Siti Masrina Binti Nian PISMP – PS 890914 – 12 – 5684 KONSEP TAMADUN • • Meliputi pencapaian tatasusila dan moral yang

tinggi serta kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna. Menjurus kepada perkara yang berkaitan dengan kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna semata – mata.

DEFINISI TAMADUN • Sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan ( seperti sains dan teknologi, kesenian, kesusasteraan dan lain – lain ) yang tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. CIRI – CIRI TAMADUN • Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atu beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota, Bandar, kepolisan atau madinah. • Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna berbanding sebelumnya seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang. • • Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi,

T. seperti konsep. sebab-musabab. perubahan dan kesinambungan dan penggunaan istilah yang tepat. OBJEKTIF • • • • • • • • memahami asas-asas ilmu sejarah. penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. memilih.W. kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. menilai dan mentafsir berkebolehan mengenal dan menilai pelbagai pendekatan. hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.perakaman. pentafsiran dan pendapat tentang perinstiwa sejarah berkebolehan memberikan gambaran yang jelas dan padat serta hujah yang logik berkebolehan menganalisis dan merumus serta berfikir secara kritis dan rasional berkeupayaan memahami proses perubahan masyarakat dan tamadun mengukuhkan pemahaman tentang sejarah Malaysia dan kaitannya dengan sejarah luar Malaysia menghayati dan mengambil iktibar daripada sejarah MATLAMAT • bermatlamatkan penyempurnaan hubungan manusia dengan Allah S. berkebolehan mengendalikan sumber sebagai bukti sejarah seperti mengumpul. kesenian. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. • Kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan. . • • Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan.

pendidikan. mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kepada kesejahteraan kehidupan mereka di atas muka bumi ini melalui sumber alam yang sedia ada. • • mengatur serta menyempurnakan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. pemahaman dan penghayatan tentang sejarah. kegiatan ekonomi. hal pentadbiran.T.• • • Tingkatkan penegtahuan. keluarga. kebudayaan dan segala bidang kehidupan manusia. pembentukan institusi pemerintahan. pembentukan masyarakat. . mengatur dan menyempurnakan hubungan manusia dengan manusia yang meliputi pembentukan sahsiah. hidup berjiran. mengatur dan menyempurnakan hubungan manusia dengan Penciptanya iaitu Allah S.W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful