P. 1
Nefelim

Nefelim

|Views: 24|Likes:
Published by Michalis Coral ⓭

More info:

Published by: Michalis Coral ⓭ on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

Οι Νεφελίμ ήταν μια προκατακλυσμιαία φυλή, που στη Βίβλο αναφέρονται ως

γίγαντες. Ήταν, όπως λέγεται, τα παιδιó που γεννή0ηκαν από τις «κόρες...
των αν0ρ6πων», και τους «Yιοúς του Oεοú». Eίναι υ¢ίστης σημασίας να
σημειω0εί ότι αναφέρονται σ¿εδόν ταυτό¿ρονα με τη δήλωση του Oεοú ότι
0α κατóστρεφε τη γη με πλημμúρα και φαίνεται απ' αυτή τη σ¿έση ότι η
επίδρασή τους στο αν0ρ6πινο γένος ήταν μια απ' τις βασικές αιτίες που
προκóλεσαν την καταστροφή.
AιαβóÇουμε στο βιβλίο της Iένεσις 6:1-7
Oταν οι óν0ρωποι óρ¿ισαν να αυÇóνονται αρι0μητικó πóνω στη γη και
γεννοúσαν κόρες,
Οι γιοι του Oεοú είδαν ότι οι κόρες των αν0ρ6πων ήταν όμορφες και
παντρεúτηκαν όσες απ' αυτές διóλεÇαν.
Tότε ο KYPIΟ2 είπε, «Tο Hνεúμα Mου δε 0α μείνει με τον óν0ρωπο για πóντα,
κα06ς αυτός είναι 0νητός. Οι μέρες του 0α είναι εκατόν είκοσι ¿ρόνια.»
Οι Νεφελίμ ήταν στη γη εκείνες τις μέρες - κα06ς και μετó - όταν οι γιοι του
Oεοú πήγαν στις κόρες των αν0ρ6πων και έκαναν μαÇί τους παιδιó. Ήταν οι
ήρωες απ' τα αρ¿αία ¿ρόνια, óντρες Çακουστοί.
Ο KYPIΟ2 είδε πόσο μεγóλη εί¿ε γίνει η κακία του αν0ρ6που στη γη, και ότι
κó0ε διó0εση των σκέ¢εων της καρδιóς του ήταν πóντα μόνο πονηρή.
Οι Νεφελίμ ήταν μια φυλή γιγóντων που προέκυ¢ε απ' τη σεÇουαλική ένωση
των υι6ν του Oεοú (ενδε¿ομένως έκπτωτων αγγέλων) με τις κόρες των
αν0ρ6πων. Mεταφρασμένο απ' τα Eβραïκó κείμενα, το «Nephííím» σημαίνει
«έκπτωτοι». Ήταν Çακουστοί για τη δúναμή τους, την ανδρεία τους, κα06ς
και μια μεγóλη ικανότητα για αμαρτίες.
H προέλευση των Νεφελίμ Çεκινó με μια ιστορία των έκπτωτων αγγέλων. Ο
Shemhazaí (2εμ¿αÇóι), ένας υ¢ηλόβα0μος óγγελος, ηγή0ηκε μιας
σ¿ισματικής ομóδας αγγέλων που κατέβηκε στη γη για να κα0οδηγήσει τους
αν0ρ6πους στο δίκαιο δρόμο. H κα0οδήγηση αυτή συνε¿ίστηκε για μερικοúς
αι6νες, αλλó σúντομα οι óγγελοι óρ¿ισαν να αποÇητοúν τις γήινες γυναίκες.
Mέσα στη λα¿τóρα τους, οι έκπτωτοι óγγελοι οδήγησαν τις γυναίκες στη
μαγεία και τα Çόρκια, Çευγóρωσαν μαÇί τους και δημιοúργησαν υβριδικοúς
απογόνους. H δúναμή τους ήταν αÇιο0αúμαστη και οι ορέÇεις τους
τερóστιες. Aφοú καταβρό¿0ισαν όλα τα απο0έματα του αν0ρ6πινου γένους,
óρ¿ισαν να καταναλ6νουν και τους ίδιους τους αν0ρ6πους. Οι Νεφελίμ
επιτί0ονταν στους αν0ρ6πους και τους καταπίεÇαν και ήταν η αιτία που
προκóλεσε μαÇική καταστροφή στη γη.
Aúο κείμενα ουσιαστικής σημασίας για την ιστορία των Νεφελίμ, η Βίβλος
και οι Hóπυροι της Νεκρóς Oóλασσας, αναφέρουν διóφορα ονόματα γι'
αυτοúς.
2ε διóφορα κομμóτια παρα0έτονται τα διαφορετικó είδη αυτ6ν των
γιγóντων. Aναφέρονται με πολλοúς τρόπους, ως Ením, ή «Tρόμοι» (Iέν.14:5,
Aευτ.2:1Ο), Rephaím, ή «Aυτοί που Hροκαλοúν EÇασ0ένιση» ή «Οι Νεκροί» (2
2αμ.23:13, 1 Xρον.1I:15), Gíbborím, ή «Iιγóντιοι Ήρωες» (I6β 16:4),
Zamzummím, ή «Eπιτυ¿όντες» (Aευτ.2: 10), Anakím, ή «Mακρυλαίμηδες»
(Aευτ.2:1Ο, I6β 11:22, 14:15) και Awwím ή «Kαταστροφείς» και «4ίδια».
2τα κείμενα αυτó αναφέρονται επίσης και óλλοι γίγαντες, όπως ο Iολιó0 (2
2αμ.21: 19), ένας γίγαντας με δ6δεκα δó¿τυλα στα ¿έρια και δ6δεκα στα
πόδια, που αναφέρεται ως ένας απ' τους Rephaím (2 2αμ.21 :20), κι ένας
¢ηλός Aιγúπτιος (1 Xρον.11 :23). Tο κείμενο των Aρι0μ6ν 13:26-33
περιγρóφει τους Νεφελίμ της Xαναóν που είδε ο Iησοúς και αργότερα óλλοι
Eβραίοι κατóσκοποι. Eπιπλέον, σúμφωνα με τις Iουδαïκές λαïκές παραδόσεις,
κóποιος απ' τους Νεφελίμ, ο Arba, έ¿τισε μια πόλη, τη Kíríath Arba, που
ονομóστηκε έτσι απ' τον ιδρυτή της και σήμερα είναι γνωστή ως Xεβρ6να.
H κακοή0εια των Νεφελίμ έφερε μαÇί της κι ένα βαρú φόρο αίματος. Tο
Iένεσις 6:5 αναφέρεται στη διαφ0ορó που εί¿αν επιφέρει οι Νεφελίμ ανóμεσα
στους αν0ρ6πους και στους εαυτοúς τους: «ο Kúριος είδε πόσο μεγóλη εί¿ε
γίνει η κακοή0εια του αν0ρ6που στη γη ... » H σατανική τους ανταρσία εί¿ε
Çεσηκ6σει τόσο την οργή, όσο και τη λúπη του Oεοú. tτσι ο Oεός έστειλε
τον óγγελο Iαβριήλ να ανó¢ει έναν εμφúλιο πόλεμο ανóμεσα στους Νεφελίμ.
EπέλεÇε, επίσης, τον Eν6¿, έναν δίκαιο óν0ρωπο, για να ενημερ6σει τους
έκπτωτους αγγέλους για την απόφαση που εί¿ε πóρει γι' αυτοúς και τα
παιδιó τους. Ο Oεός δεν óφηνε κα0όλου ήσυ¿ους τους έκπτωτους αγγέλους,
κα06ς δεν μποροúσαν να σηκ6σουν τα μóτια τους στον ουρανό και
αργότερα επρόκειτο να αλυσοδε0οúν. Tο τέλος των Νεφελίμ ήρ0ε με τον
πόλεμο που πυροδότησε ο Iαβριήλ, στον οποίο οι γίγαντες τελικó αφóνισαν ο
ένας τον óλλο.
íínk http://en.wíkípedía.org/wíkí/Nephííím
Aπό το βιβλίο "Tα μυστικó του τρίτου Ναοú του 2ολομ6ντος" AHMHTPA
HAHAAAKH
-------------------------
H εδρα των Νεφελιμ βρισκεται στην ερημο Tακλα Mακαν, στην επαρ¿ια Eιν
Iιανγκ, στην Βορεια Kινα. Tο ονομα Tακλα Mακαν στην τοπικη γλωσσα
σημαινει μπαινεις μεσα αλλα δεν βγαινεις εÇω. Eκει λοιπον υπαρ¿ει μια
παναρ¿αια και τεραστιων διαστασεων πυραμιδα που στην κορυφη της
καποτε υπηρ¿ε ο ναος του Βααλ. Kατω λοιπον απο την αρ¿αια αυτη πυραμιδα
η οποια ονομαÇεται Aευκη Hυραμιδα, υπαρ¿ει μια υπογεια πολιτεια που
ονομαÇεται Mα¿-Tανε που στην γλωσσα των Να¿ρμπεν σημαινει Aευκη
Hολιτεια.
Tο Aευκο Aδελφοτατο για το οποιο και οι γεροντες του Aγιου Ορους
γνωριÇουν ειναι ουσιαστικα ενα 12μελες συμβουλιο το οποιο αποτελειται
απο Νεφελιμ και αλλους αρ¿εγονες δαιμονες οι οποιο ειναι ο AÇαÇελ, ο
AÇαÇελον, ο AÇαραντελ και ο AÇαελ. 2τους τεσσερις αυτους δαιμονες-
αγγελους, 0α δο0ει εÇουσια να κανουν μεγαλες καταστροφες πανω στην γη
στα εσ¿ατα ¿ρονια.
2ε συνδιασμο με την ιστορια και την προφητεια του Aγιου Aνδρεα
Hροφητεια του Aγιου Aνδρεα
--------------------------------------------------------------------------------
Hροφητεια του Aγιου Aνδρεα, δια το Xριστο σαλός, σ¿ετικα με τα οσα 0α
γινουν κατα την συντελεια του κοσμου
Kατó τό έτος έκείνο 0' ανοίÇει ό Kúριος τίς πúλες τ6ν 1νδι6ν ποú έκλεισε ό
βασιλιóς τ6ν Mακεδόνων AλέÇανδρος. Oó βγοüν τότε απ' έκεί οί
έβδομηκοντα δúο βασιλείς μέ τόν λαό τους, τó λεγόμενα βδελυρó έ0νη, ποú
είναι πιό σι¿αμερó όπό κó0ε óηδία καί δυσωδία. Aúτó 0ó διασκορπισ0οüν σ'
ολο τόν κόσμο. Oó τρ6νε Çωντανοúς τοúς óν0ρ6πους καί 0ó πίνουν τό αίμα
τους. Oó καταβρο¿0ίÇουν έπίσης μέ μεγóλη ηδoνή μúγες, βατρó¿ους, σκυλιó
καί κó0ε óκα0αρσία. Aλλοίμονο στίς περιο¿ές, απ' οπου 0ó περóσουν! Aν
είναι δυνατόν, Kúριε, óς μην úπóρ¿ουν τότε Xριστιανοί! IνωρίÇω δμως οτι
0α úπóρ¿ουν.
'Eκείνες οί ημερες 0α σκοτεινιασουν, σóν νó 0ρηνοúν στόν óέρα για οσα
óποτροπιαστικó 0ό διαπρóÇουν έκείνα τó σι¿αμερó έ0νη. O ήλιος 0ό γίνει
σαν αίμα, έν6 n σελnνη κι ολα τό óστρα 0ó σκοτισ0ουν, κα06ς 0α τó
βλέπουν έπανω στή γη νó συναγωνίÇωνται στην óκα0αρσία. Aúτοί οί λαοί 0ό
κατασκα¢ουν τη γη, 0ó κóνουν απο¿ωρητηρια τό 0υσιαστήριο, καί 0ó
βóλουν τό αγια σκεúη σέ óτιμωτικη ¿ρηση. Tότε οσοι 0ó κατοικουν στήν
Aσία, óς φúγουν στό νησιó τ6ν Kυκλóδων -Iιατί τα ρυπαρó έ0νη δέν 0ó πóνε.
Tι διαβασαμε μολις παραπανω; Οτι ο Mεγας AλεÇανδρος κατα την
εκστρατεια του στα βα0η της Aσιας εκλεισε μεσα στην γη τα βδελυρα ε0νη,
τους Iωγ και τους Mαγωγ, σφραγιÇοντας πυλες που τα κρατουσαν
παγιδευμενα. Aεν Çερουμε βεβαια αν ο AλεÇανδρος ει¿ε αυτο σαν σκοπο ή
απλα προεκυ¢ε στην πορεια. 2ημασια ε¿ει οτι διαβαÇουμε οτι αυτο εγινε και
σιγουρα δεν ειναι τυ¿αιο γεγονος. Aς παρουμε τα πραγματα με την σειρα για
να καταλαβουμε ολοι μας...
Tι μας λεει η αποκαλυ¢η για τις πυλες;
Kα06ς λοιπόν 0α οδεúει ο κόσμος προς το τέλος του 0α ανοίÇει ο Oεός (δια
Aγγέλου Tου) τις "HYAE2". 2την αποκóλυ¢η του Iωóννου, κεφ κ' στι¿. 9. λέει
"και ανέβησαν επί το πλóτος της γης". Aνεβαίνει κóπου, κóποιος που είναι
κóτω. Aρα η γη "Iωγ και Mαγ6γ" (Aποκ. Iωóνν. κ 8) βρίσκεται υπόγεια.
2την Aποκóλυ¢η (Aποκ. Iωóνν. 0 1-2-3) λέει "και εδό0η αυτ6 η κλεις του
φρέατος της αβúσ*σου και ήνοιÇε το φρέαρ της αβúσσου και ανέβη καπνός
εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου καιομένης και εσκοτίσ0η ο ήλιος και ο
αήρ εκ του καπνοú του φρέατος. Kαι εκ του καπνοú εÇήλ0ον ακρίδες εις την
γην και εδό0η αυταίς εÇουσία ως έ¿ουσιν εÇουσίαν οι σκορπιοί της γης".
Βλέπουμε ότι ανοίγει το φρέαρ της αβúσσου και από τα έγκατα της γης
βγαίνουν περίεργα όντα για να βασανίÇουν τους αμαρτωλοúς. (Aποκ. 0 7).
"Kαι η φοβερó μορφή των δαιμονικ6ν και κακοποι6ν αυτ6ν όντων και ο
τρομερός και πνευματικός οπλισμός των είναι ό¿ι μόνον τρομακτικó και
επιβλητικó αλλó και δελεαστικó", Mας μιλó επομένως η Aποκóλυ¢η για
περίεργα όντα, που εκτός από την τερατόμορφη ό¢η τους έ¿ουν και
"πνευματικό οπλισμό", δηλαδή έ¿ουν τη δυνατότητα δια της σκέ¢ης και μόνο
να ενεργοúν.
Hοια ηταν η σ¿εση του Mεγαλου AλεÇανδρου με τις πυλες;
2υμφωνα με την προφητεια του Aγιου Aνδρεα, ο Mέγας AλέÇανδρος
εÇεστρóτευσε στην Aνατολή με αποστολή να κλείσει τις "πúλες" που εί¿αν
ανοίÇει, με αποτέλεσμα αρκετοί από τα ρυπαρα ε0νη να βγουν στην
επιφóνεια. H προφητεία μας μιλó επομένως για μία 0εïκή αποστολή του
Mεγóλου AλεÇóνδρου. Mόνον από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν οúτε
κίναιδος, οúτε παιδεραστής, οúτε διεστραμένος, οúτε κατα συρροήν
σφαγέας των λα6ν, αλλó ένας υπηρέτης του Oεοú.
Mας μιλó επίσης ο Aγιος Aνδρέας για "ρυπαρó έ0νη, τα βδελυρ6τατα πóσης
συ¿ασίας και δυσωδίας και διασκορπισ0ήσονται εν ταις ¿6ραις ταις υπ'
ουρανόν". Tα ρυπαρó λοιπόν έ0νη, δεν Çουν "υπ' ουρανόν"; Zουν τ6ρα
δηλαδή υπόγεια; Iιατί τονίÇει ο Aγιος Aνδρέας ότι 0α διασκορπισ0οúν στις
¿6ρες κóτω από τον ουρανό;
Tι γνωριÇουμε για τα "ρυπαρα ε0νη" ή αλλι6ς Iωγ και Mαγ6γ;
2úμφωνα λοιπόν με τις ελó¿ιστες δημοσιοποιημένες πηγες, που είναι η
αρ¿αία ελληνική μυ0ιστορία, η Hαλαιó Aια0ήκη και ο απόκρυφο βιβλίο του
Eν6¿, κóποιοι ... σúμφωνα με την Hαλαιó Aια0ήκη (Iένεση, κεφ 6, 1-2), οι
Eλο¿ίμ, παρó το 0έλημα του Oεοú συνεβρέ0ηκαν με τις κόρες των αν0ρ6πων
και δημιουργή0ηκαν όντα, πλóσματα, Çε¿ωριστó μεν, αποκυήματα πρóÇεως
ανομίας δε.
Tα πλóσματα αυτó πολέμησαν μεταÇú τους και οι νικητές έκλεισαν τους
ηττημένους στα "Tóρταρα", σφραγίÇοντας τους μέσα στη Iη με ειδικές
"πúλες" που τίποτε δε μποροúσε 0εωρητικó να τις ανοίÇει. Οι νικητές
παρεÇετρóπησαν παίÇοντας το 0εοί και 0εές μεταÇú των αν0ρ6πων, αφοú οι
δυνóμεις τους και οι ικανότητές τους ήσαν υπε*ρóν0ρωπες. tτσι σταδιακó
περιορίστηκαν και οι τελευταίοι στο εσωτερικό της Iης.
Tα λεγόμενα "πρωτόκολλα των σοφ6ν της 2ι6ν" λένε: "όταν οι παλιοί
κóτοικοι της Iης, (τα βδελυρó έ0νη), 0α πολεμήσουν με τους "καινοúργιους"
(αν0ρ6πους), τότε 0α γίνει ένας πόλεμος που όμοιός του δεν Çανóγινε πóνω
στον πλανήτη".
Ο Aγιος Aνδρεας μας μιλαει για 72 βασιλεις, πι0ανοτατα για 72 ομαδες
αν0ρωπων...
Hοια ειναι η γη των Iωγ και Mαγωγ;
Οι υπο¿0όνιες ¿6ρες που στεγóÇουν όλους αυτοúς, δηλαδή τα "ρυπαρó έ0νη"
στην Aποκóλυ¢η ονομóÇονται γη των Iωγ και Mαγ6γ. Ο Aγιος Aνδρεας
μιλαει για "Iνδαλία" δηλαδη για την περιο¿η της Iνδιας και πι0ανοτατα και
των Iμαλαïων ενω κατα αλλα βιβλια πυλες υπαρ¿ουν και αλλου...
Tι γνωριÇουμε για τις πυλες;
Οι "Húλες" ήταν απαραβίαστες. Tα υπόγεια γένη, απόρρεια επιμειÇι6ν με
αν0ρ6πους αυÇóνονταν και πλη0úνονταν και μερικές από τις "πúλες"
τú¿αινε, πριν έλ0ει ο Xριστός να "ανοίγουν". Tότε Çε¿ωριστοί óν0ρωποι με
πίστη στον ένα Oεό αναλóμβαναν το σφρóγισμó τους. Tο τελευταίο
καταγεγραμμένο μóÇεμα των "διαφυγόντων" "υπο¿0ονίων" και το σφρóγισμα
των "πυλ6ν" που εί¿αν ανοίÇει είναι αυτό που διαβóÇουμε στο κείμενο του
Aγίου Aνδρέα.
IνωριÇουμε επισης απο κειμενο του 15ου αιωνα (το οποιο και κατε¿ω) του
οποιου ο συγγραφεας παραμενει αγνωστος, οτι ο AλεÇανδρος εκλεισε τα
βδελυρα ε0νη με ¿αλκινες πυλες οι οποιες περιβαλλονταν απο "ασúγκριτον
úαλο". Aηλαδη, επειδη ο ¿αλκος απο μονος του δεν ηταν αρκετος και
μπορουσε να σπασει περιβλη0ηκε με ενα ειδος γυαλιου ασυγκριτου, που
πι0ανοτατα να σημαινει καποιο ειδος ενεργειακου πεδιου.
Eτσι οι πυλες περαμενουν σφραγισμενες με¿ρι να ερ0ουν τα εσ¿ατα ¿ρονια
και οπως ειδαμε παραπανω στην Aποκóλυ¢η να ανοι¿0ουν απο τον Aγγελο
του Oεου. Να τονισω οτι υπαρ¿ει στην κατο¿η μου και κειμενο του 7ου αιωνα
το οποιο δικαιωνει και επιβεβαιωνει και παλι τον Aγιο Aνδρεα, οτι δηλαδη ο
AλεÇανδρος σφραγισε αυτες τις πυλες. Tα κειμενα αυτα ειναι στην δια0εση
σας και εφοσον τα Çητησετε 0α ¿αρω να τα μοιραστω μαÇι σας.
Iιατι δεν γνωριÇουμε κατι περισσοτερο για τις "πυλες";
Kατ' αρ¿ήν για αυτές τις δραστηριότητες του AλεÇóνδρου ουδείς γνωρίÇει,
αφοú όλα τα σ¿ετικó αρ¿αία κείμενα αποκρúπτονται επιμελ6ς. 2ας
διαβεβαι6νω όμως, ότι υπóρ¿ουν πολλές πηγές που μας μιλοúν για τις
"πúλες". Tα γραπτó αυτó όμως κρúβονται καλó σε βιβλιο0ήκες στα
Iεροσόλυμα, το Βατικανό, τη Νεβóδα και τη Mακεδονία....
ο AλεÇανδρος εκλεισε τους Νεφελιμ, τα ρυπαρα ε0νη δηλαδη, κατω απο
πυλες (δηλαδη κατω απο την Aευκη Hυραμιδα) το 326π.¿. κα06ς και πúλες
που βρίσκονται στην Iνδια. Να τονισω οτι πυλες υπαρ¿ουν και σε αλλα μερη
της γης, οπως και στο Βορειο Hολο. Iια την ακριβεια εκλεισε 72 βασιλεις
οπως μας λεει ο Aγιος Aνδρεας. Aυτα λοιπον οι Βασιλεις ειναι που 0α βγουν
εÇω στα εσ¿ατα ¿ρονια μαÇι με τους ακολου0ους τους και 0α βασανιÇουν το
κοσμο.
Aεν 0α τον σκοτωνουν αλλα 0α τον βασανιÇουν με¿ρι να δε¿τουν το
σφραγισμα. Ο Aγιος Aνδρεας μιλαει οτι η εÇοσια τους πανω στην γη 0α
κρατησει για 660 ημερες ενω στο ¿ωριο που ακολου0ει απο την Aποκαλυ¢η
γινεται λογος για 5 μηνες μονο, δηλαδη για 150 ημερες, γιατι ο κοσμος δεν
0α αντε¿ει περισσοτερο. 4ανταστείτε τι ε¿ουμε να τραβηÇουμε δηλαδη.
|Aποκóλυ¢η Kεφ. O´10 : και ε¿ουσιν ουρας όμοίας σκορπίοις και κέντρα, και
εν ταίς ουραίς αυτ6ν εÇουσίαν ε¿ουσι του αδικησαι τους αν0ρ6πους μηνας
πέντε|
Aν διαβασετε στην προφητεια του Aγιου Aνδρεα, λεει πως Oó τρ6νε
Çωντανοúς τοúς óν0ρ6πους καί 0ó πίνουν τό αίμα τους. Oó καταβρο¿0ίÇουν
έπίσης μέ μεγóλη ηδoνή μúγες, βατρó¿ους, σκυλιó καί κó0ε óκα0αρσία.
Aλλοίμονο στίς περιο¿ές, απ' οπου 0ó περóσουν!
Hανω σε αυτο ε¿ω να σας πω οτι συμφωνα με πηγες, οι Νεφελιμ ε¿ουν
εκτροφεια κλωνοποιημενων αν0ρωπων που τους ¿ρησιμοποιουν σαν δουλους
και σαν τροφη. EαφνιαÇεστε ε; Iια τους Νεφελιμ οι αν0ρωποι δεν ειναι
τιποτα αλλο απο εκτρεφομενα Çωα και στην γλωσσα τους μας λενε Iκοïμ,
που σημαινει καταναλωσιμος.
Οι Νεφελιμ, δεν μπορουν να βγουν απο τις πυλες, παρα μονο οι πολυ
πνευματικα ισ¿υροι απο αυτους, οταν καποιος τους καλεσει οπως γινεται και
με το καλεσμα απλων δαιμονων. Tην επανοδο τους στη γη την ονομαÇουν
Mεγαλη Eπιστροφη. Tις πυλες αυτες 0α ανοιÇει ο αντι¿ριστος στα εσ¿ατα
¿ρονια. Aεν ειναι τυ¿αιο που ε¿ει ειπω0ει οτι οι μαρτυρες αυτων των ¿ρονων
0α ειναι οι μεγαλυτεροι ολων των επο¿ων...
Tα ονοματα των 72 Βασιλειαδων ειναι τα ακολου0α: Βóαλ, Aγóρης,
Βασσαγός, Mαρμπóς, 2αμιγκινó, Βαλεφόρ, Βαρβóτος, Aμοúν, Mπουέρος,
Hαίμων, Iουσίων, Mπέλε0, 2ίτρι, AερóÇ, Mπóλαμ, Kαμίων, Eλιγ6ν, Βότις,
Zεπóρ, Βα0ήν, 2óλλος, MóραÇ, Hοúρσων, 1πος, Ναβήριος, Aίημ, Iκλóσια
Aαμπολóς, Mπιοúν,Mπερί0, Pονοβέ, 4ορνέας, Aσταρω0, 4όρας, Aσμουδαίος,
Iκεóπ, 4ορφοúρ, Mαρ¿ωσιóς, 2τόλας, 4οίνιÇ, Xóλφας, Móλφας, Pαοúμ,
4ωκαλόρ, Βεπóρ, 2αÇ, 2αμπνόκ-Pα, Βινέ, Mπιφρόνς, Βουóλ, Xααγκεντί,
Kροσσέλ, 4ουρκóς, Mουρμοúρ, Ορομπóς, Iκρεμορú, Οσέ, Aλλόκες, Οριóς,
Βαπουλó, Zαγκóν, Βαλóκ, Aντρóλ, Xαουρές, Aνδρέαλφος, Kιμεγές,
Aμδουσιóς, Βελιóλ, Ντεκαρóμπια, Aμú, 2ήρε, Aανταλίων και Aνδρομóλιος.
Kó0ε ενας απο αυτους διευ0υνει και ενα συγκεκριμενο τομεα πανω στην γη,
απο τις 0ετικες επιστημες με¿ρι τις βιομη¿ανιες καλληντικων και ρου¿ων.
Eλεγ¿ουν την show bíz, την πορνεια, τα ναρκωτικα με¿ρι τις παιδικες
τροφες. Tιποτα δεν δοιηκειται απο τις κυβερνησεις μας. Οι πολιτικοι που τις
αποτελουν ειναι απλα μαριονετες και εκτελουν τις εντολες τους. Oελετε
πραγματι να δειτε τι σημαινει μαριονετα; Aειτε το ακολου0ο βιντεο και πως
εμφανιÇεται ο Bííí Cíínton, στην διαρκεια διαλλειματος συνεντευÇης κατα το
μακιγιαρισμα και τρελα0ειτε....δεν αντιδρα...
http://www.youtube.com/watch?v=t3duEgdíkug
Oελετε τωρα να δειτε πως οι Νεφελιμ Çουν αναμεσα μας; Οριστε λοιπον... Οι
Νεφελιμ καταλαμβανουν σωματα αν0ρωπων. Οι Νεφελίμ που «Çουν ανóμεσó
μας» είναι ¿ωρισμένοι σε δúο κλóδους. 2τους διοικητικοúς και στους
παρατηρητές. Οι «διοικητικοί» προω0οúν τα νομοσ¿έδια και τα διατóγματó
τους στους δή0εν τόπους λή¢ης αποφóσεων, στα ελεγ¿όμενα κοινοβοúλια
και τον ΟHE και τους óλλους διε0νείς οργανισμοúς. Aέω ελεγ¿όμενα
κοινοβοúλια, επειδή υπóρ¿ουν και εκείνα στα οποία ο έλεγ¿ος δεν είναι
απόλυτος.
Οι παρατηρητές, που είναι και οι περισσότεροι, συμμετέ¿ουν στα κέντρα
αποφóσεων σε όλο τον κόσμο και κυρίως Çοúν σαν απλοί πολίτες σε όλη την
υφήλιο για να αφου κρóÇονται τον πραγματικό παλμό των λαïκ6ν μαÇ6ν.
Mπορεί να είναι ο γείτονας της διπλανής πόρτας, ο φοúρναρης της γωνίας, ο
ταÇιτÇής που περνó από μπροστó μας, ο γιατρός που εμπιστευόμαστε και
οúτω κα0' εÇής.
H επιρροη των Νεφελιμ
Οι εργασιακοί νόμοι εÇασφαλίÇουν τους ¿αμηλοúς μισ0οúς και το κλείσιμο
των μικρ6ν επι¿ειρήσεων, αφοú τα πραγματικó έÇοδα μιας επι¿είρησης για
έναν μισ0ό 600 ευρ6 είναι τουλó¿ιστον 1100 ευρ6. Hοú πóνε τα 500 ευρ6
που παίρνει το «κρóτος» και δεν παίρνει ο εργαÇόμενος;
Kαμία κυβέρνηση δεν γνωρίÇει τις μακροπρό0εσμες συνέπειες έστω και μετó
από δέκα μόνο ¿ρόνια, των νόμων που ¢ηφίÇει και της έρ¿ονται έτοιμοι
πακέτο δή0εν από το διε0νές νομισματικό ταμείο για την καλúτερη
αÇιοποίηση των δανείων που εγκρίνονται για να ¿ορηγη0οúν από την
παγκόσμια τρóπεÇα.
Oλοι, μα όλοι οι νόμοι, ετοιμóÇονται και εγκρίνονται από τις
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των Νεφελίμ στη Mα¿-Tανέ. Οι όποιες
αλλαγές που τυ¿όν 0α γίνουν τοπικó είναι ανοúσιες και εÇυπηρετοúν ατομικó
συμφέροντα.
H συν0εση της ατμοσφαιρας αλλαÇει σταδιακα, αφενος μεν για να
εÇασφαλισει την 0νησιμοτητα των αν0ρωπων, αφετερου δε για να βολευει
τους Νεφελιμ οταν επιστρε¢ουν στην επιφανεια.
Tα παρακóτω αποτελουν αποσπóσματα απο το βιβλιο του A.Hερóκη
"Aντι¿ριστος - Tο βδελυγμα της ανομίας". Tα παρακóτω τα έ¿ω συγκρίνει με
το βιβλίο του Aγιορείτη Mονα¿οú Hαρ0ένη "2ιωνιστικη 2υνωμοσια -
Aνησυ¿ητικα σημεία των καιρ6ν" Eκδοσεις 2τερέωμα και συμφωνουν σ¿εδόν
σε όλα...H διαφορα είναι ότι ο Hερóκης κóνει νίÇη για "όντα" εν6 ο Mονα¿ός
Hαρ0ένης δεν αναφέρει αυτή την λέÇη. Kατó τα óλλα δεν υπóρ¿ει καμία
απολúτως διαφορó.
Eίναι εντελ6ς óγνωστο από πότε υπóρ¿ει στην Aσία, στην έρημο Tóκλα
Mακóν της Kίνας, μια ομóδα ατόμων, που ονομóÇεται AEYKΟ AAEA4ATΟ. H
ομóδα αυτή, που έ¿ει τη δική της 0ρησκευτική πίστη, έ¿ει έναν κυρίως
στό¿ο, την εÇαφóνιση όλων των 0ρησκει6ν στον πλανήτη Iη και την
επικρóτηση της δικής της 0ρησκείας και κóστας και πολλοúς σκοποúς, όσον
αφορó τη μετέπειτα διοίκηση του πλανήτη και της αν*0ρωπότητας.
EικóÇεται ότι το μίσος, που έ¿ουν εναντίον των αν0ρ6πων, 0α μποροúσε να
προέρ¿εται μόνον από 'μη αν0ρ6πους', δηλαδή από μη γήινα όντα.
Aια0έτουν μεγóλες γν6σεις μαúρης μαγείας, óριστη γν6ση του οργανισμοú
των αν0ρ6πων, τέλεια γν6ση του τρόπου σκέ¢ης μας, των δυνατοτήτων του
νευροφυσιολογικοú μας συστήματος, μας παρακολου0οúν εκατοντóδες
¿ρόνια τ6ρα με 'πνευματικó ταÇίδια' σε αόρατη μορφή, γνωρίÇουν τις
αποφóσεις των κυβερνήσεων και ελέγ¿ουν τον τρόπο σκέ¢ης των μεγαλο
προέδρων και μέσω των τρομακτικ6ν κεφαλαίων που δια0έτουν έ¿ουν
τοπο0ετήσει 'αγορασμένους' αν0ρ6πους τους σε καίρια σημεία των ισ¿υρ6ν
κυβερνήσεων του πλανήτη.
Hαρóλληλα, διευ0úνουν οι ίδιοι 0ρησκείες διαμελίÇοντας τους αν0ρ6πους
'κοπαδοποι6ντας' τους μέσα σ' ένα συνολικότερο σ¿έδιο να οδηγήσουν τους
αν0ρ6πους σ' έναν τέτοιο παγκόσμιο πόλεμο, απ' τον οποίο να μη γλιτ6σει
κανένας.
Aικό τους έργο φαίνεται να ήταν ο A' και ο Β' Hαγκόσμιος Hόλεμος, μέσα απ'
τους οποίους δημιουργή0ηκαν τα μίση και πó0η εκείνα, με βóση τα οποία ο I'
Hαγκόσμιος Hόλεμος 0α έ¿ει τρομακτική επιτυ¿ία, αφοú 0α ¿ρησιμοποιη0οúν
τόσο ισ¿υρó μέσα και όπλα, που δεν 0α μείνει τίποτα όρ0ιο για ολόκληρες
εκατονταετίες. 2τη συνέ¿εια, τα όντα του AAEA4ATΟY 0α Çήσουν με την
ησυ¿ία τους πóνω στην επιφóνεια Iης.
Tο AEYKΟ AAEA4ATΟ, εκτός απ' τη δια¿είριση 0ρησκει6ν ε0νικής εμβέλειας,
διευ0úνει óμεσα περισσότερες από 150 μεγóλες παρα0ρησκευτικές
οργαν6σεις και περισσότερες από 1.500 μικρότερες σ' όλο τον κόσμο.
Hηγές: http://truth.freeforums.org/ http://www.ínout.gr/

την ανδρεία τους. ζευγάρωσαν μαζί τους και δημιούργησαν υβριδικούς απογόνους. Rephaim. καθώς και μια μεγάλη ικανότητα για αμαρτίες. ή «Μακρυλαίμηδες» . ή «Γιγάντιοι Ήρωες» (Ιώβ 16:4). Σε διάφορα κομμάτια παραθέτονται τα διαφορετικά είδη αυτών των γιγάντων. Η προέλευση των Νεφελίμ ξεκινά με μια ιστορία των έκπτωτων αγγέλων. Αφού καταβρόχθισαν όλα τα αποθέματα του ανθρώπινου γένους. Μέσα στη λαχτάρα τους.14:5. Ήταν ξακουστοί για τη δύναμή τους. Ο Shemhazai (Σεμχαζάι).23:13. ως Enim. οι έκπτωτοι άγγελοι οδήγησαν τις γυναίκες στη μαγεία και τα ξόρκια. Gibborim. η Βίβλος και οι Πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας.1Ι:15). Η καθοδήγηση αυτή συνεχίστηκε για μερικούς αιώνες. Δευτ. 1 Χρον. ή «Επιτυχόντες» (Δευτ. το «Nephilim» σημαίνει «έκπτωτοι». αλλά σύντομα οι άγγελοι άρχισαν να αποζητούν τις γήινες γυναίκες. άρχισαν να καταναλώνουν και τους ίδιους τους ανθρώπους. Δύο κείμενα ουσιαστικής σημασίας για την ιστορία των Νεφελίμ. Anakim.των υιών του Θεού (ενδεχομένως έκπτωτων αγγέλων) με τις κόρες των ανθρώπων. Αναφέρονται με πολλούς τρόπους. αναφέρουν διάφορα ονόματα γι' αυτούς. Οι Νεφελίμ επιτίθονταν στους ανθρώπους και τους καταπίεζαν και ήταν η αιτία που προκάλεσε μαζική καταστροφή στη γη. Zamzummim. ή «Αυτοί που Προκαλούν Εξασθένιση» ή «Οι Νεκροί» (2 Σαμ. Η δύναμή τους ήταν αξιοθαύμαστη και οι ορέξεις τους τεράστιες. ή «Τρόμοι» (Γέν.2: 10).2:1Ο). ένας υψηλόβαθμος άγγελος. ηγήθηκε μιας σχισματικής ομάδας αγγέλων που κατέβηκε στη γη για να καθοδηγήσει τους ανθρώπους στο δίκαιο δρόμο. Μεταφρασμένο απ' τα Εβραϊκά κείμενα.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->