KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

PSICHOLOGIJA
Vadovėlis

STUDENTUI

Kaunas • Technologija • 2002

Vadovėlį parengė: Dalia Antinienė (II sk.), Nomeda Ausmanienė (I sk.), Juozas Jakštys (V sk.), Rosita Lekavičienė (VIII sk.), Laima Lupeikienė (VII sk.), Eglė Markevičienė (III sk.), Gražina Matulienė (III, V sk.), Eglė Paužienė (IV, VII sk.), Danguolė Tomkevičienė (VI sk.), Zita Vasiliauskaitė (I sk.), Loreta Zajančkauskaitė (V sk.) Atsakingoji redaktorė doc. dr. Gražina Matulienė Antrasis pataisytas leidimas

Recenzavo:

doc. dr. A. Petrulytė, doc. dr. J. Kasiulis

© KTU Psichologijos katedra, 2002

ISBN 9986 - 13 - 736 - 5

TURINYS
PRATARMĖ I S k y r i u s . PSICHOLOGIJA - TAI MOKSLAS APIE MANE PSICHOLOGIJOS MOKSLO PRIEŠISTORĖ ŠIUOLAIKINĖS PSICHOLOGUOS KRYPTYS PSICHOLOGUOS MOKSLO SAMPRATA PSICHOLOGUOS ŠAKOS PSICHOLOGIJOJE NAUDOJAMI METODAI II S k y r i u s . BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI NERVINIO A U D I N I O STRUKTŪRA NERVŲ SISTEMOS DALYS GALVOS SMEGENYS REFLEKSINĖ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS VEIKLA..... III Skyrius. PAŽINTINIAI PROCESAI KĄ IR KAIP SUVOKIAME ... : Jutimo sistemos Suvokimas DĖMESYS IR JO YPATUMAI KĄ IR KAIP ATSIMENAME A t m i n t i e s rūšys Atminties struktūros Kodėl užmirštame MĄSTYMAS '. J u t i m i n i s p a ž i n i m a s ir m ą s t y m a s Mąstymas ir kalba Socialinė mąstymo p r i g i m t i s Mąstymo logika ir psichologija Mąstymas k a i p procesas •. Mąstymo rūšys V a i z d i n i s mąstymas Veiksminis mąstymas Problemos sprendimo strategijos IV Skyrius. MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI EMOCIJOS Emocijų kilmės teorijos 'Emocijų išraiška ...... Emocijų v a l d y m a s Emocinės būsenos Emocijų funkcijos Poreikių a p i b ū d i n i m a s Poreikių hierarchija Motyvų esmė ir funkcijos Į s i s ą m o n i n t i ir n e į s i s ą m o n i n t i motyvai Motyvų kova ir kaita EMOCIJŲ ĮVAIROVĖ V Skyrius. ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS INDIVIDUALIOS ASMENYBĖS SAVYBĖS Asmenybės samprata Temperamentas ir charakteris 5 8 8 11 17 19 21 27 28 31 33 38 41 42 43 46 51 53 55 56 57 61 62 63 64 66 67 71 71 75 76 80 80 81 84 89 90 98

POREIKIAI ir MOTYVACIJA

100 102 103 104 105 107 118 118 118 122

100

4 Sugebėjimai ir jų vertinimas . Intelekto matavimo testai Diskusija dėl intelekto prigimties Paveldimumo ir aplinkos poveikis intelektui ASMENYBĖS TEORIJOS Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos Bruožų krypties asmenybės teorijos Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos Humanistinės asmenybės teorijos Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos Egzistencinės krypties asmenybės teorijos ASMENYBES BRANDOS APIBŪDINIMAS VI Skyrius. SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU Kas yra savimonė AŠ - VAIZDAS .: Aš - vaizdo apibūdinimas Aš - vaizdo įsisąmoninimas Aš - vaizdo pastovumas Aš - vaizdo turinys Aš - vaizdo formos ............ Aš - vaizdo vystymasis :...... SAVĘS VERTINIMAS ............ Savęs v e r t i n i m o t u r i n y s '. Savęs vertinimo veiksniai Savęs vertinimo lygiai Kaip s t i p r i n t i savosios vertės jausmą ir pasitikėjimą savimi ..: Pasitikėjimas savimi bendravime PSICHINES GYNYBOS BŪDAI KONTROLĖS LOKUSAS .' SAVIRAIŠKA IR SAVIAKTUALIZACIJA . SAVIAKTUALIZACIJOS BŪDAI VII Skyrius. PSICHIKOS SUTRIKIMAI NORMALUMAS PSICHIKOS SUTRIKIMAI PSICHOTERAPIJA VIII Skyrius. AŠ IR KITI AŠ GRUPĖJE Kokių būna grupių Grupės tikslai ir normos Grupės struktūra '. Sociometrija Lyderystė Grupė ir asmenybė Konformizmas AŠ BENDRAUJU Bendravimo apibūdinimas : Konfliktas Kaip klausyti? Kaip nereikia kalbėti? Bendravimo orientacijos Bendravimo būdai .

TURINYS 126 128 133 136 139 140 157 163 167 171 171 174 . 177 177 178 178 180 183 184 186 188 188 188 189 194 196 198 202 206 207 209 213 213 214 222 231 231 232 233 233 234 237 238 238 240 241 251 254 255 257 258

PRATARMĖ
„Pažvelkite į save, p a ž i n k i t e MVC, domėkitės s a v i m i ; savo protą ir valią, eikvojamus kitiems dalykams, nukreipkite į save; jūs i š š v a i s t o t e save, išbarstote; susikaupkite, sutelkite dėmesį į save, jus išduoda, jus išblaško, jus vagia iš jūsų pačių".
Užrašas Delfų Apolono orakulo šventyklos frontone.

;

.

.

Jau iš Antikos laikų žinomas raginimas „Pažink save!" ir klausimas „Kas yra žmogus?" Niekas nesiginčys, jei pasakysime, kad žmogus - viena iš sudėtingiausių sistemų, egzistuojančių pasaulyje. Taigi savęs suvokimo ir pažinimo kelias yra sunkus ir reikalaujantis drąsos bei mūsų proto ir valios pastangų. Jis gali suteikti ne tik pažinimo džiaugsmą, bet ir nemalonių, o gal net skausmingų potyrių. Bet eiti šiuo keliu verta, nes savęs pažinimas tai kelias į laisvę būti pačiu savimi. Tai galimybė atsiskleisti, išreikšti, realizuoti visa, kas mums suteikta. Tai galimybė padovanoti sau ir pasauliui tikrąjį save.

- ar aš tikrai žinau, ko noriu ir ko siekiu? Kokie mano gilieji poreikiai? (Savo poreikių ir siekių įsisąmoninimas): - ar visada galiu pasakyti, kodėl elgiuosi taip, o ne kitaip? Ko savo elgesiu siekiu? (Savo elgesio ir motyvų suvokimas); - ar galėčiau išvardinti visus silpnuosius ir stipriuosius savo būdo, charakterio ir temperamento bruožus? (Savo bruožu ir savybių pažinimas ir įvertinimas);

Ką reiškia suvokti, suprasti, pažinti save? Pamąstykime:

priklausomai nuo situacijos.. meilėje.Ir taip toliau. Tokių dalykų aptinkame beveik kiekviename laikraščio puslapyje: publikacijose apie nusikaltimus. tačiau artumas iškart nutolsta per mokslinio nagrinėjimo distanciją.ar esu perpratęs savo sugebėjimus. bet ir mums patiems: žmogus pasirodo esąs sudėtinga. . piktnaudžiavimą narkotikais.ar galėčiau tiksliai apibūdinti savo santykius su žmonėmis. Taigi ryškėja kontūrai mokslo apie mus ir mūsų santykius su artimaisiais. ar galiu pasakyti.aš pats ar išorinės aplinkybės. . kuri užfiksuotų ir apibūdintų žmogų. savo padėtį įvairiose žmonių grupėse? (Savo vietos tarp žmonių suvokimas ir vertinimas). dirbant? Ir dar keletas klausimu: kaip ir ką aš suvokiu? Kaip ir ką aš atsimenu? Kaip lavinti atminti ir lengviau įsiminti? Kaip aš mastau? Kaip gimsta mintis? Kaip kyla naujos idėjos? Koks mano pašaukimas? Ar aš galiu tapti kūrėju?. kartu ir noras perprasti ir numatyti elgesį. likimas? . kas daugiausia atsakingas už mano gyvenimą . Psichologija vis dėlto imasi sudarinėti sąvokų ir teorijų sistemą..6 PRATARMĖ . Bet ši sistema nėra pats žmogus. diktuoja rūpestis dėl jo gerovės. Tai kupinas įtampos ir dinamiškas santykis.O kaip. būdingas ne tik šiam mokslui. . o kartu ir pagarbos sau mums reikia. o kartais ir labai prieštaringa būtybė. o tik pastangos.. netgi . • (Savo jausmų ir emocijų pažinimas). savo bendravimo stilių. kuriai apibūdinti neužtenka vienareikšmių sąvokų. atvira.ar galiu pasakyti. kurias. Štai kokios įvairiapusės informacijos apie save. kodėl man kyla vienokie ar kitokie išgyvenimai? . problemas mokykloje ir šeimoje. mokantis. ar gerbiu save. tinkamumą vienai ar kitai veiklai? (Savo galimybių pažinimas). kad galėtume sėkmingai išreikšti ir realizuoti save veikloje. Šiandien kalbėti apie žmogaus psichologiją yra madinga. ar esu savimi patenkintas? (Santykio su pačiu savimi įvertinimas).ar žinau. žmonės.ar mano siekiai visada atitinka mano galimybes? (Savo aspiracijų lygio suvokimas). tarpasmeniniuose santykiuose. galimybes.ar jaučiu savo vertę ir reikšmingumą. .ar gerai pažįstu savo jausmus ir emocijas. dėl kokių priežasčių mane ištinka nesėkmės bendraujant..

Čia. Tokiame psichologijos populiarinime (reklamoje. tarpusavio ryšių. kurie aptinkami įvairiausiuose žurnaluose. kurių tikroji prasmė mažai žinoma. skleidžiami neapgalvoti ir nepagrįsti teiginiai.PRATARME 7 kultūriniai ir politiniai įvykiai neretai siejami su psichologijos teorijomis. kaip ir „asmenybiniuose" testuose.sąvokos nuvalkiojamos. dažnai susiduriame su psichologijos sąvokomis. pigiuose romanuose ar filmuose) slypi paviršutiniškumo pavojus . netenka savosios prasmės. . taip susidaro išankstinės nuomonės. Todėl yra svarbu įgyti išsamių ir sistemingų žinių. kurių pagalba argumentuotai galėtume įvertinti įvairias psichologijos koncepcijas.

impulsyvumo (trokšta judėti. veikti). logika ir kt. bet trumpą istoriją. psichologija pradėjo formuotis 5 amžiuje prieš Kristų senovės Graikijos filosofų darbuose. atsirasti mokslinei psichologijai. Filosofinėje psichologijoje susiformavo idealistinis ir materialistinis požiūris į sielą. Jo centre yra visos esamybės pradžia .8 SKYRIUS PSICHOLOGIJA TAI MOKSLAS APIE MANE ~ PSICHOLOGIJOS MOKSLO PRIEŠISTORE ARBA PRIELAIDOS ATSIRASTI PSICHOLOGIJOS MOKSLUI Šiandien teigiama. bandė spręsti žmogaus sielos problemas.347 a.visiškas (absoliutus) dvasiškumas.1 pav. kaip mokslas. kad ji sudaryta iš smulkių dalelyčių . Apie dvasiškumo centrą spiečiasi idėjos . Ilgą laiką psichologinius klausimus kėlė filosofai ir. Filosofai neatlikinėjo tyrimų. o tik samprotavo. prieš Kristų) sakė.). remdamiesi svarstymu bei logikos principais. turi gilią praeitį.Platonas (427 . Ryškiausias graikų idealistas .atomų.370 m. Kaip ir dauguma šiuolaikinių mokslų (fizika. buvo filosofija. Sielos yra nevienalytės -jos turi ir protingumo (siekia harmoningos rimties). Apie idėjų sferą skrieja sielos . siekimo). Atomistinio materializmo pradininkas senovės Graikijoje Demokritas (460 . tačiau nebandė tų išvadų patikrinti ar įrodyti. ką galima veikti. kad psichologija. biologija.nežemiško pasaulio protingumo išraiška. .). ir juslingumo (sąlyčio su tuo.nežemiško pasaulio gyvastingumo liudijimas. prieš Kristų) teigė. kad nežemiškasis idealusis pasaulis turi savo tvarką (1. kad siela materiali. Taigi pirmoji prielaida.

kurie „mąstančioje sieloje" reiškiasi kaip supratimas arba valia. Virš kamieno esančios vidurinės smegenys veikia tarsi emocijų ir instinktų valdymo pultas. žodžiu. Žmogaus sielą sudaro reiškiniai.valdo tokias gyvybiškai svarbias funkcijas kaip kvėpavimas ir kraujotaka. Seniausia dalis . Platono nežemiškojo linkme. o jos trijų elementu modelis yra nepaprastai išsami t e o r i j a .smegenų kamienas . Kokia sielą žmogus gavo. Aristotelis daug dėmesio skyrė žmogaus juslių arba jutimų aprašymui. veikiantis pagal mechanikos dėsnius. yra mate- . trauks paprastas daiktiškas gyvenimas . Tai. skirtą sielos reiškiniams aiškinti. Žmogaus siela yra pažini pačiam žmogui. „ M a i t i n a n č i ą j a sielą" jis laiko g y v y b i n g u m o p r a d u . šiandien vadinama sąmone. skonį. apskaičiuojantys. ką Dekartas kalbėjo apie sielą. „Juntančiai sielai" priskyrė suvokimą ir jutimą.protingi. atsakingos už aukštąją nervinę veiklą . Juos ir reikia tirti.322 m. Svarbiausia ir sunkiausia užduotimi Aristotelis laikė „iki galo perprasti sielos prigimtį". visos valstybės reikalai. Žmones. d a u g i a u . viso miesto. Smulkiau apie tai skaitykite skyrelyje „Biologiniai elgesio pagrindai". lytėjimą. . tokį j i s gavo ir gyvenimą. sieks kažko aukščiau. klausą. Mąstymą Dekartas laikė svarbiausia dvasios savybe. darbą.1 pav. Psichologijai taip pat svarbios yra prancūzų filosofo R.asociacijų ryšius ir mąstymą.PSICHOLOGIJA . Impulsyvią sielą gavę žmonės turės polėkių. apie kuriuos jis žino. Arčiausiai idėjų sferos skriejusią s i e l ą gavę ž m o n ė s bus į ž v a l g ū s .TAI MOKSLAS_APIE_MANE _ 9 Siela yra žmogaus lemtis. Dekartas buvo dualistas. prieš Kristų) parašė pirmąją knyga „De anima" („Apie sielą"). Įdomu.1650) idėjos.regą. Nuo šio veikalo pasirodymo iki 18 amžiaus mokslas apie žmogaus vidinius išgyvenimus (sielą) buvo vadinamas animastika. moką visas gyvenimo aplinkybes pakreipti norima 1. namus ir šeima. kurie yra pačiam žmogui pažįstami. kadangi „siela yra viso gyvenimo pagrindas". Jiems rūpės visų žmonių.jie mylės žemę. Dekarto (R. susivaldantys. idealaus pasaulio modelis Aristotelis (384 . Jis išskyrė penkis žmogaus jutimus . Descartes) (1596. g a v u s i u s s i e l ą su stipriu jusliniu pradu. Jis pateikė labai plačią sielos samprata. Jutiminį pažinimą Aristotelis laikė būtina protinio pažinimo sąlyga. o kūnas. Dualizmas pripažįsta du savarankiškus pradus: sielą ir kūną. kad šis modelis sutampa su žmogaus smegenų sandara. uoslę. Jas dengia didžiosios smegenys.

kuri pagrindiniu pažinimo šaltiniu ėmė laikyti ne mastymą. Locke) (1632 1704) teigė. jie svarstė. prie Kristų) teigė. K. Psichologija. Anglų filosofas ir pedagogas Dž. Dar viena prielaida atsirasti psichologijos mokslui .10 _ I SKYRIUS rialus. Fiziologai pradėjo psichiką tirti specialiais moksliniais metodais. Psichikos buveine jis laikė smegenis. Psichologijos mokslo formavimąsi netiesiogiai skatino matematikos. o kiti staigūs. 19 a. melancholikas ir flegmatikas). Galenas (apie 130 . Šie mokslai sukaupė daug vertingų žinių apie žmogaus organizmą. esu). ergo sum". ypač tiriant regą. ir tokiu būdu savaime įjungė ir analizavo regėjimo pojūčius. (mąstau. pabaigoje subrendo sąlygos psichologijai tapti atskiru mokslu. Psichologijos vystymasis vyko dar vienu aspektu . apimantis daugybę tyrimo sričių ir problemų).kūrėsi įvairios psichologijos mokyklos. Vėliau filosofijoje susiformavo empirizmo srovė. lot. liaudies išmintis ir jos sukauptas patyrimas. Jis dargi bandė aiškinti. Trečioji prielaida mokslinei psichologijai atsirasti . Fiziologai sukaupė nemažai medžiagos ir nustatė tam tikrus psichologijos dėsningumus.tirti ir nagrinėti žmogaus sielą (psichiką) laboratorijoje. Jis teigia. Jutimo regos fiziologija perėjo prie regos psichologijos. Taip formavosi atskiros psichologijos kryptys. Garsus Dekarto teiginys „Cogito.y. kaip ir kokiu greičiu juda nervinis impulsas. kurio uždavinys .19 a.tai jaunas. Lokas (J.gamtos mokslai (medicina. kad žmogus gimsta kaip tabula rasa.apie 200) visapusiškai atskleidė ryšius tarp psichinių ir fizinių reiškinių. kurioje viską pojūčiais įrašo patyrimas. kad žmonės skiriasi savo elgesio dinamikos ypatumais. pabaigoje išsiskyrė atskiros psichologijos šakos (šis procesas vyksta ir dabar).tai gyvenimiška psichologija.377 m. kurios turi specialų tyrimo objektą ir formuluoja savus uždavinius. Graikų gydytojas Hipokratas (460 . kiti greiti. fiziologija. Vieni yra lėti. kad galima abejoti. Pavyzdžiui. o patyrimą (gr. 18 . sangvinikas. jog egzistuoja išorinė realybė. biologija). intensyviai besivystantis mokslas. vadinasi. fiziologai labai plačiai nagrinėjo žmogaus nervų sistemos klausimus. lot. bet abejoti sąmonės reiškiniais negalima. astronomijos vystymasis. . fizikos. 19 a. dar kiti yra ramūs. (švari lenta). t. empeiria patyrimas). nuo ko tai priklauso. kuriose įvairiais istoriniais laikotarpiais įsivyraudavo vienas ar kitas požiūris į žmogaus psichiką. sukūrė sąvoką temperamentas ir išskyrė 4 jo tipus (cholerikas.

sudaro sąmonės turinį.1910). kurie. C a t t e l ) ( i n d i v i d u a l i ų skirtumų psichologijos p r a d i n i n k a s ) . Leipcige įkūrė pirmąją p s i c h o l o g i n i ų t y r i m ų l a b o r a t o r i j ą .1903) teigė. Vudvortsas (R. Funkcionalizmas Ryškiausi atstovai V. pateikiant įvairius stimulus. Miunsterbergas (H. glaudžiai susijusią su patyrimu. Džeimsas (W. Munsterberg) (taikomosios psichologijos pradininkas). Wundt) (1931 . struktūralistinis požiūris į sąmonę pasirodė labai supaprastintas. jungdamiesi pagal asociacijų dėsningumus. Vuntas (W. tiriamajam reikėjo stebėti ir nusakyti. Su šiuo faktu siejama psichologijos. Holas (G. B. Tičenerio (E. Laboratorinėmis sąlygomis. Dž. Woodworth) (1862 . Žmogiškasis subjektyvumas lėmė tyrimo duomenų įvairovę ir sunkumus juos pakartoti. jausmus. Sąmonę galima suskaidyti į elementus . Spenseris (H. kas vyksta jo sąmonėje. Titchener) (1867. kaip savarankiško mokslo. kaip psichika padeda žmogui prisitaikyti prie aplinkos. kad psichologijos uždavinys yra tirti tai.1927) teigė. Spenser) (1820 . Vunto. kaip papildomas informacijos šaltinis. James) (1842 . B. Buvo manoma. E. Darvino (Ch. S. vaizdus. kurios atstovai (be jau minėto) V. Introspekcija tai ne paprasta savistaba. Ketelas (J.1962).TAI MOKSLAS APIE MANE 11 ŠIUOLAIKINĖS PSICHOLOGIJOS KRYPTYS Struktūralizmas V. kad prisitaikymo prie aplinkos dėsnis galioja ir . kad sąmonės turinys gali betarpiškai atsiskleisti žmogui ir tuo remiantis buvo sukurtas tyrimo metodas introspekcija. atsiradimas. Tai. S. išliko kai kuriuose tyrimuose iki šių dienų. kuriais vadovaujantis buvo siekiama atlikti tyrimus ir gauti objektyvius rezultatus. Darwin) mintis. Tačiau šis metodas susilaukė daug kritikos.1920) 1879 m. kad evoliucijos procese išlieka tik stipriausi. kas vyksta sąmonėje.psichologijos kryptis.pojūčius. nėra tapatu tam. Buvo perimta Č. ką žmogus gali papasakoti. Struktūralizmas . H. R. Pagrindiniai šios krypties atstovų nuopelnai yra tie. Buvo teigiama. Tiriamieji būdavo specialiai paruošiami tyrimui juos treniruojant. buvo planuojami ataskaitos apie patyrimą įgūdžiai.PSICHOLOGIJA . Savistaba. Be to. M. kad psichologijai buvo iškelti mokslinio tyrimo kriterijai. Hall) (įkūręs Amerikos psichologijos asociaciją). H. Toje laboratorijoje savo mokslinę karjerą pradėjo tokie žymūs mokslininkai kaip G. jog psichologijos uždavinys yra tirti žmogaus sąmonės struktūrą.

imta naudoti viščiukus. ryškiausi biheviorizmo krypties atstovai. profesinės atrankos bei vadovavimo problemų sprendimui. Buvo teigiama. Cattell) (1860-1944)-protinių sugebėjimų testo kūrėjas. Funkcionalistų įnašas į psichologijos mokslą yra svarbus. siekdama būti moksline. žmogaus vidinis gyvenimas yra nuolatinė pojūčių ir patirties tėkmė. Votsonas (J. Biheviorizmas Dž. Psichikos apraiškos turi būti stebimos elgsenoje.1955) -pirmasis pritaikęs psichologijos žinias reklamos kūrimui. Binet) (1957 . turi tyrinėti elgesį. kas skatina žmogų veikti tuo ar kitu būdu. Tokios sąvokos kaip „protas". kas susiję su poreikiais ir suteikia psichinei būčiai formą.1949). kad žmogaus sąmonė atlieka prisitaikymo prie aplinkos funkciją. Skott) (1869. D. Thorndike) (1874 . kad jų teorijos rėmėsi daugiau asmenine savistaba nei kitų žmonių stebėjimu bei eksperimentais. D. kaip žmogus jaučiasi savoje vidinėje psichinėje erdvėje. Pats elgesys buvo suprantamas kaip organizmo reakcijų į aplinkos stimulus visuma. A. B.pedagoginės psichologijos pradininkas. pradžioje. kad apdovanojimas turi teigiamos įtakos išmokimui. nes pateikė dinaminę psichikos sampratą ir sąlygojo spartų taikomosios psichologijos vystymąsi XX a. Hall) (1844 . V. Watson) (1878 .12 I SKYRIUS žmogui. E. Skotas įkūrė pirmąjį psichologinio konsultavimo centrą. „išgyvenimas" ir kitos prarado prasmę. negali būti objektyviai stebima bei tiriama. Džeimsas 1890 m. kad elgesys yra sąlygotas patyrimo ir yra tiesioginis jo rezultatas.1924) .protinio išsivystymo diagnostikos pradininkas. R. Torndaikas (E. Ž m o g a u s v i d i n i s gyvenimas yra u n i k a l u s ir nepakartojamas. Pradiniuose elgesio tyrinėjimo etapuose dalyvavo vaikai. kuris gali būti objektyviai stebimas. Skotas (V. iškėlė idėją. Dėl to bihevioristai buvo karštai kritikuojami savo amžininkų. Svarbiausia yra tai. jog psichologija. „sąmonė". V. Jį domino. Žinant patyrimą.1911) . Vidinė psichinė realybė. Funkcionalizmo atstovai buvo kritikuojami už tai. V. kuri buvo funkcionalizmo tyrimo objektas. Vėliau tie rezultatai buvo naudojami bandant paaiškinti žmogaus elgesį. tai uždraudus. peles ir kitus gyvūnus. Tuo metu gyveno ir kūrė: H. išleistoje knygoje „Psichologijos pagrindai" teigė.Vudvortsas sukoncentravo dėmesį į motyvacijos tyrinėjimus. Ketelas (A. . D. Be to. Psichiniai procesai buvo siejami su smegenų veikla. B. Bine (A.1958). R. Sąmonė atrenka tai. Tyrimų su gyvūnais rezultatai parodė. lengvai galima prognozuoti elgesį. padedantį organizacijoms spręsti iškilusias psichologines problemas. Holas (H. kuri nebūtinai atitinka pasaulio objektyvumą.

Suvokiamo vaizdo visuma nėra tapati jo elementų sumai. kurie yra bendri gyvūnams ir žmonėms. Informacijos „perstruktūravimo" mechanizmas buvo perkeltas į kūrybinio mąstymo bei netikėto sprendimo atradimo paaiškinimą.TAI MOKSLAS A P I E MANE _ _ _ _13 Nežiūrint minėto trūkumo (beje. Sąvokos „figūra" ir „fonas" geštaltpsichologams buvo svarbiausios. Wertheimer) (1880-1943). Kohler) (1887 . Pagrindinis geštaltpsichologu dėmesys buvo sutelktas suvokimo ir atminties tyrinėjimui. Šis metodas plačiai taikomas ir šiandien pedagogikoje ir psichiatrijoje. kaip buvo įsivaizduojama. Neobihevioristai darė toli siekiančias išvadas: stimulų ir pastiprinimo dėka galima formuoti bet kokį elgesį. Neobiheviorizmo atstovas E. Buvo sakoma. Ch. kad elgesio modifikacija gali būti pasiekiama norimo elgesio teigiamo pastiprinimo dėka. Tyrinėjant mąstymą.PSICHOLOGIJA. anot Tolmeno. K.1967). buvo nustatyta tokie y p a t u m a i : k o n s t a n t i š k u m a s . Tai ir yra silpniausia biheviorizmo vieta.1990) tyrinėjo bausmės ir įvairių pastiprinimo sistemų įtaką išmokimui. kaip figūra išskiriama iš fono. suvokimo priklausomybė nuo fono ir t. kuri apėmė p a ž i n t i n i u s ir motyvacinius elgesio komponentus. Pagrindinė psichikos ypatybė . forma). o ne sensorinius segmentus. Jie siekė paaiškinti. k a i p M. Tyrinėjant suvokimą (dažniausiai regėjimu). s t r u k t ū r i š k u m a s . perkardami suvokiamą objektą. Skineris (B. Figūros ir fono problema akivaizdi dvigubuose paveikslėliuose. Pastiprinimo dėka išmokimas yra automatiškas. Keleris (W. Gana greitai paaiškėjo. nes vyksta nervu sistemos lygmenyje i r n e p r i k l a u s o n u o s u b j e k t o v a l i o s a r n e r v ų . F. kad elgesys nėra taip lengvai nusakomas. Visumos organizacija nulemia atskirų ją sudarančiu dalių ypatybes ir funkcijas.pavidalas. Skinner) (1907 . kad pažintiniai procesai. . bet kritikai buvo negailestingi bihevioristams už žmogaus ir gyvūnu elgesio sutapatinimą. esminio). Kofka (K.) . Č. B. kad.tai į g i m t a s sugebėjimas suvokiamą informaciją organizuoti į tam tikras formas (gestalt (vok. manipuliuoti individu. F. poskyrį „Ką ir kaip suvokiame"). kai žiūrime pro langą.t. kur figūra ir fonas lyg ir nevalingai keičiasi vietomis (žr. bihevioristai iškėlė psichologinių tyrimų objektyvumo problemą. Tolman) (1886 . Geštaltpsichologija Ši k r y p t i s siejama su tokias vardais. Tyrimai parodė.1959) įvedė tarpinių kintamųjų sąvoką. V. Objektyvumo siekimas tyrimuose buvo pažangus žingsnis. buvo nustatyta. I š m o k i m a s . yra grindžiamas universaliais mechanizmais. Vertheimeris (M. Koffka) (1886-1941). matome medžius. Tolmenas (E.

suprato. už sąmonės ir pasąmonės santykio antagonizmą (todėl Froido teorija yra vadinama panseksualistine). kad jos teiginiai ne visada pagrįsti e k s p e r i m e n t i n i a i s įrodymais. kurių pagrindą sudaro instinktai. .) biheviorizmo klestėjimo laikais ir oponavo jam. pavadintų potraukiais. vėliau ji tapo psichologine teorija. mąstymu ir kt. Z. Tačiau prieš du trečdalius amžiaus tai buvo novatoriška. Sąmonės lygmenyje jų pasirodymas yra uždraustas. Pirmiausia psichoanalizė buvo vadinama neurozių gydymo metodu. stebėdamas savo pacientus. vidiniai konfliktai yra labai svarbūs asmenybės gyvenime. aiškinant grupės dinamiką bei kuriant gestalt-terapijos metodus. kad jų elgesys yra sąlygotas pasąmoninių jėgų. Sąmonė jau nebuvo s u p r a n t a m a kaip u ž d a r a erdvė. Tačiau tie potraukiai veikia ir be sąmonės žinios.plačiai žinoma ir į t a k i n g a psichologijos k r y p t i m i . Freud) (1856 . Žmogaus psichikoje išskiriami 3 lygmenys . Šios krypties nuopelnai psichologijai aiškiai persveria trūkumus. kuris yra vienas iš svarbiausių šiandieninėje psichoterapijoje. Froidas buvo kritikuojamas už seksualinio potraukio (libido) asmenybės gyvenime sureikšminimą ir suabsoliutinimą.id (nesąmoningas).1939) vardu. kalbiniais apsirikimais. yra seksualinis. kad gestaltpsichologai atkakliai domėjosi psichikoje vykstančiais procesais (suvokimu. Ši kryptis buvo kritikuota dėl to. todėl jie išstumiami į pasąmonę. Froido taip pat buvo kalbama apie pasąmonę. nes būtent jo apraiškos labiausiai ribojamos visuomeniniame gyvenime. būtent jis bandė atskleisti d i n a m i š k u s ryšius tarp sąmonės ir pasąmonės. nukrypimais nuo adekvataus elgesio. Psichoanalizė Ši kryptis siejama su Z. bet tapo psichinės visumos dalimi. pasireikšdami sapnais. Froidas buvo praktikuojantis psichiatras ir. įtakodami profesijos pasirinkimą bei kūrybą. Froido (S. o teiginiams trūksta apibrėžtumo. Tačiau svarbu yra tai. Z. Jis įvedė psichologinės gynybos terminą. Šiandien mažai kas ginčysis dėl to. Pagrindinis instinktas.14 l SKYRIUS produktyviai veikia mąstymą. jo teorija nebuvo tikrinama eksperimentiškai. Visybiškumo idėja buvo panaudota ir vėliau. Froidas atkreipė dėmesį į seksualinės sferos svarbą žmogaus psichiniam funkcionavimui. Nors iki Z. ego (pasąmoninis) ir superego (sąmoningas). kad vaikystės patyrimas. Tačiau seksualinis potraukis (libido) skatina veikti ir laipsniškai vystosi bręstant asmenybei. Be to. Z. dar v ė l i a u . sąvokos netikslios. kad pasąmoniniai procesai įtakoja mūsų elgesį. išstumiamas iš sąmonės.

. teigia.1937). Froido mokiniai liko ištikimi mokytojo idėjoms. Neopsichoanalizė Ne visi Z.TAI MOKSLAS A P I E MANE 15 Šios idėjos priklausė Z. Erikson. Eriksonas (E. Bandyta ieškoti analogiškų procesų. Vystydamasi asmenybė perima kolektyvinės pasąmonės turinį. Jungas (C. kurdami savo teorijas. bet bendra gyvybinė energija. . Horni (K. 1928). savaip revizavo Z. K. Salivanas (H. ne. deja. 1902) .1952). K. nes tada asmeniui yra būdingas tam tikras „gyvenimo stilius". pabrėždami socialinės aplinkos įtaką asmenybės formavimuisi ir funkcionavimui. Psichikoje yra išskiriami 3 lygmenys: sąmonė. šiandien sudarančias neopsichoanalitinės krypties turinį. Froido pažiūras. (Plačiau žr. Buvo sukurta daugybė pažinimo procesų blokų. E. Neisser. Neiseris (U. Kognityvinė psichologija Tai šiuolaikinė psichologijos kryptis. Fromas (E.. Dėl fizinio nepajėgumo vaikas jaučia nepilnavertiškumą ir jo gyvenimo tikslu tampa to komplekso įveikimas bei jo kompensacija save įtvirtinant. H. individuali pasąmonė ir kolektyvinė pasąmonė. Adleris. Horney) (1885 . Nors teorinių schemų daugėjo. Froidui. poskyrį . analitinės psichologijos kūrėjas. kas vyksta su sensorine informacija po to. kad žmogaus asmenybė susiformuoja iki 5 metų amžiaus. E. teigė.1980). kurie u ž t i k r i n d a v o informacijos saugojimą (išskirtos ilgalaikė ir trumpalaikė atmintys) ir komandų vykdymą. (Plačiau apie tai skaitykite poskyryje „Asmenybės teorijos"). nors labiausiai kritikuojamam. kurie. Kognityvinės psichologijos uždavinys . kurios ryškiausias atstovas U. kurie vyksta kompiuteryje. individualiosios psichologijos kūrėjas.išsiaiškinti. vyksta individualizacija ir tuo ji save realizuoja.PSICHOLOGIJA . A. Fromm) (1900 . Sullivan) (1892 . Pastarojoje yra užfiksuota žmonijos patirtis. Adler) (1870 . bet aiškumo. Jung) (1825-1961). psichologijos mokslininkui. kad pasąmonėje glūdi ne užspaustas nepatenkintas seksualinis potraukis.Asmenybės teorijos"). gabiausi jų sukūrė savo teorijas.(A. bet populiariausiam ir įtakingiausiam XX a.1949).tai žymiausi autoriai. kai ji perimama receptoriuose.

supratimui. Piaget). kas jis yra iš tikrųjų. Pagrindinis psichologijos tyrimo objektas unikali žmogaus asmenybė. Tokia esminė pozicija buvo a r t i m a ir m o k s l i n i n k a m s Ž. stipri kontrolė. kaip ir statistiniai apibendrinimai. S. atvira keitimuisi ir saviaktualizacijai. susijusį su prasme ir vertybėmis. K. G.aktyvi. jog pažinimo procesai v a i d i n a lemiamą vaidmenį žmogaus elgsenoje. todėl atskiro atvejo analizė ne m a ž i a u pateisinama. 2) kiekvienas žmogus yra unikalus.pagrindinė psichinė realybė. su kuriais sutinka visi šios krypties atstovai: 1) žmogus turi būti suprantamas ir tiriamas kaip visuma. nes pagrindinis vaidmuo čia tenka žmogiškajam patyrimui. S. Tai optimistinis požiūris į žmogų. Bruner). P i a ž e (J. kad kiekvienas žmogus turi galimybę pasirinkti savo likimą ir jį valdyti. V. 5) žmogus yra apdovanotas nepaliaujamo vystymosi ir savirealizacijos potencija. Kelis (G. 4) gyvenimas turi būti suprantamas kaip vientisas žmogaus brendimo ir būties procesas. J. Humanistinė psichologija Tai bene labiausiai paplitusi šiandieninė psichologijos kryptis. kuriomis vadovaujasi pasirinkdamas. siejama su A. intencionali ir kūrybiška esybė.16 ___ I SKYRIUS Tuomet buvo iškeltas uždavinys parodyti. bet galima išskirti bendrus teiginius. ir to. daugiausia dėmesio skyrusiems vaizdinio mąstymo tyrinėjimui. 6) žmogus turi tam tikrą laisvės laipsnį. poskyryje „Asmenybės teorijos"). Nors kiekvienas iš čia paminėtų atstovų sukūrė savo teoriją (plačiau žr. žmogaus išgyvenimas išoriniame ir vidiniame pasaulio ir savęs pasaulyje . kaip „atrankos" mechanizmo. . motyvacijos. Rodžerso (C. K r i t i k a jų a t ž v i l g i u d a ž n i a u s i a i siejama su pasąmonės procesų ignoravimu bei aplinkos vaidmens žmogaus elgsenoje sumenkinimu. nes dažnai sunku nustatyti skirtumą tarp to. Maslow).'tikslios teiginių formuluotės. Kognityvistų tyrimams būdingas griežtas eksperimentavimas. Kelly). 7) žmogus . atminties organizacijos analizei. ką žmogus galvoja apie save. Franklio (V. Toks humanistinis požiūris nutolsta nuo mokslinės psichologijos. Maslou (A. Remiamasi nuostata. Tai yra kritikos objektas. Bruneris (J. Rogers). paremtas meile ir pasitikėjimu. 3) žmogus yra atviras pasauliui. Frankl) ir kitais vardais.

kad šiandieninėje psichologijoje nėra vieningos paradigmos. Dabartinė psichologija-tai intensyviai besivystantis mokslas. Gausių eksperimentinių ir teorinių tyrimų rezultatai leidžia išskirti tris žmogaus egzistencijos lygmenis: f i z i n į . reiškimosi formas ir mechanizmus. gyvenimiškas žinias. daug psichologinių pastebėjimų yra liaudies kūryboje (pvz. įvardinti tam tikrus reiškinius (pvz. aiškinant reiškinius. Juos tyrinėja atskiros mokslo šakos: fizinį . Gyvenime terminas „psichologija" gali turėti įvairių reikšmių. Galime sakyti. vidiniams išgyvenimams. kas yra šis mokslas. grynai etimologiniu aspektu. Gerai žino ir pavaizduoja žmogaus vidinius išgyvenimus rašytojai.psichologija. vyraujančios teorinės ir praktinės sistemos. mintis. o dvasinį (t. t.. Taigi. bei tyrimo metodais. jų kilmę.teologija. Bet vientisumo negalima įvesti dirbtinai suteikus pirmenybę vienai kuriai nors krypčiai.). apsprendžiančios mokslą.pats įkrisi".y. Skirtingu mokyklų atstovai. „Lenk medi. Siekiant išvengti painiavos. Kiekvienas žmogus gali stebėti. giliau jį tyrinėdami. analizuoti ir aiškinti savo ir kitų elgesį. psichologija reiškia mokslą apie sielą. t i r i a n t i s p s i c h i n i u s reiškinius. kurios ir yra praktikos apibendrinimo rezultatas. raidą. praturtina psichologijos mokslą naujais faktais. kol jaunas" ir pan.y. kaip apie vientisą dvasinę substanciją. Kiekvienas turi tam tikrų žinių apie psichologiją. žmogaus sielą) .siela ir logos . psichinį . PSICHOLOGIJOS MOKSLO SAMPRATA Žodis „psichologija" yra kilęs iš dviejų senovės graikų kalbos žodžių: psyche . Reikia pripažinti metodų bei teorijų įvairovę ir. jausmus. „psichika" vartojama ir gyvūnų vidiniams išgyvenimams apibūdinti).mokslas. Bet tai nėra mokslinės žinios! . taigi ir skirtingi požiūriai į tai. Tačiau tai nebūtų visiškai teisinga ir tikslu šiuolaikinio mokslo p o ž i ū r i u ..medicina ir biologija. „Nekask duobės kitam . išryškindami ir sureikšmindami vieną ar kita psichikos aspektą. Šiandien pačioje psichologijoje vienu metu egzistuoja įvairios kryptys. ja pasinaudoti. Taigi psichologija yra m o k s l a s . Jis gali žymėti buitines. mintims ir troškimams į v a r d y t i psichologijoje yra vartojamas „psichikos" terminas (beje.TAI MOKSLAS A P I E MANE 17 Tačiau humanistinės psichologijos atstovai daugiau orientuoti rūpintis konkretaus žmogaus gyvenimo kokybe nei kurti teorijas.PSICHOLOGIJA . jaunimo psichologija). psichinį ir dvasinį.

18 I SKYRIUS Kas būdinga psichologijai. nerviniai impulsai. Taigi b u i t i š k a s i s psichologijos supratimas gerokai skiriasi nuo mokslinio. numatyti būsimų faktų pasirodymą bei interpretuoti naujus faktus. psichologijoje „suvokti" . Pavyzdžiui. kaip mokslui? 1.pažinimas. bet ir juos paaiškinti. Kiekvienas mokslas kuria teorijas. dėsnius ir mechanizmus. remiasi empiriniu (gr. analizuoti ir klasifikuoti faktus. kraujospūdis. t. Psichologija . Mokslas siekia ne tik aprašyti. Gali būti fiksuojami ir elgsenos rezultatai (įvykdyta ar neįvykdyta užduotis. paremtas patyrimu) tyrinėjimu. būdus. kurie nusako būtinus. c) kalbinės reakcijos. kuri gali būti tyrėjo užfiksuota. . surinkti faktus. . Psichologija.y. žodis „suvokti" buityje reiškia „suprasti". esminius ir pasikartojančius faktus. kuriais yra r e n k a m i ją dominantys f a k t a i . Apie tai skaitykite poskyryje „Psichologijoje naudojami metodai". kaip savarankiškas mokslas.tai mokslas apie psichikos faktus.tai elgsena. Poskyryje „Šiuolaikinės psichologijos kryptys" jūs susipažinote su įvairiomis psichologijos mokslo teorijomis. Psichologijos istorijoje psichikos samprata kito nuo mistiško bekūnės sielos pripažinimo iki materialistinio psichikos. 3. Psichologija taip pat turi tikslą ieškoti dėsningumų. Psichologijos objektas keitėsi kartu su psichinių reiškinių prigimties aiškinimu. Teorija . kurie turi tikslią. 5.žodžius. reikalingi dėsniai. prakaito išsiskyrimas. 4. kvėpavimo dažnis ir pan. kaip specifinės nervų sistemos funkcijos. Psichologija tūri savo mokslinius metodus. Kiekvienas mokslas siekia kaupti.tai susidaryti šiuo metu veikiančio objekto vaizdą. Pagal psichinių reiškinių įsisąmoninimo lygį dabartinė psichologija išskiria dvi tyrimo sritis: sąmonę ir pasąmonę.tai apibendrinantys teiginiai. supratimo.). 2. apibrėžtą mokslinę reikšmę. kurie leidžia aiškinti faktus. Galime išskirti šiuos elgsenos lygius: a) fiziologinės reakcijos (pulsas. Empiriniai faktai . keldama mokslines hipotezes ir jas tikrindama. Norint kažką s u k l a s i f i k u o t i . Kiekvienas mokslas turi specialius terminus .). piešiniai ir kt. empeiria . b) motorika arba judesiai.

jos santykių su aplinka pažinimas vadinamas savimone. neįsisąmoninti norai. Rubinšteino. kuriems būdingas gana pastovus psichinės veiklos lygis. uždavinio sprendimą ir pan. Visa. Psichinės savybės yra santykinai pastovūs psichiniai reiškiniai. Galima pasakyti. Pasak psichologo S. Psichiniais procesais galime laikyti.tai psichinių reiškinių dalis. nepriklausantys nuo dirginimų. rašymu. Žmogus pažįsta ne tik išorinį pasaulį. emocijų ir valios.). psichines būsenas ir psichines savybes. Savo asmenybės įvertinimas sudaro pagrindą kitiems svarbiems savimonės veiksmams: savo elgesio kontrolei. sugebėjimus ir kt. Kartais psichologijos mokslo . Jis pradeda pažinti ir vertinti savo psichinius reiškinius (protą. lyginti juos su kitų žmonių atitinkamais reiškiniais. yra skiriamos įvairios psichologijos šakos. instinktai. kad sąmonė yra visa tai. ėjimu. nerimas. Tai gali būti kūrybinis įkvėpimas.tai toji psichinių reiškinių dalis. Tai žmogaus temperamentas. PSICHOLOGIJOS SAKOS Šiuolaikinė psichologija apima labai įvairias žmonių psichinio gyvenimo sritis. kokiu aspektu yra tiriamas psichologijos objektas.tai dinamiški. kas susiję su mūsų pagrindiniais gyvenimo įgūdžiais. gabumai. veikiant išoriniams ar vidiniams dirginimams. pamiršti praeities vaizdai ar potyriai. Dar vaikystėje žmogus ima skirti save nuo kitų. Pasąmonė . pavyzdžiui. potraukiai. apie ką žmogus gali duoti žodinę ataskaitą. taip pat glūdi pasąmonėje. jo reguliavimui ir saviauklai.t. Savo asmenybės. pavyzdžiui. hipnozės reiškiniai. Psichiniai procesai .psichinius procesus. Tai mūsų sapnai. Psichiniai reiškiniai skiriasi savo pastovumu ir vaidmeniu asmenybės ' veikloje. bet ir pats save.PSICHOLOGIJA . kuri leidžia mums ne tik pažinti pasaulį ir save. kuri nepasiekia sąmonės arba yra iš jos išstumta. tam tikro vaizdo suvokimą. ir baigiasi. Psichinėms būsenoms priskiriami pastovesni psichiniai reiškiniai. kalbėjimu ir t. bet ir žinoti apie šį pažinimą. Jas n u l e m i a anatominės fiziologinės individo ypatybės bei žmogaus patirtis. sugebėjimai. pakili ar prislėgta nuotaika. sąmonė yra „išgyvenimo ir žinojimo vienovė".TAI MOKSLAS APIE MANE 19 Sąmonė . Pagal tai. kurie prasideda.. išskyrus žmogų). prognozuoti būsimus tikrovės reiškinius (to nesugeba niekas. Pagal tai jie skirstomi į tris rūšis . jausmus. charakteris. dažnai besikeičiantys reiškiniai. jiems nutrūkus: Jie dar skirstomi į tris rūšis: pažinimo. valią.

t. tyrinėja profesines asmenybes ypatybes.. Įvairius psichikos procesus (jutimą. Tai fundamentaliosios arba pamatinės šakos ir taikomosios šakos.aiškinti žmogaus psichikos dėsningumus atskirose veiklos rūšyse ir pateikti konkrečias rekomendacijas. . keičiantis amžiui.y. psichol o g i n i u s aspektus. Tačiau bendrosios psichologijos raida priklauso ir nuo kitų psichologijos šakų. jaunuolio. pagrindžia bendrus psichologijos metodus. paauglio. apibūdina pagrindines psichologijos sąvokas. subrendusio žmogaus psichologija ir gerontopsichologiją. seno žmogaus psichologiją. Jos tikslas . psichologinių veiksnių įtaką ligai bei somatinės (kūno) ligos poveikį psichikai. kaip žmonės veikia vienas kitą. dėmesį. atmintį. Galime išskirti vaiko.20 I SKYRIUS šakos yra skiriamos pagal tyrimo uždavinius.žmogaus psichikos sutrikimai. vertiname save bei vieni kitus ir pan. Ji yra visos psichologijos pamatas.pažinti ir paaiškinti gyvūnų elgesį. keičiasi žmogaus elgesys ir kokie psichikos ypatumai būdingi tam tikram amžiaus tarpsniui. P s i c h o l o g i j a k a i p s a v a r a n k i š k a s mokslas p i r m i a u s i a vystėsi fundamentalių tyrimų kryptimi. Ji tiria medicinos personalo ir ligonio santykius. Amžiaus tarpsnių arba raidos psichologija tiria žmogaus psichikos dinamiką įvairiais amžiaus tarpsniais. Tik vėliau ėmė formuotis taikomoji psichologija. Patopsichologijos objektas .).y. Ji tiria psichinės veiklos ir psichinio vystymosi sutrikimus. darbo mokslinio organizavimo problemas. Ji tiria sveiko suaugusio žmogaus psichikos funkcionavimą. suvokimą. Fundamentaliosios psichologijos šakos Bendroji psichologija sistemina visas psichologijos disciplinas. kurios tikslas . Socialinė psichologija tyrinėja.). Taikomosios psichologijos mokslo šakos Darbo ir inžinerinė psichologija. mąstymą ir kt. Medicininė psichologija nagrinėja įvairių susirgimų. Tai mokslas apie įvairaus dydžio žmonių grupių funkcionavimo ypatumus (kaip suvokiame. Psichologijos šakas galime sugrupuoti į dvi dideles grupes. žmogaus ir mašinų .gyvūnų psichikos tyrimai. t. metodus. kaip. Zoopsichologijos objektas . . rezultatų pritaikymo sritis.

santykių tarp moksleivių ir mokytojų ypatybes ir pan. kaip žmogus kalbos pagalba reiškia savo mintis. asmenybės tobulėjimo darbe galimybes ir pan. Šeimos psichologija analizuoja partnerio pasirinkimo. kaip supranta. reiškinių. .t. teisės. Galima išskirti mokslinius psichologinius tyrimus ir psichodiagnostiką. Sporto psichologija atskleidžia sportininkų rengimo psichologines sąlygas. kad psichologas turi tikslą nustatyti fakto buvimą. kurie betarpiškai dirba su žmonėmis ten. Pedagoginė psichologija tiria mokymo ir auklėjimo psichologinius dėsningumus. nežinoma. meninės kūrybos procesų dėsningumus.PSICHOLOGIJA_-_TAI M O K S L A S _ A P I E _ M A N E _ 21 sąveiką. Moksliniais tyrimais siekiama atrasti tai. šeimos ir santuokos transformavimosi problemas. šeimos kūrimo. paaiškinti ryšius tarp įvairių faktu. moko. Šiandien intensyviai vystosi reklamos. kurti ar patikrinti psichologines teorijas. PSICHOLOGIJOJE NAUDOJAMI METODAI Moksliniai psichologiniai tyrimai pasižymi tuo. techninės. kas nauja. kaip plėtoti partnerių bendravimą. vesti derybas. sportinių įgūdžių formavimosi ypatybes. spręsti konfliktus. neuropsichologija (tiria psichinių funkcijų mechanizmus ir lokalizaciją smegenyse): psicholingvistika (tiria. psichofarmakologija ( t i r i a į v a i r i ų cheminių medžiagų įtaką psichikai) ir kt.). kur reikalinga jų pagalba: ligoninėse. Vadovavimo psichologija tiria efektyvius vadovavimo būdus. ekologinė ir kitos psichologijos šakos. k ū r y b i n i u sugebėjimu struktūrą ir pan. tiria sportininku elgesį varžybose. šeimos nariu tarpusavio ryšius. vaikų ir tėvų įvairiais amžiaus tarpsniais problemas bei jų sprendimo būdus.psichologo praktiko veikla. poliklinikose. Psichodiagnostiką .psichofiziologija (tiria psichinių procesu fiziologinius komponentus). darbo produktyvumo didinimo psichologines sąlygas. aprašyti. Įvairių mokslo sričių integracijos procese atsiranda naujos disciplinos . domisi žmogaus ir aplinkos sąveikos psichologiniu aspektu. versle ir kitur. kiek gramatinės struktūros yra bendros visiems žmonėms ir t. Organizacinė psichologija tiria konkrečioje organizacijoje vykstančius reiškinius ir jų ryšį su organizacijų veiklos efektyvumu. tėvystės ir motinystės aspektus. Šiuo metu ne tik vykdomi moksliniai psichologiniai tyrimai. Naudojantis mokslo žiniomis. Kūrybos (arba inovacijų) psichologija a i š k i n a mokslinės. suformuoti dėsnius. bet labai aktyviai veikia psichologai praktikai. siekiama pažinti vieną kurį nors konkretų atvejį.

sutaupoma daug laiko. kai ieškoma ryšio tarp tam tikrų psichinių reiškinių. Savo instrukcijomis jis sukelia stebimą reiškinį. o tik konstatuoja Psichologijoje galime išskirti tris mokslinio tyrimo strategijas: Eksperimentinė strategija: reiškiniai tiriami aktyviai juos veikiant. stebimus duomenis tiksliai apibrėžti. kas vyksta uždarose grupėse. kurios yra artimos natūralioms. c) Stebėjimas kontroliuojamose sąlygose vyksta dirbtinėje aplinkoje. sektose ir pan. b) Stebėjimas tyrėjo sudarytomis sąlygomis. laboratorijoje. išreikšti juos skaičiais. kai norime aiškintis natūraliai vykstančius reiškinius. Šis būdas labai tinka socialinio elgesio tyrimams. Todėl šios sąlygos yra sukuriamos dirbtinai (pvz. tiriame gyvūnų elgseną. taikant matematinius statistinius metodus.). d) Stebėjimas dalyvaujant. Kiekvienas mokslas. kai tyrėjas yra suvokiamas. tyrėjas nėra suvokiamas (pvz.22 l SKYRIUS Aprašomoji arba stebėjimo strategija naudojama. o faktus tinkamai fiksuoti bei klasifikuoti. kuriais jis renka žinias apie savo tiriamus objektus. Faktai gali būti renkami įvairiomis stebėjimo priemonėmis: a) Stebėjimas natūraliomis gyvenimo sąlygomis. savižiną ir kt. procedūras galima kartoti.y.. stebėti juos atitinkamais laiko tarpais. t. vairuotojų elgesys.tai objektyvus duomenų rinkimo būdas. Tyrėjas siekia įeiti į kažkokią grupę ir stebėti tos grupės narius „iš vidaus". kai norime gauti informaciją apie tai. kai norima gauti naujų duomenų apie elgesį. bet reiktų ilgai laukti. pamačius avariją ir pan. turi tam tikrų būdų . Kyla klausimas. reiškiniams sukelti ir registruoti pasitelkiama technika. Ši strategija leidžia spręsti apie priežastis. vaikų elgesį). kai žmogus savo jutimo organų pagalba tikslingai suvokia daiktus ir reiškinius.metodų. Tokiu būdu gaunamos išvados nepaaiškina priežasčių. kai nesikišame į stebimą situacija. faktus. Šiuo būdu naudojamės. . reikia naudotis aparatūra (videoaparatūra.). magnetofonais ir pan. kaip žinių sistema. Koreliacinis tyrimas naudojamas tuomet. kokie būdai yra naudojami psichologijoje gauti empirinius duomenis? Galime išskirti šiuos duomenų rinkimo bei matavimo būdus: Stebėjimas . kol tos sąlygos susidarys.. Naudojant šį būdą. Kad stebėjimas būtų objektyvus. • sudarant ir keičiant sąlygas.

2 pav. Testo sudarytojai paprastai ištiria dideles įvairaus amžiaus..tai įvairios anketos.tai standartinės užduotys. psichinę sveikatą) ar prognozuoti ligą. nepriklausomai vienas nuo kito. t. ar testo užduotys iš tiesų atspindi tyrėją dominančią savybę (tai testo validumas).2 pav. sudarė A. t. kiekvienas savo rezultatus gali palyginti su duomenimis. ne visada nori atvirai pateikti informaciją apie save. poreikius. žinias iš savižinos srities. mąstymą. Ne visi žmonės sugeba save išsamiai analizuoti. kuris rodo atskirų r o d i k l i ų 1. Moivre).subjektyvumas.). kurių negalima tiesiogiai stebėti. Be to.TAI MOKSLAS APIE MANE 23 Apklausa . tiriamajam žodžiu ar raštu atsakant į pateiktus klausimus.y. Testą naudojant. dėmesį. F. Jei grupės gerai parinktos. Testas . tai tiriant tam tikrą savybę (pvz. iš kurių atlikimo pagal tam tikrus kriterijus galime įvertinti žmogaus psichines savybes (intelektą. interviu. tai . Gauss). Tokių duomenų nesurinksi stebėdamas. bet domina.pokalbiai. Testai gali būti naudojami tiriamųjų atrankai. S. savęs vertinimą. seniau patirti įvykiai gali būti užmiršti. Muavras (A. Laplasas (P. turėtų būti gautas šios savybės normalusis skirstinys (1. Tyrėjo tiesiogiai nedomina patys veiksmai.normatyvinės. Normaliojo s k i r s t i n i o modelis idealiu atveju yra simetriškas. turinčius tam tikrų psichologinių savybių. Normalusis skirstinys nusakomas dviem skaičiais: centru u ir Normalusis (Pvz. P. Apklausa raštu . gabius vaikus.duomenų rinkimas. Šį tikimybinį modelį. Silpnoji šio būdo pusė . Gausas (K. Normalusis skirstinys . reikia nustatyti ryšį tarp tiriamos psichinės savybės ir užduočių atlikimo.. Psichologiniais testais įvertinami psichiniai reiškiniai.y. pvz. jais galima atrinkti žmones. kuris yra skirstinio centras. dažnai nori save parodyti palankesnėje šviesoje. asmenis su psichikos sutrikimais. išsilavinimo. kuriuos pateikia testo sudarytojai. ūgis cm) skirstinys s t a n d a r t i n i u nuokrypiu 5.PSICHOLOGIJA ... F. ką iš jų galima sužinoti. S. Laplace) ir K. ūgį). Kuriant testą. etaloninės grupės. Tiriamojo požymio Dažnis reiškimosi d a ž n i a i tolygiai (pvz. klausimynai. žodžiu. Šiuo būdu gauname informaciją apie žmogaus savęs pažinimą. žmonių skaičius) pasiskirsto abipus tam tikro dažniausio rodiklio. atmintį. išsiaiškinti. įvairios socialinės padėties žmonių grupes.

Šiandieninės psichologijos požiūriu akivaizdu. kai norime įvertinti individo pasirengimą profesinei veiklai. projecto . Bet gal taip nėra? Gal tik testas neadaptuotas. koks rezultatas laikytinas vidutiniu. potyrius ir pan. nepritaikytas mūsų kultūrai? Gal lietuvių studentų depresijos norma skiriasi nuo amerikiečių studentų normos? ' Pagal matavimo sritį testus galima suskirstyti į tris tipus: žinių. to net nežinodamas. yra ne gamtos. kad bet koks žmogaus aktyvumas yra įtakojamas jo poreikių ir interesų. Tačiau intelektas. atsakydamas žmogus suteikia informacijos apie savo elgesį. į kuriuos . nerimui. arba iškart kelioms ar keliolikai. Žinių testais matuojamas individo žinių ir įgūdžių lygis. Kas. ar norma yra patikimai nustatyta. o pagal gamtos pavyzdį sukonstruotas vidutinis žmogus tėra minties fikcija. kur mokiniui dar reikia tobulintis. Asmenybės klausimynai gali būti skirti matuoti vienai savybei. gabumų ir asmenybės. Pagal pateikiamų užduočių pobūdį projekciniai testai skirstomi į: . Ar iš tiesų testas tinka miesto ir kaimo gyventojams? Ar tinka įvairaus amžiaus žmonių grupėms? Ar tinka konkrečiai kultūrai? Labai rizikinga perkelti nepritaikytus testus iš vienos kultūros į kitą. žmogus gali projektuoti (atskleisti) savo giliausius troškimus.. pvz.24 l SKYRIUS nukrypimą nuo centro. depresyvumas ar pažangumas mokykloje. Taigi norma yra sutartinis dydis. projekcinius testus. lemia ne pats nukrypstantysis.išmesti į priekį) testus. Atskirai verta panagrinėti projekcinius (lot. paaiškėjo. „Šis biologinis pasiskirstymo dėsnis ir jo vaizdavimas varpo pavidalo kreive leidžia nustatyti ir psichikos srityje. motyvus. Kramer). Asmenybės testai paprastai skirstomi į asmenybės klausimynus ir. Testas turi tikti visiems konkrečios kultūros atstovams. Projekciniams testams būdingos nekonkrečios ir daugiaprasmės užduotys.. aukštesniu už vidutinį ir žemesniu už vidutinį" O. Krameris (O. Bendrųjų gabumų testai vadinami intelekto testais (plačiau apie juos skyreliuose „Sugebėjimai ir jų vertinimas" ir „Intelekto matavimo testai"). nuostatas bei kitus savo asmenybės aspektus. kad tam tikromis sąlygomis. Pvz. Šiuos testus paprastai sudaro užduočių kompleksai. Pirmojo tipo testus sudaro klausimai. bet žmogaus sugalvoti reiškiniai. Gabumų testai yra skirti būsimos veiklos rezultatų prognozavimui. Vidutinis rezultatas vadinamas norma. kad l i e t u v i ų studentų rezultatai yra aukštesni už amerikiečių. kurių didžioji dalis yra neįsisąmoninta. išbandžius Lietuvoje JAV. nuo ko ir kiek nukrypsta. Šie testai naudojami. sukurtą depresinių nuotaikų testą. Yra manoma. jausmus. kai norime nustatyti mokymo metodų efektyvumą ar sritis. todėl psichologus visada domina. o visuomenės apibrėžtas vidurkis.

Apie tai gali spręsti tik specialistas. Todėl neverta aklai tikėti testų (ypač abejotino patikimumo) rezultatais. kuriose tiriamasis turi užbaigti pateiktus sakinius.3 pav. susijaudinęs. 2.tai nepakankamas tų testų tikslumas ir patikimumas. žemi intelekto testo rezultatai gali rodyti ir tai. medį. kurios kyla. čia taip pat galimi apsirikimai. periodinių leidinių populiariais testais. Psichologas niekada nesprendžia apie žmogaus savybes vien iš testų rezultatų.TAI MOKSLAS APIE MANE 25 1. neramus. Tiriamasis dažniausiai negali įspėti testo panaudojimo tikslo. p r i m e n a n č i o s r a š a l o dėmes R o r š a c h o teste. tiriamajam skiriama užduotis nupiešti namą. Tik projekcinių testų ( ne kokių kitų) pagalba atskleidžiami psichikos gelmėje glūdintys asmenybės ypatumai. Nors testais siekiama gauti objektyvių duomenų. į v a i r i o s formos. Interpretacinius. Pavyzdžiui. Dėl tos priežasties projekciniai testai renkant ir kaupiant mokslinę informaciją yra retai naudojami. konkrečiai kultūrai nepritaikytais testais ar tuo atveju. . E k s p r e s y v i n i u s . kuriuos jis 1. jei žurnale išspausdinto testo rezultatai rodys prastus mūsų mąstymo sugebėjimus ar tvirtins mus esant isterikais. kuriuose užduotys susiję su laisva tiriamojo raiška. Taigi nepulkime į paniką.t. Roršacho testo užduoties pavyzdys ištartų panašioje situacijoje.. kai jais naudojasi ne specialistai. Asociacinius. Pirmiausia . bet būtinai derina tai su pokalbiu bei stebėjimu (pvz. suvokiant konkrečią rašalo dėmę. kad žmogus pavargęs. kuriuos sudaro neapibrėžti stimulai. todėl sumažėja duomenų iškreipimo tikimybė. bandydami suprasti savo ir kitų žmonių elgesio priežastis. piešinius arba įrašyti į nurodyto personažo lūpas žodžius. T i r i a m a j a m reikia išvardinti visas asociacijas. Geriausiai pažinsime save ne iš a t s i t i k t i n i ų testų rezultatų. pvz. nes dėl tyrėjo subjektyvumo yra galimybė skirtingai interpretuoti gautus duomenis. pavyzdžiui. o tai galima išaiškinti tik pasikalbėjus su tiriamuoju). o sistemingai gilindamiesi į savo vidinį pasaulį. žmogų (H-T-P testas) arba fantastini gyvūną ir t. Ne visada pasiseka gauti panašius duomenis pakartotinuose tyrimuose.. Tačiau šie testai turi ir trūkumų. 3.PSICHOLOGIJA .

. Kas būdinga psichologijai kaip mokslui? 3. Jacikevičius A. Kodėl dabartinė psichologija neturi vieningos paradigmos? Literatūra 1. 10. Rimkutė E. ne tik kaupiami duomenys apie mūsų psichinio gyvenimo dėsningumus. 6. Eksperimentinės psichologijos įvadas. Etninės psichologijos įvadas. Ozolas R. dažnai ieško profesionalios psichologo pagalbos. Vilnius.26 l SKYRIUS Šiandieninėje psichologijoje. Mokslas. Sakalauskas V. 1993. Kuo galime paaiškinti psichologijos šakų įvairovę? 5. Gyvensena. Bliumas R. Kokios yra teigiamos ir neigiamos psichologijos populiarinimo pusės? 4. Vilnius. 9. 1993. Psichologijos metodai. Kokios pagrindinės prielaidos psichologijai tapti atskiru mokslu? 2. Vilnius. bet žmogus. Vilnius. 1998. naudojant įvairiausius tyrimo metodus.gilesnis savęs pažinimas ir sėkmingesnis gyvenimo problemų sprendimas. susidūręs su psichologinio pobūdžio problemomis. 4. Martišius V. Psichologijos įvadas studijų pradžiai. Siela. 1999. Vilnius. Tuomet naudojami psichologinio konsultavimo ar problemų sprendimo įvairiose grupėse metodai (plačiau apie juos skaitykite poskyryje „Psichoterapija"). Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją. 1988. Klausimai pamąstymui 1. Jacikevičius A. Bendroji psichologija. Psichologijos žodynas. Fūrst M. Vilnius. 7. Vilnius. Tokios psichologinės pagalbos rezultatas . 3. Psichologija. Vilnius. 1998. 1986. Vilnius. 1991. Kuo skiriasi psichologijos mokslinio tyrimo strategijos nuo duomenų rinkimo būdų? 6. Statistika su statistika. 1998. 8. Psichologijos žodynas. 5. 2. ir kiti. Vilnius. 1983.

jie bando atsakyti į daugybę klausimų. liūdime ar svajojame? Šie ir daugelis kitų klausimų domina ne tik jus. Taip pat sužinosite apie paprasčiausią žmogaus nervų sistemos veiklos mechanizmą . Be abejo. kaip mūsų smegenys kaupia prisiminimus apie įvykius. Galbūt mąstėte kada nors apie tai. galvos smegenų funkcijomis bei struktūra. pažinimo procesus elgsenos ir psichikos biologinių mechanizmų supratimas labai reikalingas. Jūs tikriausiai norėjote geriau sužinoti apie žmonių mąstymą. džiaugiamės. kaip į „juodąją dėžę"._ 27 SKYRIUS BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI Ar suprantate žodžius. jausmus. mes galime pažvelgti į žmogų. tarpusavio santykius. jausmai. Atsivertę knygą „Psichologija studentui". kad jausmai. o iš jos išeina idėjos. kuriuos dabar skaitote? Jūs tikriausiai stebitės. Nesistebėkite. Šiuos kūne vykstančius procesus mes mėginsime aptarti skyriuje.motyvaciją. pavadintame . norai. tačiau daro didžiulę pažangą. Šiame skyriuje jūs susipažinsite su pačiais esminiais dalykais: nervų sistemos sandara. mes tik norime atkreipti dėmesį į tai. svajonės. . Suprasdami. į kurią suplaukia gausybė informacijos.biologiniais elgesio pagrindais. emocijas. jos struktūriniais vienetais . kas vyksta. tai jūsų kūne kažkas vyksta. norai. veiksmai .viskas gimsta mūsų fiziniame kūne. Tad kam gi mums reikia gilintis į biologinius elgesio pagrindus? Be abejonės. kai mes sapnuojame.refleksą. kad pradėjome tokiu k e i s t u k l a u s i m u . Studijuojant bet kurią psichologijos sritį . nutikusius prieš daugybę metų.neuronais. jog jeigu jūs skaitote ir suprantate. tačiau tokios psichologijos studijos būtų paviršutiniškos. bet ir mokslininkus biopsichologus. atsakymų į visus juos biopsichologai nežino.

daugiausiai neuroglijos. Nejį^enai skiriasi nuo kitų organizmo ląstelių. Subrendęs žmogus kasdien jų netenka apie 10 tūkstančių. Jie skiriasi savo dydžiu ir forma.1 pav. o po keturiasdešimties šis rodiklis padvigubėja. ir ataugų: dendritų bei aksono. kur jie esti ir kokias funkcijas atlieka nervų. perdirbant informaciją. Neuronus dengia membrana. sistemoje. tačiau skirtingai nuo kitų ląstelių. o gal ir dar daugiau. priklausomai nuo lokalizacijos ir atliekamos funkcijos Kokią funkciją beatliktų neuronai. Jų struktūra priklauso nuo to. Tuo tarpu žmogaus kūne jų yra nuo 10 iki 30 milijardu. vadinamo soma. kad nervinės ląstelės dalyvauja. motorinis neuronas. laikui bėgant neuronai žūsta ir nebeatsinaujina. Žinduolių kūnuose rasta daugiau kaip 200 rūšių neuronų.neuronų.28_ II SKYRIUS NERVINIO AUDINIO STRUKTŪRA Žmogaus nervinis audinys susideda iš ląstelių. visi jie susideda iš trijų pagrindinių dalių . . Neuronai būna įvairūs: skirtingos formos ir dydžio. Bet svarbiausia. Bestuburių gyvūnų nervų sistema sudaryta iš dešimčių ar šimtų nervinių ląstelių . Kiekvienas gimstame su tam tikru neuronų „komplektu".kūno. vadinamų neuronais ir pagalbinių elementų . esantis nugaros smegenyse smegenų gumburo neuronas smegenėlių neuronas smegenų žievės neuronas 2.

Trumpesnės. Mielinas yra tarytum dangalas. Aksonai perduoda nervinius signalus iš neurono kūno kitiems neuronams. Neuronas susideda iš kūno (somos) ir ataugų . Kai kurie aksonai galuose atsišakoja ir savo atšakomis liečiasi su kitų neuronu dendritais ar kūnais. k o k y b i š k a i besiskiriančių ataugų skaičių. gaubiantis elektros laidą. Nutrūkimo vietos vadinamos Ranvje sąsmaukomis. Ji gali siekti net vieno metro ilgį. šalia esančių. pilki. vadinami mielininiais. Aksonas. nervinius signalus į neuroną perduodančios ataugos vadinamos dendritais. panašiu į riebalus. Kas vieną du milimetrus jis nutrūksta. Jeigu dangalo nebūtų. Visi neuronai turi nevienodą.2 pav. Kiti aksonai . todėl atrodo lyg būtų balti. paprastai. būna padengti mielino sluoksniu. raumenims. liaukoms. Dendritai ląstelėje atlieka „antenos" vaidmenį . Jis reikalingas.nemielininiai. Mielino dangalas yra ne ištisinis. Jų gali būti nuo vieno iki kelių šimtų. kaip ir kitų. yra ilgesnė už dendritą atauga. informacija aksonuose susimaišytų. ir perduoda ją somai bei aksonui. jis veikia kaip elektrinis izoliatorius.BIOLOGINIAI_PSICHOLOGIJOS_ PAGRINDAI 29 2. Ranvje sąsmaukos . vadinamų receptoriais.priima informaciją iš kitų neuronų bei j u n t a m ų j ų ląstelių.aksono ir dendritų Nervinių. Kiekvienas neuronas turi tik vieną aksoną. kad apsaugotų aksoną nuo kitų. ląstelių kūną sudaro branduolys bei citoplazma su joje esančiais organoidais. Vieni aksonai.

t. serotoninas. Parkinsono. Tačiau vėliau elektron i n i s m i k r o s k o p a s p a r o d ė . Nustatyta. Kasmet atrandama naujų jų rūšių. gamaamino sviesto rūgštis. plintantys nervinėmis ląstelėmis. Todėl nervinis impulsas gali plisti toliau. Ilgą laiką mokslininkai manė.mielino sinapsinį plyšį. susidedančios iš kelių ar net kelių šimtų aksonų. jais ypatingai susidomėta.aksonų ir izoliacinės medžiagos . aksonai Neuronai perduoda informaciją vienas kitam per sinapses.m e d i a t o r i a u s išsiskyrimą į gos . miegą. sudaro pluoštą. Tad. Juos skiria siauras apie 20 . kuris gali siekti iki 130 metrų per sekundę. Kiekvienas neuronas su kitomis nervinėmis ląstelėmis gali sudaryti iki tūkstančio sinapsių. epilepsija.elektrocheminės prigimties signalai.50 nanometrų pločio plyšys. Mediatoriai gali lemti mūsų nuotaiką.3 pav. kaipgi nervinė ląstelė perduoda „elektrinę žinutę" kitai? Aksonu plintantis nervinis im.) juda link priimančio neurono ir jaudina jo membraną. Sis aksonų pluoštas vadinamas nervu.2. Paaiškėjus. noradrenalinas ir kt. Nervais perduodami nerviniai impulsai . priimančiomis jo signalus. Sėdmeninis nervas panašus į kapulsas paskatina cheminės medžiabelį. judesius ir daugelį kitų psichikos reiškinių. kad įvairūs sutrikimai siejasi su neuromediatorių veikla. sudarytą iš „elektros laidų" . Aksonų grupės. Alzheimerio ir t.30 11 SKYRIUS padidina signalo sklidimo greitį. Sinapse vadinamas nervinį impulsą perduodančio aksono jungties taškas su kitais neuronais ir ląstelėmis. kad k o n t a k t a s tarp n e u r o n ų yra betarpiškas. Mediatorius (acetilcholinas. . Todėl žmogaus nervų sistema veikia labai greitai. atmintį. kad kai kurių mediatorių veikla į t a k o j a tokias ligas kaip depresija. panašų į elektros kabelį. kad neuronai niekada nesusiliečia.

jų komunikavimas . nes padeda giliau atskleisti mūsų psichikos ir elgsenos reiškinius.BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI 11 Nervų sistemos ląstelės. Funkciniu požiūriu nervų sistema turi somatinę ir vegetacinę. Centrine nervų sistemą sudaro nervinės ląstelės. Nauji jų atradimai labai reikšmingi. fiziologai ir kitų sričių specialistai domisi šia sfera. dalį. Vienas su kitu neuronai kornunikuoja per sinapses NERVŲ SISTEMOS DALYS Jūs ką tik susipažinote su neuronų struktūra. Biopsichologai. kaip jie „bendrauja" tarpusavyje. susitelkusios galvos ir nugaros smegenyse. Šiai nervų sistemos daliai mes skirsime daugiausia . 2. biochemikai. Struktūros ir vietos požiūriu skiriamos dvi nervų sistemos dalys: centrinė ir periferinė. Dabar pamėginsime įgytas žinias perkelti į žmogaus kūno kontekstą.tarpdalykinio studijavimo objektas. Nervų sistema yra skirstoma dviem požiūriais: struktūros bei vietos ir funkciniu. kitaip dar vadinamą autonominę.4 pav. sužinojote.

32

II

SKYRIUS

dėmesio. T a č i a u p r a d ė s i m e nuo gyvybiškai svarbios periferinės nervų centrinė sistemos, be kurios jūs negalėtumėte nervų net užbaigti skaityti šio sakinio. sistema Periferinė nervų sistema perduoda informaciją į centrinę nervų sistemą ir iš jos. Periferinė nervų periferinė nervų sistema sudaryta iš nervų, jungiančiu sistema galvos ir nugaros smegenis su įvairiais audiniais ir organais. Juntamieji nervai perduoda signalus iš į v a i r i ų j u n t a m ų j ų ląstelių - receptorių, o j u d i n a m i e j i p e r d u o d a impulsus raumenims, liaukoms ir t.t. Somatinė nervų sistema specializuota priimti iš aplinkos informaciją ir valdyti judesius. Kai jūs kramtote gumą, kasotės pakaušį ar atliekate bet kokį kitą valingą veiksmą, dirba somatinė jūsų nervų sistemos dalis. Priešingai negu somatinės, vegetacinės nervų sistemos veikla nevalinga. Mums nereikia iš anksto nuspręsti ir priversti savo širdį plakti ar skrandį virškinti. Vegetacinė nervų sistema valdo mūsų vidaus orga- 2.5 pav. Žmogaus nervų sistema skirstoma į nų: žarnyno, širdies, kraujagyslių ir centrinę ir periferinę. Centrinę nervų k i t ų darbą bei medžiagų apykaitą. sistemą sudaro galvos ir nugaros smegenys. Somatinė ir vegetacinė nervų siste- Periferine - 43 nervų poros mos tarpusavyje susijusios. Pavyzdžiui, rašant rankos judesius valdo somatinė sistema, o jos raumenis aprūpina krauju - vegetacinė. Taigi abi sistemos dirba sutartinai. Vegetacinę nervų sistemą dar galime skirstyti į dvi skirtingai veikiančias sistemas - simpatinę ir parasimpatinę. Simpatinė nervų sistema paruošia kūną būsimai veiklai. Pamėginkite prisiminti, kaip jūs jautėtės kokioje nors Jums nutikusioje grėsmingoje situacijoje. Tikriausiai jūsų širdis ėmė greičiau plakti, išpylė prakaitas, paraudote, išsiplėtė akių vyzdžiai ir pan. Šitaip pasikeisti jus privertė simpatinė nervų sistema. Parasimpatinę nervų sistema veikia priešingai. Ji yra organizmo tausojimo sistema. Ji sulėtina kai kurias kūno funkcijas, taupo energiją, o kai kurių kūno funkcijų

BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI

33

veiklą pagreitina. Pavyzdžiui, normalizuoja širdies veiklą, sutraukia akiu vyzdžius, mažina kraujo spaudimą ir t.t. Visa tai parasimpatinė nervų sistema atlieka neuromediatoriaus acetilcholino dėka. Kartu dirbdamos ir s u b a l a n s u o d a m o s v i e n a kita, s i m p a t i n ė ir parasimpatinė nervų sistemos padeda organizmui išlaikyti pusiausvyrą, vadinamą homeostaze. Homeostazė - tai pastovi, ideali organizmo vidinė būsena. Atlikę labai paprastą bandymą, jūs galite pamatyti, kaip veikia simpatinė ir parasimpatinė nervų sistemos. Stiprokai perbraukite savo kairiąją plaštaką dešiniosios rankos nagu. Matote, atsirado balta juosta. Ji atsirado, nes simpatinė nervų sistema iš karto sureagavo i poveiki, t.y. susiaurino kraujagysles. Vėliau balta juosta pradingsta - atsiranda raudona. Taip atsitinka dėl kraujagyslių išsiplėtimo, kurį sukelia parasimpatinė nervų sistema. Parasimpatinė nervų sistema siekia atstatyti pusiausvyrą, todėl badavusias ląsteles pamaitina geriau. Galų gale pranyksta ir raudona juosta, plaštakoje ženklų nebelieka. Kraujagyslių skersmuo tampa įprastu ramybės būsenai. Centrinė nervu sistema, kaip jau buvo minėta, sudaryta iš galvos ir nugaros smegenų. Nugaros smegenys - tai stuburo kanale esanti centrinės nervų sistemos dalis, viršuje pereinanti i galvos smegenis. Nugaros smegenys yra apie 45 cm ilgio ir apie l cm 2 storio. Jos gerai apsaugotos, nes glūdi kauliniame stuburo kanale. Primityvių stuburinių gyvūnu nugaros smegenys yra pagrindinė centrinės nervų sistemos dalis. Žmogaus organizme jos atlieka paprastesnes funkcijas. Pirmiausia, nugaros smegenys tiekia informaciją iš periferinės nervų sistemos į aukštesnius - žievės centrus ir iš j ų . Tačiau periferinė nervų sistema reikšminga žmogaus nervų sistemos dalis. Sužalojus nugaros smegenis gali atsirasti labai didelių negalių. Be to, nugaros smegenyse yra daugelio nesąlyginių refleksų centrai. Apie nesąlyginius refleksus kalbėsime kiek vėliau. Vis dėlto psichologai labiau domisi ne nugaros smegenimis, bet sudėtingesne centrinės nervų sistemos dalimi - galvos smegenimis. GALVOS SMEGENYS Vieną vakarą poną P. S. ištiko priepuolis - nedidelis kraujo išsiliejimas į smegenis. Kraujo išsiliejimo pasekmės būna labai įvairios. Žmogus gali mirti, būti suparalyžiuotas, jam gali sutrikti atmintis ar atsirasti dar kitokių problemų. Ponui P. S. pasisekė, nes jo smegenų sužalojimas paliko nelabai sunkias pasekmes -jis negalėjo įsiminti vaisių ir daržovių pavadinimų. Gavęs

34

11 SKYRIUS

apelsiną arba obuolį, jis apstulbdavo ir niekaip negalėdavo jų įvardyti. Pono P. S. verbaliniai sugebėjimai ir atmintis visiems kitiems dalykams išliko nepakitę. Be abejo, P. S. tokia situacija trikdė, tačiau ši nedidelė negalia jam netrukdė normaliai gyventi ir dirbti. Pasakojimas apie pono P. S. negalią rodo, kad normalus žmogaus elgesys priklauso nuo normalaus smegenų funkcionavimo. Bet kokie struktūriniai ar fiziologinių procesų pakitimai smegenyse atsiliepia psichikai. Suprasdami, kad smegenys - tai psichinės veiklos organas, psichologai daugiausiai dėmesio ir skiria jiems studijuoti. Žmogaus galvos smegenys yra labai sudėtingos. Sudėtingesnio už jas objekto gamtoje tikrai nėra. Smegenys niekada nesiilsi. Netgi tada, kai mes miegame, jose vyksta sudėtingiausi elektriniai ir cheminiai reiškiniai. Galvos smegenys valdo visas organizmo funkcijas. Jose gimsta mintys, idėjos, jausmai, jų dėka mes suvokiame pasaulį, atsimename ir t.t. Galvos smegenys - tai centrinės nervų sistemos organas, esantis kaukolės ertmėje. Jos paprastai sveria nuo tūkstančio šimto gramų iki dviejų k i l o g r a m ų . Tačiau nemanykite, kad žmogaus protiniai sugebėjimai tiesiogiai priklauso nuo smegenų masės. Daugelio žymių žmonių smegenų masė buvo labai skirtinga. Pavyzdžiui, chemiko J. Lybigo smegenys svėrė 1325 g, rašytojo B. Franko - 1017 g, o I. Turgenevo - 2012 g. Dabar pamėginsime susipažinti su žmogaus galvos smegenų struktūra ir funkcijomis. Pagrindinės smegenų dalys išvardintos 2.1 lentelėje.

2.1 lentelė. Pagrindinės smegenų dalys

BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI

35

2.6 pav. Scheminis galvos smegenų vaizdas

Užpakalines smegenis sudaro keletas svarbių struktūrų. Nugaros smegenų tęsinys yra pailgosios smegenys. Jos atlieka daugelį gyvybiškai svarbių funkcijų: kontroliuoja kvėpavimą, širdies darbą, kraujospūdį, virškinimą. Prieš pailgąsias smegenis yra išsipūtusi struktūra, vadinama tiltu, nes jungia žemesnes ir aukštesnes smegenų sritis. Tiltas kontroliuoja miegą, dėmesį, raumenų darbą. Kita struktūra užpakalinėse smegenyse - tinklinis darinys. Jis driekiasi per visą galvos smegenų kamieną. Pažiūrėjus pro mikroskopą, jis atrodo sudarytas iš tankaus neuronų tinklo, todėl ir pavadintas tinkliniu dariniu. Jis reguliuoja miegą, dėmesį, išmokimą, raumenų tonusą, kvėpavimą, sąmonę. Smegenėlės - didžiausia užpakalinių smegenų dalis. Jų paviršius išraizgytas gausių vagų ir vingių. Smegenėlių funkcija koordinuoti judesius, palaikyti kūno padėties pusiausvyrą. Tarp priekinių ir užpakalinių smegenų, virš tilto, yra vidurinės smegenys. Nors vidurinės smegenys gana mažos, bet atlieka svarbias funkcijas. Visi signalai, einantys iš nugaros smegenų, turi perkirsti šią struktūrą. Vadinasi, ji atlieka laidininko funkciją. Be to, vidurinėse smegenyse yra kai kurių jutimo organų, pavyzdžiui, regos ar klausos požieviniai nerviniai centrai.

36

II

SKYRIUS

Didžiausią dali žmogaus smegenų sudaro priekinės smegenys. Vienas iš priekinių smegenų struktūros elementų yra gumburas. Gumburą mes galime sulyginti su „centriniu valdymo pultu". Jis filtruoja ir paskirsto informaciją į į v a i r i a s smegenų žievės sritis. Po gumburo eina pagumburis, labai maža, maždaug pupos dydžio struktūra, tačiau ji Įtakoja mūsų emocijas, poreikius; maistui, vandeniui, miegui, lytiniam aktyvumui ir t.t. Be to, pagumburis reguliuoja hormonines organizmo funkcijas. Vidurinių smegenų apačioje prisitvirtinusi pasmegeninė liauka arba hipofizis. Tai svarbi vidaus sekrecijos liauka. Limbinė sistema sudaryta iš kelių tarpusavyje susijusių ir integruotai dirbančių komponentų. Ši sistema reguliuoja emocijas, atlieka nemenką, vaidmenį motyvuojant, išmokstant, atminties procesuose. Mokslininkus labiausiai domina didieji smegenų pusrutuliai, nes,'pagal žemesniųjų smegenų skyrių pranešimus, jie tvarko visą organizmo veiklą. Jie yra tobuliausia iš visų galvos smegenų struktūrų. Du, tarpusavyje susijungę didžiąja smegenų jungtimi, pusrutuliai yra apgaubti išorinio sluoksnio - žievės. Žievė - tai plonas, maždaug dviejų penkių milimetrų storio, labai raukšlėtas, išraizgytas įvairaus gylio vingiais, sluoksnis. Todėl didieji pusrutuliai, apgaubti žievės, atrodo panašūs į didžiulį graikišką riešutą.
didžioji smegenų jungtis

2.7 pav.

didieji pusrutuliai Kairįjį ir dešinįjį smegenų pusrutulius sujungia didžioji smegenų jungtis

už emocijas ir erdvės suvokimą. Mokslininkai įrodė. 2. Labai daug pasiekta. pakaušio ir smilkinio. tai ji būtų maždaug tokio dydžio kaip aštuoni šios knygos lapai. kai (1939) galvos smegenyse vykstantiems elektrinės prigimties reiškiniams tirti buvo pradėta taikyti . Jas matote 2. Speris (E. Mes nesame „dešiniasmegeniai" ar „kairiasmegeniai". o dešinysis . mirusių žmonių smegenis ar ligonių su pažeistomis smegenimis elgseną ir mąstymą. Bet kuri sąmoninga smegenų veikla vyksta tam tikrose galvos smegenų žievės zonose Kairysis ir dešinysis pusrutuliai atrodo labai panašiai. kompensuodami vienas kito trūkumus. Kelios gilios vagos dalija ją į keturias skiltis. vadinamas kaktos. Sperry) ištyrė (1974).BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS_PAGRINDAI 37 Jeigu Jums kokiu nors būdu pavyktų ištiesinti smegenų žievę. kad „kiekvienas pusrutulis gyvena savo gyvenimą". E. Pagal funkcijas smegenų žievė dalijama į įvairius laukus arba zonas .8 pav. Pirmosios psichologų žinios apie smegenis buvo gautos tyrinėjant gyvūnus. skirtumų pervertinti nederėtų. Didžiosios smegenų jungties dėka pusrutuliai dirba labai sinchroniškai. momens. Tai projekcinė žievė. Tuo tarpu žiurkės smegenų išklotinė sutilptų ant nedidelio pašto ženklo. regos. Nors pusrutuliai ir specializuoti. tačiau jie atlieka ne identiškas funkcijas. todėl abu jie yra vienodai reikšmingi. tai yra specializuojasi tam tikroje srityje.klausos. Smegenų žievė padalinta į keturias skiltis. kad kairysis pusrutulis yra atsakingas už mąstymą ir kalbą.8 paveiksle. Galvos smegenų žievė savo funkcijomis ir struktūra nėra vienalytė. motorinę ir kitas.

Refleksą galėtume apibrėžti kaip organizmo atsakomąją reakciją į vidinės ar išorinės aplinkos dirginimą. išsivystė evoliucijos eigoje. Šis perduoda informaciją rankos raumenims ir priverčia ją staigiai atsitraukti. Pastaruoju metu mokslininkai. Taip sužadinamas reflekso vyksmas. pirmiausiai turi būti tam tikra priežastis. ir įgyti . magnetinis branduolinis rezonansas ir kitos diagnostinės priemonės dar labiau paspartino smegenų tyrimus. Sukeltos refleksinės reakcijos intensyvumas ir trukmė priklauso nuo dirgiklio stiprumo ir trukmės. Čia gaunama informacija apdorojama ir siunčiama į išcentrinį arba j u d i n a m ą j į neuroną. Uodo įkandimas sudirgina odoje esančius receptorius.sąlyginiai. praktinės naudos turinčios informacijos apie mūsų smegenyse vykstančius procesus.38 II SKYRIUS elektroencefalogramos (EEG) analizė. pasitelkę modernią techniką. kompiuterinėje technologijoje ir naujienų molekulinėje biologijoje. tai yra dirginimas.nesąlyginiai. susiformavę per gyvenimą nesąlyginių refleksų pagrindu. EEG metodika plačiai taikoma įvairių sutrikimų diagnostikai. cheminis arba mechaninis. Tokia reakcija vadinama reflekso lanku. Įcentrinis neuronas impulsą perduoda nugaros smegenims. Nervinis impulsas sklinda juntamuoju arba įcentriniu neuronu. Kompiuterinė tomografija. . Įsivaizduokite.neuroną. Dar didesnis žingsnis pirmyn buvo žengtas dėl pasiekimų elektrofiziologijoje.refleksu. kad jums į ranką kanda uodas. dalyvaujant centrinei nervų sistemai. Dirgiklis veikia receptorių. nuolatos atranda daug vertingos. Reflekso anatominiu pagrindu laikomas reflekso lankas. Kad refleksas vyktų. kuriame dirginimai transformuojami į nervinius impulsus. pavyzdžiui. Refleksai gali būti dvejopi: įgimti . Receptoriai transformuoja dirginimą į nervinį impulsą ir mechanizmas ima veikti. Dirginimus gali sukelti įvairios kilmės dirgikliai. o dabar susipažinsite su pagrindiniu žmogaus nervų sistemos mechanizmu . REFLEKSINĖ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS VEIKLA Šio skyrelio pradžioje jūs sužinojote apie struktūrinį nervų sistemos vienetą .

Tuo metu impulsas toliau keliauja į galvos smegenis: tiesiogiai i gumburą ir žievę. įkandus uodui. Nervinis impulsas. Pirmąja .į tinklini darinį. o po to keliauti dviemis skirtingomis kryptimis. Mes nuvejame uodą ranka Reflekso lanką visada sudaro mažiausiai trys dalys: įcentriniai bei išcentriniai nervai ir smegenų centrai. Tačiau sugrįžkime vėl prie ankstesnio pavyzdžio. Todėl kai kurios refleksinės reakcijos būna neįsisąmonintos.kandimą. Kai uodą p a m a t o m e ir atpažįstame. Dėmesį atkreipiame sukiodami galvą ir ieškodami jo akimis.BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI __ 39 2. .9 pav. gali plisti toliau nugaros smegenimis iki galvos smegenų. Tinklinis darinys sužadina žievę ir priverčia mus atkreipti dėmesį į signalą . Apie jį sužinosite kitame skyriuje.į gumburą bei žievę ir antrąja . Jei signalas bus įvertintas kaip svarbus. ar signalas pakankamai svarbus. galvos smegenų žievė tokiame reflekse gali nedalyvauti. prasidės labai sudėtingas procesas. Nesąlyginiam refleksui pasireikšti pakanka vien tik nugaros smegenų ir kamieno. galvos smegenys programuoja antros rankos reakciją į nemalonu sudirginimą. sukeltas uodo įkandimo. kad jo iššifravimu užsiimtų žievė. arba netiesiogiai į tinklinį darinį. Pastarasis „nusprendžia". vadinamas suvokimu. o nuo jų atgal. nervinis impulsas plinta nuo rankos į nugaros smegenis. Susidaro reflekso lankas.

Mankienė A.įvyko prieš suvokimą.rankos atsitraukimas . 2. bet gebėjimas protauti. Neuroetologija. Literatūra 1. 3. Nervų sistemos vystymasis ir histofiziologija.reflekso. mūsų gyvybė dažnai priklauso nuo paties paprasčiausio nervų sistemos veiklos akto . Dauguma organizmo apsauginių reakcijų įvyksta anksčiau. nes impulsas į galvos smegenis iškart nesklido. Vadinasi. 1989. 1996. . Apie visa tai jūs sužinosite paskaitę tolimesnius šios knygos puslapius. o buvo suvoktas tik vėliau. logiškai ir abstrakčiai mąstyti. Vilnius. Vilnius. Nerviniai elgesio mechanizmai. Vitkus A. 1997. Vaitkevičienė G. Nors refleksas yra svarbus elgesio mechanizmas. spręsti uždavinius. daryti išvadas. negu žmogus suvokia gresiantį pavojų. Kaunas. tačiau žmogaus elgesį lemia ne jis.40 II SKYRIUS Taigi refleksinė reakcija . Žmogaus nervų sistemos normalioji anatomija.

SKYRIUS
PAŽINIMO PROCESAI

Žmogaus psichika yra vientisa. Žmogus juk negali iš pradžių sukaupti dėmesį, paskui pajusti, po to suvokti, tada įsiminti ir g a l i a u s i a i pradėti mąstyti. Net patys paprasčiausi psichiniai reiškiniai yra glaudžiai susiję ir , priklauso nuo visos asmenybės ypatumų. Bet, kad geriau pažintume save, savo vidinį gyvenimą, asmenybės psichinio gyvenimo visumą, pabandysime išskaidyti į atskirus psichinius reiškinius ir juos paanalizuosime, o toliau, aptardami asmenybę, stengsimės visa tai „sintetinti", „susieti". Pažinimo procesai - tai įvairių psichinių procesų sistema, kuri dalyvauja pažinime ir kur atskirais atvejais tai vieni, tai kiti procesai tampa dominuojančiais. Pažinimo procesai įgalina individą orientuotis aplinkoje, susidaryti aplinkos vaizdą, pažinti ir suprasti save kaip individą. Pažinimo procesai yra būdingi ir gyvūnams, ir žmonėms, bet žmogaus pažinimo procesai yra sudėtingesni. Žmogaus pažinimas yra socialiai sąlygotas, i s t o r i š k a i išsivystęs. Žmogus pažįsta tiek, kiek jis įvaldo žinių sistemas, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, jūsų tikslas - sukurti nauja technologija. Jeigu jūs norite dirbti šioje srityje, jeigu norite kurti kažką naujo, tai turite įvaldyti esamas žinias, žinoti tai, kas pasiekta technologijų srityje. Kiekvienas žmogus yra ribojamas visuomenėje egzistuojančio pažinimo. Jis pažįsta tai, ką visuomenė yra sukūrusi. Žmogaus pažinimas galimas tam tikrų psichinių procesų dėka.

42

III

SKYRIUS

KĄ IR KAIP MES SUVOKIAME? S. B., inteligentiškas 52 metų vyriškis, nuo gimimo buvo aklas. Prieš metus jam buvo atlikta sėkminga chirurginė operacija ir grąžintas regėjimas. Kai pirmą kartą buvo nuimti tvarsčiai, S.B., išgirdęs pažįstamą gydytojo balsą, pasisuko į tą pusę, bet pamatė tik dėmę. Jis suprato, kad tai turėtų būti veidas, kadangi iš ten sklido balsas, tačiau matyti jo negalėjo. Jam buvo sunku pamatyti tokį daiktų pasaulį, kokį mes išvystame, atmerkę akis. Psichologai stengėsi išsiaiškinti, koks S. B. regimasis pasaulis. Užduodavo jam klausimų, pateikdavo paprastų suvokimo testų. Paaiškėjo, kad jis savotiškai suvokia atstumą: pavyzdžiui, jis manė, kad, laikydamasis už palangės krašto, kojomis galės pasiekti šaligatvį, kai. iš tikrųjų atstumas buvo bent 10 kartų didesnis. Atstumus jis nustatydavo tik pačiupinėjęs daiktus rankomis. Išmokęs atpažinti palatos kampe stovinčią kėdę, nepažindavo jos, žiūrėdamas iš viršaus. Aprašytasis atvejis gali padėti suprasti, kaip žmogus pažįsta aplinką. Kodėl gi S. B. negalėjo suvokti regimojo pasaulio tokio, kaip mes jį suvokiame? Ar tai reiškia, kad nepakanka sveikų akių, kad žmogaus regimasis pasaulis taptų prasminga erdve, kurioje yra nemažai pažįstamų daiktų, žinomų atstumų ir spalvų? Iš tiesų, kodėl mes nesitikime, ištiesę ranką paliesti debesį? Juk ilgai žiūrint į dangų, ima atrodyti, kad debesys visai netoli. Tačiau mes tvirtai ž i n o m e , kad debesys p l a u k i a a u k š t a i d a n g u j e , kad ji.e mums yra nepasiekiami. Vadinasi, tam, kad matytume daiktus, turime dar kai ką žinoti, t.y. turime įgauti regėjimo patirties, kurios stokojo S. B. Kuo skiriasi jutimas ir suvokimas? Informacija apie pasaulį gali ateiti skirtingais keliais: mes -matome vaizdus, girdime garsus, užuodžiame kvapus, jaučiame skonį, šiurkštumą, šilumą, skausmą. Šiuos kanalus galime pavadinti mūsų langais į pasaulį pro kiekvieną iš jų matyti labai skirtingi reginiai. Šie kanalai vadinami jutimo sistemomis (klausos, regos, lytėjimo ir kt.). Informacijos apie aplinką gavimo procesas vadinamas jutimu, o jo rezultatas yra įvairių rūšių pojūčiai (regos, klausos, lytėjimo, uoslės ir. kt.). Terminas „jutimas" apibūdina tą procesą, kuris būdingas S. B. (ir kitiems sėkmingai išoperuotiems akliesiems), taip pat ką tik gimusiems kūdikiams. Jų pojūčiai tik „užrašo" gaunamą informaciją, apibūdina kokią nors daikto savybę, nenusakydami, koks tai daiktas. Orientuotis pagal tokią informaciją beveik neįmanoma. Suaugusio žmogaus pojūčiai iš karto interpretuojami, patirtis padeda išsiaiškinti,

PAŽINTINIAI PROCESAI

43

kokiam objektui gali priklausyti užfiksuotoji savybė. Galima net teigti, kad grynas pojūtis tėra abstrakcija. Lyginant su grynu pojūčiu, bet koks jutimo organus veikiantis stimulas yra kažkas daugiau: sąmonėje vienaip ar kitaip kyla su šiuo pojūčiu susijusios idėjos ir asociacijos, sukuriamas vaizdinys to objekto, kuriam toji jutiminė savybė priklauso. Kai mūsų regėjimo lauke atsiduria gabalas rudos plokštumos, pavadiname jį rašomuoju stalu. } suvoktą stalo vaizdą įeina ir jo užpakalinė dalis, kurios tuo metu nematome, jo tiesūs kampai (nors matome juos netaisyklingus), jo dydis ir svoris (iš patirties žinome, kad stalas didelis ir sunkus). Tik tada, kai interpretuojame gaunamą informaciją, tvarkome ją vadovaudamiesi savo patirtimi, galime sakyti, jog suvokiame vieną ar kitą objektą.

Jutimo sistemos
Dabar jau turbūt aišku, kad jutimas ir suvokimas nėra tas pats. Išsiaiškinti, kaip vyksta šie procesai galima tik susipažinus su fiziologiniu jutimo mechanizmu. Suvokimo procesas, kurio rezultatai leidžia mums orientuotis aplinkoje, priklauso nuo jutimo sistemų ir nuo smegenų būklės. Mūsų kūnas aprūpintas specialiomis informaciją renkančiomis jutiminėmis (arba sensorinėmis) sistemomis, kurios registruoja aplinkoje vykstančius pasikeitimus. Žmogaus kūne yra ląstelių grupių, reaguojančių į tam tikrą energijos rūšį. Šios ląstelės vadinamos receptoriais. Vieni receptoriai reaguoja į oro vibraciją, tam tikrą mechaninės energijos formą, kurią mes suvokiame kaip garsą. Kitos ląstelės yra jautrios tokiai elektromagnetinės energijos formai, kurią žmogus suvokia kaip šviesą. Dar kitos reaguoja į šilumą, spaudimą ir kt. Receptoriai tarsi patefonas, transformuojantis mechaninę vibraciją j elektros signalus, priimtą energiją paverčiantis elektrocheminiais signalais, kuriais jau naudojasi žmogaus nervų sistema. Jei energijos pakanka, ji „įjungia" nervinį impulsą, kuris perduoda užkoduotą informaciją apie šio dirgiklio savybes. Impulsai keliauja nervinėmis ląstelėmis į atitinkamą smegenų sritį. Pojūčhį rūšį/s Dar Aristotelis tvirtino, kad žmogus turi penkias jutimo sistemas ir todėl jam būdingi penkių rūšių pojūčiai: regos, klausos, lytėjimo, uoslės ir skonio. Šiuolaikiniai psichologai išvardija daugiau kaip dešimtį skirtingų pojūčių.

Pojūčius galima skirstyti įvairiai. Bene aiškiausia yra pojūčių klasifikacija pagal energijos rūšį, kuriai receptorius yra jautrus. Pradėsime

44

III

SKYRIUS

nuo žmogui mažiau svarbių pojūčių, o baigsime svarbiausiais - klausa ir regėjimu. 1. Cheminiai pojūčiai Jiems priklauso skonis ir uoslė, padedantys gyvūnams susigaudyti, kurie chemikalai yra naudingi, o kurie pavojingi. Paprastai mes manome, . kad uoslės ir skonio jutiminės-sistemos yra atskiros, tačiau iš tiesų jos labai artimai susijusios. Tai gali patvirtinti kiekvienas bent kartą sirgęs sloga: . netekus uoslės, maistas atrodo beskonis. Pasirodo, kad žmogus yra jautresnis kvapui negu skoniui. Skonio ir uoslės receptoriai reaguoja Į chemines medžiagas. Receptoriai dažniausiai skiriami pagal dirginimo vietą: jei cheminės medžiagos veikia burnos ir gerklės receptorius, jaučiame skoni, o nosyje esančius receptorius veikiančios medžiagos sukelia uoslės pojūčius. 2. Padėties pojūčiai Tai kūno padėties (kinesteziniai) bei pusiausvyros (vestibuliariniai) pojūčiai. Jie informuoja apie žmogaus kūno judėjimą. Kūno padėties pojūčiai suteikia informaciją apie kūno dalių padėtį . judant. Mums nėra reikalo žiūrėti į savo kojas, jei norime sužinoti, ar jos sukryžiuotos, ar stovime tiesiai. Šią informaciją gauname iš receptorių, esančių sąnariuose, raumenyse ir sausgyslėse. Pusiausvyros pojūtis informuoja apie galvos (o kartu ir kūno) padėtį ir j u d ė j i m ą Žemės atžvilgiu. Ši informacija dažniausiai nepasiekia sąmonės, tačiau padeda mums išsilaikyti statiems, nepargriūti. 3. Odos pojūčiai Tai spaudimas, lietimas, šiluma, šaltis ir skausmas. Mūsų. oda yra sudaryta iš dviejų ląstelių sluoksnių. Išorinis, apsauginis sluoksnis vadinamas epiderminiu. Jis yra sudarytas iš negyvų ląstelių. Po epidermiu • yra dermis. Dermyje gausu receptorių. Dauguma jų specializuoti, t.y. reaguoja į vieną iš penkių stimulų, o kai kurios ląstelės gali reaguoti į keletą dirgikliu. Si jutimo sistema informuoja apie objektų, besiliečiančių su kūno paviršiumi, savybes. Jautriausia oda yra tų kūno dalių, kuriomis mes daugiausia tyrinėjame aplinką: rankų pirštų, lūpų ir liežuvio. Skausmas žmogui yra gyvybiškai reikalingas. Negaunant Įspėjamųjų signalų, galima neatkreipti dėmesio į sunkius susižeidimus. Mokslininkai mano, kad žmogaus kūne yra specialių nervinių galūnėlių, reaguojančių į pavojingą poveikį. Dauguma skausmo receptorių reaguoja į skirtingus stimulus. Pavyzdžiui, odoje esantys receptoriai yra jautrūs

PAŽINTINIAI PROCESAI

45

įpjovimui, nudegimui, chemikalų poveikiui (dėl kurio pažeidžiamas audinys, ar sutrinka kraujo cirkuliacija). Primityviausia reakcija į skausmą yra refleksas. Apie refleksinę centrinės nervų sistemos v e i k l ą jūs jau skaitėte skyrelyje „ B i o l o g i n i a i elgesio pagrindai". Žmonių reakcija į skausmą yra labai nevienoda. Tai p r i k l a u s o nuo psichologinių ypatybių, nuo į v y k i o i n t e r p r e t a v i m o , į t a i g o s , dėmesio ir nerimo stiprumo. Kai kurių Afrikos genčių nėščios moterys dirba laukuose iki gimdymo sąrėmių, o pagimdžiusios netrukus vėl traukia į l a u k u s . Mat šiose gentyse viešpatauja įsitikinimas, kad nėštumas ir gimdymas yra visiškai natūralus ir neskausmingas procesas, todėl jų moterys gimdydamos nejaučia ypatingų skausmų. Interpretuojamas taip pat gali būti dantų skausmas. A t l i k u s tyrimus su studentais, paaiškėjo, jog jie daug jautresni dantų s k a u s m u i , sėdėdami dantisto kėdėje nei kontoroje. Vadinasi, kai mes tikimės traumos, mums labiau skauda. Įtaiga taip pat gali pakeisti skausmo interpretavimą: pavyzdžiui, 35% ligonių skausmus gali sumažinti mediciniškai neutrali medžiaga, jeigu įteigiama, kad tai efektyvūs vaistai (tai yra vadinama placebo efektu).

Tai antrasis pagal svarbą žmogaus pojūtis. Jis atsiranda specialiose ausų ląstelėse, reaguojančiose į staigius oro slėgimo p a s i k e i t i m u s . Klausa suteikia mums galimybę kalbėtis su kitais žmonėmis, taigi ji yra bendravimo įrankis. Be kalbos garsų, mes g a l i m e p r i i m t i gana p l a t ų k i t o k i ų garsų diapazoną (žmogus sugeba atskirti apie 400 000 skirtingų garsų). O muzikų ir aklųjų klausos galimybės dažnai būna dar platesnės. Garso intensyvumui išreikšti yra pasirinktas decibelas. Žemiausias žmogaus ausiai girdimas garsas yra lygus 30 decibelų (lengvas šnabždesys). Klausos kritinio lygio pradžia laikoma 80 decibelų. Toki lygį a t i t i n k a sunkusis transportas, važiuojantis magistrale, arba triukšminga gamykla, jeigu tai trunka daugiau nei 8 valandas. Neišvengiamą klausos praradimą per 2 valandas gali sukelti 180 decibelų garsas (baikerių keliamas triukšmas). 5. Regėjimas Sis pojūtis mums teikia pagrindinę informaciją apie aplinką, Įgalina mus savarankiškai veikti, lengvai orientuotis. Regimoji informacija papildo ir mūsų bendravimą kalba: padeda gauti informacijos apie kito žmogaus jausmus, ketinimus.

4. Klausa

Šios erdvės beveik neturi sąlyčio taškų.tinklainėje. tarsi žiūrėtume nebylų filmą. o aklasis šito negali. vyzdys susitraukia.). Tai nulėmė regimosios informacijos gausumas bei įvairovė. vadinamas rainele. galime deramai veikti. Tinklainė yra sudaryta iš milijonų šviesai jautrių ląstelių. kurios priekyje yra anga šviesai patekti . .vyzdys (3.1 pav. vadiname regėjimo lauku. jei neliečiame aplinkos daiktų ir negirdime garsų.46 III SKYRIUS Regėjimo receptoriai yra akyse. todėl pastarąjį panagrinėsime plačiau. Teisingai fokusuoti vaizdą padeda ragena ir lęšiukas. Kai apšvietimas labai menkas. Aiškus regėjimo vaizdas projektuojamas vidiniame akies paviršiuje . jei užsimerktume ir įsiklausytume. Pagal gaunamą informaciją pasaulį mes suvokiame skirtingais matavimais: formuojasi atskiros suvokimo erdvės. Akies sandara plėstis.1 pav. Suvokimas Suaugusiems žmonėms orientuotis padeda nejutimas.visai kitokia. Tai sąlygoja skirtingi pojūčiai. Antai. Jos priima gaunamą informaciją ir siunčia optiniu nervu į atitinkamas smegenų sritis. o suvokimas (percepcija). kurią mes galime matyti vienu metu. o girdimoji ar regimoji . Reginčiojo žmogaus atskaitos sistema visada remiasi regimąja informacija: mes viską vertiname iš reginčioje pozicijos. o kai apšvietimas ryškus. Jis reguliuoja vyzdžio atsivėr i m ą . suvoktume pilną įvairių garsų girdimąją erdvę. Tą aplinkos dalį. Lytėjimo erdvė yra vienokia. Tik suvokę aplinką. Regintis žmogus net ir užrištomis akimis skiriasi nuo aklojo: jis derina girdimąją ir lytėjimo informaciją su regimąja atskaitos sistema. kad konkrečiam regėjimo objektui (pavyzdžiui. atvaizdas akies tinklainėje yra apverstas. vyzdys stengiasi gauti kuo d a u g i a u šviesos ir ima 3. Vyzdį juosia spalvotas diskas. Informaciją apie aplinką gauname įvairiais būdais. Plačiau nagrinėta regimoji suvokimo erdvė. atrodo. Tik iš patirties žinome. Akį galime pavaizduoti kaip ertmę. glostomam katinui) būdingos tam tikros savybės (jo kailis minkštas ir švelnus). Kaip ir filmavimo kameroje. regimoji erdvė mus supa.

kad kitoje gatvės pusėje stovintis automobilis tikrai yra mažesnis už stovintį šalia. dydžio.). Žvelgdami rudenį į mišką. esant įvairioms apšvietimo sąlygoms. Mes visada skaidome savo regimąjį pasauli į figūrą ir foną (3. pirmiausia turime atskirti ji nuo fono. Žinoma.ilgas kelias. yra pastovios formos. Formos s u v o k i m a s t a i p pat g a l i m e j u o s s k i r s t y t i į spygliuočius ir lapuočius. Tai reiškia. Be to.vienu metu matome figūrą su išilginiais brūkšniais kitu . o mes matome trimatę erdvę. kad mums artinantis keičiasi automobilio dydis. žalią). mes ne tik atskiriame figūrą nuo fono. Bet vis dėlto egzistuoja tam tikri dėsningumai. bet 3. Vaizdas tinklainėje skiriasi nuo to. Sieninį laikrodį mes suvokiame kaip apvalų. Jeigu einame automobilio link. nors tinklainėje pastarojo vaizdas daug mažesnis. kad aplinkos objektai turi tam tikrų pastovių požymių (suvokimo konstantiškumas).PAŽINTINIAI PROCESAI __ 47 Regimosios erdvės suvokimo ypatumai Tarp vaizdo akių tinklainėje ir suvokto regimojo objekto . Žvelgiant į šį p i e š i n į automatiškai keičiasi mūsų suvokimo fonas ir figūra . kad objektai. iš įvairaus nuotolio ir. vaizdas tinklainėje didėja. pagal kuriuos suvokiame regimąją aplinką.2 pav. Be to. spalvos. Aplinkos objektus paprastai grupuojame automatiškai: mūsų „protinga akis" pati . todėl mes patys jo beveik nepastebime. Žmogaus suvokimui dar būdingas visybiškumas. tačiau ir šiuo atveju nemanome. Sis procesas vyksta labai g r e i t a i ir automatiškai. ką suvokiame egzistuojant aplink. koks tai objektas. vaizdai tinklainėje yra dvimačiai.2 pav. Kur jis yra? (padėties ir gylio suvokimas). nors jo vaizdas tinklainėje yra ovalus. mes nuolat apdorojame ir organizuojame iš tinklainės gaunamus duomenis. raudoną. Žiūrėdamas žmogus visada domisi: Koks tai objektas? (formos suvokimo aspektai). kuriuos stebime iš įvairių pozicijų. Kaip suvokiame formą? Norėdami sužinoti. Suvokdami aplinką.su skersais. bet suvokiame. galime skirstyti medžius pagal spalvas (geltoną. nemanome.

3. Norint t i k s l i n g a i veikti. (pavyzdžiui.48 III SKYRIUS Kaip suvokiame objekto padėtį erdvėje? sutvarko gaunamą medžiagą ir atskiras dalis bei elementus priskiria prasmingai visumai (3. aukštis. Iš to s p r e n d ž i a m e apie to o b j e k t o dydį 3. Objektai paprastai suvokiami izoliuotai. jei pažįstamas daiktas yra Mes suvokiame ovalą. nežiūrint to. o arčiau esantys jo dalių objektai užstoja esančius toliau.4 pav. vadinasi.3 pav. objekto visumos suvokimas. 3. kaip daiktai išsidėstę erdvėje: koks jų plotis. ilgis. Tačiau užtenka šias figūras patalpinti tam tikroje aplinkoje. Kartais galime orientuotis pagal šešėlius. 3.4 paveikslo A dalyje aiškiai matome skirtingo dydžio statines. Objekto padėties suvokimas . krintančius nuo stebimų objektų. Jie liudija apie vaizdo gilumą.). ir statinių dydžių santykis pasikeis (B ir C dalys). reljefas. trimatiškumą.3 pav.4 pav. r e i k i a žinoti. kad trūksta kai kurių mažas.). jis toli.

bet ir nuo suvokėjo savybių. kad tai visai ne tas žmogus. ir sąmoningų pastangų mums retai kada prireikia. Tokiais atvejais sakoma: „man pasirodė" ar man „pasigirdo". į v a i r i ų kito žmogaus savybių pastebėjimas. kad daiktai sukasi aplink mus. tik jam priartėjus. 3.). kad nėra pastovios atskaitos sistemos. mūsų suvokimas kartais yra apgaulingas. gali nuolat šmėkščioti būtent „pažįstamas" siluetas ir. ką matome aplink save. mes iš patirties manome. Kai kurios suvokimo iliuzijos būdingos visiems žmonėms. priklauso ne vien nuo suvokiamos medžiagos. skyrių „Aš ir kiti"). alkani tiriamieji daug tiksliau ir greičiau a t p a ž į s t a trumpai rodomas maisto produktu nuotraukas. aplinkos daiktų judėjimo iliuzijos kyla mūsų akiu obuoliams nevalingai judant. kad judame mes patys. girdime. kai greitai sukamės ant vienos kojos ir staiga sustojame. t. Tai nagrinėja socialinė psichologija. kad juda daiktas. priklauso ir nuo mūsų vidinės būsenos. darbo pobūdis: dailininkai daug geriau skiria spalvas.6 pav.)? Ebinhauzo ir Tičnerio iliuzija: tas pats apskritimas tarp didesnių atrodo mažesnis. Orientuotis trukdo tai. vadinama socialine percepcija (žr. o ieškančiam gatvėje kokio nors žmogaus. Kai tinklainėje atsispindi judesys. Įsibauginęs žmogus gali krūmą palaikyti priešu. kurioje vietoje yra mus dominantys daiktai. Atskira suvokimo sritis yra kito žmogaus suvokimas. Suvokėjo įtaka Suvokimą visada įtakoja ir suvokėjo asmenybė . Kartais suvokimo klaidų darome ir skaitydami. o ne akys. nuostatų (ką tikimės pamatyti toje situacijoje). Tai. inžinieriai greičiau ir tiksliau suvokia brėžinyje parodytą detalę. įsitikinama. Minėtieji požymiai įvertinami taip pat labai greitai.PAŽINTINIAI PROCESAI 49 Vadovaudamiesi šiais požymiais ir dar daugybe kitų.tai. 3. dar kurį laiką atrodo. y. ką mes matome. Plačiai žinoma Miulerio ir Lajerio iliuzija. Suvokimą įtakoja ir profesinės žinios. atrodo. užuodžiame. nes daugiau nei pusę raidžių žodžiuose skaitytojai Suvokimo iliuzijos . gėrimus. Galima apsigauti ir priimant girdimąja informaciją. negu tarp mažesnių (žr. galime nustatyti. motyvacijos (kas mums svarbu). Nematuodami liniuote. Pavyzdžiui. kuri linija ilgesnė-AB ar CD (žr. ir jų išvengti galima tik po ilgų treniruočių. negu sotūs. degustatoriai pagal skonį tobuliau atskiria įvairių rūšių maistą.5 pav. Žmogus dažnai daro suvokimo klaidų. Pavyzdžiui. Antai. pasakykite. sėdint stovinčio traukinio vagone ir žiūrint į gretimais bėgiais važiuojantį traukinį. jo elgesio interpretacija.

uoslės. Patekę iš šviesios patalpos į tamsią. Jei skaitant reikėtų suvokti kiekvieną skiemenį ir raidę. Akys taip pat gali priprasti prie itin gražaus ar prie bjauraus veido . Ebinhauzo ir Tičnerio iliuzija Adaptacija Pojūčiai ne visuomet yra vienodai stiprūs. beveik nieko nematome („tamsu nors į akį durk"). Miulerio ir Lajerio iliuzija 3. 3. III SKYRIUS papildo patys. vadinamas adaptacija.ilgainiui jo bruožai mūsų nedirgina. bet.50 . Šie pavyzdžiai liudija žmogaus jutimo sistemų lankstumą. mes prie jo adaptuojamės. skonio. greitai skaityti negalėtume.5 pav. Jutimo sistemų gebėjimas prisitaikyti prie gaunamos informacijos. Sunkiausiai adaptuojasi klausos receptoriai . tačiau netrukus pradedame skirti aplinkos daiktus. priprantame. jo oras mums atrodo labai nemalonus. Regos.6 pav. . remdamiesi tam tikrais pažįstamais požymiais. Kai įeiname iš lauko į neišvėdintą kambarį. bet ir pavojinga. pabuvę čia kurį laiką.prie didelio triukšmo priprasti ne tik sunku. temperatūros receptoriai adaptuojasi lengviau ir greičiau. Jei stimulas nekinta.

o bendrabutyje gyvenanti šeima atkreips dėmesį į tai. nes jie jau yra pažįstami. stiprius ir besikeičiančius dirgiklius: išgirstame stiprų garsą. Į pasakojimą įsijautęs mokytojas gali neišgirsti pamokos pabaigą skelbiančio skambučio. skaitydami įdomų detektyvą. krūptelime išgirdę kažką netikėto (pavyzdžiui. Antai. PAŽINTINIAI PROCESAI 51 DĖMESYS IR JO YPATUMAI Mes suvokiame toli gražu ne visus aplinkos objektus ir įvykius. apšviečiami nauji objektai. B e n d r a u d a m i su p a š n e k o v u . tampančius dėmesio objektais. nes jose matyti besikeičiantys kito žmogaus jausmai. šurmulį. kalbančiojo lūpų judesius ir balso savybes (kalbos greitį. Dėmesys sutelktas į knygos siužetą. sukoncentravę dėmėsi į pašnekesį su bičiuliu. jų balsai susilieja į bendrą triukšmą. o visa kita skendi tamsoje (dėmesio fonas).akis. kurio kalbą norėtume išgirsti. leidžiančius jam orientuotis nuolat besikeičiančioje aplinkoje. skaičiavimo technika besidomintis žmogus knygyne iš karto pastebės naują knygą apie programavimą. ką apšviečia mūsų dėmesio šviesa. nepavojingi. ir nukreipti jį gali nebent stiprūs ar netikėti dirgikliai (gal durų skambutis ar nuo sienos krintantis paveikslas). Tai selektyvaus dėmesio fenomenas. pajuntame intensyvų kvapą. Tyrinėtojai tokio pobūdžio klausymą pavadino kokteilių pobūvio fenomenu. tai atliekame pagal garso kryptį. . alkanas filmo žiūrovas pastebės. Draugų kompanijoje. Poreikiai. ką valgo filmo herojai. kad virtuvėje švilpia kažin kada užkaistas arbatinukas. Mes atkreipiame dėmesį pirmiausia į naujus. Jeigu vis dėlto pasirenkame pašnekovą. Pasikartojančiais dirgikliais ilgainiui nustojama domėtis. kokiame gražiame.iš visos aplinkos sąmoningai išskiriame ir suvokiame tik tai. šūvį). Kodėl mes atkreipiame dėmesį į tuos. Vienu metu mes galime pajusti tik nedidelę aplinkos dirgiklių ir stimulų dalį. Dėmesys panašus į prožektorių tamsoje: stipri šviesa išplėšia iš tamsos tam tikrus aplinkos objektus. o pertraukos laukiantis mokinys jį išgirs visada. mintys. Prožektorių paslinkus. ištirti. bet dingsta senieji.. netikėtus. t a i p p a t s t e n g i a m ė s ž i ū r ė t i į informatyviausią kūno dalį . intonaciją bei garso a u k š t į ) . interesai ir vertybės taip pat gerokai veikia mūsų dėmesį. kitų žmonių beveik nematome. Taigi mes esame panašūs į prožektorius . erdviame bute šie gyvena. nepastebime. o filologas abejingai praeis pro šalį. o ne į kitus objektus? Yra n u s t a t y t a tokia b e n d r i a u s i a t e n d e n c i j a : ž m o g u s suvokia informatyviausius dalykus.

Dėmesio perkėlimo ypatumai sąlygoja mūsų susikaupimo naujai veiklai greitį ir laiko panaudojimo efektyvumą. Žiūrėdami įdomų filmą ar krepšinio rungtynes.tai sąmonės nukreipimas nuo dėmesio objekto į foną arba iš vienos veiklos į kitą. įdomumas ir t.52 III SKYRIUS Kiekvieną iš jų paaiškinsime plačiau. o kartais sunkiai pakeliamas. be jokių valios p a s t a n g ų sukoncentruojame dėmesį. Dėmesio intensyvumas panašus į danties skausmą: kartais jis būna vos maudžiantis. Dėmesio patvarumą . naujumas. Dėmesio ypatybės . D ė m e s i o intensyvumas . Nevalingą dėmesio perkėlimą skatina pašalinių poveikių stiprumas. neįprasti) patys patraukia mūsų dėmesį. jų dėmesys netrukus susilpnėja. kiti greit pavargsta. veiklos pobūdis. Dažnai koks nors dirgiklis mus taip užvaldo. kad aplinkui „nieko nematome ir negirdime". Vieni žmonės gali dirbti ilgai ir efektyviai. Per trumpą laiką (sekundės dalį) žmogus gali aprėpti ribotą elementų kiekį . kiek laiko sugebame išlaikyti dėmesį.tai mūsų gebėjimas vienu metu suvokti keletą įvykių. Dėmesio perkėlimas .apie septynis regimuosius objektus ir tris.objektai (nauji. O kartais turime prisiversti klausytis dėstytojo pasakojimo ar stengtis suprasti. t.nusako dėmesio trukmė. įdomūs.t.. keturis garsus. o kartais ir menkas trukdymas išblaško dėmesį. objektų ir dėmesį paskirstyti.y. Apie dėmesio sutelktumą sprendžiame iš jo atsparumo pašalinių įvykių ar objektų poveikiui. nukreiptą į vieną objektą. Dėmesio platumas . kas rašoma v a d o v ė l y j e . reikšmingumas: nelengva susikaupti triukšmingoje aplinkoje arba kai ką nors skauda. Dėmesio patvarumą skatina teigiamos emocijos.tai jo sutelkimas (arba koncentravimas) į objektą. T a i valingas dėmesys. Neretai kai kurie.

kuriuo A. kad viskas mums „trukdo". Tai priklauso nuo įgudimo ir užduočių sudėtingumo: kuo darbai ar suvokimo objektai panašesni. dėmesingai. nepaprastų dalykų. kad esi atsakingas už savo veiklos rezultatus. tiek laikinu poveikių ar būsenų (nuovargio.nesistenkime sudaryti darbui „šiltnamio" sąlygų. sunku mokytis.dėmesį lavina susidomėjimas veikla ir protinis aktyvumas. todėl pratinkimės dirbti įvairiomis sąlygomis. Lavindami dėmesį. Kaip lavinti dėmesingumą? Žmonės. glostyti katiną (nesudėtingas veiksmas) ir skaityti. kalbėti su keleiviu. Tokiems žmonėms visose srityse lengva pasiekti gerų rezultatų. Vieną dieną į garsaus rusu psichologo A. . Lurija labai susidomėjo ir 30 metų nuo susitikimo dienos tyrė šį fenomenalų atvejį. Deja. mieguistumo. beveik nereikalaujantys dėmesio). Susilpnėjus dėmesiui. laikomi dėmesingais. Lurijos laboratoriją atėjo žmogus. sugebantys greitai susikaupti. Smalsumas -viena pažangą skatinančių jėgų. kad esame išsiblaškę. ar . panagrinėkime konkretų pavyzdį. nesiblaškant.. sunku rašyti rašinį ir mintyse spręsti uždavinį (panaši mąstymo veikla) arba mokantis vairuoti automobilį. nes gyvenimas nelepins . KĄ IR KAIP ATSIMENAME? Pradėdami gilintis į atminties procesus. dėmesio blaškymui. kad šie būtų atliekami normaliu greičiu. Tai gali būti sąlygota tiek" nervų sistemos ypatumų (tikrasis išsiblaškymas pasitaiko retai). stengtis organizuoti savo darbus taip. skundžiamės. nerimo. neatlėgus įtampai bei nerimui. nepašalinę jo pagrindinės priežasties . . kai tenka vienu metu atlikti keletą darbų. bet dėmesingumo nepadidinsime. s u n k i a i s u s i k a u p i a m e ar išlaikome dėmesį. stenkimės aplinkui rasti nuostabių. imtis kito darbo tik baigus ankstesnį.PAŽINTINIAI PROCESAI 53 Dėmesys paskirstomas. dėmesio sutelkimo problemų nekils. paprasta važiuoti dviračiu ir dainuoti (abu šie veiksmai a u t o m a t i z u o t i . jei būsime labai susidomėję.reikia prisiversti dirbti ramiai. įsisąmoninti.nepailsėję. . l a b a i smarkaus emocinio jaudulio). tuo sunkiau juos vienu metu atlikti. Pagrindiniai dėmesio lavinimo principai yra šie: . galime išugdyti vertingas jo ypatybes.teks išsiugdyti atsparumą išorės poveikiams. Šis žmogus (vadinkime jį S. neverstų panikuoti.) atgamindavo bet kokią žodžių eilę bet kuriuo metu ir bet kokiomis sąlygomis. jog ko nespėsi ar pritruks j ė g ų . Antai. nesvarbu. kuo dažniau kelkime klausimus. ilgai išlaikyti intensyvų dėmesį ir atsispirti pašaliniam poveikiui (blaškymui).

54 . Atsiminimas . užgoždami teksto prasmę. 2. Psichologai pabrėžia. Atminties „sandėlis" yra sudėtinga. Įsiminimas (arba informacijos kodavimas). Žmogus greitai randa atminties saugyklose reikalingą informaciją ir ją atkuria (beje. ilgainiui kintanti sistema. kartais informacijai atgaminti reikia daug laiko ir pastangų). kurie plūsdavo vienas po kito. Kq vadiname atmintimi? Sąvoka „atmintis" mums gerai pažįstama . Kaip S. negalėjo kontroliuoti žodžių „kodavimo". kada kas nors sumanys jais pasinaudoti. Galinga atmintis veikė mąstymą: mintys šokinėdavo nuo vaizdinio prie vaizdinio ir būdavo sunku suvokti sudėtingus santykius ir abstrakčias idėjas. Net paprasčiausiam atminties reiškiniui visada būdingi trys procesai: įsiminimas. o kartais tam reikia didesnių pastangų (tenka kartoti. jis savaime iškildavo. . Sunku atskirai kalbėti apie kažkurią vieną šių procedūrų.). Saugojimas. biblioteka ar kompiuterio atmintis: informacijos vienetai čia neišrikiuoti vienas šalia kito ir nelaukia. ieškoti loginių ryšių tarp elementų ir pan.tai atkūrimas atmintyje to. Mūsų atminties „sandėlis" .. Tačiau S. III SKYRIUS tuos žodžius jis buvo girdėjęs prieš savaitę. Jeigu žmogus neatsimena. kuriuos gali matyti arba justi jų skonį. automatiškai. atmintis daugiau problemų iškeldavo nei išspręsdavo. dinamiška. saugojimas ir atsiminimas. kvapą: „paprastai jusdavau skonį ir svorį. Gauta informacija parengiama saugojimui. laikyti ir po kiek laiko atgaminti jutimų dėka surinktą informaciją. Todėl apie atminties procesų efektyvumą tenka spręsti vien pagal atsiminimą. Kartais informacija užkoduojama labai greitai. prieš mėnesį ar prieš daugelį metų. Skaitant žodžiai jam sukeldavo vaizdinius. negalima pasakyti. 1.. sugebėdavo taip ilgai išsaugoti informaciją? Jis pats aiškino. kad atminties veikimas yra sudėtingas reiškinys. automatiškai pakeičia juos į gyvus ir pastovius vaizdinius. ar jis įsiminė ir ar informacija yra saugoma.ją apibūdiname kaip sugebėjimą įsiminti. 3. kas buvo įsiminta. jai suteikiama tinkama atmintyje laikyti forma. Atminties procesai. kad įsimindamas žodžius.".atrodo.tai ne spinta. tarsi užrašoma specialiais atminties kodais. ir man nereikėdavo stengtis žodžio prisiminti . Taigi unikali S.

be pastangų. Kai informacija atgaminama ne visai tiksliai. Taigi informacija atgaminama tada. kaip atrodo mūsų draugai. Atpažinimas 1 klausimas: kas perneša neigiamą krūvį? a) atomai.atsimename. Tai darbinių ir sportinių įgūdžių pagrindas. susiduriame su informacijos atkūrimu. atmintis skirstoma į motorinę (judesių).tai objektų. Informacija atsimenama vaizdiniu pavidalu . d) skylutės.t. rekonstruojame menkiau įsimintus elementus. šokti. Motorinė atmintis . o duomenis apie jį mes gauname skirtingais kanalais. neturime kopijos ir tenka ją atsiminti patiems. kai tenka atsiminti daug informacijos ir dalis jos užmirštama. bėgti ir t. Pagal tai. yra Petras? Atsakant į šiuos klausimus. Vaizdinė atmintis . reiškinių ir jų ypatybių įsiminimas. sėdintis prieš mane troleibuse. Atpažindami ' mes identifikuojame matomą ar girdimą objektą su jo vaizdu mūsų atmintyje.tai sugebėjimas įsiminti. c) jonai. Aš nemačiau Petro nuo mokyklos baigimo. pasitelkiamas atpažinimas. b) elektronai. Atkurdami informaciją. • . Be motorinės atminties nemokėtume vaikščioti.• B. rašyti. 2 klausimas: Ar jaunuolis. koks yra pažįstamo . sunkiau nei pirmuoju atveju. papildome logiškais samprotavimais ir ankstesnio patyrimo faktais. 2 klausimas: kaip vadinama didžiausia Saulės sistemos planeta? . Paprastai atkuriama tada. Atgaminimas •• 1 klausimas: kiek jums metų? .Atgaminame greitai. tačiau lengviau yra atpažinti matytą ar girdėtą informaciją. kad geri sportininkai iškart pagauna kokį nors judesį. kai neturime su kuo lyginti. atgaminame ilgiau. vaizdinę ir žodinę.Jei esame primiršę astronomiją. atpasakojama „savais žodžiais". ką atsimename. saugojimas atmintyje ir atsiminimas. Atminties rūšys Mes sugebame atsiminti labai skirtingą informaciją -juk aplinkinis pasaulis yra labai įvairus. Sakoma.PAŽINTINIAI PROCESAI 55 Yra keli atsiminimo būdai: A. emocinę. laikyti atmintyje ir atsiminti judesius ir jų seką.

išgyvenimų įsiminimas. Mes atsimename ne vien tai. jie ir atsimenami. t. Dažnai net nežymus prisiminimas prikelia iš atminties. Tai mūsų sąmonės centras. laikymas atmintyje ir atsiminimas. Jeigu išsigandome. jį atsimename vos keletą sekundžių. užsienio ar programavimo kalbų elementai. Pavyzdžiui.56 III SKYRIUS žmogaus balsas. dangaus spalva. koks yra mūsų namas. Sąmonė išsaugo tos akimirkos mintis. sakinius į idėjas. valandas. vengsime su juo matytis. galime įsiminti ir daugiau: tada įsiminimo objektas bus naujasis prasmingas darinys. dienas a metus. filosofinės idėjos ir t. Trumpalaikės atminties informacija perduodama į ilgalaikę atmintį. todėl nuolat skatina mus imtis tų veiksmų ar •nuo jų atgraso. yra mūsų ilgalaikės atminties objektas. Normaliomis sąlygomis žmogus įsimena maždaug septynis objektus . kol užrašome ar ištariame. saugomos atmintyje minutes. Kai kurie mokslininkai teigia. kad pykome. informaciją. kurios kelia malonias emocijas. Ilgalaikės atminties apimtis neribota. užtat visada norėsime vėl atsidurti situacijose. Tai gali būti labai paprasta ir labai sudėtinga informacija: žmogaus vardas. katino kailio švelnumas ir sudėtingos formulės. stengiamės vakare nekelti kojos iš namų. Grupuodami įsimenamą medžiagą i didesnius derinius. ką žmogus patyrė.t. dokumento ar banko sąskaitos numerį. Šiuo atveju . obuolio skonis. galime jungti raides į žodžius. Kiekvienas žodis nėra mums vien atskiri garsai-jis turi prasmę. kad ji saugo viską. jausmus. Hipnozės metu žmonės taip pat atsimena daugiau. bet ir savo vidinę būseną tuo metu. seniai užmirštus įvykius. pakalnutės kvapas. Žmogaus atsimenami išgyvenimai visada siejasi su kokia nors veikla. Atminties struktūros Kokios struktūros leidžia mums saugoti informaciją? Jų yra dvi: trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. nei gali atgaminti normaliai. eidami tamsia gatve. naudojamės trumpalaike atmintimi. žodžius į sakinius. atrodo. kad švitrinis popierius yra šiurkštus ir t. Ji leidžia „prikelti" didžiulius informacijos klodus ir yra mūsų žinių bei patirties pagrindas. Žodinė a t m i n t i s tai yra i n f o r m a c i j o s kodavimas žodžiais. Paprastai žvilgtelėję į telefono. džiaugėmės. jeigu bendravimas su kokiu žmogumi mus erzina. Žodine atmintimi yra paremtas sistemingas žinių įgijimas. Žinios. Emocinė atmintis -jausmų. .tokia yra trumpalaikės atminties apimtis.

t. ir tiek. galėtume teigti. . nes trejų metų senumo informacijos mums visai nereikia. Savo atmintį prilyginę kompiuterinei (nors toks sugretinimas nėra tikslus). veiksmus ir t. Žinoma. aštuntą valandą. praėjusius įvykius. Neatsimintumėte. Kodėl taip atsitinka? Kokią informaciją pirmiausiai prarandame? Pasvarstykime. pavadinimus. kad ši informacija tik užima vietą. Trumpalaikė atmintis kontroliuoja atgaminimą (3. nebent tai būtų kokia svarbi data. Smulkmenos „išdulka" iš galvos. žmonių vardus ir veidus. Šiuo atveju užmiršimas atlieka adaptacijos funkciją. tikriausiai nesugebėtumėte atsakyti. ką veikėte prieš trejus metus liepos pirmąjį pirmadienį. Jeigu kas paklaustų.PAŽINTINIAI PROCESAI 57 Taigi ilgalaikės atminties informacija mes naudojamės nuolatos. Kodėl užmirštame? Dalies informacijos nuolat netenkame: užmirštame mokslo faktus. žmogaus atminties principas kiek kitoks: mūsų atmintis pati atsisako pasenusios informacijos.).7 pav.

skaičių eiles. priklauso nuo daugelio veiksnių. kad p a c i e n t a i negali p r i s i m i n t i į t a m p ą keliančių d a l y k ų . o paskui vėl stabilizuojasi (3. Dėl interferencijos blogiausiai įsimenama medžiagos vidurinė dalis: ja užgožia pradinė informacijos dalis (dėl naujumo ji dar įdomi). Froidas dar mini motyvuotą užmiršimą. t. ir dabar juos daug sunkiau prisiminti. Vėliau atgaminamos medžiagos kiekis staigiai mažėja. nustatytos įvairiais atminties tyrimo metodais Įsiminimo veiksniai Tai.58 III SKYRIUS Užmiršę smulkmenas.anglų. Siekdami informacijos ekonomiškumo. pro k u r į praeiname kelis kartus per dieną ir t. kurios mums kur kas svarbesnės nei tikslūs kokių nors objektų vaizdai. užmirštamos medžiagos kiekis labai priklauso nuo jos įdomumo ir aktualumo. kaip atrodo šimtą kartų matyto vadovėlio viršelis. kai sąmoningai ar nesąmoningai išstumiama nerimą kelianti informacija. Aišku. žmogus a t s i m e n a ją 100%. Dar kitus užmiršimo atvejus specialistai aiškina interferencijos reiškiniu.). vėliau.8 pav. galime susikoncentruoti į svarbius dalykus. Kartais net . vargu ar galėtume tiksliai nurodyti. ką įsimename. Z. ką žinau. o tiksliau prisiminti jų piešinį visai nebūtina). 3. Medžiagos pabaiga vėl suaktyvina mąstymą. Pastebėjęs. Kiek užmirštame? Užmiršimo eigą galima pavaizduoti kreive. Be to. d i d ž i u l i a i nereikalingos informacijos srautai gali tarsi užtvindyti mūsų atmintį ir ją paralyžiuoti. ėmus bendrauti vokiškai. Vėliau domėjimasis silpnėja.8 pav. Vos įsiminęs kažkokią i n f o r m a c i j ą . man užtenka to. j galvą nuolatos lįs angliški atitikmenys: naujoji informacija (angliški žodžiai) užgožė senąją (vokiškus žodžius). o universitete . kad atskirčiau vieną banknotą nuo kito. Užmiršimo kreivės. Jeigu mokykloje mokėtės vokiečių kalbą. Žmonės linkę atsiminti tik reikalingas aplinkos detales (pavyzdžiui. Ypač sunku atsiminti panašią informaciją (pavyzdžiui. todėl baigiamoji dalis taip pat įsimenama greitai. mokslininkas konstatavo. daryti platesnes išvadas. jog šiais atvejais veikiantis gynybinis išstūmimo mechanizmas automatiškai apsaugo žmogų nuo nerimą keliančios informacijos. po kurių vėliau tenka įsiminti su skaičiais susijusią informaciją). namas.

Kai tenka į s i m i n t i daug. kiaunė.9 pav. dramblys. Kuo dažniau susiduriame su kokia nors medžiaga." b) kartosime deramai paskirstytais laiko tarpais: medžiaga turi būti kartojama su pertraukėlėmis.:• . kad stengiamės „iškalti" faktus. kas mums įdomu (deja. derintų su kartojimu (apie tai kalbėsime vėliau). nes viena jos dalis stelbia kitą. Puikiai įsimename tai. avis. III. (3. II.30% nerišlios informacijos. įsiminimą gali palengvinti galimybė tam tikru būdu pakeisti. Todėl dažnai stengiamės rasti greitesnių ir įdomesnių įsiminimo būdų. Pabandykime įsiminti šių žodžių sąrašą: vilkas. stirna. O gal įsiminti lengviau būtų šiuos žodžius tinkamai sugrupavus? . Dažna įsiminimo klaida yra ta. t. antilopė. koala. išdėstyti medžiagą. Toks mechaniškas „iškalimas" yra varginantis ir dažnai neefektyvus: prisiminkime užmiršimo kreivę . dėl centrinės nervų sistemos stimuliavimo (nikotino. kuo daugiau ją kartojame. lapė. kiškis. o svarbias žinias. kurių ilgis priklauso nuo įsime. vykstant medžiagos „apdorojimui". y. lūšis. Sužadinimas gali kilti dėl stipraus motyvo ar emocijos.y. šuo. briedis. narkotikų). kodėl į galvą „stringa" kokia antraeilė informacija.po keletos d i e n ų atgaminsime vos 25 . Tai l i u d i j a apie tendenciją vengti varginamo kartojimo.PAŽINTINIAI PROCESAI 59 patys nežinome. kartodami „sukišti" juos į ilgalaikę atmintį. Efektyviau įsiminsime tais atvejais. Kartojimas. Mes patys intuityviai ieškome įsimenamos medžiagos loginių ryšių. mes „pasimetame". Kai informacijos daug. struktūrizavimui ir organizavimui. rasti loginių ryšių tarp atskirų faktų ar patiems susidaryti originalias asociacijas. ne visada mokomuosius dalykus). narnos i n f o r m a c i j o s t u r i n i o ir i n d i v i d u a l i ų s a v y b i ų . katinas. nors jis atima daug laiko ir reikalauja nemažų pastangų. liūtas. Geriau įsimenama. kartojimo negali pakeisti jokios priemonės. Medžiagos įprasminimo procesas. Sužadinimas. Taigi kartojimas yra garantuotas įsiminimo būdas. kai: a) kartojimą kaitaliosime su atsiminimu. karvė. Kartais netgi sakome. leopardas. kai nervų sistema yra vidutiniškai sužadinta. kengūra. Svarbiausiais įsiminimo veiksniais laikoma: I. kofeino. tuo geriau ir atsimename. pantera. kad informacija galvoje turi „susigulėti". kartosime medžiagą nedidelėmis atkarpomis. rodos. įsimename su dideliu vargu. Kartojimą svarbu tinkamai organizuoti. t.) .

o jos galimybės yra ribotos. stabilitronas. kiek įsiminėte žodžių. O dabar pabandykite įsiminti šiuos žodžius: transformatorius. išdėstant ją pagal „hierarchinio medžio" schemą Rasti loginius ryšius. kai įžvelgiame vidinę medžiagos struktūrą. varža. Vieni žmonės lengviau įsimena žodžius. voltmetras. nes tada tektų pasikliauti vien mechanine atmintimi. negu šimtą kartų išgirsti" byloja liaudies išmintis. o kiti vaizdus: pirmųjų geriau išlavinta girdimoji atmintis. vaizdus: „geriau vieną kartą pamatyti.60 III SKYRIUS 3. rezistorius. .regimoji. Efektyviausiai atsimename tuomet. didžiausia tikimybė. tranzistorius. emiteris. Įsiminimo sėkmė labai priklauso ir nuo medžiagos pobūdžio. idėją ar bendrą prasmę. Todėl neverta bandyti įsiminti nesuprastą informaciją. Dauguma žmonių geriau atsimena. Nepriklausomai nuo to. lituoklis. kopūstas. Kartais lengviau įsiminti informaciją. amperas. kad pasakėte žodį „kopūstas". susisteminti elementus galimas tik tada. kai vaizdinė ir žodinė informacija papildo viena kitą. o antrųjų . Mat nepanašūs elementai atsimenami daug lengviau.9 pav.

Kaip veikia žmogaus atmintis? 3. Tikriausiai jus vis dar kažkiek stebina. nes. nosies ir burnos forma bei dydis . Ar gali žmogus pagerinti savo atmintį? MĄSTYMAS Jeigu nuosekliai skaitėte jums skirtą knygele „Psichologija studentui". ar reikia šį skyrelį skaityti? Kam j u m s tas mąstymas reikalingas? Trumpai galima būtų nurodyti dvi priežastis: 1) dėl savęs pažinimo. Kaip saugoma informacija? 5.akių. tikriausiai manėte. Visi minėtieji dalykai buvo pavadinti pažintiniais procesais. ir tik knygoje galime atskirai apie juos rašyti ir analizuoti. išgirsti ar pačiupinėti. Būdami tampriai susiję. Dėl minėtosios priežasties kyla dar visa eilė klausimų. Todėl ir sakoma. mąstydami mes atliekame sudėtingas protines operacijas ir gauname rezultatus. jie turi kažką ir labai specifiško. jie leidžia jums pajusti pasauli. kad jūsų išvaizda . bet ar visuomet pasisekdavo rasti atsakymus? Jeigu dar nepradėjote atidžiai skaityti. Išsamesnį atsakymą galėsite sužinoti tik perskaitę šį skyrelį. ir visa tai drauge su kitais jutimais suteikia jums žinių apie tai. jūs rasite daug dalykų. Tokiu specifiškumu itin pasižymi mąstymas. Tikrai taip yra. nosis užuodžia kvapus. kurias kiti atsimena? Kodėl užmirštame? 4. kuriuos ne visuomet įmanoma pamatyti. kad psichologija . Kol nepradėjote studijuoti psichologijos.PAŽINTINIAI PROCESAI 61 1. Kodėl dauguma žmonių užmiršta smulkmenas. kad „išmąstėme". tačiau tikroji veido bruožų paskirtis nėra vien tik jūsų atpažinimas. nes skaitydami knygą. ausys girdi. tai būtent dabar jums kyla klausimas. Iš dalies jūs teisūs. Štai kai kurie iš jų: Kaip mes mąstome? Ar mąstymas yra proto veikla? Kaip mintys bendrauja tarpusavyje? Klausimai pamąstymui: . ausų.yra tai. tai jau nemažai sužinojote. apie kuriuos daug kartu galvojote. koks yra pasaulis. burna jaučia skonį. 2) dėl galimybės pasinaudoti praktiniame gyvenime. Psichiniai pažinimo procesai tarpusavyje yra labai susipynę. Ką reiškia „gera atmintis"? 2.tai mokslas apie jus. Jūsų akys mato. kas jus labiausiai skiria nuo kitų žmonių.

Kitaip sakant. kai einame ko nors pirkti. Kada mes mąstome? Mąstome. taigi jis yra mūsų galvos smegenų vykdomas tikrovės atspindys. Kitas mąstymo būdas gali turėti ryšį su vaizdu.motorinis mąstymas. Mąstymo šaltinis visada yra jutiminis pažinimas. kurį mes įsivaizduojame kaip „paklusimą savo protui". reikalingas gilus mus supančio pasaulio pažinimas.62 III SKYRIUS Koks ryšys tarp mąstymo ir kalbos? Ar mąstymas yra socialus? Ar mąstymas padeda spręsti problemas? Gyvenime mes nuolat susiduriame su neatidėliotinomis problemomis ir užduotimis. Lokas (J. ypač ta jo dalimi. Galimas ir trečias mastymo būdas . bet visai nebūtinai tai turi būti didelis atradimas. Mąstant vyksta gilesnis išorinio pasaulio pažinimas. Tačiau visapusiškam pasaulio pažinimui nepakanka jutiminio pasaulio vaizdo. Tam. Mąstymas visais atvejais gali būti apibūdintas kaip „proto kalba". Tai mąstymas vaizdais.. prasidėjusi pojūčiais ir suvokimu. Tai verbalinis mąstymas. Pastarųjų metų tyrinėtojai suaugusiems žmonėms yra linkę priskirti teorinio (propozicinio) ir vaizdinio mąstymo būdus. kurį gauname per pojūčius ir suvokimą. Vienas iš mąstymo būdų siejasi su sakinių srautu. Jutiminis pažinimas ir mąstymas „Nieko nėra prote. Locke). siedami ji su vaikų raida. nes juose neatspindėti daiktų. n e p a ž i n t o . Mąstymas atsiranda praktinės veiklos ir jutiminio pažinimo sandūroje.. suvokimą bei vaizduotę. susijęs su „proto judesiu". Pažintinė veikla. neatskleistos tų ryšių priežastys ir pasekmės. toliau pereina į mąstymą. Daugiausia dėmesio motoriniam mąstymui yra paskyrę raidos procesų tyrinėtojai. kad jas sėkmingai galėtume išspręsti. kai planuojame atostogas. galima sakyti. kai svajojame ko nors laukdami. Mąstydami mes atrandame sau kažką naujo. įvykių ir reiškinių tarpusavio ryšiai. kurią mes įsivaizduojame savo protu. ko prieš tai nebuvo pojūčiuose" Dž. išeiname už jutiminio pasaulio . kai tapome paveikslą ir ypač. reikšmingas visai visuomenei. jei kažkas neatitinka mūsų turimų žinių. Panaudodami pojūčius. Šiame darbe daugiausia dėmesio skirsime suaugusiųjų mąstymui. kai norime išspręsti problemą. Per pojūčius ir suvokimą mąstymas yra susijęs su išoriniu pasauliu. kai rašome laišką ar esame dėl ko nors susirūpinę.

judančių 50 000 km/ sek. greičiu? Mąstymas . mūsų mintys lyg ir „aprengiamos" kalbos rūbais kalbos išraiškos priemonėmis Tai yra esminis skiriamasis gyvūnų ir žmogaus •. Galėtume netgi pasakyti. jog žmogus gali skaityti ne tik rašmenis. Pavyzdys. tačiau pačios mažiausios dalelės neįmanoma pamatyti net paties galingiausio mikroskopo pagalba. Bene sudėtingiausia šiuolaikinėje fizikoje yra elementarių dalelių teorija. tai neįmanoma jų betarpiškai suvokti. Tik žodyje mintis įgyja materialųjį apvalkalą. Mąstymo procese pradedame pažinti tokias mus supančio pasaulio savybes ir santykius. jis neįmanomas be kalbos. Tačiau žinome pakankamai pavyzdžių. O štai Morzės .PAŽINTINIAI PROCESAI 63 pažinimo ribų. Tik kalbos dėka nuo pažinimo objekto įmanoma atskirti tą ar kitą savybę ir išreikšti tą savybę specialiu žodžiu sąvoka. pieštinis raštas (lotyniškai „pietus" . Kita. judėdamas 50 000 km/sek greičiu vis dėlto juda 6 kartus lėčiau negu sklinda šviesos •spindulys. tuo aiškiau ji gali būti išreikšta žodžiu ar rašytine kalba. vargu ar esame pajėgūs suvokti skirtumą tarp dangaus kūnų. kad tarpplanetinis erdvėlaivis. analizės ir s i n t e z ė s b ū d u apibendrintas tikrovės atspindys. kuriame kiekvienas rašytinis simbolis reiškia kalbos garsą. Rašto ženklai reiškia vienus ar kitus kalbos elementus. kad egzistuoja tokios nematomos dalelės ir bando įrodyti. Gyvūnų mąstymas yra tik vaizdinis. kurių neaptikome suvokime ir kurių negalime pastebėti tiesiogiai. Gyvūnai operuoja daiktais. Raštas yra vadinamas fiksuota kalba. ir tik tuomet mintis tampa realia tikrove mums patiems ir kitiems žmonėms. Natų skaitymas yra artimas garsinio rašto skaitymui. judančių 300 000 km/sek greičiu nuo kūnų. kurio paskirtis yra atskleisti kažką naujo. Nesvarbu. kur jau nepakanka jutiminio pažinimo. Tuo tarpu. bet ir su kalba. psichikos bruožas. Mąstymas ir kalba Mąstymo procesui būdingas ne tik ryšys su jutiminiu pažinimu. Kadangi dalelių negalima pamatyti. Apie tokias dalelytes galime tik mąstyti. galime suprasti. kad joms esą būdingos tam tikros savybės. Pavyzdžiui.pieštas). kokiomis formomis žmogaus mąstymas vyktų. Mokslininkai mano. Kuo g i l i a u apgalvota mintis.tai betarpiškai susijęs su kalba socialiai sąlygotas psichinis procesas. kad mąstymas prasideda ten. gerai ištyrinėta rašto rūšis. Kai mąstome. kuriuos mato prieš akis. yra garsinis raštas. Pati seniausia raštijos forma buvo piktografinis.

glūdi svarbiausios diskursyvinio (lotyniškai„discursivus" . Tačiau beveik kiekvienas gali naudotis milžinišku kalbos sistemos kompleksu.tai „žaidimas" posakiu. Dėl to kiekviena žmonių bendruomenė turi savo kalbą.ne. Tikrovė yra tokia: kai kurie žmonės gali skaityti. Vienas iš jų vadinasi pragmatinis. o kartais ir studentai. įrodė. jei sukauptos žinios įtvirtinamos ir perduodamos žmogaus žmogui. Trečiasis kalbos aspektas yra sintaksinis. atlikti psichologiniu eksperimentų metu. Galėtume išskirti kelis kalbos aspektus. bet ne visi. kurios pasiekia klausytoją. nuolat ir nuolat organizuodama mūsų socialine aplinką. kad kai kurie moksleiviai. Minčių formulavime reikšmingas vaidmuo priklauso vidinei kalbai: spręsdami uždavinį. o kiti . normaliai išsivysčiusi būtybė yra pajėgi įsisavinti savo gimtąją kalbą bei ja efektyviai naudotis. Bendrasis kalbos nagrinėjimas visais trimis aspektais yra vadinamas semiotika. o pats procesas taipogi yra sąlygotas žmonijos istorinės visuomeninės raidos. kol neišreiškia savo minčių garsiai. Pasirodo. o kiekviena žmogiška. sunkiai sprendžia uždavinius. galima būtų sakyti. pagrįstas samprotavimais) mąstymo prielaidos. frazių reikšmėmis. įgytų žmogaus socialinės raidos procese. kai kurie lengvai išmoksta matematika. o kiti . nes mes pernelyg dažnai manome.64 III SKYRIUS abėcėle galima užrašyti mintis ne tik popieriuje. Kalba veikia tik socialinėje sferoje.protinis. tačiau visa tai įmanoma tik tuo atveju. Visų žmonijos raidos rezultatų pažinimas vyksta kalbos dėka ir yra įkūnytas rašytinėje kalboje. Šis kalbos bruožas kartais mus dalinai suklaidina. mes ne būtinai kalbame garsiai. Žodyje. Specialūs tyrimai. tačiau. Pažinimui yra būtinas perimamumas visų žinių. Socialinė mąstymo prigimtis Glaudus mąstymo ryšys su kalba išreiškia žmogaus mąstymo socialinę. kad garsiai formuluodami savo mintis kitiems. Kalba taip pat turi semantinį aspektą . Taigi mąstymas yra tiesiogiai susijęs su kalba. Taigi žmogaus protinis vystymasis vyksta žinių įsisavinimo procese. nors įsisavinama jau paruošta . kartos kartai. minčių formulavime. tuo pat metu aiškiau suprantame jas ir patys. bet perduoti jas garso ar šviesos signalais. Sukauptos patirties įsisavinimas reikalauja didelių mąstymo pastangų ir kūrybiškumo. kalbame patys sau. kad kalbai išmokti nereikia specialių pastangų. Šiuo atveju kalbos prasmė yra nustatyti reikšmes.ne. Tai kalbos taisyklės arba kalbos ženklų santykiai. Kalba taip pat turi pirmaeilės reikšmės minčių ryšiams susiformuoti. istoriškai sąlygotą esmę. kai kurie gerai žaidžia šachmatais.

kur vaikas augtų.mokymui . laikui atėjus. gyvenusį tarp lokių. o pačiam įsisavinimo procesui . jis pasikeis fiziškai. Taigi darome išvadą. Toks teiginys leidžia iškelti klausimą. kad žmonės. jei neturėtumėte galimybės susipažinti su ankstesnių kartų sukaupta patirtimi ir nepasinaudotumėte jų darbo vaisiais? Šis klausimas panašus į klausimą apie Mauglį? Visi gerai prisimename patrauklų pasakojimą apie žvėries išaugintą. kita . kai šimpanzės ir gorilos buvo mokomos specialiai. kaip jį auginę gyvūnai. Nepriklausomai nuo to. 1920 metais Indijoje daktaras Singhas vilkų gūžtoje kartu su vilkiukais rado dvi mergaites: vieną . Po daugelio metų pagaliau išmokęs s u p r a s t i žmonių kalba. Dažniausiai tai vykdavo. Per ketverius metus mergaitė teįstengė išmokti 6. Visi minėti atvejai liudija. Jaunesnioji netrukus mirė. kad žmogaus sugebėjimas išmokti kalbą yra unikalus. kuriems nepasisekė susipažinti su žmonijos sukaupta patirtimi. Kiplingas . protiniu požiūriu tebuvo nedaug pranašesni už gyvūnus. iš kurio sužinome. Anglų rašytojas D. Šių l a u k i n i ų stebėjimai rodo.45 žodžius. ar kitos būtybės gali išmokti žmonių kalbą? Plačiai tyrinėjantis šią problemą Noamas Chomskis (N. o vyresnioji išgyveno apie dešimt metų. Chomskis pateikia nemažai eksperimentų aprašymų.vadovauja suaugusieji. kad ir kitos būtybės turi savo komunikacijos sistemą. Septyniolikmetės mergaitės išsivystymas prilygo ketverių metų vaiko išsivystymui. Turime ir kitų pavyzdžių: prancūzų filosofas E. Dienoraštyje rašoma. jog naktimis ji staugdavo.septynerių. Kai žmonės jį rado. jog žmogaus fizinis ir psichinis vystymasis vyksta nevienodai. tačiau psichinės savybės taip vystytis negali. Neįsijungęs į žmonių bendruomenę. Apie mąstymo socialinę prigimtį kalba ir toks ypatingas momentas žmogaus kaip būtybės unikalumas išmokti kalbą. Chomsky) mano. nemokėjo kalbėti ir vaikščiojo keturiomis. Kai prie valgančios mergaitės kas nors prieidavo. . Kondijakas 1754 metais rašė apie lietuvį berniuką. bet ž m o g i š k ų s a v y b i ų nepraradusį žmogaus -vilkiūkščio paveikslą. R. Mokslininkas pripažįsta. b e r n i u k a s nieko n e g a l ė j o prisiminti iš ankstesnio savo gyvenimo tarp gyvūnų. Gydytojas rašė jos dienoraštį. Mauglio patrauklumu užkariavo daugybės žmonių simpatijas. N. tačiau ji yra kokybiškai skirtinga. jis nerodė jokių proto požymių.dviejų metų. Kas su jumis būtų. o mėsą valgydavo tik nuo grindų. žmogus kaip asmenybė negali vystytis ir lieka tokiu.PAŽINTINIAI_ PROCESAI 65 žinių sistema. vandeni lakdavo. ji urgzdavo. kad psichinį žmogaus vystymąsi lemia visuomeninė aplinka. o per septynerius . kad mergaitė vaikščiojo keturpėsčia.

yra tiriamas žmogaus mąstymas. kurioje atsispindi bendrieji. kad ji įsisavino sąvokos „daugiau" reikšmę. nes negalime teigti. Taigi jis laidus elektrai".yra mintis. Sąvokų turinys atsiskleidžia sprendiniuose. Jie visuomet išreiškiami bet kuria žodine forma: garsiai pasakant. kai iš vieno ar kelių sprendinių gauname išvestinį sprendinį.66 III SKYRIUS kai jos turėdavo apie vienerius metus. sprendinių).metalas. esminiai ir skiriamieji tikrovės reiškinio ar daikto požymiai. Kaip jau buvo minėta. Sąvoka . pasakant sau ar raštu. Per penkis metus šimpanzės sugebėdavo išmokti apie 140 skirtingų ženklų. Kadangi logika yra mokslas apie minčių tarpusavio santykius bei nuoseklų jų sujungimą. vėliau tai reiškė „daugiau pieno". Logika tiria logines mąstymo formas.fizikos. kad beprasmės mintys ir bet kokia tvarka išreikšti žodžiai gali tarnauti žmonių tarpusavio supratimui. Sprendiniai .visuomeninio vystymosi pažinimo procese yra sisteminamos ir tobulinamos mokslo žinios. . buvo tai. Įžymusis graikų išminčius Aristotelis silogizmu vadino loginį metodą.tai ryšio tarp tikrovės reiškinių ir daiktų arba tarp savybių ir požymių atspindys. kalbos pagalba atsiranda ir išauga svarbiausių žmonijos pasiekimų ir jų rezultatų pažinimas. įgalinantį nuo dviejų sprendinių pereiti prie trečiojo . Eksperimente aprašoma šimpanzė Vašoje ( Washoe ). Mes su jumis jau kalbėjome apie mąstymo ir kalbos santykį. Kodėl mes apie tai kalbame? Dėl to. chemijos. pasitelkiant formaliąją logiką ir psichologiją. Tokie sprendiniai dar vadinami silogizmais. Mokslo žinių sistema sudaro pažinimo teorijos arba gnoseologijos pagrindą.tai toks ryšys tarp minčių (sąvokų. biologijos. greta minėtųjų skirtingų ženklų išmokimo. Iš pradžių sąvoką „daugiau" ji siejo su glostymu. Mokslininkai padarė išvadą. ar tai svarbu psichologijai? Taip. yra nedidelis.išvadų. kurioms priskiriama sąvokos. svarbu. Taip susiformuoja mokslų . Pavyzdys: "Visi metalai laidūs elektrai. Mąstymo tyrime logika ir psichologija viena kitą papildo. kurios didžiausias pasiekimas. lyginant su žmonių. Samprotavimai . Pavyzdžiui. kad pažinimo teorijos bendrųjų principų pagalba. tačiau pilnai atitinkantis jų poreikius. Tuo tarpu svarbiausias mąstymo elementas yra sąvoka. Taigi jų komunikacijos efektyvumas. psichologijos sistema. Mąstymo logika ir psichologija Istorinio . Alavas . Taigi jūs jau žinote. pasakyme „Žemė sukasi apie Saulę" patvirtiname objektyvaus ryšio tarp dviejų dangaus kūnų erdvėje buvimą. kad gorilų ir šimpanzių gestai ir vokalizacijos sugebėjimai yra neskaitlingi. tai turime pasakyti. sprendiniai ir samprotavimai. kad pagrindinė kalbos sandaros dalis yra žodis.

tiek pat tarpusavyje siejasi logika ir psichologija. tačiau jų nepakanka visapusiškai paaiškinti žmogaus mąstymą. Mąstymo ryšys su veikla rodo • esminius mąstymo raidos-ypatumus. daiktui priskiriame visas savybes. planai. Tuo pat metu mąstymas pats yra veikla. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas pateikia 60 000 žodžių. Kadangi mąstymo procesas ir jo rezultatas yra tarpusavyje susiję. Mąstymui išsiaiškinti psichologijoje mes taip pat turime pasinaudoti sąvokomis. kurie susiformuoja mąstymo metu. žmonės aptinka vidinius tikrovės reiškinių santykius. žinoma. tarp pažinimo produktų. Keisdami daiktus arba sutvarkydami . Logikos tikslas . Antai. t. kurią tiria psichologija. dar vartojame asociacijos sąvoką. Tačiau minėtos savybės tinka tik geriausiems paukščių atstovams (lakštingalai.PAŽINTINIAI PROCESAI 67 Nors logika ir psichologija mąstymo tyrime viena kitą papildo. žaidimo ar darbinės veiklos metu. kas yra paveldima genetiškai. nes jie neatspindi mąstymo proceso. atitinkantys logikos reikalavimus. Mąstymas kaip procesas Tirti mąstymo procesą . reikėtų milžiniško žodyno. tačiau tarp jų yra esminis skirtumas. Mąstymo procesas yra toji kita. Kalbėdami apie mąstymą. kurios rezultatai sudaro galimybes praktinei veiklai. Iš čia seka antroji sąvokos funkcija . Sąvoka psichologijoje yra mąstymo forma. t. Jeigu kiekvieną atskirą objektą vadintume skirtingu vardu. Ar tai mažai? Taigi priskirdami objektą tam tikrai sąvokai. Taigi logikos dėsniai. • Mąstymas yra išorinės praktinės veiklos procesas. esminė mąstymo veiklos pusė. bendraujant ar kūrybos procese) atsiranda ir vystosi naujos mintys. y.reiškia išsiaiškinti vidines pažinimo rezultatų susiformavimo priežastis. prielaidos.išaiškinti ryšį tarp pažinimo rezultatų. mes jį kategorizuojame. kurių dėka suformuojami pažinimo rezultatai. Pavyzdžiui. Psichologija tiria mastymo proceso dėsningumus. pasiūlymai. žinias apie juos. Taigi esminiai sąvokos „paukštis" bruožai turėtų atspindėti ne tik ' prototipą. kurios asocijuojasi su sąvoka. ir daugybei kitų). raudongurklei. Kiekvienam iš mūsų galvojant (žinių įsisavinimo procese. kurioje atsispindi bendros ir esminės daiktu savybės. Kokia sąvokų funkcija mąstymo aiškinimosi procese? Sąvokos mūsų gyvenime atlieka daugybę funkcijų. bet visai netinka tokiems paukščiams kaip strutis ar pingvinas. sąvoka „paukštis" turėtų apimti tokias paukščių prototipui būdingas savybes kaip „skristi" ir „čiulbėti". y. kėkštui . bet ir biologinę prigimtį. Taip darydami. tai. yra svarbūs. kurį lemia veiklos tikslai ir rezultatai.

tai mūsų norai. „yra valgomas''. sąvoka „obuolys" asocijuojasi su sunkiai įžiūrimomis savybėmis. Pavyzdžiui. jau reikia turėti tam tikrų žinių. sąvokos „tiesa". Jais gali būti laikomi išoriniai gyvenimo faktai. Naudotis mokslinėmis sąvokomis neužtenka patirties. bet asocijuojasi ir su aiškiai matomomis savybėmis: „apskritas". kurią gal net nesame pasirengę suvokti. dažnai susiduriant su panašiais daiktais ar vaizdiniais. surado ar nesurado uždavinio sprendimo būdą. Pavyzdžiui. Žinoma. pasinaudojus minėtais išoriniais faktais. Jos įgyjamos kaupiantis gyvenimo patirčiai. Sąvokos yra skirstomos į buitines. Tai priklauso nuo patirties ir išmokimo. ikimokslines ir mokslines. didėjant patyrimui. negalima tvirtinti. kuri sąvoka yra platesnė. įsisavino ar neįsisavino studentai Bendrosios psichologijos kurso žinias.68 III SKYRIUS ~ sąvoka mums leidžia prognozuoti informaciją. Mokslinių sąvokų . Pavyzdžiui. Taigi priskirdami objektui matomas savybes. Ikimokslinės sąvokos keičiasi į platesnes. Tos vidinės sąlygos . Kalbėdami apie mąstymą. turime kalbėti apie mastymo produktus. „obuolys" yra platesnės sąvokos „vaisiai" narys. iliustruojantis. savybėms išreikšti. pasisekė ar nepasisekė studentams suvokti intelekto sąvoką? Psichologijos tikslas šiuo atveju yra atskleisti vidini mąstymo procesą. psichologija remiasi determinizmo principu. kaip tos sąvokos yra susijusios viena su kita. kaip antai: „turi sėklas". kiekvienu tokiu atveju mes kai ką žinome apie tų daiktų savybes. gali būti ir mūsų pavyzdyje pateikiami faktai. Tokiais išoriniais faktais '. išsprendė ar neišsprendė studentas uždavinį. „auga ant medžių". kuris yra suformuluotas taip: • išorinės sąlygos veikia per vidines. priskiriame jį kategorijai '• „obuolys". Apibrėždami tam tikras sąvokas. Detaliau apie tai galėsite pasiskaityti skyriuje „Mūsų norai ir jausmai". o ta dalį neįžiūrimų savybių praleidžiame. sąvoka „jaunas". kaip išorinės sąlygos veikia per vidines. o dabar jums pateikiamas pavyzdys. kaip savaime suprantamą. Buitinių . Žinodami sąvokų savybes. sąvoka „valgymas" tinka veiksmui apibrėžti. sąvokų turini sudaro bendrieji vaizdiniai. Pavyzdžiui. mes taip pat žinome. jog visuomet žinome. Analizuodama išorinius faktus. . „teisingumas" yra skirtos moralinėms žmogaus . Panašiai elgėmės ir su sąvoka „paukštis".amžiui nurodyti. kūrime didesnis vaidmuo priklauso žodžiui. „tam tikros spalvos". Savo kasdieninėje kalboje mes naudojame daugybę sąvokų. jausmai ir emocijos.

PAŽINTINIAI PROCESAI

_ _ _ _ _ _ _ _

_

69

Pavyzdys. Grupei Sankt Peterburgo universiteto Psichologijos fakulteto studentu buvo pasakyta, kad į auditoriją kelis kartus įeis jiems nepažįstamas žmogus. Jų uždavinys - atidžiai stebėti įėjusįjį ir po kiekvieno pasirodymo kruopščiai užrašyti savo įspūdžius. Pirmąkart nepažįstamasis pravėrė duris į auditorija, kažko lyg ir paieškojo akimis ir, tyliai atsiprašęs, uždarė jas. Antrąkart nepažįstamasis įėjo į auditoriją labai susikaupęs ir minutėle stabtelėjo prie stalo. Trečiąkart jis buvo dar aktyvesnis: praėjo pro sėdinčių studentų eiles, pažiūrėjo į užrašus, pagrasė pirštu studentei, norėjusiai užkalbinti draugę, žvilgterėjo pro langą ir išėjo. Praslinkus trejetui minučių, nepažįstamasis vėl pasirodė auditorijoje ir raiškiai ėmė skaityti S. Michalkovo pasakėčią, kol ji pertraukė. Penktojo pasirodymo metu jis davė penkių minučių interviu, kurio metu studentai galėjo pateikti visokius klausimus, išskyrus tokius, kurie informuotų apie jo asmens savybes. Eksperimento rezultatai parodė, kad studentai pakankamai gerai apibūdino nepažįstamojo išorę, jo apsirengimą, tačiau jų t i k s l a s buvo atskleisti ir vidines nepažįstamojo savybes. Deja, net ir psichologijos studentai nepažįstamojo atžvilgiu neturėjo vieningos nuomonės ir išskyrė tai vienas, tai kitas savybes, kurias laikė esant svarbiausiomis. Nesutapo netgi studentų požiūris į nepažįstamąjį: vieniems jis buvo patrauklus, simpatiškas, kitiems padarė nemalonų įspūdį, dar kitiems jis pasirodė piktas. Pavyzdys iliustruoja ne tik tai, kad išorinės sąlygos veikia netiesiogiai, transformuodamosi per vidines sąlygas - kiekvieno iš mūsų psichine būseną, mintis, jausmus, bet ir tai, kad mąstymo procesas reikalauja iš mūsų kruopštaus mąstymo operacijų atlikimo. Taigi, kokios yra tos mąstymo operacijos? Pagrindinės mąstymo proceso operacijos - tai analizė, sintezė ir apibendrinimas. A n a l i z ė - t a i atskirų objekto d a l i ų , e l e m e n t ų , s a v y b i ų , r y š i ų išskyrimas. Kitaip sakant - tai pažinimo objekto išskaidymas į atskirus komponentus. Tai tas pat, kas tam tikro mechanizmo išardymas jo pažinimo tikslu. Skirtumas, žinoma, yra esminis, nes mąstymo procese objektas yra suskaidomas tik mintyse. Analizės metu paaiškėja daikto savybių reikšmė: esminės, įdomios ar reikšmingos savybės veikia kaip aktyvūs dirgikliai ir stimuliuoja galvos smegenų žievę. Fiziologinės indukcijos dėsnis yra toks: tuo pat metu yra slopinama diferenciacija tų savybių, kurios yra s i l p n i dirgikliai. Taigi analizės, kaip psichinio proceso, fiziologinis pagrindas yra dirginimo ir slopinimo santykio nustatymas tam tikruose galvos smegenų centruose.

70

III SKYRIUS

Sintezė - tai sujungimas mintyse išskirtųjų objekto dalių ir santykių i visumą. Fiziologinis sintezės pagrindas - laikinų nervinių ryšių galvos smegenų žievėje suvedimas. Nors analizė ir sintezė yra viena kitai priešingos operacijos, tačiau jos tarpusavyje nenutrūkstamai susiję. Jų ryšys geriausiai išaiškėja pažinimo proceso palyginime, nes pažintis su išorinio pasaulio objektais vyksta palyginimo būdu. Palyginimas - tai jau kelias į apibendrinimą. Apibendrinimas - tai dar viena iš svarbių mąstymo operacijų. Apibendrindami du lyginamus dalykus, pirmiausia, žinoma, analizės dėka, mintyse išskiriame tai, kas jiems yra bendra. Apibendrinimą nesunkiai galime suprasti, aptarę dvi sąvokas: „tiesiogiai" ir „tarpiškai". Pavyzdys. Žmogaus ūgį galima išmatuoti tiesiogiai, pridėjus liniuotę, tačiau graikų filosofas Talis šeštame amžiuje prieš mūsų erą tokio pobūdžio užduotį atliko kitaip. Jo užduotis buvo netgi sudėtingesnė, nes j i s matavo piramidės aukštį. Kaipjis.tai padarė? Tą valandą, kai jo šešėlio ilgis susilygino su ūgiu, jis išmatavo piramidės šešėlio ilgį. Taigi Talis išmatavo piramidės aukštį ne tiesiogiai, o tarpiškai ir priėjo išvadą: jei šešėlio ilgis lygus ūgiui, vadinasi, piramidės šešėlio ilgis lygus jos aukščiui. Kitas pavyzdys, įsivaizduokime stiklinę. Suvokdami ją, sąmonėje apibendriname daug įvairių jutimų. Užsimerkime ir pabandykime susidaryti stiklinės vaizdą sąmonėje pagal daugybę d e t a l i ų : formą, dydį, svorį, sienelių storį, glotnumą. Tačiau stikline yra ne vien tai, kas buvo paminėta. Ji taip pat yra gėrimo įrankis, bet gali būti ir vertingas bei gražus daiktas. Taigi tarpiškumas yra apibendrinimas mąstant, leidžiantis tarpiškai pažinti tai, ko negalime pažinti tiesiogiai. Apibendrinimui šiuo atveju tarnauja žinios iš aplinkos, kurias mes gauname per pojūčius ir kurios, be abejo, yra išorinio pasaulio poveikio į mūsų jutimo organus rezultatas. Apibendrinime dalyvauja sąvoka, išreiškianti bendruosius ir esminius požymius, taip pat ir žodis, kuris įvairiose kalbose turi skirtingus pavidalus. Apibendrindami, išskirdami, kas daiktams ar reiškiniams yra bendra, galime tai atlikti dviem būdais: a) pagal panašumą; b) pagal esmę. Bendrumo pagal išorinį panašumą galime rasti ir tarp labai skirtingų daiktų. Pavyzdžiui, į bendrą daiktų klasę pagal spalvą galime apjungti tokius daiktus: vyšnią, bijūną, kraują, žalią mėsą, virtą vėžį. Tačiau jų išorinis panašumas visai neišreiškia minėtų daiktų esminių savybių. Dėl tos priežasties apibendrinimai, padaryti vien išorinių požymių pagrindu, neturi didelės vertės ir gali netgi vesti prie klaidingų išvadų. Esminiai daikto požymiai gali būti nustatyti tik analizės ir sintezės būdu. Nemokėjimas išskirti bendro esminio požymio iš kelių daiktų yra didelis mąstymo trūkumas. Apie mąstymo sutrikimus detaliau žiūrėkite skyriuje „ Psichikos sutrikimai".

PAŽINTINIAI PROCESAI

71

Taigi analizė, sintezė ir apibendrinimas padeda nustatyti vidinius, specifinius mąstymo dėsningumus. Mąstymo proceso, kaip ir bet kokios kitos veiklos vyksmui, yra būtinas poreikis. Todėl, tirdama mąstymą, psichologija taip pat tiria poreikius bei motyvus, paskatinusius žmogų pažintinei veiklai. Plačiau apie poreikius ir motyvus galėsite pasiskaityti skyriuje „Mūsų norai ir jausmai".

Mąstymo rūšys
Psichologijoje tradiciškai yra išskiriamos tokios mąstymo rūšys: vaizdinis, veiksminis ir teorinis - abstraktus mąstymas. Kai kuriose, ypač seniau išleistose psichologijos knygose, mąstymo rūšių yra išskiriama daugiau. Jose, greta jau minėtųjų mąstymo rūšių, galime rasti ir tokias: intuityvus, vaizdinis - veiksminis, vaizdinis - erdvinis, praktinis, loginis, kūrybinis bei teorinis mąstymas. Pačioje naujausioje literatūroje kitos mąstymo rūšys yra išvedamos iš vaizdinio ir veiksminio. A b s t r a k t u s , mokslinis mąstymas yra įgavęs naują pavadinimą - propozicinis mąstymas. Detaliau aptarsime vaizdinio ir veiksminio mąstymo rūšis.

Vaizdinis mąstymas
Vaizdinis mąstymas yra labai tampriai susijęs su suvokimu. Dauguma iš mūsų jaučiame, kad mąstome vaizdais. Kartais mums netgi atrodo, kad mes susigrąžiname praeities suvokimą ar bent jo dalį, ir tai turi įtakos dabarties suvokimo realybei. Pavyzdžiui, jeigu mūsų paklaustų „kokios formos yra vokiečių kerdžiaus ausys", dauguma tikriausiai atsakytų, kad jų įvaizdį kuria vokiečių piemens galvos vaizdinys. Jeigu jūsų paklaustų „kiek langų yra jūsų tėvų gyvenamajame name", jūs tikriausiai pradėtumėte nuo kambarių įsivaizdavimo, vėliau dar kartą peržvelgtumėte tą įvaizdį, užuot paprasčiausiai suskaičiavę visus buto langus. Pateiktieji pavyzdžiai yra subjektyvūs įspūdžiai, bet jie rodo, jog vaizdai apima tuos pačius procesus, k a i p ir s u v o k i m a s . O b j e k t ų ir v i e t ų įsivaizdavimas turi vaizdinių elementų: mes matome vokiečių kerdžių, tėvų butą savo „proto" akimis. Dar daugiau, mūsų protinė veikla, kuri vyksta su minėtais vaizdiniais, atrodo panaši į veiklą su realiais vaizdiniais objektais. Savo vaizduotėje mes „skanuojame" savo tėvų butą tokiu pat būdu, kaip skanuotume ir tikrą kambarį.

72

III SKYRIUS

Vaizduotė yra panaši į suvokimą, nes jai padeda toji pati smegenų dalis, tačiau suvokimas yra pirminis; vaizduotė - antrinis procesas. Išvada, jog vaizduotei ir suvokimui talkininkauja toji pati smegenų dalis buvo suformuluota ištyrus žmones, kurie patyrė dešiniojo pusrutulio smegenų sužalojimus. Apie pastaruosius tyrimus detaliau. Žmonės su dešiniojo pusrutulio smegenų pakenkimais gali atmesti arba ignoruoti kairiajame regėjimo lauke atsirandančius vaizdinius. Vyrai gali pamiršti nusiskusti kairiąją veido pusę. Toks vaizdo ignoravimas išsiplečia iki vaizduotės. Žmonės su šiuo sutrikimu, paprašyti mintyse įsivaizduoti jiems gerai žinomą dalyką (pavyzdžiui, didele parduotuvę) ir pasakyti, kas ir kokia tvarka joje išdėstyta, gali papasakoti tik apie daiktus, esančius kairėje vaizdo pusėje. Pasirodo, kad smegenų sužalojimas sukelia panašias ir suvokimo, ir vaizduotės problemas. Tą akivaizdžiai rodo pastarųjų metų tyrinėtojų rezultatai. Tyrinėtojai taip pat pateikia duomenų, jog smegenų žievės aktyvumas yra didesnis tuomet, kai žmonės naudojasi vaizduote, užuot atlikę tik žodines užduotis. Pavyzdys. Respondentą paprašė mintinai atlikti aritmetinę užduotį: skaičiuoti atgal, pradedant skaičiumi 50, kiekvienąkart atimant po .3. Kita užduotis buvo susijusi su vaizduote: reikėjo įsivaizduoti pasivaikščiojimą kaimyno gyvenamoje teritorijoje. Vaikščioti reikėjo pradėti prie savo namo durų ir toliau eiti į kaimyno teritoriją, darant posūkius dešinėn ir kairėn. Atliekant abi minėtas užduotis, respondentui buvo matuojamas kraujo tekėjimo intensyvumas skirtingose smegenų žievės vietose. Rezultatai parodė, kad kraujo tekėjimo intensyvumas buvo didesnis vaizduotės užduoties atlikimo atveju nei mintinai atliekant aritmetinę užduotį. Mąstymo procesų tyrinėtojai ypač akcentuoja protinės veiklos,, atliekamos vaizduotės pagalba, panašumą su realia veikla. Šiuo tikslu siūlome susipažinti su dar vienu eksperimentu. Tai vaizdų skanavimo eksperimentas. Respondentams buvo pasiūlyta susipažinti su fiktyvios salos žemėlapiu. Žemėlapyje buvo 7 svarbios vietovės - išgalvoti objektai. Atidžiai peržiūrėjus žemėlapi, jis buvo padėtas i šalį, o respondentai buvo paprašyti ji įsivaizduoti, atkreipiant dėmesį į tam tikrus objektus (pavyzdžiui, į medį, buvusį salos pietuose). (Žr. 3.10 pav.). Po ta eksperimentatorius nurodė kitą objektų išsidėstymą ir pasiūlė įsivaizduoti medį, buvusį šiauriniame salos taške. Respondentai turėjo pradėti žiūrėti į įsivaizduojamą objektą nuo konkretaus objekto vietos ir skanuoti vaizdus tol, kol surasdavo nurodytą objektą kitoje vietoje.

PAŽINTINIAI PROCESAI

73

Eksperimento rezultatai parodė, kad respondentų atsakymų greitis priklausė nuo atstumo tarp pirmojo objekto vietos ir vėliau nurodytosios vietos. Mokslininkai p a d a r ė išvadą, kad t i r i a m i e j i skanavo vaizdus tuo pačiu būdu, kaip skanuotų realius objektus. Kitas vaizduotės ir suvokimo panašumas yra jų sąlyčio taškas su mažos apimties dydžiais. Tyrinėtojai teigia, kad televizoriaus ekrane matomo paveikslo dydžio suvokimas priklauso nuo j a m e esančių detalių dydžio. Tačiau žmogaus smegenyse nėra ekrano, ir mokslininkai linkę manyti, kad vaizdiniai atsiranda tarpininkau3.10 pav. Vaizdų skanavimo žemėlapis jant protui, o jų apimtis priklauso Vaizduotėje tiriamasis skanuoja salą nuo detalių kiekio, kurias galime pietų - šiaurės k r y p t i m i , ieškodamas aptikti vaizduotėje.

Pavyzdys. Eksperimento metu respondentai buvo paprašyti įsivaizduoti jiems gerai pažįstamą gyvūną, pavyzdžiui, katę. Vėliau jų buvo paprašyta pasakyti, ar įsivaizduojamas gyvūnas turi kokią nors ypatingą savybę. Rezultatai parodė, kad respondentai greičiau pastebėdavo svarbias savybes, tokias kaip „galva", kur kas lėčiau sekdavosi priimti sprendimą dėl mažų savybių, tokių kaip „letenėlės". Kitas pavyzdys. Respondentai buvo paprašyti įsivaizduoti skirtingų dydžių gyvūną - mažą, vidutinį ir didelį. Po to jiems buvo pasiūlyta nuspręsti, ar jų vaizdiniai pasižymi kokia nors ypatinga savybe. Pasitvirtino ta pati išvada: lengviau buvo priimti sprendimą dėl dideliu vaizdinių nei dėl mažų. Taigi vaizduotėje, kaip ir suvokime, kuo didesnis vaizdas, tuo lengviau jame galima atpažinti detales. Kaip vyksta vaizdo kūrimas?

n u r o d y t ų j ų objektų. Atrodo, jog vaizduotė sukuria kažką panašaus į tikrą žemėlapį, kurio skanavimo trukmė priklauso nuo atstumo tarp objektų, kuriuos reikia surasti.

pagrindiniu kriterijumi laiko jo vertinimą pagal originalaus darbo ar idėjos kokybę. Manoma. Tokiu būdu yra vertinamas rašytojų.tai įsitikinimas. tokios istorijos geriausiai parodo. Patvirtinimo stadijoje reikia užpildyti trūkstamas vietas. kuriančius v a i z d i n i o mąstymo pagalba. asmenybės auklėjimas ar aplinka. kuri staigiai susisuko į uždarą kilpą. Vieną naktį jis susapnavo gyvatės pavidalo figūrą. Synectikos esmė . Šiuolaikiniai kūrybos proceso tyrinėtojai siūlo naują kūrybinio problemų sprendimo būdą. Kūrybiškumas itin domina socialinių procesų tyrinėtojus. Prašviesėjimas arba insaitas (insight) tai procesas. Mokslininkas norėjo nustatyti benzolo molekulės struktūrą. nes vis daugiau pasigirsta nuomonių.problemos brendimo laikotarpis. jog visuomenės ateities raktas glūdi mokslo ir technologijų kūrybiniuose sprendimuose bei inovacijose. Gal jums atrodys šiek tiek neįprasta.Dievas viduje. bet vaizdinis mąstymas yra itin efektyvus abstrakčiuose moksluose. būtent. manė. kurį pasirinktinai galima atgaminti ar sukonstruoti". Manoma. kad jis labai retai mąstydavo žodžiais. Tai pasiruošimas. Albertas Einšteinas yra sakęs. Individo kūrybos procesą. Tiesioginė šio žodžio prasmė . mokslininkų. kad šioje fazėje labai svarbios yra pasąmoninės asociacijos. jog yra keturios kūrybos proceso fazės. chemikų. Sakoma. Tai. peržiūrėti visą kūrybos procesą. ar žmonės turi vaizdinio mąstymo dovaną. jog problema tikrai egzistuoja. Vaizdo kūrimo pavyzdį bene aiškiausiai iliustruoja žymaus vokiečių chemiko Frydricho Augusto Kekulės fon Štradonico gyvenimo epizodas. Kūrybiškumas gali būti analizuojamas kaip proceso produktas arba kaip pats procesas. mintis ar jausmus nauju požiūriu. gydytojų bei inžinierių darbas. geriausiai apibendrino graikai žodžiu „enthusiasmos" (entuziazmas). prašviesėjimas ir patvirtinimas. kad tokiu būdu įmanomas greitesnis problemos sprendimo prašviesėjimas. architektų. kas apsprendžia kūrybiškumą: intelektas. siejama su garsių asmenybių patvirtinimais. darbštumas. daiktus. kurio metu randamas-problemos sprendimas. tokiuose kaip fizika. kad. žmones.74 III SKYRIUS Yra daug pasakojimų apie mokslininkus ir menininkus. Inkubacija. kas šiandien žinoma apie kūrybos procesą. kandančią savo uodegą. Pasiruošimas .žvilgsnis į tą pačią problemą. kuris domino žmoniją nuo seniausių laikų. Savo mintis jis vystydavo naudodamasis terminais „daugiau ar mažiau aiškus vaizdas. kurie linkę kūrybiškumą identifikuoti pagal sukurtą produktą. . inkubacija. Dėl tos priežasties tyrinėtojai aiškinasi. Graham Wallas 1926 metais patobulinęs Hermano Helmholco (Herman Helmholtz) bendrąją kūrybos proceso analizę. matematika. vadinamą synectika. Mokslininkai.

vaiko mąstymas darosi sudėtingesnis ir efektyvesnis dėl sąveikos su aplinka.PAŽINTINIAI PROCESAI 75 Gyvatės pavidalo figūra. Jūsų galutinis tikslas yra surasti reikiamą derini. kad derinys yra iš keturių skaičių ir. mokymasis važiuoti dviračiu. vyraujantis būna veiksminis mąstymas. kaip jo siekiame? Viskas tarytum paprasta: siekdami galutinio tikslo. Pavyzdžiui. susijusių su motoriniais sugebėjimais. daugelio mokslininkų problemos išsispręsdavo sapnuose. Pirmasis dalinis tikslas yra surasti pirmąjį skaičių. todėl jie konstruoja ir rekonstruoja turimas žinias apie pasaulį ir taip tobulina mąstymą. Ryškiausias šio mąstymo šalininkas buvo kognityvinės t e o r i j o s atstovas. Veiksminis mąstymas Veiksminis mąstymas . Sakykime. rankomis. Visi suprantame. kol pasiekiame mums visai aiškų lygį. automobiliu. pagal tai. siekiame tikslo. išgirsite spragtelėjimą. kad vaizdiniai yra ne tik mokslininkų.atlikti viduje.tai mąstymas veiksmais. Tyrinėtojai pažymi. Užuot bandę rasti keturis skaičius atsitiktinai. tačiau pamažu vietoj kiekvieno veiksmo praktinio atlikimo ima juos. turime jį padalinti į dalinius tikslus. Ikimokykliniame amžiuje. Smalsūs vaikai net sulaužo žaislus. bet ir daugelio rašytojų bei dailininkų kūrybos šaltinis. Tačiau vaikai ir suaugę nuolat patiria naujas sąveikas su aplinka. kad. Praktinę veiklą jis laikė svarbiausia kiekvieno vaiko vystymesi. Taip i š o r i n i s v e i k s m a s interiorizuojamas. pasirodo. kad jums reikia apskaičiuoti nežinomo užrakto derinį. šveicarų psichologas Žanas Piaže (Jean Piaget). Tai galime pailiustruoti pavyzdžiu. kad. maždaug iki 3 metų. Yra žinoma tik tai. Piaže nuomone. Siame laikotarpyje vaikas dar nesugeba atlikti veiksmų mintyse. Tai ne vienintelis atvejis. kaip jis tai atlieka praktiškai. suradus tinkamą numerį. kas yra jų viduje. buvo benzolo molekulės struktūra. su kuriais jis susipažįsta. Taigi su vaizdiniu mąstymu yra tampriai susijęs kūrybinis mąstymas. Ar veiksminis mąstymas būdingas tik vaikams? Suaugusiojo žmogaus mąstyme taip pat yra veiksminio mąstymo darinių. kiekviename iš jų stengdamiesi rasti vieną iš keturių skaičių derinio. dauguma žmonių dalina tikslą į mažesnius tikslus. kai užduoties sprendimas buvo rastas sapne. spręsdami problemas. norėdami sužinoti. ir jūs atliekate štai tokią procedūrą: (ar tai ne veiksminis mąstymas) lėtai sukate . Vaikas analizuoja ir jungia objektus. tačiau vargu ar suvokiame būdus. Interiorizavimo dėka vidinis veiksmas virsta to veiksmo vaizdiniu.

Stengdamiesi išspręsti sunkią problemą. Tai atstumas. Kita iš strategijų . kurioje turi būti surastas galutinis sprendimas. kad problemų sprendime svarbiausias įrankis yra mąstymas. Problemos sprendimo strategijos Tikriausiai nustebsite išgirdę. nes tai siejasi su pasirengimu ją spręsti. kas yra dabar ir ko aš noriu? Taip. dabar esama padėtis. Todėl žvilgterėkime į galimus sprendimo būdus. kurį pasiekę. norint surasti tarp jų esminį skirtumą. Faktinė t. kad pirmojo skaičiaus radimas yra mažesnis tikslas. bet jis nevažiuoja. o jie patys analizuoja žodinius atsakymus. Taigi svarbiausia mintis. vis tiek liko skirtumas tarp dabartinės ir tikslo siekimo būsenos. kad mes iškelsime mažesnį tikslą. nesusijusi su žiniomis apie kurį nors iš keturių skaičių. Ar yra esminis skirtumas tarp to. . Kas galėtų ( kokia procedūra ) pakeisti šį dalyką? Mano automobilis. Taip elgiatės ir su kitais skaičiais. Ko reikia.sumažinti skirtumą tarp abiejų tikslų.surasti antrąjį skaičių. kad jis važiuotų? Reikia pakeisti sena akumuliatorių nauju. ir mes galėsime jį sumažinti tik nustatydami antrąjį skaičių ir t. kad dabartinė situacijos sprendimo būsena trukdo pasinaudoti šia procedūra. atsidursime arčiau tikslo. O kur jį gauti? Be abejo.t. tyrinėtojai kartais prašo respondentų ne tik mąstyti. Jeigu paaiškėja. kurio suradimas ir yra vienas iš mažesnių tikslu. Dar kartą paanalizuokime jau anksčiau pateiktąją s i t u a c i j ą apie užrakto derinio problemą. Pavyzdys. sumažinus skirtumą. laikantis nuomonės.y. ir jūs atliekate vėl tą pačia procedūra. tikėdamiesi išgirsti spragtelėjimą. Kitas svarbus dalykas . kuri liks. tokiu būdu pašalindami kliūti. ieškodami problemos sprendimo strategijos. būsenos (situacijos). mes suformuluojame naują. siekdami likusių dalinių tikslų.kaip žmonės mintyse įsivaizduoja problemą. bet mąstyti garsiai. autoremonto parduotuvėje. Kitas dalinis tikslas . bus ta. Viena iš strategijų yra sumažinti skirtumą tarp dabartines problemos sprendimo būsenos (situacijos) ir tikslo s i e k i m o .ketinimų užbaigimo analizė. Aš noriu savo sūnų leisti Į vaikų darželį. Šioje strategijoje dabartinė būsena yra lyginama su tikslo siekimo būsena. siauresnį tikslą. Dėl to buvo iškeltas mažesnis tikslas .76 • III SKYRIUS užraktą. Kai įgijome žinių apie pirmąjį skaičių.

raitėsi aplink kalną ir vedė į šventykla. Pateiktojo pavyzdžio atveju autodetalių parduotuvė yra gal net priešingos krypties strategija. Panagrinėkime pavyzdį. Visa. jis pradėjo savo kelionę atgal tuo pačiu taku ir tuo pačiu laiku saulei tekant. iš esmės. Po keletos dienų.nuo kalno viršaus. Atgal vienuolis ėjo nevienodu tempu. Dar viena iš strategijų yra tikslo siekimas priešinga kryptimi. gali būti naudojamos bet kurioms problemoms spręsti. žinoma. dažnai sustodamas ant kalno pailsėti. dažnai sustodamas kelyje.tai aiškiai įsivaizduoti vienuolio kelione į kalno viršūnę ir mintyse uždėti šį vaizdą ant vienuolio kelionės nuo kalno. Leidžiantis nuo kalno. nes leidžia veikti netgi tada. saulei tekant. Vienuolis kilo palaipsniui. įsivaizduodami visą vienuolio kelionę. kai mažai žinoma apie problemą. Kai kurie iš jūsų. praleistų šventykloje. Siauras. Problemos pateikimas Sugebėjimas išspręsti problemą priklauso ne t i k nuo strategijos pasirinkimo. Vieną rytą. Svarbiausia yra tai. tačiau problemos sprendimui tai yra svarbus veiksmas. Įrodykite. jei įsivaizduosite. tačiau ji yra patogesnė. Autodetalių parduotuvės ieškojimas laikinai net atitolina nuo pagrindinio tikslo. buvo didesnis negu kopiant į kalną. ką jūs turite padaryti . Toliau pamatysime. kuria vienuolis pasinaudos abiejose kelionėse. dėl to jomis galima naudotis. kad visos minėtosios strategijos nereikalauja specifinių žinių. vos poros pėdų pločio takas. negu pirmoji . vienuolis pradėjo lipti į kalną. kad vienas vienuolis pradeda lipti nuo kalno apačios. einant taku. nei vaikų darželis.. kad. ir tai atsitiks tiksliai tuo pačiu dienos metu. kad yra ypatinga vieta.skirtumu sumažinimo. problemoms spręsti pasitelkiamos stipresnės specifinės procedūros. Tačiau šią problemą lengviau išspręsite. kitu atveju efektyvesnis būna vaizdo sukūrimas. esančią kalno viršuje. Vienu atveju svarbesnis yra teorinis problemos pateikimas. o kitas .. įgijus daugiau žinių. Jums geriau seksis. bet ir nuo to. Ši .PAŽINTINIAI PROCESAI 77 Ketinimų užbaigimo analizė yra sudėtingesnė. strategija ypač tinka matematikos užduočių sprendimui. jei tik laikinai sumažiname skirtumą tarp dabartinės ir tikslo siekimo būsenos. Tyrinėtojų nuomone. Jis pasiekė šventyklą prieš saulei nusileidžiant. pradėsite nuo teorinio (propozicinio) problemos pateikimo. visos trys minėtosios strategijos yra labai bendro pobūdžio ir. jo vidutinis greitis. kaip mes ją pateikiame. ieškodami atsakymo.

manoma. Naujokai. glūdi šachmatų žaidimo meistriškumas. kompiuterio programa pasiūlo problemos sprendimo teorinį aspektą. vos penkias sekundes žvilgterėjęs į 20 figūrų išsidėstymą lentoje. apie juos netgi nemąstydamas. kad ekspertai. tuo tarpu naujokas tegali atgaminti tik 7 + . Tyrinėtojai yra pastebėję. Ekspertai ir naujokai taip pat skiriasi pagal strategijų naudojimą. Geriausia to iliustracija . kad yra ypatinga vieta). negu jie gali panaudoti iškilusiai problemai spręsti. Tyrinėdami problemų sprendimus. tuo tarpu studentai tai daro paviršiaus savybių požiūriu. ją visai kitaip įsivaizduoja. kad nebuvote prašomi nurodyti. negu naujokai. (Prisiminkite. Pasirodo. skirtingai nuo naujokų. kad ekspertai turi daug daugiau specifinių vaizdinių atmintyje. kur yra toji ypatinga vieta. ekspertai stengiasi taip sudaryti veikimo planą.pradeda nuo ligos ir ieško ją atitinkančių simptomų. ar jos sutampa. Tie skirtumai. tuo pačiu metu. Mąstydami mes naudojamės tam . Ekspertai prieš naujokus Yra pastebėta. atsiranda tiek dėl skirtingų ekspertų ir naujokų problemos įsivaizdavimų. dar mintyse neturėdami bendro uždavinio sprendimo plano. Panašią situaciją tyrinėtojai yra pastebėję medicinos ekspertų bei naujokų tarpe. gali tai puikiai atgaminti. Patyręs šachmatininkas. Taigi prityręs šachmatininkas. aišku. tiesiog „mato" įmanomus ėjimus. žaidžiant šachmatais) ekspertai sprendžia užduotis kokybiškai skirtingai nei pradedantieji. susidūrę su nauja problema.ekspertas ar fizikos profesorius įsivaizduoja uždavinį tų fizikos dėsnių požiūriu. Šachmatų meistrai įsimena apie 50 000 kombinacijų ir yra išmokę. kad galėtų iškart imtis problemos prieš sudarant lygtis. kaip elgtis. nepatyrę gydytojai .78 III SKYRIUS Nesvarbu. įsivaizdavime. o tik. atvirkščiai. Labiau patyrę gydytojai pradeda nuo simptomų ir ieško galimo susirgimo. pradeda nuo lygčių. mokslininkai vis dažniau naudoja p a n a š u m o į kompiuterį metodą. jie susitiks kelyje tam tikroje atkarpoje ir. Po to jie lygina kompiuteriu gautas išvadas su savo būdu gautomis ir žiūri. Ekspertai sklandžiai atsimena. kad tam tikrose srityse (fizikoje. Jeigu jos sutampa. Taigi. Spręsdami fizikos uždavinius. geografijoje. tikriausiai. kai tik jos atsiranda lentoje. tiek dėl skirtingų strategijų. nes besipraktikuodami metų metais jie suformavo atmintyje daugelio įmanomų kombinacijų įsivaizdavimą. kokiu greičiu jie eis. Fizikas . manoma esant tam tikro panašumo tarp žmogaus mąstymo ir kompiuterio veiklos. kurie yra reikalingi sprendimui. pavesdami problemos sprendimą kompiuteriui.2 figūras. Kartais mokslininkai naudoja savo verbalines žinias.fizikos uždavinių sprendimas.

lyginant žmogaus veiklą su kompiuteriu: kompiuteris gali atlikti tik tai. Kuo skiriasi sąvoka nuo žodžio? 2. Language and mind. Personality dimensions and arousal. 1991. Strelau J.. nes kiekviena programa tai yra detalus instrukcijų rinkinys. Apie tai skaitykite skyrelyje „Sugebėjimai ir jų vertinimas". The mind. Vilnius. 1964. būtina pabrėžti. 4. New York. Be abejo. Kas sieja vaizduotę ir suvokimą? 4. Tačiau galėtume pasakyti. lyginimas. Jie gali būti ir labai paprasti: tai skaitymas. Atkinson R. R. kurį mašina turi atlikti tam tikra seka. Pe. Eysenck H.. Įdomioji psichologija. . Chomsky N. Sugebėjimų skirtumai gali būti kokybiniai ir kiekybiniai..B. Bem D. Psichologija. kad yra esminis skirtumas. Patirtis ir protas rodo žmones esant skirtingus. 2. Platonovas K. 5.. Tam tikra prasme ir kompiuteris atlieka tuos pačius veiksmus. Būtent. Kuo skiriasi ekspertų ir naujokų problemų sprendimo būdai? Literatūra 1.PAŽINTINIAI PROCESAI 79 tikrais psichiniais procesais. 1966. Wilson J. USA: Harcout Brace & Company. Smith E. Furst M. kas yra užprogramuota.Vilnius.B. A. Ar kalba yra unikalus žmogaus sugebėjimas? Kodėl? 3. A. 1987. Klausiniai ir temos pagalvojimui 1. 1986. 7. New York. . Atkinson R. 3. 1993. Kokias žinote mąstymo rūšis? 5. jog žmogaus veikla taip pat yra „užprogramuota" jo prigimtyje. 8. M o c a . šie skirtumai dažniausiai reiškia ir sugebėjimų skirtumus. 1999. išvadų darymas. Introduction to Psychology. atminties panaudojimas. NewYork.

anhedonija. afektas? Įvairūs autoriai šias sąvokas vartoja skirtingai.80 IV SKYRUS MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI EMOCIJOS Emocinio gyvenimo įvairovė ir mūsų priklausomybė nuo išgyvenimų kelia daug klausimų: • Kam žmogui iš viso reikia emocijų ir jausmų? Gal geriau vadovautis vien protu. disforija. Kartais afektu vadina emocijų išraišką. nuotaika. Kaplan). tai depresija. kurią jaučia pats žmogus ir kurią mato aplinkiniai. todėl nesistengsime . Kaplan (H. Nuotaiką nagrinėsime kaip ilgalaike. Nuotaiką kai kurie autoriai vertina kaip sudėtine emocijų dalį. Sadokas (B. kokias emocijas žmogus išgyvena šiuo metu? • Ką gali mums parodyti mūsų kūnas? • Kokią informaciją galime perskaityti kito žmogaus veide? Ką vadiname emocija? Kaip atskirti sąvokas: emocija. turinčią savų ypatumų.. euforija. Afektą mes nagrinėsime kaip trumpą ir ryškią emocinę reakciją. kurią mato kiti žmonės ir kuri kinta priklausomai nuo išgyvenamos emocijos H. gedėjimas B. Jausmai ir emocijos lietuvių kalboje yra sinonimai. sąlyginai pastovią psichinę būseną. nes emociniai išgyvenimai kartais esti visai nenaudingi ir net trukdo bendrauti ar dirbti? O kartais kelia tik skausmą ir rūpestį. pyktis. jausmas. Sadock). ką žmogus išgyvena? • Ar visi žmonės jaučia vienodai? Iš ko galima spręsti. ekstazė. • Kodėl žmonės jaučia? Nuo ko priklauso tai.

o emocijų išraiškos . Jie turi tarpusavyje susijusius psichinius. kažkada turėjusi prisitaikomąją reikšmę. Langės (K. o jų išraiška . mes ne dėl to verkiame. Darvin) teigia (1S72).tai instinktyvių veiksmų rudimentas (palikimas).tai buvusių n a u d i n g ų j u d e s i ų liekanos. o ne pasekmė. „Mes bijome. Galime teigti. emocijos turėtų i š n y k t i . Minėti autoriai apvertė keliamą klausimą. Pvz. neurofiziologai V. kad pirmiausia egzistuoja išorinis stimulas. kokią informacija jos mums perduoda apie mūsų poreikių patenkinimą. Pirmasis. nes bėgame"). kiti žvelgia giliau į žmogaus pasąmonės t u r i n į . Emocijos kyla dėl judesio (kaip sakė V. Džeimso (W. Daugelis emocijų kilmės teorijų autorių apsiriboja smegenų požievio funkcijų.. santykius su kitais žmonėmis ir pan. Darvinas (Ch. dar kiti sieja emocijas su motyvacijos sfera.. James) (1884) bei danų gyd. Tiesiogiai sužadinta nervų sistema veikia kūną visiškai nepriklausomai nuo žmogaus valios ar įpročių. kad emocijų kilmė nulemta pakitimų motorinėje sferoje. kad emocijų kilmė yra gyvuliška ir. aplinkos priėmimą.tai reakcija. Bardas (P. Jis teigia. Pvz. Džeimsas. Mūsų norai ir jausmai yra neatsiejami. kad. supykusio žmogaus veido raumenų susitraukimas primena pasirengusio pulti žvėries išraišką. ' Pradėjus organizmo fiziologinėse reakcijose ieškoti emocijų priežasčių. Visos emocijos atsirado evoliucijos procese.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 81 i š r y š k i n t i j ų s k i r t u m ų . Emocijų kilmės teorijos Emocijų kilmė aiškinama labai įvairiai. Pasitenkinimo reakcijos išraiška yra priešinga pykčio išraiškai: veido raumenys atsipalaiduoja. Cannon) (1927) ir P. kad liūdime. somatinius ir elgesio komponentus. mes šypsomės. jog emocijos yra tam tikru momentu kylantys išgyvenimai. Teigiamų emocijų išraiškos judesiai yra priešingi neigiamų emocijų išraiškos judesiams. o dėl to esame l i ū d n i . bandydamas atskleisti biologinę emocijų p r i g i m t i . Lange) (1885) psichofiziologinis požiūris. G. Iki jų buvo teigiama. Tada kyla emocijos bei fiziologiniai organizmo pokyčiai. K. psichikai vystantis. kurie parodo. Todėl labai svarbu mokėti atpažinti savo emocijas ir suprasti. Kanonas (V. G. kaip žmogus vertina situaciją. Artimas Darvinui yra amerikiečių filosofo ir psichologo V. Tačiau j a u s m ų s ą v o k ą d a ž n i a u n a u d o s i m e apibūdindami taip vadinamus aukštesniuosius jausmus. susijusią su jo poreikių patenkinimu tuo metu. kad verkiame. Fiziologiniai procesai-emocijų šaltinis. Emocijos . vegetacinių procesų tyrimu (fiziologinė samprata). Č. Bard) . o ne atvirkščiai. kurį žmogus vienaip ar kitaip supranta.

E. didėja ir įtampa. Z. lyg uždėdami tam tikrą etiketę. Froidas manė. ir kyla vidinė įtampa. Panašiais principais paremta D. pusiausvyrą ir ramybę. kai tam tikros situacijos ar stimulo suvokimas sukelia pakitimus kūne (pvz. Lindsli) (1951) ir M. sutikę miške vilką. prakaitavimą. tikslingumo ir pan. t. Potraukiams didėjant. tai vidinė varomoji jėga.. kuri susiformavo.išgąstis). XX amžiaus pradžioje Z. Nuo tada psichologų dėmesys emocijoms ir motyvacijai ypatingai sustiprėjo.tai instinktyvūs potraukiai.linksma ar įtempta. Froidas (S. Z. širdies plakimą ir panašiai) susiejame su išorinio pasaulio įvykiais ir tokiu būdu įvardiname savo emocijas. Kanonas į emocijų kilmės aiškinimą įvedė homeostazės sąvoką.biologiniai potraukiai. tyrimo metu gavę adrenalino injekciją. hipotaliamuso. tai žmogaus veiklos r e g u l i a t o r i u s . Išsikraudama per motoriką. Jei potraukių jėga per didele. Pagal S. V. apie kurios sužadinantį poveikį nieko neįtarė. Zingerio (J. kai aplinkos įvykiai vertinami . kad žmogus -tai ne fiziologinė sistema. Fiziologinį susijaudinimą (drebuli. Šachterio (S. priklausomai nuo to. atskleidus retikuliacinės formacijos reikšmę emocijų atsiradimui. ir jo egzistavimo tikslas neapsiriboja homeostazės pasiekimu. Lindslio (D. teigdami. Emocijos . Freud) iškėlė emocijų reikšmę ir Įtaką žmogaus gyvenimui bei jo vystymuisi. Sąmoningai ši įtampa ir jos iškrovimas išgyvenami kaip emocija. Emocijos gali kilti dviem būdais: įprastu. limbinės sistemos ir kitų galvos smegenų dalių įtaką žmogaus emocijų atsiradimui. kad jos niekaip nebando paaiškinti aukštesniųjų jausmų (apie tai kalbėsime • toliau) atsiradimo. Schachter) ir J. Vystantis asmenybei ir kitiems psichikos dariniams (Ego ir Super. ji įgyja emocijų išraišką. malonumo principą keičiant realybės principu. Visų šių teorijų ir samprotavimų pagrindinis trūkumas yra tas. esantys mūsų psichikos Id sluoksnyje (žr. skirtingai reaguoja. Arnold (M. kad emocijos glūdi giluminiuose žmogaus psichikos sluoksniuose. kad emocijų pagalba žmogui pavyksta pasiekti homeostazę. Singer) dviejų faktorių teoriją (1964) emocijos kyla. būtinas fiziologinis jaudinimas ir kognityvinis situacijos vertinimas tuo pat metu. Emocijų šaltinis . Tokiu būdu bandoma ieškoti „tilto" tarp kūno ir proto. įtampa turi išsikrauti. E.y. kokia aplinkui atmosfera .Froidas daugiausia kalbėjo apie baimės jausmą ir nerimą. Šio principo esmė yra ta. Tačiau tuoj pat šiai minčiai pasipriešino humanistinės pakraipos atstovai.ego). Tokia yra dinaminė arba psichoanalitinė emocijų teorija. Žmonės. poskyrį „Asmenybės teorijos").82 IV SKYRIUS (1931) iškėlė atskirų smegenų darinių svarbos emocijų atsiradimui klausimą ir chirurginiais eksperimentais įrodė taliamuso. Arnold) (1960) aktyvacinė emocijų teorija. kad kiltų emocija. atsiranda aukštesnieji jausmai. Taigi. mes susigūžiame arba puolame bėgti). Šiems potraukiams atsiradus. Šie pakitimai siunčia žinią į smegenis ir taip kyla tam tikros emocijos patyrimas (šiuo atveju .

kokia emocija kiekvienu atveju kils: v . kaip galima poreikį patenkinti. . "ir neįprastu. Lazaro(R. svarbiausias emocijos impulsas yra poreikis. S. Žmogaus emocijos priklauso nuo to.somatinę reakciją. kaip jis vertina situaciją ir kokią jai teikia reikšmę. ) (1981) sukūrė informacinę emocijų teoriją. Tada vyksta priežasčių ieškojimo procesas. Lazarus)kognityvinė fenomenologinė teorija (1973) j emocijas žiūri kaip į procesą. S. Rusų psichofiziologas P. kyla atitinkami jausmai. nes tai priklauso tik nuo subjektyvaus vertinimo. neįmanoma. ar bus emocija. Prognozuoti. Kilus poreikiui. Emocijos ženklą (teigiamą ar neigiamą) ir intensyvumą lemia turima žmogaus informacija apie tai kaip galima šį poreikį patenkinti. patiria neigiamas emocijas. Situacija gali būti įvertinta kaip grėsminga arba kaip palanki. kiekvienas žmogus •neigiamas emocijas siekia nuslopinti. Jei randamas emociogeninis paaiškinimas ir įvertinimas (nesvarbu. kad turimų priemonių užtenka. kyla teigiami emociniai išgyvenimai. kuri ir priskiriama sukėlėjui. Palanki situacija ir teigiamos emocijos šioje teorijoje mažai nagrinėjamos.tai sudėtinga organizmo būsena. sukeliantys emocinę įtampą. Autorius skiria tris pagrindines emocijų formas: baimės. galime apskaičiuoti. Jeigu jis pristinga galimybių pasiekti norimą tikslą. o jų visi nori patirti kuo daugiau. Aišku. R. pykčio ir liūdesio reakcijas. Tai lemia ir emocijos stiprumą. ir jos pobūdį.veiklos impulsus. . kai žmogus suvokia savyje esančią fiziologine įtampą. Emocijos .MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 83 kaip reikšmingi. turinti tris komponentus: . ar ne. žmogaus išgyvenamos emocijos priklauso nuo poreikio bei turimos ir reikalingos informacijos apie jo patenkinimo galimybes. žmogus sugretina turimas poreikio patenkinimo priemones su būtinomis priemonėmis įtampai pašalinti. Pasak jos. Simonovas (. Jeigu sužino. Kilusios emocijos pobūdį lemia situacijos vertinimas. Taigi.kognityvinį vertinimą. įvertinus kilusio poreikio jėgą ir kokybę. Šis vertinimas sukelia poreikį atlikti prisitaikymo veiksmus. todėl stengiasi gauti kuo daugiau žinių. teisingas ar ne). bet neturi tam tinkamo paaiškinimo.

P. Ir . Emocinė išraiška. Jausmo kokybė ir intensyvumas priklauso nuo to. Mus dažnai apima liūdesys. Vis dėlto reikia pažymėti. (It . y. barasi. Emocijų išraiška Kasdieniniame gyvenime nuolat matome. aspiracijų lygiu ir pan. ir to priežastį randame savyje.Ir). su jo vertybėmis.informacija Kai žmogus nejaučia jokio poreikio.nekyla jokių emocijų. IV SKYRIUS E = N(It .pyktį. galinti paaiškinti visą išgyvenimų įvairove. pavydas. Matome žmonių emocines būsenas. Simonovo teorija suteikia galimybę nustatyti emocijos ženklą. o jei kitame . I . Jeigu vyras nusikeikė išmetęs plaktuką. Pirmieji darbai. Žmogaus saviraiškos galimybės yra dvejopos: įgimtos ir įgytos. kaip mus supantys žmonės verkia ir juokiasi. džiaugsmas. Kūdikio verksmas gali ir neturėti konkretaus tikslo .poreikis. t. tuo stipresnės kyla teigiamos emocijos. priklausė B. nes svarbiausias tikslas yra ne papasakoti.tiesiog susierzinimas prasiveržė į paviršių. padedanti suprasti žmonėms vienas kitą. kai turimos informacijos nepakanka. It < Ir arba It = 0. Jei gero įvykio priežastį priskiriame sau. kyla teigiami savęs vertinimo jausmai..reikalinga ). ' .emocijos. rizikuodamas žmogus labai nedaug žino apie galimybę pasiekti tikslą. Tai yra susiję su kiekvienu žmogumi individualiai. Kylančios emocijos priklauso nuo įvykio vertinamo teigiamai arba neigiamai. Bernardui (B. yra svarbiausia priemonė. N = O. y. tačiau neigiamų emocijų jam kyla nedaug). Išreikšti savo emocijas mes stengiamės nuo pat mažumės. jausmus bei troškimus. kur E . t. matome emocijų išraiškas. Weiner). Jei kažkas nepasisekė. kokias priežastis tam įvykiui žmogus priskiria. kad dar nesukurta teorija. tai ir E = O .turima.tai tiesiog bendro nepasitenkinimo išraiška: Dažnai vaiko pasakojimas apie įvykius darželyje . jei kitam . Neigiamos emocijos atsiranda tada. jis tai padarė be jokio tikslo . .dėkingumo jausmas. •_ . N . Veineriui (H. Žymiai plačiau Įvykio. bet ji taip pat nėra universali (pavyzdžiui. ji tiesiog mėgina išsklaidyti savo vienatvę. liūdi ir džiaugiasi.84 . greta verbalinio žmonių bendravimo. pasirodę 1982 m.padriki tauškalai. Bernard) ir H. jaučiame kaltę. o išsikrauti. rodo vienas kitam švelnumą. iš kurių d a ž n i a u s i a i ir sprendžiame apie žmogaus išgyvenimus. Kai moteris plepa telefonu. Emocija arba jausmas išgyvenami kaip reakcija į juos sukelianti Įvykį. Kuo daugiau turime informacijos. jaudina . sukėlusio emocijų ypatumus ir jų ryši su žmogumi nagrinėja atribucinė emocijų kilmės teorija. asmeniniu reikšmingumu.

. ką žmogus išgyvena.taip pat i š r e i š k i a e m o c i j a s . eisena . Visi žmonių socialiniai ryšiai ir tarpusavio santykiai paremti emocijomis. tapti . o kartais net išduoda priešingus jausmus. o kartais ir sąmoningai juos slepiame ar nesąmoningai maskuojame. Išorė dažnai suteikia vertingos informacijos apie t a i . kai verbalinis bendravimas dar nėra abipusis. panaudojant turimą energiją (mobilizacijos reakcija). ką jaučia ir ko iš mūsų laukia. supykus greičiau ir giliau kvėpuojama. streso atveju fiziniai. Nusiminusio. kurios kitų žmonių suprantamos jų išraiškos pagalba. išsiskyrimą. kad mama teisingai suprastų jo ašaras ir šypsenas. įsiklausyti į pašnekovą. pantomimika bei balso ypatumai papildo žodinę informaciją.pantomimika . baimės ar pasitenkinimo demonstravimą. pakinta raumenų (veido ir kūno) judesiai. Pvz. sustingti. siekdami tam tikro tikslo. įvairių liaukų veikla (teka ašaros.kūdikio ryšyje. Apie žmogaus išgyvenamas emocijas dažniausiai sprendžiame iš jo veido išraiškos. kurių ilgiau nebegalime savyje laikyti. psichiniai. seilės). laikysena. skatindami hormonų (adrenalino. Susijaudinus greičiau ir stipriau plaka širdis. stengtis b ū t i empatiški (žr. Priklausomai nuo jų santykio. O kartu ir motinos miminė emocijų išraiška vaidina svarbų vaidmenį normaliam kūdikio vystymuisi. išsiplečia arba susitraukia kraujo indai (susigėdęs žmogus parausta). Mimika. Šie signalai parodo kitam. kortizolio). kokias ir kokio stiprumo emocijas išgyvena pašnekovas. Pirminis ir primityvus pokalbio tikslas .MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 85 naujausios žinios. Suaugusiųjų komunikacijoje emocijų išraiška taip pat yra svarbus veiksnys. noradrenalino. kurio pagalba žmonės gali parodyti savo jausmus. Itin svarbų vaidmenį emocinė veido išraiška arba mimika vaidina ankstyvajame motinos . prakaitas. Žmogaus emocijų išraiška turi didelę biologine ir socialinę reikšmę. mentaliniai ir socialiniai stresoriai veikia žmogaus o r g a n i z m ą (per retikuliacinę formaciją. turime atidžiai įsižiūrėti. Ryškiausiai emocine būseną išduoda veido raumenų veikla.gestai. Šiuo atveju jau mūsų jausmai nėra tokie svarbūs išsakyti. Veido išraiškos pasikeitimai vadinami mimika. Kūno judesiai . Apie žmogaus išgyvenimus byloja ir įvairūs organizmo pakitimai. Emocijų išraiška papildo ir praturtina žmonių bendravimą. Apie penktus gyvenimo metus mes išmokstame bendrauti kitais tikslais . jei norime geriau pažinti. mūsų organizmas į stresą gali reaguoti skirtingai: proveržiu bėgti. prislėgto žmogaus laikysena skiriasi nuo linksmo žmogaus. lengviau suprasti kitus. kurie atsakingi už organizmo reakcijas. Tad.norėdami ką nors pranešti. hipotaliamusą ir hipofizę bei s i m p a t i n e nervų sistema). kovoti. Tada k ū d i k i u i svarbu. kaip reikėtų elgtis.išsakyti savo jausmus. „Emocinės būsenos").

86 IV SKYRIUS nejudriu. veido išraiškos judesiams. kad pokalbis jam visai neįdomus. ir kad bendravimo partneris pažintų mūsų emocinį pasaulį. išreikšta ne žodinėmis formomis. arba j i s tiesiog pavargęs. Galime jausti širdies ritmo pokyčius. bet ir neigiamus savo jausmus.. Yra pakankamai svarbu. Ar mes žinome. Kokiais simptomais pasireiškia įvairios emocijos. y. slėptis (slopinimo reakcija). galime spėti. t.y. nes ją patogiausia stebėti ir tirti. Todėl naivu tikėtis. „žvelgdami į akis". 6 . 2) įprastas judesys. nerimą.džiaugsmas. galime ramiai išsakyti ne tik teigiamus. patys pasirinkdami atvirumo laipsnį ir riziką.baimė Tačiau nedera užmiršti.y. Daug vaisingesnės gali būti pastangos nuodugniau suprasti pašnekovo jausmus. išmoktos? Didžiausias dėmesys skiriamas mimikos nagrinėjimui.perdėtai džiūgauja. Pvz. kokiu būdu parodyti savo jausmą.sumišimas. domisi. ar nulemtos socialinių veiksnių. nekeltų mums vidinės įtampos. Beje. įgimtos. yra emocijų kilmės klausimas. Mimikai teikiama pirmenybė prieš pantomimiką ir balso išraišką. sąmoningai demonstruojančių pageidaujamas emocijas . kad informacija apie išgyvenamas emocijas. Viena svarbiausių problemų. . liūdi. išraiškos judesiai evoliucijos eigoje yra perėję tris etapus: 1) valingas ir naudingas judesys. turime mokytis reikšti savo jausmus pakankamai atvirai. kad suprastų kitas žmogus? Ar emocinės reakcijos yra sąlygotos genetiškai. dažnai esti daugiaprasmė. gal net paniką. kad mus teisingai suprastų pašnekovas. keliamų nagrinėjant emocijų išraiškas. meluoja. t. q . yra žmonių. v . Jei norime. kad jie nesikauptų mūsų viduje.biologiniu C. galima pamatyti šiame profilyje: Simptomas: v Širdies plakimas Širdies dūžiai Paraudimas Rankų drėkimas Drebulys Emocija: x .liūdesys. kai pašnekovas žiovauja. t. Darvino aprašytu aspektu. kad žinios apie mimikos bei pantomimikos ypatumus leis „perskaityti kitą žmogų lyg atverstą knygą". Vertinant jau minėtu evoliuciniu . Išmokę kontroliuoti savo emocijų verbalinį ir neverbalinį pasireiškimą.

aktorių nuotraukos. •. Tiriamiesiems autorius pateikdavo netikėtą. o ten. pastebėta. Įdomūs K. Ar žmogus gali ir kaip tiksliai jis gali atpažinti kito žmogaus emocijas iš jo reakcijų? Taip drąsiai galima būtų galvoti. Schlosberg) emocijų išraiškas pavaizdavo skale. Tyrimai rodo. Si skalė sudaro visumą. pilna varlių). kad atskiros emocijos gali turėti pastovią išraišką. būdingų tik vienai konkrečiai emocijai išreikšti. 3) aktyvumas . Izardas (K.. charakterizuojančia jas pagal tris kriterijus: 1) malonumas . remiantis Č. tam tikrai išraiškai p r i s k i r i a n t kokybiškai t a p a č i a s emocijas. Tuo remdamasis H. kad emocijos dažnai apibūdinamos ne vienodai. Šliosbergas (H.pasyvumas.nemalonumas. Tai yra organizuoto socialinio individo (žmogaus) prisitaikymo gyvenime priemonė ir būdas. Tyrimuose buvo naudoti mimikos reakcijų piešiniai. Pastebėta. Taigi atrodo. įgimtas judesys kaip emocijų išraiškos priemonė. todėl vėliau autorius prašė tiriamųjų suvaidinti tas pačias emocijas. prašo kišti ranką į tamsų vandenį. Tyrimai parodė. kurioje galima patalpinti tam tikrą išraišką ir apibūdinti ją kiekybiškai. Tai prieštaravo kitų tyrimų rezultatams ir kasdieniniams pastebėjimams. kad kuo stipresnė emocija ir ryškesnė ekspresija (išraiška). Landis) eksperimentai. Įrodyta. Landžio (C. t. kad nėra t i p i š k ų visiems žmonėms reakcijų. ir kad kiekvienas individas turi tik jam būdingų mimikos išraiškų repertuarą.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 87 3) paveldėtas. o tam tikros mimikos reakcijos yra glaudžiai susijusios su konkrečiomis emocijomis ir jas išreiškia. 2) priėmimas . natūralų ir intensyvų stimulą. kuris sukeldavo spontaniškas žmonių reakcijas (pvz. tuo lengviau ją identifikuoti (atpažinti). Tiriant jų atpažinimą. kad nėra absoliučiai universalių į g i m t ų emocinių reakcijų. Izard) ypač pabrėžia emocijų išraiškos adaptacinę (prisitaikymo) funkciją.atmetimas. bet panašiai. kad imitavimo atveju žmogaus mimika atitinka bendrai . K.y. imituojančios emocijas ir spontaninių emocijų išraiškų fotografijos. pasirodo. Darvino teorija. Kiekviena išraiška turi tam tikrą specifinę biologinę reikšmę.

išgąstis. Jie akcentuoja sugebėjimą įsisąmoninti čia ir dabar kylantį jausmą. 3) individualūs ypatumai. Dauguma emocijų išraiškų yra universalios Įvairiu kultūrų žmonėms (ašaros yra universali liūdesio. Tokį bruožą dažnai sutinkame psichosomatinėmis ligomis sergančių. Reikovskij) skiria tris faktorius.y. Reaguoti į tam tikrą situaciją išmokstame dviem būdais: klasikiniu išmokimu. kas vyksta žmogaus viduje. . Jų lyginimas su reginčių vaikų vystymusi. Vienas išraiškas galime v a d i n t i valingais j u d e s i a i s . Visi emocijų išraiškas nagrinėjantys autoriai sutinka. psichologijoje vadinamas aleksitimija.tai džiaugsmas arba laimė. Nesugebėjimas ar sunkumas. Todėl K.88 IV_SKYRIUS_ visų priimtas ekspresijos formas. o kitas . valdyti ir sąmoningai kontroliuoti. Kitas žingsnis mokėjimas suvoktą jausmą išsakyti atvirai. Tą įrodo aklų vaikų. Taigi apie žmogaus emocijas pagal veido išraišką galime spręsti tik iš nekonvencionalių reakcijų. leidžia kalbėti apie elementarias emocijas. meilė. kaip ankstesnėje situacijoje. kad tam tikras emocijų išraiškos būdas yra įgimtas. liūdesys ir nustebimas. sąžiningai ir atsakingai. Landis siūlo skirti dvi emocines išraiškas: 1) priimtą . neapykanta) yra aiškiai nukreiptos į išorę ir yra žmogaus sąveikos su socialine aplinka forma. neturinčių galimybės vizualiai išmokti išraiškos būdų. Kai kurios emocijos (pyktis. juos pavadinti ir išsakyti su atsakomybe nagrinėja patyriminės psichologijos atstovai. Mokėjimą išreikšti savo jausmus žodžiais. nulemtos genetiškai. imitaciniu. Kai kurios emocijų išraiškos reakcijos yra paveldimos. kad socializacijos procese mes išmokstame emocijas.džiaugsmo ir pasitenkinimo. kaip tai pasireiškia žmogaus vystymosi eigoje.nevalingomis mimikos reakcijomis. 2) socialiai išmokstami būdai. turinčius įtakos emocijų išraiškos formavimuisi: 1) įgimtos išraiškos schemos. liūdesys) daugiau yra egocentriško pobūdžio ir yra atspindys to. Kitos (baimė. koks jis bebūtų . Reikovskis (J. Įsisąmoninant ir verbalizuojant jausmus. universalus. kurių išraiška yra Įgimta . t. susidomėjimas. tačiau jos nesutampa su to paties žmogaus spontaninėmis reakcijomis.teigiamas ar neigiamas. Tačiau įvairiose kultūrose emocijos skiriasi savo socialinėmis funkcijomis ir turi skirtingas demonstravimo normas. Nuomonės skiriasi. nesvarbu. aukštos inteligencijos žmonių tarpe. kai reaguojame tokiu pat tinkamu ir naudingu būdu. J. Visi autoriai taip pat sutinka. niekinimo ir pajuokos išraiškos). nukreiptas į išorę ar į save. tyrimai. o juokas. pamėgdžiojimo keliu.konvencionalią ir 2) spontanišką .savitą.

atsikratoma nerimo ir nervinės įtampos. Pvz. ramybę. Pvz. kaip jos valdo mūsų kūną. Emocijų valdymas Norėdami kontroliuoti savo emocijų i š r a i š k ą . H. Tai atsispindi ir maloniame. gerklų. galime stebėti. kurių poveikis pagrįstas principu: žodis automatiškai veikia kūną. prislėgta nuotaika turi ryšį su kvėpavimo organų raumenų įtampa. Kitas būdas sąmoningai siekti dažnesnio teigiamų emocijų patyrimo tai vieno iš neurolingvistinio programavimo autorių F. H. pirmiausia turime išmokti jas atpažinti. Pastebėję r a u m e n ų į t a m p ą . pasitenkinimo išorinis rodiklis. sprando raumenys. Autogeninės treniruotės metodą ištobulino vokiečių gydytojas Dž. Pajutę „suakmenėjusi" veidą ir sunkų kvėpavimą atpažįstame s u s i j a u d i n i m ą ar į s k a u d i n i m ą . Pucelik) siūlomų taisyklių laikymasis. pradėdami nuo raumenų įtampos valdymo (prisiminkite Džemso . ir kuo daugiau . įtaigos. To pasiekiame tam tikrų specialių savi įtaigos formulių pagalba. ramybės. saviįtaigos metodus ir jų taikymą skaitykite poskyryje „Psichoterapija". besišypsančiame veide. iš karto pasijusime nusiraminę ir galėsime tiksliau vertinti situaciją nerimo. santykius bei jų sukeliamas emocijas. Jis nustatė. mažai įsiklausydami į savo emocijų pasaulį. lūpų. Plačiau apie autogeninės treniruotės. kad savo mintyse turime naudoti kuo mažiau neigiamą patirtį sukeliančių žodžių . Kiekvienas jausmas savitai pakeičia mūsų s a v i j a u t ą .. užuot sau mintyse sakę: . tikimės atpažinti baimę ar nerimą. iš baimės įsitempia liežuvio. reikia atpalaiduoti raumenis.teigiamų.raktų. įtampos ar streso atveju. kad kiekviena emocinę būseną atitinka tam tikros raumenų grupės įtampa. Taigi pasinaudodami autogenine treniruote. Šulcas (J. Čia pravartu būtų pastudijuoti emocijų išraišku pavyzdžius ir kartas nuo karto savęs paklausti: „Ką aš jaučiu? Ko aš noriu? Ko man trūksta?" Supratę savo poreikius. Jos metu atpalaiduojami raumenys.Langės emocijų kilmės teoriją). Džeikobsonas (E. pusiausvyros. Taigi mažinant psichinį jautrumą. elgesį. Šiuo metodu atpalaidavę raumenis. dvasine pusiausvyrą. Tuo tarpu. reguliuojamos įvairios organizmo funkcijos. galėtume išmokti valdyti savo emocijas. Džeikobsonas tyrinėjo emocinių būsenų ir raumenų įtampos registravimo metodus. S h u l t z ) ir a m e r i k i e č i ų p s i c h o f i z i o l o g a s E. r a u m e n ų atpalaidavimas yra teigiamų emocijų. E. Puceliko (F.. sukeliama ramybės būsena.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 89 kurie linkę viską vertinti protu ir priimti racionaliai. nes atsipalaiduoja veido raumenys. Jacobson). mažinti jų aktyvumą. Svarbiausia čia yra tai. Raumenų atpalaidavimas rodo pasitenkinimą.

ženklu (teigiamu ar neigiamu) ir objektu. . kurie ir ateičiai užprogramuoja palankius mums įvykius. kad mūsų mintys kuria mūsų gyvenimą. stiprus įniršis. aš jaučiuosi toks žioplas. O trečioji grupė . o negali to padaryti. stiprų teigiamą ar neigiamą emocinį išgyvenimą. J. jog visa tai įrodo vidinės kalbos įtaką mūsų emocinei savijautai. geras emocijas ir prisiminimus. Antroji grupė . kad pirmosios grupės tiriamieji. bet „aš neprotingai pasielgiau!" ). Kai žmogus jaučia kokį nors stiprų poreikį. kurį lydi organizmo išoriniai bei vidiniai pakitimai. jie treniravosi. Taigi matome. į kuri yra nukreiptos.50 teigiamų ir 1500 neigiamų žodžių raktų. Trijų grupių jaunų žmonių buvo prašyta į mikrofoną įrašinėti savo mintis. Tuo pačiu principu turėtume galvoti ir apie save (ne „koks aš kvailas".tai ryški tendencija prisiminti. Reikovskis aprašo tris pagrindines afekto savybes: 1) „Užburto rato" fenomenas . per nustatytą laiką savo mintyse ištarė 50 teigiamų ir 500 neigiamą patirtį sukeliančių žodžių. kaip norėčiau. vidinę įtampą ir norą ją pašalinti.minėto autoriaus atliktas eksperimentas. Tos būsenos skiriasi intensyvumu. įsivaizduoti tai. Paskaičiavę duomenis. mokslininkai pamatė. Afektas . neturėjo darbo ir turėjo problemų kasdieniniame gyvenime. kurie mokėsi prasčiau ir neturėjo perspektyvos. Tai gali būti labai intensyvi baimė.90_ IV SKYRIUS „Kokia šiandien bloga diena. Todėl juos ir vadina raktais. Afekto būsenos pagrindas . Emocinės būsenos Žmogus išgyvena platų emocinių būsenų spektrą. o tada sunku valdyti savo emocijas ir elgesį. Iš pradžių. Apie visa tai jūs jau girdėjote. O trečioji buvo jaunų alkoholikų grupė. taip ir gyvename. Vėliau 8 valandas jiems teko mąstyti garsiai. Panagrinėkime dažniau pasitaikančias emocines būsenas. kai susipažinote su mastymu.tik 2 teigiamus ir 458 neigiamus žodžius. kas susiję su išgyvenama emocija. Jo išraiška priklauso nuo žmogaus. svarstyti.tai reakcija į įvykusią situaciją. šiandien man nelabai gera diena". derėtų galvoti: „Šiandien aš jaučiuosi ne toks laimingas. Taigi žinote. o kartu ir gyvenimo sėkmei. džiaugsmas ar neviltis. kylančios neigiamos emocijos pasidaro labai intensyvios ir gali peraugti į afekto būseną. Eksperimente dalyvavo grupė gerai besimokančių studentų. Geras to Įrodymas . man taip prastai sekasi". turinčių perspektyvą darbe. Kaip galvojame.vidinis konfliktas tarp kilusių poreikių ar norų ir galimybių juos patenkinti. kurie nesimokė. Šios teorijos pagrinde glūdi teiginys. Gerų žodžių ir minčių buvimas mūsų sąmonėje žadina teigiamą patirtį. žinia. Kita grupė buvo suformuota iš studentų. Afektu vadiname trumpalaikį. nes garsiai galvoti nėra taip paprasta. kad mūsų mintys yra tam tikra kalba.

netikrumas. stokojanti harmonijos veikla.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 91 2) Itin silpna kontrolė. ji visada siejasi su. kaip ir afektas. padidina jautrumą. pakitęs suvokimas. nežinomas reiškinys. Pasitaiko aistringų įsimylėjėlių (tai gali būti ir trumpalaikės aistros pavyzdys). įsijungia gynybos mechanizmai. slopina skausmą. Baimė kyla žmogui susidūrus su pavojumi. Maslow). Afektai beveik nevaldomi.išgyvenimams. konkrečiu aplinkos objektu (asmeniu. aistrą keliančioje srityje. Patirtas ar pažįstamas pavojus retai kelia didele baimę. girdžiu tik tai. gyvenimo krypčiai ir pan. tai tik sumažinti emocijų intensyvumą arba labai stiprų išgyvenimą pakeisti kita tokia pat stipria emocija. maksimaliems . Ilgalaikė ir pernelyg didelė baimė kenkia žmogui. pilnutinės laimės momentams. aistringų programuotojų ar radiotechnikų. Tokiu atveju žmogaus neveikia įrodinėjimai. nes automatiškai į s i j u n g i a gynybos mechanizmai ir savisaugos reakcija. susijaudinimas. Baimė skirstoma į tris formas: paprasta baimė. žr. ramesnis jausmas. sugebėjimą prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. • 3) Blokavimas. yra stiprus išgyvenimas. atima sugebėjimą teisingai suvokti realybę. įvykiu). Aistros apimtas žmogus koncentruojasi į savo aistros objektą. tai tarytum biologinė apsauginė reakcija. naujas. Informacijos trūkumas taip pat gali skatinti baimės arba didelio nerimo atsiradimą. su absoliutaus priklausymo jam jausmui rašo A. ką noriu matyti. Šias baimes . kad jis liko nesuprastas. kai visos baimės. „Psichikos sutrikimai"). ką noriu girdėti". visaapimantis sąmoningesnis. kai žmogus dažnai net beviltiškose situacijose nemato realių įvykių ar skausmingų dalykų („matau tik tai. Tie patys bruožai būdingi ir teigiamiems afektams. Tačiau tai labiau pastovus.aktyvi veikla juos dominančioje. kas su jais siejasi. Afekto situacijoje ypač stipriai veikia neigimas. slopina sąmonę. Pirmiausia išsivysto atsiskyrimo nuo mamos baimė. žmogus nespėja patirti baimės. bijome būti palikti ir užmiršti. sutrikdo jo psichine veiklą. Visa. Be baimės būtume lengvai pažeidžiami. Kiekvienas žmogus pradeda bijoti jau vaikystėje. ką įmanoma padaryti. Maslou (A. įvyksta susiliejimas su pasauliu. aistringų krepšinio sirgalių ar liaudies meno propaguotojų. todėl užburto rato nutraukti beveik neįmanoma. Svarbiausias „aistruolių" bruožas. daiktu. Grėsmingai situacijai užklupus netikėtai. įtampa nutolsta. Tačiau ji įspėja žmogų apie gresianti pavojų. Afektai užblokuoja viską. Baimei būdinga įtampa. Didelė baimė mažina žmogaus veiklumą. dominuojantis kitų jausmų atžvilgiu ir atliekantis reguliacinę funkciją bei darantis poveikį žmogaus veiklai. Aistra. Priešingai nerimui. parengia būsimai veiklai. Normaliomis sąlygomis ji padeda išvengti pavojaus. jam atrodo. Baimę sukelia netikėtas. skatina budrumą. siaubas ir išgąstis.

endogeninė . bejėgiškumo. Žmogui augant ir keičiantis gyvenimo situacijai. jų nuomonės ir sprendimai. kaip sudėtinę jų dalį. Neurotinė.tai prislėgta ir liūdna nuotaika. kiekvienoje Įtemptoje situacijoje yra vertinga. užmaskuota. subjektyvaus nesugebėjimo jausmai. Depresija . poskyryje „Psichikos sutrikimai". Tokia depresinė būsena arba depresinė -nuotaika. kuriais mus gąsdina tėvai (raganos. kas buvo. susijusi su poreikiu sumažėjimu. Depresija . apleidžia savo darbus ir pareigas. t e n k i n t i savo poreikius. Taip atsiranda su bendravimu. atsiranda kiekvienam žmogui. Tokios savijautos kamuojamiems žmonėms labai svarbus yra aplinkinių palaikymas ir vertinimas. trukdanti gyventi. nesėkmės. išskirtos pagal jų atsiradimo priežastis ir pasireiškimo formas. ligos ir kitos baimės. nes skatina problemų sprendimą. Tam tikra dozė baimės. Dar vėliau pradedame bijoti tamsos. Smulkiau apie . Kovai su ja dažnai tenka pasitelkti psichologijos specialistų pagalbą. pikti žmonės). keičiasi ir žmogaus patiriamos baimės. tačiau pernelyg stipri ir asmenybę dezorganizuojanti baimė.nei anksčiau mėgti užiėmimai. Tas pats pasakytina ir perspektyvos atžvilgiu: nesimato nieko džiugaus.visa tai depresijos formos. kankina bejėgiškumo jausmas. visais atvejais žmogus linkęs iškreipti esamą gyvenimo situaciją. Kiek vėliau atsiranda svetimų žmonių baimė. Esant depresinei būsenai. Psichoanalitiniu požiūriu depresijos atsiradime pirmiausia iškyla nepakankamumo. Galima ir taip vadinamoji simptominė depresija. atrodo nereikšminga. Viskas. Ji priklauso nuo to. kai kurie kūno funkcijų sutrikimai. kaip ligonis reaguoja į savo ligą. Jis tolsta nuo kitų žmonių. informacijos rinkimą.tai eilė gyvenimo smūgių ir mikrotraumų. aiškiai išreikšta nepasitenkinimo demonstravimu. mokymusi. patekusiam į sunkią situaciją ir praeina šią situaciją išsprendus. Apie patologinę baimę žr. lieka pesimistinės mintys ir vertinimai. . nei darbai ar valgiai.92 IV SKYRIUS išreiškiame verkimu. Dažniausiai kalbame apie reaktyvinę depresiją. Depresijos vystymąsi galime palyginti su posakiu „lašas po lašo ir akmenį pratašo" . . viršininkų.tai ilgai trunkanti nelaimingumo būsena: depresijos kankinamo žmogaus niekas nebedžiugina . „baisių" gyvūnų ir tokių dalyku. yra nenaudinga. pamačius nepažįstamą žmogų. nuolatinis nuovargis. motoriniu slopinimu bei psichinio aktyvumo sumažėjimu. . pasiekimai nuvertinami. dingsta prisirišimas prie mylimų žmonių. kryptingą veiklą. Vidutiniška baimė parengia žmogų susidūrimui su realiais pavojais ir būsimais apribojimais. d a l y v a u t i kai kurioje veikloje. šaukimu ir pan. nulemta somatinio susirgimo. kylančią atsiradus gyvenimo sunkumams. geri įvykiai užmirštami. patologinius depresijos aspektus žiūrėk poskyryje „Psichikos sutrikimai". darbine veikla susijusių baimių: egzaminų.

kuri sąlygoja jo altruistinį elgėsi. Tolerancija frustracijai arba atsparumas frustratoriui. Frustracijos lygis priklauso nuo frustratoriaus (priežasties) jėgos. paremta projekcijos mechanizmu. palyginimai ir panašiai. sugebėjimu pamėgdžioti motorines bei emocines kito žmogaus reakcijas. o taip pat nuo gyvenime susiformavusių pastovių asmenybės emocinio reagavimo į gyvenimo s u n k u m u s formų.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 93 Empatija . Kognityvinė empatija. atsirandančių siekiant tikslo ir sprendžiant problemas. Nerimo priežastys primena baimės atsiradimo priežastis. siekdamas tikslo. Empatiškumas yra individuali žmogaus savybė. poreikius. momentinės emocinės būsenos. Visas dėmesys yra koncentruojamas į kito žmogaus išgyvenimus ir betarpišką emocinę patirtį. susiduria su kliūtimis ir pamato arba įsivaizduoja. Frustraciją galime vertinti kaip psichologinio streso formą. Frustracija . yra tolerantiškas. jausmus ir mintis yra minimalus. Paprastai skiriamos trys empatijos formos: 1. Tai nesėkmės išgyvenimas tais atvejais. Empatiškas žmogus moka suprasti kitą žmogų. Tikra empatiškumą (išgyvenimą kartu. kylanti dėl gresiančio pavojaus.y. domėtis kitais. galimos įtampos ar nelaimės. tarsi persikėlimas (vaizduotėje) į kito jausmus. Žmogaus sugebėjimas adekvačiai įvertinti nepalankią situaciją ir numatyti išeities kelius yra susijęs su asmenybės atsparumu neigiamiems aplinkos poveikiams. kai žmogus. domėjimusi kitais.tai kito žmogaus emocinės būsenos pajutimas.psichinė būsena. bendravimu. Pagrindinis empatijos skirtumas nuo kitų tarpusavio supratimo būdų yra silpna refleksija. 3.emocinė būsena. kaip asmenybės bruožas. emocinį į s i j a u t i m ą į kito žmogaus išgyvenimus) derėtų skirti nuo užuojautos kitam žmogui. Frustraciją lydi įvairios neigiamos emocijos: pyktis. j jo pasaulio supratimą. optimizmu. pasireiškianti kaip žmogaus sugebėjimas numatyti kito žmogaus emocines reakcijas konkrečiose situacijose. tačiau skirtingai nuo baimės. Empatijos sugebėjimas didėja. patekusio į frustruojančią situaciją. susidūrus su frustruojančiomis situacijomis. susierzinimas ir kt. problemos neišsprendžiamos. didėjant žmogaus gyvenimo patirčiai ir yra susijęs su jo emocionalumu. kad jo tikslai nepasiekiami. Empatijos atveju susitelkimas į savo vidinius išgyvenimus. siekimą padėti kitam. padeda susidoroti su iškylančiais sunkumais ir išlikti pakankamai tvirtam. nuo žmogaus. socialiniu lankstumu. Nerimas . Emocinė empatija. nerimo šaltinio negalime tiksliai nurodyti . silpnas savęs stebėjimas. t. įsijautimas į jo išgyvenimus. sukelta objektyviai neįveikiamų arba žmogaus nuomone neįveikiamų sunkumų ar kliūčių. pagrįsta intelektiniais psichiniais procesais: analogijų ieškojimas. Numatančioji (predikacinė) empatija. 2.

kai kurioms moterims nerimą sukelia namų ruošos rutina ir t.y. 2. . Jeigu suaugęs žmogus patenka į situaciją. vienišumo bei suvokiamos būtinybės atitikti tam tikrus standartus.nuolatinis laiko trūkumas. Sugebėjimas vietoje automatinio nerimo patirti taip vadinamąjį signalinį nerimą yra susijęs su Ego funkcijomis (suvokimu. laikinas emocinis procesas. atmestumo. kurio intensyvumas tam pačiam žmogui gali keistis. finansinė atsakomybė. kas nori būti". Kai mūsų psichiką stimuliuoja per stiprūs išoriniai ir vidiniai šaltiniai. perpildo ją jaudinimu. atgaminimu). Neuroendokrininiu (adrenalino . Somatiniu arba motoriniu . neaiškus ekonominis statusas. Psichiniu (neįsisąmoninti būgštavimai). kad nerimas yra būtina žmogaus kaip dvasinės būtybės egzistavimo sąlyga: „žmogui reikia nerimo. 1. mąstymu. nėštumas. ryškūs pasikeitimai žmogaus gyvenime (artimo žmogaus mirtis. ieškoti. studentai nerimą dažnai jaučia dėl netinkamo laiko organizavimo. paleidžia malonumo siekimo energiją. kuri primena vaikystėje patirtą vienišumo. Kaip žmogaus emocinė būsena. skyrybos ir t. kas esi ir to.94 IV SKYRIUS ( k a r t a i s s a k o m a : „ n e r a m u . atskirti fantazijas nuo realybės. nugalėti nesėkmes. rasinės ir tautinės problemos. Franklis (V. nepasitenkinimas darbu. Signalinio nerimo sukeltas nemalonus pojūtis aktyvuoja. 2. vienišumas. Nerimas pasireiškia trimis organizmo lygiais. nežinomybės jausmą. t. Norėdami nuslopinti nerimą. Sunkumai gali būti įvairiausi . tada vystosi nesuvaldomas automatinis nerimas. kad a t s i t i k s kažkas bloga"). kitiems ne. stabilus individo polinkis išgyventi nerimą tam tikru intensyvumu. Kaip asmenybės bruožas (nerimastingumas). Psichoanalitikai nerimo priežasčių ieško ankstyvosios vaikystės patirtyje. 3. ligos. konfliktai namie). Visais lygiais pasireiškiantį nerimą galima įvertinti įvairių psichologinių metodikų pagalba. dozuotos įtampos tarp to. N e r i m a s analizuojamas ir aprašomas dviem lygiais: 1.). Frankl) mano. įveikti kliūtis. Nerimas verčia žmogų būti aktyviu.epinefrino išsiskyrimu). Pvz. vedybos. jis išgyvena nerimą. Tai ir kasdieninio gyvenimo sunkumai bei problemos. Vieniems žmonėms tas pats dalykas atrodo keliantis grėsmę. Egzistencinės psichologijos atstovas V. t. Tyrinėtojai nurodo keletą nerimo priežasčių: įvairios socialinės problemos (valstybės santvarka. Tai sąmoningai suvokiamas subjektyvus grėsmės pojūtis.. kuri duoda jėgų Ego suvaldyti nerimą stimuliuojančias fantazijas. nesaugi aplinka.t.visceraliniu (įvairios organizmo sistemos reaguoja į padidėjusią epinefrino produkciją).

socialumas: nuoširdus. Derinant minėtas dimensijas.sąlyginai ilgalaikė. beviltiškas. F . nes nerimui pasiekus didelį intensyvumą. G . susijaudinęs. ir objektyviai vertinti situaciją darosi sunku. B . MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 95 visų pirma. sveikatai ar gyvybei ir sutrikdančius įprastinę psichofizinę . galima gana tiksliai ir išsamiai aprašyti tam tikru momentu esančią nuotaiką. nerūpestingas. . kuriame galime skirti ryškesnes figūras. Nouliai (W. pasipiktinęs.aktyvumas: energingas. Bet ir nuotaika gali veikti patiriamus išgyvenimus. Streso sąvoką pirmasis panaudojo biologas ir gydytojas H. Priklausomai nuo • mūsų nuotaikos tas pats įvykis gali nudžiuginti. Selye). susikoncentravęs. Kaip tiksliau galėtume apibūdinti šia dažnai vartojamą • sąvoką? Nuotaika . susierzinęs. susitelkęs. Nowli) išskyrė aštuonis jų įvairovę atspindinčius ir apibūdinančius faktorius: A . Jos priežastį sunku aptikti.egocentriškumas: įsigilinęs. Selje (H. D . Palyginkime tai su fonu. kad prisitaikytų prie sunkių sąlygų. C . H . svarbūs įvykiai. turime rasti jo priežastis. narkotikai). moterų priešmenstruacinis sindromas pasireiškia būtent nuotaikos pokyčiais). minčių kryptį bei žmogaus elgesį.būsena.tai ilgai trunkanti stipraus nerimo ir įtampos būsena.malonumas: patenkintas.nerimas: neramus. Ekstremaliose situacijose kiekvienas organizmas turi savybę sutelkti savo vidines jėgas tam.depresija: liūdnas. Įveikti nerimą pačiam dažnai yra per sunku.agresija: piktas. jis tampa dezorganizuojančiu žmogaus veiklą. reikia psichologo pagalbos. gyvenimo druska". susinervinęs. Aprašydami nuotaikas. susikaupęs. Streso priežastimi gali būti įvairiausi ekstremalūs poveikiai. . žvalus. suerzinti ar n u l i ū d i n t i . farmakologiniai preparatai (vaistai.. nepasitikintis. Taip buvo apibūdinama bendra organizmo reakcija į bet kokį nemalonų poveikį. Nuotaika. rūpestingas. Nuotaiką gali sąlygoti savijauta (iš nuotaikos pokyčių kartais diagnozuojama prasidedanti liga. gana pastovi psichinė . ir H. A t s i r a d u s i nuotaika paveikia vėliau k y l a n č i a s emocines reakcijas. atsipalaidavęs. Tarp šių komponentų yra abipusis ryšys. kuriame išsiskiria daugiau ar mažiau ryškūs atskiri išgyvenimai.koncentracija: susimąstęs. ir H. Tai organizmo reakcija į aplinkos veiksnius. Ryškesni išgyvenimai staiga arba palaipsniui gali pakeisti nuotaiką. Jis sakė: „Stresas . Ji tarsi „nuspalvina" mūsų psichinius procesus. keliančius grėsmę individo gerovei. pasireikšdama nestipriais difuziškais išgyvenimais. jautrus. budrus. alkoholis. V. Pabandykite! Stresas . E . pasireiškianti kaip ilgalaikis teigiamas ar neigiamas emocinis žmogaus veiklos fonas.

emocinę savijautą. neigiami išgyvenimai bei chroniškas stresas veikia mūsų fizinį kūną ir jo funkcijas. kai organizmas mobilizuojasi įveikti stresą ir visas vidines jėgas nukreipia kovai. Stresą sukeliantys aplinkos veiksniai vadinami stresoriais. o kartu sutelkiamos jėgos ir organizmas mobilizuojamas kliūčių įveikimui. . Eksperimentais įrodyta. netikrumas dėl ateities. Tai nagrinėja atskira medicininės psichologijos kryptis psichosomatika. išradingumą. Priklausomai nuo stresoriaus rūšies ir jo poveikio būdo. stresas gali peraugti į distresą. infekcijos ir kt. problemos šeimoje. Ji aiškinasi.taip vadinama reakcija. kai stresoriai muš veikia pastoviai. skatinantis veiklumą. laiku priimti teisingo sprendimo ir atsakomybės už sprendimo pasekmes. „Pastangos su kančia" . atsiranda streso baimė. kuris veda į organizmo jėgų bei atsparumo s u m a ž ė j i m ą . elgesio būdas. stresas gali būti: • fiziologinis. tai stresas perauga į distresą. ilgai ar itin intensyviai. kaip emocinės. kuris pradeda neigiamai veikti mūsų psichinę būseną. „Pastangos be kančių" . Šiuo atveju žmogus nesugeba susitvarkyti su užduotimi. kuris kyla dėl informacijos pertekliaus. Psichologinis stresas skirstomas į: 1) informacinį. Jei jų yra per daug. kurį sukelia konfliktai. • psichologinis. pastovios neigiamos emocijos. „Kančiabe pastangų"-kai organizmas nesipriešina negatyviems poveikiams iš aplinkos ir be kovos pasiduoda. Frankenhauzeris (M. Frankenhaeuzer) skiria tris dažniausias organizmo reakcijas į stresą : 1. 2. kad žmogaus organizmas geriausiai funkcionuoja.kai organizmo budrumas labai padidėja. skatinantis energingai veikti. Apie psichologinių faktorių įtaką somatiniams susirgimams ir . Emocinio streso atveju kinta žmogaus psichinių procesų eiga. Dažnai jis veikia kaip teigiamas. 3. kuris kyla. Stresas yra natūralus gyvenimo reiškinys. su socialine žmogaus adaptacija susijusios priežastys. darbe. motyvacinė struktūra.96 IV_SKYRIUS pusiausvyrą. veikiamas ribotų stresorių. nesėkmės. alkio. 2) emocini. M. slopindamas savo veiklą. gali paskatinti įvairių ligų atsiradimą ir dezorganizuoti visą veiklą. mobilizuojantis jėgas faktorius. Ir tik tada. netgi kūrybiškumą ir tobulėjimą. karščio. 3) psichosocialinį. psichologinės problemos. . įtampa ir pan. traumos. arba jie pernelyg intensyvūs. sukeltas fizinių stresorių (šalčio. nelaimės. aktyviai ieškoti išeities stresinėje situacijoje. kai yra grėsminga situacija. pavojus.).

nuovargį. nes niekas negali mūsų a p s a u g o t i nuo j a u d i n a n č i ų į v y k i ų . miego ir apetito sutrikimai. Ar galime patys atpažinti. Užuojauta . mirtys. įsivaizduokite esą prie jūros ar žydinčioje pievoje. N u o t a i k o s s v y r a v i m a s . Dažnai žmogus. pablogėjusi atmintis. Kaip elgiatės streso atveju? Jei elgiatės irzliai. Tai siejama su įvykiais. nesugebėjimu atsipalaiduoti. Prisiminkite bangų ošimą. jog mūsų organizmas tam tikru momentu yra veikiamas streso? Įsiklausykite į savo fizinį kūną. visai išvengti streso neįmanoma. Ramiai pasėdėkite užmerkę akis. Tai asmens psichinio aktyvumo pakilimas. Testų pagalba galima nustatyti savo gyvenimo stiliaus rizikos laipsnį. ramesni. susirūpinimas. pasirąžykite ir atsipalaiduokite. sveika mityba. jus kamuoja pykčio protrūkiai. skrandžio spazmus. Ką jis jaučia? Streso būsenoje pastebėsite šiuos fizinius požymius: sustiprėjusį širdies plakimą. neviltis. Tai yra būdai prognozuoti distreso atsiradimo pavojų. sutrikimas. jautresniu streso poveikiui. Pabandykite vieną iš atsipalaidavimo būdų! Jeigu esate nuvargę ir suirzę. turinčiais mums labai stiprų poveikį per tam tikrą laiko tarpą (artimų draugų praradimai. n e m a l o n u m u . mokėjimas atsipalaiduoti. Įsiklausykite į savo d v a s i n i u s ir e m o c i n i u s išgyvenimus. išgerti alkoholio ar medikamentų. savęs pažinimas. padidinus atsparumą stresui. oro trūkumą.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 97 tiesiogiai streso sukeltus psichikos sutrikimus skaitykite poskyryje „Psichikos sutrikimai". o iškvėpdami vis giliau atpalaiduokite raumenis. padidintas poreikis kalbėti. mokėjimas džiaugtis. sujaudinimas. nekantriai. lengvą vėjelio dvelkimą ir kita. tai galite atpažinti elgesio pokyčius. jaučiate nerimą ar įtampą . nerimas. kurio buvimas daro žmogų lengviau pažeidžiamu. dažniau norite rūkyti. Sveikos gyvensenos taisyklių laikymasis (judėjimas. žlugimo jausmas . kilusi pažinus kito jausmus. t o b u l ė j i m a s ) padės tapti atsparesniu streso poveikiui. į t a m p o s ir p a v o j ų . išgyvenimus.tai paties subjekto emocinė būsena. keisti aktyvios veiklos ir poilsio formas. Ar galima streso išvengti? Kaip natūralaus gyvenimo reiškinio. o kartu ir ieškojimas galimybių jo išvengti. padidėjusį kraujospūdį. Toks j a u yra gyvenimas. pajunta . sveikesni. geras poilsis. pasitempkite visu kūnu.tai psichiniai streso požymiai. prislėgtumas. didelės nesėkmės ir pan. pajuskite malonią saulės šilumą. į t a m p a . sužinojęs apie kito nelaimę.patogiai atsisėskite. kojų ir rankų šalimą. gyvenimo stresorių kiekį.) Galima taip pat nustatyti asmenybės bruožų rinkinį. kelis kartus per nosį lėtai ir giliai įkvėpkite. kas jums miela ir gražu. Pabūkite taip keletą minučių ir pakilsite pailsėję. nulemtus streso. susijęs su vidine įtampa. Tačiau neigiamų streso pasekmių galima išvengti arba jas sumažinti.

intensyvus. nukreiptų į tą patį žmogų.padidėjęs nemalonus motorinis ir psichologinis aktyvumas. liūdesį. siekiantys sukelti aiškiai numatytą reakciją. nerimą.98 IV SKYRIUS jam gailestį ir užuojautą. kad jo mama kažkur nuėjo ir ilgai negrįžta. Tuo tarpu emocijos teikia subjektyvią informaciją. išsiaiškinti. kad jam reikia pagalbos? Iš jo emocinės būsenos ir išraiškos. Taigi emocijos atlieka vertinamąją funkciją. y. Vaikas tarsi pasako. kas jam nutiko. sužinome. prieiname prie jo. Euforija. neskirti emocijų perdavimui ar demonstravimui. reikalinga ir naudinga. nukreipti į patį save. Jo emocijos atlieka komunikacinę (bendravimo) f u n k c i j ą . kas aplinkoje jam svarbu. kam gi iš viso reikalingos emocijos. Tai glaudžiai susiję su emocijų išraiška ir sugebėjimu ja suprasti. sutartiniai. turintys apibrėžtą reikšmę. Paminėsime dar keletą sąvokų. dirglus. panagrinėkime pavyzdį.pažemintas. epizodinė.emocionalumo ir aktyvumo lygio sumažėjimas.liūdesys. nes užjausdamas žmogus nebūtinai kartu jaučia ir išgyvena visus suvoktus sunkumus. džiaugsmingas nusiteikimas. o ko geriau vengti. pakilus. Panika . t. Iš ko suprantame. Svarbu. Apie tai mes jau kalbėjome skyrelyje „Emocijų išraiška". Kalbėdami su verkiančiu vaiku. Ambivalencija . susidomėjimo nebuvimu. Gedėjimas . su k u r i o m i s dažniau susiduriame: Įtampa . prislėgtas nusiteikimas. neigiamas emocijas. parodančią žmogui. susijusi su jausmų p e r t e k l i u m i ir ryškiais fiziologiniais pokyčiais. Apatija . susijęs su realiu praradimu. realius santykius.staigi. egzistavimas vienu metu. Kognityvinis vertinimas pažinimo procesų pagalba atspindi objektyvias aplinkos savybes. bendri visiems žmonėms išraiškos judesiai. Emocijų ženklas rodo. kaip vaikas vertina įvykusią situaciją. kokios jų funkcijos. susijęs su abejingumu. Disforija .dviejų priešingų jausmų." Emocijų funkcijos Norėdami suprasti. judesiai. Emocijos . 3) autistiniai. kad emocijų išraiška būtu adekvati ir padėtų. 2) konvenciniai. Tačiau tai nėra empatija. kad vaikui liūdna. Pamatę graudžiai v e r k i a n t į vaiką. susijusių su emocinėmis būsenomis. Tai sukėlė vaikui baimę. intensyvi nerimo ataka. Komunikacijai yra svarbios trys emocijas išreiškiančių judesių rūšys: 1) natūralūs. kad jam blogai. bandome paguosti. o ne apsunkintų bendravimo procesą.

gal stokojame dėmesio savo fiziniam kūnui. gal kalta saviraiška. Teigiamos emocijos rodo. reikia siekti tokių tikslų. Tai nuovargis. Teigiamų emocijų panaudojimas jėgų atstatymui relaksacijos . nepasitenkinimą ar pan. a k t y v i n a n č i a i skatina veiklą ir astenines. išsekimas. skatiname jo teigiamų emocijų atsiradimą. suteikti viltį. kaip norėtume. paguosti. ramina. Hedonistinės krypties atstovai mano. ko mums labiausiai šiuo momentu trūksta.). jei mums kažką skauda. Šiuo atveju emocijos atliks skatinamąją funkciją.neigiamų emocijų. Milis (J. Pagal tai emocijos skirstomos į stenines. Neigiamos emocijos skatina mus pasiaiškinti. neigiamas .malonumas. kad padeda atpažinti ir įsisąmoninti. kurių pasiekimo rezultatas juos sukeltų. Daug mažiau kalbama apie teigiamas emocijas ir jų reikšmę žmogaus elgesiui ir veiklai.slopina. Vadinasi. Jos reguliuoja nervinius . nusivylimas) slopina jo aktyvumą. Ar emocijos gali būti veiklos motyvu? Kai kas sako: „taip . kad mūsų dvasinis gyvenimas mus tenkina. kad žmogaus veiklos pagrindas . nerimą. Emocijos gali globaliai paveikti žmonių santykius ir bendravimą.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 99 ženklas atspindi reakciją į situaciją (teigiamas .ei mūšų netenkina santykiai su artimais žmonėmis.ieškoti mamos). Kartais tam gali tekti įdėti daug pastangų. Paguostas vaikas gali pradėti veikti (šiuo atveju . Psichologijoje labai daug dėmesio kreipiama neigiamų emocijų ir jų traumuojančio poveikio nagrinėjimui.priešiškas). bet ne vienintelis veikios motyvas". Emocijos atlieka ir įvairiapusę reguliacinę funkciją. dėmesį. Vertinamoji emocijų funkcija žmogui yra gyvybiškai svarbi tuo. kad pašalintume nemalonią būseną. s l o p i n a n č i a s ir dezorganizuojančias veiklą. Mes greičiau suprantame ir lengviau įsimename tai.vegetacinius bei psichinius procesus (mąstymą. kurios didina į t a m p ą . padeda įveikti stresines situacijas ir sunkumus.Milli) siūlo „gudrios laimės strategiją": norint išgyventi malonumą. noras patirti smagumą ir išvengti kentėjimo. kas mums įdomu ar naudinga. o mes galime vaiką nuraminti. Viltis žmogui padeda sudėtingiausiose situacijose. palaiko veiklumą ir organizmo atsparumą. atpažinti jas ir reguliuoti savo gyvenimą taip. atmintį). ar mes iš tiesų gyvename taip. Teigiamos emocijos atpalaiduoja žmogų nuo įtampos. '• Jau aptartojo verkiančio vaiko patirtos neigiamos emocijos (silpnumas. j. maksimalus siekimas teigiamų ir minimalus . Pajutę neigiamų emocijų antplūdį (depresiją.emocija svarbus. kad mūsų organizmas yra sveikas. užduodame sau klausimą. Teigiamos emocijos padidina aktyvumą ir pakelia veiklos tonusą.palankus situacijos vertinimas. o neigiamos . Gal būt mes kažkam skiriame per mažai dėmesio. Si funkcija gali būti dvejopa: psichinės veiklos tonuso pakėlimas arba slopinimas. Dž.

Kokie čia veikia dėsniai? Pirmiausia. kyla nusivylimas. elgiasi skirtingai. einate į paskaitas. POREIKIAI IR MOTYVACIJA Motyvai. kviečiate draugus kartu papietauti ar pasilinksminti. kurie (žinoma iš patirties) padeda numalšinti alkį. Poreikių apibūdinimas Jokia veikla neprasideda be priežasties. judėti.. Ši įtampos būsena išreiškia kiekvieno žmogaus priklausomybę nuo gyvenimo sąlygų. kančios link teigiamų emocijų. dengia stalą. norėdamas valgyti ir jausdamas malonumą gaminti maistą. Taip ir žmogui . ir ankstesnis diskomfortas ar įtampa atslūgsta. Įsivaizduokite eilinę savo dieną: atsikeliate. tenkindamas maiti- . o po to skanauja.l00_ IV SKYRIUS pagalba padeda išvengti f i z i n i o išsekimo ir iš jo k y l a n č i ų neigiamu išgyvenimų. Jei veikla neduoda t e i g i a m ų rezultatų. pavalgyti. verda. skatinantis šį trūkumą užpildyti.poreikis. mokytis. pusryčiaujate. be ją sužadinančio stimulo. neigiamos emocijos neatslūgsta. dirbti. įtampa lieka. kovoti. varanti vandenį į indą. o gal linksmintis? • Be ko žmogus negalėtų gyventi? • Kodėl kartais žmogus atsisako gyvybei būtinų dalykų ir pasirenka pražūtingą veiklą? • Kiek galima rasti būdų tam pačiam poreikiui patenkinti? Į šiuos klausimus galime rasti atsakymus kitame poskyryje.susidarius tuštumai ar trūkumui kurioje nors sielos kertelėje. apsirengti. skatinantys žmogaus veiklą. kaip galima būtų šio poreikio sukeltą įtampą pašalinti ir savo veiklą nukreipia į tuos objektus. bendrauti. Kas lemia jūsų veiklą? • Kas žmogui yra svarbiausia . Jusdamas kokį nors poreikį. poreiki patenkinti suriku arba neįmanoma. žmogus pirmiausia kreipia žvilgsnį į aplinką .pailsėti. Vienas. atsiranda jėga . Šios jėgos dėka skatinamojo veiksmo tuštuma užpildoma. Taip jis. išreiškia jo santykį su aplinka. kuris atsispindi emociniuose išgyvenimuose. kepa. norėdamas valgyti. įtampos. siekdamas patenkinti savo poreikį. atsiranda slėgio skirtumo stimuliuojamoji jėga. įsivaizduokime tuščią į vandenį panardintą indą.. pavyzdžiui. Tenkinant poreiki. Kiekvienas žmogus.ieško. emoqijos kinta nuo nepasitenkinimo. priklausomai nuo poreikio patenkinimo sėkmingumo. ieškote knygų bibliotekoje. Jis tučtuojau prisipildo.

Jei kokie nors išgyvenimai ar nemalonios situacijos išugdo mumyse pastovų nepilnavertiškumo jausmą. Emocijos sąlygoja elgesio ir Veiklos reakcijas. kviečia ją į restoraną. gavę net ir teigiama savo darbo įvertinimų. norėdamas patikti draugei. Aplinka teikia žmogui informacija.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 101 nimosi poreiki. v e r t i n a m a informacija. patiria malonumą.y.maitinimosi. sunkiai juo pasitikėsime. verbalinė arba neverbalinė emocijų išraiška) ir atitinkama veikla. mėgstantis pietauti su kolegomis. ką kiti žmonės vertina ir priima kaip informaciją iš mūsų. kaip tai padaryti. kad tai pataikavimas. Pavyzdys. Vadinasi. kyla neigiamos emocijos. Trečias. kilusi iš buvusio trūkumo ar stokos. o gal konkurso lygis labai žemas. Jei ne. konstruktorius negalės kūrybiškai p a t o b u l i n t i kokio nors mechanizmo. ryžtis veikti pagal savo planą ir t. kur mąstymo pagalba ji analizuojama ir interpretuojama: sprendžiami į v a i r ū s k l a u s i m a i . t. kurią kiekvienas subjektas priima kitaip. formuojamos nuomonės. ieškomos priežastys. pajutę norą valgyti. Neturėdami maisto. mes. Atlikus tokį darbą. kuriamos idėjos. I n f o r m a c i j a patenka j protą. Galime galvoti. taigi patenkina bent keletą poreikių. ką gaunu atitinka mano poreikius. numatoma tolesnė v e i k l a . o žmogus gauna laišką . Jei informacija atitinka mūsų lūkesčius. kyla poreikis dirbti kitaip. pagrindimas ir t. Tik išsianalizavę savo poreikius. išsirinkti t i n k a m i a u s i ą variantą. Tai mūsų komunikacija (kalba. neturėdamas ryšio su aplinka.t. Kitas. . kad bet kokį poreikį jaučiantis žmogus negali p a š a l i n t i įtampos. ar tai mažina mano vidinę įtampą ir nepasitenkinimą. t. eina į kavinę. Visi šie žmonės patenkins poreikį maitintis sau priimtiniausiu būdu. netgi neapdorojant informacijos mąstymu ir nesigilinant i šiuo metu dominuojančius savo poreikius. Ir emocijos kyla atitinkamai mūsų įsitikinimams. ar tai. kyla teigiamos emocijos. teigiami atsakomieji jausmai. kiekvieną karta kyla klausimas. Suprantama. tai. savaip naudodamas suvokimo ir p o j ū č i ų kanalus. kurių vienas . neturėdamas sąlygų dirbti su technika ir patikrinti savo idėjų teisingumo. Jei išgyvename nepasitikėjimą. mūsų elgesys bus neteisingas ir toje situacijoje netinkamas. lyginama su t u r i m a i s stereotipais. galime reguliuoti ir atstatyti pusiausvyrą. nepatenkinsime maitinimosi poreikio. atsiranda nepasitenkinimas savimi ir savo sugebėjimais.atsakymą. jie turėjo pagalvoti. Jei tam tikru momentu daminuoja įvertinimo poreikis. mano tikslus. apgalvoti savo galimybes. kad jo padarytas darbas netinkamas. V ė l i a u perdirbta informacija keliauja į poreikių sferą.

yra socializuoti. Skaudžiausiai juntame fiziologinius poreikius . veikti nepavojingoje aplinkoje: noras turėti pastovų darbą. priklausantys nuo įgimtų savybių. Mat. Autoriaus nuomone. jie yra • tiesiogiai susiję su organizmo išlikimu. Laisvė. Jis mano. o žmogaus bręsta visuomenėje. priklausyti kokiai nors bendrijai . Alkanam svarbiausia yra gauti pavalgyti. Kai patenkinami žemesnieji poreikiai. Kai patenkinti saugumo poreikiai. kurie išsidėstę pagal tam tikrą hierarchiją. Nuolatos alkanam žmogui Utopija yra ta šalis. oro bei miego trūkumą. būti mėgstamas kitų. Kartu jie yra individualūs. meilė. poreikis yra pagrindinis žmogaus aktyvumo šaltinis. žmogus trokšta būti mylimas ir mylėti. skatinanti žmogų veikti ir atspindinti jo priklausomybę nuo aplinkos. Amerikiečių psichologas A. santaupų.šeimai. bendraujant su kitais žmonėmis. pagarba netenka reikšmes. Visa kita jam nesvarbu. jei būtų tikras. kad būtų laimingas.alkį. būti ramiam dėl ateities. atsiranda poreikis jaustis Įvertintam. (A. bendrumo jausmas. žmogus nori gerbti save už tam tikrus pasiekimus ir būti gerbiamas kitų. Bent iš dalies patenkinus meilės poreikius. . darbe. egzistuojančią kiekviename žmoguje. Vadinasi. kur daug maisto. kurioje atsispindi įvairių žmogaus poreikių ryšys. giminei ir pan. kiekvienam mūsų saviti. kad niekad nepritrūks maisto. būti pripažintam visuomenėje. tampa efektyvūs esantys a u k š č i a u ir keičia motyvaciją.102 IV SKYRIUS Taigi poreikiai yra įtampa. kyla poreikis jaustis saugiau. kilusi dėl reikalingų objektų trūkumo. šeimoje. troškulį. Maslou pateikė savitą poreikių klasifikaciją. Maslou) Kai f i z i o l o g i n i a i poreikiai bent iš dalies patenkinti. kiekvienas žmogus gimsta turėdamas penkių rūšių poreikius. Poreikių hierarchija Gyvūnų poreikiai yra instinktyvūs.

kai žmogus aptinka veiklos objektą. Si intensyvi ilgalaikė emocija daro žmogų aktyvų ir skatina jį atkakliai siekti tikslo.(t. atskleisti ir efektyviai panaudoti savo potencines galimybes. pavyzdžiui. sakome esant nepakankamą šios veiklos motyvaciją. o gal tik inžinerinės veiklos perspektyva? Gal jo mokymosi motyvai yra primesti iš šalies. Pirmiausia. skatina pradėti aktyviai veikti. noru pritapti pfie kitų žmonių. tos veiklos procesas arba jos rezultatai gali kelti pasitenkinimą arba. Žmogus. o ne vidiniai? Galbūt tas studentas jaustų pasitenkinimą. atlikdamas kitokio pobūdžio veiklą. Motyvai žmogaus gyvenime atlieka kelias funkcijas. priešingai . prie savo grupės ir panašiai. kartu keisdami žmogaus veiklos pobūdį konkrečioje situacijoje. neteikia pasitenkinimo. kas ją sukelia ir ieško būdų tai pašalinti. dalyvauja ją kontroliuojant ir keičiant. Jei žmogus dirba kokį nors darbą ar mokosi. atsiranda noras ją keisti. Kai kada veiklą skatinančių motyvų funkcijas gali atlikti ir emocijos. studentas nenori lankyti paskaitų ar kurti kokių nors projektų. vadinamos motyvais. Priklausomai nuo to. kyla motyvacija ieškoti naujų veiklos krypčių. Motyvų esmė ir funkcijos Veiklos priežastys. vertybės. supratus savo poreikį ir jo patenkinimo galimybes). Tuomet kinta motyvai. Tai pastangos aktualizuoti. Kokio nors elgesio paskata gali būti susijusi ir su mada. Ar pakankama jo šios veiklos motyvacija? Gal apskritai jo nedomina mokslas. • Pavyzdžiui. šis poreikis tampa veiklos motyvu. motyvai skatina žmogaus elgesį ir jį nukreipia. galvoti pagal visuotinai priimtą normą. kuris padės ją pašalinti . Motyvu gali būti mūsų interesai. Mūsų veiklai daro įtaką noras elgtis pagal papročius. nejausdamas malonumo ir pasitenkinimo. visų pirma stengiasi suprasti.nusivylimą. gyvenimo tikslai. susijusios su subjektyvių poreikių patenkinimu. kokių motyvų skatinamas žmogus ką nors veikia. padėsiantį šį poreikį patenkinti. aistra. įsitikinimai. motyvai padeda pajusti savo veiklos prasmę. Motyvu paprastai tampa įsisąmonintas poreikis. Įsisąmoninus įtampą sukėlusias priežastis ir suradus objektą. Taigi. Be to. t. . kuri jam atrodytų reikšminga ir asmeniškai prasmingai motyvuota? Jei veikla nėra asmenybei reikšminga. y.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 103 Pagaliau žmogus pradeda siekti išreikšti save. pajutęs kokį nors trūkumą ir įtampą. y. poreikis perauga į motyvą.

Kaip sustiprinti tokios veiklos motyvaciją? Štai keletas dėsningumų: 1. Plečiantis veiklos sferai. Lapė priėjo prie aukštos tvoros. Tai racionalizacija. Neįsisąmoninti motyvai yra tada. .t. Šių uždavinių efektyvus išsprendimas sukelia pasitenkinimą. atsiranda naujos veiklos priežastys. žinoma. įsitikinimai. kad motyvai yra įsisąmoninti. kai pavojingoje situacijoje neišreikšti jausmai išreiškiami netinkamoje aplinkoje. koks yra jo poreikių turinys. ir projekcija. domėjimąsi. Jei žmogus. kartu kinta ir motyvai. Šiuos motyvus išreiškia interesai. kurių sprendimas sukeltų vidinius prieštaravimus. bando racionaliai paaiškinti savo veiklos priežastis. 3. kurią apsivijusi vynuogė sirpino dideles uogas. Tai mūsų potraukiai. kartais racionaliai aiškindamas savo elgesio priežastis. kintant jos sąlygoms. tačiau lapė pasiekti uogų neįstengė. kai įvaizduojame. kas jį skatina veiklai. nuostatos. kokia yra tikroji jo elgsenos priežastis. Teorinių bei praktinių žinių reikšmės supratimas. tai motyvacija šiai veiklai bus menkesnė. kai žmogus nesupranta. Tada ji išdidžiai nusisuko ir nueidama tarė: „Šitos vynuoges žalios"! Taip ir žmogus. negu tokiai veiklai. kad mūsų darbas yra svarbus ir naudingas mums patiems arba kitiems žmonėms. ką nors darydamas. 2. teigiamas emocijas. kurios perspektyva aiški. rezultatų . tai motyvacija mokytis padidės. Juk kartais esame priversti dirbti mums neįdomų darbą. nemato perspektyvos. maskavimas. (plačiau apie tai skyriuje „Savimonė: koks aš esu"). pasiteisina prieš kitus ir save patį. Neįsisąmonintų motyvų pavyzdžiu gali būti pasakėčia apie lapę ir vynuoges. tuomet sakome. ką ir mes ir t. kurių dėka mes išsprendžiame skaudžius konfliktus tarp neįsisąmonintų potraukių ir sąmoningos jų kontrolės. kam bus reikalingos žinios. siekiai.artimų ir tolimų veiklos tikslų supratimas. kai neigiami jausmai slepiami po paslaugiu elgesiu ir perkėlimas. Turime jausti. savo veikloje turime aptikti tokių uždavinių. kaip jas bus galima panaudoti darbe ar gyvenime. nepasitenkinimą bei norą išspręsti. 4.104 IV SKYRIUS Tačiau yra ir atvirkštinis ryšys tarp motyvų ir veiklos. kas skatina veikti. įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai kai žmogus supranta. reikšmės ir naudos. kad ir kiti žmones jaučia tą patį. Savo veiklos reikšmės supratimas. Norėdami sustiprinti motyvaciją. Perspektyva . Tai ypač padeda mokantis: jei suprasime. Dažnai žmogus. Psichoanalitikai tai vadina pasąmonės gynybos mechanizmais. neįsisąmonindamas tikrųjų veiklos motyvų.

tada per sesija nesunkiai gautų gerus pažymius. pažinčių. vyksta vidinė motyvų kova. norint užmaskuoti tikruosius veiksmo motyvus. kad greičiausiai priežastis kita . gero įvertinimo siekimas arba linksmas laiko leidimas. Motyvų kova ir kaita Ką nors veikdami. tuo lengviau ir veikiau pasirenkame savo veiklą.t. kai jam gresia bausmė. mergina sakosi vaikinui nenorinti eiti į pasimatymą dėl blogo oro. jis į s i t i k i n a . mes dažniausiai į s i v a i z d u o j a m e tos veiklos rezultatą. ir studentas tuojau „užsidega" išmokti dirbti su ja . Nugalėjus vienam motyvui. ji būtent tokia. ką geriau veikti.niekas negalės jos kaltinti. kokios jam reikia. Štai kolega parodo naują. Kai žmogus turi pasirinkti vieną iš kelių skirtingų tikslų. Nenorėdama jo įskaudinti. kuris motyvų hierarchijoje tuo momentu stovi aukščiau. įdomią ir naudingą programą. o ji pati nesunkiai išsisuks iš sunkios situacijos. draugų ieškojimas ir t. ar keltis anksti rytą ir eiti į paskaitas. Kuo greičiau išskiriamas svarbiausias motyvas. pasirinkdami vieną ar kitą veiklą. Priklausomai nuo to. Tačiau dažnas egzaminui ruošiasi tik paskutinę naktį. ar pamiegoti ir dirbti savarankiškai. kurie gali būti nepriimtini ar nesuprantami kitiems. ir atvirkščiai. Šioje situacijoje studento veiklos motyvai gali būti žinių.studentas nori atlikti tam tikrus skaičiavimus ir galų gale aptinka naują programą. žmogus j a u č i a s i pasirengęs veiklai. Rezultato vaizdas vadinamas veiklos tikslu. Studentas per visą semestrą turėtų nuolatos mokytis. mergina sugalvojo labai paprastą priežastį . Šiuo atveju motyvas tampa veiklos tikslu. netikrų priežasčių dažniausiai griebiamasi situacijose.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 105 Tuo pat metu gali būti griebiamasi to paties aiškinimosi mechanizmo ir sąmoningai. kuriuo remdamiesi gal kada galėsime ir patys įsikišti į motyvų kovą. Tačiau gudresnis vaikinas supras. Pavyzdžiui. studentas renkasi vieną ar kitą iš minėtų studijavimo stilių. Tikslas gali tapti motyvu.šiuo atveju tikslas tampa veiklos motyvu. Kiekvienam yra tekę svarstyti. Įvertinės jos galimybes. Gali būti ir kitaip . Tikslai ir motyvai labai susiję. Panagrinėkime pavyzdį. Nugali tas motyvas. kai žmogus yra kuo nors kaltinamas. kad . Tada žmogus sąmoningai „kuria" elgesio priežastis. Tokio elgesio motyvų iškreipimo.jis jai nepatinka. . o tuomet gerų sesijos rezultatų nelauk. kurios galėtų pateisinti jo elgėsi a p l i n k i n i ų akyse. kuri motyvų grupė dominuoja per visą semestrą.

mokiniai stengiasi mokytis. netgi galime veikti instinktyviai. kaip keičiasi mokymosi motyvai. Asadžioli (R. vertybių. y. Assagiolli) teigia. Valią jis vertina kaip žmogaus „autonomiškumą".nuo klasės draugų. kaip mums yra geriausiai. bet ir mūsų galimybę tam tikroje situacijoje ir tam tikru metu jaustis taip. motyvų pasikeitimai dažnai priklauso nuo asmenybės nuostatų. Ją naudodamas. gyvenimo tikslų. Valią. nes. susijęs su vidinių ir išorinių kliūčių nugalėjimu. žmogus tampa stipresnis ir laisvesnis. . Būtent šį evoliucijos eigoje susiformavusį darini psichosintezėje vadina valia. interesų. Mes galime pasiduoti išoriniam socialinių apribojimų. reklamos spaudimui. t. Vidinio konflikto (konflikto tarp asmenybės id ir super . tačiau mes taip pat galime priimti visiškai laisvus sprendimus ir būti atsakingi už savo apsisprendimą. nes tai nauja ir įdomi veikla. asmenybė priversta keisti mąstymo ir elgesio būdą taip. dažnai atsisakys kai kurių malonumų. propagandos. akcentuoja psichosintezės atstovai. kaip asmenybės savireguliacijos centro funkciją atliekančią struktūrą. Tai sąmoningas žmogaus elgesio ir veiklos reguliavimas. Kiekvieno žmogaus veiklos motyvai su amžiumi kinta.ego struktūrų) įtaką žmogaus gyvenime akcentuoja psichoanalitikai. Valia . kuri gali reguliuoti ne tik mūsų elgesio ar veiklos krypties pasirinkimą. kad išmuša žmogų iš pusiausvyros ir jam tenka ieškoti pagalbos. tenka nugalėti kliūtis ir veikti toliau. nors tai pareikalautų ir stiprios valios. Kartais vidinis konfliktas t a r p p o r e i k i ų ir pasirinkimų būna toks stiprus. Vidurinėse klasėse vyrauja noras užimti tam tikrą v i e t ą kolektyve. nagrinėdami. Kai jis per daug didelis. Įvairių poreikių patenkinimo sunkumai dažnai sukelia neigiamas emocijas. t. Ji ugdoma kaip asmenybės savybė. automatiškai. Žmogus. būti protingiausiam. Aukštesnėse klasėse pagrindiniai mokymosi motyvai susiję su įsivaizduojama savo padėtimi ateityje. Disonansas kuria nemalonią įtampos būseną ir didina motyvaciją kažką keisti.tai toji mūsų dalis.y. pirmauti. įsitikinimų. žinių bei elgesio vadinasi kognityviniu disonansu. Neatitikimas arba disharmonija tarp kokių nors įsitikinimų. Pradinėse klasėse pagrindinis mokymosi motyvas yra siekimas įgyti mokinio statusą . kaip ego jį sprendžia ir kas veikia sprendimus.106 IV SKYRIUS Motyvų kovos rezultatai. kad valia mums tarnauja kaip raktas į asmeninę laisvę ir jėgą. Visą žmonijos evoliuciją galima vertinti kaip palaipsnį šios laisvės pasireiškimą. jaučiantis atsakomybę už savo veiklos rezultatus. R. o ne išorinių jėgų poveikyje. organizmo sugebėjimą laisvai funkcionuoti pagal savo vidinę prigimtį. neatsilikti. kad liktų kuo mažiau disharmonijos. Tam reikalinga valia. Mes galime veikti pagal savo įpročius. norint pasiekti tikslą. Pasekime.

įsitraukti į darbą ir pasiekti norimų rezultatų. nepriklausomai nuo amžiaus ir kultūros . panieka. žingeidumas. padedančių susikaupti. . melancholija. beviltiškumas. ryžtingumas. Kad gerai atliktumėte šią veiką. numato. kad mažiausiai kelios emocijos yra bendros visiems žmonėms. nuostaba ir liūdesys. Ką pasirinkti: eiti pas draugą ar mokytis? Vyksta motyvų kova. NEIGIAMOS (nemalonios): gailestis. bjaurėjimasis. priimate sprendimą šį vakarą mokytis. skriauda. EMOCIJŲ ĮVAIROVĖ . pavydas. aistra. meilė. pasyvumas. iniciatyvumas. psichologai susiduria su problema. pagal kokius kriterijus derėtų skirstyti emocines būsenas. Franklis valios laisvę sieja su atsakomybe už pasirinkimus. pergalė. savitvarda ir organizuotumas. žvalumas.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI ' 107 V. pyktis. Kai kurie autoriai mano. psichinių ir fizinių galimybių nukreipimas į tikslą. triumfas.tai džiaugsmas. liūdesys. kaip juos įgyvendins. impulsyvumas. gėda. Staiga suskamba telefonas. drąsumas. širdgėla. jaudinimasis. Taip nugali mokymosi motyvas. savarankiškumas. depresija. simpatija. be kurios ji b ū t ų savivalė. sielvartas. humaniškumas. laimė. pyktis. susižavėjimas. Jei jūs suprantate. energingumas. skausmas. sėdite už stalo. kad mokytis ir gerai atlikti užduotis. baimė. ramybė. pasitenkinimas. aktyvumas. mokotės. Svarbiausios valios funkcijos yra veiklos motyvų ir tikslų pasirinkimas. palaima. O kiek daug sugeba jausti žmogus? Tyrinėtojai mano. irzlumas. apatija. . atkaklumas. Valinga veikla gali būti paprasta ir sudėtinga. reikia valios pastangų. priima sprendimus. Žmonėms yra būdingos įvairios valios proceso savybės: tikslingumas. baimė. neigiamas ir neutralias: . nerimas. kaltė. įniršis. svarbesnis tikslas. t. TEIGIAMOS (malonios): džiaugsmas. pasibjaurėjimas. bejėgiškumas. Draugas jus kviečia į svečius. energingumas. motyvacijos reguliavimas. euforija. malonumas. kad esate dar mokinys. kad klasifikuoti emocijų iš viso neįmanoma: žmogus kiekvieną kartą atsiduria kitokioje situacijoje ir negali patirti lygiai tokio pat išgyvenimo. sudaro veiklos planą ir t. Plačiausiai paplitęs skirstymas į teigiamas. nepasitenkinimas. Klasifikuodami emocijas. Įsivaizduokite. bendras visų psichinių procesų reguliavimas. Žmogus įsisąmonina veiklos motyvus. bet rytoj kontrolinis darbas. neapykanta.

kas padėtų jaustis geriau.y. Pyktis ir jo stilius formuojasi individualiai. elgesį. O nustebimas gali būti tiek teigiamas.tai kiekvieno žmogaus teisė. Nėra gyvenime tokios situacijos. Pyktis yra ne tik signalas. interesas. nejautrumas. t. Pyktis yra sudėtingas jausmas. Froidas. Tiesiog nori to. trukmės ar pobūdžio. ko nori. Išmokimas susitaikyti su apribojimais padeda ir suaugusiam žmogui priimti realybę ir suvokti.108 IV SKYRIUS Susidomėjimas. bet gerokai efektyvesnė). kuriai būdingas pasyvumas. padaro negerai. meilei priešingu jausmu. • • . veiklos sustingimas. Suaugusio žmogaus galioje išmokti konstruktyviai ir tinkamai pyktį išreikšti. ryžtingumas. bet nuobodulys irgi yra emocija. tiek ir neigiamas. Pyktis ir agresyvumas Kiekvienas žmogus kartais supyksta. Taigi. galingu. Jį sudaro pykčio priežastys (dėl ko supykstame). kažkas nepatikti. kai kas nors žmogui . Kiekvieno žmogaus pykčio priežastys slypi kasdieninėse gyvenimo situacijose. Kitoks yra pyktis. Sveikose šeimose vaikai jaučiasi pasaulio centru ir nenori taikstytis su apribojimais bei pasitraukti iš šios pozicijos. kerštingumas. žiaurumas. kad ne visada viską galima gauti arba pakeisti situaciją. energija. Konstruktyvaus agresyvumo požymiai yra šie: valingumas. Tai sugebėjimas atskirti malonumo principą nuo realybės. kai šis tarsi nežino. kol nesugebame atleisti. Destruktyvios agresijos bruožai: nevalingumas. kad situacija pasikeistų. sugeba supykti. kurioje negalėtų kilti pykčio jausmas. Priešiškumas turi savo prasme . kad patys išsivaduotume nuo mus naikinančio pykčio. įvairaus stiprumo.neapykanta. skatinantis gynybą. „Analinio" pykčio terminą pasiūlė Z. Pirmąjį pyktį būtina pažinti ir nuo jo išsivaduoti. santykių su kitais stoka. tiksliau.jis yra savisaugos priemonė (panašiai kaip baimė. pokyčių. bet jausmas. kai jis mokomas švaros įgūdžių. kai negauni to. abejingumas tai NEUTRALIOS emocijos. sustingimas.y. rasti ką nors. kaip nerimas ar baimė. protingumas. apibūdindamas vaiko vystymosi fazę. pakenkia ir kuris kyla tam. Jis gali būti kelių rūšių. kaip kaupiamas priešiškumas ir kaip jis išreiškiamas. Adekvatus pyktis . neturinčios pliuso ar minuso ženklo. t. svarbu mokėti atleisti tam. ko nori. pikta mintis • ar veiksmas. Kiekvienam gali kažkas patikti. judėjimo. ir viskas. kad kitas žmogus sužinotų apie mūsų jausmus ir pakeistų savo . pasitikėjimas. pasireiškiantis įniršiu. ypač vaikystėje. Antrąjį pyktį reikėtų efektyviai parodyti. agresiją. Itin stiprus pyktis virsta įniršiu. ko nori. o ilgalaikis pyktis . įspėjantis apie pavojų. Dažnai jis būna tarytum dviejų metų vaiko pykčio palikimas suaugusiame žmoguje. Keista. kuris kyla. Priešiškumas kitam lieka tol.

kaip reakcija į agresiją sukeliančius aplinkos stimulus. jis nebepajėgia atlikti sudėtingesnių veiksmų. kad agresyvios tendencijos.tai individo elgesys. A. Savo veiklos pradžioje a u t o r i u s agresiją vertino tik k a i p r e a k c i j ą į seksualinių poreikių patenkinimo blokavimą. palankumo jausmą. susijęs su mirties energija. trukdo bendrauti. kad agresija vertinama kaip socialiai išmokto elgesio forma. kuri nukreipta į kito žmogaus fizinį sužalojimą. Žmogus veikia prieš kitus dėl dviejų priežasčių: . kad egzistuoja kitas didelis savarankiškas instinktas. t. agresija. Tokiu būdu žmogaus gyvenimą veikia nuolatinė įtampa tarp seksualinio ir agresijos instinktų. nuo savęs į kitus žmones. sirgimas į v a i r i o m i s ligomis buvo vertinama kaip greičiausias ir prieinamiausias to instinkto pasireiškimo rezultatas. Jo manymu. nedidelis pyktis padeda veikti. bet nuslopina užuojautos.y. Įpykusiam žmogui draugas gali virsti priešu. Lorenz). nukreiptas l fizinės ar psichinės žalos suteikimą kitam. Lorencas (K. neturi įgimtų pradmenų. Tai elgesio forma. Viena jos formų -suicidas (žr. Kitas šią teorijų grupę atstovaujantis autorius .MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 109 Pyktis padidina bendrą jautrumą. Agresija dažniausiai atsiranda kaip žmogaus reakcija į frustruojančią situaciją. apsiginti. pamatyti kitų žmonių. Agresija kaip instinktyvus elgesys. Froidas. sakyti tiesą. Supykusio žmogaus psichinė veikla būna vienpusė. 1. Agresija . Jį Froidas pavadino thanatos. Su šiuo instinktu susijusi energija kyla spontaniškai. nukreipta i kitą žmogų jo žalojimo ar įskaudinimo tikslu: Tuo tarpu kitas žmogus nori to skausmo i š v e n g t i . Bandūra) mano. veiksmas ar nusiteikimas. pagreitina ir sustiprina reakcijas. Psichikos gynybos m e c h a n i z m ų dėka (ypač perkėlimo) mirties energija nukreipiama į išorę. „Psichikos sutrikimai"). Agresija kaip išmoktas socialinis elgesys. Yra kelios agresijos teorijos. nukreipta i gyvenimo griovimą. Šios teorijos esmė yra ta. kuris žmogų išskiria iš kitų organizmų. nesugeba teisingai vertinti situacijos. Žmogaus pasirengimas agresyviam elgesiui vertinamas kaip sąlyginai pastovus asmenybės bruožas agresyvumas.K. kylančios esant frustracijai. taip. Pirmasis apie tai rašė Z. kyla iš kovos instinkto. Įniršio apimtas žmogus nepaiso aplinkybių ir nejaučia atsakomybės už savo veiksmus. arba savęs žalojimas. kaip ir bet kuri kita aktyvumo forma. Kito žmogaus n u ž u d y m ą vadiname h o m i c i d u . tendencija pakliūti į žalojančias situacijas ar įvykius. Agresija taip pat gali b ū t i nukreipta į save. Savidestrukcija. Bandūra (A. susidariusios situacijos ar savo pačių trūkumus. Tačiau po pirmojo pasaulinio karo Froidas pamatė. Kita vertus. 2.

agresyvių impulsų atsiradimas yra veikiamas hormonų. Neišreikšta agresija gali prasiveržti įvairiais nenuspėjamais būdais. o agresyvus elgesys atsiranda gerokai vėliau? Neuropsichologiniai E. Be abejo. 3. Aplinkos faktoriai: oro užterštumas didina asmens dirglumą. kine). . Dolardas (J. jo agresijos šaknų ieškoma organiniuose galvos smegenų pokyčiuose. Agresija . 2) yra priverstas tiesiogiai agresyviai reaguoti dėl ypatingos socialinės aplinkos būklės. Jei s t i m u l i a c i j a perdėm intensyvi. agresyvaus elgesio modelio viešas demonstravimas (pvz. Tokiu būdu akcentuojamas ryšys tarp fizinės prievartos. Dollard). gražios nuogo kūno nuotraukos). Socialiniai faktoriai: frustracija visada yra lydima agresijos. Kyla klausimas. 2. Pavyzdžiui. ji agresyvumą didina. Fizinį skausmą patyrusios aukos išmoksta agresyvaus elgesio ir taip pat kenčia dėl neurologinių pasekmių. ilgas buvimas triukšme erzina ir tuo pačiu didina agresyvumą. 3. Tai žiaurų elgesį biologiškai pastiprina. Buvimas minioje tarp kitų keičia agresyvumo lygį. kodėl tai nesusiję laiko atžvilgiu? Prievarta juk patirta vaikystėje. narkotikų. vaistų. Todėl konstruktyvi.neuroanatominės struktūros nulemtas elgesys. verbalinė agresyvių jausmų išraiška yra svarbi ne tik adekvačių santykių palaikymui bendraujant. o priklauso nuo agresoriaus patyrimo. Ji gali tapti įvairių sutrikimų varomąja jėga. mokymo ir išorinės situacijos.. Daugiau neigiamų intensyvių emocinių išgyvenimų patiria žmonės su pakenkimais kairiajame pusrutulyje. Chomskaja) (1987) tyrimai patvirtina įvairių smegenų struktūrų pokyčių įtaką žmonių išgyvenamoms emocijoms. Chomskajos (E. jo agresyvumas mažėja.110 IV SKYRIUS 1) yra išmokęs tokių reagavimo ir atsakymo į poveikį būdų iš praeities. bet ir paties žmogaus vidinės ramybės bei gerovės išsaugojimui. kareiviai per karą apdovanojami už žmonių žudymą. Jei žmogus susiduria su natūralia ir sveika erotika (pvz. Lewis) atliko (1986) tyrimus ir pamatė. tiesioginė. „plika". pasitelkdami agresiją. galvos traumos ir žiauraus elgesio. D. Seksualinė stimuliacija veikia agresyvumą priklausomai nuo erotinės medžiagos.. kad nuolat agresyvūs žmonės yra turėję galvos smegenų traumą dėl patirtos prievartos vaikystėje. skausmas didina agresyvias tendencijas ir skatina jas išreikšti. tiesioginė provokacija iš kitų. Jei žmogus yra pastoviai agresyvus. o agresija visada kyla iš frustracijos teigia J. Kas gi lemia agresyvų elgesį? 1. Situaciniai faktoriai: didelė fiziologinė įtampa. profesionalūs sportininkai nugali varžybose. alkoholio ir kitų medžiagų. Levis (D. Agresijos šaknys nėra vienareikšmiškos.

tai pastovus teigiamas žmogaus nusiteikimas kito žmogaus arba žmonių grupės atžvilgiu. Meilė turi intymų pobūdį ir dažnai pasireiškia situacinėmis švelnumo. Brandi heteroseksualinė meilė pasižymi intymumu. o taip pat muzikai. kuris yra specifinis vyrų ir moterų santykių požymis. dažnas. Įsimylėjimas . taip ir meilė. Mėjus (R. žavėjimusi.išimtis. dailei. žmogus leidžia mylėti save. sąlyginai pastovus žmogaus jausmas. „aš koncepcijos" susidarymui. kai mylėdamas pats.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI _111 „Kodėl sakome „Įsimylėjęs"? Reikia sakyti „apsėstasis". Asmenybė. Meilė kitam priešingos lyties žmogui turi savo ypatumų. Buvimas intymiuose santykiuose su kitu aktyviai veikia mylimo žmogaus augimo ir laimės pojūtį. tikrai sunku. o seksualinis aktas veikia kaip Meilė ir intymumas . May) vadina „aktyviu gavimu". būti moters apsėstu . Su meilės sąvoka dažnai siejame įsimylėjimo ir romantikos sąvokas. duodanti ir priimanti meilę be baimės jausmo. malonią šypseną keliantis. Fromas (E.taisyklė". Taip rašė V. nepaprastas jausmas. kiekvienam žmogui kiekvienu atveju yra skirtinga. Ji pasireiškia geranoriškumu. Kaip ir laimės pojūtis. Dėl to meilė yra svarbus veiksnys asmenybės formavimuisi. Pabandykime apibrėžti meilę. išskiriantis jos objektą iš kitų ir perkeliantis jį į subjekto poreikių ir interesų centrą. Į meilės sąvoką įeina platus emocinių reiškinių spektras .tai aukštas teigiamo emocinio požiūrio lygis. Būti velnio . apie produktyvią meilę. kurios išgyvenamos priklausomai nuo asmenybės bruožų. į tikslą. kas yra meilė.tai kupinas paslapties. kad sužadintų ir kito poreikį atsakyti tokiu pat intensyvumu. pavydo emocijomis. Simpatija . susižavėjimo. gamtai. Romantikas savyje kuria svajones ir idėjas. Gali būti meilė tėvams. pagarba kitam daug rašo E. Intymumą brandžiuose seksualiniuose santykiuose R. o kartais ir nusivylimą primenantis jausmas. įtemptas. Hugo). Meilė . Tokie santykiai sukuria tikrą žinojimą apie meilę sau ir kitam. fiziologiškai nulemtas seksualinių poreikių ir pasireiškiantis socialiai suformuotu siekimu būti maksimaliai įtrauktu į kito žmogaus gyvenimą. vaikams. m a l o n u m u . Apie meilę. Meilė vystosi taip. apsėstu .visiems pažįstamas. Tai yra intensyvus. partneriui. tėvynei.nuo simpatijos iki aistros. Meilė . susijusią su išsivysčiusiu moraliniu elgesiu kitų žmonių atžvilgiu. atsirandančią asmenybės augimo ir brendimo procese. pastovumu ir įtampa. Hugo (V. Tačiau tą jausmą apibūdinti. Aistros sąvoką esame aptarę anksčiau. Fromm). turi sugebėjimą palaikyti ir vystyti intymius ir artimus santykius su žmonėmis. pasireiškiančią rūpesčiu. atsakomybe. noru bendrauti ir teikti pagalbą. pasakyti. kurios veda žmogų į priekį. be konflikto. pilnas išsipildančių ir neišsipildančių svajonių.

įvyksta klaida ir gauname: du plius du lygu penki".y. Ly (J. tiek ir n e s e k s u a l i n i a i i m p u l s a i . anot Z. kultūros. A.draugystė. t. Henrick (K.meilė iš išskaičiavimo. būti aktyviems. yra siekimas tikslo parodyti save kaip berniuką arba vyrą. Pats bendriausias meilės skirstymas galėtų būti toks: . Lee). Froidas. Seksualumą ir jo įtaką mūsų gyvenimui bei elgsenai akcentavo Z.tai biologinė seksualumo charakteristika. Pragma .tai aistringa meilė. Jie veikia asmenybės augimą. kaip mergaitę arba moterį".tai asmenybės subjektyvus jausmas. Mėjus aprašo seksualinės meilės vertę kaip savęs pažinimą. instrukcijų pagalba. kad esi vyras arba moteris. Priklausomai nuo lyties tapatumo.meilė kaip seksualinio potraukio patenkinimas.kyla iš liudus ir storge derinio: protinga. 2. Šiuolaikinę meilės tipologiją siūlo. kitais psichikos negalavimais. lengvai leidžiantis išdavystės galimybę. patikima meilė . Lyties tapatumo formavimasis priklauso nuo tėvų. Nepatenkintas libido gali prasiveržti netikėtomis formomis. Egzistuoja įvairios meilės rūšys. A. Money) teigia: "Viskas. susižavėjimas. siekiant pilno fizinio užkariavimo. Visi malonūs impulsai ir malonumo siekiantis aktyvumas. ištyręs 1400 žmonių.meilė kaip galimybė būti reikšmingai atspindėtam kitame žmoguje.rami. Lyties tapatumas . skatina gyventi. Apie 2-3 metus kiekviemas iš mūsų žinome: „Aš esu berniukas" arba „Aš esu mergaitė". 4. švelnumo patyrimą. (1977) J. genetinio fondo. Dž. Storge . 3. R. . Liudus . Tai nėra pastovu nuo gimimo. formuojasi atitinkamos lyties rolės ir su jomis susijęs elgesys. ką žmogus sako ar daro.žaidimas be gilaus jausmo.112 IV SKYRIUS katalizatorius. kurti. Froido. neurozėmis. Tai tas pat. tai sukuriama patyrimo. funkcionavimą ir visi drauge yra vadinami asmenybės psichoseksualiniais faktoriais. yra nulemti seksualinio instinkto. A s m e n s s e k s u a l u m a s p r i k l a u s o nuo t r i j ų tarpusavyje susijusių faktorių: seksualinio identiškumo. Psichoseksualinių ar organinių faktorių įtakoje vystymasis gali sutrikti ir seksualinis identiškumas nesutampa su lyties tapatumu. o empiriškai ją patikrinęs. ieškoti. mokymosi. retsykiais tai gali būti atsiskyrimo nuo kito bei praradimo jausmas. Seksualinis identiškumas arba tapatumas . savo vertės ir pagarbos sau didinimą. Eros .hedonistinė meilė . lyties tapatumo ir seksualinio elgesio. pavadinta libido. lengvai pasiduodanti sąmoningai kontrolei . vystymąsi. Henrick) iškyrė 6 meilės stilius arba atspalvius: 1. . Monėjus (J. šilta. Šio potraukio varomoji jėga. kai „spontaniškame sprendime du plius du lygu keturi. antrinių lytinių požymių buvimo. Malonaus elgesio siekimą gali motyvuoti tiek seksualiniai. K.

Agape . Nuosavybės jausmas. 6. bijo būti dar labiau nuvertintas. Ankstesnieji jausmai S o c i a l i n i ų s ą l y g ų n u l e m t u s i r a s m e n y b ė s v y s t y m o s i eigoje atsirandančius jausmus vadiname aukštesniaisiais jausmais. bijo. Kiekvienas intelektinis jausmas atitinka organizmo adaptacines reakcijas ir nuostatas. kuriam būdingas nepasitikėjimas ir priklausomybė nuo potraukio objekto. tai yra jausmai. su jį supančiais žmonėmis. Sąlyginai mūsų išgyvenamus jausmus galime skirstyti taip: Intelektiniai jausmai: nustebimas. žinių troškimas. Šių jausmų pobūdis priklauso nuo asmenybės motyvacijos sferos ir nuo aukštesniųjų poreikių patenkinimo.tai pilnas įvykusio proceso įsisąmoninimas. kad kažkas už mane yra geresnis ir mano partneriui gali labiau patikti. Tai jausmai. Supratimo jausmas . kurį nagrinėja E. apsėdimas. Jie išreiškia žmogaus santykį su aplinka. vyrų ir moterų n u o s t a t o s bei prerogatyvos nesutampa.tai maisto. kuriuose tuos santykius pažįstame teigia V.tai prarasti jo meile. 2.teigiami arba neigiami. Tiriant pastebėta. pažįstu šiuos jausmus. apstulbimas. t. kuriuos išreiškiame verksmu ar riksmu jau pirmosiomis savo gyvenimo dienomis . Palyginimo baimė.y.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 113 5.atsidavusi meilė. Pirmieji pagrindiniai poreikiai. globą. Manija yra b ū d i n g a paaugliams ir jaunimui. jo sėkmingumo bei vaisingumo. atradimo džiaugsmas. saugumo j a u s m ą . pragma ir manija meilės s t i l i a u s b r u o ž a i . jaučiasi esąs menkas ir nevertas." Jei yra kokie nors santykiai tarp objektų. sukeliami minties darbo. 3. dažnai iškyla pavydo problema. Dažnai sakome: „jaučiu supratimą. meilės poreikiai. silpni vaikai. kad jo neigiami "bruožai ar nesugebėjimai bus atskleisti ar išryškinti. Nuo to priklauso jų ženklai . kad jauniems vyrams būdingesni eros ir liudus komponentai. James). Fromas.eros ir Hudus derinys: iracionali meilė. kad meilės objektas priklauso man kaip daiktas. kylantys pažintinėje veikloje. Si jausmą sudaro: 1. Manija . tai jis bijo palyginimo. Jei žmogus nepasitiki savimi. R e n k a n t i s p a r t n e r į . o kartu ir jo rūpestį. šilumos ir saugumo. smalsumas. Džeimsas (W. Dažniausiai tai priklauso nuo savęs vertinimo. o jaunoms moterims būdingi storge. Baimė prarasti meilę. . Prarasti sau svarbių žmonių meilę kiekvienas bijome nuo pat kūdikystės. abejonė. Tai jausmas. Prarasti savo meilės objektą . Kalbant apie meilę. Tokioje s i t u a c i j o j e p a s i j u n t a m e ir galime sureaguoti kaip maži. Tai baimė. eros ir storge sintezė.

referentinės grupės ir t. Komiškumo jausmas gali atsirasti. Kartais itin didelė motyvacija gali suteikti viltį visiškai be realaus pagrindo. sėkmės troškimas. ir atspindi numatomą jo realaus išsipildymo tikimybę. kylantis laukiant norimo įvykio. Įvykių ir reiškinių priėmimu. atspindi žmogaus kaip dvasinės būtybės egzistenciją. Didingumas savo atžvilgiu kyla iš savo galios žinojimo. komiškumo ir tragiškumo jausmai. įsiterpus pašaliniam. Religingumas perduodamas tradiciškai. jaučia prieš jį savo menkumą. geros nuotaikos išraiška. meno kūriniai. kai juokinga tik iš šalies.viską nuvainikuoja ir neatitinka įvykio svarbumo (anekdotinis komiškumas). Įdomi yra komiškumo sąvoka. Komiškumo jausmas kyla.114 IV SKYRIUS Praktiniai jausmai. Komiškumas kyla tada. Tą galime pajusti kalnuose. kai šie santykiai pasidaro daugiaprasmiai.tai emocinis išgyvenimas. šventykloje. Viltis paprastai s u s i f o r m u o j a s u p r a n t a n t objektyvias priežastis. kilnumo. žmogaus suvokimą pralenkiantys reiškiniai. Tai sudaro žmogaus vertybių pagrindą ir lemia elgesio bei santykių normas.t. situacijos. o antroji . Koki turinį į tai mes įdedame. komiškumas gali sustiprėti. kur žmogus negali savęs sulyginti su reiškiniu. Estetiniai jausmai: gėrėjimasis.tai psichikos būsena. grožio pajautimas sąmoningai ar nesąmoningai vertinant aplinkos grožį. V. didingumo. Viltis . veikia rimtai. Komiškumas gali būti išreikštas trimis lygiais: . Komiškumas turi savo objektą ir egzistuojanti tam tikrą jo santykį su subjektu. džiaugsmo. kančia". Komiškumas nuo juokingumo skiriasi intensyvumu (juokingumas yra intensyvesnis). yra skirtinga ir priklauso nuo kultūros. susijusi su pilnu ir bepriekaištingu informacijos. Tikėjimas . grožio pajautimas. atsiranda padėties ir realybės neatitikimas. tobulumo ar jėgos pajautimo. Būna situacijų. gamtos reiškiniai. o joje dalyvaujančios pusės komiškumo nesuvokia. matant tam tikros situacijos įvairias puses (komedijų kūrybos principas). kai pirmoji pokšto dalis sukuria reikšmingumo situaciją. nes j i s gali būti laimės. atspindintys žmogaus veiklą ir santykį su ja: pareiga. Franklis rašė: „Estetinis išgyvenimas yra vienas iš trijų pagrindinių pasaulio pažinimo būdų: veikla. kyla prieštaravimų beprasmiškumo suvokime. kuriuose yra estetinės vertybės . nuo k u r i ų priklauso laukiamas įvykis. Juokas nėra tik su komiškumu susijęs dalykas. Tačiau viltis gali kilti ir dėl grynai subjektyvaus praeities patyrimo. nesėkmės vengimas. Religiniai jausmai kyla patiriant kažką. priklauso ir formuojasi vaikystėje. kas mums turi absoliučios prasmės charakteristiką. Jie kyla suvokiant reiškinius.žmonių tarpusavio santykiai. Religinis tikėjimas yra susijęs su nematerialaus pasaulio įjungimu į savo pasaulio vaizdą. nesutampa vertinimo kriterijai. Didingumo jausmą sukelia įžymūs.

Mėjus skiria (1983) tris šios kaltės variantus: . neurotinė ir egzistencinė kaltė. galimybių praradimo. nebent juokas.vaistas nuo visko pasaulyje". kiek jaučiamės atsakingi už savo santykius su aplinkiniais. Tada komiškumas perauga į tragiškumą. Jumoras vertinamas kaip intelekto ir kūrybiškumo požymis. ir nubaudus save už tai. Ji atspindi ironizuojančiojo silpnumą. patiriame kaltės jausmą. Neurotinė kaltė kyla dėl į s i v a i z d u o j a m o p r a s i ž e n g i m o ar d r a u d i m o pažeidimo. R. pasitikėjimas. jų apleidimo ar ignoravimo.kartus nusivylimas ir nėra kitos išeities. 115 .tai subjektyvus žmogaus jausmas. koks esi ir koks turi būti. Jos atveju yra galimas ir būtinas realus užmokestis. kad jos yra negeros. Jie atspindi žmogaus santykius su kitais žmonėmis ir pačiu s a v i m i . . Tai pagrindas susiformuoti sąžinei ir moraliam elgesiui.kaltė dėl prarasto ryšio su absoliutu ar gamta.tai būtinas sveikos asmenybės elementas. . draugystė.jumoru. Kas skatina mus laikytis žmogiškųjų moralės normų ir taisyklių? Kas yra tas sąžinės balsas. . Vonegut) rašė: „Brandumas . Kaltė . Tai atsakomybės jausmo vystymosi prielaida.kaltė dėl ryšio su artimu žmogumi praradimo ar ribotų ryšių su juo. Juokas .MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI . jose jumoro nėra. Skiriama reali. . kad viena pagrindinių sąžinės ir moralaus elgesio formavimosi sąlygų yra kaltės jausmas.kaltė dėl savęs nerealizavimo. elgesio. įvertinus savo poelgius bei mintis ir nusprendus. Psichoanalitikai jas vertina kaip paslėptą agresiją. Jis apima žmogų. išreiškiama seksualinio juoko forma. netobulumus. Tragiškumas gimsta ten. . kai už išjuokiamų trūkumų jaučiami teigiami dalykai. Kaltės jausmas . meilė. a t s a k o m y b ė . gėda. etines ar religines normas. Realią kaltę sukelia realus prasižengimas. „graužatis". K.blevyzgomis. padarę „kažką ne taip"? Ką reiškia pajusti kaltę? Tyrinėtojai teigia. meilė. nemoralios. nepadorios. dažnai naudojama santykiuose tarp paauglių. Moraliniai jausmai. Jei čia klostosi „kas nors ne taip". padedantis suvokti skirtumą tarp to. neatitinkančios žmogiškųjų vertybių.ironija. Egzistencinės psichologijos atstovai minėtąją kaltę vertina kaip pozityvią jėgą žmogaus gyvenime plačiąja prasme. s ą ž i n ė . rodo tariamą pranašumą. kurią pajuntame. Vonegutas (K. geraširdiškumas. už savo gyvenimo būdą ir tėkmę. kurios yra svarbios individui ir sudaro jo įsitikinimų esmę. Tai kaltė. kuri padeda užmaskuoti repliką. kur sugebame pamatyti realias gyvenime esančias priešybes. Toks įvertinimas mums svarbus tiek. kylantis pažeidus moralines. ir kai į blogį pradedame žiūrėti kaip i dėsningą reiškinį. .

•. kad niekas apie tai nesužinos. kad kaltės jausmo negalima užmiršti. Kodėl kartais žmogus pats vienas negali susidoroti su savo išgyvenimais? . kad emocijos ir troškimas jas patirti skatina žmogų tam tikrai veiklai? 2. kad jos susijusios su visa mūsų veikla. nepameluotą. Kodėl jausmų įsisąmoninimas ir išraiška yra svarbu žmogaus sveikatai ir dvasinei pusiausvyrai? 5. nepalieka galimybės pasitaisyti. kur nebaudžiama beprasmiškai. Žmonių kaltės „slenkstis" yra labai nevienodas: vienus kaltės jausmas apima ir dėl nereikšmingų dalykų. vystosi ne sąžinė. Tuo tarpu gėdos jausmas kyla dėl realių ar įsivaizduojamų sankcijų iš kitų žmonių.jis reikalauja atgailos ir atpirkimo. o ne todėl. kai yra tikras. viešosios nuomonės. esant šiltiems santykiams šeimoje.viršininkų. Emocijos yra mūsų gyvenimo žavesys. kurio elgesį reguliuoja atsakingumas. nepaaiškina nuobaudų prasmės. jo šviesa. tuo tarpu tas. įstatymo). kad būtent emocijos sieja visas asmenybės sferas. kad tikrai gyvename. jog taip daryti nedera. Santykis tarp b a i m ė s ir k a l t ė s jausmo a p i b ū d i n a žmogaus m o r a l i n į b r a n d u m ą . šitaip nepasielgs. Ar visada galime tiksliai įvertinti vidinę žmogaus būseną pagal jos išorinį pasireiškimą? 3. nes nuspalvina pažintinius procesus. kitus. ne kaltės jausmas. Normalus kaltės jausmas susiformuoja. Tai lyg indikatorius. Ar galime teigti. atsakomybė. jausdami. protingų samprotavimų nepakeistą reakciją į reiškinius. kad supranta. Tačiau kiekvienu atveju kaltės jausmas kyla iš vidaus. palyginti. negreitai. ' Vadovaudamasis baime. į kurią pasineriame ir galime ja mėgautis. jei atima vaikui galimybę pasijusti vėl mylimu. netinkamai. Įdomu.116 IV SKYRIUS Atsakomybės jausmas pradedamas ugdyti dar vaikystėje.vyresnių. o nurodoma. Nuolatinė baimė keičia žmogaus elgesio priežastis: tokiu atveju žmogus nedaro nedorų darbų. Norisi daryti išvadą. vykstančius aplink mus ir mumyse. tarpasmeninius santykius ir mūsų santykius su pačiu savimi. parodantis mūsų tikrą. Klausimai pagalvojimui 1. Jei tėvai vaiką griežtai baudžia. suaugęs . Kokiu būdu įvairūs autoriai ieško „tilto" tarp proto ir jausmų? 4. nes bijo (vaikas . išstumti . o baimė. Tai labiau susiję su baime. žmogus gali nesunkiai „paslysti". kas padaryta nedorai.

Management by Korper. Bandzevičienė R. 16. Frankl V. R. Porat F. Zūrich. Mano pastangos tapti asmenybe. 4. Vilnius. Prather H. 18. Buskist W. Kaunas. 1991. Wesen-Entstehung-Bewaltigung. 15. Angst. 7. 2. The emotions: social. Vilnius.. 1990. London. Fromas E. E. Žmogus ieško prasmės. Menas mylėti. D. cultural and biological demensions. Užrašai sau. 6. London. Vilnius. Vilnius. 14.. 1996. Kaunas. Morhom C. 9. 5. 8.MŪSŲ_ NORAI IR JAUSMAI 117 Literatūra 1. A. Katzenstein A. 1990. Keturi jausmai ir ką su jais daryti. 1997. Tinkamiausia pagalba išsiskyrimo skausmui įveikti. Emotionspsychologie. 12.O. Vilnius. 1989. 19. Savireguliacija ir streso įveikimas (užsiėmimu vadovas). 1992. 1992. 3. Psychology: Boundaries and frontiers. Kai sudūžta meilė. Sitte E. Berlin. 1990. 1990 .. 1994. 1998. The science of behavior. Wenn ein Mensch stirbt. 17. W. 13. Benjamin L. Psychology. Po labai artimo žmogaus mirties. Vilnius. Rainwater J. Carlson N. Harre R. Vilnius. 1997. Kaunas. . 1989.. Padėk sau. Blimenthal . Lankford V. Pikūnas J. 10. Savigarba: kelias į sėkmę ir meilę. Schmidt-Atzert L. New York. Boston. 2 nd.. 11.. Fromas E.. Zūrich. 1998. Stein S. Psychology. Gerbing D.. Vilnius. T. Logoterapijos santrauka. Agression und Anpassung. 1993. 1981.vis vien sakyti gyvenimui TAIP. 1998. 1994. 1998. Meilės psichologija. Mitscherlich. Sollmann U. 1-3. Berlin. Parrot W.Barby K. 20. Turėti ar būti.

savo veikloje pasiekę . poreikiais. jos tapsmas yra dinamiškas procesas. INDIVIDUALIOS ASMENYBES SAVYBES Asmenybės samprata Asmenybė yra suvokiama keliais lygiais. reikšmingų rezultatu. tik jam vienam būdingų savybių derinį. Asmenybė yra sudėtinga psichinių savybių visuma. vartojame individualumo sąvoką. Asmenybės ir individualumo santykį . jeigu dėl psichinės ligos sutrinka jos ryšiai su aplinka. suvokiantį aplinką bei save ir kontroliuojantį savo veiksmus.118 _ V SKYRIUS ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS Individualumas tai yra tos žmogaus savybės ir psichiniai procesai. Taigi asmenybe negimstama. sąmoningai veikti bei skirti save nuo likusio pasaulio (Aš ir ne Aš). nesakome juk „kūdikio asmenybė". kuris pajėgus save suvokti. kuriais vienas žmogus skiriasi nuo kito. A s m e n y b ė vystosi p a l e n g v a . deformuojasi savas suvokimas ir žmogus praranda savimonę). tai pat nesakome ir „gyvūno asmenybė". nes jie asmenybe laiko tokį žmogų. Psichologų požiūris skiriasi. išgyvenimais. Kalbėdami apie žmogaus unikalumą. Asmenybė yra svarbi kaip individualybė su jos jausmais. Galima tapti asmenybe. sugebėjimais ir motyvais. Bendriausia prasme asmenybe galime vadinti kiekvieną žmogų. tačiau asmenybė taip pat gali virsti individu (pavyzdžiui. Buitiniame lygyje asmenybėmis vadinami žmonės.

. savisauga). c) poelgių. Galimybės atlikti tam tikrą darbą priklauso nuo sugebėjimų ir intelekto. V. kurie kyla dėl jausmų ir emocijų (rūpinimasis savimi. Tokius visybiškus rezultatus su visybiškais efektais gali sukurti tik tokios . Ananjevas. kuri nėra pastovi ir kuri kinta taip lengvai. Kaip atskirti. c) sugebėjimus. kaip švarko stilius ar šukuosena? Tikroji asmenybė pasireiškia ten ir tada. kodėl tam tikra veikla atliekama. Minėtosios asmenybės struktūros pasireiškia bet kurioje žmogaus veikloje. Antai poreikių ir motyvacijos kontekste galima analizuoti. V. b) jausmų ir emocijų (tame tarpe ir savęs vertinimo). Bene daugiausia asmenybės tyrinėtojų siūlo analizuoti asmenybę pagal jos savybes. Tačiau asmenybės struktūrų sąrašas bus nepilnas. todėl į ją yra daug skirtingų požiūrių. Nemažai tyrinėtojų. motyvacijos ir valios sferą. linkę nagrinėti asmenybę pagal jos struktūrines dalis: • a) poreikių. Kiti asmenybės t y r i n ė t o j a i V.tai asmenybės moralinės atsakomybės už savo elgesį jausmas. „simpatiški". Asmenybė yra itin sudėtingas fenomenas.tai jau asmenybės temperamento ir charakterio sritis. jeigu nepaminėsime sąžinės. kas yra toji asmenybės giluma? Kodėl vieni žmonės yra „patrauklūs". b) temperamentą ir charakterį. per individualias psichologines savybes bei susiformavusias nuostatas. D ž e i m s a s (W. kas yra tikroji asmenybė ir kuo ji skiriasi nuo tos. Manau.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 119 aiškiai yra išreiškęs B. tempas. kai savo veiksmais sukuria produktą. kokia yra tos veiklos prasmė asmenybei. Sąžinė . net „žavūs". kurio rezultatas žavi ir visus kitus.asmenybės kaip veiklos subjekto „giluma". James) linkę analizuoti asmenybę per santykių sistemą. sakydamas. o individualybė . kad asmenybė yra visų žmogiškųjų savybių viršūnė. o kiti ne? Kas lemia mūsų individualias savybes? Koks makro ir mikro aplinkos vaidmuo asmenybės formavimosi procese? Asmenybės elgesys veiklos. O dabar grįžkime į asmenybės sampratą. Džeimsas nurodo tris pagrindines tokių santykių sritis: a) asmenybę sudarančių elementų. p a ž i n i m o ir b e n d r a v i m o procese transformuojasi per konkrečias gyvenimiškosios veiklos sąlygas. Miasiščevas. todėl jas galima išskirti ir atskirai išanalizuoti. Veiklos dinamika. greitis • bei intensyvumas . ir jums yra įdomu. Apie visa tai plačiau žiūrėkite „Asmenybės teorijos".

k u r i e rodo asmenybės įvairiapusiškumą ir turtingumą. kad tik minėtieji žmonės nusipelnę vadintis asmenybėmis. Tai pasakytina apie ypač iškilias asmenybes . drąsa. kas socialiai reikšminga žmonijai. asmenybės kryptingumą arba dominuojančius santykius galime . nusakantis drauge ir žmonių tarpusavio ryšius. atvirumas. Bethoveną ir Napoleoną. „negalima". Asmenybės unikalumas pasireiškia tuo. Žmogaus santykiai su tikrove leidžia kalbėti apie asmenybės santykių struktūrą. kurių bazėje formuojasi charakterio bruožai: iniciatyva. tačiau ji tą padaro geriau. tuo svarbesnė asmenybė. Dėl to asmenybės jėga visada yra i n d i v i d u a l i a i išreikšta per kitų reikmes. kad asmenybė galutinai susiformuoja ir atsiskleidžia spręsdama ne tik savo asmeniškas. Tačiau neverta manyti. Daugybė santykių. kuriose sukoncentruota visa. orientuoja mus į tai. Mikelandželą ir Tolstojų. melas ir kitos savybės. Kuo platesnis žmonių ratas laiko tas problemas reikšmingomis. kad būtų išskirti asmenybės struktūroje . besistengiančių atskleisti daiktų ar reiškinių esme. Tai yra santykiai. Su sąvoka „noriu" atsiranda ir kitos sąvokos . Todėl ir buvo paminėta.„galima". tik tuomet jis ima žiūrėti į save kaip į žmogų. Viso to pagrindas yra visuomenės socialinės normos. kad kiekviena asmenybė savaip atskleidžia kažką naujo. bet ir reguliuoja savo elgesį. Asmenybė savo esme yra žmogus. išreikštas elgesiu „sau" ir „kitiems". bet ir kitiems žmonėms reikšmingas problemas. Jau ankstyvajame vaiko amžiuje formuojasi suvokimas to. „privaloma". bailumas. sąlygotas visuomenės ir jo santykių su visuomene. „reikia". Taip formuojasi vidinio ir išorinio pasaulio santykis. Žmogus „gimsta be veidrodžio rankoje" ir be filosofinio apmąstymo „aš esu aš". Nors tą „nauja" ji atskleidžia visiems. negu visuma individų. dominuojantys santykiai. Šiuolaikinės psichologijos požiūriu asmenybės charakteristika persunkia visą psichologijos sistemos turinį. Asmenybė formuojasi bendraudama su žmonėmis. Tuo ji ne tik patenkina poreikį bendrauti. Požiūris į žmogų yra esminis. mastais. Taigi apibrėžti pagal: a) požiūri į kitus žmones. Niutoną ir Spinozą.120 • V SKYRIUS asmenybės. Žmogaus asmenybė matuojama realių užduočių. kuriuos spręsdama ji pati iškyla. todėl pirmiausia jis turi įsižiūrėti į kitą žmogų kaip į veidrodį. c) požiūrį į išorinį pasaulį. kurie parodytų asmenybės kryptingumą.Platoną ir Euklidą. b) požiūrį į save. kas leidžiama ir kas draudžiama. uždarumas.

b) subjektyvi dvasinė būsena. j o m i s ž m o g u s v a d o v a u j a s i d i r b d a m a s . Nuostatos yra susijusios su poreikiais ir tuo skiriasi nuo įpročių. ar bus pasiryžęs bet kokiomis priemonėmis jos siekti). Šerifas (M. Nuostatos yra išmoktos. . G. verčiančias pakeisti požiūrį i pasaulį).teorines (kaip vertinamas pažinimas. bet ne įgimtos. ar žmogus jo siekia. pasireiškiančios per vertybes ir nuostatas. Vertybės .ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 121 Asmenybės kryptingumą lemia ir i n d i v i d u a l i vertybių sistema. Nuostata nuteikia asmenybę atlikti savo vaidmenį tam tikru būdu. Allport) siūlo išskirti keletą pagrindinių vertybių grupių: .religines (ką žmogui reiškia religija). politinių bei estetinių nuostatų sistema. socialinių. Pavyzdžiui. atsirandanti buvusios patirties pagrindu ir valdanti asmenybės elgesį jai reikšmingų situacijų ir objektų atžvilgiu. Nuostatos yra susijusios su vertybių sistema. visuomenės normos. varžosi su jais. sudarančių vientisą sistemą. 3. . jeigu žmogus itin vertina materialinės gerovės kūrimą.ekonomines (kiek svarbi ekonominė veikla. Vertybės susiformuoja auklėjimo ir patirties dėka. yra pastovios ir kinta sunkiai (pavyzdžiui. . Vieną vertybę gali išreikšti keletas nuostatų. aktyvią poziciją gyvenime ir smerkti besiskundžiančius.estetines (ar žmogus laiko svarbiu grožį ir pagal kokius kriterijus jį vertina): . Kiekvienai asmenybei būdingos vertybinės orientacijos. 2. G. materialinė nauda. kuri išreiškia žmogaus pasirengimą tam tikram veiksmui ir apsprendžia jo aktyvumą.socialines (ką jam reiškia bendravimas.asmenybės dorovinių. idealus ir kaip jų siekia). žmogui patekus į ypatingas sąlygas. Jos nulemia tiek asmenybės tikslus. Asmenybės vertybės pasireiškia būtent per nuostatas. susijusi su siekiamu idealu. mokymasis. bendraudamas ir vertindamas. tai jis gali susidaryti teigiamas nuostatas į kitus taip pat manančius žmones. kaip vertina kitus žmones. . tiek būdus tiems t i k s l a m s p a s i e k t i . nuostatų turinį jungia du reikšmių komponentai: a) prisitaikymas prie tikrovės. padeda įvaldyti jį atitinkančio elgesio standartus. ar atsižvelgia i visų interesus). Ši sistema bet . Sherif) nurodo šiuos svarbiausius nuostatų požymius: 1. kurie tokio ryšio gali ir neturėti. Olporto teigimu. Nuostatos yra gana pastovūs dariniai. bet nieko neveikiančius. Olportas (G. Amerikiečių psichologas M. Socialinė nuostata tai psichologinė parengtis.politines (ar turi politinius Įsitikinimus. ar laiko svarbiu).

ir gyvūnai. Pavlovas išskyrė 4 temperamentų tipus. individualaus genų derinio. Rusų mokslininkas I.122 V SKYRIUS kokiu atveju nukreipia asmenybės veiklą konkrečia linkme. kadangi Pavlovo tipai priminė Hipokrato aprašytus temperamentų požymius. tiek kito žmogaus asmenybe. turi ir žmonės.): -jų jėgą (gali būti stiprūs ir silpni). Pavlovo temperamentų klasifikacija buvo daug kritikuota ir pripažinta gana ribota.unikalaus. tiek gyvūnus skirstyti fiziologiniu pagrindu pagal jaudinimo ir slopimo procesų savybes (5. Centrinę nervų sistemą. o kas susiformuoja raidos procese. nors pats žmogus to gali sąmoningai nesuvokti. Temperamentas ir charakteris Žmogus jau gimsta su jam būdingomis tam tikromis savybėmis. Pavlovas pasiūlė tiek žmones. verta prisiminti charakterį ir temperamentą. Temperamento ir nervų sistemos procesų ryšys (pagal Pavlovą) Pagal šias savybes I. -pusiausvyrą (lengvai ar sunkiai grįžtama į pradinę padėtį). . Norint pažinti tiek savo.1 pav. kad tos savybės vyraus jo asmenybėje? Taigi norint geriau pažinti. 5. Tai priklauso nuo genotipo . sudarytą iš galvos ir stuburo smegenų. lemiančias jos veiklos kryptingumą. -paslankumą (ar lengvai pereinama nuo vienos būsenos prie kitos). kas asmenybėje yra įgimta. reikia suvokti priežastis. Ar tai reiškia.1 pav. Temperamentu vadinama įgimtų centrinės nervų sistemos savybių išraiška. jiems pritaikęs dar Hipokrato temperamentų pavadinimus. Žinoma.

2 pav. Bidstrupo pavaizduotų skrybėlės savininkų? . apibūdinant žmogaus priklausomybę vienam ar kitam temperamento tipui. bandant numatyti jo veiklos tempus. 5. dėmesio ir emocinių išgyvenimų ypatybes.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 123 tačiau ja patogu naudotis. Kuriam temperamento tipui priklauso kiekvienas iš šių H.

įgimtomis savybėmis laikydamas žmogaus polinkį į ekstraversiją ir intraversiją (orientacija į aplinką arba į save). ką tik gimusių kūdikių elgesį ir suskirstė juos į 4 temperamentų tipus pagal tai. atsargus. pagyrimus. optimistas. nepatiklus. nemėgsta viešumos. stebimi.melancholikas: j a u t r u s . Verta paminėti pavyzdį. emocinį stabilumą ir neurotizmą. Jie buvo priskirti sangviniko tipui. todėl. pasipūtimo.flegmatikas: šaltakraujis. prieš pažadėdamas. Jis gana išsamiai aprašė temperamento tipų kraštutines. bet gavę maisto tuojau nurimdavo.124 V SKYRIUS Vokiečių filosofas I. nemėgsta monotonijos. Eysenck) šiek tiek praplėtė temperamento sąvoką. visi šie vaikai buvo kartas nuo karto surenkami. Kiekvieno žmogaus temperamente rasime visų temperamentų bruožų. kiti gali jo nemėgti dėl polinkio vadovauti. todėl kartais pažada. ar tikrai galės ištesėti. pamaitinti dar ilgai verkšlendavo (jie buvo priskirti melancholiko tipui). turi stiprų pareigos jausmą. tačiau trūksta ištvermės. kad grynų temperamento tipų beveik nepasitaiko. Dar kiti maisto pradėdavo reikalauti pavėluotai. nerūpestingas. Vieni iš jų verkdavo intensyviai ir garsiai.3 pav.sangvinikas: linksmas. Anglų psichologas (Chess) stebėjo (1970). nuolat randa priežasčių nerimauti. Pasirodė. greiti veiklos tempai. kaip išvengti nesėkmės. savimyla. elgiasi rafinuotai ir ceremoningai. "o apie tai. ar galės ištesėti pažadą. patvirtinantį įgimtų nervų sistemos savybių reikšmę žmogaus elgesiui. Kant) taip pat domėjosi temperamento tipų pasireiškimu asmenybėje. negalvodamas. ko nors imdamasis daugiausia .). Metams bėgant. Kiti po stipraus reikalavimo dar kurį laiką negalėdavo nurimti (cholerikai). o paskutiniosios grupės kūdikiai verkdavo silpnai ir tyliai. kaip jie elgdavosi prašydami maisto. labiausiai išreikštas savybes: . yra išdidus. Anglų psichologas H. tačiau vis dėlto dažniausiai vyrauja kurio nors vieno temperamento savybės. veikia lėtai. Reikėtų paminėti ir tai. tačiau pavalgę lengvai nurimdavo (flegmatikai). įžvelgti sunkumus ir kliūtis. taktiškas. kad spėjimas apie priklausomybę vienam ar kitam temperamento tipui pasitvirtino daugeliu atvejų. bet ištvermingai. . bet sunkiai ir nusiramina. mėgsta bendrauti ir yra mėgiamas. yra valingas ir principingas. todėl ypatingų laimėjimų gali ir nepasiekti. galvoja ne apie sėkmę. . Aizenkas (H. mėgsta pripažinimą. kartais šykštus.cholerikas: greitai užsiplieskia ir greitai nurimsta. visada pasirengęs padėti kitiems. linkęs dažnai keisti veiklą. nelengvai susijaudina. (5. apklausiami. Kantas (I. . . ilgai svarsto.

kuris iš didžiųjų galvos smegenų pusrutulių yra labiau išsivystęs. kad jie yra labai svarbūs. Kairysis kontroliuoja loginį mąstymą. Įgimtos fizinės savybės (išorės bruožai. regos. klausos. Tai rodo. Apibendrinant įgimtų veiksnių reikšmę. judėjimo duomenys) taip pat įtakoja asmenybės formavimąsi. kai visiškai vienodas įgimtas savybes (genotipą) turintys berniukai tuojau po gimimo buvo atskirti ir išaugo skirtingomis sąlygomis. nes įvairių hormonų kiekio santykis lemia žmogaus veiklos tempus. Asmenybės savybės iš dalies priklauso ir nuo to. kad. nors įgimtos savybės ir labai svarbios. reikia pabrėžti. tačiau ne vieninteliai. .3 pav. emocines reakcijas. intraversijos ir emocinio stabilumo ryšys su temperamento tipais (pagal Aisenką) Temperamento ypatybes galima aiškinti ir hormoninių liaukų veiklos skirtumais. taip pat pavadino savo sūnus ir šunis. nors jie pasirinko tą pačią profesiją. Verta prisiminti garsųjį Mallifert dvynių atvejį (JAV). kūrybingumą.intuityvų mąstymą. todėl smarkesnis vieno ar kito iš pusrutulių išsivystymas gali lemti žmogaus p o l i n k į į konkrečią veiklos rūšį. Atsitiktinai susitikus po 39 metų pasirodė. dešinysis . Ekstraversijos. kad.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 125 5. ne mažiau reikšmės asmenybės susiformavimui turi ir aplinka. abiejų brolių asmenybės ryškiai skyrėsi.

būti judriam ir energingam. nuo pirmos sėkmingai baigtos klasės. Ir taip visą gyvenimą vis . toji sritis. aplinka. Net ir nestudijavusiems tokio mokslo kaip psichologija. o kai kurie nori būti netgi protingesniais už kitus. nei pernelyg gerų temperamento bruožų. netgi išvaizdoje. o iš flegmatiko . Protiniai sugebėjimai . jausmai. netriukšmauti. intelektas. Nuo to priklauso. Tai.126 V SKYRIUS Jeigu temperamento savybių žmogus pats pasirinkti negali.ilgai ir kruopščiai dirbti. nuo pirmojo ištarto žodžio. stiprus nerimas ir kaltės jausmas. augantys skirtingoje aplinkoje. visuma. Charakteris formuojasi temperamento pagrindu. švelniai skatinamas melancholiško temperamento vaikas ima domėtis aplinka. tarsi padengiama auklėjimo.unikalių psichinių savybių. o kitiems „blogi" bruožai. bendravime. ugdyti naudingus bruožus. Tačiau už j a u t r u m ą ir atsargumą pašiepiamam vaikui gali susiformuoti nepasitikėjimas savimi. gali turėti visiškai skirtingus charakterius. Sugebėjimai ir jų vertinimas Sis skyrius kiekvienam yra neabejotinai reikšmingas. kurioje daugelis nori išsiskirti. aplinka. Į įgimtas vaiko temperamento savybes reikėtų itin atsižvelgti jį auklėjant. Jo savybes gali formuoti ne tik aplinka. išmoksta būti atviresnis.tai. bet ir pats žmogus jas sąmoningai keisdamas ir tobulindamas. o kaip visumą. būtent. Charakterio formavimąsi veikia pasaulėžiūra. Charakteris pasireiškia visoje asmenybės veikloje. Kiekvienas žmogus nori būti protingas. susiduriame su vertinimo problema: vieniems iš jų priskiriami „geri". Įžvelgti gerąsias aplinkos savybes. Kiekvienas temperamentas turi savo privalumų. pasireiškiančių asmenybei būdingais poelgiais. ko jis nesugeba: iš choleriko . Pavyzdžiui. kokios temperamento savybės buvo skatinamos ir kokios slopinamos. kokie charakterio bruožai susiformuoja jų pagrindu. Bruožai gali skirtingai pasireikšti įvairiose situacijose. tačiau ir nereikalauti iš vaiko to. ir tie patys bruožai gali būti skirtingai vertinami skirtingose situacijose. kas yra įgimta. Kalbėdami apie temperamentus. pradedant nuo pirmojo judesio. drąsiai jaučiasi. To paties temperamento žmonės. todėl verta nagrinėti juos ne pavieniui. Charakteris . Kuo dažniausiai giriasi tėvai? Savo protingais vaikais. kalboje. Tokie vertinimai nėra teisingi. elgesyje. tai jo charakterį formuoja aplinka ir jo paties sąmoningos pastangos. kadangi nėra nei absoliučiai blogų. patirties sluoksniu. Tai priklauso nuo to. yra visiškai aiški praktinė sugebėjimų prasmė.

Ką iš tikrųjų matuoja testai? Bent jau teoriniu požiūriu yra skirtumas tarp gabumų ir pasiekimų. kad sugebėjimų testai yra • itin naudingi. dėl to jie negali išmatuoti visų darbui reikalingų savybių. šiandien jau yra mūsų gyvenimo kasdienybė. ir kiekvienas protingas jaunikaitis ir panelė bus objektyviai įvertinti. Šiuolaikines intelekto teorijas ir intelekto matavimo technikas. tačiau ji ypač parūpsta. kai norime gauti profesionalų. kad abiejų rūšių testuose kartais naudojami panašaus tipo klausimai. Nors sugebėjimų problema žmonėms visuomet aktuali. kad nuo asmenybės motyvacijos. Gabumų testų paskirtis . Šiame skyrelyje kalbėsime apie: . Šio požiūrio šalininkai teigia. Vieni tuo labai džiaugiasi. savo vaikuose. sakydami. sveikatos ar politinės pakraipos. priimant į darbą. Individuali atranka. 2. kai tik sugebėjimų testai buvo pirmąkart sukurti. Paveldimumo bei aplinkos poveiki intelektui. Tačiau reikia pasakyti ir tai. 5. Gabumus ir pasiekimus. Nežiūrint to. kad ji plačiai taikoma. gerai apmokamą darbą. 4.t. politikuose. Intelektą ir bandymus jį išmatuoti. kaip pats objektyviausias ir besališkiausias metodas nustatyti asmenybės sugebėjimams ir talentams. Intelekto prigimtį. kad pagaliau pasibaigė „pažinčių" metas. jie buvo vertinami. veiklos įgūdžių bei lyderiavimo kokybės kur kas labiau priklauso asmenybės sugebėjimai studijuoti ar dirbti darbą. Gabumų ar pasiekimų testai? . vargu ar pasiseks jos išvengti. pasiekimų testai yra skirti nustatyti meistriškumo įgūdžiams ir tuo metu esančioms asmens galimybėms. jog psichologiniai testai yra siauri ir riboti. mūsų šalyje tai yra gana naujas dalykas. XIX amžiaus pabaigoje. 1. mokytojuose.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 127 ieškome sugebėjimų patys savyje. Kadangi tai visiems labai aktuali problema. valstybės vadovuose ir t. kai testų pagalba žmonės galėjo gauti prestižinį darbą. Dauguma ir dabar tebesilaiko nuomonės. 3. Tai buvo pirmas kartas. nepriklausomai nuo šeimos socialinės padėties. o testų rezultatai gana dažnai koreliuoja tarpusavyje. studijuoti aukštesnio • tipo mokyklose. Kiti mano. padedant jaunimui pasirinkti profesiją ar priimant į darbą. Kad ir kaip prieštaringai ją vertintume.prognozuoti mokymo rezultatus. pabandysime pažvelgti į ją abiem požiūriais.

galinčiais turėti įtakos intelekto testo rodikliams. Intelekto matavimo testai Kalbėdami apie intelekto matavimą. tokius kaip kompetencija mokytis į v a i r i ų dalykų. atrenkant kandidatus lėktuvo pilotavimui. ką įprasta vadinti intelektu. Intelektą Galtonas suprato kaip išskirtinius jautrumo ir suvokimo įgūdžius. Galton). skirti prognozuoti bendrą atlikimo sėkmę. Studentams. Intelekto testai yra gabumų testai. kad gabumų ar pasiekimų matavimas labiau priklauso nuo testo tikslo. kurie turėtų išmatuoti specifinį subjekto meistriškumą. Tačiau šiuo atveju naudojamas testas jau matuos gabumus. nustatantis įsisavintos kurso medžiagos meistriškumą. Pasirodo.128 V SKYRIUS Pavyzdys. kad geras mechanikos žinojimas leidžia prognozuoti skrydžių sėkmę. Antai muzikinių gabumų. kaip ir gabumų vairuoti automobilį. pabandęs sukurti intelekto testą. bet ir pralinksmins. Apie juos jūs jau galėjote pasiskaityti I-ojo skyriaus 5 poskyryje „Psichologijoje naudojami metodai". Pirmasis žmogus. Tai atsitiko prieš šimtą metų.specifiškumo kontinuume. Darwin). buvo gamtininkas ir matematikas F. Tai bus pasiekimų matavimas. Tačiau bendrieji intelekto testai negali prognozuoti. tačiau juose dažniausiai nebūna klausimų apie praktinius įgūdžius. Bendra ar specifiška? Gabumų testai gali būti vertinami bendrumo . Bendrųjų gabumų kontinuume rasime tai.gabumų testų. kuri jums ne tik suteiks informacijos. nes čia bus matuojami specifiniai įgūdžiai. o ne nuo jo turinio. figūrų ir kokybinių rodiklių išsiaiškinimą. Darvino (Ch. Tačiau panašūs klausimai gali pasitaikyti ir testų rinkinyje. Be jau minėtųjų . neišvengiamai turime žvilgterėti į istoriją. skirtų abiejų dimensijų matavimui. profilis atsidurs viename kontinuumo gale. yra testų. Susidomėjimą žmogaus individualiais skirtumais Galtonas paveldėjo iš savo pusbrolio. tuo tarpu kitame kontinuumo gale rasime bendruosius gabumus. evoliucijos teorijos kūrėjo Č. ką individas pasieks mokymosi ar specialių treniruočių procese. gali būti pašildytas testas. • Taigi pasirodo. kurie yra skirti būsimos veiklos prognozei. kurie yra . Intelekto testai apima verbalinių. ir pasiekimų testų. Psichologiniams testams yra keliami specialūs reikalavimai. Galtonas (F. baigiantiems mechanikos pagrindus. Šiek tiek vėliau mes būtinai susipažinsime su veiksniais.

Simonu (T. Termenas (L. bet protavimo bei problemų sprendimo galimybes. kad pagal galvos dydį bei reakcijų greitį neįmanoma diferencijuoti žymių anglu mokslininkų nuo paprastų miestiečių. artimas ir šiandien tebenaudojamam. regėjimo aštrumą. kad intelektas tikriausiai turėtų atspindėti ne suvokimo įgūdžius.IQ (Intelligence quotient) . t. tai. kurio pagalba būtų galima nustatyti. Binet). Naudojant Bine metodą. vaikas žinos daugiau nei kiti tokio pat amžiaus vaikai. 1884 metais savo sukurtų testų pagalba jis išmatavo daugiau kaip 9000 Londono parodos lankytojų štai tokius duomenis: galvos dydį. 1916 metais buvo oficialiai atspausdinta intelekto skalė.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 129 perduodami iš vienos kartos į kitą.Binet pavadinimą. jeigu PA atitinka CA. IQ bus didesnis už 100. Dideliam savo nusivylimui Galtonas nustatė. Tuo atveju. kurį žmogus pasiekė pagal savo rezultatus. Stanfordo universitete. buvo sukonstruotas prancūzų psichologo A. Čia buvo nustatytos amžiaus normos. 1905 metais Bine išspausdino intelekto skale. kuo jautresnis ir tikslesnis yra jų suvokimas. Simon). Bine suprato. atskaitos taškas yra jo amžiaus žmonių rezultatų vidurkis. kurių vaikų išsivystymas yra per lėtas pradėti lankyti normalią mokyklą. Kadangi visa informacija gaunama per pojūčius. galima palyginti PA su vaiko chronologiniu amžiumi (CA). reakcijų greitį. jeigu PA bus didesnis. .y. Pirmasis intelekto testas. Originalusis Bine testas vėliau buvo adaptuotas Amerikoje. Bendradarbiaudamas su kitu prancūzų psichologu T.Intelekto koeficientas: Skaičius 100 šiuo atveju buvo panaudotas kaip koeficientas. Bine (A. kuris buvo nustatomas pagal gimimo datą. 1881 metais Prancūzijos vyriausybė paprašė Bine sukurti testą. Terman). svarstė Galtonas. įgavusi Stanford . IQ bus mažesnis. klausos slenkstį ir vaizdinę atminti. tuo asmuo yra intelektualesnis. kai PA yra žemesnis už CA. Svarbiausiu momentu intelekto koncepcijoje Bine laikė proto amžių (PA). PA rodo raidos tarpsni. L. jis reiškia IQ dydį. pritaikė jam patogų indeksą . atlikęs testo standartizaciją.

Wechsler) intelekto testas. žemiau nei 70.normalūs.labai aukštu. kaip pasiskirstęs įvairaus lygio intelektas. rodo atsilikimą nuo normalaus išsivystymo. Taip pat. sunkiai atsilikę .Binet skalė buvo skirta 6-8 metų vaikams.Binet IQ pasiskirstymo kreivė iliustruoja skirtingą individų lygį. Intervale tarp 90 ir 110 taškų yra normalus intelektas. Psichologinėje literatūroje ji žinoma WAIS (Wechsler Adults Intelligence Scale) pavadinimu.Binet teste buvo matuojami keturi intelekto rodikliai: verbalinis protavimas.normalūs. Šiame intervale dar yra pažymėtas skirtingas atsilikimo lygis: visiškai atsilikę .130 V SKYRIUS IQ pasiskirstymo kreivė Stanford . vidutiniškai atsilikę .3.4. šiek tiek atsilikę . IQ rodiklis nuo 90 iki 110 laikomas vidutiniu. 1939 metais Davidas Veksleris sukūrė intelekto testą matuoti skirtingiems sugebėjimams. 6 .Binet. IQ pasiskirstymo varpo pavidalo kreivė leidžia pamatyti. Vekslerio intelekto testas yra vienas iš labiausiai žinomų ir šiuo metu plačiausiai taikomų. Vekslerio (D. Šioje kreivėje nuo O iki 70 taškų yra parodytas žemas intelektas. virš 130 .2. Veksleris paruošė intelekto skalę ne tik vaikams.labai gabūs. bet prislopinti. Intervalas tarp 110 iki 120 (8) . tarp 120 iki 130 . 1958 metais Veksleris taip pat sukūrė testą ir vaikų intelektui matuoti WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children). pažymėtas skaičiumi 7.1. D. kiekybinis protavimas (aritmetinis) ir trumpalaikė atmintis. abstraktus . Piešinyje šis intervalas pažymėtas žodžiu „atsilikę". o nuo 130 iki 200 (10) rodo aukščiausio intelekto išraišką. Stanford .vizualinis protavimas. bet ir suaugusiems. kaip ir Stanford .gabūs.riba tarp atsilikimo ir normos: 5 . Nuo 70 iki 90 . Jau minėtoji Stanford . .

Žodynas (kalbos žinių ir žinomų sąvokų vertinimas). sudaromas intelekto profilis. Paveikslėlių išdėliojimas chronologine tvarka (socialinių situacijų supratimas). Dėl to tiriantysis turi galimybę įvertinti tiriamojo intelekto silpnąsias ir stipriąsias puses. 5. pavyzdžiui: kas bendra tarp inžinieriaus ir gydytojo? 5. v i z u a l i atmintis ). IQ išvedamas iš abiejų dalių: verbalinės ir užduočių atlikimo. 4. Vekslerio intelekto skalė leidžia įvertinti kiekvieną užduotį atskirai ir visumą. Šiuo būdu ypač patogu diagnozuoti specifines mokymosi problemas. Konkrečios užduotys (neverbalinė dalis): l. . vaizdinė . pavyzdžiui: kodėl tamsūs rūbai šiltesni už šviesius? 2. Figūrų sudėjimas. atliekant monotoniškas . Bendrosios žinios (vertinamas akiračio platumas). Skaičių ir simbolių testas (susikaupimas. 1. Testas yra padalintas į dvi dalis: verbalinę ir konkrečių užduočių.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 131 Intelekto testą suaugusiems sudaro 11 smulkesnių subtestų.mozaika (gebėjimas suvokti ir analizuoti erdvines figūras). 4. Atkreiptinas dėmesys į verbalinės ir užduočių dalies skirtumus. pavyzdžiui: kodėl blogos kompanijos reikia vengti? 3. Supratingumas (praktinės informacijos ir patirties įvertinimas). Apibendrinimas (loginis -abstraktus mąstymas. užduotis. Iš atskirų detalių reikia sudėti visą figūrą (dalies ir visumos ryšių suvokimas). Matematinis mąstymas (proto lankstumas. Testas . 6. susikaupimas).motorinė koordinacija). Skaičių kartojimas tiesiogine ir atvirkštine tvarka (dėmesys ir atmintis). Įvertinus visus rezultatus. sąvokų sudarymas). 3. N e u ž b a i g t i p a v e i k s l ė l i a i (dėmesio koncentravimas. Verbalinė dalis: 1.

atitinka minėtuosius reikalavimus.132 V SKYRIUS 5. nei verbalinę testo dalį. būti patikimi ir validūs. Jie apima verbalinę.apie 91. „Geri" testai turi atitikti statistinius reikalavimus. kuriems priklauso ir mūsų aptartieji StandfordBinet ir Vekslerio. Standford . Satleris (J. Sattler) nurodo (1988. Mokslininkams kilo mintis paprašyti vidurinės mokyklos mokytojų įvertinti savo klasės mokinius sumanumo požiūriu. Kalbant apie psichologinius testus. Testų prognozes intelekto tyrinėtojai yra linkę lyginti su realiais mokyklos pažymiais.80 intervalo ribose. J. jog koreliacija svyruoja 60 . 462) koreliaciją tarp IQ ir mokyklos pažymių esant ne mažiau 50. Pateiktieji duomenys rodo.Binet patikimumo koeficientas yra 90. jie konstatavo. Paaiškėjo gana Įdomus dalykas: pasirodė. užduočių ir bendrą vertinimą. Koreliacinės analizės būdu palyginę mokytojų pateiktus duomenis su Vekslerio intelekto skalės rezultatais. Testo a t l i k ė j o u ž d u o č i ų a t l i k i m o IQ yra 13 t a š k ų didesnis už verbalinės dalies IQ.Binet ir Vekslerio. kad respondentui geriau sekėsi atlikti konkrečias užduotis. Vekslerio . ką žmonės vadina „sumanumu".vyresnius. Bendrųjų gabumų testai. M. jie pasidomėjo galimais vertinimo nukrypimais. Tikėdamiesi tampresnių ryšių tarp abiejų vertinimų. p. prognozuoja pasiekimus mokykloje ir kartu matuoja kažką tokio.y. Abu minėtieji intelekto testai: Standford . M.1 lentelėje yra pateikti 16 metu berniuko testo rezultatai. keletą pastabų tenka pasakyti apie „geriems" testams keliamus reikalavimus. Taigi vertinimą jie linkę sieti su proto . t. kad mokytojai linkę geriau vertinti amžiumi jaunesnius ir blogiau .

kad protiniai gabumai. Bine sujungė įvairiapusiškus dalykus. tikriausiai jie matuoja tuos pačius esminius gabumus. ramūs mokiniai ne tik nelaikomi sumaniais. Ši technika leidžia nustatyti minimalų kintamųjų kiekį. galintis aprūpinti tikslesne informacija. pasitiki savimi. Diskusija dėl intelekto prigimties Ši diskusija. Toki sudėtingą fenomeną nėra įmanoma paaiškinti tiksliai ir visapusiškai objektyviai. jog intelektas tai yra fundamentalūs sugebėjimai. kurių stoka vaidina itin svarbų vaidmenį praktiniame gyvenime. racionaliai mąstyti ir efektyviai veikti . kuris yra būtinas. samprotavo tyrinėtojai. Čia gal netinka sudėtingi faktorinės analizės aiškinimai. kuriuos matuoja atskiri intelekto subtestai. Tokiems praktiniams sugebėjimams mokslininkai linkę priskirti sveiką nuovoka. yra santykinai nepriklausomi. . Tai proga prisiminti du itin žymius f a k t o r i n ė s a n a l i z ė s k ū r ė j u s . Taigi faktorinė analizė parodo. Jeigu tarp dviejų testų yra reikšminga koreliacija. • . Antrasis nukrypimas buvo susijęs su lytimi: mokytojai pervertino mergaites ir nepakankamai įvertino berniukus. iniciatyvą bei sugebėjimą adaptuotis tam tikroje situacijoje. yra faktorinė analizė.Tiksliai įvertinti. ar iš t i k r ų j ų yra toksai dalykas kaip „bendrasis intelektas". Dauguma psichologų intelektą vertina kaip bendruosius gabumus. aiškinant stebėtus ar apklaustus žmones. Taip intelektą suprato ir Bine.mėgdavo sakyti Bine. kyla ne atsitiktinai. kiek tokių esminių veiksnių įeina į koreliaciją ir koks kiekvieno iš tų veiksnių lyginamasis svoris. . kad: „intelektas tai yra globalūs individo sugebėjimai tikslingai veikti. kurie pasireiškia įvairiais būdais. gerai suprasti ir gerai mąstyti. Uždari. Kadangi intelektas siejamas su žmogaus vieta gyvenime. Mokslininkai padarė bendrą išvadą. o jų socialinė orientacija. bet netgi yra nemėgstami mokytojų. todėl pastebėjo. išreikštus per supratingumą bei mastymą. kad „sumanūs" vaikai gauna tikrai aukštesnius balus nei nuobodūs (monotoniški). Taigi ne intelekto rodikliai juos padaro „sumaniais". tačiau tenka atsižvelgti į tai. o ne su IQ. Savo sukonstruotame teste. Kai kurie psichologai kėlė klausimą. anot jų.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 133 amžiumi. S p i r m e n ą . yra savanoriškai aktyvūs. be abejonės. jeigu jie lengvai bendrauja. Vienintelis būdas. Šios krypties atstovai tikėjo. kad mokykloje vaikai laikomi „sumaniais".a n g l ų p s i c h o l o g ą Č.štai kuo turi pasižymėti intelektinė veikla. kad intelekto tyrime ši technika ir toliau tebevaidina svarbų vaidmenį. Panašių dalykų tikėjosi iš intelekto ir Veksleris. Manoma. sakydamas. aplinkoje". jo įvertinimas turi būti kiek įmanoma tikslesnis.

. kuri padėtų nustatyti kiekvieno psichinio proceso efektyvumą. Šios krypties atstovai bandė pažvelgti į intelektą per kognityvinius procesus. t. Žmonių individualūs skirtumai kognityvistų požiūriu priklauso nuo labai specifinių procesų. tų procesų greičio bei tikslumo. Ypač daug psichologijai pasitarnavo Terstonas. 1904) ir JAV psichologą L. Faktorinė analizė intelekto tyrimuose buvo dominuojantį iki 1960 metų.y. Intelekto testo bazėje jis išskyrė septynis veiksnius.134 V SKYRIUS (Ch. turinčios ryšį su atsakymo reakcijomis. Keičiantis požiūriui. keičiasi ir tikslas. Kokie psichiniai procesai yra įtraukiami į intelekto testus? 2. Kokį poveikį minėtieji procesai daro psichinės informacijos pateikimui? Taigi kognityvistams rūpi nustatyti psichinius procesus. Tai verbalinis supratimas. erdvė. skaičiai. atsirado naujas požiūris j intelektą. Kaip tiksliai ir greitai šie procesai vyksta? 3. Kognityvistams svarbiausi yra šie momentai: 1. Tai gali būti akių judesiai bei galvos smegenų žievės potencialios galimybės. Tokiu atveju svarbiausia yra pasirinkti informaciją. Anot Terstono. atmintis. Terstoną (L. suvokimo greitis ir mąstymas. tačiau veiksnių interpretavimas yra psichologinių svarstymų dispozicijoje. žodyno sklandumas. Thurstone. kurie gali sudaryti intelektualaus elgesio pagrindą. Kas gi yra tie svarbūs procesai? Tai subjekto atsakomosios reakcijos. Prasidėjus kognityvinės psichologijos erai. Spearman. faktorinė analizė yra grynai matematinis procesas. kuriuos pavadino pirminiais protiniais sugebėjimais. 1938).

besikeičiančiame pasaulyje. Atlikęs ilgalaikių eksperimentų seriją. Tas trūkumas gali būti matakomponentų lygyje (strategijos pasirinkimas. J. Iš 5. 3. . 2. jog reikia ieškoti naujų būdų. sukūręs intelekto komponentų modelį. testuojantysis naudojasi psichinių procesų rinkiniu. Eksperimentų metu jis stengdavosi identifikuoti komponentus pagal tikslo siekimą. Sugebėjimą mokytis iš patirties. i š s k i r d a m a s p e n k i a s intelekto komponentų grupes. Sternberg). ignoruoti Sternbergo nuomonės negalima. Tai ir patvirtina Sternbergo išvadą. nes šiandieniai intelekto testai iš tikrųjų gerai diagnozuoja dvi pirmąsias sugebėjimų rūšis. J. Sugebėjimą motyvuoti save. Sternbergas padarė išvadą. operatyviai įgyvendinant savo tikslus. Sugebėjimą abstrakčiai mąstyti. teigdamas. Jo nuomone. Stengdamasis įrodyti savo požiūrio privalumą. visi sugebėjimai galėtų tilpti į keturias grupes (klasterius): 1. kad. kad.ASMENYBĖ IR_INDIVIDUALUMAS 135 Ž y m i a u s i a s šio p o ž i ū r i o atstovas yra R. Jų pagalba galima įsitikinti. Vertinant visa tai. sprendžiant problemą). atrinkdamas iš intelekto testo specifinius tikslus. Tai kuo gi skiriasi faktorinis požiūris į intelektą nuo informacijos procesų požiūrio? Terstono pirminių protinių sugebėjimų faktoriai yra naudingi. Sugebėjimą adaptuotis įnoringame. kuriuos v a d i n a komponentais ir jo tikslas yra sukelti tam tikrą atsaką į intelekto teste pateiktus klausimus. bet ir „praktinį" intelektą. siekiant tikslo. asmuo turi aukštą supratingumą. kad. patys reikšmingiausi individualūs skirtumai (intelektas iš individualių skirtumų ypač svarbus) yra informacijos kodavimo (encoding) ir lyginimo procesai. • • 4. tačiau žemą apibendrinimų lygį. įvertinant adaptacinius ir motyvacijos sugebėjimus praktinių problemų sprendimo procese. bet nepakankamai dvi paskutiniąsias. Sternbergo nuomone. Sternbergas apjungia jų kur kas daugiau. Sternbergas (R. nustatant silpnąsias ir stipriąsias intelekto puses.2 lentelės matome. kokie procesai sukelia minėtą trūkumą. Sternbergas pateikė labai rimtus motyvus. pavyzdžiui. išsaugojimo komponentų lygyje (lėtas arba netikslus informacijos atgaminimas) arba . Informacijos procesų analizės požiūriu galima diagnozuoti. kad jo pateiktasis intelekto komponentų rinkinys jungia ne tik „akademinį".

Paveldimumo (genotipo) ir aplinkos poveikis intelektui Jau buvo minėta. kad skiriasi žmonių intelektas. kad intelektas tuo panašesnis. Tėvų ir vaikų IQ koreliacija tėra tik 40. kad tam tikri intelekto aspektai yra įgimti. dažniausiai minimi šie veiksniai: mityba. C. Nekelia abejonių faktas. tuo tarpu brolių. kas buvo išmokta). augusius drauge ir atskirai. kurioje mes augome. akivaizdžiai skirsis savo akademiniais sugebėjimais ir.136 V SKYRIUS perdavimo komponentu lygyje (nesugebėjimas perkelti iš vienos situacijos į kitą tai. USA: Harcourt Brace College Publishers. kad paveldimumas turi poveikį intelektui. kur vaikas augo. ar jie yra sąlygoti aplinkos. o tokių pat dvynių. Tą patį galėtume pasakyti ir apie brolius. bet turėję geresnes prenatalines (iki gimimo) sąlygas ir geriau emociškai stimuliuoti. 479).60. augusių drauge . kas yra labiau reikšmingas: paveldimumas ar aplinka. Antai. vienaląsčių dvynių. tačiau neaiškus lieka to poveikio laipsnis. o vienas kito papildymo prasme. sveikata. Atkinson. kuo glaudesni genetiniai ryšiai. intelektas didesnis nei tų. ką paveldėjome genetiškai. kurie gali daryti poveikį intelektui. Racionaliausia. Turime pakankamai ir vienokios ir kitokios rūšies tyrimų. 1993. kuriuos pateikė tyrinėtojai (R. R. vienaląsčių dvynių. emocinis klimatas aplinkoje. paveldėję panašius genus. Kalbant apie aplinkos poveikį intelekto raidai. dvynių . . augusių drauge net 86. jog intelektas gali būti įtakojamas. Dauguma tyrinėtojų yra įsitikinę. Manoma. t. Todėl neabejotina.y. Bene svarbiausiu veiksniu genetikos ir intelekto santykyje yra laikoma IQ koreliacija tarp genetiškai susijusių asmenų. Aptarsime kai kuriuos iš jų detaliau. santykis su suaugusiais. Atkinson. komfortas ankstyvojoje vaikystėje. ar skirtumus intelekte nulemia tai. tačiau nuomonės išsiskiria. aukštesniu IQ. kai bandoma išsiaiškinti. kurių socialinė aplinka buvo skirtinga. matyt. p. be abejo.47. būtų vertinti minėtuosius požiūrius ne jų pirmumo. į tuos pačius duomenis galime pažvelgti ir kitu. Todėl mokslininkai padarė išvadą. Dabar ir aptarsime tuos veiksnius. augusių drauge. Introduction to Psychology. aplinkos aspektu. kad netgi du vaikai. I l i u s t r a c i j a i ž v i l g t e r ė k i m e Į duomenis. Nežiūrint akivaizdžių intelekto ir paveldimumo ryšių. augusių atskirai . kurie augo atskirai. L.72. Labiausiai diskusinis yra klausimas.

savaitę. tegauna tik namų aplinkos poveikį. Todėl mokslininkai rekomendavo išankstini tokių vaikų intelekto skatinimą. intravertas . Tiesą pasakius. kad negali būti ir kalbos apie gebėjimų bei psichinių savybių paveldėjimą. mokymą. dar labiau padidina intelekto vystymosi galimybes. gimę žemo intelekto šeimose. Piktas ir jautrus vaikas į grubų tėvų elgesį reaguos kitaip nei ramus ar džiugus. jog vaikų iš žemesnio socialinio statuso šeimų kognityvinė raida atsilieka dar jiems net nepradėjus lankyti mokyklos. visa namų aplinka atlieka intelektualų vaidmenį. mokytojai atliko tą darbą. jie ne tiek dirbo. Aukšto intelekto tėvai dažniausiai perduoda tokį pat intelektą savo vaikams. mokė juos konstruoti daiktus iš kaladėlių. atpažinti daiktus pagal didumą bei platuma. bendraudami su vaikais. Pasirodė. teigia. Tie vaikai skyrėsi nuo intelektualiai neskatintų ir kitomis psichologinėmis savybėmis. kurie buvo intelektualiai skatinami. sužadinantis ir proaktyvus. Bet reikšminga yra ir tai. kiek žaidė su vaikais. Tuo tarpu vaikai. gavo aukštesnius balus. Specialiai paruošti mokytojai dirbo su vaikais namuose keletą kartų per '. ne vienodai ją interpretuoja. kad patys. Dž. taigi ir skirtingai į ją reaguoja. Votsonas (J. kurio tikslas buvo atlikti specialų 2-5 metų vaikų. Vaiko genotipo ir aplinkos ryšiai nėra vienareikšmiai. Aplinka yra lyg vaiko asmenybės formavimosi funkcija. Trumpai tariant. kuri keičia žmogų. kad bendrasis intelektas iš dalies yra paveldimas. teigiamai koreliuodami tarpusavyje. vienas iš įtakingiausių šios krypties teoretikų. Taigi vaiko prigimtis (genotipas) ir aplinka. patekę į tą pačią aplinką. Iš jų minimos dvi: pasitikėjimas savimi ir socialinė kompetencija.y. Galimi trys aplinkos ir vaiko asmenybės formavimosi interakcijos būdai: reaktyvus. įvertinus juos Stanford-Binet arba Vekslerio intelekto testais. būdami aukšto intelekto. Mokymasis ir yra toji aplinkos sąlyga. Skirtingi individai. Aplinkos poveikį intelektui mokslininkai demonstruoja netgi labai paprastais faktais. aprūpindami juos knygomis. pasirūpindami jų muzikiniu bei estetiniu lavinimu. jog vaikai.juos . gyvenančių socialiai remtinose šeimose.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 137 Aplinkos poveikio intelektui kryptį ypač remia bihevioristinės krypties atstovai. Kitaip sakant. Yra nustatyta. t. nes tik mokymosi procese formuojasi asmenybės bruožai. Buvo sulaukta teigiamų tokios veiklos rezultatų. Pavyzdys. Reaktyvi interakcija. jie sukuria savo vaikams intelektą stimuliuojančias sąlygas. Ekstravertas vaikas su malonumu priims aplinkos įvykius ir žmones. kurį turėtų atlikti vaikais besirūpinantys tėvai. kuris gali netgi nuskurdinti jų prigimtines galimybes. Watson). Vis dėlto kol kas lieka stabili nuomonė. atpažinti spalvas. 1965 metais JAV Kongresas įkūrė Kovos su skurdu fondą.

aplinkos interakcija vyksta visą žmogaus gyvenimą. galime priartėti prie objektyvaus jos vertinimo. Taigi įmanoma.138 _ V SKYRIUS ignoruos. Bet kuri veikla . Todėl aišku. ir toji subjektyvi aplinka formuoja jo asmenybės vystymąsi.kelia žmogui didelius reikalavimus. kad netgi vaikas. t. Sužadinanti interakcija. Proaktyvi interakcija. kaip besiformuojanti asmenybė. Tačiau jam augant. tiek aplinka. ginčas dėl paveldimumo ir aplinkos vargu ar gali būti išspręstas kurio nors vieno naudai. susilpnėja koreliacija tarp vaiko genotipo ir jo aplinkos.darbas ar mokymasis . pavyzdžiui. kad sugebėjimai išryškėja tik veikloje. Nervingas ir nepatenkintas kūdikis tėvams sužadins mažesnį norą jį glausti ir imti ant rankų. Todėl gali būti. jog asmenybės raidai svarbu tiek paveldimumas (genotipas). kuo vaikas yra jaunesnis ir stipriau ribojamas tėvų sukurtos aplinkos. kurio metu individas aktyviai dalyvauja savo asmenybės formavime.y. kad nauja aplinka gali paveikti asmenybę. priešiški sužadina priešišką aplinką. gali keisti tėvus bei jų požiūrį į auklėjimą. Kiekvienas vaikas iš objektyvių aplinkybių išskiria (išgauna) subjektyvią psichologinę aplinką. sensorinius jutiminius procesus. kai jis pats ima rinktis ir kurti savo aplinką. Tai pasakytina ne tik apie intelektą. todėl padidėja proaktyvios interakcijos poveikis. Proaktyvi asmens . Paaugę vaikai gali keisti aplinką ir kurti ją pagal savo poreikius. Neabejotina. Reaktyvi asmens . Svarbu yra pažymėti. Proaktyvi interakcija . Apie šią interakciją galima pasakyti labai paprastai: malonūs žmonės sužadina malonią aplinką.tai procesas. tegul ir labai išvystyta psichinė savybė. bet taip pat apie emocinę . Kaip matome iš aptartųjų teorijų ir pavyzdžių. .motyvacinę sferą. kuris tą patį veiksmą suvoks kaip nejautrumą. sugebėjimai.aplinkos interakcija yra tuo stipresnė. Vienas asmuo žalingą veiksmą interpretuos kaip tyčinį priešiškumą ir reaguos skirtingai nuo asmens. Kaip matome. Sugebėjimai tai yra psichinių savybių visuma. Tik taip žvelgdami į problemą. kad tokių didelių reikalavimų negali vykdyti kokia nors viena. Kiekvienas individas sužadina tik jam būdingas kitų reakcijas. Paklusnus vaikas sužadins palankesnį tėvų auklėjimo stilių nei agresyvus. vyksta skirtingai nei reaktyvios ir sužadinančios aplinkos atvejais. proaktyvi interakcija didėja su amžiumi.

vidurio psichologija buvo neatsiejama nuo filosofijos. kiekviena asmenybės teorija remiasi filosofinėmis prielaidomis.psichinių procesų visumą. Ar galima intelekto testų pagalba išmatuoti motyvaciją ir lyderiškumą? 4. Pavyzdžiui. Panašiai yra ir su asmenybės teorijomis: jų yra daug ir kiekviena vis kitais aspektais bando paaiškinti. Nėra netgi vieningo asmenybės apibrėžimo . kuris paaiškintų asmenybės struktūrą. Antikos filosofai taip pat domėjosi žmogaus asmenybės sandara. Vieni apibrėžimų autoriai akcentuoja asmenybės santyki su aplinka. pastebėjimų galima rasti mituose. Kuo skiriasi Alfredo Bine ir Stanford-Bine intelekto matavimo testai? 2. Sokratą domino gyvenimo prasmės klausimas. taip pat. religiniuose raštuose pavyzdžiui. Kantas išsamiai aprašė temperamentų tipus. istoriniuose veikaluose. pasakose. Filosofų darbuose randame asmenybės teorijų užuomazgas. Ką matuoja WAIS? 3. jos veiklą. Platonas ir Hipokratas nagrinėjo sielos prigimtį. . kas gi yra žmogaus asmenybė. Kodėl faktorinė analizė yra perspektyvus metodas intelekto tyrimuose? 5. dar kiti . Spinoza nagrinėjo jausmų dėsningumus. Kiekviena asmenybės teorija bando pateikti asmenybės modeli. kaip ji funkcionuoja. Visos šios teorijos savaip teisingos. Dekartas žmogaus elgesį aiškino refleksų teorija. numato asmenybės pažinimo būdus. kurios skatina asmenybę vystytis ir funkcionuoti. funkcionavimu: Aristotelis. I. Kokie veiksniai įtakoja IQ? ASMENYBES TEORIJOS • Asmenybė yra pernelyg sudėtinga. kiti . papildydamos viena kitą. kurios dažniausiai atspindi laikmečio požiūrį į asmenybę. jos elgesio dėsningumus siekia neatmenamus laikus: įvairių faktų. kurį būtų galima visiškai paneigti. kad ją būtų galima paaiškinti vienu teoriniu modeliu. Be to. varomąsias jėgas. indų Vedose. Demokritas siūlė skaidyti •ją į atomus. Beveik iki 19 a. Pirmieji bandymai a p i b ū d i n t i žmogaus asmenybę.jų priskaičiuojama beveik 80 ir tarp jų nėra nė vieno. kaip nustatyti sutrikimus ir juos pašalinti.asmenybės bruožų unikalumą. Senajame ir Naujajame Testamentuose randame aiškiai suformuluotas pažiūras į asmenybę.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 139 Klausimai pagalvojimui 1. todėl visos jos egzistuoja lygiagrečiai.

iš kurių "kiekviena turi savo panašumų ir skirtumų.nuo asmenybės gimimo iki tikėtino tapsmo brandžia asmenybe. Šios krypties teorijos dar vadinamos psichoanalitinėmis. Asmenybės pažinimą literatūroje tobuliausiai praturtina romanai. i š r e i š k i a n t i p a g r i n d i n i u s jos bruožus. mąstymą ir veiklą sąlygoja vidiniai veiksniai. t. nes nagrinėja asmenybės raidą ilgesnį laiko tarpą . p o e l g i ų nuoseklumą. teorijų kryptis ir pagrindinius jų autorius. ilgalaikių stebėjimų bei išsamių tyrimu rezultatais ir jais grindžia savo teiginius. . tačiau asmenybės teorijos mokslas remiasi . privalumų ir trūkumų. Todėl tiksliau yra kalbėti apie asmenybės teorijų kryptis. Todėl konkrečią asmenybės teoriją sunku priskirti kuriai nors vienai grupei. Tačiau tik asmenybės mokslas ir asmenybės teorijos parodo. individualumą. atskleidžia jų elgėsi įtakojančius veiksnius ir tuo pačiu sudaro galimybę apibūdinti konkrečią asmenybę bei prognozuoti jos veiksmus. o jos . asmenybės samprata nuo seno egzistuoja mene. ypatybės didžiąja dalimi priklauso nuo istorinės epochos ir kultūros. Filosofinis žmogaus asmenybės atskleidimas ir literatūriniai portretai yra įdomūs pažintine prasme. .y. Grožinėje literatūroje kiekvienas autorius pateikia savitą asmenybės v a i z d ą . tačiau ypatingas dėmesys skiriamas pasąmonės įtakai. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos Šiai krypčiai atstovaujantys autoriai teigia. kuo skiriasi žmonės. ypač literatūroje. Dauguma jų dėl savo iškeltų problemų gali priklausyti kelioms grupėms. kad asmenybės jausmus. kuriuose herojus kaip asmenybė atsiskleidžia ilgame realaus gyvenimo periode. Literatūroje asmenybė visuomet sudėtinga ir daugialypė.140 V SKYRIUS Ir šių dienų filosofija nagrinėja žmogaus problemą ir stengiasi atsakyti į pagrindinius klausimus: kas yra žmogus ir kokia jo vieta bei paskirtis pasaulyje? Filosofinis žmogaus paveikslas yra apibendrintas ir todėl kiekvienas iš mūsų galime a t p a ž i n t i savo žmogiškąją prigimtį ir pamatyti savo žmogiškąją esmę. Trumpai apžvelgsime svarbesnes ir plačiau žinomas asmenybės . vidinių jėgų sąveika. Be filosofijos. sąveika tarp sąmonės ir pasąmonės. Asmenybės teorijas tik su tam tikromis išlygomis galima suskirstyti į grupes. Ši kryptis vadinama psichodinamine.

Ilgą laiką dirbąs gydytoju ir tyres isterinių sutrikimų turinčius pacientus. -pasąmonę (pati r e i k š m i n g i a u s i a d a l i s . Froidas manė. būtent pasąmonėje reikėtų ieškoti Įvairių sapnų. -priešsąmonę (joje yra informacija. Pagrindinė šios teorijos mintis b u v o ta. kad žmogaus elgesiui didelę įtaką daro biologiniai instinktai ir ypač pabrėžė seksualinių potraukių vaidmenį normaliai ir patologinei asmenybės raidai. kada nors gauta informacija. Froidas (1856-1939) buvo pirmasis ir žymiausias šios pakraipos asmenybės teorijos autorius. kurią pastangų dėka galima perkelti į sąmonės lygį). Z. į kurią išstumiami nemalonūs prisiminimai. apsirikimų. nedidelė psichikos dalis. užmiršimų. o toliau kelia pasąmoninius konfliktus.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS _141 Vienos gydytojas Z. kuriuos žmogus mano užmiršęs. kurią žmogus gali kontroliuoti). griaunančius žmogaus asmenybe iš vidaus). Froidas paskelbė asmenybės teoriją.4 pav. kurios žmogus negali kontroliuoti ir dažnai net nesuvokia jos turinio. kad žmogaus elgesį lemia pasąmonė. Minėti psichikos lygiai pasireiškia visoje žmogaus asmenybėje.): Psichodinaminė Z. žmogus nekontroliuoja savo pasąmonės ir net nežino jos turinio. nesąmoningų poelgių priežasčių. Freud) asmenybės teorija . Z. į pasąmonę patekusios neišspręstos problemos niekur nedingsta. į kurią patenka visa. p r i m e n a n t i neribotos apimties saugyklą. Froidas išskyrė 3 lygius: -sąmonę (tai tarsi matoma ledkalnio viršūnė. kurią taip pat sudaro 3 dalys (5. paremtą stebėjimų rezultatais su tam laikmečiui itin neįprastomis idėjomis. Žmogaus psichikoje Z. Froido (S.

asmenybė . projekciją. teikiantys gyvybinę energiją (libido). kuriais asmenybė nesąmoningai reaguoja į iškilusią grėsmingą situaciją. destrukcijos (Thanatos) instinktai. Tačiau vystosi ji ir toliau iki tol. kas nemalonu. racionalizaciją. Jeigu asmenybėje vyrauja šis pradas. Pagrindiniai instinktai. didžiausią reikšmę turintis asmenybės sluoksnis. Gali būti situacijų. pamirštama). jos normomis. kaip pakinta žmogaus elgesys minioje ir kaip tuo moka pasinaudoti įvairios diktatūros. Ego suderina id principą „noriu" su superego principu „reikia". kad asmenybė iš esmės susiformuoja iki 4-5 metų amžiaus.sublimacijos būdu (pasirenkant visuomenei priimtiną jų patenkinimo formą. Jie gali būti patenkinami tiesioginiu būdu. įsisavina ir ima jomis vadovautis kaip savomis. ignoruodama aplinkos reikalavimus. Jos dėka žmogus gali suderinti savo poreikius su visuomenės normomis. Išgyventi asmenybei padeda pasąmonėje glūdintys gynybiniai mechanizmai. Asmenybės dalys nuolat konfliktuoja tarpusavyje. Tai pati nepastoviausia asmenybės dalis. nes normos tarsi primetamos. kai žmonės lengvai atsisako šių taisyklių ir ima vadovautis instinktais (pavyzdžiui. apie tai. perkeliant juos Į kokią nors veiklą). besivadovaujanti realybės principu.iš šalies. giminės pratęsimo (Eros) ir mirties.sąmoningoji asmenybės dalis. Froidas nemažai rašė apie masių psichologiją. į save arba į aplinką nukreiptos agresijos. Jeigu kurios nors fazės metu kyla problemos ir jos laiku neišsprendžiamos. Z. t. kol žmogus pasiekia lytinę brandą. Pagal tai. žmogus išgyvena konfliktus su visuomene. Superego . ir geriausiu atveju žmogus jas internalizuoja. išskiriamos psichoseksualinio vystymosi fazės. Si asmenybės dalis vadovaujasi malonumo siekimu. išstumiami i pasąmonę (kur būdami kelia vidinius konfliktus ir įtampą) arba netiesiogiai . suformuotas visuomenės normų ir taisyklių.seniausias. minioje). tiesiog išstumiama į pasąmonę. veikiamas v i d i n i ų ir i š o r i n i ų k o n f l i k t ų . nuolat prieštarauja tarpusavyje ir sąlygoja asmenybės veiklą. veikiama pasąmonės ir ankstyvos vaikystės patirties. bendrauti su aplinka.viršutinis asmenybės sluoksnis. Tai gyvybės. teikiantis ją asmenybei iš įgimtų instinktų maistui. dažni ir asmenybės konfliktai su aplinka dėl poreikių patenkinimo. Iš jų būtų galima paminėti išstūmimą (tai.142 V SKYRIUS Id . orui. v a n d e n i u i . visuomenės normas. intelektualizaciją ir kitus. kuris yra pasąmonės energijos šaltinis. kurį žmogus įgyja patirties ir auklėjimo dėka. Froidas teigė. Vėlesnėse studijose Z. kokiu būdu šiuose amžiaus tarpsniuose žmogus patenkina malonumo poreikį. E g o . To pasekmėje žmogus nuolat gyvena į t a m p o j e .y. giminės pratęsimui ir agresijai.

t. susipažįstant su aplinkos daiktais. t. bando atskleisti pasąmonės turinį. kas tik ateina į galvą. Froidą brandi asmenybė yra asmuo. iki lytinio brendimo seksualiniai impulsai užslopinti.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 143 užsifiksuoja toje fazėje. Nors Z. Jeigu kūdikio poreikiai ignoruojami. kai vaikas mokomas naudotis tualetu. visuomenei priimtinu būdu. netvarkingas. Vaikai išgyvena vadinamąjį Edipo kompleksą. Į pasąmonę perėję konfliktai trukdo žmogui gerai jaustis. vaikas susitapatina su savo lyties tėvu ir perima savo lyties elgesio m o d e l į . jaučia stiprų potraukį priešingos lyties tėvui ir norą konkuruoti su tos pačios l y t i e s t ė v u . kad terapeutas padeda klientui išsakyti viską. • genitalinėje fazėje. atvirkščiai — labai neorganizuotas. J e i g u ši p r o b l e m a s ė k m i n g a i išsprendžiama. Z.šaukia. Froidas išsamiai nepateikė brandžios asmenybės koncepcijos. suaugės žmogus gali būti itin smulkmeniškas. kai pagrindinis malonumas pasiekiamas burnos dėka . * latentinė (užslėpta) . suaugusiam žmogui gali kilti problemos. sugebantis palaikyti gilius. Jeigu tai daroma ne laiku arba itin griežtai. reikalaujant dėmesio. šaukiant suaugusius. Froidas pasiūlė psichoanalizės metodą. kuris iki šių dienų vis dar yra plačiai taikomas. • analinėje fazėje (1-3 metų) malonumų ir konfliktų šaltiniu tampa šalinimo organai. Jeigu asmenybė išsprendžia savo vidinius konfliktus. tuomet ji tampa psichiškai sveika ir brandžia. tik išsprendusi savo vidinius ir išorinius konfliktus.valgant. daug kalba. Jo esmė yra ta. sutrinka jos santykis su aplinka. ilgalaikius ryšius su savo artimaisiais (sutuoktiniu ir vaikais) ir atliekantis visuomenei reikalingą darbą. suaugęs žmogus nemalonioje situacijoje pradeda kartoti kūdikio elgesį: valgo. rūko. surasti jame neišspręstus konfliktus ir juos išspręsti. todėl tokiais atvejais reikalinga terapija. Taigi asmenybė gali sėkmingai funkcionuoti. . bendraujant su vyresniais. T a č i a u . žmogus turi įsisąmoninti savo potraukius ir išmokti juos tenkinti natūraliu. p a b r ė ž t i n a i t v a r k i n g a s .y. jos metu vaikas įgyja įvairių socialinių ir pažinimo įgūdžių. Taigi pagal Z.nuo 5-6 m. geria. . jeigu p r o b l e m a lieka neišspręsta. p e d a n t i š k a s . • falinėje fazėje (3-6 metai) dėmesys nukrypsta į išorinius lyties požymius. .y. Froidas išskyrė tokias vystymosi stadijas: • oralinė fazė (iki l metų) susijusi su kūdikyste. tačiau subrendimą siejo su psichine sveikata ir apibūdino gana paprastai: sugebėti mylėti ir dirbti. Z. įsitempęs arba. lytinio brendimo metu.

jausmus ar mintis. atsiminimus. Kaip ir Z. jis tyrinėjo neįsisąmonintų dinaminių potraukių įtaką žmogaus veiklai ir elgesiui. Froido nuopelnai mokslui. Froido pasąmonės procesų atskleidimas padėjo geriau pažintižmogų. Froidui ir tai buvo pagrindinė priežastis K. kaip visumą. G. Į ego įeina ne tik vidinio. Ją sudaro aukščiau įsisąmoninti išgyvenimai. G. K. bet ir išorinio pasaulio suvokimas. Jungas (1875-1961). Jungas išskyrė tris. asmeninę pasąmonę ir kolektyvine pasąmonę.) . Jo teoriją galima ir kritikuoti už ribotą požiūrį į žmogaus galimybes. Pavyzdžiui. • Asmenybėje K. kad daugelio psichinių susirgimų priežastys yra psichologiniai veiksniai. K. Froido.aš. Jis buvo įsitikinės. taikant psichologinius metodus. tendencijos. Šis Z. . Šie vaizdiniai nėra įgyti.144 V SKYRIUS Z. kad pasąmonėje glūdi žymiai daugiau nei nuslopinti seksualumo ir agresijos potraukiai. G. Froidas. iš dalies tarpusavyje susijusias. Asmeninei pasąmonei priklauso ir tie išgyvenimai. Jungo (C. Kitaip yra su kolektyvine pasąmone.gali skatinti žmogų priimti pareigas. sistemas: Ego.G.siekimas valdyti kitus . kurie yra kilę iš žmonijos evoliucijos ir istorijos. G. Jis įrodė. Jungą nutolinusi nuo Z. Asmeninės pasąmonės turinys nesunkiai vėl gali pereiti į sąmonę. kurių atsisako kiti ir pan. buvo Z. kurie buvo nemalonūs. kurie yra s u s i j ę tarpusavyje. bei žinios apie jį.G. kurios teoriškai ir praktiškai taikomos ir šiandien. Ego ir asmeninė pasąmonė įgijami žmogui gyvenant. ir buvo išstumti. Kompleksai gali turėti įtakos neįsisąmonintam žmogaus elgesiui. Froido. ypač psichologijai ir psichiatrijai. todėl žmogui galima padėti. Tačiau skirtingai nuo Z. kad žmogų veikia pasąmonės vaizdiniai. tai yra mūsų sąmonė. vado kompleksas . jungiantis mintis. Jungas šiems potraukiams neteikė lemiamos reikšmės. Tai sąmonės centras. Ji išeina už individualios psichikos ribų. Kompleksais K. bet įgimti ir išsamesniam jų paaiškinimui Jungas panaudojo kolektyvinės pasąmonės terminą. Jungas vadina emocijų sukeltas asociacijas. kurių dėka mes suvokiame save kaip žmogų. Kolektyvinės pasąmonės iškėlimas nepatiko Z. siekimai. Ego (lot. Froido mokinys ir bendradarbis. yra tikrai dideli. Jung) analitinė asmenybės teorija K. Jungas manė. Šveicarijos psichologas ir psichiatras. G. Iš esmės. Asmeninėje pasąmonėje gana svarbią vietą užima kompleksai. kurie buvo pamiršti. pojūčius. Asmeninė (individualioji) pasąmonė. jausmus. keliantys skausmą. tačiau juk būtent ji davė pradžia daugeliui kitų asmenybės teorijų.

G. G. 201). Persona. o tik per jų įvaizdžius. kad archetipu negalima p a ž i n t i tiesiogiai.A. mene. Jų dėka moteris ir vyras geriau supranta vienas kitą. kuriuos žmogus turi konkrečiai dar nesusidūręs su priešinga lytimi. G. Kolektyvinės pasąmonės pažinimui K. kurie pasireiškia ankstesniųjų kartų mituose. Jungas manė.J. sapnuose ir fantazijose.pirminis vaizdinys yra universali minties forma. turinti savyje emocine galią. Tėvas. Anima moko . Pagal K. Kolektyvinėje pasąmonėje glūdi slaptas polinkis būtent taip.3 lentelėje.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 145 Kolektyvinė (transpersonalinė) pasąmonė atspindi žmonijos evoliucijos elementus ir yra bendra visiems žmonėms. Šie du archetipai išsikristalizavo iš vyrų ir moterų bendruomeninio gyvenimo patirties.Jungas. Archetipas (gr. Archetipų yra daug: Senas išminčius. Jungas skyrė ypatinga dėmesį. Persona ir Šešėlis. kuriuos aprašė K. Jungą tai gilesnis pasąmonės sluoksnis.tai archetipiški priešingos lyties vaizdiniai. Iš šių archetipų arčiausiai sąmonės yra Anima. Svarbesnių archetipų charakteristikos pagal L. Motina. Hjelle ir D. jungianti visą žmoniją ir egzistuojantį už atskiro individo ribų. pasakose. yra susiję su sąmone skirtingu laipsniu. Šešėlis. o ne kitaip suvokti tikrove. idėja. sudarantys kolektyvinės sąmonės turinį. Animus. pavyzdžiai pateikti 5. Svarbiausi jos komponentai yra archetipai. Anima ir Animus . Dievas ir kiti. kuris sudaro savotišką psichikos lauką. p.) . Archetipai. Ziegler (1997. Archetipų.

kurį galima nusivilkti.. kai visiškai susiformuoja ir išsiugdo visos kitos asmenybės dalys. Tai tas įvaizdis. pasireiškia tik tada. kai žmogus ieško Dievo ir galutinės prasmės. bet iki galo jos pažinti negalime.svarbiausias asmenybės archetipas. Žodis „persona" reiškia kaukę. kuo labiau nepriimame savo trūkumų. Savastis. kurį ego pateikia išoriniam pasauliui ir išreiškia tuos bruožus. Šešėlio bruožai. Nelanksti Persona uždaro žmogų vieno vaidmens rėmuose ir taip trukdo prisitaikyti prie aplinkos. Jungo nuomone. Šešėlio bruožus asmenybei sunku įžvelgti. priešinasi savo jausmams. jei žmogus per daug neįsijaučia į vaidmenį ir nepasidaro svetimas sau. G. Jungas atkreipė dėmesį. iš to. O Savastis . o. Savastis (selfs. apie kurį grupuojasi visos kitos dalys. harmonijos.146 V SKYRIUS vyrą nuoširdumo ir tam tikro švelnumo. K. ir visuomenė. kuris visą laiką dėvi intelektualo kaukę. plėšikams ir pan.G. Persona. Arba. pirmiausia vadovautųsi protu.). nes susideda tik iš to. Taigi Personą galima skirti prisitaikymo prie aplinkos archetipui. Vienas iš būdų atskleisti savo šešėlio bruožus . o animus moko moterį tam tikros vyriškos laikysenos.dažnai yra jausmingas. Tai įvyksta antroje gyvenimo pusėje. žmogui vis labiau bręstant. nes jie dažniausiai paslėpti.tai tamsioji mūsų asmenybės dalis. turinti daug galimybių ir suvokiama tik iš dalies. pvz. tačiau turi sunkumų savo emociniame gyvenime. Po to galvoja ir aiškinasi: „Lyg ne aš taip pasielgiau". yra universalesni ir apima žmonių bendruomenes. Dalis Šešėlio yra asmeninėje pasąmonėje ir pasireiškia gyvenime: sudėtingoje situacijoje žmogus pasielgia netikėtai. naudotą senovės graikų teatre. kuriuos žmogus nori parodyti kitiems ir nori. Savastis atsiskleidžia tik tuomet. kad spręsdama savo problemas. įsisąmoninta ir. susiję su kolektyvine pasąmone. kas išgyventa. Jis turi tuos bruožus.tai „didesnė asmenybė".) . Šešėlis . Nagrinėdamas asmenybės struktūrą. Jungas Personą lygino su paltu. bet ir leidžiame jam mus užvaldyti. pilnatvės siekimą. didiname kaip tik tą „didesniąją asmenybę". tuo labiau save ribojame. kas jau įvyko. kuriuos neigiamai vertina ir pats žmogus. Neatpažintas Šešėlis yra pavojingas. Šešėlyje iš sąmonės yra išstumtas patyrimas. būtent. priešiškumas kokiai nors žmonių grupei (negrams. . reiškiantis vienovės. paprasčiausiai. Jis atspindi pasąmoninį poreikį siekti prieštaringų asmenybės aspektų. Savastis yra asmenybės centras. kad kiti jį tokį matytų. K. Pavyzdžiui. nes tuomet ne tik projektuojame nenorimas neigiamas ypatybes į kitus. harmonijos. angl.savo priešiškumo ir neigiamo nusiteikimo kuriam nors žmogui analizė. Jo simbolis yra mandala arba magiškasis ratas. žmogus. Kaukė gali būti naudinga. K. Ugdydami asmenybę. vaidina abejingą . kad Ego atitinka „mažesnę asmenybę".G.

JAV psichologė J. j u n t a n t į i r i n t u i t y v ų asmenybės tipą. slypi pusiaukelėje tarp sąmonės ir pasąmonės. gyvai reaguoja į aplinką.G.. 2) mąstantis intravertas. Asmenybės tipologija . naudojasi tuo. Intuityvus tipas tikrovę suvokia nuojautos ir betarpiškos įžvalgos dėka. Jis išskyrė dvi esmines asmenybės nuostatas: intraversiją (orientaciją į savo vidinį pasaulį) ir ekstraversiją (orientaciją į išorinį pasaulį). parenkant personalą organizacijoms.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 147 Taigi Savastis auga ir tobulėja asmenybei bręstant ir. sukūrė klausimyną. 3) jaučiantis ekstravertas. Intravertas užsisklendęs savyje. geras arba blogas ir kreipia dėmesį į tarpasmeninius santykius. Sujungęs dominuojančią nuostatą su tipais pagal vyraujančią funkciją. 8) intuityvus intravertas. Objektus mato tokius. Ekstravertas judrus. Pagal tai. 6) juntantis ekstravertas. Abi šios nuostatos glūdi kiekvienoje asmenybėje. pojūčius ir intuiciją. galime sakyti. jautriai reaguoja. 7) intuityvus ekstravertas. jis nustatė m ą s t a n t į . Turi lakią vaizduotę ir ieško naujų galimybių. M.Jungo indėlis į psichologiją yra asmenybės tipologijos sukūrimas. kokia iš šių f u n k c i j ų yra d o m i n u o j a n t i . kurio pagalba galima nustatyti asmenybės tipą (16 asmenybės tipų). greitai užmezga kontaktus su kitais žmonėmis. 5) juntantis intravertas. Mąstantis tipas apie objektus sprendžia vadovaudamasis logika ir argumentais. j a u č i a n t į . Brigs (J. Šis klausimynas „Myers Briggs Type Indicator" plačiai taikomas Vakaruose. bet viena iš jų yra dominuojanti. Jungas išskyrė keturias psichikos funkcijas: mastymą ir j a u t i m ą . 4) jaučiantis intravertas. stengiasi būti vienas. Jungas gavo aštuonis pagrindinius asmenybės tipus: 1) mąstantis ekstravertas. Žymus K. Briggs). Pagal dominuojančią nuostatą žmonės skirstomi į intravertus ir ekstravertus. pasinaudodama Jungo asmenybės tipologija. formuojant darbo komandas. Juntantis (sensorinis) tipas tikrovę suvokia realiai ir vengia vertinimų. M. Be šių nuostatų. Kreipia dėmesį į detales ir tikslumą. korektiškas. ką jam sako jo vidinis balsas. Jaučiantis tipas labiau vadovaujasi emocijomis ir objektus vertina tokiomis kategorijomis: malonus arba nemalonus. kokie jie yra.

Žmogus vis labiau gilinasi į savo vidinį pasaulį ir susimąsto. Jo nuomone. Jungas detaliai nevardija brandžios asmenybės bruožų. Jungas išskyrė dar ir penktąją (transcendentinę) funkciją. Jungas šį procesą išnagrinėjo kaip dinamini. bet ir su Visata. Trascendentinė funkcija išlygina sąmonės ir pasąmonės vaidmenį asmenybei ir padeda siekti. tapti vientisu. K. kokia visų jo pasiekimų prasmė mirties akivaizdoje. individuacijos procese vyksta ir sąmonės augimas. žmogus labiau orientuojasi į išorinį pasaulį: įgyja profesiją. kad asmenybės raidą iš esmės apsprendžia vaikystė. . unikaliu. ir pasąmonės . Adleris nors ir neneigė seksualinio potraukio vaidmens asmenybės gyvenime. Asmenybės raida Z. tuomet ir iškyla gyvenimo prasmės klausimas. jų pažiūros išsiskyrė. kad asmenybės branda pasiekiama tik gyvenimo rudenį. buvo Z. Kalbėdamas apie asmenybės raidą. vykstantį visą gyvenimą. G. kuria šeimą. palaipsniui atskleidžia savo pasąmonės gelmes ir pajunta vidinį integralumą bei harmoniją ne tik su savimi. Į žmogaus psichiką jis žiūrėjo kaip į nedalomą visumą ir stengėsi atskleisti socialinio konteksto reikšmę žmogaus individualumui. Jungas vartojo individuacijos terminą. Ji reiškiasi simboliškai ir juntama kaip nauja nuostata.austrų gydytojas. naujas požiūris į save bei pasaulį. Adleris (1870-1937) . tai ilgas kelias ir. G. Bręsdama asmenybė vis labiau tobulina savo pagrindines keturias psichologinesjimkcijas ir tinkamai jas naudoja. deja. tad jam beveik nelieka laiko gilintis į savo vidinį pasaulį. kurios paskirtis -jungti kitas funkcijas ir įveikti jų prieštaringumus. tačiau įsitikinės. Tačiau. G. Froidas teigė. siekia karjeros. Froido bendradarbis. daugelis žmonių būna nemažai pasiekę. nepakartojamu. kad turi vykti ir integracijos procesas. tampa visapusiškesne. pilnesnis atsiskleidimas. vienovės ir visapusiškumo. Šis procesas vyksta visą žmogaus gyvenimą. Jis taip pat pabrėžė. maždaug iki 35-40 metų. asmenybė artėja prie savasties ir palaipsniui bręsta. Pirmoje gyvenimo pusėje. Pagal Jungą pagrindinis gyvenimo tikslas . Asmenybės brendimas. laikui bėgant. tačiau neteikė jam lemiamos reikšmės. A Adlerio (A Adler) individualioji asmenybės teorija A. kuris reiškia atskirų asmenybės dalių diferenciaciją ir jų maksimalų išaugimą.tai visiškai realizuoti savąjį „aš". kaupia turtą. Sulaukus 35-40 metų. A. ne visi jį nukeliauja. psichiatras. K.148 V SKYRIUS K.

Adleris pabrėžė visuomeninę žmogaus prigimtį ir įgimtą bendrumo jausmo poreikį. Pasak A. Būtent. kad žmogus sąmoningai nesuvokia savo gyvenimo stiliaus ir gyvena ne pagal j į . kad menkavertiškumo jausmo formavimuisi turi įtakos gimstamumo seka žmogaus elgesys ir siekiai priklauso nuo to. priklausomas nuo kitų. Todėl neretai pasitaiko. mažai galintis. stengiasi kompensuoti savo menkavertiškumo jausmą ir nuo to. nepakankamai kompensavęs menkavertiškumo jausmą. žmogus negali būti pranašesnis ir tobulesnis už Gamtą ir Visatą. asmenybės veiklos motyvas ir varomoji jėga yra jos augimo. Gali būti. čia ir pasireiškia įgimtas noras tobulėti. tuo tarpu A. kaip jai pavyksta. kad visuomet a t s i r a n d a kas nors pranašesnis už ją. Adlerio. šis jausmas ypač sustiprėja. Tai yra todėl. Adleris manė. Adlerio nuomone. Taigi asmenybė. nuostatos. Tai išryškėja. problemos. kur kažkada jautėsi mažai sugebantys. į jos susidarytą gyvenimo planą ir jo įgyvendinimą. žmogus visa gyvenimą siekia to paties tikslo ar laikosi pastovios elgesio krypties. siekdama savo tikslų. Jo nuomone. Siekdama pranašumo (vėliau A. G. Menkavertiškumo jausmas kiekviename asmenybės raidos lygmenyje yra santykinai pastovus. Tada ir kyla įvairūs konfliktai. o Šis neatsiejamai susijęs su žmogui įgimtu menkavertiškumo jausmu. yra specifinė asmens buvimo pasaulyje jausena. A. pranašumo. Jungas iškėlė dar ir kolektyvinės pasąmonės svarbą. . Froidas akcentavo pasąmonės vaidmenį. kuri jis pavadino socialiniu interesu. ir. kad didžiausių laimėjimų žmonės pasiekia tose srityse. aktyvumo lygis. jeigu vaikas jaučiasi mažiau sugebantis už bendraamžius. galima teigti. pirmauti ir kompensuoti savo silpnumą. kelintas iš eilės vaikas jis buvo šeimoje ir kiek gavo dėmesio bei meilės. Jį žmogus pasirenka 5-6 gyvenimo metais. asmenybė. Optimistas elgiasi drąsiai ir realiai. Be to. K. o pesimistas. siekdama tobulumo. Adleris labiau orientavosi i asmenybės ateiti. tobulumo siekimas. Vaikąs nuo pat gimimo jaučia . A. kurios atsispindi santykiuose su aplinka. susikuria individualų gyvenimo stilių. Visa tai jis pavadino gyvenimo stiliumi. ir visa tolesnė jo veikla yra kryptingas šio s t i l i a u s įgyvendinimas. Gyvenimo stiliui būdingos savitos idėjos. esąs silpnesnis. o galiausiai. kai žmogus susiduria su sunkumais. priklauso žmogaus psichinė sveikata ir subrendimo lygis. siekiant savų tikslų. A. Gyvenimo stilius suformuoja ir savitus problemų sprendimo būdus. Adleris akcentavo tobulumo siekimą). asmenybė kompensuoja susiformavusį vaikystėje menkavertiškumo jausmą. stengiasi išvengti socialiai būtinų veiksmų. Taigi norint suprasti asmenybę.ASMENYBĖ IR_INDIVIDUALUMAS 149 Z. reikia žinoti jos gyvenimo stilių.

kad asmenybė. bejėgiškumo pavojingame pasaulyje jausmą. Subrendęs žmogus. A. normaliam vaiko vystymuisi svarbiausia yra patenkinti jo saugumo poreikį. Froido nuomone. kad Aš pabrėžia valios laisvę. Horni (1885-1952). Adlerį žmogus nėra griežtai priklausomas nuo instinktų ir aplinkos. bet svarbu yra tai. kurios nulemia asmenybės raidos kryptingumą. K. A. nerimauja. Pasaulis įsivaizduojamas pilnas melo. kokiu asmuo norėtų tapti. siekia savo tikslu. skriaudos. tačiau daug ką matė kitu aspektu. Jeigu vaikui trūksta dėmesio. A. kurie neprieštarauja visuomenės tikslams ir turi surasti savo socialinius uždavinius. Bazinį nerimą ji apibūdina kaip asmens nereikšmingumo. Horni nesutiko su Z. norimu ir priimtinu žmogumi. vaikas jaučiasi atstumtas. jis gali aktyviai reguliuoti savo elgesį bei kurti savo paties gyvenimą. Horni nuomone. Jungas ir A. turi būti suinteresuotas ir kitų žmonių gerove. tėvų meilės ir šilumos. Froido principų. K. K. Bazinio nerimo ištakos slypi nesaugioje vaikystėje. pasimetimo. angl. orientuota į ateitį. Adleris. turinčias tam tikrus psichologinius sutrikimus ir asmenybės subrendimą matė iš tos pozicijos. Horni teigė. apsaugotu nuo pavojaus ir priešiško išorinio pasaulio. kad moters psichinė raida priklauso nuo lytinių organų anatomijos. Horni (K. Froido teiginiu.150 V SKYRIUS Dėl to psichoterapija padeda žmogui suvokti ir įsisąmoninti jo individualų gyvenimo stilių. tai yra toks žmogus. kad tarpasmeniniuose santykiuose trūksta saugumo jausmo. Savo apimtimi ji maždaug tolygi „gyvenimo stiliui" ir atlieka panašias funkcijas. Adleris daugiausia nagrinėjo asmenybes. Šiuo atveju pagrindinis motyvas yra būti mylimu. užpuolimų ir išdavysčių. Pagal A.) sąvoką. Adlerį. kad egzistuoja universalios psichoseksualinio vystymosi stadijos. . jo elgesys gali tapti neurotinis. G. jog nerimas kyla dėl to. Jis turi įsijausti į kitą ir matyti jo akimis. neneigė pagrindinių Z. Horni įveda bazinio nerimo sąvoką. K. pagal A. Taip pat ji nesutiko su Z. Adleris dar sukuria kūrybiškojo Aš (Selfs. Be to. panašiai kaip K. iš kurių vienas aukščiausių yra „idealusis Aš". Adleris ypač pabrėžė. Brandi asmenybė turi būti pakankamai kompensavusi savo menkavertiškumo jausmą vidutiniškai stipriu pranašumo siekimu. Horney) socialinė kultūrinė asmenybės teorija K. įžeidimų. brandi asmenybė turi turėti aukštus gyvenimo tikslus. kad subrendusi asmenybė šių sutrikimų neturi. K.

tuo daugiau jos norės. Nusileidžiantis tipas vadovaujasi iracionalia nuostata: „Jeigu aš nusileisiu.tai toks elgesio stilius. aktyvų darbą ir pan.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 151 Be to. bet dėl nepasitikėjimo ir p r i e š i š k u m o nesugeba to įgyvendinti ir veltui eikvoja psichinę energiją. neš juos bandoma patenkinti neracionalia. vengia ž m o n i ų . . tačiau visuomet siekia kontroliuoti ir valdyti kitus. bet yra nepaprastai jautrus kritikai ir net paprasčiausiam nutolimui. Jie nenori artimų santykių. bejėgiškumas ir meilės poreikis. Horni sugrupavo neurotinius poreikius ir išskyrė tris asmenybės orientacijas. ramindamas save. P a v y z d ž i u i . nepriklausomybės ir savarankiškumo. asmuo susikuria įvairias gynybines strategijas. priešiškumo ir nesaugumo jausmo. Tokie žmonės klaidingai mano: „Jei aš atsiskirsiu. Dėl savo realaus ar Įsivaizduojamo nepakankamumo žmogus norėtų perduoti atsakomybe kitiems. priešiškumas ir kitų eksploatavimas. nepaisant jokių aplinkybių. Orientacija „prieš žmones" (priešiškasis tipas). kad priešiškasis tipas sugeba elgtis taktiškai ir draugiškai. kad žmonės yra agresyvūs ir gyvenimas. K. asmeninio žavesio. neurotinis meilės poreikis: žmogus reikalauja iš kitų meilės ir susižavėjimo. neadekvačių pagrindu. kuriam būdingas neryžtingumas. tobulumo. tai man niekas nekenks". Orientacija „prieš žmones" . kurios pasireiškia bendraujant su kitais žmonėmis. K. gintų ir kad jis būtų reikalingas kitiems. draugystę. Šios orientacijos padeda sumažinti nerimą ir siekti patenkinamo gyvenimo lygio. s i e k i a nepriklausomybės ir be emocijų. pripažinimo. siekia aukštesnio prestižo ir savo asmeninių ambicijų patenkinimo. pavyzdžiui: meilės. Tačiau po išoriniu mandagumu gali slėptis pyktis ir priešiškumas. valdžios. ir poreikis vis tiek nebus patenkintas. tai su manimi viskas bus gerai". Yra įvairių neurotinių poreikių. tai kova prieš visus. Horni pastebėjo. Kuo daugiau bus meilės. Orientacija į žmones (nusileidžiantis tipas) numato asmenybės bendravimo ir bendradarbiavimo stilių. kitų išnaudojimo ir pan. Orientacija „nuo žmonių" (atsiskyręs tipas). Horni aprašė dešimt tokių strategijų ir pavadino jas neurotiniais poreikiais. Priešiškasis tipas įsitikinęs. kad jį mylėtų. slysta gyvenimo paviršiumi. Savo vėlesniuose darbuose K. . jis turi įtakos žmogaus santykiams su aplinkiniais ir yra potencialaus konflikto tarp noro pasitikėti. Šis tipas vadovaujasi nuostata neleisti savęs įtraukti į meilės romanus. pasikliauti kitais ir giluminio nepasitikėjimo bei priešiškumo kitais priežastimi. N u s i l e i džiančiam tipui reikia. kuriam būdinga dominavimas. Neurotiniai poreikiai s u k e l i a v i d i n i u s k o n f l i k t u s . Norėdamas apsaugoti save nuo bazinio nerimo ir susijusio su juo bejėgiškumo.

pradeda bijoti jį supančių žmonių ir aplinkos. E. E. toleranciją ir šilumą.psichosocialinėmis krizėmis. Eriksonas mano. Eriksonas teigė. asmeninių. Horni mano. Norėdamas pabrėžti socialinių ir kultūros veiksnių įtaką žmogaus vystymuisi. Pasitikėjimas žmonėmis ir savimi padeda nugalėti sunkumus kitose vaiko augimo stadijose. Superego) ir psichoseksualinės raidos stadijos. žmogui iškyla specifinės problemos (raidos krizės). Jis akcentavo. Jis sukūrė asmenybės nuolatinio keitimosi gyvenime teoriją. pasidaro įtarus. E. Vaikas. Froido mokinys ir pasekėjas. Horni mano. Potencialus neurotikas yra tas. kuriems įtakos turėjo kultūra ir socialinės sąlygos. kad kiekvienoje vystymosi stadijoje. kuriuos žmogus gali įveikti. socialinių ir kultūros veiksnių įtaką asmenybės vystymuisi. jeigu vaikystėje patyrė meilę. o jįjtgal asmenybės ryšį su socialine aplinka. Šioje stadijoje formuojasi vaiko pasitikėjimas aplinkiniu pasauliu. o vystymosi kiekvienoje stadijoje krizes . jis nesugeba pasirinkti tinkamos strategijos ir visą laiką naudojasi tik viena strategija. Ego. naudodamasis visomis strategijomis. Eriksonas savo teoriją pavadino psichosocialine asmenybės vystymosi teorija. kuris vaikystėje jautriai pergyveno sunkumus. Horni atkreipė dėmesį į socialinio konteksto įtaką asmenybės vystymuisi. Sveikas žmogus išsprendžia savo vidinius konfliktus. kuris priklauso nuo rūpinimosi vaiku. pasitikėjimą. kai motina yra pareiginga ir jautri. tačiau asmenybės vystymąsi skirstė ne pagal kūno dalis ir su jomis susijusį malonumo jausmą. Eriksonas neatmetė pagrindinių Z. Priklausomai nuo situacijos. asmenybės komponentus (Id. Erikson) asmenybės raidos teorija E. o neurotiškas suvokia tik vieną iš šių orientacijų ir neigia ar visai atsisako kitų. Taigi K.4 lentelėje. nuo kurių išsprendimo priklauso tolimesnis asmenybės vystymasis. Psichosocialinio vystymosi stadijos pateiktos 5. rūpestį. kad konfliktus sukelia socialinės sąlygos. Neurotiniai poreikiai sukelia vidinius konfliktus. kad K. Tai. davė pagrindo jos teoriją vadinti socialine kultūrine asmenybės teorija. E. Eriksonas įvertino somatinių (kūno). kad šias strategijas daugiau ar mažiau taiko kiekvienas iš mūsų. Visa tai apsunkina jo asmenybės formavimąsi kitose stadijose. kūdikis pasitiki ja ir kartu įgyja pagrindą pasitikėti kitais žmonėmis.152 V SKYRIUS K. • Asmenybės vystymosi stadijų charakteristika Pirmoji stadija. kuri tęsiasi tam tikrą amžiaus tarpsnį. Eriksonas (1902-1994) buvo Z. E. kad šiame laikotarpyje įgytas nepasitikėjimas . Tačiau E. kad tuomet. Eriksono (E. kuriuo rūpinamasi nepakankamai. Froido teiginių apie sąmonę ir pasąmonę.

Ziegler D.A. Žukauskienę.J. ir Hjelle L. 53 p. 1997 p.. .ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 153 Lentelė sudaryta pagal R. 1996.. 220-235.

susidarius palankesnėms sąlygoms. Šioje stadijoje sprendžiamas psichosocialinis konfliktas tarp iniciatyvos ir kaltės jausmo. Eriksoną tai . išeiti į kariuomenę. formuoja vaikui abejojimo savimi ir gėdos j a u s m ą . padeda jam įgyti autonomijos (savarankiškumo) jausmą ir ugdyti valią. bus sunku paauglystėje ir vėliau. turi atsakyti į klausimą „kas aš esu" Įvairiais požiūriais: lyties. tai formuosis iniciatyvumas. jeigu jam truks pripažinimo ir meilės. kad vaikui. priklauso nuo to. kiek jį palaikys artimieji. Vaikui žaidžiant. Antraisiais . kai norės tapti savarankišku. Jau ne vaikas. apsirengti) ir labai didžiuojasi savo naujais sugebėjimais. Savarankiškumo atsiradimas ir augimas tuo pačiu stiprina pirmojoje stadijoje įgytą pasitikėjimą kitais.trečiaisiais gyvenimo metais vaikas siekia viską daryti pats (pavyzdžiui. pasitikėjimą įgyti. jis turi spręsti naujas žaidimo užduotis. pasaulėžiūros ir kt. Antroji stadija. Tik labai stiprus neigiamas patyrimas gali palikti neišdildomą žalą. ir sprendimas gali būti atidėtas kuriam laikui. vertybių. Pvz. ir čia kyla vaidmenų sumaišties pavojus. bet dar nesuaugęs paauglys. ką gali pats vaikas. Kiek iniciatyva viršys kaltės jausmą. Joje psichosocialinės krizės sprendimo rezultatai priklauso nuo tėvų pasiruošimo suteikti vaikams laisvę jų galimybių ribose. Jeigu tėvai skatins vaiko smalsumą. Eriksonas pavadino psichosocialiniu moratoriumu. Eriksonas pabrėžė. ką jis nori ir gali. Į šiuos klausimus jis ne visuomet laiku randa atsakymą. kiek ir kaip tėvai leis pasireikšti vaiko valiai. Eriksonas vertino kaip svarbiausią. kaip vaikui seksis mokykloje. Sprendimo atidėjimą E. f o r m u o j a n t i s asmenybės t a p a t u m u i . kūrybą. Jaunųjų žmonių nesugebėjimą surasti savo . savarankiškumą.154 __ V SKYRIUS vėliau gali būti nugalėtas. jei asmuo nesugeba pasirinkti specialybės. atsiranda smalsumas ir kūrybiškumo užuomazgos. Pagal E. kurie daro tai. Šią stadiją E. kurie leidžia vaikui atlikti tai.žaidimų amžius. Tėvai. Meistriškumo ir darbštumo jausmo atsiradimas labai priklausys nuo to. Jeigu tėvai vaikui neleis savarankiškai veikti. kuris šiuo metu neįgis savarankiškumo jausmo. tai gali susiformuoti menkavertiškumo jausmas. jis gali studijuoti keliuose universitetuose. nes kūdikis turi įgimtą vidinį sugebėjimą. būsimos profesijos ir karjeros. Trečioji stadija. Nekantrūs tėvai. arba nuolat jį skubina. Jeigu vaikui labai nesiseka. kuris sudaro potencialią galimybę ateityje siekti savo tikslų ir efektyviai dirbti. pašaukimo. tai formuosis kaltės ir menkavertiškumo jausmai. auga jo aktyvumas. nuo jo pažangumo ir nuo to.. Tai pereinamasis laikotarpis iš vaikystės į suaugusiojo amžių. Penktoji stadija. be to. Ketvirtoji stadija. ir tuo būdu susitapatinimo su profesija klausimas atidedamas ilgesniam laikui. E.

. iš kitos . kas jis yra ir ko nori).baimė netekti individualybės. jis neturi vidinės laisvės. juos auklėti. susiformavęs šioje stadijoje. vaikais besirūpinančiose organizacijose. Šio tarpsnio krizės įveikimo teigiamos pasekmės . nei savo siekiams dėl savo nepastovumo. nepajėgus atsiduoti ir nėra ištikimas nei kitam asmeniui. tapdami globėjais ar dirbdami įvairiose. intymumo poreikis. Eriksonas pavadino identiškumo krize. gimdyti.ištikimybę. Neįveikus šio amžiaus krizės. Daugeliui tai reiškia tapti tėvu ar motina. Šio etapo psichosocialinės krizės rezultatų diapazonas . žmonės gali ugdyti ir auklėti jaunąją kartą.nuo veiklumo iki stagnacijos (sustingimo). etiką ir ideologiją. auginti vaikus. idealui. Sugebėti bendrauti. žmogus subręsta meilei. ' Šeštoji stadija. jis tampa pakankamai stiprus. Veiklumas apima produktyvumą ir kūrybingumą. Šioje stadijoje jaunas žmogus įžengia į suaugusiųjų pasaulį ir jo laukia nauji išbandymai. neturįs ką kitam duoti.tai savotiškas menas Net ir netapę gimdytojais.siekiui. ką daryti. Iš tiesų. Žmogus jaučia. Neigiamas tapatumo krizės sprendimo pavyzdys yra jauno žmogaus susitapatinimas su nusikalstamo pasaulio „herojais" ir įsijungimas į jų veiklą. Jaunas žmogus jaučiasi nežinąs. kurią E. formaliai mokydami vaikų darželiuose ar mokyklose. Jeigu netgi ir užmezga ryšį su kitu asmeniu. laukia neigiamos pasekmės: baimė pasimesti kito akivaizdoje. bet stereotipiški ir formalūs. kitam asmeniui. o socialinis darinys. Iš vienos pusės. meilės siekimas. Baimė prarasti savąjį „aš" veda į stiprų izoliacijos jausmą ir pasinėrimą į s a v e . tai ryšiai yra ne asmeniški. Septintoji stadija. Kito artumas jo nebaugina. Identiškumo krizė arba vaidmenų sumaištis dažniausiai pasireiškia nesugebėjimu pasirinkti karjeros kelią ir arba tęsti mokslą. bendradarbiauti.tai vidinės laisvės pajautimas. yra noras priartėti prie žmonių. lieka vaidmenų sumaištis (jaunuolis nežino. nebijodamas prarasti savęs. kartu kurti šeimą. įkvėptiems išgyvenimams. jis praturtina savo asmenybę vertinga patirtimi. Jei tapatybes krizė neišsprendžiama. kad atsiduodamas artimam socialiniam ryšiui. Jei žmogus jau yra atradęs savo tapatybę. Taigi teigiamai išsprendus šeštosios psichosocialinės stadijos krizę. Eriksonas suprato kaip sugebėjimą priimti visuomenės moralę. prarasti save kito artumoje. Teigiamas šio etapo krizės įveikimas formuoja naują vertingą asmenybės savybę . yra etinis jausmas ir moralė.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS ____155 tapatumą E. Kai kurie asmenys dėl ypatingų polinkių ir talentų gali atsiduoti kūrybiniam darbui. Veiklumas yra esminė suaugusiųjų savybė. kad galėtų atsiduoti kam nors . namų židinį .

t.dabarties. bet ir tėvai . to. atsiranda stagnacija. veiksmingumo jausmą. auklėdami savo vaikus. ko gyvenime siekia. E.tai besąlygiškas gyvenimo reikšmės supratimas mirties akivaizdoje. autonomijos. . to. Tai paskutinioji žmogaus brendimo stadija. Jie dirba iš būtino reikalo ir neproduktyviai. kaip ir Jungas. Žmogus nesugeba įsijausti į kitu problemas ir poreikius. kuri prasideda maždaug nuo 65 metų ir trunka iki mirties. Tokie žmonės tiksliai žino.bergždumas. žmogus praturtėja pats. Asmenybės branda . Pozityviai neišsprendus šių krizių. Eriksonas. Eriksonas mano. kad ne veltui gyveno. yra tos nuomonės. gailestis dėl be prasmės pragyvento gyvenimo. o vyresnioji karta priklauso nuo jaunosios. Brandą jis apibūdina kaip sugebėjimą intymiai bendrauti su kitais asmenimis.nuo vaikų. taip pat gali turėti sunkumu. produktyviai dirbti ir jausti vidinę darną bei harmoniją su Visata.į56 V SKYRIUS Pagal E.y. Išmintis pagal E. t. Aštuntoji stadija. o jei jis to nedaro ir tesirūpina savimi.mirties.žmogus įgyja integruotumą ir suvokia.ateities. dažniausiai sukuria darnią šeimą ir tampa pavyzdžiu jaunajai kartai. meistriškumo. o senatvėje visa tai susilieja į vidinę darną . iniciatyvos. kas jau įvyko. kad asmenybė bręsta visą gyvenimą. to. „Subrendęs žmogus turi būti reikalingas". kaip buvo įveiktos praeitų etapų krizės. Eriksoną ne tik vaikai priklauso nuo tėvų. intymumo. Rūpindamasis kitais. altruizmo pasireiškimas žmoguje. kas vyksta šiuo metu. Tokie žmonės turi darbo problemų. įgyja pasitikėjimo. Paskutinės stadijos krizės įveikimas didele dalimi priklauso nuo to. Šiame laikotarpyje vyksta svarbus ir galutinis vidinis „susitvarkymas" trimis aspektais: . Eriksoną . tada jis regresuoja. Tai . . Žmogus. Neįveikus šios stadijos psichosocialinės krizės. apima neramumas. o tikrasis brandumas ir gyvenimo išmintis pasiekiami senatvėje.kūrybiškumo. kas įvyks . stagnacija. t.y. o kurti jiems iš viso sunku ar net neįmanoma. Šios krizės įveikimo teigiamos pasekmės . kad asmenybė pasiekia brandą antroje gyvenimo pusėje.y. žmogus darnos nejaučia. kuriam pavyko jas pozityviai įveikti.praeities.

Iš „Vaiko" pozicijos kilę mūsų pasakymai išreiškia tiesiog dabar atsiradusius norus. remiantis pirmuoju į s p ū d ž i u („jis panašus į tokį. o jo tikslas buvo padėti žmogui suvokti. užimame tėvo. iš kurios pozicijos jis bendrauja. Suaugusiojo (racionaliai. išsivaduoti nuo jam primesto vaidmens ir tapti autentiška asmenybe. Tai seniausia asmenybės teorijų grupė. objektyviai aplinką vertinantis pradas) ir Vaiko (emocijos. jų santykis asmenybėje kinta. Minėtieji lygiai egzistuoja jau vaikystėje. norėdamas pabrėžti. n a g r i n ė d a m a s asmenybės sandarą. E. Berne) transakcinės analizės teorija E. išskyrė 3 lygius: Tėvo (moraliniai vertinimai. šeimos kultūros bei tėvų elgesio. Berne (1910-1970). ir" tuo paaiškinamas kiekvieno žmogaus skirtingumas ir unikalumas. Bruožų krypties asmenybės teorijos Asmenybės bruožų teorijos remiasi prielaida. • Tėvo pozicija mūsų bendravime remiasi žiniomis ar į s i t i k i n i m a i s . suaugusiojo arba vaiko poziciją. kuris galėtų taip padaryti"). kad asmenybės bruožai yra pastovūs. normos. išgyvenimus ar pojūčius. Bendraudami mes. Berne savo teoriją pavadino transakcine analize. Berne taikė psichoterapijoje. charakterio bruožus.tai mūsų išsakytos mintys. žaismingumas. Nuo senų laikų buvo bandoma suskirstyti žmones į tipus pagal jų išorines savybes. Berne (E. todėl gali sudaryti daug derinių. tačiau vystantis. o pačią transakciją galima traktuoti kaip bendravimo vienetą. Paprasčiausias tokio žmonių skirstymo pavyzdys kasdieniniame gyvenime yra bandymas priskirti žmonėms vieną ar kitą elgesio tipą pagal išorės bruožus. malonumo siekimas). kurios yra paremtos mūsų patyrimu ir apmąstymais. kad žmonių bendravimą galima analizuoti kaip tam tikros rūšies mainus. kurių metu mes vienas kitam perduodame kokią nors informaciją. kūryba. dažniausiai patys to sąmoningai nesuvokdami. Įvairiausi bruožai gali būti skirtingai išreikšti. Vaikas renkasi savo gyvenimo scenarijų ir poziciją veikiamas auklėjimo. kuriuos mes gavome iš kitų ir patys nepatikrinome. išreiškia jos nuostatas ir pasireiškia beveik visose situacijose. a m e r i k i e č i ų psichiatras. globa).ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 157 E. elgesio tipus. Transakcinę analizę E. kritika. Daugialypė asmenybės struktūra ypač pasireiškia bendravime. „Suaugusiojo" pozicija . . pažiūras.

jautrūs. Graikijos gydytojas Hipokratas. . plačius žmones. Astenikai dažniausiai būna liesi ir silpni.vidutinio ir žemo ūgio. agresyvumu. Krečmeris (E. suskirstė žmones į 4 temperamentus pagal juose vyraujantį skystį. trapecijos formos nugara.Tai yra tuomet.. altetiniam tipui priklausantys žmonės domisi fizine veikla. plonus žmones su aštriais veido bruožais. nuotaikų kaita. Krečmeris manė. E. flegmatikas (gleivės).vertikaliai ištįsusius. Tokių grynų tipų pasitaiko retai. kosminės ugnies kiekį ir pan. Tai pateikta 5. išsamiais tyrimais paremtą. žmonių tipologiją pagal kūno struktūrą pateikė vokiečių psichiatras E. Atletikus . Pirmąją. stipria plaukų danga. Prieš Hipokratą buvo mėginta skirstyti žmones pagal kosminio elemento juose prigimtį. t. linkusius tukti. būtent. silpnesnės plaukų dangos. nes aprašyti t e m p e r a m e n t ų atstovų elgesio b r u o ž a i tapo p a g r i n d u . Piknikus . sportiškus.stambios kaulų ir raumenų struktūros. Astenikus . Krečmeris vadina displastinėmis. ištįsę) priskiriami šizotimikų tipui. t u r i įtakos asmenybės veiklai ir netgi įtakoja polinkį į charakterio akcentuacijas bei tam tikrus psichikos sutrikimus. Hipokrato terminai. tačiau išliko. Atletikai plačiapečiai. palyginus su visu kūnu.y. pėdos ir plaštakos didelės. Jis pasiūlė žmones skirstyti į tris tipus: 1. skirstant į temperamentus kūno struktūros (konstrukcijos) ar nervų sistemos savybių pagrindu. melancholikas (juodoji tulžis). pasižymintys energija. trumpo kaklo ir galūnių. intelektualią veiklą. atlikęs daugybę antropometrinių matavimų.5 pav. Temperamentų pavadinimai vartojami iki šiol: sangvinikas (vyrauja kraujas). kad kūno sandara susijusi su temperamento tipu.158 V SKYRIUS Dar antikos laikais. kai kuri nors kūno dalis yra pernelyg didelė ar maža. piknikai (apkūnieji) yra ciklotimiški. 3. siauri klubai. 2. astenikai (aukšti. ilgomis galūnėmis. tačiau neretai sutinkame ir liesus. Pavyzdžiui. Netipiškas kūno formas E. racionalūs. cholerikas (tulžis). Kretschmer). yra linkę į uždarumą. raumeningus. bet pasižymi mąstymo ir emocijų nepaslankumu (viskozinio tipo temperamentas).

Allport) asmenybės teorija nagrinėja asmenybės bruožų derinius. tačiau vis dėlto išoriniai bruožai kažkiek sąlygoja asmenybės vystymąsi: jie veikia žmogaus savęs suvokimą ir aplinkinių vertinimus. mėgstantis bendrauti ir sunkesnėse situacijose ieškantis kitų pagalbos.storas žmogus. Tai: 1) viscerotonikas (vidurių žmogus) . Olportas (1897 -1967). amerikiečių psichologas V. G. Į V. vienas iš žymiausių ir labiausiai vertinamų asmenybės psichologų. tačiau išskyrė tris kitokius tipus. dėl to greičiau pavargsta. siekia būti vienasfnervingas. . agresyvus. greitų reakcijų. energingas.ASMENYBE IR INDIVIDUALUMAS 159 E. prislėgtas rūpesčių. Olporto (G. kad nors bandymai skirstyti žmones į tipus pagal išorinius duomenis nėra visiškai pagrįsti. mėgstąs gardžiai pavalgyti. draugiškas. vadinamai bruožų teorija. Šeldono tipologiją JAV buvo atkreiptas dėmesys atrenkant sportininkus. lemiančius jos veiklą ir elgesį. Šeldonas (W. prastokai miega. laikosi socialinių normų. Jis atstovauja psichologijos krypčiai. Scheldon) pratęsė žmonių skirstymą į temperamento tipus pagal sandarą. ieškantis fizinio komforto. konkuruojantis. 2) somatotonikas (kūno žmogus) . G. 3) cerebrotonikas (smegenų žmogus) -liesas. Apibendrinant galima akcentuoti. Krečmerio mokinys.atletiškos kūno sudėties. nebijantis rizikos.

kad asmenybę sudaro svarbiausi bruožai . kad kiekvienas žmogus iš dalies elgiasi pastoviai ir ne taip. kuri nulemia savitą. Asmenybė yra tai. Olportas manė.160 V SKYRIUS G. Taigi asmenybės bruožai iš vienos pusės sąlygoja iš dalies pastovų asmenybės elgesį. G.). Olportas manė. kas žmogus yra iš tikrųjų.jie asmenybės esmė. kurie pasireiškia visose situacijose ir nusako asmenybės elgesį. Bruožas tai polinkis.tai bruožai. G. šalutiniai . būdingą jai elgesį bei mąstymą ir rodo žmogaus santykį su tikrove. Norėdamas tai išsamiau paaiškinti. G. Olportas išskyrė tris bruožų tipus: pagrindiniai. Antrasis apibrėžimas iškelia asmenybėje vykstančių pasikeitimų dinamiką ir akcentuoja. todėl pagal juos galima lyginti žmones) ir individualūs. Šis procesas labai ilgas ir praktiškai . Asmenybės raidos procesas G. Kiekvienas žmogus turi keletą tokių bruožu. kuriuose akcentuojama. Tokių bruožų yra mažai. Pirmasis apibrėžimas akcentuoja. dažniausiai vienas. nors pagrindiniai bruožai iš dalies lieka pastovūs. kurie persmelkia visą asmenybę ir apsprendžia jos gyvenimo būdą ir tikslą. Bruožai gali būti bendrieji (juos turi visi. atsakingumas ir pan. iš kitos bruožai skatina asmenybę ieškoti tokių situacijų.pasireiškia tik konkrečiose situacijose. be to. pateikiamos rekomendacijose (sąžiningumas. elgtis taip pat ar panašiai plačiame situacijų diapazone. 2. kad egzistuoja vidinis veiksnys. Asmenybė yra psichofizinių žmogaus organizmo sistemų dinaminė organizacija. Terminą „būdingas elgesys" reikia suprasti kaip i n d i v i d u a l i u s . kad asmenybė . vienintelius ir nepakartojamus atskiro žmogaus bruožus. turi mažesnę įtaką asmens elgesiui ir jų yra daug. Pateikiame du G. Asmenybės elgesį galima prognozuoti tik žinant pagrindinius bruožus. Psichofizinės sistemos nulemia asmenybės individualumą elgesyje ir mąstyme. šerdiniai . Olporto siūlomus ir labiausiai apibendrintus asmenybės apibrėžimus: 1.tai objektyvi realybė. Olportas pateikė apie 50 įvairių asmenybės apibrėžimų. palaikantis psichofizinių sistemų darną. kad tai tikroji individo esmė. kad asmenybė auga ir bręsta visą gyvenimą. kaip kiti. Olporto teorijoje vadinamas tapsmu. Pagrindinių bruožų pavyzdžiu gali būti asmens savybės. šerdinius bruožus turi ne visi žmonės. jis įvedė bruožų koncepciją ir bruožus traktavo kaip elgesio mato vienetą. kur jie galėtų naudingiau pasireikšti.

6 pav. Sugebėjimas ieškoti išeities iš sunkios s i t u a c i j o s arba su ja susitaikyti.reakcijos būdas.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 161 nesibaigia. 5. Aizenkas (H. apibendrinęs jas. Šaltinis: X . Sugebėjimas užmegzti nuoširdų kontaktą su kiekvienu žmogumi. SR . 2. bet nepasiduoti neigiamoms emocijoms ir žiūrėti į savo nesėkmes paprastai. tam tikras brandžios asmenybės elgesio ypatybes: 1.specifinė reakcija. ekstraversija. neurotizmas). išskyrė šešis kriterijus. tiksliau.Sugebėjimas adekvačiai suvokti tikrovę ir atitinkamai veikti. 5. 3. Tipai jungia keletą sudėtinių bruožų. Bruožai sujungia daugelį įprastų reakcijų. 1997. ir reikia kūrybiškai žvelgti į ateitį. Gilus savo Aš jutimas. bendrus visoms teorijoms. Anglų psichologas H. 4.tai istorija. Olportas buvo įsitikinęs. tiksliau įprastų reagavimo būdų. kurie apibūdina specifines konkretaus tipo savybes arba jį charakterizuoja kažkiek paviršutiniškai. 3uep .1997) manė. kad asmenybės bruožus galima išdėstyti hierarchine tvarka: išskyrė keturis superbruožus ir pavadino tipais (intraversija. 316 . savo ruožtu. Asmenybės struktūros hierarchinis modelio fragmentas. nes nėra galutinės ribos. RB . 6. kad žmogus gyvena ne tik praeitimi. formuojasi iš tam tikrų specifinių reakcijų. pasitelkiant savianalizę ir humoro jausmą. P. G.. . G. Eysenk) (1916 . Praeitis . kurie. Olportas peržiūrėjo įvairias brandžios asmenybės koncepcijas ir. bet dabartimi ir ateitimi. Vidinė harmonija ir gyvenimo filosofija. emocinis stabilumas. Sugebėjimas objektyviai vertinti save.

Apie tai jau buvo rašyta V skyriaus pradžioje. Bruožų lygyje kalbumas.ekstraversijos ir neurotizmo .162 V SKYRIUS Pavyzdžiui. Bruožų teorijos yra įdomios. sudarytas iš 48 klausimų. atsižvelgiant į tai. diagnozuoti psichiniams nukrypimams.emocinio stabilumo ašys sudaro keturis kvadrantus. kuris sutikės kitą žmogų šypsosi ir tiesia ranką . ir tipams. Jeigu jis tai daro visuomet. Minėtų bruožų junginys charakterizuoja ekstraversijos tipą (ekstravertą). Aizenkas kaip ir R. tokiomis kaip: polinkis kalbėtis su žmonėmis. Jų pagrindu yra konstruojami įvairūs testai. gyvumu. nes bruožų buvimas dar nereiškia. vertinti testo rezultatus.tai gali būti reakcija.neurotizmas.emociniam stabilumui nustatyti. H. Kitą ašį sudaro neurotinis stabilumas . Abiejose ašyse išsidėstę žmogaus savybės pagal normalaus pasiskirstymo dėsnį (Hauso kreivę) sudaro nenutrūkstamą kontinuumą. tuomet tai yra įprastas būdas sveikinti kitą žmogų. šias teorijas galima ir kritikuoti. kad žmogus taip ir elgsis. kuriuose atitinkamai pavaizduotos melancholiko. visuomeninių renginių lankymas ir t. be to. Šis klausimynas yra gana plačiai nau5.7 pav. savotiškos ir naudingos praktikoje.ekstraversijai ir neurotizmui . sukūrė nemažai klausimynų asmenybės tipams nustatyti. Vienas iš jų H. Aizenko amenybės klausimynų (Eysenck Personality Inventory).ekstraversija sudaro vieną žmogaus savybių kontinuumo ašį. Visa grupė įprastų reakcijų sudaro (suformuoja) kalbumo bruožą. o kraštiniai taškai apibūdina tipišką intravertą ar tipišką ekstravertą ir tipiškai neurotišką ar emocionaliai stabilų. neaišku. kurių pagalba įvertinamas asmens polinkis meluoti ir. Žinoma. ar visi žmonės vienodai supranta tuos pačius bruožų . kurie skirti intraversijai ..6 pav. Intraversijos . kaip matome 5. skirti nustatyti asmenybės bruožams. Temperamentų tipai dojamas. Papildomai yra įjungti 9 klausimai. Šis įprastas būdas gali būti susijęs su kitomis įprastomis reakcijomis.t. Ketelas. koreliuoja su aktyvumu. choleriko. stebime žmogų. Intraversija . Intravertas pasižymi priešingomis savybėmis. nerūpestingumu ir kitais bruožais. sangviniko ir flegmatiko savybės (charakteristikos).

Pavyzdžiui. Tęsdami tyrimus. Žmogus yra labiausiai išsivystęs gyvūnas. atsinaujina malonūs pojūčiai. tačiau vis dėlto jie yra nepakeičiami praktiškai nustatant asmenybės savybes. pristatant naujos rūšies alų. Watson) (1878-1958). JAV psichologas B. individų elgsena įvairuoja ir buvusią schemą S—>R pakeitė schema S--> x --> R. bare. priklausomai nuo to. vos tik išgirdus šią melodiją. Jis teigė. Jis pripažino. ar jis anksčiau už tai buvo skatinamas. susiję su naujos markės alumi. svarbesnis yra kitas sąlyginės reakcijos tipas . Bihevioristai taip pat nagrinėjo mokymo ir išmokimo įtaką gyvūnų bei žmonių elgsenai. Testai taip pat iš dalies atspindi momento savijautą. F. ir skatina žmogų nusipirkti būtent to alaus. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos Bihevioristinės krypties atstovai daugiausia dėmesio skiria tam. Skineris manė. kur x reiškia tarpinį tarp stimulo ir reakcijos neapibrėžtą veiksnį. F. Po kelių pakartojimų. Individas gauna iš aplinkos dirgiklį (S.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 163 pavadinimus. kai individas yra linkęs atlikti tam tikrą veiksmą arba jo neatlikti. Skineris CB. Asmenybė jų požiūriu . . nuotaiką. kad esant vienodiems stimulams.operantinis arba instrumentinis sąlygojimas. Votsonas (J. ar baudžiamas. kuris iš dalies susijęs su pačiu individu.tai elgesio reakcijų visuma. Operantinis sąlygojimas yra mokymasis. bihevioristai pastebėjo. B i h e v i o r i s t i n ė s krypties t e o r i j ų p r a d i n i n k a s yra JAV p s i c h o l o g a s Dž. kad žmonės ir gyvūnai elgesio išmoksta dėl sąlyginių refleksų susidarymo.stimulą) ir atsako į jį tam tikru veiksmu (R-reakcija). Pavlovo atrastą klasikinio sąlygojimo principą galima taikyti ir žmonėms. kad rusų mokslininko I. kad žmogui mokantis. Tačiau B. Tai jau neobiheviorizmas. tačiau iš esmės beveik nesiskiria nuo kitų gyvūnų. F. kurio elgesys nors ir sudėtingesnis. ką žmonės daro ir kokios aplinkybės priverčia juos vienaip ar kitaip pasielgti. Skinner) (1904-1990) toliau plėtė idėjas apie elgesio priklausomybę nuo aplinkos. Dabar tai dažnai pritaikoma prekyboje ir paslaugų teikimo sferoje. lankytojams transliuojama gerai žinoma populiari melodija.

Skinerio išmokimo teorija. jam asmeniškai „gera" yra tai. piniginis apdovanojimas. F. koks objektas sukelia nepageidaujamą žmogaus elgesį konkrečioje situacijoje. atitinkantį individo lūkesčius. Dabar diegiamas kompiuterizuotas mokymasis. Skinerio išmokimo teorija plačiai paplito JAV ir buvo pritaikyta • pedagogikoje.socialinis įvertinimas. jeigu neigiamas . įveikiant stresą. Tam sudaromas elgesio pakeitimo planas. laisvės. savotiškai apdovanojamas. stebėjimas. Jeigu to padaryti neįmanoma. (pavyzdžiui. Skinerio elgesio mokymo ir mokymosi teorijos pagrindu buvo sukurta nemažai metodikų. tikslus pasakymas. Pastiprinimo efektyvumą galima įvertinti pagal tai. Didelę reikšmę turi B. yra pagrįstas B. F. nes bausmių taikymas gali sukelti neigiamas emocijas ir visiškai nelauktus rezultatus. F. kiek jis pakeičia individo elgesį. jų pateikimo būdą ir kartojimų skaičių. kas ir kodėl konkrečiai mums nepatinka jo poelgyje arba nepritarimas elgesiui) gali priversti žmogų nekartoti tokio poelgio. svarbu surasti tinkamus pastiprinimus. Neigiamo pastiprinimo nereikia painioti su bausme. pavyzdžiui. Tačiau Skineris nepripažįsta įgimto gėrio ir blogio pažinimo.žmogus tokio elgesio nekartos. tai elgesys kartojamas ir išmokstamas. Pastebėta. Taigi B. t.y. formuoti norima linkme ir kurti žmonių visuomenę. kad jis kartotųsi ateityje. kuris įgyvendinamas po vieną dalį. kur leidimą pereiti prie sudėtingesnių užduočių. užtikrinantis nuolatinį grįžtamąjį ryšį.164 V SKYRIUS Paskatinimas yra procesas. galima palaipsniui išmokyti žmogų mažiau į ją reaguoti. kai pageidaujamas elgesys yra pastiprinamas.F. Svarbu parinkti pastiprinimą. kurie gali būti taikomi psichoterapijoje. Programuotas mokymasis. Jeigu pastiprinimas teigiamas. galima traktuoti kaip teigiamą pastiprinimą (žmogus laukia pagyrimo). F. Norint išmokyti individą konkretaus elgesio. Panaši visuomenė buvo sukurta Tarybų Sąjungoje. reikėtų ją pašalinti. t. B. Jis nepripažino minties vertybių. kas individui teikia teigiamus padarinius. siekiant. kad įvairaus amžiaus asmenis gerai veikia pagyrimas ir galimybė praleisti laiką su artimu žmogumi. ir buvo įsitikinęs. Pagal B. Skinerio pasiūlyta funkcinė elgesio analizė. Skinerio teoriją buvo sukurta nemažai elgesio formavimo metodų. Sužinojus tikslią konkretaus elgesio priežastį. teigiamas jo darbo rezultatų įvertinamas. Toks metodas ypač naudingas. kitiems . Vieniems labiau tinka materialinis skatinimas. Tuo tarpu paprasta neigiama reakcija į mums nepatikusį žmogaus elgesį. padedančių žmonėms konkrečiais atvejais. pavyzdžiui. sėkmingai atlikus prieš tai pateiktas užduotis (grįžtamasis ryšys). padedant atsikratyti įvairių baimių.y. . kad žmogaus elgesį galima visiškai kontroliuoti. kas padeda išlikti.

Bandūra (A. 1997.8pav. ne asmenybė. taip pat manė. tačiau akcentavo pažinimo (kognityvinį) procesų vaidmenį asmenybės elgesiui . iš esmės. Skinerį labiau domino ne žmogus. kurie asmenybės elgesio priežastis aiškina vien tik aplinkos poveikiu arba vien tik vidiniais asmenybės veiksniais. Skinerio teorija. Bandurą. Pažinimo komponento įtraukimas į žmogaus elgesio išmokimo procesą leidžia geriau atskleisti žmogaus prigimti bei jo galimybes. arba bando kitus A. Bandūra). Ši A. pagal jį. modifikavo biheviorizmą. o aplinka. Froido psichoanalitinės teorijos. A. Tokį elgesio priežastingumo aiškinimo principą A. asmuo. F. žmogus gali daryti savo elgesiui. gimęs 1925 m. p. B. optimaliai prisitaikęs prie savo aplinkos..8 pav. o pažinimo procesų. o jos reakcijos. esant toms pačioms aplinkos sąlygoms. 5. kad a p l i n k a daro didelę į t a k ą žmogaus veiklai.. Bundtira. kuri modifikuoja jo biologinių poreikių tenkinimo būdus. Bandūra. Todėl. yra statistiškai vidutinė.žmogus mokosi. kad žmogaus elgesys griežtai priklauso nuo aplinkos. kuris vyksta operantinio mokymosi būdu. B. Skineris. Remdamasis kognityvine žmogaus elgesio s a m p r a t a . Ziegler D. tuo didesnį poveikį. Asmenybės vystymąsi jis suprato kaip nuolatini prisitaikymą prie aplinkos reikalavimų. nesiskiria nuo Z. Kuo labiau išvystyti žmogaus pažintiniai sugebėjimai. Kanados psichologas A. iš esmės. arba atsisako. standartinė konkrečioje visuomenėje. kad tam tikras elgesys visuomenėje nepriimtinas. A. Bandūros teoriją galime traktuoti kaip biheviorizmą iš „vidaus". Taigi brandi asmenybė. B. Įvertinant tai. Pastarojoje teigiama. Pagal šį modelį žmogaus elgesį lemia nuolatinė pažinimo. Bandūra pavadino savitarpio determinizmu. aplinkos reakciją į tą elgesį ir arba5.A. Šis trijų komponentų abipusio determinizmo modelis skinasi nuo vienpusiškų modelių. F. kurio elgesys konkrečioje visuomenėje yra labiausiai pageidaujamas ir dažniausiai skatinamas. kurie priklauso nuo asmenybės vidinių veiksniu .ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 165 Tuo požiūriu. Žmogaus elgesio forma vimosi modelis pagal Jį perima. stebėdamas kitų elgesį. A. brandi asmenybė yra asmuo. Hjelle L. . kad žmogaus įgimtasis pradas „Id" trokšta tik biologinių poreikių patenkinimo ir tik vėliau išsivystę Ego ir Superego leidžia žmogui suvokti. 378 Aplinkos poveikį elgesiui išsamiai paaiškino F. kad pats žmogus įtakoja savo elgesį. Bandūros teorija buvo pavadinta socialine kognityvine asmenybės teorija. galima sakyti. J. aplinkos ir elgesio veiksnių tarpusavio sąveika. Šaltinis: elgesio budus.

kaip yra pateikiamas. naudojant operantinio sąlygojimo metodus. kad žmonės daug ko gali išmokti. kitaip sakant. Elgesys. Tačiau modeliavimas gali paskatinti ir kūrybišką elgesį.C. kada stebėtojas įsidėmi pagrindinius veiksmus. A. jeigu asmuo yra skatinamas tai daryti. Berliner D. Jeigu už tam tikrą elgesį bus baudžiama. Bandūra pabrėžė. 1993. žmogus mėgina įsivaizduoti. Savireguliacijos pripažinimas rodo esminį nutolimą nuo išimtinio pasikliovimo aplinkos kontrole. Jis manė. Čia svarbūs lūkesčiai ir žinojimas apie galimą pastiprinimą bei jo pobūdį. kad žmonės gali reguliuoti savo elgesį. .166 V SKYRIUS A.9 pav. 5. savęs apdovanojimą tuomet. t. kaip dažnai išmokti veiksmai bus naudojami gyvenime. Elgesio savireguliavimas A. Daugeliu atveju modeliuojamas elgesys turi būti išmokstamas taip. 5. žmogus pasiekė gerų sportinių rezultatų arba nustojo rūkyti. modeliuodami kitų asmenų veiksmus. kaip juos atliks. gimnastikos pratimai ir pan. kuri paties nustatyta. stebėdami kitų elgesį. Bandūra rimtai pažiūrėjo į tai. virsta realiu. Pavyzdžiui. Galimi ir mažesni paskatinimai už mažesnius įvykdytus darbus. Savireguliacija numato savęs paskatinimą. o paskui kuriamas savo atlikimo stilius.9 pav. kad mokymasis stebint yra trumpesnis. ir perėjimą prie vidinės kontrolės.. p. Jau minėtasis automobilio vairavimas ar gimnastikos pratimai kopijuojami stebint instruktoriui. Už tai jis gali apdovanoti save kelione į užsienį arba nusipirkti kokį nors vertingą daiktą. Bandura išskyrė keturias mokymosi stebint stadijas. elgesį.G.y. tai paprastai taip nebus elgiamasi. kai atliktas koks nors darbas. o tai yra labai svarbus išlikimo ir vystymosi faktorius. Pavyzdžiui. Išmokimo proceso stebint stadijos Šaltinis: Gage N. automobilio vairavimas. Motyvacijos stadija pasako. kurių mokosi. arba pasiekta užsibrėžto elgesio norma. 207 Atgaminimo stadijoje „prieš" atlikdamas veiksmus. o toliau pats formuoja savo veiksmų arba elgesio stilių. kurio buvo išmokta stebint kitus. kai žmogus pats reguliuoja savo elgesį ir už sėkmingus veiksmus pats save paskatina.

1970). Jau vien savistaba suteikia daug informacijos pamąstymui. ir taip pat numatyti savęs paskatinimą už kiekvienos smulkesnės užduoties sėkmingą įveikimą. • savo veiksmų planavimą. be to. O savo veiksmus dažniausiai vertiname lygindami su kitų veiksmais.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 167 • savo veiksmų stebėjimą. Pastaruoju metu ji plačiai taikoma ir tampa vis populiaresnė. Bandūros idėjos sėkmingai naudojamos psichoterapijoje. reikia detaliai numatyti. Asmenybės teoriją jis grindė žmogaus poreikiais. Visi šie procesai yra svarbūs. Bandūros nuomone. iškeliant žmogiškosios būties reikšmingumą. planuojanti ir kurianti. Čia svarbu vertinti savo pasiekimus ir pastangas toje veikloje. Nors humanistinės krypties asmenybės teorijų autoriai skirtingai traktavo asmenybę. Humanistinė psichologija gimė kaip protestas tuo metu vyravusiam biheviorizmui ir iš dalies Z. Froido krypties psichoanalizei. kad kiekvieną asmenybę formuoja tik jai vienai būdingas pasaulio suvokimas. A. kada ir kaip atlikti konkrečias mažesnes užduotis. Maslow) (1908 . tačiau buvo tos nuomonės. Maslou (A. Humanistinės psichologijos atsiradimą po Antrojo pasaulinio karo paskatino psichologijos atotrūkis nuo konkretaus žmogaus ir jo problemų bei esminių žmogiškųjų vertybių perkainavimas. sujungia tris vidinius pro- Humanistinės krypties asmenybės teorijos Humanizmo teorijoje asmenybės sąvoka tampa centrine ir ypač p a b r ė ž i a m a asmenybės a t s a k o m y b ė u ž savo p o e l g i u s . norint pakeisti savo elgesį. Buvo vienas iš ryškiausių humanistinės psichologijos teorijos atstovų. • savo atliktų veiksmų vertinimą. Individualus realybės suvokimas. Planuojant savo veiksmus. o ne instinktai. A. JAV psicho-logas. kuri mums yra asmeniškai reikšmingiausia ir su kuria siejame savo ateitį. A. bruožai ar pastiprinimai reguliuoja elgesį. disfunkcinį asmenybės elgesį. Bandūra atliko nemažai bandymų ir pritaikė mokymosi modeliuojant bei asmenybės savireguliacijos principus. modifikuojant nepageidautiną. atsakanti už savo veiksmus. siekiant užsibrėžto tikslo. asmenybė pati yra aktyvi. taip pat jo socialinė kognityvinė asmenybės teorija labai prisidėjo prie asmenybės problemų supratimo bei aiškinimo. F i l o s o f i n ė humanizmo teorija yra metodologinis pagrindas specialioms žmogaus teorijoms. orientuota į augimą ir tobulėjimą. cesus: Savireguliavimas. kurių patenkinimas tampa asmenybės .

Tačiau žmonėms. Saviaktualizaciją A.įžvelgti ir įgyvendinti savo gabumus bei potencialias galimybes. suvokia ir mato tik tuos poreikius. rašytojų. brandžia. bendraudamas su kitais. Maslou žmogaus poreikius ir jų „piramide" . tenkindama tuos poreikius. Atsiribojimas nuo aplinkos (iš dalies) ir vienatvės poreikis. A u k š č i a u s i a s ž m o g a u s p o r e i k i s saviaktuatisacija. žmogaus gyvenimo kelias. tuo jis ir privalo būti" (dailininkas turi tapyti. įtakoja asmenybės suvokimą. Kiekvienas žmogus yra kitoks. Maslou poreikių hierarchija galioja daugumai žmonių. Maslou. mąsto. Labai svarbu. Realistiškesnis požiūris į pasaulį.III skyrelyje „Poreikių hierarchija").tai ilgas procesas. Tik pažinęs ir įsisąmoninęs savo poreikius. kuris motyvuotas stokos. patį bendravimą su kitu žmogus suvokia kaip vertybę ir tai dvasiškai praturtina bendraujančius. tuo ji yra brandesnė. 5. Pavyzdžiui. ji taikoma statistinėje žmonių populiacijoje. Bendravimas taip pat gali būti motyvuotas stokos arba būties poreikiais. nevengtų tobulėti. žmogus gali tapti pilnai subrendusia. ištyręs daug save aktualizavusių asmenybių (mokslininkų. menininkų. kurie būdingi save aktualizavusiems. 2. save realizuojančia asmenybe. poreikių hierarchija gali ir nepasireikšti. Būties motyvacija yra susijusi su aukštesniais poreikiais. talentingi dailininkai kūrė net badaudami. . „Kuo žmogus gali būti. konstruktorius . A. savęs atskleidimas ir realizavimas. kurie yra dabar. t. Antai žmogus. Būties motyvacija nesumažina psichinės įtampos. su asmenybės augimu. Jeigu dominuoja būties motyvacija. Savęs aktualizavimo esmė . politikų). atskleidė. iš dalies. 3. išskyrė bendrus bruožus. Koncentravimasis į svarbias problemas ir smulkmenų ignoravimas. Maslou siejo su asmenybės brendimu: kuo labiau asmenybė save aktualizavo. su žmogaus laisvu pasirinkimu. filosofų. Motyvacijos lygis. išreiškė.y.y. subrendusiems žmonėms: 1. su jo vertybėmis bei tikslais. pasiekusiems saviaktualizaciją. 4. Tolerancija kitiems ir pakantumas savo silpnesnėms savybėms. kad žmogus nesustotų ties žemesniųjų poreikių tenkinimu. tiksliau pasakius.konstruoti). t. kad A. Svarbu pabrėžti. A. mąstymą ir kitus psichinius procesus. galima sakyti. Spontaniškumas ir paprastumas.168 V SKYRIUS veiklos ir a u g i m o m o t y v a i s . nes augimas ir tobulėjimas reikalauja tam tikros įtampos. Stokos motyvacija susijusi su žemesniaisiais poreikiais ir mažina psichinę įtampą. todėl kiekvienas skirtingu būdu realizuoja šią tendenciją. Kai bendravimas yra motyvuotas stokos. tai. Maslou taip pat kalbėjo apie stokos ir būties motyvaciją. atrastų savo tikslus ir siekius. (Plačiau apie A. Saviaktualizacija . kokią jis gaus iš to naudą. žmogus. O būties motyvuotas suvokimas yra daug platesnis: žmogus žvelgia į ateitį.

Šiuo metu Lietuvoje taip pat organizuojamos asmenybės augimo grupės. Maslou pastebi. Harmoningam vystymuisi būtina sąlyga 6. Didesnis visuomeninis aktyvumas. Gėrio ir blogio atskyrimas. Rogers) (1902 . ypač džiaugsmo. Nuoširdesnis jausmų reiškimas. A. 7. Rodžersas matė savirealizacijos poreikyje. JAV psichologas. Maslou matė žmogų kaip augantį. 14. Todėl kiekviena asmenybė gali potencialiai pasiekti saviaktualizacijos lygį ir gyvenu visapusišką. kad. Taip pat žmogui yra įgimtas gėrio ir blogio suvokimas. kad brandi asmenybė nebūtinai turi visus šiuos bruožus. Dauguma eilinių. nors manė. Kūrybiškumas. tačiau jo teoriniai darbai turėjo didele įtaką psichologams praktikams. Net ir aukščiausią saviaktualizacijos lygį pasiekė asmenys patiria silpnumo akimirkų. kuriuo jis ir vadovaujasi. Jų dėka milijonai amerikiečių įgijo galimybę atskleisti savo kūrybiškumą ir pajusti pilnavertiškesnį gyvenimą. 8. Maslou akcentavo žmogaus individualybę bei unikalumą ir nesistengė žmones skirstyti į konkrečius tipus. 9. 11. jis visuomet pasirinks augimą ir plėtrą. buvo organizuota daug asmenybės g r u p i ų . kad žmogaus prigimtyje slypi kūrybiškumas. kad jų nėra labai daug. panaudoti savo sugebėjimus. pagrįstas moralės jausmas. „vidutinių" žmonių yra nepasiekę savirealizacijos ir gyvena tenkindami stokos poreikius. Jis tvirtino. Tačiau A. kad žmogui įgimta siekti. A. Demokratiškesnis charakteris. kurie stengėsi padėti žmonėms giliau pažinti ir pilniau atskleisti save. A. Tobulų žmonių nėra. K. vienas iš humanistinės psichologijos kūrėjų. Pateikęs save aktualizavusių asmenybių bruožus. A. praturtinti savo asmenybę. Daugiausia dėmesio skyrė save aktualizavusioms asmenybėms. Gilesni tarpasmeniniai santykiai. nes jį visuomet žadina savirealizavimo tendencija. Stiprus.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 169 Didesnis savarankiškumas (autonomija) ir atsparumas išorės Įtakoms. 13. Jumoro jausmas. Sukūrė humanistinę asmenybės teoriją ir psichoterapijos sistemą. Neįprastų įspūdžių ir stiprių išgyvenimų dažnesnis patyrimas. kūrybiškas procesas. 10. Pagrindini asmenybės veiklos ir brendimo šaltinį K. pilnavertį gyvenimą. . Maslou buvo įsitikinęs. Maslou buvo vienas pagrindinių humanistinės psichologijos krypties teoretikų ir kūrėjų. o ne stovėjimą vietoje. A. Maslou darbų įtakoje JAV gimė asmenybės augimo judėjimas.1987). 12. vadinamą nedirektyviąja psichoterapija. kaip nuolat tampantį. glūdinti pačioje žmogaus prigimtyje. vystytis. Rodžersas teigė. Rodžersas (C. o saviaktualizacija yra savitas. jeigu žmogui leidžiama pasirinkti. Jis nedirbo praktinio darbo. K.

Asmenybė pilnai suvokia save. Pilnai ir harmoningai funkcionuojančia asmenybe. kurie jį patenkintų ir nebūtų žalingi kitiems.170 V SKYRIUS . koks jis yra). gali tapti kiekvienas . Rodžerso i š v y s t y t a nedirektyvioji. Pagrindinė humanistinių asmenybės teorijų idėja . Tokio besąlygiško vertinimo ir priėmimo įtakoje žmogus pradeda giliau suvokti save ir per tam tikrą laiką pats savo noru sukuria ir išugdo savo tikslus ir užduotis. K. juos suderinti.besąlygiškai priimti ir gerbti kiekvieną žmogų tokį. galima suvokti žmogaus elgesio priežastis. kuris priklauso nuo paties žmogaus pastangų. taikoma įvairiose praktinės veiklos srityse: psichoterapijoje. ir tapęs visapusiškai funkcionuojančiu asmeniu. Rodžerso idealas ir galutinis nedirektyviosios terapijos tikslas visiškai funkcionuojanti asmenybė (fuly functioning). yra būdas patirti besąlygiškai teigiamą vertinimą per pokalbį. Nepagrįsti reikalavimai iškreipia žmogaus savęs suvokimą ir slopina vystymąsi. K. Asmenybės branda K. tai ilgas nenutrūkstantis procesas. atskleidęs savo gabumus. Tik pokalbio metu pabandžius pažvelgti iš jo požiūrio taško. Kuo jie labiau sutampa.y. tačiau šis suvokimas (aš vaizdas) nėra vienalytis: jį sudaro idealus ir realus savęs suvokimas.tereikia pažinti save. ir dėl to kyla problemos. Neįmanoma iki galo pažinti kito žmogaus pasaulio suvokimo. augimo rezultatas. koks jis yra. t. Brandi asmenybė besąlygiškai priima save ir yra atvira naujam patyrimui bei išgyvenimui. Psichoterapeutas priima ir vertina klientą tokį. t.tėvų pagarba ir meilė vaikystėje be jokių išlygų (vaikas turi būti mylimas ir gerbiamas toks. sutrikimai. Rodžersas manė. tai žmogus visiškai realizavęs savo prigimtį.y. atskleisti savo siekius ir galimybes. tuo žmogus geriau suvokia save aplinkoje ir geriau jaučiasi. Kiekvienas žmogus gyvena savo pasaulyje. į klientą orientuota psichoterapija. Jei jie nesutampa arba prieštarauja. Psichinė sveikata yra tapimo. vadinamame patirties lauku. koks jis yra ir duoda jam laisvę pasirinkti tikslus. kad asmenybės brendimas. mokyme (mokytojas atlieka tik konsultanto vaidmenį) ir valdyme. Brandi asmenybė. realybė suvokiama iškreiptai. atvira patirčiai bei gyvenančia dabartimi. .

ką žmogus pažįsta. Aplinka. M. kad žmogus pažįsta aplinką. Kierkegaard). arba psichologinė erdvė. Pasak K. žmogus jaučiasi gerai. P. Kelly) (1905 . kančios. būtent. per kuriuos ji vertina aplinką bei reguliuoja santykius su kitais žmonėmis (vadinamosios „rolių gardelės"). kiek apie jos santykį su aplinka. Norint pažinu asmenybę. Žmogaus elgesys tikslingas ir nukreiptas į ateitį. priklausomai nuo aplinkybių"). Didelę įtaką egzistencinės krypties teorijoms padarė filosofai S. Šios teorijos nėra plačiai taikomos praktikoje . Ši įtampa siekia išsilyginti. vertindamas jos detales per vertinimų sistemą. yra fiksuota laike. todėl. Jaspers). kilus poreikiui. Haidegeris (M. Konstruktų sistema yra individuali. Asmenybė sudaryta iš dviejų dalių: vidinės ir išorinės. P. Sartre). kurioje kalbama ne tiek apie pačią asmenybę. nukreiptą į ateitį. asmenybės neįmanoma nagrinėti atskirai nuo aplinkos. susikuria įtampa. nuostata „visi žmonės gali būti ir geri. Ž. abi jos sąveikauja su aplinka per suvokimą. Egzistencinės krypties asmenybės teorijos Šios krypties teorijų šaknys slypi filosofų egzistencialistų darbuose ir idėjose.1996) teigė. vadinamą asmeniniais kostruktais. ji atspindi žmogaus nuostatas ir vertybes. vienišumo. laisvės. Jaspersas (K. Asmenybė pasireiškia.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 171 Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos Si teorijų grupė taip vadinama kognityvine neatsitiktinai . ir blogi") arba konkretesni („visi žmonės gali būti geri arba blogi. per pažinimą. Asmenybės veiklą galima pavaizduoti vektorių judėjimu erdvėje. K. . . K. todėl nukreipia žmogaus elgesį viena ar kita linkme. Kai naujos žinios patvirtina jau turimus konstruktus. atsakomybės.1947) sukūrė lauko teoriją. Jų rėmuose apibendrinama viskas. Sartras (J.jos įdomios kaip teoriniai asmenybės funkcionavimo modeliai.Levino. JAV psichologas Dž. Elgesį lemia dabartis.jai atstovaujantys autoriai pabrėžė aplinkos reikšmę asmenybės funkcionavimui. Kiekvienas poreikis turi teigiamą arba neigiamą valentingumą. P. Kai aplinka neatitinka konstruktų (netelpa į jų rėmus arba prieštarauja). kyla įtampa. mirties. Levinas (K. Kelis (G. Heidegger). pažinimą. Kierkegoras (S. Egzistencinė psichologija nagrinėja žmogaus būtį pasaulyje ir pagrindinius jo egzistencijos klausimus: gyvenimo prasmės. Šie konstruktai yra tarsi pažinimo ir vertinimo rėmai-jie gali būti platūs (pvz. Tilich) ir kt. Lewin) (1890 . reikia išsiaiškinti jos konstruktus. Tillichas (P. nors pats jis to gali ir nesuvokti.

Frankl). kada ir kur gimti). 3. kaip biologinio individo.tai kompasas be magnetinio lauko. Buvimas yra nuolatinis tapsmas ir supratimas kaip sąmoninga sąveika su kitais žmonėmis. Pagal V. tampama tarsi lukštu be branduolio. gimęs 1905 m. Savo dvasinio pasaulio gelmes asmenybė siekia atskleisti bręsdama. Savų išgyvenimų pasaulis (Eigenwe]t). jei Įgimta „valia prasmei atrasti" neišsivysto į sėkmingą gyvenimo tikslo ir prasmės atradimą. elgesį. Franklis pripažįsta.). kuris neturi savo paskirties uosto". misijos atradimą. ir išskyrė tris dimensijas: 1. t. kai žino dėl ko. geri tarpusavio santykiai yra labai svarbūs žmogui. „Umwelt" . vertybių supratimo. kad žmogus be Dievo . Franklis kelis metus išbuvo nacių koncentracijos stovykloje ir ten labai aiškiai suvokė. kad žinotum. Pasaulis. tai malonumo siekimas (kaip manė Z. ir net nežmoniškose sąlygose žmogus gali likti laisvas dvasiškai ir kilnus. Nereikia būti jūreiviu. Prasmės ieškojimas yra pagrindinis žmogaus siekis. „Eigenwelt". kad žmogaus egzistencija nyksta. kad žmogus gali viską iškęsti. Tai apriboja žmogų. Binsvangerio nuomone. (18811966) aprašė žmogiškosios būties pasaulyje lygmenis. kaip žmogus suvokia ir priima tai.. Aplinkinis gamtos pasaulis (Umwelt. Apleidus dvasinį pasaulį. gamtos pasauliu ir kaip nuolatinis siekis gyventi prasmingai. kas veikia jo vidinį ir išorinį gyvenimą. kad pagrindinis žmogaus polinkis. vok. kad „joks vėjas nepadeda plaukti tam laivui. Tai santykių su savimi būdas. V. kuriame žmogus egzistuoja drauge su kitais žmonėmis (Mittwelt. Šveicarų psichiatras L. tai žmogaus subjektyvus matymas to. . ką jam kas nors pasaulyje reiškia. jei jis nesiekia ko nors aukščiau. kurie įtakoja žmogaus elgesį. savo gyvenimo tikslų. vok. kreipdamasi į dvasines vertybes. Prasmė motyvuoja jo gyvenimą. pajuntamas egzistencinis vakuumas tuštuma. kas vyksta aplinkui. Franklį klaidinga yra teigti.y. Jis mano. V. Binswanger).). Binsvangeris (L. kad gyvenimo įprasminimui reikia gyvenimo tikslo. Franklis tvirtina.išorės pasaulis sąlygoja žmogaus. Žmogus yra atsakingas už savo pasirinktą egzistencijos būdą. V. Šis pasaulis yra žmogui suteiktas (niekas nepasirenka. savikontrolės ir vidinės vertės jausmo.172 V SKYRIUS Egzistencinė psichologija atskleidžia žmogaus buvimą pasaulyje ir tai. „Mittwelt" pasaulis apima visus tarpasmeninius santykius. V. Jis ypač pabrėžė žmogaus „prasmės siekimą". yra austrų psichologas ir psichiatras. Froidas) arba galios (kaip . Franklis (V. kad paprasto kasdieninio gyvenimo nepakanka. 2. vok.nuosavas pasaulis.

telkianti dėmesį į ateitį. patirybinėmis ir nuostatinėmis (elgesio) vertybėmis. Be abejo. jaučia egzistencinį vakuumą. „tvarka").pagalbą ir meilę kitiems žmonėms. siekiant prasmės už savęs. už padarytus darbus. ir. kad kiekvienas gerai atliktas darbas. kurias žmogui (pacientui) reikės rasti ateityje. reikšmingiausia iš kurių yra prasmės siekimo slopinimas. Jis mano. k u r i pavadino Logoterapija. Skausmas ir kančia nėra problema. niekas negali jo gyvenimo pakartoti. bet anaiptol ne psichikos liga. nepagydomos . jeigu situacijos pakeisti negalime. Žmogaus rūpestis. Taigi realizuodamas kūrybines vertybes. patiria „egzistencinę frustraciją". Todėl niekas negali jo pakeisti. Noogenines neurozes sukelia egzistencinės problemos. Per nesugrąžinamai praeinančius gyvenimo momentus žmogus gauna naują patirtį. gėrį. Gyvenimas kelia jam savo problemų. Logoterapija ne tik nurodo. Žmogus neturėtų klausti: „Kokia mano gyvenimo prasmė?". Visiems skirta susitikti su tragiškaisiais gyvenimo aspektais: skausmu. Žmogus. save pamiršus ir save viršijant. kultūros kūrinius bei žmogaus meile. jog klausiama jo paties. kiekviena sąžiningai atlikta pareiga yra savotiška kūryba. Logoterapija yra į prasmę orientuota psichoterapija. nematantis gyvenimo prasmės.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 173 tvirtino A.protas). o ne vidinę pusiausvyrą. „Logos" . prasmės ieškojimas žmogui sukelia vidinę įtampa. Klaidinga taip pat yra laikyti savęs aktualizavimą pagrindiniu žmogaus siekiu (kaip teigė su tam tikrais papildymais A. Savęs realizavimas ateina savaime. Problema yra įprasminti savo kančią. „protas". Kiekvienas turi savo ypatingą gyvenimo misija.teikti pagalba žmogui (pacientui). ir todėl kiekvienas žmogus yra atsakingas už gyvenimą. net jo neviltis dėl gyvenimo vertės.graikiškas žodis („prasmė". o tai siejasi su drąsa. bet ir kaip ją surasti.noos'' . konkretu pašaukimą..į prasmes. ieškančiam gyvenimo prasmės. jaučiant atsakomybę. Trys keliai veda žmogų į prasmingą gyvenimą. bet turėtų suvokti. V. Tai gali sukelti neurozes. todėl žmogaus pareiga . už.atsiliepti į tuos klausimus. žmogus kažką duoda pasauliui. Logoterapijos tikslas . V. pergyvendamas gamtą. Absoliučios prasmės galima tik siekti. Maslou). kitaip sakant . Iš tiesų. ją reikia priimti. naujus jausmus. yra egzistencinė problema. kurias Franklis pavadino noogeninėmis (graikiškai . tuštumą. kur ieškoti prasmės. Franklis juos vadina kūrybinėmis. Bet kilniausia gyvenimo prasmė atsiskleidžia nusistatymo vertybėse. žmogus kai ką gauna iš pasaulio ir praturtina save. Tačiau kaip tik tokia Įtampa yra būtina psichinės sveikatos prielaida. o konkrečiai reikia surasti s i t u a c i n ę prasmę: gyvenime yra daug p o t e n c i a l i ų p r a s m i ų . kurį reikia įgyvendinti. Franklis sukūrė naują psichoterapijos metodą. kalte ir mirtimi. Logoterapija kaip tik ir padeda žmogui surasti savo uždavinius ir situacine prasmę. Adleris). Patirdamas tiesą. grožį.

vertybių ir neprivalo rūpintis kliento religiniu gyvenimu. Vis dėlto kraštutinėse situacijose religija darosi reikšminga.174_ V SKYRIUS ligos atveju nieko kito nebelieka. Kiekvienam yra svarbu tapti brandesnių ir siekti vis pilnesnės brandos. tačiau kiekvieną teoriją iš dalies galima pritaikyti savęs ir kitų pažinimui. Pilnesnį asmenybės vaizdą padeda susidaryti teorijų integracija. kad kiekviena teorija turi privalumų ir trūkumų. Bręsdamas žmogus tampa vis žmogiškesnių. kaip įtikinti ligonį. Subrendusiu V. Franklis laikė žmogų. Tuo jos visos yra vertingos. . vis labiau pamiršta save ir atiduoda save kitiems (V. tokį saugumo jausmą. „religija žmogui suteikia dvasinį inkarą. Žmogaus brendimas pagal jį. turėdamas omenyje. reikia iš anksto susikurti individualų savo asmenybės brandos vaizdą. įvairių požiūrių apie asmenybę žinojimas ir sugebėjimas derinti tas žinias. kad kančios ir mirties prasmė gali būti surasta tik už kenčiančio žmogaus. . gerai f u n k c i o n u o j a n č i a i s ir ieškančiais gyvenimo prasmės. logoterapija nereikalinga religingiems žmonėms. kuris atrado savo misiją ir įprasmino savo gyvenimą. Franklis tai vadino savęs viršijimu). tik transcendencijoje (nebūtinai religijoje). ji reikalinga kenčiantiems beprasmybę. svarbu žinoti. kokia teorija vadovaujasi autorius. Franklį. neprimesti jai savo filosofijos. t. kaip ir kiti egzistencinės psichologijos atstovai. Asmenybės branda V. t. kurio jis negali rasti niekur kitur". Franklis primena. be abejo. Daug autorių akcentuoja asmenybės brandą kaip asmenybės siekį ir jos raidos rezultatą. V. galima teigti. kad net ir dabar jo gyvenimas turi prasmę. kad tai asmenybė.y. daugiau kalbėjo apie žmogų. Logoterapijos specialistas turi gerbti asmenybe. Franklis.3 lentelėje. Tam. • ASMENYBES BRANDOS APIBŪDINIMAS Apžvelgus pagrindines asmenybės teorijas. Tokius žmones logoterapija siekia padaryti atsakingais. Asmenybės brandos požymiai pateikti 5. Pagal V. Skaitant įvairią literatūrą apie asmenybę. žmogaus asmenybė.y. tai ilgai trunkantis procesas.

2.J. p. Bieliauskaitė R. Kepalaitė A.E. Bem D. 1997. Elgesio teorija ir žmogaus modeliai. Brabantas Ž. Asmenybės subrendimo požymiai Lentelė sudaryta panaudojant J.206. Atkinson R. Mokymasis ir asmenybės brendimas. Barvydienė V. . p.C.L. Introduction to Psychology. Vadovavimo psichologija. Psichologija 16. 5. Atkinson R. Kasiulis J.. USA. Psichoanalizė. Bandūra A. 1996.F. 6.Pikūno duomenis. Kaunas.. 1993. 1994. Vilnius. 3. 1994. Asmenybės psichologija. Vilnius. 1998.ASMENYBE IR INDIVIDUALUMAS 175 5. Butkienė G. Šaltinis: Pikūnas J... 1993. 4. literatūra 1. Smith E..3 lentelė. 137-154. Kaunas.

Pedagoginė psichologija. c. 19. 1996. ..Siela. 104-121. 26. 7. p y A.3-18. 1986. Vilnius. Vertybių sistema humanistinėje ir egzistencinėje psichologijoje.608. Assessment of children. Kaunas.B. 1997. 1994.176 V SKYRIUS Frankl V. Egzistencinė psichologija ir terapija. Kaunas. Ca eepyp. Psichologija 17. Kočiūnas R.E. Idėjų sankryžoje: Kritinis skerspjūvis.. ep .. Lepeškienė V. K. Sattler J. Katiliūtė . p. Kočiūnas R. New York. M O C K B . Žmogaus aukščiausi skrydžiai. 9.B. Gyvensena. Vilnius. 20. 11. p.C. Pastoracinė psichologija. A. Psichologija 15. Kaunas. 27. Humanistinė psichologija. 22. Trimakas K.M. O c . Asmenybės vystymasis: kelias į savęs atradimą. Teop . 1992. . 21. 14. Gage N.. 17. 10. M o c a . Kaunas. 1994. Jacikevičius A. Sternberg R. Beyond IQ: a triarchic theory of human intelligence. p. 15. 1996. ce .720. Vilnius.J. Vilnius.. 1997. p. 1996. 8. Psichologija 12. 12. Vilnius. Psichologija 16. Plužek Z. 1993. 1988. Vilnius. 1996. 16. Maslow A. Kaunas. Biheviorizmas ir humanistinė psichologija: Dvi žmogaus prigimties sampratos. Asmenybės raida gyvenime.. 24. 1985.G. 1996. c. 1997. San Diego. Berliner D. X . 1992.5-24. 13. Teop . Trimakas K. Z teorija. Psichologija. Furst M. Pikūnas J. 1992. Mokslas. Psichologija 12. 23. 2 5 .5-33.Boydstun D. Psichologija studentui. Žukauskienė R.Vis vien sakyti gyvenimui (Žmogus ieško prasmės). 1997. 1997. 1998. 18. Paškus A. . 1997. Raidos psichologiją.

kad aš tikrai esu aš? • Kodėl talentingas inžinierius gali turėti žemą savigarbą? • Kiek veidų turi manasis „Aš"? • Kas gali būti bendro tarp pernelyg save aukštinančio ir save žeminančio žmogaus? • Kodėl vieni žmonės lengvai priima komplimentus. Dabar pats laikas gautąsias žinias sujungti ir pritaikyti savęs ir kitų pažinimui.). Savimonės padedami mes išskiriame save (AŠ) iš viso likusio objektyvaus pasaulio (ne AŠ) (6. t. nukreipta nuo išorinio pasaulio į mūsų AŠ. bet ir patys save. kylančius ieškant savojo „Aš".1 pav. • Iš kur žinau. Šis žmogaus sugebėjimas suvokti ir geriau ar menkiau pažinti savo vidinį pasaulį pavadintas savimone. kad tai sąmonės dalis. apimanti paties savęs įsisąmoninimą. Galima sakyti. y.tarsi bandėme pamatyti žmogų iš skirtingų pusių. o kitiems tai sunkiai sekasi? • Kodėl ir kaip mes patys save apgaudinėjame? • Kodėl yra svarbu save mylėti? • Kas yra atsakingas už mano gyvenimą? Kas yra savimonė Skirtingai nuo gyvūnų. mes suvokiame ir pažįstame ne tik mus supantį išorinį pasaulį.VI SKYRIUS SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU Iki šiol kalbėjome apie atskirus mūsų psichikos procesus . . Kartu paieškokime atsakymų į kai kuriuos klausimus.

kaip be galo sudėtingos veikiančios „sistemos".žr. padėdama mums pažinti aplinką. AŠ -VAIZDAS Aš-vaizdo apibūdinimas. arba iš kur žinau. Be abejo. Sąmonė. pažindamas aplinką. t. efektyvumą ir patikimumą. reaguodamas į ją.178 VI SKYRIUS pav. Požiūris į save susiformuoja vėliausiai. Pratarmę). y. jau esame aptarę .savas paties. daro lankstesnę. pirmiausiai reikėtų suprasti kaip savęs pažinimo ir vertinimo procesą. savo bruožų. Žmogus save pažįsta veikdamas ir bendraudamas. ir gaudamas iš jos grįžtamąją informaciją. žmones. po to. šis procesas nueina ilgą ir sudėtingą raidos kelią. reiškinius. arba savęs įsisąmoninimą. kad aš tikrai esu aš Savimonę. pažinimas ir vertinimas (ką konkrečiai reiškia suvokti ir pažinti save. savo vietos pasaulyje suvokimas. kai jau yra susiklostęs požiūris į išorės daiktus. o savimonė siekia padidinti paties žmogaus. Savimonės dėka žmogus išskiria save (AŠ) iš viso likusio objektyvaus pasaulio (ne AŠ) Taigi savimonė . poreikių ir galimybių. Šio proceso rezultatas būtų savęs . tikslingesnę ir efektyvesnę mūsų veiklą. nukreiptą į išorinį pasaulį.

Toms žinioms apie save. tikrus jų skirtumus. be abejo. Tai savęs paties įsivaizdavimas. save perprantant ir kaupiant žinias apie save. kas mums būdinga.) sistema.tokia. ko įprastoje būsenoje nepajėgtų. labiau ar menkiau įsisąmoninta. o kai kurie nurodo tam . savo vertingumo išgyvenimą. Kad nuo savojo Aš suvokimo priklauso žmonių galimybės. bet ir kiek išreikšti mumyse vieni ar kiti bruožai). kuris tarsi persmelkia visą savęs suvokimą ir Aš-vaizdą. o gal net • ir neįmanoma. kokią ji save pačią mato. Taigi galima sakyti. Taigi kas yra Aš-vaizdas? Aš-vaizdas . t. jis iš tiesų sugeba atlikti tai. O trumpiau: Aš-vaizdas . savo vietą . priimame arba nepriimame. Savosios vertės jausmą (savęs įvertinimą). y. Čia laikomasi pirmojo požiūrio. arba Aš-sistema.vaizdas skatina ar slopina mūsų aktyvumą. jas vienaip ar kitaip vertiname. nesame abejingi: mes . Pavyzdžiui. išgyvenama kaip unikalus Aš. kad mūsų Aš-vaizdas ir mūsų veikla bei aktyvumas yra tarpusavyje susiję. arba savęs suvokimo. išgyvename. Aiškumo dėlei tai galima pavaizduoti maždaug taip: Aš-vaizdas visada sąlygoja mūsų asmenybės aktyvumą ir galimybes. proceso . „aš kai ką galiu".. Ji yra palyginti pastovi. įrodo hipnozė: įteigus žmogui vienas ar kitas jo Aš galimybes. „O jeigu negaliu. Taigi Aš-vaizdas yra savimonės. išgyvenimus ir motyvus. 2. kad būtų lengviau suprasti Aš-vaizdo esmę ir sandarą.tai vaizdinių ir sprendimų apie save (savo bruožus ir sugebėjimus. vadinamas Aš-vaizdu. tarp žmonių ir t. Dalis autorių šiuos terminus vartoja kaip sinonimus. Sąlyginai tai atskiriama tik dėl to.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 179 vaizdas. nusiteikimą savo paties atžvilgiu. Kiekvieno iš mūsų Aš-vaizde galima išskirti du aspektus: 1. apie save manančių: „aš viską galiu". „aš nieko negaliu".t. . Vadinasi. vienas nuo kito priklauso. tai nieko ir nedarysiu". arba Aš-koncepcija. sėkminga ar nesėkminga mūsų veikla atitinkamai veikia Aš-vaizdą. esama žmonių. Žinias apie save (tai ne tik žinojimas.• produktas. Antra vertus. palankus arba nepalankus Aš . Aš vaizdo turinys formuojasi ilgus metus.tai asmenybė . Todėl atskirti žinias apie save ir savęs vertinimą yra labai sunku.

.180 VI SKYRIUS Mūsų Aš susieja į visumą įvairias mūsų mintis. B. kurių savyje nepastebėjome. centras. (Agresyvus žmogus. kuriam svarbu kitų akyse pasirodyti padoriu. . veiksmus ir pan. leidžia mums pajusti savo asmenybės vientisumą. Įsisąmonintų ir neįsisąmonintų elementų požiūriu Aš-vaizdą galime įsivaizduoti kaip tam tikrą sistema su „sąmoninga" viršūne ir „pasąmoniniu" pagrindu (6.). Aš-vaizdo įsisąmoninimas. vidinio pasaulio ašis.. tačiau nesuprasti vidinių ar išorinių jų priežasčių. Aš dėka juntame. Froido asmenybės schemą). kas suvokiama labai aiškiai. nesuvokia savo agresyvumo. jei kuklumas „neįrašytas" į jam reikšmingų savybių sąrašą). kas suvokiama ne taip aiškiai. (Žmogus supranta esąs perdėtai smulkmeniškas. Kai kurios savybės neįsisąmoninamos dėl to. Be to. nes jos mums paprasčiausiai nereikšmingos. kad asmenybei jos yra nepriimtinos: prieštarauja jau susiklosčiusiam Aš-vaizdui. kažką. kodėl taip yra). o dar dalelė savęs vaizdo lieka apskritai neįsisąmoninta.tai tarsi mūsų asmenybės šerdis. Tai gali būti savybės. dabartyje ir ateityje ir šitaip suvokiame bei jaučiame tapatumą sau. norus. išgyvename save kaip tą patį praeityje. o nuolatinius savo susidūrimus su aplinkiniais aiškina kaip „kovą už teisybę"). Kokios savybės paprastai „pasprunka" nuo mūsų sąmonės. (Aplinkinių vertinimu kuklus žmogus gali savęs nelaikyti kukliu. y. (Prisiminkite Z. lieka už aiškaus suvokimo ribos? Apžvelkime tris tokių savybių grupes. Kaip ir kiti psichiniai reiškiniai. arba ko aš nežinau apie save . A. t. C. Aš-vaizdas visada turi kažką. Galima suvokti turint vienas ar kitas savybes. Todėl kiekvieno mūsų Aš . ir jų suvokimas gali sumenkinti savigarbą.2 pav. tačiau nežino. jausmus.

anksčiau nelabai aiškiai suvokta ir sunkiai paaiškinama savybė . sąmonei nepriimtini norai. stengiasi „neprileisti" iki sąmonės. Tačiau pasąmonėje slypintis prastas savęs vertinimas reiškiasi dideliu N. šiurkštumu. kaip aš galėjau taip pasielgti"? Tačiau kartais visiškai netikėtai sau imame ir pasielgiame labai kilniaširdiškai ir tolerantiškai. turės problemų su . Tokiu būdu jo įsisąmonintasis Aš ir savigarba lieka nepažeisti. Pavyzdžiui. jog moters pasąmonėje slypi baimė. kad sąmonė įsiterpia į sapnus kaip cenzorė. per psichoterapijos seansus žmogus suvokė. Jis nuolat jaučiasi prislėgtas. nepripažįsta. kodėl jaučia priešiškumą metais jaunesniam broliui (priežastis . Pasąmonėje! paslėpti mūsų asmenybės aspektai gali būti labai nemalonūs. Tokios būsenos priežasčių pats N. Toks sapnas gali reikšti. y. Vadinasi. tarsi matytų jį iš šono. Taigi prasiplėtė viršutinės Aš-vaizdo dalies ribos. o po to pasijuntame nepatogiai: „Ir kas man atsitiko. kurį mes sąmoningai suvokiame. o į savas slaptas problemas ar norus žiūrima tarsi iš šalies. Dėl to sapnas yra priimtinas. Manoma. Arba pasakome ką nors tokio išmintingo. kad nesugebės būti puiki motina.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 181 Šių Aš-vaizdo dalių santykis nuolat kinta. tiek neigiamų)". įžeidumu. Tuo tarpu „santarvė" tarp suvokiamų ir nesuvokiamų savo paties bruožų. konfliktiškumu. nesuvokia. Galbūt moteris bijo. aiškiai prasilenkdamas su realiomis galimybėmis. jog tai tikrai mūsų žodžiai.ankstyvojoje vaikystėje išgyventa trauma. Tuo tarpu pasąmonėje viešpatauja nepasitikėjimas savimi. kad galiu būti toks. situacijoms ar simboliams. Pasąmonėje glūdintys slapti. Sąmonės lygmenyje N. neaktyvus ir pan. kartais būsima mama susapnuoja savo vaisių taip. Dideli prieštaravimai tarp įsisąmonintų ir neįsisąmonintų mūsų Aš dalių gali iškreipti asmenybės vystymąsi. „išsiderinusios" asmenybės pavyzdys. Štai disharmoniškos. Nemalonius ar „nepadorius" jausmus ir norus ji perduoda kitiems sapne veikiantiems asmenims. kad turiu tokių savybių (tiek teigiamų. Taigi kiekvieno mūsų Aš yra žymiai didesnis nei tas Aš. Sakykime. Sakykime. sukelti elgesio sutrikimus. žemas savęs vertinimas. į kokią nors smulkmeną mes sureaguojame stipriu pykčio priepuoliu. vertina save labai gerai. kad patys netikime. išreiškiantys priešiškumą ir agresyvumą.„priešiškumas broliui" tapo visiškai Įsisąmoninta. Dar viena iš tokios akistatos galimybių yra sapnai. konfliktai iškyla į paviršių miegant. t. kad susitikti „akis į akį" su savo pasąmone mums padeda ne tik nevalingi poelgiai. kad nėštumas gali sujaukti jos įprastinį gyvenimą. Psichoanalitikai teigia. sugebėjimas įsisąmoninti ir pripažinti mums nemalonią informaciją apie save rodytų mūsų asmenybės brandumą. „Aš nė neįsivaizdavau. kurio N. baimės. blogos nuotaikos. gimus broliukui ir netekus dalies tėvų dėmesio).

savo dvasiniam gyvenimui. tačiau jis negirdi. Jis pateikia įdomų jaunos dalykiškos ir veiklios moters sapno. todėl nori savo nėštumą tarsi „nutolinti". jog greitai susidursime su problema. Šiuo atveju reikėtų sustoti. jis suprato. padėjusio jai geriau suvokti save. įjungusi mašinos variklį. kad visada vengdavo kalbėti apie savo poreikius. pavyzdį. jai nebeliko laiko namams. jog sapnai yra „sukurti" tam. bejėgiškumą ir iš dalies vienišumą. bet „užmirštus" gyveno aspektus. Jis įsėda šalia jos į automobilį ir ją nusiveža. šeimai. Pasąmonėje mes galime atrasti savojo Aš sveikata. atsigręžti veidu į mus persekiojantį savojo Aš aspektą ir susitarti su juo. tai gali reikšti. Vyras išreiškia tą moters dalį. Moteris mato savo vyrą. panašus į valkatą. Automobilį vairavęs neramus „valkata" išreiškia tą moters asmenybės dalį. tarsi kažkas ją įstūmė į šita „judėjimo priemonę". patrauklumą. Moteris jaučia stiprų pasipiktinimą. Jungo pasekėjas psichoanalitikas R. Košmarai. mes turime galimybę ne tik išspręsti savo vidinius prieštaravimus. Šiek tiek pakeitusi savo dienotvarkę. kad raktus turi jos vyras. Automobilis simbolizuoja jos pernelyg didelį užimtumą darbo reikalais. kuri grąžino ją į dalykinių reikalų sūkurį. neramus jaunuolis. K. Sužeidimas gali simbolizuoti ir per menką rūpinimąsi tariamai nereikalingu savo asmenybės aspektu. ir išorinės „valkatiškos" profesinės veiklos. Pernelyg atsidavus profesinei veiklai. tai gali reikšti. Johnson vaizdžiai sako. Sapne ji jautėsi taip. Jie praneša apie kokią nors ypatingai didelę mūsų baimę arba kitas nuslopintas ir neigiamai veikiančias emocijas. anot R. kuri siekia ramybės. Pavyzdžiui. Džonsono. meditacijos pagalba) ir giliau save įsisąmonindami. kad jis nori atsikratyti kurios nors jam nereikalingos savojo Aš dalies. kad šio sapno vaizdinius reikia suprasti kaip atskirų tos moters asmenybės dalių ir jos vidinio gyvenimo simbolius. Džonsonas aiškina. susikaupimo. . moteris pasijuto lengviau. kuri visada norėjo būti kolektyvinio gyvenimo centre. praras gerą fizinę formą. Po to iš kažkur atsiranda keistas. ir tos nuslopintos emocijos jį „graužė" iš vidaus. Išanalizavęs sapną. graužiančią jam kaklą.182 VI SKYRIUS Užmegzdami ryšį su savo pasąmone (sapnų. kad mūsų pasąmonė ir sąmonė galėtų ' bendrauti ir bendradarbiauti. į kurią nenorime kreipti dėmesio. vaizduotės. Moteris sapnuoja. atsitraukimo į save. Ji prisimena. Jei sapne žmogus sužeidžia ar užmuša kitą žmogų. Džonsonas (R. žiūrėti į įvykius iš šono. lėkti visu greičiu. kad ieško savo automobilio raktų. apribojusi savo profesines pareigas ir daugiau energijos nukreipusi į jai svarbius. yra vieni vertingiausių pažintinių sapnų. iš tikrųjų norime „užsimerkti" ir nepastebėti kokios nors esminės savo problemos. kurį sapne atstovavo vyras. Taigi šiuo sapnu moters pasąmonė signalizavo apie pavojingą atotrūkį tarp jos vidinio dvasinio gyvenimo. kuri nė minutės negalėjo pasėdėti ramiai ir mėgo. žmogus nuolat sapnuodavo žiurkę. K u o m e t sapne bandome nuo ko nors pabėgti. šaukia jam. O jei negalime pajudėti iš vietos arba judame per lėtai. arba jį kas nors sužeidžia. R.

kaip kažkas pavadino jo kalbas ir sąmojus nuobodžiais ir lėkštais. kuri patvirtina tam tikrą pageidaujamą savybę (kiekvienas mato tai. Tuo tarpu mums netinkama informacija (ar bent jos dalis) gali būti blokuojama arba iškraipoma. neįprastų aplinkybių. Vadinasi. kuri slypi pasąmonėje ir „neįleidžiama" į sąmonę. arba kodėl žmonės skirtingai priima komplimentus Susiformavusiam mūsų Aš-vaizdui būdinga patį save palaikyti. Kartą jis išgirdo. Arba: „Jo žemas lygis". kad R. Visą informaciją apie save mes vertiname tendencingai. atsinaujinimo. mokykloje laikytas gabiu matematikai ir gerai manantis apie savo gabumus. augimo. galime suprasti. ir teigiamai). Vadinasi. ką nori matyti). kuo „atviresni" esame informacijai apie save (ir neigiamai. Arba: „Bendraudamas su juo. Šią temą jau pradėjome gvildenti ankstesniame skyrelyje. laiko save įdomiu ir sąmojingu. Tai ypač svarbu prisitaikant prie naujų. Mūsų Aš-vaizdo pastovumas kaip tik ir priklauso nuo to. Tarkime. įstojęs į universiteto matematikos . kaip ši nepriimtina informacija patenka į pasąmonę? . pažiūrėkime į šį paveikslą: Aš-vaizdo pastovumas. nusiunčiant ją į pasąmonę. jaunuolis. Koks galimas R. kas esame iš tikrųjų.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 183 . kaip mes priimame neatitinkančią jo informaciją: esame „atviri" ar „uždari" jai. jos savęs vaizdui prieštaraujančią informaciją. Tačiau kyla klausimas. Sakykime. stiprybės. Kad dar aiškiau suprastume Aš-vaizdo vietą mūsų psichikoje. išliekant nepakitusiu. tuo daugiau galimybių keistis turi mūsų Aš-vaizdas. ir rigidiškas (sustingęs). nuobodus". Tai susiję su mūsų suvokimo atrenkamumu. kai kalbėjome apie asmenybei nepriimtiną. Sąmonė randa. įžiūri ir praleidžia tą informaciją. išminties šaltinius. atsakas? „Tas žmogus nesupranta juokų". Todėl Aš -vaizdas gali būti ir labilus (kintantis). keliančių mums naujus reikalavimus. aš buvau pavargęs ir galbūt iš tikrųjų pasirodžiau .

nors stropiai dirba. jog tai atsitiktinumas. jog universitete yra kiti matematinių gabumų vertinimo kriterijai nei mokykloje. jis supras. ir taip išlaikys turimą sąmoningą savęs vertinimo lygį. Turėdamas nepastovų. nes nuvertiname jo nuomonę. mes n u s k r i a u d ž i a m e save. kad tikrai yra tokie. bet ir teigiamai informacijai apie save. jei studentas. atvirkščiai. per daug pastovus. ko iš savęs tikėtis. Kai Aš-vaizdas yra per daug kintantis arba. arba kas man svarbiausia vertinant save Aš-vaizdo turinį sudaro informacija (žinios) apie save. mano. keisti požiūrį į save. Taigi mūsų Aš-vaizdo pastovumą ir turimą savęs vertinimo lygį padeda išlaikyti nesąmoninga psichinė gynyba (žr. Jums tik pasirodė". Tačiau jo pasąmonėje slypės sumažėjęs savęs vertinimas. ir kiekviena sėkmė ar nesėkmė keičia jo požiūrį į save. bet tik ne savo vidutiniškais gabumais. jis yra uždaras „teigiamai" informacijai. nes nežino. Toks uždarumas teigiamai informacijai apie save yra labiau būdingas žmonėms. jie pasimeta. Jei šis studentas yra „atviras" naujai informacijai apie save. Be to. įtampa. Realiai įvertinęs savo galimybes.184 VI SKYRIUS ' fakultetą. Pavyzdžiui. taip nėra. jog nėra labai gabus. taip mes nubaudžiame ir giriantį mus žmogų. Todėl jis tampa priklausomas nuo išorinių aplinkybių. kaip maniau"). o per egzaminą įvertintas „puikiai". žmogus tarsi netenka savęs suvokimo ir vertinimo pagrindo. Tuo tarpu „sustingusį" savęs vaizdą turinčiam žmogui būdinga stipri psichinė gynyba . kaip jiems sakoma: „Kajus. išgirdę komplimentą. jis nekels sau tikslo bet kokia kaina būti „tarp pirmųjų" kaip anksčiau ir susitaikys su esama padėtimi. Ją galima padalyti į tokias grupes: • požiūris į savo išvaizdą. poskyrį „Psichinės gynybos būdai"). Pavyzdžiui. negali patikėti. Aš-vaizdo turinys. gali kilti įvairių problemų. • Žmonės gali būti „uždari" ne tik neigiamai.visa nauja informacija apie save pertvarkoma taip. Taip prieštaraudami pagyrimo autoriui. lengvai kintanti Aš-vaizdą. Tai pasireikš padidėjusiu nerimu. Tai trukdo žmogui prisitaikyti prie naujos aplinkos. tampa vidutinišku studentu. jautrumu. („Pasirodo. savo profesinį lygį laikęs vidutinišku. . aš nesu toks gabus. Savo nesėkmes jis aiškins labai įvairiai. atsisakydami mums siūlomos „dovanos". turintiems neigiamą požiūrį į save. ir ims kukliau vertinti savo gabumus. kad ji nepažeistų susidariusio Aš-vaizdo. tai jis nepriims naujos informacijos. nepakankamai save vertinantiems. Jeigu minėtame pavyzdyje studentas matematikas yra labai gynybiškas. koks yra iš tikrųjų.

.vyriškumo vertinimas. Savęs suvokimo ir vertinimo procese vienas kuris nors faktorius vyrauja. intelektą ar kitą jam ypač svarbią savybę). paspirtį (pavyzdžiui. Tuo tarpu ankstesniais laikais savęs įvertinimui svarbesnės buvo savybės. bet būti labai menkos savigarbos. vertina mus ne pagal tai. kaip žmogus reaguoja i vertinimus „Tu protingas" arba „Esi visiškas kvailys"). kai kiti žmonės mūsų vyraujančio savęs vertinimo kriterijaus ne tik nepalaiko.v a i z d o faktoriumi. sprendimai apie savo moralines savybes. Vadinasi. Įdomu. arba pagrindinis savęs vertinimo kriterijus.y. Galima sakyti. neigiančią mūsų vyraujantį Aš-vaizdo faktorių. gabus technikai j a u n u o l i s pasirinks studijas technikos universitete). Dažnai žmonių tarpusavio konfliktai kyla būtent dėl to. moteriškumo . Kitas žmogus gali save laikyti estetiškai neišsilavinusiu. žmogus gali laikyti save talentingu fiziku. kad šiuolaikinėje visuomenėje savęs vertinimui ypatingai svarbus yra intelekto faktorius (prisiminkime. Pasitaiko atvejų. žmogus paprastai vėl pasirenka tokias veiklos sritis. dažnai priklauso nuo to. Beje. siekdami išlaikyti savosios vertės lygį. kadangi šiai savybei jis neteikia didelės reikšmės. mes iškreipiame informaciją. Kiekviena tokia grupė žinių apie save vadinama A š . y. t.-vaizdo faktorius taps vyraujančiu. Kuris Aš. kad tiesiausias kelias į draugystę . kad jaunuolis laikytų save protingu ar patraukliu) Susiformavus pagrindiniam savęs vertinimo kriterijui. t. šio žmogaus vyraujantis Aš-vaizdo faktorius. profesiją). kur vyraujantis Aš-vaizdo faktorius gali geriausiai pasireikšti. jog yra neigiama ar ignoruojama tai.y. bet ignoruoja ar net neigia. t. ką mes patys savyje vertiname. nes grindžia ją ne profesiniais.pripažinti ir patvirtinti žmogaus vyraujantį savęs vaizdo faktorių (išvaizdą. i n f o r m a c i j a apie savo s o c i a l i n i u s vaidmenis ( l y t į . tyrimai rodo. o moraliniais bruožais. ką žmogus savyje labai vertina. kur jis gauna didžiausią aplinkinių palaikymą. Šie faktoriai sudaro tam tikrą sistemą. tampa svarbiausiu savęs vertinimo kriterijumi. yra moralinės savybės. kad dabartinio studento Ašvaizde vyraujantys faktoriai paprastai būna profesinė kompetencija ir biologinis vaidmuo. a m ž i ų .SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 185 • • • • savo emocionalumo įvertinimas. bet tai jo savigarbos nesumažina. požiūris į savo intelektą ir sugebėjimus. Pavyzdžiui. Tuomet. kurioje veiklos srityje asmenybė jaučiasi labiausiai kompetentinga ir kur anksčiau ji yra sulaukusi sėkmės ar palaikymo (kartais pakanka netgi vieno aplinkinių pagyrimo. savo fizinės išorės. nusakančios žmogaus socialinę ir turtine padėtį. įvertinimą.

begalinį paauglio pasitikėjimą savimi lengvai pakeičia visiškas nepasitikėjimas). t. atvirkščiai. o ką jau kalbėti apie jaunuolį. tačiau aš j a u č i u . kad šitokia mūsų Aš įvairovė gerokai apsunkina teisingos savivertės formavimąsi. tarpasmeninių santykių sunkumus. paauglystėje bei ankstyvojoje jaunystėje. galima būtų atrasti ir daugiau Aš veidų. koki man būtų malonu save matyti). Paprastai toks realaus ir idealaus Aš atotrūkis būdingas neurotiškiems žmonėms ir pereinamajame amžiuje. Žmogaus sielos tyrinėtojai tvirtina. Kalbama netgi apie fantastinį Aš (koks norėčiau tapti. Dažnai net brandaus amžiaus žmogui sunku pasiekti darnos tarp daugybės savojo Aš formų. kaip virstu eiliniu miesčioniu ir tokį save matau ateityje). Kiti autoriai mini dar dvasinį Aš. kurių tikslas paslėpti neigiamus. pasitikėjimą savo jėgomis ir kartu sąlygoja sėkmingą veiklą. būdingas žymiai didesnis atotrūkis tarp tų . Tačiau šis atotrūkis gali būti susijęs ir su aukštu intelekto lygiu bei kūrybiškumu. taip pat šeimyninį Aš. idealųjį Aš (koks norėčiau tapti.y. Mažas skirtumas tarp realaus ir idealaus Aš liudija apie asmenybės vidinę pusiausvyrą. fizinį Aš. Tai dar ne viskas.186 VI SKYRIUS Aš-vaizdo formos. nesėkmes veikloje. idealizuotąjį Aš (koks norėčiau tapti. intymųjį Aš. kūrybinga asmenybė. tai tarsi atskiras idealiojo Aš variantas): daugybė parodomųjų (reprezentacinių) Aš (savotiškų kaukių. jei tai būtų įmanoma). mano idealas-dvasinga. arba kiek veidų turi manasis Aš V a i z d i n i u o s e apie save v i s u o m e t g a l i m a aptikti realųjį Aš (įsisąmoninta vaizdinį apie save šiuo momentu). Todėl paauglystėje dažnai dominuoja perdėtas vaizdinys apie save (pavyzdžiui. o ta. mano supratimu. tai nebūtinai teigiamas savęs įsivaizdavimas: pavyzdžiui. skaudžius ar intymius savojo Aš bruožus ir polinkius). Koks yra santykis tarp mūsų realaus ir idealaus Aš? Sveikam žmogui tarp realaus ir idealaus Aš būdingas tam tikras atotrūkis. kad šio nesutapimo laipsnis turi nemažai įtakos mūsų veiklos aktyvumui ir sėkmei. kad aukšto intelekto paaugliams. menkavertiškumo jausmą. Tačiau problema yra ne ta. Didelis skirtumas. ateities Aš (tokią asmenybę. kokia realiai galiu tapti. kai žmogus labai intensyviai ieško savojo Aš. Skiriamas ir veidrodinis Aš (koks aš. socialinį Aš. atrodau kitiems žmonėms). taip pat mūsų savosios vertės jausmui. orientuodamasis į moralės normas. kiek ir kokių Aš iš tikrųjų yra. Tyrimais nustatyta. skirtingai nei vidutinių gabumų vaikams. Matyt. byloja apie asmenybės vidinius konfliktus. sukelia pasyvumą.

SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 187 savybių. arba savęs pateikimo kitiems. Tiksliau. mums b ū d i n g a „savas sukūrimo" strategija. kai siekiama pateisinti kitų žmonių lūkesčius mūsų atžvilgiu. apsiginti nuo kitų smalsumo ar galimos pašaipos. Tačiau kūrybinga asmenybė šį konfliktą sprendžia veikloje (kūryboje. Kuo gi tada skiriasi kūrybiška asmenybė nuo neurotiškos? Didelis kūrybiškos asmenybės savikritiškumas ir žema neurotiškos asmenybės . Baumeister) ištyrė. normalaus jos vystymosi sutrikimų kaina (žr. kad žmogus gali priimti jį kaip realybę. neveiklumą. o tėra tik priemonė pateisinti savo nesėkmes. pateikiama kitiems. nes kiekvienas mūsų atliekamas vaidmuo (praeivio. einant per skirtingas auditorijas. Tačiau kokia kaina? Asmenybės vidinių prieštaravimų. o tie lūkesčiai nesutampa su mūsų tikraisiais jausmais ir įsitikinimais. ir tų. Kai norime paslėpti savo trūkumus. Jeigu mūsų reprezentacinis Aš smarkiai keičiasi. truputį malonesnį. kurių mąstymo lankstumas dažnai derinasi su nepasitenkinimu savimi. savigarba panašūs tuo. dideliu jautrumu. Panašiai yra ir su kūrybiškomis asmenybėmis. „priderina" savąjį Aš prie konkrečios auditorijos skonio. truputį gražesnį. Pirmuoju atveju žmogus. reikalavimų. o realusis Aš paprasčiausiai išstumiamas į pasąmonę. vadinasi. kurias jie sau prisiskiria. Jeigu įvairiose auditorijose mes pasirodome beveik tuo pačiu „veidu". norint kitiems padaryti įspūdį tomis savybėmis. kad žmonėms būdingos dvi savęs reprezentavimo. Reprezentacinis Aš . kurios įeina į idealųjį Aš. Tačiau kartais parodomasis Aš taip „įauga į kraują". y. kad abiem atvejais siekiama tobulumo. bet ir savo paties akyse. mums priimtinesnė „prisigerinimo" strategija. Lyginant su idealiuoju Aš. „prisigerina" jai. „Savęs sukūrimo" strategijos griebiamasi. vadinasi. Šį faktą galima paaiškinti žmogaus siekimu gerai atrodyti ne tik iš šalies. Kiekviename tokiame Aš mes pateikiame save truputį geresni. studento. normų. Tuo tarpu neurotiškam žmogui savo trūkumų pripažinimas ar net jų „padidinimas" netampa stimulu juos įveikti. Ji kelia sau sudėtingus uždavinius ir tuo išlaiko savigarba. Parodomasis Aš ypač parankus tada. „Aš-vaizdo pastovumas". Psichologas R. mums vėl pasitarnauja parodomasis Aš. moksle ar darbe). t. mylimojo) reikalauja atskiro parodomojo Aš. strategijos: „prisiderinimo" ir „savęs sukūrimo". Baumeisteris (R. „Psichinės gynybos būdai"). Paprastai mes patys puikiai suvokiame skirtumą tarp savo realaus ir reprezentacinio Aš. realūs asmenybės pasiekimai ir savybės jai atrodo menki. bėgimą nuo realaus pasaulio. siekdamas užkariauti aplinkinių simpatijas.savotiška mūsų vizitinė kortelė. skyrelius „Aš-vaizdo įsisąmoninimas". kurias norėtų turėti. daugybė vizitinių kortelių. .

unikalumo suvokimas. Maždaug antraisiais trečiaisiais gyvenimo metais jau pradedame atskirti save nuo aplinkos „Aš" nuo ne „Aš" (vaiko kalboje tai pasireiškia įvardžio „aš" atsiradimu: vietoje „Mantukas nori miegelio" vaikas sako „Aš noriu miegelio"). Aš-vaizdo turinys.). E. plečiasi. pagrindiniai savęs vertinimo kriterijai (pavyzdžiui. Stiprėja savojo Aš individualumo. G. paauglystėje vyraujantį išvaizdos faktorių vėliau pakeičia kiti . atran. atskirų savęs pajautimo momentų ankstyvojoje vaikystėje ar net kūdikystėje. t. žinios apie save. „koks aš?". nes klausau mamos"). Pradžioje jį sudaro tik savo kūno bruožų ir išvaizdos suvokimas bei vertinimas. Suvokiamos savybės ir bruožai tampa vis labiau apibendrinti. nes daviau jam saldainį") prie pastovaus elgesio įvertinimų („aš geras. moralinių savybių ir pan. y. pereinama nuo atsitiktinių. išorinių požymių fiksavimo („aš geras. Taigi mūsų savęs suvokimas prasideda nuo. „kuo aš tapsiu?". dama vis daugiau savo ir kitų žmonių skirtumų. E).intelekto. Paauglystę Aš-vaizdas „pasitinka" kaip gana pastovi ir sudėtinga sistema. „kuo aš noriu ir galiu būti?". . kad mūsų Aš-vaizdą sudaro žinios apie save ir savosios vertės jausmas (savęs įvertinimas).y. nes ieškoma atsakymų į naujai iškilusius klausimus apie save ir savo galimybes: „kas aš?".188 VI SKYRIUS Aš-vaizdo vystymasis. Vaikui augant. arba ką naujo augant sužinome apie save Kokiomis kryptimis vystosi Aš-vaizdas asmenybei bręstant? A. Paauglystėje ir ankstyvojoje jaunystėje labai smarkiai keičiasi savęs suvokimo turinys ir struktūra. B. Atsiranda ir iki tam tikro laipsnio stiprėja atotrūkis tarp realaus ir idealaus Aš. elgesio tikslai ir motyvai. SAVĘS VERTINIMAS Savęs vertinimo turinys. arba kodėl yra svarbu save mylėti Jau žinome. kiek jo turinio pagilėjimą ir išsiplėtimą. palaipsniui įjungiamos įvairiausios asmenybės savybės. t. Tačiau šie pakitimai reiškia ne tiek Aš-vaizdo pobūdžio pasikeitimą. Keičiasi Aš-vaizdo faktorių reikšmingumas.

Savosios vertės jausmą galima išskaidyti į dvi dalis: savigarbą ir simpatiją sau. ar tai būtų profesija. • mūsų auklėjimas vaikystėje. kuriuos manome atitinkant mūsų galimybes ir kuriuos norime Įgyvendinti. energingu. Nuo bendro asmenybės požiūrio į save labai priklauso sėkminga jos raida.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 189 Savosios vertės suvokimas yra nepaprastai svarbi asmenybės charakteristika. t. (Būdinga tokia save gerbiančio žmogaus nuomonė: „Aš pats sukūriau save tokį. n e t u r i n t i nieko bendro su e g o i z m u . valingu. tikrai . turinčiu už ką save gerbti ir kitiems sukeliančiu pagarbą. Savęs vertinimo veiksniai. Tai besąlygiškas savęs priėmimas su visai trūkumais ir privalumais. Jis išreiškia tai. koks esu" arba: „Rimtuose reikaluose manimi galima pasikliauti"). gilesnis už tai.tai keliami sau didžiausi tikslai. savanaudiškumu ar išpuikimu. savęs pripažinimas. draugiškas santykis ir sutarimas su savimi. Meilė sau . Taip." (V. Asmenybės savigarba . artumas.tai pirmiausia savo unikalumo suvokimas ir pripažinimas. . Tai domėjimasis savuoju Aš. Įsiklausykime: „Argi neaišku. sugebančiu kontroliuoti savo gyvenimą. šiluma sau pačiam. Levis) arba nuo ko priklauso savosios vertės lygis Aptarkime plačiau keletą aplinkybių. lydimu sėkmės. • savęs lyginimas su kitais. kad kiekvienas žmogus yra nepalyginamai didesnis. apsisprendimą krizinėse situacijose ir t. stipriai veikia mūsų tarpasmeninius santykius. sakoma Šventajame Rašte. veiklos tikslų ir krypčių pasirinkimą bei jos efektyvumą.tai meilė sau. Galiausiai . " Tuo tarpu simpatiją sau išreiškia daugiau emocijos ir jausmai savo paties atžvilgiu. „Mylėk savo artimą kaip patsai save". kurios gali veikti savosios vertės jausmą: • atitikimas tarp aspiracijų (siekimų) ir realių laimėjimų (arba galimybių). platesnis. kaip jis gali pasireikšti. Aspiracijų lygis Aspiracijų (siekimų) lygis . patikimu žmogumi. ar mes laikome save gabiu.meilė sau.tai vertinamasis požiūrio į save aspektas. • aplinkinių žmonių įvertinimas. eilėraščiai ar išvaizda? Mumyse glūdinčią neatskleistą paslaptį verta mylėti. Savosios vertės lygis reguliuoja mūsų elgesį įvairiausiose gyvenimo srityse.

kurio aspiracijų lygis yra per žemas. kuris nuvertina savo galimybes. Jei aspiracijų lygis yra per aukštas. geba savikritiškai įvertinti savo galimybes. nesugeba prognozuoti. Jis yra nesavikritiškas. toliau sau kelia dar didesnius uždavinius.190 VI SKYRIUS Kitaip sakant. Žmogus. b) per žemas. Ir. susidūręs su kliūtimis. Aiškiau suprasti šį ryšį padeda amerikiečių psichologo V. tiek per žemą aspiracijų lygį turintis ž'mogus nesugeba realiai įvertinti savo galimybių: pirmuoju atveju jas ir save pervertina. Nerealus siekimų lygis gali būti dvejopas: a) per aukštas. žmogus pasitiki savimi. Taip susidaro užburtas ratas. James) „savigarbos formulė": SAVIGARBA SĖKMĖ (pasiekimai arba realios galimybės) =----------------------------------------------- ASPIRACIJOS (tai. kai žmogus. jis vengia bet kokios rizikos ir lenktyniavimo. paprastai gyvenime pasiekia mažiau nei galėtų pagal savo sugebėjimus. Toks aspiracijų lygis reiškia. toliau sau keliami mažesni uždaviniai. sėkmingai pasiekus tikslus. o nepasisekus . o negalėdamas jų įveikti. Realus aspiracijų lygis yra toks. Tiek per aukštą. kai aspiracijos kur kas didesnės už realius pasiekimus. nepasitikėjimas savimi. toliau imasi sudėtingesnių uždavinių. kai. ko siekiame. tuoj pat „nuleidžia rankas". moka nusileisti. skyrelį „Savęs vertinimo lygiai"). t. t. y. kad žmogaus siekimai atitinka jo realias galimybes. kiek mūsų siekimai viršija . savęs vertinimo lygis krenta. Gali būti atvirkščiai: jau turimas pasąmoninis nepilnavertiškumo jausmas yra kompensuojamas per aukštu aspiracijų lygiu.renkasi paprastesnius. antruoju . Tokiam žmogui svarbiau yra išvengti nesėkmės nei patirti sėkmę. kai žmogus. už galimybes. Jis krenta tiek. atvirkščiai. nebijo gyvenimo sunkumų. žmogui sunku prisitaikyti prie gyvenimo reikalavimų. Džeimso (W. Esant tikroviškam siekimų lygiui. o dažnos nesėkmės jį gali privesti prie savęs nuvertinimo. iš kurio žmogui sunku ištrūkti vien savo paties jėgomis. Taigi mūsų aspiracijų lygis ir savęs vertinimas yra tiesiogiai susiję. mūsų siekius apsprendžia savo galimybių įsivaizdavimas. Šis siekimų lygis gali būti realus (tikroviškas) arba nerealus. patyręs nesėkmę. ko siekiame) Kaip paaiškinti šią „sausą" formulę? Kuo labiau mūsų realūs laimėjimai viršija tai. įgyvendinęs sau iškeltus tikslus. Jam būdingas nerimas. neretai išstumiamo į pasąmonę.nepakankamai vertina (žr. tuo aukštesnė mūsų savigarba.y. pervertinamos savo galimybės.

išvada b ū t ų tokia: norint i š l a i k y t i teigiamą požiūri į save. Įvairiais amžiaus tarpsniais kitų žmonių įvertinimas nevienodai veikia mūsų požiūrį į save. Kai vaikas vienas pradeda eiti į mokykla. y. keltume jas atitinkančius tikslus. Be to. turintis nerealiai aukštas aspiracijas (t. viršijančias jo galimybes). kaip jie reaguoja j mus. Po tyrimo daugumos studenčių savęs vertinimas buvo padidėjęs. Savigarbos mažėjimą sukelia nesėkmės suvokimas ir išgyvenimas: „Aš nepajėgiu šito padaryti". y. Vadinasi. atsižvelgiant i tai. Suprantama. Žmogus tarsi žvelgia į kitus. yra glaudžiai susijęs su kitų žmonių • nuomone apie mus. Paauglystėje į pirmą vietą iškyla bendraamžių vertinimas. jam pasidaro labai svarbu. Šiuo atveju pirmiausia būtina gerai išsiaiškinti. buvo reiškiama gera nuomonė apie jas. Tyrimai rodo. Štai vieno tyrimo pavyzdys. labiau orientuojamės į individualiai mums reikšmingų žmonių ar žmonių grupių vertinimus. ir mūsų savęs vertinimas. kaip Aš-vaizdo dalis. kaip pats atrodo. pritarimais ir pan..SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 191 realias galimybes (laimėjimus). Prieš pokalbį su studentėmis buvo nustatytas kiekvienos jų savęs vertinimo lygis. ar jį pripažįsta svetimi ir nepažįstami suaugę žmonės. Su amžiumi ši įtaka dažniausiai mažėja. parduotuvę. tai jo 1 savosios vertės jausmo nesustiprina. yra suaugusių šeimos narių įvertinimas. su amžiumi keičiasi ir tos žmonių grupės. reikėtų suderinti savo siekius su galimybėmis sumažinti aspiracijas iki galimybių lygio. pažinti savo jėgas. save gerbiantieji. kad nenuvertintume savo galimybių. kurių nuomonė labiausiai veikia mūsų savigarbą. stoja j universitetą ir patiria nesėkmę. t. Geras savo sugebėjimų pažinimas reikalingas ir tam. kad aplinkinių nuomonė nevienodai veikia kiekvieną iš mūsų: menkos savigarbos asmenybės labiau priklauso nuo kitų vertinimo nei pasitikintys savimi. Šiame amžiuje vaiko savęs vepHnimui išskirtinai svarbi mokytojo nuomonė apie jį. Per individualų pokalbį asmeniniais klausimais merginos buvo „palaikomos" pagyrimais. tikslindami požiūrį į save. be abejo. Ankstyvoje vaikystėje svarbiausias. Pavyzdžiui. Remiantis pateikta formule. To nepadarę apribotume savęs realizavimą ir savo asmenybės augimą. • Aplinkinių žmonių įvertinimas Žmogaus Aš-vaizdas formuojasi ir yra įtvirtinamas bendraujant su kitais žmonėmis. Kai daugelio žmonių nuomonė . Vėliau. abiturientas. kad matytų. kaip su juo elgiasi. kiną.

Paskui priimamajame pasirodydavo dar vienas „pretendentas" į tą pačią vieta: puikiai apsirengęs. mes linkę perimti ją. 3) „pavyzdingo vaiko" auklėjimas. o jeigu aplinkinių sprendimai apie mus skirtingi . pasitikintis savimi. kurių įveikti jo paprasčiausiai neišmokė. Mažėjant šeimoms. . Aptarkime keletą netinkamo auklėjimo stilių. iškreiptas Aš-vaizdas. 4) pernelyg griežtas auklėjimas. Sunkumai prasideda tada. Norintis įsidarbinti žmogus firmos priimamajame pildydavo anketą. Vadinasi. Tėvai saugo vaiką nuo visų nepalankių poveikių. Taip susiformuoja netikroviškas. inteligentiškos išvaizdos vyriškis su portfeliu arba netvarkingas. Po to tikrajam kandidatui pasiūlydavo dar sykį užpildyti tą pačią anketą. kai toks nesavarankiškas vaikas. Perdėta vaiko globa. bet ir lygindami save su kitais. kad jis susidurtų tik su lengvai išsprendžiamomis problemomis.laikomės savo požiūrio į save. savo realių galimybių. Čia jis susiduria su realiomis problemomis. apsileidęs „tipas". Koks pavojus čia slypi? Vaikas. gaudamas tik vienpusę teigiamą informaciją apie save ir savo. lygindami save su kitais. kad savęs vertinimas nuolat keitėsi: jis sumažėdavo po susitikimo su labai „padoriu" žmogumi. Šį teiginį iliustruoja įdomus eksperimentas. žmonės nesąmoningai koreguoja savąją vertę. Jiems priskiriama: 1) perdėta vaiko globa. įsitikina. kurioje turėjo įvertinti ir kai kurias savo asmenines savybes. Taip aplink vaiką kuriamas išgalvotas pasaulis. Jis nežino savo trūkumų ir silpnybių. perdėtas savęs vertinimas. 2) perdėtas žavėjimasis vaiku. bet pagerėdavo po susitikimo su „apsileidėliu". turintis pernelyg gerą nuomonę apie save. iš šeimos globos išeina į platesnę aplinką. Savęs lyginimas su kitais Savęs vertinimo lygį mes tiksliname ne tik atsižvelgdami į aplinkinių nuomonę apie mus. galimybes. stengiasi. Auklėjimas šeimoje Požiūris į save didele dalimi yra mūsų šeimos „augintinis": tėvų elgesys su mumis vaikystėje dažnai nulemia bendra mūsų „savijautą" visam gyvenimui. kad jis gali susidoroti su bet kokiomis problemomis.192 - VI SKYRIUS apie mus sutampa. šis auklėjimo stilius tampa vis dažnesnis. Pasirodė.

nesižavi. Šiuo atveju visa šeima žavisi vaiku. Ir kad niekas taip. Iš šalies matome tik „nesuprastą". šias bausmes žymiai rečiau paįvairina pagyrimas ar kitoks tėvų elgesys. rodantis. Šiuo atveju už vaiko galimybes viršijančių reikalavimų neįvykdymą jis yra ne tik kaltinamas. galiausiai tai suformuoja žemą savosios vertės lygį. neigiamai vertinti ne patį vaiką kaip asmenybę ( „Tu esi blogas"). „gerai išauklėtu". Be to. 2. menkavertiškumo •jausmą. užsisklendimas savyje . kartais pagyrūnišką. bet dažnai ir griežtai baudžiamas.tokios yra šio auklėjimo pasekmės. stiprią asmenybę? Štai keletas svarbiausių sąlygų: 1. paklusniu ar gabiu iš esmės yra jų pačių tuščiagarbiškumo tenkinimas: toks pavyzdingas vaikas tarsi sustiprina šeimos prestižą.nuolatinės nesėkmės ir nuolatinis savęs kaltinimas dėl jų (pradžioje už jas vaiką kaltina ' tėvai). be saiko giriamas už tikrus ir tariamus laimėjimus. Tuo tarpu. pavyzdžiui. save ir kitus gerbiančią. kaip tai darydavo namiškiai.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 193 Perdėtas žavėjimasis vaiku. kad jie yra patenkinti vaiko elgesiu. Toks vaikas. Tėvų noras matyti savo vaiką . o tik jo poelgi („Tu blogai pasielgei"). „padoriu". ką jis bedarytų. Savęs niekinimo tendencijos. negu jis gali. o bausti tik už tų reikalavimų" nevykdymą. kuris šiuo atveju dažniausiai išstumiamas į pasąmonę. už šeimos ribų esanti aplinka nepalaiko perdėtai aukšto vaiko savęs vertinimo. jo piešiniais. kurie tikrai neviršija jo jėgų. nepriklausomai nuo to. liguistas jautrumas. ir klasėje pamatęs dar 20-30 vaikų. kad ne jis yra pasaulio centras. perdėtą jautrumą kritikai ir pan. „Pavyzdingo vaiko" auklėjimas. susiformuoja per aukštas aspiracijų (siekimų) lygis. vaikas vėlgi gauna tik vienpusę teigiamą informaciją apie save ir ima. besąlygiškai tenkina visus jo įgeidžius.itin aukštai save vertinti. nepripažinimo išgyvenimas gali sukelti nepilnavertiškumo jausmą. nuvertinančią ir žeminančią kitus žmones asmenybę. Tai tam tikras „globojančio auklėjimo" variantas. sunkumų nebijančią. Taigi vaikas turi dar mažiau galimybių džiaugtis savo veiklos rezultatais ir pajusti savo vertę. Kelti vaikui tik tokius reikalavimus. reikalaujant iš vaiko daugiau. Jo pasekmės . kartais pasipūtusią ar pagiežingą. Tokiu būdu. kurie atitiktų jo galimybes. atėjęs į mokyklą. kaip ugdyti savimi pasitikinčią. kaip namie. skausmingai pajunta. Nuolat būdamas dėmesio centre. Stiprus skriaudos. Visus realius vaiko pasiekimus įvertinti pagyrimu. kaip besielgtų. Pernelyg griežtas auklėjimas yra šiek tiek panašus į aptartąjį. Ir kad vaikai žaidžia pagal taisykles ir nepadeda jam laimėti. Kaip formuoti teigiamą vaiko p o ž i ū r į į save.

beje. Suaugusių žmonių požiūris į save yra realesnis ir objektyvesnis nei jaunuolių. kiek jie jam 1) padidinta savivertė (savęs pervertinimas). neatliekant šito už jį.kada jis elgiasi gerai. Suteikti vaikui galimybę savo sumanymus ir darbus užbaigti iki galo. jam sunku susigaudyti. pasipūtimas ir nekritiškas požiūris į save. . Nenuoseklus auklėjimas pasireiškia tuo. Mūsų savivertės realumas su amžiumi didėja. bet ir viso Aš-vaizdo formavimąsi. Skiriami tokie savęs vertinimo lygiai: 2) tikroviška (adekvati) savivertė. 4. o kada blogai. meilės sunykęs ir dievų paverstas gėle. V e n g t i nenuoseklumo auklėjime. 6. pamilęs savo atvaizdą šulinyje. Savęs vertinimo lygiai. arba kaip teisingai aš vertinu save Pagal ką sprendžiame apie žmogaus savęs vertinimo tikroviškumą (realumą. Tokiais atvejais vaikas tiesiog nežino.tik tiek. koks jis yra iš tikrųjų. tačiau nesaugant jo nuo sunkumų it gėlės šiltnamyje). 2) mūsų požiūrio į save sutapimas su kitų žmonių požiūriu į mus. Toks žmogus labiausiai domisi savimi. įsitikinimas savo išskirtinumu ir tobulumu. o tuo pačiu ir asmenybės orientavimąsi aplinkoje. nuo tos. arba vadinamajai narcisistinei asmenybei? (Narcizas . o kaskart skatinti: „Pabandyk". Kas būdinga pernelyg save vertinančiai. objektyvumą. „Tu negali". padedant ir palaikant jį. o kitąsyk jis visiškai nuvertinamas. Galima manyti. gėrėjimasis jais. 5. Skatinti vaiką patį įveikti sudėtingesnes problemas (žinoma. o kitąkart lieka „nepastebėtas". 3) sumažinta savivertė (savęs nuvertinimas). Nekalbėti vaikui: „Tau šitai niekada nepavyks". kad tai priklauso nuo proto brandos. teisingumą. o kitais . „Tu nežinai".) Narcisizmas -tai savo kūno bruožų. kad vaikas už tokį patį poelgį vienąkart yra baudžiamas. adekvatumą)? Nuomonės apie save teisingumą paprastai parodo: 1) atitikimas tarp mūsų siekių ir realių laimėjimų.senovės graikų mitologijos personažas: tai jaunuolis. . Nenuoseklus auklėjimas apsunkina ne tik savęs vertinimo. kartu gyvai dalyvaujant jo reikaluose. asmenybės savybių bei poelgių aukštinimas. vienąsyk juo be saiko žavimasi. aspiracijų (siekių) lygio „nusistovėjimo".194 VI SKYRIUS 3. leisti jam išreikšti save. o pastarųjų tikroviškesnis nei paauglių. gyvenimo patirties.

Jie pakliūna į uždarą ratą: negerbia savęs. gerbia ir priima save tokį. paprastai jiems kyla mažiau bendravimo problemų. bet jei žaviesi savo grupe. o kiti negerbia j ų . . Todėl dažnai yra užsisklendęs. kaip mes patys žiūrime į save (jei tik neperdedame). kad aplinkiniai jį vertina neigiamai. . (Atvirai žavėtis savimi lyg ir nepatogu. dažniau yra grupės atstumiami. kad kažką pasakė ar padarė ne taip. bėga nuo tikrovės į svajonių pasaulį. Antra vertus. Grupiniu narcisizmu yra pagrįsta sporto sirgalių psichologija. Toks žmogus pasitiki savimi ir savo jėgomis. Menkinantis save žmogus. savos idėjos ir planai. Kai aplinkiniai tokią asmenybę demaskuoja arba paprasčiausiai ją ignoruoja. metė mokslą. taip mano dvidešimt penki iš šimto žemos savigarbos jaunuolių ir tik vienas iš šimto . nacionalizmas. turintys teisingą požiūrį j save.itin save vertinantis vaikinas išgyveno depresiją. jaučiasi nejaukiai. yra įtarus. sukaustytas. negeranoriškas. Įdomus reiškinys yra grupinis narcisizmas .žmogaus žavėjimasis savimi kaip tam tikros grupės nariu. bendraudamas su kitais.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 195 naudingi. tikslų. nemandagumas išnyksta). kelti sau pakankamai realius tikslus. Mėgstamiausi jo žodžiai . yra geranoriški kitų atžvilgiu.savi norai.su visais privalumais ir trūkumais. Šiais jausmais paranku manipuliuoti (istorijoje rastume ne vieną pavyzdį). neatitinkančiu realios situacijos. prireikus sugeba keisti savo sumanymus ir nuomonę. Jis iš anksto yra įsitikinęs. tiek neigiamam savo asmenybės vertinimui žmogus. izoliuojami. kad gali įveikti savo silpnybes. kaip į asmeninį. Pavyzdžiui. toks žmogus dažnai pats neigiamai vertina kitus.„aš" ir „mano". Menkos savigarbos žmonės rečiau sulaukia aplinkinių simpatijų. yra pernelyg drovus. jausmu. kai su juo nepanoro draugauti jam patikusi mergaitė. Pavyzdžiui. Jis sunkiai išgyvena visas savo veiklos nesėkmes. Jis nelaiko savęs blogesniu už kitus. atsisakyti nuo nepagrįstų siekių.tiek teigiamam. koks yra . nepasitikintis aplinkiniais. { savosios grupės įžeidimą toks žmogus reaguoja labai aistringai. sportą. jie yra populiarūs ir lengvai tampa lyderiais. Svarbiausia jam . nuolat graužiasi dėl trūkumų. kad žmonės.aukštos savigarbos. kremtasi. ji į tai reaguoja pykčio. tiki. nepaprastai jautrus bet kokiam . Juk žmonės linkę žiūrėti į mus taip. Tyrimais patvirtinta. Kaip reiškiasi napakankamas savęs vertinimas? Kas rodo žmogų turint menkavertiškumo jausmą? Pirmiausia tai lengvai pažeidžiamas. veiksmų. Tikroviškas savosios vertės jausmas įgalina žmogų kritiškai žiūrėti į save. keršto ar kitu dažnai pernelyg stipriu. nuolat derinti savo galimybes ir sugebėjimus su gyvenimo reikalavimais.

Ieškok savyje gerų bruožų ir savo stipriųjų pusių: A. Vadinasi." (V. kad ji kenčia nuo vienišumo (būti vienišam ir išgyventi vienatvę . kuris padovanos mums savosios vertės jausmą ir pasitikėjimą savimi. kad pernelyg aukšta savivertė iš tikrųjų yra stropiai paslėptas pasąmonėje nepilnavertiškumo jausmas (žr. B. kai draugas tave giria? Išmok nuoširdžiai priimti pagyrimą. kas patinka savyje. ką moki daryti geriau už kitus ir pan. Tačiau neverta laukti burtininko. Kuo menkesnė asmenybės savigarba. Žemos savigarbos žmonės vengia visuomeninio gyvenimo. remdamiesi praktika. Kaip jautiesi. 1.skirtingi dalykai). jaučiasi labai vieniši. Susirašyk lapą komplimentų sau: tai. kodėl tą ar kitą bruožą įtraukėte į sąrašą. Bet tai reikia mokėti. Nenuvertink komplimento autoriaus nuomonės.196_ VI SKYRIUS „Reikia tik pasijusti. jį galima stiprinti. pavyzdžiui. Geriausia . kad 2/3 jaunuolių.tiesiog padėkok už malonų žodį. Kaip stiprinti savosios vertės jausmą ir pasitikėjimą savimi Nepakankamas savęs vertinimas ir nepasitikėjimas savimi . Iš savo draugų pasirink vieną. . o po to iš eilės vienas kitam paaiškinkite. kad savęs pervertinimas ir savęs nuvertinimas yra du nepalyginami dalykai. ir atlik šį pratimą kartu su juo: abu surašykite ne mažiau dešimties vienas kito simpatiškiausių bruožų. Tačiau psichologai. skyrelius „Aš-vaizdo įsisąmoninimas" ir „Psichinės gynybos būdai"). Iš teigiamai save vertinančių jaunuolių vienišumą išgyvena maždaug trečdalis. Bower) ir G. Amerikiečių psichologai Š. nesavarankiškumą. n e r y ž t i n g u m ą . Tyrimai rodo. dėl kurios į psichologus kreipiasi nemažai žmonių. rečiau užima renkamas pareigas. turinčių žemiausią savivartės lygį. juo pasidžiaugti. kuriuo labiausiai pasitiki. kad pasitikėjimas savimi yra išmokto savęs vertinimo ir tam tikrų bendravimo įgūdžių visuma. Padidinti savęs vertinimą ir pasitikėjimą savimi gali padėti keletas paprastų patarimų.tai problema. Atrodytų. kas suteikia tau tvirtumo ir pasitikėjimo įvairiose situacijose. Levis) Nepasitikėjimas savimi ir bendravimo sunkumai labai apriboja aktyvią asmenybės veiklą. Bauer (Sh. Kartu mokykis dovanoti nuoširdžius komplimentus savo draugams tegul tai tampa įpročiu. formuoja pasyvumą. teigia. ir tave tokiu laikys. Baueris (G. Bower) mano. šauniu. Šio jausmo neišugdysime be savo paties pastangų. tuo didesnė tikimybė.

6. jei ko nežinai ar nesupratai. kad jo skruostai maloniai raustelėjo. negalvok. Jei visgi savikritikos negali išvengti. tavo išvaizda. kurie tave atstumia arba kurių draugijoje prarandi pasitikėjimą savimi. drabužiai ar protas yra puikus kritikos taikinys. Perrašyk kasetę tiek kartų. padaryk tą patį kito žmogaus atžvilgiu. su kuriuo galėtum pasidalinti savo Įtampa. Jau nebūsi vienišas vakarėlyje. jog kitoje kėdėje sėdi pirmasis žmogus iš tavo sudaryto sąrašo. ką reiškia vienas ar kitas pavadinimas valgiaraštyje? Paklausk. Nežinai. kuo skiriasi šie du kreipiniai į save: „Tu baidykle! Ir vėl palikai dviratį po lietumi! Tu sugadini visus savo daiktus!" „Tu palikai savo dviratį po l i e t u m i . 7. Grįžęs į „savo" vietą. sakyk „stop". rask joje žmogų. 5. o tuo galima pasinaudoti ir iš anksto „pasiruošti". žmogus jaučiasi raudonuojąs. Kartą per savaitę į magnetofono kasetę įrašyk visus tos savaitės savo pasiekimus. Stenkis objektyviai suprasti nemalonia tau situaciją. Būtų puiku. tampi pernelyg drovus. „Aš turiu teisę jaustis vertinga (-u) ir gerbti save. 3. O tai pasitikėjimo savimi nedidina. 8. Nebūk per daug kritiškas. kuri atsiranda tokiose situacijose. atsisėsk ant vienos ir įsivaizduok. Pavyzdžiui. stenkis kuo greičiau jo atsisakyti.. Sugalvok kuo d a u g i a u pabaigų sakiniui „Aš t u r i u teise. „Aš turiu teisę vadovautis savo pačios (-ties) vertybėmis ir normomis". nesupratai apie ką kalbama? Paklausk. išsakyk viską. Nemalonios frazės dažnai kartojasi. jei kas nors su tavimi elgiasi atšiauriai. Būk nuoširdus ir neapsimetinėk. E. Jeigu nuolat pastebi kitų trūkumus.SAVIMONĖ:_KOKS_AŠ_ESU 197 2. Juk dažnai . Pastatęs vieną priešais kitą dvi kėdes. stenkis ją tinkamai suformuluoti. tada sugalvok greitus ir tvirtus atsakymus. Atmink. Surašyk žmones. pagalvok. Kaskart pradėjęs save kuo nors kaltinti. Jei draugijoje jautiesi vienišas. dviese jums abiems bus jaukiau. Pavyzdžiui. Ir taip toliau." P a v y z d ž i u i . kol tavo balsas skambės tvirtai ir įtikinamai. C. Užsirašyk frazes. kai jam tenka kalbėti žmonių būrelyje. kas susiję su tavo pasimetimu ir varžymusi bendraujant su juo. nesijausi vienintelė drovi būtybė tarp kolegų ar pan. 4. kad žmonės net nepastebi tau akivaizdžių nemalonių dalykų. O jiems atrodo. „Aš turiu teisę daryti klaidas ir nebūti tobula (-as)". Pavyzdžiui. net jei kiti elgiasi su manimi nepriimtinai". ir toks požiūris jau yra virtęs tavo įpročiu. kol pats neatkreipi į juos dėmesio. jei atsargiau elgtumeis su savo daiktais. Prisėsk prie pasirinkto asmens pats. Po to persėsk į to žmogaus kėdę ir pabandyk atsakyti iš jo pozicijos. Pavyzdžiui.. Kreipdamasis į šį žmogų. kurios ypač išmuša iš vėžių. kad ir tu." D. Antraip nuolat galvosi. Taip išvengsi įtampos. kad tai tavo kaltė.

kreiptis į kitą žmogų su prašymu ar klausimu. vengdama užgauti savo gerbėjo . Gink savo teises. kad prieš tave užlįstų eilėje ar kitaip nemandagiai elgtųsi. kad teisinasi kaltasis. Pasitikėjimas savimi bendravime suteikia mums didesnę pasirinkimo galimybę.sakyti „ne". jausmus ir mintis..priimti kritiką ar neigiamą atsakymą savo atžvilgiu. leidžia aktyviau dalyvauti savo pačių gyvenime. . įžeidžiančiu pašnekovą. .. Emmons) pasitikintį savimi elgesį pasiūlė nagrinėti. Antruoju atveju. gretinant jį su nepasitikinčiu savimi ir agresyviu elgesiu. su draugėmis. paprašyk įžeidėją pagrįsti ir paaiškinti savo mintis. turi itin didelę įtaką mūsų bendravimui ir tarpusavio santykiams. Tikrai. jei atvirai tai pasakysiu. arba pasitikintis savimi elgesys .. Emonsas (M.198 VI SKYRIUS agresyviai besielgiantis žmogus taip bando įveikti savo sumišimą. kad tu pagaliau atstotum !" 2. Per daug nesiteisink. Šios mažos pergalės stiprins pasitikėjimą savimi. „Klausyk.. poreikius. Neleisk. kaip žmogus sugebės ginti savo poziciją ir paveikti partnerį.. Tiesų. Įsivaizduokime." Aišku. neįžeidžiant kito žmogaus ir nesukeliant agresijos. Jos atsakymas galėtų skambėti taip: 1. Alberti (R. kiek kartų galima kartoti tau tą patį. tačiau priimti šį pasiūlymą būtų nesąžininga.tai sugebėjimas suvokti ir atvirai išsakyti savo norus." 3.mažiau priklausyti nuo aplinkinių paskatinimo ir pagyrimo. Tiesą sakant. Alberti) ir M. kaip vienas iš savęs vertinimo aspektų. supranti. Pasitikėjimas savimi bendravime Pasitikėjimas savimi. tačiau grubų pirmąjį Laimos atsakymą galima pavadinti agresyviu. Įprasta manyti. Ir pats venk slėpti nepasitikėjimą savimi tokiu būdu. aš nenoriu susitikinėti su tavimi ir bus geriau... Tai mokėjimas: . Jis lemia. 10.. kad įkyrus gerbėjas dvidešimtmetei studentei Laimai eilinį kartą siūlo susitikti. „Aš nenoriu užgauti tavo jausmų. neįžeisdamas jo ir nesukeldamas agresijos.. . kad pirmieji du atsakymo variantai nėra patys tinkamiausi. lūkesčius. 9..ir nesileisti į tolimesnius aiškinimus. „Na. nesaugumo jausmą. Tylomis „nenuryk" įžeidimo. . apginti savo interesus ir teises. Pasitikėjimas savimi bendravime. Tad ar verta būti tuo kaltuoju? Kiekvienas turi teisę pasakyti: „Elgiuosi taip todėl. Aš šiandien dar turiu pasimatyti. Tai labai svarbu. kad taip jaučiu". tačiau ji nenori pasiūlymo priimti. Psichologai R.

su viskuo sutinka. iššaukiančiu tonu. kaip turėjome ar norėjome. šiuo atveju mes negalvojame ir negraužiame savęs. . vertina jį. O tai yra ne kas kita. Jis kalba garsiai. tačiau toks elgesys nereiškia brandaus pasitikėjimo savimi. Tačiau aplinkiniai žmonės dažniausiai suvokia agresyvią potekstę. Trečiojo tipo. tačiau jie pagrįsti tuo pačiu principu: į bendravimo partnerį žiūrima . tyliu balsu. atstumtu. Nepasitikintis savimi elgesys . kaip paslėpta agresija. darome tai ne priverstinai. kurie ateityje gali atsilyginti jam tuo pačiu. pasitikintis savimi. Aptarkime kiekvieną iš šių elgesio tipų atskirai. • Agresija . Jis skaudina partnerį ir neleidžia įskaudinti savęs. N e r e t a i agresorius nuteikia prieš save kitus žmones. Kuo „subtiliau" išreiškiama agresija. atsakymas padėtų jai išvaduoti save ir gerbėją iš nemalonių emocijų. su įkarščiu išlieja savo jausmus. palikdama jam netikrą viltį ir apsunkindama save pačią. nusižemina.tai savo poreikių. Nors agresyvus ir nepasitikintis savimi elgesys iš pirmo žvilgsnio labai skiriasi. tuo s u n k i a u pats agresorius į ž v e l g i a ją savo veiksmuose. ką iš tikrųjų galvoja. jausmų. jis skaudina save. pats pradėdamas manipuliuoti partneriu. nuomonės slėpimas. ji nedrįsta pasakyti.tai siekimas patenkinti savo poreikius. Šiuo atveju žmogus dažniausiai kalba abejodamas. todėl dažnai tampa jų m a n i p u l i a v i m o auka. Šiuo atveju žmogus dažniausiai pradeda kalbėti anksčiau nei jo pašnekovas spėja užbaigti savo mintį. vengia akių kontakto. žeminant kitą žmogų ir ignoruojant jo poreikius bei teisėtus reikalavimus. Tačiau ji pasielgia nesąžiningai. Agresyvus elgesys .y. kad mes patenkiname partnerio interesus. Skirtingai nuo nepasitikinčio savimi žmogaus. Jam sunku tiksliai suformuluoti savo poziciją arba jis visai jos neišsako. dėl mažiausios pašnekovo kritikos jo atžvilgiu jis pradeda atsiprašinėti. Nepasitikintis savimi žmogus nemoka aiškiai išreikšti savo norų bei poreikių ir tuo pačiu yra „bejėgis" atsilaikyti prieš kitų žmonių reikalavimus.tai ne tik fizinės jėgos panaudojimas ar „stiprūs išsireiškimai". gali būti ir taip. Nors agresyviai besielgiantis žmogus dažnai apgina savo interesus. . pažemintu. į bendravimo partnerį žiūri iš aukšto. T.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 199 ' jausmus. Pavyzdžiui. Kartais toks žmogus bando situaciją „imti į savo rankas". aiškintis ir teisintis. visai ne dėl nepasitikėjimo savimi. o vadovaudamiesi savo valia. atsisakydami savųjų. Aišku. Jis primeta savo nuomonę ir valią. ignoruoja savo jausmus. kritikuoja ir įžeidinėja. bijant likti nesuprastu. Vengdamas skaudinti pašnekovą. Ji gali pasireikšti sarkazmu ar giliai paslėpta ironija. kad pasielgėme ne taip.

Jos kambario draugė. kurią ji labai saugo. Rasa silpnai šūkteli: „Žinoma paimk!" Taip ji ignoruoja savo jausmus. neužsikirsdamas. eidama į pasimatymą. eiti į kompromisą. norintį pakenkti. kad agresyvus žmogus naudoja taktiką „geriausia gynyba . Tuo tarpu jos draugė ateina į pasimatymą bjaurios nuotaikos. pripažinusi Rasos neigiamo atsakymo . nuo jo reikia gintis. o po to visą vakarą nerimauja ir prastai pasirengia kolokviumui. o įtikintas pagrįstų argumentų. mesteli draugei: . bet tvirtai Rasa kaimynei paaiškina. kaip toji galėjo taip kvailai prašyti. meilę. Vadinasi. kad apgynė savo poziciją. Rasą ima graužti sąžinė dėl savo grubumo. kokia brangi jai yra brolio dovana ir kad dėl to ji negalinti vėrinio paskolinti. kad negaliu paskolinti!". Kaimynei išėjus. Taktiškai. nevengia akių kontakto. Žmogus kalba tvirtai. Studentė Rasa gyvena bendrabutyje. gali pakeisti savo . Rasos ir jos kaimynės santykiuose atsiranda stipri įtampa.Žinoma. o nepasitikintis savimi žmogus iš karto atvirai parodo. Pasitikinčio savimi elgesio modelis. Jos draugė.. poziciją. 2) Agresyvus elgesys. Toks geranoriškumas ir tvirtumas skatina geranorišką atsakomąją bendravimo partnerio reakciją ir jo norą teigiamai išspręsti problemą. išpildo netinkamą draugės prašymą. Jis laiko save lygiaverčiu bendravimo partneriu ir nesuteikia skausmo nei sau. Savo ramybe ir tvirtumu jis aiškiai parodo partneriui. Rasa. Vakarą ji planuoja praleisti. ir užgniaužusi nerimą.200 VI SKYRIUS su nepasitikėjimu. sugeba išklausyti priešingą pusę. kad su vėriniu gali kas nors nutikti. kad yra įsitikinęs savo reikalavimų teisingumu ir pagrįstumu. Rasa išlieka rami ir patenkinta savimi. atvirai parodo savo jausmus (pyktį. apgailestavimą). Pasitikintis savimi žmogus su pagarba žiūri į pašnekovą. Tai Rasos brolio dovana. ji negali susikaupusi mokytis. išsako savo nuomonę (pritarimą ar nepritarimą). Po to ji dar ilgai piktinasi. Galimi tokie Rasos elgesio variantai ir galimos jų pasekmės: 1) Nepasitikintis savimi elgesys. Jis mielai aptarinėja pasiūlytą temą.. nei kitam. ruošdamasi rytdienos kolokviumui. Nuvijusi mintį.puolimas". Skirtumas tarp šių dviejų elgesio tipų yra tik tas. kaip į priešininką. kad tokio brangaus daikto negalima skolinti svetimiems. kad atsisako pergalės šiame susirėmime. kuri sugadina visą vakarą jai ir jos vaikinui. 3) Pasitikintis savimi elgesys. pakankamai garsiai. neslėpdama nepasitenkinimo. Panagrinėkime dar vieną konkrečią situaciją. prašo paskolinti gana brangų vėrinį.

netgi išvaizdą. atlošti pečiai. Lingenfild (G. nejaučia didelės nuoskaudos ir greitai susiranda kitą papuošalą. • Mandagumas Pakoreguokite savo kalbą. suspausti kumščiai. tiesi stovėsena. jei įmanoma. nuleisti pečiai. būkite pasiruošęs vėl ramiai pradėti viską iš naujo. žvilgsnis nukreiptas pašnekovui tiesiai į akis. abi kojos pėdomis remiasi į žemę. kiek įmanoma. ryžtinga eisena. abiems pusėms palankaus sprendimo. • Pasiruošimas Parepetuokite įžanginę kalbą.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 201 pagrįstumą. Mokantis pasitikinčio savimi elgesio. pauzes. nuleistos akys. Lindenfield) pasiūlytą formulę PTMAP: • Pozityvumas Sudarykite įspūdį. daužymas ranka j stalą. atpalaiduoti raumenys. kurių reikėtų vengti Nervingi judesiai. švelnus monotoniškas balsas. • Tikslumas Būkite. bandymas pernelyg priartėti prie pašnekovo. Pabandykite numatyti galimas neigiamas pasekmes ir iš anksto apgalvokite savo reakciją. tikslesni. Tai suteiks jums daugiau pasitikėjimo pačioje pradžioje ir leis sėkmingai tęsti savo kalbą. Pasitikintys savimi žmonės nebijo neigiamo atsakymo. jog tikitės pozityvių pokalbio rezultatų ir. stiprus ir aiškus balsas. nesukryžiuotos. Išmokite ramiai reaguoti į kritiką ar pažeminimą (geriausia praktikuotis su draugais). kai mums reikia ko nors prašyti. * Gestai. • Atkaklumas Gavęs neigiamą atsakymą. Tokiu būdu parodysite pagarbą savo partneriui (organizacijai ar atskiram individui). pravartu prisiminti psichologės G. kūno laikysena sėdint . ką nors kritikuoti ar pareikšti pretenzijas.tiesi arba kiek palinkusi į priekį. Savo teiginius paremkite atitinkamais ir tiksliais faktais. G. baksnojimas pirštu. nesugniaužtais kumščiais rankos. spalvingas ir išraiškingas kalbos tonas. sukryžiuotos ant krūtinės rankos. aukštas . Lindenfi 1d taip pat konkrečiai apibūdina pasitikinčio savimi žmogaus gestus ir kalbą: * Naudotini gestai Rami laikysena. ranka pridengta burna.

Kaip mes galėtumėme išspręsti... * Vartotinos frazės Aš norėčiau. kad esi silpnas... * Frazės.žmogus savo trūkumus (realius ar įsivaizduojamus) ir jų sukeltą menkavertiškumo jausmą kompensuoja pasiekimais kokiose nors kitose gyvenimo srityse arba fantazijose bei svajonėse... Būkite toks geras... Aš žinau. arba suvokiamos informacijos apie save ir aplinką iškraipymas. kartais vadinamų ego (lot..„aš" gynybos mechanizmais. T a i g i p s i c h i n ę gynybą g a l i m a a p i b ū d i n t i kaip žmogaus nesąmoningą savęs apgaudinėjimą. pradeda veikti vienokia ar kitokia psichinė gynyba. minčių. Jūs tikriausiai galvojate..) . kuriam kažkas svarbaus nesiseka ilgesnį laiką. Kompensacija . kurių reikėtų vengti Mhm. norų.. kuriuo siekiame išspręsti prieštaravimus tarp esamo Aš-vaizdo ir jo neatitinkančių savo paties potraukių.. kad jūs.. motyvų... kad... Ši nevalinga saviapgaulė.. Pavyzdžiui. Kompensacijos mechanizmas gali pasireikšti ir taip: žmogus.(jei tikrai nesate padaręs ko nors. e. sėkmingesnių kitoje veiklos ar gyvenimo srityje.. kelia grėsmę savosios vertės jausmui.. O pažeista savimeilė ir savigarba visada yra lydima skaudžių išgyvenimų. nors pastaroji toli gražu PSICHINĖS GYNYBOS BŪDAI.. tai nesvarbu. įvairios grimasos. arba kaip išsaugomas Aš-vaizdo pastovumas ir savosios vertės jausmas Suvokimas.. išgyvendamas. ima laikyti save geresniu.. Aš neleisiu. nervinga ar sarkastiška šypsena. kad kažką sugebi prasčiau už kitus. kad esi dėl ko nors kaltas ir panašiai. žaisminga ar flirtuojanti veido išraiška. asmenybės bruožų. Aš jaučiu.. Kai tik mūsų norimam savęs vertinimo lygiui iškyla grėsmė sumažėti.. Aptarkime.202 VI SKYRIUS ar priekabus tonas. Nuo jų asmenybė stengiasi apsisaugoti. Būkite angelas. už ką reikėtų atsiprašyti). gali visą dėmesį sutelkti intelektualinei veiklai. jausmų. 1...Atleiskite.. jaunuolis. kad aš.. kad nėra pakankamai fiziškai stiprus.Ar negalėtumėte. kad kažkas jaučia tau antipatiją.. padeda mums išsaugoti savosios vertės jausmą bei apskritai išvengti nemalonių ir skaudžių emocijų.. Aptarkime keletą pagrindinių psichinės gynybos b ū d ų . Man nepatinka. Ką jūs manote apie... Aš noriu..Ar nebūtumėte toks malonus man padėti? O. .

tačiau tai. 2. kritikos) autoriaus arba informacijos turinio sumenkinimu: „kaip jis gali kritikuoti. asmenybė gali net pradėti degraduoti. tai yra nelaikome tokiais reikšmingais.siekdamas išsaugoti savigarbą. greitai bėgti"). O štai įdomus nuvertinimo taktikos pavyzdys.s u m a ž i n a m a s ar s u m e n k i n a m a s savigarbą pažeidusio įvykio. „Kitaip pasielgti buvo neįmanoma". turime „neleisti" jo pasiekimams „aplenkti" mūsiškių. kurie padėtų be ypatingų pastangų ir greitai atstatyti pažeistą savigarbą ar ją sustiprinti. kurios mums nėra reikšmingos ir aktualios. Racionalizacija gali reikštis įvairiomis formomis: a) Nuvertinimas . susijęs su mums artimų • žmonių ar draugų laimėjimų vertinimu. „gražesnėmis" priežastimis nei tikrosios. Nauja „kompensuojanti" veikla dažnai būna lengvesnė. „tegul draugams viskas sekasi. Kitu atveju žmogui gali kilti noras ieškoti tokių veiklos sričių ar tokių elgesio būdu.. tai mes sau „leidžiame" džiaugtis bičiulių pasiekimais ir įvertinti juos kaip tikrai reikšmingus. Jeigu mūsų draugams sekasi tose srityse. b) Sureikšminimas . lapė „numoja" į jas letena: „vynuogės dar rūgščios". Kad išlaikytume savo savigarbą. . kokie jie yra iš tikrųjų. priimtinomis. žmogus savo elgesį ar norus aiškina labiau.suteikiama didesnė vertė pasiektam tikslui. Nepajėgdama pasiekti vynuogių. suteikdamas savo veiksmams "kilnią motyvaciją". jei panorėčiau. Tuomet teisinamasi būtinybe: „Šiais laikais be kyšio nieko negausi''. kaip reikalautų jo vertybių sistema. nepasiektų tikslų. Elgdamasis ne taip. vyriškumą ir drąsą nelengva įrodyti darbais. savo vaidmens arba kito žmogaus reikšmingumas. Todėl juos nuvertiname. alkoholio vartojimu. Žodžiu. kuriose mes patys nesiekiame rezultatų. kas svarbu ir mums. Tačiau jeigu sėkmė lydi mūsų draugą ten. Paprasčiau tai „įrodyti" agresyvumu ir grubumu. . žmogus mėgina save pateisinti. mažiau sudėtinga už ankstesniąją. (Beje. kumščiais ir keiksmais. jis tampa mūsų konkurentu. pats būdamas ne ką geresnis". bet aš galiu. neretai tokį kompensacijos būdą naudoja paaugliai). tegul jiems sekasi ne daugiau nei mums". Racionalizacija . Sakykime. tam reikia ir laiko. kur mes norime ką nors pasiekti. Sureikšminamos gali būti ir aplinkybės. kuris yra menkesnis už mūsų galimybes ir dėl to nesukelia pasitenkinimo. Klasikiniu tokios nuvertinimo taktikos pavyzdžiu gali būti lapė iš Ezopo pasakėčios. Todėl sužlugus keliems tokiems mėginimams. Nuvertinimas gali pasireikšti ir informacijos (pvz. „šiame straipsnyje nėra nieko naujo".SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 203 nėra jam tokia svarbi arba žmogus joje realiai net nedalyvauja („Man nesiseka mokslai. privertusios netinkamai pasielgti. .

Pavyzdžiui. kad jo tai visiškai nejaudina. Pavyzdžiui. ką pripažinę sau. tarsi jį slegianti problema neegzistuotų. tik jau iškreiptu pavidalu. ignoruojami. smarkiai sukritikuotas žmogus gali sakyti (ir pats tuo tikėti). Pavyzdžiui. kuris nepatenkintassavo pareigomis. p u l d a m a s kitus. 3. Seksualinio potraukio sublimacija būtų ir erotinių filmų ar paveikslų žiūrėjimas. troškimai. jiems irgi tenka". vengdamas apie ją kalbėti ir gydytis.asmenybei nepriimtinų potraukių (pirmiausia seksualinių ir agresijos) energija nukreipiama ir realizuojama netiesioginiu.iš sąmonės pašalinami. tai yra neigti patį nemalonaus jausmo faktą. motyvus. Neigimas . norai. Štai sergantis žmogus gali neigti savo ligą. kad „ne aš vienas. Savo nesėkmės ir kaltės gali būti sumenkinamos. Pavyzdžiui. .nemaloni. kas kelia nerimą ar grėsmę mūsų prestižui. prieštarauja mūsų pačių etiniams ar kitokiems įsitikinimams. Išstūmimas . jausmus. perkelia šį nepasitenkinimą savimi į kitus. užmiršimu. savyje juos neigdami. žmogus. Gelbėdamasis nuo savigarbos pažeidimo ir kaltės jausmo. gali atrodyti. dažniausiai pats to nesuvokdamas. visi taip daro". kaip geros mokytojos. Agresijos impulsai gali būti realizuojami profesionaliame sporte. kaltės jausmą keliantis seksualinis potraukis gali virsti menine ar moksline kūryba. Sublimacija .204 VI SKYRIUS c) Savęs lyginimas su kitais . nes tas neseniai jį buvo įžeidęs. Kitaip sakant. mokytoja gali jausti pyktį mokiniams. nes tai pakenktų jos savęs. Žmogui. Išstūmimas kartais pasireiškia ir konkrečios informacijos (datos. chirurgo veikloje. tai yra „užmirštami" savajam Aš nepriimtini ar nemalonūs jausmai.„nematomi".pasiteisinama tuo. kaltindamas j u o s savomis silpnybėmis ir „nuodėmėmis": „Visi žmonės yra egoistai". 4. įvaizdžiui. savąjį Aš. karyboje. 5. Projekcija . „Jis iš pavydo taip pasielgė". „įžvelgdamas" savo klaidas kituose. visuomenei p r i i m t i n u ar net naudingu būdu. Į pasąmonę išstumti dalykai niekur nedingsta. "Mane labai erzina tie. „kiti dar blogesni". susijusios su neigiamais išgyvenimais. mintys. nurodant autoritetingus asmenis: „jie irgi taip daro. 6. Neigimo atveju žmogus elgiasi taip. o veržiasi atgal į sąmonę. jog visi nepatenkinti jo darbu. bet šito nenori pripažinti. kurie nori pasirodyti". j i s g i n a . pasijustume nepatogiai ar skaudžiai išgyventume.kitiems žmonėms priskiriame savo pačių dažniausiai nepriimtinus asmenybės bruožus. telefono numerio. Minėtame pavyzdyje apie mokytoją jos išstumtas pyktis ilgainiui gali pasireikšti galvos skausmais. potraukius. vardo ar pavadinimo). žmogus gali pamiršti artimo bičiulio gimtadienį. nepriimtina realybė ar savo paties norai ir jausmai . „Užmirštame" tai.

išsaugoti savigarbą ir išvengti skaudžių išgyvenimų bei vidinio diskomforto. arba netiesioginis i n s t i n k t y v i ų potraukių tenkinimas visuomenei priimtina veikla. Kai kurie bruožai mumyse susiformuoja tarsi savaime. kurias sunku sau pripažinti ar nėra galimybės jų išreikšti. kokia ji yra iš tikrųjų. „Tapimas vaiku" tarsi pateisina savo paties silpnumą. o psichinės gynybos vaisius. Priešybė (atvirkštinis reagavimas) . Pernelyg meilūs ir paslaugūs žmonės dažnai pasąmonėje slepia priešiškumą ir pyktį kitiems. mums to nesuvokiant ir tame procese tarytum nedalyvaujant. Arba motina. yra pats svarbiausias ir veiksmingiausias iš visų psichinės gynybos būdų. atnešantis žmogui realų pasitenkinimą. 7. Mat žmogus baiminasi savo silpnumo. 8. Perkėlimas . Regresija gali pasireikšti verksmu. bijo ji parodyti kitiems. tuo nesąmoningai siekdamas užuojautos ar versdamas kitus išspręsti jo problemas. Psichinė gynyba yra naudinga. kuriuo jis pridengia silpną ar skaudamą vietą. kol naudojama saikingai. Taip prasideda savojo įvaizdžio iškraipymas. liguistai pergyvenanti dėl vaiko saugumo. Pagrindinių savojo Aš gynybos mechanizmų apibūdinimas rodo. daiktų gadinimu. pašėlusiu automobilio vairavimu ar kitokiomis vaikiškomis „paikystėmis". 9. bet nepriimtiniems jausmams ir norams. Tačiau ji naudinga tik iki tol. O tai trukdo žmogui sėkmingai bendrauti ir veikti.žmogus jaučia ir elgiasi visiškai priešingai savo tikriems. rizikingu. paliekant tą vietą atvirą. tikėjimu įvairiais pranašais ir šarlatanais. nukreipiamos i kitą. Arba vaiko priešiškumas diktatoriškiems tėvams vėliau gyvenime gali būti perkeliamas i visus kitus vadovaujančius asmenis (mokytojus. pilnai realizuojant save gyvenime. sublimacija. Naudingas jis ir visuomenei. Froido teigimu. koks sudėtingas yra žmogaus vidinis pasaulis.neigiamos arba teigiamos emocijos. Negalima iš žmogaus atimti apsauginio skydo. Jie yra ne savęs ugdymo rezultatas. Regresija . įpročiu kramtyti nagus.žmogus vaikiškai elgiasi emociškai įtemptose. nes „sublimuota energija kuria civilizaciją" (Z. viršininkus). nesugebėjimą susitvarkyti su situacija. ypač atsakomybės reikalaujančiose situacijose. Tačiau nėra lengva padėti sau ar kitam žmogui sumažinti per didelį gynybiškumą. Čia verta .SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 205 Z. Pernelyg didelis gynybiškumas rodo nesugebėjimą pripažinti tikrovės tokios. Froidas). į pasąmonę gali būti išstūmusi neigiamus jausmus jo atžvilgiu. nes padeda palaikyti Aš-vaizdo pastovumą. Tokiu būdu agresija viršininko atžvilgiu gali būti perkeliama į šeimą. Paprastas vieno ar kito gynybos būdo „demaskavimas" gali tik dar labiau tą gynybiškumą padidinti. dažnai „lengviau prieinamą" žmogų ar daiktą. nepasiūlant pagalbos ją sustiprinti ar išgydyti.

yra jo asmeninių savybių. kad mes patys kontroliuojame savo gyvenimą (tai bus vidinės kontrolės lokusas). Jis įsitikinęs. kas vyksta su mumis. Jis parodo. ir aš jaučiuosi esąs marionetė likimo ar kitų žmonių rankose (nebūtinai dėl to išgyvendamas). kad mumyse veikia psichinė gynyba. Mums būdingas vienoks ar kitoks kontrolės lokusas didelia dalimi lemia mūsų savarankiškumą ir aktyvumą. Jei man būdinga vidinė kontrolė. jaučiu.. arba išorėje.tai žmogaus polinkis atsakomybę už savo gyvenimą ir veiklos rezultatus priskirti išorinėms jėgoms arba savo paties sugebėjimams bei pastangoms. kas su juo vyksta. žinojimas. „Nors turiu tam gabumų.y. ar aš jaučiu tiesioginį ryšį tarp savęs ir savo elgesio bei veiklos.šitaip . atsitiktinumas. ir mūsų asmeninę atsakomybę už tai. Kontrolės lokusas yra svarbi savęs ir savo galimybių suvokimo charakteristika. kurioje kiekvienas iš mūsų galėtų surasti savo vietą. Tai kraštutiniai tipai kontrolės lokuso skalėje. bet man retai paveda vadovauti". moko mus atsargiau spręsti apie save ir kitus. jeigu nežinote. arba kas atsakingas už mano gyvenimą Visa. Be to. likimas (išorinės kontrolės lokusas). KONTROLĖS LOKUSAS. siekiant savo tikslų. sugebėjimų ir jo veiklos rezultatas.mąsto „savo gyvenimo šeimininkas". kad darau jiems įtaką. . priežasties lokusą (vietą) randame arba savyje. skelbiantį: „Niekada neieškokite klaidų [.. tačiau daryti tai reikia su išmanymu. kurio metu žmogui padedama susikurti realų teigiamą požiūrį į save. t. Šių priežasčių mes galime ieškoti savyje arba aplinkoje.].kiti žmonės. reagavimo. kad visa. Kad galėtume objektyviau į v e r t i n t i tiek save. Roteris (J. Rotter). sukūręs kontrolės lokuso sąvoką. Tokiu būdu pripažįstame. tiek kitus. kas su mumis vyksta. mokoma naujo. aš jaučiu savo paties ryšį su savo gyvenimo įvykiais. verta prasibrauti pro painų savojo Aš gynybos mechanizmų labirintą. „Mano draugų skaičius visų pirma priklauso nuo manęs ir mano elgesio". skirstė žmones į du tipus: vidinės kontrolės tipas („savo gyvenimo šeimininkas") ir išorinės kontrolės tipas („marionetė"). ką su jomis veikti". visada turi savo priežastis. Išorinės kontrolės atveju tokio susietumo jausmo nėra. arba jį kontroliuoja išorinės jėgos .206 VI SKYRIUS prisiminti vieną iš Merfio dėsnių. Kontrolės lokusas . Gynybiškumo mažinimas yra lėtas ir laipsniškas procesas. . atitinkančio situaciją. Amerikiečių psichologas Dž.

kad pasiryžęs jis sugebės vienaip ar kitaip keisti savo gyvenimą ar darbą norima linkme. ar „imame" likimą į savo rankas. Tuo tarpu „šeimininkai" tarpusavio santykiuose yra geranoriškesni. „Šeimininkas" pasižymi emocine pusiausvyra. linkę siekti kompromiso. Ir dar. „Seimininkai" pasitenkinimą ir gyvenimo „skonį" jaučia spręsdami rimtas problemas. Sakysime. Svarbu yra tai. kol viskas išsispręs savaime. „Marionetės" dažniausiai tenkinasi smulkiomis sėkmėmis. kokiam problemų sprendimo būdui mes teikiame pirmenybę: laukiame.atsitiktinumu. o nesėkmę . kad galėtume maksimaliai išreikšti ir realizuoti save. keisti savo tikslus. siekdami sudėtingų tikslų. kad aš tapčiau tuo.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 207 samprotauja „marionetės" tipo žmogus. Yra ir dar vienas svarbus skirtumas tarp „šeimininkų" ir „marionečių". agresyvumas. „marionečių" vadovavimo stilius dažniau būna autoritarinis. „Seimininkai" taip pat yra darbštesni. kas vyrauja. kol nusišypsos laimė. tuo tarpu „marionetėms" dažniau būdingas nerimas. Ir tuo didesnė tikimybė. įpratęs visada pasikliauti savimi. jų darbo produktyvumas didesnis ir pasitenkinimas pačiu darbu žymiai aukštesnis. jausdamasis bejėgiu organizuoti savo gyvenimą. užsiimti lengvu ir paprastu darbu. pralaimėjimo priežasčių taip pat ieškos savyje. kad jo savirealizacija priklauso nuo jo paties pastangų ir sugebėjimų. kantresni. Yra atlikta daugybė t y r i m ų . Žmogus. tuo reikšmingesnius tikslus jis sau kelia. kad „šeimininkai" sėkmingai mokosi tiek vidurinėje. kurie parodė. pasitikėjimu savimi. ir kito tipo bruožų. tiek aukštojoje mokykloje. įtarumas. komanduojantis. ką nors keisti darbe. arba vartai į Tikrąjį Save Žinome. kol už mus jas išspręs koks nors kitas žmogus. Apskritai žmonių tarpe jie populiaresni. Taigi: kas atsakingas už tai. Yra duomenų. Šie žmonės yra linkę atidėlioti problemų sprendimą. „lemtingų" aplinkybių susiklostymu ar tuo. paremtas bausmėmis. Mūsų polinkis į vidinę ar išorinę kontrolę ypač išryškėja nesėkmės atveju. jog pažinti save reikia dėl to. Gryni „šeimininkai" ir „marionetės" retai sutinkami gyvenime. savo asmenybės galimybes. kad kiti „pakišo-koją". nepasitikėjimas savimi. teigiamu savęs įvertinimu ir savojo Aš priėmimu. Kuo labiau žmogus įsitikinęs. Kiekvienas iš mūsų turi ir vieno. kuo galiu būti? SAVIRAIŠKA IR SAVIAKTUALIZACIJA. Tuo tarpu „marionetė" sėkmę dažniau aiškins kaip savo nuopelną. kad „marionetės" ir „šeimininkai" skiriasi tam tikrais asmenybės bruožais. kad įstengtume tapti . depresyvumas.

kad žmogus gali nugyventi visą gyvenimą. Vaikystėje susiformavęs požiūris į save ir savo galimybes yra toks tvirtas. Kaip jau minėta. pasidavus kasdienybės tėkmei. plėtoti savo vidinį gyvenimą. pamirštant bent retkarčiais nusistebėti: „Tai aš!". Savąjį elgesio būdą jis formuoja mėgdžiodamas suaugusiuosius. kad asmenybės augimą stabdo baimė. Dažnai mes bėgame nuo atsakomybės. kartais vaikai elgiasi visiškai priešingai nei tėvai. A.. kad jau nebeįmanomos kokios nors permainos. panašiai kaip Joną bandė veltui bėgti nuo savojo likimo". reikalauja nemažai energijos ir atkaklumo. jis aprašo „Jonos kompleksą". kas manyje savaime troško raiškos. Dievas Jahvė jam Įsakė vykti į Asirijos sostinę Nineviją ir pranešti jos gyventojams apie jų laukiančią Dievo bausmę už nedorą elgesį. monotoniškai reikalų ir rūpesčių karuselei. kuria diktuoja (o tiksliau . Maslou teigia. taip pat dykinėjimas. savojo pašaukimo realizavimo baimę. Nuvykęs į ją. tik skirtingai. > Savo paties inercija. perimdamas jų santykius. tapti tuo. paliepimu išmetusi Joną į krantą netoli Ninevijos. kuo galiu tapti . Joną pamokslais atvertęs jos gyventojus į dorą. Joną nepaklusęs ir plaukęs laivu priešinga kryptimi. „Man taip knietėjo išgyventi tai. (Joną .. tiek geriausio. kuo galėtume būti? Štai kai kurie mūsų asmenybės augimo „stabdžiai".biblinis personažas. Tuo tarpu bet kuri permaina galima tik įveikus savąją inerciją. Tai gyvenimas „pasroviui".tai ir reiškia aktualizuoti save. Būtent šis poreikis skatina mūsų asmenybę bręsti. kuri riboja mūsų asmenybės individualų vystymąsi: „Mes bijomės tiek blogiausio savyje. Tačiau dažniausiai jie visada įgyja gana ribotą savęs ir savo galimybių įsivaizdavimą. likimas ar netgi atsitiktinumas. savęs aktualizavimo.) „Jonos kompleksas" išreiškia savęs. Tačiau per audrą jį pasivijusi jūrų pabaisa. Tapti tuo. tobulėti.siūlo) mūsų prigimtis. Tiesa. O kas kliudo kiekvienam iš mūsų kuo visapusiškiau išreikšti ir realizuoti save. nerandant laiko pabūti ir pabendrauti su savimi. . Maslou poreikių hierarchiją). kuri Dievo Jahvės . realizuodamas šią jam savotiškai „primestą" programą. Kodėl tai buvo begaliniai sunku?" . savęs išreiškimo ir savo galimybių realizavimo poreikis yra žmogaus poreikių hierarchijos viršūnėje (prisimininkite A. o tai. priešiškumas sau ir kitiems. Neigiama šeimos įtaka. Pavyzdžiui.208 VI SKYRIUS tikruoju savimi. Gyvenimo pradžioje vaikas kaupia žinias apie aplinkinį pasaulį ir esamas galimybes. suprantama. Tai susitaikymas su tuo. tolimesnis asmenybės tobulėjimas.klausia rašytojo Hermano Hesės herojus Demianas.

Žmogus. Ar toks žmogus gali laisvai ir visapusiškai džiaugtis gyvenimu ir savimi? Saviaktualizacijos būdai. kaskart nuoširdžiai. Todėl jis elgiasi neryžtingai ir nenuosekliai. numatyti konkrečių uždavinių ir kontroliuoti jų įgyvendinimo. neturi tvirto savo veiksmų ir poelgių pagrindo. Kas galėtų padėti mums tapti tikruoju savimi? Štai A. nemokantis teisingai paskirstyti jėgų. Dešimt kartų per dieną pasirinkti protingą riziką. yra svarbu ir reikšminga. gyvena tarsi išsibarstęs. asmenybės tobulėjimo. kas mūsų nuomone.tai daugybė atskirų pažangių pasirinkimų: . Gyvenimas . vadinasi. Visada rinktis žingsnį pirmyn.nuolatinis pasirinkimas tarp ėjimo į priekį ir atsitraukimo. Savęs valdymo įgūdžių stoka. ieškant mus patenkinančio gyvenimo būdo. Gerai nežinant savo vertybių hierarchijos.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 209 Neaiškiai suvokiamos savosios vertybės. savo „didelę" gyvenimo patirti ir išankstinį kritiškumą. Jis nesugeba susidoroti su sunkumais ir stresinėmis situacijomis.baime. priešingos vertybės) ir išvengti skaudžių išgyvenimų. 1. žengti dešimt saviaktualizacijos žingsnelių. Kai sprendimus nulemia aiškiai suvoktos mūsų vertybės. ko mums iš tikrųjų gyvenime reikia. Tai nesugebėjimas planuoti savo ateities. kuriam neaiškios jo paties vertybės. Dažnai jis gerai nepažįsta savęs. kuo užsiimame. kai joms neprieštarauja nė vienas mūsų veiksmas. energijos ir laiko. atrodytų. neapgalvotus sprendimus. nerimu. karjeros. Tai blaškymasis tarp įvairių galimybių. Migloti asmeniniai tikslai. o ne baimę. 2. o ne atgal. Saviaktualizacija . „visa galva" pasinerkime į tai. Pirmiausiai tai neaiškumas. ką veikiame. Jis nesugeba visiškai atsipalaiduoti. yra kur kas sunkiau spręsti įvairius vidinius konfliktus (kai susiduria dvi ar kelios. Pamiršę savo drovumą ar išpuikimą. Įsijausti į tai. nuolat pervargsta ir sekina save. Tai savo gyvenimo krypties nesuvokimas ir beprasmis klaidžiojimas. niekur neatvykstant. su nemaloniais ir varginančiais jausmais . Vertybės . kuria linkme turėtume nukreipti savo sugebėjimus. bet ir teigiamų) ir nemoka laisvai ir tinkamai jų reikšti. tarsi vaikai. ko ir kaip siekiame. Maslou pasiūlyti kai kurie asmenybės saviraiškos ir saviaktualizacijos būdai.tai pasirinkimas to. savo jausmų (ne tik neigiamų. mes jaučiame savo gyvenimo prasmingumą ir harmoniją. kas su mumis vyksta. Žmogus. kalte ir kt. linkęs p r i i m t i impulsyvius. pažangos ir regresijos. nemoka atstatyti savo jėgų ir energijos.

galbūt kūrybinio įkvėpimo)? Nevenkime tokių. 3. Ieškoti taurių išgyvenimų ir potyrių. gal tai padaryti bus sunku. nes mes paprasčiausiai bijome p r i s i i m t i atsakomybę už savo pasirinkimą. o ne a t s i t r a u k i m ą . Pabandykime susikurti sąlygas tokiems išgyvenimams. Ar mes tikrai tą ar kitą dalyką mėgstame? Nesvarbu. kad tai mėgsta mūsų svečias ar draugas. 7. kad galėtume būti s ą ž i n i n g i sau ir p r i s i i m t i atsakomybę. ribinių potyrių: katarsio. pasak A.vardan savęs. tai. net pasakyti.susikaupkime ir pasistenkime „išgirsti".tai nėra saviaktualizacijos ir savirealizacijos būdas. didžiulio džiaugsmo akimirkų. Būti sąžiningu sau ir nebijoti atsakomybės. Įsiklausyti į savojo Aš balsą. Ko nors siekiant. muzikos klausymo ar knygos skaitymo. ar tai būtų vynas ar saldainis. Nutraukime nuo savęs šydą: pažvelkime į savo gerąsias ir blogąsias savybes. mūsų viduje. viršininkas ar valstybės veikėjas. kad galėtume ir kitiems žmonėms sąžiningai pasakyti savo tikrąją nuomonę. kad g a l ė t u m e p a s i r i n k t i ėjimą į priekį. nuolat ir daug dirbti. mes aktualizuojame ir realizuojame save. Stengtis būti drąsiu ir laikytis savo įsitikinimų. įkvėpimo. suvokime gyvenimo tikslą. Ar galėtume dabar prisiminti visus savo nuostabiausius išgyvenimus. 4. Kad galėtume nuoširdžiai išgyventi ką nors be jokio išankstinio kitų primesto n u s i t e i k i m o . . Greičiausiai tai dvi susipynusios vieno begalinio proceso pusės: aiškiau suvokdami ir suprasdami save. 6. filmas ar knyga . Savęs pažinimo ir saviaktualizacijos neįmanoma griežtai atskirti.210 Vi SKYRIUS sąžiningumas vietoje melo. Žinoma. prisiimdami atsakomybę. Maslou. ką išgirdome iš savojo Aš . 5. Venkime meluoti sau ir apsimetinėti prieš save. kartu ir aktualizuojame.turime būti drąsūs ir nepriklausomi. Kiekvieną sykį. Pažinti ir atrasti save. kaip šitai tinka ten. kuris iš jų pirmesnis. išsiaiškinkime visas savo galimybes. Stenkimės kuo geriau atlikti užsibrėžtus darbus.dar geriau save pažįstame. įsisąmoninkime savo problemas. pagalba kitam vietoje nusigręžimo nuo žmogaus. Frazė „aš abejoju" dažnai reiškia mūsų nesąžiningumą sau. bet stenkimės . o realizuodami ir ugdydami save . laimingiausias ekstazės akimirkas (galbūt meilės. 8. iškeliame į „dienos šviesą" savąją esmę. Tapti tik antros kategorijos inžinieriumi ar vadybininku . Tik tada galėsime išvengti „Įsakymo" mėgti ką nors todėl.

tai išradingumas ir kūrybiškumas (nesvarbu. Ego ir Superego (prisiminkime Z. menininkų) biografijas. o silpnybių įveikimui). Tai aiškių gyvenimo tikslų turėjimas (todėl asmenybės energija ir sugebėjimai neeikvojami veltui. ar ruoštų valgį). Sėkmingai save aktualizuojančių žmonių gyvenime yra praradę prasmę į v a i r ū s t r a d i c i n i a i prieštaravimai: tarp asmeninių ir visuomeninių interesų.pabandykime pagyventi naujai. kaip nors protingai paaiškinti ar kitaip nuvertinti). tarp malonumo ir pareigos. kylančio dėl nepakankamo savęs realizavimo. nes jos verčia susikaupti ir išbandyti save. . tai gausūs jau minėti taurieji išgyvenimai ir potyriai. Froido asmenybes teoriją). d a ž n a i yra s k a u s m i n g a nepilnavertiškumo jausmo. auginkime ir tobulinkime save. kaip a g r e s y v u m a s ar d e p r e s i j a .' SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 211 Jei mums nesiseka išreikšti. tarp dvasingumo ir juslingumo. jaučia atsakomybę už save. Pabandykime paeksperimentuoti su savimi. kad visos šios be galo skirtingos asmenybės yra ir kai kuo panašios. Ir dar. ar žmogus konstruotų naują mechanizmą. gali kantriai palaukti. Būkime sau atviresni ir atidesni.Tuomet tarsi be priežasties užsidarome savyje. Jie nevengia analizuoti savęs.tolerancija tam. kas nežinoma. o jei reikia. taip pat ir prieštaravimai tarp Id. su visais privalumais ir trūkumais (todėl energija eikvojama ne nuolatinei savigraužai. kaip juos vertina aplinkiniai. Jis išskyrė bruožus. „įgyvendinti" savęs. kokie yra. Taigi palikime nors truputėli laiko sau. pasekmė. Tokios būsenos. Maslou. išnagrinėjęs daugelio įžymių žmonių (mokslininkų. dažnai neįsisąmonintą nepasitenkinimą savimi ir aplinkiniais. Mylėkime. A. į v e r t i n t i '• patirtį. nusimeskime kasdieninių rūpesčių naštą. jaučiame nepaliaujamą. sugebėjimas įžvelgti jau žinomų dalykų naujus bruožus. nes jie ne tik žino. bet ir moka kovoti už pergalę. tai nieko nevertas dalykas"). padarė išvadą. o kartu . Tai savęs. bando suprasti savo jausmus. Pagaliau. kas yra sėkmė. Jie patys džiaugiasi savo gyvenimo ir "veiklos vaisiais ir džiugina kitus. nesuprantama. o ir kitų žmonių priėmimas tokiais. . (Tai priešinga atmetimui: „Aš šito nesuprantu. nuobodulio ar dvasios sąstingio. daugiaprasmiška. būdingus sėkmingai save išreiškiančiai ir aktualizuojančiai asmenybei. Jie jaučia visą gyvenimo skonį. kuriuos tokia asmenybė labai vertina ir sureikšmina (kai tuo tarpu kiti žmonės paprastai stengiasi juos „pamiršti". Tai žvilgsnio šviežumas. atradėju. Tuo tarpu save ir savo galimybes realizuojantys žmonės nejaučia nuolatinio nerimo dėl to. neišbarstomi). Pirmiausia . pažaisti . vadinasi. politikų. Jie netgi džiaugiasi kliūtimis. tarp proto ir jausmo. Arba blaškomės nuo pernelyg drąsių sprendimų ir poelgių iki visiško nepasitikėjimo savo jėgomis. .

C e c . 20. 1998. 4. Kaunas. Colombero G. Asmenybės savęs vertinimas. Valickas G. Mylėdamas save tu būsi laimingas.3. epc P. im 15. 1998. Nr. Lepeškienė V. Vilimienė R. C e p e y e p e o c ce6e. Acca P . 9. Pikūnas J. K a ea o c o e y . 1991. Hay L. 12. 10. 1996. 19. C a p B . 6. M o a . p o p a a op c eepe c e 6 . ye p o e ! Coco oc coac c o 6 o . 13. JAV)/Psichologija tau. Bulotaitė L. 1998. 21. 2. 1994. c x o c e : eop p a a . Kaip pasakyti ne/Psichologija tau.nauja socialinė vakcina (Interviu su B. Šiauliai. Laisvas žmogus ar auka? Kaunas. 5. Padėk sau. K a o B. 1992. . . 11. 1995. Dyer W.2. Ca e e p y p . M o c a . He a c e a p a . 2001. K a o B. M o c a . 2000. Rainwater J. P. M o c a . M o c a . Savęs vertinimas . Vilnius. Ca e e p 6 y p .L. Suslavičius A.212 VI SKYRIUS Literatūra 1. Kaunas. 1991.3.W.. H. Vilnius. 1994. Nr. Paremiamoji psichologija: kaip įtvirtinti savąjį ego ir išlikti savimi. C a eepyp. H o a T . Ką reikėtų žinoti apie teigiamą savęs vertinimą/ Psichologoja tau. C e e . H o a T . 3. 1993. 1994. 1995. 8. 7. 1995. Porat F. 17. 14. K a o6pa o a . 1994. 1992. 18. Ca e e p y p . Savigarba: kelias į sėkmę ir meilę. c . 1986. Kaunas. M o c a . VVinch. Vilnius. 1995. Žmogaus tapsmas: savigarba ar gėda/Psichologija tau.l. C a c a e p y .. Pae - e . Nr. Vidinio išgijimo kelias: kad geriau sutartume su savimi.. 22. Nr. C a ce6e a p e . 16. Asmenybės vystymasis: kelias į savęs atradimą. 1994. ppyu . K a c p o ce6 c o c e .

213 VII SKYRIUS PSICHIKOS SUTRIKIMAI Nagrinėdami į v a i r i u s psichikos procesus. kurie iškreipia tikrovės priėmimą ir mažina p r i s i t a i k y m o prie aplinkos galimybes. Anksčiau sveikata buvo suprantama kaip dalykas. Šis požiūris remiasi tradiciniu medicininiu . Harmoningas ir optimalus psichikos struktūrų funkcionavimas įmanomas tik nagrinėjant i d e a l i ą asmenybę. Tada k a l b a m e apie nenormalius. * Kas yra normalu. patologinius psichikos pasireiškimus. o kas patologiška? * Kokio sunkumo patologijos galime net nepastebėti? * Ar tai. sutinkamus beveik kiekvieno žmogaus psichikoje ar jos pasireiškimuose. kas priimta daugumos. būdingų ne kiekvienam. priešingas ligoms ir sutrikimams. b ū d i n g u s d a u g e l i u i ž m o n i ų . Normalumas kaip utopija. 2. dėsnius ir y p a t u m u s . Jos vertinamos kaip priešybės. būtinai yra normalu? NORMALUMAS Apibrėžti psichinę sveikatą ir normalumą yra svarbi ir sudėtinga užduotis. Tačiau kartais psichikos procesuose ar jų f u n k c i o n a v i m e atsiranda ypatumų.psichiatriniu požiūriu į sveikatą ir liga. . kalbant apie idealius reiškinius. Šiuo metu dauguma teorinių ir klinikinių koncepcijų normalumą nagrinėja keturiais požiūriais: 1. kalbėjome apie n o r m a l i u s r e i š k i n i u s . Normalumas kaip sveikata.

Tačiau yra ir kitaip pasireiškiančių depresijos formų.patologija. Tarp pakilimų ir nuopuolių žmogus jaučiasi visai normaliai. O. E. dirbtį didinant savo vertę ir adaptuotis. kur kalbėjome apie emocines būsenas: Ten aptarėme kai kuriuos depresijai būdingus požymius arba simptomus. Daugelis šių sutrikimų kartojasi. 4. L. Adleris (A. Jis gali būti paveldimas. Hartmanas (Heinz Hartmann): asmenybės psichinę sveikatą ir potenciją normalumui atspindi bekonfliktinis ego. Normalumas kaip procesas. o atskirų epizodų pradžia dažnai susijusi su stresiniais įvykiais ar situacijomis. Rankas (Otto Rank): normalumas-tai sugebėjimas gyventi be baimės. Ši būklė vadinama bipoliniu sutrikimu. dažniausiai depresija (su nerimu arba be jo) arba pakilumas. kuri gali trukti nuo kelių dienų iki kelių mėnesių. o kraštuose . H. o ne normalumo faktas. A. Normalumas kaip vidurkis. Pažiūrėkime. Kai kurių sutrikimų atveju būna nuotaikų svyravimų: prislėgta (depresija) ir pakili. būti lanksčiu ir prisitaikyti prie kintančių aplinkybių. M. Žvilgterėkime į poskyrį „Emocijos". būti produktyviu. Adler): su asmenybės psichine sveikata yra susiję jos sugebėjimai išvystyti socialinį jausmą.214 VII SKYRIUS 3. Freud): normalumas . Nuotaikos (afektinių) sutrikimų svarbiausias bruožas yra pasikeitusi nuotaika. Šis požiūris paremtas matematinio statistinio vidurkio principu. jį taip pat gali sukelti ir somatinės problemos: . kaltės ar nerimo ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. kai nagrinėjamos struktūros viduryje yra norma. džiugi nuotaika (manija). Erikson): n o r m a l u m a s . Klein): normalumą rodo charakterio stiprumas. Kubi (Laurence Kubie): normalumas .sugebėjimas mokytis iš patyrimo. jo sugebėjimas adaptuotis prie realybės ir būti autonomišku. sugebėjimas patirti malonumą be konflikto ir sugebėjimas mylėti. kaip normalumą apibūdina skirtingi tai pačiai psichoanalitinei krypčiai priklausantys autoriai: Z.tai sugebėjimas sėkmingai pereiti per visus gyvenimo periodus. Klein (M. Normalus egzistavimas yra galutinis kiekvienos sistemos rezultatas. Eriksonas (E.tai ideali fikcija. Čia akcentuojami pokyčiai ir procesai. Froidas (S. PSICHIKOS SUTRIKIMAI 1. sugebėjimas susidoroti su konfliktinėmis emocijomis.

psichologinių ir kitų veiksnių darinys.išsiblaškymas. t. Jis pažeidžia vieną iš šimto žmonių. interesų ir pasitenkinimo praradimas. . pervargimas. . kad mintys greitai bėga. . kaltės jausmas. visuomenėje) arba jausmas.didesnis nei įprasta poreikis kalbėti arba pojūtis. . interesų ir pasitenkinimo praradimas bei energijos stoka. genetinių. susilpnėjusios emocinės reakcijos į įvykius ir aplinką).y. kai žmogus negali sustoti kalbėjęs. miego ir apetito sutrikimai). darbai. 3) somatiniai simptomai (nubundama 2-3 vai. 5% žmonių per mėnesį sumažėjęs svoris. darbe. Didžiosios depresijos priežastis nebūna viena. Kai kurie žmonės depresija suserga ir esant gana normalioms gyvenimo'sąlygoms. Skiriamos trys simptomų grupės: 1) pagrindiniai (bloga nuotaika.minčių antplūdis arba pojūtis. • 2) kiti simptomai (nesugebėjimas susikaupti. Tai įvairių biologinių. depresija praeina. .neįprasto pakilumo jausmas. dėmesio susilpnėjimas. neurologinės ar bendro pobūdžio ligos. Tam tikros gyvenimo sąlygos (staigus stresas. fizinės ligos.mažesnis miego poreikis. sumažėjęs lytinis potraukis. savęs nuvertinimas ar pasitikėjimo savimi sumažėjimas. juodos mintys apie ateitį. Paminėsime dažniausiai pasireiškiančius manijos simptomus: . lytinių santykių nesaikingumas. kad reikia skubėti. psichomotorinis slopinimas arba sujaudinimas. kurie turi blogas pasekmes (per didelės išlaidos. mintys apie savižudybę. anksčiau nei įprasta. o stresai. kai dėmesys pernelyg lengvai nukrypsta į išorinius nereikšmingus dalykus. Atsisakius žalingos medžiagos vartojimo. Todėl depresiją galime vadinti „chemine" liga.didelės veiklos planavimas (moksle. Kartais depresiją gali sukelti per didelis alkoholio ar narkotikų vartojimas.didybės jausmas. pasireiškianti nuovargiu ir aktyvumo sumažėjimu). Sergant depresija. .PSICHIKOS SUTRIKIMAI 215 galvos sužeidimai. pakinta smegenų veikla: atsiranda specifinių medžiagų (serotonino) trūkumas. euforija ar dirglumas. netinkamai panaudotos investicijos biznyje). tarpasmeninės problemos paaštrina šią būseną ir sudaro palankias sąlygas jai gilėti. blogesnė savijauta ryte. . nelaimė) gali išprovokuoti natūralias psichologines ar biologines depresijos tendencijas.

-. kuri lydi kitus psichikos sutrikimus (schizofreniją. nepriklausomai nuo išsilavinimo. Lietuvoje 100 000 gyventojų tenka daugiau kaip 30 suicidų. gyvenimo beprasmiškumo jausmas. Mat. gamybą žmogaus smegenyse. suprantama baimės reakcija ir patologine baime. 2. į kitą situaciją ar objektą. Depresija gydoma antidepresantais. Jos pagrindą sudaro giliai asmenybėje slypintis nerimas. Todėl depresija dažniau atsiranda rudenį ar ankstyvą pavasarį. Nuo 7% iki 21% suicidų įvyksta dėl alkoholio poveikio. serotonino. Savižudybę lydinčios priežastys dažniausiai yra: . kurie yra tik tikrojo nerimo šaltinio pakaitalai. Visuomeninė padėtis. apie 50% yra narkomanijos pasekmė. kurios metu plataus spektro spinduliai padeda žmogui prailginti dieną keletu valandų.vienišumas. beviltiškos somatinės ligos. didėja suicido rizika. Pasaulyje kasdien nusižudo apie 1000 žmonių. Žmogus pradeda bijoti dalykų. sugebėjimas išlaikyti šeimą vyrams yra svarbus savęs vertinimo ir jo pokyčių kriterijus. trūkumas drąsos pradėti gyvenimą iš naujo. Fobijos mechanizmo esmė yra nerimo perkėlimas nuo pirminės situacijos ar objekto. Įdomu. jos taip nusivilia. kad nebemato prasmės toliau gyventi. Šia liga gali susirgti kiekvienas. vidutinio sunkumo ir sunki depresija. Depresijai būdingos mintys apie savižudybę. o suicidinių bandymų įvyksta apie 5000. Toks perkėlimas - . Moteris dažniau į savižudybe veda gyvenimo krizių išgyvenimas ir nesugebėjimas jų įveikti. Depresija suserga kas penkta moteris ir kas dešimtas vyras. socialiniai sunkumai ir nesugebėjimas jų įveikti. bipolinį sutrikimą).216 VII SKYRIUS Pagal šių simptomų pasireiškimo intensyvumą. Tuo tarpu vyrams 3. socialinės padėties.4 kartus nei moterims dažnesnė priežastis yra materialinės krizės. nereikalingos ar atstumtos. net maži vaikai). p a d e d a žmogui išvengti neigiamo ligos poveikio kasdieniniam gyvenimui ir veiklai. stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai turi bendrą istorinį ryšį su neurozės koncepcija ir esminį ryšį su psichologiniais ligos atsiradimo faktoriais. Apie 30% suicidų ir 15% suicidinių bandymų įvyksta sergant endogenine depresija. kai yra mažai natūralios saulės šviesos. šviesa gerai skatina minėtosios medžiagos. šviesos terapija arba šių metodų deriniu. kurią vadiname fobija. ir. kad depresijos gydymui efektyviai naudojama šviesos terapija. sukėlusio baimę. Klinikinėje psichologijoje susiduriame su dvejopo tipo baime. nusivylimas meile. normalia. Ankstyvas gydymas gali sustabdyti depresijos išsivystymą į s u n k e s n ę formą. jei ji negydoma. Neuroziniai. trukmę ir formą skiriama lengva. lyties bei amžius (depresija serga visokio amžiaus žmonės. psichoterapija. Pasijutusios vienišos.

skausmu krūtinėje. Agorafobija . Jie pasireiškia staiga prasidedančiu širdies plakimu. bet ir artimai su tuo susiję aspektai. kokia jinai yra su jos skaudžiais įvykiais ar pasikeitimais. Stresorius gali paveikti individą. Jos gali pasireikšti paraudimu. Stresorius gali paveikti individo socialinę aplinką (gedėjimas ar išsiskyrimas) ir platesnes socialines asmenybės vertybes (migracija ar pabėgėlio likimas). rankų virpėjimu. įsivaizduodamas. svaigimu bei realybės pojūčio sutrikimais. smaugimo pojūčiu. Šioje stadijoje kiekvienas tarytum stengiamės save apgauti. Tai pasąmoninis gynybos mechanizmas. keliauti vienam traukiniu. Socialinės fobijos dažnai prasideda paauglystėje ir koncentruojasi ties baime atsidurti santykinai mažos žmonių grupės dėmesio centre (priešingai negu minioje). Baimė įeiti į parduotuvę. todėl tokių situacijų vengiama. kurie nėra susiję su kokia nors specifine situacija ar aplinkybėmis. pykinimu ir pan. Fobiją keliančių situacijų esminis bruožas daugumoje yra negalėjimas nedelsiant pabėgti iš jų. Stresogeninis poveikis ar ilgalaikės nemalonios aplinkybės yra pagrindinės šių sutrikimų priežastys. kuris padeda nematyti ir nepriimti tikrovės tokios. autobusu ar lėktuvu. Reakcijos į sunkų ar užsitęsusį stresą susijusios su prisitaikymo m e c h a n i z m ų s u t r i k i m u ir socialinės veiklos problemų a t s i r a d i m u . pasireiškianti prisitaikymo prie stresogeninių gyvenimo pokyčių ar įvykių laikotarpiu. sukelianti socialinės veiklos ar įgūdžių sutrikimus.ne tik atvirų erdvių baimė. Skiriamos penkios normalios adaptacijos stadijos. pvz. todėl jų negalima prognozuoti. Jos paprastai susijusios su žemu savo vertės pojūčiu ir kritikos baime. Nerimą keliančių situacijų bandoma išvengti arba jų vengiama su baime. būti minioje ar viešoje vietoje. Panika . . esant pasikeitusioms gyvenimo sąlygoms ar aplinkybėms.pasikartojantys stipraus nerimo (panikos) priepuoliai.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 217 neišspręstų vidinių konfliktų pasekmė. Neigimas. kad įvykę pokyčiai nėra tokie baisūs.tai subjektyvaus distreso ar emocijų sutrikimo būsena. bet gali paliesti ir jo artimuosius bei bendruomenę. 1. Adaptacijos sutrikimai .. buvimas minioje ar negalėjimas nedelsiant ir lengvai pabėgti į saugią vietą (paprastai į namus).

pradeda ieškoti naujų g a l i m y b i ų . Hipochondrinis sutrikimas. Haliucinacijos (ypač klausos) gali komentuoti individo elgesį ar mintis. 3. Kyla teisėtas pyktis. Nuotaikai ir jausmams būdingas neadekvatumas. Žmogus susitaiko su pokyčiais. į kitą žmogų ar į Dievą. Derėjimasis. Gali atrodyti. ieškome. jog simptomai neturi somatinio pagrindo. jis vis mažiau domisi išoriniu pasauliu. nukreiptas j save. . t a č i a u jų atsiradimo priežastis glūdi psichologinėse. sistemas bei vidinius pojūčius. ramiai sutinka skaudžius įvykius. ' Jei adaptacijos procese šių stadijų perkopimas yra sutrikdomas. pereiti. negatyvizmas.dažniausias ir svarbiausias šios grupės sutrikimas. kad jis serga viena ar daugiau sunkių ir progresuojančių somatinių ligų. ambivalencija. Žmogus realiai jaučia nemalonaus pojūčius. schizotipinis ir kliedesinis sutrikimai: Schizofrenija . 3. kas gero dar liko ar naujo atsirado. Siekiame ieškoti kelių situacijos pakeitimui. S o m a t o f o r m i n i s sutrikimas . nenuoseklus. kodėl man tai atsitiko. Kyla klausimas. Gali atrodyti. bandydami sumažinti skaudžių pokyčių reikšmę. kad pokyčiai egzistuoja. Depresija. 5. Mąstymas tampa neaiškus. Pyktis. Priėmimas. Schizofrenija. Gali atsirasti kliedesių. nuolatinis medicininio ištyrimo reikalavimas. 4. adaptacija vyksta normaliai.tai n u o l a t i n i a i somatiniai nusiskundimai. dėmesio koncentracija į kai kuriuos kūno organus. Jei žmogui pavyksta jas konstruktyviai išgyventi. haliucinacijų ir kitų suvokimo sutrikimų: spalvos ir garsai gali atrodyti per daug gyvi ar kokybiškai pasikeitę. Suvokus.y. kas vyksta centras. žmogų dažnai apima depresija. valios sutrikimas. nepaisant pakartotinų neigiamų rezultatų bei gydytojų įtikinėjimų. . kuriam būdingi esminiai tam tikro pobūdžio mąstymo ir suvokimo sutrikimai bei neadekvačios arba blankios emocijos. pasireiškiantį įvairiais simptomais. t.tai žmogaus susirūpinimas. o ne fizinėse problemose. o neesminiai paprastų daiktų požymiai gali atrodyti svarbesni už visą objektą ar situaciją. Nuolatiniai s o m a t i n i a i n u s i s k u n d i m a i . žmogus gali patirti adaptacijos sutrikimą. kad mintis bei veiksmus absurdiškai veikia natūralios ar antgamtinės jėgos. susitaiko su likimu. išgyvenamas liūdesys ir širdgėla.218 VII SKYRIUS 2. nutrūkstantis. s u s i r ū p i n i m a s savo s v e i k a t a . kad situacija neišvengiama. kad subjektas yra visko. kas dėl to yra kaltas.

o pažinimo arba sensoriniai pokyčiai yra minimalūs ir sunkiai pastebimi. besiskiriančių sunkumu. Didesnė rizika susirgti šia liga tam.y. ypač svarbu saugoti galvą nuo traumų. Šių sutrikimų atveju yra labai svarbu ankstyva diagnostika ir savalaikis efektyvus gydymas. . galime kalbėti apie priklausomybės sindromą. kai d a u g i a u s i a nukenčia suvokimas (atsiranda haliucinacijos). atsiradę dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Kai alkoholio ar kitos medžiagos vartojimas tampa svarbesniu už bet kurį kitą poreikį. Psichikos ir elgesio sutrikimai. turi perfekcionisto bruožų. Sutrikimas paliečia svarbiausias psichikos funkcijas. sutrikimų daugiausia pasitaiko dėl alkoholio vartojimo. intelektas ir mokymasis sutrikimas arba sensorinių procesų. Tai sutrikimai. kad apie 30% alkoholikų tėvų vaikų tampa priklausomais ir aktyviai vartoja alkoholį. kurių.kasdieniniame gyvenime. Sindromai. intelektas paprastai išlieka. nerimastingas socialiniuose kontaktuose. pažeidimas ar kitoks pakenkimas. tokių kaip atmintis. Tai pastebi ne tik klinicistai. sukeliantis smegenų disfunkciją. unikalumą bei kryptingai orientuoti savo veiklą. mąstymo turinys (atsiranda kliedesiai). Ar kiekvienas gali tapti alkoholiku? Ištyrinėta. t. aiški smegenų liga. nuotaika ir emocijos (depresija. Galima išskirti dvi pagrindines sutrikimų grupes: 1. nerimas) arba b e n d r a i nukenčia asmenybė ir elgesys. nors tam tikri kognityviniai trūkumai gali atsirasti. kai pastebimas stiprus ir nenugalimas troškimas jas vartoti. p a k i l u m a s . Sindromai. anksčiau buvusį svarbiu. kuriuos jungia bendra etiologija. tačiau gal svarbiausią vaidmenį vaidina žmogaus psichologinis. o kiti gali savaime ar bent laikinai išnykti. emocinis brandumas. tabako vartojimo. 4.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 219 Jaučiama. Todėl savimi būtina pasirūpinti. tokių kaip sąmonė ir dėmesys. įvairių narkotinių medžiagų. jog intymiausios mintys. sutrikimas. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai. nesaugus. 5. Tai sutrikimai. bet ir mes . kuris kelia sau nepaprastai aukštus reikalavimus. Tai platus sutrikimų. atsiradę dėl alkoholio. kurios suteikia normaliai asmenybei galimybę pajusti savo individualumą. Didelę reikšmę čia turi kultūrinės ir šeimos tradicijos. Dalis šios rūšies sutrikimų yra negrįžtami ir progresuojantys. kuris nuo mažens jaučiasi vienišas. 2. Siekiant išvengti smegenų pakenkimų. struktūroje vyrauja pažinimo (kognityvinių) funkcijų. jausmai ir veiksmai yra žinomi bei jaučiami kartu su kitais. Priklausomybė nuo alkoholio turi savo psichologines charakteristikas. Šių . spektras. Sąmonė būna aiški.

atveju. Mokymasis efektyviai ir atvirai bendrauti. Valgymo sutrikimai. Nervinė anoreksija . .buitinis girtavimas su psichofiziologine priklausomybe ir apsinuodijimo požymiais. kai žmogus sąmoningai sumažina ir palaiko mažą kūno svorį. padidina pasitikėjimą savimi ir socialinės drąsos jausmą. sumažina į t a m p ą ir nerimą. Sutrikimas yra susijęs su įvairaus lygio nepakankama mityba. vengiama „storinančio maisto". baimė pastorėti įgauna psichopatologinį pobūdi ir tampa įkyria pervertinimo idėja. tačiau tik laikinai.probleminiai arba konfliktiniai vartotojai. bet atsiranda nuolatiniai somatiniai sutrikimai. nustatoma itin griežta svorio riba.psichopatologijos nulemtas alkoholizmas su absoliučia priklausomybe ir kontrolės praradimu. .tai sindromas. sutrinka kūno svorio suvokimas. Sutrikimas dažniausiai pasireiškia paauglėms mergaitėms ir jaunoms moterims. kuriam priklausomybė gali neišsivystyti.visuomenės ir profesijos priverstas vartotojas. Šiuo atveju atsiranda liguista baimė sustorėti.220_ VII SKYRIUS nemoka išreikšti savo jausmų ar yra mažo atsparumo frustracijai. pasireiškiantis pakartotinais persivalgymo priepuoliais ir išskirtiniu susirūpinimu dėl kūno svorio. Psichopatologija reiškiasi panašiai kaip anoreksijos. todėl l i g o n i a i imasi kraštutinių priemonių suvalgyto maisto „storinančiam" efektui panaikinti: sukelia vėmimą. leidžia atviriau bendrauti ir išsakyti jausmus. 6. Nervinė bulimija . Tarp jų skiriami du svarbūs ir aiškūs sindromai: nervinė anoreksija ir nervinė bulimija. Alkoholis žmogui padeda atsipalaiduoti. 1960): . p s i c h o l o g i n i ų m e c h a n i z m ų bei a s m e n y b i n i o pažeidžiamumo įtaką. Pagrindinės šios ligos priežastys lieka neaiškios. vartoja vidurius laisvinančius vaistus ir pan. Kūno svoris išlieka bent 15% mažesnis nei turėtų būti arba Quetelet kūno masės indeksas (kūno svoris kilogramais padalintas iš ūgio metrais kvadrato) yra lygus 17.5 arba mažesnis. Sergančiųjų alkoholizmu skinami keturi tipai (Jellinek. kuriuos alkoholis veikia raminančiai. . . konstruktyviai spręsti savo vidinius konfliktus ir problemas be alkoholio pagalbos padeda nutraukti žudantį alkoholio vartojimą. tačiau kartais pasitaiko tarp paauglių berniukų bei jaunų vyrų. Nervinės anoreksijos atveju sąmoningai mažinamas svoris. badauja. tačiau vis daugiau duomenų rodo sociokultūrinių ir biologinių p r i e ž a s č i ų s ą v e i k ą .tai sutrikimas.

Jie yra konstitucinių veiksnių ir socialinio patyrimo pasekmė. Mokymosi įgūdžių turi būti išmokoma ir išmokstama. 9. Gali būti aritmetinių sugebėjimų sutrikimas. pažintinius. 8. tuo tarpu kiti sutrikimai atsiranda vėlesniuose gyvenimo etapuose. skaitomų žodžių pažinimas. kai pažeisti skaitymo suvokimo įgūdžiai. Svarbiausia jų atsiradimo priežastis yra emociniai faktoriai. miego . garsinio skaitymo įgūdžiai. kurių metu ankstyvosiose raidos stadijose sutrinka normalus mokymosi įgūdžių įsisavinimas. kalbinius. Nors adaptacinis elgesys visada būna pažeistas. raidžių suvokimo sutrikimas. kokybės ar laiko sutrikimais. t. Tai specifiniai tarimo ir kalbos. nemiga. ugdymas ir lavinimas.. bet šis pažeidimas gali būti ir nepastebimas. kalbos išraiškos bei kalbos supratimo sutrikimai. arba gyvena globojančioje ir palaikančioje socialinėje aplinkoje.tai sulėtintos arba nepilnos protinės raidos būsena. Tai mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimai. motorinius ir socialinius sugebėjimus. Tai nėra vien tik biologinės raidos funkcija. Neorganiniai miego sutrikimai pasireiškia miego trukmės. Psichologinės raidos sutrikimai ar jos sulėtėjimas atsiranda vaikystėje ir šeimose dažnai pasitaiko ne vienas. kai s u t r i n k a į g ū d ž i a i .tokia yra emocijų ir elgesio sutrikimų išraiška.PSICHIKOS SUTRIKIMAI__ 221 7.y. • 10. . Jų korekcijai didelį vaidmenį turi pedagoginė veikla. elgesio sutrikimai. t. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai a p i m a daugybę kliniškai reikšmingų būklių ir elgesio stereotipų. Tai specifiniai skaitymo sutrikimai. kai asmenys lengvai protiškai atsilikę. naktinis siaubas ar košmariški sapnai). kurie yra pastovūs ir atspindi asmeniui būdingą elgesį ir santykių su savimi bei kitais būdą.budrumo ritmo sutrikimais bei nenormaliais įvykiais miego metu (somnambulizmas. Su šiais sutrikimais tampriai susijęs emocijų bei elgesio sutrikimas. Kai kurie šių būklių ir elgesio stereotipai atsiranda ankstyvosiose individualios raidos stadijose. Emocinės problemos. Protinis atsilikimas . p a s i r e i š k i a n t y s v y s t y m o s i metu i r apsprendžiantys bendrąjį intelekto lygį. hiperaktyvumo sindromas.y. mieguistumu. dažnai pasitaikantis žemo savęs vertinimo jausmas bei adaptacijos mokykloje ir santykių su bendraamžiais problemos .

psichikos gydymas kompleksiniu poveikiu. trumpa bendravimo analizė ir bendravimo būdų kitimas. mąstymas. kuris gal niekad neateis į psichoterapiją? Atsakant j šį klausimą. yra panašūs. o kartais netgi sutapatinami. Gydomi visi p s i c h i n i a i žmogaus procesai ypač emocijos. savimonė. Anot R. tačiau tarp jų yra ir s k i r t u m ų . t. y. Psichoterapija . Kas yra psichoterapija? Kokių psichoterapijų esama? Ko galime tikėtis iš psichoterapijos? Ar galimi kiti poveikio būdai į žmogaus psichiką? Štai tokie ir su jais tampriai susiję klausimai bus aptariami šiame skyrelyje. galima pateikti tris terapijos rūšis: kūno. integruojantis kvėpavimas. Dvi psichologinės pagalbos sritys .šiandieninėje literatūroje dažnai vartojami kaip sinonimai. jausmų. elgesio terapijoje-emocijų. siekimą sveikesnio kūno.psichoterapija ir psichologinis konsultavimas . vyksta per pažinimą. Psichoterapijos poliuje siekiama giliau analizuoti problemas. Psichoterapijoje naudojamos specialios technikos ir metodai. iš tikrųjų. jų kilme bei įvairove. 17). arba pažinimo procesų terapiją. interpretacijomis. p. jausmų. Painiavą kartais kelia nelabai vykęs . Kočiūnas. normalaus kraštutinumo ir patologijos? PSICHOTERAPIJA Šiame poskyryje susipažinsime. sprendžiamas kliniškai sveikų individų sąmonės lygyje. Procedūrų požiūriu jie. Ką būtų galima pasakyti žmogui. elgsenos ir kognityvinę. optimalaus ir sveiko pažinimo procesų suvokimo. poelgių įsisąmoninimas. Beveik kiekviena psichoterapija remiasi tam tikrais paaiškinimais.222 VII SKYRIUS Klausimai pagalvojimui 1. išmokimą. Koks yra ryšys tarp žmogaus išgyvenimų. lavinimu. Pačios terapijos rūšys nusako siekiamus tikslus. Kočiūno. orientuotis į pasąmonę. Kaip nustatyti ribą tarp sveiko. prisiminimą. orientacija į situacines problemas. patirties ir jo psichinės sveikatos? 2. Psichologinio konsultavimo poliuje darbas yra grindžiamas palaikymu. optimalesnio ir efektyvesnio elgesio. Kaip tai pasiekiama? Kūno terapijoje svarbiu laikytinas judesys. kas yra psichoterapija ir kas jai sukuria sąlygas. Kognityvinė terapija visada turi ryšį su kūno ir elgsenos terapija. Ar galima tapatinti haliucinacijas ir suvokimo iliuzijas? 3. psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo santykis gali būti išreikštas dviem vieno kontinuumo poliais. 1995. struktūriškai pertvarkyti asmenybę (R.

kuriuos galima pakeisti ir kurių negalima pakeisti. K.blogos ir t. problemų sprendimu. kad žmogaus ateitį bei savijautą lemia savimonės lygis. išmokimu. draugišku bendravimu. Psichoterapijos sėkmę lemia psichoterapeuto ir kliento psichoterapinis kontaktas. Kaip matome. Psichoterapija. Tik toks kalbėjimas apie save turi prasmę ir yra vertingas. kaip ir mokymas. psichoterapijos funkcijos neapsiriboja ligonio pasveikimu ar sveikimu. Psichoterapijos procesas ir jos rezultatas susijęs ir su mokymusi.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 223 gerų interpretacijų bei paaiškinimų naudojimas.kokia problemos kilmė ir ar pati problema suformuluota. K. ugdymas ar efektyvus vadovavimas. taip pat ne visada yra paprasta. susidarančiam tarp dviejų žmonių. t. kad geriau apie save yra kalbėti pačiam. S. kurioje pakankamai autentiškai ir realiai galima kalbėti apie save. psichoterapija apima pilnesnę. Dažniausiai yra taip: kaip vertiname asmenybę. ypač nesusiejant jų su esama problema ar situacija. Jūs būsite supažindinti su populiariausiomis psichoterapijos kryptimis: psichoanalitine. reikalingas pakankamas sąžiningumas. Buvo tyrinėtas dviejų žmonių gilaus autentiško bendravimo galimybės. kurios skiriasi jų pagrinde glūdinčių teorijų įvairove. kad pagrindinė sąlyga padėti prasidėti teigiamiems . kas vyksta su ja ir jos aplinkoje. ar asmenybė suvokia. giliam ryšiui. geštalto bei elgesio terapija. išgyvenimams būnant kartu. Rogers). pasitikėjimu. Psichoterapija yra būtent toji sritis. taip vertiname ir teigiamus pasikeitimus ateityje. pagrįstas abipusia pagarba. Rodžersas pastebėjo. o įvardinta problema dar gali būti visai ne ta. universalių ir bendražmogiškų klausimų kėlimu bei atsakymų ieškojimu. labiau įsigilinti į tai. Šio amžiaus trečiojo dešimtmečio pabaigoje humanistinės psichologijos atstovas K. Psichologinėje literatūroje aprašoma nemažai psichoterapijos krypčių. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas psichoterapiniam kontaktui. ir realizacijos būdus.. yra susijusi su teigiamais pasikeitimais. K. kad įvardinti problemą. Čia prasideda pačių interpretacijų vertinimas: kurios yra geros. Tada natūraliai kyla kitas klausimas . Iš arti ir per pakankamą atstumą galima pamatyti netobulumo kilmę. kas trukdo ir kas padeda. Rodžersas tyrinėjo išorinius ir vidinius dalykus. kokios priežastys ir kokios. egzistencine. Vadinasi. neužtenka psichoterapiją suprasti kaip gydymą. totalesnę realizaciją. Skiriama individuali ir grupinė psichoterapija. Tačiau kalbant apie save. y. Kartais tai būna gana keblu. kurios . Rodžersas manė. Dali yra pasakęs. į asmenį orientuota terapija K. Rodžerso mokykla didesnį dėmesį skyrė ne problemų analizei.pasekmės. Rodžerso (C. jų aptarimams ar patarimams. Pasirodo. o aktyviam klausymuisi.t.

paprastai visada susiduriama su šiuo pasirinkimu. apie kūrybą. 3. atskleisti savo būtį.paties realaus žmogaus buvimo fakto konstatavimas. ir savą. Tada susidaro naujas laisvės ir perspektyvos santykis. May).XX a. Rodžersas ypač vertino ir akcentavo pasirinkimų svarbą. tikslus bei sprendimus. Ši psichoterapija siekė padėti žmogui įsisąmoninti ir patirti savo egzistenciją. Todėl pasidaro įmanoma kalbėti apie gerą gyvenimą. kaip gero gyvenimo elementą. 4 dešimtmetyje sukūrė egzistencinės psichoterapijos sistemą.). Tikslas . Kiekvienas žmogus gali pasirinkti vertybes. Buvimas savimi nėra tikslas.224 VII SKYRIUS pasikeitimams. Pergyvenantis klausymas . aktyvumą. Jis traukiasi nuo to. tikslus. juda tam tikra kryptimi. įsisąmonindamas ir priimdamas save. bendravimo su kitais pagrindą. Žmogus. kurią pasirenka. Jis kalbėjo apie meilę. 2. riziką. Buvimas savimi iškelia klausimus: kaip būti ir kam būti? Į šiuos klausimus atsakymų ieško egzistencinė psichoterapija ir logoterapija. juda į tai.asmens priėmimas su visu pasikeitimų potencialu.nuo savo fasado. kurios tikslas . Mėjus (R. ryžto. ryšių supratimą bei malonumus. Besąlygiškai geras santykis . gyvenimo savaimingumą. nerimo. visiško tarpusavio supratimo siekį. mokytojo ir mokinio tarpusavio santykių atitikimas. unikalų žmogaus kaip asmenybės pasaulį. Psichoterapijoje. Egzistencinė psichologija skatina asmenybę būti autonomiška. Terapeuto ir kliento. kuo jis nėra .būdas suprasti. K. kaip apie vienybės.R. kokį apie save ji pati turi. Terapeutui svarbu priimti tokį asmenybės vertinimą. Taip pat galima kalbėti ir apie pilnatviškumą. daryti . Rodžersas laikė svarbiu ne tik terapijoje. JAV psichologas R. kaip pati asmenybė save supranta. kuo viduje jis realiai yra. yra priešais esančio asmens kaip žmogaus įvertinimas. pasaulinio lygio problemų sprendimuose. bet išplėtė iki reikšmingumo visuomeniniuose procesuose. psichologinio konsultavimo metu. atsakomybę.laiku padėti žmogui sujungti troškimą. Egzistencinė psichologija ir psichoterapija svarsto laisvės. angl. tačiau kartu įžiūrėjo trūkumus. valią ir sprendimą. Tam reikalingos trys sąlygos: 1. Mėjus skyrė tris būties aspektus: išorinį pasaulį. atsirandančius kovojant dėl savito gyvenimo būdo. kaip gyvenimiškų orentacijų pasirinkimus. kaltės problemas. Kito žmogaus priėmimą K. buvimą su kitais kaip asmenybėmis. kad galėtų būti procesu. Valią jis suprato kaip visą žmogaus būtį pasaulyje.atskleisti žmogaus buvimą pasaulyje (being in the world. p e r s m e l k i a n t i esminį egzistencijos siekimą. buvimas savimi .

asmens ar asmenybės gyvenime.) . Dvasinė būtis . Peris) Geštalto terapija. Logoterapija susiformavo XX a. Jungas analitinėje psichologijoje. Franklis skyrė tris žmogaus būties lygmenis: somatinį. Be jau minėtojo K. Pasitaiko atvejų. priklausomas nuo savęs. Giluminės psichoterapijos principus taikė Z. Franklis siūlo užpildyti 3 tipų vertybėmis: kūrybos pobūdžio (gyvenimui prasmę suteikia darbas). jausminėmis vertybėmis (gyvenimas tampa prasmingu per meilę. Humanistinė psichologija ir psichoterapija. prisiimti už juos atsakomybę. Tačiau kančia prasminga tik nepakeičiamų aplinkybių ' atžvilgiu.begalinė ir joje be galo daug klausimų. Froidas psichoanalitinėje terapijoje. p a t i r i a n t ir pergyvenant kančią. Autentiškai išgyvenami. turi neįkainuojamą vertę individo. atsiradusi XX a. psichinį ir dvasinį. turinti.individualioje psichologijoje. o A. Logoterapijos krypties pradininkas buvo austras V. nesudaro vientisos srovės. V. Ieškoma prasmės ir būdų kaip realizuoti dvasinę b ū t į . Geštaltinė psichologija-visybės psichologija. Egzistencinė psichologija ir psichoterapija nagrinėja egzistencines dimensijas . Rodžerso. sisteminė visumos organizacija lemia ją sudarančių dalių savybes ir funkcijas. Perlzas laikė neurotišku. Pati egzistencija.tai laisvė pasirinkti nuostatą savo somatinės ir psichinės būties atžvilgiu. humanistinės psichologijos krypčiai priklauso V. Franklio logoterapija ir F. susiformavusi XX a. geriau pažinti dvasine realybę. 4-5 dešimtmetyje JAV. Franklis. nerandant prasmės. moraliniai. kad vidinė. f o r m u o j a n t nuostatas į l i k i m ą ) . būtis (Dasein. viduryje kaip sistema. Šių savybių neturintį žmogų F. teigė. . K. savo norų bei gabumų. žmogus yra stiprus. kai gauti atsakymai diktuoja naujus klausimus ir naujus atsakymus. Detaliau apie asmenybės teorijas skaitykite poskyryje „Asmenybės teorijos". Giluminė psichologija pagrindine asmenybės emocinių sutrikimų priežastimi laikė pasąmonėje vykstančius procesus. pasitikintis savimi. estetinių j a u s m ų išgyvenimą.pastovius ir universalius būties momentus. Šios mokyklos pažiūros konfrontavo su psichoanalitine ir individualios psichologijos mokykla. kaip opozicija psichoanalitinei ir elgesio terapijai. V. Adleris . vok.PSICHIKOS SUTRIKIMAI ___ _ 225 sprendimus. savo vientisumą suvokiantis. Jie taip pat praturtina ir bendrą supratimą. kelti sau naujus tikslus. Susidariusią tuštumą. 1-3 dešimtmetyje Vokietijoje. vertybiniai konfliktai sukelia neurozes. Dvasiniai. Tik nepriklausomas. kurie nėra tapatūs asmens jausmams bei emocijoms. Geštalto terapijos tikslas padėti žmogui įgyti asmenybės vientisumą.tikslą padėti žmogui rasti gyvenimo prasmę. unikalios patirties momentai. Perlzo (F.

F. J. 1960 . pabrėžiant mokytojo asmenybę.išmokimo procese naujai traktuojamas polinkis į stresą. Ypač kreipiamas dėmesys į patirtį. humanistinės mokymo ir mokymosi formos. V. pasitikėjimą. smalsumą. Minėtoji mokymo sistema grindžiama žmoguje esančia gyvybiško troškimo mokytis prielaida. ir efektyvių tikslų integravimą. kad „negalima vystytis kaip civilizuotai nacijai. Mokymo . II generalinėje asamblėjoje Hagoje 1958 metais akcentavo meno socialinio vaidmens svarbą. įsitikinimus. Wells). Neilsas priartino mokymąsi prie bendro kritiškumo ir tai davė produktyvius rezultatus. Jis sakė. Kalbant apie psichinius sutrikimus. Holts nuomone. D a u g i a u s i a laiko jame skiriama f a k t i n e i medžiagai. kreipiamas dėmesys į turimus mokytojo jausmus.tai erdvė. J. dar 1920 metais pastebėjusį. panaudojimą. Vienas iš šios krypties atstovų V. kreipiant dėmesį j intelektualius mokymosi aspektus. kurioje vaikai patiria mokymosi sujungimą su realiu gyvenimu. kurie žmogiškai reikalingi ir kartu skatina linksmumą. jų profilaktiką ir terapiją. Tokias alternatyvias mokymosi sistemas aptaria S. Neilsas (W. Holts) svarbiu laikė mokymą būtinų buitinių dalykų. Leonard's) sistema akcentuota į mokymąsi ir ekstazę. klasė . „Tarptautinės bendrijos auklėjimas per meną" prezidentas. Neills) svarbiu laikė vaikų tapsmą save valdančiais ir reguliuojančiais. kartu tai ir pagalba visapusiškai ir pilnatviškai asmenybei. bet tvirtino. nuomonę. Šios sistemos principas mokantis leisti patirti daugiau gryno džiaugsmo ir gyvenant labiau ekstaziškai. Edukacinis procesas tai ne tik išmokslinimas ar įsitikinimas. Leonard (G. Velsą (H. Daug laiko skiriama mokymo procesui. H. Anglijoje ir Prancūzijoje siejasi su ilgalaikėmis nacionalinėmis ir istorinėmis tradicijomis. neignoruojant humanistinės žmogaus ir proceso sampratos. nevystant estetinių gyvenimo elementų".226 VII SKYRIUS Kai kurias mokymo sistemas taip pat galima laikyti terapiškai arba ugdančiai organizuotomis (kaip prielaida gerai terapijai ir kaip būdas jos rezultatams egzistuoti). Holts (J. valią. afektus bei afektines pozicijas. jų įsisąmoninimą. Ziegfeld). J. kad tam juos reikia „laikyti it brangakmenius laisvėje". didelis dėmesys yra skiriamas vaiko . gyvenimo patyrimus. pagrindiniu laikant kognityvinių.1970 metais ypatingai išryškėjo alternatyvios mokymo sistemos. visiško džiaugsmo siekimą. Nepaisant vaikų gabumų ir talentingumo. Velsas taip pat kalbėjo apie estetinio auklėjimo svarbą. Estetinio auklėjimo teorija ir praktika JAV. poreikių tenkinimą ir motyvacijos stiprinimą. šiandien verta prisiminti anglų publicistą ir rašytoją. Krippner). interesus. Jos atsirado kaip reakcija į tradicinio mokymo apribojimus. Kripneris (S. „kaip vystyti intelektą". praturtinančią asmenybę. išlikti atviru ir d ž i a u g s m i n g u . kad žmogiška istorija vis labiau darosi panaši į varžybas tarp auklėjimo ir katastrofos. Zygfeldas (F. tai ir supratimas. įvaldymą.

tiek terapijoje sisteminio mokymo nepakankamas vertinimas. Rydui buvo asmens individualaus „tipo" išskyrimas su nepakartojamais ir specifiniais meninio reiškimo ypatumais. kiek jie atitinka unikalius asmenybės poreikius. Read) . Mokymosi procesas tampa vis labiau liberaliu „laisvu piešimu". pasiekiame bendrumo jausmą. kas atitinka unikalias jo vertybių struktūras. kaip auklėjimo pagrindą. akcentuojamas „pedagoginis nesikišimas". Gana eklektiškoms H. Morisas (W. Vaiko vystymasis vyksta • per emocinę psichinio gyvenimo sferą. užkerta kelią egoistiniams ir antisocialiems veiksmams. kad toks 'mokymas padeda ne tik individualybės. įgūdžiais. Rydas buvo . M. Minėtas autorius buvo įsitikinęs. pažinimu. Rydo „vietoje transformacijos į harmoningą visuomenę dažnai neišvengiamai pasukama socialinės disharmonijos ir „susvetimėjimo" keliu. tačiau ne visada ši idėja būdavo priimama rimtai. Richardson) taip pat didelį dėmesį skyrė saviraiškai. Klasikinė meninio auklėjimo sistema rėmėsi griežtais reikalavimais ir disciplina. Visybišku žmogus tampa tik suvokdamas grožį. bet gali padėti netgi meno atgimimui. Anot H. asmenybės vystymuisi.mokykloje. Rydo pažiūroms įtakos turėjo Z. Menas padeda įveikti visuomeninius.platesnis klausimas nei atskiros meno šakos įsisavinimas piešimo .aktyvus mokymo per meną atstovas Anglijoje dideles meno galimybes matė asmenybei integruojantis į visuomenę ir primindavo. kad apie meną. H. Vėliau vaiko kūrybiškumas pradėtas vertinti vaiko vertybių struktūros ' požiūriu. sugebėjimų vystymui ir sistemingam mokymui. Rydas (H. Anglų filosofas ir rašytojas V. Jungo pažiūros.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 227 individualybės išlaisvinimui ir laisvam reiškimuisi. Meniniai užsiėmimai vertinami pagal tai. Kalbama ir apie meno terapines gydomąsias galimybes. Jis kalbėjo taip pat apie Platono idealistinių idėjų panaudojimą šiuolaikiniams poreikiams ir sąlygoms. išlaisvinami auklėjimo metu. stichiškumo absoliutinimas skatina ribotus simbolius arba formalias formas realaus ir visapusiško pasaulio pažinimo sąskaita. „Auklėjimas per meną" laikomas terapija nuo visuomenės socialinių ligų. vertino žinias ir meistriškumą. Jis kalbėjo apie sisteminį susitelkimą. Froido estetikos ir filosofijos supratimas taip pat K. Socialines ir politines aplinkybes jis laikė rimtomis kliūtimis. Impulsai. H. pastangas ir darbštumo įjungimą j praktinę veiklą. Pozityvių asmenybės savybių vystymasis neišvengiamai sutrukdo priešingybėms: meilės pagalba išvengiame neapykantos. Labiausiai imta vertinti individualybę. per betarpišką estetinio skonio formavimąsi. Tiek mokyme. Kiekvienam vaikui jaunam žmogui. buvo kalbama daug. asmenybinius bei individualius prieštaravimus". Pagrindinis sėkmingo auklėjimo kriterijus H. reikalinga iš meninių žinių gauti tai. Morris) rašė: „menų mokymas . socialinius. Ričardsonas (M.

Vatsas mato labai paprastus rytų mokymų tikslus. Tuo tarpu elementarus rytų kultūrų nežinojimas dažnai sukuria paslapties atmosferą. mokymo. panašiai kaip ir senovės graikai. A. lyginant su tais sudėtingumais. psichoterapijoje nepakankamai panaudojami rytų metodai. išsivadavimui iš beprasmiškų sansaros (sansara . Anot jo.228 VII SKYRIUS kritikuojamas už „besistemiškumą". kuriuose pasiklysta ilgai tyrinėjantys psichines energijas. Vatsas kalba apie pakitusias sąmonės būsenas ir socialine sveikatą. k u l t ū r i n į kontekstą. Psichoterapijos. Amerikiečių psichoterapeutas A. W h i t e h e a d ) ieškojo pusiausvyros tarp diletantizmo ir siauros specializacijos. 2. bet ir betarpiškai veikia mąstymą. teigiamų pasikeitimų stoką. Jungo psichoanalizės idėjų sujungimą. viršžmogiškus sugebėjimus. Svarbus yra jo pozicijos kritiškumas visuomenės atžvilgiu. A.„inteligentiškumas" ir „kūrybiškumas". V a i t h e d a s (A. Kai kurie prancūzų autoriai. išmokimo. į kurią vakarų žmogus projektuoja savo fantazijas.pagalbinė priemonė. apibendrinantį užbaigtą ir ekonomišką veiklą. Watts) šiuolaikiškai ir problematiškai tyrinėjo psichoterapiją ir jos egzistavimo bei reiškimosi būdus vakaruose ir r y t u o s e . Žinių nuotrupas laikė antraeiliu dalyku. vidinį savo egzistavimo pajautimą. Vaithedas taip pat vertino intelektualinę ir dvasinę žmogaus kultūra. Taigi išeities taškas yra specialios žinios. o kultūra . Svarbiausiu auklėjimo kriterijumi jis laiko bendrą stilių. Jo nuomone. jie dažnai netgi neadekvačiai vertinami. Vatso nuomone socialiniai institutai turi būti sukurti unikalių asmenybių ugdymui. ne tik įtakoja gyvenimo energiją. akcentuoja vakarų psichoterapijos užstrigimą. „Eksperto" ir „Diletanto" vertingumui išsaugoti Vaithedas kelia klausimą apie technologinio ir liberalaus auklėjimo suderinimą. kūrybą laikė „sąveika su Dievu". Asmenybės išsilaisvinimą iš sąlygotumų. Vats (A. Teorinės žinios apie kitas kultūras padeda suprasti savo kultūrą. „kurioziškumą". A. žinančius. Jis kritikavo „diletantus". kurie tarpusavyje yra pozityviai susiję. realizuojasi. realizacijos tikslas ir rezultatas . Amerikietiškoje teorijoje psichoterapijos kontekste buvo tyrinėjamas „kūrybos fenomenas". eklektišką geštaltpsichologijos ir K. okultines teorijas ir panašiai. Psichoterapija ir išsilaisvinimo mokymai turi du sąlyčio taškus: 1. Menas. šiek tiek apie viską.užburtas ratas) probleminių ratų. . reinkarnacijas. kritinę situaciją. gerai informuotas žmogus gali būti nuobodokas. bet pabrėžė intuiciją ir pedagoginį jausmą. kuriame asmenybė vystosi. anot Vaithedo. Sąmonės transformaciją. A. ir „ekspertus" žinančius viską apie nieką".

1995. kuriame nusakomas individo vaidmuo ir identiškumas.L. Kriščiūnas A. Individuali psichoterapija ir psichodinamikos mokslas. Literatūra . Kaplan H. Behavioral Sciences. 6 ed. 7. 1997. be abejo. 8. Ph. tačiau ne mažiau svarbu suprasti tą realią situaciją. Psichoterapinės grupės: teorija ir praktika. Psichoterapijoje labai svarbia laikoma jausmų iškrova. 1994. Clinical Psychiatry. Taigi susidūrę su psichologiniais sunkumais. DesRoches B. Switzerland. 1985. Reclaiming Your Self. Kočiūnas R. 1991. skatina žmogaus išsilaisvinimą. Synopsis of psychiatry. Melanas D.y. bus labai individualus. pasikliovimą prigimtiniais jausmais. Bendriausiai išsilaisvinimo kelią galima nusakyti kaip mažiausio pasipriešinimo kelią. Kad ir kokiais svarbiais laikytume jausmus ir mąstymą. Brabant G.. padedantis siekti pasąmoningų užtvarų. ieškant išsilaisvinimo kelių. 3. realus pokyčių garantas yra veiksmas ar elgesys. 1998. Alkoholis . Vilnius. 4. 5. Luban-Plozza B. Kūno pažinimo ir bendravimo pratimai. Theory and Experience. Kočiūnas R.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 229 Galinga psichoterapinė priemonė yra tarpkultūriniai lyginimai. USA. tačiau jis remiasi trimis svarbiausiais psichoterapinį procesą apibūdinančiais komponentais: jausmais. 6. 2. neįsisąmonintų. Knill M. Sadock B. J. turime galimybę rinktis: pasilikti su tais sunkumais ar ieškoti problemų sprendimo būdų. ypač tai pasakytina apie estetinį auklėjimą. „ikimokslinių" disciplinų tyrinėjimas. Psichoanalizė. mąstymu ir elgesiu. Neurozė. Neuroziniai negalavimai ir jų gydymas. jog poveikis. Vilnius.. Knill Ch. Nissen J. beprasmių problemų. Kalbant apie psichoterapiją. Kaip matėte iš pateiktosios apžvalgos. 9. F. 1.Alkoholizmas Alternatyvos. Psichologinis konsultavimas. t. Vilnius. dėl kurios jausmai išgyvenami. Vilnius. • Ko galime tikėtis iš psichoterapijos? Apibendrintai galima būtų pasakyti. turinčių socialinę potekste įveikimo. Vilnius. The codependent's recovery plan. kurie keičiasi psichoterapijos proceso įtakoje. Poldinger W. bet ir kai kurios auklėjimo teorijos. Psychosomatic Disorders in General Practice. svarbus yra socialinis kontekstas. 1994. 1992. Denmark. ne tik psichoterapija. individualybės vystymąsi bei integraciją į visuomenę. 1994. 10. New York. Vilnius. Nematomas dramblys. 1990.

230

VII SKYRIUS

11. Panika. Epizodinis nerimo paroksizmas. Vilnius, 1998. 12. Peseschkian Noss Rat. Psychosomatik und positive psychotherapie. German: Springerverlas, Berlin, Meidelberg, 1991. 13. Rainwater J. Padėk sau. Vilnius, 1994. 14. TLK-10 psichikos ir elgesio sutrikimai: klinika ir diagnostika. Ženeva, 1992. 15. M a . P y o o c y . Bopoe, 1994. 16. P y o c x o e p a . o p e . P o a B.E. T a , 1985. 17. A. c e p a . B a a . , 1997.

231

VII SKYRIUS
AŠ IR KITI

• Ar sugebėjimas suprasti žmones priklauso nuo to, ar moki Į pasaulį pažvelgti kito akimis? O gal nuo ko nors kito? • Kuris bendravimo partneris man patrauklesnis - savo savybėmis panašus į mane, ar mano priešingybė? • Kuo vadovas skiriasi nuo lyderio? • Ar konfliktai visada pragaištingi? Šie ir daugybė kitų „kodėl" dengia mūsų bendravimo sėkmės paslaptį, kurią, deja, ne visi lengvai įmename. Be įvairiausių sugebėjimų (muzikai, matematikai, šachmatams, sportui ir kt.) yra dar vienas nepaprastas talentas - mokėjimas bendrauti. Mokydamiesi mes bendraujame, dirbdami - bendraujame, žaisdami - taipogi. Bendraujame ir konfliktuodami, ir galvodami, ir džiaugdamiesi. Be bendravimo mūsų veikla neįmanoma, netenka prasmės. Kaskart greitėja mūsų gyvenimo tempas, tūkstančiai saitų sieja mus su kitais žmonėmis. Mūsų nuotaika, pasakytas žodis, gestas veikia aplinkinius žmones ir kaip bumerangas grįžta atgal. Šiame skyriuje ir pakalbėkime apie asmenybės santykius su kitais.

AŠ GRUPĖJE
Jūs - studentai. Studijos - pagrindinė jūsų veikla, todėl visų pirma esate savo studentiškos grupės nariai. Bet kartu priklausote ir dar vienai

232

VIII SKYRIUS

grupei - savo šeimai. Galbūt jūs gyvenate bendrabutyje? Jei taip, tai esate dar vienos - kambario draugų - grupės narys. Vakarais einate į krepšinio treniruotes? Štai jums dar viena grupė. O gal kartu su bičiuliais baigiate konstruoti naują kompiuterį? Tai taipogi grupė. Galėtume tęsti be galo. Mes visi priklausome grupėms. Mažoji grupė - tai negausi socialinė bendrija, kurios narius sieja tiesioginis ir pastovus asmeninis kontaktas ir pastovi veikla. Grupė skiriasi nuo paprasto žmonių susibūrimo tuo, kad jos narius sieja bendravimo normos ir tikslai, tam tikra struktūra, vaidmenų pasiskirstymas ir kt.

Kokių būna grupių?
Grupes galima skirstyti įvairiu pagrindu, tačiau dažniausiai jos skirstomos į formalias ir neformalias. Formaliomis vadinamos tokios grupės, kuriose narių padėtį ir elgesį reglamentuoja organizacijos taisyklės (sakykime, studentų grupė). Neformali grupė neturi aiškiai apibrėžtų tikslų ir pasižymi ryškiais emociniais tarpusavio santykiais. Neformalios grupės struktūrą kuria pati grupė; joje vadovaujamasi nerašytomis taisyklėmis. Tai kiemo paauglių kompanija, vienodą hobi turinčių žmonių grupelė ir pan. Neformali grupė gali egzistuoti formalios grupės viduje ir netgi nulemti jos kryptingumą. Pavyzdžiui, kelių kūrybingų studentų branduolys gali „uždegti" visą grupę. Galimas ir kitas grupių skirstymas, pvz.: laisvos ir privalomos grupės. Į laisvas grupes mes įstojame savo noru: tai įvairūs sporto klubai, kultūrinės draugijos ir t.t. Privalomų grupių nariais tampame nepriklausomai nuo savo norų: gimdami mes negalime pasirinkti šeimos, tautybės, rasės. Tiesa, vėliau po tam tikrų formalumų, galime pasikeisti tautybę ir tokiu būdu „pabėgti" iš privalomos grupės. Grupės skirstomos į pirmines ir antrines. Pirminė grupė yra pagrindinė žmogui. Paprastai tai būna šeima, sporto komanda, studijų grupė ir pan. Pirminei grupei būdingi tamprūs santykiai kiekvieno su kiekvienu ir tai, jog ji būna nedidelė. Antrinės grupės dažniausiai būna didesnės, santykiai jose formalesni. Pvz., krepšinio klubą galima pavadinti antrine grupe, į kurią įeina daug pirminių - krepšinio komandų. Plačiau nagrinėtina referentinė grupė. Ne visos, o būtent referentinė grupė yra reikšmingas kriterijus, vertinant save ir kitus (ar veikla tose grupėse teikia pasitenkinimą). Referentine vadinama grupė, kurios normos, tikslai, elgesio standartai yra mūsų asmenybės kriterijus, renkantis tą ar kitą elgsenos būdą. Paprasčiau sakant, mes stengiamės elgtis taip, kaip konkrečioje situacijoje pasielgtų tie mums reikšmingi „kiti".

AŠ IR KITI

.

233

Beje, referentine grupe mums nebūtinai turi tapti ta grupė, kurios faktišku nariu esame. Pvz., jaunuolis žavisi miesto alpinistų klubu, apie kurį daug skaitė ir girdėjo; tai ir bus jo referentinė grupė, nors pats jis nėra faktiškas jos narys. Referentine gali būti netgi realiai neegzistuojanti, Įsivaizduojama grupė (pvz., videofilmų superherojai ar knygų personažai).

Grupės tikslai ir normos
Ir formali, ir neformali grupė turi savo tikslą. Siekiant tikslo, paprastai ne visų grupės narių indėlis yra vienodas. Jei dalis grupės narių mažai teprisideda prie bendro tikslo siekimo, tai gali susilpnėti bendra grupės motyvacija to tikslo siekti. Tikslo siekimas taip pat susijęs ir su grupės narių vertinimais:, kuo daugiau prisidedame prie bendro tikslo įgyvendinimo, tuo labiau būsime grupėje vertinami. Antra vertus, grupės tikslas - tai ir savęs vertinimo atskaitos taškas: jeigu dėl mano kaltės pralaimėtos sportinės varžybos, tai blogo vertinimo susilauksiu ne tik iš kitų komandos narių, bet ir iš savęs paties. Priklausydami kokiai nors grupei, jūs laikotės tam tikrų elgesio taisyklių. Tai - grupės normos. Šios normos ne visada sutampa su visuomenėje priimtomis etikos normomis. Be to, grupės normos skiriasi įsisąmoninimu: kai kurios elgesio taisyklės gali būti dažnai deklaruojamos ir pabrėžiamos, o kitos, tik numanomos, nors grupei jos gali būti ir labai reikšmingos.

Grupės struktūra
Priklausydami kuriai nors grupei, užimame joje tam tikrą vietą. Taigi grupės statusų hierarchijoje esame lyderio, atstumtojo, o gal būt žmogaus su vidutiniu statusu, pozicijoje (8.1 pav.). Statusą galime apibrėžti kaip asmenybės vertę grupėje. Skiriamas socialinis ir mažosios grupės statusas. Socialinis statusas - tai asmenybės, atliekančios tam tikrą socialinį vaidmenį visuomenėje, prestižas. Jūsų socialinis vaidmuo studento. Studento prestižas, jo vertinimas visuomenėje yra gana aukštas,

8.1 pav. Statusų hierarchija grupėje

234

VIII SKYRIUS

lyginant, pavyzdžiui, su vidurinės mokyklos moksleiviu. Tuo tarpu mažojoje grupėje (pavyzdžiui, studentų) yra kitaip: aukšto socialinio statuso studentas gali turėti labai žemą statusą konkrečioje studentu grupėje. Susiformavusiai grupės statusų hierarchijai būdingas santykinis stabilumas. Visi esame suinteresuoti didinti savąjį statusą. Statusas gali būti keliamas socialiai priimtinais arba nepriimtinais būdais. Geri egzaminų pažymiai, platus apsiskaitymas - tai priimti statuso kėlimo būdai, kurie gal būt padidina jūsų verte studentų grupėje. Nepriimtini statuso kėlimo būdai agresyvumas, gynybinis nuvertinimas, kai „į miltus sutrinami" kolegos sugebėjimai, ypač iškilus nekompetencijos grėsmei. Nepriimtiniems būdams priskiriama ir pataikavimas lyderiui. Tyrinėjant grupės struktūrą, pastebėta, jog asmenybės savęs vertinimas susijęs su statuso kitimu: kintant mūsų padėčiai grupėje, pradedame taikyti sau kitą teisių ir pareigų sistema, keičiame nuomonę ir apie save patį. Kuo mūsų statusas aukštesnis, tuo labiau grupės nariai toleruos mūsų elgesio įvairovę.

Sociometrija
Tai vienas iš grupės tyrimo metodų, kurią pasiūlė Dž. Morenas (J. Moreno). Sociometrija tiriami mažojoje grupėje susiklostę tarpusavio santykiai, t.y. kiekybiškai nustatomos individų simpatijos, abejingumas arba antipatijos. Tyrimo eiga. Kiekvienas grupės narys popieriaus lape individualiai užrašo tuos grupės narius, su kuriais norėtų (arba, atvirkščiai, nenorėtų) dalyvauti kokioje nors veikloje, pvz., būti vienoje sportinėje komandoje, kartu ruoštis egzaminams, atostogauti ir pan. Tai sociometriniai kriterijai. Jie gali būti siejami su kokios nors užduoties vykdymu, su mokymusi, poilsiu, bendru laiko leidimu ir t.t. Sociometriniame eksperimente paprastai naudojami 3 -7 kriterijai. Tyrimo dalyviams yra leidžiamas tam tikras pasirinkimų skaičius. Jis gali būti fiksuotas (pvz., prašoma išvardinti 3 (arba 4, 5 ir pan.) grupės narius pagal pateiktą kriterijų) arba laisvas, kai pasirinkimų skaičius neribojamas. Rezultatų analizė. Tyrimo rezultatai yra užrašomi pasirinkimo matricose. Jų yra tiek, kiek kriterijų buvo pateikta. Teigiami pasirinkimai matricose pažymimi „+", neigiami „-". Paprastumo dėlei kiekvienam grupės nariui yra suteikiamas numeris (8.2 pav.)

padalintai iš maksimalaus galimų pasirinkimų skaičiaus (t. galima nustatyti kiekvieno grupės nario sociometrinį statusą.i nario gauti teigiami pasirinkimai . n . Jis yra lygus grupės nario gautų pasirinkimų sumai.grupės narių skaičius .AŠ IR KITI 235 Apibendrinus matricos duomenis.i nario gauti neigiami pasirinkimai Grupės sutelktumo indeksas apskaičiuojamas pagal formulę: N. visų grupės narių skaičiaus be vieno):.abipusių pasirinkimų skaičius ' Grupės integratyvumas apibūdinimas kaip vieneto santykis su skaičiumi narių.grupės narių skaičius .y. kurių niekas nepasirinko: .

Sociogramos pavyzdys (1) 8.236 VIII SKYRIUS . kurioje akivaizdžiai atsispindi grupės bendravimo struktūra. Tai yra schema. Sociogramoje naudojama tokia simbolika: 8. Sociogramos pavyzdys (2) .4 pav.3 pav. skaičius Sociometrinio tyrimo rezultatus galima pavaizduoti sociogramoje. negavusių nei vieno pasirinkimo.narių.

8. juos baudžia. Svarbiausias jos teiginys -„žmonės gimsta lyderiais". „Lyderio bruožų teorija". sociograma sudaryta piramidės principu: lyderis . parodyti iniciatyvą. Grupės lyderiu tampa individas. Tai labai priklauso nuo vadovo bendravimo su grupės nariais. (Pavyzdžiui. nes lyderis „viską žino pats". tariasi su ja.besilaikantis grupės normų ir vertybių.3 pav. o žemiausią poziciją užima negavęs pasirinkimo narys. Grupėje niekas nerodo iniciatyvos. maksimaliai koncentruoja valdžią savo rankose. lyg būtų eilinis grupės narys. Grupėje leidžiama elgtis taip. įsakinėja grupės nariams. Liberalusis lyderis elgiasi taip. t. 8. jog vadovai būna skiriami arba renkami. Skiriami tokie klasikiniai lyderystės (taip pat ir vadovavimo) stiliai: autoritarinis.). 2. Autoritarinis lyderis netoleruoja grupės nuomonės. 3. sugebėjimai. seniūnas? T u r b ū t jau supratote.y. intelektas. o darbe . komanduoja. tam tikrų įgimtu savybių rinkinys (ekstravertiškumas. t. Dėl to šis stilius dar vadinamas anarchiniu. „Lyderystė kaip situacijos funkcija". empatija. dažnai vadovas ir lyderis yra tas pats žmogus. paslankumas ir pan. nuosekliausiai. sociograma žiedinė: centre -lyderis.) padeda individui-bet kokioje grupėje užimti viešpataujančią padėtį. Grupėje nebijoma pasakyti savo nuomonę. Ar vertas lyderio vardo jūsų studentų grupės vadovas. o izoliuotasis narys labiausiai nutolęs nuo centro. .AŠ IR KITI 237 Sociogramos gali būti piešiamos dvejopai. Beje.viršūnėje.kolegų atstumtas ir pan. Yra pastebėta. „Lyderystė kaip grupės funkcija". Neretai sutapatiname sąvokas „lyderis" ir „vadovas".4 pav. Lyderystė . nervinių procesų stiprumas.„saviškis". Lyderystė Šiuolaikinėje socialinėje psichologijoje labiausiai paplitusios šios lyderystės teorijos: 1. lyderystę sąlygoja pati situacija. o lyderiu tampama neoficialiai. Lyderis pasitiki grupe. nes niekas neišjuoks. nuo jo darbo stiliaus.y. suteikiama visiška laisvė. nuo kurios ir prasideda lyderio kilimas. vyras šeimoje gali būti ryškus lyderis. Vadinasi. Demokratinis lyderis .tai grupės vidinės raidos rezultatas. demokratinis ir liberalusis. jog tie patys asmenys įvairiose grupėse užima nevienodą padėtį. kaip norima. nenubaus. priimdamas sprendimus.

. kaip mes vertiname savo faktiškąją padėtį grupėje ir to. nors minėtos aprangos . Toks elgesio arba įsitikinimų pakeitimas. Be to.238 VIII SKYRIUS Grupė ir asmenybė Grupę sudaro atskiros asmenybės. kaip grupė vertina mus. esant realiam arba į s i v a i z d u o j a m a m grupės spaudimui. Ypač linkę save pervertinti tie. vadinamas konformizmu. pasidomėkite grupėmis. Tai vadinama nuolaidumu. asmenybė neretai j u n t a grupės s p a u d i m ą . bet ir nesėkme. Svarbiausia yra tai. normos. žymiai dažniau save pervertiname nei nepakankamai įvertiname. Beje. Todėl galima sakyti. nenorėdamas išsiskirti iš kitų susitikime dalyvaujančių žmonių. galėsite prognozuoti jos elgesį tam tikrose situacijose. o bendri tikslai bus pasiekiami. kaip jis nemąstytų arba nesielgtų. vaikinas apsivelka kostiumą.pajusti bendrumo jausmą ir asmenybės autonomiją asmenybė tobulės ne kitų sąskaita. Už savavališką elgesį gresia grupės sankcijos. kaip kiti. Vienoda elgsena su kitais grupės nariais dar nenusako konformizmo esmės. vertinimų formuojasi grupės nuostatos. vertybines orientacijas. tačiau pati grupė nėra paprasta asmenybių suma. netikruoju konformizmu (pvz. Kai elgiamasi taip. Jeigu norite pažinti asmenybę. asmenybė grupėje dažniausiai realizuoja socialinio pripažinimo poreikį. kurios „grįžta" į asmenybę ir ją keičia. siekdami savo tikslų kartu su grupe. kad ne visi žmonės sėkmingai sugeba apginti savo nuomonę grupės akivaizdoje. neužgožiant individualybės. asmenybės statusą bei dalyvavimo aktyvumą šiose grupėse. Kai priiminėjami grupei svarbūs sprendimai. Antra vertus. Konformizmas Turbūt esate pastebėję. jos elgesį. kurioms ji priklauso. kad grupė šiek tiek suniveliuoja asmenybes: grupės nariams sunku elgtis k i t a i p nei t i k i s i grupė. nuostatų. Jeigu kiekvienas grupės narys sugebės realizuoti dvi pagrindines bendravimo vertybes . o tai suteikia emocinį komfortą ir saugumą. Žinodami šių grupių nuostatas. Kaip asmenybė jaučia savąjį Aš grupėje? Pasirodo. Juk iš gausybės narių nuomonių. jog žmogus ima mąstyti ar elgtis taip. vertybinės orientacijos. yra neatitikmuo tarp to. būdamas vienas. Konformizmas gali būti dvejopas: 1. pasiriša kaklaraištį. bet viduje tam nepritariama. galime pasidalinti joje ne tik sėkme. kurių padėtis tarpasmeninių santykių sistemoje yra objektyviai žema (nepatenkinama).

kurio reakcijos ir yra fiksuojamos. kuri iš trijų atkarpų yra lygi etaloninei atkarpai (žr. Visi eksperimento dalyviai būna specialiai apmokyti eksperimentatoriaus. ką turi kalbėti) buvo susodinta prie stalo ir jų prašoma įvertinti. jog eksperimentiškai tirti šį reiškinį nėra labai sunku. „Naivus tiriamasis" savo atsakymą pateikia šeštasis. Antrasis . Jei tiriamasis girdi jo nuomonei prieštaraujančius atsakymus. 8. tai net 37% tiriamųjų pakeičia savo nuomonę ir pateikia . 8.„naivųjį tiriamąjį". atliko tokį eksperimentą. jog tai yra atkarpa B. Konformizmo tyrinėtojai teigia. Laboratorijose sumodeliuojama lyg ir mikrovisuomenė. ką įteigia grupė. grįžtama prie savo ankstesnės nuomonės ir elgsenos. S. Ašo eksperimente pateiktos linijos: etaloninė kuo tikėti: aplinkinių vertinimu ar savo linija .patvirtina. „Naivusis" tiriamasis pažymėtas rodykle S. tai 99% atsakymų būna teisingi. Ašas (S.6 pav. S. Tačiau ką gi jis girdi? Pirmasis vertintojas pareiškia. 2. „Naivusis tiriamasis" sunerimsta: „Kas gi čia vyksta? Jie apako ar aš?" Eksperimentatorius jau laukia jo atsakymo. 8. Septynių žmonių grupė (šeši iš jų buvo apmokyti eksperimentatoriaus.6 pav. kai individas laikosi grupės nuomonės ir tada. jeigu šalia tiriamojo nėra kitų žmonių. Tiriamieji: S.t. Ašo teigimu. kurios nariai imituoja kasdieninius socialinius reiškinius. pasišalinus iš grupės. Asch). išskyrus vieną . B ir C. Jau iš pat pradžių jis be vargo nustato. AŠ IR KITI • 239 jis labai nemėgsta). kai grupė jo nebeveikia. Ašo eksperimento metu. Trečiasis p r i t a r i a p i r m i e s i e m s ir t. o jis nežino 8.).X ir linijos akimis? (žr. Kai nuoširdžiai tikima tuo.5 pav.. Vienas iš žymesnių konformizmo tyrinėtojų.5 pav.) palyginimui: A. Išnykus grupės spaudimui. jog tai atkarpa C.

240 VIII SKYRIUS klaidingą atsakymą. kurių patys bendraujantieji sąmoningai nesuvokia. išreikšto grupės spaudimo keisti nuomonę. Pastebėta. Tyrinėtojų duomenimis. jog didinant grupės narių skaičių. palaikantis „naiviojo tiriamojo" nuomonę. todėl paanalizuosime jį įvairiais aspektais. kai grupė yra iš 3 .y. net 75% tiriamųjų analogiškuose eksperimentuose bent epizodiškai elgdavosi konformiškai. Jei šalia „naiviojo" tiriamojo būdavo 1-2 žmonės. Pirmieji bendravimo įspūdžiai yra labai svarbūs: pažindami kitą asmenybę. jog tarpusavio suvokimo procese reiškiasi įvairūs efektai. kur grupės nariai mažiau pažįstami. Bendravimo apibūdinimas B e n d r a v i m o procesas yra d a u g i a p l a n i s ir s u d ė t i n g a s . konformizmas labiau reiškiasi ten. i š š i f r u o t i tai. efektai yra šie: . Be to. kurį išgirdo iš kitų eksperimento dalyvių. Bendravimas . AŠ BENDRAUJU Mūsų bendravimas kupinas staigmenų. formuojamės ir patys. Dažniausiai pasitaikantys . grupės spaudimo efektas nedidėja. prieštaravimų. kai grupė atvirai spaudžia ir netgi taiko sankcijas. minėtas efektas beveik nepasireikšdavo. Padidinus grupės narių skaičių. saviraiškos. tačiau šio meno dar nesame gerai įvaldę.. galime tikėtis bendravimo sėkmės. Kai bendraudamos susitinka dvi asmenybės. smagių minučių ir konfliktų. dominavimo ir kiti poreikiai.tai dviejų arba daugiau žmonių tarpusavio sąveika. ką pastebi ar pajaučia. Panagrinėsime kai kuriuos bendravimo psichologijos aspektus. Tokie rezultatai kelia nerimą: juk eksperimentuose nebuvo atviro. Jeigu grupėje atsirasdavo nors vienas. Be to. Įdomu pastebėti. Jeigu žmonės taip lengvai keičia nuomonę esant minimaliam spaudimui. minėti 37% tiriamųjų ima elgtis konformistiškai. kas vyksta. I aspektas: Bendravimas kaip žmonių tarpusavio suvokimas (socialinė percepcija). sugebėdami tiksliai „skaityti" vieni kitus. stengiasi „perskaityti" viena kitą.4 žmonių. jos. Bendravimas atsirado kartu su žmonija. kurios metu perduodama informacija ir patenkinami saugumo. šis procentas nekinta. pastarasis dažniausiai imdavo priešintis grupės spaudimui. tai galima tik numanyti. t.

Kitais žodžiais sakant.sustiprinami. jog jis bus garbingas. Šis efektas pasireiškia tuo. „vienturtis vaikas šeimoje .a p i e jį gauta informacija. šiltas ir pan. kaip jie suvokia kitų žmonių išorės bruožus. neatsižvelgdami į tos patirties ribotumą. t.y. Turbūt ne kartą esame pritarę abejotinoms „tiesoms": „visi pietiečiai karšto būdo". nuostatą į šį žmogų formuoja a n k s č i a u . jei žmogus malonus. • Rusų psichologas A. kurie apie žmogų susirenka atitinkančią jo pesimistinius lūkesčius informaciją. Taigi mes pradedame „ieškoti prasmės" ankstesnėje patirtyje. o pageidaujami . naujausia informacija apie šį žmogų „nugali" ankstesnę informaciją. Iš graikų kalbos kilęs žodis „stereotipas" reiškia „tvirtą atspaudą". kartais net iškreipta samprata apie koki nors objektą. Jeigu suvokiamasis žmogus yra pažįstamas. „kvadratinis smakras . Buvo nustatyti tokie stereotipai: „mažas ūgis rodo valdžios siekimą" (tvirtino 5 apklaustieji). . Iš tokio tipo žmonių dažnai girdime replikas: „ko iš jo norėti! Ar aš nesakiau. schematizuota. Pvz.tvirta valia" (9 apklaustieji). pateikia daugybę gatavų receptų. „apkūnūs žmonės yra geraširdžiai" (14 apklaustųjų) ir pan. reiškiasi naujumo efektas. poelgiai „nepastebimi". tai manoma. Socialinis stereotipas fiksuoja santykinai pastovius. Ši nuostata neretai yra nediferencijuota: nepageidaujamos žmogaus savybės. Naujumo ir pirmumo efektas.egoistas". Aureolė . Suvokiantysis žmogus tiki. Tai ypač būdinga pesimistams.AŠ IR KITI 241_ Stereotipizacijos efektas. „visi buhalteriai . nebeįžvelgiame individualių asmenybės savybių arba priskiriame jai visai nebūdingus trūkumus ar privalumus. bet nebūtinai esminius objekto bruožus. Bodaliovas (A. kaip elgtis tuo ar kitu atveju. tai yra supaprastinta. Blogo analogijų ieškojimo efektas.. Andoros fenomenas arba save išpildanti pranašystė. patikimas. t. jog tam tikros savybės sukelia viena kitą. kad gerai pažįstu žmones!" II aspektas: Bendravimas kaip pasikeitimas informacija (komunikacija). reiškiasi pirmumo efektas.y. stereotipai padeda mums greičiau susiorientuoti. Aureolės efektas. Antra vertus.tai bendras palankumas ar nepalankumas kitam asmeniui bendravimo procese. ) apklausė 72 žmones. Jei suvokiamasis žmogus yra nepažįstamas. Loginio paklydimo efektas.pedantai" ir pan. Naudodamiesi stereotipais. kad suvokiantysis žmogus iš panašių pagal išvaizdą žmonių tikisi ir panašių jų vidinių savybių.

Psichologų tarpe diskutuojama. užmaršumą. nes jie negali išmokti neverbalinių ženklų dėl turimo regos ar klausos defekto. jog yra sąlygota mūsų pasąmonės. suomiai . mimika. Interpretuodami stebimo žmogaus kūno kalbą. suprantame. J a p o n i j o j e tas pats ženklas r e i š k i a d i d e l į nemalonumą: pašalinimą iš darbo. Ji ypatinga tuo. pakaušio pasikasymas gali reikšti nepasitikėjimą. jog verbaliniu (žodiniu) būdu mes perduodame tik 20-40% informacijos. Neverbalinių ženklų reikšmė priklauso ir nuo konteksto..skirtingose tautose tie patys ženklai turi skirtingas reikšmes.. netiesos sakymą ir tiesiog nešvarius plaukus. atskiros tautos labai skiriasi pagal n a u d o j a m ų gestų gausumą. Atsakymo į minėtus klausimus ieškoma stebint aktus. kurčius ir kurčnebylius žmones. per l valandą meksikiečiai padaro beveik 180 gestų. Prieš pateikdami įvairių neverbalinių ženklų reikšmes. Pasirodo. nekontroliuojami ženklai. niekada nesistenkite jos suskaidyti į sudėtinius vienetus. kadangi neverbaliniai ženklai turi po keletą reikšmių. Jie atspindi gilius pasąmoninius išgyvenimus. kūno judesiai. Gestikuliacijos gausa skiriasi ir skirtingo socialinio statuso atstovai: kuo aukštesnė žmogaus socialinė padėtis.80. anglai . Skiriami du neverbalinių ženklų tipai: 1. o 60-80% atitenka neverbalinei (nežodinei) komunikacijai. tai „kūno kalba". kurie yra į g i m t i .l.120. tvirtai sukryžiavusį rankas ant krūtinės. jo prestižas. jei tokioje pat pozoje . Tačiau psichologiniai tyrimai rodo. italai . norėtume jus įspėti. Konvencionalūs . 2. Pvz. Oksfordo universiteto psichologų duomenimis.242 VIII SKYRIUS Kaip mes keičiamės informacija? Tikiuosi tokio jūsų atsakymo: kalbos dėka. Pvz. prancūzai .neplanuotai atsirandantys. Pajutę prieštaravimą tarp girdimų žodžių ir stebimų gestų bei mimikos. sočiai pavalgę mes brūkštelime pirštu s a u per k a k l ą . kuriai būdinga gestai. Pirmieji rimtesni tyrimai atlikti tik septinto dešimtmečio pradžioje. Taigi egzistuoja ir kita kalba. Gestai. Tačiau. Atskiro gesto ar veido išraiškos interpretavimas mus gali labai suklaidinti. Mokslas apie neverbalinę žmonių elgseną yra dar labai jaunas. kurie neverbaliniai ženklai yra mūsų išmokstami gyvenimo bėgyje. kūno judesiai papildo vienas kitą ir padeda atskleisti tikrąją jų reikšmę. Pavyzdžiui. mes nesąmoningai labiau pasitikime pastaraisiais. mimika. jog jam labai šalta.0. todėl kūno kalbą sunku sufalsifikuoti. tuo mažiau išvystyta jo gestų bei kūno judesių kalba. Buvo pastebėtas įdomus faktas. Spontaniški . tai yra genetiškai perduodami iš kartos į kartą. sunkią situaciją ar pan. regėdami žiemą ant suolo sėdintį žmogų.

tai galėtume traktuoti kaip neigiamą arba gynybinį jo požiūrį į susiklosčiusią situaciją. Pateiksime keletą dažnai sutinkamų neverbalinių ženklų ir jų paaiškinimų.Pasisveikinimas-„pirštinė". paspaudžiamą per daug stipriai (B) 8. Naudojama savo nuoširdumui.Delno padėtys: patikli (A). dominuojanti (B).9 pav. ranka . Pizą (A. Pease)): 8. Taip pat gali būti naudojama „sutramdant" agresyvų pasisveikinimą . garbingumui pabrėžti. agresyvi (C) pa.7 pav. Agresyvaus žmogaus pasisveikinimas: ranka paduodama nesulenkta (A). • Ženklų interpretacijos pavyzdžiai (pagal A.AŠ IR KITI _ 243 pastebėtume žmogų sėdintį už derybų stalo.

nosies lietimas dažnai būna susijęs su netiesos sakymu. Pasisveikinimas spustelint alkūnę ar petį galimas tik esant abipusiai šiltiems. Lūpų dengimas. neužtikrintumu kalbant . emocionaliems santykiams. Neutralus klausymasis (A) ir klausymasis susidomėjus (B). nepritariantis klausymasis (C) 8.11 pav.10 pav. Kitu atveju taip besisveikinantis pabrėžia savo aukštesni statusą 8.244 VIII SKYRIUS 8.12 pav.

Manipuliacijos akiniais taip pat rodo. B). „Bokšto statymo" ženklai budingi savimi pasitikintiems žmonėms.15 pav. Neužtikrintai meluojantys kartais nesąmoningai atlieka šį judesį . taip pat turintiems aukštą statusą visuomenėje bei vadovams. „tempia" laiką (C) 8.14 pav.AŠ IR KITI 245 8. Apykaklės timptelėjimas būdingas įpykintam arba stipriai nusiminusiam žmogui. Ženklo variantai: kalbant (A) ir klausant (B) .13 pav. jog žmogui svarsto. Smakro „paglostymo" judesiai byloja apie bandymą priimti sprendimą (A.

Tarpusavio santykiai ir neverbalinė kūno kalba: atviras kūnas.246 VIII SKYRIUS 8. bandančio „suimti save į rankas" žmogaus laikysena (B. jaučiančio viršumą žmogaus laikysena (A).16 pav. neigiamai nusiteikusio. Rankų suėmimo už nugaros ženklai: pasitikinčio savimi. pasiruošimas veikti (B. C) 8. rezervuoti santykiai (B) . sukryžiuotos kojos). Starto pozos: pasiruošimas baigti pokalbį (rankos ant kelių. A).18 pav. atviri santykiai (A) ir uždaras kūnas (sunertos rankos.17 pav. C) .

Analizuodami pasistenkite atsakyti sau į tokius klausimus: kokie šių žmonių tarpusavio santykiai? Kurie jų jaučiasi pasitikintys savimi. užsidarę 8. kodėl žmonių bendravimas dažnai būna toks komplikuotas ir kodėl mes taip dažnai nesusikalbame. Kasdienės situacijos ir kūno kalba Teisingą 1-4 situacijų analizę jūs galite rasti A.. o kurie . vaizduojančių kasdienos situacijas. veiklūs.19 pav. Pizo knygoje. o jų visumą. Patikrink save! Trumpai aptarsime verbalinio (žodinio) bendravimo ypatumus.neužtikrinti..AŠ IR KITI 247 Dabar pateiksime keletą paveikslėlių. .. dominuojantys. Pabandykite suprasti ne pavienius neverbalinius ženklus. Kaip tik dabar ir pabandysime atsakyti j klausimą.

. Siuntėju ir priėmėju vadinami bendravimo metu informaciją perduodantys ir informaciją priimantys žmonės. Pranešimu perduodama ne tik tam tikra informacija. Įdomu pastebėti. Savęs atskleidimas (arba: ką aš pats apie save pasakau). norą būti „aukštumoje" ir t. Beveik visų pranešimų tikslas .. įsakyti). tiek sąmoningas. 8. Šis aspektas yra svarbiausias pokalbiuose ir diskusijose. siuntėjo pranešimas perduodamas su pasididžiavimu. Jis greitai pajunta pašaipų siuntėjo toną („ ne tavo nosiai suprasti tai!"). kadangi parodo siuntėjo savijautą. 3. Tik retais atvejais mes kalbame „šiaip sau". arba bent jau turėtų toks būti. kokie yra susiklostę santykiai tarp siuntėjo ir priėmėjo. 4. Tarpasmeninės komunikacijos psichologinis modelis .20 pav. Šis bandymas paveikti gali būti tiek atviras. 2. liepti. Šiam aspektui priėmėjas dažniausiai būna labai jautrus. o pati informacija vadinama pranešimu.t.). tiek paslėptas. Kiekvieną pranešimą galima išanalizuoti keturiais aspektais. bet ir informacija apie siuntėjo asmenį (pvz. 8. su baime ar pan. Iš čia kyla daug tarpasmeninės komunikacijos problemų (pvz.) ir panagrinėti konkretų pavyzdį. Beje. jog esant vienodam kreipimuisi. Kreipimasis (arba: ko aš norėčiau paprašyti.paveikti priėmėją. Pranešimas parodo. nors garsiai tai nebuvo ištarta. norimas savęs pavaizdavimas. priėmėjo ir pranešimo terminais. 1. Santykiai (arba: kokios aš nuomonės apie tave). balso tone. Tai dažnai išryškėja tam tikrų formuluočių naudojime. savęs atskleidimas gali būti tiek pasąmoninis. santykiai tarp siuntėjo ir priėmėjo gali būti visai skirtingi. Pabandysime schematiškai pavaizduoti pranešimo analizę (žr.20 pav. siuntėjas griebiasi įvairių „savęs aukštinimo" gudrybių). Savęs atskleidimo aspektas psichologiškai yra labai reikšmingas.248 VIII SKYRIUS Bendravimo psichologijoje dažnai susidursite su siuntėjo. Pranešimo turinys (arba: apie ką aš informuoju). neverbaliniuose signaluose.

23 pav. jog kur kas geriau būtų keturios ausys.21 pav. 8. T u r b ū t supratote.23 pav. kaip parodyta 8.AŠ IR KITI 249 Pavyzdys: įsivaizduokite. Pavyzdys iš kasdienybės: moteris sėdi prie vairo. Gamta žmogų apdovanojo dviem ausimis. Vaizdumo dėlei nupiešėme „keturausį priėmėją" (žr.21 pav. „Keturausis priėmėjas" .). kurios gebėtų tinkamai analizuoti visus siunčiamo pranešimo aspektus. 8. 8. vyras siunčia pranešimą Tuomet vyro siunčiamą pranešimą galima išanalizuoti taip. jog dabar kalbėsime apie žodinį bendravimą iš priėmėjo pozicijos. Kas jis per vienas? Kas su juo vyksta? Kaip suprasti t u r i n į ? Kaip jis su manim kalba? Ką aš turiu daryti.). jog mašina važiuoja vyras ir moteris (žr. galvoti. jausti.22 pav. girdėdamas jo pranešimą? 8. Tačiau psichologai juokauja.

t. ką jie patys jaučia. kurią ausi mes „įsijungiame" pokalbyje. imame jaustis kalti. Šiuos du kraštutinius tipus galima nusakyti ir kitais žodžiais: „santarvė" ir „konfliktas" arba „prisitaikymas" ir „opozicija" ir pan. į kurią pranešimo pusę jis reaguos. jei nežiūri-nemėgiami ir t. jei juokiasi-jaučiamės išjuokti. tačiau tokia patirtis vėliau virsta k l i ū t i m i nuoširdžiam bendravimui.bendradarbiavimas ir varžymasis. ką jis išgirdo jam mestelėtoje replikoje. jog geriau išvystytą „turinio ausį" turi vyrai. Priėmėjas g a l i reaguoti labai į v a i r i a i : tai priklausys nuo to. Perdėtas „santykinės ausies" išvystymas sunkina mūsų gyvenimą: net i n d i f e r e n t i š k u s posakius imame interpretuoti per savo asmenį. Tik retas sugeba iškart klausyti visomis „keturiomis ausimis". jog šie tipai yra kraštutiniai. jei žiūri-aptarinėjami. Jei kas pyksta.250 VIII SKYRIUS P r i k l a u s o m a i nuo to. tačiau pagrindiniai yra du . Tarpasmeninė komunikacija dėl to ir yra tokia komplikuota. ko norėtų ir pan.d) variantų? Yra pastebėta. Dažniausiai priėmėjas sąmoningai to net nesuvokia. 8. Būdami jautrūs kitų poreikiams. Tėvai kartais sugeba taip „išdresiruoti" vaiką. III aspektas: . Šiuo požiūriu skiriami įvairūs sąveikos tipai. turi laisve pasirinkti. ten ir gali pakrypti pokalbis. G r į ž k i m e prie mūsų pateikto pavyzdžio (žr. taip pat mokslo darbuotojai. Paanalizuokite.). Akivaizdu. šio tipo žmonės ima nebesuprasti.23 pav. į kurį pranešimo aspektą buvo reaguojama kiekviename iš a) . Tėvai džiaugiasi tokiu vaiko „susigaudymu". ką turėtų tuoj pat padaryti. o Bendravimas kaip tarpusavio sąveika (interakcija). Labai jautri „kreipimosi ausis" išvystoma dar vaikystėje. kad šis iš menko krustelėjimo supranta. iš esmės. kad priėmėjas.

kurie stimuliuoja grupės dinamiką. Varžantis tenkinami tik vieno žmogaus ar vienos grupės poreikiai. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius išgyvenimus. bet priešingos krypties jėgų sąveika. Vadovaujantis tokia nuostata. be išankstinių nuostatų. Konfliktiški yra tie žmonės. sąlygoti per didelio savojo Aš idealizavimo. | konfliktą su aplinkiniais lengviausiai įsivelia užsispyrę. Konfliktams palankios sąlygos ir tuomet. Konfliktai dar gali būti skirstomi į: 1) konstruktyvius konfliktus. Pagal formą konfliktai skirstomi taip: 1) asmenybės konfliktai. kurių pagrindinis gyvenimo tikslas . mano esąs teisuolis. Konfliktas Jei bendraudami vienas kitam padedame realizuoti poreikius ir patiriame abipusę naudą. socialinėje psichologijoje susiformavo įvairios kryptys. nepakenčiantys prieštaraujančio elgesio. interesų. kad bendradarbiaujame. tai yra nesuderinamų motyvų. Dėl ko dažniausiai kyla konfliktai? Viena dažniausiai pasitaikančių konflikto priežasčių . Lotynų kalbos žodis „conflictus" reiškia susidūrimą. aiškinančios. kilę dėl asmenybės savybių. 3) konfliktai tarp grupių. 2) atviri arba numatyti konfliktai.tai maždaug vienodo stiprumo. inertiški žmonės. kaip bendravimo aspektas. laikomas bene svarbiausiu. Plačiau gvildensime dar vieną bendravimo formą. kaip bendraujant vystosi asmenybė. 2) tarpasmeniniai konfliktai.bet kokia kaina iškovoti aplinkinių pripažinimą. bendraujant dviem žmonėms. naudingi kaip profilaktika prieš grupės sąstingj. sakome. arba 1) konfliktai. Konfliktas . užimti prestižinę vietą visuomenėje. Tokiu atveju žmogus ima jaustis pranašesnis už kitus. . Interakcija. kurie ardo grupę.konfliktą. kurie atsiranda. nuomonių. 2) destruktyvius konfliktus. nuotaikų susidūrimas. Yra ir kitokių konfliktų skirstymų: 1) paslėpti arba nenumatyti konfliktai.nesugebėjimas pažvelgti į situaciją lanksčiai. kai yra keliami nerealūs reikalavimai aplinkai.AŠ IR KITI 251 tarp jų yra daugybė kitų sąveikos tipų. 2) situacijos sąlygoti konfliktai.

Šis būdas labai veiksmingas. nesikiškite. tinkantis ir šeimoje. susikeisti pozicijomis ir ginti jau priešingą poziciją. galintis nurodinėti. todėl už savigarba yra kovojama. deja. Sprendžiant konfliktą tiesiogiai.konfliktuojantieji prašomi „persikūnyti". 3. konfliktuojančius. ir darbe. Liepsnojant konfliktui. pasportuotų ir pan. prieš atsikertant." 2.. tegul jis išsilieja. ne visada etiškomis priemonėmis.. todėl nusileisti „priešininkui" yra sunku. nešališkasis asmuo. „Agresijos apnuoginimo" principas: patartina nepastebimai suvesti. Konflikte dalyvaujantis psichologas ar kitas autoritetingas asmuo bet kurioje vietoje sustabdo ginčą ir. gal būt po valandėlės jo neigiami j a u s m a i „priešininkui" pasikeis į teigiamus: „Gal aš čia ir per daug. Konfliktus taip pat gali sąlygoti pernelyg didelis konformizmas. Juk jis turi ir neblogų savybių. Mūsų mąstymas pasidaro fiksuotas: ginčydamiesi naudojamės vis tais pačiais argumentais. 1) tiesioginiai. liepia pasakyti ką tik girdėtą „priešininko" repliką. kas vyksta dabar.. kur kas daugiau tokių. Tačiau rasti tokį neutralų asmenį gana sunku. Tada . Konfliktuodami turime tikslą atstatyti pažeistą savąją vertę. daugių daugiausia tik fiksuojame jo intonaciją. jog liks neatkurta savoji vertė. kad jie padiskutuotų. prisiimti atsakomybę už konflikto sprendimo kokybę. „Pozicijų pasikeitimo" principas. nors sunkus. telkiame dėmesį tik į tai. „Oponento priverstinio klausymo" principas. Tad kaip „užgesinti" konfliktą? Konflikto sprendimo būdai gali būti. K o n f l i k t u o d a m i prarandame laiko perspektyvą. ir studentų grupėje . Jis gali užjausti. K o n f l i k t o atomazgą n u t o l i n a ir kiti veiksniai. Jei jis save gerbia. 4.252 VIII SKYRIUS neklystantis. Dažniausiai manome.. Jausmų išliejimo principas: negesinkite „užsidegusio" žmogaus jausmų. o kartais ir trečiasis. pažaistų. Tai universalus konflikto mažinimo būdas. kurie pasirengę palaikyti vieną ar kitą puse. paprastai dalyvauja abi konfliktuojančios pusės. Yra keletas netiesioginių konfliktų sprendimo būdų: 1. galimybė lengvai susitaikyti itin menka. Konfliktuojant paprastai menkai girdime savo „priešininką". nesistengiame į situaciją pažiūrėti nauju aspektu. 2) netiesioginiai. nes ruošiame savo „triuškinančias" replikas.

Tik retais atvejais tokia „taika" iš tikrųjų atstato gerus santykius. jūs galite susilaukti dar didesnių reikalavimų. jog dėl netinkamo tarnautoju parinkimo įvairiose valstybės įmonėse kasmet sugaištama apie 18 mln. t a i yra p a g r i n d i n į k o n f l i k t ą sukėlusios priežasties išsiaiškinimas. skiriasi tik jos intensyvumas. problema gali dar labiau paaštrėti ir pan. bet ir išmoksta įsiklausyti į savus žodžius. Kaip į jas reagavote? Ką kalbėjote.dėmesys nukreipiamas kitur. Pasirodo. Anglų mokslininkai apskaičiavo. k o n f l i k t o lokalizavimas (bet ne atvirkščiai: siekimas instinktyviai pereiti į totalų puolimą. Tvirtindami. į kurias buvote įveltas ir jūs. jog 50% mokslo darbuotojų norėtų pakeisti savo darbovietes dėl konfliktinės atmosferos. Jei konfliktas nėra per daug įsišaknijęs. Tyrimai įvairiuose Rusijos i n s t i t u t u o s e parodė. emocijų kontrolė. tai yra savo klaidų pripažinimas. 2. kad konfliktas egzistuoja. Konfliktų sprendimo taktikos . 3. Ši taktika neduoda ilgalaikių rezultatų. kaip elgėtės? Tikriausiai sutiksite. o tik dar kartą pademonstruojame tvirtus savo „konfliktavimo įgūdžius". atsisakoma pripažinti. Svarbiausios sąlygos konfliktui išspręsti: 1) k o n f l i k t o esmės atskleidimas. jog dažniausiai mūsų reakcija būna beveik vienoda. Fizinis arba emocinis pasitraukimas. Esama ir daugiau konflikto sprendimo būdų. Taktika „laimėti . Juos dabar trumpai ir aptarsime.AŠ IR KITI 253 oponentai ne tik išgirsta vienas kitą. Pabandykite susikaupti ir prisiminti keletą konfliktinių situacijų. 5. kad tai yra „natūralu". atsakomojo atsitraukimo. Nuslopinimas. 1. vertėtų viską nuleisti juokais . Jums pasitraukus iš konfliktinės situacijos sprendimo. valandų konfliktams spręsti. T. Pajuokavimo principas. kad tam tikrų reagavimų būdų mes išmokstame dar vaikystėje. y. išsiblaškoma ir atsipalaiduojama. nes pralaimėjusieji beveik visada priešinasi jiems primestiems sprendimams. mes nueiname lengviausiu keliu: neieškome konstruktyvaus konflikto sprendimo. 2) atviras ir efektyvus abiejų konfliktuojančių pusių bendravimas.pralaimėti". norint laimėti bet kuria kaina).

Padarykite savo priešininką sąjungininku. reikėtų išsiaiškinti. .gauti apelsiną ir išgerti jo sultis. mūsų atveju tiktų kompromisinis sprendimas (sultis pasidalinti per pusę). dviems žmonėms reikia pasidalinti apelsiną. Taktika „laimėti . galima sustabdyti daugelį konfliktų. Sakykime.pralaimėti"). Jos principas yra toks: „Aš noriu laimėti. dėl jo nebuvimo kasdieniniame bendravime kyla daug keblumų. o gal vienas žmogus atiduotų kitam visas sultis. kas labiausiai trukdo sėkmingai spręsti konfliktus. Pasirodo. jei konfliktuojančiųjų poreikiai sutampa? Pvz. Sugebėjimas klausyti kito . Per daug nemąstydami. jog vienas žmogus labai ištroškęs ir tuoj suspaus apelsino sultis į burną.gana retas bruožas. jiems dar neįsiliepsnojus. į kurį dedama apelsino žievelės. 5. Neretai būna kur kas geresnių. jei kitų žmonių vertybės jums bus svarbios tiek pat. tik neatrastų konflikto sprendimo variantų.laimėti"? Pirmiausia reikėtų sužinoti. ko nori. kad nemokėjimas išklausyti oponento.laimėti". kad ir tu laimėtum". Gal būt išgirstumėte ir tokį pasiūlymą . klausinėja. Tad gal jam tiktų kitos sultys. Dažniausiai pasitaikančios klausymosi klaidos: 1. kodėl jie nori to. spėlioja būsimus įvykius.. t. Ką daryti. Mūsų atveju gal išaiškėtų. kad būtų įgyvendintas principas „laimėti . o kitas šiandien keps tortą. jūs t u r b ū t p a s i ū l y t u m ė t e j į p e r p j a u t i p u s i a u (kompromisas).atsigerti.254 VIII SKYRIUS 4. Ar tai įmanoma? Paimkime patį paprasčiausią pavyzdį. Kompromisas. Kitais žodžiais sakant.laimėti" bus efektyvus tik tuomet. o jo poreikis . kava? Gal būt jis mielai už tai atiduotų apelsiną. Tik iš pirmo žvilgsnio šį būdą galima laikyti tinkamu visiems konfliktų sprendimams. bet ir poreikius. k o n f l i k t i n ė j e s i t u a c i j o j e v i s a d a i š s i a i š k i n k i t e ne tik konfliktuojančiųjų tikslus. bet taip pat noriu. kiek ir jūsų paties.vienam iš jų griebti apelsiną ir pabėgti (taktika „laimėti . Mūsų pateiktame pavyzdyje ištroškusio žmogaus tikslas . jei mainais gautų už tai kitokių sulčių ir t. Išsiaiškinus poreikius ir tikslus. kam šiems žmonėms reikalingas apelsinas. Kaip klausyti? Išsiaiškinome. arbata. „Užbėgimas į priekį" .klausantysis trukdo kalbančiajam: skuba daryti išvadas. O ką daryti. Dar viena svarbi pastaba: principas „laimėti . Antra.

retsykiais pasitiksliname. netenkame informacijos.AŠ IR KITI 255 2. bet ir ką jis jaučia (emocinė empatija). saugok lūpas. „Suprantu". ko žmogus negali ar nenori pasakyti. „taip". į t e r p i a m i žodeliai „aha". Neutralios replikos ypač padeda pokalbio pradžioje. mimika. balso tembru. Skiriamos dvi klausymosi formos: 1) nereflektyvus klausymas. 3. ar teisingai suprantame kalbantįjį. tačiau iš t i k r ų j ų patyliukais svarstomi asmeniniai reikalai. Lyg ir rodomas išorinis dėmesys kalbančiajam (linksima galva. Teks tuojau pat gailėtis dėl neapgalvotos kalbos". kelia norą replikuoti.sugebėjimas aiškiai reikšti savo mintis. taip pat tada. Klausymosi įgūdžiai dažniausiai yra būdingi empatiškiems žmonėms. „Gal galite smulkiau?" ir pan. t. Reflektyvus klausymasis būna įvairių stilių. Kaip nereikia kalbėti? Viena iš efektyvaus bendravimo sudėtinių dalių . perduodamos gestais. perfrazuojame jo sakomas mintis. nekalbėk. Kalbantįjį trikdo mūsų klaidžiojantis žvilgsnis pro l a n g ą . net jeigu ji visiškai priešinga jo nuostatoms. ką žmogus galvoja (intelektualioji empatija). „aišku"). Reflektyviai klausydamiesi. tempu. Tokia klausymosi forma ypač tinkama. tik pakankamai intelektualus žmogus sugeba gerbti kito nuomonę. y. ar netgi paties kalbančiojo apžiūrinėjimas. 4. mes nesikišame į pašnekovo kalbą.). Senovinėse molinėse lentelėse galima perskaityti p i r m ą j į pamokymą apie tai. nes sumažina įtampą. Nereflektyviai klausydamiesi. mes suvoksime ne tik tai. a t i d ž i a i nestebėdami ir neklausydami kalbančiojo. išgirsime ir tai. Atidžiai klausydamiesi. ritmiškumu. kad domimės savo pašnekovu. mes parodome. kaip reikia k a l b ė t i : „Nepraverk burnos. kai nori išsikalbėti. tik klausome ir įsiterpiame trumpomis replikomis („Taip?". 2) reflektyvus klausymas. Neretai kalbantysis keletą kartų klausiamas to paties. ko nori (motyvacinė empatija). Įsijautę į kitą. po kambarį. kai pašnekovui sunkiai sekasi dėstyti savo mintis. Ne veltui viena iš pirmųjų civilizacijos istorijoje žinomų mokymo įstaigų buvo retorikos mokyklos. Neigiama nuostata kalbančiojo atžvilgiu trukdo susikaupti. apibendriname pagrindines pokalbio idėjas. . . kai mūsų pašnekovas labai emocionalus. jei esi suirzęs.

Jeigu žmogus įsižeidžia.256 VIII SKYRIUS Šiame skyrelyje trumpai apžvelgsime kai kurias psichologines kalbėjimo klaidas. spręsti. Neužmirškite. ginčytis . kurios netrukdo gyventi! Nesiginčykite su tuo. siūlome pasinaudoti tokiu algoritmu: A. Nepiktnaudžiaukite ir žodžiais „visi. iš kurio juokiamasi. Jeigu nenorite bereikalingo konflikto. visada. Juokavimas pokalbyje. 4.. aš sutinku su tuo. „savaime suprantama" ir pan. D. Įsitikinkite. bet ir paniekinančiai numojant ranka. 3. Tokiu atveju juokinga būna visiems. „aš manau".tai nebrandžios asmenybės požymis. Kai kalbėdami mes pajuokaujame apie save arba abstrakčiai ..visiems būna linksma." C. ar teisingai supratote pašnekovą: „Jūs norėjote pasakyti. Pabrėžkite. bet negi jis ne už tiesą?" Aišku jis taip pat už tiesą. bet jis gali būti ir labai įžeidus. kuriam svarbiau yra pasiginčyti. 1. kaip bendravimo partnerio nuomonės negerbimas. trokšta laimėjimo. „be abejonės". su kuo sutinkate (garsiai. nekeldami ginčo. 2. pašaipiai žvelgiant. juoko nesupranti?" O ar jūs taip nesielgiate? . kad . visur". tačiau sąmoningai tai suvokia visai kitaip: piktinasi kito neteisumu ir nori atstatyti „teisingumą". su kuo nesutinkate: „O su tuo man sutikti sunku" arba „Tai aš ne visai suprantu". O kuris esate labiau teisus.. „mano požiūriu". Taktiškai išsakykite. kad . pasakykite ' savo nuomonę.. Pasąmonėje toks žmogus jaučia norą save įtvirtinti. Tai. išskyrus tą.. Ką daryti. Jei jam įdomu. Ginčas. Tačiau labiausiai paplitęs ir kartu pavojingiausias juokas būna nukreiptas į kitą žmogų. kurie greitai sudirgsta.. jeigu jūs esate iš tų.aš galvoju. niekada. niekas. Tai yra ne kas kita. O tai jį nuteiks prieš jus! Todėl patariame iš savo žodyno išbraukti tokius žodžius: „akivaizdu". Kur kas geriau būtų: . ko gero.". o ne išsiaiškinti. jei jums priešgyniaujama? Paklauskite savęs: „Aš už tiesą. jog užgauti. pažeminti žmogų galima ne tik žodžiu. niekada nesakykite žmogui: „Ne. aišku. tik supranta jis tą tiesą visai kitaip. Kategoriškumas. puikus dalykas.. Prieštaravimas. Paaiškinkite. Kur kas pagarbiau ir „minkščiau" būtų pasakyti: „Man sunku su jumis sutikti". kad ." B. mes „trinktelime" dar kartą: „Tu ką. Noras visada prieštarauti. ne vien jums! Nesiginčykite dėl smulkmenų. o ne mintyse): „Taip. jūs neteisus!". kodėl negalite sutikti. Jeigu norite žmogui paprieštarauti.

Jiems būdingas įtarumas. kuris spręstų jo problemas. o . kuo patys disponuoja. o su trečiu bendraudami jūs pailsite. 5. „Kaupimo" orientacija.AŠ IR KITI 257 Kuo asmenybė brandesnė. panaudoti jus savo tikslais. ir neproduktyvų bendravimą. kūrybiška. patarsime ir mes jums: duokite patarimus tik tada. jog gerovės šaltinis išorėje. nelankstūs. E. Tačiau tie patarimai retai mus pamoko. Šie žmonės bijo naujovių. Šie žmonės taip pat mano. Jie sutinka su viskuo ir su visais: slopina savo sugebėjimus. Šio tipo žmonės jaučiasi saugūs tik sukaupę daugybę daiktų bei idėjų. sentimentalūs. Tai tik keletas patarimų. Kol jūs bendrausite kaip karys.„imti". kad gėrio šaltinis yra išorėje. jog kiekvienam iš jų yra būdingas savitas bendravimo stilius: vienas gal būt siekia jumis manipuliuoti. Jie pervertina tai. kurių dėka asmenybė tobulėja. galinčių padaryti jūsų bendravimą efektyvesniu. Į ką orientuojasi žmogus bendraudamas? Amerikiečių psichologas E. 3 tipas. Tokio tipo žmonės lojalūs. Bendravimo orientacijos Bendraudami su aplinkiniais. Jeigu jūs esate iš mėgstančiųjų patarinėti. (materialių daiktų ir dvasinių vertybių) yra paimti iš išorinio pasaulio. yra pedantiški. bijo jos netekti. tuo rečiau kyla noras kam nors įgelti. kaskart vis labiau panyra į priklausomybę nuo kitų. pavydumas. kad žmonės mėgsta patarinėti. Tokio tipo žmogus kaip liana: jis moka gyventi tik „apsiraizgęs" tvirtą žmogų. kai jūsų to prašo ir tik tokius. cinizmas. tol ir jūsų bendravimas bus amžinas karas su pergalės troškimu ir dažnais pralaimėjimais. Tokio tipo žmogui būdingas įsitikinimas. Fromas (E. Patarimo davimas. Fromas aprašė taip pat neproduktyvaus bendravimo tipus. 2 tipas. tampa savarankiška. Fromm) skyrė produktyvi. Jų yra keturi: 1 tipas. Artimus santykius su kitais žmonėmis jie vertina kaip įsibrovimą j jų psichologine aplinką. bendravimo situacijos produktyvumą nulemia asmenybės vertybinės orientacijos. Eikvojimas jiems kelia nerimą. kai yra remiami. Tačiau pravartu būtų prisiminti tokią taisyklę: jokia bendravimo technika nepadės. jei jūs nepakeisite esminių savo nuostatų. „Išnaudotojiška" orientacija. Pasak jo. bet dažnai supykdo. Dėl to jis stengiasi „įsigyti" draugą. tačiau skiriasi tuo. už kuriuos padėkos. kad stengiasi ne „gauti" iš kitų. ko nori. todėl vienintelis būdas gauti tai. kitas vargina savo tykiu nuolankumu. pastebėjote. dėkingi už pagalbą. . „Imlioji" orientacija. ką turi kiti ir neįvertina to. T u r b ū t pastebėjote. Jie pasijunta saugūs tik tada.

vyras sako žmonai: „Jei nebūtų tavęs. Jausdamasis kaip prekė „asmenybių turguje". troleibusuose. kurį reikia nugalėti. Todėl jie neturi artimųjų. Iš tikrųjų kaltas yra tik jis pats. Pavydas: matant kieno nors sėkmę. jo nesieja su kitais jokie emociniai ryšiai. „Rinkos" orientacija.turėti paklausą. nes jis nuolat kinta pagal principą: „aš toks. Pavyzdžiui. t. Bendravimo būdai Bendraudami ir žiūrėdami. 2. visiškai nepaisoma kitų nuomonės. Toks žmogus nesugeba nei mylėti. kad kitiems nesisektų". pavydas neslepiamas. kai į bendravimo partnerį žiūrima kaip į varžovą. jog populiarias savybes diktuoja rinka. aš seniai būčiau baigęs universitetą!". kad jiems būdingos ir primityvios tarpasmeninės reakcijos: 1. Svarbu. bijok manęs!) ypač būdinga žemesnės socialinės pakopos žmonėms (restorano durininkui. Plačiau nagrinėdami minėtus neoptimalius bendravimo būdus. Piktadžiugiškumas: svetima nelaimė sukelia džiaugsmą: „Maža. „nulio kaukė" (neliesk manęs!). Ši orientacija neproduktyvi . v a d i n a m a s konvenciniu bendravimu. Žinome. Į bendravimo partnerį žiūrima „iš viršaus". Tai sukelia nesaugumo jausmą. Tiesiog „užsidedama" viena iš „kaukių". Jų apstu gatvėse. Jie neturi savojo Aš. o rinkos reikalavimai nėra stabilūs. kad sėkmės nusipelniau aš. nei neapkęsti. „tigro kaukė" (čia aš stipriausias. mokėjimas palaikyti dialogą ir rasti t a r p a s m e n i n i ų p r o b l e m ų s p r e n d i m u s . Manipuliaciniu vadinamas toks bendravimas. žmogus siekia tik vieno tikslo . Tokiu bendravimu siekiama ne tiek materialinės. Jeigu nuostata į bendravimą yra visiškai priešinga.žmogus praranda savąjį Aš. kaip bendrauja kiti.. į bendravimo partnerį žiūrima kaip į daiktą.). pastebėsime. kokio norima bendravimo. Optimalus bendravimas. Primityviai bendraujant. Pagrindinis tokio tipo žmonių tikslas .absoliučios adaptacijos bei savo paklausos išsaugojimo bet kokiomis sąlygomis. kiek psichologinės naudos. kuris mums reikalingas arba kuris kliudo. kuri ir informuoja. kad man sektųsi. Standartizuotas bendravimo būdas dar vadinamas „kaukių kontaktu". y. jam vis „įduriant" („Jeigu nebūtų tavęs .. Pavyzdžiui. Taigi jis siekia sukelti žmonai kaltės jausmą ir atsikrato sąžinės graužimo. būti populiariems."). toks bendravimas vadinamas primityviu.258 VIII SKYRIUS 4 tipas. kokio jums reikia". nes: „Akivaizdu. o ne kas nors kitas!" . pastebime skirtingą žmonių bendravimo kultūrą. valytojai ir pan.

Vilnius.AŠ IR KITI _ 259 3. Vilnius. Literatūra . St. interpretuojant neverbalinius ženklus? Kokios klaidos būdingiausios? 2. išmokime atvirai reikšti savo mintis. 1983. Levis V. • stenkimės ne tik matyti. 6. Levis V. kartais net imama girtis savo iškentėtomis ligomis. paaukštinimo. Kas yra empatiškumas? Pamąstyk. Vilnius. Sočiai Psychology. • nusimeskime „kaukes". 4.. Darbo psichologija. būkime natūralūs. jausmus. iškeliant savo geras savybes. Social Psychology. 1980. Lapė J. Ar galima juokauti konflikto metu? Kodėl? 3. tuo lengviau įveikia bendravimo kliūtis. geranoriški savo partneriams. su kuriuo bendraujame. Social Psychology. nekoncentruokime dėmesio į nepatinkančias kito • asmens savybes. Judesių kalba pagal A. ar tai įgimta. Brewer M. Juo daugiau žmonės turi žinių apie bendravimo dėsningumus. neturtu ir pan. 1979. 8. ar išmokta savybė? 1. Abejingumas: didžiuojamasi abejingumu kito dvasinei ir fizinei kančiai: „Ji neapsuko man galvos savo ašaromis!" 5. kitų asmenybės ypatumus. 2. • būkime tolerantiški. Pizą. B. pavyzdžiui. 1998. giriamasi ir su pasitenkinimu stebimas kitų pavydas: „Jis net pažaliavo iš pavydo!" 4. Vilnius. Kokie socialinės percepcijos dėsningumai ypač dažnai stebimi visuomeniniame gyvenime? 4. kalbėkime apie problemą. Vertėtų taip pat priminti kelias sėkmingo bendravimo taisykles: • žiūrėkime į situaciją akimis to žmogaus. 1994. Bendravimo kultūrą visada apsprendžia partnerių psichologinis pasirengimas. Žmonių grupių (socialinė) psichologija. G. 3. Kodėl neretai suklystama. Pasitenkinimas: sulaukus kokių nors privilegijų. Vilnius. Jacikevičius A. Linkime sėkmingai taikyti šias taisykles gyvenime! Klausimai pamąstymui 1. 5. Aš ir mes. Ambicijos: menkinami kitų pasiekimai. 1994. 7. New York. New York. bet ir išgirsti kitą. Wilson T. Paul. 1990. Menas būti savimi. 1995. Aronson E. Myers D. savo.

Kaunas. . 13. Kpo . o o p e Hpa : c . pa a .. 1993. Kop X. M o c a . Xpec o c o n . . M a E . . eo . 1992. Suslavičius A. Socialinė psichologija. ep E. 14. M o c a . M o c a .260 VIII SKYRIUS 9. 1993. oope : c cy6u. M o c a . 12.M. 1992. K o M.Opecp: M p o c p y ypa o 6 e . e p . . 11. Ka o c c ce6e : n p a a a Ka . 1995.. Ca I I e e p 6 y p . 10. 1994.

73. S. Užsakymas 53. Daukanto g. LT-3000 Kaunas Įrišo AB spaustuvė „Spindulys". 2002 06 24. 16.lt SL 344.25 apsk. LT-3000 Kaimas www. LT-3006 Kaunas Spausdino UAB „Epaisas". 27. 1. Gedimino g. leid. Donelaičio g. K. Kaina sutartinė. Leidykla „Technologija".spindulys.knygininkas. 10.lt .Leidyklos „Technologija" knygas galima užsisakyti internetu wvw.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful