6.

TEHNICI PROMOŢIONALE

1. Ansamblul activităţilor promoţionale realizate sub forma unor programe si campanii specifice corespunde:

a) comunicaţiei directe; b) comunicaţiei formale;

c) comunicaţiei informale; d) comunicaţiei indirecte.

2. Inscrierea mesajului în memoria permanentă a receptorului este un obiectiv al acţiunii de comunicaţie conform fenomenului: a) distorsiunii selective; c) poziţionării psihologice; b) orientării comunicării; d) reţinerii selective. 3. Reacţia destinatarului mesajului transmisă emiţătorului acestuia reprezintă: a) codificarea; c) feedback-ul; b) elementul perturbator; d) răspunsul. 4. Formarea unor atitudini care determină consumatorul să recepteze şi să interpreteze mesajele doar în măsura în care acestea îi întăresc convingerile are ca efect: a) distorsiunea selectivă; c) poziţionarea psihologică; b) orientarea comunicării; d) reţinerea selectivă. 5. Semnificaţia atribuită mesajului de către receptor reprezintă: a) codificarea; c) elementul perturbator; bj decodificarea; d) feed-back-ul. '

6. Acţiunile specifice comunicaţiei promoţionale corespund: a) comunicaţiei formale; c) comunicaţiei interpersonale; b) comunicaţiei informale; d) comunicaţiei indirecte. 7. Comunicaţia care se desfăşoară necontrolat prin intermediul personalului, produselor, distribuţiei etc. poartă denumirea de: a) comunicaţie formală; c) comunicaţie directă; b) comunicaţie informală; d) comunicaţie externă. 8. Procesul de comunicaţie este eficient dacă: a) impactul dintre mesaj şi receptor şi feedback-ul sunt pregătite şi garantate. b) emiţătorul îşi asumă exclusiv rolul de mijloc de transmitere a mesajului; c) de la receptor nu se aşteaptă nici un răspuns; d) emiţătorul îşi păstrează anonimatul.

9. Orientarea continutului mass-media în direcţia evidenţierii inovaţiilor corespunde functiei publicitatii de: a) antena b) amplificare; c) focar; d) prismă. 10. Catalogul de prestigiu reprezintă: a) suportul publicitar cel mai eficient pentru vânzarea rapidă a produselor; b) un ansamblu de informaţii de detaliu, tehnice şi comerciale, despre produsele firmei c) o ediţie publicitară deosebită menită să evidenţieze poziţia firmei şi a produselor firmei sale; d) instrumentul curent de lucru al firmelor de vânzare prin corespondenţă.

11. Atenuarea efectelor sezonalităţii asupra vânzărilor produsului reprezintă un obiectiv specific intervenţiei publicităţii la nivel: a) afectiv b) cognitiv; c) conativ; d) raţional. 11. Precizaţi care din următoarele afirmaţii sunt adevărate: a) în cazul procesului de informare, emiţătorul mesajului aşteaptă un răspuns de la receptor; b) ofertele speciale reprezintă reduceri indirecte ale preţului; c) comunicaţia informală recurge la două tipuri de instrumente, acţiunile media şi acţiunile în afara media; d) selectivitatea publicului ascultător reprezintă unul din avantajele radioului ca mediu publicitar. 13. Conceperea acţiunilor de publicitate astfel încât să nu se profite de încrederea sau lipsa de cunoaştere a publicului este o cerinţă specifică acestui gen de operaţiuni, a) decenţa mesajului publicitar; c) veridicitatea mesajului publicitar; b) loialitatea mesajului publicitar; d) credibilitatea mesajului publicitar. 14. Unul din obiectivele vizate prin intermediul publicităţii de condiţionare îl reprezinta: a) evidentierea conditiilor de prezentare ale produsului; b) prezentarea comparativa a unor produse sau servicii; c) stimularea cererii potentiale pentru un produs; d) cultivarea unei atitudini favorabile faţă de produs. 15. Transmiterea unor informatii apte sa reflecte, să ateste şi să confere consistenţă stilurilor de viata si gandirii dominante în societate corespunde funcţiei publicităţii de: a) amplificare b) antenă; c) ecou; d ) focar 16. Din perspectiva definirii ţintei de comunicaţie, mediul de reşedinţă reprezintă un criteriu: a) comportamental; b) psihografic; c) geografic; d) demografic. 17. In cazul în care comunicaţia urmăreşte să răspundă nevoii de diferenţiere socială a consumatorului sau de afirmare a apartenenţei la un anumit grup, poziţionarea comunicaţională este: a) obiectivă; b) simbolică; c) psihologică; d) raţională.

18. Catalogul care se referă la produsele şi serviciile cele mai scumpe, de cea mai bună calitate, la unicatele pe care le oferă firma, poartă denumirea de: a) catalog de prospectare; c) catalog de lucru; b) catalog de prestigiu; d) catalog de exploatare. , 19. Mecanismul de traducere a ideilor în simboluri sau semne reprezintă: a) codificarea; b) decodificarea; c) feedback-ul; d) răspunsul.

20.
viaţă reprezintă un criteriu: a) comportamental; b) psihografic;

Din perspectiva definirii ţintei de comunicaţie, stilul de c) geografic; d) socioeconomic.

21.

Catalogul ce se caracterizează printr-o descriere detaliată, strict comercială, a mărfurilor oferite spre vânzare, a dimensiunilor şi performanţelor acestora, poartă denumirea de:

a) catalog de prospectare; b) catalog de prestigiu;

c) catalog de lucru; d) catalog excepţional.

Oferirea de agende şi calendare reprezintă un instrument promoţional specific: a) publicităţii prin tipărituri. b)prezentarea comparativă a unor produse sau servicii. b) partizană. d) raţional. 31. Pentru a putea determina o relaţie de autoritate faţă de publicul vizat. c) publicul intem. In cazul în care comunicaţia pune accent pe valoarea imaginară a produsului poziţionarea comunicaţională este: a) obiectivă. o sursă de comunicaţie trebuie să fie: a) credibilă.Prescriptorii şi preconizatorii sunt două categorii de public care pot fi incluse în: a) ţinta de comunicaţie. b)ţinta de marketing. d) suficient de puternică. b) opiniei consumatorilor faţă de produs. 23. d) focar. c) conativ. c) comunicaţiei de întreprindere. c) manifestărilor promoţionale. b)relaţiilor publice. c) constantă. d) fidelităţii consumatorilor faţă de produs. b) psihologică. b)comunicaţiei de marcă. d) forţelor de vânzare. d) simbolică. d) comunicaţiei instituţionale. Unul dintre obiectivele vizate prin intermediul publicităţii de informare îl reprezintă: a) evidenţierea condiţiilor de prezentare ale produsului. b) prismă. 28. Transmiterea către o audienţă determinată a unor noi modele de comportament sau de limbaj corespunde funcţiei publicităţii de: a) amplificare. Evidenţierea performanţelor tehnice înregistrate de firmă este un obiectiv de comunicaţie ce nu poate fi avut în vedere în cazul: a) sponsorizării. . 26. 29. 24. b) mecenatului. 25. d) comunicaţiei organizaţiei.A conferi întreprinderii o valoare civică şi morală. c) psihografică. c) uşurinţei înţelegerii mesajului. d) ţinta complementară. Testele de notorietate sunt utilizate pentru evaluarea: a) gradului de cunoaştere al produsului. 27. reprezintă obiectivul: a) comunicaţiei de produs. 30. c) promovării vânzărilor. a) afectiv. c) stimularea cererii potenţiale pentru un produs. d)cultivarea unei atitudini favorabile faţă de produs.22. prin evidenţierea personalităţii acesteia. c) ecou.Dezvoltarea imaginii unui produs sau a unei mărci reprezintă un obiectiv specific intervenţiei publicităţii la nivel: b) cognitiv.

32. d) costurilor de realizare. b) momentul de apariţie. d) ca mesajele publicitare să se adreseze consumatorilor (utilizatorilor) tipici. Intre caracteristicile diferitelor publicaţii folosite ca suport pentru vehicularea publicităţii nu se înscrie: a) difuzarea teritorială. c) preţul de vânzare al spaţiului destinat anunţurilor publicitare. c) publicitatea. b) influenţarea cererii selective pentru produsul promovat. In calitate de mesaj publicitar. b) ca modalităţile de expunere a argumentului publicitar ales să fie adaptate atit fiecărui suport de vehiculare a publicităţii cât şi publicului vizat de campania publicitară. d) este necesară evitarea apariţiei unor neconcordanţe între obiectivele urmărite. 34. mijloacele şi tehnicile utilizate în procesul de comunicaţie publicitară. c) interviuri ale factorilor de decizie ai întreprinderii pentru presă. c) ca formula terminala. La editarea unui catalog. Nu fac parte din formele de publicitate directă: . b) utilizarea în scopuri promoţionale a afişelor publicitare şi însemnelor luminoase. principiul convergenţei mijloacelor impune. c) tirajului. fie de interes privat. fie de interes comercial. de politeţe. In conceperea unei campanii de publicitate. o importanţă deosebită trebuie să se acorde unuia dintre următoarele elemente: a) ilustraţiei. d) să îmbrace forma unei scrisori. nu poate fi adaptată la specificul si personalitatea fiecărui consumator (utilizator) potenţial. Publicitatea emoţională accentuează: a) obţinerea unui efect imediat în urma campaniei publicitare. d) consolidarea imaginii de marcă. o scrisoare de publicitate personală trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: a) să se diferenţieze de stilul scrisorilor comerciale obişnuite. în oricare din formele ei. b) numărului de pagini. Intre formele prin care se concretizează publicitatea gratuită se înscrie: a) editarea de pliante. c) exploatarea resorturilor psihologice. c) adaptarea la specificul şi personalitatea fiecărui consumator (utilizator) potenţial. radio şi televiziune. d) tipul mesajului publicitar difuzat. 35. 38. 39. 37. 33. Principiul uniformităţii publicităţii are în vedere faptul că: a) orice produs sau serviciu posedă o serie de caracteristici mai mult sau mai puţin importante care pot servi drept argumente într-o campanie publicitară. să urmeze imediat ultimei idei exprimate în textul scrisorii. 36. b) este necesară combinarea armonioasă a tuturor mijloacelor posibile pentru a asigura punerea în valoare a argumentului publicitar. d) includerea de imagini în materialele publicitare. a) alegerea acelei caracteristici a produsului care este cea mai convingătoare şi mai memorabilă. b) să fie redactată din punctul de vedere al destinatarului şi nu din cel al expeditorului.

Polivalenţa. b) poziţionării psihologice. b) publicitatea de informare. 45. c) criteriului forţei. d) principiului identificării. d) se va regăsi la un număr cât mai mare de consumatori. 46. 40. Diferenţierea dintre mecanismul cumpărării şi cel al alegerii se face prin intermediul: a) criteriului universalităţii. serviciu. 43. b) stimularea cererii selective pentru un produs. implică: a) prezenţa acesteia la un număr cât mai important de consumatori. Rolul promovării vânzărilor în faza de maturitate a ciclului de viaţă a produsului este: . d) nu este foarte răspândit în rândul consumatorilor. d) criteriul polivalenţei. b) existenţa unei frâne care urmează să fie diminuată. d) evocarea unor posibile reţineri ale consumatorilor faţă de produs. Publicitatea factuală accentuează: a) resorturile psihologice ale consumatorilor. 42. c) va evita stimularea unor motivaţii suplimentare cu caracter negativ. d) criteriului polivalenţei. d) caracteristicile evidente ale produsului. 47. b) criteriului specificităţii. marcă si firmă este utilizată: a) publicitatea comparativă. c)prelungirea efectului temporal al publicităţii. b) induce şi alte elemente de frânare. d) publicitatea de reamintire.a)publicitatea prin corespondenţă (mailing) adresată direct unei anumite persoane. b) va diminua la minimum reţinerile consumatorilor faţă de produs. ca şi criteriu de selecţie a motivaţiei ca ax psihologic. c) nu va permite diminuarea unei frâne extrem de puternice. c) principiului diferenţierii. Inocuitatea este criteriul de selecţie a motivaţiei ca ax psihologic conform căruia aceasta: a) va stimula cât mai multe motivaţii suplimentare cu caracter pozitiv. Alegerea unui univers de produse de referinţă căruia urmează să i se asocieze produsul promovat corespunde: a) poziţionării obiective. In scopul păstrării interesului consumatorilor pentru un produs. 48. b) marketingul telefonic. în alegerea axului psihologic bazat pe un element de frânare trebuie să se ţină seama de unul din următoarele criterii: a) criteriul universalităţii. c) vânzarea prin intermediul televiziunii (teleshopping-ul). b) criteriul inocuitâţii. c) criteriul univalenţei. Vulnerabilitatea este criteriul de selecţie al unui element de frânare ca ax psihologic conform căruia acesta: a)este foarte puternic la nivelul consumatorilor. c) generarea unor motivaţii suplimentare cu caracter pozitiv. 41. 44. d) publicitatea la locul vânzării. c) publicitatea de condiţionare.

d) susţinerea vânzărilor. c) păstrarea fidelităţii consumatorilor. pe termen scurt. b) reducerea temporară a preţului. d) abordării comerciale. Demonstraţiile reprezintă o tehnică de promovare a vânzărilor eficientă când produsul se află în faza ciclului de viaţă de: a) lansare. c) informarea consumatorilor. 49. tehnica de promovare adaptată acestei situaţii este: a) distribuirea de prime promoţionale. unei creşteri necesare a cifrei de afaceri de: a) 18%. d) sponsorizarea. d) accentul cade pe generarea unor efecte cantitative pe termen lung. b) abordării de marketing. 56. 51. d) declin 53. Rolul promovării vânzărilor în faza de creştere a ciclului de viaţă a produsului este: a) câştigarea fidelităţii consumatorilor. b) creşterea notorietăţii produsului. b) creştere. Afirmaţia potrivit căreia tehnica promovării vânzărilor este un ansamblu de instrumente promoţionale cu o arie de aplicabilitate vastă. d) 300 %. în condiţiile menţinerii unei marje brute de profit de 25 %. c) maturitate. b)50%. 50. d) organizarea unei loterii promoţionale. Concursurile promoţionale reprezintă o tehnică de promovare a vânzărilor în care: a) hazardul intervine parţial. b) creştere. corespunde: a) abordării comunicaţionale. 54.a) câştigarea fidelităţii consumatorilor. Reducerile de preţ reprezintă instrumentul tactic adecvat fazei ciclului de viaţă al produsului de: a) lansare. O reducere a preţului de vânzare al produsului cu 10 % corespunde. ce depăşeşte cu mult sfera strict comercială. c) organizarea unei demonstraţii promoţionale. c) abordării tehnice. d) susţinerea vânzărilor produsului. 57. 55. 52. Cea mai eficientă componentă a activităţii promoţionale în cazul promovării unui bun industrial o reprezintă: a) publicitatea. b) intervenţia hazardului este exclusă. . d) abordării comerciale. c) 112%. c) hazardul intervine în mod exclusiv. c) relaţiile publice. cererea pentru un produs şi de a asigura crearea de trafic la punctul de vânzare corespunde: a) abordării comunicaţionale. b) crearea unei imagini favorabile produsului. b) forţele de vânzare. d) declin. c) maturitate. Afirmaţia potrivit căreia promovarea vânzărilor presupune utilizarea acelor mijloace care au rolul de a stimula. b) abordării de marketing. c) abordării tehnice. în cazul in care modalitatea de utilizare a produselor este esenţială.

b) tehnica lotului mixt. după un anumit interval de timp de la cumpărarea acestuia. c) reducere imediată. 60. poartă denumirea de: a) ofertă specială. . b) oferta de rambursare. b) comercializarea produsului promovat la un preţ inferior celui practicat în mod obişnuit. d) avantaje ipotetice. c) posibilitatea de a achiziţiona o cantitate mai mare dintr-un anumit produs. b) tehnica preţului de încercare. Ofertele de rambursare fac parte din categoria: a) ofertelor speciale. fără a se preciza nivelul reducerii. Indicaţi ce tehnică de reducere de preţ prezintă inconvenientul că solicită într-o mai mare măsură consumatorul. d) tehnica seriei speciale. Tehnica prin care producătorul operează reduceri permanente de preţuri. Bonul de reducere oferit consumatorului prin intermediul unui produs diferit de cel care face obiectul promovării poartă denumirea de: a) bon de reducere gratuit. acesta fiind obligat să păstreze probele de cumpărare şi să le expedieze la adresa indicată de producător: a) oferta specială. d) oferirea unui cadou promoţional. Cel care organizează o operaţiune de promovare a vânzărilor. având ca ţintă consumatorii şi urmărind crearea de trafic la punctul de vânzare este: aj producătorul. Avantajele deosebit de importante oferite participanţilor la o operaţiune promoţională de tipul unui joc sau al unui concurs promoţional şi care nu pot fi obţinute de toţi cei care le solicită. 63. 61. 65. b) bon de reducere pentru o cumpărare viitoare. d) tehnica lotului cu gratuitate. practicată la iniţiativa producătorului. care indică pe ambalaj nivelul reducerii. 59. d) bonul de reducere încrucişată. a unei părţi din suma reprezentând valoarea produsului promovat. c) bon de reducere încrucişată. în mărime absolută sau procentual. c) bonul de reducere. ci numai de un număr redus de indivizi poartă denumirea de: a) avantaje concrete. Ofertele speciale presupun: a) recuperarea de către cumpărător. b) ofertă gratuită. la un preţ promoţional. d) reducerilor temporare de preţ. c) prescriptorul. b) comerciantul. d) ofertă produs în plus. poartă denumirea de: a) tehnica "mărcilor de apel". 64. la un preţ mai mic. c) primelor promoţionale. poartă denumirea de: a) tehnica lotului omogen. Tehnica ce presupune comercializarea grupată a două. d) vânzătoriil-consultant. b) avantaje imediate. Tehnica reducerii directe a preţului de vânzare către consumator.58. 62. c) reducere imediată. c) avantaje ulterioare. 66. d) bon de rambursare. câte un articol diferit la un preţ redus. b) ofertelor "produs în plus". oferind în fiecare săptămână sau lună. c) tehnica lotului cu primă. trei sau a mai multor produse diferite ale aceluiaşi fabricant.

face parte din categoria: a) ofertelor speciale b) reducerilor temporare de preţ. Tehnica prin care se oferă consumatorului posibilitatea de a cumpăra. în condiţiile în care primirea sa nu este condiţionată de achiziţionarea produsului promovat. fiind necesară o anumită implicare din partea participanţilor. la sfârşitul căreia câştigătorii obţin premii importante ca valoare. diferit de primul. spiritul de observaţie. extrem de avantajos. tehnica de promovare a vânzărilor adaptată acestei situaţii este: a) reducerea temporară a preţului. d) asigură atragerea cumpărătorilor ocazionali. unul dintre avantaje îl prezintă faptul că: a) valoarea obiectului-primă este mai mică. b) obiectul-prima poatefi distribuit odată cu produsul promovat. d) joc "identificare". la un preţ redus. O operaţiune de promovare a vânzărilor caracterizată prin implicarea personală a participanţilor într-o competiţie pe parcursul căreia trebuie să-şi dovedească inteligenţa. a unor cumpărături care depăşesc o anumită sumă se numeşte: a) primă asociată. îndemânarea.In cazul oferirii primelor cu ajutorul punctelor-cadou. . 73. b) primă ulterioară simplă. subtilitatea sau intuiţia. Prima oferită consumatorului pentru efectuarea. primă ulterioară. în cadrul suprafeţei comerciale. O asemenea operaţiune poartă denumirea de: a) loterie cu pretragere.67. c) se elimină problemele legate de ambalarea şi de dimensionarea obiectului-primă. Obiectul oferit gratuit de către organizatorul unei operaţiuni promoţionale cu scopul realizării anumitor obiective de comunicaţie. b) primelor şi cadourilor promoţionale. poartă denumirea de: a) b) primă autoplătitoare. c) primă ulterioară prin acumulare. d) loterie. b) oferirea unui cadou promoţional. c) joc-concurs. d) cadou promoţional.un alt produs. b) joc-concurs.c) primă directă. odată cu produsul promovat comercializat la preţul său obişnuit . 68. In cazul în care modalitatea de utilizare a produsului este esenţială. prin îndepărtarea anumitor obstacole care pot întârzia sau chiar împiedica afirmarea produsului (precum obiceiurile de consum sau existenţa unor idei preconcepute) intră în categoria: a) reducerilor temporare de preţuri. b) joc cu concurs imediat. 72. 74. 69. Tehnicile de promovare a vânzărilor care au mai ales rolul de a convinge clienţii potenţiali de calităţile reale ale unui produs nou. 70. d) primă autoplătitoare. în categoria jocurilor cu caracter promoţional intră şi acele operaţiuni în cadrul cărora desemnarea câştigătorilor nu se realizează numai pe baza hazardului. creativitatea. d) operaţiunilor vizând încercarea gratuită a produselor. poartă denumirea de: a) joc cu rezultat imediat. c) concurs. 71. c) jocurilor şi concursurilor. c) primelor si cadourilor promotionale d) primelor ulterioare.

în capătul gondolei. d) relansare a ciclului său de viaţă. pot fi utilizate cu succes tehnici precum: a)lotul omogen. prima autoplătitoare. oferta gratuită. d) bonul de reducere gratuit. d) mărcii-garanţie. prin obţinerea unor poziţii preferenţiale . Bazându-se pe experienţa distribuitorilor şi pe rezultatele studiilor efectuate de-a lungul anilor în marile magazine. a) liniar.c) organizarea unei loterii promoţionale.Funcţia mărcii de autentificare a produsului permite firmei să revendice crearea unui produs. oferta de rambursare integrala. b) gondolă. de pildă . având cantităţilor cumpărate. c) faţetă. d) este bine ca raioanele vizitate frecvent să fie amplasate primele în sensul de circulaţie în cadrul magazinului. In cazul unei operaţiuni de promovare a vânzărilor. d) organizarea unei demonstraţii promoţionale.categorii de produse sau mărci poartă denumirea de. Tipul de expunere care prezintă avantajul că. d) prezentare în fereastră. c) distribuitorii. 76. b) prezentare orizontală. acesta fiind rolul esenţial al: a) mărci i-produs.este unul dintre obiectivele avute în vedere de un producător care organizează o operaţiune de promovare a vânzărilor. prima eşantion. 81. c) este bine ca implantarea raioanelor să se facă în funcţie de sensul de circulaţie dominant. specialiştii în merchandising au formulat o serie de reguli ce se recomandă a fi respectate. . c) prezentare în "W". b) mărci i-umbrelă. în funcţie de nivelul de amplasare a mărfii. d) forţa de vânzare. Punerea în valoare a mărcii la locul vânzării. oferta de rambursare încrucişată. Unitatea de măsură utilizată de specialiştii în merchandising pentru a evalua lungimea spaţiului ocupat în cadrul suprafeţei de vânzare de anumite produse. c) mărcii-gamă. Fidelizarea clienţilor atraşi prin utilizarea acelor tehnici de promovare a vânzărilor care se bazează pe principiul acumulării sau a acelora care permit crearea unei relaţii pozitive între marcă şi consumator. d) capăt de gondolă. b) este bine ca raioanele pe care clienţii le vizitează mai rar să fie amplasate alăturat. cadoul ulterior. Utilizarea unui prenume al produsului care îl diferenţiază de restul de produse făcând parte din aceeaşi gamă este specifică: a) mărcii-gamă. Precizaţi care dintre recomandările de mai jos enunţă corect una dintre aceste-reguli: a) este bine ca raioanele pe care clienţii le vizitează foarte frecvent să fie amplasate alăturat. 78. c) mărcii-produs. 79. 77. permite două sau trei contacte vizuale cu produsul poartă denumirea de: a) prezentare verticală. prima colecţie prin acumulare. b) creştere a ciclului său de viaţă. reprezintă un obiectiv ce poate fi avut în vedere în cazul în care marca promovată se găseşte în etapa de: a) lansare a ciclului său de viaţă. ca obiectiv creşterea 80. b) lotul mixt. 75. vizând: a) consumatorii. c) seria specială. b) prescriptorii. c) declin al ciclului său de viaţă. d) mârcii-sursă. 82. bonul de reducere încrucişată. b) mărci i-garanţie.

funcţia ludică a mărcii corespunde: a) satisfacţiei şi plăcerii pe care un consumator o poate resimţi în procesul cumpararii b) exprimării originalităţii şi personalităţii consumatorului atât pe plan psihologic cât şi pe plan social. b) mărcii-gamă. d) formularea unor răspunsuri la diferitele întrebări recepţionate din partea publicului larg. d) mărci i-garanţie. c) realizarea sa de către o persoană din interiorul firmei şi difuzarea printr-o publicatie cunoscută publicului. Pentru consumator. d) articolelor de folosinţă îndelungată. d) numelor şi simbolurilor mărcii preferate. 91. 89. b) produselor industriale.Ca formă particulară de marcă.Grifa este o formă particulară de marcă ce se aplică în general: a) bunurilor de larg consum. c) mărcii-umbrelă. 84. . c) obiectelor de lux. fiind mai ales: a) un mod de identificare şi de referinţă socială. 90. c) un însemn ornamental. Articolul de importanţă caracteristică: a) conţine până la trei mii de cuvinte apărând într-o publicaţie de profil. grifa are un statut aparte. c) publicităţii. c) însoţeşte o fotografie referitoare la activitatea organizaţiei. b) marca de fabrică. 88. b) comunicaţiei de marcă. d) comunicaţiei instituţionale.Faptul că produsul nu poate beneficia de notorietatea şi imaginea unei mărci existente este unul dintre dezavantajele: a) mărci i-produs. Semnul distinctiv adoptat de către producător pentru a deosebi produsele sale de restul produselor similare este: a) marca de comerţ. c) comunicaţiei de întreprindere. Limitarea erorilor de cumpărare şi mai ales nerepetarea acestora reprezintă una dintre funcţiile specifice: a) promovării vânzărilor. c) marca de producţie. d) este publicat gratuit de către publicaţiile interesate. d)o marcă-garanţie.Exprimarea personalităţii mărcii. reprezintă obiectivul: a) comunicaţiei de produs. d) marca de serviciu.Articolul de profil implică: a) transmiterea unor informaţii foarte importante referitoare la produsele firmei. 87.83. prin evidenţierea conceptului şi a identitatiin acesteia. b) elaborarea unui material destinat în exclusivitate publicaţiilor de profil. 85. 86. c) caracterului practic al mărcii alese de consumator. b) include cel mult o pagină de text prezentată în cadrul conferinţei de presă. b)o formă de prezentare a producătorului.

b) abordării de marketing. mediu şi lung corespunde: a)abordării comunicaţionale. ţinta şi mediile de comunicare. c) avantaje anterioare. d) abordării comerciale. b) sponsorul. d) evenimentul. d) efecte de remanentă. d) abordării comerciale. c) consumator. ţinta şi comunicaţia. b) cercetarea ştiinţifică. b) mărcii . .poartă denumirea de: a) avantaje imediate. Opinia specialiştilor care au arătat că tehnicile de promovare a vânzărilor pot fi utilizate de un anunţător în vederea influenţării comportamentului consumatorului şi a orientării atitudinii faţă de marcă într-un sens favorabil corespunde: a) abordării comunicaţionale. b) avantaje ulterioare. b) distribuitor. d) mărcii . Reunirea sub un nume comun a mai multor produse formând uzual o gamă unica este o caracteristică a: a) mărcii . 97. 92. d) efecte de remanentă. 94. d)arta. datorată stocurilor neepuizate încă de consumatori. Avantajele obţinute la cererea cumpărătorului care prezintă anumite probe. 101. b) abordării de marketing.sursă. un articol. Orice acţiune de sponsorizare presupune existenţa a trei elemente şi anume: a) anunţătorul. 99) Efectele unei operaţiuni de promovare a vânzărilor care au ca principală sursă cumpăraturile efectuate de consumatorii obişnuiţi care profită de oferta promoţională. mediile de comunicare şi mesajul. d) relaţiilor publice.umbrelă. d) exportator. 95. Marca îndeplineşte funcţia de garantare a calităţii pentru: a) producător.gamă. dar care ar fi cumpărat marca şi în condiţii normale poartă denumirea de: a) efecte de anticipare. c) sportul. c) mărcii . b) efecte de transfer intern. la preţ redus. Precizaţi în care dintre următoarele situaţii este vorba despre reduceri de preţ de natură promoţională: a) reducerea succesivă a preţului fiecăruia dintre produsele care alcătuiesc o gamă – în fiecare săptămână sau lună este vândut. b) efecte de transfer intern. c) abordării tehnice. c) anunţătorul. 100. 93.ce dovedesc achiziţionarea produsului promovat . 98.linie. d) avantaje ipotetice. c) efecte structurale. ţinta şi evenimentul. c) abordării tehnice. Punctul de vedere potrivit căruia promovarea vânzărilor reprezintă o modalitate de acţiune ce permite realizarea unor obiective de marketing stabilite cu precizie pe termen scurt. 96.b) mărcii. Acest fenomen este cunoscut sub denumirea de: a) efecte de anticipare. In perioada care urmează unei operaţiuni de promovare a vânzărilor are loc o scădere a vânzărilor sub nivelul mediu. Principalul domeniu de intervenţie a sponsorizării îl constituie: a) cultura. c) efecte de depresiune.

Participanţii la operaţiune sunt invitaţi la un garaj unde se oferă fiecăruia câte o cheie de automobil. d) reduceri temporare de preţuri. d) comercializarea. Un producător de detergenţi îşi propune să realizeze o operaţiune promotionala folosind o tehnică de reducere temporară a preţului. toate băuturile răcoritoare ale companiei.5 litri. 105. pune la punct o campanie de promovare a vânzărilor prin care se oferă consumatorilor 0. b) reducere imediată. d) tehnica lotului cu primă. spre deosebire de prima directă. Editorul unei reviste de specialitate oferă cititorilor care au cumpărat un abonament anual posibilitatea de a primi gratuit. c) tehnica lotului mixt cu gratuitate. odată cu abonamentul. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Precizaţi care este denumirea tehnicii la care a apelat editorul: a) tehnica lotului omogen cu gratuitate. Un post de televiziune organizează o acţiune promoţională în rândul telespectatorilor.5 litri de produs.un ambalaj promoţional de 2. a unui produs la un preţ inferior celui practicat în mod obişnuit. Preţul de încercare face parte din categoria: a) ofertelor speciale. c)prima directă asigură într-un grad prea ridicat fidelitatea consumatorilor. comercializate în mod obişnuit formatul de 2 litri. a unor remize substanţiale anumitor categorii de clienţi (cumpărătorii cu familie numeroasă. 135 de grame vor fi oferite gratuit Precizaţi care este denumirea tehnicii utilizate: a) ofertă specială.b) practicarea sistematică a unei politici a preţurilor reduse de către o reţea comercială. prin impunerea unor restricţii în privinţa cheltuielilor generale. posesorul cheii cu care va putea fi pornit motorul autoturismului va deveni câştigătorul acestuiaPrecizaţi despre ce tehnică de promovare a vânzărilor este vorba: a) concurs promoţional. c) loterie cu pretragere. d) prima colecţie prin acumulare. beneficiază de o condiţionare specială . d) ofertă produs în plus. b) joc cu rezultat imediat. un obiect promoţional. 104. . 103. b) reducere imediată. 106. Pentru a permite adăugarea cantităţii suplimentare de produs. d) ofertă produs în plus. de către unii comercianţi. d) joc-concurs. prima directă nu este preferată primei colecţie prin acumulare deoarece: a) exclude cumpărătorii ocazionali. b) ofertelor de rambursare. 107. c) ofertă gratuită. compania Y. c)operaţiunilor vizând încercarea gratuită a produselor. poate fi oferită si prin intermediul personalului de vânzare din cadrul magazinului. în general. b) în cazul primei colecţie prin acumulare valoarea obiectului oferit creşte odată cu valoarea achiziţiei. 102. b) tehnica lotului mixt. un cunoscut producător de băuturi răcoritoare. oferind ca premiu un autoturism. c) ofertă gratuită. Care este denumirea tehnicii de promovare a vânzărilor utilizată de compania Y? a) ofertă specială. pe o perioadă limitată de timp. c) acordarea. membrii unui club. producătorul decide sa ofere consumatorului o reducere de preţ cu 30 %: din cantitatea de detergent comercializată în ambalajul 450 de grame. Astfel. fără a se preciza însă nivelul reducerii. anumite categorii socio-profesionale).

d) jocul-concurs. deşi au o marcă preferată. c) preţul de încercare. Consumatorii care cumpăra de regulă aceeaşi marcă. formatul special şi cadoul ulterior. bazându-se pe experienta anterioară şi ferinduse în general să accepte ofertele promoţionale ale mărcilor concurente fac parte din categoria: a) fidelilor convinşi. d) consumatori infideli.108. d) declin. c) comerciantului. Creşterea cantităţilor cumpărate la nivelul coşului mediu reprezintă unul dintre obiectivele unei operaţiuni de promovare a vânzărilor ce vizează consumatorii şi se realizează la iniţiativa: a) producătorului. 111. b) creştere. d) prezentarea în fereastră. c) prezentarea în W. d) preconizatorului. b) fidelilor din rutină.însă ocazional şi cu condiţia ca avantajul promoţional să fie suficient de atractiv . 112.Consumatorii care. oferta de rambursare integrală şi distribuirea de eşantioane. b)distribuirea primelor directe se realizează cu ajutorul punctelor cadou. Bonul de reducere încrucişată reprezintă o tehnică de promovare a vânzărilor utilizată atunci când sunt avute în vedere obiective precum: a) prima cumpărare şi încercarea unor noi variante de produs. preţul de încercare şi prima ulterioară prin acumulare. o serie de aspecte precum asigurarea disponibilităţii constante a fiecărui produs solicitat şi prezentarea produselor într-o manieră atractivă. . 116. b) distribuitorul. 110. b) consumatori ocazionali.poartă denumirea de: a) consumatori refractari. nu permite decât un singur contact vizual cu produsul expus? a) prezentarea orizontală. Ce tip de prezentare a produselor în liniarul de vânzare are dezavantajul că. d) consumatorilor refractari. 114. 115. Tehnicile de merchandising vizează. c) maturitate. fiind dispuşi să achiziţioneze o altă marcă . cadoul ulterior şi jocul-concurs. c) păstrarea clienţilor şi creşterea cantităţilor consumate. b) forţei de vânzare. 113. sunt sensibili la ofertele promoţionale. c) consumatori profitori. c) forţa de vânzare. în condiţiile în care consumatorul are tendinţa de a privi suprafaţa de expunere mai întâi pe orizontală. d)comunicaţia informală include ansamblul acţiunilor organizate sub forma unor programe sau campanii. b) prima colecţie. b) prezentarea verticală. b) fidelizarea consumatorilor şi creşterea cantităţilor cumpărate. c) unul din dezavantajele presei cotidiene ca mediu publicitar il reprezintă faptul că nu oferă o flexibilitate satisfăcătoare. Precizaţi care din următoarele afirmaţii sunt adevărate: a) în cazul procesului de comunicare. emiţătorul mesajului aşteaptă un răspuns de la receptor. Acestea sunt expresia rolului merchandisingului în raport cu: a) consumatorul. d) producătorul. d) creşterea cantităţilor cumpărate şi creşterea frecvenţei de cumpărare. Distribuirea de eşantioane reprezintă o tehnică de promovare a vânzărilor ce poate avea efecte considerabile în cazul în care marca promovată se află de: a) lansare. printre altele. c) consumatorilor ocazionali. 109. In cazul unei operaţiuni de promovare a vânzărilor organizată în etapa de lansare a unei noi mărci şi având ca obiectiv stimularea primei cumpărări a acesteia pot fi utilizate cu succes tehnici precum: a) lotul cu gratuitate.

b) paronimie. Reprezentarea vizuala a mărcii prin intermediul unor figuri geometrice reprezintă: a) logotipul. d) sinonimie. în cadrul caracteristicilor de calitate ale unei mărci. b) mărcii gamă. o marcă trebuie să aibă mai multe calităţi. Specialiştii apreciază că sponsorizarea şi mecenatul sunt două tehnici promoţionale care se asemănă prin faptul că: a) presupun stabilirea unor relaţii cu dublu sens. b) emblema. 120. c) efectele unei operaţiuni de mecenat sunt rapide şi pe termen scurt. prin indicarea mărcii fabricantului. c) vizează obiective de natură comercială. c) personalitate. 118. Pentru a avea forţă promoţională. 122. 127. simbolurile utilizate in promovarea imaginii de marcă conferă: a) distincţie. Asigurarea consumatorului în legătură cu calitatea şi fiabilitatea produsului. 123. 124. informarea acestuia în legătură cu originea mărfii.117. Care dintre următoarele atribute nu se referă la marcă? a) perceptibil itate.Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: a)în cazul mecenatului anunţătorul urmăreşte ca demersul său să fie rentabil din punct de vedere comercial. b) perceptibilitate. d) mărcii garanţie. reprezintă rolul: a) mărcii produs. b) emblema. c) omofonie. d) omogenitate. c) desîgnul. b) să împartă riscurile cu distribuitorul. 119. Reprezentarea vizuală a numelui de marcă prin intermediul unor elemente figurative reprezintă: a) logotipul. b) credibilitatea unui mecena depinde de discreţia cu care realizează demersul comunicaţional. b) paronimie. 121. d) marca garanţie. producătorul urmăreşte: a) să asigure o anumită regularitate a aprovizionării. bazate pe principiul prestaţie . c) personalitate. c) marca umbrelă. d) să atenueze efectele sezonalilăţii. c) designul. Funcţia mărcii de semn de proprietate şi de diferenţiere este evidentă mai ales atunci când este vorba de: a) marca produs. c) să emită un mesaj dc natură promoţională. .contraprestaţie. Utilizarea unui nume de marcă identic din punct de vedere al formei şi pronunţării cu cel al unui alt produs poartă denumirea de: a) omonimie. c) mărcii umbrelă. Apelând la marca distribuitorului. 126. d) adaptabilitate. d) necesită o exploatare sistematică a evenimentului. c) omofonie. b) în ambele cazuri anunţătorul se asociază unui eveniment sau creează el însusi un eveniment în scopul de a comunica. d) sigla. b) distincţie. d) sinonimie. d) sigla. Folosirea de denumiri asemănătoare prin sonoritate sau prin ortografiere cu denumirea unei mărci existente poarta denumirea de: a) omonimie. b) marca gamă. d) în cazul mecenatului predomină interesele întreprinderii anunţătoare. 125.

care să acţioneze. d) mecenat. 133. b) în urma acţiunii de sponsorizare anunţătorul nu urmăreşte obţinerea unor efecte de natură publicitară. în procesul de comunicare. c) în cazul sponsorizării anunţătorul caută să iasă în evidenţă. rolul de emiţător. 136. 131. se acţionează in vederea realizării unor obiective legate . 137. Transmiterea mesajelor care permit derularea proceselor de management şi de execuţie. b) comunicare informală. se realizează prin intermediu!: a) comunicaţiilor manageriale. b) comunicării interpersonale. 135. d) activitate promoţională. c) comunicare intragrup. specifice oricărei organizaţii. d) comunicare organizaţională. Demersul de natură comunicaţională. In cazul în care.128. d) comunicării în masă. b) comunicaţiilor de marketing. b) odată cu conceptul de marketing. promovarea vânzărilor. d) comunicaţiilor informale. procesul care se desfăşoară este specific: a) comunicării personale. b) comunicare intergrup. două sisteme diferite îşi asumă. adresându-se receptorului în numele organizaţiei din care face parte. In cazul în care un individ joacă rolul emiţătorului.Evidenţierea superiorităţii tehnologice şi a performanţelor tehnice înregistrate de firmă reprezintă un obiectiv specific: a) sponsorizării de notorietate. 130. c) sponsorizării de credibilitate. a) la jumătatea secolului al XlX-lea. c) comunicaţiilor corporative. este vorba de: a) comunicare în masă. b) sponsorizării de imagine. fie în sensul împingerii produsului către consumator. respectiv de receptor. c) comunicaţiilor în masă. Transmiterea mesajelor care permit realizarea obiectivelor prevăzute în planurile de marketing ale organizaţiei are loc prin intermediul: a) comunicaţiilor manageriale. relaţiile publice sau forţa de vânzare. sub forma unor impulsuri. cu ajutorul unor tehnici precum publicitatea. d) mecenatului. Precizaţi care este natura demersului unui anunţător care plăteşte pentru ca numele său să apară pe panourile din jurul unui teren de sport? a) achiziţionare de spaţiu publicitar. Conceptul de comunicaţie de marketing a apărut. c) la jumătatea secolului al XX-lea. exploatând sistematic evenimentul . 129.în special prin mass media. Preocuparea unei organizaţii de a emite mesaje persuasive. 134. c) promovare. 132. fie în vederea atragerii publicului-ţintă către produs. c) comunicării organizaţionale. realizat pe o perioadă determinată de timp sub forma unor campanii în cadrul cărora. pe rând.Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: a) efectele unei operaţiuni de sponsorizare sunt pe termen lung. sau pe care o reprezintă. bazându-se exclusiv pe finanţare. riguros planificat. d) comunicaţiilor informale. b) comunicaţiilor de marketing. poartă denumirea de: a) comunicare formală. b) sponsorizare de notorietate. c) sponsorizare de imagine. d) relaţiile dintre susţinător şi cel susţinut nu implică o contraprestaţie. d) in ultimele decenii ale secolului al XX-lea.

12. 12. c) promovare. Ambalajul produsului. Marca. 7. 141. 9. b) comunicare informală. . Sponsorizarea. d) activitate promoţională. în cazul în care anunţătorul transmite publicului-ţintă un mesaj al cărui conţinut rămâne neschimbat pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produsului care fac obiectul comunicării. c) continuă. precizaţi care dintre grupările de mai jos include doar metode şi tehnici de natură continuă.Participarea la târguri şi expoziţii. Ambalajul produsului: 8. 3. 5. Mecenatul. 11???? 143. d) comunicaţiei corporative. b) 1. conducând la apariţia conceptului dea) comunicaţie globală de marketing. tehnicile de comunicare utilizate sunt de natură: a) promoţională.9. ori pentru stimularea publicului ţintă de a adopta un anumit comportament de cumpărare. a) 4. 8. 7. Publicitatea prin tipărituri. Publicitate media. b) comunicaţiei externe. 9.precizaţi care dintre grupările de mai jos include doar metode şi tehnici de natură promoţională. d) semi-continuă. cu scopul de a contribui la maximizarea profitului organizaţiei. c) comunicaţie formală. 11. 10. 10. b) corporativă. 10. b) instituţională. 8.11. în cazul demersurilor de marketing al căror obiectiv major îl reprezintă creşterea volumului vânzărilor produselor. Considerând următoarele metode şi tehnici de comunicare . Logoul.realizate atât pe plan comercial. 12. In cazul demersurilor de marketing al căror obiectiv major îl reprezintă creşterea valorii corporative a organizaţiei. 10. Stilul arhitectonic . 12. Logoul. 5. definesc conceptul de: a) comunicaţie globală de marketing. c) continuă. Designul produsului. 145. in momentul de faţă o tendinţă majoră în evoluţia marketingului. Mecenatul. d) 4. d) comunicaţie informată. 12.6???????? 144. 6. în cazul în care mesajele emise de anunţător diferă de la o campanie la alta. 11. 6. d) 7. b) comunicaţiei externe. 7. c) 6.Participarea la târguri şi expoziţii.1. Sponsorizarea.prin care o organizaţie valorifică propriul capital comunicaţional astfel încât să fie favorizată realizarea obiectivelor prevăzute în planurile de marketing. în funcţie de obiectivele urmărite. 6. d) comunicaţie informală. Primele şi cadourile promoţionale. 9. Publicitatea media 2. 140. Primele şi cadourile promoţionale: 4. 6. c) comunicaţiei interne. Alcătuirea unor programe comunicaţionale care să includă decizii coerente cu privire la utilizarea metodelor şi tehnicilor de comunicare reprezintă. Considerând următoarele metode şi tehnici de comunicare: 1. Demersurile comunicaţionale coerente . c) comunicaţie formală.de notorietatea sau imaginea unui produs. tehnicile de comunicare utilizate sunt de natură: a) promoţională.Utilizarea forţei de vânzare. 8. c) comunicaţiei interne. a) 1. acţiunile de natură comunicaţională întreprinse se desfăşoară în sfera: a) comunicaţiei comerciale. 139. c) 3. 5. cât şi in plan corporativ .4. b) comunicaţie integrată de marketing. 142. 4. Publicitatea prin tipărituri. d) comunicaţiei corporative. 138. Stilul arhitectonic. d) semi-continuă. Designul produsului. b) comunicaţie integrată de marketing. acţiunile de natură comunicaţională întreprinse de organizaţie se desfăşoară în sfera: a) comunicaţiei comerciale. 5. 11. 9. Marca: 5. 2. 12. 2. 3. b) 4. Utilizarea forţei de vânzare. poarta denumirea de: a) comunicare formală.

ce corespund modului în care aceasta îşi propune să fie percepută de publicul-ţintâ.146. în cazul în care. Mesajul în cadrul căruia se fac referiri doar la atuurile produsului care face obiectul comunicării. Ansamblul opiniilor mai mult sau mai puţin structurate cu privire la o organizaţie alcătuieşte: a) imaginea reală a organizaţiei. 151. b) identificării. Mesajul în cadrul căruia obiectul comunicării este susţinut prin prezentarea atuurilor sale. în cadrul procesului de comunicare. b) atractivitatea sursei. de natură formală. d) mesaj bilateral. in cadrul procesului de comunicare. a unor mesaje b) emiterii. receptorul percepe sursa mesajului ca fiindu-i asemănătoare şi familiară. a) puterea sursei. este condiţionată de. urmare a: de natură formală şi informalâ. d) credibilitatea sursei. Imaginea difuzată a unei organizaţii ia naştere ca a) emiterii. b) imaginea dorită de organizaţie. în cadrul procesului de comunicare. 150. a) puterea sursei. poartă denumirea de: a) mesaj faptic. poartă denumirea de: a) mesaj faptic. receptorul percepe sursa mesajului ca având puterea de a oferi recompense. 148. este condiţionată de. 149. schimbarea atitudinii receptorului este superficială. de către o organizaţie. c) mesaj unilateral. c) acordului. 156. In cadrul procesului de comunicare. . faptul că există şi în rândul competitorilor o serie de aspecte favorabile. b) mesaj pozitiv. prin declanşarea mecanismului de asimilare internă. d) credibilitatea sursei. schimbarea atitudinii receptorului. in acelaşi timp. aceştia vor determina schimbarea atitudinii receptorului prin declanşarea mecanismului: a)asimilării interne. d) asemănării. b) identificării. c) incisivitatea sursei. ca urmare a modului în care vor fi percepuţi de receptori. prin declanşarea mecanismului acordului. d) mesaj bilateral. schimbarea atitudinii receptorului. b) putere. schimbarea atitudinii sale se realizează ca urmare a declanşării procesului: a) asimilării interne. d) imaginea formată. 152. de natură informală. 154. d) imaginea formată. Ansamblul valorilor declarate de organizaţie. c) incisivitatea sursei. în condiţiile în care emiţătorul este perceput exclusiv prin prisma caracteristicilor care-i conferă: a) incisivitate. în cadrul procesului de comunicare. alcătuieşte: a) imaginea reală a organizaţiei. 153. 147. In cazul în care. In cadrul procesului de comunicare. schimbarea atitudinii sale se realizează ca urmare a declanşării procesului: a) asimilării interne. de către o organizaţie. a unor mesaje c) emiterii. b) mesaj pozitiv. astfel. c) atractivitate. c) acordului: d) asemănării. d) credibilitate. a unor mesaje d) acţiunii unor factori externi. c) imaginea difuzată. b) atractivitatea sursei. 155. trecându-se sub tăcere eventualele sale slăbiciuni. de către o organizaţie. c) imaginea difuzată. d) asemănării. Fabricanţii de produse de înaltă tehnologie obişnuiesc să-şi recruteze reprezentanţii forţei de vânzare din rândul specialiştilor care posedă solide cunoştinţe tehnice. dar care admite. c) acordului. b) identificării. b) imaginea dorită de organizaţie. c) mesaj unilateral.

In procesul de comunicare.simţi. se recomandă ca cele mai puternice argumente să fie plasate: a) la începutul mesajului. se recomandă prezentarea celor mai puternice argumente la începutul mesajului atunci când: a) mesajul este de tip raţional.acţionezi . răspunsul acestuia se ierarhizează potrivit succesiunii de secvenţe: a) înveţi . 158. 160. b) acţionezi . c)când mesajele se referă la produse ieftine.acţionezi. iar receptorul mesajului este implicat puternic în procesul de cumpărare. In cazul mesajelor referitoare la produse a căror achiziţionare presupune un grad redus de implicare din partea cumpărătorului. înainte de toate. d) simţi . corespunde: a) abordării raţionale. Pornind de la ideea că.înveţi. iar implicarea receptorului mesajului în procesul de cumpărare este redusă. de regulă.înveţi. potrivit succesiunii de secvenţe: a) înveţi . d) o persoană neutra 162. în cazul receptorilor cu un nivel de inteligenţă mai scăzut. b) receptorul. sfaturi sau recomandări.simţi. în cadrul procesului de comunicare. 159.înveţi. In cazul în care produsul care face obiectul comunicării se diferenţiaza.acţionezi.simţi . c) înveţi . b) abordării comportamentale. Această abordare a demersurilor comunicaţionale are la bază: a) modelul marshallian. c) abordării psihologice. c) agenţia de publicitate. răspunsul acestuia se ierarhizează. d) teoria motivaţiilor. la explicaţii. . se poate obţine modificare mai importantă a opiniei acestora în direcţia dorită.înveţi. Indicaţi în ce situaţie se recomandă plasarea celor mai puternice argumente la mijlocul mesajului: a) când mesajul se referă la produse a căror cumpărare generează un risc minim: b)când mesajele se referă la produse cu un grad ridicat de implicare din partea cumpărătorului. dar cu un grad ridicat de implicţie emoţională din partea cumpărătorului. c) agenţia de publicitate. unii specialişti recurg. d) receptorul manifestă un grad ridicat de interes cu privire la conţinutul mesajului. considerabil în raport cu produsele concurente. c) înveţi . în conceperea mesajelor.simţi .simţi . 163. în cazul în care produsul care face obiectul comunicării nu se diferenţiază foarte mult în raport cu produsele concurente. b) mesajul este de tip emoţional. c) la sfârşitul mesajului. d) abordării psiho-sociale. b) la mijlocul mesajului: d) într-un mesaj ulterior. sau se poate folosi de reflexele deja dobândite de indivizi. demonstraţii. d) niciodată. d) simţi . în cazul problemelor care presupun un grad ridicat de implicare personală din partea receptorului.acţionezi . b) acţionezi . c) receptorul manifestă un grad scăzut de interes cu privire la conţinutul mesajului.acţionezi . d) o persoană neutra 161. dacă cel ce formulează concluziile este: a) emiţătorul.acţionezi . b) receptorul.157. este bine ca cel care formuleaza concluziile să fie: a) emiţătorul.simţi . consumatorul doreşte o garantare a rezultatelor pe care le poate obţine în urma utilizării /consumului produsului care face obiectul comunicării. 164. c) analiza tranzacţională: b) modelul freudian. Ideea potrivit căreia publicitatea poale crea reflexe condiţionate. 165.

d) psihologic. 174. arată ce este bine să cumperi. Procesul fundamentării strategiei globale a comunicaţiei de marketing are ca punct de plecare: a) fixarea coordonatelor imaginii globale a organizaţiei. emiţătorul explică ce anume trebuie făcut. prin intermediul unei publicităţi normative. b) copil liber. mesajul vizează receptorul aflat în starea de spirit: a) părinte. b) afectiv. Redresarea imaginii unei mărci reprezintă un obiectiv al demersurilor comunicaţionale. c) abordării strategice a comunicaţiei de marketing. b) afectiv. d) psihologic. 172. d) efectuarea opţiunilor strategice. corespunde: a) teoriei freudiene. consensul şi continuitatea demersurilor comunicaţionale sunt argumente importante în favoarea: a) construirii unui sistem complex al comunicaţiilor de marketing. a cărui realizare presupune intervenţii la nivel: a) cognitiv. b) derulării procesului de comunicare într-o manieră continuă.166. 173. b) copil adaptat. Abordarea potrivit căreia publicitatea are rolul de a interveni în calitate de stimul.Abordarea publicitară potrivit căreia. 170. d) elaborării unei campanii promoţionale. c) analiza tranzacţională. emiţătorul apreciază că demersul său va avea un impact mai puternic dacă se bazează pe norme. 167. b) teoriei motivaţiilor. mesajele emise evidenţiază faptul că marca promovată îi permite să se încadreze în normele unui grup. c) copil adaptat. pentru a determina receptorul să adopte comportamentul dorit de anunţător. b) fixarea coordonatelor imaginii comerciale a organizaţiei. are la bază: a) modelul marshallian. c) copil creator. c) formularea obiectivelor demersului comunicaţional. Coerenţa. d) modelul veblenian.Atunci când. Atragerea atenţiei publicului-tintă asupra caracteristicilor unui produs existent pe piată reprezintă un obiectiv al demersurilor comunicaţionale. în procesul de comunicare. a cărui realizare presupune intervenţii la nivel. d) psihologic. 175. c) teoriei stimulilor pozitivi. a) cognitiv.în cazul în care anunţătorul îşi propune să provoace cumpărarea impulsivă a produsului care face obiectul comunicării. valori. c)conativ. cum trebuie acţionat. interdicţii sau prejudecăţi.Atunci când. . educative. 6) vizează receptorul aflat în starea de spirit părinte: c) vizează receptorul aflat în starea de spirit copil liber. b) afectiv. c) conativ. d) copil creator. 169. a cărui realizare presupune intervenţii la nivel: a) cognitiv. d) teoriei vebleniene. acesta: a) îşi atribuie starea de spirit părinte. Creşterea cantităţilor consumate reprezintă un obiectiv al demersurilor comunicaţionale. 171. d) vizează receptorul aflat în starea de spirit copil creator. mesajul vizează receptorul aflat în starea de spirit: a) părinte autoritar. b) modelul freudian. c) conativ. d) adult. pentru a crea acel dezechilibru care permite motivaţiilor să depăşească frânele ce stau in calea cumpărării. 168.

în cazul în care publicul vizat este alcătuit din: a) consumatori. 184. c) conativ. pe pieţe relativ stabile. utilizarea specifică. asigurarea unei bune corelări a activităţilor din cadrul tuturor compartimentelor agenţiei de publicitate. c) testelor de notorietate. întrucât indică. b) relaţii publice . Factorii întâmplători. d) psihologic. 179. Stabilirea bugetului demersurilor comunicaţionale ca un procentaj din cifra de afaceri previzionată nu se recomandă în cazul: a) campaniilor de întreţinere. c) planificare. celor de la compartimentul. c) determinarea bugetului în funcţie de obiectivele vizate. testelor de verificare a memorării mesajului. d) campaniilor vizând reducerea efectelor sezonalitâţii. d) administrativ. Coordonarea întregului proces de realizare a unei campanii promoţionale. In cazul în care se doreşte determinarea modului în care au fost realizate obiective ce presupun intervenţii la nivel afectiv. b) prescriptori. Sincronizarea diferitelor momente ale organizării unei campanii. lucrează la compartimentul: a) relaţii cu clienţii. Prezentarea unor aspecte de natură obiectivă cu privire la activitatea si performanţele unei organizaţii presupune realizarea unor intervenţii la nivel: a) cognitiv. d) cercetare. b) relaţie. precum urgenţa servirii. . bj afectiv. constituie obiective ale celor care. utilizate în definirea ţintei demersurilor comunicaţionale. stabilirea unei legături între diferitele compartimente implicate în realizarea acesteia. c) trafic. testelor proiective. c) planificare. c)campaniilor de notorietate. b) campaniilor promoţionale organizate cu ocazia lansării unor noi produse. o atitudine pasivă din partea anunţătorului? a) stabilirea bugetului ca procentaj din cifra de afaceri previzionată. b) creaţie. reprezintă variabile de segmentare. fac parte din atribuţiile care revin.dezvoltare. într-o agenţie de publicitate. Care dintre următoarele metode de determinare a bugetului de comunicare este criticată de unii specialişti. d) cercetare. în opinia acestora. reprezintă atribuţii ce revin specialistilor din cadrul compartimentului: a) relaţii cu clienţii. specialiştilor din cadrul compartimentului: a) relaţii cu clienţii. Identificarea mecanismului comportamental care se declanşează in urma difuzării unui mesaj publicitar şi stabilirea a ceea ce trebuie spus pentru ca acest mecanism să funcţioneze în favoarea produsului promovat.176. c) trafic. d) media. c) reprezentanţii forţei de vânzare. b) alinierea la bugetele practicate de principalii concurenţi. b) creaţie. d) calcularea bugetului in funcţie de starea trezoreriei. 181. sau mărimea comenzii. instrumentele de evaluare sunt de tipul: a) b) 180. 183. 178. a) relaţii cu clienţii. d) tehnicilor de observare. d) organizaţii. în cadrul unei agenţii de publicitate. 177. Elaborarea conţinutului mesajelor publicitare şi propunerea modalităţilor de prezentare şi realizare finală a mesajelor. reprezintă atribuţii ce revin. 182. în cadrul unei agenţii de publicitate.

c) comunicare formală nonverbalâ.185.cîtire. 188. forma de comunicare specifică poartă denumirea de: a) b) comunicare interpersonală. d) stimularea unui comportament adecvat în raport cu organizaţia. este: a) organizaţiei cu 12%. Care dintre următoarele situaţii reflectă o abordare corectă a relaţiei dintre promovare şi comunicare în marketing? a) între comunicare şi promovare în marketing există un raport de la parte la întreg. ca şi pregătirea primelor contacte cu un nou client. creşterea notorietăţii ' . comunicare în masă. 190. d) comunicare verbală organizaţională. intră în atribuţiile celor de Ia compartimentul: a) relaţii cu clienţii: c) trafic.acela de "sucursală/ agenţie model” având la bază structura unui supemagazin. 192. b) comunicare interpersonală. d) comunicare continuă de tip formal. c) comunicare intragrup. d) comunicare intergrup. b) relaţii publice . în astfel de situatii . Ca orice alt tip de organizaţie. amenajare interioară a spaţiului de lucru. a) natura simbolurilor utilizate. Atunci când comunicarea se realizează prin intermediul proceselor de scriere. 186. d) natura destinatarului mesajului. c)între promovare şi comunicare în marketing există un raport de la parte la întreg.dezvoltare. în cazul în care. pentru a sugera transparenţa. 189. Numeroase instituţii financiar-bancare acordă o importanţă tot mai mare unor elemente precum arhitectonica şi designul spaţiului de lucru. 191. Un obiectiv de natură comunicaţională. Indicaţi care este. b) crearea unei imagini specifice mărcii produsului "X".Indicaţi natura comunicării specifice situaţiilor în care nu există preocupări de valorificare a valenţelor comunicaţionale ale acestor elemente: a) comunicare informală nonverbalâ. b) comunicare informală nonverbala. Conducerea acţiunilor de promovare a agenţiei de publicitate. b) între comunicare şi promovare există un raport de egalitate. d) administrativ. b) comunicare formală nonverbalâ. Precizaţi care este criteriul în funcţie de care pot fi identificate două forme de comunicare: comunicarea personală şi comunicarea organizaţională. specific comunicării comerciale. c) comunicare promoţională de tip informal. este vorba de: a) comunicare intrapersonală . Raiffeisen Bank. prestatorii de servicii comunică inclusiv prin intermediul unor elemente precum comportamentul personalului. d) comunicare personală. c) comunicare verbală. în procesul de comunicare. receptorul mesajului este chiar emiţătorul acestuia. b) natura mediilor de comunicare utilizate. a pus la punct un concept original . de pildă. sau stilul arhitectonic al clădirii în care funcţioneaza . c)pătrunderea companiei pe o nouă piaţă. natura comunicării: a) comunicare informală organizaţională. 187. gândire şi vorbireascultare. transformându-le in adevărate mijloace de comunicare. d) între promovare şt comunicarea specifică marketingului nu există decât o reia indirectă. c) natura şi obiectivele emiţătorului.

Atunci când organizaţia îşi propune ca. b) comunicare comercială emoţională.U. b) creşterea cotei de piaţă. b) comunicării comerciale emoţionale. d) să satisfacă mai bine nevoile curtierilor de spaţiu publicitar. Modul în care este apreciată valoarea financiară a organizaţiei de către comunitatea economică şi financiară. d) 1901. 200. b) comunicarea comercială şi comunicarea corporativă. prin intermediul comunicării. d) comunicare corporativă de tip informal 201. c) comunicare corporativă de tip formal. 198. oferind potenţialilor anunţători spaţiul publicitar necesar promovării produselor. 194. d) imaginii comerciale. d) corporativ. demersurile comunicaţionale ale organizaţiilor s-au înscris.U. Aceasta funcţiona ca reprezentant al unor publicaţii. d) corporativ. b) intern. c) comercial. este înfiinţată agenţia N. c)să ofere. c) imaginii tehnologice. b) 184l. b) intern. Indicaţi despre ce formă de comunicare este vorba: a) comunicare comercială raţională. Răspunzând cerinţelor specifice orientărilor vechiului concept de marketing. să determine consolidarea imaginii organizaţiei în rândul mediului administrativ-politic. 196. în prima jumătate a secolului al XX-lea. să determine creşterea frecvenţei de cumpărare a produsului marca "X".W. d) consolidarea imaginii organizaţiei în rândul opiniei publice. în sfera: a) comunicării comerciale raţionale. nemulţumiţi de modul în care erau concepute anunţurile lor publicitare. spaţiu publicitar pentru promovarea produselor.A. specific comunicării corporative. in cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea apare o nouă formă de comunicare. permiţând organizaţiei sâ-şi afirme individualitatea. comunicarea în marketing are drept componente: a) comunicarea formală şi comunicarea informală. 197. 195. Considerată precursorul agenţiei de publicitate moderne. Indicaţi anul în care a apărut această societate: a)1683. Un obiectiv de natură comunicaţională. prin evidenţierea performanţelor obţinute şi a personalitatii pe care i-o conferă propria cultură. a apărut cea dintâi societate de intermediere de pe piaţa publicităţii. Ca răspuns la exigenţele impuse de noua orientare către marketingul societal.A. În anul 1875. c) comunicării corporative. La iniţiativa lui Volney B. în S.193. 199. d) comunicarea promoţională şi comunicarea corporativă. c) 1875. c) comunicarea internă şi comunicarea externă. reprezintă fundamentul: a) imaginii sociale. ca reprezentant al unor publicaţii. în funcţie de natura obiectivelor urmărite. aceasta realizează o comunicare de tip: a) managerial. este: a) lansarea unui nou produs pe piaţă. Atunci când organizaţia îşi propune ca. Ayer&Sons. c) comercial. b) o mai bună colaborare cu mass media. în S. aceasta realizează o comunicare de tip: a} managerial. prin intermediul comunicării. aceasta urmărea: a) să satisfacă mai bine nevoile anunţătorilor. Prin modul său de funcţionare. . Palmer. d) comunicării informale. c)creşterea notorietăţii mărcii produsului "X" cu 20%. b) imaginii financiare.

la contribuţia adusă rezolvării problemelor de interes general. c)perioadei în care s-a dezvoltat comunicarea comercială emoţională. mass media sau puterea publică o au cu privire la integrarea companiei în viaţa comunităţii. b) performanţele tehnologice ale companiei. 205. 207. b) perioadei în care a apărut şi s-a dezvoltat comunicarea comercială raţională. c) preocupările companiei de a se integra în comunitate. . 209. 208. Potrivit opiniei lui Patrick d'Humieres. 206. d) perioadei în care apare şi se dezvoltă comunicarea corporativă. b) performanţele tehnologice ale companiei. Potrivit opiniei lui Patrick d'Humieres. Mesajele in cadrul cărora elementele de atractivitate se referă la caracteristicile psihologice şi simbolice ale obiectului comunicării poartă denumirea de: a) mesaje raţionale. Mesajele în cadrul cărora elementele de atractivitate se referă la caracteristicile obiective ale produselor/ serviciilor poartă denumirea de: a) mesaje raţionale. c) mesaje verbale. c)de a crea un bun climat în interiorul organizaţiei. era industrială corespunde: a) sfârşitului secolului al XVlIl-lea şi secolului al XlX-lea. comunicarea specifică marketingului are mai ales rolul: a) de a asigura desfăşurarea proceselor de management. 203. d) perioadei în care apare şi se dezvoltă comunicarea corporativă. Imaginea comercială a organizaţiei se formează în funcţie de: a) competitivitatea ofertei de muncă a organizaţiei.202. d) imaginii instituţionale. c) canale de comunicare sociale. în dezvoltarea sistemului comunicaţiilor de marketing. d) mesaje nonverbale. d) canale de comunicare nepersonale. în dezvoltarea sistemului comunicaţiilor de marketing. b) canale de comunicare expert. b) imaginii financiare. d) modul în care sunt percepute produsele/ mărcile produselor de către consumatori. d) mesaje nonverbale. c)perioadei în care s-a dezvoltat comunicarea comercială emoţională. 204. reprezintă fundamentul: a) imaginii sociale. b) perioadei în care a apărut şi s-a dezvoltat comunicarea comercială raţională. Indicaţi în care dintre următoarele tipuri de canale de comunicare se încadrează specialiştii independenţi care pot face aprecieri cu privire la producător şi la produsele sale: a) canale de comunicare mediatoare. d) modul în care sunt percepute produsele/ mărcile produselor de către consumatori. b) mesaje emoţionale. 210. b) mesaje emoţionale. c) preocupările companiei de a se integra în comunitate. Imaginea socială a organizaţiei se formează în funcţie de: a) competitivitatea ofertei de muncă a organizaţiei.c) imaginii tehnologice. c) mesaje verbale. era de marketing corespunde: a) sfârşitului secolului al XVlII-lea şi secolului al XlX-lea. d) de a crea o bună legătură cu furnizorii. Opinia pe care publicul larg. In relaţia dintre organizaţie şi angajaţi. b) de a asigura desfăşurarea proceselor de execuţie.

218. de comunicare pe termen scurt sau mediu. în numele direcţiei generale. Companiile care. antetul. urmăresc să construiască şi să susţină o imagine globală care să coincidă cu imaginea comercială a organizaţiei. 216. d) canalelor de comunicare formale. Mijloacele electronice de comunicare (benzi audio. valorile şi obiectivele organizaţiei. b) canalelor de comunicare nepersonale. d) buget operaţional. prin procesul de comunicare. Companiile care produc/ comercializează mai multe produse şi doresc să-şi construiască discursul în jurul a cel puţin două dintre acestea. b) sistem corporativ. c) serviciului de gestionare şi studii. d) directorului de comunicare. Pentru a-şi exprima identitatea. d) o strategie de comunicaţie cu obiect multiplu. realizate în scopul obţinerii unei imagini favorabile a organizaţiei. Aceste elemente sunt reunite sub denumirea de: a) sistem comercial. c) buget de funcţionare. d) o strategie de comunicaţie cu ţintă unică. Coordonarea tuturor activităţilor care contribuie la formarea imaginii globale a organizaţiei reprezintă una dintre responsabilităţile: a) serviciului de presă. designul exterior şi interior al clădirilor. b) buget de comunicare corporativă. 217. 214. b) o strategie de comunicaţie corporativă. d) buget operaţional. b) transmite. 213. şi una dintre următoarele responsabilităţi: a) culege şt transmite informaţii din rândul şi spre angajaţi. . Directorului de comunicare îi revine. c) serviciului de informare internă. 219. Bugetul care prevede cheltuielile necesare afirmării identităţii organizaţiei şi gestionării demersurilor comunicaţionale absolut necesare organizaţiei poartă denumirea de: a) buget de comunicare comercială. optează pentru: a) o strategie de comunicaţie cu ţintă unică.211. CD-uri etc. b) o strategie de comunicaţie cu ţintă multiplă. optează pentru: a) o strategie de comunicaţie comercială. 212. c) o strategie de comunicaţie mixtă. poartă denumirea de: a) buget de comunicare comercială. pe plan intern. b) serviciului de comunicare internă. o organizaţie are la dispoziţie o întreagă gamă de elemente. d) defineşte caietele de sarcini. benzi video.) fac parte din categoria: a) canalelor de comunicare personale. c) buget de funcţionare. Culegerea şi transmiterea de informaţii din rândul şi spre diferitele categorii de angajaţi reprezintă una dintre responsabilităţile: a) serviciului de presă. c) o strategie de comunicaţie cu obiect unic. b) buget de comunicare corporativă. 215. c)se ocupă de producţia suporturilor de informare internă. d) sistem de identificare informală. printre altele. c) canalelor de comunicare informale. Bugetul care prevede cheltuielile necesare organizării şi desfăşurării acţiunilor punctuale. c) sistem de identificare vizuală. precum: logoul. codurile vestimentare.

b) UAPR. în acelaşi timp.b) internă. ale clienţilor acestora şi ale mass media? a) IAA. . d) AROMAR. activând în domeniul publicităţii. d) serviciului de comunicare 220. serviciului de gestionare. Care dintre următoarele asociaţii profesionale. urmăreşte să reprezinte. interesele agenţiilor de publicitate. c) ESOMAR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful