ရက္စြဲ။

စာအမွတ္ ၁/၂၀၁၁

။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၈ ရက္

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္အစိုးရဆန္႕က်င္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ Generation Wave
(မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး) ၏ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအား အသိေပးတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခ်က္
ရဟန္းရွင္လူ မိဘျပည္သူမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ မ်ားခင္ဗ်ား
က်ေတာ္ ၊က်မတို႔ Generation Wave (မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး) အေနျဖင္႔ ယခုလက္ရွိ
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ ကြန္ယက္အဖြဲ႔မ်ား မွွ ဦးေဆာင္္စတင္ခဲ႔ေသာ အာဏာရွင္ အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရးႏွင္႔
ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအေပၚ ၄င္းျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ထပ္တူေထာက္ခံပါသည္။

Party)

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္အႏွစ္ (၃၀) ၾကာအာဏာရယူထားေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (National Democratic
ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္

သမၼတ

မူဘာရက္

ႏွင္႔

အစိုးရပိုင္း၏

အက်င္႔ပ်က္

လာဘ္စားမႈ၊

ဒီမိုကေရစီ

ႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ပိတ္ပင္ တားဆီးမႈတို႕အား ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားမွတဆင္႔ ျပည္သူအမ်ား ပါ၀င္လာေသာ
ျမန္ဆန္သည္႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အသြင္ကူးေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လူ႔အခြင္႔အေရး၊ စစ္မွန္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စတ
ု စ္ခု ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေရး

ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး
ပါ၀င္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑ ျဖစ္သည္။

က်ေတာ္ ၊ က်မတို႔ Generation Wave (မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး) အေနျဖင္လ
႔ ည္း ယင္းကဲ႔သို႔
အာဖရိကေျမာက္ပိုင္း

တူနီးရွားႏိုင္ငံမွေန၍

အာရပ္

ကမၻာ့

ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း

ကူးစက္ျပန္႔ႏွ႔ံ

ေနၿပီျဖစ္ေသာ

အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကဲ့သို႔ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳ (ဒီမိုကေရစီ အမည္ခံ)
အာဏာရွင္

အစိုးရသစ္အား

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍

ဆန္႕က်င္

က်ေတာ္၊

ေတာ္လွန္ေရး

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

က်မတို႕Generation

Wave

၏အၾကမ္းမဖက္သည္႔ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင္႔ အာဏာရွင္ အစိုးရ
တစ္ရပ္လံုးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

အရွိန္အဟုန္ျမွင့္

ဆက္လက္

(မိ်ဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား

လႈပ္ရွား

အစည္းအရံုး)

ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထု

Generation Wave
(မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful