IILIÞINC A85CLU1L NC MA51

5k||| 1C1AL Ʒ tota| Ʒ 1C1AL Ʒ tota| Ʒ
1 Nagagam|t sa pan|p|at kuw|t sa tuw|rang s|nab| ng tauhan 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 122 25Ŧ58 124 26Ŧ00
2 Nagagam|t ang ur| ng pangungusap ayon sa gam|t 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 99 20Ŧ75 101 21Ŧ17
3 Nagagam|t ang ur| ng pan|ap| sa pagbuo ng pand|wa 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 73 15Ŧ30 75 15Ŧ72
4 Nagagam|t sa pangungusap ang pangŴabay at pangŴugnay 6 1Ŧ26 0 0Ŧ00 64 13Ŧ42 70 14Ŧ68
5 Napupunan nang wasto ang pormu|aryong pampaara|an 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 66 13Ŧ84 66 13Ŧ84
6 Natutukoy ang kahu|ugan ng sa||ta (kas|ngkahu|ugan o kasa|aungat) 3 0Ŧ63 0 0Ŧ00 60 12Ŧ58 63 13Ŧ21
7 Nakapagb|b|gay ng pa|agay sa maar|ng ka|abasan ng mga pangyayar| batay sa |k|n|k||os ng tauhan 3 0Ŧ63 0 0Ŧ00 60 12Ŧ58 63 13Ŧ21
8 Na|sasa||n nang pasu|at ang mga |mpormasyong |p|nah|h|wat|g ng mga grap|kong pantu|ong 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 62 13Ŧ00 62 13Ŧ00
9 Natutukoy ang pangunah|ng ka|s|pan at maha|agang deta|ye sa b|nasa 40 8Ŧ39 0 0Ŧ00 14 2Ŧ94 54 11Ŧ32
10 Natutukoy ang pakasang d|waţ sanh| at bunga sa kwento/akda 39 8Ŧ18 6 1Ŧ26 4 0Ŧ84 49 10Ŧ27
11 Nagagam|t ang mga grap|kong pantu|ong sa pagŴunawa ng teksto 31 6Ŧ50 0 0Ŧ00 17 3Ŧ56 48 10Ŧ06
12 Nasusur| ang mga deta|ye ng nagpapa||wanag sa pangunah|ng d|wa 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 46 9Ŧ64 47 9Ŧ85
13 NapagsusunodŴsunod ang mga pangyayar| sa kwento 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 25 5Ŧ24 26 5Ŧ45
14 Nagagam|t sa pangungusap ang pangha||pţ pangŴur|ţ pand|waţ pangŴabayţ pangatn|gţ at pangŴangkop 12 2Ŧ52 1 0Ŧ21 9 1Ŧ89 22 4Ŧ61
15 Na|||a|arawan ang katang|an ng tauhan batay sa k||os o panana||ta 12 2Ŧ52 0 0Ŧ00 5 1Ŧ05 17 3Ŧ56
MA1PLMA1lCS A8SCLu1L nC MAS1L8?
Sklll 1C1AL Ʒ LoLal Ʒ 1C1AL Ʒ LoLal Ʒ
1 Solve word problems of raLlonal numbers 211 44Ŧ23 42 8Ŧ81 16 3Ŧ33 269 36Ŧ39
2 CompuLaLlon of raLlonal numbers 83 17Ŧ40 87 18Ŧ24 91 19Ŧ08 261 34Ŧ72
3 ldenLlfv conaruenL polvaons 4 0Ŧ84 1 0Ŧ21 173 36Ŧ27 178 37Ŧ32
4 lnLerpreL araphs 136 28Ŧ31 3 1Ŧ03 6 1Ŧ26 147 30Ŧ82
3 lnLerpreL measuremenL daLa 4 0Ŧ84 0 0Ŧ00 103 22Ŧ01 109 22Ŧ83
6 Solve word problems on measuremenLs 73 13Ŧ72 12 2Ŧ32 8 1Ŧ68 93 19Ŧ92
LnCLlSP A8SCLu1L nC MAS1L8?
Sklll 1C1AL Ʒ LoLal Ʒ 1C1AL Ʒ LoLal Ʒ
1 ldenLlfv Lhe maln ldea/Lheme of a selecLlon 128 26Ŧ83 7 1Ŧ47 98 20Ŧ33 233 48Ŧ83
2 uraw concluslon based on Lhe selecLlon 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 216 43Ŧ28 217 43Ŧ49
3 ldenLlfv Lhe supporLlna deLalls Lo [usLlfv concluslons 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 203 42Ŧ36 204 42Ŧ77
4 ldenLlfv a slmple senLence 3 0Ŧ63 0 0Ŧ00 163 34Ŧ39 168 33Ŧ22
3 lnfer aeneral mood of Lhe selecLlon 104 21Ŧ80 3 1Ŧ03 39 12Ŧ37 168 33Ŧ22
6 use verbs LhaL aarees wlLh lndeflnlLe pronoun 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 166 34Ŧ80 166 34Ŧ80
7 noLe deLalls ln a selecLlon 100 20Ŧ96 6 1Ŧ26 46 9Ŧ64 132 31Ŧ87
8 ÞredlcL ouLcome based on Lhe selecLlon 11 2Ŧ31 1 0Ŧ21 138 28Ŧ93 130 31Ŧ43
9 ueLermlne Lhe causeŴeffecL relaLlonshlp ln a alven selecLlon 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 130 31Ŧ43 130 31Ŧ43
10 use ad[ecLlves ln a serles 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 146 30Ŧ61 146 30Ŧ61
11 use verbs ln slmple presenL Lense 3 0Ŧ63 4 0Ŧ84 133 28Ŧ30 142 29Ŧ77
12 use preposlLlons/preposlLlonal phrase 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 139 29Ŧ14 139 29Ŧ14
13 ulsLlnaulsh facL from oplnlon 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 131 27Ŧ46 132 27Ŧ67
14 use dearees of comparlson of adverbs 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 120 23Ŧ16 120 23Ŧ16
13 use dearees of comparlsons of lrreaular ad[ecLlves 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 118 24Ŧ74 118 24Ŧ74
16 Sequence evanLs ln Lhe selecLlon 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 109 22Ŧ83 109 22Ŧ83
17 use reflexlve/possesslve pronouns 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 72 13Ŧ09 72 13Ŧ09
18 use adverbs of manner 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 39 8Ŧ18 41 8Ŧ60
SClLnCL A8SCLu1L nC MAS1L8?
Sklll 1C1AL Ʒ LoLal Ʒ 1C1AL Ʒ LoLal Ʒ
1 ldenLlfv facLors LhaL affecL moLlon of an ob[ecL 183 38Ŧ78 2 0Ŧ42 128 26Ŧ83 313 66Ŧ04
2 uescrlbe characLerlsLlcs of sLars and how aroup of sLars are useful Lo people 10 2Ŧ10 0 0Ŧ00 238 49Ŧ90 248 31Ŧ99
3 lllusLraLe Lhe lnLerddependence of planLsţ and anlmals for aasses 132 27Ŧ67 0 0Ŧ00 93 19Ŧ92 227 47Ŧ39
low masLerv verv low masLerv CvL8ŴALL 1C1AL
low masLerv verv low masLerv CvL8ŴALL 1C1AL
kANkIN
8AnklnC
8AnklnC
low masLerv verv low masLerv CvL8ŴALL 1C1AL
|ow mastery very |ow mastery CVLkŴALL 1C1AL
4 uescrlbe characLerlsLlcs of earLhƌs lnLerlor lavers 11 2Ŧ31 0 0Ŧ00 196 41Ŧ09 207 43Ŧ40
3 ÞresenL Lhe feedlna lnLerrelaLlonshlps amona llvlna Lhlnas 117 24Ŧ33 0 0Ŧ00 84 17Ŧ61 201 42Ŧ14
6 Lxplaln how abodv svsLem works 123 23Ŧ79 1 0Ŧ21 73 13Ŧ72 199 41Ŧ72
7 ldenLlfv Lhe enerav forms and Lhelr uses 111 23Ŧ27 0 0Ŧ00 81 16Ŧ98 192 40Ŧ23
8 Lxplaln effecL of chanaes ln maLerlals Lo envlronmenL 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 166 34Ŧ80 167 33Ŧ01
9 uescrlbe llvlna Lhlnas for survlval 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 147 30Ŧ82 149 31Ŧ24
10 uescrlbe dlsLlncL characLerlsLlcs of planeLs 1 0Ŧ21 1 0Ŧ21 143 29Ŧ98 143 30Ŧ40
11 ulfferenLlaLe phvslcal from chemlcal chanae 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 144 30Ŧ19 144 30Ŧ19
12 Classlfv verLebraLes lnLo flve subŴclasses 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 126 26Ŧ42 127 26Ŧ62
13 uescrlbe characLerlsLlcs of llvlna Lhlnas for survlval 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 124 26Ŧ00 126 26Ŧ42
14 ldenLlfv ma[or parLs of a bodv svsLem and Lhelr funcLlons 36 11Ŧ74 24 3Ŧ03 20 4Ŧ19 100 20Ŧ96
PLkASl A8SCLu1L nC MAS1L8?
SklLLS
1 naklkllala ana maa palaLandaan na kaunlaran na bansa 160 33Ŧ34 0 0Ŧ00 71 14Ŧ88 231 48Ŧ43
2 nalpaamamalakl ana kaLanalana plslkal na Þlllplnas 183 38Ŧ36 1 0Ŧ21 41 8Ŧ60 223 47Ŧ17
3 naablblavana halaaa ana kalaaavan na pamumuhav na Þllplno noona lkaLlona 8epubllka 134 28Ŧ09 0 0Ŧ00 79 16Ŧ36 213 44Ŧ63
4 napapahalaaahan ana pananaLlll na kalavaan sa bansa 90 18Ŧ87 1 0Ŧ21 83 17Ŧ40 174 36Ŧ48
3 napapahalalaahan ana maLallnona paaŴaamlL aL pananaalaaa na llkas na ?aman 126 26Ŧ42 7 1Ŧ47 29 6Ŧ08 162 33Ŧ96
6 napapahalaaahan ana url na pamumuhav na maa unana Þlllplno 102 21Ŧ38 1 0Ŧ21 43 9Ŧ43 148 31Ŧ03
7 nablblavana halaaa ana paababaaona naaaaanap sa pamumuhav sa panahona Lspanvol 97 20Ŧ34 4 0Ŧ84 14 2Ŧ94 113 24Ŧ11
8 napapahalaaahan ana bahaalna alnaaampanan na pamahalaan aL mamamavan sa kabuLlhan na bansa 69 14Ŧ47 19 3Ŧ98 13 3Ŧ14 103 21Ŧ39
9 nalpaakakapurl ana maa mamamavana Þlllplno 36 11Ŧ74 0 0Ŧ00 31 6Ŧ30 87 18Ŧ24
low masLerv verv low masLerv CvL8ŴALL 1C1AL
llLlÞlnC A8SCLu1L n
Sklll 1C1AL Ʒ LoLal Ʒ 1C1AL
1 naaaaamlL sa panaunausap ana panahallpţ panaŴurlţ pandlwaţ panaŴabavţ panaaLnlaţ aL panaŴanakop 12 2Ŧ32 1 0Ŧ21 9
2 naaaaamlL ana url na panaunausap avon sa aamlL 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 99
3 naLuLukov ana kahuluaan na sallLa (kaslnakahuluaan o kasalaunaaL) 3 0Ŧ63 0 0Ŧ00 60
4 naLuLukov ana panaunahlna kalslpan aL mahalaaana deLalve sa blnasa 40 8Ŧ39 0 0Ŧ00 14
3 naaaaamlL sa panlplaL kuwlL sa Luwlrana slnabl na Lauhan 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 122
6 naaaaamlL sa panaunausap ana panaŴabav aL panaŴuanav 6 1Ŧ26 0 0Ŧ00 64
7 naaaaamlL ana url na panlapl sa paabuo na pandlwa 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 73
8 naLuLukov ana pakasana dlwaţ sanhl aL bunaa sa kwenLo/akda 39 8Ŧ18 6 1Ŧ26 4
9 nalllalarawan ana kaLanalan na Lauhan baLav sa kllos o pananallLa 12 2Ŧ32 0 0Ŧ00 3
10 napaasusunodŴsunod ana maa panavavarl sa kwenLo 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 23
11 nakapaablblaav na palaaav sa maarlna kalabasan na maa panavavarl baLav sa lklnlkllos na Lauhan 3 0Ŧ63 0 0Ŧ00 60
12 nasusurl ana maa deLalve na naapapallwanaa sa panaunahlna dlwa 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 46
13 naaaaamlL ana maa araplkona panLulona sa paaŴunawa na LeksLo 31 6Ŧ30 0 0Ŧ00 17
14 napupunan nana wasLo ana pormularvona pampaaralan 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 66
13 nalsasalln nana pasulaL ana maa lmpormasvona lplnahlhlwaLla na maa araplkona panLulona 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 62
MA1PLMA1lCS
1 CompuLaLlon of raLlonal numbers 83 17Ŧ40 87 18Ŧ24 91
2 Solve word problems of raLlonal numbers 211 44Ŧ23 42 8Ŧ81 16
3 ldenLlfv conaruenL polvaons 4 0Ŧ84 1 0Ŧ21 173
4 Solve word problems on measuremenLs 73 13Ŧ72 12 2Ŧ32 8
3 lnLerpreL araphs 136 28Ŧ31 3 1Ŧ03 6
6 lnLerpreL measuremenL daLa 4 0Ŧ84 0 0Ŧ00 103
LnCLlSP
1 use verbs ln slmple presenL Lense 3 0Ŧ63 4 0Ŧ84 133
2 use adverbs of manner 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 39
3 use reflexlve/possesslve pronouns 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 72
4 ldenLlfv a slmple senLence 3 0Ŧ63 0 0Ŧ00 163
3 noLe deLalls ln a selecLlon 100 20Ŧ96 6 1Ŧ26 46
6 ÞredlcL ouLcome based on Lhe selecLlon 11 2Ŧ31 1 0Ŧ21 138
7 lnfer aeneral mood of Lhe selecLlon 104 21Ŧ80 3 1Ŧ03 39
8 Sequence evanLs ln Lhe selecLlon 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 109
9 use verbs LhaL aarees wlLh lndeflnlLe pronoun 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 166
10 use dearees of comparlson of adverbs 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 120
11 use dearees of comparlsons of lrreaular ad[ecLlves 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 118
12 use ad[ecLlves ln a serles 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 146
13 use preposlLlons/preposlLlonal phrase 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 139
14 ldenLlfv Lhe maln ldea/Lheme of a selecLlon 128 26Ŧ83 7 1Ŧ47 98
13 ueLermlne Lhe causeŴeffecL relaLlonshlp ln a alven selecLlon 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 130
16 uraw concluslon based on Lhe selecLlon 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 216
17 ldenLlfv Lhe supporLlna deLalls Lo [usLlfv concluslons 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 203
18 ulsLlnaulsh facL from oplnlon 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 131
SClLnCL
1 ldenLlfv ma[or parLs of a bodv svsLem and Lhelr funcLlons 36 11Ŧ74 24 3Ŧ03 20
2 Lxplaln how abodv svsLem works 123 23Ŧ79 1 0Ŧ21 73
3 Classlfv verLebraLes lnLo flve subŴclasses 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 126
4 uescrlbe llvlna Lhlnas for survlval 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 147
3 uescrlbe characLerlsLlcs of llvlna Lhlnas for survlval 2 0Ŧ42 0 0Ŧ00 124
6 ulfferenLlaLe phvslcal from chemlcal chanae 0 0Ŧ00 0 0Ŧ00 144
7 uescrlbe dlsLlncL characLerlsLlcs of planeLs 1 0Ŧ21 1 0Ŧ21 143
8 ÞresenL Lhe feedlna lnLerrelaLlonshlps amona llvlna Lhlnas 117 24Ŧ33 0 0Ŧ00 84
9 lllusLraLe Lhe lnLerddependence of planLsţ and anlmals for aasses 132 27Ŧ67 0 0Ŧ00 93
10 Lxplaln effecL of chanaes ln maLerlals Lo envlronmenL 1 0Ŧ21 0 0Ŧ00 166
11 ldenLlfv Lhe enerav forms and Lhelr uses 111 23Ŧ27 0 0Ŧ00 81
12 ldenLlfv facLors LhaL affecL moLlon of an ob[ecL 183 38Ŧ78 2 0Ŧ42 128
13 uescrlbe characLerlsLlcs of earLhƌs lnLerlor lavers 11 2Ŧ31 0 0Ŧ00 196
14 uescrlbe characLerlsLlcs of sLars and how aroup of sLars are useful Lo people 10 2Ŧ10 0 0Ŧ00 238
PLkASl
1 nalpaamamalakl ana kaLanalana plslkal na Þlllplnas 183 38Ŧ36 1 0Ŧ21 41
2 napapahalaaahan ana url na pamumuhav na maa unana Þlllplno 102 21Ŧ38 1 0Ŧ21 43
3 nablblavana halaaa ana paababaaona naaaaanap sa pamumuhav sa panahona Lspanvol 97 20Ŧ34 4 0Ŧ84 14
4 naablblavana halaaa ana kalaaavan na pamumuhav na Þllplno noona lkaLlona 8epubllka 134 28Ŧ09 0 0Ŧ00 79
3 nalpaakakapurl ana maa mamamavana Þlllplno 36 11Ŧ74 0 0Ŧ00 31
6 napapahalalaahan ana maLallnona paaŴaamlL aL pananaalaaa na llkas na ?aman 126 26Ŧ42 7 1Ŧ47 29
7 napapahalaaahan ana bahaalna alnaaampanan na pamahalaan aL mamamavan sa kabuLlhan na bansa 69 14Ŧ47 19 3Ŧ98 13
8 napapahalaaahan ana pananaLlll na kalavaan sa bansa 90 18Ŧ87 1 0Ŧ21 83
9 naklkllala ana maa palaLandaan na kaunlaran na bansa 160 33Ŧ34 0 0Ŧ00 71
low masLerv verv low masLerv
Ʒ Ʒ
1Ŧ89 4Ŧ61
20Ŧ73 21Ŧ17
12Ŧ38 13Ŧ21
2Ŧ94 11Ŧ32
23Ŧ38 26Ŧ00
13Ŧ42 14Ŧ68
13Ŧ30 13Ŧ72
0Ŧ84 10Ŧ27
1Ŧ03 3Ŧ36
3Ŧ24 3Ŧ43
12Ŧ38 13Ŧ21
9Ŧ64 9Ŧ83
3Ŧ36 10Ŧ06
13Ŧ84 13Ŧ84
13Ŧ00 13Ŧ00
19Ŧ08 34Ŧ72
3Ŧ33 36Ŧ39
36Ŧ27 37Ŧ32
1Ŧ68 19Ŧ92
1Ŧ26 30Ŧ82
22Ŧ01 22Ŧ83
28Ŧ30 29Ŧ77
8Ŧ18 8Ŧ60
13Ŧ09 13Ŧ09
34Ŧ39 33Ŧ22
9Ŧ64 31Ŧ87
28Ŧ93 31Ŧ43
12Ŧ37 33Ŧ22
22Ŧ83 22Ŧ83
34Ŧ80 34Ŧ80
23Ŧ16 23Ŧ16
24Ŧ74 24Ŧ74
30Ŧ61 30Ŧ61
29Ŧ14 29Ŧ14
20Ŧ33 48Ŧ83
31Ŧ43 31Ŧ43
43Ŧ28 43Ŧ49
42Ŧ36 42Ŧ77
27Ŧ46 27Ŧ67
4Ŧ19 20Ŧ96
13Ŧ72 41Ŧ72
26Ŧ42 26Ŧ62
30Ŧ82 31Ŧ24
26Ŧ00 26Ŧ42
30Ŧ19 30Ŧ19
29Ŧ98 30Ŧ40
17Ŧ61 42Ŧ14
19Ŧ92 47Ŧ39
34Ŧ80 33Ŧ01
16Ŧ98 40Ŧ23
26Ŧ83 66Ŧ04
41Ŧ09 43Ŧ40
49Ŧ90 31Ŧ99
8Ŧ60 47Ŧ17
9Ŧ43 31Ŧ03
2Ŧ94 24Ŧ11
16Ŧ36 44Ŧ63
6Ŧ30 18Ŧ24
6Ŧ08 33Ŧ96
3Ŧ14 21Ŧ39
17Ŧ40 36Ŧ48
14Ŧ88 48Ŧ43
34
124
70
LoLal
22
101
63
CvL8ŴALL 1C1AL
73
49
17
26
63
47
48
66
62
261
269
178
93
147
109
142
41
72
168
132
130
168
109
166
120
118
146
139
233
130
217
204
132
100
199
127
149
126
144
143
201
227
167
192
313
207
248
223
148
113
213
87
162
103
174
231
flllplno
SklLLs 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19 20 1C1aL 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10
1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 4 0 0 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 2 2 1 3 3 0 2 1 2 1 1 2 1 3 3 2 0 39 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10 0 0 1 0 4 1 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 0 3 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA1PLMA1lCS
1 13 1 2 3 1 3 4 4 3 3 2 3 10 9 1 2 1 3 4 3 83 14 1 2 1 6 4 3 1 2 8
2 30 1 1 8 3 8 13 7 7 12 13 16 11 13 9 10 8 11 16 14 211 13 4 1 1 1 2 1 4 1 2
3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 18 0 0 3 1 0 2 2 2 7 4 4 4 3 1 3 3 4 7 3 73 4 1 0 0 0 1 1 2 0 1
3 28 1 3 3 1 10 7 9 1 7 8 8 8 4 3 6 4 4 7 10 136 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LnCLlSP
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 18 1 0 10 1 3 3 4 0 8 3 6 3 2 2 6 2 6 4 10 100 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 22 0 0 4 0 3 0 10 2 7 6 4 3 3 2 9 2 9 9 3 104 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 21 0 0 4 0 7 3 14 0 9 4 9 8 8 3 3 8 8 3 14 128 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SClLnCL
1 17 0 0 4 0 3 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 4 36 1 0 0 0 3 1 3 0 0 2
2 18 0 0 1 1 9 8 8 4 7 3 6 9 4 6 8 6 4 9 10 123 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 24 0 0 2 0 10 3 3 3 8 9 9 3 4 3 7 7 4 7 3 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 24 0 0 9 0 7 7 4 1 10 9 9 7 13 10 0 3 6 9 4 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 24 0 0 3 0 3 3 3 2 8 2 6 6 7 6 6 4 8 9 7 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 38 0 0 8 0 9 8 10 1 12 12 8 16 12 6 3 10 12 8 10 183 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLkASl
1 33 0 1 10 0 6 1 11 9 13 14 10 11 9 10 10 6 12 7 10 183 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 21 0 0 3 0 2 1 6 3 11 3 3 7 3 3 6 8 4 7 3 102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 16 0 0 1 0 3 6 8 2 3 6 3 3 7 6 4 12 2 3 8 97 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 17 0 0 7 0 10 3 8 10 8 8 7 3 6 6 9 6 9 9 4 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 0 0 3 0 3 2 4 1 1 6 0 2 3 1 2 4 2 4 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 14 0 1 9 2 7 3 3 4 12 3 3 9 7 3 4 9 8 7 8 126 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12 0 0 2 0 3 2 3 2 8 7 1 2 1 4 3 3 0 6 4 69 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
8 14 0 0 7 0 7 3 7 3 3 4 6 7 2 4 3 0 4 3 7 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 33 0 0 9 0 8 10 7 3 13 14 6 3 3 7 8 8 10 6 6 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCW MAS1L8? (34Ŵ13Ʒ) LM vL8? LCW M

11 12 13 14 13 16 17 18 19 20 1C1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8 1 1 2 7 9 3 3 6 87
1 2 1 0 0 3 2 0 3 0 42
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3 3 3 1 0 1 0 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1 1 0 1 1 0 0 0 7 0 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
flllplno
SklLLs 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19 20 1C1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 9
2 17 4 7 4 3 4 9 3 3 4 6 2 3 3 2 3 4 6 2 6 99
3 18 1 2 2 2 3 2 0 0 3 4 1 2 0 3 2 0 3 4 6 60
4 4 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 14
3 13 7 7 6 6 3 9 4 9 9 7 8 4 3 3 2 0 3 3 8 122
6 19 3 2 0 2 0 2 2 2 1 2 3 4 2 0 3 3 4 4 2 64
7 18 3 1 3 3 1 3 4 2 2 3 1 1 0 4 2 0 6 8 4 73
8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
9 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
10 7 1 3 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 3 0 23
11 11 0 3 3 2 3 2 1 2 1 4 0 2 2 0 2 6 6 3 3 60
12 10 3 0 4 2 1 2 3 1 1 1 1 3 3 2 3 2 4 0 0 46
13 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6 0 17
14 13 0 3 3 4 1 2 3 1 4 3 2 1 2 1 2 3 3 3 8 66
13 17 2 2 3 3 1 4 1 3 1 3 2 6 3 2 2 0 2 0 1 62
MA1PLMA1lCS
1 14 2 4 8 3 3 2 3 10 4 7 4 1 1 1 4 3 2 8 1 91
2 1 0 0 0 1 0 0 1 8 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 16
3 36 8 7 7 10 6 3 7 10 10 8 7 3 4 3 3 11 11 10 3 173
4 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
6 19 4 3 4 6 7 2 7 4 8 1 2 8 2 3 6 3 2 7 3 103
LnCLlSP
1 32 7 3 6 7 3 6 8 3 4 6 4 2 3 6 4 3 3 11 10 133
2 10 0 1 0 2 1 1 8 1 2 3 2 1 1 0 1 3 0 2 0 39
3 13 3 3 0 3 4 1 3 4 7 4 4 4 1 2 2 2 4 3 3 72
4 28 11 6 3 3 11 3 3 8 11 12 6 7 2 6 7 9 6 10 9 163
3 8 3 2 0 0 1 3 7 1 1 4 1 2 3 1 1 3 0 2 1 46
6 23 3 4 3 9 11 1 3 6 7 6 6 6 8 7 3 3 8 7 8 138
7 6 0 2 1 7 2 8 8 3 1 3 0 1 2 9 0 1 1 3 1 39
8 23 3 6 9 6 6 0 2 6 9 2 3 3 3 1 3 9 2 7 4 109
9 27 12 9 4 10 3 4 2 9 7 11 `14 11 7 8 9 7 3 13 6 166
10 11 9 6 3 6 7 3 14 2 3 3 6 4 6 3 0 3 10 8 7 120
11 20 4 7 4 7 3 4 3 3 3 6 3 7 3 3 3 3 3 8 3 118
12 21 6 10 3 9 9 1 3 9 9 6 3 6 3 2 8 12 2 10 8 146
13 16 9 10 7 6 6 1 3 7 9 7 6 7 6 4 2 11 8 8 6 139
14 16 2 7 3 8 6 3 3 3 3 6 3 3 4 6 6 4 1 4 3 98
13 27 9 7 2 7 7 7 2 4 8 11 12 7 7 3 3 10 1 6 6 130
16 40 14 11 8 9 6 12 9 4 12 6 11 7 9 8 8 11 8 14 9 216
17 38 7 9 10 14 10 3 10 12 12 8 12 7 6 7 7 9 3 7 8 203
18 24 8 6 3 7 6 3 8 4 6 3 9 1 7 2 4 9 3 10 2 131
SClLnCL
1 1 1 3 0 1 0 0 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 20
2 8 3 2 2 1 3 2 10 6 3 4 3 2 1 3 7 0 8 2 3 73
3 12 6 6 1 6 3 7 7 4 11 4 8 3 6 2 6 10 8 7 3 126
4 28 10 1 12 8 8 3 2 6 11 3 6 2 8 4 6 3 1 12 7 147
3 13 3 3 1 10 3 3 8 4 3 3 4 2 8 4 6 11 8 8 9 124
6 12 12 13 3 10 3 2 7 3 3 7 6 8 6 9 4 6 11 6 7 144
7 18 8 2 3 6 8 6 4 3 12 9 9 7 7 8 3 6 4 8 10 143
8 19 3 3 10 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 84
9 13 3 3 3 3 3 3 11 2 7 0 4 2 4 4 2 10 3 3 4 93
10 24 10 1 7 12 11 8 3 4 12 6 11 10 11 8 7 6 0 9 6 166
11 12 3 4 2 3 3 3 8 6 3 3 4 3 1 2 1 2 2 3 3 81
12 22 7 13 6 6 8 3 7 2 6 4 6 3 2 1 4 3 9 6 6 128
13 29 4 11 6 9 7 7 14 6 9 11 10 10 3 6 6 16 11 10 9 196
14 33 10 1 19 6 11 9 13 9 10 7 0 9 17 12 14 13 0 11 12 238
PLkASl
1 8 1 0 2 0 2 0 1 10 1 0 1 0 1 3 3 6 0 1 1 41
2 6 1 1 1 0 2 4 2 6 2 1 2 1 1 4 4 1 0 4 2 43
3 2 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 14
4 16 3 4 6 3 3 1 2 14 1 3 2 4 2 1 1 9 0 3 1 79
3 6 0 3 1 4 0 0 0 1 3 4 1 0 0 3 2 0 0 1 2 31
6 4 4 4 2 1 2 1 2 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 29
7 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 2 1 0 1 0 13
8 14 6 4 2 1 1 2 6 6 6 4 3 2 4 4 4 6 1 6 1 83
9 13 2 2 0 4 2 1 7 6 3 3 3 3 3 0 6 1 1 2 3 71
A8SCLu1LL? nC MAS1L8? (anm) 4Ŵ0Ʒ

  ½ ¯¾€f°f°¯ ¾ .

@ @@                            I @@ f                            .¯½f°€f°f°¯ ¾ °€n°– °½–°¾ ° ½ –f½¾ ° ½ ¯ f¾ ¯ ° ff  ½ ¯¾°¯ f¾ ¯ °¾ --    ¯f¾ @@          ¯f¾ f          D@-.@ @@          I @@ f          --          -  °€ ¯f° f$ ¯ €f¾ n° fn°n¾° f¾ ° ¾ n° °€ ¾½½°– f¾©¾€n°n¾°¾ °€f¾¯½ ¾ ° °n °€ – ° f¯ € ¾ n° D¾ I ¾ff– ¾° €° ½°° - f¾°f¾ n° 9 nn¯ f¾ ° ¾ n°  ¯° nf¾ €€ n f°¾½°f– °¾ n° D¾ f © n ¾°f¾ ¾ D¾  ¾°¾¯½ ½ ¾ ° °¾ D¾ ½ ½¾°¾$½ ½¾°f½f¾ ¾°–¾€fn€¯½°° D¾ – ¾€n¯½f¾°€f  ¾ D¾ – ¾€n¯½f¾°¾€ –ff © n ¾  °n f°¾° ¾ n° D¾ € $½¾¾ ¾¾ ½°°¾ D¾ f  ¾€¯f°° ¯f¾ @@                            ¯f¾ f                            D@-.

-.

@ @@     I @@ f     .  °€€fn¾ff€€ n¯°€f° © n  ¾n nffn ¾n¾€¾f¾f° –½€¾f¾f ¾ €½ ½ ¾f ° ½ ° °n €½f°¾ f° f°¯f¾€–f¾¾ ¾ ¯f¾ @@      ¯f¾ f      D@-.

      ¾n nffn ¾n¾€ f ¾° f ¾ 9 ¾ ° € °–° f°¾½¾f¯°–°–°–¾ ½f°f ¾¾ ¯¾ °€ ° –€¯¾f° ¾ ¾ ½f° €€ n€nf°– ¾°¯f f¾ °°¯ ° ¾n °–°–¾€¾f ¾n ¾°nnffn ¾n¾€½f° ¾ €€ °f ½¾nf€¯n ¯nfnf°– .

f¾¾€ f ¾°€ ¾ nf¾¾ ¾ ¾n nffn ¾n¾€°–°–¾€¾f °€¯f©½f¾€f ¾¾ ¯f° €°n°¾                                                                        -ffff°–¯–f½fff° ff°°–f°ff°°– f°¾f -f½f–¯f¯fff°–ff°–f°–½¾f°–9½°f¾ -f– –f°–ff–ff°–ff–ff°°–½f¯¯f°–9½°°°–f°– ½ f -f½f½fff–ff°f°–½f°f°f°–ffff°¾f f°¾f -f½f½fff–ff°f°–¯ff°°–½f– –f¯f½f°–°–ff–f°–f¾°ff¯f° -f½f½fff–ff°f°–°–½f¯¯f°–¯–f°f°–9½° -f –f°–ff–ff°–½f– f f–°–°f–f–f°f½¾f½f¯¯f¾f½f°f°–¾½f° -f½f½fff–ff°f°– ff–°––°f–f¯½f°f°°–½f¯ffff°f¯f¯f¯ff°¾ff f°°– f°¾f -f½f–ff½f°–¯–f¯f¯f¯ff°–9½° ¯f¾               ¯f¾               D@-.@              I @@              .

@.9-  -f–f–f¯¾f½f°–°–¾f½f°–½f°–f½ ½f°– ½f° f ½f°– f f ½f°–f°– f½f°– f°–½ -f–f–f¯f°–°–½f°–°–¾f½f°¾f–f¯ -ff°–f–f°°–¾ff%f¾°–f–f°f¾ff°–f% -ff°–½f°–°f°–f¾½f°f¯fff–f°– f ¾f °f¾f -f–f–f¯¾f½f°½f¾ff°–¾°f °–ff° -f–f–f¯¾f½f°–°–¾f½f°–½f°– f ff½f°– –°f -f–f–f¯f°–°–½f°f½¾f½f– °–½f° f -ff°–½ff¾f°– f ¾f°f °–f¾f °$f f -fffff°f°–ff°–f°°–ff° ff¾f¾½f°f°ff -f½f–¾¾° ¾° f°–¯–f½f°–ff¾f ° -ff½f– –f°–½ff–f¾f¯ff°–ff f¾f°°–¯–f½f°–ff ff¾f°¾°–ff° -f¾¾f°–¯–f f °–°f–½f½ff°f–¾f½f°–°f°– f -f–f–f¯f°–¯–f–f½°–½f°°–¾f½f– °ff°– ¾ -f½½°f°°f°–f¾f°–½¯f°–½f¯½ffff° -f¾f¾f°°f°–½f¾ff°–¯–f¯½¯f¾°–½°ff–°–¯–f–f½°–½f°°– .@.

 .

¯½f°€f°f°¯ ¾  ½ ¯¾€f°f°¯ ¾  °€n°– °½–°¾  ½ ¯¾°¯ f¾ ¯ °¾ ° ½ –f½¾ ° ½ ¯ f¾ ¯ ° ff - D¾  ¾°¾¯½ ½ ¾ ° °¾ D¾ f  ¾€¯f°°  D¾ € $½¾¾ ¾¾ ½°°¾  °€f¾¯½ ¾ ° °n - f¾°f¾ n° 9 nn¯ f¾ ° ¾ n° °€ – ° f¯ € ¾ n°  °n f°¾° ¾ n° D¾ I ¾ff– ¾° €° ½°° D¾ – ¾€n¯½f¾°€f  ¾ D¾ – ¾€n¯½f¾°¾€ –ff © n ¾ D¾ f © n ¾°f¾ ¾ D¾ ½ ½¾°¾$½ ½¾°f½f¾  °€ ¯f° f$ ¯ €f¾ n°  ¯° nf¾ €€ n f°¾½°f– °¾ n° fn°n¾° f¾ ° ¾ n°  °€ ¾½½°– f¾©¾€n°n¾°¾ ¾°–¾€fn€¯½°° .

-.

  °€¯f©½f¾€f ¾¾ ¯f° €°n°¾ ½f°f ¾¾ ¯¾ .

f¾¾€ f ¾°€ ¾ nf¾¾ ¾  ¾n °–°–¾€¾f  ¾n nffn ¾n¾€°–°–¾€¾f €€ °f ½¾nf€¯n ¯nfnf°–  ¾n ¾°nnffn ¾n¾€½f° ¾ 9 ¾ ° € °–° f°¾½¾f¯°–°–°–¾ ¾f ° ½ ° °n €½f°¾ f° f°¯f¾€–f¾¾ ¾ ½f° €€ n€nf°– ¾°¯f f¾ °°¯ °  °€ ° –€¯¾f° ¾ ¾  °€€fn¾ff€€ n¯°€f° © n  ¾n nffn ¾n¾€ f ¾° f ¾  ¾n nffn ¾n¾€¾f¾f° –½€¾f¾f ¾ €½ ½  -f½f–¯f¯fff°–ff°–f°–½¾f°–9½°f¾ -f½f½fff–ff°f°–°–½f¯¯f°–¯–f°f°–9½° -f –f°–ff–ff°–½f– f f–°–°f–f–f°f½¾f½f¯¯f¾f½f°f°–¾½f° -f– –f°–ff–ff°–ff–ff°°–½f¯¯f°–9½°°°–f°– ½ f -f½f–ff½f°–¯–f¯f¯f¯ff°–9½° -f½f½fff–ff°f°–¯ff°°–½f– –f¯f½f°–°–ff–f°–f¾°ff¯f° -f½f½fff–ff°f°– ff–°––°f–f¯½f°f°°–½f¯ffff°f¯f¯f¯ff°¾ff f°°– f°¾f -f½f½fff–ff°f°–½f°f°f°–ffff°¾f f°¾f -ffff°–¯–f½fff° ff°°–f°ff°°– f°¾f ¯f¾ @@                                                                                              ¯f¾ f                                                                                              D@ @@                                .

                                                              I @@ f                                                                                              .

€½° ¾                .@.@.

       -                   .

-.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                 @@f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IJ.                                                                                                                                                          J.@%                                                                                                                                   %.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             @@                                                               .

€½° ¾        .@.@.

    -          .

-.

@%f°¯%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     @@                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                          D@-.

0 2 5 2 2 8 7 3 2 10 5 3 10 9 0 1 0 4 0 0 0 2 5 0 1 6 8 8 6 7 3 4 11 1 2 5 17 1 1 0 2 0 1 0 4 3 0 3 2 4 4 9 8 2 4 8 2 1 6 12 3 4 0 1 3 1 4 4 0 0 7 6 6 6 4 3 5 2 7 1 4 6 14 3 4 3 1 2 0 2 4 6 0 0 10 5 11 6 6 2 10 6 2 5 16 13 6 1 0 9 0 0 1 6 1 1 8 8 1 8 11 4 2 5 0 2 9 11 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 7 12 8 6 8 2 5 9 5 6 10 11 1 4 0 3 1 2 1 6 2 1 3 5 7 9 7 10 4 4 6 5 6 9 12 1 2 0 1 2 0 0 1 5 20 75 126 147 124 144 143 84 95 166 81 128 196 238 41 45 14 79 31 29 15 83 71 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful