KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
LANDSKAP DAN NURSERI
TINGKATAN EMPAT DAN LIMA
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR
2002
i
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmat i bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya
yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG- UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
ii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan pot ensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan har monis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kehar monian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara.
1
KANDUNGAN
Pendahuluan 1
Matlamat 1
Objektif 2
Organisasi Kandungan 2
Pendekatan Dan Penekanan 3
Pemetaan Kandungan 5
Format Huraian 7
Huraian Tingkatan Empat 7
Huraian Tingkatan Lima 16
1
Landskap dan Nurseri adalah satu daripada mata
pelajaran elektif vokasional di sekolah menengah
akademik. Ia merupakan satu mata pelajaran amali
yang berteraskan teknologi untuk tingkatan empat dan
tingkat an lima. Mat a pelajaran ini adalah lanjutan dan
peluasan kepada mat a pelajaran Kemahiran Hidup
Bersepadu di sekolah menengah rendah.
Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan
Falsaf ah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk
mencapai mat lamat ke arah mempertingkat kan
produktivit i negara dengan membekalkan tenaga
mahir yang berpengetahuan dalam bidang landskap
dan nurseri.
Penawaran mata pelajaran ini merupakan
sebahagian usaha Kement erian Pendidikan untuk
memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di
sekolah akademik. Persediaan awal ini adalah untuk
memenuhi keperluan permintaan tenaga pekerja
mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang
industri yang semakin meningkat seperti pembinaan
bangunan, automotif , elektrik elektronik, perabot,
komputer dan multimedia, penghasilan makanan,
perkhidmat an hospit alit i, perikanan dan haiwan,
pelandskapan, tekstil dan pakaian, hiasan dalaman,
dan perkhidmatan penjagaan.
Dalam kurikulum Landskap dan Nurseri tumpuan
diberi kepada kemahiran asas dan kreativiti dalam
merancang, menghasil, membina dan menyenggara
projek landskap dan nurseri. Kemahiran ini
membolehkan murid meneruskan kehidupan sebagai
pengusaha industri landskap secara produktif , yakin
diri serta berdikari.
Murid digalakkan mengambil inisiatif dan merebut
peluang yang ada secara bijak, kreat if dan inovatif .
Penerapan nilai murni, sikap posit if dan budaya kerja
yang baik turut disepadukan dalam mata pelajaran ini.
Mat lamat mata pelajaran Landskap dan Nurseri adalah
untuk melahirkan murid yang berkemahiran dan kreat if
dalam merancang, menghasilkan, membina dan
menyelenggara projek landskap dan nurseri dengan
mengamalkan budaya ker ja yang baik dan selamat
serta boleh menjalankan perniagaan sendiri atau
berupaya menjadi penyumbang t enaga kerja dalam
industri landskap.
Apakah
Mata
Pelajaran
Landskap
dan
Nurseri
Matlamat
Mata
Pelajaran
Landskap
dan
Nurseri
PENDAHULUAN
M ATLAM AT
2
Kurikulum Landskap dan Nurseri adalah untuk
membolehkan mur id :
1. Mengenal pasti jenis nurseri dan struktur dalam
nurseri serta menubuhkan nurseri
2. Mengenal pasti dan memilih tumbuhan hiasan
yang digunakan dalam industri landskap
3. Menghasilkan bahan tanaman t umbuhan hiasan
4. Memilih dan menyediakan bekas dan medium
tanaman
5. Mengurus dan menyenggara nurseri dan kawasan
landskap
6. Mereka bentuk dan menghasilkan pelan landskap
7. Membina landskap lembut dan kejur
8. Menguruskan kerja dengan baik dan
berkomunikasi dengan berkesan
9. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah.
Mata pelajaran ini terbahagi kepada t iga bidang
pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep seperti
berikut:
Rangka
Konsep
OBJEKTI F
ORGANI SASI KANDUNGAN
Objektif
Mata
Pelajaran
Landskap
dan
NURSERI
LANDSKAP
LANDSKAP
KEUSAHAWANAN
dal am Landskap dan Nurseri
PENGENALAN
TUMBUHAN LANDSKAP
PEMBIAKAN TANAMAN
PENANAMAN dan
PENYENGGARAAN
TANAMAN
BEKAS DAN MEDIUM
TANAMAN
PENUBUHAN NURSERI
JENIS
MEREKA BENTUK
LANDSKAP
PENYENGGARAAN
LANDSKAP
PEMI LIHAN TUMBUHAN
PELAKSANAAN
LANDSKAP
KOMUNIKASI
KEUSAHAWANAN
PENGURUSAN
DI TEMPAT KERJA
RANGKA KONSEP
NURSERI
3
Deskripsi t iga bidang pembelajaran bagi Landskap dan
Nurseri adalah berikut:
1. Nurseri
Perusahaan nurseri atau semaian tumbuhan hortikultur
hiasan member i tumpuan kepada pengeluaran bahan
tanaman untuk melaksanakan projek landskap.
Dalam bidang ini murid mengenal pasti jenis nurseri,
struktur dalam nurseri, pengelasan tumbuh-tumbuhan
hortikultur hiasan dan landskap, pembiakan tanaman,
bekas dan medium tanaman. Murid melakukan
penanaman dan penyenggaraan tanaman serta
mempelajari perkara yang perlu dalam penubuhan
sesebuah nurseri.
2. Landskap
Dalam bidang ini tumpuan diberi terhadap
pelandskapan sesuatu kawasan. Usaha ini melibat kan
pemilihan elemen landskap seperti tumbuhan, air dan
struktur. Elemen ini disususn atur dalam satu reka
bentuk yang sesuai dan menarik.
Murid mengenal pasti jenis landskap dan membuat
pemilihan tumbuhan. Murid juga mereka bentuk,
membina dan membuat kerja penyenggaraan
landskap.
3. Pengurusan dan Keusahawanan
Murid mengurus kerja dengan sempurna,
mengamalkan etika dan budaya kerja yang baik,
berkomunikasi dan berinteraksi dengan berkesan.
Murid merancang perniagaan yang mudah dan
mengenal pasti peluang kerjaya dalam industri
landskap.
Landskap dan Nurseri adalah mata pelajaran yang
memberi tumpuan terhadap menguasai kemahiran
melalui pembelajaran yang dikendalikan secara amali.
Bahagian teorinya digabung jalinkan semasa kerja
amali yang kebanyakannya dilakukan di tapak nurseri
dan kawasan pelandskapan. Pengetahuan dan
kemahiran dilaksanakan melalui pelbagai kaedah
pengajaran dan pembelajaran seperti perbincangan,
sumbangsaran, tunjuk cara dan simulasi.
Pembelajaran bidang pengurusan dan
keusahawanan perlu digabungjalinkan untuk
membolehkan murid berdikari dan berkeyakinan
menceburi industri landskap atau menjalankan
perniagaan sendir i.
Kemahi ran
melalui
Latihan
Amali
PENDEKATAN DAN PENEKANAN
4
Kemahiran yang diperolehi oleh murid perlulah seiring
dengan apa yang dikehendaki di dalam industri
pelandskapan dan relevan dengan bidang pekerjaan
yang sebenar. Pengajaran dan pembelajaran akan
lebih menarik apabila murid dapat mengait kan apa
yang dipelajari dengan bidang ker jaya masa depan.
Nilai murni dan sikap posit if serta budaya kerja yang
baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan.
Tumpuan diberi ke arah murid yang berusaha
mencapai kecemerlangan, bersungguh menghasilkan
produk yang berkualiti dan ingin memberikan
perkhidmat an pelanggan yang baik. Keutamaan juga
diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber
dalam pengendalian dan urusan kerja serta
pemeliharaan alam sekitar. Murid harus berf ikiran
terbuka, menepati masa semasa menyiapkan kerja,
berkeyakinan dalam membuat keputusan,
bekerjasama, bertanggungjawab dan sentiasa
mengutamakan keselamatan diri dan persekitaran.
Guru harus memastikan murid dapat menunjukkan
dan mengamalkan nilai tersebut semasa menjalankan
kerja amali.
Daya kreat iviti murid per lu digalakkan dalam kerja
mereka bentuk landskap. Unsur penting kajian masa
depan juga boleh diserapkan dalam pengajaran dan
pembelajaran untuk merangsang daya intelek murid
dalam menghasilkan produk yang boleh memberi
sumbangan ke arah hala tuju bidang pelandskapan.
Sebagai contoh, dalam proses mereka bent uk projek
landskap, murid mengkaji jenis produk pelandskapan
yang popular, mencari alternat if , membuat pilihan dan
akhirnya menghasilkan produk yang bersaingan. Di
samping itu murid boleh menjangka dan meramalkan
kesan atau impak produk barunya dalam bidang
landskap dan nurseri.
Selain daripada membuat rujukan buku dan majalah
prof esional, murid digalakkan menggunakan teknologi
maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mendapat
maklumat terkini mengenai industri landskap dan
nurseri. Rujukan seperti ini boleh membant u murid
menjana idea baru. Kemahiran ICT murid juga
diperkembangkan seperti melayari internet dan
berkomunikasi secara elektronik.
Peraturan dan langkah keselamat an hendaklah
sentiasa dipatuhi dan diamalkan sama ada di kawasan
nurseri atau tapak landskap. Sebarang penggunaan
jentera, mesin dan bahan kimia beracun perlu diselia
oleh guru untuk mengelakkan kemalangan.
Organisasi tempat kerja dan pengurusan kerja yang
mudah boleh dilakukan oleh murid secara bergilir bagi
menambahkan pengalaman, semangat bekerjasama
dan bertanggungjawab serta mempertingkat kan lagi
tahap disiplin murid.
Nilai Murni
Keselamatan
dan
Pengendali an
Bengkel
Teknologi
Maklumat
dan
Komunikasi
Kemahi ran
yang
Relevan
Kreativiti dan
Kaedah
Kajian Masa
Depan
5
Guru perlu membuat tunjuk cara pada bahagian yang
sesuai sebelum murid menjalankan kerja amali.
Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
disediakan untuk membantu murid menguasai tahap
kemahiran dalam setiap unit pembelajaran.
Pendekat an dalam modul ini lebih kepada kemahiran
praktis di samping maklumat rujukan sebagai
pengetahuan teori. Setiap modul mengandungi
panduan ker ja, maklumat rujukan dan penilaian.
Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran Landskap
dan Nurseri untuk tingkatan 4 dan t ingkatan 5 adalah
seperti dalam Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan
Pelajaran. Peruntukan masa yang dinyatakan
merupakan cadangan untuk membantu guru dalam
penyediaan rancangan pengajaran.
Masa pengajaran Landskap dan Nurseri mata
pelajaran ialah dua belas waktu seminggu yang
mana setiap waktu ialah empat puluh minit.
Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran
Landskap dan Nurseri
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN
TINGKATAN 4
(minggu)
TINGKATAN 5
(minggu)
1. Nurseri (35 )
1.1 Pengenalan 2
a. Jenis nurseri
9
b. Struktur dalam nurseri
9
c. Fakt or penting dalam
pembinaan rumah tumbuhan
9
1.2 Tumbuhan l andskap 2
a. Pokok naungan
9
b. Pokok renek
9
c. Tanaman penutup bumi dan
rumput t urf
9
d. Pokok pal ma
9
e. Tanaman hiasan dalaman
9
f. Tanaman semusi m
9
g. Orkid
9
h. Tumbuhan memanjat dan
menjalar
9
i. Pokok kaktus dan t umbuhan
lendair
9
j. Tumbuh-tumbuhan l ain
9
1.3 Pembiakan t umbuhan
a. Pembiakan seks 3
b. Pembiakan aseks 8
1.4
Bekas tanaman dan medium
penanaman
2
a. Bekas tanaman
9
b. Medium
9
1.5
Penanaman dan penyenggaraan
tanaman
8
a. Pr osedur menanam
9
b. Penyenggaraan t anaman
9
1.6 Penubuhan nurseri 10
Pemetaan
Kandungan
Tingkatan 4
dan
Tingkatan 5
Tunj uk Cara
Modul
Pembelajaran
Bilangan
Waktu
Seminggu
PEM ETAAN KANDUNGAN
6
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN
TINGKATAN 4
(minggu)
TINGKATAN 5
(minggu)
a. Pembinaan nurseri
9
b. Penyenggaraan nurseri
9
2. Landskap ( 33 )
2.1 Jenis landskap 3
2.2 Pemilihan tumbuhan landskap 2
a. Faktor pemilihan tumbuhan
landskap
9
b. Fungsi tumbuhan dalam
landskap
9
2.3 Proses mereka bentuk landskap
a. I nventori t apak 1
b. Analisis t apak 2
c. Pel an reka bentuk l andskap 8
2.4 Pelaksanaan l andskap
a. Pembinaan landskap lembut 6
b. Pembinaan landskap kejur 6
2.5 Penyenggaraan kawasan
landskap
a. Penyenggaraan kawasan
landskap lembut
3
b. Penyenggaraan kawasan
landskap kejur
2
3. Pengurusan dan Keusahawanan ( 2 )
3.1 Pengurusan di tempat kerja
a. Pengurusan yang bai k
9
b. Etika dan budaya kerja
9
c. Per aturan dan undang-undang
kerja
9
d. Pemelihar aan alam sekitar
dalam industri landskap
9
3.2 Keusahawanan
a. Kemahiran ber komunikasi
9
b. Kemahiran membuat
keputusan
9
c. Rancangan perniagaan
9
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN
TINGKATAN 4
(minggu)
TINGKATAN 5
(minggu)
d. Agensi yang membantu
usahawan
9
e. Pemasar an
9
f. Peluang kerjaya dal am bidang
landskap dan nurseri
9
JUMLAH
( 35 minggu ) ( 35 minggu )
7
Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur
iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil
Pembelajaran; dan Cadangan Akt iviti Pembelajaran.
Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit
pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan.
Dalam lajur ini juga cadangan peruntukkan masa
pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru.
Dalam lajur dua iaitu Hasil Pembelajaran, keluasan
dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran
dihuraikan dalam bentuk objekt if perlakuan yang boleh
diukur.
Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran
bertujuan membantu guru merancang dan
membekalkan pengalaman pengajaran dan
pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada
murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan
mereka bentuk akt iviti tambahan yang bersesuaian
dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling
mereka.
Huraian untuk t ingkatan empat dan tingkatan lima
diperincikan seperti berikut:
FORM AT HURAI AN
Tiga l ajur
Bidang, Unit
dan Tajuk
Pembel ajara
Hasil
Pembel ajara
Cadangan
Aktiviti
Pembel ajaran
1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
LANDSKAP DAN NURSERI
TING KA TA N EM PA T
2
BIDANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
1. Nurseri
1.1 Pengenalan
( Cadangan peruntukan masa
ialah 2 minggu)
a. Jenis nurseri
b. Struktur dalam nurseri
c. Fakt or penting dalam
pembinaan rumah
tumbuhan
x Menyatakan jenis perusahaan
nurseri
x Menyenaraikan struktur dalam
nurseri
x Menyenaraikan f aktor pent ing
dalam pembinaan rumah
tumbuhan
Jenis perusahaan nurseri atau semaian
ialah:
nurseri runcit
nurseri borong
nurseri landskap.
Struktur dalam nurseri ialah:
rumah tumbuhan, pejabat
tempat jualan, stor, potting shed,
tempat pembiakan, tempat
pengerasan.
Fakt or penting dalam pembinaan nurseri
ialah or ientasi, peratus dan bahan
teduhan, bahan binaan, sistem
penyiraman dan susunan tumbuhan-
tumbuhan.
3
BIDANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
1.2 Tumbuhan landskap
( Cadangan peruntukan masa
ialah 2 minggu)
a. Pokok naungan
b. Pokok renek
c. Tanaman penutup bumi dan
rumput turf
d. Pokok palma
e. Tanaman hiasan dalaman
f . Tanaman semusim
g. Orkid
h. Tumbuhan memanjat dan
menjalar
i. Pokok kaktus dan
tumbuhan lendair
j. Tumbuh-tumbuhan lain
x Menyatakan pengelasan tumbuhan
hiasan dan landskap.
x Menyenarai beberapa contoh
tumbuhan landskap.
x Menyatakan ciri beberapa kumpulan
tumbuhan landskap
x Menyatakan f ungsi tumbuhan
landskap
Pengelasan tumbuhan hiasan dan
landskap mengikut kegunaan, bentuk dan
ciri pertumbuhan.
Tumbuhan hiasan dikenalpasti dengan
menggunakan Sistem Tatanama Binomial
yang dinyatakan dalam dua nama iaitu
nama genus dan nama spesies.
Di antara kriter ia pemilihan tumbuhan
landskap ialah:
- mudah ditanam dalam semua jenis
kawasan
- mudah dikenal pasti mengikut jenis
- mudah dipangkas
- banyak pilihan
- sesuai ditanam di batas dan di dalam
bekas
- mudah dijaga
- mudah mendapat bekalan
- mudah dibiakkan dengan banyak.
Membuat buku skrap mengenai tumbuh-
tumbuhan Hiasan dan Landskap.
Lawatan ke tapak nurseri yang
berhampiran.
4
BIDANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
1.3 Pembiakan tumbuhan
a. Pembiakan seks
( Cadangan peruntukan masa
ialah 3 minggu)
i. Pengenalan
ii. Rawatan dan penyimpanan
biji benih
iii. Menguji kebernasan biji
benih
x Menerangkan maksud pembiakan
seks
x Menyatakan kelebihan dan
kekurangan pembiakan seks
x Menyatakan f aktor pemilihan biji
benih
x Mengenal pasti bahan kimia yang
digunakan untuk rawatan dan
penyimpanan biji benih
x Menggunakan bahan kimia
berkenaan untuk tujuan rawatan dan
penyimpanan biji benih
x Melakukan penyimpanan biji benih
x Menyatakan teknik menguji
kebernasan biji benih
x Menguji peratus percambahan biji
benih
Mempamerkan beberapa sampel benih
tumbuhan hiasan dalam bekas yang
berlabel.
Mempamerkan beberapa contoh bahan
kimia untuk rawatan biji benih.
Memberi penekanan t erhadap ciri
keselamatan semasa penggunaan kimia
beracun dan tempat penyimpanan.
Murid melakukan rawatan dan
penyimpanan biji benih.
Tunjuk cara menguji kebernasan biji
benih.
Disyorkan menggunakan biji benih
tanaman semusim.
Tunjuk cara mengira peratus
percambahan.
5
BIDANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
iv. Menyemai dan
mencambahkan biji benih
v. Pemindahan anak benih
x Melakukan penyemaian dan
pencambahan biji benih halus dan
besar mengikut prosedur
x Menyediakan media dan bekas
semaian
x Menyatakan tujuan pemindahan
anak benih di lakukan
x Melakukan pemindahan anak benih
Murid melakukan penyemaian dan
mencambahkan biji benih halus secara
individu.
Murid melakukan penjagaan selepas
penyemaian.
Murid melakukan penyemaian dan
mencambahkan biji benih besar.
Murid melakukan pemindahan anak
benih dari bekas semaian ke bekas lain
seperti beg politena / pasu secara
individu.
b. Pembiakan aseks
( Cadangan peruntukan masa
ialah 8 minggu)
x Menerangkan maksud pembiakan
aseks
x Menyatakan kelebihan dan
kekurangan pembiakan aseks
x Menyenaraikan beberapa contoh
tanaman yang sesuai dibiak secara
pembiakan aseks
x Melakukan beberapa kaedah
pembiakan aseks
Lawatan dan pemerhatian ke nurseri.
Murid membuat pembiakan:
- keratan batang
- secara keratan daun
- tut
- cantuman baji dan sandingan
- cantuman mata tunas
- pembahagian organ.
6
BIDANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
1.4 Bekas tanaman dan medium
penanaman
( Cadangan peruntukan masa ialah 2
minggu)
a. Bekas tanaman
b. Medium
x Menyenaraikan f aktor yang perlu
dipertimbangkan semasa memilih
bekas tanaman
x Memilih bekas tanaman mengikut
kegunaan
x Menyenaraikan beberapa jenis
medium penanaman
x Menyatakan f ungsi setiap jenis
medium
x Menyediakan medium penanaman
x Membuat campuran medium
penanaman
Per kara penting yang perlu
dipertimbangkan dalam pemilihan bekas
tanaman ialah bekas:
mempunyai lubang
tahan dan tidak mudah pecah
ringan
mudah dibersihkan
kemas dan menarik
mudah didapati
harga berpatutan.
Mempamerkan beberapa jenis dan saiz
bekas tanaman seperti pasu tanah liat,
pasu plastik dan beg politena.
Fungsi medium penanaman bagi
tumbuhan ialah :
Memberi sokongan kepada akar pokok
Membekalkan unsur nutrien
Membekalkan air dan udara.
Campuran medium pemasuan yang
digunakan ialah John Innes (JIP) seperti
berikut :
7 bahagian isipadu t anah atas
3 bahagian isipadu bahan organik
2 bahagian isipadu pasir.
Bagi setiap 1 meter padu campuran
tambahkan 4.2 kg baja Malameal atau
Gromeal dan 2.7 kg batu kapur
magnesium.
7
BIDANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
1.5 Penanaman dan penyenggaraan
tanaman
( Cadangan peruntukan masa ialah
8 minggu)
a. Prosedur menanam
i. Menanam dalam beg politena
ii. Menanam dalam pasu
iii. Menanam dalam bekas lain
iv. Mengatur dan melabel
x Melakukan penanaman dalam beg
politena
x Melakukan penanaman dalam pasu
x Melakukan penanaman dalam bekas-
bekas lain
x Melakukan pemindahan tanaman
daripada bekas kecil ke dalam bekas
besar
x Menyusun atur tanaman di nurseri
x Melabel tanaman
b. Penyenggaraan tanaman
i. Penyiraman
x Menyatakan cara penyiraman di
nurseri
x Memasang, menguji dan
memastikan sistem pengairan di
nurseri berf ungsi
Beberapa teknik penyiraman di nurseri
seperti cara manual, sistem renjisan air,
melalui per mukaan dan melalui kapilari.
Keperluan air untuk tumbuhan
bergantung kepada suhu, kelembapan,
cahaya, saiz dan spesies tumbuhan
serta saiz bekas dan jenis medium.
Murid melakukan ker ja pengoperasian
sistem pengairan di nurseri.
8
BIDANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
ii. Pengawalan cahaya
x Menyatakan bahan dan peralatan
untuk mengawal cahaya di nurseri
Mempamerkan bahan yang digunakan
untuk membuat teduhan seperti pelbagai
jenis Tildenet.
Murid memasang bahan dan peralatan
teduhan di nurseri.
iii. Merumput
x Menyatakan tujuan merumput di
nurseri
x Menyatakan teknik merumput
Tunjuk cara merumput di nurseri.
iv. Pembajaan
x Menyatakan baja yang digunakan
untuk tanaman hiasan
x Menyatakan teknik dan kadar
pembajaan yang sesuai
x Membaja mengikut keperluan
tumbuhan
Jenis baja yang sesuai digunakan di
nurseri :
baja sebatian sepert i nitrophoska
baja larutan pelahan seperti
osmocote dan apex
v. Pemangkasan
x Menyatakan tujuan pemangkasan
tumbuhan dalam bekas
x Mengenalpasti alatan dan teknik
pemangkasan
x Memangkas tumbuhan di nurseri
Tunjuk cara teknik pemangkasan
pelbagai jenis tumbuhan di nurseri.
9
BIDANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
vi. Pengawalan perosak dan
penyakit
x Mengenal pasti tanda serangan
perosak dan simptom penyakit
tumbuhan
x Mengawal perosak dan penyakit di
nurseri
Memeriksa tumbuhan di nurseri.
Tunjuk cara membancuh racun dan
membuat semburan.
Mematuhi langkah keselamatan semasa
menggunakan racun kimia.
vii. Pemasuan semula
x Mengenal pasti tumbuhan yang perlu
dibuat pemasuan semula
x Memasu semula tumbuhan mengikut
prosedur
Tunjuk cara pemasuan semula di
nurseri.
viii. Penyimpanan rekod nurseri
x Menyimpan rekod nurseri secara
sistematik
Tunjuk cara menyimpan rekod nurseri.
1.6. Penubuhan nurseri
( Cadangan peruntukan masa ialah
10 minggu)
a. Pembinaan nurseri
i. Pemilihan t apak
x Menyenaraikan f aktor yang perlu
dipertimbangkan semasa pemilihan
tapak nurseri
Fakt or penting dalam pemilihan tapak
untuk nurseri ialah:
keadaan muka bumi
sumber air
lindungan daripada angin kencang
jauh dari pencemaran
kemudahan asas dan lokasi.
10
BIDANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
ii. Susun atur struktur
x Menyatakan struktur asas yang perlu
ada dalam sesebuah nurseri
x Menyatakan ciri dan f ungsi struktur
asas
Struktur atau keperluan asas yang perlu
ada di sesebuah nurseri :
a) Pejabat, setor dan tempat jualan
b) Tempat penyediaan medium dan
pemasuan
c) Rumah pembiakan dan rumah
tumbuhan.
b. Penyenggaraan nurseri
x Menyatakan aktivit i penyelenggaraan
di nurseri
x Menyenaraikan peralatan unt uk kerja
penyenggaraan
x Menyenggara kawasan nurseri
Di antara akt iviti penyenggaraan di
nurseri ialah
a) Merumput, menggembur dan
membaja
b) Pembersihan kawasan.
Murid melakukan ker ja penyenggaraan
di kawasan nurseri.
11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
LANDSKAP DAN NURSERI
TING KA TA N LIM A
12
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
2. Landskap
2.1 Jenis landskap
( Cadangan peruntukan masa
ialah 3 minggu )
x Menyatakan hubungan antara
landskap dan alam sekitar
x Menyatakan beberapa istilah pent ing
dalam landskap
x Menerangkan tujuan pelandskapan
x Menyenaraikan beberapa elemen atau
unsur dalam landskap lembut dan
kejur
x Mengenal pasti landskap lembut dan
landskap kejur
Membuat rujukan beberapa istilah
penting yang sering digunakan dalam
bidang landskap:
landskap
pelandskapan
reka bentuk landskap
pereka bentuk landskap
arkitek landskap
kontraktor landskap.
Lawatan dan pemerhatian ke kawasan
landskap.
Elemen atau unsur dalam reka bentuk
landskap ialah t umbuhan, air dan
struktur binaan.
13
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
2.2 Pemilihan tumbuhan landskap
( Cadangan peruntukan masa
ialah 2 minggu )
a. Fakt or pemilihan t umbuhan
landskap
x Menyenaraikan f aktor pemilihan
tumbuhan hiasan landskap
x Memilih tumbuhan untuk
pelandskapan
Fakt or pemilihan t umbuhan dalam
landskap:
rupa bentuk
saiz tumbuhan dewasa
kepadatan daun dan dahan
kadar tumbesaran
warna dan tekstur daun
warna dan bauan bunga.
b. Fungsi t umbuhan dalam
landskap
x Menyatakan f ungsi f izikal tumbuhan
dalam landskap
x Menyatakan f ungsi estetika t umbuhan
dalam landskap
Fungsi f izikal tumbuhan dalam landskap:
mengawal pandangan
menghalang pergerakan
mengawal iklim .
Fungsi estetika tumbuhan dalam
landskap:
melembut kan bent uk
mencant ikkan kawasan
selesa dan harmoni.
14
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
2.3 Proses mereka bentuk landskap
a. Inventori tapak
( Cadangan peruntukan masa
ialah 1 minggu )
b. Analisis tapak
( Cadangan peruntukan masa
ialah 2 minggu )
x Menyatakan maksud reka bent uk
landskap
x Mengenal pasti tapak atau kawasan
yang hendak dibina landskap
x Menyenaraikan ciri f izikal dan elemen
yang sedia ada di tapak
x Merekod hasil pemerhatian dan
inventori tapak atau kawasan
x Menilai keadaan persekitaran
kawasan
Proses reka bentuk landskap
merangkumi:
penerimaan projek/tugasan
lawatan tapak
analisis tapak
pelan reka bentuk
lukisan tender/binaan
pelaksanaan
pengawasan
penyenggaraan.
Murid merekod inventori dan elemen
yang sedia ada di tapak dan membuat
laporan hasil dapatan secara kumpulan.
15
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
c. Pelan reka bentuk landskap
( Cadangan peruntukan masa
ialah 8 minggu )
x Menyatakan prinsip yang digunakan
dalam menghasilkan reka bentuk
landskap
x Mengenal pasti alat an melukis pelan
x Melukis simbol graf ik landskap
mengikut saiz dan skala
x Melukis idea awal (konsep)
pelandskapan dalam bentuk
gambarajah bulat
x Melukis pelan induk landskap
x Membuat model berdasarkan pelan
Prinsip dalam mereka bentuk landskap:
ringkas dan mudah dif ahami
keanekaan
keseimbangan
penumpuan
turutan
skala.
Pelan reka bentuk merangkumi:
gambarajah bulat (bubble diagram)
pelan konsep (concept plan)
pelan induk (master plan).
Proses reka bentuk seterusnya seperti
penghasilan lukisan binaan oleh ahli
prof esional seperti arkitek landskap.
Lukisan landskap kejur merangkumi
struktur seperti:
pergola, wakaf , gazebo, arca,
kerusi/bangku taman, batu-batan,
jalan dan tempat letak kereta.
16
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
2.4 Pelaksanaan landskap
a. Pembinaan landskap lembut
( Cadangan peruntukan masa
ialah 6 minggu )
x Menyatakan proses penyediaan tapak
penanaman
x Menyediakan lubang dan batas
penanaman
x Menyediakan tanah campuran
x Menanam tumbuhan di tapak
landskap
x Membuat sungkupan dan sokongan
kepada tanaman baru
Murid menyediakan tapak penanaman
seperti:
pembersihan kawasan, menanda
tempat penanaman dan persediaan
lubang penanaman.
Guru membahagikan murid kepada
beberapa kumpulan.
b. Pembinaan landskap kejur
( Cadangan peruntukan masa
ialah 6 minggu )
x Mengenal pasti alatan dan bahan
pembinaan landskap kejur
x Menghasilkan beberapa lakaran
projek simen f erro
x Menghasilkan projek simen f erro
mengikut lakaran
Tunjuk cara teknik membuat simen f erro.
Murid membuat beberapa lakaran projek.
Murid membina struktur simen f erro
secara kumpulan seperti kerusi, meja,
cendawan, batu, tong sampah dan kolam
mini.
17
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
2.5 Penyenggaraan kawasan
landskap
a. Penyenggaraan kawasan
landskap lembut
( Cadangan peruntukan masa
ialah 3 minggu )
i. Penyiraman
x Menyatakan kerja-kerja
penyenggaraan di kawasan landskap
x Mengenal pasti beberapa sistem
pengairan
x Memilih sistem pengairan yang
sesuai dengan tapak landskap
x Mengenal pasti komponen dalam
sistem pengairan
x Menyusun atur sistem pengairan di
tapak landskap
x Memasang dan menguji sistem
pengairan supaya berf ungsi
x Menyiram mengikut kadar dan masa
yang sesuai
Kerja-kerja penyenggaraan tumbuhan di
kawasan landskap merangkumi:
penyiraman, merumput, sungkupan,
pembajaan dan pemangkasan.
Mempamerkan peralatan dan komponen
sistem pengairan seperti sistem
pengairan titis dan sprinkler.
ii. Pembajaan
x Mengenal pasti teknik pembajaan di
kawasan landskap
x Membaja tanaman landskap
Tunjuk cara teknik membaja seperti
tabur terus, poket dan semburan.
18
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
iii. Pemangkasan
x Menerangkan tujuan pemangkasan
tumbuhan landskap
x Mengenal pasti peralatan unt uk
pemangkasan
x Menyatakan jenis pemangkasan
mengikut tujuan
x Memangkas dengan cara teratur
seperti yang dikehendaki dengan
tujuan yang tertentu
x Merawat luka dan dahan yang
tinggal disebabkan oleh
pemangkasan
Di antara jenis pemangkasan :
pemangkasan membentuk
pemangkasan rutin
pemangkasan merawat atau
memperbaiki.
Tunjuk cara beberapa jenis
pemangkasan mengikut tujuan.
Murid memangkas di kawasan landskap
seperti pokok pagaran dan topiari.
iv. Pengawalan perosak dan
penyakit
v. Kerja penyenggaraan lain
x Mengenal pasti tanda serangan
perosak dan simpton penyakit
tumbuhan di kawasan landskap
x Memilih dan menggunakan racun
perosak dan penyakit
x Membersih dan mengemas kawasan
landskap
x Menyulam apabila pokok yang
ditanam mati
Memeriksa tumbuhan yang ada di
kawasan landskap.
Membuat pengawalan penyakit dan
perosak.
Aspek keselamatan hendaklah diberi
penekanan semasa menggunakan kimia
beracun.
Murid membersihkan kawasan landskap
seperti memotong rumput, membuang
sampah dengan menggunakan peralatan
seperti pengaut dan kereta sorong.
19
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
b. Penyenggaraan kawasan landskap
kejur
( Cadangan peruntukan masa
ialah 2 minggu )
x Mengenal pasti kerosakkan pada
struktur landskap
x Membaik pulih kerosakan
Memeriksa kerosakan landskap kejur di
kawasan landskap atau persekitaran
sekolah.
Membaik pulih kerosakan struktur
landskap seperti mengecat semula,
mengganti kerosakan dan melepa.
Aktiviti penyenggaraan lain adalah
amalan berterusan.
3. Pengurusan dan Keusahawanan
( Cadangan peruntukan masa ialah
2 minggu )
3.1 Pengurusan di tempat
kerja
a. Pengurusan yang baik
x Merancang dan menyediakan jadual
kerja
Membuat jadual kerja dan menyiapkan
kerja mengikut jangka masa yang di
tetapkan untuk sesuatu projek.
Contoh : Jadual kerja menghasilkan
tumbuh-tumbuhan hiasan landskap.
x Mengurus perolehan stok
Berbincang dalam kumpulan mengenai
perolehan stok untuk projek yang akan
dilaksanakan seperti bahan dan kuant iti
yang perlu dibeli, pembekal dan
perbelanjaan.
Cara menyimpan stok bagi bahan tahan
lama, bahan mudah rosak dan racun.
20
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

x Merekod stok
Memperkenalkan buku inventori atau
stok dan cara menyimpan rekod bahan
dan kuant iti yang dibeli.
Latihan merekod stok.
b. Et ika dan budaya kerja
x Menerangkan sebab perlunya
mengamalkan et ika kerja
x Mengamal etika dan budaya kerja
untuk menghasilkan kerja dan
produk yang berkualit i
Sumbangsaran sebab perlunya
mengamalkan et ika kerja.
Et ika kerja ber maksud disiplin dan sikap
terhadap kerja seperti menepat i waktu,
amanah, produktif , akauntabilit i, patuh
pada peraturan dan undang-undang
yang menjadi pegangan semasa
menjalankan kerja.
Budaya kerja ber maksud cara
peradaban yang menjadi amalan semua
pekerja dalam sesebuah organisasi.
Menilai amalan et ika dan budaya kerja
rakan semasa melaksanakan projek
seperti kuat bekerja, bertanggungjawab
dan setia kepada organisasi, komited
dan sedia berubah ke arah posit if .
Menganalisis ciri pekerja berdasarkan
cerita yang ditonton untuk mengenal
pasti ciri seorang pekerja yang ber jaya.
21
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

c. Peraturan dan undang-undang
kerja
a. Menyenaraikan peraturan yang perlu
dipatuhi semasa melakasanakan
sesuatu kerja atau projek
Mengadakan perbincangan mengenai
peraturan yang perlu dipatuhi semasa
melaksanakan projek landskap dan
nurseri.
x Menyatakan akta dan undang-
undang yang berkaitan dengan
pekerja
Perbincangan mengenai akta dan
undang-undang dalam bidang
pengeluaran tanaman makanan.
Contoh Akta Pekerjaan 1955, Akta
Kumpulan Simpanan Pekerja 1991 dan
Akta Keselamatan Sosial Peker ja 1969.
x Menyatakan kesan mengabaikan
peraturan dan undang-undang dalam
mengurus kerja
Mengumpul maklumat dari pelbagai
sumber mengenai kesan pengabaian
peraturan kerja.
Contoh peraturan keselamatan di t empat
kerja yang diabaikan boleh
mengakibatkan kemalangan dan
kerugian.
d. Pemeliharaan alam sekit ar
dalam industri landskap
x Menyatakan akta yang melindungi
alam sekitar
x Menyenaraikan peranan industri
landskap dalam melindungi alam
sekitar
Ceramah atau perbincangan mengenai
akta yang melindungi alam sekitar dan
peranan industri landskap dalam
melindungi alam sekitar.
22
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
x Menyatakan kesan mengabaikan
pemeliharaan alam sekitar
Mengumpulkan maklumat dari akhbar,
majalah atau internet mengenai kesan
mengabaikan pemeliharaan alam sekitar
dan peranan set iap pekerja menjaga alam
sekitar.
3.2 Keusahawanan
a. Kemahiran ber komunikasi
x Menyatakan maksud komunikasi
x Mengamalkan komunikasi yang
jelas, tepat dan bertatasusila semasa
berurusan dengan pelanggan
Komunikasi ialah perhubungan yang
berlaku ant ara dua pihak dalam
menyampaikan maklumat mengenai
sesuatu perkara.
Contoh akt iviti seperti simulasi, main
peranan dan menonton video mengenai
cara berkomunikasi yang berkesan
dalam konteks perniagaan landskap dan
nurseri.
Simulasi cara berkomunikasi yang
berkesan dalam perbincangan dengan
pelanggan mengenai cita rasa pelanggan
dari segi harga dan skim bayaran, kualit i,
estetika, saiz, reka bentuk, warna, trend
terkini, tempoh serahan dan
perkhidmat an selepas jualan.
23
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

x Menerangkan kepent ingan menjalin
perhubungan dengan orang lain
Perbincangan kepent ingan membentuk
jaringan hubungan (networking) dalam
konteks perniagaan landskap dan
nurseri.
Menjalin perhubungan antara rakan
untuk melaksanakan stu projek
usahasama.
a. Kemahiran membuat
keputusan
x Mempraktikkan langkah membuat
keputusan dalam projek landskap
dan nurseri
Langkah membuat keputusan ialah
mengenal pasti masalah, mencari
alternatif , memilih penyelesaian yang
baik, bertindak dan menilai semula.
Aktiviti sumbangsaran, main peranan
dan perbincangan.
Sumbangsaran kesan daripada
keputusan yang telah dibuat dan
kepentingannya membuat keputusan
yang sesuai.
c. Rancangan perniagaan
x Mengenal pasti tujuan menyediakan
rancangan perniagaan
x Menyediakan rancangan perniagaan
yang mudah
Sumbang saran untuk mengenal pasti
tujuan menyediakan rancangan
perniagaan.
Membuat rancangan perniagaan mudah
berkaitan projek yang akan dilaksanakan.
24
BI DANG PEMBELAJARAN /
UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
d. Agensi yang membant u
usahawan
x Mengenal pasti agensi yang terlibat
dalam membantu usahawan
x Menyatakan f ungsi dan peranan
agensi yang berkait an
Membuat rujukan mengenai agensi yang
berkenaan seperti bank dan jabatan
kerajaan yang ber kaitan.
e. Pemasaran
x Memasarkan produk yang dihasilkan
Memasarkan produk yang dihasilkan
dalam projek. Tumpuan diberi kepada
menggred, membungkus, menetapkan
harga, promosi dan pengurusan jualan.
f. Peluang kerjaya di bidang
landskap dan nurseri
x Mengenal pasti peluang ker jaya di
bidang landskap dan nurseri
Ceramah kerjaya oleh kaunselor sekolah.
Merujuk daf tar kerjaya dalam ‘Piawaian
Pengelasan Pekerjaan Malaysia’, terbitan
Jabatan Tenaga Rakyat, Kementerian
Sumber Manusia Malaysia, 1998.
Murid menyenaraikan ker jaya yang
terdapat di sekeliling t empat t inggal
mereka dalam skop landskap dan nurseri.

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk menc apai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPA DA TUHAN KESETIAAN KEPA DA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDA NG- UNDANG KESOPANAN DA N KESUSILAAN

i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan har monis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjaw ab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kehar monian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ii

1 .

perkhidmatan hospitaliti. Mata pelajaran ini adalah lanjutan dan peluasan kepada mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah menengah rendah. dan perkhidmatan penjagaan. elektrik elektronik. komputer dan multimedia. Murid digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak. Ia merupakan satu mata pelajaran amali yang berteraskan teknologi untuk tingkatan empat dan tingkatan lima. tekstil dan pakaian. Penerapan nilai murni. automotif.PENDAHULUAN Landskap dan Nurseri adalah satu daripada mata pelajaran elektif vokasional di sekolah menengah akademik. yakin diri serta berdikari. menghasil. perabot. penghasilan makanan. Penaw aran mata pelajaran ini merupakan sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah akademik. hiasan dalaman. kreatif dan inovatif. Kemahiran ini membolehkan murid meneruskan kehidupan sebagai pengusaha industri landskap secara produktif. Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara dengan membekalkan tenaga mahir yang berpengetahuan dalam bidang landskap dan nurseri. sikap positif dan budaya kerja yang baik turut disepadukan dalam mata pelajaran ini. Matlamat Mata Pelajaran Landskap dan Nurseri 1 . pelandskapan. membina dan menyenggara projek landskap dan nurseri. membina dan menyelenggara projek landskap dan nurseri dengan mengamalkan budaya ker ja yang baik dan selamat serta boleh menjalankan perniagaan sendiri atau berupaya menjadi penyumbang tenaga kerja dalam industri landskap. Persediaan aw al ini adalah untuk memenuhi keperluan permintaan tenaga pekerja mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang industri yang semakin meningkat seperti pembinaan bangunan. menghasilkan. MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Landskap dan Nurseri adalah untuk melahirkan murid yang berkemahiran dan kreatif dalam merancang. perikanan dan haiw an. Apakah Mata Pelajaran Landskap dan Nurseri Dalam kurikulum Landskap dan Nurseri tumpuan diberi kepada kemahiran asas dan kreativiti dalam merancang.

6. 4. 3. NURS ERI NURS ERI TUMBUHAN LANDSKAP BEKAS DAN MEDIUM TANAMAN PENU BUH AN NUR SERI PENGENALAN PEMBIAKAN TANAMAN PENANAMAN dan PENYENGGARAAN TANAMAN LANDSKAP LANDS KA P JENIS PEMILIHAN TUMBUHAN PELAKSANAAN LANDSKAP MEREKA BENTUK LANDSKAP PENYENGGARAAN LANDSKAP ORGANISASI KANDUNGAN Rangka Mata pelajaran ini terbahagi kepada tiga bidang Konsep pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep seperti berikut: PENGUR USAN DI T EMPAT KER JA KEUSAHAW ANAN dalam Landskap dan Nurser i KOMU NIKA SI KEUSAH AW ANAN 2 . dan Nurseri adalah untuk RANGKA KONSEP Mengenal pasti jenis nurseri dan struktur dalam nurseri serta menubuhkan nurseri Mengenal pasti dan memilih tumbuhan hiasan yang digunakan dalam industri landskap Menghasilkan bahan tanaman tumbuhan hiasan Memilih dan menyediakan bekas dan medium tanaman Mengurus dan menyenggara nurseri dan kaw asan landskap Mereka bentuk dan menghasilkan pelan landskap Membina landskap lembut dan kejur Menguruskan kerja dengan baik dan berkomunikasi dengan berkesan Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah.OBJEKTIF Objektif Mata Pelajaran Landskap dan Kurikulum Landskap membolehkan mur id : 1. 8. 9. 2. 5. 7.

bekas dan medium tanaman. 2. mengamalkan etika dan budaya kerja yang baik. Usaha ini melibatkan pemilihan elemen landskap seperti tumbuhan.Deskripsi tiga bidang pembelajaran bagi Landskap dan Nurseri adalah berikut: 3. struktur dalam nurseri. berkomunikasi dan berinteraksi dengan berkesan. tunjuk cara dan simulasi. Kemahiran melalui Latihan Amali 3 . Murid merancang perniagaan yang mudah dan mengenal pasti peluang kerjaya dalam industri landskap. Murid mengurus kerja dengan sempurna. Nurseri Perusahaan nurseri atau semaian tumbuhan hortikultur hiasan member i tumpuan kepada pengeluaran bahan tanaman untuk melaksanakan projek landskap. Pembelajaran bidang pengurusan dan keusahaw anan perlu digabungjalinkan untuk membolehkan murid berdikari dan berkeyakinan menceburi industri landskap atau menjalankan perniagaan sendir i. Murid melakukan penanaman dan penyenggaraan tanaman serta mempelajari perkara yang perlu dalam penubuhan sesebuah nurseri. sumbangsaran. pembiakan tanaman. membina dan membuat kerja penyenggaraan landskap. air dan struktur. Pengurusan dan Keusahaw anan 1. Dalam bidang ini murid mengenal pasti jenis nurseri. Bahagian teorinya digabung jalinkan semasa kerja amali yang kebanyakannya dilakukan di tapak nurseri dan kaw asan pelandskapan. Pengetahuan dan kemahiran dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti perbincangan. Murid mengenal pasti jenis landskap dan membuat pemilihan tumbuhan. pengelasan tumbuh-tumbuhan hortikultur hiasan dan landskap. Murid juga mereka bentuk. PENDEKATAN DAN PENEKANAN Landskap dan Nurseri adalah mata pelajaran yang memberi tumpuan terhadap menguasai kemahiran melalui pembelajaran yang dikendalikan secara amali. Elemen ini disususn atur dalam satu reka bentuk yang sesuai dan menarik. Landskap Dalam bidang ini tumpuan diberi terhadap pelandskapan sesuatu kaw asan.

menepati masa semasa menyiapkan kerja. bekerjasama. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Selain daripada membuat rujukan buku dan majalah profesional. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik apabila murid dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan bidang ker jaya masa depan. Sebarang penggunaan jentera. Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa dipatuhi dan diamalkan sama ada di kaw asan nurseri atau tapak landskap. bersungguh menghasilkan produk yang berkualiti dan ingin memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik. Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan. semangat bekerjasama dan bertanggungjaw ab serta mempertingkatkan lagi tahap disiplin murid. Organisasi tempat kerja dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan oleh murid secara bergilir bagi menambahkan pengalaman. Keselamatan dan Pengendalian Bengkel Kreativiti dan Kaedah Kajian Masa Depan Daya kreativiti murid per lu digalakkan dalam kerja mereka bentuk landskap. bertanggungjaw ab dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan persekitaran. Rujukan seperti ini boleh membantu murid menjana idea baru. mesin dan bahan kimia beracun perlu diselia oleh guru untuk mengelakkan kemalangan. membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan produk yang bersaingan.Kemahiran yang Relevan Kemahiran yang diperolehi oleh murid perlulah seiring dengan apa yang dikehendaki di dalam industri pelandskapan dan relevan dengan bidang pekerjaan yang sebenar. Sebagai contoh. berkeyakinan dalam membuat keputusan. Keutamaan juga diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber dalam pengendalian dan urusan kerja serta pemeliharaan alam sekitar. Guru harus memastikan murid dapat menunjukkan dan mengamalkan nilai tersebut semasa menjalankan kerja amali. sumbangan ke arah hala tuju bidang pelandskapan. murid digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mendapat maklumat terkini mengenai industri landskap dan nurseri. dalam proses mereka bentuk projek landskap. murid mengkaji jenis produk pelandskapan yang popular. Tumpuan diberi ke arah murid yang berusaha mencapai kecemerlangan. Murid harus berfikiran terbuka. mencari alternatif. Kemahiran ICT murid juga diperkembangkan seperti melayari internet dan berkomunikasi secara elektronik. Di samping itu murid boleh menjangka dan meramalkan kesan atau impak produk barunya dalam bidang landskap dan nurseri. Unsur penting kajian masa depan juga boleh diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk merangsang daya intelek murid dalam menghasilkan produk yang boleh memberi 4 .

Penyenggaraan tanaman 1. Struktur dalam nurseri c.6 Penubuhan nurseri TINGKATAN 4 (minggu) (35 ) 2 TINGKATAN 5 (minggu) Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 disediakan untuk membantu murid menguasai tahap kemahiran dalam setiap unit pembelajaran. Pokok renek c. Bekas tanaman b. Tanaman penutup bumi dan rumput turf d. maklumat rujukan dan penilaian. Medium Penanaman dan penyenggaraan 1.4 penanaman a. Modul Pembela jaran Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran Landskap dan Nurseri BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ ARAN 1.Guru perlu membuat tunjuk cara pada bahagian yang Tunjuk Cara sesuai sebelum murid menjalankan kerja amali.1 Pengenalan a. Tanaman hiasan dalaman f. Tanaman semusi m g. Pokok kaktus dan tumbuhan lendair j. Tumbuh-tumbuhan l ain 1. Pembiakan s eks b. Tumbuhan memanjat dan menjalar i. Pokok pal ma e.5 tanaman a. Orkid h. Nurseri 1. 3 8 2 Masa pengajaran Landskap dan Nurseri mata pelajaran ialah dua belas w aktu seminggu yang mana setiap w aktu ialah empat puluh minit. Pembiakan aseks Bekas tanaman dan medium 1. 2 PEMETAAN KANDUNGAN Pemetaan Kandungan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Bilangan Waktu Seminggu Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran Landskap dan Nurseri untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah seperti dalam Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran. Setiap modul mengandungi panduan ker ja.2 Tumbuhan l ands kap a. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan rancangan pengajaran. Faktor penting dalam pembinaan rumah tumbuhan 1. Pokok naungan b. Pendekatan dalam modul ini lebih kepada kemahiran praktis di samping maklumat rujukan sebagai pengetahuan teori.3 Pembiakan tumbuhan a. J enis nurseri b. 8 10 5 . Pr osedur menanam b.

Fungsi tumbuhan dalam lands kap 2. Pel an reka bentuk l ands kap 2.2 Pemilihan tumbuhan lands kap a.1 Jenis lands kap 2. Ranc angan perniagaan TINGKATAN 4 (minggu) TINGKATAN 5 (minggu) BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ ARAN d.2 Keus ahawanan a. Pengurusan d an Keusahawanan 3. Pengurus an yang bai k b.1 Pengurus an di tempat kerja a. Pembinaan lands kap kejur 2. Pemelihar aan alam s ekitar dalam industri lands kap 3.BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ ARAN a. Pemasar an f. Etika dan budaya kerja c.3 Proses mereka bentuk lands kap a. Landskap 2. Kemahiran ber komunikasi b. Analisis tapak c. Per aturan dan undang-undang kerja d. Kemahiran membuat keputusan c. Peluang kerjaya dal am bidang lands kap dan nurseri JUMLAH TINGKATAN 4 (minggu) TINGKATAN 5 (minggu) ( 33 ) 3 2 ( 35 minggu ) ( 35 minggu ) 1 2 8 6 6 3 2 ( 2) 6 . Agensi yang membantu usahawan e. Penyenggaraan nurseri 2.4 Pelaksanaan l ands kap a. Penyenggaraan kawasan lands kap kejur 3. Inventori tapak b. Penyenggaraan kawasan lands kap lembut b.5 Penyenggaraan kawas an lands kap a. Faktor pemilihan tumbuhan lands kap b. Pembinaan nurseri b. Pembinaan lands kap lembut b.

dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Huraian untuk tingkatan empat dan tingkatan lima diperincikan seperti berikut: Bidang. Hasil Pembelajara Dalam lajur dua iaitu Hasil Pembelajaran. Dalam lajur ini juga cadangan peruntukkan masa pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru. Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan Cadangan membekalkan pengalaman pengajaran dan Aktiviti pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada Pembelajaran murid.FORMAT HURAIAN Tiga lajur Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran. unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. Hasil Pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. 7 . keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Unit dan Tajuk Pembelajara Dalam lajur pertama bidang pembelajaran.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI TINGKATAN EMPAT 1 .

pejabat tempat jualan.BIDANG PEMBELAJ ARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1. potting shed.1 Pengenalan ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. peratus dan bahan teduhan. Faktor penting dalam pembinaan nurseri ialah or ientasi. sistem penyiraman dan susunan tumbuhantumbuhan. stor. b. Jenis nurseri HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyatakan jenis perusahaan nurseri Jenis perusahaan nurseri atau semaian ialah: nurseri runcit nurseri borong nurseri landskap. Struktur dalam nurseri Menyenaraikan struktur dalam nurseri c. bahan binaan. Faktor penting dalam pembinaan rumah tumbuhan Menyenaraikan faktor penting dalam pembinaan rumah tumbuhan 2 . Nurseri 1. tempat pengerasan. Struktur dalam nurseri ialah: rumah tumbuhan. tempat pembiakan.

2 Tum buhan landskap ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Tanaman penutup bumi dan rumput turf d. Pokok kaktus dan tumbuhan lendair j.mudah ditanam dalam semua jenis kaw asan . Law atan ke tapak nurseri yang berhampiran. Tumbuhan hiasan dikenalpasti dengan menggunakan Sistem Tatanama Binomial yang dinyatakan dalam dua nama iaitu nama genus dan nama spesies. Tanaman hiasan dalaman f.BIDANG PEMBELAJ ARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1. Tumbuh-tumbuhan lain HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyatakan pengelasan tumbuhan hiasan dan landskap.sesuai ditanam di batas dan di dalam bekas . Tanaman semusim g. Membuat buku skrap mengenai tumbuhtumbuhan Hiasan dan Landskap.mudah dijaga . Pokok renek c. bentuk dan ciri pertumbuhan. Pokok naungan b. Menyatakan ciri beberapa kumpulan tumbuhan landskap Menyatakan fungsi tumbuhan landskap Pengelasan tumbuhan hiasan dan landskap mengikut kegunaan. Menyenarai beberapa contoh tumbuhan landskap.mudah dipangkas . Pokok palma e.mudah dibiakkan dengan banyak. Orkid h.mudah mendapat bekalan .mudah dikenal pasti mengikut jenis . Di antara kriter ia pemilihan tumbuhan landskap ialah: . Tumbuhan memanjat dan menjalar i. 3 .banyak pilihan .

Pembiakan seks ( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) i. Tunjuk cara mengira peratus percambahan. Raw atan dan penyimpanan biji benih Menyatakan faktor pemilihan biji benih Mengenal pasti bahan kimia yang digunakan untuk raw atan dan penyimpanan biji benih Menggunakan bahan kimia berkenaan untuk tujuan raw atan dan penyimpanan biji benih Melakukan penyimpanan biji benih Mempamerkan beberapa contoh bahan kimia untuk raw atan biji benih. 4 . Memberi penekanan terhadap ciri keselamatan semasa penggunaan kimia beracun dan tempat penyimpanan.3 Pembiakan tumbuhan a.BIDANG PEMBELAJ ARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1. Murid melakukan raw atan dan penyimpanan biji benih. Pengenalan HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menerangkan maksud pembiakan seks Menyatakan kelebihan dan kekurangan pembiakan seks Mempamerkan beberapa sampel benih tumbuhan hiasan dalam bekas yang berlabel. ii. iii. Disyorkan menggunakan biji benih tanaman semusim. Menguji kebernasan biji benih Menyatakan teknik menguji kebernasan biji benih Menguji peratus percambahan biji benih Tunjuk cara menguji kebernasan biji benih.

Menyemai dan mencambahkan biji benih HASIL PEM BELAJARAN Melakukan penyemaian dan pencambahan biji benih halus dan besar mengikut prosedur Menyediakan media dan bekas semaian CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid melakukan penyemaian dan mencambahkan biji benih halus secara individu. v. 5 . Murid melakukan pemindahan anak benih dari bekas semaian ke bekas lain seperti beg politena / pasu secara individu.BIDANG PEMBELAJ ARAN / UNIT PEMBELAJARAN iv. Pemindahan anak benih Menyatakan tujuan pemindahan anak benih di lakukan Melakukan pemindahan anak benih b. Murid - membuat pembiakan: keratan batang secara keratan daun tut cantuman baji dan sandingan cantuman mata tunas pembahagian organ. Pembiakan aseks ( Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) Menerangkan maksud pembiakan aseks Menyatakan kelebihan dan kekurangan pembiakan aseks Menyenaraikan beberapa contoh tanaman yang sesuai dibiak secara pembiakan aseks Melakukan beberapa kaedah pembiakan aseks Law atan dan pemerhatian ke nurseri. Murid melakukan penjagaan selepas penyemaian. Murid melakukan penyemaian dan mencambahkan biji benih besar.

Bekas tanaman HASIL PEM BELAJARAN Menyenaraikan faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih bekas tanaman Memilih bekas tanaman mengikut kegunaan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Per kara penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bekas tanaman ialah bekas: mempunyai lubang tahan dan tidak mudah pecah ringan mudah dibersihkan kemas dan menarik mudah didapati harga berpatutan. pasu plastik dan beg politena. Mempamerkan beberapa jenis dan saiz bekas tanaman seperti pasu tanah liat. Fungsi medium penanaman bagi tumbuhan ialah : Memberi sokongan kepada akar pokok Membekalkan unsur nutrien Membekalkan air dan udara. Bagi setiap 1 meter padu campuran tambahkan 4. Medium Menyenaraikan beberapa jenis medium penanaman Menyatakan fungsi setiap jenis medium Menyediakan medium penanaman Membuat campuran medium penanaman 6 . Campuran medium pemasuan yang digunakan ialah John Innes (JIP) seperti berikut : 7 bahagian isipadu tanah atas 3 bahagian isipadu bahan organik 2 bahagian isipadu pasir.4 Bekas tanaman dan medium penanaman ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a.BIDANG PEMBELAJ ARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1.7 kg batu kapur magnesium.2 kg baja Malameal atau Gromeal dan 2. b.

Murid melakukan ker ja pengoperasian sistem pengairan di nurseri. Prosedur menanam i. menguji dan memastikan sistem pengairan di nurseri berfungsi Beberapa teknik penyiraman di nurseri seperti cara manual. Penyiraman Menyatakan cara penyiraman di nurseri Memasang.BIDANG PEMBELAJ ARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1. melalui per mukaan dan melalui kapilari. Menanam dalam pasu iii. cahaya. saiz dan spesies tumbuhan serta saiz bekas dan jenis medium. Mengatur dan melabel b. Menanam dalam beg politena ii.5 Penanam an dan penyenggaraan tanam an ( Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Keperluan air untuk tumbuhan bergantung kepada suhu. Penyenggaraan tanaman i. kelembapan. 7 . Menanam dalam bekas lain HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan penanaman dalam beg politena Melakukan penanaman dalam pasu Melakukan penanaman dalam bekasbekas lain Melakukan pemindahan tanaman daripada bekas kecil ke dalam bekas besar Menyusun atur tanaman di nurseri Melabel tanaman iv. sistem renjisan air.

Murid memasang bahan dan peralatan teduhan di nurseri. Pemangkasan Menyatakan tujuan pemangkasan tumbuhan dalam bekas Mengenalpasti alatan dan teknik pemangkasan Memangkas tumbuhan di nurseri Tunjuk cara teknik pemangkasan pelbagai jenis tumbuhan di nurseri. Pembajaan Menyatakan baja yang digunakan untuk tanaman hiasan Menyatakan teknik dan kadar pembajaan yang sesuai Membaja mengikut keperluan tumbuhan Jenis baja yang sesuai digunakan di nurseri : baja sebatian seperti nitrophoska baja larutan pelahan seperti osmocote dan apex v. iii. 8 . Merumput Menyatakan tujuan merumput di nurseri Menyatakan teknik merumput iv. Pengaw alan cahaya HASIL PEM BELAJARAN Menyatakan bahan dan peralatan untuk mengaw al cahaya di nurseri CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mempamerkan bahan yang digunakan untuk membuat teduhan seperti pelbagai jenis Tildenet.BIDANG PEMBELAJ ARAN / UNIT PEMBELAJARAN ii. Tunjuk cara merumput di nurseri.

Pembinaan nurseri i. Pemilihan tapak Menyenaraikan faktor yang perlu dipertimbangkan semasa pemilihan tapak nurseri Faktor penting dalam pemilihan tapak untuk nurseri ialah: keadaan muka bumi sumber air lindungan daripada angin kencang jauh dari pencemaran kemudahan asas dan lokasi. Pengaw alan perosak dan penyakit HASIL PEM BELAJARAN Mengenal pasti tanda serangan perosak dan simptom penyakit tumbuhan Mengaw al perosak dan penyakit di nurseri Mengenal pasti tumbuhan yang perlu dibuat pemasuan semula Memasu semula tumbuhan mengikut prosedur CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Memeriksa tumbuhan di nurseri. Tunjuk cara membancuh racun dan membuat semburan. Penubuhan nurseri ( Cadangan peruntukan masa ialah 10 minggu) a.6. Mematuhi langkah keselamatan semasa menggunakan racun kimia. 1. Pemasuan semula viii. Tunjuk cara pemasuan semula di nurseri. Penyimpanan rekod nurseri Menyimpan rekod nurseri secara sistematik Tunjuk cara menyimpan rekod nurseri. 9 .BIDANG PEMBELAJ ARAN / UNIT PEMBELAJARAN vi. vii.

Susun atur struktur HASIL PEM BELAJARAN Menyatakan struktur asas yang perlu ada dalam sesebuah nurseri Menyatakan ciri dan fungsi struktur asas CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Struktur atau keperluan asas yang perlu ada di sesebuah nurseri : a) Pejabat. menggembur dan membaja b) Pembersihan kaw asan. setor dan tempat jualan b) Tempat penyediaan medium dan pemasuan c) Rumah pembiakan dan rumah tumbuhan. b.BIDANG PEMBELAJ ARAN / UNIT PEMBELAJARAN ii. Di antara aktiviti penyenggaraan di nurseri ialah a) Merumput. Murid melakukan ker ja penyenggaraan di kaw asan nurseri. Penyenggaraan nurseri Menyatakan aktiviti penyelenggaraan di nurseri Menyenaraikan peralatan untuk kerja penyenggaraan Menyenggara kaw asan nurseri 10 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI TINGKATAN LIMA 11 .

Landskap 2.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 2.1 Jenis landskap ( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyatakan hubungan antara landskap dan alam sekitar Menyatakan beberapa istilah penting dalam landskap Membuat rujukan beberapa istilah penting yang sering digunakan dalam bidang landskap: landskap pelandskapan reka bentuk landskap pereka bentuk landskap arkitek landskap kontraktor landskap. Law atan dan pemerhatian ke kaw asan landskap. Elemen atau unsur dalam reka bentuk landskap ialah tumbuhan. Menerangkan tujuan pelandskapan Menyenaraikan beberapa elemen atau unsur dalam landskap lembut dan kejur Mengenal pasti landskap lembut dan landskap kejur 12 . air dan struktur binaan.

Faktor pemilihan tumbuhan landskap HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan faktor pemilihan tumbuhan hiasan landskap Memilih tumbuhan untuk pelandskapan Faktor pemilihan tumbuhan dalam landskap: rupa bentuk saiz tumbuhan dew asa kepadatan daun dan dahan kadar tumbesaran warna dan tekstur daun warna dan bauan bunga.2 Pem ilihan tumbuhan landskap ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) a. Fungsi estetika tumbuhan dalam landskap: melembutkan bentuk mencantikkan kaw asan selesa dan harmoni. Fungsi tumbuhan dalam landskap Menyatakan fungsi fizikal tumbuhan dalam landskap Menyatakan fungsi estetika tumbuhan dalam landskap 13 .BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 2. Fungsi fizikal tumbuhan dalam landskap: mengaw al pandangan menghalang pergerakan mengaw al iklim . b.

3 Proses mereka bentuk landskap a. Analisis tapak ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) Merekod hasil pemerhatian dan inventori tapak atau kaw asan Menilai keadaan persekitaran kaw asan 14 . b.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 2. Inventori tapak ( Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyatakan maksud reka bentuk landskap Mengenal pasti tapak atau kaw asan yang hendak dibina landskap Menyenaraikan ciri fizikal dan elemen yang sedia ada di tapak Proses reka bentuk landskap merangkumi: penerimaan projek/tugasan law atan tapak analisis tapak pelan reka bentuk lukisan tender/binaan pelaksanaan pengaw asan penyenggaraan. Murid merekod inventori dan elemen yang sedia ada di tapak dan membuat laporan hasil dapatan secara kumpulan.

batu-batan.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN c. gazebo. arca. jalan dan tempat letak kereta. kerusi/bangku taman. Pelan reka bentuk merangkumi: gambarajah bulat (bubble diagram) pelan konsep (concept plan) pelan induk (master plan). Lukisan landskap kejur merangkumi struktur seperti: pergola. Proses reka bentuk seterusnya seperti penghasilan lukisan binaan oleh ahli profesional seperti arkitek landskap. Pelan reka bentuk landskap ( Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) HASIL PEM BELAJARAN Menyatakan prinsip yang digunakan dalam menghasilkan reka bentuk landskap Mengenal pasti alatan melukis pelan Melukis simbol grafik landskap mengikut saiz dan skala Melukis idea aw al (konsep) pelandskapan dalam bentuk gambarajah bulat Melukis pelan induk landskap Membuat model berdasarkan pelan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Prinsip dalam mereka bentuk landskap: ringkas dan mudah difahami keanekaan keseimbangan penumpuan turutan skala. 15 . w akaf.

Pembinaan landskap lembut ( Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu ) HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyatakan proses penyediaan tapak penanaman Menyediakan lubang dan batas penanaman Menyediakan tanah campuran Menanam tumbuhan di tapak landskap Membuat sungkupan dan sokongan kepada tanaman baru Mengenal pasti alatan dan bahan pembinaan landskap kejur Menghasilkan beberapa lakaran projek simen ferro Menghasilkan projek simen ferro mengikut lakaran Murid menyediakan tapak penanaman seperti: pembersihan kaw asan. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. cendaw an. tong sampah dan kolam mini.4 Pelaksanaan landskap a. meja. menanda tempat penanaman dan persediaan lubang penanaman. Murid membuat beberapa lakaran projek.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 2. Pembinaan landskap kejur ( Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu ) Tunjuk cara teknik membuat simen ferro. batu. 16 . Murid membina struktur simen ferro secara kumpulan seperti kerusi. b.

poket dan semburan. merumput. Mengenal pasti beberapa sistem pengairan Memilih sistem pengairan yang sesuai dengan tapak landskap Mengenal pasti komponen dalam sistem pengairan Menyusun atur sistem pengairan di tapak landskap Memasang dan menguji sistem pengairan supaya berfungsi Menyiram mengikut kadar dan masa yang sesuai Mengenal pasti teknik pembajaan di kaw asan landskap Membaja tanaman landskap ii. Penyiraman HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyatakan kerja-kerja penyenggaraan di kaw asan landskap Kerja-kerja penyenggaraan tumbuhan di kaw asan landskap merangkumi: penyiraman. sungkupan. pembajaan dan pemangkasan.5 Penyenggaraan kaw asan landskap a. Penyenggaraan kaw asan landskap lembut ( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) i. Mempamerkan peralatan dan komponen sistem pengairan seperti sistem pengairan titis dan sprinkler. Pembajaan Tunjuk cara teknik membaja seperti tabur terus. 17 .BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 2.

Aspek keselamatan hendaklah diberi penekanan semasa menggunakan kimia beracun. Pengaw alan perosak dan penyakit Mengenal pasti tanda serangan perosak dan simpton penyakit tumbuhan di kaw asan landskap Memilih dan menggunakan racun perosak dan penyakit Memeriksa tumbuhan yang ada di kaw asan landskap. Pemangkasan HASIL PEM BELAJARAN Menerangkan tujuan pemangkasan tumbuhan landskap Mengenal pasti peralatan untuk pemangkasan Menyatakan jenis pemangkasan mengikut tujuan Memangkas dengan cara teratur seperti yang dikehendaki dengan tujuan yang tertentu Meraw at luka dan dahan yang tinggal disebabkan oleh pemangkasan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Di antara jenis pemangkasan : pemangkasan membentuk pemangkasan rutin pemangkasan meraw at atau memperbaiki. Tunjuk cara beberapa jenis pemangkasan mengikut tujuan. Membuat pengaw alan penyakit dan perosak. Murid membersihkan kaw asan landskap seperti memotong rumput. Kerja penyenggaraan lain Membersih dan mengemas kaw asan landskap Menyulam apabila pokok yang ditanam mati 18 . Murid memangkas di kaw asan landskap seperti pokok pagaran dan topiari. membuang sampah dengan menggunakan peralatan seperti pengaut dan kereta sorong. v.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN iii. iv.

Cara menyimpan stok bagi bahan tahan lama. Berbincang dalam kumpulan mengenai perolehan stok untuk projek yang akan dilaksanakan seperti bahan dan kuantiti yang perlu dibeli. Mengurus perolehan stok 19 . Contoh : Jadual kerja menghasilkan tumbuh-tumbuhan hiasan landskap. Penyenggaraan kaw asan landskap kejur ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) HASIL PEM BELAJARAN Mengenal pasti kerosakkan pada struktur landskap Membaik pulih kerosakan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Memeriksa kerosakan landskap kejur di kaw asan landskap atau persekitaran sekolah. bahan mudah rosak dan racun. Pengurusan dan Keusahaw anan ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) 3. Pengurusan yang baik Merancang dan menyediakan jadual kerja Membuat jadual kerja dan menyiapkan kerja mengikut jangka masa yang di tetapkan untuk sesuatu projek. Aktiviti penyenggaraan lain adalah amalan berterusan. mengganti kerosakan dan melepa. pembekal dan perbelanjaan. Membaik pulih kerosakan struktur landskap seperti mengecat semula. 3.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN b.1 Pengurusan di tem pat kerja a.

akauntabiliti. produktif. b. komited dan sedia berubah ke arah positif. Menganalisis ciri pekerja berdasarkan cerita yang ditonton untuk mengenal pasti ciri seorang pekerja yang ber jaya. patuh pada peraturan dan undang-undang yang menjadi pegangan semasa menjalankan kerja. perlunya Etika kerja ber maksud disiplin dan sikap terhadap kerja seperti menepati w aktu. Menilai amalan etika dan budaya kerja rakan semasa melaksanakan projek seperti kuat bekerja. Budaya kerja ber maksud cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN HASIL PEM BELAJARAN Merekod stok CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Memperkenalkan buku inventori atau stok dan cara menyimpan rekod bahan dan kuantiti yang dibeli. Latihan merekod stok. Etika dan budaya kerja Menerangkan sebab perlunya mengamalkan etika kerja Mengamal etika dan budaya kerja untuk menghasilkan kerja dan produk yang berkualiti Sumbangsaran sebab mengamalkan etika kerja. amanah. bertanggungjaw ab dan setia kepada organisasi. 20 .

Peraturan dan undang-undang kerja HASIL PEM BELAJARAN a. Contoh Akta Pekerjaan 1955. Menyenaraikan peraturan yang perlu dipatuhi semasa melakasanakan sesuatu kerja atau projek CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengadakan perbincangan mengenai peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan projek landskap dan nurseri. Menyatakan akta dan undangundang yang berkaitan dengan pekerja Menyatakan kesan mengabaikan peraturan dan undang-undang dalam mengurus kerja d. Akta Kumpulan Simpanan Pekerja 1991 dan Akta Keselamatan Sosial Peker ja 1969.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN c. Contoh peraturan keselamatan di tempat kerja yang diabaikan boleh mengakibatkan kemalangan dan kerugian. Pemeliharaan alam sekitar dalam industri landskap Menyatakan akta yang melindungi alam sekitar Menyenaraikan peranan industri landskap dalam melindungi alam sekitar 21 . Ceramah atau perbincangan mengenai akta yang melindungi alam sekitar dan peranan industri landskap dalam melindungi alam sekitar. Perbincangan mengenai akta dan undang-undang dalam bidang pengeluaran tanaman makanan. Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber mengenai kesan pengabaian peraturan kerja.

main peranan dan menonton video mengenai cara berkomunikasi yang berkesan dalam konteks perniagaan landskap dan nurseri. estetika.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN HASIL PEM BELAJARAN Menyatakan kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpulkan maklumat dari akhbar. trend terkini. Simulasi cara berkomunikasi yang berkesan dalam perbincangan dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi harga dan skim bayaran. w arna. Contoh aktiviti seperti simulasi. saiz. tempoh serahan dan perkhidmatan selepas jualan. Kemahiran ber komunikasi Menyatakan maksud komunikasi Komunikasi ialah perhubungan yang berlaku antara dua pihak dalam menyampaikan maklumat mengenai sesuatu perkara. reka bentuk. 3. tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan 22 . kualiti. Mengamalkan komunikasi yang jelas.2 Keusahaw anan a. majalah atau internet mengenai kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar dan peranan setiap pekerja menjaga alam sekitar.

Aktiviti sumbangsaran. Membuat rancangan perniagaan mudah berkaitan projek yang akan dilaksanakan. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah 23 . c. a. memilih penyelesaian yang baik. mencari alternatif. Menjalin perhubungan antara rakan untuk melaksanakan stu projek usahasama. Rancangan perniagaan Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan Sumbang saran untuk mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. main peranan dan perbincangan. bertindak dan menilai semula. Sumbangsaran kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingannya membuat keputusan yang sesuai.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN HASIL PEM BELAJARAN Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Perbincangan kepentingan membentuk jaringan hubungan (networking) dalam konteks perniagaan landskap dan nurseri. Kemahiran membuat keputusan Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam projek landskap dan nurseri Langkah membuat keputusan ialah mengenal pasti masalah.

Tumpuan diberi kepada menggred.BIDANG PEM BELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN HASIL PEM BELAJARAN Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahaw an Menyatakan fungsi dan peranan agensi yang berkaitan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membuat rujukan mengenai agensi yang berkenaan seperti bank dan jabatan kerajaan yang ber kaitan. f. Merujuk daftar kerjaya dalam ‘Piaw aian Pengelasan Pekerjaan Malaysia’. membungkus. menetapkan harga. d. Pemasaran Memasarkan produk yang dihasilkan Memasarkan produk yang dihasilkan dalam projek. Ceramah kerjaya oleh kaunselor sekolah. Peluang kerjaya di landskap dan nurseri bidang Mengenal pasti peluang ker jaya di bidang landskap dan nurseri 24 . 1998. terbitan Jabatan Tenaga Rakyat. Murid menyenaraikan ker jaya yang terdapat di sekeliling tempat tinggal mereka dalam skop landskap dan nurseri. Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Agensi yang membantu usahaw an e. promosi dan pengurusan jualan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful