Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun Cina dan Tamadun Islam

Tamadun boleh didifinasikan sebagai suatu cara hidup yang boleh berkembang apabila manusia mula menetap di satu kota atau bandar di mana terdapatnya suatu organisasi sosial dan politik dikenali sebagai Negara

(state).Namun ada segelintir pih ak yang merujuk tamadun berkait rapat dengan masyarakat yang kompleks dan tinggal di bandar dan ada kalanya tamadun merujuk kepada masyarakat manusia seluruhnya.Tamadun juga boleh dianggap sebagai kepada tingkah laku yang standard.Contohnya tingkah laku orang bertamadun dan beradab berbeza dengan tingkah laku orang yang barbaric yang biadab.

Dalam penulisan berbahasa Arab,beberapa penulis yang boleh dianggap sebagai pelapor dalam bidang pengajian ini antaranya Jurji Zaydan (1861 -1914) dan Muhammad Farid Wajdi (1875-1954) di samping beberapa tokoh lain seperti Muhammad Abduh (1849-1905).Bagaimanapun penulis yang mendahlui dalam mengupas dan mengenengahkan tradisi pengajian ini ialah Ibnu Khaldun (1332 1406).Ibnu Khaldun menggunakan istilah umran bagi menjelaskan makna dan maksud-maksud tamadun yang merangkumi organisasi sosial dan budaya.

Manakala dalam tradisi penulisan berbahasa Inggeris perkataan civilisation digunakan secara meluas walaupun istilah ini juga buknlah istilah asal bahasa Inggeris.Ada ketikanya istilah civilisation digunakan secara bertukar ganti dengan culture walaupun dalam banyak keadaan kedua -keduanya merujuk kepada dua hal yang berbeza.Sebagai contohnya Anwar Hashmi dalam buku A Short History of Civilization yang memetik ungkapan Maclever ³our culture is what we are,our

civilization is what we use´.Ini berbeza dengan pendangan penulis lain seperti Sidi Ghazalba misalnya yang melihat tamdun sebagai ³inherit´ dengan kebudayaan.

Melalui aspek -aspek yang ditekankan dalam ajaran Confuciusme keluarga dapat mendidik dan mengajar anak anak menjadi anggota masyarakat yang mempunyai keperibadian yang luhur dan suci dan terhindar dari gejala -gejala yang tidak sihat. Dalam tamadun Islam pula keluarga merupakan egen sosialasi utama dalam masyarakat untuk menjalankan tanggungjawab yang amat berat bagi membentuk seseorang individu yang berguna kepada masyarakat.Ajaran Confunisme percaya bahawa alam sekitar perlu dijaga agar ianya tidak menjejaskan kehidupan secara keseluruhan manakala dari sudut Agama Islam pula menyatakan bahawa betapa pentingnya menjaga alam sekitar kerana ia adalah kurniaan Allah yang digunaka n untuk faedah dan kepentingan manusia sendiri.tolong-menolong merupakan ciri penting dalam pembentukan sebuah masyarkat yang sempurna.Alam sekitar merupakan aspek yang dititik beratkan dalam Tamadun Islam.bangsa dan negara.kepatuhan isteri terhadap suami.Persamaan antara Tamadun Cina dan Tamadun Islam daripada boleh dilihat daripada sudut budaya dan nilai-nilai sejagat yang telah sekian lama dikongsi oleh mereka. Selain dari aspek kekeluargaan antara persamaan yang dapat dilihat antara Tamadun Cina dan Tamadun Islam adalah aspek alam sekitar. .kepatuhan adik kepada abang.Kedua-dua tamadun ini menegaskan bahawa sikap hormat-manghormati sayang-menyayang.agama.kepatuhan murid kepada guru dan juga kepatuhan rakyat kepada rajanya.Selain itu.Aspek kekeluargaan dan nilai kemasyarakatan merupakan aspek pertama yang dapat dilihat sebagai s alah satu ciri persamaan antara Tamadun Cina dan Islam.Konsep tersebut jelas memaparkan masyarakat Tamadun Cina amat mementingkan nilai-nilai murni kekeluargaan yang dapat membentuk sebuah komuniti masyarakat agar hidup saling bantu -membantu dan bekerjasasma tanpa mengira bangsa.ajaran Confucius iaitu ajaran yang terdapat dalam Tamadun Cina menekankan lima asas iaitu antara manusia dengan manusia iaitu konsep kepatuhan anak terhadap ibu -bapa.Tamadun turut bersetuju menyatakan bahawa alam sekitar amat penting dan perlu dijaga untuk hidup bersama dengan manusia.

Oleh itu tugas menyampaikan ilmu adalah tugas yang mulia dan kedua -dua tamadun ini percaya proses penyampaian ilmu perlu dilakukan secara meluas .Idea Intelektual merupakan antara ciri persamaan yang terdapat antara Tamadun Cina dan Tamadun Islam.Sebagai contohnya kedua-dua kerajaan ini menggunakan raja sebagai gelaran untuk ketua negara dan raja mestilah seseorang yang adil dan mempunyai akhlak yang baik.Kebanyakkan Intelektual menyuarakan pendapat yang sama dalam beberapa aspek penting seperti perkara yang membabitkan soal kerajaan. Dalam aspek perbezaan pula .sistem pemerintahan dan lain -lain lagi.Aspek pendidikan merupakan a spek persamaan terakhir yang dapat dilihat antara Tamadun Islam dan Tamadun Cina.Kedua -dua tamadun ini percaya bahawa pendidikan amat penting untuk membentuk peribadi seseorang individu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful