Upravlja ko ra unovodstvo Rekapitulacija Predavanje 11

 

Prof. dr Jovica Lazi Biljana Lazi , asistent

Upravlja ko ra unovodstvo 

1. 

Literatura Prof. dr Jovica Lazi : Upravlja ko ra unovodstvo, Univerzitet Novi Sad Visoka poslovna kola SS (elektronska forma) Horngren Charles: Cost Accounting, Prentice Hall, New Jersey Horváth Péter: Controlling, Franz Vahlen Verlag, München

2.

3.

Struktura formiranja ocene 
 

Predispitne obaveze ukupno 45 poena Prisustvo na predavanjima 5 poena Kolokvijum-i 30 poena Ostale aktivnosti 10 poena Zavrsni ispit Sve ukupno 55 poena 100 poena Sadr aj predmeta
Nedelja
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

ema/aktivnost
Uvod u upravlja ko ra unovodstvo Informisanje za potrebe informisanja Obra un tro kova i u inaka U inci i nosioci tro kova, mesta tro kova Faktori procesa rada Metodologija sistema obra una po stvarnim tro kovima Efekti sistema obra una po stvarnim tro kovima na periodi ni rezultat i zalihe Prvi kolokvijum Obra un tro kova po aktivnostima Prelomna ta ka rentabiliteta - Uticaj promene faktora na prelomnu ta ku i poslovno odlu ivanje, zasnovano na tim informacijama Alternativno poslovno odlu ivanje Kupiti/proizvoditi, eliminisati/zadr ati proizvod Uvo enje novog proizvoda, prodati poluproizvod/finalizovati proizvod, izbor najpovoljnijeg u e a proizvoda u asortimanu - Bud etiranje Drugi kolokvijum
Ra unovodstveni informacioni sistem i njegove komponente

YOUR SUBTOPICS GO HERE

Svrha postojanja Upravlja kog ra unovodstva 

Pomo rukovodstvu (preduze a) da ostvari ciljeve koji su pred preduze e postavljeni
Kako rukovodstvo ostvaruje ciljeve? Kroz proces dono enja odluka Kako se donose odluke? Na bazi informacija Koja je uloga Upravlja kog ra unovodstva? prikupljanje, klasifikovanje i sumiranje podataka iz ra unovodstva Pripremanje, podno enje i inerpretacija ra unovodstvenih izve taja rukovodstvu preduze a

1.

2.

3.

Ra unovodstveni informacioni sistem

Tipovi informacionih sistema: - Proizvodni - Marketin ki - Ra unovodstveni - Kadrovski

Ra unovodstveni informacioni sistem Definicija: RIS je skup ljudi i opreme koji po odre enoj organizaciji i metodama obavljaju prikupljanje podataka o nastalim ekonomskim promenama na imovini, vr e proveru njihove valjanosti, klasifikuju ih i obra uju uz sastavljanje izve taja, analiza i inerpretacija i prenose ih licima koja moraju doneti odluku ili dati ocenu RIS pru a informacije:
1. 

2.

3.

Redovno interno izve tavanje Neredovno interno izve tavanje Eksterno izve tavanje

Definisanje Upravlja kog ra unovodstva
Struktura RIS-a (sa aspekta vrste posla): 

Finansisko knjigovodstvo 2. Obra un tro kova (i u inaka) 3. Ra unovodstvena kontrola i nadzor 4. Ra unovodstveno planiranje i analiza
1.

Struktura RIS-a (sa aspekta korisnika informacija): - Finansijsko ra unovodstvo - Upravlja ko ra unovodstvo

Definisanje Upravlja kog ra unovodstva
Definisanje Upravlja kog ra unovodstva Management Accounting Controlling 


Podsistem RIS-a

Struktura Upravlja kog ra unovodstva: - Obra un trokova i u inaka - Cost-Benefit analiza - Ra unovodstveno planiranje - Ra unovodstvena kontrola - Finansijski obra un (kratk. srednj. i dug. likvidnost sa aspekta rentabiliteta i rizika - Obra un investicija (projekata)
Horváth Péter: Controlling, Franz Vahlen Verlag, München, 2008, S. 378-379

Polo aj ravlja kog ra unovodstva 

Razlike izme u Upravlja kog i Finansijskog ra unovodstva

-

Korisnici Vreme izve tavanja Regulativa Kontni okvir Predmet posmatranja

-

-

-

-

Etape Upravlja kog ra unovodstva 

Prva etapa: Faktori procesa rada i kontrola Druga etapa(1968): Priprema informacija za planiranje i kontrolu Tre a etapa (1985): Poslovna analiza i rukovo enje tro kovima etvrta etapa (1995): Value Chain, Wertkette  

Upravlja ko Ra unovodstvo
www.dim.singidunum.ac.rs
www.fim.singidunum.ac.rs

Sadr aj
1 2 3 4 Obra un tro kova i u inaka Ra unovodsto tro kova Ustrojstvo obra una tro kova i u inaka Organizaciona struktura

www.fim.singidunum.ac.rs

Su tina i predmet Obra una tro kova
Obra un tro kova i u inaka predstavlja ra unsku osnovu Upravlja kog ra unovodstva Naj e i naziv: Ra unovodstvo tro kova, obra un tro kova i u inaka, pogonsko knjigovodstvo, interni obra un, obra un proizvodnje, pogonski obra un Sa stanovi ta predmeta pojmovi Ra unovodstvo tro kova, obra un tro kova i pogonsko knjigovodstvo nisu sinonimi ve su razli iti delovi www.fim.singidunum.ac.rs ra unovodstvenog informacionog sistena

Ra unovodstvo tro kova 

1.

Mellerovich: Ra unovodstvo tro kova je obuhvatanje i obra unavanje pogonskih tro kova i u inaka. Njegovo podru je otpo inje onde gde otpo inje proizvodni proces, ulaganje dobara u proizvodnju, a zavr ava se tamo gde su u inci pripremljeni za prodaju Ono obuhvata: Obra un proizvodnje:
a) b) c)

Obra un tro kova po vrstama Obra un tro kova po mestima Obra un tro kova po nosiocima

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kalkulaciju Kratkoro ni obra un uspeha Obra un planskih tro kova Pogonsko upore ivanje Statistiku tro kova Analiza tro kova

www.fim.singidunum.ac.rs

Obra un tro kova i u inaka 

Obuhvata: pogonsko knjigovodstvo i kalkulaciju cene ko tanja 

u i pojam od pojma Ra unovodstva tro kova Pogonsko knjigovodstvo zadatak: sve podatke o nastalim tro kovima poslovanja prikupi, te da ih proknji i i na kraju obradi

Sadr ina pogonskog knjigovodstva odgovor na pitanja: 1. ta se tro i finansijsko knjigovodstvo klasa 5 2. Gde i Obra un tro kova i u inaka 3. U vezi sa im se tro i www.fim.singidunum.ac.rs

Obra un tro kova i u inaka 
 

Pojmovi: U INCI: rezultat odre ene aktivnosti TRO KOVI: nov ani izraz tro enja dobara i usluga u vezi sa stvaranjem u inaka KALKULACIJA CENE KO TANJA: utvr ivanje ili obra un tro kova jednog proizvoda ili usluge
www.fim.singidunum.ac.rs

Obra un tro kova i u inaka 

a) b) c) d) e)

Ustrojstvo obar una tro kova i u inaka predstavlja slo en proces i zavisi od slede ih faktora: Organizaciona struktura preduze a Faktori procesa rada Zadatak i smisao obra una tro kova Zakonski propisi Prilagodljivost sistema obra una tro kova Mora se voditi ra una o EKONOMI NOSTI Zbog ega? Organizacioni delovi preduze a 
a) b) 

1. 2. 3.

Sva proizvodna preduze a imaju: Proizvodnu delatnost Neproizvodnu delatnost Ova podela uslovljava razvrstavanje tro kova za potrebe kalkulacije na: Tro kove proizvodnje u irem smislu Tro kove op teg upravljanja i prodaje Tro kovi preduze a kao celine

www.fim.singidunum.ac.rs

Proizvodna delatnost preduze a 
 

Delatnost preduze a se mo e podeliti na: Osnovnu delatnost Sporednu delatnost Pomo nu delatnost

U ta spadaju Tro kovi istra ivanja i razvoja?

www.fim.singidunum.ac.rs

Neproizvodna delatnost preduze a 
o o o

U e celine su: Nabavka - ? Uprava - ? Prodaja - ?

www.fim.singidunum.ac.rs

ema proizvodnog preduze a umadijka d.o.o.
umadinka

Proizvodni sektor

PJ oncentrati

RJ suvo vo e

RJ Rakija

RJ Hladnja a

Proizvodni sektor: Osnovna i pomo na delatnost omercijalni sektor: 3 delatnosti: 1. Nabavka 2. Prodaja 3. Pomo na delatnost (transport)

Obra un tro kova se ne vezuje za delatnosti ve za mesta tro kova (naju e organizacione delove preduze a

 

omercijalni sektor

Finansiski sektor

Op ti sektor

RJ Sokovi

RJ umski plodovi

RJ Odr avanje

 

Mo emo re i da podela preduze a na delatnosti predstavlja po etni korak u podeli preduze a na mesta tro kova

Za shvatanje pojma mesta tro kova neophodno je prvo objasniti pojmove u inaka i nosioce tro kova

U inci i nosioci tro kova
U inci predstavljaju rezultat rada preduze a, to jest pojednih njegovih delatnosti to jest pojedinih organizacionih delova.
REZULTAT RADA PREDUZE A U INAK TRO AK

TRO AK TREBA VEZATI ZA NE TO U INCI SU U STVARI NOSIOCI TRO KOVA

?

U inci i nosioci tro kova
Treba razlikovati dve vrste u inaka: A. U inci pojedinih organizacionih delova preduze a B. U inci preduze a

Prvi u inci (A) predstavljaju PRIVREMENE NOSIOCE TRO KOVA Drugi u inci predstavljaju KONA NE, KRAJNJE NOSIOCE TRO KOVA

U inci privremeni nosioci tro kova 

U inci organizacionih delova preduze a su usluge koje oni pru aju proizvodima ili drugim organizacionim delovima preduze a. Zbog toga se njihova vrednost, odnosno tro kovi koje su oni poneli uklju uje u vrednost proizvoda ili usluga i u inaka drugih organizacionih delova preduze a. S obzirom da ovi u inci samo privremeno nose tro kove nazivaju se privremeni nosioci tro kova.

U inci kona ni nosioci tro kova 

Kona ni nosioci tro kova su kona ni u inci preduze a namenjeni tr i tu, tj u inci koji imaju karakter robne proizvodnje, kao i u inci u vidu faktora procesa rada prozvedenih u preduze u i aktiviranih na odgovaraju im ra unima sredstava

Podela kona nih nosilaca: 1. Delatnosti u kojoj se izra uju 2. Tipu proizvodnje u kojoj se javljaju 3. Tome na koliko se u ih organizacionih delova jedne delatnosti proizvode 1. Delatnosti u kojoj se izra uju a. Nosioci tro kova iz osnovne delatnosti b. Nosioci tro kova iz sporedne delatnosti c. Nosioci tro kova iz pomo ne delatnosti

Tro kovi kona nih nosilaca obuhvataju se na ra unima klase 9 grupa 5 
950 - Nosioci tro kova iz osnovne delatnosti 951 ± Nosioci tro kova iz sporedne delatnosti 952 ± Nosioci tro kova iz pomo ne delatnosti

2. Prema tipu proizvodnje nosioci se mogu podeliti na: a. Masa prozvoda kao nosioc tro kova b. Individualne porud bine kao nosioci tro kova

MESTA TRO KOVA
Kona ni nosioci tro kova su kona ni u inci preduze a namenjeni tr i tu PROBLEM U OBRA UNU TRO KOVA: sastoji se u to ta nijem vezivanju tro kova za nosioce tj njihovom raporenivanju na nosioce 

PRINCIP UZRO NOSTI: SVAKI UZRO NIK TRO KOVA TREBA DA BUDE ZADU EN ZA DATI TRO AK SRAZMERNO TOME U KOJOJ MERI GA JE PROUZROKOVAO ILI IZAZVAO DIREKTNI TRO KOVI mogu se direktno vezati za nosioce tro kova OP TI TRO KOVI ne mogu se direktno vezati za nosioce tro kova

OP TI TRO KOVI 

Raspodela Op tih tro kova: najpogodnije po i od pitanja gde nastaju tro kovi? ODGOVOR: Na nivou celog preduze a (jedinstven klju ) PROBLEM: U ve ini preduze a izranuje se ve i broj razli itih proizvoda pri emu svaki od proizvoda nejednako anga uje pojedine organizacione delove preduze a (ne mo e se primeniti jedinsten klju zbog principa uzro nosti) OP TI TRO KOVI LOGO RE ENJE: Tro kove vezati za ni e organizacione delove preduze a DELATNOSTI Problem: isto kao i preduze e (ista delatnost vi e proizvoda proizvodi) RE ENJE: U okviru delatnosti mogu se formirati u i oragnizacioni delovi za koje je mogu e vezati tro kove. Ovakvi delovi su u najdirektnijem kontaktu sa nosiocima tro kova i nazivaju se MESTA TRO KOVA 

 

 

Mesta tro kova
Op ta definicija: Svako mesto u preduze u gde nastaju tro kovi Problem: Neekonomi nost pratiti svako mesto gde nastaju tro kovi besmislenost RA UNOVODSTVENO MESTO TRO KOVA: U I ORAGANIZACIONI DEO ODRE ENE DELATNOSTI U OKVIRU KOJE SE OBAVLJAJU HOMOGENI POSLOVI  

Mesta tro kova
da bi se otvorilo mesto tro kova mora se voditi ra una o slede im kriterijumima: A. Poslovno oraganizacione strukture preduze a (poznavanje oraganizacije i tehnologije procesa tehni ka slu ba) B. Op ti kriterijumi izbora mesta tro kova 1. Homogenost poslova i u inaka 2. Teritorijalni kriterijum 3. Kriterijum ekonomi nosti 4. Kriterijum preglednosti 5. Kriterijum odgovornosti 

1. Homogenost poslova i u inaka 
 

Homogenost poslova DA, homogenost proizvoda NE Primer: Homogenost u inaka Kriterijumi a. Ako se mogu izraziti istom jedinicom mere b. Ako postoji pribli na jednakost visine tro kova po jedinci u inka c. Ako postoji pribli na jednakost strukture tro kova po jedinici u inaka Posledica-dopuna definicije: RA UNOVODSTVENO MESTO TRO KOVA: U I ORAGANIZACIONI DEO ODRE ENE DELATNOSTI U OKVIRU KOJE SE OBAVLJAJU HOMOGENI POSLOVI I NASTAJU HOMOGENI U INCI

2. Teritorijani kriterijum
U okviru jednog mesta(hale) vi e mesta tro kova, ali i jedno mesto tro kova mo e biti na vi e razli itih lokacija (mesta, hala) u okviru jednog preduze a Problem prostora : delovi preduze a se nalaze odvojeno jedni od drugih. Udaljeni pogoni, obavljaju se homogeni poslovi, nastaju homogeni u inci da li formirati jedno mesto tro kova? PRAVILO: Mesto tro kova teritorijalno ne mo e pre i veli inu centra rentabilnosti Centar RENTABILNOSTI: u i deo preduze a za koga ima svrhe utvrnivanja rezultata. 

 Izbor jedinice mere u inaka mesta tro kova 
 1. 2.  

Homogeni u inci mogu se izraziti istom jedinicom: Kriterijumi za odabir jedinice mere: Mora biti lako i ta no utvrdiva Mora da obezbedi jasnu predstavu o koli ini izvr enih u inaka Koli ina u inaka u jednici mere treba da bude ili je po eljno proporcijalna op tim varijabilnim tro kovima datog mesta tro kova Mora da bude to nezavisnija od promene u strukturi individualnih porud bina, od promene u veli ini serija PODELA MESTA TRO KOVA PREMA DELATNOSTIMA
92 93 94 Ra uni mesta tro kova nabavke, tehni ke uprave i pomo nih delatnosti Ra uni glavnih proizvoda mesta tro kova Ra uni mesta tro kova uprave, prodaje i sl aktivnosti

Faktori procesa rada
Neophodan uslov za otpo injanje rada preduze a Faktori proca rada: postrojenja, ure aji, razli ite vrste materijala, usluga, radna snaga i dr. Podela: Pojavni oblik (materijalni, nematerijalni) Gde su nabavljeni Kada se nabavljaju  

 

Utro ci i tro kovi
Utro ci predstavljaju koli inski izraz tro enja FPR Tro kovi predstavljaju vrednosni izraz tro enja FPR Nov ani izraz tro enja FPR u vezi sa stvaranjem odrenenih u inaka predstavljaju tro kove poslovanja preduze a CENOVNU (vrednosni osnov) TRO KOVI dve komponente KOLI INSKU 

 

 

Cena ko tanja
Op ta definicija: Zbir (suma) tro kova koji su nastali u vezi sa stvaranjem odgovaraju eg u inka Preciznija: Cena ko tanja proizvoda je iznos tro kova koje je trebalo u initi, odnosno ukupna vrednost koja je utro ena da bi se taj proizvod doveo u oblik, stanje i prilike u kojima se nalazi u posmatranom trenutku Razlika Tro kovi i izdaci  Podela tro kova
A. Ukupni prose ni i marginalni B. Primarni i sekundarni C. Stvarni, planski i standardni D. Pojedina ni i op ti E. Fiksni i varijabilni F. Tro kovi po funkcionalnim podru jima G. Tro kovi proizvoda i perioda

Izaziva i tro kova u preduze u
A. Organizaciono pogonska spremnost kao izaziva op te fiksnih tro kova B. Proizvodni u inci kao izaziva i op tih varijabilnih tro kova C. Nosioci tro kova kao izaziva i pojedina nih varijabilnih tro kova

Zadatak i smisao obra una tro kova 

Pru anje informacija = Cilj Obra una tro kova i u inaka

Ko postavlja ciljeve i odrenuje zadatke? Rukovodstvo preduze a ZADATAK OBRA UNA TRO KOVA I U INAKA su delatnosti i aktivnosti koje se vr e da bi se ispunili postavljeni ciljevi Odrenivanje kvaliteta, kvantiteta, rokova i mesta na kojima se podaci prikazuju predstavlja zahteve koji se postavljaju obra unu tro kova i u inaka

Zadatak i smisao obra una tro kova

Podaci obra una tro kova i u inaka slu e za: A. BILANSIRANJE B. PLANIRANJA I KONTROLE POSLOVANJA C. VO ENJE POSLOVNE POLITIKE PREDUZE A 

Podaci potrebni za bilansiranje koriste se prilikom sastavljanja bilansa stanja i bilansa uspeha U razgrani enju vrednosti izmenu BS i BU finansijsko knjigovodstvo se oslanja na: 1. Zakonsku i profesionalnu ra unovodstvenu regulativu 2. bilansnu politiku preduze a 
 

Bilansiranje 

Zbog ega Obra un tro kova i u inaka? Samo obra un tro kova i u inaka mo e da odgovori na pitanja: GDE I U VEZI SA IM nastaju tro kovi

Bilansiranje - nastavak 

Osnovni zahtev koji se stavlja pred obra un tro kova i u inaka je obezbenenje podataka o tro kovima za potrebe bilansiranja zaliha nedovr ene proizvodnje, poluproizvoda sopstvene izrade i gotovih proizvoda u bilansu stanja i rashoda u bilansu uspeha Obra un tro kova (bilansiranje) se dalje prema pru anju podataka mo e ras laniti na:
1. Zvani no bilansiranje rezultata preduze a 2. Kratkoro ni obra un rezultata preduze a 3. Kratkoro ni obra un u eg organizacionog dela

Bilansiranje - nastavak 

Za bilansiranje su potrebni podaci o:
1. Koli ini zaliha NP, PP i GP 2. Bilansirana cena po jedinici NP,PP i GP 3. Koli ina realizovanih proizvoda i usluga 4. Komercijalna cena ko tanja realizovanih proizvoda i usluga 

Ra unovodstvena regulativa po kojoj se ra una bilansna cena zaliha:
1. MRS 2 industrijski proizvodi i proizvodnja industrijskih proizvoda 

Zalihe vrednuje po ceni ko tanja ili NPV ako je ni a
2. MRS 11 proizvodi i proizvodnja iz oblasti granevinarstva, brodogradnje i ma inogradnje. Na datum bilansa zalihe vrednuju po ceni ko tanja 3. MRS 41 Poljoprivredni proizvodi. Zalihe se vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene tro kove prodaje

Bilansiranje - nastavak
Tro kovi koji ine cenu ko tanja u skladu sa MRS 2 1. Tro kovi materijala za izradu 2. Tro kovi konverzije (prerade) a) Tro kovi direktnih zarada b) Op ti fiksni tro kovi (Tro . Amortizacije, odr anja i osiguranja) c) Op ti varijabilni tro kovi (tro kovi pogonske energije) TRO KOVI KOJI SE NE UKULJU UJU U VREDNOST ZALIHA Neuobi ajan iznos otpadnog materijala za izradu, tro kovi nepotrebnog rada, Tro kova skladi tenja (gotovi proizvodi) Administrativni op ti tro kovi koji direktno ne doprinose dovonenju zaliha na sada nju lokaciju i sada nje stanje Tro kovi prodaje. Zbog ega? 

Bilansiranje - nastavak
Cena ko tanja MRS 11 Ugovor o izgradnji 

1. Tro kovi koji se direktno odnose na odreneni ugovor o izgradnji 2. Tro kovi koji se odnose na dva ili vi e ugovora o izgradnji 3. Druge tro kove sa kojima se mo e posebno teretiti naru ilac

Kontrola poslovanja 
   

Dva aspekta: Finansijski aspekt planiranja i kontrole i (BS, solventnost) Poslovni aspekt planiranja i kontrole (prihodi, tro kovi rezultat BU) Treba da pru i podatke u vezi sa: Kontrolom razvoja pojedinih vrsta tro kova Kontrolom ekonomi nosti pojedinih podru ja (uporenenje stvarnih i plansih tro kova po mestima) Kontrolom ekonomi nosti proizvodnih procesa i poslovanja kroz uporenenje tro kova sa proizvodnim u incima Ra lanjivanje tro kova po kontrolnim jedinicama

Vo enje poslovne politikepolitike cena 


Cilj preduze a Politika cena faktori: 

 

Racionalna politika cena uva ava tro kove Obra un tro kova treba da obezbedi podatke za potrebe predlaganja, formiranja i kontrole prodajnih cena Istorijski tro kovi - mana bolje re enje planirani tro kovi (predkalkulacija)

1. Tra nja 2. Ponuda 3. Mere ekonomske politike zemlje 4. Tro kovi

Vo enje poslovne politikeposlovno odlu ivanje
Korist i tro kovi Relevantnost tro kova za poslovno odlu ivanje: - moraju se odnositi na budu nost - razli iti izmenu alternativa - ra lanjeni na fiksne i varijabilne 

Izbor sistema obra una tro kova i u inaka  

Svaki izabrani sistem daje podatke neophodne za bilansiranje, kontrolu i poslovne politike Izbor sistema zavisi od podataka kojima se pridaje primarni zna aj Tradicionalni sistem obra una:
1. Sistem obra una po stvarnim i 2. Sistem obra una po planskim tro kovima 

U zavisnosti da li se u cenu ko tanja uklju uju svi tro kovi poslovanja ili pak samo deo tih tro kova razlikujemo:
1. Sistem obra una po potpunim (apsorpcioni sistem obra una) 2. Sistem obra una po nepotpunim tro kovima (mogu se uklju iti samo varijabilni tro kovi)

Izbor sistema obra una tro kova i u inaka 

-

Savremeni: Obra un tro kova i u inaka na bazi aktivnosti Activity-Based Costing Obra un tro kova i u inaka po operacijama Operation Costing Throughput costing Koncept planiranja i upravljanja ciljnim tro kovima

Zakonski propisi 

Dvokru ni sistem organizovanja:
1. Aritmeti ka ravnote a (Duguje=potra uje) 2. Ne mo e samostalno da egzistira 3. U jednom stavu za knji enje nalaze se samo ra uni iz Klase 9. 

KLASA 9 se bavi
1. Rapore ivanjem tro kova po mestima tro kova i u inaka 2. Povezivanjem prihoda i u inaka 3. Utvr ivanje uspeha po poslovnim jedinicama 

Ra lanjivanje klase 9 na ra une izvr eno je po procesnom ili funcionalnom principu

UPRAVLJA KO RA UNOVODSTVO
Obara un tro kova i u inaka - Rekapitulacija
Prof. dr Jovica Lazi Asistent Biljana Lazi

Faktori procesa rada
Anga ovanje ekonomskih vrednosti i tro enje ekonomskih vrednosti. Prema pojavnim oblicima razlikujemo: materijalne i nematerijalne elemente procesa rada. Prema poreklu razlikujemo: faktore procesa rada nabavljene van preduze a i faktore procesa rada stvorene u preduze u i Prema tome kada se nabavljaju razlikujemo: faktore procesa rada koji se nabavljaju i pre i u toku procesa rada i faktore procesa rada koji se nabavljaju samo u toku procesa rada.  

Utro ci i tro kovi  

Utro ci predstavljaju koli inski (naturalni) izraz tro enja tro kovi predstavljaju vrednosni izraz tro enja. Defini u se kao nov ani izraz tro enja faktora procesa rada u vezi stvaranja odre enih korisnih u inaka, kao i obavezni nov ani doprinosi uslovljeni postojanjem i poslovanjem preduze a. tro enja koja nisu usmerena na stvaranje u inaka predstavljaju rashode preduze a.

cena ko tanja
cena ko tanja proizvoda « u datom preduze u je iznos tro kova koje je trebalo u initi, odnosno ukupna vrednost koja je utro ena da bi se taj proizvod doveo u oblik, stanje i prilike u kojima se nalazi u posmatranom trenutku (Dimarsej). Razlikujemo proizvodnu cenu ko tanja (uklju uje samo tro kove proizvodnje) i prodajnu (komercijalnu) cenu ko tanja (uklju uje tro kove proizvodnje i tro kove prodaje). 

tro kovi i izdaci 

  

Izdaci predstavljaju sve nov ane isplate (odlive gotovinskih sredstava) u datom periodu. Odnos tro kova i izdataka: tro kovi sada, izdaci sada; tro kovi sada, izdaci kasnije; tro kovi sada, izdaci ranije i tro kovi sada, izdaci nikada.

Podele tro kova 
   

Ukupni, prose ni i marginalni tro kovi; Primarni i sekundarni tro kovi; Stvarni, planski i standardni tro kovi; Pojedina ni i op ti tro kovi; Fiksni i varijabilni tro kovi; tro kovi po funkcionalnim podru jima i tro kovi proizvoda i tro kovi perioda.

Ukupni, prose ni i marginalni tro kovi  

Ukupni tro kovi predstavljaju ukupan iznos tro kova za Preduze e kao celinu (finansijsko knjigovodstvo) ili ukupan iznos tro kova po mestima i nosiocima tro kova (pogonsko knjigovodstvo). prose ni tro kovi su tro kovi jedinice posmatranja i jednaki su za svaku jedinicu posmatranja za dati obra unski period. Marginalni tro kovi su tro kovi koji bi nastali ili nestali sa dodavanjem ili oduzimanjem jedne jedinice aktivnosti.

Primarni i sekundarni tro kovi 

Primarni tro kovi ± nov ani izraz tro enja faktora procesa rada kupljenih izvan preduze a, kao i onih stvorenih u samom preduze u, ukoliko su bili aktivirani na nekom od ra una stanja, kao i obavezni nov ani doprinosi (prirodni tro kovi). Sekundarni tro kovi ± nov ani izraz tro enja faktora procesa rada u obliku usluga, stvorenih u preduze u i utro enih u istom obra unskom periodu, bez aktiviranja na nekom od ra una stanja.

Vrste primarnih (prirodnih) tro kova 

  

tro tro tro tro tro tro

kovi materijala; kovi rada; kovi stranih usluga; kovi amortizacije; kovi doprinosa i lanarina i kovi pozajmljivanja.

Stvarni, planski i standardni tro kovi
Razlika u koli inskoj komponenti. Stvarni tro kovi ± koli ina stvarno utro enih faktora procesa rada. Planski tro kovi ± projektovani tro kovi, pokazuju o ekivanje koji e tro kovi nastati i u kom iznosu. Standardni tro kovi ± pokazuju o ekivanje koji bi tro kovi i u kom iznosu trebali da nastanu. 

 

Fiksni, varijabilni i me oviti tro kovi  

Pona anje tro kova u uslovima promene obima aktivnosti. Fiksni tro kovi ± tro kovi za koje se o ekuje da u ukupnom iznosu u kratkom roku ostanu nepromenjeni. Varijabilni (proporcionalni) tro kovi ± tro kovi iji se ukupan iznos u kratkom roku menja srazmerno i u istom smeru sa promenama obima aktivnosti. Me oviti tro kovi ± ne menjaju se srazmerno promenama obima aktivnosti (stepenasto, pravolinijsko i krivolinijsko). Za potrebe obra una tro kova i u inaka obavezno je podvajanje me ovitih tro kova na fiksnu i varijabilnu komponentu.

Direktni i indirektni tro kovi  

Podela sa stanovista nosilaca tro kova i sa stanovista mesta nastanka tro kova. Direktni tro kovi ± vezuju se za nosioce tro kova ili za mesta tro kova direktno (neposredno), na pr. materijal za izradu, tro kovi zarada izrade, posebni pojedina ni tro kovi proizvodnje i prodaje, i sl. Indirektni tro kovi ± vezuju se za nosioce tro kova ili mesta tro kova primenom odre enih klju eva za raspodelu (alokaciju).

tro kovi po funkcionalnim podru jima
tro kovi osnovne, sporedne i pomo ne delatnosti, nabavke, uprave i prodaje; tro kovi proizvodne i neproizvodne delatnosti; tro kovi proizvodnog i prodajnog funkcionalnog podrucja ili tro kovi po mestima tro kova. 

 

tro kovi proizvoda i tro kovi perioda 

 

Kriterijum ± bilansni tretman tro kova preduze a. tro kovi proizvoda ± deo tro kova preduze a koji se u fazi proizvodnje prenosi na nosioce tro kova (ukalkulisava u cenu ko tanja). tro kovi perioda ± preostali deo ukupnih tro kova preduze a.

Izazivaci tro kova u preduze u  

Organizaciono-pogonska spremnost preduze a (kapacitet pojedinog mesta tro kova za pru anje usluga). Proizvodni u inci ± prilikom stvaranja u inaka tro e se odgovaraju i faktori procesa rada, kao i usluge drugih organizacionih delova preduze a. Nosioci tro kova (materijal za izradu i posebni pojedina ni tro kovi).

Podela tro kova prema izaziva ima tro kova
Red. broj Izaziva tro kova Vrsta tro kova Karakter tro kova

1.

Organizaciono pogonska spremnost

I Primarni tro kovi tro kovi amortizacije tro kovi osiguranja tro kovi popravki tro kovi ostalog materijala, i sl. II Sekundarni tro kovi Usluge rezije pogona Usluge uprave preduze a Usluge kotlarnice, i sl. I Primarni tro kovi tro kovi plata izrade tro kovi pogonske energije tro kovi maziva, i sl. II Sekundarni tro kovi Usluge kotlarnice Usluge odrzavanja, i sl. tro kovi osnovnog materijala tro kovi pomo nog materijala Posebni pojedina ni tro kovi

Op ti fiksni tro kovi

2.

Proizvodni u inci (usluge)

Op ti varijabilni tro kovi

3.

Nosioci tro kova

Pojedina ni varijabilni tro kovi

U P R A V LJ A C K O RACUNOVODSTVO 

Dono enje poslovnih odluka na bazi podataka upravlja kog ra unovodstva

Alternativno poslovno odlu ivanje 

    

Promeniti ili zadr ati postoje e odnose izme u proizvoda u asortimanu; Uvesti novi proizvod; Napustiti ili zadrzati proizvod; Prera ivati ili prodavati poluproizvod; Kupovati ili proizvoditi u sopstvenoj reziji proizvod, deo, alat, i sl.; Prihvatiti porud binu ili ne; Uvesti sopstveni prevoz; Uvesti sopstvenu prodajnu mre u; Zameniti opremu; Menjati veli inu serije; i sl.

Analiza tro kova i koristi 

 Koji tro kovi i koje koristi su relevantne za analizu pojedinih alternativa; Kako izvr iti pravilnu procenu relevantnih tro kova i koristi; Problem vremenske vrednosti novca i stope za diskontovanje na sada nju vrednost i ograni enja vezana za alternativu koja se razmatra. Koncept marginalnih tro kova ± u situacijama kada Preduze e ima neiskori ene kapacitete (prihvatljiva je svaka alternativa koja obezbe uje pokri e VT i doprinosi pokri u FT) ili Koncept ukupnih tro kova ± u situacijama kada Preduze e vr i dodatno investiranje (prihvatljiva alternativa mora da pokrije sve tro kove i da doprinese ostvarenju dobitka preduze a). 

Proizvoditi ili kupovati
R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Trosak tro kovi materijala za izradu tro kovi zarada (plata) izrade Op ti varijabilni tro kovi Dodatni fiksni tro kovi Fakturna vrednost Direktni ZTN Ukupno 135,00 Proizvoditi 100,00 20,00 10,00 5,00 140,00 5,00 145,00 Kupovati

Prodati ili prera ivati
R.B. Proiz. Koli . u kgr. VT po jed. Ukupni VT Prod. cena Prihod (u 000) Kontr. dobitak

1 1. 2. 3.

2 A B V

3 10.000 9.000 8.000

4 60,00 110,00 80,00

5 (3 x 4) 600.000,00 990.000,00 640.000,00

6 80,00 130,00 110,00

7 (6x3) 800 1.170 880

8 (7-5) 200.000 180.000 240.000

Eliminisati ili zadr ati proizvod
Proiz. Prihod VT FT Ukupni tro kovi 5 (3 + 4) 40.000 100.000 55.000 70.000 265.000 Kontrib. rezultat 6 (2 ± 3) 70.000 5.000 110.000 10.000 195.000 Dobitak (Gubitak) 7 (2 ± 5) 60.000 - 5.000 95.000 - 15.000 135.000

1 A B V G
7

2 100.000 95.000 150.000 55.000 400.000

3 30.000 90.000 40.000 45.000 205.000

4 10.000 10.000 15.000 25.000 60.000

Eliminisati ili zadr ati proizvod
Proiz. Prihod VT FT Ukupni tro kovi 5 (3 + 4) 40.000 10.000 55.000 25.000 130.000 180.000 110.000 Kontr. rezultat 6 (2 ± 3) 70.000 Dobitak (Gubitak) 7 (2 ± 5) 60.000 - 10.000 95.000 - 25.000 120.000

1 A B V G
7

2 100.000

3 30.000

4 10.000 10.000

150.000

40.000

15.000 25.000

250.000

70.000

60.000

Eliminisati ili zadr ati proizvod
Proiz. Prihod VT FT Ukupni tro kovi 5 (3 + 4) 40.000 100.000 55.000 25.000 220.000 185.000 Kontrib. rezultat 6 (2 ± 3) 70.000 5.000 110.000 Dobitak (Gubitak) 7 (2 ± 5) 60.000 - 5.000 95.000 - 25.000 125.000

1 A B V G
7

2 100.000 95.000 150.000

3 30.000 90.000 40.000

4 10.000 10.000 15.000 25.000

345.000

160.000

60.000 

Dono enje poslovnih odluka na bazi podataka upravlja kog ra unovodstva

Ra unovodstvo odgovornosti  

Ra unovodstveno planiranje se bavi projektovanjem, sistematizovanjem, obradom i prikazivanjem podataka koji se odnose na buduce poslovanje preduze a. Krajnji proizvod ra unovodstvenog planiranja jesu ra unovodstveni predra uni koji obuhvataju podatke o predvi enim stanjima ili promenama u budu nosti. Ra unovodstvena analiza je prosu ivanje i obja njavanje stanja i uspe nosti poslovanja, utvr ivanje odstupanja, njihovih uzroka i posledica i formiranje predloga za poboljsanje poslovnog procesa. Ra unovodstvo odgovornosti je sistem koji povezuje planove i akcije svakog centra odgovornosti u preduze u. centar odgovornosti je deo preduze a iji je rukovodilac zadu en za konkretni set aktivnosti preduze a.

centri odgovornosti
centar tro kova ± rukovodilac centra tro kova je odgovoran za visinu tro kova koji nastaju u centru i obezbe uje podatke o visini i strukturi tro kova centara tro kova (kontrolnih jedinica), kao i podatke o visini i strukturi cene ko tanja usluga centra tro kova. Uticaj nadle nog rukovodioca na visinu i strukturu tro kova je delimi no ograni en. Postoje i tzv. kalkulacione jedinice koje obuhvataju grupe ma ina ili operacija sa prili no razli itim tro kovima po jedinici u inka. centar prihoda ± rukovodilac centra prihoda je odgovoran za prihode koje taj centar ostvaruje. Profitni centar ± rukovodilac profitnog centra je odgovoran i za prihode i za tro kove tog centra i centar investicija ± rukovodilac centra investicija je odgovoran za investiranje, prihode i tro kove tog centra.  

Planiranje zadataka mesta tro kova  

Redosled planiranja: planiranje zadataka mesta tro kova iz osnovne delatnosti, mesta tro kova iz sporedne delatnosti i mesta tro kova iz pomo ne i neproizvodnih delatnosti. Planiranje zadataka mesta tro kova iz pomo ne i neproizvodnih delatnosti vr i se simultano u slu ajevima kada ova mesta tro kova me usobno razmenjuju (pruzaju) usluge. Kapacitet mesta tro kova ± prakti ni kapacitet (teorijski kapacitet umanjen za nu ne zastoje), odnosno koli ina proizvodnje koja se mo e ostvariti, korigovana za iznos zaliha na kraju obra unskog perioda i zaliha koje ce biti preuzete iz prethodnog obra unskog perioda. Pri planiranju zadataka mesta tro kova iz pomo ne delatnosti treba uzeti u obzir i injenicu da ova mesta tro kova mogu da rade i za tre a lica, sopstveno skladiste, sopstvene investicije i za sopstveno investiciono odr avanje.

Planiranje tro kova mesta tro kova 
  

Planiranje primarnih i sekundarnih tro kova. Planiranje tro kova mesta tro kova iz pomo ne i neproizvodnih delatnosti (tzv. prethodnih mesta tro kova). Planiranje tro kova vr i se na osnovu broja zaposlenih, planiranih bruto cena rada, planirane amortizacije, tro enja ostalih elemenata procesa proizvodnje (na osnovu iskustva). Planiranje OFT ± ukupan iznos OFT se deli sa zadatkom mesta tro kova i dobija se planska kvota OFT po jedinici zadatka. Planiranje OVT ± normativ utro ka varijabilnih faktora procesa rada po jedinici usluge mno i se sa koli inom usluga iz plana proizvodnje. Planiranje pojedina nih varijabilnih tro kova ± mno enje normativa utro ka pojedinih vrsta materijala sa planiranim nabavnim cenama.

Analiza tro ak ± prihod ± dobit (CVP analiza)   

Poslovno odlu ivanje na bazi podataka upravlja kog ra unovodstva zasniva se na pra enju odnosa tro kova, prihoda i dobiti. U zavisnosti od odnosa prodajne cene, varijabilnih tro kova, fiksnih tro kova i obima proizvodnje i prodaje mogu e su slede e situacije: Preduze e ostvarenom prodajnom cenom ne mo e da nadoknadi ni varijabilne tro kove po jedinici proizvoda i iskazuje gubitak; Razlika izme u prodajne cene i varijabilnih tro kova po jedinici proizvoda nije dovoljno velika da pokrije sve fiksne tro kove ili Razlika izme u prodajne cene i varijabilnih tro kova po jedinici je dovoljno velika da se mogu pokriti svi fiksni tro kovi, pa preduze e ostvaruje dobitak.

Prelomna ta ka  

  Obim realizacije kod kojeg je iznos prihoda jednak zbiru fiksnih tro kova i varijabilnih tro kova po jedinici. Prelomna ta ka se utvr uje za odre eni vremenski period i iskazuje se naturalno (obim prodaje) ili vrednosno (iznos prihoda od prodaje). Planiranje prelomne ta ke podrazumeva: Nepromenljivost prodajnih cena proizvoda i usluga preduze a, kao i nepromenljivost ulaznih cena faktora poslovanja; Mogu nost dovoljno ta nog identifikovanja posebno fiksnih, a posebno varijabilnih tro kova; Proporcionalnu promenu varijabilnih tro kova u odnosu na obim poslovanja; Podudarnost obima i asortimana proizvodnje i prodaje i Ne uzima u obzir vremensku vrednost novca.

Izra unavanje prelomne ta ke 
 

 

 

Prelomna ta ka u vrednosnim jedinicama dobija se iz odnosa: Iznos fiksnih tro kova (FT) x 100/100 - % VT (procentualno u e ce varijabilnih tro kova u prodajnoj ceni ili ukupnim prihodima). Prelomna ta ka u koli inskim jedinicama dobija se iz odnosa: Fiksni tro kovi (FT)/kontribucioni dobitak po jedinici (razlika izme u prodajne cene i varijabilnih tro kova po jedinici). Prelomna ta ka u dinarima iz primera 1 iznosi: 1.000.000 x 100/100 ± 54,545454 = 2.200.000 dinara. Prelomna ta ka u jedinicama proizvoda iz primera 1 iznosi: 1.000.000/50 dinara/komad = 20.000 komada.

Izra unavanje prelomne ta ke i ostalih parametara
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Prihodi od prodaje (30.000 x 110 din./kom) Varijabilni tro kovi (30.000 x 60 din./kom) Kontribucioni (marginalni) rezultat (1 ± 2) Fiksni tro kovi Dobitak (3 ± 4) Stopa varijabilnih tro kova ((2 : 1) x 100) Prelomna ta ka (4 x 100/100 ± 6) Dan dosezanja PT (7 x 365/ 1) Stopa kontribucionog dobitka (3 : 1 x 100) Stopa dobitka (5 : 1 x 100) Stopa mar e sigurnosti ((1 ± 7) : 1) x 100 3.300.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 54,545454% 2.200.000,00 243,33 dana 45,454545% 15,151515% 33,333333%

Uticaj promene obima poslovanja (realizacije) na prelomnu ta ku
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Prihodi od prodaje (40.000 x 110 din./kom) Varijabilni tro kovi (40.000 x 60 din./kom) Kontribucioni (marginalni) rezultat (1 ± 2) Fiksni tro kovi Dobitak (3 ± 4) Stopa varijabilnih tro kova ((2 : 1) x 100) Prelomna ta ka (4 x 100/100 ± 6) Dan dosezanja PT (7 x 365/ 1) Stopa kontribucionog dobitka (3 : 1 x 100) Stopa dobitka (5 : 1 x 100) Stopa mar e sigurnosti ((1 ± 7) : 1) x 100 4.400.000,00 2.400.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 54,545454% 2.200.000,00 182,5 dana 45,454545% 22,727272% 50,00%

Uticaj promene prodajnih cena na prelomnu ta ku
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Prihodi od prodaje (30.000 x 130 din./kom) Varijabilni tro kovi (30.000 x 60 din./kom) Kontribucioni (marginalni) rezultat (1 ± 2) Fiksni tro kovi Dobitak (3 ± 4) Stopa varijabilnih tro kova ((2 : 1) x 100) Prelomna ta ka (4 x 100/100 ± 6) Dan dosezanja PT (7 x 365/ 1) Stopa kontribucionog dobitka (3 : 1 x 100) Stopa dobitka (5 : 1 x 100) Stopa mar e sigurnosti ((1 ± 7) : 1) x 100 3.900.000,00 1.800.000,00 2.100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 46,153846% 1.857.142,85 173,81 dana 53,846154% 28,205128% 52,380952%

Uticaj promene fiksnih tro kova na prelomnu ta ku
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Prihodi od prodaje (30.000 x 110 din./kom) Varijabilni tro kovi (30.000 x 60 din./kom) Kontribucioni (marginalni) rezultat (1 ± 2) Fiksni tro kovi Dobitak (3 ± 4) Stopa varijabilnih tro kova ((2 : 1) x 100) Prelomna ta ka (4 x 100/100 ± 6) Dan dosezanja PT (7 x 365/ 1) Stopa kontribucionog dobitka (3 : 1 x 100) Stopa dobitka (5 : 1 x 100) Stopa mar e sigurnosti ((1 ± 7) : 1) x 100 3.300.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 100.000,00 54,545454% 3.080.000,00 340,67 dana 45,454545% 3,030303% 6,666667%

Uticaj promene varijabilnih tro kova na prelomnu ta ku
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Prihodi od prodaje (30.000 x 110 din./kom) Varijabilni tro kovi (30.000 x 70 din./kom) Kontribucioni (marginalni) rezultat (1 ± 2) Fiksni tro kovi Dobitak (3 ± 4) Stopa varijabilnih tro kova ((2 : 1) x 100) Prelomna ta ka (4 x 100/100 ± 6) Dan dosezanja PT (7 x 365/ 1) Stopa kontribucionog dobitka (3 : 1 x 100) Stopa dobitka (5 : 1 x 100) Stopa mar e sigurnosti ((1 ± 7) : 1) x 100 3.300.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 63,636363% 2.750.000,00 304,17 dana 36,363636% 6,0606061% 16,666667%

UPRAVLJACKO Ra unovodstvo

Kalkulacije cene ko tanja

Diviziona kalkulacija u proizvodnji mase kuplovanih (vezanih) proizvoda 

 

U uslovima kuplovane proizvodnje se pored glavnih proizvoda mogu javiti i nusproizvodi, kao i korisni otpaci, tako da diviziona kalkulacija cene ko tanja u proizvodnji vezanih proizvoda treba da resi pitanja: cene ko tanja glavnih proizvoda; cene ko tanja nusproizvoda i cene ko tanja otpadnih materija ± za vrednost upotrebljivih otpadnih materija koje se vracaju u proizvodni proces treba da budu umanjeni tro kovi koji se alociraju na glavne proizvode i na nusproizvode. Predlaze se koriscenje tzv. oportunitetnih tro kova (nabavna vrednost materijala koji se stede ponovnom upotrebom otpadaka ili cena takve komponente na trzistu nabavke).

Kalkulacija cene ko tanja nusproizvoda  

 

Nusproizvodi su proizvodi relativno male vrednosti koji se proizvode istovremeno sa jednim ili vi e proizvoda ve e vrednosti. U trenutku njihovog osamostaljenja nusproizvodi mogu da budu finalni proizvodi ili poluproizvodi koji zahtevaju doradu. Dva osnovna postupka u vezi sa nusproizvodima su: tro kovi se ne alociraju na nusproizvode - u situacijama kada se nusproizvodi iznose na tr i te bez dodatne prerade. Za prodajnu vrednost takvih nusproizvoda mo e se: pove ati prihod glavnih proizvoda, umanjiti tro kovi realizovanih proizvoda ili korigovati neto rezultat. Nedostatak ovakvog postupka je precenjena proizvodna cena ko tanja glavnih proizvoda po kojoj se vr i bilansiranje. tro kovi se raspore uju i na nusproizvode ± u situacijama kada se nusproizvodi dodatno prera uju ili se upotrebljavaju kao ulazna komponenta u sopstvenom proizvodnom procesu. Koristi se neto prodajna vrednost nusproizvoda kao mera zajedni kih tro kova koje nusproizvod u ta ki odvajanja odnosi sa sobom u fazu prodaje ili fazu dalje prerade.

Kalkulacija cene ko tanja nusproizvoda
R.b. 1. 2. Elementi Prodajna vrednost nusproizvoda (3.000 x 20) Predvi ena bruto mar a nusproizvoda a) Pretpostavljeni dobitak 15% b) Prodajni tro kovi Neto vrednost nusproizvoda (1 ± 2) tro kovi dodatne prerade nusproizvoda a) Materijal za izradu b) tro kovi plata izrade v) Opsti tro kovi proizvodnje Vrednost nusproizvoda za umanjenje tro kova glavnog proizvoda (3 ± 4) Proizvedena koli ina Komercijalna cena ko tanja po jedinici a) Proizvodna CK po jedinici (48.000,00 : 3.000 jed.) b) Prodajni tro kovi po jedinici (3.000,00 : 3.000 jed.) Vrednost 60.000,00 12.000,00 9.000,00 3.000,00 48.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 40.000,00 3.000 17,00 16,00 1,00

3. 4.

5. 6. 7.

Odre ivanje visine tro kova glavnih proizvoda
R.b. 1. 2. 3. 4. Elementi tro kovi materijala za izradu tro kovi zarada (plata) izrade Op ti tro kovi proizvodnje Vrednost nusproizvoda za umanjenje tro kova glavnih proizvoda tro kovi proizvodnje glavnih proizvoda (1 + 2 + 3 ± 4) 344.000,00 Vrednost 164.000,00 100.000,00 120.000,00

40.000,00

5.

Kalkulacija cene ko tanja glavnih vezanih proizvoda  

Metod prodajne vrednosti proizvoda ± polazi od pretpostavke da je cena koju je kupac voljan da plati veran odraz tro kova proizvoda; Metod zajedni ke fizicke jedinice mere ± primenjuje se u slu aju vezanih proizvoda koji se u ta ki osamostaljenja pojavljuju u me usobno neuporedivim jedinicama mere zbog razli itog agregatnog stanja ili drugih karakteristika proizvoda; Metod prose nih tro kova ± primenjuje se samo za onu kuplovanu proizvodnju u kojoj se proizvodi izra avaju istom jedinicom mere i me usobno se ne razlikuju i Metod ponderisanih prose nih tro kova ± primenjuje se u uslovima vezane proizvodnje u kojoj se kao rezultat pojavljuje vi e proizvoda koji se me usobno zna ajno razlikuju po svojim hemijskim, fizi kim, vrednosnim ili nekim drugim karakteristikama.

Metod prodajne vrednosti
Prodajna cena Prodajna vrednost tro kovi po jed. prod. vr. 5 0,50 0,50 0,50 Ukupni tro kovi CK po jedinici

Proizvod

koli ina

1 A B V

2 5.000 4.000 1.000 10.000

3 20,00 30,00 40,00

4 100.000 120.000 40.000 260.000

6 50.000 60.000 20.000 130.000

7 10,00 15,00 20,00

Metod prodajne vrednosti
Tro k posle osam jed. (5:2) 6 1,00 0,67 Neto prod. vred. (4±5) Zaj. tr. po 1 din. prod. vredn. 8 0,50 0,50 0,50 Zaj. tr. po jedin. proiz. (9:2) 10 2,00 3,00 1,67

Proiz.

Koli .

Prod. cena

Prod. vred. (3x2)

Tro k. posle osam.

Ukup. tro k. (7x8)

1 A B V Svega

2 1.000 2.000 3.000
6.000

3 5,00 6,00 4,00

4 5.000 12.000 12.000
29.000

5 1.000 2.000
3.000

7 4.000 12.000 10.000
26.000

9 2.000 6.000 5.000
13.000

Metod prodajne vrednosti
Elementi cene ko tanja 1. Zajednicki tro k. proiz. 2. tro kovi posle osamos. Proizvodna cena ko tanja 3. Prodajni tro kovi Komercijalna cena ko tanja Proizvod A 2,00 1,00 3,00 0,30 3,30 Proizvod B 3,00 3,00 0,20 3,20 Proizvod V 1,67 0,67 2,34 0,50 2,84

Metod zajedni ke fizi ke jedinice mere
Prinos po toni sirovine Odnos Iskori . % sirovine tone u e au prema sirovine iskori . jed. u kgr. sirovine proizv. (2 x 3) 3 0,90 1,30 12,50 0,80 4 378 260 125 80 843 5 44,84 30,84 14,82 9,50 Ukupni tro kovi Koli . proiz. Tro k. po jed. proizv. (6 : 7)

Proizv.

1 A B V G

2 420 kgr. 200 lit. 10 m3 100 lit. S v e g a:

6 807.120 555.120 266.760 171.000

7 42.000 20.000 1.000 10.000

8 19,22 27,76 266,76 17,10

100,00 1.800.000

Metod ponderisanih prose nih tro kova
Apsorbovana kol. sirovine Nepond. vrednost Pomnozsa pond. 1,00 Odnosi du ine i te ine tehn. post. Nepond vrednost Odnosi energetske vrednosti

Proizv.

Pomno sa Nepond. Pomno pond. 2,00 vrednost sa pond. 3,00 5 6 0,8 0,8 0,4 2,0 0,4 0,2 0,4 1,0 7 1,2 0,6 1,2 3,0

Op ti ponder 3+5+7

1 A B V Svega

2 0,5 0,3 0,2 1,0

3 0,5 0,3 0,2 1,0

4 0,4 0,4 0,2 1,0

8 2,5 1,7 1,8 6,0

Metod ponderisanih prose nih tro kova
Kalkul. ponder proizvoda Uslovna koli ina proizvoda Zajed. tr. po jedinici uslovne koli ine Ukupni tro kovi proizvoda tro kovi po jedinici proizvoda (6 : 2)

Proizv.

koli ina

1 A B V Svega

2 1.000 2.000 3.000 6.000

3 2,5 1,7 1,8

4 2.500 3.400 5.400 11.300

5 2,00 2,00 2,00 2,00

6 5.000,00 6.800,00 10.800,00 22.600,00

7 5,00 3,40 3,60

Dvostepena i vi estepena kalkulacija CK u proizvodnji vezanih proizvoda 

Dvostepena kalkulacija - primenjuje se u slu ajevima kada su zalihe proizvoda i nedovr ene proizvodnje promenljive iz perioda u period. Vi estepena kalkulacija ± primenjuje se u slu ajevima kada se pored promenljivih zaliha proizvoda i nedovr ene proizvodnje pojavljuje i problem promenljivih me ufaznih zaliha nedovr ene proizvodnje.

Dodatna kalkulacija cene ko tanja  

Su tina dodatne kalkulacije cene ko tanja sastoji se u tome da se pojedina ni tro kovi svakog proizvoda ili usluge vezuju direktno, dok se op ti tro kovi dodaju pomo u odgovaraju e stope (indirektno). Jednostepena (kumulativna) dodatna kalkulacija ± koristi se jedinstvena stopa dodatka op tih tro kova (kumuliraju se op ti tro kovi za celo Preduze e na jednom mestu) i Vi estepena (selektivna) dodatna kalkulacija ± prethodno se vezuju op ti tro kovi po mestima tro kova i koriste se posebni dodaci za op te tro kove svakog mesta tro kova. Komadni radni nalog predstavlja istovremeno i cenu ko tanja po jedinci odnosnog proizvoda, dok serijski radni nalog pretpostavlja primenu iste divizione kalkulacije (dele se ukupni tro kovi sa brojem proizvedenih jedinica) ili dvostepene iste divizione kalkulacije.

Kalkulacija cene ko tanja i neto prodajne cene
R.b. 1. Vrsta tro kova tro kovi materijala za izradu 1.Osnovni materijal za izradu 2. Pomocni materijal za izradu tro kovi prerade Proizvodna cena ko tanja (1 + 2) tro kovi prodaje Komercijalna cena ko tanja (1 + 2 + 3) Prodajna cena Neto prodajna cena (III ± 3) Ako je I > IV negativna razlika neto prodajne i cene ko tanja (IV ± I) Dobitak (gubitak) na prodaji proiz. (III ± II) Ukupno Po jed.

2. I 3. II III IV V VI

HVALA NA PA NJI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful