24 / 2011 m. vasario 7 d.

Lietuvos asociacijos

Sportinio pokerio entuziastai kviečia jungtis
Sportinis pokeris – viena naujausių sporto šakų Lietuvoje. Nepraėjo nė metai, kai Kūno kultūros ir sporto departamentas priėmė į savo gretas Lietuvos sportinio pokerio federaciją (LSPF), oficialiai pripa­ žindamas sportinį pokerį Lietuvoje esant sporto šaka. Tačiau federacijos aktyvumas ir žmonių susi­ domėjimas sportiniu pokeriu stebina daug ką.
Mo­ i ­ a­B A R Z ­ Ž I Ū ­ A I ­ Ė n k D N T

Spor­ i­ is­po­ e­ is­nuo­lo­ i­ o­na­ tn k r šm muo­ e­žai­ žia­ o­ko­ er­ i­ io­ski­ s d m m cn ria­ i­tuo,­kad­čia­žai­ ė­ai­ne­ i­ i­ s d j rz kuo­a­sa­ o­pi­ i­ ais­ir­var­ o­ i­dėl­ j v ng ž s spor­ i­ io­in­ e­ e­ o,­nu­ a­ė­ o­ų­tau­ tn t r s g l t j rių,­rei­ in­ o­taš­ ų­ir­rė­ ė­ų­do­ t g k m j va­ ų. n Lie­ u­ a­ta­ o­vie­ a­pir­ ų­ų­pa­ t v p n m j sau­ io­vals­ y­ ių,­pri­ a­ i­ u­ ių­ l t b p žn s spor­ i­ į­po­ e­ į­spor­ o­ša­ a,­tad­ tn k r t k į­ją­daž­ ai­kryps­ a­ki­ ų­ša­ių­po­ n t t l ke­ io­fe­ e­ a­ i­ų­ir­po­ e­ io­ži­ iask­ r d r cj k r n lai­ os­dė­ e­ ys. d m s
Na­ ių­–­per­pu­ ę­tūks­ an­ io r s t č

ro­ ų­rū­ uose,­kon­e­ en­ i­ų­sa­ d m f r cj lė­ e,­di­ e­ė­ e­kai­ o­so­ y­ o­ e,­va­ s d l s m d b s sa­ os­sto­ yk­a­ ie­ ė­ e­ir­net­ i­pre­ r v l v t s g ky­ os­cent­ o­le­ o­are­ o­e­(tie­ a,­ b r d n j s jo­e­ne­ u­ o­le­ o). j b v d Lau­ ia­ i­ir­tra­ i­ i­a­ta­ ę­ben­ k m dcj p d­ i­va­ a­ ė­iai­po­pir­ o­ ios­turny­ r k r l m s ro­die­ os. n
Pla­ uo­a­tur­ y­ ų­se­ i­ą n j n r rj

Lie­ u­ os­spor­ i­ io­po­ e­ io­fede­ t v tn k r ra­ i­a­vie­ i­a­Vil­ iaus,­Kau­ o­ir­ cj nj n n Klai­ ė­ os­spor­ i­ io­po­ e­ io­aso­ p d tn k r cia­ i­as,­bend­ a­ ar­ iau­a­su­Drus­ cj r d b j ki­ in­ ų,­Šiau­ių,­Pa­ e­ ė­ io,­Aly­ n k l n v ž taus­spor­ i­ io­po­ e­ io­aso­ ia­ i­o­ tn k r c cj mis­ir­klu­ ais. b Fe­ e­ a­ i­a­pa­ e­ a­steig­ is­aso­ d r cj d d t cia­ i­oms­ma­ es­ iuo­ e­Lie­ u­ os­ cj ž n s t v mies­ uo­ e,­da­ i­a­ i­su­jo­ is­su­ t s lj s m kaup­ o­ is­ži­ io­ is,­pa­ e­ a­mo­ t m n m d d ky­ i­tur­ y­ us­or­ a­ i­ uo­an­ į­per­ t n r g nz j t so­ a­ą,­re­ ia­in­ en­ o­ iu­ i. n l m v t r m Šiuo­me­ u­LSPF­struk­ ū­ oms­ t t r prik­au­ o­dau­ iau­kaip­500­akty­ l s g vių­na­ ių.­ r Nuo­va­ a­ io­vi­ a­ ei­ iais­spor­ s r s t s ti­ io­po­ e­ io­aso­ ia­ i­ų­na­ iais­ n k r c cj r ga­ės­tap­ i­vi­ i­pil­ a­ e­ iai­Lietu­ l t s n m č vos­pi­ ie­ iai,­tad­tur­ y­ uo­ e­lau­ l č n r s kia­ a­nau­ų­vei­ ų­ir­dar­gau­ es­ m j d s nio­da­y­ ių­skai­ iaus. l v č O­jų­ir­šiaip­net­ ūks­ a.­Per­ ai­ r t n spa­į­Vil­ iu­e­su­ eng­ a­ e­didžiau­ l n j r t m s m s ­ ia­ e­vi­ ų­lai­ ų­spor­ i­ io­po­ e­ k tn k rio­ren­ i­ y­e­–­Lie­ u­ os­spor­ i­ gn j t v t nio­po­ e­ io­čem­ io­ a­ e­da­y­ a­ o­ k r p n t l v v dau­ iau­kaip­300­žai­ ė­ų.­ g d j Net­ i­tur­ y­ ai­ma­ es­ iuo­ e­ša­ g n r ž n s l ­ies­mies­ uo­ e­sut­ au­ ia­apie­200­ t s r k da­y­ ių. l v
Ski­ ia­ i­nuo­azar­ i­ ių­lo­ i­ ų r s tn šm

2011­me­ ais­Lietuvos­sportinio­ t pokerio­fede­ acija­pla­ uo­a­dar­ r n j ak­ y­ es­ ę­ veik­ os­ prog­ amą:­ t v n l r įvai­ iuo­ e­Lie­ u­ os­mies­ uo­ e­ r s t v t s (Vil­ iu­e,­Kau­ e,­Pa­an­ o­e,­Pa­ n j n l g j ne­ ė­ y­e,­Šiau­ iuo­ e­ir­ki­ ur)­ v ž j l s t vyks­na­ io­ a­i­ iai­Lie­ u­ os­spor­ c n ln t v ti­ io­po­ e­ io­tur­ y­ ai,­di­ e­ iu­ n k r n r d l šven­ i­ iu­tur­ y­ u­bus­mi­ i­ os­ tn n r nm pir­ o­ ios­LSPF­me­ i­ ės. m s tn

LSPF­ne­ o­ e­ uo­ a­ t l r j keiks­ a­ o­ žių,­ m ž d ne­ ul­ ū­ in­ o­el­ e­ io­ k t r g g s ki­ ų­žai­ ė­ ų­atž­ il­ iu­ t d j v g ar­pikt­ au­ žia­ i­ o­ n d vm al­ o­ o­ iu. k h l
Ru­ e­ į­vyks­Lie­ u­ os­spor­ inio­ d n t v t po­ e­ io­čem­ io­ a­ as.­ k r p n t Drus­ i­ in­ uo­ e­bus­su­ eng­ kn k s r tas­pir­ a­ is­tarp­ au­ i­ is­spor­ i­ m s t tn t nio­po­ e­ io­tur­ y­ as­„Drus­ i­ in­ k r n r kn kai­Open­2011”,­o­me­ us­baigs­ t nau­a­ e­ is­tur­ y­ as. j m t n r Tur­ y­ ų­pri­ i­ in­ ų­lau­ ia­rė­ n r zn k k mė­ų­do­ a­ os,­su­ e­ y­ ai­ir­kelio­ j v n v n r nės,­taip­pat­vi­ ų­tur­ y­ ų­da­y­ s n r l viai­gaus­na­ io­ a­ i­ io­rei­ in­ o­ c n ln t g taš­ ų,­o­rei­ in­ ų­ly­ e­ ių­lau­ ia­ k t g d r k fan­ as­ iš­ i­pri­ ai. t t k z
Abe­o­ ės­ne­ a­ it­ ir­ i­ o j n p s v tn

Sportinio pokerio turnyruose daly vaujančių žmonių gausa stebina net ir visko mačiusius jų rengėjus.

Instrukcija pradedantiesiems
■ Tapti LSPF asociacijų nariais ir prisidėti prie vienos sparčiausiai populiarėjančių spor to šakų entuziastų labai nesudėtinga. Tereikia užpildy ti anketą oficialiame LSPF tinklalapyje www.lspf.lt, pasirink ti, į kurią asociaciją ar klubą norite stoti, sumo­ kėti stojamą jį bei mėnesinį mokesčius ir gauti prisijun­ gimo prie LSPF sistemos duomenis. LSPF klubų nariais gali tapti visi pilnamečiai sportinio pokerio mėgėjai. ■ Netrukus jūs atsiimsite nario pažymėjimą ir nemokamai galėsite daly vauti visuose oficia­ liuose LSPF turnyruose visoje Lietuvoje. ■ Vienkar tinis stojamasis mokestis yra 100 litų, o mėnesinis – 30 litų. Daugiau informacijos apie LSPF turnyrus ir jos veiklą rasite www.lspf.lt. ■ Jei apie spor tinį pokerį esate girdėję tik iš žinia­ sklaidos pranešimų, bet susidomėjote šiuo spor tu ir norėtumėte išbandy ti savo jėgas, kviečiame susipažinti su žaidimo taisyklėmis ir strategija LSPF informacinio partnerio – didžiausio pasaulyje pokerio naujienų por talo „PokerNews” lietuviškame puslapyje lt.po­ er­ ews.com ir drąsiai k n daly vauti LSPF organizuoja­ muose nemokamuose bandomuosiuose spor tinio pokerio turnyruose, kurie at viri visiems norintiems suprasti, kas yra tas spor tinis pokeris. ■ Originalų požiūrį į sportinį pokerį ir jo naujienas rasite asmeniniame A.Tapino tink­ laraštyje www.thereader.lt.

Spor­ i­ io­po­ e­ io­en­ u­ ias­ ai­ tn k r t z t tvir­ i­ a,­kad­to­ iuo­ e­tur­ y­ uose­ tn k s n r jie­mė­ au­a­ i­dva­ ia,­ne­ ū­ in­ a­ g j s s b d g ko­ er­ i­ io­po­ e­ io­tur­ y­ ams­ m cn k r n r ar­azar­ i­ iams­lo­ i­ ams. tn šm Čia­vy­ au­a­drau­ iš­ a­kon­ u­ r j g k k ren­ i­a­ir­ge­ a­ o­ iš­ a­ap­ in­ a,­ cj r n r k l k žai­ ė­ai­ne­ e­ ai­pa­ a­ ia­ir­pa­ eda­ d j r t t r d vie­ i­ki­ iems,­mez­ a­ os­naujos­ n t g m pa­ in­ ys­ir­kon­ ak­ ai.­ ž t t t O­pro­e­ io­ a­ūs­tur­ y­ ų­di­ ek­ f s n l n r r to­ iai­ir­tei­ ė­ai­griež­ ai­ste­ i,­ r s j t b kad­vi­ i­laiky­ ų­ i­var­ y­ ų­tai­ s t s ž b syk­ ių. l

Lie­ u­ os­spor­ i­ io­po­ e­ io­fede­ t v tn k r ra­ i­os­pre­ i­ en­ as­And­ ius­Tapi­ cj zd t r nas­–­ne­tik­ži­ o­ as­te­e­ i­ i­os­ n m l vzj lai­ ų­ve­ ė­as,­bet­ir­po­ e­ io­en­ d d j k r tu­ ias­ as. z t Jis­da­y­ au­a­di­ žiau­ iuo­ e­pa­ l v j d s s sau­io­ko­ er­ i­ io­po­ e­ io­tur­ y­ l m cn k r n ruo­ e,­ta­ iau­Lie­ u­ o­e­jam­pat­ s č t v j rauk­es­ ė­at­ o­ o­spor­ i­ io­po­ e­ l n r d tn k rio­idė­a. j – Andriau, kokia buvo pir­ mo­ i­reak­ i­ a­į­spor­ i­ į­poke­ j cj tn rį­Lie­ u­ o­ e? t v j –­Dve­o­ a.­Vie­ i­abe­o­o,­ar­pri­ j p n j j si­ en­ iant­spor­ i­ iu­po­ e­ iu­ne­ d g tn k r bus­vyk­ o­ i­ne­e­ a­ūs­azar­ i­ iai­ d m l g l tn lo­ i­ ai,­ki­ i­sa­ ė,­kad­ne­ o­ ami­ šm t k m k tur­ y­ ai­ir­pa­ i­spor­ i­ ė­idė­a­ne­ n r t tn j bus­pat­ auk­ i­šiuo­žai­ i­ u­be­ i­ r l dm s do­ in­ iems­žmo­ ėms. m t n Drą­ iai­ga­iu­teig­ i,­kad­abi­pu­ s l t sės­kly­ o:­su­ i­ o­ ė­i­ as­sporti­ d sd m jm niu­pokeriu­tik­ ai­di­ e­ is­ir­auga r d l kiek­ ie­ ą­die­ ą,­tur­ y­ ai­ku­ ini­ v n n n r p svei­ os­spor­ i­ ės­kon­ u­ en­ i­os­ k tn k r cj ir­azar­ o. t Pir­ ai­ iais­me­ ais­dar­daug­ m s t kas­apsk­ i­ ai­ne­ i­ o­o,­kas­yra­ rt žn j spor­ i­ is­po­ e­ is­ir­kuo­jis­skiria­ tn k r si­nuo­azar­ i­ ių­lo­ i­ ų,­ta­ iau­ tn šm č da­ ar­ma­ au,­kad­LSPF­vyk­ oma­ b t d me­ o­ i­ ė­švie­ i­ o­prog­ a­ a­duo­ t dn tm r m da­vai­ ių. s
At­ yks­ a­su­šei­ o­ is v t m m

Pasak A.Tapino, federacija stengiasi išaiškinti, kuo spor tinis pokeris skiriasi nuo komercinio šio žaidimo varianto ar juolab azar tinių lošimų.

Vilniuje įsikurs klubas
■ Vasario pabaigoje vienoje gražiausių sostinės vietų – Gedimino prospek te duris at vers pirmasis oficialus Vilniaus spor tinio pokerio asociacijos valdomas Spor tinio pokerio klubas „Du karaliai”. ■ Čia vyks regioniniai ir nacionaliniai LSPF turnyrai, at virieji atrankiniai turnyrai, komandinės varžybos. ■ Daly vauti klubo veikloje galės ne tik LSPF asociacijų nariai: numatoma organi­ zuoti įmonių spor tinio pokerio dvikovas, teminius vakarėlius, spor tinio pokerio paskaitų ir seminarų ciklus. ■ Jau vasario 26–27 dienomis visi LSPF asociacijų ir klubų nariai bus kviečiami į šventinį klubo atidarymo turnyrą. ■ Klubo adresas – Gedimino pr. 2, Vilnius, www.dukaraliai.lt.

Lietuva tapo viena pirmų­ ų­pa­ au­ io­vals­ y­ ių, j s l t b pri­ a­ i­ u­ ių­spor­ i­ į­ p žn s tn po­ e­ į­spor­ o­ša­ a. k r t k
Lietuvos­sportinio­pokerio­fede­ racija­ne­ o­e­ uo­a­keiks­ a­ o­ žių,­ t lr j m ž d ne­ ul­ ū­ in­ o­el­ e­ io­ki­ ų­žai­ ė­ k t r g g s t d jų­atž­ il­ iu­ar­pikt­ au­ žia­ i­ o­ v g n d vm al­ o­ o­iu,­to­ ėl­spor­ i­ io­po­ e­ io­ k h l d tn k r tur­ y­ ai­ne­ e­ ai­virs­ a­sma­ ia­ n r r t t g pra­ o­ a,­į­ku­ ią­at­ ažiuo­a­ir­šei­ m g r v j mos­–­vy­ as­su­žmo­ a­ar­tė­ as­su­ r n v suau­ u­ iais­vai­ ais. g s k Nė­vie­ as­LSPF­spor­ i­ io­poke­ n tn rio­tur­ y­ as­ne­ yks­ a­lo­ i­ o­na­ n r v t šm muo­ e:­praėjusiais­metais­spor­ s ti­ io­po­ e­ io­mė­ ė­ai­rin­ o­ i­pa­ n k r g j k s

–­Ar­spor­ i­ is­po­ e­ is­–­tin­ tn k r ka­ as­lais­ a­ ai­ io­už­ iė­ i­ m v l k s m mas? –­Ži­ o­ a.­Jis­to­ u­i­ a­įvai­ iau­ n m b ln r

sius­įg­ d­ ius:­ug­ o­ma­ e­ a­ inius­ ū ž d t m t ir­psic­ o­o­ i­ ius­ge­ ė­i­ us,­didi­ h l gn b jm na­kant­ y­ ę­ir­tuo­pat­me­ u­yra­ r b t so­ ia­ i­ is­žai­ i­ as.­Juk­tur­ y­ c ln dm n rų­me­ u­vos­ne­vi­ ą­die­ ą­pra­ei­ t s n l di­prie­vie­ o­sta­o­daž­ ai­su­nepa­ n l n žįs­ a­ ais­žmo­ ė­ is. t m n m Žais­ a­ i­ko­ er­ i­ į­po­ e­ į­var­ d m m cn k r žo­ ai­ži­ ri­vie­ as­į­ki­ ą­šnai­ ai,­ v ū n t r o­spor­ i­ į­–­sma­ iai­bend­ au­a,­ tn g r j už­ i­ ez­ a­nau­os­pa­ in­ ys. sm g j ž t Žai­ ė­ai­iš­skir­ in­ ų­mies­ ų­va­ d j t g t žiuo­a­vie­ i­pas­ki­ us­į­sve­ ius,­ j n t č ne­ e­ ai­į­LSPF­spor­ i­ io­po­ e­ io­ r t tn k r tur­ y­ us­jie­at­ yks­ a­su­ant­ o­ n r v t r sio­ is­pu­ ė­ is,­ku­ ios­ir­ i­da­y­ m s m r g l vau­a­spe­ ia­ iuo­ e­tur­ y­ uo­ e,­ j c l s n r s kar­ u­pra­ o­ au­a­ir­sma­ iai­lei­ t m g j g džia­lai­ ą. k

–­Ko­ ie­LSPF­pla­ ai­šiais­ k n me­ ais? t –­Be­jau­įp­ as­ ų­ren­ i­ ių,­ku­ r t gn rių­gra­ i­ ą­ra­ i­ e­ofi­ ia­ ia­ e­ fk st c l m fe­ e­ a­ i­os­in­ er­ e­ o­pus­ a­ y­e d r cj t n t l p j www.lspf.lt,­pla­ uo­a­ e­ir­ke­e­ n j m l tą­nau­o­ ių:­vyks­pa­ o­ o­ a­ is­ j v r d m s Lie­ u­ os­stu­ en­ ų­spor­ i­ io­po­ t v d t tn ke­ io­čem­ io­ a­ as,­ke­e­ as­drau­ r p n t l t giš­ ų­Lie­ u­ os­spor­ i­ io­po­ erio­ k t v tn k rink­ i­ ės­var­ y­ ų­su­Len­ i­os­ tn ž b kj ir­Es­ i­os­žai­ ė­ais,­tarp­ au­ i­ is­ tj d j t tn tur­ y­ as­„Drus­ i­ in­ ai­Open”. n r kn k Džiu­ u,­kad­ak­ y­ iai­vei­ ia­ir­ g t v k re­ io­ i­ ės­aso­ ia­ i­os:­Šiau­ iuo­ g nn c cj l se,­Kau­ e­ir­Pa­ e­ ė­ y­e­rengia­ n n v ž j mos­ats­ i­ os­spor­ i­ io­po­ e­ io­ly­ kr tn k r gos,­o­Vil­ iaus­spor­ i­ io­po­ e­ io­ n tn k r aso­ ia­ i­a­net­ i­ati­ a­ o­pir­ ą­į­ c cj g d r m j

ofi­ ia­ų­spor­ i­ io­po­ e­ io­klu­ ą. c l tn k r b Na­ ių­skai­ ius­di­ ė­a,­to­ ėl­esu­ r č d j d tik­ as,­jog­šių­me­ ų­Lie­ u­ os­spor­ r t t v ti­ io­po­ e­ io­čem­ io­ a­ as­pa­ e­ n k r p n t g rins­žai­ ė­ų­re­ or­ us.­O­vi­ us­be­ d j k d s si­ o­ in­ iuo­ ius­šiuo­žai­ i­ u­ d m č s dm kvie­ iu­jung­ is­prie­mū­ ų. č t s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful