You are on page 1of 1

Kurir sreda 9. februar 2011.

8 Dru{tvo
X „Orion telekom“
Br`i ADSL internet Galenika: „Rivotril“
BEOGRAD - Internet provajder „Orion te-
lekom“ od 1. februara pove}ao je brzine AD- nije deficitaran
SL internet paketa. Farmaceutska kompanija „Galeni-
Novi „Orion telekom“ ADSL paketi, u od- ka“ kontinuirano i u dovoljnoj koli~i-
nosu na stare, razlikuju se prvenstveno po ni snabdeva tr`i{te lekom iz grupe
pove}anju brzine kako dolaznog tako i odla- antiepileptika „rivotril“, saop{teno je
znog saobra}aja. Najzastupljeniji paket na ju~e iz „Galenike“, prenosi Tanjug. U
tr`i{tu, koji je do sada imao brzinu od 1 Mb- pro{loj godini proizvedeno je
ps, sada podr`ava 1.5 Mbps, brzina pake- 506.000 kutija „rivotrila“, a samo u
ta od 2 Mbps je duplirana na 4 Mbps, a pa- decembru 122.000, navodi se u sao-
ket od 4 Mbps sada ima brzinu 6 Mbps. p{tenju i dodaje da su proizvedene

SSRRBBII BBEEZZ
Svi ADSL korisnici koji su uz „Orion“ du`e koli~ine preko veledrogerija plasira-
od 12 meseci dobijaju pet odsto popusta, ne na tr`i{te.
dok }e oni sa sta`om du`im od dve godine
biti nagra|eni sa 10 odsto popusta. (S. T.)
Na{oj zemlji
preti slom
farmaceutskog
tr`i{ta zato

OVVAA
LLEEKKO
SRAMOTA {to dr`ava duguje
X Du{an Bajatovi}
veledrogerijama
Cena gasa ni`a 14 milijardi
od tr`i{ne
BEOGRAD - Generalni direktor „Srbi-
dinara, a one
jagasa“ Du{an Bajatovi} izjavio je ju-
~e da to javno preduze}e jo{ nije pod-
nelo zahtev za pove}anje cene gasa jer
proizvo|a~ima
Vlada Srbije trenutno ne `eli da razgo- ~ima - ka`e za Kurir Dragutin
vara o tome, prenosi Beta. RADMILA BRIZA
radmila.briza@kurir-info.rs
Kojih lekova nema Rajevac, predsednik skup{tine
Bajatovi} je kazao da je cena gasa
BEOGRAD - Slom farma- Lek Direktna zamena Saveza privatnih apotekara Sr-
u Srbiji trenutno 20 odsto ni`a od tr`i-
ceutskog tr`i{ta! „baktrim“ nema bije.
{ne, navode}i da doma}instva za kub- „eritromicin“ nema U RZZO, me|utim, ka`u da
ni metar gasa pla}aju 31 dinar, a da je Scenario je koji bi vrlo brzo nesta{ice lekova nema?!
realna cena 37 dinara, kazao je Du{an mogao da zadesi Srbiju! Na ra- „klijacil“ nema
„sinacilin“ amoksicilin - Dugujemo 14 milijardi di-
Bajatovi}. fovima apoteka usred epidemije nara za lekove koji se izdaju
gripa i respiratornih infekcija ne-„nitroglicerin“ nitrolingval (nema ni njega) na recept. To su nasle|eni du-
ma antibiotika „baktrim“, anti- „rivotril“ nema govi, koji su rasli iz godine u
X Evropska unija biotskih sirupa za bebe „eritro- „vigantol“ nema godinu. Ina~e, ako nastanu
micina“, „sinacilina“, „klijacila“, sporadi~ni problemi u snabde-
Za za{titu bilja rastvora za inhalaciju, „nitrogli-
cerina“, „rivatrila“ za obolele od TE[KO
vanju tr`i{ta, postoje grupe le-
kova koje mogu da poslu`e
1,3 miliona evra epilepsije, „vigantol“ kapi za be- BOLESNIMA...
be i spreja „alevesko“, koji kori- Nema leka
kao alternativa za le~enje paci-
jenata. - obja{njava za Kurir
BEOGRAD - Evropska unija sprovodi pro- ste astmati~ari! I to zbog nepla- apoteka
jekat vredan 1,3 miliona evra u oblasti regi- Sanja Mirosavljevi}, portparo-
}enih ra~una! Kako za Kurir lka te ustanove.
stracije i kontrole sredstava za za{titu bilja, obja{njavaju akteri „doma}e
izjavio ju~e zamenik {efa delegacije EU u Sr- farmaceutske scene“, Republi-
biji Adrijano Martins, prenosi Beta. On je na ~ki zavod za zdravstveno osi-
predstavljanju projekta u Palati Srbija rekao
da }e kroz taj projekat unapre|enja za{tite
guranje (RZZO) duguje novac Re{enje je
veledrogerijama, a one fabrika-
zdravlja ljudi i `ivotne sredine Srbija uskla-
diti nacionalne propise u oblasti registraci-
ma lekova.
- Dugovanje RZZO za leko-
lista lekova!
je i kontrole sredstava za za{titu bilja sa ve koji se izdaju na recept i po- Vukosava Stevanovi} iz „Fa-
propisima EU. di`u u dr`avnim apotekama di- rmaceutskog jezgra“ ka`e da
rektno uti~e i na asortiman me- pacijenti nemaju lekove jer je
347458

dikamenata u privatnim apote- RZZO nije utvrdio listu lekova


kama, koje svoje obaveze na koja sadr`i najneophodnije
vreme izmiruju. Sada mi ne mo- medikamente u skladu s li-
`emo da dobijemo potrebne le- stom Svetske zdravstvene
kove jer ih veledrogerije nema- organizacije.
ju. Niko nema novca da napravi - Takva lista lekova obez-
velike koli~ine lekova, a ~inje- bedila bi stanovni{tvu sve
nica je da nesta{ica mo`e da iza- najneophodnije medikamen-
zove paniku i pove}anu potro- te koji mogu da se finansira-
{nju. Niko ne}e da radi za d`a- ju iz doprinosa gra|ana, a
be, a pitanje je kako mogu svi da ovakvih nesta{ica ne bi
se namire ako dr`ava duguje ve- smelo da bude - ka`e ona.
ledrogerijama, a oni proizvo|a-

PROSVETARI RADIKALIZUJU [TRAJK


Sindikat_obrazovanja_Srbije_definitivno_prekinuo_protest,_dok_ostali
sindikalci_sutra_donose_odluku_o_poo{travanju_{trajka~kih_aktivnosti
BEOGRAD - Ne odustaju od {trajka! napunile 10, 20 i 30 godina rada dobi}e po 30.000,
Sindikat obrazovanja Srbije definitivno je pre- 60.000 odnosno 90.000 dinara. Nema svrhe nasta-
kinuo {trajk i pozvao svoje ~lanove da od danas vljati {trajk - istakao je Branislav Pavlovi}, pred-
normalizuju nastavu. Za razliku od njih, preostala sednik Sindikata obrazovanja Srbije. Ostali sindi-
tri sindikata ne odustaju, a o eventualnoj radikali- kalci nastavljaju {trajk, a sutra u ^a~ku odlu~i}e {ta
zaciji protesta odlu~i}e sutra. i kako dalje.
[trajka~i koji su potpisali protokol s Vladom - Nismo ni{ta prihvatili jer nam ni{ta nije ni po-
smatraju da je pove}anje plate od 14 odsto i ispla- nu|eno. Ono {to su kolege potpisale, samo je re-
ta jubilarnih nagrada za 15.000 zaposlenih maksi- dovno pove}anje zarade za sve bud`etske korisni-
mum koji mogu da dobiju. Ovi drugi pak misle da ke. To nije dovoljno i zato ne odustajemo od {traj-
to nije ni{ta i da to {to }e, umesto sada{njih 38.000 ka - izri~it je Miodrag Skrobonja iz Unije sindika-
dinara, u decembru dobiti 43.000 nije dovoljno. ta prosvetnih radnika. Ipak, sude}i prema rezulta-
- Izvukli smo {to smo mogli, jer je Vlada insi- tima Ministarstva prosvete, broj {kola u {trajku iz
stirala da svako pove}anje na{ih plata bude pra}e- dana u dan se smanjuje. ^asovi su ju~e bili skra}e-
no pove}anjem zarada ostalih bud`etskih korisni- ni u 780 {kola, nastave nije bilo u 72 objekta, {to je
ka. Tako|e, kolege koje su u protekle dve godine zna~i da je 28 {kola prekinulo protest. (J. I.)