P. 1
Die Nasionale Landbougids 2011

Die Nasionale Landbougids 2011

|Views: 18,612|Likes:
Published by Mike Stuart

Die Nasionale Landbougids is 'n nuttige bron vir enige persoon wat betrokke is in die landbou. Die boek se prys van ZAR285 sluit in BTW en posgeld. Die CD is ZAR150. Bestel by www.rainbowsa.co.za. Om te adverteer, skryf aan agriculture@rainbowsa.co.za

Die Nasionale Landbougids is 'n nuttige bron vir enige persoon wat betrokke is in die landbou. Die boek se prys van ZAR285 sluit in BTW en posgeld. Die CD is ZAR150. Bestel by www.rainbowsa.co.za. Om te adverteer, skryf aan agriculture@rainbowsa.co.za

More info:

Published by: Mike Stuart on Feb 08, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

“Vaardigheidsontwikkeling binne ‘n enkele naskoolse onderwys- en
opleidingstelsel”

1. Oorsig

• Na afloop van die verkiesing in April 2009 is ‘n nuwe Departement
Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) geskep om die regering in
staat te stel om te fokus op alle naskoolse onderwys en opleiding.
• Die nuwe ministerie inkorporeer die vaardigheidsontwikkelingsfunksi
es wat voorheen die verantwoordelikheid van die Minister van Arbeid
was, en die verantwoordelikhede van die onderwysdepartement in die
ministerie, buiten skoolopleiding (Graad R tot 12).

2. Omvang

Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding is verantwoordelik
vir die volgende sake wat voorheen die verantwoordelikheid van die
Departement Onderwys of die Departement Arbeid was:

• Die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NQF)
• Basiese Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (ABET)
• Verdere Onderwys en Opleiding (verpligte skoolopleiding uitgesluit)
• Vaardigheidsontwikkeling insluitend Sektoronderwys en –
opleidingsowerhede (SETA’s), die Nasionale Vaardigheidsfonds
(NSF), die Nasionale Vaardigheidsgesag (NSA) en Indlela. Die
indiensnemingsdienste, arbeidsentra en Productivity SA (voorheen
die NPI) ressorteer steeds onder die Departement Arbeid soos
oorspronklik aan hulle toegewys in die Wet op Vaardigheidsontwikkeling
(1998), Wet op Vaardigheidsontwikkelingheffings (1999) en die Wet op
die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (2008)
• Hoër Onderwys en Opleiding

Agentskappe en statutêre liggame wat sedert 1 November 2009 die
verantwoordelikheid van die nuwe Departement is, sluit in:

• Die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (SAQA)
• Die drie gehalterade: Umalusi (verpligte skoolopleiding uitgesluit);
die Gehalteraad vir Ambagte en Beroepe (QCTO); die Raad vir Hoër
Onderwys (CHE)
• Die Nasionale Studentefinansieringshulpskema (NSFAS)

3. Beplande veranderinge vir die stelsel van
openbare kolleges vir verdere onderwys en
opleiding (FET-kolleges)

Die belangrikheid van die openbare FET-kolleges vir die nuwe departement
word dikwels beklemtoon. Die FET-kolleges bied onder andere aan die
regering ‘n koste-effektiewe manier om onderwys en opleiding aan landelike
en benadeelde gemeenskappe wat dalk nie toegang tot universiteite of
privaatinstansies het nie te voorsien.

Sommige van die beplande veranderinge in die departement sluit in:

• Verbeterde reaksie op die behoeftes van die ekonomie
• Uitgebreide programaanbiedinge
• Die befondsing van opleidingsvennootskappe met die bedryf deur die

SETA’s

• Verbeterde vennootskappe met werkgewers en ‘n werksplasingsprogram
vir FET-kollegesgegradueerdes
• Uitgebreide werksplekopleidingsgeleenthede vir studente en
verbeterde finansiële hulp vir studente

• Verbeterde bestuurskapasiteit, studiemateriaalontwikkeling en die
bekendstelling van formele kwalifikasies vir dosente
• Institusionele oudits by alle openbare FET-kolleges om sterk en swak
punte te bepaal.
• ‘n Teiken van ten minste 1 miljoen studente aan openbare FET-
kolleges teen 2015 en beter mobiliteit van FET-gegradueerdes na
hoëronderwysinstellings

Bykomend tot hierdie veranderinge, sal die befondsing van die openbare
FET-kolleges geskuif word van die provinsiale regerings na die nasionale
regering. Daar word ook verwag dat die FET-kolleges meer befondsing van
die Vaardigheidsontwikkelingheffing via SETA-besteding sal kry.

4. Beplande veranderinge aan die vaardigheids-
ontwikkelingstelsel

Veranderinge en fokusareas in vaardigheidsontwikkeling wat vir die volgende
drie jaar beplan word, behels die volgende:

• Verbeterde koördinasie tussen die SETA-stelsel en onderwys en
opleiding in opleidingsinstansies, veral die FET-kolleges en universiteite
van tegnologie
• Verbeterde SETA prestasie, bestuur en beheer
• Verbeterde strategiese benutting van fondse, wat insluit dat die hoë
bedrae geld wat nie bestee is of toegewys is verlaag word en dat die
koste van die lewering van leerderskappe tot die minimum beperk
word

• Beter passing van behoeftes in die bedryf en die voorsiening van vaardi
gheidsontwikkeling, veral ten opsigte van die voorsiening van ambagslui
en tegnici.
• Ondernemings in staatsbesit, die openbare sektor en ander groot
werkgewers sal met mekaar skakel met die doel om hulle meer
betrokke te kry in opleiding deur middel van vakleerlingskappe,
leerderskappe en internskappe
• Finalisering van aksieplanne vir bedryfsbeleid om die bedryfsrelevansie
van pogings om vaardighede te ontwikkel te rig en om te verseker dit
strook met die vaardigheidsplanne van die sektore
• ‘n Konsepwitskrif word beplan met die doel om ‘n reeks maatreëls voor
te stel om hoëronderwys- en opleidingsgeleenthede vir volwassenes
te versterk en verder uit te brei. (‘n kwalifikasie gelyk aan matriek
sal vir volwassenes ontwikkel word en sal ondersteun word deur ‘n
verbeterde beleid oor die erkenning van voorafleer)
• Heroplewing en versterking van die Nasionale Vaardigheidsgesag
(NSA) om onder andere die HRD-raad te komplementeer.
• Die vestiging van die Gehalteraad vir Ambagte en Beroepe (Quality
Council for Trades & Occupations)

5. Beplande veranderinge aan die
hoëronderwysstelsel

Sleutelfokusareas:

• Sosiale transformasie van hoëronderwysinstellings om verskillende
vorme van diskriminasie wat in die Crain Soudien-verslag identifiseer
is, te oorbrug.
• Hersiening van die befondsingsformule vir hoëronderwysinstellings om
die skeiding tussen bevoorregte en onderbevoorregte instellings wat
steeds bestaan, te verander.

Kontakbesonderhede by Hoofkantoor

Fisiese adres

Sol Plaatje-huis, Schoemanstraat 123, PRETORIA

Posadres

Privaatsak X893, PRETORIA, 0001

Webadres

www.education.gov.za

Telefoon

012 312 5555

Faksnommer

012 323 5618

Minister

Dr. Blade Nzimande
Direkteur-generaalMe. Mary Metcalfe 012 312 6350
Administratiewe
Sekretaresse

Me. Sibongile Mncuabe 012 312 5555
mncuabe.s@doe.gov.za

Navorsing, opleiding en
ontwikkeling

490

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->