. Ondje je stajao dje ak. a u siroma noj je talici nastala ti ina. podigne Dijete glavu i pogleda prema vratima. upla en i stidljiv.Kad su pastiri ve odavno bili oti li.

re e Dijete.Do i bli e. za to se boji ? .

Zato to ti nisam ni ta donio. A ja bih vrlo rado i od tebe ne to dobio re e Dijete u jaslicama. Mali se stranac na to uzruja: . odgovori dje ak.

dao bih ti« Evo. I dje ak je kopao po d epovima svojih starih hla a.Ja ni ta ne znam! Ni ta nemam! Kad bih ne to imao. Evo starog no i a. Evo ti ga! . kojeg sam na ao.

re e Dijete. zadr i no i . re e dje ak. . Tri stvari« Vrlo rado. Ja od tebe elim ne to drugo.Ne. ali to? Daruj mi svoju posljednju sliku koju si nacrtao.

dje ak se posve pribli i Isusu: Ali slika je bila tako lo a. re e Dijete u jaslicama. Da ni Marija ni Josip ne uju. upravo zato ho u tu sliku. to druge u tvom ivotu ne zadovoljava. lo Upravo zato. . bilo mu je neugodno. Donesi mi uvijek sve ono to se drugima na tebi ne svi a. da su se svi rugali.Dje ak se zacrveni.

elim da mi da svoj tanjur. zamuca dje ak. . Upravo zato ga ho u. Donesi mi uvijek ono to je u tvom ivotu slomljeno. re e Dijete. Ali njega sam danas razbio. da to opet zacijelim.A onda. nastavi Dijete.

daj mi svoj odgovor roditeljima kad su te pitali. Sada se dje ak vrlo ra alosti i zamuca: Rekao sam da sam tanjur nehotice gurnuo sa stola. ali to je bila la . Stvarno sam ga u ljutnji bacio na kameni pod. kako si razbio tanjur. .I kao posljednje.

Donesi mi uvijek sve zlo svoga ivota.To sam htio znati re e Dijete. . Sve u ti ih uzeti. svoje la i i uzmicanja. Ti ih ne treba . svoj kukavi luk i svoju okrutnost.

elim te razveseliti i oprostiti tvoje pogre ke. Baudet http://split.hbk.hr/katehetski . Od danas mo e do i svakoga dana k meni! W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful