזעונהו תונשדחה
שדח רוד לש ותחימצו ס"ש לש התיילע םע דבב דב
תוירוביצב הריוואה יונישל ומרג - םידרח םינקסע לש
לצא םג יתעדות יונישל האיבה ס"ש תחלצה .תידרחה
היישעה בל לא וצרפ עתפל .תיזנכשאה תינברה הגהנהה
טהל ירודח םידרח םינקסע תיתרושקתהו תירוביצה
קלחכ התוללכב הרבחל םימרות םהו ,היישע-תלוכיו
58
.הנידמה תגהנהמ ילארגטניא
ריאמ אוה הנשיה תוגיהנמה תא הרואכל גציימש ימ
הרשבִ מ רשב ,םיריכב םידרח םינקסעל דכנו ןב ,שורפ
תניחבב אוה ןבה שורפ םג לבא .הקיתווה הגהנהה לש
דמעמב ,ןוכישה רש ןגס שמיש םהב םימיהמ .שדחמ
םע םיצימא םירשק רשק אוה - והינתנ תלשממב ,רש
םויה דעו ,ינוציקה ןימיה םעו ש"ויב םיבשייתמה רוביצ
ןויסינ שורפ גציימ הז ןבומב .םתירב-לעב בשחנ אוה
תוצובק םע תותירב רוציל שדחה רודה ינקסע לש
.םידרחל םיפתושמ םיסרטניא תולעב
.)2004( רתכ תאצוה .םילשורי .היפרגויבה ,ףסוי הידבוע ,ןרמ רפפ ’א ,ןח ’נ 58
93
היווהב רתוי הברה ברועמה ,םינקסע לש הז רוד
תורישי תוארוה לבקמ ןיידע ,וימדוקמ תילארשיה
רתוי בר הלועפ-שפוחמ הנהנ אוהש תורמל ,ויתוברמ
םיחמש ויה הלאה םינקסעה תיברמש ןכתיי .רבעבמ
,םהיתוליהקב היצזילרבילו תוחיתפ לש םיכילהת ליבוהל
רשפאיש ,תיעוצקמה הרשכהה ךרעמ לש הבחרה ללוכ
לארשיב הרבחהו הלכלכה ייחב רתוי הבוט תובלתשה
ןפואב ולעפ אל םה התע דע םלוא .טרפב םילשוריבו
.םינברה תעדל םילובכ םתויהב ,הז רושימב יתועמשמ
םויה לע יולגב רבדל זעמ וניא ידרחה רוביצב שיא
ברהו ףסוי הידבוע ברה רודה ילודג לש םתכל ירחאש
םיריעצה םיגיהנמה םא איה הלאשה .בישילא םולש ףסוי
,םהירחא ואוביש םינברה לש םהיחולש שמשל וכישמי
."השעת לאו בש" לש תוינידמב וכישמיו
תורודבכ תיטמזירכו הקזח תינבר הגהנה רדעיהב םאה
תגהנהל רוביצה תונמאנ ףפורתתו ךלת ,םימדוקה
תוגיהנמה לש תויאמצע תומזויל ךרדה חתפיתו ,םינברה
השדח הדנ'גא רוציל וחילצי םאה ?הריעצה תישעמה
תידרחה הרבחל ועייסי ךכבו ,ידרחה רוביצל הנושו
רבד לש ופוסבש וא ,היובש איה וב ינועהמ ץלחיהל
,םימדוקה תורודב םינברה ושרחש םלתב תכלל וכישמי
,ידרחה רזגמה לש רדרדימה ובצמ תא וחיצני ךכבו
.םילשורי לש הכרדב הרוזש וכרדש
םוכיס
לש הייפוא לע תידרחה הייסולכואה לש התעפשה
שיש ,הנושאר הגרדממ תימואל היגוס איה םילשורי
לש התלוכיו הדמעמ לע לקשמ-תודבִ כ תוכלשה הל
,לארשי לש תיגוצייה הריבה ריעכ דקפתל םילשורי
תויסולכואל תבאוש-ןבא שמשל ריעה לש התלוכי לעו
תא וקזחיש הובגו ינוניב ילכלכו יתרבח דמעממ תונווגמ
.התוברת תא ורישעיו התלכלכ
היינעה ריעכ "הדמעמ" תא תססבמו תכלוה ריעה
רקיעב םייוצמ ינועה לע םיעיפשמה םימרוגה .לארשיב
םיניחבמ ףסונב .ידרחהו יברעה - םייתרבח םירזגמ ינשב
תויסולכואה לש הלדגו תכלוה הביזעב תונורחאה םינשב
.ןד שוגלו םילשורי לש הירפירפה יבושייל תוססובמה
ילכלכה םדמעמ תא קזחל תידיימ הלועפ תשקבתמ
.ריעב תושלחה תובכשב םיבשותה לש יתרבחהו
ביכרמ היהי תידרחה הייסולכואה לש ילכלכה הדיתע
תלעב תנזואמ ריע תויהל םילשורי לש התלוכיב יזכרמ
ילכלכ-ויצוס ליפורפ תלעב הייסולכואל הכישמ-תלוכי
תוגוז לש םתביזע תדבוע תא םיאיבמה שי .ססובמ
לש רסמכ תוידרחה הירפירפה ירעל םידרח םיריעצ
ףקיהב היילעה תא תנתממ וז הביזעש ןוויכמ ,"העגרה"
הדוליה רועיש תמועל ,ריעב תידרחה הייסולכואה
.םברקב גוהנה דואמ הובגה
קר איה ,ינועה תייעב תא תרתופ הניא וז הדבוע
םילשורי .ריעה לש החתִ פמ טעמ התוא "הקיחרמ"
היחה הייסולכואה רובע רבד לכל ךלפ-ריע תשמשמ
העיפשמ רשא תידרחה הייסולכואל ללוכ ,ריעה ירברפב
.התלכלכ לע דואמ
תא ריבגהל הבוחה תלטומ לארשי-תולשממ לע
םירבדה דחא .הדמעמ תא קזחלו םילשורי לש הנסוח
הדובעה קושל םיכרבאה בוריקב עייסל אוה םייחרכהה
.המשהו םיימדקא םידומיל ,תיעוצקמ הרשכה תועצמאב
לע םידיעמה םיכילהת םויכ םישחרתמ תידרחה הרבחב
תודמע יונישב רבודמ אל םא םג .רומאה ןוויכב הזוזת
ודמעמ ףידע הב ,תידרחה הפקשהה סיסבב תוינורקע
ןפואבש ירה ,סנרפמה לש ודמעמ לע הרותה ןב לש
םיכרבא רתויו רתוי .השדח תואיצמ רצווית ישעמ
"תולדתשה"ב קוסיעל "םתונמוא םתרות" דמעממ ונפִי
ירוקמ היה הז םייח-חרוא .םייח-חרואכ )הסנרפו הדובע(
תידרחה הליהקה לש תירוטסיהה התייווהב ישרושו
"םיתבה ילעב" דמעמ לש ומויקב יוטיב ידיל אב אוהו
קחמנ הז דמעמ .הרותל םיתיע עבקו הסנרפב קסע רשא
קחדנו ודובכמ דביא ,ןיטולחל טעמכ לארשי-תנידמב
ידרחה רזגמל םיעצמא רתוי םירזי ומוקיש .םיילושל
הדבוע .הנידמה רצואו הרבעה-ימולשת תועצמאב אלש
רפשת ,תידרחה הרבחב ינועה תוטשפתה תא םולבת וז
ונרק תא הלעתו ,םינוליח - םידרח יסחיב הריוואה תא
קר יולת היהי אלש הדבועה םצעמ הרותה םלוע לש
.םיאקיטילופ לש תוחטבהבו היצילאוקב
.וצימחהל רוסא רשא תויונמדזה-ןולח חתפנ םויכ
םנוצר תורמל ,הנִ הש קיסהל היושע תידרחה הליהקה
ימ ןיא ,הלכלכבו קשמב בלתשהל הינבמ קלח לש
תונוטלשה דצמ תיתועמשמ הרוצב די טישוהל ןכומש
הכ דע התשע רשא תא ךישמת איה ןכ לע .הנידמהו
םיירוביצ םיעצמא תגשהו הרותה םלועב תורגתסה -
אוה הזה ןוכתמה .יטילופה החוכ תועצמאב הייחִ מל
94
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ה
י
ת
ו
ב
י
ב
ס
ו

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ת
י
ד
ר
ח
ה

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה3

ק
ר
פ
םילשורי הררגנ התיאו ,קומעה ינועל התוא רדרדש
השורד .תואלפנו םיסינל תופצל ןיא הזה אשונב .הלוכ
םייחה חרואב תעגופ הניאש תיניצר תיתכלממ תינכת
רבגומה םבולישל םיכרד העיצמ איה דבב דבו ,ידרחה
.הדובעה קושב םיכרבאה לש
םע קר ןוכיי םילשורי לש יתרבחהו ילכלכה המוקיש
.תידרחה הרבחה לש ילכלכה המוקיש
היפרגוילביב
רקחל םילשורי ןוכמ .םילשורי ךיינותנ לע ,'מ ,ןשוח
)2003( םילשורי ,לארשי
.םינפבמ טבמ-תידרחה הרבחב הקוסעתו הקוצמ ,'ב ,ןהכ
.)2005( םילשורי .תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ
.םילשורי .היפרגויבה ,ףסוי הידבוע ,ןרמ ,'א רפפ ,נ ןח
.)2004( רתכ תאצוה
ינב לע תיאטילה תוטלתשהה .אטילד ס"ש ,'י ,ופול
)2004( ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה .וקורממ הרות
תיעוצקמ הרשכה - תידרחה הרבחב הנפמ ,'י ,ופול
תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ .םיימדקא םידומילו
.)2004(
םילשורי ןוכמ .םילשורי .תידרחה הרבחה ,'מ ,ןמדירפ
.)1991( לארשי רקחל
ס”מלה
םינייפאמו תיפרגואיג תסורפת" :ורטסק ןהכ 'א ,ץיברוג 'נ
תידרחה הייסולכואה לש םיילכלכו םייתרבח םיפרגומד
.ס"מלה .5 'סמ הדובע-ריינ ."1996-2001 לארשיב
30.9.2005 םוימ םינותנ
.הפנו זוחמ יפל 2006 םיבושייב היסולכוא תוחול
תונותיע
12.02.99 .ריעה לכ .'א רפפ ,'ח ,םערב
12.02.99 .תועידי .'א ,ןמפוה-לגניר
16.02.99 .ץראה .'א ,ןלוג
"יוטיבה שפוח לש תלחוזה היצמיטיגלדה" .'א ,ןודרוג
ביבא ,7 'סמ םלש זכרמ ."תלכת" תעה בתכ ךותמ
.1999 ט"נשת
10.11.2006 .ןושאר רוקמ .'י ,ולרש
.http://www.nfc.co.il/ .'ש ,זאיד
5.6.06 .ץראה . 'י ,רגניטא ,'י זעוי ,'י ,סיל
.17.11.2006 ריעה לכ .'י ,ילילג
19.10.06 .ץראה .'י ,רגניטא
18.2.2000 ץראה .'ש ,ןליא
28.05.02 .ץראה .'א ,רפפ
19.12.99 .ריעה לכ .ח ,םערב ,'א ,רפפ
29.06.94 .ץראה .'ר ,לטנזור
28.02.92 .בירעמ .'נ ,ימדש
10.11.06 .ןושאר רוקמ .'א ,רנכייר
03.06.03 .בירעמ .'ש ,זפ
05.06.2003 .בירעמ .'א ,שורית
95
2003 ,רדאח-לאל ךומס רבעמב תויניטסלפ םישנ יתשל תוהז תודועת םיקדוב ל"הצ ילייח
97
97
אובמ
בוביסה תא :ריעב םיבר םיניטסלפ םיליעפ םידומ ,ל"הצ תוחוכ ידיב תיחרזמה םילשורי שוביכ ירחא הנש םיעברא
תולעבה הנבמ תא תונשל ,ריעה לע התונוביר תא טילשהל החילצה לארשי .ונדספה םילשורי לע קבאמב יחכונה
היבשות לש תיטילופה העדותהו תוהזה לע עיפשהל החילצה איה .הצקל הצקה ןמ ינוריעה הפונ תאו היתומדא לע
,הלש יתרבחהו ילכלכה ףרועהמ התוא קתנל ,הירעשב אוביו אצֵי ימ טילחהל ,היתולובג תא עובקל ,םיניטסלפה
םהש רמוא הז ןיא .רפְ ס-ריע - תילוש ריע לש דמעמל תיברעה םילשורי תא ריזחהלו היתודסומ תא שילחהל
.ןיוזמה קבאמה םג ,ךשמיי קבאמה יכ םיזירכמ םה םינוש םינפואב .העינכ לע םיזירכמ
תועונתה לא היינפ איה ןהמ תחא .תונווגמ םיכרדב שדחה בצמה םע םיניטסלפה םידדומתמ םייתניב לבא
קיזחהל ,רתוי הבחר הביטקפסרפב תואיצמה תא תוארל תרשפאמ תיתדה הסיפתה :תנבומ הביסה .תוימאלסאה
.ריעב סאמחה תעונת תוקזחתהל תוביסה תחא יהוז .ונתשִי םירבדהש - החטבהב ןימאהל - בטומ ילוא וא ,הווקתב
קלחש איה האצותה .תפתושמ תיניטסלפ-תילארשי הלועפל םיקיפא אוצמל שיש וקיסה - רתוי םיטעמ - םירחא
תונוכשל ראתמ-תוינכת דעב ,הדרפהה רדג דגנ ,םיתב תסירה דגנ םויה םילשוריב םיללוחתמה םיקבאמהמ רכינ
םייטילופ םקלח ,םיילארשיו םייניטסלפ םימרוג ידי-לע ףתושמב םישענ - דועו ,ךוניחב ןויווש דעב ,ריעה חרזמ
םיפתושה םגו ,םיטעמ םיניטסלפ לש הריחבה יהוז םלוא .םדא-תויוכז ינוגראכ םמצע םירידגמה םירחאו רהצומב
- תישילש תורשפאב רחוב םילשורי-חרזמב רוביצה בור .ריעב ידוהיה רוביצה ברקמ חינז טועימ םה םילארשיה
.תיטילופ תויביסאפ לש - ןלוכמ הלקה ילוא
יהוז ,השעמל ."השעת לאו בש" לש הדמע אוה ריעב םיניטסלפה לש יזכרמה ןייפאמה ,ךשמהב הארנש יפכ ,ןכא
,הדגנ דרמתהל הסניש ימב התמקנמ ששחמ ,לארשי לש תיסחיה התמצעב הרכהמ תעבונה תיצרא-ללכ העפות
:היבשותו ריעה לש דחוימה דמעמה לשב ,דחוימב וז העפות תטלוב םילשוריב .תיניטסלפה תושרהמ שואיימו
תועבונה רתיה תויוכז לע ,םילשוריב םיניטסלפה םיאכז ול רשא בשותה דמעמו ,לארשיל ריעה לש לעופב חופיסה
הלועפ שפוח םישח םיניטסלפה וב דיחיה םוקמה והז :ףירש-לא םרח-לא/תיבה רה אוה הז ללכמ דיחיה אצויה .ונממ
.הלועפל םינומה עינהל הלוכי ןיידע וב העיגפש דיחיה רתאה והז ,םיוסמ
לארשי ידגנתמ דגנ לקמ - רזגהו לקמה לע ןיידע תססבתמה ,תילארשיה הטילשה םע דחי ,שואייהו הסובתה תשוחת
זיקהל םיכישממ םילארשיהו םיניטסלפהש דועב :טעמכ ילמונא בצמ ריעב ורצי - הל דגנתהל ענמנש ימל רזגו
םלגר ףכ תא גיצהל םיזעמ םניא םידוהיש דועבו ,הדוהיבו ןורמושב ,תורדשב ,הזע-תעוצרב הלא לש םמד תא הלא
ןיטסלפ תריבכ םילשורי לש התליפנו התיילע 04
ןהכ ללה
רעס תרפא :רקחמ תרזוע
ל"הצ יעבוכ םע םילמג תובוב
,הקיתעה ריעה קושב ןכודב
2007
98
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ן
י
ט
ס
ל
פ

ת
ר
י
ב
כ

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ה
ת
ל
י
פ
נ
ו

ה
ת
י
י
ל
ע4

ק
ר
פ
ןיטולחל ךופה בצמה - ןינ'גבו הזעב ,םכשב ,סנוי-ןא'חב
,"ןיטסלפ תריב" ראותל התכזש ,תיחרזמה םילשוריב
הקיתעה ריעה תובוחר .וז ריע לש הבלב תוחפל וא
םיקקוש ,הל ןופצמש ירחסמה זכרמהו היתוביבסו
רצוע תחת םינותנ םהיתוחפשמ-ינבש םירחוס .םידוהי
ןיבוט םירכומ - ל"הצ ידיב וגרהנש םהמ - ןורבחב
-ילעב .תובאה ריעב םיאולימב םיתרשמש םידוהיל
היזיוולטהשכ םעזב םייתפש םיכשונ םיברע םיקסע
םימדקמ ךא ,םיחטשב ל"הצ יעצבממ תונומת הנירקמ
תא םינמממה םידוהיה םהיתוחוקל ינפ תא ךויחב
םהיתבש םישנא .ןמע םיהדזמו םהיסמב וללה תולועפה
תא ריעה תובוחרב םיחראמ ,הייריע ידיקפ ידיב וסרהנ
תא רצהל דציכ םיננכתמה תא ,םיתבה תסירה יכמות
םידעצ םיטקונה תאו םילשוריב םיניטסלפה לש םהידעצ
.ידוהיה יפרגומדה בורה רומישל םיינסרוד
אצמנ ךא ,וז העפות עינמש אוה סנרפתהל ןוצרה ,ןכא
.םילשורי לש תיברעה תוהזה רומיש :ימואל קומינ םג הל
הכורא רחסמ תתיבש ירחא ,הנושארה הדאפיתניאב רבכ
,)םויה תועשמ קלחל הקלחו האלמ הקלח( הקיתעה ריעב
הליבומה תיטילופה תומדה היהש - ינייסוח לסייפ לביק
האיבמ התבשההש הנעטה תא - 2001-ב ותומל דע ריעב
הזיחאה תא תקזחמו םיניטסלפמ הקיתעה ריעה ןוקירל
הלועפה תטיש תא ךפה אוה ,ךכש ןוויכמ .ריעב תידוהיה
- תויונחה תא רוגסל םוקמב :השאר לע תיניטסלפה
םילשורי תא ריאשהל םוקמב .החוורל םיקוושה תא חותפל
התיה ותנווכ ,ןכא .ןתינש לככ הב תוהשל - הנוממישב
,תולובג ןיא ףסכל ךא ,םיברעב אקווד אלמית םילשוריש
.לוכ ינפב ןהירעש תא תוחתופ תויונחהו
םיניטסלפהש ךכמ םימלעתמ םהמ םיבר ?םידוהיהו
םה םתיאש םיניטסלפ םתוא םה םיככחתמ םה םהבש
יעוגיפב ודדיצ ףא םקלחשו ,תשקיע המחלמב םייורש
לש ותונח לע ףולחל םילוכי םה .ריעב תודבאתהה
,השתנלא ןסח לש ויבא והזש תעדל אלו דילוולא ובא
ץוליחה תלועפב גרהנש ןמסקו ןושחנ לייחה יפטוחמ
תיזחה שיא ,הד'ג ילע לומ עוספל םילוכי םה .תלשוכה
והימ תעדל ילבמ ,םינומירה לילב ףתתשהש תיממעה
לש ויבא לצא לפאלפ תונקל םילוכי םה .םלומ דעוצה
תניפב ,ףירש ןיד-א יחומ ,2 'סמ סאמחה "סדנהמ"
םיזנת שיא ,סוקלא רצאנ דיל רובעל וא ,תיז-א ןא'ח
םה .םהימ םתעד לע ולעיש ילבמ ,הקיתעה ריעב ח"תפ
חרזמ יבשות לש םדמעמ ןיב תיטפשמה הדרפהב םיקבד
םנוצר לע םיכמתסמ ,םיחטשה יבשות לש הז ןיבל ריעה
החטבאה לעו םהיתוחפשמ תא םייקל םיניטסלפה לש
לש םהיקסע תא החטבב דוקפל םיכישממו ,הדבכה
יתב רתיו ןסח-ובא ,ירכוש-ובא ,הנילו רהאט-ובא
.הקיתעה ריעב לכואה
תואיצמה ןיבל םילשורי-חרזמ ןיב קותינל איבה המ
,םיכילהתה וא ,תוערואמה ינש ?תבבוסה תיניטסלפה
תיברעה םילשוריב רתויב השקה העיגפל ואיבהש
ויה ,תידיתעה תיניטסלפה הנידמה תריבכ הדמעמבו
,תורחא םילמב .אצקא-לא תדאפיתניאו ולסוא ימכסה
תושק ועגפ ןיוזמה ךוסכסה םגו ינידמה ךילהתה םג
ומכ ,ןכא .תיטילופה התויִ חבו ריעב תיניטסלפה הליהקב
תסירקמ ועפשוה םילשוריבש הלא םג ,םיניטסלפה לכ
םילשורי לש ידוחייה הבצמש אלא ,ינידמה ךילהתה
ביגהל םתוא ואיבה ,היבשות לש ידוחייה םדמעמו
ידכ .תיניטסלפ-ללכה הבוגתהמ הנוש ךרדב םיעוריאל
תריב לש התליפנו התיילע" לע הפיקמ הנומת תתל
לש הבוצימ ךילהת תא הז רוביח רוקסי ,"ןיטסלפ
ימי דעו ןויערה לש תישארבה ימימ ,הריבכ םילשורי
קבאמהו ינידמה ךילהתה תוכלשהב ןודי אוה ;ולסוא
בצמה חותינב םייסיו ,ריעב םיניטסלפה ייח לע ןיוזמה
99
עברא - םירבד לש םרקיעל שגינש ינפל ךא .יחכונה
.תורתוימ טעמכ ,תורעה
םג בתכנ ,ירוטסיה רוביח לכ ומכ :הנושאר הרעה
,תמיוסמ ןמז-תדוקנב שחרתמה תנבה יפ-לע הז רוביח
םילשורי דיתע יבגל הנורחאה הלמהש לכל ירבו
לש "התליפנ" ירחא יכ ןוחטיב לכ ןיא .הרמאנ םרט
.תשדוחמה התמוקת אובת אל ,ןיטסלפ תריבכ סדוקלא
טפשמב רכזוהש "שוביכ" חנומל תעגונ היינשה הרעהה
תיאבצה הלועפל קר הנווכה ןיא הז יוטיבב .ןושארה
אלא ,תיחרזמה םילשורי תא ל"הצ שבכ הכלהמבש
שוביכ תחת תיחרזמה ריעה יבשות לש םתויה תדבועל
,תקולחמב יונש הז חנומש ןוויכמ .םירושע העברא הז
ימואלניב טפשמב םיקסועה ,עודיכ .וריהבהל יואר
תיחרזמה םילשוריב תוארל ןתינ םא הלאשב םיקולח
איה יתנעט
1
.ךכ ןעוט הזו ךכ ןעוט הז ."שובכ חטש"
טפשמה תניחבמ "שובכ" אוה חטשה םא ןוחבל ילב םגש
תיניטסלפה הייסולכואהש עובקל ןתינ ,ימואלניבה
ינשמ תאזו ,שוביכ תחת הנותנ תיחרזמה םילשוריב
םניא םה םדמעמ תניחבמ :יביטקייבוא ןושארה .םימעט
הלש םייטילופה תודסומב םיגצוימ םניא ,הנידמה יחרזא
ול דסומה ,ךכמ הרתי .םלרוג תעיבקב םיפתוש םניאו
לכ ללושמ - יניטסלפה טנמלרפה - רוחבל םיאשר םה
הייסולכואב רבודמ ,תורחא םילמב .םילשוריב תוכמס
הניחבמה תיסיסבה תיטילופה תוכזה הנממ הללשנש
וניא ינשה םעטה .שובכ חטשב בשות ןיבל חרזא ןיב
םהייח תואיצמב ןגועמו יביטקייבוס אלא יטפשמ
תבוטל תועקפומ םהיתומדא .ריעב םיניטסלפה לש
חטשמ שילש ,םנוד ףלא 23-כ( תידוהיה תובשייתהה
תמקה םשל לארשי ידי-לע ועקפוה ,תיחרזמה ריעה
,ןונכתה םוחתב הערל םילפומ םה ;)תוידוהי תונוכש
.דועו ךוניח-תודסומ תיינב ,םיינוריעה םיתורישה
,תיתדבוע העיבק אופא איה שוביכ תחת םינותנ םתויה
ביוחמ - ילילש וא יבויח אוה רבדה םא הלאשהש דועב
הנותנ - התונשל םיבייחש תואיצמ רדגב וא תואיצמה
.ארוק לכ לש תישיאה ותערכהל
,"םילשורי-חרזמ" םייוטיבל תעגונ תישילש הרעה
ינא םהב ,"תיברעה םילשורי" וא "תיחרזמה םילשורי"
םיגציימ הלא םייוטיבש ךכל רבעמ .ןיגוריסל שמתשמ
םיגשומהש חוכשל ןיא ,ריעה יבגל תונוש תוסיפת
,1967-ב המחלמה תואצותמ םה וללה םייטילופ-ואיגה
הייריעה חטש לש חופיסה תואצותמ קויד רתילו
חופיסה .תירבעה םילשוריל םיפסונ םיחטשו תינדריה
קלח ויה אלש םיירפכ "םימלשוריה" תליהקל ףריצ
ינב תאו טאפעוש םיטילפה הנחמ יבשות תא ,הנממ
ילופישב יוצמה הרחאווס )רבעשל( יאודבה טבשה
םילמב .הריעה תינורבחה הריגהה תא ריבגהו ,ריעה
יעבט ןפואב השבגתהש הליהקב רבודמ אל :תורחא
תוליהקו םיטרפ לש ץבוקב אלא ,הכורא הפוקת ךרואל
לרוג הגרדהב םהל ןמיזו ילארשיה קוחה לחוה םהילעש
אל תחא תיטילופ תושייל םתכיפה ךילהת .ףתושמ
תורחתלו תויטילופ תויוביריל ףסונבו ,םלועמ םייתסה
תחא לכ ךותב תוהזל ןתינש םיסרטניא-תוצובק ןיב
תוליהקה ןיב הלועפה ףותיש תמר ,הנשמה תוליהקמ
.דימת ההובג הניא וידחי ןהל וצבוקש
יבשות םיניטסלפה" יוטיבה םגש ריכזהל יואר ןאכ
-יטפשמה דבורב .יעמשמ-דח וניא "ריעה חרזמ
לש דמעמ ולביקש םיניטסלפל סחייתמ אוה יטילופ
לש ילפיצינומה םוחתב םהירוגמ ףקותמ לארשי יבשות
יניטסלפ לכל סחייתמ אוה תילולימ הניחבמ .םילשורי
תובשותב קיזחמ וניא םא םג ,ריעה ימוחתב ררוגתמש
םיבר :ןיטולחל תופפוח ןניא ולא תוצובק .תילארשי
םיררוגתמ ריעה חרזמ יבשות לש דמעמה ילעבמ
תוהז-תדועתב םיקיזחמ םניאש םיברו ,הל הצוחמ
הנכסה תורמל ריעה ימוחתב םיררוגתמ תילארשי
ןהו םיניטסלפל ןה .םייקוח-יתלב םיהושכ ורצעייש
איבמ רבדהו ,ךכ לע םיקיודמ םינותנ ןיא םילארשיל
יבשות תריתעב ןוידב .תוידרוסבא תורימאל םיתעל
רדג ימוחתב ללכיהל ושרדש ,טאפעוש םיטילפה הנחמ
,רדגה תמקה תלהנמ שאר ,הזרת ינד רמא ,הדרפהה
,םיבשות ףלא 20-כ םיטילפה הנחמב שי ותכרעהל יכ
םייקוח-יתלב םיהוש יפלא תורשע שי הנחמב יכו
יכ טפשמה תיב תא ענכשל התיה ותרטמ
2
.םיחטשהמ
ךא ,םילשורי ןיבל הנחמה ןיב ץוצחת המוחהש ףידע
תודיינ לע עדימ רדעיה לע םג ךכמ דומלל םילוכי ונא
,ריעה ילושבש םירוזאב םיחטשה יבשותו ריעה יבשות
גישהל תנמ-לע םירפסמב עשעתשהל תונוכנה לעו
.תויטילופ-תויטפשמ תואצות
ןוכמ :םילשורי ,םייטפשמ םיטביה - םילשורי ,תודיפל ’ר ואר ,וז היגוסב תועדה טוריפל 1
.)1997(לארשי רקחל םילשורי
,טאפעוש רפכה יבשות קיתב הדרפהה רדג יאוות לע ררעה תדעו תטלחהב וירבדמ טוטיצ 2
ש”מיב ,ןוחטיבה דרשמ - תכמסומה תושרה דגנ םירחאו טאפעוש םיטילפה הנחמ יבשות
)דחואמ( קית ,ןיעקרקמ תסיפת רדסהל קוחה יפל ררע-תדעווכ ותבשב ביבא לתב םולשה
.73/04 ,72/04 ,405/04 ע”ו
1935 ,ינייסוחלא ןימא 'גאח
םתיבב םילשורי 'זממ גוז ינב
לשב םילשורי תיריע י"ע סרהנש
1996 ,תיקוח יתלב הינב
100
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ן
י
ט
ס
ל
פ

ת
ר
י
ב
כ

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ה
ת
ל
י
פ
נ
ו

ה
ת
י
י
ל
ע4

ק
ר
פ
תנייפאמה "תיטילופ תויביסאפ" הניינע הנורחא הרעה
רדעיה םע הז חנומ לבלבל ןיא .ריעה חרזמ יבשות תא
םיבשות לצא תמייק וז העפות םג ,ןכא .תיטילופ העדות
.תיסחי תילוש איה ךא ,תונוש תוביסמ ריעה חרזמב
אוה ריעה חרזמב רוביצה בור יכ עובקל ןתינ ,ללככ
תוימואלה תונורקע םע ההדזמ ,תיטילופ תועדומ לעב
יתדה וא יתרוסמה ,ינוליחה חסונב( תיניטסלפה
ןוטלשה תולוועכ ויניעב ספתנש המל דגנתמו ,)הלש
הליבומ וז הרכה ןיא תובורק םיתעל ,תאז םע .ילארשיה
תיממע הלועפל ףרטצהל טרפה לש ותטלחה .הלועפל
תא עינהל תימואל העונת לש התלוכי וא ,תינומה
לולעה קזנה םהיניבו םיבר םימרוגב תויולת ,םינומהה
םינגראמ תודסומ לש םמויק ,ותוליעפמ טרפל םרגיהל
האצותה תא גישהל יוכיסהו ןומאל םיכוזה םיליעפו
יהמ ללכ רורב אל םהב ,םייחכונה םיאנתב .הווקמה
היצביטומה תטעמתמ ,ריעב לארשי ןוטלשל הפולחה
בטומ" יכ הסיפתה לשב רתיה ןיב ,הנוטלשב קבאיהל
דחא םוי רשאמ ,קשוע לש ןוטלש תחת םוי ףלא
הלועפ רדעיה ,דגנמ .םגתפה רמאמכ ",ןוטלש אלב
אלא ,תילארשיה תורמה תלבק לע דיעמ וניא תינומה
רושימב תורישי דדומתהל תלוכיו ןוצר רדעיה לע
םיאטבמ תילארשיה תכרעמל תודגנתהה תא .יטילופה
תוטלובה תחא ;םיכרד ןווגמב םילשוריב םיניטסלפה
לש הלְ פמה ןונכתה תכרעמב תובשחתה-יא איה ןהבש
היינב" תימשרה ןושלב ארקנש המ ידי-לע ,הייריעה
התרטמש הבר תוליעפ תמייק ףסונב ."תיקוח-יתלב
ריעצה רודה ךוניח ,ריעה לש תיברעה תוהזה רומיש
תומיעל םיננוכתמ םג םינוש םיגוחו ,םיימואל םיכרעל
ישיאה סרטניאה גזמתי רשאכ יכ חינהל ןתינ .ירשפא
-תויתרבח תותשר לש ןמויק ןתניהבו ,ימואלה הז םע
תינומהה הלועפה ךופהת ,ןוזח םע הגהנהו תויטילופ
רוביח עקרב םידמועה םירבדה םה הלא .תירשפאל
התיילע לע תירוטסיה הריקסב חותפל םוקמה הזו ,הז
.ןיטסלפ תריבכ ,סדוקלא לש התליפנו
תווהתהב הריב
התיה תינאמ'תועה הפוקתה לש םינורחאה םירושעב
ץראה זכרמ לע שלחש ק'גנס לש זכרמה םילשורי
,עבש-ראב ,ןורבח ,םחל-תיב ,םילשורי תופנ :המורדו
ויה לילגהו ןורמושה .הלוכ ץראה לע אל ךא - הזעו ופי
תא תיפוס וותהש םה םיטירבה
3
.תורייב לשומל םיפופכ
לארשי-ץרא תא וא ןיטסלפ תא וכפהו ,ץראה תולובג
ועבק םילשורי תאו ,רדגומ ץרא-לבחל ץפח-זוחממ
תודסומה םג ושע ,טדנמה תלשממ התשעש יפכ .ותריבכ
)תידוהיה תונכוסהו ימואלה דעווה( םיידוהיה םיימואלה
תימלסומה הצעומה ,יברעה לעופה דעווה( םייברעהו
תא םה ףא ועבקש ,)ןוילעה יברעה דעווהו הנוילעה
לש התויזכרמ רואל יעבט ךא הז היה .םילשוריב םבשומ
העונתה גיהנמ .םאלסאבו תורצנב ,תודהיב םילשורי
החפשמל ןב ,ינייסוחלא ןימא 'גאח ,תיניטסלפה תימואלה
לש הדמעמ תא ססבלו קזחל לעפ ,הליבומ תימלשורי
םילשורי .ללכב ימאלסאהו יניטסלפה סותאב ריעה
השמיש ,יטירבה ןוטלשל םינושארה םירושעה ינש לש
תונויסינ .דחאכ סייגמ למסו יטילופ זכרמ םיניטסלפל
םג התוחפ הדימבו ןורבח ,םכשכ םירחתמ םיזכרמ לש
ךורא אל ךילהתבו ,והותב ולע ,םילשוריב תורחתהל ,ופי
3 R. Khalidi, “The Formation of Palestinian Identity: The Critical Years 1917-1923”, in J.
Jankowski and I. Gershoni (eds.), Rethinking Nationalism in the Middle East, New York:
Columbia UP, (1997) 174.
101
השמיש 1937 דע .םילשורי לש התרוכב תא לוכה ולביק
היינשה הנשב ,זאו ,םיניטסלפל לעופב הריב םילשורי
יברעה דעווה תא םיטירבה ואיצוה ,לודגה יברעה דרמל
'גאח .יתפומה תא רוצעל וננכתו קוחל ץוחמ לא ןוילעה
םג דדנ ותיאו ,תונוש תונידמב דדנ ,ץראהמ חרב ןימא
ןורחאה רושעב :האצותה .יניטסלפה יטילופה זכרמה
ךא ,יזכרמ למס םיניטסלפל םילשורי התיה טדנמה לש
.יטילופ זכרמ אל
,ץראה תקולח לע ם"ואה טילחהשכ ,1947 רבמבונב
אל םילשוריש הדבועה תא תידוהיה הגהנהה הלביק
תיברעה הגילה .תעצומה תידוהיה הנידמהמ קלח היהת
,הטלחהל ןתודגנתה לע ועידוה תיניטסלפה הגהנההו
יהלשב .המושיי תא עונמל ידכ המחלמב וחתפו
ויתימעו ןימא 'גאח וזירכה ,1948 רבמטפסב ,המחלמה
ןנוכל ןורחא ןויסינב ,ןיטסלפ-לכ תלשממ תמקה לע
איה הזע יכ רמאנ הטלחהב .תיאמצע תיניטסלפ תושי
ןיטסלפ תריב יכו ,הלשממה לש ינמזה הבשומ םוקמ
םיניטסלפה ויה תינרדומה הפוקתב ,ןכא .םילשורי איה
לארשי .םתריב לעכ םילשורי לע זירכהל םינושארה
תא הריבעה םג זאו 1949 רבמצדב קר ךכ לע הזירכה
.ריעה לא ןוטלשה תודסומ
תילכת הנוש התיה תיניטסלפה תואיצמהש אלא
םילשוריש דבלב וז אל .םיגיהנמה תורהצהמ יונישה
הנתינ אל םג ריעהש אלא ,ןיטסלפ תריבל הכפה אל
-תונידמו םיניטסלפה ןכש ,תיניטסלפ תונוביר תחת
התיה ןיטסלפ-לכ תלשממ ,המחלמב וסבוה ברע
תיניטסלפה הנידמה ןוזחו ,דבלב ריינה לע הלשממ
לשממ לע ןדרי הזירכה לעופב .םידיגו רוע םרק אל
תטילש תחת היהש ריעה לש יחרזמה קלחב יאבצ
רתי תא ומכ ,תימשר ותוא החפיס 1950-בו ,ןויגלה
וז הפוקתב .ןדרי תכלממ ימוחתל ,תיברעמה הדגה
ןה ,ליבומה הדמעממ הדריו תיברעה םילשורי הכלה
האצותכ ןהו הצק-ריעכ יטילופ-ואיגה הבצמ תאפמ

4
.תנווכמ תינדרי תוינידממ
הפאש )1967-1949( ריעב ינדריה ןוטלשה תפוקתב
תיניטסלפה תימואלה תוהזה תא רערעל הכלממה
תיברעמה הדגה יבשות לע תינדריה תוהזה תא ליחהלו
,רתיה ןיב הדעונ םילשורי דמעמב העיגפה .םילשוריו
יניטסלפה רוביצהמ יתועמשמ קלח .וז הרטמ גישהל
השקה הפוקתב תימוימוי תודרשיהב דורט היהש
תא )יקלחו ינוציח ןפואב ולו( ץמיא ,הבכנה רחאלש
להנִִ מב תויניטסלפ תוטילא לש ןבולישו ,תינדריה תוהזה
םימרוג לועפל וכישמה ליבקמב .ךכב עייס קר ינדריה
התיה םילשוריו ,תיניטסלפה תוימואלה תא רמשל וסינש
דוסיה סנכ ריעב ךרענ 1964 תנשב .םהיזכרממ דחא
לש הפונת ןתנש ,)ף"שא( ןיטסלפ רורחשל ןוגראה לש
תא שיגדה תעב הבו ,תיניטסלפה תושיה ןויערל שממ
ופלחש םינשה שולשב .ריעל תיניטסלפה תוביוחמה
תימואלה העונתה הקזחתה ,םימיה תשש תמחלמ דע
ףאו תונגפהל היליעפ ואצי םעפל םעפמ .תיניטסלפה
דחא התיה םילשוריו ,ינדריה לשממה ימרוג םע ושגנתה
.תונגפהה ידקוממ
תוררועתה - ילארשי שוביכ
תיניטסלפ
ללכב םיימואלה םיברעה ברקב החוורש החנהה
ליבות לארשי דגנ המחלמ היפ-לע ,טרפב םיניטסלפהו
- תינויצה תושיה לוסיחל ,ונייהד - ןיטסלפ לכ רורחשל
תשש תמחלמ םותב .סיסב-תרסח בל-תלאשמכ החכוה
דועב ,תוסבומ ןדריו הירוס ,םירצמ ןמצע ואצמ ,םימיה
ןורמושב ,הדוהיב ,הזע-תעוצרב ,יניסב קיזחמ ל"הצש
תועד-יקוליח עלגתהל ולחה זא רבכ .ןלוגה תמרבו
,ושבכנש םיחטשה דיתע תלאשב ילארשיה רוביצב
,וז הלאשב הדיחא תוינידמ ושביג אל לארשי תולשממו
ינויב 28-ב דוע .םילשורי תייגוס איהו תחא היגוסל טרפ
םילשורי ימוחת תבחרה לע הלשממה הטילחה 1967
תוימוקמ תוצעומ לש םיחטשו תינדריה םילשורי יחטשל
ר"מק 38-כמ ריעה חטש לדגוה לוכה ךסב .תוכומס
הבשי ,ר"מק 70-כ לש ,ףסונה םוחתב .ר"מק 108-כל
דמעמ ולביקש שיא ףלא 70-כ תב תיניטסלפ הייסולכוא
.תוילארשי תוהז-תודועתו לארשיב עבק-יבשות לש
ילארשיה שוביכל םילשורי-חרזמ יבשות לש תודגנתהה
ויה םינפ ינש .שוביכה רחאל דיימ יוטיב ידיל האב
הצעומה תמקהב אטבתה יטילופה ןפה :וז תודגנתהל
1967 ילויב םילשוריב הדסונש ,הנוילעה תימלסומה
הזרכה ,תעד-ייוליג םוסרפב ינידמה רושימב הלעפו
חוכה אולמב הלעפ לארשי .ךכב אצויכו תותיבש לע
רושימה .ץראהמ ושרוג הצעומה ישארו ,הז ףוג דגנ
םג ליבקמבו ,ח"תפה תעונת :יאבצה רושימה היה ינשה .הז ץבוקב ןייטשניבור 'ד לש ורמאמ םג ואר 4
102
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ן
י
ט
ס
ל
פ

ת
ר
י
ב
כ

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ה
ת
ל
י
פ
נ
ו

ה
ת
י
י
ל
ע4

ק
ר
פ
תוילוח םיקהל ולחה ,רתוי םינטק םיפוגו תיממעה תיזחה
הליעי הכרעמ .תיברעמה הדגבו הזע-תעוצרב ,םילשוריב
תא לרטנל החילצה ,ל"הצו יללכה ןוחטיבה תוריש לש
לועפל ורזח םהו ,םיחטשב הלא םינוגרא לש תודקפמה
ךכל בל םישל בושח .לארשי תטילשבש חטשל ץוחמ
האירקה התלע תימלסומה הצעומה לש דוסייה זורכבש
הנידמה ןויערו ,ןדרי ןוטלשל םילשורי תא בישהל
העונתה :תוביס המכמ תאזו ,הב רכזוה אל ללכ תיניטסלפה
,שדחמ-היינב לש בלשב זא התיה תיניטסלפה תימואלה
דיתע תלאשב דחאכ םיקולח ויה יללכהו יטילופה רוביצהו
ואבש ,תימלסומה הצעומה ימיקמ .תיניטסלפה תושייה
,)תוינדרי-ורפה תוטילאה ללוכ( םינוש םייטילופ םימרזמ
,תינדריה תונובירה תבשהל אורקל היהי רתוי ןוכנ יכ ורבס
-יאל היינש הביס .תודגה יתש ןיב םיסחיב שדחמ ןודל זאו
- ינידמ ףוג איה ןדריש התיה תיניטסלפ הנידמ תרכזה
בר יוכיס שיש זא הארנ ךכיפלו - חטשב םדוקה ןובירה
.תימואלניבה הליהקה תעד לע לבקתת וזכ השירדש רתוי
ח"תפ טקנש הריהמה הלועפהש ךכל בל םישל יאדכ ,דגנמ
םימי תיברעמה הדגבו םילשוריב תוילוחו תודקפמ תמקהל
תרזחה תא עונמל רתיה ןיב הדעונ ,שוביכה רחאל םירופס
תופיאשה לע ללוגה תא םתוס היהש רבד ,ןדריל םיחטשה
5
.ןהלש יח"תפה חסונב ,תויניטסלפה תוימואלה
התונוילעב שומיש ךותו ,בר אל ןמז ךות ,רומאכ
לארשי החילצה ,םוריח-יקוחבו תיניעידומהו תיאבצה
אל יכ םא ,שוביכל תינושארה תודגנתהה תא קסרל
וחתפנש תוילכלכה תויורשפאה .לילכ התוא עונמל
- הקוסעתה םוחתב רקיעב - םיחטשה יבשות ללכ ינפב
,ריעה חרזמב םיניטסלפל תילארשיה תובשותה תקנעהו
לארשי הלעפ ליבקמב .תוחורה תטקשהל ןה ףא ועייס
הייסולכוא תענהבו ,ריעה חרזמב התזיחא קוזיחל
קנע-תונוכש .ריעל וחפוסש םיחטשה רבעל תידוהי
ועקפוהש תומדא לע הלא םירוזאב ומקוה םידוהיל
לארשי החילצה ךשמתמ ךילהתבו ,םיברעמ ןבורב
ריעל חפוסש חטשה יבשותמ תיצחמכש ךכל עיגהל
תונוכשה ןיב וצצח תוידוהיה תונוכשה .םידוהי םה
,יברעה בחרמה תא ולציפ ךכו ,ריעה חרזמב תויברעה
לש תויברעה תונוכשה ןיב ץיח ורצי םיבר םירקמבו
אלל ריעה תפמ התנוש ךכ .תיברעמה הדגה ןיבל ריעה
תיברעה היינבה תא לארשי הליבגה תע התואב .רכה
ץוחמ לא תיברע הייסולכוא תאיצי הדדועו ,םילשוריב
םירושימה ינש ויה הלא
6
.ריעה לש ילפיצינומה לובגל
קבאמה :םילשוריב םילא-אלה קבאמה לש םייזכרמה
.יפרגומדה קבאמהו יבחרמה
תא רמשל הנויסינב ןדרי הכישמה 1967 ירחאש םינשב
םרכש םולשת תועצמאב רתיה ןיב ,םילשוריב התעפשה
י"ע ,)ףקווה ,םישדקהה דרשמ ידי-לע( שדוקה ילכ לש
ןיד-יכרועל םיקנעמ ןתמו םידיקפהו םירומה רכש ןומימ
רעש התויה לוצינ ךות ,תילארשיה תכרעמה תא ומירחהש
ץוחמ לא הדגהו םילשורי יבשות לש ירקיעה האיציה
,ללכב הדגבו ,ריעב םיניטסלפהש הדבועה .לארשיל
םתקיז תא רמשל הכלממל העייס ,םיינדרי םינוכרד ואשנ
רתיה ןיב ,תע התוא לכ קזחתהו ךלה ף"שאש אלא .הילא
רדס לע תיניטסלפה היעבה תא ביצהל ותחלצה תוכזב
תיברעה הגילה תדיעווב ,1974 תנשבו ,ימואלניבה םויה
דיחיה ימיטיגלה גיצנכ תיברע-ללכ הרכהל הכז ,טאברב
תוקזחתהל רבדה םרג יעבט ןפואב .יניטסלפה םעה לש
תא ץמאל ולחה םישנא רתויו ,םיחטשב ף"שא יכמות
.ף"שא לש ושרדמ-תיבמ תיניטסלפה תוהזה
תולהנתהב ידיימ יונישל ואיבה אל ולא תורומתש אלא
קלח וחקל רתויב םידדוב .ריעה חרזמב םיניטסלפה
לש טעמכ הדיחיה הלועפה ךרד זא היהש ,ןיוזמה קבאמב
,םיחטשהו םילשורי יבשות וחתיפש הסיפתה .ח"תפה
שי .עקרקב הנתיא הזיחא - דומֻ צ לש הסיפתה התיה
ןיב םייניבה ךרד איה - "תישילשה ךרדה" התוא םינכמה
הסיפת לש הרקיע .לארשיל העינכה ןיבו ןיוזמה קבאמה
םחליהל וניא םיחטשה יבשות לש םדיקפתש אוה וז
אלא - תאז תושעל םילגוסמ םניאש ןוויכמ - לארשיב
ענמיהלו תימואלה םתוהז לע רומשל ,םתמדאב זחאיהל
םרוגה ןפואב םיילארשיה תודסומה םע הלועפ-ףותישמ
אוה וז הסיפת לש הכישמה חוכ .ימואלה ןיינעל קזנ
,לארשי ןוטלש תחת םילשוריב תויחל הרשפא איה :ןבומ
אל תעב הבו ,ךכב תוכורכה תויגליבירפה לע רתוול ילבמ
:תורחא םילמב .תיניטסלפה תוימואלל הקיזה תא קתנל
.קשנב זוחאל ילבמ ןמאנ יניטסלפ שיגרהל הרשפא איה
םהיקיסעמ לצא דובעל םיניטסלפה וכישמה ,ךכש ןוויכ
תכרעמה העיצהש םיתורישב שמתשהל ,םילארשיה
םילשורי חרזמב תימלסומה הצעומה“ ,יחרפ ’ד לצא טטוצמ ,הצעומה ןוניכ רבדב ריכזתה 5
וארו ;20 )ט”לשת( 1-2 :ח”כ ,שדחה חרזמה ,”םימיה תשש תמחלמ זאמ ןורמושו הדוהיבו
תותשרהו ח”תפב כ”בשה קבאמ לע .הישנאמ המכ שוריגו הצעומה בכרה לע ולוכ רמאמה
הדוהיב תוכרעיהה :כ”בש תנש ,ןנור ’ד ואר 1967 ץיקב םירחא תומוקמו םילשוריב םיקהש
.)1989( ט”בהשמ ,ביבא-לת .הנושאר הנש ,ןורמושו
הלטוה וילע ףוגה היה ”םוגיא“ הארקנש הנשמ תדיחי תועצמאב לארשי יעקרקמ להנמ 6
.ןלהל 13 הרעה ’ר .דבלב תיקלח התיה התחלצהש ,המישמה
13.11.1974 ,ם"ואב תאפרע
103
םע םייתרבח םירשק םייקל ףא םיתעלו ,תילארשיה
.תימואלה םתוהז לע רתוול ילבמ - םילארשי
תויתועמשמ תורומת ולח אל תידסומה המרב םג
תונשב ומק אל םיחטשבו ,ף"שא תוקזחתה תובקעב
תחא הביס .ןוגראה םע םיהוזמ ויהש םיבר תודסומ 70-ה
,םיילארשיה תונוטלשה לש החוקפה ןיעה התיה ךכל
תוחונה התיה היינש הביס .תונגראתה לכ עונמל ולעפש
-יבשות תאש-רתיבו ,םיחטשה יבשות ויח הב תיסחיה
ןוטלש תחת םייחה תונורתי תא ומינפה רבכש ,םילשורי
הקוסעת תויורשפאל רקיעב איה הנווכהו( לארשי
הרושק תישילש הביס .)ימואלה חוטיבה תואבצקלו
הענמנ ף"שא תגהנה :יניטסלפ-םינפה םיסחיה ךרעמל
ורבצי הלאש ששחמ ,םיחטשב ומקש תודסומב הכימתמ
םע םיסחיה תלאשב תיאמצע הדמע וטקניו המצע
תנשמ ף"שא לש פ"למה תטלחה וליפא ,ךכו .לארשי
לע הרתונ ,םיחטשב םיימואל תודסומב ךומתל 1973
7
.דבלב ריינה
תועונת ויה הזה ידסומה םוקאווה תא אלמל הסינש ימ
זא התיה אלש תיטסינומוקה הגלפמה ןשארבו ,לאמשה
ימימ תשרומ - תיסחי םינגרואמ םתויהב .ף"שאמ קלח
,תיאשח תונגראתה לש תרוסמ ילעבו - ינדריה ןוטלשה
תויטילופ-תויתרבח תותשר םיקהל םיטסינומוקה ולחה
ןויסינב ,םידבוע ידוגיאו תוימוקמ תודעו תועצמאב
רוזאב התיה םתחלצה רקיע .תיצרא-ללכ תשר םיקהל
םג .תיסחי הקזח הגלפמה התיה םש ,םילשורי-הללאמר
םולבל ופאשו התוליעפ רחא ובקע ף"שא םגו לארשי
8
.התלועפ תא
70-ה תונש לש היינשה תיצחמה - המצע תע התואב
םיחאה רקיעבו - םיימאלסא םימרוג םג ולחה -
ונעשנ םה .תודסומ תיינב לש ךילהתב - םימלסומה
זא ודיפקה "םיחאה"( תיקלח תינדרי הכימת לע
לעו )ינדריה דסממה םע תורושקת יקיפא לע רומשל
."טפנה ןדיע" לש ץרפמה תונידממ ועיגהש םיפסכ
םילשוריב ףקווה ןונגנמ לע טלתשהל וחילצה םה
תוללכמ דעו םידלי-ינגמ ,ךוניח תודסומב ועיקשהו
ידקוממ דחאל היה תיבה רה .ההובג הלכשהל תויתד
האירק ,הועדל ןותנ היה םהינייעמ רקיע .םתוליעפ
יטילופ םוי-רדס אלל ,)"הבושתב הרזחה"( םאלסאל

9
.שוביכה דגנ קבאמב ליעפ קלח וחקייש ילבמו רדגומ
וז תוליעפ לש תויטילופהו תויתרבחה היתואצות תא
.רתוי רחואמ םינש רושעכ קר תוארל היה רשפא
תוליעפב ןיידע ברועמ ח"תפה היה אל וז הפוקתב
קר .םיחטשב )תיאבצ תוליעפמ לידבהל( תיטילופ
,םיררחושמ םיריסא לש םצחלב ,80-ה תונש תישארב
,םילשוריב םייטילופ תודסומ חתפל ח"תפה םג לחה
ידכבש הנקסמל ועיגה םיריסא םתוא .העוצרבו הדגב
גיצהל שי ,ימואלה קבאמל םיבחר םירוביצ סייגל
.ןיוזמה קבאמל רבעמ תופסונ הלועפ-תויורשפא םהינפב
השבגתהש הסיפתה םע ןה דחא הנקב התלע וז העצה
בלתשהל )ןונבלב זא הבשיש( ף"שא תגהנה ברקב זא
ןה ,ב"הרא םע ןוגראה ירשק תא חתפלו ינידמה ךילהתב
ןה ,םיחטשה יבשותמ םיבר ולגד הב דומֻ צה תסיפת םע
םימרזה תוליעפ םע דדומתהל ח"תפב הלעש ךרוצה םע
ח"תפהש אלא .םיטסימאלסאהו לאמשה - םירחתמה
וניא דומֻ צה :המידק ףסונ דעצ דומֻ צה ןויער תא ךילוה
השעייש בטומו ,ימואל ןיינע אלא דבלב ישיא ןיינע
וז הייארב .םיימואלה םייניטסלפה תודסומה תרגסמב
העונתה לש רעונה ןוגרא - הביבשה תא ח"תפה םיקה
םידוגיאה תא ,)היבאלט הביבש( םיטנדוטסה יאת תא -
.תוימוקמה תודעווהו םישנה ידוגיא ,םייעוצקמה
החירפ לש םינש ויה תונושארה 80-ה תונש ,ןכאו
טעמ אל וכמתסהש ,םילשוריב םייניטסלפה תודסומל
תדיעו תובקעב ברע-תונידממ ועיגהש עויסה יפסכ לע
תובקעב ,םיניטסלפב הכימתה ידעצמ קלחכ( דאדגב
לש היגטרטסאב תורומת :יטילופ סויגל ןיוזמ קבאממ“ ,שירפ ’ה לצא ’ר וז הפוקת לע 7
ץוביקה ;הדאפיתניאה :ךוסכסה ןיעב ,)םיכרוע( רסס ’או רבליג ’ג ךותב ,”םיחטשב ף”שא
.67 - 40 )ב”נשת( ביבא-לת ,דחואמה
.םש 8
םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .םילשוריב יניטסלפ ילקידר םאלסא ,ןמרבליז 'י 9
..)1993(
104
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ן
י
ט
ס
ל
פ

ת
ר
י
ב
כ

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ה
ת
ל
י
פ
נ
ו

ה
ת
י
י
ל
ע4

ק
ר
פ
זא חילצה ח"תפה .)ירצמ-ילארשיה םולשה םכסה
התיה םיקהש תותשרלו ,םיטסינומוקה ולשכנ וב םוקמב
הרקויה תוכזב הרשפאתה ותחלצה .תיצרא-ללכ הסירפ
ברק זאמ תואמצעל יניטסלפה קבאמה ליבומכ רבצש
הכז הב תימואלניבה הרכהה תוכזב ,)1968( המארכ
,)1976-ב דוע ם"ואל תאפרע תנמזהב האטבתהש(
הרבחה לש תויתרוסמה( תדל תדהואה ותשיג תוכזב
- )לאמשה תועונת תוטשפתה לע התשקה תיניטסלפה
.ותושרל ודמעוהש דאדגב תדיעו יפסכ תוכזבו
תיטילופה תוליעפה זכרמב תע התואב הדמע םילשורי
לש התויזכרמ איה ךכל תחא הביס .תיניטסלפה
הביס .יניטסלפה בחרמבו תיניטסלפה העדותב םילשורי
האצותכ ,ריעה חרזמב תונגראתהה שפוחב הצוענ היינש
רובע .יאבצ לשממ רדעיהמו ילארשיה קוחה תלחהמ
ןוכנ הז היה ,80-ה תונשב ומקש םיימואלה תודסומה
.םילשוריב םבשומ תא עובקל תישעמ חונו תיטילופ
ןושארה יניטסלפה יטילופה דקומל םילשורי הכפה ךכ
ר'גפלא ,םיבושחה םינומויה רואל ואצי הב :הלעמב
ח"תפה יריכבמ המכ( ף"שא ידי-לע ונמומש בעשלאו
,)םהייח לש והשלכ בלשב הלא םינותיעב ודבע ריעב
ןותיעהו ,ןדריל ברוקמ היהש ראהנלא הרחתמה ןותיעה
יניטסלפה סוזנצנוקה ירחא בקעש סדוקלא קיתווה
תיניטסלפ-ללכה הריחבה תא 80-ה תונשב אטיבו
.ריעב ומקוה םיבושחה תוברתה תודסומ םג .ף"שאב
תודחאתה ,םיניטסלפה םינמאה תודחאתה הב הדסונ
-לא יניטסלפה ימואלה ןורטאיתה ,םיניטסלפה םירפוסה
לש תושיגפ .דועו ,םייצרא םייעוצקמ םידוגיא ,יתאווכח
הב הפוקתה וז התיהו ,ריעב ומייקתה תימואלה הגהנהה
תיניטסלפה הנידמה לש לעופב הריבל םילשורי הכפה
התיה ריעה לש התויזכרמל יביצקת יוטיב .ךרדבש
םיניטסלפל ומרזוהש רניד ןוילמ 160-כ ךותמש ךכב
הכימתל תיפ"שא-תינדריה הדעווה תועצמאב םיחטשב
10
.38%-כ םילשוריב תודסומה ולביק ,דומֻ צב
ידיל האב ,70-ה תונש עצמאמ ף"שא םע תוהדזהב היילעה
תיברעמה הדגב וכרענש תוילפיצינומה תוריחבב יוטיב
.יתועמשמ ןפואב ף"שא יכמות לש םחוכ הלע זא ,1976-ב
םילשורי תייריע :וז הניחבמ ןפוד-תאצוי התיה םילשורי
תורשפא התיה אל היבשותלו ,1967-ב הקרופ תיברעה
םילשורי יבשות ,ןכא .םהלשמ תינוריע הגהנה רוחבל
תייריעל רחביהלו רוחבל תוכזה תא ולביק םיברעה
ואר םיימואלה םייניטסלפה תודסומהש אלא ,םילשורי
,םילשורי-חרזמ חופיסב הרכה תוריחבב תופתתשהב
םיבשותה ןיב .דדומתהלמ וענמנ תויברע תומישרו
התיה בורל ךא ,הייריעל רוחבל וגהנש ויה םיניטסלפה
םישיא ידי-לע הבתונש ,תלעות ימעטמ תופתתשה וז
ןוויכמ .תויטילופ תומישרל וא הייריעל םירושק ויהש
םיניטסלפהמ לידבהל - םילשוריב םיניטסלפל ,ךכש
אלימ הזה ללחה תא .תרחבנ הגהנה התיה אל - םיחטשב
,ינייסוח לסייפ ,םיטלובה וישנאמ דחא תועצמאב ף"שא
עדונש ,ותחפשמ לש םינבמה דחאב ודרשמ תא םיקהש
."סואה-טניירוא" םשב
שארב דומעל ידכ ינייסוחכ שיא םק אלש המוד
הגהנהה תחפשמל ןב .ריעב שדחתמה יטילופה דסממה
תיתדה הלטצאה לע - ינייסוח הקיתווה תימלשוריה
דקפמה ,ינייסוחלא רדאק לא דבע לש ונב - ךכב הכורכה
םילשורי בחרמב םייניטסלפה תוחוכה לש יאבצה
לע ברקב לפנש )"שודקה דאהי'גה"( 1948 תמחלמב
-ןאפה "םייברעה םיימואלה" תעונתב ליעפ ;לטסקה
ינפל םילשוריב ף"שאבו 60-ה תונש תישארב תיברע
תאפרע לש ןיוזמה קבאמל םיפרטצמה ינושארמ ;1967
םייפכ-יקנ םדאו ,םימיה תשש תמחלמ רחאל דיימ
תיתשתה תא םיקהל ינייסוח חילצה - ומע ךותב יחש
לככ ,התיה ותנווכ .םילשוריב ח"תפ לש תיטילופה
וליטהש תולבגמה ךא ,תיצראה המרב לועפל ,הארנה
ומצע אצמ אוהו ,וידעצ תא ורצה ןוחטיבה ימרוג וילע
.םילשוריב דקמתמ
םילשוריב הייסולכואה התיה 80-ה תונש עצמא תארקל
שפנ ףלא 130-כ - שוביכה תעב הלדוגמ טעמכ הלופכ
םינבמב םג ואטבתה םייונישה .הינייפאמב הנושו -
ךלה תויטרקוטסיראה תוחפשמה לש ןחוכ .םייטילופה
םימלשוריה תא הכפה םילשוריל תינורבחה הריגהה .שתו
הכפה ההובגה הלכשהה .םריעב טועימל םיירוקמה
רועיש .תילעה תוחפשמ ידימ העקפוהו ללכה תלחנ
תוחפשמל האוושהב ולא תוחפשמב ךומנה הדוליה
ללכוהש בחרמב ויחש תוירפכה תוחפשמלו תוינורבחה
הקיטילופהו ,רתוי דוע ןלקשמ תא תיחפה ,ריעה ימוחתב
הקיטילופל תוטילא לש הקיטילופמ הכפה תימוקמה
םע דחי .השדחה תואיצמב לועפל עדי ינייסוח .תיממע
העונתה לש )עקאומ( םיפינס םיקה אוה ח"תפל וירבח
תגהנהו ,םיכומסה םירפכבו ריעה תונוכשמ תחא לכב
10 A. Latendresse, Jerusalem: Palestinian Dynamics, Resistance and Urban Change
1967-1994. Jerusalem: Passia (1995), pp. 43.
-טניירואה לע ף"שא לגד תפנה
,ולסוא ימכסה תמיתח םע סואה
13.9.1993
105
םע דחי וללה עקאומה יגיצנ תא הללכ )םילקא( זוחמה
ינוגראו םישנה ינוגרא ,םייעוצקמה םידוגיאה יגיצנ
יוניכל הכזש המ תא וויה ולא תותשר .םיטנדוטסה
רוביצה יחלפ לכו ח"תפה ינב לכ וכז ךכ .)ןוגרא( םיזנת
אלל ,העונתל םתמורת סיסב לע םלוה גוצייל םילשוריב
ובא ןאודר ומכ םישיא וחמצ ךכ .דמעמו אצומ לדבה
םיטילפ תוחפשממ םהינש - רדאקלא דבע םתאחו שאיע
ינייסוח .םילשוריב ח"תפב תוריכב תודמעל ועיגהו -
תוליעפ םע יתחפשמ סוחיי לש בולישמ הנהנ ומצע
.ותוגיהנמ לע ןיררוע ויה אלש טעמכו ,תיטילופ
.תיטילופ הליהק ריעב םיקהל היה םיזנתה תשר לש ןוזחה
-אה הסיפתהו ,הקיתווה תוגיהנמה לש הדמעמ תדירי
תימוקמה תיתרוסמה תוגיהנמה ןמ קלח לש תיטילופ
ורצי )תוחפשמה ישאר ,םירפכהו תונוכשה יראת'חומ(
.םייטילופ םיליעפ לש שדחה רודה סנכנ וילאש ללח
הרבחה לש ימינפ ןוגראל םצרממ רכינ קלח ושידקה הלא
.לארשיב רישי קבאמל אקווד ואל ,תימלשורי-חרזמה
לש )היעות( תיטילופה תועדומה קוזיח ללכ הז ךלהמ
רבעל תותשרה תבחרהו ,םיריעצה לש רקיעבו רוביצה
םג םה .יהשלכ תוליעפמ םיקוחר רבעב ויהש םילהק
תוימלשוריה תוחפשמה לש תוביוחמ רוציל וסינ
ךלהמ הז היה .ימואלה יניטסלפה ןויערה יפלכ תולודגה
.דבלב תיקלח התיה ותחלצהש ,טושפ אל
רבמצדב הנושארה הדאפיתניאה ץורפ םע ,םוקמ לכמ
תוקיתו ויה אלש תורמל ,ח"תפה תותשר ויה ,1987
תונוכש לכבו םיחטשה יבחר לכב תוסורפ ,חטשב
תונגפהה לש ןושארה לגה ירחא .םילשורי-חרזמ
לע תיברעמה הדגה יבחרב םירחוסה וזירכה ,תוינומהה
םג השמישש - התיבשל תוליעה תחא .תיללכ התיבש
תלטה היה - ימואלה קבאמל םירחוסה לש םסויגל זרז
םילשורי-חרזמ ירחוס .םיחטשה ירחוס לע מ"עמה
.התוא וליבוה ףא תמיוסמ הדימבו ,התיבשב ופתתשה
1987 רבמצדב :רחא םויאמ העבנ םתוסייגתהש אלא
ריעה לא וירוגמ תא קיתעמ אוה יכ ןורש לאירא עידוה
תוגיצנל ורבחש ,ריעה חרזמ ירחוסו ,םילשוריב הקיתעה
תתיבש לע וזירכה ,הדאפיתניאה תגהנה לש תימוקמה
ןוחטיבה תוחוכ יצמאמ תורמל םוי 41 הכשמנש רחסמ
חרזמ ירחוס לש הכינחה סקט היה הז
11
.התוא רובשל
םלושינמ םששח ידי לע הענוהש ,ימואלה קבאמב ריעה
תא דהייל םיסנמה םיידוהי םימרוג ידי לע יתגרדהה
-להנִ מ יכמסמ תא ריכהל ילבמ םג .הקיתעה ריעה
רובשל ידכ המקוהש "םוגא" תדיחיו לארשי-יעקרקמ
דומעל ושקתה אל םה ,ריעב תימלסומה תוחכונה תא
12
.)תימשר יתלבהו תימשרה( לארשי לש היתונווכ לע
תוינומהה תונגפהה היה ריעב הדאפיתניאה לש רחא ןפ
תונגראתהה אלב ןכש ,וחוכ תא חיכוה םיזנתה .תונוכשב
תא רמשל היה ןתינ אל ,ןכל םדוק תורופס םינש הלחהש
רגאמ אצמנב היה אלו הדאפיתניאה תליחת לש טהלה
ירחא םג רוביצה תא וניווכיש םיגיהנמ-םיליעפ לש
’ש :ךותב ”הדאפיתניאב תינוריעה תודגנתההו םילכור ,תויונח ילעב“ ,יראמת 'ס הבחרהב ’ר 11
.103 - 87 ’מע ,)1992( ביבא-לת ,םינפבמ טבמ :הדאפיתניאה ,)םיכרוע( הפפ ’או יקסריבס
לועפל רתיה ןיב לטוה ,70-ה תונש תישארב המקוהש י”ממ לש תב תדיחי ,”םוגא“ לע 12
ימוחתבש ימלסומה םירוגמה ןיערג חצפלו“ הקיתעה ריעהמ תיברע הייסולכוא תאצוהל
י”עו ,דחמ כירוס תיב ,ודיב ,הנינח תיב רוזאל ןיסולכוא תדידנ דודיע י”ע...הקיתעה ריעה
-יעקרקמ-להנמב םושירו תולעב ףגאלהנמ,ןיקטבול ’ב ואר ."ךדיאמ- ל”וחל הריגהדודיע
אלל[ 2 חפסנ ,”1973-1974 םינשל םוגא - יתנש ח”וד“ ,ץדיב ירוא י”ממ ל”כנמסל לארשי
.]רבחמה ידיב ,םידומע ירפסמ
106
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ן
י
ט
ס
ל
פ

ת
ר
י
ב
כ

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ה
ת
ל
י
פ
נ
ו

ה
ת
י
י
ל
ע4

ק
ר
פ
לש ישילש ןפ .הגהנהה לש הנושארה הרושה הרצענש
ילארשי שוכרב ,םילארשיב העיגפה היה הדאפיתניאה
לש םייברעה םירוזאב םיילארשיה ןוטלשה ילמסבו
הדאפיתניאה התרחש הרהצהל רבעמ ,ןכא .ריעה
תא דוע תאשל םינכומ םניא םיניטסלפהש ,הלגד לע
תודסומהמ קתניהל ןויסינ םג הב היה ,לארשי תורמ
.תיניטסלפה הירוטירטה תולובג תא ןמסלו םיילארשיה
םירחתמ ינש ומק ח"תפה לש תימוקמה הגהנהלש אלא
,ל"וחב ף"שא תגהנה היה דחאה :יצראה רושימב
היה ינשהו ,םיעוריאה םמז תא הידיל לוטיל הפאשש
הססבתהו הדאפיתניאל ליבקמב המקש סאמחה תעונת
לכב הסורפ התיהש םימלסומה םיחאה תיתשת לע
תדקפמ הלביקש תיגטרטסאה הטלחהה .םיחטשה יבחר
לש תויחנהל המצע ףיפכהל התיה ,"םינפִ ב" הדאפיתניאה
לע תורמ ליטהל היתונויסינ ,דגנמ .סינותב ף"שא תדקפמ
תחא הנועבו תעב חטשב ולעפ ךכ .הפי ולע אל סאמחה
.סאמחה תגהנהו תדחואמה הדקפמה :תודקפמ יתש
םילשורי .הרוכבב ח"תפה קיזחה הנושארה הדאפיתניאב
,סינות ןיבל םיחטשה ןיבש רשקה ידקוממ דחא התיה
תגהנהב םיריכב םירבחל וכפה ריעב הדקפמה ירבחו
יבשות ףרצל הטלחהב אצמנ ךכל יוטיב .הדאפיתניאה
.םירבח 21 הנמש ,ח"תפה לש יזכרמה דעוול םיחטש
,אגאלא אירכז ,הזע-תעוצרב םיזנתה שאר היה דחא גיצנ
הדגב ח"תפה שאר ,ינייסוח לסייפ היה ינשה גיצנהו
םרצעמל ששחמ ומסרופ אל םנמא םייונימה .תיברעמה
תסחייתמ ימל בטיה ועדי חטשה יליעפ ךא ,לארשי ידיב
ףותיש
13
.דעוול םיחטשה ןמ םישיא ינש ףוריצ לע העידיה
ךא ,םלעופל הכרעה עיבה יזכרמה דעווב םיחטשה יגיצנ
.ץוח-ף"שא לש תרגסמל םתוא ףיפכה םג
תופתתשה התחפ ןכ ,הדאפיתניאה הכשמתנש לככ לבא
.אליממ םימי הכיראה אל איה םילשוריב .הב םינומהה
תונגפהל ץק המש ןוחטיבה ימרוג לש השקונה הבוגתה
רבע הלועפה לטנו ,םירופס תועובש ךות תוינומהה
,הרעבת יקובקבו םינבא ודיי ,תוינוכמ ותיצהש םידדובל
ךכמ האצותכ .םהידיב ןיכסשכ םידוהיב עוגפל ואציו
,תיחרזמה ריעב םהירוקיב תא םילארשיה ותיחפה
ריחמה ףרח ,הרבג םיניטסלפה לש תואמצעה תשוחתו
המשרנ וב ףסונ םוחת .ךכב ךורכ היהש ילכלכה
:ילארשיה ןוטלשהמ תוקתנתהב היה תמיוסמ החלצה
תונפל ךרוצה תא ורתייש םידעו ומק תונוכשבו םירפכב
אל קתנה תמר ,תאז םע .םיכוסכס לש םירקמב הרטשמל
דובעל וכישמה םיברע םידיקפ .םיחטשבכ ההובג התיה
םירטושל דוגינבו ,סמה תויושרבו םילשורי תייריעב
לארשי תרטשממ ורטפתה םלוכ טעמכש - םיחטשהמ
םדיקפתב תאשל םיבר םיניטסלפ םירטוש וכישמה -
הבצמל ישחומ יוטיב ךכב היה .םילשורי תרטשמב
ריעב םייניטסלפה תודסומה תטלחה .וז ריע לש דחוימה
ירע רתיל דוגינב ,היתובוחרב רחסמה תא תיבשהל אלש
.הדוחיי תא רתוי דוע השיגדה ,העוצרהו הדגה
הדאפיתניאה לש המויס תא ונמיס )1991( דירדמ תוחיש
לארשי ןיב ינידמה ךילהתה תליחת תאו הנושארה
תימלשורי תוגיצנ עונמל ילארשיה ןויסינה .םיניטסלפל
םא( ןהב ףתתשה ינייסוח לסייפו ,חלצ אל תוחישל
זכרמב דומעל הכישמה םילשורי .)ריעה גיצנכ אל יכ
ושגפנ המוחתב .תיניטסלפה תיטילופה תוליעפה
ועיגה הילא ,ןתמו אשמה יתווצל םיניטסלפה םירבחה
הבו ,םיחטשה תגהנה םע םישגפמל םינקירמא םיריכב
תויעוצקמה תודעווה תא םיניטסלפ עוצקמ-ישנא ומיקה
לש הלודגה התעש וז התיה .ןתמו אשמה יתווצל ועייסש
תא ודקפ םיימואלניב םישיא .ןיטסלפ תריבכ םילשורי
רשאב ינייסוח לסייפ םע וענ םיחטבאמ ,סואה-טניירואה
ןפואב חמצ סואה-טניירואה לש םידבועה תווצ ,ךלה
,םילשוריב ף"שא הטמ .ובחרתה ויתוקלחמו יתועמשמ
יבשותל תוכמס רוקמ שמישש ,םיבר והוניכש יפכ
,םייטילופ םיניינעב םהל עייס ,התביבסו םילשורי
ליבקמב .ימואלניב דסומל ךפה ,םייטפשמו םיינוגרא
תיטילופה תוליעפה תא זכרל ינייסוח לסייפ ךישמה
תולחנתהב קבאיהל ןויסינה ומכ - הקלח .המצע ריעב
- ריעה חרזמב םירחא םירתאבו ןאוליסב תידוהיה
תולועפ .םיילארשי םייטילופ םימרוג םע םואיתב השענ
תיניטסלפ היצמיטיגל ונתנ ךא ,החלצהל וכז אל ולא
.ריעב תפתושמ תיניטסלפ-תילארשי תוליעפל
הכיעדב הריב
לארשי ןיב ינידמה ךילהתהו ,הדאפיתניאה לש המויס
ונמיס ,)1993( ולסוא ימכסהל ליבוהש םיניטסלפל
הנידמה תריבכ םילשורי לש התכיעד תליחת תא
אלש תילארשיה תושקעתהה .תידיתעה תיניטסלפה
.תוריפ האשנ ,ריעב תיניטסלפה תושרל תוכמס לכ תתל .2006 ילוי 31 ,םילשוריב הדאפיתניאה תגהנה רבח םע ןויאר 13
תומוח לעמ ף"שא ילגד תפנה
תמיתח םע הקיתעה ריעה
11.9.1993 ,ולסוא ימכסה
107
לסייפ השארבו "םינפה" תגהנה תודגנתה תורמל
תא וחדש םימכסהה לע תאפרע רסאי םתח ,ינייסוח
ךכבו ,עבקה רדסה בלשל םילשורי דיתע לע םינוידה
תמקה .םילשוריב תיניטסלפ תונוביר לע רתיו םצעב
ךילהת תא הציאה ךא )1994( תיניטסלפה תושרה
םע הלחהש ,םילשורימ םייניטסלפ תודסומ לש יוניפה
בתכמ .םימכסהל םדוק םייתנש ריעה לע רגסה תלטה
רשל סרפ ןועמש ילארשיה ץוחה רש חלשש תובייחתהה
וב ,םימכסהה תמיתח ברע טסלוה ןגרוי יגוורונה ץוחה
,ריעב םייניטסלפ תודסומב עוגפל אל לארשי הבייחתה
תודסומה לע ,תילארשיה תונשרפה יפ-לע ,לח אל
קבאמב הלחה לארשיו ,תיניטסלפה תושרב םירושקה
.הלא תודסומ דגנ
לש ותואר-תדוקנמ החיטבמ אקווד התיה הלחתהה
םיניטסלפה וכז תיניטסלפה תושרה לש הנוניכ םע .ף"שא
םאוב .תלבגומ םא םג ,םתמדא לע תונובירב הנושארל
תמקהו םתולג תומוקממ ף"שא לש םירדאקה לש הצרא
-לע ונופש םירוזאב ולעפש םייניטסלפ ןוחטיב-תוחוכ
יסחיב יונישלו שוביכה םויסל הווקת וחיפה ,לארשי ידי
םיברעה היבשות םג .םיניטסלפל לארשי ןיב תוחוכה
תמקה תובקעב יתעדות ךפהמ ורבע םילשורי לש
ואצי ,וחיריל תושרה לש ץולחה חוכ תעגה םע .תושרה
תא ומדיקש תוגיגחב ףתתשהל םישנא יפלא םילשורימ
.תאפרע רסאי לש וינפ תא תולחל ואצי םג םיבר .וינפ
.השדח הפוקת לש התליחת יהוז :רורב היה לכל
םכרד תא שדחמ שפחל ריעב םיבר איבה יונישה
םירושק ויהש םישנא .הנתשמה תיטילופה תואיצמב
ישאר םע םירשק ומקר ,ילארשיה דסממל םרובטב
םייטילופ םיליעפ .םייניטסלפה ןוחטיבה ינונגנמ
קבאמה תונש לע לומגתב תוכזל ךרד ושפיח םיקיתו
וז התיה .םישדח םיסוב שפחל ולחה םיניירבע ;תוברה
תוצראמ ועיגהש תושרה ישנא .תידדה תכרעמ ןבומכ
יבשות לע העפשה תורוניצל םיקוקז ויה ,הרוזפה
יטילופה ךרעמב בלתשהל םיכרד ושפיח םה .םיחטשה
.ושארב בצייתהלו םייקה
לש העפשהה םוחתל ץוחמ האצוה םילשוריש תורמל
םייניטסלפ דסממ ימרוג וענמנ אל ,תיניטסלפה תושרה
םירופס תועובש .ריעב םתוכמס תא ליעפהל תוסנלמ
108
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ן
י
ט
ס
ל
פ

ת
ר
י
ב
כ

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ה
ת
ל
י
פ
נ
ו

ה
ת
י
י
ל
ע4

ק
ר
פ
םייניטסלפה ןוחטיבה ינונגנמ ולחה תושרה תמקה ירחא
לירב'ג לש ודוקיפב לכסמה ןוחטיבה .ריעב םיליעפ סייגל
ריעב ח"תפ ישנא םע וירשק .םהבש ץרמנה היה ,בו'גר
אלכב םינש בשי ומצע אוהו םילשורי-חרזממ ותשא(
תשר םיקהל ול ועייס )םיימוקמ םיליעפ םע ילארשיה
.םיימוקמ ח"תפ-םיזנת ישנא לע הכמתסהש םיליעפ
טילשהל ןויסינב ולחה םירחא םימרוגו לכסמה ןוחטיבה
םה .ריעה לש תויניטסלפה תונוכשב םתונוביר תא
,םיימוקמה םייגהנמה םיררובלו החלוסה תודעוול ורבח
רוטיש חוכ ומיקה םה .םדיצל לועפל םתוא וענכשו
.םימסה ירחוס דגנ ולעפו םיימוקמ םיכוסכס ןורתפל
שיש השוחת יניטסלפה רוביצל תתל התיה הנווכה
ומולשל גאודש יניטסלפ תוכמס רוקמ שיו תבותכ ול
.םילשוריב ודיתעו
ןוחטיבה ימרוג לש תוליעפה רקיע :בל םישל בושח
ןיעידומה םג .םינפ יפלכ הנְווכ םילשוריב םייניטסלפה
ברועמ היהש ,יוואריט קיפואת לש ודוקיפ תחת יללכה
ירחוס לש גרוהל תואצוה לש םירקמ המכב 1997-ב
ותוליעפ תא הנפה ,םידוהי םע תוקסע ושעש תועקרק
ימרוג ולעפ השעמל .לארשי יפלכ אלו ,םיניטסלפ יפלכ
קוזיח :תותיזח יתשב ,ליבקמב תושרה לש ןוחטיבה
םימכסהל דוגינב ולעפ הב - ריעב תיניטסלפה הזיחאה
,שדח אישל 1996-ב עיגהש ימאלסאה רורטב קבאמהו -
םתחנה .םימכסהה חור יפ לעו לארשי דצל ולעפ וב
תודבוע עובקל לארשיל ורשפאי רורט-יעוגיפש התיה
םהל חיניש תאפרעמ ושקיב ןכלו ,תידדצ-דח הרוצב
וזכ היחנה לבא .תורשפ אלב סאמחה רורטב קבאיהל
.לבגומ רתונ רורטב יניטסלפה קבאמהו ,הלבקתה אל
םייניטסלפה םינונגנמה ועייס תאז לכבש הדבועה
ילבקמ לצא המלידל המרג םיעוגיפ המכ לוכיסב
םהל ריתהל יוארש ובשחש ויה :לארשיב תוטלחהה
.רורטב קבאמל ונתייש עויסל הרומתב ריעב לועפל
תיניטסלפ תינוחטיב תוליעפ רשפאל הבייחש השיגה
דגנ לועפל הלחה לארשיו ,הלבקתה אל ריעב
,םייחרזאו םייניעידומ ,ריעב םייניטסלפה תודסומה
התליחת וז התיה .םילשורי תרטשמ תועצמאב רקיעב
םייטילופה תודסומה לש םדמעמב תורדרדיהה לש
םע םהירשק לשב ורגסנ םהמ םיברש ,ריעב םייניטסלפה
םיילארשיה םיכלהמה קר אלש אלא .תיניטסלפה תושרה
.ריעב תיניטסלפה תידסומה תוחכונה םוצמצל ואיבה
תימוקמה הגהנהה ןיב תיניטסלפה הגהנהב לוציפה
,)"ץוחה"( סינותמ עיגהש ף"שא תגהנהל )"םינפה"(
חוכ-זכרמ לכ לרטנל תאפרע רסאי לש םיצמאמהו
.םילשוריב תודסומה לש םהירכועב םה ףא ויה ,יפולח
,םינוש תודסומל םיפסכ תוצקהל םנמא גהנ תאפרע
הטישב תאז השע יכ םירפסמ םימלשורי םיליעפ ךא
לש תישיא היינפ תובקעב :וילע תלבוקמה תיזוכירה
שגוהש ריינה לע םתוח ר"ויה היה ,דסומ לש וא ליעפ
ףרצֻי :תיברעב( ףסכ ול ריבעהל :םילמה תא ףיסומו ול
.)תאפרע לש הטילשה תטיש למסל ךפהש יוטיב ,ֻ הל
יזכרמה דסומל םיביצקת איפקהל תאפרע הסינ ליבקמב
,ינייסוח לסייפ לעפ ונממ - סואה-טניירואה - ריעב
.תיאמצע הלועפ תלוכי ונממ עונמל ידכ תאזו
הריגס-יווצ אלל ,ריעה תא ובזע םיבושח תודסומ
תושרה לש חוכה ידקומל ברקתהל וצר םקלח .לארשימ
ךכ .קודהה ילארשיה חוקיפהמ קחרתהל וא ,הללאמרב
השיטנה ךילהת .םילשורי ןובשח לע הללאמר הקזחתה
,לארשי הטקנש תפסונ הלועפ-ךרד לשב םצעתה
לע רגס תלטה איהו ,התוינידמב ךרד-ןבאל הכפהש
,לארשי ימוחתל םהיבשות תסינכ תעינמו םיחטשה
רורטה היה ימשרה ילארשיה קומינה .םילשורי ללוכ
דעונ הז ךלהמש העדב תמא שיש המוד ךא ,יניטסלפה
תוכלשה ויה רגסל .םיחטשהמ םילשורי תא קתנל םג
-יתלב וכפה םיימלשוריה תודסומה ,תישאר :תובושח
הדמעמ תא הדביא ריעהו ,םיחטשה יבשותל םישיגנ
וצלאנ ,ריעב ורתונש תודסומהמ המכ ,תינש .יזכרמה
יבשותל םישיגנ תויהל ידכ םבשומ תא הנממ קיתעהל
,תימלשוריה הלכלכה העגפנ ,תישילש .םיחטשה
,תיעיברו .הביבסמש תורייעהו םירפכה ינב לע הכמסנש
תימלשוריה תוהזהו ,םיחטשהמ הקתנתהו הכלה םילשורי
יבשות לש ידוחייה יטפשמה דמעמהמ תעבונה ,תלדבנה
.הקזחתהו תיזיפ תושממ הלביק ,ריעה
הרפהכ תויניטסלפ םייניעב וספתנ םיילארשיה םידעצה
העיגפ היהת אלש עבקנ םהב ,ולסוא ימכסה לש
לארשי הכישמה ליבקמב .ריעב םייניטסלפה תודסומב
תבחרהל רבעמ .הל הצוחמו ריעב תויולחנתהה תפונתב
אל טעמכש ךילהת - ריעה חרזמב תוידוהיה תונוכשה
תחאה .תושדח תונוכש יתש לארשי התנב - 67 זאמ חנ
רהאב-רוצ ןיב תצצוחה המוח-רה איה ,ריעה םורדב
הצוחמש רוחאס-תיבל ריעה ימוחתבש אבוט-םואו
.תיבה רה ינפ הפוצה ,דומע-לא-סארב היינשהו ,םהל
אל ךא ,םידוהי תומדא לע ןבורב ונבנ תונוכשה יתש
2007 ,םילוער םיניטסלפ םירענ
109
ןפ היה הז .תיניטסלפ הניחבמ תובישח לכ ךכל התיה
תולחנתהה תצאה - הברהב הבחר העפות לש ימלשורי
.ולסוא ךילהת תונשב םיחטשב תידוהיה
הרפהכ םיניטסלפה יניעב הספתנ תויולחנתהה תיינב
םילשורי דיתע םא ,םדידל .םימכסהה חור לש
לארשי ,עבקה ירדסהב עבקיהל רומא תויולחנתההו
היינבה .חטשב תושדח תודבוע עובקל תיאשר הניא
םינואה רסוח תאו םיניטסלפה תשלוח תא הטילבה םג
תולחנתהה יכ םילשוריב ח"תפה תורהצה .םתגהנה לש
,יוסיכ אלל החטבהכ התלגתה ,ריעה תרעבהל איבת
תא עונמל תושרה לש םייטמולפידה תונויסינה םגו
ןפואב הטנש תוחוכה ןזאמ .החלצהל וכז אל ןתמקה
חכפתהל םיבר םיניטסלפ איבה ,לארשי תבוטל רורב
ויה וז תוחכפתהל .תיניטסלפה תושרב ולתש הווקתהמ
,תושרה ןוניכ זאמ בר ןמז רבע אל :םיימינפ םימרוג םג
סחי לע ,הימוחתב םדא-תויוכז תורפה לע עדונ רבכו
תויותיחש לע ,םיחרזא יפלכ ןוחטיב-ישנא לש אשנתמ
םיניטסלפל .הרשמה חוכ לש הערל לוצינ לעו תרמצב
,תושרה ימוחתב וררוגתהש הלאמ לידבהל ,םילשוריב
.תושרל םתקיז תא וקתינ םהמ םיבר :הרירב התיה
הצעומלו תואישנל תוריחבב יוטיב םג לביק רבדה
עוריא היה הז .1996 ראוניב ,תקקוחמה תיניטסלפה
- ןיטסלפב תונושאר תויטרקומד תוריחב - ירוטסיה
תורמל תיסחי-ההובג התיה ןהב תיללכה תופתתשההו
םיחטשה יבשותמ 75%-כ .קלח ןהב לטנ אל סאמחהש
בורב תושרה ר"ויל תאפרע רסאיב ורחב ,תויפלקל ואב
.הצעומב טלחומ בור ח"תפל וקינעהו ,90%-כ לש
ןמ שילשכ קר :הנוש בצמה היה םילשורי זוחמב לבא
רוזאה ןמ םבור - רוחבל םתוכז תא ושמימ םיבשותה
.ריעה לש ילפיצינומה החטשל ץוחמש
ויה תקקוחמה הצעומל ורחבנש םילשורי זוחמ יגיצנ לכ
םקלחו העונתה תמישרב ודדומתה םקלח .ח"תפ ישנא
לש החוכ לע חרכהב דיעמ וניא רבדה ךא .םיאמצעכ
המ ,ןיעל טלב ךומנה העבצהה זוחא ,תישאר .העונתה
עוקתל החילצה אל תיניטסלפה תושרהש ךכ לע דיעהש
הפתתשה אל סאמחה תעונת ,תינש .םילשוריב דתי
תעונת ,לעופב .בירי אלל ןוחצינ הז היהש ךכ ,תוריחבב
,רבשמ לש ותישארב תע התואב הנותנ התיה ח"תפה
ח"תפה לש תוכמסה רוקמ ביבס ,םויה דע ךשמנש
"םיבשה" - ח"תפה לש הקיתווה הגהנהה :םיחטשב
םיחטשב םיזנתה ירבח תא התורמל ףיפכהל התסינ -
הנ'גללא( הנוילעה תיתעונתה הדעווה תא לרטנלו
םשל .הדאפיתניאה ןמזב המקוהש )אילעלא היכרחלא
הענמו ח"תפה יביצקת לע התטילשב השמתשה איה ךכ
ודרמתמהש םיימוקמה םיזנתה ישנאל ןומימ תרבעה
ועגפנש הלא ןיב אוה ,ח"תפה לש םילשורי םילקא .הדגנ
דצמ ,םיימוקמה ח"תפה ישנא .וזה תקולחמהמ תושק
סוניכה תא ךורעל 90-ה תונש עצמאמ רבכ םישרוד ,ינש
סוניכה ןכש - )ישישה סרגנוקה( העונתה לש יללכה
יזכרמה דעווב בלשל ידכ - 1989-ב היה ןורחאה יללכה
וללכוהש םיינשל ףסונב ,םיחטשה לש םיפסונ םיגיצנ
,ינייסוח ,םהמ דחאש( הנושארה הדאפיתניאה ןמזב וב
הידיב רמשל תנינועמה ,ץוחה תגהנה .)ומלועל ךלה
הייהשה יליגרת תטקונ ,יזכרמה דעווב הטילשה תא
םג יזכרמה דעווה ענומ םייתניב .סוניכה תא תענומו
ברקב תורמרמתהל םרוגש המ ,םיפינסב תושדח תוריחב
110
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ן
י
ט
ס
ל
פ

ת
ר
י
ב
כ

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ה
ת
ל
י
פ
נ
ו

ה
ת
י
י
ל
ע4

ק
ר
פ
קותישלו תיתעונתה היכרריהב םדקתהל םיצורה םירבח
הזמ יכ םירפסמ ריעב ח"תפ ישנא .תינוגראה תוליעפה
14
.העונתה תורושל םישדח םיפרטצמ ןיא רבכ ןמז
םינוש םיווק יפ-לע - ח"תפה תעונתב תרחא תקולחמ
ביבס תקולחמה איה - הרכזוהש תקולחמהמ ןיטולחל
םולשה ךרדב ימשר ןפואב רחב ח"תפה .לארשיל סחיה
,תאז םע .תאז רידגמ אוהש יפכ ,תיגטרטסא הריחבכ
וארש שי .הדיחא הניא ח"תפה לש "םולשה" תסיפת
ילאירוטירט סיסב תגשהל ינמז יעצמא םימכסהב
הסיפתה תא ולביק םירחא .לארשיב קבאמה ךשמהל
לארשי תולהנתהב ואר לבא ,םימכסהה לש תיסיסבה
קבאמה תא שדחל שיש ונעטו ,ולסוא ימכסה לש הרפה
ןיוזמה קבאמהש הסרג ח"תפב תישילש השיג .ןיוזמה
לכב ונממ ענמיהל שי ךכיפלו ,יניטסלפה ןיינעל קיזי
תא לרטִנ ,תיטירק הכ הלאשב תועדה יוביר .ריחמ
ךפה 90-ה תונש ףוסבו ,העונתה לש הלועפה תלוכי
יטילופ תיב רשאמ רתוי הסנכהו תורשמל רוקמ ח"תפה
יפכ ,םילשורי ח"תפ .יגולואידיא תוכמס רוקמו שבוגמ
םג ןיוזמה קבאמה תא שדחל בהלנ אל ,ךשמהב הארנש
ןוויכמ רתיה ןיב ,אצקא לא תדאפיתניא ץורפ רחאל
,ליעלד תישילשה השיגב וזחא םיליעפה ישארמ המכש
.יניטסלפה ןיינעל קיזמ ןיוזמה קבאמה יכ תסרוגה
ריעה יבשות לש הייטנה תא הקזיח ח"תפה לש ותשלוח
שפיחש ימ ,תעב הב .יטילופ שעמ-רסוחל תיחרזמה
.סאמחה ןשארבו ,תורחא תועונתל הנפ תוליעפ קיפא
הבזכאה לע ןה העיבצה תימאלסאה העונתל היינפה
השפש בואיסהמ הבזכאה לע ןה ,ינידמה ךילהתהמ
תעונת לש החימצה תלוכי לע ןהו ח"תפה תעונתב
,אצקא לא תדאפיתניא .סאמח תימאלסאה תודגנתהה
םיניטסלפה לש תלוכיה רסוח אוה הלש ינידמה עקרהש
תרגסמב לארשימ םהלש םומינימה תושירד תא גישהל
,דחא דצמ ח"תפב רבשה תא הקימעה ,ןתמו אשמ
.ינש דצמ ריעב סאמחה תא הקזיחו
אצקא לא תדאפיתניאב םילשורי
התוא רשוקה םשל היינשה הדאפיתניאה התכז ידכב אל
המצעל הלטנ הרקמב אלו ,םילשוריב םאלסאה ישדוקל
םשה תא ח"תפ-םיזנת םיקהש השדחה תיאבצה עורזה
דחא התיה םילשורי ביבס תקולחמה .אצקא לא יללח
לארשי ןיב ןתמו אשמה ץפנתה םהילעש םיעלסה
םרח-לא/תיבה רהו ,)2000( דיוויד-פמקב םיניטסלפל
ילעב ,רתויב םינועטה םילמסה דחא ונדוע ,ףירש-לא
ירב ךא .תיניטסלפה הרבחב רתויב ההובגה סויגה תלוכי
תעונת םג אלא ,שומיש וב השוע ח"תפה קר אל יכ לוכל
לש הישרוש חותינל סנכיהל םוקמה הז ןיא .סאמחה

15
.תימאלסאה היגולואידיאה יטרפלו ,םילשוריב העונתה
ינב םיניטסלפה לש םתופתתשה ינפוא תריקסב קפתסנ
.רורטבו תניוזמה תוליעפב ריעה
ןיעידומל עדימה זכרמ םסרפש ,כ"בשה ינותנ יפ-לע
םילשוריב ועצוב ,ןיעידומה תשרומל זכרמה לש רורטו
- 2000 רבוטקוא( תומיעל תונושארה םינשה שמחב
174 וגרהנ םהב ,תודבאתה-יעוגיפ 30 )2005 רבוטקוא
םישנא העשת ,ירי-יעוגיפב םישנא 21 וגרהנ ףסונב .שיא
תוצצופתהב םיינש דועו הלבח-ינעטממ השימח ,הריקדמ
לש הווש רפסמ ועציב ח"תפהו סאמחה .תפות-תינוכמ
דאהי'גה .העונת לכל רפסמב 13 - ריעב תודבאתה-יעוגיפ
דחא תודבאתה-עוגיפו ,םיעוגיפ השולש עציב ימאלסאה
ח"תפהש ח"ודה ןייצמ דוע .תיאמצע היילוח ידי-לע עצוב
תא קלוח אוהו ,םילשוריב רורטה יעוגיפמ 33% עציב
-ללכ תוגלפתהבש דועב ,סאמחה םע ןושארה םוקמה
סאמחהמ תוחפ - םיעוגיפה ןמ 23% ח"תפה עציב תיצרא

16
.)25%( ימאלסאה דאהי'גהמו )40%(
,יסחי ןפואב ליעפ ,ח"תפה יכ הארנ לע-טבמב ,ךכ
לע רתוי בורק טבמ .םיחטשב רשאמ רתוי םילשוריב
יכ הלגמ ,ריעב םיעוגיפב םימלשורי לש םתוברועמ
םיעוגיפהמ דחא ףא טעמכ םזי אל ימלשוריה ח"תפה
וענוה םילשוריב ח"תפה עציבש םיעוגיפה לכ .ריעב
ץוחמ ח"תפ-םיזנת וא אצקא לא יללח ידודג ידי-לע
-םיזנת ידי-לע םבורב ועצוב תודבאתהה יעוגיפ .ריעל
יתוגרב ןאורמ ישנא ידי-לע ושענ יריה יעוגיפו םחל-תיב
תויונגראתהב םימלשוריה לש םדיקפת .הללאמרמ
םוקמ לע וצילמה םיתעל .ינויח םא ףא ,ילוש היה וללה
וליבוה םיתעל ,םידבאתמה תא ועיסה םעפ אל ,עוגיפל
.םינוש םידעומ ,םילשוריב ח”תפה ירבח םע תוחיש 14
רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשוריב יניטסלפ ילקידר םאלסא ,ןמרבליז ’י ואר ימלשוריה רשקהב 15
ינוציקה םאלסאה תוחתפתה“ ורמאמ ואר רתוי יללכ רשקהב ;)1993( םילשורי ,לארשי
:תיניטסלפה תימואלה העונתה ,)םיכרוע( רדק ז”בו זועמ ’מ ךותב ,”1967 זאמ םיחטשב
ןמז ,לעשמ’שו עלס’אןכו .348 - 321 ’מע)1997( ביבא-לת,ט”בהשמ?המלשהל תומיעמ
.)2006( לכשמ ,ביבא-לת ;סאמח
הנורחאל הפצנ( www.intelligence.org/sp/heb_n/ct_iss_b.htm-ב אלמה ח”ודה ואר 16
.)2006 רבוטקואב 15-ב
111
םימוסחמ רתאל ידכ םיעגפמה תא םהלש תינוכמב
-לע בורל ושענ ריעב סאמחה יעוגיפ םג .הלאב אצויכו
סאמח ,תאז לכבו .ימוקמ יטסיגול עויסב ץוח-ימרוג ידי
וכמתסהו ,המזי וטקנש תוילוח המכ החימצה םילשורי
םינומיא ,בוצקת םשל קר הללאמרב תודקפִ מה לע
.םינעטמ תגשהו
תיילוח" התיה ריעב הלעפש תיזכרמה סאמחה תיילוח
םה וז הילוח העציבש םיטלובה םיעוגיפה ."ןאוליס
רהב הטיסרבינואה לש הירטיפקב ןעטמה תחנה
תרדחה ,"טנמומ" הפקל דבאתמ תרדחה ,םיפוצה
הלבח ןעטמ תדמצהו ןויצל-ןושארב ןודעומל דבאתמ
ויה הירבח .תולילג-יפ יפוסמל העסנש קלד-תילכמל
אוה ,דחא דגסמב ללפתהל וגהנו תחא הנוכש ינב םלוכ
הביבסב הנוכמה ,ןאוליסבש הזול-לא ןיע תנוכש דגסמ
הירבח .הייוואסיעב הלעפ היינש היילוח ."סאמח דגסמ"
.םיאפר קמע בוחרב "ללִ ה" הפקל עיגהל דבאתמל ועייס
תימאלסאה תוליעפל םירושק ויה תוילוחה יתש ירבח
םג ונימאה ,סאמחב םירחא םיטנטילימ ומכ .תיבה רהב
רוציל אוה לארשי לש התמצע םע דדומתהל ךרדהש םה
:ךכל דחא יעצמא קר םתושרבו ,המיא-ןזאמ התיא
.תוישונא תוצצפ
הלועפה ךרד תא ח"תפ ישנא וצמיא םינוש םירוזאב
ןהו המוד יטילופ חותינ ךותמ ןה תאזו ,סאמחה לש
ךכ אל לבא .סאמחל הריזה תא ריאשהל אלש ידכב
גוסמ םיעוגיפ םוזילמ ענמנש ,םילשוריב ח"תפה השע
.ןויפרמ קר עבנ אל ח"תפ ישנא לצא המזיה רדעיה .הז
ןיב .ולוכ ח"תפה תא הגליפ ןיוזמה קבאמה תייגוס
-ובא( סאבע דומחמ ויה ול ודגנתהש םיטלובה םישיאה
ףחודה .)לכסמה ןוחטיבה שאר( בו'גר לירב'גו )ןזאמ
ןאורמ ,הדגב םיזנתה שאר היה קבאמה תמלסהל ישארה
ימלשורי ליעפ .הרורב הדמע טקנ אל תאפרע .יתוגרב
שיא שקיב תאפרע לצא םינוידה דחאב יכ רפיס טלוב
ךא ,הדאפיתניאה תקספה לע הרוי ר"ויהש ריכב ןוחטיב
.ךישמהל הרוה אל םג אוה ,דגנמ .ונממ םלעתה תאפרע
,םמצע תעד לע םילעופ תונחמה ינש םמצע ואצמ ךכ
אלא .תאפרע לש תודגנתהה רסוחב םיבוגמ םהשכ
ודביא ,םיעגפמה דגנ לועפל הרורב היחנה רדעיהבש
ופרטצה םג םקלח( םהלש תויטנוולרהמ ןוחטיבה ישנא
תומשאהמ םמש תא רהטל ידכ םיעוגיפה תוילוחל
דצל רוריבב וטנ ,םילשוריב ח"תפה יליעפ .)הדיגב
וכירעה םיליעפ המכו המכ .ןיוזמה קבאמה ידגנתמ
ןדבאל איבתש הסובת היהת הזה קבאמה תאצותש שארמ
תלבגומה תונובירה ללוכ ,םייניטסלפה םיגשיהה לכ
תוליעפה טועימל תוביסה תחא יהוז .הדגב םיחטש לע
.רדעיה אל ךא ,טועימ .םילשוריב ח"תפה לש תניוזמה
,אצקא לא יללח לש תוילוח םיקהל ןויסינ היה ריעב םג
ופשחנ םרטב הברה תושעל וקיפסה אל ולאש אלא
ןמ ח"תפ ישנאל ועייס םירחא םיליעפ .ורצענ ןהירבחו
האצמ םעפ אל ךא ,םילשוריב לועפל תוכומסה םירעה
םיניירבעב תעייתסמ ח"תפה לש תיאבצה עורזה המצע
.ריעל סנכיהל ידכ וא םינעטמ ליבוהל ידכ
ףא תלבגומ התיה םילשוריב לאמשה תותיזח תוליעפ
רושעב ןהב הכימתה לודלד תמחמ הנושארבו שארב ,איה
ןהב תוטלובה( ומק תוילוח רפסמ .הדאפיתניאל םדקש
םינבא ודייש )טאפעושו דומע-לא-סאר ,הייוואסיעב
יריב ןחוכ תא וסינ וא תוכולהת ונגרא ,הרעבת-יקובקבו
םג .תלבגומ התיה ןתעפשה ךא ,תוילארשי תוינוכמ לע
- הלבח-ינעטמו תפות-תוינוכמ תחנה - רורטה םוחתב
ועציבש דיחי יתועמשמ עוגיפ .ןיטולחל טעמכ ולשכ
.טאייה ןולמב יבאז םעבחר רשב תושקנתהה היה ,ריעב
תויחנההו ,םימלשורי-אל ויה םיעצבמה הז הרקמב םג
.םילשוריב םיגרדהמ ועיגה אל
הריב לש התסירק
תדאפיתניא לש רתויב תישחומה תיטילופה האצותה
לש לעופב הקוסיר התיה ,םיניטסלפה רובע אצקא לא
תעונת לש הנולשיכ ךשמהבו ,תיניטסלפה תושרה
.סאמח תלשממ תמקהו 2006 תוריחבב ח"תפה
רדג תמקה התיה רתויב הבושחה תיבחרמה האצותה
,םיינוחטיב םיקומינמ השענ הז קנע-טקיורפ .הדרפהה
יעוגיפ לע תושקהל הארנכ חילצמ אוה ידיימה חווטבו
ברקב הכז הל הבחרה הכימתה םג ןאכמו ,תודבאתהה
הליע ןתונ אוה תעב הבש אלא .ילארשיה רוביצה
אלא ,קוריה וקה לע הנבנ אל אוה :ףסונ תומילא בוביסל
הייחמה בחרמ תא לידגמ אוה ;ול חרזממ םיבר םירקמב
תשיג ענומ אוה ;םיניטסלפה ןובשח לע תויולחנתהה לש
אוה ;םמחל-הטמ תא תרוכו םהיתומדאל םיבר םיירפכ
םילשוריב רבודמשכו ,םהלש זוחמה ירעמ םיבושיי קתנמ
ץוחמ ריאשמ ,רבעמ-יכרד םסוח ,תונוכש הצוח םג אוה
לע השקמ ,היתורישבו הב היולתה הייסולכוא ריעל
םיטוחה תא קתבמו הילאו הנממ העונתה תא היבשות
112
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ן
י
ט
ס
ל
פ

ת
ר
י
ב
כ

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ה
ת
ל
י
פ
נ
ו

ה
ת
י
י
ל
ע4

ק
ר
פ
,יתרבחה ףרועה םע ריעה תא םירשוקה םינורחאה
.חרזממו םורדמ ,ןופצמ הלש ילכלכהו יתוברתה
הרבחה תא רתוי דוע לצפל החילצה רדגה תיינב
.יכה ואלב תדכולמ התיה אלש ,ריעב תיניטסלפה
.ולשכ רדגה דגנ ףתושמ קבאמ עינהל תונויסינה
,החפשמ לכ ,םדא לכ .ליבקמב ולעפ םידגונמ םיסרטניא
ותלצהש אלא .רדגה לש הערה התעיגפמ לצניהל וסינ
יאוות תטסהל ץ"גבל הריתע .והערב העגפ דחאה לש
ןובשח לעו רחא םוקמב התיינבל חרכהב הליבומ ,רדגה
לועפל תנמ-לע םינוש םירוזאב ומקש תודעו .םירחא
-םורדב .תועד-יקוליח תחת םעפ אל וסרק ,רדגה דגנ
.ריעל ופרוצי םהלש םיתבה יזוכירש וצרש ויה םילשורי
-תיב ןוויכל חותפ השיג ביתנ לע רומשל ופידעה םירחא
בצמה ריעה ןופצב .ריעהמ קותינה ריחמב ולו ,רוחאס
יטילופה קבאמה הרקמ לכבו ,הברהב בוט היה אל
ואישש( יתרהצהה רושימב היה רדגה דגנ יניטסלפה
ךא ,)התולספ לע גאהב ימואלניבה ןידה תיב תטלחהב
תישיאה המרב ,חטשב שחרתה ,ירציה ,יתימאה קבאמה
העיגפה תנטקה לע ,)תיתליהקה המרב תוקוחר םיתעלו(
תויטילופה תוגלפמה ואצמ אל הז קבאמב .םוימויה ייחב
.ןמוקמ תא
תא ףשח ,רדגה דגנ קבאמל שבגתהל תלוכיה רסוח
רדעיה :םילשוריב קלוח טעמכ ןיא ןהילע תותימאה
תוכמס רוקמו הגהנה רדעיהו רורב יטילופ םוי רדס
-טניירואה תריגסו )2001( ינייסוח לסייפ לש ותומ זאמ
ויה 2006 ראוניב תקקוחמה תושרל תוריחבה .סואה
תעונת :ךפהמ הז היה תינוציחה המרב .ךכל םוטפמיס
םימלסומל וצקוהש םיבשומה תעבראב התכז סאמחה
.תיטילופ הנצקהל ןמיס ,הרואכל .םילשורי זוחמב
לע רתוי דמלמה ,תוחפ אל יתועמשמ ןותנ םייקש אלא
יזוחא אוהו ,ריעה חרזמ יבשות לש תויטילופה תויטנה
םיניטסלפש דוסה ןומט ןאכ .וללה תוריחבב העבצהה
תוהזה תדועת יקיזחמ ןיבמ :ונממ םימלעתמ םיבר
- שיא ףלא 114-כ - הריחבה תוכז ילעב תילארשיה
16% קר םהש - דבלב ףלא 18-כ תוריחבב ופתתשה
יכ םא( 1996 תוריחבב תופתתשהה רועישמ תיצחמכ -
תויתואישנה תוריחבב םיפתתשמה רפסממ שולש יפ
הימוסרפב הסרג תיניטסלפה תוריחבה תדעו .)2005-ב
ךילהת לע לארשי הליטהש תולבגמה איה הביסה יכ
תבוגתמ ששחה תא ףיסוהל שי הז רבסהלו ,העבצהה
ורדישש רסמה ןכש ,תוריחבב םיפתתשמה יפלכ לארשי
ףידעש היה ריעב םיניטסלפל םיילארשיה ןוחטיבה ימרוג
היה תוחפ אל בושח םרוג םלוא
17
.העבצהמ ענמיהל םהל
לש ירקיעה ןייפאמל הכפהש תיטילופה תויביסאפה
ענמנ ריעה יבשות לש טלחומ בור .ריעב תיטילופה הריזה
ןה ,תיניטסלפה תושרה לש הדיתע לע עיפשהל ןויסינמ
רסוח לשב ןה ,תושרה ןיבל םילשורי ןיב קתנה לשב
.דחפה לשב ןה ,לארשי לומ לועפל התלוכיב ןומאה
היצילאוק תונבל החילצמש הגהנה ריעב המק אל ,דגנמ
תא הכיראה לארשי .הב םילעופה םינושה תוחוכה לש
הקיז ילבו םע - םיבר תודסומל האיצוהש הריגסה יווצ
רתוי דוע השקהש המ - תיניטסלפה תושרל וא סאמחל
לש ורכְ שש םיסרוגה שי .ריעב תיטילופה תוליעפה לע
ליבוי תידסומ תוליעפ לע רוסיא - ודספהב אצי הז דעצ
תמקהל ליבוי ח"תפה לורטנו ,תיתרתחמ תוליעפל
שיחרת קר והז ךא - רתוי תויטנטילימ תויאשח תוצובק
תא ולבקי םיניטסלפהש אוה רחא שיחרת .דחא ירשפא
קחשי ןמזהו ,הנתמה תדמעל בוש וסנכיי ,םייקה בצמה
.לארשי תבוטל ילוא
םוכיס
ריעב תיניטסלפה הרבחה ,ריעה שוביכ רחאל הנש 40
תודסומה .הקיטילופמ תקחרתמו תשתומ ,תלצופמ
יהוז .ןבורב וררופתה תוגלפמהו ושלחנ םייניטסלפה
םישאוימ םיבר .הלועפ וק אללו הגהנה אלל הרבח
םינינועמ םניאו םילוכי םניא ךא ,תיניטסלפה תושרהמ
םינש הז ףרה אלל םמע-ינבב תגרוהה לארשיל רובחל
םהיחא םגש ךכב המחנ םיאצומ םניא םה .תוכורא
.הז גרהל תיקלח תוירחאב םיאשונ םיניטסלפה
םע דחיב רבעה תראפת .תדב המחנ םיאצומ םיבר
שוביכבש הלפשהה תא םישוע ,בגשנ דיתעל החטבה
:םינפ ינש שי תדה קיח לא הבישל .רתוי טעמ החונל
לש ריעצה רודה אטבמ תדה לש ליעפה ןפה תא
םיתעלו ןיוזמה קבאמל תופרטצהב םיתעל ,סאמחה
לש אבה רודה ךוניחל םיצמאמ תעקשהב רתוי תובורק
2006 ץיקב ופתתשה םידלי יפלא .םילשוריב םימלסומה
םה .תיבה רהב תוימאלסאה תותומעה ומזיש תונטייקב
.םילשורי לע רתווי אל אבה רודהש חיטבהל םיצור
םילשורי זוחמ דקפמל םיברע יניינעל ץעוי שמישש ,וקרב ןבואר )סומידב( מ”צנ םע החיש 17
.םייתעבג ,2006 טסוגואב 22 ,ךליאו 1995-מ ,רושעכ ךשמב הרטשמב
113
תרשפאמ הנומאה .ליבסה ןפה אוה תדה לש ינשה ןפה
.לאה לע ובהי תא ךילשהלו תוליעפמ ענמיהל םדאל
,רורחשה תגלפמ איה ,רירחת לא בזח לש תוקזחתהה
קבאמל תעה העיגה םרטש תסרוגה תימאלסא העונת
.הז חור-ךלהל יוטיב איה םג ,לארשיב
ח"תפב םיליעפ .םותסה יובמה ןמ אצומ םישפחמה שי
שחרתת םאש םירובס םה .המרופר עינהל םיסנמ
םנמא ,ריעב םייטילופה םייחה ושדחתי ,וזכ המרופר
הריתסמה ןוטב תמוחב םיפקומ םהשכ - רוצמ יאנתב
שי .תימואל הווקת לש םיקפוא םע לבא - קפואה תא
לסייפ לש החותפה ריעה ןויער תא תויחהל םיסנמה
םע ףותישב םיתעל ,הבישח-יתווצב םיפתתשמו ינייסוח
.םילארשי
.ריעה תא בוזעל םיפידעמה שי תלוכיה ילעב ברקב
תחת תומייק ןניאש תויורשפא םהל העיצמ הללאמר
.ריעב ראשיהל םיפידעמ תלוכיה יטועמ .לארשי ןוטלש
תואירבהו החוורה תכרעממ םיירקיעה םירכשנה םג םה
ריעל תיחרזמה םילשורי תכפוה ךכו ךכ ןיב .תילארשיה
ןיב םיסחיה .ינוע-תונכשמ הקלחו תיתוריית הקלחש
,םירדרדימו םיכלוה ,הב תויחה הייסולכואה תוצובק
תויחרזמה היתונוכשב רבועהו םירעכתמו םיכלוה הינפ
רפסב איבנה לש ותניק-ותלאשב רכזיהל אלש לוכי וניא
שושמ ,יפוי תלילכ ורמאיש ריעה תאזה" :)15 ב( הכיא
"?ץראה לכל
היפרגוילביב
ןוכמ. םילשוריב יניטסלפ ילקידר םאלסא ,'י ,ןמרבליז
.)1993( םילשורי, לארשי רקחל םילשורי
םיחטשב ינוציקה םאלסאה תוחתפתה" ,'י ,ןמרבליז
,)םיכרוע( 'ז 'ב ,רדקו 'מ ,זועמ :ךותב .1967"זאמ
?המלשהל תומיעמ :תיניטסלפה תימואלה העונתה
'348 - 321.מע )1997(, ביבא-לת ,ט“בהשמ
-יעקרקמ-להנמב םושירו תולעב ףגא להנמ ,'ב ,ןיקטבול
םוגא - יתנש ח"וד" ,ץדיב ירוא י"ממ ל"כנמסל לארשי
,םידומע ירפסמ אלל( 2 .חפסנ 1974-1973 ,"םינשל
.)רבחמה ידיב
ןוכמ .םייטפשמ םיטביה - םילשורי , 'ר ,תודיפל
.)1997( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי
לכשמ ,ביבא-לת .סאמח ןמז ,'ש ,לעשמ ,'א ,עלס
.)2006(
ןורמושו הדוהיבו חרזמב תימלסומה הצעומה" ,'ד, יחרפ
1-2( ,ח“כ, שדחה חרזמה ."םימיה תשש תמחלמ זאמ
.)ט“לשת
תורומת :יטילופ סויגל ןיוזמ קבאממ" ,'ה ,שירפ
'ג ,רבליג :ךותב ."םיחטשב ף“שא לש היגטרטסאב
.הדאפיתניאה :ךוסכסה ןיעב ,)םיכרוע( ,'א ,רסס,
.40-67 'מע ,)ב“נשת( ביבא-לת, דחואמה ץוביקה
הנש ,ןורמושו הדוהיב תוכרעיהה :כ“בש תנש ,'ד ,ןנור
.)1989( ט“בהשמ ,ביבא-לת .הנושאר
תינוריעה תודגנתההו םילכור ,תויונח ילעב" ,'ס ,יראמת
,)םיכרוע( .א ,הפפ ,.ש ,יקסריבס :ךותב ."הדאפיתניאב
.103-87 'מע )1992( ,ביבא-לת .םינפבמ טבמ :הדאפיתניאה
A. Latendresse, Jerusalem Palestinian
Dynamics: Resistance and Urban Change
1967-1994. Jerusalem: Passia )1995(.
R. Khalidi, "The Formation of Palestinian
Identity: The Critical Years 1917-1923”, in J.
Jankowski, & I. Gershoni )eds.(, Rethinking
Nationalism in the Middle East. New York:
Columbia UP )1997(, pp. 174.
115
115
1
אובמ
םישודקה תומוקמה בור .ירצונה םלועב המהדתו עוזעז ומרג םילשורי-חרזמו םחל-תיב שוביכו םימיה תשש תמחלמ
1948-ב התמקה םצעש ,לארשי לש הידיב ולפנ שדוקה ץראב תויסנכה לש םיבושחה םיזכרמהו תורצנל םיבושחה
לבקל שקיעה ובוריס לשב ידוהיה םעה לע לחש הלפשההו תולגה שנוע לע תיתרוסמה תירצונה הסיפתה תא הדגנ
ריעו שדוקה ץרא לש םיירוטסיהה היתוזוחמ לע תטלוש איהו ריהזמ ןוחצינ הלחנ וז הנידמ ,הנהו .ושי תרושב תא
ברקבו תוימוקמה תויסנכה ישאר ברקב םידבכ תוששח ילארשיה ןוחצינה ררוע םירבדה עבטמ .םילשורי ,שדוקה
הדבועה .)World Council of Churches( תימלועה תויסנכה תצעומבו ןקיתווב םיימואלניבה םיירצונה םיפוגה ישאר
םיירצונה םיפוגה בור לש םתדהאמ ונהנש םיניטסלפ-םיברע ויה תיברעמה הדגבו םילשורי-חרזמב םירצונה בורש
ירצונה םרוגה
2
.ויתואצותו ילארשיה ןוחצינה יפלכ דסוממה ירצונה םלועה לש ינדשחה וסחיל המרת ,םיימואלניבה
רקיעב - תויטסילגנוואה תויסנכה ישארמ רכינ קלח היה 1967-ב לארשי ןוחצינ לע תובהלתהב ךריבש דיחיה
תומשגתה תילארשיה החלצהב ואר םה .ירצונ-יחישמה םנוימד תא הביהלה םימיה תשש תמחלמ .תירבה תוצראב
םע עיגי האישש ,תיהולאה הלואגה תינכת לש התושממתהל בושח ןמיסו ,לארשי תמוקת לע תויארקמה תואובנה

3
.ושי לש היופצהו היינשה ותולגתה
תורצנל םישודקה תומוקמב תילארשיה הטילשה תלאשב םידבכ תוששח וררועתה לארשי יטינרבק ברקב םג
ריעה לש ביהרמה ףונה לע ,ןוחטיבה רש ,ןייד השמ ףיקשהשכ ,המחלמה לש ינשה המוי ,1967 ינויב 6-ב .םאלסאלו
ריעל סנכיהל ,זכרמה דוקיפ ףולא ,סיקרנ יזוע וב קחד ,םיפוצה רה תגספמ הידגסמו היתויסנכ ללש לעו הקיתעה
4
"?הזה ןקיתווה לכ תא םיכירצ ונחנא המ .אל ןפוא םושב" :העיתפמ התיה ןייד לש ותבושת .הקיתעה
תויסנכה יפלכ תילארשיה תוינידמה :אשונב ולש טארוטקודה תדובעו )1969-1958( םילשורי תלאשו ןקיתווהו לארשי יסחי“ אשונב רבחמה לש רמגה תדובע לע םיססובמ רמאמה ןמ םיקלח 1
.ינלוג יטומ ר”ד לש ותכרדהב ,הפיח תטיסרבינואב לארשי-ץרא ידומילל גוחה תרגסמב ובתכנ תודובעה יתש .)1973-1948( םילשורי תלאשו תוירצונה
.583-571 ’מע ,)1968 רייא ןסינ( ,6-5 ’א ךרכ ,השדח הרדס ,דלומ ,”םימיה תשש תמחלמו תוירצונה תויסנכה“ ,יכאלמ ’י 2
,)32 תוינידמ ימוסרפ( סיוויד ןוכמ ,ונרוזא תויעב חכונל םיטסילטנמדנופ םימרז :השעמל הכלה ,ןיילק ’מ ,גרבנייטש ’מ ,לאירא ’י :ךותב ,לארשיו םינקירמאה םיטסילטנמדנופה ,לאירא ’י 3
.13 ’מע ,1989 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה
]הבירמהרה,יאגרש:ןלהל[ .)21הרעה( 395,18’מע,)1995( םילשורי רתכ ,הבירמהרה,יאגרש’נ ; 214-213’מע,ח”לשתביבא-לת,דבועםע,םילשורי תחא,סיקרנ ’ע 4
1
לארשי ןוטלש תחת םילשוריב םירצונה םימרוגה 05

ןומר ןונמא
רעס תרפא :רקחמ תרזוע
2007 ,םילשוריב רפתה וק רוזאב תוילותק תוריזנ
116
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
היתואצותו םימיה תשש תמחלמ
5-ה לש ברעה תועשב המחלמה לש ןושארה המויב
שוביכ תלאשב לארשי-תלשממ הטבלתה ,1967 ינויב
תוכלשההו םישודקה תומוקמה תייגוס .הקיתעה ריעה
.םירשה תא ודירטה ריעה שוביכ לש תוימואלניבה
הכורכ היהת המחלמה םא לאש ,ןבא אבא ,ץוחה רש
אריפש םייח השמ םירשהו ,םישודקה תומוקמב העיגפב
ומיכסה ףאו תושק תוימואלניב תויעב ואבינ ןרא ןמלזו
,ברע ותואב
5
.שוביכה רחאל הקיתעה ריעה םואניבל
,הלשממה שאר שיגדה ,רתוי תרחואמ תוצעייתהב
הדגהו הקיתעה ריעה תא שובכנ םא םג" :לוכשא יול

6
."ןתוא בוזעל ץלאינ רבד לש ופוסב ,תיברעמה
הלשממה שאר לשו הלשממה ירש לש הלא תודרח
יגיהנממ המכ לש םהיתוששחל רישי ךשמה ויה 1967-ב
הנידמה תמקה ינפל וששחש ,ידוהיה בושייהו תונויצה
הקיתעה ריעבו םישודקה תומוקמב תידוהי הטילש יכ
רודואית .תימואלניבה הליהקה תעד לע לבקתת אל
םייחו ,ימואלניב רטשמ םילשוריב גיהנהל עיצה לצרה
הקיתעה ריעה תא לבקמ יתייה אל" :1937-ב רמא ןמצייו

7
."הזב םיכורכ םיישקו םיכוביס ידמ רתוי .הנתמכ
םילשורי םואניב ןויער תא םג הלביק תינויצה הגהנהה
ונממ הגוסנו 1947 רבמבונמ הקולחה תטלחהמ קלחכ
םיגשיהה רואל ,1948 לש היינשה תיצחמב הגרדהב
תונויסינ
8
.םילשוריב םיידוהיה תוחוכה לש םייאבצה
תא שממל )ןקיתווה השארבו( תימואלניבה הליהקה
ילארשיה קבאמהו 50-ה תונש תישאר דע םואניבה
יגיהנמ לע םמושיר תא וריתוה ,הלא םיצמאמב השקה

9
.1967-ב םג תוטלחהה ילבקמו הנידמה
’ע ;8164/6 א )מ”א ןלהל( הנידמה ןויכרא ,1967 ינויב 5 ,הלשממה תבישי לוקוטורפ 5
ןלהל[ .16-15 ’מע ,ג”לשת ביבא-לתו םילשורי ,ןקוש ,המוח אלל ריע - םילשורי ,ןמיזנב
.]םילשורי ,ןמיזנב 'ע
ץורפתםויה,רבה,ןלהל[ .231 ’מע,)1987( ביבא-לתםינדיע,המחלמץורפתםויה,רבה’א 6
.]המחלמ
.19’מע,הבירמהרה,יאגרש; 209’מע,)1989( םילשורי ,ונימוד ,רבדל ןועגיש- םילשורי ,ןוליא’ע 7
הטיסרבינואה ,1949-1937 םילשורי תלאשב תינויצה תוינידמה - תונויצב ןויצ ,ינלוג ’מ 8
M. Golani, “Zionist without Zion: The Jerusalem ;)1992( ןוחטיבה דרשמ ,תרדושמה
.Question 1947-1949”, Journal of Israeli History, 16 (1995), pp 39-52
קחצי די ,1967-1948 לארשי לש ץוחה תוינידמב ירצונה םלועה - דוד ןגמב בלצ ,רלאיב ’א 9
לארשי יסחי ,ןומר ’א ;]דוד ןגמב בלצ ,רלאיב:ןלהל[ 68-36 ’מע ,)2006( םילשורי ,יבצ-ןב
-ץרא ידומילל גוחה ,)ינש ראותל רמג תדובע( 1969-1958 םילשורי תלאשו ןקיתווהו
.]ןקיתווהו לארשי יסחי ,ןומר :ןלהל[ .155-154 ’מע ,הפיח תטיסרבינוא ,לארשי
ןכל םדוק םוי גייתסהש ,ןייד השמ ,זאד ןוחטיבה רש
רודישב ינויב 7-ב המואל עידוה ,הקיתעה ריעה שוביכמ
.הקיתעה ריעה שוביכ לע יברעמה לתוכה תבחרמ וידר
בושחה םוקמה תא הספת םישודקה תומוקמה תייגוס
:ותרהצהב רתויב
דרפיהל אלש תנמ לע וניתומוקמבש םישודקל ונרזח"
די לארשי הטישומ םיברעה םינכשל .םלועל םהמ
אולמ ורמשיי יכ חטבומ תורחאה תותדה ינבלו םולשל
ישדוק שובכל ונאב אל .תויתדה םהיתויוכז לכו שפוחה
תא חיטבהל אלא ,תויתדה םהיתויוכז רצהל וא םירחא
10
."הווחאב םירחאה םע הב תויחלו ריעה תומלש
שאר תא םג העיתפהש ,הנושארה ותרהצהב רבכ
ירקיע תא ןייד עבק ,תורחא תולאשב ומכ ,
11
הלשממה
:םישודקה תומוקמה אשונב תילארשיה תוינידמה
תומוקמבו הקיתעה ריעב תותימצל טולשת לארשי
ינב לש תויתדה םהיתויוכז לכ תא דבכת ךא ,םישודקה
.ריעב תורחאה תותדה
,תורצנל םישודקה תומוקמה תלאש יכ ררבתה הרהמ דע
.םאלסאל םישודקה תומוקמה תלאשמ רתוי הלק
םישודקה תומוקמה יבגל תועיבת לכ ויה אל לארשיל
תיבה רהב ועבקנש םירדסהה ,תאז תמועל .תורצנל
םאלסאל ןהו תודהיל ןה םישודקה - הלפכמה תרעמבו
-יעלסל וכפהש אלפ הז ןיאו ,םיבר םיישק וררוע -
-ידוהיהו יברע-ילארשיה ךוסכסב רתויב םישק תקולחמ
.ימלסומ
ימלסומהו ירצונה םלועה לש השק הבוגתמ תוששחה
הקיתעה ריעה שוביכ לע )תימואלניבה הליהקה ללְ כו(
שאר ,לוכשא יול תא ועינהש םה ,םישודקה תומוקמהו
תא )1967 ינויב 7-ה( םוי ותואב דוע סנכל ,הלשממה
םינברה םע דחיב לארשיב תוירצונה תודעה ישאר
ידי-לע החסונש הרהצה םהינפב אורקלו ,םיישארה
לארשי יעגמ תא להינש ,גוצרה בקעי ,ודרשמ ל"כנמ
:1948 זאמ תוירצונה תויסנכהו ןקיתווה םע
יהשלכ העיגפ השרות אלש םיחוטבו םיכומס ויה"
יכ תותדה רשמ יתשקיב .תותדל םישודקה תומוקמב
חטבה ןעמל הקיתעה ריעב תותדה ישאר םע עגמ רוציי
.עירפמ ןיאב תינחור תוליעפב ךישמהל תלוכיו ןיקת עגמ
.13 ’מע ,)1976( ביבא-לת ,םינדיע ,ךרד ינבא ,ןייד ’מ 10
.235-234 ’מע ,המחלמ ץורפת םויה ,רבה 'א ;156-155 ’מע םש ,ןמיזנב 'ע 11
117
לתוכה דיל םירדסה :יתשקב יפ-לע הרוה תותדה רש
תומוקמב םירדסה ;םיישארה םינברה ידיב ועבקיי יברעמה
ינהוכ לש הצעומה ידי-לע ועבקיי םימלסומל םישדוקמ
םירצונל םישדוקמ תומוקמב םירדסה ;םימלסומה תדה

12
."םירצונ תד-ינהוכ לש הצעומ ידי-לע ועבקיי
'גרו'ג ,לארשיב ילותק-ינוויה ףושיביכראה לש ותבושת
:תילארשיה ןזואל דואמ המענ ,םיכח
-אבצ תאו ]...[ ךתוא ךרבל םיבייח ]תודעה ישאר[ ונא"
הצור יתייהו ,השודקה ריעב המחלמה תא םייסש לארשי
20 ךשמב שפוחב וסנתִ הש ]...[ תותדה ישארש רמול
םיקלחה לכב םייקתי הזכ שפוחש םיווקמ ,לארשיב הנש

13
."לארשיל התע ופסונש םירחאה
תויסנכה ישאר לש תיסחי-הטקשה םינפה תלבק
לש רקיעב - ילארשיה ןוטלשל םילשוריב תוירצונה
,ינמראה ךראירטפהו יסכודותרוא-ינוויה ךראירטפה
ילארשיה ןוטלשה םע ידמל םייתודידי םיסחי ומייקש
םיגיהנמה תאחמל ףרטצהל ובריסו ,1967 ינפל
םימרוגה בור לש םתבוגתל התמד אל -
14
םימלסומה
ינויב 9-ב .ןקיתווה םשארבו ,םיימואלניבה םיירצונה
,םילשורי םואניב ןויער תא ןקיתווה רבוד רבכ הלעה

15
.50-ה תונש עצמאב ימואלניבה םויה רדסמ דריש
ןקיתווה לש ימשרה ונותיע םסרפ ינויב 11-ב
רמאמ )L’Osservatore Romano( "ונמור הרוטוורזוא"ה
,"םילשורי" תרתוכה תחת ,ןושארה ודומעב תכרעמ
תלאשב ןקיתווה לש תימשרה ותדמע טוריפ ובו
םואניב לש ןורתפה תא סנ לע הלעה רמאמה
16
.םילשורי
ןגומה "םוטרפס סופרוק"ל ןתכיפהו היתוביבסו ריעה
םאתהב ,"םולשה תורחוש תונידמה לש תויוברע"ב
תעצה .1947 רבמבונב 29-המ ם"ואה תרצע תטלחהל
תודעה לוהינל םישודקה תומוקמה תא רוסמל לארשי
התארנ )גיטפהרוו לוכשא ועיצהש יפכ( תויתדה
.105 ’מע ,םש ,ןמיזנב 'ע 12
.4089/15 צח מ”א ,1967 ינויב 10 ,דועו ןודנולב ,סירפב ,אמורב לארשי תויוגיצנל רסליא ’י 13
םלה םהב רכינו רתוי דוע םיבהלנ ויה ,וכעמ ידאקה ,י’גאלדמ םסאק ןימא חישה לש וירבד
ןוחצינב םיחמש ונא ,םלוכ םיברעה םשבו םימלסומה םשבו ימשב“ :ילארשיה ןוחצינה
.]םש ,םש[ ."םולשו בוש םכל הדותו הזה ריהזמה
.125-122 םש ,ןמיזנב 'ע 14
:לצא טטוצמ ,10.6.67 ונמור הרוטוורזוא 15
S. Ferrari, Vaticano E Israele (Firenze, Sansoni editore), p. 194.
;11.6.67 בירעמ ,”םילשורי םואניב עבות ןקיתווה“ ,ינא’צול ’ע 16
L. Rokach, The Catholic Church andThe Question of Palestine (London, Saqi Books), pp. 73-75.
ליבקמב ."תרעצמו תעדה לע תלבקתמ-יתלב" ןקיתוול
תוששחה
17
.תירבה תוצרא םע םיעגמב ןקיתווה לחה
אשונ תא שדחמ ןקיתווה הלעמ הנהש ,םיילארשיה
ריעה םואניבל ארוק ףאו םישודקה תומוקמה םואניב
הגיסנל תוארוקה ,תוננוצ תובוגת
18
.ושממתה ,הלוכ
םייטנטסטורפ םיפוגמ םג ועיגה ,תידיימ תילארשי

19
.הינטירבב תויסנכה תצעומכ ,םינוש םיימואלניב
םיילארשיה הקיקחה ידעצ
רושיאל הלשממה האיבה ימואלניבה ץחלה ףרח
ודעונש קוח-תועצה יתש 1967 ינויב 27-ב תסנכה
לש להנִ מהו טופישה ,טפשמה תא השעמל ליחהל
קוחה תועצה .םילשורי-חרזמ לע לארשי-תנידמ
לש טופישה חטשל הפרוצ תיחרזמה םילשוריו ,ורשוא

20
.קלוק ידט לש ותושארב תילארשיה םילשורי-תייריע
ףרוצ ,היופצה תימואלניבה תודגנתהה תא ךכרל ידכ
ןגמה בושחה ילארשיה קוחה םישדחה םיקוחה ינשל
תומוקמה לע הרימשה קוח" - םישודקה תומוקמה לע
21
."1967-ז"כשת םישודקה
.235 ’מע ,המחלמ ץורפת םויה ,רבה 'א 17
.84-82 ’מע ,ןקיתווהו לארשי יסחי ,ןומר 'א 18
,6-5 ’א ךרכ ,השדח הרדס ,דלומ ,”םימיה תשש תמחלמו תוירצונה תויסנכה“ ,יכאלמ ’י 19
.583-571 ’מע ,1968 רייא ןסינ
,םיקוחה רפס ,1967 ז”כשתה )11 ’סמ( טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפ ןוקיתל קוחה 20
,449 ’סמ,ז”כשת,םיקוחה רפס,תויריעה תדוקפ ןוקיתל קוחה ; 74 ’מע ,449 ’סמ,ז”כשת
.74 ’מע
םילשורי :דוסי קוח ,תודיפל 'ר :האר קוחה לע .75 ’מע ,449 ’סמ ,ז”כשת ,םיקוחה רפס 21
.105-81 ’מע ,)1999( םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,לארשי תריב
רקבמ ןיבר קחצי ל"כטמרה
רחאל םימי רפסמ רבקה תיסנכב
12.6.1967 ,המחלמה םויס
118
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
תירצונה הייסולכואה תויפיצל תניינעמ היצאקידניא
התגהנהב זחאש םלהל םג ילואו( ילארשיה ןוטלשה יפלכ
םחל-תיב ידבכנמ 550 לש םתיינפ התיה )המחלמה רחאל
חפסל ילארשיה ןוטלשל 1967 ילויב 3-ב )םירצונ םבור(
-תיבש התיה םתנעט .לארשי-תנידמ ימוחתל םריע תא
תדחאמ לארשי םאו ,םילשוריל דימת הרושק התיה םחל
הנעטל
22
.םחל-תיב תא םג הב לולכל שי - ריעה תא
,גיטפהרו חרז תותדה רש םג עיתפמ ןפואב ףרטצה וז
,םילשורי תולובג תעיבקל םירשה תדעווב ןוידב עיצהש
דצל םחל-תיבב דלומה תייסנכ תא םג המוחתל סינכהל
םלועל םישיגרה םירתאה ינשש ידכ ,רבקה תייסנכ
ותוא ובייחיו לארשי-תנידמ ימוחתב וללכיי ירצונה
לש ותושארב ,םירשה תדעו םלוא .התובישחב ריכהל
העצהה תא התחד ,אריפש ןושמש בקעי ,םיטפשמה רש
הייסולכוא ףרצל ןוצר-יא - םייפרגומד םילוקישמ

23
.לארשי תריבל )תירצונו תימלסומ( הלודג תיברע
יקלח ינש ןיב םימוסחמה תחיתפ
תוליהקה לש בצמ-תנומתו ריעה
תוימוקמה תוירצונה
,תסנכב םיקוחה תשולש תקיקח ברע ,ינויב 25-ב
לארשימ םירצונ יפלאל הנושארה םעפב לארשי הרשפא
ןושארה םוי תוליפתב ףתתשהל תיברעמה הדגהמו
יגהונ יפ-לע ולהונ תוליפתהו םיסכטה .רבקה תייסנכב
.המחלמה דע ומייקתהש יפכ ,ווק-סוטאטסה
ידעצ ומלשוהש רחאל ,םירהצב 12.00 העשב ,ינויב 29-ב
םימוסחמה ורסוה ,םילשורי-חרזמב ילארשיה חופיסה
לש ותטלחה תובקעב ריעה יקלח ינש ןיב ודירפהש
הרטשמה ,ןוחטיבה תכרעמ תצלמהל דוגינבו ןייד השמ
םיברעו םידוהי םיבשות ינומה .קלוק ידט הייריעה שארו

24
הדבתה תומילאמו תומוהממ ששחה .םיווקה תא וצח
םישודקה תומוקמה תא ףטש םילארשי םירקבמ לש לגו
;1968 רבמטפסב 16 ,בירעמ 22
D. Tsimhoni , Christian Communities in Jerusalem and the West Bank Since 1948,
Praeger, Westport, Connecticut, London 1993, p.11.
.]תוירצונה תוליהקה ,ינוחמצ 'ד:ןלהל[
;118 ’מע ,1996 ביבא-לת ,ןתיב ,הכובמה ןוחצינ ,רוצהדפ ’ר ;56 ’מע ,םילשורי ,ןמיזנב 'ע 23
B. Wasserstein, Divided Jerusalem, Profle Books, London 2001, pp. 268-269.
]תקלוחמה םילשורי ,ןייטשרסוו 'ב:ןלהל[
.149-148 ’מע ,)1973( םילשורי ,ןוסלוקינו דלפנדייו ,הרוגסה המוחה לומ ,יתשינבנב ’מ 24
.]הרוגסה המוחה לומ ,יתשינבנב :ןלהל[
ןושארה שגפמה הז היה םבורל .םחל-תיבבו םילשוריב
םג םיתיעלו תורצנל םיבושחה םישודקה תומוקמה םע
םיבר םירקמ ולגתה הרהמ דע .הייסנכב ןושארה רוקיבה
םילארשיה םירקבמה דצמ התואנ-יתלב תוגהנתה לש
,םישודק תומוקמב הייתשו הליכא ,עונצ-יתלב שובל(
ישאר דצמ תושק תובוגת וררג ולא תועפות .)דועו
ילארשיה לשממה ביצה הבוגתב .תוימוקמה תויסנכה
לע רומשל ידכ ,םישודקה תומוקמה תדיחימ םילייח

25
.הלא תומוקמב רדסה
-תרטשמ וביצה תוירצונה תודעה ישאר םע םואיתב
םירקבמה תא םיריהזמה םיטלש תותדה דרשמו לארשי
תומוקמב התואנ-יתלבו העונצ-יתלב תוגהנתה ינפמ
םירעשה תא םויה דע םירטעמ הלא םיטלש
26
.םישודקה
בהז רתכ 1967 טסוגואב ובנגנ םש ,רבקה תייסנכל
הירמ לספ תא ורטיעש םיטישכתו )הראיט( שלושמ
תונגל ידכ וז הבינג ולצינ םייברע םימרוג .אתוגלוגב
,םיבנגה וספתנ םייעובש רחאל רבכ ךא ,לארשי תא

27
.יגיגח סכטב םמוקמל ורזחוה םיטישכתהו
תא םג "הדחיא" ריעה יקלח ינש ןיב םימוסחמה תחיתפ
השדיחו ,קוריה וקה ירבע ינשמש תוירצונה תוליהקה
.םילשורי-חרזמב ןהיזכרמל תוליהקה ןיב םירשקה תא
11-כ ופרטצה לארשי-יחרזא םירצונה ףלא 66-ל
ףלא 29-כ ,םילשורי-חרזמב וררוגתהש םירצונ ףלא
םחל-תיב ירוזאב םבור( תיברעמה הדגה יבשות םירצונ
הבור
28
.הזע-תעוצר יבשות םירצונ 2,500-כו )הללאמרו
וקה ירבע ינשמ תירצונה הייסולכואה לש עירכמה
.האצומב תיברע התיה קוריה
שפנ ףלא 31-כ התנמש ,םילשוריב תירצונה הליהקה
,םינווי ,םינמרא - םיברע אל םירצונ ללוכ( 1946-ב
יעוריאמ ןיידע הששואתה אל
29
,)םירחא םיפוריאו םיטירב
ורגיה תוירצונ-תויברעה תוליהקה ינבמ םיבר .1948
קרבמ ;1967 ילויב 4 ,ץוחה דרשמ ל”כנמל יאבצה לשממב ץוחה דרשמ גיצנ ,ןירוח ןב ’א 25
.4089/13 צח מ”א ,1967 ילויב 28 ,אמורב תורירגשל םילשורימ
26 W. Zander, Israel and the Holy Places of Christendom, (Weidenfeld and Nicolson,
London 1971, p.104). ]םישודקה תומוקמהו לארשי ,רדנז :ןלהל[.
.171-170ֿ’מע ,הרוגסה המוחה לומ ,יתשנבנב 'מ 27
;3 ’מע ,1972 םילשורי ,לארשי-תנידמב תוירצונה תויסנכה ,יבלוק ’פ ’ש 28
D. Tsimhoni, , “Israel and the Territories - Disappearance”, Middle East Quarterly 8 (1),
(Winter 2001), p. 38.
,)ךרוע( הירא-ןב ’י ךותב ,”תשרומהו היישעה - טדנמה תפוקתב םילשורי“ ,הירא-ןב ’י 29
.507 ’מע ,)2003( םילשורי ,יבצ ןב קחצי די ,םיננאש תונכשמ ,טדנמה תפוקתב םילשורי
119
רבעב םיחתפתמה םיילכלכה םיזכרמל המחלמה רחאל
,ב"הראל היה הריגהה ןמ רכינ קלח( ל"וחל וא ןדריה
הייסולכואה לש הבור-בור .)הקירמא-םורדו הדנק
םגש ,תינמראה הליהקה טעמל( תיברע-אלה תירצונה
.םילשורי תא בזע )תילילש הריגה בקע המצמטצה איה
םצמטצה םילשוריב תירצונה הייסולכואה רועיש
.)"ריעה דוחיא" רחאל( 1967-ב 4%-ל 1946-ב 19%-מ
תירצונה הייסולכואה לש הקלח ףיסוה 1967 רחאל םג
תרבוג הריגהו ךומנ ןוירפ רועיש ללגב םצמטצהל ריעב
םילשוריב תירצונה הליהקה התנמ 2005 תנשב .ל"וחל
םיריזנ רקיעב - םירז 2,600-כ םכותמ( שפנ ףלא 14.9
עיגה ריעה תייסולכוא ללכב הקלחו )הרומכ-ישנאו

30
.)םילשוריב תיברעה הייסולכואה ןמ 6%-כ( 2%-כל
הייסולכואה לש הקלח הזע-תעוצרבו תיברעמה הדגב
1.3% אוה תיניטסלפה הייסולכואה ללכמ תירצונה

31
.)םילשורי ללוכ אל( דבלב
הליהקה תלבוס ,תיפרגומדה תולדלדיהל ףסונב
ינותנ יפ-לע .ימינפ לוציפמ םילשוריב תירצונה
.94 ’מע ,2006 םילשורי ,לארשיל יטסיטיטטס ןותנש ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 30
.ומסרופ םרטו חרוק לכימו ןשוח היאמ ר”ד ידי-לע םילשורי ןוכמב ופסאנש םינותנ
.32 ’מע ,םש ,ינוחמצ 'ד 31
הליהקה התייה ריעב הלודגה תירצונה הליהקה 1967
הליהקה .שפנ 4,000-כ התנמש ,תיסכודותרוא תינוויה
,)תילותקה( תיניטלה הליהקה התיה הלדוגב היינשה
תוליהקה תא הל ףיסונ םא םלוא ,שפנ 3,900-כ התנמש
-םינוויה( רויפיפאה תורמ תא תולבקמה תויטאינואה
םינורמה ,םילותק-םירוסה ,םילותק-םינמראה ,םילותק
ריעב תילותקה הליהקה התנמ )םילותק-םיטפוקהו
הליהקה התיה הלדוגב תישילשה הליהקה .שפנ 4,420
שולשל .שפנ 2,000 התנמש ,תיסכודותרוא תינמראה
:תונטקה תויטיזיפונומה תוליהקה ופרטצה ולא תוליהק
תירוסה הליהקה ,שפנ 370 התנמש תיטפוקה הליהקה
50-כ התנמש תיפויתאה הליהקה ,שפנ 300 התנמש
-תיברעה הליהקה - תויטנטסטורפה תוליהקהו ,שפנ
,שפנ 200-כ התנמש )תילאפוקסיפאה( תינקילגנא
תוליהקו ,שפנ 300-כ התנמש תינרתולה הליהקה

32
.שפנ 50-כ ונמש תונטק תויטנטסטורפ
אלו טעמכ תודעה ןיב תיפרגומדה הקולחה .26 ’מע ,תוירצונה תוליהקה ,ינוחמצ 'ד 32
תירצונה הריגהה תא רקחש ,הלבס דראנרב ר”ד לש וירקחמ יפ-לע .ונימי דע התנתשנ
,)תויטאינואה תוליהקה ללוכ( שפנ 4,500 1994-ב תילותקה הליהקה התנמ שדוקה ץראמ
,שפנ 1,500-כ תינמראה הליהקה ,שפנ 3,500 התנמ תיסכודותרוא תינוויה הליהקה
םירוס ,םיטפוק( תוטיטיזיפונומה תוליהקהו שפנ 850-כ תויטנטסטורפה תוליהקה
:האר .שפנ 560 -כ ) םיפויתאו
B. Sabella, “Palestinian Christians: Challenges and hopes”, pp. 6-7
.http://www.al-bushra.org/holyland/sabella.htm
םיסכודותרוא םינווי םירצונ
2007 ,הזורולוד היוב הכולהתב
120
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
ןטק טועימ םירצונה םיברעה לש םתויה תדבוע
בורה תרבחב תטלחומ תולת תרצוי ,םילשוריב לצופמו
,וז תיפרגומד תואיצמל .םייח םה הברקבש תימלסומה
םירצונה ןיב םיקודהה םייתוברתהו םייתרבחה םירשקלו
לע תכל-תוקיחרמ תוכלשה שי ,ימלסומה בורה ןיבל
-ילארשיה ךוסכסב םירצונה לש תויטילופה םהיתודמע
.םילשורי תלאשבו יניטסלפ
הליהקהו ירצונה םלועה תבוגת
ריעה חרזמ חופיסל תימואלניבה
תימואלניבה הריזב ושרופ םיילארשיה הקיקחה ידעצ
-יאו יוניג התיה םהל הבוגתהו ,םילשורי-חרזמ חופיסכ
"זופחה ילהנִ מה דעצ"ל וסחייתהב .םתויקוחב הרכה
ותוארל ןיא" יכ ינקירמאה ץוחה דרשמ רבוד ריהצה
הדמעמ תא וא םישודקה תומוקמה לש םדיתע תא עבוקכ
תא בייחי ילארשיה דעצהש זמר אוה ."םילשורי לש
הכימתל םדוק התכז אלש ,ןקיתווה תעצהל ביגהל ב"הרא
דרשמ רבוד יפמ םג ועמשנ םימוד םירבד .תינקירמא
ומסרפ ברע-תונידמ .םייתפרצ תורוקמו יטירבה ץוחה
ישארה רמאמה .שדוק-תמחלמל וארקו תופירח תובוגת
ותאירק לע רזח 1967 ינויב 29-המ סמייט-קרוי-וינב
ןיב תימואלניב תעלבומל הקיתעה םילשורי תא ךופהל
לע םג השקי ילארשיה דעצהש שיגדהו ןדריל לארשי
לש תימשרה ותבוגת .לארשי-ידידי לע םגו רדסה תגשה
ךישמת לארשי-תלשממ יכ התיה ןבא אבא ץוחה רש
תרימש רבדב תויתדה תודעה יגיהנמ םע תויוצעייתהב
,תסנכה תוטלחהל רשא .םילשוריב םישודקה תומוקמה
שפוח שיש הנש 20 הזמ הנושארה םעפה וז"ש שיגדה אוה

33
."תותדה לכ ינבל םישודקה תומוקמה לא השיג
םואניבל תארוקה ,ןקיתווה תדמעש היה המדנ עגרל
הכוז ,)הקיתעה ריעה רוזא םואניב תוחפל וא( םילשורי
םלוא .לארשי ידעצ תובקעב הבחר תימואלניב הכימתל
.לארשי דגנ שממ לש םידעצ וטקננ אל תואחמה ףרח
תוחוכה תא רידגה ןבא( הנתיאה תילארשיה הדמעה חכונ
םיאצמנש ימכ ,לארשיב םילשורי דוחיא ןעמל ולעפש
םייטילופה םינוידה לכ ירחאו ינפל ,רבעמו לעמ"
,תיביטקפא תימואלניב הבוגת רדעיהו
34
)"םיינוליחהו
,ןקיתווה יניעב םג ילאיר-יתלבל םואניבה ןויער ךפה
,םואניבה דעב תיבקעה ותדמעמ הגרדהב תגסל לחהש
.ךשמהב ביחרנ דוע ךכ לעו
תרזחהו המחלמה יקזנ לע םייוציפ
תויסנכה ידיל שוכר
הלחה ,םילשורי-חרזמב ילארשיה ןוטלשה תוססבתה םע
התלעה הקידבה .המחלמה יקזנ לש הקימעמ הקידב
ריעב םיירצונה תודסומבו םישודקה תומוקמב תועיגפהש
תייסנכ( "ווק-סוטאטס"ה ירתאמ דחא ףא .תוירעזמ ויה
רהב היילעה תייסנכו םירמ רבק ,ןטלוס-א-ריד ,רבקה
תויסנכה ןמ המכל םיקזנ ומרגנ םלוא ,עגפנ אל )םיתיזה
.תויראה רעש דיל הנא-הטנס תייסנכלו ןויצ-רה רוזאב
תודסומל םרגנש לודגה קזנה ףקיה ןיעל הלגתה ןכ ומכ
יקלח ינש ןיבש לובגה ירוזאב 1948 תמחלמב םיירצונ
תויחאה" רזנמו םדרטונ תיינסכא רוזאב לשמל( ריעה
המכל שמיש הז סרה .)שדחה רעשה דיל "תונקתמה

35
.לארשי דגנ הלומעתל םייתייסנכו םייברע םימרוג
היה ,הז אשונב לארשי הטקנ וב בושחה ילארשיה דעצה
ומרגנש םיקזנה לכ לע תויסנכה תא תוצפל הטלחהה
הלועפמ האצותכ ןיב - 1967-ב ןהו 1948-ב ןה ןהל
תויסנכה לכ .תינדרי הלועפמ האצותכ ןיבו תילארשי
ותושארב תדחוימ םירש-תדעוול ןהיתועיבת תא ושיגה
לארשי תטלחהב ריכת אל תפרצ ,ןד 'א ;1 ’מע ,29.6.67 בירעמ ,םילשוריב חופיסל תובוגת ,ןב ’פ 33
.151 ’מע ,הרוגסה המוחה לומ,יתשינבנב 'מ;2 ’מע ,30.6.1967 בירעמ,םילשורי דוחיאלע
.םש ,יתשינבנב 'מ 34
.164 ’מע ,הרוגסה המוחה לומ ,יתשינבנב 'מ 35
-א-רידל ץוחמ םייפויתא םיריזנ
2007 ,ןאטלוס
121
התנומש ,אריפש ןושמש בקעי ,םיטפשמה רש לש
תושארב תילארשי םיחמומ תדעו .1968 תישארב

36
ןתוא הקדב ,םיטפשמה דרשמ ל"כנמ ,ולרט יבצ ד"וע
םיפוגו תויסנכ 21 םע םכסהל 1972 רבוטקוא דע העיגהו
שיגהל הבריס תפרצ תלשממ קר .םינוש םייתייסנכ
הנא-הטנס תייסנכב העיגפה לע םייוציפ לבקלו הכרעה
תיתפרצ הרכהכ ספתיי הזכ דעצש ששחמ ,התולעבבש
העבת תיטפוקה הייסנכה
37
.םילשוריב ילארשי ןוטלשב
ופי רעש ןיב הצחמל סורהו ןטק תיב רובע לודג םוכס
התיא העיגה אל תילארשיה הדעווה ךא ,ןויצ רעשל
.יוציפה הבוג לע המכסהל
עיגה 1972 רבוטקוא תישאר דע םלושש םייוציפה םוכס
םוכסה .)$ ןוילימ 1.7( תוילארשי תוריל ןוילימ השישל
היכראירטפל םלוש )י"ל ןוילימ 1.75-כ( רתויב לודגה
ומלושש םיפסכ םג ללכ אוה ךא ,תיסכודותרוא-תינוויה
הנידמה ידי-לע הנממ ושכרנש תועקרק תרומת הל
ומלוש י"ל ףלא 750-כ .הקיתעה ריעה תומוחל ךומס
תיסחי-םילודג םימוכס .תינמראה היכראירטפל
ץרא תרמשמ" ןוגכ םיבושחה םילותקה םיפוגל ומלוש
,םינקסיצנרפה לש )הטנס-הרט הידוטסוקה( "שדוקה
ןויצימרודה תייסנכב הקיזחמה( ןלק לש היזקואידיכראה
ימוכסמ קלח .םיפסונ םיילותק םיפוגו )ןויצ רה לעש
36 רובע םימולשת ללכ םיילותקה תודסומל םייוציפה
ביבס ימואלה ןגה חותיפ תא ורשפיאש עקרק-תוקלח

38
.םילשורי תומוח
,םיברב המוסרפו תויסנכה תא תוצפל לארשי תמזוי
תא רפשל ילארשיה ןויסינה לע לוכמ רתוי םידיעמ
ןהב תוכמותה תונידמהו תויסנכה ידסממ םע םירשקה
תימואלניב היצמיטיגלב תוכזל ידכ ,המחלמה רחאל
רוזאב םיירצונה תודסומה םוקיש .ריעב לארשי ןוטלשל
תוינידמה תא םג םלה ,ריעה יקלח ינש ןיבש רפתה
ורתונש "תוקלצ"ה תא תוריהמב םילעהל תילארשיה
יבצעמ ולעפ הז הרקמב םגש הארנ .היוצחה ריעה ימימ
םאתהב םימיה תשש תמחלמ רחאל םילארשיה תוינידמה
.3558/8 ג מ”א ,1972 רבוטקואב 4 ,הדעווה תולועפ לע םכסמ ח”וד 36
רחאל די’גמ לא דבע ינמ’תועה ןטלוסה ידי-לע תפרצ תלשממל הנתמב הנתינ הייסנכה 37
.)1856( םירק תמחלמ
;16 ’מע ,םש ,יתשנבנב 'מ 38
S. P. Colbi, A History of the Christian Presence in the Holy Land, University Presss of
America Lanham, N.Y, London (1988), p. 204;
.)36 הרעה ליעל( הדעווה ח”וד
לארשי הקוזינ זאש - 1948 תמחלממ וקפוהש םיחקלל
לע )תילותקה רקיעב( הלומעתהו תומשאהה ללגב דואמ

39
.םייתד תודסומב העיגפו תויסנכ לוליח
הבושחה תילארשיה הטלחהה היה הז ןוויכב ףסונ דעצ
תיינסכא םחתמ תא ןקיתווה ידיל ריבעהל 1972-מ
רדסמה ידי-לע רכמנש רחאל ,שדחה רעשה לומ םדרטונ
הטלחהה .תירבעה הטיסרבינואל םיטסינויספמסאה לש
לש ותמזיב ,הלשממב רתויב םיהובגה םיגרדב הלפנש
לופיטה תא זכירש ,אריפש ןושמש בקעי ,םיטפשמה רש
הייריעה שאר ,קלוק ידטו תויסנכהו םילשורי אשונב

40
.ןקיתווהו לארשי יסחיב יתועמשמ רופישל האיבה -
ךכ .תורחאה תויסנכה יפלכ םג וטקננ םימוד םידעצ
תוינארתולה תונידמה דצמ ךשוממ ץחל רחאל ,לשמל
ידיל הירוטקיו-הטסוגוא לומ שרגמ רזחוה ,תובושחה
Lutheran World( תימלועה תינרתולה היצרדפה
דומיל-זכרמו הינסכא וילע התנבש ,)Federation
רוזאב םג תויסנכל ורזחוה תופסונ תועקרק
41
.יגולואית
-לע וטקננ אל הז גוסמ םידעצ
42
.תורטעו אנינח-תיב
הלבגוה תויסנכה תוליעפ ,ךפהל .1967 ינפל לארשי ידי
םלוא
43
.םישדח םייתד-תודסומ ומקוה אלש טעמכו
ילארשיה חופיסה - 1967-ב הרצונש השדחה תואיצמה
הליהקה ידי-לע רכוה אלש םילשורי-חרזמ לש
האיבה - םיחטשב תילארשיה תוחכונהו ,תימואלניבה
.שדח וק טוקנל לארשיב תוינידמה יבצעמ תא
תללוכה תילארשיה תוינידמה שוביג
ירצונה אשונב
,םימיה תשש תמחלמ רחאלש םינושארה םישדוחב
ידסמִ מ םע לארשי יסחיב םיבצעמה םיללכה אופא ועבקנ
תומוקמה םולְ ש לע רומשל הבייחתה לארשי .תויסנכה
תודסומו םירתא םוקישל םייוציפ ללוכ( םישודקה
העיגפ עונמל ,)הביאה תולועפב ועגפנש םיירצונ
חיטבהלו ,םישודקה תומוקמה יפלכ םינימאמה תושגרב
.19-15 ’מע ,דוד ןגמב בלצ ,רלאיב 'א 39
.121-118 ’מע ,םילשורי ,ןמיזנב 'ע 40
מ”א 1972 לירפאב 9 ,קרוי וינב הילוסנוקהו ןוב ,היבנידנקסב לארשי תויורירגשל יאגרפ ’מ 41
.5352/18 צח
.118 ’מע ,םש ,ןמיזנב 'ע 42
.189-156 ’מע ,םש ,רלאיב 'א 43
122
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
תודעל קינעהל ילארשיה ןוצרה .םהילא השיגה שפוח תא
,ןהל םישודקה תומוקמה לוהינב הימונוטוא תוירצונה
תונדשחהו םיימינפה םיקבאמה לשב יתייעבכ הלגתה
עקר לע .ןמצע ןיבל תוירצונה תודעה ןיב הררשש הברה
"ווק-סוטטס"ב קובדלו בושל ילארשיה ןוטלשה רחב הז
םישודקה תומוקמב תוירצונה תודעה תויוכז תא עבוקה
תויוכזה תאו ,1852-מ ינאמ'תועה ןמריפל ךשמהב ןהל
.טדנמה תפוקתבו 19-ה האמה יהלשב ושכרנש תונושה
תשרופמ הרוצב םנמא ורשוא אל ווק-סוט טסה יטרפ
תומוקמה לע הרימשה קוחבו םיגיהנמה תורהצהב
יללכ לע רומשל לארשי התסינ לעופב ךא ,םישודקה
ןיצק לש םסרופמה ךמסמל םאתהב ווק-סוטאטסה
התטס תחא םעפ קר
44
.טסאק א"ג לנויל ירוטדנמה זוחמה
,םיפויתאב ךומתל הרחב רשאכ ,וז תוינידממ לארשי
ךילומה ןורדסמל םילוענמה תפלחהב 1970 אחספה גחב
םהיתואחמ ףרח ,רבקה תייסנכ תבחרל ןטלוס-א רידמ
הטלחהה .
45
םוקמה לע תולעבל םינעוטה םיטפוקה לש
םיבוטה םיסחיה עקר לע האב םיפויתאב הכימתה לע
החנה ךותמו ,היפויתאל לארשי ןיב םימי םתואב וררשש
תדמועה( םירצמל לארשי ןיב םיסחיב רופיש יופצ אלש
46
.תע התואב )םיטפוקה ירוחאמ
תודהיל םגו םאלסאל םג םישדוקמה תומוקמל דוגינב
הלכי אל םהיבגל )הלפכמה תרעמו תיבה רה ומכ(
ושבגתהש יפכ ווק-סוטאטסה תונורקע תא לבקל לארשי
,תורצנל םישודקה תומוקמל עגונב - טדנמה תפוקתב
לכ לארשיל היה אל ,תודהיל יהשלכ הקיז ןיא םהל רשא
.ינאמ'תועה ווק-סוטטסה תא לבקל ישוק
השדחה תילארשיה הטילשה לש בושחה ןחבמה
,דלומה גחב שחרתה ,תורצנל םישודקה תומוקמב
םיניטסלפה םינוגראה לש םימויא ףרח .1967 רבמצדב
ןדרי תלשממ תאירקו םחל-תיבב תוגיגחב עוגפל
ךראירטפה תכולהת רבמצדב 24-ב האצי ,ןמירחהל
-תרטשמ ישרפב הוולמ ,םחל-תיבל םילשורימ יניטלה
תייסנכ זכרמב םמוקמ תא וספת תוצח תארקל .לארשי
השולש - שדחה ןוטלשה יגיצנ םחל-תיבב דלומה
היהש ,סיקרנ יזוע ףולאה תושארב םילארשי םיניצק
L.G.A, The Status Quo in The Holy Places, Ariel Publishing house (1980) Facsimile 44
.דרפנ ןוידל יוארשהז אשונב ביחרנ אל העיריה רצוקללגב .104-103 ’מע ,םש,ןמיזנב ;(Edition
. 127-125 ’מע ,םש ,ןימזנב 'ע 45
.173 ’מע ,הרוגסה המוחה לומ ,יתשינבנב 'מ 46
התיה הייסנכה .תיברעמה הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ
הסימב ףתתשהל ואבש םיבשותבו םירייתב השודג
ינוילימל תורזה היזיוולטה תותשרב הרדושש תיגיגחה
ףתתשהל ושרוה אלש םידיחיה .םלועה יבחרב םיפוצ
אל םתסינכש ,לארשי-יחרזא ,םידוהי ויה תוגיגחב
םירצונה ילגר תא וקחדיש ששחמ םחל-תיבל הרתוה

47
."רתוימ חתמ לש ותורצוויהל ומרתי"ו
אופא התיה תויסנכה ידסממ יפלכ לארשי לש התדמע
הרקיעב תדהוא 1967 רחאלש תונושארה םינשב
,ימאלסאה דסממה יפלכ ןיועה הסחיל האוושהב
תודגנתהה עקר לע
48
.לארשי ןוטלשל תודגנתה הליגש
ושקיב ,םילשורי-חרזמ חופיסל הבחרה תימואלניבה
םיימוקמה םיירצונה םימרוגב תוארל לארשי-תונוטלש
היצמיטיגל קינעהל וחוכבש ,ןתממ םרוג ,םיימואלניבהו
ךכל ףסונב .ריעה חרזמב לארשי ןוטלשל תימואלניב
הנוטלש תחת יכ יברעמה םלועל חיכוהל לארשי השקיב
.גשגשל תוירצונה תודעהו םישודקה תומוקמה םילוכי
תויסנכה לע ולטוה הב ,תינדריה הפוקתל דוגינב תאז
דעסו ךוניח-תודסומ לוהינב ,תועקרק תשיכרב תולבגה
סחיל דוגינב םלוא
49
.תיתוברתו תיתרבח תוליעפבו
הטקנ אל ,תויסנכה ידסמִ מ יפלכ יבויחה ילארשיה
םירצונה םיברעה יפלכ התוינידמל ךשמהב - לארשי
םיניטסלפה יפלכ יהשלכ הפדעהב - 1967 דע לארשיב
תוליהקה לש ןבצמ .םיחטשבו םילשורי-חרזמב םירצונה
ןוטלש תחת תיתועמשמ הרוצב רפתשה אל תוימוקמה
תוליהקה תא הנייפאש תרבוגה הריגההו ,לארשי
בצקב יכ םא( הכשמנ ,1948 זאמ תוימוקמה תוירצונה
םימרוגה ברקב הגאד ררועל ךישמה הז ןיינע .)רתוי יטיא

50
.ןקיתווה םשארבו ,ברעמב םיימואלניבה םיירצונה
םימרוגה םע םיבוט םיסחי חפטל ילארשיה ץמאמה
,)1991( ביבא-לת ,רואל האצוהה ,ןוחטיבה דרשמ ,םילשורי לש לייח ,סיקרנ ’ע 47
’מע ,)1997( ביבא-לת ,םילעופה תיירפס ,יעיבשה םויה תמחלמ ,רשש 'מ ;356-354 ’מע
.260
תודגנתהה תא הזכירש ,הנוילעה תימלסומה הצעומה םילשוריב המקוה 1967 ילויב 48
,םיימואלניב םימרוגלו םילוסנוקל היינפ ,תעד-ייוליג םוסרפ תועצמאב ילארשיה ןוטלשל
,י’צופק ןוירליה ףושיביכראה טעמל - תובושחה תויסנכה ישאר .’וכו תותיבש לע הזרכה
תילאפוקסיפאה הייסנכה שאר ,ןיעבוק בי’גנ ףושיבהו ,תילותק תינוויה הייסנכה שאר
הצעומה“ ,יחרפ ’ד :האר .תימלסומה האחמל ופרטצה אל )תיברע-תינקילגנאה(
,שדחה חרזמה ,םימיה תשש תמחלמ זאמ ןורמושו הדוהיבו םילשורי-חרזמב תימלסומה
.174-173 ’מע ,הרוגסה המוחה לומ ,יתשנבנב 'מ ;21-18 ’מע ,)ט”לשת( 2-1 ח”כ
.10-1 ’מע ,תוירצונה תוליהקה ,ינוחמצ 'ד 49
D. Tsimhoni," The Christian Communities in Jerusalem and the West Bank 1948-1967”,
The Middle East Review, IX, I (Fall 1976), pp. 41-46.
.149 ’מע ,ןקיתווהו לארשי יסחי ,ןומר 'א 50
123
םיבושח םיינוגרא םייונישל םג איבה ,םינושה םיירצונה
- תותדה דרשמ לש ולקשמ דרי .ילארשיה דסממב
ירצונה אשונב הלפיטש תוירצונ תודעל הקלחמה רקיעבו
םימרוג לופיטל ורבעוה םילודגה םיאשונהו - 1967 דע
;םיטפשמה רשו םיטפשמה דרשמ :רתוי הבר המצוע ילעב
לאפר ,םינפה דרשמב םילשורי זוחמ לע לעופב הנוממה
רשקבו םואבלדנמ רבעמ יניינעב 1967 דע לפיטש ,יול
תושארב םילשורי-תייריעו ;םילשוריב תוילוסנוקה םע
םיפוגה יגיצנ ןיב תורחת העלגתנ הרהמ דע .קלוק ידט
ילארשיה גיצנה היהי ימ הלאשב ,אשונב ולפיטש םינושה
ךוסכסה .אחספבו דלומה גחב םייזכרמה םיסקטב ריכבה
ריכבה גיצנהש קספש ,הלשממה שאר לש ותערכהל עיגה
םיברע יניינעל ץעויה ,ונדלוט לאומש היהי םיסקטב

51
.הלשממה שאר דרשמב
לארשי ןיב םיבוטה םיסחיה תורמל יכ שיגדהל בושח
םירוטפה אשונ הקיקחב רדסוה אל ,תויסנכה ידסממל
תופסונ תויוכזו סכממ ,)םייתלשממו םיינוריע( םיסממ
ןוטלשה ידי-לע םהל וקנעוה תויסנכה ישאר תנעטלש
תוינידמה .ינדריהו יטירבה ויכישממו ינאמ'תועה
חוקימ-ףלק רומשל לארשי לש הנוצרמ העבנ הז ןיינעב
גשוה אלש ןוויכמו ,ןקיתווה םע ירשפא ןתמו אשמל
תויסנכה םע םג םימכסה ומתחנ אל ,ןקיתווה םע םכסה
תיסכודותרוא-תינוויה היכראירטפה ןשארב( תורחאה
תולתל םרג הז בצמש ןבומ .)תינמראה היכראירטפהו
טוקנל ול רשפִ אש רבד ,ילארשיה ןוטלשב תויסנכה לש

52
.ןהיפלכ רזגו לקמ לש תוינידמ
תונושה תויסנכה םע לארשי יסחי
םיימואלניבה םיירצונה םיפוגהו
סחיו תונושה תויסנכה יפלכ תילארשיה תוינידמה
םילדבהה רוקמ .םידיחא ויה אל שדחה ןוטלשל תויסנכה
ןהירשק ,תויסנכה תוגהנה לש ןייפואב רקיעב ץוענ היה
םיבצינה םימרוגה תמצועבו ,תיברעה הייסולכואה םע
.תימואלניבה הריזב ןנימיל
תינוויה התגהנהש ,תיסכודותרוא-תינוויה היכראירטפה
להנמ רבעשל ,גניסור לאינד םע ןויאר ;171 ’מע ,הרוגסה המוחה לומ ,יתשינבנב 'מ 51
.2006 רבמבונ ,תותדה דרשמב תוירצונ תודעל הקלחמה
N. Shepherd, Teddy Kollek, Mayor of Jerusalem , Harper and Row, New York (1988), p. 71 .52
]קלוק ידט ,דרפש :ןלהל[
םינימאמה לש םנויסינב 19-ה האמה יהלשמ לחה הקבאנ
ןוטלשב האצמ ,ברה השוכר לוהינב ברעתהל םיברעה
םינימאמה תופיאש תמילבל ןמאנ תירב-ןב ילארשיה
ךראירטפה ןיב םימח םיסחי ומקרנ הז עקר לע .םיברעה
לע לעופב הנוממה ,יול לאפר ןיבל ןושארה סוטקידנב
,םילשורי תייריע שארו ,םינפה דרשמב םילשורי זוחמ
תגהנה הססיה אל ,1967 דע הכרדל ךשמהב .קלוק ידט
-תייריעל תועקרק ריכחהלו רוכמל היכראירטפה
תועקרק תרכחה .םירחא םיילארשי םיפוגלו םילשורי
ביבס ימואלה ןגה ןמ רכינ קלח םיקהל הרשפִ א הלא
דליפמולב ןגו ןומעפה ןג תא ,הקיתעה ריעה תומוח

53
.היכראירטפה תפוק תא הרישעהו ,השמ-ןימי רוזאבש
ךראירטפה לש הדיחיה תיתועמשמה הנולתה
הדמעמש התיה ,ילארשיה ןוטלשה יפלכ סוטקידנב
וא קוחב םינגועמ םניא היתויוכזו היכראירטפה לש
הלשממה שארל ךראירטפה ריכזת .תובייחמ תונקתב
היכראירטפה תויוכז לכ וטרופ וב - 1967 רבמבונמ
תוסחייתהל הכז אל - ילארשיה ןוטלשה ןמ היתושקבו
דרשמל תונפִ ל וילעש ךכמ עגפנ ךראירטפה .תיניצר
.סכממ וא םיסממ רוטפל השקב לכב תותדה
.269 ’מע ,תקלוחמה םילשורי ,ןייטשרסוו 'ב ;173 ’מע ,םש ,יתשינבנב 'מ 53
ידט רמ ,םילשורי תיריע שאר
ךראירטפה םע חחושמ קלוק
סוטקידנב ,יסכודותרוא ינוויה
הנוממה ,יול לאפר םעו ןושארה
,םינפה דרשמב זוחמה לע
31.12.1969
124
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
ןוגיעמו ךראירטפה ריכזתב לופיטמ הענמנ לארשי
קוחב תיסכודותרוא-תינוויה היכראירטפה דמעמ
דוסיה תחנה .ןקיתווה תבוגתל ששחמ ,תונקתב וא
םיירצונה םימרוגה ןמ דחא ףאש התיה תילארשיה
-תינוויה היכראירטפה הז ללכבו( םילותק-אלה
הרומת" לארשיל קפסל לכוי אל )תיסכודותרוא
לש התשלוח .ןקיתווה ומכ תיתועמשמ "תינידמ
ךכב הצוענ התיה הז רשקהב תינוויה היכראירטפה
אלש ,ןווי .הנימיל דמע אל קזח ימואלניב םרוג םושש
ויה לארשי םע היסחישו דחוימב הקזח הנידמ התיה
,יברעה םלועב הלש םיבחרה םיסרטניאה לשב םיננוצ
וזו ,תיתועמשמ הרוצב היכראירטפל עייסל הלכי אל

54
.לארשי םע םירישי םיעגמ להנל הפידעה
תגהנה םג הטקנ ילארשיה ןוטלשה יפלכ תיתודידי הדמע
ןאירדרד ךראירטפה תושארב ,תינמראה היכראירטפה
לאפר םע םימח םירשק ורשקש ,ןאימ'גע ףושיביכראהו
היכראירטפה ןיב םיסרטניאה תופתוש .קלוק ידטו יול
תורצוא תכורעתב יוטיב ידיל האב ילארשיה ןוטלשל
רנימסה תכונחבו 1969 ץיקב הגצוהש היכראירטפה
םינמרא םיחרוא ופתתשה הב ,1975-ב הנוהכ-יחרפל
וגיצה הלא םיעוריא .תינמראה הצופתה ןמ הלעמ-ימר
לירפאב 17 ,ץוחה דרשמ ל”כנמל רסליא .י ;157 ,120 ’מע ,ןקיתווהו לארשי יסחי ,ןומר 'א 54
,1968 יאמב 14 ,מ”הור דרשמל”כנמ,גוצרה בקעיל ץוחה דרשמל”כנמ,לאפר .ג ,1968
.4199/6 צח מ”א
תינמראה היכראירטפה לש תראופמה הירוטסיהה תא
ינחור זכרמכ םילשורי לש התובישח תאו םילשוריב
םה הזמ תוחפ אל ךא .הלוכ תינמראה הצופתל יתוברתו
ילרבילהו ינלבוסה ןפה תא םלועל גיצהל תונמדזה ויה
וטיברש תחת ,םילשורי-חרזמב תילארשיה תוינידמה לש

55
.קלוק ידט הייריעה שאר לש
תינמראה םג ,תיסכודותרוא-תינוויה היכראירטפה ומכ
יכ םא ,םילשורי-תייריע תושרִ ל תועקרק הריבעה
היכראירטפה לש הלועפה שפוח
56
.רתוי םינטק םיפקיהב
היהש תיברע הליהק הל התיה אלש ךכמ הבר הדימב עבנ
םיניינעב ברעתהל וטעימ םינמראה .הב בשחתהל ךירצ
תיברעה הרבחה ןמ וקחרתהו ,םתליהקל םיעגונ םניאש
םה םיימינפה םיכוכיחהו תוקולחמה .םילשורי-חרזמב

57
.יברע-ילארשיה ךוסכסה אלו ,הליהקה תא זא וקיסעהש
אלש ,ילארשיה ןוטלשה לע םג הלקה וז תדחוימ תואיצמ
.ביוא תינמראה הליהקב האר
לארשי ןיב חתפתהש םיסחיה סופדל ךשמהב
,50-ה תונש תישארמ לחה תינמראה היכראירטפל
ינשש "חקו ןת" לש םיסחי-תכרעמ םידדצה ןיב הררש
-שפוחמ התנהנ היכראירטפה .הנממ ונהנ םידדצה
תולבגהה תמועל ,לארשי ןוטלש תחת בחרנ הלועפ
.ילארשיה שוביכה ינפל ןדרי תונוטלש הילע וליטהש
םינמראו ,תובידנב ונענ תוחפשמ-דוחיאל היתושקב
וררחוש תוינוחטיב תוריבעב וא םילילפב וכבתסהש
רשיא םג ילארשיה ןוטלשה .היכראירטפה תוברעתהב
.ןויצ רעש לומ השדחה תינמראה הייסנכה תיינב תא
יסחיב יהשלכ תוררקתה הלח 80-ה תונש תישארב קר
הטובה התוברעתה תובקעב ,לארשי םע היכראירטפה
הרטמב ,היכראירטפה לש םיימינפה היניינעב וז לש
,ןאימ'גע ףושיביכראה ,ךראירטפה ןגס תחדה תא עונמל
58
.יול לאפרו קלוק ידט לש םנומא-שיא
הדמע אופא וטקנ םינמראהו םיסכודותרוא-םינוויה
עובק ןפואב ופתתשה םה .ילארשיה ןוטלשה יפלכ תדהוא
אישנו הייריעה שאר וכרעש תוימשרה םינפה תולבקב
םימעפ המכ ולכיסו ,תוירצונה תודעה ישארל הנידמה
,)1979 בירעמתיירפס,ביבא לת( םייח רופיס- תחא םילשורי ,)קלוק’ע ףותישב( קלוק’ט 55
.232 ’מע
.75 ’מע ,קלוק ידט ,דרפש 'נ 56
.270-269 ’מע ,תקלוחמה םילשורי ,ןייטשרסוו ;173 ’מע ,הרוגסה המוחה לומ ,יתשינבנב 57
.270-269 ’מע ,םש ,ןייטשרסוו 'ב ;77-75 ’מע ,קלוק ידט ,דרפש 'נ 58
ידט רמ ,םילשורי תיריע שאר
תכונח סקטב םאונ ,קלוק
22.7.1969 ,ינמראה ןואיזומה
125
םימלסומה תדה יגיהנמ לש תוילארשי-יטנא תוטלחה
ידמל תיתודידי השיג .לארשיל םיניועה תויסנכה ישארו
סנייקמ ינקילגנאה ףושיביכראה םג וניגפה לארשי יפלכ

59
.ןוטלפא ףושיביכראה )1969 סראממ לחה( וירחאו
ןיגפה ילארשיה ןוטלשה יפלכ "הריהז תילרטינ" השיג
ענמנ אוה דחא דצמ .ירוג וטרבלא יניטלה ךראירטפה
ישארל תוימשרה תוילארשיה םינפה תולבקב ףתתשהלמ
תומוצעל ףרטצה אל אוה ינש דצמו ,תוירצונה תודעה
.םילשורי-חרזמ חופיס דגנ םימלסומה םיגיהנמה לש
םיילותקה תודסומה ישארו תיניטלה היכראירטפה ישאר
המחלמה יקזנ לע םייוציפ לבקל וססיה אל םירחאה
לארשי יפלכ רתוי תניוע השיג .ילארשיה ןוטלשה ידימ
ןוירליה )תיברעה( תילותק-תינוויה הייסנכה שאר וטקנ
הלבח-יעצמא תחרבה תמשאב 1974-ב רצענש ,יצופק
)תינקילגנאה( תילאפוקסיפאה הייסנכה שאר ,לארשיל
דגנ תומוצעל ףרטצהש ןיעבוק בי'גנ ףושיבה ,תיברעה
אבנא ר"ד ,יטפוקה ףושיביכראה ,ילארשיה ןוטלשה
לארשי ידי-לע םיפויתאה תפדעהמ עגפנש ,סויליסב
ולאיפאק וניל םג המ-תדימבו ,ןטלוס-א ריד תשרפב
לש הטנס הרט הידוטסוקה שאר ,)Lino Capiello(
תוליהקל ךוניחו תד יתוריש הקינעהש םינקסיצנרפה

60
.תוילותק-תויברעה
ןקיתווה תדמע
ותשיגב לח ילארשיה לשממל סחיב יתועמשמ יוניש
דע .)ילוטסופאה חילשה( םילשוריב ןקיתווה גיצנ לש
ובשומ םוקמש( ילוטסופאה חילשה ענמנ 1967 ינוי
יגיצנ םע ימשר עגמ לכמ טעמכ )םילשורי-חרזמב היה
ןקיתווב השבגתה המחלמה רחאל .ילארשיה ןוטלשה
הנממ םלעתהל ןיאש תמייק הדבוע איה לארשיש הרכהה
,יקסניפס ןיטסוגואל לארשי יגיצנ ןיב ימשר עגמ רצונו
םע שגפנ ףא ותנוהכ תפוקת ףוסבש ,ילוטסופאה חילשה
ויונימ םע לח לארשיל סחיב ףסונ רופיש .הנידמה אישנ
יגאל .1969-ב הנוהכל )Laghi( יגאל ויפ רויניסנומ לש
םיריכבה םידיקפהו םירשה םע הברקו ןומא יסחי רצי
םיטפשמה ,תותדה ידרשמב ירצונה אשונב ולפיטש
.)קלוק ידט םע רקיעב( םילשורי-תייריעבו ץוחהו
.174-173 ’מע ,הרוגסה המוחה לומ ,יתשינבנב 'מ 59
.174-172 ’מע ,םש ,יתשנבנב ;125-121 ’מע ,םש ,ןמיזנב 'ע 60
ןוטלשהו ילוטסופאה חילשה יסחיב תפסונ תוממחתה
םחתמ לע ילארשיה רותיווה תובקעב הלח ,ילארשיה
תפוקתב ומייקתה השעמל .)ליעל האר( 1972-ב םדרטונ
םייטמולפיד םיסחי ןיעמ )1974-1969( יגאל לש ותנוהכ
61
.תונידמה יתש ןיב וטקאפ-הד
לש הכורא הרוש לארשי הלהינ יתנידמ-ןיבה רושימב
ל"כנמ ,גוצרה בקעי ןיב רקיעב - שודקה סכה םע םיעגמ
לארשי רירגש ,לאירבא דוהאו הלשממה שאר דרשמ
ריכזמ ןגס ,)Casaroli( ,ילוראסק רויניסנומ ןיבל ,אמורב
םיעגמ .ןקיתווה לש ץוחה יסחיל יארחאהו הנידמה
לארשי יפלכ ןקיתווה תדמעב תוככרתהל ואיבה הלא
הרצונש השדחה תואיצמה חכונל .םילשוריב הנוטלשו
םואניבב תדדצמה ותדמעמ הגרדהב ןקיתווה גוסנ ,ריעב
.)הקיתעה ריעה רוזא םואניב ןיפולחל וא( םילשורי
רויפיפאה םואנב יוטיב ידיל האב וז השדח הדמע
לע וירבד זכרמב .1967 רבמצדב 22-ב ישישה סולואפ
,םויה דע ןקיתווה תדמעב תרכינ םתעפשהש ,םילשורי
:תונורקע השולש ודמע
דחוימ 1 . statute-מ תונהיל םישודקה תומוקמה לע
;תוימואלניב תויוברעב
לש דחוימה יתדהו ירוטסיהה יפואה לע רומשל שי 2 .
;תותדה שולשל השודקה ריעה
לש תויתדהו תויחרזאה תויוכזה לע רומשל שי 3 .
לש הירוטירט"ב תוימלסומהו תוירצונה תוליהקה

62
."ןיטסלפ
תרוסמה בטימ יפל השענ רויפיפאה ירבד חוסינ
,"יתריצי םועמע" לש ךרדב ,ןקיתווה לש תיטמולפידה
לש םיצחלה ןיב ןרמתלו םלוכ תעד תא תוצרל דעונש
ןיבל ,ישילשה םלועבו ברע-תוצראב תויסנכה ישאר
היכמותבו הכרעמב החצינש לארשיב בשחתהל ןוצרה
,םילותק םיגיהנמו הייסנכ ישנא ללוכ( יברעמה םלועב
שרפל ןתינ statute גשומה תא .)תירבה תוצראב רקיעב
)םואניבה תא ריכזמה ,ביחרמה שוריפה יפל( status-כ םג
ןזואל םענש ,םצמוצמה שוריפה יפל( הקוח וא ןונקתכ םגו
תוליהקה תויוכז - םירחאה םיאשונה ינש .)תילארשיה
םג םינתינ - ריעה לש יתדהו ירוטסיהה הייפוא תרימשו
תרבוג תוהדזהל ךשמהב ליבוהש ,רתויב בחר שוריפל םה
.122-118 ’מע ,םש ,ןמיזנב 'ע 61
.127-125 ’מע ,ןקיתווהו לארשי יסחי ,ןומר 'א 62
126
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ

63
.תיניטסלפה הדמעה םע רויפיפאה לש
הדמעה שוביגו ,ריעב ורצונש תושדחה תוביסנה תובקעב
ןיב ןתמו אשמ 1968 ראורבפב לחה ,ןקיתווב השדחה
אשונב יאשח םכסה לע שודקה סכה ןיבל לארשי
אשמה סיסבב הדמעש הנבהה
64
.םישודקה תומוקמה
וניא ןקיתוול לארשי ןיב ימשר םכסהש התיה ןתמו
תועגונה תולודגה תולאשה ורתפנ אל דוע לכ ירשפא
ךוסכסה ןורתפו םילשורי דמעמ ,םיחטשה דמעמל
יברעה ץחלהש רורב היה םידדצה ינשל .יברע-ילארשיה
-תוצראב תוילותקה תוירצונה תוליהקה לרוגל ששחהו
,לארשיב ןקיתווה לש תימשר הרכה לכ וענמי ,ברע
.םילשורי-חרזמב תילארשיה הטילשב הרכה יאדוובו
השקיבש ,רתוי העונצ השיג שוביגל האיבה וז הנבה
רבדב םידדצה ינש ןיב הנבהל וא ידוס םכסהל עיגהל
,םילשוריב תורצנל םישודקה תומוקמה לש םדמעמ
םאתהב .עבקה ןורתפ גשויש דע ,םייניב-תפוקתל תאזו
,1968 סראמ תישארמ לחה ,ץוחה דרשמ שגינ וז השיגל
תונוכנ וזכרמבש םכסהל תונושאר תוטויט תנכהל
תורצנל םישודקה תומוקמל קינעהל תימשר תילארשי
דמעמ"ל ךשמהב ףלחוהש( יטמולפיד דמעמ םילשוריב
תוירצונה תודעל האלמ הימונוטוא הז ללכב .)"דחוימ
"םימייקה םיגהנמהו תויוכזה יפ-לע" םתוא תולהנמה
תויטמולפיד תויוגיצנ ישאר לש סוטטס תקנעה תפסותב
ןיב ןתמו אשמה .םילשוריב תוירצונה תודעה ישארל
ןקיתווה ידי-לע אפקוהו הנש יצחכ ךשמנ תונידמה יתש
.ברע-תונידמב תוילותקה תוליהקב עגפיש ששחמ
A. Kreutz, Vatican Policy on Palestinian-Israeli Confict (New York, Westport, London, 63
.127-125 ’מע ,ןקיתווהו לארשי יסחי ,ןומר ;Greenwood Press), pp.130-139
.145-130 ’מע ,ןקיתווהו לארשי יסחי ,ןומר 'א :האר ןתמו אשמה יטרפ לע 64
וגשוהש תונבהה ןמו ןתמו אשמה ןמ ילארשיה "חוור"ה
םילשורי אשונ תא תולעהלמ ןקיתווה תוענמיה היה
.ם"ואה תודסומב רקיעבו ,םיימואלניב םימורופב
,םישודקה תומוקמה ןיינעב ןתמו אשמה ןולְ שיכ ףרח
ןקיתוול לארשי ןיב םיסחיב הטקש תומדקתה הנמתסה
תופיכתב האטבתה תומדקתהה .תוימשר תורהצה אלב
,ר'גנ לאימע ,אמורב ילארשיה רירגשה ןיב תושיגפה
ריכזמ ןגס ןיבל ,לאירבא דוהא לש ומוקמ תא שריש
םעטמ ימשר םירבד-ןורכיז תשגהב ;ילוראסק הנידמה
;ןונבלב בצמה ןיינעב אמורב לארשי רירגשל ןקיתווה
חילשה ןיבל תוילארשיה תויושרה ןיב םיסחיה רופישבו
לש האצות ויה הלא םינמיס .יגאל ויפ ילוטסופאה
תובקעב תימואלניבה הריזב לארשי דמעמ תוקזחתה
םלעתהל ןקיתווה לש ותלוכי-יאו םימיה תשש תמחלמ
,ןוכיתה חרזמב ולש םיסרטניאה רואל רקיעב ,ךכמ
,ןבא אבא ,ץוחה רש רוקיב .םילשוריבו שדוקה ץראב
הדלוג הלשממה שאר רוקיבו ,1969 רבוטקואב ןקיתווב
ךילהת ךשמה ויה ,1973 ראוניב רויפיפאה לצא ריאמ
םייטמולפיד םיסחי אלל היצזילמרונ ןיעמ ורציו ,הז

65
.תונידמה יתש ןיב םיימשר
יטנטסטורפה הנחמב םימרזה ינש
םיפוגהו תודסוממה תויטנטסטורפה תויסנכה תדמע
World םשארבו( ולא תויסנכב םירושקה םיימואלניבה
ףא הרישפה ,לארשי יפלכ )Council of Churches
םהינייעמ רקיע םלוא .1967 רחאל המ-תדימב איה
םיטילפל עויסל ונפוה הלא תויסנכו םיפוג לש םהיבאשמו
-תיטנטסטורפה הדמעה תא ואטיב םה .םיניטסלפה
םיקקזנו םילבוס םישנאל עויסהש ,תיסיסבה תילרביל
בושח )ללכב ישילשה םלועבו טרפב שדוקה ץראב(
דצל םתברק .םישודקה תומוקמב קוסיעה ןמ המכ יפ
האיבה ,ילארשיה שוביכה ןברקכ ספתנש ,יניטסלפה
)הנושארה הדאפיתניאה ץורפ םע רקיעב( הגרדהב םתוא

66
.תוקהבומ תויניטסלפ-ורפ תודמע ץמאל
לארשי יסחי ,ןומר ;170-168 ’מע ,םש ,יתשנבנב 'מ ;121-108 ’מע ,םש ,ןמיזנב 'ע 65
.151-145 ’מע ,ןקיתווהו
66 P. Merkley, Christian Attitudes towards the state of Israel (Montreal, McGill-Queen’s
U.P), pp.183-220.
רויפיפאהו ריאמ הדלוג מ"הר
םינפ תלבקב יששה סולואפ
15.1.1973 ,ןקיתווב
127
יטנטסטורפה הנחמה לש ינשה בטוקב ,תאז תמועל
תויטסילטנמדנופ-תויטסילגנוואה תוצובקה וקזחתה
לש התובחרתהב תואורה )תירבה תוצראב רקיעב(
תוכלמ ןוניכב ןורחא דרוקא ,םיחטשה שוביכבו לארשי
לש היינשה ותולגתהל ליבויש יחרכה בלשו דוד-תיב
רבחמ היילעל םעויס תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע .ושי
ץחל ללוכ( לארשיב תבהלנה םתכימת תאו םימעה
םע אישל העיגה םתכימת .)ינקירמאה לשממה לע
,1980-ב םילשוריב "תירצונה תורירגשה" תחיתפ
ובזע תורזה תויורירגשה לכש ךכ לע לארשיל יוציפכ
הבוגתב( ןוחטיבה תצעומ תטלחה חוכמ םילשורי תא
תוליעפ .)לארשי-תריב םילשורי :דוסי קוח תלבקל
היילעל האיבהו ,דוכילה תולשממ דודיעל התכז וז
םישיא המכ
67
.לארשיל הלא םיגוח לש תוניילצה ףקיהב
םע םיקודה םירשק ורצי ףא תויטסילגנווא תוצובקו
ישילשה שדקמה תיב ןוניכל תולעופה תוידוהי תוצובק

68
.תיבה רה לע
ירצונה אשונה תובישח תדירי
לארשי תוינידמב
יטילופה ךפהמה זאמ רקיעבו ,70-ה תונש עצמאמ לחה
ונרק הדרי ,)1977 יאמב( ןוטלשל דוכילה תיילע לש
.לארשיב תוינידמה יעבוק יניעב ירצונה אשונה לש
דרשמ לפיט ןהב ,תויסנכל םייוציפהו שוכרה תויעב
תא הגרדהב תיחפה דרשמהו ןבורב ורתפנ ,םיטפשמה
רשל אריצח-ובא ןורהא לש ויונימ .תויסנכה םע ויעגמ
לארשי ,דרשמה ל"כנמ לש וירוטיפו ,1977 ינויב ,תותדה
תפסונ הכמ ותיחנה - ירצונה אשונב איקב היהש ,לפיל
םירצונה םינימאמה"
69
.תוירצונה תודעל הקלחמה לע
לע בתכ - "ל"דפמה לש לעופה דעווב םישמשמ םניא
ןיא ןכ לעו" - 1982 ףוסב רדלא אביקע יאנותיעה ךכ

70
."םהיניינעב קוסעל יטילופ סרטניא דרשמה ישארל
ןוכמ ,לארשיב הכימתל ירצונ ןוגרא לש ןקויד :תיטסילטנמדנופ תירצונ תונויצ ,לאירא ’י 67
תלאשו ירצונה םרוגה ,ןומר ’א ;24-7 ’מע )1994( םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,סיוויד
.10-9 ’מע ,)1997( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשורי
םדאהו לאהתונוביר ,)ךרוע( רטייר ’י :ךותב ,”תיבהרהו םיטסילטנמדנופםירצונ“ ,לאירא’י 68
’מע ,2001 םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,תיבה רהב תיטילופ תויזכרמו השודק -
.153-143
.2006 רבמבונ ,םינש ןתואב תוירצונ תודעל הקלחמה להנמ ,גניסור לאינד םע ןויאר 69
.8 ’מע ,15.12.1982 ץראה ,”תוליהקה לש היצזיברע - םילשוריב םירצונה“ ,רדלא ’ע 70
תויסנכה םע לארשי יסחיב הררתשה תפסונ תוחיתמ
דגנ םידוהי םינוציק דצמ תומילא ישעמ תובקעב
תישארבו 70-ה תונש ףוסב םיירצונ תודסומו תויסנכ
םיירצונה תודסומב וזכרתה תועיגפה .80-ה תונש
רבוטקואב .ופי-רעש רוזאבו םרכ-ןיעב ,ןויצ-רהב
תיטסיטפבה הייסנכה תא םידוהי םיאנק ותיצה 1982
סיקרנ בוחרב םיטסיטפבה לש םירפסה תונח תאו
וחמ םילשוריב תויסנכה ישאר
71
.םילשורי זכרמב
םסרופ אל םתבזכאל ךא ,ץוחה דרשמ ינפב תימשר
ייוליג דגנ ,ןיגב םחנמ ,הלשממה שאר לש ימשר יוניג
הלשממה שאר לצא לועפל הסינ קלוק ידט .תומילאה
הרטשמל תויחנה תרבעה ןעמלו ,הזכ יוניג גישהל ידכ
,תויסנכל םילכנתמה יפלכ רתוי החושק השיג טוקנתש
םירזוח תצובק הדכלִ מ 1983 ףוסב
72
.ליעוה אלל ךא
ירעש תא ,"םרכ-ןיע תייפונכ" התנוכש ,הבושתב
םידגסמבו םרכ-ןיעב ,ןויצ-רהב תויסנכהו םירזנמה
ופשח הלא םיעוריא
73
.הפאפצ-תיבבו היירזע-לאב
ברקב המילא תוליעפל תונוכנו םיירצונ-יטנא תושגר
רקיעב( םילשוריב תידוהיה הרבחב תונוש תוצובק
תעונת ישנא ברקבו תידרחהו תיתדה הרבחה ילושב
.)הבושתב-םירזוחו "ךכ"
.145 ’מע ,)1999 םילשורי( 138-137 לאירא ,לארשיב םיירצונ םירדסמו תודע ,תויסנכ ,ינגד .י 71
.70 ’מע ,קלוק ידט ,דרפש 'נ ;םש ,רדלא 'ע 72
.170 ’מע ,הבירמה רה ,יאגרש 'נ 73
ידהוא םיטסילגנווא םירצונ
,תוכוסה גחב הדעצב ,לארשי
2006
128
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
תרבגה תועצמאב תומילאה דגנ לועפל הסינ קלוק
לע ץחל אוה .תונערופל םידעומ תובוחרב הרואתה
יפסכ עויס עיצהו םיערופה דגנ לועפל הרטשמה
םיירצונה תודסומל םילשוריל ןרקהמו הייריעה ביצקתמ
ריעב םיירצונ תודסומ המכל םג ןתינ עויס .ועגפנש
לובגב ינורמה זכרמה( ןורמ-רמ-תיב ומכ ,הקיתעה
-ירוסה זכרמהו ,יאול-טנס םילוחה תיב ,)ידוהיה עבורה
-היווב ועצוב 80-ה תונשב
74
.םכש ךרדל ךומסה ילותק
ביבס תופצרמהו ,תובחרנ תיתשת-תודובע הזורולוד

75
.ןטילבהל ידכ ןרוג יצחב ורדוס תויסנכה
זוחמ לע הנוממה ,יול לאפר רצענ 1986 רבמבונב
םייזכרמה םישנאה דחא היהש ,םינפב דרשמב םילשורי
ףושיביכראה רצענ ומעו ,ירצונה אשונב ולפיטש
תוריבעב ומשאוה םה .ינמראה ךראירטפה ןגס ,ןאימ'גע
םירשקה תא הטילבה השרפה .תותיחשו דחוש לש
,ןאימ'געו יול לאפר ,קלוק ידט ןיב וררשש םיקודהה
לש וכוויתב םיברע לש תועקרק תשיכר ורשפאש
שולשל ןודינו האנה-תובוט תלבקב עשרוה יול .ןאימ'גע
ררחוש ןאימ'גע .ח"ש 10,000 לש סנקלו רסאמ תונש
ינמראה ךראירטפב קבאיהל ךישמהו םימי המכ רחאל
יסחיב הדיחיה תטלובה תומדה רתונ קלוק
76
.ןאירדרד
ידרשמ לש םדי-תלזוא עקר לע ,תויסנכה םע לארשי
.םירחאה הלשממה
תויסנכה ידסממ םע לארשי יסחי ורתונ ולא תוישרפ ףרח
םיסחיה סופדל ךשמהב ,1987 דע ידמל םיבוט תויזכרמה
.םימיה תשש תמחלמ רחאלש תונושארה םינשב עבקנש
םע קר הלח תויסנכהו לארשי יסחיב תיתועמשמ הערה
20 - 1987 רבמצד ףוסב - הנושארה הדאפיתניאה ץורפ
.םימיה תשש תמחלמ רחאל הנש
לש היצזיניטסלפהו היצזיברעה
הנושארה הדאפיתניאהו ,תויסנכה
ילארשיה ןוטלשה לש דהואה סחיל דוגינב ,רומאכ
הפדעה לש תוינידמ לארשי השביג אל ,תויסנכה ידסממל
האוושהב .תימוקמה תיברעה תירצונה הייסולכואה יפלכ
.70 ’מע ,קלוק ידט ,דרפש 'נ 74
75 S. P. Colbi, A History of the Christian Presence in the Holy Land, p. 205.
לארשי תבהא הזיא“ ,ןהכ ’ה ;)8.11.1989( ,ץראה ,”םירענתמ םירצונה םג“ ,יאגרש ’נ 76
.57-54 ’מע ,)16.5.1997( ,ריעה לכ ,”םיילענ הזיאו
תובטהמ םיימוקמה םירצונה ונהנ אל ימלסומה בורל
שוכר תרזחה ,תוחפשמ-דוחיא ומכ םימוחתב תויתועמשמ
םינשב ,וז תוינידמ תורמל .המחלמה יקזנ לע םייוציפ וא
םיבר םירצונ ואר םימיה תשש תמחלמ רחאלש תונושארה
םדמעמ תא רפשל לכויש ןזאמ םרוג ילארשיה ןוטלשב
.תבבוסה הרבחב םאלסאה לש תרבוגה העפשהה לומ
הדגה תאו םילשורי-חרזמ תא דקפש ילכלכה גושגשה
לש ילכלכה םדמעמ תא רפיש ,המחלמה רחאל תיברעמה

77
.הובגה ינוריעה דמעמל םבורב וכייתשהש ,םירצונה
לש םתוקזחתה ,ילארשיה שוביכל תודגנתהה תומגמ םלוא
וליבוה םיילארשי-יטנאה םייניטסלפה םיימואלה תושגרה
רדעיה .)1987 רבמצדב( הנושארה הדאפיתניאה ץורפל
,תירצונה הייסולכואה תא הפידעמה תילארשי תוינידמ
םייקמה יתד טועימ םיימוקמה םירצונה לש םתויה רקיעבו
,ימלסומה בורה םע םיקודה םייתוברתו םייתרבח םירשק
תכלוה תוהדזה תולגל םיימוקמה םירצונה בור לע ועיפשה
שוביכל תודגנתההו תיניטסלפה תוימואלה םע תרבוגו
םיימלסומה םימרזה לש םחוכ תיילע ,ינש דצמ .ילארשיה
,תיניטסלפה תימואלה העונתה ךותב םייטסילטנמדנופה
םששח תא הררוע ,ילארשיה שוביכל תודגנתהה תא ובילש
םויב הנפות תימלסומה תואנקהש ךכמ םיבר םירצונ לש
ירצונ שוכרב תועיגפ .ירצונה טועימה יפלכ םימיה ןמ
הדאפיתניאה ךשמב ושחרתה ,םירצונ יפלכ תומילאו
תירצונה הייסולכואה
78
.םויה םג םישחרתמו הנושארה
שיטפה ןיב העלקנ תיברעמה הדגבו םילשוריב תימוקמה
לש תיתועמשמ הכימתל התכז אל איה דחא דצמ :ןדסל
לש םירכינ םיקלח הב ואר ינש דצמו ,ילארשיה ןוטלשה
-ףתשמ ףא םיתעלו ןמאנ-יתלב דוסי ימלסומה בורה

79
.ילארשיה ןוטלשה םע הלועפ
ץורפ זאמ רצונש השקה ילכלכה בצמהו הז דוכלמ
וספת םהב תורייתה יפנעב רקיעב - הדאפיתניאה
תירצונה הריגהה לודיגל ואיבה - יזכרמ םוקמ םירצונה
. 13-10 ’מע ,תוירצונה תוליהקה ,ינוחמצ 'ד 77
,”דובכ לוליח“ ללגב הדגב ותצוה םירצונ יתב 14“ ,רלוגר ’א :לשמל האר 78
,29.12.2005 ןושאר רוקמ ”םתאנש םג םתבהא םג“ ,רפפ ’א ;5.9.2005 ץראה
Justus Reid Weiner, Human Rights of Christians in Palestinian Society
םירצונ ןיב םיחתמה http://www.jcpa.org/text/christian-persecution-weiner.pdf ,(2005)
תיניטסלפה תושרה ירבוד ךא ,תיניטסלפה הרבחב רתויב שיגר אשונ םה םימלסומל
השיגדמ )ןימיה הנחמ םעטמ רקיעב( תילארשיה הרבסהה ,תאז תמועל .ושיחכהל םיסנמ
םלועה יניעב תיניטסלפה תושרה לש התימדתבו הדמעמב עוגפל ידכ הלא םיחתמ
.יברעמ-ירצונה
.186-182 ’מע ,תוירצונה תוליהקה ,ינוחמצ 'ד 79
129
הדיריב רומאכ אצמנ םילשוריב םירצונה רפסמ .ל"וחל
ץורפ זאמ הפרחוה וז המגמ ךא ,יטירבה טדנמה םות זאמ
םירצונה רפסמ ענ 1990 תנשב .הנושארה הדאפיתניאה
,םייתייסנכ תורוקמ תכרעה יפ-לע ,םילשוריב םיימוקמה
ללכמ 1.9% םהש ,דבלב שפנ 10,000-ל 8,000 ןיב
.)1967-ב 11,690-כ תמועל תאז( ריעב הייסולכואה
-תיב ירוזאמ םג המשרנ םילודג םיפקיהב תירצונ הריגה
80
.הללאמרו םחל
םיימוקמה םירצונה לש תרבוג תוהדזה לש הלא םיכילהת
ועיפשה ,הדאפיתניאה םעו יניטסלפה ימואלה ןיינעה םע
ורבעש ,תוימוקמה תוירצונה תודעה תגהנה לע םג ןבומכ
ןוטלשה תפוקתב היצזיברעו היצזיניטסלפ לש ץאומ ךילהת
70-ה תונש לש היינשה תיצחמב .1967 זאמ ילארשיה
תוליהקה ישארל םיברע תד-ינהוכ הנושארה םעפב ונומ
תינארתולהו )1976-ב דדח קיאפ ףושיבה( תינקילגנאה
הנומ 1987 רבמצד ףוסב .)1979-ב דדח דואד ףושיבה(
ךראירטפל ,תרצנ דילי ,יברע תד-ןהוכ ,חאבצ לשימ
-שיאש הנושארה םעפה וז התיה .םילשורי לש יניטלה
קפס ןיא .המרה הרשמל רחבנ )יקלטיא אלו( יברע הרומכ
הייסנכ-שיאכ וכרד תא הבציע ולש תישיאה היפרגויבהש
ותיב תא בזע אוה :ותיערמ ןאצ םע ההדזמה יתד גיהנמכו
יגולואיתה רנימסב דומלל ידכ ,10 ןב ותויהב ,1943-ב
יעוריא תובקעב .הלא'ג-תיבב תיניטלה היכראירטפה לש
.םינש התיא הארתה אלו תרצנב ותחפשממ קתונ 1948
ברעו ,ויבא תייוולהב ףתתשהל השרוה אל 1957-ב
81
.ויחא תייוולהל עיגהל השרוה אל םימיה תשש תמחלמ
-תינוויה הייסנכה שאר תרשמל ופרטצה הלא םייונימ
.יברע תד-ןהוכ ידיב דימתמו זאמ הקזחוהש תילותק
תוירצונה תויסנכה ברקב ורתונ הז ךילהתמ האצותכ
הניא ןתגהנהש תויסנכ יתש קר םילשוריב תובושחה
התגהנהש תיסכודותרוא-תינוויה היכראירטפה :תיברע
היכראירטפהו ,
82
ינווי אצוממ הרומכ ישנא ידיב הנותנ
לש לדבנה ינתאה הדוחיי לע תרמושה תינמראה
.תינמראה הליהקה
.31-28 ’מע םש 80
,)חאבצ לשימ ךראירטפה םע ןויאר( ”םערפשב ’ץנילה תא ורקחת לא“ ,ילילג ’ל :האר 81
תיניטלה היכראירטפה רתאב חאבצ לש תימשרה היפרגויבה האר .12.8.2005 ץראה
.http://www.lpj.org/newsite2006/patriarch/biography.html :םילשוריב
.היכראירטפה תגהנהל ףרוצו ףושיבל הנורחאל רתכוהש ,אנח הללאטע באה טעמל 82
תוהדזהו תוירצונה תודעה תגהנה לש היצזיניטסלפה
תגהנה תא ואיבה ,הדאפיתניאה םע תירצונה הייסולכואה
.יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסב תוברועמ רתיל תויסנכה
ףושיביכראה ;חאבצ לשימ ,יניטלה ךראירטפה תמזויב
רימס ,ינקילגנאה ףושיבהו םאחל יפטול ,ילותק-ינוויה
הדימב דלומה גח יסקט 1987 רבמצדב וצצוק ,יתיעפק
לש םייתרוסמה ןיסומינה ירוקיבמ קלח לטובו תרכינ
,1988 ראוניב .תודעה ישאר לצא יאבצה לשממה ישנא
,הנושארל, רבגתהל תויסנכה ישאר וחילצהש רחאל
ומסרִ פ םה ,םהיניב םיימינפה םיקבאמהו םיכוכיחה לע
םה ."ילארשיה יוכידהו קדצה יא" דגנ תפתושמ הרהצה
םורתלו הליפתו םוצ םויב קלח לוטיל םירצונה לכל וארק
הרהצהה .םיטילפה תונחמב םילבוסה לכ ןעמל הבחר דיב
ענמ ילארשיה רוזנצה ךא ,םילשורי-חרזמ ינותיעל הרסמנ

83
.המוסרפ תא
,תיברעמה הדגבו םילשוריב םירצונה םיברעה לש תימואלה תוהזה תייעב ,ינוחמצ ’ד 83
תשרומל זכרמה ,לארשי-תנידמו בושייה ,תונויצה תויעבל ףסאמ ,לארשי תמוקתב םינויע
'ד :ןלהל[ .472 ’מע ,ג”נשת 3 ךרכ ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,ןוירוג-ןב
.]תוהזה תייעב ,ינוחמצ
יניטלה ךראירטפה ,חאבצ לשימ
דלומה תיסנכב ,םילשורי לש
2006 ,םחל תיבב
130
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
תורהצה תרושב הנושאר תינונס התיה וז הרהצה
תיזח ,הנושארל ,ורציש ,תויסנכה ישאר לש םיזורכו
תא הנגמהו יניטסלפה ימואלה קבאמב תכמותה הדיחא
.הדאפיתניאה יוכידל ילארשיה ןוטלשה טקנש םיעצמאה
םיעוריא תובקעב תובורק םיתעל ואב הלא תורהצה
הדגבו םילשוריב תוירצונה תוליהקה תא וריעסהש
ל"הצ ילייח ירימ ירצונ דלי לש ותומ ומכ ,תיברעמה
ןוחטיבה תוחוכ תפידרו ,אנינח-תיב רוזאב 1988 ילויב
ידמא והילא הבישיה ידימלת לש םהיחצור רחא
תייסנכבו רבקה תייסנכב טלקמ ואצמש - ןהכ ימולשו

84
.1988-ב ןויצימרודה
ישאר םינותנ וב דוכלִ מה תא ושיגדה הלא םיעוריא
תייסולכואו יברעה םתיערמ-ןאצ .םילשוריב תויסנכה
תונברק םע תוהדזהל םהמ ועבת ימלסומה בורה
וגרהנ הדאפיתניאל הנושארה הנשב( הדאפיתניאה
.)
85
הנש התואב וגרהנש 410 ךותמ םירצונ השימח
ענמיהל םיילארשיה תונוטלשה םהמ ושרד תאז תמועל
טלקמל תויסנכה תכיפה תא עונמלו תיטילופ תוליעפמ
-ירובצמ ןכותב וניכה ףאש ,םינבא-יכילשמלו םידושחל
םתורשפאב ןיא יכ ובישה םיריזנו םירמכ המכ .םינבא
ישאר
86
.םדגנ תומילאל ששחמ וזכ תוליעפ עונמל
םימלסומה םהינכשל תעה לכ חיכוהל וצלאנ תויסנכה
םייולת םה דועב ,יניטסלפה קבאמב םיכמות םהש
,ןשודיחבו הייהש תורשא ןתמב ילארשיה ןוטלשב
םיסממ םירוטפב ,תוכולהתבו םיסכטב רדסה תפיכאב

87
.דועו ,סכממו
ישארמ העשת ומסרפ ,אחספה גח ברע ,1989 לירפאב
תוינידמה דגנ ףירח תעד-יוליג םילשוריב תויסנכה
-ינוויה ךראירטפה היה םימותחה ןיב .תילארשיה
,ינמראה ךראירטפה םג הנושארה םעפבו יסכודותרוא
-ילארשיה ךוסכסב תילרטינ הדמע לע רמש הכ דעש
םינשב ועריאש תופסונ תושרפ יתש .יניטסלפ
ןוטלשה ןיב חתמה תא רתוי דוע ולעה 1990-1989
הנושארה .תוירצונה תויסנכהו תוליהקה ןיבל ילארשיה
ללוחתהש ,רוחאס-תיב הרייעב "םיסִ מה דרמ" התיה
.8.11.1989 ץראה ,”םירענתמ םירצונה םג“ ,יאגרש ’נ 84
.471 ’מע ,תוהזה תייעב ,ינוחמצ 85
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשוריב יתדה ווק-סוטאטסה ,שריה ’מ ,לאירוכ-ןסואה ’ד 86
.77 ’מע ,)םסרופ אל( )1990(
.73-72 ’מע ,םש 87
םהמ רכינ קלחש ,הרייעה יבשות .1989 יהלשב
רחאל .לארשי-תונוטלשל םיסמ םלשל ובריס ,םירצונ
ורצענ ,הרייעה לע ילארשיה אבצה לש רוצמ ימי 46
יוושב שוכר עקפוה הרייעבו ,שיא 40 רבוטקואב 31-ב
ילארשיה ןוטלשל תודגנתהה .רלוד ןוילימ השולש
םירצונה היבשות ןיב םידקת-תרסח תוירדילוסל האיבה
.םימלסומה היבשות ןיבל הרייעה לש
םידוהי 150-כ לש םתולחנתה התיה היינשה השרפה
,ירצונה עבורבש ,)אנחוי-רמ( ןהו'ג-טנס תיינסכאב
"בוטה ישישה םוי" ברע ,רבקה תייסנכל ךומס
לוקב וסנכנ םילחנתמה .אחספה גח ינפלש )11.4.1990(
הל וארקו ,םירדח 53 תללוכה הינסכאל המר העורת
םכרד-יכישממ םהש התיה םתנעט ."דוד-תואנ" תנוכש
1936 דע ירצונה עבורב ורגש םידוהיה םיבשותה לש
.)תויברע תופקתה ללגב עבורה תא םידוהיה ושטנ זא(
דעו תיסכודותרוא-תינוויה היכראירטפל ךייש הנבמה
השכרנ הנבמב תנגומה תוריכשה תוכזש רבתסה הרהמ
ינמרא רחוס - ןגומ ריידמ רלוד ןוילימ 3.5 תרומת
תימנּ ָ פ שק-תרבח ידי-לע - ןאיסוטמ סוירידרמ םשב
תשכורה "םינהוכ-תרטע" תתומע הדמע הירוחאמש
ררבתה דוע
88
.ריעה לש םייברעה םירוזאב םיתב
םייזכרמ םישיא דצמ הכימתו דודיעל התכז השיכרהש
דוד רשה תושארב( ןוכישהו יוניבה דרשמו ,הלשממב

89
.תונוש םיכרדב השיכרה ןמ 40%-כ ןמימ ףא )יול
תיסכודותרוא-תינוויה הייסנכה לש לודג הנבמ תסיפת
גח ברע ,רבקה תייסנכל ךומס םידוהי םילחנתמ ידיב
,ימלסומה ןאדמרהו ידוהיה חספה גח ימיב ,אחספה
הררוע ,םירייתו םיניילצ תקקוש הקיתעה ריעהשכ
לכ .תימואלניב תוחור-תרעסו הקיתעה ריעב תומוהמ
וז השרפב ואר ןה .האחמב ודחאתה תוירצונה תויסנכה
,םישודקה תומוקמב ווק-סוטטסה לש תילארשי הרפה

90
.םימי שדוחל האחמב ןהיתויסנכ תא ורגסי יכ וריהזהו
,יסכודותרוא-ינוויה ךראירטפה עלקנ דחוימב השק בצמל
-ףתשמכ תיברעה הייסולכואה ןמ קלח יניעב דשחנש
,תודשחה תא ףודהל ןויסינב .םישכורה םע הלועפ
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,םישודקה תומוקמה לש יטפשמה דמעמה ,ץיבוקרב ’ש 88
רקחל םילשורי ןוכמ ,םישודקה תומוקמה תומחלמ ,ץיבוקרב ’ש ;25 ’מע ,1997 םילשורי
.123-122 ’מע 2000 םילשורי ,יצרא דה תאצוהו לארשי
.477 ’מע ,תוהזה תייעב ,ינוחמצ 89
.םש ,םש 90
131
דגנ תונפקות איה ןיינבה תסיפתש ךראירטפה ריהצה
ןמזב היכראירטפה שוכר דגנו םישודקה תומוקמה
תא ריבעהל הנכומ היכראירטפה יכו ,תויתדה תוגיגחה

91
.ם"ואב ןוידל ןיינעה
הטלחה רדעיהו ,ןוילעה טפשמה תיבב םינוידה תוכשמתה
הריזב תואחמה תא וריבגה - םילחנתמה תא תונפל הרורב
-ףותישל האיבה השרפה .תימואלניבה הריזבו תימוקמה
םיגיהנמה ןיבל תונושה תויסנכה ישאר ןיב רידנ הלועפ
ספתנ ןיינעה .םילשורי לש יתפומה תושארב םימלסומה
תימואל תודחא תבייחמה ,תיניטסלפ תימואל היעבכ
יוטיב ידיל האב וז תודחא .תירצונ-תימלסומ תוירדילוסו
תייסנכ ימוחתב הנושארל םייניטסלפ םילגד תפנהב
תא התניגש הרהצה לע ומתח תויסנכה ישאר .רבקה
רוערעכ ,רבקה תייסנכב גחה יסקטל הערפהכ תולחנתהה
םדמעמב העיגפכו תויתדה תודעה לש הימונוטואה
.הקיתעה ריעב םינושה םיעבורה לש דחוימה םייפואבו
לע וזירכהו ,ברעתהל תימואלניבה הליהקל וארק םה
,ישישה םויב האחמ תואל םילשוריב תויסנכה לכ תריגס
לע הזירכה הנוילעה תימלסומה הצעומה .לירפאב 27-ה

92
.תוירדילוס תואל ףירש-לא םרח-לא תריגס
דגנ תופירח תואחמ וררועתה תימואלניבה הריזב
.התמקהב לארשי-תלשממ תכימת דגנו תולחנתהה
תוימואלניב תויוברעל ןקיתווה תעיבת תא הקזיח השרפה
ופוסב האיבה ףאו
93
הקיתעה ריעל דחוימ דמעמ תקנעהלו
לארשיל ינקירמאה עויסה יפסכ לש התחפהל רבד לש
.177 ’מע ,תוירצונה תוליהקה ,ינוחמצ 'ד 91
.178 ’מע ,םש ,ינוחמצ 'ד 92
. 479-478 ’מע ,תוהזה תייעב , ינוחמצ 'ד 93
ילארשיה ןוכישהו יוניבה דרשמ ריבעהש עויסה םוכסב
ןהו'ג-טנס תיינסכא לש הרקמה
94
.תולחנתהה תמקהל
תויסנכה ישאר ןיב רידנ הלועפ-ףותישל אופא איבה
תא הלק העשל ריזחה ףאו ,ימלסומה רוביצה ישארל
.ימואלניבה םויה רדסל םישודקה תומוקמה תייגוס
היכראירטפה ןיב הלועפה ףותישב תושק העגפ השרפה
עגונה לכב תוילארשיה תויושרל תיסכודותרוא-תינוויה
.
95
תועקרק לש הרכחהו הריכמל
הדאפיתניאה ,תויסנכה תגהנה לש היצזיניטסלפה ךילהת
תולחנתההו רוחאס-תיבב םיסמה דרמ ,הנושארה
יסחיב תיתועמשמ תינפתל ואיבה ,ןהו'ג-טנס תיינסכאב
תובקעב .ילארשיה ןוטלשה םע תוירצונה תויסנכה
-יטנא וק תויסנכה ישאר לכ טעמכ וטקנ הלא םיעוריא
הנושארל .תיניטסלפ-ורפ השיגו קהבומ ילארשי
םיכוסכסה יעקשמ לע רבגתהל תויסנכה ישאר וחילצה
דגנ הדיחא תיזח שבגלו םהיניב םיימינפה םיקבאמהו
תא םתבוטל םותרל םיסנמ םהש ךות ,ילארשיה ןוטלשה

96
.תימואלניבה הליהקה
ןיינעה םע תוירצונה תויסנכה ישארמ קלח לש תוהדזהה
הצעומ םעטמ הרהצהב ינוציק יוטיב ידיל האב ,יניטסלפה
ינפב הארקנש ,םירצונו םימלסומ םיגיהנמ לש תפתושמ
לע האחמכ 1992 טסוגואב םילשוריב ילוטסופאה גיצנה
דיתעב ןוידל ןקיתוולו לארשיל תפתושמ הדעו ןוניכ
יתפומה םהיניב ,בתכמה ימתוח .תונידמה יתש ןיב םיסחיה
ינקילגנאה ףושיבה ,יניטלה ךראירטפה ,םילשורי לש
.9 ’מע ,)1997( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשורי תלאשו ירצונה םרוגה ,ןומר ’א 94
.88-87 ’מע )1994( ביבא-לת ,בירעמ תיירפס ,ידט לש םילשורי ,)ןייטשדלוג ’ד םע( קלוק ’ט 95
.28.9.1990 ץראה ,”םילשוריב הדאפיתניאל םימי 1000“ ,יאגרש ’נ 96
םינהכ תרטע תבישימ םידימלת
עבורה תוצוחב ארמג םידמול
תריקד לע האחמכ ימלסומה
השא י"ע םהירבחמ דחא
1992 ,תיניטסלפ
132
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
תוחישהש ששח ועיבה ,ילותק-ינוויה ףושיביכראהו
."ןיטסלפ תנידמ תריב" םילשורי לש הדמעמב וקסעי
תיברעה תוינרבוסה"מ םלעתהל אל ןקיתוול וארק םה
ןחלופה שפוח" תא וחבישו ,"ריעה לע תירוטסיהה
ךשמב םאלסאה ןוטלש תחת םישודקה םירתאה תרימשו
לע ססובמה ,רמוע ףיל'חה הזוחב חטבוהש ,םינש תואמ
ושי לש הבהאהו םולשה רסמ דומילו םאלסאה תונלבוס
ימלסומ ןוטלש הפידעמה ,וז תרהצומ הדמע
97
."עישומה
לש ותולת לע העיבצמ ,רחא רדְ סה לכ לע םילשוריב
ול תרשפאמ הניאש ,ימלסומה בורב ירצונה טועימה
-ידוהיהו יברע-ילארשיה ךוסכסב תיאמצע ךרד שבגל
,הנתשה םימי תשש תמחלמ ירחא הנש 25 .ימלסומ
ןיב המחלמה ירחא רצונש םיסחיה סופד ןיטולחל ,אופא
.תוירצונה תויסנכה ןיבל לארשי
לארשי ןיב םולשה ךילהת תועפשה
םיניטסלפל
תדיעו תובקעב היתונכשל לארשי ןיב ןתמו אשמה תישאר
םייונישל הליחת האיבה אל ,)1991 רבוטקוא( דירדמ
ךא .תוירצונה תויסנכה םע לארשי יסחיב םהשלכ
ץורעב תוחישה תומדקתה תובקעב ,ןכמ רחאל םייתנש
יגיצנ ןיב תונורקעה תרהצה תמיתחל ואיבהש ,ולסוא
ןכמ רחאלו ,)13.9.1993( ןוטגנישווב ף"שאו לארשי
,)4.5.1994( וחירי רוזאו הזע-תעוצר לע םכסהה תמיתח
לש םתדמע לע םג העיפשהש השדח חור רוזאב הבשנ
תויסנכה ישאר ועיבה תיתרהצהה המרב .תויסנכה ישאר
גרדמ אל יכ םא( תודעה יגיצנמ המכ .םימכסהב הכימת
רחאל תאפרע רסאי תא ךרבל סינוטל ואצי )הובג
,יניטלה ךראירטפה .תונורקעה תרהצה לע המיתחה
לצא םינפה תלבקב הנושארל ףתתשה ,חאבצ לשימ
תופתתשה .)1993( דלומה גח לגרל לארשי תנידמ אישנ
יפלכ תילותקה הייסנכה תדמעב יוניש לע םג הזמר וז
סכה ןיב דוסיה םכסה תמיתחב יוטיב ידיל אבש ,לארשי
.)ןלהל האר( 1993 רבמצדב 30-ב לארשי ןיבל שודקה
םע ןתמו אשמה ךרואל יניטסלפה דצב תטלובה המגמה
ןוטלשה לש תוספורטופאה תא שיגדהל התיה לארשי
תומוקמהו תוירצונה תודעה לע שדחה יניטסלפה
Statement of a Palestinian Delegation to the Apostolic Delegate in Jerusalem (August 97
.182-181 ’מע ,תוירצונה תוליהקה ,ינוחמצ 'ד ;)רבחמה ןויכראב( 1992
חלש ,יניטסלפ ץחלל הבוגתב ,לשמל ךכ .םישודקה
רבוטקואב ,סרפ ןועמש ,זאד ילארשיה ץוחה רש
תא טסלוה ןגרוי ןהוי יגברונה ץוחה רש לא ,1993
םישודקה תומוקמה" יכ שיגדמה עדונה בתכמה
יבגל ינויח דיקפת םיאלממ ,םיימלסומהו םיירצונה
אל לארשיש ףיסוה אוה ."תיניטסלפה הייסולכואה

98
."דודיעל הכזי הז דיקפת יולימ"ו םתוליעפל עירפת
םכסה קינעהש תושרה איה וז המגמל היינש אמגוד
שולש רקבל )4.5.1994( םיניטסלפל וחיריו הזע
רתאב ,ןיטסלפ לגד תחת ,הכולהתב הנשב םימעפ

99
.ןדריה רהנ לעש "סטרומ לא" ירצונה הליבטה
שיגדהו וחירי רוזאב ללכיי רתאהש שקיב תאפרע
.לגרל-היילע דקומ ותויה תאו םירצונל ותשודק תא
-היילעה הרתוה הרשפִ כו ,ךכל המיכסה אל לארשי
לש ונוצר התיה הז דעצ לש ותרטמ .הכולהתב לגרל
ךא ,וחירי-תעלבומ לש החטש תא לידגהל תאפרע
,םיניטסלפ-םימלסומל םירצונ ןיב תודחא ןיגפהל םג
ולש ודמעמ תאו תיניטסלפה תושרה דמעמ תא קזחל
קבאמב םיגשיה ותוכזל ףוקזִ לו ,תימואלניבה הריזב
.םישודקה תומוקמה לע
תושרה לש תוספורטופאה תמגמל ףסונ יוטיב
רכינ ,תורצנל םישודקה תומוקמה לע תיניטסלפה
יסוי רשה ידיב שבוגש 1995 תנשמ תונבהה ךמסמב
.תאפרע לש ונגס ,)"ןזאמ-ובא"( סאבע דומחמו ןילייב
)ןזאמ-ובא-ןילייב ךמסמ ונוכש( תונבהה יפ-לע
זרכותש אלל תויניטסלפ םיידיל רבקה תייסנכ רסמית
רומא ,תונבהה יפ-לע ,תיבה רה( תילאירוטירט-סקא

100
.)ידעלב יניטסלפ לוהינבו ילאירוטירט-סקא תויהל
,םיניטסלפה יניעב ירצונה אשונה לש ותובישחל דוגינב
תואמגודה שולשב .הבר תובישח לארשי ול הסחיי אל
לע רתוול תילארשי המכסה תרכינ ליעל ואבוהש
.ירצונה םוחתב העפשה לעו םישודק תומוקמ
,םיניטסלפל לארשי ןיב ןתמו אשמה תומדקתה םע
ירצונה אשונהש םילשוריב תויסנכה ישאר וששח
ודעונ תובושחה תויסנכה ישאר לכ .תיווז-ןרקל קחדיי
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,תויברע תודמע - םולשל ןתמו אשמב םילשורי ,ןיילק ’מ 98
.27 ’מע ,)1995( םילשורי
.1994 ראורבפב 11 , ץראה ,”קיספ לכ לעו הלימ לכ לע ונדפקה“ ,רוכב ’ג 99
,ץראה ,”הפוריאבו לארשיב תושיגפ 20-ל ודעונ םיתווצה“ ,ףיש ’ז 100
.1994 ראורבפב 22
133
"םודנארוממ" ומסרפו םילשוריב 1994 רבמבונב 14-ב
ונממ ,"םירצונל םילשורי לש התובישח" :ותרתוכש
אשמב ירצונה אשונהמ תומלעתהה ןמ הגאד הלוע
וילע "םודנארוממה"
101
.ף"שאל לארשי ןיב ןתמו
תודגנתה עיבמ ,םילשוריב תויסנכה ישאר 12 ומתח
םהיתויוכז תא דבכמ וניאש ,והשלכ דחא םרוגש ךכל
ןפואב םילשוריב טולשי ,תורחאה תותדה ינב לש
לש ילאסרבינואה יפואה תא חיטבהל ידכ .ידעלב
םישודקה תומוקמה לש םדמעמ תא הז ללכבו ,ריעה
הקוח רבחל שי יכ ךמסמה סרוג ,תוירצונה תוליהקהו
,)Special Statute for Jerusalem( םילשוריל תדחוימ
םימרוגהו תותדה שולש יגיצנ ידיב שבוגתש
הליהקה תויוברעל הכזתו ,ריעב םיטלושה םייטילופה
חיטבת וזכ הקוח יכ עבוק ךמסמה .תימואלניבה
םימעטמ וא תויטילופ תוביסמ עגפי אל דחא םרוגש
השיגה שפוחב רקיעבו ,םירחאה תויוכזב םיינוחטיב

102
.םישודקה תומוקמל
לש "תוימיטיגלה תויוכז"ה תא םג הנומ ךמסמה
הלא תויוכז ביחרמ אוהש ךות ,םילשוריב םירצונה
- ןחלופהו השיגה שפוח לש תויוכזל ףסונב .דואמ
תורכזומ - תדה שפוח תרגסמב ללכ-ךרדב תורכזומה
החגשה ,שוכר לע תולעבב תורושקה תויוכז הז ךמסמב
ןמצעל ושכר תויסנכהש ןחלופ-תויוכזו )custody(
תויוכזהש שרופמב עבות ךמסמה .םינשה ךשמב
ירוטסיהה ווק-סוטאטסה תרגסמב רבכ תונגומה
תויוכזל .דיתעב םג ודבוכיו ורכוי ,םיפסונ םיכמסמבו
ומכ תוניילצל תורושקה תויוכזה תופרטצמ ולא
העונת ,יברעמ וא יחרזמ ןיילצ לכל םילשורי תחיתפ
ןיאב ןחלופלו הליפתל תוכזה ,ריעה ךותב תישפוח
םירוגמל תוכזהו ,הכורא הייהשל תוכזה ,עירפמ

103
.ריעב תוהשה תעב םידבוכמ
,תויתוברתה ,תויתרבחה תויוכזב ןד דחוימ ףיעס
- םיימוקמה םירצונה לש תוימואלהו תויטילופה
תוליהקכו םידיחיכ ןופצמהו ןחלופה שפוח ןהיניב
תא םייקל "תוירוטסיההו תויחרזאה תויוכזה" ,תויתד
האופרה תודסומ תא ,הובגה דומילהו ךוניחה תודסומ
101 Memorandum: The Signifcance of Jerusalem for Christians, (November 14, 1994)
http://www.al-bushra.org/hedchrch/memorandum.htm
.6-5 ,2 ’מע ,םש 102
.4 ’מע ,םש 103
יתווצ ללוכ ,םיניילצל תוינסכאה תא ןכו ,הקדצהו

104
.ןהלש םידבועה
ביחרמ ,דחאכ ף"שא לאו לארשי לא הנופה ךמסמה
,תדה שפוחב תורושקה תונושה תויוכזה תא דואמ
תועצמאב םירצונה לש םדמעמ תא חיטבהל הסנמו
.תוימואלניב תויוברעל הכזתש תדחוימ "הקוח"
דחא דצ לש תידעלב הטילשל תדגנתמה השיגה
םידחא תרהצהמ הנוש ,הז ךמסממ הלועה ,םילשוריב
טסוגואמ םילשורי לש יתפומהו תויסנכה ישארמ
ישאר לש ןומא-רסוח לע זמור יונישה .1992
- םילשוריב םיביריה םידדצה לש םתלוכיב תויסנכה
ריעה רוזאב תידעלב הטילשל ןעוט םהמ דחא לכש
םהיתויוכז לע רומשל - ירוטסיהה ןגאהו הקיתעה
ינבל החותפה ריעה ןוזח תא םישגהלו םירצונה לש
םיעיצמ ,הז ןומא-יא עקר לע .םימואלהו תותדה לכ
,ריעל תדחוימ הקוח לש ןויערה תא תויסנכה ישאר
תרכינ וז הסיפתב .תוימואלניב תויוברעל הכזתש
.1967 ףוסב השבגתהש ןקיתווה תדמע תעפשה בטיה
ישאר תוששחב שוחל ןתינ ךמסמה לש ויתורוש ןיב
םרוגה לש ותסינכמ םיימוקמה םירצונהו תויסנכה
ןוטלשה ןיבל םהיניבש םיסחיה תכרעמל יניטסלפה
.יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה תמלסהמו ,ילארשיה
.קיודמו קדצומכ הלגתה תוששחהמ רכינ קלח ,ןכאו
םייניבה םכסה" םתחנ 1995 רבמטפסב 28-ב
-תעוצרו תיברעמה הדגה רבדב יניטסלפ-ילארשיה
-תיבמ םיילארשיה תוחוכה ואצי ותרגסמבש ,"הזע
.5 ’מע ,םש 104
ינשה סולואפ ןנחוי רויפיפאה
ישארה ברה םע ותשיגפב
1995 ,ואל ריאמ ,לארשיל
134
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
1995 דלומה גח ברע .ושי לש ותדלוה םוקמ ,םחל
.הבר תובהלתהב םחל-תיבב תאפרע רסאי לבקתה
יניטסלפה ןוטלשה תוסחב גחה יסקט וכרענ הנושארל
ישרפ ופלחוה םחל-תיב לובגב .תאפרע לש וחוצינבו
יניטלה ךראירטפה תרייש תא ווילש ,לארשי-תרטשמ
הרטשמה ישרפב ,1967 זאמ ,דלומה תייסנכל וכרדב
םירצונ םינימאמ ינוילימ תואמ יניעל .
105
תיניטסלפה
יבחר לכב דלומה תייסנכב תוצח תסימ ירודישב ופצש
:תאפרעל חאבצ לשימ יניטלה ךאירטפה רמא ,םלועה
דובכל םחל-תיבל אובל ךתריחב תכרובמו ךרובמ התא"
106
."דלומה
ינפב ואשנו םחל-תיבל לגרל ולע תוירצונה תודעה ישאר
,תינקילגנאה הייסנכה שאר .הרקוהו חבש ימואנ תאפרע
ןושארה ירצונה רבודה הארנכ היה ,יתיעפק רימס
,באט'ח ןבא רמוע לש ושרויכ תאפרע תא ראיתש
תרוסמב רתויב ץרענ שיא ,םילשורי-שבוכ ףיל'חה
ימלסומה ןוטלשה ןיב םיסחיה תא בציעש ,תימאלסאה
-ינוויה ךראירטפה .םירצונהו םידוהיה "תוסחה ינב"ל
ךראירטפהו ,תיגיגח הדועס תאפרעל ךרע יסכודותרוא
םשגתמ וב ,הזה םויל ללפתהש ומצע לע דיעה ינמראה
107
.םיניטסלפה אובלו לארשי תגיסנל םולחה
תירצונ-תימלסומה תופתושה תא שיגדה ודיצמ תאפרע
לארשי ןויסינ דגנ אציו ,תיניטסלפה המואה תיינבב
תורמלש אלא .
108
תוליהקה יתש ןיב המחלמ רחרחל
דצמ תועיגפה לג ךשמנ תאפרע לש תועיגרמה ויתורהצה
תויסנכבו םירצונב ,סאמחל םיברוקמה םיימלסומ םיגוח
םינפ-ילוער .הללאמרו םחל-תיב ,םילשורי ירוזאב
וריתוהו ןזימרק ריד רזנמ תויגוגז תא 1994 ץיקב וצפינ
ריעב
109
."ןורתפה אוה םאלסאה" :תבותכה תא םהירחא
םירצונ דגנ תומילא ישעמ ועריא םילשוריב הקיתעה
תויסנכ המכב דוש ישעמו ,םירייתו םיניילצ ,םיימוקמ
תירקת העריא 1997 טסוגואב
110
.ריעב םיבושח םירזנמו
םירצונ ןיב תוחיתמ עקר לע רוחאס-תיב הרייעב הרומח
25 ,ץראה,”לביטספתריוואב“ יניטסלפןוטלשתחתםחל-תיבב ןושארהדלומהגח“ רינ ’א 105
.1995 רבמצדב
.1995 רבמצדב 29 ,ץראה ,”םחל-תיבב דלונ ושי קר אל“ ,ןייטשניבור ’ד 106
.םש ,םש 107
.1996 ראורבפב 2 ,ץראה ,”תאפרע זגר המ לע“ ,ןייטשניבור ’ד 108
.1994 טסוגואב 12 ,ץראה ,”םימשמ העושיל םיפצמ“ ,יזגלא ’י 109
.1996 ינויב 7 ,ריעה לכ ,”הנוע הנניא הקיתעה ריעה תנחת“ ,אלומ ’ש 110
האצותכ םישנא העברא ועצפנ הכלהמבש ,םימלסומל
111
.תיניטסלפה הרטשמה ירימ
לש םתסינכ 1993-מ הלבגוה הלא םיעוריאל ףסונב
םילשורי חטשל תיברעמה הדגב םיררוגתמה םירצונה
הליטהש םירגסה ןמ האצותכ )םיבשותה ראש םע דחיב(
קלחכו לארשי ימוחתב רורט יעוגיפ לע הבוגתב לארשי
תושייל לארשי ןיב דירפהל הדעונש תוינידמה ןמ
הדרפהה תוינידמ יכ ושיגדה תויסנכה ישאר .תיניטסלפה
םישודקה תומוקמל תישפוח השיג תענומ םירגסהו
םחל-תיבל םילשורי ןיב םיניילצ רבעמ לע השקמו
וז תוינידמ לש םיילכלכה םיקזנה
112
.הל ביבס תורייעלו
םילשורי ןיב תילכלכה תולתה ללגב רתויב םילודג ויה
ודבא תורייתה םוחתבו הדובעה קושב .םחל-תיבל
םיפירח םיילכלכ םיישק ומרגנו םיבר הדובע-תומוקמ
,ל"וחל תירצונה הריגהה תפרחהל ואיבהש ,דחוימב
תובקעב רצונש בצמה
113
.םחל-תיב רוזאמ רקיעב
לש תורדוקה םהיתואובנ תא םאת םייניבה םכסה םושיי
םנוצר ןיב םיעורק םמצע ואצמש ,םיימוקמה םירצונה
םיצחל ןיבל האוגה תיניטסלפה תוימואלה םע תוהדזהל
ףא םיתעלו יטסילטנמדנופה םאלסאה יגוח דצמ םישק
ופסונ וז הקוצמל .תיניטסלפה הרטשמב םימרוג דצמ
םילשורי ןיב לוציפה ,ילארשיה רגסה םרגש םיישקה
ועגפיש םייניטסלפ םידעצמ ששחהו ,םחל-תיבל
רזנמב עראש יפכ ,םישודקה תומוקמב תויסנכה דמעמב
ישנא תא םייניטסלפ תוחוכ וקליס םש ,ןורבחב יסורה
,המודאה הייסנכה ידיל רבעוה רזנמהו ,הנבלה הייסנכה
114
.ןיצלי סירוב לש ותלשממ ץחלב הארנכ
,היינשה דיוויד-פמק תדיעווב ןוידל ולעש תונויערה
ראוני - 2000 ילוי( הבאט תוחישו ןוטנילק אישנה הוותִ מ
ןיב תונוש תונוכתמב הקיתעה םילשורי תקולח לע )2001
ישאר לצא תרוקיבב ולבקתה ,תיניטסלפה הנידמל לארשי
תויזכרמה תויסנכה ישאר ונפ 2000 ילוי ףוסב .תויסנכה
,תאפרע רסאילו קרב דוהאל ,ןוטנילק אישנל םילשוריב
.1997 טסוגואב 27 ,ץראה ,”םחל-תיב תודשב םעז“ ,ןייטשניבור ’ד 111
”ונלשהיעבהמםימלעתמף”שאו לארשי :ריעב תוירצונה תויסנכה ישאר“ המעוט-ובא ’ח 112
לע רמש תאפרע םג“ ,לוקוס ימס ;1997 רבמצדב 25 ץראה ;1994 רבמצדב 2 ,םילשורי
.1997 טסוגואב 27 ,ץראה ,”ווק-סוטאטסה
:ויתויעבלו רגסל ובורב שדקומה,שדוקהץראלשתינאקסיצנרפהןרקהןואטיב לשמל האר 113
The Holy Land Foundation 1997 ,)1(.
;תותד יניינעל דרשמב תוירצונ תודעל הקלחמה להנמ ,רומ ירוא םע ןויאר ,ץראה 114
.9.12.1997
25.12.1994 ,תאפרע רסאי ,תיניטסלפה תושרה ר"וי לש ןושארה ורוקיב תעב םחל תיבב דלומה תיסנכ לעמ םיקוקיז
135
136
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
עבורה ןיב תונובירה לוציפל םתודגנתה תא ועיבהו
ןיבל )לארשי תונובירב תויהל רומא היהש( ינמראה
.)תיניטסלפ תונובירל רובעל רומא היהש( ירצונה עבורה
שפוח וחיטביש תוימואלניב תויוברע לבקל ועבת םה
ושקיבו ,תותדה שולש ינימאמל ןחלופ שפוחו השיג

115
.םתדמע תא גיצהלו דיוויד-פמק תדיעוול עיגהל
ןיבל ןקיתווה ןיב םימכסהה תעפשה
ף”שאו לארשי
תישאר םע קר הצאוה ןקיתוול לארשי ןיב תוברקתהה
תדיעווב לחה - םיניטסלפל לארשי ןיב םולשה ךילהת
.ולסוא ךילהת תובקעב תאש-רתיבו )1991( דירדמ
ןיבל לארשי ןיב דוסיה םכסה תמיתחל ליבוה הז ךילהת
םימרוג ול ומרתו ,1993 רבמצדב 30-ב שודקה סכה
תרכה תא םג הרשפִ אש ,לארשיב ף"שא תרכה :םינוש
ןקיתווה ששח זא דע( םידוהיה תנידמב שודקה סכה
םיימשר םייטמולפיד םירשק ןוניכו לארשיב הרכהש
יברעה םלועב תוילותקה תוליהקב עוגפל םילולע ,המע
ילכלכה ,יטפשמה דמעמה תרדסהב ךרוצה ;)ימלסומהו
;שדוקה ץראב הישנאו תילותקה הייסנכה לש ילקסיפהו
תילותקה הייסנכה ןיב סויפה ךילהתו םיעגמה תומדקתה
"הטטא הרטסונ"ה תזרכה םוסרפ זאמ ידוהיה םעה ןיבל
ןתמו אשמב קלח תחקל שודקה סכה לש ונוצרו 1965-ב
ןקיתווה חתפ ליבקמב .םישודקה תומוקמהו םילשורי לע
116
.ף"שא םעו ןדרי םע המוד ןתמו אשמב
סכה ןיבל לארשי ןיב םתחנש ירוטסיהה דוסיה םכסהב
שפוחב ךומתל םתוביוחמב םידדצה ינש וריכה
117
,שודקה
הלועפ-ףתשל םידדצה ובייחתה ןכ ומכ .ןופצמהו תדה
לארשי .תיתד תונלבוס-יאבו תוימשיטנאב המחלמב
תא אלמל תילותקה הייסנכה לש התוכזב" הריכה ,הדיצמ
םאשונש הלאו םייכוניחה ,םיירסומה ,םייתדה הידיקפת
הריכה הייסנכה וליאו ,םימיאתמ תודסומ תרזעב ,"הקדצ
םודיק ןוגכ ,הידיקפת תא אלמל הנידמה לש התוכזב"
הקספ ,3 ףיעס( "םהילע הנגהו ונוחטיבו ללכה תחוור
-סוטאטסה תא דבכלו םייקל" םג ובייחתה םידדצה .)2
.54-53 ’מע ,)2001( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,ובאט םירבוש ,ןיילק ’מ 115
תרבוח ,רשג ,”תוחותפ ורתונש תויעבו וגשוהש םידעי :ןקיתווה םע םכסה“ ,יברנימ ’ס 'י 116
.45 ’מע ,)ףרוח( 130
,)1993( לארשי-תנידמ ןיבל שודקה סכה ןיב דוסי םכסה 117
International Legal Materials 33, 1993 p.153 (1994 ).
"לח אוה םהילעש םיירצונה םישודקה תומוקמב ווק
תומוקמה תא דבכל" החיטבה לארשי .)1 הקספ ,4 ףיעס(
"םהל רשא יפואה לע ןגהלו ]…[ םיילותקה םישדוקמה
םתכימת תא ועיבה םידדצה ינש .)3 הקספ ,4 ףיעס(
.)1 הקספ ,5 ףיעס( שדוקה ץראל םירצונ לש לגרל-היילעב
םייקלו דסייל תילותקה הייסנכה לש התוכז הרכוה ןכ ומכ
.תומרה לכב ךוניח-תודסומ
תנשב הילטיא ןיבל רויפיפאה ןיב המתחנש הנמאה חורב
ביוחמ אוה ,ולש ויפוא לשב יכ" שודקה סכה ריכזה ,1929
הזה םלועה יניינעבש םיכוסכסה לכל רז ראשיהל תימשר
םיחטש לע דחוימב לח" הז ןורקיע יכ ףיסוהו ,"אדירג
דמעמ ירק - "םירדסומ-יתלב תולובג לעו תקולחמבש
.)2 הקספ ,11 ףיעס( םילשורי ריעהו םיחטשה
םיאלמ םייטמולפיד םירשק וננוכ 1994 ראוניב 15-ב
רבמבונב .םירירגש ןהיניב ופלחוהו ןקיתוול לארשי ןיב
וב ,שודקה סכה ןיבל לארשי ןיב ףסונ םכסה םתחנ 1997
טפשמב תילותקה הייסנכה לש יטפשמה הדמעמ רדסוה
יפוא תולעב ויה הז םכסה לש ויתוארוה .לארשי-תנידמ
םילשורי תלאשב ןירשימב ועגנ אלו ,יטפשמו ינכט
.םישודקה תומוקמהו
סכה רשק ,לארשיל ןקיתווה ןיב ןתמו אשמל ליבקמב
עידוה 1994 רבוטקואב .ף"שאו ןדרי םע םירשק שודקה
ף"שא םע "םיימשרו םיביצי םיסחי" ןוניכ לע ןקיתווה
,ף"שאל שודקה סכה ןיב הלועפה ףותיש תא קזחל ידכ"
הדעו המקוה 1998 לירפאב ."יניטסלפה םעה גיצנכ
תא הללס וז הדעו
118
.םידדצה ינשל העובק תילארטליב
ןקיתווה ןיבו ף"שא ןיב סיסבה םכסה תמיתחל ךרדה
רוקיב ינפל תועובש השימחכ ,2000 ראורבפב 15-ב
.שדוקה ץראב רויפיפאה
,ף"שא םע תילותקה הייסנכה ירשק תא רידסמה םכסהה
תילותקה הייסנכה דמעמ תא תורידסמה תועיבק ללוכ
ןגעמו ,תיניטסלפה תושרה תטילשבש םיחטשב
ינופצמ-יתדה רשקהב ןבור - םדא תויוכז לש תומרונ
ווק-סוטטסב ריכמ רדסהה ,ןכ ומכ .ולא תוירוטירטב
,תוילקסיפה היתויוכזבו תורצנל םישודקה תומוקמב
ימוחתב תילותקה הייסנכה לש תוילכלכהו תויטפשמה
ןורתפש בתכנ םכסהל אובמב .תיניטסלפה תושרה
תוטלחהה לע ססבתהל ךירצ םילשורי תלאשב קדוצ
118 Vatican Information Service, January 15 1998.
137
םינשמה םיידדצ-דח םידעצ יכו ,הז ןיינעב תוימואלניבה
הניחבמ םידדצה לע םיליבק םניא ,ריעה לש הייפוא תא

119
.תחאכ תיטפשמו תירסומ
ידי-לע םנמזב וספתנ ף"שאו לארשי םע םימכסהה ינש
הייסנכה יסחי תא רידסמה בושח גשיהכ ןקיתווה יגיצנ
תילותקה הייסנכה דמעמ תא חיטבמו םידדצה ינש םע
תונורחאה םינשב לקתנ םמושיי םלוא ,ידיתע םכסה לכב
העירשה קוח תא ךופהל הנווכה .םילודג םיישקב
תיניטסלפה הנידמה תקוחב יזכרמ ביכרמל ימלסומה
זאמ תיניטסלפה תושרה לש התוררופתה ,תידיתעה
,ןוטלשל סאמחה תיילעו היינשה הדאפיתניאה תישאר
ןקיתווה ןיב םכסהה םושייל םילודג םייוכיס וריתוה אל
םימכסהה םושייב םג ולגתה םיישק .תיניטסלפה תושרל
תושק תויעבו תסנכב הקיקח יישק תמחמ ,לארשי םע
םימכסהה תעפשהש הארנ הרקמ לכב .יוסימה םוחתב
ןיב םיקחשנה ,םיימוקמה םירצונה לש םוימויה ייח לע
,ימלסומ-ידוהיהו יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסל םידדצה
תינורקעה הכימתה ףרחש הארנ רתויו רתוי .הנטק איה
,םיימוקמה םירצונה לש םניינעב ירצונה םלועה לש
,ף"שאו לארשי ןיבל שודקה סכה ןיב םימכסהה ףרחו
ויתויוכזו ולרוגש ינשִ מ םרוגכ םירצונה םירייטצמ
לע םידדומתמה תוחוכה ידסחל הבר הדימב םינותנ
.ינידמה הלרוגו םילשורי דמעמ
ץראב ינשה סולואפ ןנחוי רויפיפאה לש ורוקיב תינכת
תוניילולה תא בטיה המיגדה ,2000 סראמב ,שדוקה
בשחתהל ונויסינב ןקיתווה תוינידמ תא תנייפאמה
הללכ תינכתה .תורתוס תומגמבו םידגונ םיסרטניאב
,יברעמה לתוכב ,ףירש-לא םרח-לא/תיבה רהב רוקיב
,השייהד םיטילפה הנחמבו םשו דיב ,רבקה תייסנכב
,יתפומה ,םיישארה םינברה םע תושיגפל ףסונב תאזו
.ינמראה ךראירטפהו יסכודותרוא-ינוויה ךראירטפה
היינשה הדאפיתניאה תועפשה
הדרפהה רדג תיינבו
2000 רבמטפס ףוסב הצרפש ,היינשה הדאפיתניאה
- רויפיפאה לש ירוטסיהה ורוקיב ירחא הנש יצחכ -
תוימוקמה תוירצונה תוליהקה בצמ תא רתוי דוע הכביס
םיעוריא השולש .לארשיב ןוטלשה םע ןהיסחי תאו
http://www.catholicculture.org/docs/doc_view.cfm?recnum=2595 :רתאב םכסהה חסונ 119
:תוימוקמה תוירצונה תוליהקה לע ןירשימב ועיפשה
ףוסב הליג תנוכשב םיתב לא הלא'ג תיבמ תויריה .1
,ל"הצ לש הבוגתה תוזגפהו 2001 תנשבו 2000 תנש
.םשוכרבו הרייעה יבשות םירצונה םיבשותב תושק ועגפ
-םיזנת יליעפ ,םימלסומ-םיאודב ודמע יריה ירוחאמ
וכפהש - הרמעתה טבש ישנא לודגה םקלח - ח"תפ
-תודמע םמצעל ורחב םה .םחל-תיב רוזאב םייטננימוד
תונוכשלו םיירצונ תודסומל ,תויסנכל ךומסב ירי
העיגפש רורב היה םידדצה לכל .הרייעב תוירצונה
בסת ,םירצונה יתבב וא םיירצונ תד-ינבמב תילארשי
תויסנכש תורמל - ןכאו
120
.יתימדתו ינידמ קזנ לארשיל
-יתב דואמ וקוזינ - ועגפנ אלש טעמכ הלא'ג-תיב
ל"הצ תוזגפהמ םיעגפנה ןיב .םירצונ םיבשות לש םירוגמ
היהש ינארתול ינמרג אפור ,רשיפ יראה ר"ד םג היה
תובקעבו ,2000 רבמבונב גרהנ אוה .תיניטסלפל יושנ
ןאנוי בינומ ינארתול-יברעה ףושיבה הוושִ ה עוריאה
סויטנופ ישעמל םילארשיה לש "יוכידה ישעמ" תא
ירטימ .ושי תא ופדרש ,ספיטנא סודרוהו סוטאליפ
םג ךלה ,םחל-תיבב תינארתולה הליהקה רוטספ ,בחאר
יעצבמ"כ םילארשיה תא ראיתו ןאנוי לש וכרדב אוה
םיעגפמה לש "םויריטרמ"ל םיארחאכו "ןגרואמ רורט
םירצונה הלא'ג-תיב יבשות ונפשכ
121
.םידבאתמה
ומעז ,יריה תא קיספיו ברעתיש השקבב תאפרע רסאיל
וטחס ,םהיתבל וצרפ ,םיניטסלפה םישומחה םהילע
ופקת ,םיברסמה לע חצרב ומייא ,"הדאפיתניא סמ"
הרצונ םחל-תיב רוזאב .ןהמ םייתש וסנא ףאו םישנ
.תירצונה הייסולכואב השק העגפש היכרנא הגרדהב
תיניטסלפה תושרה םעטמ םיימשרה םידיקפתה יאלממ
חוכב וספתנ העפשההו המצועה ידקומו ,הדיצה וקחדנ
-לע ורדגוה הלא ."אצקא-לא" יליעפ ידי-לע קשנה
בר-ברע" ףורכששי יבאו לארה סומע םיאנותיעה ידי
ישנא םע דחי ,בכר יבנגו קשנ ירחוס ,בוחר ינוירב לש
."תוימינפ תומחלמ םהיניב ולהינש ,הרושהמ ח"תפ
העפותל ךפה לארשי םע הלועפ-ףותישב םידושח חצר
שולשב ריעב חצר ירקמ 30-כ ומשרנ( תיתרגש טעמכ
,תיעיבשה המחלמה ,ףורכששי ’א,לארה ’ע ;28.12.2001 בירעמ,”וליאכ הגאד“ ,ןיאלש’ח 120
,ףורכששי ,לארה :ןלהל[ .97-96 ’מע ,)2004( ביבא-לת ,דמח ירפסו תונורחא תועידי
.]תיעיבשה המחלמה
15 םיינחמ ,”תיניתשלפה תורצנה לש ’תינורטקלאה הייסנכ’ב תונויצ יטנא“ ,לארנ ’ג 121
ץראבו ןדריב תינארתולה הליהקה לש טנרטניאה רתא האר ;79-78 ’מע ,)ד”סשת ולסכ(
http://www.holyland-lutherans.org/index.html :שדוקה
138
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ

122
.)הדאפיתניאה לש תונושארה םינשה
-תמוח" עצבמ ךלהמב ל"הצ ידיב וספתנש ללש יכמסמ
םירצונ םיבשות ולבס תונורחאה םינשב יכ ופשח ,"ןגמ
תושומחה תויצילימה תויולכנתהמ םחל-תיב רוזאב
.)אצקא-לא-יללח-ידודגו םיזנתה ירבח םקלח(
תטיחס ;םירזנמב תועיגפל תואמגוד םיאבומ םיכמסמב
תומדא תעקפה ;תילילפ תוליעפו םירצונ םיקסע-ישנא
םשוכרש םירצונל תיטפשמ הנגה ןתמ-יא ;םירצונמ
,תאפרעל ורבעוה הלא םישעמ לע תונולת .דועו ,ספתנ
רדסה תטלשהל תויביטקפא תולועפש הארנ םלוא
ינונגנמ ידי-לע ושענ אל םחל-תיב רוזאב ןוחטיבהו
םמצעב םיברועמ ויה םקלחש ,םייניטסלפה ןוחטיבה

123
.םשוכרבו םירצונב תועיגפב
.217-216 ,98-96 ’מע ,תיעיבשה המחלמה ,ףורכששי ’א ,לארה ’ע 122
:ל”הצ לש ימשרה רתאב םמוכיסו םיכמסמה םוגרת האר 123
http://www1.idf.il/DOVER/site/mainpage.asp?clr=1&id=7&docid=15805
םש ,ללכב םחל-תיב רוזאבו הללא'ג תיבב השקה בצמה
הריגהה תא םיצעה ,תרכינ תירצונ הייסולכוא תררוגתמ
ישאר .היינשה הדאפיתניאה תפוקתב ל"וחל תירצונה
רחא הבר הגאדב םיבקוע הל הצוחמו ץראב תויסנכה
רוזאב תירצונה הייסולכואה תא דואמ לדלדש ,הז ךילהת

124
.טועימל התכיפה ידכ דע ,ושי לש ותדלוה ריע
ךות - 2002 יאמב 10-ה דעו לירפאב 1-המ לחה .2
דלומה תייסנכב ורצבתה - "ןגמ-תמוח" עצבמ ידכ
רתויב םיבושחהו םישודקה תומוקמה ןמ - םחל-תיבב
םמעו םיניטסלפ םישקובמו םישומח - ירצונה םלועל
תוחוכ .)שיא 220-כ הייסנכב ויה לוכה ךסב( הבורע-ינב
לא וריו טלמיהל םהמ וענמ ,םירצבתמה לע ורצ ל"הצ
ביבס ,תרצנב םיתומיע םג ויה תע התואב .הייסנכה
ויה הלא םיעוריא .הרושבה תייסנכ דיל דגסמה תמקה
124 M., Binyon, “The struggle to keep the faith in Bethlehem”, The Times 15.1.2005
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,3933-1440534,00.html
הללא'ג תיבב ןינבב הרישי העיגפ
ל"הצ תוחוכ ןיב שא יפוליח ךלהמב
םיניטסלפ ןיבל הליג תנוכשב
2001 ,הלא'ג-תיבב םישומח
139
םירדוקה םהיתוששח תומשגתה ןקיתווה ישאר רובע
לע יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה תעפשה יבגל רתויב
לע םישומחה ונשי רוצמה ימיב .םישודקה תומוקמה
םהיכרוצ תא ושע ,םיריזנה ירדחבו דלומה תייסנכ תפצר
תמחמ ולקלקתה הייסנכב םיתורישה( הייסנכה יבחר לכב
.הליפתה ירוזא תא ולליח ףאו )תשבושמ םימ-תקפסא
וקוזינו ,שאב ולע הל םיחפסנה םינבמבו הייסנכב םירדח
התיה שודקה סכה לש ותגאד רקיע .םילספו םי'זארטיו
העיגפמ הליצהלו הייסנכה ןמ ברקה הדש תא קיחרהל
רקיעב - ימואלניב עויסבו ןקיתווה ץחלב ,ןכאו .תיזיפ
תילארשי הצירפ הענמנ - הינטירבו תירבה תוצראמ
13 ;ברק אלב הנממ ואצי םישומחהו ,הייסנכה ךותל
125
.הזע תעוצרל 26-ו הפוריאל ורבעוה םהמ
-ךרדב התיה שדחה תומילאה לגל תויסנכה ישאר תבוגת
לבוסכ גצומה ,יניטסלפה דצה םע האלמ תוהדזה ללכ
הנבהה תורמל םלוא .ילארשיה שוביכהמו תומילאה ןמ
ירצונה דצב תרכינ ,םשואיילו םיניטסלפה תקוצמל
.םיניטסלפה םילבחמה לש תודבאתהה ישעממ העיתר
תבוח תא םהיתורהצהב ושיגדהו ורזח תויסנכה ישאר
לע םיכסהלו םינוידה ןחלושל בושל םידדצה ינש
תולובג יפ-לע "םימעה ינשל תונידמ יתש" לש ןורתפ
ךרדב ,םילא-יתלב קבאמ םדקל ךרוצה תאו ,1967 ינוי

126
.שוביכה ךשמה דגנכ ,תירצונה
תוליהקה תא דקפש ישילשה יתמוארטה עוריאה .3
תיינב אוה ולוכ ירצונה םלועה תאו תוימוקמה תוירצונה
ןמ םילשורי תא תקתנמה )2003 תנשמ לחה( הדרפהה רדג
-תדוקנמ
127
.התוא ףיקמה יעבטה ינטילופורטמה רוזאה
השעמל ללוכה( םילשורי לש ןילופורטמה ,תירצונ טבמ
-לא תא ,םורדב רוחס-תיבו הלא'ג-תיב ,םחל-תיב תא
-לא-תייחד ,םר-א רוזא תאו ,חרזמב היתוביבסו היירזע
ולש הקולח לכש דחא בחרמ אוה ,)ןופצב הללאמרו דירב
תייסנכ ןיב תצצוחה רדגש רורב .רתויב תיתייעב איה
תייסנכ ןיבל )ושי לש ותדיל םוקמ( םחל-תיבב דלומה
;249-247 ’מע ,תיעיבשה המחלמה ,ףורכששי ,לארה :האר ,ןקיתווה תדמעו הלוכ השרפה לע 125
S. Minerbi, “The Vatican and the Standof at the Church of the Nativity” at
http://www.jcpa.org/jl/vp515.html
:תימלועה תויסנכה תצעומ לש רתאב םילשוריב תויסנכה ישאר תורהצה האר 126
http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/palestine/9-3-02jerus-call.html
:ךותב ,”םילשורי רוזאב הדרפהה רדגו םיירצונה תודסומה“ ,ןומר ’א :הבחרהב האר 127
רקחל םילשורי ןוכמ ,היבשותו ריעה לע תוכלשה :םילשוריב ןוחטיבה דדג ,)ךרוע( יחמק 'י
.125-111 ’מע ,)2006( םילשורי ,לארשי
ןמ ותייחתו ותרובק ,ותבילצ םוקמ( שודקה רבקה
,םילשוריב םיבושחה םישודקה תומוקמה ראשו )םיתמה
.םירייתו םיניילצ תעונת יבגל רקיעב םיבר םיישק הלעמ
םלועמ םחל-תיב הדרפוה אל הדרפהה רדג תמקהל דע
יזכרמ םילעופ הב ,םילשורי-חרזממו הקיתעה ריעה ןמ
תלאש איה תוחפ אל תיתייעב .תובושחה תויסנכה
סורזל רבק םיאצמנ םש ,היירזע-לאל םילשורימ השיגה
רתויב םישודקה תומוקמה ןמ םיבשחנה ,סורזל תייסנכו
.םילשורי רוזאב תורצנל
םתואצמיה איה רדגה תיינבב הרושקה היינש היעב
םיכומסה םירוזאב יתייסנכ שוכרו םיירצונ תודסומ לש
:םירוזא השולשב תודקמתמ תויעבה .רחבנש יאוותל
,לחר-רבקו )"לחר-רבעמ" הנוכמה( 300 םוסחמ רוזא
,היירזע-לא רוזא ,םחל-תיבל תירוטסיהה ךרדה םא לע
תודסומ םינכוש הלא םירוזאב .דירב-לא-תייחד רוזאו
שיו ,רדגה תיינבמ עגפיהל םידעומה םיבר םיירצונ
תחיתפל ואיבה הלא םיישק .הייסנכה לש תועקרק םהב
ןוחטיבה תכרעמל ןקיתווה יגיצנ ןיב ישעמ ןתמו אשמ
לש םיחטשו תודסומ רתויש המכ תללכה לע לארשיב
ןקיתווה .רדגה לש ילארשיה דצב תילותקה הייסנכה
ריאשהל שקיב - םירחאה םיירצונה םיפוגה לכ ומכ -
,רדגה לש ילארשיה דצב םיירצונה תודסומה תא
הלש יניטסלפה דצב ראשייש יתייסנכ שוכרש ששחמ
ידכו )תושיגנ-רסוחו תושילפמ האצותכ( ןוימטל דרי
הירפירפב םיאצמנה תודסומה לש םהיתוקיז לע רומשל
םילשורי-חרזמב םיאצמנה תויסנכה יזכרמל תינוריעה
.)ירוטסיהה ןגאה חטשב רקיעב(
,םיירצונ תודסומ לש םדוקפת איה תישילש היעב
,םינוש הקדצ-תודסומו םילוח-יתב ,רפס-יתב הז ללכבו
םה םהיתורישל םיקקזנה ןמו םהידבועמ רכינ קלחש
רחאל םילשוריל סנכיהל ושקתִיש םיחטשה יבשות
םילוחה תיבב לשמל תורכינ ולא תויעב .רדגה תמקה
תייסולכוא תא רקיעב תרשמה ,הירוטקיו-הטסוגוא
יתבמ קלחבו ,םילשוריל ץוחמ תררוגתמה םיטילפה
ןמ רכינ קלחש ,םילשוריב םילעופה םייתייסנכה רפסה
.םיחטשה יבשות םה םהלש םידימלתה ןמו לגסה
ינב לש םילשוריל םתשיג תלאש איה תיעיבר היעב
הללאמר רוזאמ רקיעב - תויברעה תוירצונה תוליהקה
.ריעב םיתורישו הדובע ,הרבח ,תד יכרוצל - םחל-תיבו
םישודקה תומוקמהו תוליהקה יזכרמש ,הלא םיבשות
לא עיגהל ושקתי ,םילשוריב םיאצמנ םהל םיבושחה
140
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
רוזא יבשות ושקתי ,תויפולח םיכרד רדעיהב .ריעה
.םחל-תיבל עיגהל הללאמר
םיגיהנמ דצמ יוניגל רדגה התכז עודמ רורב הז עקר לע
תויזכרמה תויסנכה ישאר .ירצונה םלועב םינוש םיפוגו
ךראירטפה ,יניטלה ךראירטפה םללכבו - םילשוריב
23-ב ומסרִ פ -
128
ינקסיצנרפה סוטסוקהו ינמראה
ונעטו דצ לכמ תומילא דגנ הרהצה 2003 טסוגואב
תמשגהל ךרדב רומח לושכמ רוצית "הדרפהה תמוח"ש
םורגת המוחהש וריהצה םה .םולשל "םיכרדה תפמ"
תעקפהל איבת ,םידדצה ינשל קותינו דודיב לש השוחת
ייחב העיגפלו תיניטסלפה הייסולכואה ןמ תועקרק
לע םתח אל 2001 ץיקב ודיקפתל רחבנש ,סואניריא ,יסכודותרוא ינוויה ךראירטפה 128
תויסנכה רתאב אוצמל ןתינ הרהצהה תא .לארשי ידי-לע הרשוא אל ותריחב יכ ,הרהצהה
:ןוכיתה חרזמב םולש ןעמל
www.cmp.org/Statements/2003Aug28.htm
המוחה דגנ דחוימב ואצי םה .החפשמה ייחבו םוימויה
תוליהקל תוינסרה היתואצותש ,םחל-תיב רוזאב
תויסנכה ישאר ורזח ,2004 דלומה גח ברע .תוירצונה
תא תכפוה םחל-תיב רוזאב הדרפהה רדגש םתרהצה לע

129
.אלכ-תיבל ושי לש ותדלוה ריע
וניגש םינושארה םיימואלניבה םיירצונה םימרוגה ןיב
.חונמה ינשה סולואפ ןנחוי רויפיפאה היה ,רדגה תא
רבמבונב 18-ב ,אמורב ןורש לאירא לש ורוקיב ברע
ןיב המוחה תיינב"ש ינשה סולואפ ןנחוי ריהצה ,2003
ךרדב שדח לושכמכ םיברל תיארנ םיניטסלפל םילארשי
שדוקה ץרא ,תואיצמב" יכו "אתווצב םיוולש םייחל
לכוי אלש רמא אוה ."תומוחל אלו םירשגל הקוקז
.23.12.04-ב ץראה ןותיע רתאב המסרפתהש 23.12.04-ה ןמ רטיור תונכוס לש העידי 129
ךומסב הכרענש תדחוימ הליפת
םחל תיב רוזאב הדרפהה רדגל
,תוירצונה תוליהקה ישאר י"ע
30.8.2003
141
רזח םג אוה .םימעה ינש ןיב סויפ אלל ,םולש רורשל
ץראב רורטה ישעמ לכ יפלכ רבעב עימשהש יוניגה לע

130
.םולשה ךילהת תקספה לע ורעצ תא עיבהו ,שדוקה
הלשממה שאר םע ותחישב הלא םירבד לע רזח רויפיפאה

131
.2004 ראורבפב 12-ב ,אלע-ובא ,יניטסלפה
םיריכב םישיא דצמ םג ועמשנ רדגה תונגב תועדוה
םיירצונ םיפוגו ןוטגנישווב לוטיפקה תעבגב
World( תימלועה תויסנכה תצעומ ומכ ,םיימואלניב
-אלה תויסנכה בור תא תדגאמה )Council of Churches
,רדגה אשונב תדחוימ תרבוח המסרפש ,םלועב תוילותק
תויסנכה לכ תא תדגאמה( תימלועה תינרתולה היצרדפה
הירוטקיו-הטסוגוא םילוחה תיב תא הליעפמו תוינרתולה
תלעופה( ב"הראב תיטינונמה הייסנכה ,)םיתיזה רה לע
,ןוכיתה חרזמב םולש ןעמל תויסנכה ,)םילשורי רוזאב םג
תינרתולהו תינאירטיבסרפה ,תינקילגנאה תויסנכה
תויטנטסטורפה תויסנכה ןמ המכ
132
.דועו ,תירבה תוצראב
הייסנכהו הילגנאב תינקילגנאה הייסנכה ןוגכ( תובושחה
ראשה ןיב וארק ףא )תירבה תוצראב תינאירטיבסרפה
תילאפוקסיפאה הייסנכה ףושיבו ליבס זכרמ תעפשהב
לארשיב תועקשהה תא רוצעל וא םצמצל ,םילשוריב
םשויו רדגה תיינב קספותש דע )Divestment-ה תוינידמ(
תועקשהה תא םצמצלו ,םיחטשב ילארשיה שוביכל ץק
םירופחדה תינרצי ןוגכ ,רדגה תיינבל תועייסמה תורבחב

133
.)Caterpillar( "רליפרטק"
תמקהב תבהלנ הכימת ועיבהש םידיחיה םיירצונה םיפוגה
ךכ .לארשי-יבהוא "םינויצה םירצונ"ה יגוחמ םה רדגה
-ורפה ןוגראה לש "תובוטה תושדחה" רתא טטצמ לשמל
העידי )Bridges for Peace( "םולשל םירשג" ילארשי
לש תויבויחה תועפשהה לע טסופ-םלזור'ג ןותיעהמ
ייברעל האבש תילכלכה החירפהו םחפ-לא-םואב רדגה
םוצמצו ןוחטיבה תרבגה בקע( התיינב תוכזב לארשי

134
.)תיברעמה הדגב ,תוכומסה םירעה יקוש םע תורחתה
:רתאב ומסרופ חונמה רויפיפאה ירבד 130
.www.indcatholicnews.com/brdwal.html
.www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=48946 :האר 131
:רתאב אוצמל ןתינ תורהצהה ןמ רכינ קלח 132
http://www.cmep.org/documents/separationwall.htm
;28.8.2005 ץראה ,רדגה תא םירצונ ,רקב 'א :האר 133
M. Friedman, Holy Boycotts, The Jerusalem Report 20.3.2006
www.bridgesforpeace.com/modules.php?name=News&fle=article&sid=1894 :האר 134
םוכיס
,1967 ינוי לש הירופואהו תובהלתהה רחאל הנש 40
התוברועמ :רבשמב תויסנכה םע לארשי יסחי םינותנ
היכראירטפה לש םיימינפה היניינעב לארשי לש
לש יונימה רושיא תייחד ,תיסכודותרוא-תינוויה
הארנה לככ - ישילשה סיליפואית רחבנה ךראירטפה
תותומע םע ומדוק עציבש ן"לדנה תוקסע ללגב
םיעקשמ הרצי -
135
םירחא םיילארשי םיפוגו םילחנתמה
םיקבאמה
136
.היכראירטפה םע לארשי יסחיב םישק
לש הנרק תדיריל םג ומרג ,ץוחבמ םיצחלהו םיימינפה
הניחבמ תבשחנה ,תיסכודותרוא-תינוויה היכראירטפה
.רתויב ריכבה ירצונה םרוגל תירוטסיה
,תופיטה ןיב ךלהל הסנמ תינמראה היכראירטפה תגהנה
לש הריגהה תא םולבל החילצמ הניא איה םג םלוא
םש ,)הקירמא-ןופצל רקיעב( ל"וחל םינמרא םיריעצ
.רתוי חוטבו בוט דיתעל םיפצמ םה
"תוילרבילה" תודסוממה תויטנטסטורפה תויסנכה
תינאירטיבסרפה ,תינקילגנאה הייסנכה תמגוד( ל"וחב
ומכ( ןתעפשה תחת םיאצמנה םיפוגהו )תינארתולהו
םייטנטסטורפ םימרוג דודיעב )תימלועה תויסנכה תצעומ
זכרמו תימוקמה תילאפוקסיפאה הייסנכה ומכ( םיימוקמ
םיקבאנ םה .קהבומ ילארשי-יטנא וק םיטקונ )ליבס
תועצמאב ראשה ןיב ,רדגה תיינבבו ילארשיה שוביכב
,שוביכל תועייסמה תורבחבו לארשיב תועקשהב העיגפ
םהיניע דגנל .יניטסלפה דצה םע האלמ תוהדזה ךות
,הקירפא-םורד לע ימואלניבה ץחלה לש לדומה דמוע
םידוהי םירקבמ המכ .דייהטרפאה רטשמ תסירקל איבהש
אלא הניא ולא תויסנכ לש תוילארשי-יטנאהש םינעוט
הניאש ,הנשיה תירצונה תוימשיטנאה לש שדח לוגלג

137
.םידוהיה תנידמ לש תוימיטיגלב ריכהל תלגוסמ
םייטנטסטורפה םיפוגה םיניגפמ ,ינשה דצה ןמ
תוצראב "ך"נתה תרוגח"מ רקיעב( םייטסילגנוואה
ןוגכ( םילשוריב םתוא םיגציימה םיפוגהו )תירבה
’ק ;27.11.2005 ץראה ,””ן”לדנ תונכוס אל ונחנא“ :שדחה ינוויה ךראירטפה“ ,רלוגר ’א 135
http:// )18.6.2006( טנרטניאב ןושאר רוקמ ,”םיברעה לש תוסנכתהה תינכת“ ,קילג
www.makorrishon.co.il/show.asp?id=13180
תויסנכה תצעומ לש םג יוניגל הנורחאל התכז רחבנה ךראירטפב תילארשיה הרכהה יא 136
Jerusalem Post 5.10.2006 :האר .תימלועה
.רחבנה ךראירטפב לארשי הריכה ,םייתנשמ רתוי לש בוכיע רחאל ,2007 רבמצדב
.28.8.2005 ץראה ,”רדגה תא םירצונ“ ,רקב ’א 137
142
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
התטילשלו לארשיל הבר הדהא ,)תירצונה תורירגשה
דצמ יוניגו השק תמוערת ררועמה רבד - םילשוריב

138
.תוימוקמה תויברעה תויסנכה
תושארב( תוילותקה תוליהקה לש תימוקמה הגהנהה
תויה תא השיגדה )חאבצ לשימ אצויה ךראירטפה
תאו יניטסלפה םעה ןמ קלח םיימוקמה םירצונה
הרבחב ושי לש ותרושבל היח תודע תויהל םדועיי
שרוש תא ילארשיה שוביכב האר חאבצ .תימלסומה
ארקו םיימוקמה םירצונה לע ךכ-לכ השקמה ךוסכסה
.סאמחה תגהנה םע תתלו תאשל תילארשיה הגהנהל
םישל לארשי לע ץוחלל תימואלניבה הליהקל ארק אוה

139
.1967 תולובגב תיניטסלפ הנידמ ןנוכלו שוביכל ץק
ומוקמבו ודיקפתמ חאבצ ךראירטפה שרפ 2008 ינויב
לש הרוש אלימש ,)Tawl( לאוט דאופ דיקפתל הנומ
סכ"ה לש ץוחה תורישבו ןדריב םייתיסנכ םידיקפת
."שודקה
1967 דע בשחנש ,ןקיתווה אקווד הלגמ עיתפמ ןפואב
יפלכ רתוי תנזואמ הדמע ,לארשיל דחוימב ןיוע םרוגל
ףרטצהלמ הכ דע ענמנ אוה .יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה
לארשי דגנ םילעופה םייטנטסטורפה םימרוגה לש עסמל
םימרות .ינקירפא-םורדה לדומה יפל ,הב תועקשהה דגנו
,)1994-מ( לארשי םע םייטמולפידה םירשקה ךכל
תוששחה םג ילואו ,ילותק-ידוהיה גולאידה תומדקתה
סוטקידנב רויפיפאה תושארב ןקיתווה לש םירבוגה
ילקידרה ,יטסילטנמדנופה םאלסאה תוקזחתהמ 16-ה

140
.הפוריאבו ןוכיתה חרזמב
םימרוגה לכ ומכ - ןקיתווה םגש חוכשל ןיא םלוא
תוליהקה לש השקה ןבצממ גאדומ - םירחאה םיירצונה
ךשמתמה ךוסכסב תוקחשנה ,תוימוקמה תוירצונה
.םימלסומל םידוהי ןיבו םיניטסלפל םילארשי ןיבש
םיגיאדמ ,ולא תוליהק לש יפרגומדה לודלדהו הריגהה
לש ןמויק םצע תא הנכסב םידימעמו ירצונה םלועה תא
תוליהקה ינהוכ םישקתמ התע רבכ .ולא תוקיתע תוליהק
םיטפוקה ,םיסכודותרוא-םירוסה( תונטקה תויטיזיפונמה
-לע םישודקה תומוקמב ןחלופה תא םייקל )םיפויתאהו
)חאבצ לשימ יניטלה ךראירטפה םשארבו( םילשוריב תויסנכה ישארמ המכ תרהצה האר 138
:רתאב )28.5.06-ה ןמ( תירצונה תונויצה דגנ
http://www.j-diocese.com/DiocesanNews/view.asp?selected=238
:םילשוריב תיניטלה היכראירטפה רתאב חאבצ לשימ ךראירטפה לש ויתורהצה האר 139
http://www.lpj.org/newsite2006/patriarch/archives/2006/index.html
.)ןויבירטדלארההמםגרותמ( 16.6.2006 ץראה”םירצונ ןאכ ויהםעפ“ ,רוקוניו ’ג :לשמל האר 140
רורב .םדא-חוכב רוסחמ ללגב ,ווק-סוטטסה יגהונ יפ
תדיריו םולשה ךילהתב תיבויח תוחתפתה קרש לוכל
םע ביטיהל ולכוי ,יטסילטנמדנופה םאלסאה לש וחוכ
ולכוי ולאכ תויוחתפתה .תוימוקמה תוירצונה תוליהקה
תורייתה םוחתב רקיעב - ילכלכה בצמה רופישל עייסל
תא ךופהלו ,בושח םוקמ ןיידע וב םיספות םירצונהש -
ידי-לע רזוחמ םרוגל םיימואלניבה םיירצונה םימרוגה
לע ,תימואלניבה הריזב הכימת םישקבמה ,םידדצה ינש
.ריעה לע הטילשה קבאמ עקר
םילארשיה - םילשוריב םיצִנה םידדצה ינשל שי יתעדל
ודמעמ תרימשב רורב סרטניא - דחאכ םיניטסלפהו
ריעה ףונל ותמורת .)ויגלפ לכ לע( ירצונה םרוגה לש
.המוצע איה - הקיתעה ריעה ןגאב דחוימב - הדוחיילו
.תערכמ איה תיניילצה תורייתל תילכלכה ותובישח םג
קינעהל ,יתעדל ,שי םילשורי תלאשב ןתמו אשמ לכב
ןתועצמאבו ,תוימוקמה תוירצונה תוליהקל דמעמו םוקמ
רופיש .ןהב םיכמותה םיימואלניבה םימרוגל םג ילוא
םורתיו ריעה לש הכישמה חוכ תא לידגי ןגושגשו ןדמעמ
סולואפ ןנחוי רויפיפאה לש םישרמה ורוקיב .התלכלכל
תא בטיה םיגדִ ה ,2000 סראמ ףוסב םילשוריב ינשה
.םילשוריל תירצונה הקיזב ןומטה םוצעה לאיצנטופה
הדימב התיה תורצנהש רמול ןתינ תירוטסיה הניחבמ
יבחרב םילשורי לש התשודק תא ץיפהש "לוקמר"ה הבר
םילשורי ."םלוע-ריע"ל התוא הכפהש איהו םלועה
התוחפ התובישחש ,םחל-תיב םג תמיוסמ הדימבו(
לכ לע הלח התשודקש םלועב הדיחיה ריעה איה )רתוי
תודהיל התשודקל ףסונב ,תוירצונה תוצובקהו םימרזה
תוימוקמה תוליהקהו תויסנכה לש ןתומלעיה .םאלסאלו
עוגפל הלולע ,התוא הפיקמה ןילופורטמהו ריעה ףונמ
ול ןיאש ,דחוימה הדמעמבו םילשורי לש המסקב השק
.םלועב ערו חא
143
היפרגוילביב
:ריעב תוירצונה תויסנכה ישאר" ,.ח ,המעוט-ובא
,םילשורי ."ונלש היעבהמ םימלעתמ ף"שאו לארשי
.25.12.1997 ,ץראה ;2.12.1994
,םילשורי ,ונימוד. רבדל ןועגיש - םילשורי ,.ע ,ןוליא
.209 'מע )1989(
,ץראה ."םימשמ העושיל םיפצמ" ,.י ,יזגלא
.12.8.1994
לש היצזיברע - םילשוריב םירצונה" ,.ע ,רדלא
.8 'מע ,15.12.1982 ,ץראה ."תוליהקה
."לארשיו םינקירמאה םיטסילטנמדנופה" ,.י ,לאירא
הכלה ,.מ ,ןיילק ,.מ ,גרבנייטש ,.י ,לאירא :ךותב
.ונרוזא תויעב חכונל םיטסילטנמדנופ םימרז :השעמל
הטיסרבינואה ,32 תוינידמ ימוסרפ ,סיוויד ןוכמ
.13 'מע )1989( ,םילשורי ,תירבעה
ןקויד :תיטסילטנמדנפ תירצונ תונויצ ,.י ,לאירא
,סיוויד ןוכמ .לארשיב הכימתל ירצונ ןוגרא לש
.24-7 'מע )1994( ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה
:ךותב ."תיבה רהו םיטסילטנמדנופ םירצונ",.י ,לאירא
תויזכרמו השודק :םדאהו לאה תונוביר )ךרוע( .י ,רטייר
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .תיבה רהב תיטילופ
.153-143 'מע )2001( ,םילשורי
תוינידמב ירצונה םלועה - דוד ןגמב בלצ ,.א ,רלאיב
,יבצ-ןב קחצי די .1967-1948 לארשי לש ץוחה
.68-36 'מע )2006( ,םילשורי
,ץראה ."קיספ לכ לעו הלימ לכ לע ונדפקה" ,.ג ,רוכב
.11.2.1994
,29.6.67 בירעמ ."םילשוריב חופיסל תובוגת" ,.פ ,ןב
.1 'מע
היישעה - טדנמה תפוקתב םילשורי" ,.י ,הירא-ןב
תפוקתב םילשורי ,)ךרוע( .י ,הירא-ןב :ךותב "תשרומהו
,םילשורי ,יבצ ןב קחצי די ,םיננאש תונכשמ ,טדנמה
.507 'מע )2003(
,ןוסלוקינו דלפנדייו .הרוגסה המוחה לומ ,.מ, יתשינבנב
.148-14 'מע )1973( ,םילשורי
םילשורי, ןקוש. המוח אלל ריע - םילשורי ,.ע ,ןמיזנב
.16-15 'מע ,)ג"לשת( ביבא-לתו
ל"כנמל יאבצה לשממב ץוחה דרשמ גיצנ ,.א ,ןירוח ןב
תורירגשל םילשורימ קרבמ 1967 ,ילויב 4 ץוחה דרשמ
.13/4089 .צח מ"א 1967 ,ילויב , 28 אמורב
.28.8.2005 ,ץראה ."רדגה תא םירצונ" .א ,רקב
.םישודקה תומוקמה לש יטפשמה דמעמה ,.ש ,ץיבוקרב
.25 'מע ,)1997( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
ןוכמ .םישודקה תומוקמה תומחלמ ,.ש ,ץיבוקרב
,םילשורי ,יצרא דה תאצוהו לארשי רקחל םילשורי
.123-122 'מע )2000(
תלאשב תינויצה תוינידמה - תונויצב ןויצ ,.מ ,ינלוג
דרשמ ,תרדושמה הטיסרבינואה 1949-1937 .םילשורי
.)1992( ןוחטיבה
םע ןויאר ."םערפשב 'ץנילה תא ורקחת לא" ,.ל ,ילילג
.12.8.2000 ,ץראה ,חאבצ לשימ ךראירטפה
ןושאר רוקמ ,"םיברעה לש תוסנכתהה תינכת" ,.ק ,קילג
:18.6.20 ,)טנרטניאב(
http://www.makorrishon.co.il/show.asp?id=13180
,"לארשיב םיירצונ םירדסמו תודע ,תויסנכ" ,.י ,ינגד
.145 'מע ,)1999( םילשורי ,138-137 לאירא
.13 'מע )1976( ,ביבא-לת ,םינדיע .ךרד ינבא ,.מ ,ןייד
144
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
דוחיא לע לארשי תטלחהב ריכת אל תפרצ" ,.א ,ןד
.2 'מע ,30.6.1967 בירעמ ."םילשורי
יתדה ווק-סוטאטסה ,.מ ,שריה ,.ד ,לאירוכ-ןסואה
אל ,)1990( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .םילשוריב
.77 'מע ,םסרופ
,ביבא-לת ,םינדיע .המחלמ ץורפת םויה ,.א ,רבה
.231 'מע )1987(
תועידי .תיעיבשה המחלמה ,.א ,ףורכששי ,.ע ,לארה
.97-96 'מע ,2004 )ביבא-לת( ,דמח ירפסו תונורחא
16.6.2006 ,ץראה ."םירצונ ןאכ ויה םעפ" .ג ,רוקוניו
.)ןויבירט דלארההמ םגרותמ(
,ריעה לכ ,"םיילענ הזיא לארשי תבהא הזיא" ,.ה ,ןהכ
.57-54 'מע .16.5.1997
.לארשי תריב םילשורי :דוסי קוח ,.ר ,תודיפל
.105-81 'מע )1999( ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה
,ריעה לכ ."הנוע הנניא הקיתעה ריעה תנחת" ,.ש ,אלומ
.7.7.1996
וגשוהש םידעי :ןקיתווה םע םכסה" ,.ס .י ,יברנימ
,ףרוח( 130 תרבוח ,רשג ."תוחותפ ורתונש תויעבו
.45 'מע ,)הנש
,"םימיה תשש תמחלמו תוירצונה תויסנכה" .י ,יכאלמ
'מע 1968 ,)רייא ןסינ( 5-6 'א ךרכ ,השדח הרדס ,דלומ
.583-571
ןוטלש תחת םחל-תיבב ןושארה דלומה גח" ,.א ,רינ
.25.12.1995 ,ץראה ,"לביטספ תריוואב" יניטסלפ
לש 'תינורטקלאה הייסנכ'ב תונויצ יטנא" ,.ג ,לארנ
'מע ,)ד"סשת ,ולסכ( 15 םיינחמ ,"תיניתשלפה תורצנה
.79-78
,)ח"לשת( ביבא-לת ,דבוע םע .םילשורי תחא ,.ע ,סיקרנ
.214-213 'מע
האצוהה ,ןוחטיבה דרשמ .םילשורי לש לייח ,.ע ,סיקרנ
.356-354 'מע )1991( ,ביבא-לת ,רואל
,ץראה ."ווק-סוטאטסה לע רמש תאפרע םג" ,.ס ,לוקוס
.27.8.1997
,)1996( ביבא-לת ,ןתיב .הכובמה ןוחצינ ,.ר ,רוצהדפ
.118 'מע
,ןושאר רוקמ ."םתאנש םג םתבהא םג" ,.א ,רפפ
.29.12.2005
םירצונה םיברעה לש תימואלה תוהזה תייעב ,.ד ,ינוחמצ
,לארשי תמוקתב םינויע .תיברעמה הדגבו םילשוריב
זכרמה ,לארשי-תנידמו בושייה, תונויצה תויעבל ףסאמ
תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,ןוירוג-ןב תשרומל
.72 'מע ,)ג"נשת( 3 ךרכ, ןוירוג-ןב
,לארשי-תנידמב תוירצונה תויסנכה ,.פ .ש ,יבלוק
.3 'מע )1972( ,םילשורי
רופיס - תחא םילשורי ,).ע ,קלוק ףותישב( .ט ,קלוק
.232 'מע ,)1979( בירעמ תיירפס ,ביבא לת .םייח
.ידט לש םילשורי ,).ד ןייטשדלוג ףותישב( .ט ,קלוק
.88-87 'מע )1994( ,ביבא-לת ,בירעמ תיירפס
תודמע - םולשל ןתמו אשמב םילשורי ,.מ ,ןיילק
)1995( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .תויברע
.27 'מע
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .ובאט םירבוש ,.מ ,ןיילק
.54-53 'מע )2001( ,םילשורי
,ץראה ."םחל-תיבב דלונ ושי קר אל" .ד ,ןייטשניבור
.29.12.1995
145
.2.2.1996 ,ץראה ."תאפרע זגר המ לע" .ד ,ןייטשניבור
,ץראה ."םחל-תיב תודשב םעז" ,.ד ,ןייטשניבור
.27.8.1997
לוליח" ללגב הדגב ותצוה םירצונ יתב" ,.א ,רלוגר
.5.9.2005 ,ץראה ."דובכ
תונכוס אל ונחנא" :שדחה ינוויה ךראירטפה" ,.א ,רלוגר
.27.11.2005 ,ץראה ."ן"לדנ
,םילשורי תלאשו ןקיתווהו לארשי יסחי" ,.א ,ןומר
גוחה תרגסמב ינש ראותל רמג תדובע ."1969-1958
,הפיח תטיסרבינואב לארשי-ץרא ידומילל גוחה
הנש .מ ,ינלוג ר"ד לש ותכרדהב
תוירצונה תויסנכה יפלכ תילארשיה תוינידמה" ,.א ,ןומר
גוחה תרגסמב טרוטקוד תדובע ."םילשורי תלאשו
ותכרדהב ,הפיח תטיסרבינואב לארשי-ץרא ידומילל
הנש .מ ,ינלוג ר"ד לש
םילשורי ןוכמ .םילשורי תלאשו ירצונה םרוגה ,.א ,ןומר
.10-9 'מע )1997( םילשורי, לארשי רקחל
רוזאב הדרפהה רדגו םיירצונה תודסומה" ,.א ,ןומר
ןוחטיבה רדג ,)ךרוע( .י ,יחמק :ךותב ."םילשורי
םילשורי ןוכמ .היבשותו ריעה לע תוכלשה :םילשוריב
.125-111 'מע ,)2006( םילשורי ,לארשי רקחל
לארשיב תושיגפ 20-ל ודעונ םיתווצה" ,.ז ,ףיש
.22.2.1994 ,ץראה ,"הפוריאבו
.28.12.2000 ,בירעמ ."וליאכ הגאד" ,.ח ,ןיאלש
.8.11.1989 ,ץראה ."םירענתמ םירצונה םג" ,.נ ,יאגרש
.395 ,18 'מע .)1995( ,םילשורי רתכ .הבירמה רה ,.נ ,יאגרש
,ץראה ,"םילשוריב הדאפיתניאל םימי 1000" ,.נ ,יאגרש
.28.9.1999
-לת ,םילעופה תיירפס .יעיבשה םויה תמחלמ ,.מ ,רשש
.26 'מע )1997( ,ביבא
יטסיטטס ןותנש ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.94 'מע )2006( ,םילשורי ,לארשיל
:שדוקה ץרא לש תינאקסיצנרפה ןרקה ןואטיב
.1 ,)1997( ,The Holy Land Foundation
לארשי-תנידמ ןיבל שודקה סכה ןיב דוסי םכסה
.)1993(
תודעל הקלחמה להנמ ,רומ ירוא םע ןויאר ,ץראה
.9.12.1997 ;תותד יניינעל דרשמב תוירצונ
Binyon, M., “The struggle to keep the faith in
Bethlehem”, The Times, 15.1.2005: http://www.
timesonline.co.uk/article/0,,39331440534,00-.html
Colbi, S. P., A History of the Christian Presence in the
Holy Land, University Presss of America Lanham,
N.Y, London (1988), pp. 204-205.
Cust, L.G.A., The Status Quo in The Holy Places,
Ariel Publishing 44, 1980 House Jerusalem Facsimile
Edition.
Ferrari, S., Vaticano E Israele (Firenze, Sansoni
editore), p. 194.
L. Rokach, The Catholic Church and The Question of
Palestine (London, Saqi Books), pp. 73-75.
Friedman, M., Holy Boycotts, The Jerusalem Report
20.3.2006.
Golani, M., “Zionist without Zion: The Jerusalem.
Question 1947-1949”, Journal of Israeli History, 16
(1995), pp. 39-52.
Kreutz, A., Vatican Policy on Palestinian-Israeli
Conflict (New York, Westport, London, 63
Greenwood Press), pp. 130-139.
Merkley, P., Christian Attitudes towards the state of
Israel (Montreal, McGill-Queen’s U.P), pp. 183-220.
Minerbi, S., “The Vatican and the Standoff at the
146
2
0
0
7
-
1
9
6
7

ר
י
ע
ה

ת
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
א
ר
ש
י

ן
ו
ט
ל
ש

ת
ח
ת

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ם
י
ר
צ
ו
נ
ה

ם
י
מ
ר
ו
ג
ה5

ק
ר
פ
23.8.1967 ,רבקה תיסנכ לש הדנוטורב םיללפתמ לגר ילוע
Church of the Nativity” at:
http://www.jcpa.org/jl/vp515.html
Sabella, B., “Palestinian Christians: Challenges and
hopes”, pp. 6-7.
http://www.al-bushra.org/holyland/sabella.htm
Shepherd, N., Teddy Kollek, Mayor of Jerusalem ,
Harper and Row, New York (1988), p. 71.
Tsimhoni D., Christian Communities in Jerusalem
and the West Bank Since 1948, Praeger, Westport,
Connecticut, London (1993), p. 11.
Tsimhoni, D., “Israel and the Territories -
Disappearance”, Middle East Quarterly 8, 1 (Winter
2001), p. 38.
Tsimhoni, D., "The Christian Communities in
Jerusalem and the West Bank 1948-1967”, The
Middle East Review, IX, I (Fall, 1976), pp. 41-46.
Wasserstein, B., Divided Jerusalem, Profile Books,
London (2001), pp. 268-269.
Weiner, J. R., Human Rights of Christians in
Palestinian Society (2005):
http://www.jcpa.org/text/christian-persecution-
weiner.pdf
Zander, W., Israel and the Holy Places of
Christendom, Weidenfeld and Nicolson, London
(1971), p. 104.
International Legal Materials. 33 (1993), pp.153.
Statement of a Palestinian Delegation to the
Apostolic Delegate in Jerusalem (August, 1992).
:םילשוריב תיניטלה היכראירטפה רתא
http: //www. l pj . org/newsi te2006/patri arch/
biography.html
http: //www. l pj . org/newsi te2006/patri arch/
archives/2006/index.html
:תילותקה תוברתה רתא
http://www.catholicculture.org/docs/doc_view.
cfm?recnum=2595
ץראבו ןדריב תינארתולה הליהקה לש טנרטניאה רתא
:שדוקה
http://www.holyland-lutherans.org/index.html
:ל"הצ לש ימשרה רתאה
http: //www1. i df. i l /DOVER/si te/mai npage.
asp?clr=1&id=7&docid=15805
:תימלועה תויסנכה תצעומ לש רתאה
http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/
palestine/9-3-02jerus-call.html
www.indcatholicnews.com/brdwal.html :ICN רתא
:"ZENIT" רתא
www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=48946
:"ןוכיתה חרזמב םולש ןעמל תויסנכה" רתא
http://www.cmep.org/documents/separationwall.htm
:Bridges for peace רתא
www.bridgesforpeace.com/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=1894
:J-diocese רתא
http://www.j-diocese.com/DiocesanNews/view.
asp?selected=238
Memorandum: The Significance of Jerusalem for
Christians, (November 14, 1994). http://www.al-
bushra.org/hedchrch/memorandum.htm
147
ידוקפתהו יבחרמה ךרעמב תורומתה
149
149
הנש 40 ירחא - אובמ
ןה ,היבשות רפסמב ןה ,החטשב ןה לארשי ירעבש הלודגל ריעה הכפה ,םילשורי יקלח ינש ןיב תורדגה תרסה םע
ר"מק 38 המחלמה ינפל היהש - ירוקמה החטש לא .הב םייחה םיברעה רפסמב ןהו תידוהיה התייסולכוא ףקיהב
ריעה הבחרוה 1993 תנשב .תינדריה ריעה לש ילפיצינומה םוחתב ויה םהמ השיש קר - םיפסונ ר"מק 76 ופרוצ -
,2006 תנש ףוסב ,הנורחאל .הפיח וא ביבא-לת לש ןחטשמ רתויו םיינש יפ ,ר"מק 126-ל עיגה החטשו ,תינשב
הייסולכואה .ןכל םדוק הנש 40 הב ויחש םיבשותה רפסממ 2.7 יפ - םיבשות ףלא 730-כ םילשורי תייסולכוא התנמ
ינוריעה בחרמה ינפ לע הייסולכואה תסירפ .3.5 יפ הלדג תיברעה הייסולכואהו 2.4 יפ וז הפוקתב הלדג תידוהיה
,ריעה חרזמב םידוהי ורג אל 1967 ינפלש דועב .רכה-ילבל דע תקלוחמהו הנטקה םילשורי תא התניש ,ולוכ
.םילשורי לש םידוהיה היבשותמ 46%-כ םילשורי לש הז קלחב םויה םיררוגתמ
תורייתל ישאר רעש השמישו תיברעמה הדגב רתויב הבושחהו תיזכרמה ריעה 1967-ל דע התיה תיחרזמה םילשורי
העבקנ תיברעמה םילשורי .הכלממה תריבכ ןאמע חותיפב זכרתה ינדריה ןוטלשהש תורמל תאזו ,הלוכ הכלממל
סחיב .ןיוע לובג תפקומ איהשכ - "םילשורי רודזורפ" ארקנש םותס יובמ לש והצקב הנכש איה ךא ,לארשי תריבכ
הבחרההו ריעה יקלח ינש דוחיא .תילאירפירפ הצק-ריע םילשורי התיה ,לארשי תנידמ לש ללוכה יבושייה ךרעמל
יזכרמה הדמעמ תא ריעל וריזחהו ,רהה תמב לע תיזכרמו השדח תינברוא תושי ורצי ,םילשורי לש תילאירוטירטה
,ושמישש םייברע םירפכ תומדא ןכו ,םתייסולכוא לע םייברע םירפכ רפסמ וללכ ריעל ופרוצש םיחטשה .ירוטסיהה
םישדחה םיילפיצינומה תולובגה תעיבק .ריעה לש ילארשיה קלחה לע תיפרגופוט וטלשו ןדרי אבצל םיבצומ ,םבורב
לארשי תנידמ לש הלובג תא השעמל ועבק ,שדחה החטִ ש לכ לע ילארשיה טופישהו להנִ מה ,קוחה תלחהו ריעל
.ריעה לש ירוזאה הדמעמ תא ,תמיוסמ הפוקתל ,דואמ דע ונישו ,לארשי-ץרא לש הז קלחב
לארשי תריב - תדחואמה םילשורי" תרתוכה תחת ריעה לש הדוחיאל 40-ה תנש תא גוגחל ןבומכ יוארו רשפא
וזה םילשוריל םא לואשלו שפנ-ןובשח ךורעל יואר תעב הב ךא ."םיחצנ חצנל וידחי הל הרבוחש - ידוהיה םעהו
?תדחואמ ריע תמאב איה םילשורי םאה ?וגשוה ןכא ,הדוחיא םע ועבקנש םידעיהו בלה תולאשמ םאה ?ונלליפ
תיביטקרטא איה םאה ?הכלהכ תדקפתמ איה םאה ?הב םייחהמ ןוצר-יעבש היבשות בורש ריע תונבל ונלכשִ ה םאה
עודמ ?הברעמבש הלאל םיוותשִ מ החרזמב רוביצה יתוריש םאה ?תולודגה לארשי ירעבש היינעל הכפה עודמ ?רבעבכ
תינוטקטיכראה תשרומה הכלהכ תרמשנ םאה ?םינושה הירזגמ ןיב םיילכלכ-םייתרבחה םירעפה ובחרתהו וקמעוה
?הנש 40 ינפל וותוהש יפכ ריעה תולובגל תועמשמ ןיידע שי םאה ?הרפוש ריעה לש התוזח םאה ?ריעב תירוטסיההו
םילשורי לש ינטילופורטמהו ידוקפתה ךרעמה 06
יחמק לארשי
2007 , םילשורי ףונ
150
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
תשדוחמ הבישחו שפנ-ןובשח תובייחמ ולא תולאש
הניחבמ ריעה לש הדיתע לעו רבעה יגשיה לע
םילשורי תבצינ ,רבעבכ ,םויה .תיבחרמו תיטילופואיג
;הל םייוצרה חותיפה ינוויכב תורושקה תולאש ינפב
זכרמ לשו ללכב הלש ידוקפתה הנבמה רופישו םוקישב
תולאש .יתרבחהו ילכלכה הנסוח סוסיבו ,טרפב ריעה
ךלהמב .רורב הנעמ אלב ,ןניעב ורתונ ולא תויזכרמ
תעדב םיינוציק םייוניש ולח תונורחאה םינשה 40
ןוצר תועיבש רסוח שי .תיניטסלפהו תילארשיה להקה
שי .םיאשונ לש הכורא הרושב םילשוריב שחרתמהמ
ריעה םא הלאשב םייִנש םירוהרה שיו הדיתעל הגאד
.םייוצרה םינוויכב החתפתה
םילשורי ינפ ונוש ,הדחוא זאמש ךכ לע ןיררוע ןיא
בחרמה םע הירשק תכרעמו ריעה הנבמ .רכה ילבל
הפוקתב .
1
הלשממ תוטלחהב ונוש ,ביבס ינטילופורטמה
ופסונ .שדח ידוקפִ ת ךרעמ ריעב רצונ תיסחי הרצק
םירוזא ןווגמב וסרפנש רויד תודיחי יפלא תורשע הל
ריעה .ריעה לש עיקרה וק הנושו ,תושדח תונוכשו
הקוסעתו תוליעפ יזכרמ הב ומקוה ,ןייוול-ירע הפקוה
הב וללסנ ,תושדח לשממ תוירקו ךוניח תוירק ,םישדח
םקלח ,םייקרוע םישיבכו תובוחר לש םירטמוליק תורשע
הרומת רבע יתרבח-ילכלכה הדמעמ .םירשגו תורהנמב
םילשורי הכפה ,תימיטניאו הטקש ,הנטק ריעמ .הלודג
החטשב לארשי ירעב הלודגה ,תינטילופורטמ ריעל
ודקפש םיברה םייונישה תורמל ,הנהו .היבשות רפסמבו
הניחבמ תכבוסמו תבכרומ ריע םילשורי הרתונ ,התוא
.תיטילופואיגו תילכלכ ,תיתרבח ,תיפרגומד
.תודרומו תוילע ריעה הרבע תונורחאה םינשה 40 ךלהמב
הכורא הנישמ הרועינ איה ,הדוחיאל תונושארה םינשב
ידט ,יגולותימה ריעה שאר לש וטיברש תחת הגשגִ שו
-תורסח תוחתפתהו היינב לש םינש ויה ולא .קלוק
80-ה תונש ףוס תארקל .ריעה תודלותב םידקת
עקר לע םישק םירבשמ ריעה העדי 2000 תנש תליחתו
ריע לע םולחה זוגנו ,היינשהו הנושארה הדאפיתניאה
ריעה הנותנ תונורחאה םינשה 15-ב .תדחואמה םולשה
.תינרציו הריעצ הייסולכוא תדבאמ איה ;תיסחי הגיסנב
םיכלוה היבשות ןיב םירעפהו םיטקילפנוקה ,םיחתמה
,םיניטסלפל םילארשי ןיב ימואל עקר לע :םיבחרתמו
.הז רפסב ילילג 'גו בחרמ 'ר לש םרמאמב ואר ךכ לע 1
םידרח םידוהי ןיבו םידוהיל םימלסומ ןיב יתד עקר לע
ירזגמ לכ ןיב ילכלכ-יתרבח עקר לעו ,םינוליחל
הדיתע לע םילהנתמ םיבקונ םיחוכיו .הייסולכואה
-תועיבש-יא תמייק .הל םייוצרה חותיפה ינוויכ לעו
ומכ םיאשונב ריעב םיבחר םירוביצ ברקב הבר ןוצר
,ריעה לש יתרבחה הייפוא יוניש ,רבעה תשרומ רומיש
ריעה תוזחב יונישה ,היבשות ןיב תונלבוסהו תוחיתפה
םייחה תוכיאו הביבסה תוכיא ,ההובג היינבמ האצותכ
.הב םיררוגתמה לש
ריעה לש ידוקפתה הנבמב תורומתה
ידוהיה רזגמב םירוגמל היינבה
ידיב תועקרק לש הברה תונימזה ,ריעה חטש תבחרה
הזיחאה תא קזחל תשקבמה תוינידמהו ,הלשממה
תאו חותיפה ינוויכ תא וביתכהש ןה ,םילשוריב תידוהיה
ךרדב תוחתפתמ תורחא םירע .ריעה לש הלודיג בצק
החתפתה םילשורי לבא ,םיילושל זכרמה ןמ עבטה
עונמלו םישדח תולובג הל חיטבהל ןוצרה .ךופהה ןוויכב
תוחתפתה םגד רציש אוה ,שדחמ התקולחל תורשפא לכ
70-ה תונש תישארב .המינפ םיילושהמ היינב ורקיעש
בור לע הרימש חיטביש יפרגומד דעי הלשממה העבק
חותיפה ןווכ םויה דעו זאמ .םילשוריב קצומ ידוהי
-םייפרגומד םיחנומב החְ סונש ,וז הרטמל ידוהיה רזגמב
ריעב תידוהיה הייסולכואה לעש העבקו םייטסיטטס
חיטבהל ידכ הנשל 3.7% לש לודיג רועיש לע רומשל
היהש יפכ ,םיברע 25% לומ םידוהי 75% לש סחי
תוידוהיה תונוכשה תמקה .1967 ינויב ,הדחוא ריעהשכ
שממל הרטמב התשענ ,ריעה לש םייחרזמה היקלחב
רשפאתת אל ריעה לש התקולח יכ חיטבהלו הז דעי
.םלועל דוע
העבראב העצוב 1968 זאמ תוידוהיה תונוכשה תמקה
תונוכשה ורבוח ןושארה בלשב :םיירקיע םיבלש
תמקה תועצמאב ,םיפוצה רה לא ריעה ןופצבש תוידוהיה
תולעמ ,רתבמה תעבג ,לוכשא תמר תושדחה תונוכשה
וקתונ ךכ .)"תיתפרצה העבגה"( אריפש-תעבגו הנפד
תונוכשהמ ריעה חרזמ לש תויברעה תונוכשה השעמל
לע תוסורפה ,אנינח-תיבו טפעוש ,תוינופצה תויברעה
לש תיפקיה היינב העצוב ינשה בלשב .הללאמר ךרד
קוחירבו בחרומה טופישה לובג ילושב תולודג תונוכש
1967 ,הייסולכוא/יונב חטש תסירפ

2006 ,הייסולכוא/יונב חטש תסירפ
151
תולובג חיטבהל תורומא ויה ולא תונוכש .ריעה זכרממ
-הוונ תנוכש תא הללכ היינבה .ריעל םישדח הנגה-ינב
-תויפלתו ןולא תומר ,הליג תונוכשה תא ןכו בקעי
היינב תוחתפתהמ האצותכ ,80-ה תונש תיצחמב .חרזמ
קותינל הנכס הררועתה ,אנינח-תיבל המזיח ןיב תיברע
תעבג ומכ ,הל םורדמש תוידוהיה תונוכשהמ בקעי-הוונ
הלודגה איהש ,באז-תגספ תא םיקהל טלחוהו אריפש
,וז הנוכש .קוריה וקל רבעמ ונבנש תוידוהיה תונוכשב
-הוונמ ידוהי בושיי לש ףצר תרצוי ,םויה דע תינבנה
בלשה תא תמייסמ התיינבו ,אריפש-תעבגל בקעי
-תמר תונוכשה תמקה אוה יעיברה בלשה .ישילשה
המוח-רהב לאומש-תמוחו ,ןופצב טפעוש סכרב המלש
הליג תנוכש םע ףצר דיתעב רוצית הנורחאה וז .םורדב
לש ץיח רצוויי ךכבו )תננכותמה( סוטמה תעבג םעו
ןיבל ,תיברעמה הדגה םורדו םחל-תיב ןיב תידוהי היינב
.תיברעמה הדגה ןופצו םילשורי-חרזמ
,התוול ,םילשורי ךותב תוידוהיה תונוכשה תיינב
הפונת לביקש ,תידוהי ןילופורטמ שוביגב ,ליבקמב
.םימודא-הלעמ תמקה םע ,80-ה תונש תיצחמב הבר
ןיוול-ירע ךרעמ ללכו "םילשורי יוביע" הנוכ ךילהתה
-לתו תרפא ,םימודא-הלעמ ,באז-תעבג :ריעה ביבס
םייתליהק םיבושיי ופסונ הלא םיינוריע םיבושייל .ןויצ
תולבוגה תוירוזאה תוצעומה יבחרמב רתוי םינטק
.ןויצע-הטמבו ןימינב-הטמב ,הדוהי-הטמב ,םילשוריב
וחפוסש םירוזאב םידוהי ףלא 190-כ םיררוגתמ םויכ
ללכמ 45% םיווהמ ולאו ,תיברעמה םילשוריל
לש לודגה םרפסמ .הלא םירוזאב היחש הייסולכואה
ידעי יכ דיעמ "ריעה חרזמ" הנוכמה חטשב םידוהיה
וגשוה ןכא ,םילשוריל לארשי תולשממ ועבקש סולכאה
םילודגה היינבה יפקיהב היה םאה ךא .הבר הדימב
יתומכ סחי ותוא לע רומשל ידכ ץאומה סולכאבו וללה
.תילילש איה ךכל הבושתה ?ריעב םיברעל םידוהי ןיב
152
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
2007 ,המוח רה תנוכשב הינבב םירוגמ יתב
1980 ,תיתפרצה העבגה תנוכש ,הריבה תרמצ
2007 ,היירזע-לא לש היתב עקרב .םימודא הלעמ
153
תונורחאה םינשה 40 ךלהמב הנתשהו קחשנ הזה סחיה
66%-כ לע םויכ דמוע אוה .תידוהיה הייסולכואה תערל
,תורחא םילִִ מב .הלוכ ריעב םיברע 34%-ו םידוהי
לארשי-תולשממ ועיקשהש לודגה ץמאמה תורמל
יסחיה םקלח תחפ - םידוהיל תושדחה תונוכשה תיינבב
תויפרגומדה תויזחתה .הייסולכואה ללכב םידוהיה לש
-תדוקנמ רימחיו ךלי דוע ,הז בצמ יכ תוארמ דיתעל
הובגה יעבטה יובירה ירועיש רואל ,תילארשי תואר
לש תוילילשה הריגהה תומגמו אסיג-דחמ םיברעה לש
העבקנ םילשורי םא :דועו תאז .אסיג-ךדיאמ םידוהיה
הב היהיש יואר ,ידוהיה םעה לש ותריבו לארשי תריבכ
,ופלחש םינשה 40 ךלהמב ךא .קהבומ ינויצ בור םג
הייסולכואב ץאומה לודיגה עקר לע( הז בור תחפו ךלה
הזכ בור השעמל יכ םינעוט שיו )תינויצ-אלה תידרחה
.ריעב םייק וניא רבכ
וחפוסש םיחטשה לע חותיפה ישגד ומשוה 1967 זאמ
תיינב הקספ אל תאז םע דחי .הדוחיא רחאל ריעל
.ריעה לש יברעמה הקלחב םג םירוגמ-תונוכש
,תובר תונוכש םילשורי-ברעמב ונבנ ולא םינשב
,םרכה תיב תעבג ,תידרחה הייסולכואל ףונ-רה ןהבו
.לחר-תמר תומדאו יבנלא הנחמ רוזא ,האושמ תעבג
,תובר תונוכש ורבעש יונישה ךילהתל ףסונב תאז
םע םינג-תונוכשמ וכפהש ,םרכה תיבו תויפלת ומכ
.היוור היינב םע תונוכשל ,םייתחפשמ-דח םינבמ
יככותב םייונפ םישרגמב היינבהו יוביעה יכילהת
,העקב ,היבחר לע םג וחספ אל ,תוקיתו תונוכש
.תופסונ תונוכשו םהרבא-םרכ
יברעה רזגמב םירוגמל היינבה
לש הדימ הנקב קנע תונוכש םילשוריב ומקוהש דועב
תונוכש ונבנ אלש טעמכ - ידוהיה רזגמה רובע םירע
ריהמהו דימתמה לודיגה ,םרב .יברעה רזגמל תושדח
םילודג םישוקיב רצי תיברעה הייסולכואה ברקב
רוידה ךרעמ תא תונבל ריעה ייברע תא בייחו ,רוידל
ףקיה תבר היינב התייה ןכאו .יטרפ ןפואב םהל שורדה
שבגתהו ךלה םינשה ךלהמב .ריעב יברעה רזגמב םג
.םימגד ינשמ םירוגמ תונוכש לש ךרעמ םילשוריב
היינב ידי לע ןייפואמ ,ידוהיה רזגמב - דחאה םגדה
יתבל ףסונ תללוכה ,ףקיה תבחר תננכותמ תינוריע
הנוכשל םישורדה רוביצה יתוריש תא םג םירוגמה
ידיב בורל היה ןותנ תושדחה תונוכשה תמקה .השדח
הז ,ינשה םגדה .תויטרפ וא תוירוביצ היינב תורבח
היינבה ריעה לש המורדב .הנוש תיברעה היינבה לש
.ינוריע יפוא תלעב היינבה הנופצבו הייפואב תירפכ
,יטרפ ןפואב תישענ הלוכ היינבה ידוהיה רזגמל דוגינב
לע תסרפנ איהו םינטק םינלבק וא תוחפשמ ידי לע
ןונכתב היינבה הוולמ דימת אל .םילודג םיבחרמ ינפ
אלל היינבה תעצבתמ םיתיעל ,רדוסמו ללוכ ינוריע
היינב לש רחא םגד .םימילשמ רוביצ יתורישו תויתשת
םירפכה יניעלגב אצמנ ותוא ,בבוגמה םגדה אוה תימצע
תויולעבהמ דאמ עפשומ הז םגד .הקיתעה ריעב וא
תבבוגמה היינבה תא .עקרקה תקולח תרוצמו תולצופמה
,דומע-לא-סאר ,ןאוליס ומכ תונוכשב אוצמל ןתינ
הרחאווסו הבוט-םוא ,רהאב-רוצ םירפכב ,םודק-ידאו
היינב םג שי תאז םע .הקיתעה ריעב ןבומכו הייבר'ע 'א
םיינופצה היקלחב תזכרתמ איהו ,רתוי תינוריע תיברע
וז היינב .הללאמר םילשורי ריצ ךרואל םילשורי לש
רתוי תודימאה תונוכשב תידוהיה היינבל הייפואב המוד
.היבלט וא היבחר ומכ םילשורי-ברעמ לש
םיילפיצינומה תולובגה ךותב תיברעה היינבל ףסונ
םייברעה םיבושייה דואמ דע ובחרוה ,םילשורי לש
בקעי-הוונב לבוגה ,םאר 'א בושייה .ריעה תא םיבבוסה
,1967 תנשב שפנ 2,500 ןב ןטק רפכמ ךפה ,ריעה ןופצב
-ובא תורייעב םג .שפנ 40,000-כ הנומה ינוריע בושייל
לודיג שחרתה ,םירחא םירפכ תרושבו היירזע-לאו סיד
.בחרמב היינבה תסירפבו םיבשותה רפסמב םישרמ
-הלעמל ךרדה םא לע שדח יברע בושיי םק ראשה ןיב
תומדא לע ןיאמ-שי ול חמצש בושיי ,)םייעז 'א( םימודא
-יבר םיניינב לש תינוריע היינבב ןייפאתמ אוהו ,רוט 'א
.תויתשת אללו רדוסמ ןונכת אלל ,תומוק
תונוכש ןיב תטלחומ הדרפה השבגתה םינשה ךלהמב
.םידוהיל םירוגמה תונוכש ןיבל םיברעל םירוגמה
תונוכשה ספיספ תא השעמל הנוב וז תיבחרמ הדרפה
ןיב הדרפה לש םינש תכורא תרוסמל םאתהב ריעב
שבגתה ,המודב .ריעב תונוש תויתדו תוינתא תוצובק
םידוהיל םידרח םידוהי ןיב דרפנ םירוגמ-ךרעמ םג
לדביהל תולדתשמ תונושה תוליהקה .םייתדו םינוליח
ךכ .תורדגומ תוירוטירטב רגתסהלו ןוצרמ וזמ וז
הדרפה לע ססובמה ינוריע םקרמ םילשוריב שבגתה
ריעה לש וטקאפ-הד הקולח הרצונו תונוש תוליהק לש
חרכהב אלש ,םילדבנ םייפרגואיג םיבחרמ השולשל
154
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
,רחסמה יזכרמ ךרעמ םג .יונב ףצר םהיניב םימייקמ
םה ,תוברתהו ךוניחה תודסומו םיישיאה םיתורישה
הייסולכוא תוצובק תידעלב טעמכ םיתרשמו םידרפנ
םויה אצמנ אלש טעמכ השעמל .תויראלוקיטרפ
הייסולכואה ירזגמ לכ רובע שגפמ-תומוקמ םילשוריב
תיארקא הרוצב םישחרתמ הלאכ םישגפמ .הב םייחה
ריעב םג טעמו ,םיינוריע םיקראפב וא םיחותפ םיחטשב
םידרפנ תוינק יזכרמ שי םיברעה םיבשותל .הקיתעה
,ןיד 'א חלאצ 'חרב ירחסמה זכרמב וא םהיתונוכשב
םידוהיה םיבשותל .הקיתעה ריעה לש םיראזבב ןבומכו
םידרחה .םהירוגמ ירוזאב םידרפנ רחסמ יתוריש שי
םירכובה תנוכשב ,םירעש-האמב ,הלואגב םינוק
לש תוינופצה תונוכשב ומקש םילוז קנע-ילוכרמבו
זכרמב םהיתוינק תא םישוע םינוליחה וליאו ,ריעה
תונוכשב ומקש תוינקה יזכרמבו החלמ ןוינקב ,ריעה
.תוינוליחה
,תרזובמו תידקומ-בר ריע איה םילשורי :תורחא םילמב
יתוריש תא המיאתמו םילודג םיבחרמ ינפ לע הסורפ
.תונושה הייסולכואה תוצובק לש ןמוקימל רוביצה
,ריעה דוחיאל תונושארה םינשב התיהש הנווכה
-יזכרמ םע ,הקולחל תנתינ הניאש תדחואמ ריע רוציל
בקע השממתה אל ,םיפתושמ יוליב-תומוקמו הכירצ
תדרפנה תיתליהקה תושבגתההו ןוצרמ-תולדביהה
.םירדגומו םידרפנ םיבחרמב
םאר 'א - 1967
םאר 'א - 2007
2008 ,םייעז 'א רפכה יתב
155
תדחואמ ריעב םויק-וד
תוליהקה ןיב םיסחיה תכרעמ הרבע ,ריעה הדחוא זאמ
הארנ דוחיאל תונושארה םינשב .תודרומו תוילע תונושה
הדבועה םע הרירב-תילב המילשה תיברעה הייסולכואה יכ
ןיידע הנותנ איהש ךות ,לארשי ידי-לע תטלשנ ריעהש
םינש ןתואב .דיתעה יבגל תואדו ןיאו שוביכה םלה תחת
.יברעל ידוהיה רזגמה ןיב הלועפ-ףותישל תונויסינ ושענ
םויק-וד לש םייח-תרגִ ש ריעב םייקל רשפא יכ זא הארנ
לש ימיטפואהו ינלבוסה רסמה םרת וז הריוואל .םולשב
ריעב ררשש יסחיה טקשהו ,קלוק ידט יגולותימה ריעה שאר
תויופתוש םילשוריב ורצונ ףא הפוקת התואב .תובר םינש
לש תישפוח העונת הלהנתהו ,םיברעל םידוהי ןיב תויקסע
ריעה לש דחאה הדִ צמ םינוק לשו םילבמ לש ,םיקסעומ
זכרמבו הקיתעה ריעב תונקל וברִ ה םידוהי .רחאה הדִ צל
םילשורי-חרזמ תודעסמב וליב ,ןיד-א חאלצ 'חרב ירחסמה
םילשורי-ברעממ םיריעצ .ריעה חרזמב רקבל חונב ושיגרהו
בלחס תותשל ,םכש-רעש לומ תבש-יברעב סנכתהל וגהנ
םיברעה .הכומסה תיברעה היפאמהמ ירט ךעכ סוגנלו
יזכרמ תא ,ריעה ברעמ לש עונלוקה יתב תא וליג םדִ צמ
ואצמ םהמ םיבר .םישידחה תוינקה יזכרמ תאו יוליבה
םיקסעומ יפלא .ריעה ברעמב םידוהי םיקיסעמ לצא הסנרפ
םיבושייהמ םילשורי-ברעמב הדובעל רקוב ידִ מ םיעיגמ ויה
הללאמרמ ,ןורבחמ ,םחל-תיבמ - ריעל ץוחמש םייברעה
החירפ לש הפוקת וז התיה .םילשוריל םיכומסה םירפכהמו
ברקב הרציו הנש 20-כ םילשורי הגשגִ ש הב ,הירופואו
ןכא םיניטסלפל םילארשי ןיב םויק-וד יכ הילשא םיבר
-תכסמ םייקל ןויסינהש ררבתה הרהמ דע םלוא .ירשפא
.הפי הלוע וניא ,ןמז ךרואל תינויוושו תפתושמ םייח
םולשה תוחיש ,ונתשִ ה בחרמב םייטילופואיגה םיאנתה
אל ולסוא ימכסה ,ןוטרש לע ולע םיניטסלפל לארשי ןיב
תיברעמה הדגה יבשות לש םיימואלה תושגרה ,ושממתה
תוינוציקהו ,ומצעתהו וכלה םיברעה םילשורי יבשותו
ותדמע תא חישקִ ה ילארשיה ןוטלשה .תונחמה ינשב הרבג
הזיחאה תא ביחרהל תואל אלל ולעפ לארשי-תולשממו
ימואל ןממס לכ יוכיד ךות ,םילשורי יקלח לכב תידוהיה
דצ לכ ביגמ היהש יפכ ביגה יברעה רוביצה .ריעב יברע
עקרקב זחאיהל ןויסינב ,הבר תיקוח-יתלב היינבב - שלח
קזחל םיאלנ-יתלב תונויסינבו ,ריחמ לכב תודבוע עובקלו
תונגפהה וברתה הגרדהב .ריעב םיימואל םייברע תודסומ
תרושקתב םיניועה םירמאמה וברו ,רחסמה תותיבשו
תיבחרמ הסירפ - םילשוריב הייסולכוא תוצובק
2001 ,םאר 'א תמוצ ,ילארשי-יניטסלפ םויק וד
156
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
םיחתמה וקזחתה היינשה הדאפיתניאה זאמ .תיברעה
היולג הביאב םעפ אל ואטבתהו ,תויסולכואה יתש ןיב
.תינלטק ףאו
תארקל ,רצונ תויברעה תונוכשל תוידוהיה תונוכשה ןיב
-הד ריעה תא קלחמה ילאוטריו לובג ,80-ה תונש ףוס
תונש ךלהמב .תוניועו דחפ ,רוכינ לש לובג - וטקאפ
הזה ילאוטריווה לובגה ךפה היינשה הדאפיתניאה
תונוכשה ןיבש רפתה יווק לע עבקתהו ,רתוי יתואיצמל
רקבל ולדח םידוהיה .תויברעה תונוכשל תוידוהיה
-חרזמ לש םיירחסמה םיזכרמבו תויברעה תונוכשב
,הקיתעה ריעה ןמ םהילגר ורידהש טעמכ ,םילשורי
לשמל ומכ ,םידוהיל םישודקה תומוקמב רקבל וטעימו
,ריעה ברעממ םהילגר ורידה םיברעה םג .םיתיזה רהב
יתב תא דוקפל ולדחו הזכרמב לייטל טעמכ וקספ
.תוינקה יזכרמ תאו עונלוקה
הלחש םיברעל םידוהי ןיב םיסחיב תיתגרדהה הרמְ חהה
תא האיבה ,םילשוריב רורטה ישעמ תורבגתה םע
ןיב ןוחטיבה רדג תא םיקהל טילחהל לארשי תלשממ
רצונ םילשוריב ךא .תיניטסלפה תושרה יחטשל לארשי
םיניטסלפ ןיב רקיעב הדירפמ ןוחטיבה רדג - סקודרפ
רדגל .ןורמושו הדוהיב םהיחא ןיבל ריעה יבשות
לע ,ריעה לש הדוקפִ ת לע תובר תוכלשה שי םילשוריב
2
.ןילופורטמה םע היסחי לעו התוזח לע ,ילכלכה הבצמ
.הז רפסב דרפנ קרפ ואר ,היתוכלשהו רדגה לע 2
תוכלשהמ הארנכ קזח םוי-םויה ייח לש םחוכ םלוא
תולועפב תיסחי-הכורא הקספהב יד .הביא-תולועפ לש
הקיתעה ריעה תא דוקפל בושי רוביצהש ידכ רורטה
יניעב ספתנ םילשורי לש הזה יפרגואיגה קלחה .התביבסו
ידוהיה םעל רתויב בושחה רוזאכ לארשי-יחרזא בור
רוביצה בור האור "םילשורי-חרזמ" חנומב .אוה רשאב
םירפכה תא אלו התביבסו הקיתעה ריעה תא ויניע דגנל
וא הייווסיע ,רהאב-רוצ ומכ ריעל וחפוסש םייברעה
ןוחטיבה בצמב תיסחיה העיגרהמ האצותכ .הבוט-םוא
םילשורי יבשות ורזח ,תונורחאה םינשה עבראב
יבשות םג םהיתובקעבו ,הקיתעה ריעב רקבל םידוהיה
רקבלמ םיברעה ןיידע םיענמנ םתמועל .םירחאה לארשי
,םירחא תוינק-יזכרמב וא תיברעמה םילשורי זכרמב
,תוינדפקה תוינוחטיבה תוקידבה תמחמ רקיעב תאזו
טקשה ףרח .ךכב הכורכה תוחונה יאו תונדשחה
הדאפיתניאה םרט לש בצמה רזח אל ,ךשמתמה יסחיה
רורט-תלועפ לכ .ביצי-יתלבו ירירבש אוהו ,ותומדקל
ןוזיאה תא רערעל תויושע תרחא תינוחטיב תוחיתמ וא
םוהתה לא הריזחהלו ,העש יפל ריעה הנותנ וב ןידעה
.רבכמ אל הז םיברעל םידוהי ןיב הררשש הרועפה
ידוקפתה ךרעמב םייונישה
הלשממ ידרשמו רוביצ תודסומ
ןבורב תועבונ ריעה לש ידוקפתה ךרעמב תורומתה
תינוריעה תוחתפתההמ ןקלחבו תויטילופ תוטלחהמ
40-ב בתכוהש םירוגמה ךרעמל המודב .ןמזה ךרואל
תא קזחל הרטמב ,הלשממה ידי-לע תונורחאה םינשה
ךכ ,תבחרומה ריעה יקלח לכב תילארשיה הזיחאה
התואל הלשממה ידרשמו תודסומה ךרעמ םג ומתרנ
,םר-תעבגבש וז לע תפסונ תיתלשממ היירק .הרטמ
עבקנ לארשי-תרטשמ הטמ ,םילשורי-חרזמב המקוה
,חאר'ג-חישב היינב-יבלשב היהש םילוח-תיב הנבמב
ןיד 'א חלאצ 'חרב םייק הנבמל רבע םיטפשמה דרשמ
תירבעה הטיסרבינואה .יזוחמה טפשמה תיב ולומו
ןתבצחמ-רוכל רוזחל ורהימ "הסדה" םילוחה תיבו
הטיסרבינואה םג המקוה םיפוצה רה לע .םיפוצה רהב
לש 40-ה תונשב הזח ינחורה םהיבאש ,תינומרומה
תנידמ תמוקת תא ,הז רה תגספ לעמ ,19-ה האמה
רפתה רוזאב ,המק השדחה הייריעה תיירק םג .לארשי
ןוצרמו םייטילופ םילוקישמ ,הברעמל ריעה חרזמ ןיבש
תירבעה הטיסרבינואה
2007 ,םיפוצה רהב
157
.תחא תילארשי הייריע תחת ריעה תודחא תא קזחל
יקלח לכב ונבנ םיבר םייתלשממו םייתכלממ תודסומ
יאישנ ןכשמ .הנויבִ צו התוזח תא הגרדהב ונישו ריעה
-קנב ,הלשממה שאר דרשמ ,היִ בלט תנוכשב לארשי
םיפגאה ,םר-תעבגב ןוילעה טפשמה תיבו לארשי
םילוחה יתב ,המואה יניינבו תסנכה לש םישדחה
תיב תמרב "קדצ ירעש" ח"היב - ריעל ופסונש םישדחה
-תעבגב "םישנ-תרזע" ,ןומטקב "ךדל-בגשמ" ,םרכה
םיפוצה רה לע םקוש "הסדה" םילוחה תיב ,לואש
השדחה תיזכרמה םיסובוטואה תנחת .םרכ-ןיעב בחרוהו
,םידרשמ ונבנ הדילו ריעל תיברעמה הסינכב התנבנ
די" ןואיזומ הנבנ לצרה-רהב .תוינק יזכרמו ןולמ-יתב
זכרמה םקוה ,םחל-תיב הכאוב ,רוטנט-רידבו ,"םשו
רוזאבו רפתה וק לע .םדרטונ תטיסרבינוא לש ימדקאה
זכרמה ונבנ הקיתעה ריעה תומוח לומ יתוברתה ליימה
-זכרמ" ודילו "לאומש-תיב" תמדקתמ תודהיל יתוברתה
חוריא-זכרמל וכפהו ומקוש םיננאש-תונכשמ ,"ןושמש
תולגרמל הנבנ ןיגב תשרומל זכרמה .הקיסומל זכרמו
םקו ןאחה ןורטאית םקוש ול ךומסבו ,תיטוקסה הייסנכה
."יתוברתה ליימ"ה תא םימילשמה ,הדבעמה ןורטאית
םיניינב הטיסרבינואה תיירקל ופסונ םיפוצה רה לע
תיב ,טרופסל זכרמ ,ןיבר קחצי םש-לע תודהיה יעדמל
.דועו ,לאלצב תונמאל הימדקאה ,ל"וח ידימלתל רפסה
התיה ,ידוהיה רזגמב תודסומ לש הברה היינבה תמועל
קמעב .המועז ירצונהו יברעה רזגמב תודסומה תיינב
-לע םימואת לש הקיטנגל רקחמ-דסומ םקוה ןורדק
שדחה רעשל ךומסה םדרטונ רזנמ ;הד'ג י'גיאול םש
היימיהרְ ביא ס"יב הנבנ זו'ג-ידאווב ;ןולמל ךפהו םקוש
ומיקה םיפוצה רה תודרומ לע ;ידוסי לע ס"יבכ שמשמה
ופסונ חאר'ג-חיש רוזאב ,יגולואית ןוכמ םידבשה
רוזאב םג ומק םידחא ךוניח-תודסומו ,םידחא תודסומ
.אנינח-תיב
תד תודסומ
איהו תויטסיאיתונומה תותדה שולשל השודק םילשורי
םינשה 40 ךלהמב .תד תודסומו םישודק תומוקמ הפוצר
רזגמב רקיעב ,םישדח תודסומ ריעב ומק תונורחאה
תודיסח תבישי איה התנבנש תובישיב הלודגה .ידוהיה
-יכלמ 'חר ךרואלו ,הל ךומס .הממור תנוכשב זלעב
תנוכשב .תופסונ תובישי לש בר רפסמ ונבנ ,לארשי
,"לארשי-תראפת" תבישיו תסנכה תיב הנבנ םירכובה
-יתבו תובישי ומק םירעש-האמו לארשי-תיב תונוכשב
המק ,הנפד-תולעמ תנוכשב ,רפתה וק לעו ,םישדח תסנכ
ירתִ א-תיירק המקוה הפאפצ-תיבב ."הרותה שא" תבישי
םג .םיבר אנפלוא-יתבו תובישי ומק ןגו תיב תנוכשבו
ךומסב רקיעב ,תובר תובישי ומקוה תושדחה תונוכשב
תסנכ-יתב תואמ ריעב ומק ןכ ומכ .ןילופ-תומרל
תישארב ךנחנש "לודגה תסנכה תיב" םשארבו םישדח
.םיימואלה תודסומה רצחל ךומס 80-ה תונש
-תונוכשב םידגסמ לש ןטק רפסמ הנבִנ ימלסומה רזגמב
לש ללוכה םרפסמ .אנינח-תיבב םהבש לודגהו םירוגמ
תדה תודסומל תיסחי-ןטק םיימלסומה תדה תודסומ
.םיידוהיה
םקלח ,תודסומ לש ןטק רפסמ םה ףא ומיקה םירצונה
הלאכ תודסומ ונבִנ רקיעב .ךוניחה תכרעמב םיבלושמ
ןיב המק 80-ה תונשב .אנינח-תיבבו הקיתעה ריעב
סמות-רמ תייסנכ ,תישילשה המוחה בוחרל םכש-רעש
התנבנ םילשורי-ברעמבו ,תילותק-תירוסה הייסנכה לש
-יאנק ידיב התצוהש רחאל תיטסיטפבה הייסנכה שדחמ
3
.םידוהי תד
.הז רפסב ןומר 'א לש ורמאמ ואר ,הז אשונב דוע 3
2006 ,זלעב תודיסח תבישי
158
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
תוברת תודסומ
,ריעה דוחיא זאמ ומקוהש םיברה תוברתה תודסומ ןיבמ
עדמה ןואיזומו ארקמה ןואיזומ - םינואיזומה םיטלוב
-ןואיזומל ךומס ,םר-תעבגב םינואיזומה תיירקב ומק
ןואיזומ ,ח"מלפה 'חרב םק םאלסאה ןואיזומ ,לארשי
-רעשב הדוצמב דוד-לדגמ ןואיזומ ,לצרה-רהב םשו די
,1 'סמ שיבכ לעש ןמ'גרות-תיבב רפתה לע ןואיזומ ,ופי
,ןטק ןואיזומל ךפהו םקוש ריעה זכרמב וכיט-תיב
לע םק החצנה רתאו ,ןורגא 'חרב חתפנ םיסמה ןואיזומ
-די" תיבב םק דחוימ תוברת רתא .תשומחתה תעבג
.רקאס-ןגב "םינבל
הפוקתב הב ומקו בושח תוברת-זכרמל הכפה םילשורי
-ןורטאית םשארבו םיבושח תוברת-תודסומ תרקסנה
זכרמ ,רכב-ראר'ג זכרמ ,רבורש םש-לע םילשורי
טרופסו רעונ ,תוברת יזכרמו המואה יניינבב םיסרגנוקה
. םיבר )םיס"נתמ(
לש יברעמה ןגאה אוה ריעב םישיגרה םירוזאה דחא
חתפתה ,םוניה-ןב-איג לש הז רוזאב .הקיתעה ריעה
חותפה םיעפומה זכרמ תא ללוכה "יתוברתה ליימ"ה
,רצויה תוצוחב ומקושש םינבמה תא ,ןטלוסה תכירבב
ןימיב םיננאש תונכשמ הקיסומה זכרמ ,קטמניסה תא
ןורטאית ,ימלשוריה רצומה תוא תיב ,ןיגב זכרמ ,השמ
.דועו ,הדבעמה ,ןאחה
תוירפסלרומש,ימלשוריהתוברתהךרעמבדובכלשםוקמ
,תונורחאה םינשה 40 ךלהמב ריעב ומקוהש תוירוביצה
זכרמב תיזכרמה תינוריעה היירפסה - ןהבש תובושחהו
,בקעי-הוונב הלודגה תיתנוכשה היירפסה ,רכב-ראר'ז
-חרזמב תיזכרמה היירפסה ,ףוהריאמ ש"ע תוירפס יתש
,ןולא-תומרב תוירפסהו ,הרהז 'א באב תנוכשב םילשורי
יבחרב סרפנ םיס"נתמ לש ךרעמ .הליגבו םרכה תיבב
םילהנִ מה תורגסמב ,םירקמה בורב ,בלושמ אוהו ריעה
,הליג ,ןולא-תומרב הדוחיא זאמ ומקוהש םייתליהקה
ברעמב םיננוגהו םחנמ-תיירק ,לבוי-תיירק ,בקעי-הוונ
.החרזמב טפעושו הרהז 'א באב תונוכשבו ,ריעה
,ריעב תיתוברת תוליעפב רושקה לכב דובכ לש םוקמ
ריעה שאר לש ותמזויב המקש םילשוריל ןרקל רומש
תוברתה תודסומ בור תמקהל תיארחא ןרקה .קלוק ידט
תודסומל ,םילביטספל ,הפנע תיתוברת תוליעפל ,ריעב
-ישרגמ ,םיקראפ ,םיירוביצ םינג תורשעל ,םיבושח
.ריעב ומקש יונ-תוניפו םיקחשמ
ךוניח תודסומ
-תודסומ לש היינבה תסיפתב ירקיעה יונישה
היירקל דדוב הנבממ רבעמה אוה ,םילשוריב ךוניח
תוירקכ ןלוכ ונבנש ,תואטיסרבינואל ףסונב .תיכוניח
-יתבו תוללכמ לש ךוניח-תוירק ריעב ומק ,)םיסופמק(
ונבנ ,לשמל ,ןגו תיב רוזאב .םירחא םיידוסי-לע רפס
תונבל םילשורי תללכמ ,היגולונכטל הובגה רפסה תיב
"קזב" תללכמ המקוה םרכה תיב תמרב .רעונה תיירקו
-תללכמ .היגולונכטל תימלשוריה הללכמל הכפהש
ןשיה םילוחה תיב ביבס איה ףא הבחרוה הסדה
המקוה תינמרגה הבשומב .םיאיבנה 'חרב "דלישטור"
רפסה תיב םק לבוי-תירקב .ןמטרה ש"ע ךוניחה תיירק
המק ןונגע י"ש 'חרבו ,תויונמאלו םיעדמל ןוכיתה
ודסונ םילודג רפס-יתב תורשע .ינויצה רעונה תווח
,םרכה תיב תמרב ויז ס"יב :תושדחה םירוגמה תונוכשב
הנר ס"יב ,ןומטקב ךוניח תיב ןוכית ,ןנוגב קרמנד ס"יב
ברעמב םיידוסי-לע רפס-יתב דועו לוכשא-תמרב ןסק
.החרזמבו ריעה
םיקסעו רחסמ
,ריעה ףונב ,עמשמ-יתרת ,רתויב טלובה יתוזחה יונישה
,םידרשמ-יניינבו ןולמ-יתב לש ההובגה היינבב ורוקמ
דוחיא רחאל ימלשוריה עיקרה וק לע תואריהל הלחהש
ףונ תא וניש ,םהבוגו הלא םיניינב לש היינבה יחפנ .ריעה
זכרמב תומוק הנומש דע עברא לש חיכש הבוגמ .ריעה
תומוק 16-12 לש הבוגל םישדח םיניינב ואשנתה ,ריעה
ןיב "םילשורי לדגמ" ריעה זכרמב םק הליחת .רתויו
ךלמה 'חרב "ריעה לדגמ" וירחאו יאמשו ללה תובוחרה
םוקמ ספת ,םימה תשרפ וק לע םקש ,"ללכ-זכרמ" ,'גרו'ג
התוזח תא רפיש אל ךא ,םילשורי לש עיקרה וק לע דבכנ
תודימה יניינבמ קלח .הלש רחסמה ייחל דואמ טעמ םרתו
תואמגוד .םרמשל יואר היהש םיירוטסיה םינבמ ופילחה
לע 'גרו'ג ךלמה 'חרב ומקש םיניינבה םה ךכל תוטלוב
קיש דארנוק ידי-לע ןנכותש ,ימוק-אטילת ןיינב תוסירה
ס"היב תוסירה לע םקש "ללכ-זכרמ" םג .19-ה האמב
-ןושלב ,םרת אל - )ח"יכ( "םירבח לארשי לכ - סנאילא"
יונשו לודג ןיינב םק ןויצ-רכיכב .ריעה תוזחל ,הטעמה
תא אשנש קיתווה עונלוקה תיב תוסירה לע ,תקולחמב
עונלוקה יתב ראש םע דחיב ותלודגמ דריו רכיכה םש
159
בוחרבש ןוסידא עונלוקה תיב .ריעה זכרמב ולעפש
םירוגמ הנבמ אשנתי ומוקמבו אוה ףא סרהנ והיעשי
הפסונ הלא םיהובג םיניינבל .תידרחה הייסולכואה רובע
ףונ תא ונישש תומוק-יבר ןולמ-יתב לש הכורא הרוש
םיהובגה םיניינבה לש תילאנויצקנופה םתמורת .ריעה
תסרוג תרוקיבה םלוא ,קפסב תלטומ ןיידע ריעה זכרמל
ףונב םתעיגפשו ילנויצקנופ ךרוצ םהב ןיא םילשוריבש
.םתלעותמ הבר ריעה
יטאמרד ףא היה ריעה לש רחסמה ךרעמב יונישה
םיכילהת ינשמ עבנ אוהו ,התוזחב לחש יונישהמ רתוי
ריעה זכרממ םידרשמהו רחסמה תשילג ,דחאה :םיירקיע
,לואש-תעבגבו תויפלתב ומקש היישעתה ירוזא לא
םינטק קסע-יתב לש יאנועמק רחסממ רבעמה ,ינשהו
תוינק-זכרמב תחא גג-תרוק תחת רחסמל ,םידרפנו
היינחהו ריעה זכרמל השקה תושיגנה .ןוינקה - לודג
תומוקמ תונימזו החונה תושיגנה תמועל ,תלבגומה
הכירצה ילגרהב יונישל ואיבה ,ןוינקה ביבס היינחה
םיבשותה תא וקיחרהו ,ריעה יבשות לש רודיבהו
ברעמ-םורדבש החלמב לודגה ןוינקה תמקה .זכרמהמ
-תרשבמ - ןייוולה ירעב םיפסונ םינוינק תיינבו ,ריעה
לש הדיריל ואיבה - באז-תגספו םימודא-הלעמ ,ןויצ
לש ודיקפת .ירוטסיהה זכרמה תוסנכהב 30%-מ רתוי
,יתרבח-ישונא שגפמל דקומ שמשל אוה ינוריע זכרמ
רחסמה תדידנ .הזכ תויהל קספ םילשורי-זכרמ ךא
םע דחיב ,לואש-תעבגב םירשנ-יפנכ 'חר לא ,הברעמ
זכרמ לש תונוילעה תומוקב ונכשש הלשממה ידרשמ
תרבעה םג .ןשיה זכרמה תא ושילחהו ועגפ ,ריעה
שוקיבה תא המצמצ ,הלשממה תיירקל הלשממה ידרשמ
תויעב .ריעה זכרמ לש תונוילעה תומוקב םידרשמל
ותגיסנל ומרתו בצמה תא ורימחה ףא היינחהו תושיגנה
.םילשורי לש )ר"עמה( ישארה םיקסעה זכרמ לש
-האמו הלואג 'חרב ססבתה ידרחה ירחסמה זכרמה
ףקיהב לודיגה םע חתפתמו ךלוה אוהו םירעש
תומי לכב ססות ידרחה ר"עמה .תידרחה הייסולכואה
ירקיע תוינק זכרמ שמשמו )ןבומכ תבשל טרפ( עובשה
.ריעב היחה תידרחה הייסולכואל
ריעה .םייוניש ולח םילשורי-חרזמב ירחסמה ךרעמב םג
,ןיד 'א חלאצ 'חרב תיסחי-שדחה זכרמהו הקיתעה
םיבשות לש יתגרדהה רבעמה םלוא ,דקפתל וכישמה
,םאר-א בושייה רבעל רקיעבו ,הירפירפה לא ריעה ןמ
ומרתו הללאמרל ריצה ילושב רחסמה תוחתפתהל ואיבה
-ןופצבש םאר-א תמוצב לודג ירחסמ דקומ סוסיבל
השק המולהמ גפס הז רוזאב רחסמה לבא .ריעה חרזמ
.ורגסנ םיקסעה ןמ םיברו ,ןוחטיבה רדג תמקה םע
היישעתה ירוזא
תררבתמ ,היישעת-ריע םלועמ התיה אל םילשוריש ףא
.התלכלכל הז ףנע לש ותובישח תונורחאה םינשב
היישעתה תא ביחרהל לודג ץמאמ השענ ןורחאה רושעב
,ריעל ופסונ םישדח םילעפמ תורשע .ריעב עדיה תריתע
הנכותה ,םיבשחמה ,היגולונכטויבה םוחתב םהמ םיבר
םילעפמה ןוידפב שי תדמתמ היילע .הקינורטקלאהו
הלע ריעב היישעתה ילעפמ לש ןוידפה .אוצייב םיקסועה
.יתיישעתה אוצייה םג ךכו ,ץראה יקלח ראשל תיסחי
להנִ מ לע םילשורי תלכלכ הססבתה דימתמו זאמ
-הדוחיאל דע .ההובג הלכשה לעו תוריית לע ,ירוביצ
היישעת-ילעפמו הכאלמ-ירוזא רקיעב הב ויה שדחמ
תונוכשל ברעממ עבקנ םילעפמה םוקימ .ןטק ףקיהב
רחאמ ,הזרא-לתבו לואש-תעבגב ,הממורב םירוגמה
2008 ,החלמ ןוינק
160
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
ינפל םילשורי לש דיחיה תוחתפתהה ןוויכ היה הזו
,רתוי רחואמ וחתפתהש ,םירחאה םירוזאה .הדוחיא
םימזיהו ,ינדריה ןויגלה יריל םדוק םיפושח ויה
הרבחה לש התמקה רחאל קר .םהב עיקשהל ובריס
ירוזא לש חותיפב הפונת הלח ,םילשוריל תילכלכה
הכאלמ-זכרמ םקוה הליחת .ריעב היישעתו הכאלמ
תנוכשב ומק םילעפמ רפסמו ךורב-רוקמ תנוכשב ןטק
.ריעה דוחיא תובקעב הלח שממ לש הפונת .הממור
אלש יעקרק לאיצנטופ הדימעה ריעה תולובג תבחרה
.הל הצוחמו ריעה ךותב חותיפ הרשפִ או ,רבעב הב היה
תרבעמ לש החטש לע היישעת-רוזא תויפלתב םקוה ךכ
חטש דעוי ןופצב .50-ה תונש תישארמ הלודגה םילועה
לצנל הרטמב ,תורטע הפועתה הדשל ךומסב היישעתל
םירוזא ינש .ריוואה ךרדב קווישה תויורשפא תא םג
,עדי-תריתע היישעתל תויגולונכט תוממחכ וחתופ
-רהב דחאה .ריעב היישעתה ירוזאבש םיבושחל וכפהו
עברכ םויכ ללוכ םיבצוח-רה .החלמב ינשהו ,םיבצוח
,עבט ,לטניא ןהב ,עדי-תוריתע תוישעת לש ר"מ ןוילימ
וגנמ ,סקודמא .יס.יד.נ ,סקא.יו.יא ,םוקזייפ ,המגיס
היישעתה לש לגדה תניפס אוה םיבצוח-רה .םוק-סקופו
.םילשוריב עדיה תריתע
ףלא 60-כ ללוכ )החלמ י"טג( החלמב יגולונכטה ןגה
יבלשב אצמנו םידבוע 1,400-כ קיסעמ אוה ,םייונב ר"מ
םיננכותמ םיפסונ םייגולונכט םינג .סולכאו חותיפ
וחתפתה םילשוריל ץוחמ םג .באז-תגספבו םר-תעבגב
היישעתה רוזא אוה םהבש לודגהו ,היישעת-ירוזא
תתל רומאה ,וחיריל ךרדה םא לע "םימודא-רושימ"
,םילשוריל םגו םימודא-הלעמל םג יתקוסעת הנעמ
.םילשורי בחרמ לכב וחטשב לודגה ותויהב
היישעתה לש יפנעה הנבמה ,םיקסעומה רפסמ תניחבמ
יפנעל תיסחי-הובג לקשמ ןיידע קינעמ םילשוריב
רתוי בר ,ןוידפה תניחבמ ךא .ןוזמהו תכתמה ,סופדה
,הימיכה יפנעב עדיה תוריתע תוישעתה לש ןלקשמ
יכ הארנ .םיבשחמהו הקינורטקלאה ,הקיטבצמרפה
לככו ,ריעה לש ילכלכה הדיתע ןה "הניבה תוישעת"
ולא תוישעת .התלכלכ קזחתת ןכ ,הלא םיפנע וחמציש
רשכומה םדאה חוכלו ריעה לש הייפואל תומיאתמ םג
.הב יוצמה
,ריעב הדמעמ תא ססבל החילצמש תוישעתה תחא
היתונורתי לע תססבתמה ,היגולונכטויבה תיישעת איה
,םיימדקא תודסומל הברקה :םילשורי לש םיידוחייה
הדחוא זאמ .םיליבומ םייאופר םיזכרמו רקחמ-יפוג
שי םויכו ,ףנעב תולעופה תורבחה רפסמ לדג ,ריעה
1,500-כ תוקיסעמה ,היגולונכטויב תורבח 60-כ ריעב
היגולונכטויבה תיישעתב םילשורי לש הקלח .םידבוע
םיבושח םילעפמ שי ריעב .25%-ל ברקתמ לארשיב
םייק ריעב .םירחאו סקא.יו.יא ,עבט :ןוגכ ,הז םוחתב
ודעונש תויגולונכט תוממח לש רתויב לודגה זוכירה םג
התוויל ןורחאה רושעב .קט-ייהה םוחתב םימזיב ךומתל
)םילשורי ,היגולונכטל ריל-ןו תממח( תחא הממח קר
-טראטס( קנזה תורבח 50-מ הלעמל לש ןתמקה תא
רושעב הלפיט )JVP( תרחא הממח .תוחילצמ )פא
תורבח המכ וחמצ םהמ ,םיטקיורפ 30-מ רתויב ןורחאה
.תוחילצמ
הקוסעת-ירוזא ריעב םנשי ,קט-ייהה תיישעתל ףסונב
םהבו ,תונורחאה םינשה 40-ב דואמ וחתפתהש םיפסונ
ףלא 350-מ רתוי ללוכה לואש-תעבגב הקוסעתה רוזא
ןורחאה .תורטעבו תויפלתב םירוזאהו ,יונב חטש ר"מ
ומוקימ תאפמ הדאפיתניאה תפוקתב דואמ לבס
םילעפמהמ םיברו ,ריעה לש ינופצה הלובג לע יתייעבה
.שמש-תיבל רקיעבו ,ריעל ץוחמ לא ורבעו ותוא ושטנ
תורייתל עקרק ישומיש
ןולמ יתב
.תונורחאה םינשה 40-ב ינוציק ךפהמ רבע תורייתה ךרעמ
-ירתא רורחשה תמחלמ רחאל ויה אל םילשורי-ברעמב
חרזמב םלוככ םבור ורתונ הלא ,ןכש .םיבושח תוריית
,לצרה 'דש ,ןולמה יתב רוזא
2008
161
לש תורייתה זכרמל םילשורי הכפה ךכמ האצותכ .ריעה
ריעה חרזמב .ּ ריעל םיריית וסנכנ הכרדו ,ןדרי תכלממ
רחאל .ןולמ-ירדח 2,000-מ רתוי תע התואב ומקוה
ןוסכאה לש דבוכה זכרמו ,הז ךרעמ ךפהתה ריעה דוחיא
ןמזב .הברעמל םילשורי-חרזממ הרהמ דע רבע יאנולמה
ןולמ-יתב לש לודג רפסמ ריעה ברעמב הנבנ תיסחי-רצק
התיה הפוקתה תליחתב .ההובג המרב םיגרודמה םילודג
רשפאה לככ ךומס ןולמה יתב תא םיקהל תיעבט הייטנ
ןולמ בחרוה ךכ .הקיתעה ריעה - ישארה יתורייתה דקומל
םייניעל םילוחה תיב לש ןשיה הנבמה םקוש ,דוד ךלמה
םיפוצה רה סכר לע ,ןולמל ךפהו ןויצ-רה לומ ןו'ג-טנס
םישדח תונולמ דוע ומק ריעה ברעמבו ,שדח ןולמ הנבנ
הסרג ,הקיתעה ריעה ביבס יתוריית שדוגל ששחמ .בורל
קיחרהל שי יכ תע התואב הייריעה לש ןונכתה תוינידמ
ונפוה ,ןכל .הקיתעה ריעל רתי-תוכימסמ ןולמה יתב תא
הסינכב םג .לצרה-תורדש ךרואל ןולמ-יתב חתפל םימזיה
תונורחאה םינשב ךא ,תונולמ ינש ומקוה ריעל תיברעמה
ךומס 1 'סמ שיבכ ךרואל ןולמ-יתב השולש ומק
ןולמה יתב לש דבוכה זכרמ .רבעשל םואבלדנמ-רבעמל
ריתוהו ,הברעמל םילשורי-חרזממ אופא דדנ םייתרקויה
השולש .םיעונצו םינטק ןולמ-יתב םע תיחרזמה ריעה תא
,םרה םדמעמ לע תאז לכב ורמש ריעה חרזמב ןולמ-יתב
םויכ בשחנו בחרוהש ,"ינולוק-ןקירמא" ןולמ םשארבו
רודסבמא ןולמ םה םירחאה .םילשוריב םיידוחייה דחאל
ךותב .םיתיזה רהב תותשקה עבש ןולמו ,חאר'ג חישב
תובר תוינסכאו םינטק ןולמ-יתב ומק הקיתעה ריעה
םינוע םניא םבורו ,ןטק םהב םירדחה רפסמ ךא ,םיניילצל
ומילשה ןולמה יתב ךרעמ תא .תורייתה דרשמ תושירד לע
,הדעסה ,בכר-תרכשה ומכ ,םינוש תוריית-יתוריש
,ןח-יצפחלו תוקיתעל ,תורכזמל תויונחו תונמאל תוירלג
ירתא םע ,הקיתעה ריעה .ןולמה יתב ביבס בורל וזכרתהש
הראשנו התיה ,הלש םיראזבהו היגולואיכראה ,השודקה
.ולוכ רוזאב רתויב בושחה תורייתה דקומ
-תולועפלו רורט-יעוריאל דואמ שיגר תורייתה ףנע
-2000 םינשב ושחרתהש םיעוגיפמ האצותכ .הביא
הדירי הלח .דואמ דע םילשוריב ףנעה עגפנ ,2002
תנשב ןוילימ 3.4-מ ריעב תונילה רפסמב תיטסרד
םירייתה תוניל .2002-ב תוניל ןוילימ 1.2-ל 2000
תוניל ןוילימ 2.9-מ ,רתוי ףא הלולת הרוצב ודרי ל"וחמ
,תורייתה ףנע .2002 תנשב ףלא 639-ל 2000 תנשב
םילשוריש םיבושחה הלכלכה יפנעמ רומאכ אוהש
תמיוסמ הדימב ששואתהל לחה ,םהמ תונביהל הלוכי
תורייתה ףנעב לפשה .תונורחאה םינשה שולשב קר
הכרדהו העסהב הז ללכבו ,תורייתה ךרעמ לכב עגפ
1980 1985 1990 1995 2000 2005
2007-1980 ,םילשוריב םיריית תונולמב תוניל
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2007
2,895.9
2007
625.3
ת
ו
נ
י
ל

י
פ
ל
א
םיריית תוניל
םילארשי תוניל
162
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
,תורכזמבו םיטישכתב רחסמב ,הדעסהב ,םיריית לש
םירחאו ,ורגסנ םיבר םיקסע .םירחא םיבר םיתורישבו
רחסמה תכשל ינותנ יפל .לגר-תטישפ ינפב ודמע
םיקסע 1,400-מ רתוי לפשה תונשב ורגסנ ,תינוריעה
-חרזמ ירחוס וגפס רתויב השקה העיגפה תא .ריעב
דחוימבו ,תורייתה תעונת .הקיתעה ריעהו םילשורי
.ריעה חרזמל עיגהל הלדח ,תילארשיה םינפה תוריית
יסחיה טקשהש תורמל ,ששואתה םרט ריעב רחסמה ףנע
םירקבמו םיריית ריזחמ ,תונורחאה םינשב ררתשהש
.םילשוריל םילארשי
םיחותפה םיחטשה
ףונ תויפצתו תולייט ,םירתא
םירתאה לע וקלחב ךמסנ םילשורי לש תורייתה ךרעמ
םינשה 40-ב ריעב ופשחנש םיברה םייגולואיכראה
תאו תיבה רה תא םיפיקמ םהבש םיבושחה .תונורחאה
תא ,לתוכה תוריפח תא םיללוכו הקיתעה ריעה תומוח
תא ,המוחל םורדמש - לפועה ןג - יגולואיכראה ןגה
םכש-רעשל דומצה ימורה רעשה תא ,לתוכה תרהנמ
תחולש הצקבש חולישה תכירבו דוד-ריע תוריפח תאו
םירחא םיקלחב םג ופשחנ תוקיתע-ירתא .לפועה
ןג ,םיכלמה ירבק ,היבחרב ןוסי רבק ומכ ,ריעה לש
.דועו ןירדהנסה
,תולייט םג ללכ ,ריעב חתפתהש תורייתה ךרעמ
ירוקיבל ורשכוהש םיינוריע םיקראפו ,תיפצת-תודוקנ
לא הפוצה ,ביצנה ןומרא סכר לע .םילייטמו םיריית
תורבוחמ תולייט שולש ומק ,םורדמ הקיתעה ריעה ןגא
תודוקנ .)ןמדלוגו רבורש ,סאה תולייט( דחא ףצרב
םינתינ םהב תוסנכתה ידקומ ןה תולייטה ךרואל רופצמה
רופצמ .תיבה רה וזכרמבש ,הפצנה ףונה לע םירבסה
,ריעל ןופצמ אצמנ הקיתעה ריעה רבעל רחא בושח
אולמב ריעה תפקשנ חרזמ ןוויכמ .םיפוצה רה סכר לע
םג .םיתיזה רה לע הרדסוהש תיפצתה תדוקנמ הייפוי
םיפקשנ הנממ ,תלייטכ ורשכוה הקיתעה ריעה תומוח
ףונהו ,הקיתעה ריעה יכותבש תודסומהו םירוגמה ירוזא
ינג" תלייט המלשוה תונורחאה םינשב .התוא בבוסה
לאו םיתיזה רה לא הפוצה ןורדק לחנ לעמש "ךלמה
רבק ,םולשבא-די - ןורדק לחנבש םיקיתעה םירבקה
.הירכז רבקו ריזח-ינב
םיירוביצ םינגו םיקראפ
תכרעמל תונורחאה םינשה 40-ב התיה הבר הנדע
ןהו תיתומכ הניחבמ ןה ,ריעב םיחותפה םיחטשה
תובר ומרתש םישדח םיקראפ ומקוה .תיתוכיא הניחבמ
קמעבש רקאס ןג .הב םייחה תוכיאלו ריעה תוזחל
,םידרווה ןג עטינ הלשממה תיירקב ,בחרוה הבלצמה
ןומעפ ןג :םינג ינש ומקוה םיאפר קמע לש וחתִ פב
ןומרא סכר לע סאה תלייט
2008 ,ביצנה
2008 , דליפמולב ןג
163
ימואלה ןגהו ,םקוש תואמצעה ןג ;דליפמולב ןגו רורדה
ןורדמ לע ;הקיתעה ריעה תומוח ביבס םידיגו רוע םרק
תעבג ;םאיבנ םש-לע ןג םינומרומה ומרת םיתיזה רה
-תמרב ;ירוביצ ןגכו ןורכיז רתאכ החפוט תשומחתה
;דופיקה ןג עטינ ןולא תומרבו ,םיתיזה ןג םקוה לחר
יכ"נתה תויחה ןג .הליג קראפ שרוח ךותב םקוה הליגב
בחרנה שדחה ונכשמ לא 90-ה תונש תליחתב רבעוה
.תחנמ-תעבגל האושמ-תעבג ןיבש קמעב ,חותפהו
ךותב שרוחו רעי יחטש םג ופסונ םיננוגמה םיחטשל
-ובא תולגרמל םולשה רעיו ןופצב רימ רעי ומכ ,ריעה
תונושארה תועיטנהש םילשורי רעי ,תאז תמועל .רות
םצמוצ וחטשו תחנ הוור אל ,50-ה תונשב דוע ולחה וב
.םינשה ךלהמב
הנושארו שארב ףוקזל שי ריעה ינפב יתוזחה יונישה תא
שגד ךכ לע םשש ,קלוק ידט ריעה שאר לש ותוכזל
בטימ לש םילספ תורשע ריעב ביצהל גאד ףאו דחוימ
.םלועהמו ץראהמ םינמאה
תויתשתו םישיבכ
גורדש הרבע ריעה לא תושיגהו םיכרדה תכרעמ
וזל רקיעו ללכ המוד הניא איהו 1967 זאמ תכל-קיחרמ
תסיפתב ןה יתוהמ אוה יונישה .דוחיאה ברע התיהש
םישיבכ תכרעממ .םישיבכה ךרואבו תומכב ןהו ןונכתה
ביבס הלוכ הדקמתהש ,תירוטסיה תירטנצנוק-וידר
תיכרריה תכרעמל םישיבכה תשר הכפה ,הקיתעה ריעה
םיימוקמ ,םייקרוע םישיבכ תללוכה ,תיווז-תרשי
םייקרוע ךרוא-ישיבכ ינש לע תנעשנו םייתנוכשו
שיבכו )4 'סמ שיבכ( ןיגב-תורדֹ ש - םורד ןופצ ןוויכב
רבחתמו ,רבעשל רקפהה יחטש תא ובורב לצנמה ,1 'סמ
-ישיבכ ינש .םחל-תיב הכאוב ,המורדו ןורבח ךרד םע
שיבכ :ךרואה ישיבכ ןיב םירבחמ ברעמל חרזממ בחור
םיזראה קמעב ללסנ )ותמלשה ינפב דמוע( ןופצב 9 'סמ
אריפש-תעבג תמוצל דע ןידי לאגי תורדשב ךשמנו
'סמ( םורדב "תבכרה" שיבכו .םימודא-הלעמל םשמו
השמ ךרדו תפ שיבכ ,יתשִנבנב דוד ךרד תא ללוכה ,)5
ךרדב לחר-תמר תמוצל תחנמ זכרמ ןיב רבחמ ,םערב
.תלוביקה יבר םייקרועה םישיבכה םה הלא .ןורבח
םישיבכ לש םירטמוליק תורשע ריעב וללסנ םהל ףסונב
תונוכשה רוביחלו םירוגמה-תונוכש ךותב םישדח
.ריעה זכרמ לא תוינוציחה
תורהנמה אוה השדחה םיכרדה תכרעמב טלובה יונישה
,עקרקה ינפל תחתמ ,ןורחאה רושעב רקיעב ,ובצחנש
רבכ תורהנמ שש .םירשגהו םילודגה םיפלחמה
שיבכב הרהנמה :הילאו םילשוריב העונתה תא תושמשמ
םיפוצה רה תרהנמ ;)"תורהנמה שיבכ"( ןויצע-שוגל 60
תיחרזמ הסינכ םג תשמשמה ,םימודא-הלעמ ןוויכל
תמוח תולגרמל הבצחנש הרהנמה ;םילשוריל השדח
ךרד ןיב תרבחמה ,םינחנצה ךרדל תחתמ ,הקיתעה ריעה
תחתמ ןיגב-תורדש לש הרהנמה ;1 'סמ שיבכל ןורבח
תרבחמה הרהנמהו ,ריעל תיברעמה הסינכה תמוצל
,תירבעה הטיסרבינואה תורדשו לוכשא-תורדש ןיב
.רתבמה תעבג תולגרמל
-תוינידמ ריעב הצמוא ,םיכרדה תכרעמל המלשהכ
,זכרמה ילושב םילודג םינוינח תמקהב תלגודה היינח
הרטמל .ריעה זכרמל סנכיי אל יטרפה בכרהש ידכ
,הייריעה תיירקב ,תואמצעה ןגב םינוינח ורשכוה וז
הנח" ינוינח ורשכוה ףסונב .ללכ-זכרמבו ופי-רעשב
הרובחתב העיסנו היינח דדועל םתרטמש ,"עסו
,לצרה רהב םישדח םינוינח ורשכוה ךכ םשל .תירוביצ
.הלשממה תיירקבו המואה יניינבב
םידחוימה םיביתנהו ,דיתעב לעפותש הלקה תבכרה
בושח יוניש םה ,התוא ומילשיש תירוביצה הרובחתל
ןושארה וקה .םילשורי לש הרובחתה ךרעמב רתויב
אציי אוהו ,עוציבב רבכ אצמנ הלקה תבכרה לש
,תומר תמוצ - 9 'סמ שיבכ
2008
164
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
בוחרב ריעה זכרמב רובעי ,ןופצב בקעי-הוונ תנוכשמ
דע ותוא ךישמהל הנווכ שיו( לצרה-רהב םייתסיו ,ופי
ומלשוה תירוביצה הרובחתה יביתנ .)םרכ-ןיע הסדהל
,דוסיה ןרק 'חרל ןורבח ךרדמ םיכשמנ םהו ,םבורב רבכ
-רהו איבנה לאומש ,לאקזחי 'חר ,'גרו'ג ךלמה 'חרל
.ןולא-תומר דע םיבצוח
-יווק ינש ריעה דוחיא זאמ ומלשוה םימה תקפסא םוחתב
ומקוה הלא םיווק רובע .ברעמ ןוויכמ ריעל םיישאר הנזה
תקפסא תשר .םרכה תיבבו ןגו תיבב םילודג םירגאמ
ריעב ונבנש םישדחה םיחטשה לכ ינפ לע הסרפנ םימה
תכרעמ .םירטמוליק תואמל עיגמ הכרואו ,1967 זאמ
ימורדהו יברעמה זוקינה ינגאל המלשוה םיכפשה רוהיט
רבוחו קרוֹ ש-לחנב םקוהש לודגה רוהיטה ןקתמ ידי-לע
-תכרעמ המלשוה םרט ,תאז םע .םיאפר-קמעל הרהנמב
תקפסא תכרעמ .ריעה לש יחרזמה ןגאל םיכפש-רוהיט
-תונחת רפסמ ומקוה .דואמ איה ףא הבחרתה למשחה
-קמעב ,קרוש-לחנב( הכותבו ריעה ביבס תושדח הנשִ מ
חוכה תנחת םג המקושו ,)דועו לואש-תעבגב ,םיאפר
.םיאפר-קמעב תירוטדנמה
תוינדריה תיתשתה תוכרעמ ויה ,םילשורי לש הדוחיא םע
םימ הקפיס ,לשמל םימה תכרעמ .דואמ תויקלחו תויוקל
ראשבו ,עובשב םימעפ שולש קר ריעה חרזמ יבשותל
לע םידוודב ורגאנש םימב םיבשותה ושמתשה םימיה
ריעה לש תיברעמה תכרעמל הרבוח וז תכרעמ .תוגגה
ריעה לש יחרזמה קלחב םימה תכירצו ,דוחיאה םע דימ
תוכרעמ תסירקל םרג הז רבד .הריהמ הרוצב התלע
ריעב דחוימבו ,ריעה חרזמב םיבר םיקלחב בויבה
השדח בויב-תכרעמ החנוה םינשה ךלהמב .הקיתעה
,1967 ינוי רחאל ריעל ופרוצש םירפכהו תונוכשה לכב
תינאמו'תועה בויבה תכרעמ םג הפלחוה ךכ ידכ ךותו
שדחמ הסרפנ למשחה תכרעמ םג .הקיתעה ריעב
-חרזמה למשחה תרבח .ריעה לש יחרזמה הקלח לכב
הכישמה ,ירוטסיהה ןויכיזה תלעב איהש ,תימלשורי
המצמצ ךא ,ריעה חרזמב םינכרצל למשחה תקולחב
הרבחה ,השעמל .דבלב תויברעה תונוכשל היתוריש תא
,תילארשיה למשחה תרבחמ למשחה תא םויה הנוק
תרושקִ תה תכרעמ .םינכרצה יתבל ותוא תקלחמו
םיתבהו םירפכהמ לודג קלחב הרסח התיהש ,תינופלטה
םויכ תתרשמ איהו םירוזאה לכב המלשוה ,ריעה חרזמב
.ריעה חרזמב תיב לכ
רודיבו תונמא ,תוברת
ישומיש ךרעמ הנתשה תונורחאה םינשה 40 ךלהמב
הדימב םילשוריב רודיבהו תוברתה תודסומ לש עקרקה
תומלואו עונלוקה יתב לכ .המורד זכרמהמ דדנו ,הבר
ולדח ,םינש תורשע ריעה זכרמב ולעפש םיעפומה
ופלחוה וא וסרהנ םתוא ושמישש םינבמה .דקפתל
רחסמה יזכרמ לא ודדנ עונלוקה יתב .םירחא םישומישב
ךכמ האצותכ .היישעתה ירוזאבו ריעה ילושב םינוינקהו
-םוקמכו יתוברת דקומכ ודמעמ תא ריעה זכרמ דביא
תוליעפהמ לודג קלח .תונושה ריעה תויסולכואל שגפמ
הנושארו שארב ,ריעה זכרממ אוה ףא דדנ תינורטאיתה
ירחא ריעב ודסונש הריצי-ינורטאית .םילשורי-ןורטאיתל
,"הדבעמה" ןורטאית ,"ןאחה" ןורטאית ומכ ,הדוחיא
ןורטאית ,"רדניליצה" ןורטאית ,"חונ-תבית" ןורטאית
קחרה םילעופ םלוכ - "הבוהצה תללוצה" ,"קיספ"
עונלוקל ס"היב ומכ ,םירחא תוברת-ילעפמ .ריעה זכרממ
קחרה םה ףא םילעופ ,"הלעמ" וא ,לגיפש םס םש-לע
םיטנדוטס וזכירש ,ההובג הלכשהל תודסומה .זכרמה ןמ
הנורחאל קר .םיפוצה רהל ורבע ,ריעה זכרמב םיבר
זכרמל רוזחל "לאלצב" תונמאל הימדקאה התואינ
םישדח םילבמסנאו תוקהל .ומוקישל םורתלו ריעה
,"רוקנא" תלהקמ ,"הנרטא-הקיסומ" ומכ ,ריעב ודסונש
םינוש תומלואב יארקאב תועיפומ "הלפק-א" ,"קסברע"
ססותה יוליבה זכרמ .'דכו רפס-יתב ,תויסנכ םהבו ,ריעב
רוזא אוה ,םילודגה הלילה ינודעומ םיזכורמ וב רתויב
תיתוברת תוליעפל שדח ןיערג .תויפלת היישעתה
,הנשיה תבכרה תנחת רוזאב םידיגו רוע םרוק תירודיבו
.העקב תנוכשל תינמרגה הבשומה ןיב
,תואצרהה ימלוא ,רקחמה ינוכמ ,תוברתה תודסומ
תונוכשב רקיעב םויה םילעופ ,תוארטאיתהו םינואיזומה
ביבס זכרתה םקלח .ופי בוחרל םורדמש הרקויה
םירחאהו ,היִ בלט הרקויה תנוכשבש םילשורי-ןורטאית
,ןאחה ןורטאית םיזכרתמ םש ,"יתוברתה ליימה" ךרואל
.דועו הקיסומה זכרמ ,ןיגב תשרומל זכרמה ,קטמניסה
זכרממ תוברתהו רודיבה ,רחסמה תאיצימ האצותכ
םילשורי לש המורדב .םיבשותה םג ףרוע ול ונפ ,ריעה
ךרואל םישדח שגפמ-תומוקמו יוליב-ידקומ וחתפתה
בוחר .תוינוליחה תונוכשה לש םיישארה תובוחרה
,תינמרגה הבשומה לש ישארה הבוחר ,םיאפר-קמע
,תויונח וב תורוזפ ;המוהו ססות יוליב זכרמ םויכ שמשמ
165
-יעוריאו םילביטספ וב םימייקתמו ,הפק-יתבו תודעסמ
תא םינשמ ,הזע בוחרו םחל-תיב ךרד םג .םינוש בוחר
תונוכשב .םיאפר-קמע בוחרב עראש המל המודב םהינפ
וא תוברת-דסומ טעמכ אצמת אל תויברעהו תוידרחה
זוכירל יעבטה םוקמה - ריעה זכרמ .םיעפומל םלוא
ותובישח תא דביאו רבכמ הז שטינ - תוברתה תויוליעפ
.ריעה יקלח לכמ הייסולכואל הכישמ-דקומכ
-תלחנו הכלמה ןויצמולש רוזא יכ ןייצל שי ,תאז םע
זכרמכ תונורחאה םינשב חתפתה ,ריעה זכרמבש העבש
.םינודעומו םיראב ,םיבאפ ,תודעסמ םע יראנילוק
זכרמ תא שדחלו םקשל לודג ץמאמ השענ ,ליבקמב
םיבר תובוחר ."ןדע" תינוריעה הרבחה ידי לע ריעה
םיידעלב תובוחרל וכפהו םדוקפת תא וניש רבכ זכרמב
.יתוכיא גורדש ורבעי םירחא םיבר תובוחר .לגר יכלוהל
המוקמבו ריעה זכרמל התסינכב לבגות תיטרפה העונתה
הלקה תבכרה תוברל תירוביצה הרובחתה לע שגד םשוי
הלא םידעצ .םידרפנ םיביתנב ועוניש םיסובוטואו
הווארה תונולחו םינבמה תותיזח רופישו יוקינב םיוולמ
תוליעפל בושל )לאלצב( ךוניחו תוברת תודסומ דודיעבו
.ריעה זכרמב
לש ינטילופורטמה דמעמב תורומתה
םילשורי
ןילופורטמה תולובג
םג םתונכל ןתינש ,םילשורי ןילופורטמ לש היתולובג
םירדגומ םניא ,ריעה לש "ידוקפתה בחרמה תולובג"
תובקעב דואמ ונתשִ ה תולובגה .רורב לובג-וקב םויכ
.םייטילופה םיעוריאה
ריעה לא םינטקה םיבושייה תקיז תעבקנ ללכ-ךרדב
,לדג קחרמהש לככ .זכרמהמ קחרמה יפ-לע תישארה
ןיחבהל היה רשפא ךכיפל .םירשקה םישלחנו םיכלוה
םיבושיי תעבט ןיב םילשורי לש ינטילופורטמה בחרמב
תוקודה תוקיז תמייקמה )תימינפ תעבט( ריעל הבורק
)תינוציח תעבט( רתוי םיקחורמ םיבושיי ןיבל ,המע רתוי
הנכוהש הדובעב .רתוי תושלח תוקיז המע םימייקמש
ועבקנ ,80-ה תונש תיצחמב לארשי רקחל םילשורי ןוכמב
ןילופורטמה תולובג
4
םינוירטירק לש הרוש ךמס לע
הליש קמעמו ,ברעמב שמש-תיבל דעו חרזמב וחירימ
.)1984( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ,םילשורי ןילופורטמלשומוחיתל :דייבש’י , ןמכייר 'ש,יחמק’י 4
םילשורי ןורטאית
166
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
קלח ןיעידומב םג םיאורה שי .םורדב ןורבחל דעו ןופצב
תקחורמ איהש תורמל - םילשורי לש העפשהה בחרממ
ורבעש םימלשוריה לש לודגה םרפסמ לשב תאזו - רתוי
החפשמו הקוסעת ירשק לע ןיידע םירמושו הב ררוגתהל
םייניטסלפה םיבושייה ומייק ראותמה בחרמב .ריעה םע
םיתוריש ,רחסמ ירשק לש הקודה תכרעמ םיילארשיהו
ךשמב ןוכנ היה הז םירבד-בצמ .םילשורי םע הקוסעתו
הדאפיתניאה ץורפ םע .ריעה דוחיא זאמ םינש 30
,בחרמה יבשות ,םיניטסלפה ןיב םירשקה וקתונ היינשה
םע ורתונ תוינטילופורטמה תוקיזהו ,םילשורי ןיבל
20%-מ רתוי אל םהש ,דבלב םיילארשיה םיבושייה
.םילשורי לש תינטילופורטמה הייסולכואה ללכמ
תא רבעב הללכ ןילופורטמה לש תימינפה תעבטה
-לאו הללאמר - םילשוריל רתוי םיבורקה םיבושייה
דע םיירפכה םיבושייהו ןויצ-תרשבמ ,ןופצב הריב
הלא'ג-תיב ,םחל-תיב ,ברעמב איגה רעש תואובמ
םייברעה םיבושייהו םימודא-הלעמ ,םורדב רוחס-תיבו
.חרזמב היירזע-לאו סיד-ובא
ןילופורטמה תוחתפתה
המכ רבעב ללכ םילשורי לש ינטילופורטמה בחרמה
םילשורי זוחמ ינפ לע תערתשמה תיברעמה הרזִגה :תורזג
.תידוהי הבורב התייסולכואש ,לארשי תנידמ ימוחתבש
ימוחתב תויוצמ תימורדהו תיחרזמה ,תינופצה תורזגה
.תחאכ תיברעו תידוהי ןתייסולכואו ,תיברעמה הדגה
הביבס יפרגואיגה בחרמה ךפה םילשורי-דוחיא זאמ
,ןכל םדוק .תורוחסו םדא-ינב תעונתל חותפו שיגנ
ינדרי ןוטלשב בחרמה לש ובור היה ,הנש 19 ךשמב
"רודזורפ" הצקב הנכש םימי םתוא לש םילשוריו ,ןיוע
יטילופואיגה בצמב .םירבע השולשמ לובג ףקומ היהש
ןילופורטמכ חתפתהל תקלוחמה םילשורי הלכי אל אוהה
.הביבס רוזאל השאר ריעכו
םידוהיה םיבשותה רפסמ לדג תונורחאה םינשה 40-ב
םויכ ךרעומ אוהו ,םילשורי תא םיבבוסה םיבושייב
אוהו ,רתוי רהמ לדג יברעה בושייה .שיא ףלא 130-ב
ללוכ( הלוכ ןילופורטמה .שיא ףלא 600-כ םויה הנומ
.יצחו םיבשות ןוילימל בורק הליכמ )םילשורי ריעה
הכישמה חוכמ עבנ םילשורי ביבס הייסולכואה לודיג
ןכו ,תיברעה הייסולכואה יניעב הל היהש יתקוסעתה
תוינידמל ףסונב .בחרמב תידוהיה תובשייתהה תוינידממ
רוברִ פ יכילהת ושחרתה ,םיבושייה תמקה לש המוזיה
.יברעה רזגמב ןהו ידוהיה רזגמב ןה ,יעבט
ךרעמ לכ לש דסומו דוסי הווהמ העונתה שפוח
םילשורי ביבס בחרמה דוע לכ .אוה רשאב ינטילופורטמ
םילשורי הכלה ,תוישפוחב וב הלהנתה העונתהו חותפ היה
םלוא .התוא בבוסה בחרמל השאר ריעכ הססבתהו
הייסולכואה לש העונתה שפוחל ץק המֹ ש הדאפיתניאה
ריעל היתוקיז תא המצמצו ןילופורטמב תיניטסלפה
.םיתורישהו הקוסעתה ימוחת םהבו ,םיבר םימוחתב
ךוותב םילשורי ןילופורטמ הנותנ ,יצראה הדמעמ תניחבמ
הל חרזממ תונכושה תולודג ןילופורטמ-ירע יתש ןיבש
חרזמב .םילשורימ טעמכ הווש קחרמב ןהיתש ,הברעממו
תיברמ תא תללוכה ,ןאמע לש ןילופורטמה תנכוש
-לת ןילופורטמ תנכוש ברעמבו ,ןדרי תכלממ יבשות
ןילופורטמ לש המוקימ .לארשיב הלודגה איהש ,ביבא
,םולש לש ןדיעב ,הל תונקהל יושע ,ןהיתש ןיב םילשורי
.םייתשה ןיב רשקתש הילוחכ הבר תובישח
םילשורי ביבס יניטסלפה יבושייה ךרעמה תסירפ םגד
תואמ הז השעמל הנתשה אל אוהו ,קיתע םגד אוה
ביבס ופסונ אל )םייעז 'א( דחא בושייל טרפ .םינש
אוה הנתשהש לכ .םישדח םייברע םיבושיי םילשורי
ףקיהבו םיקיתווה םיבושייה חטשב יתגרדהה לודיגה
ךרעמ רצונ ,יברעה ךרעמה תמועל .םתייסולכוא
לחה אוה ."ןיאמ-שי" ןילופורטמב ילארשיה םיבושייה
ךישמהו ,ןויצ-תרשבמ תובחרתה םע הברעמ חתפתהל
ירע תמקהמ האצותכ תונורחאה םינשה 40-ב לודגל
ימוחתב םילארשיה םייתליהקה םיבושייהו ןייוולה
האצותכ ומקוה הלאה םיבושייה בור .ןורמושו הדוהי
םורתלו םילשורי תא קזחל ושקיבש הלשממ תוטלחהמ
תוחפשמ וכשמ הלא םיבושיי .ןילופורטמכ הנסוחל
םידסבוסמה תורידה יריחמ תוכזב םילשורימ תובר
ומכ ,םילשורימ רתוי םיקחורמ םיבושיי .םהב ועצוהש
האצותכ םה ףא ובחרתה ,תרפאו הסדה-רוצ ,שמש-תיב
תוחפשמ םילשורימ ךושמל ולחהו ,הלשממה תוטלחהמ
הפסונ 90-ה תונש לש היינשה תיצחמב .תובר תוריעצ
הילא תכשומש ,ןיעידומ ריעה םג הזה יבושייה ךרעמל
םירע לש ןתמקה .ריעהמ םיינוליח םיריעצ תוגוז יפלא
-תיב תמר ,תילע-רתיב ומכ ,ידרחה רזגמל תושדח
רזגמל םג הרשפִ א ,רפס-תיירקו תילע-ןיעידומ ,שמש
.ולש רוידה יאנת תא רפשלו םילשורימ תאצל הזה
167
םלועב תורכומ ליעל תוראותמה רוברִ פה תומגמ
השק םילשוריב .השק תולודגה םירעב ןתעיגפו ולוכ
הדמעמ לע לארשי לש הקבאמ לשב םייתעבש העיגפה
ידוהי בור תחטבה לעו םילשורי לש יטילופואיגה
םירושעב רוברפה תומגמש רמול ןתינ תיללכ .הימוחתב
לע ,םילשורי לש הנסוח לע הערל ועיפשה םינורחאה
.התימדת לעו הילא תושיגנה
םוכיס
ןמז והזו ,שדחמ םילשורי הדחוא זאמ ופלח הנש 40
טביה לכמ התנתשהו הלדג ריעה .שפנ-ןובשחל ויד ךורא
העיגהש תוריית ,םישדח תולובג ,תושדח תונוכש :אוהש
ךוניח-תכרעמ ,םיבר תוברת-תודסומ ,םילודג םיגשיהל
םירוזאב וסרפנ תואירב-תודסומו תד-תודסומ ,הפנע
ונתשה הלש עיקרה וקו םילשורי לש התוזח .ריעב םיבר
.התייסולכוא בכרה םג ךכו רכה-ילבל
.המע ביטיה ריעה לש הלדוג םא הלאשה תלאשנ ךא
הטילשה לע םילארשיל םיניטסלפ ןיב תורחתה םאה
םאה ?םידחוימ םיכרע ריעל התנקִ ה ,בחרמבו ריעב
דבכ ריחמ הנממ הבג אל ריעה לש ץאומה החותיפ
ריעה םנמואה ?םייחה תוכיאו הביבסה תוכיא ימוחתב
ילאירפירפה החותיפ םאה ?הלִִ מה ןבומ אולמב הדחוא
םאהו ,ריעה זכרממ דבכ ריחמ הבג אל םילשורי לש
תיתד ,תימואל הניחבמ הבושח הכ הריב םלוה הז זכרמ
ונרעצל הבושתה הלאה תולאשה בור לע ?תירוטסיהו
,היבשות לש ברה םרפסמו ריעה לש הלדוג .תילילש
םילשורי הנש 40 ירחא .הב םייחה תוכיאל הבורע םניא
הייסולכוא תוצובק ידי-לע םירוגמל תשקובמ תוחפ
ץראב תורחא םירעל סחיב תשלחנ התלכלכ ;תוינוליח
הגיסנב אצמנ היבשות לש ילכלכ-יתרבחה םדמעמו
,לארשיב תולודגה םירעה ןיב היינעה איה ריעה
5
.הלודג
העגפנ התימדתו הגיסנב אצמנ ילכלכ-יתרבחה הדמעמ
הקזח תידוהי הייסולכוא הדביא םילשורי .תושק
איה התעו ,םיכומסה אשדה ירברפל הרבעש תססובמו
,הלש ינטילופורטמה בחרמה יבשות בור תא םג תדבאמ
.ןוחטיבה רדג תמקהמ האצותכ
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ינוריעה גרדמב המוקמ יפ-לע 5
םילשוריב חותיפו היינב תונש 40
168
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

י
נ
ט
י
ל
ו
פ
ו
ר
ט
מ
ה
ו

י
ד
ו
ק
פ
ת
ה

ך
ר
ע
מ
ה6

ק
ר
פ
הייפוי תא :םילשורימ לוטיל רשפא-יא םירבד ינש
םילשורי .ידוהיה םלועב תררועמ איהש ההימכה תאו
ידוהיה םעה לש רתויב בושחה זכרמכ ןיידע תספתנ
דחא אוה יתרבחהו ילכלכה הנסוחו ,לארשי-יבשות לשו
.לארשי תנידמ לש ךוותה ידומעמ
אובל יושעש ךפהמ :ףסונ ךפהמל הקוקז םילשורי
םג התויזכרמ תא שדחיש ינידמ רדסה תובקעב
דיחיה םוקמה איה םילשורי .םילארשיל םגו םיניטסלפל
בחרמב םילארשי דצל םיניטסלפ םיררוגתמ וב ץראב
,םיפתושמ םייחל לדומ שמשל הלוכי איה .דחא ינוריע
,וז ריעב .רבעב םעפ יא הגשגש אלש יפכ גשגשלו
יזיפו ישונא לאיצנטופ ןומט ,באכהו לבסה תדומל
-ודל הדיעצהלו הבצמ תא תונשל לוכיש ליגר-יתלב
וררוגתיש תונווגמ הייסולכוא תוצובק ןיב םולשב םויק
תא לטלטל תעה העיגה .וז דצל וז תחנב הב ויחיו הב
.הב םינמתסמה העיקשה ימודמדמ התוא רענלו ריעה
.המצעב וז המישמ אלמל הלוכי הניא תימוקמה תושרה
םינומאה תועובשו תואמסיסה לש ןנמז ףלחש הארנ
תיביטקפא תיתלשממ תוברעתה השורד .םילשוריל
דיתע תארקל םילשורי תא דיעצתו הנומתה תא הנשתש
.רתוי בוט
היפרגוילביב
.10 קרפל םג תסחייתמ היפרגוילביבה
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .םילשוריל ןוזח ,.ע ,רוג
.)2008( םילשורי
בא תינכת ,.צ ,ינושמישה ,.י ,דיבש ,.א ,ינושמישה
.)1968( םילשורי תייריע ,םילשורי
םילשורי ןוכמ .םילשוריל יטסיטטס ןותנש ,.מ ,ןשוח
.)2006-1984( םילשורי ,לארשי רקחל
תייריע ,4-2 םיכרכ .םילשורי ראתמ תינכת ,.מ ןהכ
.)2000( תשק תרבח ,םילשורי
תווצ ינויד תובקעב םוכיס ,הקיתעה ריעה ,.ר ,תודיפל
.)2002( םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .הבישח
הדסמ .םילשורי סלטא ,.י יחמק ,.א ,רחש .ד ,ןרימע
.)1973(
.1995-1967 יברעה רזגמב ןונכתה ,םילשורי תייריע
.ןונכת תוינידמל הקלחמה ,ריע ןונכתל ףגאה
תילכלכ ,תיפרגומד תוחתפתה" ,.י ,יחמק
,רווארפ .םילשוריב הנש םירשע :ךותב ."תינילופורטמו
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)םיכרוע(.א ,ריאמיחא ,.י
.)1988( םילשורי ,רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמו
םילשורי :ךותב ."1993-1967 הרומת ןמיסב" .י ,יחמק
רקחל םילשורי ןוכמ ,)תכרוע( .א ,ריאמיחא .בצמ תנומת
.)1994( םילשורי ,רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמו לארשי
תלפשו םילשורי ירה ,.מ ,ןשוח ,.י ,יחמק ,.מ ,ןלפק
קוריה םורופה .אמייק רב חותיפו רומיש תוינידמ ,הדוהי
.)1998( הדוהי ירהל
ריעה הנבמ לע קבאמה - םילשורי ,.ד ,רקנאיורק
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,ןתיב הרומז .התוזחו
.)1988( םילשורי
2008 ,בורלא זכרמ - אליממ
169
171
171
םילשוריב החימצ דודיעל תירוזא תונשדח תייגטרטסא 07
ןמפואק ןד
רעס תרפא :רקחמ תרזוע
לש הובג זוחאבו הדובעה חוכב ךומנ תופתתשה רועישב םילשורי תלכלכ תנייפאתמ םינורחאה םירושעה ינשב
רחאל .הדוחיא רחאלש ןושארה רושעב ריעב ררשש בצמהמ תילכתב הנוש הז בצמ .ינועה וקל תחתמ םייחה םיבשות
תישארמ ךא ,תיביסנטניא היינבב התוולש חור-תוממורתה לש השוחת התיהו ילכלכה בצמה רפתשה ריעה דוחיא
.הביצי ךא תיטיא תילכלכ הגיסנ לש תיללכ המגמל םידע ונא םינומשה תונש
תומגמה יונישל ליבוהל ןתינ םיאנת ולאב ןוחבלו ,הלא תורומתל םימרוגה לע דומעל הסננ הז קרפב
,םיכלוהו םילדג ינוע-ירועיש םע דדומתהל לכותש תחמוצ ריעל ,לארשי תריב ,םילשורי תא ךופהל - תוילילשה
םע דחוימבו ,תרבוג תילילש הריגה לש תואיצמ םע ,הב תויחה תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב םיילכלכ םירעפ םע
.ריע לש תילכלכה תוחתפתהה לאיצנטופב ינויח ביכרמ םהש ,םיליכשמ םיריעצ לש הביזע
ינוע-ירועישמ ,תצאומ תיזיפ החימצמ התנהנ ריעה .תילכלכ הניחבמ תובוט םינש םילשורי העדי ,הדוחיא תובקעב
רכשמו היישעתב םיקסעומ לש הובג ביכרממ ,הדובעה לגעמב קלח לטנש םדא-חוכ לש הובג רועישמ ,םיכומנ
םילשוריב תוחפשמהמ 9.9% -כ ויח
1
1969 תנשב ,לשמל ,ךכ .הפיחבו ביבא-לתב עצוממה רכשהמ לפנ אלש עצוממ
תנש לש ינועה תלוחת ח"וד יפ-לע ,תאז תמועל .)לארשיב 11.9%-ו הפיחבו א"תב 7.8% תמועל( ינועה וקל תחתמ
19.3%-ו הפיחב 17.5% ,א"תב 10.9% תמועל תאזו( ינועה וקל תחתמ תוחפשמהמ 33.2%-כ םילשוריב ויח ,2003
םינשה ךרואל הלע לארשיב ינועה וקל תחתמ תויחה תוחפשמה עצוממש דועב יכ םידמלמ הלא םינותנ .)לארשיב
הרומח המגמ לע עיבצמ ריעב םידליה בצמ חותינ .השולש יפ םילשוריב תוינעה תוחפשמה רועיש הלע ,60%-כב
רועישב 100%-כ לש היילע תמועל תאזו( העברא יפ טעמכ ריעב םיינעה םידליה רועיש הלע וז הפוקתב :רתוי ףא
.)לארשיב םיינעה םידליה
זוכירהמו הדובעה חוכב היבשות לש הכומנה תופתתשהה תמרמ הנושארו שארב תעבונ ריעה לש תילכלכה התגיסנ
דואמ ךומנ רועיש תמועל תאזו ,יסחי ןפואב ךומנ עצוממה רכשה םהב םיפנעב ,ירוביצה רזגמב םידבוע לש הובגה
תימדקא ריעכ הדמעמ תא הגרדהב הדביאו ריעה הכלה ,וז תיתקוסעת תואיצמ דצב .יתיישעתה רזגמב םידבוע לש
תילאיטנדוטסה הריוואה ןדבאב ןהו "עדיה תיישעת"ב םיקסעומה רפסמב ןה ,םיטנדוטסה רפסמב ןה ,הליבומ
.םיליכשמ םיריעצ הילא הכשמו רבעב ריעה תא הנייפאש
רשא םייסחי חוכ-ימוחת ןייפאל ךרוצה תא תדדחמ ,הדוחיא תונש בור ךרואל םילשורי לש תילכלכה הגיסנה
.)1974( תילגנא - ימואל חוטיבל דסומה ימוסרפ ,ביבח ’ז :רוקמ 1
2006 ,םילשוריב תובדנ ץבקמ
2007 ,החלמב יגולונכטה ןגה
172
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ה
ח
י
מ
צ

ד
ו
ד
י
ע
ל

ת
י
ר
ו
ז
א

ת
ו
נ
ש
ד
ח

ת
י
י
ג
ט
ר
ט
ס
א7

ק
ר
פ
המגמה ךופיהל ליבוהל היושע םהב תודקמתהה
ןוכמב הנורחאל ךרענש רקחמ .ריעה קוזיחלו תילילשה
םידקומ רפסמ לע עיבצמ ,לארשי רקחל םילשורי
:םהבו ,ילכלכ חותיפל םיירשפא
םבולישו םידרח תקוסעתב ןומטה לאיצנטופה שומימ
תוכמתסה ךות ,תימדקא הלכשה םישרודה םימוחתב
תידרחה הרבחה לש הסחיב תונמתסִ מה תורומתה לע
;הקוסעתה אשונל
התמצוע לע ןעשנה היגולונכטויבה םוחת םודיק
לעו םייחה יעדמ םוחתב תירבעה הטיסרבינואה לש
;ריעב םילעופה םייאופרה תודסומה לש םחוכ
תוכמתסה ךות ,םישדחה הידמה ימוחת חותיפ
הידמ ,תונמאל םיטנדוטסה לש הובגה םרפסמ לע
;ריעב םיבשחמו
לוצינ ךות ,הליבומ תימדקא ריעכ םילשורי בוצימ
,תישונאהו תיזיפה ,תימדקאה תיתשתה לש יברמ
רפסמבו ריעב םידמולה רפסמב תיתועמשמ הלדגהו
.הז רזגמב םיקסעומה
התעיקשל םייארחאה םימרוגה תא רוקסנ םיאבה םיקרפב
לאיצנטופ ילעבכ והוז רשא םימוחתה תאו ,ריעה לש
.תילכלכה התוחתפתהל םורתל ירשפא
:הקוסעתו םדא-חוכ
ינועה ירועישב היילעל םירבסהה דחא יכ קפס ןיא
תדמתמה הדיריב ץוענ ,תונורחאה םינשב םילשוריב
בשוחמ הז הנתשִ מ .הדובעה חוכב תופתתשהה רועישב
ןפואב הדובע םישפחמה הלא וא ,םיקסעומה זוחאכ
תנשב .הלעמו 15-ה ינב תייסולכוא לכ ךותמ ,ליעפ
תופתתשהה רועיש דמע ,ריעה הדחוא םרטב דוע ,1966
רועיש תמועל 53.7% לע םילשוריב הדובעה חוכב
.
2
תילארשיה הייסולכואה ללכב 53.1% לש תופתתשה
חנצ ,ןכמ-רחאלש םינשבו ריעה לש הדוחיא םע םלוא
לש הדירי( יטאמרד ןפואב הליחת ,םיקסעומה רועיש
חווטב תמיוסמ תויתדונתל ןותנ היה ךשמהבו )6%-כ
רועיש דמע 2005 תנשב .47%-45% לש תופתתשה
49.6%( דבלב 46.4% לע הדובעה חוכב תופתתשהה
הייסולכואה ברקב 38.1% -ו תידוהיה הייסולכואה ברקב
ברקב 58.2%( לארשיב 55.2% תמועל )תידוהי-אלה
-אלה הייסולכואב 42.2%-ו תידוהיה הייסולכואה
חוכב תופתתשהה רועישש דועב ,ללככ .)תידוהי
םילשוריב ,היילע תמגמב אצמנ לארשיב הדובעה
העפות יכ הארנ .הדירי לש תיללכ המגמב אצמנ אוה
הייסולכואבו תידרחה הייסולכואב לודיגהמ תעבונ וז
ךומנ הדובעה חוכב ןתופתתשה ירועיש רשא ,תיברעה
.תורחאו תויטילופ ,תויתרבח ,תויתד תוביסמ
הקוסעתה יפנע ינפ-לע םיקסעומה לש םתוגלפתה חותינ
יבשות לש ילכלכה בצמל ףסונ רבסה קפסמ ,םינושה
,ריעה לש הדוחיא זאמ ופלחש םינשה ךלהמב .ריעה
.הלעמו 14-ה ינב סיסב לע הדובעה חוכ בשוח וז הנשב 2
173
רועיש תחפו ךלה ,תורחא תוילכלכ תומגממ קלחכו
ומכ הובג ףסומ ךרע ילעב הקוסעת יפנעב םיקסעומה
.רתוי ךומנ ףסומ ךרע ילעב הקוסעת יפנע תבוטל ,היישעת
283-מ( ריעה תייסולכואב דחה לודיגה ףרח ,השעמל
,)2005 תנשב ףלא 719-ל 1969 תנשב םיבשות ףלא
םיקסעומה לש טלחומה םרפסמ הנתשה אלש טעמכ
לש רועישמ דרי היישעתב םיקסעומה זוחא .היישעתב
.2005 תנשב םיזוחא 8.6-ל 1970 תנשב םיזוחא 15.3-כ
םייקסעה םיתורישה רזגמ ידי-לע הקלחב התצופ וז הדירי
רכשהש םירזגמ ינש - יאנועמקה רזגמה ידי-לע הקלחבו
.יללכה עצוממה רכשה לע הלוע וניא םהב
הלע ,היישעתב םיקסעומה לש ךומנה םלקשמ דצב
רזגמ .םילשוריב ירוביצה רזגמב םיקסעומה לש םלקשמ
תנשב קפיס ,ההובג הסנכה קפסמ וניא ובורב רשא ,הז
תנשבו ,םילשורי יבשותמ 40%-כל הקוסעת 1970
.ריעה יבשותמ םיזוחא 45%-כ הז רזגמב ודבע 2005
ריעה יבשות תקוסעתב ירוביצה רזגמה לש ולקשמ
תנשב דמע רשא( יצראה עצוממה לע 45%-כב הלוע
.)32.5%-כ לע 2005
רפסמ שי יתקוסעת םרוגכ היישעתה לש הלקשמ תדיריל
רפס-יתב רדעיה אוה םהמ דחא :םיירשפא םירבסה
תיישעת תוחתפתהל ינויח םדא-חוכ םיקפסמה
3
הסדנהל
לש תמצמוצמ תומכ רישכמו דבלב תידרח וא תיתדה הייסולכואל לבגומה ,בל-ןוכמ טעמל 3
.הנשב םיסדנהמ
רשא ,הדאפיתניאה תועפשהב רושק ינשהו ,קט-ייהה
.בכרומו השקל ריעל ץוחמ םידבועה סויג תא הכפה
ןבומכ הרפיש 90-ה תונש ףוסב הסדנהל הללכמה תמקה
הדימ וזיאב רורב אל העש יפל ךא ,םדאה חוכ תונימז תא
יזכרמש העשב .יתימא יוניש רוציל וז הללכמ החילצמ
תוקפסמה תולודגה תורבחה טרפבו ,םיילארשיה קט-ייהה
וססבתהו וכלה ,יתקוסעת ןויסינ ירסח םירגובל הקוסעת
הללכמה ירגוב םישקתמ ,הפיח רוזאבו ץראה זכרמב
,הקיטמתמהו הקיזיפה ,בשחמה יעדמ ירגובו הסדנהל
,םילשוריב הקוסעת אוצמל ,תירבעה הטיסרבינואב
תיתקוסעת הניחבמ .ריעה תא בוזעל םיצלאנ םהמ םיברו
רושעה ךלהמב יכ )2006(
4
ץרווש לש הרקחמ הארה
דועב ,םילשוריב "עדיה תיישעת" לש הנרק הדרי ןורחאה
.התלעו הכלה איה ביבא לתבו הפיחבש
טרפבו( םירגוב לש תילילשה הריגהה דצל ,אסיג-ךדיאמ
ןויסינ םירסחה )םיקיודמה םיעדמה ירגובו םיסדנהמ
סויגב ישוק לע תובר קט-ייה תורבח תוחוודמ ,יתקוסעת
וז הדבוע .יתקוסעת ןויסינ ילעב םינעדמו םיסדנהמ
המישמ - ריעל ץוחמ םיסונמ םידבוע אבייל ןתוא תצלאמ
יתקוסעתה עציהב ,ריעה לש היומידב בשחתהב תבכרומ
.תורחא םירעל האוושהב רכשה תמרבו לדה
4 D. Schwartz: "The Regional Location of Knowledge, Based Economy Activities in
Israel". Journal of Technology Transfer, 31 (2006), pp. 31–44.
2005 ,1987 ,1970 :ילכלכ ףנע יפל םילשוריב םיקסעומ
הנש כ"הס
םיקסעומ
תואלקח היישעת היינב למשח
םימו
,רחסמ
יתוריש
לכוא
החראהו
הרובחת
הנסחא
תרושקתו
םיסנניפ
םיתורישו
םייקסע
םיתוריש
םיירוביצ
םיתוריש
םיישיא
1970 81.8 0.6 15.3 9 0.5 12.9 6.8 5.7 39.9 9.3
1987 130.7 0.2 13 0.6 0.6 16.1 6.8 9.6 42.4 5.8
2005 192.8 - 8.7 5.6 0.5 18.5 6.7 13.7 44.5 1.7
ס"מל :רוקמ
174
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ה
ח
י
מ
צ

ד
ו
ד
י
ע
ל

ת
י
ר
ו
ז
א

ת
ו
נ
ש
ד
ח

ת
י
י
ג
ט
ר
ט
ס
א7

ק
ר
פ
:ןלהל םישרתב ראותמ הז ךילהת
,עבונ יתקוסעת ןויסינ ירסח םירגובל תורשמה טועימ
תיסחי הלד םילשורי יכ הדבועהמ ,וקלחב תוחפל
.םידבוע רישכהלו טולקל תולגוסמה תולודג תורבחב
בוזעל םימלשוריה םירגובהמ םיבר םיצלאנ ,תאז רואל
ריעה תא "ןקורמ" הז ךילהת .הקוסעת תבוטל ריעה תא
וז םייח תפוקתב .הב ודמל רשא םיטנדוטסה עפשמ
ץוחמ םהייח זכרמ תא ולא םיריעצ םיססבמו םיכלוה
-לע ,תובר תוימלשורי תורבחש הרוק ךכ .םילשוריל
,הסונמ םדא חוכל תוקוקזה ,תוינוניבו תונטק בור יפ
.םילשוריל ץוחמ םירגה םידבוע טולקל תוצלאנ
םילשוריב לועפלו אובל תולודג תורבחל םיצירמת ןתמ
תוינידמב ךורכ רבדה יכ םא ,וז הייעב רותפל היה לוכי
יחטש רותיאב ךרוצה תא ןובשחב האיבמה הבחר
ךלהמב יכ הדבועה רואל תאז .היתוביבסו ריעב היישעת
-ירוזא לש םתריגסל םידע ונא תונורחאה הנשה 20
ותריש רשא ,לואש-תעבגו תויפלת תמגוד היישעת
רחסמ ירוזאל וכפהו ,תויתרוסמ תורבח הליחתכלמ
תושק עגפנ רשא ,תורטע היישעתה רוזא .םידרשמו
תורבחל יתיישעת זכרמ םויכ שמשמ ,הדאפיתניאב
תוישעתל תבאוש ןבא שמשל לדח אוה ףאו תויתרוסמ
ליעפ היישעת רוזיא םע ריעה הרתונ ךכ .תומדקתמ
לשבש ,החלמב ףסונ היישעת רוזאו ,םיבצוח-רהב ,דחא
תושירדל דבלב יקלח הנעמ קפסמ ,ומוקימו ולדוג ,ויפוא
.תמדקתמה היישעתה
ההובג הלכשה
החוכ דוביאמ עבונ ריעה לש התגיסנל רושקה ףסונ םרוג
תריציב יזכרמ םרוגכ ןהו קיסעמכ ןה ,הימדקאה לש
דוחיא .יתוכיא םדא-חוכ הילא ךושמתש םייח-תביבס
ןיבו ,תירבעה הטיסרבינואה תחירפל איבה םילשורי
10,561-מ הידימלת רפסמ הלע 1987-ו 1967 םינשה
740-מ הלע ריכבה לגסה ישנא רפסמ .17,881-ל
ישנא רפסמ לחה 90-ה תונש תליחתמ ,םלוא
5
.1,481-ל
אוהו ,הגרדהב םצמטצהל הטיסרבינואב ריכבה לגסה
רפסמב לודיגה םג .תורשמ 1,122-כל 2004-ב עיגה
רתוי טעמ לע םויה דמוע םרפסמו ,םלבִנ םיטנדוטסה
ריעב םינושה תודסומב םויכ םידמול כ"הסב .20,000-מ
רקחמ ינוכמו תירבעה הטיסרבינואה :רקחמו דומיל יזכרמ ,ההובג הלכשה" ,רדוגיו ’ג .5
רקחל םילשורי ןוכמו רואל האצוה ןוחטיבה דרשמ .םילשוריב הנש םירשע :ךותב ."הארוהו
.)1988( םילשורי ,לארשי
תודסומב םידומיל
םילשוריב הרשכה
ץוחמ תולודג תורבח
םילשוריל
תולודג תורבח
םילשוריב
תוינוניבו תונטק תורבח
םילשוריב
ריעב םירגוב תובלתשה
ריעל םירגוב תסינכ
ריעהמ םירגוב תאיצי
ריעל םיטנדוטס תסינכ
175
2004/5 תנשל ת"תוה ינותנמ .םיטנדוטס 30,000-כ
)ה"סשת-ן"שת( הנשה הרשע-שמח ךלהמב יכ הלוע
רועיש תא תירבעה הטיסרבינואה הניגפה תונורחאה
תואטיסרבינואה לכ ןיבמ )4.1%( רתויב ךומנה לודיגה
.לארשיב
תימדקאה הריוואה לש התכיעדל וליבוה הלא םיכילהת
.הדוחיא רחאל ריעה תא הנייפאש תילאיטנדוטסהו
רפסמל םיטנדוטסה רפסמ ןיבש סחיב הדיריל רבעמ
הטיסרבינואהש ךכמ ריעה זכרמ עגפנ ,םיבשותה
ךכמו ,םיפוצה רהב סופמקל 1981-ב הרבע תירבעה
איה ףא הרבע "לאלצב" בוציעו תונמאל הימדקאהש
תונועמב רוגל ורבע םיבר םיטנדוטס .1986-ב ,םשל
.תוכומסה תונוכשב וא םיפוצה רה לע םיטנדוטסה
ריעה זכרממ תוקחורמה תונוכש רפסמב םתורזפתה
םילשורי תא הנייפאש הריעצהו תססותה הריוואב העגפ
הספת וז הריווא לש המוקמ תא .80-הו 70-ה תונשב
ןוחטיבה ןדבאו תיטילופ הנצקה ,תודרחתה תשוחת
.רורטה יעוגיפמ האצותכ
השוע ,ריעה זכרמ תא תויחהל תונויסינהמ קלחכ ,םויכ
דדועל םיצמאמ )י"לרה( םילשורי חותיפל תושרה
,ריעה זכרמב רוגלו םילשוריב דומלל אובל םיטנדוטס
.הריד-רכשל םיקנעמו תואוולה תועצמאב רתיה ןיב
הריעה "לאלצב" תא ריזחהל תולועפ תושענ ליבקמב
.םיסורה שרגמב הנכשלו
םיידיתע החימצ יעונמ
םילשורי ןוכמב הנורחאל עצבתהש ם"ישדחמ טקיורפ
םיירשפא החימצ-יעונמ רפסמ רתיא ,
6
לארשי רקחל
ןלהל .ריעה לש ילכלכה הבצמ רופישב עייסל םייושעה
:רקחמה לש םיירקיעה ויאצממ
םידרח תלכשה
עגונה לכב ידרחה רזגמה תא םידקופה םייונישה
הז רזגמ ןוחבל םיבייחמ ,הקוסעתו תיעוצקמ הרשכהל
"היעבה רוקמ" תא םידרחב האורה השיג ךותמ קר אל
חוכב םיכומנ תופתתשה ירועישמ האצותכ( ינועל
לאיצנטופ םהב האורה השיג ךותמ םג אלא )הדובעה
לש לולסמ לע ריעה לש התבצהלו ריעב תומגמה יונישל
לש םילדגו םיכלוה םיקלח בלשל היה ןתינ וליא .החימצ
תלוכי לע תוכמתסה ךות ,הדובעה לגעמב וז הייסולכוא
שוכרל ותלוכיו ידרחה רוביצה לש ההובגה דומילה
רוביצה תא ךופהל היה ןתינ ,תיסחי תוריהמב הלכשה
רוביצה .ריעה לש החימצה ךילהתב יזכרמ סכנל הזה
תידוהיה הייסולכואה ןמ שילשכ םויכ ספות ידרחה
ההובגה הדוליה בקע תולעל יופצ הז רועישו ,םילשוריב
.ותוא תנייפאמה
.יפוריאה דוחיאה ןומימבו םילשורי חותיפל תושרה ףותישב .6
)ה”סשת - ן”שת( תואטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמב לודיגה
ו"נשת - ן"שת לודיג
ה"סשת - ז"נשת לודיג
8 %
6 %
4 %
2 %
0 %
12 %
10 %
ןוינכטה הטיסרבינואה
תירבעה
תטיסרבינוא
ביבא לת
כ"הס תטיסרבינוא
ןליא-רב
תטיסרבינוא
הפיח
תטיסרבינוא
ןוירוג-ןב
תיעוצקמ הרשכהל ידרחה זכרמה
1999 ,קרב ינבב
176
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ה
ח
י
מ
צ

ד
ו
ד
י
ע
ל

ת
י
ר
ו
ז
א

ת
ו
נ
ש
ד
ח

ת
י
י
ג
ט
ר
ט
ס
א7

ק
ר
פ
םייוניש תונורחאה םינשב ודקפ ידרחה רוביצה תא
לע םידיעמ םינוש םינמיס .םיבר םייתרבחו םיילכלכ
,תימדקא ףאו תיעוצקמ הלכשה שוכרל תונוכנהש ךכ
םידרחה לצא תקזחתמו תכלוה ,הדובעמ סנרפתהלו
:םימרוג רפסממ םיעבונ הלא םייוניש .תונורחאה םינשב
ונפוהש םיידוחייה םייתלשממה םיביצקתה ,תישאר
תינכתה .באוכו דח ןפואב ומצמטצה ידרחה רזגמל
,היתובקעב ואבש תונושה תורזגהו 2003 לש תילכלכה
טרפבו ,ידרחה רזגמב ינועה ידממב הפרחהל ואיבה
.םידליה ברקב
םידמולה םיריעצה רפסמ ןיב קימעמה רעפה ,תינש
קושב טרפִ ב( תויונפה תורשִ מה רפסמ ןיבל הארוה
םייונישב ךרוצה תאו רבשמה תא קימעה )ימינפה ידרחה
תכרעמה ,רבעבכ אלש .ימינפה ידרחה קשמב םייתוהמ
םירבוגה םיכרצה לע תונעל תלגוסמ הניא תידרחה
לש תויתרוסמה תורגסמה ךותב הסנרפלו הקוסעתל
.הרותה םלוע
םיפשחנ םהילא תילכלכה החימצהו גושגשה ,תישילש
החלצהל הפיאש םקלח לצא ורצי ,םיבר םידרח םיריעצ
קשמה תא הנייפאש החלצהב קלח תחקל ןוצרו תילכלכ
וניש ךכל ליבקמב .םייפלאה תונש תליחתב ילארשיה
הרשכה ילולסמל ילילשה םסחי תא םינברהמ קלח
.םיהובג םידומילל ףאו תיעוצקמ
הרשכהל תודסומ רפסמ םויכ םילעופ םילשוריב
םיימדקא םיראת םיקינעמה תודסומ ינשו תיעוצקמ
תיסחי-םימאתומ הלא תודסומ .ידרחה רוביצל
ידרחה רוביצה לש םיידוחייה םיכרצלו םינייפאמל
תמאתהו דומילה תועש ,םירבגל םישנ ןיב הדרפה(
םילעפומ ןכ ומכ .)תידרחה םלועה תפקשהל םינכתה
דרשמ ידי-לע תיעוצקמ הרשכה לש םיפסונ םילולסמ
"תיעוצקמ הרשכהל ידרחה זכרמה" .טניו'גהו ת"מתה
חוקיפל ןותנ אוהו ,הז םוחתב ץראב לודגה דסומה אוה
.)ט"המ( ת"מתה דרשמב תיגולונכט הכרדהל זכרמה
,דודשאבו קרב-ינבב ,רפס-תיירקב תוחולש זכרמל
םילולסמב םידימלת 1,500-ל בורק וב םידמול םויכו
לחה ,םינווגמ דומילה ימוחת .םיימדקאו םייעוצקמ
הקיפרגו תוריכזמ ידומילב הלכו תולכירדאו תונכִ תמ
)ר"חבמ( זכרמה לש תימדקאה החולשה .תבשחוממ
,םיטנדוטס 480 םויכ הב םידמולו קרב-ינבב תלעופ
הרשכהל ידרחה זכרמל ףסונב .םירבג 140-כ םהמ
"הדמול ןוכמ" םינש 16 רבכ םילשוריב לעופ ,תיעוצקמ
.)םישנ רקיעב( םידימלת 530-כ הנש ידמ םידמול וב
,סמ-תובשחו ץועיי ,תוריכזמב תזכרתמ ןוכמב הרשכהה
.ואדיו תקפהו יפרג בוציע ,תונובשח לוהינ
יוצר יוניש איה םידרח םיריעצ לש תיעוצקמה הרשכהה
םתובלתשהל תמרות וז הרשכה .םילשוריל ךרובמו
ןהו ומצע ידרחה רזגמב ןה ,םינוש הקוסעת-תומוקמב
.יללכה הדובעה קושב
קוסיע-ימוחתב תיעוצקמה הרשכההש דועב
דודיעל הכוז )םיינכט תועוצקמכ( "םיילאטנמורטסניא"
אשונ ןיידע אצמנ ,תידרחה להקה תעדב שרופמ
רזגמה תגהנהש הארנ .וכרד תישארב ההובגה הלכשהה
םיברו ,וז היגוסב הדיחאו הרורב הדמע השביג םרט
םישוע ההובג הלכשהל תודסומב דומלל םיכלוהה ןמ
לש תוחיתפה יכ רוריבב הארנ ,תאז םע .הענצב תאז
םיימדקא תועוצקמ שוכרל םידרחה ברקמ םירבגו םישנ
.היילעב תאצמנ
םרכש רשא תועוצקמ םידמולה רפסמ ןיב ןוזיאב ךרוצה
םיחיטבמה םיהובג םידומיל םידמולה ןיבל ,ךומנ ידיתעה
לש האיציה ךילהת תחלצהל יטירק אוה ,הובג רכש
תידרחה הרבחה הדיתע הזכ ןוזיא אלל .הדובעל םידרח
בצמ .הב תולחה תורומתה ףרח ,ינועב תויחל ךישמהל
תא רוצעל םג רבד לש ופוסבו בר לוכסת רוציל יושע הז
.וז הרבח םידקופה יונישה יכילהת
177
םידעוימה םיימדקא תודסומ ינש םילעופ םילשוריב
תלעופה "תידרחה הללכמה" :תידרחה הייסולכואל
הדובעל םידרח הרישכמו ןליא-רב תטיסרבינוא תוסחב
הרבחה יעדמו תרושקת-תואנילק ,םיבשחמ ,תילאיצוס
תידרחה הללכמב .היגולונכטל הובגה רפסה תיבו -
לש דואמ ןטק רפסמו הנשב תויטנדוטס 300 תודמול
ליבומ )ט"גב( היגולונכטל הובגה רפסה תיב .םירבג
רוביצה ברקב תואסדנהו הסדנה ,םיבשחמה ידומילב
םינשה ןיב .םידרח םג וב םידמול ךא ,ימואל-יתדה
םילשורי ט"גבב םהידומיל תא ומייס 2006-1996
.תוידרח תודימלת 240-כו םידרח םידימלת 550-כ
םידרחל הקוסעת חותיפל זכרמ םילשוריב לעופ םויכ
הרשכה ילעב םידרח לש המשהלו הנווכהל )ח"תפמ(
םיקסעו תורבח תרגסמב םיימדקא םיראתו תיעוצקמ
.ריעב םינוש
ןמ קלח ברקב שיגר ןיינע ןיידע אוה הלכשהה אשונ
םירובס ידרחה רוביצה יגיהנממ םיבר .ידרחה רוביצה
דעונש "יחרכה ער" תניחבב הניה הלכשה תשיכר יכ
תדבכמה הסנרפ םמצעל אוצמל םידרח םיריעצל רשפאל
תיסחי-רגובמה םליג יכ םיפיסומה שי ךכל .הילעב תא
ילעב בור יפ-לע םתויה ,)+25( דומלל םיאצויה לש
ומכ( תויתועמשמ תויפסכ תויוביוחמו םידליו תוחפשמ
תועבונה תוידיימה תויפסכה תויועמשמה ,)אתנכשמ
תביזעמ עבונה יאבצ תורישב ךרוצה ,הבישיה תביזעמ
ידומילל ןוצרה ןכו )ותנמוא ותרות לע רותיוו( הבישיה
ריעצה לע ושקי )םויה ךשמב הרות דומלל הרטמב( ברע
תדמועה איה וז תואיצמ .ההובג הלכשה שוכרל ידרחה
ידרחה רוביצה יסנרפ ברקב תחוורה המגמה סיסבב
תא "רדס"ל םירומאה תיעוצקמ הרשכה ילולסמ םיקהל
תיסחי-הרצק הפוקתב הדובע-םוקמב ידרחה ריעצה
הרשכה שרודה יסיסב הדובע לולסמ לע ותולעהלו
לש העקשה תשרודה תימדקא הלכשה .תילאמינימ
תילאוטקלטניא תונרקסמ תענומו דומיל-תונש רפסמ
.תויופידעה רדס שארב תבצינ הניא ,אדירג
םידרח םיריעצ לש תונוכנה תדימ תא ןוחבל הרטמב
םימסחה לע דומעל ןכו ההובג הלכשה שוכרל
ןוכמב ךרענ ,םיהובג םידומילב םיכורכה םייזכרמה
ם"ישדחמ טקיורפ תרגסמב ,לארשי רקחל םילשורי
םיישקו םימסח ,תודמע ןחובה ,וגוסמ ןושאר רקחמ
.ידרחה רוביצה ברקב הז אשונב
.םקלחב םיעיתפמ רקחמה לש םיינושארה ויאצממ
ינשמ הלעמל( םילודג םיקלח יכ הארה רקחמה ,תישאר
הלכשה שוכרל םיניינועמ ויה ידרחה רוביצהמ )שילש
בלתשהל תונוכנ ועיבה ףא םילאשנה ןמ םיבר .ההובג
ולא תורגסמש החנהב ,םוי-ידומיל תובייחמה תורגסמב
ישוקה .ןושאר ראות תגשהל שרדנה ןמזה ךשמ תא ורצקי
ךלהמב החפשמה תא סנרפל ישוקהו םידומילה ןומימב
.דומלל הטלחהה לע השקמה יזכרמ םרוגכ הלע ,םידומילה
,םיבישמה בור לש הבורקה הביבסה תבוגת ,ךדיאמ
ןברדמ םרוג אקווד התיה ,החפשמה תבוגת דחוימבו
םידמול רבכ רשא ולא ברקב .םיהובג םידומילל תאצל
החיכשה הביסה יכ רקחמה הארה תוימדקא תורגסמב
ןיינעה אקווד התיה םידומילה םוחת תריחבל רתויב
יופצה ידיתעה רכשה תמר ןכמ רחאל קרו )66%( עוצקמב
.)37%( הדובעה קושב שרדנ עוצקמה תויה וא )38%(
םידומילה לולסמב ורחב יכ ונייצ ףא םיבר םילאשנ
םיניינעמה תועוצקמהו ליאוה ,לדחמ-תרירבכ יפיצפסה
.תוידרחה תוימדקאה תורגסמב םידמלנ םניא םתוא
םיבייחמ ,ידועיי ח"ודב םימסרופמה ,הלא םיאצממ
ההובגה הלכשהה תייגוסל רתוי החותפ תוסחייתה
תוינידמ םושייבש ןימאהל חתפ םיחתופו ידרחה רזגמב
יעונממ דחאל ךופהל תידרחה הייסולכואה היושע הנוכנ
םילושכמה בור לע יכ הארנ .ריעבש םיבושחה החימצה
,ההובג הלכשה שוכרל םידרח תאיציב םיכורכה םיישקהו
תוגלמ ומכ םיידועיי תונורתפ תועצמאב רבגתהל ןתינ
,ידרחה םייחה יפואל ומאתויש דומיל-ילולסמ ,תודחוימ
,םילשורי לש התושדחתהו התחימצ ,ונתכרעהל .דועו
םיכירצ ,םילשורי-ןילופורטמ לש ידיתעה הקוזיחו
רשא ,רוזאב היחה תידרחה תישונאה הדותעה לע ןעשיהל
יוניש איבהל תויושע הנורחאל התוא תודקופש תורומתה
.םילשורי תלכלכב שממ לש
היגולונכטויבה םוחת
התמצוע תא ףשוח הימדקאל םיעגונה םינותנה חותינ
רפסמ .היגולונכטויבה ימוחתב םילשורי לש תימדקאה
םימוחתב םימדקתמ םיראתל םידמולה םיטנדוטסה
אוהו לארשיב הובגה אוה תירבעה הטיסרבינואב הלא
הטלוקפב 600-כ םכותמ( םיטנדוטס 1,600-כ לע דמוע
ףא יושע םילשוריב םדאה חוכ תרשכה אשונ .)תובוחרב
הללכמב תויגולונכטויבה תומגמה תחיתפ םע קזחתהל
178
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ה
ח
י
מ
צ

ד
ו
ד
י
ע
ל

ת
י
ר
ו
ז
א

ת
ו
נ
ש
ד
ח

ת
י
י
ג
ט
ר
ט
ס
א7

ק
ר
פ
רפסמב הליבומ ףא םילשורי .בל-ןוכמבו תיגולונכטה
היגולונכטויבה ימוחתב ריכבה ימדקאה לגסה ירבח
היגולונכטויבה יעדמ לש םתמצוע .)לגס ירבח 300-כ(
)םתומיצע( תיסחי-ברה םרועישב םג יוטיב ידיל האב
ללכל סחיב ,הז םוחתב םיטנדוטסה לשו לגס ירבח לש
ןלהלד םישרתה .הטיסרבינואב םיטנדוטסהו לגסה ירבח
םיטנדוטס יחנומב היגולונכטויבה תומיצע ןיב הוושמ

7
.םירחא תודסומבו תירבעה הטיסרבינואב לגס יחנומבו
םילגוסמה םידבוע לש לודג יאצמ תרצוי וז תואיצמ
תימזיה תוליעפהו היישעתה תוחתפתהב ךומתל
םניא וא םיצור םניאש םירגובב הרוקמש ,הרישיה
תוליעפִּ ב וא ,ימדקאה לולסמב ךישמהל םילוכי
םושיי-תרבחמ היגולונכט תרבעה תועצמאב ,הפיקע
70%-כ .םיינוציח םימזילו תורבחל הטיסרבינואה לש
םושיי-תרבח תועצמאב תעצבתמה תיקסעה תוליעפהמ
.םייחה יעדמ םוחתב איה ,תירבעה הטיסרבינואה לש
םיליבומה האופרה יזכרממ םיינש לש םתוליעפ םג
"הסדה" םייאטיסרבינואה םילוחה יתב( לארשיב
לאיצנטופל הקלח תא תמרות )"קדצ-ירעש"ו
תרבח ליעפמ ףא "הסדה" ןוגרא .הז םוחתב תוחתפתהה
תיארחאו "הממח"כ תלעופה תיאמצע )"תיסדה"( םושיי
.תורבח לש בר רפסמ תמקהל
לש תיסחיה התמצוע תרכינ יתיישעתה ןפה ןמ םג
.םיקיודמה םיעדמהו עבטה יעדמב ותודקמתה לשב האוושהב ללכנ אל ןמצייו ןוכמ 7
100-כ תולעופ ריעב .היגולונכטויבה םוחתב םילשורי
תורבחה ללכמ 20%-כ ןהש ,היגולונכטויב תורבח
3,000-כ תוקיסעמ ולא תורבח .לארשיב תולעופה
דבועה םדאה חוכמ 15%-מ הלעמל םהש ,םידבוע
רועישהמ השימח יפ הובג הז ןותנ .םילשוריב היישעתב
.היגולונכטויבב םידבועה לש יצראה
שי ריעב היגולונכטויבה תיישעת תא קזחל ידכ
רובע םיילאמיטפואה םיאנתה תריציב דקמתהל
שי ,םירישיה םייפסכה םיצירמתל רבעמ .הלא תורבח
םינבמ ,לשמל( תותואנ תויזיפ תויתשת ןהל קינעהל
תויתשתל ןתושיגנ תא רפשל ,)וז היישעתל םימאתומה
ףואשלו ,םילוחה יתבלו רקחמה תודסומל ,רקחמה
םילשורי תא הביצמה תיקסעו תיתיישעת הריז תריציל
רבכ הז ןוויכב םידעצ רפסמ .םוחתב תוליעפה זכרמב
תידועיי "הממח" תמקה םללכבו ,הנורחאב וטקננ
יגולונכטויבה זכרמה לש ותלעפה ,היגולונכטויבל
ןמוממה )לוכשא תריציב ךומתל ידכ םקוהש( םילשוריב
קראפ תמקהו ,םילשורי חותיפל תושרה תועצמאב
.םרכ-ןיע הסדהב תויִגולונכט-ויב תוישעתל
התשלוחו קט-ייהה ימוחתב םילשורי לש התותיחנ
היגולונכטויבה םוחת תא םיריתומ ,ללכב תיתיישעתה
יוכיס םילשוריל שי םהב םידדובה םימוחתה דחאכ
בייחמ הז ןוויכ .תיצראה המרב בושח זכרמל ךופהל
לש תיטאה ןתוחתפתה רואל דחוימב ,הדמתהו תושיחנ
.הז םוחתב תורבח
2003 ,לארשיב םינוש םיימדקא תודסומב היגולונכטויבה ימוחתב םיטנדוטסה תומיצעו לגסה תומיצע
םיטנדוטס תומיצע
לגס תומיצע
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
30 %
25 %
הטיסרבינואה
תירבעה
ןוינכטה תטיסרבינוא
ביבא לת
תטיסרבינוא
ןליא-רב
תטיסרבינוא
הפיח
תטיסרבינוא
ןוירוג-ןב
179
השדחה הידמה םוחת
רוחאמ םילשורי הראשנ קט-ייהה תוישעת ץורמב
תבאוש-ןבאל התוא ךופהל הפיאשה .תובר תוניחבמ
םישדח םימוחת לע הבישח תבייחמ ,תמדקתמ היישעתל
הל שי םהבו םירחא םירוזא םע ןיידע םיהוזמ םניאש
ההוז "השדחה הידמה" םוחת .יתועמשמ יתורחת ןורתי
ובו ,יתועמשמ ילכלכ לאיצנטופ אשונכ םינוש םירקחמב
וניה הז ילכלכ רוטקס .םייסחי תונורתי םילשוריל שי
לילכהל תרשפאמ הניא ותובכרומו יסחי ןפואב שדח
תוישעת לש תויתרוסמ תוירוגטק תחת וירצומ תא
רצונש קשממה ןמ תחמוצ השדחה הידמה .תורחא
,תונמאה םלוע ןיבל תושדחה עדימה תויגולונכט ןיב
תיישעת תא רתיה ןיב ללוכ הז םוחת .בוציעהו ןכותה
בשחמה תמגוד( תונוש תומרופטלפ תבלשמה םיקחשמה
,תיביטקארטניאה היזיוולטה ,)יראלולסה ןופלטה וא
הארוה-יעצמא ,תבשקותמ הארוה תמגוד( ךוניחה םוחת
תמגוד( האופר ,תבשחוממ היצמינא ,)השחמה-יעצמאו
,)םירוטאלומיסו דומיל-ירזע ,השחמה-יעצמא ,הרקב
קחשמ לוהינ ,תויצלומיס תמגוד( טרופסה םוחת

8
Leah A. Lievrouw .'וכו )טרופסב רקחמ ,תמא ןמזב
עדימה תויגולונכט לש תוירקיע תונוכת יתשל תסחייתמ
תכשמתמ האלכה לש האצות םה םירצומה :תרושקתהו
רשא ,תוינשדח תויגולונכטל תומייק תויגולונכט ןיב
תעב הבו ,םישנא לש הסמל עדימ ריבעהל תורשפאמ
רתוי םאתומו יטנוולר ,יפיצפסל עדימה תא תוכפוה ןה
,תורחא תורדגה .ותוא םיכרוצו ול םיקוקזה םישנאל
הידמל תוסחייתמ ,
9
Christopherson Susan לש וז ומכ
"הנשי"ה הידמה לש שגפמה םוקמ לאכ השדחה
םלועמ תויגולונכטו טנרטניאה םע )היזיוולטו עונלוק(
תולוקב ,טסקטב היצלופינמו שומיש תושועה ,בושחִ מה
תויתרוסמ תוישעת לש ןתרוצ תא תונשמו ,תונומתבו
.רודיבהו תוברתה תוישעתכ
,םילשוריב השדחה הידמה םוחת לש חותיפה לאיצנטופ
ימוחתב רקחמהו דומילה תודסוממ וחוכ תא באוש
םימוחת םידמולה םיטנדוטסה יובירמו בוציעהו תונמאה
ידומילל תודסומ הרשע םילעופ םילשוריב .ריעב הלא
8 L. A. Lievrouw, Handbook of New Media, Social Shaping and Consequences of ICTs:
http://polaris.gseis.ucla.edu/llievrou/HNMhome.html
9 S. Christopherson, "The divergent Worlds of New Media: How Policy Shapes Work in
the Creative Economy. Review of Policy Research, Vol. 21 No. 4 (2004).
םיטנדוטס םירישכמש תודסומ השולש דועו ,תונמא
םירישכמ הלא תודסומ .הסדנההו בשחמה ימוחתב
רתוי םהש - תונמאה ימוחתב הנשב םיטנדוטס 4,000-כ
3,000-כ דועו ,לארשיב תונמאל םיטנדוטסה תיצחממ
:םה הלא תודסומ .םינושה הסדנהה ימוחתב םיטנדוטס
1,568( בוציעלו תונמאל הימדקאה - לאלצב
;)2005/6 ,םיראתה לכל םיטנדוטס
,םיראתה לכל םיטנדוטס 900( הסדה תללכמ
;)2005/6
םיטנדוטס 1,780( היגולונכטל הובגה רפסה תיב
;)2005/6 ,םיראתה לכל
,םיטנדוטס 176( לגיפש םס עונלוקל רפסה תיב
;)2006
;) 2003 ,םיטנדוטס 65( ביתנ ןסינ קחשמל ס"היב
72( עונלוקו היזיוולט ידומילל הלעמ תתומע
;)2003, םיטנדוטס
לכל םיטנדוטס 695( לוחמלו הקיסומל הימדקאה
;)2005/6 ,םיראתה
,םיטנדוטס 110( הררסומ הימדהו םוליצל רפסה תיב
;)2003
;) 2003 ,םיטנדוטס 70( יתוזח ןורטאיתל רפסה תיב
463( תונמא ידומיל - תירבעה הטיסרבינואה
.)2004/5 ,םיראתה לכל םיטנדוטס
ימוחתב תודסומ רפסמ םילשוריב םילעופ ףסונב
:םללכבו ,םיבשחמהו היגולונכטה
הסדנהל ס"היב - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
,םיראתה לכל םיטנדוטס 643( בשחמה יעדמו
;)2005/6
לכל םיטנדוטס 668 ( םילשורי הסדנהל הללכמה
;)2005/6 ,םיראתה
.) 1,780(ְֶ היגולונכטל הובגה רפסה תיב
םילשוריב דומילה תודסומב םויה םידמלנה םיגוחה
הידמה תיישעתל םייחרכהה תועוצקמה בור תא םיסכמ
30-כ םילשוריב .החתפתה םרט היישעתה ךא ,השדחה
,השדחה הידמה לש םינושה םימוחתב תולעופה תורבח
רודישל תושדח תויגולונכט תומרופטלפ תוחתפמ ןבור
רפסמ םייק .תיטנרטניא תרושקתו םינייוול ,םילבכב
בשחמ-יקחשמ תמגוד ,ןכות חותיפל תורבח לש טעומ
JVP תממח תוסחב תולעופ ןבור ,םייראלולס םיקחשמו
.לארשיב הגוסמ הדיחי תידועיי הממח איהש Studio
רבוג ךרוצל םידע ונא ,הז ישונאו יגולונכט עציה דצב
חולל ךומסב רבוע טנדוטס
תירבעה הטיסרבינואב םישורד
2006 ,םיפוצה רהב
180
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ה
ח
י
מ
צ

ד
ו
ד
י
ע
ל

ת
י
ר
ו
ז
א

ת
ו
נ
ש
ד
ח

ת
י
י
ג
ט
ר
ט
ס
א7

ק
ר
פ
בהז-יווק ,םוקלס( ץראב תולודגה תרושקתה תורבח לש
.ןכות-יקפסל )המודכו
זכרמכ ןד-שוג םע תורחתהל לכות אל םילשוריש קפס ןיא
םילשוריב תטלובה םתוחכונ םלוא ,ילארשיה קט-ייהה
תונמאה תועוצקמב םיזכרתמה דומילה תודסומ לש
השדח הידמ תיישעתש הדבועה םע בולישב ,הריציהו
םילשורילש ךכ לע תועיבצמ ,לארשיב החתפתה םרט
ימלוע לאיצנטופ לעב זכרמל חתפתהל יתועמשמ יוכיס
שבכ ילארשיה קט-ייההש םשכ קוידב ,השדח הידמל
תשרוד וז הבישח .תימלועה קט-ייהה תרמצב ומוקמ תא
םיצירמתבו תועקשהב הוולתש תשרופמ תוינידמ שוביג
יזכרמ תמקהל הז םוחתב תימואל בר תורבח תכישמבו
ימושיי רקחמ זכרמ ריעב םיקהל עצומ דוע .ריעב רקחמ
הארוהו רקחמ תולוכי בלשי רשא השדחה הידמה ימוחתב
.ריעב םינושה תודסומב םימייקה
הניב ריעכ םילשורי
החותיפל ההובג הלכשהל תודסומה לש םתמורת
:םירושימ רפסמב יוטיב ידיל האב ,םילשורי לש ילכלכה
תודסומה םישמשמ - הרישיה המורתה תמרב - תישאר
הטיסרבינואה .יתועמשמ הקוסעת רוקמ םיימדקאה
4,500-כ )תונוש הרשִ מ-תומרב( הקיסעמ הדבל תירבעה

11
)תוללכמהו( תודסומה רתיו ,ןושאר לגעמב
10
םיקסעומ
ינשה לגעמב .םיפסונ הדובע תומוקמ 1,000-כ םיקפסמ
ןתינ )םיתוריש-יקפסו הקוזחת-ידבוע ,ץוחה ןמ םיצרמ(
.תוחפל 4,000-ב םיפסונה םיקסעומה רפסמ תא ךירעהל
םירישיה םידבועה לש ללוכה םרפסמל יכ הדבועה ףרח
םידבועה תקוסעתב בר לקשמ ןיא םיימדקאה תודסומב
רפסמל םיטנדוטסה רפסמ ןיב הובגה סחיהש ירה ,ריעב
לע דמועה( םיימדקאה תודסומב יללכה םיקסעומה
ןומטה לודגה יתקוסעתה לאיצנטופה לע עיבצמ )1:4-כ
ושענש תודובע .ריעב םיטנדוטסה רפסמ תלדגהב
תא בורקה רושעב לידגהל ךרוצה לע תורבדמ הנורחאל
100%-% לש רועישב ריעב םידמולה םיטנדוטסה רפסמ
תומוקמ 5,000-3,000-כ דוע רוציל יופצ הזכ לודיג .50
םיפסונ הדובע-תומוקמ יפלא דצב םירישי הדובע
ןבומכ תעגונ תבייחתמה הלאשה .ישילשהו ינשה לגעמב
ילב ריעב םיטנדוטסה רפסמ תא לידגהל ןתינ וב ןפואל
תדימ תא לידגהל שי ךכ םשל .םידומילה תמרב עוגפל
,ללכב ריעה לשו םמצע תודסומה לש תויביטקרטאה
לדגת ,םינושה םיראתל םידומילל םימשרנה תומכש ךכ
.םיטנדוטסה רפסמב לודיגה רועיש לע הלועה רועישב
תעגונה הבחר הבישחב ךרוצ שי הז דעיל עיגהל הרטמב
הז ללכבו ,ההובג הלכשהו הניב ריעכ ריעה גותימל
רוחבל םיטנדוטסל םורגל התרטמש תיתורחת הבישח
גישהל רשפא הלא תונורתי .םילשוריב אקווד דומלל
תבחרה ,םידוחיי דומיל-ילולסמ תחיתפ תועצמאב
ןיב הלועפ-יפותיש ךרד לשמל( דומילה תויורשפא
וא דומילה רכש דוסבס ,)םינושה םיימדקאה תודסומה
םייתד( םיריעצל יוליבו הייחמ-יבחרמ תריציו הייחִ מה
תילאיטנדוטס הריווא םיטנדוטסל וקינעי רשא )םינוליחו
תא התע רבכ אצומ הלא הבישח-ינוויכמ קלח .הריעצ
רוקמ .תואלמ תורשמ יחנומב )2211( ילהנמו ינכט לגסו )2241( הארוה לגס :ג”סשת 10
.ת”תו
.הארוה לגס 600-כ םכותמ 11
181
חותיפל תושרה הליעפמ םתוא םינוש םילולסמב ויוטיב
הריד-רכשב עויסו דומיל-יקנעמ םללכבו םילשורי
.ריעה זכרמב םיררוגתמל
רוחסממ תעבונ הימדקאה לש תפסונ הרישי המורת
לש תואצמה ןיגב םיגולמתמ עבונה ימדקאה עדיה
הקיזחמ ןהב תורבח לש םיחוורמ ,הטיסרבינואה
)spin-offs( םינוש הקזחא-ירועשב הטיסרבינואה
םיעבונה םיגולמתהש דועב .היישעתל םינוש םיתורישמו
םינוש ץוח-ימרוגל הטיסרבינואה לש עדי תריכממ
ןוכמב השענש רקחמ עיבצמ ,םלועב םיהובגהמ םה
)תירבעה הטיסרבינואה ףותישב( לארשי רקחל םילשורי
ןיבל הימדקאה ןיב רקחמ-ירשק לש יסחי טועימ לע
ורשפאיש םילכ חתפל שיש ןאכמ .םילשוריב היישעתה
תויתשתלו עדיל היישעתה לש רתוי הבוט תושיגנ
גוסמ תוליעפ .םינושה רקחמה תודסומ לש רקחמה
ימלשוריה זכרמה לש ותמקה םע הנורחאל הלחה הז
.)Bio-Jerusalem( היגולונכטויבל
דיקפת םילשוריב הימדקאל שי הפיקעה המורתה תמרב
יפנע תא םיניזמה םייתוכיא םירגוב תרשכהב יזכרמ
.טרפב םילשוריבו ללכב לארשיב םינושה הלכלכה
ירסחל טרפבו ,םירגובל הקוסעת תומוקמב רוסחמה
בוזעל םהמ םיברל םרוג ,םהבש יתקוסעתה ןויסינה
חוכה ידקוממ דחא תא ריעה הדיספמ ךכב .ריעה תא
חורה" רובע השענש רקחמ .הכותב םימייקה םייזכרמה
םילשוריב לודגה יתרבחה םיטנדוטסה ןוגרא - "השדחה
ךכל תיזכרמה הביסה איה הקוסעתה תייעב יכ הארה -
.םילשורי תא םיבזוע םיטנדוטסש
,ההובג הלכשהל תודסומה לש תפסונ הפיקע המורת
החותפו הריעצ הריווא לש תידוחייה המורתה איה
הריווא .ריעב םייחה םירקוחו םיטנדוטס יובירמ תרצונה
ורקחמ .יתריציו ריעצ םדא-חוכל הכישמ-םרוג איה וזכ
ןיבש רשקה לע רבכמ הז עיבצה
12
)2002( הדירולפ לש
ןיבל ,תרדשמ איהש תוחיתפה תריוואו תינוריעה תויִ חה
חוכמ וז העפות תעבונ ,הדירולפ יפ-לע .תילכלכ החימצ
יבגל הריעצהו החותפה הריוואה תרציימש הכישמה
הדימב תויארחאה ןהש ,תורצויו תוליכשמ תויסולכוא
.םינווגמ היישע-ימוחתב שדחל תלוכילו תומזיל הבר
םיטנדוטסה רפסמב תיתועמשמ הלדגהש קפס ןיא
12. R. Florida, The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books (2002).
יכ םא ,הז דממ קוזיחב היוטיב תא אוצמל היושע ריעב
,םימיאתמ יוליב-יבחרמ תריצי ןוגכ םייפיצפס םידעצ
ץורמת ,ריעה זכרמל דומילה תודסוממ קלח תרבעה
ןיב היצקארטניאה תרבגה ,זכרמב םיטנדוטס-ירוגמ
תועצמאב( םינושה תודסומב םידמולה םיטנדוטסה
קוזיח ,)םיפתושמ םיסרוקו םימזימ ,תוכורעת ,תויוליעפ
,םיינוריעה תוברתה תודסומל םיטנדוטסה ןיב רשקה
םידמלנה םינכתל םיטנדוטס לש תושיגנה רופישו
.הז ךילהת זרזל םייושע ,םירחאה דומילה תודסומב
םוכיס
,םויכ םילשורי תא תונייפאמה תוילכלכה תומגמה
תחיקל ריחמב םג ,םישרופמ םידעצ טוקנל תובייחמ
לש התורדרדיה תא עונמל הרטמב ,םימיוסמ םינוכיס
-לגעמ איה תיחכונה תואיצמב הנומטה הנכסה .ריעה
דירויו ריעה תא בוזעל םיליכשמו םיריעצ איביש םימסק
.ץוחבמ תומוד תויסולכואל ריעה לש הכישמה תדימ תא
הכימת .תנכוסמ רוזח-לא תדוקנל ליבוהל יושע הזכ בצמ
,הקוסעתל סחיב ידרחה רזגמב תונמתסמה תומגמב
הלכשה שוכרל תידרחה הייסולכואל תורשפא תריציו
הבצמ רופישלו תילכלכ החימצל םורתל תויושע ,ההובג
ינש שי יתיישעתה רושימב .וז הייסולכוא לש ילכלכה
םוחת :יסחי ןורתיב תוכזל םילשורי היושע םהב םימוחת
ריעב רקחמה זוכירמ וחוכ תא באושה היגולונכטויבה
הידמה םוחתו ,תומדקתמ תויאופר תויתשת לש ןמויקמו
םיטנדוטסה יוביר תא לצנל םילשורי הלוכי וב ,השדחה
הסדנהה ימוחתב ריעב תומייקה תולוכיה דצב תונמאל
הלכשהל תודסומה לש םדמעמ קוזיח ,ףסונב .םיבשחמהו
םייושע ,ריעל תימדקאה תימדתה תבשה ךות ,ההובג
יתקוסעתה רושימב ןה םילשורי לש הקוזיחל םורתל
םיריעצ הילא ךושמתש ריעל התכיפהב ןהו רישיה
.תומזיהו הריציה ימוחתב הל ומרתיש םיליכשמו
2006 ,םיבצוח רהב היישעתה רוזא
2003 ,םילשוריב לטניא תרבח
182
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב

ה
ח
י
מ
צ

ד
ו
ד
י
ע
ל

ת
י
ר
ו
ז
א

ת
ו
נ
ש
ד
ח

ת
י
י
ג
ט
ר
ט
ס
א7

ק
ר
פ
היפרגוילביב
:רקחמו דומיל יזכרמ ,ההובג הלכשה" ,'ג ,רדוגיו
:ךותב ."הארוהו רקחמ ינוכמו תירבעה הטיסרבינואה
רואל האצוה ןוחטיבה דרשמ .םילשוריב הנש םירשע
.)1988( לארשי רקחל םילשורי ןוכמו
תילגנא .ימואל חוטיבל דסומה ימוסרפ ,'ז ,ביבח
.)1974(
יטסיטטס ןותנש ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.םילשורי ,לארשיל
Christopherson, S., "The divergent Worlds of New
Media: How Policy Shapes Work in the Creative
Economy". Review of Policy Research, Vol. 21, No.
4 (2004).
Florida, R., The Rise of the Creative Class. New York:
Basic Books (2002).
Lievrouw, L. A., Handbook of New Media, Social
Shaping and Consequences of ICTs. Retrieved:
http://polaris.gseis.ucla.edu/llievrou/HNMhome.
html
Schwartz, D., "The Regional Location of Knowledge
Based Economy Activities in Israel". Journal of
Technology Transfer (2006), 31, pp. 31–44.
183
185
185
"תושודק תורפ" תטיחשו םיינברוא םיכילהת
ןילופורטמל היוצח ריעמ רבעמה
רקיע .יתועמשמ ירפכ וא ינוריע ףרוע אלבו ,אצומ אלל ךרד הצקב 1967-1948 םינשב הבצינ תילארשיה םילשורי
,םינומטק :םירוגמה תונוכש 50-ה תונש תישאר זאמ ונבנ םש ,הברעמ-םורדבו ,הברעמב ולהנתה החותיפו התיינב
התיה .הממורו איבנה לאומש רוזאב ומקוה םיפסונ םירוגמ-ינוכיש .םינג-ריעו םחנמ-תיירק ,לבויה תיירק ,תויפלת
ועיגהש םילודגה היילעה ילג רובע רקיעב הדעויש ,םייתייבוק ןוטב-יתב לש ,הריהמו הלוז ,תיטרדנטס היינב וז
הדמעמ תא שיגדהל ידכ ,בחרנ הדימ-הנקב תירוביצ-תיתכלממ היינב םג התיה וז הפוקתב .הנידמה םוק ירחא
ןואיזומו הטיסרבינואה תיירק ,המואה יניינב ,תסנכה ןכשמו הלשממה תיירק ונבנ ךכ .לארשי תריבכ םילשורי לש
תורבקה תיב ,הנידמה הזוח רבק ובו לצרה-רה רוזא .יתוברתו יכוניח ,ינוטלש דקומ ריעב רצונו ,םר-תעבגב לארשי
,"הסדה" יאופרה זכרמה םקוה ,םרכ-ןיע רפכל לעמ ,ריעל ברעממ .ימואל החצנה רתאל היה - "םשו די"ו יאבצה
רוביצ-יניינב לע .הברעמ טשפתתש ריעה בלב אצמיי םימיה תוברִ בש ןימאה ,זאד הלשממה שאר ,ןוירוג-ןב דודש
ומכ ןולמ-יתב רפסִ מו תורדתסהה ןיינב ,המלש-לכיה תישארה תונברה זכרמ םינמנ ,הפוקת התואב ומקוהש םיפסונ
."םיכלמה" ןולמ
שיבכ ךרואל ,ןופצ ןוויכב רקיעב הפוקת התואב היינבה הטשפתה ,תאז תמועל ,םילשורי לש יחרזמ-ינדריה קלחב
שיבכ ךרואל ,חרזמ ןוויכב םג התוחפ הדימבו ,טפעושו אנינח-תיב םירוגמה תונוכש ונבנ םש ,הללאמר-םילשורי
ןולמ אוה םהבש טלובהש ,ןולמ-יתב המכ ונבנ תיחרזמה ריעב .היירזע-לא תנוכש תוביבסב ,וחירי-םילשורי
ודרשש םיטעמה םיניינבבו ,ובורב סרהנ ידוהיה עבורה .םיתיזה רה לעש )"תותשקה עבש" םויכ( לטנניטנוקרטניא
תקולח לשב .ץופיש וא םוקיש תודובע לכ ועצוב אל הקיתעה ריעה לש םירחא םיעבורב .םיברע םיטילפ ונכוש וב
-ופי-הדוהי–ןב תובוחרה שלושמִ ב רחסמה זכרתה תיברעמה ריעב :םיירקיע רחסמ-יזכרמ ינש הב ורצונ ,םילשורי
הלא םיזכרמ ינש .םיחרפה רעשל ןופצמ ,ןיד-א-חאלצ בוחר ךרואל תויונחה וזכרתה תיחרזמה ריעבו ,'גרו'ג ךלמה
תירחסמ היינב וא ףסונ חותיפ אלל טעמכ ,תירוטדנמ-תינאמ'תועה הפוקתה זאמ השבגתהש םתרוצ לע ורמש
אליממ בוחר תאו ופי בוחר תא ועטקש ,תוהובג ןוטב-תומוח תועצמאב שגדוה ריעה יקלח ינש ןיב קתנה .תינרדומ
תושדח תויזיפ תודבוע עובקלמ םינדריה םגו םילארשיה םג וענמנ ,עדומב אלש וא עדומב .ופי-רעשל ברעממ
.רקפהה חטש ילושבו ול ךומסב ,לובגה ךרואל
םילשורי לש תילכירדאה התוזחבו תינברואה התומדב ךפהמ 08
רקנאיורק דוד
רעס תרפא :רקחמ תרזוע
ובסוה םיחנזומ םיירוטסיה םיניינב - (1993 ( םילשורי זכרמב הייריעה תיירק
.1967 ירחא תובושחה רומישה תוחלצהמ תחא .םישדח םישומישל
186
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ת
י
ל
כ
י
ר
ד
א
ה

ה
ת
ו
ז
ח
ב
ו

ת
י
נ
ב
ר
ו
א
ה

ה
ת
ו
מ
ד
ב

ך
פ
ה
מ8

ק
ר
פ
טופישה חטש בחרוה ,1967 ינויב ,םילשורי דוחיא םע
הדשמ המוחת ערתשמ זאמו ,השולש יפ ינוריעה
תיבמו ;םורדב הליג תנוכשל דע ,ןופצב תורטע הפועתה
-חרזמו בקעי-הוונל דעו ברעמב "הסדה" םילוחה
יפ-לע אל ועבקנ ריעה תולובג .חרזמבש תויפלת
-תיגטרטסא תוינידמ יפל אלא ,םירוהט ןונכת-ילוקיש
םיסכר םילשורי ימוחתב לולכל הניינעש תיפרגומד
תוליבומה םיכרדבו ריעב תיגטרטסא םיטלושה םירתאו
הייסולכואה םהב םילודג םיחטש ףיקהל ןכו ,הילא
.תילאמינימ איה תיברעה
םיינידמה תולובגה ורסוה זאמ םינשה 40 - וז הפוקתל
היינבה ףקיה תניחבמ ערו חא ןיא - ריעה יקלח ינש ןיב
םיבושחה םיכילהתה ןמ המכ ואבוי ןלהל .חותיפהו
יטמרדה יונישל ומרגש תוטלובה תוינברואה תומגמהו
תיתביבס-תינוטקטיכראה התוזחבו ינברואה הדוקפִ תב
.םילשורי לש
תונורקע השולשב יתגרדה םוסרכ לח ריעה דוחיא רחאל
ןוטלשה תישאר זאמ ריעה יננכתמ תא וחנִ הש םייסיסב
רומישב ,יתרוסמה עיקרה וק תרימשב - 1918-ב יטירבה
.ןבאב היינבה תוידעלבבו םיחותפ םיחטשכ םיקמע
לש תצאומה תוחתפתהה ןמ עבונ הז הקיחש ךילהת
םייטילופ םיצחלמו "ןייוולה תונוכש" תמקהמ ,םילשורי
יסנרפו ןונכתה תויושר ידי-לע ומלבנ אלש םיילכלכו
,הקיחש עונמל ודעונש םישק םיירוביצ םיקבאמב .ריעה
הצעומה ,עבטה תנגהל הרבחה ,תונוכש ידעו קלח וחקל
ולע םקלח .םירחא םיירטנולוו םיפוגו םירתא רומישל
.ולשכנ םקלח ,הפי
הבוגל היינבה - יתרוסמה עיקרה וק יוניש
אלש טעמכ ,תויסנכ-ילדגמו םידגסמ-יחירצל טרפ
הובגה ןיינבה .םיהובג םיניינב םילשוריב ומקוה
םינשב םקוה ,תומוקה עשת ןב ךיירבלה תיב ,רתויב
-ךלמה בוחרב "ןורושי" תסנכה תיב לומ 1936-1934
םילשורי דוחיא ירחא רצק ןמז .ריעה זכרמב 'גרו'ג
תונולמל ,םירוגמל תומוק-יבר הגרדהב םוקל ולחה
תמקהל םירושיאהש - ריעה זכרמב רקיעב - םידרשמלו
1967 ינפל .ריעה דוחיא ינפל דוע ונתינ םהמ םידחא
תועמשמל ,הבוגל היינבה אשונל תועדומ לכ התיה אל
התעפשהלו ,יתרוסמה עיקרה וקב וזכ היינב לש העיגפה
.םילשורי לש ירוטסיה-ינוטקטיכרא-ינברואה יפואה לע
ךכמ ,רתיה ןיב ,עבנ תועדומה רסוח יכ ונעט םיננכתמה
וק לש תוינונכת תוקידב ןכל םדוק ךורעל ולכי אלש
ויה דוע הלאשכ ,םיתיזה רהמו םיפוצה רהמ טבמב עיקרה
המיקה ריעב ןושארה םירוגמה לדגמ תא .לובגל רבעמ
תונש תליחתב היירמוע םחתמב "בהשמ" היינבה תרבח
-תיירק"ב םירוגמ-ילדגמ תרוש התנבנ וירחא .70-ה
לומ ,דסח-ירעש תנוכשמ דרויה ןורדמה לע ,"ןוספלוו
םקש ןושארה תונולמהו םידרשמה לדגמ .תסנכה ןכשמ
ללִ ה בוחרב "םילשורי-לדגמ" היה ,תע התואב ריעב
יבר םע ."וקסר-לדגמ"כ םג עדונש )ןרוא השמ לכירדא(
םג םינמנ 80-הו 70-ה תונשב ונבנש םיטלובה תומוקה
יטומ לכירדא( גרו'ג-ךלמה בוחרב "הזאלפ-ןותרש" ןולמ
ילדגמ ץבקמ - ןוספלוו–תיירק
;םילשוריב ןושארה םירוגמה
.70-ה תונשב םקוה
ןולמל לדגמ תיינבל העצה
הלטוב ,םיפוצה רה לע "טאיה"
ירחא 70-ה תונש עצמאב
.שקיע ירוביצ קבאמ
187
ךומסה "הזאלפ-ןוארק" םויכ( "ןוטליה" ןולמ ;)ןירוח-ןב
;)יחרז השמו רטכר בקעי םילכירדאה( ,)המואה יניינבל
-ןב תובוחרה תניפב )ןתיא ןד לכירדא( "ריעה לדגמ"
לכירדא( ופי בוחרב "ללכ-זכרמ" ;'גרו'ג-ךלמהו הדוהי
לכירדא( ןויצ-רכיכב "םילעופה קנב" לדגמו ,)ןתיא ןד
,90-ה תונשב ומקוהש םיפסונ םילדגמ .)גרבנייש באז
לדגמ ומכ ,ןבא םע םילודג תיכוכז-יחטשמ םיבלשמ
לכירדא( תואמצעה ןגל ךומסה אביקע יבר בוחרב םירוגמה
תנוכשבש יגולונכטה ןגב םידרשמה לדגמו ,)גרבנייש באז
.)דנרב ירה לכירדא( ריעה םורדבש )החלמ( תחנמ
םילדגמה תיברמ תמקה התוול 90-ה תונש תליחת דע
ןיב .תובר תוינכת לוטיבל וליבוהש םיירוביצ םיקבאמב
לע "טאיה" ןולמ לדגמ ויה ולטובש תוטלובה תוינכתה
םחתמב תונולמו םירוגמ-ילדגמ הנומשו ,םיפוצה רה
,ריעה שארכ קלוק ידט לש ותנוהכ יהלשב .היירמוע
היינבה הבוג תא ליבגתש תוינידמ עובקל הסינ אוה
היה רשפא-יא רכסה ץרפנשמ ךא ,תומוק הנומשל ריעב
.םיפסונ תומוק-יבר לש םתמקה רושיא תא רוצעל דוע
טרמלוא דוהא יונימ םע הצואת הלביק הבוגל היינבה
יקסנאילופול ירוא תריחב םע וירחאו ,1993-ב ריעה שארל
םיטלוב תומוק-יבר ומקוה וז הפוקתב .2003 תנשב
ריעה ברעמ-םורדבש "דנלילוה" םחתמב םירוגמה ילדגמכ
-תונולח" לדגמו ,)רוטקפס רותראו ימרכ םר םילכירדא(
באז לכירדא( ופי בוחרבש "ללכ" זכרמל ךומסה "םילשורי
הרקוי-ילדגמ םינבנ ולא תורוש תביתכ תעב .)גרבנייש
,תואמצעה ןג ילושב אביקע יבר בוחרב םירוגמל םיפסונ
לכב םילדגמ דוע תמקהל תוינכתב םינד ןונכתה תדעוובו
הרקוי-ירוגמל רקיעב איה םויכ השירדה .ריעה יבחר
בקע תונורחאה םינשב הקזחתהש המגמ - ריעה זכרמב
,ברעמה תוצראמ םיעצמא-ילעב ץוח-יבשות לש שוקיב
םע ,םאצומ תוצראב גוהנכ ,תולודג תורידב םיניינועמה
-ןוכמו הכירב ,הממיה תועש לכב הרימשו ראופמ יבול
,םילדגמ תמקהל תודגנתהה השלחנ םינשה םע .רשוכ
וללוחתהש הלא ומכ םיפירחה םיקבאמה רפסמ םצמטצהו
אל היהש קבאמב רכינ רבדה .80-הו 70-ה תונשב ריעב
םחתמב םילדגִ מה דגנ ,חלצומ-יתלב םג ןכ לעו ,ףיקת
תורוש תביתכ תעב םקומו ךלוהה ,הז טקיורפ .דנלילוה
אוהו ,תומוק 32 הבוגב םילדגמ ינש דוע לולכי ,הלא
רתויב םירומחה תונולשיכה דחאל םיבר יניעב בשחנ
.הדוחיא זאמ ריעה ןונכתב
אשנו תונורחאה םינשב ללוחתהש ,ףסונ ירוביצ קבאמ
לע רטמ 130 הבוגב תיפצת-לדגמ תמקה דגנ היה ,ירפ
ןתנוי לכירדאה ןנכתש ,ריעה םורדבש ביצנה ןומרא סכר
ךא ,תיפצת-ילדגמ המכ ועצוה םינשה ךלהמב .ינוליש
םילשורי תייריע .ןונכתה תויושר ידי-לע וחדנ הלא
םחתמב עצומה יוניבהמ קלחכ לדגמ תמקה לשמל התחד
וננכתש ,םיסורה שרגמב יחרזאה זכרמהו הייריעה תיירק
סחייתה הז ןיינעל .לגופ םרויו ינוליש ןתנוי םילכירדאה
,רלסכו יזוע לא 1991 טסוגואב 18-מ ובתכמב קלוק ידט
עונמל תנמ לע" :םילשורי חותיפל תושרה להנמ זא היהש
ברעמ-םורדב "דנילוה" ילדגמ
תודגנתה תורמל ונבנ םילשורי
.הפירח תירוביצ
תיפצת לדגמ םיקהל תינכתה
ןומרא סכר לע רטמ 130 הבוגב
קבאממ האצותכ הלטוב ביצנה
.ירוביצ
188
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

לדגמ תיינבל ףקות לכב דגנתמ ינא - תונבה-יאו תוקפס
,שדוחמ ןונכתל הכוזה םחתמ ,םיסורה שרגמ לש םחתמב
לש תונורתיה .ריעה זכרמ רוזאב רחא לדגמ לכל םג ומכ
לע ןויד .ריעה ףונל ידיתעה קזנה לומ םידמגתמ לדגמה
- ילש היצנדקה םויס רחאל קר םייקל עיצמ ינא ,לדגמה
."רובעי הזש יוכיס ןיא יתיא
םיחטשכ םיקמעה רומיש לש ןורקיעה תקיחש
םיחותפ
םילשוריב רמשנ ,יטירבה ןוטלשה תונש 30 ךלהמב
ועצובי חותיפ-תודובעו היינב ויפל ינונכתה ןורקיעה
יפואב עוגפל אלש ידכ ,דבלב תונורדמו םיסכר לע
יזכרמ ביכרמ םהש ,םיקמעהו תויאיגה לש חותפה
דוחיא זאמ .םילשורי לש דחוימה יפרגופוטה הנבמב
ןושארה שיבכהו ,הז ןורקיעב יתגרדה םוסרכ לח ריעה
קמעב זזה םייח תורדש היה ,קמע לש וזכרמב ללסנש
ללסנ 90-ה תונשב .היבחר תנוכש תולגרמל ,הבלצמה
-קמע חטשב )1998 ינויב ךנחנש( ןיגב-תורדש יאוות
תיב תנוכשל םר-תעבגב הטיסרבינואה תיירק ןיבש ןויצ
שדח הסינכ שיבכ תלילס המייתסה הלא םימיב .םרכה
,תחנמ קמעב .םיזראה קמע ךרד ,אצומ ןוויכמ םילשוריל
,90-ה תונש תישאר זאמ ונבנ ,ןומטק תנוכשל ברעממ
לש רתויב םיבושח םיזכרמ המכ ,חותפו לודג חטש לע
םחתמו םילשורי ןוינק ,ידט ןוידטצא :תינוריע תוליעפ
.יגולונכטה ןגה
חותפה םנויבצ לצינ םיירוביצ םיקבאמ ינש תוכזב
קלחה היה דחאה :היינבו חותיפל ודעונש םיקמע לש
םחתמ .היירמוע םחתמב ,םיאפר-קמע לש ינופצה
םיירוביצה םינגה דחאל היהש ,ןומעפה ןגל ךפה הז
םיאבצה קמע אוה ינשה ;ריעב רתויב םיחלצומה
יכדרמ-תעבג תנוכש ןיב ,)"רה-ירפ" קמע רבעשל(
התחדנ םירוגמל וחותיפל תינכתהש ,"דנלילוה" סכרל
.ןונכתה תויושר ידי-לע
ןבאב היינבה לש תוידעלבה תפוקת ףוס
תימלשוריה הרוטקטיכראב וטלש םיבר תונונגס
שומישה אוה םלוכל ףתושמהו ,תונושה היתופוקתל
רצק ןמז ,1917 יהלשב .ירקיע היינב-רמוחכ ןבאב
,םיכרותה ידימ םילשורי תא ושבכ םיטירבהש ירחא
ריעה יתב לכש ,יטירבה ריעה לשומ ,סרוטס דלנור עבק
הנקת .תתתוסמו תעבורמ ,תיעבט ןבאמ תונביהל םיבייח
קוח לכמ רתוי השדחה םילשורי לש התומד תא העבק וז
.ןונכתה תויושר לש תרחא הנקת וא
ןבאב היינבה לש תוידעלבה ןורקע לחה 1967 ירחא
תינרדומ ריעש םינעוטה שי ;הגרדהב קחשיהל
,תיתרוסמה ןבאב קר אל תונביהל תבייח תחתפתמו
תויגולונכטבו םיינשדח היינב-ירמוחב םג אלא
תמסוח ןבאב תידעלבה היינבה ,םתעדל .תומדקתמ
ריע לכב תשרדנה ,תינוטקטיכרא תויתריצי תענומו
זאמ .תומוק-יבר בוציעב רקיעבו ,תחתפתמו תינרדומ
םילודג םיחטשמב שמתשהל ולחה 80-ה תונש עצמא
"תיכוכזה תכפהמ"ב םיצולחה דחא .תכתמו תיכוכז לש
-רהב היישעתה רוזאב הנבנש "זול" תשורחה תיב היה
,בהל תור :םילכירדא( םילודג ךסמ-תוריק ולו ,םיבצוח
היישעתה ירוזאב לחה יונישה .)ואשרוו ןלו גיר ינוט
יבר לע .זכרמל םג הגרדהב רדח ךא ,ריעה ילושבש
,םילודג תיכוכז-יחטשמב וצבוש םהיתותיזחש תומוקה
,)1987( ןויצ-רכיכב "םילעופה קנב" לדגמ םינמנ
ירעש" ןיינבו )1993( אביקע יבר בוחרב םירוגמה לדגמ
ריעל הסינכל הכומסה ואדרונ-רכיכב )1997( "ריעה
.)קינזר ךורבו קינזר דוד :םילכירדא(
-זכרמ" ,ופי רעש לומ ,אליממ םחתמב ךנחנ 2000 תנשב
תוברתה זכרמ - "לאומש-תיב" לש שדח ףגא - "ןושמש
ףגא .תודהיל ימלועה דוחיאה לש ימואלניבה ךוניחהו
,הידפס השמ ,םחתמה לכירדא ידי-לע ןנכותש ,הז
ןיינב לש ףנוכמה תכתמה גג
,םואלה תיירקב ,ץוחה דרשמ
תוידעלב ןדיע ימודמד תא ףקשמ
.ןבאב היינבה
ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ת
י
ל
כ
י
ר
ד
א
ה

ה
ת
ו
ז
ח
ב
ו

ת
י
נ
ב
ר
ו
א
ה

ה
ת
ו
מ
ד
ב

ך
פ
ה
מ8

ק
ר
פ
189
תילדימריפ תיכוכז תפיכ ושארבש םיעוריא םלוא ללוכ
רשאב םילשוריב לחש יונישה לע העיבצמ הפיכה .הלודג
ןכל םדוק םינש רושע םא קפס .ןבאב היינבה תוידעלבל
הכ רתאב תיכוכז-תפיכ תורשאמ ןונכתה תויושר ויה
.הקיתעה ריעה תומוחמ דבלב רטמ 200-כ בצינה ,שיגר
תא ץרפש ףסונ היינב-רמוח םה םינוש םיגוסמ תוכתמ
השענ הלא םירמוחב .ריעב ןבאב היינבה תולבגמ םוסחמ
-ינבמו תודסומ לש תוגגב רקיעב יטננימודו ץופנ שומיש
היה םהבש םינושארה דחא .90-ה תונש תליחתמ רוביצ
לכירדאה ידי-לע 1994 תנשב ןנכותש םחולה תיב
הנבמה ;ריעה ברעמ-םורדב ,האושמ ךרדב ןמטוג ריאי
,תיעבט ןבא לש דסמ לע ונבנש םינתיב ץבקממ בכרומ
עבצב םיעפושמ תכתמ-תוגגו תיכוכזמ ךסמ-תוריק םע
,רנרל םש-לע טרופסה זכרמ ינבמ םג .זיקרוט-קורי
2000 תנשב םיפוצה רה לש יברעמה ןורדמה לע ונבנש
,ליג השמ ,ןוסקיב לאומש ,רלדנ תימלוש :םילכירדא(
םירומק תכתמ-תוגג םע ובצוע )ןוקלא הנר ףותישב
תולכירדאב ךרד-ןויצכ קוחרמל םיטלובה ,לוחכ ןווגב
-תוגג .תירבעה הטיסרבינואה תיירק לש תינרדומה
ביכרמה םה ,רפרפא-םוח ןווגב םילודגו םירומק תכתמ
זכרמב ןבאה ינבמ ץבקמ לש תולכירדאב יטננימודה
ןורדמה לע 2002 תנשב הנבנש ,לארשי-ןיוולא םוקישה
,םילשורי-ברעמב םחנמ-תיירק תנוכשל תחתמש
לש שדחה ןיינבב םג .הידפס השמ לכירדאה ןונכתב
,דנומאיד ק'ג םילכירדאה ידי-לע ןנכותש ,ץוחה דרשמ
בוציעב ןייטשפא ידנרו רקלוק רימא ,רקלוק רפוע
הלשממה תיירקב 2003 תנשב םקוהו יתכלממ-יגוציי
לודג גג הנבמ אוה יטננימודה ביכרמה ,םר תעבגב
.תופפוכמ םייפנכ-יומד ,תכתממ יטנגלאו
תודעו תונחלוש לע םויכ תוחנומה תובר תוינכת
"תטיחש" לש וז המגמש ךכ לע תועיבצמ ,ןונכתה
תפוקתמ םישדוקמה םיינונכתה תונורקעה תשולש
ךילהתמ קלח והז .דיתעב םג ךשמית ,יטירבה טדנמה
חטשב תסנוכמ ריעמ ץאומ רבעמ לש ענמנ-יתלב טעמכ
תנשב םיבשות 267,000 לש היסולכוא םע ,רדגומ
םיבשות ןויליממ הלעמל ויחי הב ןילופורטמל ,1967
.2020 תנשב
הבושחה תינונכתה הטלחהה ;הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואלה ןגה
.הנידמה םוק זאמ םילשוריב הלבקתהש רתויב
190
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

-תויפצת ,םיחותפ םיחטש - הקוריה הכפהמה
יתביבס לוסיפו ףונ
םילשורי לש ידוחייה יפואה תעיבקב בושח ביכרמ
םינג חותיפ ,םיחותפ םיחטש רומיש אוה התוזחו
תיפצת-תודוקנמ םיישפוח םיטבמ תרימשו םיירוביצ
התיה ןהב םינשה 19-ב .הקיתעהו השדחה ריעה רבע לא
םהיניב םיטלובש ,םירופס םינג הב ומקוה ,היוצח ריעה
תואמצעה ןגו הלשממה תיירקב לבוגה קמעב רקאס-ןג
קלוק ידט לש ותנוהכ תונש 28 ךשמב .ריעה זכרמבש
תרכינה "הקורי הכפהמ" םילשוריב הלח )1993-1965(
ףונה תויפצתו תולייטה ,םיירוביצה םינגה יובירב
ימואלה ןגה תמקה םולח תמשגהבו ,ריעה יקלח לכב
לע ערתשמ ימואלה ןגה .הקיתעה ריעה תומוח ביבס
רה לש םייברעמה תודרומה ןמ - םנוד 2,400 ינפ
םחתמו השמ-ןימי תנוכש ילושל דעו חרזמב םיפוצה
-רעש לומ רבעשל רקפהה חטשמו ,ברעמב אליממ
החולשה .םורדב רוט-ובא תנוכש ילוש דעו ןופצב םכש
"תוברתה ליימ"כ העודי הז עטק לש תיברעמ-תימורדה
איהו - קלוק ידט הל קינעהש יוניכ - )Cultural Mile(
ןאכ .ימואלה ןגה לש רתויב םישרמהו ליעפה קלחה
דוריהו חנזומה רקפהה חטשב ,הנש 20-כ ךשמב ומקוה
םיחטש ,תינדריל תילארשיה םילשורי ןיב ערתשהש
וצפושו ומקושש םיירוטסיה םינבמ 15 םהבו םיקורי
םיזכרמ לש ףצר םירצוי םהו ,ירחסמו ירוביצ שומישל
.יאנפו תוברת תויוליעפל םיססות
-רעש דיל ,דוד-לדגמב "תוברתה ליימ" לש ותליחת
-ןב-איג ךרד וכשמה ;המוחה ךרואלש תלייטבו ,ופי
םינמאה תואנדס תא ללוכה םינבמה ףצרב ,םוניה
,"ימלשוריה רצומה תוא תיב"ו "רצויה תוצוח"ב
ךרדב רבעשל םילוחה תיב תא ,ןטלוסה תכירב תא
ןאחל דעו ,יתרקויה "ןויצ-רה" ןולמל בסוהש ןורבח
.יחו ססות ןורטאיתל הבסוהש לגרה ילוע תיינסכא -
זכרמ - קטמניסה םה הז ףצרב םירחא םיטלוב םינבמ
אעמש תנוכש ידירש לע םקוהש ילארשיה םיטרסה
היצרדפנוקה תיב ;תואמצעה תמחלמב הסרהנש
-תונכשמו ,ינווי רזנמ ידירש לע הנבנש ,תינויצה
םירוגמ-תנוכשמ ובסוהש ,הקיסומה זכרמו םיננאש
רובע הרקוי-תבר הינסכאל 19-ה האמה ףוסמ תידוהי
-תונכשמל ברעממ .םלועה יבחרמ םירצויו םינמא
,םילודגה םינגה ינש ומקוה ,השמ-ןימי תנוכשו םיננאש
תונשב דוע וננכותש ,ריעב רתויב םיליעפהו םיחפוטמה
הלא םינג ינש .דליפמולב ןגו רורדה ןומעפ ןג :70-ה
םיחטשמ ,טרופסלו קחשמל םינקתמ ,תואשדמ םיללוכ
דע ךשמנ ףצרה .יתביבס לוסיפו תודקרהלו םידיריל
.םאלסאה ןואיזומו םילשורי-ןורטאית ,םינשושה ןג
הכפהמ"ב קלוק לש רתויב תולודגה תוחלצהה תחא
תחפשמ םש-לע יכ"נתה תויחה ןג אוה ,"הקוריה
,םילשורי ברעמ-םורדב 1993 תנשב חתפנש ,שיט
.האושמ-תעבגו )החלמ( תחנמ תונוכשה ןיבש קמעב
תינרדומ םלוע-תסיפת תחנומ תויחה ןג תינכת סיסבב
רשפאה לככ םימוד םיאנת םייחה ילעבל הקינעמה
ןגה תא ףיקמה רוקיבה לולסמ .עבטב םיררושה הלאל
,תואשדמ וירבע ינשמו ,םירטמוליק ינש ךרואל חתמנ
-יחטשו םייתוכאלמ םילפמ ,םימ-תופועל לודג םגא
,םיבולכב תונכוש ןניאש ,תויחה רובע םיחוורמ היחִ מ
.םיקומע םיריפחב םירקבמהמ תודרפומ אלא
,תויבויח תואצות ובינהש םיירוביצה םיקבאמה דחא
יוניב-תוינכת לטבל ידכ םיעבשה תונש תישארב זרכוה
םורדבש ביצנה ןומרא סכר לש םיינופצה תונורדמה לע
םירוגמ-ינבמו תונולמ תונבל ושקיב םימזי רפסמ .ריעה
ונממ ,םילשורי לש רתויב םימישרמה היפונמ דחא לומ
-איג ,הקיתעה ריעה ,םיפוצה רה ,םיתיזה רה םיפקשנ
ולטוב ירוביצה קבאמה תובקעב .ריעה זכרמו םוניה-ןב
תא .תולייט יתש םוקמב םיקהל טלחוהו ,ולא תוינכת
ובציע - 1987 תנשב התנבנש ,סאה תלייט - הנושארה
-תמאכ ןוסנרהא המלשו ןירפלה סנרול םילכירדאה
לאירבג תלייט .יטנגלא בוציע
ןומרא סכרמ תערתשמ רבורש
.רוט-ובא תנוכשל דעו ביצנה
ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ת
י
ל
כ
י
ר
ד
א
ה

ה
ת
ו
ז
ח
ב
ו

ת
י
נ
ב
ר
ו
א
ה

ה
ת
ו
מ
ד
ב

ך
פ
ה
מ8

ק
ר
פ
191 .יקסע סיסב לע םוקישו רומיש
חורה תנחטב ירחסמ זכרמ
.היבחר תנוכשב
בסוהש חנזומ ירוטסיה ןיינב
.קקוש הפק תיבלו ןואיזומל
.םילשורי זכרמב וכיט תיב
192
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

חטְ שִ מ תאשונה תותשק תרוש לע היונבה הקיתע םימ
איה היינשה תלייטה .לצו הבישי-תוניפ ובו ןבא-ףצורמ
הננכותו 1989 תנשב הכנחנש ,רבורש לאירבג תלייט
איהו ,יטנגלאו םנפומ רדהב ןוסנרהא המלש ידי-לע
בוחרל דעו סאה תלייט לש יברעמה הצקהמ תערתשמ
,"הנרבטה" הנבמ בצינ םש ,רוט-ובא תנוכשבש ימענ
,תולייטה יתשל .םילשורי לש הרקויה תודעסממ
ןומרא סכר ןורדמב היינב ינפב יזיפ םוסחמ תושמשמה
ןמויק םצעש ךכב תירוטסיה תובישח תעדונ ,ביצנה
.ןכרואלש תואלפנה ףונה תויפצת רומיש תא חיטבמ
,םילספ טעמ ריעה תוצוחב ויה 60-ה תונש יהלש דע
תידוהיה תדה ןכש ,תרוסמו תד ימעטמ רתיה ןיב תאזו
1967 ינפל .םדא-ימלצ ןהיתש תוללוש םאלסאה תדו
וא םיירצונ תד-ינבמב םילשוריב םילספה בור ובצינ
אל ,ברעמה תוצראב לבוקמל דוגינב .החצנה-ירתאב
ןויצ-תדוקנ שמשמה "יתביבס לוסיפ" ריעב בצוה
,הסינכ-ירעש שיגדמו ,חותפ חטשב וא ינברואה בחרמב
לש ותנוהכ תפוקתב הנתשה הז לכ .םיתמצו השיג-יריצ
םיגוסמ םילספ 70-כ ריעה יבחרב ובצוה הב ,קלוק ידט
.םירזו םילארשי םינמא בוציעב ,םינוש
לפשו תואג - םוקישו רומיש
בלב םוקישהו רומישה םוחת בצינ הנש 40 הזמ
התומד לע קבאמה בלבו תינוריעה תושדחתהה ךילהת
רשקהב רקיעב טלב הז םוחת .התוזחו םילשורי לש
ריעה זכרמ רובע ועצוהש היינבו חותיפ-תוינכתל
תפוקת .תימינפה ריעה םוחתבש תוקיתווה תונוכשהו
םיבר םיגשיה תוכזב ,רתיה ןיב ,רכזית קלוק לש ותנוהכ
ילעב םיניינבו תונוכש לש םוקישהו רומישה םוחתב
תנכסב ודמעש ,יפארגונתאו ירוטסיה ,ינוטקטיכרא ךרע
הז םוחתב תרתוכה תלוג .תיזיפ תורדרדיה וא הסירה
תומוח לש יתוכיאו ידוסי םוקיש התיה ,הקיתעה ריעב
המוחה ךרואל תלייטה תמקה ללוכ ,םירעשהו ריעה
.םילשורי תודלותל ןואיזומכ דוד-לדגמ םוקישו
,םינדריה ידיב ידוהיה עבורה יתב בור וסרהנ 1948-ב
דחיב ,הלשממה המתרנ םימיה תשש תמחלמ רחאלו
,עבורה םוקיש לש זכורמ ץמאמל ,םילשורי תייריע םע
יתרוסמה הדימה הנקל םאתהב השדח היינב ללוכ
ןיב .הקיתעה ריעה לש ףופצה ינברואה םקרמב
עבורה חותיפל הרבחה העציבש תובושחה תודובעה
ודרקה תפישח ויה ,םוקישהו רומישה םוחתב ידוהיה
,וילעמ םיינרדומ םירוגמ-יתבו רחסמ-ינבמ תמקהו
רתאב החצנה תשק תיינבו "הסחמ-יתב" רכיכ םוקיש
."הברוחה" תסנכה תיב
הדורי לובג תנוכש - השמ-ןימי תנוכשב ,תומוחל ץוחמ
םוקישו רומיש תלועפ התיה - 1948 תמחלמב ועגפנ היתבש
לאירבגו לדנמ הידעס םילכירדאה ןונכתב ,דואמ תחלצומ
הרדרדיה ,םילשורי זכרמבש העבש-תלחנ תנוכש םג .סטרק
.תורצה היתואטמס תא ושדג םיבר בכר-ילכו ,תוכורא םינש
תוינכתה לכ תא לטבל ןונכתה תויושר וטילחה 1975-ב
.השדח היינבו םוקיש תועצמאב החתפלו ,הנוכשה תסירהל
תא תונפל הרובחתה דרשמו הייריעה ולחה 1984 זאמ
תובוחרה תא בסהלו הנוכשה תואטמסמ תירוטומה העונתה
בוחרדמל ורבחתהש ,לגר-יכלוהל םיריצל ןומולסו ןילביר
תרגסמב .1983 תנשב תירוטומ העונתל רגסנש ,הדוהי-ןב
איגו רצלמ םוחנ םילכירדאה וניכהש תינדפק רומיש-תינכת
,העבש-תלחנ לש תורצה תואטמסה שדחמ ופצור ,ארגיא
,הכאלמ-יתבו סופד-יתב ,תוירגסמ ,תוירגנ הגרדהב ונופ
תותיזח .םיבאפו תודעסמ ,הפק-יתב ,תוירלג וחתפנ םמוקמבו
.ססותו יח רוזאל היה םוקמהו ,וצפוש תויונחהו םיתבה
םיניינב רפסמ תסירה עונמל םילשוכ תונויסינ רחאל
םינוש תומוקמב ירוטסיה-ינוטקטיכרא ךרע ילעב
ןיכהל 70-ה תונש עצמאב הייריעה המתרנ ,ריעב
הבשומה ומכ ,תוידוחיי תונוכש רובע רומיש-תוינכת
רומישה תוינכת .הררסומו םישבחה תנוכש ,תינמרגה
ירוטסיה-ינוטקטיכראה יפואה תא רמשל וחילצה ןכא
ןמ הרקוי-תונוכשל הגרדהב וכפה ולא תונוכשו ,ירוקמה
םיירוטסיהה םיניינבה ןיב .םילשוריב רתויב תושקובמה
ויה ,םישדח םישומישל םתבסה ידי-לע הסירהמ ולצינש
תנחט הנבמו ,הפק-תיבו ןואיזומל בסוהש ,וכיט תיב
טקיורפה .יתוכיא תוינק-זכרמל בסוהש ,היבחרב חורה
ונווינמ ריעה זכרמ תלצהל םרתש רתויב בושחהו לודגה
אוה ,תושדחתהה ךילהת תא םדיקו יתרבחהו ידוקפתה
1964-ב רבכ .ארפס-רכיכב הייריעה תיירק תמקה
,םולש-שיא יכדרמ תושארב ,םילשורי תייריע הטילחה
ויהש הידרשמ לכ וזכורי וב ,שדח ןכשמ הייריעל םיקהל
הזרכוהש תורחתב .ריעה יבחרב םיניינב תורשעב םירוזפ
לדגמ םיקהל עיצהש ,דלפסנמ דרפלא 'פורפ הכז ,זא
הנבנ וב םוקמב( 'גרו'ג-ךלמה בוחרב תומוק 22 הבוגב
ינפל םישדוח הנומש .)הזאלפ-ןותרש ןולמ רתוי רחואמ
םיקהל ידכ וז תינכת לטבל קלוק ידט טילחה ריעה דוחיא
ם
י
ל
ש
ו
ר
י

ל
ש

ת
י
ל
כ
י
ר
ד
א
ה

ה
ת
ו
ז
ח
ב
ו

ת
י
נ
ב
ר
ו
א
ה

ה
ת
ו
מ
ד
ב

ך
פ
ה
מ8

ק
ר
פ
193
בתכ ךכו ,םיסורה שרגמ םחתמב הייריעה תיירק תא
יפכ" :1966 רבוטקואב השולשב דלפסנמ 'פורפל קלוק
ןינב ינפלש רככה תא ךופהל םולח יל שי ,ךל יתרפִ סש
תא הב זכרלו היריעה רככל ]17 ופי בוחרב[ םייקה היריעה
בוזעל הייריעל הל לאש ןעט קלוק ."היריעה תוקלחמ לכ
ומוקימ תוילמס לשב ,ריעה ןג דילש ירוטסיהה ןיינבה תא
ריעה יקלח ינשש הווקת ךותמו ,היוצחה ריעה לובג לע
1993 ינויבו ,םשגתה קלוק לש ונוזח .דיתעב ודחואי דוע
,םילשורי בלבש ארפס-רכיכב הייריעה תיירק הכנחנ
ךכ .ריעה לש יחרזמה הקלחל יברעמה הקלח ןיבש רפתב
תורישבו הייריעה לש דוקפתה תלוכיב רכינ רופיש לח
דורי היהש קנע םחתמ שדחתהו ,רוביצל תנתונ איהש
דחוימה ילכירדאה ןויבצה .תוכורא םינש ךשמב חנזומו
דנומאיד ק'ג ידנקה לכירדאה ידיב הננכותש - הירקה לש
-רקלוק-רקלוק םיימלשוריה םילכירדאה ידרשמ ףותישב
- ארגיא-רצלמו לדנרק-בינ-ודרגיפ-דוגוב ,ןייטשפא
ידוסי ץופישב ,שדחל ןשי ןיב חלצומה בולישב ףקתשמ
םיניינב ינש תמקהבו ,םיירוטסיה םיניינב הרשע לש
.תוירוביצ תובחר שולש ביבס םיינרדומ
ידט לש ותנוהכ תפוקתב םיברה םיגשיהה דצל
תויועטה תחא .םיגשִ מ םג ויה ,הייריעה שארכ קלוק
ותכימת איה ,רומישה םוחתב ותעשב ושענש תוינונכתה
תליחתמ דוע - םינשה ךרואל קלוק לש תגיוסמ-יתלבה
לכירדא לש חותיפהו היינבה תינכתב - 70-ה תונש
.םיאבה תורודל הרהזא רורמת
ינמרגה תומותיה תיבש תורמל
לעב היה (1868( "ימוק אתילט"
,בר ירוטסיהו ינוטקטיכרא ךרע
תישארב הסירהל רשוא ןיינבה
1980 תנשב סרהנו 60-ה תונש
.לשכנ ורומישל קבאמהש ירחא
הנבמה תיזחמ יזכרמה עטקה
,"בושיה תרשכה" תבחרב רזחוש
.החצנהו דועית רתאכ שמשל ידכ
194
י
ד
ו
ק
פ
ת
ה
ו

י
ב
ח
ר
מ
ה

ך
ר
ע
מ
ב

ת
ו
ר
ו
מ
ת
ה

סורהל הארק תינכתה .אליממ םחתמל הידפס השמ
טנסניו-טנס רזנמל טרפ ,םחתמב םיניינבה לכ תא
המרופטלפ םמוקמב תונבלו ,ילותק-יתפרצה לופ-הד
םיניינב תונבל ןנכות הילע ,חטשה לכ ינפ לע תיקנע
לש תיעקרק-תת תכרעמ םע ,הלודג תופיפצב םישדח
םג וסרהנ קלוק לש ותנוהכ תפוקתב .היינחו םישיבכ
תירוטסיה-תינוטקטיכרא תובישח ילעב םיניינב רפסמ
אתילט" ינמרגה תומותיה תיב ומכ ,הנושארה הגרדמהמ
לארשי לכ" רפסה תיב ןיינבו ,'גרו'ג-ךלמה בוחרב "ימוק
דוע הלבקתה םסרהל הטלחההש ,ופי בוחרב "םירבח
.התונשל היה ןתינ אל ןכ לעו ,ותנוהכ תישאר ינפל
התוכזל םילשורי הפקז קלוק לש ותנוהכ יהלש דע
הלח זאמ ךא ,םוקישהו רומישה ימוחתב םיאנ םיגשיה
תויושר תשלוחמ רקיעב תעבונה ,תכשמתמ תורדרדיה
ביבא-לת רחא דואמ תרגפמ םילשורי םויכו ,ןונכתה
תורשאמ םילשוריב ןונכתה תודעו .הלא םימוחתב
ףגאו ,תוירוטוטטסה רומישה תוינכתמ תוגרוחה תוינכת
תעינמבו קוחה תפיכאב השקתמ היינבה לע חוקיפה
הקיחשל תוטלובה תואמגודה תחא .תיקוח-יתלב היינב
,ירוקמ ינוטקטיכרא םקרמב ךשמתמ סרהלו תיתגרדה
היינב תעצבתמ הב ,ריעה ןופצבש םירכובה תנוכש איה
תוקיתו תונוכשב םג .תרקובמ-יתלבו תיקוח-יתלב
םיניינב םינשה ךשמב וסרהנ ,םרכה תיבו היבחר ומכ
רומישה תוינכת .ירוטסיהו ינוטקטיכרא ךרע ילעב םיבר
וא הנכה יבלשב קר םויכ תואצמנה ,הלא תונוכשל
-תמחלמ תניחבב ןה ,תוירוטוטטסה תודעווב רושיא
.רדרדימה ןבצממ ןתוא ליצהל חילצת םא קפסש ףסאמ
תורהנמו םירשג ,םישיבכ - יתרובחת חותיפ
רתויב תוטלובה תוינוריעה חותיפה תומגממ תחא
לש ןתמקה איה ,םינורחאה םירושעב םילשוריב
יכילהתב הכורכ התיהש ,תוללכושמ הרובחת-תוכרעמ
םתומכ ועדונ םרטש םיבכרומ עוציבו בוציע ,ןונכת
תורהנמ ,םירשג ריעב ויה אל 80-ה תונש דע .םילשוריב
תיברמב םימייק הלאש תורמל ,םייסלפמ-בר םיפלחמו
20-ה האמה יהלשב .תובר םינש הזמ םלועה ירע
התובכרומו הפקיהש םישיבכ-תכרעמ םילשוריב הכנחנ
תינרדומ ריע לש םילדג הרובחת-יכרצ תומאות
ןילופורטמל תסנוכמו הרוגס תימינפ ריעמ החתפתהש
םימדקתמ םיבלשב הנותנו ,בחרנ חטש לע תערתשמה
וללסנ תונורחאה םינשה 15 ךלהמב .חותיפו היינב לש
תירוטומ העונת םירשפאמה תעבט-ישיבכ םילשוריב
זכרמ תייצחב ךרוצ אלל ,והנשמל ריעה לש דחא דצמ
םישיבכ רפסמ תללוכ וז תכרעמ .סומעהו רצה ריעה
הלשממה תיירקל ברעממ ןיגב-תורדש :םייקרוע
ךרד דעו באז-תגספמ ךילומה 1 'סמ שיבכ ;םר-תעבגב
;ןורבח ךרד דעו החלמ ןוינקמ ,תבכרה שיבכ ;ןורבח
שיבכו ,םימודא-הלעמל םילשורימ ,םיפוצה רה שיבכ
ורפיש הלא לכ ;אצומ ןוויכמ ריעל שדחה הסינכה
.ריעה יקלח לכל תירוטומה תושיגנה תא רכה-אלל
תמגוד ,תירוטומ העונתל םירשג םג תללוכ תכרעמה
ןיבר-תורדש רשגו תיתפרצה העבגה תמוצב רשגה
ונבנ העונת-יסומע םיתמצב .ןיגב-תורדשל לעמ רבועש
-רכיכ תרהנמ ןה ןהב תוטלובהש ,תוללכושמ תורהנמ
תמוח לש תיברעמ-ןופצה הניפה לומ התרכנש ל"הצ
תחתמ תרבועה ןיגב-תורדש תרהנמו ,הקיתעה ריעה
.ריעל ישארה הסינכה תמוצל
םישיבכה ךרואלש ףונה תולכירדאב עקשוה רכינ ץמאמ
יטסוקא ןוגימ םקוה ןיגב-תורדש ךרואל .םייקרועה
שעותמ-ןוטבמ תורומק יוריק-תודיחי ףצרמ יושעה
,ךמת-תוריק לש הכורא הרוש ןכו ,שרפִ מ תרוצב
ירבע ינשמ הנתשִ מה היפרגופוטל םאתהב ובצועש
ךמת-תוריק םגו תוגרודמ תועלסִ מ ובצוה ןכ .שיבכה
םינבאו תוימלוג םינבא ףוריצמ םייונבה ,םירומקו םירשי
.הדיפקב תודבועמה
עצמאמ םילשוריב תננכותמה ,הלקה תבכרה תכרעמ
עוציבו ןונכת יבלשב םויכ תאצמנ ,90-ה תונש
יאוותל תוליסמה תחנה הלחה 2007 תליחתב .םימדקתמ
ריעה ןופצִ בש באז-תגספ תנוכשמ ליבויש ,ןושארה וקה
.הברעמבש "הסדה" יאופרה זכרמלו לצרה-רהל דעו
130 לש הבוגב ,םוצע םירתימ-רשג םג םקוה הז יאוותב
תבכרה רבעמל דעוימה ,ריעל הסינכה תמוצל לעמ רטמ
.םימדקתמ היינב-יבלשב אצמנו לגר-יכלוהלו הלקה
- הלקה תבכרה לש ןושארה וקה לש יזכרמה עטקב
- הקדיוודה רכיכל ל"הצ-רכיכ ןיב ,ופ