SZÁRNY

ÉS
TEHER
Ajánlás
a nevelés-oktatás rendszerének
újjáépítésére
és a korrupció megfékezésére
SZÁRNY
ÉS
TEHER
Ajánlás
a nevelés-oktatás rendszerének
újjáépítésére
és a korrupció megfékezésére
BÖLCSEK TANÁCSA ALAPÍTVÁNY
2009
© Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009
A kötet szerzői
Soivox L.szio
köztársasági elnök által felkért
Böicsix T.N.cs. +.oi.i:
Csi×xiiv Pi+i×
Fouo× Is+v.N
Ev. Joiv
L.xi.iissv S.Nuo×
5
Előszó
N
ehéz helyzetben bölcs emberek tanácsáért folya-
modni bölcs dolog. Az európai politikában sem szo-
katlan, hogy stratégiai döntések előu a vezetés kilép
a hivatali keretből, s független szakértőre bízza a teljes folya-
mat kidolgozását. Vagy ily módon szeretne kikerülni a zsák-
utcából, ahová hivatalos megnyilvánulásai juuauák.
Lámfalussy Sándor így leu „bölcsként” az euró atyja,
majd a tőkepiac megnyitásának megalapozója. S három bölcs
véleménye oldoua fel Ausztria elszigetelését, amellyel az
Európai Unió szankcionálta egy szélsőjobboldali párt bevéte-
lét a kormánykoalícióba. Egy évvel ezelőu pedig az unió egy
másik bölcsek tanácsát állítou fel, hogy legyen segítségére az
összes Európát érintő kihívás – fenntartható fejlődés, szociá-
lis modell, terrorizmus, energiabiztonság – megválaszolá-
sában.
Magyarországon a köztársasági elnöknek eleve kevés
lehetősége van arra, hogy az ország alapvető problémáiba
operatív módon beleszólhasson. A törvények megvétózása
legfeljebb utólagos korrekcióra alkalmas. A jövőt illetően az
államfő beszédekre és legfeljebb szimbolikus aktusokra van
utalva. Az ilyen megnyilvánulásoknak lehet hatásuk, de ki-
fejtés híján leginkább érzelmi jelentőségű, s nem adhatnak
vezérfonalat a cselekvéshez.
Ha tehát a köztársasági elnök szükségét érzi, hogy az
ország és a magyar nemzet fontos ügyeiben a fentieken túl,
részletesen kifejtve is állást foglaljon, sőt, ezt sok helyről,
nyilvánosan és nem nyilvánosan elvárják tőle, akkor függet-
len személyek vagy testületek igénybevétele a kézenfekvő, s
távolságtartásával az elnöki jogkörnek leginkább megfelelő
megoldás. Iu nem a saját apparátus beidegződéseitől akar
szabadulni az elnök, sokkal inkább a hiányzó személyzetet
és szakértelmet pótolja. S a vélemény sem az elnök hivatalos
6
megnyilvánulása – ő sokkal inkább a témák és a bölcsek ki-
választásával, a munka nyomon követésével és az eredmény
elfogadásával szolgálja a kérdések megoldását.
Ezért rendeztem a magyar nemzetstratégiáról – Magyar-
ország és a határon kívül élő nemzetrészek helyzetéről,
kapcsolatáról és jövőjéről – konferenciasorozatot a Sándor-
palotában. Az előadásokat folyamatosan publikáltuk, s az
összefoglaló tanulmányok hamarosan megjelennek. Más
módszert köveuem a korrupció és az oktatásügy témájában.
Bölcseket kértem fel a helyzet elemzésére és ajánlások meg-
fogalmazására.
Magyarországon közmegegyezés van arra nézve, hogy a kor-
rupció a legsúlyosabb társadalmi bajok egyike, és hogy az ok-
tatásügy is rossz állapotban van. Valóban, a mostani helyzet-
ből való kitörés esélyét az oktatásügy teljes újjáépítése adhatja.
Euől nemcsak a gazdasági teljesítmény felívelését várhatjuk –
amire olyan oktatásban élen járó országok példája nyomán
számíthatunk, mint Finnország vagy Dél-Korea. Az együu-
élés, az általános társadalmi légkör is jóra fordulhat a jó ne-
veléssel megalapozou értékkövető személyiségek nyomán.
A kitörés feltétele pedig a napjainkban eluralkodou korrup-
ció felszámolása. A korrupció ma már a gazdasági fejlődés
komoly gátja, a verseny torzítója, a kontraszelekció által a va-
lódi teljesítmény kiiktatója. A politikára és a hatóságok mű-
ködésére kiterjedve a demokráciát rombolja: a normaszegést
teszi normává.
A mindent átható korrupció tönkreteszi a társadalom ál-
talános erkölcsi állapotát. Az oktatás és a korrupció témája iu
függ össze. A korrupciót elfogadó, sőt, természetesnek tartó
közfelfogásban a gyermeknevelés és az iskola sem kap meg-
becsülést, sőt, az iskola is ehhez a szellemhez idomul.
A bölcsek ajánlásaikat nem párt- vagy kormányprogram-
nak szánják; más általánosítási szinteken és más technikával
leuek megfogalmazva. Mégis, reméljük, hogy a döntéshozók
majd figyelembe veszik őket. Ezt a reményt arra alapozhat-
juk, hogy a bölcsek jelentése nem ágazati szakkérdésként
kezeli a korrupciót. Hasonlóképpen az oktatásügyben sem
részprogramokat javasol, hanem kimondja, hogy csakis az
egész rendszer alapjaitól való újjáépítése hozhat eredményt,
ahol is a kulcs a pedagógus személye. Közös következteté-
7
se a bölcseknek az is, hogy egyik kérdés sem oldható meg
csupán a közvetlen érinteuek és a kormányzat cselekvésével.
Az egész nemzet elhatározására van szükség a változáshoz.
A tanulmányok, igen helyesen, külön javaslatot tesznek az
azonnal meghozandó kormányzati intézkedésekre, s külön
a hosszabb távú, de feltétlenül szükséges aktusokra, továbbá
az intézményi változásokra. A legnehezebb azonban ezek-
kel, és ezek hatására a kedvező és támogató társadalmi lég-
kört elérni, vagyis, hogy „az egész nemzet elhatározása”,
szép jelszava valóban megtestesüljön a közvetlen szereplő-
kön túli széles kör együuműködésében.
Köszöneuel tartozom a bölcseknek, hogy elfogadták felké-
résemet erre a nehéz munkára. Csermely Péter professzor
a hálózatok és a stressz kutatója, egyben a tehetséggondo-
zás egyik legaktívabb munkása és szervezője. Fodor István
mérnök az Ericsson Magyarország alapítója, majd másfél
évtizedig vezetője, az üzleti világ belső ismerője. Eva Jolyt
Franciaország nemzeti hősként tiszteli, mióta vizsgálóbíró-
ként nagyvállalatok és a politika összefonódou korrupciós
ügyeit leleplezte, később a fejlődő országok segélyezésével
kapcsolatos korrupcióval foglalkozou, jelenleg EP-képviselő.
Lámfalussy Sándor nemzetközileg elismert közgazdász, aki-
re az Európai Unió is ismételten támaszkodou. Egy „bölcsek
tanácsa” működéséről az ő sokszoros tapasztalatára számít-
hauunk.
Mind a négy bölcs részt veu a teljes anyag végső minősí-
tésében. A munkában természetesen népes szakértői sereg
résztanulmányaira és megbeszéléseire, valamint bírálataira
támaszkodtak.
Reményteli szívvel bocsátjuk a döntéshozók és az egész
nemzet elé a javaslatokat.
Budapest, 2009. december 14.
Soivox L.szio
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik munká-
jukkal segíteuék az oktatással és a korrupcióelle-
nes küzdelemmel kapcsolatos elemzés és koncep-
ció létrejöuét:
B.×i.i Roni×+Ni
B.oi× Gisz+.v
Csovcsics E×ix.
F.×x.s ANixo
F.ni.N Zsoi+
Hiii Tino×
J.vo× ANu×.s
Jozs. T.x.s
Lócsii T.x.s
MoNszv.×+ Zsoi+
N.ov A++ii.
ÓNoui Sz.noics
Ri+i MoNix.
So+oNvi Pi+i×
Sziniuv T.s ANu×.s
Szii.ovi Ix×iNi
Viii.Nvi Gvö×ovNi
Köszönet illeti mindazokat a közreműködőket, vé-
leményezőket és javaslauevőket is, akiknek a neve
nem szerepel a fenti felsorolásban.
ÖSSZEFOGLALÓK
11
A nevelés és oktatás rendszerének
újjáépítése
Az oktatás mind az egyén, mind az egész nemzet számára a legfontosabb hosszú távú
kitörési esélyt jelenti jelenlegi, válságokkal terhelt helyzetünkből. A nevelési-okta-
tási folyamatnak segítenie kell a kiváló polgárok felnevelését, és támogatnia
kell a kultúra és a tudomány leendő kiválóságainak fejlődését is. Ez a keuős
stratégia eredményezhet egy olyan, felkészültségében versenyképes, testileg
és lelkileg egészséges társadalmat, amelyet nemzetközileg is magas szinten
jegyeznek. Elengedhetetlen tehát a nemzet egészének elhatározása arra, hogy a ne-
velés-oktatást és annak feltételrendszerét javítani kell. E folyamatban igen fontos
annak a felismerése, hogy az oktatási rendszer minőségalapú újjáépítéséhez
a hatékonyság növelése melleu többletforrások is kellenek.
Az elmúlt évtizedekben az iskolát körülvevő világ alapvetően megválto-
zou. A családok meggyengülése és számos korábbi közösségi forma felbom-
lása számouevően hozzájárult a mára általánossá váló értékválság kialakulá-
sához. Az iskolában a jogok és kötelességek rendszere megbomlo. Az egyéni jogok
és lehetőségek túlzou hangsúlyozása melleu a közösségért érzeu felelősség
és a kötelességek teljesítése háuérbe szorult. A könnyen elérhető információ
mennyisége a sokszorosára nőu. Az információtengerben azonban az összefüg-
géseket is értő tudás sokszor elvész. A mindennapossá váló váratlan helyzetek
sokkal változatosabb problémamegoldó készségeket igényelnek. Emiau egy-
re jobban felértékelődik az egyéni készségtár és kreativitás szerepe, ami a
pedagógusoktól az általános emberi értékeknek és a közösségépítésnek a ko-
rábbinál jóval magasabb komplexitását követeli meg. Egyre markánsabban
körvonalazódó elvárás, hogy legyen az iskola egy olyan sziget, amely őrzi az érté-
keket, és szereteeljes, a pozitív énképet gazdagító közösségi élményeket adjon.
Magyarországon az elmúlt évtizedekben szolidáris és közösségi alapállás
helyeu a rövid távú, egyéni érdekeket előtérbe helyező magatartás vált domi-
nánssá. A kibeszéletlen frusztrációk, a negatív ön- és világkép, a társadalmi
bizalom alacsony szintje széles körű társadalmi széteséshez, a törvénysértő
és a normaszegő magatartásformák ugrásszerű terjedéséhez vezeteu el. Az
iskolai közösségteremtő alkalmak sok helyü megszűntek. A hátrányos helyzetű és
a sajátos nevelési igényű tanulók aránya jelentősen megnőu, méltányos neve-
lésük kulcskérdéssé vált.
12
A hajdani pedagógusi tekintélynek mind az anyagi, mind az erkölcsi, társadal-
mi alapja egyaránt megrendült. A felsőoktatásba fokozódó mértékben bekerülő
képzetlenebb és motiválatlanabb réteg számouevő arányban a pedagógusi
szakterületre áramlou. A pedagógus-utánpótlás mennyisége és minősége
sok esetben mára kritikussá vált. Ördögi kör alakult ki: a megbecsülés hiánya
csökkenti az utánpótlás színvonalát, ami csökkenti a megbecsülést. Egyre
több pedagógus munkaidejének jelentős részét nem a hivatásának megfele-
lő tevékenységgel tölti. Az iskolák vezetésében és az oktatás irányításában a
jelenleg meglévő vezetői szakértelem nem megfelelő. A pedagógusok jelentős
részének tűrőképessége, érzelmi és szellemi tartalékai mára kimerültek.
A magyar oktatási rendszer az elmúlt harminc évben olyan gyors változássoro-
zaton ment keresztül, amelynek igényei és elképzelései az oktatási rendszert kiérle-
letlenül, összecsiszolatlanul, sok esetben egymásnak részben ellentmondó hullámok-
ban érték el. A változások elvárt üteme a legtöbb esetben illuzórikusan gyors
volt. Az oktatás finanszírozásának jelenlegi rendszere hibás, mivel a fejkvóta
egyenlősítésével felülírja a minőségigényű, komplex értékelést. A fejleszté-
sekben túlzouan elterjedtek a pályázatos formák, amelyek a legjobbaknak
további lehetőségeket adnak, de nem teszik lehetővé a pályázatírásra képte-
len, legrosszabb helyzetben lévő intézmények fejlődését. Ez tovább fokozza az
oktatás színvonalának nagyfokú egyenetlenségét.
A magyar felsőoktatást egymást követő hullámokban érte el a kampány-
szerűen végrehajtou a.) tömegesedés; b.) intézményi összevonás; c.) norma-
tív finanszírozás; d.) bolognai típusú képzés és e.) felvételirendszer-változás.
A beérkező hallgatók tudásszintje drámaian csökkent. Ennek egyik fontos
oka, hogy a jelenlegi éreuségi-felvételi rendszer nem a teljesítésre, hanem a
teljesítményminimumon maximalizálható felvételi pontszám megszerzésére
ösztönöz. E hatások összessége miau a magyar felsőoktatás minősége számoevő-
en romlo. A magyarországi diplomák értéke erősen differenciálódou, mára
sokuk versenyképtelenné és hiteltelenné vált. A képzés szerkezete – különö-
sen a bolognai átalakítás miau – sok helyüu indokolatlanul szétdarabolódou,
aránytalan leu. A ténylegesen megvalósuló képzés minőségét nem ellenőrzi
senki. A felsőoktatás jelentős része mind hazai, mind nemzetközi méretek-
ben a küldő és a fogadó intézményektől elzártan működik. A felsőoktatási
intézményrendszernek mind az irányítási rendje, mind pedig (különösen
aggasztóan) a finanszírozási struktúrája nem mérsékli, hanem erősíti a fenti
káros hatásokat. A fentiek összegzéseként: a felsőoktatás egészét tekintve ma Ma-
gyarországon vészhelyzet van.
A magyar oktatási rendszer számos olyan súlyos bajjal küzd, amelyek
egymással összefüggenek. Ebből fakadóan csupán bizonyos elemeinek meg-
újítgatása nem vezet célra. A nevelés-oktatás rendszerét a létező értékek megőrzésé-
vel és új elemek beillesztésével az alapjaitól teljességében újjá kell építeni. Az oktatás
13
a IV. 2. fejezetben leírt 2020-as és 2030-as jövőképének elérésére ajánlásokat
fogalmaztunk meg a döntéshozók számára. Az ő oktatást javító akaratuk azonban
még akkor sem elég, ha egység mutatkozik a mai helyzet lényeges megjavítá-
sára. Érdemi és átfogó változáshoz ennél több, az oktatási rendszer valamennyi
résztvevőjének és a velük kapcsolatban állóknak közös akarata és közös munkája kell.
A nevelés és oktatás célja az, hogy a tanuló szilárd értékrenddel bíró iskolai közössé-
gekben, kezdeményezően és sokoldalú segítséget kapva tanuljon, a képességei maximáli-
san kifejlődjenek, és az egyéniségének megfelelő legtöbb rendszereze tudást szerezzen.
Ennek elérésére az V. fejezetben az alábbi, kiemelten fontosabb területeken fog-
laltuk össze a javasolt tennivalókat:
1. A nemzet fejlesztési stratégiájának részeként hosszú távú, stabil, kiszá-
mítható, konszenzuson alapuló oktatási stratégia kialakítása;
2. az iskolai közösségek és a kulturálisan domináns pedagógusok értékőr-
ző, értékközvetítő, értékteremtő szerepének megerősítése;
3. a pedagógusjelölteknek a magyar felsőoktatás irigyelt elitjévé válása;
annak elérése, hogy húszéves távlatban a magyar iskolákban csak kivá-
ló pedagógusok taníthassanak;
4. a pedagógusok megbecsültségének, szakmai, emberi fejlődésének segí-
tése;
5. az értékekre és a sikerek elismerésére való koncentrálás a hátrányok és
kudarcok hangsúlyozása helyeu;
6. az oktatási intézmények független értékelési rendjének kialakítása; az
eltérő színvonalon oktató intézmények differenciált támogatása; a finan-
szírozási és az oktatásfejlesztési alapelvek teljes körű átgondolása;
7. az oktatási rendszer méltányosságának és integrációjának növelése a
diákok sok esetben erőlteteu integrációja helyeu; intézményre szabou,
célzou program az alacsony színvonalú nevelő-oktató munkát végző in-
tézmények segítésére;
8. a nemzeti stratégia kiemelt elemeként a szakképzés szerkezetének, pe-
dagógiai tartalmainak, irányítási és finanszírozási rendszerének meg-
újítása;
9. a felsőoktatásban folyó képzések minőségének növelése; a bolognai
rendszer és a kreditrendszer felülvizsgálata; a hallgatói közösségek
megerősítése; a felsőoktatás teljes irányítási és finanszírozási rendszeré-
nek átgondolása.
A nevelési-oktatási rendszer újjáépítéséhez szükséges pedagógiai megújulás továb-
bi lényeges elemei a következőkben foglalhatóak össze:
14
● A család a nevelés legfontosabb színtere; a család az iskola kiemelten
fontos partnere; a kisgyermekkor pedagógusai a nevelés igen fontos sze-
replői; a média és a társadalom az iskola szövetségesei;
● az erkölcsi és esztétikai, az olvasási-szövegértési készségek, a beszéd-
készség, az írás és az infokommunikációs készségek fejlesztése – össz-
tantárgyi feladat;
● a kísérletezés – kulcspont a természeuudományos oktatás megújulásá-
ban;
● a nemzeuudat – mások megértésének alapja;
● az infokommunikációs módszertár – a pedagógia új eszköze;
● a fenntarthatóság pedagógiája – felkészülés a jövőnkre;
● a művészet és mozgás – a megértés és a teljes emberi élet nélkülözhetet-
len elemei;
● a felnőuképzés – egész életen át tartó képességfejlesztés;
● a kollégiumok – a nevelés és a közösségépítés hatékony színterei;
● a jó vezetőtől jó az iskola;
● az éreuségi – a garantáltan magas minőség biztosítéka;
● a rendszerszemléletű fejlesztéspolitika – a határon túli magyarság okta-
tása segítésének a kulcsa.
A legfontosabb, rövid távon is konkrét cselekvést igénylő javaslataink a következők:
1.


A pedagógusi hivatás színvonalának és elismertségének növelésére irá-
nyuló program.
2. Az iskolai közösségek és értékrend megszilárdítását segítő program.
3. A szakképzés megújítása.
4. A felsőoktatás megújítása.
5. Az oktatás vezetőinek kiválasztását és képzését segítő program.
6. Az éreuségi rendszerének átalakítása.
7. A természeuudományok oktatását segítő program.
8. A művészeti és az egészséges életmódra nevelést segítő program.
9. A kollégiumi nevelési program.
10. Az alábbi átfogó programok átgondolásának elindulása:
● a nemzetstratégia kiemelt részeként hosszú távon kiszámítható ne-
velésügyi politika;
● független értékelési rendszer a közoktatásban és a felsőoktatásban;
● az iskolák irányítási rendszerének átgondolása + a minőséget ösztön-
ző új oktatásfinanszírozási rend;
● hatékony, hosszú távú oktatásfejlesztési stratégia;
● rendszerszemléletű fejlesztéspolitika a határon túli magyarság okta-
tásának segítésére.
15
Hazánkban nem a térség legolcsóbb, hanem a leghatékonyabb oktatási
rendszerét kell létrehozni a következő 10-20 évben. Az ország felelős irányí-
tásának olyan költségvetési gyakorlatot kell folytatnia, amely a mindenkori
gazdasági helyzetnek megfelelő felelősséggel, de a lehetőséghez képest erőn
felül finanszírozza az oktatást. A nevelés-oktatás kiemelt fejlesztése a válságból
való kilábalás hosszú távú nemzetstratégiájának egyik legfontosabb eleme, olyan köz-
ügy, amelyben az aktív részvétel minden érinte – végső soron az egész magyar tár-
sadalom – közös feladata.
16
A korrupció ellen
Az új évezred első évtizedének végére a korrupció Magyarországon központi
kérdéssé és közüggyé vált. A társadalom ma már a korrupciót nem elszigetelt,
hanem a társadalom tudati, erkölcsi állapotához kötődő jelenségként tekinti.
Ezért sem szabad a korrupció fogalmát a közvetlen „pénzt adok, ezért előnyt
szerzek” esetekre szűkíteni. A törvénytelen befolyásolást, a vesztegetést, a
jelentős protekciót, a korrupció alapú csalást, a hálapénzt, a hatalommal való
visszaélést és a hasonló törvénytelenségeket mind a korrupció fogalmi köré-
be tartozónak tekintjük.
A korrupció szintje változó, de tendenciájában semmiképpen nem csökke-
nő. A korrupció elterjedtsége nyilvánvalóan összefügg az arra lehetőséget
adó helyzetek gyakoriságával. A folyamatok nyilvánosságának hiánya kü-
lönösen növeli a korrupció esélyét, mert ilyenkor a résztvevők veszélyérzete
alacsony. Ugyanilyen hatású, ha a korrupció büntetlenül marad. Sajnálatos,
hogy az elmúlt hosszú évek során a korrupció ellen nem indult szervezeu,
átfogó, központi program.
Ennek az írásnak az a célja, hogy javaslatot tegyen a korrupció csökkentésé-
hez szükséges lépésekre. Alapállása, hogy a csak egyes területeken indítou
részprogrammal nem lehet eredményt elérni. Komplex program kidolgozása
és végrehajtása szükséges.
Koncepciónk foglalkozik a korrupcióellenes program szellemiségével,
a szükséges politikai akaraual és társadalmi elhatározással, és a szükséges
intézményi és jogszabályi változásokkal is. Az egyes részterületek szerint
elemzi a korrupció okait, valamint működésmódját. Felbecsüli a korrupció-
ellenes intézkedések várható hatékonyságát is.
A tanulmány módszere az, hogy először leírja a korrupciós eseuípusokat,
majd elemzésük alapján dolgozza ki a korrupcióellenes program elemeit.
A közbeszerzések és törvényi környezete, a különféle állami és önkormány-
zati beruházások, PPP-konstrukciók, a privatizációk, az állami és uniós
pályázatok, a hatósági és törvényalkotási eljárások, az igazságszolgáltatás
rendszere, a rendvédelmi szervezetek, az APEH, az egészségügy és gyógy-
szerkassza, az oktatás, az önkormányzatok működése, a vállalatok, a politikai
17
korrupció esetei mind elemzésre kerültek. Az összkép lesújtó még akkor is,
ha ebben a fejezetben csak típus- és nem mennyiségi leltár készült.
A javasolt korrupció elleni koncepció a stratégiai elemektől a részletekig tar-
talmaz javaslatokat. A korrupció nem szüntethető meg teljesen. Magyaror-
szágon a reális középtávú, tízéves program célja az lehet, hogy erőteljes vál-
tozással érjünk el egy tolerálható szintet a korrupció terén, amely az idők
folyamán folyamatosan csökkenthető. A hazai korrupciós helyzet javítására
két eltérő megoldási javaslat ismeretes. Az egyik szerint semmi mást nem kell
tenni, mint a meglévő törvényeket, jogszabályokat, a meglévő intézmények-
kel és szereplőkkel be kell tartatni. Egy másik, általunk is képviselt felfogás
szerint olyan mértékű a fertőzöuség, hogy ellene csupán az előző módszerrel
hatékonyan harcolni nem lehet. Ezért jogszabály-módosításokra és hatékonyabb
intézményekre van szükség.
A Transparency International által alkalmazou „nemzeti integritásrendszer”
(NIS) fogalmát alkalmazva és kibővítve azt javasoljuk, hogy a magyarországi
NIS 1+3+3 rendszerű legyen, azaz 1 elkötelezeségből, 3 pillérből és 3 operatív te-
rületből álljon. Ebben a struktúrában látszik a legkönnyebben kezelhetőnek az
eltérő karakterű területek ellenőrzése, fejlesztése és illesztése.
Az elkötelezeség: A korrupció hatékony visszaszorításában a legfontosabb
a politikai erők, elsősorban a mindenkori kormány valódi elkötelezeusége.
Az egyértelmű politikai akaratnak folyamatos figyelemben és cselekvésben
kell megnyilvánulnia. Példamutatásra, bátor lépésekre és bizonyos kockázat-
vállalásra is szükség van. Euől várható társadalmi, de gazdasági eredmény is.
A három pilléren nyugszik a korrupcióellenes küzdelem. A hatékonysághoz
a pillérek mindegyikére szüksége van. Ezek a következők:
● A korrupció elleni tízéves nemzeti program határozza meg a korrupció elleni
stratégiát. Ehhez a jelen koncepció lehetséges tartalmi elemeket ad, de
minimálisan az iu javasoltakhoz hasonló szigorra van szükség.
● Módosítani kell az intézményrendszert: a bíróságon és az ügyészségen belül
szakosodou szervezeti egységeket szükséges kialakítani; javasolt az Ál-
lami Számvevőszék jogait és kötelességeit kiterjeszteni és megerősíteni;
a Gazdasági Versenyhivatallal az együuműködést szorosabbá kell tenni;
a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát a legfőbb ügyész irányítása
alá rendelni, biztosítva az ellenőrzés szervezeti függetlenségét és politi-
ka-mentességét. Továbbá az ellenőrzési szinten javasoljuk létrehozni azt
a központi intézményt, amely a teljes korrupció elleni program felelőse
és koordinátora. Az új szerv az Ellenőrzési és Közbeszerzési Iroda néven
a megszüntetendő Közbeszerzési Tanács és a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal helyébe lépne, további feladatokkal, letisztult felelősségi körrel,
de nyomozati jogkör nélkül.
18
● A törvények: A jelenlegi törvények betartása és betartatása alapvető ele-
me a korrupció leküzdésének. Ugyanakkor szükségesek törvénymódo-
sítások is, például az átláthatóság és a közérdekű adatok megismerhető-
sége érdekében. Hasonlóképpen szükség van a pártfinanszírozási és a
választási törvény módosítására, a közérdekű bejelentőket védő törvény
megújítására, és meg kell erősíteni az Állami Számvevőszék jogosítvá-
nyait. Elkerülhetetlen a közbeszerzések teljes körű újraszabályozása egy
új törvényben.
A korrekciók kulcsterületei (operatív területek). Az alábbi területeken te-
szünk részletes javaslatokat az adou szervek szervezeti felépítésének, műkö-
désmódjának és szemléletének megváltozására:
● Az állami intézmények: Az igazságszolgáltatás rendszere: bíróságok és az
ügyészség; a rendőrség; a Vám- és Pénzügyőrség, az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal és a minisztériumok.
● A közjavakat és közszolgáltatásokat érintő területek: a javaslatok az állami és
önkormányzati beruházások, a PPP-konstrukciók, a privatizációs eljá-
rások, az uniós és állami támogatások, pályázatok, az egészségügy, az
önkormányzatok tevékenységét és az oktatás visszáságait érintik.
● A vállalatoknak címze korrupció elleni javaslatok.
A korrupció elleni program megvalósítása a leggyorsabban megtérülő be-
fektetés. Végrehajtásával évente több száz milliárd forint megtérülés várható.
Felbecsülhetetlen értékűek a közveteu társadalmi és gazdasági következmé-
nyek, ezek közöu a rend, a normakövetés megszilárdulása.
A korrupció elleni küzdelemben kizárólag közvetlen eszközökkel csak
részeredményeket lehet elérni. Ezért javasoljuk a korrupció elleni program
beillesztését az ország átfogó fejlődésére vonatkozó nemzeti stratégiába. A si-
kerhez másrészt elengedhetetlen a társadalmi támogatás, különösen a civil
szervezetek és a média segítsége.
A korrupció elleni küzdelem legfontosabb elemei:
1. Legfelsőbb szintű elkötelezeuség a korrupció elleni valós küzdelemre
és ennek minden szükséges akciója, rendelkezése.
2. A korrupció elleni nemzeti program elkészítése és elindítása.
3. Az intézményi rendszer át- és kialakítása (bíróság, ügyészség, RSZVSZ,
rendőrség, ÁSZ, „keuőből egy” új intézmény).
4. A különféle törvények (pártfinanszírozási, választási és egyéb) módo-
sítása.
19
5. Új, átláthatóbb és hatékonyabb közbeszerzési jogszabályi rendszer ki-
alakítása és törvényi harmonizációja.
6. Néhány nagyobb jelentőségű, sorsolással kiválasztou közbeszerzés fe-
lülvizsgálata, tapasztalatszerzés.
7. Az önkormányzati rendszer veszélyezteteu területeinek és ellenőrzési
rendszerének felülvizsgálata és korrigálása.
8. Az állami és uniós támogatások, pályázatok rendszerének átalakítása.
9. Az egészségügyön belüli korrupció csökkentését szolgáló program in-
dítása.
10. Az állami intézmények belső ellenőrzési egységeinek bevonása a prog-
ramba.
11. A nyilvánosság és ezen belül az elektronikus nyilvánosság minél széle-
sebb körű alkalmazása, ellenőrzése, valamint a közérdekű adatok köz-
zétételét érintő szabályszegés szankcionálása.
12. Civil szervezetek aktivizálása és professzionális, folyamatos támogató
programok a médiumokban.
JAVASLATOK
A NEVELÉS ÉS OKTATÁS RENDSZERÉNEK
ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE
23
I. Bevezetés
Válság idején a gazdaság, a pénz, a juuatások, az elvonások és a megszorítá-
sok jelentik a központi beszédtémát. Mi azt az igazi befektetést, az iskolát, a
nevelést, az oktatást, a pedagógusokat állítjuk a középpontba, amely a vál-
ságból való kilábalás egyik legfontosabb hosszú távú eszköze.
1
A nevelés-ok-
tatáshoz mindenkinek köze van: vagy közvetlen résztvevője, vagy valakije
érinteu e folyamatban.
Az iu leírtak egy vitaindító ajánlássorozatot tárnak az Olvasó elé olyan javas-
latokkal, amelyek reményeink szerint elég fontosak és elég újszerűek ahhoz,
hogy átgondolásra érdemesek legyenek. Írásunk egyik legfontosabb gondola-
ta, hogy a pedagógusok, a tanulók, a szülők, az egész magyar társadalom egyet akará-
sa nélkül az oktatás és nevelés nem újítható meg. Azt kívánjuk elérni, hogy olyan
előrelátó, koherens értékek és logika mentén szervezeu rendszer jöjjön létre
a nevelés-oktatás színes mozaikjában, ami nyújt annyi közös pontot, hogy
azzal mindenki tudjon azonosulni.
Elemzéseink és javaslataink kidolgozása során építeuünk a korábban nyil-
vánosságra hozou oktatáspolitikai programokra és stratégiákra, a Szent István
Tervre, a VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásaira, az Oktatás és Gyermekesély
Kerekasztal által kidolgozou Zöld könyvre és sok száz más szakmai anyag-
ra, amelyeket a www.keh.hu honlapon elérhetnek, és minden fontosabb té-
materület részletes elemzéseit tartalmazó háuéranyagunkban felsoroljuk.
2

1
 A dokumentum egészében a „iskola” szó mindegyik nevelési-oktatási intézményt jelen-
ti. Hasonlóképpen a „pedagógus” szó, amely a bölcsődei gondozókat, óvodapedagógusokat,
a tanítókat, a tanárokat és a felsőoktatásban oktatókat egyaránt jelöli, a „tanuló” szó alau
pedig az oktatási rendszer bármelyik szintjére járó gyermeket és fiatalt értünk. A nevelés-
oktatás fontosságát a válságból való kilábalásban számos ország, pl. Franciaország és az USA
már felismerte.
2
 A háuéranyagok egyes fejezetei az adou szerző (szerzők) saját véleményét és nem a je-
len javaslatot kidolgozók konszenzusát tükrözik, ezért csak a tényszerű háuérinformációk
szintjén, de nem az abból levont állásfoglalások vagy javaslatok szintjén javasoljuk ezek át-
tekintését. (A javaslatok szintjén az egymást meggyőző munka során sokszor még az eredeti
szerző nézetei is módosultak, azaz ma már saját maga sem biztos, hogy a háuéranyagban leírt
néhány hónappal ezelőui vélekedését száz százalékig osztja.)
24
Az értékelés és a javaslatok kialakítása során a gyakorlati tapasztalatokra
nagy súlyt fekteuünk, hiszen csak ezek mutatják meg a mégoly vonzó el-
méletek valódi értékét. A közoktatással különösen sokat foglalkozunk azért,
mert iu tapasztalhatóak a legkiterjedtebb problémák, és azért is, mert a felső-
oktatás és a felnőuképzés számos gondja is a közoktatás nem kielégítő műkö-
déséből ered.
Előre is megköszönjük, hogy figyelmesen átolvassa az iu következő olda-
lakat. Látni fogja, hogy szándékunk szerint egy minőségileg sokkal jobb ne-
velést és oktatást adó, nemzeti összefogást készítenek elő. Soha nem lesz az
oktatásunk számouevően jobb, ha nem vesszük a fáradságot, hogy alaposan
átgondoljuk és megvitassuk a megújítás módjait és azok kölcsönhatásait.
● Kérjük, hogy próbáljon meg elfogulatlanul, nyitoan közelíteni a leírtak-
hoz, és így fogalmazza meg a véleményét róluk!
● Kérjük, hogy vitassa meg a javaslatainkat azokkal, akikről tudja, hogy
értő módon szeretnék jobbítani az oktatás ügyét!
● Kérjük, hogy beszélgetéseikbe vonják be azokat is, akik ma még nem úgy
gondolják, hogy a nevelés és oktatás javítása az az egyik kitörési esély,
amely egy jobb Magyarország felé vezet!
● Kérjük, győzzék meg őket arról, hogy közösen tegyünk ezért!
Köszönjük, hogy Ön is részt vesz a nevelés és oktatás újjáépítésének folya-
matában.
25
II. Háuérelemzés
II. 1. A nevelés és oktatás helyzetét a nyugati civilizáció
egészében meghatározó társadalmi változások
Az elmúlt évtizedekben a fiatalok nagyságrendileg több, egymástól eltérő vi-
selkedésmintával szembesülnek, mint korábban. A családok sok esetben ta-
pasztalható meggyengülése, számos
korábbi közösségi forma felbomlása
különösen nehézzé teszi az értékek
megőrzését és közvetítését. Ez széles
körű értékorientációs zavart, érték-
válságot okozou. A kapaszkodók, az
igazodási pontok hiánya elbizonytalanodáshoz, jövőképvesztéshez, értékre-
lativizmushoz, vagy éppen ellenkezőleg, a szélsőségesen merev értékrendek
kritikátlan elfogadásához vezeteu.
Az elmúlt évtizedekben az információknak mind a mennyisége, mind az
összefüggései, mind pedig elérhetősége a sokszorosára nőu. A több infor-
máció nem jelent több tudást. Éppen
ellenkezőleg: az információtenger-
ben az értékes tudáselemek sokszor
relativizálódtak és elvesztek. Az in-
formációk megszerzése, megértése,
hitelesítése melleu azok értelmes
egésszé, érvényes tudássá alakítása kulcskérdéssé vált. Mindez felértékelte a
rendszerbe foglalt tudást, hiszen ez az egyik legjobb fogódzó annak eldönté-
sére is, hogy egy új, ismeretlen állítás vajon megállja-e a helyét. Mindez nö-
veli a rendszerbe foglalt alaptudás fontosságát, és az iskola funkciójának új-
szerű, az információk önálló értékelését hangsúlyozó megközelítését igényli.
A XX. században a tudomány és ezen belül a természeuudomány felérté-
kelődöu. A tudományos felfedezések átalakítouák a mindennapi életet. Emel-
leu megjelent egy olyan gondolkodás, amelynek eltúlzou változata szerint
csak az létezik, aminek a léte tudományosan is bizonyítható. Így a tudósoktól
sokszor végső igazságot kimondó, megfellebbezhetetlen válaszokat vártak
el. Ez a státus a tudás közvetítőire, a pedagógusokra is átáramlou. A XXI.
századra a megválaszolandó kérdések és a tudomány válaszai sok esetben
olyan bonyolultak leuek, hogy az átlagpolgár számára követhetetlenné vál-
Az iskolának egy közösségeit és
értékeit elveszte környezetben
kell közösséget teremteni, értéket
őrizni és átadni.
A több információ nem jelent több
tudást. Az információtengerben a
hiteles, a rendszerbe foglalt tudás
felértékelődö.
26
tak. A mindennapjainkat átalakító korábbi vívmányoknak sorra derültek
ki a káros mellékhatásai és korlátai. Mindezek miau a tudomány veszíteu a
korábbi világmagyarázó erejéből és mindenekfeleui elismertségéből. Ugyan-
akkor az általunk használt eszközök jelentős részének tervezése, továbbfej-
lesztése, előállítása és karbantartása igen komplex és egyre növekvő tudást
igénylő feladatsorokat jelent. Az ehhez szükséges absztrakt gondolkodásban,
így például matematikában, fizikában jártas tanulókban és szakemberekben
azonban egyre nagyobb hiány mutatkozik.
Az elmúlt évtizedekben az emberek kapcsolatrendszere alapvetően meg-
változou. A szoros kapcsolatokat biztosító családok aránya igen veszélyes
módon csökkent.
3
Erősen lecsökkentek a természeti környezeuel (háziálla-
tok, növények stb.) fenntartou kapcsolatok. A társadalmi kapcsolatokban a
korábbi, kölcsönös jelenlétet igénylő formák melleu elterjedtek a rengeteg új
lehetőséget hordozó, de a személyességet és a tartósságot sok esetben kevés-
bé biztosító kapcsolatok (például: telefon, skype, chat, internetes közösségi
hálózatok). Robbanásszerűen terjednek a sokszor egyirányú, virtuális, befo-
gadóként megélt kapcsolati formák (például: koncert, mozi, rádió, tévé, egyé-
ni zenehallgatás, számítógépes játékok). Nagyságrendekkel nőu a fogyasztá-
si javakkal fenntartou kapcsolatok mennyisége. Mindez rendkívüli módon
megnöveli az intézményes nevelés szerepét és felelősségét a közösségi min-
ták tanulásában.
A fogyasztási javak minden korábbinál bőségesebb elérhetősége egy sa-
játos fogyasztói auitűd kialakulásához vezeteu el. A fogyasztói beállítódás e
formája az önértékelés korábbi, stabil pontjait és forrásait (családi múlt, életút,
személyes kapcsolatok, történetek) a fogyasztási javak fokozou megszerzésé-
vel igyekszik pótolni. A tipikus fogyasztó a javakat minél kisebb erőfeszítés-
sel kívánja elérni, és a folyamatokat nem alakítja, hanem nézőként szemléli,
elszenvedi. Az ilyen auitűd következtében a tanulók az oktatást sokszor a
szórakoztatóipar részeként vagy az időt a szórakozástól elrabló, ósdi intéz-
ményként képzelik el. A fogyasztói auitűd jellemzője a jogok és kötelességek
rendszerének olyan megbomlása, ahol az egyéni jogok és lehetőségek túlzou
hangsúlyozása melleu a közösségért érzeu felelősség és a kötelességek telje-
sítése háuérbe szorul.
A 2008-ban kitört világgazdasági válság egy – a Föld értékeit és lehető-
ségeit túlzou mértékben és ütemben felhasználó – túlfogyasztási korszak
végének figyelmeztető jele. A válság egyik hosszú távú tanulsága, hogy az
emberek kapcsolatrendszere a fogyasztási javak gazdagsága helyeu egyre in-
kább és egyre tudatosabban a javak egyediségére és minőségére, az emberi,
3
 Az első világháború óta nem kötöuek olyan kevés házasságot, mint 2008-ban, ezzel 130
éves mélypontra süllyedt a házasságban élők aránya Magyarországon (KSH).
27
a közösségi és a természeuel őrzöu
kapcsolatokra, valamint a belső világ
gazdagságának megélésére irányul.
Napjainkban a globalizáció és
az említeu, túlfogyasztásból fakadó
válságjelenségek miau egyre gya-
koribbak azok a váratlan helyzetek, amelyekre nincs begyakorolt válasz.
Ráadásul a változások sebessége a korábbiak sokszorosára gyorsult. Mind-
ez a begyakorolt ismeretek és ismert szerepek oktatása melleu a változatos
helyzetekben gyakorolható problémamegoldó készségek elsajátítását kívánja
meg. Emiau egyre jobban felértékelődik az egyéni készségtár és kreativitás
szerepe, ami egyénre irányuló figyelmet és egyre inkább egyénre szabou ne-
velési-oktatási formákat is kíván. Ezekből következően napjainkban a neve-
lés és oktatás egyre inkább alkalmazkodik a tanuló egyéniségéhez. Fontos
megjegyeznünk, hogy a nevelésben a tanuló egyéniségét a közösségért való
felelősségvállalásával összhangban kell fejleszteni. Fontos azt is tisztáznunk,
hogy az „egyénre szabou nevelési-oktatási formák” nem azt jelentik, hogy
minden egyes tanuló számára egyéni nevelési-oktatási program készül, és
ezzel a nevelés-oktatás általános követelményei relativizálódnak. Az egyén-
re szabou nevelési-oktatási formák a nevelési-oktatási program általánosan
megkövetelt egészén belül változatos csoportképzéssel, kiegészítő ismeretek
és lehetőségek biztosításával, valamint egyéni konzultációkkal és tanácsadás-
sal a jelenleginél több lehetőséget nyitnak a tanulók egyéni képességeinek ki-
bontakoztatására. E formákat a lehetőségek szélesedésével csak fokozatosan
lehet bevezetni. Általánossá válásuk Magyarországon az elkövetkező húsz
évben képzelhető el.
A pedagógus a nevelési-oktatási folyamatban a tanuló olyan magas szin-
ten felkészült, kulturálisan domináns partnerévé válik, aki a tanítás által
maga is folyamatosan tanul. Ez a változékony, kreatív helyzet a pedagógu-
soktól az általános emberi értékeknek és a közösségépítésnek a korábbinál
jóval magasabb komplexitását követeli meg.
II. 2. A nevelés és oktatás helyzetét Magyarországon
meghatározó társadalmi változások
A rendszerváltástól tudat alau nagyon sokan a nyugati világ életszínvonalá-
hoz való gyors és erőfeszítésmentes felzárkózást, a Kádár-rendszer (jelentős
részben kölcsönökre alapozou) egyéni gyarapodási ütemének gyorsulását
várták. Ennek gyökeres ellentéteként, a nyugati világra általában is egyre
jobban jellemző, a struktúraváltozásokkal (válságokkal) erősödő társadalmi
A túlfogyasztás helye helyez-
zük a hangsúlyt az egyedi minő-
ségre, az emberi kapcsolatokra és
a lelki fejlődésre.
28
polarizációnak a rendszerváltással történt hazai továbberősítésével kialakult
egy legalább 700 ezres létszámú, mélyszegénységben élő tömeg. A mélysze-
génységben élőknek sok esetben a harmadik generációja válik úgy felnőué,
hogy újratermeli szülei alacsony iskolázouságát, és nincs esélye arra, hogy
rendszeres munkát találjon magának. A mélyszegénység messze nem csak
romaprobléma.
4
A fiatalok mélyszegénységbe zárt csoportjai olyan kommu-
nikációs környezetben élnek, amelyet alapvetően az indulatos és konfliktu-
sos életvitel jellemez, amelyben szegényesek és korlátozouak a nyelvi kife-
jezőeszközök. E társadalmi, kulturális differenciálódás az utóbbi években
tovább erősödöu, és (különösen a roma/nem roma szembenállás mentén)
egyre szaporodó, nyílt konfliktusokhoz vezeteu. Sajnos az intézményekben
folyó nevelés-oktatás színvonalának differenciálódása, az intézmények kivá-
ló és elfogadhatatlanul alacsony színvonalon oktató intézményekké történt
fokozatos polarizálódása e folyamatot nemhogy megfordítani segíteu volna,
hanem még tovább mélyíteue.
Az elmúlt évtizedekben szolidáris és közösségi alapállás helyeu a rövid
távú, egyéni érdekeket előtérbe helyező magatartás vált dominánssá. A kibeszé-
letlen frusztrációk, a negatív ön- és világkép, a társadalmi bizalom alacsony
szintje széles körű társadalmi széteséshez, a törvénysértő és a normaszegő
magatartásformák ugrásszerű terjedéséhez vezeteu el. Az iskolai közösségte-
remtő alkalmak (ihúsági szervezetek, szakkörök, művelődési körök stb.) sok
helyüu megszűntek.
A fogyasztói ábrándok a rendszerváltás után a legtöbb esetben csak „mások”
számára váltak elérhetővé, amelyet nagy keserűség és neheztelés kísért. Egy
találó mondás szerint „A legvidámabb barakkból a legszomorúbb shopping
centerré változtunk.”
5
A ki nem elégíteu fogyasztási vágy miau gyakori a rö-
vid távú érdekeket követő habzsolás, amelyet a megtakarítások és kölcsönök
felborult aránya is mutat. A nevelésből
hiányzik a tanulóknak e probléma fel-
ismerésére és kezelésére való felkészí-
tése, és sokszor hiányzik az az erkölcsi
alapállás is, amely a pedagógusnak
utat mutathatna e folyamatban.
Az eltérő viselkedésminták sokaságának megtapasztalása, a közösségek
felbomlása, a bizalom csökkenése, a karaktergyilkosságig elmenő tekintély-
4
 A kutatások és becslések szerint a mélyszegénységben élő 700 ezer fő közöu mintegy 400
ezer fő nem roma is van, a romák valamivel több mint a fele pedig nem mélyszegénységben
él. Havas G. (2008) Esélyegyenlőség és deszegregáció. In: Zöld könyv a magyar közoktatás megújítá-
sáért 2008. (Szerk.: Fazekas K., Köllő J. és Varga J.). Ecostat kiadó, Budapest, 2008. 121–138. o.
5
 Csepeli Gy.: VAM Design Center Legvidámabb barakk kiállítás megnyitó beszéde, 2008.
december 10. (hp://www.zoom.hu/kultura/a-legvidamabb-barakk-34261.html).
Az intézményes nevelés nem ad
kellő segítséget a rövid távon gon-
dolkodó fogyasztói magatartás
káros hatásainak elkerüléséhez.
29
rombolás és az alternatív tekintély-
képzés (például celebjelenség) a rend-
szerváltás után Magyarországon még
a nyugati világnál is mélyebb érték-
válságot okozou. A gyermekkorban
megtanulható viselkedési minták és
szerepek szerkezete megbicsaklou: az elérhető minták száma nagyságrendek-
kel megnőu, ugyanakkor a pozitív minták aránya lényegesen csökkent. Az iga-
zodási pontok hiánya széles körű jövőképvesztéshez vagy éppen ellenkezőleg,
a szélsőségesen merev értékrendek kritikátlan elfogadásához vezeteu.
6
A korábbi évtizedek nivelláló és értelmiségellenes alapállása a hajdani
tanítói-tanári tekintélynek mind az anyagi, mind a társadalmi alapjait meg-
rendíteue. A rendszerváltás utáni érvényesülési és bérversenyben a pedagó-
guspálya – a néha bekövetkező bérrendezés ellenére – anyagi elismertségé-
ben lemaradt. A bérezés hiányosságait semmilyen más megbecsülésbeli elem
nem kompenzálta. A pedagógus igen sok esetben a másuu keletkezeu fruszt-
rációk kiélésének egyetemes bűnbakja leu. A fentiekhez hozzájárult az éreu-
ségit adó középiskola és a felsőoktatás tömegesedése, amely az értékvesztés-
sel együu oda vezeteu, hogy a felsőoktatásba fokozódó mértékben bekerülő
képzetlenebb és motiválatlanabb réteg számouevő arányban a pedagógusi
szakterületre áramlou. Az oktatásirányítás improvizatív, toldozó-foldozó
döntéseket hozó gyakorlata sokszorosára növelte a pedagógus szakma konf-
liktushelyzeteit, amely a leértékelődés újabb eleme leu. Az előzőekből követ-
kezően a pedagógus-utánpótlás mennyisége és minősége (pályaalkalmassá-
ga és szakmai kvalitása) sok esetben mára kritikussá vált.
7
Miközben a kötelező iskoláztatás korhatára kitolódou tizennyolc éves ko-
rig
8
, a születések számának csökkenő tendenciája miau az iskoláskorú kor-
osztályok létszáma az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent. A hátrá-
nyos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók aránya jelentősen megnőu.
Nevelésük méltányossága kulcskérdéssé vált.
A gazdaság szereplőinek az oktatási rendszerrel – számos erőfeszítés elle-
nére is – csak hiányos és legtöbbször formális vagy csak alkalomszerű kap-
csolatai vannak. A gazdaság az oktatás felé túl kevés és néha ellentmondásos
jelzéseket közvetít.
6
 Kopp M. (szerk.): Magyar lelkiállapot. Semmelweis Kiadó, 2008.
7
 Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. (Szerk.: Fazekas K., Köllő J. és Varga J.).
Ecostat kiadó, Budapest, 2008.
8
 A tankötelezeuség 18 évre növelése a tényleges cél részletes, elemző átgondolása nélkül
történt meg és öröklődöu tovább.
A kivételesen nehéz feladatok meg-
oldása a pedagóguspálya értéké-
nek növelése nélkül nem képzelhe-
tő el.
30
II. 3. Az iskola feladata: a társadalom változó elvárásai
A társadalom differenciálódásával párhuzamosan a szülőknek az iskolával
szemben támasztou igényei is differenciálódtak. Magyarországon az EU szá-
mos országához képest egyedülálló-
an magas azoknak a száma, akik az
iskolának a családdal összemérhető
szerepet tulajdonítanak a gyermek
személyes és társadalmi fejlődésé-
ben.
9
Egy széles szülői rétegnek a saját gondjai miau nem jut elegendő ereje
arra, hogy törődjön gyermeke iskolai előmenetelével. Jelen van a szülő vagy
gondviselő által szentesíteu iskolakerülés is. Ezek melleu változatlanul léte-
zik még az a szülői réteg, amelyik gyermeke taníuatását a jövő legfontosabb
beruházásaként, kitörési lehetőségként fogja fel. E szülők mind az erre szánt
időben és törődésben, mind pedig ráfordításban sokat áldoznak gyermekük
iskoláztatására.
10

Az ismeretek mennyiségének és – különösképpen – elérhetőségének nö-
vekedése miau a szülők és a munkaadók növekvő része az iskolától az isme-
retek közlése és rendszerezése melleu egyre inkább az ismeretek megértését,
hitelességének ellenőrzését és az alkalmazásukat is elvárja. A jelenlegi okta-
tási folyamatban azonban még az ismeretcentrikus személetmód dominál, és
a rendszerbe foglalás, az életszerű alkalmazások rendre hiányoznak, vagy
azok is további bemagolandó ismeretként jelennek meg. Fontos azonban azt
is hangsúlyozni, hogy az ismeretek rendszere nélkül az alkalmazások tanítá-
sa felesleges időtöltés, illúzió marad.
Az elmúlt évtizedekben a tanulói alcsoportok (hátrányos helyzetű, sajátos
nevelési igényű, roma, tehetséges stb.) nevelésének és oktatásának új techni-
kái jelentek meg az iskolákban. Ezek a differenciálási igények az iskolákat
sokszor a finanszírozásban is megjelenő, kampányszerű hullámokban érték
el. Mindezzel párhuzamosan egyre hangsúlyosabbá vált a tanulók helyzetét
tükröző nevelésének és oktatásának igénye, amelyre a magyar iskolarendszer
sok esetben az elkülönítéssel és nem a változatos csoportképzéssel válaszol.
Egyre markánsabban körvonalazódó elvárás az is, hogy a kisgyermekkor-
tól kezdve az intézményes nevelés segítsen mindazon készségek, képességek
és kompetenciák kifejlődésében, amely a családok és a családhoz, a lakóhely-
hez, a baráti körhöz kötődő közösségek meggyengülése miau az iskolán kí-
vüli nevelésben elmarad. Legyen az iskola egy olyan sziget, amely őrzi az
9
 hp://ofi.hu/tudastar/iskola-tarsadalom
10
 Sok szülő túlzouan nagy megterhelést okoz a különórákkal és különfoglalkozásokkal a
gyermek későbbi sorsának bebiztosítása érdekében.
Az ismeretek rendszerének felépí-
tése és alkalmazásuk a jó oktatás
két, egyensúlyt képező pillére.
31
értékeket és szereteueljes, a pozitív énképet gazdagító közösségi élményeket
ad.
11
Segítsen az iskola az ezzel ellentétes irányú, kedvezőtlen társadalmi fo-
lyamatok visszafordításában.
II. 4. A magyar oktatási rendszer válaszai
a megváltozou elvárásokra
Az oktatási rendszer a korábban oktatou információmennyiséget lényegesen
kibővítő módon kívánta megoldani az információrobbanás rosszul értelme-
zeu modernizációs igényét. Az oktatás tantárgystruktúrája széuöredezeu.
12

Nem maradt idő a rögzítésre, a rendszerezésre, az elmélyítésre és az alkal-
mazásra. A tananyagbővítő törekvéseket tananyagcsökkentő kampányok
köveuék. E két hatás a pillanatnyi szakmai és politikai erőviszonyoknak
megfelelően érvényesült. Mindez az oktatási színvonal és az esélyegyenlő-
ség csökkenéséhez vezeteu, és alapjává vált a mai, az ismeretek megtanulása
szintjén egészen jó, de az alkalmazás szintjén már inkább lemaradó tanu-
lói teljesítményeknek. Nem segíteu ezen a Nemzeti Alaptanterv sem, mert a
kereuantervek és a helyi tantervek sok esetben visszacsempészték a túlzot-
tan részletgazdag ismeretköröket, amelyek sok esetben nem álltak össze tu-
dásrendszerré. A nevelési-oktatási folyamatnak az iskolák tananyag-alakító
felkészültségét azonosan magasnak gondoló tartalmi szabályozása a magas
nevelési-oktatási kultúrájú iskolák kivételével elégtelennek bizonyult, és hoz-
zájárult az iskolák lassan már elviselhetetlenné váló minőségi differenciáló-
dásához.
A rendszerváltás egyik alapvető normája volt a társadalmi folyamatok
szabadságának növelése, amely az oktatásban legfőképp a szabad iskolavá-
lasztásban, a tananyag szabad alakításában, valamint a tankönyv- és tan-
eszközkínálat növekedésében öltöu
testet. Ezt a folyamatot a normatív
alapú finanszírozásra való áuérés és
az oktatásirányítás jelentős térvesz-
tése teljesíteue ki. Fokozatosan fel-
számolódou a szakfelügyelet és a pe-
11
 Iu külön is emlékeztetnénk arra, hogy „iskola” alau minden nevelési-oktatási intéz-
ményt értünk, így bölcsődét és óvodát is.
12
 Az ismeretbővítés egy sajátos formája volt a tantárgyburjánzás, amely minden újfajta
ismeretcsokrot új tantárgy vagy modul beerőszakolásával kíván mind a mai napig beemelni
a tanulók órarendjébe, szétforgácsolva ezzel az iskolai oktatás és nevelés tartalmi szintézisét.
A tantárgyiasítás tanfolyamok és különórák révén sok helyüu az óvodáskor világába is – igen
helytelen módon – bekerült.
A magyar oktatási rendszer a szét-
esés küszöbére ért. Megmaradásá-
hoz közösen elfogado, hosszú tá-
vú, koncepcionális stratégia kell.
32
dagógiai intézetek korábbi intézményrendszere is. Mindez az oktatási szín-
vonal igen erőteljes, további differenciálódását okozta. Néhány iskolában
magas színvonalon éltek a helyi tantervek önálló alakításának lehetőségével,
míg sok helyen a szakértelem és az ellenőrzés hiánya a nevelés és oktatás
színvonalának eséséhez járult hozzá. Számos oktatási intézmény leszakadása
(sok más tényezővel együu hatva) segíteue a tanulók fokozódó elkülönülését.
Az oktatásirányítás a térvesztését jogszabály-módosításokkal és a finanszí-
rozási rendszer csiszolgatásával próbálta kompenzálni, amely a szabályok
túlbonyolításához és igen rafinált elkerülő taktikák kifejlődéséhez vezeteu.
A helyi tanterv és tananyag széles keretek közöu megvalósuló szabad
alakítása a korábbinál sokkal nagyobb teret nyitou a kivételes pedagógus-
egyéniségek értékőrző és egyben innovatív munkájának. Ilyen példaadó, al-
kotó pedagógusokkal és pedagógusközösségekkel az önkormányzati iskolák
is szép számban büszkélkedhetnek, de e jó példák az alternatív, alapítványi
és magániskolák melleu az egyházi és felekezeti iskolákban is az országos
átlagnál nagyobb mértékben vannak jelen.
13
Igen sajnálatos, hogy e kiváló,
értékőrző és egyben innovatív gyakorlatok sokszor elszigeteltek maradnak.
Az (a) ellenhatásokban gazdag, a forrásokban viszont szegény, (b) a gyer-
meklétszámban és ebből következően a normatív támogatásában leépülő,
ugyanakkor (c) a pedagógiai techni-
káiban, szabályozouságában és finan-
szírozási módozataiban bonyolódó
iskolai környezetben a pedagógusok
munkaidejük jelentős részét egyre in-
kább nem a hivatásuknak megfelelő tevékenységgel töltik el.
14
Ezzel párhu-
zamosan az oktatás egészében 10%-kal, a középiskolában (1998 óta) 20%-kal
nőu a tanári kötelező óraszám.
15
A világszínvonalat megkívánó elvárások és a
13
 1991 és 2004 közöu az egyházi és felekezeti iskolák felvételi és nyelvvizsgát teu tanulói
arányai az országos átlagnál magasabbak voltak. Igen jól szerepeltek ezen iskolák az OKTV-ken
is. A 2000-es PISA vizsgálatban az olvasási eredmények tekintetében az államilag támogatou
magániskolák (kb. felerészt egyházi és felekezeti iskolák) szignifikánsan jobb eredményeket ér-
tek el, mint az állami (önkormányzati) iskolák. Mindezek az eredmények az iskolai nevelő-ok-
tató munka és a szülői háuér együuesen jó hatását, szinergizmusát is jelezhetik. Ugyanakkor az
egyházi és felekezeti iskolák esetén a nevelő-oktató munka becsült hozzáadou értéke is a többi
iskolatípus zöménél magasabbnak adódou (Neuwirth G. 2005. Felekezeti iskolák eredményességi és
„hozzáado érték” mutatói. Educatio 14, 502–518. o.; Dronkers, J. és Róbert P. 2005. Különböző fenn-
tartású iskolák hatékonysága: nemzetközi összehasonlítás. Educatio 14, 519–533. o.).
14
 Csak néhány ezek közül: a bonyolult jogi változások követése, adminisztráció, pályá-
zatmenedzselés, a környezet káros hatásait kompenzáló és elkerülő túlélési technikák kifej-
lesztése stb.
15
 Az óraszám még így sem magas az OECD-országok közöu, azaz a túlterhelésnek ez
nem egyedüli oka, csupán egyik eleme.
Állandóság nélkül nincs nyugodt
tanulás, állandóság nélkül nincs
jó iskola.
33
rendelkezésre álló források közöt-
ti olló az évek során egyre tágabbra
nyílt. Az iskolai és az iskolát körül-
ölelő szerepkörök túlzouan nagy
mértékben és sok esetben elkapko-
douan piaci módon elburjánzouak
és differenciálódtak.
16
A személyes erőforrások szűkössége miau a gyakori
változások a pedagógustársadalom jelentős részének tűrőképességét, érzel-
mi és szellemi tartalékait mára felőrölték. A pedagógustársadalom túlnyomó
többsége – még a korábban újító szándékkal bíró része is – e szándékait mára
elveszíteue, és változáskerülővé, állandóságra kiéhezeué vált.
A tanköteles kor 14 évről 16, majd 18 évre növelése a középfokú oktatás
tömegesedéséhez vezeteu, s a felsőoktatás is tömegessé vált. Mindkét átala-
kulás kellő előzetes felkészülés és koncepció nélkül ment végbe, amely mind
a közép-, mind a felsőfokú oktatás egy részében az oktatás minőségének le-
romlásához vezeteu. Különösen fájó a felsőfokú képzésben jelentkező töme-
gesedés és kontraszelekció hatása a pedagógusképzésre, amely felerősíteue a
pedagógusi pálya presztízsvesztését, és hozzájárult a színvonaleséshez.
A magyar oktatási rendszer az elmúlt harminc évben olyan gyors válto-
zássorozaton ment keresztül, amelynek igényei és elképzelései az oktatási
rendszert kiérleletlenül, összecsiszolatlanul, sok esetben egymásnak részben
ellentmondó hullámokban érték el. A változtatásnak többnyire nem volt vi-
lágos, hosszú távú célrendszere, illetve ez a célrendszer még messze a hosz-
szú táv lejárta előu alapvetően módosult vagy megváltozou. A változások
elvárt üteme a legtöbb esetben illuzórikusan gyors volt, különösen akkor, ha
figyelembe vesszük, hogy a segítő eszközrendszer a legtöbb esetben átgon-
dolatlannak és elégtelennek bizonyult. Különösen fájó volt a kapkodás olyan
esetekben, amelyekben a túl gyors megvalósítás erőltetése valamilyen másuu
bevált vagy közösen elfogadou minta (például a felsőoktatás bolognai jellegű
átalakítása) kellően alapos és sikeres adaptációját hiúsítouák meg.
Az utóbbi években a magyar társadalom egyre fokozódó mértékben jelzi
vissza azt, hogy az oktatási rendszer jelentős része a napi gyakorlatban nem
tudou kellő válaszokat találni a nemzetközi és hazai társadalmi változásokra.
Az oktatás ugyanakkor a társadalom jelentős része számára hosszabb távon
mind egyéni, mind pedig közösségi (nemzeti) kitörési esélyként jelenik meg.
16
 Csak néhány ezek közül: auditor, esélyegyenlőségi szakreferens, fejlesztő szakember,
felnőuképzési szakreferens, forráselosztó, informatikus, kistérségi referens, mediátor, men-
tálhigiénés szaktanácsadó, mentor, mérésértékelési referens, minőségbiztosító, minőségfej-
lesztő szakember, monitoring-szakember, munkaközösség-vezető, oktatáskutató, oktatáspo-
litikus, pályázati szaktanácsadó, programcsomag-készítő, projektmenedzser, rendszergazda,
szakértő, szaktanácsadó, tankönyvfejlesztő, továbbképzési szakember stb.
A közép- és felsőfokú oktatás tö-
megesedése kellő felkészülés hí-
ján az oktatás minőségének szá-
moevő romlásához vezete.
34
Emiau is érthető, hogy az oktatásról folytatou viták egyre jobban fellángoltak
az elmúlt években. Reményeink szerint az oktatás szakmai kérdésből végre
oda kerül, ahova jelentősége és súlya helyezi: mind-
annyiunk közügye lesz.
17
Igen fontos, hogy okta-
tásunk ne csak az általános helyzet és szabályozás
fölöui viták, hanem a mindennapi megoldások keresése és megvalósítása
szintjén is kiemelt fontosságú közügy legyen.
17
 Ezt sugallta a 2008-as VII. Nevelésügyi Kongresszus mouója is: „Az oktatás közügy!”.
Az oktatás közügy!
A magyar oktatás csak akkor válhat a nemzetet megújító eséllyé, ha
megújítását nem a pedagógusokra mutogatva, rájuk újabb és újabb kifi-
zetetlen és teljesíthetetlen feladatokat tolva, hanem bennük megbízva,
kellő megbecsültségüket megteremtve, az összes érinte együes mun-
kájával végezzük el.
35
III. A nevelés és oktatás legfontosabb
területeinek áuekintése
Megjegyzés: ebben a fejezetben a nevelés és oktatás néhány kulcsfontosságú
területének helyzetét vázoltuk. A felsorolás messze nem teljes, így például
hiányzik jó néhány tantárgy konkrét értékelése. A felsorolt példákkal a neve-
lési-oktatási folyamat egészének összefüggéseire és legfontosabb problémá-
ira kívántunk rámutatni. Az elemzés során a hibákat az elért eredmények-
nél sokkal nagyobb terjedelemben szerepelteuük. Tisztában vagyunk azzal,
hogy a magyar oktatás és nevelés mind a XIX., mind a XX. században számos
olyan kiemelkedő korszakkal rendelkezeu, amelyre méltán büszkék lehe-
tünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ma is működnek a magyar iskolákban
olyan megbecsült műhelyek és olyan kiváló pedagógus egyéniségek, akik egy
nagyon nehéz helyzetben is nap mint nap csodákat tesznek. A hibákra való
összpontosítással nem ezeknek a nagyszerű eredményeknek és értékeknek a
lebecsülése, hanem a változtatási pontok kiemelése volt a szándékunk.
III. 1. Az iskola értékformáló közössége
18
Az iskolákban hirdetendő értékek rendszere gyakran szöges ellentétben áll a
kinti világ értékválasztásaival, amelyeket a média sok esetben rendkívül kriti-
kátlan módon erősít fel. A pedagógus
mintaadása, ethosza egy ilyen helyzet-
ben kiemelt fontosságúvá válik, mivel
olyan alternatív értékválasztást jelenít
meg, amely sok tanuló életében másuu nem jelentkezik. A pedagógusi értékvá-
lasztás és az iskolai értékrend egy életre szóló értékminta lehet.
Az iskolai jogok és kötelességek egyensúlya megbomlou, a tanulói köteles-
ségek háuérbe szorultak a jogok hangsúlyozása melleu. Ebben szerepet játszot-
tak mind a kellő arányokat eltévesz-
tő jogalkotás, mind pedig a hiányos
értéktisztázó folyamatok. Az iskolák
nagy részében nem elég hangsúlyos
a nevelés, ami a kimenetében jobban
18
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag III. 1., III. 3. és III. 4 fejezetei (Szilágyi I.: Az iskola
a változó társadalomban; Milyen változások voltak a nevelési-oktatási intézmények értékrendjében?;
Csermely P. és Fülöp M.: Miképp jelent meg a normakövetés gondolata és igénye a tanulók és a peda-
gógusok esetében? Hogyan változo ez az elmúlt időszakban?).
A tanulói kötelességek háérbe
szorultak a jogok melle, nem elég
hangsúlyos a nevelés.
Az iskolai értékrend egy életre
szóló értékminta lehet.
36
mérhető oktatási elemek túlzou hangsúlyozására, a képviselendő értékekben
való elbizonytalanodásra és a pedagógusi közösségek megbomlására vezethe-
tő vissza. Hiányoznak a tanulókat és a
tantestületeket valóságos közösséggé
szervező alkalmak és tevékenységek,
ami ellehetetleníti a közös érték- és
normaképzést. A tanulók jelentős része vagy magára hagyatva sodródik, vagy
egy csoporthoz csapódva, az ouani normák kiszolgáltatouja lesz. A pedagó-
gusok jó irányba mutató törekvései gyakran elvéreznek a tanulók, a szülők
hangadói és a más értékrendű pedagóguskollégák ellentétes hatásain. Az át-
gondolatlan intézmény-összevonások is szétzilálják az iskolákban hosszú idő
alau kialakítou normarendszert. Ez a zavaros helyzet fellazítja a jellemformá-
lást, az erkölcsi nevelést. Elnézővé válik a normasértések, a csalások megítélése.
Nő az iskolai erőszak, melyet a konfliktusmegoldás más módjait nem ismerő
lelki sivárság tovább fokoz. Sok esetben a normasértés lesz a csoportok közös
értéke.
19
Az iskola így nem tud az értékeket megőrző, szereteueljes, a pozitív
énképet gazdagító példává válni egy értékválsággal küzdő társadalom köze-
pén. Ebben a helyzetben különösen fontosak az olyan iskolák (így például az
egyházi iskolák), amelyekben az értékrend tradicionálisan szilárd, és amelyek
hozzászoktak az iskolai belső hagyományok őrzéséhez egy ezzel ellentétes tár-
sadalmi környezetben is.
Az iskola értékképző közössége akkor töltheti be szerepét, ha abban a
pedagógus mintaadó, kulturálisan domináns szereppel és magánéletében
boldog, munkájában örömét lelő, stabil személyiséggel rendelkezik.
20
Ez-
zel szemben ma a pedagógusok jelentős része magánéleti és egzisztenciális
problémákkal küzd, műveltségének gyarapítása, személyiségének rekreá-
ciója helyeu keresetkiegészítő tevékenységeket folytat (részvétel az árnyék-
oktatásban, de akár takarítói, biztonsági őri, ügynöki stb. munkakörökben
is). Mindezt tetézi, hogy az iskolai környezet forrásszegénysége és túlszabá-
lyozousága a pedagógusokat olyan normasértésekre kényszeríti,
21
amelyek
aláássák a hitelességüket. Nincs olyan közösen elfogadou pedagógiai etikai
19
 Carrell és munkatársai adatai szerint minden 2-3 hallgató, aki a csalást választja, ma-
gával ránt még egy embert, aki csalni fog [Carrell, S. E., Malmstrom, F. V. és West, J. E. (2008)
Peer effects in academic cheating. J. Hum. Resources 43, 173–207. o.].
20
 Csányi V. (2008) Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében.
In: A kataklizmák csapdája. Szerk. Palánkai Tibor. TSR Model Kh. 29–41. o.
21
 Ilyen pedagógusi normasértés lehet a követelmények „felpuhítása” azért, hogy meg-
őrizhető legyen az iskolai diáklétszám és az ebből adódó normatív támogatás; a kiegészítő
normatívák „kreatív” igénylései; a fejlesztésre kért és (részben) fenntartásra fordítou pályá-
zatok; a pályázatok vállalt, de be nem tartou feltételei; a teljesíthetetlenül sok adminisztratív
feladat (így például a minőség-ellenőrzési feladatok) „kreatív” leegyszerűsítése stb.
Hiányoznak az értékteremtő kö-
zösségek.
37
kódex sem, amely zsinórmérték lehetne, noha az iskolák közös értékeinek és
normáinak rendszerbe foglalására égető szükség van.
22
A pedagógusok társadalmi megbecsülésének és tekintélyének helyreállí-
tása nélkül az iskolai értékrend számouevő javulása nem várható. Az integ-
ráns pedagógus személyiség kiala-
kulásához az alapképzésben sokkal
erőteljesebb és célzouabb szelekció
(ehhez a pálya vonzerejének növe-
lése), a képzésben és a továbbképzésben pedig a speciális segítő tartalmak
megerősítése szükséges. Ezeken túl rendkívül fontos a már pályán lévők kel-
lő regenerálódásának, mentálhigiénés gondozásának, lelki segítségadásának
(szupervízió, mentorálás) és a feltöltődés lehetőségeinek megszervezése és
folyamatos fenntartása is.
A jelenleg érvényes, 150 oldalas Nemzeti Alaptanterv (NAT) rendkívül
terjengős, és – hosszából is következően – nem ad kellő hangsúlyt az érték-
őrzésnek, az erkölcsi nevelésnek
23
és a rendszerezeu alaptudás minimálisan
megkövetelt nemzeti szintjének. A Nemzeti Alaptanterv és a kereuantervek
rendszere lehetőséget teremt önálló iskolai nevelő-oktató programok alkotá-
sára. Ezzel azonban kevés iskola tud élni. Az iskolák széles körének a sza-
bályozás túl általános és kevés információval szolgál saját pedagógiai doku-
mentumaik kidolgozásához, mivel ezekben az intézményekben a pedagógiai
programot meghatározó önállóságnak még egy minimális szintje sincsen
jelen.
24
A Nemzeti Alaptanterv egy sor – a mai élethez nélkülözhetetlen –
kulcskompetencia kialakítását és kiemelt fejlesztési feladat megoldását írja
elő, amelyből minden intézménynek alapos értelmezéssel kellene kialakíta-
nia a saját profiljának megfelelő nevelési célrendszerét és helyi tantervét.
25

22
 Hoffmann Rózsa szerkesztésében 2003-ban megjelent egy Szakmai etikai kódex pedagó-
gusoknak c. kiadvány, amely igen jó alap lehetne az általános konszenzus megteremtésében.
23
 A NAT a VI. részben, a helyi szabályozás kialakításának szabályainál foglalkozik a
közös értékek és erkölcsi normák elsajátításával, de ezek kialakításához nem ad konkrét se-
gítséget.
24
 A NAT-hoz hasonlóan az Óvodai nevelés országos alapprogramja nagy szabadságot ad
a helyi innovációs kezdeményezések megvalósításához a helyi nevelési programokban, de a
fenntartók, a kistérségi társulások általi intézmény-összevonások kapcsán a helyben kiadou
utasítások, elvárások éppen ezt csorbítják, illetve van, ahol indokolatlan egységesítést írnak elő.
25
 A 2007-es Nemzeti Alaptantervben (hp://www.okm.gov.hu/download.php?ctag=download
&docID=1002) a következő kilenc kulcskompetencia szerepel: anyanyelvi kommunikáció,
idegen nyelvi kommunikáció, matematika, természeuudomány, digitális kompetencia, haté-
kony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőkészség és vállal-
kozói kompetencia, valamint az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőkészség. Ezek
melleu a következő kilenc kiemelt fejlesztési feladat fogalmazódik meg: énkép, önismeret,
hon- és népismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, aktív állampolgárságra,
Értéket csak a szakmájában is jó
pedagógus tud közvetíteni.
38
Sajnos azonban a Nemzeti Alaptanterv bevezetése után anélkül indult el a
kulcskompetenciákat középpontba állító oktatás, hogy annak helyes arányát,
céljait és módszereit illetően széles körű szakmai konszenzus alakult volna
ki. Ebből is következően sok helyüu a kompetenciákat hallgatólagosan nem
létezőnek tekintik, vagy – ami még rosszabb – egy új ismeretanyagnak fogják
fel, és így oktatják.
Az iskolai értékképző közösségek kialakítása a demokratikus viselkedés-
módra való nevelés egyik legfontosabb terepe. E feladat nem tudható le egy
heti egyórás társadalomismeret vagy állampolgári ismeretek tantárggyal.
A közösségi nevelés számos eleme, így például az idővel való okos gazdálko-
dás vagy a tanulásmódszertan a III. 7. fejezetben összefoglalt fenntarthatóság
pedagógiájának fontos és a maga komplexitásában kezelt része.
III. 2. Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült,
motivált, kiváló pedagógus
26
A pedagógust az oktatás irányítása és a fenntartó sokszor az iskola leltári
tárgyának, az oktatási irányvonalat meg nem értő, sőt elszabotáló eszköznek
kezeli, és nem alkotó személyiségnek.
27
A pedagógusok megbecsülésének
kérdése a legtöbbször a fizetésük differenciálatlan avagy igen felületesen dif-
ferenciált emelésének latolgatásában ölt testet „mit bír ki a költségvetés” ala-
pon.
28
Ezt általában a társadalmi megbecsülés óhajtásának homályos igénye
egészíti ki. A pedagógusok munkájának minőségalapú értékelése sok eset-
ben formális. Sem pozitív, sem negatív irányban nem történik a pedagógusi
munka minőség szerinti kellő differenciálása (az utóbbit a közalkalmazoui
státus is nagymértékben nehezíti). Hiányoznak a pedagógusi létforma diffe-
renciált, társadalmi megbecsülést is adó elismerési formái.
demokráciára nevelés, gazdasági nevelés, környezeuudatosságra nevelés, a tanulás tanítása,
testi és lelki egészség, valamint felkészülés a felnőulét szerepeire. A NAT a VI. részben, a
helyi szabályozás kialakításának szabályainál foglalkozik a közös értékek és erkölcsi normák
elsajátításával.
26
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag I. 2., I. 3., I. 5. és III. 14. fejezetei (Réti M.: A peda-
gógusok szerepe; Az árnyékoktatás; A pedagógusok motivációja; Szalay L.: A tanárképzés problémái a
Bologna-rendszerben – megoldási javaslatok).
27
 Ez a szemlélet reprodukálja a hátrányokra való hangsúlyozás és a kudarccentrikus pe-
dagógusi értékelés gyakorlatát, mivel ugyanúgy lefelé nivellál (eszközzé teszi azokat a pe-
dagógusokat is, akik nem azok) és nem felfelé húz (alkotó személyiségként kezeli azt a sok
pedagógust, aki ma még nem hiszi el magáról, hogy ő tényleg az).
28
 A pedagógusok fizetése elmarad az OECD-országok többségének GDP-hez viszonyítou
értékétől. Különösen igaz ez a kezdő fizetésekre. (hp://www.oecd.org/dataoecd/8/24/41271802.
pdf ).
39
A jelenlegi gyakorlatban jelentkező, torz értékrenddel szemben a pedagó-
gus a magyar társadalmi fejlődés egyik legfontosabb szereplője. A kívánatos
helyzetben a pedagógusok és közösségeik az oktatás irányításának egyen-
rangú, alkotó partnerei, akiket az oktatás helyesen felfogou irányítása nem
birkaként terel, hanem együuműködve szolgál. A pedagógusok munkájának
értékelése nem formális, hanem személyes és a pedagógiai munka minden
elemére kiterjedően differenciált. A magasabb teljesítményt magasabb bér ho-
norálja. A kiváló pedagógiai munkáért járó közösségi elismerések (az iskolát
fenntartó közösség polgárai és/vagy a szülői közösségek által átadou díjak,
jutalmak stb.) és az oktatou tanulók későbbi sikereihez kötődő elismerések
gazdagok. Gyakoriak a jó pedagógust elismerő, az iránta érzeu szeretetünket
kifejező társadalmi szokások. A kellően motivált, a hivatásáért lelkesedő pe-
dagógus csodákra képes.
A legsikeresebb oktatási rendszerekben a pedagógusok az egyetemre ke-
rülők legjobb 5–30%-ából kerülnek ki. A legsikeresebb pedagógusképzések
● toborzókampányokat folytatnak;
● a bemeneti oldalon, legalább tízszeres mértékben szelektálnak;
● a majdani fizetéssel egybemérhető ösztöndíjakat adnak már a képzés
alau;
● állást garantálnak a végzés után; és
● a fizetéskiesést kompenzáló mértékben támogatják a már pályán lévő
sikeres szakemberek pedagógussá való átképzését.
E rendszerekben a pedagógusjelölt egy megkülönbözteteu és irigyelt elit-
csoport tagja lesz a felsőoktatáson belül.
29

A tanárképzésben a felsőoktatás bolognai átalakítása pozitív hatásai mel-
leu (mint például a megnövelt pedagógiai gyakorlati képzés) számos zavar-
hoz vezeteu. A tanári képzeuséget adó MSc/MA szakokra való átmenet sok
lépcsője, így különösen a szakirányokra jelentkezés nehézkes, és e szakok
számára olyan nehezíteu versenyt teremt, amelyben az amúgy is kevéssé ke-
reseu/kedvelt képzési szakok még jobban alulmaradnak. Ebből is fakadóan a
tanárképzés egyes szakjain (például kémia, fizika) már ma is katasztrofálisan
alacsony az MSc képzésre jelentkezők száma, a más tanári szakokon (például
nyelvtanári, magyartanári, informatikatanári szakokon) korábban létező túl-
képzés mára jelentősen mérséklődöu. Számos tanárszak „gyűjtőszakká” vált,
amelyikről a pályaívek egy széles skálájára nyílik kimenet. Ez fokozza a leg-
jobbaknak a tényleges tanári pályáról való eláramlását, és így a kontraszelek-
29
 Barber, M., Mourshed, M. (2007) Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményé-
nek háerében? McKinsey & Co. (hp://oktatas.magyarorszagholnap.hu/images/Mckinsey.pdf).
40
ciót.
30
Ugyanakkor a pedagógusok koreloszlása nagyon aggasztó. A magyar
pedagógustársadalom elöregedeu. Néhány éven belül a pedagógusok közül
sokan fognak nyugdíjba menni, és ez súlyos utánpótlási gondokhoz vezethet.
A képzési rendszer egy másik részén átjárhatósági gondokat okoz a bölcsődei
gondozók, az óvodapedagógusok és a tanítók elkülöníteu képzése.
A pedagógus-továbbképzések rendszere a kezdeti piacosodás minden hi-
bájával terhes; egészségtelenül keverednek benne a kötelező felhasználás és a
piaci kínálat elemei. A képzések változatossága rendkívül megnőu, ugyanak-
kor minőségbiztosításuk és ellenőrzésük megoldatlan. Sok pedagógiai inté-
zet megszűnt, a megmaradók működésük sok elemében piaci jellegű, szolgál-
tatói funkciókat veuek fel. Rendszerszinten felszámolódou a szaktanácsadói
szolgálat. A szakértői listákra való felkerülés, a megfelelő szintű felkészültség
és a szakértői munkavégzés minősége nem ellenőrzöu. Nincsenek pedagógu-
si együuműködési hálózatok, hiányzik a mentorrendszer. A pedagógiai inno-
vációk, a jó példák nem vagy csak igen korlátozouan terjednek el.
31
A tankönyvek és programcsomagok pedagógiai közösségi minőségi kont-
rollja nem megoldou, sok esetben piaci és egyéni alkumechanizmusok döntik
el, hogy egy adou iskolai közösség milyen oktatási eszközöket és módszer-
tant használ fel. Az oktatási eszköztár színvonala egyenetlen, a természeuu-
dományi tárgyak esetében a kísérletezésre sok helyüu alkalmatlan, az infor-
matikai alkalmazások száma a szaktárgyakban kevés, és ugyanígy kevés a
stabil, felhasználóbarát, koncentrált honlap.
32

30
 A bolognai rendszer nehézségeinek egyik legfontosabbika, hogy a két tanári szak a
kreditek számát tekintve nem egyenértékű (150, illetve 100 kredit az MSc/MA képzés végéig),
így a hallgatónak a BSc/BA jelentkezés előu el kell döntenie, melyik majdani szakjából szeretne
alaposabb ismeretekkel rendelkezni, és „másfél szakos” tanárként fogja elhagyni az egyete-
met. A legtöbb egyszakos tanár egy átlagos méretű iskolában alkalmazhatatlan, így a „másfél
szakos” tanárok iskolai hatékonysága csak a jövőben dől el. A tanárképzési rendszer bonyolult-
ságát, és ezáltal versenyhátrányát igen jól érzékelteti az OKM honlapján megtalálható gyakori
kérdésekre adou válaszsorozat (hp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1861). Az MSc/MA át-
menet bölcsész és természeuudományos párosításoknál (pl. angol–kémia) még további nehéz-
ségekkel jár. További gondot jelent, hogy a 11 féléves képzési rend a februári végzéssel a tanév
közepén az álláshoz jutást is megnehezíti. A www.felvi.hu adatai szerint 2009-ben a kémia és
fizika MSc szakokra 24 és 42 hallgatót veuek fel (ez fele-harmada a néhány évvel ezelőui szá-
moknak), míg az angoltanári, informatikatanári és földrajztanári MSc szakokra 543-an, 246-an,
illetve 195-en jelentkeztek. Matematikatanári MSc képzésre keues szintű tudással is be leheteu
kerülni. Az ELTE-n a bolognai rendszer eddigi 3 éve alau összesen jelentkező 12 kémiatanárból
egy 2009-es felmérés szerint a fele nem tanári pályán akar elhelyezkedni. Az ELTE BTK magyar-
szakosainak kb. egyharmada kerül végzés után tanári pályára.
31
 Egy ilyen rendszer felé való elmozdulásra már megszüleuek az első elképzelések pl. az
integrációs programokon, illetve a TÁMOP pályázatokon belül.
32
 A nevelési-oktatási intézmények a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szerinti minimálisan
szükséges eszközöket és felszereléseket 2008. augusztus 31-ig voltak kötelesek biztosítani. Az
41
III. 3. Fordulat a pedagógiai szemléletben:
értékek a hátrányok helyeu, sikerek a kudarcok helyeu
33
A magyar oktatási rendszer igen sok elemében kudarcközpontúvá vált. Az
iskolai kudarcok akkumulálódnak, a kudarcsorozat depresszióhoz vagy el-
lenálláshoz vezet, és egy lecsúszó
életpálya megalapozója lesz. A helyes
pedagógiai alapállás befogad és elfo-
gad. Nem azt hangsúlyozza, amiben
a tanuló sikertelen, hanem azt, amiben sikeres és jó, amiért szerethető, ami-
ben egyedi, értékes és különleges. A helyes pedagógia: sikertechnológia a ku-
darctechnológia helyeu, amely minden egyes tanulónak bebizonyítja, hogy
az iskola közösségében számítanak rá, és hogy ő is hordoz a közösség számá-
ra hasznos, egyedi értékeket.
A sajátos nevelési igényű, a kisebbségi lét problémáival küzdő és a hátrá-
nyos helyzetű tanulóknak mind az aránya, mind a leszakadása növekszik a
magyar oktatási rendszerben. Emiau
a rájuk irányuló különleges figyelem
indokolt. Ugyanakkor fennáll annak
a veszélye, hogy a hátrányokra épí-
teu finanszírozás a hátrányos hely-
zet mesterséges felnagyításához és folyamatos fenntartásához is elvezet. Sok
esetben a kezelésmód diszkriminálóvá válik, és megbélyegzéssel jár együu.
Mérsékli ugyan a hátrányokat, de ezzel mind a tanulóban, mind a peda-
gógusokban el is mélyíti a negatív énképet és megítélést.
34
Fordulat kell a
pedagógiai szemléletben: értékhangsúlyozás a hátránycentrikusság helyeu.
A modern pszichológia szerint mindenki tehetséges lehet valamiben. Ez az
a pont, ahol a hátrányos helyzet kompenzálása és a tehetséggondozás – a po-
zitív énképet hangsúlyozó egyéni nevelési program
35
egységében – egybeér.
eszközellátouságról elérhető önkormányzati és iskolai beszámolók még e, 14 évvel ezelőui
színvonalú igények teljesítésében is igen lehangoló képet festenek.
33
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag I. 1. és III. 5. fejezetei (Csovcsics E.: A hátránykom-
penzálásra, az esélyegyenlőség növelésére, az antidiszkriminációra törekvés az iskola feladatrendszeré-
ben; Csermely P.: Milyen változások tapasztalhatók az oktatáshoz való hozzáférés egyenlő esélyeiben?
Szegregáció, tehetséggondozás).
34
 Armstrong, F. (2008) Inclusive education. In: G. Richards and F. Armstrong (eds.) Key
issues for teaching assistants. Working in diverse and inclusive classrooms. Routledge, London and
New York.
35
 Az „egyéni nevelési program” kezdeti formáit változatos csoportképzéssel, kiegészítő
ismeretek biztosításával, valamint egyéni konzultációkkal már jelenleg is nagyon sok iskola
alkalmazza, általánossá válása húszéves időtávban képzelhető el.
Fordulat kell a pedagógiai szemlé-
letben: értékhangsúlyozás a hát-
ránycentrikusság helye.
A helyes pedagógia sikertechnoló-
gia a kudarctechnológia helye.
42
A tehetséget sokan még mindig az iskolai előmenetellel, az IQ-val azo-
nosítják, és nem ismerik annak komplex, a speciális tehetségfajtákat, a kre-
ativitást és a motivációt is magában
foglaló értelmezését, amely szerint
a tehetséggondozás minden iskola
minden osztályának minden tanulója
esetén követendő, általános feladat. A tehetségek felismeréséhez és segítésé-
hez, a kreativitás megőrzéséhez tehetséges, kreatív pedagógusok kellenek.
Miközben rendkívül fontosak az egyéni kiteljesedést szolgáló, tanórán kívüli
tevékenységek, napjainkra tragikus mértékben csökkent a szakkörök és ön-
képzőkörök száma. A tehetségek felismerésének és gondozásának kiváló tel-
jesítményei nem jelennek meg kellőképpen sem a fejlesztőmunka és az isko-
lák értékelésében, sem pedig a tehetséggondozó pedagógus munkabérében,
illetve a foglalkozások feltételrendszerének finanszírozásában.
A mai oktatás a legtöbb esetben egységesít: az alulteljesítőket megbélyegzi,
a túlteljesítőket pedig visszafogja. Ráadásul az értékelés gyakran egydimen-
ziós: a teljesítést és a teljesítményt csak egyetlen, nagyon szűken értelmezeu
mércén, az ismeretanyag megtanulásának mennyiségével méri. A helyes pe-
dagógiai gyakorlat az alulteljesítőket külön eszközökkel támogatja, és mind
a sikert, mind pedig az alulteljesítést többféle dimenzió szerint értelmezi.
E szerint a mai magyar iskolában típusosan sztárként kezelt, versenygyőztes
éltanuló ugyanúgy alulteljesítő mondjuk a párkapcsolatok terén, aki emiau
ugyanúgy külön segítséget kap, mint ahogyan a szaktárgyakban bukdácsoló
társa. Ráadásul a bukdácsoló kiemelt dicséretben részesül azért, mert segíte-
ni tudou például valamelyik osztálytársának egy komoly magánéleti krízis
közös feloldásában, amely kiemelkedő szociális és kommunikációs készsé-
gekre utal. Ebben a sokdimenziós képességtérben válik a hátránykompen-
záció a tehetséggondozás részévé. A tehetség gondozására, a gazdagításra
épülő nevelési program akkor hatékony, ha kezdetben mindenkinek abból
ad többet, ami neki sikerélményt ad, örömöt okoz, és az énkép megerősödése
után folytatja a hátrányos elemek leküzdését.
A kudarcközpontú oktatási rendszer sok esetben a nem teljesítésre kon-
centrálva kudarcsorozatokba kergeti bele a tanulókat, majd ennek következ-
ményeitől visszariadva széles körű
felmentéseket ad, amivel sokszor
infantilizál, és – nem mellékesen – a
saját szabályrendszerét is érvényte-
leníti.
36
E terjedő gyakorlatok tartó-
36
 Környei László találó megjegyzése szerint: az iskola így wellness-iskola lesz a kívána-
tos fitness-iskola helyeu.
Egy válságterhes kort nem a telje-
sítéstől megóvo, hanem a terhel-
hető generációk fognak túlélni.
A kreativitás megőrzéséhez krea-
tív pedagógusok kellenek.
43
sítják a gyermekkort, az önleértékelésre, a teljesítmény visszatartására és a
kibúvók keresésére szocializálnak.
37
Egy válságterhes kort nem a teljesítéstől
megóvou, hanem a változatos helyzetekben sikerhez jutó, önbecsülésükben
megvédeu, jól motivált és éppen ezért terhelhető generációk fognak túlélni.
A második és sokadik esélyt adó formák változatossága csak akkor éri el
célját, ha tudatosítjuk és hangsúlyozzuk az adou forma értékeit. Az iskolavál-
tó tanuló ne azért kerüljön egy másik iskolába, mert méltatlannak bizonyult
az eddigi iskolájának színvonalára, és azért se, mert a korábbi iskolájának ma-
gas mércéje szerint ő egy selejt, hanem azért, mert az új környezetnek olyan
értékei vannak, amelyekben az ő értékei új pályán, új esélyt kapva, jobban
fejlődhetnek tovább.
A tanulók teljesítményének különböző nemzetközi méréseiben (így példá-
ul a PISA-mérésekben) a tanulók háuerét is figyelembe vevő különbségek vi-
lágszinten a legnagyobbaknak adódnak. Az oktatási folyamat során az elért
eredményeknek a társadalmi induló helyzetből adódó különbségei az egész
országra kiterjedő átlagban nőnek. A különbség jelentős része (az USA-ban
mért adatokhoz minden bizonnyal idehaza is hasonlóan) messze nemcsak
az iskolák különböző hatásából, hanem a délutánoknak, a hétvégéknek és a
szünidőknek az iskola hatását romboló hatásaiból is fakad.
38
A helyes oktatáspolitika integrációpárti, hiszen az elkülönülés egy olyan
öngerjesztő folyamat, amely a magyar társadalom keuészakadásához vezet-
het el. Az oktatásirányítás azonban jelenleg nem az oktatási rendszert integ-
rálja, hanem az elkülönülés ellen küzd. A két megközelítés látszólag ugyan-
annak az éremnek a két oldala, a valóságban azonban messze nem ugyanaz.
Jelenleg a tanulóknak az iskolákba való egyenlő bejutását garantáló olyan
rövid távú, egyszeri, jogi és financiális intézkedések dominálnak, amelyek
ellenszegülést, elkerülő technikákat, neheztelést és dühöt váltanak ki. Így a
jelenlegi antiszegregációs hadszíntér éppen a megszüntetni kívánt szemben-
állást gerjeszti a társadalmi meggyőzés és megbékélés helyeu. A helyes integ-
ráció hosszú távú aprómunkán, a személyes tapasztalat hitelességén alapul,
37
 Ezzel is összefügg, hogy a 15 és 24 év közöui magyar fiataloknak csak 27%-a próbálja
ki magát a munka világában, ami a 45%-os uniós átlagtól messze elmarad. (Nemzeti Iúsági
Stratégia, hp://w.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=15325).
38
 Források: www.oecd-pisa.hu; Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. (Szerk.: Fa-
zekas K., Köllő J. és Varga J.). Ecostat kiadó, Budapest, 2008. Az egyenlőtlenségek egy újabban
terjedő formájaként a legtehetősebbek gyermekei középiskolai és egyetemi tanulmányaikat
már nem Magyarországon, hanem a világ legjobb intézményeiben végzik el. E lehetőségek
a nem kiugró jövedelmi viszonyokkal rendelkező, de kivételes képességű tanulók számára
ma még csak nagy ritkán, egyéni szerencse formájában nyílnak meg. A szünidei környezet
perdöntő hatását mutatja be Malcolm Gladwell Outliers c. könyvében (hp://www.gladwell.com/
outliers/index.html), valamint Allington és McGill-Franzen (2004) The impact of summer set back
on the reading achievement gap. Phi Delta Kappan 85, 68–75. o.
44
és az együuműködő, meggyőző érvelés, az érinteu csoportok konfliktusainak
mediálása,
39
valamint a szakmai és pénzügyi feltételek megteremtése jellem-
zi. A helyes integráció nagy súlyt fek-
tet az iskolaszerkezet integráltságára
azzal, hogy aktívan segíti a minősé-
gében leszakadó iskolák felzárkózá-
sát, és az átjárási pontok sokaságával
zárja ki a zsákutcás megoldásokat.
A helyes integráció nem kényszeríti korai választásra a tanulókat, de nem is
tartja erőszakkal együu őket, ha a fejlődésük eltérő utat követelne a számuk-
ra. A helyes integráció érték- és sikerorientált, értékválasztásában megbecsüli
a manualitáson, a művészeteken és a mozgáskultúrán alapuló értékeket és
pályaíveket.
III. 4. Kisgyermekkori nevelés
40
A mai kisgyermekeket a körülvevő világ impulzusainak riasztó egyvelege
önti el. A gyerek meghallgatására, kérdéseinek türelmes megválaszolására, a
beszélgetésekre, a mesére és a változatos élményeket adó közös cselekvések
sokaságára sokszor nincsen idő. A kisgyermekeknek az egészséges, teherbíró
személyiség kifejlesztéséhez tartós és szereteueljes felnőu–gyerek kapcsolat-
ra van szükségük. A mintahiány öröklődésével sok fiatal a gyermeknevelésre
alkalmatlan, éretlen személyiséggel lép be a felnőukorba, ami a gyermekkori
problémákat egyre szélesebb körben újratermeli.
A kisgyermek felnövekedésének elsődleges helye a család, amely a
szereteueli, biztonságot adó környezet melleu viselkedésminták sokaságával
alapozza meg a későbbi életet. Nor-
mális esetben a gyermek számára a
szülő az első és legfontosabb peda-
gógus. A nemzetközi mérések ta-
nulságai szerint hazánkban a családi helyzet messze az átlagot meghaladó
mértékben határozza meg az iskolai teljesítményt. Annál aggasztóbb, hogy
39
 Ennek egyik igen jó példája az Ózdon 8 éve sikeresen működő roma pedellusprogram
(hp://www.etk-rt.hu/doku_rendezveny/r_157_2008_05_19_7.doc), amelyben roma alkalmazouak
fogadják az oktatási intézményt felkereső szülőket.
40
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag I. 4., II. 1., II. 2., III. 2. fejezetei (Villányi Gy.:
A társadalmi-gazdasági környezet legfontosabb változásainak jellemzői az utóbbi 18 évben a kisgyer-
mekneveléssel kapcsolatban; A kisgyermekkori ismeretek, készségek és alapkompetenciák alakulása, az
igények és elvárások változása; Szilágyi I.: A kisiskolások oktatásának legfontosabb változásai; Villányi
G.: Mennyiben változo meg a kisgyermekkori nevelés feltételrendszere és tartalma?).
Az iskolarendszert kell integrál-
ni és nem a tanulókat bekeverni
egy szegregált iskolarendszer in-
tézményeibe.
A kisgyermek felnövekedésének el-
sődleges helye a család.
45
a magyarországi családok egyre jelentősebb része csonka vagy szeretethiá-
nyos.
41
A veszélyezteteu gyermekek aránya nő. A gyermekek életének a csa-
ládi helyzet szerint differenciált bölcsődei, óvodai gazdagítása, szociális ké-
pességeinek kibontakoztatása minden gyermek esetén más és más konkrét
megoldást igényel, ezért személyre szóló kimunkálásukhoz a környezet egé-
szének (család, védőnő, gyermekorvos, bölcsődei gondozó, óvodapedagógus,
szociális munkás, gyermekvédelmi, gyámügyi szakember stb.) az együumű-
ködése szükséges.
42
A család → (bölcsőde) → óvoda → iskola átmenetek folyamatossága na-
gyon kevéssé biztosítou. Sokszor előfordul, hogy a gyermekről szerzeu egyé-
ni információk minden átmenetnél újra és újra elvesznek, vagy csak nagyon
hiányosan és formálisan kerülnek tovább. Ritka a pedagógusok, család, vé-
dőnő, gyermekorvos stb. mély, személyes információcseréje. A bölcsőde és az
óvoda irányítása két különböző minisztériumhoz tartozik, ami eltérő prefe-
renciákkal jár együu. Kedvező változásnak tekinthető, hogy az óvodákban
visszaszorul az „egyformásítás” kívánalma, és terjed a cselekvésre, a dönteni
tudásra nevelő, a gyerekek véleménynyilvánítását és együuműködését ösz-
tönző légkör.
Az iskola kezdő évei során a szereteueljes, biztonságot adó, együuműkö-
dő, az iskolai környezetet örömforrásnak megélő, tevékenységorientált cso-
portközösség kialakítása az elsődle-
ges cél. Ez csak a bekerülő tanulók
szeretetet adó, teljes elfogadásával
lehetséges. Mivel iskolakezdéskor az
azonos életkorú gyerekek mentális
fejleuségében akár ötévnyi eltérés is lehet, az első osztályosok már az első
hetek alau is igen különböző mértékben részesülnek a tanulás örömeiből.
A sikertelenség motiválatlanná, érdektelenné teszi őket a tanulás iránt. En-
nek következményeként egy-egy évjárat 15–30%-ának tanulási nehézségei, a
későbbiekben kudarcai és egyre súlyosabb eredménytelenségei lesznek. Az
oktatási folyamat a sokszor egyoldalú, ezért torz mérce szerint megállapítou
tanulási kudarcot gyakran kivételt generáló mechanizmusokkal korrigálja.
Ennek egyik példájaként nem szerencsés az iskolakezdés indokolatlan kito-
41
 A házasságon kívül születeu gyermekek részaránya eléri a 35%-ot. (Nemzeti Iúsági
Stratégia, hp://www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=15325).
42
 Az elmúlt húsz évben mintegy felére csökkent a működő bölcsődék száma. Az alapellá-
tást és a szolgáltatásokat együuesen a korosztály 12–15%-a veszi igénybe, szemben az óvodai
ellátással, ahol az arány már 2004-ben 92,9%-os volt, amely az OECD-országok viszonylatá-
ban is kiemelkedően magas (Magyar Statisztikai Évkönyv 2006 és OECD Family Database). A csa-
ládi bölcsődék és napközik, a biztos kezdet házak, játszóházak stb. terjedő, részidős formái
is jó megoldások lehetnek akkor, ha ezekben a kellő szakértelmet biztosítják és ellenőrzik.
A jó alsó tagozat szereteeljes,
biztonságot és örömöt adó közös-
ség.
46
lása a 7–8 éves korra. Hibás az alternatív terhelés nélküli felmentések terjedő
gyakorlata.
A kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok az egész oktatási rendszer
legfontosabb szereplői. A bölcsődei gondozó és óvodapedagógus, a tanító
sokkalta fontosabb, mint a profesz-
szor. Éppen emiau a korai neveléssel
foglalkozó személyek kiválasztása,
motiválása és a képzésük közbeni,
alkalmasságukon alapuló szelekciója
mind-mind igen hangsúlyos elem. Fontos, hogy ne csak a nevelési-oktatási
követelmények hassanak „lefelé”, hanem az óvoda és az alsó tagozat legki-
válóbb pedagógusai által alkalmazou játékos, kreatív fejlesztő technikák, a
gyermekcentrikus bánásmód is hasson „felfelé” a felső tagozatos, a középis-
kolai és a felsőoktatásbeli kollégák gyakorlatába.
III. 5. Olvasás, nemzeuudat és nyelvtanulás
43
Az olvasás mára minden eddiginél fontosabbá vált, az írou információkkal
való bánni tudás döntő hatással van az egyén boldogulására. A mögöuünk
lévő négy évtizedben 40-ről 60%-ra nőu a felnőuek körében a könyvet nem
olvasók aránya, ugyanakkor a rendszeres olvasók aránya újabban valame-
lyest emelkedik. A könyvet nem olvasók 80%-a számítógépet sem használ,
szemben a rendszeresen olvasók döntő többségével (75%).
44
Az ország az ol-
vasouság és a számítógépes kultúra szempontjából is keuészakadt.
Az olvasás sokszor mechanikus marad, és a PISA-tesztek (ahol a magyar
eredmények 2000 és 2006 közöu nem javultak) tanulságai szerint nem társul
kellő szövegértéssel.
45
Az olvasni tudást, a szövegértést a kisgyermekkorban
a beszélgetés, a rigmusok, a versek közös mondogatása, az éneklés, a mesék
hallgatása készíti elő. Az olvasás megszereuetése, a szövegértés fejlesztése
minden tantárgy közös feladata az alsó és a felső tagozatban, sőt a középfokú
oktatásban egyaránt. Különösen nagyok a feladatok a 11–18 évesek körében,
amelyet az alsó tagozatosok szövegértésének a 15 évesek PISA-tesztjénél jobb
43
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag II. 3., II. 5. 1 és II. 5. 2. fejezetei (Nagy A.: Az olva-
sás és szövegértés fejlesztésének helyzete; Vágó I.: Nyelvtanulás; Poór Z.: Reflexiók a nyelvtanulásról).
44
 Nagy A.: Az olvasás mint kiváltság? Magyar Tudomány 2006/9. szám 1113–1119. o. (hp://
www.matud.iif.hu/06sze/10.html) Az EU-ban a kívánt 17%-ra való csökkenés helyeu 21,3%-ról
24,1%-ra nőu az olvasási nehézségekkel küzdő 15 évesek aránya. hp://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0425:FIN:HU:HTML.
45
 hp://oecd-pisa.hu/.
A kisgyermekkel foglalkozó pe-
dagógusok az egész oktatási rend-
szer legfontosabb szereplői.
47
eredményei is indokolnak.
46
Az olvasási készség szintjének növelésében a csa-
ládok, a könyvtárak és az iskolák együuműködésének kiemelt szerepe van.
Az olvasás és szövegértés egyik rendkívül fontos előkészítő eleme és egyben
következménye az ouhonról hozou, valamint a nevelési-oktatási folyamatban
átadou közös történetek megismerése. Ezek a magyarságot és (közép)európai-
ságot tudatosító, közös történetek különösen fontos közösségképző erők egy
széteső társadalomban.
A közös történetek melleu a magyar irodalom és történelem kellően alapos
ismerete olyan fontos kohéziós elem, amely a nemzeuudatot erősítve segíti az
eligazodást és az értékek megőrzését.
Csak hazájának ismeretében értheti
meg és fogadhatja el a tanuló Európá-
nak és a világ más részeinek külön-
böző értékeit, értheti meg a minden-
napos hírzuhatagot és vehet részt később értően a demokratikus közéletben.
Az idegen nyelvek tudása ma már az európai lét, az érvényesülés alapfel-
tétele. Ezért is igen aggasztó, hogy a nyelvtanulás expanziója ellenére a tanu-
lók fele használható nyelvtudás nélkül lép ki a közoktatásból, és csak néhány
százalékuk felel meg a két idegen nyelvet megkövetelő uniós elvárásoknak.
Az Eurostat 2009-es jelentése alapján a magyarok 75%-a nem beszél idegen
nyelvet, ezzel sereghajtók vagyunk az EU-ban, az utolsó előui Portugáliától a
lemaradásunk csaknem 25%.
47
Az elmúlt húsz évben a nyelvoktatás minősé-
ge számouevően javult, összességében a hatékonysága mégis kicsi, mintegy
fele a más országokban tapasztalható átlagnak.
48
A beszélt idegen nyelvek
igen alacsony szintű tudásának az alábbi főbb okai vannak:
● Az anyanyelvi képzés, a szövegértés színvonala sok helyen alacsony,
amire nem lehet megfelelő idegen nyelvi képzést építeni.
● Kevés az idegen nyelvet kiválóan beszélő nyelvtanár. A végzős nyelvta-
nárok közül az igazán kiváló nyelvi készséggel rendelkezőket a gazda-
sági élet a tanári fizetésnél sokkal magasabb fizetést ajánlva „lefölözi”.
46
 2006-ban az alsó tagozatos PIRLS teszten 40 országból a 9. helyet, míg a PISA teszten
56 országból csak a 27. helyet értük el. Megjegyzendő, hogy a PISA-teszt éppen abban az élet-
korban íródik, amikor a magyar iskolaszerkezet jelentős részében a tanulók különböző okok
miau (legnagyobb iskoladiverzitás, iskolaváltás utáni „lazítás” stb.) az általános helyzethez
képest rosszabbul teljesítenek.
47
 hp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24092009-AP/EN/3-24092009-AP-
EN.PDF.
48
 A gimnazisták átlagosan 1363 és a szakközépiskolások 1240 nyelvórája kétszer
akkora idő, mint ami más EU-országokban rendelkezésre áll (hp://www.oki.hu/oldal.
php?tipus=cikk&kod=fokuszban_nyelvoktatas-06_vago_iren).
A nemzeudat fejlesztése segíti
az értékek megőrzését és más ér-
tékek elfogadását.
48
A pályán lévő nyelvtanároknak az idegen nyelv anyanyelvi környezet-
ben való gyakorlására igen kevés esetben van esélyük.
● Az idegen nyelvi órákon általánosan jellemző a célnyelv kellő gyakor-
lásának hiánya, és még mindig sok helyen fellelhető a nyelvtan, illetve
a nyelvvizsgák sok esetben túlhangsúlyos tesztjeire való felkészítés do-
minanciája.
● A nyelvtanulás elkezdésének egyre korábbi életkorra tolódása, a kü-
lönórák rendszere, a számos esetben indokolatlan és diszkriminatív
felmentések és a szakiskolai nyelvoktatás méltatlanul alacsony színvo-
nala mind-mind hozzájárulnak a nyelvtanulásban megmutatkozó esély-
egyenlőtlenségek kialakulásához.
49
Az óvodai nyelvoktatás igen sok
esetben a nyelvtanulástól elreuentő, az óvodából mini-nyelviskolát csi-
náló, hibás gyakorlaual folyik. A diszlexiások és más okból felmenteuek
speciális nyelvi képzései csak jelenleg formálódnak.
● Nem biztosítou a nyelvoktatás folyamatossága az iskolaváltások esetén.
● Nincsenek a 10–18 éves korosztály idegen nyelvi képzését széles körben
támogató programok (eljutás külföldi tanulmányutakra, diákcserékre,
nyári vagy szünidei intenzív nyelvtanfolyamokra, idegen nyelvű diák-
színjátszó-körökre és versenyekre stb.).
● Nagyon ritkák a feliratos idegen nyelvű televíziós műsorok, filmek.
III. 6. Matematika, természeuudományok, informatika
50
A magyar tanulók a nemzetközi felmérések matematikai részében az inkább
elméleti tudást mérő TIMSS mérésben az átlagosnál jobb, az inkább gyakorla-
ti alkalmazásokra kérdező PISA-felmérésben pedig átlagos, illetve az átlagos-
nál gyengébb eredményeket értek el.
51
A matematika oktatása és a matemati-
49
 Forrás: Eurostat. Míg egy gimnazista átlagosan 1363, egy szakközépiskolás 1240 in-
gyenes iskolai nyelvórát fordít egy nyelv elsajátítására, addig egy szakiskolás 711 órában
tanulhatja a nyelvet (hp://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=fokuszban_nyelvoktatas-06_
vago_iren). A szakiskolákban 2008-ban 629-féle angol és 561-féle német tankönyvet használtak
(hp://www.oktatasert.hu/idegennyelvi), ezek zömét csupán csak 1-1 intézményben.
50
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag II. 4. 1, II. 4. 2., II. 6. és II. 7. fejezetei (Szalay B.:
A matematikai kompetencia változása; Katz S.: Matematikatanítás; Kőrösné Mikis M.: Az informati-
kaoktatás helyzete; Réti M.: A természeudományok helyzete).
51
 Az adatok forrása: hp://timss.hu, www.oecd-pisa.hu. Az adatok elemzése során kiderül
az is, hogy a TIMSS 2007-es vizsgálatban 14 OECD-ország, köztük pl. Finnország nem veu
részt. Az átlagon felüli eredmények melleu a 4. évfolyamos természeuudományos eredmé-
nyek kivételével, amelyek javultak, a 8. évfolyamos természeuudományos, valamint a 4. és 8.
évfolyamos matematika eredmények e mérés szerint is romlouak 2007-ben a saját 1999-es, il-
letve 2003-as teljesítményünkhöz képest. Megjegyzendő az is, hogy a PISA-teszt éppen abban
49
kai tehetséggondozás az egyik olyan terület, ahol a magyar oktatási rendszer
óriási értékeket halmozou fel. A matematikaoktatás hagyományos értékei
mára a matematikát oktató pedagógusok túlterheltsége, motiválatlansága és
felkészültségbeli hiányai, valamint a szakfelügyeleti, mentori, szakmai kap-
csolati rendszer fokozatos felszámolódása miau sok helyen erodálódtak, ve-
szélyben vannak.
A természeuudományos tárgyak tanításának eredményessége a nemzet-
közi mérések és a felsőoktatási tapasztalatok szerint az ismeretek tudását te-
kintve viszonylag jó, de az ismeretek
alkalmazása terén alacsony. Túl kevés
a köznapi élethez köthető gyakorlati
példa, az integrált szemlélet, kevés
alkalommal kerülnek elő a természet-
tudományos példák társadalom- és humántudományi, környezet- és egész-
ségvédelmi vonatkozásai. A magyar diákok a 2003-as TIMSS-felmérésben a
többi ország értékeinek kb. felére becsülték a természeuudományos tárgyak
hasznát egy jó állás betöltésében. Az előzőekből is következik, hogy a mate-
matika-, természeuudományi és műszaki szakokat elvégzők száma számoue-
vően növekszik ugyan, de arányuk – Európa országai közöu – Ciprus, Málta
és Macedónia után a legalacsonyabb. A felveu hallgatók jelentős hányadáról
már belépéskor feltételezhető, hogy képtelen lesz az adou tárgyat megfelelő
igényességgel elsajátítani és különösképpen: tanítani.
52
Az iskolák sokszor túl
alacsonyan szabják meg e tárgyak óraszámát a kereuantervek rugalmassága
és a tantervi irányelvek ezt sugalló hatása miau.
az életkorban íródik, amikor a magyar iskolaszerkezet jelentős részében a tanulók különböző
okok miau (legnagyobb iskoladiverzitás, iskolaváltás utáni „lazítás” stb.) az általános helyzet-
hez képest rosszabbul teljesítenek.
52
 Az alkalmazásokra súlyozó PISA-vizsgálatban a 31 részt vevő ország rangsorában a
2000-ben elért 15. helyezésünk sokkot okozou. Ennek az volt az oka, hogy a korábbi, döntően
az ismeretek tudását felmérő vizsgálatokon Magyarország az első volt, illetve az első öt hely
valamelyikén végzeu. A 2006-os PISA-vizsgálat eredményeinek elemzéséből kiderül, hogy a
felső három szintben az eredményeink rosszabbak az átlagnál, míg az alsó három szintet több
tanulónk teljesíti, mint az OECD-átlag. Az alkalmazások terén tehát nem az alacsony, hanem
a magas mércét nem tudjuk venni. Ennek legfontosabb oka a kísérletekkel kapcsolatos tudás
igen alacsony szintje. A TIMSS 2007-es vizsgálatában a 4. évfolyamos természeuudományos
eredmények javultak, ugyanakkor a 8. évfolyamos természeuudományos eredmények rom-
louak az 1999-es, illetve 2003-as teljesítményünkhöz képest. A műszaki-természeuudományi
szakokra 2009-ben többen jelentkeztek, mint az előző években, és a felvételi ponthatárok is
némiképp emelkedtek. A 2010-es év eredményei döntik majd el, hogy ez a trend mennyi-
re stabil. Források: hp://oecd-pisa.hu; hp://timss.hu; hp://www.phy.bme.hu/~termtud/; hp://
members.iif.hu/rad8012/index_elemei/kriterium.htm; www.felvi.hu; Környei László: Kérdések és vá-
laszok a természeudományos oktatásról. Új Katedra, 2008. okt–nov.
A természeudományokat a kí-
sérletezéssel lehet széles körben
megszereetni.
50
A természeuudományok csak kísérletezve válnak érthetővé és szerethető-
vé. A kísérleti eszközállomány a legtöbb helyen leromlou, csak nagyon kevés
helyen vannak a kísérletek előkészítésében és végrehajtásában is segítő asz-
szisztensek, a természeuudományos szakkörök a legtöbb oktatási intézmény-
ben megszűntek, a projektmunka az erre biztosítou törvényi lehetőségek el-
lenére kevéssé terjed. A jelenlegi, túlterhelt helyzetben az iskolák csak ritkán
tudnak rendszeres kapcsolatot teremteni a természeuudományi múzeumok-
kal, a Csodák Palotájával, a kutatóintézetekkel, az egyetemekkel és a K+F cé-
gekkel. A kísérletező, felfedező tevékenységre alapuló pedagógiai fordulat
szükséges a természeuudományok oktatásában.
Az informatika a múlt század utolsó évtizedeitől kezdve átalakítoua az
életet és így az oktatást is. Hagyományosan értelmezeu tantárgyból életfor-
mává leu, amelynek használata (az olvasáshoz hasonlóan) össztantárgyi fel-
adat. Az informatika egy sor új lehetőséget jelent, amely – újdonság jellegét
tekintve átmeneti feladatként – fontos elemekkel gazdagítja a pedagógiai
eszköztárat. A pedagógusok feladata eligazítani tanulóikat az informatikai
lehetőségek hasznosságának megítélésében és informatikai ismereteik rend-
szerezésében. A tanulók egyik része ma sokszor messze több és korszerűbb
informatikai ismereuel rendelkezik, mint az őt tanító pedagógusok. A ta-
nulók másik részének viszont még a családja sem kezelt számítógépet soha.
Emiau az informatikai alapismeretek egyre differenciáltabb oktatása aján-
latos. Mindemelleu az informatika a fenntarthatóság pedagógiájának azon
kivételesen hatékony lehetőségei közé tartozik, ahol a tanuló és a pedagógus
egyenrangúan, egymást segítve fedezheti fel, értékelheti és értelmezheti a
digitális világ információinak gazdagságát. A szaktárgyi ismeretek suly-
kolása helyeu az informatikát oktató pedagógusnak fontos megtanulnia az
infokommunikációs alkalmazásokat meghódító, a művészeti ágakkal rokon
képi, kreatív gondolkodást.
Az informatika mind a felzárkóztatásra (például szem- és kézkoordináció,
diszlexia stb.), mind pedig a tehetséggondozásra (egyéni tanulási sebesség,
távtanulás, önálló munka) kivételesen jó, de ma még kevéssé kihasznált felté-
teleket teremt. Az internet használata a fentiek melleu a hátrányos helyzetű
családokban is igen fontos esélyteremtő forma lehet.
53
Az informatika fontos
közösségformáló erő. Ma még sajnálatosan kevés az olyan családcentrikus
kezdeményezés, mint a „tanítsd a szülőt” vagy az „unoka–nagyszülő” prog-
ramok, vagy a közösségformáló helyi, webes hálózatok.
Az informatikában hibás és pazarláshoz vezető szemlélet az, amelyik
pusztán az informatikai eszközök telepítésétől reméli a használatukra irá-
53
 Ennek egyik igen fontos, jó példája a wififalu-kezdeményezés (hp://hu.wikipedia.org/
wiki/Wifi-falu).
51
nyuló igény megjelenését. E miau a szemlélet miau az új eszközök hatékony
használatát lehetővé tévő pedagógusi informatikai kultúra tartalmi terjesz-
tése sok esetben lemarad, vagy csak
formálisan teljesül. A pályázati forma
melleu ritka a sokkal költséghatéko-
nyabb személycentrikus, a helyi igé-
nyeket és lehetőségeket figyelembe
vevő, mentorált innováció, ahol az
igény keltődik fel először, és azt követi a megfelelő eszközellátás.
54
Az in-
formatikai eszközök karbantartása, cseréje nincs megoldva. Az informatikai
terület magas bérszínvonala miau sokszor nagy gondot okoz a kellő szakmai
színvonalon álló rendszergazda alkalmazása is.
III. 7. A környezeti nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája
55
A környezeti nevelés értelmezését a modern pedagógia számouevően kibőví-
teue. A fenntarthatóság pedagógiájának a célja egy életmódváltás elérése és
egy új viselkedéskultúra kialakítása. Ennek a természeuel kapcsolatos intelli-
gencia és védő érzékenység melleu elválaszthatatlan részét képezi
● az integráns értékrend és annak betartására és betartatására való igény
kialakítása;
● egy általános természeuudományos és humán műveltség kialakítása;
● a közösségformálásban, a demokratikus társadalom működésében való
alkotó részvétel;
● a szociális érzékenység;
● az egymásra figyelés, a konfliktusok megoldása, az együuműködés;
● a küzdőképesség, a terhelhetőség és a kitartás; valamint
● a hosszú távon, a rendszerben való gondolkodás kialakítása is.
A fenntarthatóság pedagógiája nem egy különleges iskolatípus, hanem
egy olyan minden iskolában követendő, össztantárgyi feladat, amely épít
a helyi hagyományokra, és sok eleme megfelel a legkiválóbb régi ihúsági
54
 Ilyen módszerrel lehet hatékony és sikeres a pedagógusok számítógép-ellátása, vagy
az idehaza is több ezer diákkal elkezdeu „laptopot mindenkinek” program (www.laptop.org).
55
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag III. 7. és III. 8. fejezetei (Farkas A. és Villányi Gy:
Milyen módon változo meg a demokratikus és az állampolgári nevelés az intézményekben?; Réti M.:
A fenntartható fejlődés támogatása intézményes neveléssel).
Az informatika révén a pedagó-
gus és a tanuló egymást segítve
fedezheti fel a digitális világ in-
formációinak gazdagságát.
52
mozgalmak módszertanának és hagyományainak. E pedagógiai gyakorlat
az óvodától az élethosszig tartó tanulásnak olyan része, amely az új helyze-
tekre alkotó, valamint a természetes
és emberi környezet igényeit és le-
hetőségeit figyelembe vevő válaszok
kezdeményező és közösségi kimun-
kálására készít fel. A fenntarthatóság
pedagógiájának értékválasztása ma még nem jellemző a magyar társadalom
többségére. Ezért a fenntarthatóság pedagógiája szorosan összefügg az iskola
a III. 1. pontban részletezeu értékteremtő funkciójával, és igen fontos része az
iskola egész társadalmat alakító, értékközvetítő missziójának.
A fenntarthatóság pedagógiájának a közös, a felfedező, együuműködő ta-
nulás a legfőbb módszertana, ahol a pedagógusok és a tanulók közösséget
formálnak, és e közösség által közösen kimunkált, komplex kérdésre közösen
keresik meg a választ. Az ilyen kérdésfeltevést és válaszkeresést a projekt
jellegű tevékenységek során lehet igazán hatékonyan megvalósítani, ahol
az akár különböző korú tanulók és a pedagógus olyan közös vállalkozásba
kezdenek, amelynek a szabályait – az addigi, rutinszerű magatartásminták
együues felülvizsgálatával – közösen döntik el. Ez a pedagógiai kultúra az
iskola egészének viselkedésmintáit fejlesztő erő. A fenntarthatóság pedagó-
giája így az aktív és demokratikus állampolgárságra nevelést is magában fog-
laló, azt kiterjesztő pedagógiai gyakorlauá válik.
Sajnos a hazai pedagógiai gyakorlatban a fenntarthatóság pedagógiájának
csak egy része, a környezeti nevelés terjedt el számouevően. Sok esetben ez is
megmarad a lexikális ismeretek szintjén, és még az olyan egyszerű, de alap-
vető tartalmakat sem próbálja belső meggyőződéssé formálni, mint a rende-
zeu (szeméuől és igénytelen grafiuiktól mentes) és védeu környezet kialakí-
tásának igénye. Ez a tanulókat elidegeníti, és így az ismeretekből levezethető
minták nem válnak a viselkedéskultúrájuk részévé.
56
A fenntarthatóság pe-
dagógiájának terjedése a magyar társadalom megfelelő válságválaszainak,
válságbiztonságának egy különlegesen fontos eleme.
56
 Ennek jó ellenpéldái az erdei iskolák, amelyek számos helyen igen színvonalas, komp-
lex természetélményt és természetképet adnak.
A fenntarthatóság pedagógiája az
iskola egészének viselkedésmin-
táit fejlesztő erő.
53
III. 8. Művészeti nevelés, a magyar oktatásügy
kiemelt hagyománya és értéke
57
Az esztétikai nevelés az értékképzés igen fontos tényezője. A művészeti ne-
velés mással nem pótolható tudástartalmakat ad az érzelmi intelligencia, a
rendszerben való gondolkodás, az
intuíció és a kreativitás növelésében
is.
58
Az egészséges ember, a harmo-
nikus személyiség kialakításának
előfeltétele agyunk jobb és bal féltekéjének összehangolt működése. Szá-
mos művészeti ág a közösségformálás rendkívül hatékony terepe, a művé-
szeti tevékenységben szerzeu motiváció és siker nagy segítséget ad a más
tárgyakban tapasztalható lemaradás feldolgozásában. A művészeti nevelés
a hátrányos helyzetű és a roma tanulók integrálásának számukra kiemelke-
dést, pozitív élményt, sikert adó, igen hatékony eszköze.
59
Sokan a művészeti
nevelést csak az erre szakosodou iskolák feladatának tartják, és a saját tevé-
kenységükben csak a tantervi minimum szintjén biztosítanak rá forrást és
időt,
60
holou a művészetek minden tantárgy keretében segíthetnék az erre
fogékonyabb tanulók fejlődését.
Az elmúlt időszakban a művészetoktatási intézményeknek igen széles vá-
lasztéka alakult ki hazánkban, amelyekre a kezdeti, helyenként túlzou felfu-
tás után mára egy minőségcentrikus konszolidáció vált jellemzővé. Számos
iskola, alsó-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézmény, ÁMK a művé-
szeti tehetséggondozás – sok esetben – nemzetközileg is elismert, kiváló mű-
helyei, amelyek településük és térségük kulturális életében is meghatározó
szerepet töltenek be.
A művészeti oktatás a legtöbb esetben kiscsoportos, illetve egyéni fog-
lalkozást igényel, és olyan, fokozou eszközigénnyel jár, amelyet a normatív
57
 A fejezet anyagát bővíti a Háéranyag II. 8. fejezete (Fükéné Walter M.: A művészeti ne-
velés).
58
 A művészeti nevelés számos olyan feladat későbbi megoldásában segít, mint például a
komplex mérnöki tervezőmunka vagy az orvosi hivatás.
59
 Ennek egyik jó példája a bereuyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (hp://www.igazgyongy-alapitvany.hu).
60
 Ennek egyik szomorú példája, hogy miközben az ének tanításában – jelentős fejlesztő
hatása miau – a valaha széles körben kiemelkedő magyar sikereket hozó Kodály-módszer a
világ számos országában egyre jobban elterjed, idehaza jelentősen visszaszorult. A Kodály-
módszer lényege nem a szolmizálás, hanem a zenei anyanyelv kialakítása és megszereuetése
az igényes zene hallgatása, az éneklés és különösen: az együues éneklés révén. Kodály szerint
„a napi éneklés ugyanolyan fontos, mint a napi torna” (hp://library.thinkquest.org/05aug/01340/
hun/kodme.html). A fiatalokat motiváló igényes dallamkincs ügyes megtalálása e módszer mai
terjesztésének kulcskérdése.
A művészeti nevelés a legtöbb más
tantárgy elsajátítását segítheti.
54
támogatás nem fedez. A jelenlegi válságos időszakban számos művészeti ág
gyakorlásához szükséges eszköz megszerzése nagyon sok család számára
megoldhatatlan. A fentieken túlmenően annak átgondolása is fontos, hogy
(különösen a művészeti tehetséggondozásban) hogyan biztosítható az okta-
táshoz és a szükséges eszközökhöz való széles körű hozzáférésének feltétel-
rendszere, illetve ennek a képességekkel arányos támogatása.
61
III. 9. Egészséges életmód
62
A magyar lakosság egészségi állapota folyamatosan romlik, és sokszor rosz-
szabb a kelet-európai átlagnál is. A lakosság 70%-a soha nem sportol, és csak
8%-a sportol hetente többször is. Ezzel az aránnyal – Macedóniával és Szerbi-
ával együu – Európa sereghajtói vagyunk.
63
A fenti megállapítások fényében
különösen aggasztó, hogy igen sok iskolában a testnevelésóra a tantárgyi ver-
sengések folyamatos vesztese. Maradékelven kezelt, mert közvetlenül nem
segíti a diákok felvételi pontszámának növelését. A testnevelés sem heti gya-
koriságában, sem pedig belső tartalmában nem igazodik a gyerekek éleuani
igényeihez. Az óvodák nagy részében nincs megfelelő tornaszoba. Az iskolák
jelentős részében a tornatermek állaga leromlou, tisztálkodási lehetőséggel
a felénél is kevesebb intézmény rendelkezik. A tanórán kívüli sportolási le-
hetőségekhez (például úszás) csak piaci áron lehet hozzájutni, ami a tanulók
jelentős részének megfizethetetlen. A testnevelési órákat tartó pedagógusok
képzeusége sok esetben hiányos, és így sokszor előfordul, hogy nem hasz-
náltatják ki tanulóikkal elég kreatívan az iskola közelében lévő természetes
környezet adta testmozgási lehetőségeket sem.
A hosszú távra építkező, személyközpontú iskolában az egészségnevelés
(amelynek a mindennapi testmozgás és az egészséges táplálkozás melleu a
mentális és szociális egészségre neve-
lés is része) az iskolai munka közpon-
ti eleme. Az egészségnevelés, a moz-
gáskultúra megbecsülése a hátrányos
helyzetű és a roma tanulók integ-
rálásának számukra kiemelkedést,
61
 Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy vannak olyan művészeti ágak,
amelyeknek művelése (így, példaként a Kodály-módszer vagy a grafikai, festészeti, illetve a
mozgásművészetek számos ágának művelése) nem igényel nagy, egyéni anyagi befektetést,
így ezek terjesztése a művészeti neveléshez minden iskolában megoldható feladat lehetne.
62
 A fejezet anyagát bővíti a Háéranyag II. 9. fejezete (Ónodi Sz.: Egészséges életmód és testi
nevelés).
63
 Magyarország egészségügyi helyzete. Medinfó, 2004. és WHO.
Az egészségnevelést fontosnak
tartó iskolákból többen tanulnak
tovább és kevesebb a magatartá-
si zavar.
55
pozitív élményt, sikert adó, igen hatékony eszköze. Azokban az iskolákban,
ahol az egészséges életmódot a pedagógusok a magukénak érzik, a tanulók
továbbtanulási aránya jobb, és magatartási zavaraik is kisebbek.
64
Az ilyen
iskola a testmozgás és a csapatjátékok kínálta kivételes lehetőségeket felhasz-
nálja a cselekvő, aktív életvitel, az íráskészség, a szabálykövető magatartás és
az együuműködési készség kialakításában.
A magyar sport jelenlegi tehetséggondozásának és finanszírozásának fo-
lyamata a legtöbb helyen egy olyan piramishoz hasonlít, amelynek jószeré-
vel nincsen alja.
65
Nagyon kevés helyen vannak olyan iskolai sportszakkörök,
sportkörök, amelyek kifejezeuen a testmozgás, a tömegsport ápolására jöuek
volna létre. Az ezekre és infrastrukturális háuerükre fordítható pénzeszkö-
zök szűkösek és az elmúlt években tovább szűkültek.
III. 10. A szakképzés helyzete
66
A magyar gazdaság nemzetközi versenyképessége növelésének elengedhe-
tetlen feltétele a magas színvonalú szakképzés. Válság idején az ismereteit ru-
galmasan továbbfejleszteni és alkal-
mazni tudó, átképezhető munkaerő
különlegesen fontos, munkahelyeket
megtartó erő. Mivel a korosztályos
tanulók mintegy kétharmada a szakképzést biztosító iskolákban tanul, egy
iueni javulás az általános színvonal szempontjából is kiemelkedően fontos
elem.
67
Mindezek melleu a szakképzés a munkakultúra, az együu dolgozás,
az iskolai közösség megteremtésének is kiváló terepe.
Az elmúlt években a munkaerőpiacon bekövetkezeu kedvező érték- és
helyzetváltásuk ellenére a szakmunkásoknak még mindig alacsony a presz-
tízsük. A fizikai munkával együu járó (3-as szintkódú) szakmákat tanulók
aránya 20–25%, ami messze elmarad az EU-átlagtól. Méltatlanul alacsony
64
 Paksi B., Felvinczi K. és Schmidt A. (2004) Prevenciós, egészségfejlesztési tevékenység a köz-
oktatásban. (hp://www.om.hu/doc/upload/200507/prevencios_tevekenyseg_20050710.pdf).
65
 A tömegsport nélküli élsport fából vaskarika, hiszen széles körű utánpótlás nélkül ma
a tömegsport helyeu káros módon központi célként kezelt élsport sem lehet igazán kiváló.
66
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag III. 10.–III. 12. fejezetei (Szilágyi J.: A szakképzés
helyzete, legfontosabb problémái és lehetséges fejlesztési irányai; Józsa T.: A szakképzés változása; Kál-
mán A.: A szakképzés és felnőképzés), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak-
képzési Stratégiája (hp://www.fmkik.hu/download.php?id=2123) és az OECD jelentése (hp://
www.oecd.org/dataoecd/24/27/41738329.pdf ).
67
 Közülük azonban nem mindenki szerez szakképesítést (így a lemorzsolódók és azok a
szakközépiskolai tanulók, akik a felsőoktatásban vagy más módon folytatják tanulmányai-
kat, életüket).
Az értéket teremtő, igényes fizi-
kai munka kincs.
56
szintre süllyedt az értéket teremtő, igényes fizikai munka, a mesterség és a
mester tisztelete és becsülete.
68
A szakképzésben a fizikai munka nem tölt-
het be a lexikális ismeretek tudása melleu alárendelt szerepet. A szakkép-
zés megújításának kulcskérdése a manuális tehetség más tehetségfajtákkal
egyenértékű elismerése. A szakiskolai képzésben a nem versenyképes fizeté-
si viszonyok, a pálya presztízsének leértékelődése és az iu végzendő pedagó-
giai munka nehézségei miau kevés a kiemelkedő szakmai ismeretekkel bíró,
a tanulók elé műveltségében és emberségében is példaként állítható mester.
A kellő szakmai tudással rendelkező mérnökök tanári képzésének terhei sok-
szor vállalhatatlanul nagyok, pedagógusi keresetük eredeti jövedelmükhöz
képest eltörpül.
A szakképzés nem biztosít rugalmas, át- és továbbképzésre alkalmas, ver-
seny- és piacképes készségeket. A korábban (például a kiváló képzőhelyeket
is felvonultató régebbi technikumok-
ban) meglévő szakmai műhelyek he-
lyére gyakran egy „elfekvő” jellegű
oktatás került. A verbális tudás meg-
követelése dominál a gyakorlati, szakmai fogások élményszerű, a szemé-
lyességen alapuló átadása helyeu, pedig ez segíthetné az elméleti ismeretek
elsajátításában nem kiemelkedő fiatalok motiválását, személyiségük megerő-
sítését. A gyakorlati oktatás a hátrányos helyzetű és a roma tanulók integrálá-
sának – számukra kiemelkedést, pozitív élményt, sikert adó –, igen hatékony
eszköze lehet. A szakiskolák 9. és 10. évfolyamán nem megfelelő a tantárgyak
oktatásának szerkezete és módszertana: a szakmai, gyakorlati oktatásra való
korai áuérés egyéni útjainak visszaszorítása károkat okozou.
A szakképzésbe (különösen a szakiskolák szintjén) a leghátrányosabb
helyzetű és a leggyengébb tanulási képességgel rendelkező tanulók kerülnek,
akik kudarcélmények sorozatán keresztül jutnak el az általános iskolából a
szakiskolába. Az egész magyar társadalom ismétlődő vesztesége, hogy en-
nek a korosztálynak 10–15%-a elvész, és nem szerez semmiféle szakképzeu-
séget. A lemorzsolódás aránya magas (a szakiskolákban közel egyharmad),
gyakran hiányoznak a lemorzsolódás felé haladó tanulók egyéni, csoportos
és családi segítésének, mentorálásának differenciált eszközei. Nem kellően
elterjedtek az egyéb szervezeti keretek a tanulmányi sikeresség támogatásá-
hoz, mint például az externátus (bejáró diákok délutáni foglalkoztatása) és
a tanulószobai segítés lehetőségei. Nem alakult ki kellőképpen a különböző
68
 Szabó Zoltán: Szakmunkásképzés és a képzési struktúra alulnézetből. Szakoktatás 2008/10.
szám 11–14. o. A mesterek megbecsülése a mesterek számának és a mestermunka arányának
gyarapodásával is összefügg. A szakmai értékrend terjedése a nagyobb megbecsülést jelentős
mértékben elősegítő tényező.
A jó szakképzés kulcsa a korán el-
kezde gyakorlati oktatás.
57
képzési formák egymásra épülő rendszere, különösen kevés a valódi és nem-
csak a magát annak deklaráló második, és többedik esély típusú képzés.
A manuális tevékenységekben való részvétel gyermekkori élménye ma
már igen sok családban szinte teljesen hiányzik. Ezt tetézi, hogy az általá-
nos iskola nem készít fel kellőképpen a szakmák szeretetére és választásá-
ra. Elméletieskedővé váltak az általános iskolai gyakorlati foglalkozások és a
technika oktatása. Nem kapnak megfelelő elismerést a gyermekek alkotásai,
és nem kellően elismertek e tárgyak a többi tárgyakat oktató pedagógus kol-
légák közöu sem. Pályaorientáció a legtöbb helyen nincs vagy formális, így az
életút tervezése nem válhat élményszerűvé, tudatossá.
Nem kellően kidolgozou a különböző képzési formák (szakiskola, szakkö-
zépiskola, technikusképzés, gimnázium) átjárhatósága, beszámíthatóságuk
a felsőfokú képzésekbe (felsőfokú akkreditált szakképzés, BSc, BA) és integ-
rációjuk a felnőuképzés különböző formáival.
69
Nem kellően átgondoltak az
azonos OKJ-képesítést adó végbizonyítvánnyal rendelkező felsőfokú akkre-
ditált szakképzésekben részt vevők eltérő státusa és finanszírozási viszonyai
akkor, ha e képzést középfokú és akkor, ha felsőfokú intézményben végzik.
Fontos és előremutató fejlemény az Europass-rendszer bevezetése, amely a
szakképzeuség EU-elismertetésének nélkülözhetetlen eleme. A minőséget
őrző és nem nivelláló mechanizmussal a moduláris képzések, az átjárási és
egymásra épülési lehetőségek egyszerűsítése elkerülhetetlen feladat. Fonto-
sak és tovább terjesztendőek a munkavállaláshoz fokozatosan átvezető igen
sikeresen bevezeteu formák, mint amilyen a gazdálkodó szervezetekkel kö-
töu együuműködési megállapodások vagy a tanulószerződések.
Az elmúlt 15 évben szétaprózou és pazarló szakképzési szerkezet alakult ki,
melynek felszámolására eddig csak kezdeti lépések történtek.
70
Ennek egyik
hozadéka, hogy a szakképzés javítását biztosító források felhasználása tovább-
ra sem hatékony.
71
A szakképzés országos irányítása széuagolt (2 irányító és
11 szakképesítést felügyelő minisztérium). Az iskolai szakképzés normatív fi-
nanszírozása kontraszelektív, nem preferálja a munkaerő-piaci szükségleteket,
és nem fedezi a tényleges képzési költségeket.
Az elmúlt években a szakképzés minőségének és feltételeinek javítására
számos intézkedés születeu. Ezek (így különösen a térségi integrált szakkép-
ző központok, a TISZK-ek megalakítása, a képzési programok rendszerének
átgondolása, javításuknak a munkaerőpiachoz igazodó regionális tervezése)
69
 Vigyázni kell e folyamatban arra, nehogy a szakképzés alapszintje olyan piacosodou
felnőuképzési formákra tolódjon át, amelyeknél a tandíjak a részvételt jelentősen korlátozzák.
70
 Lásd: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara középtávú szakképzési stratégiája 2005–
2013 (2005).
71
 Lásd: hp://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/A6C72AC15E8D017CC1257497004B0409/$File/08
19J000.pdf.
58
alapvetésükben számouevően javíthatják a szakképzés helyzetét. A TISZK-ek
a hatékonyabb oktatás megteremtése melleu igen fontosak lehetnek a több
szakmai irány korai, gyakorlati bemutatásában, amely a korai elkötelezés nél-
kül manuális sikerélményt és motivációt adhat a tanulóknak. A Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizouságok (RFKB-k) egyeztető mechanizmusai átala-
kíthatják a szakmakínálatnak az eddigi, a létező lehetőségekből és nem a kí-
vánatos irányokból kiinduló fejlesztését.
Sajnálatos, hogy az intézkedések, így például a TISZK-ek kialakításának
egy része a képzőhelyekkel történő elegendő egyeztetés, a fokozatosság elvé-
nek betartása nélkül, kampányszerűen ment végbe, ahol sok esetben a cso-
portérdekek felülemelkedtek a társadalmi érdeken. Az összevonások e része
esetén az összevonás jelenlegi formájában nem garantált a minőségi képzés
irányába való elmozdulás. Más intézkedések, így például a Szakiskolai Fej-
lesztési Program (SZFP) nem minden elemükben átgondoltak, költséghaté-
konyságuk nem mindenhol nevezhető optimálisnak.
72
A hiányszakmákra
vonatkozó ösztöndíjprogram illeszkedése más változtatásokhoz, és – az ebből
is fakadó – költséghatékonysága ma még nem megítélhető.
III. 11. Felnőuképzés, élethosszig tartó tanulás
73
A felnőuképzés iskolarendszerbeli és azon kívüli formái (amelyekkel az
andragógia tudománya foglalkozik) egyszerre segítik a tanköteles korban
meg nem szerzeu tudás- és képességtartalmak kialakítását (második és töb-
bedik esély), a továbbképzést, a megváltozou élethelyzetekből adódó átkép-
zési követelmények kielégítését és a művelődés, a szabadidő hasznos eltölté-
sének a lehetőségét. Ezt a szerteágazó célrendszert ma egy olyan széuagolt
felnőuképzési és közművelődési intézményrendszer szolgálja, amelyet csak-
nem ötezer képzési vállalat, valamint az informális oktatás és a távoktatás
változatos formái egészítenek ki. E komplex rendszer elemeire ma még az ösz-
szehangoltság és az együuműködés hiánya a jellemző. Az akkreditáció után
nemegyszer hiányzanak a minőségbiztosítás elemei, nem alakultak ki a jó
példákat kiemelő, rangos elismerést adó mechanizmusok.
72
 Az SZFP (hp://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/A6C72AC15E8D017CC1257497004B0409/$Fil
e/0819J000.pdf ) a lemorzsolódás csökkentésében számouevő sikereket ért el, de sok eleme nem
átgondoltan és kis költséghatékonysággal került megvalósításra.
73
 A felnőuoktatás és felnőuképzés fogalmait a vonatkozó dokumentumok jelentős része
nem kellőképpen különíti el. Emiau a fejezetben az élethosszig tartó tanulás e fontos elemeit
egységesen a „felnőuképzés” szóval illetjük. A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag III. 12. és
III. 17. fejezetei (Kálmán A.: A szakképzés és a felnőképzés; Csoma Gy.: A felnőoktatás és képzés
helyzete és fejlesztési lehetőségei).
59
A felnőuképzésnek (ezen belül különösen a második és többedik esélyt
adó felnőuképzésnek) sajátos pedagógiai igényei vannak, amelyek ismerete
ma még túl kevéssé terjedt el. Szükség van a felnőuoktatók fokozou képzésé-
re és az e téren elérhető európai tapasztalatok fokozou átvételére.
A pótló funkciók („esti egyetem”) jelentős aránya miau hazánkban a fel-
nőuképzés nagy része még mindig negatív megítélés alá esik: Magyarorszá-
gon a felnőueknek a leginkább derűlátó becslések szerint is csak a 8–9%-a
tanul, amely kisebb, mint az EU által elvárt 12,5%.
74
A magyar vállalatok
18–37%-a nyújt képzést dolgozóinak az EU 25–57%-os átlagával szemben.
75

A legfontosabb cél a felnőuképzés jelenleg még sok esetben külső igényének
és kényszerének „internalizálása”, az élethosszig tartó tanulás örömet hozó,
az egyén életlehetőségeit kiteljesítő vonásainak és annak a széles körű tuda-
tosítása, hogy halálunk pillanatáig minden új élethelyzet új és új tehetségtar-
talmakat hívhat elő bennünk.
III. 12. A kollégiumok helyzete
76
A sok évszázados hagyományokkal bíró (például Pannonhalma, Sárospatak
stb.) középiskolai kollégiumi rendszer és a felsőoktatás tehetséggondozásában
kitünteteuen fontos szerepet játszó
szakkollégiumok más országokban
ilyen általános formában nem létező
hungarikumok. A kollégiumok min-
den oktatási szinten (általános iskola,
középiskola, felsőoktatás) a közösségépítésnek, az önkormányzatiságnak, az
esélyegyenlőség biztosításának és a kapcsolati tőke megteremtésének igen
fontos terepei.
A helyi önkormányzat sokszor nem egyértelműen érdekelt a „kívülről”
odajárók kollégiumi körülményeinek javításában. Ugyanakkor a kollégium
sem függetlenítheti magát az iskolai feladatoktól, fontos, hogy munkáját a
kollégium lakóinak iskolájával (iskoláival) együuesen tervezze és végezze.
Ritka a szülők, az iskolai pedagógusok bekapcsolása a kollégiumi közössé-
74
 A középfokú felnőuképzés stagnál, a felsőfokú 2004 óta csökken, 2007-ben a férfiak 3,
a nők 4%-a nyilatkozou úgy, hogy részt veu felnőuképzésben (KSH Statisztikai tükör 2009/48).
hp://confintea.hu/hun/unesco/uploads/LIFELONG_LEARNING-jelentes_081124sz.doc.
75
 Munkaerőpiaci Tükör 2008 (szerk.: Fazekas Károly és Köllő János) MTA Közgazdaságtu-
dományi Intézet, OFA, 128. (hp://econ.core.hu/kiadvany/mt.html).
76
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag III. 15. és III. 16. fejezetei (Farkas A.: Szakkollégi-
umok a felsőoktatásban; Ringhoffer E.: Hogyan változo meg a kollégiumok feladatrendszere, feltétel-
rendszere és hogyan alakultak a kollégiumok válaszai a köz- és felsőoktatásban?).
A kollégium nem alvóhely, hanem
a közösségépítés, az értékterem-
tés kivételesen fontos terepe.
60
gi életbe. Bár a felsőoktatás kollégiumrendszerének jelentős része megújult
az elmúlt években,
77
az általános és középiskolai kollégiumok jelentős része
felújításra szorul, nagyon kevés helyen lehet sportolni. Igen fontos, hogy az
infrastrukturális megújulás a pedagógiai program, a nevelési lehetőségek
megújításával is együu járjon. Célszerű átgondolni a kollégiumok eszköz-
igénybeli minimumát a tanulási, művelődési feltételek javítása érdekében.
A kollégiumi nevelőtanárok felkészültsége, pedagógiai érzéke és szemé-
lyes, emberi kvalitásai a megkívánt magas szintű és sokrétű nevelési feladat
ellátásához sok esetben elégtelenek. A nevelőtanári pályakép nem vonzó,
nincs megoldva a megfelelő színvonalú szakirányú képzés és továbbképzés,
a szaktárgyak oktatásában való részvétel és továbbfejlődés lehetősége, nin-
csenek kellően kompenzálva az éjszakai és esetenként a hétvégi ügyeletek
terhei. Kevés helyen van a kollégiumnak a konfliktusmegoldásban, a közös-
ségépítésben elengedhetetlen pszichológiai segítője. A középiskolai és felső-
oktatási kollégiumokat összekapcsoló hálózatképzés rendkívül fontos és erő-
sítendő a pedagógiai innovációk, a jó gyakorlatok elterjesztésében. Ebben a
Kollégiumi Szövetség szerepe, az Arany János Program és a szakkollégiumok
együuműködése jó kiindulási alapokat ad.
III. 13. A felsőoktatás helyzete
78
A magyar felsőoktatás rendszerét a hallgatók magas létszámának és képzeu-
ségük alacsony minőségének, valamint a túlzou központi szabályozásnak és
a sok esetben kontrollálatlan intézményi autonómiának az ambivalens ket-
tőssége jellemzi.
A hallgatói létszám az 1990/91-es és a 2005/06-os tanévek közöu 3,9-sze-
resre nőu. A 2007/08-as tanévre ez az arány 3,7-re változou. A felsőfokú szak-
képzésben részt vevők száma is folyamatosan emelkedik, a 2007/2008-as tan-
évben több mint kétszer annyian (12 ezren) jártak e képzési formára, mint
egy évvel azelőu. A felsőoktatási létszám növelése és a felsőoktatásba kerü-
lő korosztály összlétszámának csökkenése – együuesen – a felsőoktatásban
részt vevők arányának rohamos emelkedéséhez vezeteu, amely jelenleg már
valamivel az EU27 átlaga feleu van, de nem éri el az EU15 átlagát.
79

77
 E megújulás zöme az OKM és a felsőoktatási intézmények anyagi helyzetét jelentősen
megterhelő PPP-konstrukciókban ment végbe.
78
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag III. 13. és III. 14. fejezetei (Csermely P.: Melyek
voltak a felsőoktatás legfontosabb változásai és melyek voltak a változások során kialakult legfontosabb
feszültségpontok?; Szalay L.: A tanárképzés problémái a Bologna rendszerben – megoldási javaslatok).
79
 Az arány magasabbá vált, mint az EU más tagországaiban általában előforduló arány
(KSH Statisztikai tükör 2009/15, 2009/48).
61
A felsőoktatásba kerülők arányának növekedése önmagában jelentős elő-
relépés. Ugyanakkor a tömegesedést nem előzte meg és nem is köveue sem
megfelelő kapacitásnövekedés, sem kellően előre átgondolt struktúraátalaku-
lás, sem pedig az önálló tanulásra ösztönző, hatékonyságnövelő változás a
felsőoktatásban követeu pedagógiai módszertárban. Az egy hallgatóra jutó
kiadás az egy főre jutó GDP arányában az 1990-es évek eleji 140%-os értékhez
képest 2004-re 43%-ra csökkent, ami 2007-re kb. 50%-ra nőu.
80
Az egy oktatóra
jutó hallgatók száma a 2000/2001. és a 2006/2007. tanév közöu folyamatosan,
14,3-ról 18,9-re nőu, majd a 2007/2008. tanévben 17,8-ra csökkent. A létszám-
növekedés egyenetlenségei miau az oktatók jelentős része túlterhelué vált,
óraszámaik sok esetben a középfokú oktatásban részt vevők óraszámaihoz
közelítenek. Különösen nagy hiba a kísérletes szakokon a gyakorlati munka
jelentős visszaszorulása, illetve sok esetben videó- és internetes bemutatá-
sokkal való helyeuesítése.
A felsőoktatásban indítou szakok keretszámainak kialakítása sok esetben
nem számolt sem a munkáltatói igényekkel, sem a legutóbbi évek hallgatói
létszámcsökkenésével. Így közel 100 ezerrel több helyet akkreditáltak, mint
amennyit be leheteu tölteni, és számos „olcsóbb” szakon jelentős túlképzés
jöu létre.
A felsőoktatás tömegesedése a bekerülők átlagos felkészültségi színvonalá-
nak jelentős csökkenését vonta maga után. A felvételi minimálkövetelmények
túlzouan alacsonyak. A középfokú oktatásban a tanulók nem szembesülnek
a felsőoktatás követelményrendszerével. A jelenlegi éreuségi/felvételi rend-
szer – ahogyan azt a következő, III. 14. fejezetben részletesen elemezzük –
nem a teljesítésre, hanem a teljesítmény minimumán maximalizálható fel-
vételi pontok megszerzésére ösztönöz. Tarthatatlan, hogy a felsőoktatásban
oktatou szakok túlnyomó többségén a felvételhez nem szükséges a jelenle-
gi emelt szintű éreuséginek megfelelő színvonalú éreuségi vizsga. Károkat
okoz, hogy számos olyan szakon (így például a pedagógusi és orvosi szakon),
amelyeken személyi alkalmasság alapvető foka az eredményesség előfeltétele
lenne, nincsen a személyi alkalmasság megítélését lehetővé tevő szóbeli fel-
vételi vizsga. Az előzőekből következően a bekerülők tudásának színvonal-
80
 A változások 1995 óta a felsőoktatásra fordítou összes kiadás GDP-hez viszonyítou ál-
landósága melleu következtek be (2007-ben a GDP 1%-át költöuük a felsőoktatásra, amely
0,2%-kal marad el az OECD-átlagtól). Azaz az alulfinanszírozás nem a ráfordítások GDP-ará-
nyos csökkenéséből, hanem a hallgatói létszám növekedéséből fakadt. (www.okm.gov.hu/letolt/
statisztika/okt_evkonyv_2007_2008_080804.pdf 16. o.) (Polonyi I.: Oktatás, oktatáspolitika, oktatás-
gazdaság, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008. 444–447. o. Oktatás-statisztikai évkönyv 2007/08, OKM,
162–163. o. www.okm.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2007_2008_080804.pdf). A helyzetet
jól elemzi az Állami Számvevőszék 2009-es jelentése: hp://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/6B4583
280684AB44C12575E0004B0F22/$File/0915J000.pdf.
62
csökkenését az egyre szaporodó „felzárkóztató kurzusok” ellenére sem lehet
a felsőoktatásban kellőképpen kompenzálni.
81

2009-ben az országban 70 felsőoktatási intézmény és legalább 20, az intéz-
mény székhelyén kívül lévő kar működöu. A felsőoktatási intézmények je-
lentős része magán- és egyházi fenntartású intézmény. Állami fenntartásban
– az évtized elején végbement integráció után – 29 felsőoktatási intézmény ta-
lálható.
82
Az integráció elkapkodousága sok esetben nem valódi, hanem szer-
vezeti szintű, látszatintegrációhoz vezeteu el, amely hozzájárult a színvonal-
beli különbségek elmosásához, és a minőségigény további erózióját okozta.
A bolognai szerkezetátalakítás – eredeti, az átjárhatóságot, az európai el-
ismerhetőséget segítő szándékaival ellentétesen – a felsőoktatásban addigra
felhalmozódó terhelés- és színvonal-csökkentési igényeknek szerkezeti ke-
retet adou. Így elkapkodou, erőlteteu bevezetése jelentős minőségromláshoz
vezeteu. A szervezeti keretek átalakítása sok esetben elmosta a főiskolák, a
tömegeket képző egyetemi karok és karrészek, valamint a kutatóegyetemi
életmódot folytató karok és karrészek közöui különbséget. Különösen káros a
bolognai típusú képzés a tanárképzésben, ahogyan azt már a III. 2. fejezetben
részletesen elemeztük. A kreditrendszer (más hatásokkal, például a 12 féléves
képzési idővel együu) nem ösztönzi a hallgatókat tanulmányaik minél előbbi
befejezésére, és segíteue a felsőoktatási hallgatói közösségek meggyengülé-
sét. A BSc/MSc szakokat és keretszámaikat sok esetben nem a szükségletek,
hanem a hallgatói érdeklődés és az intézményi vállalások szerint alakítot-
ták ki. A 21 ezer támogatou MSc/MA
helyre 2009-ben összesen 17 ezren je-
lentkeztek.
83
A felvételben sok helyen
túl nagy értékkel számítou a BSc dip-
lomamunka osztályzata a hallgatók
komplex értékelése helyeu. Az OECD
2009-es innovációpolitikai országtanulmánya
84
figyelmeztet arra, hogy né-
hány éven belül súlyos hiány mutatkozhat a PhD fokozaual rendelkező, ma-
81
 A felzárkóztató kurzusok jelenlegi, ad hoc jellegű megszervezése sok esetben az erőfor-
rások pazarlását jelenti, mivel e feladat során szakmailag „túlképzeu”, pedagógiailag pedig
„alulképzeu” oktatók oktatnak középiskolai tudástartalmakat.
82
 Forrás: hp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=638&articleID=4265&ctag=articlelist&iid=1
2008-ban jogászokat, filozófusokat és pszichológusokat 7-7, tanítókat 16, kommunikáció sza-
kosokat 17, gazdálkodási és menedzsment szakosokat pedig 30 helyen képeztek az ország-
ban. (hp://www.felvi.hu/statisztika/ranking.ofi?mfa_id=1).
83
 Forrás: www.felvi.hu.
84
 Forrás: hp://www.nkth.gov.hu/innovaciopolitika/publikaciok-tanulmanyok/oecd-innovaciopoli
tikai-090831.
A felsőoktatás tömegesedése, a
bolognai folyamat elkapkodo
bevezetése az oktatás minőségé-
nek romlásához vezete el.
63
gasan kvalifikált szakemberekből. 2007/2008-ban 7153 fő járt erre a szintre,
ami 8,1%-kal kevesebb, mint az előző tanévben.
85

Összefoglalóan: a bolognai folyamat tervezetlen és elkapkodou bevezetése
a felsőoktatásban több kárt okozou, mint hasznot. Emiau a bolognai rend-
szerben végzeu képzés felülvizsgálata indokolt.
A felsőoktatásban folyó képzések minőségének egyik legfontosabb biz-
tosítéka az akkreditációs folyamat, amely az intézmények és a szakok igen
sok szempontot figyelembe vevő, komplex értékelését biztosítja. Ugyanakkor
igen sajnálatos, hogy a jelenleg futó szakok akkreditálása – a bolognai típusú
képzés bevezetésének túlzou gyorsasága miau – „erőlteteu menetben” folyt.
Ez nem teue lehetővé a BSc/BA és az MSc/MA szakok egymással történő, kellő
egyeztetését. A jelenlegi képzési szerkezetben különösen hiányzik a BSc/BA
szakoknak a náluk később akkreditált MSc/MA
86
szakok felől történő „vissza-
ellenőrzése” és a két szint egymásra épülésének komplex megteremtése. Az
akkreditáció a legtöbb esetben „forrásvezérelt” volt, azaz a felsőoktatási in-
tézmények oktatási kapacitásaiból indult ki. Ebből is következően a kialakult
MSc/MA kínálat rendkívül elaprózouá vált, ami egy hazánknak megfelelő
méretű ország esetén számos esetben csak kis költséghatékonysággal meg-
valósítható képzéseket eredményezeu, ugyanakkor az indokolatlan mértékű
specializálódás megnehezítheti a tudás, a diploma alkalmazhatóságát. Igen
fontos hangsúlyoznunk, hogy az akkreditációs folyamat nem helyeuesíti (és
jelenlegi felfogásában nem is helyeuesítheti) a felsőoktatásban folyó képzés
ténylegesen megvalósuló színvonalának folyamatos ellenőrzését.
A legkülönbözőbb rangsorok alapján a hazai felsőoktatásnak – néhány ki-
vételtől eltekintve – sem az általános, sem pedig a csúcsteljesítményt mutató
színvonala már nincsen a világ élme-
zőnyében. A magyar felsőoktatás – a
legjobb intézmények kivételeitől elte-
kintve – periferikus, a világ felsőok-
tatásának fő áramaitól jobbára elzárt. A felsőoktatásban a külföldi hallgatók
aránya az elmúlt években néhány ezer fővel nőu. A külföldi hallgatók „meg-
szerzésének” folyamatában aggasztó tünet az, amikor a forrásbővítés kény-
szere dominál a nemzetközi vérkeringésben való minőségi részvétel igénye
helyeu. Jelenleg a felsőoktatási intézmények és a kapható diplomák értékének
elemzése sok elemében esetleges, a publikált mutatók és rangsorok nehezen
használhatóak az intézmények teljesítményének és a diplomák értékének
nemzetközi összehasonlítására. Az értékelésben a kimeneti elv („mire jó a
85
 Forrás: KSH Statisztikai tükör 2009/15.
86
 BSc: Bachelor of Science; BA: Bachelor of Arts; MSc: Master of Science; MA: Master of
Arts.
A magyar felsőoktatás nincs a vi-
lág élmezőnyében.
64
végzősök tudása”) nem szerepel kellő hangsúllyal. Rendkívül nagy szükség
van a felsőoktatás eredményességének (a ténylegesen megvalósuló képzés
színvonalának, az átadou tudás felhasználhatóságának, a hozzáadou érték-
nek) az adou intézménytől független, rendszeres, sztenderdizált, komplex
megítélésére.
Az oktatási intézmények közöu teljesítmény alapú, nemzetközi mércével
mért és világosan átlátható versenyhelyzet kialakulása kívánatos. A „kutató-
egyetemi” státus bevezetése túl sokat késeu, megvalósítása csak kellően átgon-
dolt kritériumok és kellő anyagi ráfordítás esetén hozhat sikert. Sok esetben hi-
ányzanak a nagy egyetemi centrumokba nem tartozó oktatási központok olyan
fejlesztési tervei, amelyek egy jól megválasztou oktatási portfólió magas szintű
minőségi oktatásával biztosítanák a tartós fennmaradást.
A modern pedagógiai módszerek nagyon kevéssé terjedtek el a felsőok-
tatásban dolgozó oktatók körében. Az oktatók előmenetelében az oktatásuk
ténylegesen megvalósuló színvonala sokszor csak másodlagos, a szükséges-
nél kevésbé értékelt elem.
Az előzőekben összefoglalt helyzetben kiemelten fontos kérdéssé vált a
minőségi oktatást elváró hallgatók igényeinek fokozou kielégítése, különös
tekinteuel a képzésbe került középiskolai tehetségek elkallódásának meg-
előzésére.
87
Rendkívül fontosak a hátrányos helyzetű (ezen belül különösen:
roma), ám tehetséges tanulóknak a felsőoktatásba kerülését biztosító progra-
mok. A tehetségek megőrzésében a tudományos diákköri munka és a szak-
kollégiumok rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ezek a képzési formák
más országban ilyen elterjedtséggel és szervezeuséggel nem működnek, és
ilyen vonatkozásban hungarikumok.
A szakkollégiumi munka színvonala differenciált. Az elmúlt években sok
olyan szakkollégium jöu létre, amelyek sok esetben biztató kezdeményezé-
sek, de munkájuk szintje messze nem éri el a számouevő hagyományokkal
rendelkező, rangos társaikét. Kulcsfontosságú a legkiválóbb szakkollégiu-
mokban folyó munka kiemelt támogatása. Nagyon fontos a többi szakkollégi-
um munkájának javítása a szakkollégiumi rendszer jó példáinak terjesztésé-
vel. Erre szakkollégiumok örvendetesen alakuló országos, Kárpát-medencei
és nemzetközi hálózatos együuműködése jó formákat teremt. A különböző
elvek szerint, de mindenkor többletértéket létrehozó szakkollégiumok növek-
vő forráshiánya melleu a legnagyobb veszélyt a felsőoktatás tömegesedésével
és a Bologna-folyamat bevezetésével együu jelentkező színvonalcsökkenés je-
lenti. A szakkollégiumok szokásos hozzáadou értékét is jelentősen csökkenti,
ha a belső programokat alacsonyabb szinteken kell elkezdeni.
87
 A tehetségek elkallódásának megelőzése a BSc/BA szakokon különösen nagy figyelmet
igényel.
65
Általánosan ismert az, hogy a felsőfokú végzeuség esetén várható jobb
fizetés jelenleg magasabb, mint a rendszerváltás előu volt. Ez növeli a felső-
oktatásba való bekerülés vonzerejét. Ugyanakkor a középiskolásokban nem
alakult ki megfelelő kép a felsőoktatás elvárásairól, a szakok valódi értékéről,
a lehetséges pályaívekről. A felsőoktatási intézmények és a hallgatókat küldő
középiskolák kapcsolata esetleges. A nyitou napok sorozata csak olyan egye-
di alkalmakat biztosít, ahol kevés lehetőség adódik a részletes és folyama-
tos információcserére. A hazai felsőoktatási intézmények nem döbbentek rá
kellőképpen a versenyhelyzetükre, amely nemcsak egymással, hanem – ép-
pen a legjobb hallgatók esetén – a külföldi intézményekkel is egyre nagyobb.
Nincsenek a középiskolákat szervezeuen elérő, az angolszász egyetemeken
megszokou „outreach” programok.
A felsőoktatási intézmények irányításában a sok esetben kontrollálatlan
intézményi autonómia és a túlzou központi szabályozás ambivalens keuős-
sége érvényesül. Az irányításban az ezt segítő változások ellenére (például
Gazdasági Tanácsok véleményezési jogai, menedzser típusú vezetési elemek
stb.) sokszor hiányzik a hosszú távú érdekeket figyelembe vevő, a tudásva-
gyont optimálisan gyarapító tulajdonosi szemlélet. A néhány éves tapasztalat
alapján felül kell vizsgálni az állami felsőoktatási intézmények irányításában
tanácsadási és jóváhagyói joggal rendelkező Gazdasági Tanácsok működé-
sét. Valóban szükség lehet – az autonómia megtartása melleu – egy külső
tanácsadói testületre, akik szakmai tapasztalatukat felhasználva, felkészül-
ten segítenék az intézmény vezetését. De ehhez ennek megfelelően kellene
kiválasztani a tagokat, akik megfelelő tudással, kapacitással rendelkeznek és
elkötelezeuek a feladatra. Törvényileg nem, de logikailag összeférhetetlen-
nek – bár „önvédelmi” okokból magyarázhatónak – tűnik az a gyakori eset,
amikor a rektor a Gazdasági Tanács elnöke. Ez is azt jelzi, hogy a jelenlegi
gyakorlat, még ha pozitív példák vannak is, módosításra szorul.
A felsőoktatás a hangoztatou elvek ellenére sem igazodik a gazdaság
igényeihez. A felsőoktatási intézmények és a diplomásokat fogadó cégek és
intézmények kapcsolatrendszere ma még a legtöbb elemében esetleges. Hi-
ányzik az a program, amely a gazdaság és a társadalom igényét szakszerűen
gyűjti össze, majd reális és hatékony oktatáspolitikai irányelvvé alakítja át.
A gazdasági érdekek érvényesülése egyedi elemeken alapul, nem alakult ki
az egyezteteu rangsorolás országos szintű fóruma. Nincs számouevő migrá-
ció az iparból az egyetemek oktatói kara felé. Különösen nem megoldou az
ipar sikeres szakembereinek szerepeltetése a vezetőoktatói szerepkörökben.
Jelenleg alakulnak a pályaválasztási, karrier-tanácsadási és a pályakövetési
rendszerek. Mostanában indult el néhány felsőoktatási intézményben a ko-
rábban végzeu hallgatókból álló „alumni” szervezése is.
66
A felsőoktatás jelenlegi, normatív alapú finanszírozása bázisalapú, nem
tükrözi eléggé a képzés költségeit, az indítou szakok iránti várható keresle-
tet, a hallgatók és a képzés minősége szerinti differenciálást. Így az intéz-
mények a hallgatói létszám kritikátlan felduzzasztásában érdekeltek. A há-
roméves fenntartói megállapodásokban az intézmények maguk választják
meg a teljesítési kritériumokat, és a fejlődésüket önmagukhoz mérik, ami a
külső, objektív minőségértékelés hiányában különösen elfogadhatatlan és
fenntarthatatlan. Az államilag finanszírozou és a költségtérítéses képzés túl-
zouan élesen válik el egymástól, és az átjárhatóságuk is kisebb a kelleténél.
A kutatás finanszírozása nem kellőképpen átgondolt, az így kapou összegek
sokszor beolvadnak az intézmény költségvetésébe. Sok intézmény költségve-
tését megterhelik a PPP-beruházásoknak az árfolyamváltozásokból is fakadó
finanszírozási hatásai.
Összefoglalva: a magyar felsőoktatást egymást követő hullámokban érte
el a kampányszerűen végrehajtou a.) tömegesedés; b.) intézményi összevo-
nás; c.) normatív finanszírozás; d.) bolognai típusú képzés és e.) felvételi-
rendszer-változás. E lépésekkel párhuzamosan és összefüggésben a beérkező
hallgatóknak a felsőoktatásban megkövetelt tudásszintje drámaian csökkent.
E hatások összességét – a gyors tempó, az egymásra rakódás kumulált kára
és a közben bekövetkező relatív forráskivonás miau is – a felsőoktatás kép-
telen volt kompenzálni. Így a magyar felsőoktatás minősége számouevően
romlou. A magyarországi diplomák értéke erősen differenciálódou, mára sok
esetben versenyképtelenné és hiteltelenné vált. A képzés szerkezete szétda-
rabolódou, aránytalan. A ténylegesen megvalósuló képzés minősége nem
ellenőrzöu. A felsőoktatás jelentős része mind hazai, mind nemzetközi mére-
tekben a küldő és a fogadó intézményektől elzártan működik. A felsőoktatá-
si intézményrendszernek mind az irányítási rendje, mind pedig (különösen
aggasztóan) a finanszírozási struktúrája nem mérsékli, hanem erősíti a fenti
káros hatásokat. A fentiek összegzéseként: a felsőoktatás egészét tekintve ma
Magyarországon vészhelyzet van.
88
Ha néhány éven belül nem sikerül átfogó
és jelentős lépéseket tenni a felsőoktatás minőségi és szerkezeti gondjainak
megoldására, akkor Magyarország nemzetközi versenyképessége számoue-
vően és hosszú távon meggyengül.
88
 Ezen az általános helyzetértékelésen nem változtatnak a néhány felsőoktatási intéz-
mény, kar, intézet, tanszék és csoport nagy küzdelmek árán megőrzöu, kiváló eredményei,
hiszen a jelenlegi helyzet fenntartása esetén ezek további megőrzése is veszélybe kerülhet.
67
III. 14. A tanulói és iskolai teljesítmény mérése
a közoktatásban
A tanulói teljesítmény egyéni értékelésében nem tisztázou a komplex, a ké-
pességeket, a készségeket, a tanuló jellembeli fejlődését is figyelembe vevő
értékelés és az ismeretek meglétét ellenőrző értékelési módszer aránya és
viszonya. Bizonyos esetekben a konkrét ismeretek meglétét ellenőrző elem
túlzouan hangsúlyos, más esetekben pedig megengedhetetlenül elhanyagolt.
A magatartás- és a szorgalomjegyek a funkciójukat elveszteuék. A szöveges
értékelések többségükben formalizáltak, és nem támogatják a tanuló önérté-
kelésének és önszabályozásának a fejlődését. A szülő beleegyezésével történő
buktatás gyakorlata nem vált be. A készségtárgyak osztályozásának a kér-
dése szintén folyamatos vita tárgyát képezi a felsőbb évfolyamokon is. Nem
kellően ismertek a készségtárgyak tartalmának megfelelő, komplex értékelési
módok. Mindez szemben áll a kiváló oktatási rendszerrel rendelkező orszá-
gok értékelési gyakorlatával, ahol a komplex, a fejlődés optimális egyéni me-
netét megtervező értékelési formák terjedtek el.
89
A 2005-ben bevezeteu új éreuségi rendszer (amely egyszerre végbizonyít-
vány és felvételi szűrő is) jobban súlyoz az ismeretek alkalmazására, mint
elődje, differenciáltabban mér, és az objektivitása is növekedeu.
90
Ennek el-
lenére az éreuségi (különösen annak középszintje) nem elég professzioná-
lis, nem biztosítja a kellően sztenderdizált és objektív értékelést. Az éreuségi
tantárgycentrikus, és a komplex műveltségtartalmak mérésére, a projektek
elvégzésére csak néhány szaktárgy esetén teremt kellő lehetőséget. Az éreu-
ségin választható több mint 130 tárgy mennyisége aggasztóan sok. Az utóbbi
években igen kevés, 2008-ban csak 3 és 5% volt a kémiából, illetve fizikából
éreuségizők aránya.
91
A 95%-os arányban választou középszintű éreuségi sok esetben jelentős
színvonalesést okozou, számos tárgyának feladatait egy jobb képességű nyol-
cadikos is sikeresen meg tudja oldani. A hallgatók megszerzésének financi-
ális kényszere miau az emelt szintű éreuségit jelenleg még a felsőoktatási
intézmények csak nagyon kevés képzési területen követelik meg, így ezzel a
89
 hp://en.wikipedia.org/wiki/Formative_evaluation.
90
 Sajnálatos módon a pedagógusok egy része az éreuségiben és a kompetenciamérések-
ben előforduló alkalmazásokra a megkívánt, problémacentrikus oktatásmód helyeu az al-
kalmazást megkövetelő feladauípusoknak a megszokou, ismeretcentrikus bebifláztatásával
válaszolt.
91
 hps://www.ketszintu.hu/publicstat.php?stat=_2008_1 és Csapó B. (2008): A közoktatás má-
sodik szakasza és az éreségi vizsga. (Fazekas K., Köllő J. és Varga J. szerk.): Zöld könyv a magyar
közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 71–93. o.
68
lehetőséggel csak igen kevés tanuló él (2008-ban 6%, 2009-ben már csak 5%).
92

Nem tisztázou az éreuségi két szintjének egymáshoz való viszonya, és a kel-
leténél jobban eltér egymástól az emelt szintű éreuségi feladatainak jellege és
színvonala. A felvételipont-számításban a nyelvvizsgák túl magas aránnyal
szerepelnek. A felsőoktatási intézmények jelenlegi felvételi rendszere sok fel-
sőoktatási szak esetén (csak példaként: óvodapedagógusi, tanítói, tanári és
orvosi szakok) nem teszi lehetővé a személyiség komplex értékelését, a sze-
mélyi alkalmasság megítélését, amely pedig e pályák sikeres műveléséhez
elengedhetetlen feltétel lenne.
Összefoglalva elmondható, hogy a jelenlegi éreuségi/felvételi rendszer
nem a teljesítésre, hanem a teljesítményminimumon maximalizálható fel-
vételi pontszám megszerzésére ösztönöz. A fentiek alapján a felsőoktatás-
ba való bekerülés szempontjából az
új éreuségirendszer számos eleme
visszalépést jelent. Alkalmatlannak
bizonyult az új éreuségirendszer az
általánosan megkövetelt színvonal
kellően magas szintre növelésében is.
Az elmúlt évtizedben az iskolai és oktatási teljesítmény mérésére számos
átfogó rendszert vezeuek be. A matematikai és szövegértési kompetenciamé-
rések, a nemzetközi mérési alkalmak (PISA, TIMSS, IEA-PIRLS stb.), az idegen
nyelvi készségek felmérése és a minőségirányítási programokkal kapcsolatos
egyedi mérések, a tanulmányi versenyek eredményei fontos információkkal
szolgálnak az intézményi, térségi, regionális és országos oktatási teljesítmé-
nyek sikerességének megítéléséhez. Noha az értékeléseknek az iskolákra há-
rítou adminisztratív terhe már most is nagy, az értékelések még nem mond-
hatók teljesnek, és nem is működnek rendszeresen és összehangoltan. Emiau
feltétlenül szükséges az általános értékelések átfogó költség-haszon elem-
zése. A felsőoktatásban az európai szinten is összehasonlítható értékelés az
akkreditációs rendszer ilyen vonatkozásain kívül (például a kutatóegyetemi
minősítés bevezetésének elakadása miau is) még nem alakult ki kellőképpen.
Magyarország azon ritka országok közé tartozik, ahol nem létezik a neve-
lési-oktatási intézmények rendszeres és szakmailag ellenőrzöu színvonalú,
külső értékelése. A fenntartók által legalább négyévente elvégzendő értéke-
lések sok helyüu nem valósulnak meg ténylegesen, formálisak, az elkészült
értékelésekből a szervezetfejlesztő, komplex látásmód sokszor hiányzik.
93
Az
intézmények értékelésében a pedagógusok felkészültségének, rátermeuségé-
92
 hps://www.ketszintu.hu/publicstat.php?stat=_2008_1.
93 E helyzetnek az okai az irányítási kompetencia igen egyenetlen volta melleu a háuér-
elemzésben és a III. 1. pontban részletezeu értékválságra is visszavezethetőek. A „kritikus
Az éreségi nem a teljesítésre, ha-
nem a teljesítmény minimumán
maximalizálható felvételi pontok
megszerzésére ösztönöz.
69
nek, a tanulói és pedagógusi auitűdnek, motivációnak és az intézmény közös-
ségformáló, jellemfejlesztő, nevelő erejének az értékelése kevéssé kap helyet.
A mérések és értékelések ritkán és
nem egységesen tartalmazzák a hosz-
szú távú gondolkodás, a tulajdonosi
szemlélet (különösen a tudás- és ké-
pességvagyon-őrzés és -bővítés) és a
vezetői kompetencia elemeit. Sokszor hiányzik az intézménynek mint tanuló-
szervezetnek, tanulóközösségnek az értékelése, és nem kellő mélységben
van jelen az oktatási folyamatnak mint az élethosszig tartó minőségi tanulás
megalapozásának a megítélése. Az értékeléseknek nem vált fontos és szerves
részévé a „felhasználói, fogyasztói elégedeuség” a tanulói, a pedagógusi és az
alkalmazói oldalról, amelynek tanulói részét nyilvánvalóan a közoktatásban
és a felsőoktatásban igen eltérő súllyal célszerű figyelembe venni. Kevés a
pályaívet követő vizsgálat. Az időközi akkreditációs ellenőrzések alapelvei is
felülvizsgálandók: ezeket az érvényes oktatáspolitika szolgálatába kell állíta-
ni, és kerülni kell az ellenőrzés belterjességét.
A kompetenciamérésekből fakadó tanulságokat egy felmérés szerint csak
az iskolák 15–18%-a használta fel a tanterv kialakítására.
94
Hiányzik az ezt tá-
mogató rendszeres szaktanácsadás. A tartalmi megújulást gátolja, hogy segí-
tő, részletes, személyes megbeszélések helyeu a kompetenciamérések sokszor
csak a Közoktatási törvény 2006-os módosításában leírt, szankció jellegű, hi-
vatali következményekkel járnak. Ezt a szankcionáló auitűdöt az évente átla-
gosan tíz fő részére átadou Közoktatás Minőségéért Díjhoz
95
hasonló pozitív
megerősítések csak kevéssé ellensúlyozzák. A más EU-országokban alkalma-
zou „kritikus barát hozzáállás”
96
híján az értékelés, a minőségi munkára való
törekvés sokszor olyan letudandó feladat lesz, amelynek teljesítése formálissá
válik, és így a tanulságai nem épülnek be sem a pedagógusok viselkedésébe,
sem pedig az iskola életének mindennapjaiba.
barát” módjára viselkedő, szervezetfejlesztő, komplex értékelésre az angol állami értékelési
ügynökség, az OFSTED munkája jó példa (hp://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/About-us).
94
 Sinka E.: A kompetenciamérés hasznosulása és fogadtatása az iskolákban. In: Lannert J., Nagy
M. szerk. Eredményes iskola. Adatok és esetek. OKI, 2006. 79–91. o. (hp://www.oki.hu/oldal.php?tip
us=cikk&kod=eredmenyesiskola-05_sinkae_kompetenciameres).
95
 hp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1700&articleID=231395&ctag=articlelist&iid=1.
96
 hp://en.wikipedia.org/wiki/Critical_friend.
Hiányzik az intézmények rendsze-
res, szakmailag ellenőrzö, külső
értékelése.
70
III. 15. Az oktatás finanszírozása, intézményi szerkezete,
irányítása és fejlesztése
97
Az oktatás finanszírozásának jelenlegi rendszere a fejkvóta egyenlősítésével
felülírja a komplex értékelést, kuszaságaival automatikusan konfliktushely-
zeteket teremt, az oktatási folyamat
szereplői közöui bizalmat tovább
rombolja, és a szabálykerülő magatar-
tási formák terjedését segíti elő.
A GDP arányában az oktatásra fordítou összegek hazánkban az OECD-
országok átlagos ráfordítási szintjénél kissé alacsonyabbak. A 2006-os évtől
kezdve a költségvetés a GDP-nek a korábbihoz képest egyre csökkenő arányát
fordítoua oktatási kiadásokra.
98
A számítások alapján az állami normatív fi-
nanszírozás az oktatás összes költségeinek 40 és 60%-a közöui részére elég.
99

Különösen nagy problémaként jelentkezik, hogy az oktatásra fordítandó ösz-
szegek változtatási javaslatai (az utóbbi években és különösen a 2010-es költ-
ségvetésben: csökkentése) lényegi hatástanulmányok és rendszerfejlesztési
elképzelések nélkül kerülnek előterjesztésre. Az oktatáspolitika e tekintetben
sem folytatou előre tervező, proaktív magatartást, hanem az utolsó pillanat-
ban kialkudou megvonások „enyhítésére” a korábbi, törvényes szabályok fel-
oldását javasolta, ami tovább rombolta az iskolák és a fenntartók szabálykö-
vető, erkölcsi magatartását és az oktatás színvonalát. A kiegészítő normatívák
sok esetben a valódi fajlagos költségekhez kevéssé kapcsolhatók. A normatív
finanszírozási rendszer gyakran az oktatáspolitikai szándékoktól független,
97
 A fejezet anyagát bővítik a Háéranyag IV. részének fejezetei (Halász G.: A magyar okta-
tásirányítás és fejlesztés jellemzői; Szebedy T.: A magyar oktatásirányítás; Palotás Z.: Stratégiai célok
a közoktatásban; Barlai R.: Az oktatás stratégiai céljainak alakulása a pártok oktatáspolitikájában; Cser-
mely P.: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szerepe az oktatás fejlesztésében; Sáska G.: Az oktatás
finanszírozásának változásai és lehetséges fejlesztési irányai).
98
 A magyar költségvetés oktatási kiadásai a GDP %-ában a következők voltak: 2000:
4,97%, 2001: 5,05%; 2002: 5,43%; 2003: 5,66%; 2004: 5,26%; 2005: 5,31%; 2006: 5,11%; 2007 előzetes
adat: 4,84%. Az OECD átlag 2005-ben 6,1% volt. Források: (www.okm.gov.hu/letolt/statisztika/
okt_evkonyv_2007_2008_080804.pdf 161. o; hp://www.oecd.org/dataoecd/16/10/41261748.pdf ). Az
OECD országainak oktatási ráfordításai önmagukban, igen tág határok közöu csak nagyon
kevéssé befolyásolják az oktatás színvonalát (Barber, M., Mourshed, M. (2007) Mi áll a világ
legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének háerében? McKinsey & Co.), azaz a ráfordítások
növelése önmagában nem tekinthető fejlesztési tényezőnek, inkább egy szűk keresztmetszet-
nek. Az oktatási ráfordítások alacsony szintje ugyanakkor a jól fókuszáló és költséghatékony
tartalmi fejlesztés gátja lehet.
99
 http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/20B085CE3B98048CC125745E002178B4/$File/080
7J000.pdf – 14. o. Ez az arány az alapnormatívának az iskolatípusok helyeu az évfolyamokhoz
való kötésével a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok esetén egyre csökkent az elmúlt évek-
ben.
A finanszírozási rendszer nincs
összhangban az értékeléssel.
71
néha azokkal ellentétes mechanizmusokat indít el. A pályázatok felhaszná-
lása a kívánt új tartalmak kialakítása helyeu számos esetben (burkoltan) a
fenntartás finanszírozását szolgálja.
100
Összefoglalva: a jelenlegi oktatásfinan-
szírozási rendszer a hatékony gazdálkodás gátjává vált.
Az ország gazdasági válságban van. Ebben a helyzetben különösen fontos,
hogy minden közkiadást, így az oktatásra fordítou kiadásokat is, hatékonyab-
ban használjuk fel. A hatékony gazdál-
kodás azonban nem néhány részterület
kiragadásával, hanem a költségszerke-
zet teljes átvilágításával és a jó példák
terjesztésével javítható igazán. Ezzel
összhangban rendkívül fontos ismételten hangsúlyoznunk, hogy az oktatási
költségek „lefaragása” nem lehet pusztán financiális alku és adminisztratív
intézkedések tárgya.
A magyar iskolaszerkezet sokszínű, megtalálhatóak és megőrzendőek
benne a 8+4, a 6+6 és a 4+8 osztatú iskolai hagyományok értékei. Sajnos az
iskolaszerkezet az erőfeszítések ellenére még mindig sok esetben zsákutcás
képzést ad, és nem biztosítja kellőképpen az átjárási pontokat. A közoktatás-
ban egyaránt jelen vannak az önkormányzati, állami, egyházi és magánfenn-
tartású intézmények. Ezen típusok mindegyikében találhatóak olyan kiemel-
kedő értékeket felmutató intézmények, amelyekre méltán büszkék lehetünk.
Ezt a minőségigényű szintet kell az intézmények rendszeres, szakmailag el-
lenőrzöu, külső értékelésével és az azt követő fejlesztéssel terjeszteni bármely
fenntartási típus erőltetése nélkül. A követelmények minimumát évek során
át sem teljesítő intézmények esetén azonban nem szabad visszariadni a radi-
kális átszervezéstől vagy bezárástól sem.
Az oktatási intézmények megszüntetésére vagy egybevonására különö-
sen igaz az, hogy nem szabad pusztán financiális és adminisztratív kérdés-
ként kezelni. Ezen esetekben rendkívül fontos az intézményben folyó oktatás
minőségének és az intézménnyel összefüggő lakóközösség fennmaradási
100
 A kialakuló tisztázatlan és ezért konfliktusgeneráló helyzeteknek az egyházi oktatási
intézmények kiegészítő finanszírozása egy igen sajnálatos példájává vált az elmúlt években.
2005-től kezdve az egyházi iskolák kiegészítő állami támogatásának meghatározása során az
önkormányzatok által az iskolák támogatására adou átlagos összeg kiszámítása számos fak-
tor bizonytalan értelmezése miau (így pl. a saját és a pályázati bevételek, az önkormányzatok
által az egyházi iskoláknak juuatou támogatás, iskolai étkeztetés stb.) nem volt egyértelműen
megoldható. Az Állami Számvevőszék jelentése szerint 2005 és 2007 közöu a kormányzat 2,7
milliárd Ft-ot nem utalt át az egyházaknak. A helyzet bonyolultságát jól mutatja, hogy az Ál-
lami Számvevőszék jelentésének e részét a Pénzügyminisztérium és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium vitatja (hp://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/20B085CE3B98048CC125745E002178B
4/$File/0807J000.pdf – 17., 36–39. és 62–102. o.).
Az intézmények megszüntetése,
egybevonása nem lehet pusztán
financiális kérdés.
72
esélyeinek alapos és komplex elemzése. E lépések során igen kevés esetben
történik meg a kisiskolákban folyó oktatás infokommunikációs, digitális tan-
anyagokkal történő segítésének kellő átgondolása. Az intézményi szerkezet
átalakítása a helyi közösségek hosszú éveken, évtizedeken át begyakorolt
szokásrendszereinek megváltoztatását igényli. Emiau a jelenleg szokásos
féléves, éves időtáv helyeu az ilyen döntések megvalósítását legalább két év,
optimálisan 4 tanév alau kellene elvégezni, amikor a felkészülési periódust
a felmerülő konfliktusok kipuhatolására, modellezésére, elemzésére és előze-
tes megoldására lehet felhasználni.
Az oktatási stratégia kialakításában az elmúlt majdnem két évtizedben
különösen hiányzou a szakmai-társadalmi vita, a politikai megegyezés, a
nemzeti konszenzus keresése. Ennek
hiányában a stratégia eszközrendszere
néhány évenként átalakult, és az irá-
nyítás különböző elemei egymásnak
ellentmondó hatásúak leuek. A meg-
hirdeteu célrendszerből a nagy forrásigényű elemek rendre „lekoptak”.
A fennmaradó fejlesztési irányok menetközben igen gyakran módosultak.
Így a néha megjelenő stratégiai elképzelések nem váltak a mindennapi cse-
lekvés irányítóivá. A változtatások bevezetése során igen sokszor hiányzou:
● Az oktatási rendszer innovációjának, fejlődésének elemzése, az előre-
mutató fejlődési irányok felmutatása, segítése, intézményesítése, kodi-
fikálása;
● a folyamatok kellő mélységű, előzetes hatásvizsgálata, a változtatások
magyarázata, a megvalósításukhoz szükséges előzetes konszenzus
megteremtése;
● a változások hatásainak nyomon követése és a káros hatásokat kivédő
visszacsatolások.
101
A magyar oktatási rendszerben
az iskolák fenntartói OECD-össze-
hasonlításban is meglehetősen nagy
szabadságot élveznek az iskola oktatási
programjának, önellenőrzésének és ve-
zetésének meghatározásában.
102
A ne-
velési-oktatási intézményeket fenn-
101
 Az „evidence-based education policy” alkalmazása a sokszor csupán néhány napra
korlátozódó döntés-előkészítési folyamatban egy túlterhelt és sok esetben emiau is elszigetelt
apparátus számára szinte lehetetlen.
102
 Forrás: www.oecd.org/edu/eag2008 Annex 3.
Az az oktatáspolitika, amelyik
nem nyeri meg a pedagógus
egyetértését, abban a pillanat-
ban elveszte mindent, mihelyt
becsukódik a tanterem ajtaja a
pedagógus mögö.
Az egyetértésre való törekvés hi-
ánya mia nincs hosszú távon ér-
vényesülő oktatási stratégia.
73
tartó – több mint 2400 – önkormányzat és az oktatásirányítás együumű-
ködése messze nem kielégítő. A tantestületi szavazásokban egzisztenciá-
lis érdekek érvényesülhetnek a szakmai indokoltság helyeu.
103

Az iskolát sok intézkedés mint a közoktatási szolgáltatásokat megvásárló
piaci szereplőt jeleníti meg. Ez egy súlyos hiba, ugyanis a valóságban a kellő-
en önálló döntésekhez az iskolák és a
fenntartók jelentős részénél hiányzik
a motiváció és a szakértelem, a piaci
viselkedésnek pedig ezen túlmenő-
en sincsenek meg a forrásai. A szol-
gáltatásokat és az óhajtou, de a maga
komplexitásában nem létező „oktatá-
si piacot” (sokszor lobbiérdekeknek
is megfelelően) erőltető oktatáspolitika öngólt lő, mert ezzel az iskolák diffe-
renciálódását és ezzel végső soron a tanulók elkülönülését segíti elő.
A hazai általános légkör és az oktatási változáshajsza az oktatás szereplői
párbeszédének a hiányához vezeteu el. Ez a megértés és egyetértés hiányát
okozza, amely bizalmatlansághoz vezet. A bizalmatlanságból és a koraéreu
decentralizációból jogi és financiális túlszabályozouság következik, amely
szabálykerülő taktikákat fejleszt ki. A szabálykerülés a túlszabályozás újabb
köreit indítja be. E helyzetkép is mutatja, hogy mennyire elengedhetetlen az
oktatásról folyó egyeztetés kiszélesítése, a legfontosabb kérdésekben a nem-
zeti konszenzus elérése, a változások jobb előkészíteusége és megfontoltsága.
Az innovációkat, a jó gyakorlatokat elterjesztő pedagógusi hálózatok, az
iskolák szintjei közöui együuműködések is ma még esetlegesek. Nagyon hi-
ányzik a rendszerbe szervezeu, a tanári hálózatok képzését segítő és a sokirá-
nyú információáramlást lehetővé tevő szakfelügyeleti rendszer. A szülőkkel,
az iskolát fenntartó közösséggel, a munkaerőpiac szereplőivel, a közművelő-
dési intézményrendszerrel és a médiával való hálózatos együuműködések is
rendkívül hiányzó elemei a ma oktatási rendszerének.
Az iskolák vezetésében és az oktatás irányításában a jelenleg meglévő ve-
zetői szakértelem nem elegendő. Ez a magyar oktatásirányítás egyik legsú-
lyosabb hibája. A kiterjedt problémahalmaz elemei a következőkben foglal-
hatóak össze. Mind az oktatás irányításának, mind a fenntartóknak, mind
pedig az iskolák vezetőinek a szintjén igen eltérő az informáltság. Eltérő a
103
 Ennek igen sajnálatos példájaként a 2003-as 10%-os kötelező óraszámcsökkentés helyi
érvényesítését sok helyen dominálták az egzisztenciális érdekek. Így egy látszólag demokra-
tikus intézkedés a tantestületek jelentős részében értékrend-romboló aktussá vált, ami egy
konkrét példán keresztül mutatja meg azt, hogy a helyi döntések megengedése csak az arra
éreu közösségek esetén javít (ou az ellenkezője rombol), viszont az erre fel nem készült közös-
ségek esetén éppen ellenkezőleg: rombol.
Az oktatás piaca „álpiac”: az is-
kolák többsége nem képes a szol-
gáltatásokat megvevő, valódi pia-
ci szereplő lenni. A piacimitálás
rombolja az oktatási rendszer in-
tegrációját.
74
vezetői, oktatási tapasztalatok mélysége és színvonala is. A vezetői kiválasz-
tás és megbecsülés mértéke elégtelen. A vezetők munkaidejüket nem tudják
kellőképpen az oktatás irányítására for-
dítani. A vezetők sokszor nem kellően
felkészültek az időbeosztásuk és a kap-
csolati rendszerük optimalizálására, a
feladatok kellő delegálására és végre-
hajtásuk ellenőrzésének megszervezésére. Az iskolai vezetőket ritkán segí-
ti megfelelően képzeu adminisztrációs háuér. Sok vezető motivációs szintje
nem elegendő. Az oktatási vezetők sokszor frusztráltak, kiégnek. A vezetők
képzésében és továbbképzésében kevés a naprakész ismeretet adó, gyakor-
latorientált, tudományosan megalapozou tartalom. Károkat okoz, hogy a
vezetői továbbképzések az ötvenedik év feleu nem kötelezőek, noha a ve-
zetők jelentős része e korcsoportból kerül ki. Ez a gyakorlat ellentmond az
élethosszig tartó tanulás elvének is. A vezetői felkészültség segíti az oktatási
rendszer tanulószervezeué válását is mind az iskolákon belül, mind pedig a
rendszer egészében.
Az EU Strukturális Alapokból a nevelés és oktatás fejlesztésére kivételes
esély kínálkozou. Kulcskérdés, hogy ezt az esélyt az ország mennyire tudja
felhasználni. Az EU-forrásokkal kap-
csolatos fejlesztési irányok számos ele-
me rendkívül túlcentralizált, a fejlesz-
tés irányait sokszor egy-egy szűkebb
szakértői csoport szabja meg, amelyben
szerepet kapnak piaci, egyéni érdekek
is – az érinteuek viszont többnyire nem.
A helyi pedagógusi közösségek innová-
ciói a fejlesztési célrendszer kialakításá-
ban csak nagyon kevés esetben érvé-
nyesülhetnek. A rendelkezésre álló források felhasználása a legtöbb esetben
túlbiztosítou.
A fejlesztésekben túlzouan elterjedtek a pályázatos formák, amelyek a leg-
jobbaknak további lehetőségeket adnak, de nem teszik lehetővé a pályázat-
írásra képtelen, legrosszabb helyzetben lévő intézmények fejlődését. A pályá-
zatok eljárásrendje igen sok esetben a megbízhatóságukat már hosszú távon
bizonyítou intézményeket többnyire ugyanúgy kezeli, mint a gazdasági élet
egy nappal korábban megalapítou vállalkozásait. A pályázati források elosz-
tása feleu nincs meg a kellő társadalmi kontroll. A pályázatírás az innová-
ciók bevezetésére irányuló eseti eszköz helyeu az iskolai költségvetés olyan
nélkülözhetetlen elemét adó és egyre jobban elburjánzó alapfoglalkozás leu,
amely ma már az iskola pedagógiai és vezetői alapfeladatainak ellátását ve-
A jó iskola egyik legfontosabb
kritériuma az igazgató felké-
szültsége, embersége.
A pályázat nem a fejlesztés cso-
daszere, hiszen a legjobbaknak
ad ugyan további lehetőségeket,
de nem teszi lehetővé a legrosz-
szabb helyzetben lévő intézmé-
nyek fejlődését. Így a fejlesztés
nem komplex, hanem az értéke-
léstől elszakíto, pazarló lesz.
75
szélyezteti. Sok esetben hiányzik, illetve csak papíron létezik a pályázatok
sikeres befejezésével elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása, ami
a fejlesztési folyamatok kampányjellegét és pazarló vonásait erősíti meg.
A magyar iskolák épületeinek jelentős része műszakilag rossz állapotban
van, belső elrendezésük és világításuk nem felel meg sem a hazai, sem az eu-
rópai normáknak, fenntartásuk pedig aránytalanul drága.
104
A tornatermek,
a mozgás utáni tisztálkodást lehetővé tévő helyiségek hiányzanak, a kollégi-
umok jelentős része leromlou. Az eszközállomány igen sok helyen hiányos.
A fenti rengeteg hiányosság ellenére az infrastruktúra fejlesztése sokszor
elszakad a helyi igényektől és lehetőségektől, a valódi (és nem formálisan
letudou) tartalmi fejlesztésektől elszakítouan jelentkezik, és így nem fejt ki
optimális hatást.
III. 16. A határon túli magyarság oktatásának segítése
105
Az elmúlt tíz évben Magyarország a határon túli magyarság oktatásának se-
gítésére kb. 50 milliárd forintot fordítou.
106
Számos magyar felsőoktatási in-
tézmény (Partiumi Keresztény Egye-
tem, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Főiskola, Sapientia – Erdélyi Magyar
Tudományegyetem és Selye János
Egyetem) jöu létre a határainkon túl.
Ezek intézményrendszerét jól egészí-
tik ki a Márton Áron Szakkollégiumok. Több határon túli magyar középfokú
oktatási intézményt is kiemelt nemzeti intézményként tartunk számon. A ha-
táron túli magyar nyelvű oktatás segítésében eddig a felsőoktatás segítése
dominált. A közoktatásra, azon belül az óvodákra és az általános iskolákra
jutó támogatási lehetőségek túl kicsi arányt képeztek, és meglehetősen szór-
ványosak voltak. A felsőoktatás támogatásában a pedagógusképzés nem volt
különlegesen kiemelt szerepű, és a támogatás nem volt egységbe szervezve a
pedagógusképzést fejlesztő hazai programmal.
A határon túli magyarság oktatásának segítése kampányszerű, ami e ki-
emelten fontos kérdést sok esetben a határon túli magyarság különböző cso-
portjaival folyó politikai alkudozás részévé teszi. Az egyedi döntések sokszor
104
 http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/om_kozeptavu_kozoktatas-fejlesztesi_strategiaja_
040506.pdf.
105
 A fejezet anyagát bővítik a Háuéranyag V. részének fejezetei (Farkas A.: A Magyarorszá-
gon élő nemzetiségek oktatása; A határon túli magyarság oktatása).
106
 hp://www.nemzetpolitika.gov.hu/index.php?main_category=2&action=view_item&item=569.
A határon túli magyarság támo-
gatására a jelenlegi szétaprózo-
ság helye hosszú távú, rendszer-
szemléletű fejlesztéspolitika kell.
76
nem jól meghatározou teljesítményelvárások mentén születnek meg, és nem
ösztönöznek az oktatás minőségének kellő javítására. A pályázati rendszer
nem kiszámítható, és néhány elemében a klientarizmus kialakulását segíti
elő. A magyar nyelvű, határon túli felsőoktatási intézmények akkreditációja
sok esetben hiányzik vagy hiányos, az intézmények csak kevés esetben élnek
a felnőuoktatás eszközeivel. Különösen kevéssé tisztázou a szórványvidéke-
ken folyó oktatás támogatásának helyzete.
Néhány igen jó példától eltekintve kevéssé működnek a pedagógiai in-
novációk kölcsönös megismerését, a jó gyakorlatok elterjedését biztosító, a
határon átnyúló pedagógusi hálózatok. A kihelyezeu továbbképzések, a part-
neriskolák, a diákcserék, a közös versenyek rendszere és ezek támogatou-
sága eseti és egyedi. Szinte alig léteznek a határon átnyúló, vagy akár több
régió magyarságát is egybefogóan szervezeu tanulói-pedagógusi projektek.
A tapasztalatcserében az anyaország (például a roma kisebbséggel való békés
együuélés terén) igen sokat tanulhat a multikulturális együuélésnek a hatá-
ron túli magyarság által megtapasztalt és kimunkált módozataiból.
77
IV. A javaslatrendszer célja
IV. 1. Nemzeti összefogás a magyar oktatási rendszer
újjáépítéséért
Az előzőekben bemutatou helyzetkép azt jelzi, hogy a magyar oktatási rend-
szer számos olyan súlyos bajjal küzd, amelyek egymással összefüggenek.
Ebből fakadóan a magyar oktatási
rendszer ilyen vagy olyan elemében
való megújítgatása nem vezet célra.
A nevelés-oktatás rendszerét a lé-
tező értékek megőrzésével és új elemek beillesztésével az alapjaitól újjá kell
építeni.
Az oktatás mind az egyén, mind az egész nemzet számára a legfontosabb
hosszú távú kitörési esélyt jelenti a jelenlegi helyzetből. A nevelési-oktatási
folyamatnak segítenie kell elsősor-
ban a kiváló polgárok (családanyák,
családapák, vállalkozók, mérnökök,
közszolgák, politikusok stb.) felne-
velését, de mindemelleu az ország,
a nemzet szellemi sajátosságainak érdekében fokozouan támogatnia kell a
kultúra és a tudomány leendő kiválóságainak fejlődését is. Ez a keuős stratégia
eredményezhet egy olyan, a felkészültségében versenyképes, testileg és lelki-
leg egészséges társadalmat, amelyet nemzetközileg is magas szinten jegyeznek.
Elengedhetetlen tehát a nemzet egészének elhatározása arról, hogy a nevelés-
oktatást és annak feltételrendszerét javítani kell. Muszáj egyetértenünk abban
is, hogy melyek a változtatások fő irányai. Ezzel egyidejűleg egy felesleges ki-
adásoktól mentes, jól működő és egyre jelentősebb értéket „termelő” oktatási
rendszert kell megtervezni és létrehozni, amelyik a régió leghatékonyabb, de
nem a legolcsóbb rendszere. Az oktatási rendszer minőségalapú újjáépítéséhez
a hatékonyság növelése melleu is többletforrások kellenek.
A nevelés és oktatás rendszerének újjáépítésére kimunkált javaslatok első
körben ajánlásokat fogalmaznak meg a döntéshozók számára. A döntéshozók okta-
tást javító akarata azonban még akkor sem elég a nevelés és oktatás helyze-
tének lényeges megjavítására, ha abban egység mutatkozik. Érdemi és átfogó
változáshoz ennél több, az oktatási rendszer valamennyi résztvevőjének és a velük
kapcsolatban állóknak közös akarata és közös munkája kell.
Az oktatás mind az egyén, mind az
egész nemzet számára a legfonto-
sabb kitörési esély.
A magyar oktatási rendszert nem
megújítani, hanem újjáépíteni kell.
78
A programunk tehát alapvetően nem rövid távú jogszabály-módosításo-
kat javasol, hanem hazánk minden polgárát mozgósító hosszú távú nemzeti
összefogás elindítását célozza a nevelés és oktatás egészének átfogó és kellően
előkészíteu megjavítása érdekében. A nyelvében, kultúrájában izolált nemze-
tet erős oktatás nélkül kiemelkedés helyeu elsorvadás veszélyezteti. A neve-
lés és oktatás megújítása nélkül:
● Nem tudunk úrrá lenni az országot jellemző értékválságon;
● lemaradunk a minőségigényű munka nemzetközi versenyében;
● védtelenek leszünk a gazdasági válságok ismétlődő hullámaival szem-
ben; és
● hosszabb távon sem fogjuk tudni hazánkat élhető országgá alakítani.
IV. 2. Jövőkép: a magyar iskola 2020-ban és 2030-ban
Ha a nevelés és oktatás átalakítására kellő összefogást, erőforrást és minden-
napos aprómunkát tudunk mozgósítani, akkor 2020-ra a magyar iskolák:
● Sok olyan pedagógus egyéniséget alkalmaznak, akiknek a pedagógiai
és szakmai tudása példa a tanulók és a társadalom számára; akik isme-
rik és segítik egymást; akik a Kárpát-medence egészére átnyúló hálóza-
tokban átadják tudásukat az iskolai környezetüknek;
● pedagógusaiban az oktatásirányítás megbízik; a pedagógusokat szolgál-
ja, és nem tereli;
● belső életében és külső kapcsolataiban a pedagógusok, a tanulók, a szü-
lők együuműködési formái és közösségei megerősödnek; sok iskolában
olyan értékrend alakul ki, amelyet az iskola egyik legfontosabb kincse-
ként őriz, fejleszt és terjeszt; visszaszorul az agresszivitás, erősödik a
tolerancia; sikeresen kezelik a konfliktushelyzeteket;
● a magas szintű kultúra és tudomány előkészítő-műhelyei;
● döntő többségében kialakul az ismeretek átadása melleu azok sokoldalú
alkalmazására, az önálló tanulásra is képessé tévő pedagógiai kultúra;
● tolerálják a tanulók különbözőségét, igazodnak eltérő fejlődési ütemük-
höz;
● a magyarországi oktatási és tehetséggondozási tevékenységeket, mint
„hungaricum”-okat követendő példaként mutatják be az EU-ban;
● az olvasási, szövegértési, matematikai, természeuudományi, idegen
nyelvi és más készségek szintjében előrébb kerülnek a nemzetközi rang-
sorokban;
● a kisgyermekkori nevelést kiemelten kezelik;
79
● általánossá válik a digitális és kommunikációs technológiák alkalmazá-
sa a nevelés és oktatás egész folyamatában;
● széles körében tudatosul a művészeti oktatásnak és a mindennapos
mozgásnak a más területeken is megmutatkozó fejlesztő szerepe;
● érdekeltekké válnak a magasabb minőségű nevelés és oktatás elérésé-
ben; csökken az oktatás minőségében megmutatkozó hatalmas különb-
ség az iskolák közöu; a rendszeresen elvégzeu, független értékelés az
intézményi önértékelés biztos támpontja lesz; a vezetők felkészültsége
nő; a kiemelkedő iskolák önállósága nő, a lemaradó iskolákat pedig vál-
tozatos eszközök segítik a felzárkózásban; az iskolai közösségek egyre
nagyobb része válik tanuló közösséggé;
● kialakul egy ellenőrzöuen és megbízhatóan magas színvonalú tovább-
képzési rendszer;
● kollégiumaik többsége a szakmai továbbfejlődés és a közösségi nevelés
változatos eszközeit nyújtja lakóinak;
● a szakképzés területén a legtöbb helyen a szakmailag felkészült, sok-
oldalú és továbbfejlődni képes tanulók képzésének helyes és korszerű
módszereit alkalmazzák;
● a felsőoktatásban nő az intézmények közöui egészséges verseny, a ku-
tatóegyetemek ekkorra már számouevően növelték az oktatói kar és a
képzés színvonalát; minőséget ösztönző finanszírozási rendszert hasz-
nálnak, egyre fokozódó követelmények érvényesülnek valamennyi fel-
sőoktatási intézmény működésében;
● a határon túli magyar oktatási intézményekkel, tanulókkal és pedagó-
gusokkal széles körű kapcsolati hálózatot építenek ki.
Az oktatási intézmények legtöbbjében lehetővé válik, hogy az új nemze-
dék felkészültebben, felszabadultabban, sokoldalú képességek és készségek
birtokában kezdje meg az életét egy változó és fokozou helytállást igénylő
világban.
107
107
 A jövőképekben csak az optimista változatot írtuk le. Ez szándékos volt. A lehető leg-
jobb helyzetre való fókuszálást nem azért választouuk, mert az álmainkat szereuük volna
papírra vetni. Ez a megközelítés a III. 3. pontban leírt sikertechnológiából adódou. Ha a le-
hető legigényesebb változatot tartjuk szem előu, akkor az oktatásfejlesztési folyamat végén
sokkal nagyobb eséllyel jutunk el egy magasabb szintre, mintha egy „realista”, azaz csak fé-
lig-meddig igényes, vagy egy „pesszimista”, azaz egy igénytelen változatot képzeltünk volna
magunk elé. Ezt előrebocsátva igen fontos megjegyeznünk, hogy a leírt, optimista jövőkép
számos ok miau nagyon bizonytalan. A 2020-ra tervezeuekkel kapcsolatos bizonytalansá-
gi tényezők közöu a legfontosabb az, hogy az ország mennyire tud úrrá lenni a jelenlegi
válságon, és mennyire tud egy új és másfajta fejlődési pályára átállni. 2020-ig eldől az is,
hogy sikerül-e megteremteni a közmegegyezést arról, hogy ennek az új fejlődési pályának
az oktatás minőségi megjavítása az egyik legfontosabb eleme legyen. 2030-ra a legfontosabb
80
2030-ra a magyar iskolák
● olyan pedagógusokat alkalmaznak, akik a társadalom kiemelten meg-
becsült polgárai, a pedagógusok számouevő része emberi tartása és
szakmai tudása miau egyaránt példa a környezete szemében; egyre job-
ban elszigetelődnek és egyre inkább kikerülnek a rendszerből azok a
pedagógusok, akik nem felelnek meg e magas követelményeknek;
● túlnyomó többségében megszilárdul, és általánosan jellemzővé válik a
korábban (az V. 1. részben) körvonalazou magas szintű, közösen vállalt
értékrend;
● általánosan alkalmazzák az egyénre szabou tanítási módszereket és a
differenciált csoportképzés technikáit; tanulóik körében általánossá vá-
lik az önálló tanulás képessége és igénye;
● döntő többségére jellemző a pedagógiai innováció; a pedagógusainak
van kedvük, idejük és lehetőségük sikeres módszereket fejleszteni vagy
adaptálni; ön- és továbbképzésük feltételrendszere optimálisan biztosí-
tou;
● a magas szintű kultúra és tudomány megbecsült, sikeres előkészítő-mű-
helyei;
● a magyar oktatási és tehetséggondozási tevékenység ismert a világban,
eredményeit széles körben alkalmazzák;
● alacsony színvonalon teljesítő része egyre jobban felzárkózik a magas
szintű oktatást és nevelést végző intézményekhez; emelkedik az általá-
nos teljesítmény: az ország az első tíz közé kerül a nemzetközi oktatási
felmérésekben;
● széles körében alapvető módszerré válik a fenntarthatóság pedagógiája;
● túlnyomó többsége mindennapos programjában szerepelteti a művésze-
ti alkotómunka és a mozgásformák változatos formáit;
● a szakképzésben a legtöbb helyen olyan tanulókat bocsátanak ki, akik a
választou, piacképes szakmájukra magas szinten felkészültek, képessé-
geikre büszkék, és akiket a társadalom elismer;
● a felsőoktatási intézményeik kutatóegyetemei révén elérték a nemzetkö-
zileg is kiemelkedő színvonalat; vannak olyan magyar egyetemek, ame-
lyeket kiemelkedő oktatóik és teljesítményük miau magasra értékelnek
a világon; valamennyi felsőoktatási intézmény megtalálta azt a profilt,
bizonytalansági tényezők a világ egészének a sorsával függenek össze. Erre az időszakra dől
el az, hogy igaza lesz-e annak a néhány kutatónak, akik 2030-ra „tökéletes vihart” jósolnak,
azaz egy olyan mély világválságot, amelyben az éhínség, a víz- és energiahiány népvándor-
láshoz és háborúkhoz vezet (hp://www.guardian.co.uk/science/2009/mar/18/perfect-storm-john-
beddington-energy-food-climate). Rajtunk is múlik, hogy ne így legyen. Pontosítunk: nagyon
nagy részben az oktatásunkon is múlik, hogy ne így legyen.
81
amelyet elfogadhatóan magas színvonalon képes művelni, a legkiválóbb
egyetemeinkre való bejutásért kiváló képességű külföldi diákok sokasá-
ga versenyez;
● döntő többségükben olyan helyekké válnak, ahová a tanulók és a peda-
gógusok örömmel járnak be, ahol kölcsönös fejlődésük mindennapos és
közös öröm forrása lesz;
● lehetővé teszik, hogy az új nemzedék testi, lelki és kognitív képességek-
ben jobban felkészülve, az iskolai közösség támogatásával és az iskolai
sikerekkel feltöltekezve, bátran és magabiztosan induljon az új, ma még
kiszámíthatatlan és megjósolhatatlan világba.
Az ezután következő, V. fejezetben összefoglalt javaslataink a fenti jövő-
képhez vezető út legfontosabb indító lépéseit és néhány kezdeti állomását
írják le.
82
V. Javaslatok a nevelés és oktatás
újjáépítésének legfontosabb kérdéseiben
Megjegyzés: Ebben a fejezetben a magyar oktatási rendszer újjáépítésére
irányuló legfontosabb javaslatainkat írjuk le. A javaslatokat a helyzet-
elemző rész fejezetei szerint csoportosítouuk, és fontosságuk szerint az
alábbi három fajtára tagoltuk:
● Olyan átalakítási javaslat, amely az oktatási rendszer újjáépítésének
lényeges, központi eleme.
● Kiemelten fontos teendő a nevelési-oktatási folyamatban.
● Fontos javaslat.
A javaslatok nem annyira részletekbe menőek, mint inkább egy rend-
szerszemléletű, hosszú távú gondolkodás elemei, egy majdani nemzeti
oktatási stratégia részei. Néhány részterület ennek ellenére bekerült a
fontossága miau. A javaslatok közöu olyanok is szerepelnek, amelyek
nem újak: kezdeti változatuk már bevezetésre került, vagy éppen jelenleg
áll bevezetés alau. E részeket azért nem hagytuk ki, mert az oktatási rend-
szernek nem az átalakítására, hanem az újjáépítésére teszünk javaslatot,
és jelezni akartuk, hogy az adou szabály az új rendszernek is fontos része
kellene hogy legyen. Ugyanakkor nem törekedheuünk a teljességre, így
ha a nevelési-oktatási folyamat valamely eleme nem kerül említésre, az
még messze nem azt jelenti, hogy elhatárolódunk tőle.
V. 1. Az iskola értékformáló közössége
Kiemelten fontos a közösségek és a kulturálisan meghatározó pedagógusok értékőrző,
értékközvetítő, értékteremtő szerepe. Az iskolai értékrend kialakítása, tudatosítása
és megőrzése, a jellemformálás, az erkölcsi és közösségi nevelés csak kellően
erős és jól működő iskolai közösségekben képzelhető el.
108
Az értékőrzésben,
108
 Az értékformáló közösségekbe az osztályközösségek és a pedagógusi közösségek mel-
leu hangsúlyosan beleértjük a kollégiumi, sport-, szakköri, művészeti, önképzőköri, szülői és
83
értékközvetítésben, értékteremtésben csak mintaadó, kulturálisan meghatá-
rozó szerepű pedagógus vehet részt sikeresen. Úgy is fogalmazhatunk, hogy
minden jó pedagógus a nevelés minden pillanatában egyben erkölcstanár is.
A pedagógusok felkészültségének növelése, társadalmi megbecsülésének és
tekintélyének helyreállítása, értelmiségi szerepkörének biztosítása nélkül az
iskolai értékrend számouevő javulása nem várható. Egy felelős oktatáspoliti-
kának ez ma az egyik legfontosabb feladata.
● Szükség van a tanulók, a pedagógusok, a szülők jogainak és kötelességeinek új-
raszabályozására. Az értékrendből fakadó viselkedési normákat célszerű a lehető
legegyszerűbben, legrövidebben, legérthetőbben és az életkornak megfelelő dif-
ferenciáltsággal megfogalmazo iskolai vállalásrendszerben (Iskolai etikai kó-
dexben) rögzíteni. Hasznos, ha az Iskolai etikai kódex megértése, értelmezése és
minden másfajta, iskolához tartozó közösségeket is. Példaként hadd álljon iu egy kívánatos
iskolai értékrend néhány fontos eleme:
● Az örök értékek (szép, jó, igaz) felismerése, tisztelete és képviselete;
● az élet, a béke, a család, a gyermek tisztelete, a környezet harmóniája iránti fogékony-
ság, rendszeretet;
● a minőségigény, a pontos, megbízható munka öröme, a kiváló teljesítmény kitünteteu
értékként való elfogadása;
● az új iránti fogékonyság, önérzet, a szabadság, a kreativitás és originalitás igénye és
tisztelete;
● felelősségérzet, a hosszú távú, távlatos gondolkodás igénye, a fenntarthatóság szerinti
életvitel;
● becsületesség, megbízhatóság, nyíltság, igazmondás;
● emberszeretet, kölcsönös megbecsülés, hagyomány- és tekintélytisztelet, az egyéni
különbségek iránti nyitouság és tolerancia, a gyengébbek támogatása, szolidaritás, a
korlátaink bölcs elfogadásán alapuló alázat;
● érzelmi éreuség, belső harmónia, egyéni és nemzeti önbecsülés, empátia, jóság, szere-
tetre való képesség és szeretetre méltó életfelfogás, az igaz barátságra, a szerelemre való
képesség;
● közösségépítés: együuműködési és segítőkészség, szolidaritás, kompromisszumkész-
ség, önmérséklet, áldozatképesség;
● értékelvűség és integritás: az értékrend betartásának és betartatásának igénye, igazsá-
gosság, tisztesség, bölcsesség.
Fontos, hogy a fenti értékek nemcsak mint egyéni értékek, hanem mint csoportértékek is
közös viselkedési normát jelentsenek. A Hoffmann Rózsa szerkesztésében 2003-ban megjelent
Szakmai etikai kódex pedagógusoknak c. kötet ajánlásai és a pedagógusoknak kidolgozou Etikai
kódexei jó alapként szolgálnak az értékek és normák megfogalmazásában. Az értékek, a jel-
lemformálás fontosságát jól összegzi a Katolikus iskola c. dokumentum iskolameghatározása:
„Az iskola: hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által kiformálódik a teljes
ember.”
84
elfogadása minden oktatási fokon az iskola közösségi életének fontos avatási ese-
ménye. A pedagógusok számára fontos egy Pedagógiai etikai kódex elfogadása.
Ez nemcsak előírja a normákat, hanem ezek meghirdetésével védi is a pedagógu-
sokat, hiszen nyilvánvalóvá teszi, hogy mi az, ami elvárható tőlük.
109
● Nem maradhat normasértés válasz nélkül. Az iskolai normasértések kezelésére
kikerülhetetlen a normasértés fokától függő átfogó, nyilvános, stabil és kiszámít-
ható
o
közvetítő, konfliktust megelőző (mediáló),
o
konfliktusmegoldó, a sérteet kártalanító (resztorációs),
o
elkülönítő és
o
elreentő-büntető
kezelési rend kidolgozása. Ebben az iskola a normasértés szintjétől és jellegétől
függően külső segítséget (így pszichológiai, orvosi, család- és gyermekvédelmi,
valamint – törvénybe ütköző, kivételesen súlyos esetben értelemszerűen – speci-
álisan képze igazságszolgáltatási segítséget) is igénybe vehet. A dominanciavi-
szonyokat átrendező, a változatos élethelyzeteket felhasználó konfliktuskezelő lé-
péseknek és programoknak elengedhetetlen feltétele a képzési és forrásbeli háér.
● A pedagógusi, a tanulói és a szülői közösségek megerősítésére emberi és anyagi
erőforrások szükségesek. Választható lehetőségként fontos az egész napos iskola,
ahol a szakórák melle szakkörök és önképzőkörök, művészeti és színjátszókörök,
kórusok, illetve a projektmunka és a csapatmunka alkalmai segítenék a közös-
ségteremtést. A közösségteremtő alkalmak sorában igen indokolt mind a peda-
gógusközösségnek a családot is bevonó közös kirándulásainak, rendezvényeinek,
mind pedig a tanulók és pedagógusok nyári iskoláinak, táborainak, túráinak a
támogatása.
109
 McCabe és munkatársai eredményei azt mutatják, hogy azokon az egyetemeken, ahol
volt Etikai kódex, 25–40%-kal kevesebb komolynak minősülő csalásról számoltak be a hallga-
tók [McCabe, D.L., Trevino, L.K. és Buuerfield, K.D. (2001) Dishonesty in academic environments.
J. Higher Educ. 72, 29–45. o.]. A Hoffmann Rózsa szerkesztésében 2003-ban megjelent, pedagó-
gusoknak íródou Szakmai etikai kódex pedagógusoknak jó alapként szolgál a helyi normarend-
szer megfogalmazásához. Az Iskolai etikai kódex a házirenddel nyilvánvalóan összhangban
van, de azon túlmenően megfogalmazhat olyan viselkedési normákat is, amelyek túl általá-
nosak, vagy jogszabályokban nem kellőképpen megfogalmazouak ahhoz, hogy betartásukat
kötelező módon, házirendszerűen elrendelni lehessen. Az Iskolai etikai kódex a házirenddel
ellentétben nem egy mások által előírt, hanem olyan, közösen elfogadou, egyszerűen, érthe-
tően megfogalmazou normarendszer, amely az önszabályozásra épít, és amely legfontosabb
pontjai betartását a kötelezően betartandó házirend szavatolja. Középfokon az Iskolai etikai
kódex megvitatásának és alkotó, nyitou módon történő újraértelmezésének a 18. életévüket
betöltöu tanulókat felnőué avató élménye. Felsőfokon pedig az Etikai kódexet a hallgatókkal
– demokratikus fórumokon – indokolt együuesen kialakítani és minden beérkező évfolyam-
mal újraértelmezni. A Pedagógus etikai kódex betartását egy hivatáskamara segíthetné.
85
● Kívánatos, hogy a mintaadó, értékképző szerep a pedagógusok, az iskolai érték-
rend sikeres kialakítása és megőrzése pedig a vezetői munka értékelésének fontos
szempontja legyen.
● Igen indokolt egy mediációs szolgálat létrehozása az iskolai tanuló–tanuló, tanuló–
pedagógus és szülő–pedagógus konfliktusok terjedésének megelőzésére. E folya-
matban a roma és nem roma mediátorpárosoknak kiemelten fontos szerepe van,
így párban történő felkészítésükre külön program indítása célszerű.
● Ajánlatos, hogy a pedagógusképzés gyakorlati részében a normasértések keze-
lésére, a konfliktusok közvetítésének és megoldásának kreatív megtalálására, a
sérteet kártalanító technikák elsajátíatására különös figyelmet fordítsanak.
Fontos biztosítani a pályakezdő pedagógusok számára a rendszeres tanácsadást
és szupervíziót a munka közben adódó értékrendbeli és normasértési kérdések
megítélésében és kezelésében. Egy központi „konfliktusalap” létrehozása indo-
kolt, amelyből kirívó konfliktushelyzet után egyszerűen igényelhető, azonnali
intézkedésként szerveze lehetőség biztosítható az érinte pedagógus(ok) regene-
rálódására, feltöltődésére és speciális képzésére. A konfliktuskezelésben tartósan,
sokoldalú segítség után is kirívóan alulteljesítő pedagógusoknak célszerű más
pályaívet tanácsolni.
● Az oktatás finanszírozási és irányítási rendszerének átalakítása során fontos,
hogy az iskolai környezet szabálykerülésre ösztönző elemei megváltozzanak.
● A szülői kapcsolatok erősítése melle néhány erre vállalkozó iskolában, kísérleti
jelleggel érdemes megfontolni a Nagyszülői Tanács létrehozását.
110
110
 Az iskolába járó tanulók aktív és tenni akaró nagyszüleiből alakítou, az életbölcses-
sége révén a hosszú távú fejlődésre koncentrálni tudó, tanácsadó, mentoráló közösségnek
egyik, Budapest XI. kerületében jól működő példája a Senior Mentor Program (hp://www.
civilvaalkozasok.hu/?menu=programok&id=12).
86
V. 2. Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült, motivált,
kiváló pedagógus
A pedagógus mint megbecsült alkotó partner. Kiemelten fontos, hogy a pedagó-
gusokat és közösségeiket az oktatásirányítás bizalommal, egyenrangú, alko-
tó partnerként kezelje, ne terelje, hanem szolgálja. A pedagógusok a nemzet
napszámosai helyeu hosszú távú fejlődésünk legfontosabb szereplői. Megke-
rülhetetlen ennek megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülésük. A pályájáért
és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes.
A pedagógusképzés legyen a magyar felsőoktatás legnívósabb képzése! A pedagó-
gusképzés színvonalának és elismertségének növelésére a lehető legrövidebb
időn belül határozou lépések indokoltak.
● A cél az, hogy a pedagógia szakos hallgató egy megkülönbözteteu és
irigyelt elitcsoport tagja legyen a felsőoktatáson belül, akit az intézmény
legkiválóbb oktatói oktatnak.
● A bolognai átalakítás előnyeit (így például a megnövelt gyakorlati kép-
zést) megtartva, a szakmai gyakorlatot akár hatodévként tovább bővítve
ajánlatos visszaállítani a tanári szakokon az osztatlan, 5 éves, kétszakos
képzést. Átmeneti és azonnali intézkedésként a BSc/BA és MSc/MA szin-
tek közöui átjárási lehetőségek egyszerűsítése indokolt. Fontos a tanári
szakok felvételét segítő külön mechanizmusok megteremtése is.
● Toborzókampányokkal, jelentős (a fizetéssel egybemérhető) ösztöndíjak-
kal, garantált álláslehetőséggel és a pedagóguspálya megbecsültségének
a továbbiakban leírt javaslataival indokolt, hogy a szelekciót legalább tíz-
szeresre növeljük a pedagógusképzésre jelentkezők esetén.
● A pedagógusképzésre történő szelekcióban fontos a pedagógiai alkal-
masság vizsgálata, amelynek a kivételesen fejleu írás-olvasási, számolási
készség, az erős kapcsolati és kommunikációs képességek, a tanulásra
való készség és a tanítás vágya az alapjai.
● Elkerülhetetlen lépés, hogy a pedagógusképzés az alacsonyabb színvo-
nalú képzőhelyeken megszűnjön, és csak a magasabb színvonalú kép-
zőhelyeken maradhasson meg. Ezt a ténylegesen megvalósuló oktatás
minőségének az akkreditációs folyamaual összehangolt ellenőrzésével
és a támogatás átrendezésével lehet elérni.
● Indokolt a már pályán lévő sikeres szakemberek pedagógussá való át-
képzésének a fizetéskiesésüket kompenzáló mértékben történő támoga-
tása, valamint a már jelentkezéstől célirányosan választható mérnökta-
nári szakok rendszerének visszaállítása is.
87
● A jelenlegi gyakornoki rendszer továbbfejlesztésével célszerű átgon-
dolni a pedagógusok pályakezdő éveinek az orvosi hivatáshoz hason-
ló posztgraduális oktatásként való kezelését, amelyben a személyes
mentorálásnak (coaching) nagy szerepe indokolt.
Újra meg kell szervezni a szakfelügyeleti rendszert. Ajánlatos, hogy az új ala-
pokon megszervezeu szakfelügyelet biztosítsa a kétirányú (tehát „felfelé” is
nagyon intenzív) információáramlást, segítse a pedagógusok munkájának
külső, iskolától független értékelését, és szervezze a jó példákat elterjesztő
pedagógusi hálózatokat.
111
Célszerű a szakfelügyeleteket regionális alapon
megszervezni, és a kinevezési ciklusokat függetleníteni a parlamenti és ön-
kormányzati politikai ciklusoktól. Fontos, hogy a szakfelügyelők kellő önál-
lósággal és munkájukat segítő forrásokkal bírjanak, és feladatkörük tartal-
mazza a hálózatképző együuműködést, valamint a felügyeletük alá tartozó
pedagógusok hálózatképzésének elősegítését. A szakfelügyeletnek célszerű
igen szoros kapcsolatot tartani a későbbiekben részletezeu értékelési rend-
szerrel és a fenntartókkal. A szakfelügyelet kialakításával összehangoltan
egy olyan átfogó mentori és szupervíziós hálózat szervezése indokolt, amely
a pályaív egészében módszertani és egyedi konfliktusmegoldó, mentálhigié-
nés segítséget ad.
Komplex értékelésben megmért, teljesítményfüggő pedagógusi elismerés és élet-
út. Elkerülhetetlen lépés, hogy az alapbér megfelelő biztosításával együu a
pedagógusok munkájának külső partnert is bevonó, komplex, személyes és
differenciált értékelése érdemibb és sokrétűbb legyen. E változtatás része a
pedagógusok bérezésének minőségalapú differenciálása is.
112
A komplex ér-
tékelésnek a következő teljesítményelemek lehetnek az alapjai:
● Magas szintű szakmai tudás és ennek átadására való magas szintű pe-
dagógiai képesség,
● hatékonyság a tanulók nevelésében, az iskolai értékrend őrzésében és
átadásában,
● magas szintű pedagógiai készség a tanulók és az osztály kezelésében, a
tanulók értékelésében,
111
 Ebben példaértékű a Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet
2001-es kezdeményezése, amely a komplex intézmény-ellenőrzési és -értékelési program ré-
szeként integrálta a régi szakfelügyeleti rendszer hasznosítható elemeit.
112
 Ennek jelenlegi formáit a Közoktatási Törvény által kötelezően előírt Intézményi Mi-
nőségirányítási Programok tartalmazzák (1993. évi LXXXIX tv. 38. §. (1)). E (sokszor csaknem
százoldalas) programok egyszerűsítése és a V. 14. pontban részletezeu intézményi értékelések
során történő közös alapra hozása szükséges.
88
● a tanulók ismerete, megértése, motiválása és személyre szabou nevelésé-
nek eredményessége,
● a tanítványok későbbi sikeressége (éreuségi, felvételi, életút),
● a tanulók elégedeusége (a motivációt figyelembe vevő korrekciókkal),
● kommunikációs képesség a tanulókkal, szülőkkel, családokkal, pedagó-
gus kollégákkal, az iskola vezetőivel és dolgozóival.
A fentieket az alábbi, fontos teljesítményelemek egészíthetik ki:
● Az önképzés, önfejlődés intenzitása (szakma, idegen nyelvek, kulturális,
emberi gazdagodás),
● aktivitás a nevelés és oktatás tartalmának és módszereinek továbbfej-
lesztésében,
● a tanulói, pedagógusi, iskolai közösségépítésben vállalt tevékenység mi-
nősége,
● részvétel az iskola vezetésében, az iskola továbbfejlődésének szervezé-
sében,
● minden olyan kiemelkedő munka, amely az iskola hírét öregbíti (kuta-
tás, művészi alkotómunka stb.),
● az iskola külső kapcsolatrendszerének gyarapítása, fenntartása (szülők,
hazai és külhoni vállalatok, más oktatási intézmények, kutatóhelyek,
EU-s kapcsolatok stb.).
Az értékelés során fontos, hogy mechanizmusokat dolgozzanak ki az el-
fogult, személyeskedő vélemények egyeztetésére, személyiségromboló hatá-
sainak kivédésére. Az értékelés kellő és magas színvonalú elvégzésében az
igazgatóé a döntő szerep. Ezért (is) az igazgatók kiválasztása, képzése és el-
lenőrzése a pedagóguspolitika meghatározó eleme. A pedagógusok teljesít-
ményének komplex és reális értékelésében a vezetői készségek fejlesztése és a
szakfelügyeleti rendszer visszaállítása fontos segítséget jelent.
Kívánatos a differenciált értékelés következményeinek kiszélesítése mind
a pozitív, mind a negatív oldalon.
● A közalkalmazoui státus átalakításával lehetővé kell tenni, hogy a ma-
gas színvonalon nevelő és oktató pedagógusok teljesítményét anyagilag
is elismerjék. Ajánlatos szélesebb körben élni a szolgálati lakások, a la-
kásszerző kedvezményes bankhitelek intézményével a kiváló fiatal pe-
dagógusok körében.
● Fontos a kulturális, szakmai továbbképzési és az utazási, feltöltődési igé-
nyeknek a minőségalapú jutalmazással egybekötöu kielégítése. Ennek
89
a teljesítmény minőségétől függő formái lehetnek: például színház- és
koncertutalványok, könyvutalványok, továbbképzési csekkek, rendsze-
res EU-tanulmányutak, külföldi üdülést, világlátást támogató utalvá-
nyok, kivételesen indokolt esetben akár fél-egy éves fizeteu pedagógusi
alkotói szabadság, pedagógusi alkotói, kutatói ösztöndíjak.
● A kiemelkedő teljesítményt felmutató pedagógusoknak legyen lehetősé-
gük a pedagógusi teljesítménybe beleszámító, fizeteu, de teljesen szaba-
don megválasztható tárgykörű „jutalom tantárgyak”, „jutalom szakkö-
rök” és „díszelőadások” megtartására.
● Indokolt a pályaív elején a szakmai beválást ellenőrző próbaidő és a gya-
kornoki idő szélesebb körre való kiterjesztése. Fontos, hogy ez a lépés
egy komplex segítő programot is tartalmazzon.
● Megkerülhetetlen, hogy az alacsony színvonalú pedagógusi teljesít-
ményt – a javításra lehetőséget biztosító szakasz után – megfelelő nega-
tív következmények kövessék, mint például fizetéscsökkentés, a pályára
alkalmatlan vagy tartósan alacsony színvonalat nyújtó pedagógusok el-
bocsátása vagy határozou idejű munkaviszonyba helyezése.
113
Kikerülhetetlen lépés egy új tankönyv- és taneszköz-politika megalkotása. Fontos
lenne egy olyan mechanizmus, amely a gyakorlati, használhatósági tapaszta-
latokat és a célrendszert folyamatosan egybevetve minősítené a forgalomban
lévő tankönyveket és programcsomagokat. A jelenleg koraéreuen általános
piaci mechanizmusok kellő mederbe terelése és visszaszorítása indokolt. Az
V. 15. pontban leírt értékelési rendben egy bizonyos szintet el nem ért pe-
dagógiai közösségek csak az értékelési-segítési folyamatban számukra meg-
határozou tankönyveket és programcsomagokat használhassanak: célszerű
csökkenteni az egy tantárgyhoz párhuzamosan engedélyezeu tankönyvek
számát.
Megbízhatóan magas színvonalú pedagógus-továbbképzésre van szükség. A peda-
gógus-továbbképzés rendszerében kívánatos a jelenleg még nem indokoltan
túl széles szabadpiaci kínálat és a kötelező igénybevétel közöui ellentmon-
dások átgondolása. Ki kell dolgozni a továbbképzések (tanfolyamok és egye-
di alkalmak) a szakmai szervezeteket jobban bevonó, független és szigorú
akkreditációjának, minőségbiztosításának, ellenőrzésének és értékelésének
egységes rendszerét. Ennek fontos elemei a közösségi értékelő mechanizmu-
sok és a továbbképzéshez kapcsolódó felhasználóbarát, szakmai honlapok
minőségi kontrollja és fenntarthatósága. Számouevő források szükségesek az
113
 Fontos ebben a külső szakmai kontroll és a garanciák az ezzel való visszaélések elke-
rülésére.
90
iskolákba viu, az egész pedagógusi kar közösségképző továbbképzését jelen-
tő tanfolyamok szervezésére.
● A pedagógusoknak a nevelés-oktatásra való koncentrálása érdekében na-
gyobb forrás szükséges a segítők (iskolapszichológus, szociálpedagógus,
gyógypedagógus, asszisztensek stb.) alkalmazására az intézményekben.
● Indokolt többletforrásokkal segíteni a pedagógusjelöltek és a pályán lévő
pedagógusok aktív nyelvtudásának és külföldi szakmai kapcsolatainak
bővítését.
114
● Fontos a pályán lévő pedagógusok kutatómunkájának segítése a PhD
megszerzésére fordítható idő és kutatási források biztosításával, és a ki-
emelkedő munka megbecsülésének változatos formáival.
● Rendkívül fontosak a kiváló pedagógusoknak az őket ismerő közösségek,
így az iskolát fenntartó közösség polgárai, illetve a szülői közösségei ál-
tal adományozou díjak és jutalmak. Kívánatosak a tanítványok későbbi
sikereit követő visszajelzések és a pedagógusok erre épülő elismerésének
rendszere. Közép- és felsőfokon a pedagógusok tanulói véleményezésé-
nek
115
és a jó pedagógusok tanulói elismerése értékes közösségi formáinak
terjesztése indokolt. Fontos a jó pedagógust elismerő, az iránta érzeu sze-
retetünket kifejező társadalmi szokások gyarapítása és gazdagítása.
Megjegyzés: A pedagógusok megbecsülésének, a pedagógiai színvonal
emelésének leírt feladataiból számos elem, így különösen a társadalmi
értékrend változása csak hosszabb távon érvényesül. Ugyanakkor a javas-
lataink rövid távon is bevezethető és bevezetendő intézkedéseknek egy
olyan sorozatát tartalmazzák, amelyek egymást erősítő kölcsönhatásuk-
ban változáshoz vezethetnek ezen a kritikus területen. E, fent részletesen
kifejteu javaslatok a következők:
● A pedagógusképzés átalakítása a felsőoktatás legnívósabb képzésévé
és a pedagógus-utánpótlás minőségének ugrásszerű emelése.
● A pedagógusok munkájának teljesítményfüggő értékelése. A kiváló
pedagógusok kiemelt megbecsülése. A jó példák kiemelése a szapo-
rodó kitüntetések és közösségi megbecsülési alkalmak indoklásában
és – különösképpen – a médiában.
● Az értékes nevelési-oktatási gyakorlatot folytató pedagógusok moz-
gósítása, bevonása az új koncepció végrehajtásába.
114
 Ebben a középkori peregrináció mintájára támogatou külhoni nevelési-oktatási ta-
pasztalatgyűjtés kiemelt fontosságú.
115
 Erre jó példákat ad az OECD jelentése a tanári munka értékeléséről: hp://www.olis.
oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00004942/$FILE/JT03267747.PDF.
91
● A pedagógusokat segítő rendszerek megerősítése, így a szakfelügye-
leti rendszer létrehozása, a továbbképzés új alapokra helyezése, a
tankönyv- és taneszköz-politika átalakítása, a pedagógusokat segítő
hazai, Kárpát-medencei és nemzetközi hálózatok kialakítása.
● A felsőoktatási intézmények mozgósítása a középfokú oktatás fejlesz-
tése érdekében.
● A felhasználói oldal érdekelt képviselőinek bevonása a minél hatéko-
nyabb fejlődés előmozdításába.
V. 3. Fordulat a pedagógiai szemléletben:
értékek a hátrányok, sikerek a kudarcok helyeu
Értékek és sikerek a hátrányok és kudarcok helye. Az oktatási rendszer egészé-
ben az értékekre, a sikerre koncentráló mechanizmusokkal kell felváltani a
hátrányokra súlyozó, az átlagos teljesítményt számon kérő, annak elérésében
a kudarcokat listázó, majd az elvárások alól „nagylelkűen” felmentést adó
pedagógiai gyakorlatot.
● Kívánatos, hogy a sikercentrikus pedagógusok személyes példájának
terjesztésére speciális program induljon.
● Ajánljuk, hogy a sikercentrikus, fejlesztő (és nem megszégyenítő) meg-
közelítések jelenjenek meg az iskola pedagógusainak értékelésében.
● A hátrányok kompenzálására indítou programokat az értékek kibontását
segítő, változatosan gazdagító mechanizmusokká kell átformálni mind
tartalmuk, mind mechanizmusaik, mind kommunikációjuk szintjén.
● Az iskolaváltások (második és sokadik esélyt adó formák, szakképzés
stb.) esetén fontos az értékalapú, pozitív szelekció mechanizmusainak
kidolgozása.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy a fenti javaslatok minőségcentrikusak, azaz
nem jelenthetnek jogosítványt a teljesítményt nem becsülő, a könnyebb ellen-
állás irányába mutató magatartás érvényesülésének.
● Számoevő többletforrások szükségesek az egyénre szabo nevelési-oktatási for-
mák és a differenciált csoportmunka sikeres példáinak terjesztésére.
116
116
 Ahogyan azt már egy korábbi lapalji jegyzetben is írtuk, az „egyénre szabou nevelési-
oktatási formák” nem azt jelentik, hogy minden egyes tanuló számára egyéni nevelési-okta-
tási program készül, hanem a nevelési-oktatási program általánosan megkövetelt egészén be-
92
● A tehetségek felismerése és gondozása mind a pedagógusok, mind pedig az iskola
értékelésének és finanszírozásának fontos eleme.
● Számoevő források szükségesek a szakkörök és önképzőkörök újraélesztésére,
valamint a művészeti körök, színjátszókörök, kórusok, illetve a projektmunka és
a csapatmunka elterjesztésére, ahogyan azt az V. 1. pontban is leírtuk.
● Fontos, hogy szélesebb körben nyíljon lehetőség a gyorsítás különböző
formáira is (például előrehozou tantárgyi vizsgák stb.) a gyorsabban fej-
lődők körében.
Integráció a szegregációellenes harc helye. Az integráció cél, és nem eszköz.
Az integráció egybehangolt nevelési-oktatási rendszerének a következők a
legfontosabb elemei:
● Széles körben megadja a hátrányos helyzetű gyermekek korai nevelésé-
nek esélyét;
● felismeri és megérti az egyéni szociokulturális különbségeket (ezen be-
lül a roma hagyományrendszer sajátosságait), ennek megfelelő egyéni és
csoportos képzést biztosít;
● felhasználja a manualitás, a szakképzés, a művészeti képzés, a mozgás-
kultúra és a testnevelés integráló hatását;
● a változatos alapú értékeket és nem a hátrányokat állítja középpontba;
● siker- és dicséretorientált a kudarcorientáltság helyeu;
● a hátrány felismerésének pillanatától bevezeteu egyéni és csoportos fej-
lesztő foglalkozásokkal csökkenti a lemorzsolódást;
● személyes hitelességű meggyőzéssel terjeszti a jó integrációs gyakorla-
tokat;
● a lemaradó iskolák kiemelt támogatásával és fejlesztésével integrálja az
iskolarendszert;
● az iskolaszerkezetben és a felnőuképzésben gazdag, a sokadik esélyt is
minőségi szinten megadó átlépési lehetőségeket biztosít;
● külön ösztöndíjakkal, az elhelyezkedést, a lakáshoz jutást és a megbe-
csülést segítő eszközökkel növeli a roma pedagógusok és a pedagógus-
munkát segítő szakemberek számát;
● harmonizálja a szociálpolitikai és egyéb jogi és intézményes háueret.
lül változatos csoportképzéssel, kiegészítő ismeretek és lehetőségek biztosításával, valamint
egyéni konzultációkkal és tanácsadással a jelenleginél több lehetőséget nyitnak a tanulók
egyéni képességeinek kibontakoztatására.
93
V. 4. Kisgyermekkori nevelés
A kisgyermek felnövekedésének elsődleges helye a család, számára a szülő az első és
legfontosabb pedagógus, ezért kiemelten fontos a családok ouhoni, szervezeu
támogatása.
● A családok ohoni, szerveze támogatásának személyre szóló kimunkálásában a
környezet egészét (család, védőnő, gyermekorvos, bölcsődei gondozó, óvodapeda-
gógus, szociális munkás, gyámügyi szakember stb.) bevonó gyermekfejlesztő kö-
zösségek kialakítása indokolt. E gyermekfejlesztő közösségek együes munkájára
a család → (bölcsőde) → óvoda → iskola átmenetek zökkenőmentesebbé tételében
és az információátadás teljességének biztosításában is igen nagy szükség van.
Fontos a védőnői szolgálat megerősítése.
● A pedagógusképzés korábban leírt átalakításának részeként fontos és elkerülhe-
tetlen lépés egy program a korai neveléssel foglalkozó személyek kiválasztására,
motiválására, és a képzésük közbeni, alkalmasságukon alapuló szelekciójára. In-
tenzív, forrásokkal is elláto, külön programok indítása indokolt a bölcsődei gon-
dozói, óvodapedagógusi és tanítóképzés minőségének, integrált megoldásainak és
a végzeek pedagógiai, érzelmi, konfliktusmegoldó és együműködési tudásának
és készségeinek emelésére. A pedagógusképzés és -továbbképzés egész rendszeré-
ben sokkal hangsúlyosabban ajánlo a „partnerség a szülővel” pedagógiai tartal-
mainak szerepeltetése.
● Elérhetőbb bölcsődei szolgálat szükséges o, ahol a családok nem tudnak kellő
gondoskodást adni a kisgyermekeknek. Különösen a bölcsődék, de az óvodák ese-
tén is terjesztendő a részidős, gazdagító megoldások fokozo alkalmazása.
● Fontos azoknak a szerveze alkalmaknak a biztosítása, ahol az iskola alsó tagoza-
tán tanítók eltanulhatják a legjobb óvodák pedagógiai fogásait, és ahol a szülőket
is meg lehet győzni e módszerek hosszú távú hasznosságáról. Kívánatosak azok
a szerveze lehetőségek, amelyeken az óvoda és az alsó tagozat legkiválóbb peda-
gógusai a játékos, kreatív technikákra taníthatják felső tagozatos, középiskolai és
felsőoktatásbeli kollégáikat.
V. 5. Olvasás, nemzeuudat, nyelvtanulás
Csak a hagyományainkat megismerve érthetjük meg a körülöünk lévő világot. Az ol-
vasási, a beszéd, a gondolkodási, a szövegértési és az idegen nyelvi készségek
és rutinok fejlesztése az adou tantárgyakon messze túlnyúló, össztantárgyi
feladat. A nemzeuudat fejlesztése segíti az értékek őrzését és más népek ér-
tékeinek elfogadását.
94
● Az olvasás és szövegértés javítása össztantárgyi feladat. Fontos azoknak az olva-
sást megszereető közös családi, iskolai könyvtári programoknak a támogatása
és terjesztése, amelyekben a könyvtár mint a tudás és a közösségi öröm forrása
jelenik meg. Az olvasáskészség javításának össztantárgyi jellegét többek közö a
jó iskolai könyvtárostanár és a jól felszerelt iskolai könyvtár garantálja.
117
● Kisgyermekkorban igen fontosak azoknak a népdaloknak, népi játékoknak a meg-
ismerése, amelyek segítik a hagyományok továbbélését. A sikertechnológiára való
koncentrálással összefüggésben és a nemzeudat erősítésére kiemelt fontosságú
azoknak az értékeknek, személyeknek és közös történeteknek a bemutatása, ame-
lyekre magyarként, európaiként büszkék lehetünk. A bemutatás során mind a
magyar irodalom és a történelem oktatását, mind pedig az infokommunikáció és
a média változatos lehetőségeit célszerű felhasználni.
● Program ajánlo az idegen nyelvet magas szinten beszélő nyelvtanárok érdekelt-
ségének fokozásához azért, hogy az oktatásban helyezkedjenek el. E programnak
a célnyelvet beszélő országokba való eljutást segítő elemei különösen fontosak.
● A nyelvtanárok képzésének oktatás-módszertani részében, a nyelvoktatásban és
a nyelvtudás számonkérésében a nyelvtani szabályok ismeretének dominanciája
helye a célnyelv gyakorlására és a beszélt nyelv használatára kell helyezni a
hangsúlyt.
● Elkerülhetetlenül fontos a médiában a helyes magyar beszéd. Az általános szink-
ronizálás helye a tévécsatornákon a feliratozo filmek vetítése sokkal gyakrab-
ban indokolt.
118
● Az olvasási készségek kialakulásának elősegítésére a gyermekáldást
váró és kisgyermekes szülőknek fokozouan ajánlou a gyermekkel törté-
nő beszélgetés, a rigmusok, a versek közös mondogatása, a közös éneklés
és a mesemondás fortélyainak és örömének megismerésére és átélésére
irányuló programok szervezése.
119
● Fontos a magyarságot és (közép)európaiságot tudatosító közös története-
ink jól fókuszált listájának közös egyetértéssel kimunkált elfogadása és
későbbi, időszakos felülvizsgálata. Feltétlenül indokolt e történetek álta-
lánosan elvárt megismertetése, közös kincsünkké tétele.
● Ajánljuk a gyermekkori nyelvtanulás máshol bevált, pedagógiailag
helyes, speciális formáinak és metodikai eljárásainak általános megis-
117
 Az olvasási készségek fejlesztése EU-szinten is vállalt, kiemelt feladat: hp://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0425:FIN:HU:HTML.
118
 Dánia, Finnország, Hollandia, Szlovénia stb. mintájára. Ez a megoldás jóval olcsóbb, és
észrevétlenül fejleszti a szövegértő olvasást.
119
 Ilyenek pl. a terjedő „Mesélj nekem, édesanyám!”, illetve „Játssz velem, édesapám!”
programok.
95
mertetését. Fontos az iskolaváltáskor a nyelvi oktatás folyamatosságát
biztosító mechanizmusok, így például a koncentrált, epochális, szintre
hozó nyelvi képzések biztosítása. Ki kell dolgozni a diszlexiások és más
okokból felmenteuek nyelvi képzésének módját és formáit, valamint az e
területeken és a nyelvoktatás más, speciális területein a jó gyakorlatokat
elterjesztő szervezeti formákat és mechanizmusokat.
V. 6. Matematika, természeuudományok, informatika
Rendszerbe fogalt, korszerű matematikai, természeudományi és infokomunikációs
ismeretek és készségek nélkül nincs versenyképes gazdaság. E képességek javítása
össztantárgyi feladat. Fordulat kell a természeuudományos oktatásban: az
egyedi intézkedések helyeu csak egy átfogó program érhet el ezen a terüle-
ten sikert. Ennek részeként a kísérletező, a problémafelvető oktatásmód az
egyedüli, amelyik nem idegeníti el a tanulókat e tárgyaktól. Hasonlóképpen
elkerülhetetlen a korszerű és hatékony természeuudományos oktatás szemlé-
letbeli, tantárgypedagógiai és tárgyi feltételeinek megteremtése.
● A matematika oktatásában fontos a gyakorlat- és elméletorientált oktatási mód-
szerek legjobb elemeinek olyan ötvözése, amely figyelembe veszi a tanulók képes-
ségeinek fejleségét és érdeklődését, valamint támaszkodik a matematikát oktató
pedagógiai műhely hagyományaira is.
● A természeudományos tárgyak „kísérletezve oktatásában” alapvető fordu-
lat kell. Ajánlo a projektek és a csoportmunka terjedésének ösztönzése. Külön
program indokolt a kísérleti eszközök és a használatukhoz nélkülözhetetlen szak-
tudás terjesztésére. A legkiválóbb oktatók mellé asszisztensek kellenek. Források
szükségesek a szakköri rendszer széles körű újraélesztésére. Kisebb szabadság-
fok indokolt az iskolák által kötelezően tanítandó minimális természeudomá-
nyi óraszámban, amelynek 25–30%-át tanulókísérletre (kísérleti projektre) kell
fordítani.
● A természeudományos tanárképzés és a tanári hivatás népszerűsítésére külön
program kell. A természeudományos tárgyak esetén e tárgyak az EU minden
országában általános alaptartalma és ismereteinek gyors elavulása mia különö-
sen fontos a nemzetközi tanári hálózatokba való bekapcsolódás.
120
● A matematika és a természeudományos tantárgyak leendő pedagógusainak kép-
zésébe ajánlo hangsúlyos elem, hogy ők is felelősek a tanulók nyelvi készségei-
120
 Pl.: Comenius és eTwinning programok, www.innovativeteachers.com.
96
nek növeléséért.
121
Ennek egyik legfontosabb eszköze a szöveges példák ismételt
használata.
● Az informatikai alaptudás a leggyakoribb, személyi számítógépen futó és we-
bes alkalmazások megtanulását, és e tudás önálló módon való továbbfejleszté-
sének képességét jelenti. Az informatikai lehetőségek alkotó, kreatív használata
össztantárgyi feladat. Az informatika oktatásában ezért is muszáj elszakadni az
elavult elméleti ismeretek – ma még sok helyen élő – sulykolásától. Ehelye az
ismeretek rendszerezése, a minél sokrétűbb és újszerűbb alkalmazások és a képi,
kreatív gondolkodást erősítő elemek előtérbe helyezése a pedagógusképzés, a to-
vábbképzések és az oktatás során mindenü indokolt.
● A matematika oktatásában különlegesen fontos a mentori, szakfelügyeleti rend-
szer, az egyéni nevelési programok és differenciált csoportmunka jó példáinak
terjesztése.
● Igen fontos, hogy kellő források biztosításával megőrizzük, továbbfejlesszük és
terjesszük a matematikai tehetséggondozás eredményeit, így a soklépcsős ver-
senyrendszert, és az ezt segítő szakköröket, táborokat. Lehetőség és támogatás
szükséges a többszintű tehetséggondozást nyújtó osztályok, csoportok indítására.
● Ajánlatos, hogy a természeudományos megismerési folyamatban a természeu-
dományos múzeumok, a budapesti és a majdani szegedi Csodák Palotája, a kuta-
tóintézetek, az egyetemek és a K+F cégek jobban részt vehessenek.
● A természeudományos tárgyak oktatásának pedagógiai megújításához a képzés,
a továbbképzés, a tantervek, és a tankönyvek tartalmait és a pedagógusok szemlé-
letét egyaránt át kell alakítani. Az ismeretek rendszerének felépítése melle fon-
tos, hogy a természeudományos szemléletet érthető és a köznapi élethez köthető
gyakorlati példákon keresztül sajátíthassák el a diákok. Ajánlo a természeudo-
mányok olyan integrált szemléletű oktatása,
122
amelyben a különböző tantárgyak
egymásra utalnak az ismeretfeldolgozás és a példák magyarázata során, és tuda-
tosulnak a természeudományos példák etikai, társadalom- és humántudományi,
környezeti és egészségvédelmi vonatkozásai is. Ehhez jól felépíte továbbképzési
rendszer szükséges.
● Az informatikai ismeretek oktatásában különösen fontosak az egyéni nevelési
programok és a differenciált csoportmunka, amelyek kipróbálásának és elterjesz-
tésének az informatika egyik igen fontos kísérleti terepe lehet. Fontos azoknak a
121
 A jó feladatmegoldás egyik kulcsa az árnyalt, gazdag szókincs, valamint a tantárgyi
absztrakciós műveletek nyelvi formáinak begyakorlása.
122
 Az „integrált szemlélet” nem jelent olyan integrált természeuudományos oktatást,
amelyben a természeuudományos tárgyak helyét egy közös tárgy veszi át. Az ilyen, teljes
integrációt csak nagyon gondos előkészítés után, nagyon speciális helyzetekben (pl. a legjobb
képességűeknek a tantárgyi oktatáson felüli oktatása esetén, mint pl. Hollandiában) szabad
bevezetni. A teljes integráció semmiképpen nem lehet a természeuudományok oktatásának
általános módszere.
97
speciális programoknak a forrásokkal történő segítése és terjesztése, amelyekben
az informatika a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a tehetséges
tanulók számára nyújt mással nem pótolható, speciális lehetőségeket.
● Igen fontosak a családokat bekapcsoló, önszerveződő, közösségformáló informa-
tikai programok, mint például a „tanítsd a szülőt”, az „unoka–nagyszülő”, a
wifi-falu vagy a gyermekek számára a netbook típusú noteszgépeket terjesztő
programok.
123
● A fokozo bérverseny mia külön eszközök szükségesek a kiváló pedagógiai érzé-
kű informatikai szakemberek pedagógusi pályára vonzásához.
● Az informatikai rendszerek rendszeres karbantartása (az iskolai géppark melle
ebbe beleértve a tanároknak juato számítógépeket is) az alapfeladatok fontos
eleme. Külön forrás szükséges megfelelő rendszergazdák alkalmazására is.
● Az új informatikai fejlesztésekben a pályázatok helye a mentorált innovációnak
az eddigieknél sokkal nagyobb hangsúlya indokolt.
V. 7. A környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája
A fenntarthatóság pedagógiájának a célja a természeel és a társadalmi közösségek-
kel egységben élő, új viselkedéskultúra kialakítása. Ennek az életmódváltásnak a
kialakításához nem újfajta oktatási intézményekre, hanem az összes meglé-
vő intézményben folyó nevelés és oktatás radikális szemléletváltására van
szükség.
● A fenntarthatóság pedagógiájának terjesztése az összes oktatási intézményben
átfogó, nem tantervbeli, hanem módszertani változtatásokat jelent. Lehetőségek
szükségesek e pedagógiai szemlélet hiteles művelőinek módszereik, életszemlélet-
ük széles körű terjesztésére.
● Fontos, hogy program induljon a projektmódszer használóinak mentorálására és
hálózatos együműködésére.
● Igen ajánlou egy olyan program, amely az önállóan és közösen kialakí-
tou vélemények és döntések melleui érvelésnek, valamint a vélemények
megvédésének szervezeu módszereit már az óvodától indulva elterjeszti.
123
 Lásd pl. az www.50plusz.net, www.inforum.org.hu, illetve a hp://hu.wikipedia.org/wiki/
Wifi-falu honlapokat. E programok önszerveződését hálózatképzéssel és mentorálással lehet
elősegíteni.
98
V. 8. Művészeti nevelés, a magyar oktatásügy
kiemelt hagyománya és értéke
A művészeti nevelésnek a nevelési-oktatási folyamat minden elemében kiemelkedően
fontos helye van. A művészeti nevelés olyan értékes és sikeres hagyományunk,
amely mással nem pótolható tudástartalmakat ad az érzelmi intelligencia,
a rendszerben való gondolkodás, az intuíció és a kreativitás növelésében is.
A művészeti oktatásra fordítou jelenlegi források emelése kívánatos.
● A művészeti nevelés mással nem pótolható, kiemelt tartalmainak gazdagítása
minden iskolában kiemelt feladat. Ennek megfelelően minden tárgy esetén aján-
lo a tárgy szakmaspecifikus tartalmaihoz köthető művészeti utalásainak átgon-
dolása. Segédanyagok szükségesek az egyes tárgyak művészi intelligenciát igény-
lő vagy azt fejlesztő tartalmainak bővítésére.
● A művészeti szakköri, művészeti együesi munkához külön források és lehetősé-
gek szükségesek. A gazdag kínálat biztosítására az iskolák, a közművelődési és a
művészeti intézmények közöi együműködési lehetőségek bővítése indokolt. Az
igényes zene megszereetésére, a kórusok és az együ zenélő csoportok munká-
jának segítésére külön részprogram ajánlatos.
● A művészeti szakoktatásban különösen fontos a minőség- és hozzáado érték
alapú támogatási rendszer bevezetése. A támogatások differenciált odaítéléséhez
szükség van a művészeti szakképzés eredményeinek európai szintű értékelését
és összevetését lehetővé tévő indikátorok kidolgozására is. A rendelkezésre álló
forrásokat méltányosan elosztó rendszer szükséges a művészeti tehetséggondo-
zás eszközeihez való hozzáférés – a speciális tanulói képességekkel arányos –
segítésére.
V. 9. Egészséges életmód
124
A test és a szellem egészsége nélkül az oktatás halo. A hosszú távra építkező, sze-
mélyközpontú iskolában az egészségnevelés (amelynek a mindennapi testmoz-
gás és az egészséges táplálkozás melleu a mentális és szociális egészségre neve-
lés is része) az iskolai munka központi eleme. A mindenkori döntéshozóknak
ajánlou figyelembe venni, hogy hosszabb távon az egyik leghatékonyabb tár-
sadalmi befektetés a fiatalság egészségcentrikus nevelése. Ami ebben a korban
elmarad, az a társadalomnak később nagyon sokba kerülhet.
124
 A mindennapi testmozgás és az egészséges táplálkozás melleu a mentális és szociális
egészségre való nevelés is.
99
● Az egészségnevelés az iskolai pedagógiai munka központi feladata. Eredményes-
sége az iskolai értékelés fontos, az iskola finanszírozására is kiható eleme.
● Az iskola pedagógusainak megfelelő feltételek szükségesek ahhoz, hogy a saját
egészséges életmódjukkal való törődés a tanulókra is átvi modell értékű, min-
dennapi szokásrendszerükké váljon. Kívánatos, hogy az egészséges életmódban
való példaadás hosszabb távon a pedagógusi értékelés fontos eleme legyen.
● Kiemelten fontos annak áekintése, hogy az oktatási intézmények hogyan bizto-
sítják a mindennapi testedzés feltételeit. Azokon a helyeken, ahol a külön testedzés
helyszíne forráshiány mia egyelőre nem megoldo, fontos, hogy terv szülessen
a helyzet megoldására és a megoldásig arra, hogy e célból milyen más helyszínek
vonhatóak be átmenetileg.
● Ajánlatos, hogy a testnevelő tanárokkal továbbképzéseken, tanári hálózatokban
ismertessék meg a sportszakkörök, sportkörök kialakításában másu elért ered-
ményeket. E tevékenységekre szintén források kellenek.
V. 10. A szakképzés megújítása
Magyarország gazdasága csak a szakképzés megújításával válhat nemzetközileg ver-
senyképessé. A szakképzés megújítása olyan kulcsfontosságú kérdés, amely
mind az általános, mind pedig a nevelési-oktatási folyamatról szóló nemzeti
stratégia kiemelt eleme. A megújulásnak ki kell terjednie a szakképzés szerke-
zetére, pedagógiai tartalmaira, irányítási és finanszírozási rendszerére, vala-
mint a fizikai munka és a mesterségek tiszteletének növelésére.
● A fizikai munka, a mesterségek, a manuális tehetség és a mesterek tiszteletét az
általános iskolákban a gyakorlati foglalkozások és a technika oktatása manuális
jellegének erősítésével, a pályaorientációban betöltö szerepe erősítésével, a szak-
mai, a mesterségbeli tehetséggondozás rendszerének kifejlesztésével, a médiában
pedig a mestereket, a szakmák kiválóságait bemutató, külön programokkal kell
segíteni.
● Meg kell újítani a szakképzés szerkezetét. Ezen belül:
o
A szakiskolák 9. és 10. osztályában fontos, hogy úgy alakuljon át a tantárgyak
oktatásának szerkezete és módszertana, hogy biztosítsa a szakmai, gyakor-
lati oktatásra való áérés egyéni útjait. A szakközépiskolákban a gyakorlati
oktatás nagyobb hangsúlya ajánlo. A fejlesztés későbbi szakaszában meg-
valósuló minőségi képzés részeként indokolt a motorikus készségeket igénylő
szakmák esetén a 12 éves korban történő gyakorlati képzés és ezzel össze-
100
függő, fokozatos szakirányválasztás lehetőségének megteremtése.
125
Ebből a
szempontból is igen fontosak a több szakirányt oktató intézmények, amelyek
a szakmacsoportok széles körét képesek a tanulóknak bemutatni.
o
Kívánatos a korábban jól működő technikusi képzés bevezetése az indokolt
szakterületeken.
o
Ajánlo az Országos Képzési Jegyzék áekintése és a szakmai-társadalmi
igényekhez való igazítása.
o
Fontos a szakképzés különböző formái egymásra épülésének, valamint a má-
sodik és többedik esély típusú és az éreségire épülő képzések gazdagítása.
Ajánlo azoknak a változtatásoknak és eszközöknek az átgondolása, ame-
lyekkel növelni lehet a különböző képzési formák (szakiskola, szakközépis-
kola, technikusképzés, gimnázium) átjárhatóságának módjait, beszámítási
lehetőségeiket az éreségi megszerzésébe és a felsőfokú képzésekbe (felsőfokú
szakképzés, BSc, BA) és integrációjukat a felnőképzés különböző formáival.
A moduláris képzések elterjesztésével több lehetőség szükséges a rokon szak-
mák elsajátítására.
o
Kívánatos a munkavállaláshoz fokozatosan átvezető formák (például gya-
kornoki rendszer, együműködési és tanulószerződések) további terjeszté-
se. Indokolt az élményt adó nyári szakmai gyakorlatok arányának növelése.
Program szükséges a vállalatoknál megvalósuló, rövid idejű (jellemzően 6
hónapos) tanfolyamok fokozatos és minőségileg ellenőrzö elterjesztése érde-
kében. Fontos képzési feladat a vállalkozói készségek kialakítása és a felkészí-
tés a saját vállalkozások indítására.
o
Ajánlatos átgondolni a 18 éves korig tartó tankötelezeség átalakítását oly
módon, hogy a sikeres elhelyezkedést is magában foglaló sikeres szakmai élet-
pálya esetén a munka világába való átmenet hamarabb biztosítható legyen.
A tankötelezeség 18 éves korig való fenntartása így az állam által vállalt
garancia lenne arra, hogy 18 éves korukig képzi a tanulókat, de nem járna az-
zal, hogy – a sikeres pályakezdést garantáló megfelelő feltételek esetén – a ta-
nulóknak 16 éves koruk fele ezt okvetlenül végig igénybe is kellene venniük.
● A minőségi nevelés és oktatás érdekében meg kell újítani a szakképzés pedagógiai
tartalmait. Ezen belül:
o
A vizsgáztatási rendszerben szükség van a regionális vizsgaközpontok háló-
zatára.
o
A csoportmunkán alapuló gyakorlati oktatási formák szélesítése indokolt.
o
Fontos, hogy a kiemelkedő színvonalú mesterremekek és diplomamunkák dí-
jazásával és más eszközökkel megbecsüljük e kiváló munkák alkotóit és mes-
tereiket.
125
 Ezt csak abban a későbbi fázisban lehet bevezetni, amikor már megvalósul, hogy a
bekerülés a manuális szakma választásán és örömén alapuló pozitív szelekción alapul.
101
o
A szakképzés kiváló mesterei számának növelésére külön program szükséges.
Ehhez a pedagógusi pálya megbecsülésének növelése melle a kiváló színvo-
nalú szakoktatóvá, mesterré válás útjainak bővítése indokolt.
o
Ki kell dolgozni a szakképzésben a lemorzsolódás felé haladó tanulók egyéni,
csoportos és családi segítésének, mentorálásának differenciált módját és esz-
közeit. Ajánlo az óriási hátránnyal érkező tanulók számára a nulladik évfo-
lyam bevezetése. Indokolt a kollégiumi délutáni foglalkozásoknak (externátus)
és a tanulószobai segítés lehetőségeinek szélesítése. Lényeges elem, hogy a
mentorálás nyúljon át a munkahelyi beilleszkedés szakaszára is.
● Át kell alakítani a szakképzés irányítási és finanszírozási rendszerét. Ezen belül:
o
Kívánatos a térségi integrált szakképzőközpontok (TISZK-ek) kialakításának
áekintése. A bevált társulások megtartásával, a kényszertársulások valóban
funkcionáló társulásokká való fokozatos, meggondolt alakításával olyan integ-
rált szerkezetre van szükség, amely a legjobban szolgálja a minőségcentrikus
megközelítést.
o
Átgondolandó a szakképzés regionális irányításában a létező formák egymás-
sal és a felnőképzéssel való együműködése.
o
Hasznos a képzési programok a munkaerőpiachoz igazodó regionális terve-
zésének folytatása.
o
Ajánlatos a gazdasági szervezeteknek a tantervek kidolgozásába, a képzésbe,
a képzőintézmények irányításába való fokozo bevonása.
o
A szakképzés állami irányítása szétaprózódo, a forrásfelhasználás ugyan-
akkor centralizált. Célravezetőnek tűnik a jelenlegi rendszer átalakítása úgy,
hogy egy minisztérium és a regionális szakmai szervezetek legyenek a terület
gazdái.
o
A munkaadók szakképzési hozzájárulásának felhasználásában kívánatos az
állam monopolisztikus szerepének a megszüntetése. A munkaadók, munka-
vállalók és a gazdasági kamarák önkormányzatiságára építve lehet célirányo-
sabbá tenni e források elosztását és felhasználását.
o
A szakképzés normatív finanszírozását az általános elveknek megfelelően
a képzési költségekkel, a képzés minőségével és az elhelyezkedés arányaival
összhangban indokolt kialakítani.
o
Át kell tekinteni a szakképzés korszerű eszközökkel való ellátoságát és ennek
az eddigi programokat továbbfejlesztő szükségleteit.
o
Az európai uniós szakképzés-fejlesztési források felhasználása során meg kell
szüntetni az állami háérintézmények hegemón szerepét.
● Kívánatos a magyar nyelvű szakképző intézmények a régiókon és a határokon
túlnyúló hálózatának fejlesztése.
102
V. 11. Felnőuképzés, élethosszig tartó tanulás
A tanulás az iskola elhagyása után kezdődik igazán. Az élethosszig tartó tanulás
azonban eszköz, és nem cél. Emiau a felnőuképzés arányának növekedése az
egyéni teljesítmény hatékony növelésének függvénye, és nem öncélú feladat.
● Fontos a felnőképző intézmények fejlesztése és továbbképzése, színvonalának
emelése és az ebben elért európai tapasztalatok fokozo átvétele.
● Ajánlatos a felnőképzés igen széagolt cél- és intézményrendszerének az is-
kolarendszerszerű képzés létező formáival történő összehangolása úgy, hogy a
munkamegosztás szakmai érveken, a képzés minőségén, és ne az érdekharcokon
alapuljon. Feltétlenül ajánlatos az együműködést segítő mechanizmusok gaz-
dagítása.
● Kívánatos, hogy az időskorúakkal foglalkozó szervezeteket vonják be a felnőkép-
zés tervezésébe és megvalósításába.
● Fontos a képzések minőségi kontrollja és a jó példák elterjesztése.
● Külön figyelem indokolt az informatikai lehetőségek szélesebb körű használatára
a felnőképzés során.
● Külön program szükséges a felnőkori tanulás örömet hozó, az egyén életlehető-
ségeit kiteljesítő vonásainak széles körű tudatosítására.
V. 12. A kollégiumi rendszer
Adjanak a magyar kollégiumok közösségépítésből, emberségből egy életre szóló él-
ményt. Ezt az értékes hagyományokra építve csak a kollégiumi nevelőmunka
átfogó megújításával lehet elérni.
● Szükség van a kollégiumi nevelőtanárok megfelelő színvonalú utánpótlásának,
szakirányú képzésének és továbbképzésének a számoevő fejlesztésére. Ezen be-
lül ajánlatos a minőségi munka differenciált bérezésének, a szaktárgyi gyakor-
lásnak és a szakmai továbbfejlődés lehetőségeinek átgondolása. E program fontos
elemei a kollégiumi nevelőtanárok konzultációs (szupervíziós) lehetőségei és fel-
töltődésük, pedagógiai gyakorlatuk folyamatos gazdagítása. A kollégiumi nevelők
közösségébe szükséges a speciális pszichológiai, karrier-tanácsadói és konfliktu-
sokban közvetítő, mediátori segítség bekapcsolása is.
● A középiskolai kollégiumok felújítását a jelenlegi helyzetben sem szabad halogat-
ni. Ebben kiemelten fontos feladat a sportolási lehetőségek biztosítása. Megke-
rülhetetlen a kollégiumok pedagógiai működése eszközigénybeli minimumának a
mai szükségletek szerinti meghatározása.
103
● A felsőoktatásban ajánlo a magas szakmai színvonalnak megfelelő szakkollégiu-
mi mozgalom és a szakkollégiumok hálózatképző együműködésének további ki-
terjesztése.
126
● Ajánlatos a középiskolai kollégiumok fenntartói és minőségalapú feladatfinanszí-
rozási rendszerének átgondolása.
● Különösen a középfokú kollégiumok esetében meg kell újítani a kollégiumok ne-
velési programját úgy, hogy abban a változatos gazdagítási lehetőségek tág teret
kapjanak. Ebben igen fontos a közép- és felsőfokú kollégiumok (az egyházi és a
szakkollégiumok modellértékű minőségigényű nevelési tapasztalatait is hasznosí-
tó) hálózatos együműködése a jó nevelési példák terjesztése érdekében.
● Kívánatos a nem a kollégiumban lakó diákok délutáni kollégiumi tanulási lehető-
ségeinek (externátus) ösztönözése.
● Célszerű a szülők és az iskolai pedagógusok kollégiumi közösségi életbe történő
bekapcsolódása létező, jó példáinak a terjesztése. Célravezetőnek tűnik a kollégiu-
mi szülői székek terjesztése, amelyben az internet adta új lehetőségeket is fel lehet
használni.
● Indokolt annak az igen alapos és megfontolt felülvizsgálata, hogy a jelenleg mű-
ködő kollégiumok közül ado körzetben hányra van szükség.
V. 13. A felsőoktatás megújítása
A felsőoktatás minősége Magyarország sikerének egyik meghatározó eleme. A felső-
oktatás az ország szellemi, morális és kulturális építésének kiemelt terepe;
kitünteteu feladata a szellemi tőke gyarapítása, a tudományok művelése, az
oktatás, a kutatás és az innováció egységében a fejlődés előmozdítása, a köz-
jóért cselekedni kész értelmiség képzése és az ország felsőfokú szakember-
igényének biztosítása. A felsőoktatás az oktatási rendszer szerves része, és
a pedagógusképzés révén a közoktatás minőségének megalapozója. A felső-
oktatás jelenleg széteseu, és jelentős része válságban van. Ezért feladatainak
csak úgy tud eleget tenni, ha növeljük a felsőoktatásban folyó képzések minő-
ségét, felülvizsgáljuk a bolognai rendszert, és átgondoljuk a felsőoktatás teljes
irányítási és finanszírozási rendszerét.
● Növelni kell a felsőoktatásban folyó képzés minőségét. Ennek érdekében:
o
Emelni kell a felvételi követelményeket. (Az éreségivel és a felvételivel kap-
csolatos javaslatainkat az V. 14-es pontban fejtjük ki részletesen.) Indokolt
azon felsőoktatási szakok meghatározása (csak példaként: óvodapedagógusi,
126
 A szakkollégiumokba kerülő hallgatók színvonalának romlását megállító és megfordí-
tó javaslatainkat a felsőoktatási részben fejteuük ki részletesen.
104
tanítói, tanári és orvosi szakok), ahol a személyiség komplex értékelése, a sze-
mélyi alkalmasság megítélése a felvételi eljárás részeként javasolt.
127
Hasznos
és folytatandó gyakorlat a felsőoktatási keretszámok minőségcentrikus és a
munkáltatói igényeket figyelembe vevő átrendezése.
o
Ajánlatos a felsőoktatásban az intézmények versenyének növelése. Ugyan-
akkor szükség van a nagy egyetemi centrumokba nem tartozó oktatási köz-
pontok közül a tartósan fennmaradók minőségi oktatását segítő, olyan célzo
(nem a lobbiérdekek által diktált, hanem a fenntartható minőségi fejlesztés
feltételei szerint differenciált) programokra, amelyek az első 3 éves periódus
után csak az oktatási színvonal kellő emelkedése esetén újíthatóak meg.
o
A „kutatóegyetemi” státus időszakos újraértékeléssel és a csökkente óra-
terhelést és az infrastruktúra fejlesztését lehetővé tevő kiemelt támogatással
egybekötö megvalósítása indokolt a legkiválóbb karokon, illetve karrészeken.
o
Az akkreditációs folyamaal összhangban fontos a felsőoktatási intézmé-
nyekben ténylegesen megvalósuló képzés színvonalának és a megszerezhető
diplomák értékének a.) folyamatos, b.) megalapozo, c.) európai és világszin-
ten is összehasonlítható, d.) komplex, e.) szerveze, f.) országosan egységes,
g.) független és külső értékelésének kialakítása. Ennek hangsúlyos eleme a
kimeneti elv („mire jó a végzősök tudása”). Az értékeléssel összefüggésben
minden intézményben ajánlatos a diplomás pályakövetési rendszer bevezeté-
se. Az értékelés eredményét kívánatos összekötni az ado szak és intézmény
finanszírozásának módjával, valamint a képzés folytatásának vagy megszün-
tetésének megítélésével.
o
Az óralátogatások minősítést is magában foglaló rendszerével, a hozzáado
érték mérésének kidolgozásával objektíven mérhetőbbé kell tenni a tanárok
oktatásának színvonalát a felsőoktatásban. A ténylegesen megvalósuló ok-
tatás minőségének értékelését fontos összekötni az oktatói előmenetellel. Ki-
rívóan alacsony színvonalon oktatók ne maradhassanak oktatói pozícióban.
o
Célzo programok kellenek a modern pedagógiai módszerek terjesztésére a
felsőoktatásban oktatók körében.
o
Kívánatos az ado terület kiváló ipari, gazdasági szakembereinek és külföldi
oktatóinak a bevonása az oktatás, az akkreditáció és a képzés ellenőrzésének
a folyamatába.
o
Ajánlo az idegen nyelven oktató programok és szakok számának növelése.
o
A külföldi hallgatók oktatásának a minőség növelését és nem a forrásszerzést
kell szolgálnia. A versenyképesség fontos mutatójaként fokozoan értékelen-
dő az intézmény (a magyar hallgatókéval egyenrangú felvételi követelmé-
127
 E személyi alkalmasság megítélését végző felvételi bizouságokban indokolt a középis-
kolai tanárok képviselete.
105
nyeknek eleget tevő) külföldi hallgatók idevonzására és színvonalas oktatásá-
ra való képessége.
o
A tudományos diákköri munka, a kiemelkedő szakkollégiumok minőségi fej-
lődése (Szakkollégiumi Kiválósági Központok létrejöét, Nemzeti Kiválósá-
gok Kollégiumát stb.) és a kevésbé kiváló szakkollégiumok fejlődését lehetővé
tévő hálózatképzés mind kiemelt támogatásra érdemes.
o
Fontos az emelt szintű tárgyak és a kiemelt kurzusok (honorary course) széles
körű elterjesztése.
o
Emelni kell a PhD-képzési helyek számát a huzamosabb ideje bizonyítoan
minőségi képzést folytató doktori iskolák esetén. Ajánlatos az MD-PhD min-
tájára a PhD-tanulmányok párhuzamos elkezdése lehetőségének megteremté-
se a legjobbak számára már az egyetemi tanulmányi idő ala.
o
Fontos, hogy a felsőoktatás lehetőségeiről, a diplomák értékéről, az elhelyez-
kedési lehetőségekről, a pályaívekről való tájékoztatás a középiskolákban a
jelenleginél sokkal szervezeebb és alaposabb legyen. A minőség növelésével
átmenetileg valószínűleg tovább növekedő színvonalbeli különbségek ellensú-
lyozására rendszerré kell szervezni és ki kell bővíteni a középfokú oktatással
együműködő tehetséggondozási és ösztöndíjrendszereket.
o
Kívánatos a felsőoktatási intézmények és a középiskolák, valamint a felsőok-
tatási intézmények és a diplomásokat fogadó intézmények tartós kapcsolat-
rendszerének kiépülése, és a pályaválasztási, karrier-tanácsadási, valamint
a pályakövetési rendszer terjesztése. Szükség van a végzeekből szerveződő
alumni-közösségek kialakulásának segítésére is.
● Fontos alaposan átgondolni azt, hogy a BSc/BA MSc/MA szakválasztás milyen
szakok esetén javítja az oktatás hatékonyságát, az elsajátíto tudás- és képes-
ségtartalmak minőségét, és ennek a fogadó munkahelyek által is felhasználható
részét. Meg kell szüntetni a bolognai típusú képzést olyan szakokon, ahol fenn-
tartása kimutathatóan és számoevően káros.
128
Ugyanakkor figyelmeztetni sze-
retnénk arra, hogy a bolognai képzés felülvizsgálatát semmiképpen sem szabad
ugyanolyan elkapkodoan elvégezni, mint amilyen elkapkodoan annak beveze-
tése történt, ugyanis a felsőoktatás szerkezetének újabb átgondolatlan „rángatá-
sa” az oktatás minőségének újabb számoevő romlásához vezetne el. A bolognai
rendszerben megmaradó képzések esetén
o
folytatni és terjeszteni kell a BSc- és BA-képzésbe került kiváló középiskolai
tanulók fejlődését segítő tehetséggondozó programokat;
128
 Ahogyan azt az V. 2. pontban már leírtuk, a tanári szakok mindenképpen olyan sza-
kok, ahol a bolognai átalakítás előnyeit (így pl. a megnövelt gyakorlati képzést) megtartva, a
szakmai gyakorlatot akár hatodévként tovább bővítve vissza kell állítani az osztatlan, 5 éves,
kétszakos képzést. Alaposan át kell gondolni, hogy hogyan lehetne visszaállítani a régebbi
üzemmérnöki szintű főiskolai képzés rangját és előnyeit.
106
o
fontos annak a lehetővé tétele, hogy a legjobb hallgatók már a BSc/BA évek
ala beléphessenek egy direktben MSc/MA-képzéshez vezető irányra;
o
a BSc/BA és az MSc/MA szakok egymásra épülésének követelményeit mind-
két irányból célszerű értékelni és egyeztetni;
o
indokolt a túlspecializált MSc/MA szakok felülvizsgálata.
● A kreditrendszer felülvizsgálatra szorul. Előnyeinek megtartása melle meg kel-
lene találni a szorgalomra, az időben teljesíte kötelességre jobban inspiráló sza-
bályozás módját, ezzel rövidítve a jelenleg a felsőoktatásban sokszor feleslegesen
eltöltö többlet diákéveket, és csökkentve a központi költségeket is.
● Fontos a hallgatói közösségek fejlesztése mind az oktatási folyamatban, mind a
kollégiumokban és szakkollégiumokban, mind pedig a hallgatói önszerveződési
formák támogatásával.
● Át kell gondolni a felsőoktatás irányítási rendszerét.
o
Az irányításban kiemelten fontos a hosszú távú szemléletmódot kialakító, a
tudásvagyont gyarapító és a tulajdonosi szemléletet segítő elemek fejlesztése.
o
A felsőoktatás irányítási rendszerében a kutatás és oktatás autonóm elemeinek
megőrzésével erősíteni kell a társadalmi érdekek érvényesülési lehetőségeit.
o
Felülvizsgálandó a gazdasági tanácsok jelenlegi működésének szabályozása.
Kívánatos a gazdasági szempontok szerveze módon egyeztete és rangso-
rolt érvényesülésének megteremtése.
o
Célszerű átgondolni a hallgatói önkormányzatok részvételének mértékét az
irányításban, működésük külsőleg auditált szabályossága és demokratizmu-
sa, valamint képviselőik szakmai és vezetői felkészültsége szerint.
● Át kell gondolni a felsőoktatás teljes finanszírozási rendszerét.
o
Az új finanszírozási rendszerben biztosítani kell a hosszú távú kiszámítha-
tóságot, és figyelembe kell venni az indíto szakok iránti várható keresletet,
a támogatás formáinak a hallgatók és a képzés minősége szerinti differenci-
álását, valamint a PPP-beruházások hosszú távú finanszírozási hatásait is.
Ajánlo, hogy a finanszírozás az eddiginél jobban összefüggjön a képzés költ-
ségeivel és az ado szakma munkaerőigényével, valamint hogy kezelje külön
a kutatások finanszírozását. Az intézmények finanszírozása nem választha-
tó el az oktatás ténylegesen megvalósuló színvonala független értékelésének
eredményétől.
o
Fontos annak az átgondolása, hogy hol választható el a felsőoktatás „közszol-
gálati” (államilag finanszírozo) és „piaci” (tandíjas) része egymástól. En-
nek részeként célszerű felülvizsgálni, hogy mennyiben és meddig indokoltak
és hasznosak az államilag finanszírozo és a költségtérítéses képzés jelenleg
meglévő különbségei.
129
Alapelvként ajánlo figyelembe venni, hogy olyan le-
129
 A „közszolgálati” elemekre egy jó példa az állam által biztosítou szolgáltatásokat vég-
zők, így – példaszerűen – a tanárok, orvosok, rendőrök és katonák képzése. A felsőoktatás
107
gyen a felsőoktatás költségtérítéses rendszere, hogy minden szegény tehetség
jusson el a képességének megfelelő képzeségi szintjére. A drága felsőfokú
oktatás iabb korában senkinek se korlátozza az ambícióit és a lehetőségeit.
V. 14. A tanulói és iskolai teljesítmény mérése
a közoktatásban
Független, szerveze, komplex, központi értékelést. Az iskolák négyévente kötele-
ző értékelését át kell alakítani úgy, hogy az értékelést egy e célra létrehozou
független országos központ (illetve alternatívaként: a régi tankerületekhez
hasonló regionális központok összességében független, de egymással szoro-
san egyezteteu módon működő hálózata) szakértő munkatársai
130
a szakfel-
ügyelet tapasztalatait hasznosítva, intenzív, helyi tartalmi munkával végez-
zék el. A komplex értékelés szempontrendszerének átgondolásához széles
körű egyeztetések szükségesek. A sokszínű gyakorlat értékes elemeit támo-
gató, de egységes nevelési elvek érvényesülését és egy korspecifikus közös
ismeretminimumot minden intézményen számon kérő értékelési rendszerre
van szükség. Az értékelésben főként a következő szempontok figyelembevé-
tele indokolt:
131
● Az iskolában folyó nevelésnek és oktatásnak a mérésekkel is alátámasz-
tou minőségét, a hozzáadou pedagógiai értéket és a nemzeti oktatási
stratégia célrendszerének való megfelelést;
● az egyéni tanulói nevelési-oktatási formák és a differenciált csoportmun-
ka gyakorlatát, a képességek javításának sokszínűségét, a kötelező ellá-
tást meghaladó oktatási és közművelődési szolgáltatásokat;
● a pedagógusok felkészültségét, rátermeuségét, a tanulói és pedagógusi
auitűdöt/motivációt és az iskola közösségformáló, jellemfejlesztő, nevelő
erejét;
közszolgálati elemeinek fontos része a méltányosság biztosítása, így a szegény sorsú fiatalok
felsőoktatásba kerülésének segítése. Nem felel meg a méltányosság elvének, hogy egyetlen
felvételi pont különbséggel nulláról teljes térítést kell a hallgatónak fizetnie, valamint hogy a
két kategória közöui mozgás a felsőoktatási eredmény tükrében csak viszonylag szűk körben
érvényesül.
130
 E szakértők más oktatási intézményekben dolgozó tapasztalt kollégák is lehetnek, akik
az értékelés tapasztalatait a saját közösségükben is hasznosíthatják.
131
 E szempontok jelentős része megtalálható a jelenleg is érvényben lévő komplex intéz-
mény-ellenőrzési és -értékelési programban. A felsőoktatásban korábban leírt módon ki kell
alakítani az intézmények hatékonyságának, a megszerezhető diplomák értékének folyama-
tos, megalapozou, és az intézmények és diplomák értékét európai és világszinten is összeha-
sonlító, független, külső értékelését.
108
● az élethosszig tartó minőségi tanulás megalapozását és a tanulói életuta-
kat (továbbtanulás, sikeres életpálya, egészségi állapot, családalapítás,
gyermekek száma és sikere);
● a tanulók, a pedagógusok, a szülők és a végzeu tanulókat alkalmazók
elégedeuségét;
● a hosszú távú gondolkodást, a tulajdonosi szemléletet (tudás- és képes-
ségvagyon őrzése és bővítése, gazdálkodási hatékonyság) és a vezetői
kompetenciát;
● az intézmény mint tanuló szervezet, a pedagógusi közösség mint együu-
működő, tanuló közösség fejleuségét;
● az intézmény hatékony gazdálkodását.
Az értékeléshez szervezetfejlesztő, komplex látásmódra van szükség. Az
értékelési folyamatban indokolt az országos központ szakértői, az iskola pe-
dagógusai, tanulói és nem pedagógus dolgozói melleu a szülők képviselői-
nek, a fenntartónak és a szakfelügyeleti rendszer iskolával kapcsolatot tartó
tagjainak is a megfelelő súlyú részvétele. Az intézményi önértékelést és mi-
nőségbiztosítást az értékelésbe integrálni célszerű. Az értékelés során nem a
szankcionálásra, hanem „kritikus barát” módjára az értékek kiemelésére és
a fejlesztés lehetőségeire kell törekedni. Az értékeléseket a magas minősítést
elért iskoláknál ritkábban, az alacsony minősítést elért iskolák esetén pedig
gyakrabban indokolt elvégezni. Az utóbbiak esetén a folyamatos segítés meg-
szervezése melleu a sikeres iskolákból külön juuatással kiváló pedagógusok
átirányítását, vezetőváltást és az irányítási és finanszírozási jogosítványok
megvonását is kezdeményezni kell. Fontos az, hogy a segítés sokkal (akár
évekkel) hamarabb kapcsolódjon be e szankcionáló elemeknél, és hogy az
előre kiszámítható szankciókra csak a bizonyítou együuműködés- és fejlő-
désképtelenség esetén kerülhessen sor. Az értékelő rendszernek az irányítást
és a fejlesztő segítést végző rendszertől függetlennek kell lennie, de az érté-
kelés során szerzeu tapasztalatokat célszerű az irányítás és a fejlesztés során
is hasznosítani. Az elkerülhetetlen iskolabezárások döntés-előkészítéseként
legyen kötelező intézményértékelés, és csak a megalapozouan és huzamosab-
ban alacsony minőségű pedagógiai munkát nyújtó iskolákat zárják be.
● A sikercentrikus megközelítés részeként a tanulói teljesítmény egyéni és komplex
értékeléséhez legalább minden tanévben egyszer a pedagógusokat, a tanulót és a
családot bevonó személyes értékelő beszélgetéseket ajánlo szervezni. Az értéke-
lésnek a tanuló értékeire, az egyéniségét tükröző megnyilvánulásaira, valamint
ezek okainak és javítási lehetőségeinek, jövőbeni sikeresélyeinek közös feltárására
célszerű koncentrálnia. E folyamatban a tanuló hiányosságai az egyéni értékei
optimális kibontakozásához szükséges program kiindulópontjai.
109
● Az éreségi jelenleg nem a teljesítésre, hanem a teljesítmény minimumán maxi-
malizálható felvételi pontok megszerzésére ösztönöz. Emia át kell alakítani az
éreségi és a felvételi jelenlegi rendszerét. Ennek keretében:
o
Előre megterveze és meghirdete módon, a felsőoktatásba kerüléshez ál-
talánosan meg kell követelni a jelenlegi emelt szintű éreséginek megfelelő
szint teljesítését. Indokolt a felvételipont-számítási rendszer átalakítása úgy,
hogy abban az ado felsőoktatási intézményben szükséges tudástartalmak
legyenek a meghatározóak (például a nyelvvizsgák jelenlegi, túlzoan nagy
súlya helye).

o
Hosszú távra előre megterveze és meghirdete módon, fokozatosan növelni
kell az éreségin elvárt minimális színvonalat. Hosszabb távon az elvárt mi-
nimális színvonalnak célszerű konvergálnia a jelenlegi emelt szintű éreségi
minimális követelményszintjéhez.
o
Számoevően növelni kell az éreségi vizsga objektivitását. Az ezt célzó,
komplex programnak a feladatok alaposabb kipróbálása, a vizsgáztatók fel-
készítése, a külső javítók és vizsgáztatók fokozo bevonása és a szabályok
betartatása egyaránt fontos része.
o
Ajánlatos a választható éreségi tárgyak túl szélesre szabo körének a csök-
kentése. Fontos ugyanakkor, hogy az éreségi kötelező tárgyai mellé kötelező-
en választható tárgyként egy természeudományos tárgy lépjen be.
o
Az éreségi feladatok tematikájában indokolt a komplex műveltségtartalmak
mérésére alkalmas feladatok arányának további növelése. Szélesebb körben
kell alkalmat adni az éreségi részeként elvégze projektek színvonalas és
összehasonlítható értékelésére.
o
Meggondolandó, hogy a választo felsőoktatási intézményben hasznos, kü-
lönleges tudás bizonyítására lehessen felvehető egy további, szabadon vá-
lasztható éreségi tárgy is.
● Átgondolandó, hogy a fenti kritériumok megvalósítására a jelenlegi, kétszintű
éreségi rendszer módosítása vagy az egyszintű éreségi rendszer újbóli beveze-
tése az alkalmasabb.
132

● A magatartás- és a szorgalomjegyeket el kell törölni, mert szerepüket a
naponta folytatou értékelésre épülő, komplex értékelő beszélgetések szö-
veges összegzése sokkal jobban szolgálja.
● A pályaívet követő vizsgálatoknak a legértékesebb információt megszer-
ző és a legkevesebb adminisztrációval járó módja kívánatos.
132
 A kétszintű éreuségi rendszer megtartása esetén fontos a középszintű és emelt szintű
éreuségi összehasonlíthatóságának és skálázásának kialakítása. Az egységes éreuségi rend-
szer bevezetése esetén alaposan átgondolandó feladat a minimumkövetelmény (keues szint)
fokozatos emelésének és a felsőoktatásba kerülést eldöntő maximumkövetelmény kellően
szelektáló hatásának egyidejű beállítása.
110
● Az iskolai teljesítmény országos mérésekkel történő értékelésében cél-
szerű és fontos egy részletes költség-haszon elemzés elvégzése arról,
hogy a kapou adatok haszna mennyiben van arányban azoknak az ad-
minisztráció költségvonzatát is beleszámoló költségeivel. A méréseket
csak ennek tükrében szabad bővíteni. Ajánlou a mérések minimális ad-
minisztrációjú, informatikai alapú lebonyolítása. Az országos méréseket
nem önmagukban, a többi tényezőből kiragadouan, és kifejezeuen nem
szankcionáló módon, hanem a komplex intézményi értékelés részeként
célszerű alkalmazni az intézmények egyedi értékelésére.
V. 15. Az oktatás finanszírozása, intézményi szerkezete,
irányítása és fejlesztése
Hosszú távú, kiszámítható, konszenzuson alapuló nevelésügyi politika. Olyan, húsz
évre szóló, hosszú távú nevelésügyi politikát, nemzeti oktatási stratégiát kell
kialakítani, amely politikai megegyezésen és nemzeti konszenzuson alapul,
és lehetővé teszi a hosszú távú, fenntartható intézményi tervezést. Az egyedi
döntéseket a nemzeti oktatási stratégiának alárendelten, azzal összhangban,
alapos, komplex hatásvizsgálatot is tartalmazó, a pedagógusokkal partneri
viszonyban, a közös meggyőződés kialakulására és kialakítására kellő időt,
embert és eszköztárat mozgósító előkészítés után szabad csak meghozni.
A minőséget ösztönző oktatásfinanszírozás. Feladatunk, hogy a térség leghaté-
konyabb és ne a legolcsóbb oktatási rendszerét teremtsük meg. Az oktatási
rendszer finanszírozásának egészét újra kell gondolni. Az átgondolás során
egy olyan rendszer kialakítására van szükség, ami hosszú távon kiszámítha-
tó, ahol a finanszírozás nem szétaprózou, és a minőségi képzést segíti elő. El-
kerülhetetlen a fejkvóta alapú finanszírozásról a feladatfinanszírozásra való
áuérés. A finanszírozási rendszernek az oktatás értékelésének rendszeréhez
igazodóan az oktatás minősége és hozzáadou értéke szerinti differenciáltsága
ajánlatos. A minőségi oktatást adó iskolák finanszírozásában a „szabadon el-
költhető” résznek sokkal magasabbnak kell lennie, mint a minőségi oktatásra
nem képes iskolák esetén. Ezen utóbbi intézményekben a mentorált, a sokol-
dalúan támogatou fejlesztéssel együu járó, kötöuen felhasználható, fejlesztési
jellegű pénzeszközöknek kell segíteniük abban, hogy az iskola a minőségi
oktatás felé mozduljon el, és így később több szabadon elkölthető pénzhez
jusson. A támogatási jogcímek egységesítése és az állami finanszírozás mér-
111
tékének 100%-ra való emelése indokolt. A ma a finanszírozásban megjelenő
követelményeket a komplex értékelés során célszerű számon kérni.
133

Hatékony, hosszú távú fejlesztési stratégia. A fejlesztés irányait széles vitában
egyezteteuen kell kitűzni, és hosszú távon garantálni kell. A fejlesztések rend-
szerében elkerülhetetlenül fontos a következő két elem világos keuéválasztása:
● a komplex értékelés során jó minőségűnek bizonyult nevelést-oktatást
adó intézményeknek szóló és az innovatív pedagógiai közösségek kiváló
kezdeményezéseit bátorító pályázatos formák
134
és
● az értékelés során lemaradónak bizonyult intézmények fejlődését szol-
gáló, sokoldalú segítéssel egybekötöu, tágabb körű, a fejlesztési stratégi-
ának megfelelő, célzou fejlesztés.
A lemaradó iskolák segítésére olyan mentori hálózatok szervezése indo-
kolt, ahol a mentorálást vállaló intézmények és pedagógusi közösségek e
munkájukért annak színvonalától, eredményességétől és a mentoráltak elé-
gedeuségétől függően mind anyagi juuatásban, mind pedig erkölcsi elisme-
résben részesülnek. A mentorált innovációt az infrastrukturális fejlesztések
esetén is általánosan alkalmazou módszerré célszerű tenni. A fejlesztéspoli-
tika ilyen átalakítása csak ou engedné a piaci viszonyokat érvényesülni, ahol
azok valóban érvényesíthetőek: a szakmailag valóban döntésképes iskolák
esetén.
135
A fejlesztési stratégiának megfelelő konkrét, célzou fejlesztések
133
 Tisztában vagyunk azzal, hogy e javaslatunk melleu számos más javaslat is elkép-
zelhető. Ezek egyike, megtartva a jelenlegi „vegyes” finanszírozási szerkezetet, az állami-
lag finanszírozou hányadért egy központilag meghatározou minimumot várna el, és emel-
lé az önkormányzatok, helyi közösségek tehetnék hozzá a saját igényeiket és az igényeket
megvalósító forrásaikat. Ez utóbbi rendszer azonban a javasolual szemben tovább növelné a
differenciációt, és nem ösztönözne a minőségi munka érdekében történő elmozdulásra.
134
 A pályázatok során a szakmai elismertségből építkező bizalmi elvnek kell érvényesül-
nie, azaz azoknak a fejlesztő közösségeknek, amelyek hosszú távon már bizonyítouák sike-
rességüket, szinte teljes szabadságot célszerű kapniuk mind a fejlesztési cél szakmailag meg-
alapozou iránya, mind pedig a fejlesztésre szánt összegek pénzügyi szabályoknak megfelelő
felhasználási módja terén. Ugyanakkor a múltbeli fejlesztés során hibás vagy gazdaságtalan
működést felmutatók esetén sokkal szűkebb mozgástér, és sokkal részletesebb elszámolási
szabályok, valamint ellenőrzés indokolt. Célszerű „feketelisták” összeállítása, azaz a fejlesz-
tési lehetőségekből a múltbeli szabálytalanságok miau nyilvánosan kizárt iskolai közösségek
listázása, de ez esetben ki kell alakítani azt az előre meghatározou és nyilvánosan ellenőriz-
hető mechanizmust, ahogyan az adou közösség a megbízhatóságának kellő fejlődése és bizo-
nyítása esetén e feketelistáról lekerülhet.
135
 Az oktatási piac korlátozása csak átmeneti lenne, hiszen közös érdek, hogy az objektív,
külső értékelések során minél több jó minőségű nevelési-oktatási munkát felmutató és az
oktatási piacon megjelenni képes intézmény legyen.
112
csak igényfelmérés, kísérleti bevezetés és megfelelési vizsgálat alapján indul-
hassanak el nagyobb skálán.
Sokszínű, de integrált iskolaszerkezet. A jó iskolaszerkezet egyszerre felel meg
az egységesség (a szerkezeti integráltság) és a sokszínűség követelményének.
A jó közoktatási iskolaszerkezet
● egyaránt őrzi a 8+4, 6+6 és 4+8 osztatú iskolai hagyományok értékeit;
● kellőképpen nyitou, rugalmas, megengedi, hogy ki-ki megtalálja a neki
leginkább megfelelő iskolatípust;
● integrált: zsákutcás megoldásokat nem eredményez, hanem az átjárási
pontok sokaságát nyújtja;
● nem kényszeríti korai választásra a tanulókat, de nem is tartja erőszakkal
együu őket, ha a fejlődésük eltérő utakat követelne a számukra.
● Az oktatási folyamat hatékonyságát az oktatási rendszer egészének hatékonyság-
elemzésével és a hatékony gazdálkodás jó példáinak terjesztésével célszerű növel-
ni a fiskális meggondolások helye.
136
● A nevelési-oktatási intézmények megszüntetésének vagy összevonásának a mér-
legelése során rendkívül fontos az intézményben folyó nevelés és oktatás minő-
ségének és az intézménnyel összefüggő lakóközösség fennmaradási esélyeinek, a
modern infokommunikációs megoldásoknak, valamint az intézményhez utazta-
to pedagógusok alkalmazási lehetőségeinek alapos és komplex elemzése is. Az
intézmények megszüntetését, összevonását, gyökeres átalakítását alapos, legalább
2 éves (optimálisan 4 tanéves) folyamatos egyeztető munkával kell előkészíteni,
amelyben az ellenérdekű felek igazának bemutatását hivatásos mediátorok bevo-
násával célszerű biztosítani. Az összevont intézmények esetén biztosítani kell,
hogy az irányítást ne sajátíthassa ki egyik vagy másik érinte csoport.
● Át kell tekinteni a Nemzeti Alaptanterv és a kereantervek jelenlegi rendszerét.
Célszerű egy, a jelenleginél még általánosabb szabályozás kialakítása az értékelés
során a legjobbnak minősíte, és egy másik, a jelenleginél részletesebb szabá-
lyozás kidolgozása a több segítséget igénylő intézményeknek. A több segítséget
igénylő intézmények számára a rendszereze tudás minimális nemzeti szintjét
is részletesen szabályozni kell. Fontos, hogy jelenjen meg a Nemzeti Alaptanterv
egy olyan rövid változata is, amely a tanárok számára jól használható, összegző
136
 Vigyázni kell arra, hogy a hatékonyság szükséges növelése az oktatási rendszert ne
egy újabb állóháború: ezúual a „pazarlók” ellen vívou csata képében érje el. A hatékony-
ságnövelést nem a hibák kipellengérezésével, hanem a felelős és hatékony gazdálkodásban
felmutatou értékek terjesztésével célszerű elérni. Fontos látni azt, hogy ez a szemlélet az V. 3.
pontban leírt siker- és értékcentrikus szemléletmódnak egy szinuel feljebb, az intézmények
szintjén történő alkalmazása.
113
dokumentum, és amely központi elemként kezeli a nevelés, az értékek, az erkölcsi
normák és rendszereze tudás fontosságát.
● Elemezni kell az iskolák irányíthatóságának az optimális szintjét és megoldá-
sát (állami, körzetesíte iskolaszék jellegű, önkormányzati). Fontos a vegyes és a
félmegoldások elkerülése, és a létrejövő rendszer stabilitásának hosszú távú sza-
vatolása. Az irányítást ellátó intézményrendszernek egységben kell működnie a
fejlesztő, segítést adó rendszerrel, és összehangoltnak kell lennie az ezektől füg-
getlen minőségértékelő és finanszírozási rendszerrel is.
● Az önkormányzati és állami fenntartású iskolák esetén meg kell teremteni az
oktatási programmal és a vezetés meghatározásával kapcsolatos jogosítványok
olyan minőségalapú differenciálását, amelyben az önállóság következő fokozatára
az iskola csak az o folyó oktatás egy meghatározo, a komplex módon mért mi-
nőségi szintjének elérésekor lenne jogosult.
137
● Alapvető fontosságú az oktatási vezetők kiválasztása, munkájuk fokozo meg-
becsülése, és külföldi tanulmányutat is tartalmazó képzésük rendszerének ki-
alakítása. Az oktatási vezetők továbbképzésének, felkészültségüket rendszeres
időszakonként kiegészítő posztgraduális képzésének hasznos, naprakész, gyakor-
latorientált és tudományosan megalapozo ismereteket adó, azok alkalmazásait
elsajátíató elemekből célszerű állnia. Fontos a frissen, kevés vezetői tapasztalat-
tal igazgatónak választo vezetők mentorálása (coaching), a vezetői hálózatkép-
zés, valamint a vezetők frusztrációinak feldolgozását és kiégésének megelőzését
segítő mentálhigiénés programok és a jó vezetők kiemelt elismerése, példájuk,
„fogásaik” széles körben történő megismertetése.
● Külön forrásokkal és az értékelési rendszer megfelelő átalakításával egyaránt
szükséges támogatni az iskolák és pedagógusi, tanulói közösségeik a szülőkkel, a
nagyszülőkkel, az iskolát fenntartó közösséggel, a munkaerőpiac szereplőivel, a
közművelődési intézményrendszerrel és a médiával való hálózatképző együmű-
ködésének fejlődését.
138
● Indokolt a szakértői rendszer bekerülési és ellenőrzési feltételeinek átfogó felül-
vizsgálata.
137
 Ilyen, differenciáltan decentralizált rendszer pl. a „charter school”-ok formájában ma
is számos országban működik. hp://en.wikipedia.org/wiki/Charter_school. E változásokat csak
akkor lehet bevezetni, ha az önállóság megvonása nem szankcionáló büntetésként, hanem
az iskola fokozou, külső fejlesztésének és segítésének olyan eszközeként jelenik meg, amely
a pedagógusok iskolai közösségét tanuló közösséggé formálva, őket fejlesztő többletlehe-
tőségekkel az újból elnyert önállóság felé vezeti. Ennek segítésére a kialakítandó irányító
rendszerekbe olyan ösztönzőket célszerű bevezetni, amelyek az irányítás eredményességét
az iskolák minőségi szintjének és önállóságának növelésén mérik.
138
 Fontosak a szülők pedagógiai tájékoztatásának új formái (Szülők Akadémiája), az eset-
megbeszélések, a közös családi programok.
114
● A nevelési-oktatási rendszer, illetve az oktatási intézmények minden fejlesztése
esetén biztosítani kell az eredmények fenntarthatóságának előzetes, a folyamat
alai és utáni átfogó vizsgálatát és elemzését. Fontos ebben az állami, a helyi és
az iskolai szerepvállalás arányának meghatározása.
● Az intézmények fejlesztésével szorosan egybekötve kívánatos a kiváló iskolák és
az innovatív pedagógiai közösségek innovációkat terjesztő hálózatainak kialakí-
tása.
V. 16. A határon túli magyarság oktatásának segítése
Támogatáspolitika helye rendszerszemléletű fejlesztéspolitika a határon túli magyar-
ság oktatásának segítésében. A határon túli magyarság oktatásának segítésében
megvalósuló alkotmányos felelősségvállalás mértékét, prioritásait és mód-
szereit olyan, a határon túli magyarsággal közösen megalkotou, hosszú tá-
von stabil fejlesztéspolitika kialakításával kell megszabni, amely hozzájárul a
határon túli magyarok élhetőbb szülőföldjének a kialakításához. A fejlesztés-
politikának a gazdaságfejlesztési elképzelésekkel és az EU fejlesztési elképze-
lések harmonizációjával közös rendszerben való átgondolása indokolt. A fej-
lesztéspolitika kialakítására és felügyeletére a meglévő intézményrendszeren
belül ajánlatos egy Oktatási Nemzeti Tanács létrehozása.
● A határon túli magyar nyelvű oktatás segítését célszerű a felsőoktatás segítése
melle a közoktatásra, azon belül az óvodákra és az általános iskolákra koncent-
rálni. Elsősorban az iskolák pedagógusainak módszertani munkáját, a tananyag-
fejlesztést, a tankönyvkiadást és a magyar nyelvű pedagógus-továbbképzési
rendszert indokolt segíteni.
139
● A felsőoktatás támogatásában a minőségi fejlődést és a pedagógusképzést célszerű
kiemelni (jellemző példákként kihelyeze tagozatokkal, továbbképzésekkel, tan-
könyvekkel, csereutakkal), és támogatni kell az egyetemek nyitását az egész életen
át tartó tanulás, a felnőképzés irányába.
● Szükség van a pedagógiai innovációk kölcsönös megismerését, a jó gyakorlatok
elterjedését szorgalmazó, határon átnyúló, a Kárpát-medence egészére kiterjedő
pedagógusi hálózatokra, a kihelyeze továbbképzésre, a partneriskolák, a diák-
139
 Alapvetően olyan helyi igényekre alapozou és munkaerő-piaci szempontból alátá-
masztou projekteket célszerű ösztönözni, amelyek révén javulhat a határon túli magyarok
szülőföldjükön való foglakoztathatósága, munkaerő-piaci pozíciója, illetve az őket foglalkoz-
tató intézmények, szervezetek versenyképessége. A hosszú távú fejlesztésben a tényleges és
a szaktudást is magában foglaló kétnyelvűség megteremtését kívánatos segíteni, hogy a ma-
gyar nemzetiségek összekötő kapocsként létezhessenek a szomszédos országok gazdasága
és kultúrája közöu.
115
cserék, a közös versenyek és határon, határokon átnyúló tanulói-pedagógusi pro-
jektek rendszerére. Megfontolandó a már bevált hálózatos együműködéseknek
(például az Arany János Tehetséggondozó Programnak) a Kárpát-medencei mére-
tű kiterjesztése. Indokolt a határon átnyúló EU-projektek nagyobb koordinációja.
● Igen fontos a határon túli magyarság tömbjeinek kiegyensúlyozo támogatása.
Így például átgondolandóak a vajdasági magyar nyelvű egyetemi oktatás támo-
gatásának lehetőségei.
● Ajánlatos, hogy különös érzékenységet igénylő vitában tisztázzuk a szórványvi-
dékeken lévő oktatás támogatásának mértékét és módjait (ezen belül kiemelt pél-
dákként a kollégiumok, gyermek- és napközi ohonok, a távoktatás, a vasárnapi
iskolák és a tehetséggondozó programok segítését). Fontos, hogy a szórványma-
gyarság támogatása ne legyen szétaprózo, és az együműködést, a hálózatkép-
zést segítse elő.
● Indokolt a szakképzés és a felnőképzés fejlesztési programjainak kölcsönös meg-
ismerése és a tanulságaik átgondolása. E két terület támogatására külön eszközök
szükségesek.
Záró megjegyzés: A leírt javaslatok számos eleme rendkívül felkészült pe-
dagógusokat igényel. Ezért a javaslatrendszer létfontosságú eleme, feltéte-
le a pedagógus-utánpótlás és a pályán lévő pedagóguskollégák munkája
minőségének megjavítása a leírt komplex eszközökkel. A pedagógusok
munkájának és elismertségének javítása nélkül a többi javaslatból való
„mazsolázgatás” nem érhet célt, sőt akár tovább ronthatja az oktatás átla-
gos színvonalát.
116
VI. Összefoglalás:
a legfontosabb célkitűzések
Ahhoz, hogy a magyar oktatási rendszer sikeres legyen az előuünk álló vi-
lágméretű változásokra való felkészítésben, egyetértésre kell jutnunk a ne-
velési-oktatási rendszer újjáépítésének a legfontosabb kérdéseiben. A feladat
nagy. A nevelés és oktatás átalakítása nemcsak szakpolitikai ügy, hanem egy
átfogó nemzeti program kiemelt területe is. A folyamat sikeréhez a minden-
napi viselkedésünket is muszáj megváltoztatnunk. Így javaslataink nemcsak
a döntéshozóknak szánt ajánlások, hanem a nevelési-oktatási rendszer új-
jáépítésére irányuló nemzeti összefogás kialakulását is segíteni szeretnénk
velük. Ebben minden érinteunek (végső soron hazánk minden polgárának)
meg kell találnia azt a feladatot, amit személy szerint ő az oktatás javításáért
vállal és tesz.
VI. 1. A legfontosabb célkitűzések
A nevelés és oktatás célja egy olyan, szilárd értékrenddel bíró iskolai közösség kiala-
kítása, amelyben a tanuló kezdeményezően és sokoldalú segítséget kapva a képessé-
geinek maximális fejlesztése melle az egyéniségének megfelelő legtöbb rendszereze
tudást szerez. E nevelési-oktatási folyamat megalapozza a gazdag magyar ha-
gyományokra épülő értékteremtést mind a kultúra, mind a tudomány terén.
A következőkben összefoglalt javaslataink a minőségigény növelését, a ma-
gas minőségű és hozzáadou értékű nevelés és oktatás fejlődését segítik elő.
A javaslatok hozzájárulnak a pedagógiai kultúra megújulásához, amelynek
eredményeként a tanulóknak az iskola és a tanulás az öröm forrása lesz.
140
140
 A felsorolt fő elemekhez kapcsolódó további javaslatok az V. részben találhatóak.
A javaslatok legtöbbjének kimunkálása, így különösen: az értékelés pontos rendszerének,
az iskolák differenciált kezelésmódjának, a finanszírozás módjainak és a lemaradó iskolákat
sokoldalúan fejlesztő segítségnyújtás rendszerének az átgondolása még sok munkát igényel.
E kérdésekben széles körű vitát javasolunk. Reméljük, hogy e vitának a jelenlegi javaslataink
hasznos elindítói lesznek.
117
1. Hosszú távú, stabil, kiszámítható, konszenzuson alapuló oktatási stratégia.
Olyan oktatási stratégiára van szükség, amely politikai megegyezésen
és minél szélesebb nemzeti konszenzuson alapul, és lehetővé teszi a sta-
bil, hosszú távú, fenntartható intézményi tervezést. Az egyedi döntése-
ket a nemzeti oktatási stratégiának alárendelten, azzal összhangban, a
pedagógusokkal partneri viszonyban, alapos, komplex hatásvizsgálatot
is tartalmazó, a közös meggyőződés kialakulására és kialakítására kel-
lő időt, embert és eszköztárat mozgósító előkészítés után szabad csak
meghozni.
2. A közösségek és a kulturálisan domináns pedagógusok értékőrző, értékközve-
títő, értékteremtő szerepe. Az iskolai értékrend kialakítása, tudatosítása,
megőrzése és átadása mind a pedagógusok, mind a tanulók körében
olyan kiemelten fontos feladat, amely csak kellően erős és jól működő
iskolai közösségekben képzelhető el. Az értékőrzésben, az értékek át-
adásában, közvetítésében, az értékteremtésben csak mintaadó, kulturá-
lisan domináns szereppel rendelkező pedagógus vehet részt sikeresen.
A pedagógusok felkészültségének növelése, társadalmi megbecsülésé-
nek és tekintélyének helyreállítása nélkül az iskolai értékrend számoue-
vő javulása nem várható. Egy felelős oktatáspolitikának ez ma az egyik
legfontosabb feladata.
3. Kiváló pedagógusok. Kiváló oktatást csak kiváló pedagógusoktól lehet
elvárni. A változtatások kulcsfontosságú pontjaként a pedagógusjelöl-
teket rövid távon az egész felsőoktatás irigyelt elitjévé kell tennünk.
Ehhez jelentős ösztöndíjakra, nagyfokú, komplex minőségi szelekció-
ra, garantált állásokra, a sikeres szakemberek támogatou átképzésére,
valamint a pedagógusképzés színvonalának emelésére van szükség.
Megkerülhetetlen, hogy a pályakezdő és a pályán lévő pedagógusokat
a segítő mechanizmusok sokaságával (mentorálás, hálózatképző szakta-
nácsadói rendszer helyreállítása, a továbbképzési rendszer megújítása,
a tankönyv- és taneszközrendszer revíziója stb.) támogassuk. Meg kell
találni annak a módját, hogy az alkalmas, de ma motiválatlan pedagó-
gusokat minél nagyobb számban érdekelué tegyük a minőségi oktatás-
ban. Az iu elért változások az egész javaslatsorozatunk központi elemét,
feltételét jelentik.
4. A pedagógus mint megbecsült alkotó partner. A pedagógusokat és közössé-
geiket az oktatásirányítás bizalommal, egyenrangú, alkotó partnerként
kezeli, nem tereli, hanem szolgálja. Ebben segítenek a pedagógusháló-
zatok, csere- és partnerprogramok. Feltétlenül kívánatos, hogy a peda-
gógusok munkájának külső partnert is bevonó, komplex, személyes és
differenciált értékelése érdemibb és sokrétűbb legyen, és az értékelés
vonja magával a pedagógusok bérezésének minőségi teljesítmény alapú
118
differenciálását is. Indokolt a differenciált értékelés következményeinek
kiszélesítése mind a pozitív, mind a negatív oldalon.
5. Értékek és sikerek a hátrányok és kudarcok helye. Az oktatási rendszer egé-
szében az értékekre és a sikerre koncentráló mechanizmusokkal kell
felváltani azt a jelenlegi gyakorlatot, amelyik a hátrányokra és kudar-
cokra súlyoz, az átlagos teljesítményt kéri számon, és az elvárások alól
„nagylelkűen” felmentést ad.
6. Független értékelés, differenciált kezelés, hatékony finanszírozás és fejlesztés. Az
iskolai értékrend megszilárdításához, az iskolák költséghatékony fenn-
tartásához és fejlesztéséhez független és komplex értékelési rend kiala-
kítására van szükség. Az értékelés során az iskolákat indokolt nevelésük
és oktatásuk minősége szerint különböző fokozatokba sorolni, amely
meghatározza önállóságuk mértékét és finanszírozásuk módját. A ki-
váló iskoláknak a mainál nagyobb irányítási és pénzügyi önállóságra
van szükségük, a lemaradó iskolák felzárkóztatásához pedig központi
irányítású, szakmailag támogatou fokozou fejlesztés javasolt. Csak az
oktatás finanszírozásának és fejlesztéspolitikájának teljes átalakításával
válhat egyszerre hatékonnyá és jobbá az oktatás.
7. Méltányos és integrált oktatási rendszer. A lemaradó iskolák célzou és ki-
emelt fejlesztésével lehet azt elérni, hogy az oktatási intézményrendszer
minden tagját jóval inkább a magas minőségű nevelő-oktató munka jel-
lemezze. A ma le- és kimaradó tanulók integrációjához a roma és más
sajátos szociokulturális értékek figyelembevétele, a siker és az öröm for-
rásainak biztosítása szükséges.
8. A szakképzés megújítása – a nemzeti stratégia kiemelt eleme. A szakképzés
megújításának ki kell terjednie a szakképzés szerkezetére, pedagógiai
tartalmaira, irányítási és finanszírozási rendszerére, valamint a fizikai
munka és a mesterségek tiszteletének növelésére. Ebben a folyamatban
kiemelt fontosságú a korán elkezdeu gyakorlati képzés és a lemorzsoló-
dás megelőzése.
9. A felsőoktatás minősége – az ország sikerének egyik meghatározója. A felvételi
rendszer újragondolásával, az intézmények versenyének növelésével, új
értékelési rendszer kidolgozásával, az intézmények nyitouságának nö-
velésével és a tehetséggondozás kiemelt segítésével növelni kell a felső-
oktatás minőségét. A bolognai rendszer átfogó felülvizsgálata indokolt.
Újjá kell alakítani a felsőoktatás teljes irányítási és finanszírozási rend-
szerét.
119
Összehasonlítás a legjobb oktatási rendszerekkel. Érdemes egybevetni az elő-
zőekben összefoglalt legfontosabb javaslatokat a világ legjobb oktatási
rendszereinek példáival. A finn oktatási rendszer alapköveit a kiváló pe-
dagógusokba veteu bizalom, az autonómia és a helyi innováció bátorítása,
az egyenlő esély biztosítása és a szankciók helyeu a sokoldalú támogatás
jelentik.
141
A világ legjobb oktatási rendszereire a legjobb pedagógusjelöl-
tek kiválasztása, magas színvonalú képzése és továbbképzése, az iskolák-
kal szemben támasztou stabil követelményrendszer, valamint a lemaradó
iskolák intenzív segítése a jellemző.
142
A javaslataink a bizalmi elvet és a
kiváló pedagógusok biztosítását a legfontosabb következtetések egyike-
ként mutatják be. A magyar oktatási rendszer igen nagy differenciáltsága
miau az autonómiát és a helyi innovációt a magas minőségű nevelésre
és oktatásra alkalmas iskolákban ajánlou, míg a sokoldalú támogatást a
lemaradó iskolák szintjén javasoljuk a kezelésmód domináns elemeként.
Ez a differenciált kezelésmód feltételezi az iskolákkal szemben támasztou
stabil követelményrendszert, és az iskolák színvonalbeli különbségének
csökkentésével elősegíti a diákok egyenlő esélyeit. A magyar társadalom
és a magyar oktatási rendszer sajátosságai miau a fentiekhez speciális cél-
ként az iskolai közösségek és értékrend megszilárdítása, a sikertechnoló-
gia elterjesztése, valamint a minőségigény társul. Ezek a nálunknál egész-
ségesebben fejlődöu társadalmakban olyan alapvető viselkedési normák,
amelyek megszilárdítása ou nem központi feladat. Kiemelt fontosságú a
szakképzés és a felsőoktatás megújítása is. Összegezve elmondhatjuk, hogy
javaslataink illeszkednek a legjobb nemzetközi irányokhoz, de azokat a hazai sa-
játosságoknak megfelelő, saját tapasztalatokra épülő megoldási indítványokkal is
kiegészíteük.
143
A nevelési-oktatási rendszer újjáépítéséhez szükséges pedagógiai megúju-
lás további lényeges elemei az alábbiakban foglalhatóak össze.
● A család és a kisgyermekkor – a nevelés legfontosabb színterei. A kisgyermek
felnövekedésének legfontosabb színtere a család. Kiemelten fontos, hogy
működését változatos eszközökkel segítsük. A kisgyermekkor pedagó-
141
 Koljonen, T. (2006) Minőség felügyelet nélkül Finnországban. In: Értékek és értékelés a közok-
tatásban, VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló.
142
 Barber, M., Mourshed, M. (2007) Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményé-
nek háerében? McKinsey & Co. (hp://oktatas.magyarorszagholnap.hu/images/Mckinsey.pdf).
143
 Hasonló javaslatok az EU más országaiban is megfogalmazódtak, így a javaslatok az
EU-ajánlásokkal és -elvárásokkal is összhangban vannak (hp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2008:0425:FIN:HU:HTML).
120
gusai az egész oktatási rendszer legfontosabb szereplői. Kívánatos, hogy
a felső tagozatos, a középiskolai és a felsőoktatásbeli kollégák a kisgyer-
mekkor legkiválóbb pedagógusaitól elsajátíthassák a játékosságot és a
kreativitást növelő technikákat. A családot körülvevő, gyermekfejlesztő
közösségek kiemelten fontos feladata a család → (bölcsőde) → óvoda →
iskola közöui átmenetek zökkenőmentesebbé, örömtelivé tétele.
● A család, a média és a társadalom – az iskola szövetségesei. Az iskola a nevelési
és oktatási feladatait csak a családokkal és az iskolát körülvevő összes
szereplővel szoros szövetségben tudja megoldani. Ebben muszáj közös
erővel megváltoztatnunk a média jelenlegi, a jellemformálást és a közös-
ségfejlesztést sok esetben akadályozó szerepét.
● Készségfejlesztés – össztantárgyi feladat. Az olvasási, a beszéd, a szöveg-
értési, a matematikai, a természeuudományi, az infokommunikációs és
az idegen nyelvi készségek és rutinok fejlesztése az adou tantárgyakon
messze túlnyúló, össztantárgyi feladat.
● Kísérletezés – kulcspont a természeudományos oktatás megújulásában. For-
dulat kell a természeuudományos oktatásban: a kísérletező, a probléma-
felvető oktatásmód az egyedüli, amelyik nem idegeníti el a tanulókat e
tárgyaktól. Ennek szemléletbeli, tantárgy-pedagógiai és tárgyi feltételei
egyaránt elengedhetetlenek.
● Nemzeudat – mások megértésének alapja. A nemzeuudat erősítésének igen
fontos eszköze azoknak az értékeknek, személyeknek és közös történe-
teinknek a bemutatása, amelyekre magyarként, európaiként büszkék le-
hetünk. Csak a múltját és kultúráját ismerő tanuló érthet meg másokat.
● Az infokommunikációs módszertár – a pedagógia új eszköze. Az informatikai
és kommunikációs technológiák napjaink leggyorsabban fejlődő oktatá-
si eszköztárát képezik, amelyek új módszerek sokaságát nyitják meg a
nevelés és oktatás minden területén. Különösen fontos ezek alkalmazása
az egyéni nevelési programok, a differenciált csoportmunka, a tehetség-
gondozás, az esélyegyenlőség segítése, valamint a fenntarthatóság peda-
gógiájának terjesztése terén.
● A fenntarthatóság pedagógiája – felkészülés a jövőnkre. A fenntarthatóság
pedagógiája a természetes és emberi környezet igényeit és lehetőségeit
figyelembe vevő életmódváltást segíti elő. A fenntarthatóság pedagógiá-
jának a közös, felfedező, együuműködő tanulás a legjobb módja, mert ez
az iskola egészének viselkedésmintáit fejlesztő erő.
● Művészet és mozgás – a megértés és a teljes emberi élet nélkülözhetetlen eszkö-
zei. A művészetekkel és a mozgással naponta eltöltöu idő egy sor kulcs-
fontosságú, látszólag ezekkel nem összefüggő, sokféle értékes személyes
tulajdonság, így például az értelmi képességek, az íráskészség, a sza-
bálykövető magatartás és az együuműködési készség javításának mással
121
nem pótolható eszköze. Az iskola pedagógusainak a saját életükben is
megmutatkozó személyes példaadása ezért mind a mozgás, mind a mű-
vészetek szeretete és gyakorlása terén is kiemelt fontosságú nevelő erő.
● Felnőképzés – képességfejlesztés az egész életen át. A felnőuképzés egyszerre
segíti a tanköteles korban meg nem szerzeu tudás és képességtartalmak
elsajátítását (második és többedik esély), a továbbképzést, a megváltozou
élethelyzetekből adódó átképzési követelmények kielégítését és a műve-
lődés, a szabadidő hasznos eltöltésének a lehetőségét. A felnőuképzés
szerteágazó elemeinek összehangolása és együuműködése igen fontos
eleme annak, hogy a felnőukori tanulás örömet hozó, az egyén életlehe-
tőségeit kiteljesítő és egész életen át tartó folyamauá váljon.
● Kollégiumok – a nevelés hatékony színterei. Meg kell újítani a kollégiumok
nevelési programját és működésének feltételrendszerét, hogy a közös-
ségi nevelés e mással nem pótolható terepe kellően hatékony legyen.
A kollégiumi nevelőtanárok rátermeusége, szakmai továbbfejlődésének
biztosítása e folyamat kulcsfontosságú eleme.
● Jó vezető – jó iskola. Kulcskérdés az oktatási vezetők kiválasztásának,
munkájuk fokozou megbecsülésének, képzésüknek, mentorálásuknak
és továbbképzésük rendszerének magasabb szinte hozása. E folyamat
fontos elemei a vezetők hálózatképzése és a speciális, vezetői mentálhi-
giénés programok is.
● Az éreségi – a garantáltan magas minőség biztosítéka. Megkerülhetetlen a
megkövetelt színvonal emelésével, az éreuségi vizsga objektivitásának
növelésével, a választható éreuségi tárgyak körének szűkítésével és egy
kötelezően választható természeuudományos tárgy beemelésével az
éreuségi és a felvételi jelenlegi rendszerének átalakítása.
● Rendszerszemléletű fejlesztéspolitika – a határon túli magyarság oktatása se-
gítésének a kulcsa. A határon túli magyarság oktatásának segítését csak
olyan, a határon túli magyarsággal közösen megalkotou, hosszú távon
stabil fejlesztéspolitika szolgálja kellőképpen, amely hozzájárul a hatá-
ron túli magyarok a mainál élhetőbb szülőföldjének a megvalósulásá-
hoz. A fejlesztéspolitikának a gazdaságfejlesztési elképzelésekkel és az
EU fejlesztési elképzelések harmonizációjával közös rendszerben való
átgondolása indokolt. A fejlesztéspolitika kialakítására és felügyeletére
a meglévő intézményrendszeren belül ajánlatos egy Oktatási Nemzeti
Tanács létrehozása.
122
VI. 2. Megőrzendő értékek és átalakítandó elemek
A nevelési-oktatási rendszer újjáépítésének átgondolása során meg kell őrizni
mindazokat a sokszínű és gazdag értékeket, amelyekkel a mai magyar ne-
velés és oktatás rendelkezik. Az átalakítást nem szabad elkapkodouan, az
összefüggéseket át nem gondolva elvégezni. Az alábbiakban az V. fejezet-
ben említeuek közül példaszerűen felsorolunk néhány olyan fontos elemet,
amelynek megtartása, illetve megfontolt, de határozou átalakítása javasolt.
Megőrzendő értékek
● az értékteremtő iskolai közösségek
● a kiváló pedagógusok sikeres nevelési-
oktatási gyakorlata
● a pedagógusképzés megnövelt gya-
korlati képzési ideje
● a pedagógusok munkáját megbecsülő
kezdeményezések
● a pedagógusok közöui hálózatos szak-
mai kapcsolatrendszer
● a hátrányos helyzetű és roma tanulók
segítésére, a lemorzsolódás elkerülésé-
re kidolgozou technikák
● a tehetséggondozás kiváló példái
● a kisgyermekkori nevelés igen jó óvo-
dai és iskolai példái
● a családok segítésének jó példái
● az olvasás megszereuetésére irányuló
kezdeményezések
● a hagyományokat őrző, a nemzeuuda-
tot fejlesztő jó gyakorlatok és progra-
mok
● a kiváló matematikai és természeuu-
dományos tanári módszerek
● a fenntarthatóság pedagógiájának
létező, jó példái
● a művészeti nevelés gazdag magyar
hagyományai és értékei
● az iskolai tömegsport kiváló példái
● a szakképzés kiváló mestereinek
gyakorlata
● a szakképzés munkavállaláshoz foko-
zatosan átvezető formái (gyakornoki
rendszer, együuműködési és tanuló-
szerződések)
Átalakítandó elemek
● a jogok és kötelességek megbomlou
aránya; a szabálykerülés és a norma-
szegés általánossága és büntetlensége;
a konfliktuskezelés alacsony szintje
● a pedagógusok alacsony megbecsü-
lése
● a tanárképzés bolognai rendszere
● a nevelési-oktatási folyamat hiányzó
szakfelügyelete és értékelése
● a túlzouan szabályozatlanul piaci
alapú tankönyv-, taneszköz- és peda-
gógus-továbbképzési rendszer
● a kudarc- és hátránycentrikus pedagó-
giai szemlélet
● a szegregációellenes harc az oktatási
rendszer integrációjára való törekvés
helyeu
● a nyelvtanárok beszédkészségének
sok esetben kritikátlanul alacsony
szintje
● a média helytelen nyelvhasználata
és általános szinkronizálási gyakorlata
● a természeuudományos kísérletek
méltatlanul szegényes háuere
● a természeuudományos tanári után-
pótlás kritikusan alacsony szintje
● az infrastruktúra kihelyezését
az igény felkeltése elé helyező infor-
matikai programok
● az egészségnevelés méltatlanul
alacsony átlagos megbecsültsége
és szintje
123
A messze nem teljes, példákra korlátozódó felsorolás végeztével szeret-
nénk újfent hangsúlyozni, hogy a megváltoztatandó elemeket csak a többi
célkitűzéssel összhangban, alapos átgondolás után lehet átalakítani.
Megőrzendő értékek (folytatás)
● szakképzés képzési programjainak
regionális tervezése
● a felnőuképzés örömöt adó, jó példái
● a kollégiumi nevelés, a szakkollégiu-
mok kiváló magyar hagyományai
● a kiváló felsőoktatási oktató és kutató
műhelyek
● az éreuségi rendszer komplex művelt-
ségtartalmak mérésére alkalmas ele-
mei (például projektmunka értékelése)
● a felsőoktatásban dolgozó, nemzetkö-
zileg elismert, iskolateremtő egyéni-
ségek
● a felsőoktatás tehetséggondozásának
(tudományos diákköri munka, szak-
kollégiumok, kiváló doktori iskolák)
jó példái
● a tanulói teljesítmény sikercentrikus,
komplex értékelésének jó példái
● az iskolák komplex fenntartói értékelé-
sének jó példái
● az együuműködésen, a jó gyakorlatok
terjesztésén alapuló intézményfejlesz-
tési formák
● a 8+4, 6+6 és 4+8 osztatú iskolák érték-
teremtő, kiváló hagyományai
● az átjárási pontokat teremtő sikeres
iskolaformák (a második és többedik
esélyt adó intézmények, moduláris
képzés stb.)
● az innovatív pedagógiai közösségek
● a határon túli magyarság oktatási in-
tézményeinek és programjainak segí-
tése
● a határon túli magyarság oktatási in-
tézményeivel ápolt kapcsolatok
Átalakítandó elemek (folytatás)
● a szakképzés gyakorlati részének sok
esetben túl későn való elkezdése
● a szakképzés irányításának és finan-
szírozásának rossz elemei
● a felnőuképzés széuagolt rendszeré-
nek összehangolatlansága
● a kollégiumi nevelőmunka sok esetben
méltatlanul alacsony színvonala és
körülményei
● az éreuségi/felvételi rendszer teljesít-
mény-visszatartást okozó és alacsony
színvonalú elemei
● a felsőoktatás oktatómunkájának nem
kellően alapos értékelése
● a felsőoktatási intézmények átlagosan
magas zártsága a küldő és fogadó
intézmények, valamint a nemzetközi
oktatási kapcsolatok felé
● a bolognai rendszer általános beveze-
tése
● a felsőoktatás irányításának és finan-
szírozásának rossz elemei
● az egyedi, rövid távú döntéseken
alapuló oktatáspolitika
● a normatív finanszírozási rendszer
● a pályázatcentrikus intézményfejlesz-
tési politika
● a kistelepülések oktatási intézményei-
nek kampányszerű bezárása
● a Nemzeti Alaptanterv
● az oktatási vezetők kiválasztásának
és képzésének alacsony szintje
● az oktatási szakértők kinevezési és
ellenőrzési rendszerének hiányosságai
● az egyedi döntéseken alapuló támoga-
táspolitika a határon túli magyarság
oktatásának segítésében
124
VI. 3. A célkitűzések megvalósítási sorrendje
és a legfontosabb rövid távú feladatok
Az oktatási rendszer újjáépítésében:
1. A legfontosabb és legelső elem a pedagógus-utánpótlás és a pályán lévő
pedagógusok munkája minőségének és megbecsültségének növelése.
2. Kiemelt fontosságú, sürgető feladat a szakképzés és a felsőoktatás átala-
kítása.
3. A pedagógiai megújulásnak az előző, VI. 2. részben felsorolt számos
eleme (így az olvasási készségek fejlesztésére irányuló átfogó program
elindítása, a természeuudományos oktatás megújítása, a kollégiumi ne-
velés erősítése, az oktatási intézmények vezetői színvonalának emelése
és az éreuségi/felvételi rendszer megújítása) szintén nem sokáig halo-
gatható feladat.
4. A pedagógiai megújulás egyik eleme sem képzelhető el azonban anél-
kül, hogy mind az oktatás irányításában, mind pedig magukban az in-
tézményekben ne érvényesülne a bizalmi elv és az ezzel szorosan ösz-
szefüggő sikerorientáltság.
5. Az általánosan érvényes, független értékelési rend bevezetése az ezt
megelőző alapos átgondolás ellenére sem várathat sokáig magára.
6. Ennek próbája és javításai után kerülhet sor a minőség szerint differen-
ciált finanszírozási, irányítási és fejlesztési rend bevezetésére.
7. A fontossági sorrendben első helyen álló iskolai értékrend és iskolai kö-
zösségek megszilárdítása olyan hosszú és türelmes aprómunkát igényel,
amelynek eredményei hosszabb távon jelentkeznek, és amelynek teljes
sikeréhez minden előző pontban jelzeu változás megvalósulása elen-
gedhetetlenül szükséges.
E sorrendbe rakou változásokhoz többletforrások kellenek. Ezek egy része
a nevelési-oktatási folyamat a minőséget őrző és emelő hatékonyságának nö-
velésével teremthető elő. Másik részüket a változások második szakaszában,
az ország gazdasági helyzetének remélt javulása során kell majd biztosítani.
Az összefoglalás végén külön kigyűjtöuük a legfontosabb, rövid távon is
konkrét cselekvést igénylő javaslatainkat. Ezek a következők:
125
1. A pedagógusi hivatás színvonalának és elismertségének növelésére irányuló
program (tanárképzés mint elitképzés: osztatlan, nem bolognai rend-
szerben, ösztöndíjak, pedagógiai alkalmasság vizsgálata*; a szakfel-
ügyeleti rendszer helyreállítása; differenciált pedagógusértékelés,
megbízhatóan magas pedagógus-továbbképzés* stb.)
2. Az iskolai közösségek és értékrend megszilárdítását segítő program (egész
napos iskola, szakkörök, projektek, Etikai Kódexek elfogadása, konf-
liktuskezelő, mediáló programok stb.)
3. A szakképzés megújítása (szerkezeti, pedagógiai tartalombeli, irányítási
és finanszírozási megújulás, így például a 9–10. osztályban elkezdeu
gyakorlati munka, a mesterek és mesterremekek megbecsülése, a re-
gionális irányítás fejlesztése*, kényszertársulások nem elkapkodou
átalakítása*, országos irányítás egységesítése*, finanszírozási rend
átgondolása* stb.)
4. A felsőoktatás megújítása (a felvételi követelmények emelése*, a bolo-
gnai rendszerű képzés átgondolása, az irányítási és finanszírozási
rend átalakítása, kutatóegyetemi státus megvalósítása stb.)
5. Az oktatás vezetőinek kiválasztását és képzését segítő program* (haszno-
sítható képzési programok*, mentorálás*, hálózatképzés*, elismerés*
stb.)
6. Az éreségi rendszerének átalakítása* (színvonalemelés, objektivitás nö-
velése, választható tárgyak körének csökkentése, természeuudomá-
nyos kötelezően választható tárgy, komplex műveltségtartalmak stb.)
7. A természeudományok oktatását segítő program (természeuudományos
tanárképzés, fordulat a kísérletezve oktatásban, természeuudományi
éreuségi tárgy* stb.)
8. A művészeti és az egészséges életmódra nevelést segítő program (többletfor-
rások művészeti szakkörökre, kórusokra, együuesekre, sportkörökre
és a tömegsportot segítő eszközökre stb.)
9. Kollégiumi nevelési program (a kollégiumi nevelőtanárok segítése, kollé-
giumi felújítási program stb.)
10. A következő, átfogó programok átgondolásának elkezdése*:
● A nemzetstratégia kiemelt részeként hosszú távon kiszámítható nevelés-
ügyi politika;
● független értékelési rendszer a közoktatásban és a felsőoktatásban;
● az iskolák irányítási rendszerének átgondolása + a minőséget ösztönző új
oktatásfinanszírozási rend (nagyobb önállóság a legjobbak számá-
ra + célzou fejlesztési programok a lemaradó intézményeknek;
azonnali intézkedésként: a pusztán financiális okokból történő,
kampányszerű iskolabezárások és összevonások megszüntetése);
126
● hatékony, hosszú távú fejlesztési stratégia (a legjobb intézmények, az
innovatív pedagógiai közösségek számára fennmaradó pályázati
rend + a lemaradók pályázauól független, direkt, célzou segítése);
● rendszerszemléletű fejlesztéspolitika a határon túli magyarság oktatásának
segítésére.
A fenti javaslatok közül a *-gal jelöltek forrásigénye kevés, így megvalósí-
tásuk átgondolt, de minél előbb történő megkezdése ellen gazdasági érv sem
hozható. A forrásigényes, illetve komplex változtatásokat igénylő javaslatok
esetén a később induló program széles körű szakmai egyeztetésen alapuló
előkészítésének elkezdése már most indokolt.
Ez az írás a nevelés-oktatás társadalmi, gazdasági fontosságát számtalan ténnyel,
érvvel bizonyítja. Ez alapján az ország felelős irányításának olyan költségvetési gya-
korlatot kellene folytatnia, amely a mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelően, de a
lehetőséghez képest, arányaiban „túlfinanszírozza” az oktatást. Ennek az elvnek még
a forrásszegényebb időszakban is érvényesülnie kellene. A nevelés-oktatás az egyik
legfontosabb közügy!
VI. 4. Zárszó
Szeretnénk megköszönni, hogy türelemmel végigolvasta a nevelés és az ok-
tatás jobbítását célzó javaslatainkat. Reméljük, hogy sikerült meggyőznünk
Önt arról, hogy a nevelés és oktatás olyan terület, amelynek jobbításában
mindenkinek személyesen is szerepet kell vállalnia. Reméljük, hogy elhiue
nekünk, hogy érdemes az oktatásba beruházni, mert van olyan út, amely az
oktatásba fekteteu pénzt és humán erőforrást felelősen kezeli, és nem paza-
rolja el. Csak nagyobb közös figyelemmel és nagyobb ráfordítással lehet az
oktatás az egyik olyan kitörési esély, amely egy jobb Magyarország felé vezet.
Köszönjük, hogy részt vállal a magyar nevelés és oktatás értékeket teremtő és
örömöt adó folyamauá formálásában!
A KORRUPCIÓ ELLEN
„Semmi sem helyénvaló politikailag,
ami erkölcsileg helytelen.”
Daniel O’Connell
129
I. Bevezetés
Magyarország jelenkori működésének az egyik legnagyobb tehertétele a szű-
kebb és tágabb értelemben veu korrupció elterjedtsége és mértéke. Ide sorol-
ható a törvénytelen befolyásolás, a vesztegetés, a jelentős protekció, a kor-
rupció alapú csalás, a hálapénz, a hatalommal való visszaélés és a hasonló
törvénytelenségek. Az elmúlt évek során az ilyen jellegű esetek mennyisége,
káros következményeinek súlya kimutatouan növekedeu.
1
Napjainkban a
közbeszédben a korrupció, a szabálykerülő magatartás lényegesen gyakoribb
téma, mint korábban. Határozouan állítható, hogy közüggyé vált. Közvetle-
nül a társadalom kisebb, bár növekvő hányada érinteu, azonban a jelenség
súlyában, anyagi, társadalmi, szociológiai és erkölcsi következményeiben
igen jelentős. A korrupció megfékezése, visszaszorítása több, mint kívánatos,
az ország, a nemzet felemelkedésének egyik alapfeltétele. Magyarország gaz-
dasági helyzete és az erre további teherként telepedő világgazdasági válság
tovább növeli a korrupció ellen széles fronton folytatandó küzdelem jelentő-
ségét, ezért ezt a harcot a politika és a társadalom figyelmének középpontjába
kell helyezni. A jövőépítés programjának legyen az egyik legfontosabb eleme
a korrupció elleni széles társadalmi támogatouságot élvező mozgalom.
Az elmúlt közel tíz évben több tanulmány és felmérés foglalkozou a hazai
korrupcióval, pontosabban annak egy-egy szegmensével. Sőt, készültek ösz-
szefoglaló jellegű írások is, valamint a különböző állami intézményeken belül
felmérések, értékelések, amelyek többnyire nem kerültek nyilvánosságra. Az
elmúlt években több kormányprogram is célul tűzte ki a korrupció csökken-
tését – mindhiába. Az évtizednyi elemzések, programok ellenére – a legutób-
bi mérések szerint is
2
– Magyarországon nőu a korrupció mértéke.
A korrupció tárgyalása, elemzése nem maradhat meg a helyzetleírás szintjén. Cse-
lekvésre, valódi korrekciós folyamatokra van szükség, mert enélkül nem beszélhetünk
korrupció elleni küzdelemről. Ez az írás elsősorban a korrupcióellenes program szelle-
1
 A III. 1. jelű fejezet a különböző felmérések, elemzések alapján részletesebben foglalko-
zik a korrupció hazai szintjével.
2
 Kivéve a Transparency International legutóbbi, 2009-es Korrupció Érzékelési Indexe je-
lentését, amely szerint Magyarország pontértéke nem változou az előző évihez viszonyítva.
130
miségére, megoldásaira, akcióira, korrekciós folyamataira kíván javaslatokat, irányvo-
nalat adni, összességében egy koncepciót megfogalmazni. Mindezekhez az ok-okozati
összefüggések, valamint a végrehajtás realitásának az elemzésére is szükség van. Fon-
tos a téma minél szélesebb feldolgozása. A csak az egyes területeken indíto részprog-
ramokkal nem lehet teljes értékű eredményt elérni. Az összefüggések, a kölcsönhatások
mia komplex program kidolgozása és végrehajtása szükséges.
A megosztou és előítéletekkel teli társadalomban bizonyára vannak, akik
minden programot fenntartással fogadnának. Ez az írás azoknak készült,
akik a változtatás szándékával a ma-
gyar társadalom egyik legnagyobb
gondjának csökkentéséért tenni akar-
nak. A korrupció tárgyalása eseten-
ként azt az érzetet keltheti, mintha
mindenki és minden folyamat kor-
rupt lenne. Bár Magyarországon a
korrupció mértéke valóban veszélyesen nagy, azonban a társadalom nagy
többsége elítéli e jelenséget és támogatja a visszaszorítását. A támogatók kö-
zöu még azokkal a személyekkel, csoportokkal is lehet számolni, akik vala-
milyen „kényszer” miau maguk is követnek el szabályellenességet. Ezen a
körön kívül esnek a korrupció igazi haszonélvezői. A TÁRKI friss felméré-
se szerint Magyarországon az önérdek vezérelte normaszegés elsősorban a
munkaerő-piaci kilátások miau mutat kedvezőtlen képet, ugyanakkor ha a
gazdasági erkölcsről általánosságban van szó, a magyarok erősen normakö-
vetőnek számítanak.
3
A korrupció teljes felszámolása legfeljebb vágyálom lehet, azonban – a tár-
sadalom érdekében – minél nagyobb mértékű csökkentése kötelesség. A kor-
rupció eredendően elfogadhatatlan, üldözendő, ezért az ellene folytatandó
harcnak is közüggyé kell válnia. Egy jövőben, fejlődésben, fenntarthatóság-
ban gondolkodó társadalomnak kell rendelkeznie annyi erővel, akaraual és
elszántsággal, hogy korunk egyik legnagyobb mételyét belátható időn belül
tolerálható szintre szorítsa vissza, majd azután is folytassa ellene a harcot.
3
 Forrás: hp://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_keller.pdf; 165. o.
Akik a korrupció elleni program
egészének kidolgozását, végrehaj-
tását ellenzik, akadályozzák, le-
het, hogy önmaguk is ellenérde-
keltek.
131
II. A korrupció természete
Igen gazdag a korrupció jellemzőivel, kiváltó okaival, összefüggéseivel fog-
lalkozó elemző szakirodalom. A hazai jelenségek részletesebb tárgyalása
előu, csupán néhány fontosabb megállapítást gyűjtöuünk össze ezekből.
A korrupció mögöu az egyéni, személyiségi hajlandóságon túl meghatá-
rozóként elsősorban társadalmi-szituációs tényezők állnak: olyan társadalmi
környezet és csoportérdekek, amelyek kitermelik a korrupciót. A szakértők
véleménye szerint kevésbé az egyének morális szintjétől, mint inkább a tár-
sadalom és intézményeiben uralkodó morális állapotoktól függ a korrupció
elterjedtsége. Más szóval: leginkább auól függ, hogy egy társadalom milyen
gyakran kínálja fel a lehetőséget a korrupcióra és a hasonló jelenségekre.
Egy olyan társadalomban, ahol a nyilvánosság nem működik elég hatéko-
nyan, és nem eléggé átláthatóak a társadalom makrofolyamatai, a korrupció
meglehetősen zárt, autonóm rendszert képez, amely többé-kevésbé függet-
len a társadalom intézményeitől
4
. Idővel a szolgáltatások-ellenszolgáltatások
rendszere olyan stabil struktúrába szerveződhet, ahol a felek sokkal inkább
a mindennapi kihívásokkal törődnek, mintsem a társadalom értékítéleteivel,
amelyek számukra sokszor alig észlelhetőek. Másszóval: nagyon alacsony a
veszélyérzetük.
Ha a társadalom tagjai felé fordítjuk a figyelmünket (akik nem vesznek
részt a korrupciós cserekapcsolatban), akkor azt látjuk, hogy a leleplezés
korántsem egyszerű, különösen az olyan zárt korrupciós rendszerek ese-
tén, amiről az imént beszéltünk. A korrupciós kapcsolat megakadályozása
ugyanis költségekkel, kockázatokkal jár, és nem világos, vagyis nem számít-
ható ki egyértelműen a belőle származó haszon. Sokszor a korrupció megaka-
dályozása nagyobb hátrányt jelent az egyén számára, mint az a lelki teher,
ami abból fakad, hogy szemet huny a normaszegés fölöu. Ebből az követke-
4
 „Befelé” ugyanis az együuműködést erősíti és legitimálja, annak minden anyagi és
pszichológiai előnyével együu (haszon, megelégedeuség, bizalom stb.), de ugyanezt ered-
ményezi a kölcsönös függelem és az ebből eredő összezárás is. „Kifelé” viszont zárt, és nincs
kitéve azoknak a társadalmi ellenőrző folyamatoknak, amelyek rámutatnának törvénytelen-
ségére és erkölcstelenségére.
132
zik, hogy a korrupció visszaszorítása csakis kiterjedt társadalmi összefogással érhető
el. Az egyéni akciók nem vezetnek – nem vezethetnek – sikerre.
5
A korrupció látszatra a korrumpáló és a korrumpált közöui bizalmon ala-
pul. De megjelenik melleue a félelem, a lebukás veszélyének az érzete. Furcsa
módon a totális bizalmatlanság és a totális, szorongással keveredő bizalom
együuesen van jelen a korrupció során, bár nem egyidejűleg. A korrupció
magas fokú elterjedtsége esetén vannak olyan torzult helyzetek, amikor már
olyan alacsony a veszélyérzet, hogy elhalványulnak ezek az egymásnak is
ellentmondó érzések. A korrupció egyszerű rutinná „silányul”.
A büntetlenség pszichológiája szoros kapcsolatban áll az igazságosság pszi-
chológiájával. Demokráciában elszámoltathatóság van. Egyetlen személy vagy
intézmény sem lehet törvények feleui.
A büntetés döntő jelentőségű a büntet-
lenségek körforgásának megállításában,
és lehetővé teszi az állampolgár kont-
rollját; így helyreállítja a demokráciát.
Általában a korrupció áldozata egyrészt
a szabályosan versengő, másrészt az ál-
lampolgár. A szabálykerülők megbünte-
tése segít a társadalmi mentalitás átala-
kításában. Ha az emberek nem hisznek
ezen a téren az igazságszolgáltatásban, akkor megadják magukat az adou reali-
tásnak, a túlélés érdekében alkalmazkodnak. A büntetlenség megerősíti a hall-
gatást és elhallgauatja azokat, akik az igazságosságot képviselik. A „büntetlen-
ség kultúrája” azt jelenti, hogy a résztvevők úgy szegik meg a törvényt, hogy
nem félnek a büntetéstől, mert van egy közös megegyezés, hogy mindenki
csendben marad a másik törvényszegésével kapcsolatban, amíg a felek közöu
fennáll a kölcsönösség. A korrupció sikere részben abban rejlik, hogy az erőfe-
szítés közös. Tehát azok, akik elkövetik és azok, akik nem büntetik, kooperatív
kapcsolatban vannak és egymást támogatják. Ezzel szemben, akikkel szemben
„elkövetődik”, azok általában nincsenek kooperatív kapcsolatban egymással,
ezért nem tudnak közösen fellépni ellene
6
.
Egy klasszikus felmérés azt vizsgálta, hogy a (a.) súlyos, (b.) közepes vagy
az (c.) enyhe büntetés reuenti-e vissza jobban a szabályszegőket, illetve, hogy
5
 Az előző három tétel Bereczkei Tamás: A korrupció kialakulása és fennmaradása: evolúciós-
etológiai szempontok című tanulmányából származik.
6
 Ha a korrupciós ügyek általában nem átláthatók, és a közvéleménynek nincs megfelelő
betekintése, vagy ha van, akkor azt tapasztalja, hogy nem azok szenvedik el a büntetést, akik
azt jogosan megérdemelnék, hanem azok éppenséggel megússzák és csak az ún. kis halakat
büntetik meg, ha pedig bizonyos nagyobb esetek „feldobódnak”, de utána nincs transzparens
folyamatkövetés, akkor ez szociális cinizmushoz vezet.
A demokrácia és az igazságszol-
gáltatás nem tűri a büntetlen-
séget. A büntetlenség elterjedése
az igazságszolgáltatás deficitje,
amely megalkuvó társadalmat
alakít. A büntetlenség megszün-
tetése a demokrácia megerősí-
tése.
133
mennyiben hat egy olyan modell jelenléte, akit a kísérleti személyek szeme
láuára megbüntetnek. Az eredmények szerint azok a kísérleti személyek csal-
tak a legkevesebbet a vizsgálatban, akiket csalás esetén súlyos büntetéssel
fenyegeuek, és emelleu szemtanúi voltak annak, hogy másik résztvevő lebu-
kou. Érdekes, hogy az a csoport csalt szignifikánsan a legtöbbet (az összes
többi csoporthoz viszonyítva), amelyet súlyos büntetéssel fenyegeuek meg,
viszont egyszer sem láuák, hogy valakit a résztvevők közül megbünteuek
volna.
7

Külön vizsgálva a korrumpálók és a korrumpáltak hozzáállását, különbö-
ző összefüggéseket találhatunk. A motiváció a kitűzöu cél mindenáron törté-
nő elérése. Egy ilyen helyzetben a kezdeményező már eleve morális gátlások
nélkül cselekszik. Amennyiben a korrupció lehetőségét a korrumpálandók
felkínálják, már kevésbé lehet arra számítani, hogy a vesztegetők önmérsék-
letet tanúsítsanak, hisz ezzel eleve lemondanának az üzletről. Ugyanakkor
van korreláció a két kezdeményezés közöu, hisz a korrupció gyakoribb fel-
kínálása esetén, azaz egy korruptabbnak kikiáltou társadalomban sokkal
gyakoribbak a korrumpálók általi kezdeményezések: elsősorban a kisebb ve-
szélyérzet miau. Előfordulhat olyan eset is, amikor egy korruptnak tartou or-
szágban egy nemzetközi cég leányvállalatának menedzsmentjét korrupcióra
hajlamos emberekből állítják össze.
Egy egészséges társadalomban a gazdaság működését a tiszta piaci verseny,
a közösségekben és – alapvetően – a politikában pedig a jövőépítő együumű-
ködés kell hogy jellemezze. Baj van
ou, ahol ez a rend felborul. Ennek
egyik legjellemzőbb indikátora a
korrupció mértéke. A gazdaság
működésének minősége, verseny-
képessége fordítou arányban van
a korrupció elterjedtségével. Ez a
tétel érvényes egyaránt általáno-
san az egész gazdaságra és külön-
külön az egyes szereplőkre. Nehéz
számszerűsíteni, de több száza-
léknyi GDP-t is elérhet a közvetlen gazdasági kár, nem beszélve a különféle
egyéb negatív hatásokról. Ha nagyon sok vállalat korrupcióval szerzi üzleteit,
és nagyon sok versenyképes vállalat alulmarad a tisztességtelen versenyben,
a keuős „korróziós” hatás hatványozouan rombolja a gazdaság versenyké-
pességét.
7
 Az utóbbi három gondolatcsoport Fülöp Márta A korrupció és versengés című tanulmá-
nyából származik.
A korrupció csökkenti a versenyké-
pességet. Általában a korrupcióval
szerze üzlet teljesítése is protek-
cionista jellegű, így nem készteti a
legjobb teljesítésre a szállítót. Ennek
a szabálytalanságnak a sorozata le-
rontja a vállalat versenyképességét,
előbb-utóbb csökken a piaci részese-
dése is.
134
III. A hazai helyzet
A korrupció elleni küzdelem világjelenség. Nagyon sok tapasztalat, megoldás
tanulható el az egyes országok sikeres programjaiból, de nem létezik egyetlen
olyan recept sem, amely önmagában megoldást jelentene. Minden országnak
saját programjával kell saját küzdelmét megvívnia a korrupció csökkentésé-
re. Az elvégzeu nemzetközi kitekintés sok területen orientál a vélemények, a
javaslatok kialakításában. Van néhány olyan megoldási javaslat, amely kül-
földi tapasztalatok alapján születeu. A nemzetközi szervezetek már régóta
küzdenek a korrupció ellen, és az évek során egyre több ország csatlakozou
ezekhez a programokhoz, egyezményekhez.
8

III. 1. A korrupció hazai szintje
Az ezredforduló óta, különböző elvek szerint készíteu felmérések, elemzések
eredményeinek – hely hiányában – részletes bemutatása helyeu a legfonto-
sabb adatokat csupán a helyzet érzékeltetése érdekében az alábbiakban fog-
laljuk össze.
Transparency International (TI)
9
szerint:
A TI korrupció érzékelési indexe (CPI). Az 1-10 skálán, a 10-es érték a korrupció-
mentesség, valamint az országok közöui rangsorban elfoglalt helyezés (a he-
8
 A nemzetközileg legfontosabbnak tartou korrupció ellenes megállapodások:
● Az 1997. évi OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Offi cials in
International Business Transactions. Ezt az OECD tagjain túl további országok (pl. Ar-
gentína, Brazília, Chile, Dél-Afrika is) elfogadták.
● Az 1999. évi Criminal Law Convention of the Council of Europe on Corruption, 36 taggal.
● A 2003. évi United Nations Convention against Corruption. Ezt már közel 100 ország
ratifikálta.
9
 A Transparency International a világ legnagyobb, a korrupció ellen harcoló globális
szervezete. Kilencven országban van nemzeti szekciója. Az együuműködésre és kutatásra
épülő tevékenységével a korrupcióban veszélyezteteu kormányzati, üzleti és civil szerveze-
tek közöui párbeszédet kívánja segíteni.
135
lyezések az értékelésben figyelembe veu országok számának változása miau
nem jelentenek pontos információt).
A TI Korrupciós kockázatok Magyarországon 2008 című tanulmányában a leg-
fontosabb érinteu területekről az alábbi megállapításokat fogalmazta meg:
Végrehajtó hatalom: „A rendszerváltástól mostanáig a különböző kormá-
nyok a korrupcióval csupán ad hoc módon és adminisztratív szinten fog-
lalkoztak, kerülve a politikailag érzékeny kérdéseket. Ez a hozzáállás azt
mutatja, hogy a politikai elit nem tudja, vagy nem akarja komolyan venni a
korrupció ügyét.”
Törvényhozás:„Az Országgyűlésben általános korrupcióellenes bizouság
nem működik.”
Politikai pártok: „A politikai pártok finanszírozása tűnik a legfontosabb
kérdésnek. A kampányköltségek elemzése alapján a pártok által felhasznált
anyagi erőforrások többsége nem könyvelt juuatásokból származik. A párt- és
kampányfinanszírozásra vonatkozó rendelkezések nem megfelelőek, ezek mo-
nitorozási és könyvvizsgálati gyakorlata jelentős teret biztosít a visszaélésekre.”
Igazságszolgáltatás: „A bírák függetlenségére és pártatlanságára a kiválasz-
tási rendszer jelenti a legnagyobb veszélyt. … A törvényi követelményeken
kívül általában semmilyen más objektív szempontot nem határoznak meg a
felvételi eljárásban. … a pályázati felhívások nem tartalmaznak részleteket
a sikeres pályázókkal szembeni elvárásokról… A döntést az adou bizouság
elnöke hozhatja meg, anélkül, hogy előzetesen objektív szempontokat tenne
közzé, vagy más szakvéleményt figyelembe venne.”
„Mivel az ellenőrzöuek és az ellenőrzést gyakorlók egy és ugyanazon sze-
mélyek lehetnek, az igazságszolgáltatás felsővezetőinek valódi ellenőrizhető-
ségét megkérdőjelezhetjük.”
Közszolgálat/közigazgatási intézmények: „A köztisztviselők etikai kódexe már
évek óta készülőben van, de még nincs jele annak, hogy azt végül majd el is
fogadják. … Az államreform operatív program – az etikai tanács felállítása
melleu – ezt is a 2006/2007-es kiemelt projektek közt említi.”
Rendvédelmi szervek: „A bűnüldöző szervek teljesítménye nem kielégítő a
magas szintű belső korrupció, a korrupciós bűncselekmények kivizsgálására
szakosodou szakemberek és technikák, valamint a politikai akarat hiánya
miau. …A rendőrség és az ügyészi hivatal nem rendelkezik a korrupciós ese-
tek kivizsgálásához szükséges elégséges technikai felkészültséggel.”
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
pontszám 5,3 4,9 4,8 4,8 5,0 5,2 5,3 5,1 5,1
helyezés 31 33 40 42 40 41 39 47 46
136
Állami Számvevőszék: „Az ÁSZ az egyik legfontosabb korrupcióellenes in-
tézmény, azonban a szervezeti és emberi erőforrások korlátozou volta miau
az ellenőrzések nem eléggé gyakoriak és széleskörűek. A legnagyobb problé-
mát az jelenti, hogy az ÁSZ ajánlásait nem mindig követi teu.”
Kormányzati korrupcióellenes szervezetek: „Nem minden közérdekű adat kap
nyilvánosságot. A KEHI alapvető fontosságú intézmény a korrupcióellenes in-
tézkedések tekintetében, azonban a jelentései a nyilvánosság számára nem hoz-
záférhetők. …A bejelentést tevők védelme nem megoldou, az Antikorrupciós
Koordinációs Testület munkája nem eléggé nyilvános” 2008 decemberében az
Antikorrupciós Koordinációs Testület (AKT) négy civil tagja – többek közöu a TI
– a testület munkájának jelentéktelenné válása miau kilépeu, hivatkozva arra,
hogy a testület munkája rendszertelenné és kiszámíthatatlanná vált.
A Transparency International szerint hazánkban a korrupció leggyako-
ribb formái adminisztratív jellegűek, illetve politikai és gazdasági érdekek
összefonódásából adódnak. Fő területek: párt- és kampányfinanszírozás; pri-
vatizáció; koncessziók; közbeszerzés; önkormányzati tenderek, engedélyek;
rendőrök, adóellenőrök, vámtisztviselők; orvosok; közigazgatás, földhivatal,
engedélyező hatóságok, közlekedési hatóság.
Ügyészség szerint:
Az Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ERÜBS) adatai
szerint a korrupciós bűncselekmények száma 1991 óta évente 344 és 967 kö-
zöu mozgou úgy, hogy 1991-ben és 2007-ben volt a legalacsonyabb. 2005-höz
viszonyítva (958) 2006-ban 480, 2007-ben 350. Meglepő, és magyarázatot köve-
tel a hivatalosan ismert bűncselekményeknek harmadolódása akkor, amikor
minden mérés, elemzés a korrupció elterjedtségének növekedését jelzi. A sta-
tisztika nem tartalmazza a korrupciónak a büntetőjogon kívüli, azaz szocio-
lógiai, társadalomelméleti, közgazdasági fogalomkörébe tartozó jelenségeit.
Bűnüldözési tapasztalatok szerint erre a területre akár az ezerszeres látencia
(rejteuség) is jellemző.
A statisztika alacsony számai azzal is magyarázhatóak, hogy (egy Gallup-
felmérés szerint) a megkérdezeu magánszemélyek 25%-a tudta csak, hogy
melyik hatósághoz kell fordulnia, ha korrupciót észlel. A bejelentést tevőt
gyakran különböző hivatalokhoz küldözgetik az ügyészség helyeu, illetve a
bejelentést tevők félnek az érinteu hatóság vagy személy retorziójától. A ha-
tóságok, állami szervek korrupciós cselekmények miau nem, vagy elenyésző
számban teuek feljelentést. Az ÁSZ jelentései úgy vannak megfogalmazva,
hogy sugalmazzák a vagyon elleni bűncselekményt, korrupciós ügyet, de
tényadatokat nem közölnek, így nem rendelhető el nyomozás.
Az elmúlt 10 évben lenyomozou ügyészségi, bírói megvesztegetési vádak
csak egy-két esetben bizonyultak valósnak. A rendőrök (különösen a közúti
137
ellenőrzésekkor), vám- és pénzügyőrök esetében teu korrupciós feljelentések
megalapozouak voltak. Hasonló a tapasztalat az ügyintézés meggyorsítása ér-
dekében hivatalos személyek ellen folytatou korrupciós vizsgálatoknál, illetve
minisztériumi engedélyezési eljárásoknál. Megszaporodtak a nagy ellenőrző
rendszerek (APEH, Munkavédelmi Főfelügyelőség) hatósági jogkörben eljáró
tagjai elleni korrupciós feljelentések. Privatizációs, közbeszerzési pályázatok,
koncessziós eljárások, állami támogatások esetén egyre markánsabban tapasz-
talható korrupció, amely magas beosztású hivatalos személyeket is érint.
Egyre nő a szervezeuen, vagy szervezetszerűen elköveteu gazdasági, vagy
vagyon elleni bűncselekményekhez kapcsolódó vesztegetési esetek száma és
súlya. Nem egyszerű ezen esetek leleplezése, mert látszólag törvényes gaz-
dasági és hivatali döntések háuerében néha nehezen teuen érhető politikai,
illetve gazdasági előnyszerzés áll.
A hivatali vesztegetés ügyében folytatou nyomozásoknál 2001-ben az 510
vádemelésből 131 esetben szünteuék meg az eljárást, ebből 31 alkalomnál az
eset büntetőjogi elévülése miau. 2005-ben 508 vádemelésből 37 esetben szün-
teuék meg az eljárást, 9 alkalommal büntethetőséget kizáró egyéb ok, ill. 17
alkalommal büntethetőséget megszüntető egyéb ok alapján. Figyelemre mél-
tó, hogy 2006-ban 252 vádemelésből 46 esetben szünteuék meg az eljárást,
ebből 20 alkalommal büntethetőséget megszüntető egyéb ok alapján.
Gazdasági vesztegetés miau emelt vád 2005-ben 217, ebből 43 nyomozást szün-
teuek meg, ezen belül 39-et elévülés miau. Szembeötlő, hogy 2006-ban csupán
54, 2007-ben csupán 74 vádemelés volt gazdasági vesztegetés indokával.
Befolyással való üzérkedés vádja miau 2005-ben 132 eljárás indult, 2006-ban
115, míg 2007-ben csupán 35.
Korrupciós ügyek szerepeltetése a hazai médiában 2001–2007 közö
10

A politikai vezetők kiválasztásában meghatározó szerepe van a nyilvános-
ságnak. A politikusok jobban tartanak a sajtóleleplezéstől, mint az esetleges
büntetéstől. Ezért fontos a korrupció megismerése szempontjából a médiában
megjelenő korrupciógyanús esetek feldolgozása, tudva természetesen, hogy
ez csak a jéghegy csúcsa. A sajtónyilvánosságot kapou esetek megoszlása
függ a sajtó szubjektív szempontjaitól és a korrupció egyes típusainak tényle-
ges előfordulásától. A két tényezőt nem tudják szétválasztani.
A korrupciós esetek jellemzői és szereplői alapján csoportokat képeztek.
A vizsgált 2001–2007 közöui időszakban erős ingadozással, de növekszik a té-
10
 Szántó Zoltán–Tóth János István: Korrupciógyanús esetek a magyar médiában 2001–2007
közö, 2009.
138
mával foglalkozó cikkek száma, de feltáró erejük kétséges. A korrupció elle-
ni küzdelemben akkor használható a sajtóinformáció, ha választ ad alapvető
kérdésekre: „ki?”, „mikor?”, „hol?”, „mit?”, „hogyan?”, „miért?” – Ha nem tud
a szerző minden kérdésre válaszolni, legalább fel kell hívnia az olvasó figyel-
mét a nyitou kérdésekre.
A korrumpálók és korrumpáltak jellemzően egyének és csoportok, ará-
nyuk az összes nyilvánosságra kerülő esetből egyenként 45–50%, a mara-
dék az intézmények terhére írható. A vesztegeteuek több mint 90%-a (ön)-
kormányzati szereplő, a vesztegetők 60%-a az üzleti szféra, 32%-a egyéb in-
tézmény képviselője, 8%-a (ön)kormányzati szereplő. A korrumpáltak 48%-a
nem vezető beosztású, 52%-a vezető vagy vállalkozó. A korrumpálók táborá-
ban az eltérés nagyobb, 59:41 a vezetők, vállalkozók „javára”. A magas társa-
dalmi státusúak (vezetők, vállalkozók) aránya a korrumpálók és korrumpál-
tak közöu évente hullámzik, de emelkedő tendenciát mutat (2003 – 31%, 2007
– 93%). A korrupciós szolgáltatás jellemezően (89%) nem anyagi, ellenben a
korrupciós jutalék döntően (93%) anyagi jellegű. A korrupciógyanús esetek-
ben részt vevő intézmények rangsora: rendőrség (34,5%), minisztériumok és
országos hatáskörű szervek (32,2%), önkormányzatok (18,7%), VPOP (11%),
nem országos hatáskörű szervek (7%), egyéb (6,5%), APEH (5,2%), bíróság
(3,2%). A korrupciós esetek típusai: ellenőrzéshez kötődik (44%), közbeszer-
zési eljáráshoz kötődik (20%), engedélyek, tanúsítványok megszerzéséhez kö-
tődik (15,2%), állami támogatás megszerzésére irányul (1,4%), egyéb (19,4%).
A vizsgált időszakban nőu a többszereplős, egymásra épülő esetek aránya,
amikor a korrupciós tranzakciók beépülnek az intézmény működésébe, az
ügymenet részeivé válnak (2001 – 25%, 2007 – 60%). A médiában szereplő
adatok szerint ez az intézményesülés a közbeszerzési eljárásokra is jellemző,
amikor az eljárást kiíró intézmény vezetőit korrumpálják a pályázók.
A nemzetközi felmérések a magyarországi helyzetre – a viszonyítás alap-
ján – megdöbbentő adatokkal szolgálnak. Ezek egyike
11
az alábbi képet adja:
öt ország összehasonlításában, négy kérdésre adou válasz alapján a megkér-
dezeuek feltételezése szerint az egyes szabályelkerülés gyakorisága:
11
 World Values Survey: 2005.
csehek németek osztrákok svédek magyarok
az adócsalás 12% 12% 8% 8% 82%
a szemetelés <10% <10% <10% <10% 78%
lakou területen a gyors-
hajtás
<10% 15% <10% <10% 70%
a korrupció <25% <25% <25% <25% 50%
139
Az előző néhány oldalon felsorolt adatok, elemzések, értékelések, tények
és társadalmi visszajelzések siralmas állapotot jeleznek. Figyelemre méltó az
is, hogy a korrupciós jellegű esetek csak csekély hányadát sikerül felderíteni.
III. 2. Területek, esetek, összefüggések, szereplők
A korrupció hatékony csökkentéséhez elengedhetetlen pontos és részletes
ajánlásokat csak a korrupciós esetek, és ezek jellemzőinek mélyebb elemezése
alapján lehet megfogalmazni. Az elemzések célja a megoldáskeresés, és ezért
típusesetek és nem konkrét ügyek kerültek nagyító alá. Sem fajtájában, sem
típusában nem teljes a felsorolás, de elég széles ahhoz, hogy az elemzések
kellően megalapozzák a javaslatokat. A felsorolás zömét az állami, közigaz-
gatási és önkormányzati szervezetekhez kapcsolódó esetek adják, de külön
csoportban szerepel a vállalati és a politikai korrupció is.
III. 2.1. Közbeszerzések
A közbeszerzés a korrupcióval leginkább fertőzöu területek közé tartozik.
Ennek különös jelentőséget kölcsönöz, hogy a nagyobb értékű állami áru-
beszerzések, építési beruházások, építési koncessziók, valamint szolgáltatá-
sok megrendelése – ágazauól függetlenül – közbeszerzésen keresztül valósul
meg.
12
Például 2008-ban az egyszerűsíteu eljárásokkal együu közbeszerzésekre
1600 milliárd forintot költöu az ország, ami a GDP 5,4%-a.
13
Az igen nagy
összegek miau a közbeszerzések már viszonylag kis százalékának korrup-
ciós érinteusége is nagy hatással van a gazdaságra és a társadalom egészére.
A meglévő szabályozási és ellenőrzési mechanizmusok, valamint a Közbe-
szerzések Tanácsa tevékenysége ellenére feltételezhetően azért is növekszik
a korrupció, mert a közbeszerzési ajánlatok elbírálása során döntési pozíció-
ba kerülteket nehezen, vagy egyáltalán nem lehet ellenőrizni. Nyilvánvaló,
hogy minél nagyobb értékű közbeszerzésekről van szó, annál erősebb az
anyagi érdekeltség, így a korrupciós kiteuség is növekszik.
12
 Az elmúlt évtizedben a közbeszerzési eljárások száma (a 2006-os évet kivéve, amikor
közel 5000 volt) évente 3500 és 4500 közöu ingadozou, az eljárások értéke pedig a Közbeszer-
zések Tanácsa jelentései szerint ugyanezen időszak alau 2007-ig folyamatosan növekedeu,
2006-ban elérte az 1685 milliárd forint értéket, 2007-ben 1521, 2008-ban pedig 1418 milliárd
forintot teu ki.
13
 A Közbeszerzések Tanácsának 2008. évi jelentése.
140
Az egy közbeszerzésre jutó átlagos érték kiugróan magas, s az elmúlt
években megfigyelhető trend szerint ezek az átlagértékek folyamatosan nö-
vekednek. Természetesen a beszerzés mértékétől független a korrupció elő-
fordulása, ha a folyamatban részt vevő felek a jogtalan előny és javak szerzé-
sére elszántak.
A jogi szabályozás szerint a közbeszerzési ügy ura az ajánlatkérő, formai-
lag ez a közpénzfelhasználó dönt arról, hogy ki a közbeszerzési verseny nyer-
tese. A kialakult gyakorlatban azonban azzal a tendenciával találkozhatunk,
hogy a tényleges döntés meghozatalára nem az ajánlatkérőnél, hanem feleues
szervénél, vagy szerveinél kerül sor. Ebből adódóan a korrupcióban nem csu-
pán az ajánlatkérő közpénzfelhasználó, hanem a feleues, illetve befolyással
bíró más szervek is érinteuek lehetnek. Így a korrupció akár több szinten
is támadhatja a közpénzfelhasználás folyamatát. Formailag a szabályos el-
járásért az ajánlatkérő szervezet a felelős, azonban nyilvánvaló, hogy ha a
sikeres korrupciós beavatkozás magasabb szinten történik, a feleues szervek
nem érdekeltek a korrupció feltárásban, sőt, az érdekük egyenesen a szabály-
talanság elpalástolása.
E rendszer tehát alkalmatlan a valódi felelősök feltárására, egyrészt az
elmondouak miau, másrészt pedig azért, mert az ajánlatkérőnél kötelezően
létrehozandó elbíráló bizouságokban
gyakran más szervezetek képviselői
akár szavazati joggal is részt vesznek.
E rendszer egyrészt pozitív külső
kontrollt hozhat a folyamatba, ugyan-
akkor megteremtheti a közvetlen be-
folyásolás lehetőségét is. A felelőssé-
gi viszonyokat viszont kétségtelenül
összekuszálja, amiben a jog nem tud
rendet teremteni.
Alapvető problémaként jelentke-
zik, hogy a közbeszerzési eljárások
ellenőrzése tekintetében külső független állami szervezet rendszeresen és
mindenre kiterjedően folyamatba építeu ellenőrzést nem végez. Az utólagos,
az Állami Számvevőszék és egyéb más ellenőrző szervezetek által végzeu
ellenőrzések önmagukban alkalmatlanok a korrupciós folyamatok időben
történő feltárásához, ezek elburjánzásának megakadályozásához.
A verseny befolyásolása igen sokféleképpen történhet, ezek közül néhány
példát említünk:
A manipuláció gyakorinak tűnő jelenség, amikor a közbeszerzési pályáza-
tot kiíró szerv, valamely pályázó által nyújtou anyagi juuatásért a közbeszer-
zési pályázat kiírásában olyan feltételeket, körülményeket ad meg, amelyek-
A korrupciós jelenségek sajátos-
sága, hogy nehezen bizonyítha-
tóak. Létezésüket, mértéküket
több jel, információ, továbbá lo-
gikátlan, indokolatlan lépések,
döntések, állásfoglalások jelzik.
A kijelentő vagy feltételes módon
megfogalmazo típusesetek a
legtöbbször ezeken a megfigyelé-
seken alapulnak.
141
nek a lehetséges pályázók közül kizárólag a kedvezményezeu tud megfelelni.
A feltételek meghatározásakor gondosan mérlegelik a lehetséges pályázók
körülményeit, s a kijelölt cég „képességére szabják” a pályázatot. Az ilyen
esetekben nem segít a közbeszerzési eljárás nyilvánossága, hiszen azt látszó-
lag szabályosan, a meghirdeteu döntési paramétereknek megfelelően bírálják
el, bár a legtöbb esetben az ajánlauevő versenytársai előu feltételezeué, is-
merué válik a szabálytalanság.
Az információ átadásával játszik össze a pályázatot kiíró a korrumpáló pá-
lyázóval. Olyan részletekről kap információkat, amelyeknek birtokában elő-
nyös helyzetbe kerül a többi pályázóval szemben. Ilyen esetekben a megvesz-
tegetőt, „patronáltat” leginkább a többi jelentkező pályázatának – egyébként
titkos – részleteiről, adatairól tájékoztatják, amelyeknek ismeretében akár az
utolsó pillanatban leadou, alacsonyabb árú, vagy egyéb feltételeiben kedve-
zőbb pályázatával könnyedén megnyerheti a közbeszerzési eljárást.
A szabályozás hiányossága miau előfordulhat az is, hogy ha egy közbeszer-
zésnél valamilyen oknál fogva mégsem az előre kiválasztou versenyző nyer,
akkor valamilyen mondvacsinált ürüggyel visszavonják a felhívást, amit
megfelelő módosítás, vagy előkészítés után újra kiírnak. A jelenlegi szabályo-
zási rendszerben ez a változtatás a kiírónak nem jelent semmiféle kockázatot.
Számtalan további trükkel lehet mindkét oldalon a közbeszerzések eredmé-
nyét befolyásolni, vezérelni: például a formai követelmények teljesítésének
szelektív megítélésével, a különböző tartalmi feltételek differenciált értéke-
lésével, a határidők, a teljesítési ígéretek, a részteljesítések stb. eltérő értelme-
zésével, a kartellezéssel, a fő- és alvállalkozói kapcsolatok manipulálásával,
a referenciák eltérő szigorúságú figyelembevételével stb. Mindezeket első-
sorban az átláthatóság, a számonkérhetőség, a megfelelő jogorvoslás hiánya
teszi lehetővé.
Sajátos és ellenőrizhetetlen jelenség az egyes speciálissá kikiáltou, s így a
közbeszerzésből kiveu, titkosítou pályázati kiírások köre. Jelenleg nincs arra
mód, hogy ennek jogosságát a pályázói, vagy a nyilvános oldal meg tudná
ítélni.
A szabálytalanul lebonyolítou közbeszerzések mögöu különböző motivá-
ciós tényezőket, okokat lehet feltételezni. Az egyéni és a csoportos érdekek
melleu a közbeszerzések egy részében – általában a döntéshozói pozícióhoz
kapcsolódóan – pártérdekek is megjelenhetnek. A társadalom szélesebb réte-
gei csak közveteuen, a megindult eljárások alapján, a médián keresztül érte-
sülhetnek ezekről a korrupciós esetekről.
142
III. 2.2. A közbeszerzési törvény
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény legutóbbi módosítása
egy évig készült, rendkívül sok változata volt, és igen nagyfokú aktivitást vál-
tou ki minden közbeszerzésben érdekelt szervezetben. Jól példázza ezt, hogy
a parlamentben 2008 végén a törvénymódosításhoz több mint 200 módosító
javaslat érkezeu. Még az adótörvények módosításánál is ritka az ekkora ak-
tivitás. A több mint húsz végrehajtási rendeleuel rendelkező közbeszerzési
törvény 2004 óta 25-ször módosult. Miért van szükség állandó, nagy meny-
nyiségű módosításra? Mert a magyar közbeszerzési törvény túlszabályozou.
Idehaza a közbeszerzési törvény minősége tarthatatlan állapotot terem-
teu. A magyar közbeszerzési jog teljes körű átvizsgálásra és újraszabályozás-
ra szorul. Nemzetközi összehasonlításban a közbeszerzésre vonatkozó ma-
gyar joganyag jóval nagyobb és bonyolultabb, mint általában külföldön. Ez a
hatalmas, áuekinthetetlen, eltérő absztrakciós szinten szabályozou, állandó
módosításra szoruló törvény csak kozmetikázással tartható életben. Jelentős
terhet ró a jogalkalmazókra, és azt eredményezi, hogy az a szakma érzése,
hogy szinte nincs olyan közbeszerzés, amelyben ne történne jogsértés, csak
az a kérdés, hogy ez felszínre kerül vagy nem.
A jelenlegi szabályozás sok tekintetben nehezíti magát a közpénzfelhasz-
nálást, ennek átláthatóságát, tisztaságát, valamint a korrupció elleni fellépés
lehetőségét. A túlduzzadt szabályo-
zás, a valójában kontroll nélküli intéz-
ményrendszer, a sajátos, a befolyáso-
lás lehetőségének teret nyitó magyar
megoldások, a tényleges felelősség
megállapítását nehezítő szabályok, az
egymást átfedő, összhatásában nem
kellő hatékonyságú ellenőrzési me-
chanizmusok nagyban nehezítik a gyors, hatékony, átlátható és a korrupció
lehetőségét minél inkább kizáró köz- és uniós pénzfelhasználást.
Bár a formailag hatályos rendszer külső szemlélő számára azt a látszatot
keltheti, hogy a jogalkotó mindent részletesen szabályozva, a rendszert folya-
matosan megújítva igyekszik segíteni a hatékony és tiszta közpénzfelhaszná-
lást. Ténylegesen, tartalmilag a szabályrendszer mögé nézve, a gyakorlat nem
igazolja vissza az említeu jó szándékú elképzelést, hanem éppen a rendszer
hiányosságai és hibái válnak egyre szembetűnőbbé, ami a teljes újraszabályo-
zás szükségességét indokolja.
Válságban és válságon kívül egyaránt kiemelten fontos, hogy a közbe-
szerzésre kötelezeu ajánlatkérők átláthatóan és hatékonyan bonyolítsák le a
közbeszerzéseket, beleértve az EU-forrásokon alapuló pályázatok beszerzési
A jelenlegi toldozo-foldozo tör-
vény nem alkalmas a közbeszer-
zések átlátható, szabályos lebo-
nyolításának jogi megalapozásá-
ra. Már inkább akadály, mint a
tiszta folyamatok biztosítéka.
143
folyamatait is. A 2008 decemberében módosítou törvényben számos olyan
pont azonosítható, amely a fenti célok elérését komolyan fenyegeti, sőt a köz-
beszerzések ellehetetlenüléséhez, ugyanakkor a versenyjogi jogsértések szá-
mának növekedéséhez vezethet.
Ennek jó példája az, amikor az ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánít-
hatja a közbeszerzési eljárást akkor is, ha csak egyetlen ajánlatot nyújtouak
be, és az egyetlen benyújtou ajánlat érvényes. Ez arra ösztönzi a pályázókat,
hogy megoldják, hogy legalább két érvényes pályázat kerüljön benyújtásra.
Ennek az a biztos módja, hogy az üzletet elnyerni kívánó ajánlauevő össze-
hangolt piaci magatartást megvalósítva felkér még egy céget az ajánlauételre.
Ezt a „szívességet” nyilván ellentételezi valamilyen formában. Ugyancsak új
szabály, hogy eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot nyújtouak be, de a
benyújtou ajánlatok közöu csak egyetlen érvényes ajánlat van. Ez a rendelke-
zés is arra ösztönzi a pályázókat, hogy a verseny végén mindenképpen ma-
radjon két érvényes ajánlat. Kialakult ugyanis az a visszaélésszerű gyakor-
lat, hogy az ajánlatok bontását (a versenytársak ajánlatának megismerését)
követően vesztésre álló versenytárs – akár egy hiánypótlás tudatosan nem
megfelelő teljesítésével – érvénytelenné nyilváníuatja saját ajánlatát, annak
érdekében, hogy a másik versenytárs se tudja elvinni az üzletet. Ugyancsak
ismert visszaélési mód az is, hogy ha a versenyben két ajánlat marad, a kevés-
bé előnyös ajánlatot benyújtó pályázó megzsarolja a jobb ajánlatot benyújtót,
hogy ha nem kap némi ellenszolgáltatást, saját maga megoldja, hogy ajánlata
érvénytelen legyen. Ezzel eredménytelenné teszi az eljárást, azaz a hibátlan
ajánlatot benyújtó nem nyerheti el az üzletet.
Megállapítható tehát, hogy a törvény kifejezeuen ösztönzi a kartellek lét-
rejöuét, és a közbeszerzési törvény szerinti verseny tisztaságának a megsér-
tését.
III. 2.3. Állami és önkormányzati beruházások, PPP-konstrukciók
A nagy állami, saját finanszírozással végrehajto beruházásoknál az elterjedt reflexek
és szándékok a korrupció kiváltó okai. Ebben a kategóriában leginkább az el-
terjedtség relatív nagyságát kell külön megemlíteni. Az ellenőrzés, a számon-
kérés és a retorzió hiányosságai miau jelentősen nőu az esetek, így a résztvevők
száma. Indikátorként, bizonyítékként elsősorban a magas fajlagos beruházási
költségeket lehet említeni. A nemzetközi költség-összehasonlítások, az érthe-
tetlen megoldások jelzik a korrupció feltételezeu jelenlétét (autópálya, metró-
beruházások, jelentős közúti felújítások, intézményi beruházások, lásd az ÁSZ
legutóbbi jelentését).
144
A PPP-konstrukcióknak
14
a költségvetési kiadásokat kímélő számviteli hatá-
sára hivatkozva az ilyen típusú fejlesztések túlzou erőltetése, sieuetése több
irányú korrupciós kockázaual jár. A tapasztalatok alapján ezek a kockázatok
a következők:
● A projektek előkészítésében közreműködő állami vezetők és szakem-
berek számára nem áll rendelkezésre a szükséges felkészülési időszak,
s így olyan elsieteu, magas árak alkalmazásával történő szerződésköté-
sekre kerülhet sor, amelyet a magán-
partner érdeke dominál. Ilyen helyzet
előidézése érdekében sor kerülhet az
állami döntéshozók anyagi befolyá-
solására.
● A PPP-konstrukciók jogi szabályozá-
sa még nem teljes körű, például sza-
bályozatlan, hogy a szerződés lejárta-
kor milyen esetekben és feltételekkel
veszi át a megrendelő állami intéz-
mény a létrehozou infrastruktúrát és
vállalja át a magánpartner adósságát.
● A döntés előkészítése során gyakran
elmarad, vagy csak utólag készül el olyan összehasonlító hatékonysági
számítás, amely bizonyítaná a magántőkéből történő megoldásnak az
állami beruházással szembeni előnyét. Nehezíti a tisztánlátást, hogy a
döntéshez hiányzik az egységes összehasonlítási módszertan.
● Az eddig megvalósult PPP-projektekről nem áll rendelkezésre megfelelő
adatbázis.
● A felsorolt hiányosságokból adódó korrupciós kockázatokat nagymér-
tékben felerősíti a külföldi magánpartnerek lobbiereje (például az autó-
pálya építéseknél), előfordulhat, hogy ezt politikai tényezők is támogat-
ják.
● A beruházás, majd a szolgáltatás időszakában a felügyeletet gyakorló
minisztérium és az érinteu állami intézmény képviselőinek meghatá-
rozó a szerepük, így a korrupciós veszélyezteteuségük. Lehetnek olyan
14
 PPP = Public Private Partnership (köz- és magánszféra partnersége), beruházási-fejlesz-
tési módszer, ahol a magántőke finanszíroz beruházást, nyújt közszolgáltatást a közpénzek
terhére. A hitelezés, a lízing pénzügyi konstrukciókkal szemben a PPP-ben az irányítás, a
beruházási folyamat döntéshozatali joga, a szolgáltatás nyújtása a magántőkéhez száll át.
A PPP gyakori kiváltója egy könyveléstechnikai ok: bizonyos feltétételek melleu a beruházás
a magántőke könyveibe kerül, azaz abban az évben a beruházási összeg nem terheli az ál-
lamháztartást. Kockázata: a befektető javára indokolatlanul nőhet a közjavak költségszintje.
Elterjedt vélemény, hogy a
PPP beruházási konstruk-
ciókhoz általában korrupció
társul. Amennyiben a PPP az
egyéb finanszírozások ver-
senyképes alternatívája, köl-
csönös előnyökön alapuló
megoldássá válhat. Ugyan-
akkor – adoságai mia –
ennél a megoldásnál a kor-
rupciós kísértés nagy.
145
esetek, amelyeknél – politikai nyomásra vagy anélkül – a felsőbb veze-
tők szinte parancsuralmi rendszerben mozgatják a projektek intézményi
szereplőit.
A szociális, infrastrukturális, oktatási, sport-, kulturális, igazságügyi intézmények
létesítése során e beruházások korrupciós módszerei az előzőekhez hasonló-
ak. Fontosabb különbségként a külföldi vállalatok kisebb szerepe említhető.
E területeken a korrupció veszélyét növeli a beruházások egyedi jellegéből
adódó gyakori tapasztalathiány, megrendelő oldali felkészületlenség.
III. 2.4. Privatizációs eljárások
A hazai privatizáció közel húszéves története tele van érthetetlen mozzana-
tokkal, nehezen indokolható esetekkel. Nem elemezve a privatizációk meg-
alapozouságát – pedig az indokolatlan privatizáció egyik motivációja a kor-
rupció lehet – általában a közvagyon szempontjából előnytelen értékesítés, a
vevő érdekérvényesítése lehet egy részük jellemzője. Ennek egy durva példá-
ja, amikor „az állam rossz gazda”
15
elv hangoztatásával monopolhelyzetben
lévő, esetleg közszolgálatot ellátó állami vállalatot értékesítenek. Hasonlóan
fokozouan veszélyezteteu lehet az ország energiavagyona és természeti kin-
csei (víz, föld stb.) Érthető, ha ilyen ügyletek a magántőkének értékes üzletet
jelentenek, és megszerzésükért kész harcolni is.
Az állam ún. vállalkozói vagyonának értékesítésénél, mára e vagyon szűkülésé-
vel mérséklődnek a visszaélések lehetőségei, de változatlanul fennáll a kor-
rupciós szálakon futó érdekközösségek kialakulásának esélye.
Az állam ún. nem termelő vagyonának az értékesítése során a vagyonelemek
eladása gyakran ötletszerűen, a vásárlói igények bejelentése, és nem a megfe-
lelően kidolgozou értékesítési tervek alapján történik. Ezt a helyzetet sokszor
bonyolítják a vagyonértékelések visszásságai.
Az önkormányzati privatizáció esetében az ingatlanokkal kapcsolatos ügy-
leteket gyakran jellemzi az alacsony áron történő eladás vagy a túl magas
áron való vásárlás. Előfordulhat olyan eset is, amikor az értékes ingatlant az
önkormányzat értéken alul, apportként viszi be egy vállalkozásba, amiért va-
laki külön juuatást kap. Az önkormányzati közép- és hosszú távú rendezési
tervek kialakításánál előforduló manipuláció, amikor az önkormányzauól a
15
 Elméleti és gyakorlati alapon is kijelenthető, hogy egy vállalat működésének minősége
nem függ auól, hogy magán- vagy közösségi tulajdon. Ez csak a tulajdonosi képviselet és a
menedzsment tevékenységének minőségétől függ. Sajnálatos, hogy Magyarországon ez az
elv ma még csak ritkán érvényesül.
146
külterületi, mezőgazdasági ingatlanokat előbb megvásárolják, majd a rende-
zési tervben ezt a területet átminősítik lakó- vagy vállalkozási körzeué, több-
szörös piaci értéknövekedést okozva.
Az okokat keresve arra juthatunk, hogy a döntéshozók sokszor fenntar-
tás nélkül elfogadják a könyvvizsgálati és vagyonértékelési eredményeket.
Az állam védekező, adminisztratív mechanizmusai nem tudnak úrrá lenni
a különféle egyéni és csoportos érdekeken, az ezek érvényesítését szolgáló
összefonódásokon.
A korrupciós kockázatot növeli, hogy még mindig nincs a kincstári va-
gyonról hiteles, teljes körű nyilvántartás, és gyakori jelenség a bevételi kény-
szer okozta kapkodás. Ebbe a kategóriába sorolható az állami intézmények
és karhatalmi szervek belső szolgáltatásainak esetenként nem nyilvános ki-
szervezése.
Ezekben a folyamatokban fontos szerepet játszhatnak az értékbecslők és
az előkészítő tanulmányok szakértői is. Előfordul, hogy ők is szerepet játsza-
nak a korrupciós folyamatokban. Mindezt az önkormányzatok egy részénél
segíti, hogy a belső ellenőrzés alacsony hatékonysággal működik.
III. 2.5. Állami és uniós támogatások, pályázatok
A gazdasági gondok melleu továbbra is komoly felelősség a költségvetés for-
rásainak szétosztása, folyósítása. Igaz, hogy a költségvetési és az uniós for-
rások felhasználásának koordinálása figyelmet igényel, de ez nem lehet ok
a hiányosságokra. Sajnos még ezen a területen is lehet szabálytalanságokat,
megengedhetetlen mulasztásokat találni.
Fejlesztési korrupció: A fenti okok, körülmények magyarázzák az ún. „fej-
lesztési korrupció” jelenségét, amelynek létét az ÁSZ-ellenőrzés is megálla-
pítoua. Ennek egyik fő területe a gazdaságfejlesztési támogatások odaítélése,
ahol a korrupciót segítheti, hogy a költségvetési törvényből nem derül ki egy-
értelműen, hogy mennyi az adou évben rendelkezésre álló hazai fejlesztési
forrás. Az uniós támogatások összehangolásáért a Nemzeti Fejlesztési Tanács
és Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (amelyeknek vezetője a miniszterelnök)
a felelős. Így a támogatásokról jellemzően kormányzati döntések szüleuek,
születnek, és ezzel nagymértékben gyengítik az ágazati (szakmai) érdekeket.
Ágazati korrupció: A korrupció másik területe lehet a költségvetés egyes
fejezeteiben szereplő, ún. szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok felhaszná-
lása. E közpénzekhez kötődően a korrupciós kockázatot több körülmény és
tényező növeli. Az egyik a nagyon vegyes jellegű fejezeti kezelésű előirány-
zatok (társadalmi szervezetek támogatása, költségvetési szervek felújítási
kiadásai, támogatási programok, fogyasztók támogatása stb.) nehéz követ-
147
hetősége. A másik, hogy nem teljesül az államháztartás működési rendjéről
szóló hatályos jogszabályi előírás, miszerint ezek az előirányzatok – a célok
széles körével szemben – csak a szakmai-ágazati, illetve a területfejlesztési
terveket szolgálhatják.
Állami pályázatok: Az állam újraelosztó szerepében hagyományosan meg-
jelenhet a politikai alapon történő forráselosztás. Intézmények, civil szerve-
zetek, gazdasági szereplők, média, egyházak, határon túli érdekeltségek stb.
pályázati eredményességét kevésbé a társadalmi hasznosságuk, mint inkább
a politikai szimpátia vagy kapcsolatok irányítják. Ennek a társadalmilag ká-
ros jelenségnek felszámolása, de legalább csökkentése közérdek. Érvényesí-
tendő alapelv, hogy az újraelosztás forrásait az adófizetők politikai hovatar-
tozásuktól függetlenül fizeuék be.
Évek óta hangoztatou tétel, hogy Magyarország jelenkori fejlődését az uniós
források biztosítják. A saját források elapadását követően – a válság által szűkí-
teu helyzetben – az unióból származó pénz az országnak kizárólagos fejlesz-
tési lehetőséget jelent. Így az egyik legfontosabb kormányzati feladat az uni-
ós források a társadalmilag, gazdaságilag eredményes felhasználása. Sajnos
Magyarországnak évek óta nincs átfogó, közép- vagy hosszabb távú nemzeti
stratégiája, amely meghatározná a fejlesztések területeit. Ezzel a támogatások
pályázati rendszere az ország szempontjából irányítatlanná, az egyéni érdekek
szempontjából pedig nyitouá, tehát célzouá vált. Ezzel jelentősen megnőu a
pályázatok manipulálhatóságának, a korrupciónak a veszélye.
Uniós pályázatok: A kiírások folyamatai, a rendszer kiépítése, működte-
tésének részletei, az információkezelés módja már magában foglalja a kézi
vezérlés, a politikai beavatkozás lehetőségét. Mindemelleu a legnagyobb tár-
sadalmi kártételt az átfogó fejlesztési program hiánya, az osztogató (és nem
a fejlesztő) magatartás meghatározó szerepe jelenti. A támogatások haszno-
sulásának ellenőrzését szolgáló indikátor- és monitoring rendszer hiányos.
A kormány azzal, hogy nem gondoskodou megfelelően a fejlesztéspolitika át-
fogó törvényi szabályozásának előkészítéséről, nem járult hozzá ahhoz, hogy
az uniós támogatások elosztási folyamata átlátható legyen. A felelősök nem
gondoskodtak a támogatások felhasználásának teljesítésméréséhez szüksé-
ges jelzőrendszer kiépítésének módszertanáról. Nem vizsgálták felül a köz-
pénzek védelmét szolgáló pályázói biztosíték mértékét, és nem alakítouák ki
a kiadások folyamatos, gazdaságossági nyomon követését. Nem vizsgálták
felül egyes kiadások, kiemelten a sikerdíj, valamint a vezető sikerdíj megál-
lapításának módszerét, valamint az igénybe veu tanácsadási szolgáltatások,
és a kommunikációs kiadások indokoltságát. Senki nem foglalkozik példá-
ul azzal, hogy a különböző helyeken futó, de azonos megoldásokat, azonos
beszerzéseket tartalmazó fejlesztéseket összehangolja. Nem kezdeményezték
a kiemelt projektek jogszerű, illetve célszerű összeállítása érdekében a be-
148
sorolás feltételeinek, valamint az országos és regionális érdek fogalmának
jogszabályi pontosítását.
16

Mindezen hiányosságok lehetővé teuék a szabályelkerülő mechanizmu-
sok kialakulását. A pályázó, a pályázatíró köztes cég és a döntéshozó hárma-
sában leginkább a pályázatíró lehet a manipulátor, a folyamatok vezérlője.
Előfordulhat a közvetlen politikai beavatkozás is.
III. 2.6. Igazgatási, hatósági eljárások, törvényalkotás
Az államigazgatás, a közigazgatás, az állami tulajdonú intézmények és vál-
lalatok esetében az ismétlődően előforduló korrupciós kockázatot a politikai
befolyásolás és az ehhez könnyen segédkezet nyújtó adminisztrációk tevé-
kenysége erősíti fel.
A szerződéskötések területén szabálytalanságok az állami intézmények (mi-
nisztériumok, országos hatáskörű intézmények) által kiírt, a közbeszerzésen
kívüli meghívásos pályázatok, illetve megbízások esetében fordulhatnak elő.
A legártatlanabbnak tűnőtől a legvadabb korrupcióig a megengedhetetlen
befolyásolásnak széles a skálája. Talán ez is az oka annak, hogy a jelek szerint
e jelenség elterjedtsége igen nagy.
A hatósági engedélyezésnél az engedélyt kérő valamilyen szabálytalanság el-
fogadása vagy az ügyintézési határidők lecsökkentése érdekében próbálhat
befolyásolással eredményt elérni. Különös figyelmet érdemelnek azok az ese-
tek, amikor az engedélyező szervezet
szakosodou közvetítőket (ügyvédi
irodák, tanácsadó cégek) alkalmaz.
A hatósági ellenőrzésben valami-
lyen szabálytalanság elfedése, vagy
valamely ügy kedvező elbírálása a
tét. A társadalom közömbössége, az
esetek gyakorisága, a korrumpáltak
alacsony veszélyérzete támogatja a
jelenség terjedését. Úgy tűnik, hogy
ebben a körben egyre több intézmény
válik érinteué.
A jogszabályalkotás korrupciós koc-
kázata, különösen az új szabályozási
területeket érintő – például a termékekre, technikai paraméterekre és a kör-
nyezetszennyezési normákra vonatkozó – előírások a leggyakoribb beavatko-
16
 A megállapítások, észrevételek alapja az Állami Számvevőszék jelentései, értékelései.
Sok kicsi sokat tesz ki. Ha vol-
na racionális mérési mód az en-
gedélyezések, az ellenőrzések, a
törvényalkotás területén folyó
korrupció jellegű szabálytalan-
ságok közvetlen és közvete tár-
sadalmi kártételeinek mérésére,
valószínű, hogy meglepően nagy
végösszeget adna. E szabályta-
lanságtípusnak magas társadal-
mi elfogadosága a legveszélye-
sebb.
149
zási célpontok. A jogtalan befolyásolás elsősorban a gazdasági szereplők ré-
széről valószínűbb, de előfordulhat az adminisztrációk, a politika oldaláról is.
Az új jogszabály alkotása elsősorban az üzleti szféra érdekét sértheti, vagy
egy testre szabou módosítás az érdekeit szolgálja, ami intenzív lobbizást vált-
hat ki. Ez a jelenség a nemzetközi korrupciós szakirodalomban gyakran úgy
jelenik meg, mint az állam, illetve az állami törvényhozás (szabályozás) „el-
rablása”.
Az iratok (államtitkot, szolgálati titkot vagy személyhez fűződő adatot tar-
talmazó irat) vagyoni előny vagy egyéb okból történő jogosulatlan megszer-
zése az állam- és közigazgatásban a jelzések és a felmérések szerint elterjedt
jelenség.
Az okokat keresve, szerződéskötések esetén többször lehet találni valami-
lyen egyéni, vagy közösségi érdeket, amelyek mögöu olykor politikai színe-
zet is megjelenik, ugyanis leginkább a döntéshozói kör a kezdeményezője és
végrehajtója ennek a korrupciós típusnak.
A hatósági engedélyezés esetében, tekintve, hogy az alacsonyabb be-
osztású köztisztviselők és közalkalmazouak jövedelme alacsony, az anyagi
haszonszerzés jelentős korrupciós késztetés lehet. A vezető beosztású köz-
tisztviselők és közalkalmazouak esetében nem mindig ez az elsődleges cél,
hanem a kapcsolati háló működtetése. A hatósági engedélyezési folyamatot
„segítő”, szakosodou közvetítők szintén jelentős szereplői lehetnek a szabály-
talanságoknak, hiszen ők ismerik a megvesztegethető hivatalnokokat. Így
előfordulhat, hogy a közvetítők segítik a kérelmezőt a megfelelő hivatalnok
kiválasztásában és a megvesztegetési összeg meghatározásában.
III. 2.7. Igazságszolgáltatás
Az igazságszolgáltatás folyamatában (a feltárás, a nyomozás, a vádemelés és
az ítélkezés) több szervezet, intézmény vesz részt. Ezek működésének, kap-
csolatrendszerének, aktivitásának a minősége és a korrupció elterjedtsége
közöu található összefüggés.
Az egyes jogi, elsősorban a felszámolási eljárásokban, továbbá a büntető-
eljárás egyes szakaszaiban fordulhatnak elő korrupciós jelenségek, amelyek
azonban az ellenőrzési mechanizmusok elégtelensége és bonyolultsága miau
nehezen érhetőek teuen, illetve zömében felderítetlenek maradnak. A felszá-
molási eljárások fertőzöusége mögöu a gyenge ellenérdekeltség és a hiányos
ellenőrzés lehet a magyarázat.
Annak, hogy korrupciós jelenségek a büntetőügyekben is előfordulhat-
nak, több oka van. A büntetőügyeknek a terheltre nézve általában nagyobb
a tétje, mint más, polgári jogi, családjogi, munkajogi pereknek. Minél súlyo-
150
sabb megítélés alá eső bűncselekményről van szó, minél nagyobb a kiszabha-
tó büntetés, annál nagyobb valószínűséggel és annál nagyobb ellentételezést
ajánlva próbálják megvesztegetni az eljárásban részt vevő ügyészi, bírói szer-
veket.
Időről időre előfordulhat az ügyészek, vagy bírók korrumpálódása. Rit-
kán, de előfordulhat, hogy egyes bírák anyagi előnyszerzés érdekében a tisz-
tességes eljárás követelményeit megsértve járnak el. Olykor lehet, hogy ügyé-
szek szintén juuatásért nem megfelelően képviselik a vádat, lehetőséget adva
ezzel enyhébb büntetés kiszabására, vagy felmentő ítélet elérésére.
A bírák és ügyészek munkájuk általános társadalmi megítélésénél fogva
kevésbé kiteuek a korrupciós jelenségeknek. Azonban kevés ügy is nagy ha-
tású lehet, hiszen az igazságszolgáltatásban dolgozó bíráktól és ügyészektől a
társadalom magasabb erkölcsi szintet vár el.
A problémák ezen a területen igen összeteuek: egyszerre jelentkezhet az
ésszerű eljárási idő betartásának képtelensége, az aránytalan bírói terhelés,
az igazgatási eszközök gyengesége, az ellenőrzési és felelősségi mechaniz-
musok kialakulatlansága, a jogállami működés iránti elköteleződés hiánya,
a képzés, továbbképzési rendszer modernizálásának részlegessége, a fogal-
mazó és bírókiválasztás nepotizmusa. A szervezeti és döntési rend, az ehhez
kapcsolódó felelősségi viszonyok – a jelenlegi gyakorlat szerint – van, ahol
nélkülözi az átláthatóságot.
Az információ- és adatgyűjtési rendszer felhasználása általában követhe-
tetlen, és nincs hatással az előmenetelre, értékelésre, ügykiosztásra, a forrá-
sok elosztására. Feladaual csak a bírákat terheli, ami improduktív. Van, ahol
nincsenek mércék, nincsenek rendszeres és ellenőrzöu kontrollmechanizmu-
sok, és fejletlen az igazgatási beszámolási rendszer. Sem a bírók, sem az igaz-
gatási vezetők teljesítménye nem egy átlátható és következményekkel járó
szisztémában mérődik meg. A hatályos szervezeti rendszerben semmi nem
biztosítja a hatékonyságnövelő eszközök érvényesülését, nincs olyan szerve-
zeti érdek, amely az eredmények számonkérését kikényszeríthetné.
A felsorolt hiányosságoknak is a következménye, hogy a bírói kiválasztás-
nak nem alakult ki a professzionális módja. Előfordulhat az is, hogy kevesebb
racionalitás és több szubjektivitás a kiválasztás jellemzője.
17
Az igazságszolgáltatáson belül esetleg előforduló szabályellenes magatar-
tás kiváltó okai lehetnek:
● Elsősorban az irányítással, ellenőrzéssel foglalkozó vezetők túlterheltsé-
ge, és a meglévő felügyeleti mechanizmusok elégtelensége, gyengesége.
17
 A helyzetleírás egy része a Transparency International által készíteu írásból származik.
151
● A korrupció öngerjesztő tulajdonsága, a megismétlődés lehetősége. Akit
egyszer sikerrel korrumpáltak, nagy eséllyel újra korrumpálódik. Ez ál-
talánosan is érvényes tétel.
● Enyhe, nem elégséges szankciók alkalmazása a korrupciós ügyek ese-
tében.
● A megelőző intézkedések hiányosságai és elégtelensége.
● A hivatástudat, elkötelezeuség kopása, elhalványulása.
III. 2.8. Rendvédelmi szervezetek
A rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás szervezete, a
katasztrófavédelem (benne a tűzoltósággal) korrupciós veszélyeztetése kü-
lönböző.
Az első három a leginkább érinteu, mégis, feladatainál fogva a rendőrség
különleges helyzetben van. Sokat tehet a korrupció ellen a VPOP is.
III. 2.8.1. Rendőrség
A rendőrség, lévén karhatalmi szervezet, a világ minden részén a szervezeu
bűnözés befolyásszerzési kísérleteinek van kitéve. Ezek mértéke és gyakori-
sága az adou rendőrség szervezeuségétől, felkészültségétől és elkötelezeusé-
gétől függ. Ahol gyakori a külső (például politikai) befolyásolás, ahol csorbul
a rendőrség önállósága és szakmaisága, ou számolni lehet a szervezeu bűnö-
zés megjelenésével, beépülésével.
Az elmúlt évek során – elsősorban a tömeges nyugdíjba vonulás miau –
csökkent a magyar rendőrség szakmai felkészültsége, miközben terhelése
növekedeu. Működésének fejlesztését megnehezíti a forráshiány, a gyakori
vezetés- és irányváltások.
A rendőrségnél – az utóbbi időben – a részben átalakítou, megújítou el-
lenőrzési, adminisztrációs rendszereknek köszönhetően csökkent az ügyek
befolyásolásának lehetősége, ám az illetékes osztályvezetők és nyomozók
továbbra is befolyásolhatják a nyomozás eredményét. Kockázati tényezőnek
tekinthető, hogy a belső ellenőrzések eredményei nem nyilvánosak, holou
például a fegyelmi eljárás oka és a kiszabou büntetés közérdekből nyilvános
adatnak tekintendő.
Nyomozás: A korrupció jellegű kockázatok elsősorban a büntetőügyekben
jelenhetnek meg. A tárgyalást megelőző szakaszban az ügyész az ügy ura
ugyan, de mégis a nyomozóhatóság munkája, annak minősége szabja meg az
ügyész lehetőségeinek kereteit. A nyomozás szakaszában a nyomozóhatóság-
152
nak, az eljáró nyomozóknak, technikusoknak befolyása van az ügy alakulá-
sára, tekinteuel arra, hogy ők tárják fel az ügy körülményeit, a bizonyítékokat,
hallgatják ki a tanúkat, s szereznek be szükség esetén egyes szakértői vallo-
másokat. Ha a nyomozati szervek a jogszabály által meghatározou nyomozati
eljárási követelményeknek – anyagi előny szerzése érdekében, vagy politikai
befolyásolás hatására – nem, vagy nem megfelelő módon tesznek eleget, a
későbbi szakszerű bizonyítást a rosszul rögzíteu nyomok, a hiányosan felveu
vallomások és az eltelt idő akár lehetetlenné is teszik. Előfordulhatnak olyan
vesztegetési kísérletek, amelyekben az elkövető a következmények mérséklé-
séért, vagy a bizonyítékok eltüntetéséért a cselekmény súlyától is függő anya-
gi ellenszolgáltatást ajánl fel az ügyben eljáró rendőri szerveknek.
Az utcai szabálysértési eljárásokban, tipikusan a közlekedési bírságok eseté-
ben, a felmérések szerint igen gyakoriak és elterjedtek a vesztegetések. Gát-
lástalanabb verziója, amikor maga a szabálysértésben eljáró rendőr ajánlja fel,
provokálja a vesztegetést.
Visszaélés a hatalommal: a szabálysértési ügyekhez kapcsolódhat az ismert-
séget, kapcsolatokat kihasználó, protekcionizmussal vegyíteu korrupció.
Ilyenkor a befolyásos, döntéshozói pozícióban lévő rendőrségi vezetőket, kor-
mányzati tagokat ismerő személyek – a jogrendet megsértő módon – enyhébb
elbírálást, vagy akár következmények alóli mentességet igyekeznek elérni.
Az okokat röviden is meg lehet fogalmazni: a szervezeten belüli rend hi-
ánya, azaz az alacsony veszélyérzet, a rendőri pálya alacsony presztízse és
megbecsültsége, a protekcionizmus
gyakorlatának társadalmi elterjedt-
sége, az a társadalmi tudat, hogy a
rendőrök korrumpálhatók. De foly-
tatható a részletekkel is: általában a
túlzou leterheltség, a túl nagy ügy-
szám; a korrupciós ügyek jelentős
részének feltáratlansága; a korrupció
öngerjesztő tulajdonsága; a megis-
métlődés lehetősége; enyhe szankciók
alkalmazása; hivatástudat, elkötelezeuség kopása, elhalványulása; szakmai
bizonytalanság, a szakmai elkötelezeuség alacsony szintje.
Érdekes, hogy a rendőrök csak ritkán tesznek feljelentést vesztegetés kí-
sérlete miau. Bizonyára az esetek többségében ugyan nem fogadják el a meg-
vesztegető ajánlatát, mégsem tesznek feljelentést, pedig tudou, hogyha azt
minden alkalommal megtennék, akkor előbb-utóbb meg se próbálnák őket
megvesztegetni.
Természetesen ezek a megállapítások nem általános érvényűek, csak a
rendőrség egyes területeire és egyes személyeire lehetnek helytállóak.
Az általános biztonságérzetet,
a szabálykövetés helyességét és
szükségességét napi szinten a
rendőrök és a tisztviselők tudják
segíteni. Ha egy társadalomban
nincs rend, nagy a bizalmatlan-
ság, o gond lehet a rendőrséggel
és a közhivatalokkal.
153
III. 2.8.2. Vám- és Pénzügyőrség
A Vám- és Pénzügyőrség az uniós csatlakozás eredményeként az egyik leg-
inkább európai szervezeuségű intézménnyé fejlődöu. Mindemelleu az uniós
határok megnyílása, a szervezeu bűnözés veszélyeztetése a korrupció koc-
kázatának növekedését eredményezte. A korrupció elleni küzdelmet akadá-
lyozza a szervezeten belüli létszámcsökkentés, az összeteu jogi környezet, a
közérdek-magánérdek keveredése, a kapcsolatrendszerek társadalmi hagyo-
mányai, a fluktuáció, az életvitel-ellenőrzés jogalkotási hiányosságai, a meg-
vesztegetésből származó jövedelem kísértésének ereje. Ezért is sok területen
van jelen a korrupció jellegű kockázat: az EU külső határához köthető fiktív
ki- és beléptetés, jogosulatlan áfa-visszaigénylés segítése, ellenőrzés során a
megvesztegetést bizonyító iratok manipulálása, vagy az elektronikus rend-
szerben valótlan adatok rögzítése, vagy a büntetőeljárások adatainak kiszi-
várogtatása. További kockázat, hogy a pénzügyőrök a vám- és adóigazolási
eljárásoknál kiterjedt önálló döntési jogkörrel rendelkeznek, miközben ezek
az eljárások viszonylag nagy összegeket érintenek. A leggyakoribb szabályta-
lanságok az elsőfokú eljárásokban történnek, elsősorban a fiatal, öt évnél ke-
vesebb szolgálati viszonnyal rendelkezők közreműködésével. Nem véletlen,
hogy például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – a szóbeszéd szerint – a
vámos pozíció nagyon vágyou állás.
A Vám- és Pénzügyőrség vezetése mindezen kockázatokkal már évek óta
tisztában van, és programot indítou a korrupció csökkentésére. A nemzetkö-
zi és hazai tapasztalatokat felhasználva, és a rendelkezésre álló korlátozou
eszközöket kihasználva, az utóbbi öt évben jelentősen csökkent a korrupci-
ós esetek száma. Az eljárás alá vont testületi tagok száma egyre kevesebb,
2004-ben 67 fő, 2005-ben 47 fő, 2006-ban 47 fő, 2007-ben 39 fő, 2008-ban 26 fő
volt. Hasonló a trend a pénzügyőrök ellen indítou büntetőeljárások esetszá-
mában is. Ez a csökkenés elsősorban a 2004-ben indítou Korrupciókezelési
Intézkedési Tervnek, pontosabban annak évek folyamán végrehajtou akciói-
nak eredménye. Változatlanul javítani kell a bűnesetek feltárásának esélyét és
csökkenteni a megtörtént esetek számát.
III. 2.8.3. Rendvédelmi Szervezetek Védelmi Szolgálata (RSZVSZ)
Az RSZVSZ a rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás
szervezetek, a katasztrófavédelem és felügyeleti minisztériumaiknak belső,
bűnmegelőzési célú ellenőrzésére és a bűncselekmények felderítésére hiva-
tou. A szervezet munkájának hatékonyságát rontja az ellenőrző és az ellenőr-
zöu közöui szervezeti, szakmai és nemegyszer személyes kötődés, kapcsolat,
154
valamint a politika beavatkozásának lehetősége. Elvben minden eszköznek
rendelkezésre kell állnia a szabálytalanságok visszaszorítására, mégis jel-
lemző az RSZVSZ vezetőjének nyilatkozata
18
, amely szerint: „Bár csökken a
zsebre bírságolás,…. Magyarországon pénzért egész akták megszerezhetők.
…Máskor bizonyítékok tűnnek el, és előfordult már, amikor az alvilág szá-
mára fontos ügyben hatékonyan nyomozót saját feleuesei akadályozták meg
a nyomozás sikeres befejezésében. … Évente 20-30 nyomozót kell családjával
együu védelem alá helyezni.” Ilyen nyilatkozat után már csak az a kérdés,
hogy miként és mennyi idő alau lehet a helyzeten javítani?
III. 2.9. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH)
A korrupciót vizsgáló felmérések és a sajtóhírek tükrében az APEH sem
mentes a korrupció jelenségétől. Az APEH-nek ezzel kapcsolatban két terü-
leten van feladata: az adózók, valamint a saját szervezetén belüli jogsértő,
korrupció jellegű tevékenységek megelőzése, feltárása. Előfordulhat, hogy a
keuő együuesen jelenik meg. Az adózói körben a gyors, túlzou mértékű, in-
dokolatlan magánvagyon-gyarapodások és a fiktív számlák alkalmazásának
gyakorlata mögöu vagy adócsalás, vagy korrupció, nemegyszer a keuő kom-
binációja rejlik.
Az adóellenőrzés, különösen a nagy értékű ügyekben, korrupcióval fo-
kozouan veszélyezteteu. Az APEH saját tevékenységi körében a korrupciós
kockázatok több típusa és területe lehetséges:
● Az adózók adatainak valótlan rögzítéséből, jogtalan módosításából és a
jogosulatlan hozzáférésből különféle korrupciós lehetőség adódik.
● Sokszor adóhatósági igazolásra van szükség különféle kedvezmények-
hez, eljárásokhoz. Ilyenkor, ha ezt valótlan adatokkal, törvénytelenül,
valamilyen egyéni érdekből, ellenszolgáltatásért kiadják, ez maga is
korrupció.
● Az adóhatósági ellenőrzéseknél a kiválasztás decentralizált. Ha nem
egységes és ellenőrzöu a kiválasztás, akkor nagyobb az esély a beavat-
kozásra: valamelyik adóalany irányítouan kiválasztható, vagy a szabá-
lyosan kiválasztou levehető a listáról.
● Az adóhatósági ellenőrzés jogszerű megállapítás (adóhiány) nélküli le-
zárása érthetetlen, indokolatlan jelenség. A nemrég bevezeteu vagyono-
sodási vizsgálatoknál megvizsgálandó az ilyen lezárások előfordulásá-
nak valószínűsége.
18
 Népszabadság, 2009. június 21. Pénzért eltűnnek az akták.
155
● Az adótartozások esetén a méltányossági jogkör gyakorlása közérdeket
kellene, hogy szolgáljon. Bármilyen – jellemzően a döntéshozói jogkörrel
visszaélve – indokolatlan fizetési kedvezmény nyújtása törvénytelen.
III. 2.10. Közérdekű bejelentők védelme
A whistleblowerek
19
, avagy a korrupciót tapasztaló közérdekű bejelentők
helyzetét Magyarországon egy igen tagolt és hiányos jogszabályi keret hatá-
rozza meg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX törvény 64.
§-ának értelmében a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van ahhoz,
hogy egyedül vagy másokkal együuesen írásban kérelmet vagy panaszt ter-
jesszen az illetékes állami szerv elé
20
. A közérdekű bejelentőket alapvetően
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.)
védi, mivel 257. §-ában kimondja, hogy aki közérdekű bejelentés miau a beje-
lentővel szemben hátrányos intézkedést tesz, vétséget követ el, és két évig ter-
jedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel bün-
tetendő. A Btk.-kommentár megfogalmazása szerint a közérdekű bejelentés
olyan körülményre, hibára, vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amely-
nek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség, vagy az egész társadalom
érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egységes
intézéséről szóló 39/1999. (BK 24.) BM utasítás 2001. május 9-től rendelkezik
a közérdekű bejelentő személyes adatainak kezeléséről a közérdekű bejelen-
téssel kapcsolatban indult eljárásokban. Az utasítás elrendeli a bejelentő ada-
tainak jogosulatlan hozzáférést kizáró, zártan történő kezelését, amelyekre
további megkötéseket állapít meg.
Annak ellenére, hogy a fenti rendelkezések hosszú évek óta hatályban
vannak, kijelenthetjük, hogy a közérdekű bejelentők védelme nem, vagy nem
megfelelően biztosítou, azaz e rendelkezések nem érték el céljukat. Az utóbbi
közel fél évtizedben a Btk. 257. §-a alapján nem indult bírósági eljárás.
21
Emel-
leu a társadalomnak a bejelentésekkel kapcsolatos információhiánya sem se-
19
 Whistleblower: a közérdek, a közvagyon érdekében felszólaló, bejelentő személyeknek
nemzetközileg elterjedt angol megnevezése.
20
 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megálla-
pításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény rendelkezik a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és
bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról (141–143. §). A bejelentők védelmének meghatározása a
jogszabályban meglehetősen szűkszavú: a panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány
a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miau.
21
 hp://crimestat.b-m.hu; Földes Á. (2008) Hogyan védik a whistleblowert a hatályos jogszabá-
lyok? (kézirat).
156
gíti a helyzetet. A Gallup Intézet által 2007 őszén készíteu felmérés szerint
a megkérdezeuek 30%-a tenne bejelentést nevének megadásával, 27%-a pe-
dig anonim módon, amennyiben korrupciót tapasztalna. Ez az adat jelentős
hajlandóságot mutat. Másrészről viszont arra a kérdésre, miszerint tudná-e,
hogy kihez kell fordulnia információival, a válaszadók 69%-a nemmel felelt.
22

III. 2.11. Egészségügy, gyógyszerkassza
III. 2.11.1. Állami beruházások, állami fejlesztések az egészségügyben, privatizáció
A központi költségvetésből, illetve az EU forrásaiból finanszírozou egész-
ségügyi fejlesztésekre kiírt közbeszerzéseknél lényegében minden olyan sza-
bálytalanság előfordulhat, amelyekről az előzőekben már szó volt. Van azon-
ban néhány, az egészségügy sajátosságából eredeztethető jelenség, amelyet
meg kell említeni. Ez olykor politikailag erősen motivált, azaz a döntéshozók
politikai érdekeit szolgálhatja.
Beruházás szavazatokért. A szükségtelen beruházásokra kerülhet sor sza-
vazatvásárlási szándékból. Polgármester, helyi országgyűlési képviselő úgy
óhajtja elnyerni a választók kegyét, hogy be tudja mutatni, ez vagy az a be-
ruházás az ő személyes közreműködése, kapcsolatrendszere nélkül nem va-
lósulhatou volna meg. A politikai érdekekből, szavazatnyerési céllal meg-
valósítou, szükségtelen beruházásoknál mindenki szereplő lehet, akiről a
választók döntenek (polgármester, országgyűlési vagy önkormányzati kép-
viselő). Az önkormányzati tulajdonú intézmény esetében előfordulhat, hogy
az intézményvezetőnek a többségi politikusi kör által kijelölt kivitelezőt kell
kiválasztania, és nem tud minőségi alapon dönteni. Szakmailag indokolatlan
beruházás előfordulhat egyéb, nem csak szavazatszerzési okból is.
A PPP-beruházások csapdái. Gyakoriak lehetnek pénzügyileg megalapo-
zatlan PPP-konstrukciók. Ezek – követhetetlen érdekhálóval támogatva – az
érinteu intézménynek hosszú távon irreálisan magas pénzügyi terhet jelente-
nek. Működési költségből, ellenőrizetlen magas profiual kell megfizetni a be-
ruházást a végrehajtójának, vagy annak, aki az ő jogait megvásárolta. Ez az
adou intézmény működésében tartós zavart jelent. Sok esetben a visszatérítés
forrása nem tervezhető, és a fizetés megkezdésekor a döntéshozó már nem
abban a beosztásban dolgozik. Így nem kérhető számon a döntése.
A privatizáció, mint korrupciós kockázat, motivációjában az egészségügy-
ben nem mutat jelentős eltérést az egyéb állami tulajdonú intézmények, szol-
22
 A III. 2.10. fejezet egy része Burai Petra (Transparency International) írása alapján ké-
szült.
157
gáltatások magánosításához képest. Az egészségügyi intézmények, szerve-
zeti egységek privatizációja egyre inkább a politikai és gazdasági érdeklődés
előterébe került. Ennek oka elsősorban az, hogy sajátos, értékes, bonyolult
közszolgáltatásról van szó, amelynek kötelező ellátási feladatán túl létezhet-
nek piaci jellegű szintjei, alternatívái is. Mindez szakmapolitikai kérdés, de
előfordulhat a korrupció, mint kiváltó, vagy kísérő jelenség.
III. 2.11.2. Államigazgatási, hatósági engedélyezések, beszerzések, működtetés,
ellenőrzés
Az egészségügy hatósági szervei folyamatosan végeznek engedélyezési és el-
lenőrzési tevékenységet. Ennek keretében anyagi okokból előfordulhat, hogy
a köztisztviselők a szabályoktól minimális, ritka esetben jelentős mértékben
eltérnek.
A társadalombiztosítás által támogato gyógyszerek és a gyógyászati segéd-
eszközök, árának megállapítása, valamint a megfelelő támogatási kulcs
hozzárendelése sok esetben nem látható át, noha az erre vonatkozó hazai
jogszabályok és EU-irányelvek a hazai jog részei. Ez teszi lehetővé, hogy a
beszállítók különböző módon igyekeznek a számukra kedvező döntést elérni.
Ebben bárki partnerük lehet a politikai döntéshozóktól a folyamatban részt
vevő egyszerű köztisztviselőkig
23
.
A kórház-finanszírozás alapjául szolgáló HBCs rendszer, valamint a járóbe-
teg-szakellátás pontszámainak karbantartása majd egy évtizede megszűnt.
Az egyes súlyszámértékek, pontszámértékek megállapítása empirikus ala-
pon, sok esetben szakmai lobbicsoportok által erősen befolyásoltan kerülhet
kihirdetésre, ami egyes szakmákat, esetleg privatizált szolgáltatásokat nem-
egyszer mások kárára egyoldalúan kedvező helyzetbe hozhat.
A jogszabályalkotás egyes elemei mögöu előfordulhatnak beszállítói érde-
kek, ami felesleges költekezésre késztetheti az egészségügyi szolgáltatókat.
Előfordulhat, hogy olyan teljesítményeket jelentenek az OEP-nek, amelyek
mögöu vagy nincs valós betegellátás, vagy a betegellátás felesleges (pl. szük-
ségtelen, akár meg sem történt kórházi befektetés). Mindkét esetben bizonyít-
ható az indokolatlan intézeti anyagi előnyszerzés. Ez a feltételezeuen gyakori
23
 A háuérben megtalálható a felkészületlenség is, ill. ennek kihasználása, de ide lehet
sorolni esetenként a szakmai igénytelenséget is. Miután a rendszer nem követi szisztemati-
kusan az orvostechnológia változását, ezért ez teret nyit a szakmai lobbicsoportok aktivitá-
sának, akik politikai, szakmapolitikai helyzetük alapján minden elméleti megalapozouságot
nélkülöző változtatást is ki tudnak kényszeríteni ki, ha érdekeik ezt diktálják.
158
szabálytalanság a teljesség érdekében nyer említést, de inkább tartozik az
egészségügy általános problémáihoz, mint a korrupcióhoz.
Közbeszerzések az egészségügyben. Nem különbözik a más területeken leír-
taktól, ezért iu külön nem tárgyaljuk. Az egészségügyi intézmények, így kór-
házak, rendelőintézetek főigazgatói, igazgatói és gazdasági vezetői a korrup-
ciós kísérletek célpontjai. A működtetési költségekből történő közbeszerzés
igen kockázatos konstrukció. Előfordulhat, hogy már magát a közbeszerzést
is kiszervezik, nehezítve az ellenőrzésüket.
III. 2.11.3. A gyógyszerrendelés befolyásolási lehetőségei
A gyógyszergyárak számára fontos, hogy piacon lévő termékeik minél szé-
lesebb körben kerüljenek felhasználásra. Ezért kiépíteuék az orvoslátogatói
rendszert. Ennek keretében a látogatók információkkal látják el a kezelőorvost,
és előfordulhat, hogy kisebb-nagyobb ajándéktárggyal, kongresszusi részvé-
tel finanszírozásával serkentik termékeik felírására. Sajnos az orvoslátogatói
rendszer működése a hatóság számára még mindig nem eléggé átlátható.
Miközben a gyógyszerellátás szabályozou és erős hatósági ellenőrzés alau
áll, ez a rendszerelem kívül esik ezen. A gyógyszerlátogató felkészültsége,
tevékenysége csak a cégek számára ismert. Az orvoslátogatói díj bevezetése
ugyan csökkenteue ezek számát, azonban lehetséges, hogy tevékenységük
jellege, hatása változatlan maradt.
A gyógyszerrendelés befolyásolása a normatív (szakmai etikai) hiányos-
ságokkal együu érvényesülve a beteg érdekeinek, az ellátás biztonságának
sérelmét, a beteg egészségének károsodását okozhatják (egy beállítou terápia
helyeu más gyógyszer rendelése).
Az orvosok szakmai továbbképzése a jelenlegi fizetésük melleu nagy és
vállalhatatlan terheket jelent számukra, noha a részvétel kreditpontszerzési
kényszer. Ezt használhatják ki a gyógyszergyárak, amikor ennek szponzorá-
lásával leveszik az anyagi terhet az orvosok válláról, ugyanakkor promóciós
lehetőségekhez jutnak – szabálytalanul.
A gyógyszerkísérletek (klinikai fázisok) finanszírozása is több esetben kö-
vethetetlen. A bejelenteu és engedélyköteles kísérletek hivatalos díján túl a
részt vevő személyeknek közvetlen, illegális kifizetések is előfordulhatnak,
sokszor közvetítő cégeken keresztül.
159
III. 2.11.4. A hálapénz
A hálapénz intézményét jelentős részben a hiány hozta létre, ezért megszün-
tetésében az egészségügyi hiánygazdálkodás felszámolásával lehetne érdemi
eredményt elérni (alacsony jövedelmek, mint forráshiány, várólista, teljesít-
ményvolumen-korlát stb.). Ameddig a beteg kiszolgáltatouságérzete jellemző
és/vagy az egészségügyi dolgozók jövedelme a beteg által is tudouan megalá-
zóan alacsony, számolni kell a hálapénzzel. Például az orvosok jövedelme az
országos átlaghoz viszonyítva az Európai Unióban 2,5–3,5-szerese, az Egye-
sült Államokban 3,5–5,5-szerese, Magyarországon pedig 1,3-szorosa. A nővé-
rek, az ellátó személyzet helyzete még rosszabb.
Az ellátás mennyiségi és minőségi hiánya nem enyhült: az átgondolatlan
reformnak nevezeu racionalizálás csak rontou a helyzeten. Az tény, hogy a
hiány és pazarlás a rendszerben egyszerre megtalálható. Az ellátásban ez ki-
termelte és fenntartja az egyes ember számára előnyöket biztosító hálapénz
rendszerét.
Az állampolgárok egy része sok esetben úgy érzi, hogy az ő biztonságát
jelenti, ha pénzt ad, mert az állam nem fizeti meg az ellátó személyzetet. Ez-
zel szemben az egészségügyben dolgozók azt állítják, hogy ha nem kerül
sor hálapénz adására, akkor is nyújtják a megfelelő ellátást, hiszen ellenkező
esetben számolni kell az etikai és jogi következményekkel. A jelen gyakorlat
szerint a vízválasztó, hogy az ellátó személyzet elvárja, vagy „csak” elfogad-
ja a hálapénzt. Minden magyarázauól, körülménytől függetlenül, ha állami
intézményben az ellátásért a meglévő térítési szabályokon túl bármiféle elő-
nyért, vagy gyógyításért fizetséget kérnek és fogadnak el, az nem hálapénz,
az bűncselekmény.
A hálapénz kikényszerítésének számtalan módja ismert, és az orvos sze-
mélyiségétől is függ. Egyaránt előfordulhat a központi és a legeldugouabb
vidéki ellátás esetén. A legtöbbször előforduló esetben az orvos minden
megkülönböztetés nélkül gyógyít, amiért a beteg vagy hozzátartozója utólag
pénzt ad át, amit az orvos elfogad. Gyakori, hogy ez a passzív típus csak a te-
hetősebbnek tűnőktől fogad el hálapénzt. Jelenleg ilyen esetben a felelősségre
vonásra nincs etikai vagy jogi alap.
Világossá kellene tenni, hogy az egészségügyben dolgozóktól a jelenleg
működteteu egészségügyi ellátórendszerben mi várható el etikailag és jogi-
lag, és milyen változtatások melleu lenne reális remény a hálapénz gyakor-
latának végleges megszüntetésére. Van néhány ezer orvos, akinek nem lenne
jó a változás, minthogy ennyit soha sehol nem tudna jövedelem formájában
megkeresni, de nem lehet szempont ezek érdekeinek kiszolgálása. Az orvo-
sok többségét le kell választani a kisebbségről, mert ennek a rétegnek morális
magatartása valószínűleg akkor sem változik meg, ha megtörténik az orvosi
160
tevékenység valós társadalmi értéken történő elismerése és ennek megfelelő
javadalmazása. Ugyanakkor a jelentősebb arányban lévő passzívan elfogadó
orvosok hálapénz és jövedelemrendezés nélkül csak nagyon nehezen marad-
nának a jelenlegi állásukban.
III. 2.12. Oktatás
A hazai oktatási rendszerben az elmúlt másfél évtizedben nagyon sok válto-
zás történt. Mindezek elemzését terjedelmesen tartalmazza e kötet első része.
Új jelenség az iskolai csalások, a pénzért eredményt, tételt, dolgozatot, diplo-
mamunkákat vásárlók ügye. A „puskázás”, az ügyeskedés egy bizonyos szin-
ten mindig az iskolai kultúra nemkívánatos, de létező része volt. Akkor válik
az iskolai, oktatási intézményeken belüli csalás társadalmi üggyé, ha eléri azt
a kritikus szintet, amely már nem tolerálható, amely már nem egyes intézmé-
nyek belügye. Társadalmilag két okból is nagyon veszélyes jelenségről van
szó, hiszen az a diák, aki megszokta, hogy tanulmányai során rendszeresen
jogtalan, szabályellenes módszerek alkalmazásával érvényesül, a továbbiak-
ban sem fog a hasonló kísértéseknek ellenállni, továbbá a jelenség elterjedt-
ségétől függően az eredményekhez képest csökken a megszerzeu tudásmeny-
nyiség. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy az iskolai csalások és a későbbi,
munkahelyi és gazdasági életben zajló csalások közöu van összefüggés.
24
A csalások jelenlegi, igen magas szintje új jelenség. Nincsenek róla pontos
adataink, és nem ismert részletes, széles körű felmérés. Leginkább a fiatalok
körében terjedő hírekből, a piaci jellegű kínálatokból, jelenségekből lehet az
iskolai csalások, a jegyvásárlások helyenként drámai elterjedtségéről tudo-
mást szerezni.
A helyzet intézmények szerint változó. Vannak iskolák, felsőoktatási in-
tézmények, ahol a normaszegő magatartás viszonylag alacsony szintje felté-
telezhető, és vannak olyanok, ahol jelentős az elterjedtsége. Mind a mértéke,
mind pedig az ellene folytatou küzdelem szintje az adou intézmény jellem-
zője. Nem ismert olyan országos program, ami a jelenség visszaszorítását
célozná. Pedig fontos lenne, mert ezek a szabálytalanságok a társadalom és
a gazdaság egészének értékét csökkentik. Minden csalás tudásveszteséget,
sok csalás sok tudáshiányt okozhat, és a jelentősen csökkent tudásmennyi-
24
 Davis és Ludvigson vizsgálatai szerint a középiskolákban csalók 98%-a csal később a
felsőoktatásban is [Davis, S. F. és Ludvigson, H. W. (1995) Additional data on academic dishonesty
and a proposal for remediation. Teaching of Psychology 22, 119–121. o.]. Nonis és Swih vizsgálatai
az iskolai és a munkahelyi csalások összefüggésére mutauak rá [Nonis, S. és Swih, C. O.
(2001) An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: a
multi-campus investigation. J. Educ. Business. 77, 69–77. o.].
161
ség alacsonyabb szintű versenyképességet eredményezhet. Kontinensünkön
is vannak példaértékű országok, ahol az iskolai csalás ismeretlen fogalom.
Nem véletlen, hogy ezek az országok gazdaságilag is a legfejleuebbek közé
tartoznak.
III. 2.13. Önkormányzati ügyek
E terület sajátossága, hogy a korrupció kevésbé az egyszemélyes döntéshoza-
tali fázisban jelenik meg, hiszen az önkormányzati döntések túlnyomó több-
sége testületi. Így a befolyásolás lehetősége kisebb, de nem zárható ki. A kor-
rupcióveszély szempontjából ez előnyösnek tűnik, de a kollektív döntésnél
hátrányos a lényegesen kisebb személyes felelősség. Ebben a társadalom-
ban a megosztou, a „porlasztou” felelősség – évtizedekre visszamenőleg –
a felelősség elkerülésének, csökkentésének sajnálatosan megszokou eszköze.
Ez pedig oda vezethet, hogy a törvénytelen kollektív döntésnél csökken a
képviselő kockázatérzete.
Az önkormányzati területen a korrupció inkább az előkészítő fázisra jel-
lemző, és a folyamatban részt vevők is inkább az előkészítők közül kerülnek ki.
A helyi közszférában – a korrupció szempontjából – veszélyezteteunek
számítanak az alábbi területek:
Az önkormányzati vagyon értékesítésénél a korrupciós kockázat valami-
vel kisebb, mint az állami vagyon esetében, de jellege hasonló. Nagyobb a
számonkérhetőség, a döntést az esetek
jelentős részében testület hozza meg,
és kisebb a lehetőség a nyilvánosság
kizárására. A vagyonhasznosítás in-
dokoltságára azonban gyakorlatilag
nincs ellenőrző szervezet, a belső el-
lenőrzés hatékonysága esetenként
kétséges. Az önkormányzati közszol-
gáltatási piac privatizációja az utóbbi
időben kerül előtérbe, inkább a ke-
resleti piac a jellemző (pl. helyi köz-
lekedés), de a szennyvízelvezetés és főleg a hulladékgazdálkodás terén már
élénkülő vállalkozói kínálatról beszélhetünk, ami növeli a korrupciós kocká-
zatot. Az önkormányzati vagyon és a közszolgáltatási jogok privatizációjára
egyaránt jellemző az előkészíteuség, a piacelemzés, a várható reális bevétel
ismeretének a hiánya és a befolyásolható értékbecslés. Így nagy a veszélye
annak, hogy a vevő, vagy a szolgáltató érdekei kerülnek előtérbe, amit aztán
nagyon nehéz feltárni, bizonyítani.
Kisebb érték, esetenként viszony-
lag kevés szereplő, de az ügyek
száma nagy. Ez jellemzi az ön-
kormányzatok körüli korrupciós
jellegű eseteket. A gazdasági kár-
következményen túl, a szabály-
ellenes magatartás hétköznapivá
válásával a negatív társadalmi
hatása igen jelentős.
162
A kisebb értékű önkormányzati beruházások, javítási, karbantartási, tervezési,
tanácsadási munkák, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő „kisbeszerzé-
sek”, szolgáltatások sem mindenüu mentesek a korrupciótól. A kisebb be-
szerzésekre a döntéshozók általában kevesebb figyelmet fordítanak. A legna-
gyobb korrupciós veszélyezteteuségben az ajánlatkérők, a döntés-előkészítők
vannak.
25
Növeli a korrupciós veszélyt, ha a döntéshozatal és a döntés-elő-
készítés szervezetileg nem különül el, különösen, ha azonos az előkészítő és
a döntéshozó személye, és az ellenőrzés nem eléggé hatékony.
26
Az önkor-
mányzatok többsége valamilyen belső rendelkezés formájában szabályozza
ezeket a beszerzéseket, és több ajánlat bekérését írja elő, jobb esetben a minő-
ségbiztosítást is megköveteli.
27
A kis beszerzéseknél tapasztalható korrupció veszélye a munkák átvételé-
nél is fennáll, a minőségi hiányosságokat a vállalkozó esetenként kenőpénz-
zel próbálja elfogadtatni, amit a kevés szakmai ismereuel rendelkező partner-
rel viszonylag könnyen meg is tehet. Előfordulhat, hogy a belső ellenőrzés az
ismeretek híján iu is tehetetlen.
Sajnálatos módon gyakori, hogy az önkormányzatoknak határozou elkép-
zeléseik vannak arról, hogy mely cégnek kellene elvégezni a munkát. Igaz,
gyakori az is, amikor a képviselői testületben ellenkező lobbiérdekek jelen-
nek meg, nehezítve ezzel a szakszerű döntést.
Köztudomású, hogy az önkormányzatok gyakran forráshiánnyal küzde-
nek. Érvényes ez az uniós források felhasználásával megvalósuló beruhá-
zások esetében is. Előfordul, hogy egyes közvetítő szervezetek, tanácsadók
olyan komplex megoldást javasolnak az önkormányzatoknak, amely alapján
egy adou piaci szereplő vállalná az önkormányzat saját forrásának megfi-
zetését – akár egy bankon keresztül is –, amivel végső soron valódi verseny
nélkül jut megrendeléshez. A verseny tisztasága érdekében indokolt volna e
közvetítői és vállalkozói kör alapos vizsgálata és kiszűrése.
Hatósági engedélyek: A hatósági tevékenységek körüli korrupció nagyará-
nyú hasonlóságot mutat a közszféra területein, függetlenül auól, hogy helyi,
az önkormányzat által működteteu vagy állami szervezet keretében valósul
meg. Az alaphelyzet az, hogy az engedélyt kérő valamilyen szabálytalanság
25
 A vállalkozók és a beszállítók éppen a szűk munkalehetőségek miau hajlamosak a be-
szerzésért felelős munkatársak megvesztegetésére. Hasonló gyakorisággal az ellenkezője is
igaz lehet: a munkát az a vállalkozó kapja meg, aki hajlandó kenőpénzt fizetni.
26
 A reális árak megállapítását nehezíti az is, hogy esetenként rendkívül rövid idő alau
kell nehezen felmérhető értékű munkát elvégezni, aminek következtében még a gyakorlou
szakember számára sem tűnik fel a kenőpénz beépítése, hiszen a rövid határidő miaui felár
elfedheti.
27
 A korrupció szereplői ezt a szabályt ugyanazon vállalkozó több érdekeltségének bevo-
násával, vagy több vállalkozás egyezteteu ajánlatával játszhatják ki.
163
elfogadása, vagy az ügyintézési határidők rövidítése miau próbál korrupció
útján eredményt elérni. Elősegítheti ezt egyes hatóságok halogató magatartá-
sa is, amikor az előírt határidőket túllépik, ami ellen az ügyfél törvényesen
nem tud fellépni. Az sem kizárható, hogy az egyébként nem korrupciós szán-
dékú ügyfelet – a megfelelő dokumentum elfektetésével – újabb és újabb ki-
fogásemeléssel próbálnak a korrupció útjára terelni. Az ügyfélnek esetenként
komoly veszteséget okozhat a hatósági határidők olykor jelentős túllépése,
ennek megtakarításáért esetleg inkább fizet csúszópénzt.
Hatósági szabálysértések: Előfordulhat a hatóságok kezdeményezésében
is törvénytelenség. Ilyen például, amikor az engedély kiadását, különböző
okokra hivatkozva, valamilyen közvetítő közreműködéséhez köti az ügyinté-
ző, akitől ezért juuatásban részesülhet. Hasonló okokból a hatósági igazolá-
sok kiadása körül is előfordulhat törvénytelenség.
Hatósági ellenőrzések, amelyek esetében valamilyen szabálytalanság el-
fedése a cél. A szabálytalanság elkövetését ebben a körben az ellenőrzés, a
jogorvoslat rendellenességei, az általában alacsonyabb összegek, az ügyfelek
tájékozatlansága és türelmetlensége, a szabálytalanság elterjedtsége segíthe-
ti elő. A „szemet hunynak feleue” esetek azonban nemcsak a hatóságoknál,
hanem a közműszolgáltatók ellenőrző, vagy engedélyező munkája során is
előfordulhatnak.
Az önkormányzatok működésének az ÁSZ által végzeu 2008. évi ellenőr-
zései általában javulást mutatnak az előző évihez képest. A romló finanszíro-
zási körülmények melleu a szabályozás, az ellenőrzés, a végrehajtás stb. terü-
letein változó, de zömében kedvező tendenciát mutat ki az L-0927-es számú
jelentés.
28

III. 2.14. A nyilvánosság
A korrupció egyik legnagyobb ellensége a nyilvánosság. Már ősidők óta a
közpénzek felhasználásának fontos bizalmi eszköze a közzététel, a tájékoz-
tatás. A robbanásszerűen megváltozou tájékoztatási lehetőségekkel, az in-
formációs technológiák fejlődésével összhangban fontos, hogy a közérdekű
információk kezelésének jogszabályai rendben legyenek. A közügyek át-
láthatóságát előíró törvények, jogszabályok minőségével és mennyiségével
sokkal jobb a helyzet, mint azt a közérdekű adatok, információk nyilvánossá
tételének gyakorlata mutatja. Ha mindenki mindenkor betartaná az ide vo-
natkozó jogszabályokat, akkor nem volna ilyen mértékű a korrupció. A jog-
28
 hp://w.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/071E54CD9CE5DFC125760F00513B0A/$File/0927J000.pdf,
különösen a 31–32. o.
164
alkotás még az elektronikus információszabadság területét is szabályozta: a
közfeladatokat ellátó szervek a közérdekű adatok egy részét kérelem nélkül is
kötelesek az interneten közzétenni.
Nyilván annak is oka van, ha a megfelelő alapvető jogszabályok ellenére
nem működik jól a nyilvánosság intézménye. Ilyen lehet például, ha a köz-
érdekű információk nyilvánossá tételének ellenőrzése hiányos, vagy annak
eredménye nem kerül nyilvánosságra. Az sincs rendben, ha például a jog-
szabály-előkészítés nyilvánosságot biztosító előírásainak betartásáról nincs
információ. Garantálandó, hogy az új területek, az uniós források felhaszná-
lását, pályáztatását érintő nyilvánossá tételi előírások összhangban legyenek
az alaptörvényekkel, és egyértelműen értelmezhetők legyenek. A nyilvános-
ságról formált általános képet nagyon rontják a párt- és kampányfinanszíro-
zás jogszabályi hiányosságai. De olyan, általánosan használt, nyilvánosságot
jelentő eszköz, mint a vagyonnyilatkozat sem működhet megfelelően, ha an-
nak nem része a tartalmi ellenőrzés és valótlanság esetén a megfelelő szank-
cionálás.
A közérdekű információk nyilvánossága érdekében be kell tartani és tar-
tatni a meglévő jogszabályokat, és néhány területen kiegészítésre, korrekcióra
és új szabályokra is szükség van.
Rontja a helyzetet az is, hogy jogalkotó sokszor egyáltalán nem, vagy nem
megfelelően tartja be a jogszabálytervezetek előzetes egyeztetésére vonatko-
zó rendelkezéseket. Így igen gyakran nem szerzi be az érdekképviseletek,
a szakmai szervezetek és kamarák véleményét, így ezek a szervezetek nem
tudnak segítséget nyújtani az egyes jogszabályok korrupciós pontjainak ki-
szűrésében.
III. 2.15. Gazdasági szervezetek, vállalatok
Általában az állami és önkormányzati szektorra asszociálunk, amikor a
korrumpálhatóságról esik szó, de sajnos a vállalati szektorra is jellemzőek
ezek az anomáliák, mind a kis- és közepes vállalatok (KKV-ok), mind pe-
dig a nagyvállalatok (beleértve a multinacionális cégeket) esetében is. Tehát
a magánvállalati szféra nemcsak mint az állami szervezeteket esetleg kor-
rumpáló, hanem mint korrumpált is gyakori szereplő lehet. Méreuől, cégkul-
túrától, szervezeuségtől függően eltérőek a kiváltó (és megengedő) okok, és
az ezekből fakadó tipikus esetek, valamint ezek következményei. Ezen belül
– némi egyszerűsítéssel – két eltérő indíuatású kategóriába sorolhatók ezek
az esetek: cégszintű és egyéni kezdeményezésű korrupció. Ahol a vállalat
felelős vezetői vagy a tulajdonosi szintjén van jelen a korrumpáló készség,
szándék, ou belső korrekciós intézkedésekről nincs is értelme beszélni. Ahol
165
egyéni szintű a kezdeményezés, függetlenül auól, hogy korrumpáló, vagy
korrumpált szándékkal, ou a legtöbb esetben a cég érdekeivel szemben megy
a korrupció. Érték és jelentőség szempontjából a cégszintű korrupció mértéke
nagyságrenddel nagyobb, mint amit az egyének kezdeményeznek. Jelek és
közveteu információk stb. alapján az alábbi esetek előfordulása feltételezhető:
● Megbízásokat a magánszektorban is sokszor úgy lehet elnyerni, ha a
beszerzésért felelős vagy az arra hatni tudó személy ebben érdekelt. Ez a
legegyszerűbb tevékenységektől
(pl. takarítás) az „iparszerűen”
is elnyerhető projekteken (pl.
számítástechnikai projektek) át
a „legelegánsabb” tevékenysé-
gekig (pl. fejvadászat) egyaránt
jellemző. Az elnyerés eszköze
is széles skálán található: lehet
ajándéknak álcázou motiválás,
konferenciának álcázou ráhatás
(egzotikus helyen, jó ellátással,
extra napidíjjal), de általában ez
kevés, a – szóban – megadou al-
vállalkozó bevonása az „igazi”
helyén, hiszen így kiszolgáltatódás nélkül (lebukási veszély nélkül) te-
relhető pénz vissza a döntéshozónak. Primitív, bár így is elterjedt vál-
tozata a „Mr. 10%”, akiről köztudou, hogy 10%-ot kér „táskában”, vagy
off-shore titkos cégéhez. Mindez tehát nemcsak állami megrendelések
és állami cégek esetén „dívik”, hanem nagy magáncégek (akár magyar,
akár multi és/vagy tőzsdei) esetében is, ahol a belső folyamatok, cégkul-
túra, ellenőrzési lazaság ezt megengedi. További feltétel, hogy az illeté-
kes döntéshozóban a tulajdonosi szemlélet nem erős. Különösen ou nyí-
lik minderre lehetőség, ahol sok a készpénzes (nyom nélküli) mozgás,
pl. építőipar, logisztika, vendéglátás, kereskedelem; vagy ahol nehezen
összehasonlíthatóak a teljesítmények, bizalmi jellegű a tartalom, pl. tré-
ningek, oktatás, tanácsadások, ügyvédi szolgáltatások, marketingkom-
munikáció.
● Közbeszerzésre nemcsak az állami szervezetek és cégek kötelezeuek, ha-
nem számos esetben a magánvállalatok is. Ilyen esetek: amikor regioná-
lis monopóliummal rendelkeznek (pl. közüzemi tevékenységeket végző
cégek), vagy amikor 50%-ot elérő vagy azt meghaladó mértékben álla-
mi pénzeket használnak fel (pl. uniós vagy NKTH pályázaton nyugvó
beszerzések, beruházások, szolgáltatások). Még a nagyon szabályozou
Miután a tulajdonos soha nem
tesz a saját érdekei ellen, nem
válik korrumpálá, így egy tel-
jes keresztmetszetében szaksze-
rű vállalatnál elvileg a korrup-
ció kizárható. Amennyiben a cég
vezetői, döntéshozói ezzel nem
azonosulnak, úgy előfordulhat
korrupció a magángazdaságban
is, de ez értelemszerűen a tulaj-
donosi érdekérvényesülés csor-
bulását jelenti.
166
közbeszerzéseknél is előre eldőlhet, hogy „kire írják ki” a pályázatot.
Ennek egyik „ideológiai” alapja, hogy magáncégről lévén szó, „szabad
akaratuknak” és komplex elvárásrendszerüknek megfelelően akarnak
választani, nem feltétlenül mechanikus (pl. legolcsóbb ár) alapon. Így te-
hát a felső vezetés is elnéző (vagy akár közreműködő is) azzal kapcsolat-
ban, hogy előzetes döntés után maga a közbeszerzés csak egy formalitás
marad – ezzel megágyazva a korrupció lehetőségének.
● Külön meg kell említeni azt a kérdéskört, amikor a közbeszerzési eljárás
nyertesének alvállalkozói pozíciójáért folyik kíméletlen verseny, amely-
ben az alvállalkozók az ajánlauevő döntéshozóit tehetik ki korrupciós
kísértésnek. Ily módon lényegében korrupciós láncolat alakulhat ki: az
ajánlatkérőt az ajánlauevő korrumpálja, míg az ajánlauevőt annak saját
potenciális alvállalkozói köre igyekszik jogellenesen megnyerni a neki
megfelelő döntés érdekében.
● A gazdaság szereplői gyakran arra törekednek, hogy a piac felosztá-
sával biztosítsák saját gazdasági pozíciójukat, ezzel magasan tartva az
árakat. Erre gyakran kölcsönös
előnyök kilátásba helyezésével,
egymás megvesztegetésével ke-
rül sor. Előfordul az is, hogy az
egyik cég pénzt kér azért, hogy
ne induljon egy tenderen; pénzt,
vagy más előnyt ígér azért, hogy a másik konkurens cég ne vegyen részt
valamely versenyen. E súlyos korrupciós ügyek, versenyjogi kartellek
valószínűleg jóval szélesebb körben valósulnak meg, mint ahogy ezeket
a Gazdasági Versenyhivatal fel tudja tárni.
● Van, amikor a piac beszűkítése és ezáltal történő áremelési cél a korrum-
páló vállalat céges érdeke és így célja is. Előfordulhat, hogy néhány nagy
piacvezető közöu megosztou rendelésállomány lehetővé, sőt szükséges-
sé teszi a továbbosztást – és ez a „továbbosztó” személy számára egyéni
haszon megszerzését jelentheti (természetesen ezzel csökkentve a cég
extraprofitját). Miután sokszor azonos személy „intézi” a piackorlátozás-
ból fakadó extraprofit lehetőségének megteremtését, valamint a tovább-
osztás révén annak csökkentését, a tulajdonosok számára még mindig
marad extraprofit, így esetleg ez fel sem tűnik.
● Szintén a piac és a verseny beszűkítése a cél a kartellképzésnél. Ennek
keretében lehetséges, hogy a cégek egymással megállapodást kötnek a
leendő megbízásokról, és mást kizáratva a versenyből, megemelt áron
pályáznak, majd a megállapodás szerint nyernek. Így még a „legjobb
ajánlat” is a piaci ár fölöu van, miközben alvállalkozások vagy további
megbízások révén mindegyik tag eléri a betervezeu bevételt és az extra-
A gazdaságban a tisztességes ver-
senyt követelő szereplők tábora
sokkal nagyobb, mint a korrup-
také.
167
profitot. Iu a korrupció cégszinten folyik, amelynek kihatása a nemzet-
gazdaságra igen jelentős lehet (pl. útépítések).
● Külön témaként kezelendő annak lehetősége, amikor a cégek „önkénte-
sen” megemelt árakat fogadnak el pártközeli, vagy a pártoknak pénzt
juuatni képes és hajlandó cégektől, hogy így indirekt úton vegyenek
részt az illegális pártfinanszírozásban. Ezenközben a szervezetek rászo-
rulnak magánszemély „láncszemekre”, és elnézik azok egyéni „pénz-
csapolásait”, amelyet azok a folyamat során „eltűnő” pénzekből tesznek
el a maguk számára, mint a láncban levőkkel szóban megállapodou
vagy éppen előlük is eltitkolt jövedelmet. Tipikus esetei lehetnek ennek
a komplex, nagy tanácsadási projektek, PR- (arculat) és marketingkom-
munikációs, vagy éppen informatikai feladatok. Mindezeknek sokrétű
– de egységesen negatív – hatása lehet:
o
Árnövekedés – minimum a „leadandóval” megnövelt költség (sok
esetben a közreműködők díjazási kényszere még tovább növeli a
megalapozatlan költségeket). Ezt végül a fogyasztók, más esetekben
pedig az adófizető polgárok fizetik meg. Mindkét esetben az ország
gazdaságának rovására megy.
o
Versenytorzítás, mert nem az ár és minőség kombinációja dönt.
A korrupcióban részt nem vevők fokozatosan kiszorulnak a piacról,
ezzel szemben a „nagyok”, és/vagy ilyen hálózaual rendelkezők és
gátlástalanok jutnak előnyhöz (akik erre ki is építeuék az „infrast-
ruktúrát”, folyamatmenedzsmentet), így a rendszer szisztematikussá
válhat.
o
Függőség kialakulása (MUSZÁJ elnyerni az újra és újra ke-
gyelt státust, különben „borul a bili”), már csak a garantált meg-
rendelésállománnyal marad fenntartható a vállalkozás. Így válhat-
nak olyan cégek is fokozatosan versenyképtelenné, amelyek eredeti-
leg „csak” alkalmi, extra előnyhöz akartak jutni. Amikor aztán érke-
zik egy „letisztulás” (belső: vállalaton belüli új menedzsment vagy
külső: gazdasági földindulás mint jelenleg), előfordulhat, hogy a cég
már nem is képes a korrupciótól mentes viszonyok közepeue helyt-
állni.
A beszerzések, beruházások döntési mechanizmusa a folyamat egyes lép-
csői szerinti felosztásban mutatja meg, hogy kik a kulcsszereplők.
A döntési folyamat, a belső ellenőrzés szintje és hatékonysága, a cégkultú-
ra és a cégben megélt etika nagymértékben függ az alapítóktól, jelenlegi tu-
lajdonosoktól, a cég felső vezetőinek személyiségétől. Elképzelhető olyan eset
tehát, ahol „fejétől bűzlik a hal”, tehát már eleve korrupciós lehetőségek „be-
kódolásával” hoztak létre, vagy működtetnek egy céget azok, akiknek a tiszte
168
lenne ezek megakadályozása. A tipikus azonban az, amikor „hivatalosan” nem
kap támogatást a korrupció – akkor sem, ha ez a cég érdekét szolgálná (pl.
piacfelosztás, ebből fakadó extra-pro-
fit kilátással). Ilyenkor is előfordulhat
két, kezelésében nagyon eltérő eset.
Az egyiknél a cég valamilyen mun-
katársa – aki éppenséggel lehet felső
vezető is, de sok döntést középveze-
tői szinten vagy akár az alau hoznak
meg, vagy legalábbis ou készítenek
elő – a hivatalos, leírt, tudou, sőt szá-
mon kért belső szabályok ellen vétve,
a saját személyes anyagi érdekét az etika és a cég érdeke elé helyezve vesz részt
korrupcióban. Akár mint korrumpáló, akár mint korrumpált.
A másik eset, amikor a „hivatalos” szabályok ugyan vannak, de a cég,
illetve annak vezetői gyakorlatilag elvárják a korrupciót, miközben minden
módon lefedve magukat elhatárolják magukat auól. Tipikus esete ennek,
amikor az értékesítési felelős elé olyan célokat tűznek, vagy olyan iparágban,
szegmensben kell „hoznia a számokat bármi áron”, amit csak ilyen eszközök-
kel lehet teljesíteni. A megegyezés arról szól, hogyha „ügyes”, akkor jól jár ő
is, a vezetés is, a cég is, ha pedig nem (akár azért, mert rosszul intézi a kor-
rupciót, akár azért, mert nem tesz ilyet), akkor ő rosszul jár, a feleuesei pedig
keresnek mást, hogy az első eset következzék be.
A döntési folyamatok egyre komplikáltabbak és többszintűek. A minden-
kori felső(bb) vezető rábízhatja magát az alsóbb szintek munkájára és ered-
ményére, vagy éppen eszközül használhatja a maga lefedésére, miközben a
háuérből esetleg ő vezérli ezek kimenetelét is.
III. 2.16. Politikai korrupció
A politikai korrupcióra – fajtájában és elterjedtségében – széles tartományban
találhatók példák. Az esetek közös jellemzője, hogy mindig előfordul bennük
egyéni, vagy csoportos politikai szereplő és/vagy érdek. Ezeknél a korrupció
kategóriájába sorolandó eseteknél a szokásos gazdasági, igazságbeli és erköl-
csi érdeksérelmeken túl sokszor a demokrácia alapelvei is sérülnek. Azok-
ban a társadalmakban, ahol a politikai korrupció magas szinten van jelen,
intézményrendszerében formailag még lehetséges a demokrácia léte, de tar-
talmában már minden bizonnyal csorbult, hiányos. Amennyiben a korrupció
minden politikai csoportnál egyformán fokozódó gyakorlauá válna, akkor
Közismert, hogy van olyan világ-
cég, amelyik eltérő etikai normák
szerint köt üzletet például Nyu-
gat-Európában és Kelet-Euró-
pában. Egyes magáncégek üzleti
módszerei és egy ado ország/piac
korrupciós szintje kölcsönhatás-
ban lehetnek egymással.
169
nagy veszélybe kerülne a demokrácia, amint néhány fejlődő országban ez az
idők folyamán megtörtént.
Esetek, szereplők, jellemzők
A választási kampánypénzek megszerzése: a hazai gyakorlatban visszatérő jelen-
ség a kampányok pénzügyi kereteinek túllépése, pontosabban a túllépések-
ről szóló különféle következtetések. Mivel a parlamenti és az önkormányzati
választások a politikai hatalom megszerzését szolgálják, így a rendezetlen
körülmények miau kicsi a valószínűsége annak, hogy bármely politikai cso-
port teljesen távol tudná tartani magát euől a visszásságtól. A jelenség az
alábbi, a korrupció gyanúját felvető rendezetlenségekből következtethető:
29
● Nem látható át, hogy a normatív állami támogatás felhasználásával kap-
csolatban mi a dologi költségek fogalma, a felhasználás formája, tartal-
ma és kifizetőhelye;
● nem ismerhető meg, hogy a választási költségekben az egyéb anyagi
támogatások közöu kitől származnak a juuatások;
● nincs meghatározva, hogy miként történjen az egyéni jelöltek költségei-
nek, forrásainak ellenőrizhetőbb nyilvántartása;
● milyen szankciókkal járjon a határidők és beszámolási kötelezeuségek
elmulasztása;
● a választási költségek elszámolása szempontjából mely időszak, illetve
tevékenység forrásait és ráfordításait kell figyelembe venni;
● mennyi legyen a költségvetési támogatáson felüli, egy jelöltre átlagosan
fordítható kiadás reális értékhatára;
● milyen tartalmú írásos megállapodást kössenek a közös jelöltet állító
szervezetek a kampányfinanszírozásra, a nyilvántartásra és az elszámo-
lásra vonatkozóan.
Ilyen körülmények közöu tág tér nyílik arra, hogy a tényleges választási
kampánypénzek esetleg többszörösen meghaladják a törvény által előírt ke-
retet.
A pártok működése és gazdálkodása: a pártok pénzügyeiről készült mérleg, ered-
ménykimutatás nincs összhangban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
szerinti beszámolási renddel. Nincs előírás arra, hogy mi történjen a tiltou
támogatásból és/vagy tevékenységből származó forrásokkal. Nem rendezeu,
hogy a pártok milyen feltételek melleu használhatják a helyi önkormányza-
29
 Összegzés az ÁSZ jelentései alapján.
170
tok ingatlanjait. Nem tisztázou, hogy mi minősül a pártnak adou hozzájá-
rulásnak vagy támogatásnak. Mindez nem kedvező körülmény a pártfinan-
szírozás átláthatósága és ellenőrizhetősége szempontjából. A pártok körüli
rejteu, feltáratlan és ellenőrizetlen anyagi források fenyegetik az állam sta-
bilitását, az államérdek relatívvá és értelmezhetetlenné válik, az állam ér-
dekére hatással lehet azok érdeke, akik hajlandóak a pártok működését és
kampányait a háuérből finanszírozni. Sajnálatos módon az Állami Számve-
vőszék a kapcsolatok, az összefüggések megállapítására nem képes, és a je-
lenlegi szabályozás melleu nem is lesz képes. Az ellenőrzés feltételeiről és kö-
rülményeiről szükséges rögzíteni, hogy a Választási eljárásról szóló törvény
(továbbiakban: Ve.) 1997 óta hatályos rendelkezései, valamint a páruörvény
előírásai a harmadik országgyűlési választási ciklusra sem biztosítouák a fel-
tételeket a választási kampánypénzek eredetének és felhasználásának teljes
átláthatóságához.
30

Választási szabálytalanságok, választási manipulációk. A pártfinanszírozás melleu
számouevő a korrupciós veszély a választók meg nem engedeu befolyáso-
lására, a szavazatvásárlásra, a kétfordulós választásnál a páruámogatások
megvásárlására. A politikai erők egymás közöui együuműködésének kiala-
kításánál komoly szerepet játszhatnak a korrupció jellegű egyezkedések, ami
egyben a választói akarat megváltoztatását is jelenti, így alkotmányossági
aggályokat is felvet. A választások előu és alau folytatou szabálytalanságok,
manipulációk esetenként a nagy nyilvánosság előu zajlanak, de bizonyítou-
ság és szankciók hiánya miau érdemi intézkedés nem szokou történni. A je-
lek arra utalnak, hogy Magyarország legutóbbi öt szabad választási sorozatá-
ban ezek a jelenségek egyre elterjedtebbek, egyre kifinomultabbak leuek. Az
akciók hiányából arra lehet következtetni, hogy a választási bizouságok – a
jelenlegi gyakorlat szerint – alkalmatlanok a visszaélések feltárására. Nem
segíti a tisztulást a központi választási szervek politikai befolyásoltsága sem.
Néhány további tényező szerepet játszhat a jelenlegi helyzet kialakulásá-
ban:
● Azzal, hogy a törvény szerint a kormány és a közigazgatási szervek
nem résztvevői a választási eljárásnak, a valós és megengedhetetlen kor-
mánykampány nem von maga után szankciókat;
30
 A kormány a 2006. évi országgyűlési képviselő-választást követően a pártok működé-
séről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény és a Ve., valamint ezzel összefüg-
gésben egyes más törvények módosításáról a T/237. számon, az ellenzéki parlamenti pártok
támogatásának megszerzése nélkül az Országgyűlés elé terjeszteue törvényjavaslatát. Nem
meglepő, hogy a tárgysorozatba veu törvényjavaslat elfogadására a mai napig nem került sor.
171
● Nem ellenőrzöu, így nincs számonkérés, ha egy kormánytag, állami fel-
sővezető, polgármester egyéni kampánya során térítésmentesen használja a
„munkahelyi” infrastruktúráját (helyiség, autó, telefon stb.);
● Nincs szabályozva a kampányban a média szerepe, korlátai.
A társadalom, az utca embere úgy látja, hogy a politikai jellegű korrupció-
ban a politikusok egy része közvetlenül vagy közvetve részt vesz, és sokan
tudnak róla. Ez a következmények nélküli helyzet pedig erkölcsi felmentést,
sokszor mintát, bátorítást adhatou az élet más területén elköveteu szabályta-
lanságokhoz.
Politikai szabálytalanságok ciklusokon belüli időszakban. Még két választás közöui
időszak sem teljesen mentes a különféle szabálytalan, többször etikátlan ak-
cióktól. A demokratikusan megválasztou testületek döntéshozatali arányai-
nak vesztegetéssel, szabálytalan eszközökkel történő megváltoztatásától, a
személyes lejáratásokon és megfélemlítésen keresztül a választásokkal kap-
csolatos, indokolatlannak tűnő szabályok egyoldalú megváltoztatásáig szám-
talan esetről adou hírt a média az elmúlt években. Mindezek a demokrácia
minőségét rombolják és az ország politikai kultúráját jellemzik.
Az érinteu két területen (pártfinanszírozás és választási manipulációk) vé-
lelmezhető korrupciós jelenségekben meghatározó szereplők a hatalmi, po-
litikai vezetők és a pártok vezetői, aktivistái és jelöltjei. Amennyiben bárki azt
feltételezi, hogy az ország minden politikai csoportosulásának egyformán érdeke és
szándéka a jelenlegi tisztázatlan és kártékony állapot fenntartása, az mondjon le Ma-
gyarország demokratikus eszközökkel és demokratikus folyamatokban történő felemel-
kedéséről. Kell olyan társadalmi erőknek lenniük – akár a politikai elit, akár a civil
szféra oldalán –, amelyek valóban pozitív változtatást akarnak, nemcsak hangoztatják
azt. A politikai kultúra színvonalának jelentős javítása nélkül az országot nem lehet
kivezetni nehéz helyzetéből.
172
IV. Javaslatok, korrekciók, koncepció
A korrupció nem szüntethető meg teljesen. A legtisztábban működő társadal-
makban is előfordulhatnak szabályellenes esetek. Magyarországon a reális kö-
zéptávú cél lehet: erőteljes változással
az elviselhető szint elérése, amely az
idők folyamán folyamatosan csök-
kenthető, csökkentendő. Viszonyí-
tásként is meghatározható egy adou
időszak alau elérendő igényes és re-
ális szint. A folyamatok jellegét és a
társadalmi, gazdasági viszonyokat fi-
gyelembe véve, egy következetes kor-
rupció elleni programhoz tízéves időtávra kitűzendő feladatrendszert célszerű
meghatározni.
Madárperspektívából nézve a korrupció szintjét két alapvető tényező ha-
tározza meg: a vonzás és a tagadás. A vonzást a felkínált lehetőségek tárháza,
a tagadást pedig a környezet antikorrupciós szintje, azaz a fegyelem, a tár-
sadalmi auitűd jelenti. A hatékony korrekció érdekében mindkeuővel foglal-
kozni kell. A vonzást leginkább megtorló, törvényi eszközökkel lehet csök-
kenteni, míg a társadalmi fegyelmet megelőző módszerekkel tudjuk növelni.
A hazai korrupciós helyzet javítására két eltérő filozófiájú megoldási javas-
lat lehetséges. Az egyik szerint semmi mást nem kell tenni, mint a meglévő
törvényeket, szabályokat a meglévő intézményrendszerekkel és szereplőkkel
be kell tartatni. Egy másik – ebben a fejezetben megfogalmazou – felfogás
szerint olyan mértékű a „fertőzöuség”, hogy ellene csak az előző módszerrel
hatékonyan harcolni nem lehet, ezért jogszabály-módosításra, célirányos, mi-
nimális és hatékonyságnövelő intézményi korrekcióra van szükség.
A javaslatok szempontjából szóba jöhető területeket a Transparency
International által is alkalmazou „nemzeti integritásrendszer” (NIS) foga-
lommal lehet meghatározni, amely az adou társadalomban a feddhetetlen-
ség (integritás), az átláthatóság és a számonkérhetőség fenntarthatóságához
A korrupcióval foglalkozó feje-
zetnek ez a része a magyarországi
korrupció elleni küzdelem egy
lehetséges koncepciója. Felméré-
sekre, elemzésekre épülő javas-
latrendszer, de nem kidolgozo
program.
173
szükséges legfontosabb területekből és intézményekből áll.
31
Ezt a gyakor-
latot bizonyos mértékig kibővítve javasolt, hogy a magyarországi NIS 1+3+3
rendszerű legyen, azaz 1 elkötelezeuségből, 3 pillérből és 3 operatív terület-
ből álljon (1. ábra). Ebben a struktúrában látszik a legkönnyebben kezelhető-
nek az eltérő karakterű területek ellenőrzése, fejlesztése, illesztése.
pillérek
operatív területek
1. ábra
IV. 1. Elkötelezeuség
A korrupció hatékony visszaszorításában a legfontosabb a hatalmon lévő politikai
erők, elsősorban a mindenkori kormány valódi elkötelezesége.
Nemzetközi tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy a hatalom, a mindenko-
ri kormány és vezetőjének valódi elkötelezeusége nélkül nincs esély egy kor-
rupcióellenes program sikeres végrehajtására. Az elkötelezeuség folyamatos
cselekvést és figyelmet, egyértelmű kisugárzást, példamutatást, bátor lépé-
seket és bizonyos mértékű kockázatvállalást jelent. Ugyanakkor garantált,
hogy ennek árán – történelmileg is jegyzeuen – egy rendezeu, fejlődést segítő
társadalom és egy virágzó gazdaság kialakulását lehet segíteni, irányítani.
31
 Transparency International: Korrupciós kockázatok Magyarországon, 2008. Nemzeti Integ-
ritás Tanulmány, első rész.
elkötelezeuség
törvények
intézmény-
rendszer
korrupció
elleni
tízéves
program
állami intézmények
közjavak és közszolgáltatások
vállalatok
174
Az elkötelezeuség elsősorban azt jelenti, hogy a hatalmi és a politikai hi-
erarchiában felülről lefelé – az első pillanauól kezdve – ugyanaz a program,
ugyanaz a korrekciós szándék legyen
érvényben. Mindezen túl biztosítan-
dó, hogy a döntéshozói szintre csak
hiteles személyek kerüljenek.
A korrupció elleni program szé-
les körű végrehajtásához jelentős lét-
számú elkötelezeu és kikezdhetetlen
döntéshozóra és közreműködőre van
szükség.
A cél érdekében társadalmi szintű változások kellenek, és a támogató erő-
ket mozgósítani kell. Ezért külön stratégiát kellene kidolgozni arra, hogy a
pártokból és a döntéshozói szintekről a korrupciós jellegű ügyletekben érin-
teu személyeket hogyan lehet eltávolítani.
Már a program elején teuekkel, példákkal kellene meggyőzni a társadal-
mat, és üzenni kellene a korrupciónak a legfelső döntéshozói szint elszántsá-
gáról, elveiről és hosszú távú szándékáról.
Számításba kell venni, hogy egy mélyen fertőzöu társadalomban a kor-
rupció elleni küzdelem – elsősorban a kezdeti szakaszban – politikai és egyéb
kockázatokkal járhat. Az esetleges jogi fellépések megelőzése érdekében a na-
gyobb jelentőségű ügyek igen komoly erőket is képesek mozgósítani. Hason-
lóan nehéz helyzetet idézhet elő, amikor már komoly iparág állt rá a korrupci-
óval szerzeu üzletekre, amely mozgástere a program miau jelentősen szűkül,
vagy megszűnik. Az ilyen kockázatoknak a kezelését is be kell építeni a prog-
ramba. A kialakult súlyos korrupciós helyzet miau a legfelső döntéshozóktól
határozou lépéseket vár el a társadalom.
IV. 2. A három pillér
Nemcsak szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is érvényes, hogy a korrupció
elleni küzdelem három pilléren nyugszik. Amennyiben bármelyik „felépítése”
elmaradna, kevésbé lenne hatékony a harc, nem lesz stabil az eredmény.
IV. 2.1. Korrupció elleni tízéves nemzeti program
Tartós eredményeket csak egy hosszabb távú, szélesebb társadalmi támo-
gatouságú programmal lehet elérni. A hatalmi szférák közreműködésével ki kell
dolgozni a korrupció jelentős csökkentésének programját. Ez az írás lényegében
A korrupció elleni küzdelem vál-
lalása személyes ügy, személyes
felelősség. Nemzetükben, orszá-
gukban felelősen gondolkodó ve-
zetőket – még ha kockázatokkal
jár is – nem hagyhatja érintetle-
nül ez a kihívás.
175
ehhez kíván segítséget nyújtani. A programot az ebben a fejezetben talál-
hatóktól eltérő elemekből is fel lehet építeni, de jellegében és céljaiban – a
társadalom érdekét figyelembe véve – nem szabadna az iu leírtakhoz ké-
pest engedményeket tenni.
32
A program tartalmában legyen olyan széles és
mély, hogy a legtöbb korrupciós és hasonló jellegű jelenséggel eredményesen
felveszi a harcot. Vannak olyan területek, ahol gyors, akár egy éven belüli
eredményt is el lehet érni, de vannak olyanok is, ahol ehhez néhány évre
van szükség. A tudatformáláshoz, a társadalom szabálykövető magatartásá-
nak javításához hosszabb idő kell. Legfeljebb tíz év alau el lehet és kell érni,
hogy Magyarországon a korrupció és a hasonló jelenségek minden terüle-
ten elfogadható szintre csökkenjenek. Ez azt jelentheti, hogy Magyarország a
Transparency International 2009. évi jelentése szerinti Korrupciós Érzékelési
Indexe 5,1 értékről (a rangsorban 46. hely) 6,4–6,7 közöui értékre javítható,
ami Szlovénia jelenlegi szintje.
Fontos, hogy minden fronton egyidejűleg kell elkezdeni a korrupció elleni
küzdelmet, függetlenül auól, hogy rövid, közép- vagy hosszabb távú prog-
ramokról van szó. Számítani lehet és kell arra, hogy ha a körültekintéssel,
professzionálisan kidolgozou program kellő támogatást kap is, a korrupció
elleni küzdelemben mégsem lehet lineáris csökkenésre számítani. Az idő
függvényében változó hatékonyságú és eredményességű időszakok követ-
hetik egymást. Az első évben – elsősorban az előkészítési munkák miau –
jelentős változásokra nem lehet számítani. Amennyiben a program a teljes
fronton harcot és változást hirdet,
akkor a látványos eredmények már a
második és a harmadik évben várha-
tóak. Előzetes becslés szerint a tízéves
program kezdeti és végső korrupciós
szintje közti különbség – ami lénye-
gében a program eredménye – várha-
tóan a negyedik évben fog feleződ-
ni. Az évtized utolsó harmadában a
mérsékelt szintbeli csökkenés melleu a stabilizálódás, a visszafordíthatatlan
állapot megteremtése a cél (2. ábra). Természetesen van feladat a tizedik év
32
 A legutolsó, korrupcióval szembeni kormányzati stratégiáról szóló Korm. határozat
száma, időpontja: 1023/2001. (III.14.). A 1037/2007.(VI. 18.) Korm. határozat a korrupció elleni
feladatokról szól, amelyben az első pont a stratégiaalkotás. Az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter koordinálásával készült Korrupció elleni stratégia 2008. júniusi 6.0 verziója szerkezeté-
ben és tartalmában jelentősen eltér ebben a tanulmányban leírt koncepciótól. Azok ellenére,
hogy nem ismert annak oka, hogy a stratégiából miért nem leu kormányprogram, mégis
feltételezhető, hogy vannak olyan elemei, megoldásai, amelyek egy új program készítésénél
figyelembe veendőek.
A korrupció elleni küzdelemben
csak akkor van esély a sikerre,
ha teljes szélességben, minden
érinte területre kidolgozo pro-
fesszionális program készül, és
mindenhol egyszerre indul ezek
végrehajtása.
176
után is. Úgynevezeu gördülő tervezéssel a program második felében – az
eredmények alapján – a következő időszakra is tervezeuen kellene folytatni
a korrupció elleni küzdelmet. A korrupciós veszély jellege miau soha nem
szabad, hogy a figyelem lankadjon, a kialakítou rendszert folyamatosan fej-
leszteni, működtetni kell.
A korrupció elleni programot a valóban elkötelezeu hatalomnak, a min-
denkori kormánynak, szakmai összefogással kellene elkészítenie és nyilvá-
nossá tennie. Így már maga a program is az elkötelezeuség bizonyítéka le-
hetne.
IV. 2.2. A korrupció elleni küzdelem legfontosabb intézményei
Magyarország demokratikus intézményrendszerében több szervezet feladata
a korrupció visszaszorítása. A jelenlegi intézmények értékeléséről már volt
szó. Ha minden rendben lenne az intézmények körül, akkor a korrupció bizo-
nyára nem érte volna el a jelenlegi szintet. Alapvető hiányosság, hogy a meg-
lévő intézmények egyike sincs felhatalmazva a korrupció elleni küzdelem
felelős koordinálására, irányítására. A szabálytalanságok feltárására hivatou
szervezetek működésének esetenként kérdéses a hatékonysága, továbbá az
együuműködés hiányosságai, a hatáskörök átfedései, és a korrupció elterjedt-
ségi szintje szükségessé teszi néhány fontos szervezet feladat- és hatásköré-
nek módosítását, és a legszükségesebb mértékű szerkezeti átalakítást.
a korrupció
mértéke
felezési idő
évek
Magyarország
korrupciós szintje
2009-ben
Szlovénia
korrupciós szintje
2009-ben
2. ábra
177
A jelenlegi intézmények, szervezetek:
3. ábra
Ahol:
GVH, Gazdasági Versenyhivatal: a tiszta verseny őre a gazdaságban. (Bejelentés, hírek, jelzé-
sek alapján vizsgál.) Felügyelet: Országgyűlés.
ÁSZ, Állami Számvevőszék: állami intézmények működésének utólagos, auditálás jellegű el-
lenőrzése. Felügyelet: Országgyűlés.
KBT, Közbeszerzési Tanács: közbeszerzések koordinálása, ellenőrzés, jogorvoslat. Felügyelet:
Országgyűlés.
APEH, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal: ellenőrző, feltáró feladatokkal. Felügyelet:
pénzügyminiszter.
KEHI, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal: feleues, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gya-
korló szerv, uniós források felhasználásának ellenőre. Felügyelet: a kormány.
RSZVSZ, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata: a rendvédelmi szervek belső ellenőrzése.
Felügyelet: Igazságügyi és Rendvédelmi Minisztérium (IRM).
Szükség van egy intézményre, amely a korrupció elleni küzdelem – nyo-
mozati joggal nem rendelkező – koordinátora, irányítója, felelős gazdája. Elv-
ben lehetséges a meglévő intézményekkel megvalósítani a programot, de ez
ellen két erősebb érv is szól: az egyik, hogy a felelős intézmény megnevezése
és az új feladatok, együuműködések törvényi szabályozása már önmagában
felborítaná a jelenlegi rendszert; a másik, hogy a szükséges szemléletvál-
tást nagyon nehéz változatlan szervezeti keretek közöu kialakítani. Jelentős
felfogásbeli változásra van szükség, ami miau azoknál az intézményeknél,
amelyeknek az elmúlt években feladatuk volt a korrupció csökkentése, nem
várható el a gyors korrekció. Bármilyen más intézményi megoldást is választ
a programalkotó, a legfontosabb javaslatokat mindenképp tartalmaznia kel-
lene. Javaslataink röviden:
döntés, ítélet
igazságszolgáltatás
bíróságok
ügyészség
rendőrség
APEH ÁSZ GVH KBT RSZVSZ KEHI
állami intézmények belső ellenőrzési szervei
nyomozás,
feltárás
kezdeményezői,
jelző szintek
178
Az igazságszolgáltatás rendszerében:
● a bíróságok intézményén belül – a gyors és szakszerű elbírálás érdekében
– a korrupciós ügyek kezelésére célszerű szervezeu formában speciali-
zálódou, külön egységet létrehozni;
● az ügyészségen belül ki kellene alakítani a korrupciós jelenségek feltárá-
sára, nyomozására specializálódou szervezeti egységet, továbbá a bün-
tetőeljárás kezdetétől valamennyi korrupciós ügyben az ügyészségnek
kellene eljárnia. (lásd IV. 3.1.1. fejezet)
Ellenőrzési és kezdeményezési szinten:
● az Állami Számvevőszék jogait és kötelességeit javasolt kiterjeszteni és
megerősíteni (lásd IV. 2.3.4. fejezet);
● a Gazdasági Versenyhivatal szakmailag kapcsolódó területeinek tevékeny-
ségét az együuműködésében szorosabbá kellene tenni;
● a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát a legfőbb ügyész irányítása alá
kellene rendelni, biztosítva az ellenőrzés szervezeti és politikamentes-
ségét. Ezzel együu a szolgálatot önálló állománnyá kellene átalakítani.
● Különös gondot kell fordítani a közpénzfelhasználás körében jelent-
kező korrupció visszaszorítására egy új, hatékony, független parlamenti
alárendeltségben működő szervezet felállításával és a folyamatba építeu
ellenőrzés újragondolásával.
Keőből egyet. Az ellenőrzési szinten ajánlatos kialakítani és meghatal-
mazni azt az intézményt, amely a teljes korrupció elleni program felelőse,
koordinátora lenne. Az összevonható feladatok, az összefüggések, a jelenlegi
helyzet értékelése alapján egy lehetséges javaslat a megoldásra: a Közbeszer-
zési Tanács és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal megszüntetése, és helyeuük
egy központi koordinációs intézmény létrehozása, amelynek egy lehetséges
megnevezése az Ellenőrzési és Közbeszerzési Iroda lehet. Ezzel kevesebb szerve-
zet, kisebb apparátussal, ugyanakkor pontosabb felelősségi körökkel és na-
gyobb hatékonysággal segítené a korrupció csökkentését, valamint elvégezné
a ma még gazdátlannak tűnő, vagy megosztou további feladatokat. Ezzel az
átalakítással a teljes intézményrendszer szintekre bontou struktúrája a 4. áb-
rán látható.
Az Ellenőrzési és Közbeszerzési Iroda (EKI) a korrupcióellenes nemzeti prog-
ram végrehajtásának felelős intézménye. Amíg az ÁSZ a törvényben meghatá-
rozou, auditálás jellegű, rendszeres, kibővíteu jogkörű ellenőrzések gazdája és
felelőse, addig az EKI az állandó felügyeletet, az azonnali reagálást biztosítja, a
179
4
.

á
b
r
a
A
h
o
l
:

E
K
I
:

E
l
l
e
n
ő
r
z
é
s
i

é
s

K
ö
z
b
e
s
z
e
r
z
é
s
i

I
r
o
d
a
;
G
V
H
:

G
a
z
d
a
s
á
g
i

V
e
r
s
e
n
y
h
i
v
a
t
a
l
;
Á
S
Z
:

Á
l
l
a
m
i

S
z
á
m
v
e
v
ő
s
z
é
k
;
A
P
E
H
:

A
d
ó
-

é
s

P
é
n
z
ü
g
y
i

E
l
l
e
n
ő
r
z
é
s
i

H
i
v
a
t
a
l

R
S
Z
V
S
Z
:

R
e
n
d
v
é
d
e
l
m
i

S
z
e
r
v
e
k

V
é
d
e
l
m
i

S
z
o
l
g
á
l
a
t
a
;
I
R
M
/
B
M
:

I
g
a
z
s
á
g
ü
g
y
i

é
s

R
e
n
d
é
s
z
e
t
i

M
i
n
i
s
z
t
é
r
i
u
m

/

B
e
l
ü
g
y
m
i
n
i
s
z
t
é
r
i
u
m
;
V
P
O
P
:

V
á
m
-

é
s

P
é
n
z
ü
g
y
ő
r
s
é
g

O
r
s
z
á
g
o
s

P
a
r
a
n
c
s
n
o
k
s
á
g
a
;
B
V
I
:

B
ü
n
t
e
t
é
s
-
v
é
g
r
e
h
a
j
t
á
s
i

I
n
t
é
z
e
t
i
g
a
z
s
á
g
s
z
o
l
g
á
l
t
a
t
á
s
b
í
r
ó
s
á
g
o
k
ü
g
y
é
s
z
s
é
g
A
P
E
H
G
V
H
Á
S
Z
R
S
Z
V
S
Z
E
K
I
a

l
e
g
f
ő
b
b

ü
g
y
é
s
z
í
t
é
l
k
e
z
é
s
f
e
l
t
á
r
á
s
,

n
y
o
m
o
z
á
s
R
e
n
d
ő
r
s
é
g
I
R
M
/
B
M
V
P
O
P
B
V
I
e
l
l
e
n
ő
r
z
é
s
,
k
e
z
d
e
m
é
n
y
e
z
é
s
I
R
M
/
B
M
R
e
n
d
ő
r
s
é
g
V
P
O
P
B
V
I
K
a
t
a
s
z
t
r
ó
f
a
v
é
d
e
l
e
m
K
a
t
a
s
z
t
r
ó
f
a
v
é
d
e
l
e
m
ö
n
k
o
r
m
á
n
y
z
a
t
o
k
á
l
l
a
m
i

i
n
t
é
z
m
é
n
y
e
k
m
i
n
i
s
z
t
é
r
i
u
m
o
k

(
k
i
v
é
v
e

I
R
M
/
B
M
)
180
megelőzés koordinátora és hatásköré-
ben a teljes nemzeti program irányító-
ja az alábbi területeken:
1. A korrupció elleni program, a
stratégia folyamatos gondozója
és a végrehajtásért felelős intéz-
ménye.
2. Feladata az ellenőrzési jogkörrel
rendelkező intézetek, szerveze-
tek (APEH, GVH, ÁSZ, RSZVSZ
és a belső ellenőrzési szerve-
zetek) közöui együuműködés
koordinálása. Nem rendelkezik nyomozati, de rendelkezik a rendszer
működtetéséhez szükséges tájékozódási, betekintési jogkörrel. Az általa
feltárt, vagy mások által jelzeu gyanús eseteket az adatoktól függően
továbbítja az ügyészséghez. Nem feljelentő, vagy feljelentési hivatal, de
betekintési jogkörénél fogva lehetősége van a megelőzésre és a gyanús
esetek kiszűrésére.
3. A közbeszerzések állami feladatainak felelős irányítója, átvéve a Közbe-
szerzések Tanácsa feladatait.
4. Feladata és joga a közbeszerzési eljárásokon kívüli, nagyobb értékű
33

közpénz, közjavak felhasználásának, a privatizációs folyamatoknak el-
lenőrzése, beleértve az összes közpénzt használó intézményrendszert
(egészségügy, oktatásügy, szociális intézmények, civil szervezetek stb.).
Ez a jogkör nem érinti az adou intézmény, szervezet felelősségi köreit
(pl. belső ellenőrzés).
5. Holland mintára, lépcsőzetesen kiépítendő, személyes információs há-
lózat, amelynek tagjai az EKI képviseletében a legveszélyezteteuebb
állami intézményekben partnerként, vagy delegáltként
34
vesznek részt
az intézmény munkájában. Az ellenőrzési hálózatnak az adou intézmé-
nyen belüli feladata a korrupciómentesség felügyelete, a vezetők és a
beosztouak szabálykövető magatartásának ellenőrzése. A hálózatot – a
33
 A küszöbérték meghatározása a rendszer részletes szakmai feldolgozásának a feladata.
34
 Az integrity programnak lehetséges erősebb és enyhébb változata. A korrupció elleni
program első 4-5 évében a legjobban veszélyezteteu intézményekben meggondolandó, hogy
az integrity program képviselője az EKI delegáltjaként működjön. Ebben az esetben ez a sze-
mély teljesen független az adou intézmény vezetésétől, és az ellenőrzéshez a megfelelő jogo-
kat számára biztosítani kellene. Az enyhébb változatban az intézmény belső ellenőrzésének
vezetője az EKI partnere.
A korrupció elleni nemzeti prog-
ram horizontálisan és vertikáli-
san is hatékony végrehajtásához
szükség van egy, a politikától, a
közjavak sorsa fele döntő ha-
talmi tényezőktől független fe-
lelős koordináló intézményre.
Ez az érdeke a mindenkor fele-
lősen gondolkozó és a korrupció
elleni küzdelemben elköteleze
hatalomnak is.
181
tapasztalatok alapján – fokozatosan érdemes kiépíteni. (lásd IV. 3.1.5.
fejezet)
6. A törvényi feltételek létrejöue esetén feladata megszervezni és működ-
tetni a közérdekű bejelentés rendszerét. (lásd IV. 2.3.3. fejezet)
● A bejelentők védelmét biztosító, közvetítő szervezet, amely a kiszá-
míthatóságot és átláthatóságot nyújtja a bejelentők számára.
● A bejelentések figyelemmel kísérése miau csökkenhet annak a koc-
kázata, hogy egyes ügyek eltűnnek a bürokrácia útvesztőjében.
7. Az iroda feladata az uniós ajánlásokban is szereplő, különböző, sza-
bálykövető magatartást segítő intézkedések koordinálása: például az
egyes közintézmények etikai kódexei elkészítésének, alkalmazásának
segítése, felügyelete, ellenőrzése; az egyes szakterületeken a szükséges
szakmai tréningek támogatása, ellenőrzése stb.
8. Feladata a közjavak ellenőrzésére szerveződő civil szervezetek támo-
gatása, koordinálása.
9. A korrupció elleni küzdelem egyik fontos elemének, a nyilvánosság-
nak a szervezése, ellenőrzése.
10. A korrupció elleni átfogó program végrehajtását folyamatosan kell el-
lenőrizni, különböző, előre kidolgozou szempontok szerint értékelni,
hatásait elemezni kell. Minden részterületen célszerű a szükséges mó-
dosításokat időben elvégezni. Legkésőbb két év elteltével a program
teljes struktúrája értékelendő, és indokolt esetben módosítandó, kiegé-
szítendő.
11. Az EKI évente átfogó jelentést állít össze munkájáról, amelyben beszá-
mol a korrupció elleni program helyzetéről, tanulságairól, valamint
ezekről statisztikákat és kimutatásokat készít. Jelentését az Országgyű-
lésnek nyújtja be. A gyakorlatból levonható tanulságok alapján ajánlá-
sokat tehet a korrupció elleni program módosítására.
Az Ellenőrzési és Közbeszerzési Irodát létrehozó stratégia és törvény kö-
zéppontjába rövid távon a korrupciós veszély gyors csökkentését, hosszabb
távon az integritás szemléletét
35
célszerű helyezni. Ennek érdekében a köz-
pénzekkel gazdálkodó valamennyi szervezet munkájában az antikorrupciós
szemléletnek és gyakorlatnak kellene érvényre jutni (prevenció). A másik fel-
adat, hogy a lehető legnagyobb számban váljanak ismerué a közérdeksérelem
esetei (represszív funkció). Az iroda szervezeti felépítését a korrupció elleni
programmal összhangban kell kialakítani. Javasolt a különböző karakterű
feladatokat (koordinálás, ellenőrzés, közbeszerzés, prevenciós programok
35
 Az integritás a feddhetetlenség, a megvesztegethetetlen, a kikezdhetetlen állapot meg-
nevezése.
182
stb.) külön-külön, önálló szervezeti
egységekbe szervezni.
Az Ellenőrzési és Közbeszerzési
Iroda eredményességét a közbeszer-
zési folyamatok minőségével és a kor-
rupció szintjének csökkenésével lehet
mérni. Az iroda az előzőekben felso-
roltakon túl semmiféle más célt nem
szolgálhat és más jogosítványokkal
nem rendelkezhet. Ajánlatos, hogy az
iroda a parlament felügyelete alá ke-
rüljön. Javasolt, hogy az EKI elnökét
és helyeueseit a parlament válassza
meg 5 éves időtartamra. Az iroda el-
nöke nem választható folytatólagosan újra. A szervezet felépítésének struk-
túráját, alapelveit a korrupció elleni nemzeti program keretén belül kellene
részletesen kidolgozni.
Az átalakítások, a várható költségek, a felelős döntések mérlegelésénél fi-
gyelembe kell venni, hogy a korrupció elleni program hatékony végrehaj-
tása hatalmas közvetlen anyagi megtakarítással és felmérhetetlen közveteu
haszonnal járna. A legóvatosabb becslések szerint is csak a közbeszerzések
területén évente jóval százmilliárd forint feleui megtakarítást eredményez-
hetnek ezek az intézkedések. A korrupció elleni programban minden helyes
intézkedés, befektetés nagyon hamar megtérül.
IV. 2.3. A törvények
A korrupció elleni küzdelemben, a megoldás keresésénél számításba kell ven-
nünk, hogy az emberek nagy része eredendően „szabálykövető”. Ez az emberi
tulajdonság azonban csak akkor hatékony, ha a szabályrendszer általános és
ellentmondásoktól mentes. A korrupció önmagában is széles skálán létezik.
Mindezek ellen eredményesen küzdeni csak úgy lehet, ha a szabályok világo-
san jelzik, hogy a közösség károsodásához vezető mindenféle jövedelemszer-
zést és egyéb teuet üldözendő cselekménynek tartunk, az állam pedig egyik
fontos feladatának tekinti ezek felderítését, a teuesek kellő megbüntetését.
Mivel a korrupciós tevékenység legfontosabb táptalaját a közfeladatok ellátá-
sára összegyűjtöu közpénzek szolgáltatják, ezért a törvényeinknek világosan
kell tükrözniük a (különböző mértékben érinteu) közalkalmazouak ilyen irá-
nyú feladatait, felelősségüket és büntethetőségüket. Röviden: olyan írou (és
íratlan) törvények kellenek, ahol a korrupt hivatalnok „szerecsenmosdatása”
A hazai adminisztráció kultúrá-
jában – a torzult történelmi idő-
szak rossz tapasztalata alapján –
az ellenőrzés a szabadság korlá-
tozásának érzetét keltheti. Mégis,
az ellenőrzés elutasításának oka
lehet a gyakori szabálytalanság
is. A törvények szigorú betartása
melle végze ellenőrzés a kor-
rupció elleni küzdelemben elkö-
teleze döntéshozók, felelősök
alapvető érdeke.
183
– olyan módon, hogy „bár teue erkölcsileg kifogásolható, de törvényt nem
sérteu” – fel sem merül, mert a közösség érdekeit szolgáló erkölcs, illetve a
törvényeink összhangban vannak.
36

A jelenlegi törvények – néhány korrekciótól eltekintve – elegendőek és al-
kalmasak a korrupció elleni küzdelem támogatására. A legtöbb esetben nem
a törvényekkel, hanem azok betartásával, betartatásával van a baj. Ugyan-
akkor néhány törvénymódosítás, kiegészítés és egy-két területen új törvény
készítése elkerülhetetlennek látszik.
Vannak szélesebb törvénykezési tartalmat érintő, általánosabb új, vagy
megerősítést igénylő szabályok:
A közérdekű adatok automatikus nyilvánosságra hozatala legyen széles
körben kötelező, elmulasztása esetén szigorú szankcionálásra kelljen számí-
tani. Érvényes lehet ez magára a jog-
alkotás folyamatára; a közvagyont
érintő egyedi döntésekre; a költség-
vetési és uniós támogatások infor-
mációira; a bírósági határozatok, a
hatósági engedélyezési eljárások, a közpénzügyi ellenőrzések, a pártfinanszí-
rozás nyilvánosságára. A felsorolt területek mindegyike igényelhet jogszabá-
lyi módosítást, kiegészítést. A korrupció elleni programban a közérdekű ada-
tok nyilvánosságának nem látszanak adatvédelmi korlátai, legfeljebb egyesek
ennek látszatával próbálják elkerülni a nyilvánosságot.
A korrupciós ügyekben eljáró személyek munkahelyi és mindenfajta biz-
tonságát törvényileg garantálni kell.
Különböző becslések szerint jelentős magyar tulajdonú pénz van külföl-
di bankokban. Ezek egy része legálisan szerzeu vagyon, ami rendben van.
A másik része adóelkerülés miau, a harmadik rész pedig korrupciós ügyle-
tek során került külföldre. Elkerülhetetlennek tűnik, hogy keresni kell olyan
megoldást, amely az illegális pénzkiáramlást legalább a jövőben megnehezí-
tené, esetleg megakadályozná.
IV. 2.3.1. A közbeszerzési törvény
Egy új alapokra épülő közbeszerzési törvény hatékonyabban szolgálná a célok
elérését, mint a meglévő törvény állandó toldozása-foltozása, ami nemcsak
minőségében, hanem alkalmazhatóságában is elfogadhatatlan. Ma a Közbe-
szerzési törvény 81 eljárásfajtát tartalmaz. Ez áuekinthetetlen, és feleslegesen
szerteágazó. Ismert, hogy a törvényszegő a zavarosban könnyebben „halá-
36
 Szabó György: Gondolatok a korrupcióellenes küzdelemhez című tanulmánya alapján.
A közjavak esetében legyen a nyil-
vánosság természetes és alapvető
tényező.
184
szik”. Ezért csak azt szabad szabályozni, ami elengedhetetlenül szükséges.
Ugyanez vonatkozik a törvény végrehajtási rendeleteire is. Néhány ajánlou
szempont:
A szabályok. A közbeszerzési területek jelenlegi eltérő szabályrendszereit
egyszerűsíteni, egységesíteni kell. Átlátható szabályozást kell kialakítani.
Aktív törvényt. A törvényalkotás során a jelenlegi helyzet ismeretében jogi
eszközök segítségével meg kell szüntetni a befolyásra alkalmas mechaniz-
musokat, megnehezítve ezzel a visszaéléseket.
Intézményrendszer. A közbeszerzések állami koordinálását, ellenőrzését ja-
vasolt ugyanarra az intézményre bízni, amelyik felelőse a korrupció elleni
nemzeti programnak (lásd IV. 2. 2. fejezet).
Ellenőrzés. Új, hatékony ellenőrzési mechanizmust kell kidolgozni. Már
maga az ellenőrzés módja legyen erős korrupciót visszatartó erő. Mindehhez
biztosítani kell a szankcionálás eszköztárát.
A folyamat korrekciója. Törvényileg biztosítani kell, hogy szabálytalanság,
korrupció bizonyítousága esetén – amennyiben erre mód van – vissza kell
állítani az eredeti állapotot.
Felelősség. A törvénynek minden érzékeny területen biztosítani kell az egy-
személyi, anyagi és büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségét. A döntésért a
valódi döntéshozó feleljen.
Nyilvánosság. Az ellenőrizhetőség erősítése: a folyamatos jogi és szakmai
kontroll a visszaélések egyik legerősebb ellensége.
Szükséges a „titkos” beszerzések szabályainak szigorítása. Egyrészt a Házsza-
bályban (az Országgyűlés illetékes bizousága mikor jogosult egy beszerzést
kivenni a közbeszerzési törvény hatálya alól), másrészt a „titkos” és „vé-
delmi” beszerzések szabályai közé
be kell építeni garanciális elemeket.
Konkrétan meg kell jelölni a jogor-
voslat valós lehetőségét.
A Döntőbizoság függetlensége. A je-
lenlegi felállásban a Közbeszerzések
Tanácsától a Döntőbizouság nem füg-
getlen. A törvénykészítés során az új
elvek szerint meg kell találni a Köz-
beszerzési Döntőbizouság megfelelő
helyét, akár a GVH Versenytanácsá-
hoz hasonló szerkezetben, akár az
igazságszolgáltatás intézményrend-
szerének közelében.
A felmérések, a tapasztalatok
szerint a legtöbb forrásveszteség
a közbeszerzések területén ke-
letkezik. A kialakult korrupciós
szisztémák és érdekközösségek
ellen apró lépések módszerével
nem lehet eredményesen fellépni.
Az is előfordulhat, hogy a hatá-
rozo és gyökeres törvénymódo-
sításnak lesznek ellenzői, akár
a kialakult érdekek vélt sérelme
mia is.
185
Jogorvoslati rendszer. A jelenlegi rendszer nem hatékony. Lassú és bonyo-
lult.
37
Ha már az „eredeti nyertes” szerződést kötöu, a „jogszerű nyertes”
esélytelen. A bíróság intézményén belül területi vagy megyei alapon szerve-
zeu közbeszerzési kollégiumokra volna szükség, amelyek döntenek mind a
közbeszerzési, mind a polgári ügyekben.
Tanácsadók. Nemzetközi tapasztalatok ismeretében felülvizsgálandó a
hazai gyakorlat: legalábbis a tanácsadók számára a jog- és feladatkör egyér-
telmű meghatározására, és adou esetben – formális ellenőrzésük helyeu – a
felelősségük megállapítására lenne szükség.
Központosíto beszerzés. A jelenlegi gyakorlatot nem ajánlou folytatni, ahol
a központi beszerzés hatékonyságára hivatkozva lényegében burkolt korrup-
cióra van lehetőség. Olyan törvényi szabályozásra, módosításra van szükség,
amely ezeket a rejteu szabályellenes lehetőségeket is kizárja. Csak így van a
központi beszerzésnek létjogosultsága.
Harmonizáció. A törvény kidolgozása során hangsúlyt kell fektetni a társ-
törvényekkel történő összefüggésekre. A versenyjog, a közbeszerzési jog, va-
lamint a büntető- illetve szabálysértési jog összefüggéseit ki és fel kell dolgoz-
ni, és a kapcsolatokat erősíteni kell.
Elektronikus pályázat. Ha nincs egyértelműen kizáró ok, ajánlou törvényileg
is támogatni a teljesen internetalapú pályáztatást. Az elektronikus átlátható-
ság révén sok „kiskapu” szüntethető meg. A beszerzéseknél, pl. az elektroni-
kus aukció révén történő versenyeztetés bevált módszer szerte a világon. Az
egyidejűség, a nyomonkövethetőség és az egyértelműség ellehetetleníti sok
olyan jelenlegi „trükk” alkalmazását, mint a „baráti ajánlat” későbbi befoga-
dása, módosítása, a belső kiértékelések szubjektív szempontjai stb. Mindez
nagyobb fokú, jobb minőségű előkészítést és fegyelmezeu lebonyolítást igé-
nyel. Ennek révén a résztvevők versenyképességet növelő tudást és tapaszta-
latot szereznek, ami nemzetközi porondon is segítheti őket.
Külön, ellenpéldaként kell megemlíteni a nemzetközi tapasztalatokra
hivatkozou ún. Átláthatósági Megállapodások, más néven Integrity Pactek
rendszerét. Iu a résztvevők – még az események, pl. beszerzési folyamat bein-
dítása előu – „önkéntes” megállapodást kötnek arra, hogy az adou folyamat
működése átlátható, elszámoltatható, a legmagasabb etikai normákat is kielé-
gítő legyen. Végül is egy „háromlábú” szerződésről van szó, amelyben a kül-
földi hivatkozások szerint az eladón és vevőn kívül bevonnak egy grémiumot
vagy szervezetet, amelynek jogai és azokon alapuló felelőssége van. Bizonyá-
ra van több olyan ország, ahol ez a módszer működik, de Magyarországon
37
 Döntőbizouság – Fővárosi Bíróság – Fővárosi Ítélőtábla – Legfelsőbb Bíróság (felülvizs-
gálat esetén) + Elsőfokú Polgári Bíróság – Másodfokú Polgári Bíróság – Legfelsőbb Bíróság
(felülvizsgálat esetén).
186
újabb manipulációs lehetőséget jelenthetne. A korrupcióhoz csak a harmadik
szereplőt kell „jól” megválasztani. Nagyon nehéz ennek a kockázatmentes
szabályozása, és felesleges költségeket jelent. Legyen a folyamat önmagában
átlátható, nyilvános. Később, amikor már valóban politikamentesen és haté-
konyan beindult a korrupció elleni program, megfontolandó, hogy kiemelten
nagy ügyek esetében, pontosan meghatározou szabályok melleu Átláthatósá-
gi Megállapodás köuessen igazán profi, harmadik féllel.
IV. 2.3.2. Pártfinanszírozás és a választási törvény
A politikai korrupció jelentős mérséklése érdekében olyan törvénymódosítá-
sokra és a végrehajtás szélesebb ellenőrzésére van szükség, amelyek egyaránt
megszüntetik az okokat és a lehetőségeket.
A párt- és kampányfinanszírozás területén javasolt, ajánlou lépések:
38

● A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvénnyel összhangot
kell teremteni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszá-
molási renddel.
● A finanszírozás tisztává tétele érdekében – a lehetőségek függvényében
a választás évében – növelni kellene a pártok finanszírozására szánt ösz-
szegeket. Ameddig erre nincs mód, központi intézkedésekkel kellene
csökkenteni a kampány költségeit (az időszak rövidítése, jelöltenkénti
költségek korlátozása stb.).
● A pártok az általuk alapítou és költségvetési támogatásban részesülő
alapítványából kampányt ne finanszírozhassanak.
● A kampánykiadások csak külön, nyilvánosság számára is hozzáférhető
számláról legyenek teljesíthetők.
● A pártok bevételei közöu a bankhitelt és a bankkölcsönt is fel kellene
tüntetni, és az elszámolásnál figyelembe kellene venni.
● A pártok adományt sem hazai, sem külföldi gazdasági társaságoktól,
sem politikától független alapítványoktól, szervezetektől ne fogadhas-
sanak el.
● A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően kisebb összegű magánado-
mány (javasolt a százezer forintos küszöbérték) elfogadható, sőt közpon-
tilag támogatandó, például adókedvezménnyel, vagy más módon.
38
 Törvényileg szabályozandó tételek egy részét az ÁSZ a korábbi években, jelentéseiben
ismétlődően kérte.
187
● Nagyobb összegű magánadomány nem tiltható meg, de az adományo-
záskor az adományozó személye és adatai, valamint az adományozou
összeg a szabályzatban meghatározou módon kerüljön nyilvánosságra.
● Megtiltani, vagy rendezni kell a mindenkori kormány és az önkormány-
zatok által finanszírozou, kampánycélokat szolgáló ingyenes, vagy ked-
vezményes, nyílt, vagy rejteu páruámogatásokat.
● A rejteu keresztfinanszírozás elkerülése érdekében a pártok ne folytat-
hassanak gazdasági tevékenységet.
● Nem fogadható el adomány egyházaktól, állami és hivatali intézmé-
nyektől, jótékonysági és szakmai szervezetektől és senkitől, aki tiltou
adomány közvetítője lehet.
● Terhelje a hirdetést közlő intézményeket adatszolgáltatási kötelezeuség.
Meg kellene tiltani a kampányban a jelentős szolgáltatási árkülönböze-
teket, ami jogellenes támogatásnak, beavatkozásnak, a folyamatok torzí-
tásának tekintendő és büntetendő; Megfontolandó, hogy – európai pél-
dának megfelelően – az elektronikus médiában a kampányhirdetés ne
szerepeljen.
● Bizonyítouan tiltou támogatás esetén az összeg kétszeresét kelljen a köz-
ponti költségvetés egy külön számlájára befizetni.
● A pártfinanszírozás szabályozásánál törekedni kellene arra, hogy a köz-
finanszírozás melleu a kis értékű magánadományok legyenek a kam-
pányköltségek minél nagyobb arányú fedezetei. A közforrásokon belül
növelendő a jól ellenőrizhető, természetbeni juuatások értéke (reklám-
idő, óriásplakátok biztosítása stb.). Törekedni kellene arra, hogy összes-
ségében csökkenjenek a kampányköltségek.
A választásokhoz kapcsolódó ajánlások:
A választások tisztasága és átláthatósága érdekében megfontolandó az Or-
szágos Választási Bizouságot (OVB) státusának, függelmi viszonyának, mű-
ködésének és felügyeletének az újraszabályozása. Függetleníteni kellene a
hatalomtól és a pártoktól. A mindenkori belügyminisztérium, vagy az annak
megfelelő intézmény csupán a névjegyzék felelős szállítója legyen, a pártok
képviselői pedig megfigyelői és nem szavazati joggal vennének részt az OVB
munkájában. További javaslatok:
● A választói jogorvoslatok érdemi eldöntésének meg kell találni a mód-
ját, mivel a két választási forduló közöu időhiány miau kevés eredmény
születik.
● Törvényileg biztosítani kell a választási kampánysértések visszatartó
erejű szankcionálását.
188
● Módosítani, pontosítani kellene a médiatörvényt, szabályozva a válasz-
tások előui időszakban az elektronikus és az írou média működését.
Amennyiben az elektronikus média nem kerül kizárásra (lásd előző 5.
javaslat), meg kell határozni a politikai hirdetés fogalmát, ennek alapján
kell elosztani a pártok közöu a felületeket, a műsoridőket – mindezzel
megszüntetve az indokolatlan és jogtalan aránytalanságokat – függetle-
nül auól, hogy kereskedelmi, vagy közszolgálati intézményről van szó.
● A választási csalás vagy korrupció gyanúja esetén az érinteu választou
képviselő esetében ajánlatos szigorú szankciók bevezetése, és ezt meg-
alapozandó, indokolt esetben a mentelmi jog felfüggesztése.
Világos, átlátható szabályok, koherens elvek megkönnyíthetik a módosí-
tások végrehajtását. A társadalom elvárásai egyértelműen ebbe az irányba
mutatnak.
IV. 2.3.3. A közérdekű bejelentők védelme
A közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára, vagy hiányosságra hívja
fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség, vagy
az egész társadalom érdekét szolgálja. A szabályozásnak két jogi tárgyat kell
védenie: a közérdeket (vagyis a bejelentést) és a bejelentő személyét, illetve
ehhez kapcsolódóan munkáját és életkörülményeit. A közérdekű bejelentő
védelmére, a meglévő jogszabályokra építve, egységes szabályozást kellene
kidolgozni. Jogszabály-alkotási javaslatok:
A bejelentés tárgykörének jogszabályban történő meghatározása a visz-
szásságok lehető legszélesebb körét fedje le, ezért a bejelentésben érinteu te-
rületeket, kérdéseket és problémák jellegét nem tanácsos tételesen meghatá-
rozni, illetve felsorolni.
A közérdekű bejelentő üldözésének Btk.-beli tényállását szükséges lenne
bűnteué átminősíteni és a büntetési tételt – a vagylagos pénzbüntetési lehető-
ség megszüntetésével egyidejűleg – egy évtől öt évig terjedő szabadságvesz-
tésre súlyosbítani.
Érdemes a közérdekű bejelentőre vonatkozó megdönthető vélelem intéz-
ményének törvényi alkalmazása, amelynek értelmében közérdekű bejelentés
esetén a bejelentőt hátrányosan érintő intézkedések jogellenesnek minősül-
nek. Ezzel a bizonyítási teher megfordul és a hátrányt okozó intézkedést fo-
ganatosító szervnek kell bizonyítania, hogy az intézkedésre nem a bejelentés-
sel összefüggésben került sor.
Az új szabályozás kidolgozása során megfontolandó a korrupciós jelensé-
gekben korábban részt vevő, azok feltárásában és megszüntetésében önként
189
együuműködök részére az eljárásokban korlátlanul vagy lehetőség szerint a
minimálisra enyhítendő büntetési tételek alkalmazása.
A korrupciós esetet bejelentő személy akkor részesülhet védelemben, ha
● bűncselekménnyel, jogszabály vagy etikai szabályzat által megszabou
kötelezeuség megszegésével, a joggal való visszaéléssel, a közpénzek
szabálytalan felhasználásával, a közegészség, a közbiztonság vagy a
környezet veszélyeztetésével, illetve az ezekhez bármilyen módon kap-
csolódó bizonyíték eltitkolásával, eltussolásával összefüggő, foglalkoz-
tatási jogviszonya keretében szerzeu információkat jelent be;
● megfelelő bizonyítékok birtokában elsőként a jogszabályban meghatáro-
zou szervekhez fordul; valamint
● jóhiszeműen jár el.
A bejelentő jóhiszeműsége és az öncélúság elvetése a védelem megítélé-
sének alapvető feltétele, hiszen így akadályozható meg, hogy a bejelentési
rendszer személyes konfliktusok miaui bosszúkísérletek színterévé váljon, és
hogy a megalapozatlan vagy félrevezető információk sokasága a hatékony
működést akadályozza. A nyilvánvalóan rosszhiszeműen szolgáltatou infor-
mációk kivizsgálását ugyanakkor nem szabad a törvény erejénél fogva ki-
zárni, hiszen valóságtartalmuk alapján akár közérdeket is szolgálhatnak, de
meg kell akadályozni, hogy a bejelentőnek öncélú teuéből anyagi, vagy más
előnye származzon. Egyértelműen rosszhiszemű bejelentés esetén a bejelen-
tőt semmiféle védelem ne illesse meg.
A törvényi szabályozásnak védelmet kell nyújtania a bejelentő számára és
a megtorlás időpontjától függetlenül. A védelembe beletartoznak a munka-
ügyi perekben érvényesíthető jogi megoldások, illetve erősíti az a megdönt-
hető vélelem, hogy a közérdekű bejelentés törvényi kritériumainak teljesü-
lése esetén a bejelentőt hátrányosan érintő intézkedések jogellenesek. Ezzel
ellentétes állításait a munkáltatónak kell bizonyítania.
Az anonim úton szolgáltatou információk alapján a hatóságok döntésük
alapján, saját hatáskörben indíthatnak nyomozást, mivel törvényben előírt kö-
telességük, hogy olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban bűncselekmény-
re utaló körülményről tudomásuk van vagy tudomást szereznek, eljárjanak.
Az egyes szerveken belül – helyi és központi szinten egyaránt – a közérde-
kű bejelentők elsősorban a korrupciós tájékoztatással megbízou kapcsolauar-
tó személyekhez fordulhatnának, akik a bejelentéseket fogadják és döntenek
a szükséges lépésekről. A kapcsolauartók függetlenségét garantálni kell a
szervezeten belül, többek közöu utasíthatóságuk korlátozása útján.
A közérdekű bejelentések nyomán induló eljárások akkor lehetnek a leg-
hatékonyabbak, ha a jogalkotók figyelembe veszik az állampolgárok felvilá-
190
gosításának szükségét, a köz- és a magánszektor működésének eltérő sajá-
tosságait. A közérdekű bejelentés problémaköre számos megoldandó kérdést
vet fel a véleménynyilvánítás és a média szabadsága, az újságírók forrásainak
védelme, valamint az oknyomozó riporteri kultúra fejlesztése szempontjából.
Ezen felül, az egyes titokfajták védelmére szolgáló jogszabályokba be kellene
építeni a közérdekű bejelentések védelmét az üzleti titok, a magántitok és az
államtitok védelme, illetve a közérdek közöu felmerülő konfliktusok megol-
dása érdekében.
39
A közérdekű bejelentés jogszabályi feltételrendszerének szakszerű kiépí-
tése szükséges, de sajnálatosan ez nem jelenti azt, hogy Magyarországon ez a
módszer a következő néhány évben a korrupció elleni küzdelem fontos esz-
köze lehet. Ami jól működik más társadalmakban, az nem biztos, hogy nap-
jainkban ugyanolyan hasznos nálunk. Lehet, hogy ahhoz a társadalmi tudat
minőségének kedvezőbb szintet kellene elérnie. Előfordulhat, hogy különbö-
ző okokból iu arányosan több energiát fog lekötni, mint amennyi eredményt
hoz. Így a végrehajtása óvatosságot és korrekciós készséget igényelhet. Ez a
koncepció ezért sem tartalmaz a közérdekű bejelentéshez kapcsolható premi-
záló javaslatot.
IV. 2.3.4. Az Állami Számvevőszékről szóló törvény
A törvény (1989. évi XXXVIII.) megalkotása során elsődleges célul tűzték ki,
hogy az ÁSZ a törvényhozó hatalom megbízásából időszakonként ellenőrzi a
végrehajtó hatalom gazdálkodását, a közpénzek törvényes, gazdaságos, cél-
szerű felhasználását. Az ÁSZ véleménye szerint ebből csak általánosságban,
nem konkrétan állapítható meg az a jogalkotói szándék, amely szerint az ÁSZ
feladatának egyértelmű része kell hogy legyen a korrupció elleni küzdelem.
Tekinteuel az ÁSZ e küzdelemben elvárható fontos szerepére, a 2003. évi
XXIV. törvény felhatalmazása alapján szerzeu azon jogosultságára, hogy az
állami költségvetésből jutatou támogatások felhasználását a közszférán túl-
menően is ellenőrizhesse, továbbá arra az országgyűlési határozatra, amely
feladatul tűzte ki a korrupciós esetek feltárását, lehetséges a meglévő szabály-
zás alapján is az ÁSZ részvétele a korrupció elleni küzdelemben, de ez irányú
eredményessége törvénymódosítással javítható lenne.
A hatékonyabb részvétel érdekében szükséges, hogy az ÁSZ tágabb ellen-
őrzési jogköre ne csak lehetővé, hanem kötelezővé tegye a korrupciógyanús
esetek kivizsgálásának kezdeményezését. Ennek eszközeként célszerű, hogy
39
 A IV. 2. 3. 3. fejezet egy része Burai Petra (Transparency International) írása alapján
készült.
191
az ÁSZ törvényileg felhatalmazást kapjon a korrupcióellenes akciókra, azok
feltárására, és kötelezze, hogy az ügyészségnél büntetőjogi felelősségre vo-
nást kezdeményezzen. Továbbá javasolt, hogy az ÁSZ tájékoztassa az Ellen-
őrzési és Közbeszerzési Irodát a feltárt korrupciógyanús esetekről.
Indokolt az ÁSZ szervezetének és ellenőrzési módszereinek modernizá-
lása.
Indokolt, hogy a törvény módosítása a végrehajtó hatalom érinteujeit is
arra kényszerítse, hogy az ÁSZ ellenőrzései után teu javaslatai alapján csele-
kedjen, korrigáljon. Ehhez kétirányú változtatásra van szükség:
● a kormánynak és a minisztereknek teu javaslatok teljesítéséről fél év
után a címzeuek az Országgyűlés elnökének készítsenek jelentést, és
indokolt esetben eseti vizsgáló bizouságot állítsanak fel a mulasztások
feltárására;
● a költségvetési intézményeknek szóló javaslatok teljesítéséről az intéz-
mények vezetői fél év után az Állami Számvevőszék elnökének küld-
jenek jelentést, aki szükség esetén a feleues szervnél kezdeményezze a
mulasztás kivizsgálását, szankcionálását.
A jelenlegi törvény módosításával megfontolandó, hogy az Állami Szám-
vevőszék elnökét és helyeueseit a köztársasági elnök javaslatára az Ország-
gyűlés kétharmados többséggel válassza meg maximum hat év időtartamra,
és ne lehessen őket folytatólagosan újraválasztani.
IV. 3. A korrekciók kulcsterületei
(Operatív területek)
IV. 3.1. Állami intézmények
Az állami intézmények működésének sajátosságai és hiányosságai, a közér-
dek képviseletének felelőssége alapvetően új szemléletet követel. Az egyén-
nek, legyen a közszférán kívül vagy belül, el kell felejtenie azt a tévhitet, hogy
„az állam pénze nem az én pénzem”, herdálható. Az államnak pedig el kell
felejtenie, hogy azt csinál, amit akar, mondván, ahhoz az egyéneknek nincs
sok közük. A szemléletváltás magától csak nagyon lassan történhet meg. Eh-
hez jól felépíteu programokra, változtatásokra és összefogásra van szükség.
Ilyen jellegű javaslatokat tartalmaznak az alábbi fejezetek. Amennyiben a kor-
rupció elleni program összeállítására sor kerülne, az érinteu intézményektől
célirányosan be kell kérni a legfrissebb helyzetértékeléseket és javaslatokat.
192
IV. 3.1.1. Igazságszolgáltatás
A törvényi szabályozás módosításainak eredményessége is az igazságszol-
gáltatás működésének minőségétől függ. Tekinteuel arra, hogy az igaz-
ságszolgáltatásban dolgozók jelentős befolyással lehetnek a korrupciós je-
lenségek elleni küzdelemre, ezért az erre a területre irányuló, akár kisebb
mértékű, indokolt változtatást tartalmazó javaslatok is jelentősek lehetnek.
Ugyanakkor ezen a területen lehet a legkevésbé elválasztani egymástól a
korrupcióspecifikus összefüggéseket és a működés általános minőségét. Mi-
nél jobban, minél professzionálisabban működik az igazságszolgáltatás in-
tézményrendszere, annál hatékonyabb a korrupció elleni küzdelem, és annál
kisebb a belső kiteuség is. Ezt tovább lehet és kellene fokozni néhány, leg-
inkább közveteunek tekintethető, de a korrupció lehetőségének csökkentése
szempontjából megkerülhetetlennek tűnő intézkedéssel:
Szükség lenne az igazságszolgáltatás belső igazgatási folyamatainak telje-
sítményalapú átalakítására. Bizonyos keretek közöu érvényesíteni kellene a
teljesítménytől függő bérezést és a karrierszabályokat. A legtöbb területen
lehetséges lenne az elvégzeu munka minőségének monitorozása (többek kö-
zöu például a bírósági ügyek esetében a fellebbvitel által jóváhagyou ügyek
aránya alapján).
Mindkét alrendszerben (bíróság, ügyészség) az egyes ügyekre törté-
nő kiválasztás alapvetően minőségi kérdés. Az előző javaslatban szereplő
teljesítménycentrikus szemléleuel, a szubjektivitás helyeu minél több raci-
onalitásra épülő kiválasztással javítani lehet a minőségen, és növelni lehet
a biztonságot. A szakszerűen kiépíteu, azonos felkészültségű tagokból álló
szakmai csoportosításon belül, egységesen be kellene vezetni az ügyek elekt-
ronikus szignálásának rendszerét.
A szervezeti egységeket irányító, felügyelő, ellenőrző szintek leterheltsége
minőségromlással jár és növeli a kockázatot. Növeli a szakmai hiba lehető-
ségét, csökkenti az ellenőrizhetőséget, következményként csökkentheti a hi-
vatástudatot, elkötelezeuséget. Ezzel növekedhet a külső befolyásolhatóság
lehetősége. A szakmailag indokolt kapacitásnövelés nem lehet költségvetési
kérdés!
Az igazságszolgáltatásban foglalkoztatouak jövedelmének oly mértékű
emelése, amely gazdasági értelemben is nagy valószínűséggel kizárja a meg-
vesztegethetőséget. Mivel e javaslat megvalósításának néhány évig csekély
a realitása, ezért addig hangsúlyosabbá válik a korrupciós kockázat egyéb
módszerekkel történő csökkentése, azaz a nem költségigényes korrekciók mi-
előbbi végrehajtása.
193
Megfelelő és fokozou felügyelet és ellenőrzés beépítése az eljárásokba,
amely megakadályozza, hogy egy személy mások tudta nélkül jelentősen be-
folyásolja az ügyek menetét. A belső nyilvánosság ellenőrző, felügyelő szere-
pének növelése visszatartó erő lehet a korrupciós ügyekben is.
A nyilvánosság teljesebb érvényesülésének előmozdítása. Ahol ez szak-
mai vagy egyéb okokból nem lehetséges, szigorúbb ellenőrzési mechanizmu-
sok bevezetése. Az ellenőrizhetőség és átláthatóság megteremtése.
A jelenlegi korrupciós esetek túl enyhe szankcióinak példa értékű szigo-
rítása. A korrupciós ügyekkel kapcsolatosan születeu jogerős ítéletek széles
körű publikálása, nyilvánosságra hozatala is fontos.
Az elkötelezeuség, a hivatástudat megőrzése az igazságszolgáltatásban
dolgozóknál. Erre a modern menedzsment elméletek számos eszközt ismer-
nek, amelyek közül azonban szinte egyet sem alkalmaznak ezen a terüle-
ten. Ide tartoznak a különböző szakmai és speciális továbbképzések, köte-
lező felkészítések, tréningek. Ennek különös jelentősége lehet, hiszen végső
soron az egyén döntésén, választásán múlik, hogy megvesztegethető-e. Egy
erős hivatástudatú, lojalitású és igazságérzetű személy elenyésző eséllyel lesz
megvesztegethető.
Felvethető a belső szabályzatok felülvizsgálata, és újabbak kidolgozása,
ezek betartása, betartatása. Egyes területeken negatív az általános hozzáállás
a belső szabályzatokhoz, mivel azok régiek, elavultak, esetenként ellentmon-
danak a hatályos jogi szabályozásnak, nehézkesek, túlzouan bonyolultak, kö-
vetkezetlenek.
A személyi és a szervezeti számonkérhetőséget javítani kell mindkét szer-
vezetrendszeren belül.
Mindkét alrendszerben szükség van szervezetfejlesztésre:
A bíróságok: a meglévő specializálódási folyamatok továbbfejlesztéseként
ajánlou létrehozni a korrupcióval foglalkozó belső tagozódást, szervezetet,
biztosítva ezzel a gyors és szakszerű ítélkezést. A szükséges eszközök (forrá-
sok, infrastruktúra stb.) biztosításán túl meg kell oldani az ezzel foglalkozó
bírók speciális védelmét is.
Az ügyészségek: egy korrupció elleni program talán legnehezebb feladata
a korrupciós ügyek feltárása, bizonyítása. A hatékony munka érdekében a
korrupciós ügyek nyomozati feladatát minden esetben az ügyészségre kelle-
ne bízni. Ehhez tapasztalat, nagyon jól működő szervezet, teljes támogatou-
ság, megfelelő eszköztár szükséges. A jelenlegi hazai helyzetet figyelembe
véve, ehhez az ügyészség intézményén belül egy önálló, mindenkor a feladat
mennyiségének megfelelő méretű és területi elhelyezkedésű szervezetre van
szükség. Ez a szervezeti egység az Ellenőrzési és Közbeszerzési Iroda termé-
194
szetes partnere lehetne. A bírákhoz hasonlóan az ügyekben eljáró ügyészek
védelme megkerülhetetlen feladat.
Információs hálózat: az együuműködés hatékonysága és a munka pontossá-
ga érdekében egy egységes információs hálózatra és adatbázisra van szükség.
A rendőrség, az ügyészség és a bíróságok közöu – akár más országban jól mű-
ködő minta alapján – célszerű lenne létrehozni egy közös, védeu információs
hálózatot.
IV. 3.1.2. Rendőrség
A rendőrségnél, mint klasszikus rendvédelmi szervezetnél az elmúlt évek
során valami megváltozou. A felmérések és a rendőrséggel napi kapcsolatban
állók szerint a csökkenő források, a létszámhiány, a növekvő mennyiségű fel-
adatok bizonytalan szervezeti működést, növekvő mértékű szabályellenes vi-
selkedést és növekvő társadalmi elégedetlenséget okoztak. Csökkent a szer-
vezeten belüli szakmaiság, talán annak a következményeként is, hogy ötven
év körüli életkorban rövid idő alau sokan mentek nyugdíjba. A viszonylag
gyakori vezetőváltás sem segíteue a stabilitást. Mindemelleu nagyon sok te-
rületen és térségben, a forrás és erőforrás hiányában szenvedő szervezetek je-
lentős és példamutató munkát végeznek. Mégis, a rendőrség mint intézmény
átalakítást, változtatást és megerősítést igényel. Átfogó, szerkezeti változáso-
kat is jelentő intézkedések nélkül nem lehet hatékonyan csökkenteni a rend-
őrségen belüli visszaéléseket, a korrupciót. Bizonyára több módszer lehetsé-
ges a problémák megoldására. A végeredmény szempontjáról mégis csak egy
lehet az optimális. Egy lehetséges javaslatsor:
Közveteu intézkedésként a jelentősen különböző jellegű feladatok miau,
az átláthatóság, a feladauisztítás és az egyértelmű társadalmi viszonyok ér-
dekében megfontolandó a rendőrség szervezeti átalakítása.
E szervezeti átalakítás nélkül is további intézkedések ajánlouak:
A rendőrségen belül szükségesnek tűnik a szabályok, a függelmi viszo-
nyok felülvizsgálata. A legfontosabb korrekciós vezérelvek: átláthatóbb folya-
matok kialakítása, pontos felelősségi körök meghatározása, a belső ellenőrzés
függetlenítése és a személyes felelősség erősítése. Növelni kellene a szervezet
működési hatékonyságát.
A szervezeten belüli visszaéléseket, szabálysértéseket, vesztegetéseket
már a feltárási szakaszban, már a legkisebb gyanú esetén át kellene adni az
ügyészségnek.
195
Megfontolandó a tapasztalt, erkölcsileg feddhetetlen, aktív korú, de nyug-
díjazou rendőrségi szakemberek visszahívása. Megfelelően kidolgozou kom-
penzációs rendszer és a kölcsönösségi elv alkalmazásával jelentősen lehetne
növelni a rendőrség szakmai erejét.
A lehetőségek és a megalapozou szakmai igények szerint növelni kell a
létszámot és az anyagi forrásokat. A szervezet átalakítása melleu ezzel is
csökkentendő az egyes személyek túlterhelése. Ugyanebbe a kategóriába tar-
tozik a rendőrségi alkalmazouak bérének növelése. A szabályellenes jelen-
ségek, a megvesztegetések egyik kiváltó oka az alacsony bér. Ezen javaslat
megvalósításának szándékát még akkor is fenn kell tartani, ha rövid távon
jelentős forrásnövelésre kicsi az esély.
Már a kiválasztásnál, majd a szakképzés során hangsúlyossá kell tenni a
rendőri hivatás értékeit, ezzel növelve az elkötelezeuséget, hivatástudat ki-
alakulását. Sokat segíthet egy jól felépíteu, hatékony oktatási program. Egy
erős hivatástudatú, elkötelezeu személyt nehezen lehet megvesztegetni. Ha-
sonlóan hangsúlyossá kell tenni a meglévő állomány tudatformálását, komo-
lyan alkalmazva az etikai kódex tartalmát.
A tapasztalatok szerint számouevő hatású az a belső kommunikáció,
amely részletes és folyamatos tájékoztatást ad az állományon belüli korrup-
ció elleni intézkedésekről, a felderíteu ügyekről és azok következményeiről.
Minél több tudatosítou precedens, annál nagyobb a kockázatérzet szintje.
IV. 3.1.3. Vám- és Pénzügyőrség
A Vám- és Pénzügyőrségen belül 2004 óta korrupcióellenes akcióprogram
van érvényben. A nemzetközi tapasztalatokat is felhasználó program nél-
kül ma bizonyosan sokkal nagyobb lenne ebben az intézményrendszerben
a korrupció előfordulásának valószínűsége. A jelenlegi program egyaránt al-
kalmaz megelőző, ellenőrző, feltáró és eljárási intézkedéseket. A szervezeten
belül működik a Felderítés-felügyeleti Igazgatóság, amely a külső bűnüldö-
zési és igazságügyi szervezetek együuműködő partnere. Külső, állományon
kívüli szereplőkkel dolgozó ellenőrzési szervezeuel folytatou folyamatos ko-
operáció növeli a küzdelem hatékonyságát. A legveszélyezteteuebb területek
ellenőrzését ilyen együuműködés keretében ajánlou végrehajtani.
Az összeteu jogi környezet, a közérdek-magánérdek keveredése, a kap-
csolatrendszerek társadalmi hagyományai, az életvitel-ellenőrzés jogalkotá-
sa egy probléma, különböző akciókkal ezek saját hatáskörben megoldhatók,
illetve a szabályzási korrekciójuk kezdeményezhető. A felsorolt területeken
célszerű mielőbb korrekciós programokat indítani.
196
Mind a négy területen (jogi irányítási eszközök, oktatás, ellenőrzés, felde-
rítés) fejleszteni kell a korrupció elleni program környezetét, továbbá megha-
tározó tényező lehet a társszervezetekkel, elsősorban az RSZVSZ-szel és az
ügyészséggel az együuműködés fejlesztése. Minden korrupciógyanús esetet
az RSZVSZ-nek kell továbbítani. További hatékonyságnövelő tényező a sza-
bálytalanságok feltárásának és ítéleteinek szervezeten belüli, széles körű is-
mertetése.
Megfontolandó, hogy gazdasági ügyekben a hatékonyság növelése érde-
kében a Vám- és Pénzügyőrség és az APEH közösen lépjen fel. Ilyen döntés
esetén meg kell teremteni ennek szabályzati és szervezeti feltételeit.
IV. 3.1.4. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH)
Az adózás, adózási fegyelem és ennek ellenőrzése ezer szálon kapcsolódhat
a korrupcióhoz. Bár az adóelkerülés önmagában nem korrupciós jelenség, de
két viszonylatban is köze lehet hozzá. Az egyik, ha az adóellenőrzés folyama-
tának kísérőjelenségeként a korrupció megjelenik, a másik, ha az ellenőrzöu
jövedelem korrupció jellegű esemény eredménye.
Az APEH-nál a korrupció megelőzését és visszaszorítását a következő in-
tézkedések szolgálhatják:
● Indokolt esetben a már megtörtént adó-ellenőrzési eljárásokat magasabb
szinten lenne szükséges újból lefolytatni. Mindezekhez az ellenőri lét-
számot növelni kellene, ami a végeredmény alapján nem járna automa-
tikusan negatív következményekkel a költségvetésben.
● A régiós igazgatóságok ellenőrzési, adóügyi és végrehajtási szakigaz-
gatói melleu a gyanús, illetve jelentősebb ügyek ellenőrzésére ajánlou
szakértői csoportokat létrehozni és működtetni.
● Az adózókkal közvetlen kapcsolatban lévő APEH-köztisztviselők tevé-
kenységét érintően javasolt a korrupciós kockázati tényezők feltárása és
elemzése, továbbá a megelőzés érdekében a köztisztviselők gyakori cso-
portos továbbképzése.
● Adóvizsgálatokhoz ne kapcsolódjon jutalék jellegű jövedelem. Az APEH
hivatalnokait munkájuk minősége, és nem a megállapítou adótartozás
mennyisége alapján kellene jutalmazni.
● A vezetőknek a felelősség és a retorzió hangsúlyozásával célszerű speci-
ális vezetőképző tanfolyamokat szervezni.
● A revizoroknak az adózók korrupciós magatartásáról, illetve a védeke-
zés módszereiről folyamatos továbbképzéseket ajánlou szervezni.
197
● Az igazgatóságokon belül célszerű a vagyonosodási vizsgálatokat egy-
séges irányítás alá vonni.
● Az ellenőrzési tevékenységet revizorok, illetve revizorpárok helyeu ja-
vasolt – szoros vezetői irányítás melleu – csoportokra bízni. Ennek na-
gyobb költségét a korrupció mértékének csökkenése ellensúlyozná.
● Mérlegelendő, hogy az adókötelezeuséget (szja-befizetés, illetékkirovás)
és az adótartozást (bírság, adóhiány) érintő fizetési kedvezményeket
cenzúrabizouságok határozzák meg.
● A központi és az igazgatóságok biztonsági főosztályai közöui együumű-
ködés erősítése ajánlou. Ezzel a hivatalon belül a megelőzési, vizsgálati,
kockázatkezelési tevékenységek hatékonyabbá válnának, ami csökkenti
a korrupciós kockázatot.
● El kell érni, hogy a 2008 áprilisában elfogadou új etikai kódex szabályait
valamennyi munkatárs ismerje, és mindennapi munkájában kövesse.
IV. 3.1.5. Minisztériumok, állami intézmények
Ide sorolandó minden olyan szervezet, amelyen belül közvetlenül, vagy köz-
vetve jelentős közpénzek, közvagyonok, közszolgáltatások és uniós források
sorsa feleu döntenek. Függetlenül auól, hogy a döntéshozatali hierarchia me-
lyik szintjén lévő intézményről van szó, működésében, a döntések tisztasá-
gában, társadalmi hasznosságában stb., azaz a döntéshozatal felelősségében
nincs és nem is lehet különbség. Ezeknek az intézményeknek a működteté-
sében – a szabálykövető magatartás szempontjából és annak érdekében – az
alábbi szervezeti funkciókat meg kell erősíteni, illetve a törvény adta lehető-
ségeken belül az alábbi intézkedéseket ajánlou megtenni:
Az intézmény működésében biztosítani kell a szakmai és a politikai szem-
pontok valódi szétválasztását. Minden közérdeket érintő kérdésben kizáró-
lag a társadalmi és a szakmai érdekek érvényesüljenek.
Ahol szükséges, ou meg kell erősíteni, vagy ki kell alakítani a belső el-
lenőrzés professzionális szervezetét. A belső ellenőrzés terjedjen ki az intéz-
ményen belüli köz- és uniós javakkal kapcsolatos döntési folyamatokra is.
A belső ellenőrzési szervezet vezetője legyen természetes és állandó partnere
az Ellenőrzési és Közbeszerzési Iroda erre a területre szervezeu egységének.
A belső ellenőrző szervezetnek minden tudomására jutou szabályellenes
szándékot, vagy teuet az intézet vezetőjén túl az EKI illetékes egységének is
jeleznie kellene.
Az intézeten belüli, köz- és uniós érdeket érintő döntést, a törvényes kor-
látokon belül, közvetlenül a döntést követően nyilvánosságra kell hozni.
A döntés tartalmi részletein túl meg kell nevezni minden döntéshozatali me-
198
chanizmust és a döntésért felelős személyt. Pályázatok esetében mindezt már
a meghirdetéskor meg kell tenni. Be kell vezetni azt az elvet, hogy bünteten-
dő az adatok nyilvánosság elől történő eltitkolása.
Minden intézmény működésében legyen fontos szerepe egy általános és
az intézmény tevékenységéhez illeszkedő részeket tartalmazó etikai kódex-
nek. A kódex tartalma nap mint nap segítse a szabálykövető magatartást, és
legyen segítségre akkor is, ha szabályellenes utasítást kell megtagadni. Az
etikai kódex ilyen mélységű „működtetéséért” az intézmény vezetője legyen
a felelős.
A korrupciós kockázatok csökkentése érdekében szükséges lenne kidol-
gozni és bevezetni az állami szervezetekben az integritás-irányítási rend-
szert, amelynek főbb intézkedési csoportjai az ún. „kemény” intézkedések, a
„puha” intézkedések és az általános intézkedések.
40
Néhány kemény intézke-
dést már felsoroltunk, lássunk a Hollandiában kipróbált alkalmazás tapasz-
talatai alapján néhány puhábbat:
● Az integritás mint sérthetetlen, megvesztegethetetlen állapot, az egyes
köztisztviselőkre éppúgy vonatkozik, mint a szervezetekre, azzal a kü-
lönbséggel, hogy egy szervezet köteles mindent megtenni annak érde-
kében, hogy alkalmazouai ellenálljanak a kísértésnek.
● E politika feltételezi, hogy folyamatosan felmérjük és értékeljük az adou
helyzetben jelentkező korrupciós kockázatokat.
● A korrupciós kockázatokról egy korrupciós kockázati térkép készítése
szükséges, amely azonosítja a magas korrupciós kockázatú területek he-
lyét, típusát és természetét a közszférában.
41
● Az integritáskultúra előmozdítása érdekében hatásos képzési progra-
mokat kell szervezni a közszféra valamennyi szintjén.
Figyelembe kell venni, hogy az integritás nem csupán törvények és jog-
szabályok összessége, hanem erkölcsi felelősség is; továbbá, hogy az integ-
ritáspolitika mint folyamatos tevékenység nem csupán az elfojtást, hanem
mindenekelőu a megelőzést szolgálja.
Jóllehet az integritásalapú rendszer bevezetésének hatása csak fokozato-
san, középtávon bontakozik ki, és csak nagy erőfeszítésekkel valósítható meg,
jelentősége és hatékonysága a nemzetközi tapasztalatok alapján igen nagy.
40
 Részletesen lásd erről a Korrupciós kockázatok feltérképezése a magyar közszférában című
tanulmányt, ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest 2008. augusztus.
41
 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009 közepén kétéves időtartamú pályázatot írt ki
az ÁSZ-nak címezve többek közöu a hazai állami intézmények kockázati térképének elké-
szítésére.
199
IV. 3.2. Közjavakat és közszolgáltatást érintő területek
IV. 3.2.1. Állami és önkormányzati beruházások
Az Ellenőrzési és Közbeszerzési Irodának fél éven belül ki kellene dolgoz-
ni az állami beruházásokkal kapcsolatos döntéshozatali és megvalósítási
módszertani szabályzási útmutatót.
Ehhez az utolsó öt év tíz legnagyobb
központi beruházásából sorsolással
kiválasztou három elemzése alapján
szerzeu tapasztalatokat kellene fel-
használni. E fontos szakmai segédlet
középtávon érvényesülhet, ám nagy
hatású és viszonylag könnyen meg-
valósítható.
Ki kellene alakítani egy olyan be-
ruházásirányítási és ellenőrzési rend-
szert, amelyben a személyi felelősség
és a szakmai, társadalmi ellenőrzés a nyilvánosság előu folyik. Amennyiben
az antikorrupciós intézmények működnek, a modern információs technoló-
gia által biztosítou nyilvánosság a további szükséges feltétel. Ennek hatása
azonnali és jelentős.
A különféle szociális, infrastrukturális, oktatási, sport-, kulturális, igazság-
ügyi intézmények létrehozására indítou beruházások korrupciós kockázatát az
előzőekben javasolt intézkedések, továbbá azok kiterjesztése, illetve az önkor-
mányzati sajátosságokat figyelembe vevő alkalmazása jelentősen csökkentené.
IV. 3.2.2. PPP-beruházási és -szolgáltatási konstrukciók
A korrupció elleni nemzeti program felelős intézményének, az EKI-nek irá-
nyításával valós adatok alapján javasolt feldolgozni az elmúlt évek különbö-
ző típusú legnagyobb PPP-beruházásainak tapasztalatait. A feldolgozás az
egyes vállalkozásokon belül terjedjen ki a kezdetektől az üzemeltetésig min-
den részletre. Az így összegyűjtöu adatok, következtetések, tanulságok alap-
ján elkészülő tanulmányt – az adatvédelmi előírások figyelembevételével –
ajánlou nyilvánosságra hozni, szakanyagként közzétenni. Törvényileg is ki
kellene mondani, hogy a PPP-beruházások adatai közérdekből nyilvánosak.
A feldolgozással szerzeu tapasztalatok alapján – akár több beruházási tí-
pusra – célszerű elkészíteni a PPP-programok döntés-előkészítésénél hasz-
nálandó szakszerű beruházás-előkészítő irányelveket. Az irányelveknek a
Amennyiben a korrupció elleni
küzdelemben a központi akarat
és a három pillér teljes értékűen
„működik”, akkor több területen
szinte automatikusan csökken a
korrupció előfordulása, sőt a ve-
szélye is. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy az operatív te-
rületeken a specifikus akciókra
ne lenne szükség.
200
gazdasági, megtérülési, fenntarthatósági, minőségi, a jogi, a garanciális elő-
írásokon túl minden, a beruházás szempontjából fontos elemet tartalmazni-
uk kellene. Ennek alkalmazását minden PPP-beruházás előu kötelezően elő
kell írni. Csak olyan PPP-beruházás kezdeményezhető, amely megfelel a kö-
vetelményeknek.
A PPP-beruházások előkészítése során kétpólusúvá kell tenni a döntés-
hozatali folyamatot. A magánvállalkozói oldallal szemben az állam részéről
egyszemélyi jog- és felelősségi körrel kell megjelenni, és ez a jog- és felelős-
ségi kör minden esetben a beruházás hasznát élvező és terheit viselő intéz-
ménynél legyen. Ebbe a folyamatba a feleues állami szerv semmiképp ne
avatkozhasson be.
Kölcsönös előnyökre épülő PPP-beruházás a közérdek szempontjából is
lehet előnyös. De ehhez szakmai felkészültségre, megalapozou döntésekre,
átlátható folyamatokra és felelős hozzáállásra van szükség.
IV. 3.2.3. Privatizációs eljárások
A nyilvánosság növelése és a verseny feltételeinek biztosítása melleu a követ-
kező lépések segíthetik elő a korrupciós visszaélések mérséklését:
Számolni lehet azzal, hogy ha egy nemzetstratégia a társadalom hosszabb
távú érdeke alapján pontosan megfogalmazza a nem privatizálható tételeket,
vagyonelemeket, akkor ezen a terülten jelentősen csökkenhet a törvénytelen
kísérletek, esetek száma.
Minden döntési fázisnak legyen közzéteu egyszemélyi felelőse. (A közel-
múltban elfogadou vagyontörvény alapján a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek
a privatizációs folyamatok szükségességéért, tisztaságáért és gazdaságossá-
gáért kell felelnie.)
Fel kell mérni, minősíteni és értékelni kell az ingatlanbecsléssel foglalko-
zó cégeket. Mindazokat az értékbecslőket, akik bármiféle korábbi korrupciós
ügyben részt veuek, legalább három évre ki kell zárni mindenféle állami ügy-
letből, és erről listát kell készíteni. A listának rendelkezésre kell állnia min-
den érdeklődőnek, de javasolt megtalálni módját a lista teljes nyilvánosságra
hozatalának, mert csalók adatait törvény szelleme sem védi. Azért, hogy a
külső tanácsadók szakértelmét pótolni lehessen a közszférában, különösen
az önkormányzatoknál, szükséges a köztisztviselők, illetve közalkalmazot-
tak jogi és szakmai képzeuségének emelése.
A nemzeti vagyonnak a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 2008-ban meg-
kezdeu felmérése alapján, a vagyon piaci értékének szakszerű és gyors meg-
határozása alapvető követelmény. Szükség van ennek a folyamatnak a szak-
szerű ellenőrzésére, felülvizsgálatára és befejezésére.
201
Az önkormányzati területen – a politikai szándék megléte esetén – vi-
szonylag rövid idő alau érezhetően csökkenteni lehetne a privatizációk kor-
rupciós kockázatát a következő feltételek megteremtésével:
● A nyilvános eljárást körültekintő piacelemzés, felmérés előzi meg, és a
pályázaton több, egymástól független ajánlauevő vesz részt.
● Ha minden esetben testületi döntések határozzák meg az eredményt,
nő a szabályzati fegyelem és szigorú, többfokozatú ellenőrzés érvénye-
sül. A testületi döntés csak a közösségi érdek érvényesülésének az erős
biztosítéka lehet, de nem helyeuesíti a polgármester felelősségét, és tár-
sadalmi érdek elleni döntés esetén a büntethetőségét.
● A kulcspozícióban lévő döntés-előkészítő és a döntésben részt vevő köz-
tisztviselők jövedelmeinek rendezéséig intenzív ellenőrzéssel kell a koc-
kázatot csökkenteni.
● Az önkormányzati törvény szerint a vagyongazdálkodás felelőse a pol-
gármester. Ennek megfelelően erősíteni, tudatosítani kell a polgármeste-
rek büntetőjogi felelősségét.
Szükséges az is, hogy ilyen esetekben az Állami Számvevőszék ellenőrzése
elsősorban a valós vagyonérték meghatározására és a külső szakértők tevé-
kenységének felülvizsgálatára irányuljon. Javasolt, hogy az ÁSZ az állami tu-
lajdonú társaságok felügyelőbizouságainak elnökeit a korrupciós kockázatok
figyelembevételével jelölje ki.
IV. 3.2.4. Uniós és állami támogatások, pályázatok
A korrupciós kockázatok mérséklését ezen a területen is többfajta akció szol-
gálhatja, amelyek egy részétől közvetlen, másoktól közveteu csökkentő hatás
várható.
Közvetlen hatású intézkedések:
Az Állami Számvevőszék csak a támogatások felhasználásának utólagos el-
lenőrzését végzi, ezért az Ellenőrzési és Közbeszerzési Irodán belül létre kell
hozni egy olyan értékelő és ellenőrző testületet, amely a pályázati rendszer
folyamatának teljes időtartama alau ellenőrzési joggal rendelkezik, és él is
vele. Ez az ellenőrzési folyamat a teljes nyilvánosság melleu szúrópróba jelle-
gű, kivéve a bejelentés alapján elrendelt ellenőrzéseket.
Az uniós támogatásokkal kapcsolatos bírálóbizousági tagok és közremű-
ködő szervek politikai befolyásolásának megszüntetése érdekében ki kell
dolgozni azt a rendszert, amely biztosítja, hogy (1) szakszerű és pártatlan
202
összetételű bizouságok végezzék az értékelést és hozzanak döntést; (2) a bí-
rálóbizousági tagok szakszerű döntéseikért felelősséggel tartozzanak. Ennek
kapcsolódnia kell a forrásfelhasználás társadalmi hasznosságát és szabályos-
ságát ellenőrző rendszerhez.
A fejlesztési támogatások elosztásában részt vevő döntéshozók esetében
szükséges a jelenleginél szélesebb körben bevezetni az összeférhetetlenségi
szabályokat. Meg kell találni a módját annak, hogy az elosztásban részt vevő
közalkalmazouak, köztisztviselők ne legyenek alkalmazhatók az érinteu ma-
gánszférában.
Bizonyítou korrupció, törvénysértés esetén – a céges és személyes fele-
lősségre vonáson túl – minden érinteu intézményes szereplő (pályázatíró,
konzulens cég stb.) legalább három évre legyen eltiltva mindenféle hasonló
munkától. Kerüljön egy tilalmi listára, amely nyilvánosságának mértékét tör-
vényileg a lehető legszélesebbre kell meghatározni.
Közvete hatású intézkedések:
Egy olyan átfogó, legalább közép- és hosszú távú ország- és nemzetprog-
ramra van szükség, amely pontos jövőképpel, számszerű célokkal, profesz-
szionális stratégiával, intézkedési programokkal rendelkezik, és a miniszteri,
regionális és önkormányzati feladatok pontos és részletes felsorolását is tar-
talmazza. Ennek elkészülte után a kormány terjessze az Országgyűlés elé a
már elfogadou programokra (részstratégiákra) épülő közép- és hosszú távú
átfogó társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégiáját, különös tekinteuel a hazai
és uniós támogatások és – az adóstratégiával alátámasztou – kedvezmények
összehangolására. Másként: meg kell teremteni azt az állapotot, amikor a ha-
zai és az uniós források felhasználásával zajló pályázatok, fejlesztések minél
nagyobb hányada illeszkedik egy átfogó nemzetfejlesztési tervbe. Enélkül
csökkenhet ezeknek a jelentős fejlesztéseknek a társadalmi hasznossága, és
növekszik a manipuláció, a korrupció esélye. (Ilyen program elkészítése, a
helyzethez illesztése soha nem késő!)
A jogi szabályozás továbbfejlesztésével – a megbízható pénzügyi me-
nedzsment uniós elvével összhangban – el kell érni a költségvetés kiadási
tételeinek pénzügyi tervezésében a hozzájuk kapcsolódó teljesítménycélok
és -mutatók tervezését és alkalmazását. E reformértékű feladat megoldását a
lehető legsürgősebben el kell kezdeni, és rövid idő alau át kell térni az intéz-
ményfinanszírozási költségvetésről a program- vagy feladatalapú költségve-
tési gyakorlatra. Ily módon erősödhetne az átláthatóság és az elszámoltatha-
tóság követelménye, és csökkenne a korrupció.
Sürgető feladat az államháztartás információs rendszerének továbbfej-
lesztése a fejlesztési jellegű kiadások és az állami vagyonnal való gazdálko-
203
dás adatainak nyilvántartása és nyomon követése érdekében. Csak így te-
remthető meg az ellenőrzés feltétele.
A támogatások teljesítményének kiértékeléséhez ki kell alakítani az indi-
kátorok, mutatók képzésének megfelelő módszertanát, és módosítani kell a
nyilvántartási rendszer egységes megteremtésére vonatkozó jogszabályi elő-
írásokat.
A kiadások racionalizálása és a korrupciós lehetőségek mérséklése érde-
kében szükséges a közreműködői, valamint a vezetői sikerdíjak egységesítése
és nyilvánossá tétele.
Szükséges annak tudatosítása, hogy az unió e támogatások felhasználá-
sát sokoldalúan ellenőrzi, és a korrupció gyanúja a támogatás elvesztésével
járhat. Ezek a javasolt intézkedések ennek a kockázatnak a csökkentését is
szolgálják. Mindemelleu – az ÁSZ véleményére alapozva – elengedhetetlen,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tevékenysége oly mértékben javuljon,
hogy megfeleljen az ilyen jellegű kihívásoknak.
IV. 3.2.5. Egészségügy, egészségbiztosítás és a gyógyszerkassza
A korrupció elleni küzdelem szempontjából az egészségügy és környezete is
egy olyan terület, ahol a szabálykerülő magatartásnak nagyon sok fajtája for-
dulhat elő. A legkisebb jelentőségű, de tömeges szabálytalanságoktól a súlyos
és törvénytelen érdekérvényesítésen át a hétköznapi hálapénzig számtalan
eseuípus ólomként nehezedik az egészségügy működésére. Ilyen esetben csak
közvetlen, a szabálytalanságokat csökkentő intézkedésekkel lehetetlen a haté-
kony küzdelem. Szükség van az általános működés minőségét is javító, közve-
teu lépésekre, korrekciós programokra. Még az is lehetséges, hogy a szükséges
közveteu intézkedések száma és súlya nagyobb, mint a közvetleneké. Másként:
az egészségügy átfogó rendbetétele nélkül e területen a korrupció és a szabály-
talanságok elleni harcban nehéz látványos eredményt elérni.
Mindenekelőu meg kellene határozni a nagypolitikának az egészségpoli-
tika helyét a nemzetpolitikai stratégiában. Összhangot szükséges teremteni
az egészségpolitikai célkitűzések, a társadalom jogos gazdasági elvárásai, a
jogszabályok és a finanszírozáson keresztül ható érdekeltségi rendszerek kö-
zöu. A két szabályozási forma egysége hozhat létre rövid, ill. hosszú távon
átmeneti, majd végleges eredményt. Azt az állapotot kell elérni, amikor érvé-
nyesül az emberi magatartás kétpólusú szabályozása, a gazdasági és a jogi.
A két forma egymás nélkül nem hatékony, mert az egyik hiánya a teljes rend-
szert felboríthatja. Napjaink egészségügyi viszonyai közöu a tisztán jogi (ad-
minisztratív) megoldás az anyagi érdekeltség helyretétele nélkül előbb-utóbb
204
megbukik. A gazdasági érdekeltségen alapuló sem nélkülözheti a megfelelő
jogi szabályozást, ellenkező esetben bizonyos idő után a rendszer felbomlik.
A jelenlegi, minisztériumcentrikus felügyeleti rendszert – mint minden
ágazat esetében – ajánlou kibővíteni azzal, hogy az Ellenőrzési és Közbe-
szerzési Iroda betekintési jogokat gyakorolhat a tárca és intézményei feleu.
Ez semmiben nem korlátozná a szakminisztérium cselekvési és felelősségi
jogkörét, sőt, az EKI elsősorban szakmai segítséget nyújtana a szabályos és
átlátható működtetéshez. Ennek érdekében az Egészségügyi Biztosítási Fel-
ügyeletnek teljes partneri kapcsolatot kell működtetnie az EKI-vel. Közis-
mert, hogy ez az ágazat egyike a legnagyobb közpénzfelhasználóknak. Ter-
mészetesen az EKI-tól függetlenül az ágazatnak kellene kiépítenie a maga
belső ellenőrzési rendszerét.
Az egészségügy nyilvánossága
Az egészségügyben a beszerzések, beruházások, szolgáltatások, finanszí-
rozások, pénzügyi tranzakciók, döntéshozói összeférhetetlenségek stb. bo-
nyolult hálózata is előfordulhat, ami jelentős mennyiségű szabálytalanságot
takarhat. Ennek a komplex rendszernek az átláthatósága, megtisztulása ha-
tározou intézkedéseket követel. Ennek egyik legerősebb eszköze a kötelező
nyilvánosság. Például az ÁNTSZ-engedéllyel rendelkező és közfinanszíro-
zásban részesülő egészségügyi szolgáltatók tulajdonosainak és szerződéses
partnereinek minden, közpénz felhasználásán alapuló szerződésének, illetve
a közfinanszírozású intézmény magáncéggel kötöu szerződéseinek az előírás
szerinti adatait nyilvánossá kellene tenni.
A közpénzből finanszírozou egészségügyi intézményeknél fontossá, élővé
kell tenni az etikai kódexet. Az ennek alapján folyamatos és hatékony ellenőr-
zést követően feltárt szabálytalanságokat szigorú büntetésnek és erről széles
körű tájékoztatásnak kellene követnie. Különösen vonatkozik ez a szakmai
továbbképzésekre, a konferencia részvételekre, utazásokra, rendezvénymeg-
hívásokra, orvoslátogatói találkozásokra és kutatási, együuműködési szerző-
désekre, illetve minden megbízási jogviszonyra.
Az egészségügy döntéshozóinak és közvetlen családtagjaik minden vál-
lalkozását bejelentéskötelessé kellene tenni.
Az orvosok vényköteles tevékenységét javasolt – a betegek személyiségi
jogait nem sértve – átláthatóbbá tenni. Az ÁNTSZ tiszti főgyógyszerésze fél-
évente, ill. éves összesítésben értékeli orvosonként a gyógyszerfelírást, ATC-
kód szerinti mennyiségét és a hozzá tartozó betegek (személyek!) számát.
Ez vonatkozik a vényköteles gyógyászati segédeszközökre is, ISO-kód bon-
tásban. Előzetesen ki kellene dolgozni az értékelés, a visszajelzés és a retorzió
szabályait.
205
A gyógyszer-támogatási rendszer döntéseiben, az azt előkészítő folyama-
tokban az EU erre az eljárásra vonatkozó transzparenciaszabályait kell al-
kalmazni. Az orvoslátogatók tevékenységét nyilvánossá kellene tenni. Meg
kellene találni mindazokat az eszközöket, amelyekkel a jelenlegi gyógyszer-
felírási gyakorlat értéktorzító hatása jelentősen csökkenthető.
A HBCs rendszer és más teljesítményfinanszírozást megalapozó módszer-
tani anyagok, illetve a rendszer karbantartását biztosító szerződések és ada-
tok, beleértve az abban közreműködő jogi és természetes személyeket (mun-
kaviszonyban is!) nyilvánossá és az interneten hozzáférhetővé kellene tenni.
(Hasonlóan az önkormányzati döntések javasolt közzétételéhez.) A nyilvá-
nosság a közzétételtől számítou legalább 3 évig legyen érvényes.
A fekvőbeteg-gyógyintézetekben gyógyszer-, orvostechnikai eszközök,
gyógyászati segédeszközök felhasználása – a beteg személyiségi jogait nem
sértve – javasolt, hogy legyen központilag ellenőrzöu és értékelt.
A közpénzeket felhasználó egészségügyben a teljesítményfinanszírozá-
si rendszer átalakítására, karbantartására és felügyeletére célszerű egyetlen
szervezetet létrehozni. A szakszerű és felelős szervezet a minisztérium fel-
ügyelete alau működne, és önállóságát jogszabályok garantálnák.
Az egészségügyben a teljes szakmai és felügyeleti rendszer újragondolása
elengedhetetlen feladat. Az egyes intézmények belső ellenőrzésének szaksze-
rűsége garantálja a szabályos működést és a korrupcióval szembeni fellépést.
A tárca vezetésének biztosítani kellene, hogy az ellenőrök összehangoltan
működjenek, évente egyszer tájékoztassák a Nemzeti Egészségügyi Tanácsot
a működésükről, eredményeikről. A belső ellenőrző egységek tekintsék ter-
mészetes, napi partnerüknek az Ellenőrzési és Közbeszerzési Irodát. A követ-
kező legalább öt évben célszerű lenne, ha az egészségügyi miniszter legalább
évente egyszer beszámolna a parlament illetékes szakbizouságának az egész-
ségügyi korrupcióról, az általa megteu, illetve tervezeu intézkedésekről.
Hálapénz
A hálapénzek ellen kizárólag adminisztratív eszközökkel fellépni reménytelen.
Jól működő egészségügyi hálózatokban az orvosok a biztosítási rend-
szereken belül a legjobban megfizeteu állampolgárok közé tartoznak. Ezzel
egyidejűleg hathatós és sokirányú kontroll alau állnak, a felelősségre vonás
és annak következményei egy életre meghatározóak lehetnek.
Magyarországon az egészségügy átfogó rendbetétele a hálapénz meg-
szüntetésének elengedhetetlen feltétele. A rendbetételig csak nagyon csekély
eredményekkel kecsegtető javaslatot lehet tenni:
Meg kell találni a „kikényszeríteu hálapénz” minél nagyobb számú lelep-
lezésének módját és gyakorlatát. Az ilyen eseteket a törvény szerinti bünte-
tésén túl legalább az egészségügyi hálózatban nyilvánosságra kellene hozni.
206
Kimondouan csak erre az átmeneti időszakra ki lehetne dolgozni egy
olyan adományozási mechanizmust, amely például alapítványi formában
adományként fogadná a csekken befizeteu, valóban a köszönet szándékával
adou pénzeket, amelyeket – megfelelő szabálymódosítással – az adou intéz-
mény, részleg demokratikusan meghatározou belső szabályai szerint fordíta-
nának üzemeltetésre, és/vagy jövedelmek kiegészítésére. Természetesen ezzel
az átmeneti megoldással az ún. passzív hálapénz elfogadása a kikényszeríteu
változaual azonos megítélésre kellene hogy kerüljön.
Jól felépíteu médiaprogram keretén belül az állampolgárok tájékozatlan
részével meg kellene értetni, hogy a legjobb takarékosság, ha egészséges ko-
rukban fizetnek rendszeresen a betegbiztosításért, esetleges betegségükért és
nem egy nagy összegben – pl. hálapénzként –, amikor az egészségromlásuk
egyben komoly anyagi terhet is jelenthet.
Összegzésképpen sajnos azt kell mondanunk, hogy a hálapénz még egy
ideig jelen lesz a magyar egészségügyben.
IV. 3.2.6. Önkormányzatok gazdasági és hatósági tevékenysége
A felmérések és a közbeszéd szerint is a korrupció és egyéb szabálytalan-
ságok miau igen veszélyezteteu az önkormányzati intézményrendszer. Nem
lehet a korrupció elleni küzdelemben
hatékony eredményt elérni csupán
közvetlen eszközökkel. A korrupciós
veszélyek csökkentésének alapvető
eszköze a megelőzés, amikor is az
önkormányzatoknál olyan helyze-
tet kell teremteni, ahol nincs meg a
korrupció lehetősége, vagy vállal-
hatatlanul nagy a „lebukásveszély”.
Ezt azzal lehet megalapozni, hogy
az önkormányzatoknál végzeu tevé-
kenységeket országos szinten nyilvá-
nos szabályzatban kellene rögzíteni,
amelynek betartását meg kellene kö-
vetelni. Továbbá:
A nyilvánosság, átláthatóság. A sváj-
ci önkormányzatoknál alkalmazou
módon minden – biztonsági és adat-
védelmi szempontokat nem sértő –, a közpénzeket és a közjavakat érintő in-
formációt a keletkezését követően nyilvánosságra kell hozatni, megnevezve
Egy önkormányzat még a legel-
tökéltebb szándéka ellenére sem
szakadhat ki környezetéből, a
külső hatásokat nem tudja ki-
zárni, a közéletben tapasztal-
ható korrupciós jelenségektől
és azok következményeitől nem
tudja függetleníteni polgárait.
Ez nagymértékben leronthatja
a korrupcióellenes munka haté-
konyságát. Ha azonban minden
szakterület és elsősorban a köz-
ponti hatalom megvívja a maga
harcát, a megfelelően összehan-
golt munka meghozza eredmé-
nyét ezen a területen is.
207
a folyamatokban és a döntésekben részt vevő személyeket és az egyes terüle-
tek, döntések felelősét.
A verseny biztosítása. Minden beruházást, értékesítést, szolgáltatás beszer-
zését versenyben kellene meghirdetni és megvalósítani. A verseny teljes fo-
lyamatában nyílt, tiszta és szakszerű legyen, ezért van szükség jogi és szak-
mai kontrollra.
Testületi döntés. Minden, egy központilag meghatározou értéknél nagyobb
beszerzés, értékesítés feleui döntéseket, szakszerűen előkészíteu anyagok
alapján tanácsos testületileg meghozni. A testület elé terjeszteu anyagok pon-
tossága és szakszerűsége egyszemélyi felelősséghez kötendő.
A szigorú, többfokozatú ellenőrzés. Központilag kidolgozou ajánlások szerint
minden önkormányzatnál ki kell alakítani a belső ellenőrzés módszerét, a
meglévőket felül kellene vizsgálni. Természetesen az ellenőrzés módja függ
az önkormányzat méretétől, működési rendszerétől. Az ellenőrzésekben az
intézményes, a testületi és a vezetői szinteknek összhangban kell működni-
ük. Minél kisebb az önkormányzat, annál jobban kell hogy érvényesüljön a
testületi és a személyes ellenőrzés és felelősség.
Szakmai felkészültség. Fontos, hogy a beruházások, beszerzések, értékesíté-
sek területén minél nagyobb mértékben jelen legyen az önkormányzat szer-
vezetében a versenyképes szakmai tudás. Ezt tudatosan kell fejleszteni, és
ebben az önkormányzatok szélesebb körben együuműködhetnek, szövetkez-
hetnek. Ahol ennek kialakítására nincs mód, ou biztosítani kell, hogy az ön-
kormányzat garantáltan semleges szakmai támogatást kapjon.
Külső tanácsadók. Csak ou szabad bevonni őket, ahol nincs kiépítve, meg-
szervezve a felelős belső tudás. Ilyen esetekben több, megalapozou és függet-
len szakvélemény beszerzése ajánlou.
Anyagi megbecsülés. Bár erre csak később lesz lehetőség, de törekedni kell
arra, hogy elsősorban a kulcspozícióban lévő köztisztviselők anyagilag az át-
lagnál jobb elismerésben részesüljenek.
Retorzió. Nyilvánvaló hiba, a korrupció megalapozou gyanúja esetén a vét-
kest tanácsos mielőbb eltávolítani az önkormányzati intézményekből.
A hatósági ügyek esetén előforduló korrupciót a szükséges kapacitások biz-
tosításával, az ügyhátralékok minimalizálásával, az ügyfelek felvilágosításá-
val, a szigorú, esetenként többszintű ellenőrzés bevezetésével, az ügyintézés
folyamatában a teljes nyilvánosság biztosításával lehet csökkenteni. A sza-
bálykerülés kockázatát csökkenti, ha minél kevesebbet találkozik az ügyfél
és az ügyintéző. Ebben is segítséget jelent a minél szélesebben alkalmazou
elektronikus ügyintézés.
Emelleu szükséges egyes, az ügyintézés folyamatát meghatározó jogsza-
bályok módosítása: a hatósági felelősség korrekt megnevezése, a határidők
hatósági betartatása, a szomszédjoggal való visszaélés megelőzése.
208
Vissza kellene állítani a közigazgatási hivatalok törvényességi jogkörét.
A megelőzésnek nagyon fontos eleme az ügyfelek felvilágosítása. Panasz-
fórum kialakítása, az ellenőrző szervezeteknek és személyeknek a bemutatá-
sa. Az előzetes, vagy aktuális tájékoztatás igen sokat számíthat.
Elősegíti a visszaélések, megvesztegetések visszaszorítását a panaszok
vizsgálati eredményének nyilvántartása és elemzése is. Ezzel a hatósági eljá-
rásokért felelős személyek igen fontos, sokszor a szabálytalanság megelőzését
segítő információkhoz juthatnak.
Ebben a közintézményi szegmensben is komoly hatása van a feltárt, szank-
cionált szabálytalanságok, visszaélések, vesztegetések nyilvánosságra hoza-
talának. Egy társadalmi közösségben minél nagyobb nyilvánosságot kap a
lebukás, annál valószínűbb a szabálykövetés. Bármelyik önkormányzat ezzel
a rend iránti szándékát tudatosíthatja, és egyben növeli a közösség bizalmát,
biztonságérzetét.
IV. 3.2.7. Az oktatási rendszeren belüli szabályelkerülő visszásságok
Hasonlóan más intézményrendszereken belüli megoldásokhoz, a szabály-
ellenes magatartással, a csalással, eseti érdemjegy-üzleteléssel szemben tar-
tós eredményt az általános rend létrehozása nélkül nagyon nehéz elérni.
Mindezek melleu lehetséges néhány olyan eszköz, amelyek önmagukban is
csökkenthetik az oktatáson belüli szabálytalanságokat. Ezeknek a korrekciós
programoknak a szereplői: az intézmények vezetése, az oktatógárda, a diák-
és hallgatói önkormányzatok és a szülői munkaközösségek.
Ajánlatos, hogy minden érinteu oktatási intézmény dolgozzon ki egy,
az iskolai csalások csökkentését szolgáló programot, és ezt emelje stratégiai
szintre. Egy ilyen program lehetséges elemei:
● a diákok, a hallgatók bevonásával leltár készítendő a fertőzöuség elter-
jedtségének és módszereinek pontos megismerésére;
● a felmérés alapján akcióterv készítése elsősorban a megelőzésre, a meg-
győzésre, az ellenőrzésre, a számonkérésre és a retorzióra építve;
● tájékoztató, szemléletformáló kampány indítandó a szabálykövető ma-
gatartás melleu és a „stréberség”, a teljesítmény nélküli előrehaladás
elve ellen;
● módszertani, pszichológiai, mentálhigiénés képzések szervezése az ok-
tatók részére;
● az intézményeken belül a csalások elleni program folyamatainak, lépé-
seinek, eredményeinek és következményeinek teljes és folyamatos nyil-
vánosságot kellene biztosítani;
209
● országos mozgalom keretén belül ajánlatos iskolatípusonként megszer-
vezni a csalások elleni küzdelem módszereinek kölcsönös megismeré-
sét, tapasztalatainak kicserélését;
● a legfontosabb szereplők bevonásával, a hasonló helyzetű intézmények-
nek célszerű lenne rendszeresen konferenciákat tartani, hogy a sziner-
giák növeljék az egyes programok hatékonyságát.
Ezek a javaslatok elsősorban a jelenlegi állapotok javítását szolgálják, nem
jelentenek teljes megoldást. Elfogadható szintű eredményre csak a különböző
szereplők széles összefogásával, a programok következetes végrehajtásával
és kitartó munkával lehet számítani. A csalások és a hasonló jelenségek visz-
szaszorítása minden bizonnyal az oktatási intézmények versenyképességére,
a hazai oktatás színvonalára komoly hatással lesz.
IV. 3.3. A vállalatoknak címzeu, korrupció elleni javaslatok
A vállalatoknál a cégszinten és az egyéni szinten kezdeményezeu, illetve
folytatou korrupció elleni harc eredményessége és eszköztára különböző.
Ha egy cég vezetése korrupt, akkor a belső szabályzások csak adminiszt-
ratív dekorációk, ugyanakkor ez a legveszélyesebb kategória. Ilyenkor az ese-
mények külső szabályozásával lehet eredményre jutni. Ilyenek például:
A cégek esetében a neves szakmai és érdekvédelmi tömörülések, pl.
AMCHAM, üzleti klubok, szakmai szövetségek stb. hozhatnak létre egy olyan
„elitklubot” és listát, ahová az ügyet felkaroló cégek kerülnek. Elkerülendő,
hogy ez negatívan hasson vissza, azaz
a cégek ne abban legyenek érdekeltek,
hogy ne kerüljön napvilágra, ha kor-
rupció történt a cégen belül, hanem az
(is) kapjon elismerést, ha ezek feltárása
szisztematikusan megtörténik.
A korrupcióba keveredeu válla-
latok neveit, adatait nyilvánosságra
kellene hozni, és őket minden további közbeszerzésből legalább három évre
ki kell zárni
42
. A különböző felmérések szerint a küzdelemben ez az egyik
leghatékonyabb eszköz.
A keuő együu elkezdhetne kialakítani egy motivációt a „listára” kerülés-
hez. Ehhez tartozik az is, hogy jelenleg a cégek egy része az ügyek eltusso-
42
 A Svájci Hozzájárulási Programiroda kiadványából származó javaslat alapján. Hogyan
előzzük meg a korrupciót? 2009., első kiadás.
A vállalatok jelentős része tisztá-
ban van egy ország korrupciós fer-
tőzöségi szintjével. Annál ke-
vésbé lehet számítani a cégek ön-
mérsékletére, minél elterjedtebb
a korrupció.
210
lásában érdekelt. Így köztudou botrányok esetén is „közös megegyezéssel”
válik el a munkáltató a korrupt munkavállalótól. Amennyiben a törvényi sza-
bályozás motiválná a munkáltatót a (rendkívüli) felmondás alkalmazására
(azaz legalább ilyen esetekben nem félnének a vállalatok, hogy a munkaügyi
döntőbíróság vagy a polgári bíróság a munkavállaló oldalán fog állni), akkor
elkezdődhetne a „veszélyes” alakok kiszűrése a veszélyezteteu pozíciókból.
A Gazdasági Versenyhivatalnak elsősorban eseménykövető jogosítványai
vannak, a piaci történések megfigyelése alapján, vagy bejelentésre tesz lépé-
seket. A GVH egy átfogó korrupcióellenes nemzeti program keretében, az
azért felelős Ellenőrzési és Közbeszerzési Irodával együuműködve jelentősen
növelhetné a program hatékonyságát. A jelenleginél sokkal több megelőző
intézkedésre lenne lehetőség, nem beszélve az ügyek átfogó folyamatainak
könnyebb és hatékonyabb feltárásáról. Fontos leszögezni, hogy minden fel-
tárt és közzéteu korrupciós eset csökkenti a következő előfordulásának való-
színűségét.
A vállalatok cégkultúrája, a folyamatok és döntések belső szabályozása
alapvetően a vállalkozás tulajdonosi körének joga és kötelessége. Ennek el-
lenére némely aspektus „államilag”, azaz törvényileg is szabályozható, és be
nem tartása szankcionálható. Ide tartozik, hogy a törvény ne cégeket, hanem
egyéneket (jogi személyek helyeu tehát valós, természetes személyeket) tegyen
felelőssé és büntethetővé. Mindezt úgy, hogy nemcsak a korrupciót közvetle-
nül végzők, hanem a közveteuen részt vevők is felelősök legyenek, jelesül egy
vállalat vezetése (élén az igazgatósággal) is bizonyítási kényszer alá kerüljön,
hogy folyamatosan és mindent megteu az ilyen esetek megelőzésére.
A magáncégek autonómiájából fakadóan csak korlátozou a „kényszerítő,
külső” beavatkozási lehetőség. Törvény tiltja a kartellezés minden formáját,
amely értelemszerűen magáncégekre is vonatkozik. Monopolisztikus hely-
zetben levő és 50%-nál kisebb önerővel elnyert európai uniós pályázatok ese-
tén a magáncégek kötelezeuek a törvényileg előírt közbeszerzési folyamatok
betartására. Az összes többi esetben viszont a beszerzés, beruházás belső fo-
lyamatainak szabályozására csak ajánlások tehetők, esetleg olyan motiváció-
val kombináltan, amelyeket a cégek kulcsemberei önkéntesen alkalmaznak –
akár a cég érdekében, akár a későbbi személyes felelősségre vonhatóság el-
kerülése érdekében. Mindezek a manipulációs lehetőségek csökkenthetők a
nyilvánosság kötelezővé tételével. Felhasználható a technológia is a minél át-
láthatóbb viszonyok biztosítására (lásd az internetalapú pályáztatás, IV. 2.3.1.
fejezet).
A vállalaton belüli, egyéni szintű korrupció visszaszorítása, vagy elkerülése
leginkább belügy. Ennek lehetséges eszköztára:
A cégeket a törvények kötelezik arra, hogy ne korrumpáljanak. Ezt forma-
ilag be is tartják, azaz a cég (a vezetés) „hivatalosan” soha, senkit nem kötelez,
211
vagy buzdít korrupcióra, sőt azt nem is tűrheti. Ugyanakkor sok helyen az
„íratlan” szabályok közé tartozik az üzleti célok „mindenáron” való elérése,
akár ilyen eszközökkel is. Néhol ez egy szűk felsővezetői kör nemhivatalos
„munkakör-kiegészítése”, másuu alvállalkozókat kényszerítenek erre (álta-
lában „lobbizás”-nak titulálva). Az alapítók, tulajdonosok, mindenkori fel-
ső vezetők joga és kötelessége, hogy kialakítsák azt a cégkultúrát, amelyet
helyesnek tartanak. Ahol a korrupciómentességre valóban (tehát nemcsak a
kommunikáció szintjén) hangsúlyt fektetnek, ou:
● ennek megfelelően alakítják ki a légkört,
● ennek figyelembevételével alakítják ki a szervezeti felépítést a hozzá tar-
tozó jogokkal (és azok korlátozásával, pl. két aláíró stb.),
● a belső folyamatokat,
● az ellenőrzési és visszacsatolási pontokat,
● valamint a belső ellenőrzést.
A korrupcióra való hajlam további ellenszere, ha a kulcsemberek motivá-
ciós rendszere, és így a motiváltsága is megfelelő: egyrészt olyan a belső elis-
merési rendszer, amely tiltja, hogy az eredményt korrupcióval érjék el; más-
részt „van vesztenivalójuk” az érinteueknek, nem számíthatnak felső szintű
elnézésre, sőt a cégen kívüli karrierjüket is derékba törheti, ha ilyen ügyekbe
keverednek. Ehhez tartozik, hogy reális célokat tűznek ki az értékesítés és
egyéb kulcsterületek vezetői elé.
Az etikai kódex látványos eszköznek tűnik, de teljes körű megalapozou-
ság hiányában inkább PR-jelentőségűnek tartják az érinteuek, és így is állnak
hozzá. A szervezeten belül akkor hasznos eszköz, ha a menedzsment szelle-
misége azonos a kódex tartalmával.
A kiváltó és megengedő okok kapcsán már érdemes volt a döntéshozatali
folyamat mentén vizsgálni a jelenséget. Ugyanezt érdemes cselekedni már a
megszüntetésre irányuló javaslatoknál is. Így a pénzek elköltéséhez kapcso-
lódó döntési folyamat a legérzékenyebben megvizsgálandó terület. A kulcs-
kérdések:
● Ki tesz javaslatot a büdzsére, milyen behatások alapján?
● Ki fogadja azt el, milyen döntési mechanizmus keretében?
● Ki és hogyan szabályozza az ajánlauételre jogosultak körét?
● Ki felelős az ajánlatkérés folyamatáért?
● Kik és milyen elvek alapján értékelik ki az ajánlatokat?
● Közbeszerzés esetén: ki választja ki a közbeszerzési tanácsadót, milyen
alapon?
● Mi a szakmai zsűrizés elve és gyakorlata?
212
● Kik tesznek javaslatot a döntésre, milyen mélységű indoklással?
● Kik hozzák meg a végső döntést hivatalosan, és kik „szólhatnak bele”?
● Mi a szerződéskötés menete?
● Kinek és milyen folyamat keretében áll jogában későbbi változtatásokat
kérni, elfogadni – a vele járó újabb kiadásnövekedéssel?
● Kik és milyen folyamat keretében jogosultak a teljesítésigazolás kiadá-
sára?
● Mennyire automatikus ezek után a számlák befogadása és határidőre
történő kifizetése?
A további megoldás-támogatási módok inkább indirektek: olyan légkört kell
kialakítani, ahol mind az egyes személyek karrierje, mind a cégek imázsa és
így mindkét esetben a sikeresség záloga az ezirányú, jó reputáció. Az egyé-
nek esetében a fejvadászok, HR igazgatók segítségével alakítható ki egy olyan
– akár formális – kezdeményezés, amely ezt támogatja.
Összességében látható, hogy olyan megoldás, amely hatékony és egyúual
reálisan nézve könnyen megvalósítható lenne, a felsoroltak közöu nincs. Iu
is beleütközünk ugyanis abba, hogy a fenti megoldási javaslatok kizárólag
egyetlen esetben vezethetnek eredményre: amennyiben széles körű társadal-
mi konszenzus van a tekintetben, hogy „ez így nem mehet tovább”, részben
morális okokból, részben pedig gazdasági okokból, hiszen a jelen rendszer-
ben nem a jobb győz, és így a cégek (és vele az ország) versenyképessége
csökken. Valós piaci értékteremtés helyeu olyan képességekre, készségekre,
folyamatokra stb. pocsékol a cég és a rendszer időt, energiát és mindezzel
pénzt, ami csak ebben a rendszerben „hasznosul” – igaz, iu és most viszont
többet ér, mint a valódi értékteremtő képesség.
A folyamat azonban beindítható, sőt gyorsítandó. Ehhez látványos megol-
dások is kellenek, hogy a köztudatba és az érdeklődés középpontjába kerül-
jön. Ezért „fentről lefelé”, azaz a nagy beszerzések, beruházások irányából,
látványos megoldásokkal kell kezdeni a sort.
213
V. Következtetések, összegzés
Arra a kérdésre, hogy több meghirdeteu program ellenére az elmúlt évek
során miért nőu a korrupció Magyarországon, a legteljesebb választ az elő-
zőekben leírt korrekciós javaslatok, a korrupció elleni ajánlou akciók adják.
Minden jogos és életképes javaslat egy-egy válasz a kérdésre.
A társadalom és vezetői. A korrupcióellenes küzdelem akkor lehet igazán sike-
res, ha sikerül meggyőzni az állampolgárok nagy részét, hogy tisztességes
munkából elfogadható életszínvonalon meg lehet élni, vagyis ne vegyenek
részt a tisztességtelen jövedelemszerzésben, hanem inkább üldözzék azt. En-
nek viszont előfeltétele, hogy az országot hiteles vezetők irányítsák, és készen
legyenek a szükséges szabályok kialakítására és betartására, amelyek az ál-
lampolgár számára a jelenleginél magasabb szinten biztosítják az ellenőrzés
(büntetés) lehetőségét.
43
Általánossá kell tenni a korrupciós cselekményeket
elitélő társadalmi tudatformálást. Ebben biztosítani kellene a média aktív és
minőségi részvételét. A szabálykövető gondolkodásmód terjesztésének és a
korrupció elleni harc eredményeinek bemutatására legalább a program első
felében, 4-5 évig forrásokkal, szabályozással értékes médiafelületet kellene
működtetni. Társadalmi szinten ez az egyik leghatékonyabb eszköz.
A leggyorsabban megtérülő „befektetés”. Mint minden program megvalósításá-
hoz, a korrupció elleni harchoz is erőforrásra van szükség. A szervezeti átala-
kítások, a különböző jellegű védelem
kialakítása, a törvényalkotások és
módosítások következményei, a kom-
petenciafejlesztések, a belső és külső
kommunikáció, mind-mind többlet-
forrásokat igényelnek. Igaz, hogy a
program indításakor már lennének jelentős költségcsökkentő tényezők, mint
például a megszüntetendő szervezetek, vagy az ország nemzetközi megítélé-
sében várható pozitív hatás költségcsökkentő következménye. Az igazi „be-
vétel” az éves szinten több százmilliárd forintra becsült közvetlen korrupciós
43
 Szabó György Gondolatok a korrupcióellenes küzdelemhez című tanulmányából.
Minél elterjedtebb a korrupció,
az országnak annál nagyobb „üz-
let” az ellene folytato eredmé-
nyes harc.
214
kár csökkenése; továbbá a felbecsülhetetlen értékű közveteu társadalmi és
gazdasági eredmények, a rend irányába történő elmozdulás következményei.
Egy ilyen program tehát garantáltan, néhány éven belül megtérülő „beruhá-
zás”, nem is beszélve ezt követő hatalmas és komplex „hozamáról”, a társa-
dalmi és a gazdasági nyereségéről.
Legyen a korrupció elleni harc egy átfogó, nemzeti program része. A korrupció elle-
ni küzdelemben kizárólag közvetlen eszközökkel csak részeredményeket le-
het elérni. Vannak területek, ahol csak a korrupcióra figyelve is lehet számol-
ni javulással, ilyenek például a közbeszerzés, a magánszféra, a beruházások,
a privatizáció, a pályázatok, a politikai korrupció. De több területen átfogó,
jelentős eredményre csak a közvetlen és a közveteu módszerek együues al-
kalmazásával lehet jutni. Ilyenek például az igazságszolgáltatás, a rendvé-
delmi szervezetek, az egészségügy, az oktatás, az önkormányzatok és több
kormányzati intézmény. Ezért javasolt, hogy a korrupció elleni program az
ország átfogó fejlődését jelentő nemzeti stratégia egyik eleme legyen.
Minden javaslat lehet hasznos,
még ha eltérő módon és mértékben
is. Az egyes javaslatokat külön-
böző szempontok szerint lehet
értékelni, csoportosítani és mi-
nősíteni:
● Az intézkedés hatása, az eredmény várható időbelisége: azonnali (1 éven
belül), rövid távú (2–5 éven belüli eredmény), hosszabb távú (5 éven túli
hatású).
● A javaslat fajsúlya, az eredmény gazdasági, társadalmi jelentősége: igen
jelentős; fontos; szükséges, de nem nagy hatású.
● Az akció hatékonysága: igen hatékony; közepesen hatékony; kisebb ha-
tékonyságú intézkedés, (de lehet fontos).
● A javaslat realitása, végrehajthatósága: könnyen végrehajtható; közepes
nehézségű; nagyon nehezen hajtható végre. (Ebbe a csoportba tartoznak
a nagy költségvonzatú intézkedések is.)
A programkészítéshez, a stratégia kialakításához fontos a felsorolt jellem-
zők mérlegelése.
A javaslatoknak, az akcióknak léte-
zik egy olyan sorrendje, kombinációja,
amely optimális. Ilyen minőségű prog-
rammal gyorsabban lehet eredménye-
ket elérni.
215
A korrupció elleni küzdelem legnagyobb nehézségei:
● A társadalom általános tudati, erkölcsi szintje.
● A politikai, közigazgatási, gazdasági szereplők viszonylag gyakori érin-
teusége.
● A jelenség, az eseuípusok igen széles spektruma és elterjedtsége.
● Az alacsony jövedelmek és az általános állami forráshiány.
● A beidegződések, az elvárások, a szokások, a reflexek megváltoztatása
(a hálapénz, a megvásárolható protekció, a csúszópénz, megrendelés-
vásárlás stb.).
● A legfontosabb intézmények és alkalmazoujainak a változtatással szem-
ben várható ellenállása.
Mindezeknek az akadályozó tényezőknek a kezelése a program része kell
hogy legyen.
A tizenkét legfontosabb lépés:
1. Legfelsőbb szintű elkötelezeség a korrupció elleni valós küzdelemre és ennek
minden szükséges akciója, rendelkezése.
2. A korrupció elleni nemzeti program elkészítése és elindítása.
3. Az intézményi rendszer át- és kialakítása (bíróság, ügyészség, RSZVSZ, rend-
őrség, ÁSZ, „keőből egy” új intézmény).
4. A különféle törvények (pártfinanszírozási, választási és egyéb) módosítása.
5. Új, átláthatóbb és hatékonyabb közbeszerzési jogszabályi rendszer kialakítása
és törvényi harmonizációja.
6. Néhány nagyobb jelentőségű, sorsolással kiválaszto közbeszerzés felülvizsgá-
lata, tapasztalatszerzés.
7. Az önkormányzati rendszer veszélyeztete területeinek és ellenőrzési rendsze-
rének felülvizsgálata és korrigálása.
8. Az állami és uniós támogatások, pályázatok rendszerének átalakítása.
9. Az egészségügyön belüli korrupció csökkentését szolgáló program indítása.
10. Az állami intézmények belső ellenőrzési egységeinek bevonása a programba.
11. A nyilvánosság és ezen belül az elektronikus nyilvánosság minél szélesebb körű
alkalmazása, ellenőrzése, valamint a közérdekű adatok közzétételét érintő sza-
bályszegés szankcionálása.
12. Civil szervezetek aktivizálása és professzionális, folyamatos támogató progra-
mok a médiumokban.
VI. Zárszó
A korrupció és az ellene folytatandó harc programja többféle módon is meg-
közelíthető. A jelenlegi magyarországi helyzetben azonban csak a különböző
érdekszférák fölé emelkedve lehetséges reális koncepciót kidolgozni. Széles-
ségében és mélységében igényes, harmonizált, komplex program végrehaj-
tása nélkül legfeljebb részeredményeket lehet elérni. Az őszinteség és egy
egészséges jövőkép igényével – reményeink szerint – ebből az írásból egy le-
hetséges kiút realitása is kiolvasható. A társadalom és a gazdaság működésé-
nek egyik legköltségesebb hibája a korrupció. Elkötelezeuséggel, összefogás-
sal, következetességgel végrehajtou korrupció elleni programmal az ország
működése tisztábbá, hatékonyabbá és olcsóbbá tehető. Ha sokan hisszük ezt,
akkor ez a jövőkép megvalósítható.
217
Tartalom
Előszó (Sólyom László) 5
Köszönetnyilvánítás 8
ÖSSZEFOGLALÓK
A nevelés és oktatás rendszerének újjáépítésére 11
A korrupció ellen 16
JAVASLATOK A NEVELÉS ÉS OKTATÁS RENDSZERÉNEK
ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE
I. Bevezetés 23
II. Háuérelemzés 25
II. 1. A nevelés és oktatás helyzetét a nyugati civilizáció egészében
meghatározó társadalmi változások 25
II. 2. A nevelés és oktatás helyzetét Magyarországon meghatározó
társadalmi változások 27
II. 3. Az iskola feladata: a társadalom változó elvárásai 30
II. 4. A magyar oktatási rendszer válaszai a megváltozou
elvárásokra 31
III. A nevelés és oktatás legfontosabb területeinek áuekintése 35
III. 1. Az iskola értékformáló közössége 35
III. 2. Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült, motivált,
kiváló pedagógus 38
III. 3. Fordulat a pedagógiai szemléletben: értékek a hátrányok
helyeu, sikerek a kudarcok helyeu 41
III. 4. Kisgyermekkori nevelés 44
218
III. 5. Olvasás, nemzeuudat és nyelvtanulás 46
III. 6. Matematika, természeuudományok, informatika 48
III. 7. A környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája 51
III. 8. Művészeti nevelés, a magyar oktatásügy kiemelt
hagyománya és értéke 53
III. 9. Egészséges életmód 54
III. 10. A szakképzés helyzete 55
III. 11. Felnőuképzés, élethosszig tartó tanulás 58
III. 12. A kollégiumok helyzete 59
III. 13. A felsőoktatás helyzete 60
III. 14. A tanulói és iskolai teljesítmény mérése a közoktatásban 67
III. 15. Az oktatás finanszírozása, intézményi szerkezete, irányítása
és fejlesztése 70
III. 16. A határon túli magyarság oktatásának segítése 75
IV. A javaslatrendszer célja 77
IV. 1. Nemzeti összefogás a magyar oktatási rendszer újjáépítéséért 77
IV. 2. Jövőkép: a magyar iskola 2020-ban és 2030-ban 78
V. Javaslatok a nevelés és oktatás újjáépítésének legfontosabb
kérdéseiben 82
V. 1. Az iskola értékformáló közössége 82
V. 2. Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült, motivált,
kiváló pedagógus 86
V. 3. Fordulat a pedagógiai szemléletben: értékek a hátrányok
helyeu, sikerek a kudarcok helyeu 91
V. 4. Kisgyermekkori nevelés 93
V. 5. Olvasás, nemzeuudat és nyelvtanulás 93
V. 6. Matematika, természeuudományok, informatika 95
V. 7. A környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája 97
V. 8. Művészeti nevelés, a magyar oktatásügy kiemelt hagyománya
és értéke 98
V. 9. Egészséges életmód 98
V. 10. A szakképzés megújítása 99
V. 11. Felnőuképzés, élethosszig tartó tanulás 102
V. 12. A kollégiumi rendszer 102
V. 13. A felsőoktatás megújítása 103
V. 14. A tanulói és iskolai teljesítmény mérése a közoktatásban 107
V. 15. Az oktatás finanszírozása, intézményi szerkezete, irányítása
és fejlesztése 110
V. 16. A határon túli magyarság oktatásának segítése 114
219
VI. Összefoglalás: a legfontosabb célkitűzések 116
VI. 1. A legfontosabb célkitűzések 116
VI. 2. Megőrzendő értékek és átalakítandó elemek 122
VI. 3. A célkitűzések megvalósítási sorrendje és a legfontosabb
rövid távú javaslatok 124
VI. 4. Zárszó 126
A KORRUPCIÓ ELLEN
I. Bevezetés 129
II. A korrupció természete 131
III. A hazai helyzet 134
III. 1. A korrupció hazai szintje 134
III. 2. Területek, esetek, összefüggések, szereplők 139
III. 2.1. Közbeszerzések 139
III. 2.2. A közbeszerzési törvény 142
III. 2.3. Állami és önkormányzati beruházások,
PPP-konstrukciók 143
III. 2.4. Privatizációs eljárások 145
III. 2.5. Állami és uniós támogatások, pályázatok 146
III. 2.6. Igazgatási, hatósági eljárások, törvényalkotás 148
III. 2.7. Igazságszolgáltatás 149
III. 2.8. Rendvédelmi szervezetek 151
III. 2.8.1. Rendőrség 151
III. 2.8.2. Vám- és Pénzügyőrség 153
III. 2.8.3. Rendvédelmi Szervezetek Védelmi
Szolgálata 154
III. 2.9. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 155
III. 2.10. Közérdekű bejelentők védelme 155
III. 2.11. Egészségügy, gyógyszerkassza 156
III. 2.11.1. Állami beruházások, állami fejlesztések
az egészségügyben, privatizáció 156
III. 2.11.2. Államigazgatási, hatósági engedélyezések,
beszerzések, működtetés, ellenőrzés 157
III. 2.11.3. A gyógyszerrendelés befolyásolási
lehetőségei 158
III. 2.11.4. A hálapénz 159
III. 2.12. Oktatás 160
III. 2.13. Önkormányzati ügyek 161
III. 2.14. A nyilvánosság 163
III. 2.15. Gazdasági szervezetek, vállalatok 164
III. 2.16. Politikai korrupció 168
IV. Javaslatok, korrekciók, koncepció 172
IV. 1. Elkötelezeuség 173
IV. 2. A három pillér 174
IV. 2.1. Korrupció elleni tízéves nemzeti program 174
IV. 2.2. A korrupció elleni küzdelem legfontosabb
intézményei 176
IV. 2.3. A törvények 182
IV. 2.3.1. A közbeszerzési törvény 183
IV. 2.3.2. Pártfinanszírozási és a választási törvény 186
IV. 2.3.3. A közérdekű bejelentők védelme 188
IV. 2.3.4. Az Állami Számvevőszékről szóló törvény 190
IV. 3. A korrekciók kulcsterületei (Operatív területek) 191
IV. 3.1. Állami intézmények 191
IV. 3.1.1. Igazságszolgáltatás 192
IV. 3.1.2. Rendőrség 194
IV. 3.1.3. Vám- és Pénzügyőrség 195
IV. 3.1.4. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 196
IV. 3.1.5. Minisztériumok, állami intézmények 197
IV. 3.2. Közjavakat és közszolgáltatást érintő területek 199
IV. 3.2.1. Állami és önkormányzati beruházások 199
IV. 3.2.2. PPP-beruházási és -szolgáltatási
konstrukciók 199
IV. 3.2.3. Privatizációs eljárások 200
IV. 3.2.4. Uniós és állami támogatások, pályázatok 201
IV. 3.2.5. Egészségügy, egészségbiztosítás
és a gyógyszerkassza 203
IV. 3.2.6. Önkormányzatok gazdasági és hatósági
tevékenysége 206
IV. 3.2.7. Az oktatási rendszeren belüli
szabályelkerülő visszásságok 208
IV. 3.3. A vállalatoknak címzeu, korrupció elleni javaslatok 209
V. Következtetések, összegzés 213
VI. Zárszó 216
A kiadvány támogatói
Mol Nyrt. OTP Bank Nyrt. Richter Gedeon Nyrt.
Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009
ISBN 978 963 06 8634 1
Kiadja a Bölcsek Tanácsa Alapítvány
Felelős kiadó Roska Tamás
Készíteue a Nap Kiadó Kh.
Felelős vezető Sebestyén Ilona

SZÁRNY
ÉS

TEHER
Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére

BÖLCSEK TANÁCSA ALAPÍTVÁNY 2009

A kötet szerzői

S

L

köztársasági elnök által felkért B T :

C F E L

P I J S

© Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009

A törvények megvétózása legfeljebb utólagos korrekcióra alkalmas. ezt sok helyről. I nem a saját apparátus beidegződéseitől akar szabadulni az elnök. Az európai politikában sem szokatlan. majd a tőkepiac megnyitásának megalapozója. részletesen kifejtve is állást foglaljon. Vagy ily módon szeretne kikerülni a zsákutcából. hogy legyen segítségére az összes Európát érintő kihívás – fenntartható fejlődés. de kifejtés híján leginkább érzelmi jelentőségű. hogy az ország alapvető problémáiba operatív módon beleszólhasson. akkor független személyek vagy testületek igénybevétele a kézenfekvő. S három bölcs véleménye oldo a fel Ausztria elszigetelését. sőt. nyilvánosan és nem nyilvánosan elvárják tőle. Magyarországon a köztársasági elnöknek eleve kevés lehetősége van arra. amellyel az Európai Unió szankcionálta egy szélsőjobboldali párt bevételét a kormánykoalícióba. sokkal inkább a hiányzó személyzetet és szakértelmet pótolja. ahová hivatalos megnyilvánulásai ju a ák. Egy évvel ezelő pedig az unió egy másik bölcsek tanácsát állíto fel. Az ilyen megnyilvánulásoknak lehet hatásuk. s nem adhatnak vezérfonalat a cselekvéshez. terrorizmus.Előszó ehéz helyzetben bölcs emberek tanácsáért folyamodni bölcs dolog. Ha tehát a köztársasági elnök szükségét érzi. szociális modell. A jövőt illetően az államfő beszédekre és legfeljebb szimbolikus aktusokra van utalva. Lámfalussy Sándor így le „bölcsként” az euró atyja. s távolságtartásával az elnöki jogkörnek leginkább megfelelő megoldás. hogy stratégiai döntések elő a vezetés kilép a hivatali keretből. s független szakértőre bízza a teljes folyamat kidolgozását. energiabiztonság – megválaszolásában. S a vélemény sem az elnök hivatalos 5 N . hogy az ország és a magyar nemzet fontos ügyeiben a fentieken túl.

Más módszert köve em a korrupció és az oktatásügy témájában. Mégis. hogy a korrupció a legsúlyosabb társadalmi bajok egyike. Közös következteté6 . hogy csakis az egész rendszer alapjaitól való újjáépítése hozhat eredményt. hogy a bölcsek jelentése nem ágazati szakkérdésként kezeli a korrupciót. Bölcseket kértem fel a helyzet elemzésére és ajánlások megfogalmazására. sőt. A bölcsek ajánlásaikat nem párt. A korrupció ma már a gazdasági fejlődés komoly gátja. Az előadásokat folyamatosan publikáltuk. mint Finnország vagy Dél-Korea. más általánosítási szinteken és más technikával le ek megfogalmazva. Ezért rendeztem a magyar nemzetstratégiáról – Magyarország és a határon kívül élő nemzetrészek helyzetéről. s az összefoglaló tanulmányok hamarosan megjelennek. A politikára és a hatóságok működésére kiterjedve a demokráciát rombolja: a normaszegést teszi normává. Hasonlóképpen az oktatásügyben sem részprogramokat javasol. kapcsolatáról és jövőjéről – konferenciasorozatot a Sándorpalotában.vagy kormányprogramnak szánják. Valóban.megnyilvánulása – ő sokkal inkább a témák és a bölcsek kiválasztásával. Az oktatás és a korrupció témája i függ össze. E ől nemcsak a gazdasági teljesítmény felívelését várhatjuk – amire olyan oktatásban élen járó országok példája nyomán számíthatunk. az iskola is ehhez a szellemhez idomul. Ezt a reményt arra alapozhatjuk. természetesnek tartó közfelfogásban a gyermeknevelés és az iskola sem kap megbecsülést. Az együ élés. sőt. A korrupciót elfogadó. a kontraszelekció által a valódi teljesítmény kiiktatója. hanem kimondja. a mostani helyzetből való kitörés esélyét az oktatásügy teljes újjáépítése adhatja. ahol is a kulcs a pedagógus személye. a verseny torzítója. reméljük. A kitörés feltétele pedig a napjainkban eluralkodo korrupció felszámolása. Magyarországon közmegegyezés van arra nézve. a munka nyomon követésével és az eredmény elfogadásával szolgálja a kérdések megoldását. az általános társadalmi légkör is jóra fordulhat a jó neveléssel megalapozo értékkövető személyiségek nyomán. hogy a döntéshozók majd figyelembe veszik őket. A mindent átható korrupció tönkreteszi a társadalom általános erkölcsi állapotát. és hogy az oktatásügy is rossz állapotban van.

és ezek hatására a kedvező és támogató társadalmi légkört elérni. továbbá az intézményi változásokra. S L 7 . Köszöne el tartozom a bölcseknek. igen helyesen. Eva Jolyt Franciaország nemzeti hősként tiszteli. hogy egyik kérdés sem oldható meg csupán a közvetlen érinte ek és a kormányzat cselekvésével. valamint bírálataira támaszkodtak.se a bölcseknek az is. az üzleti világ belső ismerője. külön javaslatot tesznek az azonnal meghozandó kormányzati intézkedésekre. A legnehezebb azonban ezekkel. Csermely Péter professzor a hálózatok és a stressz kutatója. A munkában természetesen népes szakértői sereg résztanulmányaira és megbeszéléseire. akire az Európai Unió is ismételten támaszkodo . egyben a tehetséggondozás egyik legaktívabb munkása és szervezője. hogy elfogadták felkérésemet erre a nehéz munkára. Fodor István mérnök az Ericsson Magyarország alapítója. hogy „az egész nemzet elhatározása”. Lámfalussy Sándor nemzetközileg elismert közgazdász. A tanulmányok. Budapest. de feltétlenül szükséges aktusokra. Egy „bölcsek tanácsa” működéséről az ő sokszoros tapasztalatára számítha unk. mióta vizsgálóbíróként nagyvállalatok és a politika összefonódo korrupciós ügyeit leleplezte. szép jelszava valóban megtestesüljön a közvetlen szereplőkön túli széles kör együ működésében. Reményteli szívvel bocsátjuk a döntéshozók és az egész nemzet elé a javaslatokat. vagyis. majd másfél évtizedig vezetője. s külön a hosszabb távú. 2009. Az egész nemzet elhatározására van szükség a változáshoz. december 14. később a fejlődő országok segélyezésével kapcsolatos korrupcióval foglalkozo . Mind a négy bölcs részt ve a teljes anyag végső minősítésében. jelenleg EP-képviselő.

Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki azoknak. akik munkájukkal segíte ék az oktatással és a korrupcióellenes küzdelemmel kapcsolatos elemzés és koncepció létrejö ét: B B C F F H J J L M N Ó R S S S V R G E A Z T A T T Z A S M P T A I G Köszönet illeti mindazokat a közreműködőket. akiknek a neve nem szerepel a fenti felsorolásban. véleményezőket és javasla evőket is. .

ÖSSZEFOGLALÓK .

.

hogy legyen az iskola egy olyan sziget. hogy az oktatási rendszer minőségalapú újjáépítéséhez a hatékonyság növelése melle többletforrások is kellenek. A mindennapossá váló váratlan helyzetek sokkal változatosabb problémamegoldó készségeket igényelnek. amely őrzi az értékeket. E folyamatban igen fontos annak a felismerése. Az információtengerben azonban az összefüggéseket is értő tudás sokszor elvész. Magyarországon az elmúlt évtizedekben szolidáris és közösségi alapállás helye a rövid távú. és támogatnia kell a kultúra és a tudomány leendő kiválóságainak fejlődését is. a negatív ön. a törvénysértő és a normaszegő magatartásformák ugrásszerű terjedéséhez vezete el.és világkép. Az egyéni jogok és lehetőségek túlzo hangsúlyozása melle a közösségért érze felelősség és a kötelességek teljesítése há érbe szorult. ami a pedagógusoktól az általános emberi értékeknek és a közösségépítésnek a korábbinál jóval magasabb komplexitását követeli meg. a társadalmi bizalom alacsony szintje széles körű társadalmi széteséshez. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók aránya jelentősen megnő . Elengedhetetlen tehát a nemzet egészének elhatározása arra. és szerete eljes. amelyet nemzetközileg is magas szinten jegyeznek. A családok meggyengülése és számos korábbi közösségi forma felbomlása számo evően hozzájárult a mára általánossá váló értékválság kialakulásához.A nevelés és oktatás rendszerének újjáépítése Az oktatás mind az egyén. Egyre markánsabban körvonalazódó elvárás. felkészültségében versenyképes. a pozitív énképet gazdagító közösségi élményeket adjon. Emia egyre jobban felértékelődik az egyéni készségtár és kreativitás szerepe. Az iskolai közösségteremtő alkalmak sok helyü megszűntek. testileg és lelkileg egészséges társadalmat. Ez a ke ős stratégia eredményezhet egy olyan. A nevelési-oktatási folyamatnak segítenie kell a kiváló polgárok felnevelését. A könnyen elérhető információ mennyisége a sokszorosára nő . Az elmúlt évtizedekben az iskolát körülvevő világ alapvetően megváltozo . Az iskolában a jogok és kötelességek rendszere megbomlo . A kibeszéletlen frusztrációk. 11 . hogy a nevelés-oktatást és annak feltételrendszerét javítani kell. méltányos nevelésük kulcskérdéssé vált. mind az egész nemzet számára a legfontosabb hosszú távú kitörési esélyt jelenti jelenlegi. egyéni érdekeket előtérbe helyező magatartás vált dominánssá. válságokkal terhelt helyzetünkből.

hanem erősíti a fenti káros hatásokat. Ebből fakadóan csupán bizonyos elemeinek megújítgatása nem vezet célra. Ördögi kör alakult ki: a megbecsülés hiánya csökkenti az utánpótlás színvonalát. Ez tovább fokozza az oktatás színvonalának nagyfokú egyenetlenségét. mára sokuk versenyképtelenné és hiteltelenné vált.) intézményi összevonás. A nevelés-oktatás rendszerét a létező értékek megőrzésével és új elemek beillesztésével az alapjaitól teljességében újjá kell építeni. A változások elvárt üteme a legtöbb esetben illuzórikusan gyors volt. A pedagógusok jelentős részének tűrőképessége.A hajdani pedagógusi tekintélynek mind az anyagi. A képzés szerkezete – különösen a bolognai átalakítás mia – sok helyü indokolatlanul szétdarabolódo . amelyek a legjobbaknak további lehetőségeket adnak. A ténylegesen megvalósuló képzés minőségét nem ellenőrzi senki. amelynek igényei és elképzelései az oktatási rendszert kiérleletlenül. A fentiek összegzéseként: a felsőoktatás egészét tekintve ma Magyarországon vészhelyzet van. A felsőoktatás jelentős része mind hazai. Az iskolák vezetésében és az oktatás irányításában a jelenleg meglévő vezetői szakértelem nem megfelelő. A pedagógus-utánpótlás mennyisége és minősége sok esetben mára kritikussá vált. társadalmi alapja egyaránt megrendült. A fejlesztésekben túlzo an elterjedtek a pályázatos formák. hanem a teljesítményminimumon maximalizálható felvételi pontszám megszerzésére ösztönöz. mind az erkölcsi. A felsőoktatási intézményrendszernek mind az irányítási rendje. aránytalan le . érzelmi és szellemi tartalékai mára kimerültek. E hatások összessége mia a magyar felsőoktatás minősége számo evően romlo . legrosszabb helyzetben lévő intézmények fejlődését. A magyar felsőoktatást egymást követő hullámokban érte el a kampányszerűen végrehajto a. mivel a fejkvóta egyenlősítésével felülírja a minőségigényű. hogy a jelenlegi ére ségi-felvételi rendszer nem a teljesítésre.) felvételirendszer-változás. de nem teszik lehetővé a pályázatírásra képtelen.) normatív finanszírozás. c. Az oktatás finanszírozásának jelenlegi rendszere hibás. d. komplex értékelést. A beérkező hallgatók tudásszintje drámaian csökkent. ami csökkenti a megbecsülést. amelyek egymással összefüggenek. Egyre több pedagógus munkaidejének jelentős részét nem a hivatásának megfelelő tevékenységgel tölti. összecsiszolatlanul. b. A magyarországi diplomák értéke erősen differenciálódo .) bolognai típusú képzés és e. A magyar oktatási rendszer az elmúlt harminc évben olyan gyors változássorozaton ment keresztül.) tömegesedés. Az oktatás 12 . A magyar oktatási rendszer számos olyan súlyos bajjal küzd. A felsőoktatásba fokozódó mértékben bekerülő képzetlenebb és motiválatlanabb réteg számo evő arányban a pedagógusi szakterületre áramlo . mind pedig (különösen aggasztóan) a finanszírozási struktúrája nem mérsékli. sok esetben egymásnak részben ellentmondó hullámokban érték el. Ennek egyik fontos oka. mind nemzetközi méretekben a küldő és a fogadó intézményektől elzártan működik.

5. A nemzet fejlesztési stratégiájának részeként hosszú távú. és az egyéniségének megfelelő legtöbb rendszereze tudást szerezzen. 7. hogy húszéves távlatban a magyar iskolákban csak kiváló pedagógusok taníthassanak. kezdeményezően és sokoldalú segítséget kapva tanuljon. 6. kiemelten fontosabb területeken foglaltuk össze a javasolt tennivalókat: 1. 9. Az ő oktatást javító akaratuk azonban még akkor sem elég. stabil.a IV. a pedagógusok megbecsültségének. emberi fejlődésének segítése. kiszámítható. a bolognai rendszer és a kreditrendszer felülvizsgálata. annak elérése. irányítási és finanszírozási rendszerének megújítása. Ennek elérésére az V. 4. a felsőoktatás teljes irányítási és finanszírozási rendszerének átgondolása. 8. az oktatási rendszer valamennyi résztvevőjének és a velük kapcsolatban állóknak közös akarata és közös munkája kell. az oktatási rendszer méltányosságának és integrációjának növelése a diákok sok esetben erőltete integrációja helye . A nevelés és oktatás célja az. célzo program az alacsony színvonalú nevelő-oktató munkát végző intézmények segítésére. Érdemi és átfogó változáshoz ennél több. ha egység mutatkozik a mai helyzet lényeges megjavítására. fejezetben az alábbi. pedagógiai tartalmainak. fejezetben leírt 2020-as és 2030-as jövőképének elérésére ajánlásokat fogalmaztunk meg a döntéshozók számára. a pedagógusjelölteknek a magyar felsőoktatás irigyelt elitjévé válása. a képességei maximálisan kifejlődjenek. a finanszírozási és az oktatásfejlesztési alapelvek teljes körű átgondolása. az eltérő színvonalon oktató intézmények differenciált támogatása. 3. konszenzuson alapuló oktatási stratégia kialakítása. értékközvetítő. az értékekre és a sikerek elismerésére való koncentrálás a hátrányok és kudarcok hangsúlyozása helye . 2. szakmai. a felsőoktatásban folyó képzések minőségének növelése. 2. az iskolai közösségek és a kulturálisan domináns pedagógusok értékőrző. értékteremtő szerepének megerősítése. intézményre szabo . A nevelési-oktatási rendszer újjáépítéséhez szükséges pedagógiai megújulás további lényeges elemei a következőkben foglalhatóak össze: 13 . a hallgatói közösségek megerősítése. a nemzeti stratégia kiemelt elemeként a szakképzés szerkezetének. hogy a tanuló szilárd értékrenddel bíró iskolai közösségekben. az oktatási intézmények független értékelési rendjének kialakítása.

7. a média és a társadalom az iskola szövetségesei. A szakképzés megújítása. 6. ● a kísérletezés – kulcspont a természe udományos oktatás megújulásában. ● az ére ségi – a garantáltan magas minőség biztosítéka. ● a felnő képzés – egész életen át tartó képességfejlesztés. A művészeti és az egészséges életmódra nevelést segítő program.● A család a nevelés legfontosabb színtere. A pedagógusi hivatás színvonalának és elismertségének növelésére irá- nyuló program. ● a nemze udat – mások megértésének alapja. A legfontosabb. A kollégiumi nevelési program. 14 . ● hatékony. a család az iskola kiemelten fontos partnere. ● a rendszerszemléletű fejlesztéspolitika – a határon túli magyarság oktatása segítésének a kulcsa. ● az iskolák irányítási rendszerének átgondolása + a minőséget ösztönző új oktatásfinanszírozási rend. 3. A felsőoktatás megújítása. Az oktatás vezetőinek kiválasztását és képzését segítő program. ● rendszerszemléletű fejlesztéspolitika a határon túli magyarság oktatásának segítésére. a kisgyermekkor pedagógusai a nevelés igen fontos szereplői. ● az erkölcsi és esztétikai. 4. Az ére ségi rendszerének átalakítása. ● az infokommunikációs módszertár – a pedagógia új eszköze. rövid távon is konkrét cselekvést igénylő javaslataink a következők: 1. a beszédkészség. ● a kollégiumok – a nevelés és a közösségépítés hatékony színterei. 2. az olvasási-szövegértési készségek. 9. ● a művészet és mozgás – a megértés és a teljes emberi élet nélkülözhetetlen elemei. A természe udományok oktatását segítő program. 5. az írás és az infokommunikációs készségek fejlesztése – össztantárgyi feladat. 8. ● a jó vezetőtől jó az iskola. ● független értékelési rendszer a közoktatásban és a felsőoktatásban. ● a fenntarthatóság pedagógiája – felkészülés a jövőnkre. 10. Az iskolai közösségek és értékrend megszilárdítását segítő program. Az alábbi átfogó programok átgondolásának elindulása: ● a nemzetstratégia kiemelt részeként hosszú távon kiszámítható nevelésügyi politika. hosszú távú oktatásfejlesztési stratégia.

de a lehetőséghez képest erőn felül finanszírozza az oktatást. amelyben az aktív részvétel minden érinte – végső soron az egész magyar társadalom – közös feladata. hanem a leghatékonyabb oktatási rendszerét kell létrehozni a következő 10-20 évben. Az ország felelős irányításának olyan költségvetési gyakorlatot kell folytatnia. 15 .Hazánkban nem a térség legolcsóbb. olyan közügy. amely a mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelő felelősséggel. A nevelés-oktatás kiemelt fejlesztése a válságból való kilábalás hosszú távú nemzetstratégiájának egyik legfontosabb eleme.

Sajnálatos. az oktatás. hanem a társadalom tudati. majd elemzésük alapján dolgozza ki a korrupcióellenes program elemeit. a jelentős protekciót. a hatalommal való visszaélést és a hasonló törvénytelenségeket mind a korrupció fogalmi körébe tartozónak tekintjük. a szükséges politikai akara al és társadalmi elhatározással. A tanulmány módszere az. A társadalom ma már a korrupciót nem elszigetelt. de tendenciájában semmiképpen nem csökkenő. ezért előnyt szerzek” esetekre szűkíteni. átfogó. Koncepciónk foglalkozik a korrupcióellenes program szellemiségével. a vállalatok. Komplex program kidolgozása és végrehajtása szükséges. Az egyes részterületek szerint elemzi a korrupció okait. a különféle állami és önkormányzati beruházások. A folyamatok nyilvánosságának hiánya különösen növeli a korrupció esélyét. PPP-konstrukciók. a politikai 16 . a rendvédelmi szervezetek. A közbeszerzések és törvényi környezete. A törvénytelen befolyásolást. hogy az elmúlt hosszú évek során a korrupció ellen nem indult szerveze . A korrupció elterjedtsége nyilvánvalóan összefügg az arra lehetőséget adó helyzetek gyakoriságával. Felbecsüli a korrupcióellenes intézkedések várható hatékonyságát is. és a szükséges intézményi és jogszabályi változásokkal is. az egészségügy és gyógyszerkassza. erkölcsi állapotához kötődő jelenségként tekinti. mert ilyenkor a résztvevők veszélyérzete alacsony.A korrupció ellen Az új évezred első évtizedének végére a korrupció Magyarországon központi kérdéssé és közüggyé vált. a privatizációk. a hatósági és törvényalkotási eljárások. hogy a csak egyes területeken indíto részprogrammal nem lehet eredményt elérni. az állami és uniós pályázatok. Ennek az írásnak az a célja. az önkormányzatok működése. ha a korrupció büntetlenül marad. az igazságszolgáltatás rendszere. hogy először leírja a korrupciós ese ípusokat. a vesztegetést. valamint működésmódját. a hálapénzt. A korrupció szintje változó. Ezért sem szabad a korrupció fogalmát a közvetlen „pénzt adok. Alapállása. a korrupció alapú csalást. hogy javaslatot tegyen a korrupció csökkentéséhez szükséges lépésekre. központi program. az APEH. Ugyanilyen hatású.

a Gazdasági Versenyhivatallal az együ működést szorosabbá kell tenni. jogszabályokat. A javasolt korrupció elleni koncepció a stratégiai elemektől a részletekig tartalmaz javaslatokat. elsősorban a mindenkori kormány valódi elköteleze sége. hogy ellene csupán az előző módszerrel hatékonyan harcolni nem lehet. Ebben a struktúrában látszik a legkönnyebben kezelhetőnek az eltérő karakterű területek ellenőrzése. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát a legfőbb ügyész irányítása alá rendelni. de gazdasági eredmény is. ● Módosítani kell az intézményrendszert: a bíróságon és az ügyészségen belül szakosodo szervezeti egységeket szükséges kialakítani. biztosítva az ellenőrzés szervezeti függetlenségét és politika-mentességét. amely a teljes korrupció elleni program felelőse és koordinátora. Példamutatásra. de minimálisan az i javasoltakhoz hasonló szigorra van szükség. 17 . Az új szerv az Ellenőrzési és Közbeszerzési Iroda néven a megszüntetendő Közbeszerzési Tanács és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal helyébe lépne. A hazai korrupciós helyzet javítására két eltérő megoldási javaslat ismeretes. Az elköteleze ség: A korrupció hatékony visszaszorításában a legfontosabb a politikai erők.és nem mennyiségi leltár készült. A korrupció nem szüntethető meg teljesen. mint a meglévő törvényeket. Továbbá az ellenőrzési szinten javasoljuk létrehozni azt a központi intézményt. azaz 1 elköteleze ségből. Ehhez a jelen koncepció lehetséges tartalmi elemeket ad. de nyomozati jogkör nélkül. a meglévő intézményekkel és szereplőkkel be kell tartatni. fejlesztése és illesztése. Egy másik. hogy a magyarországi NIS 1+3+3 rendszerű legyen. letisztult felelősségi körrel. A három pilléren nyugszik a korrupcióellenes küzdelem. hogy erőteljes változással érjünk el egy tolerálható szintet a korrupció terén. E ől várható társadalmi. Magyarországon a reális középtávú. további feladatokkal. Az egyik szerint semmi mást nem kell tenni. Ezért jogszabály-módosításokra és hatékonyabb intézményekre van szükség. bátor lépésekre és bizonyos kockázatvállalásra is szükség van. Az összkép lesújtó még akkor is. A Transparency International által alkalmazo „nemzeti integritásrendszer” (NIS) fogalmát alkalmazva és kibővítve azt javasoljuk. Ezek a következők: ● A korrupció elleni tízéves nemzeti program határozza meg a korrupció elleni stratégiát. tízéves program célja az lehet. A hatékonysághoz a pillérek mindegyikére szüksége van. javasolt az Állami Számvevőszék jogait és kötelességeit kiterjeszteni és megerősíteni. amely az idők folyamán folyamatosan csökkenthető. Az egyértelmű politikai akaratnak folyamatos figyelemben és cselekvésben kell megnyilvánulnia. általunk is képviselt felfogás szerint olyan mértékű a fertőzö ség. ha ebben a fejezetben csak típus.korrupció esetei mind elemzésre kerültek. 3 pillérből és 3 operatív területből álljon.

● A közjavakat és közszolgáltatásokat érintő területek: a javaslatok az állami és önkormányzati beruházások. Ugyanakkor szükségesek törvénymódosítások is. az Adó. a Vám. A korrupció elleni program megvalósítása a leggyorsabban megtérülő befektetés. a közérdekű bejelentőket védő törvény megújítására. ÁSZ. ügyészség.és Pénzügyőrség. ezek közö a rend. a rendőrség. a privatizációs eljárások. az uniós és állami támogatások. 18 . pályázatok. Felbecsülhetetlen értékűek a közvete társadalmi és gazdasági következmények.és kialakítása (bíróság. rendőrség. A korrekciók kulcsterületei (operatív területek). 4. rendelkezése.és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a minisztériumok. például az átláthatóság és a közérdekű adatok megismerhetősége érdekében. Ezért javasoljuk a korrupció elleni program beillesztését az ország átfogó fejlődésére vonatkozó nemzeti stratégiába. Az intézményi rendszer át. Az alábbi területeken teszünk részletes javaslatokat az ado szervek szervezeti felépítésének. az egészségügy. Legfelsőbb szintű elköteleze ség a korrupció elleni valós küzdelemre és ennek minden szükséges akciója. „ke őből egy” új intézmény). Hasonlóképpen szükség van a pártfinanszírozási és a választási törvény módosítására. és meg kell erősíteni az Állami Számvevőszék jogosítványait. a PPP-konstrukciók.● A törvények: A jelenlegi törvények betartása és betartatása alapvető eleme a korrupció leküzdésének. 3. az önkormányzatok tevékenységét és az oktatás visszáságait érintik. különösen a civil szervezetek és a média segítsége. A sikerhez másrészt elengedhetetlen a társadalmi támogatás. A különféle törvények (pártfinanszírozási. 2. Elkerülhetetlen a közbeszerzések teljes körű újraszabályozása egy új törvényben. a normakövetés megszilárdulása. választási és egyéb) módosítása. ● A vállalatoknak címze korrupció elleni javaslatok. A korrupció elleni küzdelemben kizárólag közvetlen eszközökkel csak részeredményeket lehet elérni. RSZVSZ. Végrehajtásával évente több száz milliárd forint megtérülés várható. A korrupció elleni nemzeti program elkészítése és elindítása. működésmódjának és szemléletének megváltozására: ● Az állami intézmények: Az igazságszolgáltatás rendszere: bíróságok és az ügyészség. A korrupció elleni küzdelem legfontosabb elemei: 1.

5. Az állami és uniós támogatások. A nyilvánosság és ezen belül az elektronikus nyilvánosság minél szélesebb körű alkalmazása. Az egészségügyön belüli korrupció csökkentését szolgáló program indítása. 10. átláthatóbb és hatékonyabb közbeszerzési jogszabályi rendszer kialakítása és törvényi harmonizációja. 8. 6. Az önkormányzati rendszer veszélyeztete területeinek és ellenőrzési rendszerének felülvizsgálata és korrigálása. sorsolással kiválaszto közbeszerzés felülvizsgálata. pályázatok rendszerének átalakítása. 9. 12. 19 . folyamatos támogató programok a médiumokban. ellenőrzése. 7. Az állami intézmények belső ellenőrzési egységeinek bevonása a programba. valamint a közérdekű adatok közzétételét érintő szabályszegés szankcionálása. Néhány nagyobb jelentőségű. tapasztalatszerzés. Civil szervezetek aktivizálása és professzionális. 11. Új.

.

JAVASLATOK A NEVELÉS ÉS OKTATÁS RENDSZERÉNEK ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE .

.

hogy átgondolásra érdemesek legyenek. Mi azt az igazi befektetést. az egész magyar társadalom egyet akarása nélkül az oktatás és nevelés nem újítható meg. ezért csak a tényszerű há érinformációk szintjén. ami nyújt annyi közös pontot.hu honlapon elérhetnek.I. amely a bölcsődei gondozókat. azaz ma már saját maga sem biztos. a „tanuló” szó ala pedig az oktatási rendszer bármelyik szintjére járó gyermeket és fiatalt értünk. az iskolát. Elemzéseink és javaslataink kidolgozása során építe ünk a korábban nyilvánosságra hozo oktatáspolitikai programokra és stratégiákra. az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal által kidolgozo Zöld könyvre és sok száz más szakmai anyagra. Azt kívánjuk elérni. és minden fontosabb tématerület részletes elemzéseit tartalmazó há éranyagunkban felsoroljuk. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásaira. a VII. a nevelést. hogy olyan előrelátó. hogy a pedagógusok. a ju atások. Franciaország és az USA már felismerte. A nevelésoktatás fontosságát a válságból való kilábalásban számos ország. a szülők.keh. amelyeket a www. hogy azzal mindenki tudjon azonosulni. de nem az abból levont állásfoglalások vagy javaslatok szintjén javasoljuk ezek áttekintését.2 1  A dokumentum egészében a „iskola” szó mindegyik nevelési-oktatási intézményt jelenti. Hasonlóképpen a „pedagógus” szó. vagy valakije érinte e folyamatban. Az i leírtak egy vitaindító ajánlássorozatot tárnak az Olvasó elé olyan javaslatokkal. az elvonások és a megszorítások jelentik a központi beszédtémát.) 23 . a pénz. koherens értékek és logika mentén szerveze rendszer jöjjön létre a nevelés-oktatás színes mozaikjában. a tanítókat. a Szent István Tervre. Írásunk egyik legfontosabb gondolata. 2  A há éranyagok egyes fejezetei az ado szerző (szerzők) saját véleményét és nem a jelen javaslatot kidolgozók konszenzusát tükrözik. amelyek reményeink szerint elég fontosak és elég újszerűek ahhoz. Bevezetés Válság idején a gazdaság. óvodapedagógusokat. a pedagógusokat állítjuk a középpontba. hogy a há éranyagban leírt néhány hónappal ezelő i vélekedését száz százalékig osztja. (A javaslatok szintjén az egymást meggyőző munka során sokszor még az eredeti szerző nézetei is módosultak. pl. a tanárokat és a felsőoktatásban oktatókat egyaránt jelöli. az oktatást. amely a válságból való kilábalás egyik legfontosabb hosszú távú eszköze.1 A nevelés-oktatáshoz mindenkinek köze van: vagy közvetlen résztvevője. a tanulók.

ha nem vesszük a fáradságot. hogy közösen tegyünk ezért! Köszönjük. és azért is. nemzeti összefogást készítenek elő. hogy Ön is részt vesz a nevelés és oktatás újjáépítésének folyamatában. hogy szándékunk szerint egy minőségileg sokkal jobb nevelést és oktatást adó. mert a felsőoktatás és a felnő képzés számos gondja is a közoktatás nem kielégítő működéséből ered.Az értékelés és a javaslatok kialakítása során a gyakorlati tapasztalatokra nagy súlyt fekte ünk. hogy próbáljon meg elfogulatlanul. mert i tapasztalhatóak a legkiterjedtebb problémák. Soha nem lesz az oktatásunk számo evően jobb. és így fogalmazza meg a véleményét róluk! ● Kérjük. hogy vitassa meg a javaslatainkat azokkal. hogy figyelmesen átolvassa az i következő oldalakat. hogy értő módon szeretnék jobbítani az oktatás ügyét! ● Kérjük. hiszen csak ezek mutatják meg a mégoly vonzó elméletek valódi értékét. hogy a nevelés és oktatás javítása az az egyik kitörési esély. Előre is megköszönjük. akik ma még nem úgy gondolják. 24 . amely egy jobb Magyarország felé vezet! ● Kérjük. akikről tudja. Látni fogja. győzzék meg őket arról. hogy alaposan átgondoljuk és megvitassuk a megújítás módjait és azok kölcsönhatásait. A közoktatással különösen sokat foglalkozunk azért. hogy beszélgetéseikbe vonják be azokat is. nyito an közelíteni a leírtakhoz. ● Kérjük.

A XXI. felértékelődö . egymástól eltérő viselkedésmintával szembesülnek. jövőképvesztéshez. Az elmúlt évtizedekben az információknak mind a mennyisége. értékőrizni és átadni. Emelle megjelent egy olyan gondolkodás. A családok sok esetben tapasztalható meggyengülése. amelynek eltúlzo változata szerint csak az létezik. Ez széles körű értékorientációs zavart. megfellebbezhetetlen válaszokat vártak el. a szélsőségesen merev értékrendek kritikátlan elfogadásához vezete . A több információ nem jelent több tudást. Az információk megszerzése. Így a tudósoktól sokszor végső igazságot kimondó.II. Éppen A több információ nem jelent több ellenkezőleg: az információtengertudást. és az iskola funkciójának újszerű. a pedagógusokra is átáramlo . hogy egy új. érvényes tudássá alakítása kulcskérdéssé vált. A tudományos felfedezések átalakíto ák a mindennapi életet. válságot okozo . 1. A nevelés és oktatás helyzetét a nyugati civilizáció egészében meghatározó társadalmi változások Az elmúlt évtizedekben a fiatalok nagyságrendileg több. ismeretlen állítás vajon megállja-e a helyét. hitelesítése melle azok értelmes egésszé. században a tudomány és ezen belül a természe udomány felértékelődö . értékrelativizmushoz. Há érelemzés II. megértése. Az információtengerben a ben az értékes tudáselemek sokszor hiteles. számos Az iskolának egy közösségeit és korábbi közösségi forma felbomlása értékeit elveszte környezetben különösen nehézzé teszi az értékek kell közösséget teremteni. a rendszerbe foglalt tudás relativizálódtak és elvesztek. az információk önálló értékelését hangsúlyozó megközelítését igényli. hiszen ez az egyik legjobb fogódzó annak eldöntésére is. Mindez felértékelte a rendszerbe foglalt tudást. Mindez növeli a rendszerbe foglalt alaptudás fontosságát. mind az összefüggései. hogy az átlagpolgár számára követhetetlenné vál25 . aminek a léte tudományosan is bizonyítható. az igazodási pontok hiánya elbizonytalanodáshoz. A kapaszkodók. mint korábban. mind pedig elérhetősége a sokszorosára nő . Ez a státus a tudás közvetítőire. értéket megőrzését és közvetítését. A XX. századra a megválaszolandó kérdések és a tudomány válaszai sok esetben olyan bonyolultak le ek. vagy éppen ellenkezőleg.

Robbanásszerűen terjednek a sokszor egyirányú.tak. A 2008-ban kitört világgazdasági válság egy – a Föld értékeit és lehetőségeit túlzo mértékben és ütemben felhasználó – túlfogyasztási korszak végének figyelmeztető jele.) fenntarto kapcsolatok. ezzel 130 éves mélypontra süllyedt a házasságban élők aránya Magyarországon (KSH). elszenvedi. A tipikus fogyasztó a javakat minél kisebb erőfeszítéssel kívánja elérni. mozi. ósdi intézményként képzelik el. személyes kapcsolatok. továbbfejlesztése. ahol az egyéni jogok és lehetőségek túlzo hangsúlyozása melle a közösségért érze felelősség és a kötelességek teljesítése há érbe szorul. Mindez rendkívüli módon megnöveli az intézményes nevelés szerepét és felelősségét a közösségi minták tanulásában. életút. stabil pontjait és forrásait (családi múlt. és a folyamatokat nem alakítja. A fogyasztási javak minden korábbinál bőségesebb elérhetősége egy sajátos fogyasztói a itűd kialakulásához vezete el. A válság egyik hosszú távú tanulsága. internetes közösségi hálózatok). számítógépes játékok). A fogyasztói beállítódás e formája az önértékelés korábbi. az emberi. hogy az emberek kapcsolatrendszere a fogyasztási javak gazdagsága helye egyre inkább és egyre tudatosabban a javak egyediségére és minőségére. így például matematikában. tévé. A társadalmi kapcsolatokban a korábbi.3 Erősen lecsökkentek a természeti környeze el (háziállatok. történetek) a fogyasztási javak fokozo megszerzésével igyekszik pótolni. kölcsönös jelenlétet igénylő formák melle elterjedtek a rengeteg új lehetőséget hordozó. egyéni zenehallgatás. Nagyságrendekkel nő a fogyasztási javakkal fenntarto kapcsolatok mennyisége. A fogyasztói a itűd jellemzője a jogok és kötelességek rendszerének olyan megbomlása. Ugyanakkor az általunk használt eszközök jelentős részének tervezése. mint 2008-ban. chat. hanem nézőként szemléli. Mindezek mia a tudomány veszíte a korábbi világmagyarázó erejéből és mindenekfele i elismertségéből. Az elmúlt évtizedekben az emberek kapcsolatrendszere alapvetően megváltozo . növények stb. de a személyességet és a tartósságot sok esetben kevésbé biztosító kapcsolatok (például: telefon. 3 26 . befogadóként megélt kapcsolati formák (például: koncert. skype. Az ilyen a itűd következtében a tanulók az oktatást sokszor a szórakoztatóipar részeként vagy az időt a szórakozástól elrabló. Az ehhez szükséges absztrakt gondolkodásban. A mindennapjainkat átalakító korábbi vívmányoknak sorra derültek ki a káros mellékhatásai és korlátai. fizikában jártas tanulókban és szakemberekben azonban egyre nagyobb hiány mutatkozik.  Az első világháború óta nem kötö ek olyan kevés házasságot. rádió. A szoros kapcsolatokat biztosító családok aránya igen veszélyes módon csökkent. virtuális. előállítása és karbantartása igen komplex és egyre növekvő tudást igénylő feladatsorokat jelent.

E formákat a lehetőségek szélesedésével csak fokozatosan lehet bevezetni. Általánossá válásuk Magyarországon az elkövetkező húsz évben képzelhető el. valamint a belső világ gazdagságának megélésére irányul. A pedagógus a nevelési-oktatási folyamatban a tanuló olyan magas szinten felkészült. a nyugati világra általában is egyre jobban jellemző. és ezzel a nevelés-oktatás általános követelményei relativizálódnak. A túlfogyasztás helye helyezzük a hangsúlyt az egyedi minőségre. A nevelés és oktatás helyzetét Magyarországon meghatározó társadalmi változások A rendszerváltástól tudat ala nagyon sokan a nyugati világ életszínvonalához való gyors és erőfeszítésmentes felzárkózást. Az egyénre szabo nevelési-oktatási formák a nevelési-oktatási program általánosan megkövetelt egészén belül változatos csoportképzéssel. túlfogyasztásból fakadó válságjelenségek mia egyre gyakoribbak azok a váratlan helyzetek. hogy az „egyénre szabo nevelési-oktatási formák” nem azt jelentik. az emberi kapcsolatokra és a lelki fejlődésre. a Kádár-rendszer (jelentős részben kölcsönökre alapozo ) egyéni gyarapodási ütemének gyorsulását várták. hogy minden egyes tanuló számára egyéni nevelési-oktatási program készül. Fontos megjegyeznünk. Napjainkban a globalizáció és az említe . Ezekből következően napjainkban a nevelés és oktatás egyre inkább alkalmazkodik a tanuló egyéniségéhez. Ráadásul a változások sebessége a korábbiak sokszorosára gyorsult. 2. kreatív helyzet a pedagógusoktól az általános emberi értékeknek és a közösségépítésnek a korábbinál jóval magasabb komplexitását követeli meg. Ez a változékony. aki a tanítás által maga is folyamatosan tanul. valamint egyéni konzultációkkal és tanácsadással a jelenleginél több lehetőséget nyitnak a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatására. hogy a nevelésben a tanuló egyéniségét a közösségért való felelősségvállalásával összhangban kell fejleszteni. Ennek gyökeres ellentéteként. Fontos azt is tisztáznunk. ami egyénre irányuló figyelmet és egyre inkább egyénre szabo nevelési-oktatási formákat is kíván.a közösségi és a természe el őrzö kapcsolatokra. Mindez a begyakorolt ismeretek és ismert szerepek oktatása melle a változatos helyzetekben gyakorolható problémamegoldó készségek elsajátítását kívánja meg. Emia egyre jobban felértékelődik az egyéni készségtár és kreativitás szerepe. kulturálisan domináns partnerévé válik. a struktúraváltozásokkal (válságokkal) erősödő társadalmi 27 . amelyekre nincs begyakorolt válasz. kiegészítő ismeretek és lehetőségek biztosításával. II.

zoom. a bizalom csökkenése. o. amelyben szegényesek és korlátozo ak a nyelvi kifejezőeszközök.”5 A ki nem elégíte fogyasztási vágy mia gyakori a rövid távú érdekeket követő habzsolás. nyílt konfliktusokhoz vezete .: VAM Design Center Legvidámabb barakk kiállítás megnyitó beszéde. A nevelésből Az intézményes nevelés nem ad hiányzik a tanulóknak e probléma felkellő segítséget a rövid távon gon. a karaktergyilkosságig elmenő tekintély A kutatások és becslések szerint a mélyszegénységben élő 700 ezer fő közö mintegy 400 ezer fő nem roma is van. Havas G. az intézmények kiváló és elfogadhatatlanul alacsony színvonalon oktató intézményekké történt fokozatos polarizálódása e folyamatot nemhogy megfordítani segíte volna. Egy találó mondás szerint „A legvidámabb barakkból a legszomorúbb shopping centerré változtunk. 2008. A mélyszegénységben élőknek sok esetben a harmadik generációja válik úgy felnő é. Ecostat kiadó. egyéni érdekeket előtérbe helyező magatartás vált dominánssá. A mélyszegénység messze nem csak romaprobléma. a társadalmi bizalom alacsony szintje széles körű társadalmi széteséshez.) sok helyü megszűntek.4 A fiatalok mélyszegénységbe zárt csoportjai olyan kommunikációs környezetben élnek. (Szerk. Az elmúlt évtizedekben szolidáris és közösségi alapállás helye a rövid távú.: Fazekas K. a közösségek felbomlása. Budapest.polarizációnak a rendszerváltással történt hazai továbberősítésével kialakult egy legalább 700 ezres létszámú. 121–138. művelődési körök stb. In: Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. a romák valamivel több mint a fele pedig nem mélyszegénységben él.hu/kultura/a-legvidamabb-barakk-34261. kulturális differenciálódás az utóbbi években tovább erősödö .. és Varga J. A kibeszéletlen frusztrációk. 4 28 . Sajnos az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának differenciálódása. a negatív ön. amelyet nagy keserűség és neheztelés kísért. hogy újratermeli szülei alacsony iskolázo ságát. A fogyasztói ábrándok a rendszerváltás után a legtöbb esetben csak „mások” számára váltak elérhetővé.és világkép. 5  Csepeli Gy. amelyet a megtakarítások és kölcsönök felborult aránya is mutat. hogy rendszeres munkát találjon magának. Az iskolai közösségteremtő alkalmak (i úsági szervezetek. (2008) Esélyegyenlőség és deszegregáció. mélyszegénységben élő tömeg. 2008. E társadalmi. amely a pedagógusnak káros hatásainak elkerüléséhez. hanem még tovább mélyíte e.html). és nincs esélye arra. és (különösen a roma/nem roma szembenállás mentén) egyre szaporodó. és sokszor hiányzik az az erkölcsi alapállás is. szakkörök.ismerésére és kezelésére való felkészídolkodó fogyasztói magatartás tése.). amelyet alapvetően az indulatos és konfliktusos életvitel jellemez. (h p://www. Az eltérő viselkedésminták sokaságának megtapasztalása. Köllő J. utat mutathatna e folyamatban. december 10. a törvénysértő és a normaszegő magatartásformák ugrásszerű terjedéséhez vezete el.

Az előzőekből következően a pedagógus-utánpótlás mennyisége és minősége (pályaalkalmassága és szakmai kvalitása) sok esetben mára kritikussá vált. a születések számának csökkenő tendenciája mia az iskoláskorú korosztályok létszáma az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent. 2008. 8  A tanköteleze ség 18 évre növelése a tényleges cél részletes.rombolás és az alternatív tekintélyképzés (például celebjelenség) a rendszerváltás után Magyarországon még a nyugati világnál is mélyebb értékválságot okozo . 7 6 29 . hogy a felsőoktatásba fokozódó mértékben bekerülő képzetlenebb és motiválatlanabb réteg számo evő arányban a pedagógusi szakterületre áramlo . A gazdaság az oktatás felé túl kevés és néha ellentmondásos jelzéseket közvetít. ugyanakkor a pozitív minták aránya lényegesen csökkent.6 A korábbi évtizedek nivelláló és értelmiségellenes alapállása a hajdani tanítói-tanári tekintélynek mind az anyagi. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók aránya jelentősen megnő . amely a leértékelődés újabb eleme le . A fentiekhez hozzájárult az ére ségit adó középiskola és a felsőoktatás tömegesedése. A rendszerváltás utáni érvényesülési és bérversenyben a pedagóguspálya – a néha bekövetkező bérrendezés ellenére – anyagi elismertségében lemaradt. Az oktatásirányítás improvizatív. Semmelweis Kiadó. elemző átgondolása nélkül történt meg és öröklődö tovább.).): Magyar lelkiállapot. Ecostat kiadó. és Varga J. (Szerk. A gazdaság szereplőinek az oktatási rendszerrel – számos erőfeszítés ellenére is – csak hiányos és legtöbbször formális vagy csak alkalomszerű kapcsolatai vannak. A gyermekkorban megtanulható viselkedési minták és szerepek szerkezete megbicsaklo : az elérhető minták száma nagyságrendekkel megnő .  Kopp M.. A kivételesen nehéz feladatok megoldása a pedagóguspálya értékének növelése nélkül nem képzelhető el. A bérezés hiányosságait semmilyen más megbecsülésbeli elem nem kompenzálta. mind a társadalmi alapjait megrendíte e. (szerk. a szélsőségesen merev értékrendek kritikátlan elfogadásához vezete . Az igazodási pontok hiánya széles körű jövőképvesztéshez vagy éppen ellenkezőleg.: Fazekas K.  Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. amely az értékvesztéssel együ oda vezete . A pedagógus igen sok esetben a másu keletkeze frusztrációk kiélésének egyetemes bűnbakja le .7 Miközben a kötelező iskoláztatás korhatára kitolódo tizennyolc éves korig8. Budapest. Köllő J. 2008. Nevelésük méltányossága kulcskérdéssé vált. toldozó-foldozó döntéseket hozó gyakorlata sokszorosára növelte a pedagógus szakma konfliktushelyzeteit.

A jelenlegi oktatási folyamatban azonban még az ismeretcentrikus személetmód dominál. sajátos nevelési igényű. akik az tése és alkalmazásuk a jó oktatás iskolának a családdal összemérhető szerepet tulajdonítanak a gyermek két. hogy a kisgyermekkortól kezdve az intézményes nevelés segítsen mindazon készségek.II. Legyen az iskola egy olyan sziget. roma. 10 9 30 . amely őrzi az  h p://ofi. személyes és társadalmi fejlődésében. az életszerű alkalmazások rendre hiányoznak. Az elmúlt évtizedekben a tanulói alcsoportok (hátrányos helyzetű. kitörési lehetőségként fogja fel. mind pedig ráfordításban sokat áldoznak gyermekük iskoláztatására. a baráti körhöz kötődő közösségek meggyengülése mia az iskolán kívüli nevelésben elmarad. illúzió marad. hitelességének ellenőrzését és az alkalmazásukat is elvárja. vagy azok is további bemagolandó ismeretként jelennek meg. Ezek melle változatlanul létezik még az a szülői réteg. Magyarországon az EU számos országához képest egyedülállóAz ismeretek rendszerének felépí.) nevelésének és oktatásának új technikái jelentek meg az iskolákban.hu/tudastar/iskola-tarsadalom  Sok szülő túlzo an nagy megterhelést okoz a különórákkal és különfoglalkozásokkal a gyermek későbbi sorsának bebiztosítása érdekében. hogy törődjön gyermeke iskolai előmenetelével.9 Egy széles szülői rétegnek a saját gondjai mia nem jut elegendő ereje arra. képességek és kompetenciák kifejlődésében. Fontos azonban azt is hangsúlyozni. 3.10 Az ismeretek mennyiségének és – különösképpen – elérhetőségének növekedése mia a szülők és a munkaadók növekvő része az iskolától az ismeretek közlése és rendszerezése melle egyre inkább az ismeretek megértését.an magas azoknak a száma. amelyre a magyar iskolarendszer sok esetben az elkülönítéssel és nem a változatos csoportképzéssel válaszol. egyensúlyt képező pillére. hogy az ismeretek rendszere nélkül az alkalmazások tanítása felesleges időtöltés. Jelen van a szülő vagy gondviselő által szentesíte iskolakerülés is. és a rendszerbe foglalás. tehetséges stb. amely a családok és a családhoz. amelyik gyermeke taní atását a jövő legfontosabb beruházásaként. Mindezzel párhuzamosan egyre hangsúlyosabbá vált a tanulók helyzetét tükröző nevelésének és oktatásának igénye. Ezek a differenciálási igények az iskolákat sokszor a finanszírozásban is megjelenő. Az iskola feladata: a társadalom változó elvárásai A társadalom differenciálódásával párhuzamosan a szülőknek az iskolával szemben támaszto igényei is differenciálódtak. kampányszerű hullámokban érték el. E szülők mind az erre szánt időben és törődésben. a lakóhelyhez. Egyre markánsabban körvonalazódó elvárás az is.

Megmaradásá. 31 . Ezt a folyamatot a normatív A magyar oktatási rendszer a szétesés küszöbére ért.11 Segítsen az iskola az ezzel ellentétes irányú. hogy „iskola” ala minden nevelési-oktatási intézményt értünk. az ismeretek megtanulása szintjén egészen jó. a rendszerezésre.az oktatásirányítás jelentős térvesztése teljesíte e ki. mert a kere antervek és a helyi tantervek sok esetben visszacsempészték a túlzottan részletgazdag ismeretköröket. E két hatás a pillanatnyi szakmai és politikai erőviszonyoknak megfelelően érvényesült. amely minden újfajta ismeretcsokrot új tantárgy vagy modul beerőszakolásával kíván mind a mai napig beemelni a tanulók órarendjébe. kedvezőtlen társadalmi folyamatok visszafordításában. 4. de az alkalmazás szintjén már inkább lemaradó tanulói teljesítményeknek. és alapjává vált a mai. A tananyagbővítő törekvéseket tananyagcsökkentő kampányok köve ék. Az oktatás tantárgystruktúrája szé öredeze . amelyek sok esetben nem álltak össze tudásrendszerré. A rendszerváltás egyik alapvető normája volt a társadalmi folyamatok szabadságának növelése. A magyar oktatási rendszer válaszai a megváltozo elvárásokra Az oktatási rendszer a korábban oktato információmennyiséget lényegesen kibővítő módon kívánta megoldani az információrobbanás rosszul értelmeze modernizációs igényét. szétforgácsolva ezzel az iskolai oktatás és nevelés tartalmi szintézisét. koncepcionális stratégia kell. így bölcsődét és óvodát is. az elmélyítésre és az alkalmazásra. 12  Az ismeretbővítés egy sajátos formája volt a tantárgyburjánzás. a tananyag szabad alakításában. Mindez az oktatási színvonal és az esélyegyenlőség csökkenéséhez vezete . A tantárgyiasítás tanfolyamok és különórák révén sok helyü az óvodáskor világába is – igen helytelen módon – bekerült. számolódo a szakfelügyelet és a pe11  I külön is emlékeztetnénk arra. hosszú tá.és taneszközkínálat növekedésében öltö testet. Fokozatosan felvú.alapú finanszírozásra való á érés és hoz közösen elfogado . A nevelési-oktatási folyamatnak az iskolák tananyag-alakító felkészültségét azonosan magasnak gondoló tartalmi szabályozása a magas nevelési-oktatási kultúrájú iskolák kivételével elégtelennek bizonyult. Nem segíte ezen a Nemzeti Alaptanterv sem. amely az oktatásban legfőképp a szabad iskolaválasztásban. II. és hozzájárult az iskolák lassan már elviselhetetlenné váló minőségi differenciálódásához. valamint a tankönyv. a pozitív énképet gazdagító közösségi élményeket ad.12 Nem maradt idő a rögzítésre.értékeket és szerete eljes.

míg sok helyen a szakértelem és az ellenőrzés hiánya a nevelés és oktatás színvonalának eséséhez járult hozzá. Az (a) ellenhatásokban gazdag. azaz a túlterhelésnek ez nem egyedüli oka. adminisztráció.dagógiai intézetek korábbi intézményrendszere is. ugyanakkor (c) a pedagógiai techniÁllandóság nélkül nincs nyugodt káiban.14 Ezzel párhuzamosan az oktatás egészében 10%-kal. a környezet káros hatásait kompenzáló és elkerülő túlélési technikák kifejlesztése stb.15 A világszínvonalat megkívánó elvárások és a 13  1991 és 2004 közö az egyházi és felekezeti iskolák felvételi és nyelvvizsgát te tanulói arányai az országos átlagnál magasabbak voltak. Különböző fenntartású iskolák hatékonysága: nemzetközi összehasonlítás. Ugyanakkor az egyházi és felekezeti iskolák esetén a nevelő-oktató munka becsült hozzáado értéke is a többi iskolatípus zöménél magasabbnak adódo (Neuwirth G. szinergizmusát is jelezhetik. 32 . o.13 Igen sajnálatos. a középiskolában (1998 óta) 20%-kal nő a tanári kötelező óraszám. Educatio 14. 14  Csak néhány ezek közül: a bonyolult jogi változások követése. felerészt egyházi és felekezeti iskolák) szignifikánsan jobb eredményeket értek el. Dronkers. alkotó pedagógusokkal és pedagógusközösségekkel az önkormányzati iskolák is szép számban büszkélkedhetnek. munkaidejük jelentős részét egyre inkább nem a hivatásuknak megfelelő tevékenységgel töltik el. állandóság nélkül nincs szírozási módozataiban bonyolódó iskolai környezetben a pedagógusok jó iskola. további differenciálódását okozta. hogy e kiváló.). o. pályázatmenedzselés. Számos oktatási intézmény leszakadása (sok más tényezővel együ hatva) segíte e a tanulók fokozódó elkülönülését. 2005. értékőrző és egyben innovatív gyakorlatok sokszor elszigeteltek maradnak. 15  Az óraszám még így sem magas az OECD-országok közö .. amely a szabályok túlbonyolításához és igen rafinált elkerülő taktikák kifejlődéséhez vezete . Mindezek az eredmények az iskolai nevelő-oktató munka és a szülői há ér együ esen jó hatását. Educatio 14. A 2000-es PISA vizsgálatban az olvasási eredmények tekintetében az államilag támogato magániskolák (kb. a forrásokban viszont szegény. mint az állami (önkormányzati) iskolák. Mindez az oktatási színvonal igen erőteljes. Az oktatásirányítás a térvesztését jogszabály-módosításokkal és a finanszírozási rendszer csiszolgatásával próbálta kompenzálni. J. Ilyen példaadó. 2005. A helyi tanterv és tananyag széles keretek közö megvalósuló szabad alakítása a korábbinál sokkal nagyobb teret nyito a kivételes pedagógusegyéniségek értékőrző és egyben innovatív munkájának. 519–533. 502–518. de e jó példák az alternatív. Felekezeti iskolák eredményességi és „hozzáado érték” mutatói. szabályozo ságában és finantanulás. Igen jól szerepeltek ezen iskolák az OKTV-ken is. Néhány iskolában magas színvonalon éltek a helyi tantervek önálló alakításának lehetőségével. alapítványi és magániskolák melle az egyházi és felekezeti iskolákban is az országos átlagnál nagyobb mértékben vannak jelen. és Róbert P. (b) a gyermeklétszámban és ebből következően a normatív támogatásában leépülő. csupán egyik eleme.

és hozzájárult a színvonaleséshez. felnő képzési szakreferens. rendszergazda. A magyar oktatási rendszer az elmúlt harminc évben olyan gyors változássorozaton ment keresztül.16 A személyes erőforrások szűkössége mia a gyakori változások a pedagógustársadalom jelentős részének tűrőképességét. mediátor. pályázati szaktanácsadó. mentor. érzelmi és szellemi tartalékait mára felőrölték. A tanköteles kor 14 évről 16. Az iskolai és az iskolát körülölelő szerepkörök túlzo an nagy mértékben és sok esetben elkapkodo an piaci módon elburjánzo ak és differenciálódtak. A közép. minőségbiztosító. amelyekben a túl gyors megvalósítás erőltetése valamilyen másu bevált vagy közösen elfogado minta (például a felsőoktatás bolognai jellegű átalakítása) kellően alapos és sikeres adaptációját hiúsíto ák meg. mind pedig közösségi (nemzeti) kitörési esélyként jelenik meg. mentálhigiénés szaktanácsadó. különösen akkor. informatikus. hosszú távú célrendszere. Mindkét átalakulás kellő előzetes felkészülés és koncepció nélkül ment végbe. ha figyelembe vesszük. A pedagógustársadalom túlnyomó többsége – még a korábban újító szándékkal bíró része is – e szándékait mára elveszíte e. kistérségi referens. hogy az oktatási rendszer jelentős része a napi gyakorlatban nem tudo kellő válaszokat találni a nemzetközi és hazai társadalmi változásokra. forráselosztó. amelynek igényei és elképzelései az oktatási rendszert kiérleletlenül. esélyegyenlőségi szakreferens. és változáskerülővé. monitoring-szakember. programcsomag-készítő. majd 18 évre növelése a középfokú oktatás tömegesedéséhez vezete . A változások elvárt üteme a legtöbb esetben illuzórikusan gyors volt.  Csak néhány ezek közül: auditor. Az oktatás ugyanakkor a társadalom jelentős része számára hosszabb távon mind egyéni. Különösen fájó volt a kapkodás olyan esetekben. minőségfejlesztő szakember. sok esetben egymásnak részben ellentmondó hullámokban érték el. fejlesztő szakember. s a felsőoktatás is tömegessé vált. oktatáskutató. projektmenedzser. amely felerősíte e a pedagógusi pálya presztízsvesztését. mind a felsőfokú oktatás egy részében az oktatás minőségének leromlásához vezete .és felsőfokú oktatás tömegesedése kellő felkészülés híján az oktatás minőségének számo evő romlásához vezete . összecsiszolatlanul. mérésértékelési referens. amely mind a közép-. tankönyvfejlesztő. 16 33 . oktatáspolitikus. továbbképzési szakember stb. állandóságra kiéheze é vált. A változtatásnak többnyire nem volt világos. Különösen fájó a felsőfokú képzésben jelentkező tömegesedés és kontraszelekció hatása a pedagógusképzésre. illetve ez a célrendszer még messze a hoszszú táv lejárta elő alapvetően módosult vagy megváltozo . hogy a segítő eszközrendszer a legtöbb esetben átgondolatlannak és elégtelennek bizonyult. szakértő. Az utóbbi években a magyar társadalom egyre fokozódó mértékben jelzi vissza azt.rendelkezésre álló források közötti olló az évek során egyre tágabbra nyílt. szaktanácsadó. munkaközösség-vezető.

hogy oktatásunk ne csak az általános helyzet és szabályozás fölö i viták. hanem bennük megbízva. hogy az oktatásról folytato viták egyre jobban fellángoltak az elmúlt években. ha megújítását nem a pedagógusokra mutogatva. hanem a mindennapi megoldások keresése és megvalósítása szintjén is kiemelt fontosságú közügy legyen. Reményeink szerint az oktatás szakmai kérdésből végre oda kerül. rájuk újabb és újabb kifizetetlen és teljesíthetetlen feladatokat tolva. 34 .17 Igen fontos. 17  Ezt sugallta a 2008-as VII. az összes érinte együ es munkájával végezzük el.Emia is érthető. kellő megbecsültségüket megteremtve. Nevelésügyi Kongresszus mo ója is: „Az oktatás közügy!”. ahova jelentősége és súlya helyezi: mindAz oktatás közügy! annyiunk közügye lesz. A magyar oktatás csak akkor válhat a nemzetet megújító eséllyé.

A nevelés és oktatás legfontosabb területeinek á ekintése Megjegyzés: ebben a fejezetben a nevelés és oktatás néhány kulcsfontosságú területének helyzetét vázoltuk. 1. A felsorolt példákkal a nevelési-oktatási folyamat egészének összefüggéseire és legfontosabb problémáira kívántunk rámutatni. A felsorolás messze nem teljes. században számos olyan kiemelkedő korszakkal rendelkeze .III. ethosza egy ilyen helyzetben kiemelt fontosságúvá válik. Az elemzés során a hibákat az elért eredményeknél sokkal nagyobb terjedelemben szerepelte ük. hogy ma is működnek a magyar iskolákban olyan megbecsült műhelyek és olyan kiváló pedagógus egyéniségek. A hibákra való összpontosítással nem ezeknek a nagyszerű eredményeknek és értékeknek a lebecsülése. A pedagógus Az iskolai értékrend egy életre mintaadása. 1. amelyre méltán büszkék lehetünk. mind pedig a hiányos szorultak a jogok melle . 35 . amelyeket a média sok esetben rendkívül kritikátlan módon erősít fel. akik egy nagyon nehéz helyzetben is nap mint nap csodákat tesznek. amely sok tanuló életében másu nem jelentkezik. III. ami a kimenetében jobban 18  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag III. és Fülöp M. így például hiányzik jó néhány tantárgy konkrét értékelése. Tisztában vagyunk azzal. hanem a változtatási pontok kiemelése volt a szándékunk. Az iskolai jogok és kötelességek egyensúlya megbomlo . a tanulói kötelességek há érbe szorultak a jogok hangsúlyozása melle . Csermely P. 4 fejezetei (Szilágyi I. mivel szóló értékminta lehet. III. nem elég értéktisztázó folyamatok. és III. Az iskola értékformáló közössége18 Az iskolákban hirdetendő értékek rendszere gyakran szöges ellentétben áll a kinti világ értékválasztásaival. mind a XX. olyan alternatív értékválasztást jelenít meg. A pedagógusi értékválasztás és az iskolai értékrend egy életre szóló értékminta lehet. hogy a magyar oktatás és nevelés mind a XIX. a nevelés. Milyen változások voltak a nevelési-oktatási intézmények értékrendjében?. 3.. Ebben szerepet játszottak mind a kellő arányokat eltéveszA tanulói kötelességek há érbe tő jogalkotás. Az iskolák nagy részében nem elég hangsúlyos hangsúlyos a nevelés.: Az iskola a változó társadalomban.. Nagyon fontosnak tartjuk.: Miképp jelent meg a normakövetés gondolata és igénye a tanulók és a pedagógusok esetében? Hogyan változo ez az elmúlt időszakban?).

és West. Nincs olyan közösen elfogado pedagógiai etikai  Carrell és munkatársai adatai szerint minden 2-3 hallgató. zösségek. de be nem tarto feltételei. vagy egy csoporthoz csapódva. TSR Model K . In: A kataklizmák csapdája. E. ügynöki stb.21 amelyek aláássák a hitelességüket. de akár takarítói. munkakörökben is). ami ellehetetleníti a közös érték.tantestületeket valóságos közösséggé szervező alkalmak és tevékenységek. aki a csalást választja. Nő az iskolai erőszak. S. (2008) Peer effects in academic cheating. munkájában örömét lelő. Ebben a helyzetben különösen fontosak az olyan iskolák (így például az egyházi iskolák). melyet a konfliktusmegoldás más módjait nem ismerő lelki sivárság tovább fokoz. F. hogy megőrizhető legyen az iskolai diáklétszám és az ebből adódó normatív támogatás. amelyekben az értékrend tradicionálisan szilárd. Sok esetben a normasértés lesz a csoportok közös értéke. stabil személyiséggel rendelkezik.. a pozitív énképet gazdagító példává válni egy értékválsággal küzdő társadalom közepén. aki csalni fog [Carrell. 21  Ilyen pedagógusi normasértés lehet a követelmények „felpuhítása” azért. A tanulók jelentős része vagy magára hagyatva sodródik. személyiségének rekreációja helye keresetkiegészítő tevékenységeket folytat (részvétel az árnyékoktatásban. Palánkai Tibor. a képviselendő értékekben való elbizonytalanodásra és a pedagógusi közösségek megbomlására vezethető vissza.és normaképzést. Hiányoznak a tanulókat és a Hiányoznak az értékteremtő kö. Mindezt tetézi. az erkölcsi nevelést. 173–207.mérhető oktatási elemek túlzo hangsúlyozására. J. ha abban a pedagógus mintaadó. a szülők hangadói és a más értékrendű pedagóguskollégák ellentétes hatásain. J. a pályázatok vállalt. Az átgondolatlan intézmény-összevonások is szétzilálják az iskolákban hosszú idő ala kialakíto normarendszert. kulturálisan domináns szereppel és magánéletében boldog. 29–41. a teljesíthetetlenül sok adminisztratív feladat (így például a minőség-ellenőrzési feladatok) „kreatív” leegyszerűsítése stb. 19 36 . (2008) Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében. Resources 43. a csalások megítélése. szerete eljes. magával ránt még egy embert. E.]. 20  Csányi V. biztonsági őri. A pedagógusok jó irányba mutató törekvései gyakran elvéreznek a tanulók. az o ani normák kiszolgáltato ja lesz. Hum. Szerk. Elnézővé válik a normasértések. hogy az iskolai környezet forrásszegénysége és túlszabályozo sága a pedagógusokat olyan normasértésekre kényszeríti. o. o. Az iskola értékképző közössége akkor töltheti be szerepét. V. a fejlesztésre kért és (részben) fenntartásra fordíto pályázatok.20 Ezzel szemben ma a pedagógusok jelentős része magánéleti és egzisztenciális problémákkal küzd. és amelyek hozzászoktak az iskolai belső hagyományok őrzéséhez egy ezzel ellentétes társadalmi környezetben is. műveltségének gyarapítása. Malmstrom.19 Az iskola így nem tud az értékeket megőrző. a kiegészítő normatívák „kreatív” igénylései. Ez a zavaros helyzet fellazítja a jellemformálást.

gov.22 A pedagógusok társadalmi megbecsülésének és tekintélyének helyreállítása nélkül az iskolai értékrend számo evő javulása nem várható. kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia. A Nemzeti Alaptanterv és a kere antervek rendszere lehetőséget teremt önálló iskolai nevelő-oktató programok alkotására. A jelenleg érvényes. valamint az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőkészség.okm. de ezek kialakításához nem ad konkrét segítséget.25 22  Hoffmann Rózsa szerkesztésében 2003-ban megjelent egy Szakmai etikai kódex pedagógusoknak c. idegen nyelvi kommunikáció. európai azonosságtudat – egyetemes kultúra. 24  A NAT-hoz hasonlóan az Óvodai nevelés országos alapprogramja nagy szabadságot ad a helyi innovációs kezdeményezések megvalósításához a helyi nevelési programokban. 37 . 150 oldalas Nemzeti Alaptanterv (NAT) rendkívül terjengős. amely igen jó alap lehetne az általános konszenzus megteremtésében. Az iskolák széles körének a szabályozás túl általános és kevés információval szolgál saját pedagógiai dokumentumaik kidolgozásához. digitális kompetencia.24 A Nemzeti Alaptanterv egy sor – a mai élethez nélkülözhetetlen – kulcskompetencia kialakítását és kiemelt fejlesztési feladat megoldását írja elő.és népismeret. (ehhez a pálya vonzerejének növelése). a kistérségi társulások általi intézmény-összevonások kapcsán a helyben kiado utasítások. lelki segítségadásának (szupervízió. 25  A 2007-es Nemzeti Alaptantervben (h p://www. önismeret. hatékony.php?ctag=download &docID=1002) a következő kilenc kulcskompetencia szerepel: anyanyelvi kommunikáció. amelyből minden intézménynek alapos értelmezéssel kellene kialakítania a saját profiljának megfelelő nevelési célrendszerét és helyi tantervét. és – hosszából is következően – nem ad kellő hangsúlyt az értékőrzésnek. aktív állampolgárságra. de a fenntartók. szociális és állampolgári kompetencia. mentorálás) és a feltöltődés lehetőségeinek megszervezése és folyamatos fenntartása is. Ezek melle a következő kilenc kiemelt fejlesztési feladat fogalmazódik meg: énkép. mivel ezekben az intézményekben a pedagógiai programot meghatározó önállóságnak még egy minimális szintje sincsen jelen. hon. illetve van. matematika. mentálhigiénés gondozásának. természe udomány. 23  A NAT a VI.kódex sem. Ezeken túl rendkívül fontos a már pályán lévők kellő regenerálódásának. ahol indokolatlan egységesítést írnak elő. kiadvány.hu/download. az erkölcsi nevelésnek23 és a rendszereze alaptudás minimálisan megkövetelt nemzeti szintjének. részben. amely zsinórmérték lehetne. Az integráns pedagógus személyiség kialaÉrtéket csak a szakmájában is jó kulásához az alapképzésben sokkal erőteljesebb és célzo abb szelekció pedagógus tud közvetíteni. noha az iskolák közös értékeinek és normáinak rendszerbe foglalására égető szükség van. önálló tanulás. elvárások éppen ezt csorbítják. Ezzel azonban kevés iskola tud élni. a helyi szabályozás kialakításának szabályainál foglalkozik a közös értékek és erkölcsi normák elsajátításával. a képzésben és a továbbképzésben pedig a speciális segítő tartalmak megerősítése szükséges.

Szalay L. 2. 2. aki ma még nem hiszi el magáról. fejezetei (Réti M. Hiányoznak a pedagógusi létforma differenciált. és így oktatják. környeze udatosságra nevelés. és nem alkotó személyiségnek. I. 5. 14. (h p://www. A pedagógusok motivációja. céljait és módszereit illetően széles körű szakmai konszenzus alakult volna ki. 3. a helyi szabályozás kialakításának szabályainál foglalkozik a közös értékek és erkölcsi normák elsajátításával. 27  Ez a szemlélet reprodukálja a hátrányokra való hangsúlyozás és a kudarccentrikus pedagógusi értékelés gyakorlatát. sem negatív irányban nem történik a pedagógusi munka minőség szerinti kellő differenciálása (az utóbbit a közalkalmazo i státus is nagymértékben nehezíti).27 A pedagógusok megbecsülésének kérdése a legtöbbször a fizetésük differenciálatlan avagy igen felületesen differenciált emelésének latolgatásában ölt testet „mit bír ki a költségvetés” alapon. A pedagógusok munkájának minőségalapú értékelése sok esetben formális. pdf). sőt elszabotáló eszköznek kezeli.28 Ezt általában a társadalmi megbecsülés óhajtásának homályos igénye egészíti ki. részben. III. Ebből is következően sok helyü a kompetenciákat hallgatólagosan nem létezőnek tekintik.Sajnos azonban a Nemzeti Alaptanterv bevezetése után anélkül indult el a kulcskompetenciákat középpontba állító oktatás. Sem pozitív. így például az idővel való okos gazdálkodás vagy a tanulásmódszertan a III. Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült. 26  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag I. Különösen igaz ez a kezdő fizetésekre. akik nem azok) és nem felfelé húz (alkotó személyiségként kezeli azt a sok pedagógust. A közösségi nevelés számos eleme. E feladat nem tudható le egy heti egyórás társadalomismeret vagy állampolgári ismeretek tantárggyal.oecd. Az iskolai értékképző közösségek kialakítása a demokratikus viselkedésmódra való nevelés egyik legfontosabb terepe. vagy – ami még rosszabb – egy új ismeretanyagnak fogják fel. gazdasági nevelés. Az árnyékoktatás. demokráciára nevelés. motivált. az oktatási irányvonalat meg nem értő. a tanulás tanítása. testi és lelki egészség.: A pedagógusok szerepe. A NAT a VI.: A tanárképzés problémái a Bologna-rendszerben – megoldási javaslatok). hogy ő tényleg az). fejezetben összefoglalt fenntarthatóság pedagógiájának fontos és a maga komplexitásában kezelt része..org/dataoecd/8/24/41271802.. társadalmi megbecsülést is adó elismerési formái. hogy annak helyes arányát. 38 . valamint felkészülés a felnő lét szerepeire. mivel ugyanúgy lefelé nivellál (eszközzé teszi azokat a pedagógusokat is. I. 7. 28  A pedagógusok fizetése elmarad az OECD-országok többségének GDP-hez viszonyíto értékétől. és III. kiváló pedagógus26 A pedagógust az oktatás irányítása és a fenntartó sokszor az iskola leltári tárgyának.

hu/images/Mckinsey. ● állást garantálnak a végzés után. Ebből is fakadóan a tanárképzés egyes szakjain (például kémia. A magasabb teljesítményt magasabb bér honorálja. ● a majdani fizetéssel egybemérhető ösztöndíjakat adnak már a képzés ala . hanem együ működve szolgál. és ● a fizetéskiesést kompenzáló mértékben támogatják a már pályán lévő sikeres szakemberek pedagógussá való átképzését. a más tanári szakokon (például nyelvtanári.pdf). alkotó partnerei. a hivatásáért lelkesedő pedagógus csodákra képes.) és az oktato tanulók későbbi sikereihez kötődő elismerések gazdagok. Mourshed. így különösen a szakirányokra jelentkezés nehézkes.magyarorszagholnap.29 A tanárképzésben a felsőoktatás bolognai átalakítása pozitív hatásai melle (mint például a megnövelt pedagógiai gyakorlati képzés) számos zavarhoz vezete . amelyben az amúgy is kevéssé kerese /kedvelt képzési szakok még jobban alulmaradnak.. amelyikről a pályaívek egy széles skálájára nyílik kimenet. A tanári képze séget adó MSc/MA szakokra való átmenet sok lépcsője. A legsikeresebb oktatási rendszerekben a pedagógusok az egyetemre kerülők legjobb 5–30%-ából kerülnek ki. (h p://oktatas. legalább tízszeres mértékben szelektálnak. Gyakoriak a jó pedagógust elismerő. és így a kontraszelek Barber. hanem személyes és a pedagógiai munka minden elemére kiterjedően differenciált. az iránta érze szeretetünket kifejező társadalmi szokások. A kívánatos helyzetben a pedagógusok és közösségeik az oktatás irányításának egyenrangú. A legsikeresebb pedagógusképzések ● toborzókampányokat folytatnak. informatikatanári szakokon) korábban létező túlképzés mára jelentősen mérséklődö . Számos tanárszak „gyűjtőszakká” vált. jutalmak stb. A pedagógusok munkájának értékelése nem formális. akiket az oktatás helyesen felfogo irányítása nem birkaként terel. Ez fokozza a legjobbaknak a tényleges tanári pályáról való eláramlását. A kellően motivált. (2007) Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének há erében? McKinsey & Co. ● a bemeneti oldalon. torz értékrenddel szemben a pedagógus a magyar társadalmi fejlődés egyik legfontosabb szereplője. M. E rendszerekben a pedagógusjelölt egy megkülönböztete és irigyelt elitcsoport tagja lesz a felsőoktatáson belül. M. fizika) már ma is katasztrofálisan alacsony az MSc képzésre jelentkezők száma. magyartanári. 29 39 . és e szakok számára olyan nehezíte versenyt teremt. A kiváló pedagógiai munkáért járó közösségi elismerések (az iskolát fenntartó közösség polgárai és/vagy a szülői közösségek által átado díjak.A jelenlegi gyakorlatban jelentkező.

hogy egy ado iskolai közösség milyen oktatási eszközöket és módszertant használ fel. hiányzik a mentorrendszer. és „másfél szakos” tanárként fogja elhagyni az egyetemet. A pedagógiai innovációk. egészségtelenül keverednek benne a kötelező felhasználás és a piaci kínálat elemei. a jó példák nem vagy csak igen korlátozo an terjednek el. 32  A nevelési-oktatási intézmények a 11/1994. hogy a 11 féléves képzési rend a februári végzéssel a tanév közepén az álláshoz jutást is megnehezíti. illetve 100 kredit az MSc/MA képzés végéig). melyik majdani szakjából szeretne alaposabb ismeretekkel rendelkezni.php?folderID=1861). angol–kémia) még további nehézségekkel jár. Rendszerszinten felszámolódo a szaktanácsadói szolgálat.30 Ugyanakkor a pedagógusok koreloszlása nagyon aggasztó. az informatikai alkalmazások száma a szaktárgyakban kevés. felhasználóbarát. További gondot jelent. ugyanakkor minőségbiztosításuk és ellenőrzésük megoldatlan. a természe udományi tárgyak esetében a kísérletezésre sok helyü alkalmatlan. az óvodapedagógusok és a tanítók elkülöníte képzése. 246-an. A www. Az oktatási eszköztár színvonala egyenetlen. augusztus 31-ig voltak kötelesek biztosítani. A magyar pedagógustársadalom elöregede . Az 30 40 . informatikatanári és földrajztanári MSc szakokra 543-an. Az ELTE-n a bolognai rendszer eddigi 3 éve ala összesen jelentkező 12 kémiatanárból egy 2009-es felmérés szerint a fele nem tanári pályán akar elhelyezkedni. illetve a TÁMOP pályázatokon belül. koncentrált honlap. az integrációs programokon. Néhány éven belül a pedagógusok közül sokan fognak nyugdíjba menni.felvi. A képzések változatossága rendkívül megnő . A szakértői listákra való felkerülés. 8.32  A bolognai rendszer nehézségeinek egyik legfontosabbika.hu adatai szerint 2009-ben a kémia és fizika MSc szakokra 24 és 42 hallgatót ve ek fel (ez fele-harmada a néhány évvel ezelő i számoknak). és ugyanígy kevés a stabil. Sok pedagógiai intézet megszűnt. illetve 195-en jelentkeztek. hogy a két tanári szak a kreditek számát tekintve nem egyenértékű (150. és ezáltal versenyhátrányát igen jól érzékelteti az OKM honlapján megtalálható gyakori kérdésekre ado válaszsorozat (h p://www. Matematikatanári MSc képzésre ke es szintű tudással is be lehete kerülni. 31  Egy ilyen rendszer felé való elmozdulásra már megszüle ek az első elképzelések pl. A pedagógus-továbbképzések rendszere a kezdeti piacosodás minden hibájával terhes. Az ELTE BTK magyarszakosainak kb. szolgáltatói funkciókat ve ek fel.ciót. és ez súlyos utánpótlási gondokhoz vezethet. egyharmada kerül végzés után tanári pályára. A képzési rendszer egy másik részén átjárhatósági gondokat okoz a bölcsődei gondozók.) MKM rendelet szerinti minimálisan szükséges eszközöket és felszereléseket 2008. míg az angoltanári. így a „másfél szakos” tanárok iskolai hatékonysága csak a jövőben dől el. A tanárképzési rendszer bonyolultságát.gov. így a hallgatónak a BSc/BA jelentkezés elő el kell döntenie.hu/main. (VI. Az MSc/MA átmenet bölcsész és természe udományos párosításoknál (pl.31 A tankönyvek és programcsomagok pedagógiai közösségi minőségi kontrollja nem megoldo . sok esetben piaci és egyéni alkumechanizmusok döntik el.okm. a megfelelő szintű felkészültség és a szakértői munkavégzés minősége nem ellenőrzö . Nincsenek pedagógusi együ működési hálózatok. a megmaradók működésük sok elemében piaci jellegű. A legtöbb egyszakos tanár egy átlagos méretű iskolában alkalmazhatatlan.

5. A helyes pedagógiai alapállás befogad és elfogia a kudarctechnológia helye . hogy az iskola közösségében számítanak rá. Csermely P. te finanszírozás a hátrányos helyzet mesterséges felnagyításához és folyamatos fenntartásához is elvezet. az esélyegyenlőség növelésére. fejezetei (Csovcsics E. eszközelláto ságról elérhető önkormányzati és iskolai beszámolók még e. amiben a tanuló sikertelen. Armstrong (eds. hanem azt. egyedi értékeket.: Milyen változások tapasztalhatók az oktatáshoz való hozzáférés egyenlő esélyeiben? Szegregáció. amely minden egyes tanulónak bebizonyítja. sikerek a kudarcok helye 33 A magyar oktatási rendszer igen sok elemében kudarcközpontúvá vált. A sajátos nevelési igényű.III. Az iskolai kudarcok akkumulálódnak. 41 . 14 évvel ezelő i színvonalú igények teljesítésében is igen lehangoló képet festenek. amiben sikeres és jó. (2008) Inclusive education. A modern pszichológia szerint mindenki tehetséges lehet valamiben. Richards and F. és egy lecsúszó A helyes pedagógia sikertechnoló. a kisebbségi lét problémáival küzdő és a hátrányos helyzetű tanulóknak mind az aránya.: A hátránykompenzálásra. London and New York. de ezzel mind a tanulóban. gad. és megbélyegzéssel jár együ . mind a pedagógusokban el is mélyíti a negatív énképet és megítélést. F. In: G. és III. és hogy ő is hordoz a közösség számára hasznos. Fordulat a pedagógiai szemléletben: értékek a hátrányok helye . tehetséggondozás). valamint egyéni konzultációkkal már jelenleg is nagyon sok iskola alkalmazza. Routledge. 34  Armstrong. 3. hogy a hátrányokra épíránycentrikusság helye . ahol a hátrányos helyzet kompenzálása és a tehetséggondozás – a pozitív énképet hangsúlyozó egyéni nevelési program35 egységében – egybeér. általánossá válása húszéves időtávban képzelhető el.) Key issues for teaching assistants. értékes és különleges. Ugyanakkor fennáll annak a veszélye. 35  Az „egyéni nevelési program” kezdeti formáit változatos csoportképzéssel.indokolt. amiért szerethető. 1. Ez az a pont. Emia Fordulat kell a pedagógiai szemlé. Sok esetben a kezelésmód diszkriminálóvá válik. kiegészítő ismeretek biztosításával. a kudarcsorozat depresszióhoz vagy ellenálláshoz vezet.életpálya megalapozója lesz. Working in diverse and inclusive classrooms.a rájuk irányuló különleges figyelem letben: értékhangsúlyozás a hát. az antidiszkriminációra törekvés az iskola feladatrendszerében. Mérsékli ugyan a hátrányokat. A helyes pedagógia: sikertechnológia a kudarctechnológia helye . 33  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag I. amiben egyedi. mind a leszakadása növekszik a magyar oktatási rendszerben. Nem azt hangsúlyozza.34 Fordulat kell a pedagógiai szemléletben: értékhangsúlyozás a hátránycentrikusság helye .

ami neki sikerélményt ad.felmentéseket ad. A tehetségek felismeréséhez és segítéséhez. amivel sokszor sítéstől megóvo . mind pedig az alulteljesítést többféle dimenzió szerint értelmezi.infantilizál. általános feladat. és mind a sikert. a kreativitás megőrzéséhez tehetséges. a speciális tehetségfajtákat. versenygyőztes éltanuló ugyanúgy alulteljesítő mondjuk a párkapcsolatok terén. A kudarcközpontú oktatási rendszer sok esetben a nem teljesítésre koncentrálva kudarcsorozatokba kergeti bele a tanulókat. amely szerint tív pedagógusok kellenek.36 E terjedő gyakorlatok tartó Környei László találó megjegyzése szerint: az iskola így wellness-iskola lesz a kívánatos fitness-iskola helye . A mai oktatás a legtöbb esetben egységesít: az alulteljesítőket megbélyegzi. és nem ismerik annak komplex. sem pedig a tehetséggondozó pedagógus munkabérében.foglaló értelmezését. Miközben rendkívül fontosak az egyéni kiteljesedést szolgáló. amely kiemelkedő szociális és kommunikációs készségekre utal. mint ahogyan a szaktárgyakban bukdácsoló társa. Ráadásul a bukdácsoló kiemelt dicséretben részesül azért. örömöt okoz. és az énkép megerősödése után folytatja a hátrányos elemek leküzdését. nagyon szűken értelmeze mércén. kreatív pedagógusok kellenek. az IQ-val azonosítják. aki emia ugyanúgy külön segítséget kap. a gazdagításra épülő nevelési program akkor hatékony. 36 42 . a tehetséggondozás minden iskola minden osztályának minden tanulója esetén követendő. A helyes pedagógiai gyakorlat az alulteljesítőket külön eszközökkel támogatja. ha kezdetben mindenkinek abból ad többet. mert segíteni tudo például valamelyik osztálytársának egy komoly magánéleti krízis közös feloldásában. a kreativitást és a motivációt is magában A kreativitás megőrzéséhez krea. hanem a terhel. a túlteljesítőket pedig visszafogja. napjainkra tragikus mértékben csökkent a szakkörök és önképzőkörök száma. leníti. illetve a foglalkozások feltételrendszerének finanszírozásában. A tehetségek felismerésének és gondozásának kiváló teljesítményei nem jelennek meg kellőképpen sem a fejlesztőmunka és az iskolák értékelésében. Ráadásul az értékelés gyakran egydimenziós: a teljesítést és a teljesítményt csak egyetlen. A tehetség gondozására. majd ennek következményeitől visszariadva széles körű Egy válságterhes kort nem a telje.A tehetséget sokan még mindig az iskolai előmenetellel. tanórán kívüli tevékenységek. az ismeretanyag megtanulásának mennyiségével méri. E szerint a mai magyar iskolában típusosan sztárként kezelt. Ebben a sokdimenziós képességtérben válik a hátránykompenzáció a tehetséggondozás részévé. és – nem mellékesen – a saját szabályrendszerét is érvénytehető generációk fognak túlélni.

oecd-pisa. (Szerk. o. Az egyenlőtlenségek egy újabban terjedő formájaként a legtehetősebbek gyermekei középiskolai és egyetemi tanulmányaikat már nem Magyarországon. A helyes integráció hosszú távú aprómunkán. a valóságban azonban messze nem ugyanaz. egyszeri.). 2008.: Fazekas K.. hanem a délutánoknak.hu. Jelenleg a tanulóknak az iskolákba való egyenlő bejutását garantáló olyan rövid távú. új esélyt kapva. 38  Források: www. elkerülő technikákat. valamint Allington és McGill-Franzen (2004) The impact of summer set back on the reading achievement gap. Phi Delta Kappan 85. Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008.php?ctag=download&docID=15325). az önleértékelésre. Budapest.gov.sítják a gyermekkort. A két megközelítés látszólag ugyanannak az éremnek a két oldala. hanem a világ legjobb intézményeiben végzik el. ha tudatosítjuk és hangsúlyozzuk az ado forma értékeit. mert méltatlannak bizonyult az eddigi iskolájának színvonalára. A tanulók teljesítményének különböző nemzetközi méréseiben (így például a PISA-mérésekben) a tanulók há erét is figyelembe vevő különbségek világszinten a legnagyobbaknak adódnak.gladwell. A különbség jelentős része (az USA-ban mért adatokhoz minden bizonnyal idehaza is hasonlóan) messze nemcsak az iskolák különböző hatásából.38 A helyes oktatáspolitika integrációpárti.37 Egy válságterhes kort nem a teljesítéstől megóvo . jobban fejlődhetnek tovább. Az oktatási folyamat során az elért eredményeknek a társadalmi induló helyzetből adódó különbségei az egész országra kiterjedő átlagban nőnek. Ecostat kiadó. 68–75.html).hu/download. és Varga J. h p://w. hanem a változatos helyzetekben sikerhez jutó. A szünidei környezet perdöntő hatását mutatja be Malcolm Gladwell Outliers c. amelyekben az ő értékei új pályán. E lehetőségek a nem kiugró jövedelmi viszonyokkal rendelkező. 43 . hanem azért. mert az új környezetnek olyan értékei vannak. a teljesítmény visszatartására és a kibúvók keresésére szocializálnak. önbecsülésükben megvéde . Így a jelenlegi antiszegregációs hadszíntér éppen a megszüntetni kívánt szembenállást gerjeszti a társadalmi meggyőzés és megbékélés helye . amely a magyar társadalom ke északadásához vezethet el.szmm. könyvében (h p://www. amelyek ellenszegülést. egyéni szerencse formájában nyílnak meg. jogi és financiális intézkedések dominálnak. de kivételes képességű tanulók számára ma még csak nagy ritkán. Az oktatásirányítás azonban jelenleg nem az oktatási rendszert integrálja. ami a 45%-os uniós átlagtól messze elmarad. a személyes tapasztalat hitelességén alapul. Köllő J. hiszen az elkülönülés egy olyan öngerjesztő folyamat. és azért se. 37  Ezzel is összefügg. hogy a 15 és 24 év közö i magyar fiataloknak csak 27%-a próbálja ki magát a munka világában. neheztelést és dühöt váltanak ki. mert a korábbi iskolájának magas mércéje szerint ő egy selejt. hanem az elkülönülés ellen küzd. jól motivált és éppen ezért terhelhető generációk fognak túlélni. a hétvégéknek és a szünidőknek az iskola hatását romboló hatásaiból is fakad.com/ outliers/index. A második és sokadik esélyt adó formák változatossága csak akkor éri el célját. Az iskolaváltó tanuló ne azért kerüljön egy másik iskolába. (Nemzeti I úsági Stratégia.

2. készségek és alapkompetenciák alakulása. A helyes integráció érték. gógus. A helyes integráció nagy súlyt fekAz iskolarendszert kell integráltet az iskolaszerkezet integráltságára ni és nem a tanulókat bekeverni azzal.. ami a gyermekkori problémákat egyre szélesebb körben újratermeli. Villányi G. Kisgyermekkori nevelés40 A mai kisgyermekeket a körülvevő világ impulzusainak riasztó egyvelege önti el. 40  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag I. értékválasztásában megbecsüli a manualitáson. II. sát. az igények és elvárások változása. amelyben roma alkalmazo ak fogadják az oktatási intézményt felkereső szülőket. A helyes integráció nem kényszeríti korai választásra a tanulókat. biztonságot adó környezet melle viselkedésminták sokaságával alapozza meg a későbbi életet. amely a szerete eli.: A társadalmi-gazdasági környezet legfontosabb változásainak jellemzői az utóbbi 18 évben a kisgyermekneveléssel kapcsolatban. A kisgyermekkori ismeretek. Szilágyi I.. A gyerek meghallgatására. A mintahiány öröklődésével sok fiatal a gyermeknevelésre alkalmatlan. 44 . A nemzetközi mérések tanulságai szerint hazánkban a családi helyzet messze az átlagot meghaladó mértékben határozza meg az iskolai teljesítményt.39 valamint a szakmai és pénzügyi feltételek megteremtése jellemzi. és az átjárási pontok sokaságával zárja ki a zsákutcás megoldásokat.és sikerorientált.mális esetben a gyermek számára a szülő az első és legfontosabb pedasődleges helye a család. 4. a beszélgetésekre. 1. teherbíró személyiség kifejlesztéséhez tartós és szerete eljes felnő –gyerek kapcsolatra van szükségük. Annál aggasztóbb. NorA kisgyermek felnövekedésének el.hu/doku_rendezveny/r_157_2008_05_19_7. a művészeteken és a mozgáskultúrán alapuló értékeket és pályaíveket.. A kisgyermekeknek az egészséges. kérdéseinek türelmes megválaszolására. meggyőző érvelés. de nem is tartja erőszakkal együ őket. III.: Mennyiben változo meg a kisgyermekkori nevelés feltételrendszere és tartalma?). fejezetei (Villányi Gy.gében leszakadó iskolák felzárkózátézményeibe. hogy 39  Ennek egyik igen jó példája az Ózdon 8 éve sikeresen működő roma pedellusprogram (h p://www.és az együ működő.etk-rt. 2. a mesére és a változatos élményeket adó közös cselekvések sokaságára sokszor nincsen idő. az érinte csoportok konfliktusainak mediálása. hogy aktívan segíti a minőséegy szegregált iskolarendszer in. III. éretlen személyiséggel lép be a felnő korba.: A kisiskolások oktatásának legfontosabb változásai. 4. A kisgyermek felnövekedésének elsődleges helye a család. II.doc). ha a fejlődésük eltérő utat követelne a számukra.

tevékenységorientált csoportközösség kialakítása az elsődleA jó alsó tagozat szerete eljes. azonos életkorú gyerekek mentális fejle ségében akár ötévnyi eltérés is lehet. védőnő. az iskolai környezetet örömforrásnak megélő. vagy csak nagyon hiányosan és formálisan kerülnek tovább. biztonságot adó.41 A veszélyeztete gyermekek aránya nő. amely az OECD-országok viszonylatában is kiemelkedően magas (Magyar Statisztikai Évkönyv 2006 és OECD Family Database). ha ezekben a kellő szakértelmet biztosítják és ellenőrzik. Mivel iskolakezdéskor az ség. A bölcsőde és az óvoda irányítása két különböző minisztériumhoz tartozik.php?ctag=download&docID=15325). érdektelenné teszi őket a tanulás iránt. bölcsődei gondozó. a dönteni tudásra nevelő.szeretetet adó. hogy az óvodákban visszaszorul az „egyformásítás” kívánalma. óvodapedagógus. ezért torz mérce szerint megállapíto tanulási kudarcot gyakran kivételt generáló mechanizmusokkal korrigálja. ezért személyre szóló kimunkálásukhoz a környezet egészének (család. Ez csak a bekerülő tanulók biztonságot és örömöt adó közös.szmm. szemben az óvodai ellátással. és terjed a cselekvésre. h p://www. a későbbiekben kudarcai és egyre súlyosabb eredménytelenségei lesznek. A családi bölcsődék és napközik. gyermekorvos stb. a biztos kezdet házak.hu/download.a magyarországi családok egyre jelentősebb része csonka vagy szeretethiányos.42 A család → (bölcsőde) → óvoda → iskola átmenetek folyamatossága nagyon kevéssé biztosíto . Ennek következményeként egy-egy évjárat 15–30%-ának tanulási nehézségei. gyermekorvos. együ működő.9%-os volt. játszóházak stb. Az alapellátást és a szolgáltatásokat együ esen a korosztály 12–15%-a veszi igénybe. család. szociális képességeinek kibontakoztatása minden gyermek esetén más és más konkrét megoldást igényel. gyermekvédelmi. gyámügyi szakember stb. óvodai gazdagítása. az első osztályosok már az első hetek ala is igen különböző mértékben részesülnek a tanulás örömeiből.) az együ működése szükséges. hogy a gyermekről szerze egyéni információk minden átmenetnél újra és újra elvesznek. Az iskola kezdő évei során a szerete eljes. teljes elfogadásával lehetséges. A gyermekek életének a családi helyzet szerint differenciált bölcsődei. A sikertelenség motiválatlanná. Az oktatási folyamat a sokszor egyoldalú. mély. részidős formái is jó megoldások lehetnek akkor. Ritka a pedagógusok. 45 . 42  Az elmúlt húsz évben mintegy felére csökkent a működő bölcsődék száma. védőnő. Kedvező változásnak tekinthető. (Nemzeti I úsági Stratégia. szociális munkás. ahol az arány már 2004-ben 92. személyes információcseréje. ami eltérő preferenciákkal jár együ . terjedő. Ennek egyik példájaként nem szerencsés az iskolakezdés indokolatlan kito41  A házasságon kívül születe gyermekek részaránya eléri a 35%-ot.gov. ges cél. a gyerekek véleménynyilvánítását és együ működését ösztönző légkör. Sokszor előfordul.

45 Az olvasni tudást. II. Olvasás. a versek közös mondogatása. Fontos.: Nyelvtanulás. a középiskolai és a felsőoktatásbeli kollégák gyakorlatába. nemze udat és nyelvtanulás43 Az olvasás mára minden eddiginél fontosabbá vált. amelyet az alsó tagozatosok szövegértésének a 15 évesek PISA-tesztjénél jobb 43  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag II. 2. sőt a középfokú oktatásban egyaránt. A könyvet nem olvasók 80%-a számítógépet sem használ.szor. 3. o. III. Az olvasás megszere etése. mint a profeszA kisgyermekkel foglalkozó pe.eu/ LexUriServ/LexUriServ. a tanító sokkalta fontosabb. 5.44 Az ország az olvaso ság és a számítógépes kultúra szempontjából is ke északadt.iif. h p://eur-lex. szemben a rendszeresen olvasók döntő többségével (75%).lása a 7–8 éves korra. fejezetei (Nagy A. ugyanakkor a rendszeres olvasók aránya újabban valamelyest emelkedik. hanem az óvoda és az alsó tagozat legkiválóbb pedagógusai által alkalmazo játékos. Vágó I.foglalkozó személyek kiválasztása.3%-ról 24. és a PISA-tesztek (ahol a magyar eredmények 2000 és 2006 közö nem javultak) tanulságai szerint nem társul kellő szövegértéssel.. Éppen emia a korai neveléssel dagógusok az egész oktatási rend. A mögö ünk lévő négy évtizedben 40-ről 60%-ra nő a felnő ek körében a könyvet nem olvasók aránya. A kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok az egész oktatási rendszer legfontosabb szereplői. 1 és II. alkalmasságukon alapuló szelekciója mind-mind igen hangsúlyos elem. szer legfontosabb szereplői.hu/. a szövegértés fejlesztése minden tantárgy közös feladata az alsó és a felső tagozatban.: Az olvasás mint kiváltság? Magyar Tudomány 2006/9. kreatív fejlesztő technikák. a gyermekcentrikus bánásmód is hasson „felfelé” a felső tagozatos.html) Az EU-ban a kívánt 17%-ra való csökkenés helye 21. szám 1113–1119. a szövegértést a kisgyermekkorban a beszélgetés.matud.: Az olvasás és szövegértés fejlesztésének helyzete. a mesék hallgatása készíti elő. a rigmusok.: Reflexiók a nyelvtanulásról). 45  h p://oecd-pisa. A bölcsődei gondozó és óvodapedagógus. (h p:// www. hogy ne csak a nevelési-oktatási követelmények hassanak „lefelé”.hu/06sze/10. 46 . 5. motiválása és a képzésük közbeni.europa. az éneklés. Különösen nagyok a feladatok a 11–18 évesek körében. 44  Nagy A. 5. az íro információkkal való bánni tudás döntő hatással van az egyén boldogulására.do?uri=COM:2008:0425:FIN:HU:HTML. Poór Z.1%-ra nő az olvasási nehézségekkel küzdő 15 évesek aránya. Az olvasás sokszor mechanikus marad. Hibás az alternatív terhelés nélküli felmentések terjedő gyakorlata.

értheti meg a mindennapos hírzuhatagot és vehet részt később értően a demokratikus közéletben.eredményei is indokolnak. ● Kevés az idegen nyelvet kiválóan beszélő nyelvtanár.oki. 48  A gimnazisták átlagosan 1363 és a szakközépiskolások 1240 nyelvórája kétszer akkora idő. böző értékeit. Az idegen nyelvek tudása ma már az európai lét. amely a nemze udatot erősítve segíti az eligazodást és az értékek megőrzését.48 A beszélt idegen nyelvek igen alacsony szintű tudásának az alábbi főbb okai vannak: ● Az anyanyelvi képzés.47 Az elmúlt húsz évben a nyelvoktatás minősége számo evően javult. iskolaváltás utáni „lazítás” stb. helyet értük el. Az olvasás és szövegértés egyik rendkívül fontos előkészítő eleme és egyben következménye az o honról hozo . A nemze udat fejlesztése segíti Csak hazájának ismeretében értheti az értékek megőrzését és más ér.hu/oldal. az érvényesülés alapfeltétele. hogy a PISA-teszt éppen abban az életkorban íródik. A közös történetek melle a magyar irodalom és történelem kellően alapos ismerete olyan fontos kohéziós elem.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24092009-AP/EN/3-24092009-APEN.46 Az olvasási készség szintjének növelésében a családok. míg a PISA teszten 56 országból csak a 27. Ezért is igen aggasztó. Az Eurostat 2009-es jelentése alapján a magyarok 75%-a nem beszél idegen nyelvet. mint ami más EU-országokban rendelkezésre áll (h p://www. A végzős nyelvtanárok közül az igazán kiváló nyelvi készséggel rendelkezőket a gazdasági élet a tanári fizetésnél sokkal magasabb fizetést ajánlva „lefölözi”. valamint a nevelési-oktatási folyamatban átado közös történetek megismerése. Megjegyzendő. amikor a magyar iskolaszerkezet jelentős részében a tanulók különböző okok mia (legnagyobb iskoladiverzitás. Ezek a magyarságot és (közép)európaiságot tudatosító.PDF. hogy a nyelvtanulás expanziója ellenére a tanulók fele használható nyelvtudás nélkül lép ki a közoktatásból. a könyvtárak és az iskolák együ működésének kiemelt szerepe van. és csak néhány százalékuk felel meg a két idegen nyelvet megkövetelő uniós elvárásoknak. php?tipus=cikk&kod=fokuszban_nyelvoktatas-06_vago_iren).ec. mintegy fele a más országokban tapasztalható átlagnak. ezzel sereghajtók vagyunk az EU-ban.meg és fogadhatja el a tanuló Európának és a világ más részeinek különtékek elfogadását. 46 47 .) az általános helyzethez képest rosszabbul teljesítenek. közös történetek különösen fontos közösségképző erők egy széteső társadalomban.europa. 47  h p://epp. helyet. összességében a hatékonysága mégis kicsi.  2006-ban az alsó tagozatos PIRLS teszten 40 országból a 9. az utolsó elő i Portugáliától a lemaradásunk csaknem 25%.eurostat. a szövegértés színvonala sok helyen alacsony. amire nem lehet megfelelő idegen nyelvi képzést építeni.

filmek. valamint a 4. A diszlexiások és más okból felmente ek speciális nyelvi képzései csak jelenleg formálódnak. idegen nyelvű diákszínjátszó-körökre és versenyekre stb. 51  Az adatok forrása: h p://timss. 50  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag II.51 A matematika oktatása és a matemati Forrás: Eurostat.oecd-pisa.). 6. hibás gyakorla al folyik.hu/oldal. Az átlagon felüli eredmények melle a 4.oki. ● Nagyon ritkák a feliratos idegen nyelvű televíziós műsorok. ● Nem biztosíto a nyelvoktatás folyamatossága az iskolaváltások esetén.php?tipus=cikk&kod=fokuszban_nyelvoktatas-06_ vago_iren). 2. hogy a PISA-teszt éppen abban 49 48 . II. illetve a nyelvvizsgák sok esetben túlhangsúlyos tesztjeire való felkészítés dominanciája..hu. III. és II. a különórák rendszere.oktatasert. www. informatika50 A magyar tanulók a nemzetközi felmérések matematikai részében az inkább elméleti tudást mérő TIMSS mérésben az átlagosnál jobb. Kőrösné Mikis M. amelyek javultak. és 8. hogy a TIMSS 2007-es vizsgálatban 14 OECD-ország. fejezetei (Szalay B.A pályán lévő nyelvtanároknak az idegen nyelv anyanyelvi környezetben való gyakorlására igen kevés esetben van esélyük. Finnország nem ve részt. Míg egy gimnazista átlagosan 1363. évfolyamos matematika eredmények e mérés szerint is romlo ak 2007-ben a saját 1999-es. A szakiskolákban 2008-ban 629-féle angol és 561-féle német tankönyvet használtak (h p://www. természe udományok. Réti M. 7. a 8. az inkább gyakorlati alkalmazásokra kérdező PISA-felmérésben pedig átlagos. Megjegyzendő az is. ● Az idegen nyelvi órákon általánosan jellemző a célnyelv kellő gyakorlásának hiánya. 6. illetve az átlagosnál gyengébb eredményeket értek el. ezek zömét csupán csak 1-1 intézményben. és még mindig sok helyen fellelhető a nyelvtan. évfolyamos természe udományos.: A természe udományok helyzete). 4. ● Nincsenek a 10–18 éves korosztály idegen nyelvi képzését széles körben támogató programok (eljutás külföldi tanulmányutakra.: Matematikatanítás. a számos esetben indokolatlan és diszkriminatív felmentések és a szakiskolai nyelvoktatás méltatlanul alacsony színvonala mind-mind hozzájárulnak a nyelvtanulásban megmutatkozó esélyegyenlőtlenségek kialakulásához. Matematika. az óvodából mini-nyelviskolát csináló. diákcserékre.49 Az óvodai nyelvoktatás igen sok esetben a nyelvtanulástól elre entő.hu. ● A nyelvtanulás elkezdésének egyre korábbi életkorra tolódása. 1.: A matematikai kompetencia változása.hu/idegennyelvi).: Az informatikaoktatás helyzete. egy szakközépiskolás 1240 ingyenes iskolai nyelvórát fordít egy nyelv elsajátítására. köztük pl. Katz S. 4. addig egy szakiskolás 711 órában tanulhatja a nyelvet (h p://www. II. évfolyamos természe udományos eredmények kivételével. illetve 2003-as teljesítményünkhöz képest. nyári vagy szünidei intenzív nyelvtanfolyamokra. Az adatok elemzése során kiderül az is.

49 .alkalmazása terén alacsony. döntően az ismeretek tudását felmérő vizsgálatokon Magyarország az első volt. 52  Az alkalmazásokra súlyozó PISA-vizsgálatban a 31 részt vevő ország rangsorában a 2000-ben elért 15. veszélyben vannak. szakmai kapcsolati rendszer fokozatos felszámolódása mia sok helyen erodálódtak. ugyanakkor a 8. motiválatlansága és felkészültségbeli hiányai. hogy a felső három szintben az eredményeink rosszabbak az átlagnál.52 Az iskolák sokszor túl alacsonyan szabják meg e tárgyak óraszámát a kere antervek rugalmassága és a tantervi irányelvek ezt sugalló hatása mia . 2008. hogy a korábbi. Túl kevés sérletezéssel lehet széles körben a köznapi élethez köthető gyakorlati példa. Ennek az volt az oka. okt–nov.hu. de az ismeretek A természe udományokat a kí. míg az alsó három szintet több tanulónk teljesíti. Az előzőekből is következik.és egészségvédelmi vonatkozásai. valamint a szakfelügyeleti. h p://timss. hogy képtelen lesz az ado tárgyat megfelelő igényességgel elsajátítani és különösképpen: tanítani. mint az előző években.hu. kevés megszere etni. évfolyamos természe udományos eredmények romlo ak az 1999-es. Az alkalmazások terén tehát nem az alacsony.hu/rad8012/index_elemei/kriterium. környezet.és humántudományi. A TIMSS 2007-es vizsgálatában a 4.felvi. A természe udományos tárgyak tanításának eredményessége a nemzetközi mérések és a felsőoktatási tapasztalatok szerint az ismeretek tudását tekintve viszonylag jó. az életkorban íródik. hogy ez a trend mennyire stabil. hogy a matematika-.hu. az integrált szemlélet.kai tehetséggondozás az egyik olyan terület. iskolaváltás utáni „lazítás” stb. h p://www.) az általános helyzethez képest rosszabbul teljesítenek.htm.hu/~termtud/. alkalommal kerülnek elő a természettudományos példák társadalom. természe udományi és műszaki szakokat elvégzők száma számo evően növekszik ugyan.iif. és a felvételi ponthatárok is némiképp emelkedtek. A 2006-os PISA-vizsgálat eredményeinek elemzéséből kiderül. felére becsülték a természe udományos tárgyak hasznát egy jó állás betöltésében. helyezésünk sokkot okozo . A magyar diákok a 2003-as TIMSS-felmérésben a többi ország értékeinek kb. illetve az első öt hely valamelyikén végze . ahol a magyar oktatási rendszer óriási értékeket halmozo fel. mint az OECD-átlag. Málta és Macedónia után a legalacsonyabb. h p:// members. hanem a magas mércét nem tudjuk venni. amikor a magyar iskolaszerkezet jelentős részében a tanulók különböző okok mia (legnagyobb iskoladiverzitás. A műszaki-természe udományi szakokra 2009-ben többen jelentkeztek. www. Új Katedra. A felve hallgatók jelentős hányadáról már belépéskor feltételezhető.bme. évfolyamos természe udományos eredmények javultak. Környei László: Kérdések és válaszok a természe udományos oktatásról. mentori. Források: h p://oecd-pisa. A matematikaoktatás hagyományos értékei mára a matematikát oktató pedagógusok túlterheltsége.phy. A 2010-es év eredményei döntik majd el. de arányuk – Európa országai közö – Ciprus. Ennek legfontosabb oka a kísérletekkel kapcsolatos tudás igen alacsony szintje. illetve 2003-as teljesítményünkhöz képest.

és kézkoordináció. Hagyományosan értelmeze tantárgyból életformává le . önálló munka) kivételesen jó. A tanulók másik részének viszont még a családja sem kezelt számítógépet soha. 53 50 . a projektmunka az erre biztosíto törvényi lehetőségek ellenére kevéssé terjed. csak nagyon kevés helyen vannak a kísérletek előkészítésében és végrehajtásában is segítő aszszisztensek.org/ wiki/Wifi-falu). A jelenlegi. Emia az informatikai alapismeretek egyre differenciáltabb oktatása ajánlatos. Az informatika egy sor új lehetőséget jelent. felfedező tevékenységre alapuló pedagógiai fordulat szükséges a természe udományok oktatásában. amely – újdonság jellegét tekintve átmeneti feladatként – fontos elemekkel gazdagítja a pedagógiai eszköztárat. A kísérletező. mint az őt tanító pedagógusok. kreatív gondolkodást. A kísérleti eszközállomány a legtöbb helyen leromlo .). a művészeti ágakkal rokon képi. távtanulás. Az informatika mind a felzárkóztatásra (például szem. az egyetemekkel és a K+F cégekkel.wikipedia.53 Az informatika fontos közösségformáló erő. A tanulók egyik része ma sokszor messze több és korszerűbb informatikai ismere el rendelkezik. Az informatika a múlt század utolsó évtizedeitől kezdve átalakíto a az életet és így az oktatást is. de ma még kevéssé kihasznált feltételeket teremt. mind pedig a tehetséggondozásra (egyéni tanulási sebesség. a Csodák Palotájával. mint a „tanítsd a szülőt” vagy az „unoka–nagyszülő” programok. egymást segítve fedezheti fel. diszlexia stb. a kutatóintézetekkel. a természe udományos szakkörök a legtöbb oktatási intézményben megszűntek. jó példája a wififalu-kezdeményezés (h p://hu. amelyik pusztán az informatikai eszközök telepítésétől reméli a használatukra irá Ennek egyik igen fontos. vagy a közösségformáló helyi. ahol a tanuló és a pedagógus egyenrangúan. webes hálózatok. A pedagógusok feladata eligazítani tanulóikat az informatikai lehetőségek hasznosságának megítélésében és informatikai ismereteik rendszerezésében. Az informatikában hibás és pazarláshoz vezető szemlélet az. A szaktárgyi ismeretek sulykolása helye az informatikát oktató pedagógusnak fontos megtanulnia az infokommunikációs alkalmazásokat meghódító. értékelheti és értelmezheti a digitális világ információinak gazdagságát. túlterhelt helyzetben az iskolák csak ritkán tudnak rendszeres kapcsolatot teremteni a természe udományi múzeumokkal. Az internet használata a fentiek melle a hátrányos helyzetű családokban is igen fontos esélyteremtő forma lehet. Mindemelle az informatika a fenntarthatóság pedagógiájának azon kivételesen hatékony lehetőségei közé tartozik. Ma még sajnálatosan kevés az olyan családcentrikus kezdeményezés.A természe udományok csak kísérletezve válnak érthetővé és szerethetővé. amelynek használata (az olvasáshoz hasonlóan) össztantárgyi feladat.

● a küzdőképesség. valamint ● a hosszú távon. 54 51 . ● az egymásra figyelés.org). mentorált innováció. ● egy általános természe udományos és humán műveltség kialakítása. Az informatikai terület magas bérszínvonala mia sokszor nagy gondot okoz a kellő szakmai színvonalon álló rendszergazda alkalmazása is. nyeket és lehetőségeket figyelembe vevő.laptop. ahol az igény keltődik fel először. A fenntarthatóság pedagógiájának a célja egy életmódváltás elérése és egy új viselkedéskultúra kialakítása. E mia a szemlélet mia az új eszközök hatékony használatát lehetővé tévő pedagógusi informatikai kultúra tartalmi terjesztése sok esetben lemarad. és sok eleme megfelel a legkiválóbb régi i úsági  Ilyen módszerrel lehet hatékony és sikeres a pedagógusok számítógép-ellátása. amely épít a helyi hagyományokra. A környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája55 A környezeti nevelés értelmezését a modern pedagógia számo evően kibővíte e. A pályázati forma gus és a tanuló egymást segítve melle ritka a sokkal költséghatékofedezheti fel a digitális világ in.nyabb személycentrikus. Ennek a természe el kapcsolatos intelligencia és védő érzékenység melle elválaszthatatlan részét képezi ● az integráns értékrend és annak betartására és betartatására való igény kialakítása. a helyi igéformációinak gazdagságát. a demokratikus társadalom működésében való alkotó részvétel. és Villányi Gy: Milyen módon változo meg a demokratikus és az állampolgári nevelés az intézményekben?. 55  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag III.nyuló igény megjelenését. a terhelhetőség és a kitartás. a rendszerben való gondolkodás kialakítása is. az együ működés.54 Az informatikai eszközök karbantartása. és III. össztantárgyi feladat. A fenntarthatóság pedagógiája nem egy különleges iskolatípus.: A fenntartható fejlődés támogatása intézményes neveléssel). 7. vagy csak Az informatika révén a pedagó.formálisan teljesül. 8. Réti M. 7. a konfliktusok megoldása. cseréje nincs megoldva. vagy az idehaza is több ezer diákkal elkezde „laptopot mindenkinek” program (www. III. és azt követi a megfelelő eszközellátás. hanem egy olyan minden iskolában követendő. ● a közösségformálásban. ● a szociális érzékenység. fejezetei (Farkas A.

mozgalmak módszertanának és hagyományainak. a felfedező.  Ennek jó ellenpéldái az erdei iskolák. 1. A fenntarthatóság pedagógiájának a közös. Sok esetben ez is megmarad a lexikális ismeretek szintjén. azt kiterjesztő pedagógiai gyakorla á válik. pontban részleteze értékteremtő funkciójával. 56 52 .56 A fenntarthatóság pedagógiájának terjedése a magyar társadalom megfelelő válságválaszainak. ahol az akár különböző korú tanulók és a pedagógus olyan közös vállalkozásba kezdenek. Sajnos a hazai pedagógiai gyakorlatban a fenntarthatóság pedagógiájának csak egy része. komplex természetélményt és természetképet adnak. Ezért a fenntarthatóság pedagógiája szorosan összefügg az iskola a III. amely az új helyzetekre alkotó. Az ilyen kérdésfeltevést és válaszkeresést a projekt jellegű tevékenységek során lehet igazán hatékonyan megvalósítani. A fenntarthatóság pedagógiájának értékválasztása ma még nem jellemző a magyar társadalom többségére. mint a rendeze (szemé ől és igénytelen grafi iktól mentes) és véde környezet kialakításának igénye. A fenntarthatóság pedagógiája így az aktív és demokratikus állampolgárságra nevelést is magában foglaló. és e közösség által közösen kimunkált. E pedagógiai gyakorlat az óvodától az élethosszig tartó tanulásnak olyan része. és igen fontos része az iskola egész társadalmat alakító. komplex kérdésre közösen keresik meg a választ. Ez a tanulókat elidegeníti. de alapvető tartalmakat sem próbálja belső meggyőződéssé formálni. amelynek a szabályait – az addigi. értékközvetítő missziójának. Ez a pedagógiai kultúra az iskola egészének viselkedésmintáit fejlesztő erő. válságbiztonságának egy különlegesen fontos eleme. ahol a pedagógusok és a tanulók közösséget formálnak. kezdeményező és közösségi kimunkálására készít fel.hetőségeit figyelembe vevő válaszok táit fejlesztő erő. valamint a természetes A fenntarthatóság pedagógiája az és emberi környezet igényeit és leiskola egészének viselkedésmin. rutinszerű magatartásminták együ es felülvizsgálatával – közösen döntik el. és még az olyan egyszerű. együ működő tanulás a legfőbb módszertana. és így az ismeretekből levezethető minták nem válnak a viselkedéskultúrájuk részévé. amelyek számos helyen igen színvonalas. a környezeti nevelés terjedt el számo evően.

hu). a magyar oktatásügy kiemelt hagyománya és értéke57 Az esztétikai nevelés az értékképzés igen fontos tényezője. Számos iskola.III. hanem a zenei anyanyelv kialakítása és megszere etése az igényes zene hallgatása. nikus személyiség kialakításának előfeltétele agyunk jobb és bal féltekéjének összehangolt működése. és a saját tevékenységükben csak a tantervi minimum szintjén biztosítanak rá forrást és időt. A művészeti oktatás a legtöbb esetben kiscsoportos. 8. 59  Ennek egyik jó példája a bere yóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (h p://www.58 Az egészséges ember. A Kodálymódszer lényege nem a szolmizálás. 8. Művészeti nevelés. 58  A művészeti nevelés számos olyan feladat későbbi megoldásában segít. amelyet a normatív  A fejezet anyagát bővíti a Há éranyag II.60 holo a művészetek minden tantárgy keretében segíthetnék az erre fogékonyabb tanulók fejlődését. a harmotantárgy elsajátítását segítheti. az A művészeti nevelés a legtöbb más intuíció és a kreativitás növelésében is. sikert adó. 60  Ennek egyik szomorú példája. A művészeti nevelés a hátrányos helyzetű és a roma tanulók integrálásának számukra kiemelkedést. amelyekre a kezdeti. Számos művészeti ág a közösségformálás rendkívül hatékony terepe. mint a napi torna” (h p://library. igen hatékony eszköze. fejezete (Fükéné Walter M.html).igazgyongy-alapitvany. ÁMK a művészeti tehetséggondozás – sok esetben – nemzetközileg is elismert. mint például a komplex mérnöki tervezőmunka vagy az orvosi hivatás.59 Sokan a művészeti nevelést csak az erre szakosodo iskolák feladatának tartják. A fiatalokat motiváló igényes dallamkincs ügyes megtalálása e módszer mai terjesztésének kulcskérdése.és felsőfokú művészetoktatási intézmény. kiváló műhelyei. közép. A művészeti nevelés mással nem pótolható tudástartalmakat ad az érzelmi intelligencia. pozitív élményt. a művészeti tevékenységben szerze motiváció és siker nagy segítséget ad a más tárgyakban tapasztalható lemaradás feldolgozásában. amelyek településük és térségük kulturális életében is meghatározó szerepet töltenek be. Kodály szerint „a napi éneklés ugyanolyan fontos.thinkquest.org/05aug/01340/ hun/kodme. helyenként túlzo felfutás után mára egy minőségcentrikus konszolidáció vált jellemzővé. fokozo eszközigénnyel jár.: A művészeti nevelés). Az elmúlt időszakban a művészetoktatási intézményeknek igen széles választéka alakult ki hazánkban. idehaza jelentősen visszaszorult. az éneklés és különösen: az együ es éneklés révén. alsó-. hogy miközben az ének tanításában – jelentős fejlesztő hatása mia – a valaha széles körben kiemelkedő magyar sikereket hozó Kodály-módszer a világ számos országában egyre jobban elterjed. illetve egyéni foglalkozást igényel. és olyan. a rendszerben való gondolkodás. 57 53 .

Az egészségnevelés. rálásának számukra kiemelkedést. A testnevelési órákat tartó pedagógusok képze sége sok esetben hiányos.61 III. 2004. Maradékelven kezelt.gáskultúra megbecsülése a hátrányos helyzetű és a roma tanulók integsi zavar. a moztovább és kevesebb a magatartá. és csak 8%-a sportol hetente többször is. mert közvetlenül nem segíti a diákok felvételi pontszámának növelését. sem pedig belső tartalmában nem igazodik a gyerekek éle ani igényeihez. hogy igen sok iskolában a testnevelésóra a tantárgyi versengések folyamatos vesztese. hogy nem használtatják ki tanulóikkal elég kreatívan az iskola közelében lévő természetes környezet adta testmozgási lehetőségeket sem. példaként a Kodály-módszer vagy a grafikai.: Egészséges életmód és testi nevelés). illetve a mozgásművészetek számos ágának művelése) nem igényel nagy. ami a tanulók jelentős részének megfizethetetlen. Az iskolák jelentős részében a tornatermek állaga leromlo . fejezete (Ónodi Sz. hogy (különösen a művészeti tehetséggondozásban) hogyan biztosítható az oktatáshoz és a szükséges eszközökhöz való széles körű hozzáférésének feltételrendszere. festészeti. hogy vannak olyan művészeti ágak. 61  Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról.63 A fenti megállapítások fényében különösen aggasztó. és WHO. A fentieken túlmenően annak átgondolása is fontos. tisztálkodási lehetőséggel a felénél is kevesebb intézmény rendelkezik. A hosszú távra építkező. személyközpontú iskolában az egészségnevelés (amelynek a mindennapi testmozgás és az egészséges táplálkozás melle a mentális és szociális egészségre neveAz egészségnevelést fontosnak lés is része) az iskolai munka központartó iskolákból többen tanulnak ti eleme. egyéni anyagi befektetést.támogatás nem fedez. A tanórán kívüli sportolási lehetőségekhez (például úszás) csak piaci áron lehet hozzájutni. amelyeknek művelése (így. A lakosság 70%-a soha nem sportol. 63  Magyarország egészségügyi helyzete. A jelenlegi válságos időszakban számos művészeti ág gyakorlásához szükséges eszköz megszerzése nagyon sok család számára megoldhatatlan. Ezzel az aránnyal – Macedóniával és Szerbiával együ – Európa sereghajtói vagyunk. 9. Az óvodák nagy részében nincs megfelelő tornaszoba. 62  A fejezet anyagát bővíti a Há éranyag II. Medinfó. és sokszor roszszabb a kelet-európai átlagnál is. 9. és így sokszor előfordul. illetve ennek a képességekkel arányos támogatása. A testnevelés sem heti gyakoriságában. Egészséges életmód62 A magyar lakosság egészségi állapota folyamatosan romlik. 54 . így ezek terjesztése a művészeti neveléshez minden iskolában megoldható feladat lehetne.

ahol az egészséges életmódot a pedagógusok a magukénak érzik. Válság idején az ismereteit rugalmasan továbbfejleszteni és alkalAz értéket teremtő. hiszen széles körű utánpótlás nélkül ma a tömegsport helye káros módon központi célként kezelt élsport sem lehet igazán kiváló. fejezetei (Szilágyi J. a szabálykövető magatartás és az együ működési készség kialakításában.hu/download. 65  A tömegsport nélküli élsport fából vaskarika. az iskolai közösség megteremtésének is kiváló terepe. Józsa T. amelyek kifejeze en a testmozgás. egy i eni javulás az általános színvonal szempontjából is kiemelkedően fontos elem. átképezhető munkaerő különlegesen fontos.és helyzetváltásuk ellenére a szakmunkásoknak még mindig alacsony a presztízsük.64 Az ilyen iskola a testmozgás és a csapatjátékok kínálta kivételes lehetőségeket felhasználja a cselekvő.–III.org/dataoecd/24/27/41738329. igen hatékony eszköze. 10. 67  Közülük azonban nem mindenki szerez szakképesítést (így a lemorzsolódók és azok a szakközépiskolai tanulók.hu/doc/upload/200507/prevencios_tevekenyseg_20050710. az íráskészség. Mivel a korosztályos tanulók mintegy kétharmada a szakképzést biztosító iskolákban tanul. amelynek jószerével nincsen alja. Azokban az iskolákban.fmkik. sportkörök. akik a felsőoktatásban vagy más módon folytatják tanulmányaikat. 12.mazni tudó. megtartó erő. legfontosabb problémái és lehetséges fejlesztési irányai. 10.php?id=2123) és az OECD jelentése (h p:// www. 55 . aktív életvitel. sikert adó. Felvinczi K. az együ dolgozás.67 Mindezek melle a szakképzés a munkakultúra.pdf). A fizikai munkával együ járó (3-as szintkódú) szakmákat tanulók aránya 20–25%. egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. Az ezekre és infrastrukturális há erükre fordítható pénzeszközök szűkösek és az elmúlt években tovább szűkültek. III. a tanulók továbbtanulási aránya jobb.om. munkahelyeket kai munka kincs.. ami messze elmarad az EU-átlagtól. (2004) Prevenciós. A magyar sport jelenlegi tehetséggondozásának és finanszírozásának folyamata a legtöbb helyen egy olyan piramishoz hasonlít.65 Nagyon kevés helyen vannak olyan iskolai sportszakkörök.pdf).: A szakképzés és felnő képzés). a tömegsport ápolására jö ek volna létre. igényes fizi. A szakképzés helyzete66 A magyar gazdaság nemzetközi versenyképessége növelésének elengedhetetlen feltétele a magas színvonalú szakképzés. 66  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag III. Az elmúlt években a munkaerőpiacon bekövetkeze kedvező érték. Kálmán A.: A szakképzés helyzete. valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Stratégiája (h p://www. és magatartási zavaraik is kisebbek. Méltatlanul alacsony 64  Paksi B.: A szakképzés változása.pozitív élményt. (h p://www. és Schmidt A. életüket).oecd.

A szakképzés nem biztosít rugalmas. igényes fizikai munka. és nem szerez semmiféle szakképze séget. A mesterek megbecsülése a mesterek számának és a mestermunka arányának gyarapodásával is összefügg. A gyakorlati oktatás a hátrányos helyzetű és a roma tanulók integrálásának – számukra kiemelkedést. A verbális tudás megkövetelése dominál a gyakorlati. és 10. verseny. A szakiskolák 9. át. a tanulók elé műveltségében és emberségében is példaként állítható mester. A kellő szakmai tudással rendelkező mérnökök tanári képzésének terhei sokszor vállalhatatlanul nagyok. akik kudarcélmények sorozatán keresztül jutnak el az általános iskolából a szakiskolába. mint például az externátus (bejáró diákok délutáni foglalkoztatása) és a tanulószobai segítés lehetőségei. sikert adó –. Az egész magyar társadalom ismétlődő vesztesége. a pálya presztízsének leértékelődése és az i végzendő pedagógiai munka nehézségei mia kevés a kiemelkedő szakmai ismeretekkel bíró. A szakiskolai képzésben a nem versenyképes fizetési viszonyok.és piacképes készségeket. évfolyamán nem megfelelő a tantárgyak oktatásának szerkezete és módszertana: a szakmai. pedig ez segíthetné az elméleti ismeretek elsajátításában nem kiemelkedő fiatalok motiválását. pedagógusi keresetük eredeti jövedelmükhöz képest eltörpül. csoportos és családi segítésének. A szakképzésbe (különösen a szakiskolák szintjén) a leghátrányosabb helyzetű és a leggyengébb tanulási képességgel rendelkező tanulók kerülnek. A szakmai értékrend terjedése a nagyobb megbecsülést jelentős mértékben elősegítő tényező. A lemorzsolódás aránya magas (a szakiskolákban közel egyharmad). gyakran hiányoznak a lemorzsolódás felé haladó tanulók egyéni.szintre süllyedt az értéket teremtő. a személyességen alapuló átadása helye . oktatás került. a mesterség és a mester tisztelete és becsülete. mentorálásának differenciált eszközei.és továbbképzésre alkalmas. igen hatékony eszköze lehet. Nem alakult ki kellőképpen a különböző 68  Szabó Zoltán: Szakmunkásképzés és a képzési struktúra alulnézetből. Szakoktatás 2008/10. 56 . A szakképzés megújításának kulcskérdése a manuális tehetség más tehetségfajtákkal egyenértékű elismerése. o. pozitív élményt. személyiségük megerősítését.68 A szakképzésben a fizikai munka nem tölthet be a lexikális ismeretek tudása melle alárendelt szerepet. hogy ennek a korosztálynak 10–15%-a elvész. gyakorlati oktatásra való korai á érés egyéni útjainak visszaszorítása károkat okozo . szakmai fogások élményszerű. Nem kellően elterjedtek az egyéb szervezeti keretek a tanulmányi sikeresség támogatásához. A korábban (például a kiváló képzőhelyeket is felvonultató régebbi technikumokA jó szakképzés kulcsa a korán el.ban) meglévő szakmai műhelyek helyére gyakran egy „elfekvő” jellegű kezde gyakorlati oktatás. szám 11–14.

képzési formák egymásra épülő rendszere. melynek felszámolására eddig csak kezdeti lépések történtek. BA) és integrációjuk a felnő képzés különböző formáival. és nem fedezi a tényleges képzési költségeket. BSc. hogy a szakképzés javítását biztosító források felhasználása továbbra sem hatékony. és nem kellően elismertek e tárgyak a többi tárgyakat oktató pedagógus kollégák közö sem. javításuknak a munkaerőpiachoz igazodó regionális tervezése)  Vigyázni kell e folyamatban arra. 70  Lásd: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara középtávú szakképzési stratégiája 2005– 2013 (2005). A manuális tevékenységekben való részvétel gyermekkori élménye ma már igen sok családban szinte teljesen hiányzik. a TISZK-ek megalakítása. tudatossá.nsf/0/A6C72AC15E8D017CC1257497004B0409/$File/08 19J000.asz. Az elmúlt 15 évben szétaprózo és pazarló szakképzési szerkezet alakult ki. nem preferálja a munkaerő-piaci szükségleteket. amelyeknél a tandíjak a részvételt jelentősen korlátozzák.hu/ASZ/jeltar. Fontos és előremutató fejlemény az Europass-rendszer bevezetése. és többedik esély típusú képzés. technikusképzés. különösen kevés a valódi és nemcsak a magát annak deklaráló második. Fontosak és tovább terjesztendőek a munkavállaláshoz fokozatosan átvezető igen sikeresen bevezete formák. 71  Lásd: h p://www.69 Nem kellően átgondoltak az azonos OKJ-képesítést adó végbizonyítvánnyal rendelkező felsőfokú akkreditált szakképzésekben részt vevők eltérő státusa és finanszírozási viszonyai akkor. a képzési programok rendszerének átgondolása. ha e képzést középfokú és akkor. amely a szakképze ség EU-elismertetésének nélkülözhetetlen eleme. Nem kellően kidolgozo a különböző képzési formák (szakiskola.pdf. Nem kapnak megfelelő elismerést a gyermekek alkotásai. beszámíthatóságuk a felsőfokú képzésekbe (felsőfokú akkreditált szakképzés. ha felsőfokú intézményben végzik.70 Ennek egyik hozadéka. Az iskolai szakképzés normatív finanszírozása kontraszelektív.71 A szakképzés országos irányítása szé agolt (2 irányító és 11 szakképesítést felügyelő minisztérium). 69 57 . Pályaorientáció a legtöbb helyen nincs vagy formális. az átjárási és egymásra épülési lehetőségek egyszerűsítése elkerülhetetlen feladat. gimnázium) átjárhatósága. Ezek (így különösen a térségi integrált szakképző központok. szakközépiskola. Elméletieskedővé váltak az általános iskolai gyakorlati foglalkozások és a technika oktatása. A minőséget őrző és nem nivelláló mechanizmussal a moduláris képzések. mint amilyen a gazdálkodó szervezetekkel kötö együ működési megállapodások vagy a tanulószerződések. Ezt tetézi. így az életút tervezése nem válhat élményszerűvé. hogy az általános iskola nem készít fel kellőképpen a szakmák szeretetére és választására. nehogy a szakképzés alapszintje olyan piacosodo felnő képzési formákra tolódjon át. Az elmúlt években a szakképzés minőségének és feltételeinek javítására számos intézkedés születe .

A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag III.: A felnő oktatás és képzés helyzete és fejlesztési lehetőségei).pdf) a lemorzsolódás csökkentésében számo evő sikereket ért el. a megváltozo élethelyzetekből adódó átképzési követelmények kielégítését és a művelődés. 58 . ahol sok esetben a csoportérdekek felülemelkedtek a társadalmi érdeken. fejezetei (Kálmán A.alapvetésükben számo evően javíthatják a szakképzés helyzetét.nsf/0/A6C72AC15E8D017CC1257497004B0409/$Fil e/0819J000. így például a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) nem minden elemükben átgondoltak. Az összevonások e része esetén az összevonás jelenlegi formájában nem garantált a minőségi képzés irányába való elmozdulás.hu/ASZ/jeltar. a fokozatosság elvének betartása nélkül. Felnő képzés. 73  A felnő oktatás és felnő képzés fogalmait a vonatkozó dokumentumok jelentős része nem kellőképpen különíti el. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizo ságok (RFKB-k) egyeztető mechanizmusai átalakíthatják a szakmakínálatnak az eddigi. 12. Más intézkedések.72 A hiányszakmákra vonatkozó ösztöndíjprogram illeszkedése más változtatásokhoz. rangos elismerést adó mechanizmusok. nem alakultak ki a jó példákat kiemelő. a létező lehetőségekből és nem a kívánatos irányokból kiinduló fejlesztését. és – az ebből is fakadó – költséghatékonysága ma még nem megítélhető. valamint az informális oktatás és a távoktatás változatos formái egészítenek ki. amelyet csaknem ötezer képzési vállalat. hogy az intézkedések. E komplex rendszer elemeire ma még az öszszehangoltság és az együ működés hiánya a jellemző. 11. a továbbképzést. amely a korai elkötelezés nélkül manuális sikerélményt és motivációt adhat a tanulóknak.asz. Az akkreditáció után nemegyszer hiányzanak a minőségbiztosítás elemei. 72  Az SZFP (h p://www. gyakorlati bemutatásában. 17. III. így például a TISZK-ek kialakításának egy része a képzőhelyekkel történő elegendő egyeztetés. Sajnálatos.és képességtartalmak kialakítását (második és többedik esély).: A szakképzés és a felnő képzés. kampányszerűen ment végbe. a szabadidő hasznos eltöltésének a lehetőségét. Csoma Gy. A TISZK-ek a hatékonyabb oktatás megteremtése melle igen fontosak lehetnek a több szakmai irány korai. Ezt a szerteágazó célrendszert ma egy olyan szé agolt felnő képzési és közművelődési intézményrendszer szolgálja. de sok eleme nem átgondoltan és kis költséghatékonysággal került megvalósításra. Emia a fejezetben az élethosszig tartó tanulás e fontos elemeit egységesen a „felnő képzés” szóval illetjük. költséghatékonyságuk nem mindenhol nevezhető optimálisnak. élethosszig tartó tanulás73 A felnő képzés iskolarendszerbeli és azon kívüli formái (amelyekkel az andragógia tudománya foglalkozik) egyszerre segítik a tanköteles korban meg nem szerze tudás. és III.

A pótló funkciók („esti egyetem”) jelentős aránya mia hazánkban a felnő képzés nagy része még mindig negatív megítélés alá esik: Magyarországon a felnő eknek a leginkább derűlátó becslések szerint is csak a 8–9%-a tanul. 12.html).) középiskolai kollégiumi rendszer és a felsőoktatás tehetséggondozásában kitüntete en fontos szerepet játszó A kollégium nem alvóhely. az értékterem. h p://confintea. és III.: Fazekas Károly és Köllő János) MTA Közgazdaságtudományi Intézet. fejezetei (Farkas A.74 A magyar vállalatok 18–37%-a nyújt képzést dolgozóinak az EU 25–57%-os átlagával szemben.és felsőoktatásban?). 2007-ben a férfiak 3. hogy munkáját a kollégium lakóinak iskolájával (iskoláival) együ esen tervezze és végezze. A helyi önkormányzat sokszor nem egyértelműen érdekelt a „kívülről” odajárók kollégiumi körülményeinek javításában.doc. den oktatási szinten (általános iskola. az egyén életlehetőségeit kiteljesítő vonásainak és annak a széles körű tudatosítása. A kollégiumok mintés kivételesen fontos terepe.: Hogyan változo meg a kollégiumok feladatrendszere. az iskolai pedagógusok bekapcsolása a kollégiumi közössé74  A középfokú felnő képzés stagnál.ilyen általános formában nem létező hungarikumok. OFA. feltételrendszere és hogyan alakultak a kollégiumok válaszai a köz. a felsőfokú 2004 óta csökken. az élethosszig tartó tanulás örömet hozó. Ritka a szülők. 16. 128. 59 . A kollégiumok helyzete76 A sok évszázados hagyományokkal bíró (például Pannonhalma. 75  Munkaerőpiaci Tükör 2008 (szerk. 76  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag III. a nők 4%-a nyilatkozo úgy. Ringhoffer E. amely kisebb.hu/kiadvany/mt. Ugyanakkor a kollégium sem függetlenítheti magát az iskolai feladatoktól.hu/hun/unesco/uploads/LIFELONG_LEARNING-jelentes_081124sz. hanem szakkollégiumok más országokban a közösségépítés. Sárospatak stb.: Szakkollégiumok a felsőoktatásban. Szükség van a felnő oktatók fokozo képzésére és az e téren elérhető európai tapasztalatok fokozo átvételére. III. (h p://econ. 15. középiskola. felsőoktatás) a közösségépítésnek. hogy halálunk pillanatáig minden új élethelyzet új és új tehetségtartalmakat hívhat elő bennünk.A felnő képzésnek (ezen belül különösen a második és többedik esélyt adó felnő képzésnek) sajátos pedagógiai igényei vannak. az esélyegyenlőség biztosításának és a kapcsolati tőke megteremtésének igen fontos terepei.core. mint az EU által elvárt 12.5%. hogy részt ve felnő képzésben (KSH Statisztikai tükör 2009/48). az önkormányzatiságnak. fontos. amelyek ismerete ma még túl kevéssé terjedt el.75 A legfontosabb cél a felnő képzés jelenleg még sok esetben külső igényének és kényszerének „internalizálása”.

a szaktárgyak oktatásában való részvétel és továbbfejlődés lehetősége. 2009/48). fejezetei (Csermely P. Ebben a Kollégiumi Szövetség szerepe.9-szeresre nő . pedagógiai érzéke és személyes. Kevés helyen van a kollégiumnak a konfliktusmegoldásban. A hallgatói létszám az 1990/91-es és a 2005/06-os tanévek közö 3.7-re változo . az Arany János Program és a szakkollégiumok együ működése jó kiindulási alapokat ad. A nevelőtanári pályakép nem vonzó. A felsőoktatás helyzete78 A magyar felsőoktatás rendszerét a hallgatók magas létszámának és képze ségük alacsony minőségének. a jó gyakorlatok elterjesztésében. A 2007/08-as tanévre ez az arány 3. nincsenek kellően kompenzálva az éjszakai és esetenként a hétvégi ügyeletek terhei. a nevelési lehetőségek megújításával is együ járjon. A felsőfokú szakképzésben részt vevők száma is folyamatosan emelkedik. 79  Az arány magasabbá vált. nincs megoldva a megfelelő színvonalú szakirányú képzés és továbbképzés. mint egy évvel azelő .: A tanárképzés problémái a Bologna rendszerben – megoldási javaslatok). 78  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag III. hogy az infrastrukturális megújulás a pedagógiai program. nagyon kevés helyen lehet sportolni. III.79 77  E megújulás zöme az OKM és a felsőoktatási intézmények anyagi helyzetét jelentősen megterhelő PPP-konstrukciókban ment végbe.: Melyek voltak a felsőoktatás legfontosabb változásai és melyek voltak a változások során kialakult legfontosabb feszültségpontok?. és III. 60 . valamint a túlzo központi szabályozásnak és a sok esetben kontrollálatlan intézményi autonómiának az ambivalens kettőssége jellemzi.77 az általános és középiskolai kollégiumok jelentős része felújításra szorul. Szalay L. a közösségépítésben elengedhetetlen pszichológiai segítője. mint az EU más tagországaiban általában előforduló arány (KSH Statisztikai tükör 2009/15. 13. Igen fontos. Célszerű átgondolni a kollégiumok eszközigénybeli minimumát a tanulási. A felsőoktatási létszám növelése és a felsőoktatásba kerülő korosztály összlétszámának csökkenése – együ esen – a felsőoktatásban részt vevők arányának rohamos emelkedéséhez vezete .gi életbe. de nem éri el az EU15 átlagát. a 2007/2008-as tanévben több mint kétszer annyian (12 ezren) jártak e képzési formára. emberi kvalitásai a megkívánt magas szintű és sokrétű nevelési feladat ellátásához sok esetben elégtelenek. A középiskolai és felsőoktatási kollégiumokat összekapcsoló hálózatképzés rendkívül fontos és erősítendő a pedagógiai innovációk. Bár a felsőoktatás kollégiumrendszerének jelentős része megújult az elmúlt években. 13. művelődési feltételek javítása érdekében. A kollégiumi nevelőtanárok felkészültsége. amely jelenleg már valamivel az EU27 átlaga fele van. 14.

8-ra csökkent. ami 2007-re kb.okm.) (Polonyi I. 2008. Különösen nagy hiba a kísérletes szakokon a gyakorlati munka jelentős visszaszorulása. A jelenlegi ére ségi/felvételi rendszer – ahogyan azt a következő. mint amennyit be lehete tölteni. majd a 2007/2008. óraszámaik sok esetben a középfokú oktatásban részt vevők óraszámaihoz közelítenek.2%-kal marad el az OECD-átlagtól). III. o. és számos „olcsóbb” szakon jelentős túlképzés jö létre. sem pedig az önálló tanulásra ösztönző. tanévben 17. fejezetben részletesen elemezzük – nem a teljesítésre.és internetes bemutatásokkal való helye esítése.80 Az egy oktatóra jutó hallgatók száma a 2000/2001. amely 0. Oktatás-statisztikai évkönyv 2007/08.A felsőoktatásba kerülők arányának növekedése önmagában jelentős előrelépés. A középfokú oktatásban a tanulók nem szembesülnek a felsőoktatás követelményrendszerével. 14. Azaz az alulfinanszírozás nem a ráfordítások GDP-arányos csökkenéséből. A felsőoktatás tömegesedése a bekerülők átlagos felkészültségi színvonalának jelentős csökkenését vonta maga után. Ugyanakkor a tömegesedést nem előzte meg és nem is köve e sem megfelelő kapacitásnövekedés.hu/ASZ/jeltar. sem a legutóbbi évek hallgatói létszámcsökkenésével. 14. oktatáspolitika. illetve sok esetben videó.okm.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2007_2008_080804. hatékonyságnövelő változás a felsőoktatásban követe pedagógiai módszertárban. hogy számos olyan szakon (így például a pedagógusi és orvosi szakon). tanév közö folyamatosan.gov. Így közel 100 ezerrel több helyet akkreditáltak.pdf).hu/letolt/ statisztika/okt_evkonyv_2007_2008_080804. 80 61 .9-re nő . A felsőoktatásban indíto szakok keretszámainak kialakítása sok esetben nem számolt sem a munkáltatói igényekkel. hanem a teljesítmény minimumán maximalizálható felvételi pontok megszerzésére ösztönöz. (www. hanem a hallgatói létszám növekedéséből fakadt.3-ról 18. o. A helyzetet jól elemzi az Állami Számvevőszék 2009-es jelentése: h p://www. hogy a felsőoktatásban oktato szakok túlnyomó többségén a felvételhez nem szükséges a jelenlegi emelt szintű ére séginek megfelelő színvonalú ére ségi vizsga. Az előzőekből következően a bekerülők tudásának színvonal A változások 1995 óta a felsőoktatásra fordíto összes kiadás GDP-hez viszonyíto állandósága melle következtek be (2007-ben a GDP 1%-át költö ük a felsőoktatásra. 444–447.nsf/0/6B4583 280684AB44C12575E0004B0F22/$File/0915J000.asz. A felvételi minimálkövetelmények túlzo an alacsonyak.: Oktatás.gov. és a 2006/2007. A létszámnövekedés egyenetlenségei mia az oktatók jelentős része túlterhel é vált. oktatásgazdaság. OKM. nincsen a személyi alkalmasság megítélését lehetővé tevő szóbeli felvételi vizsga. Tarthatatlan. Károkat okoz. sem kellően előre átgondolt struktúraátalakulás. Nemzeti Tankönyvkiadó. 162–163. o.pdf 16. www. 50%-ra nő . amelyeken személyi alkalmasság alapvető foka az eredményesség előfeltétele lenne.pdf. Az egy hallgatóra jutó kiadás az egy főre jutó GDP arányában az 1990-es évek eleji 140%-os értékhez képest 2004-re 43%-ra csökkent.

ad hoc jellegű megszervezése sok esetben az erőforrások pazarlását jelenti. kommunikáció szakosokat 17. hanem szervezeti szintű.nkth. erőltete bevezetése jelentős minőségromláshoz vezete . 81 62 .és egyházi fenntartású intézmény. ahogyan azt már a III.és színvonal-csökkentési igényeknek szerkezeti keretet ado . a tömegeket képző egyetemi karok és karrészek. az átjárhatóságot.gov.hu/innovaciopolitika/publikaciok-tanulmanyok/oecd-innovaciopoli tikai-090831. mivel e feladat során szakmailag „túlképze ”. látszatintegrációhoz vezete el.okm.gov. például a 12 féléves képzési idővel együ ) nem ösztönzi a hallgatókat tanulmányaik minél előbbi befejezésére. fejezetben részletesen elemeztük. pedagógiailag pedig „alulképze ” oktatók oktatnak középiskolai tudástartalmakat. A 21 ezer támogato MSc/MA A felsőoktatás tömegesedése. Az OECD 2009-es innovációpolitikai országtanulmánya84 figyelmeztet arra. hogy néhány éven belül súlyos hiány mutatkozhat a PhD fokoza al rendelkező. A kreditrendszer (más hatásokkal. és segíte e a felsőoktatási hallgatói közösségek meggyengülését.túl nagy értékkel számíto a BSc dipnek romlásához vezete el.83 A felvételben sok helyen bolognai folyamat elkapkodo bevezetése az oktatás minőségé.php?folderID=638&articleID=4265&ctag=articlelist&iid=1 2008-ban jogászokat. amely hozzájárult a színvonalbeli különbségek elmosásához.felvi.81 2009-ben az országban 70 felsőoktatási intézmény és legalább 20. a helyre 2009-ben összesen 17 ezren jelentkeztek. és a minőségigény további erózióját okozta. 2.felvi.82 Az integráció elkapkodo sága sok esetben nem valódi. valamint a kutatóegyetemi életmódot folytató karok és karrészek közö i különbséget.csökkenését az egyre szaporodó „felzárkóztató kurzusok” ellenére sem lehet a felsőoktatásban kellőképpen kompenzálni. lomamunka osztályzata a hallgatók komplex értékelése helye .hu. Így elkapkodo . gazdálkodási és menedzsment szakosokat pedig 30 helyen képeztek az országban. 82  Forrás: h p://www.ofi?mfa_id=1). Állami fenntartásban – az évtized elején végbement integráció után – 29 felsőoktatási intézmény található. hanem a hallgatói érdeklődés és az intézményi vállalások szerint alakították ki. az európai elismerhetőséget segítő szándékaival ellentétesen – a felsőoktatásban addigra felhalmozódó terhelés. A BSc/MSc szakokat és keretszámaikat sok esetben nem a szükségletek. tanítókat 16. filozófusokat és pszichológusokat 7-7. A felsőoktatási intézmények jelentős része magán. Különösen káros a bolognai típusú képzés a tanárképzésben. (h p://www. A bolognai szerkezetátalakítás – eredeti. az intézmény székhelyén kívül lévő kar működö . A szervezeti keretek átalakítása sok esetben elmosta a főiskolák.hu/main. ma-  A felzárkóztató kurzusok jelenlegi. 84  Forrás: h p://www.hu/statisztika/ranking. 83  Forrás: www.

gasan kvalifikált szakemberekből. 2007/2008-ban 7153 fő járt erre a szintre, ami 8,1%-kal kevesebb, mint az előző tanévben.85 Összefoglalóan: a bolognai folyamat tervezetlen és elkapkodo bevezetése a felsőoktatásban több kárt okozo , mint hasznot. Emia a bolognai rendszerben végze képzés felülvizsgálata indokolt. A felsőoktatásban folyó képzések minőségének egyik legfontosabb biztosítéka az akkreditációs folyamat, amely az intézmények és a szakok igen sok szempontot figyelembe vevő, komplex értékelését biztosítja. Ugyanakkor igen sajnálatos, hogy a jelenleg futó szakok akkreditálása – a bolognai típusú képzés bevezetésének túlzo gyorsasága mia – „erőltete menetben” folyt. Ez nem te e lehetővé a BSc/BA és az MSc/MA szakok egymással történő, kellő egyeztetését. A jelenlegi képzési szerkezetben különösen hiányzik a BSc/BA szakoknak a náluk később akkreditált MSc/MA86 szakok felől történő „visszaellenőrzése” és a két szint egymásra épülésének komplex megteremtése. Az akkreditáció a legtöbb esetben „forrásvezérelt” volt, azaz a felsőoktatási intézmények oktatási kapacitásaiból indult ki. Ebből is következően a kialakult MSc/MA kínálat rendkívül elaprózo á vált, ami egy hazánknak megfelelő méretű ország esetén számos esetben csak kis költséghatékonysággal megvalósítható képzéseket eredményeze , ugyanakkor az indokolatlan mértékű specializálódás megnehezítheti a tudás, a diploma alkalmazhatóságát. Igen fontos hangsúlyoznunk, hogy az akkreditációs folyamat nem helye esíti (és jelenlegi felfogásában nem is helye esítheti) a felsőoktatásban folyó képzés ténylegesen megvalósuló színvonalának folyamatos ellenőrzését. A legkülönbözőbb rangsorok alapján a hazai felsőoktatásnak – néhány kivételtől eltekintve – sem az általános, sem pedig a csúcsteljesítményt mutató színvonala már nincsen a világ élmeA magyar felsőoktatás nincs a vi- zőnyében. A magyar felsőoktatás – a legjobb intézmények kivételeitől eltelág élmezőnyében. kintve – periferikus, a világ felsőoktatásának fő áramaitól jobbára elzárt. A felsőoktatásban a külföldi hallgatók aránya az elmúlt években néhány ezer fővel nő . A külföldi hallgatók „megszerzésének” folyamatában aggasztó tünet az, amikor a forrásbővítés kényszere dominál a nemzetközi vérkeringésben való minőségi részvétel igénye helye . Jelenleg a felsőoktatási intézmények és a kapható diplomák értékének elemzése sok elemében esetleges, a publikált mutatók és rangsorok nehezen használhatóak az intézmények teljesítményének és a diplomák értékének nemzetközi összehasonlítására. Az értékelésben a kimeneti elv („mire jó a
 Forrás: KSH Statisztikai tükör 2009/15.  BSc: Bachelor of Science; BA: Bachelor of Arts; MSc: Master of Science; MA: Master of Arts.
86 85

63

végzősök tudása”) nem szerepel kellő hangsúllyal. Rendkívül nagy szükség van a felsőoktatás eredményességének (a ténylegesen megvalósuló képzés színvonalának, az átado tudás felhasználhatóságának, a hozzáado értéknek) az ado intézménytől független, rendszeres, sztenderdizált, komplex megítélésére. Az oktatási intézmények közö teljesítmény alapú, nemzetközi mércével mért és világosan átlátható versenyhelyzet kialakulása kívánatos. A „kutatóegyetemi” státus bevezetése túl sokat kése , megvalósítása csak kellően átgondolt kritériumok és kellő anyagi ráfordítás esetén hozhat sikert. Sok esetben hiányzanak a nagy egyetemi centrumokba nem tartozó oktatási központok olyan fejlesztési tervei, amelyek egy jól megválaszto oktatási portfólió magas szintű minőségi oktatásával biztosítanák a tartós fennmaradást. A modern pedagógiai módszerek nagyon kevéssé terjedtek el a felsőoktatásban dolgozó oktatók körében. Az oktatók előmenetelében az oktatásuk ténylegesen megvalósuló színvonala sokszor csak másodlagos, a szükségesnél kevésbé értékelt elem. Az előzőekben összefoglalt helyzetben kiemelten fontos kérdéssé vált a minőségi oktatást elváró hallgatók igényeinek fokozo kielégítése, különös tekinte el a képzésbe került középiskolai tehetségek elkallódásának megelőzésére.87 Rendkívül fontosak a hátrányos helyzetű (ezen belül különösen: roma), ám tehetséges tanulóknak a felsőoktatásba kerülését biztosító programok. A tehetségek megőrzésében a tudományos diákköri munka és a szakkollégiumok rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ezek a képzési formák más országban ilyen elterjedtséggel és szerveze séggel nem működnek, és ilyen vonatkozásban hungarikumok. A szakkollégiumi munka színvonala differenciált. Az elmúlt években sok olyan szakkollégium jö létre, amelyek sok esetben biztató kezdeményezések, de munkájuk szintje messze nem éri el a számo evő hagyományokkal rendelkező, rangos társaikét. Kulcsfontosságú a legkiválóbb szakkollégiumokban folyó munka kiemelt támogatása. Nagyon fontos a többi szakkollégium munkájának javítása a szakkollégiumi rendszer jó példáinak terjesztésével. Erre szakkollégiumok örvendetesen alakuló országos, Kárpát-medencei és nemzetközi hálózatos együ működése jó formákat teremt. A különböző elvek szerint, de mindenkor többletértéket létrehozó szakkollégiumok növekvő forráshiánya melle a legnagyobb veszélyt a felsőoktatás tömegesedésével és a Bologna-folyamat bevezetésével együ jelentkező színvonalcsökkenés jelenti. A szakkollégiumok szokásos hozzáado értékét is jelentősen csökkenti, ha a belső programokat alacsonyabb szinteken kell elkezdeni.
 A tehetségek elkallódásának megelőzése a BSc/BA szakokon különösen nagy figyelmet igényel.
87

64

Általánosan ismert az, hogy a felsőfokú végze ség esetén várható jobb fizetés jelenleg magasabb, mint a rendszerváltás elő volt. Ez növeli a felsőoktatásba való bekerülés vonzerejét. Ugyanakkor a középiskolásokban nem alakult ki megfelelő kép a felsőoktatás elvárásairól, a szakok valódi értékéről, a lehetséges pályaívekről. A felsőoktatási intézmények és a hallgatókat küldő középiskolák kapcsolata esetleges. A nyito napok sorozata csak olyan egyedi alkalmakat biztosít, ahol kevés lehetőség adódik a részletes és folyamatos információcserére. A hazai felsőoktatási intézmények nem döbbentek rá kellőképpen a versenyhelyzetükre, amely nemcsak egymással, hanem – éppen a legjobb hallgatók esetén – a külföldi intézményekkel is egyre nagyobb. Nincsenek a középiskolákat szerveze en elérő, az angolszász egyetemeken megszoko „outreach” programok. A felsőoktatási intézmények irányításában a sok esetben kontrollálatlan intézményi autonómia és a túlzo központi szabályozás ambivalens ke őssége érvényesül. Az irányításban az ezt segítő változások ellenére (például Gazdasági Tanácsok véleményezési jogai, menedzser típusú vezetési elemek stb.) sokszor hiányzik a hosszú távú érdekeket figyelembe vevő, a tudásvagyont optimálisan gyarapító tulajdonosi szemlélet. A néhány éves tapasztalat alapján felül kell vizsgálni az állami felsőoktatási intézmények irányításában tanácsadási és jóváhagyói joggal rendelkező Gazdasági Tanácsok működését. Valóban szükség lehet – az autonómia megtartása melle – egy külső tanácsadói testületre, akik szakmai tapasztalatukat felhasználva, felkészülten segítenék az intézmény vezetését. De ehhez ennek megfelelően kellene kiválasztani a tagokat, akik megfelelő tudással, kapacitással rendelkeznek és elköteleze ek a feladatra. Törvényileg nem, de logikailag összeférhetetlennek – bár „önvédelmi” okokból magyarázhatónak – tűnik az a gyakori eset, amikor a rektor a Gazdasági Tanács elnöke. Ez is azt jelzi, hogy a jelenlegi gyakorlat, még ha pozitív példák vannak is, módosításra szorul. A felsőoktatás a hangoztato elvek ellenére sem igazodik a gazdaság igényeihez. A felsőoktatási intézmények és a diplomásokat fogadó cégek és intézmények kapcsolatrendszere ma még a legtöbb elemében esetleges. Hiányzik az a program, amely a gazdaság és a társadalom igényét szakszerűen gyűjti össze, majd reális és hatékony oktatáspolitikai irányelvvé alakítja át. A gazdasági érdekek érvényesülése egyedi elemeken alapul, nem alakult ki az egyeztete rangsorolás országos szintű fóruma. Nincs számo evő migráció az iparból az egyetemek oktatói kara felé. Különösen nem megoldo az ipar sikeres szakembereinek szerepeltetése a vezetőoktatói szerepkörökben. Jelenleg alakulnak a pályaválasztási, karrier-tanácsadási és a pályakövetési rendszerek. Mostanában indult el néhány felsőoktatási intézményben a korábban végze hallgatókból álló „alumni” szervezése is.

65

A felsőoktatás jelenlegi, normatív alapú finanszírozása bázisalapú, nem tükrözi eléggé a képzés költségeit, az indíto szakok iránti várható keresletet, a hallgatók és a képzés minősége szerinti differenciálást. Így az intézmények a hallgatói létszám kritikátlan felduzzasztásában érdekeltek. A hároméves fenntartói megállapodásokban az intézmények maguk választják meg a teljesítési kritériumokat, és a fejlődésüket önmagukhoz mérik, ami a külső, objektív minőségértékelés hiányában különösen elfogadhatatlan és fenntarthatatlan. Az államilag finanszírozo és a költségtérítéses képzés túlzo an élesen válik el egymástól, és az átjárhatóságuk is kisebb a kelleténél. A kutatás finanszírozása nem kellőképpen átgondolt, az így kapo összegek sokszor beolvadnak az intézmény költségvetésébe. Sok intézmény költségvetését megterhelik a PPP-beruházásoknak az árfolyamváltozásokból is fakadó finanszírozási hatásai. Összefoglalva: a magyar felsőoktatást egymást követő hullámokban érte el a kampányszerűen végrehajto a.) tömegesedés; b.) intézményi összevonás; c.) normatív finanszírozás; d.) bolognai típusú képzés és e.) felvételirendszer-változás. E lépésekkel párhuzamosan és összefüggésben a beérkező hallgatóknak a felsőoktatásban megkövetelt tudásszintje drámaian csökkent. E hatások összességét – a gyors tempó, az egymásra rakódás kumulált kára és a közben bekövetkező relatív forráskivonás mia is – a felsőoktatás képtelen volt kompenzálni. Így a magyar felsőoktatás minősége számo evően romlo . A magyarországi diplomák értéke erősen differenciálódo , mára sok esetben versenyképtelenné és hiteltelenné vált. A képzés szerkezete szétdarabolódo , aránytalan. A ténylegesen megvalósuló képzés minősége nem ellenőrzö . A felsőoktatás jelentős része mind hazai, mind nemzetközi méretekben a küldő és a fogadó intézményektől elzártan működik. A felsőoktatási intézményrendszernek mind az irányítási rendje, mind pedig (különösen aggasztóan) a finanszírozási struktúrája nem mérsékli, hanem erősíti a fenti káros hatásokat. A fentiek összegzéseként: a felsőoktatás egészét tekintve ma Magyarországon vészhelyzet van.88 Ha néhány éven belül nem sikerül átfogó és jelentős lépéseket tenni a felsőoktatás minőségi és szerkezeti gondjainak megoldására, akkor Magyarország nemzetközi versenyképessége számo evően és hosszú távon meggyengül.

88  Ezen az általános helyzetértékelésen nem változtatnak a néhány felsőoktatási intézmény, kar, intézet, tanszék és csoport nagy küzdelmek árán megőrzö , kiváló eredményei, hiszen a jelenlegi helyzet fenntartása esetén ezek további megőrzése is veszélybe kerülhet.

66

php?stat=_2008_1 és Csapó B.91 A 95%-os arányban választo középszintű ére ségi sok esetben jelentős színvonalesést okozo .89 A 2005-ben bevezete új ére ségi rendszer (amely egyszerre végbizonyítvány és felvételi szűrő is) jobban súlyoz az ismeretek alkalmazására.III.hu/publicstat.  Sajnálatos módon a pedagógusok egy része az ére ségiben és a kompetenciamérésekben előforduló alkalmazásokra a megkívánt. mint elődje. 2008-ban csak 3 és 5% volt a kémiából. más esetekben pedig megengedhetetlenül elhanyagolt. illetve fizikából ére ségizők aránya. 91  h ps://www. Az ére ségin választható több mint 130 tárgy mennyisége aggasztóan sok. A készségtárgyak osztályozásának a kérdése szintén folyamatos vita tárgyát képezi a felsőbb évfolyamokon is. nem biztosítja a kellően sztenderdizált és objektív értékelést. és az objektivitása is növekede . és Varga J. komplex értékelési módok. Nem kellően ismertek a készségtárgyak tartalmának megfelelő. és nem támogatják a tanuló önértékelésének és önszabályozásának a fejlődését. számos tárgyának feladatait egy jobb képességű nyolcadikos is sikeresen meg tudja oldani. 71–93. Mindez szemben áll a kiváló oktatási rendszerrel rendelkező országok értékelési gyakorlatával. Budapest. Köllő J.org/wiki/Formative_evaluation. A hallgatók megszerzésének financiális kényszere mia az emelt szintű ére ségit jelenleg még a felsőoktatási intézmények csak nagyon kevés képzési területen követelik meg. differenciáltabban mér. 90 89 67 . a tanuló jellembeli fejlődését is figyelembe vevő értékelés és az ismeretek meglétét ellenőrző értékelési módszer aránya és viszonya. a fejlődés optimális egyéni menetét megtervező értékelési formák terjedtek el. 14. ismeretcentrikus bebifláztatásával válaszolt.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Az ére ségi tantárgycentrikus. A magatartás.ketszintu. Az utóbbi években igen kevés. a képességeket. (2008): A közoktatás második szakasza és az ére ségi vizsga. o. A tanulói és iskolai teljesítmény mérése a közoktatásban A tanulói teljesítmény egyéni értékelésében nem tisztázo a komplex. szerk. problémacentrikus oktatásmód helye az alkalmazást megkövetelő felada ípusoknak a megszoko . Ecostat. A szöveges értékelések többségükben formalizáltak. és a komplex műveltségtartalmak mérésére.wikipedia.. így ezzel a  h p://en. a projektek elvégzésére csak néhány szaktárgy esetén teremt kellő lehetőséget. A szülő beleegyezésével történő buktatás gyakorlata nem vált be. Bizonyos esetekben a konkrét ismeretek meglétét ellenőrző elem túlzo an hangsúlyos.90 Ennek ellenére az ére ségi (különösen annak középszintje) nem elég professzionális.és a szorgalomjegyek a funkciójukat elveszte ék. a készségeket. (Fazekas K. ahol a komplex.

93 Az intézmények értékelésében a pedagógusok felkészültségének. ahol nem létezik a nevelési-oktatási intézmények rendszeres és szakmailag ellenőrzö színvonalú. az elkészült értékelésekből a szervezetfejlesztő. a nemzetközi mérési alkalmak (PISA. Alkalmatlannak maximalizálható felvételi pontok bizonyult az új ére ségirendszer az általánosan megkövetelt színvonal megszerzésére ösztönöz. Emia feltétlenül szükséges az általános értékelések átfogó költség-haszon elemzése. IEA-PIRLS stb.ketszintu. ha. Noha az értékeléseknek az iskolákra háríto adminisztratív terhe már most is nagy. hogy a jelenlegi ére ségi/felvételi rendszer nem a teljesítésre. komplex látásmód sokszor hiányzik. az idegen nyelvi készségek felmérése és a minőségirányítási programokkal kapcsolatos egyedi mérések. Magyarország azon ritka országok közé tartozik. Összefoglalva elmondható. és a kelleténél jobban eltér egymástól az emelt szintű ére ségi feladatainak jellege és színvonala.92 Nem tisztázo az ére ségi két szintjének egymáshoz való viszonya. A felvételipont-számításban a nyelvvizsgák túl magas aránnyal szerepelnek. amely pedig e pályák sikeres műveléséhez elengedhetetlen feltétel lenne. Az elmúlt évtizedben az iskolai és oktatási teljesítmény mérésére számos átfogó rendszert veze ek be. pontban részleteze értékválságra is visszavezethetőek. A felsőoktatásban az európai szinten is összehasonlítható értékelés az akkreditációs rendszer ilyen vonatkozásain kívül (például a kutatóegyetemi minősítés bevezetésének elakadása mia is) még nem alakult ki kellőképpen.új ére ségirendszer számos eleme nem a teljesítmény minimumán visszalépést jelent. ráterme ségé h ps://www. tanári és orvosi szakok) nem teszi lehetővé a személyiség komplex értékelését. regionális és országos oktatási teljesítmények sikerességének megítéléséhez. 1. A „kritikus 92 68 . A fenntartók által legalább négyévente elvégzendő értékelések sok helyü nem valósulnak meg ténylegesen. TIMSS. kellően magas szintre növelésében is. 93 E helyzetnek az okai az irányítási kompetencia igen egyenetlen volta melle a há érelemzésben és a III. a tanulmányi versenyek eredményei fontos információkkal szolgálnak az intézményi. a személyi alkalmasság megítélését. A felsőoktatási intézmények jelenlegi felvételi rendszere sok felsőoktatási szak esetén (csak példaként: óvodapedagógusi. hanem a teljesítményminimumon maximalizálható felvételi pontszám megszerzésére ösztönöz. külső értékelése. formálisak. tanítói. az értékelések még nem mondhatók teljesnek. 2009-ben már csak 5%). térségi. A fentiek alapján a felsőoktatásba való bekerülés szempontjából az Az ére ségi nem a teljesítésre.hu/publicstat.). és nem is működnek rendszeresen és összehangoltan.lehetőséggel csak igen kevés tanuló él (2008-ban 6%. A matematikai és szövegértési kompetenciamérések.php?stat=_2008_1.

a tanulói és pedagógusi a itűdnek. szerk. az OFSTED munkája jó példa (h p://www. komplex értékelésre az angol állami értékelési ügynökség.php?tip us=cikk&kod=eredmenyesiskola-05_sinkae_kompetenciameres).94 Hiányzik az ezt támogató rendszeres szaktanácsadás.oki.gov. és így a tanulságai nem épülnek be sem a pedagógusok viselkedésébe. nevelő erejének az értékelése kevéssé kap helyet.uk/Ofsted-home/About-us). Eredményes iskola. részletes. 69 . tanulóközösségnek az értékelése.gov. 2006.okm. szemlélet (különösen a tudás.php?folderID=1700&articleID=231395&ctag=articlelist&iid=1. hivatali következményekkel járnak. sem pedig az iskola életének mindennapjaiba. A más EU-országokban alkalmazo „kritikus barát hozzáállás”96 híján az értékelés. motivációnak és az intézmény közösségformáló.org/wiki/Critical_friend. Kevés a pályaívet követő vizsgálat. szakmailag ellenőrzö . Nagy M. hogy segítő.és képességvagyon-őrzés és -bővítés) és a vezetői kompetencia elemeit. Adatok és esetek.. 79–91.hu/main. a minőségi munkára való törekvés sokszor olyan letudandó feladat lesz.: A kompetenciamérés hasznosulása és fogadtatása az iskolákban. 96  h p://en. fogyasztói elégede ség” a tanulói. barát” módjára viselkedő. Az értékeléseknek nem vált fontos és szerves részévé a „felhasználói. a pedagógusi és az alkalmazói oldalról. és kerülni kell az ellenőrzés belterjességét. A kompetenciamérésekből fakadó tanulságokat egy felmérés szerint csak az iskolák 15–18%-a használta fel a tanterv kialakítására. A mérések és értékelések ritkán és Hiányzik az intézmények rendsze. In: Lannert J. a tulajdonosi értékelése.ofsted.hu/oldal. személyes megbeszélések helye a kompetenciamérések sokszor csak a Közoktatási törvény 2006-os módosításában leírt. szervezetfejlesztő. Ezt a szankcionáló a itűdöt az évente átlagosan tíz fő részére átado Közoktatás Minőségéért Díjhoz95 hasonló pozitív megerősítések csak kevéssé ellensúlyozzák. OKI. Sokszor hiányzik az intézménynek mint tanulószervezetnek. o. jellemfejlesztő. és nem kellő mélységben van jelen az oktatási folyamatnak mint az élethosszig tartó minőségi tanulás megalapozásának a megítélése.wikipedia. szankció jellegű. amelynek teljesítése formálissá válik.nem egységesen tartalmazzák a hoszres. 95  h p://www. A tartalmi megújulást gátolja. amelynek tanulói részét nyilvánvalóan a közoktatásban és a felsőoktatásban igen eltérő súllyal célszerű figyelembe venni. Az időközi akkreditációs ellenőrzések alapelvei is felülvizsgálandók: ezeket az érvényes oktatáspolitika szolgálatába kell állítani. (h p://www. 94  Sinka E. külső szú távú gondolkodás.nek.

ami tovább rombolta az iskolák és a fenntartók szabálykövető. Az oktatáspolitika e tekintetben sem folytato előre tervező. Az oktatás finanszírozása.hu/letolt/statisztika/ okt_evkonyv_2007_2008_080804. hogy az oktatásra fordítandó öszszegek változtatási javaslatai (az utóbbi években és különösen a 2010-es költségvetésben: csökkentése) lényegi hatástanulmányok és rendszerfejlesztési elképzelések nélkül kerülnek előterjesztésre. A normatív finanszírozási rendszer gyakran az oktatáspolitikai szándékoktól független. Sáska G. M. M.okm. 2001: 5. részének fejezetei (Halász G.99 Különösen nagy problémaként jelentkezik.84%. igen tág határok közö csak nagyon kevéssé befolyásolják az oktatás színvonalát (Barber. 2004: 5. az oktatási folyamat A fi nanszírozási rendszer nincs szereplői közö i bizalmat tovább rombolja.: Az oktatás stratégiai céljainak alakulása a pártok oktatáspolitikájában. Szebedy T.43%.és nyolcosztályos gimnáziumok esetén egyre csökkent az elmúlt években.gov.pdf). 2003: 5. kuszaságaival automatikusan konfliktushelyzeteket teremt. törvényes szabályok feloldását javasolta.97%. 15. Ez az arány az alapnormatívának az iskolatípusok helye az évfolyamokhoz való kötésével a hat. o. 2006: 5.. (2007) Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének há erében? McKinsey & Co. A kiegészítő normatívák sok esetben a valódi fajlagos költségekhez kevéssé kapcsolhatók. Az oktatási ráfordítások alacsony szintje ugyanakkor a jól fókuszáló és költséghatékony tartalmi fejlesztés gátja lehet. 97  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag IV. erkölcsi magatartását és az oktatás színvonalát. Az OECD átlag 2005-ben 6.98 A számítások alapján az állami normatív finanszírozás az oktatás összes költségeinek 40 és 60%-a közö i részére elég. 99  http://www. Barlai R.31%. azaz a ráfordítások növelése önmagában nem tekinthető fejlesztési tényezőnek.11%.26%.nsf/0/20B085CE3B98048CC125745E002178B4/$File/080 7J000. proaktív magatartást. irányítása és fejlesztése97 Az oktatás finanszírozásának jelenlegi rendszere a fejkvóta egyenlősítésével felülírja a komplex értékelést.: Az oktatás finanszírozásának változásai és lehetséges fejlesztési irányai). 2005: 5. 2002: 5. Mourshed.org/dataoecd/16/10/41261748. o. Az OECD országainak oktatási ráfordításai önmagukban.pdf – 14.: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szerepe az oktatás fejlesztésében.asz.66%.pdf 161.). A 2006-os évtől kezdve a költségvetés a GDP-nek a korábbihoz képest egyre csökkenő arányát fordíto a oktatási kiadásokra.05%.III. Források: (www. A GDP arányában az oktatásra fordíto összegek hazánkban az OECDországok átlagos ráfordítási szintjénél kissé alacsonyabbak. hanem az utolsó pillanatban kialkudo megvonások „enyhítésére” a korábbi. inkább egy szűk keresztmetszetnek.: A magyar oktatásirányítás és fejlesztés jellemzői.: A magyar oktatásirányítás. intézményi szerkezete. tási formák terjedését segíti elő. 2007 előzetes adat: 4. 98  A magyar költségvetés oktatási kiadásai a GDP %-ában a következők voltak: 2000: 4. Csermely P. h p://www.oecd. és a szabálykerülő magatarösszhangban az értékeléssel. Palotás Z.1% volt. 70 .: Stratégiai célok a közoktatásban.hu/ASZ/jeltar.

a 6+6 és a 4+8 osztatú iskolai hagyományok értékei. Az Állami Számvevőszék jelentése szerint 2005 és 2007 közö a kormányzat 2. az önkormányzatok által az egyházi iskoláknak ju ato támogatás.nsf/0/20B085CE3B98048CC125745E002178B 4/$File/0807J000. külső értékelésével és az azt követő fejlesztéssel terjeszteni bármely fenntartási típus erőltetése nélkül. és nem biztosítja kellőképpen az átjárási pontokat. hogy az oktatási költségek „lefaragása” nem lehet pusztán financiális alku és adminisztratív intézkedések tárgya. amelyekre méltán büszkék lehetünk. A követelmények minimumát évek során át sem teljesítő intézmények esetén azonban nem szabad visszariadni a radikális átszervezéstől vagy bezárástól sem.néha azokkal ellentétes mechanizmusokat indít el. Ezen típusok mindegyikében találhatóak olyan kiemelkedő értékeket felmutató intézmények.) nem volt egyértelműen megoldható. állami. terjesztésével javítható igazán. hogy minden közkiadást. hogy az Állami Számvevőszék jelentésének e részét a Pénzügyminisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium vitatja (h p://www. hanem a költségszerkezet teljes átvilágításával és a jó példák fi nanciális kérdés. kodás azonban nem néhány részterület egybevonása nem lehet pusztán kiragadásával. Ezt a minőségigényű szintet kell az intézmények rendszeres. és 62–102.7 milliárd Ft-ot nem utalt át az egyházaknak.hu/ASZ/jeltar. a saját és a pályázati bevételek. o..100 Összefoglalva: a jelenlegi oktatásfinanszírozási rendszer a hatékony gazdálkodás gátjává vált. 36–39. Sajnos az iskolaszerkezet az erőfeszítések ellenére még mindig sok esetben zsákutcás képzést ad. A közoktatásban egyaránt jelen vannak az önkormányzati. hatékonyabban használjuk fel.pdf – 17. Ezzel összhangban rendkívül fontos ismételten hangsúlyoznunk. így az oktatásra fordíto kiadásokat is. megtalálhatóak és megőrzendőek benne a 8+4. A pályázatok felhasználása a kívánt új tartalmak kialakítása helye számos esetben (burkoltan) a fenntartás finanszírozását szolgálja.).asz. Az oktatási intézmények megszüntetésére vagy egybevonására különösen igaz az. A helyzet bonyolultságát jól mutatja. 2005-től kezdve az egyházi iskolák kiegészítő állami támogatásának meghatározása során az önkormányzatok által az iskolák támogatására ado átlagos összeg kiszámítása számos faktor bizonytalan értelmezése mia (így pl. Ezen esetekben rendkívül fontos az intézményben folyó oktatás minőségének és az intézménnyel összefüggő lakóközösség fennmaradási 100  A kialakuló tisztázatlan és ezért konfliktusgeneráló helyzeteknek az egyházi oktatási intézmények kiegészítő finanszírozása egy igen sajnálatos példájává vált az elmúlt években. 71 . szakmailag ellenőrzö . egyházi és magánfenntartású intézmények. Ebben a helyzetben különösen fontos. iskolai étkeztetés stb. A hatékony gazdálAz intézmények megszüntetése. Az ország gazdasági válságban van. hogy nem szabad pusztán financiális és adminisztratív kérdésként kezelni. A magyar iskolaszerkezet sokszínű.

előzetes hatásvizsgálata. segítése. Így a néha megjelenő stratégiai elképzelések nem váltak a mindennapi cselekvés irányítóivá. Az oktatási stratégia kialakításában az elmúlt majdnem két évtizedben különösen hiányzo a szakmai-társadalmi vita. amelyik nem nyeri meg a pedagógus egyetértését. 72 . optimálisan 4 tanév ala kellene elvégezni. kodifikálása. abban a pillanatban elveszte mindent.esélyeinek alapos és komplex elemzése. A változtatások bevezetése során igen sokszor hiányzo : ● Az oktatási rendszer innovációjának.101 Az az oktatáspolitika. amikor a felkészülési periódust a felmerülő konfliktusok kipuhatolására. a változtatások magyarázata. és az irányítás különböző elemei egymásnak vényesülő oktatási stratégia. intézményesítése. mihelyt becsukódik a tanterem ajtaja a pedagógus mögö . a megvalósításukhoz szükséges előzetes konszenzus megteremtése.org/edu/eag2008 Annex 3. ellentmondó hatásúak le ek. Ennek Az egyetértésre való törekvés hi. a politikai megegyezés. modellezésére.hiányában a stratégia eszközrendszere ánya mia nincs hosszú távon ér. digitális tananyagokkal történő segítésének kellő átgondolása. a nemzeti konszenzus keresése. fejlődésének elemzése. A meghirdete célrendszerből a nagy forrásigényű elemek rendre „lekoptak”. ● a folyamatok kellő mélységű. 102  Forrás: www. az előremutató fejlődési irányok felmutatása. elemzésére és előzetes megoldására lehet felhasználni. ● a változások hatásainak nyomon követése és a káros hatásokat kivédő visszacsatolások.oecd. A fennmaradó fejlesztési irányok menetközben igen gyakran módosultak. E lépések során igen kevés esetben történik meg a kisiskolákban folyó oktatás infokommunikációs. A magyar oktatási rendszerben az iskolák fenntartói OECD-összehasonlításban is meglehetősen nagy szabadságot élveznek az iskola oktatási programjának. Az intézményi szerkezet átalakítása a helyi közösségek hosszú éveken. évtizedeken át begyakorolt szokásrendszereinek megváltoztatását igényli.néhány évenként átalakult. éves időtáv helye az ilyen döntések megvalósítását legalább két év. Emia a jelenleg szokásos féléves. önellenőrzésének és vezetésének meghatározásában.102 A nevelési-oktatási intézményeket fenn- 101  Az „evidence-based education policy” alkalmazása a sokszor csupán néhány napra korlátozódó döntés-előkészítési folyamatban egy túlterhelt és sok esetben emia is elszigetelt apparátus számára szinte lehetetlen.

Ez egy súlyos hiba. Mind az oktatás irányításának. si piacot” (sokszor lobbiérdekeknek is megfelelően) erőltető oktatáspolitika öngólt lő. A kiterjedt problémahalmaz elemei a következőkben foglalhatóak össze.a motiváció és a szakértelem. Az innovációkat. a tanári hálózatok képzését segítő és a sokirányú információáramlást lehetővé tevő szakfelügyeleti rendszer. a legfontosabb kérdésekben a nemzeti konszenzus elérése. amely bizalmatlansághoz vezet. A szolrombolja az oktatási rendszer in. A szülőkkel. Így egy látszólag demokratikus intézkedés a tantestületek jelentős részében értékrend-romboló aktussá vált. amely szabálykerülő taktikákat fejleszt ki. mind pedig az iskolák vezetőinek a szintjén igen eltérő az informáltság. de a maga komplexitásában nem létező „oktatátegrációját.viselkedésnek pedig ezen túlmenőci szereplő lenni. Az iskolák vezetésében és az oktatás irányításában a jelenleg meglévő vezetői szakértelem nem elegendő. ugyanis a valóságban a kellően önálló döntésekhez az iskolák és a fenntartók jelentős részénél hiányzik Az oktatás piaca „álpiac”: az iskolák többsége nem képes a szol. a piaci gáltatásokat megvevő. E helyzetkép is mutatja. valódi pia. Nagyon hiányzik a rendszerbe szerveze . mert ezzel az iskolák differenciálódását és ezzel végső soron a tanulók elkülönülését segíti elő. az iskolák szintjei közö i együ működések is ma még esetlegesek. Ez a megértés és egyetértés hiányát okozza. A bizalmatlanságból és a koraére decentralizációból jogi és financiális túlszabályozo ság következik. hogy a helyi döntések megengedése csak az arra ére közösségek esetén javít (o az ellenkezője rombol).gáltatásokat és az óhajto . viszont az erre fel nem készült közösségek esetén éppen ellenkezőleg: rombol. a jó gyakorlatokat elterjesztő pedagógusi hálózatok. A piacimitálás en sincsenek meg a forrásai.tartó – több mint 2400 – önkormányzat és az oktatásirányítás együ működése messze nem kielégítő. a közművelődési intézményrendszerrel és a médiával való hálózatos együ működések is rendkívül hiányzó elemei a ma oktatási rendszerének. az iskolát fenntartó közösséggel. mind a fenntartóknak. ami egy konkrét példán keresztül mutatja meg azt. Ez a magyar oktatásirányítás egyik legsúlyosabb hibája. A tantestületi szavazásokban egzisztenciális érdekek érvényesülhetnek a szakmai indokoltság helye . A szabálykerülés a túlszabályozás újabb köreit indítja be. a változások jobb előkészíte sége és megfontoltsága. a munkaerőpiac szereplőivel. 103 73 . Eltérő a  Ennek igen sajnálatos példájaként a 2003-as 10%-os kötelező óraszámcsökkentés helyi érvényesítését sok helyen dominálták az egzisztenciális érdekek.103 Az iskolát sok intézkedés mint a közoktatási szolgáltatásokat megvásárló piaci szereplőt jeleníti meg. hogy mennyire elengedhetetlen az oktatásról folyó egyeztetés kiszélesítése. A hazai általános légkör és az oktatási változáshajsza az oktatás szereplői párbeszédének a hiányához vezete el.

tés irányait sokszor egy-egy szűkebb de nem teszi lehetővé a legrosz.felkészültek az időbeosztásuk és a kapszültsége. embersége. a fejleszad ugyan további lehetőségeket. Sok vezető motivációs szintje nem elegendő. csolati rendszerük optimalizálására. gyakorlatorientált. A pályázati források elosztása fele nincs meg a kellő társadalmi kontroll.szakértői csoport szabja meg. ban csak nagyon kevés esetben érvényesülhetnek. A vezetők munkaidejüket nem tudják kellőképpen az oktatás irányítására forA jó iskola egyik legfontosabb dítani. hanem az értéke. a feladatok kellő delegálására és végrehajtásuk ellenőrzésének megszervezésére. nem komplex.szerepet kapnak piaci. Az EU-forrásokkal kapcsolatos fejlesztési irányok számos eleA pályázat nem a fejlesztés csodaszere. egyéni érdekek nyek fejlődését. A pályázatok eljárásrendje igen sok esetben a megbízhatóságukat már hosszú távon bizonyíto intézményeket többnyire ugyanúgy kezeli. A vezetők képzésében és továbbképzésében kevés a naprakész ismeretet adó. pazarló lesz. Károkat okoz. A vezetői kiválasztás és megbecsülés mértéke elégtelen. A fejlesztésekben túlzo an elterjedtek a pályázatos formák. mind pedig a rendszer egészében. Így a fejlesztés is – az érinte ek viszont többnyire nem. A pályázatírás az innovációk bevezetésére irányuló eseti eszköz helye az iskolai költségvetés olyan nélkülözhetetlen elemét adó és egyre jobban elburjánzó alapfoglalkozás le .vezetői. de nem teszik lehetővé a pályázatírásra képtelen. Ez a gyakorlat ellentmond az élethosszig tartó tanulás elvének is. hogy ezt az esélyt az ország mennyire tudja felhasználni. noha a vezetők jelentős része e korcsoportból kerül ki. tudományosan megalapozo tartalom. A rendelkezésre álló források felhasználása a legtöbb esetben túlbiztosíto .A helyi pedagógusi közösségek innovációi a fejlesztési célrendszer kialakításáléstől elszakíto . legrosszabb helyzetben lévő intézmények fejlődését. Az EU Strukturális Alapokból a nevelés és oktatás fejlesztésére kivételes esély kínálkozo . mint a gazdasági élet egy nappal korábban megalapíto vállalkozásait. oktatási tapasztalatok mélysége és színvonala is. kiégnek. hogy a vezetői továbbképzések az ötvenedik év fele nem kötelezőek. Kulcskérdés. A vezetői felkészültség segíti az oktatási rendszer tanulószerveze é válását is mind az iskolákon belül. Az iskolai vezetőket ritkán segíti megfelelően képze adminisztrációs há ér. amelyben szabb helyzetben lévő intézmé. amely ma már az iskola pedagógiai és vezetői alapfeladatainak ellátását ve74 . hiszen a legjobbaknak me rendkívül túlcentralizált. amelyek a legjobbaknak további lehetőségeket adnak. Az oktatási vezetők sokszor frusztráltak. A vezetők sokszor nem kellően kritériuma az igazgató felké.

hu/index. a mozgás utáni tisztálkodást lehetővé tévő helyiségek hiányzanak.hu/letolt/kozokt/om_kozeptavu_kozoktatas-fejlesztesi_strategiaja_ 040506. A közoktatásra. és így nem fejt ki optimális hatást. Az egyedi döntések sokszor  http://www. Ezek intézményrendszerét jól egészítik ki a Márton Áron Szakkollégiumok. A fenti rengeteg hiányosság ellenére az infrastruktúra fejlesztése sokszor elszakad a helyi igényektől és lehetőségektől.szélyezteti. 50 milliárd forintot fordíto . Rákóczi Ferenc Kárpátaljai gatására a jelenlegi szétaprózo . II. és a támogatás nem volt egységbe szervezve a pedagógusképzést fejlesztő hazai programmal. ami e kiemelten fontos kérdést sok esetben a határon túli magyarság különböző csoportjaival folyó politikai alkudozás részévé teszi.Tudományegyetem és Selye János Egyetem) jö létre a határainkon túl.104 A tornatermek. Az eszközállomány igen sok helyen hiányos. A határon túli magyar nyelvű oktatás segítésében eddig a felsőoktatás segítése dominált. 106  h p://www. 105  A fejezet anyagát bővítik a Há éranyag V. Sok esetben hiányzik. és meglehetősen szórványosak voltak.tem.php?main_category=2&action=view_item&item=569. 16. A határon túli magyarság oktatása).pdf. ami a fejlesztési folyamatok kampányjellegét és pazarló vonásait erősíti meg. rendszer.gov. 104 75 . szemléletű fejlesztéspolitika kell.gov. Sapientia – Erdélyi Magyar ság helye hosszú távú. belső elrendezésük és világításuk nem felel meg sem a hazai. A határon túli magyarság oktatásának segítése kampányszerű. A felsőoktatás támogatásában a pedagógusképzés nem volt különlegesen kiemelt szerepű. részének fejezetei (Farkas A. Több határon túli magyar középfokú oktatási intézményt is kiemelt nemzeti intézményként tartunk számon. illetve csak papíron létezik a pályázatok sikeres befejezésével elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása. fenntartásuk pedig aránytalanul drága. sem az európai normáknak. a kollégiumok jelentős része leromlo . A magyar iskolák épületeinek jelentős része műszakilag rossz állapotban van.Főiskola. azon belül az óvodákra és az általános iskolákra jutó támogatási lehetőségek túl kicsi arányt képeztek.106 Számos magyar felsőoktatási intézmény (Partiumi Keresztény EgyeA határon túli magyarság támo. a valódi (és nem formálisan letudo ) tartalmi fejlesztésektől elszakíto an jelentkezik.: A Magyarországon élő nemzetiségek oktatása. III.okm. A határon túli magyarság oktatásának segítése105 Az elmúlt tíz évben Magyarország a határon túli magyarság oktatásának segítésére kb.nemzetpolitika.

Különösen kevéssé tisztázo a szórványvidékeken folyó oktatás támogatásának helyzete. a diákcserék. és nem ösztönöznek az oktatás minőségének kellő javítására. A magyar nyelvű. a határon átnyúló pedagógusi hálózatok.nem jól meghatározo teljesítményelvárások mentén születnek meg. a partneriskolák. Néhány igen jó példától eltekintve kevéssé működnek a pedagógiai innovációk kölcsönös megismerését. Szinte alig léteznek a határon átnyúló. az intézmények csak kevés esetben élnek a felnő oktatás eszközeivel. a közös versenyek rendszere és ezek támogato sága eseti és egyedi. és néhány elemében a klientarizmus kialakulását segíti elő. 76 . a jó gyakorlatok elterjedését biztosító. határon túli felsőoktatási intézmények akkreditációja sok esetben hiányzik vagy hiányos. A pályázati rendszer nem kiszámítható. A kihelyeze továbbképzések. A tapasztalatcserében az anyaország (például a roma kisebbséggel való békés együ élés terén) igen sokat tanulhat a multikulturális együ élésnek a határon túli magyarság által megtapasztalt és kimunkált módozataiból. vagy akár több régió magyarságát is egybefogóan szerveze tanulói-pedagógusi projektek.

Elengedhetetlen tehát a nemzet egészének elhatározása arról. a nemzet szellemi sajátosságainak érdekében fokozo an támogatnia kell a kultúra és a tudomány leendő kiválóságainak fejlődését is. mind az ban a kiváló polgárok (családanyák. közszolgák. az oktatási rendszer valamennyi résztvevőjének és a velük kapcsolatban állóknak közös akarata és közös munkája kell. Az oktatás mind az egyén. A nevelési-oktatási folyamatnak segítenie kell elsősorAz oktatás mind az egyén. Érdemi és átfogó változáshoz ennél több. Az oktatási rendszer minőségalapú újjáépítéséhez a hatékonyság növelése melle is többletforrások kellenek. 77 . ha abban egység mutatkozik. politikusok stb. amelyik a régió leghatékonyabb. mérnökök. való megújítgatása nem vezet célra. Muszáj egyetértenünk abban is. Ez a ke ős stratégia eredményezhet egy olyan.IV. A döntéshozók oktatást javító akarata azonban még akkor sem elég a nevelés és oktatás helyzetének lényeges megjavítására. mind az egész nemzet számára a legfontosabb hosszú távú kitörési esélyt jelenti a jelenlegi helyzetből. amelyek egymással összefüggenek. 1. de nem a legolcsóbb rendszere. Ezzel egyidejűleg egy felesleges kiadásoktól mentes. A javaslatrendszer célja IV. velését. de mindemelle az ország. amelyet nemzetközileg is magas szinten jegyeznek. egész nemzet számára a legfonto. Ebből fakadóan a magyar oktatási A magyar oktatási rendszert nem rendszer ilyen vagy olyan elemében megújítani. A nevelés-oktatás rendszerét a létező értékek megőrzésével és új elemek beillesztésével az alapjaitól újjá kell építeni. a felkészültségében versenyképes. testileg és lelkileg egészséges társadalmat. A nevelés és oktatás rendszerének újjáépítésére kimunkált javaslatok első körben ajánlásokat fogalmaznak meg a döntéshozók számára. jól működő és egyre jelentősebb értéket „termelő” oktatási rendszert kell megtervezni és létrehozni.családapák. hanem újjáépíteni kell. vállalkozók. Nemzeti összefogás a magyar oktatási rendszer újjáépítéséért Az előzőekben bemutato helyzetkép azt jelzi. hogy a magyar oktatási rendszer számos olyan súlyos bajjal küzd. hogy a nevelésoktatást és annak feltételrendszerét javítani kell. hogy melyek a változtatások fő irányai.) felnesabb kitörési esély.

visszaszorul az agresszivitás. ● belső életében és külső kapcsolataiban a pedagógusok. ● pedagógusaiban az oktatásirányítás megbízik. IV. a pedagógusokat szolgálja. és ● hosszabb távon sem fogjuk tudni hazánkat élhető országgá alakítani. 78 . ● védtelenek leszünk a gazdasági válságok ismétlődő hullámaival szemben. ● a magyarországi oktatási és tehetséggondozási tevékenységeket. A nevelés és oktatás megújítása nélkül: ● Nem tudunk úrrá lenni az országot jellemző értékválságon. fejleszt és terjeszt. idegen nyelvi és más készségek szintjében előrébb kerülnek a nemzetközi rangsorokban. akik a Kárpát-medence egészére átnyúló hálózatokban átadják tudásukat az iskolai környezetüknek. és nem tereli. erősödik a tolerancia. a szülők együ működési formái és közösségei megerősödnek. matematikai. amelyet az iskola egyik legfontosabb kincseként őriz. akiknek a pedagógiai és szakmai tudása példa a tanulók és a társadalom számára. igazodnak eltérő fejlődési ütemükhöz. ● a magas szintű kultúra és tudomány előkészítő-műhelyei. ● tolerálják a tanulók különbözőségét. Jövőkép: a magyar iskola 2020-ban és 2030-ban Ha a nevelés és oktatás átalakítására kellő összefogást. mint „hungaricum”-okat követendő példaként mutatják be az EU-ban. kultúrájában izolált nemzetet erős oktatás nélkül kiemelkedés helye elsorvadás veszélyezteti. A nyelvében. ● az olvasási. a tanulók. 2. erőforrást és mindennapos aprómunkát tudunk mozgósítani. akik ismerik és segítik egymást.A programunk tehát alapvetően nem rövid távú jogszabály-módosításokat javasol. ● döntő többségében kialakul az ismeretek átadása melle azok sokoldalú alkalmazására. sikeresen kezelik a konfliktushelyzeteket. természe udományi. akkor 2020-ra a magyar iskolák: ● Sok olyan pedagógus egyéniséget alkalmaznak. sok iskolában olyan értékrend alakul ki. ● lemaradunk a minőségigényű munka nemzetközi versenyében. ● a kisgyermekkori nevelést kiemelten kezelik. az önálló tanulásra is képessé tévő pedagógiai kultúra. szövegértési. hanem hazánk minden polgárát mozgósító hosszú távú nemzeti összefogás elindítását célozza a nevelés és oktatás egészének átfogó és kellően előkészíte megjavítása érdekében.

hogy az új nemzedék felkészültebben. ● kollégiumaik többsége a szakmai továbbfejlődés és a közösségi nevelés változatos eszközeit nyújtja lakóinak. akkor az oktatásfejlesztési folyamat végén sokkal nagyobb eséllyel jutunk el egy magasabb szintre. azaz egy igénytelen változatot képzeltünk volna magunk elé. a vezetők felkészültsége nő. ● széles körében tudatosul a művészeti oktatásnak és a mindennapos mozgásnak a más területeken is megmutatkozó fejlesztő szerepe. ● érdekeltekké válnak a magasabb minőségű nevelés és oktatás elérésében. független értékelés az intézményi önértékelés biztos támpontja lesz.● általánossá válik a digitális és kommunikációs technológiák alkalmazása a nevelés és oktatás egész folyamatában. mert az álmainkat szere ük volna papírra vetni. felszabadultabban. A 2020-ra terveze ekkel kapcsolatos bizonytalansági tényezők közö a legfontosabb az. mintha egy „realista”. a kutatóegyetemek ekkorra már számo evően növelték az oktatói kar és a képzés színvonalát. Az oktatási intézmények legtöbbjében lehetővé válik. Ha a lehető legigényesebb változatot tartjuk szem elő . minőséget ösztönző finanszírozási rendszert használnak. ● kialakul egy ellenőrzö en és megbízhatóan magas színvonalú továbbképzési rendszer. hogy a leírt. 2030-ra a legfontosabb 79 . az iskolai közösségek egyre nagyobb része válik tanuló közösséggé. hogy sikerül-e megteremteni a közmegegyezést arról. a kiemelkedő iskolák önállósága nő. ● a felsőoktatásban nő az intézmények közö i egészséges verseny. hogy az ország mennyire tud úrrá lenni a jelenlegi válságon. 3. a lemaradó iskolákat pedig változatos eszközök segítik a felzárkózásban.107 107  A jövőképekben csak az optimista változatot írtuk le. és mennyire tud egy új és másfajta fejlődési pályára átállni. hogy ennek az új fejlődési pályának az oktatás minőségi megjavítása az egyik legfontosabb eleme legyen. sokoldalú képességek és készségek birtokában kezdje meg az életét egy változó és fokozo helytállást igénylő világban. ● a szakképzés területén a legtöbb helyen a szakmailag felkészült. sokoldalú és továbbfejlődni képes tanulók képzésének helyes és korszerű módszereit alkalmazzák. Ezt előrebocsátva igen fontos megjegyeznünk. Ez a megközelítés a III. 2020-ig eldől az is. vagy egy „pesszimista”. A lehető legjobb helyzetre való fókuszálást nem azért választo uk. csökken az oktatás minőségében megmutatkozó hatalmas különbség az iskolák közö . a rendszeresen elvégze . ● a határon túli magyar oktatási intézményekkel. optimista jövőkép számos ok mia nagyon bizonytalan. pontban leírt sikertechnológiából adódo . egyre fokozódó követelmények érvényesülnek valamennyi felsőoktatási intézmény működésében. azaz csak félig-meddig igényes. Ez szándékos volt. tanulókkal és pedagógusokkal széles körű kapcsolati hálózatot építenek ki.

hogy ne így legyen. ● a magas szintű kultúra és tudomány megbecsült.guardian. Rajtunk is múlik. piacképes szakmájukra magas szinten felkészültek. akik 2030-ra „tökéletes vihart” jósolnak. ● a felsőoktatási intézményeik kutatóegyetemei révén elérték a nemzetközileg is kiemelkedő színvonalat. ● a magyar oktatási és tehetséggondozási tevékenység ismert a világban. 1. és akiket a társadalom elismer. sikeres előkészítő-műhelyei. ● alacsony színvonalon teljesítő része egyre jobban felzárkózik a magas szintű oktatást és nevelést végző intézményekhez. hogy igaza lesz-e annak a néhány kutatónak. és általánosan jellemzővé válik a korábban (az V. akik nem felelnek meg e magas követelményeknek. ● széles körében alapvető módszerré válik a fenntarthatóság pedagógiája. emelkedik az általános teljesítmény: az ország az első tíz közé kerül a nemzetközi oktatási felmérésekben. eredményeit széles körben alkalmazzák. azaz egy olyan mély világválságot. közösen vállalt értékrend. hogy ne így legyen. tanulóik körében általánossá válik az önálló tanulás képessége és igénye. Pontosítunk: nagyon nagy részben az oktatásunkon is múlik. 80 . amelyben az éhínség. valamennyi felsőoktatási intézmény megtalálta azt a profilt.uk/science/2009/mar/18/perfect-storm-johnbeddington-energy-food-climate). Erre az időszakra dől el az. akik a társadalom kiemelten megbecsült polgárai. képességeikre büszkék. vannak olyan magyar egyetemek.co. a víz. ● túlnyomó többsége mindennapos programjában szerepelteti a művészeti alkotómunka és a mozgásformák változatos formáit.és továbbképzésük feltételrendszere optimálisan biztosíto .2030-ra a magyar iskolák ● olyan pedagógusokat alkalmaznak. ● általánosan alkalmazzák az egyénre szabo tanítási módszereket és a differenciált csoportképzés technikáit. idejük és lehetőségük sikeres módszereket fejleszteni vagy adaptálni. egyre jobban elszigetelődnek és egyre inkább kikerülnek a rendszerből azok a pedagógusok. ön. ● döntő többségére jellemző a pedagógiai innováció. bizonytalansági tényezők a világ egészének a sorsával függenek össze. a pedagógusainak van kedvük. amelyeket kiemelkedő oktatóik és teljesítményük mia magasra értékelnek a világon. a pedagógusok számo evő része emberi tartása és szakmai tudása mia egyaránt példa a környezete szemében. ● túlnyomó többségében megszilárdul. részben) körvonalazo magas szintű. akik a választo . ● a szakképzésben a legtöbb helyen olyan tanulókat bocsátanak ki.és energiahiány népvándorláshoz és háborúkhoz vezet (h p://www.

ma még kiszámíthatatlan és megjósolhatatlan világba. ahol kölcsönös fejlődésük mindennapos és közös öröm forrása lesz. bátran és magabiztosan induljon az új. ahová a tanulók és a pedagógusok örömmel járnak be. 81 . az iskolai közösség támogatásával és az iskolai sikerekkel feltöltekezve. fejezetben összefoglalt javaslataink a fenti jövőképhez vezető út legfontosabb indító lépéseit és néhány kezdeti állomását írják le. ● lehetővé teszik. lelki és kognitív képességekben jobban felkészülve. V.amelyet elfogadhatóan magas színvonalon képes művelni. hogy az új nemzedék testi. ● döntő többségükben olyan helyekké válnak. Az ezután következő. a legkiválóbb egyetemeinkre való bejutásért kiváló képességű külföldi diákok sokasága versenyez.

sport-. tudatosítása és megőrzése. mert az oktatási rendszernek nem az átalakítására. szakköri. E részeket azért nem hagytuk ki. az erkölcsi és közösségi nevelés csak kellően erős és jól működő iskolai közösségekben képzelhető el.  Az értékformáló közösségekbe az osztályközösségek és a pedagógusi közösségek melle hangsúlyosan beleértjük a kollégiumi. Javaslatok a nevelés és oktatás újjáépítésének legfontosabb kérdéseiben Megjegyzés: Ebben a fejezetben a magyar oktatási rendszer újjáépítésére irányuló legfontosabb javaslatainkat írjuk le. amelyek nem újak: kezdeti változatuk már bevezetésre került. Ugyanakkor nem törekedhe ünk a teljességre. V. A javaslatok közö olyanok is szerepelnek. önképzőköri. Az iskolai értékrend kialakítása. amely az oktatási rendszer újjáépítésének lényeges. így ha a nevelési-oktatási folyamat valamely eleme nem kerül említésre. hogy az ado szabály az új rendszernek is fontos része kellene hogy legyen.V. az még messze nem azt jelenti. ● Fontos javaslat. A javaslatokat a helyzetelemző rész fejezetei szerint csoportosíto uk. egy majdani nemzeti oktatási stratégia részei. hanem az újjáépítésére teszünk javaslatot. és jelezni akartuk. vagy éppen jelenleg áll bevezetés ala . ● Kiemelten fontos teendő a nevelési-oktatási folyamatban. mint inkább egy rendszerszemléletű. A javaslatok nem annyira részletekbe menőek.108 Az értékőrzésben. szülői és 108 82 . a jellemformálás. értékteremtő szerepe. Az iskola értékformáló közössége Kiemelten fontos a közösségek és a kulturálisan meghatározó pedagógusok értékőrző. és fontosságuk szerint az alábbi három fajtára tagoltuk: ● Olyan átalakítási javaslat. értékközvetítő. hosszú távú gondolkodás elemei. központi eleme. hogy elhatárolódunk tőle. Néhány részterület ennek ellenére bekerült a fontossága mia . művészeti. 1.

a korlátaink bölcs elfogadásán alapuló alázat. hogy minden jó pedagógus a nevelés minden pillanatában egyben erkölcstanár is. szeretetre való képesség és szeretetre méltó életfelfogás. ● becsületesség. a kreativitás és originalitás igénye és tisztelete.értékközvetítésben. kulturálisan meghatározó szerepű pedagógus vehet részt sikeresen. hogy a fenti értékek nemcsak mint egyéni értékek. a gyengébbek támogatása. értékteremtésben csak mintaadó. a pontos. ● emberszeretet. ha az Iskolai etikai kódex megértése. Fontos. megbízható munka öröme.” 83 . önmérséklet. ● közösségépítés: együ működési és segítőkészség. A pedagógusok felkészültségének növelése. szolidaritás. egyéni és nemzeti önbecsülés. a jellemformálás fontosságát jól összegzi a Katolikus iskola c. kölcsönös megbecsülés. igaz) felismerése. távlatos gondolkodás igénye. kötet ajánlásai és a pedagógusoknak kidolgozo Etikai kódexei jó alapként szolgálnak az értékek és normák megfogalmazásában. a környezet harmóniája iránti fogékonyság. iskolához tartozó közösségeket is. értelmezése és minden másfajta. jó. tisztelete és képviselete. belső harmónia. az egyéni különbségek iránti nyito ság és tolerancia. empátia. Az értékek. ● Szükség van a tanulók. bölcsesség. ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által kiformálódik a teljes ember. ● felelősségérzet. a család. a szerelemre való képesség. Az értékrendből fakadó viselkedési normákat célszerű a lehető legegyszerűbben. rendszeretet. kompromisszumkészség. a kiváló teljesítmény kitüntete értékként való elfogadása. A Hoffmann Rózsa szerkesztésében 2003-ban megjelent Szakmai etikai kódex pedagógusoknak c. a szabadság. ● értékelvűség és integritás: az értékrend betartásának és betartatásának igénye. a béke. értelmiségi szerepkörének biztosítása nélkül az iskolai értékrend számo evő javulása nem várható. hagyomány. igazmondás. hanem mint csoportértékek is közös viselkedési normát jelentsenek. nyíltság. Egy felelős oktatáspolitikának ez ma az egyik legfontosabb feladata. szolidaritás. legrövidebben. Példaként hadd álljon i egy kívánatos iskolai értékrend néhány fontos eleme: ● Az örök értékek (szép. a pedagógusok. Hasznos. legérthetőbben és az életkornak megfelelő differenciáltsággal megfogalmazo iskolai vállalásrendszerben (Iskolai etikai kódexben) rögzíteni. a hosszú távú. áldozatképesség. a gyermek tisztelete. a szülők jogainak és kötelességeinek újraszabályozására. Úgy is fogalmazhatunk. ● a minőségigény. önérzet. dokumentum iskolameghatározása: „Az iskola: hely.és tekintélytisztelet. ● az élet. megbízhatóság. tisztesség. ● az új iránti fogékonyság. a fenntarthatóság szerinti életvitel. társadalmi megbecsülésének és tekintélyének helyreállítása. az igaz barátságra. jóság. igazságosság. ● érzelmi ére ség.

vagy jogszabályokban nem kellőképpen megfogalmazo ak ahhoz. A közösségteremtő alkalmak sorában igen indokolt mind a pedagógusközösségnek a családot is bevonó közös kirándulásainak. hanem ezek meghirdetésével védi is a pedagógusokat. Trevino. és amely legfontosabb pontjai betartását a kötelezően betartandó házirend szavatolja. Választható lehetőségként fontos az egész napos iskola.L.. Felsőfokon pedig az Etikai kódexet a hallgatókkal – demokratikus fórumokon – indokolt együ esen kialakítani és minden beérkező évfolyammal újraértelmezni. mind pedig a tanulók és pedagógusok nyári iskoláinak. Ez nemcsak előírja a normákat. egyszerűen. kivételesen súlyos esetben értelemszerűen – speciálisan képze igazságszolgáltatási segítséget) is igénybe vehet. táborainak. Az iskolai normasértések kezelésére kikerülhetetlen a normasértés fokától függő átfogó. hogy azokon az egyetemeken. Ebben az iskola a normasértés szintjétől és jellegétől függően külső segítséget (így pszichológiai. életévüket betöltö tanulókat felnő é avató élménye. ahol volt Etikai kódex. művészeti és színjátszókörök. (2001) Dishonesty in academic environments. kórusok. Higher Educ. 25–40%-kal kevesebb komolynak minősülő csalásról számoltak be a hallgatók [McCabe.elfogadása minden oktatási fokon az iskola közösségi életének fontos avatási eseménye. nyito módon történő újraértelmezésének a 18. a sérte et kártalanító (resztorációs). túráinak a támogatása. 109  McCabe és munkatársai eredményei azt mutatják. konfliktust megelőző (mediáló). rendezvényeinek. Az Iskolai etikai kódex a házirenddel ellentétben nem egy mások által előírt. ● A pedagógusi. a tanulói és a szülői közösségek megerősítésére emberi és anyagi erőforrások szükségesek. A Pedagógus etikai kódex betartását egy hivatáskamara segíthetné. 84 . pedagógusoknak íródo Szakmai etikai kódex pedagógusoknak jó alapként szolgál a helyi normarendszer megfogalmazásához. amelyek túl általánosak. orvosi. ami elvárható tőlük. hogy betartásukat kötelező módon.109 ● Nem maradhat normasértés válasz nélkül. házirendszerűen elrendelni lehessen. 29–45.K. Az Iskolai etikai kódex a házirenddel nyilvánvalóan összhangban van. hiszen nyilvánvalóvá teszi. A Hoffmann Rózsa szerkesztésében 2003-ban megjelent. hogy mi az.]. amely az önszabályozásra épít. K. család. érthetően megfogalmazo normarendszer. a változatos élethelyzeteket felhasználó konfliktuskezelő lépéseknek és programoknak elengedhetetlen feltétele a képzési és forrásbeli há ér. o elkülönítő és o elre entő-büntető kezelési rend kidolgozása. D.és gyermekvédelmi. o. valamint – törvénybe ütköző. de azon túlmenően megfogalmazhat olyan viselkedési normákat is. A dominanciaviszonyokat átrendező. 72. Középfokon az Iskolai etikai kódex megvitatásának és alkotó. illetve a projektmunka és a csapatmunka alkalmai segítenék a közösségteremtést. ahol a szakórák melle szakkörök és önképzőkörök. L. J.D. stabil és kiszámítható o közvetítő. hanem olyan. és Bu erfield. nyilvános. A pedagógusok számára fontos egy Pedagógiai etikai kódex elfogadása. közösen elfogado . o konfliktusmegoldó.

Fontos biztosítani a pályakezdő pedagógusok számára a rendszeres tanácsadást és szupervíziót a munka közben adódó értékrendbeli és normasértési kérdések megítélésében és kezelésében. ● Ajánlatos. az életbölcsessége révén a hosszú távú fejlődésre koncentrálni tudó. kísérleti jelleggel érdemes megfontolni a Nagyszülői Tanács létrehozását. hogy a pedagógusképzés gyakorlati részében a normasértések kezelésére. hogy az iskolai környezet szabálykerülésre ösztönző elemei megváltozzanak. az iskolai értékrend sikeres kialakítása és megőrzése pedig a vezetői munka értékelésének fontos szempontja legyen. mentoráló közösségnek egyik. amelyből kirívó konfliktushelyzet után egyszerűen igényelhető. a konfliktusok közvetítésének és megoldásának kreatív megtalálására. ● A szülői kapcsolatok erősítése melle néhány erre vállalkozó iskolában. értékképző szerep a pedagógusok. ● Igen indokolt egy mediációs szolgálat létrehozása az iskolai tanuló–tanuló.● Kívánatos. azonnali intézkedésként szerveze lehetőség biztosítható az érinte pedagógus(ok) regenerálódására. A konfliktuskezelésben tartósan. kerületében jól működő példája a Senior Mentor Program (h p://www. a sérte et kártalanító technikák elsajátí atására különös figyelmet fordítsanak. ● Az oktatás finanszírozási és irányítási rendszerének átalakítása során fontos. Egy központi „konfliktusalap” létrehozása indokolt. feltöltődésére és speciális képzésére. hogy a mintaadó. tanácsadó.110 110  Az iskolába járó tanulók aktív és tenni akaró nagyszüleiből alakíto . 85 . így párban történő felkészítésükre külön program indítása célszerű. tanuló– pedagógus és szülő–pedagógus konfliktusok terjedésének megelőzésére.hu/?menu=programok&id=12). E folyamatban a roma és nem roma mediátorpárosoknak kiemelten fontos szerepe van. Budapest XI. sokoldalú segítség után is kirívóan alulteljesítő pedagógusoknak célszerű más pályaívet tanácsolni. civilvaalkozasok.

Fontos a tanári szakok felvételét segítő külön mechanizmusok megteremtése is. egyenrangú. az erős kapcsolati és kommunikációs képességek. ● Toborzókampányokkal. garantált álláslehetőséggel és a pedagóguspálya megbecsültségének a továbbiakban leírt javaslataival indokolt. ● Indokolt a már pályán lévő sikeres szakemberek pedagógussá való átképzésének a fizetéskiesésüket kompenzáló mértékben történő támogatása. hogy a pedagógia szakos hallgató egy megkülönböztete és irigyelt elitcsoport tagja legyen a felsőoktatáson belül. Megkerülhetetlen ennek megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülésük. amelynek a kivételesen fejle írás-olvasási. Ezt a ténylegesen megvalósuló oktatás minőségének az akkreditációs folyama al összehangolt ellenőrzésével és a támogatás átrendezésével lehet elérni. hogy a pedagógusképzés az alacsonyabb színvonalú képzőhelyeken megszűnjön. számolási készség. motivált. hogy a pedagógusokat és közösségeiket az oktatásirányítás bizalommal. alkotó partnerként kezelje. és csak a magasabb színvonalú képzőhelyeken maradhasson meg. Átmeneti és azonnali intézkedésként a BSc/BA és MSc/MA szintek közö i átjárási lehetőségek egyszerűsítése indokolt. ● A pedagógusképzésre történő szelekcióban fontos a pedagógiai alkalmasság vizsgálata. Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült. valamint a már jelentkezéstől célirányosan választható mérnöktanári szakok rendszerének visszaállítása is. 2.V. ne terelje. A pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes. kétszakos képzést. Kiemelten fontos. ● A bolognai átalakítás előnyeit (így például a megnövelt gyakorlati képzést) megtartva. a szakmai gyakorlatot akár hatodévként tovább bővítve ajánlatos visszaállítani a tanári szakokon az osztatlan. hogy a szelekciót legalább tízszeresre növeljük a pedagógusképzésre jelentkezők esetén. a tanulásra való készség és a tanítás vágya az alapjai. ● Elkerülhetetlen lépés. jelentős (a fizetéssel egybemérhető) ösztöndíjakkal. akit az intézmény legkiválóbb oktatói oktatnak. ●A cél az. A pedagógusok a nemzet napszámosai helye hosszú távú fejlődésünk legfontosabb szereplői. hanem szolgálja. A pedagógusképzés legyen a magyar felsőoktatás legnívósabb képzése! A pedagógusképzés színvonalának és elismertségének növelésére a lehető legrövidebb időn belül határozo lépések indokoltak. kiváló pedagógus A pedagógus mint megbecsült alkotó partner. 86 . 5 éves.

segítse a pedagógusok munkájának külső. évi LXXXIX tv. amely a pályaív egészében módszertani és egyedi konfliktusmegoldó. és szervezze a jó példákat elterjesztő pedagógusi hálózatokat. Elkerülhetetlen lépés. a tanulók értékelésében. és a kinevezési ciklusokat függetleníteni a parlamenti és önkormányzati politikai ciklusoktól. Komplex értékelésben megmért. 112  Ennek jelenlegi formáit a Közoktatási Törvény által kötelezően előírt Intézményi Minőségirányítási Programok tartalmazzák (1993. hogy az új alapokon megszerveze szakfelügyelet biztosítsa a kétirányú (tehát „felfelé” is nagyon intenzív) információáramlást. A szakfelügyelet kialakításával összehangoltan egy olyan átfogó mentori és szupervíziós hálózat szervezése indokolt. hogy az alapbér megfelelő biztosításával együ a pedagógusok munkájának külső partnert is bevonó. Fontos. A szakfelügyeletnek célszerű igen szoros kapcsolatot tartani a későbbiekben részleteze értékelési rendszerrel és a fenntartókkal. Szervezési és Továbbképzési Intézet 2001-es kezdeményezése. Ajánlatos. E (sokszor csaknem százoldalas) programok egyszerűsítése és a V. amely a komplex intézmény-ellenőrzési és -értékelési program részeként integrálta a régi szakfelügyeleti rendszer hasznosítható elemeit.111 Célszerű a szakfelügyeleteket regionális alapon megszervezni. 38. valamint a felügyeletük alá tartozó pedagógusok hálózatképzésének elősegítését. amelyben a személyes mentorálásnak (coaching) nagy szerepe indokolt. Újra meg kell szervezni a szakfelügyeleti rendszert.●A jelenlegi gyakornoki rendszer továbbfejlesztésével célszerű átgondolni a pedagógusok pályakezdő éveinek az orvosi hivatáshoz hasonló posztgraduális oktatásként való kezelését. iskolától független értékelését. (1)). §. az iskolai értékrend őrzésében és átadásában. 111  Ebben példaértékű a Katolikus Pedagógiai. teljesítményfüggő pedagógusi elismerés és életút.112 A komplex értékelésnek a következő teljesítményelemek lehetnek az alapjai: ● Magas szintű szakmai tudás és ennek átadására való magas szintű pedagógiai képesség. 14. komplex. hogy a szakfelügyelők kellő önállósággal és munkájukat segítő forrásokkal bírjanak. E változtatás része a pedagógusok bérezésének minőségalapú differenciálása is. ● hatékonyság a tanulók nevelésében. pontban részleteze intézményi értékelések során történő közös alapra hozása szükséges. 87 . és feladatkörük tartalmazza a hálózatképző együ működést. ● magas szintű pedagógiai készség a tanulók és az osztály kezelésében. mentálhigiénés segítséget ad. személyes és differenciált értékelése érdemibb és sokrétűbb legyen.

kulturális. hazai és külhoni vállalatok.● a tanulók ismerete. ● a tanulói. személyiségromboló hatásainak kivédésére. Ezért (is) az igazgatók kiválasztása. fontos teljesítményelemek egészíthetik ki: ● Az önképzés. szülőkkel. fenntartása (szülők. kutatóhelyek. ●A közalkalmazo i státus átalakításával lehetővé kell tenni. hogy mechanizmusokat dolgozzanak ki az elfogult.). feltöltődési igényeknek a minőségalapú jutalmazással egybekötö kielégítése. más oktatási intézmények. pedagógus kollégákkal. Ajánlatos szélesebb körben élni a szolgálati lakások. a lakásszerző kedvezményes bankhitelek intézményével a kiváló fiatal pedagógusok körében. ● a tanulók elégede sége (a motivációt figyelembe vevő korrekciókkal). Ennek 88 . EU-s kapcsolatok stb. Kívánatos a differenciált értékelés következményeinek kiszélesítése mind a pozitív.). amely az iskola hírét öregbíti (kutatás. művészi alkotómunka stb. emberi gazdagodás). az iskola továbbfejlődésének szervezésében. az iskola vezetőivel és dolgozóival. életút). ● a tanítványok későbbi sikeressége (ére ségi. ● Fontos a kulturális. képzése és ellenőrzése a pedagóguspolitika meghatározó eleme. A pedagógusok teljesítményének komplex és reális értékelésében a vezetői készségek fejlesztése és a szakfelügyeleti rendszer visszaállítása fontos segítséget jelent. mind a negatív oldalon. motiválása és személyre szabo nevelésének eredményessége. szakmai továbbképzési és az utazási. ● minden olyan kiemelkedő munka. felvételi. személyeskedő vélemények egyeztetésére. idegen nyelvek. iskolai közösségépítésben vállalt tevékenység minősége. a nevelés és oktatás tartalmának és módszereinek továbbfejlesztésében. ● az iskola külső kapcsolatrendszerének gyarapítása. önfejlődés intenzitása (szakma. hogy a magas színvonalon nevelő és oktató pedagógusok teljesítményét anyagilag is elismerjék. megértése. A fentieket az alábbi. ● részvétel az iskola vezetésében. családokkal. Az értékelés kellő és magas színvonalú elvégzésében az igazgatóé a döntő szerep. ● aktivitás Az értékelés során fontos. ● kommunikációs képesség a tanulókkal. pedagógusi.

● A kiemelkedő teljesítményt felmutató pedagógusoknak legyen lehetőségük a pedagógusi teljesítménybe beleszámító. hogy ez a lépés egy komplex segítő programot is tartalmazzon. Megbízhatóan magas színvonalú pedagógus-továbbképzésre van szükség. független és szigorú akkreditációjának. A jelenleg koraére en általános piaci mechanizmusok kellő mederbe terelése és visszaszorítása indokolt. külföldi üdülést. kivételesen indokolt esetben akár fél-egy éves fizete pedagógusi alkotói szabadság. szakmai honlapok minőségi kontrollja és fenntarthatósága.és koncertutalványok. de teljesen szabadon megválasztható tárgykörű „jutalom tantárgyak”. 113 89 . a pályára alkalmatlan vagy tartósan alacsony színvonalat nyújtó pedagógusok elbocsátása vagy határozo idejű munkaviszonyba helyezése. használhatósági tapasztalatokat és a célrendszert folyamatosan egybevetve minősítené a forgalomban lévő tankönyveket és programcsomagokat. Ki kell dolgozni a továbbképzések (tanfolyamok és egyedi alkalmak) a szakmai szervezeteket jobban bevonó.113 Kikerülhetetlen lépés egy új tankönyv. minőségbiztosításának. Fontos. Ennek fontos elemei a közösségi értékelő mechanizmusok és a továbbképzéshez kapcsolódó felhasználóbarát. Számo evő források szükségesek az  Fontos ebben a külső szakmai kontroll és a garanciák az ezzel való visszaélések elkerülésére. továbbképzési csekkek. 15.a teljesítmény minőségétől függő formái lehetnek: például színház. ellenőrzésének és értékelésének egységes rendszerét. fizete . ● Megkerülhetetlen. rendszeres EU-tanulmányutak. pedagógusi alkotói. Fontos lenne egy olyan mechanizmus. mint például fizetéscsökkentés. „jutalom szakkörök” és „díszelőadások” megtartására. amely a gyakorlati. A pedagógus-továbbképzés rendszerében kívánatos a jelenleg még nem indokoltan túl széles szabadpiaci kínálat és a kötelező igénybevétel közö i ellentmondások átgondolása.és taneszköz-politika megalkotása. pontban leírt értékelési rendben egy bizonyos szintet el nem ért pedagógiai közösségek csak az értékelési-segítési folyamatban számukra meghatározo tankönyveket és programcsomagokat használhassanak: célszerű csökkenteni az egy tantárgyhoz párhuzamosan engedélyeze tankönyvek számát. kutatói ösztöndíjak. Az V. könyvutalványok. hogy az alacsony színvonalú pedagógusi teljesítményt – a javításra lehetőséget biztosító szakasz után – megfelelő negatív következmények kövessék. ● Indokolt a pályaív elején a szakmai beválást ellenőrző próbaidő és a gyakornoki idő szélesebb körre való kiterjesztése. világlátást támogató utalványok.

114 ● Fontos a pályán lévő pedagógusok kutatómunkájának segítése a PhD megszerzésére fordítható idő és kutatási források biztosításával. ● Indokolt többletforrásokkal segíteni a pedagógusjelöltek és a pályán lévő pedagógusok aktív nyelvtudásának és külföldi szakmai kapcsolatainak bővítését. ● Rendkívül fontosak a kiváló pedagógusoknak az őket ismerő közösségek.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00004942/$FILE/JT03267747. gyógypedagógus. így az iskolát fenntartó közösség polgárai. ● Az értékes nevelési-oktatási gyakorlatot folytató pedagógusok mozgósítása. Ugyanakkor a javaslataink rövid távon is bevezethető és bevezetendő intézkedéseknek egy olyan sorozatát tartalmazzák. az iránta érze szeretetünket kifejező társadalmi szokások gyarapítása és gazdagítása. 115  Erre jó példákat ad az OECD jelentése a tanári munka értékeléséről: h p://www. fent részletesen kifejte javaslatok a következők: ● A pedagógusképzés átalakítása a felsőoktatás legnívósabb képzésévé és a pedagógus-utánpótlás minőségének ugrásszerű emelése. E.) alkalmazására az intézményekben. Fontos a jó pedagógust elismerő. pedagógusok munkájának teljesítményfüggő értékelése. így különösen a társadalmi értékrend változása csak hosszabb távon érvényesül.PDF. asszisztensek stb. ● A pedagógusoknak a nevelés-oktatásra való koncentrálása érdekében na- gyobb forrás szükséges a segítők (iskolapszichológus. A kiváló pedagógusok kiemelt megbecsülése. amelyek egymást erősítő kölcsönhatásukban változáshoz vezethetnek ezen a kritikus területen. bevonása az új koncepció végrehajtásába. és a kiemelkedő munka megbecsülésének változatos formáival.org/olis/2009doc.és felsőfokon a pedagógusok tanulói véleményezésének115 és a jó pedagógusok tanulói elismerése értékes közösségi formáinak terjesztése indokolt.olis. Megjegyzés: A pedagógusok megbecsülésének. Kívánatosak a tanítványok későbbi sikereit követő visszajelzések és a pedagógusok erre épülő elismerésének rendszere. a pedagógiai színvonal emelésének leírt feladataiból számos elem. az egész pedagógusi kar közösségképző továbbképzését jelentő tanfolyamok szervezésére. A jó példák kiemelése a szaporodó kitüntetések és közösségi megbecsülési alkalmak indoklásában és – különösképpen – a médiában. oecd. illetve a szülői közösségei által adományozo díjak és jutalmak. ●A 114  Ebben a középkori peregrináció mintájára támogato külhoni nevelési-oktatási tapasztalatgyűjtés kiemelt fontosságú. Közép. 90 .iskolákba vi . szociálpedagógus.

● A pedagógusokat segítő rendszerek megerősítése. pozitív szelekció mechanizmusainak kidolgozása. ● A felhasználói oldal érdekelt képviselőinek bevonása a minél hatékonyabb fejlődés előmozdításába. azaz nem jelenthetnek jogosítványt a teljesítményt nem becsülő. ● Az iskolaváltások (második és sokadik esélyt adó formák. hogy a sikercentrikus pedagógusok személyes példájának terjesztésére speciális program induljon.116 116  Ahogyan azt már egy korábbi lapalji jegyzetben is írtuk. így a szakfelügye- leti rendszer létrehozása.) esetén fontos az értékalapú. V. a tankönyv. Az oktatási rendszer egészében az értékekre. hogy a fenti javaslatok minőségcentrikusak. a továbbképzés új alapokra helyezése. hogy a sikercentrikus. majd az elvárások alól „nagylelkűen” felmentést adó pedagógiai gyakorlatot. mind kommunikációjuk szintjén. a sikerre koncentráló mechanizmusokkal kell felváltani a hátrányokra súlyozó. ● A felsőoktatási intézmények mozgósítása a középfokú oktatás fejlesztése érdekében. ● Kívánatos. szakképzés stb. változatosan gazdagító mechanizmusokká kell átformálni mind tartalmuk. a pedagógusokat segítő hazai. ● Ajánljuk. mind mechanizmusaik. ● Számo evő többletforrások szükségesek az egyénre szabo nevelési-oktatási formák és a differenciált csoportmunka sikeres példáinak terjesztésére. fejlesztő (és nem megszégyenítő) megközelítések jelenjenek meg az iskola pedagógusainak értékelésében. Fordulat a pedagógiai szemléletben: értékek a hátrányok. a könnyebb ellenállás irányába mutató magatartás érvényesülésének. sikerek a kudarcok helye Értékek és sikerek a hátrányok és kudarcok helye . hogy minden egyes tanuló számára egyéni nevelési-oktatási program készül. Fontos hangsúlyoznunk.és taneszköz-politika átalakítása. az „egyénre szabo nevelésioktatási formák” nem azt jelentik. ● A hátrányok kompenzálására indíto programokat az értékek kibontását segítő. annak elérésében a kudarcokat listázó. az átlagos teljesítményt számon kérő. Kárpát-medencei és nemzetközi hálózatok kialakítása. hanem a nevelési-oktatási program általánosan megkövetelt egészén be- 91 . 3.

a lakáshoz jutást és a megbecsülést segítő eszközökkel növeli a roma pedagógusok és a pedagógusmunkát segítő szakemberek számát.) a gyorsabban fejlődők körében. ● Fontos. ahogyan azt az V. színjátszókörök. ● Számo Integráció a szegregációellenes harc helye . kórusok.és dicséretorientált a kudarcorientáltság helye . Az integráció egybehangolt nevelési-oktatási rendszerének a következők a legfontosabb elemei: ● Széles körben megadja a hátrányos helyzetű gyermekek korai nevelésének esélyét. ● felhasználja a manualitás. lül változatos csoportképzéssel. a szakképzés. valamint a művészeti körök. ● harmonizálja a szociálpolitikai és egyéb jogi és intézményes há eret. Az integráció cél. ● a hátrány felismerésének pillanatától bevezete egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokkal csökkenti a lemorzsolódást. illetve a projektmunka és a csapatmunka elterjesztésére. hogy szélesebb körben nyíljon lehetőség a gyorsítás különböző formáira is (például előrehozo tantárgyi vizsgák stb. ● felismeri és megérti az egyéni szociokulturális különbségeket (ezen belül a roma hagyományrendszer sajátosságait). valamint egyéni konzultációkkal és tanácsadással a jelenleginél több lehetőséget nyitnak a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatására. 92 .● A tehetségek felismerése és gondozása mind a pedagógusok. a sokadik esélyt is minőségi szinten megadó átlépési lehetőségeket biztosít. ● a változatos alapú értékeket és nem a hátrányokat állítja középpontba. és nem eszköz. pontban is leírtuk. ● személyes hitelességű meggyőzéssel terjeszti a jó integrációs gyakorlatokat. a művészeti képzés. ● külön ösztöndíjakkal. az elhelyezkedést. mind pedig az iskola értékelésének és finanszírozásának fontos eleme. 1. ennek megfelelő egyéni és csoportos képzést biztosít. ● az iskolaszerkezetben és a felnő képzésben gazdag. ● a lemaradó iskolák kiemelt támogatásával és fejlesztésével integrálja az iskolarendszert. a mozgáskultúra és a testnevelés integráló hatását. ● siker. kiegészítő ismeretek és lehetőségek biztosításával. evő források szükségesek a szakkörök és önképzőkörök újraélesztésére.

és a képzésük közbeni. érzelmi. Kívánatosak azok a szerveze lehetőségek. nyelvtanulás Csak a hagyományainkat megismerve érthetjük meg a körülö ünk lévő világot. 93 . külön programok indítása indokolt a bölcsődei gondozói. össztantárgyi feladat. V. gyermekorvos. de az óvodák esetén is terjesztendő a részidős.V. Az olvasási. amelyeken az óvoda és az alsó tagozat legkiválóbb pedagógusai a játékos. E gyermekfejlesztő közösségek együ es munkájára a család → (bölcsőde) → óvoda → iskola átmenetek zökkenőmentesebbé tételében és az információátadás teljességének biztosításában is igen nagy szükség van. ● Elérhetőbb bölcsődei szolgálat szükséges o . óvodapedagógus. motiválására. ahol az iskola alsó tagozatán tanítók eltanulhatják a legjobb óvodák pedagógiai fogásait. ahol a családok nem tudnak kellő gondoskodást adni a kisgyermekeknek. A nemze udat fejlesztése segíti az értékek őrzését és más népek értékeinek elfogadását. Kisgyermekkori nevelés A kisgyermek felnövekedésének elsődleges helye a család. ● A családok o honi. a gondolkodási. védőnő. bölcsődei gondozó. a beszéd. ● A pedagógusképzés korábban leírt átalakításának részeként fontos és elkerülhetetlen lépés egy program a korai neveléssel foglalkozó személyek kiválasztására. Különösen a bölcsődék. a szövegértési és az idegen nyelvi készségek és rutinok fejlesztése az ado tantárgyakon messze túlnyúló. alkalmasságukon alapuló szelekciójára. óvodapedagógusi és tanítóképzés minőségének. és ahol a szülőket is meg lehet győzni e módszerek hosszú távú hasznosságáról. Fontos a védőnői szolgálat megerősítése. konfliktusmegoldó és együ működési tudásának és készségeinek emelésére. 5. szociális munkás. szerveze támogatásának személyre szóló kimunkálásában a környezet egészét (család. középiskolai és felsőoktatásbeli kollégáikat. számára a szülő az első és legfontosabb pedagógus. nemze udat. 4. forrásokkal is elláto . gazdagító megoldások fokozo alkalmazása. integrált megoldásainak és a végze ek pedagógiai. ezért kiemelten fontos a családok o honi.) bevonó gyermekfejlesztő közösségek kialakítása indokolt. Olvasás. gyámügyi szakember stb. Intenzív. kreatív technikákra taníthatják felső tagozatos. A pedagógusképzés és -továbbképzés egész rendszerében sokkal hangsúlyosabban ajánlo a „partnerség a szülővel” pedagógiai tartalmainak szerepeltetése. szerveze támogatása. ● Fontos azoknak a szerveze alkalmaknak a biztosítása.

a közös éneklés és a mesemondás fortélyainak és örömének megismerésére és átélésére irányuló programok szervezése. ● A nyelvtanárok képzésének oktatás-módszertani részében. E programnak a célnyelvet beszélő országokba való eljutást segítő elemei különösen fontosak. pedagógiailag helyes. europa. ● Ajánljuk a gyermekkori nyelvtanulás máshol bevált. amelyekben a könyvtár mint a tudás és a közösségi öröm forrása jelenik meg. a rigmusok. időszakos felülvizsgálata. népi játékoknak a megismerése. A sikertechnológiára való koncentrálással összefüggésben és a nemze udat erősítésére kiemelt fontosságú azoknak az értékeknek. iskolai könyvtári programoknak a támogatása és terjesztése. édesanyám!”.117 ● Kisgyermekkorban igen fontosak azoknak a népdaloknak. Hollandia. Szlovénia stb. A bemutatás során mind a magyar irodalom és a történelem oktatását. 94 .● Az olvasás és szövegértés javítása össztantárgyi feladat.eu/LexUriServ/LexUriServ. 118  Dánia. ● Elkerülhetetlenül fontos a médiában a helyes magyar beszéd. a terjedő „Mesélj nekem. illetve „Játssz velem. mintájára. mind pedig az infokommunikáció és a média változatos lehetőségeit célszerű felhasználni. Az olvasáskészség javításának össztantárgyi jellegét többek közö a jó iskolai könyvtárostanár és a jól felszerelt iskolai könyvtár garantálja. Feltétlenül indokolt e történetek általánosan elvárt megismertetése. amelyekre magyarként. ● Program ajánlo az idegen nyelvet magas szinten beszélő nyelvtanárok érdekeltségének fokozásához azért. európaiként büszkék lehetünk. Az általános szinkronizálás helye a tévécsatornákon a feliratozo filmek vetítése sokkal gyakrabban indokolt.do?uri=COM:2008:0425:FIN:HU:HTML. a nyelvoktatásban és a nyelvtudás számonkérésében a nyelvtani szabályok ismeretének dominanciája helye a célnyelv gyakorlására és a beszélt nyelv használatára kell helyezni a hangsúlyt. közös kincsünkké tétele. 119  Ilyenek pl.119 ● Fontos a magyarságot és (közép)európaiságot tudatosító közös történeteink jól fókuszált listájának közös egyetértéssel kimunkált elfogadása és későbbi. édesapám!” programok. hogy az oktatásban helyezkedjenek el. speciális formáinak és metodikai eljárásainak általános megis- 117  Az olvasási készségek fejlesztése EU-szinten is vállalt. Finnország.118 ● Az olvasási készségek kialakulásának elősegítésére a gyermekáldást váró és kisgyermekes szülőknek fokozo an ajánlo a gyermekkel történő beszélgetés. kiemelt feladat: h p://eur-lex. amelyek segítik a hagyományok továbbélését. Ez a megoldás jóval olcsóbb. és észrevétlenül fejleszti a szövegértő olvasást. a versek közös mondogatása. Fontos azoknak az olva- sást megszere ető közös családi. személyeknek és közös történeteknek a bemutatása.

120 ● A matematika és a természe udományos tantárgyak leendő pedagógusainak képzésébe ajánlo hangsúlyos elem.és elméletorientált oktatási módszerek legjobb elemeinek olyan ötvözése. Matematika. szintre hozó nyelvi képzések biztosítása. matematika oktatásában fontos a gyakorlat. ● A természe udományos tanárképzés és a tanári hivatás népszerűsítésére külön program kell. Ajánlo a projektek és a csoportmunka terjedésének ösztönzése. Külön program indokolt a kísérleti eszközök és a használatukhoz nélkülözhetetlen szaktudás terjesztésére. amelyik nem idegeníti el a tanulókat e tárgyaktól. V. természe udományok. informatika Rendszerbe fogalt. amely figyelembe veszi a tanulók képességeinek fejle ségét és érdeklődését. ● A természe udományos tárgyak „kísérletezve oktatásában” alapvető fordulat kell. Fontos az iskolaváltáskor a nyelvi oktatás folyamatosságát biztosító mechanizmusok.innovativeteachers. A természe udományos tárgyak esetén e tárgyak az EU minden országában általános alaptartalma és ismereteinek gyors elavulása mia különösen fontos a nemzetközi tanári hálózatokba való bekapcsolódás. természe udományi és infokomunikációs ismeretek és készségek nélkül nincs versenyképes gazdaság. amelynek 25–30%-át tanulókísérletre (kísérleti projektre) kell fordítani. így például a koncentrált. a problémafelvető oktatásmód az egyedüli.com.: Comenius és eTwinning programok. tantárgypedagógiai és tárgyi feltételeinek megteremtése. A legkiválóbb oktatók mellé asszisztensek kellenek. valamint támaszkodik a matematikát oktató pedagógiai műhely hagyományaira is.mertetését. Ennek részeként a kísérletező. Hasonlóképpen elkerülhetetlen a korszerű és hatékony természe udományos oktatás szemléletbeli. valamint az e területeken és a nyelvoktatás más. Ki kell dolgozni a diszlexiások és más okokból felmente ek nyelvi képzésének módját és formáit. Fordulat kell a természe udományos oktatásban: az egyedi intézkedések helye csak egy átfogó program érhet el ezen a területen sikert. epochális. speciális területein a jó gyakorlatokat elterjesztő szervezeti formákat és mechanizmusokat. www. Források szükségesek a szakköri rendszer széles körű újraélesztésére. korszerű matematikai. 95 . 6. E képességek javítása össztantárgyi feladat. hogy ők is felelősek a tanulók nyelvi készségei●A 120  Pl. Kisebb szabadságfok indokolt az iskolák által kötelezően tanítandó minimális természe udományi óraszámban.

és az ezt segítő szakköröket. amelyben a természe udományos tárgyak helyét egy közös tárgy veszi át. hogy a természe udományos szemléletet érthető és a köznapi élethez köthető gyakorlati példákon keresztül sajátíthassák el a diákok. kreatív gondolkodást erősítő elemek előtérbe helyezése a pedagógusképzés. és a tankönyvek tartalmait és a pedagógusok szemléletét egyaránt át kell alakítani. hogy kellő források biztosításával megőrizzük. az egyetemek és a K+F cégek jobban részt vehessenek. Az ilyen. a továbbképzés.121 Ennek egyik legfontosabb eszköze a szöveges példák ismételt használata. így a soklépcsős versenyrendszert. a továbbképzések és az oktatás során mindenü indokolt. Ehhez jól felépíte továbbképzési rendszer szükséges. a kutatóintézetek. Az informatikai lehetőségek alkotó. Hollandiában) szabad bevezetni. valamint a tantárgyi absztrakciós műveletek nyelvi formáinak begyakorlása. ● Az informatikai ismeretek oktatásában különösen fontosak az egyéni nevelési programok és a differenciált csoportmunka. továbbfejlesszük és terjesszük a matematikai tehetséggondozás eredményeit.122 amelyben a különböző tantárgyak egymásra utalnak az ismeretfeldolgozás és a példák magyarázata során. csoportok indítására.és humántudományi. ● A matematika oktatásában különlegesen fontos a mentori. kreatív használata össztantárgyi feladat. gazdag szókincs. társadalom. Az ismeretek rendszerének felépítése melle fontos. és e tudás önálló módon való továbbfejlesztésének képességét jelenti. ● Az informatikai alaptudás a leggyakoribb. 122  Az „integrált szemlélet” nem jelent olyan integrált természe udományos oktatást. táborokat. amelyek kipróbálásának és elterjesztésének az informatika egyik igen fontos kísérleti terepe lehet. hogy a természe udományos megismerési folyamatban a természe udományos múzeumok. ● Ajánlatos. Ajánlo a természe udományok olyan integrált szemléletű oktatása. teljes integrációt csak nagyon gondos előkészítés után. nagyon speciális helyzetekben (pl. ● Igen fontos. környezeti és egészségvédelmi vonatkozásai is. az egyéni nevelési programok és differenciált csoportmunka jó példáinak terjesztése. mint pl. Az informatika oktatásában ezért is muszáj elszakadni az elavult elméleti ismeretek – ma még sok helyen élő – sulykolásától. szakfelügyeleti rendszer. Lehetőség és támogatás szükséges a többszintű tehetséggondozást nyújtó osztályok. Fontos azoknak a 121  A jó feladatmegoldás egyik kulcsa az árnyalt. 96 . ● A természe udományos tárgyak oktatásának pedagógiai megújításához a képzés. A teljes integráció semmiképpen nem lehet a természe udományok oktatásának általános módszere. személyi számítógépen futó és webes alkalmazások megtanulását. a minél sokrétűbb és újszerűbb alkalmazások és a képi.nek növeléséért. Ehelye az ismeretek rendszerezése. és tudatosulnak a természe udományos példák etikai. a budapesti és a majdani szegedi Csodák Palotája. a tantervek. a legjobb képességűeknek a tantárgyi oktatáson felüli oktatása esetén.

7. illetve a h p://hu. Ennek az életmódváltásnak a kialakításához nem újfajta oktatási intézményekre.123 ● A fokozo bérverseny mia külön eszközök szükségesek a kiváló pedagógiai érzékű informatikai szakemberek pedagógusi pályára vonzásához. mint például a „tanítsd a szülőt”. nem tantervbeli. 123  Lásd pl. hogy program induljon a projektmódszer használóinak mentorálására és hálózatos együ működésére.inforum. hanem az összes meglévő intézményben folyó nevelés és oktatás radikális szemléletváltására van szükség. ●A fenntarthatóság pedagógiájának terjesztése az összes oktatási intézményben átfogó. közösségformáló informatikai programok. életszemléletük széles körű terjesztésére.speciális programoknak a forrásokkal történő segítése és terjesztése.org/wiki/ Wifi-falu honlapokat. Lehetőségek szükségesek e pedagógiai szemlélet hiteles művelőinek módszereik. ● Az informatikai rendszerek rendszeres karbantartása (az iskolai géppark melle ebbe beleértve a tanároknak ju ato számítógépeket is) az alapfeladatok fontos eleme. Külön forrás szükséges megfelelő rendszergazdák alkalmazására is. új viselkedéskultúra kialakítása. 97 .org. az www. ● Az új informatikai fejlesztésekben a pályázatok helye a mentorált innovációnak az eddigieknél sokkal nagyobb hangsúlya indokolt. ● Fontos. speciális lehetőségeket. a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók számára nyújt mással nem pótolható. amely az önállóan és közösen kialakíto vélemények és döntések melle i érvelésnek. E programok önszerveződését hálózatképzéssel és mentorálással lehet elősegíteni. ● Igen ajánlo egy olyan program.50plusz. ● Igen fontosak a családokat bekapcsoló. amelyekben az informatika a sajátos nevelési igényű.wikipedia. az „unoka–nagyszülő”. önszerveződő. a wifi-falu vagy a gyermekek számára a netbook típusú noteszgépeket terjesztő programok.net. V.hu. valamint a vélemények megvédésének szerveze módszereit már az óvodától indulva elterjeszti. hanem módszertani változtatásokat jelent. A környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája A fenntarthatóság pedagógiájának a célja a természe el és a társadalmi közösségekkel egységben élő. www.

●A művészeti nevelés mással nem pótolható. V. Segédanyagok szükségesek az egyes tárgyak művészi intelligenciát igénylő vagy azt fejlesztő tartalmainak bővítésére. A művészeti nevelés olyan értékes és sikeres hagyományunk. az intuíció és a kreativitás növelésében is. A mindenkori döntéshozóknak ajánlo figyelembe venni. a rendszerben való gondolkodás. A rendelkezésre álló forrásokat méltányosan elosztó rendszer szükséges a művészeti tehetséggondozás eszközeihez való hozzáférés – a speciális tanulói képességekkel arányos – segítésére. 9.és hozzáado érték alapú támogatási rendszer bevezetése. hogy hosszabb távon az egyik leghatékonyabb társadalmi befektetés a fiatalság egészségcentrikus nevelése. személyközpontú iskolában az egészségnevelés (amelynek a mindennapi testmozgás és az egészséges táplálkozás melle a mentális és szociális egészségre nevelés is része) az iskolai munka központi eleme. ● A művészeti szakoktatásban különösen fontos a minőség. A támogatások differenciált odaítéléséhez szükség van a művészeti szakképzés eredményeinek európai szintű értékelését és összevetését lehetővé tévő indikátorok kidolgozására is. Ami ebben a korban elmarad. az a társadalomnak később nagyon sokba kerülhet. a közművelődési és a művészeti intézmények közö i együ működési lehetőségek bővítése indokolt. Az igényes zene megszere etésére. 8. kiemelt tartalmainak gazdagítása minden iskolában kiemelt feladat. művészeti együ esi munkához külön források és lehetőségek szükségesek. A gazdag kínálat biztosítására az iskolák. Egészséges életmód124 A test és a szellem egészsége nélkül az oktatás halo . A művészeti oktatásra fordíto jelenlegi források emelése kívánatos. a magyar oktatásügy kiemelt hagyománya és értéke A művészeti nevelésnek a nevelési-oktatási folyamat minden elemében kiemelkedően fontos helye van.V.  A mindennapi testmozgás és az egészséges táplálkozás melle a mentális és szociális egészségre való nevelés is. amely mással nem pótolható tudástartalmakat ad az érzelmi intelligencia. A hosszú távra építkező. a kórusok és az együ zenélő csoportok munkájának segítésére külön részprogram ajánlatos. ● A művészeti szakköri. Művészeti nevelés. Ennek megfelelően minden tárgy esetén ajánlo a tárgy szakmaspecifikus tartalmaihoz köthető művészeti utalásainak átgondolása. 124 98 .

irányítási és finanszírozási rendszerére. ● Kiemelten fontos annak á ekintése. hogy az oktatási intézmények hogyan biztosítják a mindennapi testedzés feltételeit. ahol a külön testedzés helyszíne forráshiány mia egyelőre nem megoldo . A szakképzés megújítása olyan kulcsfontosságú kérdés. Azokon a helyeken. 10. A megújulásnak ki kell terjednie a szakképzés szerkezetére. ● Az iskola pedagógusainak megfelelő feltételek szükségesek ahhoz. tanári hálózatokban ismertessék meg a sportszakkörök. ● Meg kell újítani a szakképzés szerkezetét. amely mind az általános. ●A fizikai munka. hogy a saját egészséges életmódjukkal való törődés a tanulókra is átvi modell értékű. a mesterségbeli tehetséggondozás rendszerének kifejlesztésével. valamint a fizikai munka és a mesterségek tiszteletének növelésére. Kívánatos. hogy a testnevelő tanárokkal továbbképzéseken. a mesterségek. gyakorlati oktatásra való á érés egyéni útjait. külön programokkal kell segíteni. A fejlesztés későbbi szakaszában megvalósuló minőségi képzés részeként indokolt a motorikus készségeket igénylő szakmák esetén a 12 éves korban történő gyakorlati képzés és ezzel össze- 99 . A szakképzés megújítása Magyarország gazdasága csak a szakképzés megújításával válhat nemzetközileg versenyképessé. hogy biztosítsa a szakmai. fontos. az iskola finanszírozására is kiható eleme. hogy úgy alakuljon át a tantárgyak oktatásának szerkezete és módszertana. hogy az egészséges életmódban való példaadás hosszabb távon a pedagógusi értékelés fontos eleme legyen. a szakmai. és 10. A szakközépiskolákban a gyakorlati oktatás nagyobb hangsúlya ajánlo . ● Ajánlatos. V.● Az egészségnevelés az iskolai pedagógiai munka központi feladata. sportkörök kialakításában másu elért eredményeket. hogy e célból milyen más helyszínek vonhatóak be átmenetileg. Eredményessége az iskolai értékelés fontos. osztályában fontos. Ezen belül: o A szakiskolák 9. a pályaorientációban betöltö szerepe erősítésével. pedagógiai tartalmaira. a médiában pedig a mestereket. E tevékenységekre szintén források kellenek. a szakmák kiválóságait bemutató. mindennapi szokásrendszerükké váljon. mind pedig a nevelési-oktatási folyamatról szóló nemzeti stratégia kiemelt eleme. a manuális tehetség és a mesterek tiszteletét az általános iskolákban a gyakorlati foglalkozások és a technika oktatása manuális jellegének erősítésével. hogy terv szülessen a helyzet megoldására és a megoldásig arra.

hogy – a sikeres pályakezdést garantáló megfelelő feltételek esetén – a tanulóknak 16 éves koruk fele ezt okvetlenül végig igénybe is kellene venniük. o A csoportmunkán alapuló gyakorlati oktatási formák szélesítése indokolt. Ezen belül: o A vizsgáztatási rendszerben szükség van a regionális vizsgaközpontok hálózatára. hogy a bekerülés a manuális szakma választásán és örömén alapuló pozitív szelekción alapul. Ajánlo azoknak a változtatásoknak és eszközöknek az átgondolása. de nem járna azzal. 125 100 . o Fontos. A moduláris képzések elterjesztésével több lehetőség szükséges a rokon szakmák elsajátítására. hogy 18 éves korukig képzi a tanulókat. fokozatos szakirányválasztás lehetőségének megteremtése. o Fontos a szakképzés különböző formái egymásra épülésének. gimnázium) átjárhatóságának módjait. valamint a második és többedik esély típusú és az ére ségire épülő képzések gazdagítása. együ működési és tanulószerződések) további terjesztése. szakközépiskola. beszámítási lehetőségeiket az ére ségi megszerzésébe és a felsőfokú képzésekbe (felsőfokú szakképzés.125 Ebből a szempontból is igen fontosak a több szakirányt oktató intézmények. amikor már megvalósul. hogy a sikeres elhelyezkedést is magában foglaló sikeres szakmai életpálya esetén a munka világába való átmenet hamarabb biztosítható legyen.függő. A tanköteleze ség 18 éves korig való fenntartása így az állam által vállalt garancia lenne arra. o Kívánatos a munkavállaláshoz fokozatosan átvezető formák (például gyakornoki rendszer. o Ajánlatos átgondolni a 18 éves korig tartó tanköteleze ség átalakítását oly módon.  Ezt csak abban a későbbi fázisban lehet bevezetni. Fontos képzési feladat a vállalkozói készségek kialakítása és a felkészítés a saját vállalkozások indítására. o Ajánlo az Országos Képzési Jegyzék á ekintése és a szakmai-társadalmi igényekhez való igazítása. o Kívánatos a korábban jól működő technikusi képzés bevezetése az indokolt szakterületeken. Program szükséges a vállalatoknál megvalósuló. BSc. amelyek a szakmacsoportok széles körét képesek a tanulóknak bemutatni. hogy a kiemelkedő színvonalú mesterremekek és diplomamunkák díjazásával és más eszközökkel megbecsüljük e kiváló munkák alkotóit és mestereiket. BA) és integrációjukat a felnő képzés különböző formáival. Indokolt az élményt adó nyári szakmai gyakorlatok arányának növelése. ● A minőségi nevelés és oktatás érdekében meg kell újítani a szakképzés pedagógiai tartalmait. rövid idejű (jellemzően 6 hónapos) tanfolyamok fokozatos és minőségileg ellenőrzö elterjesztése érdekében. amelyekkel növelni lehet a különböző képzési formák (szakiskola. technikusképzés.

o A szakképzés normatív finanszírozását az általános elveknek megfelelően a képzési költségekkel. Ehhez a pedagógusi pálya megbecsülésének növelése melle a kiváló színvonalú szakoktatóvá. o Ki kell dolgozni a szakképzésben a lemorzsolódás felé haladó tanulók egyéni. o Át kell tekinteni a szakképzés korszerű eszközökkel való elláto ságát és ennek az eddigi programokat továbbfejlesztő szükségleteit. csoportos és családi segítésének. meggondolt alakításával olyan integrált szerkezetre van szükség. mesterré válás útjainak bővítése indokolt. mentorálásának differenciált módját és eszközeit. Indokolt a kollégiumi délutáni foglalkozásoknak (externátus) és a tanulószobai segítés lehetőségeinek szélesítése. ● Kívánatos a magyar nyelvű szakképző intézmények a régiókon és a határokon túlnyúló hálózatának fejlesztése. Lényeges elem. a képzőintézmények irányításába való fokozo bevonása. a forrásfelhasználás ugyanakkor centralizált. o A szakképzés állami irányítása szétaprózódo . munkavállalók és a gazdasági kamarák önkormányzatiságára építve lehet célirányosabbá tenni e források elosztását és felhasználását. Ajánlo az óriási hátránnyal érkező tanulók számára a nulladik évfolyam bevezetése. a kényszertársulások valóban funkcionáló társulásokká való fokozatos.számának növelésére külön program szükséges. o Az európai uniós szakképzés-fejlesztési források felhasználása során meg kell szüntetni az állami há érintézmények hegemón szerepét. o A szakképzés kiváló mesterei 101 . o Hasznos a képzési programok a munkaerőpiachoz igazodó regionális tervezésének folytatása. A munkaadók. o A munkaadók szakképzési hozzájárulásának felhasználásában kívánatos az állam monopolisztikus szerepének a megszüntetése. a képzés minőségével és az elhelyezkedés arányaival összhangban indokolt kialakítani. o Ajánlatos a gazdasági szervezeteknek a tantervek kidolgozásába. hogy a mentorálás nyúljon át a munkahelyi beilleszkedés szakaszára is. hogy egy minisztérium és a regionális szakmai szervezetek legyenek a terület gazdái. amely a legjobban szolgálja a minőségcentrikus megközelítést. A bevált társulások megtartásával. ● Át kell alakítani a szakképzés irányítási és finanszírozási rendszerét. Célravezetőnek tűnik a jelenlegi rendszer átalakítása úgy. a képzésbe. Ezen belül: o Kívánatos a térségi integrált szakképzőközpontok (TISZK-ek) kialakításának á ekintése. o Átgondolandó a szakképzés regionális irányításában a létező formák egymással és a felnő képzéssel való együ működése.

● Fontos a képzések minőségi kontrollja és a jó példák elterjesztése. és nem öncélú feladat. élethosszig tartó tanulás A tanulás az iskola elhagyása után kezdődik igazán. az egyén életlehetőségeit kiteljesítő vonásainak széles körű tudatosítására. Ebben kiemelten fontos feladat a sportolási lehetőségek biztosítása. Feltétlenül ajánlatos az együ működést segítő mechanizmusok gazdagítása.és intézményrendszerének az iskolarendszerszerű képzés létező formáival történő összehangolása úgy. Emia a felnő képzés arányának növekedése az egyéni teljesítmény hatékony növelésének függvénye. a képzés minőségén. V. karrier-tanácsadói és konfliktusokban közvetítő. A kollégiumi rendszer Adjanak a magyar kollégiumok közösségépítésből. Ezt az értékes hagyományokra építve csak a kollégiumi nevelőmunka átfogó megújításával lehet elérni. Felnő képzés. E program fontos elemei a kollégiumi nevelőtanárok konzultációs (szupervíziós) lehetőségei és feltöltődésük. Ezen belül ajánlatos a minőségi munka differenciált bérezésének. a szaktárgyi gyakorlásnak és a szakmai továbbfejlődés lehetőségeinek átgondolása.V. szakirányú képzésének és továbbképzésének a számo evő fejlesztésére. Megkerülhetetlen a kollégiumok pedagógiai működése eszközigénybeli minimumának a mai szükségletek szerinti meghatározása. Az élethosszig tartó tanulás azonban eszköz. és ne az érdekharcokon alapuljon. 12. hogy a munkamegosztás szakmai érveken. hogy az időskorúakkal foglalkozó szervezeteket vonják be a felnő képzés tervezésébe és megvalósításába. A kollégiumi nevelők közösségébe szükséges a speciális pszichológiai. 102 . és nem cél. mediátori segítség bekapcsolása is. ● Kívánatos. ● Külön program szükséges a felnő kori tanulás örömet hozó. ● Szükség van a kollégiumi nevelőtanárok megfelelő színvonalú utánpótlásának. ● Külön figyelem indokolt az informatikai lehetőségek szélesebb körű használatára a felnő képzés során. 11. pedagógiai gyakorlatuk folyamatos gazdagítása. emberségből egy életre szóló élményt. ● Fontos a felnő képző intézmények fejlesztése és továbbképzése. színvonalának emelése és az ebben elért európai tapasztalatok fokozo átvétele. ● A középiskolai kollégiumok felújítását a jelenlegi helyzetben sem szabad halogatni. ● Ajánlatos a felnő képzés igen szé agolt cél.

a közjóért cselekedni kész értelmiség képzése és az ország felsőfokú szakemberigényének biztosítása. a tudományok művelése. morális és kulturális építésének kiemelt terepe. kitüntete feladata a szellemi tőke gyarapítása. és átgondoljuk a felsőoktatás teljes irányítási és finanszírozási rendszerét.és felsőfokú kollégiumok (az egyházi és a szakkollégiumok modellértékű minőségigényű nevelési tapasztalatait is hasznosító) hálózatos együ működése a jó nevelési példák terjesztése érdekében. Célravezetőnek tűnik a kollégiumi szülői székek terjesztése. V. Ezért feladatainak csak úgy tud eleget tenni. és a pedagógusképzés révén a közoktatás minőségének megalapozója. Ebben igen fontos a közép. hogy abban a változatos gazdagítási lehetőségek tág teret kapjanak. amelyben az internet adta új lehetőségeket is fel lehet használni. A felsőoktatás az ország szellemi. jó példáinak a terjesztése. a kutatás és az innováció egységében a fejlődés előmozdítása. és jelentős része válságban van. ha növeljük a felsőoktatásban folyó képzések minőségét. 126 103 . 13.● A felsőoktatásban ajánlo a magas szakmai színvonalnak megfelelő szakkollégiumi mozgalom és a szakkollégiumok hálózatképző együ működésének további kiterjesztése. az oktatás. Ennek érdekében: o Emelni kell a felvételi követelményeket. (Az ére ségivel és a felvételivel kapcsolatos javaslatainkat az V. felülvizsgáljuk a bolognai rendszert. ● Növelni kell a felsőoktatásban folyó képzés minőségét. ● Kívánatos a nem a kollégiumban lakó diákok délutáni kollégiumi tanulási lehetőségeinek (externátus) ösztönözése. A felsőoktatás az oktatási rendszer szerves része. ● Indokolt annak az igen alapos és megfontolt felülvizsgálata. ● Célszerű a szülők és az iskolai pedagógusok kollégiumi közösségi életbe történő bekapcsolódása létező. A felsőoktatás jelenleg szétese . A felsőoktatás megújítása A felsőoktatás minősége Magyarország sikerének egyik meghatározó eleme. ● Különösen a középfokú kollégiumok esetében meg kell újítani a kollégiumok nevelési programját úgy.  A szakkollégiumokba kerülő hallgatók színvonalának romlását megállító és megfordító javaslatainkat a felsőoktatási részben fejte ük ki részletesen.) Indokolt azon felsőoktatási szakok meghatározása (csak példaként: óvodapedagógusi. hogy a jelenleg működő kollégiumok közül ado körzetben hányra van szükség. 14-es pontban fejtjük ki részletesen.126 ● Ajánlatos a középiskolai kollégiumok fenntartói és minőségalapú feladatfinanszírozási rendszerének átgondolása.

o Az akkreditációs folyama al összhangban fontos a felsőoktatási intézményekben ténylegesen megvalósuló képzés színvonalának és a megszerezhető diplomák értékének a. hanem a fenntartható minőségi fejlesztés feltételei szerint differenciált) programokra.) országosan egységes. c. e. az akkreditáció és a képzés ellenőrzésének a folyamatába. Ennek hangsúlyos eleme a kimeneti elv („mire jó a végzősök tudása”).) független és külső értékelésének kialakítása.127 Hasznos és folytatandó gyakorlat a felsőoktatási keretszámok minőségcentrikus és a munkáltatói igényeket figyelembe vevő átrendezése. o Ajánlatos a felsőoktatásban az intézmények versenyének növelése. amelyek az első 3 éves periódus után csak az oktatási színvonal kellő emelkedése esetén újíthatóak meg. gazdasági szakembereinek és külföldi oktatóinak a bevonása az oktatás. d. o Az óralátogatások minősítést is magában foglaló rendszerével. olyan célzo (nem a lobbiérdekek által diktált. o Kívánatos az ado terület kiváló ipari. valamint a képzés folytatásának vagy megszüntetésének megítélésével. b. o Ajánlo az idegen nyelven oktató programok és szakok számának növelése. g. f.) szerveze . a személyi alkalmasság megítélése a felvételi eljárás részeként javasolt. tanári és orvosi szakok).) megalapozo . o Célzo programok kellenek a modern pedagógiai módszerek terjesztésére a felsőoktatásban oktatók körében. Az értékelés eredményét kívánatos összekötni az ado szak és intézmény finanszírozásának módjával. o A külföldi hallgatók oktatásának a minőség növelését és nem a forrásszerzést kell szolgálnia. 127 104 . illetve karrészeken.tanítói. a hozzáado érték mérésének kidolgozásával objektíven mérhetőbbé kell tenni a tanárok oktatásának színvonalát a felsőoktatásban. Ugyanakkor szükség van a nagy egyetemi centrumokba nem tartozó oktatási központok közül a tartósan fennmaradók minőségi oktatását segítő.) komplex. ahol a személyiség komplex értékelése.) folyamatos.) európai és világszinten is összehasonlítható. A versenyképesség fontos mutatójaként fokozo an értékelendő az intézmény (a magyar hallgatókéval egyenrangú felvételi követelmé-  E személyi alkalmasság megítélését végző felvételi bizo ságokban indokolt a középiskolai tanárok képviselete. Kirívóan alacsony színvonalon oktatók ne maradhassanak oktatói pozícióban. Az értékeléssel összefüggésben minden intézményben ajánlatos a diplomás pályakövetési rendszer bevezetése. A ténylegesen megvalósuló oktatás minőségének értékelését fontos összekötni az oktatói előmenetellel. o A „kutatóegyetemi” státus időszakos újraértékeléssel és a csökkente óraterhelést és az infrastruktúra fejlesztését lehetővé tevő kiemelt támogatással egybekötö megvalósítása indokolt a legkiválóbb karokon.

● Fontos alaposan átgondolni azt. Szükség van a végze ekből szerveződő alumni-közösségek kialakulásának segítésére is. o Emelni kell a PhD-képzési helyek számát a huzamosabb ideje bizonyíto an minőségi képzést folytató doktori iskolák esetén. hogy a BSc/BA MSc/MA szakválasztás milyen szakok esetén javítja az oktatás hatékonyságát. a kiemelkedő szakkollégiumok minőségi fejlődése (Szakkollégiumi Kiválósági Központok létrejö ét. hogy a bolognai képzés felülvizsgálatát semmiképpen sem szabad ugyanolyan elkapkodo an elvégezni. és a pályaválasztási. az elsajátíto tudás. mint amilyen elkapkodo an annak bevezetése történt. és ennek a fogadó munkahelyek által is felhasználható részét. kétszakos képzést. o Kívánatos a felsőoktatási intézmények és a középiskolák.nyeknek eleget tevő) külföldi hallgatók idevonzására és színvonalas oktatására való képessége. a megnövelt gyakorlati képzést) megtartva. 5 éves. ugyanis a felsőoktatás szerkezetének újabb átgondolatlan „rángatása” az oktatás minőségének újabb számo evő romlásához vezetne el. hogy a felsőoktatás lehetőségeiről. a szakmai gyakorlatot akár hatodévként tovább bővítve vissza kell állítani az osztatlan.) és a kevésbé kiváló szakkollégiumok fejlődését lehetővé tévő hálózatképzés mind kiemelt támogatásra érdemes. Nemzeti Kiválóságok Kollégiumát stb.és BA-képzésbe került kiváló középiskolai tanulók fejlődését segítő tehetséggondozó programokat. a pályaívekről való tájékoztatás a középiskolákban a jelenleginél sokkal szerveze ebb és alaposabb legyen. pontban már leírtuk. a tanári szakok mindenképpen olyan szakok. valamint a pályakövetési rendszer terjesztése.és képességtartalmak minőségét.  Ahogyan azt az V. o Fontos az emelt szintű tárgyak és a kiemelt kurzusok (honorary course) széles körű elterjesztése. ahol fenntartása kimutathatóan és számo evően káros. o A tudományos diákköri munka.128 Ugyanakkor figyelmeztetni szeretnénk arra. karrier-tanácsadási. Ajánlatos az MD-PhD mintájára a PhD-tanulmányok párhuzamos elkezdése lehetőségének megteremtése a legjobbak számára már az egyetemi tanulmányi idő ala . o Fontos. Alaposan át kell gondolni. 2. Meg kell szüntetni a bolognai típusú képzést olyan szakokon. valamint a felsőoktatási intézmények és a diplomásokat fogadó intézmények tartós kapcsolatrendszerének kiépülése. az elhelyezkedési lehetőségekről. 128 105 . hogy hogyan lehetne visszaállítani a régebbi üzemmérnöki szintű főiskolai képzés rangját és előnyeit. A bolognai rendszerben megmaradó képzések esetén o folytatni és terjeszteni kell a BSc. ahol a bolognai átalakítás előnyeit (így pl. A minőség növelésével átmenetileg valószínűleg tovább növekedő színvonalbeli különbségek ellensúlyozására rendszerré kell szervezni és ki kell bővíteni a középfokú oktatással együ működő tehetséggondozási és ösztöndíjrendszereket. a diplomák értékéről.

rendőrök és katonák képzése. o Felülvizsgálandó a gazdasági tanácsok jelenlegi működésének szabályozása. o indokolt a túlspecializált MSc/MA szakok felülvizsgálata. A felsőoktatás 129 o fontos 106 . a támogatás formáinak a hallgatók és a képzés minősége szerinti differenciálását. és figyelembe kell venni az indíto szakok iránti várható keresletet. o Az irányításban kiemelten fontos a hosszú távú szemléletmódot kialakító. így – példaszerűen – a tanárok. a tudásvagyont gyarapító és a tulajdonosi szemléletet segítő elemek fejlesztése. és csökkentve a központi költségeket is. valamint hogy kezelje külön a kutatások finanszírozását. hogy hol választható el a felsőoktatás „közszolgálati” (államilag finanszírozo ) és „piaci” (tandíjas) része egymástól. o a BSc/BA és az MSc/MA szakok egymásra épülésének követelményeit mindkét irányból célszerű értékelni és egyeztetni. ● Át kell gondolni a felsőoktatás irányítási rendszerét. mind pedig a hallgatói önszerveződési formák támogatásával. valamint a PPP-beruházások hosszú távú finanszírozási hatásait is. o Az új finanszírozási rendszerben biztosítani kell a hosszú távú kiszámíthatóságot. ezzel rövidítve a jelenleg a felsőoktatásban sokszor feleslegesen eltöltö többlet diákéveket. hogy a finanszírozás az eddiginél jobban összefüggjön a képzés költségeivel és az ado szakma munkaerőigényével. hogy a legjobb hallgatók már a BSc/BA évek ala beléphessenek egy direktben MSc/MA-képzéshez vezető irányra. ● Fontos a hallgatói közösségek fejlesztése mind az oktatási folyamatban. Az intézmények finanszírozása nem választható el az oktatás ténylegesen megvalósuló színvonala független értékelésének eredményétől.129 Alapelvként ajánlo figyelembe venni. o A felsőoktatás irányítási rendszerében a kutatás és oktatás autonóm elemeinek megőrzésével erősíteni kell a társadalmi érdekek érvényesülési lehetőségeit.annak a lehetővé tétele. hogy mennyiben és meddig indokoltak és hasznosak az államilag finanszírozo és a költségtérítéses képzés jelenleg meglévő különbségei. Ennek részeként célszerű felülvizsgálni. valamint képviselőik szakmai és vezetői felkészültsége szerint. Előnyeinek megtartása melle meg kellene találni a szorgalomra. működésük külsőleg auditált szabályossága és demokratizmusa. ● Át kell gondolni a felsőoktatás teljes finanszírozási rendszerét. hogy olyan le A „közszolgálati” elemekre egy jó példa az állam által biztosíto szolgáltatásokat végzők. o Fontos annak az átgondolása. Kívánatos a gazdasági szempontok szerveze módon egyeztete és rangsorolt érvényesülésének megteremtése. mind a kollégiumokban és szakkollégiumokban. az időben teljesíte kötelességre jobban inspiráló szabályozás módját. o Célszerű átgondolni a hallgatói önkormányzatok részvételének mértékét az irányításban. Ajánlo . ● A kreditrendszer felülvizsgálatra szorul. orvosok.

A sokszínű gyakorlat értékes elemeit támogató. helyi tartalmi munkával végezzék el. külső értékelését. de egységes nevelési elvek érvényesülését és egy korspecifikus közös ismeretminimumot minden intézményen számon kérő értékelési rendszerre van szükség. hogy az értékelést egy e célra létrehozo független országos központ (illetve alternatívaként: a régi tankerületekhez hasonló regionális központok összességében független. intenzív. de egymással szorosan egyeztete módon működő hálózata) szakértő munkatársai130 a szakfelügyelet tapasztalatait hasznosítva. a megszerezhető diplomák értékének folyamatos. hogy egyetlen felvételi pont különbséggel nulláról teljes térítést kell a hallgatónak fizetnie. a tanulói és pedagógusi a itűdöt/motivációt és az iskola közösségformáló. A felsőoktatásban korábban leírt módon ki kell alakítani az intézmények hatékonyságának. megalapozo . központi értékelést. Az értékelésben főként a következő szempontok figyelembevétele indokolt:131 ● Az iskolában folyó nevelésnek és oktatásnak a mérésekkel is alátámaszto minőségét. a hozzáado pedagógiai értéket és a nemzeti oktatási stratégia célrendszerének való megfelelést. Az iskolák négyévente kötelező értékelését át kell alakítani úgy. komplex. a kötelező ellátást meghaladó oktatási és közművelődési szolgáltatásokat. így a szegény sorsú fiatalok felsőoktatásba kerülésének segítése. valamint hogy a két kategória közö i mozgás a felsőoktatási eredmény tükrében csak viszonylag szűk körben érvényesül. A drága felsőfokú oktatás i abb korában senkinek se korlátozza az ambícióit és a lehetőségeit. Nem felel meg a méltányosság elvének. ráterme ségét. A tanulói és iskolai teljesítmény mérése a közoktatásban Független. ● az egyéni tanulói nevelési-oktatási formák és a differenciált csoportmunka gyakorlatát. hogy minden szegény tehetség jusson el a képességének megfelelő képze ségi szintjére. akik az értékelés tapasztalatait a saját közösségükben is hasznosíthatják. V. A komplex értékelés szempontrendszerének átgondolásához széles körű egyeztetések szükségesek. jellemfejlesztő. 14. szerveze . 130  E szakértők más oktatási intézményekben dolgozó tapasztalt kollégák is lehetnek. független. nevelő erejét. közszolgálati elemeinek fontos része a méltányosság biztosítása.gyen a felsőoktatás költségtérítéses rendszere. 107 . és az intézmények és diplomák értékét európai és világszinten is összehasonlító. 131  E szempontok jelentős része megtalálható a jelenleg is érvényben lévő komplex intézmény-ellenőrzési és -értékelési programban. a képességek javításának sokszínűségét. ● a pedagógusok felkészültségét.

hogy a segítés sokkal (akár évekkel) hamarabb kapcsolódjon be e szankcionáló elemeknél. Fontos az. valamint ezek okainak és javítási lehetőségeinek. a pedagógusi közösség mint együ működő. de az értékelés során szerze tapasztalatokat célszerű az irányítás és a fejlesztés során is hasznosítani. az egyéniségét tükröző megnyilvánulásaira. ● A sikercentrikus megközelítés részeként a tanulói teljesítmény egyéni és komplex értékeléséhez legalább minden tanévben egyszer a pedagógusokat. Az intézményi önértékelést és minőségbiztosítást az értékelésbe integrálni célszerű. Az értékeléseket a magas minősítést elért iskoláknál ritkábban. az alacsony minősítést elért iskolák esetén pedig gyakrabban indokolt elvégezni. Az értékelésnek a tanuló értékeire. Az értékeléshez szervezetfejlesztő. ● az intézmény mint tanuló szervezet. jövőbeni sikeresélyeinek közös feltárására célszerű koncentrálnia. Az elkerülhetetlen iskolabezárások döntés-előkészítéseként legyen kötelező intézményértékelés. tanuló közösség fejle ségét. sikeres életpálya. gyermekek száma és sikere).és fejlődésképtelenség esetén kerülhessen sor. 108 . a pedagógusok. a tulajdonosi szemléletet (tudás. az iskola pedagógusai. és csak a megalapozo an és huzamosabban alacsony minőségű pedagógiai munkát nyújtó iskolákat zárják be. komplex látásmódra van szükség. gazdálkodási hatékonyság) és a vezetői kompetenciát. ● az intézmény hatékony gazdálkodását. a tanulót és a családot bevonó személyes értékelő beszélgetéseket ajánlo szervezni. a fenntartónak és a szakfelügyeleti rendszer iskolával kapcsolatot tartó tagjainak is a megfelelő súlyú részvétele. családalapítás. tanulói és nem pedagógus dolgozói melle a szülők képviselőinek. Az értékelés során nem a szankcionálásra. a szülők és a végze tanulókat alkalmazók elégede ségét. ● a tanulók. Az utóbbiak esetén a folyamatos segítés megszervezése melle a sikeres iskolákból külön ju atással kiváló pedagógusok átirányítását. egészségi állapot. Az értékelő rendszernek az irányítást és a fejlesztő segítést végző rendszertől függetlennek kell lennie.és képességvagyon őrzése és bővítése. és hogy az előre kiszámítható szankciókra csak a bizonyíto együ működés.● az élethosszig tartó minőségi tanulás megalapozását és a tanulói életuta- kat (továbbtanulás. ● a hosszú távú gondolkodást. E folyamatban a tanuló hiányosságai az egyéni értékei optimális kibontakozásához szükséges program kiindulópontjai. vezetőváltást és az irányítási és finanszírozási jogosítványok megvonását is kezdeményezni kell. Az értékelési folyamatban indokolt az országos központ szakértői. hanem „kritikus barát” módjára az értékek kiemelésére és a fejlesztés lehetőségeire kell törekedni.

● Átgondolandó.132 ● A magatartás. hogy abban az ado felsőoktatási intézményben szükséges tudástartalmak legyenek a meghatározóak (például a nyelvvizsgák jelenlegi. Indokolt a felvételipont-számítási rendszer átalakítása úgy. 132 109 . Fontos ugyanakkor. o Számo evően növelni kell az ére ségi vizsga objektivitását. Szélesebb körben kell alkalmat adni az ére ségi részeként elvégze projektek színvonalas és összehasonlítható értékelésére. Az egységes ére ségi rendszer bevezetése esetén alaposan átgondolandó feladat a minimumkövetelmény (ke es szint) fokozatos emelésének és a felsőoktatásba kerülést eldöntő maximumkövetelmény kellően szelektáló hatásának egyidejű beállítása.  A kétszintű ére ségi rendszer megtartása esetén fontos a középszintű és emelt szintű ére ségi összehasonlíthatóságának és skálázásának kialakítása. kétszintű ére ségi rendszer módosítása vagy az egyszintű ére ségi rendszer újbóli bevezetése az alkalmasabb. Az ezt célzó. hogy a választo felsőoktatási intézményben hasznos. ● A pályaívet követő vizsgálatoknak a legértékesebb információt megszerző és a legkevesebb adminisztrációval járó módja kívánatos. túlzo an nagy súlya helye ). hogy a fenti kritériumok megvalósítására a jelenlegi. o Ajánlatos a választható ére ségi tárgyak túl szélesre szabo körének a csökkentése.és a szorgalomjegyeket el kell törölni. Emia át kell alakítani az ére ségi és a felvételi jelenlegi rendszerét. hanem a teljesítmény minimumán maximalizálható felvételi pontok megszerzésére ösztönöz. hogy az ére ségi kötelező tárgyai mellé kötelezően választható tárgyként egy természe udományos tárgy lépjen be. a vizsgáztatók felkészítése. komplex értékelő beszélgetések szöveges összegzése sokkal jobban szolgálja. mert szerepüket a naponta folytato értékelésre épülő. o Meggondolandó. a felsőoktatásba kerüléshez általánosan meg kell követelni a jelenlegi emelt szintű ére séginek megfelelő szint teljesítését. Hosszabb távon az elvárt minimális színvonalnak célszerű konvergálnia a jelenlegi emelt szintű ére ségi minimális követelményszintjéhez. szabadon választható ére ségi tárgy is. o Hosszú távra előre megterveze és meghirdete módon. a külső javítók és vizsgáztatók fokozo bevonása és a szabályok betartatása egyaránt fontos része.● Az ére ségi jelenleg nem a teljesítésre. komplex programnak a feladatok alaposabb kipróbálása. különleges tudás bizonyítására lehessen felvehető egy további. fokozatosan növelni kell az ére ségin elvárt minimális színvonalat. o Az ére ségi feladatok tematikájában indokolt a komplex műveltségtartalmak mérésére alkalmas feladatok arányának további növelése. Ennek keretében: o Előre megterveze és meghirdete módon.

és a minőségi képzést segíti elő. Ajánlo a mérések minimális adminisztrációjú. A minőséget ösztönző oktatásfinanszírozás. hogy a kapo adatok haszna mennyiben van arányban azoknak az adminisztráció költségvonzatát is beleszámoló költségeivel. Az átgondolás során egy olyan rendszer kialakítására van szükség. ahol a finanszírozás nem szétaprózo . a többi tényezőből kiragado an. a közös meggyőződés kialakulására és kialakítására kellő időt. alapos. húsz évre szóló. informatikai alapú lebonyolítása. fenntartható intézményi tervezést. A finanszírozási rendszernek az oktatás értékelésének rendszeréhez igazodóan az oktatás minősége és hozzáado értéke szerinti differenciáltsága ajánlatos. Az országos méréseket nem önmagukban. és kifejeze en nem szankcionáló módon. és így később több szabadon elkölthető pénzhez jusson. 15.● Az iskolai teljesítmény országos mérésekkel történő értékelésében célszerű és fontos egy részletes költség-haszon elemzés elvégzése arról. a sokoldalúan támogato fejlesztéssel együ járó. amely politikai megegyezésen és nemzeti konszenzuson alapul. A méréseket csak ennek tükrében szabad bővíteni. irányítása és fejlesztése Hosszú távú. kötö en felhasználható. intézményi szerkezete. és lehetővé teszi a hosszú távú. hogy az iskola a minőségi oktatás felé mozduljon el. Ezen utóbbi intézményekben a mentorált. hosszú távú nevelésügyi politikát. A minőségi oktatást adó iskolák finanszírozásában a „szabadon elkölthető” résznek sokkal magasabbnak kell lennie. fejlesztési jellegű pénzeszközöknek kell segíteniük abban. a pedagógusokkal partneri viszonyban. mint a minőségi oktatásra nem képes iskolák esetén. Elkerülhetetlen a fejkvóta alapú finanszírozásról a feladatfinanszírozásra való á érés. azzal összhangban. nemzeti oktatási stratégiát kell kialakítani. hanem a komplex intézményi értékelés részeként célszerű alkalmazni az intézmények egyedi értékelésére. V. konszenzuson alapuló nevelésügyi politika. kiszámítható. Feladatunk. hogy a térség leghatékonyabb és ne a legolcsóbb oktatási rendszerét teremtsük meg. Az oktatás finanszírozása. embert és eszköztárat mozgósító előkészítés után szabad csak meghozni. Az egyedi döntéseket a nemzeti oktatási stratégiának alárendelten. A támogatási jogcímek egységesítése és az állami finanszírozás mér- 110 . ami hosszú távon kiszámítható. Olyan. Az oktatási rendszer finanszírozásának egészét újra kell gondolni. komplex hatásvizsgálatot is tartalmazó.

hiszen közös érdek. Ugyanakkor a múltbeli fejlesztés során hibás vagy gazdaságtalan működést felmutatók esetén sokkal szűkebb mozgástér. azaz azoknak a fejlesztő közösségeknek. az államilag finanszírozo hányadért egy központilag meghatározo minimumot várna el. A fejlesztések rendszerében elkerülhetetlenül fontos a következő két elem világos ke éválasztása: ●a komplex értékelés során jó minőségűnek bizonyult nevelést-oktatást adó intézményeknek szóló és az innovatív pedagógiai közösségek kiváló kezdeményezéseit bátorító pályázatos formák134 és ● az értékelés során lemaradónak bizonyult intézmények fejlődését szolgáló. helyi közösségek tehetnék hozzá a saját igényeiket és az igényeket megvalósító forrásaikat. szinte teljes szabadságot célszerű kapniuk mind a fejlesztési cél szakmailag megalapozo iránya. mind pedig a fejlesztésre szánt összegek pénzügyi szabályoknak megfelelő felhasználási módja terén. A mentorált innovációt az infrastrukturális fejlesztések esetén is általánosan alkalmazo módszerré célszerű tenni. hogy az objektív. A lemaradó iskolák segítésére olyan mentori hálózatok szervezése indokolt. 135  Az oktatási piac korlátozása csak átmeneti lenne.133 Hatékony. sokoldalú segítéssel egybekötö . és emellé az önkormányzatok. külső értékelések során minél több jó minőségű nevelési-oktatási munkát felmutató és az oktatási piacon megjelenni képes intézmény legyen. A fejlesztés irányait széles vitában egyeztete en kell kitűzni. hosszú távú fejlesztési stratégia. és nem ösztönözne a minőségi munka érdekében történő elmozdulásra. ahogyan az ado közösség a megbízhatóságának kellő fejlődése és bizonyítása esetén e feketelistáról lekerülhet. mind pedig erkölcsi elismerésben részesülnek. A fejlesztéspolitika ilyen átalakítása csak o engedné a piaci viszonyokat érvényesülni. célzo fejlesztés. Ezek egyike. ahol azok valóban érvényesíthetőek: a szakmailag valóban döntésképes iskolák esetén.tékének 100%-ra való emelése indokolt. 111 . és sokkal részletesebb elszámolási szabályok. tágabb körű. és hosszú távon garantálni kell. Célszerű „feketelisták” összeállítása. célzo fejlesztések 133  Tisztában vagyunk azzal. ahol a mentorálást vállaló intézmények és pedagógusi közösségek e munkájukért annak színvonalától. 134  A pályázatok során a szakmai elismertségből építkező bizalmi elvnek kell érvényesülnie. a fejlesztési stratégiának megfelelő. eredményességétől és a mentoráltak elégede ségétől függően mind anyagi ju atásban. megtartva a jelenlegi „vegyes” finanszírozási szerkezetet.135 A fejlesztési stratégiának megfelelő konkrét. de ez esetben ki kell alakítani azt az előre meghatározo és nyilvánosan ellenőrizhető mechanizmust. amelyek hosszú távon már bizonyíto ák sikerességüket. hogy e javaslatunk melle számos más javaslat is elképzelhető. azaz a fejlesztési lehetőségekből a múltbeli szabálytalanságok mia nyilvánosan kizárt iskolai közösségek listázása. valamint ellenőrzés indokolt. Ez utóbbi rendszer azonban a javasol al szemben tovább növelné a differenciációt. A ma a finanszírozásban megjelenő követelményeket a komplex értékelés során célszerű számon kérni.

● nem kényszeríti korai választásra a tanulókat. a jelenleginél még általánosabb szabályozás kialakítása az értékelés során a legjobbnak minősíte . Fontos. 136 112 . megengedi. ● integrált: ● Az oktatási folyamat hatékonyságát az oktatási rendszer egészének hatékonyság- elemzésével és a hatékony gazdálkodás jó példáinak terjesztésével célszerű növelni a fiskális meggondolások helye .csak igényfelmérés. A hatékonyságnövelést nem a hibák kipellengérezésével. 6+6 és 4+8 osztatú iskolai hagyományok értékeit. ● kellőképpen nyito . a modern infokommunikációs megoldásoknak. hogy az irányítást ne sajátíthassa ki egyik vagy másik érinte csoport. hanem az átjárási pontok sokaságát nyújtja. összevonását. A jó közoktatási iskolaszerkezet ● egyaránt őrzi a 8+4. hogy jelenjen meg a Nemzeti Alaptanterv egy olyan rövid változata is. pontban leírt siker. rugalmas. Az intézmények megszüntetését. valamint az intézményhez utaztato pedagógusok alkalmazási lehetőségeinek alapos és komplex elemzése is. A több segítséget igénylő intézmények számára a rendszereze tudás minimális nemzeti szintjét is részletesen szabályozni kell. zsákutcás megoldásokat nem eredményez. 3. hogy ki-ki megtalálja a neki leginkább megfelelő iskolatípust. Az összevont intézmények esetén biztosítani kell. de integrált iskolaszerkezet.136 ● A nevelési-oktatási intézmények megszüntetésének vagy összevonásának a mérlegelése során rendkívül fontos az intézményben folyó nevelés és oktatás minőségének és az intézménnyel összefüggő lakóközösség fennmaradási esélyeinek. de nem is tartja erőszakkal együ őket. amelyben az ellenérdekű felek igazának bemutatását hivatásos mediátorok bevonásával célszerű biztosítani. ha a fejlődésük eltérő utakat követelne a számukra. legalább 2 éves (optimálisan 4 tanéves) folyamatos egyeztető munkával kell előkészíteni. Célszerű egy. ● Át kell tekinteni a Nemzeti Alaptanterv és a kere antervek jelenlegi rendszerét. Fontos látni azt. összegző  Vigyázni kell arra. kísérleti bevezetés és megfelelési vizsgálat alapján indulhassanak el nagyobb skálán. hanem a felelős és hatékony gazdálkodásban felmutato értékek terjesztésével célszerű elérni. A jó iskolaszerkezet egyszerre felel meg az egységesség (a szerkezeti integráltság) és a sokszínűség követelményének. és egy másik.és értékcentrikus szemléletmódnak egy szin el feljebb. a jelenleginél részletesebb szabályozás kidolgozása a több segítséget igénylő intézményeknek. Sokszínű. gyökeres átalakítását alapos. hogy ez a szemlélet az V. amely a tanárok számára jól használható. hogy a hatékonyság szükséges növelése az oktatási rendszert ne egy újabb állóháború: ezú al a „pazarlók” ellen vívo csata képében érje el. az intézmények szintjén történő alkalmazása.

hanem az iskola fokozo . 138  Fontosak a szülők pedagógiai tájékoztatásának új formái (Szülők Akadémiája). a nagyszülőkkel. a közös családi programok.dokumentum. őket fejlesztő többletlehetőségekkel az újból elnyert önállóság felé vezeti. Az irányítást ellátó intézményrendszernek egységben kell működnie a fejlesztő. és külföldi tanulmányutat is tartalmazó képzésük rendszerének kialakítása. a „charter school”-ok formájában ma is számos országban működik. tanulói közösségeik a szülőkkel. önkormányzati). amelyben az önállóság következő fokozatára az iskola csak az o folyó oktatás egy meghatározo . 137 113 . a közművelődési intézményrendszerrel és a médiával való hálózatképző együ működésének fejlődését. differenciáltan decentralizált rendszer pl. felkészültségüket rendszeres időszakonként kiegészítő posztgraduális képzésének hasznos. valamint a vezetők frusztrációinak feldolgozását és kiégésének megelőzését segítő mentálhigiénés programok és a jó vezetők kiemelt elismerése. ● Külön forrásokkal és az értékelési rendszer megfelelő átalakításával egyaránt szükséges támogatni az iskolák és pedagógusi. körzetesíte iskolaszék jellegű. Az oktatási vezetők továbbképzésének. és amely központi elemként kezeli a nevelés. amelyek az irányítás eredményességét az iskolák minőségi szintjének és önállóságának növelésén mérik. Fontos a vegyes és a félmegoldások elkerülése. Fontos a frissen.138 ● Indokolt a szakértői rendszer bekerülési és ellenőrzési feltételeinek átfogó felülvizsgálata. külső fejlesztésének és segítésének olyan eszközeként jelenik meg. a komplex módon mért minőségi szintjének elérésekor lenne jogosult. az értékek. h p://en. naprakész. ha az önállóság megvonása nem szankcionáló büntetésként. a vezetői hálózatképzés.wikipedia.  Ilyen. az iskolát fenntartó közösséggel. ● Az önkormányzati és állami fenntartású iskolák esetén meg kell teremteni az oktatási programmal és a vezetés meghatározásával kapcsolatos jogosítványok olyan minőségalapú differenciálását. a munkaerőpiac szereplőivel. az esetmegbeszélések. példájuk. „fogásaik” széles körben történő megismertetése. azok alkalmazásait elsajátí ató elemekből célszerű állnia. E változásokat csak akkor lehet bevezetni. kevés vezetői tapasztalattal igazgatónak választo vezetők mentorálása (coaching). amely a pedagógusok iskolai közösségét tanuló közösséggé formálva.137 ● Alapvető fontosságú az oktatási vezetők kiválasztása. ● Elemezni kell az iskolák irányíthatóságának az optimális szintjét és megoldását (állami. Ennek segítésére a kialakítandó irányító rendszerekbe olyan ösztönzőket célszerű bevezetni. és összehangoltnak kell lennie az ezektől független minőségértékelő és finanszírozási rendszerrel is. az erkölcsi normák és rendszereze tudás fontosságát. munkájuk fokozo megbecsülése. segítést adó rendszerrel.org/wiki/Charter_school. gyakorlatorientált és tudományosan megalapozo ismereteket adó. és a létrejövő rendszer stabilitásának hosszú távú szavatolása.

a partneriskolák. 114 . ● Szükség van a pedagógiai innovációk kölcsönös megismerését. a diák139  Alapvetően olyan helyi igényekre alapozo és munkaerő-piaci szempontból alátámaszto projekteket célszerű ösztönözni. a kihelyeze továbbképzésre. határon átnyúló. továbbképzésekkel. hogy a magyar nemzetiségek összekötő kapocsként létezhessenek a szomszédos országok gazdasága és kultúrája közö . csereutakkal). a határon túli magyarsággal közösen megalkoto . illetve az őket foglalkoztató intézmények. prioritásait és módszereit olyan. a tananyagfejlesztést. ●A határon túli magyar nyelvű oktatás segítését célszerű a felsőoktatás segítése melle a közoktatásra. a Kárpát-medence egészére kiterjedő pedagógusi hálózatokra. Fontos ebben az állami. A fejlesztéspolitika kialakítására és felügyeletére a meglévő intézményrendszeren belül ajánlatos egy Oktatási Nemzeti Tanács létrehozása. Elsősorban az iskolák pedagógusainak módszertani munkáját. A fejlesztéspolitikának a gazdaságfejlesztési elképzelésekkel és az EU fejlesztési elképzelések harmonizációjával közös rendszerben való átgondolása indokolt. azon belül az óvodákra és az általános iskolákra koncentrálni. a folyamat ala i és utáni átfogó vizsgálatát és elemzését. szervezetek versenyképessége. amelyek révén javulhat a határon túli magyarok szülőföldjükön való foglakoztathatósága. 16. amely hozzájárul a határon túli magyarok élhetőbb szülőföldjének a kialakításához. munkaerő-piaci pozíciója. A hosszú távú fejlesztésben a tényleges és a szaktudást is magában foglaló kétnyelvűség megteremtését kívánatos segíteni. A határon túli magyarság oktatásának segítése Támogatáspolitika helye rendszerszemléletű fejlesztéspolitika a határon túli magyarság oktatásának segítésében. tankönyvekkel. a felnő képzés irányába.139 ● A felsőoktatás támogatásában a minőségi fejlődést és a pedagógusképzést célszerű kiemelni (jellemző példákként kihelyeze tagozatokkal. hosszú távon stabil fejlesztéspolitika kialakításával kell megszabni. A határon túli magyarság oktatásának segítésében megvalósuló alkotmányos felelősségvállalás mértékét. illetve az oktatási intézmények minden fejlesztése esetén biztosítani kell az eredmények fenntarthatóságának előzetes. a jó gyakorlatok elterjedését szorgalmazó. a tankönyvkiadást és a magyar nyelvű pedagógus-továbbképzési rendszert indokolt segíteni. ● Az intézmények fejlesztésével szorosan egybekötve kívánatos a kiváló iskolák és az innovatív pedagógiai közösségek innovációkat terjesztő hálózatainak kialakítása. V. és támogatni kell az egyetemek nyitását az egész életen át tartó tanulás.●A nevelési-oktatási rendszer. a helyi és az iskolai szerepvállalás arányának meghatározása.

Indokolt a határon átnyúló EU-projektek nagyobb koordinációja. gyermek. a távoktatás. hogy különös érzékenységet igénylő vitában tisztázzuk a szórványvidékeken lévő oktatás támogatásának mértékét és módjait (ezen belül kiemelt példákként a kollégiumok. Záró megjegyzés: A leírt javaslatok számos eleme rendkívül felkészült pedagógusokat igényel. A pedagógusok munkájának és elismertségének javítása nélkül a többi javaslatból való „mazsolázgatás” nem érhet célt. E két terület támogatására külön eszközök szükségesek. a közös versenyek és határon. Megfontolandó a már bevált hálózatos együ működéseknek (például az Arany János Tehetséggondozó Programnak) a Kárpát-medencei méretű kiterjesztése. a vasárnapi iskolák és a tehetséggondozó programok segítését). határokon átnyúló tanulói-pedagógusi projektek rendszerére. sőt akár tovább ronthatja az oktatás átlagos színvonalát.cserék. a hálózatképzést segítse elő. Ezért a javaslatrendszer létfontosságú eleme. feltétele a pedagógus-utánpótlás és a pályán lévő pedagóguskollégák munkája minőségének megjavítása a leírt komplex eszközökkel. ● Ajánlatos. Fontos. és az együ működést. ● Indokolt a szakképzés és a felnő képzés fejlesztési programjainak kölcsönös megismerése és a tanulságaik átgondolása. hogy a szórványmagyarság támogatása ne legyen szétaprózo . 115 . Így például átgondolandóak a vajdasági magyar nyelvű egyetemi oktatás támogatásának lehetőségei. ● Igen fontos a határon túli magyarság tömbjeinek kiegyensúlyozo támogatása.és napközi o honok.

A nevelés és oktatás átalakítása nemcsak szakpolitikai ügy. a finanszírozás módjainak és a lemaradó iskolákat sokoldalúan fejlesztő segítségnyújtás rendszerének az átgondolása még sok munkát igényel. így különösen: az értékelés pontos rendszerének. A következőkben összefoglalt javaslataink a minőségigény növelését. amelyben a tanuló kezdeményezően és sokoldalú segítséget kapva a képességeinek maximális fejlesztése melle az egyéniségének megfelelő legtöbb rendszereze tudást szerez. hanem egy átfogó nemzeti program kiemelt területe is. egyetértésre kell jutnunk a nevelési-oktatási rendszer újjáépítésének a legfontosabb kérdéseiben. VI. E nevelési-oktatási folyamat megalapozza a gazdag magyar hagyományokra épülő értékteremtést mind a kultúra. 1.140  A felsorolt fő elemekhez kapcsolódó további javaslatok az V. A legfontosabb célkitűzések A nevelés és oktatás célja egy olyan. amit személy szerint ő az oktatás javításáért vállal és tesz. Így javaslataink nemcsak a döntéshozóknak szánt ajánlások. a magas minőségű és hozzáado értékű nevelés és oktatás fejlődését segítik elő. Reméljük. A feladat nagy. Összefoglalás: a legfontosabb célkitűzések Ahhoz. hogy a magyar oktatási rendszer sikeres legyen az elő ünk álló világméretű változásokra való felkészítésben. hanem a nevelési-oktatási rendszer újjáépítésére irányuló nemzeti összefogás kialakulását is segíteni szeretnénk velük. A javaslatok hozzájárulnak a pedagógiai kultúra megújulásához. az iskolák differenciált kezelésmódjának. 140 116 . A javaslatok legtöbbjének kimunkálása. mind a tudomány terén. amelynek eredményeként a tanulóknak az iskola és a tanulás az öröm forrása lesz. A folyamat sikeréhez a mindennapi viselkedésünket is muszáj megváltoztatnunk. Ebben minden érinte nek (végső soron hazánk minden polgárának) meg kell találnia azt a feladatot.VI. hogy e vitának a jelenlegi javaslataink hasznos elindítói lesznek. E kérdésekben széles körű vitát javasolunk. részben találhatóak. szilárd értékrenddel bíró iskolai közösség kialakítása.

Az i elért változások az egész javaslatsorozatunk központi elemét. a sikeres szakemberek támogato átképzésére. személyes és differenciált értékelése érdemibb és sokrétűbb legyen. Kiváló oktatást csak kiváló pedagógusoktól lehet elvárni. a továbbképzési rendszer megújítása. nagyfokú.és taneszközrendszer revíziója stb. 3. hálózatképző szaktanácsadói rendszer helyreállítása. az értékek átadásában. A pedagógusok felkészültségének növelése. hosszú távú. hanem szolgálja. hogy a pályakezdő és a pályán lévő pedagógusokat a segítő mechanizmusok sokaságával (mentorálás. alapos. mind a tanulók körében olyan kiemelten fontos feladat. komplex hatásvizsgálatot is tartalmazó. amely politikai megegyezésen és minél szélesebb nemzeti konszenzuson alapul. kiszámítható. A pedagógusokat és közösségeiket az oktatásirányítás bizalommal. csere. társadalmi megbecsülésének és tekintélyének helyreállítása nélkül az iskolai értékrend számo evő javulása nem várható. közvetítésében. Az egyedi döntéseket a nemzeti oktatási stratégiának alárendelten. és lehetővé teszi a stabil.és partnerprogramok. értékközvetítő. megőrzése és átadása mind a pedagógusok. A közösségek és a kulturálisan domináns pedagógusok értékőrző. Az értékőrzésben.1. A pedagógus mint megbecsült alkotó partner. 4. komplex. és az értékelés vonja magával a pedagógusok bérezésének minőségi teljesítmény alapú 117 . értékteremtő szerepe. embert és eszköztárat mozgósító előkészítés után szabad csak meghozni. kulturálisan domináns szereppel rendelkező pedagógus vehet részt sikeresen. a pedagógusokkal partneri viszonyban. Feltétlenül kívánatos. Megkerülhetetlen. komplex minőségi szelekcióra. Az iskolai értékrend kialakítása.) támogassuk. 2. Egy felelős oktatáspolitikának ez ma az egyik legfontosabb feladata. hogy az alkalmas. egyenrangú. Ehhez jelentős ösztöndíjakra. de ma motiválatlan pedagógusokat minél nagyobb számban érdekel é tegyük a minőségi oktatásban. Kiváló pedagógusok. a tankönyv. stabil. Olyan oktatási stratégiára van szükség. azzal összhangban. Meg kell találni annak a módját. konszenzuson alapuló oktatási stratégia. a közös meggyőződés kialakulására és kialakítására kellő időt. tudatosítása. Hosszú távú. valamint a pedagógusképzés színvonalának emelésére van szükség. amely csak kellően erős és jól működő iskolai közösségekben képzelhető el. alkotó partnerként kezeli. az értékteremtésben csak mintaadó. feltételét jelentik. A változtatások kulcsfontosságú pontjaként a pedagógusjelölteket rövid távon az egész felsőoktatás irigyelt elitjévé kell tennünk. garantált állásokra. hogy a pedagógusok munkájának külső partnert is bevonó. fenntartható intézményi tervezést. nem tereli. Ebben segítenek a pedagógushálózatok.

Értékek és sikerek a hátrányok és kudarcok helye . a lemaradó iskolák felzárkóztatásához pedig központi irányítású. 6. amely meghatározza önállóságuk mértékét és finanszírozásuk módját. pedagógiai tartalmaira. 9. Független értékelés. Méltányos és integrált oktatási rendszer. Csak az oktatás finanszírozásának és fejlesztéspolitikájának teljes átalakításával válhat egyszerre hatékonnyá és jobbá az oktatás. és az elvárások alól „nagylelkűen” felmentést ad. 7. Újjá kell alakítani a felsőoktatás teljes irányítási és finanszírozási rendszerét. A felsőoktatás minősége – az ország sikerének egyik meghatározója. A kiváló iskoláknak a mainál nagyobb irányítási és pénzügyi önállóságra van szükségük. irányítási és finanszírozási rendszerére. mind a negatív oldalon. szakmailag támogato fokozo fejlesztés javasolt. az intézmények versenyének növelésével. 8. A szakképzés megújításának ki kell terjednie a szakképzés szerkezetére. A lemaradó iskolák célzo és kiemelt fejlesztésével lehet azt elérni.differenciálását is. amelyik a hátrányokra és kudarcokra súlyoz. Indokolt a differenciált értékelés következményeinek kiszélesítése mind a pozitív. hatékony finanszírozás és fejlesztés. A felvételi rendszer újragondolásával. a siker és az öröm forrásainak biztosítása szükséges. Az értékelés során az iskolákat indokolt nevelésük és oktatásuk minősége szerint különböző fokozatokba sorolni. hogy az oktatási intézményrendszer minden tagját jóval inkább a magas minőségű nevelő-oktató munka jellemezze. 118 .és kimaradó tanulók integrációjához a roma és más sajátos szociokulturális értékek figyelembevétele. differenciált kezelés. A bolognai rendszer átfogó felülvizsgálata indokolt. új értékelési rendszer kidolgozásával. az intézmények nyito ságának növelésével és a tehetséggondozás kiemelt segítésével növelni kell a felsőoktatás minőségét. Ebben a folyamatban kiemelt fontosságú a korán elkezde gyakorlati képzés és a lemorzsolódás megelőzése. 5. az átlagos teljesítményt kéri számon. Az iskolai értékrend megszilárdításához. valamint a fizikai munka és a mesterségek tiszteletének növelésére. A szakképzés megújítása – a nemzeti stratégia kiemelt eleme. Az oktatási rendszer egészében az értékekre és a sikerre koncentráló mechanizmusokkal kell felváltani azt a jelenlegi gyakorlatot. az iskolák költséghatékony fenntartásához és fejlesztéséhez független és komplex értékelési rend kialakítására van szükség. A ma le.

Kiemelt fontosságú a szakképzés és a felsőoktatás megújítása is. a sikertechnológia elterjesztése.hu/images/Mckinsey. hogy javaslataink illeszkednek a legjobb nemzetközi irányokhoz. de azokat a hazai sajátosságoknak megfelelő. A kisgyermekkor pedagó- 141  Koljonen. (h p://oktatas.143 A nevelési-oktatási rendszer újjáépítéséhez szükséges pedagógiai megújulás további lényeges elemei az alábbiakban foglalhatóak össze. A magyar társadalom és a magyar oktatási rendszer sajátosságai mia a fentiekhez speciális célként az iskolai közösségek és értékrend megszilárdítása.pdf). 142  Barber. hogy működését változatos eszközökkel segítsük. Érdemes egybevetni az előzőekben összefoglalt legfontosabb javaslatokat a világ legjobb oktatási rendszereinek példáival. magas színvonalú képzése és továbbképzése. (2006) Minőség felügyelet nélkül Finnországban.141 A világ legjobb oktatási rendszereire a legjobb pedagógusjelöltek kiválasztása. Ez a differenciált kezelésmód feltételezi az iskolákkal szemben támaszto stabil követelményrendszert. M.do?uri=COM:2008:0425:FIN:HU:HTML). valamint a minőségigény társul. amelyek megszilárdítása o nem központi feladat. Mourshed.magyarorszagholnap. ●A család és a kisgyermekkor – a nevelés legfontosabb színterei. az autonómia és a helyi innováció bátorítása. Összegezve elmondhatjuk. saját tapasztalatokra épülő megoldási indítványokkal is kiegészíte ük.. az egyenlő esély biztosítása és a szankciók helye a sokoldalú támogatás jelentik. így a javaslatok az EU-ajánlásokkal és -elvárásokkal is összhangban vannak (h p://eur-lex. valamint a lemaradó iskolák intenzív segítése a jellemző. T. 143  Hasonló javaslatok az EU más országaiban is megfogalmazódtak. A magyar oktatási rendszer igen nagy differenciáltsága mia az autonómiát és a helyi innovációt a magas minőségű nevelésre és oktatásra alkalmas iskolákban ajánlo . Kiemelten fontos.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ. (2007) Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének há erében? McKinsey & Co.142 A javaslataink a bizalmi elvet és a kiváló pedagógusok biztosítását a legfontosabb következtetések egyikeként mutatják be. In: Értékek és értékelés a közoktatásban.Összehasonlítás a legjobb oktatási rendszerekkel. 119 . Ezek a nálunknál egészségesebben fejlődö társadalmakban olyan alapvető viselkedési normák. A kisgyermek felnövekedésének legfontosabb színtere a család. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. A finn oktatási rendszer alapköveit a kiváló pedagógusokba vete bizalom. és az iskolák színvonalbeli különbségének csökkentésével elősegíti a diákok egyenlő esélyeit. VIII. míg a sokoldalú támogatást a lemaradó iskolák szintjén javasoljuk a kezelésmód domináns elemeként. az iskolákkal szemben támaszto stabil követelményrendszer. Hajdúszoboszló. M.

amelyekre magyarként. amelyik nem idegeníti el a tanulókat e tárgyaktól. sokféle értékes személyes tulajdonság. így például az értelmi képességek. ● Művészet és mozgás – a megértés és a teljes emberi élet nélkülözhetetlen eszközei. Az olvasási. hogy a felső tagozatos. Az iskola a nevelési és oktatási feladatait csak a családokkal és az iskolát körülvevő összes szereplővel szoros szövetségben tudja megoldani. A művészetekkel és a mozgással naponta eltöltö idő egy sor kulcsfontosságú. a differenciált csoportmunka. ● Az infokommunikációs módszertár – a pedagógia új eszköze. személyeknek és közös történeteinknek a bemutatása. a jellemformálást és a közösségfejlesztést sok esetben akadályozó szerepét. örömtelivé tétele. Ennek szemléletbeli. Kívánatos. a matematikai. Különösen fontos ezek alkalmazása az egyéni nevelési programok. Ebben muszáj közös erővel megváltoztatnunk a média jelenlegi. látszólag ezekkel nem összefüggő. A családot körülvevő. gyermekfejlesztő közösségek kiemelten fontos feladata a család → (bölcsőde) → óvoda → iskola közö i átmenetek zökkenőmentesebbé. ● Kísérletezés – kulcspont a természe udományos oktatás megújulásában. amelyek új módszerek sokaságát nyitják meg a nevelés és oktatás minden területén. az íráskészség. ● A fenntarthatóság pedagógiája – felkészülés a jövőnkre. össztantárgyi feladat. mert ez az iskola egészének viselkedésmintáit fejlesztő erő. európaiként büszkék lehetünk.gusai az egész oktatási rendszer legfontosabb szereplői. ● Nemze udat – mások megértésének alapja. együ működő tanulás a legjobb módja. valamint a fenntarthatóság pedagógiájának terjesztése terén. a középiskolai és a felsőoktatásbeli kollégák a kisgyermekkor legkiválóbb pedagógusaitól elsajátíthassák a játékosságot és a kreativitást növelő technikákat. Fordulat kell a természe udományos oktatásban: a kísérletező. a média és a társadalom – az iskola szövetségesei. a beszéd. felfedező. a tehetséggondozás. az esélyegyenlőség segítése. a természe udományi. a szövegértési. ● Készségfejlesztés – össztantárgyi feladat. ● A család. A nemze udat erősítésének igen fontos eszköze azoknak az értékeknek. Csak a múltját és kultúráját ismerő tanuló érthet meg másokat. A fenntarthatóság pedagógiájának a közös. tantárgy-pedagógiai és tárgyi feltételei egyaránt elengedhetetlenek. a problémafelvető oktatásmód az egyedüli. Az informatikai és kommunikációs technológiák napjaink leggyorsabban fejlődő oktatási eszköztárát képezik. a szabálykövető magatartás és az együ működési készség javításának mással 120 . A fenntarthatóság pedagógiája a természetes és emberi környezet igényeit és lehetőségeit figyelembe vevő életmódváltást segíti elő. az infokommunikációs és az idegen nyelvi készségek és rutinok fejlesztése az ado tantárgyakon messze túlnyúló.

A felnő képzés szerteágazó elemeinek összehangolása és együ működése igen fontos eleme annak.nem pótolható eszköze. munkájuk fokozo megbecsülésének. ● Rendszerszemléletű fejlesztéspolitika – a határon túli magyarság oktatása segítésének a kulcsa. A felnő képzés egyszerre segíti a tanköteles korban meg nem szerze tudás és képességtartalmak elsajátítását (második és többedik esély). mentorálásuknak és továbbképzésük rendszerének magasabb szinte hozása. amely hozzájárul a határon túli magyarok a mainál élhetőbb szülőföldjének a megvalósulásához. az ére ségi vizsga objektivitásának növelésével. hogy a közösségi nevelés e mással nem pótolható terepe kellően hatékony legyen. Kulcskérdés az oktatási vezetők kiválasztásának. ● Az ére ségi – a garantáltan magas minőség biztosítéka. vezetői mentálhigiénés programok is. hosszú távon stabil fejlesztéspolitika szolgálja kellőképpen. A határon túli magyarság oktatásának segítését csak olyan. A fejlesztéspolitikának a gazdaságfejlesztési elképzelésekkel és az EU fejlesztési elképzelések harmonizációjával közös rendszerben való átgondolása indokolt. a határon túli magyarsággal közösen megalkoto . hogy a felnő kori tanulás örömet hozó. E folyamat fontos elemei a vezetők hálózatképzése és a speciális. az egyén életlehetőségeit kiteljesítő és egész életen át tartó folyama á váljon. ● Jó vezető – jó iskola. képzésüknek. a választható ére ségi tárgyak körének szűkítésével és egy kötelezően választható természe udományos tárgy beemelésével az ére ségi és a felvételi jelenlegi rendszerének átalakítása. a továbbképzést. a szabadidő hasznos eltöltésének a lehetőségét. ● Kollégiumok – a nevelés hatékony színterei. mind a művészetek szeretete és gyakorlása terén is kiemelt fontosságú nevelő erő. ● Felnő képzés – képességfejlesztés az egész életen át. Az iskola pedagógusainak a saját életükben is megmutatkozó személyes példaadása ezért mind a mozgás. szakmai továbbfejlődésének biztosítása e folyamat kulcsfontosságú eleme. a megváltozo élethelyzetekből adódó átképzési követelmények kielégítését és a művelődés. Megkerülhetetlen a megkövetelt színvonal emelésével. 121 . Meg kell újítani a kollégiumok nevelési programját és működésének feltételrendszerét. A kollégiumi nevelőtanárok ráterme sége. A fejlesztéspolitika kialakítására és felügyeletére a meglévő intézményrendszeren belül ajánlatos egy Oktatási Nemzeti Tanács létrehozása.

a nemze udatot fejlesztő jó gyakorlatok és programok ● a kiváló matematikai és természe udományos tanári módszerek ● a fenntarthatóság pedagógiájának létező. a lemorzsolódás elkerülésére kidolgozo technikák ● a tehetséggondozás kiváló példái ● a kisgyermekkori nevelés igen jó óvodai és iskolai példái ● a családok segítésének jó példái ● az olvasás megszere etésére irányuló kezdeményezések ● a hagyományokat őrző. de határozo átalakítása javasolt. együ működési és tanulószerződések) Átalakítandó elemek ● a jogok és kötelességek megbomlo aránya. amelyekkel a mai magyar nevelés és oktatás rendelkezik. illetve megfontolt. Az átalakítást nem szabad elkapkodo an. taneszköz. Megőrzendő értékek ● az értékteremtő iskolai közösségek ● a kiváló pedagógusok sikeres nevelésioktatási gyakorlata ● a pedagógusképzés megnövelt gyakorlati képzési ideje ● a pedagógusok munkáját megbecsülő kezdeményezések ● a pedagógusok közö i hálózatos szakmai kapcsolatrendszer ● a hátrányos helyzetű és roma tanulók segítésére. 2. Megőrzendő értékek és átalakítandó elemek A nevelési-oktatási rendszer újjáépítésének átgondolása során meg kell őrizni mindazokat a sokszínű és gazdag értékeket. amelynek megtartása. a konfliktuskezelés alacsony szintje ● a pedagógusok alacsony megbecsülése ● a tanárképzés bolognai rendszere ● a nevelési-oktatási folyamat hiányzó szakfelügyelete és értékelése ● a túlzo an szabályozatlanul piaci alapú tankönyv-. Az alábbiakban az V. a szabálykerülés és a normaszegés általánossága és büntetlensége. jó példái ● a művészeti nevelés gazdag magyar hagyományai és értékei ● az iskolai tömegsport kiváló példái ● a szakképzés kiváló mestereinek gyakorlata ● a szakképzés munkavállaláshoz fokozatosan átvezető formái (gyakornoki rendszer.és hátránycentrikus pedagógiai szemlélet ● a szegregációellenes harc az oktatási rendszer integrációjára való törekvés helye ● a nyelvtanárok beszédkészségének sok esetben kritikátlanul alacsony szintje ● a média helytelen nyelvhasználata és általános szinkronizálási gyakorlata ● a természe udományos kísérletek méltatlanul szegényes há ere ● a természe udományos tanári utánpótlás kritikusan alacsony szintje ● az infrastruktúra kihelyezését az igény felkeltése elé helyező informatikai programok ● az egészségnevelés méltatlanul alacsony átlagos megbecsültsége és szintje 122 . az összefüggéseket át nem gondolva elvégezni. fejezetben említe ek közül példaszerűen felsorolunk néhány olyan fontos elemet.VI.és pedagógus-továbbképzési rendszer ● a kudarc.

valamint a nemzetközi oktatási kapcsolatok felé ● a bolognai rendszer általános bevezetése ● a felsőoktatás irányításának és finanszírozásának rossz elemei ● az egyedi. moduláris képzés stb.) ● az innovatív pedagógiai közösségek ● a határon túli magyarság oktatási intézményeinek és programjainak segítése ● a határon túli magyarság oktatási intézményeivel ápolt kapcsolatok Átalakítandó elemek (folytatás) ● a szakképzés gyakorlati részének sok esetben túl későn való elkezdése ● a szakképzés irányításának és finanszírozásának rossz elemei ● a felnő képzés szé agolt rendszerének összehangolatlansága ● a kollégiumi nevelőmunka sok esetben méltatlanul alacsony színvonala és körülményei ● az ére ségi/felvételi rendszer teljesítmény-visszatartást okozó és alacsony színvonalú elemei ● a felsőoktatás oktatómunkájának nem kellően alapos értékelése ● a felsőoktatási intézmények átlagosan magas zártsága a küldő és fogadó intézmények. hogy a megváltoztatandó elemeket csak a többi célkitűzéssel összhangban. 123 . szakkollégiumok. példákra korlátozódó felsorolás végeztével szeretnénk újfent hangsúlyozni. rövid távú döntéseken alapuló oktatáspolitika ● a normatív finanszírozási rendszer ● a pályázatcentrikus intézményfejlesztési politika ● a kistelepülések oktatási intézményeinek kampányszerű bezárása ● a Nemzeti Alaptanterv ● az oktatási vezetők kiválasztásának és képzésének alacsony szintje ● az oktatási szakértők kinevezési és ellenőrzési rendszerének hiányosságai ● az egyedi döntéseken alapuló támogatáspolitika a határon túli magyarság oktatásának segítésében A messze nem teljes.Megőrzendő értékek (folytatás) ● szakképzés képzési programjainak regionális tervezése ● a felnő képzés örömöt adó. alapos átgondolás után lehet átalakítani. nemzetközileg elismert. 6+6 és 4+8 osztatú iskolák értékteremtő. kiváló doktori iskolák) jó példái ● a tanulói teljesítmény sikercentrikus. komplex értékelésének jó példái ● az iskolák komplex fenntartói értékelésének jó példái ● az együ működésen. jó példái ● a kollégiumi nevelés. a szakkollégiumok kiváló magyar hagyományai ● a kiváló felsőoktatási oktató és kutató műhelyek ● az ére ségi rendszer komplex műveltségtartalmak mérésére alkalmas elemei (például projektmunka értékelése) ● a felsőoktatásban dolgozó. a jó gyakorlatok terjesztésén alapuló intézményfejlesztési formák ● a 8+4. iskolateremtő egyéniségek ● a felsőoktatás tehetséggondozásának (tudományos diákköri munka. kiváló hagyományai ● az átjárási pontokat teremtő sikeres iskolaformák (a második és többedik esélyt adó intézmények.

Másik részüket a változások második szakaszában. A célkitűzések megvalósítási sorrendje és a legfontosabb rövid távú feladatok Az oktatási rendszer újjáépítésében: 1. sürgető feladat a szakképzés és a felsőoktatás átalakítása. A pedagógiai megújulás egyik eleme sem képzelhető el azonban anélkül. részben felsorolt számos eleme (így az olvasási készségek fejlesztésére irányuló átfogó program elindítása. A pedagógiai megújulásnak az előző. az oktatási intézmények vezetői színvonalának emelése és az ére ségi/felvételi rendszer megújítása) szintén nem sokáig halogatható feladat. E sorrendbe rako változásokhoz többletforrások kellenek. és amelynek teljes sikeréhez minden előző pontban jelze változás megvalósulása elengedhetetlenül szükséges. 4. Kiemelt fontosságú. Ezek a következők: 124 . az ország gazdasági helyzetének remélt javulása során kell majd biztosítani.VI. 3. független értékelési rend bevezetése az ezt megelőző alapos átgondolás ellenére sem várathat sokáig magára. A legfontosabb és legelső elem a pedagógus-utánpótlás és a pályán lévő pedagógusok munkája minőségének és megbecsültségének növelése. 2. VI. Ennek próbája és javításai után kerülhet sor a minőség szerint differenciált finanszírozási. 7. mind pedig magukban az intézményekben ne érvényesülne a bizalmi elv és az ezzel szorosan öszszefüggő sikerorientáltság. rövid távon is konkrét cselekvést igénylő javaslatainkat. A fontossági sorrendben első helyen álló iskolai értékrend és iskolai közösségek megszilárdítása olyan hosszú és türelmes aprómunkát igényel. hogy mind az oktatás irányításában. a kollégiumi nevelés erősítése. a természe udományos oktatás megújítása. Az általánosan érvényes. Az összefoglalás végén külön kigyűjtö ük a legfontosabb. 6. amelynek eredményei hosszabb távon jelentkeznek. Ezek egy része a nevelési-oktatási folyamat a minőséget őrző és emelő hatékonyságának növelésével teremthető elő. irányítási és fejlesztési rend bevezetésére. 5. 2. 3.

) 4. ösztöndíjak. A következő. fordulat a kísérletezve oktatásban. komplex műveltségtartalmak stb. az irányítási és finanszírozási rend átalakítása. mentorálás*. Az oktatás vezetőinek kiválasztását és képzését segítő program* (hasznosítható képzési programok*.) 3. így például a 9–10. együ esekre. Az iskolai közösségek és értékrend megszilárdítását segítő program (egész napos iskola. természe udományi ére ségi tárgy* stb. objektivitás növelése. kórusokra. természe udományos kötelezően választható tárgy. elismerés* stb. azonnali intézkedésként: a pusztán financiális okokból történő. A pedagógusi hivatás színvonalának és elismertségének növelésére irányuló program (tanárképzés mint elitképzés: osztatlan.) 5.) 6.) 2. a szakfelügyeleti rendszer helyreállítása. A művészeti és az egészséges életmódra nevelést segítő program (többletforrások művészeti szakkörökre. Etikai Kódexek elfogadása. pedagógiai tartalombeli. a bolognai rendszerű képzés átgondolása. A felsőoktatás megújítása (a felvételi követelmények emelése*. ● független értékelési rendszer a közoktatásban és a felsőoktatásban. kampányszerű iskolabezárások és összevonások megszüntetése). hálózatképzés*. pedagógiai alkalmasság vizsgálata*. finanszírozási rend átgondolása* stb. osztályban elkezde gyakorlati munka. országos irányítás egységesítése*. kollégiumi felújítási program stb. 125 . kényszertársulások nem elkapkodo átalakítása*. megbízhatóan magas pedagógus-továbbképzés* stb. A természe udományok oktatását segítő program (természe udományos tanárképzés. Kollégiumi nevelési program (a kollégiumi nevelőtanárok segítése.) 7.) 9. ● az iskolák irányítási rendszerének átgondolása + a minőséget ösztönző új oktatásfinanszírozási rend (nagyobb önállóság a legjobbak számára + célzo fejlesztési programok a lemaradó intézményeknek. a regionális irányítás fejlesztése*. irányítási és finanszírozási megújulás. projektek. mediáló programok stb. Az ére ségi rendszerének átalakítása* (színvonalemelés. választható tárgyak körének csökkentése. differenciált pedagógusértékelés.) 10.1. kutatóegyetemi státus megvalósítása stb. A szakképzés megújítása (szerkezeti. konfliktuskezelő. átfogó programok átgondolásának elkezdése*: ● A nemzetstratégia kiemelt részeként hosszú távon kiszámítható nevelésügyi politika.) 8. nem bolognai rendszerben. szakkörök. sportkörökre és a tömegsportot segítő eszközökre stb. a mesterek és mesterremekek megbecsülése.

az innovatív pedagógiai közösségek számára fennmaradó pályázati rend + a lemaradók pályáza ól független. amely az oktatásba fektete pénzt és humán erőforrást felelősen kezeli. hogy elhi e nekünk. hogy részt vállal a magyar nevelés és oktatás értékeket teremtő és örömöt adó folyama á formálásában! 126 . hosszú távú fejlesztési stratégia (a legjobb intézmények. érvvel bizonyítja. és nem pazarolja el. hogy türelemmel végigolvasta a nevelés és az oktatás jobbítását célzó javaslatainkat. de minél előbb történő megkezdése ellen gazdasági érv sem hozható. A forrásigényes. hogy sikerült meggyőznünk Önt arról. Csak nagyobb közös figyelemmel és nagyobb ráfordítással lehet az oktatás az egyik olyan kitörési esély. Ez alapján az ország felelős irányításának olyan költségvetési gyakorlatot kellene folytatnia. amely egy jobb Magyarország felé vezet. gazdasági fontosságát számtalan ténnyel. Köszönjük. de a lehetőséghez képest. direkt. A fenti javaslatok közül a *-gal jelöltek forrásigénye kevés. Ennek az elvnek még a forrásszegényebb időszakban is érvényesülnie kellene. hogy érdemes az oktatásba beruházni. A nevelés-oktatás az egyik legfontosabb közügy! VI. arányaiban „túlfinanszírozza” az oktatást. így megvalósításuk átgondolt. 4. Ez az írás a nevelés-oktatás társadalmi. célzo segítése). amely a mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelően. mert van olyan út. ● rendszerszemléletű fejlesztéspolitika a határon túli magyarság oktatásának segítésére. hogy a nevelés és oktatás olyan terület. Reméljük. Zárszó Szeretnénk megköszönni. illetve komplex változtatásokat igénylő javaslatok esetén a később induló program széles körű szakmai egyeztetésen alapuló előkészítésének elkezdése már most indokolt. amelynek jobbításában mindenkinek személyesen is szerepet kell vállalnia.● hatékony. Reméljük.

” Daniel O’Connell .A KORRUPCIÓ ELLEN „Semmi sem helyénvaló politikailag. ami erkölcsileg helytelen.

.

a korrupció alapú csalás. 2009-es Korrupció Érzékelési Indexe jelentését. programok ellenére – a legutóbbi mérések szerint is2 – Magyarországon nő a korrupció mértéke.1 Napjainkban a közbeszédben a korrupció. Magyarország gazdasági helyzete és az erre további teherként telepedő világgazdasági válság tovább növeli a korrupció ellen széles fronton folytatandó küzdelem jelentőségét. valódi korrekciós folyamatokra van szükség. a hálapénz. 2  Kivéve a Transparency International legutóbbi. Az elmúlt évek során az ilyen jellegű esetek mennyisége. mint kívánatos. mert enélkül nem beszélhetünk korrupció elleni küzdelemről. mint korábban. Határozo an állítható. Bevezetés Magyarország jelenkori működésének az egyik legnagyobb tehertétele a szűkebb és tágabb értelemben ve korrupció elterjedtsége és mértéke. valamint a különböző állami intézményeken belül felmérések. anyagi. bár növekvő hányada érinte . értékelések. társadalmi. a vesztegetés. amelyek többnyire nem kerültek nyilvánosságra. Ez az írás elsősorban a korrupcióellenes program szelle1  A III. Az évtizednyi elemzések. elemzése nem maradhat meg a helyzetleírás szintjén.I. ezért ezt a harcot a politika és a társadalom figyelmének középpontjába kell helyezni. visszaszorítása több. pontosabban annak egy-egy szegmensével. a hatalommal való visszaélés és a hasonló törvénytelenségek. azonban a jelenség súlyában. a jelentős protekció. Közvetlenül a társadalom kisebb. A korrupció megfékezése. az ország. káros következményeinek súlya kimutato an növekede . a nemzet felemelkedésének egyik alapfeltétele. szociológiai és erkölcsi következményeiben igen jelentős. elemzések alapján részletesebben foglalkozik a korrupció hazai szintjével. A korrupció tárgyalása. A jövőépítés programjának legyen az egyik legfontosabb eleme a korrupció elleni széles társadalmi támogato ságot élvező mozgalom. Sőt. a szabálykerülő magatartás lényegesen gyakoribb téma. 1. Cselekvésre. készültek öszszefoglaló jellegű írások is. Az elmúlt években több kormányprogram is célul tűzte ki a korrupció csökkentését – mindhiába. amely szerint Magyarország pontértéke nem változo az előző évihez viszonyítva. hogy közüggyé vált. Ide sorolható a törvénytelen befolyásolás. jelű fejezet a különböző felmérések. 129 . Az elmúlt közel tíz évben több tanulmány és felmérés foglalkozo a hazai korrupcióval.

megoldásaira. azonban a társadalom nagy többsége elítéli e jelenséget és támogatja a visszaszorítását. a magyarok erősen normakövetőnek számítanak. A TÁRKI friss felmérése szerint Magyarországon az önérdek vezérelte normaszegés elsősorban a munkaerő-piaci kilátások mia mutat kedvezőtlen képet. hogy korunk egyik legnagyobb mételyét belátható időn belül tolerálható szintre szorítsa vissza.miségére. mintha het.tarki. Az összefüggések. Egy jövőben. Bár Magyarországon a korrupció mértéke valóban veszélyesen nagy. Ez az írás azoknak készült. A csak az egyes területeken indíto részprogramokkal nem lehet teljes értékű eredményt elérni. rupt lenne. A támogatók közö még azokkal a személyekkel. akadályozzák. üldözendő.egészének kidolgozását. ezért az ellene folytatandó harcnak is közüggyé kell válnia. akik valamilyen „kényszer” mia maguk is követnek el szabályellenességet. összességében egy koncepciót megfogalmazni. 3  Forrás: h p://www. o. akcióira. azonban – a társadalom érdekében – minél nagyobb mértékű csökkentése kötelesség. leként azt az érzetet keltheti. fenntarthatóságban gondolkodó társadalomnak kell rendelkeznie annyi erővel.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_keller.keltek. A megoszto és előítéletekkel teli társadalomban bizonyára vannak. akik a változtatás szándékával a magyar társadalom egyik legnagyobb Akik a korrupció elleni program gondjának csökkentéséért tenni akar. a kölcsönhatások mia komplex program kidolgozása és végrehajtása szükséges. Fontos a téma minél szélesebb feldolgozása. Ezen a körön kívül esnek a korrupció igazi haszonélvezői. akik minden programot fenntartással fogadnának. A korrupció tárgyalása eseten. 165. irányvonalat adni. végrehajnak. ugyanakkor ha a gazdasági erkölcsről általánosságban van szó. hogy önmaguk is ellenérdemindenki és minden folyamat kor. majd azután is folytassa ellene a harcot. fejlődésben. Mindezekhez az ok-okozati összefüggések. valamint a végrehajtás realitásának az elemzésére is szükség van. csoportokkal is lehet számolni. korrekciós folyamataira kíván javaslatokat. A korrupció eredendően elfogadhatatlan.3 A korrupció teljes felszámolása legfeljebb vágyálom lehet.pdf. 130 .tását ellenzik. akara al és elszántsággal.

annak minden anyagi és pszichológiai előnyével együ (haszon. hogy szemet huny a normaszegés fölö . Egy olyan társadalomban. és nem eléggé átláthatóak a társadalom makrofolyamatai. Idővel a szolgáltatások-ellenszolgáltatások rendszere olyan stabil struktúrába szerveződhet. amelyek számukra sokszor alig észlelhetőek. Másszóval: nagyon alacsony a veszélyérzetük. „Kifelé” viszont zárt. vagyis nem számítható ki egyértelműen a belőle származó haszon. megelégede ség. kockázatokkal jár. a korrupció meglehetősen zárt. A korrupciós kapcsolat megakadályozása ugyanis költségekkel. amelyek kitermelik a korrupciót. személyiségi hajlandóságon túl meghatározóként elsősorban társadalmi-szituációs tényezők állnak: olyan társadalmi környezet és csoportérdekek. összefüggéseivel foglalkozó elemző szakirodalom.).II. ahol a felek sokkal inkább a mindennapi kihívásokkal törődnek. hogy egy társadalom milyen gyakran kínálja fel a lehetőséget a korrupcióra és a hasonló jelenségekre. amelyek rámutatnának törvénytelenségére és erkölcstelenségére. hogy a leleplezés korántsem egyszerű. autonóm rendszert képez. csupán néhány fontosabb megállapítást gyűjtö ünk össze ezekből. kiváltó okaival. bizalom stb. és nincs kitéve azoknak a társadalmi ellenőrző folyamatoknak. és nem világos. különösen az olyan zárt korrupciós rendszerek esetén. mint inkább a társadalom és intézményeiben uralkodó morális állapotoktól függ a korrupció elterjedtsége. 4 131 . ami abból fakad. Sokszor a korrupció megakadályozása nagyobb hátrányt jelent az egyén számára. mint az a lelki teher. A szakértők véleménye szerint kevésbé az egyének morális szintjétől. ahol a nyilvánosság nem működik elég hatékonyan. amely többé-kevésbé független a társadalom intézményeitől4. de ugyanezt eredményezi a kölcsönös függelem és az ebből eredő összezárás is. amiről az imént beszéltünk. mintsem a társadalom értékítéleteivel. Ha a társadalom tagjai felé fordítjuk a figyelmünket (akik nem vesznek részt a korrupciós cserekapcsolatban). A korrupció természete Igen gazdag a korrupció jellemzőivel. A korrupció mögö az egyéni. akkor azt látjuk. A hazai jelenségek részletesebb tárgyalása elő . Ebből az követke „Befelé” ugyanis az együ működést erősíti és legitimálja. Más szóval: leginkább a ól függ.

A korrupció sikere részben abban rejlik. bár nem egyidejűleg. vagy ha van. de utána nincs transzparens folyamatkövetés. kításában. akik nem büntetik. akkor ez szociális cinizmushoz vezet. ha pedig bizonyos nagyobb esetek „feldobódnak”. Ha az emberek nem hisznek ezen a téren az igazságszolgáltatásban. szorongással keveredő bizalom együ esen van jelen a korrupció során. hogy nem félnek a büntetéstől. 132 . 6  Ha a korrupciós ügyek általában nem átláthatók. a lebukás veszélyének az érzete. A „büntetlenség kultúrája” azt jelenti. akikkel szemben „elkövetődik”.alakít. kis halakat büntetik meg.) súlyos. amikor már olyan alacsony a veszélyérzet.zik. mert van egy közös megegyezés. hogy a (a. akkor megadják magukat az ado realitásnak. Ezzel szemben.séget. hogy a résztvevők úgy szegik meg a törvényt.) közepes vagy az (c. Általában a korrupció áldozata egyrészt amely megalkuvó társadalmat a szabályosan versengő. a túlélés érdekében alkalmazkodnak. hogy elhalványulnak ezek az egymásnak is ellentmondó érzések. hogy nem azok szenvedik el a büntetést. akik azt jogosan megérdemelnék. De megjelenik melle e a félelem. másrészt az ál.) enyhe büntetés re enti-e vissza jobban a szabályszegőket. A szabálykerülők megbünte.tése. akkor azt tapasztalja. hogy 5  Az előző három tétel Bereczkei Tamás: A korrupció kialakulása és fennmaradása: evolúciósetológiai szempontok című tanulmányából származik. A büntetlenség megszünlampolgár. A büntetés döntő jelentőségű a büntet. azok általában nincsenek kooperatív kapcsolatban egymással.5 A korrupció látszatra a korrumpáló és a korrumpált közö i bizalmon alapul. Furcsa módon a totális bizalmatlanság és a totális. ezért nem tudnak közösen fellépni ellene6. A büntetlenség elterjedése rollját. kooperatív kapcsolatban vannak és egymást támogatják. A korrupció egyszerű rutinná „silányul”. akik az igazságosságot képviselik. Az egyéni akciók nem vezetnek – nem vezethetnek – sikerre. Egyetlen személy vagy intézmény sem lehet törvények fele i. Tehát azok. hanem azok éppenséggel megússzák és csak az ún.A demokrácia és az igazságszollenségek körforgásának megállításában.tetése a demokrácia megerősítése segít a társadalmi mentalitás átala. A büntetlenség megerősíti a hallgatást és elhallga atja azokat. gáltatás nem tűri a büntetlenés lehetővé teszi az állampolgár kont. Egy klasszikus felmérés azt vizsgálta. és a közvéleménynek nincs megfelelő betekintése. akik elkövetik és azok. így helyreállítja a demokráciát. A korrupció magas fokú elterjedtsége esetén vannak olyan torzult helyzetek. (b. az igazságszolgáltatás deficitje. hogy mindenki csendben marad a másik törvényszegésével kapcsolatban. illetve. amíg a felek közö fennáll a kölcsönösség. hogy az erőfeszítés közös. A büntetlenség pszichológiája szoros kapcsolatban áll az igazságosság pszichológiájával. Demokráciában elszámoltathatóság van. hogy a korrupció visszaszorítása csakis kiterjedt társadalmi összefogással érhető el.

hogy a vesztegetők önmérsékletet tanúsítsanak. a ke ős „korróziós” hatás hatványozo an rombolja a gazdaság versenyképességét.mennyiben hat egy olyan modell jelenléte. de több százaléknyi GDP-t is elérhet a közvetlen gazdasági kár. verseny. amikor egy korruptnak tarto országban egy nemzetközi cég leányvállalatának menedzsmentjét korrupcióra hajlamos emberekből állítják össze. Ha nagyon sok vállalat korrupcióval szerzi üzleteit. és emelle szemtanúi voltak annak. hisz ezzel eleve lemondanának az üzletről. hogy másik résztvevő lebuko . hogy valakit a résztvevők közül megbünte ek volna. Ez a a szabálytalanságnak a sorozata letétel érvényes egyaránt általáno. Egy ilyen helyzetben a kezdeményező már eleve morális gátlások nélkül cselekszik. Általában a korrupcióval korrupció mértéke. hisz a korrupció gyakoribb felkínálása esetén.előbb-utóbb csökken a piaci részesekülön az egyes szereplőkre. azaz egy korruptabbnak kikiálto társadalomban sokkal gyakoribbak a korrumpálók általi kezdeményezések: elsősorban a kisebb veszélyérzet mia . amelyet súlyos büntetéssel fenyege ek meg. már kevésbé lehet arra számítani.7 Külön vizsgálva a korrumpálók és a korrumpáltak hozzáállását. Ugyanakkor van korreláció a két kezdeményezés közö . san az egész gazdaságra és külön. a közösségekben és – alapvetően – a politikában pedig a jövőépítő együ működés kell hogy jellemezze. Érdekes. viszont egyszer sem lá ák. Egy egészséges társadalomban a gazdaság működését a tiszta piaci verseny. akit a kísérleti személyek szeme lá ára megbüntetnek. nem beszélve a különféle egyéb negatív hatásokról.  Az utóbbi három gondolatcsoport Fülöp Márta A korrupció és versengés című tanulmányából származik. Előfordulhat olyan eset is. A gazdaság szerze üzlet teljesítése is protekműködésének minősége.cionista jellegű. számszerűsíteni. Amennyiben a korrupció lehetőségét a korrumpálandók felkínálják. és nagyon sok versenyképes vállalat alulmarad a tisztességtelen versenyben. Ennek a korrupció elterjedtségével. ahol ez a rend felborul. Ennek A korrupció csökkenti a versenykéegyik legjellemzőbb indikátora a pességet. Baj van o . így nem készteti a képessége fordíto arányban van legjobb teljesítésre a szállítót. hogy az a csoport csalt szignifikánsan a legtöbbet (az összes többi csoporthoz viszonyítva). Nehéz dése is. akiket csalás esetén súlyos büntetéssel fenyege ek. 7 133 . A motiváció a kitűzö cél mindenáron történő elérése.rontja a vállalat versenyképességét. Az eredmények szerint azok a kísérleti személyek csaltak a legkevesebbet a vizsgálatban. különböző összefüggéseket találhatunk.

A nemzetközi szervezetek már régóta küzdenek a korrupció ellen. különböző elvek szerint készíte felmérések. Az elvégze nemzetközi kitekintés sok területen orientál a vélemények. megoldás tanulható el az egyes országok sikeres programjaiból. a javaslatok kialakításában. 134 . A hazai helyzet A korrupció elleni küzdelem világjelenség.III. 1. Van néhány olyan megoldási javaslat. Az együ működésre és kutatásra épülő tevékenységével a korrupcióban veszélyeztete kormányzati. Kilencven országban van nemzeti szekciója.8 III. üzleti és civil szervezetek közö i párbeszédet kívánja segíteni. ● Az 1999. Chile. Minden országnak saját programjával kell saját küzdelmét megvívnia a korrupció csökkentésére. és az évek során egyre több ország csatlakozo ezekhez a programokhoz. amely önmagában megoldást jelentene. Transparency International (TI)9 szerint: A TI korrupció érzékelési indexe (CPI). a 10-es érték a korrupciómentesség. valamint az országok közö i rangsorban elfoglalt helyezés (a he8  A nemzetközileg legfontosabbnak tarto korrupció ellenes megállapodások: ● Az 1997. 9  A Transparency International a világ legnagyobb. Ezt az OECD tagjain túl további országok (pl. 36 taggal. Ezt már közel 100 ország ratifikálta. Dél-Afrika is) elfogadták. egyezményekhez. Nagyon sok tapasztalat. ● A 2003. évi United Nations Convention against Corruption. A korrupció hazai szintje Az ezredforduló óta. Argentína. elemzések eredményeinek – hely hiányában – részletes bemutatása helye a legfontosabb adatokat csupán a helyzet érzékeltetése érdekében az alábbiakban foglaljuk össze. Az 1-10 skálán. a korrupció ellen harcoló globális szervezete. évi OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. évi Criminal Law Convention of the Council of Europe on Corruption. Brazília. de nem létezik egyetlen olyan recept sem. amely külföldi tapasztalatok alapján születe .

0 40 2006 5. anélkül.” Rendvédelmi szervek: „A bűnüldöző szervek teljesítménye nem kielégítő a magas szintű belső korrupció. vagy más szakvéleményt figyelembe venne. A kampányköltségek elemzése alapján a pártok által felhasznált anyagi erőforrások többsége nem könyvelt ju atásokból származik.” 135 . vagy nem akarja komolyan venni a korrupció ügyét.” „Mivel az ellenőrzö ek és az ellenőrzést gyakorlók egy és ugyanazon személyek lehetnek.9 33 2003 4. hogy azt végül majd el is fogadják.” Közszolgálat/közigazgatási intézmények: „A köztisztviselők etikai kódexe már évek óta készülőben van. de még nincs jele annak. … A törvényi követelményeken kívül általában semmilyen más objektív szempontot nem határoznak meg a felvételi eljárásban.2 41 2007 5. hogy előzetesen objektív szempontokat tenne közzé.1 46 A TI Korrupciós kockázatok Magyarországon 2008 című tanulmányában a legfontosabb érinte területekről az alábbi megállapításokat fogalmazta meg: Végrehajtó hatalom: „A rendszerváltástól mostanáig a különböző kormányok a korrupcióval csupán ad hoc módon és adminisztratív szinten foglalkoztak. … a pályázati felhívások nem tartalmaznak részleteket a sikeres pályázókkal szembeni elvárásokról… A döntést az ado bizo ság elnöke hozhatja meg. kerülve a politikailag érzékeny kérdéseket.3 31 2002 4. A párt.3 39 2008 5. valamint a politikai akarat hiánya mia . a korrupciós bűncselekmények kivizsgálására szakosodo szakemberek és technikák. 2001 pontszám helyezés 5.és kampányfinanszírozásra vonatkozó rendelkezések nem megfelelőek. az igazságszolgáltatás felsővezetőinek valódi ellenőrizhetőségét megkérdőjelezhetjük. … Az államreform operatív program – az etikai tanács felállítása melle – ezt is a 2006/2007-es kiemelt projektek közt említi.8 40 2004 4.8 42 2005 5. Ez a hozzáállás azt mutatja. hogy a politikai elit nem tudja.” Politikai pártok: „A politikai pártok finanszírozása tűnik a legfontosabb kérdésnek. ezek monitorozási és könyvvizsgálati gyakorlata jelentős teret biztosít a visszaélésekre. …A rendőrség és az ügyészi hivatal nem rendelkezik a korrupciós esetek kivizsgálásához szükséges elégséges technikai felkészültséggel.” Törvényhozás:„Az Országgyűlésben általános korrupcióellenes bizo ság nem működik.” Igazságszolgáltatás: „A bírák függetlenségére és pártatlanságára a kiválasztási rendszer jelenti a legnagyobb veszélyt.lyezések az értékelésben figyelembe ve országok számának változása mia nem jelentenek pontos információt).1 47 2009 5.

közgazdasági fogalomkörébe tartozó jelenségeit. azonban a szervezeti és emberi erőforrások korlátozo volta mia az ellenőrzések nem eléggé gyakoriak és széleskörűek. privatizáció. azonban a jelentései a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők.Állami Számvevőszék: „Az ÁSZ az egyik legfontosabb korrupcióellenes intézmény. A statisztika alacsony számai azzal is magyarázhatóak. azaz szociológiai. engedélyező hatóságok. 2005-höz viszonyítva (958) 2006-ban 480. engedélyek. Ügyészség szerint: Az Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ERÜBS) adatai szerint a korrupciós bűncselekmények száma 1991 óta évente 344 és 967 közö mozgo úgy. A Transparency International szerint hazánkban a korrupció leggyakoribb formái adminisztratív jellegűek. illetve a bejelentést tevők félnek az érinte hatóság vagy személy retorziójától. ha korrupciót észlel. hogy az ÁSZ ajánlásait nem mindig követi te . bírói megvesztegetési vádak csak egy-két esetben bizonyultak valósnak. hogy sugalmazzák a vagyon elleni bűncselekményt. Az elmúlt 10 évben lenyomozo ügyészségi. de tényadatokat nem közölnek. orvosok. társadalomelméleti.és kampányfinanszírozás. A rendőrök (különösen a közúti 136 . A KEHI alapvető fontosságú intézmény a korrupcióellenes intézkedések tekintetében. Az ÁSZ jelentései úgy vannak megfogalmazva. hogy 1991-ben és 2007-ben volt a legalacsonyabb. A bejelentést tevőt gyakran különböző hivatalokhoz küldözgetik az ügyészség helye . így nem rendelhető el nyomozás. közlekedési hatóság. vagy elenyésző számban te ek feljelentést. A hatóságok. 2007-ben 350. adóellenőrök. közigazgatás. földhivatal. amikor minden mérés. Bűnüldözési tapasztalatok szerint erre a területre akár az ezerszeres látencia (rejte ség) is jellemző. koncessziók. hogy melyik hatósághoz kell fordulnia. hogy a testület munkája rendszertelenné és kiszámíthatatlanná vált. illetve politikai és gazdasági érdekek összefonódásából adódnak. Meglepő. elemzés a korrupció elterjedtségének növekedését jelzi. A legnagyobb problémát az jelenti. közbeszerzés. és magyarázatot követel a hivatalosan ismert bűncselekményeknek harmadolódása akkor. önkormányzati tenderek. vámtisztviselők. A statisztika nem tartalmazza a korrupciónak a büntetőjogon kívüli. …A bejelentést tevők védelme nem megoldo . az Antikorrupciós Koordinációs Testület munkája nem eléggé nyilvános” 2008 decemberében az Antikorrupciós Koordinációs Testület (AKT) négy civil tagja – többek közö a TI – a testület munkájának jelentéktelenné válása mia kilépe . hogy (egy Gallupfelmérés szerint) a megkérdeze magánszemélyek 25%-a tudta csak.” Kormányzati korrupcióellenes szervezetek: „Nem minden közérdekű adat kap nyilvánosságot. állami szervek korrupciós cselekmények mia nem. hivatkozva arra. korrupciós ügyet. Fő területek: párt. rendőrök.

ezen belül 39-et elévülés mia . ebből 43 nyomozást szünte ek meg. tudva természetesen. Korrupciós ügyek szerepeltetése a hazai médiában 2001–2007 közö 10 A politikai vezetők kiválasztásában meghatározó szerepe van a nyilvánosságnak. vagy szervezetszerűen elkövete gazdasági. míg 2007-ben csupán 35. illetve gazdasági előnyszerzés áll. mint az esetleges büntetéstől. Befolyással való üzérkedés vádja mia 2005-ben 132 eljárás indult. hogy ez csak a jéghegy csúcsa. ebből 20 alkalommal büntethetőséget megszüntető egyéb ok alapján. illetve minisztériumi engedélyezési eljárásoknál. A vizsgált 2001–2007 közö i időszakban erős ingadozással. hogy 2006-ban csupán 54. Megszaporodtak a nagy ellenőrző rendszerek (APEH. A hivatali vesztegetés ügyében folytato nyomozásoknál 2001-ben az 510 vádemelésből 131 esetben szünte ék meg az eljárást. Ezért fontos a korrupció megismerése szempontjából a médiában megjelenő korrupciógyanús esetek feldolgozása. mert látszólag törvényes gazdasági és hivatali döntések há erében néha nehezen te en érhető politikai. vám. ill. Figyelemre méltó. állami támogatások esetén egyre markánsabban tapasztalható korrupció. Munkavédelmi Főfelügyelőség) hatósági jogkörben eljáró tagjai elleni korrupciós feljelentések. 2006-ban 115.ellenőrzésekkor). Gazdasági vesztegetés mia emelt vád 2005-ben 217. Nem egyszerű ezen esetek leleplezése. 2007-ben csupán 74 vádemelés volt gazdasági vesztegetés indokával. közbeszerzési pályázatok. A politikusok jobban tartanak a sajtóleleplezéstől. A két tényezőt nem tudják szétválasztani. ebből 31 alkalomnál az eset büntetőjogi elévülése mia . Hasonló a tapasztalat az ügyintézés meggyorsítása érdekében hivatalos személyek ellen folytato korrupciós vizsgálatoknál. 10 137 . Szembeötlő.és pénzügyőrök esetében te korrupciós feljelentések megalapozo ak voltak. 9 alkalommal büntethetőséget kizáró egyéb ok. A sajtónyilvánosságot kapo esetek megoszlása függ a sajtó szubjektív szempontjaitól és a korrupció egyes típusainak tényleges előfordulásától. koncessziós eljárások. 2005-ben 508 vádemelésből 37 esetben szünte ék meg az eljárást. de növekszik a té-  Szántó Zoltán–Tóth János István: Korrupciógyanús esetek a magyar médiában 2001–2007 közö . A korrupciós esetek jellemzői és szereplői alapján csoportokat képeztek. Privatizációs. vagy vagyon elleni bűncselekményekhez kapcsolódó vesztegetési esetek száma és súlya. amely magas beosztású hivatalos személyeket is érint. 17 alkalommal büntethetőséget megszüntető egyéb ok alapján. 2009. Egyre nő a szerveze en. hogy 2006-ban 252 vádemelésből 46 esetben szünte ék meg az eljárást.

engedélyek. A vesztegete ek több mint 90%-a (ön)kormányzati szereplő. ellenben a korrupciós jutalék döntően (93%) anyagi jellegű. 2007 – 93%). amikor az eljárást kiíró intézmény vezetőit korrumpálják a pályázók. A korrumpáltak 48%-a nem vezető beosztású. önkormányzatok (18. „miért?” – Ha nem tud a szerző minden kérdésre válaszolni. nem országos hatáskörű szervek (7%). a vesztegetők 60%-a az üzleti szféra. a maradék az intézmények terhére írható. bíróság (3. APEH (5.7%). tanúsítványok megszerzéséhez kötődik (15. négy kérdésre ado válasz alapján a megkérdeze ek feltételezése szerint az egyes szabályelkerülés gyakorisága: csehek az adócsalás a szemetelés lako területen a gyorshajtás a korrupció 12% <10% <10% <25% németek 12% <10% 15% <25% osztrákok 8% <10% <10% <25% svédek 8% <10% <10% <25% magyarok 82% 78% 70% 50% 11  World Values Survey: 2005. arányuk az összes nyilvánosságra kerülő esetből egyenként 45–50%.4%). ha választ ad alapvető kérdésekre: „ki?”. 52%-a vezető vagy vállalkozó. A korrumpálók táborában az eltérés nagyobb.5%). A vizsgált időszakban nő a többszereplős. Ezek egyike11 az alábbi képet adja: öt ország összehasonlításában. egyéb (19. de feltáró erejük kétséges. A korrupciógyanús esetekben részt vevő intézmények rangsora: rendőrség (34.2%). A korrupció elleni küzdelemben akkor használható a sajtóinformáció. 8%-a (ön)kormányzati szereplő. 138 . 59:41 a vezetők. „mit?”. „hogyan?”. egymásra épülő esetek aránya. A korrupciós esetek típusai: ellenőrzéshez kötődik (44%). A médiában szereplő adatok szerint ez az intézményesülés a közbeszerzési eljárásokra is jellemző. 2007 – 60%). minisztériumok és országos hatáskörű szervek (32.2%). az ügymenet részeivé válnak (2001 – 25%. amikor a korrupciós tranzakciók beépülnek az intézmény működésébe. de emelkedő tendenciát mutat (2003 – 31%. A magas társadalmi státusúak (vezetők. vállalkozók) aránya a korrumpálók és korrumpáltak közö évente hullámzik. VPOP (11%). legalább fel kell hívnia az olvasó figyelmét a nyito kérdésekre.mával foglalkozó cikkek száma.2%). 32%-a egyéb intézmény képviselője. vállalkozók „javára”. A korrupciós szolgáltatás jellemezően (89%) nem anyagi.4%).5%).2%). közbeszerzési eljáráshoz kötődik (20%). A korrumpálók és korrumpáltak jellemzően egyének és csoportok. állami támogatás megszerzésére irányul (1. A nemzetközi felmérések a magyarországi helyzetre – a viszonyítás alapján – megdöbbentő adatokkal szolgálnak. „mikor?”. egyéb (6. „hol?”.

építési beruházások. 2008-ban pedig 1418 milliárd forintot te ki. vagy egyáltalán nem lehet ellenőrizni. sem típusában nem teljes a felsorolás. évi jelentése. valamint szolgáltatások megrendelése – ágaza ól függetlenül – közbeszerzésen keresztül valósul meg. Sem fajtájában. Ennek különös jelentőséget kölcsönöz. az eljárások értéke pedig a Közbeszerzések Tanácsa jelentései szerint ugyanezen időszak ala 2007-ig folyamatosan növekede . A felsorolás zömét az állami. 2. Területek. III. tények és társadalmi visszajelzések siralmas állapotot jeleznek. Nyilvánvaló. 2. annál erősebb az anyagi érdekeltség. hogy az elemzések kellően megalapozzák a javaslatokat.Az előző néhány oldalon felsorolt adatok.13 Az igen nagy összegek mia a közbeszerzések már viszonylag kis százalékának korrupciós érinte sége is nagy hatással van a gazdaságra és a társadalom egészére. hogy a nagyobb értékű állami árubeszerzések. de külön csoportban szerepel a vállalati és a politikai korrupció is. hogy minél nagyobb értékű közbeszerzésekről van szó. amikor közel 5000 volt) évente 3500 és 4500 közö ingadozo . mert a közbeszerzési ajánlatok elbírálása során döntési pozícióba kerülteket nehezen. így a korrupciós kite ség is növekszik. és ezek jellemzőinek mélyebb elemezése alapján lehet megfogalmazni. 2006-ban elérte az 1685 milliárd forint értéket.1. III.12 Például 2008-ban az egyszerűsíte eljárásokkal együ közbeszerzésekre 1600 milliárd forintot költö az ország. Közbeszerzések A közbeszerzés a korrupcióval leginkább fertőzö területek közé tartozik. elemzések. összefüggések. A meglévő szabályozási és ellenőrzési mechanizmusok. esetek. Az elemzések célja a megoldáskeresés. valamint a Közbeszerzések Tanácsa tevékenysége ellenére feltételezhetően azért is növekszik a korrupció. értékelések. de elég széles ahhoz. ami a GDP 5. és ezért típusesetek és nem konkrét ügyek kerültek nagyító alá. Figyelemre méltó az is.4%-a. hogy a korrupciós jellegű esetek csak csekély hányadát sikerül felderíteni. 12 139 . szereplők A korrupció hatékony csökkentéséhez elengedhetetlen pontos és részletes ajánlásokat csak a korrupciós esetek. közigazgatási és önkormányzati szervezetekhez kapcsolódó esetek adják. 2007-ben 1521. építési koncessziók.  Az elmúlt évtizedben a közbeszerzési eljárások száma (a 2006-os évet kivéve. 13  A Közbeszerzések Tanácsának 2008.

Ebből adódóan a korrupcióban nem csupán az ajánlatkérő közpénzfelhasználó. Formailag a szabályos eljárásért az ajánlatkérő szervezet a felelős. Létezésüket. hogy a tényleges döntés meghozatalára nem az ajánlatkérőnél. hanem fele es szervénél. A verseny befolyásolása igen sokféleképpen történhet. sőt. az Állami Számvevőszék és egyéb más ellenőrző szervezetek által végze ellenőrzések önmagukban alkalmatlanok a korrupciós folyamatok időben történő feltárásához. vagy szerveinél kerül sor. Természetesen a beszerzés mértékétől független a korrupció előfordulása. E rendszer tehát alkalmatlan a valódi felelősök feltárására.gikátlan.seken alapulnak.döntések. hanem a fele es. állásfoglalások jelzik. amiben a jog nem tud megfogalmazo típusesetek a rendet teremteni. A kialakult gyakorlatban azonban azzal a tendenciával találkozhatunk. körülményeket ad meg.több jel. ezek elburjánzásának megakadályozásához. mert az ajánlatkérőnél kötelezően létrehozandó elbíráló bizo ságokban gyakran más szervezetek képviselői A korrupciós jelenségek sajátosakár szavazati joggal is részt vesznek. hogy ha a sikeres korrupciós beavatkozás magasabb szinten történik. zik. hogy a közbeszerzési eljárások ellenőrzése tekintetében külső független állami szervezet rendszeresen és mindenre kiterjedően folyamatba építe ellenőrzést nem végez. Az utólagos. ezek közül néhány példát említünk: A manipuláció gyakorinak tűnő jelenség. A jogi szabályozás szerint a közbeszerzési ügy ura az ajánlatkérő. sága. amelyek140 . legtöbbször ezeken a megfigyeléAlapvető problémaként jelentke. hogy ki a közbeszerzési verseny nyertese. továbbá loakkor megteremtheti a közvetlen be. A felelőssé. illetve befolyással bíró más szervek is érinte ek lehetnek. ha a folyamatban részt vevő felek a jogtalan előny és javak szerzésére elszántak. amikor a közbeszerzési pályázatot kiíró szerv. formailag ez a közpénzfelhasználó dönt arról. másrészt pedig azért. mértéküket kontrollt hozhat a folyamatba. gi viszonyokat viszont kétségtelenül A kijelentő vagy feltételes módon összekuszálja. indokolatlan lépések. azonban nyilvánvaló. valamely pályázó által nyújto anyagi ju atásért a közbeszerzési pályázat kiírásában olyan feltételeket. folyásolás lehetőségét is. hogy nehezen bizonyíthaE rendszer egyrészt pozitív külső tóak. ugyan. információ. az érdekük egyenesen a szabálytalanság elpalástolása. egyrészt az elmondo ak mia . Így a korrupció akár több szinten is támadhatja a közpénzfelhasználás folyamatát.Az egy közbeszerzésre jutó átlagos érték kiugróan magas. a fele es szervek nem érdekeltek a korrupció feltárásban. s az elmúlt években megfigyelhető trend szerint ezek az átlagértékek folyamatosan növekednek.

A szabálytalanul lebonyolíto közbeszerzések mögö különböző motivációs tényezőket. akkor valamilyen mondvacsinált ürüggyel visszavonják a felhívást. a fő. A jelenlegi szabályozási rendszerben ez a változtatás a kiírónak nem jelent semmiféle kockázatot. a megindult eljárások alapján. hiszen azt látszólag szabályosan. okokat lehet feltételezni. A feltételek meghatározásakor gondosan mérlegelik a lehetséges pályázók körülményeit. a megfelelő jogorvoslás hiánya teszi lehetővé. vagy a nyilvános oldal meg tudná ítélni. Számtalan további trükkel lehet mindkét oldalon a közbeszerzések eredményét befolyásolni. a kartellezéssel. s így a közbeszerzésből kive . a meghirdete döntési paramétereknek megfelelően bírálják el. Az ilyen esetekben nem segít a közbeszerzési eljárás nyilvánossága.és alvállalkozói kapcsolatok manipulálásával. amelyeknek birtokában előnyös helyzetbe kerül a többi pályázóval szemben. adatairól tájékoztatják. a különböző tartalmi feltételek differenciált értékelésével. Mindezeket elsősorban az átláthatóság. 141 . bár a legtöbb esetben az ajánla evő versenytársai elő feltételeze é. s a kijelölt cég „képességére szabják” a pályázatot. a számonkérhetőség. Ilyen esetekben a megvesztegetőt. titkosíto pályázati kiírások köre. a határidők. hogy ennek jogosságát a pályázói. Sajátos és ellenőrizhetetlen jelenség az egyes speciálissá kikiálto . a médián keresztül értesülhetnek ezekről a korrupciós esetekről. A társadalom szélesebb rétegei csak közvete en. a részteljesítések stb. Az egyéni és a csoportos érdekek melle a közbeszerzések egy részében – általában a döntéshozói pozícióhoz kapcsolódóan – pártérdekek is megjelenhetnek. alacsonyabb árú. vagy egyéb feltételeiben kedvezőbb pályázatával könnyedén megnyerheti a közbeszerzési eljárást. hogy ha egy közbeszerzésnél valamilyen oknál fogva mégsem az előre kiválaszto versenyző nyer. eltérő értelmezésével. „patronáltat” leginkább a többi jelentkező pályázatának – egyébként titkos – részleteiről.nek a lehetséges pályázók közül kizárólag a kedvezményeze tud megfelelni. ismer é válik a szabálytalanság. amelyeknek ismeretében akár az utolsó pillanatban leado . vagy előkészítés után újra kiírnak. a referenciák eltérő szigorúságú figyelembevételével stb. Jelenleg nincs arra mód. amit megfelelő módosítás. Az információ átadásával játszik össze a pályázatot kiíró a korrumpáló pályázóval. A szabályozás hiányossága mia előfordulhat az is. a teljesítési ígéretek. Olyan részletekről kap információkat. vezérelni: például a formai követelmények teljesítésének szelektív megítélésével.

beleértve az EU-forrásokon alapuló pályázatok beszerzési 142 . rendkívül sok változata volt. összhatásában nem tiszta folyamatok biztosítéka. átlátható és a korrupció lehetőségét minél inkább kizáró köz. hogy a közbeszerzésre köteleze ajánlatkérők átláthatóan és hatékonyan bonyolítsák le a közbeszerzéseket. nagy menynyiségű módosításra? Mert a magyar közbeszerzési törvény túlszabályozo . az ra. hogy ez felszínre kerül vagy nem. a valójában kontroll nélküli intéz. a tényleges felelősség nyolításának jogi megalapozásámegállapítását nehezítő szabályok. A jelenlegi szabályozás sok tekintetben nehezíti magát a közpénzfelhasználást. á ekinthetetlen.és uniós pénzfelhasználást. Jól példázza ezt. törvény legutóbbi módosítása egy évig készült. A túlduzzadt szabályozás. évi CXXIX. hogy a parlamentben 2008 végén a törvénymódosításhoz több mint 200 módosító javaslat érkeze . és igen nagyfokú aktivitást válto ki minden közbeszerzésben érdekelt szervezetben. Válságban és válságon kívül egyaránt kiemelten fontos. Még az adótörvények módosításánál is ritka az ekkora aktivitás.2. tisztaságát. és azt eredményezi. szabályos lebomegoldások. ennek átláthatóságát. mint a egymást átfedő. Jelentős terhet ró a jogalkalmazókra. amelyben ne történne jogsértés. Miért van szükség állandó. valamint a korrupció elleni fellépés lehetőségét. a befolyáso. kellő hatékonyságú ellenőrzési mechanizmusok nagyban nehezítik a gyors. Ténylegesen.A jelenlegi toldozo -foldozo törményrendszer. csak az a kérdés. Bár a formailag hatályos rendszer külső szemlélő számára azt a látszatot keltheti. eltérő absztrakciós szinten szabályozo . hatékony.vény nem alkalmas a közbeszerlás lehetőségének teret nyitó magyar zések átlátható. A több mint húsz végrehajtási rendele el rendelkező közbeszerzési törvény 2004 óta 25-ször módosult. Idehaza a közbeszerzési törvény minősége tarthatatlan állapotot teremte . hanem éppen a rendszer hiányosságai és hibái válnak egyre szembetűnőbbé. Nemzetközi összehasonlításban a közbeszerzésre vonatkozó magyar joganyag jóval nagyobb és bonyolultabb. A magyar közbeszerzési jog teljes körű átvizsgálásra és újraszabályozásra szorul. hogy a jogalkotó mindent részletesen szabályozva. 2.III. A közbeszerzési törvény A közbeszerzésekről szóló 2003. a rendszert folyamatosan megújítva igyekszik segíteni a hatékony és tiszta közpénzfelhasználást. Ez a hatalmas. ami a teljes újraszabályozás szükségességét indokolja. a gyakorlat nem igazolja vissza az említe jó szándékú elképzelést. hogy az a szakma érzése. Már inkább akadály. a sajátos. mint általában külföldön. hogy szinte nincs olyan közbeszerzés. tartalmilag a szabályrendszer mögé nézve. állandó módosításra szoruló törvény csak kozmetikázással tartható életben.

lásd az ÁSZ legutóbbi jelentését). ugyanakkor a versenyjogi jogsértések számának növekedéséhez vezethet. intézményi beruházások. amely a fenti célok elérését komolyan fenyegeti. PPP-konstrukciók A nagy állami. annak érdekében. sőt a közbeszerzések ellehetetlenüléséhez. és a közbeszerzési törvény szerinti verseny tisztaságá