P. 1
ระยะเวลาที่คุณมีอาการปวดสะโพก

ระยะเวลาที่คุณมีอาการปวดสะโพก

|Views: 2|Likes:
Published by tatsanee9085
predefined lightboxes created to aid users in finding images on common health topics.
predefined lightboxes created to aid users in finding images on common health topics.

More info:

Published by: tatsanee9085 on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

1. ĄđăđġĈĆēøĖ ĩ åęôĂĖĎēâēĄüĈõċđģÿâ?

øĮēĥĂ : ġÿĘ ĩ ĎöĄĈéċĎûĈũ ēġêĖăûÿĆĒúČĄĘĎġĄĘĪĎĄĒè
2. ĂĒúġüű úãŪ ēèġõĖăĈČĄĘĎċĎèãŪ ēè?
3. åęôëũ ĈăûĎâêĒúĈũ ēĎēâēĄüĈõġĄĕ ĩ ĂöŪ úĥõŪ Ďăũ ēèĥĄ
4. åęôċēĂēĄ÷Ďùĕûēă÷ėèåĈēĂġéĨûüĈõČĄĘĎĥĂũ
øĮ ē ĥ Ă
: øĖ ĩ ġâĖ ĩ ăĈãŪ ĎèâĒûĎēâēĄüĈõċđģÿâĂĖâēĄĎùĕ ûēăĂĒâéđġüű úúũēüĈõČĒĈüĈõ
Ćė â , aggravated
ģõăâēĄġåĆĘ ĩ ĎúĥČĈĢĆđĄĚŪ ċėâĤúãēČúĖ ûõŪēúČúŪēĢĆđõŪēúãŪēèõŪēúĤúãĎè
öŪ úãēõŪ ēúûúûēèåĄĒĪèģõăġêÿēđûĄĕġĈôČĒĈġãũ ē
5. ëĖĪĥüøĖ ĩ åĈēĂġéĨûüĈõġüű úöĄè?
øĮ ē ĥ Ă : å Ĉ ē Ă ü Ĉ õ Ĥ ú ċ đ ģ ÿ â , buttock
ãēČúĖ ûĢĆđöŪúãēöĎúûúĂĖ ĢúĈģúŪĂøĖ ĩéđġâĖ ĩăĈãŪĎè üĈõċđģÿâøĖ ĩĢøŪéĄĕ è
åĘĎĂĒâéđüĈõČúŪ ēãēČĄĘĎéđġĄĖăâĈũ ēõŪ ēúõŪ ēúĤúãĎèġãũ ē
6. üĈõĂēČĆĒèéēâġõĕ úĂēĤúãôđøĖ ĩøĮ ēĎđĥĄĢĆđéđČăę õøĒúøĖ øĖ ĩåę ôĈēèöĒ
Ĉ?
7. üĄđĈĒöĕåĈēĂġüű úĂēãĎèâēĄûēõġéĨûČĄĘĎĥõŪ ĄĒûûēõġéĨûġëũ úöâ?
øĮ ē ĥ Ă
: ãĎĢúđúĮēĈũ ēĎēéĂĖ âēĄĢöâČĒâČĄĘ Ďûĕ õãĎèċđģÿâĄũ ĈĂ ČĂēăġČöę ċđģÿ
âĢöâČĒâãĎèýĚŪ ċĚ èĎēăęĂĒâéđġâĕõãėĪúâĒûâēĄûēõġéĨûøĖ ĩ ĥĂũ ĂĖüĄđĈĒöĕãĎè
8. âĕé⥥ĂâĖčē?
øĮ ē ĥ Ă
: Ďēéëũ ĈăĤúâēĄâĮēČúõåĈēĂġċĖ ĩăèãĎèâēĄâĖ čēČĄĘ ĎâēĄûēõġéĨ ûâēĄûē
õġéĨûĂēâġâĕúĥü
9. üůééĒăġċĖ ĩ ăèãĎèģĄåãŪ Ďġãũ ēġċĘ ĩ ĎĂċĮēĄĎèĤëũ ČĄĘĎĥĂũ
øĮ ē ĥ Ă : â ē Ą ûē õ ġ éĨ û âũ Ď ú ČúŪ ē úĖĪ ġ ëũ ú Ĥ ČŪ ċ đ ģ ÿâ ġ å ĆĘ ĩ Ď ú
Ģöũ âĮ ēġúĕ õãĎèċđģÿâ, acetabular dysplasia, femoral epiphysis
ĆĘ ĩ úĢĆđģĄåĥããŪ ĎĎĒâġċûûúøĖ ĩ ýũ ēúĂē
10. üĄđĈĒöĕøēèċĚ öĕ⥥Ă?
øĮēĥĂ : ĎēéĂĖåĈēĂġâĖ ĩ ăĈãŪ ĎèâĒûåĈēĂġéĨûüĈõ sacro ئ iliac


11. ĎēăęãĎèýĚŪ øĖ ĩ ĂĖĎēâēĄüĈõċđģÿâ?
øĮ ē ĥ Ă
: üĈõċđģÿâĂĖ åĈēĂċĒĂÿĒúùŭ ĎăũēèĂĖ úĒăċĮ ēåĒîĎēăę éēâĢĄâġâĕ õ÷ė èĎēăę
4 öŪ Ďèÿĕ éēĄôēâēĄĢăâéēââĒ ú Ģöũ âĮ ēġúĕ õãĎèċđģÿâ éēâ 4
üš øĖ ĩ ĢĆŪ ĈĎēăę 8 öŪ Ďèÿĕ éēĄôē'Perthes åĈēĂýĕ õüâöĕ ČĄĘ Ď synovitis
ëĒĩ ĈåĄēĈãĎèċđģÿâéēâĎēăę 10 ÷ė èĎēăę 15 üš öŪ Ďèÿĕ éēĄôē slipped
epiphysis âĄđõĚ âöŪ úãēċũ Ĉúûú ( SUFE) ČĆĒ èéēâøĖ ĩ öŪ ĎèĎēăę 40
éđöŪĎèÿĕ éēĄôēåĈēĂČĆēâČĆēăãĎèâēĄĈĕ úĕ éêĒăĄĈĂøĒĪ èĎēâēĄüĈõö
đģÿâ, claudication ċĂĩ ĮēġċĂĎ, ģĄåãŪ Ďġãũ ēġċĘ ĩ ĎĂĢĆđâĄđõĚ âČĒâ
12. üĄđĈĒöĕåĄĎûåĄĒĈ?
øĮ ēĥĂ : , ģĄåãŪ Ďġãũ ēġċĘ ĩ ĎĂ rheumatoid, ģĄåĥããŪ ĎĎĒâġċû, ģĄåĆĮ ēĥċŪ
ankylosing spondylitis, ģĄåċđġâĨõġèĕúġëũ ú
13. Hip
öėèģõăġêÿēđĎăũ ēèăĕ ĩ èċĕ ĩ èĢĄâĤúöĎúġëŪēĢĆđĤëŪġĈĆēúēúġøũēĤõåĈēĂĢãĨ è
åĄĒĪèċęõøŪ ēă
øĮ ēĥĂ : öė èġëŪ ēåĆēċċĕ âġâĕ õãėĪ úĤúģĄåĥããŪ ĎĎĒâġċûĢĆđ arthropathies
ĎĒâġċûĎĘ ĩú ħ (ġëũú ankylosing spondylitis, Reiter 's ĎēâēĄ, ģĄåĥããŪ Ď
psoriatic); rheumatica Polymyalgia
14. üĈõČĆĒè?
øĮ ēĥĂ : üĈõøĖ ĩ ġâĕ õéēâåĈēĂýĕ õüâöĕ ãĎèâĄđõĚ âċĒúČĆĒè lumbosacral
ĎēéĢýũ ĥüĄũ ĈĂċđģÿâ
15. ĎēâēĄüĈõġãũ ē
øĮ ē ĥ Ă
: üĈõøĖ ĩġâĕ õéēâåĈēĂýĕ õüâöĕ ãĎèãŪĎġãũēĎēééđĢýũĥüăĒèċđģÿâĢĆđĎēâ
ēĄüĈõéēâċđģÿâĎēééđČĂēă÷ėèöŪ úãēĢĆđČĒĈġãũ ē
16. üĈõøŪ Ďè?
øĮ ē ĥ Ă
: åĈēĂýĕõüâöĕãĎèëũ ĎèøŪ ĎèĎēéøĮēĤČŪ ġâĕõĎēâēĄüĈõċđģÿâĢĆđãēČúĖû
17. Limp?
øĮēĥĂ : ÿĕéēĄôēåĈēĂýĕõüâöĕĤõ ħ ċđģÿâãĎèĄĎă
18. üĈõĥČĆũ åĆŪ ēăĄĎû?
øĮēĥĂ : ĎēéĢúđúĮē rheumatica polymyalgia
19. âēĄċĚ îġċĖăúĪĮēČúĒâġĂĘ ĩ ĎġĄĨĈ ħ úĖĪ?
20. ĥãŪ ?
øĮ ēĥĂ : éđöŪ Ďèÿĕ éēĄôēãŪ ĎĎĒ âġċûûĮ ēûĒ õúĪĮ ēġċĖ ă, osteomyelitis,
ģĄåĥããŪ ĎĎĒâġċû, ģĄåâĄđõĚ âġëĕ èâĄēúĎĒâġċû, þš ĤúĎę Ū èġëĕ èâĄēú, þš
ischiorectal, ĈĒôģĄå
21. üĈõ Night?
øĮēĥĂ : Ďēéûũ èûĎâ÷ėèâēĄĎĒâġċû, bursitis ČĄĘĎġúĘĪĎèĎââĄđõĚ â
22. ĎēâēĄãĎèâēĄĢăâéēââĒú Ģöũ âĮēġúĕõãĎèċđģÿâ?
øĮ ēĥĂ : ġëũúĎēéĢċõèöĒĪ èĢöũĈĒúøĖ ĩ 1 Ďēăę 4, ġõĕ úâĒûüĈâġüš ăâ (÷Ū ēġõĕ ú)
Ģöũ ĂĒâéđĥĂũ ĂĖĎēâēĄüĈõĄđõĒûøĈĕāēåĖĤú 1 / 3 ãĎèĄēăãēċĒĪúĎēééđġČĨú
23. ĎēâēĄãĎèģĄå Perthe ČĄĘĎĥĂũ
øĮ ē ĥ Ă : ġ ëũ úĎē é ĂĖ 4-8 ĈĒ ă ďĕ üúũ ē üĈ õČĒ Ĉ ġ õĕ úâĒ ûúę ũ Ă ,
ûēèåĄĒĪèĎēééđøĈĕāēåĖ ġâĕõãėĪúĤúġÿĉëēă : ġÿĉČîĕèĤúĎĒöĄēċũ Ĉú 04:01
24. ĎēâēĄãĎè synovitis ëĒĩ ĈåĄēĈ (ċđģÿâĄđåēăġåĘĎè)?
øĮ ē ĥ Ă : ġ ëũ ú Ď ē é Ď ăĚũ Ĥ ú ġ õĨ â Ď ē ăę 4-8
âĒûâēĄģéĂöĖ ĎăũēèêĒûÿĆĒúãĎèĎēâēĄüĈõċđģÿâĢĆđüĈâġüš ăâ ĎēéĂĖ â
ēĄûēõġéĨûüĄđĈĒöĕãĎè ġõĨâĂĒâéđċēĂēĄ÷ġõĕú (ûēèåúĎēéĥĂũ ĥõŪ)
25. ĎēâēĄãĎèâĄđõĚ âöŪ úãē slipped epiphysis ûú?
øĮ ēĥ Ă : ġ ëũ úĎēéĎăĚũ Ĥ úġ õĨ âĎēăę 10-15 øĖ ĩ ĂĖ åĈēĂČèę õČèĕ õ,
úę ũ ĂãĎèċđģÿâĤúâēĄġåĆĘ ĩĎúĥČĈĂēâøĖ ĩċę õĢĆđĎēâēĄüĈõġãũē ÿûĂēâøĖ ĩ
ċę õ Ĥ ú ã ú ē õ Ĥ Č îũ Ģ Ć đ undersexed ġ ëũ ú pubertal
ġõĨâĎŪ Ĉúâũ Ďú Ďēéġüű úĢûûøĈĕāēåĖĤú 20%.?
26. ĎēâēĄãĎèģĄåãŪ Ďġãũ ēġċĘ ĩ ĎĂãĎèċđģÿâ?
øĮ ē ĥ Ă : ġ ëũ ú ĂĒ â é đ úĮ ē ġ ċ ú Ď Č ĆĒ è é ē â Ď ē ăę 50
üš Ď ē é é đ ø Ĉĕ ā ē åĖ ĂĒ â é đ ġ Ąĕ ĩ Ă öŪ ú Ĥ ú Č úė ĩ è ċ đ ģ ÿâ Ģ Ć đ ĎĘ ĩ ú ħ
öũĎĥüúĖĪ ĤúâēĄģéĂöĖ ëŪēĄŪēăâēé, øĖ ĩåĈēĂġéĨ ûüĈõĢĄâåĘ ĎĢăũĆèĥüõŪĈăâĕ é
⥥ĂĢĆđģĆũèĤéģõăċũĈúøĖ ĩġČĆĘ ĎéēâúĒĪ úâĨ öŪĎèĥõŪĄĒûåĈēĂġéĨ ûüĈõġĈĆēâ
Ć ē è åĘ ú Ģ Ć đ ü Ĉ õ Č ĆĒ è ÿĒ â ýũ Ď ú Hip
öėèģõăġêÿēđČĆĒèéēâøĖ ĩġÿĕ ĩĂãėĪ úġüű úåę ôĆĒâĊôđ ġõĕ úġøĖ ĩăĈâĒûúę ũĂõŪĈăãēġ
ûĖ ĩ ăèġûúĎĘ ĩ ú ħ ġãŪ ēĂēöũ ĎãēĢĆđġøŪ ēġĆĨâúŪ ĎăČĒúĥüãŪ ēèúĎâ
27. ĎēâēĄãĎèĎēâēĄüĈõ sacro - iliac?
øĮ ē ĥ Ă : ġ ëũ ú ĂĒ â é đ ĂĖ Ď ē â ē Ą ü Ĉ õ Č Ă Ď è å ĆĪĮ ē Ĥ ú buttock
ĢöũċēĂēĄ÷ĎŪēè÷ė èČúŪēãēČĄĘ ĎõŪēúČĆĒèãĎèöŪúãē ĎēéüĈõãŪēèġõĖ ăĈČĄĘ Ď
ĎēéĂĖ åĈēĂĄĚŪ ċė âøĖ ĩ úũ ēüĈõČĒ ĈČúĒ âýĂöŪ úãēûú ĎēéġúĘ ĩ ĎèĂēéēâ
spondylitis, Reiter 's ĎēâēĄ, ģĄåĥããŪĎ psoriatic, ģĄåĥããŪĎ enteropathic


(ġúĘ ĩ ĎèéēâãĎèģĄå Crohn ČĄĘ Ď? ĎēâēĄĆĮ ēĥċŪ ĤČîũ ûĈĂ ulcerative),
âēĄ öĕ õġ ëĘĪ Ďġ ëũ úĈĒ ôģ Ą å , osteitis condensans ilii
ģĄåãŪ Ďġãũ ēġċĘ ĩ ĎĂČĄĘĎâēĄûēõġéĨû
28. ĎēâēĄãĎè tendonitis gluteus medius ĢĆđ bursitis trochanteric?
øĮ ē ĥ Ă
: åĈēĂġéĨ ûüĈõġëũúøĖ ĩõŪēúúĎâãĎèċđģÿâĢýũĆèĂēõŪēúúĎâãĎèöŪúãē b
ursitis
åĈēĂġéĨ ûüĈõéēââēĄĂĖ ĢúĈģúŪĂøĖ ĩ éđġâĕ õãėĪ úĤúġĈĆēâĆēèåĘ ú tendonitis
åĈēĂġéĨûüĈõéēââēĄġâĕõãėĪúâĒûâĕé⥥Ăġëũ úġõĕúġĆũ úĢĆđċĈú 29. ĎēâēĄãĎè Rheumatica Polymyalgia?
øĮ ē ĥ Ă : ġ ëũ ú ĂĒ â é đ ġ âĕ õ ãėĪ ú Ĥ ú ĈĒ ă 60-70
â ē Ą úĮ ē ġ ċ ú Ď øĖ ĩ ĂĖ Ď ē â ē Ą ü Ĉ õ Ģ Ć đ öė è Ĥ ú ĥ Č Ćũ ,
ċđ ģ ÿâĢĆđ ⥠đ õĚ âċĒ úČĆĒ è ċũ Ĉ úåĎâēĄ ⥠đ é ēăċĂĂē öĄ ;
åĈēĂĢãĨ èĢĄèöĎúġëŪ ē Ďēéġüű úċĒîîēôĄđûûġëũ úâēĄĆõúĪĮ ēČúĒââēĄċĚ
îġ ċĖ ăåĈ ēĂ⥠đČēăĢĆđ åĈ ēĂġ ĂĘ ĩ ĎăĆŪ ē ġ éĨ ûüĈ õãŪ Ď éĮ ēâĒ õ
ãĎèâēĄġåĆĘ ĩ ĎúĥČĈãĎèĥČĆũ ĢĆđċđģÿâ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->