You are on page 1of 46

vil

se
ágbb
áll
k
a
ere endszerei
ében?
Mi
egs i iskolai
k
r
h átte r
leljesítményéne
t 7. szeptember
200
Vezetoi
összefoglaló
Az oktatási reform a világ majd’ minden országában kiemelt fontosságú feladat. Ám hiába az évr l évre növekv ráfordítások
(az elmúlt évben a világ kormányai összesen 2000 milliárd dollárt költöttek az oktatásra) és a bátor reformkísérletek, a legtöbb
iskolarendszer teljesítménye alig javult az elmúlt évtizedek során. Ez a tény annál is meglep bb, mivel az oktatás min ségében
jelent s különbségek fedezhet k fel. A nemzetközi felmérésekben az afrikai és közel-keleti gyermekeknek kevesebb, mint egy
százalékának teljesítménye éri el vagy haladja meg a szingapúri átlagot. Ez pedig nem kizárólag a befektetések szintjében fennálló
különbségek eredménye: Szingapúr, melynek teljesítménye világszinten az egyik legjobb, kevesebbet költ az alapfokú oktatásra,
mint az OECD 30 tagállama közül 27.
Megváltoztatni több milliónyi gyermek érzelem- és gondolatvilágát – ami az iskolai rendszer els dleges feladata – komoly kihívást
jelent. Vitathatatlan, hogy egyes rendszerek sikerrel veszik az akadályt, mások pedig nem. Miért, hogy bizonyos oktatási rendszerek
stabilan jobban teljesítenek és gyorsabban fejl dnek, mint mások?
Az oktatási rendszer fejlesztésének számos módja képzelhet el, és a feladat összetettsége, valamint a végeredmények kiszámíthatat-
lansága jól tükröz dik az ideális módszertant illet nemzetközi vitákban. Azt kiderítend , hogy miért járnak egyes rendszerek siker-
rel ott, ahol mások nem, megvizsgáltunk a világ oktatási rendszerei közül huszonötöt, köztük a tíz legjobb teljesítmény t. Megnéztük,
mi a közös a jól teljesít iskolarendszerekben, és milyen eszközöket használnak a diákok teljesítményének fejlesztése érdekében.
Az élenjáró rendszerek vizsgálata három kimagasló fontosságú tényez t azonosított: 1) annak biztosítása, hogy
a megfelel emberek váljanak tanárrá, 2) hatékony oktatókká képezni ket, és 3) garancia arra, hogy a rendszer a
lehet legjobb oktatást biztosítja minden gyermek számára.
A vizsgált rendszerek igazolják, hogy a fenti három cél elérését biztosító jó gyakorlat m köd képes a helyi kultúrától függetlenül.
Bemutatják, hogy rövid id alatt is jelent s el relépéseket lehet tenni a teljesítményekben, és alátámasztják, hogy a legjobb
gyakorlat általános alkalmazásával hatalmas fejl dést lehetne elérni a lemaradó iskolarendszerekben, azok földrajzi
elhelyezkedését l függetlenül.
Tartalom
Kivonat
"
Eloszó
"
Bevezetés: a rendszer müködése

1. „
Az oktatási rendszer csak olyan jó, mint a
tanárok, akik alkotják”
2. 
„Az eredményes tanulás elképzelhetetlen jó
tanítás nélkül”
3. 
„A kiváló teljesítményhez minden gyermek
sikere szükséges”
Konklúzió: a rendszer és az út odáig
Irodalomjegyzék
Hivatkozások

Köszönetnyilvánítás " pedagógusoknak tanácsaikért és hasznos gondolataikért:


" "oszinte köszönetet mondanak a következo
A szerzok
" szeretnék
Michael Fullan, Andreas Schleicher, Lee Sing Kong, S. Gopinathan, és Peter Hill. A szerzok
megköszönni Fenton Whelannak értékes hozzájárulását a jelentéshez, a McKinsey kollégák, Andrew Moffit,
" segítségét és
Maisie O’Flanagan, Paul Jansen lényegretörõ észrevételeit, Ivan Hutnik szerkesztoi
" munkáját.
Nicholas Dehaney Media & Design, London m vészeti vezetoi
Kivonat
Az egyes országok képessége - legyen szó a világ legfejlettebb gazdaságairól, vagy a gyorsan fejl d országokról – arra, hogy helytálljanak a globális tudásgazdaságban egyre inkább
attól függ, hogy ki tudják-e elégíteni a magas szint képzettség iránt mutatkozó, egyre növekv igényeket. Ez pedig attól függ, hogy sikerül-e jelent s javulást elérni az iskolarendszer ered-
ményeinek min ségében, illetve sikerül-e méltányosabban elosztani a tanulási lehet ségeket.
Az OECD Nemzetközi Tanulói Felmérés Programja (PISA) ma már lehet vé teszi, hogy rendszeresen és közvetlenül összehasonlíthassuk az oktatási rendszerek eredményességét
nemzetközi viszonylatban. Az eredmények nagy különbségeket mutatnak aszerint, hogy mely országok tudják sikeresen elsajátítani a kulcstantárgyak tudásanyagát és készségeit. Voltak
olyan országok, ahol a PISA eredmények kiábrándítóak voltak és azt mutatták, hogy a 15 éves teljesítmény jelent sen lemarad más országok mögött, bizonyos esetekben az iskoláztatási
hátrány akár több évet is kitehet, még úgy is, hogy az ország jelent s összegeket fektetett az oktatásba. A nemzetközi összehasonlítások emellett jelent s eltéréseket mutattak ki az iskolák
teljesítményében, ami komoly aggályokra adott okot a tanulási lehet ségek méltányos elosztását illet en. Végül, de nem utolsósorban azt mutatják, hogy jelent s tere van még az oktatási
hatékonyság javításának, olyannyira, hogy az OECD országokban az adófizet k 22%-kal többet várhatnának el a jelenlegi oktatási beruházásoktól.
Ugyanakkor a PISA-hoz hasonló összehasonlítások nagyon biztató eredményekkel is szolgáltak. Szerte a világon – legyen szó Észak-Amerikában Kanadáról, Európában
Finnországról vagy Ázsiában Japánról és Koreáról – vannak olyan oktatási rendszerek, amelyek saját példájukkal bizonyítják, hogy a kiváló oktatás elérhet cél, elfogadható
költségszint mellett. Azt is mutatják az eredmények, hogy a jó és társadalomilag is méltányos tanulási eredmény-eloszlás megvalósításának a kihívása sikeresen kezelhet ,
és hogy a kiváló szintet következetesen tartani lehet az egész oktatási rendszerben úgy, hogy csak egészen kevés tanuló és iskola maradjon le.
A teljesítmény mérése azonban automatikusan még nem ad választ azokra a kérdésekre, hogy milyen oktatáspolitika és gyakorlat tud a legtöbbet segíteni abban, hogy a tanulók jobban
tanuljanak, a tanárok jobban tanítsanak, az iskolák pedig hatékonyabban m ködjenek. Itt kerül a képbe a McKinsey jelentés, amely most el ször alkalmaz olyan megközelítést, amely a
mennyiségi eredményeket összekapcsolja a min ségi felismerésekkel és bemutatja, hogy a jól teljesít és gyors fejl dést mutató iskolarendszereknek melyek a közös vonásaik. Mivel
a jelentés olyan kérdésekre koncentrál, amelyek átlépik a gazdasági-társadalmi és kulturális környezet korlátait, mint például hogyan kell kiválasztani a legalkalmasabb tanárjelölteket,
hogyan lehet ket hatékony oktatókká kiképezni, és hogyan lehet célzott támogatást nyújtani annak érdekében, hogy minden gyermek élvezhesse a jó min ség oktatás el nyeit,
a szakpolitikák megalkotói tájékozódhatnak arról, melyek a sikeres rendszerek jellemz i, miközben nem kell részletesen tanulmányozniuk az egész rendszert.
Azzal, hogy a jelentés képessé teszi a szakpolitikusokat saját oktatási rendszerük és a legjobban teljesít rendszerek összehasonlítására, az összevetésre olyan rendszerekkel, amelyek
az elérend teljesítmények mércéjét jelentik, a szakpolitikusok egyedülálló eszközt kapnak az iskolarendszer javítására és arra, hogy országuk fiataljait fel tudják készíteni a feln ttkorban
rájuk váró gyors változásokra és egyre mélyül globális egymásrautaltságra. Az ilyenfajta összehasonlító elemzések egyre fontosabbá válnak, mivel a siker mércéje egyre inkább a
legjobban teljesít oktatási rendszer, nem pedig egyszer en az országosan javuló eredmény. Ha egy ország bizonyítani szeretné, hogy polgárait jól fizetett munkásokként érdemes
alkalmazni, akkor nem elég, ha megközelíti ezeknek az országoknak a teljesítmény, túl is kell szárnyalnia. A világot nem érdeklik sem a hagyományok, sem a múltban kivívott hírnév,
a gyenge teljesítményre nincs mentség, a szokások vagy a kialakult gyakorlat pedig senkit nem érdekel. A sikert azok az egyének és országok fogják kivívni, akik és amelyek gyorsan
tudnak alkalmazkodni, akiknek nem szokásuk a síránkozás és nyitottak a változásra. A kormányok feladata pedig annak biztosítása, hogy országaik megfeleljenek a kihívásnak.
Andreas Schleicher
" Osztály vezetoje
a Mutatók és Elemzo "
Oktatási Igazgatóság, OECD
Eloszó
Ez a jelentés a McKinsey & Company által 2006 májusa
és 2007 márciusa között lefolytatott kutatás eredményeit
1. Ábra: Iskolarendszerek összehasonlítása
Az OECD PISA (2003)
felmérés elsĘ tíz helyezettje 1

• Alberta2
• Ausztrália
• Belgium
• Dél-Korea
• Finnország
ErĘs javulást mutató
rendszerek 4

• Atlanta
• Boston
• Chicago
• Anglia
• Jordánia A csapat öt olyan iskolarendszer
• New
• Hollandia reformirány-érvrendszerét is
foglalja össze. Célunk az volt, hogy megértsük, miért teljesítenek • Hong Kong York
• Ohio
megvizsgálta, amelyek jelenleg
• Japán indítanak tökéletesítĘ programokat.
egyes iskolarendszerek sokkal jobban, mint mások, és minek • Ontario2
köszönhet bizonyos oktatási reformok látványos sikere, amikor • Szingapúr 3
• Új-Zéland
a legtöbb hasonló er feszítés kudarcot vall. 1. Az OECD Nemzetközi Tanulói Teljesítményértékelési Programja: háromévenként esedékes vizsgálat olvasásból,
matematikából valamint természettudományból 15 éveseknek. Liechtenstein és Makaó 2003-ban szintén a

Figyelmünk középpontjában az állt, hogy az iskolarendszer legjobb tíz között volt, de kihagyták Ęket technikai okokból.
2. Kanada összességében 5. lett a PISA-ban; Alberta és Ontario tartományokat választották jellemzĘ példákként

szintjén meglév különbségek mennyiben befolyásolják 3. Szingapúr nem vett részt a PISA-ban; azonban a TIMSS 2003 felmérésben vezetĘ helyen végzett mind
természettudományban, mind matematikában

az osztályteremben történteket, vagyis lehet vé teszik-e a 4. Azok a rendszerek, amelyek magas javulási fokozatot kaptak az USA Nemzeti Oktatás-Haladási Felmérésében
(NAEP), vagy a TIMSS pontszámok szerint. A fentiek mellett Boston és New York rendszeres döntĘsök a Városi
Oktatás Nagydíj versenyben Forrás: PISA, McKinsey
hatékonyabb tanítást és eredményesebb tanulást. Nem
foglalkoztunk a pedagógia és a tanterv kérdéseivel, mert
bármennyire fontosak ezen területek önmagukban, b séges
irodalom áll rendelkezésre velük kapcsolatban. Az oktatási
„rendszert” magát, vagyis azt az alapvet infrastruktúrát, ami a
teljesítmény mögött áll, sokkal kevesebben vizsgálták, csakúgy,
mint annak a kérdését, hogyan biztosítható, hogy minden érhetnek el hasonló eredményeket (1. ábra). Az els csoportba az OECD Nemzetközi Tanulói
gyermek számára megfelel oktatást legyen képes nyújtani. Teljesítményértékelési Programja (PISA) szerint legjobban teljesít tíz oktatási rendszer
tartozik, míg a második csoportot azok alkotják, ahol nagyon gyors fejl dés tapasztalható, mert
A jelentés az OECD Nemzetközi Tanulói Teljesítményértékelé- a közelmúltban bevezetett reformok máris jelent s hatással vannak a tanulási eredményekre.
si Programja (PISA) által meghatározott legjobban teljesít A jelentésben kiemelt példák ezen két kategóriából származnak. Kisebb mértékben egy har-
iskolarendszerek elemzésén, a jelenleg elérhet szakirodalom madik csoportot is vizsgáltunk: a fejl d gazdaságú területek, így a Közel-Kelet és Latin-Amerika
áttanulmányozásán2, és több mint száz szakért vel, országait (Bahrein, Brazília, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok), ahol az egyre
döntéshozóval és gyakorló pedagógussal folytatott interjún növekv népesség igényeit igyekeznek kielégíteni. Ebben a csoportban jelenleg nagyszabású fe-
alapszik. A kutatás során számos iskolát meglátogattunk, jlesztési programokat alkalmaznak, és annak érdekében, hogy megértsük, mennyiben építenek
Wellingtontól Helsinkin és Szingapúron keresztül Bostonig, így mások múltbéli tapasztalataira, igyekeztünk megérteni a reformok hátterében álló célokat és azt,
több mint két tucat ázsiai, európai, észak-amerikai és közel-keleti milyen mértékben alkalmaznak máshol már bizonyított megközelítéseket.
iskolarendszer felmérését végeztük el.
Reményeink szerint ez a jelentés hasznos információkkal segítheti az iskolafejlesztéssel kapcso-
A felmért iskolarendszerek két kategóriát képviselnek, melyek latos nemzetközi vita résztvev it, és rávilágíthat a gyermekek iskoláztatásának hatékony javítását
vizsgálatán keresztül a jelenlegi jó gyakorlat megismerhet , szolgáló megoldásokra, földrajzi elhelyezkedést l függetlenül.
illetve megállapítható, hogy más országok milyen módon
9
Bevezetés:
a rendszer
muködése
a ráfordítások jelent s
mértékben n ttek, és
sok nemes célú reform
történt, számos
iskolarendszer teljesít-
ménye mégsem javult az
A ráfordítások jelent s mértékben n ttek, és sok nemes
célú reform történt, számos iskolarendszer teljesítménye
inflációt leszámítva 73%-kal n tt az egy diákra es költ-
ségvetési ráfordítások szintje. Ezzel párhuzamosan a elmúlt évtizedek során
mégsem javult az elmúlt évtizedek során. A széles tanárok száma n tt: a diák-tanár arány 18%-kal csökkent, Az Egyesült Államok nem az egyetlen ország, ahol
körben alkalmazott reformstratégiák (pl. az iskolák és 2005-ben az állami iskolákban a tanárok minden nehézségekbe ütközött az iskolarendszer fejlesztése.
függetlenségének növelése, az osztályok létszámának korábbinál kisebb osztálylétszámokkal dolgoztak. A S t, az OECD majd’ minden tagja jelent s mértékben
csökkentése) közül csak kevés váltotta be a hozzájuk szövetségi kormány, az államok kormányai, az iskolák növelte az oktatásra fordított összeget, és számos pro-
f zött reményeket. Egyes oktatási rendszerek mégis vezet sége, igazgatók, tanár-szakszervezetek, nagyvál- gramot kezdeményeztek az elérhet összegek hatáso
következetesen jobban teljesítenek, mint társaik. A világ lalatok, non-profit szervezetek és mások több tízezer -sabb elköltése érdekében. Mégis csak nagyon kevés
iskolarendszerei közül huszonötöt vizsgáltunk meg, kezdeményezést tettek az iskolai oktatás min ségének rendszer teljesítményében sikerült jelent s fejl dést elér-
köztük a tíz legjobban teljesít t, hogy kiderítsük, mi áll javítása érdekében. ni. Egy, az országos és nemzetközi értékeléseket alapul
ennek hátterében. vev tanulmány kimutatta, hogy sok oktatási rendszer
A diákok teljesítménye azonban, az oktatási minisztérium
országos felméréseinek tanúsága szerint, gyakorlatilag teljesítménye stagnált vagy éppen romlott (3. ábra).
Ráfordítások, reformok és eredmények stagnált. Bár a matematika terén megfigyelhet volt némi
1980 és 2005 között az Egyesült Államokban az el relépés, a 9, 13 és 17 éves diákok olvasási pontszámai Ezen reformok többsége megalapozottnak t nik,
2005-ben pontosan ott álltak, mint 1980-ban (2. ábra). a célkit zéseik átfogóak és hosszú távúak, ami
még meglep bbé teszi a kudarcukat. Angliában a
2. Ábra: USA: Tanárok, költségvetés és teljesítmény 3. Ábra: Ráfordítás és teljesítmény az OECD országaiban
különböz reformoknak gyakorlatilag minden területét
Lineáris 70
Egy diákra jutó felülvizsgálták és átalakították. A reform kiterjedt „az
költés ($ 2004)
Index %
Egy tanulóra jutó reálköltés növekedése*
(1970-1994)
Tanulói teljesítmény növekedése**
(1970-1994) iskolák finanszírozására, vezetésére, a tanterv szintjére,
60
Belgium 65 -5 az értékelésre és felmérésre, a min ségellen rzésre, a
50 Egyesült Királyság 77 -8 helyi önkormányzatok és a nemzeti kormány szerepére,
Tanár-diák
40 arány
Japán 103 2 az országos hivatalok számára és jellegére, az iskolák és
Németország 108 -5
a helyi közösségek kapcsolatára, a felvételi vizsgákra...”.
30 Írni-olvasni tudás
(17 éves)
Olaszország 126 1
Ennek ellenére a Nemzeti Oktatási Kutató Alap által
Írni-olvasni tudás Franciaország -7
20
(13 éves)
Új-Zéland
212
-10
1996-ban kiadott jelentés azt mutatta, hogy 1948 és 1996
223
10
Írni-olvasni tudás
(9 éves) Ausztrália -2
között az 50 évnyi reform nem hozott mérhet javulást az
270

0
angol általános iskolások írás-olvasása és számkezelési
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 készsége terén.
*Reálköltés, a Baumol hatás szerint korrigálva, az állami javak és szolgáltatások árindexének használatával; **Matematika és természettudomány
Forrás: Nemzeti Oktatási Statisztikai Központ, NEAP, Hanushek (1998) Forrás: UNESCO, EFA Globális Monitoring Jelentés 2005, Pritchett (2004), Woessmann (2002). McKinsey
naivitás volt azt hinni, hogy az
4. Ábra: SzerzĘdéses és állami iskolák SzerzĘdéses iskolák diákjai osztályteremben folyó oktatás min sége javul
NAEP pontszámok, olvasás 4. osztály, 2003
Egyéb állami iskolák diákjai
a szerkezet átalakításának következtében
240
Az Egyesült Államokban szintén nagyszabású A Cross City Campaign a Chicago, Milwaukee és Seat-
229
230 227 227 226 reformokat hajtottak végre, nem szorítkoztak pusztán a tle városokban végrehajtott hasonló reformok vizsgálatát
220 220
220 217 diák-tanár arány javítására. Szerkezeti reformokkal is összefoglaló jelentésében arra a következtetésre jutott,
212
210 205
208 kísérleteztek, melynek legjelent sebb elemei: az hogy „A három körzetben más-más módon decentra-

11
200 195 197
201
199
195
201
iskolai körzetek decentralizálása; a kisebb iskolák és lizálták az er forrásokat és döntési jogokat az iskoláknak,
190 szerz déses iskolák (charter school - a nagyobb fokú és jelent s szerkezeti átalakításokat hajtottak végre
180
számon kérhet ségért cserébe több önállóságot kaptak) a nagyszabású tervek végrehajtása érdekében. Az
Minden
diák
Fehér Fekete Hispán Jogosult Nem
jogosult
Központi
város
Nem-
központi
voltak. Az eredmények csalódást okoztak. A legjobb általunk megkérdezett igazgatók és tanárok nagy része
Faji/etnikai hovatartozás Jogosult ingyenes/ Hely típusa
város
szerz déses iskolák valóban jelent s fejl dést értek el azonban úgy vélekedett, hogy a körzetek nem tudták a
kedvezményes
iskolai ebédre a diákok teljesítményében, és egyes iskolaláncok gyakorlatot széles körben megváltoztatni és javítani. A
Forrás: NCES, Amerika SzerzĘdéses iskolái: Az NAEP 2003 Pilot Tanulmány Eredményei; NCES, A szerzĘdéses iskolák közelebbi vizsgálata
hierarchikus lineáris modellezés segítségével (2006)
bebizonyították, hogy van olyan megbízható modell, ami tanulság egyértelm : a tanulás min ségét csak a tanítás
különböz iskolákban alkalmazva is sikerrel járnak, az min ségén keresztül lehet javítani.”
összesített adatok nem múlták felül jelent sen a más
5. Ábra: A tanári minĘség hatása Gyakorlatilag az összes iskolarendszer megpróbálkozott
típusú iskolák adatait. S t, az Oktatás Fejl désének Orszá-
az osztálylétszámok csökkentésével. „Az osztálylétszám
gos Értékelése (NAEP) szerint a szerz déses iskolák
Tanulói csökkentése, melyet a jobb diák-tanár arány tesz
teljesítmény diákjai némileg még rosszabbul is teljesítettek, mint ál-
lehet vé, a legszélesebb körben alkalmazott és anyagi-
100. percentilis
lami iskolába járó társaik, különösen, ha
lag is legjobban támogatott program az oktatásfejlesztés
kjai
90. percentilis a szociális háttérben fennálló különbségeket is
aná
r diá terén.” Az elmúlt öt évben egy híján az OECD vala-
ntelj
esít
Ę* t figyelembe veszsük (4. ábra). Hasonlóképpen, a „kis
Mag
asa mennyi tagállama növelte tanárai számát a diákokéhoz
53 percentilis pont
iskolák” (melyeket nagy középiskolák felosztásával
50. percentilis képest.
Alacson
yantelje
sítĘ
hoztak létre) „némileg jobb eredményeket mutattak fel
* tanár d
iákjai
37. percentilis az olvasás, és rosszabbakat a matematika terén.” A rendelkezésre álló adatok azonban azt sugallják,
hogy a legels iskolaévek kivételével az osztálylétszám
0. percentilis csökkentése nem befolyásolja jelent sen a diákok teljesít-
Az új-zélandi döntéshozók átalakították a rendszer
8. éves 11. éves
ményét. Az osztálylétszám csökkentésének a diákok
felépítését, hatásköröket adtak át az iskoláknak (melyeket
*A legjobb 20%-nyi tanár között van; **A legrosszabb 20%-nyi tanár között van
A Tennessee államból származó teszt adatok elemzése azt mutatta, hogy a tanár minĘsége jobban hatott a diák teljesítményére mint bármelyik el rehaladására tett hatását vizsgáló 112 tanulmány közül
másik változó; átlagosan két, átlagos teljesítményĦ tanuló (50. percentilis) 50 százalékpontnál nagyobb mértékben térne el egy hároméves idĘszak
választott bizottságok gyakorolnak), két új és független
során, attól függĘen, milyen tanárt kaptak
Forrás: Sanders & Rivers Kumulatív és reziduális hatások a diákok jövĘbeni tanulmányi teljesítményére, McKinsey csak 9 talált pozitív összefüggést. A fennmaradó 103
szabályozó testületet hoztak létre, és jelent s mértékben
statisztikailag nem szignifikáns, vagy épp szignifikánsan
csökkentették az állam szerepét az oktatási rendszerben.
negatív kapcsolatot tárt fel. Még ott is, ahol az eredmény
Öt évvel kés bb, az 1990-es évek közepén, az iskolák
szignifikáns volt, nagyságrendjében nem volt jelent s.
egy harmada komoly nehézségekkel küszködött. Egy
Ami még ennél is fontosabb, minden egyes tanulmány
döntéshozó így fogalmazott: „Naivitás volt azt hinni,
arra a következtetésre jutott, hogy az OECD országok-
hogy az osztályteremben folyó oktatás min sége javul a
ban általánosan alkalmazott osztálylétszámok esetében
szerkezet átalakításának következtében.”
„a tanítás min sége teljes mértékben elnyomja a kisebb
6. Ábra: A kudarc kumulatív hatása
Nagy-Britannia példája, 2003

azon diákok %-os aránya, akik megbuknak* a következĘ vizsgán

7. éves 63

11. éves 75
egy tíz évvel ezel tt Tennessee államban
lefolytatott vizsgálat kimutatta, hogy ha
két átlagos nyolcéves más tanárhoz kerül
14. éves 94

(egyikük egy jól, a másik egy gyengén


szereplö pedagógushoz), teljesítményük
három éven belül több mint 50
*Azok a diákok, akik nem felelnek meg a kitĦzött teljesítmény követelményeknek
Forrás: Oktatási és Képzési Osztály (UK)

százalékponttal eltérhet egymástól


osztálylétszám okozta hatásokat”. Az osztálylétszám 23-ról 15-re csökkentése legfeljebb nyolc százalékos diákok, akik több éven keresztül gyenge
csökkentése jelent s következményekkel járt a javulást eredményez. Egy másik, Dallas városban teljesítmény tanárnál tanultak, gyakorlatilag
költségvetésre: a több osztály miatt több tanárra volt végzett kutatás azt mutatta, hogy azon diákok, akik behozhatatlan lemaradást szenvednek el. Egyes
szükség, vagyis változatlan összeget kellett több felé egymás után három hatékony tanárt kaptak, 49%-kal iskolarendszerekben azok a gyermekek, akik 7 éves
elosztani. Ráadásul, mivel a kisebb osztályok jobban teljesítettek, mint azok a társaik, akiket három korukban az írás-olvasás és számismeret vizsgákon a
fenntartásához több tanárra volt szükség, a rendszer alacsony hatásfokú pedagógus tanított. Bostonban a fels 20%-ba kerülnek, kétszer akkora valószín séggel
kevésbé lehetett válogatós az erre a pályára jelentkez legjobb matematikatanárhoz került diákok teljesítménye szereznek egyetemi diplomát, mint akik a legalsó
kkel szemben. jelent s mértékben fejl dött, míg a legrosszabb tanárok 20%-ban vannak. Angliában azok közül, akik 11 évesen
diákjai visszafejl dtek – matematikai tudásuk romlott. bukásra álltak, mindössze 25% felelt meg az elvárá-
Fókuszban a tanárok min sége Azon tanulmányok, melyek a tanárok hatékonyságára soknak 14 éves korukban. Annak az esélye, hogy egy
A rendelkezésre álló adatok azt bizonyítják, hogy a vonatkozóan elérhet adatokat is figyelembe veszik, azt 14 éves korában bukásra álló diák elvégzi a kötelez
diákok iskolai teljesítményét els sorban a tanárok mutatták, hogy a jól teljesít tanárok diákjai háromszor iskolaéveket, hat százalékra esett (6. ábra).
min sége határozza meg. Egy tíz évvel ezel tt gyorsabban haladnak, mint akik alacsony teljesítmé- A rendelkezésre álló adatok összességében
Tennessee államban lefolytatott vizsgálat kimutatta, hogy ny tanárhoz kerülnek. Az iskolaigazgatók valamennyi azt bizonyítják, még a jó rendszerekben is igaz, hogy
ha két átlagos nyolcéves más tanárhoz kerül (egyikük vizsgált rendszerben beszámoltak arról, hogy az egyes azok a diákok, akik megfelel tanárok híján nem
egy jól, a másik egy gyengén szerepl pedagógushoz), osztályok el rehaladása között jelent s különbségek van- fejl dnek eleget az iskola els néhány évében, nagy
teljesítményük három éven belül több mint 50 százalék- nak, els sorban a tanítás min ségének különböz sége valószín séggel soha nem tudják behozni a
ponttal eltérhet egymástól (5. ábra). Összehasonlításul: miatt. A rosszul teljesít tanárok negatív hatása jelent s, lemaradásukat.
az adatok azt mutatják, hogy az osztály létszámának különösen az els iskolaévekben. Azon általános iskolai
Hatalmas különbségek, alapvet Alapvet hasonlóságokat is találhatunk azonban. A
hasonlóságok jól teljesít iskolarendszerek, bár szerkezetükben és
Egyes oktatási rendszerek mégis jobban teljesítenek, és környezetükben mer ben eltér ek, felismerték a tanítás
gyorsabban fejl dnek, mint a többi. A matematikán és min ségének a tanulás min ségére gyakorolt hatását,
természettudományokon alapuló nemzetközi TIMSS ezért nagy hangsúlyt fektetnek annak fejlesztésére. Ennek
vizsgán a szingapúri diákok el kel pontszámokat érdekében három tevékenységet végeznek hatékonyan:
szereznek annak ellenére, hogy a szingapúri állam a
 megfelel embereket alkalmazzák tanárként (az
• A
fejlett országok között az egyik legkisebb összeget fordítja
oktatási rendszer csak olyan jó, mint a tanárok, akik
az általános iskolákra. Finnországban a gyerekek hét
alkotják).

13
éves korban kezdik az iskolát, és naponta csak négy-öt
órát vannak iskolában az els két évben. Tizenöt éves  leend tanárokat hatékony pedagógussá képzik
• A
korukra mégis a világ élvonalába kerülnek a matematika, (az eredményeken csak a tanítás fejlesztésével lehet
természettudományok, olvasás és problémamegoldás javítani).
terén, teljes 50 ponttal megel zve a szomszédos Norvégia
• O
 lyan rendszereket és célzott támogatást
diákjait. Az amerikai Bostonban mindössze hat év alatt
alkalmaznak, amelyek garantálják, hogy minden
25%-ról 74%-ra n tt azon diákok száma, akik megfelelnek
gyermek élvezhesse a kiváló tanítás el nyeit (a
az MCAS követelményeinek matematikából, és 43%-ról
rendszer csak akkor érheti el maximális potenciálját, ha
77%-ra azoké, akik angolból.
minden diák teljesítménye javul).
Nyilvánvaló, hogy az iskolák között elkerülhetetlenek
A fenti célok megvalósításához a rendszer egyéb
az eltérések: a szöuli, helsinkii és chicagói döntéshozók
elemeit is módosítani kellett, a finanszírozási struktúráktól
teljesen más kulturális és politikai környezetben
az iskolák vezetésén keresztül az ösztönzésig.
dolgoznak, és más kihívásokkal kell szembenézniük.
A tárgyalt rendszerek gondoskodnak a szükséges
Egyes rendszerek szöges ellentétben állnak másokkal:
alapvet feltételekr l, így a szigorú szabványok és
a hollandok sikerüket jórészt a felel sség áthárításának
értékelés, az egyértelm elvárások, az egyénre szabott
tudják be, míg a szingapúriak szerint jó eredményeik
támogatás (tanároknak és diákoknak), a megfelel
a szigorú központi szabályozásnak tudhatók be. Az angol
pénzeszközök, intézmények és más er források
oktatási rendszerben 23.000 iskola van, Bostonban mind-
meglétér l. Ezért, hogy bár az adott rendszer vezet i által
össze 150.
követend utat a kulturális, politikai és iskolavezetési
környezet határozza meg, az általunk megvizsgált
legjobban teljesít rendszerek által kiemelten kezelt
fenti három terület alapvet fontosságú a diákok
eredményeinek javítása érdekében. Ami még ennél is
fontosabb: azon reformok, melyek a fenti célkit zéseket
nem teszik magukévá, valószín leg nem járulnak hozzá a
döntéshozói szándék megvalósulásához, az eredmények
javulásához. A jelentés további részében a fenti három
területet vizsgáljuk meg nagyobb részletességgel.
15
A
“ z oktatási rendszer csak
olyan jó, mint a tanárok,
akik alkotják"
A legjobban teljesít oktatási rendszerekben több al- nincs korábbi tapasztalatuk ezen a téren (a tanárok Kultúra, politika és a tanítás
kalmas ember szeretne tanárrá válni, ami sikeresebb hatékonysága drámai mértékben n a tanítás els öt presztízse
diákokat eredményez. A tanárképzésre különösen nehéz évében). Valamennyi vizsgált rendszerben jellemz volt, hogy
bekerülni, hatékony módszereket alkalmaznak a meg- Az általunk tanulmányozott legsikeresebb a döntéshozók és mások is a döntéshozók hatáskörén
felel jelentkez k kiválasztására, és jó (de nem kima- rendszerekben a tanárok az egyetemet végzettek fels kívül es tényez knek tulajdonították azt, hogy sikerül a
gasló) kezd fizetést kínálnak. Ezzel a szakma tekintélye egyharmadából kerülnek ki: Dél-Koreában a legjobb 5, tehetséges embereket a tanári pályára csábítani (és azt
megn , aminek következtében még kiválóbb jelentkez Finnországban a legjobb 10, Szingapúrban és is, ha nem). Ilyen tényez volt többek között a történelem,
ket fog vonzani. Hong Kongban a legjobb 30 százalékból. Az Egyesült Ál- a kultúra, és a tanítás presztízse. A kívülállók különösen
Az iskolarendszer min sége a tanárok teljesítményét la-mok-ban alkalmazott, gyors fejl dést felmutató gyakran tulajdonítják az ázsiai iskolai rendszerek sikerét
l függ. Anekdotális és statisztikai bizonyíték is számtalan programok, mint a Boston Teacher Residency, a New az oktatás nagy társadalmi elismertségének és a tanárok
van arra, hogy kiváló teljesítmény csak akkor érhet el, York Teaching Fellows és a Chicago Teaching Fellows iránti, a konfuciánus hagyományokból ered , nagyfokú
ha a megfelel emberek állnak a katedrán. Egy dél- ugyanezen az elven, a legjobb egyetemek végz seinek tiszteletnek.
koreai döntéshozó így fogalmazott: „Az oktatási rendszer megcélzásán alapulnak. E széles körben elterjedt nézettel ellentétben a vizs-
csak olyan jó, mint a tanárok, akik alkotják”. Az Egyesült Ezzel szemben a rosszul teljesít iskolarendszerek gálatok azt igazolják, hogy a kulturális környezett l
Államokban végzett kutatások kimutatták, hogy „a tanár jellemz en nem a megfelel embereket vonzzák. Az függetlenül ugyanazok az általános politikai alapelvek
olvasottsága, melyet szókincs-tesztekkel és más szab- Amerikai Munkaer Képességeit Vizsgáló Új Bizottság hoznak sikert minden iskolarendszerben. Azon európai
ványos tesztekkel lehet mérni, nagyobb hatással van megállapítása szerint: „Tanáraink az egyetemre felvett és amerikai iskolarendszerek, melyek az ázsiaiakhoz
a diákok teljesítményére, mint a tanár bármely más, gimnazisták alsó harmadából kerülnek ki... a diákok hasonló politikai döntéseket hoztak, hasonló vagy még
mérhet tulajdonsága.” Egyes kutatások arra a (vita- képtelenek [a megfelel képességek megszerzésével] magasabb színvonalat képvisel jelentkez ket vonzanak.
tott) következtetésre jutottak, hogy azok a tanárok, akik leérettségizni… ha még a tanárok sem rendelkeznek A Chicago Teaching Fellows és a Boston Teacher Resi-
a Teach For America tagjai (ez a program a legjobb azokkal a képességekkel és tudással, amit a gyerekekt l dency programok például ugyanolyan min ség
egyetemek végz seit célozza meg), sokkal jobb ered- elvárunk.” Egy közel-keleti döntéshozó (ebben a jelentkez ket vonzanak, mint a szingapúri és Hong
ményeket érnek el diákjaikkal, mint más tanárok, annak térségben a tanárok hagyományosan a diplomások Kong-i rendszerek. Bizonyos rendszerekben olyan
ellenére, hogy csak rövid képzésen vesznek részt, a legalsó harmadából kerülnek ki) így foglalta össze stratégiai közbeavatkozásokat végeztek, melyek rövid
legnehezebb iskolákban dolgoznak, és általában a helyzetet: „faakid ashay la yua’tee” („Mib l adna az, id alatt átformálták a tanári pálya státuszát: Angliában a
akinek nincs?”). tanítás mindössze öt év alatt a legnépszer bb karrier lett
az egyetemisták és diplomások között. Még azon rend-
szerekben is, ahol a tanítás presztízse hagyományosan
magas, ez a fajta politika jelent s hatással bírt. A legjobban teljesít iskolarendszerek majdnem minden A szingapúri és finnországi kiválasztási eljárások a
Finnországban az általános iskolai tanárok elismertségét esetben elértek két dolgot: hatékony módszereket leghatékonyabbak között vannak. Mindkett nagy hang-
megemelték a középiskolai tanárokhoz képest, és dolgoztak ki a tanárok kiválasztására és képzésére, súlyt fektet a jelentkez k tanulmányi sikereire, kommu-
ehhez mindössze havi 100 euró fizetésmódosításra volt és jó kezdö fizetést kínálnak. Ez a két tényez nikációs képességeire és a tanítás iránti motivációjára.
szükség. Dél-Koreában az általános és középiskolai egyértelm és kimutatható hatással van a tanári pályára Szingapúrban egységes, országos hatókör felvételi
tanárok státusza között jelent s különbség van, ami teljes lép k színvonalára. A rosszul teljesít rendszerekb l eljárást dolgoztak ki, melyet az oktatási minisztérium és
mértékben annak tudható be, hogy a kormány szabá- általában hiányzik ez a két elem. az Országos Oktatási Intézet közösen irányít (7. ábra).
lyozza a tanítói képzésre bekerül k létszámát. Valamen-
nyi vizsgált rendszerben arra találtunk bizonyítékot,
A tanárok kiválasztása és
képzése

17
hogy a politikai döntések a kulturális környezett l Finnországban a felvételi els köre országosan zajlik,
függetlenül nagy hatással vannak a tanári pálya A legjobban teljesít oktatási rendszerek hatékonyabb mely 2007-t l a számolási készséget, írás-olvasási és
megítélésére. módon választják ki a tanárképzésre jelentkez k közül probléma-megoldási képességet felmér feleletválasz-
a megfelel személyeket, mint rosszul teljesít társaik. tós vizsgán fog alapulni. A legjobb pontszámokat elér
A különböz rendszerekben közös stratégiák és jó Tisztában vannak vele, hogy egy rossz döntés akár 40 jelentkez k bekerülnek a második körbe, melyet maguk
gyakorlatok fedezhet k fel a tehetséges jelentkez k évnyi rossz tanítást eredményezhet. E mechanizmusok az egyetemek felügyelnek. Ekkor kommunikációs
tanári pályára vonzása terén. Anglia az üzleti életb l annak felismerésén alapulnak, hogy hatékony tanárrá képességeiket, tanulási készségüket, tanulási
kölcsönzött marketing és toborzó technikákkal növelte csak az válhat, aki bizonyos képességekkel még a kép- potenciáljukat és a tanári pálya iránti elkötelezettségüket
a jelentkez k színvonalát. A jól teljesít iskolarendszerek zés megkezdése el tt rendelkezik: fejlett írás-olvasási és vizsgálják. A képzés befejezését követ en a leend
többségében megkönnyítik a tanári pályára lépést azzal, számolási készség, er s kapcsolati és kommunikációs tanároknak még egy vizsgán is meg kell felelniük, amit a
hogy a munkatapasztalattal rendelkez k számára alter- képességek, készség a tanulásra és a tanítás vágya. A majdani munkahelyükül szolgáló iskola vezényel le
natív folyamatokat kínálnak. A jó rendszerek felismerik kiválasztási eljárásokat ezért úgy alakítják ki, hogy ezen (8. ábra).
saját tökéletlenségüket is, és olyan folyamatokat vezetnek képességeket és tulajdonságokat vizsgálják, és ennek
be, melyek révén a gyenge teljesítmény tanárok alapján válogatják ki a legjobb jelentkez ket.
kinevezésük után röviddel eltávolíthatók.
7. Ábra: Szingapúr: tanárok kiválasztása 8. Ábra: Finnország – a tanárok kiválasztása A legjobban teljesít k
oktatási rendszerek
hatékonyabb módon
• Szigorú képességvizsgálat: 300 kérdéses, többszörös
• Minimális alkalmasság ellenĘrzése: Országos feleletválasztásos teszt, számolási képességek, írás-olvasás és
– Tanulmányi eredmény tekintetében a jelöltek legyenek problémamegoldás (2007-tĘl, az elsĘ kört korábban középiskolai
szĦrés

választják ki a
osztályzatokra és egyéb tényezĘkre alapozták)
Életrajzok évfolyamuk felsĘ 30%-ban
vizsgálata – Minden jelöltnek legyen meg a megfelelĘ iskolai és
egyetemi képzettsége • Általános tudásszint és írás-olvasási képesség vizsgálata

tanárképzésre jelentkez k
– A jelöltek mutassanak érdeklĘdést a gyerekek és az FelmérĘ - A tesztek az információ-feldolgozás, a kritikus gondolkodás és
az adat-szintetizálás képességét vizsgálják
oktatás iránt tesztek - Tanulmányi eredmény tekintetében a jelöltek legyenek

közül a megfelel
• Írás-olvasási készségek ellenĘrzése: (egyetem) évfolyamuk felsĘ 20%-ban
– Magas szintĦ írási-olvasási készségek • Tanítási alkalmasság ellenĘrzése: Az interjúk során vizsgálják a
FelmérĘ Csak minden Csak minden

személyeket, mint
– A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanárok írási- tanítás és a tanulás iránti motivációt, a kommunikációs készségeket
tesztek olvasási készsége minden más mérhetĘ változónál
6. jelentkezĘt Interjúk 10.
és az emocionális intelligenciát
alkalmaznak (egyetem) jelentkezĘt
jobban kihat a teljesítményre

rosszul teljesít
tanárként alkalmaznak
• Hozzáállás, képességek és személyiség ellenĘrzése: • Tanítási alkalmasság ellenĘrzése: Csoportos gyakorlatokkal és tanárként*
– A vizsgálatot három tapasztalt iskolaigazgató vezeti bemutató tanítással tesztelik a kommunikációs és interperszonális
Csoportmunka

társaik
Interjúk – Gyakorlati illetve tevékenység tesztekre is sor kerülhet készségeket
(egyetem)

• Hozzáállás, képességek és személyiség ellenĘrzése:


– A NIE-nél a tanárokat megfigyelik kezdeti tanári képzés • A tanárképzés befejeztével a jelölteket iskolák alkalmazzák
Megfigyelés a alatt
NIE-nél Állásajánlat
– A jelöltek egy kis részét, akik nem felelnek meg az elĘírt
iskolánál
követelményeknek, eltanácsolják a kurzusról

* Egyetemenként változó
Forrás: Interjúk: Oktatási Minisztérium (Szingapúr) Forrás: Tanárok toborzása, fejlesztése és megtartása: Háttérinterjú Finnországhoz, interjúk, McKinsey
A megfelel felvételi eljárás alkalmazása mellett ha- 9. Ábra: A jelöltek szĦrése vev k közrem ködése. A képzés is megsínyli a túl
sonlóan fontos annak biztosítása, hogy a válogatásra magas diákszámot: ha csak annyi embert vennének fel,
az alkalmas id ben kerüljön sor. A tanárok az általunk ahány tanárra szükség van, minden egyes diák kép-
vizsgált valamennyi rendszerben képzéssel kezdték zésére közel háromszor több id t fordíthatnának. Össz-
Középiskola
szakmai karrierjüket. A legtöbb esetben ez három- vagy vagy ességében a 2. lehet ség általában alacsonyabb státuszú
egyetem Tanár-
négyéves alapdiplomás képzést, vagy egy más szakon (nem képzĘ Iskolai
programot, ezen keresztül alacsony
történ diplomázást követ en egyéves posztgraduális pedagógiai program tanítás presztízs szakmát eredményez. Ezt követ en a tanítás
jellegĦ
képzést jelent. A tanárok kiválasztására így két mód diploma) lefelé mutató spirálba kerül.
nyílik (9. ábra).
A ranglista élén álló iskolarendszerekben korlátozott a
1. lehet ség: Az els modellben még a képzés lehet ség a tanárképzésre való bekerülésre. Az állam itt
el tt választják ki a megfelel embereket, és a 1. Opció: Itt történik a jelöltek szĦrése 2. Opció: Itt történik a jelöltek
közvetlenül szabályoz, a képzési helyek számának oly
képzésen elérhet helyek számát a kiválasztott (A legjobban teljesítĘ intézmények szĦrése (Az iskolák többsége) módon történ meghatározásával, hogy az megfeleljen a
többsége)
jelentkez kéhez igazítják. keresletnek. Szingapúrban a jelöltek el zetes sz résen és
tesztelésen esnek át, miel tt bekerülnének a képzésbe
2. lehet ség: A második modellben várnak addig, Forrás: OECD, Hatékony tanárok toborzása, fejlesztése és megtartása;interjúk, McKinsey

(10. ábra). Ezt követ en az Oktatási Minisztérium hivata-


amíg a leend tanárok megszerzik diplomájukat,
losan alkalmazza ket, és a képzés ideje alatt is fizetést
ezután választják ki közülük a legjobbakat.
kapnak. Ennek megfelel en a tanárképzés elérhetetlen
A világ oktatási rendszereinek többségében a második 10. Ábra: Szingapúr – Toborzás a tanári pályára azok számára, akiknek kevés választási lehet ségük
megoldást alkalmazzák, de a legjobban teljesít k között BECSLÉS van. A felvételi rendszer szigorúsága vonzóvá teszi a
az els variációi dominálnak. A tanárképzésre jelentkezĘk aránya az alkalmazásban álló tanárokhoz
képest
tanárképzést a legjobban teljesít k körében.
2005 Másrészt, mivel a képzésben kevesen vesznek részt,
Ha nem szabályozzák a tanárképzésbe 100
-80%
Kemény felvételi Szingapúr többet tud költeni (és többet is költ) a
bekerül k számát, az szinte kivétel nélkül túlképzéshez folyamat, hogy az
érdeklĘdĘ tanárképzésre (diákra bontva), mint más oktatási
vezet, ami rossz hatással van a tanárok min ségére. pályázók közül Szinte
csak a legjobbak mindenkibĘl rendszerek. Összességében a tanárképzés vonzó és
Az egyik vizsgált rendszerben 100 tanári szakra tanár lesz, akit
kerülhessenek be
fölvettek elismert szak, ennek következtében a tanítás vonzó
jelentkez közül 20-ból lett tanár. A 100 jelentkez b l
és elismert karrier.
75-öt vettek fel, ami azt sugallja, hogy tanári szakra 20 18 18 18

bekerülni meglehet sen könny . A diploma A szingapúrihoz hasonló szerkezetet számos más
megszerzése után azonban, a túlkínálat miatt, a friss Hallgatók, Hallgatók, Hallgatók, Hallgatók, Hallgatók országban is létrehoztak. Finnország korlátozza a
akik tanár- akiknek akik be- akik akiket ta-
tanárok nehezen találnak munkát, így a tehetsége- képzésre felajánlják iratkoznak elvégzik a nárként tanárképzésbe bejutók számát, hogy a tanárok száma
jelent- a tanár- a tanár- tanári alkal-
sebb diákok számára nem vonzó ez a karrier. Az adott keznek képzést képzésre szakot maznak megfeleljen a keresletnek, és az egyetemek csak
körülmények között a tanári szakokra azok jelentkeznek, Forrás: interjúk, McKinsey
az országos felmér kön megfelelt jelentkez k közül
akik viszonylag kevés választási lehet séggel ren- válogathatnak. Bostonban, Chicagóban és New Yorkban
delkeznek. némiképp eltér megoldást alkalmaznak: Itt csak a
Fellows és Residency programra felvételt nyer k számát
Ahogy a képzésben részt vev k min sége
korlátozzák (nem valamennyi leend tanárét).
romlik, úgy romlik a kurzus színvonala is, hiszen a
Ezen programokra az egész rendszerre kiterjed
tanulási élményben dönt szerepet játszik az órán részt
felvételin keresztül lehet bekerülni. Akinek sikerül,
annak már a képzés megkezdése el tt tanári állást ga- (2005 decemberében 59.090 jelentkezés érkezett 5.245 • A
 lternatív útvonalak: Ahol a rendszer kialakítója
rantálnak. Mindkét program a városi átlagot jóval meg- pozícióra). Ennek eredménye, hogy az általános iskolai a finanszírozáson keresztül nem tudja befolyásolni
haladó színvonalú jelentkez kr l számol be. Angliában tanítással szemben a középiskolai tanítás presztízse az egyetemek felvételi döntéseit, alternatív útvon-
a tanárképzés finanszírozásán keresztül igyekeznek csökkent Dél-Koreában, és a legjobban alakat alakított ki a megfelel jelöltek képzésbe való
szabályozni a kínálatot, és garantálni azt, hogy minden teljesít diplomások nem találják vonzó karriernek. bejutását el segítend . A bostoni Teacher Residency,
képzést nyújtó intézmény megfeleljen a chicagói Teaching Fellows és a New York-i Teach-
A szigorú felvételi követelmények el nyei nyilvánvalóak.
a felvételiztetésre vonatkozó általános min ségi ing Fellows programok mind ezt a célt szolgálják, és
Az iskolarendszerek nagyjából ugyanazt a három
szabályoknak. tanári állást garantálnak a résztvev knek még a tanári
módszert alkalmazzák annak biztosítására, hogy a
képzés megkezdése el tt. Ezekben a körzetekben
Ékes példája annak, milyen pozitív hatással lehet kiképzett tanárok száma megfeleljen a kereslet

19
megállapodás született a helyi iskolákkal és
a jelentkez k színvonalára a tanárképzésbe való szintjének.
egyetemekkel a kiválasztott jelöltek képzését illet en.
bekerülés korlátozása a dél-koreai általános és
• E
 gységes felvételi rendszer: Szingapúrban és
középiskolai tanárok közötti különbségtétel. A frissdiplomások verbuválásának alternatív
Finnországban, bár eltér mértékben, de az állam
módozatai mellett a legjobban teljesít rendszerek arra
Aki tanítóvá szeretne válni, annak négyéves alap- szabályozza a teljes folyamatot. Szingapúrban a
is találtak megoldást, hogy vonzzák a tapasztalt
diplomás képzésen kell részt vennie egy Nemzeti leend tanárokat az oktatási minisztérium választja
jelentkez ket. A tanárképzés általában különböz
Pedagógiai Egyetemen. A képzésen a tanárok iránti ki és alkalmazza még a tanárképzés megkezdése
akadályokat állít az ilyen jelentkez k útjába. Azoknak a
igényhez igazítják a helyek számát. A felvétel a el tt. Finnországban kétlépcs s eljárást alkalmaznak.
diplomásoknak, akik más karrierpályáról szeretnének
tanulmányi eredményeken múlik. Az alapdiplomás Az els lépésben a leend tanárok országos felmér n
átállni a tanárira, általában egyéves képzésen kell részt
képzésekre Koreában az országos középiskolai felvételi vesznek részt, a második lépésben az egyetemek az
venniük, vagyis elveszítik egyévi fizetésüket, és a
vizsgán lehet bekerülni. A tanárképz szakokra az els körben megfelelt jelentkez k közül választják ki
kurzus díjait is állniuk kell. Emiatt a tapasztalattal
egyes évfolyamok fels 5%-ához tartozók kerülhetnek diákjaikat. A tanárképzésben elérhet helyek számát
rendelkez diplomások, különösen a családosok és más
be. A felvételi ennek megfelel en szigorú, és az ezen mindkét rendszerben a tanárok iránti kereslethez
pénzügyi kötelezettségekkel rendelkez k számára a
szakokon végzettek biztosan találnak munkát a szak- igazítják.
pálya egyáltalán nem vonzó.
májukban. Ily módon biztosítható, hogy a kurzus vonzó
• A
 képzés szabályozása a finanszírozáson
legyen, státusza és min sége pedig magas. Az alternatív útvonalak megnyitásával, a jelentkez kre
keresztül: Hong Kongban, Angliában és
nehezed anyagi teher enyhítésével jelent sen megn
Dél-Korea teljesen más eljárást alkalmaz a középiskolai Dél-Koreában az állam a tanítói képzés finanszíro-
a potenciális jelentkez k számaz. A legtöbb rendszerben
tanárok képzését illet en, mely nagyon hasonló ered- zásán keresztül szabályozza a tanulók (és a tanárkép-
szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy az ezen
ményekre vezet. Míg a képzésre bocsátott tanítók számát zésben elérhet helyek) számát. Mivel csak korlátozott
programokra jelentkez k magasabb színvonalat
gondosan a kereslethez igazítják, a tanároknál nincs számú jelentkez t vehetnek fel, az egyetemek szigo-
képviselnek (11. ábra).
ilyen megkötés. A jelentkez k szabadon elvégezhetik rúan megválogatják diákjaikat, és csak a legjobbak
a képzést a több mint 350 versenyben lév egyetem vehetnek részt a képzésben. Ez a rendszer valószín Valószín leg az angol felvételi eljárás a legsokrét bb,
bármelyikén. A friss diplomások ezután a 16 tartományi leg Angliában m ködik a legjobban, ahol meghatá- hiszen az angol rendszerben minden más
vagy nagyvárosi oktatási iroda egyikéhez nyújthatják be rozták az új tanároktól elvárt képességeket, szigorú rendszernél több a lehet ség a tanárrá válásra. 2006-ban
jelentkezésüket. Ennek eredménye a jelent s túlkínálat: min ségbiztosítási rendszert vezettek be és 32-féle módja volt ennek, bár a képzés végén elvárt
Dél-Koreában ötször annyi tanár végez évente, mint büntetéseket alkalmaztak a rosszul teljesít kkel képességek, tudás és viselkedés minden leend tanár
amennyire szükség van. Az évek során ez a probléma szemben. Ezzel biztosítják, hogy a képzést nyújtó esetében ugyanaz.
egyre súlyosabb lett, ma a diplomás tanárok száma intézmények jól megválogassák a tanárképzésben
tizenegyszerese a betöltetlen tanári posztok számának résztvev ket.
Egy kivételt l eltekintve az összes általunk
11. Ábra: Gyakorlott tanárjelölteknek szóló programok
vizsgált jól teljesít rendszerben az egy f re es
GDP-hez viszonyítva az OECD átlagának megfelel , vagy
Életkor Szegmens
Boston • A Boston Teacher Residency során új tanárokat

annál magasabb fizetést kínáltak a kezd tanároknak


18 képeznek, a képzés alatt fizetést kapnak és
Középiskolát fedezik a képzési költségeiket is
• A jelentkezĘk évfolyamuk felsĘ tizedében vannak,
végzettek "képzettebb, érettebb”
21
22
Egyetemet
Chicago • A Chicago Teaching Fellows tanárképzési
program során a jelöltek fizetést is kapnak A jó fizetés természetesen nem a legf bb vagy az
végzettek • A jelentkezĘk jobb képességekkel rendelkeznek
és tovább maradnak mint a normál módon
A jól teljesít rendszerek többségében felismerték, hogy egyetlen oka annak, hogy valaki tanárrá szeretne válni.
23
felvettek egyetlen felvételi eljárás sem lehet tökéletes, ezért olyan A felmérések tanúsága szerint az emberek a
24
Anglia • Az új tanárok 20%-a a munkaadóján keresztül jut
mechanizmusokat vezettek be, melyekkel a legrosszab- legkülönböz bb okokból szeretnének tanárrá válni.
el a tanári pályához
• A tanítás minĘsége és a diákok eredményei két
bul teljesít tanárokat szükség esetén még az állásba Ezek közül a legfontosabb, hogy segíteni kívánják a
Tapasztalt év után jobbak mint a hagyományos út esetében
kerülést követ en is el lehet távolítani. A gyorsan következ nemzedék boldogulását egy olyan világban,
tanárjelöltek
fejl d bostoni és chicagói rendszerekben a tanárokat ahol a képességek és a tudás elengedhetetlenek a
Szingapúr • Végzéskor minden tanárjelölt fizetést kap és
csak három, illetve négyévnyi gyakorlat után vég- sikerhez. A fizetést ritkán említik mint legf bb okot, még
garantált állást
legesítik. Ily módon a nem megfelel tanárokat ki lehet ott is, ahol a bérszint kifejezetten jó. Egy finn tanár így
Forrás: Interjúk, McKinsey
emelni. Angliában és Új-Zélandon a tanárok csak egy, fogalmazott: „Egyikünk sem a pénz miatt jött ide”.
illetve kétévnyi tanítás után, és az iskolaigazgató pozitív Ugyanezek a tanulmányok ugyanakkor arra is
12. Ábra: KezdĘfizetések az iskolarendszerben értékelésének függvényében kapják meg engedélyüket. rámutatnak, hogy azon iskolarendszerekben, ahol a
Iskolarendszer KezdĘfizetés az egy fĘre jutó GDP %-ban
Új-Zélandon a Tanárok Tanácsa az új tanárok 10%-át kezd fizetések nem érik el más karrierek szintjét, ezek
még külön értékeli, annak ellen rzése érdekében, a jó képesség emberek nem fordulnak a tanítás felé.
Dél-Korea 141
Németország
hogy az iskolaigazgatók értékelése megfelel-e az elvárt
141
színvonalnak. Ennek jelent s iskolapolitikai vonatkozásai vannak. A
Hollandia 99
jól teljesít rendszerekben felismerték, hogy bár fontos,
Hong Kong 97
hogy a tanári fizetések más frissdiplomások bérezésével
Anglia 96
Jó kezd fizetés azonos szinten legyenek, a piaci átlag fölé emelés
Ausztrália 95
Finnország Annak érdekében, hogy a tanári pálya a megfelel nem eredményez jelent s különbséget a jelentkez k
95
Szingapúr 95 jelentkez ket vonzza, fontos a megfelel kezd fizetés számát vagy min ségét illet en. Angliában, ahol a tanári
OECD átlag 95 biztosítása is. Egy kivételt l eltekintve az összes általunk fizetések kevéssel az átlag diplomás kezd bér alatt
Belgium (fl) 92 vizsgált jól teljesít rendszerben az egy f re es GDP-hez voltak, egy kis (10%-os) emelés is jelent s (30%-os)
Egyesült 81 viszonyítva az OECD átlagának megfelel , vagy annál növekedéshez vezetett a jelentkez k számában, míg
Államok
magasabb fizetést kínáltak a kezd tanároknak. Svájcban, ahol a fizetések már különben is maga-
Forrás: OECDAz oktatás gyors áttekintése 2005, Interjúk, McKinsey

Másrészt l érdekes, hogy a legjobban teljesít rendsz- sak voltak (az egy f re jutó GDP 116%-a), a további
erek között a kezd fizetés mértékében minimális az emelések csak kis hatással voltak a tanári pályára je-
eltérés: a legtöbb helyen az egy f re es GDP 95-99%-át lentkez k számára és színvonalára.
fizetik (az OECD egészét nézve a kezd fizetések az egy Ez magyarázhatja, hogy azon országokban, ahol
f re es GDP 44 és 186%-a között mozognak) (12. ábra). magasak a kezd fizetések (Európában Spanyolország,
Németország és Svájc fizeti a GDP-hez viszonyítva
28 Interview: Finland, March, 2007 a legmagasabb béreket), nem sikerült ily módon
jelent s el relépést tenni. Egyedül Dél-Koreában, ahol a
13. Ábra: A legjobban teljesítĘk gyakran kevesebbet A magas fizetések természetesen jelent s terhet rónak Hollandiában a kezd tanárok havi fizetése 1.480 euróról
költenek oktatásra mint az OECD átlag az iskolarendszerre. Ezzel nagyjából háromféle módon 2.006 euróra emelkedett, gyakorlatilag elérve a magán-
Alapfokú oktatási költségvetés tanulónként lehet megbirkózni: szektorban fizetett bérek szintjét. Ezen felül
Iskolarendszer 2002 az egy fĘre jutó GDP %-ban
a legmagasabb fizetés eléréséhez szükséges id tarta-
Boston* 26 • T
 öbbet költeni: A tanárok kezd fizetése egész
mot is lecsökkentették 26 évr l 18 évre, és azt tervezik,
OECD átlag 20 Massachusets államban a bostoni magániskolákban
hogy további 3 évvel megrövidítik a jöv ben. Alberta
Belgium 20 a legmagasabb. Ez úgy lehetséges, hogy a város
hasonlóan járt el: gyorsabban emelte a kezd -, mint
Alberta* 19 több pénzt költ az iskoláira: az általános iskolákra
a maximális fizetéseket, és 2001 óta 81%-ról 70%-ra
Ausztrália 19 költött összeg egy diákra jutó része a GDP 26%-a,
csökkentette a legnagyobb és legkisebb bér közötti
ami messze az OECD átlaga fölött van. A legtöbb

21
Dél-Korea 19
különbséget. Egyes iskolarendszerekben más mecha-
Hollandia 19 kiváló rendszerben azonban kevesebbet költenek az
nizmusokat alkalmaznak az el ütemezés biztosítására,
Egyesült Királyság 18 iskolákra, mint az OECD átlaga – más módokat talál-
pl. a tanárképzés során fizetést vagy ösztöndíjat nyúj-
Finnország 18 tak a magas fizetések finanszírozására (13. ábra).
Szingapúr* 15
ta-nak (Boston, Anglia, Chicago, New York, Szingapúr),
* Becslés
 fizetések el ütemezése: Finnországban,
• A vagy kezd prémiumot adnak az új tanároknak (Anglia).
Forrás: OECDAz oktatás gyors áttekintése 2005, Interjúk, McKinsey
Hollandiában, Új-Zélandon, Ausztráliában és
• A
 z osztálylétszám növelése: Dél-Korea és Szin-
Angliában gyakorlatilag el ütemezik a fizetéseket,
gapúr kevesebb tanárt alkalmaz, mint más országok,
azaz a kezd bér jó, de az OECD más országaihoz
ily módon több pénz jut az egyes tanárokra. Mindkét
14. Ábra: Fizetések Finnországban és az OECD-ben képest a kés bbi emelések alacsonyak. Finnország-
országban felismerték, hogy míg az osztálylétszám
ban az átlagos kezd fizetés és a maximális tanári
viszonylag kis hatással van a tanulási eredményekre
Általános iskolai tanári fizetés az egy fĘre jutó GDP %-ban fizetés közötti különbség mindössze 18% (14. ábra).
(lásd fent), a tanítás színvonala annál inkább be-
159
A jó kezd fizetésekkel Finnország a legjobb diákokat
folyásolja azt. Dél-Koreában a diák-tanár arány 30:1,
131 vonzza a tanári pályára. A tanítás mellett elkötelezet-
míg az OECD átlaga 17:1. Ily módon ugyanakkora
112 112 tek a fizetések ellenére is a pályán maradnak, míg a
költségvetés mellett gyakorlatilag kétszer akkora
95 95 kevésbé elszántak elhagyják azt, ahogy bérezésük
fizetést tudnak nyújtani az egyes tanároknak, mint
a többi karrierhez hasonlítva csökken. A fizetéseket
a többi OECD államban (a tanárok fizetése minden
el ütemez rendszerek két tényez nek köszönhe-
iskolarendszer költségvetésének legnagyobb
tik a sikerüket: egyrészt a fizetés kés bbi emelése
eleme, általában 60-80%-ot tesz ki). Szingapúr
nem olyan fontos a tanári pálya választásában, mint
hasonló stratégiát alkalmazott, de ötvözte azt a
a kezd fizetés, másrészt a tanárok pályán maradása
Finno. OECD Finno. OECD Finno. OECD magasabb kezd fizetésekkel. Ennek köszönhet, hogy
általában nem mutat szoros összefüggést a fizetések
KezdĘfizetés Fizetés 15 év után Maximális fizetés kevesebb pénzt költenek az általános iskolai tanításra,
emelkedésével.
Forrás: OECD, Az oktatás gyors áttekintése,(2005) mint szinte bármely más OECD ország, és ennek el-
Bár a legtöbb iskolarendszerben valószín leg lenére er s jelentkez ket vonzanak a tanári pályára.
fizetések kiemelked en magasak (már induláskor is, de nehézségekbe fog ütközni a fizetési struktúra Emellett, mivel Szingapúrban és Dél-Koreában kevés
ráadásul az OECD átlagához képest akár két és félszer el ütemezés érdekében történ átalakítása, a feladat nem új tanárra van szükség, jobban megválogathatják a
gyorsabban is emelkedhetnek) van a magasabb megoldhatatlan. Az egyik legsikeresebb rendszerben, jelentkez ket. Ez pedig emeli a szakma státuszát, és
fizetésnek látható eredménye a tanári pályára lép k Hollandiában, pontosan ezt tették. 1990 és 1997 között még vonzóbbá teszi azt.
színvonalában.
15. Ábra: Anglia - a TDA hirdetési stratégia 16. Ábra: TDA tanítás-promóció • R
 endszerszint stratégiák: Szingapúrban és
A kezdeti hirdetések arra
Angliában gondosan megtervezett, toborzó
fókuszálnak, hogy leginkább … a késĘbbi hirdetések már programokkal összekapcsolt marketing stratégiákat
mi vonzotta az embereket a jobban tükrözték a motiváló
tanításhoz … tényezĘk megértését ErĘs marketing
alkalmaztak a tanítás megítélésének javítása
1
Gyerekekkel
3 anyagok érdekében. Mindkét országban támaszkodtak
dolgozni az üzleti élet tapasztalataira. A marketinget a friss
2
2 • Tanári toborzó vonal: Telefonvonal, ahol a potenciális
diplomások munkakörülményeit, különösen a fizetést
2
Intellektuális jelentkezĘk regisztráltathatják magukat és további információkat
szerezhetnek
érint , javító intézkedésekkel támogatták.
stimuláció 1 • Rendezvények: Bemutatók, workshopok és ízelítĘ tanfolyamok,
ÉlĘ toborzás
1
melyeket az egész országban tartanak a potenciális
jelentkezĘknek
Az angol Iskolai Képzési és Fejlesztési Ügynökség
3
Fizetés és • Nyitott iskolák: 500 kijelölt iskola, ahol a potenciális jelentkezĘk
ellátogathatnak a tanítással ismerkedni (TDA) nyomon követte a marketing kampányok keltette
karrierpálya
Olyan programok,
visszhangot, és a visszajelzéseknek megfelel en
amelyeket kifejezetten
valamilyen szükséglet
finomította az üzeneteket (15. ábra).
kielégítésére terveztek
A TDA azt a feladatot kapta, hogy emelje a tanárképzésre
jelentkez k számát és színvonalát. Ennek érdekében
az üzleti világban alkalmazott marketing és toborzási
jó gyakorlatokat alkalmazta: gondosan szegmentálta a
célközönséget, fejlett kapcsolatkezel rendszer segít-
magasabb színvonalat képvisel jelölteket vonz, akik ségével felkutatta az egyes jelölteket, forgatókönyveket
A tanítás presztízsének készített képvisel i és a leend tanárok közötti kom-
fontossága segítenek fenntartani a pozitív megítélést. Ahol a tanítók
munikációról, és felméréseket és piackutatást végzett a
megítélése rossz, a kevésbé tehetséges diákokat vonzza,
Valamennyi vizsgált rendszerre igaz, hogy a ami tovább rontja a közvéleményben kialakult képet, és visszajelzések értékelése érdekében (16. ábra). Emellett
megfelel emberek vonzása szorosan összefügg a tanítói ezzel tovább csökkenti a tanári karrier vonzerejét. Ezek a két differenciált programot is támogatott a piac más-más
hivatás megítélésével. A Szingapúrban és Dél-Koreában visszacsatolási folyamatok nagyon er sek, ami azt sugallja, szegmenseinek megragadása érdekében. A Teach First
végzett felmérések tanúsága szerint a közvélemény szerint hogy egy kis politikai változtatás is jelent s hatással lehet a program a legjobb eredményekkel diplomázókat céloz-
a tanárok nagyobb mértékben járulnak hozzá a társadalom tanítás megítélésére. za meg, a FastTrack pedig a jöv iskolaigazgatóit hivatott
fejl déséhez, mint bármely más szakma képvisel i. felkutatni.
A megkérdezett új tanárok rendszert l függetlenül úgy A tanítói pálya becsületét minden iskolarendszerben az
nyilatkoztak, hogy a tanítás presztízse az egyik legfon- alkalmazott politika határozza meg, az pedig könnyen és
tosabb szempont annak eldöntésében, hogy ezt a karriert gyorsan változtatható. A tanítói hivatás megítélésének
akarják-e folytatni. megváltoztatására alapvet en két megközelítés létezik:
Valamennyi iskolarendszerben jelen vannak az  egkülönböztet márkajelzés: Bostonban és Chi-
• M
öner sít visszacsatolások. Ha a tanítás magas státuszát cagóban a Teach First és a Teach For America külön
sikerült megalapozni, a tehetségesebb emberekb l kategóriát alkotnak, és megítélésük is elkülönül. A Teach
lesznek tanárok, ezáltal a szakma becsülete még tovább First és a Teach For America megkülönbözteti magát a f
emelkedik. Ez különösen szembeötl Finnországban és vonalas tanárképzést l: „Azzal, hogy a résztvev ket egy
Dél-Koreában, ahol a hagyományosan jó tanárok miatt a elit csoport tagjává fogadja, a Teach First azok számára is
közvélemény elismeri a tanítás tekintélyét. Így a szakma vonzóvá teszi a tanítást, akik eledáig lenézték ezt a pályát.”
23 Valamennyi vizsgált rendszerre igaz, hogy a megfelel emberek
vonzása szorosan összefügg a tanítói hivatás megítélésével

Amellett, hogy a tanítás küls megítélését formálják, Következtetés mint néhány egyszer , de alapvet fontosságú politikai
a legtöbb rendszerben felismerték, hogy a szakma döntést l: megbízható mechanizmusokat kell kidolgozni
tekintélyét az is befolyásolja, milyen kép alakul ki a A világ iskolarendszereinek fejlesztésér l szóló vita túl a tanárok kiválasztására és képzésére, jó kezd fizetést
közvéleményben a tanárjelöltekt l megkövetelt tudást és gyakran alapul bizonyítékok nélkül kialakított hiedelme- kell kínálni, és figyelmet kell fordítani a tanári szakma
tanulást illet en. ken, például azon, hogy az oktatási rendszer hosszú presztízsére. A legeredményesebb rendszerek min-de-
távú és jelent s fejlesztése lehetséges a tanításban részt nek el tt azt igazolják, hogy az oktatás színvonala és a
• H
 angsúly a fejlesztésen: A finn döntéshozók úgy vev emberek színvonalának javítása nélkül; hogy a tanárok min sége egymástól elválaszthatatlan.
emelték a tanítás tekintélyét, hogy a tanári állásokat döntéshozóknak nincs befolyásuk az olyan fontos vál-
magiszteri (master) fokozathoz kötötték. Szingapúrban tozókra, mint a tanári szakma megbecsülése; hogy jobb
úgy értek el hasonló eredményt, hogy megszigorítot- min ség jelentkez ket csak magasabb fizetéssel
ták a tanárképzési programot, és évente 100 óra fize- lehet a pályára csábítani; hogy a kiváló tanulmányi
tett szakmai fejl dési lehet séget biztosítanak tanáraik eredmény diplomások számára a tanítás soha nem,
számára. vagy legalábbis csak nagyon soká lehet vonzó per-
spektíva. A legsikeresebb iskolarendszerek tapasztalatai
arra mutatnak, hogy ezek a feltételezések nem állják
meg a helyüket.
Szöultól Chicagóig, Londontól Új-Zélandig, és
Helsinkit l Szingapúrig számos példa van arra, hogy
a tanítás presztízsének növelése nem függ olyan nagy
mértékben a magas fizetésekt l és a helyi kultúrától,
25
Az eredményes
tanulás elképzelhetetlen jó
tanitás nélkül”
A legjobban teljesít oktatási rendszerek felismerik, hogy A tanároknak pontosan fel kell tudniuk mérni minden Az iskolarendszer
a tanulási eredmények fejlesztésének egyetlen módja diákjuk er sségeit és gyengéit, kiválasztani a számukra
feladatát így lehetne
a tanítás színvonalának javítása: a tanulás el feltétele a
diákok és tanárok közötti együttm ködés, ezért a tan-
megfelel tanítási módszert, majd hatékonyan és hatá-
sosan elvégezni az oktatást. összefoglalni:
ulás fejlesztése végs soron ennek az interakciónak a gondoskodik arról, hogy
fejlesztését jelenti. Ezekben a rendszerekben azonosítot-
Az els kihívás annak meghatározása, hogy milyen is
a kiváló oktatás. Ez a feladat (a tanterv és a pedagógiai amikor a tanár belép az
ták azokat a lépéseket, amelyekkel ezt a célt a leghaté-
szabályok kialakítása) nehéz, és oktatási szempontból osztályterembe,
konyabban el lehet érni: tanitási gyakorlat felügyelet
ellentmondásos, ugyanakkor a rendszer irányítása a rendelkezésére
mellett, a tanárképzés áthelyezése az osztályterembe,
jobb iskolai vezet k képzése és annak el segítése, hogy
fel l nézve meglehet sen egyszer : meg kell találni a állnak a szükséges
a tanárok egymástól tanulhassanak. Végül, kialakították
legjobb oktatókat, és lehet séget kell biztosítani a szá-
segédanyagok, tudás,
a fenti célkit zések megvalósításának módját.
mukra, hogy vitázva és egyeztetve jobb tantervet és
pedagógiát alakítsanak ki. képesség és ambíció
A diákok teljesítménye minden iskolarendszerben a ahhoz, hogy ma eggyel
tanárok teljesítményének függvénye. „Az iskolarendszer
A kihívás második fele, legalábbis a rendszerirányító
szemszögéb l, jóval összetettebb: több ezer (egyes több gyereknek segítsen
feladatát így lehetne összefoglalni: gondoskodik arról,
országokban több százezer) tanárt kell felruházni az- elérni a megfelel
hogy amikor a tanár belép az osztályterembe, a ren-
zal a tudással és képességgel, amely ahhoz kell, szintet, mint tegnap.
delkezésére állnak a szükséges segédanyagok, tudás,
képesség és ambíció ahhoz, hogy ma eggyel több
hogy minden nap megbízhatóan és a több ezernyi És hogy ugyanezt
gyereknek segítsen elérni a megfelel szintet, mint
tegnap. És hogy ugyanezt megtegye holnap is.” An-
iskolában egységesen, az osztályról osztályra változó
körülményekt l függetlenül kiváló oktatást nyújtsanak – megtegye holnap is
és mindezt minimális felügyelet mellett.
nak biztosítása, hogy a tanárok rendelkezzenek ezzel
a tudással és képességekkel nem egyszer feladat. A A gyorsan fejl d rendszerek mindegyike felismeri
tanároknak számos képességüket kell fejleszteni ah- e második kihívás fontosságát és összetettségét, és
hoz, hogy kiváló színvonalon oktathassanak. Alberta reformtörekvéseik javát az órai tanítás min ségének
városában például több mint 30 tényez t sorolnak fel, javítását célzó stratégiák kialakítására és meg-
melyeket a tanároknak meg kell fontolniuk, ha oktatási valósítására fordítják. Egy bostoni döntéshozó megfogal-
módszert választanak egy adott témához. Kilencéves mazása szerint: „A reform alapját képez három pillér a
korra „egyetlen osztályon belül akár öt vagy több szakmai fejl dés, a szakmai fejl dés és a szakmai
iskolaévnyi különbség is lehet a teljesítményben.” fejl dés... Mindent, az er forrásokat, a szervezetet és az
embereket is a szakmai fejl déshez igazítottunk. 17. Ábra: Anglia: az Országos Írástudási Stratégia hatása magában nem elégséges. Az ilyen változások akkor
történnek meg, amikor a tanárok nagy elvárásokkal,
A körzet költségvetésének öt százalékát szakmai
Stratégiák alkalmazása a tanári minĘség közös céltudattal és mindenekel tt azzal a
fejl désre fordítottuk, ennek 80 százaléka a tanárokat javítására
meggy z déssel rendelkeznek, hogy képesek
illette... Az eredményeket csak a tanítás fejlesztésével
érezhet mértékben javítani a tanítványaik oktatásán.
lehet javítani.” Nem csak a fejl d rendszerekben Azon
tanulók %-
80

ismerték fel ennek a kihívásnak a fontosságát, hanem os aránya, 75 A tanulmányozott reformok közül sok azért nem tudott
akik elérték
a legeredményesebb rendszerekben is. Szingapúr a a célzott
70
kézzelfogható eredményt hozni, mert nem biztosították
írástudási
Nemzeti Oktatási Intézeten keresztül biztosította a szintet a fenti három tényez együttes fennállását. Míg egyes
65
taner kiváló min ség szakmai fejl dését: „Hiába a reformok növelték a számonkérhet séget vagy teljesít-

27
60
legjobb tanterv, a legjobb infrastruktúra és a legjobb ményalapú ösztönzést vezettek be a motiváció javítása
politika, az egész semmit sem ér jó tanárok nélkül... 55 érdekében, a tanárokkal nem ismertették meg saját
Mi tanáraink számára 100 óra szakmai képzést biz- 50
1997 1998 1999 2000
gyengéiket és a jó gyakorlatokat.
tosítunk minden évben... Ha a tanárok nem lelkesek,
B séges bizonyíték támasztja alá, hogy hacsak mind-
a diákok hogyan lehetnének azok?” A reformok An- Forrás: DoE
három fenti tényez nincs biztosítva, csak korlátozott
gliában is az órai tanítási gyakorlat fejlesztését célozták.
fejl dés érhet el. Azok a tanulmányok például, amelyek
Egy döntéshozó megfogalmazása szerint: „1988 és
az Észak-Karolinában, Denverben és Texasban alkalma-
1998 között sok dolog megváltozott, sok dolog alapvet
zott, teljesítményhez kötött fizetés eredményét vizsgálták
en megváltozott, volt ami kétszer-háromszor is. De
a diákok fejl désére vonatkozóan, azt találták, hogy
amikor 1998-ban bementem egy általános iskolai Szükséges, de nem elégséges bár egyes iskolákban megfigyelhet volt némi javulás,
tanórára, nem láttam a különbséget 1988-hoz képest…
A legsikeresebb rendszerekben folyamatosan törek- annak mértéke nem volt számottev . Azok a reformok
1998 óta sikerült változást elérnünk. A reformokat végre
szenek az óraadás min ségének javítására. A tanítás sem járnak sikerrel, ahol a tanároknak workshop-ok
bevittük az osztálytermekbe.”
fejlesztése azonban, bár szükséges, önmagában nem keretében vagy írott anyagokon keresztül bemutatják a
Az oktatás min ségét érint egyes lépések drámai elégséges feltétel. Meg kell találni annak a módját, hogy jó gyakorlatokat, de abban már nem segítenek, hogyan
hatással voltak a diákok teljesítményére. Mindössze hat az osztálytermekben zajló folyamatokat alapvet en lehet ezt a tudást az órai munkában alkalmazni. „Az az
év alatt Bostonban az MCAS elvárásoknak megfelel megváltoztassák. Az egyes tanárok szintjén ez három elképzelés, hogy a küls ötletek bemutatása önmagában
diákok aránya a matematika terén 25%-ról 74%-ra, az dolgot jelent: változást hoz az iskolában és az osztályteremben,
angol nyelv területén 43%-ról 77%-ra n tt. Angliában, alapvet en téves.” A rendelkezésre álló bizonyítékok és
• A
 tanárok felismerik saját gyakorlatuk gyenge
ahol majd’ fél évszázadon keresztül alig volt el relépés azon tény ellenére, hogy szinte minden más szakmában
pontjait. A legtöbb esetben ez nemcsak a cselekede-
a diákok írás-olvasási és számolási készségében, a magától értet d , hogy a képzés valódi környezetben
teik, hanem a mögöttes okok megértését is jelenti.
kormányzat a jó gyakorlaton alapuló országos képzési zajlik (az orvosoké és ápolóké kórházakban, a papoké
programokat vezetett be. Csak három év kellett ahhoz, • A
 tanárok megértik a jó gyakorlatokat. Ezt templomokban, a jogászoké tárgyalótermekben és a
hogy az írás-olvasási mércét teljesít diákok arányát általában csak a jó gyakorlat eredeti környezetben tanácsadóké ügyfelekkel való együttm ködés során),
63%-ról 75%-a növeljék (17. ábra). történ demonstrálásával lehet elérni. a tanárok csak nagyon kevés segítséget kapnak saját
osztálytermük falai között, ahol pedig célzottan és
• A
 tanárok törekszenek a javításra. Ehhez
hatékonyan lehetne foglalkozni a problémákkal.
általában a motiváció mélyebb megváltoztatása szük-
séges, amihez az anyagi ösztönzés módosítása ön-
A rendelkezésre álló bizonyítékok és azon tény
ellenére, hogy szinte minden más szakmában magától
Eltér megközelítések értet d , hogy a képzés valódi környezetben
zajlik (az orvosoké és ápolóké kórházakban, a pa-
A legsikeresebb iskolarendszerek nagyjából négy
módon segítenek a tanároknak az oktatás színvon- poké templomokban, a jogászoké tárgyalótermekben és
alának javításában, a saját gyakorlatuk gyengéinek a tanácsadóké ügyfelekkel való együttm ködés során),
felismerésében, a jó gyakorlat megismerésében és a a tanárok csak nagyon kevés segítséget kapnak saját
szükséges változások bevezetése iránti elkötelezettség osztálytermük falai között, ahol pedig célzottan és
kialakításában.
• G
 yakorlati képességek fejlesztése az
hatékonyan lehetne foglalkozni a problémákkal
alapképzés során: Az alapképzés helyszíne még hatékonyabb lehet, ha az iskolák olyan szakmai A legeredményesebb rendszerek többsége a fenti
számos sikeres rendszerben az osztályterem. Így fejl dési kultúrát alakítanak ki, amely általános gya- módszerek közül kett t vagy hármat is ötvöz. Az els két
hatékonyabban tudják fejleszteni a jelöltek tanítási korlattá teszi a coaching-ot. Ennek érdekében egyes intervenció a tanítás színvonalát javítja, de nem célja a
képességeit. A bostoni (egyéves) Teacher Residency rendszerekben biztosították, hogy az iskola vezet je folyamatos fejl dés kultúrájának meghonosítása, a másik
programon részt vev k például minden héten négy egyben „oktatási vezet ” is legyen. Olyan eljárásokat kett pedig olyan kultúra kialakítására összpontosít, ahol
napot töltenek egy iskolában. Angliában az egyéves vezettek be, melyek segítségével a legjobb tanárok természetes a fenntartható fejl dés.
tanárképz szakokon az id kétharmadát tanítási kerülhetnek az igazgatói székbe, majd megfelel kép-
gyakorlatnak szentelik. Japánban a tanárok a képzés zésben részesítették ket az oktatási vezetés terén, így Gyakorlati képességek
az igazgatók idejük jelent s részét a tanárok számára fejlesztése az alapképzés során
els évében hetente akár két nap is személyes
tanácsadó képzésen vesznek részt. nyújtott coaching és támogató tevékenységek teszik A tanárok oktatói képességeik javát a képzés és szakmai
ki. A sikeres rendszerekben m köd kis iskolák gyakorlat els éveiben szerzik meg. A tanulmányozott
• C
 oach-ok kihelyezése az iskolákba a tanárok igazgatói munkanapjuk 80%-át arra fordítják, hogy iskolarendszerek közül többen is arra mutatnak a
támogatására: Az összes sikeres s gyorsan fejlesszék a tanítás színvonalát, és olyan viselkedés- bizonyítékok, hogy a tanárok ebben az id szakban (az
fejl d rendszerben felismerték, hogy jó tanárokat formákat mutassanak be, amelyek növelik a tanárok alapképzés és a munkába állást követ néhány év során)
csak jó tanárok tudnak képezni. Ehhez pedig szemé- kapacitását és motivációját a folyamatos a lehetségesnél sokkal kevésbé hatékony támogatást
lyes tanácsadó képzésre van szükség az osztálytermi fejl désre. kaptak. Kutatási eredmények igazolják, hogy az
környezetben. Ezért szakért tanárok ülnek be a Egyesült Államokban alkalmazott számos tanárképzési
tanórákra, és személyes tanácsadó képzést, vissza- • A
 tanárok egymás közötti tanulásának
lehet vé tétele: A sikeres rendszerek némelyike programnak alig van hatása a tanárok hatékonyságára.
jelzést nyújtanak, jobb oktatási modelleket mutatnak Ez a helyzet gyakorta azért áll el , mert a képzés
be, és segítenek a tanároknak felülvizsgálni saját gya- megtalálta a módját, hogy segítsen a tanároknak
tanulni egymástól. A tanárok általában egyedül folyamata és az osztályteremben folyó tanítás között
korlatukat. Angliában a kiváló eredményeikért elis- nincsenek igazán közös elemek, vagy ha vannak is, nem
mert tanárok kevesebb órát tartanak, hogy maradjon dolgoznak. A legeredményesebb rendszerek néme-
lyikében, így Japánban és Finnországban azonban elég. Angus McBeath, az albertai Edmonton’s iskolák
idejük munkatársaik támogatására. Chicagóban és volt tanfelügyel je szavaival élve: „Eszünkbe sem jutna
Bostonban az írás-olvasási készséget fejleszt coach- együttm ködnek, közösen alakítják ki az óratervet,
részt vesznek egymás óráin, és támogatják egymás egy frissen végzett orvosnak azt mondani: 'Menj, operálj
ok segítik a tanárokat az osztályteremben. meg valakit!', amíg három vagy négy évig nem kapott
fejl dését. Ezekben a rendszerekben olyan iskolai
 atékony oktatási vezet k kiválasztása és
• H kultúrát teremtenek, ahol a közös tervezés, az oktatás szakért felügyelet mellett gyakorlati képzést...
fejlesztése: A coaching hatékony közbeavatkozás, de értékelése és a munkatársaktól érkez visszajelzések De a tanárokkal pontosan ezt tesszük: kiküldjük ket az
természetesek és az iskolai élet mindennapos részei. osztály-termekbe, aztán rájuk sem hederítünk többé.”
Ily módon biztosított a tanárok folyamatos fejl dése.
Az általunk vizsgált jobb iskolarendszerek közül Angliában bevezették a „beiktatás éve” intézményét a tervezésben. Egyes esetekben a helyi
valamennyiben beépítették a gyakorlati oktatást a is, melynek során a frissen végzett tanárok foko- önkormányzat vagy a minisztérium teljes
tanárképzésbe. Boston, Anglia, Finnország és Japán zott támogatást és felügyeletet kapnak, és keves- munkaid s tanácsadókat foglalkoztat, máskor csak bi-
még ennél is továbblépett, növelte a frissen végzett ebb órát kell tartaniuk, hogy több idejük maradjon zonyítottan kiváló tanárokról van szó, akiknek könnyítik
tanároknak járó intenzív gyakorlati támogatást és gon- a tervezésre és képzésre, valamint rendszeres a tanítási kötelezettségeit, hogy legyen idejük támogatni
doskodott róla, hogy a nyújtott segítség hatékony legyen. teljesítményértékeléseket kapnak a javításra szoruló kollégáik munkáját. Szingapúrban vezet tanárokat és
területek azonosítása érdekében. igazgatókat jelölnek ki szakért kként az egyes iskolákba,
• B
 oston: Bostonban az orvos rezidensi rendszer
a tanárok fejl désének el segítése érdekében.
mintájára szervezett tanárképzést vezettek be, mely • F
 innország: A legtöbb pedagógiai szak saját
a jelent s gyakorlati tapasztalatszerzést ötvözi a stabil gyakorlóiskolával rendelkezik: ezek teljesen funk- A felkészít tanárok (coach) alkalmazása rövid id alatt

29 elméleti háttérrel és a magas szint (magiszteri, azaz


master) diploma megszerzésével. Egy bevezet
jelleg hathetes nyári iskolát követ en a tanárok egy
évet töltenek tanoncként egy iskolában. Ez id alatt
cionális intézmények, ahol a leend tanárok kezd
gyakorlatukat elvégezhetik. A szervezeti felépítés
olyan, hogy biztosítsa, a tanárképzés szorosan
illeszkedjék az iskolai gyakorlathoz, és a szak
is jelent s el relépéseket hozhat. Az Országos Írás-
olvasási és Számkészség Stratégiák keretében Anglia
minden általános iskolában képzett ki számkézség- és
írás-olvasási képesség coach-okat. A felkészít k kép-
heti négy napban egy tapasztalt tanár alatt dolgoznak, vezet i az osztályteremben szerzett tapasztalatokat zésére országos szakért kb l szerveztek hálózatot,
egy napig pedig elméleti tanulmányokat folytatnak. beépíthessék a képzés tananyagába. akik a diákok fejl dését támogató hatékony pedagógiai
A második éven minden tanár kap egy mentort, aki gyakorlatra és az azok alkalmazását segít technikákra
• J apán: A japán egyetemeken els sorban a
minden héten két és fél órás, az osztályteremben összpontosítanak. Az eredmény: jelent s fejl dés a
leend tanárok alapvet képességeire, szaktárgyi
folyó tanácsadó támogatást nyújt. A mentorok diákok eredményei terén mindössze három év alatt.
ismereteire és pedagógiai tudására összpontosítanak.
„modelleznek, besegítenek a tanításba, megfigyelnek A Közel-Keleten több országban is sikerrel alkalmazták a
1989-ben intenzív programot vezettek be az els éves
és segítenek az osztály kezelésében, az órák tanácsadó képzés (coaching) rendszerét az iskolákban.
tanároknak, melynek során a gyakorlatban fejleszthe-
megtervezésében és az oktatási stratégiák Itt külföldi szakért k bevonásával igyekeztek a leend
tik tanítói képességeiket. E program során a leend
kialakításában.” A mentorok tevékenységének tanárokat különböz tanítási stílusokkal megismertetni.
tanárok teljes munkaid ben iskolában dolgoznak, és
fejlesztése érdekében Bostonban több teljes
az els évben heti két nap személyes tanácsadást és
munkaid s specialista mentort is alkalmaznak, akik
támogatást kapnak az „útmutató tanároktól”. Az A hatékony oktatási vezet k
14-14 frissen végzett tanárt támogatnak.
útmutató tanárok tanácsadók és mentorok, de nem kiválasztása és továbbképzése
• A
 nglia: Angliában a tanárképzés finanszírozását értékelik a tanárok osztálytermi teljesítményét az Az iskolák vezetésével foglalkozó kutatások arra mutat-
teljes mértékben egy új hivatal, az Iskolai Képzési és els évben. nak, hogy „az iskola vezetésénél csak a tantermekben
Fejlesztési Ügynökség (TDA) felügyeletére bízták. végzett munka van nagyobb hatással a tanulmányi
A TDA szigorú szabályokat állított fel tanárképzésre Tanácsadók kihelyezése iskolákba eredményekre.” A független szakfelügyelet által jó vagy
vonatkozóan, a legtöbb kurzuson minimum 24 hét a tanárok támogatására kiváló min sítésbe sorolt angol iskolák mintegy 97%-a jó
gyakorlat a kötelez (az egyéves programoknak ez A következ feladat annak biztosítása, hogy a vagy kiváló min sítés vezet i csapat irányítása alatt áll.
a kétharmadát teszi ki), oly módon, hogy az osztály- gyakor-lat közben nyújtott támogatás hatékonyan segítse A kielégít vagy ennél rosszabb min sítést kapott vezet
teremben szerzett tapasztalat jó tanulási környezetet az oktatási képességek fejlesztését. Sok rendszer gyako- -ség által irányított iskoláknak mindössze 8%-a kapott jó
teremtsen a leend tanárok számára. A képzési in- rlati tanácsadást vezetett be ennek érdekében. Tanártár- vagy kiváló értékelést. A kutatási eredmények azt mu-
tézményeket független felügyel k ellen rzik; a TDA saik támogatására kiképzett szakért tanárok ülnek be a tatják, hogy hatékony igazgató nélkül az iskola csak nagy
az elvárásokat nem teljesít képzési intézmények tanórákra, megfigyelik kollégáik munkáját, visszajelzést nehézségek árán képes a magas elvárások és folyama-
finanszírozását csökkenti, vagy be is zárhatja ket. adnak, modellezik az oktatói munkát és részt vesznek tos fejl dés kultúráját kialakítani. „Azok az iskolák, ahol
18. Ábra: Chicago: az igazgatók kiválasztása
 megfelel tanárok igazgatóvá való
• A hó-napra elnyújtott értékelés pontosabb képet ad a
választása jelöltek képességeir l, mint a szokásos felvételi
Alkalmassági feltételek Kinevezés
• Az oktatási vezet i képességek fejlesztése eljárások. A féléves program végén csak azok kezd-
Szint • Kerület • Iskola hetik meg igazgatói munkájukat, akiket erre megfelel
Cél • A jelentkezĘk körébĘl azokat
választják ki igazgatójelöltnek,
• A választható jelentkezĘk körébĘl
minden iskola számára az ideális jelölt
• A
 z igazgatók idejének az oktatási vezetésre nek min sítettek, és akiknek megüresedett pozíciót
akik a legjobb vezetĘi kiválasztása való fordítása. is találtak.
potenciállal rendelkeznek.

Folyamat • A jelöltek bemutatkozó anyagot • Chicago arra törekszik, hogy minden A megfelel tanárok igazgatóvá • C
 hicago: Az igazgatókat az iskolák irányító bizottsá-
készítenek magukról, amelyben
ismertetik tapasztalataikat
különféle területeken (pld. vezetĘi •
pozícióra 5-6, a feltételeknek megfelelĘ,
alkalmas jelölt közül választhasson
A jelöltek közvetlenül az iskolákhoz
való választása ga választja ki és alkalmazza, ezért az önkormányzat

képességek)
A bemutatkozó anyagokat egy
jelentkeznek. Az iskolai bizottság interjúkat
folytat és kiválasztja a megfelelĘ jelöltet Ahhoz, hogy hatékony iskolaigazgatókat képezzen, az számára nehezebb a min ség ellen rzése, mint
visszavonult igazgatókból álló
bizottság vizsgálja át, elsĘ körben
• A bizottságot támogatja egy területi vezetĘ,
aki szaktanácsokat ad az igazgató oktatási rendszernek el ször is a megfelel embereket Szingapúrban. Erre a szervezeti kihívásra válaszul

háromból egyet választanak ki
A jelöltek a bemutatkozásokat •
választási folyamatban
A bizottságok révén a szülĘk, a helyi kell e posztokra helyeznie. A hatékony iskolavezetésre a város szigorú követelményrendszert és kétlépcs s
átvizsgáló bizottsághoz mennek
interjúra
közösség és a tanárok jelentĘs szerepet
kapnak a kinevezési folyamatban, ami vonatkozó kutatások azt mutatják, hogy „a vezet i felvételi eljárást vezetett be. Aki igazgatói posztra
• A jelölteknek vizsgázniuk kell a
kerület oktatási rendszerébĘl
általánosságban azt jelenti, hogy amikor a
kinevezett jelöltek elfoglalják a helyüket, hatékonyságban mutatkozó különbségek mindössze szeretne jelentkezni, el bb a megfelel ségi vizsgálatot
Forrás: Interjúk, Chicagoi Önkormányzati Iskolák, McKinsey
már jelentĘs támogatással rendelkeznek
néhány személyes tulajdonságra vezethet k vissza.” kell sikerrel vegye (a jelentkez k kétharmada elbukik
Annak érdekében, hogy az ideális személyeket nevez- itt az els próbálkozás alkalmával). A megfelel nek
zék ki, a legsikeresebb rendszerekben a megfelel bizonyult jelöltek ezt követ en jelentkezhetnek az
motivációkat alkalmazzák (így az arra alkalmas tanárok adott iskolákhoz felvételre (18. ábra).
egy korábban jó igazgató teljesítménye id vel leromlik, jelentkeznek az igazgatói posztra), és hatékony kiválasz-
tási eljárást vezetnek be a jelentkez k sz résére. Ennek
vagy ahonnan egy jó igazgató távozik, miel tt kialakul-
pontos módja attól függ, hogy az igazgatók kinevezése Az oktatási vezet i képességek
hatott volna a magabiztos és hatékony vezet i csapat,
központilag (az önkormányzat vagy a minisztérium
fejlesztése
különösen veszélyeztetettek.”
felügyelete alatt) vagy decentralizál módon (az iskola Annak biztosítása, hogy a megfelel emberek álljanak
A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy hatáskörében) zajlik-e. Szingapúr és Chicago példája az iskolák élén, nagyon fontos, de hasonló jelent séggel
a fejl dés nehezen képzelhet el megfelel vezetés érdemel itt említést. bír az is, hogy folyamatos képzést kapjanak, és ezáltal
nélkül. A Bostonban, Angliában és Szingapúrban hatékony vezet k lehessenek. Lényegében minden
alkalmazott reformok mind azt igazolják, hogy a • S
 zingapúr: Az igazgatók fizetése magas, részben a sikeres igazgató „ugyanazon alapvet vezet i gyakorla-
gyors és jelent s módosítások véghezviteléhez szükség felel sségteljes munka elismeréseként, részben azért, tokra támaszkodik.” A legsikeresebb iskolarendszerek
van az er s vezetésre. A legeredményesebb oktatási hogy jó teljesítmény jelentkez ket vonzzanak. összefügg fejlesztési modellt alkalmaznak (gyakran
rendszerekben kihasználják a hatékony iskolavezetéssel A szigorú felvételi eljárás folyamán a jelentkez ket egy tanoncrendszerben megvalósítva), melynek keretében
kapcsolatosan elérhet jelent s és egyre b vül Értékelési Központ vizsgálja, ami egy sor gondosan a leend igazgatók elsajátíthatják ezeket a gyakorlatokat
tudásanyagot, és az igazgatókat a tanítás fejl désének kialakított feladatot jelent, melyek során az (19. és 20. ábra).
motorjává képezik. A hatékony oktatási vezet k képzése iskolavezet kt l elvárt képességekkel kapcsolatos
általában három dolgot foglal magába: megfigyelhet viselkedésformákat vizsgálják. Akiket
megfelel nek találnak az igazgatói posztra, azok Az igazgatók idejének az
részt vehetnek az Országos Oktatási Intézet hathóna- oktatási vezetésre való
pos képzésén. Ezalatt az oktatócsapat folyamatosan
fordítása
értékeli a jelöltek teljesítményét, és a leend igazgatók Miután a megfelel emberek azonosítása és képzése
kiválasztása ennek alapján valósul meg. A hat megtörtént, az iskolarendszer irányítóinak úgy kell meg-
19. Ábra: Boston: az igazgatók felkészítése 20. Ábra: Szingapúr: az igazgatók felkészítése 21. Ábra: Japán Tanuló közösségek

• heti 3 napos iskolai gyakorlat, egy tapasztalt igazgató mellett “Tanárainkat és igazgató-helyetteseinket arra tanítjuk, hogy alkalmazzák a Felkészíteni a tanárokat a legjobban bevált módszerek megosztására,
Ösztöndíjas • heti 2 nap, különféle szemináriumok és foglalkozások vezetési legjobb módszereket, az igazgatóinkat pedig arra, hogy találják ki ezeket” tanulni egymás erĘsségeibĘl és hibáiból, közösen kidolgozni és elterjeszteni
program technikákról illetve oktatási vezetĘi képességek elsajátításáról ezen kiváló módszereket
(Fellowship) • A program résztvevĘi a képzés során fizetést kapnak; a kurzus • Menedzsment és vezetési kurzusok a legjobb
elvégzése után pályáznak az igazgatói posztokra vállalatvezetési képzési programok alapján
A tanórák megfigyelése Bemutató tanítás
• Heti egy nap az iskolákban ahol a jelöltek feladata A tanárok csapatmunkában elemzik A tanárok bemutató tanítás
• Nyári képzés: Ötnapos program, melynek során felkészítik az innovatív megközelítések kidolgozása az iskola és dolgozzák ki a mintaórákat. A keretében mutatják be oktatók
igazgatókat az iskolában töltendĘ elsĘ 2-3 hétre legnehezebb problémáinak megoldására közös munka megköveteli, hogy nagyobb csoportjainak a követendĘ
• Mentor program: Minden egyes új igazgató egy olyan tapasztalt • Csoportos projektek melyek során a jelöltek minden tanár részletesen példát, amit közös megvitatás és
Új igazgatók igazgatótól kap mentori segítséget, akinek a készségei jól kiegészítik Hathónapos bemutassa saját módszereit, társai visszacsatolás követ. Az órákat arra
csoportban dolgozva fejlesztenek ki új oktatási
támogatása az Ę készségeit program az új segítségével. A végsŗ mintaórákat használják, hogy minden egyes
módszereket
• Központi Támogatás olyan adminisztrációs kérdésekben, mint

31
igazgatók aztán felveszik és kiosztják. tanár számára lehetŗvé tegyék a
például az iskola költségvetése felkészítésére • Kéthetes tengerentúli kiküldetés egy külföldi kiváló módszerek megismerését, a
• KapcsolatépítĘ találkozók: havonta megrendezendĘ, vezetett cégnél (pl. IBM, HP, Ritz Carlton), ahol az üzleti élet fejlŗdés felismerését és azt, hogy
évfolyamtalálkozók felelŗsséggel tartozzanak oktatásuk
vezetŗi mellett tanulnak a gyakorlatban, hogy
• Helyettes
Just-in-time vezetĘk: ÉvfolyamszintĦ
foglalkozások:
oktatási szemináriumok
Boston városa megköveteli, illetve
hogy a minŗségéért
elsajátítsák a kiemelkedŗ üzleti vezetŗk szemléletét
workshopok,
helyettes oktatásiahol vezetĘk
a résztvevĘk
idejükáltal felvetett
nagyobb konkrét
részét problémákkal
az igazgatók
Folyamatos foglalkoznak szenteljék
képzésének • Szigorú kiértékelés – csak azokból a jelöltekbŗl
fejlesztés • Klaszterek: A kerület 9 klaszterre oszlik, mindegyiknek saját vezetĘje lesz igazgató, akik rendelkeznek az elvárt
van. A klaszter vezetĘje mentorálási és támogató segítséget nyújt képességekkel
más igazgatóknak a klaszterben, anélkül, hogy közvetlen értékelĘ
vagy ellenĘrzési szereppel rendelkezne
Forrás: Interjúk, Bostoni Önkormányzati Iskolák, McKinsey Forrás: Interjúk, McKinsey Forrás: Interjúk, McKinsey

szervezni a feladatköröket, elvárásokat és motivációkat, A tanárok felkészítése arra, értékelnek különböz oktatási stratégiákat egy bi-
hogy az igazgatók az oktatási vezetésre, és ne az iskola hogy egymástól tanuljanak zonyos tanulmányi cél elérése érdekében. E munka-
adminisztratív vezetésére összpontosítsanak. Ezzel csoportok tagjai kölcsönösen látogatják egymás óráit,
szemben az igazgatók idejét számos rendszerben olyan A végs megközelítés azt célozza, hogy a tanárok megfigyelik és igyekeznek megérteni a többiek
tevékenységek kötik le, melyek nem kapcsolódnak köz- egymástól tanulhassanak. Más szakmáktól eltér en, ahol módszereit (21. ábra). Nagy hangsúlyt fektetnek
vetlenül az iskolai oktatás min ségének javításához, ezért a csapatmunka magától értet d , a tanárok általában arra, hogy a leginkább bevált módszereket az egész
csak korlátozott mértékben tudnak hozzájárulni a diákok egyedül dolgoznak, így nincs lehet ségük arra, hogy iskolában megosszák egymás között: „Ha egy
tanulmányi eredményeinek fejlesztéséhez. ellessék egymás módszereit. Több iskolarendszerben nagyszer amerikai tanár nyugdíjba vonul, az általa
Azon rendszerekben, ahol az igazgatót a reform for- is alkalmazzák azt a stratégiát, hogy a tanárok rend- kialakított óratervek és gyakorlatok is elt nnek. Ha
rásának és motorjának tekintik, elvárják t le, hogy kiváló szeresen beülnek egymás óráira, így olyan környezet egy japán tanár visszavonul, az öröksége tovább él.”
oktató legyen, és ideje java részét tanártársai képzésére alakul ki, ahol szabadon megoszthatják tudásukat és
véleményüket arról, mi az, ami beválik, és mi az, ami • B
 oston: A tanárok órarendjét úgy alakítják ki, hogy
fordítsa. Az egyik kiemelked en sikeres igazgató
nem. Emellett visszajelzéseket kapnak egymástól, és az ugyanabban az évfolyamban azonos tárgyat
szavaival élve: „A tanár munkája arról szól, hogy segít
közösen fogalmazhatják meg az oktatás fejlesztésére tanítóknak legyen közös „üres órájuk”. Ezt az id t arra
a gyerekeknek tanulni. Az igazgatóé arról, hogy feln t-
vonatkozó reményeiket és céljaikat. Az általunk vizsgált használják, hogy az értékelési adatok alapján közösen
teknek segít. Ez benne a nehéz... Csak járkálok az iskola
rendszerek közül ezek a legsikeresebbek közé tartoztak. tervezik és elemzik a tanítási tevékenységüket. A
folyosóin, egyre csak járkálok... Csak akkor nézem meg
megbeszéléseken vagy az igazgató vagy egy írás-
a leveleimet, ha már mindenki hazament.” • J apán: Az iskolákban az „órák tanulmányozása” olvasáskészséget fejleszt szakért is részt vesz,
(kenkjú dzsukjú) az elterjedt gyakorlat. Ennek és az értékelési adatok alapján irányítja az ülést.
keretében több tanár m ködik együtt az óratervek A cél az egyes tanárok oktatási módszerei közötti
kialakításán, együtt terveznek, hajtanak végre és különbségek azonosítása és annak megértése, hogy
22. Ábra: Boston: A közös tervezés ideje Konklúzió
Az általunk vizsgált reformok közül sok azért nem veze-
• Az órarendet úgy alakították ki, hogy az egyazon tett eredményre, mert nem volt jelent s hatásuk az osz-
Teret adni a tárgyakat azonos évfolyamokon tanítók lyukasórái
vitáknak egyszerre legyenek tályteremben zajló eseményekre. Cuban hasonlatával
• A lyukasórákat a tanítás közös megtervezésére
használják fel élve az iskolareformok olyan hatással vannak a tanítási
• A megbeszéléseket adatokra alapozzák, egyedi tanuló-
adatok alapján határozzák meg az egyes tanárok
gyakorlatra, mint a vihar az óceánra: „A felszín zavaros
A megbeszélések munkájának erĘs és gyenge pontjait és mozgalmas, de a tengerfenéken (ha kicsit iszapos is),
hatékonnyá • Az adatok használata révén közös lesz a
tétele számonkérhetĘség és együtt törekednek a jobb nyugalom és változatlanság uralkodik. A vezet k

eredményekre
A foglalkozásokat vagy az igazgató, vagy valamelyik
ide-oda rángatják a kantárszárat, nagyszabású
írás-olvasási szakértĘ vezeti változások illúzióját keltve... de a felszín alatt, a mélyben
• A tanárok több idĘt töltenek egymás óráinak
az élet változatlanul folyik tovább.”
Egyének - megfigyelésével. Vannak olyan iskolák, amelyek nyílt
csapatok rendszerben tanítanak, így a tanárok folyamatosan
figyelik egymás módszereit A jól és rosszul teljesít rendszerekb l származó adatok
Forrás: Interjúk, Bostoni Önkormányzati Iskolák, McKinsey
is azt igazolják, hogy a tanulmányi eredmények
fenntartható és jelent s fejl désének záloga a tanítás
fenntartható és jelent s javítása. Szingapúrtól Angliáig
és Finnországtól Bostonig számos helyen sikerült ezt
sikerrel megvalósítani, és itt a diákok teljesítményében is
ezek milyen hatással vannak az eredményekre. megmutatkozó változások következtek be. Mind a négy
A megbeszéléseket munkatársi megfigyelés és a hatékonynak bizonyult megközelítés alapja annak
tanítási stratégiák együttes kialakítása követi (22. megértése, hogy mi kell egy tanár fejl déséhez, majd
ábra). Egyes iskolákban ezt a módszert nyílt oktatási olyan rendszerek létrehozása, amelyek e feltételeket
megoldások keretében alkalmazzák: a tantermek minden tanár számára biztosítják. Az oktatás nagysza-
között nincs csukott ajtó, olykor még fal sem. Ez bású átalakítása komoly feladat, de nem lehetetlen.
el segíti az együttes tanítást, és arra buzdítja a
tanárokat, hogy tanuljanak egymástól.
A tanár munkája arról szól, hogy segít a
• F
 innország: A tanárok heti egy délutánt közös
tervezéssel és a tanterv kialakításával töltenek. gyerekeknek tanulni. Az igazgatóé arról,
Mivel az országos tanterv csak az elérend célokat hogy feln tteknek segít. Ez benne a nehéz...
határozza meg, az azok eléréséhez vezet utat nem, Csak járkálok az iskola folyosóin, egyre csak
a tanároknak együtt kell m ködniük a saját iskolájuk járkálok... Csak akkor nézem meg a
igényeihez szabott tanterv és tanítási stratégia
kialakítása során. Az egy körzethez tartozó iskolákat leveleimet, ha már mindenki hazament
együttm ködésre és a kidolgozott anyagok cseréjére
buzdítják, hogy a leginkább bevált módszerek minél
gyorsabban elterjedhessenek a rendszer egészében.
33
„A kiváló teljesítményhez minden
gyermek sikere szükséges”
Azzal, hogy a megfelel embereket helyezik tanári 23. Ábra: Az eredmények és az otthoni háttér korrelációja eredményei és családi körülményei között csak gyenge
állásba, majd adekvát képzést biztosítanak nekik, az PISA pontszámok és társadalmi-gazdasági háttér a PISA értékelésen 480 fölötti
kapcsolat mutatható ki (23. ábra). Az élen járó országok-
iskolarendszerek biztosítják a tanítás min ségének pontszámot elért országokban ban elérték, hogy az oktatási rendszer ellensúlyozza a
550
fejl dését, ami az egyre javuló tanulmányi eredmények Átlagos
PISA családi háttérb l fakadó hátrányokat.
záloga. A legsikeresebb oktatási rendszerek egy pontszám
540
A vizsgált rendszerek nagy részében hibás vagy
lépéssel tovább mennek, és olyan folyamatokat vezetnek 530
hiányzik a rendszer, ami azt hívatott garantálni, hogy
be, melyek célja annak biztosítása, hogy minden 520 minden diák élvezheti a jó min ség oktatás el nyeit.
gyermek élvezhesse a megnövekedett kapacitás
510 Angliában például csak a közelmúltban vezették be a
el nyeit. Ezen rendszerekben magas elvárásokat
rosszul teljesít iskolák támogatását célzó intervenciókat:
állítanak a gyermekek elé, majd folyamatosan nyomon 500
„Visszatekintve döbbenetes, hogy úgy gondoltuk, egy
követik ezek elérését, és szükség esetén közbeav- 490
iskola lemaradhat, és bár tisztában vagyunk a helyzet-
atkoznak. A legeredményesebb rendszereket hatékony 480 tel, nem kell tennünk semmit... A kiváló teljesítményhez
iskolaszint intervenciók alkalmazása jellemzi. 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6
minden gyermek sikere szükséges.” Még mindig ritkák
Azonosítják a nem megfelel en teljesít intézményeket, Azon %-a a tanuló által elért pontszámnak, mely a tanuló hátterével magyarázható
az olyan rendszerek, amelyek sikerrel ellensúlyozzák
és közbelépnek a színvonal és a teljesítmény javítása Forrás: PISA, 2003

az alacsony jövedelemb l és rossz családi


érdekében. Az élen álló iskolarendszerekben az egyes
környezetb l fakadó hátrányokat. Mégis, számos
diákok szintjén követik a fejl dést, olyan eljárásokat és
esetben ezeknek az intervencióknak alapvet szerep
szervezetet alakítva ki, amelyekkel azonosíthatók a
jut annak biztosításában, hogy az egész oktatási rend-
lemaradó diákok, és közbelépéssel javíthatók ezen
gyermekek eredményei. A legjobban teljesít szer színvonala javuljon: az adatok arra utalnak, hogy
rendszerek PISA a szegényebb családok és környékek kevesebb pénzt
Hogy egy oktatási rendszer milyen mértékben tudja
pontszámai esetében a fordítanak a gyermekek oktatására, így az egész rend-
kihasználni a fejlett oktatás adta el nyöket, attól függ,
hogy milyen hatékonyan alkalmazza azt: biztosítani kell, diákok tanulmányi szer átlagát rontják. Az Egyesült Államokban például
azok a gyermekek, akiknek édesanyjuk érettségi
hogy ne csak néhány, hanem valamennyi gyermek eredményei és családi diplomával rendelkezik, kétszer akkora eséllyel járnak
kiváló oktatásban részesüljön. Ez önmagában is fontos körülményei között csak óvodába, mint azok, akiknek az édesanyja nem végezte
cél, de a nemzetközi felmérések adatai azt sugallják, gyenge kapcsolat el a középiskolát. Általánosságban elmondható, hogy a
hogy a rendszer egészének sikere sem képzelhet el
ennek biztosítása nélkül. A legjobban teljesít rendsz- mutatható ki gazdagabb környékeken a nagyobb költségvetésnek
köszönhet en jobb iskolák vannak. Az Egyesült Államok
erek PISA pontszámai esetében a diákok tanulmányi leggazdagabb magániskoláiban (legfels 5%)
például egy diákra 12.400 dollár jut évente, míg az alsó
5%-ba tartozó, rosszul finanszírozott iskolákban ez az Valamennyi jól teljesít és gyorsan
összeg 5.700 dollár. Ezek a különbségek a tanári fejl d rendszerben egyértelm és magas
állományra is hatással vannak. Azon iskolákban, ahová elvárásokat határoztak meg a tantervben a
rossz szociális helyzet gyermekek járnak, kétszer
nagyobb eséllyel tanítanak kevesebb mint három év
diákokkal szemben
tapasztalattal rendelkez tanárok, mint a gazdagabb követelményeknek, melyek az Egyesült Államokban A célkit zések megfogalmazása általában hosszú, ne-
környékeken m köd intézményekben. a legszigorúbbak között vannak. Alberta a diákokkal héz és ellentmondásos folyamat eredménye, és ennek
Ezen tényez k együtthatásának következményei szembeni magas elvárások meghatározását követ en eredményeképpen a tantervek nagymértékben külön-

35
az azocso-nyabb elvárások és a szegény diákok nemzetközi felmérésekben (PISA és TIMSS) vesz részt böznek. Mégis van, ami minden sikeres rendszerben
egyenl tlen esélyei. követelményei színvonalának feltérképezésére: „Ha a közös: mind nagy hangsúlyt fektetnek az írás-olvasási
A legjobban teljesít rendszerekben hatékonyabban biz- gyerekek könnyedén veszik a tartományi vizsgát, de a és a számkészség korai években történ fejlesztésére,
tosítják, hogy a diákok oktatása ellensúlyozza a családi PISA pontszámaik elmaradnak más rendszerekét l, részben azon jelent s mennyiség kutatási eredményre
hátterük negatív hatásait. Egyértelm és magas elvárá- akkor tudjuk, hogy szigorítanunk kell a követelményrend- támaszkodva, melyek szerint az alapvet képességek
sokat határoznak meg a diákok tudása, megértése és szeren.” Finnországban 1992-ben reformálták meg a szintje szoros kapcsolatot mutat számos jöv beli ered-
képességei tekintetében. Gondoskodnak róla, hogy az tantervet, és a merev elvárás rendszert a diákok számára ménnyel. Az Egyesült Királyságban lefolytatott longitu-
er források és pénzeszközök ott álljanak rendelkezésre, meghatározott célkit zésekkel váltották fel: „Azért dinális vizsgálat például azt találta, hogy a 7 éves korban
ahol azokra a legnagyobb szükség van, nem ott, ahol teljesítünk jól, mert ambiciózusak a céljaink.” írás-olvasási és a számolási készség teszteken szerzett
a legkevesebb. Ezután folyamatosan figyelik az iskolák pontszámok szignifikáns módon jelezték el re a 37 éves
Általánosságban igaz, hogy ahol az iskolák
teljesítményét a meghatározott elvárások fényében, és korban elért bérszintet, még a szociális háttér hatásainak
el írásszer követelményeket állítanak, ott a rendszer
hatékony intervenciós mechanizmusokat dolgoznak figyelmen kívül hagyása mellett is. Egyre er sebb
teljesítménye alacsony, és a követelmények lazításával
ki arra az esetre, ha a követelményeknek emellett a tendencia az elvárások globális szinten,
az eredmények javíthatók. Bostonban például azt találták,
az iskola nem felelne meg. Az egyes rendszerek különösen az OECD PISA (Nemzetközi Tanulói
hogy a Massachusetts állambeli követelmények a
különböz módszereket alkalmaznak ennek érdekében. Teljesítményértékelési Programja) vizsgáihoz és más
rendszer teljesítménye alapján túl lazák: „A szint
A legeredményesebb rendszerekben a megfigyelés és vezet iskolarendszerekhez viszonyítva történ
valahol tízezer lábnál kezd dött. Nekünk valami
az intervenció mértéke általában fordítottan arányos a meghatározására. Egyes rendszerekben a jelenlegi
életszer bb-re volt szükségünk.” Anglia jelelegi Nemzeti
tanárok és az iskola önálló fejl désre való képességével. tanítást igyekeznek a jöv beli kereslethez igazítani.
Tanterve 1990-es bevezetése óta eredeti hosszának
A legjobb rendszerekben a megfigyelés és intervenció Szingapúrban jelent s beruházásokat tettek annak
kétharmadára csökkent. Ez a jobb eredmények tükrében
központját az iskolába helyezik, ahol könnyebb felmérésére, milyen képességekre lesz szüksége a
a tanároknak biztosított nagyobb szabadságot jelzi. Fin-
azono-sítani a segítségre szoruló diákokat, és folyama- diákoknak az egyetem elvégzésekor annak érdekében,
nországban, mely az egyik legjobban teljesít rendszer a
tosan nyújtani számukra a szükséges támogatást. hogy hozzá tudjanak járulni a szingapúri gazdasághoz,
vizsgáltak közül, talán a legkevésbé preskriptív a tanterve:
és a tantervi elvárásokat ezekhez igazították.
„A célkit zések magasak, de azt szeretnénk, hogy a
Magas elvárások megfogalmazása tanárok meghozhassák a saját döntéseiket.” A finn tanterv
A különbségek ellenére minden eredményes
a diákokkal szemben rendszerben felismerték, hogy a diákok teljesítményére
azt hangsúlyozza, hogy a tanároknak a tanulási folyama-
Valamennyi jól teljesít és gyorsan fejl d rendszerben vonatkozóan egyértelm és magas követelményeket
tot az adott körülményekhez kell igazítani, és tudomásul
egyértelm és magas elvárásokat határoztak meg a kell megfogalmazni.
veszi, hogy a gyerekek más-más ütemben sajátítják el az
tantervben a diákokkal szemben. A bostoni reform célja, új tudást, ugyanakkor ambiciózus célkit zéseket fogal-
hogy több diák feleljen meg a Massachusetts állambeli maz meg.
Megfigyelés és intervenció az javításra szoruló területeket. Az iskolaértékelések
24. Ábra: Szakfelügyelet és vizsgák iskolák szintjén révén a rendszer összetett teljesítménymutatóinak
Iskolarendszer Iskolai ellenĘrzés Rendszer-szintĦ Iskolai
A legsikeresebb rendszerek kivétel nélkül tisztában felmérésére is lehet ség nyílik, ami a vizsgák során
/ szakfelügyelet* értékelések** Záróvizsgák**
vannak azzal, hogy csak azon tudnak javítani, amit nem megoldható.
Alberta
Boston mérnek. A tanulmányi eredmények nyomon követése A sikeres rendszerek többségében az eredmények
Chicago
Nincs révén módjuk nyílik a jó gyakorlat elterjesztésére, a gy- nyomon követésének felel sségét elkülönítik az ered-
Anglia elkülönítve
Külön egység a
enge pontok azonosítására, és az iskolák számonkérésére. mények javításának feladatától. Egy új-zélandi öntéshozó
Finnország
Hong Kong
Minisztériumban A megfigyelés mennyisége általában fordítottan arányos megfogalmazásában: „Nem lehet ugyanazokat az
KülsĘ szervezet
Korea a rendszeren belüli és kívüli teljesítménnyel. Ily módon a embereket megbízni azzal, hogy javítsák az oktatást,
Hollandia gyorsan fejl d rendszerek (mint a bostoni és a chicagói) és azzal, hogy utána értékeljék a saját eredményeiket.”
New York
Új-Zéland
minden diákot felmérnek minden évben a harmadik Hong Kongban tanfelügyel séget hoztak létre, mely az
Szingapúr
és nyolcadik osztály között, míg az élen járó rendszerek iskola fölött álló irodáktól független, de az oktatási
(pl. a finn) szinte teljes mértékben felhagytak az orszá- minisztérium alá tartozik. Emellett egy független
*Formális iskolai ellenĘrzések, olyan személy vezeti Ęket, akinek az iskola közvetlenül nem tartozik felelĘsséggel
**Tanulók felmérése az elsĘ 10 osztályban; Az Iskolai Záróvizsgák az iskola befejezésekor tett vizsgákat jelentik gos felmér kkel. Csak id nként vizsgálják a diákok el vizsgatestületet (HKEAA) is alapítottak, mely a minisz-
Forrás: Interjúk, McKinsey
rehaladását, és az eredményeket bizalmasan kezelik. A tériumon kívül m ködik, de a miniszternek tesz jelentést.
rendszeren belül a jól teljesít iskolákat kisebb mértékben Angliában a független felügyel ség (Ofsted) közvetlenül
figyelik (Szingapúrban a legjobb iskolák mentesülnek a parlamentnek felel s, míg az országos felmér ket egy
bizonyos vizsgák alól), míg a gyengén teljesít iskolák félig független szabályozó testület (QCA) vezényli le.
A legsikeresebb m ködését szigorúbban követik (az alacsony Új-Zélandon független iskola-felügyel séget hoztak létre,
rendszerek kivétel teljesítmény iskolákat Angliában az eredményeik mely a miniszter alá tartozik (pontosabban két miniszter,
nélkül tisztában javulásáig gyakrabban értékelik). az oktatási és az Oktatási Ellen rzési Irodát [ERO]
vannak azzal, hogy A sikeres oktatási rendszerekben két módszert felügyel miniszter alá, de ezt a két posztot általában

csak azon tudnak alkalmaznak a tanítás és a tanulás min ségének ugyanaz a személy tölti be).

javítani, amit ellen rzésére (24. ábra): Az iskolaszemlék pontos módja általában a rendszer
mérnek • V
 izsgák: A vizsgák a tanulók tudását, megértését
és képességeit mérik fel, objektív és részletes képet
teljesítményét l, illetve bizonyos esetekben az iskola
teljesítményét l függ. Jellemz , hogy az oktatási rendszer
adnak a tanulmányi eredményekr l. A vizsgák nagy fejl désével az ellen rzés felel ssége küls intézményt l
hatással vannak az oktatási rendszer szerkezetének átkerül az iskolákhoz.
meghatározására is. Egy ausztrál pedagógiai  ves küls ellen rzés: a nagyszabású re-
• É
szakért szavaival élve: „Amit tesztelnek, azt tanítják, formterveket megfogalmazó oktatási rendszerekben
és ahogy tesztelik, úgy tanítják.” gyakoribbak a küls ellen rzések. New Yorkban,
• I skolaértékelés: Az iskolaértékelések (szemlék) Katarban és Bahreinben (melyek mind jelent s re-
során számos mutató alapján értékelik az iskola formokat hajtanak végre) egy küls hatóság minden
teljesítményét. A vizsgáktól eltér en itt az ered- iskolában éves rendszerességgel ellen rzést tart.
mények mellett a háttérben meghúzódó folyamatokat Mindhárom helyen azt tervezik, hogy a rendszer
is vizsgálják, ennek következtében segíthetnek az fejl désével párhuzamosan csökkentik az ellen rzés
iskoláknak és az egész rendszernek azonosítani a hosszát és gyakoriságát.
• Ö
 nértékelés, 3-4 évente küls ellen rzéssel: Nem lehet ugyanazokat • B
 eavatkozás a vezetés leváltása vagy javítása
Angliában, Hong Kongban és Új-Zélandon az iskolákat
az embereket megbízni érdekében: A lemaradó iskolák teljesítményének
három-négyévente ellen rzik. Id közben a hang-
súly az önértékelésen van. A rendszerek fejl désével azzal, hogy javítására vonatkozó adatok azt sugallják, hogy az
er s vezetés elengedhetetlen. A legsikeresebb és
mindhárom helyen a kevésbé intenzív vizsgálatok javítsák az oktatást, a leggyorsabban fejl d rendszerekben külön
felé haladnak, Angliában például 2005-ben új ellen és azzal, hogy utána eljárások léteznek arra, hogy a központi vagy a helyi
rzési rendszert vezettek be, melynek id tartama a értékeljék a saját kormányzat leváltsa az iskola vezet ségét.
korábbinak kevesebb mint fele. A jól teljesít iskolákat
ritkábban és kevésbé mélyrehatóan ellen rzik, mint a eredményeiket Chicagóban, Angliában és Új-Zélandon az
iskolakörzet, az önkormányzat és a központi

37
gyengébb teljesítmény eket. hatás. „Ha egy iskola nem tudja, hogyan fejl dhetne, kormányzat is jogosult leváltani egy fejl dést nem
ha nem képes továbblépni, akkor hiába a nyomás, mutató iskola vezetését. Bostonban a reform els
• Ö
 nértékelés, alkalmanként küls
nem lesz változás.” Valóban, egyes jól tejesít évében eltávolítják a legalsó 5%-ba es igazgatókat,
ellen rzéssel: Szingapúrban az iskolák
rendszerekben az átláthatóságot inkább akadálynak, majd a kés bbi években még számos rosszul teljesít
rendszeresen önértékelést tartanak: küls vizsgálatra
mint el nynek tekintik a fejl dés szempontjából: „A társukat.
csak ötévente kerül sor. Finnországban nincs
hivatalos ellen rzési ciklus: az iskolák bármikor fejl dés a kapacitás növeléséb l fakad, és abból, hogy Emellett a legeredményesebb rendszerekben a
kérhetik a tanítás és tanulás küls vizsgálatát saját kihasználjuk a tanárok és az iskola tettrekészségét. megfigyelések és beavatkozások tanulságait
önértékelésük támogatására. A nyomás a tanári viselkedésformák ellentétes felhasználják a jó gyakorlat meghatározására, amit
fejl déséhez vezethet [pl. a tesztre való specifikus aztán a rendszeren belül széles körben alkalmaznak.
A tanulmányi eredmények nyomon követésével felkészítés, a vizsgakérdések el zetes közlése a Szingapúrban tanulmányozzák a legjobb iskolák jó
biztosítható, hogy a rendszer rendelkezzen a megfelel diákokkal, a gyenge teljesítmény diákok kizárása a gyakorlatát, és az eredményeket a többi iskola
információkkal annak eldöntésére, szükség van-e bea- vizsgából és esetlegesen csalás].” Finnországban a tudomására hozzák. Az Országos Oktatási Intézet kutatói
vatkozásra. A hatékony intervenció, melyre Angliában, vizsgálatok és ellen rzések eredménye bizalmas, kísérleti osztálytermeket hoztak létre, ahol gondosan
New Yorkban és Új-Zélandon vannak a legékesebb ahhoz csak az értékelt iskola és az önkormányzat megfigyelhetik a diákok reakcióit a vizsgált oktatási
példák, rendelkezik bizonyos általános jellemz kkel: juthat hozzá. Hong Kongban sem teszik közzé a elképzelésekre, technikákra és stratégiákra. A következ-
• A
 teljesítményjelentések közzététele: Azon teljesítmény-adatokat, hogy így enyhítsék a diákokra tetéseket azután a jöv oktatási reformjaiban használják
rendszerek, melyek az iskolák teljesítményének és tanárokra nehezed teljesítménykényszert. fel. Szingapúr évente közel 10 millió dollárt költ a jobb
átláthatóságát t zik ki célul (általában az ellen rzések • F
 inanszírozás: Új-Zéland, Alberta, Anglia és tanítási gyakorlat kutatására. Angliában az ellen rzések
és vizsgák adatainak publikálásán keresztül), Chicago olyan finanszírozási struktúrákat vezettek be, és értékelések adatai alapján azonosítják a legjobb
nagyobb fokú számonkérhet séget és tudatosságot melyek a lemaradó iskolákhoz jelent sebb forrásokat iskolákat, majd ennek alapján alakítanak ki új meg-
érnek el, ami a további fejl dés motorja lehet. juttatnak. A finanszírozási képlet alapján több pénzt közelítéseket és reformelképzeléseket.
Egy új-zélandi politikus szavaival: „Mindent kap az az iskola, amely hátrányos helyzet
nyilvánosságra hozunk, így feszültség keletkezik a gyermekeket vesz fel. Angliában jelent s összegeket
rendszerben. A problémák átláthatók lesznek, és ez bocsátottak azon iskolák rendelkezésére, melyek az
hajtja a fejl dést.” Az olyan rendszerekb l származó átlagosnál nagyobb problémákkal küzdenek; ez a
adatok, ahol az eredményeket közzéteszik azt támogatás összességében tanévenként 1,5 milliárd
sugallják, hogy bár sok jó iskola folyamatosan javítja dollárt tesz ki.
eredményeit a rendszer átláthatóságából fakadó
nyomás miatt, a lecsúszó iskolák esetében nincs ilyen
25. Ábra: Finnország – Az oktatás támogatása A finn gyerekek hat évesen mennek iskola-el készít be, súlyosbodását, ezáltal valamennyi iskolában
és hét évesen általános iskolába, három évvel kés bb, egyenletesen és stabilan jó eredményeket tud biztosítani
• Külön egyszemélyes vagy
kiscsoportos foglalkozások mint sok más európai országban. Az általános iskolában (25. ábra).
azoknak, akik lemaradtak
(speciális oktatásnak nevezik) csak napi 4-5 órát tanulnak. A 7 és 14 év közötti finn
Más sikeres rendszerekben más megközelítéseket
• Az összes tanuló 30%-a kap A tanulókat Az osztály
gye-rekek kevesebb órán vesznek részt, mint bármely
speciális oktatást egy adott évben vissza- tanárai kivá- alkalmaznak, de a lényeg minden esetben az, hogy
• A speciális oktatás legjellemzĘbb integrálják a lasztják azokat, más OECD tagállam diákjai. Ennek ellenére 15 éves
tárgya a matematika és a finn normál akik további megakadályozzák az egyes diákok lemaradását.
nyelv osztály- támogatásra korukra a finn gyerekek az OECD értékelése alapján
okba szorulnak Az ázsiai rendszerek a tanárok elkötelezettségén
• A speciális oktatással foglalkozó az élen állnak az olvasás, matematika, természettu-
tanárok egy évvel tovább alapulnak. Itt elvárás a tanárral szemben, hogy szükség
tanulnak és valamivel többet is dományok és problémamegoldás terén, jócskán megel
keresnek szerint nyújtson külön segítséget. Szingapúrban például
zve skandináv szomszédaikat.
• A speciális oktatást nyújtó tanárok
nagyobb támogató csoportokkal
a tanárok a tanítás végeztével is az iskolában marad-
A tanulók a speciális oktatást
dolgoznak együtt -
pszichológusokkal, védŗnŗkkel, nyújtó tanároktól kapnak Ennek magyarázata részben abban keresend , hogy nak, és több órán keresztül oktatják azokat a diákokat,
speciális szükségletekre
szakosodott tanácsadókkal -
további támogatást
Finnországban a megfelel emberek válnak tanárrá akiknek külön segítségre van szüksége. Szingapúrban
átfogó támogatás nyújtása
érdekében
(az érettségiz k fels 10%-át célozzák meg, szabályoz- a legrosszabbul teljesít 20% számára kiscsoportos
Forrás: Interjúk, Finnország tematikus áttekintése az egyenlĘségrĘl
zák a tanárképzésbe való bejutást és jó kezd fizetést különórákat is kínálnak az iskola els és második
kínálnak), a kiválasztást követ en hatékony oktatóvá évfolyamában.
képzik ket (kiváló alkalmazás el tti képzéssel, oktatási
vezetéssel és az iskolákon belüli professzionális tanuló Új-Zélandon olvasásfejlesztési programot alkalmaznak
Megfigyelés és beavatkozás a közösségeken keresztül). De ez még nem minden. azon diákok felzárkóztatására, akiknek gyenge az
diákok szintjén Finnországban hatékony módszert dolgoztak ki arra is, olvasási teljesítménye.
hogy egyéni intervenciókkal segítsék a nehéz helyzetbe
Az iskolaszint beavatkozás megakadályozza, hogy a
került diákokat. Minden finn iskolában dolgoznak
rendszerben hibagócok alakuljanak ki. A leghatéko-
speciális pedagógiában jártas tanárok. A felmérés során Konklúzió
nyabb iskolák és oktatási rendszerek azonban az egyes
meglátogatott iskolákban azt figyeltük meg, hogy A megfigyelés és a hatékony beavatkozás ötvözése
diákok szintjén folytatnak megfigyelést és intervenciót.
átlagosan hét óraadó tanárra esett egy speciális tanár. elengedhetetlen annak érdekében, hogy a rendszer
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendszer valamennyi
A specialista szaktanárok személyes segítséget egészében biztosíthatók legyenek a jó tanulmányi
iskolája er s eredményeket hozzon. Az Egyesült
nyújtanak lemaradással küzd diákoknak. Egy adott eredmények. A legsikeresebb rendszerekben az iskolák
Államokban gy jtött adatok szerint hároméves korukra
iskolaévben a diákok 30%-át segítik ily módon. Els teljesítményét vizsgákkal és ellen rzésekkel követik
az értelmiségi szül k gyermekei 1.100 szavas szókinc-
-sorban a finn nyelv és a matematika terén van rájuk nyomon, az iskolák önálló fejl désre mutatott
csel és 117-es IQ-val rendelkeznek, míg a segélyb l
igény: Különleges szerepük miatt k egy évvel hosszabb képességével fordított arányú intenzitással.
él k gyermekei csak 525 szót ismernek, és IQ-juk 79.
képzésben vesznek részt. A megfigyelések eredményei alapján a színvonal
Az iskolák hatékony és a családi körülmények negatív
hatását ellensúlyozó intervenciója híján kicsi az esély a A speciális pedagógiával kapcsolatos stigmát két módon növelése és az egyetemesen jó eredmények biztosítása
felzárkózásra. A legjobb iskolák minden rendszerben sikerült felszámolni Finnországban. El ször is nagyon érdekében intervenciókat is alkalmaznak. A legjobb
kifejlesztették erre saját módszereiket. Finnország egy sok diák vesz részt a programban. Másrészt olykor a rendszerekben ezek a folyamatok az iskolán belül
lépéssel továbbment annak biztosításában, hogy az legjobban teljesít diákokat is kiegészít órákra küldik, zajlanak, folyamatosan értékelik a diákok teljesítményét,
egész rendszerben következetesen magas legyen a ezáltal egyértelm vé téve, hogy az intervenció nem és egyéni szinten kínálnak segítséget a lemaradás
diákok teljesítménye. a rossz teljesítmény jele. A gyors és az egyén szintjén ledolgozásában.
történ beavatkozással Finnország megel zi a probléma
39
Konklúzió: iskolákban, ahol sikerrel jártak, kivétel nélkül elkötelezett és tehetséges

a rendszer és az
vezetést találtunk. A rendszer irányításának felülvizsgálata lehet ezért a
reform els lépése, még ha az ilyen irányú változások önmagukban nem
is vezetnek fejl déshez. Azok a rendszerek, ahol a finanszírozás nem

út odáig méltányos, nem biztosítják, hogy a szegény iskoláknak is legyen esélyük


jól teljesíteni, ugyanakkor a finanszírozás megváltoztatása önmagában
nem elégséges a javuláshoz. A tanterv jellege is alapvet fontosságú, de
hatékony oktatási rendszer nélkül a tartalom vagy a tanulási célok
Dél-Korea és Szingapúr példája igazolja, hogy egy rosszul teljesít módosítása lényegi hatás nélkül marad.
iskolarendszer néhány évtized alatt az élre törhet. Ez a teljesítmény A vizsgált iskolarendszerek bebizonyították, hogy a tanulási eredmény
annál is nagyobb jelent ség , mert a reformok eredményei általában csak jelent s mérték fejlesztése komoly, de megoldható kihívás. A jelen tanul-
hosszabb átvon érzékelhet k (az érettségi pontszámok nagyban függnek mányban azonosított három közös elem és az azok elérését célzó jó gya-
az általános iskolai tanítás színvonalától, ami pedig az azel tt tanárrá lett korlatok képezik annak a rendszernek az alapját, aminek megvalósítására
diákok teljesítményének függvénye). Bostonban és Angliában is a döntéshozóknak törekedniük kell. Az egyes iskolarendszerek által a
jelent s el relépéseket tettek a tanulási eredmények és a mögöttük álló múltban és a jöv ben követett utak természetesen nagyban különböznek
tényez k (pl. a tanári pálya megbecsülése) fejlesztésében, és mindezt egymástól. De mindenütt hasonló kérdésekre kell választ adni e három
igen rövid id alatt. területen a legjobb teljesítmény elérése érdekében (26. ábra).
Azok az iskolarendszerek, amelyek jelent s fejl désen mentek keresztül, Sok esetben küls tényez k hátráltatják a változást, és el ször ezeket a
ezt els sorban annak köszönhetik, hogy olyan mechanizmusokat hoztak problémákat kell megoldani, különben nem vezethet k be azok a
létre, melyek biztosítják az alábbi három feltételt: több tehetséges embert politikák és eljárások, amelyek a diákok teljesítményét javítanák. A
vonzanak a tanári pályára, jobb oktatóvá képzik ezeket a tanárokat, és környezet, a kultúra, a politika és az iskolavezetés, valamint a kiindulási
biztosítják, hogy a tanárok a rendszerben részt vev minden gyermek helyzet fogja meghatározni, mely megközelítést érdemes alkalmazni. De
esetében jól teljesítsenek. Az alkalmazott megoldások némileg eltérnek: az eredmények nagy mérték javításának szempontjából ezen tényez k
Szingapúr iskolarendszere központi irányítás alatt van, és ezt használták egyike sem bír akkora jelent séggel, mint a következ három alapelv:
ki a teljesítmény javítása érdekében. Angliában a döntéshozók 1) az oktatási rendszer csak olyan jó, mint a tanárok, akik
decentralizáltabb iskolarendszer mellett döntöttek, ezért alkotják, 2) a tanulás min ségét csak a tanítás min ségének
szabványokkal, finanszírozással, a számon kérhet ség megalapozásával fejlesztésével lehet javítani, és 3) az általános jó eredmény csak
és stabil támogató mechanizmusokkal biztosították a fejl dés el feltételeit. akkor biztosítható, ha megfelel mechanizmusok garantálják,
Más rendszerek esetében a szakszervezetek vagy más politikai szerepl k hogy minden gyermek kiváló min ség oktatásban részesül.
ereje is befolyásolta a reform ütemét és módját, bár annak irányát valószí-
n leg nem.
A fenti három tényez elrendezéséhez gyakorta az egész iskolarendszer
általános reformja szükséges. Az ilyen reformok ritkán járnak sikerrel
hatékony vezetés nélkül, úgy rendszerszinten, mint az egyes iskolákban.
Egy tanulmány szerz i úgy fogalmaztak: „Egyetlen dokumentált példa
sincs arra, hogy egy iskola tehetséges vezet k híján meg tudta volna
fordítani a diákjai teljesítményét jellemz tendenciákat.” Azokban az
26. Ábra: FĘ kérdések és paraméterek a rendszerfejlesztésben
Kérdés A világon a legjobb

A megfelelĘ emberekbĘl legyenek tanárok


• Mi az átlagos tanulmányi teljesítménye azoknak az embereknek, akikbĘl tanárok lesznek? Az egyes évfolyamok felsĘ 10%-ában
• Az egyetemi hallgatók és a frissen végzettek hogyan tekintenek a tanári pályára? A 3 leginkább vágyott karrier egyike
• Mennyire szigorúak a kiválasztási folyamatok a tanárképzésben? A szigorú ellenĘrzések célja a tanári potenciál felmérése,

41 • Mi az arány a jelentkezĘk és a felvettek közötti a tanárképzĘ kurzusok elején?


• A tanárok kezdĘjövedelme hogyan aránylik más diplomásokéhoz?
pl. tanári gyakorlat, írás-olvasási és számolási tesztek
1 : 10
Összhangban vannak

Hatékony oktatók képzése


• Az új tanárok milyen coaching-ot kapnak az iskolákban? >20 hét
• Az egyes tanárok idejük mekkora hányadát fordítják szakmai fejlĘdésre? A munkaidĘ 10%-át szakmai fejlesztésre fordítják
• Minden tanár pontosan tudja, hogy saját gyakorlatában mik a gyengeségek? Igen, az iskolákban folyó mindennapi tevékenység révén

• A tanárok iskolai környezetben jobban meg tudják figyelni és meg tudják ismerni a Igen, a tanárok rendszeresen meghívják egymást hospitálni
tanítás gyakorlatát? és szaktanácsokat adni
• A tanárok véleményezik és megbeszélik az alkalmazott gyakorlatot? Igen, az iskolai formális és informális folyamatok révén
• Az iskolai tanárok milyen szerepet játszanak a hatékony oktatóképzésben? A legjobb coach-okat és oktatókat választják vezetĘnek
• Mennyi koncentrált, szisztematikus kutatást folytatnak arról, hogy milyen a hatékony Minden évben 50 dollárnak megfelelĘ kutatási pénz van
oktatás, és ezt be is építik az irányelvekbe és az osztálytermi gyakorlatba is? diákonként az oktatás javítására

Hogy minden tanuló jól teljesítsen


• Milyenek az elvárások a tanulók ismereteire, megértési- és cselekvési készségére EgyértelmĦ célok, a rendszer teljesítményéhez igazítva
vonatkozóan?
• Léteznek rendszerszintĦ ellenĘrzési formák az iskolai teljesítmény minĘségi Minden iskolában tudják, mik az erĘsségeik és a
mérésére? gyengeségeik
• Mit tesznek az alulteljesítés kezelésére? Hatékony mechanizmusok vannak a lemaradó tanulók
támogatására; minimális teljesítmény eltérések vannak az
iskolák között
• Hogyan szervezik meg a finanszírozást és a támogatást? A finanszírozást és a támogatást oda koncentrálják, ahol a
legnagyobb hatást fejti ki
Forrás: McKinsey
1 Spending per student in primary education, relative to GDP per capita.
2 In the course of the literature survey carried out as part of this research we
consulted more than 500 papers, treatises and books on teaching and school
systems. The most significant of these are referred to in the Bibliography at the end
of this report.
3 P
 ritchett, Educational Quality and Costs: A Big Puzzle and Five Possible Pieces
(2004).
4 Barber, Journeys of Discovery (2005).
5 NFER, Trends in Standards in Literacy and Numeracy in the United Kingdom (1997).
6 NAEP, America’s Charter Schools: Results from the NAEP Pilot Study (2003).
7 Business Week, Bill Gates Gets Schooled, (2006).
8 Interview: New Zealand, May, 2006.
9 C
 ross City Campaign, A Delicate Balance: District policies and Classroom
Practice (2005).
10 OECD, Attracting Developing and Retaining Effective Teachers (2005).
11 Hanushek, The Evidence on Class Size (2003). Shapson, An experimental study on
the effects of class size. Akerhielm, Does class size matter?
12 Ibid.
13 The most optimistic estimates of the effectiveness of reducing class size on
student achievement suggest that a reduction in class size from 23 to 15 in the early
grades leads to an improvement in performance equivalent to 0.2 standard
deviations.
14 Sanders & Rivers, Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future Student

authors
Academic Achievement (1996).
15 Scientific American, Does Class Size Matter (2001).

michael_barber@mckinsey.com
16 Teacher Effects on Student Achievement (1997).
17 Kati Haycock, Achievement in America: Can we close the gaps (2006).

mona_mourshed@mckinsey.com
19 Interview: South Korea, 2007.
20 NCTQ, Increasing the Odds: How good policies can yield better teachers.

You might also like