กลุ่มสี.....................................................

กลุ่ม....................................................

ชื่อกิจกรรม

ตารางบันทึกการประเมินคะแนน
ลำา
ดับ

หัวข้อในประเมินกิจกรรม

1

ความตรงตุอเวลา

2

ความสามัคคีในกลุ่ม

3

ความสน่กสนาน

4

ความคิดสร้างสรรค์

5

ระดับคะแนนที่
ประเมิน
4

3

2

1

0

ลงชื่อผ้้ประเมิน
................................................

กลุ่มสี.....................................................

กลุ่ม....................................................

ชื่อกิจกรรม

ตารางบันทึกการประเมินคะแนน
ลำา
ดับ

หัวข้อในประเมินกิจกรรม

1

ความตรงตุอเวลา

2

ความสามัคคีในกลุ่ม

3

ความสน่กสนาน

4

ความคิดสร้างสรรค์

5

ระดับคะแนนที่
ประเมิน
4

3

2

1

0

ลงชื่อผ้้ประเมิน
................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful