You are on page 1of 16

/"" ftAn"'l "",. - -eil'. ' ~.

--,; iii '\

" 0""" M,N'UAL OOGAN' DEL OCCI.'NIAL.U.,ON

ttr 141 A OtT06RE 1948

~-:- .. ~-~ ...

1861 19~8

~ORTE de c.deWAHL

nor venerat Mastre ha lorit in Tallinn. ill 1i eU de 81 anllUS. 1n 11 sanatoriu.

Seewald. u Il hat refugiat It In 11 co.nsa del guerre, pas H destructf on de su dam. n tr'ist nova atinget oes Ind1 "dmen, e con lin retardls de 5 mensus. pro H st tuat lon politic actual Qual dhfde nor Europa in diu partes nosH 1 •. Li carte cf infra, transmi<;~el de SarajB'VQ a nor celabcrator, Sr Dlr PoHog, oe [Rrmisse alcun dub-it? pr1 tl mor~r.

{' -.

I ~

I '1

.J

I

A 1 D "

T- ,.-:L iL_

l " _

Cosl!loglotta de junlCl 1194& ha ja rssuea! ti ma:gnHic car+ara. Soi elme N!invia nor letoll"'tsa ti' nu.ero special e adjtU1h so laen quele infol"1laHones compllel1!entari.

Dunnte 60 annul E. de Wahl, profes,sor in H gilllisie de R8'val, ha censacrat SI.> tot fortin:, su coreill. SI1 schnUe al car a'fel"l!i del lingue intemat icna l, sin jama rsct,er aIeun reco.peasl. lin contrari~ su fint esse! infinibe:n t ris t , !1 es un del \rnfsHel vlttlles del ho".tbil I!ilU. guerre.

E, de Wahl total •• n ne credet a1 guerra 0 f'llf·usat sequer 1i aHlrl es ionlanes quell rnspondente al apella d@ Hitler' " fugit a Gerllinta.

Ancar In COIII!I!nSa de H)S. il invlat al redaction de Cosmo un art tcul ; ~ de POPU1<l3 a t(lcrrica, auhlrisat tradudlon de- U(l shidie de fugan ~iesel in ti 'ne~tsche Rundschau' de dec ,g3S. Tl art i cul contenet ta:l; c:ult alusrlolllls po li t tc , e precipue' ilusiQnes pri iI ver s l tuai icn, Q'ue ooiopinet SLl ~blicaHon indesi rabfl in Sviss[a, u li jurnalss hat rec1vet severl prasaitiones ingaglant. lor responsabi lin. De I-ahl, quel setf ilu-

98

s icnat '51! pri Ii gravita del situation, ne COllprendet ti Mc:s;ssHiJ retardlr ti publication. for dar in sa~ tUPGr un spechlln de1 scrt tura de oor restMl, Ino1 Nprodude ci un passage prandei: in hasarda, del eanuscrite de De Wahl, Nllath 31 sHuatfotl de

Europa in seot , 1938; fi~ c- ),.~ ~-, ~ e,

'rr,... e..",vr~. C«ft~ ~ c,.,. C~ L~. ",;4., '1~ v~ ?tnJ~~~""'_"" L." ~~~-- h ~ ~.~

~...f~ T4°" 3"'" ;J ~- .. ~ "~f~

Li guerro i npesstbtt in 193'91 Pov ri de ~ahl :r su canJid anl e jII s incereen fidei'!i

profetie de Diesel.

Suffreni ja de un luxation do epcl evenit qualc annes e lu lost pes Uti cade , lJ 'ildet su larita deportat in Russia de U ella nequande ravanl t , Poy su dorn essf't homha,ro,at dtel Rlisses" su lot bibHoteca, su marJ,JsclMtes dastructat , exceptet SIJ cnpi s-Ijbras de oani su leHres" l ibras que l I l hat felfcilllen in'Jht al Cent'ral$ dEl Union u it ISS "d·igios~ men conserve! t.

ReiCollet in un sana tor iua, i l devel partir su chasbra con ~n qrossisr individlue. In

J i i npcssl oi U 1a relater con 1 i rests del Illjooe, 11 passat su tespor cOIp]siente PO~fiaS quel n i nv i a1 1105 f aa que 1 I19quande arhat ; 11: jv i s,$i a.

E nUl 1:i ver tragedie COlllensat por t l , a ros H guerra! Omn11eUres, pacces , pri",tabs qual i1 provat i nvi ar a extrania" Dlni leUres cue l ot'! ~nviat le, anc reglstrat, asset interceptet. sir! que on posse sa~er u e de qui. Un sol vez, just ante un annu, un lettre de n P9rvenit II ChapelTe (vide Con. B. P. 100)1, questiona:nte 11 Canh"ale "pro

qU'D ft naquande responde alleitres de, I al l i nn r,. 3eqLJe'nt tentati¥'cs POI' re latar con

ls , checa! :sa S'UP'nl contra. H telrrtbll organlsat ts o l at i on, In S'vi:ssis, 1118. H crf ainal ss passe rlC:jvlSr 01 scrl r laUnts, censervar r'l81ationes CQn 11 exbriolr9. Ma de '!Yahl, Que' forsan ue di. fa '$Ser ci tat quail ua genie russ, asset tractat :lua~ un total 10- prtsonata, e H o1do de Sf) annus lorit tot 6,01 'In un asi l , sin qUI! un so'! psnsa de estilt de afection de su .. ito, 0 de su parsntes po,sset CCIlSJlar su uHili annus,

Esque farsain 1i tftules de OCleident,al e ncc1dental-Unfon. priintat sur nor lettres, 3- vi\lilat li suspection. su gardatoras 7 Nof pansat a to e nc i provat ilwfar le Iattres i r H "glues naHa .. j lsi n a lcun fllet\H on de nor li ngue; sam resu 1 hie. ~ I node cOqllet" s i n compate !

On ne dIn obltviar que li nomine de Occidental essat se lectat in 1922. quande it havet absolut nuli poH~ic s iqni fi cat len, E hodl e , per un strangli hasarde li titul de Occidental. Ulnfon coincide con ti de un Hga po1it~c ~oosH al ?usses. It es passibn Que in iallinn on lConslderat de ian1 quas un hOIlJ a tal' SUI)ervi9lilair d.lpoHcfe~ QualFIIen protester I 8xpliear 1 i l'li&COIIIp,rense de talll lontan ?

It 9S lei probabfl que rloi vtd 1 ancor igoorar su IICrie stun de I"IQII" cGres:Pflndefites, Sr Mitrovich. prof .. in Sarajeyo. ne 'IB11 har fmdat Ie un cartB~ con printat.est qual

99

'1 pota !~~r·edit re t ro con 11 mention !Idedde~. Fe!1icjlllen Sarajevo trova St sur 1; bon l;]t Dr e I

W" tf carIe on posse ccnstatar que 11 pos ta de Ial l tnn, ~ull sssst ineapabf1 transM ni ss er ti co easpcndent ie , in revarlcha cuida indtcar H hera e 18I!I H minutes de su marta i

De :Nah1 eori t , qlJal lIIosa, just anh rntrar in 11 prollle'ssret paise, e contrarf een a :~o'Ja, sin har jntervid,et it. Hante Ir'echi'et null document pri IALA desd'9 11939, de Wahl i qnorat li vi ct or+e de SlJ i des che ti association, que l i l epinet In contrari pro-ss-

peranl i c.

Ri c Berger

\.;

\

lilJ!JI,,9r possjbil es , :ue fe ~rnar yo' cess J

Yo te de cordi, rim!. to crede n:e

Quam un avieit, ~i car,

Yo val l volar 8 te, lllalgre astor .. ('18rnan canz on :OQDu1 ad. trad. Kurt Feder}

Un flare) car a me,

Li ne-obljvta-~ef

Prsss ' it al cordts tui , WI em s i me M t 11 flo r I Noi ya es rich d!amor,

,')e mor'it i in mr8 I

To crede me'! 4

Si morta me chasser ' Yo mey che te eader,

( sub tui tr+st sospl r

e psns I a me'

:u ~a lIIi an!r!!a

Ya tal ~e n oc u pet t

uue 'y{I rtu 11 a l t r-a alii I Juam tt" amat.

I

31 yo oesset vo lar

Yo ... a no ri r.

'100

COI'\GRe;.pe: If\.TE-RF\ATIOI¥\L.

O&L--. UnGUI~Te-S

Heuni,on oonsacz-at al Lingua Inte'rnational 23 juli 1948, matine.

Pres1dente: Prof'. Dr. A. Debrunner, Bern

Pe f'er-errt e ~ Prof'.. A.nd re Martinet, Eco Le des Haute Etudes (Sorbonne Faris), professor de linguistica in Columbia Universit4, New York. Director del studies del International Auxiliary Languag'i? Association (IAL,A) it

Sr. Martinet indica Ii scope e historie del IALA e qualmen on fat 11 sondages del public opinion in 1948, par conOBser 11 opinion del eventual usatores del l1ngue auxiliari intel"national. Un s pe e s br-ochure contenent textus in quaz var1- antes ha e ss et inviat a 500 pe re one s de chascun Land e sele,ct e t secun li me t.od e Gallup, in 11, max divers med f e s - del

t ee.nieos til 11 pa Lsane a , Ti 1andes @sset: Sta tea Unit. Britannia, Francia, Dania (Soandinavic-German), Tchecoslovakia (slavic), Chile, (His pan). 3,50 responses hat esset rec1 vet til 11 1.7.1948, i.e. 11,9~ del 3000 inv1as.Li textus esset r udac tet in quaz variantes: P prototipe Lnt e rnat Lona'l , et1- mologic e ne regularisat, M sam prototipe moderniaat. Ti du prototipes coneerva mult irregularitl:'1s del international vocabularium. C prototipe regula.ri con minim schematisat10n (tipe analog a Occ1dental),K prototipe con plu mult regularisation e minu regula.r1ta (tips Ido-Novial).

On petit Ii interessates dar du opiniones. In prim, seGun Ii aspecte a prim viau, sin har leet Ii eXplicat10nes qualmen on obt'enet Ii divers pro'totipes. In duesim, po s har leet Ii explicationee e notat qualmen 11 divers orototipee esset ob tene t ,

Vi 11 resultatee ye prim aspe'cte: P 26,6% • M 37,5%, C 20%, K 15%. Ir ... fa.cte ca. 64% por un preponderantie del ab s olut naturp11 t~, e 57,5% por un modernisat tipe suficent natural: M .... C.

In response ye prim a spect e Francia Ie USA votat par M e C .. Bri tannia e Tcheco,slovakia po r P .. Dana.a po r P e M.

In 11 duesim response - pos har leet 11 explicationes - Britannia, Tchecoslovak12 e Dania votat por P e M. Francia por C, USA p~r K (probabilmen considerante 11. popules de

ne -eur open lingues quam 11 asiat1cos).

Finalmen, Ii general response pos Ii dues1m question

d a 55% por un lingue regularisat e 66% contra, absolut schematisat1on" e po r adoption de formes natural max conform 8.1 lingues de West-Europa..

101

L1 majorite del respondenteaes:set tecnicoa-ingen1eros (lBc'!q, .. Iii ovreros-paisanes monstrat 11 minim inte,resae (6%), I,1 mfi~orit~ riel responses venit de Dania, Ii minim ntlmere

d.e Chile.

Prof. ~F,art1net emf'a aa t Ii interesse del linguistes por Ii question e laudat Ii labores de Prof. Mitrovitch - Ser~jevo de' q ue I Ii pro jecte de un Intersis;temal G.ramat1c es in d:istribution in 11 s a La , I,i pluparte d.e L assistentes eat que r Lr un exemplare.

11 explica Ii actual stande del labores par 11 lingue de lALA. Nu, Ii periode del variantea as finit. Ll final lingu.e va ,eSiser inter 1 i variantee M e C. On e Labo ra un li.ste

de ca. 7000 paroles ae cun 11 dictionarium de Tho.rndike. (Ti

d Lc t t onar Ium classifica 11 paroles secun lor gradu de fre~ quent1.e). 3000 eB paroles (notiones) ba.sic e4000 der1vatea regulari del anteyan 3000 paroles (conceptea).

Fin,almen, Ii lexico basic va contener ca. 4000-6000 paroles. It e s omni ne-tecn1c notio<nes comun a quar ex 11

a ix grand linguee euro pan e comprendet del Alne'ricanoa e Eu .... rapanes de medial cultura.

Pay, on va cu1dar pri 11 teenic vocabut amuaa , ma. interim, on va pos se r ja usar 1:1 international :nomenclatura..

~1f3:te ta,men interna tlonal paroles queles ne va esser in 11 lex1.oo, por ex. conceptee queles have du paroles. EeQUf!! on deve have r plur parolee por 11 sam concep't e? Poz' ex. Eerpetrar apu.cometter? 0 un sol ex t1 paroles?

Poy evenit 11 discussion. Inter Ii oratorea noi remarcat: Prof'. Migl1orini-R'oma que I, eSiset esperantiet dur'arrse ca , 20 annua , ma semb La haz abandonat Ii movement, benque 11 crede in 11 possib111 ta de un L. I. Prof. Moa.s~'-Pe.ri8 quel have Rimp8.tie po r 11 LI.I., rna. ne crede i.n au future, pro que ,ja, plu quam in 1880-1887, mult persones etudia 11 v1vent lingue s , I1 cieola.ra que, basante ae sur 11 west-europan comunit~ del vQcabular1um, IAU .ne va posser far melior quam Ii existent lingue Occ.idental. Sr. Georgiev-Bulgar'1a d.emo'nstra que on po aae modifica.r un lingue per medies autoritativ e eita quam exemple Ii reforme del ortografie bulgar ante

quelc annus. Sr. Holt-Britannia fa W1 apologie de Esperanto, un ver discurse de propaganda, quam remarcat Presidente Debrunner. Un Israelite indica que on posse impos1r un lingue, quam 11 hebraic in Palest ina, e que on cre.at nov paroles por modern conceptes in t1 lingua. Sr. Hansen-Dania es partisan de un lingue del t1pe Novial. Plur oratore,sfa remaroar que on deve haver un cert flex1b1litd in ortO,graf1e e pronunoiation e que on deve considerar 11 fu.ture e ne 1i passate. Un esperantist de Zagreb-Yugoslavia fa un d.lscurse in Espe~rantoplor demonistrar 11 practicabl11 tti del ·l'ingue.

102

11 tactica del esperantistes asset acaparar 11 tribune por impedir un seriosi_diseussion. Benn_ue plur partiprendentee semb l a negar 11 uti11ta € possi,bi11ta de un JJ,.I., 11 max bon pruva del falsi ta de ti opinion es o ue omni ora tores nefrancesi parlant in francesi fat erav erra.s e Que W1 Hindu p~rlant in anglesi tre rap1dmen esset practicaimen {ncompren s~bil.

Sleeun o uan t noi save e trasercha.t, except lID anunc t a in 1; radio e quelc l~neas in quelc jur~ales pri 11 existentie Ge'l congresse e 11. reception in Lf MWliCioal Pa l ac e de' Paris, null information apa r-i, t in 11 presse d,e Pa'r f s , To ne es astonant, nam 11 ju.rnales francesi h.ave nu poe p6gines e poe spacie. Solmen revues specialisat publica. rubricas pr1 I1terHtura e scient1ea.

Raporte secun Ii notas de M.L. De Guesrie t ,

------------------~-.~.-----------

LI MENTIES E L1 INTR.IGAS

Ex "Voila"(Lausanne) de Prof. _ A .... Carrard~

Pro quo noi sovent e ne have 1,1 carage dl.1r simplicmen 11 veri ta ? Pro que no i ne succ eaaa accep tar nos quam n01 lea e pro que noi vell desirar que Ii altres nE' vide nar debilitaa .

• •• Pro quo tal person nequande poaee racontar un historie tal qual it €veni t realmen '? II aeapre ad ~unt e alquo por far li historie pIa atrativ 0 forsan por far se self' plu inte .... ressant ,

Al tri per,sones, quand e on demanda lor avf ae , responde to quo va pleser a lor co -par Lant.ee, vice 'to, quo ill penaa •

• •• Ma omni to espoc, compar a.t a.l male quel poaae far Ii intriga in un familie, in un burb 0 un ateliere : On sercha far ae aprec i ar racontante Ii male del al tr,es, apiante por nOcer un colego che su cheft dir a au matre a pat.re 11 erras, fat de su fra.tres e sestrae. Ti intrigas poase mem devenir t,re rafinat :

"In 11 interesse del firma, yo deve dir vae que S-etta X neplu as atentiv a au labor i ella sempre pense. a au ama.nto". Sercbante 11 .:notive de ti denunciation, on constata que i,t saset Ii resultate del jalusie.

o ti chef de rayon quel vide un colego far un eTra quel va cauaaz- Wl grand prejudica al Lnt e rpr enee , queI lassa 1e far, con prete'xte que to ne as au departament, quande t in reall ta

11 injoya pro to, nam ti erra va dim1nuer 11 valore de t1 colego in. 11 ocules del patron; e que i1 tande va esser J;lu apreciat.

Por vor personal propaganda usa 11 bell equipat doc. 200t tot in Occi.dental, r:;civ1b11 che Ii Inat1 tute Occidental.

103

un PRE(IOSI (O.rtff55IOn.

In un articul intj t.u La t "La supe re t gno j " t Sr. T. JW1g, redactor d e fF~R0LD0 Ii,? l''::-)P--:;~lRANTO OCUp9. se in su torne pri Ii problema de un eventual reforme ortografic de Esperanto, inic i a t per 1i ca.mpanie de .Iohn Kubacky (v1d,e Cosmoglotta .A 135). 1i atrt o r ar1va al c onc Lue Lon que Lf, circumflexat li,tteres, benque ne constituente un obstacul cardinal al victorie de Eape rarrt o , t amen es senti t quam extremmen genant in Ii practic aplic8tlon del lingue.

Noi ne vole ci discusser Ii concret projectee de ref,orme ortografic exposit in 11 citat arti.cul, nam noi save in antey que, mem 81 ili vell eseer centvez plu bon quam iIi es, lor aut o re s ve'll e s ser incapabil victer 11 obs t Inat, conae rvac Lt a del ductores esperantistic e lor ctec odie de omnicos quo de proxim 0 de lontan have un odore de IIreformpll. To quo intere:ssa nos es Ii exposition del concret factes per queles Sr. T.J .. ilustra li d e sagr e ab L'l.; t as provocat per Li, presentie die ti maledit litteres circumflexat in Ii alfabete de E:speranto.

Vu save que chascun vez quande noi permisse nos aluder Ii de,f3facilit~s causat per Ii litteres tegmentat in Esperanto, it trova seun fanatico ex Ii campe Zamenhofan quel picte no's quam mentiardes e afirma que omni grand pr1nterias possede 11 specia.l littere:s circumflexat e que ergo Esperanto~textus posse esser print at partd sin alquel desfacilit4.

Or vi qu o 11 redactor de H};R'OLOO d1 pr1 ti punc tu (noi traducte fidelmen ex Esperanto):

"Solmen poe printer!ae sur Ii tot globe terral possede litteres con 'Esperanto-supersignes e probabilmen ne mem un 601 seri-machine in Ii tot munde have' 11 Esperanto-litteres. E ti tre poe printerias queles EOS= Bede Esperanto-supersignes, have tis-ci solmen in dutri grandores de un 0 du carac+e re s , i.e. in du-tri. 0 admax Lm 6 ex cent 0 c en te a de species. Quande HEROLOO esset printat in su propri printer!a, noi procurat nos 1i lftteres circumf'lexat in pluri grandores e caractereSt por posser printar ano titules e comerc1al publicat i cnee con ti tipes. To custat nos un bell summa de mon~ e malgre to it restat ancor tre mul t g rand or-ea e car ac t e r-es in queles manca t Ii litteres circumfle'xa.t,.

11 printeria quel nu prints. HEROLDO p08sede Ii super:signes in du grandores de du caracteres ein un

g rando re de du al tri o ar-ac't.e r-e a , To fa. in tot 6 di,vers1 species. Me it oe possede lea in alquel grandore superior a 12 PWlctus *). In consequentie it ne es posslbil printar normalmen titules con grand l:!.tteres quel,es contene supers ignes • Pro to noi devet changear mult titules quo n9 8S sempre faciI, aDvente mem imposSibil. Un de nor letores questionat nos un vez pro quo not in nor nume rc del 1.8.1947 :scrit "Unueco nia W1ua

10Jt-

aksiomolt vice "Unueco n.ia 8efa aksiomo". Not nu posse reveler Ie Que to evenit uniemen pro ti litt supersigne (sur Ii c en ~efa) quel 11 printeria ne posset prin .....

tar."

Yo pensa que t.i extremmen Lnt.e re s nan't C onf'e e s Lon dispense nos de omni comentarie ulterior.

5PE

__ OO1funo

Desde plurl annus Ii espe.rantistes diligent.men colecte signaturas por un petition 0.1 UNO in favore del adoption de Esperanto Qua.m mundlingue. Noi ;save que anc lALA ata.rtat un simil interprense; it esset in faote 11 unesim organisation Lnt.e r Lf.ngut.s t t o que L have t 1i idle mi- 11 ta.r che UNO in :favore del mund lingua,. 11 es pe r'an t iatea: poy copiat t1 ide e ne solmen Ii ide, ma anc Ii textu qual es, 8i yo ne erra~totalmen identic con ti del petition de IALA, con liunic diierent1e - naturalmen - que it apertmen advora 1i oficialisation de Esperanto.

Durant long mensus 1i resultates del action esperantistic esset poe brilliant e Ii Esperanto-jurnales

p Le nd Lt ama r Lmen pri Ii plgrita de lor "anaro". \,ncor an.t;;: poe mensus Ii. total del s i gna tur-as obtenet e s ae t sol .... men 300'000 (?). E poy subitmen e inprevidetmen it saltat up e preterpass.at Ul1 million! ~uo hat evenit? HEROLDO DE ESPERANTO raconta it candidmen in su numer6 1085 del 1.4.1q48.

Li 300 '000 une sLm signaturas esset solmen"su.bskriboj individuaj;, subskriboj unuopu La j II durant que 11 nov aubacz-L tion.es venit de organis:ationes _, Talmen po r ex. Ii presidente e Ii secretario del Union Sindicatal Bavar i.an (Bayrischer G'ewerkschaftsound) s Lgnat colectivrnen

por 127 f 630. membre:s: .

Pro que noi occidentalistes as ja suf1centmen abhorret pro nor "agress1v1t'", nOi ne va a~ravar nor casu per dubi tar un 801 moment pri 1i co r e c t eaee del procedes usat per Ii ductores: del U",S.B. Noi save que in nor ranges existe individues tot pret por afinnar que ti signatllras ha esset dat del p:re'sidente e del secretario super Ii capes del membres e sin lor consentiment, probab11men mem exter lor saventie. Ma noi ne hesita dessolidar1sar nos

de ti tr1st difamatores. Not repussa per Ii pede lor perfid insinuationes e declara ape r-tmen que noi acono aae sin Ii ombre de un dub1,te 11 perfect bon fide del bavarian dluctorps sindicatal. It ve!'! esser un gra.t.uit insulta dub1tar un sol moment que 111 ]he. in facte consultat lor

105

127630 membres P, nue cn<3scun de tis-cl ha tjat lea Ii express qutorieation pi~n~r 11 petition in au n6mlne. Tli ya save que sin t1 formt~l au t or t sa t t on it vell asae r un ma L joca aas tmt La r un t a L sub t e n "per nrocuratton" a 127630 s:ignatut'a,s 1nd ividul. Omni c o s e s dune in 6rdine e no1 j un te nor {Jropri ff>11citationc s e.L "trifoja. b r-rvo " per quel fP,'HOLJX.! Dr,; E,:)P~"!HN'l'O aa Lu't a li heroic act'ion de su bavariB.n n.micos.

E t4men .•.. noi ne ve1l esser tre tranquil in 11 10c

del esoernnt i s t e s Ii Ii fW1ct i on ar i os del HNO nue Le s probabil-

men COrlOSS@ sat bon 1i nune r e aproximat1v del e ape r-an t i s t e e

in Ii munde va have r mult !)ena po r o onrnr'e.nd e r 11, eriorra dis-

e r e pan t Le inter ti mimere e 1i '1uantite de a Lgnetur-as eo Lec-. tet. In lor opinion Ii n~mere del signaturas veIl logicmen dever coincider Axactimen con ti del esoerantistes. E to con bon r as on , N1?m, v o qur-s t Lcna vos , o ue L vaiore on posse' at r i.bue r a1 st gna t ur-a de un p e r s on c ue I p.r-e t e-id e recomandar a. W1 organisation international Wl mundlingue quel i1 self ne conosse? E qualmen 1] vpll po as e r conos se r t1 lingue a1 11 ne ha aprendet it? It e s ouam Hi un hom veIl af'lsoci~r ae a un D'etition que I postula imDeriosi~en Ii introduction del vaccination obligatort, durAnt nue 11 gel~ nenuRnde ha fat v8ccinar ee in su tot viva. F'·oul. 'va trre nd e r ti hom aeriosirnen, nam 11 Blmula un interesse oue I e s dementi t per su propri concutd a , Su a t gne tura

e s merr un fraude, nam it rises fals:ificar 11 premisses sur que-

les Ii Butor1t4A basa lor conclusiones. .

In 1 i present casu t 1 rises ne e s grand. ';uarr ja d 1 t, 11 fUnctionarios es rr0b?.bilr..len bon infoI1n9.t pri Ii ver nu.n:ere del psp~ranti~te9 in 11 fmW10e e un s1mp1ic calcul va dunc per .... mLsne r le~ pt?hli8~er o uarit mu l t del si;?;naturas Lnd t v tdua'l 0 ('olf':c1:jv fOR nu r "!~h:natur~JR elf> c omn l.e s en t t e v, "' ...,uwt olu nume-

ro s ; ili 88, tant p}q ili ctesvqloris~ 1i tot petltion;o

Noi co nf'e sa e f!11Le' ti ('ie~ fidp. del e s ne r'a n t La t e s in 1i

P. f t cac itS. de t a 1 !!l'lmr:nu t-pe-:it lanes have al('1uQ emo errt , Ii cred e o ue, ro r ob t ener li deSiPlt euc ce s se , it sur Lo e Lnuno a'r 11, respons~bil autor1t~s (ler Ul1 masse de si,gnaturas plu 0 minu confe s ei.b i L, mona t ra un cancor e r e f r Ls ca n t , Nol pensa tam,en que S1 ] i e s r-e r= n t j s t e a ha til nu conservat anc o+ -ue l c i Lus t ones pri 1 j r'r~"cti!"' V8i] ore de tal d emons t.r-s t i ones olu 0 rninu dupatdv ,

11 i ha d efini t:1 vmen perc!t t Le s !,os 11 response de UNJ~SCO al

r+ so) uti on dell 1<'ederation lJrq,.:u~~~l':ln de lnstructores, publicet in nume r o 1(,Q;1 de ?'!YC'I,TIQ DE ,~:3Pi~:~.; \NTC ~

'r'1 r e epons {> c orrf'Lrma to cuo no1semvre d it! N?'::UAND-:;; un aut o r i tq nqtional (I interr;R.tional va orender Ii responsabi 1it:,~ opcidpr i,r. un tarn \Q;rav 0u.estion sin har antsy eX9.t:dn~t 1:1 nroble~~ ~ub om~i au ~gpeCie8 e sin har con8ult~t exnprtes comDf"tent. j\o:i ti.mE> dunf' '"luet cons rc e rants 11 or~c't.ic I"eflplt~t€'

lie lor oe t it t on , liesoer~ntiste.s va. OOAs~r d1r eon pofpfistofe-

1 P:8 'H~i)'1l !".'ro~~er r..uf· .. and s ehmah Lf ch is t vert8.p!" Dp';'Mage nor

1 i nu I t na ne r-e , A, M a.tej I<a

100

£~

(,~ .~;:.ft=~')) U InsrlI1CIE

«-cs. ~~~ DEL

/' ~ '\

t , /I/\-<S AGRD5l0n

r'-t ~ dj ,,\.,

(~ ~'~/j/

Car alllicos de l linglie nundal, ci yo va expresser mi opinion pr i un terca ni?-lin'9lJiistic.

Probabilmen mi asaer t iones ne coresponds a VOl" opi ni ones e ne posse esse! 11 opi ni on de nor revue ICo'slioglotta" neutral. l aaen it va esser b'?11 I~arlar pri ti quest lenes .

U capro l-b lu as un lIicrf an+l lop, apen Olu grand quam un leper. It vi ve Iii in trueces rd in tuples, Ila toblen solibri disperset in l i savanne. In j ardl nes zooloj ic ti anj:;:riale rJ€ suporta cohabitation con altri ant l lcpes, mel ne con alb"ls d!l! Su specie. ~uandie du de ili es tne ludet in H sal cage. 11i un Illorl:a l!i a ltre par S~ ni c ri corre s, Iant aqress iv, tant ljueFTesc, tant fsrccl pass,. esser tl herb ivor, crdi narl esn bnt pact f ic , £ to as tot natural,

flam Ii instincte d'e so1f·conservation es ne sollf!en pacific, lIa anc agressiv. li agres., sian del anill81iS, qual H del hoses, es tam potent, Que on posse parl ar r:ri un institilcte de agres:aton. E t"! instincte de algression 9'S en parte del insHncte de se l f-conssrvaucn. Agress'ion 8S un eflirgia natural. OIn ne posse nl e:derainar, 111 ani hi lar it. 01'1

es fortiat calcular con it. De tempor a t&mpor on IX)Sse observar quant inquiei.al1t H a· cress i on crssea, inunda. Vi li t619pores del passat quem!

111 1i familia H aaresslcn del infante yun e ancor (neducat 'BS, s ln impedflllent CO!1Sdent. r~a oatrs e matre va iI!l;pedir it, rundanh 1; cOflscientfe in lor infante , E 11 c~nscienHe va esssr un impediment essential del agre,sston del ctvl l i sat indhddue., Li sing!JT individue IUU lllastrfsa su agressh il1stin.ctu. lande li instincts agressh es fortr.en dfl1nuet, 0 exhte solsen in civilisat forlft9s. Crillines es BlCcepHones, e criminales ,a esser ~nft. hla just H punl tion del crtal nalss as en civll1satfor'IJI1e de] agl"ession. Tal sen H 8lgressi!on posse c:ontinuar exi s+er fn fonnes toleralbfl. ilia utt l

po r H noun i te ..

L i state self ne es vElneln clvi ltaat , contrari men ai i ndhidue. L; state guerra. lo as null pecca .. (In casu dievictor1e!) L1 state fa aori r, Li state have H lIla:dCle:IQuD pllese me BS P8N1isset't I) 'U jure del plu fad es saepre 11 !OOHor'i .. Sovellle 11 1 imite del forth del state i3S 1i sol 'limite de SLl ilQr~ssion. PT'I()QUB 11 agression as un potentia natural, on ne posse eradicar H.

Ia on posse canalislr H. Quail! 1i agresslon del individue es canal+sat, talillen ti

del state dave esser canaHsat. II indivtdue ha abandonat su propr i agresslon in favnre del agressfon de' state contra 1i cri.ina1es'. It as 1i state, Qual persecute 1i crtl?iina1:es. Dune: 1i state ha heredatl1 agression del indillidue.

Ergo II union de! stat9E mer hersdar Ii a~re5sjon de omni sin]ul state. Ho-tempor 11 "Union Gel :~tat.esil (Ie ja ha erecte t ti statu. It deve esser prohibit at sjngul state guerrar. ~~er.1 it deva esser inhrdidet a l s inqul state def sndar S€. Sol H union ct. 1 states cleve havar 1\ jure pract i car 11 aqrsssi on centra s t ates cr+si nal, U union cltl dates mav ess er ob l iqai defender 11 singul state atacca+, defender con omni pctsnt.ie de elf: modsrl' anne ~ pas i nut i 1 practi Cal de sand iones. li union de 1 states dne guer·rar cor. Olin! necessari aqres s i ones , Guerrar contra li sirIQul state) qll.lelofende al trts, Un tribunale i rrterna ti onal mey per 511 judicBlment causal" II nerse cuti on del state cul!l3bi I.

Tande 1i union del states ve l l har heredat li aglressiO'fll~e' s i ncul states, Un grand rlroqresss del c ivi l i sati on vell esser arsctat , t i via [por cultural labor vell ssser 1ibt)raL lande l i Question del lingua lI1undal va trovar H solution favorabfl ..

c,l'!rtmen,. it existe 1i inst tncte de agression, ouel posse augmentar se al destruction, al te'ndernHe moria! e su ic ldac i , Ma anc it eXlste 1; instinde al wive. llncuands un fa.

aos i ps i cho lo; ha nOlllina.t 1i i nst i ncte vital 'trO~ ehmi', usante un ts ratno gAle al1-

ttq.:i. Eros, as inlortal. l i ~Btern eros· filey vide!" super l t destruction.

Ma li intelHqent1e· homan cleve auxiliar 11 !lstern arcs", succursar 10. Goethe ha dH (1 n F aus t ) J que ra ti on a sci anti a e s 11 fo:rti as max sub 1 fIR d.e 1 hosan i U. U hcea n1 U

!'!ley sagimel1 apl icar Tes • Paulo Catlde) (Svlssia)

'. II r""j"'n " r·A~'-'· r-r:r ~T Hlif' A"~~n 7"

!;..!_ "'Coi.. -: •. 1 ,~t. LiLLJ"II!I~"'I'(lt_ IJ anres

li ~ 1.11 1948, Jer.iora Adela S. Kaj.~t 1i nari t a

e li dextr i manu] de J.A.Kajs) atinge l i 70 annus de 5U f ructcs! vive , l11a anrendet EsperantO' con su SDDnso in 1901, e in 1907 transit a Ido. Ella prende t parte in 1i unesir,; l dn-conqresse in Wie:l e :drax cos ii upari t i on '!e uccider>!al ella ss inter MS. Eiia manca:i ~.~ nun act inn !UBI su marito fat per

li L.t. f'ro ~iJ orand devotion al ide ilnte'r1inguis:1C l i ldi s t as dat la 11 t i iul Je "Maitre de Standarts". :;i r su devotion a nor j dea le. apen it ve 11 har esse, ooss ib i l a S'J nari to far to, QiUO i1 fat por 1i

i tl,' e p~~CiGlle fiJI" Qccldenh1.

t. ti t'odr:-:d f·I)"ina 1'101 des ira !1I\J1t amus f n pl en

TElEvlS ION

; i max grand radt o-snis so r arrglesi ha i nqaqeat in 94.5 li unesilll n'lPiss Television!. con io terdrc tr ona ella far Sf: fct oj raf i ar , divu lqar'au cordi tiones de ingaglealent, e responder al le±tres ·~i.iel ella \lel1 rac iser in su qLia I ita! de Miss Television.

108

E NOI

Du de nor corespcndentss in Francia just scri a nor Centrale pur exhertsr nor Union

adhenl'r a IAl.A, us.ants [a strar su lingue •. 'In de flii foree la taleen su pet it ion:

'Nof ha apl audat 11 sctsnt ic Iabor-netodes de I ALA, !! noi as tire f la tt at pro Que lni arlingua es silllil a Occidental, li ecci danta l isee deve dune esser li l.mesh lI{lvamant a del1lOnstrar a1 altr i lIIundlinguistes su generosiH e bonvolant i e con lilA. Nor refus a l co labcrai i on yen esser noctv a nor ccaon afere ••• "

Q:l.li parla pti un refus de nor parte ? NeQu~ saqua con ~111 gran:d ahnti'(!Iin li labcres de IAU quam 1t comite del Occidenhl-Ulnion, qual racive constantnen raportes e prac i , ::iones, de que le s so laen un litt lP~rte as publicatij 1 e j}u31licat ~n COSIn. (P~BS v ider

1; u1tilft 11'1 tt-ci nUIilGrO).

h in prill! IALA ne petit 1i aUidHe de nor lIIovement, volente probabiilmefl restar, con rason, cOIIP'l!e\men fndependenL uueshmen, sl 1101 recivet speclmenE!S de su IlIHim projectet til hodle null yocabl,llariiull, n i qranat lca apar+t , e noi fie vIde 11 medie usar ~n lingue sin tal l ibres . In lor fnpat~entie, nor du corespoodentes coaensa scrir i r1 Interlingua; sin saver que: muH paroles quel ili usa as ja rhanoeat de lALA serf' Si n01 vell s.equer lor u81lp1e in Cos~ no! vell risiLl1isar e 110f' re!t~e e IALA 111 1i ecules die I adversarios ds l naturall ta.

In facta, it axi ste che nor asi cos frances! un specie de nenosH?t debH probabnmen alinstabi1fta po1Hic II economic de: lor land, me un tal nervcsi til a\JlIilia nequi e 118- QUO in interlinguistic.a. Anc fn 1907 alcun ililhrHl1Iguistes consnsat usar H hl"l!;l!l,je' del Delegation anh que 1t asset publ tca t, ma, i is esset poy li unisiales par aband!onar HI

Oeun al tr t parte, l i Hll9ut de IALA, mem pas 1; oub l tcatl cn del unssi a l is tss de parc 18s I II a esser 1'0'ngtDe n ex pe ri 1M ntat a nih esse r fi x:a t. T j ex peri iIlE!lnil:at i 0 me s va mem durar tal long que 00; recivet, dei lHer' de IALA~li ccnst lie contlliU81r i'nterim usa!" e propagar Occidental. Nu, on na dave aSter plu reyaltstic quam 1i rey.

Un alHri argUl!ll!nt es I:jlJle no; 08 conosse H jlustffi ca tl ones del fOflll9S Je~j ca 1 e gra~ ltatica,1 de INTERLINGUA" e it as pcsslbfl que 'Oft, va ancor discusser pri muH punctus; nal, si on de.anda de nos 11 gesle de, adhesion, !loi ns va fat H sin esssr cert que amnii forMeS: del 'linguf! 9S plu defens1bfl s phil jlllistificat sc ient icsen quam l~ fornes co.respondent de Occidental. On s ave Qiue en neutral linguist de Par ie, Sr •. prof. tosse, ha declarat pubHclII8n que 1i laooras de IALA ne supera til hodite tis de De lahl.

Hnallsn, l i argullient que nof deve dar H bon exenpl e de unadhas len, SGlLLpre 11 sam ilusionas! U carale l !Ilovemeni:es- noii save it -ne have 11 sal bon opinion Quaim nil:;; pd ll(A. Nor hast tv adhesion probabil!nen ne ... a dar a H I'OVI9I1U!l'Ites ~n piu grand incl1nation a adherer 131 nOly lingue - fnraan mell va e'!o'enir li centrarte!

tlor ex.e:mple, in raaHU. nava suf icer, re p lu quas 11 lult trl:lllpetat adirnes,on de leon Sollack, l i au'tor del Langue BllslIe.in 1901, a Ido. N01 va dever prsparar nos il! un long e penlfbil lucta por far 1i unffa delluvement inter1lfnguistlc. Mey li [npa t!-

entes conservar HI tarde, lor entusiastae Rfc !:Jerger

109

Li Mbridatiofl es li fecund union de du i·mU ... idu* es de diferent species. Sill his ioei a , con 11 1809ndes Que'l it fat nascer 19 li discssstones qual it

• sub levat va1E! li psna esserreStJ!lllat.

Fauna Si 1i indivtdLles de un s aa specie es SBIIIPr"e fe-

cund inter i l i , t is de spedesdHerent ne fiS tal. r)uande du species es tre vf ctn 11 fewndHa as possrb i I, .,3 11 ~iC;Jlit~ deve esssr taG) plu pro:dm. que 11 nGmere del hJbrides us tre restricte1. Tamen H populari crsde es persuadat prli 1i ccntrar!e. Juande,

In nor rures , un ani aa le nasce mal confonnat e que su diforrniU aproxlma it a un al tri

s ceci a, sira:-: <)n pensa a un hlbrtde ,

Have un vaccs l lc un arnndat cruppe quel :sim;la un poe a tt de un caya~lBllo? On oe nflsitaaClJsar .~I!J utre vacca haver sur l l prate relathmes cu lpebt l con H shllon del vi ci no.

Have un al trt vaccal lc un cud cap qual da a it un vag s'milH~ con un bulldogg; to

es li culpe del cans. Cn 1113 acus a Ii fideliU del vacca, 00 asserta sc laen que ella ssnt i t un VIIZ un grand timoN! avan UFl abovant cane. E pri to or, sernpre trova t es ti eomes ..

Gmni H suoerstt t icnes , qual perpetu3 S8 in

1i rures , essat in 1i anr.ian hIllJ)Of"BS sel i d credes. A quo on ns credet in 11 antiqutta. Q-,Jande 4000 die es no havei un so 1 a,teo ..

LI l1IBRID~

lor untorn es se t .savants fecund. V'i alcunes:

Per ccrquester ban fe.inas Zeus sovente pren. de t li fo·rtle de un ani 11818, !XlI" eX811ple tide c I ~"e' POI" seducter lUcla. I nhr 11 frudes de

tl union l:lin cih li bell Helena, qual asset 11 cause del long guerre de Troya.

"equ i , in Grech, dubitat pri 11 existentis del pri Ii si renas , felli "as con eludes de pisces; pri valles, Quel Dimes nascet ex un hfbridation.

Fl u tard, ij n 1 i nd i ey ie , 1i llegende aUigrneoht se co n nov hi bri des, POr exellp 1 e 11

l icorne con un cornei n H ledle del flmme, 11 dracnn Quell, pas. har gardat H trtsores i n 1\ oriental fabules, acarr t j,n l l cr+stan lleqendes, !.I it as captuf"It de un yjrqine.

Sci ent'l c~en 1i v.r hibri des ex; stet e const Hue un i nhres sa nt branche del lootecnie. ln pr"illl. no; s aluta Ii mul, digni servitor, sebrt , resistent. habil, serfosl, rod Iabcrater, trist e ebs t inat , fro quO ti tr+s tssse e t'l obs t i nat ten? ES4UEi H regrets ne ha\'9r desc.erdentie 1 tlall li 1U1 es inf,r,cund, fUceptet que1c rarelceptionas Qual eenftr ..

cen taursssa

satires con cernes tI, 9a1besde capra;, 1 i. centauros, d .. l..nolas e d .. l-ea~

110

"IIa 1 f l'tgu 1.

Li 1IIiJ:'1 es 1f resllltate del union del astno a del caval la, L' union cnntrart, til de~ caval10 e del' as ina es b-e rar , e ne es fivor'isat del hOI, pro QUi! HI prcducte ne da Is H sal servicies qUllli! 1 i IIIU }.

Go anc conosse Ti hibrtdes dell caval le e del Z6- bre e de Quale altri spscl es del genera eQl!Jlin QIJaln 1i ornaglre e H herlll1ant ambi tre lJ~cin al cavalla.

Li genere bes (boye)anc have su hibrjdes. l.i yackss e tf zebus uni se sin tro muH reDuQllantis, e 11 hlbr+des de) zebu e del vacca es prodosi in Ii co loni as u ill reprodud.e S9 faci hen.

On eonosse 1i facilit3 del unto nes int,er n svln e H apro. l l cans e 11 Iupo lJl1ih se cualcvez, e ti union oosse esser fructcst , 1111 revancha Ii COIlU· ~0B~~%]~~ Iat ion illte~tl!; cans e H fox; quei on pretende poss iht l , as un ~ibr!dationies eenesset inter l i fasan e li gallina, inter 11 iasan e Ii rtinhde, lnter H ptntaoe e 1i paven, Ma nun hibridation es habftual e 11 copuiaM

9 ri i fon

t icnes ne €'ieni s in repugna:ntie che 11 ani males. Li usu del copalat tones hibridlc Ina as tre facil oor un zootecrdco. JJ in 11 sam! spade inter varietas de rassss dlf&rent, ne selllpre 1i entust asne acoepani a 1i IJnfones .• Yo aneor memor.a un aqno merino nirJri quel, :':lix-

Hearne tet durante duannus i~ un truppe de agnas Bizet, rasse nlgri del

central Fra.ncia, restat frigid al sO'licitaH0I'l0S de omnl a~nas, ~seNa:nte su Iavo res a du aqnas merino adjuntat al treppe,

jyant pal ient i e es necessf pa'r decider H as inc colaborar ~1 multiplication del mu~ 19-51, It, que 1 !Dons ira, un ver ardore perseq lie r 11 as i nas , res is t,e dad 11 Qoos i men a] e fo 1"ties del eleveros \POr satt s far un cavalla des; ros i ,

U hibriidation as ~nc: lililitat e lane gsneralmsn un preva del hom por sattsfar su in-

drat..vn

t,eresse e su curtcsl tao

Dr. Degois (Ex 1i Jurnale del bes:ties, Paris)

AtlanH dB 0 Hi perno rea.

lis'Ved Scientist Kent Hnnber retroportlt, de UD de un mts$ioa in Lapontain 1938, 3000 objedls deco'lrit durante su slrchlSt • confi,..8 11' 8X1 stenth de eft's r.port,ant II chllisd 5000 .nnus anh nor Ira ;:B 1j nord de Scandinavfa. In H thpores 11 v~nieras crescetin savagistatu In ti "gioll8s.

Esque to va far rev\ver H t.8'se del scandlinav scientis.t Olaus Rudbeck, qual planat III Scandi nnil 1 i fabl.llosi AtlanHdal 0 esqus .1Ul1 va devtr pireferatlllen evocar con HetO¥ dote Ii anctan GI"ECOS, Ii ctvt Il satt on del .ph Hlpern'oreanesR, qual ve l l esssr 11 prill Alriane's? Trub1ant prob18l'1 qual H scienHe 1'18 ha possst soluer t i l nu ..

111

Lt GslG.tANTIC Tcl-e-..scop

De PALOMAR

In Ii no c t e d,p.l 4 a1 5 jun to ho',~' .. mu , Ii J7,ig~r.tic t.e l.e sco p sur li~/OW1.t "Pn"1 oma r in Cal ifoTn.ia (1.T<""j \) esset Lnau gur~t Rolemnim~n. T1 reflector gigantic ~sset projectet ja in Ii annu 1928 de 1pr~1 P't10' f' I i e o no e s e t fi~ico'lbert l'instein. Gf:orge :-'11ery n:::ll? f~~~~F;t 'me' Ii constructor del sre~r,ul con 11 d:Lnmetre de ~d Cl~trl'!~ a u r 11. ~'OUIlt 'i.lson (California).

-:'pr ti nov t e Le s co n -ru e I have W1 d iametre de 5 met re s , on

vole ne explor~r Ii astres in nor pruxim1t~, ma soluer Ii questiot1!"'.R iif_>l modern a s t ro notm e I!uam p s e x , li ~..,ct~ms1on; f o rms e stru.ct u ru d"'l s r-a c t e ('l~'l u.niversp" o uo va e s se r fa+, Pf>T ii fotogra-fie

d (' Ion. t~jnmundes des te 118 s f'Lx , Pe r Lt. e largation del s pegul de

2! "I 11 met re s on in t e n t e 0 b t ene r 1 i augme.ntati on del pot ent i e lum i non t , ne del agr~tndt'l.mr::nt. Iii agrandation de un t e Le s o o p e s lim1- t',,_, n~'r .' l'"' j,n chw~l"ulJ canu p~~ ~H:randat a nr- 1.i r= r t urc'r t Lon=« nr.1 (1.f"Ye j ace nt inter 11 objecte a o bae rva r e Ii telescop, e qUIP pel" to nRRCP imR~es inprecisi. nlu mult luee, captet in 11 spegul, r'>f)nnisse a I pf;tronom penet ra.r p Lu vpr'of'undme n in Ii s pac i,e del universe. T)urante n ue W'T 11 s pe gu L de 2:E- metres del Mount 1;.ril~Dn on nos B~j t ne ne t r sr in 1 i spacie abs o lut til un distant ie de IN' 1000

I llCP-Rl1nUS, on = e ne r-a a t i ng=r per Ii nov instru.mente p l,u o uam un

tTIi 11 iard e d e lucf~-f;l.nnu3. Un Luc e=-annu l': i ~nificA. 1. i distant ie que I

J t Luc e, 'DeT au r ap Ld I t:~ de ~()() 'Q(~O kID in un s e c onde , p e r cu'r r e in un ,'~m1U. r'.n rn"?V e cmpa ru r : Ii luce del Role be s on.a ca , 8-: minutes rOY ~~til.rp.r nos: Ii luce del e t e l Le fix max pr ox i m os nos (Upha r;pntaurl i be so na 4, ~ annus ,

Ii ~r)pr,ul con J1 diametre d~ '3 IfI e s s pe s s de S(1 cer:tirnew" s» h av o un neR'l dp. 14, t; t onne s . It 'e, set nec e ss t f0rtner it Qluri v':zt-'s ttl 'lUt' on o b t e ne t un fond~~r~A' sin 1nhornol!@nit~f:. 'Pas to on

.~ e v e t rp.friai(la,r tl ,o;r:,.na bloc Q€ vi tTE' duran t "(111 ar nna e finalmen ~,~ l:l fRY e no 1 i r it con un p r e c is ion de d u !!til} Lo ne a i ms;>~ de un inch ",UO rnstulat 11 annus in p Lu .. (In ven tcu'Le.t it de New York .,"! Salif'o r n i n DP. r un v<lgon : 'errovia.ri ccns t r uc t.e t s :n<:c La Lme n pOI' ti RCOOe., "norm d e s f~lC i 1 i teis e s se-t ~ vic ter oor t r-ans co r ta r It 08 rte s del '!'If''~con e ~·p.l obs e rvato r-Lo ad cu r !.~ount Palomar. On c omrrr e nd e to 'ymd P on "-;nve o ue Li tub d e I tele~;cop pes~ 140 t, Ii - s pe gu l 14, 5t 11 ~tHlin CHrc~~~e ~GD tt C nue ]1 cucol h4VP un diametre de d2 rn,

n>';'.J !,nr'''' nOo> 1::: etag('>,;;: e un pe s a de 1(1('0 t.

Yurt Feder

,;ONTENEl'E: -I- Morte u e E. de Wahl. - KURT FEDER: Fidel amo r e (ca.'1- ;:',00 ).- L. ~. ae JUESNEI. : COngTeS;,€ ir..ternati ona l del lin6uls t e s . _.:... "';;"ERA..-ql): L; ment18s e 1i intriE;as. - A. MATEJKA. : Dn pr ec Lo ad

c onf e s s i en. t;si-,er!:l.nto che UNO. ~ l.'AULO Ch...~DEL : Li instincte del

"'-e;reusicn. -. ADELA KAJS. - Ric En.'}EF, ; lALA e no i , - Dr. DEGOlS:

Li hi brides. -. K'JRI' FEDER : Li c;igantic t e Le sccp de Palomar.

Chef'-re'J.actcT ~ flic Ber~er, MORGES. Edit.resp.: ?La6n.el,CHESEAUX s/L

11i