IN INTRODUCERE CATEVA IDEI SI SFATURI

,
DIN PARTEA PROFESORULUI
Este mai sa intelegi 0 eonvers:nie Intr-o limba straina, dedit sa partieipi aetiv la ea. Prin repetarea
eu voce tare a exereitiilor ve\i rqine euvintele pronuntia. Daea exersati in mod eonseevent, in
fieeare zi, atunei dupa un limp vqi sa asimila!i materialul nou eu Nu trebuie neaparat
sil pe de rost tot ce :1\i inv:ll:ll In Icqiile preeedente, atunei eand merge!i mai departe. Dar nu
uita!i, repel:IIT:1 perlll:lnenta sunt mai importante decal progresul rapid, dar care nu are
un fundament solid.
Daea nu ave\i pre:1 mlill lilllp, :IIIIIICi doar c;lle 0 .i II 111:\1:11 e de Icqie. In mod sigur ve\i
penlru aeeas1a lin sICr1 de or,1 In I"I(T,lre i'.i I I)lIpa c,"lIl'va Illni ve\i ohserva ca Inl.elcget,i texl111 in limba
engleza 1:lra sa-l tradllce\i: Cli :lile clivinil" 'incl'IWli S:1 g:ln<li(i inlr··o limha straina' In1ui\ia vajuea
un rol din ce In ee mai Illan.: In inlroduse In 1cC\lile url11atoare.
Daeil nu sunte!i eu Inva\area de 21 eu zi, va lrebui s:\ va aU1oeduea\i vointa, fiti mai
eonseeventi, Oricine poale S:l exerseze sistem31ie' Aceasta esle 0 investitie e3re va da roade in viitor.
Pe masuril ee progresa\i, studiul va da 0 satisfaqie din ee in ee mai mare.
De aeeea fiti intotdeauna perseverenti' in felul aeesta yeti sa ob!inqi eu rezultate
remareabile in invatarea limbii engleze.
Va ureaza mult sueees,
Profesorul dumneavoastra
© Copyright by
EUROCOR - Institutul European de Cursuri prin Corespondenia S,R.L.
INDRUMAR PENTRU REZOLVAREA TEMEI
1. Va rugam, inccpcti rczolvarea tCl11ei pentru acasa numai dupa ce ati parcurs
intregu1 material, ati repctat euvintclc ati rezo1vat 1';1ra grqeli u1time1e exereitii
de verificarc. Inainte de a incepc rczolvarca aecsteia va reeomandam sa studiati eu
atcntic sa recititi inca 0 data textul, urmarind rcgulile pe care recapitutarea Ie
aeeentueaza prin punetare.
2. Atunci dind invatam 0 limba straina, aceasta trebuie exersata repetata cu
perseverenta cu care am invatat sa mergem. In aeest scop v-au fost propuse 0 serie
de exercitii. Va sugeram sa revedeti din Cfllld in ciind materia1ul deja pat·curs.ln
seurt timp, eursantu1 se va eonvinge ea aeest 1ueru nu este lipsit de sens. Tema
impliea intotdeauna repetarea materiei din leetiile anterioare. eu
ileest mod de lucru, care, in mod spontan tara eforturi deosebite, va
improspi\teazfl eonsolideaza Pentru a putea obtine rezu1tate in
inVa\areil limbilor strfline cu ajutorul metodei noastre, nu aveti nevoie de un talent
l!<:osehil. ( 'hiar cei care sunt mai putini reeeptivi in invatarea limbi10r straine,
VOl' ;\junge dupa eil !eva lun ide studiu la un nivella care niei nu au sperat.
Deei, li!i F.<II<1 de Illcrll!
3. Pmpuncrc<I IHl;\slra sa incepc\i rczolvarca temci folosind ciorna. Va fi mai
sa va corecla!i sa 11ropunc!i mai l11ultc posibilc raspunsuri, iar la sa
alcgCli varianta care vi se pare a {I cea mai bema.
4. Transcric\i ICI11:1 "pc eurat" doarcftnd suntcti siguri de rezolvare. Pentru trimiterea
telllelor I'olosi!i !(lI"Illldarelc tiparite in aeestscop.
5. Nu uita\i s;\ va sloril:\i nUlllck, prcnumelc, adresa, eodul profcsoru1ui numarul
de cursanl SUll can: ;qi Ii lsi llIrl:gisl rat. Acesta din urmil se in scrisoarea care
conlinna parlicipan:a dvs. [.te\ll's.
6. Vii rugilm scric\i cilc!,
7. Alatura\i tCl11ei pentru acasa Ull plie timbrat autoadresat. In aeest plic yeti primi
tema eorectata.
8. Este foalie important sa notati pc 1)lic l1umilrul de cursant sub care ati fost
inregistrat!
l) In eazul in care comandati materialc noi de curs, sau aveti alte eereri legate de
rdatiilc Cll rublicul, serieti-le separat pe 0 foaie de hartie trimiteti-le pe adresa
lloas( ra imprcuna eu tema. In eo1tul din stanga jos a1 serisorii, serieti "Relatii eu
j1ublicul".
10. Dumneavoaslra sUl1lc\i eel care tel1l1enul de trimitere a temei.
Independent de aeesta, Iucrarea dumneavostra va fi intotdeauna controlata
retrimisa de pro l'csor.
Veti vedea, efOliurile dumneavoaslril vor Ii rasplatite. Va dorim mult sucees!
Acum exersati cuvinte in alta ordine:
Sa incepem prima parte a leqiei noastre de engleza cu cateva cuvinte noi.
Repetati-le acordand 0 mare atentie pronuntiei:
Romania > [rul11einia] - Romania
kitchen > \ - bucatarie
post-office > I pall,t uri,] - oficiu
son > l,allJ - fiu
pen > [pen] - stilou
the third > [DZa TSa:'d] - al treilea, a treia
week > [Ui:kJ - saptamana
book > [buk] - carte
letter > [ leta'] - scrisoare
man > [mEn] - barbat
PARTEA INTAI
letter > [ leta'] - scnsoare
book > [buk] - carte
post-office > [paust ofis] - oficiu
pen > [pen] - stilou
kitchen > [kit
9
an] - bucatarie
week > [ ui:k] - saptamana
man > [mEn] - barbat
Romania > [rumeinia] - Romania
son > [san] - fiu
the third > [DZii TSa:'d] - al treilea, a treia
LECTIA 5
,
I
I
I
- 0 scrisoare lunga
Binbatul acesta are a carte.
- un stilou frumos
- Mama este in bucatarie.
- A treia este
- Fiul meu este 1a
- 0 saptamana buna
- Traiesc In Romania.
- There is >a book on the table.
- 1want to write >a letter to my mother.
- A >week has seven days.
- It's >the third house in the street.
- This >man has a red car.
- >Romania is a nice coulltry.
- He always takes this >pt'll to work.
- Our >son goes to school.
- She works at the >posl--o/llcc.
>1:1 L'.lItl "1 k 1
'·\1)',1 I ,I 't! kd' 1/ Icdl
>llYis 1111'.11 Iii / ['lIkj
>[ai ofn gau tll D"u paust ofis] - Merg des la oficiul
>[mai san iz Et DZa sku:l]
>[al Iiv 111 rLll11ClI1ldj
>llllal )':1' 1/ III 1)'.1 kil\'dlll
Aceasta este a treia casa de pe strada.
Acest barbat are 0
Vreau sa scriu 0 scrisoare mamei mele.
Pe masa este 0 carte.
Fiul nostru merge la
El ia i'ntotdeauna acest stilou la serviciu.
Ea lucreaza la oficiul
Saptamana are zile.
Romania este 0 tara frumoasa.
Verificati in ce masura ati sa relineti cuvintele noi. Traduceli in limba engleza urmatoarele
cuvinte:
a nice pen
lata cateva propozilii exprcsii Cli clivintele nO!:
al treilea, a treia > the third
bucatarie > kitchen
carte > book
barbat > man
fiu > son
sCflsoare > letter
stilou > pen
oficiu > post-office
saptamana > week
Romania > Romania
My son is at the school.
a good week
In exerciliul unnator completali propoziliile In limba cng[eza:
This man has a book.
a long letter
Mother is in the kitchen.
The third car is red.
1 often go to the post-office.
1live in Romania.
Aeum vom invata zilele saptamami. Observa\i ca fiecare poate fi pronuntat doua feluri:
Sa exersam cuvintele; completati eu ajutorullor propozitiile de mai jos:
> TJ1JS lTI8n and hIS son go to work
by bus every day.
> It's a green pen.
> The pO':l-oUic,: 10: near the station.
> There are some nice towns in Romama.
> Th is letter is for you.
> There are fUliI books 111 the kitchen.
> I like the thIrd house.
- Do you go to church on >Sunday?
- On >Wednesd,ly I usually go there
in the morning.
- I usually write a letter to my mother
on >Fnday.
- On >Tuesday we are always at home.
- I don't like to go to work on >Monday.
- I want to visit my father on >Saturday.
- Where do you usually go on >Thursday?
Inaintea zilelor saptiim[mii folosim prepozitia "on". In limba engleza zilele
saptamanii se scriu intotdeauna eu litera mare.
Acesta este un stiJou verde.
Imi place a treia casa.
Acest barbat fiul sau merg in fiecare zi
la serviciu cu autobuzul.
Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:
In bucatarie sllnt patm caz1i.
Aceasta scrisoare este pentru tine.
Oficiul se aila in apropierea statiei.
Mergi duminiea la biserica?
Marti suntem intotdeauna acasa.
Unde mergi de obieei joi?
Nu-mi place sa merg luni la servieiu.
Vreau sa-l vizitez pe tatal meu sambata.
Sunt ci'iteva frumoase in Romania.
Monday >[ m3nclI] >[mandel] -luni
Tuesday >[tll.l:zdi] >[ tiu:zdei] - marti
Wednesday >[ "enzdl] >["enzdel] - miercuri
Thursday >[T'a:'zdi] >[T'ii:'zdc: ] - JOI
Friday >[ fraidi] >jfra I c!cJ J - vineri
Saturday >[sEta'dJ] >j ,E1:I'i!c'lj - sambata
Sunday >j";\I1<111 >j";!l1lkl! - duminica
Miercuri de obicei merg acolo
dimineata.
De obicei vineri seriu mamei mele
a scnsoare.
lar acum L1nneaza cuvinte, dar in alta ordine. Cititi-le cu voce tare:
Sa folosim cuvintele noi in propozitii. Traduceti din limba engleza in limba romana:
- Ea a carte in fiecare
duminica.
- Acest barbat iubqte fiuI.
- El vine la oficiul
in fiecare joi.
- Vorbim des eu fiii
-lntelegi?
- fiecare luni
- fiecare duminica
- What books do they like to >read?
- When does he usually >come to the offiee?
- Do you often >(alk to your mother?
> [til: ofn to:k tu aua' sanz]
> I :;;i: n.d;:.1 hll" eVil
sandul
> IIYls ml':n lavz hiz san]
> [du iu: anda'stEnd it]
> [hI: kamz tu D7a pallsl ofis
eVrJ pa.'zdel]
Daca inaintea zilelor saptamanii se afla cuvantul "evely", nu folosim
prepozitia "on":
every Monday
every Sunday
Sa invatam cateva verbe noi. Cititi-le cu voce tare:
to talk (to/with)
> [tu to:k]
- a vorbi, a conversa
to read
> [tu ri:d] - a citi
to come > [tll ":lInJ - a veni, a ajunge
to love > l tll 1:lvJ - a iubi
to understand > l (u anda'slEndJ
- a intelege, a pricepe
We often talk to our sons.
Do you understand it?
Ce fel de carti Ie place sa citeasca?
des cu mama ta?
Cfmd vine el de obicei la birou?
This man loves his son.
Completati urmatoarele propozitii:
She reads a book every
Sunday.
He comes to the post-office
every Thursday.
to talk (to/wi th)
> 1III (0 L I -- a vorbi, a conversa
to understand
> I tll I',lld I
- a intelege, a pricepe
to read
> l (li ri:d] - a citi
to love
> [tLl lay]
- a iubi
to come
>[tukam]
- a veni, a ajunge
- in dreapta este 0
- In regula! Acum mergem
acolo.
- la dreapta!
- Acesta este autobuzul potrivit?
at eight in the evening
at SIX on Monday
- Do you >llnderstand your mother?
> She 101 our s(ln.
> He comes to Y(lUI house every Sunday.
> I often talk to thclr lather.
> r don't understand it.
> I want to read this book.
- I >\ove to go to this square.
- 0 vizitez intotdeauna pe mama (mea)
duminica la ora cinei.
>[0:1 raitllI: a·'
DZea' nall]
>[D/ea' IZ a sku:l
on D/a rait]
> [Iuk tu DZa rait]
Daca in propozitie exista doua complemente de timp, atunci pe primul
loe trcee dcfinirca cxaeta a orei (invers ea in Iimba romana):
seam la oril oJll
Iuni 1,1 ora
Vorbesc des eu tatal lor.
imi place sa merg in aceasta piata.
o 'intelegi pe mama ta?
Ea il pe fiul nostru.
El vine in fiecare duminiea la voi.
Vreau sa citese aceasta carte.
Nu inteleg (acest lueru).
Is this the right bus?
Look to the right!
Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:
All right! We are going
there now.
J think ricrht
There is a school
on the nght.
Cititi cu atentie propozitia urmatoare:
right > [rait] - drept, dreapta, potrivit, coreet
all right > [0:1 rait] - in ardine, in regula
to the right > [tll D'a rail] - la dreapta
to be right > [tu bI: rart] - a avea dreptate
on the nght > [on D/a rait] - in dreapta, in partea dreapta
lar acum yom invata un euvant al earui inteles depinde foarte mull de context:
Sa vedem eateva exemple:
I always visit my mother at five 0' clock
on Sunday.
Deci, timpul prezel1t continuu sef%seo?te pentru acrulI1i/e ('(Ire se desfli,wara in mOl7lell{u/ vorbirh.
Accentuarea acestuia este posibiW eLI ajutoru!urmatoarelor comp/e1nente de (imp:
- Deschid
- Acqti oameni citesc cat1i.
- El merge acasa
- in acest moment, chiar acum "'"'
- acum
- tocmai, chiar acum
- Ei citcsc chiar acum,
- in acest moment ca 0
pe mama sa.
- Chiar acum merge la serviciu
cu
- Acum vizitam biserica.
- Tala\ meu merge
Ja plimbare acum.
- I:!' 1 I" III ,I '
II 1111' I 1111 k'.1
> I hi II 'L,IIIIIII
> Il1<1l1l
> II I [) ',1111.11\1\1.11111
> l iz "('Itin
lg
) 1'0:' ha:
r
maD/a' Et DZa
> (hi: iz dralvin
lg
' tll "alk
Et DZa mallmanl J
> [mal fa:fYa
'
J/. gallin
lgl
fo" a "o:k nUll]
> lUI: a:' vizitin(g) t5a:'t5
nau]
He is going home
These people arc
reading books.
Propoziriile la timpul prezent continuu se COIl1PUI7 din:
I am opening the door.
We are visiting the church
now.
Subiect + forma corespunzatoare + verb (cu + complement direct (sau
a verbului "to be" termina,ia ,,-iug") alta parte de propozitie)
am openmg the door,
He is gOIng home.
These people are reading books.
My father is going
for a walk now.
now
In lectiile antenoare ati Il1vi1\at timpul prezent sll11plu, cu ajutorul caruia putem exprima aqiun;le
zilnice cele care se rereta In mod regulat.
He is driving to work
at the moment.
They are just reading hooks
at the moment
She is walting for her
mother at the moment.
Sa exersam timpul prezent continuu in propozi,ii:
just
Pentru descrierea ac(iunilor care Iltl au loe zill1 ic sou /1U se repetcll/1 mod regulat, ci se desfii.,ward i/1
momentu! vorhiril, foIosim timpul prczent continuu (Present Continuous Tense). Acest timp se
111 trei ca:lIri pe care le Fe(i swdia in cursuI /ec(iiIor 5-6, In pril1lul rind I'a vedem din ce se
compul1e, cllm se cOl1struie$te propozipa la t/lnpu/ prezent continllu:
Dadi f%sil11 acest timp, verbu/ "to be" 1111 se traduce ill aceste caZUrI. Vel bu! "to be" este 0 parte 0
predicatuIui -Ii Ql'em nevoie de eI doar pel1tru expril71area til71pului.
Sa exersam prezentul eontinuu. Completati propozitiile de mai .ios eu formele eorespunzatoare ale
verbului "to be" ale verbului eu tenninatia ,,-ing";
Dupa cum desigur atl observat deja, in eazul verbelor care se termina eu
litera ,,-e" (ea de exemplu "write") Ia adaugarea tenninatiei ,,-ing" ,,-e"-
u1 se amite.
- That girl >Is Jlist looking at this red house.
- Mary t'0lll.'! to the shop now.
- We >are w,l1kll1g in the square
at the moment.
;> '\1 II" 111111',1, II! yUlI :Ile waiting
I() I \ ( II II 1.11/1 c: l.
- They >are just waiting for you.
>Th")i :\Il )Ihl entering the school.
- At the moment I >tun taking my son to school.
- My father >is readIng this book now.
>\\'L :lIC \ this nice sqllare now.
> My mother IS opening the shop
at the moment.
>Our sons are drivi!lg !lO\\'
>Juhn IS illst LilLIII" \\ Ilh Mell)'.
>1 :1111 \\(lILI"." .111"'lllc·!l\J\V
"Just" sta inaintea verbului la aspeetul eontinuu (eu tenninatia ,,-ing''),
iar "now" "at the moment" se gasese Ia ineeputul sau la sfiir::;itul
propozitiei.
Fata aeeea toemai prive;;te aeeasta easa
Maria merge aeum Ia magazin.
Ei toemai intra in ;;coalii.
John toemai eu Maria.
Tatal meu eite;;te aeum aeeasta carte.
Fiii no;;tri eondue (ma;;ina) aeum.
Aeum vizitam aeeasta piata frumoasa.
Aeum Iuerez aeasa.
(Chiar aeum) ne plimbam
in piata.
Tradueeti unnatoarele propozi(ii in limba engleza:
Te a;;teapta toemai pe tine.
in acest moment mama mea desehide
magazinul.
Chiar aeum 11 due pe fiul meu Ia
Chiar aeum il a::;tepti
pe tata1 tau.
Exersati fonnularea intrebarilor. Tradueeti in limba engleza propozitiile de mai jos:
Va mai amintiti de fonnarea interogativului verbului "to be"?
-Ea merge eu
autobuzulla
serviciu chiar acum?
- John
o earte aeum?
- Mergem aeasa
ehiar aeum?
-Cine luereaza?
(ehiar aeum)
-Unde merge
John aeum?
-Ce
(ehiar aeum)?
> Ale you ""'iking at home now?
> h ,he talking to the boy at the moment?
> ;\Ie we gOlllg for a walk now')
> ;\IL' they waiting for you at the moment?
> Is he looking at these girls at the moment')
> Where is ,he dlll'llll:'- ill the moment?
> What is he VIsiting Ilmv"l
> What are they taking nO\\,"1
> Who is .Iusl Wrltlllg a letter to mother?
>111 lCILJIl
1
"1 IY,i b,iS
1u "c1"k 1'1 IY,I
]]1;]umantJ
>i il dion ri:dm
lg1
,i huk 1l,\lI]
>/ ,; , "I dj,iSl gauin(g)
kill/III
>1 hu 17 djast "a:'kin(gl]
>l"ea' 17 d.lol1
giiulnl'c' nauJ
>1"01 a' IU Ii.dll1
lg1
1:1 IYiI maumant]
Is she taking the bus
to work at the
moment?
Is John reading
a book now?
Are we just going
home?
Who is just working?
What are yOll reading
at the moment?
Where is John
going now?
Aeum luerezi aeasa?
El aeeste fete ehiar aeum?
Ea ehiar in elipa aeeasta eu baiatul?
Iar aeum e randul dumneavoastra. Tradueeti urmatoarele intrebari:
Ei te pe tine in aeest moment?
We are just going
home.
moment.
John is reading
a book now.
Sa vedem exemplele:
Aeum mergem la plimbare?
She is taking the bus
to work at the
You are reading a
letter at the moment.
Forma interogativti a timpului prezent eontinuu se ob{ine prin acelaii procedeu (inversarea ordinii).
Cine serie toemai aeum a serisoare mamei?
John is going for
a walk now.
La inceputul propozi{iilor interogative putel11 folosi ii pronume interogative:
Unde merge ea eu in aeest moment?
Ce viziteaza el aeum?
Ce iau ei aeum?
My mother is
just working.
No, I am not. - Nu.
Yes, she is. - Da.
Yes, I am. - Da.
- I >am not going
for a walk now.
- She >isn'tjust entering
the school.
- We> aren't driving
home now.
- They >are not reading
letters now.
- My father >isn't
talking with Mary
at the moment.
- No, I >am not.
- No, >she Isn·t.
- No, >they aren't.
- No, we >arcn ·t.
- No, >hc isn't.
- Yes, I >am.
- Yes, >she is·
- Yes, >they are.
- Yes, we >are.
- Yes, >he is.
~ i acum vom veri fica in ce masura ati r e u ~ i t sa retineti regulile. Completati raspunsurile scurte ~ i
propozitiile negative:
She is not looking at this building at the moment. - Ea nu p r i v e ~ t e aceasta cladire chiar acum.
No, she isn't. - Nu.
Are you going
for a walk now?
lar acum sa exersam aceste reguli in propozitii:
Riispllnsunle sClirte afirmative ,vi negative incep Cli euvintele yes/no care sunl urmale de pronumele
personal !iiforllla eorespullziitoare a verbullii to be. La aeeasta se adallgii cuvill1tulnol daca raspunsul
expril1lii 0 nega{ie.
in propo:::i{iile negative forma eorespunziitoare a verbului to be este urmata de clivantul not.
They aren't visiting the church now. - Ei nu viziteaza biserica acum.
No, they aren't. - Nli.
Yes, they are. -- Da.
Are they visiting the church now') ~ (Ei) viziteaza biserica acum?
Is she looking at this building at the moment? - (Ea) Privqte chiar acum aceasta cladire?
I am not going home now. - Acum nu merg acasa.
Are you going home now? - Mergi acasa aCllm?
Are they reading
letters now?
Is she just entering
the school?
Are you driving
home now?
Is my father talking
with Mary at
the moment?
England > [ingland I - AnglIa
Romanian > [rumcflll:lllj - roman
English > eng\ez
to speak Romanian > [tu Spl k IIIIll(·/lll.lllj - a vorb!
to speak English > l III "Ill k illgll,.,j - a vorhl
what time ... ? > [\lot t<lIm] - la ce ora?
here > [hid'] - alel
Ii ttle > [Iitl] - mic, un pic, putin
twenty > [t"enti] - douazeci
Traduceti unnatoarele propozitii in limba romfma:
- John >is not working
in the office now.
- I >am not just
taking a bus to school.
- Aceasta este 0 englezeasca.
Talal meu
aeum.
- Iml plac
- Anglia nu este 0 tara mare.
- Zece cu zece fac douazeci.
- Cat este ceasul acum?
- Am putin timp ca sa te vizitez.
- Fiul meu este aici, in aeeast[\
camera.
- Fiullor nu engleza atunci
cand este in Romania.
- No, >he Isn't.
- No, I >am not.
> II YCI' S;1Il da/1I1 Spl k
"ell hi /. III rUl11elllia]
> ["ot taim IZ It nau]
> [mai san lZ hia
r
in D'is
ru:m]
> Im:11 fa IY.I' 1/ ,pi klll
1
"1
Illllll' /l11.lll II.lll I
> [Dtis 17. all illgl is k<t :r]
> [ingland iznt a big kantri]
> [ai hEv litl taim to vizit iu:]
> [ten End ten a:
r
tUenti]
> [aI lay rumeinian taunz]
- Yes, >he lS.
- Yes, I >am.
Iar acum urmeaza cateva cuvinte noi:
Is John working
in the office now?
England isn't a big country.
I have little time to visit you.
Are you just taking
a bus to school?
My father is speaking
Romanian now.
My son is here, in this
room.
I love Romanian towns.
What time is it now?
Ten and ten is twenty.
This is an English car.
Their son doesn't speak
English when he's in Romania.
Um1eaZa dm nou un exercltiu, in care trebUie sa completati propozitii:
Dacd din propozirie reiese ciaI' cd acrillnea se in l71ol7lentlll vorbiril, clIvintele now, at the
moment justfi pot Ol1l1se.
- There are >t\\'cnty letters on the table.
- Do you speak >Romaman ?
- His mother is in >England now.
- >What tllne IS the train to Bucharest?
"Where are you going?"
"We're going home."
- No, we don't. We >speak English.
- Mergem acasa.
- Your book is >here.
- II pe John?
- We live in a >]lttJe town.
- Unde mergetl?
- Da.
"Are they waiting for John?"
"Yes, they are."
Where are you going?
Are they waiting for John?
lata cateva exemple:
We're going home.
Yes, they are.
La ce ora este trenul spre
Sunt douazeei de serisori pe masa.
Mama lui este in Anglia acum.
Vorbiti
Nu. Vorbim
Cartea ta este aiei.
Traim intr-un mic.
Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza, folosind prezentul continuu:
in ultimul exercitiu al acestei parti vom recapitula materialul nou. Traduceti in limba engleza:
Ii scrii 0 scrisoare Mariei?
Da.
Unde duci acest scaun?
Duc acest scaun in bucatarie.
Ce
Citesc 0 carte.
Mergeti la
Da.
ACllm fiul lor merge cu in Romania.
Acum merg la oficiul
Imi plac bucatariile
El are doua stilouri verzi.
Unde merge barbatul acesta acum?
Nu-mi plac zilele de luni.
Miercurea este a treia zi a saptamanii.
El citqte acum 0 carte in engleza?
Mama mea de obicei nu-mi intelege
scrisorile.
Trenul nostru tocmai
loi la ora opt il vizitez intotdeauna pe fiul meu.
Cine te acum?
La ce ora mergi la in fiecare zi?
baieti vorbesc acum cu fetele acelea?
Vorbqti engleza?
> Are you writmg 3. letter to Mary')
> Yes, I am.
> Whc] c are you taking this chair?
> I" J1l iakmg thIs chair to the kItchen.
> What arc you readmg')
> I'!l1 Icadmg a book.
> All' you going to school')
> Yes, we are.
> Their son is driving to Romania now.
> I an\ going to the post-office now.
> Llike English kitchens.
> He has two green pens.
> Where is tl1lS m<ln gomg now?
> I don't like Mondays.
> Wednesday is the third day of the week.
> Is he reading an English book now')
> My Il\other docsn't usually understand
I1\Y lelkls
> ()UI [rain IS just eoming.
> 1 always visit my son at eight on Thursday.
> Who is waiting for you now?
> What time do you go to school every day?
> Are these boys talking to those girls now')
> Do you speak English')
Sa repetam cuvintele noi in alta ordine:
LECTIA 5 - PARTEA A DOVA
,
Ca ~ i pana acum, ineepem partea a doua a aeestei leqii ell eateva euvinte
nOl:
-ochi
-maine
-pat
-gura
- birou, banca
-luna
- fiica
- b e b e l u ~
eye >[ a/] -ochi
mouth >[maliT'] -gura
daughter >[ do:ta'J - fiica
baby >[ be/bi] - b e b e l u ~
mouth >[maliT'] - gura
tomorrow >[tCm1orilll] -maine
desk >[ desk] - birou, banea
bed >[becl] -pat
eye >[ ai]
tomorrow >[tamorau]
daughter >[ do:til']
month >[ manl"]
desk >[desk]
mouth >[ maul"]
bed >[bedJ
baby >[beibi]
Folositi expresiile noi In urmiHorul exercitiu de traducere:
Sa folosim cuvintele noi In propozltii. Cititi-le cu voce tare, urmarind eu aten!le pronuntia:
- Ea are ochi
- Gura ta este
- Fuca mea
acum 0 carte.
- Maine este luni.
- a luna are patm saptamani.
- meu este In camera
a treia.
- Biroul ei este bun.
- In camera sunt
trei paturi.
> I want to go to bed.
> HIS daughter has two sons.
> I have no desk m the room.
> It is Tuesday (( 'morrow.
> What month is it now?
- Now she is talking with her >daughter.
> This baby has green eyes and
a big mouth.
- Is the >baby all right?
- It is Friday >tomorrow.
- She has green >eyes and a little mouth.
- Father is in his>bcd.
- My >desk is big.
- It is a nice >month.
> [mai beibi iz in O/a T'a:'d
nun]
> hI: hEz blu: alz]
> [10:' mauT' iz red]
> [it iz mandel tamolau]
> [O/Ca.' a:' T'ri: bedz
/11 Df;} ru:m]
> [Uan manT' hEz fo.' "l:ks]
> [ma; do:ta' iz
a buk nau]
> [ha:' desk IZ gud]
Nu uitati, expresia "to go to bed" se interpreteaza In doua feluri: "a se
baga In pat" sau "a merge la culcare".
Your mouth is red.
My baby is in the third
room.
She has blue eyes.
One month has four weeks.
My daughter is reading
a book now.
Ce luna este acum?
Fiica lui are doi fii.
Nu am bHOU in camera.
Vreau sa merg la culcare.
Maine este marti.
There are three beds
in the room.
Ea are ochii verzi 0 gura mica.
Completati propozitiile urmatoare:
Biroul meu este mare.
Este bine
Este 0 luna frumoasa.
Her desk is good.
Aeum cu fiiea sa.
Acest are ochii verzi
o gura mare.
Maine este vineri.
Tata este In patul sau.
It is Monday tomorrow.
Am invatat deja cil prepozItia "into" inseamna in lunba romana: "in, spre, inspre".
Opusul aeesteia, adiea notiunea "afarn din, din" se exprima prin "out of' [aut 0\ J:
i/1 aceasta parte a leC[iei vom invata despre 11/7 alt tip de silllatii in carc sc IIlifl:eazti timpuf prezent
continuu. Acesta poate expnma timpul viitor, caml este vorba desprc 0 ([Crilllle pe care am pliil1uit-o
deja, de aceea i/7 mod sigur eo va (/\'eo loc.
Acesle pro]Jozirii se pot traduce in limba romana la timpul prezenl sau viitor
- Merg in Romania
peste doua zile.
- JOl el VOl' lucra aeasa.
- Maine yom desehide
un magazm.
- Maine merg la
mama mea.
- Vinel i iti SCI iem serisoarea.
- in, peste, in deeurs de, dupa
- urmalor, care urmeaz3, viitor
....: Lunea viitoare te due
in Anglia.
El intra acum 'in bucatane,
El iese din bucataric.
Ea seoate <lCllm din
- peste 0 ora
- peste trei saptamani
- peste doua zile
- luna viitoare
- saptamana viitoare
- simbata viitoare
>[nekst mandel ann tClkll1
lg
}
iu: tu ingland]
>[ aim gaLlIl1
l
g) tLl rumeima
111 tLl: dC1Z]
>[ in]
C'!lllll'al/!lll)'ci
d ' "a 'k 1/1
1
'I I 1 11.1111111
> [tall1orau "i: a:' 3UPllllll:')
a :;op]
> [nekst]
> l t:111101 au alln gauin(g)
tu lIla' maD/a']
> [on fi aidi "}; a I raitll1
1g1
Ict,I' tu lU:]
I'm going to Romania
in two days.
Next Monday I'm taking
you to England.
He is coming into the kitchen now,
in an hour
in three weeks
He is going out of the kitchen now.
next month
next
next week
Cititi propozitiile urmatoare in care figureaza aeeste expresii:
in two days
next Saturday
Aeeste euvinte se folosese de obicei in unnatoarele expresii:
Sa vedem cateva exemple:
In
On Friday we are writing
the letter to you.
She is taking the baby out of the car now,
Tomorrow we are opening
a shop,
Tomorrow I'm going
to my mother.
Penlru indicarea viitomfui jJutem folosi urmcltoarele cuvintc:
On Thursday they
are work II1g al home.
Sa exersam formele accstor pronume pentru cazurile acuzativ, respectiv dativ:
In exerci(iulurmator, completati propozitiile eli pronumele eorespunzatoare:
$i acum urmcaZL7 in!orma(ii 1I0i ill legiitllul eLI pronumele pcnonalc !il adjectivele pronominale
posesive. in leeria anterioarii a11l srl/diat pronllmelc you fa aeLlzativ, eLi ill!efesul "pe tme, pe voi, pe
dumncavoastrii, tie, VOila, dllf}/!7em·oastrd'·. far aellm sci l'cdem ce[e[a{te prol1ume fa cazlinfe
1I0011inatil' ,I'i acuzatil' preCtl111 :;;i adjectivele pronominale posr?sil'r?
- despre, de
- Acum vorbim despre aceasta.
- Ea rna
- Nu 0 1nteleg.
- Tatal lui ne place.
- Acum le scriu 0 serisoare,
- Tocmal Ii vorbese.
- I love :>YOLI.
- I'm just speaking about >him.
- Do you know >her?
- Are you going to school with >lIS tomorrow?
- Who is looking at :>me now?
:>[abaut] about
I'm writing a letter to them now.
We are talking about it now.
Nomillati]' Adjective prol1omi!7a!e ACII:::ativ Dativ)
posesivl?
- eu my meu, mea, me >[1111 I -pe mme, ma,
mei, mele mie, iml, mi-, -ml
you - tu, your - ta, tau, tai, you >[/LI
I
pc tine, te, tie, iti,
dumneavoastra tale, dumitale, Ii, dumitale, dvs,
dvs.
he -el his lui/sau, him >[lillllJ - pc d, ii, 1-, lui, ii, i-
lui/sa,
lui/sai,
(lui/sale)
she - ea her ei/sau, her >[l1a:'] - pc ea, 0, ci, il
sai, sale
it -cl, ea its lui, sale, ei it >[ it] - pc el, 11, 1-, lui, 1i, i-,
(pt. obiecte, (pt. obiecte, pe ea, 0, ei, ii
l101iuni abstracte, notiuni abstracte,
animale) animal e)
we - nOI our - nostrll, noastra, us >[ - pe noi, ne, noua,
noastre ne, 111
you . voi, dvs. your voslru. vO!lslrfl,
ri, VO:lstl'I.:, you >jlll ) - pe voi, va, pe
(hllnitalc, dvs. dllmneata, pe dvs.
voua, va, vi
they - ei, ele their -lor them >[ D/em] - pe ei/ele, lor, le, Ii
In ultima propozi(ie al11 inta/nit 0 prepozitic noua:
Te iubesc.
Tocmai vorbesc despre el.
o pc ea?
Maine mergi la ell noi?
Cine se uita la mine acum?
1'mjust talking to him.
She loves me.
I don't understand her.
His father likes us.
in unnatorul exereiliu eompletali propoziliile In limba engleza eu adjeetivele pronominale posesive
pronumele personale eorespunzatoare 1a nominativ aeuzativ:
II - eleven > [ilevn]
12 - twelve > [tllelv]
13 - thirteen > [T'il:rti:n]
14 - fourteen > [fo:'ti:n]
15 - fifteen > [fiftin]
16 - sixteen > [siksti:n]
17 - seventeen > [sevnli:n]
18 -- eighteen >[eiti:n]
Exersa(i verbele noi In propozi(ii. Citi(i eu voce tare:
- a arata
- a da, a darui
- a trimite
- Toemai trimit 0 scrisoare.
- Aeum Imi da stiloullui.
- Ei Imi arata aeum
apartamentullor.
- I'm taking >them to Bucharest tomorrow.
- I'm just reading about >it.
- Is Mary going for a walk with >you
tomorrow?
>11c is just writing a letter to >her.
- >\Vc are not talking about >them and
>(iJeir cars.
- >1 am giving >YOll my book now.
- In a week >1 am taking >YOll to my mother.
> [tu send]

> [tu giv]
> [ai Em djast sendin(g)
i\ leEl']
> [Olel 3:' mi:
OZei' apa:rtmimt n3u]
> [hi: iz givin(g) l1l1:
hiz pen nau]
Toemai eitese despre aeeasta.
Maine Ii due la
Maria merge eu tine maine la plimbare?
to send
to show
Iar aeum urmeaz3 trel verbe noi:
to give
Peste 0 saptamana te due la mama mea.
He is givll1g me
his pen now.
Aeum IIi dau eartea mea.
Nu vorbim despre ei
lor.
in eontinuare, iata eifre1e de 1a lIla 19:
They are showing me
their apartment now.
EI toemai Ii serie ei 0 serisoare.
1 am just sendmg
a letter.
Sa exersam aceste numere traducand in limba engleza unnatoarele expresii:
> thirteen
> In fourlccn ll101l111s
>tWClll' !llollths
>flftccn
> eleven ll1111l1lL",
> Where IS it?
> On Saturday we always come to you.
> I Ill' thlld hOLlSl' 011 1Ill' lidS twclve rooms.
> Whcre :lIc yOLl her letter')
> Arc they talklllg aboLlt your daughter now?
> We love to go for .\ walk on Sunday.
> l'mJust writlllg a letter to our father.
> SCI ClltCCIl days
> ThiS man has two daughters.
> I don't understand English.
> [ want to give you my books.
> I visit my son every Friday.
> Who has nice eyes?
> I'm not reading this book now.
> They aren't looking at us now.
> At the moment we are not showing her
our house.
> I'm Just taking thell baby to the kitchen.
> There IS a pen on your desk.
> Are you gOll1g to his bouse tomOLTOw?
> in sl,icl'll weeks
> in C1ghllTll CldYS
:> "C'\! II ,'L'k II l' ;\rl: l:\k11lg them to England
I ()I I illL'L' I1 d, I V'.
17 zile
13 cladiri
Cine are ochi
Acest barbat are doua fiice.
Acum ei nu se uita la noi.
Nu inteleg engleza.
Nu citesc aceasta carte acum.
Ei vorbesc acum despre fiica ta?
Maine mergl la el (la casa lui)?
Vreau sa-ti dau cartile mele.
In fiecare vineri 11 vizitez pe fiul meu.
Umlt: trimi(i scrisoarca ci?
Momentan nu-i aratam (ei)
casa noastra.
Ne place sa mergem la plimbare duminica.
19
Unde este?
12 luni
15 baieti
Sambiitii venim intotdeauna la tine.
11 minute
Saptamfllla viltoarc 11 duccmln Anglla
pentru cincisprezccc zilc.
peste 14 luni
peste 18 zile
Inaintea tenninarii leqiei sa recapitulam cele invatate pana acum. Traduceti in limba engleza:
Pe biroul tau este un stilou.
peste 16 saptamani
Tocmai scriu 0 scrisoare tatalui nostru.
Eu tocmai duc in bucatarie.
A treia casa din dreapta are douasprezecc camerc.
lar acum, la sfaqit, urmeaza exercitiul de pronuntie. Cititi cuvintele grupate dupa vocalele identice:
[ai] [i: J [aLi J [e] [E]
Friday we post enter man
all right see go seven understand
behind read tomorrow every
moment
Aceste complemente de timp se afla la inceputul sau la propozitiei:
RECAPITULAREA LECTIEI 5
,
5.2. Daca intr-o propozitie sunt doua complemente cireumstantiale de timp, eel care determina
timpul mai exact, treee pe primulloe:
tocmai, chiar
- at five on Saturday
- acum
- luni
- in fieeare luni
- Peste doua zile merg
in Anglia.
- Saptamana viitoare ei deschid
un magaZln.
- Ei scriu acum scrisori.
.., chi'll' acum, in acest moment
- Tocmai vorbesc cu ei.
- Ellucreaza chiar in clipa aceasta.
- unnator, care unneaza (saptamana, luna)
- in, in decurs de (doua ore)
- maine
on Monday
every Monday
I'm going to England
in two days.
next (week, month)
in (two hours)
now
tomorrow
Next week they are
opening a shop.
I'm just talking to them.
He is working at the moment.
They are writing letters now.
at the moment
Just
sambata la ora cinei
"Just" sta inaintea verbului eu terminatia ,,-ing", iar "now, at the moment" se'itfla la
inceputul sau la propozitiei:
5.3.2. Prezentul continuu se pentru exprimarea acelor evenimente care sunt planuite
in viitorul apropiat se vor in mod sigur. In aceste situatii folosim urmatoarele
complemente de timp:
5.1. In limba engleza zilele saptamanii se seriu eu litera mare:
Monday - luni
Tuesday - marti
Wednesday - 1111ereun
Thursday - J01
Friday - - VInen
Saturday - sambata
Sunday - duminiea
5.1.1. Daea inaintea zilelor saptamanii se afla euvantul "every" (fieeare) atunei nu se
prepozitia "on":
5.3 Present Continuous Tense (timpul prezent continuu)
5.3.1. Timpul prezent continuu se pentru exprimarea unei activitati care se
in momentul vorbirii.
In propozitiile la prezentul continuu se folosesc urmatoarele complemente
eircumstantiale de timp:
5.3.4. Daca verbul se termina in ,,_e", atunci la adaugarea tenninatiei ,,-ing" se omite ,,-e"_ul:
5.4. Cazurile nominativ, acuzatlv dati v ale pronumelor personale precum adjectivele
pronominale posesive sunt cuprinse in tabelul unnator:
5.3.3. Ordinea partilor de propozitie la timpul prezent continuu este urmatoarea:
Subiect + "to be" + verb + complement direct (sau
prezent cu terminatia ,,-ing" alte parti de propozitie)
home now. gOl11g
- Acum nu merge acasa.
- EI merge acum acasa.
- Acum merge acasa?
- writing
- taking
- Vorbim despre ea.
- Ei rna plac.
- des cu ei. (Le des.)
- 11 vizitez in fiecare luni.
is He
He is going home now.
Is he going home now?
Interogativul se formeaza prin inversarea ordinii:
Negativul se formeaza adaugand particula "not" la "to be":
He isn't going home now.
to take
to write
We are talking about her.
I visit him every Monday.
He often talks to them.
They like me.
Nominativ Adjective pronominale Acuzativ Dativ)
posesive
my me - pe mine, ma, mie, imi, mi-,
-ml
you your you - tie, iti, -ti, dumitale,
pe dumneavoastra, pe tine, te
he his him - pe el, iI, 1-, lui, ii, i-
she her her - pe ea, ei, ii
it its it - pe ea, 0, ei, ii, pe el, ii, -I, lui, ii,
-.
(pentru obiecte, natiuni
animale)
we our us - pe noi, ne, naua, ne, ni
you your you - pe voi, va
pe dumneavoastra, voua, va, vi
they their them - pe ei, ele, lor, Ie, Ii
C. Alcatuiti propozitii foJosind urmatoarele cuvinte:
B. Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza:
-Rezolvati exercitiile de mai jos trimiteti-le pentru verificare.
1. Next week we are going to England.
2. Who is speaking at the moment?
3. She is just sending a letter to our mother.
4. He wants to speak English.
5. Their sons are just going out of this big building.
1. On every Tuesday I visit my mother.
2. What time are you takeing this book tomorrow?
3. Where do you go now?
4. Who is usually reading books?
5. We are just going to see his.
1. who, us, next, Friday, visiting, is
2. when, they, Romania, to, coming, are
3. boy, the, love, girl, the, does
5. In clip<1 aCC<1s!a I1U lucrez in biroul mcu.
I. Le dai maine aceasta carte?
2. Cine conduce acum noastra?
3. Marti la ora fiica noastra vine la noi.
4. In ficcarc micrcuri scricm scrisori ullor o;lmcni.
Traduceti urmatoarele propozitii in limba romana: A.
TEMA PENTRU ACASA 5
D. In fiecare din urmatoarele propozitii exista 0 Rescrieti propozitiile, corectand
Repetati aceste cuvinte in alta ordine:
Jar acum sa invaiam cateva expresii:
lncepem lec(ia noua prin invaiarea catorva cuvinte noi. Repetaii cuvintele
fiii atenli la pronuntia corecta:
PARTEA INTAl
> Uef] - pe unde
> [DZis Uef] - pe aici, pe aceasta cale
> [tu a:sk a - a pune 0 intrebare,
a intreba ceva
LECTIA 6
,
sister > [sista'] - sora
hand >[hEnd] - mana
money > [mani] - bani
question > - intrebare
way > [lief] - drum, cale
garden >[ga:'dn] - gradina
fish > -
suit > [su:t] - costum de haine
animal > [Enimal] - animal
to eat >[tui:t] - a manca, (a se hrani)
this way
garden > [ga:'dn] - gradina
way > [Uef] - drum, cale
to eat >[tui:t] - a manca, (a se hrani)
question > [k"est$<lIl] - intrebare
fish > Ills I -
money >[manij - bani
animal > [Enjmal] - animal
sister > [sista'J -sora
hand > [hEnd] -mana
suit >[su:t] - costum de haine
which way
to ask a question
Substantivul "bani" se intotdeauna la singular:
Nu vreau sa mananc acest
- Maine mergem
in gradina ei.
- Nu am bani.
- Vrei sa-I pui lui
aceasta intrebare?
- Sora mea este 0 fat a draguta.
- Costumele lor sunt verzi.
- Ai acasa animale?
- Femeia aceea are
maini frumoase.
- Drumul spre acest
este lung.
- In a week we are taking our :::iJ.nimals
to the garden.
- Unde sunt banii mci?
- Her :>money is on the table.
- I want to give them these >suits.
- I'm going this >way.
- Our mother and father are walking
in the >garden now.
- We are >eatlllg fish at the moment.
:> Your sIster likes to eat tish.
- Your brother has my book in his :>hand.
- My father has two /SIsters.
- Who is asking him a Xjllcs(lon now?
:> I'm in our garden now.
lli: a:
r
gauJI1(g)
(li ha:' ga:'dn]
> l lYe? su:ts a:' gri:n]
> [mal sista' iz a nais ga:' I]
> [DIEt Uum[m hEz
nais hEndz]
> l al hEvnt mani]
>[dlllll: "ont tu a:sk him
[Y IS k
> [hL:\' IU: Enimfdz Et haum]
> [Dzb. "el tll D
7
1S taun
IZ lon(gl]
VVhereis Inylnoney?
Do you want to ask him
this question?
Have you animals at home?
My sister is a nice girl.
Tomorrow we are going
to her garden.
That woman has
nice hands.
Their suits are green.
Banii ei sunt pe masa.
Sa vedem acum ciHeva propozitii cu cuvintele noi. Cititi cu voce tare:
Vreau sa Ie dau aceste costume.
Acum mancam
Acum sunt in gradina noastra.
Eu merg pe aici.
Surarii tale ii place sa manance
I don't want to eat this fish.
Peste 0 saptamana duccm animalele noastre
in gradina.
Cine ii pune acum 0 intrebare?
Mama tatal nostru se plimba
acum in gradina.
The way to this town
is long.
Completati propozitiile in Iimba engleza cu cuvintele care lipsesc:
Fratele tau are in mana cartea mea.
Traduceti din limba romana in limba engleza:
Tatal meu are dOli a surori.
I haven't money.
Si acum sa vedem cel de-af treilea caz in care se folose-$te timpul Present Continuous. Prezentul
continuu se -$i atunci cfmd ac!iunea se desfa-$oara in prezent -$i se refera la 0 activitate
excepfionalii. acest caz folosim urmiitoarele complemente de timp:
Pe unde mergi la serviciu de obicei?
- De obieei merg la lueru
eu autobuzul, dar azi
merg eu
- De obicei maneam aeasa, dar
In aeeasta saptamana
maneam la restaurant.
- In aeeasta luna scriu
scrisori surorii mele.
- De obieei seara el
earti, dar azi elmerge
la pi imbarc.
..... but today I am going by car."
> Whicll way do you usually go to work')
> He bas money Il1 bis hand.
> Your SUIt IS IlIce.
> I love bIg animals.
> I don't understand your questIon.
- aZI
- aeesta, aeeasta/ln aceasta (saptamana, luna)
hi: 17. gauI1l
1C1
f'O:' a "o :k I
>[ai iu.Juali gau tu L1 a.'k
bai bas bat tildei 31 EIll
gauln
lg
) bal ka:']
>["i: iu:juaII l.t Et haum bat
DZis "i:k "i: a I i·tln
lg
)
Et a restront]
> [DZI s manT' aim raitin
lg
)
leta'z tu mai sistarJ
>[hi: !U'juali ri:dz buks
in D'I i:vnin
lgl
bat tadel
"I usually go to work by bus, ... "
EI are bani In mana.
Costumul tau este frumos.
Iubese animalele mario
Nu Inteleg Intrebarea tao
Sa vedem eateva exemple:
this (week, month)
I usually go to work by bus,
but today I am going by car.
today
We usually eat at home, but
this week we are eating
at a restaurant.
He usually reads books
in the evenings, but today
he is going for a walk.
This month I'm writing
letters to my sister.
Dupa aceasta pregat!re exerci(iile de traducere nu mai pot constitui 0 problema:
Completa(l propozi(iile de maijos cu verbele la timpul corespunzator, prezentul continuu sau simplu:
- dar, insa,
- Maine ealatorese eu avionul
la Berlin.
- EI..u.aduee des eartiGei.
- Fata aeeea tocmai iti
- My mother usually >\\'orks to eight,
but today she >1:' \1 ell kmg to five.
- Their father >likcs to read books in the
afternoon, but today he >is \'isitlng
his mother.
- a aduee
> I usucdly walk to work, but today
my lalher i:, I;lkmg me by car.
- a zambi (euiva)
- a zbura (a calatori eu avionul)
> 1don't like to wait for his sister,
but today [ 3m waiting.
- This month 1>aml1ot driving the car.
- Today we >are not working but we are laking
our son to Bucharest.
> They u;,ua\\y go III wOlk. in the morning.
but today they are gOing in the afternoon.
- 1 often >go to school in the morning, but
this morning 1 >all1 gum!:! shopping.
> This month I'm takmg him to England.
> I dOll'! like \ll 11:'11 thiS boy.
but thiS \Veek ['m gOing tll hll11.
>l hatJ
> [hi: orll brill/elz ha:'
buks]
> 11\1 hllll' '/
> [tamorau !lalll/
g
)
tll bil '11I1J
> [DZEt garllz djast
Et iu:]
> flU 11:1/1
but
Mama mea de obicel lucreaza panil la opt,
dar azi lucreaza pfma la cinci.
In aceasta luna IlU conduc
Tatalui lor ii place sa eitcasca carti dupa-amiaza,
dar azi a viziteaza pe mama sa
Azi nu lunam, dar II duccm pc fiul nostru
la Bucurqli.
He often brings her
books.
Dimineata merg des la dar in
aeeasHi dimineata merg la eumparaturi.
to bring
lar acum urmcaza vcrbe noi:
Inainte de a trece la exercitiul urmator, yom invata un cuvfmt nou:
De obicei merg pe jos la lucru, dar azi
tatal meu ma va lua eu
That girl is just smiling
at you.
Sa vedem aeeste verbe in propozitii:
in accasta luna il due in Anglia.
to smile (at)
Nu-mi place sa-I vizitez pe aeest baiat,
dar saptamana aceasta ma duc la e1.
Tomorrow 1'111, flying
to Berlin.
De obicei ei merg la lucru dimineata,
dar azi merg dupa-amiaza.
to fly
Nu-mi place sa 0 pe sora lui,
dar azi 0
Sa exersam cuvintele noi; completati propozitiile in limba engleza:
Sa verificam daca ati asimJ lat cuvintele no1. Traduceti unnatoarele propozitIi in limba engleza:
> This boy always smiles at me.
> Father is bnngll1g the table to the second room.
> Tomorrow 1'm tlyl11g to London.
I like to go by 'I'LIIIC.
- There are three>bedrooms in this house.
- What is your >name?
- I >sometimes see their sister.
.- What are their '>11,ll1ll"."
In limba engleza atat "Eu ma numesc.... " cat "pe mine ma cheama" se
traduc prin "my name is ... ".
Acul11 va vom prezenta din nou cateva cuinte no1. Repetati-le Cli voce tare fiti atenti la pronuntie:
Maine calatoresc cu avionul la Londra.
Acest baiat imi zambqte intotdeauna.
plane > [plelll] avion
aeroplane > [earaplell1] - aVlOn
name > [nelln] - nume
bedroom > [bedru.m] - dormitor
sometimes > [samtaimz] - uneori, cateodata
Tata aduce masa In a doua camera.
Imi r1ace sa merg ell aVlOnlil.
to see > [tll si:] a vedea
to know > [tll nall] a a
to like > [tll lazk] a-i placea, a indragi
to think > [tll T'in(glkJ a crede
"' to want >,[tu "ont] a vrea
to have > [tu hEv] a avea, a poseda
Cateodata 0 vad pe sora lor.
Cum te cheama?
In aceasta casa sunt trei dormitoare.
Cum il eheama?
lar acum in cadrlll disCII{iel despre timpul p"ezent conlinuu illlYJ{am 0 regula gramaticalafoarte
importanta Cll privire la folosirea verbelO1: Exista verbe pe care nu Ie putem folosi ia acest timp.
Acestea sunt verbe care exprima senza{ii sau sentimente. lata cateva exemple dinlec{lile anterioare:
Ciliar 1i /n cazlil /n ('(//"c pc Idngcl aceslr: verbe in propozi{ie se afld expresiile now, just, at the mo-
ment /n mod o!Jligll!ul"//I \'(' Iduse,.,·e timplll Prcscnt Simple.
>/ :11 <I,llll)j anda'st£nd hJJlIJ - Nu-linteleg.
>[ ai daunt nilu It Ilau] -- Acum nu
- a intelege, a pricepe
- a f1
- Our father >is not working in the garden now,
- This week 1 >see her on Tuesday.
- Now J >kJj()\v he >IS going to Bucharest
tomorrow.
- Where >are his sisters flying tomorrow?
- These people always >work on Saturdays.
- Who >i, working in the second room now?
- They >don't want to go there with us.
- ThIS clock >is usually in my room,
but today it >is in his bedroom.
- Our son usually >comes home at five in the
afternoon, but today he >is coming at two.
- She >doesn't want to go to school.
> Itll anda'stlnd]
>[lu bL]
>1,\/11,1\1 hlz - 0 cunose pe sora lui.
>11 I l)l,l millunant ai daunt -l\'u-l vad acum.
him]
>[ ai daunt anela' 51 End ill: - Acum nu te Inteleg.
nau]
>Iu Lllk ru 1 - Imi placi.
lata cateva exemple:
to be
to understand
I don't know it nov..
oamcni luereaza Intotdeauna sambata.
Cine lucreaza in a doua camera aCllm?
Unde merg eu avionul surorile lui maine?
At the mO!llcnt I d(\n'1
sec hil11.
I like you,
Tatal nostru nu lucreaza acum In gradina.
I don't understand h1m.
Ea TIU vrc<.! sa mearga ::;coala.
Fiul nostru vine acasa de obicei la ora
cinci dupa-arniaza, dar azi vine La doua.
Aces! ceas estc de obicci in camera mea,
dar azi este ill d()fmitoruLLui.
in aceasta saptamana 0 vad marti.
Aeum ea maine elmefge la
Nu VOl' sa meal'ga eu nOI aeolo.
Completati propozitiile Cll verbele corcspunzatoare:
I don't understand you
now.
1 know his sister.
Daca substantivul se termina In -e, la plural prime:;te doar termina{ia -s :;i se pronun{ii la Jel [iz]:
>[hi:
gauz]
>{baSlz]
>{hauZlZ]
>{ ofislZ]
- a auzl
- a pillti
- a tine
- a lncerca, a proba
he teaches
she goes
- >Houses in Station Street are nice.
- My mother >teachcs English in a school.
- In Bucharest >buses are red.
- There are eleven >offices in this building
- My sister wants to visit those >churches.
- Peter >gocs there every Tuesday.
- buses
- churches
- offices
- houses
- a Invata (pe altii),
- a preda
- a merge
>[tuki:p]
>[tUhlll']
> [tu trail
> [tu pel]
>{ bas]
>{haus]
>{ oris]
>{tu
>{ tu gau]
bus
house
to teach
regula este valabila pentru verbe:
to go
church
office
Petre merge acolo In fiecare marti.
Termina{ia -es se Jolose:;te la persoana a treia singular :;i In cazul In care verbul la infinitiv se
termina In -0.
La autobuzele sunt
Mama mea preda engleza Intr-o
in cele ce urmeaza ne vom ocupa de plumlul substantivelOl: Acele substantive care la singular au
termina{ia -s, -sh, -ch, -x, la plural primesc termina{ia -es, care se pranun{a liz]:
lata cateva verbe noi:
Sunt unsprezece birouri In aceasta cladire.
Sa exersam regulile. Completati propozitiile In limba engleza cititi-Ie apoi cu voce tare. Atentie la
pronun\ie!
to try
to pay (for)
to keep
Casele de pe strada Garii sunt frumoase.
to hear
Sora mea vrea sa viziteze acele biscrici.
Dadi ter-millaria -y a lI/llli sllhstalltiv la singular este preceda,ta de 0 vocala, alunci cuviintul
la plural doar termillatia -s:
Urnuitoarea regula se refera la pluralul substantivelor care se termina In -yo Daca Inaintea sunelului
-y se afla (Ia singular) 0 consoana, atunci la plural terminatia -y se schimba In -i, vafi urmal de
lerminatia -es.
- Maria tine acasa un animal.
Cine caI\ile?
- iI auzi pe tatal meu
in gradina?
>lkantriz]
- Sora ei ii invata in fiecare zi
sa citeasca.
> [beibiz]
- Ei tocmai incearca
sa-ti puna 0 intrebare.
>[boiz]
> [hi: tralz]
> peiz]
> Who is tlying to go out of the garden?
> Do you keep animals at home?
> They are trying to write a long letter
to their mother now.
> Tomorrow we are paying for these houses.
> His father has offices in this building.
> 1'11CIl' ;IIC SOII1C 11ICC churchcs in Bucharest.
> l 11<1:' snstii'" DZem
III n d ('vri dei]
> lmean ki:ps an Enimal
1:1 hilUm]
> l IYel a:
r
djast traiin(g) tll
a:sk iu: a
> I hLl: PClZ fo:' DZa buks]
> Idll ill: hia' mai fa:Dza'
III [Ya ga:'dn]
he tries
she pays
boys
ways
- factories
- babies
- countries
to pay
to try
Mary keeps an animal
at home.
Her sister teaches them
to read every day.
Do you hear my father
in the garden?
way
Citili urmatoarele propoziFi fili atenli la pronunlie:
boy
Who pays for the books?
Traduceti in lil1lba cnglaa propozitiile de mai jos:
They are just trying to
ask you a question.
Aculll (ci) inccarca sa scrie 0 scrisoare lunga
lllal1lci lor.
factory
Maine piatim aceste case.
Ai animale acasa?
Cine incearca sa iasa din
regula esle valabila -?i penlru verbele eu terminatia -y:
country
baby
Tatallui are birouri in aceasta cladire.
Sunt cateva biserici frumoase in
Dacd exprimal11 tin ol"din, verbulnu este precedat de particula to:
Atentie: verbul ,.to hear" nu poate fi folosit la timpul prezent continuu.
- Mergi acasa!
Mergeti acasa!
- aceasta carte!
Cititi aceas(a carte!
- Adu-mi Ull scaun!
Aduceti-ml lin scaun!
> His babies are m the garden now
> I ht::-.e factories are big.
> These boys don't want to go home.
> She tnes to read one book every day.
I Ie- I'.IY:-' 'ilL' 20 dollars every month.
- These >boys want to visit some >countnes.
- He always >tlles to be good.
- These >babies don't hear their mothers.
> E\'ery week we send tht:1l1 flvc IcttCIS.
> I don't II ,lilt III ,I,k thc,,,t: hoys to write about it.
> In those 11l'UI'!c 11\t: III IIttlc houses.
- She is just >paymg for these books.
- His father has some >factones.
> [n:d DZ\s buk]
> l gau haumJ
Ea tocmai pentru aceste car-ti.
Read this book!
Imi lunar 20 de dolari.
EI incearca intotdeauna sa fie bun
Bring me a chair!
lui sunt acum in gradina.
Aceste fabrici sunt mario
Acqti baieti nu vor sa mearga acasa.
Acqh baieti vor sa viziteze cateva tari.
Go home!
in exercltiul urmator yom veri fica notiumle pima acum, refelitoare la pluralul substantlvel<!!."..
la ortografia corecta a verbelor conjugate. Traduceti in limba engleza: j
Acqti nu Ie aud pc mamcle lor.
In acele tari oamenii traiesc in case mici.
Tatallui are cateva fabric!.
Ea incearca sa citeasca 0 carte in fiecare zi.
in fiecare saptamana Ie trimitem cinci scrisori.
far acum s(i lnwi!(illl lIIodllllmpcnlliv.
Completati propozitiile in limba engleza.
Nu vreau sa Ie cer acestor baieti sa scrie
despre aceasta.
Sa eXl'lsalll ill'l1l't':\IIVltll'l1 :ljlltmul exerci(iului de mai jos:
nuni "r(,171 sci expril71am 0 rugaminte, atunci se adallga cuvantlll pleasel pk?] -te rag, va rag:
- pe sora mea!
Priviti-o pe sora mea!
Invata-ma!
Invatati-ma.
- Gande;;te-te la asta!
Ganditi-va la asta!
- Platqte aceasta bicicleta, te rag.
- Cere-i lui, te rag.
>Open this door!
>Go for a walk!
>0011' t ta Ik to this girl, please.
>Try to buy it!
>Don 't take my car!
>WclIt for me, please.
>Don't go by car, please.
,1,1.111111 ' .. III 1111 I )'1', hilI. . Nu-mi arata aeeasta carte,
I >II / I te rag.
> [T'mlg1k abaut it]
> [luk Et mai sista']
> [a:sk him fa:" it pli:z]
> [ti:t;; mi:]
> I(LlLInt aupn DZa Uindau] - Nu deschide fereastra!
>- I <I:lllnl T'lnl"lk :,b:lIll II pll /1 Nu tc giindi la asta, te rag.
> [pei fa:' DZis baisikl pli:z]
> Idaunt gau aut av io:' rll:l11j - Nu din eamerele voastre.
In limba engleza pentru persoana a daua atat la singular, cat la plural,
falosim expresie imperativa.
Look at my sister!
Pay for this bicycle, please.
Think about it'
Ask him for it, please.
Desehidc an'asla'
te rag'
Incearca sa-l cumperi I
Don't open the window'
Don't show me this book,
please.
Tcach mc
l
Nu merge eu k rog.
Nu vorbi eu aeeasta te rag!
Nu lua meal
Don't go out of yOlll' roo111.
Du-te la plimhare!
Don't think about iI, pk:ls\'.
Doni \'/'('11/ .1'(/ ordollclm cuiva sau sa rugam pe cineva sa lUI faca ceva, atunci i'naintea verbului se
PIII/i' lorII/O I/egative! a allxiliarului do (don't).:ji aici putemfolosi verbul please:
Nu lucra seara!
pentru asta!
Trimite aceasta scrisoare, te rag.
- >Don't work in the evening!
- >Thank her for it!
>Send this letter, please.
"Open your mouth, please!"
LECTIA 6 - PARTEA A DaDA
,
In a<.:ea'IS!<1 parte vom recapitula reguJile gramaticale cuvintele noi pe care Ie-am Invii\at In cele
dOlla leqii.
In prillllli cxcrcitiu silabele accentuate sunt scrise cu Jitere Pentru Inceput ascultati doar
<lialogllrilc. Apoi ascultati-le Inca a data repeta\i diaJogul.
I want to ask you a questioll: whk-h way arc Tom and Peter going to the office now?
Ask my father, please. I think he knows it.
What is your name?
My name is Peter.
Is the first house your house'!
No, Peter has the first house and John has the third. Our house hasn't a garden. It is
the second.
Is it Sunday today?
No, it is Monday, the second day of the week.
Isn't Monday the first day of the week?
No, Sunuay is the first day of the week in England.
When do you want to go to England?
I want to go there next year, but I don't know English.
Do you like Saturday?
Yes, I do. On Saturday I always go to town so I usually have some time to visit my
sister.
\"II('n do you usually go shopping?
I go into some shops on Tuesday and Wednesday.
Tomorrow they ,Ire going 10 Bucharest to pay fur the houses,
But where are they uow'!
This morning they are going 10 the post-ofTice. They are going there now.
\Vhal is her name')
ller lIallll' IS Sheila.
ll's a Jlin' name. Some little babies have nice names. She is smiling at you.
Slie always silliles al me to show me she loves me.
What do you see now?
I see a man, a woman and a little boy.
Is she talking to the man at the moment?
Yes, she is.
All right. I'm going there now, Wait for me in the garden.
\Vho is working herc'!
I alll wlII'king hen:, l'nl \\Tiling a letter,
Mary:
John:
Mary:
Peter:
TOIIJ:
Mary:
John:
Barbara:
John:
Barbara:
TOIll'
Mary:
Peter:
Barbara:
Peter:
Barbara:
Peter:
Ilarbara:
I()Ill:
Mary:
I'clel:
Mary:
.I ohn:
Tom:
Barbara:
Tom:
Ilarh:lra:
John:
Ilarhara:
.I 0 11 n:
Jar acum yom verifica intregul material nou din aceste doua Jectii. Traduceti in limba englez3
propozi1iile de mai jos:
Vreau sa trimit aceste scrisori vineri.
Aceasta carte este pentru tine.
Cred ca aceasta scrisoare este lunga.
Tine acest stilou scrie-i 0 scrisoare.
Romania Anglia sunt tari frumoase.
Sambata voi merge la plimbare.
Mancam des in gradina.
Cui ii place sa citeasca carli?
Miercuri la noua sunt intotdeauna acasa.
Tocmai iqim din casa.
Acum incearca s-o citeasca?
Maria nu viziteaza aceasta biserica acum.
Cat este ceasul acum?
$tiu dar nu engleza.
Cine
sunt aici.
In dormitorul mcu se alla un pat un hirOlI.
Fiica lui are ochi () gura
Mama mea lucreaza acum in bucatarie.
Luna viitoare (ei) zboara cu avionul
in Anglia.
Peste zece zile ne ducem la ei.
Maine ne iei pe noi cu tine?
Da-i lui aceasta bicicleta, te rog.
Sora ei se plimba acum in gradina.
EI are un costum verde.
$i este un animal.
Vrei sa ma intrebi ceva?
> J want to send these letters on Fnday.
> This book IS for you.
> I thmk this letter is long.
> Take this pen and write a letter to her.
> and England are nice countries.
> On Saturday I'm gOll1g for a walk.
> We often eat in the garden.
> Who loves to read books?
> At nine on Wednesday I'm always at home.
> We are just going aLIt of the house.
> Is he trying to read it now?
> Mary IS not vIsiting thlS church now.
> What time is it now')
> I know RonWIII:lIl hut I dOll't know English.
> I Ill'Sl' lillie are here.
- I hl'l C a bed and a desk in my bedroom.
> His daughter has blue eyes and a Icd IIlouth.
> My mother is working In the kIll hCIl IlOW.
> Next month they are flying hy pl:llIe
to England.
> We are going to them III tell d:IYS
> Are you taking us With you tomorrow?
> Give him this hicyck, pkase.
> Her sister IS walking III the garden now.
> He has a green suit.
> A fish IS also an animal.
> Do you want to ask me a question'!
lar acum, sa exersam prol1llI1tia vocalelor din urmatoarele grupuri de cuvinte:
(u] I ei I Ii] [ E] [ ai] [ i]
good way keep hand try sister
book pay teach man my office
look day eat animal this
baby read five visit
Crezi ca este 0 cale buna de a obtine
bani?
De obicei lucrez luni, dar azi
nu lucrez.
Cine imi
Adu-mi bani.
Cum il cheama?
Acum nu-I vad.
> Do you think it's a good way to get
(h is money')
> I work on Monday but today I am
not work j ng.
> Who is smiling at me')
> Bring me tills money
> What is his name'!
> I don't see it now.
6.1. Cuvimtul "money" este Intotdeauna folosit la singular.
6.2. In limba engleza atat "ma numesc", cat "pe mine ma cheama" se traduc prin "my name is. "
RECAPITULAREA LECTIEI 6
,
- Ma numesc Mana.lMa cheama Maria.
- Banii mei sunt pe masa.
- Cum te cheama?/Cum te
- El se numqte/pe el Jl cheamalnumele lui
este Peter Smith.
- Cum Ii cheama.?
- a vedea
- a aUZI
- a a
- a-i placea, a i'ndragi
- a crede
- a vrea, a dori
- a avea, a poseda
- a i'ntclcgc, a pi iccpe
-- a fi
Nu te i'nleleg.
- Cred ca ai dreptate.
- Mergem la
- Unde te duci?
- Acum nu-l i'nteleg.
- buses
- churches
Where are you going?
We are going to school.
Now I don't understand him.
bus
church
My money is on the table.
What is your name?
My name is Mary.
What are their names?
His name is Peter Smith.
to like
to think
to hear
to know
to see
to be
I don't understand you.
I think you are right.
Daca in afara de terminatile de mai sus cuvantulla singular mai are terminatia ,,-e",
atunci la plural doar un ,,-s" pronuntia este de asemenea[ IZ].
to want
to have
to understand
6.3.2. Daca din context reiese ca aqiunea se tocmai i'n momentul vorbirii, atunci
expresiile "now, just, at the moment" pot lipsi din propozitie:
6.3.1. $i i'n cazul In can: i'n propozi(iile care conlin aceste verbe figureaza expresiile "now,
just, at the moment", trebuie folosit timpul prezent simplu:
6.4.1. Daca substantivulla singular se termina in ,,-s, -sh, -ch, -x" pluralul se formeaza
prin adaugarea terminatiei ,,-es" care se pronunta intotdeauna [1/ J :
6.3. Exista verbe care nu pot fi folosite la timpul prezent continuu. Acestea sunt verbele car __
exprima senzatii sau sentimente:
6.4. Pluralul substantivelor
,,-es".
6.5. Fonnarea timpului prezent simplu la persoana a treia singular prin adaugarea la verb a sufixului
()aca vrcm sa nc cxprimam politicos sau vrem doar sa cerem ceva, atunci se adauga
cuvanlul "please":
- babies
- factories
- teaches
- goes
- tries
- Deschide te rag.
- Mergi acasal
Mergeli acasii'
- Mergi acasa!
- Nu-l lua, te rog.
try
baby
factory
go
teach
Go home!
(,0 home!
Open the door, please.
Don't take it, please.
6.5.2. Daca infinitivul vcrbului are tenninatia ,,-y" precedata de 0 consoana, atunci la persoana
a treia singular ,,-y"-ul se transforma in "i", la care.se adauga sufixul ,,-es":
6.5.1. Daca la infinitiv verbul are terminatia ,,-s, -sh, -ch,-x" sau ,,-0", atunci la persoana a
treia singular sufixul ,,-es" care se pronunta intotdeauna [iz]:
6.4.2. Daca intr-un cuvant la singular tenninatia ,,-y" este precedata de 0 consoana, atunci la
plural ,,-y" -ul se transforma in ,,-i", la care se adauga tennina(ia ,,-es":
6.6.2. Daca ordonam cuiva sa nu ceva, atunci forma negativa a verbului auxiliar "do"
(don't) inaintea verbului:
Don't go home! - Nu merge acasii'
Putem folosi cuvantul "please" pentru 0 exprimare politicoasa:
(1.(1. I. ()aca vrCI11 sa expnmam un ordin folosim forma de infinitiv scurt a verbului,
fara particula "to":
6.6.3. In limba engleza, forma de imperativ se poate referi aHit 1a singular cat 1a
plural:
6.6. f'ropozi(iilc imperative
TEMA PENTRU ACASA 6
Rezolvati ~ i trimiteti pentru verificare exercitiile de mai jos:
A. Traduceti unniHoarele propozitii in limba romana:
1. We don't want to visit that man today.
2. Don't try to take this book!
3. Who teaches Romanian in this school?
4. Are the babies at home?
5. What are their names?
6. Where is your money?
B. Traduce1i urmatoarele propozitii in limba engleza:
I. El ii aude in clipa asta?
2. Aceste doua fabrici sunt in apropierea statiei?
3. Mergi la tata ~ i cere-i bani!
4. Cine vrea sa puna 0 intrebare?
5. Unde sunt aceste biserici?
6. Maine nu am timp sa 0 scriu
c. in propozi\iik: unnaloan: ex Isla g n : ~ e l i . Corecta\i-le ~ i rescrieti fiecare propozitie:
1. He isn't knowlI1g lhis girl.
2. In eighteen days I go to Bucharest.
3. He's name is Peter.
4. Our bois are good.
5. Her daughter trys to get the car.
6. You don't read this book, please.
VOCABULARUL LECTIILOR 5 SI 6
, ,
about >
despre, de, eu privire la
aeroplane > - aVlon
animal
/ I - animal
to ask a question > I III <i:sk a
- a pune 0 intrebare
at the moment >
I Ll [Va maumant]
- ill acest moment, chiar acum
baby >
I [wi\) )]
-
bed > [ heLlJ - pat
,
bedroom lbcdrll:m] dormitor

>
book > l bukJ - carte
to bring >
[Ill hrin(gl]
- a aduee (eu sine)
but > [batJ - dar, i'nsa,
to conle >
[tu kam]
- a veni, a ajunge
daughter > I do: 1;I'J - fiica
desk > I desk I - masa de scris, birou, pupitru, banea
dollar >
1(101:\',
- dolar
to eat > I tll ill - a maoea, a se hril11i
eighteen >
[eiti:nJ - optsprezece
eleven > [ilevnJ - ullsprezece
)
England > [ ingland]
- Anglia
,,-.
English > J - englez
eye > (all - ochi
fifteen > I Ii It i 111 - cincisprezece
fish
; I t1,1
-
to fly > 1111 li"'1 - a zbura
fourteen > I r" 'Iinj - paisprezece
Friday >
Ilraid i j. l frairiei] - vmer!
garden >
[ga.'dn]
- gradina
to give > [tL! glvJ - a da, a dami
hand >
[hEnd]
- mana
to hear >
[tu hia']
- a auzi
her >
[ ha:']
- pe ea, ei, ii, -i; ei/sau;sai, sale
':
here >[hia'J - aici, pe aici
him >[hllnJ - pe el, ii, 1-, lui, ii, i-,
In >[II1J - in, la, inauntrul
It >[ ItJ - aceasta, asta (pentru obiecte,
noti uni abstracte, animale)
just >[ dpstJ - tocmai, chiar
to keep >[tu hpj - a tine
kitchen >[ J - bucatarie
letter >[ leta'J - scnsoare
little >[litIJ - mic, un pic, putin
to love >[tu lavJ - a iubi, a-i fi drag
man >[mEnJ - barbat
me >[mi:J - pe mine, ma, mle, imi, mi, -mi
Monday >[mandl], [mandelJ -luni
money >[m3mJ - bani
month >[manT'J - luna (calendaristica)
mouth >[mauT'J - gura
name >[neim] - nume
next >[nekstJ lIrma(or, care urmeaza
nineteen >[nalilti 111 l10uasprezece
now >1 '1.l1I1
- acum
out of ·'1 ,1111 :1 \ 1 - din (de ex. a scoate ceva din cev?-'-.
to pay (for) I II I 11\'/1 - a plati (ceva/pentru ceva)
pen >1 pL'1l1 - stilou
plane >lpklnj - avion, aeroplan
please >[plnJ - te rag, fii amabil
post-office > [paust ofisJ - oficiu
question > [k J - intrebare
to read >[tu ridJ - a citi
right >[raltJ - drept, potrivit, corect
all right >[o:lraltJ - in ordine, in regula
on the right >[ on [Ya rait] - in dreapta, in partea dreapUi
to the right >1 tll [Ya ral1] -la dreapta
to be right >[ tu bi. ralt] - a avea dreptate
Romania >[rumemia] - Romania
Romanian >[ rumeinian] - roman
Saturday >[sEta'di], [sEta'dei] - sambata
to send >[ tu send] - a trimite
to show >[ tu - a arata
seventeen >[sevnti:n] -
sister >[ - sora
A
sixteen >[sikstin] -
to smile (at) >[ tu smail l:tJ - a zambi (cuiva)
sometimes >[ samtaimz] - cateodata, uneori
son >[ san] - fiu
suit >[su:t] - costum de haine
Sunday >[ sandi], [sandel] - duminica
to talk (to/with) >[tu to:k] - a vorbi, a conversa
to teach >[tu - a preda, a invata (pe altii)
them >[IYcm]
- pc ci/clc, lor, Ie, Ii
the third >11 )1;1 I ';1 '<II al treilea
thirteen ·1
;1 IIi III - treisprezece
..-......
- joi Thllrsday :1 '/dll.1 I ·:t.'/(!c/J
lOlllO'l'OW ·ll.lfllOI<lllj - maine
to try ··1 t 1I 11';\ i I - a incerca, a proba
Tuesday '1I/lI/(li j, [tiuzdei] - marti
twelve "11 ''L-I \' I - doisprezece
twenty >11"clllll - douazeci
to understand >[ tll :IIHL!'stEnd] - a intelege, a pricepe
us >[ as] - pe noi, ne, noua, ne, ni
way
>[ Uei] - drum, cale, direc(ie
Wednesday >["enzdi], [Uenzdei] - mlercun
week >[Ui:k] - saptamana
what time... ? >[ Uot taim] -la ce ora?
whIch way?
with
you
> [ " l t ~ "el ]
> ["iDzJ
> [iu")
- pe care drum, in ee direetie?
- eu, ilTIpreuna eu
- tie, Iti, \1, dumneavoastra,
voua, va, vi, pe tine te,
pe dumneata, pe dvs , pe voi, va

INDRUMAR PENTRU REZOLVAREA TEMEI
1.
Va rugam, inccpcti rczolvarea tCl11ei pentru acasa numai dupa ce ati parcurs intregu1 material, ati repctat euvintclc ~i ati rezo1vat 1';1ra grqeli u1time1e exereitii de verificarc. Inainte de a incepc rczolvarca aecsteia va reeomandam sa studiati eu atcntic ~i sa recititi inca 0 data textul, urmarind rcgulile pe care recapitutarea Ie aeeentueaza prin punetare. Atunci dind invatam 0 limba straina, aceasta trebuie exersata ~i repetata cu aceea~i perseverenta cu care am invatat sa mergem. In aeest scop v-au fost propuse 0 serie de exercitii. Va sugeram sa revedeti din Cfllld in ciind materia1ul deja pat·curs.ln seurt timp, eursantu1 se va eonvinge ea aeest 1ueru nu este lipsit de sens. Tema impliea intotdeauna ~i repetarea materiei din leetiile anterioare. Obi~nuiti-va eu ileest mod de lucru, care, in mod spontan ~i tara eforturi deosebite, va improspi\teazfl ~i eonsolideaza eUl1o~tinte1e. Pentru a putea obtine rezu1tate in inVa\areil limbilor strfline cu ajutorul metodei noastre, nu aveti nevoie de un talent l!<:osehil. ( 'hiar ~i cei care sunt mai putini reeeptivi in invatarea limbi10r straine, VOl' ;\junge dupa eil !eva lun ide studiu la un nivella care niei nu au sperat. Deei, li!i F.<II<1 de Illcrll! 3. Pmpuncrc<I IHl;\slra l~Stc sa incepc\i rczolvarca temci folosind ciorna. Va fi mai u~or sa va corecla!i ~i sa 11ropunc!i mai l11ultc posibilc raspunsuri, iar la sfiir~it sa alcgCli varianta care vi se pare a {I cea mai bema. Transcric\i ICI11:1 "pc eurat" doarcftnd suntcti siguri de rezolvare. Pentru trimiterea telllelor I'olosi!i !(lI"Illldarelc tiparite in aeestscop. Nu uita\i s;\ va sloril:\i nUlllck, prcnumelc, adresa, eodul profcsoru1ui ~i numarul de cursanl SUll can: ;qi Ii lsi llIrl:gisl rat. Acesta din urmil se gilse~te in scrisoarea care conlinna parlicipan:a dvs. [.te\ll's. Vii rugilm scric\i cilc!, Alatura\i tCl11ei pentru acasa Ull plie timbrat autoadresat. In aeest plic yeti primi tema eorectata. Este foalie important sa notati pc 1)lic l1umilrul de cursant sub care ati fost inregistrat! In eazul in care comandati materialc noi de curs, sau aveti alte eereri legate de rdatiilc Cll rublicul, serieti-le separat pe 0 foaie de hartie ~i trimiteti-le pe adresa lloas( ra imprcuna eu tema. In eo1tul din stanga jos a1 serisorii, serieti "Relatii eu j1ublicul". Dumneavoaslra sUl1lc\i eel care stabile~te tel1l1enul de trimitere a temei. Independent de aeesta, Iucrarea dumneavostra va fi intotdeauna controlata ~l retrimisa de c~ltrc pro l'csor.

2.

4.

5.

6. 7.

8.

l)

10.

Veti vedea, efOliurile dumneavoaslril vor Ii rasplatite. Va dorim mult sucees!

LECTIA 5 ,

PARTEA INTAI

Sa incepem prima parte a leqiei noastre de engleza cu cateva cuvinte noi. Repetati-le acordand 0 mare atentie pronuntiei: letter book post-office pen kitchen week man Romania son the third
> [ leta']

- scnsoare - carte - oficiu po~tal - stilou - bucatarie - saptamana - barbat - Romania - fiu - al treilea, a treia

> [buk] > [paust ofis]
> [pen] > [kit 9an] > [ ui:k] > [mEn] > [rumeinia] > [san] > [DZii TSa:'d]

Acum exersati Romania kitchen post-office son pen the third week book letter man

acelea~i

cuvinte in alta ordine: - Romania - bucatarie - oficiu - fiu - stilou - al treilea, a treia - saptamana - carte - scrisoare - barbat
po~tal

> [rul11einia] > \ kit~al1] >

I pall,t uri,]

> l,allJ > [pen] > [DZa TSa:'d] > [Ui:kJ > [buk] > [ leta'] > [mEn]

I

I

I
Verificati in ce masura ati cuvinte: al treilea, a treia bucatarie carte barbat fiu sCflsoare stilou oficiu
po~tal reu~it

sa relineti cuvintele noi. Traduceli in limba engleza urmatoarele

> the third > kitchen > book > man > son > letter > pen > post-office > week > Romania

saptamana Romania

lata cateva propozilii The third car is red.

~i

exprcsii Cli clivintele nO!:
'·\1)',1 I
>llllal
,I

't! kd'

1/

Icdl
kil\'dlll

- A treia

ma~ina este ro~ie.

Mother is in the kitchen. This man has a book. 1 live in Romania. 1 often go to the post-office. My son is at the school. a long letter a nice pen a good week

)':1' 1/ III 1)'.1

- Mama este in bucatarie. Binbatul acesta are a carte. - Traiesc In Romania.
po~tal.

>llYis

1111'.11 111

Iii / ~I ['lIkj

>[al Iiv

rLll11ClI1ldj

>[ai ofn gau tll D"u paust ofis] - Merg des la oficiul >[mai san iz Et DZa sku:l] - Fiul meu este 1a
0

~coala.

scrisoare lunga

- un stilou frumos
>1:1 L'.lItl
"1

k1

- 0

saptamana buna

In exerciliul unnator completali propoziliile In limba cng[eza: Ea lucreaza la oficiul Romania este
0

po~tal.

- She works at the >posl--o/llcc. - >Romania is a nice coulltry. - He always takes this >pt'll to work. - It's >the third house in the street. - Our >son goes to school. - A >week has seven days. - This >man has a red car. - 1 want to write >a letter to my mother. - There is >a book on the table.

tara frumoasa.

El ia i'ntotdeauna acest stilou la serviciu. Aceasta este a treia casa de pe strada. Fiul nostru merge la Saptamana are
~apte ~coala.

zile.

Acest barbat are Vreau sa scriu Pe masa este
0 0

0 ma~ina ro~ie.

scrisoare mamei mele.

carte.

In limba engleza zilele saptamanii se scriu intotdeauna eu litera mare.: > There are fUliI se aila in apropierea statiei. 111 In bucatarie sllnt patm caz1i. > The pO':l-oUic. Aceasta scrisoare este pentru tine. completati eu ajutorullor propozitiile de mai jos: Miercuri de obicei merg acolo dimineata.vineri . > I like the thIrd house. Aeum vom invata zilele saptamami. .I usually write a letter to my mother on >Fnday.Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii: Acesta este un stiJou verde.Where do you usually go on >Thursday? . . > Th is letter is for you. 10: near the station.miercuri . Imi place a treia casa.duminica Inaintea zilelor saptiim[mii folosim prepozitia "on". . Oficiul po~tal > It's a green pen.I don't like to go to work on >Monday. Acest barbat ~i fiul sau merg in fiecare zi la serviciu cu autobuzul.\I1<111 >[mandel] >[ tiu:zdei] >["enzdel] >[T'ii:'zdc: ] >jfra I c!cJ J >j . > TJ1JS lTI8n and hIS son go to work by bus every day. Sa exersam cuvintele. Nu-mi place sa merg luni la servieiu. . > There are some nice towns in Romama. Observa\i ca fiecare poate fi pronuntat doua feluri: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday >[ m3nclI] >[tll.On >Tuesday we are always at home.I want to visit my father on >Saturday.E1:I'i!c'lj >j". Sunt ci'iteva ora~e books the kitchen.Do you go to church on >Sunday? .!l1lkl! -luni . De obicei vineri seriu mamei mele a scnsoare.JOI . Mergi duminiea la biserica? Marti suntem intotdeauna acasa.marti . Vreau sa-l vizitez pe tatal meu sambata.sambata .ly I usually go there in the morning. frumoase in Romania. .l:zdi] >[ "enzdl] >[T'a:'zdi] >[ fraidi] >[sEta'dJ] >j". Unde mergi de obieei joi? .On >Wednesd.

a pricepe .1I}(1. He comes to the post-office every Thursday. Cititi-le cu voce tare: > 1III > I tll (0 LI I'.a vorbi. a pricepe l (u anda'slEndJ lar acum L1nneaza to talk (to/wi th) to understand to read to love to come acelea~i cuvinte.fiecare duminica Sa invatam cateva verbe noi.a veni. a ajunge . .1 hll" sandul eVil .a iubi . dar in alta ordine.Do you often >(alk to your mother? .Daca inaintea zilelor saptamanii se afla cuvantul "evely".a citi .fiecare luni .a veni.'zdel] . nu folosim prepozitia "on": every Monday every Sunday .a intelege.J'~1 > l (li ri:d] > [tLl lay] >[tukam] Sa folosim cuvintele noi in propozitii.Vorbim des eu fiii -lntelegi? no~trii.When does he usually >come to the offiee? .a intelege.:.a iubi . Traduceti din limba engleza in limba romana: She reads a book every Sunday. a conversa . We often talk to our sons.What books do they like to >read? Cfmd vine el de obicei la birou? Ce fel de carti Ie place sa citeasca? . pa.El vine la oficiul po~tal in fiecare joi. This man loves his son. a ajunge . Cititi-le cu voce tare: to talk (to/with) to read to come to love to understand > [tu to:k] > [tu ri:d] > [tll ":lInJ > l tll 1:lvJ > . .i: n.a vorbi.. > [til: ofn to:k tu aua' sanz] > [du iu: anda'stEnd it] Completati urmatoarele propozitii: Vorbe~ti des cu mama ta? . Do you understand it? > I :.d.Ea cite~te a carte in fiecare duminica.a citi .lld I -.Acest barbat i~i > IIYls ml':n lavz hiz san] > [hI: kamz tu D7 a pallsl ofis eVrJ iubqte fiuI. a conversa .

J think V()II'r~ ricrht .1 ora ~ase at eight in the evening at SIX on Monday lar acum yom invata un euvant al earui inteles depinde foarte mull de context: right all right to the right to be right on the nght > [rait] > [0:1 rait] > [tll D'a rail] > [tu bI: rart] > [on D/a rait] . 0' clock . Vreau sa citese aceasta carte. .0 vizitez intotdeauna pe mama (mea) duminica la ora cinei.in ardine. Daca in propozitie exista doua complemente de timp.in dreapta. All right! We are going there now.Do you >llnderstand your mother? o 'intelegi pe mama ta? Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii: Ea il iube~te pe fiul nostru.I >\ove to go to this square. . > I want to read this book. atunci pe primul loe trcee dcfinirca cxaeta a orei (invers ea in Iimba romana): seam la oril oJll Iuni 1. > El vine in fiecare duminiea la voi. Cititi cu atentie propozitia urmatoare: I always visit my mother at five on Sunday.Acesta este autobuzul potrivit? > [Iuk tu DZa rait] >[D/ea' IZ a sku:l on D/a rait] >[0:1 raitllI: a·' DZea' nall] gaLlin(~) . > She 101 e~ our s(ln. > I often talk to thclr lather. potrivit. Vorbesc des eu tatal lor. dreapta. Nu inteleg (acest lueru).In regula! Acum mergem acolo.in dreapta este 0 ~coala. . coreet . > He comes to Y(lUI house every Sunday.la dreapta .a avea dreptate . .Prive~te la dreapta! .drept. in regula . in partea dreapta Sa vedem eateva exemple: Is this the right bus? Look to the right! There is a school on the nght.imi place sa merg in aceasta piata. r don't understand it.

tocmai. home. gallin lgl fo" a "o :k nUll] > (hi: iz dralvin lg ' tll "alk Et DZa mallmanl J ni~tc car~i chiar acum. .Chiar acum merge la serviciu cu ma~ina. She is walting for her mother at the moment. l ~i: iz "('Itin lg ) 1'0:' ha: r maD/a' Et DZa ll1aul11~ll1t] . Vel bu! "to be" este predicatuIui -Ii Ql'em nevoie de eI doar pel1tru expril71area til71pului.-iug") openmg gOIng reading complement direct (sau alta parte de propozitie) the door. books.1111. > lUI: a:' vizitin(g) nau] > DZ~\ t5a:'t5 . parte 0 Deci. . 0 a~teapla They are just reading hooks My father is going for a walk now.wara in mOl7lell{u/ vorbirh.I ' 1111 k '..in acest moment ca pe mama sa.I:!' 1 II 1111' I" III I .ward i/1 momentu! vorhiril.Ei citcsc > [mal fa:fYa ' J/.in acest moment. chiar acum .Acqti oameni citesc cat1i. . In pril1lul rind I'a vedem din ce se compul1e. .~'. ci se desfii..11111 Sa exersam timpul prezent continuu in propozi.In lectiile antenoare ati Il1vi1\at timpul prezent sll11plu.acum . Accentuarea acestuia este posibiW eLI ajutoru!urmatoarelor comp/e1nente de (imp: now at the moment just > > Il1<1l1l .ii: We are visiting the church now.ia . cu ajutorul caruia putem exprima aqiun. > I hi II .Tala\ meu merge Ja plimbare acum. . cllm se cOl1struie$te propozipa la t/lnpu/ prezent continllu: I am opening the door.IIIIIII . 0 He These people is are Dadi f%sil11 acest timp.IIIIIII 'L. timpul prezel1t continuu se f%seo?te pentru acrulI1i/e ('(Ire se desfli.1 Propoziriile la timpul prezent continuu se COIl1PUI7 din: Subiect + forma corespunzatoare a verbului "to be" am + verb (cu + termina. foIosim timpul prczent continuu (Present Continuous Tense). Acest timp se folose~{e 111 trei ca:lIri pe care le Fe(i swdia in cursuI /ec(iiIor 5-6.11\1\1. chiar acum "'"' II I [) '.le zilnice ~i cele care se rereta In mod regulat. verbu/ "to be" 1111 se traduce ill aceste caZUrI.Deschid u~a.Acum vizitam biserica. He is going home These people arc reading books. Pentru descrierea ac(iunilor care Iltl au loe zill1 ic sou /1U se repetcll/1 mod regulat. He is driving to work at the moment. .El merge acasa .

111"'lllc·!l\J\V 111111'.-e"u1 se amite. .11/1 c: l..itul propozitiei. >Our sons are drivi!lg !lO\\' >Juhn >1 . Te a.. IS illst LilLIII" \\ Ilh Mell)'. Tradueeti unnatoarele propozi(ii in limba engleza: Aeum vizitam aeeasta piata frumoasa. Aeum Iuerez aeasa. > My mother IS opening the shop at the moment. ro~ie. .. . Maria merge aeum Ia magazin."Just" sta inaintea verbului la aspeetul eontinuu (eu tenninatia . >\\'L :lIC \ J~. .~.-e" (ea de exemplu "write") Ia adaugarea tenninatiei .My father >is readIng this book now. Ei toemai intra in ..tepti pe tata1 tau. Tatal meu eite. (Chiar aeum) ne plimbam in piata... Fata aeeea toemai prive. . John toemai vorbe~te eu >Th")i :\Il )Ihl entering the school..That girl >Is J list looking at this red house.'! to the shop now. Fiii no. . \\(lILI". in acest moment mama mea desehide magazinul.ina) aeum.j(II1. Completati propozitiile de mai ." .tri eondue (ma.. Chiar aeum il a::.' this nice sqllare now..ios eu formele eorespunzatoare ale verbului "to be" ~i ale verbului eu tenninatia .-ing'').At the moment I >tun taking my son to school.te aeum aeeasta carte. Sa exersam prezentul eontinuu. Dupa cum desigur atl observat deja..teapta toemai pe tine. II! yUlI :Ile '\1 II" waiting I() I \ ( II II 1. t'0lll..-ing".> :1111 Maria.They >are just waiting for you.Mary >J~.1.te aeeasta easa Chiar aeum 11 due pe fiul meu Ia ~coala.-ing" . iar "now" ~i "at the moment" se gasese Ia ineeputul sau la sfiir::.We >are w.l1kll1g in the square at the moment.coalii. in eazul verbelor care se termina eu litera . .

Tradueeti in limba engleza propozitiile de mai jos: Ce iau ei aeum? Ce viziteaza el aeum? Unde merge ea eu ma~ina in > What are they taking nO\\.. My mother is just working.\Ie we gOlllg for a walk now') > Is he looking at these girls at the moment') La inceputul propozi{iilor interogative putel11 folosi ii pronume interogative: John is going for a walk now. Sa vedem exemplele: John is reading a book now.i b. She is taking the bus to work at the moment.I ]]1.John eite~te o earte aeum? .iSl gauin(g) kill/III >111 ~I lCILJIl 1"1 IY.i huk 1l.he the moment? Cine serie toemai aeum a serisoare mamei? > Who is . Tradueeti urmatoarele intrebari: Ea vorbe~te ehiar in elipa aeeasta eu baiatul? pe tine in aeest moment? > h . "I dj.he talking to the boy at the moment? > .Mergem aeasa ehiar aeum? -Ea merge eu autobuzulla serviciu chiar acum? >/ .\IL' they waiting for you at the moment? Ei te a~teapta Aeum luerezi aeasa? Aeum mergem la plimbare? El prive~te aeeste fete ehiar aeum? > Ale you ""'iking at home now? > .\lI] . .dll1 lg1 1:1 IYiI maumant] IU 17 >1 hu djast "a:'kin(gl] Exersati fonnularea intrebarilor. Where is John going now? What are yOll reading at the moment? Who is just working? >l"ea' 17 d."1 > What is he aeest moment? VIsiting Ilmv"l dlll'llll:'ill > Where is .lol1 giiulnl'c' nauJ -Unde merge John aeum? -Ce eite~ti (ehiar aeum)? -Cine luereaza? (ehiar aeum) >1"01 a' Ii.Iusl Wrltlllg a letter to mother? .iS 1u "c1"k 1'1 IY.Va mai amintiti de fonnarea interogativului verbului "to be"? Forma interogativti a timpului prezent eontinuu se ob{ine prin acelaii procedeu (inversarea ordinii). We are just going home.]umantJ Iar aeum e randul dumneavoastra. Is John reading a book now? Are we just going home? Is she taking the bus to work at the moment? >i i l dion ri:dm lg1 . You are reading a letter at the moment.

I am.Da. No. I >am not.Nu.Da. La aeeasta se adallgii cuvill1tulnol daca raspunsul expril1lii 0 nega{ie. I am not. . .Acum nu merg acasa. Are they visiting the church now') Yes.Ea nu prive~te aceasta cladire chiar acum.Nu. I >am. . .No.Da.No.Yes. . we >arcn ·t. She is not looking at this building at the moment.My father >isn't talking with Mary at the moment.Ei nu viziteaza biserica acum. >she is· . . . . >hc isn't. . . .She >isn'tjust entering the school. I am not going home now. .I >am not going for a walk now. >he is.Yes. she isn't. lar acum sa exersam aceste reguli in propozitii: Are you going home now? Yes.No. . . . They aren't visiting the church now. . .No.Yes.(Ea) Privqte chiar acum aceasta clad ire? . .vi negative incep Cli euvintele yes/no care sunl urmale de pronumele personal !iiforllla eorespullziitoare a verbullii to be.No.Yes. they are.Yes.Mergi acasa aCllm? . ~i acum vom veri fica in ce masura ati propozitiile negative: reu~it sa retineti regulile. we >are. >they are. >they aren't. Completati raspunsurile scurte ~i Are you going for a walk now? Is she just entering the school? Are you driving home now? Is my father talking with Mary at the moment? Are they reading letters now? . ~ (Ei) viziteaza biserica acum? -. . she is. in propo:::i{iile negative forma eorespunziitoare a verbului to be este urmata de clivantul not. .Nli.Riispllnsunle sClirte afirmative . >she Isn·t.They >are not reading letters now. they aren't. . .We> aren't driving home now. No. No. Is she looking at this building at the moment? Yes.

lll I vorbe~te romane~te aeum.Yes.Aceasta este 0 Talal meu ma~ina all illgl is k<t :r] englezeasca. My father is speaking Romanian now. >he lS.I' 1/ .I >am not just taking a bus to school.a vorb! .Yes. Their son doesn't speak > II YCI' S.. >he Isn't. Ten and ten is twenty. . in this room. I love Romanian towns. putin . . .pi klll 1"1 Illllll' /l11.mic.a vorhl roll1ane~te engleze~te l III "Ill k illgll. .Iml plac ora~ele romane~ti.douazeci Ii ttle twenty Traduceti unnatoarele propozitii in limba romfma: England isn't a big country.Fiullor nu vorbe~te engleza atunci cand este in Romania. I have little time to visit you. > Im:11 fa IY.No. .lllj .Anglia nu este 0 tara mare. . This is an English car.AnglIa ..lll II. illgiJ~ "ell hi /.alel .j > [\lot t<lIm] > [hid'] > [Iitl] > [t"enti] . in aeeast[\ camera. .Is John working in the office now? Are you just taking a bus to school? .Zece ~i It nau] > [mai san lZ hia r in D'is ru:m] > [ai hEv litl taim to vizit iu:] > [ten End ten a: r tUenti] cu zece fac douazeci. III rUl11elllia] What time is it now? My son is here. . I >am not. I >am.la ce ora? .John >is not working in the office now. Iar acum urmeaza cateva cuvinte noi: England Romanian English to speak Romanian to speak English what time .Am putin timp ca sa te vizitez.. . .. ? here > [ingland I > [rumcflll:lllj > [ingll~] Spl .1Il da/1I1 Spl k English when he's in Romania. .Fiul meu este aici. un pic.Cat este ceasul acum? . > [ingland iznt a big kantri] > [aI lay rumeinian taunz] > [Dtis 17. .roman eng\ez > [tu > k IIIIll(·/lll.No. > ["ot taim IZ .

II a~teapta pe John? . they are. in care trebUie sa completati propozitii: Mama lui este in Anglia acum.>What tllne IS Nu. we don't. mic. "Are they waiting for John?" "Yes. .No.Um1eaZa dm nou un exercltiu. Vorbim La ce ora este trenul spre Cartea ta este aiei.His mother is in >England now. Traim intr-un ora~ the train to Bucharest? .Unde mergetl? . Sunt douazeei de serisori pe masa.Do you speak >Romaman ? . they are. lata cateva exemple: Where are you going? We're going home. . . . Dacd din propozirie reiese ciaI' cd acrillnea se desfcl~oarriin l71ol7lentlll vorbiril.There are >t\\'cnty letters on the table.Mergem acasa. Bucure~ti? . Vorbiti romane~te? engleze~te." . We >speak English." "Where are you going?" "We're going home.Your book is >here.We live in a >]lttJe town. . Are they waiting for John? Yes.Da. clIvintele now. at the moment ~i justfi pot Ol1l1se. .

lelkls [rain IS just eoming. Imi plac bucatariile engleze~ti. 3. > I an\ going to the post-office now. El are doua stilouri verzi. > What arc you readmg') > I'!l1 Icadmg a book. > ()UI loi la ora opt il vizitez intotdeauna pe fiul meu. > L like English kitchens.Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza. in ultimul exercitiu al acestei parti vom recapitula materialul nou. Ce cite~ti? 0 0 scrisoare Mariei? > Are you writmg > Yes. El citqte acum 0 > He has two green pens. > Wednesday is the third day of the week. Unde duci acest scaun? Duc acest scaun in bucatarie. we are. po~tal. Cine te a~teapta > 1 always visit my son at eight on Thursday. I am. Citesc carte. Unde merge barbatul acesta acum? Nu-mi plac zilele de luni. Miercurea este a treia zi a saptamanii. > Is he reading an English book now') > My Il\other docsn't usually understand I1\Y carte in engleza? Mama mea de obicei nu-mi intelege scrisorile. Traduceti in limba engleza: ACllm fiul lor merge cu Acum merg la oficiul ma~ina in Romania. ~coala? Mergeti la Da. letter to Mary') > Whc] c are you taking this chair? > I" J1l iakmg thIs chair to the kItchen. Trenul nostru tocmai sose~te. > Who is waiting for you now? acum? ~coala La ce ora mergi la Ace~ti in fiecare zi? > What time do you go to school every day? > Are these boys talking to those girls now') > Do you speak English') baieti vorbesc acum cu fetele acelea? Vorbqti engleza? . > Where is tl1lS m<ln gomg now? > I don't like Mondays. > Their son is driving to Romania now. folosind prezentul continuu: Ii scrii Da. > All' you going to school') > Yes.

Ca ~i pana acum.gura -maine . ineepem partea a doua a aeestei leqii ell eateva euvinte nOl: eye mouth daughter baby mouth tomorrow desk bed >[ a/] >[maliT'] >[ do:ta'J >[ be/bi] >[maliT'] >[tCm1orilll] >[ desk] >[becl] -ochi -gura .birou.fiica -bebelu~ . banca -gura -pat -bebelu~ .LECTIA 5 .fiica -luna . banea -pat Sa repetam cuvintele noi in alta ordine: eye tomorrow daughter month desk mouth bed baby >[ ai] >[tamorau] >[ do:til'] >[ man l"] >[desk] >[ maul"] >[bedJ >[beibi] -ochi -maine .birou.PARTEA A DOVA .

Este 0 luna frumoasa.Is the >baby all right? . Fiica lui are doi fii. It is Monday tomorrow. > I want to go to bed. Cititi-le cu voce tare. Ce luna este acum? ~i > This baby has green eyes and a big mouth.It is a nice >month. Maine este vineri. Biroul meu este mare. There are three beds in the room. My baby is in the third room. expresia "to go to bed" se interpreteaza In doua feluri: "a se baga In pat" sau "a merge la culcare". . > What month is it now? .Sa folosim cuvintele noi In propozltii.a luna are patm saptamani. Folositi expresiile noi In urmiHorul exercitiu de traducere: Acest bebelu~ are ochii verzi o gura mare. Maine este marti. gud] Completati propozitiile urmatoare: Aeum vorbe~te cu fiiea sa. One month has four weeks.She has green >eyes and a little mouth. > [mai beibi iz in O/a T'a:'d meu este In camera a treia.In camera sunt trei paturi.Maine este luni. > It is Tuesday (( 'morrow. . > hI: hEz blu: nun] alz] . .Fuca mea cite~te acum 0 carte.' "l:ks] > [O/Ca. .' a:' T'ri: bedz /11 Df.Ea are ochi Bebelu~ul alba~tri. > [10:' mauT' iz red] > [ma.Biroul ei este bun.It is Friday >tomorrow. Nu am bHOU in camera.Now she is talking with her >daughter. . . > [it iz mandel tamolau] > [U an manT' hEz fo. My daughter is reading a book now. . Vreau sa merg la culcare. urmarind eu aten!le pronuntia: She has blue eyes. .Gura ta este ro~ie. > HIS daughter has two sons. ~i 0 Ea are ochii verzi gura mica.Father is in his> bcd. . .My >desk is big. > I have no desk m the room. Her desk is good. do:ta' iz a buk nau] ri:d/l1(~) . Your mouth is red. Nu uitati. Este bine bebelu~ul? Tata este In patul sau.} ru:m] > [ha:' desk IZ .

I' tu lU:] .: Lunea viitoare te due in Anglia.1111111 Penlru indicarea viitomfui jJutem folosi urmcltoarele cuvintc: next In > [nekst] ... spre. .JOl > [tall1orau "i: a:' 3UPllllll:') a :. caml este vorba desprc 0 ([Crilllle pe care am pliil1uit-o deja. On Friday we are writing the letter to you. El iese din bucataric. Acesle pro]Jozirii se pot traduce in limba romana la timpul prezenl sau viitor Sa vedem cateva exemple: Tomorrow I'm going to my mother.Merg in Romania peste doua zile. > l t:111101 au alln gauin(g) tu lIla' maD/a'] > [on fi aidi "}.peste trei saptamani Cititi propozitiile urmatoare in care figureaza aeeste expresii: Next Monday I'm taking you to England. On Thursday they are work II1g al home.urmalor. .in.Maine yom desehide un magazm.Vinel i iti SCI iem serisoarea. Ea seoate <lCllm bcbelu~ul din ma~in3.Maine merg la mama mea. I'm going to Romania in two days. inspre". 0\ J: El intra acum 'in bucatane. >[ aim gaLlIl1 l g) tLl rumeima 111 tLl: dC1Z] . a I raitll1 1g1 D/~l . adiea notiunea "afarn din. viitor .Am invatat deja cil prepozItia "into" inseamna in lunba romana: "in. Tomorrow we are opening a shop. din" se exprima prin "out of' [aut He is coming into the kitchen now. peste.luna viitoare .op] C'!lllll'al/!lll)'ci d ' el VOl' lucra aeasa. de aceea i/7 mod sigur eo va (/\'eo loc. i/1 aceasta parte a leC[iei vom invata despre 11/7 alt tip de silllatii in carc sc IIlifl:eazti timpuf prezent continuu. >[nekst mandel ann tClkll1 lg } iu: tu ingland] . He is going out of the kitchen now.peste doua zile . She is taking the baby out of the car now. in deeurs de.saptamana viitoare .peste 0 ora . Ict.. "a 'k 1/1 1 'I I 1 11. . dupa >[ in] Aeeste euvinte se folosese de obicei in unnatoarele expresii: next week next month next Saturday in an hour in two days in three weeks . Acesta poate expnma timpul viitor. care urmeaz3. Opusul aeesteia.simbata viitoare .

.

tie. dvs. tale. ma. obiecte. sai. te. obiecte. pe voi. (lui/sale) her ei/sau. dvs. iml. i- her it >[l1a:'] >[ it] . l101iuni abstracte. tau. tie. . 1I0011inatil' . no~tri. ci. 1-. mele your . dvs. animale) .Do you know >her? o cuno~ti pc ea? Maine mergi la ~coala ell noi? . ei (pt. In ultima propozi(ie al11 inta/nit about 0 serisoare. >[/LI I him >[lillllJ .Tocmal Ii vorbese. eLI pronumele pcnonalc !il adjectivele pronominale posesive. respectiv dativ: 1'm just talking to him. your Vll~t ri. va. lui/sa. lor. 0.ta. pe ea. Ii you >jlll ) they . i-. we you meu. ei. vi .pe ei/ele. lui. She loves me. . my their -lor me you >[1111 I -pe mme. lui. le. .$i acum urmcaZL7 in!orma(ii 1I0i ill legiitllul VOila. notiuni abstracte. Ii. noastre voslru. his lui/sau. . ii. ne. We are talking about it now. 11.nOI . VO:lstl'I. animal e) our . tai. mea. . (hllnitalc. noastra. 1nteleg. mei. iti.ea it -cl. -ml pc tine.:. Tocmai vorbesc despre el.Acum le scriu 0 I'm writing a letter to them now. completati propozitiile eli pronumele eorespunzatoare: Te iubesc. prepozitic noua: . va. dvs. voi.pe noi.i adjectivele pronominale posr?sil'r? Nomillati]' Adjective prol1omi!7a!e posesivl? ACII:::ativ (~'i Dativ) . ne. ii us >[ ~\s] . ea (pt.Are you going to school with >lIS tomorrow? .pc d. pe dvs. pe dllf}/!7em·oastrd'·.tu. voua. de :>[abaut] In exerci(iulurmator. sale. .pc el.I'i acuzatil' preCtl111 :.ei.I'm just speaking about >him. in leeria anterioarii a11l srl/diat pronllmelc you fa aeLlzativ. vO!lslrfl. dumitale. lui/sai. sale its lui. 111 .pc ea.eu you . far aellm sci l'cdem ~i ce[e[a{te prol1ume fa cazlinfe dumncavoastrii. 0. pe dllmneata. dumitale.Ea .Acum vorbim despre aceasta. His father likes us.I love :>YOLI. . 1i. .Tatal lui ne place. dumneavoastra he -el she .pe voi. I don't understand her.nostrll. mie. 1-. il . ii. eLi ill!efesul "pe tme. noua.Who is looking at :>me now? Cine se uita la mine acum? .despre.Nu rna 0 \Ube~te. ele them >[ D/em] Sa exersam formele accstor pronume pentru cazurile acuzativ.. mi-.

Maine Ii due la Bueure~ti.In a week >1 am taking >YOll to my mother. > [hi: iz givin(g) hiz pen nau] l1l1: .eighteen > [ilevn] > [tllelv] > [T'il:rti:n] > [fo:'ti:n] > [fiftin] > [siksti:n] > [sevnli:n] >[eiti:n] 12 13 14 15 16 17 18 . Citi(i eu voce tare: He is givll1g me his pen now. They are showing me their apartment now. > [ai Em djast sendin(g) i\ leEl'] > [Olel 3:' ~allin(gl mi: OZei' apa:rtmimt n3u] .>\Vc are not talking about >them and >(iJeir cars.>1 am giving >YOll my book now.eleven . in unnatorul exereiliu eompletali propoziliile In limba engleza eu adjeetivele pronominale posesive ~i pronumele personale eorespunzatoare 1a nominativ ~i aeuzativ: Aeum IIi dau eartea mea. . .Toemai trimit 0 scrisoare.seventeen -. >11c is just writing a letter to >her. .thirteen .a da. . ~i ma~inile Nu vorbim despre ei lor. in eontinuare. 1 am just sendmg a letter. . serisoare.I'm taking >them to Bucharest tomorrow.fourteen . Maria merge eu tine maine la plimbare? Iar aeum urmeaz3 trel verbe noi: to give to send to show > [tu giv] > [tu send] >[tu~au] .Ei Imi arata aeum apartamentullor.sixteen .twelve . iata eifre1e de 1a lIla 19: II . a darui . 0 Peste saptamana te due la mama mea. .fifteen .I'm just reading about >it.Is Mary going for a walk with >you tomorrow? Toemai eitese despre aeeasta.a arata Exersa(i verbele noi In propozi(ii.Aeum Imi da stiloullui. EI toemai Ii serie ei 0 .a trimite .

A treia casa din dreapta are douasprezecc camerc. > On Saturday we always come to you. Ei vorbesc acum despre fiica ta? Momentan nu-i aratam (ei) casa noastra. > Arc they talklllg aboLlt your daughter now? > At the moment we are not showing her our house. > There IS Pe biroul tau este un stilou. > l'mJust writlllg a letter to our father.\rl: l:\k11lg them to England I ()I I illL'L' I1 d. Cine are ochi frumo~i? Nu citesc aceasta carte acum.'L'k II l' . > We love to go for . > ThiS man has two daughters.\ walk on Sunday. > thirteen buJidl[I~\ peste 14 luni > In fourlccn ll101l111s Inaintea tenninarii leqiei sa recapitulam cele invatate pana acum. > [ want to give you my books. > I Ill' thlld hOLlSl' 011 1Ill' II~ht lidS twclve rooms. > I'm Just taking thell baby to the kitchen. > I visit my son every Friday. I V '. > I don't understand English. > They aren't looking at us now. Vreau sa-ti dau cartile mele. > Who has nice eyes? > I'm not reading this book now. Tocmai scriu 0 a pen on your desk. bucatarie.icl'll weeks >tWClll' 12 luni peste 18 zile !llollths > in C1ghllTll CldYS 15 baieti 11 minute 13 cladiri 19 ma~ini >flftccn > eleven h\)I~ ll1111l1lL". Unde este? it? . Traduceti in limba engleza: Maine mergl la el (la casa lui)? Umlt: trimi(i scrisoarca ci? Saptamfllla viltoarc 11 duccmln Anglla pentru cincisprezccc zilc. > Where IS scrisoare tatalui nostru. Nu inteleg engleza.Sa exersam aceste numere traducand in limba engleza unnatoarele expresii: 17 zile peste 16 saptamani > SCI ClltCCIl days > in sl. Sambiitii venim intotdeauna la tine. Acest barbat are doua fiice. Ne place sa mergem la plimbare duminica. Eu tocmai duc bebelu~ullor in > Are you gOll1g to his bouse tomOLTOw? > Whcre :lIc yOLl ~cndll1g her letter') :> "C'\! II . In fiecare vineri 11 vizitez pe fiul meu. Acum ei nu se uita la noi.

lar acum. urmeaza exercitiul de pronuntie. la sfaqit. Cititi cuvintele grupate dupa vocalele identice: [ai] Friday all right behind [i: J we see read [aLi J [e] [E] post go tomorrow moment enter seven every man understand .

He is working at the moment.. Next week they are opening a shop. .. Timpul prezent continuu se folose~te pentru exprimarea unei activitati care se desra~oara in momentul vorbirii.1.1. They are writing letters now. In propozitiile la prezentul continuu se folosesc urmatoarele complemente eircumstantiale de timp: now at the moment Just . . eel care determina timpul mai exact.3 Present Continuous Tense (timpul prezent continuu) 5.at five on Saturday 5. Prezentul continuu se folose~te ~i pentru exprimarea acelor evenimente care sunt planuite in viitorul apropiat ~i se vor desra~ura in mod sigur. In limba engleza zilele saptamanii se seriu eu litera mare: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday .3.acum .duminiea 5. propozitiei: .1.2. in acest moment tocmai. month) in (two hours) . chiar "Just" sta inaintea verbului eu terminatia . .maine .Ei scriu acum scrisori. luna) . treee pe primulloe: sambata la ora cinei .1.3. In aceste situatii folosim urmatoarele complemente de timp: tomorrow next (week.-ing". 5.luni .marti .J01 .Ellucreaza chiar in clipa aceasta.Peste doua zile merg in Anglia.Saptamana viitoare ei deschid un magaZln.. in decurs de (doua ore) sfar~itul Aceste complemente de timp se afla la inceputul sau la I'm going to England in two days. at the moment" se'itfla la inceputul sau la sfiir~itul propozitiei: I'm just talking to them.2. 5. .in.Tocmai vorbesc cu ei.sambata . Daea inaintea zilelor saptamanii se afla euvantul "every" (fieeare) atunei nu se folose~te prepozitia "on": on Monday every Monday 5.luni . chi'll' acum. .RECAPITULAREA LECTIEI 5 . iar "now. care unneaza (saptamana.in fieeare luni Daca intr-o propozitie sunt doua complemente cireumstantiale de timp.unnator.VInen .1111ereun . .

ii. -ml . Is he going home now? . Ordinea partilor de propozitie la timpul prezent continuu este urmatoarea: + "to be" + verb + complement direct (sau Subiect prezent cu terminatia . (pentru obiecte. mi-.4. ne.pe ea._e". atunci la adaugarea tenninatiei .pe el. acuzatlv ~i dati v ale pronumelor personale precum pronominale posesive sunt cup rinse in tabelul unnator: Nominativ Adjective pronominale posesive my you he she it adjectivele Acuzativ (~i Dativ) me you him her it .pe voi. naua.4.pe ei.. pe el.Acum nu merge acasa. . ii. .5. Ii your his her its we you they our your their us you them I visit him every Monday. Vorbe~te des cu ei. -ti.Vorbim despre ea. lui. te .11 vizitez in fiecare luni.. ne.EI merge acum acasa. We are talking about her. 5. ni .-ing" se omite . ii. 0. dumitale. . va pe dumneavoastra.3.pe noi. ii . ele..writing .Acum merge acasa? Negativul se formeaza adaugand particula "not" la "to be": He isn't going home now. (Le vorbe~te des. lui. natiuni abstracte~ animale) .-ing" alte parti de propozitie) He is gOl11g home now. iti. 1-. He often talks to them.Ei rna plac. ii. mie.pe mine. Daca verbul se termina in .tie. pe tine.-e"_ul: to write to take 5. . lor. pe dumneavoastra. vi . ma. Ie.. -. voua. They like me. i. . ei.3. iI.3.pe ea. ei. imi.taking ~i Cazurile nominativ.) . Interogativul se formeaza prin inversarea ordinii: He is going home now. va. -I. .

What time are you takeing this book tomorrow? Where do you go now? Who is usually reading books? We are just going to see his. 2. Rescrieti propozitiile. Friday. In fiecare din urmatoarele propozitii exista 0 gre~eala. Traduceti urmatoarele propozitii in limba romana: 1. next. 3.TEMA PENTRU ACASA 5 -Rezolvati exercitiile de mai jos A. to. He wants to speak English. 4. 5. 3. coming. the. the. corectand gre~elile: 1. who. Next week we are going to England. 2. In ficcarc micrcuri scricm scrisori ullor o. they. Alcatuiti propozitii foJosind urmatoarele cuvinte: 1. . Who is speaking at the moment? She is just sending a letter to our mother. love. 5. are boy. Romania. 4. 3. Their sons are just going out of this big building. 4. noastra? fiica noastra vine la noi. Le dai maine aceasta carte? Cine conduce acum Marti la ora ~apte ma~ina 2. In clip<1 aCC<1s!a I1U lucrez in biroul mcu. ~i trimiteti-le pentru verificare. girl. is when. 5. Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza: I. 2. us. visiting.lmcni. 3. C. B. On every Tuesday I visit my mother. does D.

costum de haine > [Enjmal] > [sista'J > [hEnd] >[su:t] Jar acum sa invaiam to ask a question ~i cateva expresii: > [tu a:sk a k"est~an] .gradina . Repetaii cuvintele ~i fiii atenli la pronuntia corecta: sister hand money question way garden fish suit animal to eat > [sista'] >[hEnd] > [mani] > [k"est~an] > [lief] >[ga:'dn] > [fl~] > [su:t] > [Enimal] >[tui:t] . cale . pe aceasta cale . (a se hrani) Repetati aceste cuvinte in alta ordine: garden way to eat question fish money animal sister hand suit > [ga:'dn] > [Uef] >[tui:t] > [k"est$<lIl] > Ills I >[manij . a intreba ceva .gradina pe~te .drum.pe unde this way which way > [DZis Uef] > [Uit~ Uef] .drum.a pune 0 intrebare.intrebare pe~te . cale .bani .pe aici.intrebare . (a se hrani) .sora . PARTEA INTAl lncepem lec(ia noua prin invaiarea catorva cuvinte noi.a manca.mana .bani .animal -sora -mana .a manca.costum de haine .LECTIA 6 .animal .

Traduceti din limba romana in limba engleza: Acum sunt in gradina noastra.Sa vedem acum ciHeva propozitii cu cuvintele noi. nais hEndz] > [hL:\' IU: Enimfdz Et haum] > [Dzb.Our mother and father are walking in the >garden now. I don't want to eat this fish.Nu am bani. . . . :> I'm in our garden now.I want to give them these >suits.nimals to the garden.I'm going this >way.Sora mea este ~ >ll~II1l0raU lli: (li 0 fata draguta.Her :>money is on the table.Ai acasa animale? . .My father has two /SIsters. Their suits are green. > [mal sista' iz a nais ga:' I] . Acum mancam pe~te.Drumul spre acest este lung. Peste 0 saptamana duccm animalele noastre in gradina.Vrei sa-I pui lui aceasta intrebare? . . "el tll D 7 1S taun IZ lon(gl] Substantivul "bani" se folose~te intotdeauna la singular: VVhereis Inylnoney? . . intrebare? Vreau sa Ie dau aceste costume. Eu merg pe aici. Cine ii pune acum 0 . Have you animals at home? The way to this town is long. ora~ >[dlllll: "on t tu a:sk him [Y IS k "est~im] > l al h Evnt mani] > l lYe? su:ts a:' gri:n] > [DIEt Uum[m hEz I haven't money. :> Your sIster likes to eat tish. pe~te. That woman has nice hands. . Do you want to ask him this question? a: r gauJI1(g) Nu vreau sa mananc acest ha:' ga:'dn] . Mama ~i tatal nostru se plimba acum in gradina.Your brother has my book in his :>hand. Surarii tale ii place sa manance pe~te.In a week we are taking our :::iJ.Femeia aceea are maini frumoase. Fratele tau are in mana cartea mea.We are >eatlllg fish at the moment.Maine mergem in gradina ei. Cititi cu voce tare: My sister is a nice girl. Tomorrow we are going to her garden.Who is asking him a Xjllcs(lon now? .Unde sunt banii mci? Completati propozitiile in Iimba engleza cu cuvintele care lipsesc: Tatal meu are dOli a surori. . . . . Banii ei sunt pe masa.Costumele lor sunt verzi. .

'k bai bas bat tildei 31 EIll gauln lg ) bal ka:'] >["i: iu:juaII l. > I don't understand your questIon. IlIce. This month I'm writing letters to my sister. Nu Inteleg Intrebarea tao Pe unde mergi la serviciu de obicei? Iubese animalele mario > He bas money > Your SUIt IS Il1 bis hand." . He usually reads books in the evenings. . > Whicll way do you usually go to work') > I love bIg animals. Si acum sa vedem cel de-af treilea caz in care se folose-$te timpul Present Continuous. but today I am going by car.aeesta. but this week we are eating at a restaurant.De obicei maneam aeasa. Costumul tau este frumos.t Et haum bat DZis "i:k "i: a I i·tln lg ) Et .De obieei merg la lueru eu autobuzul. dar azi elmerge la pi imbarc.EI are bani In mana.. We usually eat at home. Prezentul continuu se folose:~te -$i atunci cfmd ac!iunea se desfa-$oara in prezent -$i se refera la 0 activitate excepfionalii.De obieei seara el eite~te earti. aeeasta/ln aceasta (saptamana.. dar azi merg eu ma~ina. luna) Sa vedem eateva exemple: I usually go to work by bus. l~l acest caz folosim urmiitoarele complemente de timp: today this (week. gauI1l 1C1 f'O:' a "o :k I "I usually go to work by bus.Juali gau tu L1 a. " . . >[ai iu. .. a restront] > [DZI s manT' aim raitin lg ) leta'z tu mai sistarJ >[hi: !U'juali ri:dz buks in D'I i:vnin lgl bat tadel hi: 17. ..In aeeasta luna scriu scrisori surorii mele. but today he is going for a walk. but today I am going by car... month) aZI . dar In aeeasta saptamana maneam la restaurant.

Dimineata merg des la ~eoala. Nu-mi place sa-I vizitez pe aeest baiat. but today she >1:' \1 ell kmg to five. dar azi merg dupa-amiaza. Azi nu lunam.Fata aeeea tocmai iti zambe~te. . but today my lalher i:. That girl is just smiling at you.aduee des eartiGei.Maine ealatorese eu avionul la Berlin. dar saptamana aceasta ma duc la e1. I. dar azi lucreaza pfma la cinci. dar azi tatal meu ma va lua eu ma~ina.. but thiS \Veek ['m gOing tll hll11. . . in the morning. > They u. pe sora lui.. . prezentul continuu sau simplu: Mama mea de obicel lucreaza panil la opt. insa. but today he >is \'isitlng his mother. > I dOll'! like \ll 11:'11 thiS boy.u. Nu-mi place sa 0 dar azi 0 a~tept.a zambi (euiva) > 11\1 Sa vedem aeeste verbe in propozitii: Tomorrow 1'111.ua\\y go III wOlk. but this morning 1 >all1 gum!:! shopping.My mother usually >\\'orks to eight. but today [ 3m waiting. De obicei ei merg la lucru dimineata. . flying to Berlin.Inainte de a trece la exercitiul urmator.EI. > This month I'm takmg him to England.Today we >are not working but we are laking our son to Bucharest. a~tept 0 problema: > I usucdly walk to work. > 1 don't like to wait for his sister. In aceasta luna IlU conduc ma~ina. .This month 1 >aml1ot driving the car.dar.Their father >likcs to read books in the afternoon.a aduee . in accasta luna il due in Anglia. but today they are gOing in the afternoon. buks] > [DZEt garllz djast ~lI1a'lill(gl Et iu:] .lkmg me by car. yom invata un cuvfmt nou: but >l hatJ . dar in aeeasHi dimineata merg la eumparaturi. > [tamorau ~'")) !lalll/ g ) tll bil '11I1J > [hi: orll brill/elz ha:' . totu~i Completa(l propozi(iile de maijos cu verbele la timpul corespunzator. dar azi a viziteaza pe mama sa .a zbura (a calatori eu avionul) . He often brings her books. lar acum urmcaza vcrbe noi: to fly to bring to smile (at) > flU 11:1/1 hllll' '/ . Dupa aceasta pregat!re exerci(iile de traducere nu mai pot constitui De obicei merg pe jos la lucru. dar II duccm pc fiul nostru la Bucurqli.1 often >go to school in the morning. Tatalui lor ii place sa eitcasca carti dupa-amiaza.

ll1ll". . . " cat ~i "pe mine ma cheama" se traduc prin "my name is ." In aceasta casa sunt trei dormitoare. Acul11 va vom prezenta din nou cateva cuinte no1. cateodata In limba engleza atat "Eu ma numesc .I >sometimes see their sister. a cunoa~te a-i placea.There are three> bedrooms in this house.aVlOn . I like to go by 'I'LIIIC. Tata aduce masa In a doua camera.. a indragi a crede a vrea a avea. Cum te cheama? Cum il eheama? Imi r1ace sa merg ell aVlOnlil. Repetati-le plane aeroplane name bedroom sometimes > [plelll] > [earaplell1] > [nelln] > [bedru..".dormitor . . lar acum in cadrlll disCII{iel despre timpul p"ezent conlinuu illlYJ{am 0 regula gramaticala foarte importanta Cll privire la folosirea verbelO1: Exista verbe pe care nu Ie putem folosi ia acest timp. lata cateva exemple dinlec{lile anterioare: to see to know to like to think to want to have > [tll si:] > [tll nall] > [tll lazk] > [tll T'in(glkJ >. > Father is bnngll1g the table to the second room. > This boy always smiles at me.Sa verificam daca ati asimJ lat cuvintele no1. > Tomorrow 1'm tlyl11g to London...nume .m] > [samtaimz] Cli voce tare avion ~i fiti atenti la pronuntie: ~ ... completati propozitiile in limba engleza: Cateodata 0 vad pe sora lor. Acest baiat imi zambqte intotdeauna. Acestea sunt verbe care exprima senza{ii sau sentimente.uneori.What are their '>11. a poseda "' .What is your >name? .[tu "ont] > [tu hEv] a vedea a ~ti. Sa exersam cuvintele noi. Traduceti unnatoarele propozitIi in limba engleza: Maine calatoresc cu avionul la Londra.

anda'st£nd hJJlIJ .ThIS clock >is usually in my room. . but today it >is in his bedroom.She >doesn't want to go to school.! sa mearga ~a ::.Who >i.l millunant ai daunt -l\'u-l vad acum.Acum nu ~tiu.j: I l)l. dar azi vine La doua. in aceasta saptamana 0 vad marti.Nu-linteleg. dar azi este ill d()fmitoruLLui.·e timplll Prcscnt Simple. . at the moment /n mod o!Jligll!ul"//I \'(' Iduse. . I don't know it nov. working in the second room now? . >Iu Lllk ru 1 Ciliar 1i /n cazlil /n ('(//"c pc Idngcl aceslr: verbe in propozi{ie se afld expresiile now..Our father >is not working in the garden now. just. I don't understand you now. oamcni luereaza Intotdeauna sambata.to understand to be > I tll anda'stlnd] >[lu bL] . Completati propozitiile Cll verbele corcspunzatoare: Aeum ~tiu ea maine elmefge la Bucure~ti. Cine lucreaza in a doua camera aCllm? Fiul nostru vine acasa de obicei la ora cinci dupa-arniaza.They >don't want to go there with us. >11 ~.These people always >work on Saturdays. . . .\/11.1\1 hlz >/ :11 <I. Unde merg eu avionul surorile lui maine? Acc~ti . I don't understand h1m. .coala.Now J >kJj()\v he >IS going to Bucharest tomorrow. >1.Our son usually >comes home at five in the afternoon. . Ea TIU vrc<. . a pricepe .a f1 lata cateva exemple: 1 know his sister.llll)j sist~ll] .Imi placi.Acum nu te Inteleg.. .This week 1 >see her on Tuesday. Tatal nostru nu lucreaza acum In gradina. him] >[ ai daunt nilu It Ilau] >[ ai daunt anela' 51 End ill: nau] -.a intelege.. Nu VOl' sa meal'ga eu nOI aeolo. but today he >is coming at two.0 cunose pe sora lui. Aces! ceas estc de obicci in camera mea. I like you. At the mO!llcnt I d(\n'1 sec hil11.Where >are his sisters flying tomorrow? .

. Completati propozitiile In limba engleza pronun\ie! La Bucure~ti autobuzele ~i cititi-Ie apoi cu voce tare. to go >{ tu gau] .buses . lata cateva verbe noi: to keep to pay (for) to hear to try >[tuki:p] > [tu pel] >[tUhlll'] > [tu trail .My mother >teachcs English in a school. -x.There are eleven >offices in this building .te la persoana a treia singular :.houses .a pillti .a tine .a lncerca. care se pranun{a liz]: bus church >{ bas] . . . . Sora mea vrea sa viziteze acele biscrici. ~ Casele de pe strada Garii sunt frumoase.i In cazul In care verbul la infinitiv se term ina In -0. Atentie la sunt ro~ii.a Invata (pe altii). la plural prime:.in cele ce urmeaza ne vom ocupa de plumlul substantivelOl: Acele substantive care la singular au termina{ia -s. Mama mea preda engleza Intr-o ~coala. Petre merge acolo In fiecare marti.a merge she goes >[~i: gauz] Sa exersam regulile. Sunt unsprezece birouri In aceasta clad ire.Peter >gocs there every Tuesday.l~] ~i pentru verbe: .i se pronun{ii la Jel [iz]: house office >{haus] >{ oris] . .a auzl . -ch. -sh.offices >{hauZlZ] >{ ofislZ] Aceea~i regula este valabila >{tu tl.>Houses in Station Street are nice.My sister wants to visit those >churches.churches >{baSlz] Daca substantivul se term ina In -e.In Bucharest >buses are red. la plural primesc termina{ia -es. .a preda he teaches >[hi: ti:t~IZ] to teach Termina{ia -es se Jolose:.te doar termina{ia -s :. a proba .

Tatallui are birouri in aceasta cladire. Her sister teaches them to read every day. Ai animale acasa? Maine piatim aceste case.Sora ei ii invata in fiecare zi sa citeasca.iI auzi pe tatal meu in gradina? . .countries . Cine incearca sa iasa din gr~lliina? Bucurc~tl.Ei tocmai incearca sa-ti puna 0 intrebare.ta de 0 vocala.Citili urmatoarele propoziFi Mary keeps an animal at home.factories > [beibiz] >lkantriz] Dadi ter-millaria -y a lI/llli sllhstalltiv la singular este preceda. ~ fo:' DZa buks] Cine plate~te caI\ile? > I dll ill: hia' mai fa:Dza' III [Ya ga:'dn] > l IYel a: r djast traiin(g) tll a:sk iu: a k"est~an] . ~i fili atenli la pronunlie: > lmean ki:ps an Enimal 1:1 hilUm] > l 11<1:' snstii'" ti:t~iz DZem III n d ('vri dei] > I hLl: PClZ .babies . -y se afla (Ia singular) baby country factory . Who pays for the books? Do you hear my father in the garden? They are just trying to ask you a question. Urnuitoarea regula se refera la pluralul substantivelor care se termina In -yo Daca Inaintea sunelului 0 consoana.IIC SOII1C 11ICC Sunt cateva biserici frumoase in churchcs in Bucharest. atunci la plural terminatia -y se schimba In -i. 0 scrisoare lunga > They are trying to write a long letter to their mother now. > H is father has offices in this building. > Who is tlying to go out of the garden? > 1'11CIl' .Maria tine acasa un animal. ~i va fi urmal de lerminatia -es. Traduceti in lil1lba cnglaa propozitiile de mai jos: Aculll (ci) inccarca sa scrie lllal1lci lor. alunci cuviintul prime~te la plural doar termillatia -s: boy way boys ways >[boiz] Aeeea~i regula esle valabila -?i penlru verbele eu terminatia -y: he tries she pays > [hi: tralz] > [~i: peiz] to try to pay . > Do you keep animals at home? > Tomorrow we are paying for these houses.

Traduceti in limba engleza: j Acqti baieti nu vor sa mearga acasa.She is just >paymg for these books. Nu vreau sa Ie cer acestor baieti sa scrie despre aceasta.His father has some >factones. Bebelu~ii > These boys don't want to go home. 0 Ea incearca sa citeasca carte in fiecare zi. in fiecare saptamana Ie trimitem cinci scrisori.I'.k thc..to hear" nu poate fi folosit la timpul prezent continuu.Adu-mi Ull scaun! Aduceti-ml lin scaun! . > I ht::-. Acqti bebclu~i nu Ie aud pc mamcle lor. . I Ie. . Aceste fabrici sunt mario far acum s(i lnwi!(illl lIIodllllmpcnlliv.e factories are big.Mergi acasa! Mergeti acasa! Read this book! > [n:d DZ\s buk] Cite~te aceasta carte! Cititi aceas(a carte! Bring me a chair! .IY:-' 'ilL' 20 dollars every month. pentru aceste car-ti. .. . ~ Atentie: verbul .". . ~i la ortografia corecta a verbelor conjugate. refelitoare la pluralul substantlvel<!!.He always >tlles to be good.. in exercltiul urmator yom veri fica notiumle insu~ite pima acum. IcttCIS.I. EI incearca intotdeauna sa fie bun Ea tocmai plate~te . C()lIntnt:~ 11l'UI'!c 11\t: III IIttlc houses. Imi plate~te lunar 20 de dolari. verbulnu este precedat de particula to: Go home! > l gau haumJ .t: hoys to write about it. > E\'ery week we send tht:1l1 flvc > In those > I don't II lui sunt acum in gradina.These >boys want to visit some >countnes. Tatallui are cateva fabric!. Acqh baieti vor sa viziteze cateva tari. > His babies are m the garden now > She tnes to read one book every day.Completati propozitiile in limba engleza..These >babies don't hear their mothers. Dacd exprimal11 tin ol"din. In acele tari oamenii traiesc in case mici.lilt III .

te rag.Nu deschide fereastra! . Don't think about iI. please. . III 1111 II pll /1 I )'1'. pk:ls\'. please. hilI. te rag. . atunci se adallga cuvantlll pleasel pk?] -te rag.Platqte aceasta bicicleta. cat ~i la plural.Gande. please. >Go for a walk! k rog. . Nu tc giindi la asta. 0 rugaminte. please.:ji aici putemfolosi verbul please: Don't open the window' Don't go out of yOlll' roo 111. >Don't go by car. te rag. > [pei fa:' DZis baisikl pli:z] Doni PIII/i' \'/'('11/ . please.171 sci expril71am Ask him for it.1'(/ ordollclm cuiva sau sa rugam pe cineva sa lUI faca ceva.Nu ie~iti din eamerele voastre. nuni "r(.. mi:] Invatati-ma. Pay for this bicycle..Look at my sister! > [luk Et mai sista'] - Prive~te-o pe sora mea! Priviti-o pe sora mea! Think about it' > [T'mlg1k abaut it] . In limba engleza pentru persoana a daua atat la singular. please. te rag.I <I:lllnl T'lnl"lk :. Nu-mi arata aeeasta carte. falosim aceea~i expresie imperativa. >Try to buy it! >WclIt for me. > I (LlLInt aupn DZa Uindau] . I >II / I Sa eXl'lsalll Desehidc ill'l1l't':\IIVltll'l1 :ljlltmul exerci(iului de mai jos: >Open this door! 1I~:1 an'asla' Du-te la plimhare! Nu merge eu ma~in:l. Incearca sa-l cum peri I A~teapta-ma te rag' Nu lua ma~ina meal Nu vorbi eu aeeasta te rag! >0011' t ta Ik to this girl. >Don 't take my car! j~lta.111111 ' . > I daunt gau aut av io:' rll:l11j >. Don't show me this book.1..te-te la asta! Ganditi-va la asta! ~ Invata-ma! Tcach mc l > [ti:t.1.Cere-i lui. va rag: > [a:sk him fa:" it pli:z] .b:lIll . atunci i'naintea verbului se lorII/O I/egative! a allxiliarului do (don't).

te rag. "Open your mouth. please!" . pentru asta! Trimite aceasta scrisoare.Nu lucra seara! Multume~te-i .>Thank her for it! >Send this letter.>Don't work in the evening! . please.

But where are they uow'! This morning they are going 10 the post-ofTice.I ohn: Ilarbara: I ()Ill: . \Vhal is her name') ller lIallll' IS Sheila. Wait for me in the garden.LECTIA 6 . What do you see now? I see a man. In a<. Our house hasn't a garden. she is. All right. ll's a Jlin' name. I want to ask you a questioll: whk-h way arc Tom and Peter going to the office now? Ask my father. I'm going there now. Do you like Saturday? Yes. Apoi ascultati-le Inca a data ~i repeta\i diaJogul. When do you want to go to England? I want to go there next year. the second day of the week. In prillllli cxcrcitiu silabele accentuate sunt scrise cu Jitere Ingro~ate. It is the second. a woman and a little boy. Is she talking to the man at the moment? Yes. Peter has the first house and John has the third. Isn't Monday the first day of the week? No. l'nl \\Tiling a letter. Pentru Inceput ascultati doar <lialogllrilc. Slie always silliles al me to show me she loves me. On Saturday I always go to town so I usually have some time to visit my sister. Mary: I'clel: Ilarh:lra: John: Ilarhara: . please. She is smiling at you. \Vho is working herc'! I alll wlII'king hen:. but I don't know English .I 0 11 n: TOIIJ: What is your name? My name is Peter. \"II('n do you usually go shopping? I go into some shops on Tuesday and Wednesday.PARTEA A DaDA . Sunuay is the first day of the week in England. I do. Some little babies have nice names. Is the first house your house'! No. it is Monday. They are going there now. I think he knows it. Tomorrow they . Mary: TOIll' Mary: John: Barbara: John: Barbara: Mary: Peter: Tom: Barbara: Tom: Mary: John: Peter: Barbara: Peter: Barbara: Peter: Mary: .:ea'IS!<1 parte vom recapitula reguJile gramaticale ~i cuvintele noi pe care Ie-am Invii\at In cele dOlla leqii. Is it Sunday today? No.Ire going 10 Bucharest to pay fur the houses.

> We are going to them III tell d:IYS > Are you taking us With you tomorrow? pe noi cu tine? Da-i lui aceasta bicicleta. Cat este ceasul acum? $tiu romane~te. > His daughter has blue eyes and a Icd IIlouth. Mancam des in gradina. Romania ~i Anglia sunt tari frumoase. In dormitorul mcu se alla un pat ~i un hirOlI. > Rom~lIlla scrisoare. EI are un costum verde. Traduceti in limba englez3 propozi1iile de mai jos: Vreau sa trimit aceste scrisori vineri.Jar acum yom verifica intregul material nou din aceste doua Jectii. > Her sister IS walking > He has a green suit. > On Saturday I'm gOll1g for a walk. > I Ill'Sl' lillie h~lbles are here. > Do you want to ask me a question'! . pkase. Cine vorbe~te engleze~te? and England are nice countries. Fiica lui are ochi alba~tri ~i . > Next month they are flying hy pl:llIe to England. Cred ca aceasta scrisoare este lunga. > What time is it now') > I know RonWIII:lIl hut I dOll't know English. dar nu ~tiu engleza. te rog.I hl'l C ~lIC a bed and a desk in my bedroom. Ace~ti bebelu~i sunt aici. Acum incearca s-o citeasca? Maria nu viziteaza aceasta biserica acum. $i pe~tele este un animal. Tocmai iqim din casa. Cui ii place sa citeasca carli? Miercuri la noua sunt intotdeauna acasa. > I thmk this letter is long. > We often eat in the garden. Sambata voi merge la plimbare. () gura ro~ie. Aceasta carte este pentru tine. Maine ne iei ~i the kIll hCIl IlOW. > A fish IS also an animal. > Take this pen and write a letter to her. > Who loves to read books? > At nine on Wednesday I'm always at home. Vrei sa ma intrebi ceva? > Give him this hicyck. Peste zece zile ne ducem la ei. > We are just going aLIt of the house. Tine acest stilou ~i scrie-i 0 > J want to send these letters on Fnday. > Is he trying to read it now? > Mary IS not vIsiting thlS church now. Luna viitoare (ei) zboara cu avionul in Anglia. Sora ei se plimba acum in gradina. > My mother is working In Mama mea lucreaza acum in bucatarie. > This book IS for you. III the garden now.

ace~ti bani. dar azi nu lucrez. Cum il cheama? Acum nu-I vad. sa exersam prol1llI1tia vocalelor din urmatoarele grupuri de cuvinte: (u] I ei I way pay day baby Ii] keep teach eat read [ E] hand man animal [ ai] try my [ i] sister office this good book look five visit .u~d]y De obicei lucrez luni. > Who is smiling at me') > Bring me tills money > What is his name'! > I don't see it now.Crezi ca este ace~ti bani? 0 cale buna de a obtine > Do you think it's a good way to get (h is money') >I l\:. lar acum. Cine imi Adu-mi ziimbe~te? work on Monday but today I am not work j ng.

Pluralul substantivelor 6. -ch.a ~ti. In limba engleza atat "ma numesc". just. cat ~i "pe mine ma cheama" se traduc prin "my name is. 6.4.-s" ~i pronuntia este de asemenea[ IZ]. a cunoa~te . .1. Cuvimtul "money" este Intotdeauna folosit la singular.El se numqte/pe el Jl cheamalnumele lui este Peter Smith.3. Acestea sunt verbele car __ exprima senzatii sau sentimente: to see to know to like to think to hear to want to have to understand to be I don't understand you.3.. " What is your name? My name is Mary.? What are their names? 6.Unde te duci? . atunci la plural prime~te doar un . trebuie folosit timpul prezent simplu: Now I don't understand him.lMa cheama Maria.a crede a aUZI .1.2. . My money is on the table. a poseda . -x" pluralul se formeaza prin adaugarea terminatiei . . -sh.-e". .. His name is Peter Smith.-es" care se pronunta intotdeauna [1/ J : bus church .a i'ntclcgc.a vrea. 6. just.3.buses .a vedea . atunci expresiile "now. a pi iccpe -.Mergem la ~coala. Daca din context reiese ca aqiunea se desfa~oara tocmai i'n momentul vorbirii.-s..Cum Ii cheama. .Acum nu-l i'nteleg. I think you are right. a i'ndragi . Daca in afara de terminatile de mai sus cuvantulla singular mai are ~i terminatia . 6. . . $i i'n cazul In can: i'n propozi(iile care conlin aceste verbe figureaza expresiile "now. Exista verbe care nu pot fi folosite la timpul prezent continuu.1..2. Daca substantivulla singular se termina in .4. a dori .Cred ca ai dreptate.churches . 6.Cum te cheama?/Cum te nume~ti? .a avea. .Banii mei sunt pe masa.a-i placea. 6. at the moment".Ma numesc Mana. at the moment" pot lipsi din propozitie: Where are you going? We are going to school.RECAPITULAREA LECTIEI 6 .a fi Nu te i'nleleg.

Fonnarea timpului prezent simplu la persoana a treia singular prin adaugarea la verb a sufixului ... Daca la infinitiv verbul are terminatia .6.-s.Deschide t~lca u~a.-y" precedata de 0 consoana. In limba engleza.. 6.5. .Mergi acasa! ()aca vrcm sa nc cxprimam politicos sau vrem doar sa cerem ceva.1.2. -sh.-es".2.Nu merge acasii' 0 Putem folosi cuvantul "please" pentru Don't take it.(1..-y" -ul se transforma in .goes 6.-y"-ul se transforma in "i".Mergi acasal Mergeli acasii' . please. 6.factories 6. fara particula "to": (.teaches .-es": try . atunci la persoana a treia singular prill1e~te sufixul . exprimare politicoasa: . la care se adauga tennina(ia .. f'ropozi(iilc imperative (1.-x" sau . Daca infinitivul vcrbului are tenninatia . atunci forma negativa a verbului auxiliar "do" .-0". te rog. atunci la plural . -ch..6. I.2.Nu-l lua.0 home! .-es": baby factory .-es" care se pronunta intotdeauna [iz]: teach go .6. te rag. please.6.5...5. 6.babies .tries 6..-i". atunci se adauga cuvanlul "please": Open the door. la care. ()aca vrCI11 sa expnmam un ordin folosim forma de infinitiv scurt a verbului.se adauga sufixul . Daca intr-un cuvant la singular tenninatia ..4.. aceea~i forma de imperativ se poate referi aHit 1a singular cat ~i 1a plural: Go home! .-y" este precedata de 0 consoana. Daca ordonam cuiva sa nu (don't) inaintea verbului: Don't go home! ceva.3. atunci la persoana a treia singular .

He's name is Peter. please. El ii aude in clipa asta? Aceste doua fabrici sunt in apropierea statiei? Mergi la tata ~i cere-i bani! 0 Cine vrea sa puna intrebare? Unde sunt aceste biserici? Maine nu am timp sa 0 scriu c. in propozi\iik: unnaloan: ex Isla gn:~eli. 4. 3. 4. He isn't knowlI1g lhis girl. Her daughter trys to get the car. 4. Traduce1i urmatoarele propozitii in limba engleza: I. 5. You don't read this book. 2. 5. 2. In eighteen days I go to Bucharest. Our bois are good. Corecta\i-le ~i rescrieti fiecare propozitie: 1. Traduceti unniHoarele propozitii in limba romana: 1. Don't try to take this book! Who teaches Romanian in this school? Are the babies at home? What are their names? Where is your money? 2. We don't want to visit that man today.TEMA PENTRU ACASA 6 Rezolvati ~i trimiteti pentru verificare exercitiile de mai jos: A. 6. 5. 3. 3. 6. 6. . B.

eu privire la . .ill acest moment.fiica . ) England English eye fifteen fish to fly fourteen Friday garden to give I Ii It i 111 I t 1.masa de scris.a maoea.'dn] > [tL! glvJ hand to hear her > [hEnd] > [tu hia'] > [ ha:'] .pat ~ bedroom book to bring but to conle daughter desk dollar to eat eighteen eleven dormitor > l bukJ .a pune 0 > ll'ar~lpleinJ / I EJ1im~d] I III <i:sk a k"est~aJ1] > intrebare > I Ll [Va maumant] > .dolar . ei. l frairiei] > [ga. pupitru. ii.a aduee (eu sine) . chiar acum bcbelu~ I [wi\) )] bed .gradina .-. a ajunge .englez . -i.mana .optsprezece .animal .sai. sale > I r" > Ilraid i j.pe ea. banea . ~ > [ heLlJ > lbcdrll:m] .. a se hril11i .1 > 1111 li"'1 'Iinj .ullsprezece . totu~i > [Ill hrin(gl] > [batJ > [tu kam] > I do: 1. birou.aVlon . i'nsa.a da.a veni. . > I tll ill > [eiti:nJ > [ilevn J > [ ingland] > [ingli~ J > (all > . about aeroplane animal to ask a question at the moment baby > l~lhaut] despre.paisprezece .a auzi .vmer! .carte . ei/sau. de.ochi .cincisprezece pe~te I desk I > 1(101:\'.VOCABULARUL LECTIILOR 5 SI 6 .Anglia .dar. a dami .a zbura .I'J > .

corect . chiar .pe el.mic. noti uni abstracte. asta (pentru obiecte.a citi . pe aici .barbat .scnsoare .aceasta.te rag.pe mine.din (de ex.oficiu po~tal ·'1 .gura .1111 :1 \ 1 .stilou .a iubi. i-.bucatarie . ma. fii amabil .a tine . [mandelJ >[m3mJ >[manT'J >[mauT'J >[neim] >[nekstJ >[nalilti 111 >1 '1.bani . inauntrul . . 1-. imi. un pic.luna (calendaristica) . a scoate ceva din cev?-'-. a-i fi drag . -mi -luni . la. care urmeaza l10uasprezece . .': here him In >[hia'J >[hllnJ >[II1J >[ ItJ . animale) It just to keep kitchen letter little to love man me Monday money month mouth name next nineteen now out of to pay (for) pen plane please post-office question to read right all right >[ dpstJ >[tu hpj >[ kit~an J >[ leta'J >[litIJ >[tu lavJ >[mEnJ >[mi:J >[mandl].aici. ii.in.l1I1 .nume lIrma(or.tocmai.in ordine. ii.acum . in regula .avion.a plati (ceva/pentru ceva) .intrebare .~ II I I 11\'/1 >1 pL'1l1 >lpklnj >[plnJ > [paust ofisJ > [k "est~anJ >[tu ridJ >[raltJ >[o:lraltJ . potrivit. putin .drept. mi. aeroplan . lui. mle.

lfllOI<lllj ··1 t 1I 11'..cateodata. a conversa .a vorbi.saptamana -la ce ora? . cale.sambata . ralt] >[rumemia] >[ rumeinian] >[sEta'di]. Ie.a preda.1 IIi III .douazeci .a trimite . Thllrsday lOlllO'l'OW to try Tuesday twelve twenty to understand us way Wednesday week what time. [sandel] >[tu to:k] >[tu ti:t~] .a incerca. lor.1 I ·:t...roman .treisprezece . [Uenzdei] >[Ui:k] >[ Uot taim] .maine .joi . a proba .costum de haine . ne.'/(!c/J ·ll. a pricepe .duminica . in partea dreapUi -la dreapta .a zambi (cuiva) .marti .\ i I '1I/lI/(li j....1 pc ci/clc. ni . ne.a arata ~aptesprezece >[sevnti:n] >[ sist~l'] >[sikstin] >[ tu smail l:tJ >[ samtaimz] >[ san] >[su:t] >[ sandi].. a invata (pe altii) - >[IYcm] >11 )1.pe noi.a avea dreptate .drum.sora ~alsprezece sixteen to smile (at) sometimes son suit Sunday to talk (to/with) to teach them the third thirteen . Ii al treilea '<II ·1 .-.Romania .a intelege. [tiuzdei] "11 ''L-I \' I >11"clllll >[ tll :IIHL!'stEnd] >[ as] >[ Uei] >["enzdi].in dreapta.on the right to the right to be right Romania Romanian Saturday to send to show seventeen sister A >[ on [Ya rait] >1 tll [Ya ral1] >[ tu bi. noua.? :1 '/dll. [sEta'dei] >[ tu send] >[ tu ~au] . uneori .fiu . direc(ie .doisprezece .1 I '.mlercun .

pe tine te. \1. pe voi.eu. in ee direetie? . va.whIch way? with you > ["lt~ "el ] . Iti. ilTIpreuna eu . pe dumneata.tie. va > ["iDzJ > [iu") . pe dvs . dumneavoastra. voua.pe care drum. vi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful