Annu XXVII

JanlUl.T 1916

CON'rENETE I - Arns : Li robi-pectores. - BERGER: L1 apo~trorat litterl8 de E!:!peranto., - Kurt Feder. - W. :albert. -- Eaper311to e li Liga de Nationes. -

COUDSP.C P. : L1 rdforme del c a Lenda re . - DEIUlSOB A. : L1 cr occdf L, - BEER :

11 lnsul de Venus . .- L1 e.:ns'rald1n anelle. - TWAl. M. : Boxero e f1.1rtard. - Li or!ane (cenzon}, - MO.NTLOIIi P. : Li ultim cli9,see de Sr. 'nalbonr .. - 13EAOCHDII A.P. : 141 canne e mi pipe. -

A NOR LE'lORES

Li long tarde del apari tion de ti numero ee debi t a un ancraa; BUllerc,argstion de lsbores professional che li cardinal colaboratores de ':;OS~OGLOTTA e 111 plu a Wl iltportant cnange de printat1on. L1 consta..nt elevation del cueta8 del edi tiones (quin vez plu al t quWll !:Ul.te 11, guerre. malgre neque 1 &~mentation del preci.e del abonnament r ) e 11 desfllc111 ta trana ferter 11 mone de 8Xtrllllia a Sv11sia ob11gllt noa a uear 11 [.rocede offset quel ea ::I1nu custosi e ltuel have 'tamen Ii avantage perm1seer nos iluetrar chase-un nWllero. Certmeo 11 pr1m numer6 ne va 8sser perfect, lila 11 necessi amelioration.e va •• S8r fat 1n 11 proxlm numero.

~ Noi espers que pos q_uelc maneus nor rene va. decoy apar1r regularizen.

Nor intention 88 publicar e nwner68 A e 4 numer6a B (.:nultiy:l1cat) in 1948.

S1 cnaacun abonnator ae COSMOOLOTTA recru.ta du nov aoonnatorll!l8 Ln 1948, 11 va permisser nos ameliorar rapid.:nen 11 ed1 ticndf:! ncr revUe.

Plee anc atenter 11 nov preciee 1946 (vider 11 ~agin 2 del covriment).

Li

rubi- / ~-.. pCZtrOrtS

Bot 1og1a in 11 tor •• t ••• SUr 11 terr.e circum nor do. trova •• ablet •• , qa.e1CWl8. banD" un a1to.re ,4. ca. 14.a, e vere1a1laen 014 48 10 1011 aD aanu.. Di.per •• t inter 11 ab1.' ••• ta trbor.. 4. ~ol1age • arbuat ••• Ll tauna 1A nor otrcWI.1"' .•• dune tore.tal, &DO pr1 11 av18 •• n 1:ro,.. I. 01 ault apeal •• , quaa que1c eort •• depa.ru, piuonae, •• rl •• , tro&l0411i •• , ;;ra.- 1I1-p40",ore. .tc. • 11 grand art •• :oom1l1 •• ; pip. 8"0. U.plu. Q.uar aon •• d. ploo., fon a '\-0 o1_be I , ouou • 4U810 .. Uri epe01a., .. oanl 1il_ "1_ 11 do•••• L1 eeraill .. A •• ia pr.o1pue 111. 11 ob1aell.'., a4a1.A1a 11 111 baT. 11 0,01"- 1an1~ por 1;0, qUO oh. Dol ne •• ,11 o_u. l)u. ....... ' •• n =1 hav.' an oornllle-o..1;. 1.D lID ob.1aeD4. Li. ••• iIi ns U •••• t in it, qll&Dd. Doi v.nit 10,-1-, ar 1& DOl' 11.041&1 40-.. !aDd. 1101 :ta" .. aapU' ron .... olro. 11 oh1uP. POJ' q1le 1i oomill •• D. plu po ••• " ear 111 11;. ! .... , poe a poe 1i ...... OOU1I_1 d.l pltrrl.. • del fa. • 0""_ .,..me 11 comi1le. d81J.Oft ,roTa laoerar

11 ' Us. -rota .iD bra al oha-', aiD •••• 1' p.ro.p1ia,. ~al.aea 111 .110-

e t 1m 4 .... ia ..... oouiruo'ar ua H.i. 1D it lUlie qu ltOi bat reaaroat U: •

• 01 ta:1i 4_e'ft1' 11 _n •• .reao'f'&I'.11 lioia.A .aGDr on. ta,

li ••• " •• U braDoIl •• 4.1 ... t •••• n: ftz.t .._ t..oY1Kl qu 11 oarpe.i.re •••• " torUa1i :tar 1IIl apertva ill .. UteH 4 .• 1 Obi .... POI' pon.r .ejn'eDlft

11 ~ •••

11&0 ••• iJuol .. " jOOOM •• Bo-i4ll»oft ill •• tro .... ro.i 'la _I' cll'Cl111i U I 11 qun'U'" 4e 11 i1; art •• Jaa 41ahut pel' 11; II pro q.. 11 ptco- 10- ... ,. a •• tru.O'te Ii. a •• 'e.. nl •• var rapt.ZOOII. a .. rroe •• trcrt"a •• 01. "q .. to ••••• ,~, Yo .. 10"''''' .:La 8alt 10". 4a .".:r1aa4, _ •• 04 .IM .... t

1

·parro. apu 11 doa" On troy. lea pre.c par'tU, &nO apu 11 rUll ••• Uuat .olU::ar1m.n~ .8. 111 •• mbla ne ua.r 11 tore.t .... Q.t1U .iIlut •• 4. nor dft, 1D 11 Ti-

o 1n.11:4 del ferroTla, 11 COlleoa U. 1":1..11..... 111 troT ••• 1 IIi ne •• aT1.1ii •• gr,a.o10.1, ma on ne po ••• d1r to pr1 l.o,r .,,1, quel e. IIBpino •. III .1 ,""t·U

fr1pone.J .

. Pretti ell aae 11 troe:loditell. ]f •• 'oap lor tort .0». - :tl'appaato por

un av1ette tu aiori - •• atrat11". m& Idplu ill in.to"&: ne .e t:arucJd. .. IIi 10- Tente inapecte nor hangan tntoerrmen. par ",U,er cal11 pD.'_ -tro'nr .lIlJ'8:DtI •• Qu.,el('r •• 8 - ev1dentmeu con 11 ... soop.· - 111 volatra WI. fenestra apleri in 11 do •• 81 on d.ecovri 1 •• , 111 •• am:ioli .' "fa aud1r lor pene"tran" arl. It; •• f.oil far volar 1 •• ad ext •. r tra aloUl1 :t'en •• tn.

Ma, ,oar 161:0ra 0 letor" e.que vu cono ••• 11 ra.b1-p4oto,:re.? .Por not 111 88 11 11&2: atl'&.1.:t,. aviettes Q;uel •• no,i conoe •• , .. Preo1pue per 1JA qual!t;' " quel ta.nt trappe. oll. nulll\ltrl aTie. Tlven1; .angill.n, quI no(·coa •••• , a

1I .... it.!" qu.e 111 han 'IZD tort inol1Dation. a1 bOa.ll. Waturalmen to .apari -.x malt in h1verne; me. 81 111 h ••• ,et i1'1ltr1t durante t1 ••• on. 111 D e . neaTa,gt'. 1D Iltt'l'e.S1 ..u oono ••• ;:1 av1ette, con IU t1p1e .odelle , bee oaraot.r1.t10 , vtlllll0 .,8" que 11: hAve 11 Mb1tu sed,er u.aoib11 durant long ",_pore. Pl •• oompara.r eon 1"t 11parua, qu.ell,. adplu. _, .p1l Dor doa in t:ri 0. qUlU" .orie. 1a au t~lII.por. - .... pre Tola II Tol.t'Cao1 , ta 1:D 1.1 tt trupp'., oon \U1 t .. ulb aturd1ent. ~11JJaoblU.t' del rubi-p'cton •• pl'obabllJ1en un: •• d.1., relt&l' !nremaJ;'oat. dec ue pr •• ervat1 .... t adplu aal t tort1ttoat per ,.uoolo"" ....... l" aproximatinaen bronaatrt- .... rdl, • au 11U"&'Ul de aD .or'. 4. l'Ulbatr1 oraac1, quam toll •• maretd pOI.e ha .... r.

Unrub.1-p'o"iQr.· a.pre .bave 8U p.roprl 1;.rr11iori., C1aaa p.ex .... ana .a 11 casu ch.e 11 cucu, • T",. 81 un nb1-peo'tiore a1l4&016 peaetrar :I.zL 11 terri torie de un al tri. Ta..xm.. r •• ul ta an l.uot. Je T1 T* • .one t .1 a".S.rI.1. 11

:IlnvaBor ne tug1.. Du '1""S8S no1 haTlt apu nor do. 4_ du pane den'b:t.-

p'otDr •• ; un .n.e .... tran,t •• chalOlm Tea .ub un d .. 1-tepent. del noa •• , 11 altrl evan nor do., 1u 11 ~:rd.d. 1IIDel,..,.tlu d.l .• 1101 •• 01 poe .. " preo18iaen remaroa.r u. OlU'ret H. t'rOD"Uera. d..l 4u. ".rrt1:ort •• ; in aabl U'lere.

~~.! ::~ ~r:'~:ir:r\~:!··ir afir~;:'a:~;~e:.~:~~JU;!r.-: terrtto-

Rub1-p4,c1:or •• '1 art,.t'oora'te., 1D ,11&% .It gr&4u. Probab1lau., q..un %'el.ulta .... .". 10, 111 fa Bola.a poe l1t.,., ~ 10Ten'_ IOla.D !!! ,aon1iura in 11m 111;1"'1 • a4p1.u .oaen poo 11tt •• la 'IIIl ODT&tura -. 0.1 ••• ,." qll.1.o ft ••• clu 11 tie.. PO-iii 11 unu,1.a OOT.'tura 11 n ..... ii:&: .''-YOl.'" 4 ..... 1 1ID. t.l,-flOII1Da1: "nut. 4. d1,..ert111l_.llt" • Ltite. Do' pla. Tem iD 11; .. Pro qu obaa ..... rubipeo1onha . .,..t .\1, pro:p'rl. '.rrl1iorl,., l1 lUit, •• a. plu •• 'Iol.rat 4 •• d.. 11 110- "ent. qua:c4. 111 potl ••• ubt.nlr •••• 11' .. !; .. lcmc qua. l1rabi ... p4atan qUIl pO ••• d. 1.U1. U'rr1 tort. el: tori;. 11 lit" •• 0.r41nar1uD,4 ..... ol4',rl qu.ad. it ""lveDi plu 014 • debil, it eO'l'ent.' ."..Ili qlle 11; •• 1X,ul. •• t d., lUI 4.1 11,\;' ••• "a.nde quelc,.e,. ~ 014 l"'Uib1-p4ctorll luc'Ca OOl1Wl ". ,. 71 •• laon.; .oTeBl. U!l de 111 ., .on.t. Y,., 11 'l'1ft •• q1Ullans orul.

Qua.mi. un rabl-p'oiore TOl. nH au. n •• "'. t i-c ne 1 •. to tanG" 11-· neat'" along un d.etorn., per iaped.1r 11 4.oon1.tloll 4.1 PI.". dll ...-n'tUl tn_1oo ...

Du. .... 11 •• an rub1-pllia'to.n ha •• t au 1:.rrltor1.. 4."ra .nor 'OIl. _bi ..... " 11 .. 101" ooau.ea' ill ald:1Ul. .1;1A8-" au .4la1.:d 1a. .b.iTI=- j • n. .. •• - apar1' 111 11 •• qu'.nt •• t;:l.,... beDqu. 11 ribl-p4io't;on &lor ...... 1; pl1l w.-t .tat8nl •• par a1tr1 00.'". ObulOtIIl ' ... 1. qaNl4. 11, "11 "I'M 4..." aY1c1lat ani rt •• Bur 11 '.rra, 11 rubi-pllotore ,ba .... ·t lID o_ra4a. 'aud. 11 ..... , alent ell!' QII. 4rbor eta", .000r ."pian1 ohlr1pa4a, a qul Hoyent. • ••• t ".,oa-·

4." 4.1 t 1nln aT1.1h I •• d8a.", d 1.'taa: •• n. !:l-01 .Ti." •• ,t UJC .onJIt. n-

4.t, pre in unlU't d1et_tt. ,.ll..& .a.e.pro:x1aa1i ••• :I ou.oaa 'ft •• 1la

4 ••• par11; in aui\ua. ABa quaM. 1Ul 1ll1;l'lad_' •. ap.U'1:t, 11 ftb,l-p'cllo:re tat 10- aa.r .u plan1 ohir1J&d,a, ... kDd.. 1. t Bonat tot; al trta .. s 1.D 1:I..JIcM d. n'b1- pfotore 11 alaraen expn ••• ' oolln.

Aa~ll " .... 11 l'U'b1-p4iO",OH re.w.i 01 0&.4. __ • AlIbi •••• , .-, plaen-..at. If"' ••• : •• 't 41:terentl •• :1', oan1 .IlCDl'_ 4.'1 1m •••• " epl & 111 del al'tri. .• .lAa 11 1D41Y1duall"li a..BOT tl .. ona't·ra 11 artItoeratt.1 Pro 'to aol .trax reaaroa",. qUUl4. 11 nuaeri 411 ,.pan:t que 11; De · ••• et 11 Ulol_. tt arl.i;ocn.11. anc .on.I'n. •• pel' 11 co.n •• l'!4el _oal1D arl..tt, parea caa&ra4a. L1 ul1i1a •• j& DU'Sr11i ,d.l 1m •• ta an'" 11. oanAa.

IOr1.c1D&l.. a. B. ..&.ID8 Ch4.rl.uld.).

1

ei aposrrofaf litterel de bptrQnTo

Qua. i)1'I u!"t)ente de ure U quesHon obud.nt renn; regu"r~"n In 11 DNOCUpatioMS de ,1 [spe-

.-1' ........

flmtistas,. Ja in 189~t llUnhof. toftshtant_ ti 5 lfttem: de su 111lgu. C s H J G constftu.t H

ax graGd, ilpadhant a 'Ui d1fus:hn, p,ropolH IUprtsSlr 11. In IU projecta de ,..f'I)r'M. T1 projlcte, forsan ... ,11 hi r sLiccessat si 11 ·'"lInd pltl"l d. £Sperantol de B.auJront t PI" s.uflnlch! opoaH'ol'l .• ne vell klr $t~l)9ijlai1 HI qllll n lilt candldfift raeonilt It in III 'Bu'1.Une dll If ng'Ltti .uxiliari ' • . Hodlll 11 Espenmtlstncoaens. o".nir (lquilt prt 11 future'" 10,r lingul PII"ifl tt ehlpal.t Htt.rea. Un de ili , Ii pnto!' John Kublc:kf I 4e Ml11luktll (tSA), rr.. fund.l un co,lite ire lC:tfv por changear ti lfttartl ¥icNnt ! per " 1 per q, 1 per (,Ie! 11" J; 1 par t- If ~ 'tut, nebtZilnan' es suprassat.,

U rason.s p,reul'ltat plr ti co.lie por suprt.nr II. absurdajn su .. rslgnttajn lihraj"', qu. it scrl , .1: duplh. De un part. It Jioo •• .onoUpic c()IPodores tuc:hl 11 C1iVil,. de 10'" atchilnes sin regardar le," ant 11 .ich~nstrttortl i e hrtnldutte,. IIOY carid.,... Wi clluur IJr!''I dll'lnglulnt .. qut· lis 1i prfntatores nt ya ItG.lpctar.

It IS inbressant cODltatar qua to .. UlctM. H Ir"gu.ntls dat d.l partlu""s del oafuraliU dud., If nascenth dt hPtnnto, , am: iii C01ltUlr'lt de 1007 I 19111". II OlnltS pndl cd In 11 dtstrh !

U" .Hrf arguI.nt da,t in tt utlUlsh I. qUI hPtl"lnto fa d.v. luct&r contra 111 htglllClnie dl anglesl Quel es japarht d:.700 Ii 1110 ... dl nou •• it .. del til'S dtl hHantU. Or H grand Qu.HU d. l"g1851 IS Hshlp1icfU d. sa Ilfabati, Qutl pel'lli. I ;it •• ,ltt usat in OIInt printertas. ICr1~II. ch11'lts e In ttl.grafll. Ergo lin lit ipas .. PI"I'Untir ,1 .11"'1' QUI. Hngut int.rnatlonll, III Id,ou plu coeplft.t qua. 11191.11 s.lf.

t tI lpell, ftnf tal •• In H Elperal!lto "11o"..t "cOltftf fun~t d, Sr lublicikt:

DO KAray GeEsperantiatoy, kay .pedale Vi. membroy de Ia uLi:ngva KomUato", oi peteaaa V~ ~teI!t\l la, averton. Grande,. ~w.> ~~ niaD, Karan, Lill,l'Von. Be 0:1, 1de1 ebhl pie, frue~ De hben8'Oll jm }e tiuy

malbetpay 8upenignit.a, ~i.terol, .~ranto ~oa 18 ok~1! farijl inter: nacla,. Pro ttuy !ite~ Jl ~ pi) ~~ poe,. a1uibl~ ti~ ka~ PM,AI oJ iu ayn alia baCl,.a Unro, . PuriI'U kay: II. mpllJ1l jln, ~r' .ke }I fanju tif:' limpia kay praebla ldel Ia An,tta. Se' D1 tioD ne far~t)1 De pay .. konk';lri kun 1& ADsla. kiu nun ,.tu preakaw ~utm~dA. Vy S~nyO~Yt 1M tenU)in pl!;1e Jm.terjjgitaD; ne .utoku, ne . mOJ"tia11Jln; ~,r 1& len,,?npenaa oba~. VI estaa kulP'Y ke 1& Kara LiDr'o ~ tiel R1:airapide. Vi au.fok.aa, vi'mo:rtigu, EA.· IlIperanWa+ J:i De _tu.· via poaedajo. JI ~pBrtenu. Bl,bomu-o. SimpUp· jiB. faei1ip. l.iberip kay GoIaU .. homaro J IU by VI vulOil Idel

JI prograoL

IA ffEeeruto Simpliaita Klubolf, ,IQlUNO KUBACKI. SEK.

It IS, Ylr q •• ,pu it ,rIC ... 111 p .... l .. : [.,.rut, .. ,o'w.abaIl0ll1I11bn •• defl .. rett aI'nhtl, plltl, bnl1" te, all, Iljlal ftc. "'11: '!!!t!iW, elM!, !!!IlL !I .•• .Y' •.

I II 11 U.pol'" cit Vohpiik ••• t. 70 In .... 01.1 hmt IICIr II n.lfn qltl 11: hnIa chnhat "11 ICC·

'ptar II II'Idtul cha .... 'ltr NIIHUI ,lUll, .. ~.dt •• lIN du QI .. mh .. , d, ."rt.aUft H .. SIIlPlrilsf ,abU.lr 11 flnt U • tal Iprttlftf'O".

ID .UM dlftct •• tf riff _ q.ul It "at h'D taN.Plr II ado,Un 11 tit lU.nt.f'a de Es,.-

raat., Orgtlltl dt'su a.pt 11 t,. utl"ut. 0., Ubrtll .' '.n fll _1 U ..... ,,11'"

fir "UI' ,...cUttt. LI treble .,.1'1 r t. ~,..1111 411 ,.1 •• II f1wt1 ' lIwt,t.. YI. 'IqUIr, "

per tb-c. ,"rt, .: .1 .llM ild.,.U Tli ...... 'I .. J.U .... or pl ••• .,U ••

~t II 'II 1f u •• t. "1 .... H bp/ht. "",I ,.fI,..r ,., .ri09rafh ... IIt. 10 ... n, por

3 •

ilillllpl" li iociolog $Viss Augu:$'t. fotel que1, tl:n:ul 1912, propt!$H itnsolution 111"'1" 'I dlnth: II ti

d. Sr. Kubicki. anc Rill' de SUSIUN, dtBern. qu.l pub1telt tn; taperant,o Isln supersignoj' un tot li.. brs, H traduction d.l fa.cst ro,Nnll~AL 1M- t del autor svhs lQ.uz. Ollleil il 1-,entath.s restAt s1ln su,con, pro Ii eonur¥iHsM' del PI''', totll1t' de' Esperainthtatol. Il.dflr.ar Elp/o sur uni sol 'punchl ".11 a",rter H port. a IIllt aUlI'ii u"llnt ",foNes,;, II to v'lIil IS .. r H t"anSi del fin. I

Ric 9'rQlr (Sflnfl)

%U)tt 'J7 ecleJt,

Sr. I.'. dl Sid Holburg (Slmnh) hi d,dh:lt prtI;

511 totvh. ,1 l1~al luxi1hri. Dude 1f n .. del PUllt c'll'Ihnnf. n '5 llIrJ,ndl1raguiid. In H IRIII 1900, 11 nlC1"t

H dtplol1 de docent. ell VDhpilt(t1del".llptib.)dtll IUw tor • Vo lipUlk , Johlfili IIrHIl Schley.r, plu tlrd 11 dtploII d. docent IIHl8ri.'r. !" 11 .~ 190It f1 .db.,..t I Esp''' ranto:" • fUl'lda,t 11 Ha 11. (S) un 9I"UptM' "pen.tllti', eert.spond'et .. U eon prof .. Couturat, d •• lt Idht d.l OM· sil !ton, cOajlOlft ht 1911 11 "pt. ... nt 01 ,ocabul.riua 9'1'U1I~1 do, .ltt eel .... tor pr'tXunit ,. p"f. COiturat in 11i ~o,tion 01 grand lnlco g.".. ..... ldo. d"ultlllbrrl IiIl l60..aeld .. t. (1912). POl 11 IIn .. 110tllrn .. Id ••

11 dtw'IRtt lecNtariiodll IdowA.ead.tl, • c.o .. it 11 co .... pl.t RadleaMul IdO-OII"1111 (1919, col'.borato,r sr .. ScnnM" btt\llr) , 11 R'adio..lllh:o Idotgerulll; angl .. " fhUla • hi:lpan (1924,C4 tuvrltor ,'1'. J."nH nl,

Pro fitiOI act,sh 11 dmt dilllnfo:Rlr qui. UC,f'lurio del ldo-1C1dni •• Ant. 1930 U tOfnat .. al Occidlnbl I lilburn. por'Dec. con .r. 01" hq .. Iorutr hi 11 soci.U 'nterHtllJl.lhtlc dlFf1.Dkfurt (I]. Anti • pes 11 co.ttI' .1 "es'._ glllmi ., •• n 11 adl.ptat 1i "run t:lnUIIM st,noQMlftt (£1 nhllhkfJrzlchMft). Ott. I(n. ja IIIbH;d:} ... n traduct. in Oce. 11 yoelbullriQ .' praf. Ketkar "clnt,... de: ht.,. .... ) • H Opttc LexieOi dIDr .. Pi.tncb (",un..-t de sr, Jlnotb in CuilOQlatb 1911., pg. 92)

II:IO"ilbl1'ln un jlJblic pn'lPigudi por Ike ... 1M IUllt PII.tbH In Glrwanb dadt 1935 (aMI ., h,hl"dh:Jlon 4tl HlWJllllaMHhhl ht 6.r.~n1a} tn l i f1M it" gutm, un fach qUll IUlt Ittl.~ tit 11., t.flhtuntlH nguht IP"5C dtsde lin d •• ~ ~nc!lll'. In Ii fiM d11946 il htCI.sat ",'atu eon nor bur' in Chapen" 1*' QUI un lints'. 1.ttN d. april 19JHi I.ut rttl"Ddltdt' ceUtl" ... - rican, pro qllt nl.ninfot"l.Uotl .. f.,I11 ... , .... t pinllsnt taft ••

Hodie. Sr,. kurt fedlrt 'tiP" lett ... hi int.rpre_t H rn,.ron cllIlPltt .1 dleUI,,';. ,.. cubl" tdHlt dt fIOr Cuttll., • $11 not. I crlti'o.tI ClMtftu. por nos UI: li.,p.nt ",Iilit.

RtcBII'91r

IMlEIlS:SAT Qi~lIU: Toto 50 eiltS_de uaU t- nbl, Nltarwl ... ! )

• Qua tu fat, ,H. dil, de ttl 1 yo •• t tt ,..

- Yo clonal 1 ... Ii un povri old d ,,,pooH rote .

• Tu ._ trt bon, I' illflltt, 11 .t", dU .. T",,_ ,I .. r 9J atntt.,. II, prol quo t.1 flleNeSI t. pri tiold .. ?

- Prcqu •• 11, 'IIndi bonbotl., COIf .. " TGu,.

WiLLY ~ILl:JERT

lucet i,19IZ. Sr. Ifnr Gllbtrt, 1M Par:I ••• dhll"lta Occidental, pas ha ... tulat bPl1t'8rth dural q(llt'C. Sf ..... 11 'P"nMt Occtdtlthl :ptf' eemponHnUt fa wrt tupor It CDn Sf Thiblult • q:1II1 nu rl9 ... tabH .... ft • • rtt - t l crlat stra un 9"'", In Allain ( .... t -I.). II ~ru", vtnt tn

1f d'part, d. Sr. 611Nrt 11 JNf.Anh- 11 "'11'", 11 traduellt pllJrl '.""1' '2;. qull15: 1t '11111 fed. OIl partl .. co.,,,hti .. ' iii J: Ian. If. EaQ.b. t1 ilYht ,gal.A qUilt lilt traducthlQ. ... I CosIIDQloHI., Intl'r qul .. 'U eOfl" Ilqulntl,. 01 11111 .,rHag.' I d:hl"i pr" •. ,'tdq. Noi VI be"tlJ"t pubHur

110 altn raconh d. :lark r.11 nl •. trUucht de 11.

Duran. 11 ga.rrt~ n .tabU,,,t 11 cDntiet. 'flter Swint, t Ii f!"lncl ..

II co1 •• 11stlS. pro qUI i l "I,tt 1ft Sud-Frapc1a~ f.el.ln If lDnI· nI.~pat del Slt'Unn. II tam. p"'Plrat .. I ~"Ad CUI"$U eN Otc.! dl .. i.l in 2i8l.(:lones. b ... t ..,,. 11 conGa .. t .. tadt Alli.H. H UNUtUtt stvnal.t In toal .. III It ,"lit "".1" rnh:tat pl'o .tlrllTh tipedi."tlll" po,n CD •• 1t diM' HproPIIJ.ndaln Sud .. 'Fl"ll'lcf •

• 1i.1942. _

PDI bill" ... t .ul .. tlor ill, H flrT'IYlu. danntt H IUlrl'l. II dh'tnH: ·Comrflltur-.djolnt d'I"· t"'Ulln_ 8.tiltnh!! • I .. ,t_ itlW,ta-t • P.rl!~ yt tI Oct"(1ft. To peNis"t 1. ",organi .. ,. lI)SillC" •• tt, •. ".llbr' irt: ... HD;J.tst1.~(.I), .tru "' n Hbtl'll·Uu de p.Ma, COli, sohl" 2·3 CMlr.d •••.

Tit .¥"Ott 11 dirt .1 Ungut: 'Inhnlltitnll,Sr. anbtrt ",dlct. 1'Il'lliInaICIGH"t bul.tiM palHte hltl,...tt,"1 por Hdi futon 1$,1 H 10" t nlernaHona1 Oec'dental.

PfIt U fEllW

U f·_fa.Uoa dll f.t:1i a c:lubel de CaHfornt. ba .1tborat 11-9" I fhl <liD' Iii urlt-. My con.trnr lor n"'tll, It, .... r 10..-n 'Nt de 1li ,t Ity hlr.r un "h ... "itll .... pt .. tro hi t fIIMi.

'1 tt e.OI __ nt,,: ¥ntt '01 COG fI,t. POI" 11 .. j ..... :; PlY. Ii f.::tnude·' lin.". ant. ~1;I,..r u.n

.. rob.; "n. t It ",11M po:sslbH t ,.-.elfMII 1ft ",.,.,.. "Nt,. frtOid platlil .. J var litHo;, lit lu ..

II '.nlr .... r .. 11 ,t;.. ~rlntt 11 ,.canti.; , b'O freqlllnt ... Ii 1011df; "hib Ittnth .. n yor .. rlto

q .... It 'raCGllb .1qd. _ I' tt fach' n .... t,,.. I nt.rtlluh n C.,riM'" au 1U41 r H '00 <it .~ ,OCt ... q .. ¥V ..• Al.r? A chllCUn III teit'll. nqa. 1M ? Pre" II C1phiOl hI Dlltlit",oon H ,.1Iu, poy,. dtvl- 11".1 flOC., • 1'11" pn,rt ttntcllt'lw-a,1 cluett,. 1. I VOl" '1'~lIUncb, te-et, natura.1 .. ", PI" t,.. du1,1 .'."':1'1 ..• 1_ H 1"11 del ft.li. 1o,rt. qa:.l IWqgHrt _OAl u'(1I1; t. eontl'llrl, .fat&.. tao .U qIH .... t.n.lt wi ...... 11 boa "'!I,I H lPOY 1111.1 H fQirt ... posit aportar.

LI emIl •• g;um

II Chte.,l. ltft IJIdalbt d.1 .. lId1" dll or,,, .. rupl"It,"r1, 11 DR. J • .F!. Strusi. cuant. II lur 31 _, .,.... nt tilt h.a .hi n utt .". 1i "naU ...... t cag,.t .. 1 .,Ib rattlJA II. ctrt 1l'Irt.. urU-

1 ••• 1 dill ':f1Il'H del ""pi rattol.

Per 11 I:P"IJMlt fAj'tCthMl,. 111M :IUCCftllt: • ~1t pathnt .. , t, at.fIIlr t .... fI.r

"-let .,.,..r tl ftbnt1 .... I, Plr C:OUlqu,AtJe •• pt'o'WOCIr 1t ftM ~ r'U1C...n. lli dhulga-

tl it curlltl ..... lttO"" til probGhtuG .. r .lIlt. ,. row;ato,.. dI. Ii M4h:DI _1 ,.. ,111

"ftc • ..,.. _t,nt .. _ •.

b!»ranthhs ,.ran just abCl! un da or eol ...

Dflratort. pro lli eo,nata1dlon: qUI !Ill U ga d.l Nt .. tlOI1llS I'll hi .cc.pta~ Esperanto QUI' lundol1"u,'I. 111 pubHcI In en "MUll,. Que Esperanto ',u.t acclptat '11' 21 upt •• bre 19£2 1111 asselb16 plenlM dll II gi! d.l Nat leu.... ton 26 voces contra 2 YOCIS, dune con apllStant ujorUe~ qu._ unlc Iundoli ngu' lUlU la,M'·.

Pro ql1le it, fit IS 11 l.tnesh y,:z {" problbil •• n ft' It ulHI ! J qUI Esptranthtu fa Cl"lidillr pr1 H of~· cllHI;lthn Il!clust¥ de lor Hngul tn 11 ilotit llga ~1 Natlona. nol VlrtSIJII''' in Itq,uln't li f.chl

r •• 1.

St,..lI pitS Ii nale.nU. del U'g" i nfllMFlt [Ipennthtts ,.fortllt llntroducttr lor Hngu. In 11 nov o~,ilnillt1ofl. Ja In H un .. 11 UJ" ...... U. in dtCltb,.. 19,20. Ii bel; ddlgab L. fontaf .. slICe,sad planar uti ,Ulcun, por hpera,nb I far parlar U1II l!ntlrprtltl,1 In H lingul dl 1.lInhofj .... eu" H 'Gluth dllau.-I,n.· cltl 20 dtc .. b" 1920, lunt Q,list.ntill eo.nut rider !I. l,t frlncuf IItl"a-tt

HlnotlUX 0POIU Jt w.h nt .. ,. .1 ilu:Hon de bpi.

leon 11 aplauu del if.' -

I~ Igz~. 110' tUitath. '11.1 ElptJ"lntlatu ••• H 3~ht ••• ..". glIIINl dell U9l. Plr 26 VlCIS e ... • tf1l 2 ldoptet 11 sequent rtaol lit ttn,:

'lid qUtltiol ,,11th I' doc,nih de [sp/Q WI II· ,If ,..t ",tilt 11 eo.tllton dt e'_PlNHon lIIhl.t.~ • 1, por qUI 11 o ..... lon .. y furn1 rill IIlu PM lit dl flrwnt i.,..tlt dtl ","lUI. lin H •• htlr .. ftltt 1M 1 lilt 1 'In.'

U 8tqllilt Inlll, tl CoaI .. t.1 ,. cMplmt.n fl .. tt llctut.l .e t lilt, • JIll hlr •• t!tlt 11 d1.,."nt u· ptc't .. d.11 pro!)l .... 1 ",xnter' HDIQI, ......... Mndlr an .rtlflohl lIngul a1 IbntloR dalSoctrif dll Nat!Oftllll.

o. "de duM 'qUI H h,dia1 hlt.,.,nt.tt", .,1 "Ira. ElPtlr •• U.tu ,r1 11 Hti de 1922 II u. rllt ... btl dUPlrt't. On .. po.- turd ... 1f 'Vlrt n Gon ,1.

10 It Iud .. ' ••

H raperi, ., Coat .. tol htt,1,1t:1II1 ... t .H. cd In ntlm tn 11 lAm ... 6 ..... 1 (., 19a1. It • Infhfl.m por E."nllrtl, qUll .. QUIUfied I. i t q,~. 'baril.ri,e' •• tV 1111 qu. It ...... ftct, ., ·.r:.cilllth tnhllctu,li' In

L i 2ft januar 1!93O •• 1" ~ 1.boMltor Sr. t •••

d. 6u.net. de ','ril:. Ms'Oftlnt un aitstatton o· flolll del Ltg. prt t1 ... rt.t • adopt , Qftl d. £Spo, qUIIUOl1lt 11 Slcrltiriatu d, a.ni'll. qUIl t'lSpondet H :I) januar t9JO per 11 IIqUInt, 11th" ; n fraftHli t

-En .~eullti1t "'~pHo:n ell yot ... l.tt,.. du 28 j."vt" 19)), JI t". } YOUI Info,..lr que 1. Quutfon d luna laA9U' 1H11' ..... l l •• it. UU.dt'. au (;OUr"l d.s trofl p".~'ru lalto", • liAs .. s:t..,lh .. ItUoa, .td'unt .... 'on de 11 eo.. .tuiea fnt,n,chl,n., aft '!JCU" IIc1,I,oF! 1M lut prise. En .fflt l'ISlocif" HI IlattQ. n1 .. t pIS Ji .... de .. dicllrtlf Iftl flvlur it 111"" MI de Paut", dIS 1 ..... _ ,.".11la1 .... ,

., .. '11'.1 lO"'II', .• , ... ttc. Sig"':Sc:bub.rt Inbrt cit 1. lIaUon de, 'loop'nHI .. 'attll.

t 1 Ugi """tit """'1 t. bon 11 I ... H. d!t1 Esp .... At~lt .. POI' .una,. H .ffchlb.tt.n

dI lor 'lllngu •• qUI un .tor -PI ",.tilth 10"''It, Sr. Rolltt ill PI,h. if! III bl"lchuP'l 'In1-· tbHOII II 11'bptl'lntol, publico fni 1928. MY"" tit qUI 11 Utll 'MqUI_ &IIe'dtt Ilqw 11"1, Ea· p-tranta-. Lt ,..,ue 'Esperanto', cSt s ..... 'jlfllll'· Ir 1929), ,...: ••• t, tt brootwl1l, proflCOot,. cHr tf .. ,rUon dl"..t. QUI tI .. n HUg. H 20 IIpt,lIbr'l t92'" Aleo.nUt .1 9i!v,.,...ent'il IC· c:,pt ... 1 f II.at:101'1 de E.ptr"lflte qUi. 'dar 11 .... gut'l. "y 11 Unhn tellgl'lfhflt t1 ldopttciit tbll"tDM Ptr chang •• 1 IrU,CLlJ VII •• u ...... gul •• nt III odab,,.. 1920.

for c",""dtr It .... " tl rIC_R.U.,

DI din III'tr q ... aQ t.l.g,.. rMacttt 1M ..

Ulngat "' eOlpNna1b,Il del .,..ti ... ,..i •• tn.t plu IUlt qu .. II 11110118 .. U .. l. r. It I.':: 'I q ... UI. de Urlf. Sf bPI ... Yell ....,. coa_tt. f. H .. r •• ,...1 •• f .... t 0 fa-

OQIIp"'I.'bll, It Mq n har _out til

I_ritl .. ofloill. LI pnn tt~,_.

f'. 01d ... 1 ...... ht·'I,.. fact.1I , .. it . ~l.r,.h dtct.l. ofll1al, ". I'" ..... ,._ ,,1. • .tru oo.,,_t", 1

IHe II.,.,.

Pau.l OOUDEi.C,utronOll iD. 11 Oib ••. na"tOr1a d. Paris, da ,pr:t t1 tee .. , in un !:OD lib!,! t1 to.lat . "L1 Qal.endan" {'O'olec1i1oD !lQuo ,.aye 70?'· , Lea P.rea ••• U:01 ... er.1ta,1n.t a.. JlraDoe" '4. parta" inter •• ean' refleotion •• ,d..qu.el • ., no! extra. to quo •• qu.,

L1 "".teet •• d. e.or cal"nd.are

.L1 public.es tan1i aOll8toliat • au oalenda.re qQ.. it ne •• ohoo,at per 11 wepiarit'. de 1t • anOIUI JIIul t nflecte p.rl 11 1:auaera!b11 de.tao111 tb qual •• 111 1Iltroduote 1D, 11 viTa 800'1101110' 8001&1..

It efl w:l1dflT8 ,de general eduQat1.on 1I0'Detru 11. v1el •• del calendar,. po:r preiparar 11 public opinion a 'un neo.asl r.1'onl.: 0IIJl1. cOllpartbenhl d.el .0'01&1 yin. 11 au: .:ttl:\: ,prot ••• lon.e ••• ole.tat per It a.uomaH ..•• 4.1 .0'tual aale,Ddar. e vell .uIt profital" de au. adaptatiOn al .od_m b •• Oll.iB.

Ll :D..ere 4. dl.1 4el ._msa. ·vad .• d. 28 a 31 , li ndaere del 411811 d. labor D.ol11. inter 24 • 27 (yariatiQIl relath' f I~) .. L1 •• nsual eta1:1atlcu quele. e. 11 ·bu. «.1 pre ... '1lion .•• d .• l iAdu.trl •• di.l grand explota.t1on •• f t_ poz" 11 pro41lo1iioD q,WIIl por 11 .Alarie •• 118 •• ooaparabl1 a unaltru .• 8:&:1- ge continual a43ult ... nt •••

. . ~&1.MD 1m pr04uct1oJt .eneual. po ••• dmmur dluran'.qu 11 produotion d:1al h& aupent.tl A 'U B.na.nt variatlOIl 4.1u::f:laent1. 41.1 production. 4el yol_1De del .alar! .•• adju:nt ••• 11 t_por .11 !IO,n' per41't: por .tabll ••• r ooa.para1;;ione, de1ioa1; 8 qUiele.ODd ..... con.tum.a. ":tar.

1lal duebl gray lUloaal1 ••• 11 pilrplta.1 'ohaD&' ..... D1i d.l •• .aoal, d1. qt1el cad,. ear UIL oart date ,par '1.1:.: 1:1 .. oo1:obre. Chmi. eli •• del •• aan. d,af11a.

azmupos luum • .,8 to;1 4 ootoDre, d!. qu.o I .. eal '7 ·eTeDtuallU. 11 pr, •• ntl.,

1n oani4 UJlUli, 41' UDat:U1U, 'b1 ••• xt11, oop110& 11 tenoaea L1 oaleDd.re

por 1944, pOX' e:l: .. ;,1., .,.. po ••• r •• rvlr d..no? .ol..aen 1121 1972 ..

81 1m 00.11;:, ••••• bla •• 11 10 di. o~eWl .euu., tm ,o_l.d&" •• D..eo •• - .1 por aaTlT .equ.e 11: 118 •• un 101.41 •• on 4 .... _ o~.r ,e,..n1:uala.:1I. U. 4a-

te.

In'Mrn.llt 1m u ... bl' tis." al t:r1 •• 1Il :iUl:'d.[ 4. eba_aUD •• uu ft 11'0.-

1u.lar, pO.r que Ol!. .B" IU d .. t8,_ re'lard. •• ur 11 oal*.a.d&re. -

L1 pO.lt10.J'l del .ol .• df ill 11 ."UU a4jete .... 1 1n.~1 "4 del. .euUII pOl' "&r ,.ariar 11 U:Dere 4el 1.bor-d,1 •• I. 11 .D14.ert del 101841.. ' •• qUU" I) quia.. 00 hq' qu&r 0 q,u1Jl 'Y •••• Wl •• tur4:1, di .... anal. 4. ,.,..':1011..

1D tiDe, 11 po.Bi'tiOD. 4.1t •• 1;_ •. in 11 UlDIQ 0 __ ~ d •• tao11,.1tu" Ana: 11 t •• tea :t1l:, qU811 C:r:l8t-lucen:'t1.; 11 15 ausu' 0' 11 14 ,ult (: •• 1;. na"ioDal lriio •• f , ..per1i(l 111 DOl' cal.dar.:· OD. n. • ...... , .. R,1'101"t, '.quI '\:1.

:t •• " •• poo1Ac14. o'on W1 101e41" in qul O.'U 111 a4~UD1;, ,aeqii!' ial .ewanal "PO •• - 0 COil UIL luned:!, quo oaWl,t. 4udi •• ooueou.1:1., 4. llon-pr0411Ot:1oa -

o COD. tm •• tunlf., quo 'III tir. genan', naa 11 •• ","1 •• lUI. 41. ,- gn.za4 lalto:r. 1D 1.1 oo •• :ro:1. (p&1'a~10n. d.el ... lan •• t b1laa.o1.. lIewana1• 1.lqu14atlo.ll 4. oa:r •• p0D48At1 •• 'ane lo,luet q,..tloln •• ,ant. 11 .01_d1al repoe'.l .81 't1" ~ •• t •• 0&4- eur m ... nardi 0 ·maazd.1;, •• ,,118 'OB ya, tar, 1'. o DO, 11 pont. i .... ~ •• Clue em. .,. otertar al .apl07 at.. 11 pO.i.lo1U:t' d,e 1m .ic,rl nap. OOIL trl 41_. conaec'Il1:1y ,de n:on-la1>or? _qIM 11: D ••• 11 ~ ••• ll'.1Il1: pr.~.r1bU .a.... 1' 4ef1ni:t,1'DttU 11 .nc' '."atll, a.n1 .MaU •.•• eDt 14.n~1.a?

COD 1If •• t ••• Ob11, 11ge.1; a14.,. 4. Palloa. qdel po.lle 00llpa:&" '5 41- ten'll1;i 1000., a.l 2:2 .ui. a1, 25 april. 11.1 t.ua1:1OD ' • ..,en:1 aat •• 1rotle. Dena •• 01ll'., 11: •• 11 tOD,.".ple ••• ~u'C1ftDa1:. L1 :f1x&11om d .• 1:1 4.1 • •• aa.oor aatual.aa. lID. « •• tao1.1 probl.._ pr1. qual 1.1. IDle.:1. t ... plllrl. .rru

(1198. 1e18 ••• ).

Ll )I •• t. ~cal hay' ImnaJ. 1aporiantte per .11 n~a. 11 ta,brloatiOAt Teacl ••• oiOllpra. a. ftl"D&l OOll~I. por 11 ",DurU •• d.l .ooleroa (1:1 1; __

.. •• ao., • .u'. aal in mar'., plu. bon t.n 8pr1~ ~!r. lor.,tu4i.. • lor 0"t""8: 11 .oolar1 tria •• tre. •• "" !a."pl in 11 • .- umu 0 1D liazmu Ocm..OUtlT.

14 ao.sern olrlll.at1on .t.,po,lao. a4aptar 11 o,aleiDdan a mlTin .ooao.10 •• ,0c1al prt qual AOru,;t.C •• 80H. haY_" :n.ul 144.

'J

L1 prolec't. d. re:tora ••

Inter lIl&1li proposition •• , un 801 OOIUUlrYa chanoe',_ obtener general .'pro, .. bation. Li guides natural del pu.blica: 8c'ientiateu, pl",elatea , 1.ngen1e ro IS , ae ... ttV' homee. e. gan1at a it,;. solmen mano.apor 11 realisation (1 t sembla) con,que.tar 11 public opinion •. ~u.tice, pOl' to, :tntormar 'U opinion.

Ll grand aatronom :trancesi Qu1ll. Plaamar1on, ploe un caapanie contra 11 actual c8.1endare e un. va,.to inqu.est .. , l'1.nl t p,er recomendarun elatema de oal.ndare perpetual de 12 menaus, con id.nt.io tri..lileatre., quel eaeet 0:on8111- at ja in 1887 per A.l'IIt.elUl e 1lan1.ll. T1 pro3ecte,reprendet b.od!. Bub 11 116.1ne de C.lend-are Un1ver.al,~embta 8&t prox1.ra a1 victor1. con, un ::forlll,e tre poc

.ad 11'ioat • -

CAL E B DAR E

U B IV~ R SAL

JAN1JAR YEBRUAR IlART:E
APRIL MAY JUNIO
JULI AUGUS! SEFl'ElfImE
OCTOBRE NOVEMJ3RE' DECEKBRE
So L I: JI J V S,ft Sa L .. II J , Sa So L M If J V Sa
1 2 , 4. 5 6 7 • • • 1 2 3 4 '. • '. e • 1 2
e 9 10 11 12 13 14 5 6 '7 e 9 10 11 3 4 5 6 7 B 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 II 12 13 14 15 16
2'2 23 24· 25 26 27 2'8 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 2}
29 ;0 31 • • 26 2'7 28 29 3() .. 24 25 26 27 28 29 30 L1 die tlhsext11 veni pOll 11 30-111 junio. ohaacun. 4-i:Il annu.. L1 die d~l annu veni, chaaoUD IUlnU, POB Ii 30-im decebre.

Quam on. vide, 11 &WlU ,oompo."t •• d. 364 "dle8 oontat" t 12 men.u.s e 52 lIeman ••• un die ,uplementar1, stab111sstorl. feetal , non data.t, 11 "blano ·die" ••• adjuntet a1 :tiDe 4. dece.bra. L1 die biBBe::z::t11 T& eaeer pla~z.at .". 11 tine de ~Ull10 .• Chaeoun date coreepon(l. a un die de"l.eJlanebon dete1"lliMt:

Ii oale.ndare ee perpetual.

Un unio d1.e'9aY'a.nt&ge: 11 aen.8lU n. 88 11 .u.lt1pllc d.l •• m .. n ..... neus Ieyimen, uUI,gal 811 oonurn:t (3D 0 ;1 dies), e 1Q 111 pre.snta .e 5 die. d,. p_yation de !lalar1el!l in 11 menll'll de :tine de 1iriael!!ltre.

lis 11 n •• re dell labor-d1 •• :lI1 ohaeoWl sensu •• 11 aaa: 26, quo pel'lliaall' Ii oo •. para't1on con al tri •• na"l el.l au. annu 0 d.e altri a.nnu.e ..

L,1 trUl •• ir •• ". rlgorQ81aen id.ntio oon unaltru (9'1 d1es: 31+30+W)

• it; •• f&0:11 reteaer per ."o.rle qb.. 11 ... a.ua de aha.cun triJII.e.1i%'* oaaenea l,ucolu:e1Vllft ,per un .01e4.!, un. •• rcurd.! 0 un ."..nerdi. !'o peraia •• "trovar lain PID&, POl' .~ ... que 11 2'0 noy •• bn ell Il:D lun.di. Por ,I)D"ten.r 1:1 avau.tA&ell 1:'

h •• u1cet lalongar felbruar per 2 d1 •• , april per Wl di.,. Buprealler un dle ._ aart •• ..., • august, quO repH.lnta. Wi .u'bTlrelon lI1naal. Ll 7 altri .. JUliUS Ita. inal terat; 1D tot tre poc ann.1nr.ar1 ••• a 8upre8l1et; prellc null va .,s! •• r 4epl&£ui (,d,~ 1 0 2 d1e8).

In t1 oalendare., 11 14 jult l"& .sser a_,pre un -8aturd! e Ta o:f.rtar diu repo:8a-diea oon11gat.

Crbt-'&aOlen.tiel, quel calh un lUlleel!, • 11 "die del annuM aequet del.

Boledf l-ia januar, Tell dar ChaBoWl denOTe 2 d1 ••• 1 "traditional reunion •• t_11ia,1.

L1 4ate d. Pa8o. T& .... r :fu ~ .01.41 B-ia april., Li retorae va •••• r dea'ol1.nc.~ per un. ADDU qu.l co.en .. an 801841 z 11 transition. va eaaer pre80 i.nr •• arcat. QUAIlde on pelUl. prt 1.1 no 1 en"t1el 4.1 ultia refo1'Se, 1;:1 de Greloriue XIII quel, .upnaaente 'bruaCluUeJ1 10 cUe. f rup".1;: 11 olon1;1maJ:U oon 11paa •• t., on pOlllle 41r qua 1;1-01'1' •• 111 ac'te .e ae un ·110%1181 8'1'010:101011 •

ne de 1m r.YOlu'tioa. L1 re1'01"ll ••• q_ 11 li:De. del ainU "ai.trenti. del Da"ural pre j ad 10.s •

Paul OOUDERC tre4uotet 4. frano •• 1 p·er L. :SOutre1D

I_- --", . .1 I

.: ~ C), "- 'l) I:> I x..

Er. 1i I Vi 6 pl"i vie des bet t1 UUV!;ts' de A. OeGlaison •

•• Li fii,iyl'$ african ItS superpasut

in lIaj.eshlOOliJin d,l Huyh del A.zones il1 Sud·"',..rica" LorhJtt.; quel r.CGIH. 11 aquas de pro'll nc:ias chaltun gr .• ndl quaa francia, " ja t:rt 1."9 1&

que}c centent. de kit de lor fonte. Lor 18th lIajor 1$ tomdituflt dt nit planigu, Quelils 1; pluvit pl.na durant. du 0' tri .ensus d.l hi¥I'rne.

Ll •. .tel'ldat aquas ne :PIlrta S()hHHI pir,ogiS; ili nutri i protect. rod e strangl Inluhs quat 11 croco-dilts e H hi fJpo;;otaaes. On halll! mu It rtsGnes treder que H crocodi las IS un rests or'l ani. 101115 anbdlluYian. hrsonall.n, bll'lQue yOI ha viv8t durante e annusin S(J ollnldi .... i ,,','ntH, yo n. UICtliUltrovarin it 1l lini. utiHU,. To ne as l i us:u por H grand fe",d an'.l" 8 anc por 11 U"Pintr", ill phI H crocodiles '5 GtSbe:ll. ~ t Ii HI r'pU~nanL 01. t Neier it ss flir un bon

a~ t i 01, qua • .od,r IOsqu.i t ea ,

U crocodH ootri It eon pi $COB II! oCl5lonal.en con t.llTtstd "YI-:linu. anc f4'.inu hvant. su liDO' In 11 rfn". 0 UA fill,ttt que} '1.nl hausbr i(lua. 11 ... ,ta&a antHopu: I bunt.: venl.'nt trillt.r in 11 HOt del jorne. Ia il 11$:11 tranquil 1i holt_. 11 .1.fanh. i ••• l i hipPol/ot. que 1 11 y i d" • fro 11 ill ah"cun " .. nt.

Quand. II. IIl1.h "n' tri ncar. 11 cr«tdll. qu.l SIV!I! it.." ... paH .~b.tI durub norlt I I" din. IlH'Oxhl ., trl dulc' .. n.lu oculls VlnI d'reel.·t ",rs IU !;lptUI"I. QUIIIH illS lit proxl •• ,.r 11111 .nol"ll eo' PI d. Cllld,. i1 1, ••• e 1111'" 1 i !>(IV ri .os. 1 t !Mititt in H IquI I ,. QiI.!"~ t rt 'Ie. con ¥olupU; H C:IP,h tt il IU .. chua:,... 8 bnsa SI ratro per 11 forth Iftl pattes • d.l: u,ud., por dreg r au .,1 cU .,.

SI .l.flng 11 "' .... '1 han .. CtlIM Yliva •• uet poe 1111"111 fico II tI repteld b"th, yhe fr.-

qUIt 200 IIOIIt '1 11 tt.iDI_sta H 1 qlllranti-qU1a Olfts. H pro08i'ilturl e:nn ,.,11 ,.,(·tl, .1

g.nUo : 11 0." IS dlposl1 111111 fort, IlIr 11 Plafl .... CDYrH per 1.In l"j strat. de I.ad.

It II H Jol. _1:1'11 nidi far furt1!' H HU cnlcodiha, 1011 qua. Ii "00, • i. qu.l" H UMli • ..... At IS IOniI-r 1lI.rIICOI" cplO 111 ;Dco·ntra.

II call. • m IprIC I It: 1M 1 crocvdl1.. I. *dt .flll.. eM "!iUS U tiM. I' .... rtlt ;.l 11-

eH .. !tI •• "a.l lor 1I 1cO$ 1M .... por lor dur car •• Pro to, QU.MtI 111 .. ~I 11 oblt9lUoi t ..... r-

, ... H rt" .... tH utloltit. lli Ibo,. 101119-1 '" •• Ul ",1ft H rhitp1d erocHll •• II

•• ltll rltllnt 1'1'" i l! , Poy. per lor tot rapid1U,fH it 11 4tl'lCUH D""lt ,1 CIIrrHt ••

pl. ",,1_ ... 11 crocod!i In •• tnw,,"a It aqu. Ih t r •• dht,... r.

O •• flt It clltO., alt" poe t'.por, dUll nar 11111,... ,.,tau ,"cHi).. ",.Nt.at, 1" •• peli ... lpuntl1: I.U du u:t,...Uh.U "'I~tll .!»rUt II udtu!"l', 1 •• at ••• -1 .. " "' .. III 1 •• I cl".t •• ~ •• 1f "iI iPlI1at ••• u lIn9'J' , 1f fl •• 4-11 fille •

.. 1 to'n tHP 1"" rh Ibil. U C I"lICltdll 1111 raff, jat Ifll II, .. 1.MI IU ..... " ad~1at ...

"'I If pl.,.rt. diI' •• f.,l .. , qUI') t"'l II 'fl .,11 II lIN. fII, fl. tl"llltr qll It l'

, 1'f1 "n '".lhllf' A 1IUt:!""'1 nr ... 11 ... til ., PIIlt ... II .. 11 l r .. fordactw

..... lItt caM. II ban., p1.rt .. 11, t. H ,.tn, • _ t. 11 ,.1 ..... 11'._' It Njtcttr

'''.It ........ t.,· ...

,.,. II r Mr, • ,t'CI-trIC .. ,1," ,..at_ ... "tt ," II ~11C ... ,.. "'t ... tr14t1" • flut •

.. .. ,ltd ... , .. tu. HI ~ ,1. sta,Hc, wi. Dlh • ,hi ptlltto IIntNCi.,. tt "df, nr•• _..t.

9

Dt olni ht.torlies landall probabnlll!ln 11 1IaJ; nl!!llintic Ii ti d.l !n~ul Cypria. fa 11 d8BSU d.l Ii~ lItll"tt Vlnus, surlH 'IX It IAni e uut adoraL Anhllius iliaI'd it a e leepatra, Salli Paulo v1isiht ft. H.M.I!'I~ll.R.chld, 11 call f Id.,j 'Nocbls Arabian',atac.t it., Poy ll1chird I. H rlYil cruC!iirto!r d. Anglia, capht it; ",.ndlt It al Iup'la,.s (qlJi rdrodonat It I i l pos un ,na.u)., final.en atablisailt Guy dei l.us i' onan aUillt 1 i Ulluh rey C~pdall.

SUID 11 LUisl~rnln reyes Cypria, atinget su llIax grand Pf'!O:lp.rlU; l~u· (nsUClCI$U 1[11 PiI:lesHna eausat 1i crucedore. retra1er a Cypria. B ta}.ea inricher '}1 sereatelral de F •• gush., Un fl.Y d. Cvprfa IS 11111- tion.t in Olnh; eot~tcf:o e santlous Jquinas oedlf!8t lib,. ... i I!'ty8!:l Icy[prlan. In Cypr"i;. H ~lsHa,. tor railarca suprs du ceses quale; es debit 811 c!"IJcutores --- 1i ruarcab'll castelh, I 11 excellent vi nl nOlllin,t CQIUlanderl8.

In j~81 t i t"llilarta:bi1 g(l(l!jo, LOJIl,nardlD da Vind, ... hHaJ Cyprh. In 1419 COI.osat 11 ocupa,uon uneZ1:U'11 e ItS a ti periode que apari8l1le 11 hlstede dB 0t:h!lllo. li Cypr1a1!l13 nsquandl lilt 11 Velilezill~ f'l9S e bonveflit 11 lun::o:s Ir. IS71. Lj iosul i"IIsbt IUI":: til 1878 Quandtt It .... t :Inlxat de Britannia.

li qjvrit' d. Cypdanos p,Olr1a gl"tc IIi it as un cona1dtrabll .lnor1t6 lure. U ClpttlHI U Nico-

Sia" H !lrinchat portu es Fau9u,b; IllIhr li du II 11 101 ferMl,ta. l n 1i

_~:st es :lKl'lltlniI8 nl,asf II 11 ctntrt d.l adof"ltio-n dll VI,.,' -- Plph.o!:. Cyp· rl. es lin he 1:1 11 1c1t8las; c.to 11 e e eM,dOI( cO:lQlf'Olb .. t I "I usat l' s. , .. di ficle,

Cyprh contl"ibuet alquant Il dtniOPPl'Mlt del ,Habet •• U Intiqul Cyprilnits trn,emtt IUt :slllabariul que1 hav.t UII .illM lper chuCtia .nhb'j it .uti: un !lill'" Dor ~ un aHrf por!.t. utltd .. ,. por U. It du 11t,.., por L!.' 62. BiaflqUI to fit pon1h,Il circa 6() 11, •• U "alt 1I1upli"'G;",ui., qu'u 11 1 dlOg"'~

'JenU5 de(ypnafu 'OyplhllR. S.I.B. SI.r' (london)

AS W r I £ GE ,I III I ANE S :

:)n ali - ,mil aleun annUf - un v'fageabflu.l etj('l,.nat in un "unll d. Imdh.n.t:i del H(r~-~xica. I't- 113rcat un olld Iindia"o. qut' .at e venit i'n un Iqr"! plu.oa~ e Q\I'~ fat 11 oeste requlad h8Justar gran"

in 5\1 SIC pendtt I 'u 'PO 1. RU.ic .. n 11 fat osci 1- lli:!" H ~tntl de levu1 a de.tni • de det,.. ad-:lun por upamar H ~!I". Ie • .,. 11 ,grind .tona.em d.l .,.,. 19ut(lr, MqUt! c.ad.t del _1111 d,l IIII11.tor t 5ll sat esltt: ucul. ijant ql,luti onat un I adt gIn que 1 trout Stl i,n li proxl.i U, prf 11 r.eM8 de un tal .. nl.· rt Slur, H l"Ie het quu "'1.1)0_: I il hider con 1t stkllJ~d CO,..I081• In facht dd ... 11 In,tor taset un nu.'n!lsl trvppt de corvO's qcI[.l laHlnlt de ct a bt

10

strtOlot. 11 ,bunt gran •• Lf old I ndflno fit U .bu1.Honl durame trl dies. Quandt! 11 nigr •• rodtros co.pr.Ad.t H 1R1uHltU da lor' Urci:tll" Hf lat ",''' un aUri agr. I It old astuto POUtt tulde s ... r au Igl'9 si n, suffAr 1I ., A'. Plrd ••

L' RECOfOE DEL APE T I TE :

l f .. I grind .. njatar del tern 85 praha. bn ... li lraM que 1 abSO-'1Jte In 24 hores captat .. rwpf'lIlntant 25 Vazl. 8U proprl rMtll.

Sti on '1,11 U1i car tt cUf,.. ,1 hOlt ti-(i hl'tnt un pesa d. I) k~! van dntl!' g~otir' i"

un ,.1 dll 2000 kg. dI nutrl tura.

(li Se<jlJient raccnta ha just .s_1t pub IJ cit dl! $vl.$s jum,h" quelts garantia lor 'i.riU ••• , P''''' qUI '11; faetel!l n.afTft subh "linen utrllordlnJrl, f,orun, un dt nor 1 do,... tono!Innt 11 bi 0- gr,afia d" faIhr Scott Wi potier d1r IHIS uqtle fli u te!uhl"tHc I) apart,. alt(llgend • .l

To 1I''I'lnft J n !766. j n un H It scot 'II Big,,! :un ylln " jnl l] f •• tnt 'Utt lorl.nt. Quand, .11a IIn't it .... ni r 1 i fil.. .11. patH ,w! ... ('it c I alaB I' a. t 11 a, In au UI1fO. $U a.era 1 dh, ant l l •• IDu dl,u pllu tard, ~uandi on portd 1a ill $U 9lpulhrh, inter li ass f stemn, uut du lan"es quel nat awdi t l i deslr" I)lpreult iii 1 yun fe.ina.

Ji,lst y6 lIi-!1ode, ili sat al seplIlhriaj .!!'Iit de' haecas e pa lilt, .. co •• nsal foua", Stntost 11 saree aparit. , Ql.lande fH aperht it, 11 .ax (lId del IfIalfatCH''t$ 'JOle1 capht 11 sIWraldin 'H!.n.,,,

b LIn leyi crl a loyal S9 II Ii corpore, l!l H sarti) fait queh .aves. Terrett 11 d\! rucal~s ruqit abal1~

10t haccas 9101" l las ,

UI)(,lorator:

_ IiUsti 10 ne p1u hayed il.'lCf"tt yo i at tM"U ptl

ti If t'aeonta.

LI fo,':SltOi" d~1 upuUorl., hut audit: brutda eat proxf. 11 foss., QUllndl, ye su rlKlxprss$ib n shport, II flOet H 1un hllna: sldllllillt III 11 ~iJr· CO, n t".tla btu II tOlD' • f'oJ'i)r"lnd.t hi lns.u tayut., III n ht 11 tr!nca;r clUd :WPt !.'loy 11 "1&1t II ... rHo de qUII Oft dhi,. l! j~y3.

ILl yun f •• f. tistt b.ntolt cOilphlhleo resan:aL Q:uand'r in I nl ,elia glantht on fl11o, !I) tla !!IS'· Jet tn pl'" SinHa , ~llu bin ql.lu jMa. Si '<l~ l.,f.to,.... ,. ,,11 hal" d8!f",t eu Sleraldhl .antlll]', 11 ~,.. l'Ieqlial'ld. ,.n oar COD03S,t un grand autor d. 'filltl 11 0.,."', h. donal ben herss a rnnulJl'!'"Ibil itto,..s~ Il.ilil 11 fi 110 <1.1 re.suredeh dew'lInit clillbrf. Su n&,I.1 7 Sirlalter 'StoH.

ld-uN laltar Scott MIGat claudlcant •• Su g:enf toru fI,t 1)1111 cos PIlaf b i 1 por prev_r cu rar '8. vt (lUI) 11 se If I'1conh 'I'! su 'Mf;llI(ll"jIJS'•

·O.n1 V'l8$ ,qllJalXle Oft aoriat un agne I fl htll t on lnniopat Ie tot ,..d l!!Ili peU. 31lCor caHri del afliMale. iii!.'" "15tH qUI' un TaMaro,yo esser cuchat sur n pllne-suol dtl lIU pirla~ hrll del fa" •• )(0 hR' InclJl"' Ivan Id 6c:l.llas

111 'iellllrabil.,.isaga COII'I blanc cspt l les de .~ .vo, 'f!il!l!1ltclhl I:e ,in'IIMa.r reptlloh po:r ear to le , Yo .. hie allieD!" Georges. ltan: D(lUgald (Llfl. paN!:l'Ih J. In su o 1 d ~njfOni!9 .011 col(i~l. hoeci t avan _, sur 11 ~rqu.Ul!lt 191 tant~ su hsc'e horlQqe sur H hp,lsli por' iltrller.e I le. Ii

[11'01 Ii eurat ten, qUIl' ad-ultra Ii"it a .. ,~ illJi(i.

MAR, UL f I CAT IJR.IS

1 If is spolllat.Sed.nt ip!.l unaltMJ,. III ,..... gardil S~ h!!ldriMn.

- VI;) IS. 11 d i I ne frrt bell, 'oh v,

- ~Q, en a cOIM,hta" I. pro que 'tu ra ... r 1:i

tot j arne t n va:r bur6, to III' hiaYI f aportlflUe.

'. II II

E lla ~ Anltll '.1"1 b.r te, to liIat Ne1 ... to.andes de .a rl h:g I de nOles p 1u I m!e'11 f qerrl QU H h.

i 1 .. ern t: Itn ilt _$lIt tall ~ Iii hi prunt it par na lari br t ••

11

. ~9XER,(g:e: FURTARD

y. hilYli In "" .. Yon un a'lglss.f amico Qual uset tipograf the IHl llPortlnt~uh gazette de:l Cite. Savanh qUI yo I.at 1i poHctt-hfstorSas, i", ,".contit Ie H s*!Ulnt 8Yenturas 'Y8nit fnsu land.

101 Suer hat n&seili: in Sirlll11lgMilllt 11 grana dte de, cOitia dll larr~ek. H li:fhi haye un fau universal pro SoU t.ns~ industrle IlletallurgiC. II to" QUo U linu conau.t 8:1 SU uton8l"t production de gimll'lasies, de colDer-les !)Or il faries, de aHetes d. 0111'11 ~9eciiS. d, clownes prtctpue, • de Donros professional.

I ntn ti pepu l , pr~ q~ill yo ha just tnu.erat quale ex $U IlJU1t;plfc aptfUs. .• H tID.batt" de bu~ldo9S tI:s tult in flnre; II H popul usa celat.en tl span fa.-oral.

Til 1830, In AnQll,. ].1 bul1dogs essef el9'Vati llIt1le_n POr" partlllrtrldlr Ii colbaf'tes de taiJros QlJI91 consHtu'et Ii recrutlon del bass elatist a~lr.;i. I nfOlrtuAQsl IlitA , • por a.ne:s -I un actu dll Parl,.ent de 4oglia. da'l'ait dB IB35 i nhrd~ t sfrict.en U cOllbaHII de canes t de taeros , ll c~bdhs de canes 1 nb r 119 eli C'OIIbat lss de gallinos. Li olbre del gra:~ Shakel$peartll Cluel a .. t IJIIni t! b,arbaric:aIlllJS31IEntas - e i l asset confo,.. it IIU te:lpor. hil sin MbiUl paHidijat in 11 !Wr Ii i1 ha refugit S8.

Dune, prese Gani Angles,Gis COtllic, habill u astanant par lor fis~c forhe~ quel no! adllira in oor drcos e in !lor sa las de concedes. vern de 81 nai IIgha.. Li grand d te 'ndustria 1 sne priJducte bstardes rsputat: ilia it" ss llll'lhn haver 11 .onoPQI de ti industriEl. Omrd grand aglo.ratlones ~oman as ell(cellent scolas Ipor docsr li aMe noeer all aUrts.

h. Saur 'tanH de 8inninghu; ell&at de lu ~pulari, i l dlYenit bouro, Su habnn e su grarx! fortis predestinat h a if enrcicie violent. ros un yUQISS8 labo1!'O$hen passat , n hat surt l] del profaullon. posu·, dent un aod'$~ cl).forte, su nasa r'Ullt&t I au Ilchuore da •• geat por .. Iprej "a un habi 1 d8ntht hat :reparat I aluD In ,aPlrlni:i8t 1i ha·'farfesclunt d.l fortiidJabil {;olpe. de IllMlle: :raciye" Cland. Ii ihora del re~ii"lti. sonat por l i bOle rot ;1 l"aalvat li ide iugle"hr $'-1 rt"n6es in! .odic par satisfar au qust •• dtt co.forb e de expenses.

11 dtparbt par 11 colonias del Cap; 11 hat speculat VI 11 Natal" ie 11 reg1C111 1M Orange, inTr"1lnslul, .. 51 II SlJccesl,e •.•. lor n rfltnlvsni t 111 la1 re-patrta. Su lHt fortune hat brtchat st, " su bndentfu a vlver largon hat ahrgat 51 duranbsu viages.

U IIlu':aIiU n. es tre it\Clilt in lifu:nde d.l ,cordh d.l boul"Os in gtIWral. TOl Suer De .stt 'eng ante clld,,. JI tendanUes tatem. 11 aflli.t :se a un de if falasi bandu dtl'llCll.s d. qU11. H illduslriel consisti In "proptlar S9 to, quo !Ie apartsne las: vallol"8$ liablart, 1101",. jl.lvalu. nsfl.nt_; quo anc:o,r 1" 1n apraprl,ar sa 0.nio05 Plr Ie:di.'s ehblisset con ,..fluillln, ea leal e .. tode prattlcat con art, e luoue-ca,llIesse; lIedi 8$ QU8~ I1f"1SC supre fa necessi avanses tOl!'lsldel"lbH de capi hies. de, qliltl H tlPortut1 .... pn astona ; e l i 'labor' ruH sat derta IracontlS Qt.ltl as H nutri -gani.tQr del NdactON' d, 'fad" dhlrai·.

Deade poe thoor't TOt asset ad iy mubrtde tlnl de tl assolthUglRes par 1f erpltlbtia. .. del peslldlge 01 altl"8St Qillaoae il sfgnalat se a so co,fra.tres per un fuld. Que1 .rHe ,'sser rac:orrld.

Ann GulH-Hail - li boryo.doll: del CiU de London- It 8xisht un flpo,rtant borJoglrt-juvtltF'O ~av • .,t H Sf!echH n del c.arissli cronoletres: cent, duc9t1i, tri!c.nt, qluiincent guhieas .sut 11 precia d., tasc-borloq~s che U horiogero. IUn IUtine, 1 i, hOM raM I co_rell'flt. "hi,t un prt v,t husa-cab, .l~&lt~ .. t •• qUll stoppa.t avan l i porta de SIJ Idglsi lie. Metlu6 partiCUlhrl in tOi c:.hr!len 11 facti, par le, IYuU plur1vn ill un die'. lln "fun Clann , vestH con Uti luxu d. perfect gust.,• descendetcon aOniU del "MAIl. iltm ill

1i .agaslll8. On co .. r lelat a1 vis; btot':

- Jut oe51:11"1: 11 9tnti 1I1nl11 questio'M 11: co • .r~ l't1,ftSante UII stul q ... , ... 8 ul.e.

- Un de VOir cron-oaltr't$, rt'sponct.t 11 dandy. 01'1 h. dH "Qt. fU fabrlca 'lC.n,tt ere-

oo.t(l8s.

- I nter Ii. u. bOil d, LondGn, genlll.nn, dtt 11 c:oaf.

£ ,1 SUIM:it dal 'titrines un cobetfan dll t.scl-norlugtl, CGft lor f"_, n lUI" .. ,h, cion fuson rich. colforlosi •

• ii-ci" (lU5rl1t it cush 'f ifthn"Oga 11 IJln·tnl.nll CDn indifll"lrrU.

~i venditor con,ulta 11i liB et:hueth pend'nt .1 anellt dt1 croc .. trt . • kiCl'r:t -:"I1~!'as., :;HHltilmarn, il f"1Jspondet.

12.

- £SqUi it posle slIporbir 1i alt te.petatur-as del ca ljd land'9s 1 Yo departs por jillalca.

- 0lln1 nor tasci-ho!'loql's as c(lnstrudet por 1ngHa e 1; eo lon ias ,

- Va posse forpoiriar tt~ci ? NILI ! tre bon.

Li co!!!prator !llIertet t:nllllquil •• n su surl:ut'e~ prendet 511 portafoll. II surt i t de it un bill e! de !!Iill pounds. Gertlen 1f fi rail B!>Bef IlVOrtant e f.lt e,nol"ll a:ferws; billn 1'i IJ.Jnk-nohs d. 5 Ii 11 dollanls .uti donat in, paya"l'It ••• plutost rarMl!i.lI co.( prehxtet H !'I't.uit~ ,.ar alferTill cotfre "or 11 ·'litt ., te~. pa9Ut i n un charmra in li dGtri-I3Qlsii,ne p(lr IlIfo,..ar III ~tron pr~ li fadl '(OOllt"" e lonstrat 1 clank-noh. TJ-ci" 8X1i1.~na!t (I)n .tnuch ))'" Ii lup, hlv.t 0.11'\1 IPlr"9IlUU de Iut,ntirdU P!)shthL h.n 1 jU'I81enl ontonat a su co .. , currer a1 bank die Anglit, por asseCtlrar s. pM 11 aut.ntlcita.ln 1i special port.tta !!Ie 1 Bank, 1i bill,t e .... t aconouet qUU bon. l1 ee .. r h.st.t ",torn,r a l i.gasfne. Con lXeu$a~ por li st.nde i.po'!lit a1 eOlp,.altor, H ~tron IIsH cantat 11 Mlnet" .1 glntn .. nn; t'f-ti ,Idht It In su

!aSCI con 1; tot ~iidifarenH. d.l rich Ianni i! fornt PiclbfhNln. consultant. 11 crono .. t", que': t l h~

just eO'lpr-at.

CO.llrinsibn.tn, pos deti .IMttS. ".qUi nt!ph! pAnni. 111 11 "vnine, a ti Iftl 'Incidelnh .• 1 "os dUJ tI qUlr hol'8s, li 511 fa,h f:!¥tnii: )'Un elaganto, har'l501 privat, sa. co.prIHon. U I.e~ante, contenh 1" .arlit. 31 cOIPrabr, ~S,It! sol.en. felkihtr s,e pri H du .utl1&lIt "Inde, h' tri d~lI.

18 H s8Quent die, un detecifft 0.1 poli,cie .etropollhla,col'l UP costu. ex drap blu obscer, omat de brg galonts III n191"1 lane, iJnl chap ~uadrat" pres.nht Sf in Ii Q9astn!&.

l i .ann del policfl8 h2vel su IISS8 nasal roptat, con rigldiU in su inf.riold ucnL:lOl'8, IconstQllltrtHe dt Judas corn H :ulfato:r..a,. ,in dubfU; $U atHl,Idt eS$,d vigoroSi 8 r:II~~uet, qUI it convene in su danglJrl Mstt ere. Se cun !w deunde, i 1 asset dudet i 1 p,at roft del fi j"U.

~ S.nlo,r, eoeenui 11 po,licisl, yo es un tnspector del policie, liwbtde Scotland-Yard.

- 'fo ,narca it - Q'ual OIIl1S - plr vor unifof'll9, Nspondet iI juY.l.r'O'- horlog'f'Il, destgt1ante un still. M Nai nil .,U.,. celt,. !lOr Plf'Sonali t~, Seni!olr. dit 11 d.ttc1iYl, ahirw tn Hcu.IIIQuel aduch,MI.

- PI IS PI r1 a r ••• quo Y'o POSs.Gi far por 'lOS "

- Senior, on ha COlprat YOS, ant. hi dies,! du 'flloros; hlllel-hor1loges de un praeie toul oe fiOO gui nea.

On, ha payat 'lOS per du banK~lXIte! de .il peunds chastun 1

- m liS hts, ne y'ar 1 dual li juvallro con uh .. entie. 10 dub~tat pM to 'Yo IS furtet I

- Vu as furt.t ••• t!o 81: pas'S! bi I, rtspondet H Geuet he ton n tlQla~ .all bal'k·lUlhs 15 bon:; i 11 p;roVi!

de Ufl £u.n. uocuht con 11 detri .. nt de Leaden-Hall. Yo petii IS i'uxW.r .. antltar H furterGS por ide·j tHiear l.s ••• yo stU. u ill as. Ples ,render 1; bank~note$ ton 'Ill ~pot ,poy.r yor decl,ratlon in Seotlam 'Yani. Noi .. y nit perdif Umpor in paroles fntl'ti1. Ples 'lenir, yo pett YClS.

Ll cQHrdant triM:luililsat pri li qtlilliU die SI.I bank-notu, "r'l~htt H 2000 flIQtjnd! - 11 du bill.tlS- 5;U ferrin coffl"i; i l pll2lit 1['5 ill 9U po,rt.-fiol il, ~sH Slil chapel II Sl:qcu.t li lnapector de poliet •. It fj, hat sHflat un hanso.~t:lb; H ju.,.ll1'u • 511 to'P*II'IO asclndet h H. Tr,li1 drldts brwt,nt laf.,..t I cite, populit de lilles d. veMcuhs, H clrre con SU 81lK1'" rotel fugU eon un habfHU , un rap~ditil stl faint. Poy H cab insimla! sa incn streit stlrad.tt., U tis, llI .. rtsi, qUills dnCf!ld1 val"l H hili,..

In H .,xtre.ita delstradeHI8, cIu Ytln uMla, ~lJtlt per 11 ulti. el.',antil, ISlat contel"lantJ 'flm. gl geshslli set.lb lat , x pedar a llqlur t IOnstr.nb~ H .. x Q:rand (n!MIti .nUt, ' , .. blat t ... h.to$(.

_ Vi .i! co.pratoras I dlt. l i horlog.ro. Sy.)o'8 ! QUII chanct ' ,

_ Yuvide. yo n. ,rrat 1 dH 1i detectiVI ton Ii III ;!tri.d fr"i,fdiU. h • 1 i

notes ••• It pru¥-objlthl. Ha:s;ta 1 li fur-tIro! III dev. nUDa"" de ...

U ci)lerctln:h. itunHt d.1 pred pH.it on d.l .vtntura. dat 11 bi Ult. dt 1000 PI U det6ctlve BlHrt alerts.en del eah, aAUat 11 yunos; !JuII draa fuglt, t It I care pers.qUft 1" ••.

U OOrlogl1"O, .. oet de H c;bt!n., II pet. tat In 11 tab. l l txpectat dannt UI her'. aneor un .aHrl her; PO)', Ileun li opinion SiH dI,leodt.l"O, i 1 *Nt Mill c: .... n& i 1 assai furt.t e bon furt,t. 11 ","Ut du eI"OMlMt,.. •• 600 pounds • 11 licri .1 del d" bIll,hl; sin in total :2000 pounO •. LI :lftre ", ... t fntl"ldibil. Ad-plu it I fntditd. Ti.Qui hat llaghat it Isset T'OI Saw,elr. Qutl hat ludtt li 1IIl! dasftctl rot d, t1 f.n: ••• .1uer; ..

Li rol del fi gUirlllhs hat eDet p1tni:t, con diistl ntill". per au ,lin ,'ito.nffil, del fa.,i instdutiilln ~

~ick-poekets de lo1don

(Traducut d. 3rtgles1 OJ francil'si fltr AlfM!d !if S.uvln'iin'l, poy d. f ... ~q,l • Occ:. Plr In1., Silber"

1~

Gr .. vi. WI. ~ f\.

Tn4uetlOn, d.d1cat &1 m.emor1e d..prof.uor H.Palma IA. Tomanl. ex 11 t.chee originale. de J. Jrf ••. ina..

T'rl demie de .. nou

811 intant, or!annu.

Cr8:ace 1 t , ra •• na I! poy qu.'tiona.

"Fa tr •• , a'.h, p •. p~ m1. u v"u dat 'mama mU"

~Tul .atre do~1 __ n1 •• nomi.

J&08 .In Tigor ta

in t_b prO:ltll11 p'o:rta."

FiUe llul!.1, ~urre

.. 1 tomb ~.tr ...... "0.

FOell'\. pe'%" un p1ngl •• (';ATa per .u t1 D&re •

Epoe tl labor.

clama. in tr1et plor ••

It Ah. 1l'I&m8: ~ m.a.m. t te , di un p~rol.tte'*

.. Q.ualm.n. ",.:1. car! Torra '1).i boce preIS •• '.rr,a..

Upid .ur' !!!Ii m .... bJ'\l.le q,UUl. t oy-t 1&1TImf' •

la, in he. rl.ta, a1 tri matr. o. t ... "

,,'1'1 •• 1nafa'bU I.i ...u .&Ur1: .... bll.

1'1, U <1& un 'Jll!I.n-peu. r_eeur. tant .. ez.

~:u .. nde Tl1 lie d&t it, bu,ttre complet&t it.

'1'1. Ii oap ,.ctina. eancue trl'u a1uUna.

,~&ndl ...u ornat •• , TU 11& inbra, •• t III, e ,

Til ,1 laTa p.d •• , batt. GUY. per 1 •••

lQ,u-'llde 'YU 1 ..... t 1 ••• rdldmen 'Y'U b ••• t 1 •••

T1, Ii r .. laTe-PI

orta _1 bl&lll&S ••

(luand.e bn.ndh •• " ft" • .. pre say caat .. t ..u.,.

"Sa bem.1 nrant.. ~ • yD toet d-...n t,.

va ,render 0&1 v&n·t •• "

1'"

'0.1 ortan baa ...... t cape ttl. .. '*- ••.

"Ah. pa-p4. .1 pa tr •• yo ja. "i,de .. tr •.

.J ... oar .,h'.,

ble-nc •• ' tot qu_ nl"'.!"

• qu.o tu 41. ear I :SaTe. tat DUll _tr. bay ••

:a. n.qu1 in 4_6. TaR •• tal rant DIll. oW

.Ah I pap4 .• yo p.U .• fa pret ,Mrl:. pr.tti •

'nu..1 cel, •• U. oorp_r 1.1 terre,tr:l.

Carpor 1 n tlOlBb pol1 ad .... jQ10.:t o·

.... la4 UM.1a

d1. f .ort. •• '.18. ..pul u.t tr1' •••

De OIInl i rns ulas del ¥IS till"· de, it forsan lie erish un r,lu mal I'Ixplorat QlJai Borneo •. Li i nterian ne j<l as habitat de bl,m· cos, e 11 Hit c,ontint'lnte conse rva sellpra 51; listerie, esunt deftndet de un ~irg,illal fOl'1!!ste, de un aor ta tori c H,III3 e de antrcpcfag papules.

b, ant. 20 annus , nsccs tl;l!"ret aa, Pro, qua l i Pr(lvjdieniil! hat benevo'lef con~tedar r.e ntl1hs, UI'I profu.nd gude por n scientt es e 1i geOl}nfit, yo M hesi tat debarcar in I i grand i.nsul , pcr serchar rari Clventuras.

E yo Deb \10$ crader que, dB H latera. yo asset bon senit. •. Pes difBrtlnt sejorll9sin, 5.1rll'ak e in Borneo, yo l09iat durante un aMi!.! in, SadV'lHl, in H ost, in Hli.lte del lIIax lllPOSCll'lt el.luatcrial fores'ttS I e Ii liIi): pa h.l~os i Que 1 yo jilllii v t deL

Yo il'ltel"9ssat.e precipue al ~.iasft. 181Hll as nOli nai H or.a:rlg-uhnes,de Oyah t Chi !'IeSflS .lI·

b Iiuat in que 1 r locos del lltorals. II .i as es un Il$hrh p(lr nos, .• dt plu qua. •. cualcunc altri ."i. u19. Yo uprose genat usar por it 1 i n6.ine· de al'Ii.aJe. rliIllI it da tall mlll1t prvvas d. Inteh"entie. possede un nJJdinniari linguage, un "ive de fallliHe, ta 118n, Que 0'11 Questi ona S8 Que levu esquiiJ it nl? es prefereben IiIfII de nor 1IM1·-cusi nes, t 1"fI oesballe

pa:s sabi 1 Mlrl fe roc1 ••• T i '0 pi ni on t s.t VIi;! i r. caJlM! nsa, 3lKrat. s.a fort-en IIll .i c:erebn!, pc:;. ~1 utraordi nad r'lconh QUIl III b~1l Ch'j nlSf!, HC). lang, filt It UP die, e Quel plu Qua!m 20 indigenes il co lonas certi fi cat .e.

0 •• • Sr. b lbon,PI eu.t uti Aflig lno t" ri eh, 'Que 1 hat ebb I j ~snt $I in 80",",il(l ante 50 annus. In t i 10- .. ~t II co 10ni sathn esMt in su CQIIlf!nu e tre pot [ut1:),panes. OOUlt resister .1 t'lrrib\ 1 eli.a del insuL U 'i ndiglilnes !'Ie hes 11 tat at.acar h I)rtlpr1a Ms .•

e 11 vi." fa ill! IUft sjtl(i,l'ln aqr •• bi 1. Ta"~i'

Sir •. lalben. lSut fllt ciln BorlltO. 11 hnlt du 1"1- lones ,or to. Su d.,.., IUft bol'l~ n g.nht ~lt 10M I,de aIA,.1tri partll" t l nllt ..,,.1, fellt"In allOm~.

Ovrub un hl1h in H insul., l.q1Jldh_, 1n un

Iii .ge lnter (uropa e !JIalesta, i 1 hat (:l1,nosSt!Dtat sa con un yu.n IIldi SS8 brHannle-indi In. 11 hat forpl"l~et 1.3 COrl I.:;, .i "ornto I! nuill viv·et in perpetlJi lIiel.lul1e. Necos eanc:at a lor fe,l1clta, ne Ie. un infaflh.

ilia "j clitia d,al i nsul asset sill co.pate. :ir;. hlbol'l!1 .orH in 2' dies de UI'! ahica de rnp.Utll. L i pav ri nOIf, VI l l ha r delve nit. folll si 11 rlIl! 11811 na,r ntporht 5U ·tof tendrasJUI sur 5U H 1ieth de quar annus, }j aoorabi 1 Mabe l,

hQliandi! Sf". ull;lonn lassa! l a sol un .ol(lni 0', si t l deparht 31 f0l"l3ste.1 il lm;llJdet [a 11'1 H bunga1o .. sub H garoa de !In hoy chines; anaat ttl 1i d.ntes e co.p'leben dey1oet.

lln node, hant abs8ntat se durante que lc IlDres, Sr .. \~ahonn retnmd Ii fenestre del bungalow rupht; Ollni sob l!slS ssse t rJisp@lrset ·e 1 i boy chi nes l ralat, 'iElQ'(~$tranqulat. 'Ne pl:; Mabel ~erceptel1h su lustre, Ii boy poss'9i prnrunci ar:

.. Un I\i 3.~ ••. M.be 11. p()y il !!!orlt.

Sr. hl:J(lnft to.pren~t H terri~, i1 dra.a. que 1 confi tNt 11 1 (!~e n\ih~ de! 1 po PI! les dya ks :

Ju,(licyaz 1 j femi ni!l"IfIS de ora. n~.:,Jh nes , de QU~ 1 Il i nfan~ \as ha 1II0ri t

b hesi to rapter un litt hOI, quel arias .11- va can cui da , u qual eHu IIO:rta ~~ on IIII"OU ",prender H. liinhnt'j ad.uHra, lit ,",sish

II ti e.parientie '9 to!"i pos quale di es ,

l! pla.rtia.to r d".,ani t '£01 l l I .a d8 LID fa 11 i, IUt t lucf d, 11 Yf!Mitsu telT'lStGf'I)alllfsat un carlViine de dyab gll8rraci t • Pl5ui su tupor in percurrer 1 i insul dt SQMllo •• ,ssacrante 0'nl orang-ut.aou qlJfll II htcontl"at. 11 ext.,..fl'lat

11I!lhs de 11', e SIJ r,bh, It sellblat, creSclit ye chascu,n now ,,\ etl ••

Daci anrlUs. dec1QIJ~n anrws: pasut tal .. n. Sr. lHa,lbonl'1 fi9(jlJand. nat inhrnllJht su ,ehasudal ,eft.ja-

tori"

Un diet quar l"",tIS anti .i .... nid,Ii" on signalat II, in 11 drey.He de Sadoug. un tot tribe de 0- rtlTI9-uhn,s que1 dna!tat l i pla!ltagts, II ad-curre lai Nc~nosce 111 t.errane, prlnde su dispositiones ", H·d VlZj, deC'l,le I)'parar sell.

Dnde 11 aure ra , i1 .etta 88 j n gUib, i n plel'! !IOrlsSt. 11 ltende apan un "or Quandt il aud; 11 raue tun. d.l .hs., 11 aproJl:iq 511 dulcilen, tOil un nperlentill dl 20 .anDUS, III l' Quale paSSU5 de i'I, percflph' inter Ii branches, dtl silhlleths de al as : un IIIISCU! IU101"t. benQue YUln Eli detra 1e, S\.I f.,in!nt. sin dutili.

Par protechr lj rvtralda del fe.inine. 11 masCJlIl jllalZ8 S8 aun 11 (nnico. 8 aO{'oxiiJa se a lei 'tanh Qrfinur $11 dent.s. Sr. lallbonn ater.ie j" sln loer. i d. 10 passus, tt ra,

In UII graoo crt , 11 ani aa"l elide de su branc;h(; !)ass. f'la!n Il ne ts IOrt,j " i 1 ra 12. L i chassator tande Iv.nn COl'! pf'licaution. II $;urritni SO pUIr\iale, 1!"'ftHld~ l i laas in h cordle, Un ultf. s.uru.Ha del !Ii u It olnl\ cos es ft nl t'

In ti IIOlllnt, un CQrporl cadet sur Sr h'bon'". 11 'fael! h 8 s.ntil du 1.1 nus q ue1 pron st ra!f19u 1 ar 1 t

de, d.tra su dorsi. 11 co,pr8flde: H feli nfl. hat 18- sish'! Ii IIOdation It ,ll. pront .. !njar' su COlpeRO.

Li dang"'" rendit lei SIJ tot fortin. 11 rvccli.t $&1 puni.l, 8 pl1ugat li fl.ncas d.l fllnrabi.t buhe. rt-ti lansat un lJIlula, prtsc no.aRt dl$s.rrn SU brM~ us e cadet sur 10 cadavra dal lorto.

.lllcllr 6U'~ 11 ciolpe de un alohan quel on CDiprentit, Sr. h Ibonn re to Mlat 58 lpor' fi nl r su dues hi yi 'e. t! •.

Inti IOlIn,t 11 devenit defi nHivll8n fo II L ••

Sur 1i grand .ias it ~e 11;SS.t LI!I si.h Clllel "lat, I. Uin fe.inal i Un fui II. ,alllCor yun, con to,.. .. $111- atM,.a t •• 11 un fe.ina. e ... UR blanca. ti cap;l'18, tl"ld.t 5~r su cap, H ecul.$ WlT'lt, Sr h1IDo"" aprroyiui II ~ la, sub1.vlt su sangulni visag •• 8 l"Ic:ono$sei un cw:rt !!ill; UU lontln, • rndubHabH COli su propri l.ri ta

111 hat t to •• set ell" I 10 rtat .abe 1. su fll'i I I

•• !Ii •• l! •

Pr'(i qlltyo ruht s.ctptic ann li I"tto,nh ds Ho-

1'6

Tang, 11 an i rni !,t,.ater lit, Sadoug\ t SrI) 'B ri 'nn, an rM1: 11:6 que n I'll nat ISS is tet ti e:xtraordinut dru •• INI que 111 i ndi genes hat ee:rtifl cat $tl 'Y,r1U.

H6.r.~ adjuflttt que ill retl'lO'Iat' 3 dlespJu tard Sr. I,albolnn eucha] sur 11 du cadi'Yr'ls, e 111), Oil ~constltuet SLI hrribi I chasse travers 11 (ncooere(1t paro Ie,s que1 sseapat de Ie durante .su dell r1 e

P, Montlolill.

DIll oanne • pipe " Yo •• 11 BerTltor; A~t del equip., To ne time anoor.

Bon e'. UDv'1as ••

lie. t, •• '. ,. -danger" i Sin a.nne 111 olt.,

Yo po ••• bon o.4..r. SU pipe in ohaabre, 'rot 30m ••• trl.tl; KerBl a au _bre" Pipe .,1 bODC~t1. 'ere &mat rloh •••••

To .. rahat tre lont,an; O,oIDD'. aDO bca •••• j

Ka ainu 10DS toreaJl.

A.P JJt&tlch"m;1'\

- - (ConoJQJ

c.ompos; t ." \, 'et"

de 83 QN\n\Ai