P. 1
Haydicungnhau-TrinhCongSon

Haydicungnhau-TrinhCongSon

|Views: 4|Likes:
Published by VNK90

More info:

Published by: VNK90 on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

======================= &

#
4
4
Haõy ñi cuøng nhau.
œ»
»
»
»
J
Em
œ»
»
»
»
.
...haõy
haõy
ñi
ñi
«
«
«
«
«
«
«
««
ˆ
ˆ
cuøng
cuøng
œ»
»
»
»
.
toâi
nhau
Ñeán
Ñeán
œ»
»
»
»
J œ »
»
»
»
.
nhöõng
tröôùc
laøng
töøng
Trònh Coâng Sôn
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
queâ
caên
ˆ«
«
«
«
.
nhaø
ngheøo Hoûi
Hoûi
ˆ
_
«
«
«
«
j
““{ ll ll
========================= = &
#
ˆ«
«
«
«
.
thaêm
thaêm
muøa
töøng
ˆ«
«
«
««
«
«
«
«
ˆ
luùa
anh
œ»
»
»
»
.
môùi
lính
Nghe
Môùi
ˆ«
«
«
«
j
ˆ«
«
«
«
.
gioïng
veà
hoø
töø
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
thaät
röøng
ˆ«
«
«
«
.
xa
cao Ta
Em
œ»
»
»
»
J
œ»
»
»
»
.
haõy
haõy
ñi
voâ
«
«
«
«
«
«
«
««
ˆ
ˆ
röøng
cuøng
œ»
»
»
»
.
saâu
toâi Ñeán
Vôùi
œ»
»
»
»
J
ll ll ll
========================= = &
#
œ»
»
»
»
.
baùc
tröôùc
tieàu
töøng
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
phu
caên
ˆ«
«
«
«
.
nhaø
giaø
Hoûi
Möøng
ˆ
_
«
«
«
«
j
ˆ«
«
«
«
.
vui
thaêm töøng
töøng
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ngöôøi
gioït
ˆ«
«
«
«
.
leä
Meï
Ngaøy
Hoûi
ˆ
_
«
«
«
«
j
ˆ«
«
«
«
.
vui
thaêm
nhoïc
töøng
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
nhaèn
ngöôøi
ˆ«
«
«
«
.
qua
Cha
Anh
Em
œ»
»
»
»
J
ll ll ll
========================= = &
#
œ»
»
»
»
.
haõy
nhôù ñi
ñi
ˆ«
«
«
«
«
«
«
««
ˆ
cuøng
cuøng
œ»
»
»
»
.
toâi
toâi
Ñeán
AÙo
œ»
»
»
»
J œ »
»
»
»
.
môùi
maõi
vaø
taän
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
chaân
mang
ˆ«
«
«
«
.
quaø
trôøi
Ñuøa
Laëng
ˆ
_
«
«
«
«
j
ˆ«
«
«
«
.
nghe
vui
töø
cuøng
ˆ«
«
«
««
«
«
«
«
ˆ
ñaát
ñaøn
œ»
»
»
»
.
môùi
beù
Noùi
Tay
ˆ«
«
«
«
j
ll ll ll
========================== &
#
ˆ«
«
«
«
.
caàm
thaàm veà
loàng
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ ˆ
ngaøy
ñeøn
ˆ«
«
«
«
.
hoa
mai
Em
Anh
œ»
»
»
»
J
œ»
»
»
»
.
haõy
haõy
ñi
ñi
ˆ«
«
«
«
«
«
«
««
ˆ
cuøng
cuøng
œ»
»
»
»
.
toâi
toâi
Vôùi
Döôùi
œ»
»
»
»
J œ »
»
»
»
.
chieác
boùng
naïng
trieäu
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
treân
laù
ˆ«
«
«
«
.
côø
ngöôøi Ñöôøng
Hoûi
ˆ
_
«
«
«
«
j
ll ll ll
========================== &
#
ˆ«
«
«
«
.
thaêm
traêm
töøng
lôøi
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ ˆ
möøng
ngöôøi
ˆ«
«
«
«
.
goïi
chò Phoá
Seõ
ˆ«
«
«
«
j
ˆ
_
«
«
«
«
.
tìm
daøi
ñöôïc
trieäu
ˆ
_

«
«
««
«
«
«
«
ˆ
_
ˆ«
«
«
«
.
nieàm
ngöôøi qua
U

vui.
2
4
ˆ«
«
«
«
Hoûi
œ»
»
»
»
thaêm
œ»
»
»
»
nhau töø
ˆ«
«
«
««
«
«
«
«
thaønh
ˆ
ll ll ll ll ll
========================== &
#
œ »
»
»
»
»
»
»
»
phoá
œ
ñeán
ˆ«
«
«
«
«
«
«
««
«
«
«
«
«
nôi
ˆ
ˆ
thoân
˙«
«
«
«
laøng
ˆ«
«
«
«
Baøn
ˆ«
«
«
«
tay
ˆ«
«
«
«
naâng hoøa
ˆ«
«
«
««
«
«
«
«
ˆ
bình
œ»
»
»
»
»
»
»
caát
œ
tieáng
ˆ«
«
«
«
«
«
«
««
«
«
«
«
«
ca
ˆ
ˆ
bình
ll ll ll ll ll
========================= &
#
˙«
«
«
«
minh
ˆ
_
«
«
«
«
Loøng
ˆ«
«
«
«
haân
ˆ«
«
«
«
.
hoan nghe
ˆ«
«
«
«
j
ˆ«
«
«
«
mình
ˆ
.
«
«
«
««
«
«
«
«
döôøng nhö
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
môùi
ˆ
lôùn
Œ
ll ll ll ll ll
========================= &
#
ˆ«
«
«
«
ñöôøng
œ»
»
»
»
môùi
œ»
»
»
»
ñoùn
œ»
»
»
»
chaân
«
«
«
«
«
«
«
««
ˆ
.
ta ñi
ˆ
ˆ «
«
«
«
«
«
«
«
«
khaép
ˆ
moïi
ˆ«
«
«
«
mieàn

Ta...
œ»
»
»
»
J
ll ll ll ””{

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->