1. (82) A.P. (persoanã fizicã) ºi SC ÄMM´ SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv ÄA.P.-MM´. A.P.

s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC ÄMM´ SRL un teren în suprafaþã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutive al societãþii, asociaþii au prevãzut ca asociata SC ÄMM´ SRL, fiind o societate cu rãspundere limitatã, sã rãspundã pentru obligaþiile societãþii numai în limita capitalului social subscris. Este valabilã clauza inseratã în actul constitutiv privind rãspunderea asociaþilor pentru obligaþiile societãþii? Clauza inserata in actul constitutiv privind raspunderea asociatilor pt obligatiile societatii este legala potrivit art.3 alin.1 ± asociatii raspund limitat in SRL, In SNC raspund solidar si nelimitat.(art.3-(2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intài impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intàrziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati). 2. (83) SC ÄML´ este o societate în nume colectiv care a încheiat un contract de credit de 3 milioane lei cu societatea bancarã SC ÄMB´ SA pentru a-ºi achiziþiona o linie de fabricaþie ºi prelucrare boabe cafea. Constatând cã societatea debitoare nu a achitat trei rate scadente din creditul acordat la termenele stabilite în contract, creditoarea, în baza art. 3 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, a chemat în judecatã pe asociaþii debitoarei, respectiv pe soþii A.M. ºi A.F., solicitând ca aceºtia sã fie obligaþi solidar la restituirea creditului acordat societãþii. Asociaþii rãspund în mod solidar pentru obligaþiile societãþii? Asociaþii au beneficiul de discuþiune în cazul în care sunt acþionaþi de creditorii societãþii? a)Raspund in mod solidar, fiind o societate in nume colectiv. Insa nimic nu-l impiedica pe debitor ca si ulterior celor 15 zile sa sa continue urmarirea societatii si nu pe asociatii sai, se poate trece la executarea silita a bunurilor acestuia pentru recuperarea creantei. b). Beneficiul de discutiune este de fapt obligatia creditorului ca mai intai este actionata societatea debitoare pentru recuperarea prejudiciului si numai in masura in care aceasta nu-si acopera datoriile in termen de 15 zile stabilit de lege sa fie urmariti asociatii. L31/1990;Art. 3(2)Asocia ii în societatea în nume colectiv i asocia ii comandita i în societatea în comandit simpl sau în comandit pe ac iuni r spund nelimitat i

solidar pentru obliga iile sociale. Creditorii societ ii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obliga iile ei i, numai dac societatea nu le pl te te în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asocia i. Contractul de livrare marfuri s-a incheiat intre doua societati comerciale. Administratorul este organul prin care o societate comerciala stabileste raporturi juridice cu tertii (inclusiv alte societati comerciale). Raporturile dintre administrator si societate sunt raporturi juridice de mandat, iar puterea administratorului in raporturile cu tertii isi are originea in hotararea adunarii asociatilor, deci in contractul de mandat pe care l-a incheiat cu societatea al carei administrator este (deoarece, in cadrul contractului de mandat, una dintre parti este administratorul, iar cealalta parte este societatea, a carei vointa este exprimata de adunarea asociatilor). Prin urmare, in momentul in care administratorul societatii comerciale a semnat acel contract, in baza caruia a livrat marfuri necorespunzatoare calitativ, el a actionat in numele si pe seama societatii, moment din care societatea respectiva este raspunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale pe care si le asuma. Asadar, actiunea in recuperarea prejudiciului cauzat prin livrarea unor marfuri necorespunzatoare calitativ trebuia indreptata impotriva societatii care se face vinovata de acea livrare de marfuri necorespunzatoare, iar ulterior societatea se putea indrepta impotriva mandatarului sau (administratorul) pentru prejudiciile pe care i le-a cauzat in indeplinirea necorespunzatoare a mandatului sau de administrator. 3. (84). Prin ce modalitati se realizeaza punerea in intarziere conf contextului art 3 alin2 din L.31/1990, republicata si modificata? In cazul in care societatea nu-si achita datoria catre creditori pana la data scadenta, aceasta este pusa in intarziere (perioada de gratie) pentru 15 zile, si daca dupa aceasta perioada datoria nu a fost achitata, creditorii pot actiona in justitie asociatii beneficiarului. 4. (85 ) SC ÄMIXAM´ SRL este o societate cu rãspundere limitatã formatã din trei asociaþi, respectiv douã persoane fizice ºi o persoanã juridicã. Asociaþii persoane fizice s-au obligat prin actul constitutiv sã aducã la capitalul social munca pe care o vor desfãºura în societate, respective activitate de marketing/publicitate, în vederea atragerii unei clientele stabile a societãþii, în valoare de 100.000 lei. Pe de altã parte, aportul la capitalul social al persoanei juridice constã în acþiunile pe care aceasta le deþine deja la societatea comercialã ÄFN´ SA. Totodatã, cei trei asociaþi

au vãrsat ca aport la capitalul social suma de 5.000 lei. Verificând conþinutul actului constitutiv ºi probele depuse la dosar, instanþa de judecatã a constatat cã existã neregularitãþi în privinþa constituirii capitalului social al societãþii. Arãtaþi care sunt neregularitãþile sesizate de instanþa de judecatã cu privire la capitalul social ºi la felurile aporturilor asociaþilor. (L31/1990)Art. 16-(4)Presta iile în munc nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. La infiintarea societatii cu raspundere limitata, sunt acceptate doar aporturi in bani sau natura legea neadmitand aportul in creante.Nu este deci legal aportul in munca pe care il au cei doi asociati persoane fizice. 5. (86). Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-un spatiu in care functioneaza mai multe societati ? Da. Art. 17-(2)La acela i sediu vor putea func iona mai multe societ i, dac cel pu in o persoan este, în condi iile legii, asociat în fiecare dintre aceste societ i. .(L31/1990) 6. (87) Trei persoane fizice, în calitate de fondatori, au hotãrât constituirea unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã, întocmind prospectul de emisiune în care s-a menþionat capitalul social, numãrul de acþiuni, valoarea nominalã a unei acþiuni ºi data închiderii subscripþiei. Numitul V.R. a subscris un numãr de 100 acþiuni depunând la CEC valoarea acþiunilor subscrise. Ulterior acestui moment, verificând conþinutul prospectului de emisiune, a solicitat instanþei de judecatã constatarea nulitãþii acestuia întrucât nu cuprinde menþiunea privind participarea la beneficii (pierderi) a acþionarilor, menþiune obligatorie, potrivit art. 18 alin. (1) coroborat cu art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã. Acþiunea în constatarea nulitãþii prospectului de emisiune întocmit de fondatori este întemeiatã? Argumentaþi soluþia. In cazul in care prospectele de emisune nu cuprind toate mentiunile din actul constitutiv, acestea sunt nule. (art.18 al.4 din Legea 31/1990 ;Prospectele de emisiune care nu cuprind toate men iunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceast nulitate, dac a luat parte la adunarea constitutiv sau dac a exercitat drepturile i îndatoririle de ac ionar.) In concluzie, decizia este corecta.

7. (88). In ce situatii acceptantii prospectului de emisiune privind constituirea unei SA prin subscriptie publica se pot retrage in faza prealabila inmatricularii soc in Registrul Comertului? Daca valoarea aporturilor in natura stabilita de experti este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, orice acceptant se poate retrage. (a se vedea art.27 al.2 din Legea 31/1990). 8. (89) La data de 15 noiembrie 2005 a fost înmatriculatã în registrul comerþului SC ÄNABO´ SRL, cu doi asociaþi, persoane fizice, A.N. ºi V.T. În scopul achiziþionãrii unei construcþii necesare desfãºurãrii activitãþii, asociatul V.T. a depus la bancã în contul societãþii suma de 200 lei, urmând ca societatea sã-i restituie acest împrumut în termen de 10 ani. Înþelegerea cu privire la acordarea împrumutului ºi restituirea lui a intervenit între cei doi asociaþi numai prin acord verbal. Este valabil acordul verbal încheiat între cei doi asociaþi privind împrumutul acordat societãþii? În ce cazuri legea prevede obligativitatea formei scrise? Acordul verbal este valabil intre asociati daca acestia pot face dovada actului / actiunii realizate.L31/1990,Art.15) Acordul verbal este valabil intre asociati daca acestia pot face dovada actului / actiunii realizate. 9. (90) Într-o societate cu rãspundere limitatã în care pãrþile sociale aparþin unei singure persoane existã ca organ de conducere adunarea generalã a asociaþilor? Asociatul unic poate îndeplini mandatul de administrator al societãþii? Nu exista ca organ de conducere AGA, drepturile i obliga iile unei astfel de adunari revin asociatului unic. Asociatul poate fi administrator.( L31/1990/Art. 13(1)În cazul în care, într-o societate cu r spundere limitat , p r ile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile i obliga iile ce revin, potrivit prezentei legi, adun rii generale a asocia ilor. (2)Dac asociatul unic este administrator, îi revin i obliga iile prev zute de lege pentru aceast calitate). 10. (91) În actul constitutiv al SC ÄOLVEX´ SNC s-a prevãzut ca asociatul L.E. sã procure clientelã societãþii prin deplasarea în þarã pentru a face publicitate acesteia, urmând sã participe la profit ºi pierderi în proporþie de 30%. Activitatea la care s-a obligat asociatul L.E. reprezintã aport la capitalulsocial al societãþii?

Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalui social.( L31/1990/Art. 16-(5)Asocia ii în societatea în nume colectiv i asocia ii comandita i se pot obliga la presta ii în munc cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. În schimbul acestui aport, asocia ii au dreptul s participe, potrivit actului constitutiv, la împ r irea beneficiilor i a activului social, r mânând, totodat , obliga i s participe la pierderi). 11. (92) În cazul unei societãþi pe acþiuni constituitã prin subscripþie publicã, avantajele acordate membrilor fondatori au fost acceptate de subscriitori. Este suficient ca subscriitorii sã accepte avantajele patrimoniale acordate fondatorilor? RC:Avantajele acordate membrilor fondatori trebuiesc mentionate in actul constitutiv pentru a fi valabile. L31/1990/Art. 19(3)Particip rile la beneficiile societ ii, rezervate de fondatori în folosul lor, de i acceptate de subscriitori, nu au efect decât dac vor fi aprobate de adunarea constitutiv . L31/1990/Art. 8,lit.(m)-orice avantaj special acordat in momentul infiintatii soc. Sau pana in momentul in care soc este autorizata sa-si inceapa activ.,oricarei pers care a participat la constituirea societatii.... 12. (93) La constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã, aportul în naturã poate fi vãrsat numai în proporþie de 50%? L31/1990/Art. 21-(2)Ac iunile ce reprezint aporturi în natur vor trebui acoperite integral. La constituirea SA prin subscriptie publica, actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral.Aportul in numerar poate fi varsat numai in prop de 50% diferenta in termen de 12 luni. 13. (94) Precizaþi cine are competenþa legalã de a examina ºi valida rãspunsul experþilor de evaluare a aporturilor în naturã, în cazul constituirii unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã. Adunarea constitutiv are urm toarele obliga ii: L31/1990/Art. 28,lit(b)-examineaz i valideaz raportul exper ilor de evaluare a

aporturilor în natur ; (c)-aprob particip rile la profit ale fondatorilor i opera iunile încheiate în contul societ ii; 14. (95) SC ÄMIX´ SA este o societate pe acþiuni care s-a constituit prin subscripþie publicã pe o duratã de 10 ani, prevãzându-se în actul constitutive cã fondatorii vor încasa timp de 5 ani de la constituirea societãþii un procent de 6% din profitul net al societãþii. Întrucât societatea nu a realizat profit în primii doi ani, acþionarii au hotãrât dizolvarea societãþii. Fondatorii cãrora li s-au recunoscut prin actul constitutiv avantaje patrimoniale se pot opune dizolvãrii hotãrâte de acþionari? In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor. Societatea a fost infiintata pe un termen de 10 ani, ea s-a dizolvat dupa 2 ani este deci o dizolvare anticipata. Au dreptul la daune, dar nu se pot opune hotararii AGA singura indreptatita la dizolvare. 15. (96) Indicaþi situaþiile în care, la constituirea societãþii pe acþiuni, judecãtorul delegat de la oficiul registrului comerþului numeºte unul sau mai mulþi experþi din lista experþilor autorizaþi pentru efectuarea unei expertize. L31/1990Art. 38-(1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul-delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat. 16. (97) Ce trebuie sã cuprindã raportul de expertizã întocmit de experþi în cazul în care judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului dispune efectuarea unei expertize necesarã înmatriculãrii unei societãþi pe acþiuni? Raportul de expertiza va cuprinde :descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii

actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat. (L31/1990/Art. 38-(1)) 17. (98) Arãtaþi care sunt incompatibilitãþile prevãzute de Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, privind calitatea de expert? (L31/1990/Art. 39)- Nu pot fi numiti experti: a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor; b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu ori o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura; c) orice persoana careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca sau de familie, ii lipseste independenta pentru a realiza o evaluare obiectiva a aporturilor in natura, potrivit normelor speciale care reglementeaza profesia 18 (99) .Stabiliþi valoarea de adevãr a urmãtoarei afirmaþii: ÄFiliala reprezintã sediul secundar al societãþii comerciale mamã´. Motivati: a) adevãrat; b) fals. L31/1990/Art. 42,Art.43(4)- Sediile secundare sunt dezmembraminte fara personalitate juridica si patrimoniu ale societatilor comerciale. In schimb filialele au personalitate juridica cu patrimoniu propriu. Ambele sunt insa constituite pentru nevoile specifice comertului. Societatea mama isi exercita actiunea prin dreptul la vot la filiale si prin ordine directe in cazul sediilor secundare. Raspuns : fals. 19.(100) Cinci persoane fizice ºi o persoanã juridicã au convenit constituirea unei societãþi pe acþiuni, semnând actul constitutiv, procurând toate actele necesare înmatriculãrii societãþii în registrul comerþului. Pentru depunerea cererii la registrul comerþului a fost desemnat reprezentantul asociatului persoanã juridicã care nu a efectuat procedura în termen de 15 zile de la semnarea actului constitutiv. Faþã de împrejurarea cã cererea de înmatriculare în registrul comerþului a societãþii nu a fost depusã de persoana împuternicitã, asociaþii pot obþine o hotãrâre judecãtoreascã de obligare a persoanei respective sã efectueze procedura?

Art. 47-(1)În cazul în care fondatorii sau reprezentan ii societ ii nu au cerut înmatricularea ei în termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comer ului efectuarea înmatricul rii, dup ce, prin notificare sau scrisoare recomandat , i-a pus în întârziere, iar ei nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primire. In cazul in care acesta a avut o imputernicire semnata de asociati, poate fi tras la raspundere pentru faptele sale. 20. (101) SC ÄMICA´ SRL a fost înmatriculatã în registrul comerþului fãrã ca administratorul desemnat prin actul constitutiv sã fi depus specimenul de semnãturã. Totodatã, la dosar nu a fost depusã dovada sediului social. Existã posibilitatea acoperirii acestor lipsuri chiar ºi dupã înmatricularea societãþii? In cazul in care s-au constat neregularitati dupa inmatriculare, societatea are obligatia ca in termen de 8 zile sa rezolve problemele aparute.(art.48 al.1,L.31/1990) Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal. Daca se depune dovada sediului social si specimenele de semnatura, nulitatea nu va fi declarata. 21.(102) S-a constituit o societate cu rãspundere limitatã în care unicul asociat a adus la capitalul social un teren situat intravilan în localitatea unde s-a declarat sediul social al societãþii. Dupã trecerea unui termen de doi ani de la data înmatriculãrii în registrul comerþului, s-a constatat cã actul constitutiv nu a fost încheiat în forma autenticã, aºa cum prevede art. 5 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, formulându-se o acþiune în constatarea nulitãþii societãþii. Este întemeiatã acþiunea în constatarea nulitãþii societãþii? RC: Actiunea in constatarea nulitatii este intemeiata deoarece nulitatea unei societati inmatriculate in Registul Comertului poate fii declarata de tribunal cand lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica. Dupa un an de zile de la inmatriculare dreptul la actiune de regularizare se prescrie. (art.48 al.3,L31/1990) Totusi conform art.56 al.1 pct.a se specifica ca se poate cere nulitatea.

22. (103) Indicaþi cel puþin patru cauze de nulitate a unei societãþi înmatriculate. Art. 56-Nulitatea unei societ i înmatriculate în registrul comer ului poate fi declarat de tribunal numai atunci când: a)lipse te actul constitutiv sau nu a fost încheiat în form autentic ,în situa iile prev zute la art.5alin.6 b)to i fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societ ii; c)obiectul de activitate al societ ii este ilicit sau contrar ordinii publice; d)lipse te încheierea judec torului delegat de înmatriculare a societ ii; e)lipse te autorizarea legal administrativ de constituire a societ ii; f)actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris;". g)s-au înc lcat dispozi iile legale privind capitalul social minim, subscris i v rsat; h)nu s-a respectat num rul minim de asocia i, prev zut de lege. 23. (104) Pentru înmatricularea societãþii, asociaþii F.G. ºi L.M. au încheiat un contract de închiriere privind un spaþiu în care a fost declarat sediul societãþii. Dupã înmatriculare societatea a achitat o lunã chiria datoratã, dupã care a refuzat sã mai plãteascã chiria datoratã numitului M.N., motivând cã cuantumul este exagerat de mare. Acesta, invocând dispoziþia cuprinsã în art. 53 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, a solicitat asociaþilor F.G. ºi L.M. plata chiriei restante, motivând cã aceºtia rãspund în mod solidar ºi nelimitat pentru actele încheiate în contul societãþii. Cui aparþine rãspunderea pentru actele juridice încheiate de reprezentanþii societãþii în faza de constituire? Motivaþi soluþia în cazul de faþã. Fondatorii, reprezentantii si alte persoane care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire raspund solidar si nelimitat fata de terti pt actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea dupa ce a dobandit personalitate juridica le-a preluat asupra ei.Actele astfel preluate sunt considerate a fii fost ale societatii inca de la data incheierii lor. (Legea 31/1990/Art. 53-alin.(1)si (2) -Daca societatea a preluat respectivele acte juridice asupra sa, de ex. sediul social declarat dupa inmamtriculare, societatea a achitat chiria pe o luna (prin plata chiriei pe o luna a preluat asupra sa actul juridic incheiat) , fondatorii nu mai pot fi raspunzatori, raspunderea revenind societatii.

24. (105) La data de 30 august 2004, Tribunalul Bucureºti a constatat nulitatea SC ÄMONDOMAR´ SA pentru cã lipsea din actul constitutiv prevederea referitoare la aporturile asociaþilor, fiind menþionat doar capitalul social. Societatea fusese înmatriculatã în registrul comerþului la data de 1 septembrie 2000 ºi încheiase cu mai multe societãþi comerciale contracte de livrare de produse (cherestea) pentru care mai avea de încasat o parte din preþ. Nulitatea societãþii produce efecte asupra contractelor încheiate pânã la data constatãrii ei? Care este calea de atac îndreptatã împotriva încheierilor pronunþate de judecãtorul delegat privitoare la înmatricularea sau la orice alte înregistrãri în registrul comerþului ºi în ce termen se exercitã? Nu, deoarece declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. Calea de atac impotriva incriminarilor judecatorului delegat este recursul. Termenul de recurs fiind de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificativ al actului constitutiv in Monitorul Oficial pt orice alte persoane interesate. L31/1990/Art. 58(1)Pe data la care hot rârea judec toreasc de declarare a nulit ii a devenit irevocabil , societatea înceteaz f r efect retroactiv i intr în lichidare. L31/1990Art. 59 (1)Declararea nulit ii societ ii nu aduce atingere actelor încheiate în numele s u. L31/1990Art. 60 (1)Încheierile judec torului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistr ri în registrul comer ului sunt executorii de drept i sunt supuse numai recursului. (2)Termenul de recurs este de 15 zile i curge de la data pronun rii încheierii pentru p r i i de la data public rii încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. 25. (106) În cazul unei societãþii în nume colectiv, asociatul V.M. a adus la capitalul social un numãr de 100 de obligaþiuni pe care le deþinea la SC ÄOVEX´ SA, cu termen de rambursare la 15 august 2005. Societatea emitentã de obligaþiuni nu ºi-a onorat obligaþiile, aºa încât la sfârºitul anului 2005 societatea în nume colectiv s-a adresat cu somaþie de efectuare a plãþii asociatului care a aportat obligaþiunile respective. Ce fel de aport reprezintã obligaþiunile? Este admisibil la o societate în nume colectiv? Societatea creditoare poate sã-l urmãreascã silit pe asociatul care a aportat obligaþiunile respective? Obligatiunile reprezinta aporturi in creante si sunt admise la o SNC.Asociatul care

a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost depuse, deci societatea creditoare poate sa urmareasca silit pe asociatul care a acordat aceste obligatiuni, terenul juridic fiind art.84 alin 2. Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat asociatul in afara de daune raspunde de suma datorata cu dobanda legala din ziua scadentei. L31/1990,Art. 16-(3) Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate, potrivit art. 84. L31/1990,Art. 84-(1)Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe crean e nu este liberat cât timp societatea nu a ob inut plata sumei pentru care au fost aduse. (2)Dac plata nu s-a putut ob ine prin urm rirea debitorului cedat, asociatul, în afar de daune, r spunde de suma datorat , cu dobânda legal din ziua scaden ei crean elor. 26. (107) Între douã societãþi comerciale s-a încheiat un contract de livrare de mãrfuri, pentru care nu s-a achitat preþul. Societatea beneficiarã a refuzat achitarea preþului deºi a primit marfa, considerând cã produsele livrate nu corespund din punct de vedere calitativ ºi susþinând cã administratorul societãþii furnizoare ar fi direcþionat unele produse calitativ corespunzãtoare cãtre societatea la care el, administratorul, avea calitatea de asociat. Societatea beneficiarã a produselor considerate calitativ necorespunzãtoarea chemat în judecatã pe administratorul societãþii furnizoare pentru ca acesta sã rãspundã. Acþiunea îndreptatã împotriva administratorului este întemeiatã? Motivaþi soluþia. In baza art. 85 din Legea nr. 31/1990, rep., ³asociatii sunt obligate nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta´. Raspunderea asociatilor pentru obligatiile societatii are un caracter subsidiar, intrucat, pentru obligatiile societatii, creditorii acesteia trebuie sa urmareasca mai intai societatea (art. 3 alin. 2 din Lg. nr. 31/1990, rep). In cazul in care creditorii societatii ar urmari mai intai pe asociati, acestia se pot apara invocand beneficiul de discutiune, asemanator celui prevazut de codul Civil in favoarea fidejusorului. Potrivit art. 3 din Lg. nr. 31/1990, creditorii societatii se pot indrepta impotriva asociatilor numai daca societatea nu plateste creantele, in termen de 15 zile de la data punerii in intarziere. Asadar, pentru actionarea asociatilor, legea nu cere ca, in prealabil, societatea sa fie supusa executarii silite. Este suficient ca societatea sa nu fi satisfacut creantele

creditorilor in termen de 15 zile de la notificare, ca creditorii soietatii sa poata actiona pe asociati. In cazul in care ar exista o hotarare judecatoreasca impotriva societatii, care dovedeste insolvabilitatea (falimentul) societatii, asociatii vor putea fi urmariti in temeiul aceleasi hotarari. RC : Actiunea indreptata impotriva administratorului este intemeiata. Administatorul care are intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor societatii trebuie sa-i instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune 27. (108) S-a constituit o societate în comanditã simplã în care asociatul comanditat S.M. a ascuns faptul cã soþia sa este asociat într-o societate în nume colectiv cu aceleaºi obiect de activitate.Asociaþii comanditari M.N. ºi S.V. au solicitat excluderea din societate a asociatului comanditat S.M. pentru conflict de interese ºi mai cu seamã cã nu i-a încunoºtinþat pe ceilalþi asociaþi despre existenþa unei alte societãþi în care soþia sa este asociat cu rãspundere nelimitatã. Poate fi exclus asociatul comanditat în situaþia de fapt prezentatã? Motivaþi soluþia RC: Asociatul nu poate fi exclus, insa va fi tras la raspundere pentru prejudecatile aduse societatii si pentru faptul ca nu a instiintat ceilalti asociati asupra acestui aspect, insa numai daca acest lucru este prevazut in statut. L31/1990,ART. 82 : 1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati. (2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor. (3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri. (4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare. 28. (109) Societatea în comanditã simplã ÄMN ºi FL´ a fost obligatã, prin hotãrâre judecãtoreascã, sã plãteascã altei societãþi de antreprizã de lucrãriconstrucþii suma de 400.000 lei pentru efectuarea mai multor lucrãri de consolidare a clãdirii în care

se aflã sediul societãþii debitoare. Împotriva societãþii debitoare s-a încercat executarea silitã, dar s-a constatat cã aceasta nu are bunuri cu care sã achite datoria, motiv pentru care societatea creditoare s-a adresat asociaþilor comanditaþi L.F. ºi V.M. Aceºtia au refuzat achitarea datoriei motivând cã hotãrârea judecãtoreascã este pronunþatã împotriva societãþii ºi, ca atare, nu le este opozabilã. Apãrãrile asociaþilor comanditaþi sunt întemeiate? Motivaþi soluþia. L31/1990,Art. 85,alin (1)si(2)Daca asociatii comaditati MNsi FL au avut o procura speciala pentru operatiuni determinate semnate de reprezentantii societatii, acestia devin raspunzatori fata de terti nelimitat si solidar pentru toate obligatiile. RC : Apararile nu sunt intemeiate, pentru ca asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele pe care o reprezinta hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat. 29. (110) SC ÄLIR´ SRL are trei asociaþi, respectiv L.M., N.M. ºi V.P., fiecare participând la capitalul social cu un aport în numerar de câte 2.000 lei,adicã un procent din capitalul social de 33% fiecare.În clauza referitoare la modul de participare la profit ºi pierderi, asociaþii au prevãzut ca asociatul L.M. sã participe în proporþie de 20%, iar ceilalþi doi, respectiv N.M. ºi V.P., cu un procent de câte 40% fiecare. Este legalã clauza înseratã în actul constitutiv privind modul de participare a asociaþilor la profitul ºi pierderile societãþii? Motivaþi rãspunsul. RC: Este legala deoarece in actul constitutiv s-a facut acesta mentiune. Doar raspunderea se diferentiaza pana la concurenta capitalului social subscris. RC : Clauza este legala pt ca asociatii sunt liberi sa decida modul de participare la profit si pierderi cu obligatia de a mentiona acest lucru in actul constitutiv. Sunt interzise clauzele leonine, adica acele clauze prin care unul sau mai multi asociati sa suporte pierderile iar altii sa participe numai la profi. Daca asociatii nu prevad in actul constitutiv modalitatea de participare la profit si pierderi numai atunci dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, dar ei sunt liberi sa aleaga. 30. (111) În ce termen societatea comercialã este obligatã sã plãteascã asociaþilor dividendele aprobate de adunarea generalã a asociaþilor (AGA) ºi care este sancþiunea prevãzutã de lege în cazul neachitãrii lor? L31/1990,Art. 67 (2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 31. (112) Arãtati care este momentul de la care se calculeazã termenul de 3 ani prevãzut de art. 67 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, privind prescripþia dreptului material la acþiune al asociaþilor pentru plata dividendelor. L31/1990,Art.67,alin(5)-Dreptul la ac iunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor. => nu se refera la prescriptia dreptului material la actiune al asociatilor pt. plata dividendelor. 32. (113) La data de 15 iulie 2003 s-a încheiat contractul de cesiune de actiuni prin care M.N. a cesionat lui V.D. un numãr de 100 de acþiuni în valoare totalã de 100.000.000 lei. Prin hotãrârea AGA din 15 martie 2004 s-a aprobat distribuirea dividendelor aferente exerciþiului financiar al anului 2003, fiecare acþionar urmând sã primeascã dividende în funcþie de numãrul de acþiuni deþinute ºi de cota de participare la capitalul social. Pentru exerciþiul financiar al anului 2003, dividendele aferente celor 100 de acþiuni au fost atribuite în totalitate numitului V.D., care deþinea acþiunile respective la data adoptãrii hotãrârii AGA. M.N. a solicitat achitarea dividendelor aferente anului 2003 pânã la data de 15 iulie, iar dupã aceasta sã i se atribuie cesionarului V.D. Cererea de platã a dividendelor formulatã de acþionarul cedent M.N. este întemeiatã? Da. Acesta a detinut pana la acea data toate drepturile si obligatiile asociate actiunilor, astfel ca in speta analizata actiunea este intemeiata, partile nestabilind o alta modalitate de repartizare a dividendelor. L31/1990,Art. 67-(6)Dividendele care se cuvin dup data transmiterii ac iunilor apar in cesionarului, în afar de cazul în care p r ile au convenit altfel. 33. (114) SC ÄMILAV´ SRL ºi SC ÄANVEL´ SRL au hotãrât sã fuzioneze prin absorbþia SC ÄANVEL´ SRL de cãtre SC ÄMILAV´ SRL. SC ÄMILAV´ SRL are

cinci asociaþi, cu un capital social de 50.000.000 lei, divizat în 500 pãrþi sociale a câte 100.000 lei fiecare. SC ÄANVEL´ SRL are doi asociaþi, respectiv SC ÄMILAV´ SRL ºi L.M. (persoanã fizicã). Capitalul social al SC ÄANVEL´ SRL este de 2.000.000 lei, divizat în 20 pãrþi sociale a câte 100.000 lei fiecare, împãrþite în mod egal între cei doi asociaþi. SC ÄANVEL´ SRL a înregistrat în ultimii doi ani pierderi în aºa fel încât în conturile societãþii nu a mai existat nici mãcar capitalul social. Pentru a salva societatea ÄANVEL´ SRL, SC ÄMILAV´ SRL a hotãrât absorbþia acesteia cu toate datoriile pe care le avea. În situaþia de fapt se mai reþine cã SC ÄANVEL´ SRL concesionase un teren în scopul construirii unei fabrici ºi încheiase un contract de asociere în participaþiune cu numiþii M.N. ºi L.A., contract în care nu ºi-a executat obligaþia de aportare a sumei de 200.000.000 lei pentru achiziþionarea unor mãrfuri. Adunarea generalã extraordinarã a asociaþilor fiecãrei societãþi a hotãrât fuziunea prin absorbþie, s-a întocmit bilanþul de fuziune la fiecare societate având aceeaºi datã ºi s-a întocmit proiectul de fuziune care a fost depus la registrul comerþului pentru a fi avizat de judecãtorul delegat ºi a fi publicat în Monitorul Oficial. Dat fiind cã societãþile care fuzioneazã nu-ºi înceteazã activitatea dupã depunerea proiectului de fuziune la registrul comerþului, SC ÄMILAV´ SRL hotãrãºte majorarea capitalului social cu un utilaj procurat din strãinãtate, pentru care beneficia de facilitãþi fiscale (vamale). Identificaþi problemele de drept privitoare la posibilitatea legalã a fuziunii Conform art. 69 din Legea soc. com., la constatarea micsorarii activului net al societatii, capitalul social va trebui reintregit sau redus. Avand in vedere art. 222 si 223 ale Lg. Soc. Com, faptul ca societatea are un activ net sub plafonul minim al capitalului social astfel ca societatea se dizolva de drept daca nu isi majoreaza capitalul la nivelul minim prevazut de lg. Soc. Com. RC : Art.237 (d) ± conf.caruia o societate nu are cum sa existe fara capital social, se solicita dizolvarea * se poate face absorbtia dar mai intai dizolvarea art. 207 (b), art 238 (1) pct. b si (4) (art. 237-(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care: a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului; c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au

domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta; d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii;si art. 207-(1) Capitalul social poate fi redus prin:b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;si art. 238-(1) Fuziunea este operatiunea prin care: b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nouconstituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate,(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definita la alin. (1) ori (2), poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii. 34. (115) Reclamantii B.V. ºi SC ÄV.S.´ SRL au chemat în judecatã pe M.C. solicitând ca prin sentinþa ce se va pronunþa sã se dispunã excluderea pârâtului din societate, obligând societatea la plata drepturilor ce i se cuvine celui exclus, cu motivarea cã M.C., în calitate de asociat ºi administrator, a încãlcat Legea contabilitãþii prin efectuarea unor activitãþi care au fost de naturã sã fraudeze societatea. Pârâtul M.C., prin cerere reconvenþionalã, a solicitat excluderea reclamantului B.V. din societate, motivând cã situaþia falimentarã a societãþii se datoreazã culpei exclusive a acestuia. În urma probelor administrate, instanþa de fond a admis atât cererea principalã ºi în parte cea reconvenþionalã, dispunând excluderea din societate a reclamantului pârât, cât ºi a pârâtului reclamant, dispunând totodatã ºi dizolvarea societãþii în condiþiile în care prin excluderea celor doi asociaþi a mai rãmas în societate un asociat. Celelalte cereri privind pretenþiile bãneºti au fost respinse. Pentru a pronunþa aceastã soluþie, instanþa de fond a reþinut cã reclamantul a desfãºurat o activitate contrarã interesului societãþii, în sensul cã a folosit în scop personal o parte din suma ce constituia aport la capitalul social, plãtitã de M.C., a vândut pãrþile componente din utilajele societãþii fãrã încuviinþarea celorlalþi asociaþi. Pârâtul M.C. a fost exclus din societate, cu motivarea cã acesta a întreprins activitãþi contrare scopului societãþii, în sensul cã a efectuat operaþiuni contabile prin care a schimbat sursele ºi destinaþia depunerilor deºi nu avea specimen de semnãturã în bancã. Instanþa de fond a dispus ºi dizolvarea societãþii, în baza art. 229 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, deoarece prin excludere societatea a rãmas cu unic asociat, aceasta fiind cauzã de dizolvare a societãþii cu urmãtoarea motivare: 1. Dispoziþia cuprinsã în art. 222 lit. c) nu se aplicã asociaþilor unei societãþi cu rãspundere limitatã, ci unei societãþi în nume colectiv sau în comanditã simplã. 2. Nedepunerea la bancã a aportului la capitalul social al asociatului M.C. nu este un motiv de excludere, ci eventual de rãspundere pentru daunele produse.

3. Deturnarea fondurilor sociale nu reprezintã o faptã care sã însemne fraudã în dauna societãþii atât timp cât cu sumele respective au fost cumpãrate alte bunuri în folosul societãþii. 4. Inabilitãþile manageriale ale administratorului nu se sancþioneazã cu excluderea din societate, ci doar cu revocarea din funcþie ºi obligarea la daune cãtre societate. Dispoziþiile cuprinse în art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, privind cazurile de excludere din societate sunt expres ºi limitativ arãtate de legiuitor? Care este domeniul de aplicare a fiecãrei dispoziþii legale? Este corectã soluþia de dizolvare a societãþii? Cf.art. 222 Lg. Soc. com - (1) Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandit simpl sau cu r spundere limitat : a) asociatul care, pus în întirziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; b) asociatul cu r spundere nelimitat în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; c) asociatul cu r spundere nelimitat care se amestec f r drept în administra ie ori contravine dispozi iilor art. 80 i 82; d) asociatul administrator care comite fraud în dauna societ ii sau se serve te de semn tura social sau de capitalul social în folosul lui sau al altora. RC:Apararea paratului=cerere reconventionala.nu este obligatoriu sa se dizolve,pt ca soc. se poate transforma intr-un SRL cu unic asociat.Clauzele de excludere sunt expres prevazute de lege-art. 222 35. (116) Asociaþii care au hotãrât dizolvarea societãþii pot renunþa la aceasta, chiar ºi dupã publicarea în Monitorul Oficial a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a asociaþilor? Da.Legea permite revenirea asupra hotararii privind dizolvarea societatii. RC : Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare in termen de 30 zile de la data efectuarii publicitatii, iar asociatii care au hotarat dizolvarea pot renunta la aceasta chiar si dupa publicare. Opozitia se face in termne de 30 zile de la data publicarii in monitorul oficial. Opozitia se depune la Of. Reg. Comertului care in terme de 3 zile o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. Art 237 alin 5, art.62 pct 1. L.31/1990,ART. 237 (5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotaràrii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea a carei dizolvare a fost pronuntata.

L31/1990,ART. 62 (1) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotaràrii asociatilor sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romàniei, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. 36. (117) Arãtaþi în ce constã Äcontrarietatea de interese´ în cazul asociaþilor unei societãþi în nume colectiv. Contrarierea de interese ± asociatul care, intr-o operatiune determinata are pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasa operatie.(art.79,alin.1,L31/1990) 37. (118) SC ÄM´ SA ºi SC ÄVL´ SA, prin reprezentanþii legali, au încheiat un protocol prin care au hotãrât dizolvarea prin absorbþie a SC ÄVL´ SA ºi transmiterea cu titlu universal a patrimoniului societãþii SC ÄVL´ SA cãtre SC ÄM´ SA. Protocolul încheiat între cele douã societãþi este suficient pentru realizarea transmisiunii cu titlu universal a patrimoniului SC ÄVL´ SA cãtre SC ÄM´ SA? Dizolvarea are ca efect lichidarea societatii, iar protocolul nu este suficient in cazul de fata. ransmiterea universala a patrimoniului societatii VL are loc in cazul fuziunii dintre cele doua societati. Pentru fuziunea a doua societati este necesara intocmirea de catre administratori a unui proiect de fuziune care se intocmeste pe baza hotararii AGA a celor doua societati. (art.240,L31/1990) 38. (119) SC ÄVL´ este o societate pe acþiuni cu un capital social de 90.000 lei divizat în 9.000 acþiuni a câte 100 lei fiecare, atribuite celor cinci acþionari în mod egal. În decurs de 3 ani de la constituirea societãþii activitatea acesteia a fost profitabilã, achiziþionând trei terenuri, douã clãdiri ºi aparaturã de birou, astfel încât adunarea generalã extraordinarã a hotãrât majorarea capitalului social prin emisiune de noi acþiuni cu primã de emisiune, valoarea unei acþiuni devenind 1.000 lei. Totodatã, acþionarii au hotãrât ca achitarea acþiunilor emise cu primã sã se facã în proporþie de 30% în momentul subscrierii ºi diferenþa în termen de 3 ani.

Este legalã hotãrârea de majorare a capitalului social în condiþiile stabilite de acþionari? Legea prevede intr-adevar ca actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in M. O. al Romaniei, a hotararii adunarii generale. Insa daca emisiunea de actiuni noi in vederea maririi capitalului social presupune existenta unor prime de emisiune, valoarea primelor va trebui integral achitata la data subscririi. Ca urmare, hotararea actionarilor in acest sens nu este valabila. (art.220,alin.1 si 3,L31/1990) 39. (120) SC ÄAC´ SRL s-a constituit prin asocierea numiþilor M.L., F.S. ºi A.L., având un capital social de 60.000 lei divizat în 60 pãrþi sociale în valoare de 100 lei fiecare. Dupã trei luni de la înmatricularea societãþii în registrul comerþului asociatul A.L. decedeazã, având ca moºtenitori soþia supravieþuitoare ºi un copil minor. La prima ºedinþã a adunãrii generale a asociaþilor a participat în locul asociatului decedat soþia supravieþuitoare în nume propriu ºi în calitate de reprezentant al copilului minor, exprimându- ºi votul cu privire la majorarea capitalului social. Soþia supravieþuitoare are drept de vot în adunarea generalã a asociaþilor în nume propriu ºi ca reprezentantã a minorului asociatului decedat? Motivaþi soluþia. Da, sotia are drept de vot in nume propriu si ca reprezentant al copilului in conditiile in care prin actul contitutiv al societatii nu se specifica altfel. (adica nu se prevad conditiile alin 2 al art. 202,transmiterea c tre persoane din afara societ ii este permis numai dac a fost aprobat de asocia i reprezentând cel pu in trei p trimi din capitalul social). 40. (121) În actul constitutiv al SC ÄL´ SRL s-a prevãzut cã modificarea actului constitutiv poate fi decisã cu votul asociaþilor care reprezintã majoritatea calificatã a capitalului social. Având în vedere dispoziþia cuprinsã în art. 192 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, hotãrârea de modificare a actului constitutive trebuie sã fie adoptatã de toþi asociaþii? L31/1990,Art. 192-(2)Pentru hot rârile având ca obiect modificarea actului

constitutiv este necesar votul tuturor asocia ilor, în afar de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel. Astfel in cazul de fata cand prin actul constitutiv se prevede aprobarea modificarii actului constitutiv de majoritatea calificata a capitalului social, prevederea este valabila, nu este nevoie de acordul tuturor asociatilor pentru modificarea dorita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful