1 Pn Siti Sara; Terlebih dahulu tahniah kerana anda sedang berusaha untuk memurnikan kajian anda.

Teruskan usaha anda dengan fokus kepada komen-komen berikut: SILA BACA DAHULU KOMEN TERSEBUT! 1) Abstrak yang ditulis adalah tidak betul! Kenapa ada perkataan akan dalam abstrak tersebut? Mana dapatan yang diperolehi? Apakah rumusannya? Implikasinya? Kenapa tidak disebut dalam bahagian ini? Berapa kali saya harus sebut perkara ini? Sila rujuk komen kali pertama saya! Sila perbetulkannya!

2) Kenapa kerangka konsep tidak dibetulkan? ³ (c) Mengesan sikap saintifik dan nilai murni pelajar melalui strategi peta minda dan pembelajaran tradisional.´ Anda kaji sikap saintifik dan nilai murni dalam satu soalan? Mana boleh buat macan ini? Ada dua variable!! Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Peningkatan Prestasi, Sikap Positif dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran Sains dalam topik µPelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga¶ Tingkatan satu.
Rajah 1.4: Rangka konsep Kajian

Anda guna perkataan sikap positif! Anda guna perkataan sikap saintifik, adakah kedua dua ini sama? Sila selaraskan! Anda tidak baca komen kali kedua saya ke? ³Prestasi, sikap positif dan motivasi pelajar setelah menerima kaedah pembelajaran peta minda adalah di antara hasil kajian ini.´ Mana boleh sebut Diantara? Fokus kepada soalan kajian anda!

3) Obkektif kajian dan soalan kajian No 2 anda adalah salah! Mana boleh ada dua variable dalam satu soalan? Sila betulkannya. Sudah DUA KALI saya sebut perkara ini! Masih tidak faham ke? ³ Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam memupuk
nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran

tradisional´ Nilai = satu variable, sikap = satu variable!.

4) Hipotesis yang ditulis adalah juga salah! Sila betulkannya semula!

5) Tujuan kajian anda masih lagi tidak jelas! Anda menulis: ³Maka kajian ini bertujuan untuk
menimbang penggunaan peta minda sebagai satu strategi pembelajaran yang berkesan dalam

2 pengajaran´ Mana boleh menimbang? Ini adalah kajian sila jelaskan dengan fokus kepada tujuan yang sama!

6) Pastikan bahawa semua huruf ³s´ dalam perkataan ³sains´ ditulis dengan huruf ³S´ yang besar seperti ³Sains´

7) Anda menulis: ³Kajian ini menekankan kepada langkah-langkah untuk membuktikan bahawa strategi menggunakan peta minda bersaiz poket ini dapat digunakan untuk

meningkatkan daya ingatan pelajar dan menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran dapat memperbaiki amalan pengajaran guru´. Cara penulisan ini adalah tidak betul. Sila nyatakan tujuan kajian anda dengan fokus kepada persoalan kajian yang akan di selidiki!

8) Pernyataan masalah anda harus dibuktikan melalui rujukan..sila nyatakan rujukannya Contoh ³ ia itu menurut Halim, (2009) guru-guru tidak mengajar..

9) Semasa anda menulis tujuan kajian jangan sebut perkataan ³ Ini diharapkan´.. Nyatakan terus tujuan kajian anda dengan jelas dan terang!

10) ³sains ³ adalah satu matapelajaran, oleh itu sila tulis sebagai matapelajaran Sains, anda menulis ³ terhadap sains ³ , ³ belajar sains´««. Sila pastikan anda memurnikan semua ini dalam seluruh kajian anda!

11) Anda tidak konsisten dengan apa yang sebenarnya anda sedang kaji: Anda menulis Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Peningkatan Prestasi, Sikap Positif dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran
Comment [U1]: Disini anda kaji 3 perkara

dapat meningkatkan pencapaian akademik, pembentukan sikap yang positif di kalangan pelajar , motivasi dan sikap saintifik pelajar dalam proses pengajaran Sila selaraskan mengikut objektif dan persoalan kajian anda
Comment [U2]: Disini anda sedang mengkaji 4 perkara! Selaraskan ikut soalan kajian anda!

3 13) Tajuk kajian anda adalah menggunakan peta minda bersaiz poket, bukannya teknik peta minda.Oleh itu kenapa teknik peta minda disebut dalm persoalan kajia n anda? Adakah anda gunakan teknik peta minda, peta minda atau peta minda bersaiz poket? Yang mana satu ini? Sila selaraskan dan jadikannya konsisten! Anda menulis: ³ 1) Untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta
minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar.

2) Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam memupuk nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional. 3) Untuk melihat perbandingan kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda terhadap peningkatan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional. Anda harus menulis semua objektif tersebut dengan menyebut perkataan peta minda bersaiz poket ! Begitu juga dengan persoalan kajian anda!

14) Anda menulis ³Kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi, berminat dalam menambahkan ilmu pengetahuan, meneroka alam sains, memperkembangkan konsep
kendiri dan menanam sikap saintifik dan nilai murni di dalam diri masing -masing.

Adakah anda menmggunakan teknik peta minda atau peta minda bersaiz poket? Adakah anda mengkaji konsep kendiri? Sila jelaskan dan perbetulkannya!

15) Dalam bahagian 2.1 anda tidak memberi ulasan mengenai kajian ±kajian yang telah dijalankan, apa kaitan kajian tersebut dengan kajian anda, kelemahan kajian tersebut berbanding dengan kajian anda? Kenapa anda harus jalankan kajian ini? Anda cuma melaporkan balik apa yang telah dijalankan oleh pengkaji lain!

16) Anda tidak menjelaskan mengenai Rajah 2.2 apakah kandungannya, bagaiman ia beroperasi? Sila jelaskan!

4 17) Dalam bahagian 2.6? Apakah jenis ujian statistik yang anda gunakan? Sila rujuk komen pada bahagian tersebut dan jelaskannya! . Soalan Temubual / terbuka.4. Borang Pemerhatian disertakan sebagai Lampiran yang berlabel! 22) Dalam bahagian 3.6 dengan terperinci.4 . Ujian Pra / Pos . Anda menulis ³Item yang bersifat negatif diterbalikkan skala nilainya kepada nilai yang sepadan sebelum ia dianalisis. berpandukan kep ada komen yang telah diberikan! 19) Sila tulis semula Bab 3.6 semula. Apa ini? Dari mana anda cut and paste atau dapatkannya? Sila jelaskan? Adakah anda membaca apa yang anda tulis ini? 18) Tulis semula rumusan untu bahagian 2. tajuk anda adalah Peta Minda bersaiz Poket. tetapi penerangan yang diberikan adalah mengenai peta minda? Sila selaraskannya! 23) Anda menggunakan item ±item berbentuk negatif. Jelaskan item tersebut dalam bentuk Jadual Contoh: Item no 1 Soalan Adakah anda berminat belajar matapelajaran Sains? Kategori Minat 21) Pastikan semua Borang Soal selidik. iaitu item mana yang berbentuk negatif dalam bentuk jadual! Jelaskan juga mengenai item-item yang menguji sikap saintifik dan nilai murni dalam bentuk Jadual! 24) Anda tidak menerangkan mengenai jenis ujian statistik yang anda gunakan dalam bahagian 3. bahagian pengenalan anda ! 20 ) Sila jelaskan 15 item yang digunakan dalam borang soal selidik dalam bahagian Soal selidik yang digunakan. anda menulis ³Sekarang huraikan pula bagaimana untuk membuat peta minda khususnya kepada para pelajar´.´ Sila jelaskan item tersebut dalam bahagian 3.

2 Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Peta minda dan Pembelajaran Tradisional Terhadap Sikap dan Nilai Positif Pelajar Saya mahu anda focus kepada satu variable sahaja. anda gunakan peta minda biasa atau peta minda bersaiz poket? Sila jelaskannya dan perbetulkannya! 28) Anda tidak melaporkan dapatan yang diperolehi dari borang pemerhatian seperti yang anda jelaskan anda menggunakannya dalam Bab 3? Mana dapat annya? Kenapa ia tidak dilaporkan dalam Bab 4? 29) SAYA TIDAK MEMBACA BAB 5 ANDA KERANA ANDA ADA BANYAK PEMBETULAN YANG HARUS DILAKUKAN. 2 3 DAN 4! . SILA LAKUKANNYA DAN OLEH SEMULA BAB 5 ANDA MENGIKUT ACUAN BAB 1 .0 (Pengenalan): nyatakan tujuan kajian anda.6 anda juga tidak menyatakan bagaimana anda akan menganalisa data yang diperolehi . sila tulis semula bahagian ini! Saya tidak akan membaca selagi anda perbetulkannya! 27) Dalam Bab 4 anda menyebut perkataan ³peta minda´ anda tidak menyebut ³peta minda bersaiz poket´ Apa sebanarnya yang and kaji ini.2.5 25) Dalam bahagian 3. nyatakan dengan ringkas apa yang akan dibincangkan dalam bab ini! 26) Untuk bahagian ini: 4. iaitu dengan mengunakan perisian apa? SPSS ke? Versi apa? Sila jelaskannya! 26) Tulis semula Bahagian 4.

6 KEBERKESANAN PENGGUNAAN TEKNIK BELAJAR MENGGUNAKAN PETA MINDA BERSAIZ POKET DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR DALAM PEMBELAJARAN SAINS TINGKATAN SATU SITI SARA BT ABU BAKAR 790915025548001 BACHELOR OF EDUCATION ( SCIENCE) WITH HONOUR (BESC) PPW PULAU PINANG 019-4734700 DR. PARVINDER SINGH FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2010 ISI KANDUNGAN .

0 1.4 1.5 2.8 Pengenalan Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Rangka Konsep Tujuan Kajian Kepentingan Kajian Batasan kajian Takrifan Istilah Rumusan BAB II TINJAUAN LITERATUR 2.3 1.7 1.0 2.4 2.7 PERKARA Muka surat Pengakuan Penghargaan Abstrak i ii iii BAB I MASALAH KAJIAN 1.2 1.1 2.2 2.6 Pengenalan Kajian Berkaitan Teknik Pembelajaran Menggunakan Peta Minda Peta Minda Bersaiz poket ( P-MM) Tatacara Membuat Peta Minda Kepentingan Peta Minda Rumusan BAB III METODOLOGI KAJIAN .6 1.3 2.1 1.5 1.

0 3.2 5.5 3.4 3.8 3.3 3.5 5.1 3.0 5.0 4.3 Pengenalan Profil Sampel Laporan Dapatan Kajian Rumusan BAB V PERBINCANGAN & KESIMPULAN 5.6 Pengenalan Rekabentuk kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen kajian Prosedur Pengumpulan Data Prosedur Menganalisis Data Rumusan BAB IV DAPATAN KAJIAN 4.2 4.2 3.1 4.4 5.1 5.3 5.6 Pengenalan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian Kesimpulan Dapatan kajian Implikasi Dapatan kajian Cadangan Kajian Lanjutan Rumusan RUJUKAN LAMPIRAN .

Tarikh: 24 MEI 2010 Tandatangan:««««««. Siti Sara Bt Abu Bakar 790915025548001 XXX XXX .9 PENGAKUAN Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Semoga dengan segala usaha murni ini akan diredhai olehNya. PPW Pualau Pinang yang telah bekerjasama dengan baik dalam menjana idea dan mencurahkan buah fikiran bagi menghasilkan kajian yang terbaik. Dr Yeoh Poh Choo kerana telah banyak memberi penerangan dan tunjuk ajar dan bimbingan kepad a saya tanpa mengenal rasa dalam memberi kefahaman untuk menjalankan kajian ini . Tidak lupa juga kepada tutor kajian bahagian ke 2. Yang paling disayangi . Setinggi-tinggi penghargaan kepada tutor kajian bahagian 1. kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya. setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi. XXXX Comment [U3]: Namakan dan Masukkan m/surat untuk semua Lampiran yang disertakan . Pulau Pinang yang telah banyak membantu dan memberi bimbingan sepanjang kajian dijalankan.dapat saya menyiapkan Kajian Berasaskan Sekolah ini mengikut jadual yang telah ditetapkan sebagai memenuhi syarat bagi mendapatkan Ijazah Sarjana Muda (Sains) Dengan Kepujian.kasih dan setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada suami tercinta Mohd Rohaizad b Mustafa kerana telah memberi segala pengorbanan dan semangat serta motivasi dalam menyiapkan kajian ini. Begitu juga dengan anak-anak tersayang. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan di Open University Malaysia. guru pembimbing Puan Noorhayati bt Zakaria serta para pelajar kelas 1PE1 dan 1KP1 di sebuah sekolah menengah di Seberang Perai Utara. Nurina Izzati. Terima kasih atas segala ilmu yang telah dicurahkan Terima kasih yang tidak terhingga kepada Pengetua. Segala tunjuk ajarnya jasa baiknya tidak akan dilupakan. guru penolong kanan. Muhammad Syahmie Fitri dan Muhammmad Sufi Adlie yang setia dan sabar menunggu dengan tugasan yang amat mencabar yang dilakukan ini. Terima kasih semua. Dr Parvinder Singh yang juga telah banyak memberi panduan yang berguna.10 PENGHARGAAN Alhamdullilah.

Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan dan menunjukkan peningkatan yang positif dalam kefahaman pelajar yang berbeza cara dan latar belakang pembelajaran.11 XXXX Comment [U4]: Namakan dan Masukkan m/surat untuk semua Jadual yang disertakan XXXXX Comment [U5]: Namakan dan Masukkan m/surat untuk semua Rajah yang disertakan KEBERKESANAN PENGGUNAAN TEKNIK BELAJAR MENGGUNAKAN PETA MINDA BERSAIZ POKET DALAM PEMBELAJARAN SAINS TINGKATAN 1 ABSTRAK Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana kaedah pembelajaran mengunakan teknik peta minda bersaiz poket dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar serta mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah peta minda dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains dalam meningkatkan pencapaian dan prestasi pelajar-pelajar Tingkatan 1 dalam tajuk µ Pelbagai sumber dan Bentuk Tenaga µ. . Kajian ini melibatkan seramai 60 orang pelajar dari sebuah kelas dalam Tingkatan Satu di sebuah sekolah menengah yang terdiri daripada pelajar-pelajar pada tahap pencapaian yang pelbagai dalam mata pelajaran Sains. Semua data yang dikumpul akan dibuat perbandingan dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan pendekatan menggunakan kaedah peta minda dalam mata pelajaran Sains di sekolah. Kaji an yang akan dijalankan ini adalah bersifat kuantitatif yang melibatkan ujian pra pada peringkat awal kajian (sebelum pengkaji memulakan aktiviti pembelajaran) dan diikuti oleh ujian pos (selepas aktiviti P&P yang dirancang telah dilaksanakan).

Ia adalah alat berkesan yang mendorongkan pemikiran kreatif. Selain itu. kemahiran. merancang aktiviti dan membuat sesuatu persembahan dan sebagainya. bentuk peta minda juga berbagai-bagai bergantung kepada kreativiti seseorang individu tersebut. Warganegara yang berkualiti adalah insan yang mempunyai semangat ingin tahu. sikap saintifik dan nilai murni perlu diintegrasikan bagi meningkatkan mutu pendidikan sains. Tiga elemen di dalam bidang sains iaitu pengetahuan.0 Pengenalan Sains merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat membawa negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. merekod maklumat atau peristiwa. kreatif dan berketrampilan dengan mengamalkan budaya sains dan teknologi. Pengajaran sains adalah bertujuan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran sains dengan memupuk daya pemikiran saintifik dan nilai -nilai murni yang Comment [U7]: // Comment [U6]: Huruf besar . mencatat nota. gigih dan bersikap objektif dalam segala usaha dengan tidak meminggirkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Peta minda merupakan suatu lakaran grafik pemikiran individu yang membolehkan kita merangka. saintifik dan progresif serta mampu melahirkan pengurus alam yang dapat menjamin keharmonian hidup secara optimum dalam membentuk warganegara yang kritis. berfikiran terbuka. Sains adalah satu bidang ilmu pengetahuan yang menyediakan rangka konsep bagi menyediakan pelajar memahami keadaan di sekeliling mereka. Penggunaan ilmu pengetahuan dengan berteraskan masyarakat berilmu.12 BAB 1 MASALAH KAJIAN 1.

dilihat sebagai satu cara penyampaian ilmu yang berkesan dalam jangka masa yang pendek. 2001). bertanggungjawab dan berfikiran positif dalam membentuk suasana yang selesa kepada agama. berkemahiran tinggi. dapat meningkatkan lagi produktiviti dan ingatan memori pelajar. Pembelajaran melalui peta minda akan lebih bermakna kerana ia tidak membosankan dan menggunakan pengetahuan sedia ada dan pengetahuan yang baru diterimanya bagi Comment [U12]: Apa sebenarnya tujuan kajian anda. Pendekatan pembelajaran yang betul dan tepat dilihat sebagai penyumbang ke arah merealisasikan kecemerlangan pendidikan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sains yang mempunyai impian untuk melahirkan modal insan yang mempunyai keseimbangan diri terutama dari segi perkongsian idea dalam suasana yang tidak terancam bagi melahirkan insan berkebolehan. pelajar harus membina pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Namun peratusan pelajar yang mengikuti pembelajaran sains secara tradisional ini. kuliah dan latih tubi secara individu sering digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu. Pendekatan ini. sila focus dengan jelas! Comment [U13]: // Comment [U14]: Ejaan! Comment [U15]: // .1 Latar Belakang Kajian Comment [U8]: // Comment [U9]: Huruf besar Kaedah pembelajaran tradisional seperti pembelajaran berpusatkan guru. Kini penggunaan peta minda semakin penting sebagai satu kemahiran mengorganisasi maklumat dan menghuraikan konsep atau objektif secara teratur ( Subadrah. tidak begitu berkesan. 2004). nusa dan bangsa.1994). Oleh itu. Maka kajian ini bertujuan untuk menimbang penggunaan peta minda sebagai satu strategi pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran sains Tingkatan satu dalam topikµPelbagai bentu dan sumber tenaga¶ dalam meningkatkan pemahaman pelajar tentang konsep -konsep sains yang abstrak. Penglibatan pelajar secara aktif dapat membantu mereka dalam mengharungi arus kehidupan yang berkesan dan bermakna seiring dengan perkembangan dunia sains dan teknologi. 1. membuktikan kaedah peta minda ini menggunakan kedua-dua belah otak dan dengan cara ini. (Ee Ah Meng. Satu kajian yang dijalankan oleh Osman Affan (2008) . Kebanyakan mengamalkan kaedah pengajaran biasa yang tidak ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna dan berkesan. pembelajaran tradisional menjadikan pelajar pasif (Hotler.13 diterima di persekitaran budaya Malaysia. keputusan peperiksaan di dalam mata pelajaran sains masih kurang Ini kerana guru Comment [U10]: // Comment [U11]: Huruf besar memuaskan sama ada di peringkat menengah rendah atau menengah atas.

Kumpulan kawalan diajar dengan kaedah pembelajaran tradisional manakala. Tidak mementingkan pemahaman pelajar samada benar-benar menguasai kemahiran atau pun tidak. Comment [U21]: Comment [U19]: // Comment [U20]: Nyatakan dalam badasa Malaysia. kebanyakan guru biasanya menyampaikan pengetahuan berasaskan isi kandungan dan berpusatkan pengajaran itu s endiri. Apa yang terjadi adalah proses pembelajaran hanya berlaku secara dasar sahaja. Kajian ini menekankan kepada langkah-langkah untuk membuktikan bahawa strategi menggunakan peta minda bersaiz poket ini dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingatan pelajar dan menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran dapat memperbaiki amalan pengajaran guru.3 Rangka Konsep Kajian ini adalah satu cubaan untuk membanding kesan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda bersaiz poket dengan kaedah pembelajaran tradisional terhadap peningkatan prestasi. kajian yang dijalankan adalah amat penting dalam menentukan tahap keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta minda bagi subjek sains yang bertajuk µPelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga¶ dalam Sains Tingkatan 1 KBSM. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuasi eksperimen di mana sampel dibahagikan kepada kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Comment [U16]: // Comment [U17]: // 1. Namun.14 menunjukkan perkaitan dan perhubungan diantara konsep sains yang dipelajarinya. sikap dan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran Sains untuk pelajar tingkatan satu di dalam topik pelbagai bentuk dan sumber tenaga. Oleh itu. setiap konsep yang disampaikan tidak jelas dan berada jauh di luar konteks sebenar. kumpulan . Kaedah pengajaran tradisional chalk and talk adalah jauh ketinggalan dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak .2 Penyataan Masalah Comment [U18]: Buktikan pernyataan masalah anda melalui rujukan/bacan yang dibuat! Proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan pelbagai kaedah dan pendekatan yang bersesuaian untuk digunakan. Dengan cara ini pemahaman pelajar dapat dikukuhkan dan prestasi pelajar dalam mata pelajaran sains akan meningkat. Matlamat guru hanyalah ke arah menyediakan pelajar untuk menduduki peperiksaan pada setiap hujung tahun. Adakalanya 1. Ingatan dan kefahaman konsep memainkan peranan yang utama di dalam pendidikan sains bagi meningkatkan prestasi diri pelajar.

c) Mengesan sikap saintifik dan nilai murni pelajar melalui strategi peta minda dan pembelajaran tradisional. Prestasi.15 eksperimen pula diajar dengan kaedah pembelajaran peta minda . Pembelajaran menggunakan Peta minda Pembelajaran Tradisional . Comment [U22]: Sila selaraskan ini mengikut persoalan kajian anda! Instrumen Ujian Pra Borang pemerhatian Ujian Pos Soal selidik Sikap Analisis Data Sampel Kumpulan Eksperimen Kumpulan Kawalan Min sisihan piawai ± Ujian-t Objektif a) Mengenalpasti keberkesanan pembelajaran peta minda berbanding pembelajaran tradisional. sikap positif dan motivasi pelajar setelah menerima kaedah pembelajaran peta minda adalah di antara hasil kajian ini. b) Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran peta minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap peningkatan prestasi pelajar.

4.4: Rangka konsep Kajian 1. c) Untuk melihat perbandingan kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda terhadap peningkatan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional.16 Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Peningkatan Prestasi.2 Persoalan Kajian a) Adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda lebih berkesan berbanding pembelajaran bercorak tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar? b) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat memupuk sikap dan nilai positif terhadap sains kepada pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional ? Comment [U31]: Sila fokus kepada satu variable sahaja! Comment [U32]: Terhadap Sains atau matapelajaran Sains? Comment [U30]: Dalam apa? . pembentukan sikap yang positif di kalangan pelajar . Comment [U29]: Huruf besar 1.4.1 Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai tiga objektif iaitu: a) Untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar. Rajah 1. motivasi dan sikap saintifik pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.4 Tujuan Kajian Comment [U23]: Disini anda kaji 3 perkara Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dalam mata pelajaran sains tingkatan satu ke atas tajuk µPelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga¶. Comment [U25]: Disini anda sedang mengkaji 4 perkara! Selaraskan ikut soalan kajian anda! Comment [U24]: Huruf besar 1. Ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian akademik.XXX b) Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam memupuk nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah Comment [U27]: Sila pilih hanya satu variable sahaja! Comment [U28]: Huruf besar Comment [U26]: Dalam apa? pembelajaran tradisional. Sikap Positif dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran Sains dalam topik µPelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga¶ Tingkatan satu.

4.3 Hipotesis Kajian Hipotesis Nol ( ) HN 1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.17 c) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional ? Comment [U33]: Comment [U34]: Belajar Sains atau belajar matapelajaran Sains? 1. Comment [U37]: Sala ada dua variabel Hipotesis Alternatif ( ) HA 2 Terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda Comment [U38]: Salah ada dua variable! . Comment [U36]: Salah ada dua variable! Hipotesis Nol ( HN 2 ) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang bersaiz poket . Comment [U35]: Salah ada dua variabel Hipotesis Alternatif ( ) HA 1 Terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.

Kajian ini diharapkan dapat membawa perubahan yang positif kepada pelajar di dalam menguasai subjek sains sama ada ketika kegiatan amali di dalam makmal mahu pun di dalam kelas. Kaedah pembelajaran ya ng sesuai dapat menjadikan mata pelajaran sains lebih bermakna dan mudah dikuasai oleh pelajar. Hipotesis Alternatif ( ) HA 2 Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket. Kajian ini juga diharapkan dapat menarik sokongan yang positif Comment [U39]: Huruf besar daripada pelbagai pihak untuk melaksanakan pengajaran yang berkualiti dan berkesan. diharapkan kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda menjadi satu alternatif yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk meningkatkan prestasi pelajar.5 Kepentingan Kajian Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam mata pelajaran sains perlu dipelajari dengan menggunakan kaedah yang berkesan. 1. Hipotesis Nol ( HN 2 ) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket. Dengan perubahan sikap yang positif . menarik dan menyeronokkan. . Kajian ini diharapkan menjadikan pembelajaran lebih berstruktur dan berpusatkan pelajar.18 bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang bersaiz poket .

Perkara yang penting diberikan pertimbangan ialah . Bentuk peta minda berbagai-bagai.7. 2. iaitu bergantung kepada kreativiti pengguna. Pulau Pinang . Peta minda membolehkan kita mengumpulkan banyak maklumat dalam satu muka surat dan memerhatikan perhubungan di antara beberapa topik dan subtopik . 1.7 Takrifan Istilah Terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelaskan. Oleh itu. Kajian ini akan mewujudkan kesukaran untuk mengawal pembolehubah luar yang memesong dari tujuan kajian seperti maklumat palsu yang diberikan oleh pelajar. peta minda membolehkan kita menggunakan keseluruhan otak kita kerana teknik ini meliputi tindakan dan fikiran yang datang dari kedua-dua belah otak. Kajian ini melibatkan murid-murid daripada pelbagai kecerdasan dan kebolehan serta pelbagai latar belakang hidup.1 Pembelajaran Teknik Peta Minda bersaiz poket Peta minda merupakan satu alat pengurusan minda yang amat berguna dalam menghasilkan perhubungan dan kesepaduan terutamanya dalam menghubungkaitkan rangka isi sesuatu fakta dan konsep dalam sains. 1. Suatu keputusan dari maklumat yang banyak telah dipermudahkan. kajian ini adalah lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di sekolah tersebut.19 1. Kajian akan menggunakan bilangan pelajar yang terbatas di salah sebuah sekolah menengah di Seberang Perai Utara.6 Batasan Kajian Kajian ini mempunyai batasan seperti berikut: 1. Berbanding dengan cara yang lain. 3.

Idea dan kreativiti pelajar dapat digabungkan untuk menghasilkan peta minda yang bukan sahaja berguna malahan bermakna kepada pelajar itu sendiri Pembelajaran tradisional sudah tidak relevan lagi dalam fenomena pendidikan sekarang kerana pelajar menjadi pasif. Peta minda yang bersaiz poket ini berukuran seperti kertas yang bersaiz A4 yang dilipatkan menjadi 4 bahagian. guru membuat penerangan dan pelajar hanya mendengar. (Toh Hon Leong.7. 1. 1992).4 Motivasi . tidak kreatif dan hanya mengharapkan guru semata -mata.7.20 mudah. Kaedah pengajaran tradisional chalk and talk adalah jauh ketinggalan dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak berbanding menggunakan teknik yang kreatif seperti menghasilkan nota peta minda bersaiz poket. Proses pengajaran menjadi lesu dan tidak bermaya akibat daripada hubungan satu hala guru dengan pelajar. (Kamus Dewan. 1.7. 2000). Pembelajaran tradisional ini lebih kepada bersifat mengingat dan menghafal. (a) penyampaian kandungan mata pelajaran oleh guru (b) pelajar membuat latihan secara individu (c) kuiz secara individu dan (d) pengiraan skor bagi individu.2 Pembelajaran Tradisional Mok Song Sang ( 2004 ) menyatakan bahawa pembelajaran tradisional adalah satu pengajaran yang bersifat sehala dan hanya berpusatkan guru berbanding dengan pembelajaran menggunakan teknik peta minda yang lebih berpusatkan pelajar. Tekniknya.3 Sains Sains ialah satu ilmu pengetahuan yang telah dibuktikan kebenaran melalui formula dan bukti bukti yang dihasilkan. peta minda ini dapat dimuatkan ke dalam poket dan mudah untuk dibawa ke mana-mana. menarik dan bermakna kepada pengguna. Turutan aktiviti pembelajaran di bawah menunjukkan pembelajaran secara tradisional iaitu. 1. Dengan saiz yang kecil .

7 Prestasi Pelajar Prestasi merupakan kebolehan pelajar mengikuti kurikulum yang diajar dan ditentukan melalui ujian tertentu seperti ujian bulanan. 2000). (Abdul Rahim b.8 Minat Minat adalah satu kecenderungan atau tarikan terhadap sesuat u perkara.7. 1. mengarah dan mengawal minat serta tingkah laku manusia. 2002) .6 Pembelajaran Pembelajaran sebagai satu proses individu mendapatkan informasi tingkah laku atau kebolehan baru untuk disesuaikan dengan kehendak dan keperluan pembelajarannya.7.1990) 1.5 Keberkesanan Keberkesanan membawa maksud perubahan di dalam sesuatu tindakan. (Kamus Dewan. pencapaian sains boleh dilihat dari peratus kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik yang diajar melalui soaljawab atau pemerhatian guru di dalam kelas terhadap pelajarnya . Berkesannya sesuatu kaedah dapat dilihat daripada hasil yang diperolehi melalui ujian dan pencapaian. Abd. prestasi pelajar dikesan melalui ujian pra dan ujian pos.7. Dalam kajian ini. 2000) 1. ( Mohd Yusof Othman . (Woolfolk.7.9 Pencapaian Sains Pencapaian Sains ialah prestasi seseorang pelajar yang akan dinilai dan diukur daripada keputusan ujian atau peperiksaan bulanan samada memuaskan atau tidak.21 Motivasi sebagai satu kuasa dalaman yang membangkitkan. Dari sudut objektif pembelajaran.7. Abd. 1. . Rashid . 1. Rahman Aroff (1997) menyatakan bahawa minat akan wujud apabila sedar tentang kecenderungan terhadap sesuatu objek itu.

tujuan. rasional. Comment [U41]: Adakah anda juga mengkaji ini? . kepentingan dan batasan kajian.10 Ujian Pra dan Ujian Pasca Ujian pra dijalankan kepada kesemua pelajar di dalam kelas kawalan dan eksperimen sebelum setiap kaedah pengajaran dan pembelajaran iaitu kaedah pembelajaran berpusatkan guru dengan kaedah pembelajaran peta minda dijalankan.22 Dengan itu pencapaian sains pelajar dapat diukur melalui markah keputusan peperiksaan bulanan masing-masing. Ujian pasca pula dijalankan kepada kesemua pelajar dalam kelas kawalan dan eksperimen selepas setiap kaedah pengajaran dan pembelajaran peta minda dan kaedah pengajaran berpusatkan guru dijalankan. ( Zuraidah Mat Hussein. berminat dalam menambahkan ilmu pengetahuan. objektif. meneroka alam sains. Subjek sains sering dilihat sebagai mata pelajaran yang sukar sehingga pelajar kurang bermotivasi untuk menguasainya. memperkembangkan konsep kendiri dan menanam sikap saintifik dan nilai murni di dalam diri masing-masing. Permasalahan ini jika tidak diatasi akan menjejaskan Comment [U40]: Sila nyatakan ini adalah menurut siapa? Mana ada buktinya? penguasaan ilmu pelajar. Bab ini juga merumuskan bahawa kaedah pembelajaran yang berpusatkan pelajar akan dapat mewujudkan situasi di mana pelajar dapat berinteraksi sesama sendiri dan guru bagi membantu pelajar mengukuhkan kefahaman dan meningkatkan daya ingatan mereka di dalam subjek sains.2003). 1. Rumusan Kajian ini menghuraikan latar belakang.yang bertajuk µpelbagai bentuk dan sumber tenaga¶ bagi pelajar tingkatan satu.7.8. 2002) 1. Kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi. hipotesis. (Ibrahim Deris .

Strategi yang biasa digunakan oleh guru ialah strategi pengajaran tradisional iaitu pengajaran berpusatkan guru. kajian berkaitan dan rumusan mengenai pembelajaran menggunakan teknik peta minda yang bersaiz poket. Sebaliknya. Bagi pelajar yang mempunyai kebolehan yang tinggi.0 Pengenalan Kajian ini merupakan kajian tentang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknik peta minda bersaiz poket terhadap pencapaian pelajar dalam sains. Comment [U42]: Sila keluarkan semua ini Ini bukannya bab pengenalan mengenai tajuk ini! 2.23 BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. mereka dapat menerima apa yang diajarkan oleh guru dengan baik. dapatan kajian lepas. pelajar yang kurang berkebolehan tidak dapat menguasai kemahiran yang diajar oleh guru dengan baik. Guru perlulah mengubah strategi pengajaran bagi memastikan semua pelajarnya menguasai kemahiran yang diajar Dalam bab ini pengkaji akan membincangkan mengenai literatur yang berkaitan iaitu kajian terdahulu oleh tokoh-tokoh akademik dari dalam dan luar negara tentang memahami bidang kajian. Strategi ini didapati kurang berkesan.1 Kajian berkaitan .

24

Kajian oleh Cohen dan Morisson

(2000) merumuskan bahawa salah satu cara penentuan

kecekapan atau prestasi seseorang individu mempelajari dan menguasai ilmu adalah dengan menyedari gaya pembelajarannya. Penggunaan kaedah atau gaya pembelajaran dapat membantu untuk mencapai keputusan cemerlang. Peta minda yang telah dibangunkan oleh Tony Buzan pada tahun 1976 adalah kaedah yang berkesan untuk membuat nota dan berguna untuk menjanakan idea dengan perkaitan. Untuk membina satu peta minda, sese orang haruslah bermula di tengah muka surat yang menjadi tajuk utamanya. Kemudian ia bercambah keluar ke semua arah menghasilkan struktur yang tumbuh dan tersusun mengandungi kata kunci (keywords) dan rajah kunci (key images). (Blog- Cikgu ZulPakar , 2007) Menurut penulis buku Pelajar Cemerlang, Ismail Zain ( 2003 ) ingatan seorang pelajar akan menurun selepas waktu yang tertentu. Oleh yang demikian adalah penting seorang pelajar yang telah mempunyai peta minda mengulangkaji peta mindanya dari masa ke semasa. Adalah dicadangkan seorang pelajar mengulangkaji peta mindanya selepas satu jam sesi
Comment [U43]: Mana rujukannya? Tiada rujukan pada bahagian rujukan?

pembelajarannya. Ini bertujuan untuk mula memetakan mindanya dengan maklumat yang telah dipelajarinya. Menurut Osman Affan (2008 ), kemahiran belajar merujuk kep ada gaya pembelajaran yang merangkumi motif dan strategi tertentu yang diamalkan oleh pelajar bagi memperolehi hasil pembelajaran tertentu. Menurut Rabe Juhari (2001), ³ Nota yang anda buat sendiri adalah
yang terbaik berbanding pelbagai buku rujukan yan g terdapat di pasaran´.

Pembelajaran adalah satu perubahan yang berlaku disebabkan oleh pengalaman indiv idu (Slavin, 1997) . Oleh itu seseorang guru haruslah mengetahui dan memahami strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan pengendalian pengajaran dan pembelajaran berdasarkan topik yang ingin diajar. Seseorang guru hendaklah mengetahui bagaimana hendak mengajar pelajar supaya dapat menguasai maklumat, konsep dan kemahiran yang berguna (Slavin, 1997). Pembelajaran juga merupakan perubahan tingkah laku yang melibatkan ketrampilan kognitif, iaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelek . ( Mok Song Sang , 2004 ). Mengikut kajian yang dijalankan oleh Lee Smith, (1996 ) otak manusia dibahagikan kepada dua iaitu hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri. Mengikut kajian mereka , ramai pelajar menjalankan aktiviti dengan lebih banyak bertumpu kepada otak kiri berbanding otak kanan . Mengikut seorang penulis , Dilip Mukerjea (1996) dalam bukunya bertajuk ³Superbrain´,

25 melalui pemetaan minda seseorang itu dapat ³ learn MORE, remember MORE, use LESS paper,
invest LESS effort«´yang membawa maksud penggunaan peta minda dapat memperolehi ilmu

pengetahuan yang lebih banyak, mempertingkatkan daya ingatan tanpa merugikan terlalu banyak kertas serta tenaga. ( Sumber : Utusan online, 2009 ). Kajian lepas juga menjelaskan untuk

belajar lebih berjaya individu pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran. Malangnya, unsur ini kurang ditekankan oleh guru di sekolah. Wan Mohd Zahid Nordin (1999) menyatakan sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek teknik belajar secara formal. Menurutnya lagi, kebanyakan pelajar mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara kebetulan, tidak langsung atau terikut -ikut dengan rakan sebaya. Situasi ini wujud disebabkan pelajar tidak mempunyai panduan yang khusus untuk menghadapi pembelajaran mereka terutamanya mata pelajaran sukar . Oleh itu guru perlu tahu gaya pembelajaran pelajar dengan merancang pengajaran yang memenuhi gaya belajar pelajar ( Osman Affan, 2008 ). Guru memainkan peranan utama di dalam pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran. Teori yang turut menjadi panduan kepada kajian ini ialah Teori Kognitif Pembelajaran secara Kreatif ( Mayer,2001). Mayer merupakan ahli konstruktivisme yang memfokuskan kepada pembinaan pengetahuan bagi menghasilkan pembelajaran bermakna dikalangan pelajar. Menurut beliau , peranan minda sebagai alat untuk mentafsir secara aktif tentang objek atau peristiwa bukan sekadar memperolehi realiti dari luar minda sepertimana perspektif objektivis. Teori ini juga menyarankan penggunaan pelbagai teknik-teknik yang kreatif secara sistematik agar proses pembelajaran yang bermakna dapat diwujudkan dalam minda pelajar. Dalam hal ini penggunaan peta minda dan pengurusan grafik adalah sesuai ke arah memudahkan pembacaan serta memudahkan otak membuat analisis untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. Dalam melakar peta minda atau pengurusan grafik, beberapa langkah perlu dibuat agar ianya dilakukan secara sistematik. Penganalisisan data melalui pemetaan minda ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri aktiviti yang terdapat dalam pembelajaran sekolah bestari. Oleh itu guru seharusnya memahirkan diri serta berusaha memperkenalkan aktivi ti ini kepada pelajar-pelajarnya mulai sekarang.

XXXX

Comment [U44]: Nyatakan ulasan anda mengenai kajian-kajian yang telah dinyatakan di atas!

26

2.2

Teknik-teknik Pembelajaran Menggunakan Peta Minda

Pelbagai penyelidikan telah dibuat untuk membentuk dan menyusun strategi pembelajaran yang lebih berkesan terhadap pelajar-pelajar. Pembelajaran secara hafalan memerlukan daya ingatan yang kuat, tetapi ianya tidak dapat membentuk insan yang kritis dan kreatif malah ianya tidak sesuai di zaman yang serba maju ini. Menurut Lee Shok Mee dalam bukunya Psikologi Pendidikan (1997),
³ Tanpa kebolehan mengingat, segala yang dipelajari menjadi sia -sia sahaja. Dari segi peperiksaan pula kebolehan mengingat menj adi asas ukuran untuk menentukan sejauhmana seseorang murid telah mencapai pembelajaran. Oleh itu, kegagalan mengingat fakta atau prinsip sudah tentu akan menjejaskan prestasi calon . justeru itu, calon tersebut dianggap telah gagal dalam pembelajaran .´

Peta minda merupakan teknik belajar yang telah diasaskan oleh pakar pelajaran sejak tahun 1960-an lagi. Ianya telah dimajukan dan dipopularkan penggunaannya oleh Tony Buzan seorang ahli fikir dan juga pakar motivasi sekitar tahun 80 an lagi. Berasaskan kajian-kajian yang lepas , kemahiran belajar seperti mencatat nota dan membuat peta minda merupakan kemahiran yang sangat penting dalam pembelajaran subjek Sains. Pembelajaran menggunakan peta minda biasanya boleh dilakukan oleh pelajar cerdas dan lambat. Unsur-unsur pembelajaran menggunakan peta minda adalah seperti berikut:
y y

Ingatan visual - Huruf kata kunci, penggunaan warna, simbol, ikon, anak panah . Keterserlahan - setiap peta minda memerlukan satu idea atau tajuk di tengah-tengah.

Peta minda yang bersaiz poket adalah lebih praktikal berbanding peta minda yang biasa bersaiz A4. 2. Ini kerana pelajar tidak menghadapi masalah untuk membawa nota poket ini ke mana-mana pada bila-bila masa disebabkan saiz yang kecil. Bentuk yang menarik dimana menarik minat pembaca untuk membacanya berulang -ulang . (Muhammad Kamil Abdul Samad . Pelajar adalah bertanggungjawab kepada pembelajaran sendiri. Ciri-ciri peta minda bersaiz poket ialah : y y y y y y y Kemas dan kecil. Kemahiran mencatat semula apa yang telah dibaca . Pengajaran bertajuk pelbagai bentuk dan sumber tenaga Ujian Pra Memberi penerangan cara membuat peta minda bersaiz poket dan prosedurnya Membuat perbandingan hasil dapatan kajian dan manila keberkesanan teknik peta minda Ujian Pos Memantau perkembangan proses membuat nota poket dan menggalakan pelajar menggunakannya untuk meningkatkan daya ingatan . Jimatkan masa untuk membaca . Berinformasi . Mudah dibawa ke mana-mana. didengar atau dilihat adalah penting kerana tanpa membuat catatan daya ingatan tidak dapat bertahan lama .27 y y y Organisasi dan kata kunci.3 Peta minda bersaiz poket ( P-MM) Dalam proses menimba ilmu pelajar harus menggunakan pelbagai kaedah agar dapat meninggalkan kesan terhadap pemahaman . Mudah untuk dibaca dan diingati . Perkaitan dan penggabungan isi penting. Ringkas dan padat .1999).

Sekarang huraikan pula bagaimana untuk membuat peta minda khususnya kepada para pelajar. bagi membuat peta minda mengenai pelbagai sumber dan bentuk tenaga maka kata kunci yang sesuai adalah tenaga. Gunakan warna yang terang dan pelbagai. Contohnya. gambar bewarna mengelilingi kata kunci tersebut. peta minda adalah teknik mengingati sesuatu perkara melalui bentuk. Comment [U46]: Apa ini? Adakah cara penulisan ini betul! . jadi kalau boleh gunakan garisan bersahaja dan tidak terlalu lurus. warna. Dengan menggunakan kreativiti sendiri membuat bulatan. rasa dan lain lain. 2. kreatif.2 Rangka Strategi Pembelajaran menggunakan peta minda XXXXX 2. 5. Letakkan kata kunci ini di bahagian tengah peta minda. Dari cabang utama . Buat sahaja gambar mengikut kefahaman anda sendiri. 6. 7. Gunakan kata kunci yang ringkas bersaiz sederhana. Garisan lurus seolah olah statik dan tidak menarik.4 Tatacara membuat peta minda Comment [U45]: Sila jelaskan mengenai Rajah tersebut!! Seperti yang diterangkan sebelum ini. Contohnya. Bahan grafik seperti garisan anak panah dan pelbagai untuk membentuk jaringan. 1. boleh membentuk beberapa cabang lain yang diisi dengan perkataan atau perkara yang bersangkutan dengan cabang utama. Kata kunci (keyword) yang boleh mengambarkan keseluruhan subjek yang hendak dibuat. sehelai kertas A4 boleh dilipat kepada 4 bahagian dan pen pelbagai warna .28 Rajah 2. 3.gambar bewarna yang berkaitan bertujuan untuk memperkukuhkan fakta yang hendak diingat. 4. Jika perlu. Otak kanan kita suka pada seni dan kreativiti. mencampurkan gambar. Sediakan sehelai kertas bersaiz kecil . Jangan gunakan garisan yang lurus untuk memulakan jaringan.

Penggunaan teknik belajar seperti mengaplikasikan peta minda dapat membantu dala m kejayaan pelajar. sikap. Sebelum peperiksaan pelajar hanya perlu membuat ulangkaji sepintas lalu untuk memantapkan ingatannya.6 Rumusan Comment [U47]: Sila tulis rumusam mengenai apa yang telah dibincangkan di atas! Kajian-kajian yang lalu sama ada yang dijalankan di dalam atau di luar negara menunjukkan kesan positif kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda bersaiz poket terhadap prestasi diri.Bahan grafik seperti garisan anak panah.5 Kebaikan menggunakan Peta Minda Menurut Mohd Yusof Othman (2000)di dalam bukunya Kaedah Pembelajaran Berkesan. komunikasi dan pengurusan konflik. y Gambar. ( Osman Affan . membina kepercayaan. Namun. Semasa peperiksaan. Beberapa elemen yang dapat merangsangkan fungsi otak dan memudahkan pemahaman kita adalah seperti berikut:y Teks. bagi meningkatkan pemahaman dan ingatan jangka panjang pelajar peta minda dilihat seba gai satu cara yang terbaik.Gambar-gambar yang dilukis bagi melambangkan sesuatu isi pada teks dapat menjelaskan lagi pemahaman serta mengukuhkan daya ingatan dengan cara mencerdaskan daya gambaran mental yang ada pada setiap individu. teknik yang betul adalah penting agar segala isi pelajar an yang diperolehi dapat diproses oleh otak dengan lebih mudah. Pembelajaran sains menggunakan teknik peta minda merupakan satu pelaksanaan prosedur yang Comment [U48]: Kalau sudah tahu keputusannya kenapa kajian ini harus dijalankan? Comment [U49]: Model apa yang anda kaji ini? . membuat keputusan. semua fakta yang telah tersimpan akan "mengalir keluar" dari mindanya dengan laju bila ia diperlukan. Kebanyakan model pembelajaran yang dikaji dapat mempertingkatkan prestasi pelajar yang merangkumi kepimpinan.29 Jika pelajar mengulangkaji peta minda berterusan maka tidak mustahil pelajar boleh memetakan 100% maklumat ke dalam mindanya. y Grafik. minat dan motivasi pelajar. Oleh itu dalam proses pembelajaran. 2008 ) 2.Teks yang ringkas dan mudah difahami serta saiznya yang tidak begitu kecil dapat mengelakkan mata berasa letih serta seterusnya mengelakkan diri seseorang itu berasa bosan untuk membacanya. segi empat dan bulatan dapat digunakan untuk membentuk jaringan bagi memudahkan pemahaman bagi satu -satu topik. 2.

prosedur kajian. Comment [U50]: Ini semau bukan merupakan pengenalan kepada bab ini? Sila nyatakan tujuan kajian anda dan apa yang akan dibincangkan dalam bab ini secara ringkas! . prosedur atau cara yang betul.30 menggalakkan pembelajaran yang lebih efektif . (Mohd Najib Abdul Ghaffar. kreatif . Berdasarkan kajian yang lalu. Selain itu. metodologi kajian juga boleh digunakan untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai berdasarkan data sah dan dipercayai . instrumen kajian.0 Pengenalan Metodologi kajian menjelaskan bentuk rangka kerja untuk menjalankan sesuatu kajian. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik dan mendorong kreativiti serta memberi kesan yang lebih baik kepada pelajar. Bab ini terdiri daripada rekabentuk kajian. Metodologi kajian merupakan bahagian penting yang digunakan untuk memastikan kajian yang dijalan menggunakan kaedah. populasi. penganalisis data dan kesimpulan. bermakna dan berkesan bagi mencapai aspirasi negara. 1999) . Rekabentuk kajian yang akan dijalankan ke atas dua buah kelas pelajar t ingkatan 1 dari sebuah sekolah menengah di Seberang Perai Utara iaitu di dalam negeri Pulau Pinang dengan menggunakan kaedah eksperimen kuasi.

31 3. Markah ujian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan ujian-T. Pelajar-pelajar yang terlibat di dalam persampelan ini adalah terdiri daripada pelajar Comment [U53]: Gunakan teknik peta minda atau peta minda bersaiz poket? . Data yang diperolehi berdasarkan hasil analisis dapat menunjukkan atau menguji sejauh mana tahap keberkesanan pengajaran menggunakan teknik peta minda yang digunakan dalam topik µ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga¶ bagi pelajar tingkatan satu dalam mata pelajaran sains. Comment [U51]: Ini bukannya bahagian rekabentuk kajian. Borang pemerhatian digunakan untuk mencatat hasil pemerhatian yang dilakukan. proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kedua -dua kaedah dijalankan. jawapan-jawapan dikumpul dan dianalisis untuk mengenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar. ilmu pengetahuan dan nilai murni pelajar diberi penekanan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. seramai 30 orang pelajar dalam kelas eksperimen dan 30 orang pelajar dalam kumpulan kawalan. sila keluarkannya dan tulis dalam bahagian prosedur kajian! Comment [U52]: Ubah tajuk ini kepada Sampel kajian! 3. Pelajar dibahagikan kepada dua kelas. Kemudian. Pengkaji selidik guru bertindak sebagai pemudahcara dalam kumpulan eksperimen dan mengajar secara tradisional dalam kumpulan kawalan. Selepas diberi ujian pra. Pemerhatian ke atas sikap saintifik. Pelajar-pelajar yang terlibat mempunyai tahap pencapaian akademik yang hampir sama. Kumpulan eksperimen diajar dengan kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda manakala kumpulan kawalan diajar secara kaedah tradisional. Sebuah kelas dipilih sebagai kumpulan eksperimen yang bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar tersebut kepada pembelajaran menggunakan teknik peta minda dan membandingkannya dengan sebuah kelas lain dalam kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah pengajaran tradisional.2 Populasi Sampel Kajian Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar dari Tingkatan 1 di Sekolah Menengah di Seberang Perai Utara.1 Rekabentuk kajian Kajian yang dijalankan ini menggunakan rekabentuk eksperimen kuasi kerana pelajar yang terlibat berada di dalam kelas yang telah sedia ada dan telah ditentukan oleh pihak pentadbiran sekolah berkenaan. Ujian pos dan soal selidik diberikan pada minggu terakhir kepada pelajar daripada kedua-dua kumpulan. Pulau Pinang. Kelas-kelas tersebut telah diberikan ujian pra pada minggu pertama kajian dijalankan agar mereka dapat membuat persediaan awal.

borang soal selidik dan borang pemerhatian. ujian pos . Selain itu.2 : Populasi sampel Kajian Pelajar Tingkatan 1 Bilangan Peratus KUMPULAN KAWALAN KUMPULAN EKPERIMEN Jumlah 30 50 30 60 50 100 3. soal selidik merupakan kaedah paling mudah untuk memperoleh maklumat.32 yang tinggal di kawasan taman-taman perumahan. Ia merangkumi aspek-aspek yang diuji dalam tajuk µPelbagai bentuk dan sumber tenaga¶. soal . Ujian pos dijalankan bagi melihat perkembangan yang berlaku selepas pengajaran . Ujian pra diberi pada awal pelaksanaan kajian manakala ujian pos setelah pengajaran dan pembelajaran selesai. Menurut Sulaiman Masri (1996) . pinggir bandar dan desa yang terletak satu kilometer hingga enam belas kilometer dari sekolah. 3. Jadual 3.3.1 Soal selidik Instrumen soal selidik digunakan untuk mendapatkan data.3 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang utama yang digunakan untuk mengumpul maklumat ialah ujian pra.

Soalan yang berbentuk objektif ini memerlukan pelajar memilih jawapan yang tepat bagi setiap item yang dikemukakan. ( Rujuki Lampiran 1 ) . bebas (terbuka). Soalansoalan yang berkaitan dengan topik yang akan diajar berdasarkan buku-buku rujukan akan dijadikan instrument kajian.33 selidik selalu digunakan untuk mengukur sikap seseorang samada melalui soalan respon tetap. Comment [U56]: Sila nyatakan dua soala terbuka tersebut! 3. dan skala 3 merujuk kepada setuju (S). jantina dan bangsa. Bahagian B mengandungi 15 item berpandukan skala empat mata.2 Ujian pra dan ujian pos Ujian pra dan ujian pos terdiri daripada 20 item yang bertujuan menguji kefahaman dan penguasaan objektif pembelajaran. 2. Jadual 3. Skala 1 merujuk kepada amat tidak setuju (ATS).3.1: Jadual Skala Tiga Mata Peringkat Singkatan Skor Amat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju ATS TS S 1 2 3 Set borang soal selidik kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A. Bahagian B dan Bahagian C. Bahagian C menyediakan dua soalan terbuka. Comment [U55]: Sila jelaskan item-item tersebut dalam bahagian ini! 3. Skala yang digunakan adalah terdiri daripada skala 1 hingga skala 3. Skala 2 menunjukkan tidak setuju (TS).3. senarai semak atau skala kadar. . Konsep yang digunakan adalah sama bagi kertas ujian pra dan pos. Comment [U54]: Kepilkan sebagai Lampiran! Bahagian A mengandungi item-item yang berkaitan dengan latar belakang pelajar seperti kelas dan tahun .(XXX) 1. Pelajar perlu memberi pilihan terhadap pernyataan yang diberi dengan membulatkan nombor yang disediakan mengikut pilihan diri yang sesuai.

. pemetaan minda ini lebih sesuai dibuat dalam bentuk pengurusan grafik dan jaringan klasifikasi.4 Kaedah Penggunaan Peta Minda bersaiz Poket Dalam hal ini penggunaan peta minda dan pengurusan grafik adalah sesuai ke arah memudahkan pembacaan serta memudahkan otak membuat analisis untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. y Mengenalpasti isi dan huraian yang berkaitan. Idea yang utama akan bermula pada satu titik permulaan dan ianya disimbolkan dengan satu bulatan. Borang skor individu akan mengandungi empat petunjuk prestasi (PP) dengan skor 1 hingga 3. tabah. Dari sinilah idea ini akan berkembang. 3.3 Borang Pemerhatian Comment [U57]: Sila jelaskan mengenai borang pemerhatian ini dengan lebih lanjut! Lampiran Apa ini? Penyerapan nilai-nilai murni seperti sikap rajin. tanggungjawab dan toleransi serta sikap saintifik di antara pelajar akan ditafsir melalui borang pemerhatian yang akan diisi oleh guru sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. y Di atas sekeping kertas A4 yang telah dilipatkan menjadi 4 bahagian. pelajar mula melakar simbol. Pelbagai cara dapat dilakukan untuk perkembangan idea ini. Ianya dapat dilakukan dengan cara menggaris isi-isi serta huraian-huraian yang dianggap ada kaitan dan relevan dengan topik bahan bacaan tersebut.34 3. Sebagai permulaan guru menerangkan beberapa langkah perlu dibuat agar penghasilan peta minda dilakukan secara sistematik:y Comment [U58]: Peta minda biasa atau bersaiz poket? Comment [U59]: // Memahami isi petikan. Sekiranya sesuatu lakaran peta minda itu hendak dilakukan berdasarkan daripada bahan bacaan. y Untuk peringkat pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah rendah.3. maka bahan bacaan itu perlulah dibaca dan difahami secara keseluruhan terlebih dahulu. y Penggunaan beberapa simbol berserta dengan warna-warna tertentu dapat digunakan sebagai satu teknik memetakan minda kita ke arah memudahkan pemahaman.

Pada ulangkaji kedua ini seorang pelajar sudah mula mengingati lebih banyak fakta. Gambar juga dapat memberi pelbagai interpretasi yang dapat mencetuskan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif.edu. teknik yang betul adalah penting agar segala isi pelajaran yang diperolehi dapat diproses oleh otak dengan lebih mudah.35 y Melukis gambar. semua fakta yang telah tersimpan akan "mengalir keluar" dari mindanya dengan laju bila ia diperlukan.Ulangkaji yang pertama mungkin memakan masa yang agak panjang kerana maklumat dan fakta tersebut masih baru. Ujian dijalankan selama satu jam dan pelajar menjawab soalan berdasar kan Markah bagi ujian pra ini direkodkan.mana saiznya? Comment [U63]: Sila tulis rujukan ini dalam bentuk APA! Tuliskan semua ini dalam bahagian rujukan.my/petaminda. Penggunaan teknik belajar seperti mengaplikasikan peta minda dapat membantu dalam kejayaan pelajar. ) Comment [U60]: Menggunakan peta minda atau peta minda bersaiz poket? Comment [U61]: // Comment [U62]: . manakala cabang-cabang peta yang tersedia pula semakin banyak dicetakkan ke dalam mindanya. Semasa peperiksaan.. disini nyatakan nama pengkaji tersebut dan tahunnya! 3. Jika pelajar mengulangkaji peta minda berterusan maka tidak mustahil pelajar boleh memetakan 100% maklumat ke dalam mindanya.kelantan. Masa untuk mengulangkaji akan menjadi semakin pendek kerana ingatannya semakin baik. Langkah seterusnya. Oleh itu dalam proses pembelajaran. Setelah ia pengetahuan dan kefahaman mereka. (Cikgu Wan Noor Azlinahttp://smkbb. Ulangkaji yang seterusnya akan menambahkan lagi daya ingatan dengan masa yang lebih pendek. Sebelum peperiksaan pelajar hanya perlu membuat ulangkaji sepintas lalu untuk memantapkan ingatannya. . pelajar diminta untuk sentiasa menggunakan peta minda yang telah dihasilkan sebagai bahan ulangkaji . Ulangkaji seterusnya harus dilakukan pada hari berikutnya.html.5 Prosedur Pengumpulan Data Ujian pra dibuat terlebih dahulu ke atas kedua-dua kumpulan pada minggu pertama kajian dijalankan. Gambar merupakan salah satu media yang dapat memberi rangsangan yang begitu cepat daripada teks.

Segala maklumat yang diperolehi direkodkan dan Comment [U64]: Huruf besar! 3.36 dijalankan. Jadual pengredan diwujudkan bagi menetapkan gred yang ingin diberikan. Sesi ini dijalankan serentak pada waktu yang sama dan ia juga turut direkodkan. Setelah selesai sesi pembelajaran. Jadual 3. kaedah pembelajaran tradisional dijalankan kepada kelas kawalan dan kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda pula ditumpukan pada kumpulan eksperimen. Borang soal selidik terhadap mata pelajaran sains hanya diberikan kepada kumpulan eksperimen pada hari yang sama ujian pos diedarkan.6 Prosedur Menganalisis Data Comment [U65]: Sila tulis semula! Analisis secara statistik digunakan bagi data soal selidik yang dijalankan.6. Skala Likert digunakan bagi mengira skor responden. Peratusan minat pelajar dianalisis melalui item soal selidik. ujian pos pula diberikan kepada pelajar.1 : Petunjuk Skala Pengredan Bagi Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Gred Julat s kor Penerangan gred A B 4 3 Pencapaian tahap cemerlang Pencapaian tahap kepujian . Borang pemerhatian bagi setiap pelajar dalam kedua-dua kumpulan diisikan ketika proses pembelajaran ini dijalankan.6 : Skala Likert mengira Skor Responden Dalam Soal Selidik Amat Tidak Setuju (ATS) Tidak Setuju (TS) Setuju (S) 1 2 3 Rumusan bagi skor untuk perkara yang ditafsir dalam borang pemerhatian adalah berdasarkan jumlah skor yang tertinggi. Jadual 3. Item yang bersifat negatif diterbalikkan skala Comment [U66]: Jelaskan mengenai item-item tersebut dalam bahagian ini dalam bentuk Jadual! nilainya kepada nilai yang sepadan sebelum ia dianalisis. dianalisis.

6. Ini perlu dilakukan bagi mencapai matlamat kajian iaitu data yang diperolehi dianalisis untuk diaplikasikan dalam bentuk perbandingan data bagi melihat nilai min dan peratusan pencapaian pelajar.100 40 . Comment [U69]: Huruf besar Comment [U70]: Struktur ayat tidak betul! Comment [U68]: Bersaiz apa? Kajian dijalankan ke atas responden yang belajar di dalam dua buah kelas yang melibatkan instrumen kajian dalam bentuk borang soal selidik. untuk memupuk sikap positif dan motivasi terhadap matapelajaran sains khususnya.14 0-5 Lulus Lulus Gagal 80 . Data-data yang akan diperolehi dapat membanding bezakan . Jadual 3. borang pemerhatian dan satu set ujian pra dan ujian pos. Selain itu . Skor 1 diberikan kepada item yang tepat dan skor 0 pada item yang salah. Jadual penggredan skor adalah seperti di bawah. Ujian Comment [U67]: Anda menggunakan Statistik apa? Ujia T atau ujian lain.20 6 .7 Rumusan Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pembelajaran dalam topik µ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga µ menggunakan teknik peta minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar.79 0 ± 39 3.2 : Penggredan Skor Skor Gred Peratus 15 . sila nyatakan! perbandingan min dilakukan untuk menilai pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian pos.37 C D X 2 1 X Pencapaian tahap memuaskan Pencapaian tahap minimum Tidak hadir Kaedah statistik digunakan bagi menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dua puluh soalan objektif diberikan kepada pelajar bagi menguji tahap pencapaian mereka dan keselarasan dengan objektif pembelajaran.

0 digunakan untuk proses menganalisis data. Pulau Pinang. Analisis data yang diperolehi membandingkan keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta minda dengan pembelajaran berpusat kan guru .0 Pengenalan Comment [U71]: Tulis semula!i Bab ini melaporkan dan menerangkan tentang dapatan hasil kajian yang telah dilaksanakan di sebuah sekolah menengah di Daerah Seberang Perai Tengah . dan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 12.38 keberkesanan di antara pembelajaran bercorak tradisional dengan pembelajaran menggunakan peta minda terhadap diri pelajar terutama di dalam menarik minat pelajar bagi subjek sains tingkatan satu dalam penguasaan ilmu µPelbagai bentuk dan sumber tenaga µ. Data-data tersebut telah dikumpul dan disusun secara sistematik untuk memudahkan analisis -analisis yang perlu dilakukan seterusnya. BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.

Profil sampel kajian mengikut kumpulan ditunjukkan di dalam Jadual 4. analisis kuantitatif menyokong dapatan kajian.7 Perempuan Kawalan Lelaki Perempuan Jumlah Lelaki Perempuan 4. bukan dalam bahagian ini! Comment [U73]: Sila keluarkan ini! Tidak bermakna disini! 4. Objektif kajian diberi fokus dan soalan kajian dijawab secara kuantitatif. Jadual 4.7 43.2 Dapatan Kajian Objektif kajian ini adalah untuk menyiasat keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar. Selain itu. Comment [U72]: Sila nyatakan ini dalam bahagian analisa data.1: Profil Sampel Kajian Kumpulan Eksperimen Lelaki Jantina Bilangan 18 12 17 13 35 25 Peratus 60. dan juga hasil daripada maklumat soal selidik pelajar. . Selain itu.39 (tradisional).3 58.1 Profil Sampel Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar tingkatan satu dari s ebuah sekolah menengah kebangsaan di Seberang Perai Utara . Pulau Pinang.1. kajian ini juga mengkaji sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional yang berpusatkan guru.0 56. Hasil kajian telah mengambil kira data-data yang diperolehi daripada markah pra ujian dan pasca ujian. Objektif kajian yang ketiga adalah untuk melihat perbandingan keberkesanan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam meningkatkan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional.3 41.0 40. Data-data yang dikutip telah dianalisa dengan menggunakan jadual perbandingan dan ujian statistik.

Bagi membandingkan kesan kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional terhadap prestasi.77. Min dan sisihan piawai bagi skor peningkatan prestasi mengikut kaedah pembelajaran ditunjukkan di dalam Jadual 4. Comment [U77]: Comment [U78]: Disini pakai saiz poket pula! Hipotesis Alternatif ( ) HA 1 Terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional. dalam hipotesis dinyatakan seperti berikut: Comment [U75]: // Comment [U76]: // Hipotesis Nol ( ) HN 1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.2. min peningkatan skor prestasi yang diperolehi lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 5.40 4. Skor peningkatan prestasi sampel diperolehi melalui perbezaan markah ujian pra dan ujian pos.2. Jadual 4. Analisis data menunjukkan min peningkatan skor prestasi kumpulan pembelajaran peta minda adalah 10.2: Min dan Sisihan Piawai Peningkatan Skor Prestasi Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Pembelajaran Peta minda Bilangan Min Sisihan Piawai 30 44.6 16.14.3 Comment [U79]: // .93 dengan sisihan piawai 6.90 dengan sisihan piawainya 5.1 Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Peta Minda dan Pembelajaran Tradisional Terhadap Prestasi Pelajar Comment [U74]: Saiz apa? Soalan kajian yang pertama ialah adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda berkesan meningkatkan prestasi pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional.

3: Jadual Ujian-T Bagi Peningkatan Skor Prestasi Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Nilai T Nilai p Pembelajaran Peta minda 3.2.22 Pembelajaran Tradisional 0.2 Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Peta minda dan Pembelajaran Tradisional Terhadap Sikap dan Nilai Positif Pelajar Comment [U84]: Rujuk komen diatas No 26! Soalan kajian yang kedua ialah adakah kaedah pembelajaran peta minda dapat memupuk sikap dan nilai positif terhadap sains kepada pelajar berbanding pembelajaran tradisional. Comment [U81]: Saiz apa sekarang? Saiz king kong ke? Comment [U82]: // Comment [U80]: Anda tidak sebut pun ini dalam Bab 3. dalam hipotesis dinyatakan sebagai: . Ujian menunjukkan nilai T = 3.002 Comment [U83]: // 4. Maka hipotesis nol.1 9. seperti yang ditunjukkan d i dalam Jadual 4. H01 ditolak. p = 0.05 adalah signifikan.002 < 0.3. iaitu bahagian prosedur analisa data? Jadual 4.41 Pembelajaran Tradisional 30 34. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran peta minda menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional. Bagi membandingkan kesan kaedah pembelajaran peta minda dan kaedah tradisional terhadap sikap dan nilai.2 Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min peningkatan skor antara kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional.229. Ini bermakna kaedah pembelajaran peta minda memberi kesan yang lebih baik bagi meningkatkan prestasi pelajar di dalam mata pelajaran sains bagi topik µPelbagai bentuk dan sumber tenaga'.

23 dengan sisihan piawai 0.98 0.16.20.16 Pembelajaran Tradisional 30 2. min sikap dan nilai positif pelajar yang diperolehi adalah lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 2. Analisis data menunjukkan min sikap dan nilai positif pelajar kumpulan pembelajaran peta minda adalah 3. Kaedah Pembelajaran Bilangan Min Sisihan Piawai Pembelajaran Peta minda 30 3. Comment [U85]: Semua ini adalah tidak betul .42 Hipotesis Nol ( HN 2 ) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang bersaiz poket . Hipotesis Alternatif ( ) HA 2 Terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang bersaiz poket .4. Min dan sisihan piawai bagi sikap dan nilai positif pelajar mengikut kaedah pembelajaran ditunjukkan di dalam Jadual 4.20 . rujuk komen no 26 di atas! Jadual 4.98 dengan sisihan piawai 0.23 0. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional pula.4: Min dan Sisihan Piawai Sikap dan Nilai Positif Pelajar Mengikut Kaedah Pembelajaran.

Maka hipotesis nol. .407. Bagi membandingkan kesan Comment [U87]: // . Ini bermakna kaedah pembelajaran peta minda memberi kesan yang positif terhadap sikap pelajar mempelajari sains.5 : Jadual Ujian-T Bagi Min Sikap dan Nilai Positif Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Nilai T Nilai P Pembelajaran Peta minda Pembelajaran Tradisional 5. Pelajar kumpulan pembelajaran peta minda menunjukkan sikap yang lebih positif berbanding pelajar kumpulan pembelajaran tradisional.05 adalah signifikan seperti yang ditunjukkan di dal am Jadual 4. Ujian menunjukkan nilai T = 5.407 0.3 Perbandingan Pembelajaran Peta minda dan Pembelajaran Tradisional Terhadap Motivasi Pelajar Comment [U86]: Saiz apa sekarang? Soalan kajian yang ketiga ialah adalah kaedah pembelajaran peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains terutama bagi topik tingkatan satu µPelbagai bentuk dan sumber tenaga¶ berbanding kaedah pembelajaran tradisional.5. p = 0. Jadual 4. H02 ditolak.43 Analisa ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min sikap dan nilai positif antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran peta minda menunjukkan sikap dan nilai yang lebih positif terhadap sains berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional.000 4.000 < 0.2.

Hipotesis Alternatif ( ) HA 2 Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket.98 dengan sisihan piawai 0.20.56 dengan sisihan piawai 0. min yang diperolehi adalah lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 2.6.56 0.6: Min dan Sisihan Piawai Motivasi Pelajar Mengikut Kaedah Pembelajaran. Comment [U89]: // saiz apa? Comment [U90]: // Jadual 4.98 0.26. Kaedah Pembelajaran Bilangan Min Sisihan Piawai Pembelajaran Peta minda 30 2. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional pula.26 Comment [U91]: // Pembelajaran Tradisional 30 2. Min dan sisihan piawai bagi motivasi pelajar mengikut kaedah pembelajaran ditunjukkan di dalam Jadual 4.20 .44 kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional terhadap motivasi dalam hipotesis dinyatakan seperti berikut : Comment [U88]: //saiz apa? Hipotesis Nol ( HN 2 ) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket. Analisis data menunjukkan min motivasi pelajar kumpulan pembelajaran peta minda adalah 2.

7.000 < 0. H03 ditolak. p = 0. Ini menunjukkan kaedah pembelajaran peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains.949.7: Jadual Ujian-T Bagi Min Motivasi Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Nilai T Nilai p Pembelajaran Peta minda Comment [U96]: /// Pembelajaran Tradisional 6. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran peta minda lebih bermotivasi untuk belajar sains berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional.949 0.45 Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min motivasi antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Ujian menunjukkan nilai T= 6. Comment [U93]: // Comment [U94]: // Comment [U95]: // Jadual 4. Comment [U92]: // Maka hipotesis nol.05 adalah signifikan seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 4.000 XXX Comment [U97]: Mana dapatan untuk pemerhatian? Dalam Bab 3 Anda menyatakan yang anda gunakan borang pemerhatian.3 Rumusan . mana datanya? 4.

beberapa cadangan dikemukakan dan diakhiri dengan rumusan keseluruhan untuk laporan kajian ini. sikap dan nilai positif serta motivasi pelajar berbanding dengan pembelajaran tradisional yang berpusatkan guru. Rumusan analisis data kuantitatif yang melaporkan kesan pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional terhadap prestasi. metodologi yang dijalankan dan rumusan dapatan kajian. pembelajaran menggunakan teknik peta minda didapati memberi kesan yang lebih baik terhadap pencapaian prestasi. Hasil daripada kesimpulan.46 Dapatan kajian yang membandingkan kesan pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional terhadap pencapaian prestasi. Seterusnya. dapatan kajian dibincangkan secara lebih mendalam berserta dengan implikasi kajian. Lanjutan daripada kajian ini. Secara umumnya.0 Pengenalan Bahagian ini menerangkan sepintas lalu tujuan kajian. sikap dan motivasi pelajar ditunjukkan dalam jadual yang telah disertakan . sikap dan nilai positif serta motivasi pelajar di dalam mata pelajaran sains tingkatan satu khususnya bagi tajuk ´ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga ³. Comment [U102]: Sila perbetulkannya! Comment [U101]: // Comment [U98]: Saiz apa? Comment [U99]: Sila perbetulkannya! Comment [U100]: ?? BAB 5 IMPLIKASI DAN PERBINCANGAN Comment [U103]: Tukarkannya: Perbincangan dan Implikasi Kajian 5. .

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui keberkesanan pembelajaran peta minda ke arah menarik minat dan meningkatkan pemahaman pelajar serta wujud perbezaan pelajaran biasa dengan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran menggunakan teknik peta minda. beberapa cadangan dikemukakan dan diakhiri dengan rumusan keseluruhan untuk laporan kajian ini. keberkesanan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda diukur dari aspek peningkatan prestasi. Secara lebih khusus. serta dalam topic yang dipilih iaitu µpelbagai sumber dan bentuk tenaga khususnya. Lanjutan daripada kajian ini. soalan kajian yang hendak dijawab adalah seperti berikut: Comment [U107]: // Comment [U108]: Sila olah semula! Ikut komen-komen asal! Comment [U109]: // a) Adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda lebih berkesan berband ing pembelajaran bercorak tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar? b) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat memupuk sikap dan nilai positif terhadap sains kepada pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional ? . sikap dan nilai positif serta motivasi pelajar.47 perubahan boleh dilihat terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk meningkat pencapaian para pelajar dalam mata pelajaran sains amnya.1 Ringkasan Kajian Di dalam kajian ini. Memandangkan aspek pelaksanaan pembelajaran menggunakan peta minda di dalam kelas perlu diambil kira. Seterusnya dapatan kajian dibincangkan secara lebih mendalam beserta dengan implikasi kajian. Comment [U106]: // Comment [U104]: Sila keluarkan pernyataan ini dari bab pengenalan ini! Comment [U105]: Mana saiznya? 5. maka kajian ini juga mendapatkan pandangan daripada para pelajar yang terlibat.

002 < 0. cara menyoal dan bimbingan yang diberikan haruslah ke arah meningkatkan daya pemikiran pelajar dan membantu pembelajaran menerusi pengalaman dan meningkatkan kreativiti pelajar . Kesemua dapatan kajian tersebut menunjukkan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda yang bersaiz poket dapat meningkatkan prestasi pelajar.229. 5.05 adalah signifikan . Maka ini menyokong dapatan kajian lepas yang melibatkan matapelajaran sejarah yang dijalankan di dalam negara oleh Dayang Sarinah Awang Sura (2004). Ini menyokong pendapat Ismail Zain (2003) dalam bukunya Pelajar Cemerlang melangkah ke alam siber yang menegaskan kaedah pembelajaran peta minda merupakan pendekatan yang kreatif dan sistematik yang boleh digunakan dalam sebarang peringkat persekolahan dan sesuai untuk pengajaran sebarang mata pelajaran. Pengalaman yang diberikan itu meliputi aktiviti yang bersifat inkuiri dan memberi peluang kepada pelajar untuk sampai kepada sesu atu kesimpulan atau pemahaman dengan sendirinya.48 c) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional ? 5.2. . Sesi pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan pelajar secara aktif. Jenis aktiviti. Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min peningkatan s kor antara kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. p = 0.1 Kesan Kaedah Pembelajaran menggunakan peta minda yang bersaiz poket Terhadap Peningkatan Skor Prestasi Pelajar.2 Perbincangan Dapatan Kajian Guru perlu memberikan perhatian kepada beberapa perkara dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai matlamat Sains KBSM. Ujian menunjukkan nilai T = 3. Dapatan kajian menunjukkan bahawa peningkatan skor prestasi pelajar kumpulan pembelajaran menggunakan peta minda yang bersaiz poket lebih tinggi dan signifikan berbanding dengan pelajar kumpulan pembelajaran tradisional.

49 Dengan kata lain. menyemak sebarang kesilapan yang dilakukan serta saling bantu-membantu antara satu sama lain di dalam masalah pelajaran. Analisa ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min sikap dan nilai positif antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Kajian lepas juga menjelaskan untuk belajar lebih berjaya individu pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran.407. unsur ini kurang ditekankan oleh guru di sekolah. Jika sesuatu pelajaran itu disampaikan dengan cara dan gaya yang menarik dalam situasi yang menyeronokkan. Ini bermakna kaedah pembelajaran peta minda memberi kesan yang positif terhadap sikap pelajar mempelajari sains. pelajar melihat guru mereka sebagai satu-satunya sumber rujukan dan kurang berlaku interaksi antara sesama pelajar melainkan dengan rakan baik mereka sahaja. kebanyakan . dapatan kajian yang menunjukkan peningkatan prestasi pelajar kumpulan pembelajaran menggunakan peta minda yang lebih tinggi daripada pelajar kumpulan tradisional adalah konsisten dengan teori -teori dan kajian lepas yang telah dibincangkan sebelum ini.2. Cara ini juga akan menggalakan perbincangan di antara rakan-rakan.2 Kesan Kaedah Pembelajaran menggunakan Peta Minda Terhadap Sikap dan Nilai Positif Pelajar. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran peta minda menunjukkan sikap dan nilai yang lebih positif terhadap sains berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional. Menurutnya lagi. memberi pandangan.000 < 0. 1992). p = 0. Berbanding dengan suasana di dalam kumpulan tradisional yang berbentuk individu.05 adalah signifikan. ia dapat merangsangkan minat pelajar terhadap pelajaran tersebut (Tajul Ariffin & Noraini Dan . Pelajar kumpulan pembelajaran peta minda menunjukkan sikap yang lebih positif berbanding pelajar kumpulan pembelajaran tradisional. Ujian menunjukkan nilai T = 5. Wan Mohd Zahid Nordin (1999) menyatakan sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek teknik belajar secara formal. Perkara yang dapat dirumuskan di sini ialah. 5. Malangnya. peningkatan prestasi pelajar dapat dikaitkan dengan perlaksanaan pembelajaran menggunakan peta minda yang mengkehendaki pelajar yang berbeza tahap kebolehan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan nota-nota dalam bentuk peta minda yang mudah untuk dibawa kemana-mana dan menarik perhatian untuk dibaca.

mempertingkatkan daya ingatan tanpa merugikan terlalu banyak kertas serta tenaga. kebanyakan pelajar mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara secara kebetulan. 5. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional pula.56 dengan sisihan piawai 0. melalui pemetaan minda seseorang itu dapat ³ learn MORE.000 < 0. .05 adalah signifikan .949.20. Menurutnya lagi.2. invest LESS effort«´yang membawa maksud penggunaan peta minda dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih banyak. 2008 ). Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min motivasi antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Toh Hon Leong ( 2000 ) menyatakan sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek teknik belajar secara formal. Guru memainkan peranan utama di dalam pemilihan strategi pengajaran yang mana secara tidak langsung berperanan dalam pembentukan sikap dan nilai positif dalam diri pelajar.3 Kesan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Motivasi Analisis data menunjukkan min motivasi pelajar kumpulan pembelajaran peta minda adalah 2. Oleh itu guru perlu tahu gaya pembelajaran pelajar dengan merancang pengajaran yang memenuhi gaya belajar pelajar ( Osman Affan. p = 0. min yang diperolehi adalah lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 2. tidak langsung atau terikut-ikut dengan rakan sebaya. Dilip Mukerjea (1996) dalam bukunya bertajuk ³Superbrain´. Ujian menunjukkan nilai T= 6. Situasi ini wujud disebabkan pelajar tidak mempunyai panduan yang khusus untuk menghadapi pembelajaran mereka terutamanya mata pelajaran sukar bermotivasi untuk belajar sains berbanding dengan pelajar kumpulan pembelajaran tradisional.50 pelajar mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara kebetulan. Dapatan kajian menunjukkan pelajar-pelajar kumpulan pembelajaran peta minda lebih menunjukkan perubahan yang positif terhadap motivasi . unsur ini kurang ditekankan oleh guru di sekolah. tidak langsung atau terikutikut dengan rakan sebaya.26. Kajian lepas juga menjelaskan untuk belajar lebih berjaya individu pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran. remember MORE. Situasi ini wujud disebabkan pelajar tidak mempunyai panduan yang khusus untuk menghadapi pembelajaran mereka terutamanya mata pelajaran sukar . Malangnya. 2009 ).98 dengan sisihan piawai 0. ( Sumber : Utusan online. use LESS paper.

Guru juga perlu menggunakan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda kerana kaedah ini telah banyak diuji dan didapati dapat membantu meningkatkan pencapaian pe lajar.51 5. . Tambahan pula. Kaedah yang digunakan tidak seharusnya terhad kepada penyampaian isi kandungan secara kuliah semata mata kerana ingin menghabiskan sukatan pelajaran tanpa mengambil kira tahap kefahaman pelajar dan lebih tertumpu kepada latih tubi secara individu. guru-guru sains perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran yang digunakan di dalam kelas sains. Implikasi daripada dapatan-dapatan tersebut. b) Kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat memupuk sikap dan nilai positif terhadap sains kepada pelajar. Berikut adalah ringkasan bagi dapatan kajian berdasarkan soalan kajian : a) Kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam sains khususnya bagi topik µ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga µ. implikasinya di sini menunjukkan pembelajaran menggunakan peta minda boleh dijadikan sebagai salah satu alternatif kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedia digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains.05. kaedah ini selaras dengan konsep KBSM dan konsep sekolah bestari yang mementingkan agar pelajar lebih cenderung menjadi kreatif dan kritis.3 Kesimpulan Dapatan Kajian Kesemua hipotesis kajian diterima pada aras signifikan 0. 5.4 Implikasi Dapatan Kajian Berdasarkan dapatan-dapatan kajian yang menunjukkan prestasi. c) Kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains. sikap dan nilai positif dan motivasi pelajar kumpulan pembelajaran menggunakan peta minda lebih tinggi dan signifikan berbanding dengan kumpulan pembelajaran tradisional.

Selain daripada itu. Implikasinya adalah. Ini adalah kerana konsep dan pelaksanaan pembelajaran menggunakan peta minda tidak sama dengan strategi-strategi lain dalam pembelajaran tradisional yang tidak berstruktur. Implikasi kepada institusi pengajian tinggi yang menawarkan program pendidikan guru adalah tentang keperluan memberi pendedahan men genai pembelajaran menggunakan pelbagai teknik seperti peta minda kepada bakal guru secara formal iaitu dalam bentuk sebahagian daripada kursus pedagogi. aktiviti kerja kumpulan dengan kerja secara individu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pihak guru perlu mengimbangkan antara. khususnya Bahagian Pendidikan Guru. maka pihak Kementerian Pelajaran Malaysia perlu mewujudkan satu garis panduan sama ada dalam bentuk modul atau manual untuk guru-guru. usaha yang lebih banyak dan persediaan yang lebih awal adalah amat penting . perlu memberi latihan dalam perkhidmatan atau kursus jangka pendek kepada guru sains yang sedang berkhidmat bagi membantu mereka menguasai penggunaan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dengan lebih afektif lagi . guru pelatih perlu diberi galakan untuk menggunakan teknik pembelajaran menggunakan peta minda mengajar. Namun begitu. didapati terdapat aspek-aspek yang perlu diambil kira ketika perlaksanaan pembelajaran ini. Oleh kerana pembelajaran menggunakan teknik belajar peta minda selari dengan konsep KBSM dan sekolah bestari.5 Cadangan Kajian Lanjutan Berdasarkan maklumbalas yang diberi oleh pelajar yang terlibat dalam kajian. Imbuhan yang berbentuk penghargaan wajar diberikan kepada guru yang berusaha menggunakan kaedah pengajaran yang baru. ia tidak bermakna guru perlu menggunakan pembelajaran menggunakan peta minda sepanjang masa dan di dalam semua topik. .52 Walau bagaimanapun tidak dinafikan penggunaan kaedah pengajaran yang baru seperti pembelajaran menggunakan peta minda ini sememangnya memerlukan pengorbanan daripada pihak guru. Bagi guru-guru lain yang ingin membuat penyelidikan lain yang melibatkan aktiviti mengunakan peta minda perlu menuruti langkah-langkah seperti yang dicadangkan . Ini akan menggalakkan guru untuk bersikap inovatif dan kreatif dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mereka. semasa menjalankan latihan 5. Pihak kementerian.

sikap dan nilai yang positif serta motivasi pelajar dalam matapelajaran sains. Segala idea dan pengetahuan dikongsi bersama dengan rakan yang lain dan membuatkan pelajar merasa lebih yakin untuk membentangkan dan menerangkan jawapan mereka di hadapan pelajar yang lain . c) Guru haruslah menggunakan peta minda setiap kali selesai pengajaran satu sub topik agar pelajar dapat melihat dengan jelas hubungan setiap tajuk kecil. Selain itu. kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dalam membantu pelajar mengingati dan memahami konsep dan fakta sains mampu meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains bukan sahaja dalam topik yang telah dikaji malahan untuk topik-topik yang lain juga. Berdasarkan dapatan kajian juga dapat dirumuskan bahawa pelajar lebih bermotivasi untuk mempelajari sains dengan menggunakan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda. d) Memaparkan peta minda yang terpilih di sudut-sudut tertentu di sekitar kawasan sekolah atau di dalam kelas. 5. Berdasarkan kaedah kuasi eksperimen yang dijalankan selama enam minggu yang melibtkan 60 orang pelajar. didapati minat pelajar turut meningkat secara signifikan selepas diajar dengan menggunakan kaedah pembelajaran peta minda.6 Rumusan Kajian ini dijalankan bagi menentukan kesan pembelajaran menggunakan peta minda terhadap pencapaian prestasi. b) Memberikan ganjaran dan galakan yang lebih besar lagi kepada pelajar -pelajar yang kreatif dan berjaya sebagai galakan kepada mereka. Berdasarkan maklum balas soal-selidik berkaitan sikap dan nilai positif serta motivasi yang diberikan oleh pelajar dan disokong oleh skor pencapaian yang lebih tinggi. kaedah . Diharapkan selepas ini guru-guru sains akan berusaha memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah pembelajaran peta minda yang amat menarik dan menyeronokkan ini. Sebagai kesimpulan. dapatan kajian menunjukkan prestasi kumpulan pembelajaran peta minda adalah lebih tinggi daripada kumpulan pembelajaran tradisional.53 a) Guru harus memperkenalkan peta minda bagi setiap topik kepada pelajar bermula dari awal tahun lagi.

Dengan menggalakkan pelajar melukis peta minda bukan sahaja mereka dapat berfikir secara kritis dan kreatif tetapi juga dapat melatih mereka melaksanakan suatu tugasan secara terancang dan teratur. Edition.blogspot. Cikgu Wan Noor Azlina.smkmajakir.kelantan. Kesimpulannya. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd Abd. Penggunaan peta minda dapat menarik minat pelajar disamping dapat meningkatkan kefahaman pelajar terutamanya pelajar yang lemah. Wawasan dan Agenda Pendidikan . Morrison (2000).pdf Last accessed 20 Mei 2010 . RUJUKAN Abd. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran . http://www.edu. Rahman Aroff (1997). London: Routledge Palmer David Lim Chong Lim (Ed) (2005). Last accessed 23 Mei 2010 Cikgu ZulPakar (2007) dalam blog .54 pembelajaran menggunakan peta minda wajar dijadikan sebagai salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam mata pelajaran sains terutama bagi topik µ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga µ.net/modules/news/Jurnal%20Munsyi/DgSarinah. Rahim Abd Rashid (2000).http://smkbb. Research Methods in Education 5th. peta minda boleh digunakan sebagai satu strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam builik darjah.aktiviti ini dapat memupuk sikap bekerjasama antara pelajar dan dapat menajamkan ingatan mereka dalam mengingati sesuatu fakta .html.com/ Last accessed 23 Mei 2010 Cohen .my/petaminda.http://bina-peta-minda. Disamping itu . Kuala Lumpur : Open University Malaysia Dayang Sarinah Awang Sura.Kuala Lumpur: Budiman Sdn Bhd. HBEF4106 School-based Research . (2004) .

Bagaimana Anda Belajar Dan Cemerlang . Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran . Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Communication in Classroom. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Singapura: Reader¶s Digest. m. 69. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn Bhd Kaedah Penyelidikan Dalam Penyelidikan (HBEF2503) . Good News About Memory . Mohd Najib Abdul Ghaffar (1999).9 Ismail Zain (2003). Dewan Bahasa & Pustaka. R. Lee Shok Mee (1997). Dewan Bahasa & Pustaka.Pendidikan Negeri Kelantan. Kamus Dewan ( Edisi ke 4 ). Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia.C (1994 ). Subang Jaya.(2007). Superbrain. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Sains Tingkatan 3 . Singapura : Heinemann Asia Ee Ah Meng (2004).Selangor: Fajar Bakti. Julai .73-76. . Psikologi Pendidikan 2 . (2005). Cambridge: Cambridge University Press. Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). (2002). Pelajar Cemerlang Melangkah ke Alam Siber . Ibrahim Deris (2003). Lee Smith ( 1996 ). Mayer.Selangor: Kumpulan Budiman. Dalam Buletin Pusat Sumber . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Open University Malaysia Kamus Dewan ( Edisi ke 2 ). Bil.55 Dilip Mukerjea (1996) . Kuala Lumpur. Penyelidikan Pendidikan. Kaedah Pembelajaran Berkesan .E (2001). Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.s. Mohd Yusof Othman (2000). 2.Kuala Lumpur . Jurnal Science for Education. Hotler. Bhd. (1992). Creative Learning. N. Muhammad Kamil Abdul Samad (1999).

(1990). research. (1995).E. Shah Alam.93. (2001). Persediaan Minda untuk menjadi pelajar cemerlang . URL http://219. R.E.doc . Portal OUM : http://www. Ng Chee Kin . Teknik Belajar untuk Skor Tertinggi. Tajul Ariffin & Noraini Dan (1992).192. Kuala Lumpur: Utusan Publications Distributors Sdn. (2008 ) .edu. Boston: Allyn and Bacon. Kuala Lumpur : Arena Ilmu Sdn Bhd.my . Kuala Lumpur. Subadrah Nair. Kurikulum Untuk Tahun 2000 dan Selepasnya. Kelantan.Eastview Sdn Bhd. Tanjung malim:UPSI Seminar . NJ: Prentice Hall. Toh Hon Leong ( 2000). and practice . Kebangsaan Kurikulum. A. Pendidikan dan Wawasan 2020 .oum. Kuala Lumpur . Hybrid Plus Science PMR . Learning Theory. Sulaiman Masri (1996). Bhd. Zuraidah Mat Hussein (2002). Osman Affan . Kesan pendekatan teknik belajar terhadap pencapaian dan minat pelajar dalam pembelajaran .( 2009 ).238/mpgaya/abstrak/Subadra_Nair. Latihan Ilmiah. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Peringkat Kebangsaan Tahun 2001.Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn Bhd Wan Mohd Zahid Nordin (1999).56 Mok Song Sang (2004 ). Last accessed 23 Mei 2010 Rabe Johari (2001). Kajian Sikap Pelajar dan Pendekatan Guru Terhadap Pencapaian Pelajar Biologi Tingkatan Lima di Daerah Kota Bharu. Kuala Lumpur . Psikologi Pendidikan & Pedagogi. Englewood Cliffs. Rahsia Pelajar Cemerlang . Woolfolk. True Wealth Sdn Bhd. Selangor: Cerdik Publication Sdn Bhd Slavin. Educational Psychology (6 th Ed). Pelajar Cemerlang.

57 LAMPIRAN 1 TOPIC : SOURCES AND FORM OF ENERGY. Kinetic energy electrical energy .FORM 1 NAME :__________________ Instruction : Each question is followed by four possible answers.Washing machine . CLASS :_______ 1. Choose the best answer for each question. .Electric fan Which of the following appliances undergoes the same energy change as the above appliances? A Electric iron B Electric saw C Television D Battery 2.

What form of energy possesses by a running boy? A Kinetic energy B Nuclear energy C Potential energy D Light energy 5. what is produced when an electric bulb is lights up? A K only B K and L only C L and N only D K. Among the following sources.Q Which of the following represents energy P and Q? . which does not originate from the Sun? A Biomass energy B Geothermal energy C Fossil fuel D Wind energy 4.58 Which of the following appliances undergoes the above energy change? A Hair dryer B Dynamo C Electric iron D Electric kettle 3. Which of the following provides you with the energy needed to carry out daily activities? A Chemical energy B Heat energy C Kinetic energy D Light energy 7. and M 6.P Electric fan : Electric energy --------. Electrical energy K Light energy L Heat energy M Chemical energy N Among the forms of energy above. L. Electric iron : Electrical energy --------.

. Which energy is required to evaporate the excess water from sea water in the making of salt beside the sea? A Potential energy B Kinetic energy C Heat energy D Electric energy 12. What is the energy changes taking place in the simple cell in the diagram above when the bulb lights up? A Light energy nuclear energy heat energy B Chemical energy electrical energy kinetic energy potential energy C Chemical energy electrical energy heat energy + light energy D Potential energy kinetic energy electrical energy kinetic energy 10.59 P A Heat energy B Kinetic energy C Chemical energy D Heat energy Q Potential energy Chemical energy Heat energy Kinetic energy 8. which is a renewable source of energy? A Petroleum B Natural gas C Coal D Biomass 11. An object is said to have potential energy if it«. A is placed on the floor B moves with a certain speed C releases a lot of heat D is stretched or compressed 9. Among the following sources of energy. A clock that is wound up possesses« A kinetic energy B heat energy C potential energy D electric energy 13..

Which of the following energy changes occurs in a hydroelectric station? A Potential energy chemical energy electrical energy B Chemical energy heat energy electric energy C Potential energy kinetic energy electrical energy D Heat energy kinetic energy potential energy 17. which are renewable? I Biomass II Solar energy III Geothermal energy A I only B I and II only C II and III only D I.60 An iron ball is released from point X. What is the energy changes that occur when someone plays a guitar? A Kinetic energy potential energy chemical energy B Chemical energy potential energy kinetic energy C Chemical energy electrical energy sound energy D Potential energy kinetic energy electrical energy sound energy sound energy sound energy kinetic energy 16. If there is no friction between the iron ball and the curtain rail. and III 18. Plants carry out photosynthesis to make food. the highest point the iron can reach is«. AP BQ CR DS 14. What is the energy change that occurs? A Light energy chemical energy B Potential energy kinetic energy C Light energy heat energy D Chemical energy light energy 15. We must use and manage our energy resources properly because«. I fossil fuel is non-renewable II the rate of energy usage is increasing rapidly III non-renewable energy sources are decreasing rapidly . Of the following energy sources. II.

Which of the following is the use of heat energy? I Grinding wheat II Lighting up a dark room III Drying hair with a hair dryer LAMPIRAN 2 Data Skor Prestasi. Kesesuaian. Of the followi ng forms of energy . Sikap. and III 20. which is/are posses sed by a piece of burning charcoal? I Heat energy II Chemical energy III Light energy A I only B I and II only C II and III only D I. Min Kesesuaian Min Motivasi dan Peningkatan . II.61 A I only B I and II only C II and III only D I. Motivasi. Min Sikap. II. and III B I L A N G A N K U M P U L A N U J I A N P R A U J I A N P O S S I K A P S I K A P S I K A P S I K A P S I K A P K E S E S U A I A K E S E S U A I A K E S E S U A I A K E S E S U A I A K E S E S U A I A K E S E S U A I A M O T I V A S I M O T I V A S I M O T I V A S I M O T I V A S I M O T I V A S I M I N S I K A P M I N K E S E S U M I N M O T I V P E N I N G K A T S K O R 19.

0 0 7.5 0 1.3 0 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1.6 0 1.3 0 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1.6 0 1.00 44. 00 11.00 51.8 A S I 1.5 0 1.3 0 1. 00 18.00 58.5 0 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1. 00 13.00 63.0 0 10.6 0 1.6 0 1.4 0 1.00 42. 00 17.00 40.4 0 1.00 22.00 25.00 24. 00 7.00 42.6 0 1.00 43.4 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1.00 56.0 0 21.00 45.00 70.4 0 1.7 0 1.00 45.3 0 1.00 83.0 .2 0 1.2 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1.2 0 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1.7 0 1.00 34.4 0 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1.6 0 1. 00 9.3 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1. 00 3.7 0 1.00 43.00 52.00 50.00 21.0 0 17. 00 20.4 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1.0 0 11.00 31.4 0 1.3 0 1.3 0 1.3 0 1.00 43.4 0 1.7 0 1.2 0 1.3 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1.7 0 1.6 0 1.5 0 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1.00 56.3 0 1.3 0 1.2 0 1.5 0 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1.5 0 1. 00 13.00 40.00 38. 00 12.4 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1.00 40. 00 13.00 58.00 39.4 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1.00 72.4 0 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1.62 N N N N N N 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P 38.00 24.00 40.00 40.00 34.3 0 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1.4 0 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1. 00 15.4 0 1.00 34.7 0 1. 00 2.4 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1.5 0 1.3 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1.00 34.00 19.00 52.4 0 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1.8 0 1.4 0 1.00 36.8 0 1.4 0 1.4 0 1. 00 9.5 0 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1.2 0 1. 00 14.0 0 8.4 0 1.2 0 1.7 0 1.8 0 1.00 51.5 0 1.3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1.1 0 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1.3 0 1.4 0 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1.3 A I A N 1.00 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1.0 0 5. 00 20.00 20.00 36.00 39.00 56.3 0 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1.2 0 1.00 41.3 A N 2.00 30.00 85.4 0 1.00 30.00 38.00 70. 00 14.7 0 1.6 0 10 60 1.0 0 12.00 44.

00 26.3 0 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1.00 42.00 22.00 36.8 0 1.00 40.00 55.2 0 1.8 0 1.5 0 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1.00 32.00 48.3 0 1.00 50.3 0 1.00 34.4 0 1.00 26.00 36.5 0 1.0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 20.00 30.5 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1.4 0 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1.0 0 7.4 0 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1.2 0 1.4 0 1.5 0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1.3 0 1.6 0 1.00 46.3 0 1.00 30.0 0 2. 00 1.4 0 1.4 0 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1.00 40.7 0 1. 00 7.00 36.8 0 1.00 45. 00 10.00 36.4 0 1.4 0 1.4 0 1.5 0 1.5 0 1.1 0 1.0 0 10.4 0 1.4 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1.00 42.00 20.2 0 1.0 0 3.00 26.00 29.00 40.00 46 47 48 49 50 51 52 53 40.00 20.00 60.0 0 4.2 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1.4 0 1.5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1.00 43.00 53.0 0 33.2 0 1.00 40.00 .0 0 3.3 0 1.7 0 1.00 18.3 0 1.7 0 1.5 0 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1.4 0 1.63 M P M P M P M P M P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1.7 0 1.4 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1.5 0 1. 00 14.0 0 3.6 0 1.00 43.00 25.7 0 1.00 59.4 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1.5 0 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1.00 15.00 34.6 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1.7 0 1.00 18.00 32.0 0 3.00 38.00 34.00 48.5 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1.5 0 1.00 37.00 35.0 0 12.2 0 1.0 0 2.00 53.4 0 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1.00 20.0 0 8.2 0 1.7 0 1.7 0 1.00 24.0 0 3.0 0 .0 0 2.00 30.3 0 1.3 0 1.6 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1.7 0 1.00 30.5 0 1.5 0 1.6 0 1.6 0 1.1 0 1.3 0 1.7 0 1.6 0 1.00 42.7 0 1.00 25.4 0 1.00 40.4 0 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1.0 0 2.00 1.5 0 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1.5 0 1.00 43.0 0 1.4 0 15.3 0 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1.0 0 4.3 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1.5 0 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1.00 44.4 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1.3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1.3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1. 00 4. 00 6.0 0 4.

0 0 6.0 0 54 55 56 57 58 59 60 16.5 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1.5 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1.00 20.5 0 1.00 18.0 0 4.00 32.7 0 1.00 20.6 0 1.3 0 1.0 0 8.00 16.00 22.2 0 1.0 0 6.00 50.00 40.00 28.64 T P T P T P T P T P T P T P T 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1.00 44.5 0 0 1.4 0 1.00 24.00 18.4 0 0 4.0 0 8.0 0 2.8 0 0 1.00 30.2 0 1.8 0 1.5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1.8 0 1.7 0 1.7 0 1.5 0 1.00 .5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1.4 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1.5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1.

407 0. Min Sikap dan Min Motivasi Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Prestasi Pembelajaran Peta Minda Pembelajaran tradisional Sikap Pembelajaran Peta Minda Bilangan Min Sisihan Piawai 16.757 30 34.1 9.0 0.26 6.6 0.000 2.65 LAMPIRAN 3 Ujian-T Bagi Skor Prestasi.949 0.003 30 3.20 .26 5.2 0.2 0.3 Nilai T Nilai p 30 44.000 30 Pembelajaran tradisional Motivasi Pembelajaran Peta Minda 30 Pembelajaran tradisional 30 2.20 3.6 3.9 0.

05900 .9333 3.9733 2. Deviation 5.000 .137 .53824 1.16157 .04696 .000 .04604 .16165 .04747 .25667 .29172 .19561 Std.04747 .88730 8.229 57.53824 1.96667 1.002 4.35176 2.14162 .16470 .9767 2.29190 .949 54.05302 1.179 .773 .52810 6.2333 2.000 .03673 .407 58 .674 5.12130 .96667 1. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 8.35169 5.25667 .41000 .098 6.25722 .229 58 .000 .66 LAMPIRAN 4 Jadual Ujian-t Group Statistics beza_markah KUMPULAN PM PT N 30 30 30 30 30 30 Mean 10. Error Mean 1.824 .03007 .9000 5.680 .41000 .831 .04578 Beza_markah Minsikap minmotivasi Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed . (2-tailed) Mean Difference Std.88755 3.52828 .20117 .03571 Minsikap PM PT Minmotivasi PM PT Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig.002 4. t df t-test for Equality of Means Sig.407 55.413 3.76763 6.5633 Std.949 58 .05900 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful