You are on page 1of 24

ULTIMA ORĂ : ACTUALITALIA SPORT

Anglia prelun- 2011: PIR-Day Mutu campion


geşte restricţiile de Bobotează la box
Piaţa muncii e blocată pentru Reprezentanţii PIR au distribuit În 2010 atacantul român s-a
români şi anul acesta. pliante şi au stat de vorbă făcut remarcat prin orice, mai
4PAGINA 8 cu oamenii. 4PAGINA 3 puţin prin fotbal 4PAGINA 21

INTERNET: ACTUALITATEA-ROMANEASCA.RO
4

Z I A RU L ROMÂ NI LOR D E P RETU TI ND ENI


ANUL IX | NUMĂRUL 0 | EDIȚIE NOUĂ | GRATUIT
DITORIAL
Pe lângă vizitele oficiale , liderul de la Bucureşti a plantat pomi împreună cu autorităţile locale

2011 începe cu vizita lui Ponta la Roma Alina Harja

Î
n cele 3 zile cât a stat la Noua “Actualitate
Roma, preşedintele PSD, a Românească”
întâlnit proprii reprezen-
tanţi din teritoriul italian, că-
încotro?
rora le-a asigurat un viitor Începând de astăzi sunt directo-
politic în structurile italiene, rul editorial al acestei publicaţii.
semnând a doua zi un acord de Bine, ştiu că mai este scris un-
colaborare cu PD-ul lui Pier deva în ziar dar totuşi îmi place
Luigi Bersani. să încep cu dreptul. Tot de astăzi,
Acest acord, de altfel, oferă re- “Actualitatea Românească” are o
prezentanţilor PSD din Italia nouă înfăţişare, o nouă echipă şi
posibilitatea de a candida din un nou conţinut.
partea partidului omolog ita- Voi începe cu ce NU veţi găsi în
lian la alegerile locale din Pe- paginile noii “Actualităţi Româ-
ninsulă. Prima ocazie utilă neşti”. În primul rând, şi ţin ne-
pentru a testa acest acord îl aparat să subliniez acest lucru,
constituie alegerile locale din suntem un ziar apolitic, ceea ce
această primăvară. înseamnă că nu veţi găsi plecă-
Victor Ponta a luat parte şi la ciuni în faţa politicienilor, fie ei de
conferinţa internaţională a li- stânga, de centru sau de
derilor socialişti organizată la dreapta. Cum nu vor exista nici
Camera Deputaţilor, în- atacuri gratuite sau campanii de
cheindu-şi vizita în parcul “Gio- denigrare făcute de amorul artei.
vanni Palatucci”unde a plantat Vom evita pe cât posibil titluri pa-
50 de pini împreună cu Ro- tetice de tipul “Badantă de suc-
berto Mastrantonio, primarul ces în Italia”, “Murator de
sectorului VII din Roma şi cu excepţie” şi alte astfel de imbeci-
membrii Asociaţiei Românilor lităţi des întâlnite pe la guriştii cu
din Italia, condusă de Eugen pretenţii de jurnalişti. Nu vom
Terteleac. Liderul PSD a fost copia articole de la alţii, iar
însoţit de europarlamentarul atunci când vom prelua informa-
Corina Creţu, de deputaţii Cri- ţii de la alte publicaţii vom speci-
stian Rizea şi Cristina Dumitra- fica sursa.
che şi de senatorul Sorin Bota. Delictele şi ştirile negative vor
Terteleac, Ponta și Rizea la plantarea pinilor românești avea un mic spaţiu în această pu-
4PAGINA 4 blicaţie, deoarece preferăm să
dăm prioritate informaţiilor utile
CONSULTANT SOCIAL CULTURĂ ROMÂNIA românilor din străinătate. În
orice caz vom rămâne fideli prin-
Drepturile salariale Igiena, Omagiu lui Actualitatea cipiului că un cetăţean este nevi-
ale menajerelor prima grijă Eminescu sociopolitică novat până când un tribunal
Programul de muncă, îm- 3000 de euro pentru a Un grup de copii din La- Teatru absurdului în mai decide contrariul.
bolnăviri, concedii, catego- se spăla pe mâini dispoli s-au strâns la Co- multe acte
riile de încadrare 4PAGINA 11 4PAGINA 10 lumna lui Traian 4 PAGINA 2 4PAGINA 18 continuarea în pag. 2
PAGINA

2
Actualitatea
ACTUALITATEA ÎN ACTUALITATE româneascã
ediție nouă - 2011

Eminescu omagiat la Roma


DITORIAL
DITORIAL
(continuare din pagina 1)
Echipa care mă ajută este for-
mată în primul rând din oameni
Omagiul marelui poet s-a făcut în faţa Columnei lui Traian inimoşi care au muncit cot la cot
Aflaţi la mii de km distaţă de ţară, nu toţi copiii români cu mine pentru a crea acest
din Italia au ocazia să studieze la şcoală despre Mihai număr, mulţi dintre ei jurnalişti cu
Eminescu sau să afle mai multe despre istoria ţării noas- ani buni de experienţă în spate.
tre. Mai avantajaţi sunt însă cei care frecventează cur- Mi-am dorit în echipă şi blogeri
surile de cultură şi civilizaţie româna derulate în aleşi “pe sprânceană” dintre cei
Peninsulă de Ministerul Învăţământului şi Institutul care ştiu foarte bine să folosească
Limbii Române de la Bucureşti. arma ironiei.
25 de copii români din pot demonstra asta peste Subsemnata nu are pretenţii de
şcolile de la Ladispoli, tot” mai completează “mega-director galactic” şi, în
coordonaţi de profe- adolescentul. consecinţă, nu se aşteaptă ca
soara Angela Ni- Copiii au vizitat în toată lumea să fie de acord cu ea.
coară, au mers la aceeaşi zi şi expoziţia De aceea, în acest ziar veţi putea
Roma, la Columna lui ”Aurul dacic. Înainte şi găsi şi opinii diferite sau chiar
Traian, la 15 ianuarie, după Traian”. Alexan- contradictorii. Şi cititorii îşi vor
pentru a-l omagia pe ma- dra susţine că i-a plăcut în putea exprima liber părerile în pa-
rele poet şi pentru a vizita ex- special un colier de aur şi că ginile publicaţiei. Nu vom menaja
poziţia ”Aurul dacic” de la apreciază foarte mult faptul că pe nimeni atunci când va trebui să
Muzeul Fori Imperiali. arheologii români au adus la criticăm şi nici nu ne vom feri să
Copii români din şcolile de la Ladispoli (RM) dăm justa laudă celor care vor
Alexandra Bârzu are 10 ani, Roma aceste bogăţii ale ţării
este de şase ani în Italia şi re- noastre. Alexandru a fost fas- face ceva bun şi util pentru
tacole susţinute în faţa Colum- de aurul adus din România”. această comunitate. Pentru a veni
cunoaşte că dacă nu ar fi făcut cinat de brăţările dacice de
nei lui Traian: ”Copiii simt mai Angela Nicoară consideră că în sprijinul românilor din dias-
cursul de limbă română, nu ar aur şi a admirat ”felul în care
bine astfel apropierea de ţară. astfel de ocazii sunt unice în poră, ne-am luat în echipă şi o
fi ştiut prea multe despre erau lucrate aceste obiecte în
Sunt foarte sensibili la aşa eve- viaţa oricărui român, indife- serie de specialişti în domeniile
Mihai Eminescu. Aexandru Po- urmă cu peste cinci mii de ani,
nimente, dacă recită pe viu rent de vârstă. care v-ar putea interesa cel mai
pescu, are 13 ani şi recunoaşte când dacii nu aveau nici unelte
poeziile lui Eminescu în faţa O altă comemorare a avut loc mult. Vă vom ţine la curent şi cu
că a fost emoţionat când a re- prea multe la dispoziţie”.
Columnei de exemplu”. Referi- şi la centrul comercial “La noutăţile din comunitatea româ-
citat una dintre poeziile mare- Coordonatoarea copiilor, pro-
tor la vizita de la Muzeul Fori Strada” organizat de Nicoleta nească. “Actualitatea Româ-
lui poet naţional în faţa fesoara Angela Nicoară orga-
Imperiali, profesora a adăugat Sprînceană şi Universitatea nească” va fi ziarul în care veţi
Columei lui Traian. ”Mă simt nizează frecvent astfel de
că cei mici ”au fost foarte în- Populară “Castelli Romani”. găsi tot ceea ce v-ar putea inte-
mândru că sunt român şi că excursii însoţite de mici spec-
cântaţi de tot ceea ce au văzut, E.P. resa ! Cel puţin noi asta ne dorim.

de E.P.
PAGINA

3
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție ACTUALITATEA ÎN ACTUALITATE

2011: PIR-Day de Bobotează


Pe 6 ianuarie Partidul Identitatea Românească a desfăşurat o campanie de in-
formare şi sensibilizare a comunităţii româneşti, pe teme civico-politico-so-
ciale, prin distribuirea a 8000 de fluturaşi.
de a deveni parte poli-
tică activă în Italia ală-
turi de o formaţiune
politică născută în sânul
românilor din Italia,
cum e s t e Pa r t idul “I de n-
titatea Romanească,oga-
nizaţie recunoscută de
statul italian. “Ca de
fiecare dată,în discu-
ţ iile publice cu oa m e nii,
am constatat (cu unele
e x ce pţ ii) un int e r e s r e a l
faţă de problemele ge-
t r u, dâ nd f or m a ş i conţ i-
nerale ale comunităţii,
nut sloganului PIR:
pe fondul unei majore
Uniţi suntem o forţă”,
lips e de inf or m a t ie ş i de
se mai arată în acelaşi
valori, respectiv a unei
com unica t .
Pe 6 ia nua r ie , în 9 m a r i teme civico-politico-so- educaţii civice care să crificându-şi o zi liberă
R e g i u n i a l e I t a l i e i , Pa r - ciale, prin distribuirea a conducă la conş t ie nt iz a - e chipa P I R a r ă s puns cu La a cţ iune a u pa r t icipa t
tidul Identitatea Româ- 8 0 0 0 de f lut ur a ş i. M e s a - rea necesităţii unei re- entuziasm, dând o do- z e ci de r e pr e z e nt a nţ i a i
nească a desfăşurat o jul informativ a avut prezentanţe politice vadă exemplară de acti- partidului din 9 regiuni
campanie de informare drept scop sensibiliza- legitimate,” se arată în vism propagandistic şi Italiene.
şi sensibilizare a comu- rea comunităţii româ- com unica t ul publica t pe m a i a le s de încr e de r e în
nităţii româneşti, pe ne ş t i f a ţ ă de necesitatea site-ul organizaţiei. Sa- proiectul Partidului nos- Redacția
PAGINA

4
Actualitatea
ACTUALITATEA POLITICĂ româneascã
ediție nouă - 2011

Vizita lui Victor Ponta la Roma


între lumini şi umbre
Partidul Social Democrat din România şi
Partidul Democrat din Italia au semnat
un acord de colaborare
poziţiile sale în favoarea comu- nilor din Italia) au avut surpriza Ziua de sâmbătă a fost dedicată
nităţii româneşti din Italia. de a se trezi alungate de la res- în mare parte conferinţei inter-
Surse din interiorul Partidului pectiva întâlnire cu puţin timp nazionale a liderilor socialişti.
Democrat ne-au declarat că înainte de sosirea liderului PSD. Discursul lui Victor Ponta în ca-
Melis este numele cel mai vehi- Nu acelaşi lucru s-a întâmplat drul conferinţei s-a axat pe
culat pentru a fi numit respon- cu un reprezentant al PD-L Ita- creare de strategii care să ducă
sabil pentru comunitatea lia care a putut participa liniştit la îmbunătăţirea nivelului de
românească în interiorul PD- la întâlnire. trai a cetătenilor.
ului. Acest lucru ar însemna că Motivaţia oficială a fost aceea În încheierea vizitei, Victor
ar fi cel care ar garanta pune- că “era o întâlnire între mem- Ponta a plantat, împreună cu
rea în aplicare a acordului sem- brii PSD diaspora”, contrazi- reprezentanţii Asociaţiei Româ-
nat de curând. Eventuala sa când clar comunicatul dat nilor din Italia şi cu Primarul
numire este susţinută de omo- publicităţii cu o zi înainte. Victor Sectorului VII a Romei, Roberto
logul său român, Senatorul Ponta nu era însă la curent cu Mastrantoni, 50 de pini negri
Sorin Bota (PSD), şi el prezent deciziile “organizatorilor” aces- într-un parc din sectorul VII. Un
la întâlnire. Guido Melis nu a tei întâlniri, declarând că el este geste care tinde să pună în lu-
comentat însă aceste indiscre- deschis tuturor românilor. Bine mină faptul că românii vor “să
ţii, limitându-se să afirme că va ar fi fost dacă respectivii “orga- prindă rădăcini în cetatea
continua să ajute comunitatea nizatori” ar fi avut cea mai mică eternă.
românească ori de câte ori va fi noţiune a ceea ce înseamnă de-
Preşedintele PSD, Victor Ponta vede Constituţia italiană. nevoie. mocraţie. de Alina Harja
a efectuat în perioada 13-15 ia- Un alt punct important este Aşadar un acord care tinde să
nuarie 2011 o vizită la Roma ce acela de a pune la dispoziţia re- schimbe modul de a face poli-
a avut ca obiectiv nu numai par- prezentanţilor români din teri- tică în diaspora românească.
ticiparea la conferinţa interna- toriu sediile Partidului “Cred că trebuie să schimbăm
ţională a liderilor socialişti pe Democrat cu scopul de a crea modul de a ne raporta la dias-
tema populismului în politică, filiale PSD. poră. Nu ar fi corect să ne gân-
dar şi semnarea unui acord de “Nu vrem să dezbinăm dim la soarta românilor din
colaborare cu Partidul Demo- comunitatea româ ne- afara graniţelor doar atunci
crat italian. În prima zi a vizitei, ască din Italia, dar PD- când este nevoie de voturi.
preşedintele PSD s-a întâlnit cu L-ul este mereu în Acest acord va permite ca în
o parte din reprezentanţii ro- ilegalitate” sfârşit comunitatea româ-
mânilor din Italia. Reprezentan- nească să aiba o reprezentanţă
ţii Partidului “Identitatea “PD-L-ul este mereu în ilegali- şi un sprijin politic real în Penin-
Românească” nu au fost lăsaţi tate. Atât în ţară cât şi în stră- sulă”, a mai declarat Victor
să participe la această întâlnire. inătate.” – ne-a declarat Victor Ponta pentru “Actualitatea Ro-
Ponta referitor la filialele PD-L mânească”.
Lumini: PSD-ul pășește
care au împânzit Italia în ultima Succesul PDL în diasporă la ul-
legal în Italia semnând
perioadă. “Metodele lor sunt timele alegeri pare a fi motivul
un acord cu principalul
arhi-cunoscute, respectiv cum- care a obigat PSD-ul să încerce
aleat din familia socia-
părarea de voturi”, a mai preci- să schimbe raportul de forţe din
liștilor europeni
zat acesta. Cu toate acestea, străinătate.
Spre deosebire de PD-L, PSD-ul preşedintele PSD a ţinut să ne Umbre: PSD Italia și
a decis să păşească legal în Pe- asigure că nu vor exista lupte modul lor “atipic” de a
ninsulă, încheind un acord cu crâncene ca în România cu opo- înţelege democraţia
Partidul Democrat Italian con- zitorii lor din PD-L care să ducă
dus de Pier Luigi Bersani. Acor- la o divizare şi mai mare a co- Interesant însă de remarcat
dul prevede angajamentul munităţii româneşti din Italia. este modul în care s-a organizat
Partidului Democrat de a sprijni întâlnirea cu reprezentanţii ro-
Guido Melis, principalul mânilor din Italia. Deşi în comu-
candidaturile românilor la ale-
favorit pentru a deveni nicatul dat publicităţii se
gerile locale din Italia, oferindu-
garantul aplicării aces- preciza că Victor Ponta va în-
le locuri în propriile liste
tui acord tâlni comunitatea românească,
electorale, precum şi posibilita-
tea de a candida un român la La întâlnirea pentru semnarea multe din asociaţiile românilor
alegerile generale din Penin- acordului a participat şi deputa- din Italia nu au fost convocate
sulă. Evident, un eventual can- tul Guido Melis, Preşedintele la această întâlnire, iar o parte
didat român ar trebui să fie şi Grupului Interparlamentar Ita- din cele convocate (mai precis
cetătean italian, după cum pre- lia-România, cunoscut pentru cele apropiate Partidului Româ-
PAGINA

5
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție ACTUALITATEA POLITICĂ

Comentarii cu vitriol - Şi cel mai important lucru: TRI-


PLAREA taxelor consulare. Bine,
ei numesc asta mărire făcând
abstracţie de matematică..
de consecinţe şi teorii ale logicii,
deduc că aceste filiale erau ile-
gale aşa cum strig de mai bine
de 2 ani. Sunt foarte curios cum
Din ciclul: „Peripeţiile portocaliilor năzdrăvani” Atât şi nimic mai mult. De altfel va reuşi noul preşedinte să înre-
de Mihai Duţu devreme sau mai târziu, trebuie fost invitaţi respectuos să res- nici nu ar putea realiza şi altceva gistreze partidul într-o altă ţară
să aibe o părere. Gaşca portoca- pecte legile şi să tragă obloanele de vreme ce organizaţiile lor decât cea în care a fost constituit
Există o zicătoare în lie, PD-L Italia, a cărei activitate peste filiala de la Chicago. Nu sunt ilegale în Italia. Sincer să fiu şi în care activează. Cumva îl va
limba română: mie şi legilor Italiei îmi scapă, acelaşi lucru s-a întâmplat şi în nu înţeleg de ce cineva s-ar lupta lăsa Boc? Sau Băsescu? Se pre-
„Câinele, când n- este pe punctul de a se deas- Italia. Aici pedelomania a permis pt ocuparea funcţiei de preşe- gătesc pedeleii să migreze? Şi aş
are ce face se linge trăma. Mai exact se vorbeşte tot deschiderea mai multor filiale. dinte PD-L Italia de vreme ce fi de acord să jur pe Biblie, întoc-
pe ...”. Sunt ferm mai des de înlocuirea preşedin- Îmi este greu să le cuantific căci este ilegal constituită şi mult li- mai şi fix la fel ca dl Traian Bă-
convins că veţi telui Dumitru Ilinca cu Ion (Nino) până la publicarea acestui articol mitată în a acţiona în interesul sescu, că pot trece cu vederea şi
reuşi să completaţi liniile punc- Săvoiu. În cazul în care n-aţi este posibil să mai apară alte 2-3 comunităţii noastre. Noul viitor peste aceste detalii dacă mi s-ar
tate căci eu dacă aş face-o, dis- auzit de aceşti domni nu este ne- filiale. Totul încălcând cu bună fost preşedinte PD-L Italia, Ion explica ce anume îşi propun să
tinşii mei colegi din redacţie m-ar voie să vă panicaţi. Voi încerca în ştiinţă atât legile partidelor din (Nino) Săvoiu a organizat un fel facă pentru comunitatea noas-
cenzura şi m-ar trimite probabil câteva fraze să expun sacrificiile România, statutul PD-L, cât şi le- de puci politic chiar la finele unui tră. Dar ceva concret dacă se
la un examen medical amănun- şi realizările lor pentru comuni- gile italiene. Dar despre asta pro- spectacol organizat la Milano. poate şi altceva decât spectacole
ţit. Pentru a evidenţia această zi- tatea noastră din Italia. În urma mit să scriu data viitoare. Şi cum Spectacol în urma căruia depu- şi deschiderea a zeci de filiale. În
cală o să vă relatez nişte alegerilor uninominale de la fi- erau multe filiale era imperios tatul Brânză a primit un nou pre- încheiere rog vecinii lui Săvoiu,
chestiuni care se petrec în aceste nele anului 2008 România a des- necesar să se desemneze şi (era miu, de mare interes şi căci am înţeles că este extrem de
momente în comunitatea noas- emnat nişte locuri la Camera să zic cap luminat) un şef peste responsabilitate dar al cărui popular pe strada unde locu-
tră rotaliană. Adică a românilor Deputaţilor şi la Senat pentru a cohorta de politruci. Această po- nume l-am uitat. Probabil sub ieşte, dacă ar putea şi ar consi-
din Italia. Pe parcurs, dacă nu reprezenta diaspora română. ziţie a fos ocupată până în pre- efectul micilor şi a berii, aşa cum dera util să-l întrebe ce-şi
veţi sări rubrica asta pe viitor, va Marii câştigători au fost senato- zent de Dumitru Ilinca. Şi acum susţine şi senatorul Badea, me- propune să realizeze în anul
trebui să vă obişnuiţi cu termenii rul Viorel Riceard Badea şi depu- revin la rezultatele acestuia şi al senii au avut un impuls de re- 2011 (cel puţin) pentru comuni-
folosiţi de autor, adică de mine. tatul William Brânză, ambii de la găştii conduse. Să o luăm punc- voltă şi schimbare. Români fiind, tatea noastră pe care teoretic se
După cum bine n-aţi observat, în PD-L. Perdanţii noi, diaspora. tual: probabil că în luna decembrie angajează să o protejeze şi să o
comunitatea noastră ş-aşa des- Dar să nu intrăm în astfel de de- - Lipirea de afişe electorale şi sentimentul de răscoală şi reprezinte. Nu de alta dar ui-
trămată şi fără intenţii de recon- talii căci divaghez. Distinşii strângerea de voturi pentru rea- schimbare se manifestă mai in- tându-mă în trecutul poltic al
ciliere şi convieţuire paşnică şi domni parlamentari au descins legerea pentru a 2-a oară conse- tens decât la alte popoare. Ceea acestuia n-am identificat nici
europeană, s-a pornit un scandal. în diaspora încropind, în fugă şi cutiv al lui Traian Băsescu. Refuz ce m-a surprins din declaraţiile măcar ceea ce (nu) a realizat Du-
Unul politic, căci pe lângă trebă- prin holurile pe unde se organi- să scriu cine a avut de câştigat în noului viitor fost preşedinte PD- mitru Ilincă, adică fostul.
luitul prin motorul maşinii şi ur- zau şezători electorale cu mici şi urma acestor eforturi. L Italia, Ion (Nino) Săvoiu, este
măritul meciurilor de fotbal, bere, mai multe organizaţii de- - Organizarea mai multor şeză- că el îşi doreşte ca formaţiunea N.B. sau P.S.: Cum revolta por-
politica reprezintă un alt subiect numite de ei filiale PD-L. Peste tori/spectacole cu ocazia diverse- pe care o conduce să fie înregis- tocalie se anunţă a fi abia la în-
asupra căruia orice român, mai tot au făcut asta. În America au lor sărbători. trată în Italia. De unde, pe cale ceput promit să revin cu detalii.

S-PRESS
Internaţional
România

SPAȚIU PUBLICITAR GOL POLITIC


Pentru Info: 339 4142640 sau 339 4695973
PAGINA

6
Actualitatea
ACTUALITATEA ECONOMICĂ româneascã
ediție nouă - 2011

Băncile italiene din ce în ce


mai deschise imigraţiei
Din interiorul sistemului bancar: cum sunt
studiate pachetele de servicii pentru români
Creşte pe zi ce trece numărul sonal sau imobiliar. Acest servi- mişi către ţara de origine. Numai sau pur şi simplu pentru a se re- ţiei. Acest comportament pru-
băncilor şi societăţilor de credit ciu ajunge să fie “egalat” în ulti- în 2009 sistemul bancar a inter- laxa, se întâmplă şi episoade ne- dent este de înţeles pentru orice
italiene care îşi îndreaptă oferta mul timp de necesitatea de a mediat 210 milioane de transfe- plăcute, iată că acest lucru duce persoană care se confruntă cu
spre segmentul reprezentat de avea un cont curent pentru a ruri. În general această la apariţia unei necessitati im- un nou mediu cu care nu este
cetăţenii imigranţi, segment care primi salariul. Această nouă ne- necesitate este satisfăcută de portante, şi anume aceea de a obişnuit.
astăzi,conform un sondaj făcut cesitate apare datorită faptului către bancă în momentul în care putea ţine banii în siguranţă. Da- Foarte des, în ciuda faptului ca
de ABI - CESPI, reprezintă 1,5 că angajatorii au dificultăţi în a sumele au o anumită consis- torită programului lor de lucru respectivul client stăpâneşte
milioane de conturi curente, cu o plăti cash datorită noilor norma- tenţă. Dar nu numai. Datorită care reduce posibilitatea de a foarte bine limba italiană, se în-
creştere de 111 mii de unităţi tive PSD. O altă necesitate întâl- noilor acorduri interbancare şi ajunge la un ghişeu bancar la tâmplă ca acesta să nu reu-
faţă de 2009, cu un procentaj de nită printre conaţionalii noştri, în conturilor aşa-numite “gemene” doar câteva ore, în după amiaza şească să stabilească unlimbaj
creştere de 7,9 %. special cei care lucrează în do- tot mai mulţi folosesc banca zilei de joi, banca trebuie să fie comun cu personalul din bancă.
Tipologia clienţilor este ceea meniul construcţiilor, este aceaa drept intermediar de trimitere a pregătită pentru a face faţă aces- Un exemplu foarte des întâlnit
obişnuită, 96 % dintre conturi în- de a primi “casa edile “. Mulţi banilor fiind de departe ceea tei necesităţi. Aşa se face că eu este acela al clienţilor români
registrate la sfărşitul lui 2009 dintre aceştia folosesc în alterna- mai economică alegere. şi colegii mei joia muncim cel obişnuiţi cu tipologia de carduri
aparţin familiilor sau sunt con- româneşti, care au ca avantaj
turi cu un singur titular.Dintre faptul că respectivul client are
aceştia 18 % deţin un cont în banii oricând la dispoziţie şi în
acelaşi institut bancar de mai acelaşi timp oferă şi siguranţă.
bine de 5 ani,o treime dintre ei Aceştia încearcă să obţină şi de
au un credit,în special împrumu- la băncile italiene servicii simi-
turi personale (34 %) sau credite lare, dacă nu chiari dentice:
imobiliare (28 %). În ceea ce pri- adică un card de credit pe care
veşte onorarea plaţilor, indicele să-şi primească salariul.
de regularitate este foarte mare. Cardurile de credit se
8 imigranţi din zece îşi achită re- obţin doar după o pe-
gular rata.Ca şi răspândire teri- rioadă de vechime a
torială domină nordul(cu mai contului curent
bine de 7 conturi private din 10)
în timp ce, ca naţionalitate pe În Italia însă acest lucru nu este
primul loc se situează România posibil întrucât tipologia de ser-
urmată de Albania şi Maroc, in- vicii este total diferită. Există trei
formează cotidianul italian “Il tipuri de carduri în Italia: de cre-
sole 24 ore”. dit, de debit (numite “banco-
Punctul de plecare pen- mat”) şi reîncărcabile. Mult
tru a studia serviciile doritul card de credit, fiind con-
bancare îl constituie siderat un fel de împrumut, este
observarea necesităţi- acordat de băncile italiene doar
lor clienţilor după o perioadă de vechime a
contului curent, ce depinde de
Punctul de plecare pentru a stu- fiecare bancă în parte.
dia orice tip de comportament şi Toate aceste particularităţi ale
în special pentru comportamen- clientului imigrat au făcut ca
tul cumpărătorului se bazează pe băncile să fie nevoite să angajeze
o nevoie nesatisfăcută. Cine funcţionari din rândul imigranţi-
cumpără o face atunci când lor. Din experienţa proprie pot
simte nevoia de acel determinat tiva contului noile carduri reîn- Menajerele, o clientelă mai mult. garanta că este o idee inteligentă
produs sau serviciu. Acest com- cărcabile de ultima generaţie, importantă pentru Un alt mare obstacol în a benefi- deoarece duce la o climă de
portament descrie fidel momen- cum ar fi K2, emisă de Banca Po- bănci cia de avantajele serviciilor ban- bune relaţii şi la un raport de în-
tul în care un imigrat se polare de Lodi, care are funcţiile Un alt sector interesant pentru care este cel al barierei credere între client şi bancă.
hotărăşte să intre într-o bancă. unui cont bancar doar că are bănci este reprezentat de con- lingvistice. Această problemă o Imigratul trebuie să se simtă şi
Aceste nevoi pot fi diverse. Vom costuri mult mai reduse. Tot cu aţionalele noastre care lucrează întâlnim nu doar când imigratul să vrea să fie luat în consideraţie
încerca să aducem în dezbatere ajutorul acestor instrumente fi- pe post de îngrijitoare. Pentru ele se prezintă la agenţie pentru a de toate instituţiile publice şi pri-
o serie de necesităţi ale clienţilor naciare se pot face plăţi pe inter- nevoia care trebuie satisfăcută cere informaţii ci şi atunci când vate. Dezvoltarea conceptului de
români în cazul nostru, segment net. De exemplu cumpărarea este ceea a siguranţei. Având în se încheie contractul. Limbajul “migrat –banking” are o impor-
pe care îl cunosc cel mai bine dat biletelor de avion online este un vedere că multe dintre harnicile excesiv de tehnic cât şi caracte- tanţă strategică deoarece poate
fiind natura muncii pe care o serviciu necesar pentru cei care noastre ingrijitoare obişnuiesc rele scrise mărunt sunt perce- constitui o etapă în integrarea
desfăşor. sunt departe de casa. să-şi ţină banii în geantă şi, des- pute negativ de noul client care, noastră în societatea italiană sub
Motivul cel mai frecvent este Un alt capitol important este re- eori, în zilele libere, când ies să de multe ori, nu are încredere în semnul respectului reciproc.
acela de a obţine un credit per- prezentat de fluxul de bani tri- se întâlnească cu alte persoane responsabilul comercial al agen-
de Adrian Ioan Grigor
PAGINA

7
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție ACTUALITATEA ECONOMICĂ

Roma din ce în ce mai


scumpă în 2011
Noua taxă introdusă de primăria Romei pentru
turişti nemulţumeşte proprietarii de hoteluri
Taxa hotelieră, introdusă de la 1 Turiștii vor plăti practic ”Nu toate reacţiile au fost pozi- cardi, recepţioneră la unul din Taxa se aplică şi în cazul campin-
ianuarie 2011, la Roma pentru întreţinerea monumen- tive, deoarece majoritatea nu hotelurile din centrul istoric al gurilor şi al pensiunilor: 1 euro
turişti, aprobată de guvernul ita- telor istorice din oraș ştiau de această taxă. Alţii erau Romei. ”Şi pentru noi, recepţio- pentru maxim cinci zile în cam-
lian încă din vara anului trecut, Deşi aplicată de câteva zile, re- convinşi că ar fi de un euro pe nerii, este dificil a explica unui ping şi 2 euro pentru o şedere de
provoacă nemulţumiri chiar în cepţionerii întâmpină deja ne- zi.” a declarat pentru Radio Ro- turist că trebuie să plătească în maximum 10 zile la o pensiune
rândul autorităţilor locale, nu mulţumiri şi din partea turiştilor. mânia Actualităţi - Cinzia Bian- plus un impozit pentru a sta într- din Roma.
numai al turiştilor. Taxa, colec- un oraş. Nu toţi înţeleg că nu Taxa se aplică atât în cazul celor
tată la sfârşitul şederii în oraş, este o lege a hotelului, ci a pri- care îşi rezervă cazare singuri,
este de 2 euro pe noapte pentru măriei” a mai completat recep- dar şi al grupurilor formate prin
hotelurile de 2-3 stele şi de 3 ţionera, consternată pe de altă intermediul agenţiilor turistice.
euro dacă turistul se cazează la parte de faptul că ”nu turiştii tre-
un hotel de 4 -5 stele. Fondurile buie să plătească monumentele 82 de milioane de euro
astfel obţinute vor fi utilizate din capitală. Autorităţile ar trebui - câștig anual
pentru îmbunătăţirea serviciilor să aibă un fond special pentru
urbane. acest sector, nu să profite tot de Primăria Romei plăteşte în pre-
Cu o astfel de taxă, plătită de tu- pe urma turiştilor, care şi aşa plă- zent pentru curăţenia în zona tu-
riştii care vizitează capitala ita- tesc o cazare exagerată aici”. ristică a oraşului 20 de milioane
liană, potrivit ministrului de În capitala italiană, cazarea la un de euro pe an. 30 de mii de tu-
interne, Roberto Maroni, Roma hotel de două stele (care de cele rişti vizitează pe zi capitala ita-
îşi va crea o ”imagine urâtă la liană, numai în 2010
nivel internaţional”. Consilierul Şi la camping și la pen- înregistrându-se în total 10,5 mi-
pe problematici de turism şi sport siune se plătește taxă lioane de turişti.
din cadrul Provinciei Romei, Pa- de ședere Prin taxa hotelieră introdusă de
trizia Prestipino consideră că prin mai multe ori pare de o stea) este la 1 ianuarie 2011 bugetul pri-
această măsură va fi afectat şi în perioada de iarnă în jur de 50 măriei de la Roma se va îmbogăţi
mai mult ”un sector aflat în criză, de euro pe noapte (cameră cu 82 de milioane de euro anual.
cel al turismului şi că nu va face dublă), iar în sezonul cald şi în
decat să-i îndepărteze pe turişti perioada sărbătorilor depăşeşte
de capitala italiană”. suma de 80 de euro. de E. P.

Un cabinet de medicină estetică


românesc la Latina
O punte de legătură cu România

Mihaela Şerban, Consilier al Pri- dicină estetică cu o echipă de


măriei din Latina pentru Inte- specialişti şi de adevăraţi pionieri „Vrem ca românii să fie
grare şi Relaţiile cu România, a ai chirurgiei plastice, care şi-ar mândri de resursele pe
întâlnit de curând la Sabaudia aduce propriile lor competenţe care le avem în
medicii români Dana şi Stefan în provincia Latina , în interiorul străinătate”
Jianu, deţinători a două structuri structurii hoteliere <<Il San faţă de deschiderea demonstrată
importante de avangardă în Ro- Francesco>>, pus la dispoziţie de partea italiană.
mânia şi care, împreună cu me- de către femeia de afaceri Elena „Obiectivul nostru principal este
dicul Constantin Ciltea, au pus Daneo, întotdeauna pregătită să nu doar acela de a favoriza inte-
bazele unei colaborări între Italia primească delegaţiile române. grarea românilor ci şi acela de a-
şi România. i face pe conaţionalii noştri să se
Proiectul beneficiază
Cabinetul va fi deschis de sprijinul autorităţi- simtă mândri de resursele pe
în interiorul structurii lor locale care la avem în afara graniţelor
hoteliere „Il San ţării,” se mai arată în comunica-
Francesco” La acest proiect şi-au oferit spri- tul emis de consiliera primăriei
jinul lor deplin şi instituţiile lo- din Latina.
După cum se arată în comunica- cale, în persoana doctoriţei Lega
tul de presă dat publicităţii, pro- şi a comisarului Nardone.
iectul medicilor români prevede La sfârşitul îtâlnirii delegaţia ro-
deschiderea unui cabinet de me- mână şi-a exprimat aprecierea de Alina Harja.
PAGINA

8
Actualitatea
ACTUALITATEA PE MAPAMOND româneascã
ediție nouă - 2011

Românii din Marea Britanie,


marginalizaţi pe piaţa muncii
pentru încă un an
Restricţiile ar putea fi prelungite şi în 2012
Guvernul Cameron a decis prelungirea restricţiilor pe part-time (aproximativ 20 de ore
piaţa muncii până la finalul anului 2011, după care va săptămânal), aducând dovada
demara o revizuire a criteriilor ce au dus la această de- certificatului de înregistrare ca
cizie, însă va lua în calcul situaţia economică a Româ- student într-o instituţie acredi-
niei. Singurele sectoare libere în Marea Britanie sunt: tată. Numeroşi români recurg la
construcţiile, agricultura şi industria hotelieră. această strategie pentru a se in-
sera treptat în sistem. Celor care

L
ibera circulaţie a cetăţeni- a păstra anumite limite în acce- urmează cursuri de formare pro-
lor români în Regatul Unit sul muncitorilor români pe piaţa fesionale este acceptat statutul
nu atestă însă şi libertatea internatională, însă situatia nu de muncitor full-time, în condi-
de a ocupa un loc pe piaţa mun- poate fi schimbată din cauza au- ţiile în care practica pentru cur-
cii, restricţiile continuând să fie tonomiei pe care o are fiecare sul pe care îl urmează se
aplicate până la sfârşitul anului stat. desfăşoară la locul respectiv de
2011. Situaţia este similară însă Într-un comunicat dedicat secţiu- muncă.
şi în cazul Irlandei. Guvernul bri- nii “Români şi Bulgari”, Home Asistenta în ceea ce priveşte în-
tanic condus de David Cameron Office Uk Border Agency, orga- registrarea documentelor pentru
a luat în calcul o revizuire a tutu- nizaţie responsabilă cu securita- orice formă de muncă este ofe-
ror aspectelor abia la finele anu- tea în Marea Britanie, Construcţiile, unul din domeniile liberalizate rită de către numeroasele agenţii
lui în curs. Acest lucru nu informează românii care inten- de consultanţă existente în UK,
garantează şi o schimbare ma- tionează să se stabilească în UK nevoie de permisiunea Home Of- ţia în cazul în care cetăţeanul unde angajaţi români explică
joră favorabilă României, având următoarele: “Dacă eşti român fice înainte de a începe activita- român doreşte să lucreze în desaliate parcursul cel mai avan-
în vedere existenţa conservatori- sau bulgar eşti liber să vii în Re- tea: “După ce aţi lucrat legal în regim “self-employed”, o schemă tajospe care trebuie să îl străbată
lor la putere care au declarat că gatul Unit să trăieşti. Va trebui să calitate de angajat timp de un an de încadrare prin care fiecare orice nou venit. Liste speciale
analiza lor ia în calcul evoluţia si- ai capacitatea de a te întreţine fără întrerupere, aveţi drepturi poate deveni propriul său anga- sunt puse la dispoziţie şi cu locu-
tuaţiei economice a ţării noastre. fără a deveni o povară excesivă depline de liberă circulaţie, nu jator, ocupându-se personal de rile de muncă disponibile la mo-
Cu toate că este membră a Uni- pentru fondurile publice”. veţi mai avea nevoie de acordul plata taxelor către statul britanic. mentul respectiv.
uniiEuropene din 2007, ţara Afluxul din ultimii 2 ani şi nume- nostru pentru obţinerea unui loc În aceste condiţii şi domeniile de Singura variantă rămasă pentru
noastră nu se bucură încă de roasele cereri de sprijin financiar de muncă, având de asemenea activitate nu mai sunt limitate la românii care totuşi îşi doresc un
toate avantajele pe care le au ce- înaintate de conaţionali statului posibilitatea de a obţine un cer- domeniul construcţiilor, al agri- loc de muncă în UK este să ur-
lelalte state, atât din conside- britanic, au dus la impunerea tificat de înregistrare care să vă culturii şi al celui hotelier, paleta meze calea strictă a sistemului
rante politice, cât şi financiare. unor măsuri mai dure în ceea ce confirme drepturile şi obligaţiile acoperind majoritatea sectoare- de muncă britanic şi să urmă-
Comisia Europeană si-a expri- priveşte ajutorul dat de către gu- pe piaţa muncii”. lor de activitate. rească frecvent noile reglemen-
mat în nenumărate rânduri re- vernul de la Londra. Tot din acest Nu este însă nevoie de vreo au- Pentru cei care doresc să stu- tări..
gretul pentru deciziile comunicat putem afla că, dacă torizaţie specială din partea dieze există posibilitatea con-
agenţiei care controlează imigra- tractării unui job în regim de Daniela Viţelaru
guvernelor unor ţări membre de se doreste angajarea în UK, este

Cartea “Dora” păşeşte pe Red Carpet la Londra


O cutremurătoare poveste despre umilinţele emigraţiei şi a făcut posibilă producerea mente de agonie şi extaz, dar
totodată un îndemn la optimism este volumul scris de filmului. Manifestarea des- niciodată nu renunţă la visul
Delia Antal, o actriţă româncă stabilită în Marea Britanie. chide şirul evenimentelor ei de a realiza ceva imens.
Turneului Internaţional Autoarea demonstrează într-un

A
ctriţa Delia Antal lan- la îndeplinire visele şi aspira- DORA BY DELIA ANTAL pro- mod plăcut că, după ani de
sează pe data de 26 ia- ţiile. Această publicaţie, edi- movat şi organizat de către zile, trăind numai lovituri du-
nuarie 2011 la Londra tată sub forma unui scenariu, revista ROMANIA IN CONTACT. reroase, o persoană poate în-
cartea „Dora”, o poveste des- a inspirat filmul cu acelaşi totdeauna să depăşească
pre imigrare şi discriminare nume care a fost deja finali- Prefaţa, semnată Chisomo încercările vieţii”.
inspirată din întâmplările zat, urmând să ruleze pe ma- Kalinga, deschide publicului Scrisă în limba engleză, car-
reale alor unor oameni care rile ecrane în cursul acestui un univers de poveste, pipe- tea va fi publicată şi în alte
au avut curajul să-şi constru- an şi să fie înscris în compe- rat cu foarte multe elemente limbi, primele vizate fiind
iască o alta viaţă dincolo de tiţie la Festivalul Internaţio- reale care ţin publicul pe jar: limba română, italiană, spa-
graniţele ţării de origine. nal de Film de la Cannes. „Această poveste nu este niolă, germană şi franceză.
Volumul reprezintă istorisi- Evenimentul de lansare a doar o poveste despre emi- Următoarele oraşe pe lista
rea universală a românului cărţii se desfăsoară într-una niul artei, muzicii si show- grare şi discriminare. Este o turului internaţional de pro-
din diaspora, o dramă care dintre cele mai celebre locaţii bizz-ului. Numeroşi invitaţi poveste despre alegeri şi movare a „DOREI” – cartea şi
pune în evidenţă eforturile din Londra, JALOUSE, cel de marcă au confirmat deja vise. Delia Antal aduce Dora filmul - sunt Roma şi Milano.
făcute de români în parcursul mai atractiv loc pentru vede- participarea, alături de care la viaţă într-o manieră
lor prin lume pentru a-şi duce tele internaţionale din dome- se va afla desigur echipa care onestă. Dora trăieşte mo- de Daniela Viţelaru
PAGINA

9
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție ACTUALITATEA PE MAPAMOND

Spania: Românii vor avea liste


proprii la alegerile locale
Islamicii urmează exemplul şi fac şi ei partid
Partidul Românilor din Spania, PIRUM, a anuţat că va şi 16% din totalul locuitorilor.
prezenta trei liste electorale la alegerile locale din Spa- Spre deosebire de Italia, în Spa-
nia, în localităţile Guissona, Agramunt şi Alcarràs (zona nia nu există necesitatea de a se
Lleida). PIRUM-ul este un aliat al Partidului Identitatea înscrie în liste electorale sepa-
Românească din Italia. rate pentru a putea, lucru ce fa-
cilitează cu mult accesul

P
IRUM a fost înfiinţat în cetăţenilor români, cât şi cetăţe- românilor la vot.
2008, cu sediul legal în nilor de altă etnie, inclusiv spa- Exemplul românilor a fost ime-
Barcelona. La scurt timp niolilor. Scopul este acela de a diat preluat de comunităţile de
după înfiinţare a constituit, îm- ajuta integrarea comunităţii ro- religie musulmană care au decis
preună cu Partidul Românilor mâneşti în Peninsula Iberică. şi ele să se constituie într-un par-
din Italia şi cu alte formaţiuni ro- Acum se pregăteşte pentru ale- tid, denumit “Partidul Renaşterii
mâneşti din alte ţări, Mişcarea gerile locale ce vor avea lor în şi Unirii Spaniei” (PRUNE). Ace-
Europeană a Românilor cu sco- această primăvară în Spania, ştia au decis să prezinte liste
pul de a oferi o reprezentanţă propunându-şi să aibă candidaţi electorale în Barcelona şi Gi-
politică milioanelor de români ce în peste 30 de localităţi, dar va 64.300 doar în Aragon. mult de un consilier în oraşele rona, dupa cum declară pentru
trăiesc în afara graniţelor ţării. prezenta liste electorale proprii Dacă listele românilor vor reuşi spaniole. Asta în condiţiile în cotidianul spaniol preşedintele
După cum explică, pentru coti- în 3 dintre acestea: Guissona, să depăşească pragul de 5% ne- care în cele trei localităţi unde partidului Mostafa Bakkach.
dianul spaniol El Mundo, preşe- Agramunt şi Alcarràs. În Spania cesar conform legilor iberice românii vor prezenta liste elec-
dintele PIRUM, Florin Ioan locuiesc legal în acest moment pentru a intra în consiliul local, torale proprii, populaţia de ori-
Bujor “partidul este deschis atât 829.700 de români, dintre care românii ar putea avea chiar mai gine română reprezintă între 6 de Diana Rusu
PAGINA

10
Actualitatea
ACTUALITATEA SOCIALĂ româneascã
ediție nouă - 2011

Rasismul în fotbal Lecţii gratuite de constituţie


pentru românii din Milano

E
ram adolescenta cand cand ei insisi in tara lor sunt sa fim mandri, si sa aratam ori- Românii, dar şi alţi imigranţi din cazul în care nu respectă regu-
am asistat la ultimul aratati cu degetul? ca vor in- cui alt popor ca suntem supe- Milano beneficiază, de la 15 ia- lile, sunt legile care în cazul în
meci comentat de jura doar pentru ca “asa e in riori fara a recurge la insulte. nuarie a.c., pentru al doilea an care nu respecţi acest edatorii şi
C.Topescu. Mi-aduc fotbal”. Nu mi-am schimbat pa- Napoletanii au castigat si vor consecutiv, de lecţii gratuite cu aceste obligaţii sunt legile care
aminte ca era un campionat rerea. Nu sunt rasisti, au folo- castiga mereu pentru ca sunt o informaţii despre Constituţia ita- te pun la punct” explică Romu-
mondial si ca Romania a pier- sit adjective devenite deja mare familie, sunt un oras care liană. Anul trecut au absolvit lus Popescu.
dut. La sfarsitul meciului, a clasice la adresa poporului isi apara in bine sau rau modul aceste lecţii 400 de persoane. Cursanţii vor primi diplome.
spus ceva de genul : fotbalul meu: tigani, morti de oame, de a fi. Au adoptat fara pro- În aceast an, Uniunea Juriştilor ”Noi am considerat că este o
este un sport prea violent si lip- hoti. Diferentele sunt vizibile bleme un jucator de origine ro- Catolici, Uninunea Creştină a In- problemă necesară, de mare uti-
sit de fair play, emotiile iti pot daca vrem sa fim obiectivi: mana, a devenit unul de-al lor. treprinzătorilor, Asociaţia Româ- litate ca fiecare cetăţean să cu-
provoca infarctul. Ma retrag, modul de prezentare al celor Asta trebuie sa invatam de nii în Italia – Milano şi noască de la început Constituţia
voi comenta de acum incolo doua echipe, eleganta antreno- la ei. Cappellania di Santo Stefano ţării în care a ales să trăiască. În
doar un sport elegant. Si asa a rului italian comparata cu aro- sunt organizatorii acestor lecţii, afară de faprul că devine obliga-
si facut, ramanand doar co- ganta antrenorului nostru, Suporterii romani care s-au care se desfăşoară la Centrul toriu din momentul în care de-
mentator de gimnastica. modul prietenesc, umil al echi- prezentat pe stadion nu erau Diocezan Schuster din Via Feltre vine cetăţean italian” continuă
Fotbalul e ca si viata. Exista pei italiene de a se adresa jur- nici pe departe cum ziceau ita- 100 din Milano. Materia va fi îm- preşedintele ARI.
noroc, exista trisare, exista va- nalistilor italieni fata de cel lienii: “Romani beti care la Bu- părţită în şase lecţii gratuite. La finalul acetor lecţii, fiecare
loare, exista pasiune, exista fudul al echipei noastre. E clar, curesti au spart wc-urile si Noţiunile despre Constituţia ita- cursant primeşte şi o diplomă,
rasism. Rasismul este manifes- ne desparte o lume. le-au aruncat in napoletani”. liană vor fi obligatorii din acest ”care ar fi un fel de recoman-
tarea fiintei umane cu tot ce E imposibil sa estompam Erau baieti frumosi, inalti, bine an pentru ”noii itaieni”, potrivit dare
are mai rau, din pacate; cu ra- aceasta diferenta? Nu, dragii imbracati. Dar se toti se justifi- preşedintelui Asociaţiei români- pentru găsirea locurilor de
bufnire de ura impotriva unui mei, nimic nu e imposibil, iar cau in felul urmator:” noi sun- lor din Italia (ARI), Romulus Po- muncă, pentru a oferi încredere
alt popor pe care nici macar nu romanii sunt un popor cu re- tem baieti de treaba, suntem pescu. ”Însă nu acesta a fost cetăţenilor italieni vis-a-vis de
il cunosti. Si pentru ce toate surse imense: creiere, cultura, linistiti”. Cine se justifica prea motivul principal pentru a face persoana în cauză”, după cum
astea? Pentru a merge mai de- zacaminte. mult pleaca dupa o pozitie de aceste lecţii. Motivul a fost că fie- mai precizează preşedintele
parte. Iata ce ar trebui sa facem: inferioritate. care cetăţean care vine într-o Asociaţiei Românilor din Milano,
Credeam ca voi asista la par- Noi trebuie sa incepem sa ne Deci, un alt aspect e siguranta ţară nouă, trebuie să cunoască şi Romulus Popescu.
tida Napoli Steaua cu detasa- iubim ! Sa fim uniti, sa ne apa- de sine, constientizarea poten- constituţia ţării respective. Un Cursurile sunt în limba italiană ţi
rea uneia carui prea putin ii ram, sa nu le mai permitem tialului si a limitelor tale. Nu cetăţean care vine din afară tre- se adresează nu numai români-
pasa de fotbal, ca huiduielile, acestor” fotbalisti” ( a se vedea trebuie sa ceri scuze, trebuie buie să cunoască îndatoririle şi lor, ci şi altor imigranţi şi chiar
injuraturile la adresa tarii mele lideri/Parlamentari/Presedinte) sa fii natural. obligaţiile pe care le are, pentru italienilor. După români, cei mai
ma vor lasa rece, pentru ca sa ne trateze cu dispret, sa ne Sa fim mandri ca suntem ro- că într-o constituţie sunt îndato- numeroşi cursanţi sunt cetăţenii
“asa e in fotbal”. Ca eu cunosc vorbeasca cu tu,doar pentru ca mani ! Hai Romania ! ririle, obligaţiile pe care cetăţe- filipinezi.
bine napoletanii si stiu ca nu “Ei sunt cineva”. naul le are, plus legile, care în Redacţia
sunt rasisti,cum pot fi rasisti Sa devenim o masa compacta, de Ruxandra Elena Dragoescu

3000 de euro pentru a se spăla pe mâini


La Clinica Mangiagalli din Milano, Italia infecţiile în rândul nou-născuţilor prematur soane îi revine 3.000 euro. Pen- din băi au fost înlocuite cu cele
s-au redus cu 30% datorită iniţiativei intitulate ”Mâini curate”. tru aceşti bani însă ei sunt con- mai moderne, iar timpul de spă-

I
trolaţi la sânge: adică sunt filmaţi lare pe mâini al fiecărui asistent
ntr-un spital din Milano s-a cările se fac la „sânge”. îmbolnăvire a scăzut de la 10 la
în permanenţă de când se spală este de minim un minut.
constatat că numărul infecţii- La Clinica Mangiagalli din Mi- 7% într-un an şi cu 20% în cazul
pe mâini la baie până la secţia de ”Terapiile neonatale intensive re-
lor nozocomiale, infecţii con- lano infecţiile în rândul nou- celor mai fragili bebeluşi, care
reanimare, unde prezenţa bacte- prezintă unul dintre sectoarele
tactate pe perioada spitalizării, născuţilor prematur s-au cântăresc mai puţin de un kilo-
riilor de pe mâini este controlată cu cele mai multe riscuri de in-
s-a redus într-un singur an cu redus cu 30% datorită iniţiativei gram si jumatate.
de câte ori intră în contact cu un fecţii, dat fiind tipul de pacienţi:
aproximativ 30%. Asta numai intitulate ”Mâini curate”.Ideea Practic pentru asistentele şi asis-
nou-născut. Cu alte cuvinte gru- copii prematuri sau care suferă
după ce asistentele medicale au aparţine lui Fabio Mosca, doctor tenţii medicali, în număr de 70,
pul de manageri nu se bazează de boli grave şi, prin urmare, cu
fost stimulate financiar să se la cel mai mare departament de ai clinicii Mangiagalli este prevă-
doar pe încredere, ci mai de- grad de imunitate scăzut” a ex-
spele conştiincios pe mâini. Bo- Neonatologie din Europa. Spita- zută o sumă anuală de 200.000
grabă pe fapte. plicat doctorul Fabio Mosca de la
nusul oferit acestora este cât se lul plăteşte în plus asistentele cu euro dacă respectă strict regulile
Mai mult decât atât, accesoriile Clinica Mangiagalli.
poate de consistent, dar şi verifi- 200.000 de euro pe an. Riscul de de igienă. Astfel fiecărei per- de E.P.

Important !
În fiecare zi de sâmbătă, de la orele
16, PIR - Partidul Românilor din Italia -
în colaborare cu Uniunea Asociațiilor
Românești din Roma sunt la dispoziția
dumneavoastră gratuit cu informații
legale și sindicale.
La Centrul Comercial "La Strada" : Circ. Nomentana 530
PAGINA

11
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție ACTUALITATEA SOCIALĂ

Contractul colectiv de muncă italian pentru


îngrijitoare 2010 - 2011
Încă nu a fost modificat contractul gorie au un salariu minim de 1150 Pentru angajatorii care nu respectă legale, este prevăzut un sistem de Perioada de concediu prevăzută
colectiv de muncă pentru îngriji- de Euro lunar şi sunt considerate programul de odihnă al angajatului, sancţiuni cuprinse între 100 şi 750 prin lege este de 26 de zile de con-
toare şi baby-sitter pentru 2011, „în probă” timp de 30 de zile de la zilele libere, precum şi sărbătorile de Euro. cediu plătit.
ceea ce înseamnă că rămân mo- începutul raportului de muncă. În perioada de probă, raportul de
mentan valabile prevederile din Categoria a doua cuprinde menaje- muncă poate fi întrerupt în orice
2010. rele şi bonele ce desfăşoară activi- moment de oricare din părţile im-
Conform prevederilor acestuia, în- tăţi legate de bunăstarea locuinţei plicate.
cadrarea în muncă se face în patru cu experienţă precum şi servicii de O atenţie deosebită trebuie acor-
categorii diferite: asistenţă (îngrijirea bătrânilor, ospă- dată drepturilor pe care menajerele
Categoria întâi super este compusă tari, bucătari, şofer, paznic). Câşti- şi bonele le au în caz de îmbolnăvire.
din menajerele şi bonele posesoare gurile scad simţitor pentru această Pentru primele 4 zile, angajata/an-
de atestate profesionale sau di- categorie, minimul fiind de 850 de gajatul are dreptul la o retribuţie in-
plome de specialitate recunoscute Euro pe lună. În acest caz, însă, pe- tegrală ca şi cum ar lucra normal.
(infirmiere, asistente medicale, etc.) rioada de probă este mult mai mică, După această perioadă, retribuţiile
care au deplină autonomie decizio- fiind de 15 zile lucrate efectiv. depind de categoria în care angaja-
nală privind sănătatea celui îngrijit. Categoria a treia este destinată tu- tul/angajata este încadrat/ă. Pri-
Salariul minim pentru această cate- turor celorlalte îngrijitoare, lipsite de mele două categorii de încadrare
gorie este de 1200 de euro pe lună. experienţă sau de calificarea nece- beneficiază de plata a 45% din sa-
Perioada considerată „de probă” sară. Aici salariul minim este de 750 lariu pentru perioada cuprinsă între
pentru această categorie este de 45 de Euro pe lună, iar perioada de a 5-a şi a 10-a zi de îmbolnăvire şi de
de zile efectiv lucrate. „probă” de 8 zile efectiv lucrate. 50% din salariu începând din a 11-
Categoria întâi simplă are în com- În toate cazurile orarul de muncă a zi.
ponenţa sa menajere şi bone care este de 10 ore pe zi, cu pauză , pen- Ultimile două categorii de înca-
în deplină autonomie se ocupă de tru un total de 54 de ore pe săptă- drare beneficiază de plata a 45%
organizarea locuinţei patronului sau mână, pentru persoanele care din salariu în intervalul cuprins între
care efectuează servicii calificate trăiesc în aceeaşi locuinţă cu cel a 5-a şi a 20-a zi de îmbolnăvire.
(guvernante, bucătar-şef, major- asistat. Acestea au dreptul la cel Evident, pentru a putea beneficia
dom, asistenţa bolnavilor, asistenţa puţin 11 ore consecutive de odihnă de aceste drepturi, boala trebuie
purtătorilor de handicap, etc.). Per- pe zi plus două ore neplătite în cur- confirmată de un certificat medical.
soanele încadrate în această cate- sul zilei. de Alina Harja
PAGINA

12
Actualitatea
ACTUALITATEA CULTURALĂ româneascã
ediție nouă - 2011

Excursie în Alto Adige organizată


Impresii de călătorie

de Asociaţia „Ştefan cel Mare” din Portogruaro


C
ând am primit invitaţia mână cu un grad mai mic sau înfiripe conversaţiile. Am fost
de a participa la o ex- mai mare de contaminare cu plăcut surprins să constat că ro-
cursie organizată de o termeni italieni şi moţăiala apa- mânii din Italia (cel puţin cei din
asociaţie a românilor tică din cauza frigului tăios şi a zona Portogruaro) nu sunt preo-
în Italia, iniţial am fost foarte orei matinale în zi de duminică. cupaţi numai de locuri de
sceptic. Mă aşteptam, în baza Zăresc prin mulţime un acor- muncă, recesiune financiară şi
experienţelor precedente, la deon, o tobă şi o tamburină şi probleme birocratice specifice
multă gălăgie, limbaj neaoş şi ridic o sprânceană. Sper în sinea imigranţilor. S-a vorbit mult de
multe manele. Am strâmbat in- mea să nu nimerească în acelaşi planuri de viitor, reţete de prăji-
stinctiv din nas dar, în lipsa altor autocar cu mine sau măcar ca turi, nepoţei, şi tradiţii de Cră-
activităţi cu care să-mi umplu posesorilor lor să le fie la fel de ciun şi mai puţin de consulate,
timpul respectiv, am acceptat. Şi somn cum îmi e mie şi să nu fie paşapoarte expirate şi locuri de
bine am făcut. Pentru că am fost loviţi de inspiraţii melomane. muncă „la fix”.
plăcut surprins de evenimentele Răsuflu uşurat când văd că, în Ajunşi în Bardolino, ni s-a dat iar
petrecute. momentul îmbarcării, dl. Antal îi liber la cutreierat. Tot două ore.
Aventura a început duminică, 12 direcţionează ferm: „Voi mergeţi Comunitatea românească din Portogruaro între De data asta într-un ritm mai re-
decembrie, la ora 7 dimineaţa, în în autocarul cu tineri”. Mă în- criza financiară şi tradițiile de Crăciun laxant, activităţle fiind cu totul
autogara din Portogruaro. Iniţia- cearcă însă şi un uşor regret: la altele decât slalomul contra timp
tiva aparţine asociaţiei români- cei treizeci de ani ai mei, eu nu printre standurile din „Villago di
lor locale, Associazione mai sunt apt pentru autocarul urmând apoi să ne îndreptăm zanale specifice Crăciunului, aşa Natale”: plimbări relaxante pe
Culturale Romena „Ştefan cel sus numit. Mă îmbarc spăşit în spre litoralul lacului Garda şi să cum îi zice şi numele. Drumul a faleza de pe malul lacului, picni-
Mare”, condusă de băcăuanul autocarul „pentru pensionari” poposim într-o cochetă staţiune fost relativ scurt. Printre colin- curi pe băncuţe, cu sendvişuri
Ioan Antal. La primul peron al (n.a.). După ce organizatorii s-au – Bardolino – pentru câteva ore; dele lui Fuego şi aţipirile mati- aduse de-acasă, hrănitul raţelor
autogării două autocare aştep- asigurat că nu a rămas nimeni în după care urma să parcurgem nale, am ajuns, pe nesimţite, la şi al lebedelor şi, nu în ultimul
tau momentul îmbarcării unei urmă, ne punem în mişcare. Dl. întreaga coastă de est a lacului prima destinaţie. După un mara- rând, o mulţime de fotografii,
mulţimi destul de pestriţe: copii, preşedinte ne anunţă itinerariul până la punctul final al excursiei ton de shoping de exact două amintiri de trimis celor rămaşi
adolescenţi, persoane la prima excursiei: prima escală avea să noastre, localitatea Arco, obiec- ore în Bussolengo, spiritele s-au „acasă”.
sau la a doua tinereţe, accente fie „Il Vilaggio di Natale” din tivul nostru fiind „Il mercato di mai dezmorţit şi pe drumul spre
româneşti diferite, limba ro- Bussolengo, provincia Verona, Natale”, un târg de obiecte arti- al doilea popas au început să se de Mihai-Victor Bucur
PAGINA

14
Actualitatea
ACTUALITATEA RELIGIOASĂ româneascã
ediție nouă - 2011

Biserica, mai mult decât religie


Părintele Schintee (Pordenone): „Biserica preîntâmpină îmbolnăviri psihice în masă”
Departe de meleagurile natale, Italia? De cât timp şi cum vă rare foarte fructuoasă cu Pri- zaţi cu acest fenomen, aşa mesc „parinte” - e o mare cinste
într-un context deseori ostil, în simţiţi în această ţară? măria din Pordenone. Cel mai cum sunt eu. Ce simţiţi în care te obligă;
lipsa statului român, din ce în În Italia am ajuns cu o bursă de important este faptul că ni s-a acele momente în care oa- dacă omul ţi se adresează cu
ce mai absent şi dezinteresat, doctorat în anul 2001. Ne aflam promis un teren de circa 5000 menii vin cu fel de fel de „părinte”, tu trebuie să îl
românii care au luat calea pri- la începutul boom-ului de paro- mp în concesiune din partea probleme la dumneavoas- vezi/simti deja ca fiul tău duhov-
begii se simt de cele mai multe hii româneşti în această ţară şi Primăriei pentru comunitatea tră? nicesc. Asta simt: că Dumnezeu
ori pierduţi. Pentru un cuvânt era nevoie de preoţi aici pentru românească, teren pe care, cu Consider că nimic din ceea ce îi trimite pe aceşti oameni la
de alinare, pentru un sfat sau activitatea pastorală printre ajutorul lui Dumnezeu, vom în- se petrece în viaţa noastră nu mine şi mă simt onorat să-i pri-
doar pentru a se simţi mai miile de imigranţi români. Mi s- cepe să construim o biserică or- este întâmplător. Omul care îl mesc şi să le dau tot ce am mai
aproape de casă, românii iau cu a propus să păstoresc comuni- todoxă, înconjurată de toate caută pe preot este în primul bun în sufletul meu.
asalt duminică de duminică pu- tatea de la Pordenone şi, cu dependinţele necesare – un rând o persoană, poartă un Care sunt în general proble-
ţinele biserici româneşti răs- binecuvântarea IPS Iosif, actua- adevărat Centru religios-cultu- nume şi a primit o misiune di- mele pe care le au enoriaşii
pândite pe teritoriul Italiei. De lul Mitropolit al Mitropoliei Or- ral românesc, care să întâ- vină din momentul în care a fost dumneavoastră?
cealaltă parte însă se află tot todoxe Române a Europei rească identitatea românească botezat. Ca el e mai mult sau Diverse. Universul uman este
oameni, cu probleme şi dificul- Occidentale şi Meridionale, m- pe aceste meleaguri. mai puţin conştient de aceasta, foarte vast. Totuşi, văd că rela-
tăţi poate la fel de mari, care au am apucat imediat de treabă. De câteva ori am avut ocazia rămâne în sarcina preotului să ţiile interumane au foarte mult
însă răbdarea să asculte şi să Au fost şi mai sunt momente di- să asist la unele momente aprecieze şi, luminat de Dum- de suferit în conjunctura ac-
îndrume. Curioşi din fire cum ficile, dar satisfacţiile pe care le pe care sincer nu mi le pu- nezeu, să ajute acea persoană tuală şi oamenii apelează de
suntem am dorit să aflăm ce ai vazând împlinirea oamenilor team imagina a fi posibile în aşa cum poate şi cum crede. E multe ori la preot pentru un
este în sufletul acestor oameni din jurul tău biruiesc slăbiciu- anii 2000. Mă refer la mulţi- important să ne aducem aminte sfat, o spovedanie, o rugăciune
care au enorma responsabili- nile inerente. mea de oameni care la sfâr- de acest fapt, că am fost creaţi de liniştire. Pot spune, fără falsă
tate de a fi călăuza semenilor În afara bisericii ştiu că şitul slujbei de duminică se de Dumnezeu ca persoane, fi- modestie, că parohiile noastre
lor. Ne-am adresat părintelui dumneavoastră munciţi? aşează în şir pentru a dis- inte înzestrate cu raţiune şi li- fac în Italia o lucrare extrem de
Octavian Schintee din Porde- Cum reuşiţi să faceţi faţă? cuta cu dumneavoastră. E bertate de alegere şi , ca atare, eficientă. Se preîntâmpină îm-
none care a avut amabilitatea Un preot ortodox, spre deose- cu siguranţă o imagine im- să ne comportăm cu ceilalţi res- bolnăviri psihice în masă, se
de a ne acorda un interviu. bire de unul catolic, are o fami- presionantă atât pentru cei pectându-le libertatea şi fă- aduce echilibrul in familii, tine-
Părinte Schintee, ce ne pu- lie pe care trebuie să o care participă duminică de cându-i să se simtă oameni, nu rii prind încredere în viaţă, co-
teţi spune despre omul întreţină. La început am lucrat duminică la slujbe dar, mai numere sau roboţi. De altfel, oa- munitatea creşte şi începe să
Schintee? Cum a ajuns în în fabrică, acum am o colabo- ales, pentru cei nefamiliari- menii cand vin la preot îl nu- aibă o identitate clară.
PAGINA

15
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție ACTUALITATEA RELIGIOASĂ

"
Fa ce m do a r Biserica să fie susţinută în
po litica lucrarea ei de activitatea
asociaţiilor româneşti şi a
co m u n ită ţii altor forme de agregare a
românilor, fiecare formă
aducându-şi propriul aport
Chiar dacă un om pierde
la menţinerea unei comu-
temporar locul de muncă,
nităţi vii, capabile să se in-
simţindu-i pe ceilalţi că
tegreze în contextul
sunt alături de el, simţind
italian, dar menţinând, în
că Dumnezeu nu-l lasă, va
acelaşi timp, identitatea
trece cu bine peste mo-
tradiţiei şi culturii româ-
mentele dificile.
neşti.
Parinte, stiu că oamenii
Reprezentanţii autorită-
apelează cu încredere la
ţilor locale vă oferă
dumneavoastră, dar în
vreun sprijin? Încearcă
acelaşi timp dumnea-
să identifice şi eventual
voastră simţiţi apropie-
să rezolve problemele
rea lor faţă de biserică?
derivate dintr-o imigra-
Creşte numărul celor
ţie atât de numeroasă
care se apropie de bise-
cum este cea româ-
rică? Reprezintă bise-
nească?
rica unicul refugiu
Vorbeam mai sus despre o
pentru românii din Ita-
excelentă colaborare cu
lia?
Primăria Pordenone. La fel
Exact asta doream să
pot să denumesc colabora-
adaug: Dumnezeu este viu
rea cu Biserică locală. De
şi lucrează neincetat în po-
altfel, noi slujim încă într-
porul Său! Mulţi s-au re- ne-au adus. numele pe care il poartă şi în afara de 2-3 incidente
o biserică catolică. Avem o
descoperit creătini aici, pe Biserica ortodoxă, deşi care, fără a deveni „patrio- izolate, nu s-au înregistrat
şcoală parohială care func-
pământ străin, în momente nu beneficiază încă de tarzi”, a fost prea mult de- cazuri care să inflameze
ţionează în săli puse la dis-
critice pentru existenţa subvenţiile de la statul făimat în ultima vreme. opinia publică italiană. De
poziţie de către Primărie.
lor. Asta înseamna că s-a italian (şi aici mă refer În condiţiile în care, nu altfel, am primit mulţumiri
Copiii noştri învaţă cate-
trecut şi se trece încet- la 8/1000 de care bene- zilnic, dar măcar la o şi din partea autorităţilor
hismul ortodox şi să scrie
încet de la credinţa for- ficiază biserica cato- săptămână maxim două, pentru activitatea noastră
şi să vorbească româneşte
mală, de faţadă, la cea lică), reuşeşte să ajute unii din conaţionalii în teritoriu.
corect, pentru că, iată, au-
simţită, credinţa adâncă şi enoriaşii mai mult decât noştri sunt personaje Vă gândiţi la o reîntoar-
torităţile au înteles că pen-
profundă a sufletului. Nu e alte instituţii. Ce cre- negative în presa penin- cere în ţară sau viitorul
tru o integrare sănătoasă,
un proces uşor, este ca şi deţi că se va schimba sulară, ce simtiti? Încer- dumneavostră va fi aici?
trebuie să-ţi păstrezi iden-
cum te-ai naşte din nou, după recunoaşterea ofi- caţi să preveniţi, să Deocamdată proiectele de
titatea, nu să ţi-o anulezi!
cum spune şi Sfântul cială? sfătuiţi enoriaşii să se viitor sunt aici.
Astfel se îmbogăţeşte cul-
Pavel, dureroasă, dar câtă Nu vom mai fi nişte „tole- ţină departe de pro- Părinte, daţi-le un sfat
tura ţării care te-a adoptat
uşurare şi izbăvire aduce! raţi”, ca până acum, nişte bleme de acest gen, asa creştinilor, cum să se
şi se poate vorbi de con-
N-aş vrea să fac considera- „oaspeţi” permanenţi, mai cum am putut observa, comporte în momentul
strucţia unei noi Europe.
ţii triumfaliste, niciodată mult sau mai puţin bine vă- dar simţiţi că vă as- în care ajung în Italia?
Eu dacă sunt ortodox, să
nu mi-au plăcut; mai de- zuţi, depinzând de toanele cultă? Sunteţi de părere Să nu-şi piardă cumpătul.
rămân ortodox, nu să-mi
grabă mi-aş dori enoriaşi mass-mediei şi de vântul că suntem judecaţi prea Să se îmbărbăteze perma-
fie ruşine că sunt sau să
de caracter, în care lu- politic care suflă dintr-o aspru de italieni sau nent. Să se comporte cu
trec la tot felul de alte con-
crează o credinţă adevă- parte sau alta. Vom fi o dimpotrivă? bărbăţie, cavalereşte, cum
fesiuni creştine, cum am
rată. Şi pot să spun că deja realitate pe care, iată, sta- Am adoptat întotdeauna o zicea părintele Steinhardt,
auzit că fac uneori unii
avem persoane şi familii, tul italian şi-o asumă ofi- poziţie de echilibru în după chipul lui Hristos. Şi
conaţionali lipsiţi de con-
de la tineri, adulţi şi până cial. Vom fi un partener de această problemă şi oame- viaţa le va demonstra ulte-
ştiinţa rădăcinilor lor. Şi
la oameni în vârstă, care dialog care va trebui să fie nii cred că au înţeles lu- rior că nu au greşit. Să
lumea te respectă văzând
mărturisesc prin viaţa lor ascultat cu aceeaşi seriozi- crul acesta. Noi dăm fugă de ţepe , de parveniri,
că ţii la identitatea ta, nu
modestă, dar plină de har, tate cu care se ascultă mărturie prin existenţa de minciună, de vânzarea
că o negi şi că ţi-e ruşine
o credinţă ortodoxă auten- toate celelalte confesiuni noastră că suntem o comu- semenului. Să fie demni. Şi
de propriul tău popor, de
tică. religioase recunoscute ofi- nitate paşnică şi bine in- Dumnezeu îi va răsplăti în-
propria ta patrie.
Biserica rămâne aşadar re- cial pe teritoriul Italiei, tenţionată, iar la nivel zecit.
fugiul marii majorităţi a Dar cele româneşti? conform drepturilor invo- local, mulţumim lui Dum-
românilor din Italia, vă Mult mai palid. Înainte de cate în Constituţia ita- nezeu că până în prezent, de Mihai Duţu
spun asta din experienţă, înfiinţarea Consulatului liană.
din ceea ce văd şi nu ca român de la Trieste aş
afirmaţie gratuită. Rămâne putea spune că deloc. Nu În alte regiuni ale Italiei Donaţii pentru construirea bisericii orto-
gura de oxigen pe care oa- interesa pe nimeni. Dacă reprezentanţii biserici-
menii o iau pentru a avea nu aveam sprijin local, nu lor româneşti sunt con- doxe Naşterea Sfântului Ioan Botezăto-
forţă să pornească de la cred că am fi făcut mare tactaţi şi uneori, din rul din Pordenone se pot face în contul:
capăt într-o nouă săptă- lucru. Consulul Dobre a păcate, folosiţi pentru a
mână de muncă. Rămâne fost prima persoană care transmite mesaje poli-
punctul de referinţă pe m-a sunat şi m-a întrebat: tice comunităţii. La Por-
IBAN IT46V0835612503000000032119
care comunităţile noastre Părinte, existaţi acolo? Cu denone încă n-au reuşit ABI 08356 CAB12503
îl au ca încredere şi socia- ce vă putem ajuta? Şi să ajungă. Dar au incer- CC 000000032119
lizare, ca ancoră de sigu- parcă înfloreşte şi spe- cat? Vreau să ştiu în ge-
ranţă şi protecţie ranţa că, în noile generaţii neral cum priviţi aceste
sufletească. Dacă nu ar fi de diplomaţi români, se încercări. intestato a Parrocchia Ortodossa Ro-
fost Biserica, sunt convins pot afla şi persoane vala- Singura politică pe care o mena Natività di San Giovanni Battista,
că ar fi existat mult mai bile, pasionate cu adevă- acceptăm este politica prin
multe drame în rândul im- rat de munca pe care o fac, care comunitatea noastră
deschis la Banca di Credito Cooperativo
igraţiei noastre. nu numai „sinecurişti” şi merge înainte, prin care Pordenonese, Filiale di Pordenone, Ag. 3
Cu siguranţă ar fi bine ca pile care, se vede, unde românii se simt demni de
PAGINA

16
Actualitatea
ACTUALITATEA DIN ITALIA româneascã
ediție nouă - 2011

Revista presei italiene mai în glumă, mai în serios


Berlusconi, imigranţii şi Liga Nordului...
Padova, 1 ianuarie, Scandal de Anul lioane de euro. Bani care merg în decis să oprească imigraţia ilegală Roma, 13 ianuarie. Curtea Consti- “Ruby”, afirmând că ancheta nu
Nou. visteria statului italian.” Chestie de din Turcia. Zapatero îşi suprave- tuţională încă o dată nu-i dă dreptate este de competenţa lor. Conform
Guvernatorul leghist din regiunea memorat şi spus tuturor celor care ghează bine frontierele cu Maghreb lui Berlusconi. “Scutul”, adică posi- apărătorilor lui Berlusconi, având în
Veneto, Luca Zaia, a fost fotografiat tot bat câmpii cu expluzarea străini- şi Europa, sigilate de o barieră me- bilitatea de a amâna procesele cu vedere că “evenimentele” s-au pe-
în noaptea de revelion nici mai mult lor din Italia. talică dublă de 9,7 km în jurul ora- scuza obligaţiilor guvernamentale, trecut la vila din Arcore, cazul ar fi
nici mai puţin decât într-un local chi- Rosarno, 7 ianuarie. Conform cana- şului Ceuta; între India şi practic a fost dizolvat. Asta deoarece de competenţa procuraturii din
nezesc. Da, aţi înţeles bine: chinez, lului de ştiri, Sky Tg24, la Rosarno, Bangladesh sunt 4 km de oţel şi fier. va fi judecătorul care se ocupă de Monza. Interesantă justificare şi
adică etnic, adică plin de „extra-co- la 12 luni după revolta imigranţilor, În Israel, după bariera de ciment respectivul proces cel în măsură să dacă se găseşte cineva care să-i ia în
munitari”, plin de invazori coloraţi. lucrurile s-au schimbat. A nu se în- armat pe care Sharon a decis s-o decidă dacă Belusconi chiar este serios, data viitoare Berlusconi îşi va
Deci subversiv. Terorizat de conse- ţelege că s-au schimbat condiţiile de amplaseze în jurul Cisiordaniei, Ne- ocupat cu treburile ţării sau nu. Prie- căuta cu atenţie locurile unde să “se
cinţele gestului său, Zaia a scris ime- tenii premierului italian au sărit ca distreze”: departe de ochii indiscreţi
diat cotidianului „Il Mattino” o arşi. Din câte se pare o notă în ai “judecătorilor comunişti” (frază fo-
scrisoare care merită să facă parte agendă de genul “Miercuri, seară cu losită de Berlusconi pentru a defini
din antologia comică. În loc să-şi tri- Ruby” nu-i va mai fi suficientă pen- orice magistrat care îl anchetează
mită undeva la călduţ contestatarii tru a evita să se prezinte la tribunal. şi/sau nu-i dă dreptate).
(de fapt colegii lui de partid), el se Roma, 13 ianuarie. Din spaţiul
justifică preţ de 20 de rânduri afir- Schengen astăzi fac parte aproape Veneţia, 14 ianuarie. Daniele Stival
mând că „nu era chiar de revelion”, toate ţările Uniunii Europene (exclu- (în româneşte s-ar numi “Daniel
că l-au dus prietenii lui fără ca el să zând Marea Britanie şi Irlanda), pre- Cizmă”) este responsabilul din par-
ştie (o fi fost legat la ochi), că lui bu- cum şi alte ţări (Islanda, Norvegia şi tea Ligii Nordului pentru imigraţie
cătăria etnică nici nu-i place, că era Liechtenstein) cu anumite condiţii. în conducerea provinciei Veneto
unul dintre puţinele restaurante Ciprul, România şi Bulgaria aşteaptă condusă de Zaia (am scris mai sus şi
deschise în seara aceea, deci avea încă decizia finală în urma negocie- despre el). Imediat ce a auzit despre
de ales între a se arunca pe fereastră rilor. Spaţiul Schengen, presupune raportul prezentat de Caritas asupra
şi a mâncă o supă chinezească, şi în abolirea controalelor la frontierele necesarului de imigranţi în Nordul
cele din urmă, că - nu leşinaţi, vă rog interne, întârirea cooperării judiciare Italiei, a declarat imediat: “Aici mai
– „restaurantul cu pricina foloseşte şi cea dintre forţele de ordine, coor- este loc pentru doar două categorii
produse din câmpurile noastre şi din donarea statelor membre în comba- de imigranţi: sezonierii din turism şi
pieţele noastre” şi în plus „dă de muncă (o zi de muncă tot 15 euro tanyahu mai vrea o soluţie tehnică terea criminalităţii organizate menajerele”. Păcat că raportul Ca-
muncă la 68 de persoane”. Sărma- este plătită, sub ochii “caporalilor” care să separe Israelul de Egipt pen- internazionale şi unificarea bazelor ritas în realitate afirma că în acest
nul Zaia, sigur i-a picat greu la sto- atenţi să jecmănească orice biet tru a opri imigranţii clandestini.” Ar- de date ale forţelor de ordine. Pentru moment de criză economică ar
mac bucătăria chinezească. amărât care este dispus să lucreze ticolul continuă cu exemplul SUA, a primi o ţară în interiorul spaţiului putea intra mai mulţi imigranţi decât
Roma, 1 ianuarie. Imigranţii au tri- în astfel de condiţii) ci provenienţa China, Slovacia etc. Bine, şi mă rog Schengen, este necesară decizia ar putea absorbi Nordul Italiei. Deci
mis de Crăciun cu o treime mai muncitorilor. Africanii au fost înlo- în Italia, mai exact, jurnaliştii de la unanimă a tuturor statelor care fac nici măcar de sezonieri nu este loc.
mulţi bani decât în 2010 în ţările de cuiţi de români şi bulgari. Asta da cotidianul milanez, cam unde şi-ar parte. De această dată, Franţa şi Noi îl credem pe cuvânt pe domnul
origine. O spune un studiu efectuat afacere pentru proprietarii de ferme dori acest zid care să-i scape de im- Germania s-au opus intrării Româ- Cizmă.
de MoneyGram care afirmă că cei din Rosarno: nimeni nu-i mai acuză igranţi? Noi le sugerăm o amplasare niei şi Bulgariei în spaţiul Schengen, Incirano, 16 ianurie. Şi anul acesta,
mai generoşi faţă de rudele de acasă de favorizarea imigraţiei clandestine care sigur ar putea funcţiona: la Mi- din cauza “problemelor juridice şi grupul “Stazione Centrale” a orga-
au fost românii, urmaţi de sud-ame- şi pot continua liniştiţi să exploateze lano de jur împrejurul redacţiei. ale forţelor de ordine”. Franţa deja nizat în incita centrului “Cardinal
ricani, africani şi albanezi. forţa de muncă imigrată. Au înlocuit Trento, 12 ianuarie. Prezentarea a scos din sărite toată Europa demo- Colombo” din Incirano, a patra edi-
Roma, 2 ianuarie. Cotidianul „La Re- deci vechii sclavi africani (care le “Raportului despre imigraţia din cratică atunci când a anunţat că va ţie a “Prânzului Imigraţiei”, cu ocazia
pubblica” afirmă într-un articol al putea crea probleme cu lege, plus Trentino”. Cetăţenii străini rezidenţi expulza cetăţenii de etnie rrom. Din Zilei Mondiale a Migranţilor şi Refu-
Giuliei Cerino că „în spatele brandu- că şi-au permis să se şi revolte) cu legal în regiunea Trento erau 46.044 câte se pare nu i-a fost suficient. Ita- giaţilor. O frumoasă iniţiativă de so-
lui „made in Italy”, se află munca im- sclavii români. A cui este vina? A ro- la sfârşitul anului 2009. Aceştia pro- lia în schimb a decis să prelungească lidaritate şi, mai ales, gustoasă.
igranţilor de origine română, mânilor care acceptă. vin din 137 de ţări şi au o incidenţă restricţiile pe piaţa muncii pentru ro-
algeriană, tunisiană şi nigeriană care Milano, 11 ianuarie. Cotidianul “Il asupra populaţiei de 9%, cu mult mâni şi bulgari şi în 2011. Reggio Emilia, 20 ianuarie. Confe-
prin munca lor, prost plătită, permit Giornale”, adică un cotidian destul peste media naţională, dar inferioară rinţa internaţională promovată de
Italiei să exporte 206 milioane de de acid la adresa imigranţilor, pu- faţă de media din Nordul Italiei. Faţă Milano, 14 ianurie. Avocaţii premie- sindicatul Cgil, având ca tema “Mi-
tone de tomate dublu concentrate blică un articol despre “zidurile îm- de 2008, numărul străinilor a cres- rului Silvio Berlusconi, Piero Longo graţiile, şcoala şi emigrarea în Eu-
(50% din producţia totală a Uniunii potriva imigraţiei în lume”. “Grecia cut cu 8%. Pe primul loc se află ro- şi Niccolò Ghedini, atacă procurorii ropa”.
Europene) în valoare de 240 de mi- – scrie cotidianul berlusconian – a mânii cu peste 7.700 de rezidenţi din Milano care se ocupă de cazul de Arsenio Silupescu

S-PRESS
Internaţional
România
S PAȚ I U L
PUBLICITAR
PE MĂSURA TA !

Pentru publicitate în Italia - Info: +39 339 4142640 sau +39 339 4695973
PAGINA

17
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție ACTUALITATEA DIN ITALIA

Ce poate face un consilier român ales


în Italia pentru concetăţenii săi
În 2008 mai mulţi cetăţeni români şi-au încercat noro- mâni au aceleaşi drepturi ca italie-
cul, candidând pentru un fotoliu de consilier local în pri- nii, iar când în primărie luptăm pen-
măriile italiene. Însă puţini ştiu care este rolul unui tru un anumit principiu, când
consilier local şi cum poate acesta sprijini comunitatea întâlnim reprezentanţii sindicatelor,
din care face parte. Pentru a înţelege mai bine acest as- când propunem şi analizăm măsuri
pect am stat de vorbă cu doi dintre ei. de asistenţă socială, toate aceste ac-
Nona Evghenie are 33 de ani, este nală faţă de o anumită decizie a Pri- ţiuni şi decizii sunt implicit şi în fa-
din Târgu Neamţ şi de mai bine de măriei, cât şi un punct de vedere a voarea comunităţii româneşti în
7 ani locuieşte la Padova. grupului politic din care facem calitate de cetăţeni comunitari rezi-
A fost aleasă ca şi consilier local parte. Şedinţele consiliului local se denţi în Padova”.
2009, pe listele Partidului Demo- desfăşoară în 3 părţi: prima oră este În încheiere, Nona Evghenie este
crat. dedicată interpelărilor, ceea ce in- optimistă privind viitorul comunităţii
“M-am apropiat de politică în oc- seamnă că orice consilier se poate româneşti.
tombrie 2007 când a luat naştere înscrie pentru a lua cuvântul şi pen- “Viitorul comunităţii noastre poate
Partidul Democrat. La acel moment tru a interpela conducerea asupra fi unul de succes dacă am reuşi să
eram încă la nivel de simpatizant oricărei situaţii pe care o consideră creem o unitate în intenţiile şi obiec-
politic şi nu de activist. Apoi s-a în- nerezolvată sau rezolvată în mod tivele noastre, pentru a putea în-
tâmplat ceva care a schimbat dras- necorespunzător. În a doua parte frunta dificultăţile, pentru a putea
tic viaţa mea: noiembrie 2007, cazul sunt analizate şi supuse la vot deci- apăra numele şi demnitatea noas-
Reggiani la Roma. Comunitatea ro- ziile conducerii primăriei, dupa care tră, pentru a reuşi să obţinem poziţii
mânească, întregul popor român a urmează discuţia moţiunilor în- de succes în societatea italiană.” “
devenit peste noapte un popor de scrise pe ordinea de zi, moţiuni în
criminali. Nu reuşeam să stau cu general propuse de către consilierii Adrian Chifu este din Piatra Neamţ,
mâinile încrucişate, fără a face locali, după ce au fost deja analizate are 33 de ani şi, tot în 2009 a fost
nimic. Am început să răspund jur- în comisiile competente şi care au ales consilier local în Verbania pe o
naliştilor, să particip la emisiuni TV drept obiectiv propunerea de soluţii listă ce susţinea candidatul coaliţiei
unde, chiar dacă eram atacată concrete la problemele localităţii de centru-dreapta. Istoria politică a
frontal, înfruntam totul cu demnita- respective." lui Adrian începe în România.
tea şi orgoliul de a fi româncă,” ne Nona este membră a Comisiei pen- “Pentru prima dată m-am implicat
povesteşte Nona. La puţin timp tru Cultură şi preşedintă a Comisiei în politica românească în perioada
Nona a decis să aibă un rol activ în pentru problemele economice. De 2005 -2008 când am condus filiala
politica italiană şi să reprezinte co- curând a venit şi mandatul de a se judeţeană Neamţ a Partidului Iniţia-
munitatea românească din Padova. ocupa de problemele privind cul- tiva Naţională (PIN NEAMT), par-
Activitatea în consiliul local însă nu tura şi integrarea cetăţenilor străini. tid condus de Cozmin Guşă şi
este dintre cele mai simple. Însă pentru consiliera româncă ac- Lavinia Şandru. PIN la acea vreme
"În Padova consiliul local are 40 de tivitatea sa nu este doar în sprijinul era un partid atractiv pentru tineri,
membri aleşi şi se întruneşte de 2 – comunităţii din care face parte, ci în compus din oameni fără experienţă Nona Evghenie
3 ori pe lună. Consilierii locali sunt folosul întregului oraş. politică, pragmatic şi spunea lucru-
cei care aprobă sau nu deciziile “Eu pot fi de ajutor comunităţii ro- rilor pe nume.”
Ajuns în Italia, Adrian continuă să se care-l premiază prin vot, devenind tot cu sprijinul Primăriei din Verba-
luate de conducerea primăriei. În mâneşti în mod special atunci când astfel consilier local la Verbania. Şi nia vom organiza pe lângă cursuri
general, în consiliul local, ne expri- mi se cere ajutorul atât din partea implice activ în politică până când
reuşeşte să se facă îndrăgit şi să ob- Adrian are ideile destul de limpezi de limba română şi cursuri de geo-
măm un punct de vedere, care românilor cât şi din partea în ceea ce priveşte misiunea sa în grafie şi istorie. Este important ca
poate fi atât poziţia noastră perso- instituţiilor italiene. Cetăţenii ro- ţină încrederea conaţionalilor săi
consiliul local, dar este conştient de românii din Italia să nu-şi piardă ori-
rolul pe care îl are faţă de conaţio- ginile, obiceiurile, limba maternă,
nalii săi. identitatea românească. Am orga-
“Un consilier face parte din legisla- nizat un schimb de vizite reciproc
tivul local. Reprezintă în primul rând cu ocazia zilelelor celor două oraşe,
administraţia locală , interesul ora- dând astfel ocazia de a cunoaşte fru-
şului pe care îl reprezintă. Un con- museţile României. Asta ca să nu
silier de origine română în Italia are mai vorbim de o serie de proiecte
un rol fundamental pentru comuni- comune realizate cu fonduri euro-
tatea românească care are nevoie pene pentru amenajarea lacurilor şi
de o voce destul de puternică pe construirea unui liceu cu profil spor-
plan local. Practic sunt puntea de le- tiv. Tot datorită eforturilor comune
gătură dintre comunitate şi admi- cu administraţia italiană din Verba-
nistraţie. Pot propune pe ordinea de nia comunitatea românească bene-
zi a Consiliului Local orice proiect în ficiază de o biserică ortodoxă.
beneficiul românilor sau a străinilor Toate aceste lucruri nu s-ar fi reali-
în general. De exemplu am propus zat dacă românii nu ar fi avut un re-
înfrăţirea dintre Piatra Neamţ şi prezentant în Consiliul Local. În
Verbania. Am putut realiza multe toate oraşele din Italia ar trebui să
proiecte comune româno-italiene fie cel puţin câte un reprezentant
din poziţia de consilier local. Vă dau român în administraţia locală.”
câteva exemple: proiectul Abeceda- După cum declară consilierul
rul s-a realizat cu sprijinul Inspecto- român din Verbania, prezenţa sa în
ratului Judeţean Neamţ şi Primăria consiliul local dă o oarecare încre-
din Verbania. Fiecare copil de ori- dere italienilor şi elimină măcar în
gine română a primit câte un ma- parte prejudecăţile faţă de români.
Adrian Chifu nual de limba română. Anul viitor
de Alina Harja
PAGINA

18
Actualitatea
ACTUALITATEA DIN ROMÂNIA româneascã
ediție nouă - 2011

Actualitatea socio-
[o piesă de teatru absurd
ACTUL 1: ECLIPSA RAŢIUNII Green Report. Aburii sărbăto-
rilor s-au risipit. Şi încep să
“Dragi români, anul care se curgă ştirile. Teatrul absurd
apropie să îl începem cu spe- poate să înceapă. Pardon, ce
ranţa, iar anul care se încheie s-a întâmplat ? Avem o nouă înmatriculare 7.660 de euro.
să ni-l amintim cu înţelep- lege – a educaţiei. Si o nouă Taxa pentru Euro 3 începe de
ciune. La începutul drumului taxă – auto. Lucruri noi de la 1.095 de euro şi ajunge la
în noul an, le urez românilor anul nou. Şi atunci care-i pro- 3.800. De la Euro 2 în jos nici
din ţara şi de pretutindeni să blema? nu mai merită importul de
aibă încredere în puterile lor Noua formulă de calcul pen- maşini rulate. Taxa ajunge
». Semnat: Traian Băsescu. tru taxa auto în 2011 atacă până la 33.000 de euro, adică
Cu răbdare şi înţelepciune ro- explicit importurile de maşini sigur mai mare decât autotu-
mânii au depăşit criza şi intră de mâna a doua, aduse în mod rismul în sine.”
într-un an de creştere, ne special din Germania şi Aus- În această situaţie mai mulţi
spune şi Emil Boc. Premierul tria şi favorzizează implicit şoferi, în mod special în zona
de graniţă din vestul ţării, îşi
văd ameninţate afacerile şi îşi
pierd brusc înţelepciunea in-
vocată de preşedintele român.
Au loc proteste sporadice, ig-
norate cu graţie de autorităţi.
Noua taxa rămâne bătută în o pauză de la 1 Ianuarie. Până Ministerul Apărării Naţionale
cuie. când o să se deblocheze fon- a recalculat 22.000 din cele
durile şi statul o să garanteze 81.000 de dosare de pensio-
ACTUL DOI: EDUCAŢIA NER- creditele. Când? Nu se ştie. nare. Oficialii se laudă că sis-
VILOR DE ÎMPRUMUT Nu aflăm. Poate la sfârşitul temul este în avantajul celor
lunii ianuarie. cu venituri mici care au primit
Oricum avem probleme mult Între timp seria noilor legi bani in plus. Liderii sindicate-
mai importante de atât. Mai continuă în forţă. Legea pen- lor militarilor şi poliţiştilor în
exact una fundamentală. Stu- siilor este definitivată. Haosul rezervă spun că tăierile sunt
denţii, părinţii, profesorii şi recalculării pensiilor pro- şi de peste 60% din pensii,
sindicaliştii critică în cor noua voacă nemulţumiri maxime, ajungând şi la 2.000 de lei. »
lege a educaţie, care impune mai ales în rândul militarilor. Există şi o parte bună a lucru-
şi preşedintele ne urează la producătorii de maşini noi. reduceri de 25% ale bugetului Ziarul Evenimentul Zilei ex- rilor. Definitivarea legii pensi-
mulţi ani şi ne mângâie pe Nemulţumirea este maximă. din educaţie şi aşa schilodit. plică supărarea oamenilor: « iilor şi clarificarea reducerilor
creştet cu blândeţe şi încre- Maşini perfect funcţionale, Disponibilizările profesorilor un militar din patru a pierdut bugetare conving bordul deci-
dere. A fost ora exactă şi luate cu bani puţini, pot fi sunt inevitabile. Se pierd din bani din pensie după recalcu- zional al Fondului Monetar In-
acesta este mesajul oficial de aruncate la fier vechi. Asta nou înţelepciunea şi răbda- lare. Printre cei cu veniturile ternaţional să deblocheze cea
anul nou al autorităţilor ro- pentru că taxa de poluare le rea. tăiate sunt şi cei cu pensia de de a şaptea tranşă a împru-
mâne. De vis. Un popor ferict dublează fără drept de apel „Învăţământul bazat pe com- până în 3.000 de lei. Cei că- mutului internaţional, menit
şi foarte înţelept. preţul. PROTV explică pe petenţe, liceul teoretic cu du- rora Ministerul Apărării le ga- să scoată România din criza
În primele zile ale anului 2011 scurt situaţia: “În premieră, rată de trei ani şi creşterea rantase că rămân cu banii economică. 900 de milioane
peste 50.000 de câştiguri la intră în grilă motorizările numărului de discipline la întregi. 5.500 de pensionari de euro intra în contul Băncii
loto (mici dar sigure) şi o Euro 5 chiar şi în cazul maşi- care elevii susţin examenul din cei 22.000 cu pensii recal- Naţionale Române până la ju-
eclipsă parţială de soare vin nilor noi. La Euro 4, taxa naţional - sunt doar câteva culate până acum au primit mătatea lunii ianuarie. Şi aşa
să confirme teoria optimistă a creşte faţă de cea actuală şi dintre aspectele legii despre din această lună bani mai pu- se bifează o victorie. Discuta-
celor doi lideri politici. “Înal- ajunge la 438 de euro pentru care părinţii spun că vor bul- ţini. Erorile de calcul, mai ales bilă! Pentru moment suntem
timea Soarelui deasupra ori- un motor mic. La motoarele versa întregul sistem educa- în cazul pensiilor de 3.000 de salvaţi. Încă o vreme, cel
zontului este mică, de numai cele mai căutate, de 2.000 de ţional.”, transmite EuropaFM. lei, sunt deja recunoscute de puţin.
17°, iar eclipsa nu prea este cm cubi, vom plăti 2.120 de Să nu ne pierdem răbdarea? contabilii ministerului, iar
vizibilă dintre blocuri şi prin- euro, adică dublu. Motoriză- Oricum avem de aşteptat. MApN-ul promite doar că va
tre nori », aflăm de pe site-ul rile de lux vor costa la prima Programul prima casă ia şi el da banii retroactiv. Până acum Cotinuarea in pagina 19

"Actualitatea Româneasca" caută agenţi


şi colaboratori part-time de naţionalitate
română ( indiferent de sex ) în toată
Italia. Unicul criteriu cerut este
încredere şi seriozitate în muncă.

Pentru informaţii în limba italiană sunaţi


la +39 3394142640 iar pentru limba
română la +39 339 4695973.
PAGINA

19
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție ACTUALITATEA DIN ROMÂNIA

politică în România
în mai multe acte]
ACTUL 4: ORDINE LA NEORDINE dacă marii furnizori de carburanţi
încalcă legea, impunând un preţ
Presa îşi focalizează atenţia spre nejustificat.
un alt eveniment, complet neaş- În paralel şi complet neintenţionat
ACTUL 3 : ALIANŢA DE CEN- formă necesară de colaborare, ţiuni, guvernul francez pri- teptat, în a doua săptămână a lunii statul a găsit o soluţie de avarie.
TRU–DREAPTA-STÂNGA inclusiv o alianţă juridică, în meşte o salbă de critici din şi teatrul absurd autohton conti- Din ianuarie, bicicliştii au voie să
Atenţia mediatică este furată care PNL şi PC vor reprezenta partea comunităţii internaţio- nuă în forţă. Serverul de 70 de mi- intre pe două roţi la metrou în fie-
brusc de o nemaiauzită inova- ideologia de centru-dreapta, nale – începând cu Consiliul lioane de euro al Casei Naţionale care zi. Până acum aveau voie
ţie pe scena politică din Româ- iar PSD va reprezenta ideolo- Europei, continuând cu ONU, de Asigurări de Sănătate clacheză doar sâmbăta, duminica şi la săr-
nia. Opoziţia se coagulează gia de centru-stânga". Curat- Parlamentul european şi Comi- la scurt timp de la debut. Mii de bătorile legale. Fără poluare. Fără
într-o combinaţie care contra- murdar! sia Europeană. Franţa, ţara oameni, în mod special pensionari stres. Involuntar autorităţile se
zice legile firii. « Se naşte drepturilor omului, este acu- şi bolnavi cronici stau la cozi infer- pare că au găsit o strategie de
alianţa de dreapta, centru Între timp guvernul şi Traian zată de comisarul european nale pentru a-şi plăti dările către protecţie a mediului perfectă.
stânga, formaţiune anti-Bă- Băsescu au o altă problemă, pentru libertăţi, Viviane Re- stat. Autorităţile ridică din umeri. Nervii rămân însă întinşi la maxim
sescu, multilateral dezvoltată una majoră, mai mare şi mai ding, că ar practica deportări. Explicaţiile lipsesc cu desăvâr- şi, complet întâmplător, tocmai
» titrează Ziarul de Iasi. Libe- puternică decât monstrul cu Potrivit lui Jean Michel de
ralii şi conservatorii vor semna trei capete dâmboviţean. Waele, profesor la Universita-
un pact oficial de colaborare, Franţa şi Germania care şi-au tea Liberă din Bruxelles, “Ni-
valabil până în 2016. PSD este exprimat deja dubiile privind colas Sarkozy a încercat să
aşteptat să se alăture con- aderearea României la spaţiul instrumenteze politic chestiu-
strucţiei politice. Membrii BPC Schengen în 2011, merg mai nea rromilor”. Neobişnuită cu
al PNL au votat în unanimi- departe cu contestaţiile. În astfel de critici, e posibil ca
tate, propunerea preşedintelui mod special Franţa, care până Franţa, rănită în orgoliu, să fi
Crin Antonescu privind înche- mai ieri era un partener stra- păstrat resentimente la adresa
ierea unei alianţe politice cu tegic tradiţional al României, României. Franţa se află într-o
Partidul Conservator (PC). cere revaluarea raportului teh- perioadă pre-electorala pentru
Preşedintele PNL, Crin Anto- nic privind aderarea la spaţiul alegerile prezidenţiale din pri-
nescu, citat de ziariştii moldo- comun. Într-un interviu pentru măvara lui 2012. Nu trebuie
veni, a declarat că “această TVR1 preşedintele Traian Bă- uitat ca lupta imigraţiei ilegale
coaliţie are la bază o compati- sescu răbufneşte. « Problema este unul dintre caii de bătaie
favoriţi ai lui Sarkozy încă de
când era ministru de interne.
Chiar dacă în România există
sentimentul că amânarea ade- şire.ă câteva zile problema e re- acum agenţia naţională a medica-
rării la Schengen are numai zolvată, dar… poate reveni mentalui impune restricţii la vân-
motive politice interne fran- oricând. zarea de calmante, ne anunţă
ceze, există şi temeri reale că Nervii sunt întinăi la maxim şi la agenţia de ştiri mMediafax. «
România şi Bulgaria nu vor pompele de benzină, unde preţul Agenţia Naţională a Medicamen-
reuşi să păzească bine cele combustibilului a ajuns la 5 RON tului a decis impunerea de restric-
două frontiere. Motivele sunt pe litru şi creste vertiginos. Taxi- ţii de comercializare la toate
corupţia (în România) şi crimi- metriştii sunt cei mai supăraţi. În medicamentele pe bază de meta-
nalitatea organizată (în Bulga- toată ţara zeci de şoferi încearcă mizol, printre care şi banalul algo-
ria). Neadmiterea în Schengen boicotarea benzinăriilor. Ziarul calmin, dupa ce studii de
poate fi privită ca o decizie po- Gândul scrie că « peste douăzeci specialitate au arătat că substanţa
litică, susţine şi jurnalistul de mii de şoferi se alătură protes- poate provoca o boală gravă. În
franco-român Nicolas Don, tului din benzinării prin interme- urma acestei hotărâri, 13 cal-
dar la fel de politică a fost şi diul Internetului, prin reţeaua de mante aflate, de mulţi ani, în topul
decizia de a primi România şi socializare Facebook. Soferi din vânzărilor în farmaciile din Româ-
bilitate doctrinară şi ideolo- nu este de întârziere a aderării Bulgaria în UE în 2007, când toată ţara vor boicota benzinăriile, nia, ar urma să se vândă, înce-
gică, urmând să fie intitulată României la spaţiul Schengen, era evident că Bucureştiul şi în speranţa că preţul carburanţilor pând cu 1 februarie, doar cu
Alianţa de Centru-Dreapta. El ci abuzul. Ori suntem parte- Sofia nu îndeplinesc toate cri- va scădea. ». Şi în acest caz statul reţetă de la medic. » Groaznică
a precizat că noua alianţă re- neri egali, ori nu ». teriile. » ridică din umeri şi promite an- ironie!
prezintă un pas către o con- Oficial problema României, Chestiunea ramane deschisa. chete serioase pentru a stabili
de Ana Panait
strucţie politică mai largă, dar şi a Bulgariei este corup-
care vizează şi PSD. Scopul ţia. În realitate problema este
final ar fi schimbarea cât mai mult mai complexă.
rapidă a preşedintelui, Guver- Analistul Luca Niculescu ex-
nului şi a majorităţii parlamen- plică într-o analiză publicată
tare. Antonescu a mai spus că de portalul Hotnews ce s-a în-
alianţa PNL-PC este conce- tâmplat : «De mai bine de un
pută ca una de durată, având an, Franţa transmite mesaje
ca termen sfârşitul anului României în legătură cu rromii
2016”. Confirmarea de stânga români din marile oraşe. Pre-
vine la scurt timp. Presedin- şedintele francez Nicolas Sar-
tele PSD, Victor Ponta a primit kozy ţine în vară un discurs în
mandat din parte partidului să care cere evacuarea taberelor
construiască o alianţă cu PNL de rromi. Începea o operaţiune
pe un termen mediu, de 6-8 extrem de mediatizată de ex-
ani. Întrebat dacă această pulzări către România şi Bul-
alianţă PSD-PNL ar trebui în- garia. De fapt, nouă este doar
registrată la tribunal, Ponta a mediatizarea, pentru că repa-
răspuns: "Nu cred că va fi bine trierile şi expulzările aveau loc
să tot anunţăm la presă, dar de câţiva ani, într-un mod mai
discuţiile cu PNL privesc orice discret. În urma acestei ac-
PAGINA

20
Actualitatea
ACTUALITATEA SPORTIVĂ româneascã
ediție nouă - 2011

RETROSPECTIVA
La fotbal am rămas
ANULUI 2010

corigenţi şi în anul 2010


în anul 2010, sportul românesc a crescut ca
Publicaţie fondată de
Dr. Valentin Eugen
Dăeanu
echipă din provincie câştigă Oţelul Galaţi, surpriza din
Redacţia şi
nivel valoric doar la unele discipline din afara campionatul intern. Cifra trei 2010
poate fi trecută şi în dreptul administraţia
fotbalului. Rezultatele bune de la handbal, echipei din Gruia, care la Anul 2010 este unul cu totul Bucureşti, str. Justiţiei
rugby sau scrimă au fost contrabalansate de sfârşitul lunii mai a câştigat, aparte pentru echipa de fotbal
nr. 54, et. 2, Sector 4
Oţelul Galaţi. Gruparea condusă
performanţele negative de la fotbal, gimnas- la Iaşi, în faţa echipei FC Va-
de Dorinel Munteanu va rămâne Tel. 004.0213358800
slui, Cupa Romaniei pentru al
tică şi înot. treilea an la rând. În cea mai în istoria fotbalului românesc, Fax 004.0213358784
importantă competiţie inter- după ce a reuşit un tur de cam-
Echipa naţională, o sin- cinci partide. Rezultatul: Ro-
pionat aproape de perfecţiune.
gură victorie. mânia a încheiat anul pe cluburi din Europa, CFR Cluj Director editorial:
a terminat pe ultimul loc, cu Cu mici sincope, oţelarii au jucat
locul 56 în clasamentul FIFA, Alina Harja
patru puncte, într-o grupă cu mai bine de la meci la meci, iar
Pentru naţionala de fotbal a cea mai proastă clasare a
echipele Bayern München, locul întâi ocupat la finele anului
României, anul 2010 poate fi ţării noastre de la introduce-
considerat unul dintre cei rea acestei ierarhii. AS Roma si FC Basel. Echipa 2010 este cât se poate de justifi- Redacţia:
ardeleană a ieşit in evidenţă cat. Faima gălăţenilor a depăşit Călin Cristian, Luiza
mai slabi din istorie. În acest
doar prin reacţia nervoasă a cu mult şi graniţele României,
an, echipa antrenată de Răz- CFR Cluj a reuşit pentru a
prestigiosul cotidian spaniol Ciorcăşel, Florin Stan,
van Lucescu a disputat 9 me- doua oară eventul fostului antrenor, Sorin
Marca incluzând formaţia pregă- Irina Stinghe, Mihai
ciuri, dintre care şase Cârţu, care a spart, de nervi,
amicale şi trei oficiale, bilan- Sfârşitul sezonului 2009- geamul de la banca de re- tită de Munteanu într-un top al Duţu, Mihai-Victor
zerve în meciul cu Basel. Nici marilor surprize europene ală- Bucur, Daniela
ţul fiind unul negativ: tricolo- 2010 a găsit pe primul loc pe
turi de Mainz (Germania), Lazio
rii au reuşit să obţină o echipa CFR Cluj. Cu această celelalte echipe româneşti nu Viţelaru, Ana Panait,
s-au calificat în "primăvara (Italia) sau Rennes (Franţa).
singură victorie, au remizat reuşită, s-a ajuns la al treilea Arsenio Silupescu,
în trei întâlniri şi au pierdut an consecutiv în care o europeană". Redacția Darian Glod,
Ruxandra - Elena

Handbalul feminin: sportul care ne-a Dragoescu, Diana


Rusu, E.P.

adus cele mai multe bucurii în 2010 Colaborator:


Adrian-Ioan Grigor
Oltchim a fost la doar un de handbal nu jucase vreo fi- lui masculin românesc, când desemnată cea mai bună
gol de a câştigă finala nală la acest nivel, formaţia Voina, Gaţu sau Birtalan nu handbalistă din lume in Referent:
Ligii Campionilor vâlceană a devenit vicecam- puteau fi bătuţi de nimeni in 2010. Costel Cune
pioana Europei. lume. Aceasta este prima Cea mai bună marcatoare si
După mai multe încercări în medalie pentru naţionala fe- cea mai bună pasatoare a
Art director:
anii precedenţi, echipa de Medalie de bronz pentru minină la un Campionat Eu- Campionatului European şi
handbal feminin Oltchim România la Europenele de ropean. Graţie acestui finalistă cu Oltchim în ediţia Marius Lupu
Râmnicu Vâlcea a ajuns în fi- Handbal rezultat, România a obţinut trecută a Ligii Campionilor i-a
nala Ligii Campionilor. Data şi calificarea la Campionatul cucerit atât pe specialiştii Director comercial şi
de 14 mai 2010 putea în- Fetele conduse de Radu Mondial din 2011. handbalului, cât şi pe fanii coordonator Italia:
semna un nou trofeu pentru Voina au câştigat finala mică acestui sport, fiind votată de
o echipă românească în la Campionatul European de Cristina Neagu - cea mai 25 la sută dintre responden- Cristiano Acquaroli
competiţiile europene, dar Handbal reuşind o victorie bună handbalistă din ţii unui sondaj realizat de
acest lucru nu s-a întâmplat dramatică in faţa Danemar- lume Federaţia Internaţională de Editat de:
deoarece norvegiencele de la cei. Handbal. S-PRESS Internaţional
Viborg s-au impus cu scorul 15-16 a fost scorul final într- Cristina Neagu, handbalista
România
de 32-31. După o pauză de un meci care aduce aminte de numai 20 de ani de la Olt-
14 ani, în care nicio echipă de anii de glorie ai handbalu- chim Râmnicu Vâlcea a fost de Darian Glod
Administrator unic:
Dr, Adrian Vladimir
Rugbişti de Mondiale Din nou in elita tenisului. 6-2, 6-2 cu Giovanni La- de gimnastică a României n-a Ciorcăşel
pentti / Ivan Endara.Un alt reuşit să se califice în finala
Singura disciplină sportivă Începutul lunii octombrie a rezultat notabil al tenisului pe echipe a Campionatelor Actualitatea Românească
din România care a obţinut adus echipei de tenis de românesc a fost finala de Mondiale de la Rotterdam,
de 11 ori consecutiv califica- câmp a României calificarea dublu de la Wimbledon în de la jumătatea lunii octom-
este un ziar editat în Ro-
rea la un turneu final de în primele 16 echipe ale care Horia Tecău a pierdut-o brie. Tricolorii s-au clasat pe mânia şi se supune legi-
campionat mondial este rug- Cupei Davis. Acest lucru a fără drept de apel. locul 9, cu 350,134 puncte, lor româneşti în materie.
biul. În octombrie, "stejarii" fost posibil dupa ce echipa fiind depăşiţi de China, Japo- Ziarul poate fi difuzat şi
au învins, în dubla manşă, naţională şi-a asigurat califi- Ruşinos… nia, SUA, Marea Britanie,
retipărit oriunde în lume,
echipa Uruguay-ului şi în carea în Grupa Mondială a Germania, Rusia, Coreea de
2011 vor face deplasarea in Cupei Davis încă din ziua a Gimnastica artistică, sportul Sud şi Franţa. cu acordul redacţiei,
Noua Zeelandă pentru a doua a barajulului cu Ecua- care a adus României atâtea societăţii sau persoanei
juca la competiţia mondială dor, în care Victor Hănescu titluri mondiale şi europene, căreia i se încredinţează
la care a avut o prezenţă şi Horia Tecău au dus scorul a avut rezultate slabe în anul acest drept.
constantă. la 3-0 la general, dupa 6-2, 2010. Naţionala masculină Redacția
PAGINA

21
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Adrian Mutu în 2010


Sibutramina l-a ajutat să slăbească din punct de vedere fotbalistic
mică. Acesta a fost plecarea în
grabă a jucătorului de la cina
de Crăciun organizată de club
la Florenţa şi în dimineaţa de
după plecarea în vacanţă la
Sant-Domingo, în timp ce jucă-
tori Fiorentinei se antrenau în
cantonament. Dar cireaşa de
pe tort a fost înainte de depla-
sarea de la Bologna când a pri-
mit răspuns negativ la cererea
impresarilor săi de a fi lăsat să
plece gratis la clubul Cesena.
La aflarea acestei veşti Adrian
Mutu se afla la antrenament şi
La începutul anului 2010 saptămână înainte ca suspen- a părăsit terenul de antrena- cedeze pe jucător la o altă ca monedă de schimb în trans-
Adrian Mutu a reuşit din nou darea să expire. ment extrem de furios şi indig- echipă din peninsulă la fel cum ferul fundaşului genovez Do-
să îşi facă rău singur primind Antrenorul Fiorentinei şi con- nat; acest gest a obligat pe au păţit cei de Sampdoria în menico Criscito sau ca
nouă luni de suspendare pen- ducerea clubului l-au iertat şi patronul Fiorentinei Della Valle cazul Cassano care a fost cedat înlocuitor ar lui Edin Dzeko la
tru doping cu sibutramină. În după acest eveniment neplă- să ia o decizie dură în privinţa la AC Milan; ei vor să îi dea o clubul german Wolfsburg.
luna octombrie 2010 jucătorul cut, au avut incredere în el şi l-au sa, aceasta fiind: excluderea lectie “Briliantului” pentru Un lucru este cert: că Adrian
Fiorentinei a reuşit să ne im- folosit imediat ce suspendarea din prima echipă până în iunie comportamentul neadecvat pe Mutu a ajuns din nou după un
presioneze doar prin calităţile a expirat, văzându-se o schim- 2011 în termeni stabiliţi de care l-a avut la adresa so- scandal în vizorul echipelor
sale de mare pugilist, atunci bare în bine în jocul echipei contractul jucătorului, până cietăţii . mari din Europa.
când i-a dat o lecţie ospătarului toscane. Într-un moment când când se aşteaptă decizia tribu- În presa din Peninsulă se spe-
sârb pentru că fusese imperti- lucrurile păreau să se aşeze nalului ligii de fotbal italiene. culează mult variante pe
nent la adresa lui. Acest eveni- pentru Adrian Mutu apare un Patronii grupării toscane sunt seama viitorului atacantului
ment s-a întâmplat la o alt episod care a creat pole- foarte supăraţi şi nu vor să îl român care ar putea fi folosit de Darian Glod
PAGINA

22
Actualitatea
MISCELLANEA româneascã
ediție nouă - 2011

Experienţa ta de viaţă în Italia la ANUNȚURI DE MUNCĂ


concursul “Anima Mundi – două Pentru a publica un anunţ
scrieţi-ne la e-mail:
actualitatea.romaneasca@gmail.com
patrii, un singur suflet” Piemonte - Torino Lombardia - Milano
Românii din Italia sunt invitaţi să pentru două persoane în minuna- în luna mai 2011 cu Festivitatea de
participe cu povestea lor de viaţă tul oraş termal Montecatini Terme Premiere a primilor trei clasificaţi Caut fată pentru curăţe- In Formentera (Tapas),
la un concurs de naraţiune şi mu- din regiunea Toscana. Următorii pentru fiecare categorie care va avea nie, vărstă maxim 30 de loc de muncă pentru pe-
zică. Invitaţia este deschisă şi către doi clasificaţi ai fiecărei secţiuni vor loc la Montecatini Terme. O mare ani, nr. tel. : rioada estivă 2011, la
italienii din Brazilia. Oferta este fă- primi cîte o operă scrisă din partea parte dintre povestiri, nu numai cele 3493906152 (Massimo) un bar-restaurant,cu ca-
cută de Asociaţia Toscană per un Accademiei della Crusca şi a Aso- câştigătoare, vor fi strânse şi publi- lificare, orar de zi, înce-
laboratorio di Cultura “... e con il ciaţiei “... e con il cielo stellato sopra cate într-o carte. Se caută barman/ospă- pând din luna mai până
cielo stellato sopra di noi...” din Flo- di noi...”. De asemenea, la finalizarea concur- tar pentru restaurant, în septembrie. Se caută
renţa. Prin acest concurs se urmăreşte un sului va fi organizată şi o conferinţă, program:seara, în zona persoane cu dorinţă de
Concursul intitulat “Anima Mundi dialog mai consistent cu privire la deschisă publicului, cu tema “Evolu- Quassolo, nr.tel.: muncă, contact:
– două patrii, un singur suflet” este drepturile umane, civile şi politice, ţia drepturilor umane şi a politicilor 3484243277 (Boris 3409070000
destinat în special imigranţilor ro- ”bazat nu doar pe date statistice de migraţie”, conferinţă la care vor Melon)
mâni în Italia şi imigranţilor italieni dar pe sentimente, o comparaţie participa şi reprezentanţi ai lumii ac- Lazio - Roma
în Brazilia - să povestească expe- între o migraţie veche şi una nouă”, cademice italiene. Se caută fată barman de
rienţe şi emoţii trăite în ţara de după cum explică organizatorii. Proiectul, "Anima Mundi – două pa- preferinţă cu experienţă Caut pentru o familie de
adopţie. ”Se doreşte, de asemenea, eviden- trii, un singur suflet" este realizat cu în domeniu pentru infor- patru persoane care tră-
“Anima mundi – două patrii, un sin- ţierea necesităţii de a aduce la cu- patronajul şi colaborarea Primăriei maţii la "BAR PIPOL IN iesc în mediul rural,
gur suflet” cuprinde trei secţiuni: noştinţa italienilor, românilor şi Oraşului Montecatini Terme şi ApT CORSO COSENZA AN- asistent la domiciliu de
Naraţiune Români în Italia, Nara- brazilienilor că integrarea socială Valdinievole, Regiunii Toscana şi Fun- GOLO VIA TRIPOLI, TO- 20/35 ani serios, sincer,
ţiune Italieni în Brazilia şi Muzică. se bazează pe un tratament de daţiei Mps, cu patronajele Parlamen- RINO" nr. tel.: nefumător, fără familie,
Teme propuse de organizatori par- egalitate şi ar trebui să fie un pro- tului European, Accademia della 3409659712 (Bar Pipol) se oferă cazare şi sala-
ticipanţilor sunt: ”A trăi. Îm- ces bidirecţional, care să includă Crusca, Ministerului Afacerilor Ex- riu, iubitor animale.
preună”, “Istoria familiei mele” şi "noii veniţi", dar şi "societăţile terne – Departamentul Italieni în Se caută sofer serios,
“Visul în sertar”. gazdă " se explică într-un comuni- Lume şi Politici migratorii, Ambasa- doar cu experienţă, pen- Contact 3396478612
Premiile oferite de Primăria Ora- cat al Asociaţiei “... e con il cielo dei Braziliei in Italia, Ambasadei Ro- tru informaţii: (Paolo)
şului Montecatini Terme pentru stellato sopra di noi...”. mâniei în Italia, Provinciei Florenţa şi 3458387449
primii clasificaţi ai fiecărei secţiuni Taxa de înscriere la concurs este de Provinciei Pistoia.
constau într-un sfîrşit de săptămînă 7 euro, iar competiţia se va finaliza Redacția
PAGINA

23
Actualitatea
româneascã
2011 - noua ediție MISCELLANEA
FOILETON de Ghighi Puieșteanu*

Nou leac împotriva timidităţii


Îmi amintesc des de vremea adolescenţei. Ca toţi cei de
vîrsta mea purtam părul lung, sfidând "hodorogii" ce ne
numeau "lăţoși", învăţam pe de rost hit-uri de Beatles,
deși nu înţelegeam ce spun și îmi doream nespus un
ceas cu afișaj digital și o pereche de blugi cu care să
dau gata toate gagicile.
După ce ai mei, concurînd după partidă şi nu mai în- folosind tehnologia Poken,
părinţii amicilor din trevedeam nicio soluţie. garantează o rapidă şi efi-
gaşcă, cheltuiau tot sala- cientă conexiune de contact.
riul unei luni pentru a-mi Persecutat de acest iremedia- Fizic ! Nu ai decît să-ţi alegi
satisface mofturile, visam. bil defect genetic nu cred că victima, să cauţi prilejul de a
Visam cu ochii deschişi, în era numai subsemnatul, ci vă atinge la buzunărele şi
timp ce prespălam blugii încă mulţi alţii. Numai aşa se gata !
"originali" frecându-i cu o explică faptul că recent, după
cărămidă şi reconstruiam atîţia ani, o echipă de cerce- Odată ajunsă acasă respec-
"vrăjeli" pescuite de la cei tători italieni - punîndu-şi tiva îşi conectează "jucăria"
mai mari gagicari din ma- creierul pe moaţe - a inventat la propriul PC - deja încăr-
hala. Dar cînd, proaspăt blugii "Angel Devil Touch", cată cu informaţiile pe care
primenit, ieşeam la atac, blugii care te dezbracă vir- ai fi vrut să i le transmiţi dar
uitam; şi vrăjeli şi cântece tual. Cum au făcut ? Simplu: nu aveai curaj - şi citind (de
şi tot. Redeveneam ceea au dotat o pereche de jeans exemplu, "sunt murator, spe-
ce fusesem de la început: normali cu un "social net- cialist în matonele, îmi place
un timid incorigibil. Şi work device" ascuns în buzu- manelele, Guţă, Salam şi fe-
uite-aşa pierdeam partidă nărelul de mărunţiş care, tele ca tine...") leşină !

*Ghighi Puieșteanu este scriitor și rebusist; trăiește și lucrează la Roma din anul 1998