You are on page 1of 16

ANIiU XXVii JULl 194-8 Nro5 (1:)9)

GO~moc.LO~A

CONTE flUE,;. B eryer: OlJ€S ti on -ie ,glJ!d e. ! ! I'Il!O~OS eo;t i e •• l. i cosensa de 1 anatcm e. - ger ~: Li graffiti .• ~ Li sampietrfni •. Oentan: F10res qijam. emblemas natlonal_~. Co(iIlen:

Jan li botte-1a1)ero de 8rabal'1~. ~ ere l i canibaias del Nov~!lebl"ides. ~ feder, BaaucheOIl n: poemas. • Qui es 8a mUI1I ? - Car i caturas .

-~Q~U-=Pf;-:;:.J;I iOtf;;;.:':-d-=-'-=<i-:':'US.=l=:E

1 2

'-1"1 cor.os set Csperdr.t is t , >. 3eorge:; A vr-i l (PS£l;conim dr Jr. felland), no! reci VI;: ,ill 101'1\ let ire dflr.10fMt que no i cri+i cat l i parol espe rant i c ~.

~r. ~;ri1 axp1 ica res que t i kill es 1i sol ~o~,sibil in Isperantn t·rrJ -1U£! ~, iii : linjue , es j3 ~)r~r,det _Iuam i i na!e Gal ad. verbf as , ~:oj responde que ti rason fie as suflcent, nan Ido, quel functiona desde ~ annus, usa ~ quam cnnjuncti on ma1,_;ru l i -, fi na 1 de _<:;IJ adverbi es I e dune t rova SI' i 1'1

~.Jti~=--=== n :;ar.l casu ~lJam E:;peranto. II anc USj ~ qual!! preposition malgre l i finale -~ de ~;

R adject ives, e usa 2. per F .·o~,a, l'Ialgr;~ u .rofessor finale :2_de su n6mines. f_ rcquarde ti du £.spuanfo jili c fundi ones ha causal un ",1 sconrrenss ~a. ::01 concede :: Sr. Avril ~Je Ii ircli:"<J retarQor!tion 0 lirep;;ls1ol'l per tl paro l !..el "5 :)' a fere de guste, e oue i J hay!:! 1 i sal" ju re preclar ti parol Quam nJi abo~in!r it.~a

.._ -

ci I'd nor g.~~t.e l1i Ii sui ha'ft.! '1\Jahlr,:

ifl:;)ortantie: ii future del' In:;ue i nterna i ional n,3 va daoandar de nar M:;>i 1 ~rso'25; 1 i ::: 01 q ue 1 va haver I i po Ie r; . i e 'it;cider is li f!rend Gli::lica. 3;; ?ush es or ComposiTion nioo,-ent. Or it suft ce far qUe":: :;r;ni<1:O?~ de w.l3laschke, pOi"')averqIJo l i :,Ili..:iCil, 1i ;:'D;Jul p~,,:;a fA jtri_',:ri un pz.rol ';uar\ ~ I T~ ;:~ ta~ ·,'.,1 k-,1

WeJJ {J U 'ILl Que Ii tri cre jec les de IA~~ hav'? li ~~"'J'

!. e ne W. It s8111bla dune (nutll polemicar contra 11 ESi,erantistes~rj ti ';JP:;tionei

de gus te: 11 futu re Y·I prender SI1 r se convi ct e r ! as .:J: •

.. &5 •

LI r<lONO.5EI~IE

L i hts torte del LilngiJE inhlrnational esset sempre rich tin captuores in quales cadet sovents l! nax sapient interHn:guistes. Inter ti mal experf ent i es fat til hodi e pro un fa ls pr inctnle sc+entic on posse c i tar ti del monos,emie (0 uniU de sense par ehascon

paron, pr tnctp!e qual cons l t tue , quam on save H "caval le de battall l e" del ldtstes,

Fi losof e l!1atematico de un rar inhHgentie, Coutu rat ambiHonal dar a su 1ing~ue ldo 1 i perfechofll logiS_ quell 1 i anteyan f+lcsetos quam Descartes, l.eihnHz, Condorcet, etc,

revat dar al i cealtc Hngue lntemaHanal. 11 cosansat per erscter quam pr+nci pi e abso-

lut H fonnub un caro l, un sol sense, benque omrd litlg:ues nat ional admisse. sin alcun Incorweni ent i e , continui translationes dr senses, e figural usaticn,

Strax pes h apart ti on de Ido, in 19071 de Wah 1 conersat ,combaHer ti (nutil e lnem noc iv i nl rus ion del nlogjca~in li l tnqus internationa1, in nulterosl art.tcul es de queles {wi ex lrae, inter al trts , H sequent passaqe carac tari s+Ic , sc:rit in Auli, H proto-Occidental Quel de Wahl ~Sit ante 1922.

"It esse un strange ap'paritior. qlue 1 teortstas in 1 1i11!jue 1!'lternetiOfla1 sempre pestub un lo~icz. absclut in LU. Cor.!enzante de Leibni!.z e finient con Sres Baudctn de Courtenay, O.sh~ld e Couturat. Quancalll aparty 1 ultim in su historic mor.str~ que ~ pesb)lat logic ~ufl.;;imij concept i cnes have simn form, in pradica as tul ne ussb l , tamsn in SIJ derivation il s ta sur I IDer.: punta logical.ariifichl, malgre su dedaratlon spec i 31 I' que ~n ne deve m:::rchar contra 1 custuees (cut; mes) de 1 lund. Par exemp 1 ie secus rcql es de Ido 1 noUon ~internationall! deve dicer .. se "internadona!!, durante que tlin_ ~ernac;onaP~ de'''Ie significar un tut al tre conception.

IIEs-1Uf;' Sr Cou iurat c rcdr in verite: Que 1 nund forjettaro su parol "international" pur ~ fa~lricat d~· tdo !ltrternJcior.311 ? :1. cue eri s te have su log:ica •

•• ~ In '~enera~ 1ll;(=YG) Ircva que un trc strict dh'lston e distinction de finezzes log; .. cal €s mul: plu diffie" pro 1 e lupart de homos Que queluus irreguldiriUs ja conosci t t;Jor exer.rl in ldo "n;Jci:matail, r:d' "inlernm:ional, qlJanque tut lin~ues dice 11nternatio:1Jll). hlstc un sor+a df. l oqi ca (jup Jlie~anos 110ma "Haarspalierei" (seission de crine) e que i n 1 in~grnatiolila) poie dar ~)lu dHficu1t6s que qui cunque idiotisnes natior.a1. In c i asq .s Casu it C~ i nooor tun d i st t nquer finezzes que nul lingua suropan ne disttncue;

as ro ter disti:ngl.lcr nuances a ':u~ 1 coples ouropan es acustoaat •

;tue l i )oglca f' li >.onosemie es costu i at i ones suoarf lu in un lingua internationalcssel ~(lntosl :.n:p!?.rimc'liat ie C':}utiJr;;;lt seH auande i l ccnansat e laborar l i conpl a! '10- cebulartue ss de su l t nque e infciat in 'f'rcgreso' Ii discuss tones PDr adopter nov' pareles , r:;alJn~ su bel) pr inc i pi es i1 esset bentns t fortiat inreqi strar, per chascun parol, plur; senses. li sense cmcrt e 1i sense figural, sin quo Ido vell har devet alllplificar :;1) .'ocabubriurn til lu J~'3l1rd. Un c-xerr1r1e va far cQIII;;render ti svotutt on,

i'ro corformi n al mor.oser.:i e Cnuturat hat adopte t shultra per F .~pal.lleJ e BEG laio por 1i orna!:l(ll1t milihri, dt.'r.c d~ ra.Ji cas, NaturJlf!'1en H yell har esset plu simplic ad,opter JU3io1 ~a 8cC'identalJ un sul radica spall con 1i derivate ~llet£ por l i ornam{J:nIt; fila

-66 ..

Cou:turat ne ad., sse t ti l i berta pro quo, ]og1 clDen, un epa 1etID Ole es un litt epol , ma un pezze in sto·ffer posit sur; t. On cotllprende faci 1mBn '1ue ti fensi on de paroles ccspl icat tant 1i hngue Que Coutuirat esset final.em fortiat abandonar ti fared principie del ·unasenceso". e quande Ida basonat 1 i t,eeni!: Urmi no traJudent F .,langlJeit8,Couturat rttornanh su a rguD'nte.s dec 1 a rat:

'Pro quo .ne cententar nos per 11 dfll1tnutive de llango (olrgane becca 1) • di r lang/'sto. 1n oani Hngue. tal usation figural ~e .,-ganes heaan es sempre comprendet e ne genite, .iscolllprtnsas. On df ya: 11 cap de un truppe, 11 pad de, un tabla, etc,,"

To esset 11 bon Sinsl! self, la hnde on posse! anc dlr un ~ (rcarne) • un .pol/eth (stoffe), na. H c.asu es H sam qlual par lang/o e lang/do. Ma nol consiata que 30 annus pes tf declanafioJl Ido conti nua postuhr H Bup'ic rad1casshultlrjo e epol/eto. HaQuo las

'plu tenacl Qlla. 11 aal n,rbe ! RlcSerger

II COI'l.ENSA DELAlfATOlClIE

II d;ssect1on del homan clorpor asset const derat

qUai un sacri.legi e U I li rtlgne de F ran~ois I-er, e Carlo-quin consulf at 1 i 'te- 01 ogi anes de Sa lamal1ca. po r esse r certl pr'i li juee quel on posset haver dissectsr

un c6'rpor por C€lnosser l! structu ra de it ..

In Parts it esslt interd'i cht ussr cadavres desde 1i '.nsu lay til 11 fine de odobrt " durante 1 i 'lIIensus estival,1i aedicCls orqani. sat eursus prf to,' QUO on Ifna;t tanda If Islee: anata.l8", basat prj li princlpie del chfrvrgie e del osteo~ogie. U apertul"I de ti cursus de dissedion. essat anunciaft per a+iches e per dtseursss pronunci;;l't d. reyal prefes;sores. U cursus durat del ttsfa,s de Olnisantos til 1i I-'im may. Li delllonstrat'toies .v.nit in Itber aer, i n li jardine del rey, in ledicinal scales e

in li hatre St Cos .... Durante ItUlt ,annus, en lhitat se a un exaAline tre poc extendet del corpor hussn, de' su proprieUs e del desti nation de su organest h tri cursus: l! unesi. prj 11 liologl., U dues .. pri H an.ato.I'e self I .i triesi. pri 11 operationes .•

It ne es ,hu vIr Que on abordat 11 aRatoliis so lasn con un tilOre sacrat , e que t i sdenti. resta! ire poe COnoSSlt "'11 a l .dicos quel 'dlvet practlcar it.

- 61 ..

LI

c~~TI»

Per ·'graffito·, un parol italian qual ha passat hodis in olllni ltngue:s quam 1i teminos aus l ea l , H archeologos das iqna un ocasional scritura e grossieri dessines familia~

r! , durante Que ili nomina "inscrHiones:" scrituras plu seri os i gravet sur li mOrllumen-

tes,

lnscriti anas e graffiti ( .. plurale italian de graffito) ccexiste sur H pluparte dSll anHqut ledific1es, ilia Ii l~uesf.8s, qual esset long consfderat quam fndign; del atentiOTl de un hom sartcs i, interessa hedie vivldlMn l! sci'entistes e H hi stortares, It es naluralmen in POIllp;ei que on ba travat 11 ma)( grand rnumere de ill til ho.tempor. Flu bon Quam H ovros de,l l at in autorss, ill da nos detalHat infol"'!:lationBs precis Orl H vive e 1; IIIIOres del roman populo Pro to i I] asset cuidos ieen copiat e studlat.

Secun li "Enciclo'pedie bri tanotc", li max faillosi graffito deeovrlt til hcdi e es ti re· preseotant un carl catura de CrIsto sob H Cf'JCe, car-icature trovai sur ]i nures del 00- mus Sldotiana in 1i Pa lat in, in 1857. Gravet grossiennen sur H pa rsfe , apart Ii f iqura de un rna."" vas tit de un curt tuni ca, con un manu l evat , quo i ndica que i 1 saluta un a 1- tri fi)ura con un cap de asi no o forsan de caval1e pendent a un cruca, Infra es scri t

1 n ca ractares ,] ree: • Anaxame n adcra su Qleoll•

I n lin epoca quande 1; presse ne ja existet ti anti qu i graff Hi :servit qua~ 11 tt anonct es , On trova in ili un poe de omnicos: av ise per doses a. locar, por perdir' ob jactes:

1130n recoapensa a i1 qLnl va reaportar 1 f object:e, mslior a qui va readucter lifurror"

Anc p~r.ndas pri H auloriie~: rl~aicaron peti l i sdl l impedir H ,popli.Il far in H strades

brui da que l ilJpedi li honest hOles dorGlirl ••• Quo pruva que necss ha cha.ngeat sulb li so-

le desde ?[o3 annus! Anc Iauoas a1 j ladi atores coni lor portrchs grossie:rmen esquissat , r:a ant injuries:"Senium" (old s tupide}, l i plluparte del graffi.H, taman, ha asset traw

ci at de alllon:l:;i yunos de que l 1i m!anea de discretion es ouel cvez chocant: "iid car Sava, aea roe, yo pet i +e,t.

!lo:Ho, quam in antiQJi tat )i graffiU continua esser l arqnan uti1isat del popul por expresser su sentillentes, SL! desires, su odies , e,11 littaratura grafHHc modern - sf on oerni sse me tl expression ·es tre shill a ti de Pompei e de HerculanJ'II. On pretende Que 1i [aaos i frances! scr i tor Anatole France delBdat se per l i letura del graffiti!

Studiante i i inscr it tones on penlet,.a in 1'1 lIIedalita de cert indtvidues , de qucles on posse dirt oh vS ! que ill as felitil1en rari. Un svi ss scientist, Albert Leclere, de

Be rne j ha ccrsacrat un parte de su 'live a notar ti gl"affitf in oami spec ies de locos e

Iandss , pcr Fraer ex i l i conclusf cnes util a tis que l consacra sa al s tudie del lIIOrBS.

Leclere ha resueat su ssrchas ante' un quart de secul in 'j '"archives de psychollogiel•

i'or un psi tho 1 o~ J in fade, it ns existe i nhrdi det 0 fnillloral domi 01 as, ne plu 'rtuam per un mediCCl sx is te , i n H torpor hosan, partes plu hontos'i 'lual un al trf , frigidmen Lecl;,re ha classHicai 11 graffiti e 1i des:sines" inclus.tvean H obsceniUs, e IlHve~ ra nos: su cone Ius i onss ,

Seeun n landes on constata senH b i l di fe1rellties in 1i i ne li natiD':1 al graffitfSle. Li

G sreanas es, secun corstatat i on, pl U pro 1 i xi qual li F raneases , L i Ita Hanes - qui ve 11 har credet it? - expresse sa preferehen1aconicMn.

In general, li feminas crea graffitf IPlu rarmen quam 1i luones. Iaean ti dU3S no deVB conceder se un carb fi cats de moral su~griori til pro tffach I nail sini Q.rls pslcheiogos excl ica to sllp1tcllen.,. per Ii nab! tus dol menage! IILor oc:upat!ones ~enageral. assert e l.ec lare , i nspr ra las: e re i nfcrt i a in al las lor tr·e coeossat guste par l i I1Itti~

. I

ta del rnures e del m{lb lest .

u h:ni.nast sacun un a lt ri constata+ion, ne vell eSSAr lIIinu afi rmativ quam H Il'IIaMes in [or admfrationes e in lor odi ea , rna e llas exprssse lEIS per paroles 0 prefer2hen per lett res anent m.

ORLi I HE DEL GRAFf IT I

Inter li rasones quel (XIssa li hoeas a expresser lor pensas per graffiiti, on posse ci ta r H Qua r card ina: 1 s,equent is :

1/ Beson cxteriorisar_su opini·on per scri t Qor 1nforHar H. Ii beson es tu natural Que H apart ja che 1'i tre yun i nfantss , de u H i nscri bones grayet por 11 IlInte del cultel sur 11 pupftres del sco l-salas, lisenUlientes del scrftorBs lexpress. genelral .. n S:9 par sUI.mari formules qual: vive ti~ct 0 t1.ta. 0 t( C:OS8. 0 ,ant: ! .. b~3 ti~ci 0 tlfa, 0 ancor:mOM:,e a ••• lt ne exis te il'lternediarest ni naanc i es piQssibfl. Strax li piedes tals D stnal!: 1; seafct ,

In li ulti.telllpores 11 graffitf esset uti ltsat del Institute Ga:llup por co.p1etar su i ncues tas pri H var iat lenes del puo l i c opinion. Un elWip de j:nqueshtores es hadle 0·· cupat in, Francia in no·tar li; floreation del "'live' 0 de!l 'a-bass" sur H 'itH. del c ib?s. Exadmen ccplat, classat e contat , pay i ntsrpretat , tf graffl ti perl; sse conosser se~pre l i popularita 0 1f malcol'1tentie pri conesset homes.

2/ Bason de un acti.vita l11300aLDurante QLte ili parla cert personiBs senti lt iniensi beson de un .anual actlvl t s , ~ i unes tappattalor table con un qua lcune objscte , crayon, cuoa-papere, etc .. AHres capte ]I buton de paleto de Ior interlocutor e tordieth it til final.en dessuer H. Altres ancor porta sin cessa lor cigarette a lor boeca e PGY de. pr:ende it.

It dane ne es astonant que ivan un te1efOt!1lic .aparaie' lIlult hoses , ta •. en bon equiHbrat e sin nervostU, 'ccsansa sertr e desstnar, Tii bizarr ocupation es tal fnvolunhri que sovante ti dessinatores ocasiona11 as H unesl' a rider pro H figuras qual 111 ha trati at (f1C'onsci entuQn.

3/ Beson taRtar see U fOr118 laX ele •• ntaril de ti specie de g;raffHi 85 tonstltuet del n61llines quel Jj exc,ursfclO'istes. serf 0 grave iin 11 locos que l iH ha visitat, adjuntente sovenh H date. In ti ma.Ri' lassar su n611lne 1n 1f pub]ic locos jace in pril H desire -dural"'. pruvar Que on ha exist,t. e atnC 1 i spirt tu de '.1 tation,

AHrf graffiU ne signat snbb regretabthl1en .1r1lJ fnnOClnt. No1 yole parlar pM ti fanfaronadas Icolpantai de obscan dessifl8S, qual on tlrova qU8·1c Ylles in public locos, special'ian fn I-C .. Con ben loth.s 11 autorHas f. 1" ipGSSUn par 1.pedfr tal laladh lDanifestationas coyriente If parehs per rugosf strat'll ilpedfll'lt crayonar, nat tal dassines posse aeter dangero.st •• n S;U'II" yun cerabres.

- 69 ..

Lr,n aof cultor hunqares i , Anton Kertesz, hat intrat In un tren par ear a Budapest. 11 ,portat conse,in flacon, qualc malad apes qUlel i 1 intentst fair 9X3mll'llar in un Iaborateri a apice] del capitalfa. 11 hat olarzat H Flacon sub l i banea del compartillent. Ma 11 flacon esset orobabi 1 men 1131 co rcat, tal men Que li i nSBetes escapat e atsccat H gambe:s del vl aqeator, Tre genal, ti·ci petH

du uanas que 1 es set vi s a vi s I benevo1er 1:IU1 Har H comparti Mnt .. Poy 11 hastat for:prsnder su pa:'ltalon par suecusser it exter H fsnestra, Un del apes taman pleat Kertesz in Ii manu: 11 dolore fat 1e abandonar Ii vQstiment.

U pantalon involat se e cadet sur 11 visage de un chef de station quel 1i tren j!Jst traversal in ti lIDr.Jenit. Li pov ri hQI esset ataccat del apes e rlangeroshtn picaL Quande H '9Xpre!SS ari vat in 8udapest du vigoros~i sannes pGnetrat in H cloliparHmeni

inoual trovat se Ke'rh.sz qual , pro Imanta de-plu bon, hit invelopat su games ';nf:'un

jurnal e , e inforllat 1e que i l i valet prendar li l18Siuras par far lei un pant alcn nov.

Durante que Kertesz restat astonat , tH profttat su ,surprise por c ludar Is 1n un calli .. sol fort i attv , e fcrouctst ls, sin 9:gardar su prot,stationes, in un as i] de alhnat.s. Kedesz bsscnat 2 dies par pruvar al ludicos Que i 1 havet su plen rasnn, Ti SUcc8uton

de aventuras asset debit a1 sol maHn hUID!"8 de quale apes.

~ 10 ..

LI «SAMPiE"IRtIiI»

Lf "Samp'ietrinill (parol Italian derivat de Sant ~etro, n6mirne de! basilica de,l yatican)~ in li numere de 70 in general. const i tus un var ecrperat ton, in qUill ne possa Intrar Qui yah. O,esde su ori;Jines, !pel ascends til 11 XVI- as in secul;li corporation del "Sallpietrini" curda H basilica vat icanal , quo pcstula de su membres ver qua lt tss de acrobatas , ~uel on acqu is i t e so lesn pos long exefc.icies. Lor principal activHa deve lopa se 00 solmen in li interior del sc les ia, die Quel 11 vuHes alinge tamen vertiginosi altorss , lila PNlcipue in 1i exterior del cupo l, e til Ii culmine de t i-c i , que l erode se tH13~ IrQ. super l i nive l le del suol,

Ouelc\le2 11 IlSafnlpletrini', acrncat aIor co rde qlJam henan a''<HI~St Jansa se in 1; vacuita por at ingar' 1 i punetus des igna1_ per reciver 1 aternes, quo fa cri ar de' tsrrore l i passantes quales vide de lontan ti spec lacu l,

h H prodig;e, sin ces sa racoasnsat , qual apor+a les 1 i adai ration del lot munde. is H ilulin'ation del fassade del basilica, nam t i spsctaeul es H f ruc le de lor haui- 11 n fnegalat.

U sisteaa de flulli nation aneor usat hodre, concep!et de Luiqi VanvHelli t asset perfectionat in 1f lIIadie del IB-esllll secul , Su preparation ocstula un tot 1112nsu. lit clolporta 1f planation de 5000 latarnes e lDin torches. Per garnir li torches, on dey!? dissoluer plu quail 15 quietales de grasse a prsparar :kilometf'es de cordes, lIe!rsi a ~:u,eles 11 "S3Ipietr'fnl" pOsse sxecuter lor acrobatic operat icnes del fassade del basiHea ti1l1 ,uD01, H grou bul e 1i crucs quel sta sur 11 lIIax vast sc lss i a del cr+s-

t.anfte.

- 7'1-

'(e Ii son del gross cloche- de1 basilica, l l chef de1 Samlpieirlni, pIazz at sur li (ulmifiB del c ruce , atcende li torches dlsposit sur' H pal e 11i du brasses de ti-ci ,

In t i precis moment li d iferent squi pes de ~amp;etr1n1, ral tcnalren di strtbuet sur H tot su rIac i e del monumel'lt. matte li foy simultanimen.al torches Quel trova so in 'lor sector de action, ta llllcn quei n Qiue lc secondes on vide rnn!umerahiil dansant flamrtles far apari r per' lorlumine li nassa de,l cupol Ie del fas sade aerset in un spess ombre.

li omniscienti~ del canada" policistes

On hi! dit que 1 i canadan po 1"1 ci e rl!yuande abardona UI1 afers ceeensat, On dsve anc remarcar que i r i mtlosi a su agentes ur, prepa ration extraonH nari men exhnde±. par que it posse sathdar omn, taches imposit .. I t sun ce c I+ar a lcunes de' Ior atri but i ones mul ~ t i cl ic : perception del taus de deane e de i aoostes ; incassati cn del taxes sur H lmigrai'!tes~ \lende de'j pos t-earcas ; pa~ation del premies oor Iuoes e chacalas mortat; or~;ani sa+ion del aprov i sionasentes dellndiianes e del Eskimos in casu de fame; control del taxes recivet sur Ii ccnsueat i on de' alcobo l, In fine, Ii superiori oflceros del pol ide cleve essar cseab il pler.af, si to e:; naeessi , l i funct+cnes J€ oace-judicos •

• LI IN\7ENTOtt ~ DEL~LIC~

I Li 21 j uni 0 1843, havsnt a sur su dec k un COlli; ssl on de in?enleros e ttecr.ic~s. del Ilari~~, 1i. ~Napole~n!lj Ii " LHleSim vapor-nave r::urnt de un hal iee viceant 11 roles '\'rrf latera I per pa l las, i ntarprende l su unesli. "Ii ~age del " Havre a Cherourg e ratro per Southaapton, I t eat con Ii nedi a 1 rapt d ita de I I" lnodesll pe r her, Ii unes l m~ode de pro pUlls l 0 n ac-vs r 'long.men stud; at i 1'1 F rand a cis

_~ . Pa'.Jciorn I( 17fl8), do Daner~ (1803), del cap; fane Oe-

=-lh:nii; lisle, etc, hat asset practicmeil11 N,alisat in 1830 de un mecanici a.n de 80l1~ logne., Fredsri c SaUva,)8.

l i vLne de! IIN.apoJeonll esset triuefa l, It fil'litcon 1i aclasat tones de un entustasmat publica. €t li jurna les celebra.t it Quam un victoria. ~ta 1; principal vidor ne mern I,at asset invilat a ti e!(perientie: nun jurnale par lal pd Ji ~nVfmtor del heHC9, e 1i turbe ignorat su n6mine.

Frsderi c Sali"'a~e ess~t ya in Le- H3"1reti-ci die, Ilia ho ve ••• in prlso,n.

Yes ~ OIJ:rante que, !IIerJ;~ a su genie e asu labor, l i he ltce-nave tendet supeirbman

li aqua. H digl'1:i arHsane de 58 annus jacat sur H hUlIliid pal l ie 1) un hrocii creditor hat fat jet tar le., pro qua Ii i nvenhr ne posset payar su debUes. 1'1 hat expenset su tot mane p~)Jr crear 11 hs li ca, e 'Ilem l i !110m! del al tres , Urn sol jurnalist, Alphonse Karr, eat '0'1 si tar le in su pri son e poy pub Heat un venernlient protestat ion.

- 72 ..

QW3 .• un rey sel.cte un motto, un hnd alsete su nor. 50',enb li eledi,on i.plica lUll 'leg91lde 0 un tradi t ien, u nor proroeial dignita de IJn flor natio'nal have apltcattcnes in 1f artie, 1i arehitectura, 1 i t,exturas;.

Oesde u 'V-es i 1II secu 1 1i rosa es H alb 1 ella nat iera 1 de Ang li a, Quande' Henri Villi provat un; fl car H querracl senior; es de Yortc: e Lam:a,stllr aparit 1e 1, i probht .. del fus ien del du roses: H un essai blanc, 1. altri resl , 11 I18tht :si.p~.en lu 'blanc in lu resl, e to asset li origine del falMlsi ilrosel Tudo". On sava Que li rose ccrcnat as IIJ 11 e .. blFlllla de Ang'lia, e,aW'lle.a q:ual tron s,. constantllen sur li .obles, li tap,isseries,1i b lasonas I' e mel 1 j gravet 91 asses.

II n S eott a li pov ri cardon, que 1 cresco! In 11 borde de 1 rubs. depreciat in alit ri 1 andes, as li stsbo 1 del nafi on. n~uj audac la ataccar !IS"?, is li .otto Que) ac'olpanh tl elllb~ ella representant 1; carage e li fort ie del Scotes, Un di a', raccnta 11 legende, un truppe de Danese,s Invasori provat far un atacca per surpri S8 centra 11 CeltiS. 11i reptel in li obsctJrita par plw bon succssser in lor irl'ter?rense~, SubH.en un dan ,soldate narchat con su nud pede sur un cardnn, Su cri de dolers a,1ar.at If Celtes, qual ganht li battal1le Quel ~eQuet_

In ial1land it es l!; porr6 Qu!al es li lequme naHonal. T1 tllbleaa data in 11 te.por de Sf Oayf d. Un legends di Que Quandt 1i 8retones gUlarreat contra H Suornes, St Day'd ordonat al [ketones pOrtar porros, traet de un agre vici n :por dist'inter II del fnamicos Li pass-parol esset i meni as i , IPor ce 1 ebrar 1 i v; ctcri e nuel sequlet, H porr6 devenit

1; elble:ma national. Tamen,plu tard, on efortial vi caar ti legt!JIae per un flcr, On per~ suadei se lEI que porrO endaffodiln{ .. narc+sse-joncul lIe] venit del Sail orlgina. Ii dill ornall,entes subsiste ancor,

India have 11 lotu!, f10r Qual identiHca se con 11 so le, lit es , on df. H santuariul in quel chascun vespere, Phoebus retoma per cuchar se e retrollar nov forHes. Chascun paNe del flor represe nta a Ique sacrat , Li 'centre es Vai rocana, fanh del Dllnf vin or ... ganie, e Ii ott pe talas Inferiori e exteriori have esnes special signtficaHones .. It lotus es graYls!in 1i sanu del indian deos , On vide it partUi, in Hade, in 1'1 arthit!edura. sur li vest illienies.

Egfptfa ha anc prendet 1i lotus quam na!tional emUua. Su usa ~n 11 ana ascsnde a1.1nu a 5000 anres .. It avoca H feeundiU, n f'l9suredionrli fnmorhHta. Buquettes es ofertat in H ceremord es flportant.

lin Francia, H orfgine del nor de lj,}ia as-

- set long.~n diseesset , A'1 c~nes pretende Que: it _l!_, ....... "'r'

yen; del l i l ia, al ires del 1ris. UI'I legende as- iilj) __ IIIiI!!!"-!-~"""''''.

serh que it asset usat, tn 11 ortgins, in 111910-' "JotuS

ri,e del patr la del Francos. Un hom del popu] afartat al re)' quel en a .. cla.at. vice un sceptre, un flor de HUe. Poy ti &IIblellaessetfa:ssonat sur H corones, textet in 11 robes, gravet sur 11 sepu ltonas dt 1 nobt-

flor.,~e I, It

les

• 73 ~

It as in li 8-esilll sacul que lii crisantem esset adoptet in Japo~ld~l ilperator K .. ann" U conventional dessl ae del nor (o:Ahne 161 petales sur funde aurfn 0 scarlat, ociroyat sollen a1 reyatu. Favoritflor per 1i tot P(llptJ~ [apanas! Tl crlsantea haveplu Qual 800 varletas e 250 nuanties. Un festhale de crisantelles even; chascun 3nr:lU por celebra:r li nascentie del i.perator.

In Persf a 11 .!:2!! es nayassa. On concsse li 'Jardine del Rcsesl! (Gul1shn) de SAdi. 11 autcr, que~ asset sc lavs, presentat S9 un di,ea su .ast,1"8 dients: IIPles essar bon :por tui seM'itor durante que til have sneer 11 potentie,nal 1i seson deli pr9stigie, es til afemeri QUail 11 durada de ti rose"i.Mers' ,a ti paroles il aqui sHet li li berta.

In Hispanlal, 11 qrl,nade es 11 91blell1la nati enal , 'Philippe 11, rey de Hispanfa, aludent ti fructe, di t que i1 de:sirat talllluH amlcos fIdel CflJaift!lli grenade ccntsne granes.

In Irlande,l; tnfoHe es H E!lb18lla heraldic. It nascet H laill quande St Patrick deaonstrant li evi den11e de su predl cati on pri 1 i Iri nita, coliet uo trHo He e di t ; I£SQlue it ne las ~sslbi1 que 1; Patre, 11 Filla e li Sant Spirltu .y esslr UI'iI, quail t1 f&lie's quel cresca sur un sol s t i p?", U l rlandeses essst taede convict,t e Iassat S B bapti sa r.

Qual es 1i national flor die Svtssia? Cert.en, li edel-

t - . _

:". lelss. Oml ha v]det in osni tempores ti fl or graY8t in 1i

.' pan-plancas de Appenzel1, broda! sur 11 porta ... pantalcnes ~...:J del b~rnesi Oberland 0 sur 11 chap del al p-pasteros , Tall- 1l1M1if!jj~~ ell ti s fa tu die flor nat i 0 Ima 1 ne j a as consacrat per un de-

L/ edelweisS

crsten de nfici al qus l , nci aspera, va evenir un va:z, sin tro tarda r,

Suzanne D,entan (Semai ae de Ia Fe.B, Laus.)

------------------------------------~-.

Irad, ex frances i , R.Bg ..

:>e~octe bon 'for colores L i ponte de 81 ack F ri ars in L ondon esse! ce Iehri pro su sut ci di es , Desde que su bar. rf eres e su araatura metallic, Qual asset nigri, ha esset repicht i:!'I vsrd, H nUDIere de ~ dssespera tss , i nmarseni in li Iaei se, ha dim; nuet de un tsrs,

In un american fa'brica 1i evraras nl andi t sempte friger. Li IlIJres, qua l esset blll~ x.u..rj, asset rep;lcf,et rubi-corall. BenqiJIe li intedori temperatulO esse+ ye 1i sail! g,radlU quam antay, 1 i di redi on ne piu audit pl endas,

On ha anc deccvri t que 1i lli repuqna al aoscas , que 1'1 mosquitos fugi in nocte H am~ul1es electric qr:ana.e-obscur, que jin fabrtcas in quel 11 colores as bon salsc+at, l i production augmenta e 1i accidantes d\rninue.

Li covertes paperin

Juand€ on cOll9nsat ussr 1'; papers par scr i r, on conten.tat se per j,ll;car it plurl »ezss e pier Cllldgr it per un s iyi l le ell eire par evi tar que H ccchercs lee 11 epistules.

U covar+ss de papere apari t se lsen i n H XVII-esim sacul , e su usati on deV'elopat se if! Ii ,'(V! I I .. esim sscu l , Hillen, in ti apcca, chascun fabrIcat self su ccvartss , Sol.erl in l i Xi.x~ esim sacu i , on i nierpreodet l I f ndustrtal f abrtca h cn, prase in Soin tempo.r ~uam Ii post-marcas.

~ 7'4 -

"}An,ll OOTTE-lAPPfRO de BRAMQT

In brabsnt, sur H prate de! ~oth.1appero Jan, A.leK,andri rna jace,11 infante viennasi. It IS 11i thpor, i,n quel 1i cersses aatura, I:Sacrj -blu" t ,Jan di J "to es un m'agni fi C81nti e ho-annu. ft1a t i garsonathos! sacr-i-b Iu, ne posse lasser' Ier paths de to II

A~exandri na repesa, reoversat; con exhndet brasses e gambas

, ella regarda ¥B1f'S 11 ,a It, a It d 11~ n.d IS quam un laao, illla den- 51 e tendri. Qual voluntar$aen on vill sV!laar ad supra I Ci t ~nfra, ella vide l t suo l del ci s l, ta li pedes de lOea"Pltre reposa

e li matreMarl a pendente tra H viS t c: sl-sal a tlUctu it con su azur pantuf las , V1enna, es tint lenten del orahantes i land, Vienna con su vast strades e domes, e l i cafeorfa~) E! 1i traeas •. l.l profu nd c i e 1 es un veri tabi I Il racu 1 in su qrando rc e amp lore, e ta

Ii al'"limette ._;e h1exandrientje svimlla. 10 es du lc: e sua"; dri var sur gross, gross a-

les; eHa tr+nca in SB con 511 tot anilfll lu til!) e H feljdH, ~n QU8·1 ella nu ;lende in somnie.

"Sacr;. bllu~ nas+ro Jan dt , e sputa a l SUOI!. Jan s l a apoyante se a l t.a l i ase dol porb e fUII8 un D1P "Herrensl-lek numer6 dull" i 1 sputa a1 suol ,

Su 1fH dom s ta apu li alt moline, e apu 11 do.m en old ceresi ero sta in li hagat jan:!ineth. Qu,ande li ales del moline rob, a supra al aare a a bass a:1 terra, yi quallien i l i parssque unal lru, pay l t il1lpetuosi e continui bed- del moline canta e jubila sur 1i region, liars 1i alt tiel. Suum, suuf 1 Li ales del :n,oHne gemi ye Ollllni ronde. AgHant sa a supra, 111 sag Ia-drap baHe sua'!' i men vers li 1 at .. teSt li u.e eraca in 1i rotage e li S1CC liQlne fracassa.

Li both .. lappern Jan ssde i n 1m sapaterfa sempre Icontra 11 n1 gri fenestra: To as IJIl ,gayonetto, prii Quel vu have nequle 1 ide,. sacri -b 1111 ! II es 11 H qual un nano,n; gri e defoMlat Qual un 01 di sail sapate e adp 1u il have un boss •• Iii inti g,ayonetio In bon ani. brabantesi yhe. ln ssfi va, QlJande su f"~lstl"l es apslrt, H frapaada del martelle de sapatero sona

h·ams 11 san,d-vh~ vers 11 lute del sole; e in hiverne it frappa ta i cavill!sn e surdsen, Qua lcvez it IS suoerat per 1 i furios:i g8liicla del alas de loHne queles hash i n li feroci venh. Nt! un bellis.shn anh-estin ha venit. e, ancor i nvalopat chascun llIaU ne .d$1 puntas del nocte, li solo leu 51 grand e rubi , e ardent IX 1'i pallid nebul del ostal hori zcnte e comensa. su 38·clnsion .1 grandissll cupol del del. lDel ceresiaro apu H dOIfl de Jan ha docadet desds long H florll.e 11 froctes tu.ent e ln flalllliant del soh, ceeersa rubi jar 8' saturar ,

Invalopat t n Ul! nubs de tabsc , Jan frh:h su bos.Sl al ca l isse del poria, e Iassa disvigar 1 i regarde -sur IU bell ceres; lro.'Dunat, i 1 pansa I' li s.parros·. 11 curre a 1 hlngara. retorna con 11 plra-nie " 'lit stale" 11 posi H scali contra 1t 'rbor ,e

'" 15 -

trent au besse a H para-avis along 11 scalunes_ Li nigrt IiDn sede ta in 1i rales;cert•• n. n ¥I ehassar 1i span'Os.pendani.s ! Jan sta s.upra in H dos del ,...15 It han sat

te.por par Hxar 11 par:a,-avi a Poy i 1 red.sunde e raperta 11 scali

a 1 han'gare. r ina hen 11 s ta denov apu 1 i porta a contemp la ye supra-v en; ent SIU 1 abor, '''Ne' va esser tre uti 1', Jan di 1 ~ 1 n fach 1 i sparros es Ias astut quam Jan. I H sedenta ss sur It brasses del para-avi a, i I! sal t i l l a e chtrf pa, ili pica a U'Mlcerese e poy i ll seden~a sa sur 1i brasses de l jara-avi e. Ta, un bon 3iPuntat 15pi de e rrdu. 11 tot turbo s i ff l a, lIa 11; reveni. :Hrimon ill ns yell esssr sparros ,

Q!ualmen magnific ti esH"e-vdspere es , [vi, anc li pip as de bon gush. Un ale del moline lIIonst:ra a, sucra in lilucid-yerdi e ial , 1; altri pends a bass del nigri moline a du ales es ial a su brasses in 1i verdi splendore del est ival vesper~ciel. Jan aspi ra

a su pip. Li pur sil!lplicit~ del ciBl e Ii vive clrcuml 1e plena su bon ani. de sapatero, In H obscur dom, Regina, sestra de' Jan. ros ta 11 patates sur 1; petroleo-brulator e sedsnta se pes to sur 1; codal par apre+ar li v'alb salada, roy ella vide Alex:andrina queJ jace sur li herba, "Fri netf a!" ..... ella craea.

TJa Ir+ne tt a svirel'1a ad-supra inprofund dOll'''IIIe in H mi raculosi azurt suo l sur qual

H pedes de Deo reposa, Re'gina sta apu 11 bronn, ella hauste un si tel le olen de aqua e lava 11 salads,

~Trinetta ! Iri rs tta ~ It, Regina voea. TrineHa retorna al terra, ella jace denov sur li heme. (lh vide Qualmen 11 vespere Icovri H hrmament. Ella leva li capette e audi su nOll1ne. Rapidmen ella leva se e sana alegrimen al bronn. ilTanh Raglina ! iI

•• ., Li lampe sub li blanc para-Ieee sta inflamnat, l i 8ualte .. platiles aspects un

poe par-usaf e l i eatates jacs iin li r:late; iii as ros ta! yelb, 1iue~cvez un ooc bnm e hrulat , E h 1i plate sta con yun verdi deli cal sa lade e uri amassa de trlncht, de blanc e nigri pane. Regina veraa 11 cafe in 1i tasses; qualaen It vapcral Jan fa seriosiaen

H signe del cruee I pre'ga devoben ill ang811es del dI6~ino~ e Regina e TrineH,iI prega e~ gallSn, Trlneth in su viennes1 dt alecta, £ lpay ili inanja. Jan pussa SIJ o1d o.)(idat fur-

''l- f1 ;

ca in H yelb e briun-rosht patates, 11 versa li a'oete sur 11 sallade e introducte 1~

Ir+sc yun nrde in su old rugat bOCCI. E Regina lanja e anc T--~inetta.~ Ella vide Oncle Ja~ e tanh Regina lDasticar con plsn becea, Ella as but. sln desl re;. £9a1"'n' su qsnitOrts adopt'iv. To fa Ii IsH,e e 11 suavi vespera, to fa H call1h. to fa Brabant •

. ~ ,,.-

Hante aanjat, .astro Jam plef'lll aneor un pip. li blu nubes pl anea formant ansl les ,

circu. li 1npe e asceAde a1 plsfon, Regina~ lav~ lIhSS'BS e plates in 11 ev8rsu~r ••

E 'rinetta have 1\ perlission siccar. To fa grand plesura. Ella sicca 1i platfles cui: doshen e s+apla les sur li table sur' unaltru, Ne €IS ne,ctssi gardar se, nal' 1i platl1es u lad. Ma poy H tass:ottes, ili as fractibil. Ella tucha 1esptr bndr1 .anus a froth les cl.!tdosinen.

T ri netta 1 ee ex un fabul-li bre, apayanh su cudes sur H t.abIa I H cap sur 11 J113- nusttes , Regina repara un del strulpes de Tdoetta. E Jan fUla un pip. l l acth horlo~ ge di t lc-tac, 1i ollbre del pendul curra ye H IQUlr die un e a1tri lHare.

Antoon Coolen (C,olrntinuation sequel - 76 •

Q-EZU CANIBALES del NOV-l£BnmE5

PO'~ Hrnpor ante H ulHn! querrs , 1i eect ion qeo-

9 raf l c de': Universi ta de Oxford hat dad del far executsr H topografie de cert regiones littoral de l t~ov.Hebr~des:, archipelago melanesian, EI speci alren

l i insulesde Esper'itoSan'io e~~aniColo, 11 max grand de] gruppe e axalcrar in sam tempor lor inte~ ri cre . Tom Harrison, prtvat-dccente del Universit3, hat juntet S8 al 'mission quam btnlogo. li land Intersssat 1e tam mult que, In 11 Bloment departar a London. pro que all petit alq,u>r restar por ftni r alcun labores aotrcpo locf c, t l accepf a! ocuoar S9 pri to.

Harrison deci det ne sequel" li habitus de mult exaloraioras que les contant a ss per observer l i fades e li coses quel un edr,ano posse canter che un popul, continuante suctvt l tsat vbe. Ta1msn tro ,lIlult interessanl cases ascapa de su a+ant i on, Harrison acceprat V1 ver che 11 11i1di genes, rtlanjal'lte a dondente con n i , uar ti prend:ente lor ri-· tus , lor sacrtfictes e lor practi cas dSll'lagiie. 11 mettet ss tam bon i n l t pe lls de un Nov~Hebrldese.q\Jei I finalmen cons i darat lIJ8!11 li Europanes secun H vise-cunctu indlgen.

11 aqui st tet un talll profund sci ent i e del indhJe,liIic a iares, que on dat le 11 titul de Kava Booze, it es artist nrc I, e in t i qualita on honorat le partu u il eassat ,

l i Nov-Hebrides, deco'Vrit in !606 diel ~la¥igator ~uirosJ as 1,1n archipelago lelanes'i. an sHual in li SUld ... West dal PactHc Oceane. IU distinde S91 del altrl archipe1agos

c 1 reuesant per lor vu 1 cant e suo l , lor IIOntes ri ch in fumaro 11 as e su lfurosi fa ntes, 1 0 r crateres e corallan fonnat I ones sublsvat ire aH sucer ~ i ,nh~'e He del mare. Lor habi ~ tante!s: es Melanesianes, hOlll&s ire allt conrnigd pelile iam,el1 tre POC ebscur, mi;det CO" Polinesianes. bell rasss con pelle brunoHvatri.

Anhy on regretabihen dsportat las quam ovraros in al trt jnsu~es, tractat Iss lmal, prevocants talMO pluri !rtl'¥oHe:s contra 11 Blancos. li odi e por li Blanco" ha restat

f n i Ii , e Ii ardli pe hgo +rova se inter 11 reg; ones mi Iii II! secur oor H EUfopanes.

lt historie del NoyJ1ebride5 desde ISOG es solmen un grand tragadle,. ~e un parte H Blancos aportat ta oeni males delclvilisation e ii imer.si population, quel asset anley &00000 habi tantss, as hodie redcctet a 30000. De un aqrj part a li i nd iqenes passa 101" tempori iii guarrear ~ nter i·1" tant as grand lor i "teri eri desunt cn .. Qual tunc orete~te as bon a nl POt co:mbatter una ltru: i t suf ics que !Jr. carte cnassa un ~.al11iI'la aear .. tenant al chef del vicrn -yHlage, e vi Ii hoshliLs conensat,

l t e's ire posstbi l que t i prom~t1t:a a mortar sa unaHru es an vestigie de lor anci an anirnpofagie, nascet del beson procurar se li earns que l asset les nacassi quarda, ant e 11 instanahan del B1ancos inliarchipelago, t i-ci contene i 0011 amnals rnammHer.

'Ma ti eterni querres E!:S aferes Quei regarda salmen Ii aannes , e tucha nullmen ni H

_ 11 .~

fem,; nas nil li intantes. Ou rante Que 11 mannes combalte i nhr :S&, H ami nas posse in tat SBrCt.lriU. cui dar lor aferes, e 111911 oassar al (namlte vil'lage por vendir fa lor pro~ dudes sur 1 j mercate. Un ns hasH! utl l tsar Tes qual ubassalGores charg .. t hansmfsser a1 Ilil'lamicos· i1Irissages lax insolent 0 max imabH. Lor lI'diplo .. tic lIunitall proteete l es contra ollni aqresst enes.

1I\a GNV\C'.V, qutJt.. me ~Q!

Yo alia, quelslDe ala, On alia 11 bravura,

Detesit'I', cue ls me de,testa - Care$sl guanchs ehasta,

Prt to nequi ~e blua I U sal de'l calp' on cura ~ Serpe,ntes on a'plasta.

In ti custOI yo resta.

Al mann fort in corage To cl Q~al justi vale:

Bonage par bonage,

U male par 1i uh !

Pll:Inll r 1'1 Y; ole ntt e Li deb; 11 se ",tene:

Al fhli n 1f elle.enti e, Vlenj a a 1: uno eo nvene.

F r i e dri clh Bodens tedt, trad, Kurt Feder (Ge r1IIan1 a)

..

Al totfes quel 11 temp e sale rubls,

Quam un marvellos prodlge del yun etA; Con plu de lentore e plu de ch,8rm encor, Li flares del Jardin exblbl lo,r oolor.

In su bell corb Aug~st collet 11 flores, Ll jolli petales hat covrit 11 g8Z0D, Ma. vi que hodie 11 nov! buquettes

Par:t'um.a 11 dies del frigid! seson ..

Ll t,ot apes joys. 11 clel mem, sub-ride V1der sur 1i torres, quel ne vole perir, Libranches tot lntlat del $8pOrOS ronte, Aperter lor floras ante devermorir.

J 0111 tardiv floresd,el proxa hi verne, Yu have 11 parfum e 1i oharm exqulsit Del bon m,emories, malgre Ii dur spine. Del morit esperas e amores flnit.

A.,P' aetLU.&J,~"{ CA-Ma.d4) - 78 -

q~!,-~ ~~~~~

ri amusato r de 1 tu rbes que 1 1 i 'l1'L1de ha sset. Un demr~secul nos "su 'made, quol evenit in 1891, i 1 mane legENlldari Quam an-

cor Ii colossal american circa con 3 pistes con 100 e galerie de fenomen~s, qual n oro;ll!'!r,at durante plu quam ;~O annus sur l i tot terra.

8ar'num, nascet fn 1810 in Eethel(Conect·, ticut) esse t , a lte mattvsan, acrobat, bor-

g()ma~c:;tre de su natal CitH, jnrnah st e vs inero In ••• lal l lda, 'Cjrcuill IS3iI, aprendede ~lJ~ vrve t In Phi lade lohi e 11M 11d negressa cons i de rat quam' e)(kaordinaril;en old. il comprat la p,or fOOIO do l lares e sxoos i t Ia

luam esserilt Joice HeH, nutrores sa de washin~,ton, haver,t Ii eH de 151 amus ,

Foyil 1ncontrat un nane,li yun Stratton. quell i l IIOllnaPgenera,l Tom POlice., e con Ie percurrs Europa die 1842 a 1841fi 1j br.naH ci as ·,stam g.rand que separa:tnta S9 oe su censi onart o, n dona le 200000 frs. fl ganiat 3 milTiones in 1856 coo -i1 i3u1itiones dat, l nsu baracca, del c,elebd sved canta'nrsssa Jenny Lind. 11 -}3Iniat 4 ai l l innes un poe plu tard, so Isen per exhibir 11 elefante Jumbo quel i l hat conerat 50000 irs. Ma per mult b luffss e bonimrantes, i l hat ta!1l bon savat tnteressar If ;lubHcf;l a ti naeh!derma. tre ordi nart , que on ba Het una l tru po rear contean 1 a r it.

- Li homes,il €fit. ama qua on fa creder Ies onni species de shlpiditas, bsncue, in funde', i 1 save perfedmen ~ue to as b 1 acas , Vo es ct par to; yo ss Barnum.

Juande A~f!rica asset preparant, por 1892" li ce lebr-a+tnn del q'uar'eslm centsnar+e de su decovri tton, Barnum deci det presantar, ,in ti ccas ion, un formid.agil atrat i on, df~ni e!JtusiasC1ar $1.1 coapatri otas , •• JO] in !~8Bn directet sa 31 G:tve.rnament del Republica dominican de Haiti, petfenteit locar in ey.clusivita per un contraste GP' ; aoous; li esses de Cristofor Columbus queles, in 1536, 3U annus pas su moria, hat essel transportal de Savi 11a a Sant Do'mingo. PYa anc besom, scri t ~arnlJm a l ;lUY,ernarnent dOfllinican,8 sal dates dominican e quar prss iros qual deve essar Inttg'ri ;:jualll H eben e vsstl t tot in bhnc ••• Yo ingagea me vsrs ar chascun saaes trs al guvernamen.t d,or.jn;can 50 %

del profite del exhibition.lI

Ti guvernament repUssat con indignation H straogi mercate. Barnum furiosi fat resarcar que H reHQuie! censsrvat 'in 11 tom~e de St ijomingo esse t _falsI nam li autsnt ic asses de Cristo'for Columbus hat esset tri3!'\sredet in l i Habana in l i eDO:::a del trubles de 1795. E 11 concludat: "Dune on veTl har possat prestar me~ tal .quo ,;,U dsnandat per realisar un atrat+en lucrat i v sin profanar l i ver ci ndres de l 'Jerri, qual neQuel ~.mreri. cano venera ph; lualll yO ••• II,

- 79 -

M1oriente, Barnum Iass at 10 milliones de dollares a 27 hersdantes, e 1, surplus al fl lantroptc i nterpranaes ; su testament plenat 700 folies de marcat panere,

Lifama de Barnum ne extlntet se per 1i morte. In 1937 l i U.S.A. decfdet 1; emission de un nov psz ze de monet.e argentin del vaiore de un duli-dollar. Ma quel partrate seleder? Oalicat Question. Ii de un politic sann posset chocar tall 0 tal par t iss , e provocar qua re l les, rands H director del Imol'1e del U.S.A. aropos tt H pcrtrete de un American ce lebr! in 1i totllunde e (nsuspedibi1 del v isa-purctu oul i t ic: Phineas 1. Ba1rnum, Bx-propriehriio de cl rcn, aons trater de fenoillenes e grand comerciante. Li proposition esset acceptat con entusiasae ~

l! UME~IM <.AR'(ATURA

e l-contra, prf Oce.id.ntal 1 n 11 presseneutral ha asset pUblicat del grand parisan qu·o-tfdIane

• a 'Aurora' d.l 2 junlo 1948., por acclrpaniar un arttcul titulat 'L '£speran_to 7 Una plaisanterie ( UrtJoca.). Place a hd_,rnUre 088 des lan_guts inl.rnaHonales: llQccfdental!1" sequet de un curt I&Atloln del pri nel phs de nor 11 nguI, qUIT

IS nun a1tri CO". qua. It Qu1n1essBoth del grand 1ingues de civiHsa:tlon. Ane spec1menesde Occ f denia 1 esset re productet in lIanli ere 31U· sant ,

-

• T ro tan] ! li bankeNl ha fugH con li

IOI!llJ ~ .. Secun vu, Bosbonne}, 11 tallO'S 1 chasssre de

• ESQue it posse exi ster tali malhonest panteres., quo i l '1el1 far.in ti-ci casu 7

OleS! n no r 'It:llllde ?

- 80 ..