c thành l p n m 2009, L a Vi t c bi t n v i các gi i pháp truy n thông và xây d ng th ng hi u tr c tuy n.

Sau h n 1 n m phát tri n, chúng tôi ã xây d ng c m t i ng nhân l c áp ng c các yêu c u kh c khe nh t c a khách hàng trong các l nh v c chúng tôi tham gia ho t ng. L a Vi t t hào là n v chuyên cung c p các ý t ng, xây d ng và th c hi n ch ng trình truy n thông doanh nghi p d i d ng các gi i pháp. Chúng tôi quan ni m th ng hi u nh m t th c th s ng c n c nuôi d ng, ch m sóc và b i p. Vì th , các gi i pháp a ra u c nghiên c u c n th n, g n sát v i tình hình th c ti n. Quan tr ng h n, nó ph i mang l i giá tr cho doanh nghi p. Chúng tôi tham gia th c hi n - S n xu t ch l nh v c: ng trình gi i trí,..

ng trình truy n hình nh gameshow, phim, ch

- Cung c p các gi i pháp truy n thông và qu ng cáo a ph - T ch c bi u di n ngh thu t, ào t o, t ch c s ki n,« - T v n xây d ng th ng hi u doanh nghi p, th

ng ti n

ng thi u s n ph m và th ng

ng hi u cá nhân

- Kh o sát, nghiên c u, i u tra phân tích th tr

- Cung c p các giái pháp internet bao g m Qu n tr , B o m t, Hosting, Thi t k website, « M i d án c th c hi n v i t t c tâm huy t và s am mê sáng t o không ng ng. S k t h p gi a các gi i pháp truy n th ng và hi n i mang l i hi u qu cao và ti t ki m chi phí. n v i chúng tôi, n v i L a Vi t t a sáng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful