Annu XXVI j A pri 1 1948 NO J(!

371

(C to ~DYll () fBLfI)'IEI'A

cm~ENHE! - Kainulalnen: Lonsc ins i interve~tion. - Berger: Un projects de Fal.ll ttitro. vich. - Pos 41 annus, - John: I'~orat. - CosmogloHa: Heroldo de Esperanto e noi •• Roux: l.ex i ce atomic •• R.~.: HUllor. l i max bon auxilie del mel!lorie. - Karen: In obscurit~ t:ationa]-:~ei tLln~; Chines; politesse. - Ulocolllotive de Hansen.--=--iJ unesfm teJefon

l.i ~anglJ"r. - l.i unesim ts l a fon in Svi ss i a, - EsqlJe vu save it ?

Covri~ent: Paisane del central SVissia (Linol-gravura, de Ric 3erger)

IN TERVl:NT I O~

On sovente imagina Que l i nques arb fleia] e l inquas natural as ccntras tes. ,~i 1in· qui s i it na tu ra l i ta as iinterpre:tat quam evolition spontan, quasi autoaat i c e independent de 011101 consc ios! i nfluent ie exteriori, un tal ccncept ton con+rastant as fals. li hml)- 51 linguist lfeillet; in su l ibrs "l.es l anques dans 11£urope nouve l l e" (Paris 1918] di (p. 321~J22):

'U l i nque es un i nst i tuti cn social e traditional. in que l H vobnb del hom constantlllen i nterveni. li selection de un l i nqus cosun quam li frances i , ang 195i J ~;ennan, es debit a act ss vo1untari. Un linaue quam n neo-norvegian e", creat in maniere e lect iv e arbitr-ar i , sur 1i base del dialedes norva jian, ma sin repre sentar alcun local

di al ec te def lni t , I per selection voluntariform,a se anc l i vocabu lariua scl entt c e teenl c que 1 ho-te:::por as un parte ill pe dant de 1 Yoe abu 1 ari IJm cu rrsnt de 1 li "gues del ci vi. li satten. Iehse as nlen de paroles art i fi ct alaen constl'tJctet. quel es rna intrat in usa++en ordinari. In Ii structura del frases , in 11 constitution del vccabulartua, l i volunta hoaan luda un ro l daci s i ~.:'

Artificial auxiliari lingues ne cors tras ta con lingues natural, ma contene in plu al t gradu elementes voluntari e aprioristic, Occidental pacos, Esperanto multes, 8 Volapuk es quasi totahen aprt or-ist i c, l i problema quel tal Ii nques dey!:! soluer as 11 organic paralelisation eon 11 lingues natural, 11 harmonic partiprension in 11 evolution general, l l C3P3Cita obedir 31 leges coeun 31 tot familie lingual, sin indangerar 101"' teoric fundal!'icnt (quail fa Esperanto per readai ssar l i bannl t paroles international). Sol. men Qcci dent.al succassa far to.

Con rationalisan~intelige~tie Ii hom ha creat neologiSlles, e ha forsat , di rectet , e s i sp li fi cat Ii 1ingues ouales 11 usat. Ancian t"Omanos, si I!lraculosillen resursctet

in nor epoca, ve 11 apan reconosse r hi span quam des C9 ndante lIIodern de lor 1 at in. benque not , reqardant e ti evolutfon for 1i fine , trova it coaplatsan natural. E li salts de lat i n a hispan es forsan clu grand 'Juam ti de hlspan a Occidental.

C:n posse dir que Occidental es 1; fase final e ooeisiv de un long evolution. t~ey it esser 11 hersde de btin anc if') su roT quam factor uni Hcant

J.K. Kai nulainefl, Helsinki (Fin1a;;d)

~~h~~9.~~~!'~"r~: ::1~P.~~~5i~9~'-

tic de Sr, Paul Mi trovlch, professor 1 n 1'1 Corn:ercia'] Acaq,emie de Sarajevo. Su ulttll'l

brochura. quel nc] jus t rsctve , ss Ht~lat :nprojeHe de un i nter-sts+eaal gramatike

de sukst l i ar li:ngvu:". 11'1 20 paqines it expos; lii asoutsse de un slstema co.binant, qua!!! i l dl "1; qui n lill(J'ues auxiHarivictoriosj lEsperantu, l do , Latino sine fleliione, Occidental e Novial)~

H projecte essent in fade un compromisse inter l i 5 lingillas prac i l at , it ne aporta alquo essentiiallllen MV. Li vocabu lari us as i nte rnat ianal, ees dilH1C prase tdant ic ill ti de Gee.; na H ,aspects es rn,inu Iattnssc, pro que Sr. Mftrovich prende a chaseun del

~i Iinqces alcun elementas graillaticai o ortoqraf l c .• A Esperanto i 1 pre-ode par exemple liodografie ks,e per analoqt s .!!i. vice ~. e 11 transscr-iii cn kY vice 9.£; a Nov~al li anel i t ic infinHiva; _tu _fakt .. far, e 11 pass ate pair -:~. A Latino sine Flexi one , i l prande 11 plursle fnobligatori; a Occidental Ii articu1l!, ,e un regl.ll de liahl passabt l,men bro l l lat , it as I11lnus su slmrliciU e bell lJoitA.

Vi un spsci meln de t i R i tngue:

it ne restat nihil altre rna (kvam ") tu kreat un nov lingvo, kvi vud superat tot kognited Iingves: superat kon li facilit, tu aprend il san temp-perdit; kon moles, tale ke it vad es un plezur tUi studiat il ; kon perfeksiou, tale ke so uzaj vud ptoftitat a Ii koze self.

Jan Amos Koroensky

Per t i specinan on ccnstata q.ue H ccaproat sse de Sr. li'Hrovi ch aprox i ma se s irangimer al lingua de Pirro puhl i cat in Paris 3mh circa 80 annus,

Conirarimen al pluparta del autorss de linglues intamatl onal , Quel obstina se , aalgre (nfelici experienties, a inventer parsenal tratss artfHcial. Sr. r~i trovt ch haveli mente rcn+ent ar 58 t"2r ~IJ existent. lamen naj dub·j i<l que un combination de1 existent

I i nques rnterr.atirnai as H bon solution. l do es sst Ja Uli ccaprunl sse inter Esperanto

e Idiom Neutral, Novia) JI1. ci(;'mpromissa il'lterldo e OccidentaL, Ambl coeprcni ases ne rossel v ive r m31gr~ ii fam,e de Ior auteras e 1; emml summas expenset porlor propsqanda, De II pro\lcfli ti (nsiJCc€'sse ? Oe~ahl fat rtmarcar un vazque sol 1 \ sistemas _2~ rlg\nat havat 'sat fort+e 'por yjeter, alai nu d!!lranhl un ceirt periods, 11 indiferer:ltie del IXlbl1ca: VolapGk, Esperanto, e hodfe Occidll'l'lta1, chascun aportant vsrnen un nov conception. li l inques de comprolr.1SS19, qwam lde s Novlai, ne posse ssser cons tds rat qualll til vi dori 0:s1'~ quands on save que 1 i pluparta de lor adhersntes fugit a Occidental. In ti ci rcunstanttes it selmbla nos un erra i nc lude r f n un combination dest+nat a \liver ti farlit sistemas. in grmera1j malgre nor fide al future del L.,I .. , noi deve aqnescer que Iii l lncues lnhrnational have ancor poe ieportantie apu li grand lingua$: de civi lisati on .. Pro to not devs departsr ni de Esperanto, ni de ldo a de Novi al, ma de ti l i n'lues de Civilisation, rer)uru;ianh a omni esperanti.smes, novialiSlIIQs, etc.

Pos nar compr,endet to, lAtA ha fincl,lmen crsat un si stena de Q!ual If aspecta e Ii

strucfura (Hi tu .,ro;(im a Dec. que It es qua,s' l l $8111 Ungue. Ric Belrgl:r

f'. 05 2..0 .p\nnus

HCI-,":!enS!1 es jl.lst 20 amru.s desde Qiuande Fred Lagna1 ~ run docentD de 25 ~nnus, int rat in H rtIOvelltlent. sin iaaqi na r, probab t lsen, quo atendet le inti afe". $1.1 certificates ne ess st trs ~ncorageaTrt,:: Noetzli ,ie ZJrjch. ductor d&l fdlstes 8 dextri tanu de De Oeaufront. hal decrstat que "su co laboratur Lagncl esset sempre in li nubesft, ma un allrl redactor i di st lc , Sr Pesch. hat ja div inat su valore nlll • aprenlden~e que i I hat adhel"91a Occidental, il inv'iat lie un epis tul sudant Ti

despi te , in quel illgratulat~ me har duc ie t

un tal aquisition a De Wahl.

Li futur bantos t pmvat Que H nuues de I~oet.zli conienet in realllt~ un hom de action, lIIetodic e tenacij Insans ib i l ill decnraqeaaent , jn 'inierllnquistica poe hOlllle.s have sat

fi de po r recadsr s;ur lor padss pos 1 i sucus sss die 1 controvsrse , evi tar dronar S9 plu

o minu tos in l i serassea del indiferentie.li enbsiaslI8' es un avie Qual invola se

con 1. ull&5ilh ccas ien. hill 11 =ax extraordil'iari profete de:l Hngue international natural, Jul i us LoU de 'IIi en i abandonat 11 lucte cos 15 annes so 11'11en de labor.

Quanti Mnus ha passat desde quande Fred Lag:ne1 conensat devoer S'B cdrper e anim al afel"Q del ver 1ingu9 lntarnahonlal: Octidental.Manuante' prase, chascus die, duralilte 1i Iiber tempor que] su prohssional labor l assa lei' successlvsan li scrtlll<lCn;n.t, Ii' duplicator, H sti lc, 11 pri nt-sachtne ii ne 'cOI'lD:lSet 11 fatiga. Yo ne pensa e)(agerar cil ente que' 11 flGlere del folies prl ntat' de 19 (e per 1i sanu 1) ati nge nu H denimillion, sin contar H editiones pri ntat che ;printatores. e que] i1 devet contro lar, corscter 9 distribuer in 11 tot iIIunds.

Hodie 11 1'16.aine de CHAPRLE, Htt villiaga del Canton de Va.ud in Svissia, in 1i 01'11- bre d911 antennes del Radio~~Station de Sottens, as parM cesesset del inte,r1inguistes. It va rss+ar in Il annal es del il'lterlinguisth:s1 ben'lue hodie ::IU rol as ftnit.

N'B pro Que Fnd lagne1 abandona nos, lIa H fate ha valet que just i n li anntversari s de t i 20 arnnus Chapa 119 esssa esse r 11 Centrale. Porf ac i l i tar 1: i educat i an de su infan"tes F. la,gne'l ha dElei det translocar se 1 i proxilll I-i III ju If a Ches,eiux sur lausanne. Ti chanqa va felicilen anc faci l i tar If nl1ationes inter H ducbres del OccldenblUnl1on, be'AQU8 durante II aue Ic snaMS del in:paccatioll'l e del dapaccatio,n 11 sarvici es

die corespondenti e de nor Centrale va esser un jX)C ~enat.

OUQ la l i cname da Morat ? Quo da a U un caractere partiCLJlari 13. accantuat , tal or; qi nal ?

Su aural l ias in prim, banal constahHon •. Poc svi ss ci tes ha festat tal fidel a ler arsa tura del lIedj,eta. Ja de hng distalnti9,. siva s i on arha in tren 0 in na¥e, she pelr Ii rute die Bame 0 per tl de Avenches, li tUlrr.es die Morat sa luta iin 1i horfzonb. Oesde 1i cas iel le til jj porta de Berne e trans 1; po:rta, un gradosi demi-circul de aural Has defende li cite y'l 1i lahre del rure, Ti .uralliias la',S!! S8 grhpar e , pas har ascendet un old sc:a:1iere de li9ne. noi es sur H vi.a de Nmde, alt-strada super 11 taglltntes brulne ross del d te; in Q,xter, tra Ii crane las qUlsdrai:i c. extends S8 Ii c,illpa:nta" \last e inundllt de sole, ta u yer tncontrat S9 Ii lraes SlJlSS e burqundas! , CO'lrit de un long tegmfmh da teg1ui,es, It via alonga se, SOllOri, dlS,de 1i tum Quadratic del Sorcieras.

1 oc de leg,endes ,mi startesi , til 1l gerl8ti1 at 185i a. paSs3Ate per un serile de turres apertat stir Ii cite: 11 grandl e Ii lut: Gaval1e' Blanc (0 tUlrr:e del Carteret)' li turre del Danse del Y.odos, li Iorna letta, Etc. li via de ronde cessa aiyan H porta de Bern •• turre del ~8-i.!si'm secul , si.l1 al Zyt glogge de Berne, e canstroctet sur l i plazza del old turre del medi ~en de:lo1it pas sacul as de ser'l'icie. Trans 1; porta de Berne niDi ancor trove un turre venerabiJ inter o.lnis. ]i turre del caldrol1leros, Quel ha consler¥st fieraen li brechas ~Ufl fat a it 11 c81nnonesGe Carl lj Tellerarl. Nn \/i ancor l.In del .arvelIS, e ne l i max Utt, de nor cHe: su caract.re historic. Contra H .Ulres rUjptet SI li aab itl on de Url due orgoliosl. 1; brechlsj ti fores esset cauisat de su bo!lbardationes e

n turre esset speci a 118n dal.ageat i un a l t ri dllvet asser recenstruetet j a~poy,at a ti gros:s turrs H snlda tss dt' Adrian d, 8ubenbel"g tirll contra H lnuicos durante Que, d.l eel-

ali ne del cas te lle cnn a1t turres SI'f,o'yan, lor toundant. vigi lat in li herf zonte 1; a-

ri ... 8 del svi ss auxilies. !.i muralHas, can txcap,tion de Quale necessl IreparaUones, na restst 1i sail; 1i :si.plicita de lor linus as un garantie de lor a.ncianitA •

.•• :~flrat, loculi) IluratuliI,. lac .llJrat, eiM d.l lural1ias, cite gloriosft e pi cturesc, tui nnine Yi rastar in H histori e gUll un del all bin ruiniseenHes del sviss passate , Articul Driginal in Ilec, de J.J. Jeho (8eme)

IIHEROLDO DE E5P[RANTO~ ENOl.

In 11 n.uer6 del 1.12.,47 de HEROLDQ DE ESPERANTO, Sr. Thee Ju.ng ocupa •• In au torn. pri 11 oon08se't oalumnie del .naE1-~u.rnal. DEE A.NGRI!"P areou.n quel 11 movement ocoident,al1etic 1n A'Qstl'1a vell d.urant \Ul, oert t!S:mpore har e.set 8l1bt,enet del nazb. L1 pa.rt,. delarticul qllel relste 11 concernet botel! fint pel" "tl question, d1rectet a1 oco1denta11llte.: "K1onv1 olr:c1dentalanoj, d1ru pri tin specials "honoro", Ist1 .ubtenlta dWl iu te.po, d,e 1a plej fanat1ka .a1g,1ko de niB. komuna( n afero?"

'Ii trsae naturalmen _vooa,. energio p,roteetatlonee oh. 11 occ1d:entalilirt ••• Ma ane e8pera.ntl1!1tea .%pr •••• t lor d.8aaprobatton;, •• OllD or.J. un ex: 111 me. reprochat 1e bar ~calumniat" nor mov.ment.

In au comenta.r1e, 11 redaoto,r d.e ID.'ll:OLOO DE ESPERA.B1'O expr'eaee BU aeton.amen,t pr:£ t1 proteetat1,one. que18.s, a.oWl 11, 811 bas&t Bur W1 m.1scomprenee. Il. @xplloa que 11 tra-Be 1ncrainat .Beet Bolmen UII. "retor1c queet1on" e que 11 etect1vme,n nepeneat reproch&r &1 occ1denta11stea hal' pro,:titat d'ii!l toleration per 11 nazis. 11 mem confelSBe a.pertmen que "ane e,ape:r,antietes ne vell hal" refU88t un tal 8ubten durant quelc ·UmpQre~'. E 11 pub:l1ca in Itxtenso un of1e1a1 dementi de norcol.go 'P1ga~, a.d,juntante Que 11 hav,e null mot1ve pOl" dub1tar pr1 11 eX8ct1tlldel af1.rmatlones de nor ,..1ermeel emiooB queles Oil:tagoriemen nega. ha.ralquande e8set 8u.b,tenet del nazi-regime.

Sr. Thea Jung me,. pard.onar nos t1 1I.:Ii.8 oompren.s •• Noi vell har devet 8U8- pec-ter deede 11 comena. que nor interpretation .slset tale, naa n01 conos!!e 11 redactor de HEROLOO DE ESPl1UNTO quam per1eo"t getl:tlebla.n • 11 na aneo r un v.z con1'irmat t:1 qual1U. per BU: public reotification. Ma re'gre'tablimen. Sr. T.J ..

e s in tl pu.nctu 'LUI specie de blanc merle, na.m noi ne ha lnoontra.t tl 8 am, BI1'" cie de object1vltll IUlC cbe ce)"t de BU con1ratre:B. 'Mo.r letores anc o r m.emora que 1i av1s. eeperant1,atea asset 11 u.neeimel qu.el •• , in un circl.llare m1.sset a1 prease, ne Itolmen 'pu.blicmen dlta.m.at 11 oco1dent,ali&tee "pro bar laB Bat 88 .Ubtener del nazi.", g),8. melD havet 11 triet corage inainuar que 11 BVleS occld.nta11ete ••• Wi} per l1 nazis pOl' ru1nar 11 moV'elllent 8aperant1at10. It ee

vet" que t1 1 0 e aeu.st10D p. havet 11 expectat sucoesse. J~1 redac'toree del IIv18S jurnale8 ne be.onat lIut reflectlonpor v1der ola,1' in 11 atere e un del max important d.1al'" (Die Tat, ZUrioh) pub11cmel'lqua11f1cat 11 eaperantistl0 metod •• de combatt. 1\18111 "intu" (nittdertrl.c:nt1g). On aItr! tre c oncaae t jwnale, 11 "Appenzeller Zet tW18" queJL, be8cnant,., pior un de 8U pol! tic articu.les ed1 to:r1al tm apt llue;tratl0'1i del. not1on "perf1di." ne tro'vat un plu bon ex_ple quam j,uat 101 del evis. IIlJperllllt:ht." contra Ocolden.tal e cUat it In 11 co:noe:rnet art1e'ul.

Noi YoI·unta.rimen aoono ••• Clu.e ne oant e,spera.nttstea sembla hal' aproba:t t.1 action calumn18'to:ri. It os m.1!D. poea:1b11 que in lor grand ~jor1 te 111 oondamnat 11 pee elegant metoda. de combatte (por D,e air p,lu) d@ cert de au euetor ... Is. e1 111 condaanat hi, ll1tuen Be' PU9Sa.t lor corage til distant!ar Be pub110men del poe glorioai action dlfam,at·orr1 del reaponilab11 Butora. ael oiroular. al av1s" pr •• ae. It e8 ver qu.e ane t18-cl ne aUidac:iat relponear per lor n6m1ne: 11 elaborate ee,set lI.iseet anon1m, t.,A. sin alquel signature. individual.

Un naBarde tuen perm1aa-et nOli deeovr1r 11 V9'r inst1gator Ih tl Bord1.d oampen1 •• Totvez li 111&% gra.nd sl.lrpriae ... tn! t solm.n du, a.rmU8 plu tara, e noi U oe:rt que Sr. T.J. va mu.U interelll8ar .. pri t1 d1gn1 OQ1"QnatiQn del ovn did 81,,1:18 esperan.t1atea:

ForsM Sr. T.J. pOSB,e nu !i!Uf responder 8 t1 qU.estion a qual noi b,a, in 11 Wl"sim. WIOIlH3n.t trovat Dull response: I'Qualmen un 8vtes 0epera..ntlat p·Qseet in p l en gll!er;re citar U contenate de un naz1-~u:rnale Ole quel 11 importation 11J1 Sviseia eaaet lh1terd1 ctet''? "

Poa 11 rev~l91tlon in eU.pra. ti r-ea pcnse apare quam tant a.stonantmen a:implie que on preSQ mil':a. netJar trova1t it p.Lu toet.

It e s in ceteri lut:ere;E1sant que anc 11 reeponaab11 dllctoX'es del E.speranto-movement angleel fie honta.t colporta:r 11 sam calumn.le in lor _(JfiC1a:.1 "~ar~ 11.broii. In response BUD rectification que L noi llI:hset a area. Butler e G-o,lclsm1tb~ t:!. ul tim cQntenta,t SIll' per dir que 11 avbse!'! afirmat Ii!'Qlmen (yo etta in original angles,!) lque"a m.ovement whicb perm1 t8 i teelf (aid) to be supported by the nazisl La doomed in thi.s countryl1. E pro que no1 aaaertetme.lll nequ.ande dementi't; qu'€! t1 sub ten hat efect.1vm.e.n easetdat,. 11 v1de nullneces81t~ por alquel rectifIcation:

Noi devl!'t dune 8.ccepta1" 11 groteec reproche hal" tolerat(:} li misuse del lingua Occidental perU nazis (quo .oe es vex) e 1;i reproohe asset :ta.t dell Genflral Secretario del Univer&ala Esperan.to-Ligo. de t1 sam Eaperanto-Ligo g"uel DB hanta;: fSlllfarl()na,r in au of1c1a1 or an.e !moor tn. 11 m.enau a Til 1940

ri 11 J:aeranto-e'w8:s onee con 0 .. c nova.s. 'a 0-

sa. t on Floma au ·!es e mu~sso iii.~c.

Me, anc e1 0'01. ne v'Ole devenir injl1st. No1 ea cert que 61 in ti e:iere! ares. Butler @ Goldsmith ne be:. cov1'1t ae per glorie, it-existe ano in Angl1s; quam in 3v1ssia,a.ncor Bat mult eeperantistel!!J queles ne ee pa.rticula.r.imen fieri pri 11 la.mentabilmen poe "gentlemanltk:e" condu1da de o"rt d.e lor du,ctore:a. F posH ofiolal gua.nc1e-batte quel 11 alude1 senior@" .M interim rec1vet del redactor de HEROIJX) DE 1:;SPEhANTO, noi VB. anc in nor torn.e passer ,eoneiderar

1.1 8.fere QUBlD l1Qu1.da.t.

COSMOGLQTTA.

NOT ~ :c L1 a.rticul in supra ja. esaet redactet quand e noi reClvet Ii max recent nwo&r6 de S-rR01Jl)0 DE n:n:RANTO quel contene 11 protestation de un tchec eape'ra.ntiet contra 11 metodes de comiba.Ue del Landa.I occ:i,denta.list,ee. Por eompr ender ti protestation on deve saver que in Ii sam numer6 in quel 11 publ:icat SiU reet if1cu"ti on I e r , T.J. ane ha.b )pet! t 1 i ocd-\l e-ntalis'tes ne aentir $9 ofend.et a i cert eaperantia,teB ne euee eeae resister al tentation 'misusar Ii informatl<m naz i st.Le pOl' d.lfama.r nor movement. 111 (ii occidentalistea) may ne oblivial' - il ad jWltet - que' in cert casus anc 111 ne e aae t particularimen rsgardaci In 1 i election de lor argwnentes corrt.ra Esperanto. E,. hantecoDatatat

que in un lettre .!ill r,adio-station Frana 11 tchec (lccidenta.1Letee hat quallf1,c a t }:sper£iIlto quam "rc;!;lca.]"onlc lingu&ch", ti tchec esperantist trova que it

es vermenex.agera-t, ance-r apec La.Lnen pettr Ii. occidentalistes "ne eentir s:e otendet" per posslbil atacclle aspera.ntistic.

It ne poaS1!! @SBer no'r tache defender excesses de li.ngu.e quam 11 supra menti,(Inat e noj voluntarim'en consent1 con ar , 'I'.J. que in 11 interesse 'd.e 8mb1 mOV~!Ilente$ it yell 881Ser preferibll eYitar' Les , 'I'!!men noi perm'1sse nos tar remarcar a nor estimat mi-fratres que s1 not vell publ1car 11 complet list.

de om.ni .malsonant E!'pi t'etes de que Le s no! .he esset gratli'1cat de~l esperantie't'Ei! deed.e U creation de nor mGvement! it e a a.ltmen duoi tab11 esqu.e it veIl just esset" 11 eepiat~e queles vell eqilJl tatosimen p09lser revend1oa.:r por 111 s·el! 11 palma por 11 bon eondudna , In 11 foy del comba.tte on risea faciaen dlir parolea. que Lea on po:y regre'ta (e to vale tam pOl' noi quam. poI' 11 espe.ra.ntistI!iB), me. it exist!! un abiese int1e:r eimplic excesses de lingua e un cuidosimen preparat act1lon d1f,aliatori in 11 spec1e de iti pri quel not just .ha :reports'li.

No! V8 in c6te'ri haver 11 ocae Lon revenir ulteriorimen a un anc~oral tri, tre interesslUlt ,8.I.pecte del proiDlema queler. '1''OJ. expoai in su artiollle8' conaa.crat al nazi-calumnies.

:38

LEXICO ATOMIC

JIX[CO PUBLIc.AI IN LI SC1ENTIC REVt1.E .. ,ATOJ:1E.S" NY: 5" JlJT.l 19l+6 AurORl.)AT TRADUC-r,QN DE J. ROUX

{,C'rJV:,TION., :l'r~cta(nent que L on fa s uportar a un e b~!Dent pOI- far 1 t radio-a.otivo

]I. TO~:ES • 1,1 arax m1-c r1 po rt ion de ma-

--rer:re ,havent detcrminat chimic propriet's. Til 1942 eBset 92 t~ pes de d1ferent Htomes. IJhascun atom es format de un nucleo circum quel circula electrones.

BEEILUlTM 0 GLllCINIUMo Levi metalIe ,,--con at'Qlllic: nurn,er6 4 t ut111sat por producter neut ronea (bQJllbardament per d eut rones 0 per par-

t1cules CJI. ).

BETATRON. Apan:t'te d est inat a. ccau-

nlcar til 1 f b er 'electrones energies co.nsiderabil (pluri d e o enes de~illlone8 de electron-voltes) mad un varia. bil oampe magne t Lo .

:SOMEt: ATOMIC,. Bomba de un novt tip

de que L 11- explosive e-s un paaant metalle u on atarta un re,8.ctiQIO de fission in eaten. Li energie 11berat de un tal bowbe es pluri ~ill1ones vezes plu grand quam ~f liberat de un bombe ordinar1 de Bam peaa.

C'ALUTI10N. Nomine dat a un specie de gigantesc spect;rogra£ po r ma.sse, destinat a separar li isotopea del uxaniUlll e rel;!,.lisa~ con

un electro-m&gnet tiel G ... llfornia Un.iversi ta.

CA.ML'R.fI FOR IOI:ISATION. Aparate destlnat a mesurar Ii ionisation productet de un radi,ationin un gas.

CAN;ER.4. DB '.':ILSON 0 Apa,rate destinat

a monstrarlltrajectorie de tre micr1 particulee ion1sant (eleotrOnes, protones, fr.a.graentes de stomes etc.). L1 condensation de micri gut'~e'tte8 de aqua Bur 11 t:rajectorie visibilisa lee.

CON'1'ATOR~~:'3 D!·: GEIGHH.. /,par;,J;tee destinat a detecter e contar li par-

t Lcu Le a (&l., ,3, r. COSl1lic r'ad Le e

e t c • },

CONTAJI!H1ATION.. (;u<l.Il,deYJ1 impur1ta

. ra.afo-sctTV--veni ao.rd :lldar ulqlJ!el Jlj,ater1e, on d 1 que 1 t as contaminat.

CICLOTRON,. Aparate des tinat u Cornu,nlesr grand energies a peaant part Lcul.ee (pro tones. deu trona I;! e t.o.) per 9ucceaalv electric aocelera-

t Lonea in constant caape magnetic. Energies at1nget; pluri decenes de milliones de electron-voltes.

llEU'l'RON' 0 DtUTERON. Nucleo del atom--depesllnt hlilrogen (anc no-' 1!l1nat deuterium l' t. aovent.e ueat qu.a.m projectile nuclear!. pos (;).,0- celeratlon per ciclotron.

Trr··.'SINTEGRATrol~ 0 Spontan transformation quel even'! in W1 mac Leo de atom rad:!.o-Ilctiv, dant nae-:

c e nt i e a un radiation (q, 1'+ 0

fJ -" I" ) e- Laasarrt un nuc Le e di~erent del une~lm.

I:!'F'U3ION. ~ovement del particu-

- -Ie's :b;a un gaB j un liquide 0 un 901id~, causa t de lor apcrrt an e desordinat agi.tat1on: que L as UIl function del temperatura d.el medie.

rES/liNT AQUA. Aqua. in que L ordi.1-&ri bidcQgen es v1ceat per au pesant iBlotope.

ELECTRON. Tre levi part1cul, transporiant Ii sam quantite ~e.~egativ alectricita (it max micxi

q_uel on conoase). On trOVB- les partu; 11 deplaz;z.ament d@l e-lectrones c,otlBlti tue 11 cu.rrente' electric. 5.10" electrones as nece s sf poz p rcduct.e r un currente d.e 11..'1 ampere, d uran t e un :8 e conde 0 L1 lll,aSS-9 del electron ea c i re a

1/200C del aaaae del proton.

ELi';OTRON-VOLT. Un1 t,t1 ele energie usat inn\lcleari f1a1ca.. Un _ wf tt- 8~conde repr'estuta ca , 6 '10" electron-voltes. Un electron-volt equival,e apro:xiwatlV11len 11 ene):gie cinetic de u.n hidrogen~tDID deplazzant ae COli un rapid1 t' de 20kUometree in ch ... acun seeonde; to e s , exactimen. 11 einetic ene.rgie que-L un electron prende quan-« de on 3ccelera it in 11 potentlaldlferentie de 1 volt.

L1 r~nctjonea de nuclear1 chlmlca fa Beter energies con pluri milllones dp electron-voltea in Bingul utom: 11 fls.sioll. del Y.I"t\nlum Ii beTa. per Chr!.6CWl nue Leo quel rupte se I C'B. •. 200 m1l1iones de eleotron-voltes. 11 re&ct1on~ diel ordlnarl c!himica fl;:L ao Lmen ecter quelc elactron-voltes.

Abreviatio'neo: ev '" alec t rcnvolt; Mev = million ~e electronvoltes.

EI,ECThO:1COl'E. Ap1;lrate d e s t t na t a

meeurar variatiQnes de electric cargas, per obeervar du levi conductores quelea es tant plu es-

c ar ta't Quant 11 car'ga quel ili porta. es plu grand.

EI,EMENT. N'6m1ne quel 11 chiw.icos oa a Wl totale de plu.ri atomee havent 11 sam chi-mic p.roprletae:. .Ex.: 11 f'erre as un eleme,nt.,

l'~l'i i::RG IE. Car!lcteriat 1e pro prietas d elmaterle, y,e 11 :SBJJI tltul qUQ 11 maase. Einstein ha monstrat, in 1905t que 11 masse e 11 energie p089'e trOinsformar se re'c'ipzoemen , ae cun 11. equation;

e ',", mo

c assent 11 rap1d1ta. gel Idmlne mesurat per un i tda de WI sam s1stema quam tis queles mesura ! e m. Talmen. 25 mililones kilowattE'ores posse producter un gramme de materia, e i:nveremen .•

E:NBRrGIF; CnfETIC,. Augm.entation de energie comunicat & un :maase ~

de lliateria. quand e on da 9. it un rapid 1 til !.. Ti energie .have quam valore (in un sistema as coherent unites)

e ;:: mv

ENEHGIE DE LIGATION. Energ1e 11,ga...nt

un ,ex 11 particules constU.u.ent un nuc l.so a1 totali M del a1 tri pari;icules del Dueleo.

ENERGIE DB Rt;SONANTIE. Part1culal"'i energle clnetic ,de un pro,j,ectlle por quel 1i nucleo viaat es part1- cularilllen vulnerab1.1.

EQUILIBRE RADIO-AC1IV. Statu, POl' un radio-30tfv sllbstanhe, in quel ea egalita inter 11 UUmere del atomea format e t1 del atomea desa.parlt durante It Bam tempore.

FACTOR DE MULTIPLICATION. NlSmere de neutrones queles apart por un neutron quel desapar1 durante uncatene-rea.ction (pile, bombe). S1 11 factor as egal a. 1 ~ 10 plu grand, 11 caten-reac·t1on 1nt;ert,ene lee 0 developa se; a1 11 factor es inferiori ,8 It it st1oppa. ..

FIS3rON. Ruptu.ra del Dueleo de un pea,ant atom in du 0 pIllri grD8B :f'ra&"ll!.€'ntea.

FUTON. f'articul extra-levi De ca.re,::a.t ele6tr1cmen, deplB3zant sa con 11 rapiiitA del 1Um1ne. Li fotones cons t.d tue 11 "rad lee electro-magnetic"; radies X, I11ml.ne t radio etc.

HELltThI. Element con atomic nwner6 2; ell nucleo const1t~e 11 particul

ION" Atom, Q gruppe de atomes. trans---p<i'rtant un carga electriC .. (per llerde de un 0 pluri ex lor electrones).

IO~IS t; TrON • Prod uction de iones (per "11 choc de particules plu 0 . minu r!:l-pid sur atomea 0 gru.ppes de atarnes" )

ISOIlARES. Du 0 plllri atomas ha.vent Ii sam masse-nnmere, ms ne havent 11 aam numer6 atomic. Ex. ;Np 23'9 e pu 239.

ISOr,QRIE NUCLEAR!. Fenollien p reaen+ tat de du atom-nucleos hUVEint 11 sam m.a,EJse-nu.mere e 1.1 e·a:m nume1'6 atolilic, e que Lee tmnen pOB.se_pro·~ ducter du d1ferent, tipes de 6eaintegration. Ex.; UZ eUX II ,amb1 da n8.sce:ntie a U II (ancian n,6m1ne de U 234), liIla ne have 11 s·am Uledial v1ve.

ISOTOPES. Du 0 plur1 a.tom-nllcleos .Fiavent 11 IUUD. ntimere de protone,B t ma ne havent 11 sam n6mere de neutrones. It reaulta de to que 111 have Ii BI1m. nUlDer6 atomic, e rgo 11 earn pro prle tAs chimie, m,B d 1fe.rent masse-nu.meres.

ISOTRON. N6mine dat 8. Wl spa.rate electro-magnetic, d,estinat a. separat' 11 isotopes, in quel 11 fonte de iones ,vicees:e.er un strett ten.sura quan in Ii ordlmul spectrQgrates pormaSSl9, nave un gI1ind. supe'rf1cie.

MASSE. Ca~~cter1~tlc propriet' del materie. Ya nor scala, on dlatlnte 11 peas e 11 maese, ti-01 essent 11 quotient d.el peaa per 11 acceleration debit al pesanth; InS ye 11, scale atomic on usa ind.iferentmeD ambi paroles, pro que 11 peauntie

p rac t.Lemen ne interveni in t:1 domlnta.

MASSE CAITIC. Lt minim quan t I te de

. un ma.terle posaent 8UpOl'tar 11 fission por qLle un caten-rea.ct1on poase mantener se a.utowa.tio'men 801 in it.

M:;:SONES. P.art1culee incon.trat in Ii cosmic ra.diation. Carga,t quam Ii ordlnari electron, ill have ma.sses passent ear deede quelc decene~ til quelc centenea ve2ea 11 masse de ti-c1.

On admisse que 11 masoues interven1 in 11 forties nu.cleari ligant inter ill protones e neu.trones in 11, nuo l eoa ,

M(l1)F.RA.TOR.. Mhter1e form.at de levi ~omeB~de quel 11 scope as slentar Ii neutrones per chocas. Li peeant aqua, 11 berillium, 11 carbon e~ 'bon moderatorea.

MOLEGUL~ Gruppament de a tomes, d o t a't

ae bon de,flnit propr1etaa chlmic:. Ex.: trn malecal de "benzene" I format, del gruppament de 6 carbonatames e 6 h1dro~en-atomes.

}JE?TUNIUM. Elem.ent o cn nwn.er6 ato'milo 93 quel on ne trova in 11 natura e quel on producte artificialmen. Li isotope 239 de neptunium producte, per oes1ntegration. Ii plutonium.

~::EUTRION. Particul h1,potetic. con masse e carp i.naprec1abil, quel Ii teorie ha introductet POI' explicar oart a5peotes del ra.d10-aotivita

NEUTRO.N. un ex 11 e Lemerrt ea constituent 1.1 nueleos. On posae extrser it per bombardatton con apt projectiles. L1 ma.s~e del neut,ron e s tr e: prox.im a.L un t t d del maaae atomic.

L1 neutron ne 96 ca r ga.t elec'tricmen. It-eelf cons t.t tue W1 excelle.nt projectil por provo oar des1.ntegm .... - tiones 0 flsaiones.

Neutron.ee term1c: neutrones have.nt cine tic l:''nergiefJ cOlDp:ara.b11

a t1B del atomes e molecules constituent Ii mat@rie c1rcumdant

ffmU.'RE 0 rWM:ERO ATOMIC. NUmere de protones queles trova ae 1n Ii nucleo del atomea de un ,element detenninat. T1 nlime:re varia ac t ua I» mel! de 1 til 96; 11 nl1mere atomic defin1 11 cn1ci!ic prQprieUs del element cons1derat.

ff_mtERE Ji; t'.A3SE 0 M ..... 3SE-r~UM.EHE. Lt. total qua.nHU aax proxi:w al nmnere del pe aa e:tolQ!c; 1 t ea egedal summa del ntimer'e de protonee e

del nl.1Juera de neutrones constituent Ii nueleo. Ti. ndmere varia actUh.lmen de 1 (hidlrogen) tIl plu quam 240 (nov elenHmtes s1t!.U;!.t

pos 11 plutonium).

NUCLEO. l.i max pe8d.n't parte del atom. oonstituet de neutrone9 e protones~ e in quel restde 11 peraonalit~ del atom.Ll "forties nuclear1" que Le s liga p r o tone e e neutrcnes in un nuc l.eo ne 6xiete ye nor scale.

PERIODE. T'?mpore ye 11 fine de

que! it demi del ndmere del atomee conotituent Wl isotope radio-activ d e-t~rrninat ha desint~grat 68. L1 periode posse variar de quelc millionesimea d'e second e til o ue Lc milliarde's de annua (U 23B).

FILE. N6mine que I 11 A.!Dericanea da.t a. un sistema complex 'in que L lentmen rl eve Lo pa !;Ie un cate!1~-re~c·t1on (D 235, Fu 239) e 11 mater1~ quel on p090e inradiar per 11 neutrones: productet (U 238) m1xtet con oonvenent '1l.od~ratores (pes.ant aqua , gr'::!f1te •••• ) 0 COn reflectores po r neutrones. In plu, on. "tr'ova.

ic 1t 11 installationes por afr1- g1dationt controlle e protection.

P1VTONIUM. f;l~ment con numer6 ato--mic' ~k; :lntrovabll 'in 11 natura.

De au lsotop 239 (exploe1ve atomio) on producte. med pilet Dota.b1l quantit:is.

41

FES i. ... Tor,~!C 0 M_'l'J ';;. ,\ TOil} C. It ee ---riexa.ct peea dl;' cha scun atom de un ,alement de tf:rtTl1nat. L1 un1 ta de atomic pesa es, por Ii f1sieo~ 11 ~1J.,6 del pesa del atom 01e. de ox .1gen (Ii oxigen as un mix1;ura

de "3 isotopes: 01" " 0'1 ' 01E ).

T:! unitS. e s , aproxilIiUtivmen, 11 pese del atom de hidrogen~ 0 de su nucleo. 11 proton.

PC':;JTON. It es U poslUv electron.

Supondenl €8 e3a1 <i ti del electron. rna it porta un cazga electriccon signe contrarl. It 8S pr-odllctet1n ce r t desintegratio~ nee e on trove it 1n 11 cosmio radies. It ij!:1ve- un tre cur-t v1ve, nam tam ben t o e t quam it pae aa proxlru un electron ordinari, i11 c;ruppa. se per ll.;!scentar Wl foton.

rROT0N. Nucleo del atow de hldrogen. It eSt con 11 neutron, Ii

e lement,ui co ns t i tuente dlel a. tOIllnucleos. It porta un posit1v carga electric (egal e con signa cootrar1 OJ. t i del electron). L1 nih:!eru de protonee queles trova se in un nucleo detenaina 11 proprietAs chimic del a t om a. Quel apar t ene

t1 nucleo. pro que it detel'lllina 11

nUmere de electrones queles 11 a-

tom tr3ctat VB cDntener.

n,\~HO-At~TlVIT.4.. hinission de rad ia_ Hones' t(ll, ,;J 0 l) durante un des~ i'1tp>':ratiQn.

RI".L'L<' 'l.. Eadiation l::onst1tuet de parH,t'ules IX helium.-nucleos emiBset durante 11 deslntesratlonee de cert pesont atQmes.

RArI!::S/!.. R:.di."ItiO!l c ons t Lt ue t de

partlcules ~ (electrones rapid. tgru pos1tlv quam uegutiv) emiss8t d u r an t e tre nutH.'!ros1 d e s In tegrationas,

R~nI~S r. Radies cOIDposit_de fotoner, p ro ven t en t del nucleo de.

a t cteea , 11 radie's nave un conslderabil enda tra 11 materie.

l!:\ ~I I ~:S (;('5;·,1 C • ~.:::db t ion, .;->manant dfll .tetras e quel continuimen CBde sur Ii terra. It cont@ne particulrs tre pen~trant, havent energies de pluri milliBrdes de electron-voltes, inter queles on trova protcnes. electrones, masones ..

R/,Dn~:,; X. had i at t on composi t de fotones tlToYeni,ent d,el electrones que lee rot:':! circUID atom-nucleo s,

REA.C''!'ION CI,T I:J~AL -0 CAT-ENE-li.l::WTION.

React10nchfmic 0 Duc-leari. in

q ueL 11 une s tm a t ome s 0 nu.cleos haat partiprendet in 11 reaction, do part1cules con un suf'Lcerrt energie por far et~rt2r 11 reaction ehe 1i vicin atomes.

SECT'T011 ::FICACr. Sup'"rf1cie a:p~rent ,qu.al presentaun cert nuc l.e o 9-llande on bOlIlbarda '1 t con un pa r t i cu'L determlnat. T1 superficie eJ.identDlen es t re l1liori, c ires. 10 - '" cmll.

SPECT!tCGR.?-.F D!;: U:'3E. Af·arate pOI"

_ :sepa.rur aiomes 0 gruppes de atomee s ecun lor m~Slse8. PrinCipie: Or. ienias Ii atom per lbombardar it can e Lec t rcnea : Ii 10n t!:llmen p.ro» d uctet es atraet in W1 caape electric; 1 i tra..jectorie rectili,neal, que1it t ende prend.er. ee curvat med un campe magnetic; plu 1i ion ae pesant, minu su trajectorie va e e se r curva t , In 11 fine de lor trajectorie in Ii duplio campes, Ii Lone e talmen es separat secun Lo.r masse. Pas ha r esset separat. 11i r'egarni ae con electro,nes por formar complet atomes.

Snf.OOLES. 3ingul del 96 e Lemerrt e s actliaImen conosset es representat per un simbol, por abrev;i,_ar 11

e c r i ture , Ex.: flldrogen;:; H; Plat ont.um = Tu .•

POI' distinter du isotopes de un sam element r on fa ae que r Ii, simbo,l de 101:' ma,ss,e-nu.mere. Ex.: U 135 e Hus. 11 du cardinal isotopes ,del uranium.

In {isie,a nuc Learn , on have mem Ii· custom scrir in plu Ii nlimere a.tomic d:-l e'~elllent 2.~~enqueJeteB

superflu1}. eX.: 91.U 0 r3'fPu•

f1"E~'-TT" P'·'"DI'C:;:Ii: It 'as un .sreneral

""'- ;""\ L,.+lJ,...... , _~, - ........ • _.. C1

. cl;ss£ric&t1on del 96 conosset. eleme!~tes, o rd tna t e e cun lo~ nume-: r e 'atomic e' gruppat s~cun 11 analogie de lor proprietcis cbimic.

"'R;\}\SJmTATION., Changealllent de un elem.ent in un <iltri. On obtene to per bcmb~rdDr Ii nucleo per apt t'.rojectiles.

4i

UR.unUM. E}'em.ent con rl1lmere atomic 92. Un ex ~u laotopes. U 2'5, fende se quande it recive Wl neu.tron. Un altri ieotQ.ptl, U 238, a.be o r-pt.ente un neutron posse nascentar Neptunium 239, quel-oelf va na.scentar Plutonium 239. Omni isotopes de Uranium as spontanmen radlo~,actlv.

VIV? F~~.IA1. Med i.a L ti.;illpOre rturan-' -h que! un nuc Le-o n'id io-a'ct1,v sub- 515 t e ante deeintegrar He. '1'i tCr.'JIpore es tam grand. quam ti dell "periode".

Tam, pc r tis qui d o c e. qu.am po r tie qui apze nd e , p o r' 11 pedago'ges quam por 11 e l evee , Wl ms tod e pe,dagogic hfj, revelat. se lj,UaID 11 mazbon. '1"1 me tode nomina se "htWlor". lln professor e ps i ('olog

r rance e i na .furn1 t pri to rece.ntlllen Ii demonstra. tion. 10 onm branches del t ns t ruct Lon e plu par+lcu.l.orimen in U del l1ni1uea~ 1i materies d o c e t e s ret.enet in 11 Ir.emc::rie in un c on;t;i(h~r;_;bilmen p Lu grand meaura 91 on de. n 1 t un cara,ctere emusan t e f"s'pri tOEt., Testes ha agset fat in ti concerncntie e l1i ba monatryt que Ii el.ev8e retene medialmen 15'1, del waterfe ctocet: Bub f'o rme tm.:r:orifltic durante que iIi r-e t erre solmen 4'5% del i1!at·erte ucc e t in 11 maniere habitual.

ern posse €x~lic3.r tl raet'!! ps i cc l og Icnan, nam 11 memo~ r i 'e 1.nr~gigtra plu vo Lunt a r Laen to quo apo r t a joya. e i:',ay i.t4:. Gerneralmen na1 memora plu f~cil~en Ii cosca aereabil e nOi have un propulsion natu.ral por obliviaT raax rapidmen poasibH to quo avoca in no! per.uas desagrei:libil. Itea WlC po s s il:.lil mO!l1:atrar 11 Buperiorita de un wctQde educativ de ti specie,

c ompa.rarrt e Ii. nivelle dIJl eecu.les Mteriorioon ti cl "'1 nor. It e.a l.nd iscussibilmen pru.va:t que Ii ni velIe intelect u al he. augmenua t per adl!lin1m 50'%',. 1i ameliorati(mes debi 1.; a aat mult causes e part1c~1~ri~en a tl-c1: In Ii sBcules p~s~at 11 lnlstruct10n ha vet un c az-ac t e r e de austeri ta e de e eve ri ta po c seductent. Hod1e 11 scoles ba deveait plu clar e plu joy061, 11 profe9Bores as minu severi e pIg facl1men inclinat a u~.r

11 metodes humoristic, extremmE<h producti",. 1.1 numo r, 11 max bon uux a Lt.e del rr.err.orie, postul!;i mem un plaz,za aneor plUi grand. II)

R. J.

'*) Conscient p:d Ii va Lo re del humor quam liUJ(ll1.e pedagogic t ne t ha reservat a it 11 convenen.t spade in li "Vol1standiger Leihrgang del' WE;1thllfssp.r.(1.che Occidental" de A. Matejk~.

Necos!Semblantie •• 501ventes mui e In wi hem 30 re~tat 901,sQlarl,Sln COn 5U fantesiepoet1c

qui tal atmosphere ama,

brui s icc ..

_. ;I

::til ma!!la,

JiH Ka.ren

In G>bscurifa Ai. c.J .podobskY.

IJnquan.d.e •• nocte proxi~ ••• qU&l infant

in li hem yo restat, sol sin 011 rnilma. Jetra I' fenes tre vente t o r r en t e 31 fi.w.'1:t~ Tal atmospne1'e yo &ruB.

SUr 11 mur 11 horlage sona flU serenad.' duran.tQiue burasc in foli.·es cant e trisH .Fsalm

per voce pes.Q'si per voce tlm.1d pel' voce de lU1~ia. C1l., Tel 4tmOl!lphere y.o amat.

Ir-·~ ~. :ni.t?Al'tli ,!'rla""<1 l'''orta lent'

StB.~~O eve __ q~~ .. ¥w y

Ca. 1t es 01.':1' Il t:1ganonlgr.i ex. tabules qui flute 11 inf8I1.t e nor e mate. lees •. ? Yo eta sin ~splr'e movement.

In 11 stat,ion 'd.e' Tientsin ua Ohinese directst se vers un tWilot1'ona1":l.o terrov1arl, chine'si, 1,nc11nat lI'e trive"" BI1Drtdet e dlt:

- Grand Domina.tor del cava.11ee ferrin quel.eetravolll 11 pa1J!ilt~ 8,ut' banCles d.e stal. e e:z:ilala vaporee 061111, pardona a, me, ,rie1bllmell'l Inimportant viag,eante, quel ee ancol" pl'u. 1nd1gn1 quam 11 ve'me ed'entat tordente se in 11 polYe, e quel deb1 u existentle Bolme'D

joca com1oiBIeim del ,natura ,par,dona a me. tQ,l humiliss1m solave quel De v'ell me,ri ter hasar tu1 aubl1m pedes" Is1 ao1ecat pe r arog,ant1'e e se1.t-8\1.,f1clentie yo, audacia le'var verata mi facie e pet1 te con max prof'Wld respect,., parmi,slSer me direo-

ter un question a te ql11 as omnisoieD't e aettvez sag1:

L1 tunotionarto 'in eu torn.s incllnat Be tri"ler;, posit 11111 manu slur 11 oordi e r spondet,:

- Nobil v'iageante I'll m.agna.n1m1 til de qui yo debi 11 r1s, 11 don de tui splandent grach, quel permisB8 a me e a1 m1e viver nor vin inve.lo,roU" nobll v'iagea.nte qual hI! vent1i aur me quam 11 lUmina del radiant DeQ dell Bole~ yo prolsterna me yo tu,i pedes, e adju.ra te ~ levante, verg te 'm! b1deQIl!1 iQa,nua, d1rsoter a me tut ql1eeat:1on por q'UB' yo mey ISBVI3r que m1 pl"ea.vQ t Bi'1 avo, 1111

I pe.tre e yo naha vivet total.men in van, aj[ yo poase r,eeponder a tu1 qU.es,t1on:

- To. fa me fdiot, Dominator del cavallea f'errin, replicll'fi 11 v Laga a.rJita ••••••• L:1 qu.est ion que'l yo. ind1g1ti fripon audac 1s direotsr a 'te call 11 arrogant!. del 8p&r1"O e81 nYe qual hora 11 tren por Pe1p,ing VB! departer?n

- Subl1m vla.geante, exclwn.at 11 i'\mctlonario. Tu veraa li :Bolein. mi coz-- 4ie e de. UD nov oontenete ami, lamontabil viv.,. Yo posse tre bon respond,er al qt1,e!!lt:lon. quel v'enl t qU1tll11 guttea de gn.oie d.e tn1. lab1es: Ll trep par Pelping he departe1i n plu ta.rd. qu..am dlec1 e8cQod88 ante nul

E%. "Nation.al-Ze:1 tuns" •

"Plee lntrar, pIes intrarJ" exc1amat 11 proprlata.r10 de Wl baracoa de ou.riosltlls in 11 teri's. I'VU 'va v1der un real, vivent; tem1na, segat in du parte.'"

"Ne 8Bouta le T0mDIiY, II, dU: Ul1 pa10ana a au marlto. fI It EU!I 1il:n t,r'io. Altr1men 111 vell pO'!Jtuliar plu mul t ql18ID 20 oer.tim88 quam prec'ie de intradia ...

m I~ SOLli1 no!

VU d - a ira alJ.dllar nor' movement '? VU Q.uestions. nOEi q1l.1.allgen ? - V-u ne beaona tee fliuJ. t t.empor, ,01 far long studies p:r1 matematic , 8stroloaie 0 antlqul fl1oB,O'fiee! Per persDllal propagWl.da, ch VDr &lDieoB vu va taeilmen r~Cn1tar 2' nov abonnatorEls e. C,oBmQs;lotta por 1946 !

44

~--~~,' u tccomonvr :DE~~EN'

In Ii ecas ian ~al 'industrial upositron in 11 USDU de Kans,as City, on hat plazzat in H grand hal Je un ]ocolllotiv9 que1 apartenet in prim a1 Compania del ferrovia de 1 Go lorado. Pay it rep(lsat durante 50 arlnl!JS iln 11 fUllde del riversl Colorado" sub un strate de sand, speS! de 5 metres.

Un pl acca de cupre gravet explicat a1 visltaiores l i aventura faniastic de ti

1 o co lOti vo e de su const rueter,

Lj genial ovre de un ingeniero.

Anh 55 annus Oscar Hansen, un danes i

i ng'Bniero 81i gnt 11'1 Amari ca I hal proj Be· tat constructer un IOCOIIIOtiY8 l n Qual 1 i perfedionanntes. i,.,agi nat de i 1 davet eons.tl tusr un re larc,abl1 od.,11'8 .• Por' Ii realisation de IH i l hat sacrificat H max grand parte de su fortune. U ach (,ne f ntt, Hansen dat a it 1 i oolDEln) 13, ti ffre que 1 devet conced r ] e l i fa 11 ci ta,

M£I just 11 c,tlmtrar'fa evenH.

Lf eo.pania del FerroY'ia del Colorado, que 1 hat i nte res sat S8 a U nov .lIOd,ell B de que 1 on BXP ctst .aNll as i r9SU 1tates, duandat tande far un proYili sur SU r-ata, e de legat un de su aca:nfcos par duder

l t,

Esque H cu pe de Ha,nsan quel ns savat bon ssul lcar Ii Cl;anuatio,1'I de su saehtne,

o esque os,gl igentfa del scant co in H i niantlon sabotar 11 i nverntton 7 U fach liS que durante 11 p1rovas, 1 I nov 'locomo'the, qual devet esser un Ii racul da vlI'loc1U, developat un rapiditA ne superior a ti de un achine ordimari. E in 1:1 qualfU solmen i't assat COlprat - Ipro cupat,e al IfIgeniero - del Dll'lic:tion del Ferro'lh.

lj ,cur'S....£_al abill_!!

L1 i nqeniero flans,sn senti t tam profundmen 'J; fi aSCD de suesperant i es qUie SUlenh l'

s tatu asset grawroen tvchat , NeQuo posset depreAder de su s p~ ri tu que t i a¥Blliu ra asset debit unicmen a un mal inte"tion. On esset obligat includer Ie in un asil de alienates. lex ,~uel i l succsssat evader. 11 hat Iausat crester su barbe Ie nequl reconossBi ],e quande il traversat Ii cite por atinger li station de ferrovi,a. Tai, il decovrt t su lDachine sub presston, atelai a f) vagones ,ca:rgat de dinamih, de que l l i transport postulat un prudent lantors. Hansen, nevldente un meCar:llCtOll saltat sur li locomotive" lIanuat U leveres, quel i l tam bon ccnossat , e dapadet con 11 tren, ,l1l11lh que on posset far quocunc por i IIIpadi r 1 E!. 11 hsscnat soll11en qual emf nutss por acealarar €I a,ti 111gB,," un ra,ptdi ta ancor oo(luande videt SUI" 11 rete del Ferrovia del ~olorado. Detra le ••. .l l vagones pl en de di nami te.

Duranh tI thpor, li station de Kansas City hatalarmat li t,ot linea de ferro~ia ..

Un altri machine essst lansat sur H seeund via paralel, pOI" persequer If tran e por expl icar a1 conductor 11 demerdle de su interprens'e. Benque tre rapid" HSB,cund lccnective na posset atinger it, 11 machine de Hansen avensant con un vertiginosi .... pidiU.

Li locomotive Nro 13, 'Sub 11 duction de su constructor, esset finallmen in statu !lonstrar to, Quoit 18sset capabi ~.

L i calast 1"0 f.

L i ga,rd,a .... ; ill proxi III un ponte, Iontan sur 11 Colorado, raportat plu tard Que il hat audl t un forllJidabil explosion. In fade, in 11 Intrada del pClnte on troval 11 vestigie de 5 vagones de aerces . li sueasses eausat del efrenat euraa in un curve just a,nhl l l ponte hat provocat H def1agration. del dina i te, On l'Ietrovat If vaganes dt sspl tt trat, l11a null tracie dallol:omot1ve e de su dactor ,

Pro que it sssat (nprobabil Que li peS<lllt aachi na vell har esset volatilisat del ex~ plosion, on ,admi ssst que it hat essst 'Projedet: in I!i profund ri vel"l9 per 11 pot.rd scffl e del dsf laqrattcn, ti avantage del i nterprense ne' valent li cas+as on rlnun:cl,at all salvat ion de 1 machi ne e 11 afare asset e lassat,

Un del1li~secul elu t ard.

Poe a poe 11' oblhde extendet sa sur U acctdenta, uinanti qul n a.mus plu tard ~ it as dune ante 10 annus - un inhrpnnse de ccrect ton II reparatilonels lesse:t executet oraxill! Ii ponte. Ourante li dr,agagsl 1i ovreros de(;ovrii in H funde del rivere 1i Ioeo O'U~ ve nro 13 tre ben conservat sub un strata de sand spess de 5 Il!etrels. E 11'1 11 caM fla del IIlElcanlco un homan sqal et ta , tl d,sl 1ng.eo;9I'\0 Oscar Hansenquel illl 1I1I·01ll18nt del acctdenIs hat probabi lean c:ralllponat S8 a 1 l evaras a lIanettes con su to't 'forths decupH cat dell del ont119.

ProJsdst in 1:i rivere. 1; lach~nej pro su enoral pesa, hat prcfundsen i nfundat se in li sandss, de uel H spsssnra hat ancor creseal in un de i-secul, Lass nos adjunhr, per H gloria de Hansenl ua i 1 hat raal isat in SI!J construction cart herde prl nei ples qual hodie on consider! quail 1i resul tates lax recant del .adem tacntca,

( Ex frances;., trad •. R Big)

tJN R.ARl AN"I JVLA.LE ~

. Li morie del gigantic " sal sandre de Sligo, In

,.-<'_.,,",,_,,,.-, 1940, ha prj va,t If Zoo de

London de 1 flIax ralri an; mala que] i1 possedat. Ii bestie, unic spaciment de un Istrg)ong ,have un cap aplastat, t're litt ocules e un tre

curt caude. I I hat exeat, in 1924 In Hong.Kon~, de unclcecca qUIs1 un f nundatlon hat nJptet, e H mar-ita del uvernator, l t lllal"QlJes,a Sligo, hat invi.at It in tendon,

uande, in 1i co ensa del ult ie qualTo, on eortat 1i pluparte del aniealss, en COII\seI'"attl.d pro su rarl ta, On raettat It in un SBClJr lee e on retroductet it in un a· quariulII so,hen in 1943. ]1 salaeandra nutr;t sa exc1usivllen per carne e It arljat regu1a.rilDen un "leI ehascun semane. It aqrandat se sn laan de 15 CIII. in 20anous,

On save nB~UO cart pM ti gigantic sa laeandra, tral di ferent de su congens'res. arllnes originant in Ja'pan; on trade Qu,e it descends de un a Ifibio prehistoric. In Dlll'rlt casu. til hodl e, an ha trovat un 801 specim9'n de ti spacl a,

Habitual an, H grand salamandre.shabi ta l l tllrrent!is del lDontanias I) suhtarran ive~ res, e 1 H ce 1 a se in obscur fores sub l i roccas ,

Allie 3 ilI"lIlUS'1 un farmero aus t ra H an de Gra fton, nomi nat iilliam Thompson, dscovrt t un gr()ss canguro t nbro l l iat in un clusura de farrin files, tal en que it fie plu posset moer. Avan ti spectacul un barocc td6 traversat 1i spiritu de Thompson: 11 deprendet su old [acue, ves tit per it 1 i cangun1i, cui dan-~","~~~~i=::i~~. ;':-;;<-'...:;; ts butenar it e fi xat ; t mem per un so ltd cordeth ci rcu l l c6rpor del ani ala, Pay ill iberillt 11 povrl cam;;urU, e coasnsat rider til Ii Iacri eas viden e l i bestie fugir salt il lante, IIBStit de su jaquette.

rr.a subi tasn, il cessat r1 der; 11 just lUI 0 rat Que in li llIati ne n hat I sUet un bank-note de sn pounds in un tasca de su jaquatta, sum a Quel i'1 vo lat censaerar al cOlllpration de!.il1 agricultura'J u,chime, in Brisbane.

lhneasun Me eat. a Brisbane ma, acompaniat de olin; su domesticos, i 1 serchat padu Ii ¥estit cangunL

Forsan H c:.alllgUru, deveni t ta subttsen rich, ha esset, saltante, til Bris ana, por co prar un pantalcn, In omni casu Thompson ne hill retro'vat StiJ ban Rmote ti 1 hodie.

,-----~~- --------

LI

Lr UN,E.51M IELEFOj'f i", .sv i~.5'iA

Li unas is provas de t'ele,for! in Sv;ssia Co- '.

L1l,ensat in Iii 1"ne del annu 1870. Li grand desfaclHU ja~et bode in 11 fabrlcat~onde lIIicro-/. fones ca.pab11 reproducter clarrr.en 11 voce hOl'l'lan. 111 estive 1880 un prov~linea Issei i ns talat lofer Barne e Koenizt a inter Barne e lalberf1l. Li ,ap.ratlS. 1n ti t.mpor, ne ja esset perfeeticmat ti 1 pOSSS'f reproducter clarmen qualcunc voce. It Ixistet voces plu 0 minu Utele ono-

genic' ~\

E In KOQ~lz l I secnetariro mUl'lliciJpal e rlohrio Freiburghau.!l, quel servit ln H hlefoni,c stat Ion de'l cite" asset do tat de IUI1 vocre de quel l l 'tiabre convenet specf alsen

al conversationes per telefon.

1 n 'laberi'l, 1 i pcsfal buralist El isa Fankhauser, quel have·t un 11 t spi cerl e, II anc plenat 1 i functi ones de te le fnni sta, Ilavet anc un voce favorabi 1 a ti nov profassi on. U hlefonic aparate de H uneS1m hlefonis a in Svissf a asset plazzet stapl lcsen in su chambre I

. . .:E~UE VU .!AVE IT?

~* .' .. Un judi caeerrt pronunciat in l l l lnese (USA) dt-

,

~ clara que chascun i nf.anh have 1 i jure crlar quant

'.' mult il vole un hor ehaacuo die ,a1.inu; it aets cit .... remarca li judlcarrto , pri un lIIerclcie 9lcllls'nt

oe r li pu 1110 nes de 1 babe *.

-I n I nd! a on ha axperi eaht sur qualc rubs un covrttura tOlllposft de le1a,558, de asfalh I g~dron •. T i mi x iu ra res i s te pedect i lIIen a 1 'CIS ~ 0 ra I dn,sn'j ~""""~dur Q!ua li petr •

- -~- uande NapollBon BonaJpaM:e pruentat S8 al sce la

-a. ,lIllihr. de Paris por studiar- 11 stlrabgio, i l eho-

cat sa al host! UU die su professor da gel"l!an 1I1n~ 1IIii~~gue, cue l judtcat Ie indignl! eo'ncurrer, proqUQ, n

• ait,lI!i eleve Bonaparh as un stupidell

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful