Bab 4 Sistem dan struktur

Pentadbiran Negara
BJEKTIF
· Mengetahui tentang pembahagian kuasa
diantara tiga peringkat keraiaan
· Memahami peranan komponen-komponen
utama dalam sistem pentadbiran Malaysia.
PRSES PEMBENTUKAN
KERAJAAN DI MALAYSIA
· Zaman pemerintahan Kesultanan Melayu
Melaka abad ke-15.
÷ Sultan mendapat khidmat daripada Bendahara,
Bendahari, Temenggung dan Laksamana.
· Penjajah British datang pada abad ke-17
dan memperkenalkan pentadbiran Ìnggeris.
· Kemerdekaan ÷ pentadbiran secara Barat
masih dipakai tetapi banyak perubahan.
FUNGSI UTAMA KERAJAAN
B%
KEME%ERÌ
PERD ME%ERÌ
EM ME%ERÌ
EKSEKU%ÌF
RKY%
DEW EGR
DEW RKY%
PRLÌME
PERUDG
MKM
KE%U KÌM EGR
PEGDÌL
YG DÌPER%U GOG
TERI
PENGASINGAN KUASA
· Montesqeu:
÷ dalam sesebuah negara, pembahagian
kuasa perlu dilakukan untuk mengelakkan
daripada berlakunya dominasi kuasa oleh
pihak-pihak tertentu.
· 3 bentuk pemerintahan utama:
÷ Badan Eksekutif (Pentadbiran)
÷ Badan Legislatif (Perundangan)
÷ Badan udisiari (Kehakiman)
KMPNEN UTAMA
DEW
DEW EGR
PRLÌME
BD PERUDG
SURUY
KEME%ERÌ
KBÌE%
PERD ME%ERÌ
BD PE%DBÌR
MKM RED
MKM %ÌGGÌ
MKM PERSEKU%U
KE%U KÌM EGR
BD KEKÌM
YG DÌPER%U GOG
BADAN EKSEKUTIF
· YG DÌPER%U GOG
· EM ME%ERÌ/KBÌE%
· KEME%ERÌ
· PERKÌDM% WM
· SURUY-SURUY
YANG DIPERTUAN AGNG
· Ketua egara atau Ketua Persekutuan.
· Peranan utama:
÷ Segala urusan kerajaan dijalankan atas nama
baginda tetapi mesti bertindak atas nasihat
emaah Menteri atau PM.
÷ Mempunyai kuasa budi bicara tetap dikehendaki
mengikut kebiasaan peraturan Demokrasi
Berparlimen.
÷ Melantik emaah Menteri atas nasihat PM.
÷ Mempersetujui atau tidak membubarkan
Parlimen.
JEMAAH MENTERI /
KABINET
· Dimulakan oleh sistem hli (1951-1955).
· Kabinet moden pra-merdeka ditubuhkan selepas
Pilihanraya 1955 oleh %R.
· emaah Menteri ÷ badan tertinggi.
· PM menjadi Ketua emaah Menteri.
· hli-ahli emaah Menteri mesti bertanggungjawab di
atas keputusanM.PM lantik Setiausaha untuk
membantu PM.
JEMAAH MENTERI /
KABINET
· PM - Pengerusi Mesyuarat emaah Menteri.
· PM ÷Ketua Pentadbir Utama egara.
· PM - Perkenalkan dan menjalankan dasar.
÷ Meningkatkan prestasi perkhimatan awam
÷ Mengubah sikap pengawai perkhimatan awam
÷ Merapatkan hubungan sektor awam dan swasta
· PM ÷ Pegawai Diplomat Utama egara.
÷ Melalui hubungan persahabatan dan hubungan
perdagangan dengan negara-negara luar.
Jemaah Menteri/Kabinet
pada hari ini
Kabinet
Perdana
Menteri
Menteri -
menteri
EKSEKUTIF
Perdana Menteri
Kuasa-kuasa Perdana Menteri
· Ketua Jemaah Menteri
· Ketua Pentadbir Utama
· Ketua Parti Pemerintah
· Pegawai Diplomatik Utama
KEMENTERIAN
· gensi tertinggi dalam jentera
pentadbiran Persekutuan.
· %erdapat 26 kementerian ÷ boleh
ditambah atau dikurangkan.
· Ketua Setiausaha (KSU) ÷ ketua
pentadbir untuk sebuah kementerian
· Ketua Setiausaha egara ÷ ketua
perkhidmatan awam Persekutuan
Kementerian-kementerian di Malaysia
. Jabatan Perdana Menteri
2. Kementerian Belia dan Sukan
3. Kementerian Penerangan, Komunikasi,
Kebudayaan & Warisan
4. Kementerian Kemaiuan Luar Bandar dan
Wilayah
5. Kementerian Keria Raya
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Kesihatan
8. Kementerian Kewangan
9. Kementerian Luar
. Kementerian Pelaiaran
. Kementerian Pelancongan
2. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
dan Masyarakat
Kementerian-kementerian di Malaysia
3.Kementerian Pengaiian Tinggi
4.Kementerian Pengangkutan
5.Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan
Industri
6.Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal
Ehwal Pengguna
7.Kementerian Pertahanan
8.Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
9.Kementerian Perumahan dan Keraiaan Tempatan
2.Kementerian Perusahaan Perladangan dan
Komoditi
2.Kementerian Sains, Tenaga & Teknologi Hiiau
22.Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
23.Kementerian Sumber Manusia
24.Kementerian Wilayah Persekutuan
PERKHIDMATAN AWAM
· ngkatan Bersenjata
· Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman
· ngkatan Polis
· Perkhidmatan Kereta api
· Perkhidmatan wam Bersama
· Perkhidmatan wam egeri
· Perkhidmtan Pendidikan
SURUHANJAYA -SURUHANJAYA
· Untuk memastikan ientera pentadbiran
keraiaan berialan dengan lancar dan
sistematik, keraiaan telah
membentukpelbagai suruhaniaya.
SURUHANJAYA
SURUY %E%P
Suruhanjaya Pilihanraya
Suruhanjaya Perkhidmatan
SURUY SEME%R
untuk menyiasat dan
menyelesaikan masalah
dan perkara sebenar
SURUY
BADAN PENTADBIRAN
PERINGKAT NEGERI
· Perlembagaan Persekutuan
memperuntukkan kuasa EksekutiI di
peringkat negeri di setiap negeri akan
diialankan oleh Raia/Sultan/Yang Dipertua
Negeri.
· Raia/Sultan/Yang Dipertua Negeri iuga
akan memperkenankan perlantikan ahli-
ahli Mailis Mesyuarat Keraiaan Negeri atas
nasihat Menteri Besar.
BADAN PENTADBIRAN
PERINGKAT NEGERI
DEW UDG EGERÌ
MLÌS MESYUR% KER EGERÌ
R/SUL%/YG DÌPER%U
MAJLIS MESYUARAT
KERAJAAN NEGERI (EXC
· Raja/Sultan melantik Majlis Mesyuarat
Kerajaan.
· Raja/Sultan perlu melantik seorang Ketua
Menteri/Menteri Besar untuk mengetuai
Majlis Mesyuarat Kerajaan.
· Raja/Sultan melantik antara 4-8 orang hli di
kalangan ahli-ahli Dewan Undangan egeri
(DU) sebagai EXCO.
MAJLIS MESYUARAT
KERAJAAN NEGERI (EXC
· EXCO sama seperti Kabinet Persekutuan.
· EXCO memberi nasihat kepada Sultan.
· Ex-officio dilantik dari:
÷ Setiausaha Kerajaan egeri
÷ Penasihat Kewangan egeri
÷ Pegawai Kewangan egeri
MAJLIS MESYUARAT
KERAJAAN NEGERI (EXC
· Raja boleh melantik bukan bumiputera
menjadi Menteri Besar/Ketua Menteri.
· Majlis bertanggungjawab secara kolektif
kepada Dewan Undangan egeri (DU).
· Ketua Menteri/Menteri Besar letak jawatan
jika:
÷ tidak mendapat kepercayaan sebilangan besar
DU.
÷ Raja/Sultan membubarkan Dewan.
÷ hli MMK tidak boleh mengambil bahagian
dalam perdagangan, perniagaan atau profesion
uang ada kaitan dengan jabatan-jabatan tertentu.
DEWAN UNDANGAN
NEGERI
· Satu dewan sahaja.
· Mendengar, membahas dan menggubal
rang undang-undang negeri (DU shj) .
· Undang-undang negeri dikenali sebagai
enakmen.
· nggota terdiri daripada Sultan, DU
dan Setiausaha Kerajaan egeri,
Penasihat Undang-undang egeri dan
Pegawai Kewangan egeri.
PENTADBIRAN PERINGKAT
NEGERI
· DÌ SRWK
÷ Bahagian ÷ ditadbir oleh Residen.
÷ Daerah ÷ Pegawai Daerah.
÷ Daerah Kecil ÷ Pegawai nak egeri.
÷ Kampung- Penghulu.
· DÌ SB:
÷ Daerah ÷ Pegawai Daerah (dibantu Ketua nak
egeri).
÷ Kampung ÷ Ketua Kampung (dibantu orang tua).
BADAN LEGISLATIF
PRLÌME
MLÌS R-R
YG DÌPER%U GOG
Yang Dipertuan Agong
Di antara tugas-tugas YDPA ialah:
. Tugas mengikut nasihat
2. Tugas mengikut budi-bicara
3. Pemerintah tertinggi angkatan tentera
4. Memperkenan rang undang-undang
5. Pengistiharan darurat
6. Kuasa pengampunan
Yang Dipertuan Agong
Di antara perkara-perkara yang tidak boleh
dilakukan oleh YDPA ialah:
. Baginda tidak boleh menialankan
tugasnya sebagai raia di negeri baginda
kecuali tugas-tugas baginda sebagai ketua
Agama Islam.
2. Baginda tidak boleh memegang sesuatu
iawatan yang baginya ada apa-apa saraan
3. Baginda tidak boleh mengambil bahagian
yang aktiI dalam apa iua perusahaan.
Mailis Raia-Raia
· Badan rasmi yang paling tinggi
kedudukannya.
· Ia dianggontai oleh 9 Sultan, dan empat
Yang Dipertua.
Parlimen
· Dewan Negara
· Dewan Rakyat
Dewan Negara
Mempunyai 69 orang Senator.
Tempoh seorang Senator ialah selama 3 tahun
dan tidak boleh memegang iawatan tersebut
lebih dari 2 penggal.
Seorang Senator hendaklah berumur 3 tahun
ke atas.
Dewan Rakyat
Mempunyai 95 orang ahli yang terdiri dari
82 dari negeri-negeri dalam Malaysia, dari
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan
dari Wilayah Persekutuan Labuan.
Umur seorang ahli Dewan Rakyat ialah 2
tahun ke atas.
HILANG KELAYAKAN AHLI
PARLIMEN APABILA:
· Diisytiharkan tidak sempurna akal.
· Seorang bankrap.
· Memegang jawatan berpendapatan.
· %idak menghantar penyata perbelanjaan p/r.
· Dihukum penjara 1 tahun / denda RM2000.
· Kehilangan kelayakan di bawah mana-mana
undang-undang.
· Memperolehi kewarganegaraan negeri
asing.
Fungsi dan Kuasa Parlimen
· Di antara Iungsi Parlimen ialah:
. Kuasa perundangan iaitu kuasa membuat,
meminda/memasuhkan undang-undang.
2. Mengenakan cukai-cukai baru, tambahan
atau memansuhkan mana-mana cukai.
3. Meluluskan belaniawan negara bagi satu-
satu tahun tertentu.
!#SEU# !E#U
acaan
!ertama
acaan
Ke-2
!eringkat
Jawatankuasa
#ang dibahas
Mengenai Kesan
dan kepentingannya
Kepada rakyat dan
negara
#ang dibahas
Mengenai Kesan
dan kepentingannya
Kepada rakyat dan
negara
#ang undang-undang
ikemukakan oIeh
Seorang menteri secara
ringkas
#ang undang-undang
ikemukakan oIeh
Seorang menteri secara
ringkas
!#SEU# !E#U
!eringkat
Jawatankuasa
acaan
Ke-3
1. iIuIuskan
oIeh
ewan
!arIimen
2. iperkenan
oIeh Yang
di-!ertuan
gong
#ang
diubah
#ang
diubah
Undang-undang
diwartakan
Undang-undang
diwartakan
BADAN KEHAKIMAN
KEBEBASAN KEHAKIMAN
PUNCA UNDANG-UNDANG
Undang-undang Malaysia pada hari ini
diperolehi daripada lima punca yang utama
iaitu:
1. Undang-undang bertulis:
a) perlembagaan
b) perundangan Persekutuan dan egeri.
2. Keputusan2 Mahkamah.
3. Undang-undang Ìnggeris.
4. Undang-undang Ìslam.
5. Undang-undang dat.
SÌS%EM KEKÌM MLYSÌ
Yang Dipertuan gong
Mahkamah Rayuan
Mahkamah
Majistret
Mahkamah %inggi
Borneo
Mahkamah %inggi
Malaya
Mahkamah
Seksyen
Mahkamah
Seksyen
Mahkamah
uvana
Mahkamah
Majistret
Mahkamah
uvana
Mahkamah
Penghulu
Mahkamah
nak egeri
ahkamah
Atasan
ahkamah
Rendah
Sabah dan Sarawak
Semenanjung
Mahkamah Persekutuan
KUASA 2 MAHKAMAH
· Mentafsir perlembagaan negeri.
· Mentafsir sesuatu undang-undang.
· Mengisytihar sesuatu undang-undang
bertulis Persekutuan atau egeri.
· Mengisytihar sesuatu tindakan
kerajaan sebagai tidak sah dari segi
undang-undang.
KEBEBASAN MAHKAMAH
· %idak boleh dipecat sebelum 65 tahun kecuali:
÷ kelakuannya tidak baik.
÷ Tidak berupaya (uzur).
· %ribunal terdiri 5 org atau lebih dari Malaysia atau
negara Komanwel.
· Saraan diperuntukkan dibayar kepada Kumpulan
Wang Yang Disatukan.
· Saraat akim dan syarat2 lain tidak boleh diubah.
· Kelakuan akim tidak boleh dibincangkan dalam
Dewan.
MAHKAMAH
PERSEKUTUAN
Mahkamah
Atasan
Mahkamah Persekutuan
Mahkamah Rayuan
Mahkamah %inggi Malaya
dan Borneo.
Mahkamah
Rendah
Mahkamah Seksyen
Mahkamah uvana
Mahkamah Majistret
Mahkamah %untutan Kecil
Mahkamah Penghulu.
Mahkamah
Khas
Mahkamah %entera
Mahkamah Perusahaan
Mahkamah Khas Raja-raja
Mahkamah egeri.
MAHKAMAH NEGERI
Mahkamah Syariah Mahkamah Syariah
Rayuan
Mahkamah %inggi
Syariah
Mahkamah Rendah
Syariah
Mahkamah dat
(Sabah dan
Sarawak)
Mahkamah dat
Daerah
Mahkamah
Pegawai/Ketua adat
Mahkamah Penghulu
MAHKAMAH
PERSEKUTUAN
· Selesikan pertikaian antara kerajaan
egeri dan kerajaan Persekutuan.
· Sahkan undang2 oleh Parlimen dan DU.
· Mendengar kes2 rayuan dari Mahkamah
Rayuan dan Mahkamah %inggi.
· Meliputi kes sivil dan kes jenayah.
· Kes sivil yang nilai tuntutannya RM
250000 ke atas
MAHKAMAH RAYUAN
· Membincangkan kes rayuan jenayah.
· Bicarakan kes sivil nilainya RM250,000
ke atas.
· Bicarakan kes jenayah dari Mahkamah
%inggi.
MAHKAMAH TINGGI
· Bicarakan apa sahaja kesalahan warganegara
dan pelancong asing.
· Bicarakan kes2 sivil dan jenayah.
· Kes sivil melibatkan hal penjagaan kanak2 serta
orang tidak siuman, wasiat, perkahwinan dan
perceraian agi bukan muslim serta kemuflisan.
· Dengar kes rayuan sivil dari Mahkamah Rendah
bernilai RM25000 ke atas.
· Beri nasihat kepada mahkamah2 rendah tentang
tatacara dan proseding di mahkamah dan soal2
perlembagaan.
MAHKAMAH SESYEN
· Bicarakan kes jenayah dan sivil.
· Kes sivil bernilai RM25000 ke atas.
· Bicarakan apa juga kesalahan jenayah
kecuali menjatuhkan hukuman mati.
· alankan siasatan awal sebeum seseorang
itu dibicarakan di Mahkamah %inggi.
· Kenakan hukuman maksima 5 tahun
penjara, denda RM1000,12 kali sebatan
atau kedua2nya sekali.
MAHKAMAH JUVANA
· Bincangkan kes2 jenayah bagi umur
10-18 tahun.
· Kanak2 bersalah dihantar ke sekolah
pemulihan akhlak sehingga umur 21
tahun.
· Perbicaraan dijalankan secara tertutup.
MAHKAMAH MAJISTRET
KELAS
· Bincangkan kes2 jenayah dan sivil.
· Kes jenayah libatkan hukuman penjara
dan hukuman denda.
· ukuman maksimum - 5 tahun
penjara, denda RM10000, sebatan 12
kali atau ketiga2nya.
· Kes sivil libatkan RM12000 ke atas
setahun.
MAHKAMAH MAJISTRET
KELAS II
· Kes jenayah - hukuman maksimum
dijatuhkan tidak melebihi 3 bulan
penjara dan denda RM250 atau
keduanya sekali.
· Kes sivil - nilai kes tuntutan RM3000 ke
atas.
MAHKAMAH TUNTUTAN
KECIL
· Bicarakan kes tuntutuan sivil bernilai
RM3000 ke atas.
MAHKAMAH PENGHULU
· Bicarakan kes2 sivil dan jenayah.
· Dikendalikan oleh Penghulu sesuatu
Mukim.
· Kes sivil - tuntutan nilai RM50 ke bawah.
· Kes jenayah - denda sebanyak RM25
ke bawah.
· Rayuan terhadap mahkamah penghulu
boleh dibuat di Mahkamah Majistret.
MAHKAMAH TENTERA
· Kendalikan kes tingkah laku tentera.
· %idak bicarakan kes sivil dan jenayah.
· Kesalahan yang dibicarakan:
÷ tidak patuh pada arahan pihak berkuasa,
÷ tidak menjalankan tugas,
÷ mengabaikan tugas.
· atuhkan sebarang hukuman kecuali hukuman
mati.
· Pesalah boleh membuat rayuan kepada
Mahkamah %inggi.
MAHKAMAH KHAS RAJA2
· Bicarakan kesalahan Dipertuan gung
dan Sultan dalam kes sivil dan kes
jenayah yang dilakukan dalam
persekutuan.
· %indakan akan dikenakan terhadap
gung atau Sultan setelah mendapat
keizinan Peguam egara.
MAHKAMAH SYARIAH
· Untuk mengadili umat Ìslam.
· Bicarakan kes2 sivil dan jenayah.
· Kes sivil - nafkah dan tanggungan,
perkahwinan, perceraian, wasiat, wakaf,
pembahaagian harta.
· Kes jenayah - berjudi, zina, tidak berpuasa,
ajaran sesat, berkhalwat, penderaan, minum
minuman keras, tidak zakat dan fitrah.
· Kesalahan besar dibicarakan di Mahkamah
%inggi Syariah, kesalahan kecil dibicarakan di
Mahkamah Rendah Syariah.
MAHKAMAH ADAT
· Bicarakan kes2 pelanggaran adat oleh
suku2 kaum di Sabah dan Sarawak.
· Contoh:
÷ adat perkahwinan,
÷ undang-undang adat,
÷ adat-adat keagamaan dll.
KESIMPULAN
· Dalam konteks negara Malaysia mengamalkan
konsep Pengasingan Kuasa, pada dasarnya tidak
dipraktikkan sepenuhnya.
· Ìni kerana di antara tiga badan tersebut adalah
berkaitan di antara satu sama lain.
· Undang-undang dibuat oleh badan pemerintah
seperti Yang di Pertuan gong dan Menteri-
menteri.
· hli Parlimen yang berfungsi sebagai penggubal
undang2 juga dilantik mengetuai kementerian2
tertentu untuk menjalankan kuasa pemerintahan.

%
W 0309,:9039,3502-,,,3:,8, /,39,7,9,5073,907,,,3 W 02,,2507,3,34254303 
4254303 :9,2,/,,2889025039,/-7,3,,8, 

!# $$!%& #$
W ,2,35020739,,308:9,3,30,: 0,,,-,/0 

$:9,3203/,5,9/2,9/,75,/,03/,,7, 03/,,7 %0203:3/,3,8,2,3,

W !03,,798/,9,35,/,,-,/0 
/,320250703,,35039,/-7,33078 W 0207/0,,3 5039,/-7,380.,7,,7,9 2,8/5,,909,5-,3,507:-,,3

&$&%# 
!#%& 

$&%

!#&

!

!#%# %#

!# 

%&# 

%# 

# #% 

%

#%

% # !$&$ W 4390860: /./.75.8:. 5.3 /.308.-07.:3. 502-.3:/8.3././423. .3 :.3 ..3:9.7.3 .3 .2.8..:./..28080-:..507:/./-7./.380:91 !039..3:39:2030.40 5.2.30.7 0.9079039: W -039:5020739.91 !07:3/.8.

 ! &% !#%& !#& !%# !# !#%# %&# # % !#$&%& %# % $&#& # .

$&% W W W W W !#%& %#.

% %# !#% $&#& $&#& .

909.:! 025:3.2..3 W !07. -.:7:8.5/003/.3.83..7.7203 .9.909.3/.8..9! 02507809::.8..202-:-.2.. $0.3 !.9.:09:..83.9.3/.30247.9.83.:.-:/-.3....307.:9/.7.9:7.52089-0793/.3902.7.9.8.8.9 02.!#%& W 09:.3507. 203:90-.9..0.03907.03907.3.3:9.!0780:9:.7203 0.8 075.

%#.

38005.03907 W .390793 W !203.-/ ../.02.3:3..34088902  W .9.39:! ./9:-:.:39: 202-..3 !.03907 -..805:9:8.37.39$09.40%# W 02.02.:8.039072089-079./09:.-30924/0357... 207/0. % W 2:.8 !..

%#.

7.5503.85072.03907 W ! 09:.3.7 033.2 03:-.9.89.3:-:3.542.3203.2 07.3/.9.!039.3/.3/03.7 .2.-.7.::-:3.3. W ! !0.8.3:-:3..3.902.2/. 0.357089.. W ! !0703.7..9&9..7..5072.8..2..9. 30.3.35078..7.. % W ! !0307:808:.3/.38.9./-7&9.:.380947.5.9..330.0.3 507/.0.

03907..02.

-309 !07/../.3.73 .-309 5. 03907 03907 203907 ..

.8. :.3.8./-7&9.542.$&% !07/.!07/..!.03907 :.03907 W 09:.2.02.79!020739.2.03907 W 09:.3..9&9.!039. W !0. W 09:.

%# W 03890793/.3 -40 /9.5.3 W 09:.0203907.$09.3.:/:7. 09:../-7.2!0780:9:.203907.9.3 .3!0780:9:.. 5039.90203907.3 W 09:.2-.0..:8.$09. 5039./-7:39:80-:. $& 09:.3 W %07/..:8.7.3. 507/2.9..

3 . #.7 .3 !02-.2 007 0203907. 0203907.3 :.3 0203907.3 0203907.8 0-:/.3 07.3 !0...7.3 !0307.78.39.3 42:3.7/.3 08..3 0203907.3 0203907.7.3 0203907.8.0203907.:.3 02.3. 0:.3/. 03907 0203907.3 $:.3 0203907.3 0203907..3 :.9.3 !07/.3 .3.3 0.9 . 0203907.-.7. /.3.3 0.3:3..43. ..3 !0.3 .9.3...8.3.3 . /.7 0203907.3 / .

3.3.-.2 $09.3 $:2-07 8 /..3 . 0203907.3 !079.: 0203907.3 3/:897 8.2 007 /. /. .3!07.... !03:3.3 39...3 %3 0203907.3 ..3 !07/.7 0203907..3 0203907.3 !07:2.38.3 !03.3 0203907.3:8..3 $. 0203907.3.3 .3 /.3 !07/.3 . 0203907.3:9.3.3 424/9 0203907.8.3 $:2-07 .9.38 %03.3 !07:8.3 !03.3 .3 /.3..3 / ..3 !079.!0780:9:.3 0203907.0203907.. %0344 .3 /.3 3/:897 0203907./.3 0203907.8 %.3 %025.7.3 0203907.3 07..

3!48 !07/2.9.3 3.!#% W W W W W W W 3.9.3!07:3/.30709.9.9.307803.3.3. !07/2.2.9.2.9. !07/2.5 !07/2.3.3 .30.3/.2007 !07/29.9.2078.3!03//..

..3.3.390.3-07..3/03.5039.303907..89.3.. .3 88902... 202-039:50-.8:7:.7/.9 07.$&#& $&#& W &39:202./-7.3 07..

3.9.$&#& $&#& $&#&%%! $:7:..37..!.7 ..3.32.80-03. $:7:. /.8..8.7..3 203008.3507.3 $&#&$%# :39:203.!07/2.9/.

.8.340#..93007/809..53007..3!0780:9:.!%# !#%# W !0702-.3 202507:39:.3 /.3:.80:91/ 5073.3..

$:9.3.

35079:... 007 W #.

3.$:9.

8. .39.320250703..3.9...907..35079:. ..90390708.3007.7 .3.808:.3507.007:.7.8 3.

!%# !#%# #.

$&%.

!#%& $$&#%## &# .

.$$&#% ## W #.

3 W #.7.320.39.808:..9 07..$:9..

398047.309:. 03907.$:9.3507:20.

7....808:.907.3 W #.7:39:20309:.0390708. .

.39.3007 & 80-.$:9.320.7.0. .3&3/..3/ .39.3. .3.3. 47.

-309!0780:9:.:8.07.3007 !03.3 W 411..4/.8...2./.905.0.8..805079.7 $09.3.3007 .3.3007 !0.90.3 W 202-073.$$&#% ## W 8.39/.$:9.

 203.3-:25:907.39-:./0390708..7.-4020.$$&#% ## W #.

09:.03907.8-079..3:3.-80.3&3/.03907 W .7.3007 & W 09:.3../.0.4091 05.

0390708.709.7 & #.3-08..3 ..3.380-.90507..5... 9/.203/.9..

3.3 9/.3 ../.3/03.9.-40203.7.-.30.$:9..3 /...3.:57410843 :..9..39079039: .3 5073.3.2--..-.9.2507/.9.3.3202-:-.

3$09..3203:-.0.:8..8.8/...3./.3 :3/.3:3/.80-.33007/03.203 W 349. 03.33007 &8 W &3/.3 :3/.& # W $. W 03/03.38.3 & /. 7.9&3/.9:/0.75.3 :3/.907/7/.7 202-.3007 !03..3007 .07.$:9.3 !0.3007/....

..007 .25:3 !03:: W $ .25:3 09:..3.25:3 /-.07. .. /-.07.07.3.0. 007 ..07. .3 /9. !0.39:47..!%#!#% # W $# ... !0./-740#08/03 .39:. !0.07.39:09:.

$% !#%& $# # !# .

7.25:3.3..3 !0389.3 903907.3:3/. 90793 . 503.8 203:9 -:/ -.3 7.39. !020739.8 9:.35079:.3 /.7.9 %:.8.3 .8 !.8 203:9 3.9 :.7:7..343 ..3 :3/. 9:. 0250703.8. %:.9.7.

2- -.. 507.3.3.:.3.91 /.2 . 09:..9: .39/. .2 .3 808:.8 -. 9:.8. .3/. 80-..5. -40 /. 80-.2.3/. :.5. -40203.343 .8 9:...83.3 ...3 ... -40203.35079:. . .9.3-.:. ./. .7. 8. 507..3 . 9/. 7./ 3007 -.3 40!.3 . 9/. -402020..7. 0.3 9:. 507:8..3/.39.7.. 9/.7.5.3/.3/.

35079:.37.3025.33./..35.82../. W . W .3 /.8#.393 0/:/:.3439. #. ..40$:9.9 .

W 0.7203 W 0.30.3#.7.9 ..!.

390780-:9 0-/.3.9..-07:2:7 9.0.3$03.9.47.:3 0.7...-402020.947 %02548047.30.8 .:3 /.39/.80.947.7503.2. 025:3.9.94703/. $047.3$03.3$03.

7..... /.!0780:9:.3 &2:78047.3 /.47.3#.7 .-:.8...7 /.:25:7/.3..3#.3..3:.8 ..!0780:9:.9.73007 3007/. 9.2.3.9.0.3907/7/.:30.0.9 025:3.

.9..35.7.8025:73.7503.39/.3.203.9.3..9..507-0. $047.39.37.3 %/.5 020. !#! W W W W W W 89.5.3-07503/.3-.

9.7.7 ::2503.:3.

3 W 02507400.7.../03/.33007 .7.3.3.3.30...2.3 :3/.83 .30. :3/. 2.3/-.# 0.

8.3:. 507:3/.9: :.:38/.3 . 1:38 !..7.7203 .39. :.7203 W .8.!.9 2023/.3. 202-:.8.

7: 9.3.3 .7.:.3 2. 0::8.:3 9079039: .3 . 8.9: 8.:.8:.3 0303.3.. .3 :3/.2-.-. 2.38:.3 -0.9.3 30.9: 9.: 202.202.:.. -.. .3 :3/.3.

7.3 :3/.3 0 !073. #.3 30.33.... #.3 /.8 ..2. 08.8 0303..3 !079.!# $&#!#& .. . 73. 7../.3:.3:3/.3 203907 80.3 40 $047.9 /.3 050393.8..3 02:.3/-.7.9.... 05.9 .

3 / !079:..7203 50703.9 .3 .3 :3/.!# $&#!#& !073..3:..3 &3/.3 43 /. #. .9.3 !.8.79..3 40.3 40 0..3 0  ::8.3 /:-.

 $ .

. .3 :3/.3.3007 05:9:8.3 :3/.3-079:8 .2.3 :3/.!&& & &3/.38.507:3/.2.9: &3/.3 :3/.3/.3:9.8..75.5.2 &3/..3.9 .3. &3/.2.3 :3/.33078 &3/. 50702-.3!0780:9:..5:3.3 ././.3/.73 /50740/....

3:3 $..2../..35079:..-.2. 9.. .2. :. ..2.$$%$ .343 . .3 . #03/....3 . . $0803 .2.89709 .2.2. ..%3 47304 .2..3.!0780:9:. :.2.%3 ..007 $0203. . !03:: ..2..8.:.. $0803 ... 3.89709 .#.7. .3$.3 .2.2..3.2.2..

9:93/.3 :3/.3 07.3 -079:8!0780:9:.&$ W 039.:007 W 0389.7808:.....33007 W 039.380-.9::3/.3 :3/.9./.18750702-.3 W 0389..187808:.3 :3/..9/.3 .7808:.8.3.9::3/.780 :3/.

.907/747.7..-.7.9.33.-07:5.8.7...38.3/-.:.:0-/.3.30 W $..9.9. %/.3/507:39:.:.9/.7.$ W %/.980-0:29..42.-40/50.3.9:. ::7 W %7-:3.-40/:-.2 0.2/.:25:.3 .39/. 0.: 30..29/.705.3 .:30..:../.-40/-3.3 W $.3/.9.7. W 0.38.3.

8. .2.. #03/...:.2.$0803 ...347304 ...2.8#.:. .!07:8.2. !#$&%& ..!03:: .2.#..%3. 7...3 . .3.89709 .!0780:9:.%03907.3 ..... /.2..2.2...2. .%:39:9.. .2.2.007 ...2.3 .2.2.2..30.3 . ... 9.8 .

.# . .2..9 $.. .2.3 ..2... $.7.2.-.7./.../.7.7.$.2. .07. $.2.9 ..%3 $./.7.:.#03/.$. .3 . !0. #..2.

/.!03:: ...09:.9 .2.

 W 088.307.30803..3:3/.2.07.3& W 03/03.:.7087.3 W $...35079.33.7.:...3!0780:9:.3/. !#$&%& W $008..7203/./.39..3.9:39:9.7.8 . #.3/.3 007/.2..3.9.# 0.340!.33.%3 W 05:9088...

7.:.30803.... %3 .9.8 W ..7.2.. W .303.3.3.3088.# 0..3087.3../..#& W 02-3.7.

/.02:18..3.7087.3 507.# 0./.350.2..7.3/.3..32:828079.7.. /.9 507.08.384.2.9..8079.3 .20-..357480/3/2..3..7.905.9.7.30.7.8. W 088.-:.2.3..38. -073...:.3...3..% W ./.3088.9...39/..#03/.303.503.3 W 03.07.43./. 47.9039.3 9. 50702-.2.83 W .3.7.703/.8 W 073.5./..8.3..3 .8:2.8.

.9. W 088..3.7.-073..7.:3 503..3.. 0.203.3::2.7.82.2.30803...3.9 W ....3 .8..38.7.:.80-.80.9.. .9.32.38.3 9:/-.$$ W .:0/:.80-0:2808047..3/.32.9:.%3 W 03.8 W .3::2.303.3. /03/.9..08.:.5.# .# 0.9./.

:3 W .:2:7 9.9079:9:5 .7.70804./..3/.&' W 3..30803.3.39..380.:2:7 9. 502:..3.3.3.-078....-..:3 W !07-.7.803.

3503. W 0803.9.8 809.-.82:2 9.3.9.30803.3..3# 0.:3 503..:3 .38.32. W 088. W ::2.3::2.9../.$%#% $ W 3. /03/.3/03/.3 . /..:09.7.9.-.# 80-.7.3::2.9.

9.7.9.# .200--:..32.3 503.3# 0 .3.: 0/:.82:2 /. 3.80.089:39:9.39/./.$%#% $ W 0803. ::2.8 .9:. W 088.3/03/.

9.7.%&%&% W .8 .-073.38.3089:39:9:. # 0...

3.52../.80-.# 0-.:.33.2. W 03/.2... /03/.7.89709 . W 0803.9/... W #.303.3907.!&& W .9: :2 W 088..340!03::808:../..3088.. 9:39:9.# 0-.503:: -40/-:..

 9/.9 W !08.-...-. .3 2../.8..:. W 08.-40202-:.-07:./.9:...9:5.305.7.%3 .97..380-...7...:903907.::2...39:.30893./.8 W .3088.3/-.7.7.3::2.30..2.5.3 9/.3.35.8 203..3.203.303.39:.%%# W 03/. W %/.:.

9 03.3$:9.3/.38090.2088.:.7..9.3907.. .3/03.3!0:.:$:9....20.35079:.7./.308 03.3:3 /.308...3/.5 :3.203/../.2 50780:9:..$# W .3..3 W %3/.3/.5..

..$.3-08.3 507..39. 3.7/-./-.... -07:/ 3.07.98.9 503/07... ...3808..30...307. 9/.3197.2.7.303.79..3/ .8 9/. ...8.1.7..2.$# W &39:203..7.3:3.2 W ./.3/. W 08.3.3..7. W 0803.. W 088.#03/..3 23:2 23:2.9 .1 502-. %3$..8.3088.9 -07.7./:2.9/. 08.-075:./.3 .7..3 507..

.3$./.9 ./.3..7.30850.-.7./././.9 .% W .3/ .90.3 :3/.9507./..3.3 :3/.940 8::.3. W 4394 .3.7..:2/$.2..

/./.8.3 W &3/.7...940-.8..7.9/.203.39.9.3:./.2.390780-:9..8..3/-:.3/.3./.35020739.3 43805!03.3/!079:.3:. 805079.3:.24390830. 5.3 :3/.303907 203907 W !. :3/..3-071:3880-..2.$!& W .3920309:.8.380503:3.9..83.73.3. -07. /57.343/.39.9.503:-./.7203.8.-./.9:8.0203907.3 9079039::39:203../. W 307.7.3 .5020739.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.