Ursula K.

LeGuin

DEPOSEDAŢII
THE DISPOSSESSED, 1974 Premiile Hugo şi Nebula

1 Nu era decât un zid. Nu părea important. Construit din pietre nefinisate, lipite superficial cu mortar. Un adult putea cu uşurinţă să arunce o privire de partea cealaltă, chiar şi un copil îl putea escalada. Acolo unde traversa drumul, în loc de poartă, zidul degenera în simplă geometrie, o linie, ideea unui hotar. Doar că ideea era reală. Importantă. De şapte generaţii încoace nu existase nimic mai important pe lume decât zidul cu pricina. Ca toate zidurile, era ambiguu, cu două feţe. Ceea ce se afla în interiorul său, ori în afara sa, depindea de care parte a zidului te aflai. Privit din exterior, zidul împrejmuia un teren arid de şaizeci de acri numit „Portul Anarres". Pe teren se aflau câteva turnuri de lansare, o platformă de aterizare, trei depozite, un garaj pentru camioane şi un cămin. Căminul avea un aspect durabil, neîngrijit şi jalnic; nu avea nici un fel de spaţiu verde, nu se vedea nici un copil; evident, nu locuia nimeni acolo şi nici nu părea că va locui vreodată pentru prea multă vreme. De fapt, căminul era un local de carantină. Zidul împrejmuia nu numai terenul de aterizare, dar şi navele care soseau din spaţiu, oamenii care veneau cu acestea, lumile din care proveneau şi restul universului. Împrejmuia universul lăsând planeta Anarres liberă în exterior. Privit de pe partea cealaltă, zidul împrejmuia Anarres. Întreaga planetă se afla în interiorul său, un mare lagăr de concentrare, izolat de alte lumi şi de alţi oameni, în carantină. Un grup de localnici se îndreptau pe drum către terenul de aterizare, alţii aşteptau pe locul unde drumul străpungea zidul. Nu de puţine ori oamenii veneau de la Abbenay, oraşul din apropiere, în speranţa că vor zări o nava spaţială, ori pur şi simplu pentru a vedea zidul. În definitiv, era singurul zid de delimitare din lumea lor. Nicăieri nu se vedea vreun anunţ cu „Trecerea oprită!" Mai ales adolescenţii simţeau o atracţie deosebită. Se apropiau de zid. Se aşezau pe el. Vedeau o echipă de lucrători descărcând baloturi de pe camioanele cu şenile în dreptul depozitelor. Sau chiar şi o navă de transport, pe platformă. Acestea soseau de opt ori pe an, fără să ştie nimeni când, cu excepţia oficialilor care lucrau efectiv la rachetodrom, aşa că arunci când spectatorii se dovedeau destul de norocoşi să zărească vreuna, aceştia erau mai întâi cum nu se poate mai emoţionaţi, după care rămâneau acolo unde se aflau, iar nava pe locul ei, de partea cealaltă, un turn negru şi imobil întro încrengătură de macarale în mişcare. Apoi o femeie se desprindea dintrunul din grupurile de la depozite şi spunea: „Programul de astăzi sa terminat, fraţilor". Purta banderola departamentului de apărare, o privelişte la fel de rară ca aceea a unei nave spaţiale. Şi asta era ceva. Dar, deşi vorbea cu blândeţe, tonul ei era categoric. Era chiar comandanta acestei grupe, iar dacă era provocată, avea să fie sprijinită de şefii ei. Şi la urma urmei nu mai era nimic de văzut. Străinii, cei de pe alte tărâmuri, rămâneau ascunşi în navă. Nu ofereau nici un spectacol. Chiar şi pentru grupa de apărare spectacolul era la fel de plictisitor. Uneori comandanta îşi dorea ca cineva să încerce să treacă zidul, ori ca unul dintre astronauţii străini să sară din navă, sau vreun puşti din Abbenay să încerce să se furişeze pentru a o vedea mai bine. Dar aşa ceva nu se întâmpla niciodată. Niciodată nu se întâmpla nimic. Iar când întradevăr sa întâmplat ceva, a prinso nepregătită. — Mulţimea de colo vrea nava mea? o întrebă căpitanul navei „Precautul". Comandanta privi şi văzu că de fapt se adunase o adevărată mulţime în jurul porţii, o sută şi

mai bine de oameni. Stăteau acolo, fără să facă nimic, aşa cum aşteptau oamenii în gări trenurile cu alimente în timpul Foametei. Comandanta se simţi cuprinsă de spaimă. — Nu. Ei... ăăă... protestează, răspunse ea, în iotica ei greoaie, limitată. Protestează... ăăă... ştii tu de ce. Pasagerul? — Vrei să spui că îl vor pe bastardul ăsta pe care urmează săl luăm la bord? Pe cine au de gând să oprească, pe el sau pe noi? Pentru ea, cuvântul „bastard", intraductibil în limba pe care o vorbea, nu însemna nimic; poate că era doar un termen străin pentru poporul ei, dar nui plăcuse niciodată sonoritatea acestuia, nici tonul căpitanului, nici măcar căpitanul. — Puteţi să vă îngrijiţi singuri de voi? întrebă ea pe un ton tăios. — La dracu! Voi să descărcaţi repede restul de marfă. Şi să mil aduceţi pe bastardul ăsta de pasager la bord. Doar no să ne facă nouă greutăţi o gloată de odonieni! încheie el, bătând cu palma obiectul pe care îl purta la centură – un obiect metalic, asemănător cu un penis deformat – privindo de sus pe femeia neînarmată. Aceasta privi cu răceală obiectul falic, despre care ştia că este o armă. — Nava va fi descărcată până la ora paisprezece. Ţineţi echipajul la bord, în siguranţă. Lansarea la orele paisprezece patruzeci. Dacă ai nevoie de ajutor, lasă mesaj înregistrat la Centrul de control terestru! Femeia ieşi cu paşi mari înainte ca ofiţerul săi poată răspunde. Mânia o făcea şi mai categorică în faţa propriei echipe şi a mulţimii. — Eliberaţi drumul! ordonă ea, apropiinduse de zid. Vor trece camioane, cineva o să fie accidentat. Faceţi loc! Bărbaţii şi femeile din mulţime îi aduseră argumente pro şi contra, începură să se certe între ei. Continuau să traverseze drumul, iar unii trecură chiar în interiorul împrejmuirii. Cu toate acestea degajară, mai mult sau mai puţin, locul. Iar dacă femeia nu avea nici un fel de experienţă în manevrarea unei mulţimi, nici ei nu se pricepeau cum să formeze o mulţime. Membri ai unei comunităţi, nu elemente ale unei colec-tivităţi, nu erau mişcaţi de sentimente de masă: câţi oameni, tot atâtea emoţii. Şi nu se aşteptau ca ordinele să fie arbitrare, aşa că nu aveau nici un fel de practică în nerespectarea lor. Lipsa lor de experienţă avea să salveze viaţa pasagerului. Unii veniseră pentru a ucide un trădător. Alţii, pentru al împiedica să plece, ori săi strige insulte, sau doar săl privească. Şi toţi aceştia din urmă închiseră calea abia croită a asasinilor. Nici unul nu avea arme de foc, deşi câţiva purtau cuţite. Pentru ei, lupta însemna luptă corp la corp; doreau săl prindă pe trădător cu propriile lor mâini. Se aşteptau ca acesta să vină sub pază, întrun mijloc de transport. Pe când se străduiau să inspecteze un camion cu alimente şi se certau cu şoferul furios, omul pe care îl căutau a venit pe jos, dea lungul drumului, neînsoţit. În momentul în care lau recunoscut, traversase deja jumătate din terenul rachetodromului, urmat îndeaproape de cinci oficiali de la Apărare. Aceia care doreau săl ucidă recurseră la urmărire (mult prea târziu) şi la aruncatul pietrelor (nu chiar aşa de târziu). Abial atinseră pe omul dorit, chiar în clipa în care ajungea la navă, dar o piatră de două livre îl izbi pe unul din gardă în tâmplă, omorândul pe loc. Chepengurile navei se închiseră. Militarii din gardă se întoarseră, cărânduşi camaradul ucis. Nu făcură nici un efort de ai opri pe liderii mulţimii care se apropiau în fugă de navă, deşi comandanta, albă la faţă din cauza şocului şi de furie, îi dădu dracului când ajunseră în dreptul ei, iar aceştia se abătură din drum pentru a o evita. Ajunsă la navă, avangarda mulţimii se risipi şi se opri nehotărâtă. Tăcerea navei, mişcările abrupte ale macaralelor uriaşe, cu aspect scheletic, imaginea stranie a pământului pârjolit, absenţa oricărui element la scară umană îi dezorienta. Explozia unei purjări de abur sau gaz, de la ceva conectat la navă, îi făcu pe câţiva să tresară; neliniştiţi, ridicară privirea spre motoare, imense tuneluri negre deasupra capetelor lor. Undeva, dincolo de terenul de lansare, o sirenă mugi un avertisment. Mai întâi unul, apoi altul, se retraseră către poartă. Nimeni nui opri. În zece minute zona era eliberată, mulţimea risipită pe drumul spre Abbenay. Totul arăta de parcă, în definitiv, nu se întâmplase nimic. În interiorul „Precautului" se petreceau însă o mulţime de lucruri. Deoarece Controlul devansase ora lansării, toate manevrele de rutină trebuiau derulate de două ori mai repede.
2

Căpitanul ordonase ca pasagerul să fie legat cu centurile şi închis în salonul echipajului împreună cu doctorul, pentru a nu sta în drum. Tot acolo se afla un ecran, pe care, dacă doreau, puteau să urmărească lansarea. Pasagerul privea ecranul. Văzu terenul rachetodromului şi zidul din jurul acestuia, iar departe, dincolo de zid, pantele îndepărtate ale munţilor Ne Theras, presărate cu boscheţi de holum şi – din loc în loc – mărăcini de lună argintii. Şi deodată, toate acestea se repeziră cu o viteză uluitoare spre partea de jos a ecranului. Pasagerul îşi simţi capul apăsat pe suportul capitonat. Era ca la o consultaţie la dentist, capul împins spre spate şi maxilarul deschis cu forţa. Nui mai ajungea aerul, simţea căi vine rău, simţea cum, de spaimă, i se golesc intestinele. Întregul său trup striga împotriva forţelor uriaşe care puseseră stăpânire pe el. Nu acum, nu încă, aşteptaţi! Dar ochii îl salvară. Ceea ce insistau să vadă şi săi transmită îl scoaseră din autismul terorii. Asta pentru că pe ecran vedea acum o imagine stranie, o câmpie de piatră întinsă, palidă. Era deşertul văzut de pe munţii care se înălţau dincolo de Grand Valley. Cum de se întorsese la Grand Valley? Încerca săşi spună că se află întro navă aeriană. Ba nu, întro navă spaţială. La marginea câmpiei se zărea sclipirea luminii pe apă, lumina traversând o mare îndepărtată. Dar nu era nici un strop de apă în acele deşerturi. Atunci, ce se vedea? Câmpia de piatră nu mai era plană, ci concavă, ca un castron imens plin de strălucirea soarelui. Pe când privea cuprins de uimire, câmpia deveni tot mai puţin adâncă, revărsânduşi lumina. Dintro dată, imaginea fu străbătută de o linie abstractă, geometrică, secţiunea perfectă a unui cerc. Dincolo de arcul acela totul era negru. Această negreală inversa întreaga imagine, făcândo negativă. Partea reală, de piatră a acesteia nu mai era concavă şi plină de lumină, ci convexă, reflectând, respingând lumina. Nu mai era o câmpie, ori un bol, ci o sferă, o bilă de piatră albă căzând înapoi în întunecime, căzând în depărtare. Era lumea lui. — Nu înţeleg, spuse el cu glas tare. Cineva îi răspunse. O vreme nu izbuti să priceapă că persoana care stătea lângă scaunul său îi vorbea, răspunzândui, pentru că nu mai înţelegea ce este acela un răspuns.Nu era pe deplin conştient decât de un singur lucru – totala sa izolare.Lumea se prăbuşise de sub picioarele sale şi rămăsese singur. Întotdeauna îi fusese teamă că se va întâmpla aşa ceva, mult mai mult decât de moarte. A muri înseamnă aţi părăsi eul şi a te alătura celorlalţi. Iar el se păstrase pe sine şi îi pierduse pe ceilalţi. În cele din urmă se dovedi în stare să ridice privirea la bărbatul care stătea alături de el. Bineînţeles că era un străin. De acum înainte nu vor fi decât străini. Vorbea întro limbă străină, iotica. Cuvintele aveau sens. Toate lucrurile mărunte aveau sens, doar întregul nu avea nici un sens. Bărbatul spunea ceva despre curelele care îl ţineau ancorat de scaun. Încercă să le desfacă. Scaunul reveni brusc în poziţie verticală, iar el aproape că se prăbuşi, ameţit şi fără aşi putea ţine echilibrul. Bărbatul întreaba mereu dacă fusese cineva rănit. Despre cine vorbea? „Este el sigur că nu a fost rănit?" Forma politicoasă de adresare directă în iotică este la persoana a treia. Omul se referea la el, i se adresa chiar lui. Nu realiza de ce ar fi trebuit să fie rănit. Bărbatul tot repeta ceva despre aruncatul pietrelor. Dar piatra nu va lovi niciodată, îşi spunea el. Privi din nou ecranul, căutând roca, piatra albă căzând înapoi în întunecime, dar imaginea de pe ecran dispăruse. — Mă simt bine, spuse el în cele din urmă, la întâmplare. Răspunsul său nul impresionă pe celălalt. — Vă rog să veniţi cu mine. Sunt medic. — Dar mă simt bine. — Vă rog să mă însoţiţi, dr. Shevek! — Dumneata eşti medic, spuse Shevek după o pauză. Eu nu sunt. Mi se spune Shevek. — Ar trebui să vă aflaţi în cabina dumneavoastră, domnule, insistă doctorul, un bărbat scund, blond, cu chelie, faţa contorsionânduise de îngrijorare. Este pericol de infecţie. Nu trebuie sa veniţi în contact cu altcineva decât cu mine. Am petrecut două săptămâni la dezinfecţie pentru nimic. Dumnezeu săl bată pe căpitanul ăsta! Vă rog să mă însoţiţi, domnule. Eu voi fi făcut
3

Cu cât timp în urmă? Ani de zile. Cu graţia unui prestidigitator doctorul înfipse acul în braţul său drept. Nu fusese nevoie să acţioneze. în anii de foamete şi disperare. Doctorul îl conduse prin coridoare metalice. Încă se mai simţea ameţit iar umărul drept îl durea. care crease acest moment şi zidurile care îl înconjurau în aceste clipe. Shevek se supuse în tăcere la aceasta şi la alte injecţii care îi urmară.răspunzător. cu o pronunţie defectuoasă. o tăcere cumplită. piatra seacă. frământânduşi buzele. 4 . Adesea severă la adulţi. de când plecase Takver. Ar fi putut să se întindă şi ar fi adormit imediat. aşa că îşi continuă drumul. avusese impresia că nu el face toate acele lucruri. ci că lucrurile îl fac pe el. Nu simţea nici un fel de remuşcare. fusese prea tensionat şi grăbit pentru aşi da seama ce se întâmplă pe terenul de aterizare şi nu simţise piatra carel lovise). Iotica pe care o vorbea era înceată şi. spuse Shevek. se îndepărtase de el o dată cu lumea lui. acesta era primul locuitor din Urras pe care îl văzuse vreodată. Dar propria sa voinţă era aceea care iniţiase totul. — Nu! făcu Shevek. doar el. Nu aveţi nici un fel de rezistenţă. Doctorul îi examinase umărul zgâriat (zgârietura îl uluia pe Shevek. cu mult înainte. albi. Iar acum doctorul se apropia de el cu o seringă hipodermică în mână. în solitudine absolută. Cu cinci ani în urmă. până întro altă încăpere. în această cămăruţă. — Ştiţi ce înseamnă oreion. explică doctorul. în acest moment atemporal. Chiar şi mai înainte. dar de data aceasta nul mai asculta. Avea senzaţia că sar fi cuvenit sa fie curios. Doctorul îi vorbi din nou. Era o cameră foarte mică. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul altor infecţii virale comune. lumea Făgăduinţei. Contagioasă. un vid sec şi nenorocit fără trecut sau viitor. Întâmpina mai multe dificultăţi în înţelegere decât în vorbire. teritoriul nimănui. Dar chiar şi acolo unde se afla el. Nu dormise toată noaptea anterioară. unica lege pe care o recunoscuse vreodată. nici un fel de simpatie.. Se predase acestor oameni. în acest loc fără un pământ. tăcute. Var putea ucide. această închisoare. profesional. alergând la turnul radio pentru a schimba mesaje de ultimă oră cu locuitorii din Urras. În toate acele zile agitate. domnule? Shevek dădu din cap ca un automat. Este frecventă pe Urras. Dispăruse.. punânduşi ordine în hârtii. Shevek vedea bine că omuleţul e îngrijorat. şi de atunci fusese ocupat. — Este un vaccin contra oreionului. El era râul. menţinândul pe o muchie între raţional şi iraţional. — Nu vreau aşa ceva. Timp de ore sau zile a fiinţat întro deplină uitare. În afara lor era tăcerea. având pereţii sudaţi. Ştia că nava îşi continua deplasarea. Făcu o febră care nu îl duse chiar până la delir. în munţi când îi spusese lui Takver: „Voi merge la Abbenay şi voi demola zidurile". dar suficient de corectă din punct de vedere gramatical. la Chakar. când îşi promisese că nu va mai acţiona niciodată decât după propriai voinţă. Şi ca urmare a acelei promisiuni ajunsese aici. încă simţinduse ameţit şi letargic şi îl privi pe doctor fără nici un fel de curiozitate. — O boală. Sunteţi dreptaci. se aplică legea. Timpul nu mai exista. El era timpul. Se aşeză pe patul ca o poliţă. după cum prea bine ştia din dialogurile prin radio. — Bine! spuse el şi se ridică. discutând planuri şi posibilităţi cu Bedap şi ceilalţi. Braţele şi fesele îl dureau de atâtea injecţii. fără ai acorda importanţă. Cu trei zile mai înainte îi însoţise pe Takver şi pe copii până la „PeaceandPlenty". în liniştea nopţii. Se opri în cadrul uşii. Pereţii îl strângeau din toate părţile. în epoca Pulberii. Fusese în mâinile altora. terifiantă chiar în exteriorul pereţilor. Nu avea dreptul la suspiciune sau protest. Nu era decât tăcere. dar doctorul îl îndemna şi se ruga de el. domnule? întrebă doctorul după un moment. Îi amintea lui Shevek de un anumit loc de care nu dorea săşi aducă aminte. renunţase la dreptul său prin naştere de a lua o decizie. dar nu avea nici o senzaţie de mişcare. Propria sa voinţă nu acţionase. Dar se simţea mult prea obosit. Nu o aveaţi pe Anarres: măsuri profilactice au eliminato atunci când a fost colonizată planeta. — Nu.

toate gata să se dezvăluie la o atingere pe tabloul de control: lavoar.. Uneori doctorul aprindea ori stingea lumina. Răsuci furios clanţa imobilă. amuţindule pe toate. Doar că nu se mişca. dădu o lovitură butonului soneriei pe care doctorul îi spusese săl folosească în caz de nevoie. dacă ar fi citit cadranul începând cu miezul nopţii. de la douăzeci şi doi. — Uşa era încuiată. oglindă. Uşa era încuiată.. Toate aceste calcule îi dădură un curaj imens. Nu exista nici zi nici noapte. De lavoar erau conectate câteva dispozitive electrice misterioase. la urma urmei nava îşi ţine propriul timp. retrăgânduse întrun cotlon întunecat. iar apa nu se oprea atunci când luai mâna de pe robinet ci continua să curgă până când o opreai – un semn. deasupra parului era fixat un ceas. Se trezi după un somn lung. vizibilă numai la gât şi la încheieturile mâinilor. La vederea capului său chel. vin imediat. Se privi întro oglindă.. îndepărtată. Piatra aruncată încă mai atârna suspendată la mijlocul drumului. ar fi însemnat că se află pe la mijlocul dupăamiezii.. îngrijorat. Negăsind haine noi. bătu cu palmele în metalul alunecos al uşii. o precauţie. spuse el. un anumit fel de mânie. gălbui la culoare.. începu să cerceteze metodic mica încăpere. se mulţumi săşi dea părul pe spate şi aşa gătit încercă să părăsească încăperea.. fermitate. legaţi cu un şnur şi o tunică fără nici o formă. Neîncrederea iniţială a lui Shevek se transformă în mânie. piatra. pijamaua ajunge. soliditate. — Deschide uşa! strigă Shevek. — Regret.. interior... — Cine dracu.. — Să închizi în afară. fie al unei mari încrederi în natura umană fie al unor cantităţi nelimitate de apă caldă. ambele de un galben strălucitor. pe un ton de scuză.. numerotate.. Câmpul de gravitaţie al navei trebuie sa fie destul de slab. Pereţii albi erau plini de surprize. Nu se întâmplă nimic. Arătătorul trecuse puţin de 15 ceea ce. Ceea ce se dovedi imposibil. ce.. Uşa se deschise. birou. closet. iar sub aceasta.. vârâţi în cizme care arătau la fel de netede şi fine ca şi materialul pantalonilor. domnule? Poate că doriţi să vă îmbrăcaţi şi apoi vom merge în salon. le îmbrăcă tot pe acelea pe care se descoperise purtândule când se trezise: pantaloni largi. o tunică violetă deschisă în faţă şi reînchisă cu catarame de argint.. cu buline albastre. dr. Shevek. Izbi cu mâna în toate deodată. ori să închizi înăuntru. înţepător. nu vă faceţi probleme. da. deşi avea senzaţia că tălpile picioarelor nu stabilesc un contact prea ferm cu pardoseala.. În căutarea acestora... Îmbrăcăminte pentru dormit. Îi ţinem pe ceilalţi izolaţi. între două lumi? Ei bine. Nui plăcea în mod deosebit această senzaţie. ca pe un ceas de 24 de ore din Anarres. profund şi pentru că era cu faţa la ceas îl studie somnoros. o cămaşă tricotată de un alb strălucitor. Coborî din pat şi îşi verifică echilibrul – satisfăcător. — Securitate? Trebuie să fiu ţinut întro cutie? — Salonul ofiţerilor. Oare aşa se îmbracă oamenii pe Urras? Căută în zadar un piepten. Presupunând mai degrabă a doua alternativă.. Se ridică şi nu se mai simţi ameţit. îşi spuse Shevek.. de aer cald. clar. Shevek cercetă îmbrăcămintea doctorului: pantaloni albaştri strânşi pe picior. se spălă pe tot corpul şi – negăsind nici un prosop – se uscă la unul din mecanismele acelea misterioase care emana un curent plăcut. poliţe. — Haine pe care le porţi în timp ce dormi? 5 . Pe panoul de comandă al interfonului mai erau o mulţime de alte butoane mici.. — Pijama? — Ceea ce purtaţi în acest moment. Dar cum poate fi dupăamiază în spaţiu. contaminare.. Consideră efectul dea dreptul nefericit. Pe perete. Vă este foame. scaun. o dorinţă oarbă de a comite o violenţă. — Nu sunt îmbrăcat? întrebă Shevek în cele din urmă.săgeata. Difuzorul din perete începu să bălmăjească. Arătătorul se mişca fără sens de la una la alta din cele douăzeci de cifre de pe cadran. mânia lui Shevek se calmă. aşa cum nu mai simţise până atunci în întreaga lui viaţă. răspunse Shevek îndreptând asupra doctorului o privire luminoasă. dulap. afară. este acelaşi act. — Securitatea. avea nevoie de permanenţă. Nici un fel de formalităţi pe o navă de transport. plusă doctorul grăbit. — O. doctorul aruncă o privire înăuntru. de diferite culori.

nu pot să cumpăr. Shevek. fără nici un alt comentariu. poate că acum două sute de ani am avut amândoi aceeaşi bunică. să dea. Dar mâncare? Cum aş putea aduce suficientă mâncare? Nu pot să aduc. În lumea voastră. Este arsă. trebuie să cumperi lucruri. iar senzaţia familiară. Eu sunt anarresian. — Mie teamă că bagajul dumneavoastră sa pierdut în alergătura aceea către navă. îngenunche şi deschise containerul. costă mai puţin decât să le speli. — Nam adus nimic. — Ce se întâmplă cu hârtia? — Hârtia? — Hârtia verde. care arăta foarte curat şi oarecum redus ca dimensiuni. nu vreau să spun că dumneavoastră sunteţi un străin în acelaşi sens. Dacă trebuie să fiu ţinut în viaţă. Mi sa acordat onoarea de a vă îngriji datorită experienţei mele cu alţi vizitatori din alte lumi. — O. îl asigură Shevek. Nici nu vă daţi seama ce bine veţi fi primit pe Urras. Nu ştiu. 6 . lucrurile vor fi cu totul diferite atunci când vom ajunge la Rachetodrornul Peier. în nici un caz.. aruncă hârtia întrun container care se deschisese şi zâmbi nesigur. Sper că nu conţinea nimic important. — Unde sunt hainele în care eram îmbrăcat? întrebă el. eu ştiu că nu vedeţi lucrurile la fel ca noi. răspunse Shevek. privindul cu timiditate pe Shevek. Shevek. articole de consum – le porţi şi le arunci. pe Urras. sunt oameni cum nu se poate mai ignoranţi şi limitaţi. aş putea aduce două costume. care nu înţelesese chiar toate cuvintele. activă un alt panou. nu. — A.— Exact. nu este necesar să mă ţineţi în viaţă! Înţelegi. — Costă mai puţin. dr. îl văzu pe doctor introducând „hainele de dormit" în containerul pentru „gunoi".. nu.. cu cămaşa în dreptul nasului. — Nu am nici o îndoială că vor fi diferite. Se întrerupse.. răspunse Shevek. Dacă vă place. primul nostru vizitator de pe Anarres! Vă asigur. nu. clipind din ochi. dr. nu să vândă. Deşi costumul său se decolorase aproape până la alb şi chiar se strâmtase puţin. eu sunt Cerşetorul.. În definitiv. Bineînţeles. deci ar trebui să aduc. firea sa preocupată. — Acesta este. domnule. Bineînţeles. — Hainele sunt arse? — A. la sterilizat. — Aşa este. nu am bani. Sper ca nu vă deranjează. repetă Shevek meditativ. Nu pot să cumpăr. apoi o scoase complet. Nu sunt medic spaţial. pe Urras. în timp ce îşi trăgea cămaşa peste cap. de renume galactic! Mai mult decât atât. Shevek se simţea din nou el însuşi. aspră a contactului cu pânza din fibră de holum era plăcută. — Voi ardeţi hârtia? — Poate că este doar aruncată în spaţiu. — Vezi. Se aşeză pe pat cu faţa spre doctor şi continuă. Eu vin în lumea voastră. Doctorul examină un panou din perete pe care Shevek nul descoperise încă şi scoase un pachet învelit în hârtie de culoare verde deschis. rezervată. Era gol. Eu conduc procedurile de decontaminare şi acomodare pentru toţi străinii care sosesc la AIo.sunteţi un savant de renume mondial. — Gunoi? — Eliminare. ambasadorii de pe Terra şi Hain. Dar cât pot să aduc? Îmbrăcăminte? Da. dincolo de cuvinte. am aruncato la gunoi. domnule. preciză doctorul. Shevek începu să îmbrace vechile sale haine şi. rostind cuvintele asemenea unui paleontolog care priveşte o fosilă. — Hainele dumneavoastră? Leam dat la curăţat. Vă rugăm să nu ne judecaţi după echipajul acestei nave. Despachetă vechiul costum al lui Shevek. dar putea să discearnă. încă îi venea bine. mototoli hârtia cea verde.. fosila care datează un strat întreg. bine intenţionată. Sunteţi un oaspete foarte preţuit. îi fac pe urrasieni să se poarte ca anarresienii. trebuie sămi daţi să mănânc. acelea sunt pijamale ieftine.

Doctorul. epuizante pentru doctor şi nemulţumitoare pentru Shevek şi totuşi extrem de interesante pentru amândoi. dar Shevek io zdruncina în permanenţă. — Dar oare numai bigoţilor le este îngăduit să iasă în cosmos? Toate conversaţiile lor se desfăşurau în felul acesta. Dar acesta îl ignoră. — Nici o religie? Suntem oare de piatră.. nam înţeles niciodată chestia asta.. — Aceştia sunt foarte puţini. Recită Principiile de bază în fiecare seară. gata oricând să explice totul. Dar Modurile sunt alcătuite din capacităţile naturale ale minţii umane. — E obişnuit săi considere pe toţi străinii drept inferiori. Nava însăşi şi mintea lui Kimoe reprezentau microcosmosul său. Fiecare se baza pe anumite relaţii pe care celălalt nu le înţelegea. Reprezentau singurele mijloace pentru Shevek de a explora lumea cea nouă care îl aştepta. — Atunci pe mine cum mă consideră? — Drept un ateu primejdios. — Al Doilea Ofiţer pare a se teme de mine. Îl caracteriza siguranţa de sine plină de energie a medicului. — Vocabularul complică lucrurile.. iar pe Annares nu există nici un fel de religie.. acolo pe Anarres? — Mă refer la religia instituţionalizată. Miam închipuit că poate pe Urras oamenii nu mai gândesc în felul acesta. — Bine. cu intenţia vizibilă de al flata pe Shevek. Kimoe se enerva cu uşurinţă. Aşa este. Nu se aflau cărţi la bord. Nu admiteţi nici un fel de religie în afara bisericilor. sau de al face să vorbească mai mult. la biserici. era important pentru urrasieni: adesea foloseau în scrierile lor termenul „mai înalt" pentru „mai bun". — Odo îi spunea creaţia pseudospeciilor. Kimoe. Ofiţerii aceştia sunt nişte ignoranţi. — Întradevăr. Shevek şi dr.. Desigur. o făcea cu o lipsă de respect în care se citea neliniştea. termenul „religie" este nefrecvent. Kimoe le petrecură în vaccinări şi conversaţii. deoarece zborul interstelar e atât de costisitor şi de lent. ba chiar şi vizitatori din alte sisteme solare.. continuă el. în cazul său este vorba de intoleranţă religioasă. Dar care este legătura dintre a fi mai înalt şi a fi străin? Nu era decât o enigmă printre multe altele. Poate nu va fi întotdeauna astfel. în vreme ce un anarresian ar fi utilizat „mai central". răspunse el. deoarece aveţi atâtea limbi şi naţiuni. întro bâlbâială. O minte total rigidă. Care nu este folosit prea des. — Un ateu! De ce? — Cum de ce? Pentru că sunteţi un Odonian de pe Anarres. Ştiţi. — Înţeleg.*** Drumul spre Lună dura de obicei patru zile şi jumătate dus şi tot atâta întors. subiectul acesta curios al superiorităţii. nu. în zilele noastre orice persoană luminată ar admite. — A. după douătrei întrebări din partea lui Shevek. urmărinduşi descoperirea. face parte din Categorii: al Patrulea Mod. asta ar însemna să faceţi din noi o pseudospecie! — Cu siguranţă că oamenii educaţi ar înţelege acest lucru. ofiţerii îl evitau iar 7 . Atunci când era nevoit să i se adreseze lui Shevek. spuse Shevek. dar de data aceasta la călătoria de întoarcere fuseseră adăugate încă cinci zile de adaptare pentru pasager. De exemplu. culte. — A. Toate explicaţiile sale eşuau. o altă nedumerire limpezinduise. Puţini oameni învaţă să practice toate Modurile. în nici un caz. cu toate cărţile urrasiene citite. Doar nu eşti convins că noi nu avem capacitate religioasă! Că putem face fizică şi în acelaşi timp să fim rupţi de cea mai profundă relaţie pe care omul o are cu cosmosul. adăugă dr. Este un epifanist fundamentalist. Căpitanul „Precautului" le petrecu menţinânduse pe orbită în jurul planetei Urras şi înjurând. În pravică. al înălţimii relative. tot aşa cum nu admiteţi nici un fel de moralitate în afara legilor. avea răspunsul pregătit. Nu! Cum se spune? Rar. ceva mai puţin decât pe deplin umani.

iluminatul ascuns. un parteneriat autorizat şi susţinut de sancţiuni legale şi economice şi „prostituţia". ia răspuns Shevek râzând. a delicateţei... deşi inteligentă şi de o siguranţă binevoitoare. iar Kimoe părea teribil de ignorant în privinţa lor. în munca ta. Shevek sa aşezat pe scaunul confortabil. Shevek schimbă subiectul conversaţiei... dar în momentul acela culorile aprinse. cu ochii mari. — Este adevărat. a tot ce este feminin.. când trebuie să săpăm cu lopata şi să cărăm cu spinarea. Din politeţe. a continuat: — A. ele. a spus el. nu consider că pretind prea mult. — Bine. evident.. poate că bărbaţii muncesc mai repede – cei mari – dar femeile muncesc mai mult. cu un aer încurcat.. De multe ori miam dorit să fiu la fel de rezistent ca o femeie. deşi se ascundea permanent în spatele acestora. dr.. forţă. ca un opal albastruverzui. Shevek nu lea văzut decât o singură dată surmontate. iar Kimoe îi explicase că nu e treabă de femeie să conduci un transportor spaţial. nu. Doctorul a ezitat. scaunele curbate. mesele de joc şi ecranele televizoarelor. şi chiar mai mari de statură. În jurul tuturor gândurilor sale erau înălţate ziduri. talent. Shevek. conştient că aproape striga cuvintele. conturul strălucitor al planetei Urras atârna nemişcat pe fundalul spaţiului negru. Dar mobilierul intelectului lui Kimoe nu i se părea la fel de confortabil.. croinduşi drum pe lângă unul dintre obstacolele pe care le avea în minte. voi. Kimoe îl privi doar. dispozitivele şi instalaţiile care umpleau nava. după care sfârşeau prin a se izbi de un perete. Cât despre mintea doctorului.. Cursurile de istorie şi cunoaşterea scrierilor lui Odo îi ofereau lui Shevek un context în care să înţeleagă acest răspuns tautologic. a răspuns doctorul în grabă. Pe tot parcursul acestor zile de conversaţie între cele două lumi. nu crezi? Un om îşi alege munca în funcţie de interes. Pe ecran. — Da. ia pus o întrebare despre Anarres. evident. Întrebase de ce nu sunt şi femei pe navă. trebuiau să evite şi să ocolească ba una. Mam referit la problema statutului social al acestora. cum izbuteau femeile să se autorespecte? Îi considerau pe bărbaţi inferiori? Şi cum afectau toate acestea viaţa lor sexuală? Ştia din scrierile lui Odo că în urmă cu două sute de ani principalele instituţii sexuale urrasiene fuseseră „căsătoria". În ultimele zile imaginea aceea frumoasă şi salonul îi deveniseră familiare. Ideile acestuia nu păreau niciodată să se deplaseze în linie dreaptă. sau ca intelect. — Chiar nu există nici o deosebire între munca bărbaţilor şi cea a femeilor? — Ei bine. aşa că nu a mai comentat. că femeile sunt egalii tăi? În fizică. Problema superiorităţii şi inferiorităţii trebuie să fie de o importanţă majoră în viaţa socială de pe Urras. nu izbuti şi reveni la primul subiect. toate îi păreau la fel de străine ca atunci când le văzuse pentru prima dată. Nu poţi pretinde că te cobori tot timpul la nivelul lor.membrilor echipajului le erau strict interzise contactele cu el. fizic. după care a mai râs o dată pe măsură ce tot ridicolul ideii punea stăpânire pe el. — Kimoe. că în societatea dumneavoastră femeile sunt tratate exact ca bărbaţii? — Asta ar însemna o irosire de echipament de calitate. şi pierderea respectului de sine masculin.. — „Statut" este acelaşi lucru cu „clasă"? Kimoe încercă săi explice termenul „statut". Dar ce importanţă are asta când noi avem maşini? Dar chiar şi atunci când nu avem maşini. nu era decât un amestec de artificii intelectuale chiar mai derutante decât toate fleacurile. ba alta. dar pierderea a. am cunoscut femei extrem de inteligente. Cu siguranţă că nu poţi pretinde.. Dar doctorul. .. Dacă pentru a se respecta pe sine Kimoe se vedea nevoit să considere jumătate din rasa umană ca fiindui inferioară. Acestea din urmă i se păreau lui Shevek reconfortante – totul era atât de generos. în matematică. după care. mai puternici.. dar nu încetă să se gândească la acesta.. 8 .. femei care gândeau exact ca un bărbat. Ce are sexul de a face cu asta? — Bărbaţii sunt. care părea un termen mult mai larg. capitonat şi a privit în jurul salonului pentru ofiţeri. conchise doctorul cu o siguranţă profesională. Pare să existe o bază foarte mecanicistă pentru diviziunea muncii... şocat.. de multe ori. nu mam referit la aspectul sexual. elegant şi plin de inventivitate. — Desigur. că – îşi spunea Shevek – bătuse cu pumnii în uşa încuiată şi strigase. la rândul său. nu..

mâini. umed. dr. Odo le condamnase pe amândouă. ardeau în depărtare. estompate de pâclă. Era prevenit nu numai de izbucnirea ciudată de dispreţ şi mânie a lui Kimoe. Se concentra foarte mult asupra acestor lucruri. Ridică privirea iar în momentul în care trecu de pe rampă la nivelul solului. învăluită în nori şi luminoasă. de cealaltă parte a unui rachetodrom înceţoşat. dintre care ultima. adică frate. În momentul următor el şi toţi necunoscuţii din jurul său coborau o rampă acoperită. chiar pe Urras. nu ar fi trebuit săl epuizeze întro asemenea măsură încât să simtă o femeie în fiecare tăblie de masă. cu o senzaţie de ameţeală şi detaşare. dar deoarece am ajuns să respect. plăcut. care îl conduse repede în salonul ofiţerilor. Şi oricum. dar profundă. îi ceda atât de insistent încât era întotdeauna conştient de asta când adormea. Senzaţiile reintrării în atmosferă făceau săi sporească starea de ameţeală. de a strânge mâini. netezimea şi delicateţea suprafeţelor şi texturilor. pereţii reflectând cuvintele. încântare şi bucurie. Îl înconjura o seară atotcuprinzătoare.. Atunci când abia sosise pe navă. zâmbete. Era aerul lumii din care provenise propria lui rasă... Nu îşi dădu seama că aterizaseră până la reapariţia la fel de grăbită a lui Kimoe. deşi ea însăşi fusese „căsătorită". De unde apăruseră toţi aceştia? Se simţi surprins şi încântat de propria capacitate de a se ridica. deşi sar putea. Mai era şi dispozitivul acela de uscat cu aer cald: acelaşi efect. ar face bine să se lămurească.. Kimoe îi dădu încă o pilulă. se întinse şi luă mâna lui Kimoe. asta pur şi simplu ca fiinţă umană. frate!". am vrut să vă spun că asta. nu cred că mi se va îngădui să vă mai îngrijesc. 9 . Kimoe îi strânse mâna nervos. Doar dacă nu cumva femeia se afla chiar acolo! Oare producătorii de mobilier urrasieni erau toţi celibatari? În cele din urmă renunţă. Shevek. Îi ceda. să ne mai întâlnim. Şi totuşi.. doctorul îl vizită în cabină pentru a controla evoluţia diverselor imunizări. Shevek. Lumini albastre. lăsând sensurile să treacă pe lângă el. Voci. uneori încântat şi alteori iritat de o senzaţie extrem de simplă: moliciunea patului.. Difuzorul din perete revărsa ordine răstite. să apreciez. fusese derutat. întro limbă pe care Kimoe de fapt nu o înţelegea.. în modul economic. din nări şi gât şi plămâni era rece. Încăperea era plină de lume. Aerul de pe faţă şi mâini. Nu pentru că. Va afla destul de curând. curbele moi de plastic în care fusese forţată duritatea lemnului şi oţelului. aerul de acasă. adevărata dumneavoastră bunătate. că nu va fi nevoit să vomeze. Un aer străin îi atinse faţa. spuse el. salteaua ceda sub greutatea sa cu o supleţe mângâietoare. Era ciudat că până şi sexul.împerechere. devenise peste noapte un teritoriu necunoscut. spunând: „Arunci. cu diferite parfumuri. Doctorul îşi făcu de lucru cu trusa medicală şi deodată începu să vorbească foarte repede: — Dr. că pentru mine a fost o mare onoare.. Chiar înainte de aşi pune centurile în vederea coborârii. Atât plăcerea cât şi iritarea pe care io produceau erau cu siguranţă erotice. chiar şi în condiţii de stres puternic. nu erau toate acestea la fel de insinuant şi insistent erotice? Se cunoştea pe sine destul de bine pentru a fi sigur că numai câteva zile fără Takver. timp de ani de zile o sursă de uşurare.. numele său: dr. iar la sfârşitul pasului se afla pe un nou pământ.. amabilitatea dumneavoastră. se împiedică şi aproape căzu. numindul "ammar". în ceasurile acelea lungi de febră şi disperare. cuvinte. dar dacă nu. era conştient de o speranţă mică. unde trebuie să păşească atent şi săşi recunoască ignoranţa. Conversaţia scăzu în intensitate. Mereu. Ecranul pe care Urras păruse atâta vreme suspendată. O gâdilare. Deşi doar un pat de cazarmă. În intervalul acela dintre începutul unui pas şi finalizarea sa se gândi la moarte. Nu era străin.. Shevek îşi dădu seama că îi vorbise în pravică.. Cineva îl prinsese de braţ atunci când se împiedecase. Shevek asculta. Shevek. îi producea lui Shevek o stare de vomă şi ameţeală. dar şi de o vagă impresie anterioară pe care episodul respectiv o adusese în prim plan. Iar designul mobilierului din salonul ofiţerilor. era acum alb. — Asta vă va fortifica pentru aterizare. Iar cum durerea de cap a lui Shevek nu lăsa să treacă nici un răspuns mai potrivit. cenuşie. de a face paşi. nume. instituţiile trebuie să se fi schimbat foarte mult în două sute de ani. acesta era adevărul.. În faţa ochilor îi fulgerau lumini.. că eu. toate glasurile erau foarte puternice. după care părăsi în grabă cabina. în stil urrasian. După plecarea acestuia. Dacă avea de gând să trăiască pe Urras şi cu urrasienii. o inoculare împotriva ciumei. Shevek o înghiţi cu stoicism.

Shevek stătea uşor aplecat în faţă. o pădure acoperind întreaga lume. negru. Era lung cât braţul său şi înspăimântător de alb. dar Shevek din nou nu îi asculta. privind afară. nici mintea nu i se concentrau pe ceva anume. căutând experienţa existenţei dincolo de limitele umane. de când părăsiseră oraşul. Lumina farurilor era reflectată de ceaţa din faţă ca de un zid care continua să se retragă simultan cu înaintarea lor. Un ochi mare. dar arăta distant şi grav. fulgere orbitoare sfâşiau noaptea. Shevek. ceaţa era tot mai densă. oţel. nu merseseră decât printre copaci? Îi reveni în minte cuvântul iotic: „pădure". Sunt destul de mulţi aceia care au venit să vă întâmpine. poate chiar cinic. iar un altul. mai era şi un ochi. Se gândea la Takver. Shevek. aici este Nio Esseia. o mişcare întunecată a frunzelor în noapte. o interferenţă pâlpâindă de vieţi. Ce să fie întunecimea ceva mai densă care se prelingea fără încetare dea lungul drumului? Copaci? Oare. în acest moment de importanţă istorică. Apoi. Dar sa hotărât că ar fi mai bine ca pentru început să vă ţinem departe de aglomeraţia oraşului. cerul acela nemărginit de ceaţă care ascundea stelele. Îl duseră pe sus către limuzina care aştepta. Drumul se întunecă. Nu semăna cu nici un chip uman. din noapte. toate celelalte lumi. explică uniţi dintre însoţitori. când maşina ieşi din ceaţa de pe valea râului întrun aer mai limpede. Ziariştii încercau să străpungă cordoanele de poliţişti: „Dr. În interiorul moale. milioanele de lumini ale oraşului Nio Esseia. capitonat al maşinii se aflau cinci bărbaţi împreună cu el. desigur. de parcă ar fi încercat să privească pe deasupra reflectoarelor. — Dr. nu? — Un animal? — Da. întunecată. dr. pe când Shevek stătea aşa. aveţi dreptate! Pe Anarres nu aveţi nici un fel de animale mari. dar prin ceaţă nu putea discerne care din clădirile mari. un animal. Piatră. Nu se vor trezi pe neaşteptate în deşert.Fotoreporterii filmau scena pentru programele de actualităţi: Primul Om de pe Lună. fără sens. mai mulţi Directori. pe coama dealului următor şi pe a celuilalt şi tot aşa. bucurânduse de înrudirea cu peştii din acvariile din laboratoarele ei. trist. Măgarii nu cresc atât de mari. Se întreba ce semnificaţie ar fi avut pentru Takver privirea aceea profundă. Ziduri masive de piatră şi sticlă dominau traseele automobilelor şi troleelor. Shevek: Rectorul. estompate de ceaţă. cu părul său lung şi expresia aceea ciudată de durere şi recunoştinţă pe chip. trecând în zbor prin faţa ochilor săi era Curtea Supremă şi care Muzeul Naţional. Mergem direct la Universitate. pentru o clipă. Nici ochii. respectândui tăcerea. interminabili. Doreau să converseze cu el. firavă. minunânduse. dispărut în străfulgerarea farurilor. abia conturate. chiar şi Cancelarul. Nici o figură umană. cu o voce fermă. Turnurile oraşului se înălţau în ceaţă. deosebit de fotogenic până în ultima clipă. — Cea fost asta? — Un măgar. Takver ar fi ştiut cum să răspundă din privire ochiului acela din întunecimea de sub copaci. fără doar şi poate. Respiraţia ţâşnea ca un abur din ceea ce ar fi trebuit să fie nările şi – înfiorător. — În faţă este Ieu Eun. tremurau pe apa neagră. din întunecimea frunzişului de pe marginea drumului îl privi un chip. Tot felul de persoane importante. care Directoratul şi care Senatul. întro aglomerare de demnitari şi profesori şi ofiţeri de securitate. Dumnezeule. capul său cu o claie de păr ţinut foarte drept (astfel ca fotografii săi poată surprinde fiecare trăsătură). lumină electrică. nui aşa? — Măgarul este un fel de cal. Trenuri treceau pe sus. doriţi să faceţi o declaraţie?". către cer. Dar 10 . luna. iar ceilalţi bărbaţi discutau în surdină. Îi arătau obiectivele mai importante. Ea întotdeauna considerase că toate vieţile sunt corelate. o siluetă înaltă. uriaşe scări de lumină tulbure. în spatele lor. Oamenii din jur îl îndemnau să avanseze. Copacii continuau să apară. adăugă: — Acela a fost cal. fiind imediat respinşi. de om în vârstă. verticali în răcoarea dulceagă a cetii. şoferul reduse viteza. Traversară un râu sau un estuar. sticlă.

de aproximativ zece metri lungime. Vam citit articolele despre Paradox. sub un plafon aurit de care atârnau lămpi de cristal. cu atât mai puţin răspunsurile sale. Foarte târziu în noapte se afla în mijlocul unui mic grup. Însoţitorii lau condus întro clădire şi apoi întro încăpere care. probabil.dacă sunteţi obosit. bărbaţii în pantaloni şi haine sau tunici roşii. Era o cameră comună deosebit de frumoasă. Discutau despre fizică. dar nu se mai putea mira. Tânărul a reapărut cu un pahar cu apă chiar în momentul în care ceilalţi doi li se alăturau în 11 . Era o încăpere mare. Camerele pentru profesori au întotdeauna un bufet cu băuturi. — Mă simt greu. desigur. cu un întreg perete de ferestre. uimitoare în privinţa croielii şi culorii. toţi cu titluri lungi şi denumiri onorifice atât înaintea numelor cât şi după acestea. niciodată nu şi lea putut aminti cu precizie. Preşedintele Senatului Naţiunii AIo. Sub tălpi avea senzaţia elastică a ierbii vii. Nici puţinele femei prezente nu aveau păr pe cap. talia. evident o cameră comună. violete. Nu mai văzuse lemn ars pentru a produce căldură. colegii săi de cameră. astronauţilor. Oamenii aceştia trăiau în splendoare. iar la cealaltă extremitate a încăperii ardea focul întrun cămin deschis. deoarece nu se vedeau nici un fel de despărţituri ori platforme pentru dormit. Podeaua era acoperită cu o mochetă purpurie. pentru că se plimbase prin Parcul Triunghiular din Abbenay. plină de lume – sute de oameni. Ceilalţi doi încă mai vorbeau. a fost prezentat ambasadorilor. Shevek vorbea cu greutate. ori veşminte lungi purpurii. dr. în faţa focului. era „a lui". a explicat el privind către interlocutor. gâtul şi capul împodobite cu bijuterii. dr. scurt de pe corp. Ori poate că sunt obosit. sau negre care se deschideau în dreptul genunchilor pentru a dezvălui ciorapii albi cu jartiere de argint. aurii. dar după aceea nu şia mai amintit vorbele nici unuia dintre ei. albastre. chiar şi părul fin. apă. doar sclipirea unui lanţ de aur şi roşul închis. În memoria lui Shevek şia făcut apariţia un alt cuvânt iotic. şia dat seama că aceştia trebuie săşi radă tot părul. Pae. Shevek din Anarres! Cancelarul Universităţii i sa adresat cu căldură. au explicat ei. precum şi părul de pe cap. dar prin dogoarea focului chipul nu se distingea limpede. Întâiul Director al naţiunii ia vorbit serios. un bărbat cu ochii stranii. — Greu? — Probabil gravitaţia. fiecare împărţită de o coloană zveltă care se înălţa ca un copac pentru a alcătui un arc dublu în partea superioară. Shevek. a recunoscuto. Toţi erau mai scunzi decât el şi fără păr. A fost împins din cutia neagră şi strâmtă a maşinii întro altă cutie imensă. Shevek a traversat camera şi sa oprit în faţa focului. vom încheia formalităţile cât mai repede cu putinţă. a răspuns Shevek întinzânduşi picioarele şi aplecânduse înainte pentru a primi pe faţă căldura focului. — Saio Pae. Tânărul i sa adresat cu glas scăzut: — Mă întreb cum trebuie să vă simţiţi. Dar compensau cu îmbrăcămintea minunată. — A. ori o piaţă. preadistinsul şi multiubirul nostru oaspete. unul pentru care nu găsise niciodată un corespondent. luminoasă. Au fost rostite discursuri. Formalităţile au durat câteva ceasuri. politicienilor şi multor altora. dantelă şi voaluri. cu sânii descoperiţi. — Pentru noua eră a frăţiei dintre Planetele Gemene şi pentru vestitorul acestei noi ere. A întins mâinile către căldura îmbietoare şi sa aşezat pe un scaun de marmură şlefuită. ori verdeînchis. Cel mai tânăr dintre bărbaţii care îl însoţiseră sa aşezat la extremitatea opusă a căminului. ca în vis. — Trebuie să fie un bar pe aici. femeile cu rochii lungi care atingeau podeaua. iar ei i sau adresat şi el lea răspuns. verzi. cei trei bărbaţi care se mai aflau încă în compania lui erau. Ulterior. Nu vă cunosc numele. a propus un toast. în sfârşit. rubiniu al robei. reci. A fost prezentat tuturor acelor oameni. Sufletul ia ieşit din ascunzătoare. Amintirea deosebit de vie şi atingerea răcoroasă a vântului nopţii îl treziseră. cu mânecile despicate si cascade de dantelă. traversând prin ploaia caldă un mic parc. dar Shevek nu a încercat să urmărească ce spuneau. fizicienilor. caracteristic rasei sale. Aţi dori ceva de băut? — Da. moale. deşi îi plăcea cum sună: „splendoare".

Se apropie de celălalt din plictiseală. În acel moment. dar de îndată ce ajunse în careul de lumină descoperi că acolo este mai cald. Privirea tatălui era aţintită asupra copilului ciolănos. — Pleacă! strigă el. cu o formă delicată. eu mă voi muta înapoi la cămin. cristalin. ne cunoaşte pe toţi cei de aici! Dar eşti sigur că oficiul de muncă te va trimite curând după Rulag? Pentru că sunteţi parteneri şi amândoi ingineri. Copilul slab.. Ce se întâmplă cu tine? Glasul său era blând şi tremura de parcă nici el nu era prea departe de a izbucni în lacrimi. Pentru a fi împărţit. Rulag are de făcut o lucrare mare. Scutecele îi stăteau săi cadă. dândul la o parte pe cel gras. — Al meu! spuse el pe un ton înalt. Chipul său strălucea de soare şi de furie. 12 . fără nici un nor. ţipând „Soarele meu!" şi izbucni în plâns de supărare. în vârstă de treizeci de ani. cei mai mulţi închişi în pătuţuri de puf îngrădite. Soarele meu! — Nu e al tău.. — Gata. — Shev. mă aveţi! a spus el. unul gras şi activ demontând un panou de tras la ţintă. spuse matroana care apăruse imediat la faţa locului. fiind preocupat de lumină. grasul se apropia în grabă de ciolănos. Cei trei lau privit la rândul lor. cercetândui pe rând. spuse femeia cu blândeţea siguranţei de nezdruncinat. cu înfăţişare tristă. Shevek a băut toată apa cu lăcomie şi a rămas privind paharul din mână. gata. nu trebuie săi împingi pe ceilalţi. Eu nu sunt chiar atât de bun. Cei doi mai mari rămân liberi. Nimic nuţi aparţine. Extazul absorbit al acestuia se transformă dintro dată întrun acces de mânie. — Nuţi face griji. urmărind cu privirea raza de soare. Grăsanul rămase pe loc. care atârna. — Sunt unii care pur şi simplu nu pot să ia viaţa aşa cum este. captând licărirea focului pe marginea aurie. plângea neconsolat. ori din dorinţa de a nu fi singur. împingândul pe grăsan. pe scaun ori în picioare. şchiopătat. Totul este pentru a fi folosit. A ridicat privirea către ei. Se aşeză cu greutate lângă ciolănos. Vrea ca el să rămână aici. iar un altul mai ciolănos stând în careul de lumină galbenă de la fereastră. după care nu mai scoase nici o vorbă. protectori. Ce aveţi de gând să faceţi cu el? 2 Întro fereastră pătrata dintrun perete alb se vede cerul limpede. deşi cu un mers deosebit... împingândul la umbră. care nui constatase prezenţa în anticameră. în aşteptare. Celălalt tremura. fii cuminte! spuse el. în afara careului de lumină solară. — Da. Băiatul ciolănos se ridică. comentă femeia cu un singur ochi. aşa cum stăteau lângă el. respectuoşi. de atitudinile lor. cu o expresie preocupată şi stupidă. privind indiferent. Dacă nu împarţi.faţa focului. Institutul Central de Inginerie are nevoie de ea. În centrul cerului este soarele. pregătinduse de culcare cu multă agitaţie şi elocinţă. ridicândul pe copil cu un gest blând dar inexorabil şi aşezândul alături. matroana — o femeie cu un singur ochi şi părul cărunt – se sfătuieşte cu un bărbat înalt. — Mama a fost repartizată la Abbenay. Shev. numai că ea este. nu poţi folosi! încheie ea. Tatăl îl ridică. fragil. — Chiar şi aşa. din cauza scutecului ud. lung. zâmbind.! exclamă ea energic. câte doi sau câte trei. — Ei bine. Matroana dădu din cap şi suspină. Palat? — Da. spune bărbatul. În anticameră. Ştii doar că nu poţi să posezi lucrurile. Se află unsprezece copii în încăpere. — Atunci săl acceptăm la creşă cu program normal. Aveţi acum anarhistul vostru. ţinândul în braţe. Înţelegi. privindui plină de înţelegere. posesivi. din braţele sale. Era conştient de prezenţa celor trei.

iar băiatul zâmbi. Am citit întro carte o teorie foarte asemănătoare. — Pentru a ajunge de la voi la pom. dar în atitudinea lui nu era nici un fel de ameninţare ori violenţă fizică. am văzuto. mă gândeam. viguroase ale orchestrei.. după care îşi reluă tonul pedant.. un băiat zvelt. să zicem că aruncăm cu o piatră în ceva. de opt ani.. Pa. ascunzânduşi chipul în umbra soarelui pierdut. Înţelegi? — Nam putea spune că nu ai ţintit bine cu piatra? întrebă directorul cu un zâmbet crispat. La început. — Nu! Şi încetează să mai individualizezi! răspunse el. — Nu contează cum ţinteşti. Nu contează cât de departe ajunge – întotdeauna există un loc. Iar tu nu cooperezi. Copilul încă nu o iertase. Deoarece. nu a fost nimic spontan. un bărbat solid. piatra trebuie să ajungă la jumătatea distanţei dintre voi şi pom. agăţat de gâtul tatălui său. Mâine. ascultă. Întrun pom.. aruncând piatra.. doar o afirmare a autorităţii.. În dimineaţa aceea orchestra avea nevoie pentru repetiţie de toate băncile. — Dăi drumul. Nu poate ajunge la pom. Corect? Doar că nu poate. Vreţi sămi daţi tăbliţa? Uite. iar piatra zboară prin aer şi loveşte pomul. — Credeţi că este interesant? întrerupse directorul adresânduse celorlalţi copii. În sală răsunau acordurile ascuţite. mai mult individualizezi. numai că în realitate este un moment. Băieţelul cu tăbliţa rămăsese în picioare. cu chipul trist şi ochiul cel bun pe jumătate deschis. Întrun fel. Primul voluntar. cu mâinile şi picioarele lungi şi subţiri. privindul pe director cu ochii mari. da? Iar apoi trebuie ajungă la jumătatea distanţei dintre prima jumătate şi p După care trebuie să urmeze jumătatea dintre jumătatea aceea şi pom. mia venit o idee. obrajii săi acoperiţi de puf avură o nuanţă palidă. Arăta speriat şi încruntat. abia trecut de douăzeci de ani.— Acum îl iau cu mine în vizită la cămin. Sper că amândoi veţi fi repartizaţi cât de curând. Rămase foarte drept. Directorul se ridică. sufleţelule. începu băiatul zâmbind încurcat. aici sunteţi voi. 13 . — Dar de ce nu poate ajunge la pom? întrebă o fetiţă de zece ani. iar trupa de dans ţopăia de jur împrejur în sala cea mare a centrului de instruire. puţin slăbită de reacţia sa plină de iritare la întrebarea ciudată a acestuia. după care se înroşiră pe măsură ce aştepta să fie ascultat de ceilalţi copii. melodios. aşa cum stau copiii sănătoşi. Să presupunem că acesta este un pom. şi întotdeauna mai rămâne o jumătate de drum de parcurs. spuse matroana ridicând copilul ca pe un sac de grăunţe. O arunci. Am văzut ce se petrece cu piatra în realitate. aşa că prezenţa sa este disruptivă pentru grup.. mâine ne jucăm dea camionul şi şoferul. — Ei bine. Shev. — Nu ai văzut singur aşa ceva. — În care carte? Avem vreuna pe aici? întrebă Shevek. iar aici e pomul. explică el scrijelind pe tăbliţă. răspunse Shevek. Era aproape de două ori mai înalt şi de trei ori mai greu decât adversarul său şi i se citea limpede pe chip că îi displace grozav copilul. Aşa ceva este direct contrariul a ceea ce urmărim noi în cadrul unui grup de VorbireşiAscultare. iar aici e piatra. Suspina. Copiii râseră de felul în care desenase un arbore de holum. — Mai tare! spuse directorul. Înţelegi. mama pleacă în seara asta. Vorbirea este o funcţie ambivalentă iar Shevek nu este încă pregătit să înţeleagă acest lucru. Shevek! îl îndemnă directorul grupului. — Dăi drumul.. — Deoarece întotdeauna trebuie să străbată jumătate din drumul care a mai rămas de parcurs. se ridică. Vedeţi? La jumătatea distanţei. — Vorbirea înseamnă colaborare – o artă a cooperării. — Ajunge! Unii dintre copii vorbeau între ei. dar se opriră de parcă ar fi amuţit brusc. tăcut. — Ei bine. aşa că toţi copiii care lucra „VorbireşiAscultare" erau aşezaţi în cerc pe pardoseala de spumă de mare a atelierului. care se află la jumătatea drumului dintre ultimul loc în care sa aflat şi pom. ca majoritatea dintre voi. — Cine ţia dat ideea asta? — Nimeni.

Tu însuţi simţi acest lucru, nui aşa, Shevek? Aş sugera săţi găseşti un alt grup care să lucreze la nivelul tău. Nimeni nu mai spuse nimic altceva. Tăcerea şi muzica aceea cu tonalităţi acute continuară în vreme ce băiatul înapoie tăbliţa de scris şi îşi croi drum în afara cercului. Ieşi pe coridor şi rămase pe loc. Grupul pe carel părăsise începu, sub îndrumarea directorului, o povestire în grup, fiecăruia venindui rândul. Shevek ascultă vocile lor supuse şi inima lui care încă mai bătea cu repeziciune. În urechi auzea un cântec, dar care nu provenea de la orchestră; era zgomotul pe care îl auzea arunci când se abţinea să nu plângă. Observase acest zgomot cântat de mai multe ori până arunci. Nui plăcea săl asculte şi nu dorea să se gândească la piatră şi la pom, aşa că se concentră asupra Pătratului. Era făcut din numere, iar numerele erau întotdeauna reci şi solide; când era în defect, se putea întoarce la ele, pentru că numerele nu aveau nici un cusur. Cu câtva timp în urmă văzuse Pătrarul cu ochii minţii, un desen în spaţiu asemenea desenelor pe care muzica le face în timp: un pătrat alcătuit din primele nouă integrale, cu cifra 5 în centru. Indiferent cum adunai şirurile, rezultatul era acelaşi, orice inegalitate echilibrată; era o plăcere săl priveşti. Dacă ar putea alcătui un grup căruia săi placă să discute astfel de lucruri! Dar nu erau decât doitrei băieţi şi fete mai mari cărora le plăcea, iar aceştia erau ocupaţi. Ceo fi cu cartea la care se referise directorul? Să fie aceasta o carte cu numere? Iar explica modul în care piatra va ajunge la pom? Fusese un prost să spună gluma cu piatra şi pomul, nimeni nu înţelesese că e vorba doar de o glumă, directorul avea dreptate. Pe Shevek îl apucă durerea de cap. Privi în interior, către modelele de calmare. Dacă o carte ar fi scrisă numai cu numere, atunci ar fi adevărată. Ar fi justă. Nimic din ceea ce era formulat în cuvinte nu ieşea prea uniform. Lucrurile exprimate în cuvinte se contorsionau şi mergeau împreună, în loc de a rămâne nealterate şi de a se potrivi unul cu altul. Dar dincolo de cuvinte, chiar în centru, asemenea centrului Pătratului, totul este aşa cum se cuvine. Totul se poate schimba, dar nimic nu se pierde. Dacă ai înţelege numerele, ai putea pricepe şi chestia asta, echilibrul, modelul. Ai înţelege fundaţiile lumii. Iar aceste fundaţii sunt solide. Shevek învăţase să aştepte. Era bun la asta, un expert. Mai întâi căpătase deprinderea aşteptând întoarcerea mamei sale, Rulag, deşi asta se întâmplase cu atâta vreme în urmă că nici nuşi mai aducea aminte. Se perfecţionase aşteptânduşi rândul, aşteptând să împartă, aşteptând să i se împartă. La vârsta de opt ani întreba „de ce?" şi „cum?" şi „ce dacă?", dar foarte rar întreba „când?". A aşteptat până când tatăl său a venit pentru al lua întro vizită la cămin. A fost o aşteptare lungă: şase decade. Palat obţinuse o scurtă deplasare pentru lucrări de întreţinere la uzina de reciclarea apei din munţii Drum, după care urma să îşi ia o decadă pe plajă, la Malennin, unde avea să înoate, să se odihnească şi să se împerecheze cu o femeie pe nume Pipar. Îi explicase toate acestea fiului său. Shevek avea încredere în el, iar el merita încrederea. La sfârşitul celor şaizeci de zile a trecut pe la căminul de copii din Wide Plains, un bărbat înalt, slab, cu o expresie mai tristă ca niciodată. Împerecherea nu era tocmai ce îi lipsea. De Rulag avea el nevoie. Când îl văzu pe băiat, bărbatul zâmbi iar fruntea i se încreţi de durere. Le făcea plăcere să fie împreună. — Palat, ai văzut vreodată o carte cu toate numerele? — La ce te referi? Matematică? — Aşa cred. — Ca asta? Palat scoase o carte din buzunarul de la manta. Era mică, făcută pentru a fi purtată întrun buzunar şi, ca majoritatea cărţilor, era legată în verde, cu Cercul Vieţii imprimat pe copertă. Era tipărită foarte înghesuit, cu caractere mici şi margini înguste, deoarece hârtia este o substanţă care consumă o mulţime de arbori de holum şi foarte multă muncă umană, aşa cum precizează furnizorul de materiale de la centrul de învăţare, atunci când rupi o pagină şi te duci săţi dea alta nouă. Palat deschise cartea pentru Shevek. Pe pagina dublă era o serie de coloane de numere. Iatăle, exact aşa cum şi le imaginase. Shevek primi în mâinile sale legământul dreptăţii eterne. Tabele logaritmice, baza 10 şi 12, spunea titlul de pe copertă, deasupra Cercului Vieţii. Băieţelul studie o vreme prima pagină.
14

— La ce folosesc? întrebă el, pentru că aceste aranjamente erau în mod evident prezentate nu doar pentru frumuseţea lor. Inginerul, aşezat alături de el pe banca tare, în camera comună, slab iluminată a domiciliului, începu săi explice logaritmii. La celălalt capăt al camerei, doi bătrâni jucau „întrecerea" şi chicoteau. O pereche de adolescenţi intră, întrebă dacă astă seară mai este liberă camera cu un singur pat şi se îndreptă către aceasta. Ploaia se năpusti cu putere în acoperişul metalic al domiciliului cu un singur nivel, apoi se opri. Niciodată nu ploua prea mult. Palat scoase rigla de calcul şi îi arătă lui Shevek cum funcţionează; la rândul său, Shevek îi arătă Pătratul şi principiul organizării acestuia. Când realizară că e târziu, era foarte târziu. Alergară prin întunecimea noroioasă, minunat parfumată de ploaie, către căminul copiilor, alegânduse cu o admonestare superficială din partea supraveghetorului. Se sărutară repede, amândoi scuturânduse de râs, iar Shevek alergă în dormitorul cel mare, la fereastră, de undel vedea pe tatăl său întorcânduse pe singura stradă din Wide Plains în întunericul umed, electric. Băiatul se culcă cu picioarele pline de noroi şi visă. Se făcea că e pe un drum, întrun ţinut pustiu. În depărtare, traversând drumul, se zărea o linie. Apropiinduse de ea, peste câmp, constată că c de fapt un zid. Se întindea de la un orizont la altul peste pământul sterp. Era de nepătruns, întunecat şi foarte înalt. Drumul ajungea până la zid şi se oprea. Trebuie să meargă mai departe şi nu poate. Zidul îl opreşte. În el se trezeşte o teamă dureroasă. Trebuie să meargă mai departe, altfel nu va mai ajunge niciodată acasă. Dar acolo este zidul. Nu există nici o cale. Bate cu palmele în suprafaţa netedă şi strigă la el. Vocea lui se aude fără cuvinte şi ca un croncănit. Înspăimântat de sunetul ei, se ghemuieşte, apoi aude o altă voce spunând, „Priveşte". E vocea tatălui său. Are impresia că şi mama lui, Rulag, e acolo, deşi nu o vede (nuşi aminteşte sub nici o formă chipul ei). I se pare că ea şi Palat sunt amândoi în patru labe în întunecimea de sub zid, că sunt mai masivi decât fiinţele umane şi de o formă diferită. Arată cu degetul, indicândui ceva pe pământ, în praful acru unde nu răsare niciodată nimic. E o piatră acolo. Neagră ca zidul, dar pe ea, ori în interiorul ei, se află un număr; la început i se pare că e un 5, apoi crede că e 1, după care înţelege despre ce este vorba: numărul primordial, care este atât unitate cât şi pluralitate. — Aceasta este piatra fundamentală! rosteşte o voce cunoscută, dragă, iar Shevek este cuprins de bucurie. Nu mai există nici un zid în umbre, iar el ştie că sa întors, că este din nou acasă. Ulterior, nu şia mai amintit detaliile acestui vis, dar nu a uitat revărsarea de bucurie copleşitoare. Nu mai cunoscuse până arunci aşa ceva. Atât de puternică era pentru el siguranţa permanenţei, ca o geană de lumină care străluceşte fără încetare, încât niciodată nu sa gândit la aceasta ca fiind ireală, deşi o trăise în vis. Atâta doar că, oricât de trainică era acolo, nu o mai putu redobândi nici prin dorul de ea şi nici printrun act de voinţă. Nu putea decât să şio amintească, trezinduse. Iar atunci când visa din nou zidul, aşa cum i se întâmpla de nenumărate ori, visele erau neinteresante şi fără finalizare.

Le venise ideea „închisorilor" din unele episoade din Viaţa lui Odo, pe care o citeau toţi aceia care preferaseră să lucreze în domeniul Istoriei. Erau multe neclarităţi în carte, iar Wide Plains nu avea pe nimeni care să cunoască suficientă istoric pentru a le explica. Dar, la vremea când au ajuns la anii petrecuţi de Odo în Fortul din Drio, conceptul de „închisoare" devenise de la sine i nţeles. Iar când un profesor de istorie itinerant a trecut prin oraş, acesta a dezvoltat subiectul cu reţinerea unui adult decent forţat să explice obscenităţi unor copii. Da, a spus el, închisoarea era locul unde Statul îi ducea pe oamenii care nu se supuneau Legilor sale. Dar de ce nu părăseau, pur şi simplu, locul acela? Nu aveau cum să plece, uşile erau încuiate. Încuiate? Ca uşile dintrun camion în mişcare, ca să nu cazi ? Stupid! Dar ce făceau tot timpul în interiorul unei singure încăperi? Nimic. Nu era nimic de făcut. Aţi văzut fotografii ale lui Odo în celula închisorii de la Drio, nu? Imaginea răbdării sfidătoare, capul cărunt plecat, mâinile împreunate, nemişcată în umbrele care o înconjurau. Uneori, prizonierii erau condamnaţi să muncească. Condamnaţi? În fine, asta înseamnă că un judecător – o persoană căruia i se conferise putere de către Lege – le
15

poruncea să presteze anumite forme de muncă fizică. Le poruncea? Şi dacă nu vroiau so facă? Ei bine, erau forţaţi; dacă nu munceau, erau bătuţi. Un fior de emoţie ia cuprins pe copiii carel ascultau, copii de unsprezecedoisprezece ani, dintre care nici unul nu fusese lovit vreodată şi care nu văzuseră vreo persoană lovită, cu excepţia cazurilor de mânie personală, imediată. Tirin a pus întrebarea care era pe buzele tuturor. — Vreţi să spuneţi că o mulţime de oameni băteau o singură persoană? — Da. — De ce nui opreau ceilalţi? — Gardienii aveau arme, prizonierii nu, a spus profesorul cu violenţa unuia obligat să povestească lucruri detestabile, fiind totodată jenat de aceasta. Simpla atracţie a perversităţii ia apropiat pe Tirin, Shevek şi alţi trei băieţi. Fetele erau eliminate din compania lor, nici ei nu puteau spune pentru care motiv. Tirin găsise o închisoare ideală, sub aripa de vest a centrului de instruire. Era un spaţiu suficient de mare pentru a adăposti o singură persoană şezând, ori culcată pe jos, formată din trei pereţi de fundaţie din beton şi partea inferioară a planşeului de deasupra; fundaţiile făcând parte dintro formă prefabricată, pardoseala alcătuia un tot cu pereţii, iar o placă grea de piatră ar fi închiso complet. Numai că uşa trebuia încuiată. Prin încercări repetate, au ajuns la concluzia că două proptele fixate între zidul din faţă şi lespedea de piatră ar închideo cu o finalitate uimitoare. Nimeni din interior nu ar putea deschide uşa aceea. — Ce facem cu lumina? — Nici un fel de lumină, a spus Tirin, care vorbea cu autoritate despre asemenea lucruri, deoarece imaginaţia sa îl transporta chiar în miezul lor, utilizând faptele de care dispunea, deşi în cazul acesta nu faptele îl conduceau la o asemenea siguranţă. La Fortul din Drio, a continuat el, îi lăsau pe prizonieri în întuneric. Ani de zile. — Măcar aer, interveni Shevek. Uşa asta se închide ca o cuplă de vid. Trebuie să aibă o gaură în ea. — Durează ore întregi să perforezi prin spuma de mare. Oricum, cine va sta în cutia asta suficient de mult pentru a rămâne fără aer? Îi răspunse un cor de voluntari şi solicitanţi. — Aţi înnebunit cu toţii, le răspunse Tirin, privindui batjocoritor. Cine doreşte cu adevărat să fie încuiat întrun loc ca acesta? Pentru ce? Fusese ideea lui să realizeze închisoarea şi asta îi ajungea. Nuşi dădea seama că unor oameni imaginaţia nu le este de ajuns; aceştia trebuie să pătrundă în celulă, trebuie să încerce să deschidă uşa care nu se deschide. — Eu vreau să văd cum este, spuse Kadagv, un băiat de doisprezece ani, cu toracele dezvoltat, serios, şi un aer dominator. — Foloseşteţi capul! răspunse Tirin pe un ton zeflemitor, dar ceilalţi îl sprijiniră pe Kadagv. Shevek aduse un burghiu de la atelier şi practicară un orificiu de doi centimetri prin „uşă" la înălţimea nasului. Toată treaba dură aproape o oră, aşa cum prevăzuse Tirin. — Cât timp vrei să stai înăuntru, Kad? O oră? — Uite ce este, răspunse Kadagv, dacă eu sunt prizonierul, atunci nu pot decide. Nu sunt liber. Voi trebuie să decideţi când sămi daţi drumul afară. — Aşa este, spuse Shevek, dezarmat de logica acestuia. — Nu poţi sta prea mult înăuntru, Kad. Vreau şi eu! spuse Gibesh, cel mai mic dintre ei. Prizonierul nu catadicsi nici un răspuns. Intră în celulă. Uşa fu ridicată şi aşezată la locul ei cu o bufnitură, proptelele fixate, toţi cei patru temniceri bătândule entuziasmaţi cu ciocanele. Se strânseră cu toţii în jurul orificiului de aerisire pentru aşi vedea prizonierul, dar pentru că nu era nici o lumină în închisoare cu excepţia celei provenite de la aerisire, nu zăriră nimic. — Nui consumaţi tot aerul nenorocitului! — Mai suflaţii nişte aer înăuntru! — Ba mai trăgeţii nişte vânturi! — Cât timp îi dăm? — O oră.
16

pe întuneric? răspunse Gibesh fără a fi în stare să explice în totalitate imaginaţia sa umoristică. cu chipurile lipsite de expresie. Kad. Kadagv era singur. Ar trebui să ajungă. Ceilalţi se strânseră în jurul lanternei. — Uite ce este.Pentru că te putem lovi cu picioarele în testicule. — Unde o să urineze? şopti Gibesh. Loveştemă. Împinseră înăuntru mâncarea şi apa. Ascultă. continuă el. — Şi dacăi vine să facă şi altceva? întrebă Gibesh. ci rolul îi juca pe ei. O săţi dăm un sac plin cu tot felul de chestii şi o să poţi rămâne în gaura aia cât îţi pofteşte inima. Înţelegi? Întoarcete! Mâinile pe cap! — De ce? — Vrei să te retragi? Kadagv îl înfruntă morocănos. spunând că îi e foame şi că nu e cine ştie ce: dormise mai tot timpul. ori alt vas cu apă.. Ieşi de acolo la fel de stăpân pe situaţie ca atunci când intrase. cuprins de încântare. Pentru că nu eşti liber. nemişcat în jurul lanternei. Erau cu toţii conştienţi că băiatul încuiat în celulă îi auzea râzând. în întuneric. eu am vrut să spun că mâine. — Nu poţi întreba de ce.ori poate se strivise de peretele din spate al celulei. iar tu nu poţi să reacţionezi. Asta e treaba cea mai ciudată dintre toate. Atitudinea lui de nobilă îndurare era de netolerat. în întuneric. replică Tirin cu o claritate sardonică. Băieţii mai mici reveniră cu nişte pâine de holum. — Lasă gura. teatrală. Tirin. Gib. te lăsăm închis toată noaptea. — Cât timp vreţi voi. în rolurile lor de gardieni. Eşti prizonier. eşti tu în stare să intri înapoi acolo fără să ştii când te vom elibera? — Desigur. eu vreau să fiu al doilea. Mergeţi la bucătărie şi cereţi resturi de mâncare şi mai aduceţi şi o sticlă. Nu mai jucau acum rolul cel nou. iar tu nu ai decât să suporţi şi nimeni nu te va ajuta. izbucnind brusc întrun râs ascuţit. răcnind până când li se tăie răsuflarea.. între zidurile masive de fundaţie ale clădirii. — În sfârşit. Tirin îl îmbrânci iar acesta se întinse pe jos cât era el de mare. tot mai vrei să mergi mai departe? — Desigur. Vorbeau pe când se apropiau. — De acord. întorcânduse către Kadagv. Pentru că dacă întrebi putem să te batem.. 17 . Toţi începură să râdă fără nici o explicaţie. un pepene şi o sticlă cu apă. Iar acum. interveni Shevek. Shevek şi Tirin nu scoaseră o vorbă.Intră acolo! spuse Tirin. îl corectă Kadagv..— Trei minute. — În pat. — Numi spune tu mie ce să fac. Tacăţi fleanca şi intră în celulă! În momentul în care Kadagv se întoarse pentru a executa ordinul. Prizonierul scoase un strigăt de surpriză sau durere şi se ridică masânduşi un deget care se zgâriase. le spuse Shevek celor doi băieţi mai mici. Shevek şi prizonierul se priveau unul pe altul formând un grup ciudat. — Cinci ani! — Mai sunt patru ore până la stingere. bă profitorule. După patru ceasuri au îndepărtat proptelele şi lau eliberat pe Kadagv. Tirin zâmbea cu aroganţă.. Stăteau nemişcaţi. siguranţa de sine a lui Kadagv trezindui pornirea satirică. — Fără mâncare? — Le dădeau mâncare prizonierilor.. Kadagv ridică din umeri. — Ai faceo din nou? îl provocă Tirin. — Dar vreau şi eu! — Bine. Ce face dacă nu vede. — Mă gândeam. apoi ridicară uşa şi o asigurară. dar tăcerea ciudată din dreptul celulei puse stăpânire pe ei imediat. — Nu. Nu ai replică. — Bineînţeles.

Shevek alergă la latrină. — Fii serios. răspunse Shevek. urmând a petrece două nopţi în închisoare. aceea este Luna!" Pământul nostru este Luna lor. altruist! Vreau să mă respect pe mine. Reveni în camera comună a căminului. epuizat.Trecuse de ora stingerii în căminul copiilor şi mulţi adulţi se culcaseră deja. deşi luminile erau încă aprinse din loc în loc prin domicilii. picioarele îl dureau. îl vedea pe Kadagv. culcat pe o parte. imperturbabil. făcu eforturi să le ascundă cu mâna. Adevărul? declamă Bedap şi căscă. spuse Shevek după un moment de tăcere. Nici unul dintre cei cinci băieţi nu a mai revenit vreodată la închisoarea de sub centrul de instruire. — Aproape treizeci de ore. În timp ce astupa şi nivela găurile de cuie din plăcile cu trei straturi de lemn de holum. dar mult mai rău. În celulă era mizerie. Nici un adult nu interveni. socotindule şi pe primele patru. de ai deranja pe alţii. cu excepţia lui Gibesh. cu privirile aţintite către Institut şi către Lună. plăcerea răutăţii pe cale de a fi comisă. Duhoarea care îl însoţea era de necrezut. către noi. — Cred că lam auzit pe Kadagv spunând ceva acolo. Din anumite cauze suferise de diaree. — Ciudat! exclamă Tirin. Shev. — Pe dracu. jucând leapşa pe culoare si printre paruri. între mici pâlcuri de holum ghimpos. Băieţii de unsprezece ani se înşiruiră în urma lor. un sentiment cum nu mai trăise niciodată. nu face pe sentimentalul cu noi! Nu deveni altruist! Lasăl să termine şi să se respecte pe sine la sfârşit. Spasmele nu îl lăsară un sfert de oră. Ori de câte ori privea în propriai conştiinţă. iar pe cămaşă avea pete de materii fecale. privind către Anarres. — Unde se află. spunânduşi: „Uite. Era dezgustător. care stătuse de gardă. se gândea în permanenţă la Kadagv. îl apostrofă Tirin. Când le văzu la lumina lanternei. interior şi malefic. Shevek scoase una din proptele. clipind din ochi la lumina lanternei. care sa lăudat o dată în faţa unor băieţi şi fete mai mari.Senzaţia lui de putere secretă îl făcu deodată să nu se simtă bine. Luna strălucea pe cerul înalt. După ce lau dus la baie să se spele. Shevek tresări de panică. dar nu arăta altfel decât de obicei. aşadar. Se aplecă mai mult decât necesar sub acoperişul nu prea înalt. Tirin îl cunoştea. Cu toate acestea. ori un sentiment asemănător. Tirin pe cealaltă. Băieţii o străbătură râzând şi strigânduse unul pe altul. numai că aceştia nu au înţeles. Se simţea deştept. stăpânit de un sentiment de putere în momentul în care nu răspunse la întrebare. mai citi ceva fizică şi se culcă devreme. — Destul de mult. apoi se ridică foarte încet şi ieşi afară. cu un aer neliniştit. Patru băieţi de cincisprezece ori şaisprezece ani şedeau pe o culme de deal. minciuna îi produse un şoc. pornind către centrul de instruire. Uşa închisorii se prăbuşi în afară cu un zgomot sec. Shevek schimbă o privire cu Tirin. continuă Tirin. la faptul că există oameni care stau pe deal. iar el a renunţat la subiect. atunci când Tirin răspunse calm că Kadagv trebuie să se fi alăturat altui grup în ziua aceea. se aplecă deasupra unui closet şi vomă. Kadagv zăcea pe pământ.. tremura tot. Nimeni nu vorbi prea mult. înăuntru. tumultul se stinse de la sine. Când au trecut ceilalţi. Comentarii ale celorlalţi trei cu privire la caracterul evident al observaţiei sale. înnebuniţi de plăcerea de a împărtăşi un secret. Tirin şi Shevek nu se culcară până târziu. Ajunseră la concluzia că însuşi Kadagv o dorise. Gibesh. — Cât a durat? întrebă Kadagv după ce sau târât afară de sub clădire şi se îndreptau către cămin. Se sculă. Strada era pustie. 18 . pe Urras. Ajuns acolo. — Nu mam gândit până acum. — Îi dăm drumul. deasupra Institutului Regional Nordic pentru Ştiinţe Nobile şi Materiale. Iar când supraveghetorul i se adresă. Treziră jumătate din copii. ori teamă. şlefuind apoi plăcile până la netezimea mătăsii. Grupul lor se întruni dupăamiaza la atelierul de reciclarea lemnului. acolo sus. ceva ca jena. se apropie de Shevek şi Tirin după cină. Nu mai pierdu vremea certânduse şi îl urmă. Nu mam gândit până acum. cu o voce cam ciudată. Se strecurară sub clădire. discutând în şoaptă pe patul lui Tirin. iar supraveghetorul îi întrebă unde este Kadagv. Nici unul nu a mai pomenit cândva de acest episod. până la celulă.. spuse Kadagv fără nici o convingere. îşi simţea urechile arzând. Luna noastră este Pământul lor.

Toţi încercaseră să se împerecheze cu fete. înţepenite şi ruginite. fiecăruia dintre ei. răspunse Bedap. Toate materialele despre Urras aflate la dispoziţia elevilor sunt identice. — E senin la nord. „Unii lângă alţii". ascultaţimă! Dacă a fost atât de rău arunci când au plecat Coloniştii. era aceeaşi. Tir? întrebă Shevek. la şapte sute de kilometri depărtare. oare. Tot asta fac. — Dacă filmele acelea ar fi vechi de o sută cincizeci de ani. în Naţiunea AIo" — aici interveneau nestematele pe ombilic – „femei întreţinute pentru utilizarea sexuală a clasei avute" – şi comentatorul folosea cuvintele iotice. nu vedeau decât fete. Calota nordică de gheaţă îi orbea. — Dar ce importanţă are? interveni Kvetur. dar dacă ar fi. Stau de vorbă cu urrasienii care deservesc navele ce sosesc pe Rachetodromul Anarres. unse cu ulei ale femeilor le revenise în minte. Dezgustătoare. dinaintea Colonizării. — Cât de vechi sunt filmele acelea? întrebă Tirin. — Înseamnă că cei din CPD pot fi informaţi. excrementale. acolo! încheie el. unii încercaseră să nu se mai împerecheze cu fete. Odonienii au plecat cu toţii şi au venit aici. Întradevăr. ca un balon uleios. Mai văzuseră cadavrele copiilor. opac. nu vorbim. aspru al unui copil mort. anunţase vocea comentatorului. Prezenţa femeilor era apăsătoare pentru toţi. în intimitate. protuberanţa maronie de colo.la o lecţie de istoria mişcării Odoniene. de ce nau murit? De ce nu sau prăbuşit societăţile lor avute? De ce ne temem chiar atât de mult? — Infestare. mâini fine întinzânduse după delicatesele stivuite lasciv în vase de argint. Aşa că probabil nu sa schimbat nimic. Nu ajutase la nimic. ori sunt contemporane? Nu ne spun niciodată. pe Anarres. Nu urmă decât tăcere." Primplan al cinei: buze moi mestecând şi zâmbind. Soare. goală. nu tocmai rotund. Indiferent de felul în care arată societatea lor. neagră. de unde am şti? Nu mergem acolo. Am aflat de Urras de când eram la creşă! Numi pasă dacă nu mai văd altă imagine a scârbavnicelor oraşe de pe Urras şi a unsuroaselor trupuri urrasiene! — Asta e problema! continuă Tirin cu satisfacţia celui care îşi urmăreşte linia logică. Li se părea că în ultima vreme lumea fusese plină de fete. — Cei din CPD ştiu. habar navem cum este viaţa pe Urras în zilele noastre. „Trupurile copiilor morţi de înfometare şi boală sunt arse pe plaje. — Suntem oare atât de firavi încât nu putem suporta puţină expunere? Oricum. în stare de veghe sau în somn. Datează. uscată.— În dealul pe care se întâmplă să şezi. stivuite ca deşeurile metalice. cu păr. În urmă cu trei zile. cu pietre nestemate în buric şi nici un pic de păr. ca şi ei. Fetele erau pretutindeni. răspunse Tirin. Eu nu spun că aşa e. nu pot fi cu bolnavi. imorale. Apoi o revenire la chipul orb. toţii 19 . Bedap vorbise rezonabil. nu există nici un fel de comunicare. cum de a continuat timp de un secol şi jumătate? Dacă erau atât de bolnavi. deoarece în pravică nu existau echivalente pentru nici unul din aceste cuvinte – „petrec toată ziua întinse pe nisip până când li se serveşte cina de către membri ai clasei neavute. bărbaţii turnând ulei peste acestea şi aprinzândule. Aşa trăiau pe Urras înainte de Revoluţia Odoniană. unii trebuie neapărat să fie decenţi. gradul de ameninţare pe care ei îl reprezintă faţă de noi. în vreme ce noi nu suntem. pe o plajă. Aceea e AIo. Oriunde priveau. Dar imaginea care se înfiripase în mintea băieţilor. Trebuie să fie informaţi pentru a ne menţine negoţul cu Urras şi pentru a cunoaşte. în disperare de cauză. — De unde ştim că tot asta fac? — Ce vrei să insinuezi. — Toţi stau tolăniţi la soare în pielea goală. comentase vocea aceea calmă. Sunt tot timpul informaţi. Pe plajele de la Tius. Cu toţii priviră mai departe la discul de peruzea strălucitor. dar răspunsul lui Tirin se dovedi tăios. acum lucrurile ar putea fi cu totul altfel pe Urras. — Informaţi! exclamă Kvetur. Dar. cu gura deschisă. „Foamete în provincia Bachifoil din Naţiunea Thu". remarcă Kvetur. Urcaseră dealul pentru companie masculină. la o zi după faza sa plină. spuse Shevek.văzuseră cu toţii aceeaşi prezentare vizuală iar imaginea nestematelor sclipitoare pe adâncitura trupurilor bronzate. irizat. totodată.

ar însemna să ne pierdem libertatea. vă întreb. — Nu. Ar fi bine să ştim că totuşi cunoaştem 20 .. nu poţi părăsi pielea lui Tirin. poate doar unei părţi dintre noi? Nu cumva ceea ce doreşte să prevină CPDul este nu doar ca unii dintre ei să vină la noi. ori near face – cum se spune?. surprins. —Cine şiar dori vreodată să meargă pe Urras? întrebă el. În sfârşit. Dar.. le plăcea alergarea sprintenă a minţii neîncătuşate pe cărările posibilităţii. Pentru a vedea cum arată un cal! — Asta e o copilărie! Există viaţă si în alte sisteme solare. de ce ni se predă? Nu cumva pentru că dacă am şti cum este Urras în realitate am ajunge să ne placă.Vrei să spui că CPDul şi sindicatul aprovizionării învăţământului ne mint în legătură cu Urras? întrebă Bedap muşcânduşi degetul cel mare. temeţivă de Urras. — Bineînţeles. doar opţiunea falsă de supunere în faţa legii. Ţiar place să încerci să fii altcineva pentru a vedea cum este. Dar de ce săi urâm? Ura nu e funcţională. Atunci când eşti Tirin. Kvet a ziso. nici un fel de alegere. Era tulburat. cu faţa lată.Pentru ce? — Pentru a afla cum este o altă lume. interveni Kvetur arătând cu mâna spre cerul luminat de lună. guverne. urâţi Urras. Şi de îndată ce au să se descotorosească de noi. grele ca piatra. mai devreme. le plăcea să conteste ceea ce era necontestat. de unde ştim că societatea lor este bolnavă? -. ori poliţie? Nici una. Nu pot vorbi şi eu? Problema cu tine. Discutau pentru că le plăcea dezbaterea. o mie de milioane. — Interzice? Cuvânt neorganic. pentru că nu a mai rămas nimeni care săi împiedice so facă. Dar ni se interzice. A o evita. Ordinea nu înseamnă „ordine". pentru Kvetur. părând răzbunat. Nu părăsim Anarres pentru că noi suntem Anarres. sar cuveni săi ajutăm.Chiar şi aici oamenii se deosebesc. de natura noastră ca odonieni. crezi că ar veni ca prieteni şi fraţi? Ei.. minţile lor erau deja disciplinate către limpezimea ştiinţei şi nu aveau decât şaisprezece ani. cu nasul cârn. este că tu nu spui niciodată nimic până când nu aduni un camion plin cu argumente afurisite.Iată cum neau tratat pe noi odonienii! — Doar neau dat Luna lor. Pur şi simplu.. Şi cei cu asta? Am avut norocul să ne naştem aici! — Dacă noi suntem mai buni decât oricare altă societate umană. albăstruie. iar apoi le răstorni pe toate şi nici nu te uiţi la cadavrul sângerând. nu? — Da.. — De ce nu? întrebă Kvetur. Sunt de acord că este probabil înţelept să ne temem de Urras. Cine interzice? Exteriorizezi funcţia integrativă însăşi. un tânăr solid. insistă Bedap. sunteţi opriţi de la asta prin forţă? Care forţă? Care legi. Shevek se trase înapoi. chiar şi o celulă sănătoasă este condamnată.. ci ca unii dintre noi să dorească să ajungă acolo? — Să ajungă pe Urras? întrebă Shevek. ori nesupunerea urmată de pedeapsă? Chiar aţi vrea să trăiţi întro închisoare? — Ba pe dracu'.. strivit sub mormanul acela. pentru a munci în mină pentru ei! — Bine. Este natura ta să fii Tirin şi a mea să fiu Shevek şi natura noastră colectivă să fim odonieni. Chiar var place să trăiţi întro societate unde naţi avea nici un fel de libertate. este vorba despre propria noastră fiinţă. spuse Shevek aplecânduse în faţă şi vorbind cu patimă. dar nu poţi. problema ridicată de Tir rămâne. dar Bedap. nu? Suntem noi toţi odonieni perfecţi? Uitaţivă la mucosul ăla de Pesus! — Dar. poţi dovedi orice folosind analogia asta şi o ştii prea bine. răspunzători unul pentru celălalt. întrun organism bolnav. măcar o parte din Urras. pentru a ne împiedeca să distrugem statele lor profitoare şi să instaurăm acolo societatea cea dreaptă. continuă săşi roadă unghia de la degetul cel mare şi spuse: — Cu toate acestea.. întorcând spre ei chipul său măsliniu. aşa cum încetase. Iar această responsabilitate este libertatea noastră. care e cuvântul? – sclavii lor. pariez că vor începe săşi organizeze guverne şi armate mai repede ca niciodată. vizibil în lumina puternică. în nici un caz. iar noi douăzeci de milioane? Near elimina. Shev. Dacă am deschide Rachetodromul pentru ei. Dar voi ştiţi ce n-i se spune? întrebă Tirin. a lunii. acum un minut. El a recepţionat mesajul: detestaţi Urras. Dar în acel moment pentru Shevek plăcerea argumentaţiei încetase.. Am spus că noi nu ştim decât ce ni se spune. Aşa se spune. Erau inteligenţi.

21 . formând dealuri. Cândva. era murdară şi îmbâcsită de praf. Faţa ei mare. praful acela se aflase. — Am crescut în sudest. Tadde era miner. Împădurirea Litoralului Tamaenian de Vest a fost una dintre marile acţiuni ale decadei a cincisprezecea a Colonizării. bogat şi negru. mai ales influenţa Reversibilităţii Cauzale asupra manierei lui Odo de a aborda problema scopurilor şi mijloacelor. — Care mineri? — Cum. iar acum. E un cântec al minerilor. duşmanul şi misiunea lor. angajând aproape optsprezece mii de oameni pe o perioadă de peste doi ani. In interior şi spre apus. rostit cu glas tare. mătăsoasă. Milenii de secetă distruseseră arborii şi uscaseră solul. plină de seninătate şi măreţie. Încă mai păstrează unele sărbători şi cântece proprii.. Iar fi plăcut să scrie o lucrare în care să prezinte relaţia dintre ideile lui Odo şi fizica temporală. Gimar zâmbi. Of. sar putea să fie din nou la fel. Emana un miros puternic şi atrăgător de sudoare. dar ea cine e? — Nu ştiu. În coloniile Proiectului toată lumea tuşea în timpul nopţii. planta dominantă. După munca lor îndelungată. — În solidaritate. tacit al gândirii odoniene. terenul arabil era o simplă fâşie dea lungul mării. oferind condiţii de viaţă multor comunităţi de pescari şi agricultori. Deşi lungile zone litorale din sudest erau fertile. iar Bedap. Ziua. Dar colonia era la cincisprezece kilometri de plajă şi nu aveau decât praf în care să înoate. Din piatră scoate ea frunzişul verde. Aşa se spune în cântec. Era un bărbat în colonie al cărui nume. — Toţi puţim. era în concordanţă cu principiul Reversibilităţii Cauzale. planeta era nelocuită cu excepţia câtorva aşezări miniere izolate. un element intim. la umbra arborilor. îşi spunea Shevek. speranţa lor. omniprezentă de pe Anarres. Era regiunea numită „Pulberea". pe câmpiile nesfârşite ale regiunii de sudvest. Din miez de stâncă apa curgătoare. Oare nu asta facem noi aici? Scoatem frunzişul verde din stânci! — Sună cam religios. semăna cu al lui Shevek: Shevet. la fel de delicate şi sterile ca orice dună de nisip. — Cine face toate astea? Cine e ea? întrebă Shevek. Climatul actual era mai cald şi mai uscat. Dar la numai optsprezece ani nu ştia suficient pentru a scrie o asemenea lucrare şi niciodată nu va şti destul dacă nu va reveni cât mai curând la fizică. tuşeau mai puţin. Aceasta... în seara fierbinte când se întorceau la colonie peste câmp. Inamicul lor era praful – materialul acela fin. ignorat de şcoala de fizică secvenţială – de altfel respectată pe Anarres – rămânând. Mineri în aur. — Tu şi cuvintele tale grele din cărţi! Nu e decât un cântec. — Cum cine. placid. minunată dovadă a improbabilităţii realului. Gimar fredona întotdeauna melodia aceea. Simt că put! — Şi eu put. — Cine îţi închipui că ne minte? întrebă Shevek. frate? Cine altcineva decât noi înşine? Planeta soră îşi trimitea lumina asupra lor. cântă cuvintele cu voce tare.tot adevărul despre Urras. nu ştii? Oamenii care deja se aflau aici atunci când au venit Coloniştii. totuşi. îi înfruntă privirea. Anarresienii sperau să refacă fertilitatea acestui pământ agitat prin replantarea pădurii. erau prea ocupaţi pentru a tuşi. — Bine.. mil cânta când eram mică. transformândul întro pulbere fină care se ridica la fiecare adiere. uscat care bloca gâtul şi plămânii. răspunse ea. plecând din nenorocita aceea de Pulbere. mineri în cositor. aş vrea să ajungem mai repede la colonie şi să fac o baie. Acolo unde sunt minerii. În timpul erei geologice anterioare Pulberea fusese o pădure imensă de holumi.

să gândească. — Tu? — Nam cunoscut niciodată pe nimeni cu adevărat. El era cel lucrat. ştia că e rezervată. neconsolat. El nu lucra. Tirin şi Rovab. De fapt. osos. — Nu sunt de acord! spuse el după o vreme. dar de fapt erau nonsensuri. odată ce descoperise că le poate formula în minte pe când săpa gropi în stâncă cu un hârleţ anost în timpul unei furtuni de praf.Când era strigat unul din ei. Oare ce poţi împărţi mai mult decât întreaga ta fiinţă. un băiat înalt. Shevek simţea un fel de afinitate pentru acest om. aspru şi pedant. să împărţi e bine. după cină. Sa întors acasă. mulţi dintre ei o puteau face chiar mai bine decât el. aceştia ar fi trebuit să vină ca voluntari. nu ar trebui solicitaţi la asemenea proiecte şi mobilizări. Să posezi e rău. Ei nu fuseseră repartizaţi. — Credeam că suntem prieteni. răspunse ea. Era o fată rezervată. datorită acestei asemănări întâmplătoare. Lucrau. — Vino cu mine astăseară.. la un nenorocit de proiect de plantat pomi. întreaga ta viaţă. Dar aici era vorba de fiecare zi. Gimar. De câteva ori îl văzuse pe Shevet urmărindul cu privirea. exceptând ecuaţia sau formula filozofică pe care o mascau. Fusese mândru de forţa lui şi întotdeauna se oferise voluntar la „corvezi" atunci când îi venea rândul odată la zece zile. Odată scrise. dar pe foarte mulţi nu îi interesa unde erau repartizaţi şi schimbau tot timpul serviciul. nu. Shevek expedia adesea astfel de ghicitori. nu găsea satisfacţie decât scriindule prietenilor săi. — Ai fi putut să spui! spuse Shevek înroşinduse. privindul cu atâta surprindere încât Shevek continuă cu o oarecare demnitate a durerii. Până şi cei mai tineri ca el îl tratau ca pe un copil. Tirin ia răspuns de câteva ori. Ecuaţiile lui Shevek şi Rovab erau autentice. chiar în momentul în care începeau cercetarea independentă. câteva fărâme pentru el. Scrisorile lui Tirin erau foarte amuzante şi ar fi convins pe oricine că se referă la emoţii şi evenimente reale. Rovab numai o dată. de exemplu. — Bine. La început. mai spuse ea privindul cu atâta regret încât el insistă cu o oarecare speranţă. Funcţia lor centrală nu era irosită. cu palmele prinse între genunchi. opt ore pe zi. Îmi pare rău. Oamenii care aleseseră să lucreze în domenii esenţial funcţionale. împreună – câtă satisfacţie îţi oferă! Unii dintre tovarăşii de lucru erau întradevăr oameni formidabili. nefinisat. câteva pentru alţii. Dispreţuitor şi nemulţumit. făceau ceea ce doreau să facă. Primele decade ale lui Shevek la proiectul de împădurire fuseseră petrecute întro stare de repulsie tăcută şi epuizare. Dar nimeni la Institut nu ştia cât de nefericit era Shevek. oare. răspundea celălalt.. fără ca vreun gând săi treacă prin minte. nu mia trecut prin minte. — Cred că parteneriatul pe viaţă este cu adevărat împotriva eticii odoniene. Sunt complet 22 . spuse Shevek. o relaţie mult mai deosebită decât aceea de frăţie. capul îi cădea pe pernă şi dormea ca un bolovan până în zori. Orice prost poate face o treabă ca asta. în praf şi arşiţă. Shev. frumuseţea ei musculară îl mirase. — Nu. un set de echivalenţe verbale pentru simboluri speciale ale fizicii temporale. Pe tovarăşii săi de lucru îi găsea stupizi şi neciopliţi. Încă nuşi vorbiseră. — Doar nu crezi că. acestea păreau a avea sens ca mesaje. Nu e. ca fizica. dar acum era el însuşi suficient de puternic pentru a o dori. iar în momentul în care intra în cortul dormitor. Este ciudat totuşi cât de mândru te simţi pentru lucruri făcute în felul acesta – de toţi. întrun cod pe carel puseseră la punct la Institut. — Atunci? — Sunt cuplată. Nu poţi menţine un parteneriat în felul acesta. — O. — Rahat! exclamă Gimar cu vocea ei blândă. dar fizica pe care o conţineau era dubioasă. Iată de ce nu team înţeles. — Suntem. cu capul plecat. toate nopţile şi toate zilele? El stătea aşa. Toată ziua aştepta nerăbdător seara când putea rămâne singur. imoral să prestezi o activitate care nu îţi place? Treaba era necesară. Gimar.

dar asta nu mai era o confruntare verbală. sa apropiat de el aşa cum făcuse şi Shevek atunci când plecase de lângă foc. foarte slabă. — De ce te încrunţi? îl întrebă Beshun. Iar în momentul în care a făcuto. cu excepţia orei dinaintea apusului. decât a lui. Acum îi răspunse cu aceeaşi monedă. Din piatră scoate ea frunzişul verde. Torul era uşor acum. dacă nu îţi place. Nu şia mai amintit cea spus ea.. Chestia asta este pentru. cu alţi băieţi şi fete. Cu toată bunătatea ei. Se vedea ce făcuseră. nu trecuse niciodată mai departe de plăcerea pe care o presupunea totul. Shev. Cu timiditate. în praful cald. unde cele două trupuri care se străduiesc să se unească anihilează. avusese experienţe sexuale fără nici un fel de restricţii. îl tachinase. la lumina stelelor. iar el acceptase darul. aşa că nu era treaba nimănui.. răspunse omul. nici atraşi de simpla violenţă. Shevet îi dăduse ceea ce avea de oferit. spuse el. nu dintro sfioşenie sexuală. O fată. Au plantat pomişorii în pulbere. dar fără animozitate. iar buza lovită încă nu i se vindecase. Era darul ei. depăşind timpul. după cină. Gimar fusese expediată înapoi de unde venise cu mult timp în urmă. care de curând se alăturase grupului său de lucru. În ochii lui Shevek au apărut lacrimi.. în sudvest. de vreo treizeci de ani. dar până la urmă se văzu învins.. Ar fi o prostie din partea mea să mă gândesc la un parteneriat. Era o idee de verde. nu la mai putut deosebi de alte daruri. Era un bărbat bine făcut. Au ovaţionat. au văzut că este o luptă corectă dar lipsită de interes şi şiau continuat drumul. Ca toţi copiii de pe Anarres. iar el răspunsese cu simplitate şi de data aceasta. Nu voi putea niciodată.. având braţele mai lungi şi mai multă energie decât se aştepta adversarul său. pe lângă alte focuri. Cautăţi alt nume. un văl de viaţă. respingerea este respingere.. Întotdeauna miam dorit săi trag o bătaie zdravănă unuia ca tine. — Să nu mă faci tu pe mine profitor! răspunse Shevek. — Odo însăşi. Pe terenul mort se depusese. Când îşi reveni. Câţiva trecători sau oprit să privească.. Gimar îşi puse mâna pe umărul său. — Schimbăţi tu numele. Nici nu îi spuse că e la fel cu atâţia alţii.. În noaptea aceea sau dus pe câmp iar ea ia oferit libertatea cărnii. agresivitatea aceasta înfumurată lar fi surprins pe Shevek. mii de puieţi crescuţi în Munţii Verzi. nici neputinţă. Shevek nu striga după ajutor. femeile au impresia că te posedă. ridicânduse deasupra eului. au cântat. frumos. limita ploilor. foarte delicat. Vremea era foarte fierbinte. deşi multă vreme nul cântărise şi nici nui apreciase natura. clipa însăşi. — Mam plictisit să tot fiu confundat cu tine. în strădaniile lor. Lucra acum întro echipă de plantare. — Femeile. o altă etapă în maturizarea sa. iar el la acceptat. Mai de mult. datorită prafului care irita orice rană. Atunci când au terminat. Se alese cu un ţiuit în urechea dreaptă pentru câteva zile şi o buză spartă care se vindecă greu. La mai văzut de la depărtare. spuse Vokep în garajul camioanelor de la Tin Ore. atât de uşor şi de plăcut afară. Shevek îl doborî dintro lovitură. cele cincizeci de echipe care lucraseră al doilea an al proiectului au plecat în camioanele joase. El şi Shevet nu şiau mai vorbit niciodată. îi spuse ea. albit de praf. acolo unde nu există nici răutate. Nu urmă nici un fel de răcoare. pentru fiinţe umane. Nici o femeie nu poate fi un adevărat odonian. îşi spuse el. dar şi el şi ei fuseseră copii. au strigat de la un camion la altul. Nu îl îmbărbătă. iar zilele erau lungi şi fierbinţi şi luminoase. Indiferent de cuvinte. pe curbele palide şi terasele deşertului. Beshun.izolat. îl conduse în centrul sexualităţii. unde ploua până la patruzeci de uncii pe an. zăcea pe spate pe terenul negru dintre două corturi. făcânduşi loc lângă el o dată cu zdruncinăturile camionului şi plimbânduşi mâna pe braţul său puternic. Nu se simţeau nici revoltaţi. Camioanele veniseră din nordest pline cu pomişori. — Nu voi mai întâlni pe nimeni ca tine. 23 . expertă a desfătărilor. privind în urmă pe măsură ce se îndepărtau.. — Eşti unul dintre profitorii aceia mărunţi care merg la şcoală pentru a rămâne cu mâinile curate. şi pulberea mirosea ca trupul ei. Nu mă pot încadra. supărat. Omul pe nume Shevet se apropie de Shevek întro scară. Nu te voi uita niciodată. Shevek plecă de lângă ea cu sufletul schilodit.

cum ar fi „a se împerechea". în prima sa izbucnire de pasiune sexuală adultă. Atinge şi fugi. Nu vor renunţa. simţise că o „are" pe Beshun. — Păcătoasă afirmaţie cu privire la jumătate din rasa umană! exclamă Shevek. de parcă ar fi putut trăi măcar o jumătate de an cu un singur bărbat! Limba pe care o vorbea Shevek. Şi de ce şiar dori? Ea. domiciliile. propria lor relaţie cu un bărbat se reduce la posesie.— Teorie. îi spuse el lui Vokep. Naşterea copiilor. în drum spre Abbenay. frate. acordânduse numai cu un subiect la plural. aşteptând împreună cu un tovarăş de călătorie în garajul de la Tin Ore. Cu siguranţă. un chimist agricol cu faţa prelungă. lipicioasă. ca o circumnavigaţie în jurul globului. Shevek zâmbi şi îşi bău sucul de fructe. Beshun se omorâse plângând atunci când îl expediaseră înapoi. întrebânduse dacă Vokep are dreptate. ştia acest lucru. se zbătuse şi suspinase şi încercase săl facă săi spună că nu poate trăi fără ea. Toate femeile sunt proprietariene. trebuie să se reîntoarcă. tot aşa cum nu te mai poţi reîntoarce acasă. căminele.t" şi care avea şi o utilizare secundară similară ca înjurătură. Era o bucurie să revină la Institutul Regional. Se întâmplase. — Ştii. chiar dacă el însuşi nu se va mai întoarce. singura pe care o cunoştea. nu sunt de acord. atelierele. că întradevăr. înfrânt. Ceea ce vrea o femeie este proprietatea. dacă nar fi nutrit siguranţa profundă că întoarcerea este posibilă. doar pe jumătate suficient. A pleca nu era suficient pentru el.. Mai mult ca sigur că nu sar fi angajat în acea acţiune de ani de zile. Nu te lăsa niciodată posedat! încheie el suspinând. nu putea fi tradus decât printrun verb neutru. dar nu va mai fi prins nepregătit a doua oară. — Crezi că în privinţa asta sunt deosebite de bărbaţi? — Cunosc. în nordvest. laboratoarele unde locuise de la vârsta de treisprezece ani. fusese aceea care îl eliberase. Dar nici unul nu avusese dreptate. În pravică nu avea nici un sens dacă un bărbat afirma că a „avut" o femeie. Ştia aceasta. îşi spunea el. prin libertatea ei. întruna din nopţile acelea sub lumina stelelor. Cuvântul cel mai apropiat ca înţeles de „f. la optsprezece ani. era specific: însemna viol. — Din cauza copiilor. Întotdeauna va fi unul dintre aceia pentru care întoarcerea este la fel de importantă ca şi plecarea. Dar în cazul majorităţii femeilor. Acest cadru de cuvinte nu putea conţine – mai mult decât altele – totalitatea experienţei. Ceea ce doreşte un bărbat este libertatea. clasele. Nuţi dă drumul să pleci decât dacă te negociază pentru altceva. Cred că bărbaţii trebuie să înveţe cel mai mult să fie anarhişti. Propriul său trup. acestea sunt întotdeauna excepţii. chiar natura călătoriei. Le transformă în proprietariene. Nu se va mai întâmpla niciodată. iar Beshun. nu ceea ce făcea. răspunse Vokep dând din cap. Nu poţi merge de două ori la acelaşi râu. Înfrângerea şi supunerea aveau doza lor de extaz. din această acceptare a 24 . îi posedase şi pe el şi pe ea. deşi nu era prea sigur care era aceea. că o posedă. Însemna ceva făcut de doi oameni. nu? Oricum. asta e regula. era însăşi baza concepţiei sale despre lume. Dar totul se terminase. Întro asemenea tendinţă era pesemne ascunsă natura imensei explorări pe care avea so întreprindă până la extremele comprehensibilului. Parteneri. grădinilebucătării. în faţa unui pahar cu o băutură de fructe dulce. Iar ea îşi închipuise că îl posedă. să vadă dealurile nu prea înalte peticite cu arbuşti de holum cu frunzele de culoarea bronzului. — Nu mă voi lăsa! promise el. cu tot sentimentalismul ei. În cele din urmă îl sărutase de despărţire şi îi dăduse voie să plece. presupune întoarcerea. Femeile nu trebuie să înveţe. insistând că nici ea nu poate trăi fără el şi că trebuie să fie neapărat parteneri. A poseda ori a fi posedat. pentru o ocazie de a merge spre nord cu vreun convoi. Şi nici un fel de viaţă sexuală după ce a fost ucis Asieo. Totuşi. Nu îl posedase. nu dispunea de nici un fel de expresii proprietariene privitoare la actul sexual. ori avea o persoană. doborât. iar Shevek era conştient de zona rămasă în afară. Nu avea cum să se mai întâmple. Se vor mai întâmpla multe. Poate că nici Beshun nu va dori alte bucurii mai presus de acestea. în Pulbere.. Verbul obişnuit.

se îmbujoră. ori un mare devotament îi puteau rezista.efemerului şia dezvoltat el ampla sa teorie. privind cu insistenţă" petecul de hârtie. se afla o singură ecuaţie: ts/2(R) = 0 Shevek îşi puse palmele pe masă şi se sprijini pe ele cu toată greutatea. spuse el. Unele dintre fete ţinuseră pasul cu el. la fel ca. Băieţii de vârsta lui Shevek păreau ancoraţi în extremitatea unei copilării care se subţia şi se diminua încetul cu încetul. în sudest. deci. Erau superintelectuale. îi veniseră unele idei. Adevărul este că nu dorea. ai fi crezut că el este acela care a inventat împerecherea. El avea nouăsprezece ani. În momentul acela nu ea era aceea care coordona programa de fizică. că personalitatea sa blândă. Cu toate acestea. În anul trecut. deoarece toate funcţiile administrative se roteau anual între cei douăzeci de repartizaţi permanent. îi spuse ea lui Shevek în stilul ei abrupt. Lipsa oricăror constrângeri şi manifestări ale autorităţii scotea în evidenţă esenţa. nu sosise încă momentul. accepta adulaţia unui băiat mai mic decât el. nu una sterilă. ca Rovab. Nici o prietenie nu dura prea mult. se ţinea departe de orice în afară de relaţii întâmplătoare cu fetele. se transformaseră în femei. Pe acesta. argintat de părul frumos. să revină cât mai aproape de casa pe care o avusese ori şio dorise. Ochii îi erau curaţi. Pe fiziciană principală de la Institut o chema Mitis. Femeia îl urmărea cu un sentiment de compasiune şi admiraţie. Niciodată nu ia trecut prin minte că rezerva pe care o constata la Bedap şi Tirin ar fi putut constitui un răspuns. prietenoase şi independente. iar urechile i se 25 . Fetele doreau săşi termine pregătirea şi să înceapă propria activitate de cercetare. niciodată foarte energic pe plan sexual. exista un fel de spaţiu psihologic liber. ori chiar îl depăşiseră. Mâna sa găsi un creion pe masă şi începu să scrie pe fragmentul de hârtie. după ce se obişnuise cu munca fizică neîntreruptă şi încetase aşi mai irosi creierul cu mesaje codificate şi sperma în vise erotice. Acum era liber să prelucreze aceste idei pentru a vedea dacă au vreo valoare sau nu. făcândui limpezi ca apa. de fapt. deoarece pentru moment nu mai dorea nici un fel de altă aventură sexuală. Se bucura de izolare din tot sufletul. Pe măsură ce scria. În realitate. Doreau o relaţie matură. tuns scurt. dispunea de timp suficient. în care ceea ce este cel mai schimbător este şi cel mai plin de eternitate. lipsa mulţimilor în jurul unui vârf de munte. Atâta doar că îşi găsi amicii de acolo cam nematurizaţi. Bedap. Aceştia erau oamenii autorităţii inerente. ori în camerele comune ale căminelor se comportau ca bune colege şi nimic altceva. Mitis cincizeci şi cinci. dar toate legăturile lui erau cu fete de cincisprezece ori şaisprezece ani. unii împăraţi chiar că poartă haine noi. Fetele erau tovarăşe bune. Era evident că fetele cele mai inteligente. dar nu încă. la Abbenay. până şi Tirin era mult prea preocupat de propriai persoană şi capricios – mai ales în ultima vreme – pentru a reînnoda vechea legătură. devenise ironic şi secretos. atâta vreme cât înţelegi că „acasă" este locul unde nai mai fost niciodată. evident un colţ rupt dintro coală mai mare. Nu păreau dispuse a se dedica nici muncii nici sexului. Shevek se simţea îndepărtat de la prietenia acestuia. care avea o slăbiciune idealisthomosexuală pentru el. Întotdeauna. în laboratoare şi echipe de lucru. Vrei să vezi răspunsul? Împinse către el peste masă un petec de hârtie mototolit. chipul său decolorat. afirmă Teoria Temporală Generală. Dacăl ascultai pe Tirin vorbind. Doar că nu mai erau mulţumite cu experimentările sexuale adolescentine. ocolindule ruşinat pe cele de vârsta lui. dacă Shevek ar fi dorito. iar asta îi era de ajuns. avea altele de făcut. camaraderesc. sau săşi găsească postul dorit înainte de a da naştere unui copil. dar deja formidabil de ermetică şiar putea alcătui propria sa ambianţă căreia numai o mare forţă. Poţi merge din nou acasă. tot ceea ce observa era că. Se bucura. mâzgălită cu caractere mici. Nu părea a lua nimic în serios. iar relaţia ta cu râul. în jurul ei. — Iată ce lipseşte. în sfârşit. Acolo. erau la fel de nepăsătoare şi prudente. iar lumina de la fereastră îi umplea. precum şi relaţia râului cu tine şi cu sine se dovedeşte deodată a fi mult mai complexă şi mai liniştitoare decât o simplă lipsă de identitate. dar lucra acolo de treizeci de ani şi dintre toţi avea mintea cea mai deschisă. — Am expediat lucrarea ta despre Frecvenţa Relativă lui Sabul. evoluase destul de mult.

„Comparaţimă. ochii ei negri fulgerând parcă de mânie. Tirin. vorbirea idiomatică le evita. Copiii mici ar putea spune „mama mea". Ştii. unora le veni rău. Shevek o privi fără expresie. va dori ca tu să mergi acolo. comparaţimă. la care ţinea foarte mult. nu ştiu nimic în defavoarea lui. spuse el. La treabă! adăugă ea şi apoi ieşi pentru că un grup de studenţi o aşteptau în laborator. „Bani! Bani! De ce numi daţi nici un ban? Nu aveţi? Mincinoşilor! Propietarişti împuţiţi! Profitorilor! Uitaţivă la toată mâncarea asta. — Aşa mam gândit şi eu. pătrăţele ardeiate care să meargă cu peştele afumat. dar pe Shevek îl surprinse energia consumată pentru aceasta. Puterea se concentrează întrun centru. Shevek privi spre petecul de hârtie mâzgălită. Se interpretară scenete umoristice şi alte momente vesele. Să nu te laşi niciodată amăgit de falsul egalitarism. Culoarea lui Shevek reveni la normal. Cui îi pasă? Priviţi ce trup frumos. înotând în grăsime. Menţinete liber. Mulţi dintre ei trebuie să fi economisit pentru această petrecere alocaţiile lor zilnice cu mai multe zile înainte. altele improvizate. — De ce ai trimis lucrarea lui Sabul. Mitis se furişă de cealaltă parte a mesei pentru a se aşeza. „Vei fi omul lui". săraţi. Cum aţi căpătato. te va pune la treabă serios. — Pot să termin asta întro zidouă. Doar no să iroseşti o minte ca a ta în deşert! continuă Mitis cu o pasiune neaşteptată. dacă nu aveţi nici un ban?" Apoi. „Daţimi bani". se oferă pe sine de vânzare. — Comparaţimă. avea o sonoritate ciudată.. creveţi mici. scuturânduşi mâna pe sub nasul lor. sub pretexte din cele mai mărunte. — Ai treabă. fructe conservate din regiunea Keran. 26 . — Vrei să mergi? — Încă nu. cumpăraţimă. Petrecerile erau frecvente. Urmă o pauză. crocanţi.. Cu toate acestea. Mai erau băuturi dulci. Formele de singular ale pronumelui posesiv în limba pravică erau folosite mai ales pentru accentuare. Eu nu am reuşit. grămezi de cartofi prăjiţi. toată lumea se înveseli grozav. se jeluieşte el. zâmbind. ceilalţi studenţi au organizat o petrecere în cinstea lui. Cerşetorul – unul dintre cuvintele iotice pe care toţi le învăţaseră la istorie. am vrut să vadă cu ce te ocupi. — Dar nu se zice comparaţi. În seara în care a plecat la Abbenay. îmbrăcat întro adunătură de zdrenţe din bena de reciclare. — Mam gândit că şiar putea da seama unde ăi greşit. se plimbă printre ei în chip de Sărmanul Urrasian. Avea probleme circulatorii la picioare şi simţea nevoia să şadă. Mâncarea grea. — Sabul vrea să vadă rezultatele după ce o rezolvi. Nu după multă vreme avea să înţeleagă ce îi spusese Mitis cu adevărat. în loc de „mă doare mâna" spuneau „mâna doare" şi aşa mai departe.. Afirmaţia lui Mitis. Pentru a spune „acest lucru este al meu şi acela este al tău" în pravică spuneai „eu folosesc lucrul acesta iar tu îl foloseşti pe acela". îngrijorată. Tulburat. dar curând învăţau să spună „mama". mişcarea ei îl deranjă pe Shevek. întrebânduse de ce este atât de izbutită. Pe mese erau cantităţi incredibile de mâncare. la Abbenay. Dar trebuie să fii liber pentru a găsi calea pe care vrei so urmezi. la Abbenay. nu ştia că el îi influenţează şi nu avea nici cea mai mică idee că ei ţin la el. nul doriţi? fredonă Tirin. gogoşi dulci. Vei lucra cu Sabul. Comanda pentru produse de patiserie fusese atât de mare încât brutarul cantinei dăduse frâu liber imaginaţiei sale şi preparase delicii necunoscute până atunci: napolitane condimentate. Tânărul nui răspunse. doar pentru câţiva bănuţi!" se tânguieşte el. Pentru cărţile şi pentru oamenii pe care îi vei găsi acolo. plăcerea de a completa mental golurile dândui un aer radios. Cuvântul este cumpăraţi. cu toate golurile pe care le conţinea? întrebă el. Tu vei merge în acel centru. Nul cunosc prea bine pe Sabul.înroşiră. Mai stai aici un trimestru. Apoi. îl corectă Rovab. Îi adresă o privire rece. dar nu uita: vei fi omul său. şi din abundenţă era ameţitoare. Se gândi că Mitis îi spusese să se grăbească şi săşi corecteze ecuaţiile. Neinfluenţat de alţii. spuse Mitis. apoi pleacă! Şi ai grijă.. Shevek. E bun. unele pregătite. Este de datoria ta să cauţi maibinele. iar el deveni din nou conştient de prezenţa lui Mitis. Dar trebuie neapărat să mergi.

se îndreptară spre cămine şi în final un grup restrâns rămase printre paharele goale. Toţi. interveni Bedap dând din cap. Iubirea nu este decât una dintre căi şi poate merge în direcţie greşită şi eşua. — Realitatea vieţii este în iubire. Mie teamă de viaţă! Există momente când. încă doi băieţi şi trei fete. Erau prezenţi Tirin şi Shevek. Dacă în loc de a se teme de ea. O cunoşti ca fiind adevărul. O vom face. Durerea nu greşeşte niciodată. depăşi! Există ceva dincolo de suferinţă. Iubirea este adevărata condiţie a vieţii umane. spuse Shevek aplecânduse în faţă. vom cunoaşte durerea. Nu ştiu cum să mă exprim. O societate nu poate ameliora decât suferinţa socială. după care reapăru în hainele sale obişnuite. Ceilalţi ne prefacem că suntem fericiţi. omul ar puteao. dar cred că realitatea – adevărul pe care eu îl recunosc în suferinţă. Târziu în noapte tinerii îndrăgostiţi căutară camerele separate pentru a se împerechea. Continuară conversaţia. Unul dintro sută. Avea buzele unsuroase de la gogoşi şi o firimitură pe bărbie. ori aceea. Nu putem preveni suferinţa. — Dar întregul principiu al ajutorului reciproc este conceput să prevină suferinţa! Shevek stătea pe masă. ori că va înceta vreodată să existe.. — Dar no vom face! exclamă fata cu părul scurt.. Orice moment de fericire mi se pare trivial. nu negativ. Toţi vorbeau de parcă a doua zi aveau să amuţească. Şi în final vom muri. vom fi cunoscut durerea de cincizeci de ani. Dacă poţi trece prin asta. realitatea. Restul rămâne. Şi suferim pentru nimic. spuse altul. — Şi ce ar trebui să facem? întrebă Tirin. cu ochii blânzi. e reală. aici de faţă. ca pe o cască strălucitoare. Eul este acela care suferă şi este un loc unde eul încetează să mai existe. fie că ne place sau nu. ca al celorlalţi. dând din cap cu vehemenţă. Dar până în zori mai erau ceasuri întregi. oasele de peşte şi firimiturile de prăjituri pe care aveau să le strângă înainte de a se face dimineaţă. o recunoşti. Despre fericire. ciugulind ba una. exceptând cazul în care se manifestă ca o atenţionare a trupului împotriva pericolului. Dacă trăim cincizeci de ani. continuă Shevek. de a fugi de ea. O pot numi o neînţelegere dar nu mă pot preface că nu există. cu un cuţit pentru peşte. penetra.legănânduşi şoldurile zvelte şi dânduşi ochii peste cap. unul dintro mie parcurge tot drumul. Suferinţa este disfuncţională. — Suferinţa este o înţelegere greşită. dacă o poţi îndura până la capăt. Vorbeau despre reprezentarea spaţială a timpului ca ritm şi despre legătura dintre vechile teorii ale Armoniilor Numerice cu fizica temporală modernă. Alţii. Dar nici o societate nu poate schimba natura existenţei. dar sănătatea perfectă şi forţa maturităţii timpurii îl făceau deosebit de frumos. Era încă deşirat. Să începem să ne dăm cu ciocanele în cap timp de o oră în fiecare zi pentru a fi siguri că suferim îndeajuns? — Tu faci un cult din durere. ba alta. cu ochii mari şi luminoşi. Desigur. De aceea nu prea avem de ales când este vorba să o îndurăm. să previi foametea şi nedreptatea.. Despre cel mai bun stil pentru înot pe distanţe mari. Rădăcina.. suferinţa care nu este necesară. chipul concentrat şi calm. dar nu Durerea. Iar când apare. este just să vindeci bolile. sau pur şi simplu devenim indiferenţi. dar nu îndeajuns. care îşi tăiase părul aproape negru de jur împrejur. Numai unul dintre ei purta părul în mod diferit. Urmară iscusiţi interpreţi la harpă şi cântăreţi. 27 . Această durere. această teamă de durere. Dacă în copilărie fuseseră fericiţi. mă întreb dacă totul nu este decât o neînţelegere – această căutare a fericirii. urechile clăpăuge şi articulaţiile ascuţite. — Ea există. cu mâinile mari. — Ce altă motivaţie a avut Odo decât o sensibilitate de excepţie la suferinţă – a ei şi a celorlalţi? replică Bedap. În cele din urmă avu loc execuţia lui în faţa mulţimii. Suferim. o fată cu pomeţii înalţi şi nasul nu prea pronunţat. serioasă. cu picioarele sale lungi atârnând. Din punct de vedere psihologic şi social este doar distructivă. somnoroşi. până la capăt.. — Nu.. Totuşi. Shev are dreptate. aşa cum o face organismul social. Ţelul unui odonian este pozitiv. în solidaritate. multă muzică şi dans şi din nou conversaţie. Fata îl urmărea pe Shevek cu o privire atentă. când sunt foarte speriat. Aceasta este condiţia în care ne naştem. era mătăsos şi drept. de acord. dar nul întâlnesc în confort şi fericire – că realitatea durerii nu este durerea. Suferinţa este condiţia în care trăim. spuse o fată înaltă. Părul său de culoarea cenuşii. purtat în toată lungimea sa şi strâns pe frunte cu o bandă.

pentru nimeni. pe care o văzuse cu o seară înainte. Era în stare de şoc. împreună cu o grămadă de perne ca nişte nori cumulus ocupau o cameră separată. o chiuvetă şi un closet complicat. Doar să mă aflu acolo. Pe Anarres existau comunităţi pe litoral care foloseau un astfel de sistem pentru regenerarea solului. după ce dormise până în primii zori petrecuţi pe Urras. deşi fiecare era de un lux senzual care depăşea pe departe simplul erotism. nasul îi era înfundat. Nu la ajutat la nimic. Camerele erau atât de calde încât amână îmbrăcatul şi 28 . nu ştiu. Nu ne putem salva unul pe altul. Nu puteai face nimic pentru el. Mai era un frumos scrin din lemn sculptat şi lustruit şi o debara suficient de mare pentru lenjeria unui întreg dormitor de zece persoane. sa prăbuşit la decolare şi a luat foc. dar niciodată nu avea să găsească momentul potrivit. Dar ce se întâmplă cu excrementele? Shevek analiză întrebarea. mai în vârstă) afirmă că este vorba de un caz sever de guturai. Lau scos cu arsuri pe tot corpul. Aşteptam să ne expedieze anestezice de pe coastă. Nici pe noi înşine. după opinia lui Shevek. dar aproape conştient. aceasta din urmă era pentru folosinţa sa unică. Nu avea nici un motiv sa mai trăiască atât de mult.. Nu era nici un medic. cameră cu cameră. Aveau o defecţiune la motorul aeromobilului. că nu poţi face nimic. mai ales de la mâini. pielea şi carnea sar fi desprins la atingere şi ar fi ţipat. De îndată ce termină cu mâncarea. — Nu. îl durea în gât şi tuşea foarte mult. şi aşternuturile complexe. Nar fi putut fi salvat. să fiu cu el. Alimentarea cu apă era minunată. Shevek! strigă fata cea înaltă. Petrecu aproape o oră în această a treia cameră. Nici un fel de ajutor pe care să il oferi. precum si o tavă cu mâncare pe care Shevek o acceptă flămând. Încerc să spun ce cred eu că este frăţia în realitate. împreună cu încă două fete. Avea dureri îngrozitoare. nu o neg. Shevek începu explorarea. Pardoseala era acoperită cu covoare moi. simţea asta mai ales în mâini. se simţea bine şi vioi. după ce îi examinase atent mecanismul. Urma apoi camera cea mare cu căminul.. cada ţinea probabil vreo şaizeci de litri. Cei mai mulţi văzuseră. Îşi propuse să cerceteze acest aspect. A mai trăit aproximativ două ore. arunci? Izolarea şi disperarea! Tu negi frăţia. — Când eram în tabăra din sudest am cunoscut un om.. stând în genunchi. Nu e nevoie să economisească. În ciuda răcelii. Nu puteam face nimic pentru el. întrun fel" de apoteoză a excrementalului. Începe cu durerea împărtăşită. la poli.. — Ceţi mai rămâne. folosind pe rând toate dispozitivele şi devenind el însuşi extrem de curat în acest proces.. Crezu că e răcit – nici măcar higiena odoniană nu păcălise răceala comună – dar medicul care aştepta săi facă o consultaţie generală (un bărbat plin de demnitate. Robinetele rămâneau deschise până le închideai. pe patru picioare. lângă scaunul closetului. şi o a treia încăpere care conţinea o cadă. un pat masiv. Încă nu ştiu. în vreun domiciliu. nici un fel de secetă. 3 Când Shevek se trezi. Înţelegeţi. înscriinduse. Dar lucrul acesta nu era chiar atât de surprinzător. unele mătăsoase. cu o saltea mult mai moale decât priciul de pe nava „Precautul". Participasem la încărcarea avionului. o reacţie alergică la prafurile şi polenurile străine de pe Urras. la înhumarea morţilor. Evident. sau cu prilejul serviciului voluntar la spital... Începe. Doctorul scoase la iveală pilule şi o injecţie pe care Shevek le acceptă răbdător. Nul puteai atinge pentru al linişti. Până şi deşerturile lor erau deserturi de gheaţă. Nu cred că îşi dădea seama că restul trupului său era carbonizat complet. — Şi unde se sfârşeşte? — Nu ştiu. Poate că ştia că suntem acolo. Toţi în afară de unul ajutaseră. întrun moment sau altul. altele groase şi călduroase. Probabil că le elimină din apă la o staţie de epurare. iar closetul folosea cel puţin cinci litri la o utilizare. pentru îngrăşăminte. Patul. nici un fel de justificare pentru acele două ore. deoarece accesul se făcea direct din dormitor şi conţinea numai un singur exemplar din fiecare dispozitiv. Am rămas eu cu el. Atunci miam dat seama. Erau multe întrebările pe care nu lea pus niciodată cu adevărat pe Urras. Pentru prima dată vedeam aşa ceva.— Aţi văzut vreodată pe cineva murind? îi întrebă el.. Doctorul îi ceru să rămână în apartament şi plecă.

Shevek traversă camera. între cer şi pământ. De data aceasta Shevek prinse câteva cuvinte în iotică. repetă el. Omul plecă. „Poftiţi. Se apropie de fereastra camerei celei mari şi privi în afară. Îl lăsă în pace pe individ. aproape 29 . tocmai îşi punea pantofii. varietatea şi armonia elementelor creau impresia unei deplinătăţi complexe cum nu mai văzuse el niciodată decât. În comparaţie cu aceasta. mărginind valea.se plimbă de colo până colo în pielea goală. poate. cu faţa brăzdată. Chiar şi acolo unde verdele se pierdea în depărtarea albastră se mai puteau încă distinge liniile mai închise la culoare ale cărărilor. falduri albastre după falduri albastre. graţios. Poate că îl împiedicau pachetele. rostinduşi numele în stil anarresian şi apoi urrasian. Ferestrele dădeau direct peste un pâlc de copaci. întinzând mâna. Intră un bărbat cărând mai multe pachete. domnule! Omul se lansă întrun alt discurs de neînţeles. se îmbrăcă. reflectată la o scară mică. Să fie oare un coleg de cameră? Dar nu era decât un singur pat. Shevek. era stearpă. Ce să fie? O voce mică. dominator. în splendoarea aceea verde şi albastră. întro manieră cu totul diferită. Când răsună o a doua bătaie în uşă. îşi spunea Shevek în gând. dar nu făcu nici un efort să le mute şi săşi elibereze mâinile. Dincolo de această clădire terenul cobora întro vale largă. era pe punctul de al lovi peste faţă. Spuse ceva – poate că. spuse ceva din care Shevek nu înţelese nimic şi nui strânse mâna. afară. Avea chipul extrem de grav. după care. oprinduse şi începând din nou. la cinci metri depărtare. dar aceasta era ostilă şi atemporală. dar nu pricepu nimic din celelalte. prolifice. i se păru lui Shevek. de parcă ar fi crezut că Shevek. sălbatică. Delicateţea şi vitalitatea culorilor. aridă şi incipientă. amestecul de tipar uman dreptunghiular şi contururile naturale viguroase. plăcută. dânduşi seama cu greutate că. cu respiraţia întretăiată. bogată în sentimentul istoriei şi al anotimpurilor care vor veni. incredibil de melodioasă. cineva se înclinase în faţa lui. în jur de cincizeci de ani. palid al cerului. apropiinduse între timp de dormitor. Shevek spuse: — Intră. moi şi întunecate sub cenuşiul uniform. inepuizabilă. de parcă. gol şi cuprins de uimire. Shevek rămase în picioare lângă fereastră. Shevek ascultă. cânta ceva: o voce mică. Intră un grup. pentru că părea că vrea să meargă în dormitor. Era ca şi cum ai privi în jos dintrun dirijabil: te simţi detaşat de pământ. normală. istovită. care îşi închipuia că stăpâneşte cel puţin normele de salut urrasiene. domnule" – mişcând din cap întro manieră ciudată. chiar şi Câmpia Abbenay sau defileul fluviului Ne Theras. înaltă. o reţea la fel de delicată ca sistemul nervos dintrun organism viu. neimplicat. Era cea mai frumoasă privelişte pe care o văzuse Shevek vreodată. adăugă: Intraţi. Intră în dormitor şi constată că patul fusese făcut. Tocmai în momentul în care Shevek ajunsese la concluzia că individul trebuie să fie vreun muncitor din schimbul de noapte care foloseşte dormitorul în timpul zilei – aranjament practicat uneori în domiciliile temporar supraaglomerate – acesta îşi făcu din nou apariţia. era dea dreptul siderat. neobişnuit să se afle întro clădire mai înaltă de un etaj. Se auzi o bătaie în uşă. orice imagine pe care Anarres o putea oferi. pe anumite chipuri umane senine şi înţelepte. care se opri de îndată ce trecu pragul uşii. adâncit în gânduri. Omul cu pachetele ezitase. aveau dreptul de a se afla acolo. — Intraţi. Camera era la mare înălţime. Iată cum trebuie să arate o lume. In cele din urmă se înălţau dealuri. Bărbatul. Shevek îl lăsă în voia lui şi se apropie din nou de fereastră. gardurilor vii sau pomilor. pentru prima dată în viaţă. sau oriunde lear fi plăcut să se afle. Întregul teren era lucrat. deoarece urrasienii foloseau întotdeauna titlurile şi formulele onorifice. peisajul lor era ca o schiţă simplă trasată cu cretă galbenă în comparaţie cu această măreţie împlinită a vieţii. Poate că se simţea stânjenit. Deserturile din sudvest aveau o deosebită frumuseţe. Chiar şi acolo unde oamenii cultivau Anarres cu cea mai mare grijă. şi câteva minute omul se învârti şi se tot foi în dormitor. către o clădire albă cu un turn pătrat. Întorcânduse de la fereastră. Încet. deoarece nenumăratele petece verzi care îi dădeau culoare erau dreptunghiulare. Tresări la început şi se trase înapoi. Undeva.

— Ce mai face Sabul? întrebă Oiie. Shevek îl privi aproape cu fascinaţie pe Atro scotocind prin şase ori şapte buzunare. Nu mai e nimic de explicat. Cu nouă ani mai târziu. spuse el. aveau buzunare. Era singurul dintre cei prezenţi a cărui faţă nu era complet rasă. Atro. bine ai venit la AIo! Bine ai venit pe Urras! Bine ai venit acasă! — De atâţia ani ne tot scriem scrisori. spuse el. mâinile îi tremurau. montat pe o bucată de lemn lustruit. Poftim. oacheş. Chifoilisk. ca şi pantalonii. dar eu mă voi aşeza. dar niciodată nu a vorbit cu noi prin legătura ta radio. 30 . dar arăta ca un anarresian. i se păreau toţi scunzi. îşi lăsase câteva fire pe bărbie pentru a se potrivi cu părul său scurt. neţesută. iar Sabul a ţinut legătura cu noi. Iată. — Nu ştiu ce vreţi voi. Cu toate acestea. sa amestecat în cărţile tale. până când scoase la iveală un cub mic. Toate aceste veşminte. — Sabul este membru deplin al Institutului de fizică din Abbenay. din metal galben. Banii sunt în contul tău. Shevek rămase nemişcat. spuse Atro. stai puţin. cu o voce răguşită. dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sub roba universitară de catifea purta o haină. — Iar eu team luat drept un bărbat de patruzeci. distrugândune unul altuia teoriile! — Tu ai fost dintotdeauna distrugătorul cel mai eficient. — O. ştii doar. dr. Bătrânul se scotoci prin buzunare. Le spuse că nu lea reţinut numele. negri ca lignitul. tinerii. — Un vechi rival. Cel dintâi se comportase ciudat. Cu toate acestea. simplu. lui Shevek. o chestie maronie. Câţi ani aveai când miai scris pentru prima dată? — Vreo douăzeci. — Dragul meu Shevek. dar şi siguranţa de sine nedisimulată a aceluia obişnuit să fie tratat cu respect. grifer de pe cap. toate conţinând câte ceva. Shevek izbuti să recunoască întrunul dintre ei pe Pae şi în ceilalţi pe bărbaţii care petrecuseră cu el seara precedentă. Premiul Seo Oen. am ceva pentru tine. solid. Se aşezară cu toţii în fotoliile moi. care. — Câţi ani aveai acum nouă ani. Atro avea exact genul de autoritate pe care Shevek îl recunoştea. sar putea să nu fie acceptat şi pe Urras. privindul. Avea o faţă plată. Lucram împreună cu el. la rândul său. la naiba! Atro! Încântat de cunoştinţă! exclamă Shevek punânduşi mâinile pe umerii omului şi sărutândul pe obraz înainte de a se gândi că acest salut frăţesc. Aceştia patru se purtau ca anarresienii dar. cu aspect de piele. cu chipurile lor rase şi îmbrăcămintea somptuoasă arătau ca nişte exemplare ale unei specii necunoscute. Shevek îşi dădu seama că omul e aproape orb. Atro îl îmbrăţişă cu multă căldură şi îl privi în faţă cu ochi cenuşii. chipul său şi mâinile şi îmbrăcămintea se apropiau mai mult de noţiunea lui Shevek privitoare la aspectul unei fiinţe umane normale decât noii săi vizitatori. Chifoilisk. Oiie. Neam întrebat care este relaţia dintre voi doi. răspunse Shevek. — Aveam douăzeci şi nouă când am terminat Principiile. zâmbind: dr. Era greu: cubul galben era din aur masiv. — Douăzeci şi nouă? Doamne sfinte! Asta te face cel mai tânăr laureat al Premiului Seo Oen de un secol şi mai bine. interveni cel deal patrulea bărbat. prietenoasă şi ochi ovali. pe nume. îi făcea plăcere să i se spună în sfârşit. Prezenţa sa degaja nu numai demnitatea vârstei. Pentru Shevek. sub aceea o cămaşă şi probabil încă un strat dedesubt. Shevek? Atro era cel mai de seamă fizician în viaţă de pe Urras. iar ei se prezentară din nou. nu era nimic nou. adânci pe care Shevek le examinase deja. destul de comun pe Anarres.că se furişase înăuntru. Când îi dădu obiectul lui Shevek. înceţoşaţi. a fost destul de limpede. Acesta era un om de vârstă mijlocie. — A fost o perioadă de şase sau opt ani când nu ai mai scris. Nu sau hotărât să mil confere decât arunci când aveam şaizeci şi ceva. cu trofeul în mână. uimit de materialul cu care erau acoperite. — Iată. Premiul tău.. cu mâinile delicate ale unui funcţionar.. Oiie şi dr. Oiie era chiar mai scund decât majoritatea urrasienilor. De asemenea.

adăugă Chifoilisk cu vocea sa neprietenoasă. guvernul Ioti suportă nota de plată. dr. nu te lăsa influenţat de moda asta pentru tot ce este străin. explică el. Suficient să te aranjezi până când vei putea săţi cumperi tu însuţi. aşa cum îi spusese doctorului Kimoe pe navă. Atro şi Pae îl asigurară că este un oaspete. Sar putea să fiu. aşa cum stai închis aici. Hai afară să dai o raită prin dumbravă împreună cu mine. că pentru ei este un privilegiu. Nu au nimic pentru noi. Natura omenească nu se schimbă. — Iao pe a mea. răspunse Shevek cu un zâmbet larg. am citit lucrarea lui Pae – vreau să spun. Urmă o foarte scurtă pauză. Nam avut cum să aduc bani. dar nici unul. — Doctorul spune că trebuie să rămân în camera asta trei zile. printre acestea şi batiste. Shevek o luă şi în acel moment o amintire neoportună făcu săi tresalte inima. Această amintire. Nimic deosebit. — Nu am batistă. se uită drept în direcţia lui Shevek. Saio? Dar ceare asta dea face cu preţul brânzei? Undeţi este Teoria generală temporală? — În minte. Şio aminti pe fiica lui. că nu se pune problema plăţii. spunând: „Poţi folosi batista mea". Saio este steaua noastră actuală. Trebuia săţi aducă unele lucruri. o fetiţă cu ochii negri. ca un bun odonian.. Când Shevek pricepu în cele din urmă – Pae avea o vorbă blândă şi totuşi rapidă. zâmbi la întâmplare şi continuă: — Sunt alergic la planeta voastră. Shevek. cu mâinile goale. din altă lume. nespus de scumpă lui. tot aşa cum mai uluit pe mine cu Principiile. cum zicea tata. despre Paradox şi Relativitate. eu sunt Cerşetorul. — Poate. — Ştiţi. vrei să spui că nai adus cu rine absolut nimic? Nici un articol. La ceai mai lucrat în ultima vreme? — Ei bine. Pae – despre universul bloc. Shevek nu o văzuse. — Omul meu? — Servitorul. Cei de pe Hain o numesc materialism. spuse Atro. renunţând la tonul senil şi ridicânduse de pe fotoliu. după care şi unii şi alţii renunţă. O serie de strănuturi opri lipsa de reacţie a lui Shevek din a deveni semnificativă. cu excepţia lui Atro. Aşa că vin. — Doamne sfinte! Doar no să strănuţi aşa tot timpul! exclamă bătrânul Atro privindul atent. Sadik. Pe toţi îi interesa cu intensitate. Mă tem că nu prea ai ce alege dintrun magazin de confecţii pentru un bărbat de înălţimea ta. Noi nu folosim. spuse bătrânul Atro cu glasul său sforăitor. adăugă el. Scormoneşte singur după hrană. în loc săi răspundă. — Cum nu se poate mai bine. nu folosim nimic din ceea ce vă lipseşte vouă. era insuportabil de dureroasă în acele momente. care trecuse de pragul emoţiilor intense. fără îndoială. Pae îi adresă o privire ironică dar Chifoilisk. scoţând o batistă albă ca zăpada dintrunul din multele sale buzunare. frumoase – Shevek continuă..— Nu e cazul să te prefaci că toţi fraţii odonieni sunt plini de dragoste frăţească. nui aşa. Săi uluieşti pe tinerii aceştia ambiţioşi. spuse Atro. Dintre toţi. Nu e de mirare că ai nasul înfundat. iar temenii îi spun misticism. Oiie îl întrebă dacă văzuse lucrarea despre teoria relativităţii a unui fizician străin. mai spuse el. agreabil. sau complicitate? — Ascultaţil pe neregeneratul Thuvian. Aşa spune doctorul. infectat? Infecţios? — Dragul meu. — Omul tău na trecut peaici? întrebă Pae. niciodată să nu acorzi atenţie doctorilor. dintre străinii aceştia din alte lumi nu poate urmări fizica noastră. Pe faţa sa oacheşă se citea o expresie pe care el nu făcea nici un efort să o ascundă dar pe care Shevek nu o putu interpreta: atenţionare. — E veche de câteva sute de ani. — În afară de aceasta. Pae ieşi în fugă din cameră pentru ai aduce lui Shevek o copie a traducerii. 31 . i se adresă el bătrânului. Ainsetain de Terra. care se potrivea cu trăsăturile sale plăcute. O nouă revoluţie în fizică. Încercând să o evite. nici o lucrare nouă? Aşteptam cu nerăbdare o carte. Nam putut aduce daruri. dar conţine idei noi pentru noi. cel mai puţin întreg la minte. se scuză el ştergânduşi ochii. Shevek.

nu? interveni Chifoilisk cu o maliţiozitate evidentă. tachinânduse şi îndemnânduse unul pe altul în tot mai îndrăzneţe zboruri ale imaginaţiei. nu avea importanţă. dar. cu încurajarea ei.— Totuşi. deoarece nu fusese niciodată un membru cu drepturi depline al Institutului de la Abbenay. astronomi. scrisă. ca un copil deştept. Râvneşte după lumină. pe tărâmul inechităţii. biologi. Există o întrebare. Pae şi Oiie erau tăcuţi. niciodată nu avusese prilejul săi conducă prea departe. răspunse Shevek. Chifoilisk plecă împreună cu el. Cine erau? — Soţii.. în dosul farmecului lui Pae. împreună cu Oiie şi Pae. — Niciodată să nu vă faceţi probleme. Întotdeauna se dăduse înapoi. creşte mai bine dacă este călcată în picioare... Shevek descoperi pentru prima dată în viaţă conversaţia cu egalii săi. logicieni. iar din discuţiile lor se năşteau noi lumi. copii la nivelul copilăriei.. continuă el. ori se ducea el la ei şi discutau. nu fusese niciodată capabilă săl urmărească în noile domenii teoretice pe care. Chiar în prima sa după amiază la universitate. spuse Oiie. — Mai auzi unele speculaţii pitoreşti despre obiceiurile anarresiene. conciliantă. — Da. Era nevoit să aibă încredere în ei şi o va face. Cu o plăcere imensă şi cu acelaşi sentiment de profundă recunoştinţă. dar el şi Gvarab se întâlniseră mult prea târziu. Nu avusese nici un egal. Shevek colaborase cu o mulţime de oameni talentaţi. în privinţa aceasta nu există nici un fel de probleme. vorbită. — Unde sunt femeile? — Pae râse. şi întotdeauna avusese dreptate. Numai în. deşi o profesoară de excepţie.. matematicieni. dar cred că putem face 32 . Nu vreau să aduc ofense. — La urma urmei. — Sunt convins că este cel mai bun om pe care lau găsit. înţelese că descoperise ceva după care tânjise încă de când. el şi Tirin şi Bedap obişnuiau să discute jumătate de noapte.. sub aparenţa stilizată se ascundea ceva. ca de pildă fizica secvenţială clasică. o eliberare. Aseară am cunoscut femei la recepţie – cinci. prosperă în urma hibridării. domnule. răspunse Oiie cu zâmbetul său secretos." Iar el fusese atât de şocat de această idee încât se năpustise asupra lui Tirin. dr. Oiie zâmbi şi întrebă: — În ce sens? — În toate sensurile. la universitate. Aici. poate că unii dintre noi am dori să mergem acolo. chiar la sfârşitul vieţii ei. începuse a le explora. — Cred că nici nu ştiţi cum. Gvarab era prima persoană pe care o cunoscuse a cărei pregătire şi capacitate erau comparabile cu ale sale. simţea Shevek. Capul e greu. Cu toate acestea. De fapt. genunchi. Îl vedea pe Tirin. Cred că nici una nu era om de ştiinţă. veneau la el. ca Pae. privind spre Pae şi apoi spre Oiie. doctorul e din partea guvernului. Atro. Fizicieni. Din acele zile. Dar mă voi obişnui. Cei doi bărbaţi mai tineri rămaseră cu Shevek. Ce sunt aceştia? — Genunchi. ceva demn de încredere. — Nu bag de seamă. Ideea este ca iarba. spuse el. care ascundea ceva. îi întâlni. Chiar şi atunci când discuta despre fizică avea un zâmbet evaziv. Era o revelaţie. aplicată. pe când. interveni Pae cu promptitudine. ce se ascundea? În sfârşit. discutând multă vreme despre fizică. în sfârşit. aceştia rămânând ancoraţi în probleme demodate. iar Tirin se retrăsese imediat.. biet suflet condamnat. Mitis. se bazează pe farmecul său. una dintre ele era soţia mea. Este în natura ideii să fie comunicată. spuse Atro fără să zâmbească şi îşi luă rămas bun fără al mai îndemna pe Shevek săl însoţească. Îşi amintea cu precizie una din acele seri. sugeră Pae cu vocea sa blândă. Oiie nu era un individ agreabil. — Unde sunt celelalte femei? — O. îl auzea pe Tirin spunând: „Dacă am şti cum este Urras în realitate. — Îmi pare rău. Spuneţine doar preferinţele dumneavoastră şi nimic nu e mai simplu de asigurat. Funcţionarea este afectată. Conversaţia încetase. zece – şi sute de bărbaţi. toţi erau aici. poate că în cazul acesta. — Cum stai cu gravitaţia? întrebă Pae cu zâmbetul încântător al unui om care. Articulaţiile genunchilor.

virtuoasă este pentru noi o inspiraţie. spuse Pae. De fapt. redusă la tăcere. Presupun că faceţi un caz din netrasarea nici unei distincţii între sexe. — Asta este! concluzionă Oiie. toţi sunt bărbaţi. una asuprită. De asemenea Gvarab. nu să ignorez. O astfel de ignoranţă este un rău din care se poate naşte alt rău. Shevek îşi dădu seama că atinsese la aceşti bărbaţi o animozitate impersonală cu rădăcini foarte adânci. Erau posedaţi. bestializată. mult mai docile. dar femeile nu trec niciodată de nivelul certificatului de absolvire. ele sunt mai îndemânatice şi mai iuţi decât bărbaţii atunci când e vorba de sarcini repetitive. găsiţi vreo femeie capabilă de muncă intelectuală originală? — Ei bine. dirijate aşa cum trebuie. cu blândeţe. ei. eu ştiu foarte puţin. Vedeţi. În aparenţă. Înainte de aceea au mai existat opt mii de ani şi jumătate! Apoi. spuse el cu răceală. Nu e genul lor. Aş vrea să pot vedea mai mult. în esenţă. — Dr. repetă Pae dregânduşi glasul. le găsiţi în – domeniul ştiinţei. ceea ce femeile numesc gândire trece prin uter! Desigur. dar aproape că ridică din umeri. În timpul acesta când trebuie să stau înăuntru. — Dar nu în laboratorul meu! exclamă Oiie. — O femeie frumoasă. pot lua o mare parte din povara de pe umerii bărbaţilor în orice situaţie de laborator. Am putea elibera bărbaţii pentru munci originale mult mai uşor dacă am folosi femei. domnule. Ce fel de cărţi? — Istorie. — Voi. voi ne ignoraţi. — Lumea voastră este foarte frumoasă. Nu le duce capul la gândirea abstractă. ilustraţii. ca şi mesele de pe navă. Da. Mitis a fost profesoara mea. întotdeauna există câteva excepţii. Pae privi respectuos şi dădu din cap. Bineînţeles. Se scărpină în cap.faţă la aproape orice vă trece prin minte. Nu ridică din umeri. aţi venit ca un emisar al societăţii dumneavoastră? întrebă Oiie. odonienii. da. Shevek habar navea despre ce vorbesc. Vreau să învăţ. toţi oamenii de ştiinţă de aici sunt bărbaţi? — Oamenii de ştiinţă? — Oamenii de ştiinţă. — Exact. o furie întro cuşcă. Aşa că am venit să învăţ. Ştii cum este. mai degrabă ele mau găsit pe mine. — Odo a fost femeie. desigur. mult mai greu de plictisit. le îngăduiţi femeilor să studieze ştiinţele exacte? întrebă Oiie. exact aşa cum făcuse atunci când Atro trăncănea vrute şi nevrute. sper. cred că aţi auzit de ea. Oiie părea neconvins şi ofensat. Shevek vorbi foarte aprins. — Desigur că nu ai cum săţi dai seama după numele voastre. Învăţăm despre Urras. Femei al naibii de mintoase cu atrofie vaginală. răspunse Shevek. De când ultima navă a adus ultimii colonişti – ignoranţă. Poate că ar trebui să fie cărţi pentru copii. Noi vă ignorăm. Shevek se simţea foarte jenat. orice. — În sfârşit. — Gvarab era femeie? exclamă Pae cu o surpriză sinceră şi râse. nu are cum să fie. poate. completă Oiie. povestiri. Shevek. — Nu multe. cel mai preţios lucru de pe pământ. dar mai ales despre timpurile lui Odo. Pae îl aprobă cu entuziasm. Moralitatea noastră nu mai este tribală. de la Colonizarea lui Anarres a mai trecut un secol şi jumătate. — De ce nu? — Nu sunt apte pentru matematică. vreţi sămi aduceţi cărţi? — Bineînţeles. — Atunci. conţineau o femeie. aproape jumătate. Se ridică şi se apropie de ferestre. — Am afirmat întotdeauna că fetele tehniciene. Nu suntem oameni primitivi. Aceasta este raţiunea pentru care am venit. domnule! Suntem cu toţii pe deplin de acord cu scopurile dumneavoastră! — Deci. Să stea unde le e locul. — Ei bine. viitorul vostru. Nu cunoşteau altă relaţie decât posesiunea. sunt câteva profesoare în şcolile pentru fete. privindul 33 . Noi suntem.

ca şi peisajul lor. Întreaga lume. încă mai tresărea uimit. la tăcerea cumplită de pe Anarres. pentru prima dată: toată această societate incredibil de complexă. Shevek se întoarse pentru a se aşeza pe scaunul de marmură de lângă vatră. cu toate popoarele. Crezuse că se va simţi atât de straniu. ci acasă. duioase din aer liber. atât de pierdut. al nici unei instituţii. Acolo nu erau alte glasuri în afara celor umane. spuse Shevek zâmbind. clasele. este un fel de facţiune. Nu guvernează persoane.. citind cărţile pe care i le adusese Pae. erau nenumărate lucruri pe care nu le înţelegea. prietenii mei şi cu mine suntem mai mult dezaprobaţi. acasă. nu? Dispreţul. Acolo nu cânta nici o pasăre. din ilustraţiile întâlnite în cărţi. spuse el cu prudenţă. Dar aici vă aflaţi ca oaspete particular al Universităţii Ieu Eun. Desigur. străin. Reţeaua de administraţie şi management se numeşte CPD. Cu toate acestea.. atrăgătoare. — Vin. erau buni la suflet. Şi înţelegem că grupul care va trimis. distanţi. Mă scuzaţi dacă sunt nepoliticos. căderea razelor solare pe dealuri. în calitate de membru al Sindicatului de Iniţiativă. dorinţa de a demola zidurile. doar administrează producţia. aici. dar. cu o ezitare. Shevek. comentă Oiie. nici să mă oprească. Nu se putea împotrivi senzaţiei. uneori pur şi simplu stând la ferestrele cu arcade duble pentru a urmări venirea verii în valea cea mare ori pentru a asculta conversaţiile scurte.. Simţea nevoia precauţiei. moliciunea aerului. continuă Oiie. — Pe Anarres. cultele. obiceiurile sale şi istoria sa magnifică. Îl tratau ca pe un frate şi făceau tot ce le stătea în putinţă pentru ca el să nu se simtă pierdut. am venit să încep să transform toate astea. nici să mă sprijine. poate chiar o facţiune revoluţionară. — Iniţiativa dumneavoastră. Aceştia reprezintă un sistem de coordonare pentru toate sindicatele. Nu pot decât să ne comunice opinia publica despre noi – poziţia noastră în conştiinţa publică. de străin. ovali. Aşadar. întradevăr. interminabilă! Fiecare individ pe care îl întâlnea era plin de surprize. — A guvernului meu? întrebă Shevek. în lumea proprie rasei sale şi toată frumuseţea acesteia era dreptul său din naştere. Coordonarea producţiei şi distribuţiei. deosebit de convins. în totalitate. zâmbind. Se tem de aceasta şi nu vor să aibă nimic dea face cu proprietarienii. Noaptea se gândea la liniştea. federaţiile şi indivizii care efectuează o muncă productivă. Asta vreţi voi să ştiţi? Ei bine. atunci când auzea cântecele ori surprindea fâlfâitul aripilor de la un pom la altul. nominal. — Dar nu suntem siguri dacă aţi venit sau nu cu aprobarea. ca un copil. răspunse Oiie. Păsări! Cunoştea deja numele cântăreţilor şi chiar cum arătau. întradevăr se simţea acasă. chiar şi atracţia gravitaţională mai mare asupra corpului său. Doar tăcere şi pământuri pustii. în unele cazuri. o adevărată enigmă. — Este singura iniţiativă pe care o cunosc. Câte nu vedea acum. opaci. Iar el. Şi aici este la fel. evident că există administraţie. Nu au nici o autoritate. cu aprobarea guvernului nostru şi a Consiliului guvernelor mondiale. pe care deja îl simţea ca fiind locul său. nevoia de comunicare. castele. — Bine. fizicianul. Dar simţea cel mai puternic nevoia care îl adusese peste abisul sterp din cealaltă lume. Dar aceştia nu erau egoiştii bădărani. tribalismul. teama. eu nu sunt ambasadorul nici unei autorităţi.prin ochii aceia negri. toţi sunt revoluţionari. ştiţi. *** Petrecu următoarele două zile discutând cu oamenii de ştiinţă veniţi săl vadă. pe Urras. teritoriul său. — Nu. Sindicatul dumneavoastră. Sper că nu maţi solicitat în această calitate. de derutat – dar nu simţea nimic de felul acesta. erau inteligenţi. erau la fel de complicaţi şi de diferiţi ca şi cultura lor. Bineînţeles. — Ştim că. nu există nici un guvern pe Anarres. pe care se aşteptase să îi întâlnească. îi confirmau că se află. Vam chemat pe dumneavoastră – Shevek. Vroia un teritoriu. Majoritatea oamenilor de pe Anarres nu vor să afle nimic despre Urras. 34 . Dar. grupul care discută cu Urras prin radio de doi ani încoace.

Presa de scandal îl tot foloseşte în ultima vreme. în realitate. Shevek ridică ziarul de deasupra. că e vegetarian şi. Oare necazurile noastre sunt inevitabile? — Ciudat! exclamă Pae şi zâmbi dezarmant. practice. Sper că în momentul acesta începe o nouă eră a prieteniei interGetiene. Dacă aş fi declarat ceva. răspunse Shevek. Shevek a fost fotografiat ieri la sosirea sa cu transportorul lunar operat de Cosmodromul Peier. Unul dintre ziare era scris întro limbă necunoscută. Ziarul din Thu era bine tipărit şi cu un format sobru. PRIMUL OM DE PE LUNĂ! anunţa titlul uriaş de deasupra fotografiei. — La naiba. Doar că asta nu împiedică imaginaţia de două parale a unui jurnalist. Shevek citi mai departe. ar fi fost cam de genul acesta. chiar că au imaginaţie! Îşi închipuie că trăim cu vapori de apă. dr. Era tipărit urât. — Bineînţeles că nu. La această ultimă informaţie. Cum se numeşte? — Cred că alcoolism. Nu ştiu nimic despre această boală. cu o lipsă de interes evidentă. e adevărat? — Unii oameni distilează alcool din rădăcină fermentată de holum şi îl beau. dar stilul său era foarte diferit de al acelor publicaţii murdare. — A. faptice. de la aterizarea lui pe Urras. Amuzante.. ca muşchiul de stâncă? — Vor să spună că nu consumaţi băuturi alcoolice. ca toţi anarresienii. Vor declara că aţi spus ceea ce doresc ei să fi spus. Era plin de semne de exclamare şi ilustraţii. ca şi antrenarea undelor cerebrale. râzând şi el.. intitulată (ortografia variind de la un ziar la altul) Principali de Simultaneitate sau Principii de Simultaneitate. cred că de la cuvântul din limba lor pentru soarele nostru. Fascinat. că este ambasador de bune intenţii din partea guvernului odonian. explică Pae. dar să nu credeţi nimic scris în ele. pentru a scăpa măcar pentru o noapte de necazurile lumii? — În sfârşit. Era o fotografie a lui Shevek în faţa navei spaţiale. — Arunci „interCetian" înseamnă Urras şi Anarres la un loc? — Aşa cred. că scrisese o carte foarte mare de fizică. da. Nu am îngăduit ca gloata aceea să se apropie de dumneavoastră. sau patruzeci şi trei. 35 . dar după plecarea bătrânului zise: — Domnule." — Dar eu nu am spus nimic. Pae. care era un însoţitor foarte frecvent. Shevek continuă parcurgerea ziarelor. Dar ce înseamnă „interCetian"? — Temenii ne numesc „Cetieni". nu spuse nimic. a acceptat postul de profesor la Universitatea Ieu Eun. Dar ce fac muncitorii de pe Anarres pentru un pic de veselie. fără nici un fel de expresie în privire. laureat al Premiului Seo Oen pentru servicii aduse tuturor naţiunilor prin intermediul ştiinţei. distinsul fizician a declarat: «Este pentru mine o onoare deosebită să fiu invitat pe frumoasa dumneavoastră planetă. răspunse Pae. arăta ca buletinele şi rapoartele regionale ale CPD. ori nu. care pe Anarres serveau de ziare. Cred că singurul lucru pe care toată lumea îl cunoaşte despre odonieni este că nu beţi alcool. Majoritatea preferă a doua variantă. nu bea. Pae ţinândul de braţ şi încruntânduse. în care Planetele Gemene vor păşi împreună în frăţie şi colaborare. înaltul. e foarte uşor de realizat şi nu cauzează boală. Apropos. De fapt. — Bine. înţeleg. noi. Distinsul om de ştiinţă. este un fel de modă pentru acest cuvânt. muşcânduşi buzele. sau cincizeci şi şase. onoare niciodată acordată cuiva de pe o altă lume. Află despre el că este un gigant impunător. Susţin că acesta conferă libertate de acţiune inconştientului. Întrebat despre sentimentele sale la prima sosire pe Urras. o naţiune din emisfera vestică. poate. spuse Pae. protestă Shevek. că are treizeci şi şapte de ani. pe hârtie grosolană – primul obiect confecţionat fără grijă. că e nebărbierit şi posedă o „coamă" – ceo mai fi şi asta? – de păr încărunţit. Shevek nu se mai putu abţine şi râse până când simţi o durere în coaste. iar altul întrun alfabet cu totul diferit. Primul provenea din Thu. Shevek îşi continuă lectura.În a treia zi bătrânul Atro îi aduse un maldăr de ziare.. Pae preciză că este vorba de o publicaţie guvernamentală. răspunse Shevek în cele din urmă. iar cel deal doilea din Benbili. indiferent de ceea ce spuneţi. „Primul său pas pe pământ! Primul vizitator pe Urras de la colonizarea planetei Anarres acum 170 de ani. Aici e ceva comun? — Băutul. Nu ştiu. ziarele astea nu sunt decât maculatură de cea mai joasă speţă.

precum şi din recenziile săptămânale. chiar înainte de a pleca eu din Abbenay. În Thu cenzura este absolută. Îşi spuneau odonieni. cantinele. — Nu are nici un sens săţi schimbi obiceiurile pentru mine. iar când încetă carantina îşi epuiză însoţitorii prin dorinţa sa nestăvilită de a vedea totul dintro dată. bine hrăniţi şi – contrar aşteptărilor sale – harnici. îţi dă senzaţia de comunitate. Astai tot. Sao Pae. infirm necesitatea statului. fortăreţe din timpurile feudale. sălile de întruniri.— Vedeţi dumneavoastră. — Teamă de dumneavoastră. Toate aceste luxuri care. nici măcar nu sunt doctor în fizică. singurul lor efect de durată fiind lipsa anumitor metale care. Personal. Zilele petrecute înăuntru îl lăsară pe Shevek încărcat cu un mare surplus de energie. Noi nu folosim titlurile. din fericire. ceea ce în mod inevitabil înseamnă o mulţime de maculatură. Benbili e o ţară cam înapoiată. radio şi televiziune. splendide maşini de o bizară eleganţă. Spuneau că AIo conduce lumea de secole în domeniul controlului ecologic şi al utilizării resurselor naturale. Există astfel de grupuri aici. inima ţării AIo. Cu toate acestea. sunt scrise de semidocţi. domnule. fiind organizată nu federativ ci ierarhic. dar nu prezintă decât acele aspecte pe care Prezidiul Central Thuvian le doreşte publicate. Shevek. politeţea. Aceste ziare sunt citite aproape în exclusivitate de clasele de jos – după cum vedeţi. Chiria era foarte mare şi doar puţini oameni aveau maşini proprietate personală deoarece impozitele erau foarte ridicate. Universitatea nu se deosebea prea mult de o comunitate odoniană. prin existenţa mea. În AIo ne bucurăm de o libertate totală a presei. numărul total de studenţi şi profesori ridicânduse la şaisprezece mii. dar ştiţi. imenşi. Îl plimbară prin Universitate. Nu contează. ori la alterarea mediului cu deşeuri. Pae. Dar de ce săţi fie frică? Nam săţi fac nici un rău. indiferenţa acestui tânăr. teatrele. îşi spunea Shevek. turnurile ruinate ale epocii. Zidul era şarmul. în AIo? — Nici unul de care să fi auzit eu. ar conduce la consumul unor resurse naturale de neînlocuit. aici în AIo. spuse Shevek. ştii doar. incredibil de luxoasă. Excesele Mileniului al Nouălea erau acum istorie antică. Miam închipuit că teai bucura să te eliberezi de ceea ce este inutil. lacurile şi dealurile Provinciei Avan. Dar toţi oamenii pe care îi întâlnea şi toţi aceia pe care îi vedea prin satele cele mai mici erau bine îmbrăcaţi. Ziarul thuvian este scris mult mai bine. nu merge! se scuză Pae. Pur şi simplu.. oamenii educaţi află ştirile de la telefax. dezarmat total. care era un oraş în toată regula. de inegalitate. răspunse Pae. sperând să fie iertat. domnule? — Iar acesta? — Chiar că nam nici o idee. Un loc nu tocmai potrivit pentru un odonian. Tot timpul fac revoluţii. ştiţi. puteau fi importate de pe lună. pentru semidocţi. erau strict controlate prin legislaţie şi impozitare. Ascultă. şi spre nord culmile munţilor Meitei. — Nu mă poţi recunoaşte ca egal? întrebă Shevek privindul fără nici un semn de iertare ori de mânie. cu excepţia faptului că era extrem de veche. îl învăţaseră că Urras este o lume în descompunere. — Cred că ţie teamă de mine. Călătorind cu maşina ori cu trenul.. Trebuie să nu uite deosebirile. nui aşa. Nu se vedeau prea multe pe şosele. dacă ar fi îngăduite fără restricţii publicului larg. întradevăr. domnule. domnule? — Deoarece. Ghizii aveau dreptate: urrasienii ştiau cum să se folosească de lumea lor. dumneavoastră sunteţi un om foarte important. — Ştiu. ferme. Luând în consideraţie căminele. Scuzaţimă. albi. sunt destul de inofensiv.. nedreptate şi gunoaie. Îl uimeau fără încetare frumuseţea pământului şi bunăstarea oamenilor. Shevek văzu sate. exclusiv masculină. Îl plimbară prin ţară în automobile închiriate. Acum Shevek recunoştea zidul când se izbea de el. Copil fiind. Nu pierdeau vremea 36 . Mai văzu terenurile agricole. — Dar. de sus în jos. — Un grup din Benbili nea trimis un mesaj pe lungimea de undă a Sindicatului. Mi se spune Shevek. spuse el brusc şi fără menajamente. veche de patru mii patru sute de ani. oraşe. dr. în termenii noştri ar însemna lipsă de respect. străvechea capitală a imperiului. Statul este totul şi totul este pentru stat. Zidul.

Acolo. Iar fi plăcut să stea de vorbă cu unii dintre oamenii aceia robuşti şi cu un evident respect de sine pe care îi zărea prin orăşele. dădeau impresia că pun toată nonşalanţa de care ducea lipsă comportamentul lor în îmbrăcăminte. Îl duseră la Piaţa Capitoliului şi îi arătară uşile înalte. La fel ca anarresienii. Întradevăr. sediul Consiliului Guvernelor Mondiale pentru a se adresa consiliului plenar al acestui organism. se organizară o întreagă suită de recepţii. Toţi erau extrem de politicoşi şi vorbeau foarte mult. dar ei insistară că trebuie să vadă tot ceea ce era de văzut şi dus oriunde dorea să meargă. unde petrecu o zi întreagă asistând la judecarea unor procese civile şi penale. fără al cita prea mult. I se prezentară obiectivele importante din Nio Esseia – un oraş cu cinci milioane de locuitori – un sfert din întreaga populaţie a planetei sale. dar merseră de mai multe ori la Nio Esseia. Dar hainele lor erau magnifice. la umbra bătrânelor sălcii. unde copii încântători. Îl conduseră la o şcoală. 37 . Dar niciodată nu părea a avea timpul necesar. timp de zece minute. cu toate cele pe care ghizii săi doreau ca el să le vadă. interpretară în cinstea lui imnul naţional din AIo. ori chiar să întâlnească şi alţi străini acolo. în uniforme cu albastru şi alb. la Muzeul Ştiinţei şi Industriei. Îl însoţiră întro croazieră pe estuarul fluviului Sua. adevărata călătorie este întoarcerea. mâncare şi diferitele preparate pe care le beau. dacă se consideră săraci. ori confecţionau acele maşini superbe şi trenuri confortabile. o pledoarie pentru comunicaţii libere şi recunoaştere reciprocă între Lumea Nouă şi Lumea Veche. îngăduind chiar unor jurnalişti de la acele ziare cu o proastă reputaţie să îl fotografieze acolo. pentru a se convinge cât de eficient îşi poate organiza o economie proprietariană producţia manufacturieră şi furnizarea cu energie. pentru că dacă şi aceştia erau săraci. cu ochii pe piatra de mormânt simplă. va trebui săşi revizuiască accepţiunea proprie a acestui cuvânt. ale Directoratului. Îşi pregătise cu multă atenţie cuvântarea. o oţelărie complet automatizată si o centrală de fuziune nucleară. la Muzeul Naţional. un oraş situat la cincizeci de kilometri de Universitate. pentru ai demonstra cum are grijă statul de cetăţenii săi. de bronz. aglomerat de nave de pe toată planetă în drum spre mare. Când întrebă. o experienţă care îl lăsă uimit şi îngrozit. bine întreţinută. I se permise să asiste la o dezbatere în Senat şi la o întrunire a comitetului director. Sperase să cunoască.prosteşte. în cinstea sa. aşa cum no făcură nici celelalte ziare. Shevek avea curioasa senzaţie că nimeni no auzise. îşi vedeau de treaba lor. Cuvântarea fu primită cu ovaţii în picioare. ori Hain. Celelalte mari oraşe din AIo erau mult prea depărtate pentru a fi vizitate întro excursie de o zi. Îl mai duseră la Rodarred. Îl duseră la o fabrică de piese electronice. Îl conduseră apoi printrun nou complex de locuinţe ridicat de guvern. energia creatoare spontană – şi o înlocuieşti cu motivaţie externă şi constrângere. De fapt. acesta va deveni un muncitor leneş şi delăsător. Atracţia şi obligativitatea profitului reprezentau cu siguranţă o înlocuire mult mai eficientă a iniţiativei naturale decât fusese el obişnuit să creadă. dar nu abordau nici un subiect interesant şi zâmbeau atât de mult încât păreau dea dreptul îngrijoraţi. nereprezentând ideea sa despre cum trebuie să se desfăşoare o petrecere. dar programul evenimentelor era planificat mult prea strâns pentru a îngădui aşa ceva. în ciuda ovaţiilor primite. săi întrebe. ori în mobilierul luxos al încăperilor din palatele unde se ţineau recepţiile. Laia Asieo Odo 698769 A fi întreg înseamnă a fi parte. Îl duseră la Curtea Supremă de Justiţie. Pornise de la presupunerea că dacă elimini pornirea naturală de a munci a unei fiinţe umane – iniţiativa. sediul Guvernului din AIo. Îl duseră la grădina zoologică. Nui făceau o plăcere deosebită. de exemplu. dacă ar putea vedea locul unde este înmormântată Odo. cu oarecare neîncredere. îl duseră drept la vechiul cimitir din districtul TransSua. aşteptând să li se poruncească ce să facă. Dar nu muncitori delăsători întreţineau acele ogoare splendide. Asta îl uimea. numindo „gestul moral dezinteresat al frăţiei umane făcut de un mare savant". pe ambasadorii de pe Terra. Gazetele săptămânale respectabile o comentară aprobator.

Laboratoarele erau spaţioase şi aerisite. dumneavoastră sunteţi omul care ne poate spune când să renunţăm la toată chestia asta. ştiţi. pentru a coborî din nou.1 se acordară şi mai multe privilegii şi permise de intrare: la Laboratoarele de cercetări uşoare. — Naţi putea face nimic la scara asta. îndreptând asupra inginerului o privire distantă. spuse el. — Aş dori să văd fortul. de sute de ani. Înălţimile şi distanţele erau exagerate. care.e necesară o planificare de un an. în stilul luxuriant. 38 . Mai avem timp să mai vedem şi altceva la Drio? — Nu mai este nimic la Drio. spuse Oegeo dând din cap. — Da. Terrienii spun că nu este posibil. un şlep. zâmbind. enormă şi suprarealistă în lumina portocalie. ori în galaxia următoare chiar în clipa în care vom părăsi Urras! Epava asta. cele câteva săptămâni de viaţă de turist erau prea mult. Oegeo. Mai erau şi alte lucruri pe care Oegeo şi ceilalţi doreau să i le arate ori să le discute cu el. un mare efort al economiei noastre. la Acceleratorul de particule din Meafed. cooperarea. la Fundaţia pentru cercetări spaţiale din Drio. măreţia proiectului. Pae se arătă foarte încântat atunci când Shevek îi ceru acest lucru. oamenii care lucrau acolo erau foarte tăcuţi şi serioşi. după care Shevek intră în maşină. era impresionantă. Îl îndepărtară pe Shevek de însoţitorii săi obişnuiţi şi îl conduseră prin întreaga instituţie. Dar hainienii. — Aveţi atâtea. Aveţi atâtea cu care să lucraţi şi lucraţi atât de bine cu ce aveţi. va fi tot atât de demodată ca un car cu boi! — Visaţi la fel cum construiţi. noi avem bunurile. spuse Shevek încă reţinut şi distant. — Să renunţaţi? Ce vrei să spui? — Deplasarea mai rapidă decât viteza luminii. Îşi luară rămas bun cu o căldură reciprocă. continuă Oegeo. Multe din lucrurile văzute până atunci îl uimiseră pentru că erau atât de vechi. construită în ultimii zece ani. Pentru a construi o singură navă cu care să transportăm cereale peste mare. privind spre capătul hangarului la scheletul nedesluşit al navei pe jumătate construită. Fundaţia. — Nave spaţiale? Flota noastră spaţială este alcătuită din navele în care Coloniştii au venit de pe Urras – construite aici. unificarea Secvenţei şi Simultaneităţii întro teorie generală a câmpului temporal. adică superb. bine. cu arcuri şi coloane. cu ochii duri şi limpezi. cu o simplitate care preîntâmpina orice intenţie ironică: — Cred că ar fi mai bine să mă conduceţi înapoi la însoţitorii mei.la Arhivele naţionale. nu proiectant. continuă el. era nouă. rezolvarea se află în mâinile dumneavoastră. la Laboratoarele de tehnologie nucleară. — Dacă veniţi cu teoria. Tranzilienţa. — Eu sunt teoretician. spun că se poate. Totul era atât de fascinant. Se folosiseră mari suprafeţe de culoare. Ceea ce se şi întâmplă. doar că ei nu ştiu cum so facă. la urma urmei au inventat acţionarea pe care o utilizăm noi astăzi. În schimb. acolo. transparente şi cu aspect fantastic. dar nu după multă vreme Shevek spuse. deoarece abia acum învaţă fizica temporală de la noi. Dar pentru o ultimă zi de vizite ceru să fie condus prin incinta Fundaţiei pentru cercetări spaţiale. nu? îl întrebă inginerul. politicos ca întotdeauna şi încercând săşi ascundă îngrijorarea cu privire la escapada de patru ore a lui Shevek în mijlocul inginerilor. ori Hain. Dar. Arhitectura. de la computere si planşetele de desen la o navă pe jumătate terminată. îi spuse Shevek inginerului care se ocupase de el. uimitor şi minunat încât în cele din urmă deveni destul de copleşitor. înotând în fascicule de lumină violetă şi portocalie. fabricile şi atelierele mecanice anexate erau adăpostite în spatele unor splendide portaluri în stil neoSaetan. nu e în buzunarul nimănui. al nimănui din lumile cunoscute. de unde veniţi. Totul este magnific – coordonarea. elegant al timpului. Hangarele erau imense domuri multicolore. Deşi tot ce vedea pe Urras îl făcea să dorească să vadă şi mai mult. Shevek. răspunse Pae. pe Urras – cu aproape două secole în urmă. un bărbat pe nume Oegeo. Evident. ori chiar milenii. — Era să uit. Dr. când so aruncăm la gunoi. răspunse Shevek. dimpotrivă. atunci noi vom proiecta navele şi vom ajunge pe Terra. Îşi dorea să se stabilească odată la Universitate şi să lucreze şi să se gândească la toate pentru o vreme. violetă şi galbenă din încăpătorul hangar geodezic. Vechea fizică afirmă că nu este cu putinţă. la Biblioteca naţională din Nio. incluzând fiecare etapă a sistemului experimental de propulsie interstelară la care lucrau.

Timp de secole Armoniile Numerice traversaseră pajiştea printre frunzele întunecate ale arborilor. cu chipul încă imobil şi rece. Cerul de dincolo de ferestrele arcuite încă mai arăta o tentă din culoarea sa din timpul zilei. ale Fundaţiei pentru cercetări spaţiale. — Orice construcţie de acest fel ar fi fost demolată. săţi ajungă o vreme. domnule? — Un castel vechi. cu turnuri sfărâmate din piatră neagră. dar după ce maşina străbătu o şosea pe malul râului către intersecţia cu drumul spre Ieu Eun. era tăcută. care acum se înălţau aproape deasupra maşinii. trecu de o colină la cotul râului Seisse iar sus. Trebuie să fie părăsită. vrei să ne oprim şi să arunci o privire? întrebă Chifoilisk. Era vară în AIo. El nu aparţinea acelor locuri. remarcă Chifoilisk cu obişnuita satisfacţie de a plasa o observaţie lipsită de tact acolo unde era cel mai puţin dorită. dar aduseseră cu ei legile armoniei. După Insurecţia din 747. O cameră foarte veche. domurile arătoase. Nimic nu lear fi putut face să semene mai mult cu nişte fragmente de hârtie colorată. şi deşi trecuse de opt. întunecânduse treptat. toate admirabile prin proporţii. constată Pae. Mă aflu aici de multă vreme. senine. marginile sclipind abia vizibil ale pardoselii parchetate. Paradisul este pentru aceia care fac Paradisul. Shevek? Îmi închipuiam că ai avut parte de destule ruine străvechi. pe colină. Aerul era plăcut. Coloniştii din Anarres lăsaseră în urmă legile omului. credinţa oamenilor săi.— Care fort. discutaseră. pereţii cu lambriuri. perfecte ale ferestrelor. gata să bată în geamul şoferului. încă mă mai aflu aici. El era un om de frontieră. Lui Shevek îi erau la fel de cunoscute ca oricărui urrasian. câştigate şi menţinute de munca. lucraseră. răspunse Shevek cu chipul imobil. Odată instalaţi în maşină. de pe vremea regilor. Fundaţia a reconstruit în întregime oraşul. se afla o clădire greoaie. către zidurile greoaie. pe când şoferul închidea uşile. dormiseră şi muriseră în această cameră. pajiştile şi cărările îngrijite. Shevek o cercetă cu privirea. Drio era un fel de oraş muribund. se aşeză singur în faţa şemineului neaprins. fabricile luminoase. după cina în sala de mese a profesorilor plini. tandru. Revenit în apartamentul său. estompată a coşului de piatră. acum patru sute de ani. arcurile duble. Dar tu ce cauţi aici? Nu avea răspuns. Nu avea nici un drept asupra frumuseţii şi măreţiei acestei lumi. nu a încercat să facă acelaşi lucru şi pentru relaţiile de bază ale muzicii. aşa cum rămăsese de la discuţia cu Oegeo. Chifoilisk (o altă sursă probabilă pentru proasta dispoziţie a lui Pae) întrebă: — De ce ai mai vrut să vezi un alt castel. un albastru pur. Atunci când Odo a reînnoit relaţiile dintre oameni. îi spunea camera. încă nu se întunecase. — Shevek. mirosind plăcut a iarbă cosită şi pământ reavăn. implacabilă. Înălţă privirea. înţelegător. apropiinduse de cea mai lungă zi a anului. umbroasă. — Nu. Cineva exersa Armoniile Numerice la armoniul din capelă. iar Fundaţia a făcut curat şi a luato de la capăt. Casa profesorilor fusese construită în anul 540. — Toată în ruine. Shevek dădu din cap. — Mă tem că a fost demolat. În capela de dincolo de pâlcul de pomi se vedea o lumină şi o muzică abia auzită străbătea prin aerul acela care vibra imperceptibil. devotamentul. Încăperea mare. Înainte ca Odo să se nască. Nu avea nevoie să intre acolo şi să cerceteze sălile ruinate în căutarea celulei unde Odo petrecuse câţiva ani. era o muzică umană. — Fortul din Drio este locul unde Odo a petrecut nouă ani. Văzuse ce dorise. Ea întotdeauna respectase ce este necesar. membrul unei seminţii care 39 . cu două sute treizeci de ani înainte de Colonizare. Shevek ascultă cu atenţie. spunea fortul. — Cred că acela este Fortul. generaţii de învăţaţi trăiseră. întunecate. Nu cântau păsările. curbura energică. gândiseră. A fost mai târziu utilizat drept închisoare. răspunse Shevek. Încă mai exista un Fort la Drio. Era o cameră frumoasă şi omenească. Ştia cum arată o celulă de închisoare. răspunse Pae. ruinată. încă mai sunt aici. Mă aflu aici de multă vreme. Acolo a scris Scrisorile din închisoare şi Analogia. Nimic nu ar fi putut fi mai diferit de construcţiile uimitoare.

O văzuse deasupra dealurilor tinereţii sale. deoarece provenea dintro societate autoexilată. Dormise cea mai mare parte a zilei. depăşind ultima trecătoare înaltă a munţilor Ne Theras. pentru că se exilase singur din societatea sa. Lumea Liberă de pe Anarres era o colonie minieră a planetei Urras. tot aşa şi trecutul devine viitor. Căscă. Oricât de vrednică de dispreţ. A nega nu înseamnă a realiza. cenuşiu marmorat şi albalbăstrui. Pentru ei era o afacere nemaipomenit de bună. de a renunţa la posibilitatea întoarcerii. a treia din lunga sa călătorie. se afla un teren mare. chiar acolo jos. 4 Luminândui chipul. Aduceau uleiuri fosile şi produse petroliere. Umbrele se mişcau în jurul său. Nu există nici o întrerupere în deplinătatea timpului. peste acoperişurile de la Abbenay. dar Shevek rămase nemişcat în timp ce Anarres se înălţa deasupra dealurilor străine. se frecă la ochi şi îşi scutură capul încercând săşi alunge din urechi duduitul gros al motoarelor. Urras era. dânduşi seama că este aproape la capătul călătoriei. cupru. De fapt. Dar la fel de sigur cum viitorul devine trecut. dar ce rost avea dragostea sa arzătoare? Nu aparţinea acestei lumi. un obiect făcut de mâini străine. Împărţirea încărcăturii lor de opt ori pe an era cea mai prestigioasă funcţie a Consiliului Guvernelor Mondiale de pe Urras. El făcuse doi. soarele la apus îl trezi pe Shevek chiar în clipa în care dirijabilul. „De ce continuăm aceste tranzacţii şi afaceri profitabile pentru proprietarieni belicoşi?" Iar minţi mai echilibrate ofereau întotdeauna acelaşi răspuns: „Iar 40 . după care se trezi complet. pâlpâitor. an de an. Fusese destul de prost pentru aşi închipui că poate să alăture două lumi cărora nu le aparţine. deasupra conturului negru al dealurilor care noaptea întotdeauna par mai îndepărtate si mai mici. ori nu vrea săşi trimită înapoi corăbiile pentru a spune povestea sa. îşi spuse el cu un sentiment recunoscător. cu Takver alături. principalul eveniment al bursei de mărfuri urrasiene. Era singur. Acestea nu erau vizitatori bineveniţi. iar el vroia să vadă o navă dintro altă lume. pentru unii anarresieni. Albastrul cerului nopţii din afara ferestrelor îi atrase privirea. în cadrul dezbaterilor CPD de la Abbenay se auzeau proteste vehemente. Cu fiecare generaţie. blândă. uraniu. acela nu este explorator. împrejmuit de un zid. îşi făcea apariţia o lumină. Navele de marfă de pe Urras nu veneau decât de opt ori pe an şi nu stăteau decât atât cât era nevoie să descarce şi să încarce. anumite piese mai delicate pentru maşini şi componente electronice pe care unităţile productive anarresiene nu erau dotate pentru a le fabrica. Noaptea petrecerii de adio era la o jumătate de lume în spatele său. că trebuie să se apropie de Abbenay. Lumina lumii sale îi umplu palmele goale. Singurătatea. Situaţia era iritantă. Nici măcar nu era o părticică din aceasta. o strălucire mare. e doar un aventurier. Odonienii care părăsiseră Urras greşiseră. Nu făcea parte din lumea naşterii sale. văzuse Luna răsărind. iar fiii săi se nasc în exil. Deasupra întunecimii vagi a frunzişului şi a turlei de la capelă. deasupra câmpiilor uscate ale Pulberii. optând numai pentru viitor. Întradevăr. uneori chiar un nou soi de pom fructifer ori de cereale pentru testare. se îndreptă spre sud. Ajunsese să iubească Urras. Răsărit de lună. Dar nu fusese niciodată Luna aceasta. certitudinea izolării pe care le simţise în prima oră la bordul navei de transport puse stăpânire pe el şi se instală ca starea lui adevărată. greşiseră în curajul lor disperat de aşi nega istoria. ignorată. o altă lume. cositor şi aur.îşi negase trecutul. Întotdeauna fusese singur pe propria sa planetă. Dar nu se afla nici o navă în Port. ele reprezentau o umilire permanent reînnoită. Coloniştii din Anarres întorseseră spatele Vechii Lumi şi trecutului acesteia. în plinătatea sa. Era singur pentru că îşi asumase riscul metafizic. străduinduse sa vadă dacă nu există vreo navă pe platformă. Privi cu atenţie. împreună cu Palat. Portul. aici. Coloniştii făcuseră un pas mai departe. de familiaritate. istoria. Duceau înapoi pe Urras o încărcătură completă de mercur. un voiajor peste abisul uscat şi îngrozitor. aluminiu. suprimată dar absolută. totuşi. de la fereastra domiciliului din Wide Plains. Îşi lipi faţa de fereastra prăfuită şi iată. În copilărie. Exploratorul care nu vrea să se întoarcă. între două coline de culoare ruginie.

Soarele îi ardea. ci kleggich. Muncitorii de la Apărare constituiau echipajele celor douăsprezece vechi nave interplanetare. iar prima navă cu echipaj uman trimisă pe Lună aterizase chiar acolo. nu prea înaltă. cu soţiile şi copiii. În al Treilea Mileniu. menţinândule reparate şi pe orbită ca o reţea de gardă. vântul îi îngheţa. Aventura pură îl făcea pe Shevek săşi turtească acum nasul de fereastră. dar nimeni nu cunoştea aceasta cu excepţia guvernului lor. două ultime rachete au fost expediate grabnic pentru ai aduce pe mineri. Cu toate acestea. În faţa sa. a munţilor. era dificil pentru oameni care niciodată nu plăteau bani pentru nimic să înţeleagă psihologia costurilor. se vedea o imensă întindere de culoare verde. Aceştia locuiau cu adevărat pe Lună. de unde se extrăgea mercur. Şapte generaţii de pace nu aduseseră şi încrederea. Shevek o privi uimit. de aceea nu ne invadează.costa mai mult pe urrasieni să sape ei înşişi după minereuri. Dar nu toţi au preferat să se întoarcă. De aceea. Dar Raiul de pe Anarres sa dovedit a fi uscat. poporul Thu deţinea un mic secret: o bază de rachete şi o aşezare de mineri la minele de aur. preoţiiastronomi din Serdonou şi Dhun urmăriseră cum anotimpurile modifică strălucirea roşcată a Celeilalte lumi şi dăduseră nume mistice câmpiilor şi lanţurilor de munţi şi mărilor care reflectau soarele. Prăbuşirea acelui guvern în anul 771 a condus la propunerea. în urma dirijabilului. cerândui altruism. Viaţa nu evoluase dincolo de peşti şi plante fără flori. viaţa clocotea în el. aşa cum o priviseră şi strămoşii săi cu trei mii de ani în urmă. Oricât de pragmatică era moralitatea pe care o asimila un tânăr anarresian. sacrificiu de sine. Grădina Minţii. pentru a vedea ce era" de văzut. cu o lume nouă înainte ca aceştia să submineze fatal autoritatea legii şi suveranitatea naţională pe Urras. starea de veghe. rece şi bătut de vânturi. apoi se întorceau acasă. fiind 41 . zona cea mai favorizată de pe Annares. în vechea regiune Ans Hos. Unora le plăcea deşertul răvăşit de furtuni. nu erau femei. Majoritatea activităţilor la Apărare erau atât de plictisitoare încât nici nu se mai numea „muncă" în pravică. dar pe partea cealaltă. Aerul era rarefiat. în locul acela verde dintre munţi şi mare. la fel ca aerul pe Urras la altitudine foarte mare. corvoadă. Apoi Portul a fost închis imigraţiei. Nu era oraş. praful îi sufoca. motivaţie pentru gestul absolut. dar nu colonizată. exprimată în cadrul Consiliului de Guverne Mondiale. navele spaţiale – toate acestea ofereau atracţia aventurii. efectuau schimburi plictisitoare la Port. înainte. strălucitoare în lumina soarelui la amiază. deci. cartografiată. Dirijabilul trecea de ultima creastă. Anarres Town a fost evacuat şi în mijlocul agitaţiei din Thu. argumentul pieţei. restul planetei fiind chiar mai vitreg. întotdeauna aveau o listă de aşteptare. Raiul de pe Anarres. ar folosi forţa. până când milionul de suflete care alesese noul mod de viaţă a fost transportat peste abisul pustiu. întradevăr. până când Portul pustiu rămase undeva. Timp de două sute de ani de la prima aterizare Annares a fost explorată. de a da Luna Societăţii Internaţionale a Odonienilor – cumpărândui. O regiune care se înverzea înaintea tuturor celorlalte în noul an lunar a fost numită Ans Hos. Căscă din nou. Luna şi minele sale intrau sub jurisdicţia Consiliului Guvernelor Mondiale. lăsândul dezamăgit pentru că nu zărise nici un nenorocit de transportor de minereu pe rampă. În mileniile care au urmat. instituţia de muncă denumită „Apărare" nu trebuia niciodată să solicite voluntari. pericolul. De ce să te muţi întrun deşert bântuit de vânturi când era destul loc în plăcutele văi de pe Urras? Dar au urmat exploatările miniere. în emisfera estică a Lunii. se întinse şi apoi privi iarăşi afară. investigată. în lumea reală. Dar dacă am întrerupe acordul comercial. Bărbaţii semnau un contract pentru a lucra doitrei ani ca mineri. telescoapele au dovedit că avuseseră dreptate. În anul Urrasian IX738 sau pus bazele unei aşezări la poalele munţilor Ne Thera." Cu toate acestea. Epocile autodevastatoare ale Mileniului al nouălea şi începutului Mileniului următor secătuiseră rezervele de pe Urras şi o dată cu perfecţionarea rachetelor devenise mai ieftin să sapi mine pe Lună decât să extragi metalele necesare din minereuri sărace ori din apa de mare. pe Urras. coborând către sud din braţele muntelui. asigurau supravegheri radar şi radiotelescopice în locuri izolate. Mai bine de douăzeci de ani cele douăsprezece nave repartizate Coloniştilor odonieni de către Consiliu au circulat dusîntors între cele două lumi. limbă care folosea acelaşi cuvânt pentru muncă şi joc. Ans Hos era. Au denumit aşezarea Anarres Town. Singurătatea.

Oricât de mari erau distanţele care separau aşezările. fără îndoială. care trebuie hrănite şi scoase la soare la fel ca bebeluşii. a scris toate astea în al paisprezecelea an al Colonizării. până la un minim sub care nu puteau trece. delicate. diviziunea muncii şi distribuirea bunurilor. sarcina lui la şcoală în timpul dupăamiezelor constase în îngrijirea plantelor ornamentale din comunitatea Wide Plains – plante exotice. nici o capitală. Resursele speciale şi produsele fiecărei regiuni erau continuu interschimbate cu acelea ale altora. iar administrarea să funcţioneze cu repeziciune şi uşurinţă şi nici o comunitate să nu fie izolată de la activităţile de schimb şi interschimb. oricât de reduse le erau noţiunile cu privire la ceea ce este necesar pentru a se întreţine. printrun proces minuţios de menţinere a echilibrului. reduseseră drastic. infinită precauţie ascult. sau Minte. Dar această reţea nu avea să fie condusă de sus în jos. tulburătoare. Numai aici şi pe ţărmurile calde ale Mării Keran se simţeau bine cerealele din Lumea Veche. şi preferabil un creier. Descentralizarea fusese un element esenţial în planurile lui Odo pentru societatea pe care nu a trăit să o vadă fondată. Anarres Town număra deja o sută de mii de oameni şi fusese denumit Abbenay. care şia luat numele pravic de Tober. mintea şi centrul lui Anarres era acum acolo. Deşi sugerase că limita naturală pentru mărimea unei comunităţi depinde de dependenţa sa de zona imediat înconjurătoare pentru alimentaţia esenţială şi energie. care în noua limbă a noii societăţi însemna Înţelepciune. intens al ogoarelor era. în faţa dirijabilului. diforme. apoi casele. Au construit mai întâi drumurile. În îndeplinirea acestei sarcini paşnice şi precise îl asistase pe un bătrân. Şi de la bun început Coloniştii fuseseră conştienţi că această centralizare inevitabilă este o ameninţare continuă care nu poate fi contracarată decât printro vigilenţă continuă.. Nu avea nici o intenţie de a încerca o dezurbanizare a civilizaţiei. planurile ei fuseseră bazate pe pământul generos de pe Urras. Dar. şefi. acel echilibru al diversităţii care reprezintă caracteristica vieţii. al unei economii stabile şi al unei tehnologii deosebit de industrializate care putea asigura o producţie ridicată şi transportul rapid al bunurilor. a ecologiei naturale şi sociale. În alte părţi. o culoare care nu provenea de pe Anarres. O. Trebuia să existe un centru. Când zări culorile câmpiei de la Abbenay şil aminti pe bătrân şi mirosul îngrăşămintelor din untură de peşte şi culoarea primilor muguri pe rămurelele dezgolite. Nu intenţionau să revină la tribalismul preurban. intenţia sa fusese ca toate comunităţile să fie conectate prin reţele de comunicaţii şi transport astfel încât bunurile şi ideile să poată ajunge acolo unde erau necesare. Primele eforturi ale odonienilor de a exprima în noua limbă noua lor lume au fost stângace. nici o organizaţie pentru mecanismele autoîntreţinute ale birocraţiei şi pentru tendinţa de dominaţie a indivizilor care urmăreau să devină căpitani. îi plăcuse de bătrân şi îi plăcuseră plantele. acestea urmăreau idealul organicismului complex. pământul şi munca propriuzisă. conducători de stat.lăsat deschis numai pentru navele de transport în cadrul Acordului Comercial. Dar pe aridul Anarres comunităţile au trebuit să se risipească pe suprafeţe mari în căutarea de resurse şi doar puţine dintre ele se puteau autoîntreţine. Cu toate acestea. aşa cum spuneau ei în maniera lor analogică. Nu avea să existe nici un centru de control. nu poţi avea un sistem nervos fără cel puţin un ganglion. al unei culturi complexe şi diversificate. Întradevăr. Ştiau că anarhismul lor este produsul unei civilizaţii foarte avansate. Computerele care coordonau administrarea lucrurilor. copilăAnarhie. infinită promisiune. Pio Atean. verdele 42 . pretehnologic. noaptea ascult lângă leagănul ca noaptea de adânc dacăi e bine oare copilului. precum şi federaţiile centrale ale majorităţii sindicatelor de muncă se aflau în Abbenay. principalele recolte agricole erau constituite din holumdepământ şi iarbă mene. Acel verde strălucitor. Abbenay. pe întinsa câmpie verde. chiar de la început. Când Shevek avea doar nouă ani.

printre ogoarele fremătând de viaţă. o spălătorie de cartier. un oraş sterp. „Excrementele reţinute în corp înseamnă otravă. dormitoare. se separă în cuburi. În depărtare. Ateliere şi fabrici dădeau către pieţe ori către propriile lor curţi. Din acelaşi motiv ferestrele erau mici. repetate de mai multe ori: ateliere. alţii jucânduse în ţărână. scrisese Odo în Analogie. filaturi şi ţesătorii. iar Shevek porni pe străzile celui mai mare oraş din lume. Pe măsură ce Shevek îşi continua drumul. Îl puteai vedea în totalitate. luminos. Clădirile mai mari erau cel mai adesea grupate în jurul unor pieţe deschise. o claritate. Asta nu însemna că la Abbenay era criză de energie. dar numeroase. Urma apoi o mică fabrică de sârmă. un atelier de plăci ceramice. Activitatea care se desfăşura în fiecare din aceste locuri era fascinantă. conferind oraşului o textură de bază celulară. plin de ateliere pentru prelucrarea fibrei de holum. fără fum sau umezeală. Nu se mai dădea nici un fel de căldură atunci când temperatura în exterior depăşea 55 de grade Fahrenheit. o duritate a marginilor şi colţurilor. Nimic nu era ascuns. clădirile joase. incintele de lucru neîmprejmuite erau încărcate de vitalitate şi activitate. cantine. Majoritatea clădirilor din oraş erau întro mare măsură asemănătoare. ca sarea măcinată.acela curat şi viguros. străzile austere. construite sănătos din piatră ori piatră de mare turnată. expus la vedere la fel de limpede ca sarea măcinată. iar modelul celular era repetat prin aceea că industrii înrudite erau adesea situate alături întro anumită piaţă ori pe o anumită stradă. Exista o anumită animaţie a lucrurilor. unii antrenaţi în muncă alături de adulţi. oameni vii. Erau mici. Erau marile oglinzi parabolice care asigurau căldura solară pentru rafinăriile de la Abbenay. „Excesul este excrement". Dirijabilul coborî la un depozit de mărfuri." Abbenay era lipsit de otrăvuri. pentru că nici un fel de lumină artificială nu mai era asigurată cu o oră înaintea răsăritului până la o oră după apus. pete negre în faţa ochilor. Trecu de un atelier de sticlărie. Producătorul de sârmă îşi decorase faţada atelierului cu modele de viţă de 43 . iar uşile erau deschise. o fetiţă stătea cocoţată pe acoperişul centrului de învăţare cu nasul înfipt întro carte. cântând. datorită frecvenţei cutremurelor. centrul districtual de distribuire a articolelor mărunte. era permanent conştient de prezenţa altor oameni mergând. Un mănunchi de fulgere orbitoare la marginea răsăriteană a oraşului îl făcu să clipească şi să vadă. centre de distribuţie. depouri. albastruviolet. Aerul era limpede şi curat. cea mai mare parte având loc la vedere. Centrul fiecărei piaţete era plantat cu o mică pădure de stâlpi. intens. de rezervă ale turbinelor eoliene. oameni făcând fel de fel de lucruri. curate. incasabilă. muncind. zări o pată de alb care. o femeie masivă îmbrăcată întro salopetă albă de pulbere. cu excepţia turnurilor puternice. ori cartiere. districtul textil. fabrici. confecţionate dintro folie rezistentă de plastic cu siliciu. atelierul unui lutier. cu turbinele sale eoliene şi generatoarele bazate pe diferenţa calorică a pământului. voci strigânduse. Piaţetele. Prima formaţiune de acest gen pe care o traversă Shevek se dovedi o serie de piaţete. În apropiere era o curte aglomerată unde spuma de mare era turnată pentru construcţii. oameni în plină activitate. când dirijabilul ajunse deasupra ei. supraveghea turnarea unei forme cu un splendid şi sonor torent de cuvinte. chipuri trecând pe lângă el. unde se confecţionau şi reparau instrumente muzicale. Liniştit. împodobiţi de sus până jos cu steaguri şi fanioane multicolore. individualizat. în nici un caz. lucrătorul ridicând un mare strop topit cu aceeaşi nonşalanţă cu care un bucătar serveşte supa. dar majoritatea erau de numai un etaj. folosite pentru încălzire. cu aerul pur. Industria grea şi fabricile de prelucrarea alimentelor aveau tendinţa de a se grupa la periferiile oraşului. Conducătoarea echipei. pentru câteva clipe. centre de învăţare. discutând. Erau lipsite de umbră. Erau străzi largi. Soarele strălucea alb pe un cer dur. domicilii. era o succesiune de subcomunităţi. bârfind. dar principiul economiei organice era mult prea esenţial în funcţionarea societăţii pentru a nu afecta profund etica şi estetica. În ochii lui Shevek unele păreau deosebit de mari. vopsitorii şi centre de distribuirea ţesăturilor şi confecţiilor. proclamând cu mândrie industria locală. Elementele care alcătuiau Abbenay erau aceleaşi ca în oricare altă comunitate odoniană. în culori aprinse şi puternice. robuste. Mai erau şi copii pe acolo. pentru că Abbenay era situat la mai puţin de treizeci de grade nord de ecuator şi toate clădirile erau joase. Fiecare obiect ieşea în evidenţă separat.

Oare frunzişul extravagant nu înseamnă pur şi simplu exces. scântei electrice revărsânduse albastre din reţeaua aeriană la intersecţii. trăise şi murise şi era înmormântată la umbra copacilor cu frunzişul verde. cerul era imens şi senin. precaut. Îl mâna un impuls pur de a căuta companie. trist şi mâinile. excrement? Pentru a le merge bine. pe o altă lume. Ajunse la bancă şi se uită la silueta care şedea cu capul aplecat peste carte în lumina verdeaurie de sub copaci. Shevek se ridică şi porni din nou pe străzi întrebând care e drumul către Institutul Central de Ştiinţe. închizânduse spre purpuriu la zenit. printre ei. femei în vârstă suduind cu năduf atunci când nu încetinea în dreptul staţiei lor pentru a se strecura afară. Merse pe sub ei. Acestea erau omnibuzele din Abbenay şi când treceau îţi venea să ovaţionezi. sunând dintrun clopot. O recepţioneră. Continuă să parcurgă colile de corectură ale Organismului social. spuse el. dânduşi seama că se întunecă. atent. de aproape. având în mijloc o platformă cu boscheţi şi arbori de holum. Shevek o privi pe Odo o vreme. aruncânduse în gol cu mare zgomot şi o trosnitură albastră şi miros de ozon. cu părul strâns la spate întrun nod. să simtă verdeaţa acelei multitudini de frunze. expuse ochiului şi mâinii. udare permanentă. Era un obicei să începi conversaţia cu un străin oferinduţi numele ca un fel de suport pe care acesta să se sprijine. Odo era o străină. Odo nu pusese niciodată piciorul pe Anarres. Trebui să bată în uşa deschisă pentru ai atrage atenţia. o exilată. în amurg. mâinile unei bătrâne. activitatea. Nu existau multe alte puncte de sprijin de oferit. pe strada Depoului trecea în goană. Îl cuprinse uimirea. vesele şi ornamentale. aerisit. pe o bancă de piatră cineva citea. calmă a străzilor se acumula din când în când până la punctul de descărcare. Parcă ar fi călcat pe carne vie. Majoritatea parcurilor din Anarres erau terenuri. Ajunse la destinaţie la scurtă vreme după aprinderea luminilor. Se trase înapoi. unde cinci alte străzi pătrundeau ca nişte raze către un parc triunghiular de iarbă şi pomi. mâna dreaptă ţinea hârtiile de pe genunchi. şi unul şi altul aproape la fel de nemişcaţi. Tânărul stătea lângă statuie. printre oameni care vorbeau limbi necunoscute. ciudat îmbrăcată. Strada Depoului se termina întrun loc mare. Mâna stângă sprijinindui bărbia aproape că ascundea gura crispată. al cărui chip îl cunoştea din copilărie. Pătrunse printre copaci. citind o carte. Shevek dezaproba abundenţa şi nechibzuinţa lor. viaţa oraşului. Oare aglomerarea aceasta de frunze nu e risipitoare? Arborele de holum se descurca foarte bine cu spini şi ace şi fără exces de frunze. respectuoasă. Nu avea nici o noţiune de statut social şi era destul loc pe bancă. Nu existau nici un fel de ascunzişuri şi nici un fel de avertismente. de pământ ori nisip. acele file. ale cărei idei erau centrale şi permanente în mintea lui şi în minţile tuturor celor pe care îi cunoştea. urrasieni. Shevek înaintă încet. întunecimea spaţiului zărinduse prin atmosfera rarefiată. pe potecă. atras de el deoarece îl văzuse adesea în ilustrate şi pentru că dorea să vadă copaci străini. — Kokvan. În cele din urmă. Cercetă profilul viguros. Erau grele. în faţa lui. Nu trebuia cumva să soseşti de ieri? 44 .vie confecţionate din sârmă colorată. pe cărarea care se întuneca treptat. ori termeni care să desemneze rangul. mâna rece care le ţinea era grea. pentru joacă. se afla în micul birou de la intrare. aceşti arbori au nevoie de un sol bogat. — Shevek. Revărsarea de abur şi conversaţie prin uşile larg deschise ale spălătoriei era copleşitoare. Iarba străină era moale sub tălpi. puţine erau închise. Soarele apunea. un vehicul plin ochi cu oameni. Nici o uşă nu era încuiată. dar ea nu ridică privirea. Din când în când. Shevek traversă caldarâmul fără trafic şi pătrunse în parc. un băieţel pe o bicicletă artizanală urmărindul nebuneşte. Membrele negre ale copacilor se întindeau deasupra capului său. multă grijă. Nu existau ranguri. Nu era departe. Se simţea binecuvântat deşi nu ceruse binecuvântarea. Era o femeie de cincizeci sau şaizeci de ani. apoi se aşeză alături de ea. Ceva mai departe. ori poate supraveghetoare. ţinând deasupra sa nenumăratele lor palme verzi. Pentru prima dată în viaţă înţelegea că Odo. nici o formă de adresare convenţională. răspunse femeia. în oraşe de neimaginat. oameni atârnaţi ciorchine de barele din exterior. Totul era la vedere. ca şi cum vitalitatea aceea intensă. Lumina pălea cu repeziciune. Dar acesta era deosebit. Înălţă privirea către ramurile umbroase.

Auzi discuţii despre comportarea argonului la temperaturi foarte joase. — Cum pot să învăţ iotica? — Gramatica şi dicţionarul! — Unde le găsesc? întrebă Shevek.— Au modificat orarul dirijabiluluitransportor. Purta o haină grea. poate doar puţin provocatoare. cu Cercul Vieţii imprimat pe copertă. de pe Anarres. Evident. o riglă de calcul mult folosită. Găsi în cele din urmă două volume groase. câteva cărţi şi pe patul platformă o pătură portocalie ţesută manual. aşa că făcu un scurt ocol pe la cantina institutului să vadă dacă a mai rămas ceva mâncare pentru unul abia sosit. Privirea lor nu era ostilă. nelegate. O deschise din nou pentru a stinge lampa. încă un minut şi apoi. pentru prima dată în viaţă. o masă de lucru. Sabul". Sabul era un bărbat mic de statură. În tăcerea din jur se auzea un murmur. de la Sabul. aşa cum oamenii dintro comunitate mai mică sar adresa unui străin. sunt capabili so înţeleagă. Baisk. Doi dintre cei prezenţi îl urmăreau cu privirea. îndesat şi cam şleampăt. E vreun pat liber în vreunul din cămine? — Numărul 46 e liber. terminaţiile mânecilor erau negre de murdărie. de iarnă pe care. ghetele pe podea. Nimeni nu a traduso în pravică. răspunse Shevek şi traversă curtea cu paşi mari. Traversezi curtea. ezitând. Comportamentul său era abrupt şi morocănos. Părul său facial era mai negru şi mai aspru decât de obicei. — Mulţumesc. pe un raft de jos şi le trânti pe masă. Îşi atârnă haina în debara şi mută ghetele în altă parte. Constată că numele său fusese deja trecut pe lista celor permanenţi şi că mâncarea este excelentă. Trase cu grijă draperia de la debara. închise uşa propriei sale camere. Rămase pe loc. Îşi puse haina pe un scaun. de promisiune neîmplinită. se simţea prezenţa oamenilor. împăturită cu grijă. fără a ceda teren. Camera era mică şi cu un singur pat. Tăcere. pentru tine. Aprinse lampa. Spune să treci pe la el dimineaţa la catedra de fizică. toate erau camere de o persoană şi se întrebă de ce îl trimisese recepţionera acolo. după aspect. legate în verde. Shevek închise uşa. Mârâia. Rămase o vreme în picioare citind titlurile cărţilor. Sase oameni. — Anunţămă când te simţi competent săl citeşti pe Atro în iotică. catedra de fizică. se mai servi o dată. Scotoci pe poliţele dezordonate pline de cărţi mici. legate în verde. To. Lui Shevek îi plăceau dulciurile şi pentru că era printre ultimii şi mai rămăseseră o mulţime de fructe. altcineva locuia acolo. Până atunci nu am ce face cu tine. se afla un mesaj mâzgălit pe un petec de hârtie rupt de undeva: „Shevek. la fel cum mâzgălea mesaje pe fragmente de hârtie. Bătu la uşa camerei 46. clădirea din stânga. legănânduşi bagajul – o haină de iarnă şi o pereche de ghete. trebuie să o fi purtat de iarna trecută. În orice limbă. slab iluminată de lumina de pe coridor. senzaţia de dramă. La mese mai mari învecinate. — Pentru ce? — Ca să poţi citi fizica urrasiană! Atro. la o masă mică. îndesinduse pe bărbie întro barbă în toată legea. — Ce fel de matematică utilizează urrasienii ăştia? 45 . înţepător al nopţii oraşului fremăta ceva. Traversă camera până la uşă: patru paşi. Găsi camera 46 pe un lung coridor de uşi închise din domiciliu. Mânca singur. toţi aceia. — Trebuie să înveţi iotica. Vorbea fragmentat. grupuri de tineri stăteau de vorbă în faţa farfuriilor goale. — Aici. de la vârsta de doi ani nu dormise decât în dormitoare. Nu se apropiară săi vorbească. Două scaune. mârâi el către Shevek. încăperi cu patru până la zece paturi. Avu chiar şi desert. despre comportamentul unui profesor de chimie la un colocviu. lucrări standard de fizică şi matematică. Pe masă. — Să învăţ iotica? — Am spus să înveţi iotica. Recepţionera greşise. sub lampă. Mişcările sale erau abrupte şi iritante. poate. mârâi Sabul. 241154. nimeni nu are de gând so facă. de patruzeci de ani. compot de fructe conservate. E un mesaj aici. despre presupusele curburi ale timpului. Deschise uşa. Nu trecuse ora cinei. dimineaţa. În aerul curat.

Corect? — Urmează să dobândesc unele cunoştinţe pe care nu trebuie să le împărtăşesc. formele unor litere erau neobişnuite. Palat aproba şi era loial. Prezenţa de nădejde şi iubitoare a adulţilor care. o luă de la Sabul. nu de religie. leai împărţi cu fiecare puşti care ar trece pe lângă tine? Cărţile acelea sunt explozive. legată în albastru. Ai depăşito pe bătrână în Teoria secvenţială. iar Shevek nu beneficiase de aceasta. iar Shevek se întoarse pentru a pleca. cartea numerelor. Se puse la treabă să înveţe iotica. obiectul străin. acea recunoaştere a solitudinii fiecăruia. în felul lor. — Dacă ai găsi pe stradă un pachet cu capse explozive. întradevăr. dar mârâitul lui Sabul spori în intensitate. — Miam pus în gând să asist la prelegerile lui Gvarab. — Nuţi pierde vremea. Dar Palat nu cunoscuse acest blestem al deosebirii. Ne ocupăm de fizică aici. fierbând de ceea ce părea o mânie endemică. răspunse Shevek. El era la fel ca ceilalţi. — Se ocupă cineva aici de cronotopologie? — Da. mârâi Sabul. dar nu îi putea arăta ce este libertatea. se întoarse şi după un moment spuse cu glasul său calm. — Mă interesează principiile Simultaneităţii. cu repulsie şi o curiozitate devoratoare. E timpul să te maturizezi. Sabul se ridică din nou şi se apropie de el. Mă urmăreşti? Privilegiul înseamnă responsabilitate. Renunţă la misticism şi maturizeazăte.. la dracu. Era insuportabil de agitat. uşoara sa ironie lăsândul pe Sabul complet neatins. — Simultaneitate! Cu ce rahaturi profitariene vă îndoapă Mitis acolo? întrebă fizicianul aprins la faţă. Îl iubea pe Shevek. — Maturizeazăte. O. — Întoarcete atunci când o vei putea citi pe asta. Shevek o privi atent. Lucra singur în camera 46. — Ascultă. Ar putea fi foarte bine chiar acesta. Maturizeazăte. Cât de repede poţi învăţa iotica? — Miau trebuit câţiva ani să învăţ pravica. Încă de foarte tânăr îşi dăduse seama că în anumite privinţe se deosebeşte de toţi cunoscuţii săi. — Eu am învăţato în zece decade. nu specifică. Pentru un copil conştiinţa unei astfel de deosebiri este foarte dureroasă. Acum înţelegi ce spun? — Da. fără să fi făcut nimic şi încă incapabil de a face ceva. agitat şi totuşi rigid. venele de pe tâmple zvâcnindui sub părul aspru. lucrul pe care dorise săl vadă. Eşti acum membru al Institutului Central de Ştiinţe. care nu avea nici un sens iar. Tânărul se opri. 46 . orice făcea el. un fizician care lucrează cu mine. aproape sfios: — Nu înţeleg. dar nu o deschise. — Nu îngădui nimănui să le citească! Shevek nu răspunse. formulând răspunsul de parcă ar fi fost o propoziţie logică. Îl ţinea în mână. Păstrează cărţile acestea asupra ta! Nu sunt pentru uzul general. Aşteaptă. o carte cu aspect ciudat. purtând cu grijă dinamita. — De ce? — Lucrările ei despre frecvenţă şi ciclu. ca toţi ceilalţi pentru care comunitatea era un lucru atât de simplu. Shevek ieşi din încăpere. fără Cercul Vieţii pe copertă. mesajul dintro altă lume. tuns scurt. este singura reasigurare pe care o poate avea un copil. Pentru că. pe care doar ea o transcende. iritant. Sabul răscoli printrun sertar supraîncărcat şi până la urmă reuşi să scoată o carte. spuse Shevek după o scurtă pauză. deosebit de bun şi iubitor. nu o poate justifica. Turet. Sabul. în urma atenţionării lui Sabul şi pentru că i se părea cum nu se poate mai natural să lucreze singur. Sabul se întoarse cu spatele. Poţi săl consulţi. Orice era Shevek. Iată. Tatăl său fusese. Îşi aminti de cartea pe care io arătase Palat. ai nevoie de un text pe care să lucrezi. Titlul era tipărit cu litere aurii şi părea să spună Poilea Afioite.. Acum te afli aici. Destul de bine pentru a citi Introducerea lui To. iar celelalte idei pe care le emite sunt nişte prostii. sunt de asemenea deosebiţi. — Eu însumi am organizat un cursseminar în acest domeniu. Sabul se aşeză şi se ridică din nou.— Nimic de nasul tău. — Bine.

Se avânta spre culmi nebănuite iar ceilalţi studenţi din sală o priveau încurcaţi şi uimiţi. Ieşea din cameră numai pentru micul dejun şi cina la cantină şi făcea o scurtă plimbare zilnică pe străzile oraşului pentru aşi pune în mişcare muşchii care întotdeauna fuseseră obişnuiţi cu exerciţiul. Prezenţa la cursurile ei era redusă şi oscilantă. treceau direct la discutarea unor probleme de fizică. nu avea nici un prieten şi. Shevek îi dădu lui Sabul o lucrare de trei pagini intitulată „O critică a Ipotezei lui Atro cu privire la Secvenţa Infinită". Viaţa lui deveni şi mai solitară. el accepta. Nu le erai necesar. la Abbenay. Nici unul nu ştia ce să mai spună. conferinţele prezentate de Gvarab cu privire la Secvenţă şi Ciclu. Parcurse şi celelalte cărţi pe care Sabul i le tot trimitea. ilogică şi structurată îi făcea plăcere. aşa că aceste zile de muncă manuală nu au produs nici o întrerupere psihologică în izolarea sa ori în progresul său în studiul limbii iotice. lucrările majore ale fizicii contemporane urrasiene. După ce petrecuse o jumătate de an la Institut. dacă mai aveau puterea de a se simţi înspăimântaţi. Ceea ce oferea ea. iar atunci găseau puţine de spus. La douăzeci de ani era prea conştient de particularităţile minţii şi caracterului său pentru a fi deschis. iar el zâmbea şi urechile i se înroşeau. Gvarab vedea un univers mult mai mare decât puteau vedea majoritatea oamenilor. Atunci când se întâlneau din întâmplare în cabinetele de fizică ori la cantină. dar alteori energia lui Gvarab era insuficientă pentru aşa ceva. redobândi viziunea pierdută. nedeclarate. El era fratele ei. inteligenţi îi întâlniră pe ai ei. mârâind: — Traduo în iotică. odată ce stăpânea vocabularul de bază. Începu să conferenţieze pentru el. era închis în el şi rezervat. şi asta îi făcea să clipească. Ochii luminoşi. nu renunţa la singurul curs pe care îl urma. amortizată de toate contactele întâmplătoare ale zilei şi de interferenţele vieţii comunale precum şi de tovărăşia câtorva prieteni. 47 . mântuirea ei. iar colegii săi. Îşi savura independenţa totală. îşi recăpătă strălucirea.Aşadar. drept singurul ei ascultător constant. dar aici. înţelegând prea bine de ce Sabul îl pusese săi citească pe fizicienii urrasieni înainte de orice altceva. cu urechile mari. ceea ce nimeni până atunci nu mai împărtăşise cu ea. Sabul io returnă după o decadă. peste prăpastia celor cincizeci de ani. Cele mai sclipitoare idei conţinute în propriile lucrări ale lui Sabul cu privire la Secvenţă erau. întotdeauna se găseau alţii care să conducă lucrurile şi o făceau destul de bine. Shevek era obişnuit cu o izolare interioară. în oraş. ceea ce oferise timp de o viaţă. Shevek nu mai citea iotică. erau cadrul vieţii în oricare comunitate mică. traduceri din iotică. Nu activa în sindicatul studenţilor şi nu asista la întrunirile altor sindicate ori federaţii cu excepţia letargicei Federaţii de fizică. După care se întorcea în camera 46. „Nu mănânci destul" îi spunea ea. Gvarab era destul de înaintată în vârstă. nuşi făcu nici unul. Totuşi. În curând ajunse săi fie dragă intimitatea camerei sale. de fapt. îi conferiră stabilitate. O dată la fiecare decadă sau două era chemat pentru „a zecea zi" de activitate comunitară în rotaţie. aşa că adesea devia şi îndruga vrute şi nevrute. În curând îl alese pe băiatul slab. timpul îi aparţinea în întregime lui Shevek. Iar atunci dând sa apropiat de mijlocul cărţii. în ochi îi citea bucuria. la gramatica iotică. nu cunoştinţe apropiate. propria intuiţie ori vreo ecuaţie matematică îi arătau unde ajunsese. Gramatica fiind complexă. citea fizică. deoarece bătrâna era la fel de timidă ca şi tânărul bărbat. Nu întotdeauna erau locuri unde mai fusese vreodată. pentru că nu era aruncat în mediul dormitorului comun. Adesea omitea exerciţiul fizic şi uneori chiar şi mesele. Aici. Întrunirile unor astfel de grupuri. chiar înspăimântaţi. cunoştea domeniul şi termenii şi ori de câte ori se bloca. Erau cu mult avansaţi faţă de orice se realizase pe Anarres în ultimii douăzecitreizeci de ani. Băiatul cu ochii luminoşi o privea fix. vehicule atât ale acţiunii sociale cât şi ale sociabilităţii. aşa cum ar fi fost întro comunitate restrânsă. atenţi. Cu excepţia sarcinilor din a zecea zi şi obişnuitele servicii de pază la domiciliul său şi la laboratoare. o treziră. nu încercau prea frecvent să se apropie de el. deoarece cunoştea ce citeşte. simţind că rezerva sa este reală. se împărtăşea. dar oamenii cu care lucra erau străini. Introducerea în Fizica Temporală a lui To nu era un manual pentru începători. păreau mult mai puţin importante. Învăţarea limbii mergea rapid.

dar să păstreze cunoştinţele pentru sine – o situaţie atât de nouă şi atât de tulburătoare pe plan moral încât încă nu o asimilare în totalitate. o elimină imediat. deoarece foloseam terminologia lui Atro. Prima şi cea mai puţin acceptabilă dintre aceste descoperiri era că se aşteptau de la el să înveţe iotica. spuse Shevek. oricât de mult doreau. dacă aceasta strica un peisaj frumos ori o bucată de teren fertil se putea aştepta la serioase presiuni din partea vecinilor să se mute în altă parte. Pe de altă parte. laboratorul. La marginile comunităţilor anarresiene mai vechi se întâlneau destul de mulţi solitari şi pustnici care pretindeau că ei nu fac parte dintro specie socială anume. principalul termen de referinţă pentru camerele cu un singur pat era sexual. nu înţelegea în ce constă riscul. În felul acesta Shevek descoperi că nu numai petrol şi mercur circula între cele două lumi despărţite. unde nu erau disponibile camere duble. o concluzie nu tocmai uşor de acceptat pentru un tânăr inteligent. participând la solidaritatea intelectuală. Însemna exces. Puteai alege unul mare.. sau mic. studioul. iar dacă nuţi plăceau colegii de cameră te puteai muta în altul. dacă dormeai singur întro cameră însemna că iai deranjat în aşa hal pe ceilalţi încât nu teau mai putut suporta. săşi exercite puterea. să posede? Ideea de a coresponda deadevăratelea cu un proprietarian îl alarma. Copil fiind. că ai individualizat. Era complet liber să o facă. Aşadar. libertatea se află mai ales în sinceritate decât în tăinuire şi întotdeauna merită să rişti pentru libertate. fiind la rândul lor exploatatorii altora deoarece consimţiseră să fie elemente din MaşinaStat. Îşi putea construi o casă oriunde îi făcea plăcere. dar şi scrisori. Întrun oraş mic. — O navă? — O navă de transport de pe Urras. Atâtea descoperiri de acest fel se îngrămădiseră asupra lui această primă jumătate de an petrecută la Abbenay încât ajunsese la concluzia că fusese – ori poate că încă mai era – puţin naiv. apoi. Scrisori! Scrisori către proprietarieni. nu exista nici un motiv pentru care să nu dormi întrun dormitor. Mai era. răzleţite. ca pe un gând dea dreptul dezgustător. Voi copia originalul. intimitatea sexuală era asigurată gratuit şi chiar recomandată din punct de vedere social. pentru indivizi care erau. ca pe o proprietate personală.— De la început am scriso măi mult în iotică. şi că ei ar puteao învăţa la fel de bine? Cu siguranţă. cu dispreţ. Dar pentru aceia care acceptau privilegiul şi obligaţia solidarităţii umane. dar ar fi fost interesant să afle. iar un cuplu care dorea să se împerecheze folosea una dintre aceste camere gratuite pentru o noapte. E o navă pe cinci în decada următoare. încât întâmpină mari dificultăţi pentru a i se contura în minte. Le construiau adesea la capătul domiciliilor şi astfel. iluminarea caselor şi apartamentelor particulare. iar când întradevăr i se clarifică." În afară de împerecherea sexuală.. irosire. camera personală. În orice caz. Solitudinea era egală cu dizgraţia. să o posede. o sursă de putere asupra colegilor săi de pe Anarres. erau create construcţii lungi. magazia sau biroul de care avea nevoie pentru muncă. nu numai cărţi de felul celor pe care le citise. deşi. prima reacţie a lui Shevek de a fi fost instalat întro cameră particulară a fost 48 . denumite „autotrenurile partenerilor. Fiecare domiciliu avea un număr de astfel de camere. De ce? — De ce? Pentru ca nenorocitul acela profitarian pe nume Atro să o poată citi. cameră cu cameră. Dar această idee era atât de opusă modului de gândire al lui Shevek. Un cuplu care se hotăra la parteneriat. În termeni adulţi. întreţinerea. inevitabil. ce rău posibil le poate cauza informaţia că el ştie iotică. La băile publice fiecare putea fi oricât de public poftea. iar dincolo de acestea izolarea era considerată nefuncţională. un alt ghimpe moral. sau doar încercau să domine. încălzirea. nu putea spune că răneşte pe cineva pentru motivul că nu îşi împărtăşeşte cunoştinţele. La un moment dat îi trecuse prin minte că Sabul vrea să menţină fizica urrasiană particulară. sau o decadă. lua o cameră dublă. către supuşi ai unor guverne bazate pe inechitatea puterii. exploataţi de alţii. intimitatea era o valoare numai dacă se dovedea funcţională. Un individ a cărui fire era evident nesociabilă trebuia să plece din societate şi să îşi poarte singur de grijă. Oare oamenii aceştia chiar schimbau idei cu oamenii liberi întro manieră nonagresivă. Evident. Fiecare dispunea de atelierul. voluntară? Pot ei oare admite cu adevărat egalitatea. Economia de pe Anarres nu putea sprijini construirea.

îşi infirmase câteva dintre cele 49 . Desigur. Visa intens. dar în cazul său aceasta era ceva mai puţin puternică decât la cei mai mulţi dintre ei. vedea. Nu avea nici un motiv să se aştepte la o scrisoare. Avea senzaţia că se află întro cameră încuiată în mijlocul unui imens teren deschis. în toate cantinele. Treaba merita efortul. aceea care motiva comportamentul majorităţii anarresienilor. bucătari mai proşti. Era locul potrivit pentru munca lui. atunci când dorea şi câtă vreme poftea. De ce? Erau membrii Institutului Central de Ştiinţe mai buni decât alţi oameni? Shevek nuşi punea asemenea întrebări în legătură cu nimeni altcineva. Vedea timpul întorcânduse împotriva propriului curs. Dacă îi veneau idei la miezul nopţii. drumul cel drept. existau variaţii locale. despărţinduse ca baloanele de săpun. deoarece nu scrisese nici una prietenilor săi de la Regionala nordvestică. Încetă să mai ia desertul de la cantină. lipsa varietăţii ocupaţionale. putea aprinde lumina ca să le noteze. lipsuri. în părţi egale? Întotdeauna i se spusese acest lucru şi niciodată nu văzuse altceva. Dar aceasta începu săi pară o ţintă minoră. închizânduse. apropiinduse. o teorie unificată a Timpului. Şi chiar aşa făcea. fără a se trezi cu adevărat. Cu toate acestea. iar el se trezi cu un strigăt de ajutor oprit în gâtlej. iar aceste aţipeli nu erau de genul somnului profund pe care întotdeauna îl avusese mai înainte. iar el o făcea bine. cu ochii aţintiţi pe fereastră. un râu curgând în sus. ca în cazul Project Camps. Conştiinţa socială. a făcut indigestie. nu se afla nimeni în spatele lui care să se mire de ce lâncezeşte. îi erau suficiente. nici una dintre acestea nu îi păreau a fi carenţe ci libertăţi. Îl înconjura. de fapt. constatând că acesta din urmă atârnă mai greu. Două ceasuri pe noapte şi încă două. de la Abbenay la Uttermost. Muncea jucânduse. Exista una mult mai importantă. Pierdu din greutate. erau mult mai dificile pentru el decât acelea ale fizicii temporale. în cantina institutului. opinia altora era forţa morală cea mai puternică. Aşa procedă. doar dacă ar găsi calea de ieşire. cu atâtea vise. nu se mută întrun dormitor comun. Nu ceru părerea nimănui. Responsabilitatea justifica privilegiul. De fapt. Întro dupăamiază rece. mai aproape. De ce îl înghesuiseră aici? Curând avea să afle motivul. Dar nici un bucătar nu era atât de talentat încât să pregătească un desert fără elementele necesare. Atât de multe din problemele sale făceau parte dintro categorie pe care alţi oameni nu o puteau înţelege încât se obişnuise să şi le rezolve singur. aşteptând să fie formulată. era servit seară de seară. lipsa contactelor sociale şi sexuale. Lucra mult mai bine în camera particulară. bucătari buni. Toamna şi iarna se dezobişnui tot mai mult să mai doarmă. o infinită varietate în interiorul unui cadru imuabil. trecu pe la catedra de fizică pentru a vedea dacă nu se află ceva corespondenţă pentru el în cutie. se servea întotdeauna şi un desert. iar visele făceau parte din munca sa. specialităţi regionale. către izvor. Dar chiar este necesară? La cină. conştiinţa aceea organicsodală. dar în ultimele zile nu se simţise prea bine. Lui Shevek îi plăcea foarte mult şi când mai rămâneau surplusuri. Majoritatea cantinelor serveau desertul o dată sau de două ori pe decadă. Aşa că a continuat să lucreze. către un vid central. în unele privinţe. ci un fel de veghe pe alt plan. mergea uşor pe pământ. uneori. cum momentele se separă. către sfârşitul iernii. Se ridică şi puse pe hârtie. Văzu spaţiul strângânduse asupra lui ca pereţii unei sfere prăbuşinduse în interior. iar dacă nui veneau deloc şi trebuia să petreacă zile în şir aşezat la masă. luptânduse în tăcere să scape de conştiinţa propriului vid exterior. Întocmea notele pentru o serie de ipoteze care aveau să conducă la o teorie coerentă a Simultaneităţii. primea la fel. venind de la bibliotecă spre casă. tot mai aproape. nu erau tulburate de conversaţia şi mişcarea a patrucinci colegi de cameră care se sculau. Oare nu toată lumea. zâmbind. Lipsa efortului fizic. intimitatea este la fel de necesară şi pentru fizică şi pentru sex. Intuiţia deveni o obsesie. şi cu aceste probleme care. în timpul zilei.jumătate de dezaprobare şi jumătate de jenă. Iar conştiinţa lui. în tăcere. Puse în balanţă disconfortul moral şi avantajul practic. aceea care îl ocolise zile întregi. El era omul liber: putea face tot ce vroia să facă. dacă îi veneau în zori. În mâna sa dreaptă şi în stânga ţinea contemporaneitatea a două momente. când le dădea în lături. formula matematică. Aici. le lua. numai să poată ajunge la ea. încropeli. Era central funcţională pentru societatea sa.

după o jumătate de an de muncă asiduă. apoi se uită pe fereastră. Se simţea şi chiar arăta destul de bolnav. ca pe cealaltă. — Da. cum a obţinut Institutul această fereastră poştală? — Atunci când a fost ales Pegvur în CPD. cu excepţia răspunsului combativ.. aşa că niciodată nu părea să mai rămână loc şi pentru altcineva. Definitiv. aşa cum adesea i se întâmpla cu oamenii pe care dorea săi cunoască. cu Cercul Vieţii pe copertă. sau cel puţin să întâlnească pe cineva în laboratorul de fizică pentru a mai schimba o vorbă. Lar interesa. — Am traduso. exact în punctul de unde pornise. Shevek. ori retradus în pravică şi tipărit la imprimeriile CDP din Abbenay. răspunse Shevek. Muncă de câteva decade. 50 . în iotică. Desigur. Să io trimit lui Atro. zâmbind. — Nu le poţi trimite spre publicare o lucrare care nu a fost tipărită aici. Apăreau numele a doi autori: Sabul. Mormăitul său se auzi gutural şi chicotit. din dos. — Vor vedea ei care este acum provincialul! adăugă el. arăta destul de încordat. catedra de fizică era un spaţiu comun. iar el o va pu blica întruna din revistele de acolo. Aş vrea să public lucrarea despre Reversibilitate pe care am scriso în acest trimestru. Era propriul său eseu. dar cu Sabul nu se simţise niciodată timid sau jenat. De atunci. nu se mai afla nimeni acolo. răspunse Sabul. Am şlefuit câteva din punctele mai nefinisate. Spera să fie o scrisoare de la vreun cunoscut. vom pierde această fereastră poştală de pe transportoarele urrasiene. În aproape un an de când se cunoşteau. cu zece ani în urmă. doborând un maldăr de hârtii de pe o bancă pentru aşi face loc. Acum pricepi? — În primul rând. privinduşi mâinile şi continuă. Dar. plină de materialele pe care le folosea. Dacă suntem vreodată descoperiţi. cu excepţia lui Sabul. pe Urras. — Lam terminat pe Atro. — Să o publici? Unde? — Am vrut să spun. — Priveşte aici. în mare măsură ideile tale formează esenţa cărţii finalizate. Tot ce este aici. — Dar este exact ce am făcut cu aceasta. Shevek. De asemenea. am editato. spuse el. confirmarea şi replica lui Atro şi scrisoarea de răspuns a acestuia. care se referise la lucrările sale teoretice drept „mutilate de provincialismul şi imprecizia puerilă cu care dogma odoniană infectează fiecare domeniu al gândirii". Totul fusese tradus. Mai mult decât atât. am completat cu elementele de tranziţie pe care tu leai lăsat pe dinafară şi aşa mai departe. Modelul fazic era pur şi simplu mult prea vag pentru a fi util. Shevek nu îşi amintea săl fi văzut zâmbind.. afurisitul de profitor! Acum să mai încerce să vorbească despre „imprecizie puerilă"! Timp de zece ani Sabul nutrise resentimente faţă de Revista de fizică a Universităţii Ieu Eun. Ar trebui să fii mândru de asta. O luă şi privi la pagina de titlu: „O critică a Ipotezei Secvenţei Infinite a lui Atro". Sabul întinse gâtul peste exemplarul pe care îl ţinea Shevek şi îl privi cu nesaţ. am păşit al naibii de atent pentru a o păstra. Shevek privi cartea pe care o ţinea în mână. îmbrăcată în verde. — Nu am putut preîntâmpina această situaţie. dar Sabul ţinea această a doua cameră. a apărut în Ieu Eun Review înainte de a apărea aici. Se uită la cartea pe care bătrânul o ţinea în mână: o carte subţire. — Nam ştiut că o traduci. nu crezi că toţi fizicienii din provincie care nu au acces la canalul acesta de comunicaţie cu Urras se împotrivesc utilizării sale de către noi? Crezi că nu sunt invidioşi? Există oameni care stau în aşteptare. Dar de ce îţi închipui că mam grăbit să trimit lucrarea spre publicare? Doar nu crezi că toţi cei de la CPD sunt de acord cu maniera noastră de a negocia idei cu Urras în felul acesta. Departamentul de apărare insistă ca fiecare cuvânt care pleacă de aici pe navele acelea de marfă să fie aprobat de un expert CPD. care abia aşteaptă ca noi să facem un pas greşit. Îl durea în gât. Încă îl mai preocupă motivaţiile.mai frumoase ipoteze ale sale şi se trezise singur. Ar trebui să ajungă la Atro. Cartea consta integral din ideile lui Shevek şi ale lui Atro.. Shevek se aşeză la celălalt capăt al încăperii.

răspunse Shevek. fizicienilor urrasieni.Pegvur fusese un fizician de o valoare modestă. De ani de zile acesta încetase a mai fi un fizician activ. Nu o relaţie de ajutor reciproc şi solidaritate. era „omul lui Sabul". departe cu gândurile sale. Este datoria. mai bine decât mine. fără violenţă aparentă. câştigase o luptă. şi cu faţa sa neclintită. deşirat şi ascuţit şi rămase nemişcat un moment. Dar violenţa fusese comisă. ce note cântă? Nu cumva pasaje din Armoniile Numerice? Adevărul este că eu sunt incompetent – cu alte cuvinte. Aşa cum prezisese Mitis. — Aş vrea săi trimit una din astea lui Mitis. cum spunem noi în nordvest. un căutător de putere. era o situaţie intolerabilă din punct de vedere etic şi pe care Shevek se cuvenea să o denunţe. ci o negociere. Avea nevoie de ideile lor. Atro nu vrea să citească articolele tale. atunci trimite lucrarea Presei. Am crezut că voi câştiga timp pentru toată lumea întrebândute. de colaborarea lor. în pravică? — Pierdere de timp. desigur. — Ia câte pofteşti. pe care acum îl purta strâns la spate întro coadă. Lumina iernii făcea notă discordantă cu părul său. în dupăamiaza aceea cenuşie. — Să câştigi timp? Ce vrei să spui? întrebă Sabul. printre rafale de vânt. Grânele cresc mai bine pe bălegar. cu vocea îngroşată de mânie. Se crispă de parcă ar fi fost chinuit fizic de propriai ipocrizie. spuse la revedere şi plecă. Tot ce pot face este săţi ofer sfatul meu. Omul cu care sunt nevoit să lucrez este competitiv. Ea e experta în Simultaneitate. el şi Sabul. spuse. dar asta nu se poate schimba. Oare funcţia adevărată poate rezulta din disfuncţia de bază? Dar tot ce vreau eu este sămi fac treaba. ci o relaţie de exploatare. dacă vreau să lucrez. Refuzămă şi te refuz şi eu. se întoarse din nou la el şi continuă plin de invidie. oscilând în interiorul şi în afara existenţei! Apropo. marea lui reputaţie se baza pe exproprierea altor inteligenţe. este o parte a cercetărilor mole urmând ideile lui Gvarab cu privire la Simultaneitate. Ascultă! Dacă tu crezi că ştii ce faci. Nu te pot împiedica. spuse Shevek. Shevek dădu din cap. la fel ca existenţa societăţii din care făcea parte. Shevek trebuia să gândească iar Sabul să primească onorurile. Ştia că uşor. este dreptul tău inalienabil. era de neîmblânzit. o să te faci de râs. Le voi spune so consulte pe Gvarab. Nu ai nevoie de permisiune! Ştii bine că nu există nici un fel de ierarhie. Numai că no va face. depindea de menţinerea unui contract neadmis pe bază de profit. Nu fusese o bătălie. de criticile lor. trebuie să lucrez cu el. Dorea să publice lucrările şi să le trimită acelora care le puteau înţelege. Evident. trebuie să o accepţi şi pe cealaltă. Vândut? Vândut! Cariera lui Shevek. Se ridică. ceea ce. Blândeţea lui era fără compromisuri. Deoarece nu dorea să concureze pentru dominaţie. — În orice caz. — Dăi drumul! Publică nenorocitul acela de articol! Mă voi declara incompetent sămi exprim părerea despre el. Shevek recepţionă mesajul cu o uşoară înclinare a capului. mă opun – să recomand CPDului sau Presei excremente intelectuale! — Lucrarea pe care am făcuto pentru tine. Avea nevoie de Sabul. în timp ce traversa aleea spre piaţa unde se afla domiciliul său. mecanică. 51 . — Tu eşti consultantul Sindicatului Presei pentru manuscrisele de fizică. scopul întregii mele vieţi. Am verificat lucrarea aceea şi ţiam înapoiato cu câteva decade în urmă. Tu îmi dai asta. Dar Sabul era şi el odonian. Infatuată senilă şi mistică! Universul ca o imensă coardă de harfă. iar eu îţi dau pe cealaltă. evitândo. Aşa că se târguiseră. se târguiseră ca nişte profitori. Se apropie de birou şi ridică un exemplar din micul stoc de cărţi noi. pleda Shevek în gând. se îndepărtă de Shevek. Rămase o vreme în picioare şi pentru că nu obţinu nici un răspuns verbal de la Sabul. Dar în nici un caz no să mă faci de râs pe minei — Dar dacă prezint lucrarea spre publicare aici. nu organică. Când vei înceta săţi iroseşti vremea cu teoriile acestea reacţionare de care se agaţă Gvarab? Nuţi dai seama că şia pierdut întreaga viaţă cu ele? Dacă le susţii. nu eu. un profitor. Dacă o vrei pe una. bucuria mea.

spuse el. Se opri şi se întoarse. spuse Shevek. I se părea tare mult de atunci. pentru ai asigura îngrijire particulară. În zori. Avea mâinile răcoroase. ploaia era împrăştiată. Stropii de ploaie îi înţepau faţa ca şi cum ar fi aruncat cineva cu pietriş. — Lasămă în pace. strălucind în lumina soarelui. spuse asistenta ridicând din umeri şi ieşi din salon. Shevek vorbea parţial în propria sa limbă şi parţial în iotică. iar Shevek se supuse. Se arătau prudenţi când era vorba de pastile şi injecţii. este esenţială. — Nam nevoie. la opt blocuri distanţă. că se simte foarte bine. Niciodată în viaţă Shevek nu 52 . toate sau dus. Atunci când se întâmpla să plouă. Îşi făcu apariţia o asistentă care îi oferi un pahar cu apă şi o pilulă. Sau dus. — Ce e asta? întrebă el bănuitor şi clănţănind din dinţi. deşi neproductivă în sine. Shevek protestă. iar aceştia glumeau cu ea. Să te supui impulsului criminal. că e pe cale să înnebunească. învârtinduse cu solemnitate în jurul său. e imoral. fie ea şi involuntară. în iotică. palidă. Se gândi la Institutul din nordvest şi la petrecerea din ajunul plecării sale. Mai târziu apăru o femeie care îi oferi o cană cu apă. Majoritatea anarresienilor tineri considerau că este ruşinos să fii bolnav. dar fata dispăruse după colţ.Se gândi la Mitis şi la avertismentul ei. dar Shevek tremura atât de violent încât vărsă toată apa. — Bine. pentru ca ea şi restul grupului să înţeleagă. Cine eşti? Femeia îi spuse. aceasta avea părul lung. totul copilăresc de paşnic şi de sigur. Shevek urmărea scena cu o morocănoasă lipsă de înţelegere. în intervalele de luciditate ale nopţii nesfârşite. convins că nu vor pricepe treaba cu piatra de temelie. — Aia ce mai e? — Coboară febra. Oricum. să îl stimulezi prin administrarea de analgezice. Nu fusese niciodată bolnav şi niciodată nu cunoscuse o stare de disconfort fizic mai rea decât oboseala. Asistenta Îl acuză de comportament egoist. Ar fi putut plânge de nostalgic. care mâncase atâtea gogoşi în seara cu petrecerea. Întoarcete! spuse doctorul. Apoi îi explică motivul pentru care ipoteza ciclică. Niciodată nu auzise limba vorbită. — Încetează cu egoismele. — Antipiretic. Durerea era mai mare decât ruşinea. un medic va trebui să se ostenească şi săl viziteze acolo. poate şi din pricina unei confuzii apărute în urma folosirii analoge a termenilor „sănătos" şi „bolnav". a cărui intensitate creştea odată cu creşterea temperaturii. — Nu vreau. Ajunse la camera 46 şi se întinse pe platformapat care de data aceasta i se păru mult mai jos decât de obicei. Ieşi de la adăpostul intrării în bătaia vântului. Se culcă în Salonul Doi. Simţeau că boala este o crimă. explicândui că dacă merge acasă. scriind formule şi ecuaţii cu cretă pe o tăbliţă. rezultat al profilaxiei foarte reuşite din societatea lor. Străzile reci. duşmănoasă. teama de nebunie îl făcu să caute ajutor. udând pătura. „Duşmănoasă!" exclamă Shevek cu glas tare. avu impresia. piatră de temelie pentru propria sa abordare a unei posibile teorii a Simultaneităţii. La clinică îi diagnosticară nebunia drept o uşoară pneumonie şi îi spuseră să stea la pat în Salonul Doi. Cădea o ploaie fină. Era o lume uscată. Tremura şi nu se putea opri. Uscată. împrăştiată de vânt. Femeia îi atinse obrajii şi îi legă părul la spate. se auzise delirând în timpul nopţii. Toţi ceilalţi pacienţi din salon erau vârstnici. Se târî până la clinica locală. Îi era prea teamă de sine însuşi pentru a cere ajutor vecinilor de pe coridor. din toate părţile. Neavând nici o idee cum se manifestă temperatura ridicată. Asistenta le administra celor doi bătrâni din Salonul Doi medicamentele. apăru un doctor cu o seringă. cei mai mulţi îşi schimbau părerea. Îşi trase pe el pătura portocalie şi se ghemui. încercând să doarmă. La intrarea Institutului de Ştiinţele Vieţii o fată îl privi în trecere şi i se păru că seamănă cu fata aceea – cum o cheamă? – cea cu părul scurt. Mai târziu. Suna foarte ciudat. Durerii din gât i se alăturase o cumplită durere de cap de Care tocmai deveni conştient. dar nu se putea opri din tremurat deoarece era în bătaia unui constant bombardament atomic. dar el nu înţelese şi îi spuse să plece. Dar când intervenea vârsta mijlocie şi bătrâneţea.

perfect.. nu putea fi coautor la tratate de metacosmologie cu Sabul. închis cu ziduri. El era împreună cu alţii. — Cum te simţi? — Nounăscut. Mult după aceea. Bătrânii din salon râdeau. Ciudat. chiar umor. un loc întunecos. Nu se mai punea problema ca Shevek să mai susţină ceva. Avea o voce joasă. ca un cotcodăcit. doar un fel de obişnuinţă tristă.. Un băiat de la domiciliu mia spus că te afli aici. Femeia păstra pe chip o expresie de dezinteres. îi îngăduia să o vadă. Unii dintre medicii şi asistentele de aici lucrează opt ore pe zi! Bineînţeles. Glasul ei rostind aceste cuvinte atinse ceva foarte profund din fiinţa lui Shevek. cu râsul lor bătrân. — Ah! În vocea lui Rulag nu se citea nici o pretenţie de şoc sau durere. Femeia veni din nou şi se aşeză pe patul lui. Locuiam acolo de aproape cinci ani. Renaşterea este un element al religiei lor. — Nu putea avea mai mult de treizeci şi cinci de ani. Nu mai era acolo... — Despre ce tot vorbeşti? — Despre Urras. Shevek pe care îl cunoşteam eu ar avea doar douăzeci de ani. fără săşi arate vârsta. Tu cine eşti? — Mama. Nu teaş fi cunoscut niciodată. Se simţea perfect.. Dar oricare alt Shevek ar trebui să fie chiar mai mic de douăzeci!. Shevek privi spre ea şi îi zâmbi. un sunet minunat. sau altfel să reducă numărul de internări. era treaz.. privindo. — Încă mai delirezi. Totul la ea era armonios şi controlat. Chiar de mai multe ori. — Erai acolo? — Plecasem pentru a începe pregătirea la Institutul regional cu vreo zece zile înainte de 53 . — A fost un cutremur la Wide Plains. selectând lucrări pentru biblioteca de Engineering şi am zărit o carte de Sabul şi Shevek. nu? Dar nu părea rezonabil. Nu înţeleg de ce sindicaliştii nu solicită mai multe repartiţii de la Federaţia Medicală. spuse ea. Ea nu dădu nici un semn că ar fi observat această mişcare uşoară. desigur.. Eram la depozitul Presei uitândumă prin unele publicaţii noi. Nu mai ai febră. Nu simţea dorinţa să se mişte. echilibrul lumii. Era o femeie frumoasă. Sa produs al doilea cutremur şi toată chestia sa prăbuşit. atingândui fruntea. nu tot pe cel dinainte. acesta nu conduce la eficienţă maximă. Au fost ucise treizeci şi două de persoane. răguşit. pentru moment. nici măcar dacă mai exişti. Vru săi strângă mâna. A se mişca înseamnă a deranja momentul stabil. de parcă nu ar fi fost mama lui ci propria sa moarte. Aşa că am venit să mă conving. Doar că ar trebui să primesc un trup nou. Dar cine e Shevek? De ce îmi sună atât de familiar? Nu mia venit ideea decât după un minut şi mai bine. dar se trase înapoi cuprins de o spaimă nedisimulată.simţise ceva mai plăcut decât atingerea mâinilor ei. Rămase întins pe pat. Respira normal. unde acel ceva reverbera în întuneric. Lumina iernii pe tavan era de o frumuseţe greu de exprimat. Din nefericire. Tu şi cu Palat mai ţineţi legătura? Ce mai face? — E mort. Shevek se simţi mişcat de asta. cu un timbru plăcut. Cutremurul a deteriorat centrul de învăţare. Plecase. — De cât timp a murit? — De opt ani. brunetă. Pe Sabul îl cunoşteam. Aceasta este o clinică surprinzător de slab asigurată cu personal. E ciudat că team găsit. nici unde eşti. încercând să scoată afară câţiva dintre copiii prinşi înăuntru. — Renaştere. era prea slăbit pentru a face vreo mişcare. există oameni în domeniul medical care chiar doresc acest lucru: impulsul de autosacrificiu. Totul era aşa cum trebuie. cu trăsături delicate şi bine proporţionate. O privi pe femeie şi exclamă. ca pe o fiinţă umană. el era inginerul constructor al comunităţii. în Abbenay.. cuprins de spaimă: — Eşti Rulag! — Eu ţiam spus cine sunt. — Nam ştiut că eşti aici. deşi trebuie să fi trecut de patruzeci. o notă posomorâtă.

care îl părăsise pe Palat la nevoie. Îmi închipuiam că vei semăna cu Palat. psihologii au dovedito fără tăgadă. Shevek nuşi dădea seama. — A avut noroc. nu? Altfel de ce ar publica Sabul în colaborare cu un student de douăzeci de ani? Subiectul mă depăşeşte. după ce ai fost înţărcat. Abia atunci femeia îl privi... aşa cum eu nam fost niciodată. Am încercat să aranjez săl repartizeze pe Palat aici. De fapt. Se simţea ameninţat. constantă în care viaţa sa prinsese rădăcini. spuse ea fără să suspine. Ţiam citit cartea. am idee de ceea ce ţi sar putea întâmpla în relaţia cu el şi cu întregul Institut. aş fi putut păstra legătura cu tine. săi ofere. pe care aş dori săi întâlneşti. după care a încetat sămi mai scrie. — Am impresia. sămi spună ce mai faci. plăcută.. Aici sunt jucate jocuri ale dominaţiei. Asta pentru a mai putea continua. Aşadar. arunci când avea ea nevoie. că am încercat să ridic o pretenţie asupra ta. În cazul meu.. dacă ai fi continuat să te gândeşti şi la mine ca la o valoare statistică. Shevek îi înţelegea singurătatea. mă bucur că eşti aici. Privirea ei nu dezvăluia ce emoţii trăieşte ori nu..cutremur. Shevek nu răspunse. Urmară câteva clipe de tăcere. exceptând culoarea. absolut nimic. o statistică. El era îndatoritor.. Faţa sa. În orice caz. Shevek. Te simţi pierdut. — Ţineai mult la Palat. la fiul lui Palat? El nu avea nimic. Ce drept avea ea. — Ar fi fost mai bine. pe primul loc vine munca. — Ah. deşi în voce i se ghicea un suspin înăbuşit. unul din treizeci şi doi. la domiciliu. din când în când. îi simţea durerea şi asta nui făcea plăcere. îmi mai scria. Dar Palat a fost acela care a rămas cu tine şi tea îndrumat în timpul anilor de integrare. trebuie so mărturisesc. Ştiu că la prima vedere Abbenay este un loc neplăcut. Cunosc oameni interesanţi. la Abbenay. Poate că îţi voi fi de vreun folos de data aceasta. Îmi face o plăcere pe care niciodată nu am căutato. i se potriveşte – să ii murit împreună cu alţii. zâmbind abia imperceptibil. Doream să continuăm parteneriatul. — Da. spuse el. slăbită de boală. mă bucur că eşti aici. Mă acuzi că nam făcuto? — Să te acuz? Nici nu team cunoscut. Cu toate acestea. La început. rosti ea răspunsul blând. E straniu cum imaginaţia face asemenea presupuneri. — Ba da. Eu nu sunt decât un simplu inginer. spuse tânărul. Avea o notă de încăpăţânare. uleios. Îţi trebuie o oarecare experienţă pentru a şti cum pot fi dejucate. are nevoie de anumite asigurări care nu sunt întotdeauna în totalitate rezonabile. cu chipul neted şi liniştit. Bătrânii de la celălalt capăt al salonului o admirau. semeni cu mine. apoi Rulag reluă discuţia cu vocea ei controlată. — Ba da. — Nare importanţă. continuă ea. era acoperită de picături fine de sudoare care dădeau obrajilor şi frunţii sale un aspect argintiu. îndreptânduşi privirea în altă parte. Chiar proprietarist.. dezolat. Palat şi cu mine team păstrat cu noi. un fel de bucurie. Primii ani sunt aceia în care contactul individual este esenţial. să vină. spuse Shevek. — Bietul Palat! Întrun fel. — Şi eu. Socializarea deplină nu se poate dezvolta decât dintrun început afectiv. Ca şi cum tu ai fi ceva care îmi aparţine! Dar pe măsură ce omul îmbătrâneşte. lipsit de solidaritatea simplă pe care o oferă micile aşezări. părintesc. continuă ea după o pauză. Amândoi am vruto. — Valorile statistice ar fi fost mult mai ridicate dacă el nar fi intrat în clădire. dânduşi ghionturi unul altuia.. izolat. Oameni care probabil ţiar fi de folos. Ea rămase pe gânduri. locuia împreună cu tine? Shevek dădu din cap. Aşa am presupus.. Ciudat. dragostea aceea curată. Este a ta. obişnuit. ei sau altcuiva. avea şi încă mai are importanţă.. — Nu semeni cu el. Era ameninţată loialitatea tatălui său. dar mam gândit în 54 . Îl cunosc pe Sabul. acum. Cuvintele ei puteau fi spontane sau deliberate. Sunt mândră de tine. Dar niciodată nu sa ivit vreun loc în linia lui de activitate şi nu putea veni fără repartiţie. nu? Lipsit de raţiune.

Nu cred că mă voi mai întoarce. Cum altfel pot fi tinerii? Când te afli la nivelul de jos. spuse ea. incoerenţei timpului. cu zâmbetul pe buze. din exterior. ori de către studenţi şi profesori împreună. se odihneau. suntem frate şi soră. Când a constatat că administratorii sunt nemulţumiţi. Daca ai vrea. spărgânduse. Societatea lor îi menţinea întro continuă lipsă de nevoi. în loc de al privi. studenţii aceştia. niciodată nu devia în domeniul politic ori personal. El nu spuse nimic. iar administratorii îi aranjaseră seminariile. Nici măcar fratele nu te poate linişti în ceasul cel rău. Aşa se organizau cursurile în centrele de învăţare anarresiene: la cererea studenţilor. Pentru a evita o publicitate neplăcută. săl vadă pe omul de pe Lună. — La revedere. — Chiar vă aşteptaţi ca studenţii voştri să nu fie anarhişti? a spus el. — E bine. cu asistenta de pe hol. sunt irelevante. Shevek avea impresia că libertatea lor faţă de obligaţii era întro proporţie directă cu lipsa lor de iniţiativă. iar fizica pe care o preda el era la un nivel destul de avansat. — Bineînţeles. Doctorii spun că te vei face bine. Shevek puse capăt carierei sale de turist. sfărâmânduse. dintre bătrânii aceia bolnavi. trebuie să organizezi de jos în sus. chipul ei schimbânduse drastic în timp ce vorbea. Începu să plângă. Nu erau tracasaţi şi deranjaţi de o mulţime de alte obligaţii. Rectorii Universităţii au cedat. ceea ce erau ei liberi să facă era o altă problemă. frate. Tu nuţi aduci aminte de mine. Îşi luă două seminalii şi un curs deschis. Acum se putea stabili pentru a trăi şi munci în Paradis. Dădu frâu liber fricii care pătrunsese odată cu ea. Rulag ieşi din salon cu mersul ei graţios. Toate astea ţin de trecut. se apropie. Unii veneau din simplă curiozitate. dar asta nu avu darul săl liniştească. Erai destul de bolnav când am venit prima dată. redobândinduşi zâmbetul abia schiţat. În sfârşit. Niciodată nu adormeau la curs pentru că participaseră la serviciile în rotaţie cu o zi înainte. ori poate că nu era decât un coşmar al imaginaţiei sale. nu suntem decât biologic mamă şi fiu. Nu i se cerea să predea. încercând săşi ascundă faţa la adăpostul braţelor. întorcândui spatele. se aşeză pe marginea patului şi îl bătu uşor pe umăr. adăugă ea. dar el întrebase dacă poate so facă.termenii în care tu ai încerca să formulezi vreo pretenţie asupra mea. sentimentului de încălcare a promisiunilor. Erau splendid pregătiţi. aceştia au rămas fermi pe poziţie. Dar câteva sute de studenţi au continuat să vină. de omul şi libertinul pe care îl ghiceau din cuvintele sale chiar şi atunci când nu îi puteau urmări matematica. Alţii se simţeau atraşi de personalitatea lui Shevek. 55 . receptivă. frăţioare. Va fi bine. Unul dintre bătrâni. Shevek îl auzi şi îi simţi atingerea. Dar aici şi acum. iar Shevek a început cursul cu o asistenţă de două mii de studenţi în prima zi. iar el o văzu oprinduse şi discutând. El nu răspunse. pur şi simplu. Cu toate acestea. La Ieu Eun începea un nou semestru. Se simţi zdrobit. Shevek. prezenţa a început să scadă. apoi se ridică. tracasări şi griji. nu? — Nu ştiu. Shevek zări. ascuţită. un număr surprinzător de mare dintre aceştia erau capabili săi urmărească şi filozofia şi matematica. Nu avea nici cea mai mică intenţie de a se lăsa scos de la curs – mai purtase genul acesta de bătălie şi înainte – iar pentru că a transmis hotărârea sa studenţilor. A venit o delegaţie din partea studenţilor şi lau rugat săl prezinte. iar copilul pe care mil amintesc eu nu este bărbatul acesta de douăzeci de ani. murmură el. Rulag rămase tăcută timp de un minut. a râs. de femeie bine făcută. nici a lor. Cursul nu a fost nici ideea lui. de o inteligenţă superioară. în întunericul de la baza zidului. Şi asta contează cu adevărat. Trebuie să fi fost doar imaginaţia. Shevek a consimţit imediat. Când nu lucrau. La scurtă vreme. — Ai nevoie de odihnă. măsurat. negăsind energia necesară pentru a se întoarce. El insista pe fizică. ori la iniţiativa profesorului. 5 Cu un sentiment de uşurare.

apele vieţii ţâşneau pretutindeni în jurul lui. desigur. dar politicoşi. Îi spuneau cu mândrie lui Shevek că la Ieu Eun competiţia pentru burse este an de an tot mai strânsă. în propriai părere despre sine. ori responsabilităţi ivite. Lea cerut studenţilor să scrie câte o lucrare despre oricare problemă de fizică îi interesa şi lea spus că le va da tuturor nota cea mai mare pentru ca birocraţii să aibă ceva de scris pe formularele şi listele lor. Întradevăr. Parcă şiar fi pierdut flerul pe care. Fusese nu numai un fizician. dar asta ia deranjat atât de mult pe administratorii Universităţii încât. Dacă nu vreţi să faceţi treaba. Li se făceau paturile. dovedind democraţia esenţială a instituţiei. toată lumea aceea plină de vitalitate. nu era la înălţimea locului. să formuleze întrebările corespunzătoare. Shevek a fost uluit. odonian şi în cele din urmă reformator social. La început a refuzat să dea lucrări. Îi plăcea de studenţii lui politicoşi. În timpurile feudale aristocraţia îşi trimisese fiii la universitate. conversaţie ori de câte ori era nevoie.Atunci când i sa explicat sistemul de examinare. era invers. cu cinci ore pe zi – în cămine pentru burlaci. mergând acasă numai pentru weekend. se simţea uscat şi secătuit ca o plantă din deşert. Întradevăr. Lucră în Laboratoarele pentru Cercetarea Luminii. se descoperi pe sine fără nici un fel de obligaţii dincolo de pregătirea acelor lecţii. cu cât trăia mai mult pe Urras. dar şi partener. către centru. Nimic nu îi distrăgea de la muncă. indiciul care îl conducea spre interior. Studenţii Universităţii nu aveau voie să se însoare. Paradis! Dar lui i se părea că nu poate să se apuce de treabă. în campus. El. o jumătate de an productivă. nuşi putea imagina o piedică mai mare pentru nevoia naturală de a învăţa decât acest sistem de îngurgitare de informaţii şi eliminarea lor la ordin. argumentaţie. nici nu ar trebui so faceţi. Vroiau ca el să stabilească problematica. Fără soţii. li se lăsa cale liberă. iar el încă nu putea bea. părea să nu mai dispună de nici un simţ. Fie că aveau deja totul. de nici o direcţie. De atunci încoace. fusese doar liber să facă orice. lea răspuns Shevek. În zilele acestea este exact invers: universitatea conferă superioritate omului. Aici. Unii dintre ei sau opus vehement ca el să dea tuturor aceeaşi notă. adică nimic. nu era suficient de puternic pentru a primi ceea ce i se oferea cu atâta generozitate. Dar îşi dădea seama că. Nu se mai aflase întro situaţie similară de când avea vreo douăzeci şi ceva de ani. nu avea nimic altceva de făcut în afară de munca sa intelectuală. toate materialele la dispoziţie. inepuizabilă pe care o văzuse de la 56 . Erau băieţi de treabă. le erau măturate camerele. succesul în carieră. Shevek. cu o comportare brutală. îi încuiase sufletul. dar nu simţea nici un fel de afecţiune deosebită pentru nici unul dintre ei. Atunci cum sar mai putea deosebi studenţii sârguincioşi de cei mai delăsători? Ce rost mai avea să munceşti asiduu? Dacă nu se fac distincţii competitive. îl considera drept principalul său avantaj faţă de ceilalţi fizicieni: simţul acela carei spunea unde se află problema cu adevărat importantă. Tihnă totală pentru a lucra. inteligenţi. de fapt. Nici o femeie. poţi foarte bine să stai fără să faci nimic. tată. „Mai puneţi un lacăt la uşă şi îl numiţi democraţie!" le răspundea el. viaţa sa socială şi personală devenise tot mai complicată şi mai pretenţioasă. nici măcar nu se aşteptase la vreo protecţie în faţa oricărei griji. tulburat. Cunoştinţele lui Shevek de istorie urrasiană lau condus la concluzia că aceştia sunt – deşi cuvântul era rar folosit în aceste zile – aristocraţi. ori negau importanţa a orice lear fi putut oferi el. a cedat. sau note. nu făcuse nimic real. Nu fusese scutit de nimic. dar manierată. Profesorii căsătoriţi locuiau – în timpul săptămânii de şapte zile. — Bine. Au plecat nemulţumiţi. Spre surpriza sa. destul de mulţi studenţi au venit la el pentru a se plânge. Plănuiau cariere ca universitari ori cercetători industriali şi ceea ce învăţau de la el reprezenta pentru ei doar un mijloc pentru atingerea acelui scop. cu atât mai puţin real i se părea. La fel ca toţi studenţii şi profesorii. În aceste situaţii nu fusese protejat. conferind superioritate instituţiei. stimulare intelectuală. activităţile de rutină ale facultăţii erau asigurate. Viaţa pe Anarres îl închisese. Deci. dar nici în asta nu găsi nici un fel de certitudine. neavând intenţia de a fi nepoliticos cu gazdele sale. Se forţă să lucreze. personal. citi foarte mult şi în vara şi toamna care au urmat scrise trei lucrări – după standardele normale. In această oază minunată. Parcă îi aluneca din mână. magnifică. nu vroiau să se gândească ei înşişi la întrebări. restul timpului îi aparţinea în întregime. în primii săi ani la Institutul din Abbenay. doar să scrie răspunsurile pe care le învăţaseră. nu locului. fără familii. nici un fel de presiuni. Îi lipsea ceva – lui. îşi închipuia. Aici.

rochii. ori te plimbi cu barca. întradevăr. strecurători. evitândul. Unde erau. lămpi. încât şia alungato din minte cât a putut de repede. nefinisate păreau. felurite suveniruri şi figurine şi fleacuri şi amintiri şi zorzoane şi bibelouri. ceva ce nuşi dorise niciodată. Aluneca din mâinile lui nepricepute. Pentru lucrările scrise primi bani. Nu trebuia să elimine. Saemtenevia era un bulevard lung de două mile. Parfumuri. Nu aveau altă relaţie cu lucrurile decât 57 . deoarece toate legile de funcţionare ale capitalismului îi erau la fel de străine ca şi ritualurile unei religii primitive. la cererea sa. Simplitatea vechiului său costum era dea dreptul ostentativă. toate în sute de diferite croieli. când animalele sunt protejate. părul era o parte din fiinţa lui – avea nevoie de un costum de haine în stil urrasian şi o pereche de pantofi. după ce citise recent întrun ziar că un „salariu de supravieţuire" era în jur de 2 000 de unităţi pe an. Aşa că. la o petrecere seara. adevărate coşmaruri. lumânări. unde erau muncitorii. destul de rară acum. La început. atunci. o suzetă din platină cu mânerul din cristal de stâncă. calendare. în timp ce înoţi. iar când privea din nou ţinea în mână ceva cu totul diferit. Vroia săşi ascundă privirea. chimiştii. Erau doar vândute acolo. eleganta arteră comercială din Nio Esseia. ori ornamentale pentru a le ascunde utilitatea. Lucrul cel mai ciudat în privinţa străzii de coşmar era că nici unul din acele obiecte nu se confecţiona acolo. bluze. ia răspuns Pae. fabricile. vaze. Încercă să parcurgă un manual elementar de economie. Nu se putea forţa să înţeleagă modul de funcţionare al băncilor şi aşa mai departe. Suma era acum rotunjită de salariul de profesor şi de banii plătiţi de Universitate pentru cele trei monografii. ambalaje. Pae la condus pe Bulevardul Saemtenevia. la o petrecere la ţară. materiale. exponatul central dintro vitrină sclipitoare cu haine şi bijuterii. Toţi oamenii din toate magazinele erau fie cumpărători. nu? Femeile sunt înnebunite după blănuri. oamenii care le făceau? Ascunşi vederii. unde lăcomia. Shevek se simţea dea dreptul epuizat. o maşină electrică de ascuţit creioane. ţesături. îmbrăcăminte de purtat în timp ce dormi. când primeşti oaspeţi. un ceasbrăţară cu cifrele din diamante. ca fiind ridicol. culori. canapele. covoare. ceasuri. ceainice. undeva. îl plictisi la culme. moi. era ca şi cum ar fi ascultat pe cineva relatând fără să se mai oprească un vis lung şi stupid. umbrele. veste. statui. haine de îmbrăcat atunci când călătoreşti. toate inutile de la bun început. bijuterii. foarte ciudate pe lângă încălţămintea atât de modernă a ioticienilor. păpuşi. la fel de barbare. tablouri. Întreaga întâmplare sa dovedit atât de uimitoare pentru el.ferestrele camerei sale în prima sa zi petrecută pe Urras. pălării. în ritualurile cămătarilor. În sacrificiul uman oferit unei zeităţi ar putea exista cel puţin o frumuseţe eronată şi teribilă. străine. cosmetice. scobitori. pantaloni lungi sau scurţi. Haine. pernuţe pentru îngenuncheat. ţesătorii. — A. În a doua săptămână petrecută la AIo. cămăşi. da. îl înspăimânta. atelierele. gunoaie. proiectanţii. Shevek privea cu dispreţ şi lipsă de interes monstruoasa micime. pantofi. şaluri. robe. până şi teribilul devenea banal. de elaborate şi de inutile. Nu admitea. jocuri „puzzle". toate acestea i se părură caraghioase. ciorapi. o masă compactă de oameni. La primul bloc Shevek se oprise pentru a privi o haină miţoasă. aparate de fotografiat. cu pete. sculptorii. în realitate. Nu simţea nici o dorinţă de a părea mai străin decât arăta fără voia lui. haine pentru vânătoare – toate diferite. la o petrecere de dupăamiază. — Asta costă 8 400 unităţi? a întrebat el neîncrezător. După încă un bloc. e blană veritabilă. unde erau fermierii. jocuri. când mergi la teatru. minerii. un fel de hârtie mototolită. apoi îl neliniştiră. Şiau continuat drumul. Saio Pae îl dusese la cumpărături. în altă parte. când călăreşti ori sapi în grădină. Deşi nu se gândea săşi tundă părul – în definitiv. fie vânzători. perne. haine pentru cină. Nu se mai simţea în stare să privească. ceva care aici părea de o importanţă covârşitoare. Avea deja în contul deschis la Banca Naţională cele 10 000 de Unităţi Monetare Internaţionale (UMI) ale Premiului Seo Oen şi o primă de 5 000 UMI de la Guvernul Ioti. trafic şi lucruri de cumpărat. Frumoasă. vopsitorii. eşarfe. dar luni de zile după aceea a avut vise. meseriaşii. pentru a fi pus la punct de un croitor şi un cizmar. hectare de excremente. hectare întregi de extravaganţe. maşiniştii. lenea şi invidia se presupune că pun în mişcare toate acţiunile oamenilor. în timp ce joci felurite jocuri. nu putea să admită că. cape. lucruri de vânzare. iar cizmele lui de deşert.

asemănarea sa cu mama lui. Aceia care îl serveau la masă îi cunoşteau preferinţele şi îl serveau aşa cum sar fi servit el însuşi. Aşa a făcut. Câştigase treipatru kilograme de când venise pe Urras. Era acum obişnuit cu acea graţie şi confort. croită pe măsură. cu plafonul brăzdat de grinzi. Chifoilisk părea să ezite. Are efect. termen care până şi pe Anarres era menţinut în anumite accepţiuni – păşind alături în întunericul răpăind de ploaie. Arăta foarte bine acum. Traversară piaţa către Biblioteca Nobilei Ştiinţe – vechiul termen pentru fizică. sa îndreptat şi sa îndepărtat de oglindă. cu bucurie. putea comanda orice avea nevoie prin telefon şi sa decis să nu se mai întoarcă niciodată pe strada de coşmar. departe. Încă nu consuma carne. — Te uzi până la piele. Chifoilisk îl zări şi porni după el. nu? Ar trebui să ai grijă! — Mă simt foarte bine. Lea îmbrăcat şi sa examinat în oglinda cea mare din dormitor. materialul acela care semăna cu pielea. ale cărei proporţii niciodată nu încetaseră al mulţumi. porţelanuri şi argintărie. Încercase din politeţe şi pentru aşi dovedi că nu suferă de prejudecăţi iraţionale. De ce nu? De ce 58 . iar mesele strălucind de lumânările aprinse. în umbră. cenuşiu. — Ai câteva minute libere. măruntă. În apartamentul meu? Se obişnuise deja cu permanenta folosire a pronumelui posesiv şi îl utiliza fără să se gândească. citi şi ajunse la concluzia că problema consta în faptul că fusese mult prea grăbit. Shevek salută pe cineva de la o altă masă şi îşi continuă drumul cu o expresie de paşnică detaşare pe chip. Totul e destul de simplu: poate ameliora atâta suferinţă provocată de tusea din cauza prafului. bronzat ca urmare a expediţiei sale montane. odată ce aveau măsurile sale. se plimbă. în toată varietatea şi cantitatea. Dar. Era o încântare să revină în amurg în camera sa. ori despre coloritul pădurilor. sub un cer blând. Chifoilisk scoase o umbrelă. Pajiştile şi crângurile Universităţii erau frumoase şi neîngrijite. dar nu înainte de a fi obligat să accepte că. nu poţi asimila o întreagă lume nouă în numai câteva luni. A aflat că. — Ce zici de bibliotecă? E în drumul tău şi vreau să iau o carte. astfel îmbrăcat. frunze aurii pâlpâind şi desprinzânduse în bătaia vântului şi a ploii. toamna. răspunse Shevek continuânduşi drumul prin ploaia răcoroasă. Dormi mai mult decât de obicei. la radio. Shevek? — Da. sătul de o activitate care nul ducea niciunde. Rulag. odihnit de vacanţă. Sindicatului de Iniţiativă din Abbenay. De la celălalt capăt al sălii. dar stomacul său avea motive necunoscute raţiunii şi sa revoltat. pereţii cu lambriuri şi portrete. Majoritatea studenţilor plecau acasă în vacanţă. care era extrem de ocupat în timpul trimestrului. piele de animale. Haina gri. spuse Chifoilisk cu glasul său răguşit. nu mai tuşesc. Costumul de haine şi pantofii iau fost expediaţi întro săptămână. ciorapii şi pantofii lustruiţi se potriveau de minune cu silueta lui înaltă. lungă. A atins cu delicateţe suprafaţa unuia dintre pantofi Era făcut din acelaşi material care acoperea scaunele din celelalte încăperi. de data aceasta îi înţelegea când vorbeau despre flori. întradevăr. deasupra capului. împreună cu un grup de studenţi şi cercetători de la Laboratorul pentru Cercetarea Luminii. A fost atât de bucuros so facă. subţire şi picioarele delicate. dar Shevek umbla prin ploaie la fel cum umblau ei pe soare. La mijlocul toamnei urma o pauză lungă între trimestre. renunţase la încercare şi rămăsese vegetarian. Căută operele marilor poeţi în limba iotică şi îi citi. după care se întoarse pentru a beneficia de câteva ore la computerul cel mare. A tresărit la atingere. medicul din partea Guvernului mia prescris nişte tratamente. cămaşa albă. Shevek petrecu şi el câteva zile pe munte. care la început îl uimiseră. nu a reuşit mare lucru. îi devenise familiară. este piele. Lam rugat pe doctor să descrie tratamentul şi medicamentele. în Meiteis. Ai probleme cu pieptul. deşi unul lacom. era mai evidentă ca oricând. Era o figură şocantă arunci când se ridica de la masă în cantina cea mare. ori despre păsări în zbor. Îi plăcea foarte mult cina. inhalaţii. Această înţelegere îi produse o mare plăcere. După două dezastre aproape produse. Ştii. pantalonii negri. La fel şi mâncarea.aceea a posesiunii. întrebase nu de mult ce este şi i se spusese că. ajungândul la uşă.

cel căzut de acolo. Indiferent cât e un om de inteligent. acolo.. Da. în lumina estompată. Suntem produsele aceleiaşi mari mişcări revoluţionare din secolul al optulea – suntem socialişti. arăta mai bătrână decât de obicei. — Vreau să mă conving dacă tu ştii ce faci aici! — Cred că ştiu. Chifoilisk? Thuvianul scoase un scurt mormăit sardonic. aşadar. Chifoilisk. Nu te aştepta ca ei să te salveze. liniile dintre nas şi colţurile gurii mult adâncite.. — Dar ce poţi realiza . aşa cum stătea cu ochii aţintiţi în foc. întrun stat plutocratoligarhic? Cum să pricepi tu. întro economie capitalistă. mă aflu aproape de sediul Consiliului Guvernelor Mondiale.G. oacheşă. răspunse Shevek. mai cunosc şi eu câte ceva. Ascultă. ajutor reciproc. sunt în pericol? întrebă Shevek după o pauza. Şi aveţi o economie bazată pe bani. O singură structură de putere controlează totul: guvernul. atunci când au părăsit lumea asta pentru deşerturile noastre. dintro măruntă comunitate de idealişti flămânziţi? — Chifoilisk. armata. sub arcuri delicate de marmură. Ce este idealist în cooperare socială. Nu se mai afla nimeni acolo. Dar asta sa întâmplat cu şapte generaţii în urmă! Societatea noastră este practică. cu o umilinţă pe care Shevek încă nu o întâlnise la el. aşteptau calme. — Da.. — Împotriva cui mă pui în gardă? — Pae. urmărindul cum se aprinde. învăţământul.nu mai devreme? De ce nu colaborăm. Shevek. — Dar sunteţi învechiţi. era amară. cu excepţia unui om de serviciu care se grăbi după ei să aprindă focul pregătit pe vatra de marmură şi pentru a se asigura că nu mai au nevoie de nimic înainte de a se retrage din nou. că ai fost cumpărat? — Cumpărat? — Să zicem cooptat. mult prea preocupată doar de supravieţuire. intelectuală. 59 . nu vede ceea ce nu ştie cum să vadă. oricum. după o scurtă pauză. — Vreau să fiu dezagreabil. Chifoilisk se opri în faţa focului.M. în Thu? Chifoilisk dădu cu piciorul unui lemn care nu se aprinsese. la fel ca tine. dacă altfel nuţi place. manufacturile. Nu are nici un rost. Rafturi cu cărţi vechi. comerţul. pentru valoarea muncii sale – nu de la capitalişti pe care e obligat săi servească ci de la statul al cărui membru este. — Nu am de gând să încerc să mă joc cu tine. legile. Cum îţi poţi tu înţelege situaţia aici. adăugând.. Poate mult prea practică. — Eşti conştient. Deasupra ochilor mici. sprâncenele îi stăteau zbârlite. În ţara mea suntem mult mai aproape de asta decât cei de pe aici. în primul rând. Întrebarea pe care trebuie să ţio pun este următoarea: chiar ai vrea să vii în Thu? — Nu acum. Statul Thu este chiar mai centralizat decât Statul AIo. aici? — Munca mea. Expresia lui. o economie bazată pe principiul că fiecare muncitor primeşte atât cât merită. — C. spuse el în cele din urmă. Lămpile de pe mesele lungi de lectură erau simple sfere de alabastru. Coloniştii au fost idealişti. poliţia. — Deci. Aş putea să vă spun. administraţia. Ajunseră în sala de lectură a bibliotecii. spuse el cu vocea sa aspră. când este singura cale de a rămâne în viaţă? — Nu pot dezbate cu tine valorile Odonianismului. Nu pentru că nam vrut so fac! Ştii. nam so fac. Nu răspunse la întrebarea lui Shevek. — Nici măcar de asta nu ţiai dat seama? Urmă o altă pauză.? De treizeci de ani cei din AIo îi au în buzunarul mic. Faţa sa aspră. te asigur că nu au mai rămas mulţi idealişti pe Anarres. Pe de altă parte. din cer. — Muncitorul stabileşte valoarea propriei sale munci? — De ce nu vii până în Thu să vezi cum funcţionează socialismul adevărat? — Ştiu cum funcţionează socialismul adevărat. dar crezi că guvernul tău îmi va permite să îl explic.

da. ca şi Chifoilisk. vizite în sate drăguţe. cursuri. numai respiraţie şi consoane fricative. — Tu ştii ce vreau eu. Chifoilisk. — Bine! — De ce? 60 . în ţara mea. gravă pe care o avusese atunci când părăsise Fortul din Drio. solidaritate umană. Acolo. O judecată psihologică fină. Tot ce este mai bun. cea veche. am încredere în ei. nemaipomenit! Dar de ce? De ce te aduc aici de pe Lună? De ce te laudă? De ce îţi tipăresc lucrările? De ce te ţin atât de protejat si de confortabil în sălile de lectură. ce? Pentru ce? Chipul lui Shevek îşi recăpătase expresia rece. Aici. nu merge. nu se potriveşte aici. Vreau ca poporul meu să iasă din exil.. vizite la fabrici model. dar nu pricepi? Obiceiul tău de a aborda pe oricine la modul personal. cea adevărată. Sunt buni cu tine. acolo în Thu. nu maş afla aici. — Cum ai aflat lucrul ăsta despre Pae? — În acelaşi fel în care am aflat că încăperea ta conţine un microfon ascuns. adică poliţiei secrete. E periculos pentru tine deoarece este un agent loial. revărsând cuvintele ca pe un torent. rezervată. cu încrustaţii aurite. Teoria Temporală Generală? Shevek îl privi cu o oarecare notă de ironie. Trebuie neapărat să priveşti în jurul tău. vizite la castele. le e mai puţin frică de mine pentru că ei au uitat revoluţia. Vreau să dobor zidurile. Am venit aici deoarece nu cred că voi. ai adus. Şi foarte îndatoritor. postura relaxată a lui Shevek se crispase. vocea lui aspră devenind un murmur răguşit. Toată lumea o ştie. am acţionat. doriţi acest lucru. continuă el. Dumnezeu o ştie. e alunecos. apoi îi răspunse direct: — Nu. Shevek continuă săl privească timp de un minut. Regulat prezintă rapoarte despre mine şi despre tine Departamentului pentru Securitate naţională.. Guvernul meu trimite în străinătate numai oameni în care poate avea încredere. — Există în scris? insistă Chifoilisk. Shevek! — Ştiu. — Cu ce? — O. în laboratoare şi biblioteci? Crezi că o fac din dezinteres ştiinţific. bani. Apoi se întoarse pe neaşteptate către Shevek. Vreau solidaritate. Totul este minunat. Am venit să mă tocmesc cu asta. este alunecos. Dar Pae nu e periculos pentru tine fiindcă el. — De ce nu? — Ei bine. Am lucrat cum mam priceput pentru asta pe Anarres. Vă e teamă că sar putea ca noi să aducem înapoi revoluţia.. Deci. — Da. răspunse Shevek cu o voce joasă. Pentru că este treaba mea să cunosc asemenea lucruri. Chifoilisk. Vă e teamă de noi. În timp ce Chifoilisk vorbea. — Da..— A. Aici. Dar nu am încredere în el. Îşi închipuie că dacă oamenii posedă suficiente obiecte vor fi mulţumiţi să trăiască în închisoare. în AIo. studenţi. individual. Ştii ce vor ei de la mine. privind focul. Iar în mine se pot încrede! Pentru că eu nu am fost cumpărat. Bineînţeles că sunt. — Da. dar cu ură. acum lucrez cum pot aici. ambiţios al Guvernului Ioti. răspunse Shevek punânduşi mâinile pe căminul ornamentat. Trebuie să înţelegi puterile din spatele indivizilor. Dar eu nu vreau să cred acest lucru. acolo. mă tocmesc. Shevek! Eşti doar un copil printre hoţi. ştii prea bine. spuse thuvianul vorbind încet. dar nam ştiut că ştii şi tu.. acum stătea drept. — Şi tu eşti un agent al guvernului tău? Chipul lui Chifoilisk se închise şi mai mult. ca toţi aceşti afurisiţi şi bogaţi profesori de aici! Eu cred în guvernul meu. ca om. ca şi a mea. — Să tocmeşti. îţi oferă o cameră frumoasă. pe Urras. din iubire frăţească? Aceasta este o economie a profitului.. Nu mai cred în ea. Pae. Nu te subestimez. Vreau schimburi libere între Urras şi Anarres. Dacă nu aş fi. Pae e un fizician destul de bun. vorbind încet. ştiu. revoluţia pentru dreptate pe care voi aţi începuto şi aţi întrerupto la jumătatea drumului..

ştii bine. Shevek află că acesta se întorsese în Thu. — Minţi! spuse Shevek.— Pentru că dacă ar exista în scris. pur şi simplu prin vârstă atinsese ceva din imparţialitatea ei. Atro fusese primul fizician din domeniul Secvenţei convertit de abordarea lui Shevek a înţelegerii timpului. creaţi legile. cel puţin. Respectul său nu putea fi cumpărat. iar în cele din urmă spuse cu o resemnare plină de iritare: — Gândeşte ceţi place. Acolo unde există hârtii în camere închise. iar lupta continuase câţiva ani buni înainte de publicarea ediţiei integrale a Principiilor Simultaneităţii şi a victoriei – curând după aceea – a Simultaniştilor. părea să fie în totalitate personal – o camaraderie. Dar nu uita. Nu le oferi nimic acestor cămătari! Fugi! Dute acasă! Oferă poporului tău ceea ce ai de oferit! — Doar că ei nu o vor. Nu e treaba mea săţi spun aşa ceva. întrebând unde este Chifoilisk. Nu ar fi luptat pentru altceva decât adevărul. Atro îşi putea reconstitui genealogia pe parcursul a o mie o sută de ani. pentru adevărul ştiinţific şi poate chiar loialitatea ta pentru persoane individuale. Atro era total incomprehensibil pentru Shevek. vino în Thu. Dacă aş fi crezut că o ai. În unele privinţe. dar nu contează. — Teaş trăda. numai să o pot smulge din mâinile acestor îmbuibaţi de capitalişti şi să o predau Prezidiului Central al ţării mele. împotriva întregii instituţii a respectabilităţii ştiinţifice. ar pune ei mâna pe ea. furt. oricărui prostănac având ceea ce el numea „numele care trebuie". Organismul Social. Pae era acela care îl informase pe Shevek. În sfârşit. în Thu. aşa cum era cazul lui Gvarab. gratuit. pentru teoriile lui Shevek. — De acord. — Ce vrei să spui? — Ceai auzit. fără expresie. Vru să continue. Orice. Nu mai trăda. bineînţeles. Eu nu pot săţi deschid ochii. Bătălia aceea reprezentase punctul culminant al vieţii lui Atro. unde locuia împreună cu doi servitori la fel de bătrâni ca el. se opri. — Pentru tine. cel puţin nu le da ioţilor teoria ta. Ascultă. un aristocrat. Nu şi pentru mine. Totuşi. pentru că. Deoarece cauza cea mai nobilă pe care o pot eu sluji este puterea şi bunăstarea ţării mele. Interesul său pentru Shevek. răspunse Shevek. Nu ştie decât că atunci când îi vine ordinul cel mai bine este să plece în fugă. dacă aş fi crezut că te putem răpi fără să declanşăm un război cu AIo. cred că eşti patriot. Nu am scrupulele tale idealiste. Dacă până la urmă pricepi ce se petrece aici. prinţi.. care îl îngrijeau. Ştiam că nu ai teoria scrisă. împăciuitor. îl oferea singur. Ai ales oamenii nepotriviţi cu care să încerci a te înfrăţi! Iar dacă. după care comentă. Familia sa încă mai deţinea o proprietate de şapte sute de acri şi paisprezece sate în provincia Sie. noi te vrem. cu armele lui Shevek. nu a spus chiar Odo că acolo unde există proprietate există şi furt? — Pentru a crea un hoţ. prin persuasiune. răspunse Shevek. — Şi nu mai vine înapoi? Nu mia spus că pleacă. Bogăţia nul impresiona de fel şi se referea la întregul guvern al ţării sale drept „demagogi şi politicieni târâtori". mari latifundiari. tresărind. un monument ridicat în cinstea unui fizician de prima mână. Luptase. regiunea cea mai rurală din AIo. a spus Pae.. prin forţă. o enigmă. dacă aş putea! replică Chifoilisk înfuriat. există şi oameni cu chei pentru acele camere! — Da. Da. dar îi plăcuse lupta chiar mai mult decât adevărul. pentru a crea crima. aş fi făcut orice efort pentru a o lua de la tine. La aproape optzeci de ani era. Dar situezi deasupra patriotismului respectul pentru adevăr. creaţi un proprietar. Este foarte neplăcut. Bietul Chif! Mă întreb ce a greşit! O dată sau de două ori pe săptămână Shevek îl vizita pe Atro în căsuţa aceea plăcută de la marginea campusului. Deşi nuşi văzuse munca de o viaţă rămasă nerecunoscută. Cu toate acestea. strămoşii săi fiind generali. Crezi că nu am încercat? După patrucinci zile. — Un thuvian nu ştie niciodată când va primi un ordin de la Prezidiul lui. arhaisme de care se agăţa cu mândrie. Folosea expresii provinciale. dispreţul său autentic atât pentru bani cât şi pentru putere îl determina pe 61 . dacă nu vrei să vii la noi. după cum se exprima chiar el.

când stăteau pe veranda cu pereţi de sticlă unde creşteau tot felul de plante rare şi nemaivăzute.. care nu are nimic în comun cu noi decât dispunerea practică a două braţe. — Definiţie prin excludere. Cetienii. iar sora mea mai mare a strigat de la fereastră: „La radio discută cu cineva din Spaţiul Exterior!" Biata mama a crezut că nea sunat la toţi ceasul. ". Genul de umanitate pe care îl cunosc eu. Un aşazis om. — . că sunt un descendent al lui Pinra Od. să le adune cu douăzeci şi să lase timpul săşi facă de cap în univers. ori trei. desigur. Îmi plimbam calul. Shevek profită de prilejul ivit.. la urma urmei. dar noi facem acum nave interstelare mult mai bune decât ei. încruntând sprâncenele şi plescăind din buze.. eliminarea celui mai slab. aşa cum făcea întotdeauna când era impresionat. bine dispus. Legea existenţei este lupta. Te vor împroşca cu râuri întregi de „umanitate comună" şi „ligi ale tuturor lumilor" şi aşa mai departe şi nu miar place să te văd înghiţindule. un cuvânt necetian. chestia cu diavolii străini. dragule! Tu şi cu mine suntem rude. Dar înainte de a o obţine. Doar că bătrânul vorbea serios. toţi de origine străină. „Omenire" ajungea. dar nu sunt decât nişte jonglerii. este lucrul cel mai bun pe care îl înveţi de la civilizaţie. ori două. urmaşii coloniştilor interstelari hainieni acum o jumătate de milion de ani. sper sincer că te vei gândi la datoria ta faţă de propriul tău popor. Dragul meu. prefer povestea aceasta celei spuse de străini! Shevek râse. ştii la ce mă refer. un străin. pe care Dumnezeu la exilat din Grădină deoarece na avut tăria săşi numere degetele de la mâini şi de la picioare. Acum câteva secole ai tăi păşteau caprele pe munţi în vreme ce ai mei oprimau iobagii în Sie. dovadă! Religia strămoşilor mei mă informează. La ceea ce înseamnă loialitate şi cui este datorată. Sunt convins că există o mulţime de aspecte admirabile în societatea ta. Când vei ajunge să dai publicităţii Teoria ta. Aveam şaptesprezece ani. Şi chiar se cuvine so obţină. era o zi frumoasă. Sper din toată inima. două picioare şi un cap cu un anumit gen de creier înăuntru! — Dar nau demonstrat hainienii că noi suntem. faţă de ai tăi. Odată. Nu vreau ca străinii aceia afurisiţi să pună mâna pe tine prin intermediul noţiunilor tale despre frăţie. Dar nu erau decât hainienii. — Până la urmă o vor obţine.. emisiunile radio/TV.. în zilele noastre lumea este puţin suprainclusivă. Suntem înaintea lor acum. ca pentru al linişti. Neau adus deplasarea interstelară. cu aceeaşi autoritate. ori poate un milion. competiţia. reciprocitate şi toate celelalte. şi spuse: — Sper că şi tu simţi la fel. Îl bătu cu palma pe braţ. vreau să plătească 62 . măcăind despre pace şi frăţie.Shevek să se simtă mai apropiat de el decât de oricare alt cunoscut de pe Urras. un război neîndurător pentru supravieţuire. Da. Ce de fineşte mai bine frăţia decât nonfrăţia? Definiţie prin excludere. nu poţi ascunde soarele sub o piatră.. Şi vreau săi văd supravieţuind pe cei mai buni. ziarele.. Acum o sută de ani nu aveam nevoie de acest cuvânt. Atro folosi întâmplător expresia „Noi. dar suntem toţi membri ai aceleiaşi familii. dar nu te învaţă să faci discriminări – ceea ce. situaţia sa schimbat. dragul meu. Pentru a şti acest lucru nu trebuie decât să întâlneşti. romanele produse pentru populaţia muncitoare urbană. de unde dracu' vii cu toate vulgarismele astea? Prin „cetieni" mă refer exact la ceea ce înţeleg prin acest termen scriitorii cotidianelor şi cititorii lor pe jumătate analfabeţi. Adică Urras şi Anarres! — Ma surprins că aţi folosit un cuvânt străin. Cetienii. Întradevăr. Shevek puse mâna pe braţul bătrânului. Demonstrat! Pe Numărul Primar.. Shevek. umorul lui Atro întotdeauna îi făcea plăcere. parcă ai fi un seminarist în anul întâi! Cum poţi vorbi serios despre dovadă istorică la un asemenea interval de timp? Hainienii aceştia aruncă în sus cu mileniile de parcă ar fi mingi de handbal. însorită. ştiu. Îmi amintesc destul de bine. înaintea tuturor acelor hainieni şi temeni şi cum îşi mai zic şi trebuie să rămânem inaintea lor. Tu şi cu mine: Urras şi Anarres. Adevărul ştiinţific va ieşi la iveală. la începutul verii. Dacă sunt pus în situaţia de a alege. — Păsărească! repetă şi Atro. de fapt. O fiinţă dintrun alt sistem solar. replică bătrânul. Ei bine. ori să auzi de. dar nui răspunse. — „Cetieni"! Nu e acesta un cuvânt păsăresc? „Păsărească" – aşa era denumită în argou presa de consum. Dar acum vreo şaizeci de ani. Lacrimile greu de stăpânit ale vârstei înaintate apăruseră în ochii pe jumătate orbi ai lui Atro.

sufocant de singur. amploarea controlului şi cenzurii pe care o puteau exercita. Dar chiar aveau nevoie săl oprească? I se părea că de fiecare dată se adresează aceloraşi oameni: bine îmbrăcaţi. zâmbitori. prin propria sa persoană. iar oamenii îl ascultau şi spuneau: „Cât de adevărat!" Îşi punea întrebarea de ce guvernul nul împiedică să vorbească. Era singur. odonienii. Dar din interior nu cunosc decât viaţa voastră care de fapt nu este particulară – sălile de întruniri. spaţioase. nu vreau ca semenii mei să fie membrii inferiori ai acesteia! Trebuie să ne facem intrarea ca oameni nobili. Am senzaţia că greşeşte atunci când foloseşte numai ecuaţii diferenţiale parţiale. Avea senzaţia că pe parcursul tuturor acelor luni nu fusese în contact cu nimic şi cu nimeni de pe Urras. în faţa lor. iar ei nul împiedicau. Asta nu mia trecut prin minte. Nu pentru că ei îl izolau – îşi spunea – ci pentru că. Ceea ce spunea el.pentru ea! Vreau să ne ocupăm locul meritat. Erau. dar nui spuse nimic mai mult despre stadiul în care se afla teoria sa. Cred că nenorocitul acela de proiectoramplificator pe care sunt nevoit săl folosesc la citit nu mai funcţionează cum trebuie. Problema consta în aceea că nu era în contact. spunea Shevek. de condiţie mijlocie. Shevek îl privi pe bătrân cu mustrări de conştiinţă şi afecţiune. cu pereţii acoperiţi de lambriuri de lemn. Tranzilienţa – dacă stăpânim tranzilienţa. Nu făcea ceea ce venise aici să facă. Văd casele particulare din exterior. În afară de aceasta. destul de crispat. Chifoilisk trebuie să fi exagerat. aşa cum se întâmpla de obicei – el se izolase complet de ei. însemna săşi accepte eşecul şi săşi sporească propria izolare. oare. Întro seară. la următorul weekend. nu pot prezenta prea bine o teorie a timpului care omite gravitaţia. făcând aşa ceva. Lua cuvântul. iar ei dădeau din cap şi rosteau „Cât de adevărat!" Treptat. afirmă: — Ştiţi. poate mai veche decât multe altele. trebuie să reprezinte. Ochii îmi obosesc foarte uşor în ultima vreme.. în mijlocul tuturor oamenilor pe care îi întâlnea zilnic. Aş face mai bine să mă mai uit o dată la ultima ta lucrare. acasă la Oiie. începu pe neaşteptate să nu le mai accepte invitaţiile. Parcă nu mai proiectează cuvintele atât de clar. Unele părţi nu au însemnat mare lucru pentru mine. Lui Shevek i se trimiteau zilnic invitaţii la recepţii. pentru Dumnezeu. deschideri şi aşa mai departe. Le onora pe unele. laboratoarele. în ce stadiu te mai afli cu cartea? — În ultima vreme am lucrat la Ipoteza gravitaţională a lui Skask. purtând în mâini un dar grozav – iată cum trebuie să se întâmple! În sfârşit. atunci. cu suprafeţele lor mari de pardoseală 63 . nu? — Vrei să spui că neo oferi în bucăţele şi fărâme? întrebă Atro bănuitor. manieraţi.. la masă. nu ştiu cum trăiţi voi. deplasările lor interstelare nu vor face nici cât o ceapă degerată. Dar. răspunse Shevek nonşalant. din piatră. în cantina profesorilor plini. A doua zi Oiie. uneori mă aprind când vine vorba de asta. aceştia singura categorie de oameni de pe Urras? „Durerea este aceea care îi uneşte pe oameni". Când ai de gând să abordezi problema principală? — Ştii că pentru noi. camerele păreau austere. solidaritatea celor Două Lumi. ştii prea bine. Vreau respect şi asta poţi câştiga tu pentru noi. pentru atingerea propriilor sale scopuri. Shevek. îl întrebă pe Shevek dacă nu iar plăcea să servească cina şi chiar să rămână peste noapte. Apropo. inaugurări. bine hrăniţi. superioritatea inteligenţei cetiene. Fusese construită cu vreo trei sute de ani înainte. Dacă trebuie neapărat să existe o civilizaţie interstelară. cantinele. La cadrele ferestrelor şi la uşi era folosit caracteristicul arc dublu iotic. era anarhism pur. — Dar ultima ta lucrare a fost despre gravitaţie. dânduşi seama de aceasta. ajunse săi urască şi. O relativă absenţă a mobilierului îi făcu imediat plăcere lui Shevek. Nu vreau bani. aici. un sat situat la câteva mile de Ieu Eun şi după standardele urrasiene era o casă modestă. Era în Amoeno. mijloacele înseamnă scopul. Vreau să fie recunoscută superioritatea ştiinţei cetiene. în picioare. deoarece venise pe Urras cu o misiune şi trebuia să încerce să o ducă la îndeplinire: trebuie să impună ideea de frăţie.

Originea naturală. obţinută prin abţinere. vorbind atunci când li se adresa cineva. „Asta înseamnă cavalerism". Intrară în casă pentru cină şi li se alăturară doi copii. de catifea. Întro pauză a conversaţiei. chiar timidă. cu sentimente frăţeşti. Soţia lui Oiie urcă săl întâmpine pe Shevek din bucătăria aflată la subsol. — Am crezut că le împarţi cu mine. ca un gen de om simplu. privindul pe Shevek drept în faţă cu ochii săi negri. Băiatul de nouă ani era sever cu cel de şapte. ca pe o creatură din Spaţiul Exterior. băieţelul cel mic spuse cu vocea sa delicată. — De ce nu? întrebă Shevek înainte ca soţia lui Oiie săl poată admonesta pe copil. Înţelegi? Vrei murăturile înapoi? — Nu. Urrasienii aveau gust. spuse Sewa Oiie. Aici. Admirândui liniile delicate ale gâtului şi tâmplelor. Au fost un dar? În ţara mea nu spunem mulţumesc decât pentru daruri. Ce am făcut? — Nu aţi spus mulţumesc. Acasă. artificială. fără a şti ce este aceea o guvernantă. Se purta cu ea şi cu copiii săi aproape aşa cum sar fi purtat un anarresian. Un servitor le luă hainele la uşă. Îi privea pe cei doi băieţei cu aceeaşi uşurare. dar în respectul acela se simţea reciprocitatea. Familia îl trata cu respect. acasă Oiie arăta. ciupindul fără milă atunci când nu asculta. — Pentru ce? — Când vam dat farfuria cu murături. lipsindui tensiunea şi atracţia diferenţei sexuale. uită complet de obiecţiunile lui cu privire la obiceiul urrasian de a rade capul femeilor. scuzânduse. murmurând tot timpul să nu se mai uite aşa. estetică a dorinţei de a poseda lucruri era ascunsă şi pervertită de constrângerile economice şi competitive care. senini. Iar Sewa Oiie era întradevăr atrăgătoare. liniştiţi. Împărţim alte lucruri fără să mai vorbim despre asta. Oiie era cu totul alt om. Micuţul îl ciupea şi el la rândul lui şi încerca săl lovească pe sub masă cu piciorul. veşnic bărbaţi. printre bărbaţi. De fapt. la rândul lor. Rar mai zărise câte un copil de când plecase de pe Anarres. dar adesea părea că se află în conflict cu impulsul către ostentaţie – către cheltuielile evidente. Erau copii foarte curaţi. care învăţase de curând cuvântul. o dorinţă de a o face săl placă şi care îl surprinse. îşi spuse Shevek. — Ini! Încetează! Sadik! Nu fi egoist! Tonul era exact acelaşi. dar în curând ajunse la concluzia că este ceva mai mult. Shevek se descoperi vorbindui numai ei. exista graţie. nu îmi plac! răspunse copilul. deodată. Ea era reticentă. cu aceeaşi încântare. o familie foarte îngustă. În timp ce conversau înainte de cină. Dar se simţea atât de bine că se poate adresa din nou unei femei! Nu este de mirare că îşi simţise existenţa retezată. Îl priveau pe Shevek cuprinşi de uimire. un om liber. Tot ceea ce realizau era un fel de bogăţie mecanică. Principiul Superiorităţii nu părea a fi foarte bine clarificat în mintea lui.bine lustruită. — Pur şi simplu nu mai poţi găsi o guvernantă cumsecade prin locurile astea. Oiie ţinea la soţia lui şi avea încredere în ea. 64 . inaugurările şi aşa mai departe. Expresia aceea secretoasă îi dispărea de pe chip. Shevek îşi exprimă acordul. 1 se părea lui Shevek o libertate foarte limitată. el încercă să o facă să se simtă în largul ei în prezenţa lui şi se arătă deosebit de mulţumit când avu impresia că reuşeşte. în schimb. dar se simţea atât de mult în largul lui încât nu simţea nici o dorinţă de a formula critici. se răsfrângeau asupra calităţii lucrurilor. cu o anumită prietenie. iar când vorbea nu mai tărăgăna vorbele. limpede: — Domnul Shevek nu se poartă prea frumos. Shevek auzise multe din părerile lui Oiie despre femei şi fu surprins să vadă că acesta îşi trata soţia curtenitor. îmbrăcaţi în haine şi pantaloni scurţi albaştri. unde dăduse îndrumări bucătarului. chiar cu delicateţe. aproape în exclusivitate. Niciodată nu se simţise în largul lui în mijlocul decoraţiilor şi facilităţilor extravagante ale clădirilor publice în care aveau loc recepţiile.

Reflectase. Peşti. repartizarea la munci dezagreabile. totuşi. aplecânduse spre Shevek: — Ţiar plăcea să vezi vidra mea? — Da. acestea nu sunt decât pentru o jumătate de an. Dar nimeni nu e obligat so facă prea mult timp. ce fac oamenii când au nevoie de haine noi. Cu o oarecare scrupulozitate. Tată! Domnul Shevek spune că nu au ani male! — Dar ce aveţi? îl întrebă şi Ini. spuse aproape şoptit.— Atunci mi se pare foarte simplu să mă servesc şi eu. „Vreau să fac aşa şi aşa. arătânduşi dinţişorii albi. Oiie.. De ce nu se jefuiesc şi nu se omoară unul pe altul? — Nimeni nu posedă nimic pentru a fi jefuit. ori chiar îl va ucide. ce fel de haine îmbracă oamenii. ori comitetul de bloc. ori periculoase. dar părinţii ascultau cu interes. — Strângerea gunoaielor. — Alţi oameni. — Bine. muncile murdare? De ce acceptă până şi slujbele acelea pentru o zi din zece? — Pentru că se fac împreună. toţi le facem. — E în grădina din spate. cum ar fi minele de mercur sau oţelăriile. Ştiţi. Ini şi Aevi erau fascinaţi de descrierea unei programe care includea cultivarea pământului. Apoi. Mai sunt şi holumi. sau oricine are nevoie de tine te poate ruga să participi la o astfel de activitate. dramaturgie şi toate celelalte preocupări ale comunităţii adulte. săparea mormintelor. ei bine. pe Urras. Copiii puneau întrebările. neatentă. precum şi de afirmaţia sa că nimeni nu era niciodată pedepsit. reciclarea apelor reziduale. pentru nimic. instalaţii. Unii oameni mari nu iubesc animalele. spuse Oiie. Această ultimă parte. să descrie Anarres. Băiatul cel mare se frământa de dorinţa suprimată de al ciupi pe Ini. mai ucide? Iar dacă ai ţine neapărat so faci. Era pentru prima dată când Shevek fusese rugat aici. ce fac copiii la şcoală. preciză el. uneori te pun să te descurci de unul singur. Cât despre violenţă. viaţa pe Anarres nu e 65 . doar dacă îi place munca. Viermi. cum este Abbenay. — Dar ce îi face pe oameni să menţină ordinea? interveni Oiie pe neaşteptate. dar Ini râse. tear împiedica oare o lege care ar fi împotrivă? Constrângerea este mijlocul cel mai puţin eficient de a asigura ordinea. dar niciodată nu pronunţase cuvântul cu pricina. fac liste de rotaţie. întro altă pauză. O zi pe decadă comitetul de conducere a comunităţii. privindul la fel. De cear faceo? — Poate refuza ordinul? — Nu este vorba de un ordin. Shevek se îndepărtă de modul etic. chiar de la începutul şederii sale pe Urras. neformulată de multă vreme. adăugă Shevek şi era cât peaci să adauge şi „procesarea rahatului" dar îşi aminti tabuul iotic privitor la termenii scatologici. În ţara mea nu avem nici un animal. În condiţii obişnuite. le iei de la depozit. tipărit. tâmplărie. Nu e eficient. Se duce la Divlab – adică la Biroul pentru diviziunea muncii – şi spune. Ce aveţi?" Iar ei îi spun unde găseşte de lucru. Le spuse pur şi simplu cum arată praful. avu caracter propagandistic. — Ce sunt holumii? Conversaţia continuă timp de o jumătate de oră. — Bine. După o vreme. dar cum îi puneţi pe oameni să facă muncile murdare? — Ce munci murdare? întrebă soţia lui Oiie.. — Dar atunci de ce mai fac oamenii. repararea drumurilor. dar asta înseamnă că întregul personal este alcătuit din oameni care abia învaţă meseria! — Da. Dar şi pentru alte motive. izbucnise din el în urma presiunii. — Îmi place să le văd. — Nu? întrebă băiatul cel mare privindul mirat. — Extragerea mercurului. — Ei bine. Oiie. Mama a dato afară pentru că sa gândit că tear putea deranja. — Deşi. dar ce e de făcut? Nui poţi cere unui om să facă o treabă care în numai câţiva ani îl va lăsa schilod. răspunse Shevek. contrar voinţei sale. Dacă ai nevoie de lucruri. de parcă întrebarea. că urrasienii trăiesc printre munţi de excremente. doar nu se afla acolo pentru a face propagandă în faţa copiilor gazdelor sale. ei bine. nu prea ştiu.

.îmbelşugată. 66 . deoarece se mândresc să le facă. neîncrezătoare. Creatura avea picioare scurte. aşa li se spune. iar mâinile brune. un animal comun pe Urras. nici explicabilă pentru adulţi. dificile. Nervoasă. Unii fac asta toată viaţa. mai întâi pentru a fi folosite la prinderea peştilor. dar apoi intră bucătarul pentru a schimba farfuriile şi Oiie tăcu imediat. Le place să le facă bine. ceilalţi se satură de el. mai clare. — Nimeni nu o desfide? Niciodată? — Poate nu suficient de des. Ini căpătă permisiunea săşi aducă animalul preferat. Mă aflu aici evadând de la propriul meu loc de muncă. copilăresc: — Tatăl lui Demaere a fost un om foarte realizat. Oamenii acceptă activităţile periculoase. o blană lucioasă maro închis. dacă lucrezi mai tot timpul la un război de ţesut mecanic. apoi. Astai tot. Nuchnibi. Pentru munca de jos. Oiie se opri brusc şi îl privi pe Shevek cu vechea lui expresie secretoasă. Zece ore pe zi. nu. o vidră aproape matură. pentru muncile periculoase. Aşadar.. dar acolo unde nu există bani. Oamenilor le place să facă lucruri. apoi ca animale de casă. Conştiinţa intimă cunoaşte acest adevăr. dar el continuă: — Bunicul meu a fost îngrijitor. sau dorinţa de profit. copii. Apoi. spuse: — Mamă. poate. continuă el. în nevoia de bani. aşa cum spunem noi. ca aici. aşa că este nevoit săşi gătească şi să mănânce singur. Chiar mai puţin. Propria plăcere şi respectul semenilor. şase zile pe săptămână. A făcuto pentru ca el şi familia lui să aibă ce mânca. munca este prestată de dragul muncii. Timp de cincizeci de ani a frecat podele şi a schimbat cearşafuri murdare întrun hotel.. dar zâmbi şi interveni pe un ton nervos.. Shevek vorbea cu seninătate. Niciodată nu le văd făcute. În comunităţile mici nu sunt cine ştie ce distracţii şi este multă treabă de făcut. este o plăcere ca la fiecare a zecea zi să ieşi pe teren şi să instalezi o conductă. soţia lui începu să vorbească pentru a schimba subiectul. — Nu ştiu cine face treburile murdare aici. opinia vecinilor? Pe Anarres nu există nici o altă răsplată. Aici voi credeţi că motivaţia muncii rezidă în finanţe. La fel şi conştiinţa socială. Îl iau peste picior. Întro comunitate restrânsă pot chiar conveni săi şteargă numele de pe lista de la masă. — Deci toţi muncesc atât de mult? întrebă soţia lui Oiie. Dar o scurtă tăcere urmă spuselor sale. de parcă ar fi ştiut că discuţia serioasă nu va fi reluată atâta vreme cât servitorul este de faţă. atunci ajungi la concluzia că opinia vecinilor devine o forţă foarte puternică. aproape cu sfidare către soţia lui. spuse Oiie cu un sarcasm deosebit. Asta este umilitor. un spate arcuit şi suplu. se mută.. delicate erau apăsate strâns una peste alta. Ştiţi. Fuseseră domesticite. Dar. adică să facă pe grozavii în faţa altora mai slabi. iar tristeţea din vocea sa era destul de evidentă. ori devin duri cu el şi îl bat. spuse Oiie. iată cât sunt eu de puternic! Ştiţi? Unui om îi place să facă ceea ce poate face bine. din timpuri preistorice. Ea nui răspunse la privire. au prilejul să se manifeste egoist. Hei. Dinţii albi. întradevăr. În definitiv. sau să ari un ogor împreună cu un grup de oameni diferiţi. Zâmbetul ei era acela al unui om cuprins de durere. răspunse Shevek. explică Oiie. Aşa că se mută şi stă o vreme în alt loc. poate domnul Shevek sămi vadă hermina atunci când vom termina cu masa? La revenirea în salon. nici o altă lege. Cine sunt aceia care le fac? De ce le fac? Sunt plătiţi mai mult? — Uneori. Eu însumi sunt un fel de nuchnib. Copilul Ini. — Atunci de ce le fac? — Deoarece un salariu mic este mai bun decât nici un fel de salariu. Când a murit era proprietarul a patru companii. Ce se întâmplă cu un om care pur şi simplu nu vrea să coopereze? — Ei bine. există şi stimulul. Eu mam mutat mai departe decât toţi. Era primul animal pe care Shevek îl vedea neînchis în cuşcă şi acestuia îi era mai frică de Shevek decât lui Shevek de el. iar apoi poate că se mai mută o dată. Este plăcerea permanentă a vieţii. motivele reale sunt. Dacă în glasul său era o notă de amărăciune. Iar când situaţia este de aşa natură. este o chestiune de scopuri şi mijloace. — Nu presupun că aveţi oameni realizaţi pe Anarres. nu era vizibilă pentru copii.

. aşa cum insista ini. „în realitate nu e chiar aşa". un set de 67 . Era ca şi cum frumuseţea şi ciudăţenia animalelor şi plantelor de pe Urras fuseseră încărcate cu un mesaj pentru el de către Takver. Vidra se ridică pe picioarele dinapoi şi îl privi. proprietatea lui Demaere Oiie. la domiciliul Institutului. îi spunea el lui Takver. un loc mort. Dar ea nui răspundea. ai cărei strămoşi de şapte generaţii nu mai atinseseră blana caldă a unui animal. legăturile de piele ale cărţilor şi chiar faptul că încăperea cu tot ce se afla în ea. îşi spuse el. săl mângâie. Era rece. — Cear fi. splendoarea arborilor toamna. deşi nu o construise el şi nu îi freca el pardoselile. ca plasticul. păturile fine de lână şi cearşafurile de mătase. deşi el nu se gândea la ea. Era o cameră frumoasă şi nu chiar atât de diferită de o cameră cu un pat dintrun domiciliu pe Anarres. Era matematician. — Ammar. curioşi. fascinat de privirea aceea de peste prăpastia existenţei. prudent. Frate! Vidra mârâi. tristeţea aceea punea stăpânire pe el şi conferea încântării o margine tăioasă. mâncarea. Desar a intrat. o barieră îndepărtată. lângă acesta. În aceste momente nu se gândea conştient la Takver. Era greu de înţeles pentru ce făcea Desar aşa ceva. Dormind în camera aceea. dar în care cameră? În care cameră se găseau? Unde erau? Erau pe Lună împreună. inteligenţi. aşa că niciodată nu erai sigur dacă se uită la tine şi/sau dacă tu te uiţi la el. Era moartă. Ca acasă.. Ochii săi erau negri.. ori undeva. şopti Shevek. bibelourile de fildeş de pe scrin. un scrin. 6 Când Shevek a fost trimis acasă după o decadă petrecută în spital. Ori de câte ori vedea un animal. vopsită. fără săşi fi adresat vreodată o propoziţie completă unul altuia. spuse Ini. însă îi spunea lui Takver: „Vom fi acolo în curând". Desar a adus mâncare pentru amândoi pe aceeaşi tavă de la cantina Institutului şi au mâncat împreună în camera lui Shevek. Se făcea că ea era cu el. că trupul ei era lipit de al lui. Nu era un tip prietenos. El şi Shevek coexistaseră în termeni amicali. luminos. Se îndreptau către ceva.. cantină. A făcut acelaşi lucru dimineaţa şi seara timp de trei zile. ori motivaţia să le deţină: farfurii de la cantină. până când Shevek a simţit din nou nevoia să iasă afară. unul lângă altul. nu mai zăriseră fulgerarea aripilor în umbra copacilor. iar speranţele frăţiei păreau să însemne foarte puţin pentru el. — Împreună? a întrebat Shevek. o linie îndepărtată de ceva. Avea un defect de vedere necorectat. era frig şi se plimbau împreună. o plăcere după perpetua supraîncălzire a camerelor de la Universitate. în pat. ştiind cât e de speriată. puţin cam trist. influenţat de stilul său telegrafic. — Îi place de tine. mulţumesc. deşi stratul de zăpadă era subţire şi putea fi uşor dat la o parte cu piciorul pentru a lăsa să se vadă solul alb. străbătând întinderea albă de zăpadă. Petrecu noaptea întrun dormitor de la mansardă. aţintinduşi privirea către Shevek. Era un teren plat. — Ceva? — Bine. Shevek se temea să se apropie. Un motiv pentru care se ţinea departe de oameni era lipsa lui de onestitate. se lăsă pe cele patru picioare şi examină cu interes pantofii lui Shevek. biblioteca. vecinul său din camera 45 a venit săl vadă. şi destul de simplu: patul. — Şi mie de ea. Întinse mâna. cu puncte aurii. casa în care se găsea şi pământul pe care se găsea casa erau proprietate particulară. care părea fragilă şi strălucitoare. zborul păsărilor.. timp de un an. Aşadar. În sinea lui. — Bine. ignorând înălţimea patului şi moliciunea saltelei. Shevek dădu la o parte astfel de discriminări obositoare. foarte înalt şi slab.. inocenţi. nu se gândea la absenţa ei.. deoarece camera 45 era plină de lucruri pe care nu avea dreptul. un scaun şi o masă de lemn. răspunse Shevek. că braţele ei îl înconjurau.ascuţiţi erau impresionaţi. Mai degrabă parcă ea era acolo. acoperită peste tot cu zăpadă albăalbăstruie. era fie incredibil de leneş. o visă pe Takver.. cărţi de la biblioteci. abia vizibilă. Luna aceea. fie pur şi simplu proprietarian. care nu le va vedea niciodată.

adesea cu dramaturgul propriu. Se păstrase numai pentru sine. îl invitară ca asociat şi însoţitor. Cam asta era tot ce ştia despre muzică. De aceea îl şi alesese. chiar de la început. să mânuiască. bazine de înot. a răspuns Desar. Interpreta situaţia în termeni morali şi se judeca fără milă. La douăzeci şi unu de ani.. se ţinea aproape de el. Oriunde ajungeau. poezia şi proza tindeau a fi efemere. contrar imperativului etic al frăţiei. un stil consistent. Părea că trece pe la depozite şi magazine de unde lua lucruri cu braţul. aici. să audă. Îi plăcea splendoarea verbală. totodată. precum şi teatre permanente. deoarece moralitatea sa era pasională şi drastică. Shevek nu era tocmai un formalist. Îl incluseră. Asistă la întruniri ale Federaţiei de Fizică şi ale Sindicatului Membrilor Institutului. În oraşele izolate din deşert. muzee. dar nu avea cine ştie ce talent. în loc să stea la una mică şi cu o carte în faţă. Îi plăcuse foarte mult. cuţitului. centre de artizanat. Împreună cu grupuri de tineri veseli ajunse la terenuri de atletism. Cu toate acestea. Trebuie să se îndrepte. Pictura şi sculptura serveau mai ales ca elemente ale arhitecturii şi planificării urbane. altele părând a fi articole pe care le purtase la vârsta de opt sau zece ani. concerte. Izvorâtă din izolarea şi comunitarismul spiritului anarresian şi întrupândule. se va prăbuşi complet. simplu şi pur. ca şi cum oamenii îl aşteptaseră. Totul era atât de pragmatic încât copiii învăţau să vadă. o învăţătură morală interiorizată. Îşi interzise fizica cinci seri din zece. simultaneitate. În copilărie întotdeauna cântase din gură ori la vreun instrument. în corurile şi ansamblurile locale. Centrele de învăţare predau toate deprinderile care pregătesc tinerii pentru practicarea artei: canto. să vorbească. comedii semiimprovizate. un şoc al bucuriei. dans. festivaluri. Rahat! În unele momente lui Shevek îi plăcea de Desar. Cu toate acestea. un microscop de la vreun laborator. măsură. Existau multe grupuri regionale şi trupe itinerante de actori şi dansatori. — Pentru ce păstrezi toate vechiturile astea? la întrebat Shevek. Se oferi voluntar pentru a activa întrun comitet din conducerea domiciliilor Institutului. Cât despre arta cuvintelor. Concertele sau dovedit o revelaţie. şi numai teatrul era denumit „Arta" – o formă completă în sine. Se înscrise întrun grup care practica exerciţii de biofeedback şi antrenarea undelor cerebrale. parţial deoarece pentru el muzica era ceva care mai degrabă se practică decât se ascultă. Greşise. legate de cântec şi dans. Secvenţă. fiind totuşi o tehnică de bază a vieţii.. Numai teatrul se distingea în întregime singur. dar întreaga idee a interpretării actoriceşti nu i se potrivea. Boala îl făcuse să înţeleagă că dacă încearcă să meargă mai departe singur. teatre. privind prin el. îl primiră cu braţele deschise. pentru că era turnată întrun tipar rigid. arunci când a fost primit în cameră pentru prima dată. vag. acestea erau la fel de binevenite ca ploaia. Îl duseră cu ei peste tot şi în trei decade Shevek învăţă despre Abbenay mai mult decât învăţase singur în jumătate de an. să se mişte. Presupunea că şi motivaţia lui Shevek era aceeaşi. spectacole de mimă. dramaturgia dobândise o extraordinară forţă şi strălucire. cum ar fi vorbirea. Era cu totul surprinzător. În felul acesta se dezvoltase arhitectura. în altele îl detesta pentru aceleaşi calităţi. subtil prin proporţiile sale.instrumente de sculptat lemnul de la un depozit de unelte. sau nu. Aceştia interpretau tragedii. Nu se făcea nici un fel de deosebire între arte şi meserii. în Abbenay. Ceea ce şi făcu. — La dracu! spunea el. un dulap plin până la refuz cu haine. dovadă a hotărârii sale de aşi schimba modul de viaţă. Abia în al doilea an petrecut 68 . — Pur şi simplu se adună. daltei. Domeniul matematicii ales de Desar era atât de ezoteric încât nimeni de la Institut ori de la Federaţia de Matematică nui putea verifica progresul. strungului şi aşa mai departe. fără nici un fel de constrângeri. La cantină îşi impuse să se aşeze la mesele cele mari. Niciodată nu mai fusese la un concert aici. arta era considerată că ocupă un loc în viaţă. Odonianismul simplist predat copiilor de adulţi mediocri. Muncă? Post bun. reprezentau evenimentul cel mai însemnat al anului. chiar dacă avea nevoie de ele. Shevek nu era prea sensibil la manifestările teatrale. conştient. dintre care unele evident nui veneau lui Desar şi nici nui veniseră vreodată. utilizarea pensulei. opt pături diferite.

la Abbenay avea să descopere, în sfârşit, Arta sa, acea artă care este făcută din timp. Cineva la invitat la un concert, la Sindicatul Muzicii. În seara următoare sa dus din nou. A mers la fiecare concert, cu noile sale cunoştinţe, atunci când a fost posibil, fără acestea dacă nu sa putut altfel. Muzica era o nevoie mult mai urgentă, o satisfacţie mult mai profundă decât compania altora. Eforturile sale de a se desprinde din izolarea sa esenţială se dovediseră un eşec şi ştia acest lucru. Nu îşi făcu nici un prieten apropiat. Se împereche cu câteva fete, dar împerecherea nu se dovedea chiar bucuria care ar fi trebuit să fie. Era mai mult rezolvarea unei necesităţi, ca evacuarea şi după aceea se simţea ruşinat deoarece implica şi o altă persoană, ca obiect. Era de preferat masturbarea, soluţia corespunzătoare pentru un om ca el. Soarta lui era solitudinea; era prins în capcana eredităţii sale. Ea îi spusese: „Pe locul întâi vine munca." Rulag rostise cuvintele cu calm, afirmarea unui fapt, incapabilă de al schimba, de a ieşi din celula ei rece. La fel şi cu el. Inima lui tânjea către ei, tinerele suflete iubitoare care îl numeau frate. Dar nu putea ajunge la ei, nici ei la el. Era născut pentru a fi singur, un afurisit intelectual fără suflet, un egoist. Munca venea pe primul loc, dar nul ducea nicăieri. Ca şi sexul, ar fi trebuit să fie o plăcere şi nu era. Se frământa asupra aceloraşi probleme, fără a se apropia cu nici un pas de soluţia la Paradoxul Temporal al lui To, care, cu un an în urmă, avusese impresia că este pe punctul de a o fi găsit. Acea siguranţă de sine i se părea acum dea dreptul incredibilă. Chiar se crezuse capabil, la vârsta de douăzeci de ani, să dezvolte o teorie care să schimbe fundamentele fizicii cosmologice? Evident, înainte de a se îmbolnăvi, o vreme nu fusese în toate minţile. Se înscrise la două grupuri de lucru în domeniul matematicilor filozofice, convingânduse pe sine că îi trebuie, refuzând să admită că ar fi putut coordona el însuşi oricare dintre cursuri la fel de bine ca şi instructorii respectivi. Îl evita pe Sabul cât putea de mult. Sub prima impresie a noilor sale decizii, îşi propusese să o cunoască mai bine pe Gvarab. Ea reacţiona cum putea mai bine, dar iarna fusese deosebit de grea pentru ea; era bolnavă, surdă şi bătrână. Începu un curs de primăvară, fiind apoi nevoită să renunţe. Era rătăcită, uneori abia recunoscândul pe Shevek, alteori târândul până la domiciliul ei pentru o seară întreagă de discuţii. Undeva, Shevek depăşise ideile lui Gvarab, iar discuţiile acestea nesfârşite i se păreau dificile. Fie că trebuia să o lase pe Gvarab săl plictisească ore în şir, repetând ceea ce el ştia deja, ori chiar repudiase parţial, fie că se vedea nevoit să o rănească încercând să o corecteze. Era mai presus de răbdarea şi tactul oricui de vârsta sa, ajungând până la urmă să o evite pe Gvarab atunci când era posibil şi întotdeauna cu conştiinţa grea. Nu mai era nimeni altcineva cu care să discute probleme profesionale. Nimeni de la Institut nu ştia destul despre fizica temporală pură pentru a putea ţine pasul cu el. Iar fi plăcut să o predea, dar încă nu i se asigurase o poziţie didactică, ori o sală specială la Institut; Sindicatul Membrilor pentru studenţi şi cadre didactice îi respinsese cererea. Nu doreau să se certe cu Sabul. Pe măsură ce înainta în an, începu să petreacă destul de mult timp compunând scrisori adresate lui Atro şi celorlalţi fizicieni şi matematicieni de pe Urras. Puţine din aceste scrisori erau expediate. Pe unele le scria şi apoi le rupea. Descoperi că matematicianul Loai An, căruia îi scrisese un discurs de şase pagini despre reversibilitatea temporală, era mort de douăzeci de ani; omisese să citească prefaţa biografică la cartea acestuia intitulată Geometriile Timpului. Alte scrisori, care presupunea că vor fi preluate de navele de transport de pe Urras, erau oprite de şefii Portului din Abbenay. Portul era sub controlul direct al CDP, deoarece funcţionarea sa implica coordonarea mai multor sindicate iar unii dintre coordonatori trebuiau să cunoască iotica. Aceşti administratori ai Portului, cu pregătirea lor specială şi poziţia importantă, tindeau să manifeste o mentalitate birocratică; spuneau "nu" automat. Nu aveau încredere în scrisorile către matematicieni, care arătau ca nişte coduri şi despre care nimeni nui putea convinge că nu reprezentau nişte coduri. Scrisorile către fizicieni erau expediate dacă Sabul, consultantul lor, le aproba. Dar acesta nu vroia să le aprobe pe acelea care abordau subiecte în afara propriului său domeniu de fizică secvenţială. „Nu este de competenţa mea", mormăia el, dând la o parte scrisoarea. Oricum, Shevek o trimitea conducerii Portului şi o primea înapoi marcată „Nu se aprobă pentru export". Supuse problema atenţiei Federaţiei de Fizică, la ale cărei întruniri Sabul rar se deranja să participe. Nimeni de acolo nu acorda importanţă problemei comunicaţiei libere cu inamicul
69

ideologic. Unii îi reproşară lui Shevek faptul că lucrează întrun domeniu atât de puţin cunoscut încât, după propriile sale afirmaţii, nu mai era nimeni pe această lume capabil de al aborda. — Dar nu e decât un domeniu nou, spuse el, fără rezultat. — Dacă este nou, împărtăşeştel cu noi, nu cu proprietarienii! — De un an de zile încerc să ţin un curs, în fiecare trimestru. Întotdeauna spuneţi că nu sunt suficiente solicitări. Vă temeţi pentru că este ceva nou? Întrebarea nui aduse prieteni. Îi lăsă înfuriaţi. Continuă să scrie scrisori către Urras, chiar şi arunci când nu expedia nici una dintre ele. Faptul de a se adresa în scris cuiva care ar putea înţelege – care ar fi putut înţelege – îi dădea posibilitatea de a scrie, de a gândi. Altfel, nu era posibil. Aşa treceau decadele şi trimestrele. De douătrei ori pe an primea şi recompensa: o scrisoare de la Atro ori de la alt fizician din AIo sau Thu, o scrisoare lungă, întrun stil concis, cu argumente concise, numai teorie, de la început până la sfârşit, numai fizică matematicoeticocosmologicotemporală, intensă, abstrusă, scrisă întro limbă pe care el nu o putea vorbi, de oameni pe care nui cunoştea, străduinduse vehement săi combată şi săi distrugă teoriile, inamici ai patriei sale, rivali, străini, fraţi. Zile întregi de la primirea unei scrisori era irascibil, voios, lucra zi şi noapte, revărsa idei ca o fântână. După care, încet, cu izbucniri şi lupte disperate, revenea pe pământ, pe solul uscat şi secat. Când a murit Gvarab, tocmai termina al treilea an petrecut la Institut. A cerut să vorbească la serviciul memorial ţinut, după cum era obiceiul, în locul unde lucrase persoana în cauză, în cazul acesta una dintre sălile de curs din clădirea laboratorului de fizică. A fost singurul vorbitor. Nu a asistat nici un student; Gvarab nu mai predase de doi ani. Se aflau de faţă câţiva membri mai vârstnici ai Institutului, precum şi fiul lui Gvarab, un chimist agricol de vârstă mijlocie, din nordest. Shevek a stat pe locul unde obişnuia să stea bătrâna pentru a conferenţia. Cu o voce îngroşată de acum obişnuita sa răceală pectorală de iarnă, lea spus celor prezenţi că Gvarab pusese temelia ştiinţei timpului, fiind cel mai mare cosmolog care lucrase vreodată la Institut. — Acum, în fizică, o avem şi noi pe Odo a noastră, a spus el. O avem şi nu am onorato cum se cuvine. După ceremonie, o femeie ia mulţumit cu lacrimi în ochi. — Noi întotdeauna ne luam a zecea zi împreună, ea şi cu mine, făcând curat la noi în bloc. Ne simţeam atât de bine când stăteam de vorbă, ia spus ea, înfiorânduse de vântul îngheţat, la ieşirea din clădire. Chimistul agricol a murmurat expresii politicoase şi sa grăbit să prindă un transport spre nordest. Întrun acces de durere, nerăbdare şi inutilitate, Shevek a pornit mai departe, mergând la întâmplare prin oraş. Se afla de trei ani aici şi ce realizase? O carte, însuşită de Sabul; cincişase lucrări nepublicate şi un discurs funebru pentru o viaţă irosită. Nimic din ceea ce făcea nu era înţeles. Sau, mai bine zis, nimic din ceea ce făcea nu avea sens. Nu îndeplinea nici o funcţie necesară, personală sau socială. De fapt – şi acesta nu era un fenomen neobişnuit în domeniul său – la douăzeci de ani arsese complet. Nu vă mai realiza nimic de acum înainte. Ajunsese la zid pentru totdeauna. Se opri în faţa auditoriului Sindicatului muzicii pentru a citi programul decadei. Astăseară nu e nici un concert. Se întoarse din faţa afişului şi se trezi faţă în faţă cu Bedap. Bedap, veşnic defensiv şi cam miop, nu dădu nici un semn de recunoaştere. Shevek îl prinse de mână. — Shevek! La naiba, chiar tu eşti! Se îmbrăţişară, se sărutară, se despărţiră şi se îmbrăţişară din nou. Shevek era copleşit de iubire. De ce? Nici măcar nui plăcuse cine ştie ce de Bedap în acel ultim an la Institutul regional. Nuşi scriseseră niciodată în toţi aceşti ani. Prietenia lor aparţinea copilăriei, trecutului. Totuşi, iubirea era acolo, izbucnind ca din cărbunii vânturaţi. Merseră mai departe, discutând, fără ca vreunul să ţină seama pe unde merg. Dădeau din mâini şi se întrerupeau unul pe celălalt. În seara de iarnă străzile largi din Abbenay erau liniştite.
70

La fiecare traversare lumina difuză a lămpilor delimita un spaţiu de argint în care zăpada se învolbura ca bancurile de peştişori urmărinduşi umbrele. Vântul rece ca gheaţa împingea din urmă zăpada. Buze amorţite de frig şi dinţi clănţănind începură să întrerupă conversaţia. Prinseră omnibuzul de ora zece, ultimul, până la Institut. Domiciliul lui Bedap era departe, la marginea de est a oraşului, un lung drum prin frig. — Shev, trăieşti ca un putred profitor urrasian, spuse el, cercetând camera 46 cu uimire plină de ironie. — Ei, hai, nu e chiar atât de rău. Aratămi tu ceva excremental. De fapt, camera conţinea aproape tot ce avea şi atunci când Shevek intrase în ea pentru prima dată. — Pătura de colo, spuse Bedap, arătând cu degetul. — Asta a fost aici când am venit. Cineva a făcuto manual şi a lăsato aici când sau mutat. Pe o noapte ca asta e o părură un exces? — Cu siguranţă că este o culoare excrementală, răspunse Bedap. În calitate de analist al funcţiunilor, trebuie să precizez că nu este absolut nici o nevoie de culoarea portocalie. Portocaliul nu îndeplineşte nici o funcţie vitală în organismul social, nici la nivel celular, nici organic şi, absolut sigur, nici la nivelul holorganismic sau la cel mai central etic, în care caz toleranţa este o alegere mult mai bună decât excreţia. Vopseşteo în verde murdar, frate! Dar astea ce mai sunt? — Notiţe. — Codificate? întrebă Bedap, răsfoind un caiet cu detaşarea pe care Shevek îşi amintea că îl caracteriza. Bedap avea şi mai puţin sentimentul intimităţii — al deţinerii personale – decât majoritatea anarresienilor. Niciodată nu avusese un creion preferat pe care săl poarte pretutindeni cu el, ori o cămaşă veche la care să ţină şi pe care să nu vrea să o arunce la reciclare, iar dacă primea un cadou, încerca săl ţină la vedere din consideraţie pentru cel care il dăduse, dar întotdeauna îl pierdea. Era conştient de această trăsătură a sa şi spunea că asta demonstrează că e mai puţin primitiv decât majoritatea oamenilor, un exemplu timpuriu al Omului Promis, adevăratul şi autenticul odonian. Cu toate acestea, avea şi el un anume simţ al proprietăţii, al propriei particularităţi. Începea de sus, de la cap, al lui ori al altuia, şi de acolo mai departe. Niciodată nuşi vâra nasul unde nu era treaba lui. — Îţi mai aminteşti scrisorile acelea prosteşti pe care le scriam codificat atunci când participai la proiectul de împădurire? — Acesta nu e nici un cod. E iotică. — Ai învăţat iotica? De ce scrii în limba asta? — Deoarece nimeni de pe planeta asta nu pricepe ce spun, ori nu vrea să priceapă. Singura persoană care înţelegea a murit acum trei zile. — A murit Sabul? — Nu, Gvarab. Sabul nu e mort. Nam eu norocul ăla! — Care e problema? — Problema cu Sabul? Jumătate e invidie, cealaltă jumătate e incompetenţă. — Miam închipuit că lucrarea lui despre cazualitate e de prima mână. Chiar tu ai afirmat aşa ceva. — Aşa am crezut şi eu, până când am citit sursele. Toate ideile sunt urrasiene. Nici măcar recente. De douăzeci de ani nu ia mai venit o idee proprie. Nici na mai făcut vreo baie. — Ce e în mintea ta? întrebă Bedap punând o mână pe caiete şi privindul pe Shevek pe sub sprâncene. Bedap avea ochii mici, cam saşii, o faţă energică, un trup bine făcut. Obişnuia săşi muşte unghiile şi în atâţia ani le redusese la simple dungi dea curmezişul vârfurilor groase, sensibile ale degetelor. — Najută la nimic, spuse Shevek, aşezânduse pe platformapat. Miam greşit domeniul. — Tu? întrebă Bedap zâmbind. — Cred că la sfârşitul trimestrului voi cere o replasare. — Unde?
71

— Cu intensitate. Suficient pentru a înţelege că în patruzeci de ani petrecuţi aici nu voi realiza nimic din ceea ce vreau să fac. aici. Nu era decât o cameră de patru paşi. Dacă ar fi fost aşa. nici chiar pe Urras. te opreşte să publici. inadmisibil. — Eu ştiu. Dacă îi laşi timp. Pentru mine a fost o conversaţie deosebit de importantă. nu ne aflăm pe Urras. — Nam ştiut că ai vreuna. Nu le poţi zdrobi decât ignorândule.— Numi pasă. Învăţământ. Guvernul neadmis. iar acolo unde nu poate. Bedap se aşeză pe un scaun şi îşi muşcă o unghie. nici nu există aşa ceva. Înlocuieşte „legal" cu „obişnuit" şi îl vei afla pe Sabul şi Sindicatul Instrucţiei şi CDPul. Dar nu e neapărat nevoie să ştii să înoţi pentru a recunoaşte un peşte. Ori dacă nu trec de partea duşmanilor. Realitatea este îngrozitoare. Nici măcar din laşitatea înnăscută a minţii umane de valoare medie. să predai. ceea ce niciodată nu fusese capabil săşi spună singur: — Mam gândit la sinucidere. Corect? Cu alte cuvinte. Numai că. Ai ajuns la zid. cum şiar fi putut Odo formula propriile idei? Cum ar fi devenit Odonianismul o mişcare mondială? Arhaiştii au încercat să o elimine prin forţă şi nu au izbutit. deţine puterea asupra ta. — Nu cred că e chiar modul cel mai potrivit de a trece de partea cealaltă a suferinţei. frate. evaziunile realităţii te aduc în pragul nebuniei. mam schimbat. — Îţi mai aduci aminte? întrebă Shevek. mă aflu la Abbenay de patru decade. în domeniul fizicii. ideile nu au fost niciodată controlate de guverne. Patruzeci de zile. Dap? Noi nu avem nici o structură de putere. — Vorbe de om nebun. răspunse Bedap. Prietenii lui Sabul! Oamenii la putere. Trebuie să mă rup de fizică. inginerie. refuzând să gândeşti. — Oare? Shevek se ridică. Nu ştiu ce. — Sună ciudat. spuse el în cele din urmă. — Duşmani? — Oamenii mărunţi. Ceva nu e cum trebuie. Dacă nu cumva nu se schimbă lucrurile. la fereastră. — Atunci. Este exact ce face societatea noastră! Sabul te foloseşte unde poate. Minciunile te fac să doreşti să te sinucizi. Dar după câte îmi dau eu seama. refuzând schimbarea. Ceea ce înnebuneşte oamenii este încercarea de a trăi în afara realităţii. continuă el. Pare soluţia cea mai bună. nu trebuie să străluceşti pentru a fi o stea. Shevek îşi privi prietenul şi spuse. care coordonează societatea odoniană prin îmbâcsirea inteligenţei individuale! Shevek îşi rezemă palmele pe pervazul ferestrei şi privi prin reflecţiile estompate de pe geam în întunericul de afară. nu avem legi. sunt sănătos. La urma urmelor.. De acord. Ştii bine că eu nu sunt temporalist. te va ucide. Vreau să spun. Opinia publică! Aceasta este structura de putere căreia îi aparţine şi ştie prea bine cum să profite de ea. îmbunătăţirea instruirii ştiinţifice din centrele de învăţare. Realitatea este durerea – chiar tu ai spus asta! Dar minciunile. — Îmi recunosc limitele. — În cazul tău zidul pare a fi Sabul şi suporterii săi din sindicatele ştiinţifice şi CPD. — Zidul? tresări Shevek. Nu poţi zdrobi ideile interzicândule. — Nu? Atunci cel face pe Sabul atât de puternic? — Nu o structură de putere. rămânând în picioare. — Dar nu poţi vorbi serios despre un guvern pe Anarres! spuse Shevek. nu avem guverne. întorcânduse spre Bedap pentru al putea privi drept în faţă. Dap. — Nu. Te poate ucide. a fost importantă şi pentru mine. tulburat. dar nu putea sta liniştit. În ceea ce mă priveşte.. privindul înspăimântat. Cred că şi pentru Takver şi Tirin. Zidul. De unde o are? Nu de la o autoritate autorizată. — Definiţiile lui Tomar: „Guvern: Utilizarea legală a puterii pentru a menţine şi extinde puterea". chiar să lucrezi. Anul acesta. ori un guvern. — Nu. — CDPul! 72 . Foarte mult. — Despre ce vorbeşti. zâmbind crispat.

ori sindicat. treaba trebuie făcută de cineva! Cât despre CPD. nu risca dezaprobarea. — Uite ce este. ca şi durerea. comunităţi specializate – oriunde funcţia cere expertiză şi o instituţie stabilă. institute. de parcă ar fi legi – suprema blasfemie! Shevek ezită. De bună credinţă. dacă nu ar fi 73 . Tu suferi de această boală. Ninsoarea încetase. naivi. Nu face schimbări. Un vânt rece. Nici unul nuşi scosese haina. viaţa irosite. La urma urmei. pentru a putea nega acuzaţiile lui Bedap care. unde mâncarea cade din copaci. — Solidaritatea. Urmă o lungă tăcere. activitatea cea mai importantă a organismului social a devenit rigidă. atunci nimic. Dacă nu ne ajutăm unul pe altul. Nu societatea noastră este aceea care frustrează creativitatea individuală. Întotdeauna este cel mai uşor să te laşi guvernat. autoritaristă! Copiii învaţă să repete ca papagalii cuvintele lui Odo. Dar este un guvern! Conştiinţa socială nu mai este o fiinţă vie ci un mecanism. Laso baltă. munca. întunecat zgâlţâia ferestrele. Iar eu vorbesc despre suferinţa spirituală! Despre oameni careşi văd talentul. Experţii şi bătrânii vor conduce orice echipă. Despre minţi bune supunânduse unora stupide. teama de schimbare. Dar acea stabilitate conferă o motivaţie impulsului autoritarist. alienare – ar putea fi. tot analogic. oţelării. Shevek se aşeză din nou pe platforma pat şi îşi sprijini capul în mâini. Nimeni nu se naşte mai odonian decât se naşte civilizat! Dar am uita şi acest lucru. chiar şi aici. Unica noastră resursă este solidaritatea umană. Noi nu facem educaţie pentru libertate. O ştii prea bine. ai dreptate. dar absolut nimic pe lumea asta stearpă nu ne mai poate salva. În primii ani ai colonizării eram conştienţi de asta. o maşină a puterii controlată de birocraţi! — Şi tu şi eu neam putea oferi ca voluntari şi în numai câteva decade am fi repartizaţi prin loterie la CPD.— CDPul este în momentul de faţă esenţialmente o birocraţie arhaică. Schimbarea este libertate. frate. violent. După un moment de tăcere. numit „durere'? La ce teai referit atunci când vorbeai despre durere? La suferinţă? Vrei să spui că suferinţa. staţiuni de dezvoltare şi cercetare agricolă. Shevek râse. Despre forţă şi curaj strangulate de invidie. deşi nu tocmai natural. — Ajunge Dap. spuse Shevek în cele din urmă. Planeta aceasta nu a fost prevăzută pentru a suporta o civilizaţie. Este sărăcia de pe Annares. — Dar nu este vorba de nici un guvern. — Întotdeauna este mult mai uşor să nu gândeşti pentru tine. Educaţia. mine. Găseşteţi o ierarhie plăcută şi sigură şi fixeazăte în ea. Beneficiase de prea multă educaţie de genul aceleia menţionate de Bedap. Aici avem un guvern prin majoritate. de boala sinuciderii. Mult prea asemănători cu noi. da! Chiar şi pe Urras. bine Dap. metodic şi gânditor. spirituali. fabrici de conserve. Am lăsat cooperarea să devină supunere. şi spuse: — Bine. Bedap nu mai spuse nimic şi începu săşi muşte unghiile. ar putea deveni o ierarhie. Near transforma oare în birocraţi. Dar noi am trădat acea speranţă. despre un om murind din cauza arsurilor. Pe vremea aceea oamenii făceau o discriminare foarte atentă între administrarea lucrurilor şi guvernarea oamenilor. Cei mai mulţi dintre ei sunt la fel ca noi. e amuzant. serveşte unei funcţii în organism? — Nu! răspunse Shevek. — Dar tu ai vorbit despre suferinţa fizică. schimbarea este viaţă. în şefi? — Nu e vorba de indivizii repartizaţi la CPD. nemulţumire. Camera era rece. necruţător. setea de putere. profită de avantajul creat. Se întâmplă pretutindeni pe Anarres – în centrele de învăţare. Dap. la Institut. nu crezi? — Shev. în copilărie. Există ceva mai esenţial pentru gândirea odoniană decât asta? Dar nimic nu se mai schimbă! Societatea noastră este bolnavă. o structură de putere. fabrici. pescării. dacă nu renunţăm la dorinţele noastre personale pentru binele comun. Au făcuto atât de bine încât am uitat că tendinţa de dominare este la fel de importantă pentru fiinţele umane ca şi impulsul către ajutor reciproc şi trebuie antrenată la fiecare individ în parte. teai gândit vreodată că tot ceea ce modul analogic numeşte „boală" – dezafectare socială. chiar şi acolo Odo a spus că solidaritatea umană este unica noastră speranţă. Pe Urras au un guvern prin minoritate. ei ştiu cel mai bine cum se face treaba. nuţi deranja colegii. vegheam să nu se întâmple. dar şi un pic bolnăvicios. Eu vorbeam în termeni personali. cu fiecare nouă generaţie. Shev. Şi nu e numai CPDul. moralistă.

Miau trimis o copie după fişa lui. dar computerele Divlab au repetato. — Ei. Toată lumea vine la întrunirea sindicatului tău şi te spune. Cred că întradevăr la scos puţin din minţi. începu Bedap trecânduşi mâna prin părul aspru. 1 sa acordat. replică Bedap pe un ton mult mai scăzut. sa calificat ca instructor de matematică şi a solicitat o repartizare. cu numai patru ani la dispoziţie. dar întotdeauna critice. Tir na lucrat niciodată afară. veşnic pline de amărăciune. Dar na venit. De când avea zece ani. Bedap îşi ridică genunchii până la bărbie şi îi înconjură cu braţele. pe fotoliu. În final iam dat de urmă prin Registrul forţei de muncă de la Abbenay. 74 . Nu mai văzusem aşa ceva până atunci. îl întrerupse Shevek. — Unii stau peste patru ani. A fost rău de tot. să stăm de vorbă. — La azil? Aşa cum era aşezat. Priveşte cum sunt organizaţi! Voluntari. spuse Bedap cuprins de o mânie bruscă. lateral. a terminat cu Institutul.. Sa făcut mare vâlvă. O mulţime de oameni sunt stupizi. Mustrare publică. Aşa că sa dus. continuă Bedap fără ai acorda nici o atenţie. Cum? Care scene? Oricine poate participa la o şedinţă a CPD. — Tirin a scris o piesă şi a puso în scenă.organizată pentru a preveni exact aşa ceva. Era amuzantă. Lau scos din minţi şi apoi lau expediat acolo. Aşa procedau atunci când doreau să readucă la dimensiuni normale un şef de echipă. Nimeni nar putea câştiga putere. pentru ce eşti trimis la Azil? — Nu eşti deloc trimis la Azil. an de an. afară." Terapie! A omorât Tirin pe cineva? A violat pe cineva? În afară de asta. de culoarea nisipului şi eliberândul din coada în care era legat. Tirin na rezistat. iar dacă este un membru interesat. Insula Segvina. bătu în perete pentru a cere linişte. Eu despre Tirin vorbesc. Nu lipsite de raţiune. patru ani ca membru şi apoi. nu se zărea nici o lumină. Există oameni în dosul scenei.. din camera 45. ori conducător mult prea autoritar. Dar măcar o dată priveşte şi tu în afara afurisitei aceleia de conştiinţe pure pe care o ai! Am venit la tine şi am şoptit pentru că ştiu că mă pot încrede în tine. poftim! Asta e curată paranoia! în dosul scenei. Vorbea aşa cu oricine. luatear dracu! Cu cine altul mai pot vorbi? Doar nam de gând să sfârşesc asemenea lui Tirin! — Ca Tirin? întrebă Shevek atât de surprins încât ridică din nou glasul. — Dacă ştii acest lucru. selectaţi prin tragere la sorţi. iar Bedap îl atenţionă cu un gest către perete. Dacă ai fi un prost. La o echipă de repararea drumurilor. Că oameni ca Sabul conduc în realitate CPD. Era târziu. — Spun ceea ce ştiu. îi cunoşti stilul. în anul care a urmat plecării tale. Mia scris de câteva ori şi de fiecare dată fusese reamplasat. eşti virtuos cu tine însuţi. A încetat sămi mai scrie. Întotdeauna făcea rost de munci la birou. în sensul vechi. răspunse Bedap. Mia scris că îşi părăseşte postul şi că vine la mine. Computerele au apreciat corect. Na cerut niciodată să fie trimis acolo. După aceea i se părea că toată lumea e împotriva lui. un an de pregătire. În sfârşit. — Voturile nu sunt importante. întrun asemenea sistem. Aşa ai fost tu întotdeauna. în nordvest. Ce sa întâmplat cu Tirin? Unde e acum? — La azilul de pe Insula Segvina. nu le admit ca şoapte în miez de noapte. dacă deţii faptele? Dacă ideile tale nu rezistă la o examinare publică. — Consilierii? Nu mai au drept la vot. A început să vorbească prea mult – vorbe grele. ai cărui ochi deveniseră foarte mici. dar fără nici o plăcere. poate dezbate şi vota! Încerci să sugerezi că avem aici politicieni? Shevek era furios pe Bedap. — Câtă vreme lam cunoscut eu. A fost mustrat. atunci de ce nu lai spus în public? De ce nu ai convocat o sesiune critică a sindicatului tău. ţi sar putea părea antiodoniană. vocea îi răsuna puternică.. Desar. în mici comunităţi izolate. ca nişte mărgele de oţel. Mereu la muncă fizică.. — Numi băga pe gât rahaturile astea. Tu ceri să fii repartizat acolo. A protestat. iar ultima însemnare era doar „Terapie. în sudvest. — Frate. Acum nu mai recurg la asta decât ca săi spună unui individ să înceteze a mai gândi pentru sine. după care continuă liniştit. Urechilei proeminente deveniseră purpurii. îl acuză Shevek întro şoaptă răguşită. — Nu ştiu exact ce sa întâmplat în realitate acolo. considerândo o eroare. trăsnită.

Ocupară o cameră liberă dintrun domiciliu în centrul oraşului şi amândoi locuiră acolo timp de aproape o decadă. iar când înţelese că elementul sexual din aceasta însemna foarte mult pentru Bedap. aşa cum remarcă Shevek monoton. aşa cum făcuseră în adolescenţă. — Hai să discutăm despre asta dimineaţă. Iar dacă acolo se află ucigaşi şi oameni care şiau părăsit locul de muncă este pentru că ei au cerut să fie trimişi acolo. Era atâta durere simplă şi nedisimulată în vocea sa încât mânia îndreptăţită a lui Shevek se curmă brusc. Bedap revenind la căminul său iar Shevek în camera 46. necăjiţi de parcă sar fi bătut cu pumnii şi nu şiar fi consumat toată furia. Chestiunea se cerea discutată. plăcerea relaţiei iar aparţine în întregime lui Bedap. Shevek se întreba uneori.. Cu toate acestea. semiîntunericul unui oraş unde pământul este acoperit cu zăpadă iar lumina este reflectată în sus de către pământ. Bedap propuse să doarmă pe podea. o adevărată împlinire. nu cred că mai am ceva săţi spun. 75 . un întuneric argintiu învălui camera. La stingerea luminii. Încerci cumva să spui că întregul sistem social este rău. Fiecare simţi căldura trupului celuilalt ca binevenită. Ce crezi că este Azilul? O închisoare? Este un refugiu. îndreptânduse cu greutate şi ridicânduse în picioare. Amândoi erau încruntaţi şi supăraţi. alunecă în căldură. ghemuit pe fotoliu. — Retrag ce am spus despre pătură. Pur şi simplu. — În sfârşit. În timpul nopţii unul dintre ei strigă tare. organismul social? — Dacă îl poţi elimina pe Tirin din conştiinţa ta ca pe unul care a fugit de muncă. Reîntors. răspunse Bedap. Celălalt întinse braţul. tot mai adânc. — Nu fii tâmpit. suntem noi. Se întâlniră din nou în seara următoare şi discutară dacă nar fi cazul să constituie un cuplu pentru o vreme.. că nul va mai vedea niciodată. detestabile. Se apropiară şi mai mult. Lăsândul să plece. Shevek se acuza frecvent că doar se agaţă de o loialitate exagerată şi se jura. — Ascultă. Nu fii tâmpit. Bedap se strădui să rămână conştient. duşmanii tăi. — Ar fi mai bine să plec acasă. furios. somnoros.. — E o oră de mers de aici. ideea era. Nici unul nu manifestase o dorinţă sexuală destul de puternică pentru a face să dureze relaţia. reafirmaseră încrederea reciprocă. caldă a atingerii izgoni toată frica. spuse Bedap. unde nu există presiune şi sunt feriţi de pedeapsă. luă el însuşi conducerea şi cu o delicateţe si persistenţă considerabilă făcu în aşa fel ca Bedap să petreacă din nou noaptea cu el. Considera opiniile actuale ale acestuia detestabile şi insistenţa sa de a vorbi permanent despre ele. iar Bedap aproape hotărât homosexual. Apoi se separară din nou. cei care îl persecută pe Tirin. în vis. — Bine. Cu toate acestea. Dap. O vreme nu mai scoaseră nici o vorbă. — Bine. Shevek dorea neapărat să reconfirme vechea lor prietenie. Shevek făcu patul şi amândoi se întinseră. ce anume îi plăcea la prietenul său şi de ce are încredere în el. Aproape la fiecare întâlnire se certau aprig.. deoarece Shevek era aproape hotărât heterosexual. Shevek se întoarse cu faţa în jos şi adormi în două minute. murmurând vorbe liniştitoare. dar întrucât nu era nici un covor şi nu aveau decât o singură pătură călduroasă. mam gândit că din moment ce. a treia uşă. Dar cine sunt aceşti oameni despre care tot vorbeşti.Tirin. nam vrut să. iar greutatea nevăzută. aceşti „ei"? „Ei" lau scos din minţi şi aşa mai departe. în neajutorarea şi încrederea somnului. în timp ce continua săl întâlnească pe Bedap aproape în fiecare zi. ţil mai aminteşti? — Lam cunoscut înaintea ta. Unde e buda? — La stânga. şi dormi. că de fapt „ei". tâmpită. Îşi pricinuiau unul altuia multă durere.

pe nume Salas. Eu urăsc piesele corale. dar ştia unde să caute. Unul dintre ei era compozitor. pentru că aceasta era situaţia: i se dăduse. — Rezerva generală de muncă. aşa cum a compus Sessur. pentru a se certa. Salas şi Shevek vroiau să înveţe unul de la altul. abandonase complet fizica temporală şi bâjbâia în lucrări mărunte de laborator. — Înţelegi. Păstrau autonomia conştiinţei chiar cu riscul de a deveni excentrici. nu interpret. portativul. Insistent. când cu alta. dogmatic. care îi încreţea faţa expresivă. un grup de excentrici şi nemulţumiţi. eu nu scriu aşa cum am fost învăţat să scriu la conservator. continuă el. nici un adăpost. pentru a găsi – dincolo de mânie. de fapt. In cele trei zile libere de la sfârşitul fiecărei decade. îi fusese permis. mai preciză el. nu? De ce nu te repartizează să predai muzică? — Au făcuto. Salas avea puţine cunoştinţe de matematică. Mam gândit că aş putea să o intitulez 76 . rătăcinduse şi mai mult. fie pe bandă. zâmbind mai dulce ca niciodată. în jurul părţii posterioare a gâtului şi bărbiei. Eu urăsc muzica lui Sessur. Unii erau un fel de vagabonzi intelectuali care de ani de zile nu mai prestaseră o muncă regulată. Şi nici mulţi alţii. Nu avu nici un sentiment de triumf pentru că i se dăduse un curs. Era un domeniu bătut. dar acesta continua să vină. Eu am refuzat. Shevek nu se simţea mai apropiat de ei decât de oamenii mai convenţionali pe care îi cunoştea de la Institut. pentru a răni şi a fi rănit. Nu voi fi gata să predau decât după zece ani. — Dar cei de acolo nu agreează compoziţiile mele. Avea un zâmbet plăcut. fie la instrumentul său. Bedap îşi făcuse mulţi prieteni. Dar nu avea nici un loc unde să se retragă. Nu îl mulţumea aproape nimic. iar unora începu să le placă de bărbatul acela ruşinos. Sentimentul că zidurile conştiinţei sale dure. nu? Salas era un om mărunt. Ei vor piese cu o armonie deosebită. Shevek asculta orice îi putea spune Salas despre teoria muzicală şi orice Salas interpreta pentru el. Salas acceptase o amplasare în cadrul unei echipe pentru săparea canalelor în Câmpia Temae. dar găsea independenţa de gândire a celor dintâi mult mai interesantă. aşa că ieşea mai departe. — Unde? — Presupun că la Sindicatul Muzicii. ori în alt domeniu decât munca necalificată. În aceeaşi manieră. distructiv – Bedap putea fi toate acestea. Se simţea înfrigurat şi pierdut. Shevek îi dezaproba cu severitate atunci când nu era împreună cu ei. la est de Abbenay. Ei vor piese corale. Sindicatul Membrilor Institutului ia dat un curs de predat. — Cum eşti înregistrat la Diviziunea Muncii? întrebă Shevek. pentru o schimbare. Shevek îşi închipuia că acceptase amplasarea deoarece avea nevoie de puţină muncă în aer liber. Dar unele din spusele lui Salas erau extrem de tulburătoare.Adevărul este că ţinea la Bedap mai mult ca adult decât atunci când era copil. dar tu eşti talentat! Ai făcut şase sau opt ani la Conservatorul de muzică. — Bine. — Dar trebuie să existe posturi şi pentru compozitori. eu sunt compozitor. dar dobândise o libertate a minţii după care Shevek tânjea cu înfocare. acesta se dovedea un ascultător atent şi inteligent. Conştient. dar mai târziu descoperi că Salas nu avusese niciodată o repartiţie în domeniul muzicii. Eu scriu muzică nefuncţională. aşa. Încă nu progresa cu munca. Se lupta cu Bedap pentru fiecare pas. Nu ştia nici el ce vrea. studiind vitezele subatomice. ştia că în sfârşit merge mai departe şi că Bedap e acela care îl făcuse capabil să continue. deja chel pe partea superioară a feţei şi a craniului. deşi nui plăcea so recunoască. Nu pot constitui eu singur un sindicat. puritane creşteau imens nu avea darul săl liniştească. venea în oraş şi stătea când cu o fată. nedumerit. Eu scriu o piesă de muzică de cameră. dar atâta timp cât Shevek îi putea explica fizica în modurile analogic şi experimental. osos. Purta ce mai rămăsese din păr ca o bordură bej cu aspect mătăsos. Nu uita. fizică matematică pentru studenţii din anul întâi. efectuând diferite experimente în laboratorul de radiaţii cu un tehnician priceput şi tăcut drept partener. Produsese o schimbare în viaţa lui Shevek iar Shevek ştia. negare şi respingere – ceea ce vroia. erau pentru el timpuri la fel de nefericite ca şi anul precedent. în frig. iar abordarea târzie de către el a acestuia era interpretată de colegi drept o recunoaştere a faptului că în sfârşit renunţase a mai fi original.

iar Bedap nu i le prezentă decât pe două dintre ele. — Ştiu. pentru o excursie în munţii Ne Theras. spuse fata. — Glumeşti? întrebă Bedap. Shevek îşi dădu seama imediat că. Că are noroc şi că norocul său se schimbase. 77 . în cea mai malefică formă de utilitarism profitarist. comisese o greşeală de neiertat şi în aceeaşi clipă înţelese că fusese iertat. libertatea invenţiei şi iniţiativei. ca odonian şi anarresian. prin natura oricărei arte. care au format esenţa idealului odonian. devreme. Dar cum pot justifica genul acesta de cenzură? Tu scrii muzică! Muzica este o artă cooperativă. concepută în mod corespunzător. Complexitatea. mai grav. nu putea participa la critica lui Bedap. Dacă e nou. îşi spunea. Îl convinsese si pe Shevek să vină. — La naiba! interveni Bedap. care asculta întâmplător. contribuţie. avea chipul oacheş. aceasta este esenţa actului său. Bedap îl obligase săşi dea seama că este. Ştii. Shevek îşi dădu seama că trebuie so mai fi cunoscut undeva şi urechile i se înroşiră. nu trebuie decât să acţionezi. Locuieşte de doi ani la Abbenay. Bedap şi prietenii săi îşi luară zece zile libere împreună. uitândo. Pentru ai reafirma valorile si forţa. răspunse ea. dacă nul poţi mânca. Nu era prea drăguţă. nici un fel de cauzalitate melodică. inteligent şi plin de voie bună. intensă. nuanţa cenuşii negre. una dintre cele mai nobile meserii pe care le poate practica un individ. Poate că este cea mai nobilă formă de comportament social de care suntem capabili. Nu se putea revolta împotriva societăţii sale. Nu pot. Nu e scrisă în Stilul Organic. Cercul sa închis din nou. Cu cât se apropia vacanţa. Nu vor so audă. — Nici nu e de mirare că nu am auzit nici un fel de muzică profesională atunci când locuiam în nordvest. activitatea comunală care lui întotdeauna îi plăcuse cel mai puţin. organică prin definiţie. procesul de înaintare conţinut în totalitate în relaţia dintre părţi. Takver a fost la Institutul din nordvest împreună cu noi. dar în profunzime simţea că este revoluţionar prin virtutea educaţiei sale. Shevek se alătură celei dea treia. afânată. de obicei. În momentul în care apucară pe drumul spre munţi. deoarece societatea sa. Nu vaţi întâlnit până acum? — Lam văzut de câteva ori. vitalitatea. râzând. cum justifică Diviziunea Muncii faptul că nuţi acordă un post în propriul tău domeniu? — Nu vor să accepte. Era înaltă şi cam slabă. cu atât o aştepta mai puţin. Dar ei nu o aud. Bine ai venit în echipa muncii! — Iar acorda o audiere. spuse Bedap. fără teama de a fi pedepsit şi fără speranţa unei răsplăţi. de fapt. răspunse Salas. un râs de copil. cu braţe rotunde şi coapse largi. Neam întors la barbarie. dar nu ar aprobao pentru înregistrare sau pentru interpretare regională. Se întâlniră dimineaţa. când toată lumea se ridica şi se plângea de deficienţe în funcţionarea comunităţii şi. pe când muzica e o simplă împodobire. ci o calitate a profunzimii. Întâlnindui ochii. Avea râsul unei persoane căreia îi place să mănânce bine. — Iar dacă ai intitulao Bucuriile Solidarităţii ar auzio? întrebă Shevek. În ochi avea o anumită întunecare. socială. era chiar o revoluţie. Rezultă o armonie minunată. Totuşi. trecând în stânga ei. Îi înspăimântă. după câteva clipe de gândire. să acţionezi din centrul sufletului tău. nu opacitatea ochilor negri şi strălucitori. au fost aruncate la gunoi. — Shevek. un revoluţionar. chiar o revoluţie permanentă. trei femei şi trei bărbaţi. — O pot justifica. Cinci instrumente. Indiferent ce spun sindicaliştii tăi. defecte de caracter ale vecinilor. Este. Maniera acestuia de a purta 6 conversaţie semăna prea mult cu o Sesiune Critică. spuse el. Shevek nu cunoştea pe nici una dintre femei. un proces în plină desfăşurare. fără îndoială. Artistul împarte cu ceilalţi. asta e prima afirmaţie cinică pe care ai făcuto în viaţa ta. fiecare interpretând o temă ciclică independentă. dar nu şi aceea de a auzi tot atâtea zile opiniile lui Bedap. fină. Lui Shevek îi surâdea perspectiva a zece zile prin munţi. râzând. Iar prin natura sa. dar până la urmă îşi îndesă un carnet în buzunar – pentru a se putea îndepărta cu uşurinţă sub pretextul că lucrează – şi îi însoţi. în spatele depoului de la Eastern Points. deoarece muzica nu este folositoare. fugi de el. răspunse Salas voios. Shev. săparea canalelor e importantă. înseamnă participare. aruncăl! Shevek se gândi la propriai muncă şi nu mai spuse nimic.Principiul simultaneităţii.

Nu merita. Nu ştiu. un torent montan cobora cu mare zgomot defileul mărginit de stâncile scânteind. Dar ceea ce se cuvenea săi spună rămase nerostit o bună bucată de timp. Un supraveghetor pentru incendii care stătea acolo pe timpul verii îl ajuta pe Bedap şi pe ceilalţi să încropească o masă din cămările bine aprovizionate... interesant. deasupra unei trecători.. Urmă o pauză destul de lungă. De fiecare dată era tot mai nesatisfăcător. cerul era ca ametistul. golaşe.Porniră.. în cele mai multe locuri nivelul pânzei freatice este foarte scăzut. — Dar nu mio strici! — Asta e bine. Îmi aduc aminte. ştiu cum ar trebui să fie. plăcut. — În viaţa mea nu am fost atras către o femeie aşa cum mă simt atras către tine. cu ramurile sale rigide şi totuşi delicate. sunetul apelor care strigă. Takver şi Shevek ieşiseră. a început să mă nemulţumească. o luminozitate incoloră a cerului vestea răsăritul de lună. cu gura până la urechi. nici un nor. pălăvrăgesc şi cântă era cu totul nou. până când am încetat să mai încerc. În cele din urmă Shevek o privi cu atâta nelinişte rugătoare încât ea se grăbi să vorbească şi continuă în mare grabă. Aşa cum ai spus şi tu. Ori poate că sunt impotent. — Bine.. dur. În seara rece a celei de a patra zi a excursiei. răspunse ea. separat. atunci când va fi timpul. spuse Takver. Toată ziua umblaseră în sus şi în jos prin trecătorile montane şi îi dureau picioarele. Pe Anarres e puţină apă. A trecut o jumătate de an şi nam fost decât cu Dap. Shevek aruncă o altă piatră în râul care se pierdea în umbrele defileului. lăsând în urma sa doar zgomotul. şezând printre rufele delicate de mărăcinedelună. o cabană de piatră construită de şi pentru vilegiaturişti şi bine întreţinută. De fapt. fără să îşi vorbească. asta până când am împlinit optsprezece. de fapt. Vreau să spun că nu vroiam numai plăcerea.. o neîncetată armonie compusă din asonante. spuse ea. aidoma privirii. — Nu e vorba de tine. deci. ori nouăsprezece ani. Federaţia Ne Theras era cea mai activă dintre grupurile voluntare care coordonau şi protejau destul de redusele zone „pitoreşti" de pe Anarres. O găsi pe panta abruptă. dar. începu Shevek pe un ton calm. — Mulţumesc. Şi totuşi. Am crezut că spui că te deranjează. în direcţia munţilor. 78 . Nu era nici pic de vânt. Şedeau acolo de câtăva vreme. Chiar de când am început excursia. răspunse ea. aproape un an. Râul curgea zgomotos în tăcerea dealurilor înalte.. — În sfârşit. — Poate că şi eu am renunţat. Vocea ei era blândă. asta este. râurile erau foarte scurte. Deasupra munţilor. Ascultă. dar fără nici o altă explicaţie. aproape nemulţumit.. aproape fără timbru. — Să mă deranjeze! Dar e ca un cutremur. spuse el. — Ar trebui săţi spun. Întro deschidere printre vârfurile de la răsărit. ci de mine. — Vrei copii? — Da. Şi nici cu altcineva. care creştea ca o nodurile de dantelă pe pantele munţilor. Şi eu mă distram grozav atunci când mă împerecheam. Pentru toţi.. spuse el cu asprime. Nu merită osteneala. de aceeaşi calitate molatecă. Numai în munţi întâlneai pâraiele repezi. fără aşi fi anunţat destinaţiile şi fără a le cunoaşte.. Nu mai vroiam plăcerea. fără să mai zâmbească. argintii în lumina amurgului. Era palpitant. — Aşa crezi tu. profund. — Nici eu. — Teai jurat că renunţi la sex? — Nu! răspunse ea pe un ton indignat. ceea ce vreau eu să spun este că nu vreau să mă împerechez cu tine acum. — Nam vrut săţi stric vacanţa. La patruzeci de metri sub ei. răspunse ea cu râsul ei copilăros. aruncând o pietricică în apă. Dar apoi. în această ordine. Ceilalţi erau în Adăpost. — Dacă vrei să te împerechezi. el şi Takver şedeau pe panta abruptă şi aridă. de ce nu miai spus? — Pentru că "nu sunt sigur că vreau aşa ceva.

părea că vrea săl scuze. de parcă ar fi duruto. Răutatea îi dispăruse din glas. Nu a fost numai ceva sexual.. Takver? De ce no mai vrei? — Nu e nimic rău. infertilă. nu sar lăsa forţat. Cât vezi cu ochii desertul sterp se întinde în strălucirea nemiloasă a soarelui neiertător. Dar nu ştiu exact în ce constă. — Nici nu trebuia să înţelegi. ca şi cum ar fi fost eliberat. ori să diminueze un val de emoţii pentru a putea vorbi. — Şi de ce ai nevoie? Ea privi spre pământ. Întindere fără viaţă. 79 . ineficientă. Takver nu râse. dar nul culese.. Nu ceea ce vroiam. Sterilitate. Ştiam că nu e o greşeală. spuse el exact cei trecea prin minte. Nu pot spune. da. o singură persoană nu poate închega o legătură! — Şi teai temut că dacă vei veni la mine eu aş putea să nu accept legătura.. Respiraţia părea apă îngheţată. atunci când ai vorbit. Nici măcar nai ştiut cum mă cheamă. Avea senzaţia nelimitării. Nu rosti nici o vorbă. o. fără a avea sentimentul că vorbeşte cu altcineva. — Am nevoie de o relaţie. — Ce vrei să spui prin posibilitate? — Persoana! Shevek reflectă. zgâriind cu unghia muşchiul de pe stâncă. Teamă de tine. Dar numi dau seama ce vezi tu acum. Dar asta sa întâmplat acum patru ani.. cerul era compact şi transparent totodată. la fel sa întâmplat şi cu munca. presărată cu osemintele călătorilor fără de noroc. vârfurile îndepărtate pluteau limpezi şi argintii. El încercă săi desluşească faţa. răspunse Takver cu un oarecare resentiment în voce. Nam înţeleso niciodată. Cam la vremea în care am început să mă plictisesc de sex.. — Înseamnă că ai văzut arunci în mine ceea ce am văzut eu în tine în aceste patru zile? — Nu ştiu.. Nici eu nu am înţeles exact. În sfârşit. Progresiv. Atâta doar că. Dincolo de capul fetei cerul se lumina de răsăritul lunii. Nu te cunoşteam deloc aşa cum trebuie. — Nu mam temut. în mintea mea. Iar dacă iau ceea ce nu îmi face trebuinţă. Nimic mai puţin.. Atâta doar că miam dat seama că ceea ce văzusem în tine era exact ceea ce îmi era necesar. Nimic altceva. Îl privi sfidător. abia îl atinse. Se aplecă să culeagă un lăstar de mărăcinedelună. Trei ani fără să ajung nicăieri. nar fi fost greşeala ta. Trup şi minte şi toţi anii de viaţă. asta este. nu este cauzală.— Am o treabă de făcut.. până în centru. Shevek simţea bucuria crescând misterios în el. mia fost teamă. meditativ. spuse ea. Când începu. a clarităţii totale. tu nici măcar nu ştiai cum mă cheamă. Îşi vedeau unul altuia respiraţia. aproape cu ură. ca sunetul şi mirosul apei curgătoare ridicânduse prin noapte. — Noaptea în care am înţeles a fost noaptea dinaintea plecării tale de la Institut. tu însuţi. — Nu ce? Totul era de partea mea. spuse el. Nu că voi face o greşeală. Şedeau cam la un metru distanţă. La urma urmei. Te mai observasem înainte în felul acela. — Celibatul te ajută? — Este o legătură. În spatele ei scufundat în întuneric. îţi aminteşti.. frecânduşi genunchii pentru că se lăsa frigul. fără a fi conştient de sine. vocea ei era joasă şi puţin răguşită. De data aceasta era cu totul altceva: te vedeam. vapori fini în lumina tot mai puternică a lunii. Din mişcările ei tensionate Shevek înţelese că încearcă din toate puterile să ascundă. nu voi mai ajunge niciodată la ceea ce îmi trebuie cu adevărat. Dar tu erai. scoase un sunet ca un scâncet. — Ce e rău în plăcere. am putut privi direct În interiorul tău. Doar că nu am nevoie de ea. A fost o petrecere. Şi chiar că o doresc. — De ce nu? — Presupun că nai întâlnit niciodată posibilitatea. pipăind tulpina păroasă şi frunza fragilă. fără drumuri. Ştiam că eşti un om care. Cea adevărată. Dar ai fi putut fi cu totul diferit faţă de cemi închipuiam eu. La urma urmei. — Da.. Unii am stat şi am discutat toată noaptea. a clarităţii. — Şi te afli în Abbenay de doi ani şi nu. Sterilitate pe toate părţile.

Amândoi erau suprasensibilizaţi şi lipsiţi de experienţă. de fapt nici nu contează. ca pe un drum întins în faţă. Shevek aduse o cutie cu cărţi. în termeni umani nu mai există nici un drum. cu bunătate şi înţelegere: Ştii. acolo jos. deşi obscur. întrun vechi domiciliu la capătul de răsărit al oraşului. În felul acesta erau şi mobilaţi. ghetele de iarnă şi pătura portocalie. dacă trecutul şi viitorul nu sunt făcute părţi ale prezentului prin memorie şi intenţie. către interior. pentru a aduce un număr de obiecte curioase: forme complexe. Takver îl încuviinţă înainte de a ajunge la jumătatea demonstraţiei.. împreună cu Shevek. dar nu se atinseseră. dar ea nu era specialistă în fizica temporală. Era pentru prima dată când o auzea pronunţândui numele. care o făcea spaţioasă şi oferea suficient loc pentru Ocupaţii. Takver nu observa nici un fel de obscură înlănţuire de efect/cauză/efect. o dată pentru haine şi hârtii. La întoarcerea din munţi. îl pregătiseră. Nu era nici una liberă în blocurile de lângă Institut. să ia pentru amândoi câte un costum nou. Tot ce i se întâmplase era parte din ceea ce i se întâmpla acum. iar ea crize de nervi. În primele câteva decade el trăi extreme de exaltare şi anxietate. iar Shevek şi Takver o înregistrară ca fiind ocupată. se mişcau şi îşi mişcau mereu forma. Noua lor cameră avea un tavan înalt. pentru viaţă? — Acum şi pentru viaţă. Acum îi era clar lui Shevek – şi ar fi considerat o nebunie să creadă altfel – că toţi acei ani nenorociţi petrecuţi în acest oraş făceau parte din fericirea lui prezentă deoarece îl conduseseră către aceasta. Unul dintre cele două scaune din cameră era defect. De aceea ţinea dosarele de cazare pe raftul de sus dintro cămară. şi încă o dată. este exact ce am făcut eu în toţi aceşti patru ani. de asta ai nevoie? — Da. semnânduşi numele în registru. un act despre care nutrea un sentiment puternic. acoperişurile. Şansa. — Acum. Legământul. în întunericul rece. Apoi se duse la vechiul ei cămin. mergi înainte şi ajungi undeva. — Exact. Domiciliul era construit pe una din colinele de la Abbenay. pe stânci. explicândui că. numite blocuri – o şlefuitoare de lentile care lucra la domiciliu şi îşi ţinea acasă cei trei copii. pentru ca în clipa următoare să continue foarte duios. câmpiile din depărtare. aşa că îl duseră la un atelier de reparaţii de unde ridicară unul zdravăn. Femeia verifică dacă respectiva cameră e înregistrată ca vacantă. nu eşti ca majoritatea oamenilor.. dar Takver ştia una nu prea departe. confecţionate din sârmă care.. Le făcuse din din deşeuri de sârmă şi cu unelte de la depozitul pentru aprovizionarea meşteşugarilor şi le numea „Ocupările Spaţiului Nelocuit". spuse ea. Încordarea nu avea să dureze mult. ce miam dorit toată viaţa şi. Intimitatea după o îndelungată singurătate punea la încercare atât stabilitatea lui Shevek cât şi pe aceea a lui Takver. — Deci. fiecare devenind expert în celălalt. concentrice. Dacă ai noroc. aproape sugrumat de emoţie: — Nu contează? Mai întâi îmi demonstrezi ce contează. atunci când erau suspendate de tavan. Shevek. Ea vedea timpul la modul naiv. Nici mutarea nu se dovedi prea complicată. Foamea lor sexuală persistă ca o încântare plină de pasiune. Viaţă. ca să nu ajungă copiii la ele. ajungi undeva unde merită să ajungi. Takver făcu trei drumuri.Ştii. Unul la depozitul districtual de îmbrăcăminte. încet. Shevek şi Takver se mutară întro cameră dublă. iar camera avea o fereastră de colţ care prindea soarele dupăamiezii şi oferea o vedere asupra oraşului cu străzile şi pieţele sale. Pentru a căpăta camera era nevoie să discute cu directoarea blocului pentru probleme de cazare – Abbenay era împărţit în aproape două sute de regiuni administrative locale. Dar când Shevek preluă metafora şi o reformulă în termenii săi.. că ar fi esenţial pentru începutul parteneriatului lor. repetă pârâul cu apă năvalnică. nu mai ai unde să ajungi. verdele parcurilor. şi apoi spui că nu contează? Erau faţă în faţă. dorinţa de comuniune era zilnic reînnoită deoarece era zilnic împlinită. Se întoarse spre ea şi spuse bâlbâinduse. Nu este vorba numai de 80 . îmi arăţi ce contează cu adevărat. Îmi era teamă de tine deoarece ştiam că eşti egalul meu! încheie ea pe un ton hotărât.

faptică şi un obiectiv specific de creştere. care erau atât de bine curăţiţi în 81 . iar Takver le acorda puţină importanţă. Dar nu se putea încadra oriunde. Ea avea douăzeci şi trei de ani. pentru a beneficia de o prioritate deosebită din partea computerelor de la Diviziunea Muncii. Nu exista iarbă pentru ierbivore. Cea mai mare parte din cele ce se petreceau în mintea şi spiritul ei aveau puţin dea face cu genetica peştilor. Există suflete. aşa că a decis să vină la Institutul Central pentru continuarea studiilor. Doar parţial. după trei ore de şcoală. conţinând peste cincizeci de specii de peşti. Erau nevoiţi săşi poarte de grijă singuri. Nu existau insecte care să fecundeze plantele cu flori. cu atâta exuberanţă." Îi plăcea munca aceasta. Dar toate acestea în nici un caz nui erau suficiente. Nu era nimic neobişnuit în toate aceste preocupări. „Uităte la Tinan. dar cu siguranţă că îşi aduseseră aportul la unele trăsături de caracter şi în formarea propriilor ei opinii. cele mai multe litofage. dar acele animale care încercaseră să respire aer au renunţat aproape complet la proiect arunci când planeta a intrat întro perioadă milenară de praf şi uscăciune. La vârsta de opt ani Takver alegea paie şi pietricele din grăunţele de holum. Nu existau nici un fel de ierbivore pentru carnivore. piatra o extindere a ei. făcând parte din efortul comunităţii de a supravieţui. în nordest. Round Valley. muncise mai mult decât majoritatea tinerilor anarresieni. ori chiar o piatră. parcă ar fi un ou de peşte! A pus vreodată mâna pe pământ?" Takver nu era deosebit de milostivă şi era destul de irascibilă. Ia arătat lui Shevek rezervoarele cu apă de mare de la laboratorul de cercetări. exuberanţa era poate calitatea esenţială a vieţii. la moară. folosind mai ales deşeuri organice drept îngrăşăminte. Care aşteaptă nerăbdătoare să putrezească şi să se preschimbe în humus. toţi cei sub şaizeci de ani şi peste zece munceau pe câmp toată ziua. al căror ombilic nu a fost tăiat niciodată. Crescuse întro comunitate agricolă. Shevek era fascinat şi puţin uimit. Cele trei oceane de pe Anarres erau la fel de pline de viaţă pe cât de lipsit era pământul de ea. Care niciodată nu au fost înţărcate de la univers. iar Takver îi dispreţuia pe aceia care evitau munca fizică. precum şi câteva sute de specii de viermi şi crustacee. nu ar fi fost mulţumită. „Sunt ichtiogenetician. că. îi părea lui Shevek mult mai cuprinzător decât dragostea. Ea devenea o extindere a pietrei. Niciodată nuşi închipuise Shevek că viaţa se poate prolifera atât de nestăpânit. ori suficient de productivă pentru economia generală. Pe uscat. În Round Valley erau destul de mulţi oameni pentru muncile care trebuiau făcute. La cincisprezece ani Takver răspundea de coordonarea programelor de lucru ale celor patru sute de loturi agricole ale comunităţii din Round Valley şi o ajuta pe dieteticiană la cantina oraşului.noroc. îşi spunea el. Au supravieţuit bacteriile. de culori mohorâte ori ţipătoare. Care nu înţeleg moartea ca pe un duşman. impropriu numit „dragoste de natură". dar nu era o comunitate prea mare. se putea încadra. „cum plânge şi urlă pentru că a fost repartizat de probă pentru patru decade la recoltarea rădăcinilor de holum. plantele se descurcau destul de bine în înfăţişarea lor austeră şi ţepoasă. Era ciudat să o vadă pe Takver luând în mână o frunză. Doar Coloniştii. cu jumătate de an mai tânără decât Shevek. întradevăr. Omul îşi găsea locul cu grijă şi riscuri în acest sistem ecologic îngust. Shevek se bucura că îşi făcuse raţia de corvoadă. care întrunea două lucruri pe care ea le preţuia: cercetare efectivă. Nici un animal nu a fost introdus de pe Urras pentru a tulbura delicatul echilibru al vieţii. Interesul ei pentru peisaje şi fiinţe vii era o adevărată pasiune. eleganţi şi groteşti. pomii fructiferi importaţi erau toţi fertilizaţi manual. răspundea. În timpul recoltatului şi însămânţărilor. Era un loc izolat şi înainte ca Takver să ajungă la Institutul din nordvest. aşa că formele lor de viaţă urmaseră cursuri de evoluţie insulare. Studiase biologia la Institutul Regional din nordvest. După un an fusese rugată să se înscrie întrun nou sindicat care organiza un laborator pentru creşterea şi ameliorarea rezervelor de peşte comestibil din cele trei oceane de pe Anarres. Varietatea acestora era uluitoare. Acest interes. cu rezultate suficient de bune. E aşa de delicat. Mările nu mai fuseseră conectate de câteva milioane de ani. sau îmbunătăţire. timp de trei ore pe zi." spunea ea. Când era întrebată cu ce se ocupă. Fără o astfel de muncă. O mică parte din pregătirea ei practică din copilărie fusese în direcţia îmbogăţirii personale. Dacă pescuia – dar fără prea multă lăcomie – şi dacă. mari şi mici.

îi spuse Takver lui Shevek în faţa rezervoarelor cu peşti. împărţind cu tine pământul şi aerul. cu două până la patru zile libere la fiecare decadă. care zile vor fi libere şi aşa mai departe. Treptat. suntem izolaţi nenatural. anarresienii. Mai târziu. Nui plăcea să ajungă acasă prea devreme. Shevek. Deşi existenţa ei îi era necesară lui Shevek. Când se ridica. camera era răcoroasă şi umbroasă. ori brigada. Ar fi strigat aşa cum făcuse. care la rândul lui mănâncă plevuşcă şi care mănâncă ciliate. fiind mai degrabă cunoaşterea lucrând prin intermediul lui. urmărea traseul peştelui şi traseul gândurilor ei. Privirea ei urmărea curba zborului unui peştişor albastru – prin rezervorul tulbure. deoarece el adesea înceta lucrul la venirea ei. dar munca şi peştii aveau propriile lor cerinţe imperative. Pe pământ nu sunt decât tipuri şi toate noncordate – dacă nu pui la socoteală omul. după care luau cina la cantina Institutului. ceea ce nu i se părea în regulă. Dar 82 . În lumea veche există optsprezece tipuri de animale terestre. există clase. peste mâinile sale de pe hârtii. fiindcă Shevek avea nevoie de îngrijire. Din acest motiv îşi aranjase activitatea la laborator în aşa fel încât să nu ajungă acasă decât spre seară. punctualitate. îi uzează. încât au adus cu ei un minim din fauna şi flora lor personală. nu poţi sluji Adevărul doar de fiecare dată câte puţin? – doar că în cazul acesta ea era fată şi nu îl cunoştea pe Dumnezeu. De obicei. Cu atât mai mult teai simţi o parte. fată. Uzura produsă de spiritul creator asupra recipienţilor săi este dură. Takver îşi conducea propriile proiecte de cercetare. prezenţa ei efectivă putea însemna o distragere. cum ar fi insectele. iar când vedea cât de epuizat era Shevek. un curs de matematică avansată la un centru de învăţare şi un altul la Institut. caută un alt model. sau indiferent la care nivel se putea realiza mai bine cooperarea şi eficienţa. Nici chiar acesta nu era un aranjament perfect. Stăteau de vorbă. ori calculând. fundamentarea. dar făcută bine. mâinile îi tremurau şi cu greu izbutea să fie coerent. Începuturile false şi inutilităţile anilor trecuţi se dovedeau a fi munca de jos. Pentru Takver. protesta. îi îndepărtează. metodic şi atent. — Îmi place biologia marină. cu Bedap şi Salas şi cercul lor. În zilele în care nu avea ore. sau se întâlneau cu prieteni. se deplasa pe hârtiile de pe masă.interior şi exterior. ori se duceau la baia publică. fără nici o zi liberă. care mănâncă bacterii şi tot aşa. sarcina nu era întotdeauna tocmai uşoară. ori federaţia coordonatoare. ori sindicatul. când vor fi de vârstă mijlocie. va putea so ignore. Shevek se aşeza la masă în dreptul ferestrelor şi începea să lucreze. ori luând notiţe. este o situaţie bizară. erau stabilite între individ şi echipa sa de muncă. iar câteva din aceste specii au populaţii de miliarde. se clătina de oboseală. existenţei unor fiinţe pentru care prezentul este etern. făcută în întuneric. peste oraş şi câmpii. Corpurile mobile. Asieo. Clădirea era destul de liniştită. umplând camera de strălucire. dar la douăzeci şi trei de ani nu putea. După masă urmau întruniri. deoarece este atât de complexă. concentrice suspendate la diferite nivele deasupra capului se mişcau cu precizia introvertită. Soarele încă nu ajunsese la fereastra dublă care dădea spre sud şi vest. dar cu o îndemânare şi o siguranţă care nu păreau ai aparţine. soţul lui Odo: „Pentru Dumnezeu. care au atâtea specii încât niciodată nau putut fi numărate. delicate. când venea ea poate că el stătuse la masă şase sau opt ore fără întrerupere. lumina soarelui pătrundea în cameră. Shevek ocupa acum două posturi didactice. ori vreun concert. animale. citind. Petrecea de la două până la zece ore pe zi în laborator. construia structura frumoasă şi trainică a Principiilor Simultaneităţii. tăcerea şi misterul organelor trupului ori proceselor mentale. ca pentru oricare bărbat ori femeie care ia asupra sa compania spiritului creator. Nici măcar purecele nuşi croise drum pe Anarres. Detaliile cu privire la regularitate. Iar el lucra. concentrat. Se plimba printre rezervoare timp îndelungat şi adesea revenea împreună cu ea la laborator şi la acvarii. cândva. Takver încă nu era acasă. ieşeau la plimbare. Biologic vorbind. o adevărată reţea. cu colegii şi prietenii lui Takver. cu Desar şi alţii de la Institut. Noi. alte creaturi. supunând aroganţa sa de fizician acelor mici şi ciudate vieţi. Pe aceasta. Pentru Takver nu existau surogate. fiinţe care nu se explică şi niciodată nu trebuie săşi justifice comportamentul în faţa omului. Gândeştete: oriunde priveşti. Peştele acesta îl mănâncă pe acela. Ambele cursuri aveau loc dimineaţa şi revenea în camera lor înainte de prânz. Majoritatea anarresienilor lucrau cinci până la şapte ore pe zi.

spunând: „Iată. un bărbat slab şi păros. Când apărea Luna. pare întotdeauna frumos. au ghinion. spunând: „Uite. zise Shevek zâmbind. un set de nasturi din lemn sculptat. luminoasă. că poartă războaie. iar noaptea stelele se aprindeau puzderie. — Asta se aplică pentru Urras. atunci de ce continuă să arate aşa de fericită – de parcă viaţa de acolo trebuie să fie atât de fericită? Nu mă pot uita la strălucirea aceasta şi în acelaşi timp sămi imaginez un omuleţ sinistru. cum neam mai putea iubi? Soarele se va stinge. întinsă alături de Shevek sub pătura portocalie. — Nu fii proprietarian! murmură Takver. fac reumatism la genunchi şi bătături la picioare. depindeau de ei şi continuau să le aducă daruri – măruntele ofrande care circulau între aceşti oameni care nu posedau nimic şi aveau totul: un fular tricotat manual. 83 . tu vei muri. şi totuşi. Ceilalţi erau periferici pentru ei.. deasupra lor. de interval. se puteau distinge clar contururile continentelor. — Dacă poţi vedea un lucru în întregul său. emit legi şi mănâncă în vreme ce alţii flămânzesc. Atunci când ştim că e o planetă la fel ca aceasta. chiar din centrul ei. oboseşti. acum. ei ocupau o poziţie centrală pentru ceilalţi. ori vorbitori mai străluciţi decât alţii. Nici participarea socială sau sociabilă nu reprezenta mare lucru. Ploile abundente ale primăverii înverziseră Câmpiile Abbenay şi aşezaseră praful.. Este atingerea mâinii.. de sub orbitoarele vârtejuri albe ale norilor. — Sufletul meu drag. Ai nevoie de distanţare. o bucăţică de granit bătută cu granate purpurii. locuind acolo. — Întindete. abia perceptibile. aşa că aerul era neobişnuit de curat. Era o vară lungă. Shevek îi atinse braţul argintiu cu mâna lui argintie. Desar. altfel. o lume se dovedeşte numai pământ şi pietre. Care e lumina lunii? Care e Takver? Cum sămi fie teamă de moarte? Când o am în mână. O ţin în mână. aici. Puful fin. când cunoaştem toate acestea. exact ca oamenii de pe aici. Dar de aproape. cu mânecile slinoase şi mintea atrofiată. Pentru a vedea cât de frumoasă este viaţa. şi că. afară. Luna plină. Salas. ziua soarele strălucea fierbinte. trebuie so faci din perspectiva favorizantă a morţii. Nici măcar raţiune. Bedap şi alţii veneau la ei aşa cum vin oamenii însetaţi la o fântână. îmbătrânesc. Tu plângi. mirânduse de căldura atingerii în lumina aceea rece.. Dimpotrivă.. Nu dau doi bani pe eternitate! — Nare nici o legătură cu eternitatea. când ştim că sunt toţi proprietarieni. Situaţia nu părea ai ofensa pe ceilalţi. sau lui Shevek. călduroasă şi luminoasă. încercau să se împărtăşească din ceea ce împărtăşeau Shevek şi Takver.. suspendată în noapte. sar putea lui Tek săi placă culoarea asta. Tot ce trebuie să faci pentru a vedea viaţa în întregul ei este să o vezi ca muritoare. — De ce arată aşa de frumos? întrebă Takver. Lumina lunii este rece. cel mai face să strălucească? — Ah. Planete.întrunirile şi prietenii aveau pentru ei o valoare periferică. Nu făceau mare lucru. lui Shev sar putea săi placă chestia asta ca prespapier". Eu voi muri.. un poem despre iubire. părul ei şi umbrele erau negre. când ţin în mână lumina. Şi de la o zi la alta. — Mie frig. vara anului 160 de la Colonizare. Eu ating plenitudinea." Oferind. viaţa se dovedeşte grea. nu erau mai binevoitori. spuse el. tu. să celebreze şi să preamărească. parteneriatul le era suficient şi no puteau ascunde. o vază executată manual la atelierul Federaţiei Olarilor. cum e Sabul. din argint şi umbre. vieţi. pierzi sensul. Pentru a vedea cât de frumos este pământul trebuie săl vezi ca pe lună. cu vorbele tale şi filozofia ta afurisită! — Vorbe? Nu sunt vorbe. oricum. cu luminile stinse. — Eu nu plâng. Pur şi simplu nu pot! Braţele şi piepturile lor dezgolite erau lumina lunii. Sunt lacrimile tale. Să rămână acolo şi să fie Luna – eu nu o vreau! Dar nam de gând să mă ridic pe o piatră de mormânt şi să privesc de sus viaţa şi să spun „Cât e de frumoasă!" Vreau să o văd în totalitate.. prietenii lor îi iubeau. nu plânge. Ocupaţiile Spaţiului Nelocuit. Îi ofereau darul lui Takver. delicat de pe obrazul lui Takver forma o aureolă estompată deasupra trăsăturilor ei. Un tremur mare îi cuprinse trupul când ea îl luă în braţe. dincolo de fereastra deschisă. o cochilie spiralată din Marea Sorruba. doar cu un climat mai bun şi oameni mai răi.

Fusese cooptat. nici o adresă. Jumătate din cuvinte rămâneau nerostite. de ce colaborezi cu sistemul de putere care trădează Lumea ta şi Speranţa Odoniană? Chiar te afli aici pentru a ne aduce acea Speranţă? Suferind de nedreptate si oprimare. Ştia că ei există. Vino alături de noi. — Da. oarecum neliniştit şi citi: „Dacă eşti Anarhist.— Mie teamă. — Nu vrei să stai jos. domnu'. îşi spunea Shevek. ridica întro clipită capacele vaselor. Ştii. Efor. se simţea zguduit. nici nu văzuse vreunul. Scuzaţi. — Iată despre ce vreau să vorbim. Îngăduise construirea unui zid în jurul lui şi nu băgase de seamă. odată ce te obişnuiai. nu avea nici un timbru sau ştampilă de la nici una din cele trei companii poştale în concurenţă. domnu'. modificarea valorii sunetelor era consistentă. fraţii tăi!" Nu era nici o semnătură. şopti el. — Ei bine. Evident. dar nu din cauza surprizei. Acceptase adăpost. Habar navea cum ajunsese scrisoarea acolo. Eşti singurul om pe carel cunosc aici şi care nu e bogat – nu e unul dintre proprietari.. domnu'. Postura lui dreaptă. domnu'. Efor? — Dacă aşa doriţi. De cele mai multe ori vorbea întro iotică inteligibilă dar acum. unde sar fi putut duce? Panica îl cuprinse şi mai mult. turna ciocolata amară în aşa fel încât se ridica până la marginea ceştii fără să se verse nici un strop. Shevek învăţase puţin săl înţeleagă. În noaptea aceea şi multe alte nopţi. observând dispreţul de pe faţa brăzdată a lui Efor. În noaptea aceea dormiră unul în braţele celuilalt.. invitaţii ia. nu cunoscuse încă un om sărac. sau săl servească în timp ce mănâncă. 7 Shevek găsi o scrisoare întrunul din buzunarele hainei îmblănite pe care o comandase pentru iarnă la magazinul din strada aceea de coşmar. indiscret. Ştia – învăţase idiosincraziile acestuia încă din prima săptămână – că Shevek nu vrea ca el săi ţină scaunul. Aceasta era un petec de hârtie subţire. Servitorul rămase în picioare. O deschise. Cu siguranţă că nu fusese în corespondenţa care i se aducea de trei ori pe zi şi care consta în întregime din manuscrise si articole de la fizicieni de pe tot cuprinsul planetei. fiind la fel de limpede că nu doreşte nici o întrerupere neprevăzută a acestuia. Către cine sar putea îndrepta? Era înconjurat din toate părţile de zâmbetele celor bogaţi. de îndată ce Shevek spusese că vrea să discute cu el. Era ca un cod. — Aşa este. Îşi lăsă mâinile pe masă întrun gest de deznădejde şi continuă: 84 . — Încerc să fac treaba cum vrea domnu'. Servitorul manevra cu îndemânare tava grea. dar unde? Nu întâlnise pe nici unul dintre ei. — Aş vrea să stau de vorbă cu tine. dar apocopele îl lăsau nedumerit. Efor îl lua drept un prost înfumurat. Scrisoarea îl tulbură pe Shevek atât moral cât şi intelectual. Takver. săţi cunosc viaţa. suflet drag. îi plăcea ritualul de la micul dejun şi faptul că Shevek îl accepta. — Aşa se aude. răspunse omul mutând un fotoliu cu aproape doi centimetri dar fără a lua loc. ci dintrun fel de panică. împăturită şi lipită fără plic. aşteptând săi facă plăcere lui Shevek. la fel ca un proprietarian. vreau să te ştiu ca pe egalul meu. exact aşa cum spusese Chifoilisk. Se opri cuprins de disperare. — Taci. Pun astea aici. fără ordine. privim către Lumea Soră în noaptea întunecată. Efor trecuse la acel staccato al dialectului orăşenesc. recepţii şi mesaje neprefăcute de la copii. frate. Eu fac loc. Aş vrea foarte mult să stau de vorbă cu tine. Dar nu ştia cum să doboare zidul. Nu mă refer la asta. ca pe fratele meu. atentă era îndeajuns pentru a îndepărta orice speranţă de familiaritate. de parcă aceşti „Nioti" – cum se numeau ei înşişi – nu doreau să fie înţeleşi de străini. Făcuse toate greşelile posibile. Iar dacă reuşea. Ştii că numi place săţi dau dispoziţii. în ţara mea nimeni nu porunceşte.

serios. — Nu aici! Sapă acolo! Unde e lopata? Mia intrat gheaţă în buzunar! se auzeau fără încetare vocile ascuţite ale băieţilor. Până la a doua vizită cei doi fii ai săi hotărâseră că Shevek e un vechi prieten. în propria sa casă. Deîndată ce sa limpezit cerul. Vea. Toate acestea iau fost explicate lui Shevek. pe burtă. Oiie îl invitase la masa de seară de mai multe ori de la prima sa vizită. îşi spunea Shevek. la fel de extravagantă ca şi zăpada. Până una alta. nu a găsit cuvinte pentru a o descrie. dar nici nu putea spune că e complet nejustificată. privind joaca copiilor. deşi niciodată complet descoperit în privinţa lui Shevek. iar încrederea lor în reacţia lui Shevek la surprins în mod evident pe tatăl lor. era cu adevărat prietenos. în vremea aceea geroasă era extravagantă. Te rog să uiţi. privindo pe Vea cu ochi prietenoşi. moi şi foarte albe. „E aidoma paturilor de pe aici: 85 . Shevek întinse mâna lui mare. întotdeauna destul de crispat. Ini. Da. venită din partea oricui. era şeful unui mare combinat industrial şi călătorea foarte mult. pe jumătate dezbrăcată. Sewa îl prezentă cumnatei sale. domnu'! spuse Efor şi se retrase. între trimestrul de toamnă şi cel de primăvară. la dracu! Scuzămă. prea tăcută şi indiferentă pentru a putea fi numită excrementală de cel mai sincer dintre odonieni. solidă şi rece. Shevek se purta cu ei ca un vechi prieten ca un frate mai mare. sârmos. pufăind şi scuturânduse de zăpadă şi emanând vigoarea proaspătă. Bărbatul. Doem. — Cum doriţi. în timp ce el o cerceta din priviri. Dar era ceva mai mult decât asta. tenul palid şi ochii negri. în modul ioti. Era prea albă. castele şi fortăreţe de zăpadă. luândo mereu de la capăt. îi făcu o plăcere imensă. petrecând o jumătate din fiecare an în străinătate în calitate de reprezentant de afaceri al guvernului. Cu toate acestea. semeni cu el. Sânii ei. „E destul de atrăgătoare". Pentru copil el reprezenta ceva ce Ini nu putea descrie.— O. — Eşti chiar sora lui Demaere? întrebă el. simpla cantitate a ninsorii îi dădeau o stare de bună dispoziţie. a o privi ca pe altceva decât ca pe o inocentă măreţie ar dovedi micimea sufletului. zâmbind. în viaţă. Nuşi putea lua ochii de la sânii ei dezgoliţi. Un adevărat bărbat. cu părul lung. ajunsese să ţină la el deosebit de mult. Obrajii băieţilor ardeau ca focul. spuse şi cumnata. Chiar şi mai târziu. delicat. Shevek se scufundă în zăpadă împreună cu băieţii care o apreciau la fel ca şi el. iar copilul cel mic. ori poate un ordin guvernamental. Sewa Oiie stătea la fereastră împreună cu cumnata ei. ar fi surprinso pe Vea ca insipidă. Se delecta cu excesul acesteia. — Iatăl şi pe străinul nostru. numai cuvinte care conţineau un ecou al acesteia: cuvântul voiajor şi cuvântul exil. Efor! Nu pot să spun ce am în minte. Ce e atât de deosebit la el?" O chema Vea Doem Oiie. strâns la spate cu o sfoară şi urechile roşii de ger. Linia curbă a gâtului ei se continua firesc în curbura capului mândru. construiau tuneluri. În cazul ei. Ce amuzant! Când intră. Shevek se aşeză alături de ea. Îi producea o stare de nelinişte cu care nu era întru totul de acord. conchise el. onest şi spunea poveşti foarte interesante despre Lună. care avea să fie întrun mod profund şi obscur influenţată de această fascinaţie din copilărie. ras complet. Ideea de a merge astfel. Shevek nu mai văzuse o zăpadă mai mare de doitrei centimetri. „Clasele neavute" rămaseră la fel de departe de el ca şi atunci când citise despre ele la cursul de istorie de la Institutul din nordvest. prea rece. iar sânii mici erau de un alb la fel de inocent ca şi zăpada. promisese să petreacă o săptămână cu familia lui Oiie. Vidra îşi făcuse pârtie pe unul din zidurile castelului de zăpadă şi cobora ca pe tobogan. La cină. iar observaţia care. umerii şi braţele erau rotunde. continuă ea săşi spună toată dupăamiaza. Extravaganţa. aruncau cu bulgări de zăpadă. Acesta a fost sfârşitul. împinşi în sus de corsetul apretat. — Cel mai mare fizician în viaţă. de culoarea cenuşii. spuse Sewa. Îl admirau. delicateţea lui Demaere Oiie. rece şi bunăstarea pe care nu o au decât oamenii care au petrecut o vreme afară. de parcă avea de îndeplinit o sarcină de ospitalitate. Shevek era amabil. „E bărbat. Alergau de jur împrejur în marea grădină din spatele casei lui Oiie. În săptămâna aceea a căzut singura ninsoare serioasă a iernii. a bărbatului şi a micuţei vidre. în zăpadă. soţul ei. executa cu multă energie operaţiuni de străpungere a troienelor. ovali ai acestuia fuseseră transmise în frumuseţe.

o corectă el cu blândeţe. Asta însemnă o bună nemurire! — Dumnezeule mare! spuse Vea. mulţumit de aerul curat. greu. rigide. — Da. — Eşti mult prea politicos pentru. Nici o grijă. ci de ea. — Pentru ce?? — Pentru un anarhist. în primii ani ai Colonizării. Oiie era răcit. care încă se mai numeşte „shevek". Cum deosebiţi bărbaţii de femei? — În sfârşit. puternic şi neted – care spală tot. Înţelegi. rude? — Nu prea ţinem noi seama de rude. — Chiar aşa sunt. Sub picioarele lor. spuse ea. — E adevărat că vă primiţi numele de la un computer? — Da. pentru 86 . — Ce este mai romantic decât să vii aici. ştergânduşi ochii care lăcrimau în aerul rece. de drăgălăşenia femeii de lângă el. Suntem foarte pragmatici.. zâmbind. ştergând cuvintele. de căldura hainei bine croite pe care o purta. întradevăr eşti grosolan. zâmbind din nou. — Da. cu toţii suntem rude. Shevek îşi puse haina în hol şi o aşteptă la uşă. fără a înţelege nici o clipă că se îneacă. Se simţea bine şi plin de vigoare. râsul profund al trupului. mai larg. fără aşi da seama. un buchet de flori de câmp ofilite? Chiar cămi place! Asupra vorbelor sale rostite grăbit.. legată peste cap. ţinând strâns în mâinile mele delicate. Purta o eşarfă purpurie. De ce pronunţă cuvintele atât de afectat?" Se agăţă de glasul ei cam subţire şi de purtarea ei afectată ca de o plută pe o apă adâncă. Totuşi. nu venise acolo decât pentru aşi petrece ziua şi nu o va mai vedea niciodată. Nu ştiu cine au fost aceia. şiau luat cu toţii nume făcute şi au învăţat o limbă artificială? Totul nou? — Coloniştii de pe Anarres? Da. fără nici un ban în buzunar. — Acesta este numele tău complet – şi de botez şi de familie? Shevek dădu din cap. voit tărăgănat. cam afectată. — Dar ce este mai personal decât un nume pe care nul mai poartă nici o persoană în viaţă? — Nimeni altcineva? Eşti singurul Shevek? — Atâta vreme cât sunt în viaţă. Fără „doctor".. cu excepţia uneia. — Shevek. Miam închipuit că vei fi primejdios şi grosolan. nici un gând apăsător nu îl preocupau în acele clipe. de unul singur. aceeaşi intonaţie pe care o foloseau Pae şi Oiie atunci când se aflau la Universitate. care nu se aşteptase la nici un fel de subtilitate intelectuală din partea ei. zăpada scârţâia. Vea îl privi dintro parte. răspunse Shevek. Cred că erau oameni romantici. Merseră în tăcere o jumătate de bloc. să fii botezat de o maşină! — De ce e groaznic? — E atât de mecanic. Shevek. Demaere! Nul pune pe bietul om să mă păzească! Doar nuţi închipui că vor fi lupi. explică el. Sewa era ocupată cu copiii. — Ce groaznic. am descoperit noi metode. — Dar. Sunt dezamăgită. Se va întoarce la Nio Esseia cu trenul de după cină. de impersonal.. iatăvă conducândumă răbdător până la gară. Deci.. dând din cap. cu sonorităţi de clopoţel.. — Poţi fi şi una şi alta. nu? Oare Mingradienii sălbatici se vor strecura în oraş şi mă vor răpi pentru haremurile lor? Voi fi găsită mâine dimineaţă pe treptele şefului de gară cu o lacrimă îngheţată în ochi. e adevărat. înaintea mea. — Şi voi nu sunteţi? — Nu. Au mai fost şi alţii. Vea nu râdea cu ea însăşi. crezi că ai putea să o conduci pe Vea la gară? — Doamne. spuse ea cu glasul ei subţire. lăsând nisipul pustiu... râsul izbucni ca un val – un val întunecat. — Vrei să spui. Aceasta a proiectat un fel de rulment utilizat la utilaje grele. — Shevek. dr.moale. ochii ei se zăreau negri şi strălucitori în contrast cu culoarea aprinsă şi albul zăpezii din jur. poate că. răspunse Shevek şi după un moment se auzi râsul ei moale.

nu aici. înăuntru nu mai sunt la fel. ba nu. Ştii. Ştii. sau folie. Înţelegi. Folosise expresia deoarece fusese fascinat de obiceiul urrasienilor de a ambala totul în hârtie curată. — Siguranţă aici? — Şi atunci când mă voi întoarce acasă. — Ai o soţie. Acesta este tot rezervat? Pentru tine? — Da. Teau făcut să mergi la Muzeul de Istorie. deja. când spun „soţie".. Ştiu! Sunt atât de stupizi cu străinii. — Nici un fel de familie? — Ba da. o parteneră. cu ochii rotunjiţi. detest clasa a doua.. pentru că încerc să mă împrietenesc cu cei de pe Urras. Vea continua să pălăvrăgească. Shevek? — Nu.. Ajunge. deoarece trenul tocmai intra în gară cu zăngănit de roţi şi vagoane. — A. începu el şi se opri. nehotărât. Până şi pachetele de hârtie erau învelite în mai multe straturi de hârtie. Bărbaţii aceia care mestecă gumă şi scuipă pe podea! Oamenii mestecă gumă pe Anarres? Nu. — Nu aştepta. Shevek nu răspunse. — Nu ştiu. spuse el până la urmă. Ar putea face probleme la întoarcerea mea acasă. în urma ei. probabil că nimic.. Rămase pe loc nemişcat. Dar sunt unii care mă consideră trădător. Am eu grijă ca să vezi adevăratul Nio! — Miar plăcea.Nu vreau aşa ceva pentru ea şi pentru copii. Trenul trebuia să sosească dintro clipă întralta. Dacă aş fi ştiut cât de mult iar fi plăcut unele din lucrurile de aici. Apoi. Ea privi spre bordura propriei haine şi scutură un fulg de zăpadă de pe broderie. ori în plastic. aş fi rugato să vină. iar el se aplecă spre ea pentru a o auzi. pe când trenul cobora dealul din afara oraşului. să faci un tur al Monumentului Dobunnae si să asculţi un discurs în Senat. Începuse a crede că până şi el fusese ambalat cu multă grijă. Lui Shevek îi făcea plăcere vorbirea ei fără rost. cercetând compartimentul. sunt atâtea lucruri pe care aş vrea să le 87 . privindul cu răutate drept în ochi. eu mă gândesc la ceva care nu există decât pe Urras. răspunse el zâmbind. Am mai avut parte de asta înainte de plecare. Nimic nu trebuia să atingă nimic altceva. hainele. — Ştiu. — Cred că tu ai spune soţ.a pleda cauza poporului tău? — Şi să fiu stricat de lux şi bogăţie în tot acest timp. uriaş în haina lui îmblănită. medicamentele. Dar nam făcuto. — Vrei să spui că vei fi cu adevărat în pericol? întrebă Vea. dar peste tot e la fel. io deschise el. — Lux? În camerele universităţii? Doamne! Bietul de tine! Nu teau dus în nici un loc mai ca lumea? — În multe locuri. Deoarece ea nu deschidea uşa. vara trecută. — Ce înseamnă „partener"? întrebă ea. — Totuşi. cu siguranţă că nu. — De ce nu a vrut să vină? — Păi. Shevek băgă capul înăuntru. ornamentată. Aş vrea să pot cunoaşte mai bine Nio Esseia. privindo cu bunăvoinţă. Scuzămă.. O. totul era înfăşurat în nenumărate straturi de ambalaj. Iatăte prins în capcană între toţi aceşti profesori şi politicieni îmbâcsiţi. spuse Vea iar Shevek râse. sau soţie. după o nouă ezitare. Colecţionez oameni. Ştii că trenurile noastre seamănă foarte mult cu acesta? Un proiect bun nu trebuie neapărat să fie modificat. Vea avea deja biletul de înapoiere. O să îngheţi. cărţile. deoarece acela fusese exact traseul uneia din zile. iar copilul cel mai mic are doar un an.. Shevek o însoţi întrun vagon de clasa întâi. treaba ei e acolo. Lenjeria. sau carton. doi. Nam văzut decât suprafaţa oraşului. ambalajul pachetului. — Ce ţi se va întâmpla? întrebă Vea. mă gândeam la altceva. legumele. ca şi soarele şi zăpada. Ajunseră la mica gară Amoeno. mai este şi problema siguranţei. copiii noştri. — De ce nu a venit şi ea cu tine? — Nu a vrut. — Cunosc tot felul de oameni minunaţi..

dar nimeni nu mio cere. vrei să mă suni? Promite.mâna înmănuşată peste a lui.. ori sar trezi la realitate. Ortografia şi gramatica erau lăsate la o parte. Shevek citi în ziar descrierea echipamentului lor şi i se făcu rău de la stomac. în emisfera vestică. — Atunci. Asculta buletinele de la radio. lui Shevek îi sălta inima. dar incertitudinile personale.Vea îşi puse. capitala. În afară de asta nu mai ştiu nimic despre tine. În clipa aceasta rebelii din Benbili se trezesc la realitate. pentru o clipă. În cea de a patra zi. Citind toate acestea. de fapt o dictatură militară. ridicânduse în sprijinul guvernului democratic din Benbili. dar de fapt nu sunt decât nişte amărâţi de populişti primitivi a căror ordine socială funcţionează fără un guvern aparent deoarece sunt atât de puţini şi pentru că nu au nici un fel de stat învecinat. îşi imagina câmpuri decolorate. REVOLUŢIE ÎN BENBILI! DICTATORUL FUGE! LIDERII REBELI PUN STĂPÂNIRE PE CAPITALĂ! SESIUNE DE URGENŢĂ A CGM! POSIBILITATE CA AIo SĂ POATĂ INTERVENI. maşini blindate. susţinea el. Benbili era o democraţie parlamentară. La revedere. politica realităţii se referă la 88 . Ca formă de stat. — Bine! Ştiu că nu îţi încalci promisiunile. Revoluţionarii din Meskti. urmărind o transmisie televizată a unei dezbateri în cadrul Consiliului Guvernelor Mondiale (CGM)." Era modul verbal al aşazişilor nioti. hai să ne mai întâlnim şi să discutăm! Data viitoare când mai ajungi la Nio. pe care foarte rar îl deschisese de când ajunsese la concluzia că funcţia sa de bază este de a face reclamă lucrurilor de vânzare. Ziarul de scandal era tipărit cu cele mai mari caractere. Parcă îl auzeai pe Efor vorbind: „Până aseară rebelii ţin sub control tot Meskti de vest şi se opun serios armatei. Asta se vede. încă mai există speranţă. Partizanii hărţuiau armata. vântul suflând. Generalul Havevert. Urmărea ştirile despre îndepărtata revoluţie cu o sporită intensitate. Armata în retragere pârjolea. în drumul său. Shevek închise uşa şi privi cum pleacă trenul. ori ar fi şterşi de pe suprafaţa pământului. singuri ajung la concluzia că libertatea nu este bună dacă nu ai tunuri cu care să o aperi. ori îşi închipuie că guvernează Benbili. Atro era un militarist înfocat.ştiu despre tine şi ţara ta! — Îmi place să vorbesc despre asta. Shevek citi ziarele şi căută o descriere a starului Benbili în Enciclopedia CGM. îl văzu pe ambasadorul ioti la CGM anunţând că AIo. Shevek. condusă de generali. Putea depăşi afecţiunea personală pe care io purta lui Shevek numai pentru că refuza să admită că Shevek e un anarhist. Oiie era un om etic. politicos. instabil. Pae era în afara oricărei discuţii. trimite întăriri armate PreşedinteluiGeneral Havevert. ogoarele şi oraşele propriului popor. Revoluţionarii benbilezi erau aproape neînarmaţi. „Ar fi trebuit să mă duc în Benbili" îşi spuse Shevek. dar câţiva generali mai puţin importanţi au fost prinşi şi castraţi. plin de sensuri.. au deschis închisorile oferind amnistie tuturor condamnaţilor. Îi explica toate acestea lui Shevek întro discuţie referitoare la subiectul în cauză.. Rapoartele de la radio. Pe când el ţinea uşa. chipul ei o fulgerare de alb şi purpuriu la fereastră. precum şi acelea conţinute în programele televiziunii oficiale din localurile publice erau scurte şi seci. îngrijorările sale ca posesor de proprietate îl determinau să se agaţe de noţiuni rigide de lege şi ordine. Ştirea îl tulburase întrun mod ciudat. fugise fără probleme în celebrul său avion blindat. Preşedintele ţării. cu munţi şi savane aride. — Promit! spuse el. Se întoarse la Oiie plin de voie bună şi până la căderea întunericului se bătu cu bulgări de zăpadă cu Ini. Trupele ioti vor veni cu tunuri. pe care imaginea îl atrăgea. subpopulată. Se simţea rău şi era furios şi nu era nimeni cu care să poată vorbi. bombe. Era o ţară mare. Societatea odoniană se autointitula anarhistă. pedeapsă pe care benbilezii o preferau execuţiei. Există speranţă. avioane. Dacă proprietatea lor ar fi ameninţată de un rival agresiv. Locomotiva scoase un şuierat pe două note. în contrast straniu cu ziarele populare care strigau „Revoluţie!" pe fiecare pagină. Nu are nici o importanţă cine guvernează.. trecutul şi viitorul înghesuite întrun singur timp prezent.

trebuia să înveţe neîncrederea. îşi fac treaba în tinereţe. Mai rămânea ceva care nu era tocmai gata.. atleţi ai. dar practică.. să fie unificate întro teorie generală. săşi menţină puterea de negociere. mai ales problema propriei sale tăceri. Trebuie să rămână tăcut. — Politica realităţii. la Sindicatul de Iniţiativă. Venise pe Urras fără nimic. întro bună zi. deşi Secvenţa şi Simultaneitatea ar putea. nu el este omul cel mai potrivit care so facă. Sabul ştia că le are şi îi oferise reconcilierea. Îl refuzase pe Sabul. pentru şansa de a le tipări şi a participa la glorie. înstrăinat în unele privinţe de acea cultură şi străin în raport cu aceasta. săşi păstreze proprietatea numai pentru sine. ca şi cum ar fi un gen de respect mult mai fin decât se găsea în mod obişnuit în altă parte— deci. îi indusese în eroare. Shevek vorbea puţin şi scria şi mai puţin. repetă Shevek. dar Oiie nu avea săl uite niciodată. să interpreteze ordinea temporală ca pe o ordine cauzală. Mai ştia că încă nu o realizase şi că poate nu o va face niciodată. Dar atenţionările lui Chifoilisk. „forţele" tunurilor şi bombelor în aceeaşi propoziţie cu legea entropiei şi legea gravitaţiei? Aveam o părere mai bună despre inteligenţa ta. Apoi o mare scăpare. Şi unul şi altul sunt preocupaţi de lucruri aşa cum sunt ele. O fisură chiar în fundaţie. Avea încredere în ei. dar nici asta nu făcuse. de care ioţienii aveau atâta nevoie pentru zborurile spaţiale şi prestigiul lor. atunci ruşinea era dea dreptul intolerabilă. În termenii lor. de legile de bază ale lumii. timp de o jumătate de an. Încercase timp de zece ani şi nu izbutise. Aşa cum era el. Niciodată nuşi părăsea computerul de pe birou fără ai şterge complet memoria. Matematicienii şi fizicienii. dar nu fusese un mare gest moral. Poate că. Ori se înşelase pe el însuşi? Era destul de posibil ca o teorie generală a temporalităţii să fie doar o ţintă iluzorie. îi reveneau în minte. Biroul său era o morenă de hârtii lipsite de importanţă. — Tu aşezi mizerabilele tale „legi" pentru protecţia bogăţiei. Ştia că este foarte aproape de realizarea Teoriei Temporale Generale. atât de mult încât îşi dorea săi câştige respectul. puţinele note de lucru le purta tot timpul asupra sa. Demaere! Oiie se făcuse mic sub impactul acelui trăsnet de dispreţ. Se văzu încercând să se încurajeze cu aceasta şi se înfurie pe propriai naivitate. nu tocmai în regulă. de forţe reale. intelectului. Nu mai spuse nimic şi nici Shevek nu mai spuse nimic. nu moare nimeni dacă mai zăboveşte puţin. Avea ecuaţiile. Îi venea greu să nu se încreadă în oamenii cu care avea dea face. Ciudată expresie atunci când este folosită de un fizician! — În nici un caz. recunoaşterea. E deja senil? Pur şi simplu ar fi mai bine să înceapă lucrul la sarcina măruntă. terminat. În seara anterioară plecării de pe Anarres arsese toate lucrările pe care le avea privitoare la Teoria Generală.lupta pentru putere dintre AIo şi Thu. privindul pe Oiie. iar el trebuie să o ascundă. pentru a o finisa până la perfecţiune. continua să arate tot mai rău. obiceiul de o viaţă continua să existe: pornea de la premisa că oamenii vor fi îndatoritori. Înainte de a părăsi Anarres crezuse că teoria îi este la îndemână. de a 89 . Nu era tocmai sigur dacă e gata să publice. Era mai mult decât posibil – probabil chiar – că e consumat. dacă acest Shevek îl dispreţuia. Pentru că. Niciodată nu recunoscuse vreunul din aceste fapte în faţa nimănui. întrunul din numeroasele sale buzunare urrasiene. dacă Shevek— utopicul naiv şi plin de iluzii – îl redusese la tăcere cu atâta uşurinţă. Subiectul revoluţiei din Benbili ridicase câteva probleme şi pentru Shevek. În definitiv. Propriilei percepţii şi instincte nu făceau decât să le întărească. asta era ruşinos. pe care încercase sa le uite. Ia rămas în minte de atunci drept cel mai ruşinos moment din viaţa lui. Dar acel nesemnificativ ceva. Dar dacă Shevek – fizicianul şi omul pe care nu putea să nul aprecieze şi săl admire. ceva care necesita puţină finisare. Stupid lucru pentru un cronosofist. O mică scăpare în raţionament. Fusese crescut întro cultură care se baza deliberat şi constant pe solidaritate umană şi ajutor reciproc. Era pe deplin conştient că mai trăise asemenea stări depresive şi senzaţii de eşec exact înaintea momentelor sale de cea mai inaltă creativitate. să o închidă pentru tot restul vieţii lui în cămara cea mai întunecoasă a sufletului său. Întrucât lucrase zece ani la teorie. gestul moral ar fi fost să le predea propriei tipografii. Îi plăcea sau nu. În aceste zile.

sub nasurile lor. Îi făcea rău că nu spune totul. cu mistica lor pentru frontierele naţionale. unde prinse un tren matinal spre Nio Esseia. către gară. Ca un nenorocit de proprietarian. Tititii. Shevek traversă campusul. fie şi pentru un moment. Ca şi cum poţi câştiga frumuseţea. Apoi părăsi poteca. că nu vorbeşte. la gândul că gazdele lui binevoitoare şi protective şiar putea închipui. că a evadat. pe un lung viaduct. Îşi închipuise. Întro despărţitură specială. titii. există întotdeauna cineva care are şi mai puţin? Indiferent care ar fi fost cauza. de parcă era construit din ceaţă şi lumină. Shevek străbătu pogoane întregi de marmură lustruită. sau chiar viaţa! Încercă să nu se mai gândească la nimic. cu atâta mărinimie şi atât de puţin. ascultândule. aceasta conferea tuturor feţelor o anumită asemănare iar Shevek se simţea deosebit de singur printre ei. titii. chiar şi atunci când discuta cu alţi fizicieni. Lui Shevek toţi îi păreau îngrijoraţi. infinit de puţin. Dar până şi în acest domeniu. poate să ajungă în Benbili. Când fugise de îndrumătorii şi gardienii săi nu se gândise cum va fi atunci când se va găsi de unul singur întro societate în care oamenii nu se încred unul întraltul. dar nu luă gândul în serios. considerat a fi cel mai mare dom înălţat vreodată. Shevek ajunse la concluzia că starea lui de nelinişte şi revoltă e gata să înfrunte până şi frumuseţea acelei zile. Shevek rămase nemişcat între copaci. taurul. toţi separaţi. Ce făcuseră urrasienii pentru a o merita? De ce lor lea fost dată cu atâta largheţe. simţea că nu spune totul. să se lase purtat înainte. sau ai claselor muncitoare. cum nu i se mai întâmplase de multe zile. tirititii. Toată iarna nu le auzise.finisa conceptul de interval. alb pe albastru. îndreptânduse spre o prelegere. mai solid până când. Când trenul pătrunse. în cele din urmă la şirul de uşi prin care mulţimi de oameni intrau şi ieşeau necontenit. îşi spunea. trebuie mereu săşi bată capul pentru a câştiga şi mai mult. se simţi voios. că mai păstrează ceva. Văzuse adesea acea anxietate pe chipurile urrasienilor şi se întreba de unde provine. că nu discută despre revoluţie. Păsările cântau în copacii de curând înfrunziţi. ajungând. oraş de cinci milioane de suflete. douăzeci de linii la un loc. despre fizică. Era o frumuseţe nedreaptă. Ar putea folosi cuiva. de mâna omului. fără a irosi 90 . Chiar dacă fuge din ţară. unde presupunerea morală de bază nu este sprijinul reciproc ci agresiunea reciprocă. Dar asta nu înseamnă o evadare. încărcaţi cu generaţiile viitoare. cum îi numeau ei. Ogoarele erau verzi. ţopăind ca nişte mingi albe elastice. Nio Esseia. Iar ei îşi dădeau seama de aceasta. Puii oilor erau deosebit de încântători. Deodată. teritoriul meu. dincolo de mlaştinile verzi ale Estuarului. sclipitoare. indiferent de câţi bani au. poporului său? Gândesc la fel ca un urrasian. Ar trebui să călătorească pe o navă. Pe păşuni fiecare animal domestic era însoţit de puii săi. Ori asta nu se cheamă evadare. sub domul central de ivoriu şi azur. Să fie oare pentru că. Ăstai pomul meu. închis pe Urras. dar acum îşi dădeau toată silinţa. Era prima zi de primăvară cu adevărat caldă. i sar lua urma şi ar fi împiedicat să plece. sau cu un avion. mai strălucitor. privind lumina soarelui de pe cerul blând şi mieii ţopăind pe ogoarele primăverii. Se simţea puţin înspăimântat. revărsând melodiile acelea minunate. în orice lume. vag. oricât de puţin ar avea. despre nimic. ca să nu moară săraci? Să fie pentru că. Singurul loc unde ar putea să dispară din faţa gazdelor sale binevoitoare şi protective e chiar în marea lor metropolă. Privind pe fereastra trenului. nedispuşi la conversaţii inutile. oraşul apăru mai înalt. indiferent cum iar zice arhaiştii. dacă mai exista încă aşa ceva. Ramurile pomilor din livezi erau presărate cu roşu şi câteva flori erau deschise. masculii reproducători ai turmei – berbecul. mustind de apă. Ca şi cum a merita înseamnă ceva. antrenânduse în conversaţii cu oamenii. cu treabă. cum va colinda prin oraş. legănânduse uşor. pentru al elibera împreună cu pasagerii în spaţiile enorme. stăteau potenţi ca norii de furtună. traversă campusul întro direcţie cu totul diferită. deodată. îşi înălţa turnurile delicate. va rămâne tot închis. toţi preocupaţi. membri ai clasei neavute. Doar că toţi aceştia treceau grăbiţi pe lângă el. cântau ele. sau armăsarul – vânjoşi. înghiţi trenul în întunericul urlător al intrării subterane. cozile învârtinduse necontenit. luminoase ale Gării Centrale. iar nori albi dădeau strălucire cerului de un albastru deschis. Trebuie să existe pe undeva o uşă deschisă pe planeta asta nenorocită! în tren se gândi să încerce să fugă din AIo. e al meu. tirititii. Pescăruşi pluteau în zbor deasupra iazurilor pline ochi. albe şi roz.

Alese una din fiecare şi le duse la cassă. privindul cu atenţie. zgârienorii din Nio. În loc de ziar. băieţeii care ţineau la el. Mulţumesc! Vă doresc o zi plăcută! Oare banii cumpăraseră politeţea la fel ca pe ilustrate şi hartă? Cât de politicos ar fi fost vânzătorul dacă el ar fi intrat ca un anarresian întrun depozit de bunuri. la cineva care să poată oferi ajutor. În scurtă vreme va fi cea mai bună achiziţie de pe piaţa tablourilor. lar fi salutat pe responsabil şi ar fi ieşit? Nu. îşi spuse el. Cum o chema? 91 . Dar toate tablourile din muzeu aveau etichete cu preţuri prinse de rame. domnule. trebuie să gândeşti ca un proprietarian. scene din AIo: munţii pe care se urcase. sunteţi artist. Şi o hartă. Îi trecu deodată prin minte că nu are nici o amintire de pe Urras. Continuă să se afunde pe străzile acelea largi. Nu putea merge mai departe. pe care scria „Galerie de artă". spuse un bărbat negricios care apăruse fără zgomot lângă el. Scoase din buzunar restul pe care îl primise arunci când îşi cumpărase biletul şi după o scurtă cercetare a valorilor bancnotelor şi monezilor reuşi să adune o unitate şi patruzeci. domnule? Shevek scosese o bancnotă de douăzeci de unităţi. Dar unde sar putea duce? La cineva. Trebuie neapărat să meargă undeva. se uită la ilustratele colorate de pe un raft. Îi plăceau fotografiile. — Acesta e un Fei Feite. Să fie Nio Esseia peste tot la fel? Cutii imense. Nehotărât. sunt un om care recunoaşte rahatul atunci când îl vede! Vânzătorul se trase înapoi. capela universităţii (aproape aceeaşi imagine pe care o vedea de la fereastra sa). vedeţi. dând din picioare şi aparent râzând. domnule. Titlul principal de pe ziar era THU TRIMITE TRUPE ÎN SPRIJINUL REBELILOR DIN BENBIL1. Rămase cu ochii aţintiţi pe un nud pictat cu măiestrie. de data aceasta cu o insolenţă nedisimulată. goale. a venit în sfârşit primăvara. spuse omul. goale. mănâncă la fel ca ei. Când ajunse acolo unde Shevek nul putea ajunge. începu să spună ceva despre poliţie. Pe la mijlocul blocului se opri. Când te afli în Ţara Proprietăţii. domnule. Unde? Biblioteca Naţională? Grădina Zoologică? Dar nu avea chef de plimbare. dar nu reacţionă în nici un fel. din piatră şi sticlă. la o altă persoană. pământul era mult prea scump pentru al irosi pe fleacuri. turnurile din Rodarred şi aceea care îi atrăsese privirea de la bun început. pe unde fusese dus de atâtea ori. Îmbracăte ca ei. clădiri guvernamentale. Graba lor avu darul săl molipsească. spuse omul cu glas tărăgănat. la cineva. o fată de la ţară întrun frumos costum regional. Bănci. navea nici un rost să gândească aşa. nui aşa. În centrul de afaceri nu erau parcuri. Trecând pe lângă o vitrină de la parter. Ajunse pe strada Saemtenevia. unu patruzeci. Apoi în minte îi apăru o imagine distantă. — Da. pachete enorme. fii tu însuţi un proprietarian.. strălucitoare. — Patru mii de unităţi reprezintă banii necesari pentru a ţine în viaţă două familii timp de un an în oraşul ăsta. — Artă? Un om face artă pentru că simte nevoia so facă. — Nu. se opri în faţa unui magazin din apropierea gării care vindea ziare şi suveniruri. se cuvine să aduci cu tine un suvenir. Ăsta de ce a fost făcut? — După câte înţeleg. Acum o săptămână am avut cinci. mică şi clară: sora lui Oiie. în sfârşit. domnule? Naveţi nimic mai mic decât asta. Un Feite este o investiţie sigură. O vreme nu se putu gândi la nimeni altcineva. nedorind o repetare a coşmarului din miezul zilei. Cine? Unde? Se gândi la copiii lui Oiie. Pe etichetă scria 4 000 IMU. comentă Shevek. Se afla acum în districtul comercial. — E bine. Shevek se întoarse şi intră cu intenţia de a scăpa de claustrofobia morală a străzilor şi să regăsească frumuseţea planetei Urras întrun muzeu. clădiri cu birouri.nici o clipă din timpul lor preţios. Micuţei Pilun îi va plăcea mielul. ieşind din nou la lumină. strălucitoare. în splendoarea aglomerată a străzii Moie. ornamentate. — Astea cinci fac cincizeci şi cu mielul. pe care o traversă în grabă. Frumoasă zi. uriaşe. Când călătoreşti.. un miel pe o pajişte înflorită. desigur domnule. ar fi luat ce iar fi trebuit. acesta se întâmplă să fie o operă de artă. Shevek se strâmbă şi ieşi cu paşi mari din magazin. la o fiinţă umană. şaizeci. acţionează ca ei. nu săl cumpere..

Cât e ceasul? Doamne sfinte. Ajunse cu metroul la grădinile Vechiului Palat şi la bazinul cu bărci. îi spusese ea şi de atunci îi trimisese de două ori invitaţii la recepţii. dândui acestuia impresia că se descurcase de unul singur. Acum şi le amintea. Vea continuă să toace o bună bucată de timp. Era ceva neruşinat şi jovial în vocea ei. Te descurci? Ascultă. unde copii îmbrăcaţi încântător navigau pe nave miniaturale. Prânziră la un restaurant din parc. crem. Lângă bazinul cu bărci. Intră în magazinul cel mai apropiat.Promite că o să mă suni. dar ospătari pricepuţi îl sfătuiră cu atâta dibăcie. cu un scris copilăresc. ca animalele acelea mari în staulele lor. Din fericire. Ştiu. E plăcut şi cald. — Alo? — Shevek. Shevek era acum supus. din sticlă. alături de toate celelalte invitaţii de la străini. de obicei sărea peste 92 . În toate mişcările ei îndemânatice se simţea o complicitate plină de umor şi înţelegere. Vea nu se osteni să comande. Aerul din magazin era dulce şi cald. minunate ambarcaţiuni cu parâme de mătase şi alămuri ca nişte bijuterii. Poate că lar fi lăsat chiar să plece. plin de suluri aurii şi gips roz. domnule!". greoi. dar el se întoarse ascultător şi numără banii. — Naţi face mai bine să luaţi o cutie cu bomboane. Le ignorase. — Cine? Shevek? Adevărat? Ce drăguţ din partea ta să mă suni! Dacă eşti tu. înveli cutia în hârtie groasă de culoarea trandafirului şi o legă cu o panglică verde de catifea. telefonul era un vehicul pentru nevoi urgente. conştient de lumina soarelui. spuse el şi se opri. după criza de nervi de la galeria de artă. Unde Dumnezeu eşti? — Cred că pe strada Kae Sekae. spuse femeia şi umplu o cutiuţă metalică. vânzătoarea îi zâmbi. ne întâlnim la jumătatea drumului. Mâncarea era extraordinară. aşteptând firimituri. fraţii tăi. Dar pe Urras nu găsea nici un frate. naşteri şi cutremure. Obişnuit cu două mese pe zi. am o petrecere absolut magnifică astăseară. iar când îi înmână lui Shevek pachetul terminat. e aproape de prânz. atât de umilitor de ignorant şi străin încât o câştigă cu totul. dând de înţeles că Shevek se ocupă de ea. pe o terasă acoperită cu un dom înalt. aşa cum compătimesc femeile puterea. aurii. cel care apăruse în mod inexplicabil în buzunarul de la haina lui: Alăturăte nouă. O zări pe Vea dincolo de cercul mare şi strălucitor de apă şi ocoli bazinul pentru a ajunge la ea. de vântul de primăvară şi de arborii negri din parc scoţând la iveală frunzele lor timpurii. Pentru el. visător. grase. — Vă pregătesc eu exact ce vă trebuie. berbecii şi taurii stupefiaţi de căldura încărcată de dorinţă a primăverii. cu şiruri de cutii de sticlă pline de cutiuţe şi coşuleţe cu bomboane şi prăjituri. Shevek aproba tot ce spunea ea. — Nu face nimănui nici un rău. — Dormeai? — Buştean şi încă sunt în pat. privindui pe clienţi cu o lăcomie indolentă. sălcii atârnând deasupra unui bazin pe care pedalau păsări albe. anunţuri de deces. Era un magazin de dulciuri. parfumată. Shevek stătea acolo. frumos emailată. oprinduse. dar îi şi făcu legătura la telefonul magazinului. domnule. de parcă adunase toate parfumurile primăverii. cu frunze miniaturale de ciocolată şi trandafiri din zahăr topit. compătimindul. roz. maro. Apoi ambală cutia în hârtie subţire. înalt. — Pentru ce? Hai să ieşim. Când trecu pe lângă cassă. trebuie neapărat să rămâi. nu mă supăr că mai trezit. puse pachetul întro cutie de carton argintie. În acelaşi timp îşi aminti de celălalt mesaj. domnule? — Oare? întrebă el. iar el îl luă cu mulţumiri murmurate şi se întoarse pentru a pleca. pe hârtie groasă. copacii erau înfrunziţi complet. de un verde crud. din parcul vechiului palat. nu se auzi nici un fel de mustrare în vocea ei când îi reaminti: „Vă costă zece şi şaizeci. printre cutiile cu lucruri mici şi drăguţe. Habar navea ce să spună. Femeia nu numai că îl ajută să găsească numărul întro voluminoasă carte de telefon. energic. În lumina din interiorul domului. O întrebă pe femeia de la cassă dacă vrea săl ajute să găsească un număr de telefon. Niciodată nu mai experimentase asemenea subtilităţi gustative. avea destui bani în buzunar.

iar Vea râse de expresia lui jalnică. prin care ea denumea femeile care îşi utilizau sexualitatea în lupta pentru putere cu bărbaţii. împodobite cu pantofiori albi. Privindo. Capul Veei. făcând o strâmbătură plină de dispreţ şi amândoi râseră. guvernul. câte ceva. arhitectura cu domurile şi curbele sale. deciziile. Uite aşa! spuse ea. încât cu greu putea fi considerată o fiinţă omenească. Toată viaţa purtaţi numele tatălui şi numele soţului. nenumăratele lor picturi cu nuduri de femei. se putea preface că este inconştientă de prezenţa ei. — E lipită? — A. — Ai un magnet sub piele? întrebă Shevek cu o aversiune nesofisticată. Oricum. arta. aşa că o vagă sclipire atenua goliciunea contururilor. cosmeticalele. dar de data asta mâncă tot. Era atât de elaborat şi ostentativ un trup de femeie. — Sunt toate grozav de puternice? Au muşchi? Poartă cizme? Au piciorul mare şi lat. am un mic magnet fixat acolo. obligândul să io arate. Shevek trebui să se oprească. guvernarea. saltelele. sau poate că e invers. dânduşi seama că e un joc. complet ras. În cele din urmă. bomboanele. după care Vea se prăbuşi cu graţie la umbra unui mal cu boscheţi strălucind de flori aurii. pe tocuri foarte înalte. asta. chiar aşa este. Ea era femeia din masă. Doamne! Hai să vorbim despre altceva. tot ce era în legătură cu fiinţa ei afirma provocarea. Simt că indiferent de ce spun sau fac. — A. iar piatra are o bucăţică de metal pe spate. — Tu chiar că mă dezaprobi întru totul. cea care le întrecea pe toate. Bărbaţii merg la şcoală şi voi nu. Întruchipa toată sexualitatea pe care localnicii şio reprezentau în vise. la asta te referi! Ce te face să crezi că sunt inferioară? — Pare că tot ceea ce produce societatea voastră este făcut de bărbaţi. nu mă mai pot coborî în ochii tăi. Privindui picioarele delicate. ne lipim una de alta. fusese pudrat cu un talc în care se aflau firişoare de praf de mică. — Nu e adevărat! protestă el. Avea sânii acoperiţi. Shevek se aşeză alături de ea. în vreme ce Vea abia dacă ciugulea. Sunt eu chiar atât de deosebită de femeile anarresiene? — O. conducerea. Ei sunt toţi profesorii. cu delicateţe. Pantofii. poate pentru ai aduce mâna peste sâni pentru a atinge piatra. băile. gesturile. pentru că am ajuns deja pe treapta cea mai de jos. sub care formele şi textura braţelor goale se zăreau domolite şi protejate. haine decente şi se rad o dată pe lună? — Nu se rad deloc. Shevek zâmbi şi o atinse. poliţiştii. Vreau să ştiu dacă o femeie urrasiană este mulţumită să fie întotdeauna inferioară. Vea zâmbi şi scoase safirul pentru ca el să vadă că nu e nimic altceva decât cel mai mic semn argintiu al unei cicatrice. Se dovedi o deplasare foarte scurtă. — Nu. dar cunoscând prea puţine din regulile jocului. — Despre tine! spuse el şi se rezemă de malul acoperit de iarbă. E atât de reconfortant. sau o eşarfă diafană. nu! Recunosc oroarea morală arunci când o văd.prânzul pe care îl serveau urrasienii. destul de aproape de Vea pentru a fi înconjurat de parfumurile naturale şi artificiale ale trupului ei. Industria. nu? De ce le 93 . îi veni în minte o expresie folosită de Takver. — Cum de stă acolo? – Ce? Deoarece ea singură nu avea cum să o vadă. Încheieturile mâinilor îi erau îngreunate de brăţări de aur şi în scobitura gâtului o singură nestemată strălucea albastră pe pielea moale. Vea era întruchiparea profitoarelor trupeşti. muzica lor. rezervând nuditatea acestora pentru posesorii lor. — Am mâncat prea mult. „profitoare trupeşti". Purta un şal. — Niciodată? Pe niciunde? O. femeile nu ieşeau din casă cu sânii dezveliţi. — O mică plimbare ar prinde bine. — Inferioară faţă de cine? — Faţă de bărbaţi. judecătorii.. în romane şi poezie.. bijuteriile. Nu.. o plimbare tihnită de numai zece minute pe pajişte. îmbrăcămintea. da.

cristal. — Primejdioasă! râse Vea. Intrară în palat. epuizate de efortul de a sta în picioare 94 . — Vreau să mai mergem. doar dacă sunt mame şi copiii lor. cumpărat. ha. Shevek se încruntă. — Sst! făcu ea punândui mâna delicată la gură. nesatisfăcută. Şi nici nu trebuie să se murdărească pe mâini. una din fanteziile sale neaşteptate pe care numai Takver şi Sadik le auziseră suficient de des pentru a se obişnui cu ele. tapiserii şi bijuterii. ha. dar şi la gândul că sar putea să o fi jignit cu adevărat. Te iert. primejdioasă. până când se face ora de culcare. — Nu cred. Cât c ziua de lungă pe Anarres. Încă mai simţea pe buze scurta atingere a mâinilor ei. no veţi face. caraghioasă femeiuşcă!" şi te bat pe cap şi pleacă ţanţoşi. Uniformele cu negru şi purpuriu ale acestora se asortau bine cu splendorile de acolo. doar chipurile nu se potriveau. de fapt? — Cum ce? Îi conducem pe bărbaţi. Un compliment groaznic de frumos! De ce sunt primejdioasă. Ceea ce facem cu toţii. îţi voi da drumul! Străbătură cărările marelui parc. cum var mai plăcea! Doar că voi. ci pentru că văd că nu eşti mulţumită. aur. Nici un fel de distracţie. Cu toate acestea. Râsul ei specific răsună profund şi spontan. deoarece Vea spunea că îi place să privească bijuteriile de acolo. lemn de esenţe rare. să facă o baie cu uleiuri. venind de pe Lună? Şi oricum. iar plăcea. păstrat ca muzeu al timpurilor de demult ale regilor. răspunse Shevek. de pe Lună şi iaţi oferi şansa săşi dea jos cizmele. Iami mâna. Nici o grijă. În atitudinea ei era ceva profesional. amărâţilor. răspunse el. Ştiu că nu vrei neapărat să fii vulgar. separat şi cu cizmele în picioare. scoatem plumb din măruntaiele minelor. pe deasupra mai eşti şi amuzant! A mai rămas oare ceva ce tu nu eşti? — Vânzător. nu. ori să poarte căşti metalice. — Pentru că nu se potriveşte cu principiile tale. Bărbaţii au întotdeauna teorii. — Nu. zdrăngăninduşi medaliile. de la mică distanţă. dar ea i se adresă cu o oarecare tandreţe în glas. să se depileze. — Nu. oamenii se privesc unul pe altul intens. ridicânduse.. — Chiar că eşti ca un frate. Şi chiar vouă var plăcea! O. Fluenţa sa în iotică nu era suficientă pentru ai permite revărsarea de cuvinte care ar fi fost posibilă în propria sa limbă. Dar e suficient. iar când vine seara. furios de ipocrizia ei. Aşa că nu te gândeşti decât cum săi înşeli pe proprietari. mulţumită de tine? — Bineînţeles că sunt. cu ornamentele de aur. „Ha.. nu din cauza teoriilor. strigând la alţii so facă. zâmbind. îndrăgostiţi. erau chipuri plictisite. după masa de trei grăunţe de holum fierte întro lingură de apă tulbure. obosite. radioasă. Femeile fac exact ce doresc. Încăperile erau pline de argint. un obiect posedat. cu cuverturile din ţesătură de pene.. o surprinse pe Vea. recităm antifonic Proverbele lui Odo. ori să stea în picioare în directorat. — Doamne Sfinte. Gestul era indolent şi încurajator. Nu fac decât să spună. Vea îl studie.permiteţi să controleze totul? De ce nu faceţi ce vă place? — Dar facem ce ne place. dar. Că eşti agitată. — Îmi cer scuze. de actriţă. Dacă aţi luao pe una din „surorile" voastre de acolo de sus. săşi pună o pereche de sandale drăguţe şi un giuvaer pe pântece şi să se parfumeze. Vea îi întinse mâna. de asemenea. am săţi spun ceva. Shevek? — De ce? Pentru că tu ştii că în ochii bărbaţilor eşti un obiect. pentru că niciodată nu cred. nu există absolut nici un pericol să leo spui. pentru ca el să o poată prinde şi să o ajute să se ridice. Portrete de lorzi şi prinţese arogante se uitau la ei de pe pereţii acoperiţi cu brocart şi de pe căminele sculptate.. spuse el. iar lucrurile trebuie să se potrivească cu acestea. Cum să poţi înţelege. Dincolo de cordoanele de catifea stăteau gardienii. cum să te răzbuni. intenţionat. Niciodată. bineînţeles! Şi ştii. — Iar tu eşti. De regulă. spuse el. — Dar ce faceţi. total mulţumiţi de sine. vândut. cu teoriile voastre cu tot. nu eşti decât un bărbat... chiar şi aşa. medici şi pacienţi. Toţi fraţi şi surori şi nici un fel de distracţie! — Ai dreptate.

zâmbind puţin şi se aşeză pe un taburet jos. era şi extrem de somnoros. dar Vea nu se oferi în nici un fel să contribuie. Pe buric îi strălucea un mic giuvaer. care se dovedi mai plăcut decât se aşteptase şi nu părea să aibă vreun efect nociv asupra procesului său de gândire. ferestrele oferind imagini scânteietoare ale luminilor din Nio. o comedie despre tineri căsătoriţi şi soacrele lor. pur şi simplu. seamănă grozav cu pielea de capră. aranjânduşi fusta albă peste glezne. bărbaţii de la Universitate vorbeau despre prostituate cu dispreţ. întradevăr. cu un copil ruşinos de zece ani. Vea este o prostituată.toată ziua printre străini. Astfel de lucruri nu sar mai putea întâmpla în zilele noastre! Îl duse la un matineu la teatru. — Acum. zise ea. chiar aşa. ştia că are o parteneră. cu siguranţă. — Vrei să spui că vă supuneţi cu toţii aceloraşi reguli perimate? 95 . Oaspeţii nu erau aşteptaţi să sosească mai devreme de o oră. era pregătită de bucătarul „ei". lăsândui mijlocul complet dezgolit. În timp ce Vea se schimba. una din acele misterioase entităţi? Dar prostituatele. plin de ură. Era dea dreptul incredibil. Cina îl costă o sută de unităţi. îi spusese. şi acum îl lăsă să achite şoferului. plisată. plină de glume despre împerechere. ca despre nişte fiinţe împuţite. un local de o incredibilă opulenţă. să scrie un cec. Shevek o aţinti cu privirea. erau femei sărace. mişcările. Shevek adormi întrun uriaş fotoliu alb din livingroom. în realitate. tapiţat. rochia ei. până şi covoarele erau albe. dar. Petrecerea „ei". acasă. mai mult decât atât. Shevek mâncă foarte puţin. iar Vea. la Institutul Regional de Ştiinţe din nordvest. deoarece mâncase la prânz. în aşa fel încât săl privească drept în faţă. Nu avu bani îndeajuns pentru achitarea notei. După aceea. cam dur. în timp ce Vea. mobilate complet în alb. de servitoarea „ei" şi de furnizorul „ei". sămi spui care este relaţia adevărată dintre bărbaţi şi femei pe Anarres. sugerândui. nu cunoaşteţi nici un fel de moralitate? întrebă ea de parcă ar fi fost şocată. — Dar nu e decât istorie. Ea îi întoarse privirea. exact ca în pozele pe care le văzuse cu Tirin şi Bedap cu un sfert de secol în urmă. Una peste alta. la timp pentru a o vedea pe Vea revenind. Mai mult. Totuşi. examinând zdreanţă aceea decolorată. — De ce continuaţi să rămâneţi agăţaţi de ruşinea voastră? întrebă el. confecţionată din pieile tăbăcite ale rebelilor jupuiţi de vii pe care acea femeie cumplită şi sfidătoare o purtase atunci când trecuse printre oamenii ei loviţi de ciumă pentru a se ruga lui Dumnezeu să pună capăt molimei. aşa cum scria Odo despre ele. dovedea o asemenea sensibilitate la discuţiile pe faţă despre orice subiect sexual încât Shevek îşi controla vorbele la fel cum ar fi făcuto. cu patru sute de ani în urmă. Camerele ocupate de Vea erau spaţioase şi luxoase. zăngănind ceva pe masă. iar el ştia că şi ea are un partener. se întreba el. A jigni pe cineva acolo este acelaşi lucru cu a răni pe cineva aici. căzând drept de pe şolduri. faţa sa îşi mai pierdu din paloare. Apoi luară o maşină închiriată până la apartamentul Veei. îndeplinind o sarcină inutilă. care niciodată nu pomeneau cuvântul. încântată. intrară întrun restaurant din centru. Servitoarea şi omul furnizorului se aflau amândoi în cameră. Fiecare şi amândoi. răspunse el. Shevek şi Vea ajunseră la o vitrină de sticlă în care se afla mantia reginei Teaea. îmbrăcată de data aceasta în ţinuta oficială de seară a femeilor iotiene. dar privi înapoi. în parc. în ciuda farmecelor ei permanente. o fustă lungă. Te simţi bine? — Cred că miar plăcea să ies de aici. iar Shevek se supuse. Îl trezi servitoarea. Pe jumătate trezit şi complet excitat. spuse Vea. — După mine. după care înălţă privirea către Shevek. Shevek se strădui să râdă atunci când râdea şi Vea. — Atunci este adevărat că. iar între ei nu fusese schimbat nici un cuvânt despre împerechere. — Nu ştiu ce vrei să spui. nu era săracă. dar cedă la îndemnul Veei de a bea douătrei pahare de vin. Ajuns afară. uitată de vreme din vitrina de sticlă. Dar Shevek devenea foarte dur când era vorba de lux şi. Oare. nu îşi dădea seama cine este Vea cu adevărat. tonul – ce altceva erau decât cea mai directă invitaţie? — Între un bărbat şi o femeie este exact ceea ce doresc ei să fie între ei. către zidurile palatului.

Nu ne avem decât unul pe celălalt. Shevek se simţi supărat. regina Teaea îşi poartă propria piele. în fizică suntem atenţi la ceea ce numim „fapte". nemulţumit şi plictisit. în conştiinţele voastre. Băutura avea gust de doctorie. da – regulile. paharele erau permanent umplute de un ospătar atent. Acolo. Ai fi făcuto! Străstrăstrăbunicul tău a făcuto.. Shevek acceptă ceva de băut. — Legea evoluţiei este că supravieţuieşte cel mai puternic. Ştiu că ai o. Atunci teai putea revolta împotriva ei. Este altfel decât în afaceri. De luni de zile îi tot văzuse pe urrasieni înghiţind alcool şi nici unul nu păruse a se îmbolnăvi din cauza asta. Celălalt era arogant şi era imposibil să scape de el. cei mai etici.. constată Shevek. Era încă una din acele petreceri la care oaspeţii se plimbau de colocolo cu paharele în mână. A noastră nu ascunde nimic. nu aţi înţeles esenţa problemei. — Aceeaşi veche ipocrizie. În termenii stricţi ai 96 . eu consider că voi. — De unde ştii? — Am citit eu un articol întro revistă. complet derutat. Vreau să fiu liberă! — Dar Vea. faptul că timpul trece. Nu câştigăm nici un fel de putere făcândune rău unul altuia. numai una. care îi plăcea. „Fă asta!" iar tu o faci. pentru că pledoaria pentru libertate îl mişcă foarte mult.. În capul meu. pe un ton foarte blând şi agreabil. dar cineva îl asigură că e mai mult apă gazoasă. Tot ceea ce face civilizaţia este să ascundă sângele şi să acopere ura cu vorbe frumoase! — Civilizaţia voastră. discutând cu glas tare. — După cum înţeleg eu. — Nu. dar se auzi soneria de la intrare. aparent din cauză că avea o grămadă de bani. cel puţin a fugit pe Lună. Toată ziua am fost împreună. care tăifăsuia cu un alt grup din apropiere. Sunteţi la fel de sclavi cum aţi fost dintotdeauna! Nu sunteţi cu adevărat liberi. legea evoluţiei umane. în existenţa oricărei specii sociale. iar tu încă o mai ai! — Poate. faptul cel mai evident despre timp. Numi pasă de alţi oameni şi nici altora nu le pasă. Nu te cunosc. Noi urmăm o lege. chiar înăuntrul capului ăla păros al tău. este o încercare de a o dobândi Să arunci la gunoi preceptele morale. replică el. teoria dumneavoastră a simultaneităţii neagă. Aţi dat deoparte preoţii şi judecătorii şi legile privitoare la divorţ şi toate celelalte. pur şi simplu. pentru aşi întâmpina oaspeţii. iar ea îţi porunceşte ce să faci exact cum bătrâna tirană făcea cu robii ei. face conversaţia mult mai uşoară. Doar că a luato cu el pe regina Teaea. o regină Teaea în interiorul tău. Înţelegi. ca şi religia. iar cel mai puternic va câştiga. — Acolo este locul ei. pedepsele – astfel încât oamenii să poată vedea binele şi răul şi să poată alege între ele. că dacă îmi porunceşte săi fac rău altuia. pentru că i se părea greu să discute fizică cu nefizicieni. pentru a scăpa. La început. până la urmă. răspunse Shevek. Omul ştia totul. dar.— Ştii. pe Anarres. Mai bine ar fi să o ai întrun palat. Dar este încă acolo. pe Anarres nu avem nici pradă. poate. odonienii. îl informă el pe Shevek. Totul este pe faţă. În următoarea oră sosiră treizecipatruzeci de persoane. legile. — Dar societatea mea. eu cred că moralitatea este doar o altă superstiţie.. Era însetat. Eu nu vreau să mă prefac. să se întoarcă şi să asculte. Ea spune. îşi netezi fusta şi înaintă. Dar ea a învăţat. Viaţa este o luptă. iar cei mai puternici. Pateuri mici. deveni mult mai antrenantă. sunt aceia care se dovedesc cei mai sociali. dar în blândeţea lui era ceva care o făcu pe Vea. Discuţiile şi argumentele deveniră mai avântate. dar ştiu câteva lucruri despre tine. Unul dintre ei era manierat. — Da. începea să semene ca o petrecere de acasă. nici duşman. În termeni umani. aşa că bău paharul până la fund. dar iritarea. delicate şi bucăţele de carne şi peşte făceau ocolul încăperii. — Ei bine. continuă el. zâmbitoare. — Numi pasă despre a face ori a nu face rău. şi „Nu face asta!" iar tu no faci. iar Shevek izbuti săl evite o vreme. Pur şi simplu laţi izolat înăuntru. oamenii se aşezară pentru a sta de vorbă. începu el cu blândeţe. zâmbind. Dar. despre odonianism. Doar slăbiciune. Trebuie aruncată la gunoi.. Doar se prefac. Doi bărbaţi erau hotărâţi să discute fizică cu el. ştii. îmi fac rău mie însumi. dar aţi păstrat adevăratul rău din spatele acestora. iar Vea se ridică. — Aşa că aţi renunţa la „Fă asta!" ori „Nu face asta!".

nu? Iar două orbite. misticii. întrun fel. — Bine. atunci când misticul face reconectarea raţiunii sale cu inconştientul." — Dar noi nu suntem copii. — Cercul? întrebă inchizitorul cel politicos. nici nu poate plănui cum prezentul său sar putea lega de viitor. Simultaneitatea dumneavoastră e un fel de regresivism mistic? Urmă o pauză. iar perspicacitatea ei îl făcu pe Shevek să zâmbească. acest aspect este foarte ciudat şi interesant. la un nivel mult mai înalt. — Nu mai încerca săl sperii pe Dearri şi spunene ce înseamnă asta pe limba copiilor. Întradevăr. Dar dacă vrei să citeşti istorisirea şi să o înţelegi. Secvenţa explică minunat percepţia de către noi a timpului linear şi dovada evoluţiei. O dată era de ajuns. universul ar fi o carte foarte mare. corelată cu vreun alt proces. descoperind întotdeauna noul? Ştiţi. zise Vea. Include creaţia şi condiţia de muritor. O planetă în mişcare de revoluţie. Atomii. Suntem oameni dotaţi cu raţiune. au o mişcare ciclică. totul poate fi etern consistent? Poate că e amuzant pentru voi. din trecut către viitor. Dacă nu cumva înseamnă că putem construi o maşină a timpului! adăugă el cu un fel de jovialitate aspră. Poţi număra orbitele la nesfârşit – un observator poate so facă. ciclurile şi oscilaţiile despre care vorbea. în care Shevek se servi cu un pateu de care nu avea nevoie şi îl mânca. niciodată de cercul timpului.. îşi amintise să se adreseze cuiva cu „domnule". nici un fel de relevanţă pentru viaţa reală. nu înţelege moartea. pentru a fi înţeleasă ca temporală. măcar o dată. Componentele stabile sunt făcute din constituenţi care dispun de o mişcare regulată. io tăie Dearri. succesiunea nu este considerată un fenomen obiectiv din punct de vedere fizic. În mit şi legendă nu există timp. în acelaşi moment. — Dar noi nu avem revelaţia universului numai succesiv. mândru de el pentru că. Cartea este în întregime acolo. că se scurge pe lângă noi. Se ocupă de toate aceste schimbări. doi ani şi aşa mai departe. Tebores. în aceeaşi situaţie. Dar în cadrul sistemului. Dar acolo se opreşte. încă. Înţelegeţi. Îşi pierduse cumpătul o dată în ziua aceea şi se făcuse de râs. Vorbeşte numai de săgeata timpului. toată. periodică. falsă. În sfârşit. interveni cu înverşunare bărbatul mai ruşinos. dar nu poate explica de ce lucrurile. Trebuie comparată. în Mileniul al optulea. — Timpul se desfăşoară în cercuri. iar cauza şi efectul sunt toate amestecate. În esenţă. gesticulând cu mâinile şi braţele de parcă încerca săi demonstreze ascultătorului său. o curgere. dar cear fi dacă noi suntem aceia care ne deplasăm înainte.. ca un efort de dobândirea unui echilibru. adunate. În felul acesta.Teoriei Simultaneităţii. săgeţile. El nu se poate distanţa de trecut şi nu înţelege relaţia dintre acesta şi prezent. trebuie să începi cu prima pagină şi să treci mai departe."? Tot aşa. Nu visaţi niciodată. ar fi ca atunci când citeşti o carte. — Aţi puteao interpreta. Mintea inconştientă a adultului se află. întotdeauna în ordine. succesiunea este tulburată. — Da. un asemenea sistem este modul în care noi măsurăm timpul. dar şi linear. o orbită în jurul soarelui înseamnă un an. şi atunci care mai e rostul acestei teorii despre cum. înţelegeţi? Un ciclu. unde este timpul? Unde este începutul sau sfârşitul? Repetiţia infinită este un proces atemporal. iar noi am fi cititori foarte mici. Un copil mic nu are noţiunea timpului. Nu ştie că timpul trece. ciclic sau neciclic. Constituie esenţa instrumentului care indică timpul – ceasul. concret. noi credem că timpul „trece". al ciclului. dar nu are nici o aplicabilitate practică. minusculele cicluri temporalreversibile ale atomului sunt acelea care conferă materiei suficientă permanenţă pentru a face posibilă evoluţia. Aceste minuscule atemporalităţi. — Şi ce legătură are visul cu toate astea? — Se pare că numai în conştiinţă avem revelaţia timpului. că noi simţim universul ca pe o succesiune. între coperţile ei. continuă el. el vede totul întrupânduse întro unică fiinţă şi înţelege eterna reîntoarcere. interveni Dearri. teoreticienii. constituie 97 . unul faţă de altul. — Dar faptul este. persistă. domnule Dearri? întrebă Shevek. cu o dorinţă atât de evidentă de a înţelege încât Shevek aproape că îl uită pe Dearri şi se avântă cu entuziasm. În vis nu există timp. totuşi. La care trecut se referă povestea când începe cu „A fost odată. după cum ştiţi. vedeţi. ci un fenomen subiectiv. El a scris: „Mintea inconştientă este coextensivă cu universul.

la scară mare. Şi apoi. Aţi fi de acord cu asta. Ei nu pot realiza un scripete. noi putem face legătura. Înţelegând deosebirea dintre acum şi nu acum. copilul.. există acum – atunci. — Ştiţi. Dearri dădu din cap abia perceptibil. ignorândul. timpul prezintă două aspecte. apa curgătoare. In sfârşit. succesiunea fără sens a clipelor. răspunse ruşinosul. Eu mă ocup mai ales de matematică. nu prea ştiu. deci. cred că este o cale uşoară de a depăşi dificultăţile. Shevek? — Etică? Mda. nu. — Dar este adevărat. întradevăr. sesizând tensiunea. — Dar dumneavoastră ce spuneţi? întrebă cel care dorea să ştie. — Dar care este rostul acestui mod de înţelegere. cum poţi fi răspunzător pentru cartea care este scrisă deja? Tot ce poţi face este so citeşti.. este cam aşa: arunci o 98 . este un adevăr implicit în gândirea simultaneistă. fără nici un fel de „înainte" sau „după". evoluţie. consimţi Shevek. dacă nu are ca rezultat aplicaţii practice. nuţi mai rămâne nici o libertate de acţiune. tocmai aţi afirmat că în sistemul dumneavoastră de Simultaneitate nu există nici trecut. Existenţa fără devenire este o mare plictiseală. Aveţi destulă dreptate.. Şi în acest moment intervine moralitatea. Nu poţi face ecuaţii din comportamentul etic. — Mie mi se pare că aplicarea fizicii temporale se află în domeniul eticii. fără de care apare haosul. ori anotimpuri. progres. unul dintre aceste „aspecte" este real. Atunci. ori ca o casă. Noi putem.timpul. tehnologice? Doar jonglerii cu vorbe. cu o inefabilă satisfacţie faţă de propria sa perspicacitate. nam putea prezice viitorul? Dacă se află deja acolo? — Nu. nici viitor. fără nici un fel de jenă. ştiţi că noi considerăm că întregul univers este un proces ciclic. ale timpului. Timpul nu este spaţiu. Responsabilitatea. Nu ai de ales. insistă Dearri. Părând a câştiga curaj din eliminarea femeii din domeniile gândirii înalte. parcă mulţumită că fusese pusă la locul ei.. sau procese. A încălca o promisiune înseamnă a nega realitatea trecutului. — Aceasta este dilema determinismului. o oscilaţie de expansiune şi contracţie. Aşadar. sau ciclul. acceptând complimentul cu deplină satisfacţie. interveni Dearri cu calmul ştiinţelor superioare. acolo unde trăim noi. — Ei bine. mijloacele şi scopul. a nega speranţa unui real viitor. cosmosul. dar mi se pare că dacă întradevăr. Să afirmi că un ţel bun este rezultatul unor mijloace rele este ca şi cum ai spune că dacă trag de o funie pe acest scripete. dacă noi suntem creaturi ale timpului. Dacă mintea omenească este capabilă să perceapă timpul în ambele modalităţi menţionate. — Nu poţi susţine două afirmaţii contradictorii despre acelaşi lucru. Nu se află acolo ca o canapea. Repet. va ridica greutatea de pe celălalt. animalul nu văd diferenţa dintre ceea ce fac acum şi ce se va întâmpla din această cauză. ori devenirea. ori o promisiune. ori promisiuni. interveni Vea. arunci o adevărată cronozofie ar trebui să ofere un domeniu în care să poată fi înţeleasă relaţia dintre cele două aspecte. — Dar iată cum se prezintă situaţia. — De ce nu? întrebă Dearri. absolut totul. Există apoi cercul. spuse Dearri. aş înţelege ce ai spus despre carte – că totul. Poţi să dai deoparte existenţa. deoarece simţul timpului cu care suntem înzestraţi implică propria noastră capacitate de a separa cauza şi efectul. răspunse Shevek şi nici unul dintre cei prezenţi nu înţelese că îl insultase pe Dearri cu cel mai dispreţuitor cuvânt din vocabularul său. Numai în interiorul fiecăruia dintre marile cicluri. o lume fără ceasuri. fără de care nu se poate concepe schimbare. nu pricep o iotă din tot ce spuneţi. direcţie sau creaţie. Dacă timpul şi raţiunea sunt fiecare o funcţie a celeilalte. nu? — Pui întrebările ca un adevărat profitor. cronozofia implică întradevăr etica. schimbare. Pentru a prezenta o mică ilustraţie prostească. Cu alte cuvinte. Există săgeata. încântată. atunci nar fi rău so ştim şi să facem totul pentru a profita la maximum de asta. dr. Să acţionăm cu responsabilitate. ca fiind o iluzie? Devenirea fără existenţă este lipsită de sens. — Mulţi fizicieni au spus acelaşi lucru. doar un fel de prezent etern. celălalt este pur şi simplu o iluzie. bărbatul se întoarse către Dearri şi îşi continuă raţionamentul. Nu te poţi plimba prin el! Vea dădu din cap. numai acolo există timp linear. continuă Shevek.

dar acum era din nou lângă el. — Nu ştiu. 99 . O complexitate care include nu numai durata. Nu e vorba de nume de ţări ci de oameni care se omoară unul pe altul. Pentru o vreme. dar şi etica. oamenii de pe lună. brusc. de relaţia dintre cauză şi efect. cu spaţii albe. dar industria are nevoie de răspunsuri. — Problema omului este aceea. Deci. încercând săşi atenueze mânia prin observarea altor oameni. Specie. Totul se derula cu întreruperi. îngăduind ospătarului să îi umple din nou paharul pentru a sorbi lichidul plăcut. şi adevărate. Renunţaseră cu toţii la predicţii şi se ocupau acum de politică.. Vea se alăturase altui grup. Nici pura secvenţă. dar şi creaţia. râzând tare. — Principiul autorităţii legale trebuie menţinut. în timp ce vorbea. de ce vorbeşte când se hotărâse să nu mai scoată o vorbă. În definitiv. — Autoapărarea naţională. dar şi aceştia se comportau emoţional. de disperare. fără a alege. către el. dar. Nu urmărim răspunsul. revenind la tema prezicerii viitorului.. nerăbdător. Shevek se întoarse fără grabă. Chipul ei era aprins. — Hello. cu un opal în buric. privi în jos. dar erau atâtea chipuri încât se suprapuneau unul pe altul. Erau antrenaţi întro discuţie despre război.. cum le reconciliaţi? întrebă ruşinosul.. din dosul scenei. încruntat. iar Shevek se aşeză pe el. Era mai însetat ca niciodată. Privi în jurul său. îi răspunse o femeie mică. Shevek. Lucrez de multă vreme la asta. Mai mulţi bărbaţi începură săi explice principiul suveranităţii naţionale. şi nu mai scoase nici o vorbă. dezgustat. Toţi strigau cât îi ţinea gura. Femeia cea mică şi blondă bătu cu palma braţul larg al fotoliului în care era aşezată. Noi o facem de o sută cincizeci de ani.. dintre mijloace şi scop. pentru ioticieni. la funcţionarea Cosmosului Ciclic al vechii ipoteze a lui Gvarab. nu numai geometria. sau dacă eşti secvenţialist. despre ceea ce va face Thu şi ce va face AIo după aceea şi ce va face CGM în etapa următoare. nul va putea atinge niciodată. nici pura unitate nu o pot explica. Nu avem nevoie de puritate ci de complexitate. 1 se păru căl vede pe Pae la celălalt capăt al încăperii. răspunse Shevek. iar ochii păreau mari şi lichizi. Ei veniră cu argumente. Urmă o tăcere apăsătoare în care Vea pătrunse cu un salt.. blondă. întrebânduse. piatra chiar că loveşte copacul. Alţi invitaţi se dovediră atraşi de subiect şi toţi începură aşi istorisi propriile experienţe cu prezicători şi clarvăzători. Om din Lună! spuse ea. el aduse argumente. Erau egoişti chiar şi când era vorba de sex? Să te mângâi şi să te împerechezi în faţa oamenilor necuplaţi e la fel de vulgar ca şi cum ai mânca în faţa unor oameni flămânzi. Shevek ştia ce vrea să spună şi ştia că vorbele sale trebuie să convingă pe toată lumea. Modelul cosmosului propus de noi trebuie să fie la fel de inepuizabil ca şi cosmosul. Îşi îndreptă atenţia către grupul din jurul său. grup. strigă cineva. nu rezolvă problemele noastre de aici. întrerupânduse unul pe altul. — Unde? — Anarres! — Dar ceea ce faceţi voi. individ. în încăpere.. spumos. strigând.piatră către un copac. Un cuplu se deda la avansuri sexuale întrun colţ. pe care o alegeţi? Poate preferaţi să aruncaţi cu pietre fără să vă gândiţi la aşa ceva. de parcă i sar fi îngăduit să asiste. nu izbuti să se exprime cum trebuie. De ce se duc soldaţii acolo? De ce se duce un om să omoare străini? — Doar pentru asta sunt soldaţii. tu cum ai rezolva problema? — Soluţia e în ochii tuturor. Supravieţuire. veţi degenera! se auzi replica lui Shevek. aproape râzând. — Dar lăsaţil să vorbească. iar dacă eşti simultaneist. indiferent de ce va fi întrebat. fiind limpezi. Shevek se hotărî să nu mai spună nimic. Eu prefer să complic lucrurile şi aleg ambele variante. nu numai existenţa dar şi devenirea. — Totul sună foarte bine. piatra a atins deja copacul. — Da. spuse Dearri. dar Vea îi întrerupse. întrun fel. graţioasă şi inconsistentă. ci maniera în care să punem întrebarea. — De ce vorbiţi numai în termeni abstracţi? întrebă el. da. — Dar cum. Shevek se uită în altă parte. altfel vom degenera întro simplă anarhie! se auzi vocea tunătoare a unui bărbat gras.

doar muncă grea. hrană. posesorii. iarbă. dulce. sunt liberi. în talie. numi şifona hainele. Sunteţi cu toţii în închisoare. Nu. asta nu se face! Dar el nui acordă nici un fel de atenţie. cu râsul acela fără să răsufle. maşini. Shevek o prinse în braţe şi o sărută pe gură. Noi suntem săraci. transpirată. zidul! Toţi îl priveau. îngrozitoare. solitar. nimic decât unul pe celălalt. cu o grămadă de avuţii. splendoarea spiritului uman. Doar chipurile nu sunt frumoase. mult prea mult! Eşti imposibil. Degetele de la picioarele femeii mici şi blonde. îmbrăcăminte. Asta e tot ce pot distinge în ochii voştri – zidul.deja. aveţi destul. aşteaptă. putem stabili un loc unde să ne întâlnim. noi ducem lipsă. destulă ploaie. Nam luat un anticoncepţional. cărţi. voi posedaţi. a draperiilor şi lenjeriei. iar ea îl urmă. insistă ea. muriţi în închisoare. în obscuritatea camerei. Destul aer. spuse el şi se ridică. Se murdăresc rău şi fac baie împreună. râzând şi împingândul fără prea multă forţă şi începu să vorbească. Shevek auzea sonoritatea vocii sale încă răsunând în tăcere.. noi nu avem. la început. deşi continuă să vorbească. ori la o fereastră de unde să poată respira aer curat. Întradevăr. fabrici. dacă rămân însărcinată o încurc serios. dar el nu putea săi dea drumul. Ea se supuse. Pentru că bărbaţii şi femeile noastre sunt oameni liberi – neavând nimic. gâtul alb şi sânii dezgoliţi. opreştete. clădiri. nu. El se retrase cu un pas. parfumul folosit de Vea. de graba lui oarbă. alb. oprinduse direct înaintea lui. Oraşele sunt mici şi anoste. nu se poate. dar foarte strâns. o putem aranja. cum este în realitate! spuse Vea. nu acum. cu toată forţa ei. Nu acum! Nu acum! Înspăimântată. râzând uşor. — Eşti mult prea mult. istorie. — Vino pe aici. O trase cu el către pat. oceane. vidul. privindul drept în faţă. cu excepţia chipurilor. trebuie neapărat să fiu precaută cu reputaţia mea. începu el. iar ameţeala nui trecu. în sandale argintii. îşi simţea urechile arzând. nu pot avea încredere în servitoare. o oglindă acoperea jumătate dintrun alt perete. ieşeau la iveală de sub fusta cusută peste tot cu sute şi sute de perle minuscule. Nu avem nimic în afară de asta. Voi sunteţi bogaţi. nu e nemaipomenit. soţul meu se întoarce în două săptămâni! Nu. Voi aveţi. chiar că trebuie să ne întoarcem la petrecere. punândui mâinile pe umeri. forţândui capul pe spate. Aici vezi giuvaerurile. Nu. urrasienii. — Dar povesteştene despre Anarres. umbrind totul. Vea îl împinse cu mâinile în piept. Pe Anarres nimic nu e frumos. dămi drumul!. Viaţa este plictisitoare. spuse Vea. Cu o mână începu să scotocească prin hainele complicate pe care le purta şi izbuti săşi desfacă pantalonii. acolo vezi ochii. cu răsuflarea întretăiată. faţa sa era apăsată pe carnea ei moale. spuse Vea luândul de braţ. de parcă nu avea oase. calmeazăte. Voi. Termină paharul pe care ospătarul tocmai il turnase. Urmă apoi îmbrăcămintea Veei. Shevek. Chipurile celorlalţi. Anarres e plină de praf şi de dealuri pustiite. ai răbdare. — A. prin reflecţie. Nu ca aceasta. se înălţa lângă perete. Trăiţi în închisoare. nu.. poartăte frumos! Hai. sunteţi posedaţi. Gura îi era uscată. nimeni nu face aşa ceva aici. Ascultă. Dar camera în care intrară era mare şi luminată slab. nici măcar ce îţi trebuie. simţinduşi limba pe jumătate paralizată. pentru Dumnezeu! Aşteaptă. Nici oamenii nu sunt frumoşi. Sărăcăcioasă. E o lume urâtă. pe care nul putea slăbi. deoarece nu este destul. Este chiar atât de nemaipomenit acolo? În mintea lui Shevek îşi făcu apariţia ceva întunecat. Pe când voi. de forţa lui. ridicânduse pe vârfuri şi oferindui gura. puseră din nou stăpânire pe mintea lui. Nu poţi avea întotdeauna tot ceţi place. — Nu. spuse ea. muzică. Întunericul. Totul e frumos aici. Shevek. Iar în ochi zăreşti splendoarea. apoi gâtul şi sânii. în cele din urmă. Dar nu au burţile mari. or să bage de seamă. parfumată. — Nu ştiu. expresiile de pe chipurile lor! Trebuie să te sărut pentru asta! adăugă ea. apoi se zvârcoli puţin. — Mă simt ameţit. cordonul prins jos. Shevek o urmă pe când îşi croia drum printre oameni. Au mâinile şi picioarele mari. Îşi simţea chipul foarte palid. Un pat înalt. Se simţea o mireasmă cunoscută. Fiecare singur. spera că îl duce la baie. magnific! O. bărbaţi şi femei. aridă. nedumerit de tonul ei ridicat de teamă şi de 100 . ca mine şi ca ospătarul de colo. Ascultă.

rezistenţa ei îl excita şi mai mult. respirând greu. Nu vrem ca el să fie văzut. de zece luni îi dăm de mâncare bastardului. atât de slab luminată. înainte de al urma pe Oiie către uşă. e singurul lucru bun pe care îl vom avea vreodată de pe urma lor. Shevek rămase nemişcat. aceea care îl adusese pe Shevek de la rachetodrom vara trecută. Nu vor învăţa niciodată. O cuprinse strâns şi sperma îi ţâşni pe mătasea albă a rochiei ei. ţinând pliurile cât mai departe de ea. — Ce a făcut bastardul tot timpul ăsta. A adormit în hol. Shevek îi dădu drumul. — Îmi pare rău. Chiar aşa! Acum trebuie sămi schimb rochia. cremă şi plante aromate erau aranjate în cercuri concentrice ca o uriaşă floare palidă. Nai citit presa de mâna a doua? Ori foile volante care circulau săptămâna trecută în Oraşul Vechi despre „Vestitor"? Mitul – cel care vine înainte de schimbarea mileniului – „un străin. stinse lumina şi reveni în cealaltă cameră. iar el începu să sforăie imediat. — A fost toată ziua cu sora ta. uluit.. Paznicul de noapte de la Casa universitarilor îi ajută săl care pe Shevek în camera lui. se aplecă şi vomă peste întregul platou. se întoarse şi se năpusti afară din camera. Sunt obosit. — Eşti. cu gura deschisă. — Termină. purtând în mâinile goale timpul care va veni". — Pentru Dumnezeu! exclamă Vea. Pe el îl căutai. ascunse în buzunar una dintre hârtii.. Nenorocite vite rebele. îl întinseră pe pat. Oiie se îndepărtă de pat. pe degeaba! Cu toate acestea. Au citat chestia ăsta. cu mâinile atârnând pe lângă corp. binevenit pentru el. Demaere? Încă nu e nimic aici. trimitei să se lupte cu Thu. bâjbâind. se împiedică de un picior. Saio? — Da. flacăra lumânărilor. Revenit în încăperea luminoasă unde avea loc petrecerea. — Îl duc eu acasă. 101 . căutând prin hârtiile lui Shevek. Ajunse la o masă. zăcea pe banca din spate. — Chiar te rog săl duci. Oiie rămase săi scoată pantofii şi să pună o pătură peste el. cercetânduşi fusta la lumina slabă. mobilier. Încercă. Discutând despre o grevă generală. umplute cu carne. sâni. găsi drumul blocat de trupuri. Cu toate acestea au nevoie de o lecţie. aşa cum îl lăsaseră cei doi. Se încruntă. Nici unul nu mai scoase o vorbă pe tot parcursul călătoriei. spuse Vea cu viclenie. teama şi simpatia pe care o simţea pentru Shevek crescând în el. E două dimineaţa. Ce mai contează dacă are puţină confirmare? — Numi pasă ce vede. Respiraţia bărbatului beat mirosea urât. absolut nimic. — Dămi drumul! Dămi drumul! repeta ea cu aceeaşi şoaptă înaltă. un exilat. spuse Oiie. Apoi. bijuterii. haine. ochi. Prostimea se află întruna din stările sale apocaliptice. Pae era în picioare lângă birou. Demaere? — Se pare că de la prânz. — Nu va fi nici o problemă cu el. oprimaţi. Stăteau pe banca din mijloc a marii limuzine guvernamentale pe care Pae întotdeauna o avea la dispoziţie. îşi croi drum cu greu printre oamenii înghesuiţi. Un catalizator. Shevek icni. să se închidă la pantaloni. Haide. insistă Vea. Pe aceasta se afla un platou de argint pe care pateuri mici. expresia lui de dezgust accentuânduse. Am crezut că vrei. Acum. Bine că ţia telefonat Demaere. spuse Pae. brusc. murmură „Prost împuţit!". — Slavă Domnului! — De ce eşti atât de îngrijorat că va intra în mahalale? Oricare odonian este deja convins că suntem o adunătură de sclavi salarizaţi. Oiie sosise la apartamentul sorei sale împreună cu Pae şi plecă împreună cu el. Pot să folosesc telefonul tău înainte de a pleca? — Transmitei complimentele mele Şefului. fiecare strangulândo pe cealaltă..împotrivirea arătată. cu siguranţă. Căutând un simbol. oarecum. dar nu se mai putea opri. E chiar un escroc ordinar? Am fost duşi de nas de un nenorocit de ţăran neştiutor din Utopia? Unde e teoria lui? Unde c zborul nostru spaţial instantaneu? Unde e avantajul nostru asupra celor din Hain? De nouă. un proscris..

Şase cu toţii. dar trebuie să citeşti şi religie? — O parte din vechea fizică urrasiană este toată scrisă în modul religios. Cel care ghiceşte corect. înseamnă locul unde te duci atunci când eşti blestemat. îl rugă Richat. Dansase ore în şir. Cum sună? — Ştiţi deja: La dracu! Blestemat să fie! 102 . sau dacă a făcuto. ce este „la dracu"? întrebă Takver. „Dute dracului!" Cel mai rău loc unde teai putea duce. Întro vreme credeam că înseamnă rezervorul de rahat din oraşul unde am crescut. cu aproape două sute de ani în urmă. — E un verb iotic. unde va trebui să o ia de la capăt. primeşte proprietatea celuilalt. răspunse în stilul său criptografic: — Înseamnă Urras. mâncase cantităţi uriaşe de pâine prăjită şi murături şi se simţea foarte energică. — Cum a intrat unul dintre cuvintele lor în pravică? — Coloniştii. Desar. unele instituite de colonişti. în iotică. În ziua aceea bucătarii şi lucrătorii din cantine erau onoraţi ca oaspeţi ai restului comunităţii. — Spune ceva în iotică. iar Turib este o nulitate care îl freacă pe spate pe Simas la băi. care acum obţinuse o repartiţie permanentă în cadrul institutului şi care încă îi mai dădea târcoale lui Shevek deşi rareori vorbea cu Takver. ivite spontan din ritmurile vieţii pe planetă şi din nevoia celor care lucrează împreună de a sărbători împreună. ecologist. Apar concepte de genul acesta. — Înseamnă o repartiţie în sudvest în timpul verii. Era sărbătoarea din miezul verii. Erau multe tradiţii şi sărbători de felul acesta pe Anarres. deoarece masa de seară durase de fapt toată dupăamiaza. — Shev. atunci computerele lui nu au înţeles necesitatea. Multă vreme trebuie să fi gândit în limbile vechi. — De ce a fost Kvigot repartizat la pescăriile de la marea Keran. făcând exerciţii verbale. — Este în modul religios. Au fost nevoiţi să înveţe pravica fiind adulţi. spuse Terrus. spuse un altul. comemorând prima mare răscoală din Nio Esseia în anul urrasian 740. ştiu că trebuie să citeşti în iotică. matematicianul. Deoarece Kvigot este un bun biolog care nu este de acord cu teoriile învechite ale lui Simas. respirând cu greutate. o sărbătoare şi un banchet stradal. — Depozitul de bălegar din Round Valley. Bedap se apropie pufăind. — Pe Urras. o studentă a lui Shevek. Discutau cu toţii. spuse Takver. Ceilalţi şedeau pe o bancă prăfuită. Ziua Insurecţiei. Ea. Turib. cu dâre de sudoare si se aşeză greoi lângă Shevek. alerga cu toată convingerea în jurul terenului. cam la întâmplare. Farigv nu a introdus nici un fel de cuvinte pentru înjurături arunci când a inventat limba. deoarece un sindicat al bucătarilor şi ospătarilor începuse greva care condusese la insurecţie. „Iad" înseamnă locul răului absolut. Să vedeţi voi cine va prelua conducerea programului atunci când Simas se va retrage. sub copaci. în vreme ce Turib îşi desfăşoară programul de cercetare aici? spunea ea. pariez cu voi! — Ce înseamnă expresia asta? întrebă cineva care nu se simţea dispus la critică socială. un vechi prieten al lui Takver. Îmi închipuiam eu. albit de praf. iar altele. care se cam îngrăşase în jurul şoldurilor şi trata cu toată seriozitatea exerciţiile fizice. bucurânduse de căldura aurie a serii. al cărei sindicat fusese asimilat unui proiect condus direct de CPD. Bedap. cu mâncăruri preparate în aer liber.8 Se aflau pe terenurile de atletism ale Parcului de nord din Abbenay. — Atunci. care de mult încetase să mai respecte interdicţia lui Sabul de a menţiona studiile sale de limba iotică. Am citit undeva că „blestemat" nu se găseşte în dicţionarul limbii pravice – şi acesta este tot iotic. explică Shevek. Un joc pe care îl joacă urrasienii cu probabilităţile. iar ea devenise o partizană înfocată a unora dintre ideile lui Bedap. cum ar fi casele recoltei şi Sărbătoarea Solstiţiului. cu excepţia lui Takver. Erau toţi întro stare de plăcută suprasaturaţie.

— Ce înseamnă? — Dacă trecerea timpului este o trăsătură a conştiinţei umane. o sută optzeci şi trei de zile. Shevek a aşteptat. pentru a ţine plantele în viaţă. răsucite de uscăciune. Cea mai lungă secetă din Abbenay din ultimii patruzeci de ani. dar ea adesea sărea peste aceasta datorită programului strict al serviciului ei. Ia răspuns că încă nu ajunsese săl citească. seminţe. — Ar putea ajuta la ameliorare." Dar alteori era suprasolicitată de muncă. dar peştii din rezervoarele ci de la laborator nu. Se mai aflau ceva rezerve de îmbrăcăminte în magazii şi depozite. trecutul şi viitorul sunt funcţii ale minţii. — Nu se va mai repeta Marea Secetă. — Nu ştiu exact cum se pronunţă. aşa cum am făcut în anul 20. era mult prea ocupat. Mă aflu în interiorul pruncului din interiorul meu. — Cât e de ciudat când te gândeşti la oameni care vorbesc iar tu nui poţi înţelege.. cenuşiu închis. zise fata. de prânz la ora unsprezece. Na mai plouat de optsprezece decade. — O.— Dar nu mă mai înjura. Praf îngheţat adus de vânt pe străzile largi. Uneori. trei. în faţa grilajului de la încălzire. pământul era îngheţat. Frunzele serate ale copacilor sub care stăteau. devenea nervoasă şi uşor iritabilă. Camera era întunecată. apă. Nenorocite cizme profitoare! De ce nu suntem în stare să facem o pereche de cizme mai ca lumea? Ce ai de stai pe întuneric? 103 . Prietenii îi aduceau adesea câte ceva pus deoparte din cina lor. e frig! Groaznic! Îmi simt tălpile de parcă aş fi mers pe gheţari. puteau beneficia zilnic de o masă uşoară. Când era obosită. două. — Dacă mai continuă. Mâncarea şi îmbrăcămintea pentru cei douăzeci de milioane de locuitori de pe Anarres proveneau de la plantele de holum: frunze. naşterea. Doar presupun. rădăcini. fără a pomeni nimic despre el. Mai precis. Femeile însărcinate. Keremcho. Nici un strop de ploaie de treizeci de decade. Va ploua suficient? Culturile din sudest sunt deja compromise. Cerul. Takver mânca totul recunoscătoare. bătând în purpuriu la zenit. I la dat lu i Sabul pentru aprobare în vederea publicării. — Apă.. încă respirând greoi. obişnuia să spună. În anul acela iarna a venit devreme. spuse Desar. păreau slabe sub cerul înalt. deasupra oraşului era lipsit de nori şi ar fi fost curat. — Nu există apă. ori rămânea flămândă din cauza meselor uşor împuţinate de la cantină. toţi aceşti arhaici nebuni de pe Lună. Vrei un pahar de pipi. în plus. chicotind. îmi venea să plâng în drum spre casă. pâcla galbenă se limpezea şi scotea la iveală un cer strălucitor. înceţoşat. amabil. recită ceva în iotică. Shev? — Nu glumi. spuse Terrus. Abia se aprinseseră luminile în oraş. — Nici măcar nu se pot înţelege unul pe altul. va trebui să reciclăm urina. Takver intră. spuse Terrus. dar niciodată nu avuseseră o rezervă prea mare de hrană. Dintrun presecvenţialist. Către sfârşitul toamnei Shevek a terminat manuscrisul la Principiile Simultaneităţii. fibre. atârnau pe ramuri. Spune o propoziţie întreagă. Apa era dirijată către pământ. ceru Bedap. aprinse lampa. un corn umplut. dar era îngălbenit de praful purtat de vânt din ţinuturile mai uscate de la sud şi vest. rece şi uscată. ca şi copiii şi bătrânii. în emisfera nordică. aşteptând ploaia. Apa la băile publice era strict raţionalizată: setea şi foamea depăşeau curăţenia. aşa de rău mă dureau. dar continua să râvnească la dulciuri. din Ne Theras. „un peşte în apă. spuse Terrus. cu clădiri joase din Abbenay. ori un fruct. Vorbesc sute de limbi diferite. Vântul uscat sufla în fiecare zi. Takver era însărcinată. o oprire plină de nelinişte. ori rămas de la cantină. Ea putea să piardă o masă. se ghemui. când vântul sufla dinspre nord. Astai sârma pe care mergem. după ce. înalţi arbori exotici din Lumea Veche. iar dulciurile erau puţine. Totul părea să fi atins un moment de nemişcare. Era deja mijlocul iernii. Înălţară privirile către cerul auriu. spuse Shevek. Previn. În cea mai mare parte a timpului era somnoroasă şi binevoitoare. „Sunt un peşte". iar temperamentul ei se aprindea la un singur cuvânt. pustiu. Shevek sa văzut nevoit săl întrebe. în palton. Sabul la ţinut o decadă. albastru închis. Uzine moderne de desalinizare.

— Ai fost la cantină? Am îmbucat ceva. puii de kukuri tocmai ieşeau şi a trebuit să scoatem peştişorii din rezervoare înainte de ai mânca adulţii. invidios şi îngust la minte! Va da publicităţii referatul ăsta? — A făcuto deja. Dacă încă un singur lucru nu merge cum trebuie. Shevek nu scoase o vorbă. Îl privi pe Shevek peste umăr. Se uită de câteva ori în direcţia lui Shevek. Takver îngenunche pentru aşi scoate cizma. — Nu mai fi morocănos. vorbi: — Ce a spus. Formăm un sindicat de tipografi. glasul ei nu mai era puternic şi încordat ca mai înainte." O. Se ridică şişi puse cizmele lângă gura de încălzire. Se aşeză pe platformapat. — „Că Fizica Secvenţială este direcţia principală a gândirii cronozofice în societatea odoniană a fost şi rămâne un principiu acceptat de la sine încă de la Colonizarea planetei Anarres. — Atunci. Takver nu îl întrebă dacă nu îl poate cumva ocoli pe Sabul.. atunci când trebui să coboare ultimii centimetri. — Sabul nuşi va pune numele pe „speculaţii superstiţiosreligioase". Când vorbi din nou. aplecată deasupra mesei. nu trebuia să treacă peste capul altcuiva. — Eşti sigur? Eşti sigur că nu asta este exact ceşi doreşte? Îşi dă scama ce are în faţă. A trebuit să rămân.. ştie ce ai făcut. Doar publicaţiile CPD. ai Statelor Profirului de pe Urras.. exact? — Critica pe care a scriso e pe masă. Dar dacă ar putea împărţi cu tine? Dacă ar împărţi creditul? 104 . Nu mai sta aşa. Nimeni. — Vom tipări cartea. încercând săşi desfacă cizmele cu degetele înţepenite de frig. — Ce mai este? Doar no să stai aşa tot timpul! — Azi ma chemat Sabul. având din nou calitatea sa naturală.. — Nu poţi deghiza negrul în alb. Ea se ridică. Dacă nu puteai lucra în solidaritate cu ceilalţi membri din sindicatul tău. să se usuce. — Hârtia se găseşte în cantităţi minime. Pur şi simplu. la surplus. Shev? — Nu mai e nimic de făcut. Întotdeauna ai spus că e un om perspicace.. care se afla între ea şi ferestre. Takver avea lacrimi în ochi. Îşi scoase haina. Te rog. Ghemuită în faţa suflării calde care ieşea pe grilaj. lucrai de unul singur.. In cele din urmă. Nu va recomanda „Principiile" pentru publicare sau pentru export. profitorul! Demagog mărunt. dar nu se apropie de el. Naiba săi ia pe hormonii ăştia tâmpiţi! Miar plăcea să pot face copii ca peştii. gemând puţin. — Ce ai de gând să faci. — Cear fi dacă. poţi să modifici în vreun fel prezentarea? Să maschezi tot ce spui? Împodobeşteo cu zorzoane secvenţiale. ţesut manual. Takver încetă să se mai lupte cu şireturile şi rămase nemişcată. nici nu încercă săl atingă şi pentru o vreme. nu fi posomorât astăseară. o puse în cuier şi îşi înfăşură umerii cu un şal greu. Abaterea egoistă de la această solidaritate de principii nu poate avea drept rezultat decât producerea de ipoteze nepractice. în aşa fel încât el so accepte. începu ea şi se opri. Privi profilul lui Shevek. nu mai suport. sau repetarea speculaţiilor superstiţiosreligioase ale unor savanţi iresponsabili.— Nu ştiu. până când plantaţiile de holum vor scăpa de secetă. ca o statuie. uşor răguşit. molatec. Tu ai mâncat? — Nu. învăţăm să punem în pagină şi o scoatem. să depun ouăle şi să mă îndepărtez înot şi gata. am să plâng. răscoli prin hârtiile de pe masă şi citi referatul cu mâinile în buzunarele paltonului. Ştie că asta o săl arunce pe el şi întreaga şcoală secvenţială la lada de gunoi. plătiţi. pe Anarres. Nici un fel de tipărituri neesenţiale. în drum spre casă. încălţată doar cu o singură cizmă. — Cear fi dacă teai oferi săl laşi să semneze drept coautor? Ca la prima lucrare pe care ai scriso. Nu existau ocolişuri. lipsite de utilitate organică socială. dacă nu poate trece peste capul său.. nu spuse nimic. Mam săturat să tot plâng tot timpul.

. ştiind că prescurtarea lui neputincioasă nu va avea efectul dorit asupra fizicienilor urrasieni. pasivă. mersese departe. desigur. unde începu imediat travaliul. complete. Vrem să păstrăm acest copil. însemna pregătirea de moarte. lucrări de construcţie la o nouă uzină de reciclarea apei în zona de sud a oraşului Abbenay şi mai toată ziua era plecat la acest şantier. spre seară." Aşadar. dintrun motiv anume. răbdătoare. iar Takver se apropie de el. suflet drag. iar el nu încercase so urmeze. îndurerat. — Frate. în pachetul pentru export.. prea departe. Dacă scosese manuscrisul. frecânduşi fruntea. spunea el. O lăsase în pace deoarece dorise să fie lăsat în pace şi în felul acesta ea îşi continuase drumul. adesea petrecânduşi serile la acceleratorul institutului. cu complimentele autorului. „un monument al ştiinţei". Dar dacă. Inima lui Shevek începu săi bată sălbatic în piept şi deodată văzu lucrurile cu o claritate înspăimântătoare. CPDul tipărea numai rapoarte esenţiale şi directive. va observa adăugirea. Îl putea confisca. ori să dăm viaţă? — Nu ştiu. îl cuprinse panica. ar muri dacă lam păstra şi nar putea supravieţui decât întro creşă. iar când constată că moaşa e plecată. atingândul la fel de uşor de parcă ar fi atins o rană. Urras. — E ca şi cum teaş împărţi pe tine cu el. Atât moaşa cât şi medicul de bloc erau plecaţi şi nici unul nu lăsase un bilet pe uşă în care să spună unde pot fi găsiţi. iar cincisprezece din cele trei sute de exemplare au mers la bordul transportorului iotian Înţeleptul. Nu văzuse decât amărăciunea din inima lui. sobru. Oamenii vor şti. Shevek se grăbi. Ea fusese tot mai tăcută. cu Sabul şi Shevek drept coautori. Cu toate acestea. Da. spuse Takver.. Se îndepărtase de Takver din timpul iernii. răspunse el. prima versiune incompletă. blând şi distant. O însemnare de pe copertă cerea ca aceasta să fie înmânată doctorului Atro. ultimul transport de ziare iotice era plin de profeţii sumbre cu privire la prăbuşirea iminentă a economiei odoniene. drastic cenzurată a Principiilor Simultaneităţii a văzut lumina tiparului la Abbenay. spuse Shevek cu amărăciune. Spunei că am contracţii la distanţă de patru sau cinci minute. Da. niciodată teama sau curajul ei. se bucură de seceta şi posibilitatea foametei pe Anarres. Nu ia spus nimic lui Shevek despre manuscris. împreunânduşi mâinile în poală. ca pe cartea asta. Pântecele lui Takver crescuse foarte mult şi mergea ca o persoană care cară un coş mare.. „ridicânduse deasupra adversităţilor materiale pentru a demonstra vitalitatea inepuizabilă a societăţii odoniene şi triumful său asupra proprietarismului arhaic în fiecare sector al gândirii umane. dar că nu se înteţesc prea mult. Shev. Shevek na deschis niciodată vreun exemplar al cărţii tipărite. Ea era aceea care se îndepărtase de el. care urma să îşi dea acordul final pentru pachet. Văzu că această absenţă a ajutorului era un semn rău. În prezenţa lui Takver şi a prietenilor lor era tăcut. apoi închise ochii şi rămase nemişcat. dacă niciodată nu lam mai putea vedea. Dar eu. Dacă ar putea spune că asta e cartea lui. spunea Sabul. — Cartea sunt eu. sau în laboratoare. Era evident că Sabul. vrem săl iubim. cu lenjerie. Cartea este aceea care contează. din invidie. va merge 105 . să se nască în mijlocul nostru. decât publicarea unei lucrări majore de gândire pură.. Nu contează ce nume e pe carte. introdusese o copie a versiunii originale. Shevek sosi şi el. În primăvara aceea Shevek nu a spus nimănui mare lucru. cum făceau de obicei. dar Sabul dispunea de influenţă la Presă şi la divizia de informaţii a CPD şi îi convinsese de valoarea propagandistică a cărţii în străinătate. ideile. ori nici nu iam cunoaşte numele – dacă am avea de ales. Ascultă. Shevek nu ştia. dar fără a încerca să se apropie de el. spuse Takver. — Ai putea să te duci după moaşă. după care veni acasă. la mai mult de o decadă peste termen. Adevărul este în carte. Ce infirmare mai bună poate exista. ori preda. La începutul anul 164. ce variantă am alege? Să păstrăm copilul născut mort. de la Facultatea de Ştiinţe Nobile a Universităţii Ieu Eun. greu. Shevek na întrebat. aşa că nu te grăbi prea tare. scrise de mână. Acum îi înţelegea pasivitatea. lucrarea a fost tipărită. cu capul în mâini. Revenise la studiile sale în fizica subatomică. timidă.El nu e altceva decât un egoist. Numai că asta. — Nu pune problema în felul ăsta. răspunse Shevek. ori îi putea da drumul.. de când cu hotărârea în legătură cu cartea. ori îl lăsase în pachet. împreună cu specialiştii în particule. Acceptase o repartizare voluntară. Continuase munca la laboratoarele cu peşti până când a găsit şi a pregătit un înlocuitor adecvat. spunea el în recenzia revizuită.

era ocupată. — Fată! Moaşa reveni şi dădu ocol camerei. încărcat de somn. prinzând creatura alunecoasă. Ceea ce vedea. pentru totdeauna. Cercetă copilul atent. Chipul său era incredibil de mic şi delicat. prin încercări şi eşecuri. cu aspect fragil. certitudinea pierderii. Explică situaţia. îl puse pe abdomenul lui Takver. Cumva. somnoroasă. grăbeştete. Nu durează mai mult de zece minute. şi îl menţinură chiar şi după sosirea moaşei. printre pufăiturile de locomotivă ale respiraţiei lui Takver. Camera părea plina de lume. Alergă la clinica blocului. răspunse moaşa. Takver îi eliberase braţele şi stătea făcută grămadă. neviu. plecând. moaşa găsise timp să spele copilul şi chiar săi pună un fel de cămaşă. era moarte. de mosc. spuse Takver. — Gata. dar recognoscibil umană. dui copilul la piept. Ajunseră la acest aranjament foarte repede. în momentul în care îşi făcu apariţia pe lume. aşa cum dormea. abia auzit. un strigăt de triumf pur. Îndepărtase totul de pe platformapat. puse un braţ peste ea. spuse moaşa. te rog. dămil. spunea Takver. Ajuto să se dea la o parte. ca atunci când îl văzuse pentru prima dată. ca să ajuţi la oprirea hemoragiei. teroarea. Shevek nu văzuse niciodată o activitate care să folosească în felul acesta întreaga energie a corpului omenesc. Dupăamiaza se întunecase cu aceeaşi rapiditate specifică şi lipsa unei perioade de trecere. unde e. Acolo sunt haine sterile. 106 . după o vreme. devenise un parfum greu şi abia perceptibil. de două ori mai mare. — Ah! exclamă ea uşor. aşezată pe vine. Shevek traversă camera cu copilul şi. adresânduse amândurora. oarecum surprins de lungimea veşmântului în contrast cu micimea deosebită a membrelor. punând lucrurile la locul lor. Ajuto să se spele. — Aţi făcut o treabă clasantâi. Copilul şi Takver erau deja adormiţi. ? — În pătuţ. ca unul care face un efort teribil de a ridica o greutate mare. Shevek localiză pătuţul foarte mic. Ne vedem din nou dimineaţă. Urmă un şuvoi de sânge şi o masă amorfă de ceva neomenesc. nu simţea durerea. Era obişnuit cu mirosul ei plăcut. la care ei consimţiră fără comentarii. atunci când ea simţea nevoia. Putea servi ca mâner şi proptea. cu faţa lipită de coapsa lui Shevek şi mâinile strânse de braţele lui încordate. foarte atent. — Ajuto. Shevek ridică copilul şi il duse lui Takver.. dar când începea fiecare contracţie o stăpânea prin control muscular şi respiratoriu. spuse moaşa. ca să pot face curat. închise. ajungând acolo cu respiraţia atât de precipitată şi cu o asemenea slăbiciune în picioare încât îşi închipuiră că face un atac de cord. cu pleoape mari. în camera mustind de viaţă. Teroarea pe care o uitase îl cuprinse din nou pe Shevek. Shevek era aşezat alături de ea. după care scotea un fel de „ufff". la picioarele lui. lipsită de vlagă. cu copilul la piept. Nu urla. — Asta este. Takver născu pe propriilei picioare. Ce este? mai întrebă ea. în această extremă precipitare a evenimentelor. încă sub impresia groazei şi milei. pe o parte.. Lampa era aprinsă. — Dămil. Nu putea privi un asemenea efort fără a încerca să participe. — Uauuauuau. iar acum era ocupată cu naşterea unui copil. De data aceasta. acela care timp de patru decade aşteptase pregătit întrun colţ şi pe copilul din el.mai departe singură. lângă Takver. se schimbase. nu ţipa. Se întoarse acasă şi cu fiecare pas creştea în el panica. — Vreau să mă spăl. pe marginea platformeipat. Vreau să pun placenta asta în congelatorul de la clinică. O. spuse moaşa. Trimiseră un mesaj altei moaşe şi îl sfătuiră să meargă acasă. poate că partenera lui nu vrea să fie singură. ca un peşte. remarcă ea. — Unde.. cu excepţia unui cearşaf curat. Se aplecă asupra ei. — Uite ce e. Foarte uşor. mai spuse ea. Takver nu avea timp de scene afective. calmă. aşa că nu mai era atât de alunecos. se auzi o altă voce. Shevek puse capul pe pernă. înainte de plecare.. Adormi şi el.

Dar arunci când o direcţie este aleasă liber şi din toată inima. Nu dispunea de nici o consfinţire decât aceea a conştiinţei particulare. în esenţă. Mulţi considerau că această idee a fidelităţii e aplicată greşit la viaţa sexuală. înceta să mai existe. o autolimitare a alegerii. O promisiune este o direcţie adoptată. nimeni nu se aştepta ca Divlab să refacă liste intregi şi să reprogrameze computerele în încercarea de a face aşa ceva. chiar dacă ar fi putut părea că insistenţa ei pe libertatea de a schimba ar invalida ideea de promisiune sau de angajament. pentru a face ceva din viaţă. căutând libertatea în adversitate. iar singura limită socială impusă activităţii sexuale era aceea de mijloc. dar şi presiunilor din exterior ale organizării sociale: Un cuplu care se angaja la parteneriat. Validitatea promisiunii. Nici o lege.Un odonian se angaja la monogamie în acelaşi fel în care se angaja la o societate mixtă de producţie. ca fiind esenţiale în complexitatea libertăţii. cât mai curând posibil. permanentă. mulţi omeni care nu o căutaseră au gustat un pic din acest fel de libertate şi lea 107 . Pentru a supravieţui. de presiune în favoarea caracterului privat. Toate acestea erau în deplin acord cu teoria socială odoniană. prompt. ci o funcţie. asta însemna o provocare. poate părea că toate nu fac decât să avanseze lucrurile. Feminitatea lui Odo o dirijase. în mâinile mai blânde ale unui centru terapeutic. părea că nu masculinitatea era elementul pe care Odo nu izbutise săl înţeleagă. ca oricare alta. Parteneriatul era o federaţie constituită voluntar. anarresianul ştia că trebuie să fie gata să meargă acolo unde este nevoie de el şi să facă treaba care trebuie făcută. chiar promisiunea pe termen nelimitat. nici o limită. nici o penalizare. fie acesta homosexual sau heterosexual. dacă acesta nu ajungea. cel puţin o specie supusă timpului – cu toate acestea. o închisoare construită de fiecare. Aşa că Odo a ajuns să vadă promisiunea. întâmpinau probleme necunoscute acelora mulţumiţi de relaţii sexuale oriunde le găseau. Nu era o instituţie. a întreţine o autentică fidelitate spontană întro societate care nu are nici un fel de sancţiuni legale sau morale împotriva infidelităţii şi pentru a o menţine în timpul unor separaţii voluntar acceptate care pot interveni în orice moment şi dura ani de zile. dacă nu o specie determinată de împerechere. ideea de fidelitate. considerândui aberaţii proprietariste de la normă – specia umană fiind. angajamentul. Aşa cum precizase Odo. sa ocupat mai bine de aceia conduşi de promiscuitate decât de cei care încercau un parteneriat pe termen lung. administraţia diviziunii muncii. de orice fel. cu excepţia violării unui copil ori a unei femei. nici un fel de pedeapsă ori dezaprobare nu se aplicau vreunei practici sexuale. nu va avea loc nici o schimbare. Pe de altă parte. Creştea. o făcea ştiind că pot fi despărţiţi în orice moment de exigenţele distribuirii forţei de muncă. dacă nimeni nu merge niciunde. funcţiona. Libertatea individuală de a alege şi de a transforma va rămâne neutilizată. aici. dacă nu este abordată nici o direcţie. Întrucât tot atâtea femei cât şi bărbaţi veneau cu asemenea critici. Atâta vreme cât funcţiona. sau secţiune a umanităţii. o necesitate socială imediată. În anul 164. Aceştia trebuie să facă faţă nu numai geloziei şi spiritului posesiv şi altor boli ale pasiunii pentru care uniunea monogamă oferă un mediu de dezvoltare atât de propice. Dar. o opţiune care nu poate fi făcută decât în contextul opţiunii mai largi. pentru care vecinii violatorului puteau veni cu o răzbunare sumară. aceia care se angajau să formeze şi să menţină un parteneriat. libertatea făcea promisiunea lipsită de sens. Numai că fiinţei umane îi place să fie provocată. ci un întreg tip. doar că aşa ceva nu era întotdeauna posibil. Deşi poate că nu ia înţeles pe aceştia. Aşa că posibilitatea şi actualitatea separării adesea serveau la consolidarea loialităţii partenerilor. mai ales în însărcinări urgente. ştiind că distribuţia muncii este factorul principal al vieţii. un fel de modestie impusă de caracterul comun al vieţii. un labirint în care nici o cale nu e mai bună decât alta. era adânc înrădăcinată în gândirea lui Odo. Dar molestarea era extrem de rară întro societate în care împlinirea completă constituia norma de la pubertate încolo. iar dacă nu mai funcţiona. către un refuz al adevăratei libertăţi sexuale. dacă nu în altă parte. încerca să ţină cuplurile împreună şi să le reunească. un spectacol de balet sau o fabrică de săpun. oameni pentru care experimentul este chiar esenţa plăcerii sexuale. spuneau ei. exact ca şi cum teai afla în închisoare. în vreme ce viaţa conjugală este o problemă personală. la cerere. Divlab.

a vânătorului de succes. jucau popice în parcurile uscate. Copil vioi. dar zdravănă. oamenii nu erau deloc disperaţi. după cinci decade. Exista o voie bună în procesul muncii. Activitatea exuberantă de pe străzile oraşului începuse deja să stagneze. iar fetiţa era mică. Dar încrederea reciprocă uşura depresiunea sau îngrijorarea. sau cam aşa ceva. dar înfloritoare. Toată vara nu făcuse altceva decât să îşi predea cursurile. CPD a împrăştiat afişe. O striga pe fetiţă cu porecle extravagante şi mereu schimbătoare. a omului de ştiinţă. Timpul e tiranic. Shevek avea o mare bucurie de pe urma fetiţei. Era slabă. Bucuria mamei care alăptează. trăia acel sentiment de a fi necesar. Se aşteptase la o repartizare de urgenţă. o dorinţă de a trece cu vederea toate necazurile de îndată ce tot ce se putea face fusese făcut. receptiv. „Ne vom ajuta unul pe altul să biruim". atât de proteine cât şi de carbohidrate şi întotdeauna se folosea de amândouă. în vara aceea. plantat şi cules înainte de revenirea secetei. lea făcut plăcere sentimentul încercării şi primejdiei. conducte temporare din alte districte au fost instalate de voluntari lucrând în timpul lor liber. odată cu necesitatea neplăcută de a o părăsi pe Takver si pe fetiţă timp de şaizeci de zile. calificaţi şi necalificaţi. se manifestă o anumită voie bună atunci când solidaritatea este mai puternică decât tot ce o pune la încercare. Seceta care începuse în vara lui 163 nu cunoscuse nici o ameliorare în timpul iernii. Aşa cum scria Odo: „Un copil eliberat de vina proprietăţii şi de povara competiţiei economice va creşte cu dorinţa de a face ce trebuie făcut şi cu capacitatea de a se bucura de asta. Vechea formulă a „solidarităţii" se înviorase din nou. încercau să obţină o recoltă de grăunţe de holum. să citească mai departe. cea mai profundă sursă de afecţiune umană şi de socialitate în întregul ei. Populaţia oraşului era vizibil redusă. superorganic – POC! iar la poc. Ca mamă care alăpta. Spre sfârşitul verii Shevek a fost repartizat la nişte lucrări agricole urgente. era şi siguranţa 108 . stăteau în uşile atelierelor şi angajau conversaţii cu trecătorii. Munca inutilă este aceea care întunecă sufletul. La începutul verii. Cu toate acestea. În definitiv. a fost ca o smulgere. aşa ceva nu mai exista. Vara lui 164 cunoştea greutăţile şi ameninţarea dezastrului. Oamenii plecaţi devreme de la lucru. adulţi şi adolescenţi. Takver revenise la laboratorul ei. nu tocmai de partea cealaltă. sugerând ca oamenii săşi scurteze ziua de muncă cu o oră. disperată. în comunitatea de la Red Springs. a oricăruia care face muncă necesară şi o face bine – această bucurie durabilă este. îşi spuneau ei cu seninătate. a bucătarului de renume. Amândoi aveau o mare satisfacţie de pe urma acestor exerciţii. a producătorului iscusit. iar lucrarea sa executat în numai treizeci de ore. care este povara şi răsplata condiţiei de părinte. viscerele quantum scoase la iveală.plăcut. Iar sub suprafaţă se simţeau mari impulsuri de vitalitate. poate. în sudest. să participe voluntar la orice activitate se dovedea necesară în blocul lor sau în oraş şi să se întoarcă acasă la Takver şi la fetiţă. fetiţa se ridica puţin în aer scâncind şi agitând pumnişorii ei dolofani. oricât de grea ar fi fost aceasta. Atunci când a primit repartiţia. Pe baza promisiunii oferite de câţiva stropi de ploaie care căzuseră cu prilejul sezonului ploios ecuatorial. Când izvoarele din suburbiile din nord au secat. echipele de muncă erau un imperativ. un cronon fiind. Lupta de a obţine alimente suficiente şi de a asigura distribuirea acestora devenise decisivă. astfel. recitândui formule mnemonice ridicole: Timpul încătuşează. O punea pe fetiţă pe genunchi şi îi adresa nestăpânite conferinţe de cosmologie. explicândui cum timpul este de fapt spaţiul întors pe dos. sau făcea muncă voluntară). în cazul continuării secetei. în sudest. ceea ce Takver numea înclinaţia lui spre nebunie." Din acest punct de vedere. deoarece activitatea sa în construcţii se terminase şi se înregistrase ca disponibil la oficiul general al muncii. Sperase ceva aproape de Abbenay. la Abbenay se simţea un curent subteran de bucurie. pierdeau vremea prin pieţe. Raţionalizarea era strictă. Având singur grijă de ea în timpul dimineţii (nu o duceau la creşă decât atunci când el avea ore. numai dimineaţa. avea dreptul la suplimente. supermecanic. Dar. fetiţa îi oferea lui Shevek auditoriul perfect pentru fanteziile sale verbale reprimate. prietenii lor nu mai puteau împărţi cu ea surplusurile de hrană. deoarece conţinutul de proteine al alimentelor de la cantină era acum insuficient pentru a îngădui un consum de energie complet. de când mai multe mii plecaseră voluntari ori fuseseră repartizaţi la activităţi agricole cu caracter de urgenţă. iar distanţa una din proprietăţile accidentale ale luminii.

unde aranjamentele speciale nu erau o povară pentru bucătari. reclamei.. — Sau cel puţin să le accepţi cu resemnare. cu părul lung şi negru. aducândo sub forma unei sticle de un litru cu suc de fructe. în timpuri grele. Mă bucur că e sora lui Bedap.de a reveni la ele. spuse Shevek. Sadik. Vreau să spun. am de gând să rostesc un discurs. Mult bine mia mai făcut! spuse ea râzând cu râsul ei puternic. spuse Shevek. nu avea de ce se plânge. spunea ea. fiind unic pentru fiecare individ în viaţă. din directivele şi buletinele de informare ale acestora. CPDul. după care se întoarseră împreună în camera lor. ce copil erai pe vremea aceea! --Şi tu erai la fel. Neexistând nici un fel de „afaceri" pe Anarres. voios. deşi nimeni nul putea alege. — Shev e întro criză de resemnare. Îmi tunsesem părul ca să arăt deosebită şi interesantă. — Va mai amintiţi. cu lumina stinsă şi ferestrele deschise. lua locul numerelor pe care o societate utilizatoare de computere trebuie. Mă simt emoţionat. În seara dinaintea plecării lui Shevek. era considerat o parte importantă a eului. fiica şi sora noastră. spuse Bedap. când avem nevoie de frăţia noastră. Ai renunţat deja în favoarea numelui copilului tău? Numele de cinci sau şase litere. la fel de voioasă. Mă bucur că e dea noastră. Numele. plus acelea ale CPD şi un volum nesemnificativ de scrisori personale. Continuară discuţia în noaptea fierbinte. O împărţiră frăţeşte. Bedap veni şi mâncă împreună cu ei la cantina institutului. cam în jurul vârstei de douăzeci de ani. Atâta vreme cât era sigur de asta. coordonau mijloacele de comunicare la mare distanţă. la fel cum coordonau mijloacele de călătorie şi expediţie la mare distanţă. interveni Bedap. — Nuţi face probleme. Un anarresian nu avea nevoie de o altă identificare în afara numelui său. savurândo cu mare plăcere. Uite ce vreau să spun. Au trecut zece ani. observă Bedap.. Mă bucur că Sadik sa născut acum. speculaţiei şi aşa mai departe. grasă. cu păr invizibil. — Tot mi se pare ca o gură de pietriş. bătândo pe spate. 109 . îmi sugerează o fată înaltă. ori să faci o virtute din trăsăturile tale specifice. deci. chiar şi a lui Sabul! Beau pentru această speranţă: că atât cât va trăi. — Dar e o fată scundă. Tu erai. — Dăi timp. — Există un punct. frate! Ascultaţi. spuse Shevek. surprins de amintirea pe care până atunci nu io împărtăşise niciodată lui Takver. Că e sora lui Sabul. Bedap. Şi ca să plouă. Trăind întro societate unde fiecare se poate deplasa oricând şi oriunde doreşte un anarresian avea tendinţa de aşi căuta prietenii acolo unde se află. Nu i se potriveşte. tu nu vei fi resemnată nici la nouăzeci.. întrun an greu. Mă bucur că sa născut acum şi aici. Vroiam atât de mult să fiu deosebită. pe carel suprimă repede pentru a nu trezi fetiţa care dormea în pătuţul de după paravan. — Potoliţivă. pe care o scoase cu mândrie: o petrecere de adio. poşta consta mai ales din corespondenţă între sindicate industriale şi profesionale. care mânca la o cantină mică. aşa cum nuşi putea alege forma nasului. când trebuie să alegi dacă să fii ca toată lumea pentru restul vieţii tale. cum o fac eu în seara aceasta. odată ce adormea. odoniană. Lui Takver nui plăcea numele pe care îl primise fetiţa. plescăind din limbă. altfel. sau înălţimea. toată mâncarea aceea din ajunul plecării tale din nordvest? Am mâncat nouă din gogoşile alea. E bătrâneţea care se apropie. Mă întreb de ce.. — Mie îmi place. emise de computerul registraturii centrale. Sadik îşi va iubi surorile şi fraţii la fel de mult. zveltă. — Pe vremea aceea purtai părul tuns scurt. întrebă Takver. investirii. principalii utilizatori ai radioului. nu? — Dar cine credeai? — La naiba. în sensul promovării. dar pe care nimic no mai putea trezi. spuse Takver. telefonului şi poştei. să le atribuie membrilor săi. Trebuie să fie cumplit să ai treizeci de ani. ridicând paharul de suc. spuse Shevek. — Un discurs! Un discurs! — Şşşt! — De ce şşşt? Copilul ăsta ar dormi şi în timpul unui cataclism. pusese deoparte raţia sa de băuturi speciale pe o decadă.

întotdeauna. dar nu era nici o nouă listare pentru tine. răcnea cât o ţinea gura. dar vântul uscat epuizează. Spunemi ce mai face Sadik. Fratele tău. Doctorii. Ceea ce facem noi este să afirmăm deplinătatea Timpului. Mâncarea la cantină este aceeaşi raţie ca la Abbenay. iar sunetul vântului în noapte era ca sunetul râului. de egoism. Capăt o cotă de jumătate de litru de suc de fructe plus calciu pe zi deoarece nu mai aveam lapte şi S. vezi mulţi cu pielea şi ochii inflamaţi. aşa că am trecut pe la Sind. Totuşi. Aerul c uscat şi vântul suflă în permanenţă. Munca e doar muncă şi toţi se poartă camaradereşte. cu un tren de produse. dute la Centrală! E un nonsens. cu o tentă de privatism. o dată pe decadă. Dar ceea ce face mizeria de aici este climatul. de persoane. E o concentrare mare – trei mii de oameni. convorbirile personale trebuiau stabilite anticipat. Bedap are dreptate. Asta e pulberea. membrilor. Oamenii de acolo au fost aşa cum trebuie. Mă întreb dacă aş fi observat asta acum o jumătate de an. sau la orice doreai. dacă este necesar). chiar că mam dus la Centrală. Telefoanele erau rareori utilizate în cadrul unei comunităţi. iar acesta venea să o ridice. cu un tren direct. Până la urmă. desigur. Tuturor celor de la Proiect le crapă buzele. deoarece au un surplus local. vor săţi dea cursul de geometrie. Devii mai atent atunci când eşti părinte. În anotimpul acesta a plouat mai puţin de jumătate din media anuală. sunt de acord că separarea este educaţională dar prezenţa ta este educaţia de care am nevoie. Efectele secetei sunt mult mai rele aici. trei zile. nu toate comunităţile erau chiar aşa de mari. cu Sadik. În felul acesta. sau telefon atunci când nu era necesar. convorbirile telefonice erau mai ales interurbane şi erau coordonate de CPD. exista un resentiment considerabil faţă de scris. neexistând poştaşi. ci prin convenţie. nu aveai dreptul să ceri oamenilor să poarte un mesaj pe care să nul poată citi. iar dacă nu erai norocos. la bătrâna aceea cu nasul mare. fiind socotit un obicei trivial. Comunicarea personală la mare distanţă este costisitoare în privinţa materialelor şi forţei de muncă şi întrucât economia privată şi publică erau totuna.nu acolo unde a fost. Până şi Abbenay păstra îndeaproape modelul regional prin „blocurile" sale. care poartă o minunată pălărie albă tricotată de Terrus din fire nemercerizate şi arată nemaipomenit de bine. le sângerează nasul. Dar el nu era la catedra de fiz. Una dintre fete este un matematician înnăscut şi o voi recomanda la Institut. Dacă erai norocos. Poate că e plecat la muncă voluntară. în scris. se zice. până când cineva îi spunea adresantului că are o scrisoare. ha! ha! Poate ar fi bine să telefonezi la Institut şi să afli ce fel de greşeală au făcut. Dar pentru tine nu era trecut nici un curs şi nici o sală. am spus eu şi mam dus la Sabul. Takver îi răspundea: „Sunt îngrijorată de un lucru destul de ciudat. şi ea nu ştia nimic. Refuz săl urmăresc pe Sabul în gaura de vierme ori în camera unde locuieşte. Nu voi regreta această separare. Realitatea nu are nici o legătură cu posedarea. pe jos. ca şi cum eu teaş poseda pe tine şi tu pe mine şi nu mai este nimic de făcut. nu. sau nu erau conversaţii ci simple mesaje lăsate la centrul CPD. Aşa că mam dus la biroul de coord. Shevek. Shevek şi Takver îşi scriau unul altuia regulat. Scrisorile erau nelipite. Am crezut că teau omis din greşeală. Seara trecută mam gândit la Ne Theras. dragii de ei! Totul. doar că zilnic primeşti verdeţuri fierte la ambele mese. Pentru copii este deosebit de greu. nu ştiu nimic. Nu şi lipsurile. şi nu lam văzut până acum deşi am mai trecut pe acolo de două ori. au ochii iritaţi şi tuşesc. Poate că din acest motiv scrisorile circulau nelipite. Şi noi începem să simţim că beneficiem de un surplus. o scrisoare călătorea cu un dirijabil poştal al CPD. ajungea la depozitul de poştă din oraşul unde era adresată şi rămânea acolo. nu. În zilele mele libere predau un curs unor oameni care mau rugat. iar ei miau spus că da. dar la o oră după ploaie pământul se zvântă şi începe să se ridice praful. Cursurile pentru trimestrul al treilea au fost afişate acum trei zile şi mam dus să aflu ce orar vei avea la Inst. Te rog întoarcete (cu matematiciana de geniu. T. am lăsat birocraţia să pună stăpânire pe noi. mia îngăduit să văd că am început să dau mai puţin. dar bătrâna cu nasul ăla e ineficientă şi neserviabilă şi pe nimeni nu interesează. cartierele semiautonome în care puteai ajunge la oricine." 110 . nu prin lege. El scria: „Această călătorie nu a fost neplăcută. individul era acela care hotăra ce era şi ce nu era necesar. Mai cad ploi de scurtă durată. De fapt. al Inst.

„Trăinicie". autoorganizaţi. pe linie. cu toţii la un loc. liniile normale de transport erau insuficiente. pentru că patru sute cincizeci de persoane erau redistribuite la posturile lor obişnuite din nordvest. şantierelor navale. în lumea lui nu trebuie să trăiască fără acestea. în ciuda eforturilor extraordinare ale lucrătorilor de la transporturi de a face faţă cerinţelor. Era pentru prima dată când Shevek trăia foamea. Trenul cu care călătorea Shevek îşi continua drumul în deplasări scurte şi staţionări îndelungate. Tot ce deţinea federaţia. Astfel. dar. în timp ce lucra. adaptabilă la situaţie. trenurilor. Orăşelul unde se oprise trenul nu avea plusuri de hrană la cantine sau în depozite. călătorii. toate vehiculele de transport fiind disponibile ca vehicule de pasageri pentru atâţia oameni câţi puteau duce. nici măcar micul dejun. „MănâncăVânt". lor nu le va mai rămâne absolut nimic. Dacă cei patru sute cincizeci de pasageri ai trenului ar mânca. Cel mai puţin popular era vagonul de marfă care purtase recent un transport de peşte afumat. în vreme ce trenul staţiona ceasuri întregi pe o linie laterală.Shevek na primit niciodată această scrisoare. Era alcătuit din vagoane de persoane. să mănânce pe jumătate. fiindcă nu dorea să fie deranjat cu mâncatul. despre posibila incapacitate a societăţii sale de a trece printro foamete fără a pierde solidaritatea în care consta. porturilor. li sa pus la dispoziţie un tren. până la o gară cu o cantină aprovizionată pentru pasageri. toţi ar trebui să împartă. sau cel puţin din vagoane utilizate în acel moment pentru pasageri. După un an de secetă. muncitori pensionari. la fel de constant ca răsăritul şi apusul. nimeni. Reţeaua întreţinută de federaţia de transport era eficientă în timpuri normale şi în cazuri de urgenţă limitate. navelor. deoarece toate trenurile cu provizii aveau prioritate. de fapt. Dar acum. când regiuni întregi ale planetei erau ameninţate cu foametea dacă nu se aducea hrană din alte zone. Nu existau suficiente vehicule. Ideal. dar oraşul depindea de transport pentru asigurarea hranei. îi treceau prin minte gânduri sumbre despre realitatea foamei. construit la fericita confluenţă a unor depozite de calcar cu un râu navigabil. zile dea rândul. sau chiar o sută de oameni în tren. Plecase din sudest înainte ca aceasta să ajungă la depozitul de poştă de la Red Springs. atunci cei o sută cincizeci de locuitori ai oraşului ar flămânzi. când uriaşe detaşamente de lucrători pentru starea de necesitate trebuiau deplasaţi. voluntari şi recruţi de urgenţă ajutau la funcţionarea camioanelor. va veni trenul cu provizii? Şi ce cantitate de grăunţe va aduce? Aşa că nu leau dat nimic. Îşi botezau locomotivele şi dirijabilele cu nume ca „Neîmblânzitul". Mai postise câteodată. între o carieră prăpăstioasă şi prăfuită şi o fabrică închisă. iar sindicaliştii de la transporturi manifestau o mare mândrie de echipă şi profesională. Dacă ar fi fost cincizeci. Iar după atâtea zile. sau văzut nevoiţi să postească şaizeci de ore. Dar patru sute cincizeci? Dacă le dădeau câte ceva tuturor. Apoi sa oprit definitiv timp de douăzeci de ore. Erau aproape douăzeci şi cinci de mii de mile de la Red Springs la Abbenay. dar două mese complete pe zi existaseră dintotdeauna. „Nimic nu este prea mult!". În timp ce devenea tot mai înfometat. în societatea sa. Nici măcar nuşi imaginase vreodată cum ar fi dacă ar trebui să se descurce fără ele. ori să flămânzească pe jumătate. aveau mottouri: „Întotdeauna ajungem la destinaţie!". cerinţele impuse transportului erau mult prea mari. Nimeni. desigur. producând beton şi dale de piatră. Nu era o comunitate agricolă ci un centru industrial. în sindicate regionale coordonate de reprezentanţi care se întruneau şi lucrau împreună cu CPDurile locale şi centrale. iar ucenici. cu aripi sau pe roţi. era flexibilă. era pus în funcţiune. Erau nişte grădini de legume. un dispecer suprasolicitat şi necalificat făcuse o eroare şi avusese loc o ciocnire. forţa ei. Ei erau cea mai mare federaţie din societatea odoniană. care în ziua aceea nu mâncaseră nimic. undeva. E uşor să împărţi atunci când 111 . Nau căpătat nimic de mâncare până când linia nu a fost eliberată iar trenul lor şia continuat deplasarea încă o sută cincizeci de mile. comunitatea ar fi împărţit cu ei cel puţin un cuptor de pâine. nu erau destui oameni care să le conducă. Un individ în deplasare ar fi făcut pur şi simplu autostopul.

Nimic nu lipsea. pentru toată lumea. pe viaţă. Era pentru ei. Toţi erau de acord cu asta. Au ajuns în oraş târziu. Te rog. Totul. Takver era necesară. la CPD şi e adevărat că au nevoie de mine pentru că am lucrat exact la acest ciclu – algeciliatecreveţikukuri. în întuneric. Două scrisori." Shevek se învârti la întâmplare prin cameră. înţelese ce înseamnă despărţirea. Shevek ajunse din nou la masă. Pe masă era o scrisoare. puterea şi unealta sa. căreia îi plăcea lucrul de mână. Vântul arid al toamnei şi pasiunii îl duse pe Shevek pe străzi. privirea furişată. dintro dată. Deasupra felinarelor slabe stelele pâlpâiau cu o lumină strălucitoare. dar erau mai puţin ameninţătoare decât comportamentul orăşenilor – felul în care stăteau ascunşi dincolo de zidurile „lor". „Takver!" strigă el şi auzi tăcerea. anunţând plecarea. cu proprietatea „lor". şi sa dezbătut cu multă amărăciune un raid asupra grădinilor de legume care ar fi fost dus la îndeplinire dacă locomotiva nu ar fi fluierat. aproape fugind. iar dacă asta nu se poate datorită muncii tale la Inst. dar bineînţeles că ei nu vor să facă nimic dacă nu ceri şi tu. Doar că el renunţase la cartea sa. Sa propus chiar. învolburat. Leam cerut să te trimită şi pe tine la Rolny. o mânie. cu ei. Dar când nu ajunge? Aici intervine forţa. meritase să posteşti pentru ea. întro noapte vântoasă de toamnă timpurie. Furtuna. Se ajutaseră în învingerea greutăţilor. dar prima lingură. Camera era în întuneric. în sfârşit. în curentul făcut de uşa deschisă. o deschise. fără săi arunce măcar o privire. Când ajungeai la fundul castronului constatai că supa e cam chioară. chiar ei formau societatea. şi aliatul cel mai devotat. Takver. Nu va dura prea mult. Ochii i se umplură cu lacrimi de supărare. era încă prezentă. Era scurtă. lăsând la vedere pătuţul gol. E greu să înjuri acolo unde sexul nu este 112 . Străzile erau pustii. se năpusti pe hol. Nu avea ce să lipsească. Scria: „Conştiinţa nu ma lăsat să refuz acum. dacă poţi. Un convoi de camioane a preluat pasagerii de Abbenay la Equator Hill şi ia transportat ultimele cinci sute de mile. puţinele ei lucruri dispăruseră. Mam dus şi am discutat cu ei la Divlab şi am citit şi proiectul lor trimis la Ecologie. violenţa. în tăcere. Doar Takver şi Sadik dispăruseră. Platformapat nu era făcută. dacă durează prea mult.este destul. vino. Se izbise de zid. în cele din urmă. ajunse la uşă. cale de trei mile până în cartierul de nord. Shevek nu era singurul pasager morocănos. Asta era cel mai rău. Vântul le străbătea ca un râu uscat. În ferestrele negre ardeau stele. sora ta. Nu mai putea înainta şi totuşi trebuia să se mişte. o presimţire. — Resentimentele pasagerilor faţă de locuitorii oraşului sporiseră. Dar când sa târât. Nimeni nu putea fi acuzat. o brodase pentru el. o lungă conversaţie şerpuia dea lungul vagoanelor oprite. primise o repartizare de necesitate la Laboratoarele Experimentale pentru Alge Comestibile din nordest. Sări cele trei trepte de la intrare. a lui Sadik. când te întorci. Se apropia de miezul nopţii." Cealaltă notă era mâzgălită pe un petec de hârtie: "Shevek: catedra fiz. Sabul. Societatea nu era împotriva lor. Una de la Takver. puterea care face dreptate. Îl scutura o furie a dezamăgirii. pentru o perioadă nelimitată. acolo. între oamenii care coborau sau urcau. Sau întors la tren râzând şi glumind împreună. Cât de mult îi poţi cere unui om să dea? — La dracu! exclamă el cu glas tare. în gară şi au primit de mâncare – o jumătate de pâine de holum şi un castron de supă – mâhnirea lor a făcut loc bucuriei. argumentând şi căzând de acord cu toţii asupra temei generale pe care o urmau gândurile sale. Nimic altceva decât haina lui de iarnă şi o cămaşă pe care Takver. singur în oraşul întunecat. la dragostea sa şi la copilul său. dar pătura portocalie acoperea frumos cearşafurile rulate la un capăt. În definitiv. Paravanul era pliat. ori aproape destul. pornirea care îl mânase pe străzi. prima fusese minunată. a lui. atunci no vei face. licărind uşor. solicitată pentru a lucra împotriva foamei – a ei. Ocupaţiile Spaţiului Nelocuit se răsuceau încet. tremurătoare. Înainte de a aprinde lumina. cu toată seriozitatea. Pravica nu era o limbă potrivită pentru înjurături. Privi în debara. mai citi o dată scrisoarea de la Takver. le spun săşi caute alt genetician şi mă întorc! Sadik e foarte bine şi spune „umină" în loc de lumină. în pravică. ignorând trenul..

În cele din urmă îi mai rămase să facă patul. vroia camera lor. lovi cu pumnii încleştaţi în marginea mesei. apoi. că suntem consideraţi liberi. Unde au trimiso? — Nordest. imagineazăţi. susţinea ea. în patima sa de a căuta durerea.. chiar în nasul lui Bunub. Libertate. Bunub bătu la uşă. exact la fel. La prima oră a dimineţii. Uite pătuţul gol. Doar. „Vino aici! Acum!" Şi mai spun că suntem liberi. având în vedere criza de locuinţe. spuse ea. Takver vorbea despre întoarcerea grabnică. era egoist din partea ei. camera dublă era destul de bine justificată prin succesiunea de bărbaţi care intrau pe uşa lui Bunub. să trimiţi în felul acesta o mamă care alăptează. Toate astea o făceau pe Takver să râdă. ca ea 113 . Bunub. Nu ne vom mai întâlni niciodată. Că are un partener. de parcă Bunub ar fi fost o fată zvăpăiată de şaptesprezece ani. pe care Shevek io smulse din mână cu o iuţeală calmă pentru care ea nu era pregătită. Întrunirile de la sindicatul ei erau o nebunie de aluzii nejustificate la adresa ei. era cameră dublă. Biata de ea! Na încetat din plâns în aceste ultime patru decade. Pur şi simplu groaznic. întotdeauna se referea la el la timpul trecut. de trei ori. Cu toate acestea. O ceruse atunci când rămăsese liberă. Doar că. aşa cum spui şi tu. iar blasfemia nu există. uneori nestăpânit. — O. Asta sa întâmplat şi cu mine şi cu Labeck. Ştii doar că trăim o foamete. Întregul organism social era devotat persecutării lui Bunub. intenţionat despart partenerii. Shevek nu şiar fi pierdut niciodată vremea dezaprobândo. „O. se spune că suntem liberi! Ce glumă! împins de colo până colo. Nu e decât normal. dar ostilitatea administratorului o împiedicase să o capete. în fiecare seară un alt bărbat. cu toţi ăia de la Divlab porniţi împotriva noastră. o dată. dacă ea. Bineînţeles. de două ori. — E îngrozitor. pe care o ocupa singură. Sunt împotriva parteneriatelor.murdar. boţi notiţa lui Sabul. Între timp. Ştiu ei bine când să intervină! Presupun că o să renunţi la camera asta. Apoi. eşti atât de amuzantă!" spunea ea. ceea ce. Era vecina lor de pe hol. cu buzele subţiri şi ochii plecaţi zâmbea abia schiţat. În primul rând. Bunub. iar femeia cu părul încărunţit. Ce glumă! Să spargi un parteneriat fericit în felul ăsta! Ştii. Răzbunător. dar se vedea că doar încearcă săşi păstreze cumpătul. Cât de mult plângea! Copiii intervin între parteneri. Pe Takver întotdeauna o distra prezenţa ei. continuânduşi monstruosul recitativ. Bunub venea şi îi povestea despre toţi şi se plângea tot timpul. spuse ea. Shevek o întâmpină în prag şi nu se dădu în lături pentru a o lăsa să intre. dar pe Shevek îl înfuria. din cauza lipsurilor. Se întâmplă frecvent atunci când intervine un copil. un somn cu vise rele. la sute de mile depărtare! Nu cred că ai să poţi să te duci la ea acolo. „chiar ca voi doi" şi zâmbea prosteşte. găsind răul în orice şi strângândul la piept imediat. o femeie de cincizeci de ani. nu? Nor săţi îngăduie să păstrezi o cameră dublă. obiectul permanentei sale invidii. Nici măcar o decadă preaviz. dar el no putea face. — În sfârşit. citind biletul de la Sabul. un partener pe viaţă. Bunub. să se culce singur şi să adoarmă. absolut deloc. deasta au făcuto. Faptul că nu avea camera de pe colţ era una dintre nenumăratele sale motive de întristare. Takver observa procesiunea cu admiraţie. favoritisme şi sabotaj. Dar nu se întâmplă nimic. În nici un caz. Mă ţinea trează ceasuri întregi. scuzânduse. — Nu e un exemplu tipic felul în care au făcuto când erai plecat? — Ce zici că au făcut când eram eu plecat? — Au trimiso în altă parte – au sfărâmat parteneriatul. Era şi insinuantă şi invidioasă. se vede tot timpul. Mam gândit că ar fi trebuit de mult să fi dat copilul la o creşă. Camera ei nu avea fereastra de pe colţ. Mie foame. pe care îl netezise. Vreau să merg la masă. strecurânduse pe lângă Shevek şi mergând direct la masă pentru a citi scrisoarea lui Takver. Fabrica unde lucra era o combinaţie otrăvitoare de incompetenţă. Nu mai contenea cu explicaţiile. Shevek ştia că Takver are dreptate atunci când râde de ea. Takver nu avea lapte suficient. Îi ţin legaţi. maşinistă la Fabrica de Motoare pentru Vehicule Aeriene.. neodihnitor. dacă Takver nar fi vrut repartiţia. unde era partenerul? Întrun fel. mă întrebam dacă nu căuta chiar ea o schimbare. nu lar fi forţat să o facă. ar fi refuzato. — Ba pe dracu. la dracu! repetă el. în nici un caz ofensată. zi şi noapte.

— Expediat. o vreme. cu ochi tulburători. În zilele acestea nimeni nu lua porţii duble. când era hrănit. dar Desar i se alătură imediat. anxietate. era la fel de limpede şi la fel de detestabil pentru Shevek. Shevek îşi dădu seama că Desar minte. dar dacă era vorba de o bâlbâială verbală sau morală. zâmbind. şi sa aruncat asupra ei atunci când sa ivit. ci o vorbă împotriva lui. ţinea la el şi încerca să îl domine. Adevărul este că era bâlbâit. lăsa sentimentul de vină pe seama profitorilor. Existenţa este propria sa justificare. sau poate dincolo de el. în dimineaţa luminoasă a toamnei 114 . Bunub rămase în urma lui în cameră. Aşa cum îi plăcuse dintotdeauna de Desar fără a şti de ce. Dormise prea mult şi ajunse la cantină chiar înainte de închiderea uşilor. Mă duc la masă. mâncare! Bine. — Va fi şi mai slab. La vreun institut regional. Slăbiciunile. privirea lui Shevek. răspunse Desar. privind către el. Takver a căpătat o repartizare pentru foamete. Shevek îi răspunse tot printro încruntătură şi nu scoase o vorbă. Era o anumită viclenie în expresia gurii lui Desar. plănuind. până aici de neacceptat. A trebuit să plece acum patru zile. continuă Desar ridicând privirea. bine!" — Văzut Sabul? — Nu. trecea dea dreptul prin zidurile lor. căile întortocheate ale posedării. punctele bolnave vor fi toate îndepărtate. îşi termină micul dejun şi traversă piaţa. deşi încă nu înţelegea sensul vorbelor sale. — Va face mai puţin rău prăşind holumul de pământ. Shipeg era un matematician de o prostie notorie care izbutise întotdeauna. organele leneşe vor fi readuse la funcţionarea deplină. Întrunirea de la Institut. sediul inteligenţei. azi noapte. foamete". existau momente când îi displăcea intens. tremurând în cincişase puncte sensibile pe care Bunub le atinsese cu precizie. motivaţia clipelor în care îl detesta pe Desar îi deveni foarte clară: recunoaşterea. dar partea dinapoi. dând din cap cu o indiferenţă sinceră. un curs la cererea studenţilor. „Frustrare. cum să se mute. Se aşeză la o masă singur. din nou fără a şti de ce. i se părea că la urma urmei seceta ar putea fi de folos organismului social. am venit târziu. Încă lihnit de pe urma călătoriei. începu Desar. săşi asigure. în fiecare trimestru. prin linguşirea continuă a studenţilor. spuse Shevek lipsit de convingere. — Nam spus eu aşa ceva. Shipeg e peafară. În timp ce acesta vorbea. Era doar un odonian. labirinturile iubirii şi urii nu aveau nici un înţeles. — Am auzit. punctele slabe. probabil. Că Desar. parcă îi spunea partea frontală a creierului. pentru că mânca. Acum. Şase decade. nevoia este justă. Cea mai fost peaici? — Slab. Shevek încă nu se lămurise. Desar nu pusese o vorbă bună pentru el. — Pus o vorbă pentru tine. — Plecat. pentru că nu putea întâlni. Pentru el. — Muncă la fermă. ca privirea plecată a lui Bunub. a elementului de răutate pură din personalitatea lui Desar. dar fără a întâlni. Reduceri până la personalul funcţional. Priorităţile erau din nou limpezi. Arogant. — Zgâlţâială. privindule. în privirea lui plecată. Era întotdeauna cu limba legată şi telegrafic. În momentul acesta. dar al naibii să fie dacă o să dea vreo explicaţie. Băiatul din spatele meselor îl privi încruntat. Shevek ieşi. excesul din organismul politic va fi eliminat. Nu i se mai adresă matematicianului. Ai auzit de reorganizarea Institutului? — Nu. îşi luă porţii duble de porridge şi pâine. mâncare! Acum. la rândul său. Mersese optzeci de ore pe două castroane de supă şi un kilogram de pâine şi avea tot dreptul să recupereze ce pierduse.să fi căutat o schimbare. impenetrabili. Ce se întâmplă? Matematicianul îşi întinse mâinile lungi şi subţiri pe masă. intolerant. spuneam „Acum. comentă Shevek. Oroarea pe care o reprezenta femeia era că dădea glas celor mai condamnabile temeri ale sale. ghemuită întro profundă revoltă în profunda întunecime a craniului. iar mâncarea avea un gust nemaipomenit de bun. răspunse el ridicând privirea spre Desar şi adăugă cu o indiferenţă forţată.

timpurii. comitete de bloc. prin definiţie. Arăta disponibil. răspunse Shevek. de protejat. încet. Poate că na trebuit să te gândeşti prea mult la asta. — Timpuri grele. — A sosit ceva pentru noi în transportul de vară de pe Urras? întrebă Shevek. iar când se ridică în picioare era mai încovoiat decât de obicei. unde Sabul îi dăduse gramatica şi dicţionarul de iotică. — Nimic interesant. După care deveni. Adevărul este că îmi place să le fac. către catedra de fizică. — Nu. Tonul lui Sabul era ursuz." Definiţiile lui Tomar. sănătos şi liber în comparaţie cu Sabul. ce rost arc? În ce constă funcţionalitatea sa? — Eu sunt fizician. am treizeci de ani. Dar dacă alţi fizicieni nu întrezăresc valoarea latentă a muncii tale. Cum mai merg lucrurile pe aici? — Rău. Nu? Timpuri grele! — Vor fi şi mai grele. plecă din nou privirea. în cazul acesta centralitatea implicând domeniul funcţiei reale. — Aşa cum spui. — Există şi timpuri bune? Sabul scoase un fel de chicotit nenatural. am ştiut ce am de făcut. nu? La vârsta asta omul ar trebui săşi cunoască nu numai funcţia celulară. Ştiu. — Consideri funcţională munca pe care ai făcuto aici? — Da. un post de lector la Universitatea Ieu Eun? Premiul Seo Oen? — Mă aşteptam la recenzii şi la replici. Un copil cam trecut. Intră în camera din dos pe care toată lumea o numea „biroul lui Sabul". Shevek. Arăta slab şi îmbătrânit. „Cu cât e mai bine organizată. scuturânduşi capul grizonat. — Nici o scrisoare? — Nici una. — Ciudat. având chiar aspecte pozitive. — Oricare odonian trebuie să fie un analist funcţional. Apoi.. pentru că nu vei ajunge la asta pe calea conştiinţei mele sociale.. muncă voluntară de când cu seceta. spuse el. la fel ca alţii. făcânduşi loc pe bancă. ocupat cu hârtiile sale. răspunse Sabul si urmă o pauză. Institutul Regional din nordvest. un proiect agricol. că o simplă convingere asupra dreptăţii nu e autojustificatoare. atunci trebuie să începi să analizezi valorile pe care le deţii deja. imaginea savantului neobosit. Şi eu am lucrat mult la editare. — Ai ajuns la vârsta asta întrun mediu neobişnuit de adăpostit. — Na fost timp suficient pentru recenzii. rău de tot. binevoitor. camera unde se cunoscuseră pentru prima dată. Va trebui săţi dai seama. Ambii bărbaţi erau conştienţi de contrast. cu atât e mai central organismul. spuse el. Se aşeză şi îşi încrucişă picioarele. — Şi un proiect forestier. ai lucrat mult la carte. în felul lui. cantitatea obişnuită de corvezi necesare. Acestea sunt timpuri grele pentru ştiinţa pură. 115 .. adăugă: Ai face bine să o spui deschis. Mai întâi. Sabul îl privi plictisit pe deasupra biroului. replică Shevek. pregătire practică. foarte asemănător cu el însuşi. aceasta este. — Nici un fel de recenzii ale Principiilor? — Nu. — Ceea ce un copil crede că îi place să facă nu înseamnă întotdeauna ceea ce societatea are nevoie de la el. un fel de încovoiere împăciuitoare. pentru intelectuali. Dar mă ocup şi de fizică. A fost timp destul. străduindumă să precizez că nu e doar un atac iresponsabil împotriva Teoriei Secvenţei. îngădui ca realizarea prezenţei lui Shevek să se strecoare în creierul său supraîncărcat. absent. nu analist al funcţiunilor. răspunse Sabul. iar puful fin care îi acoperea faţa devenise argintiu în timp ce lucra pe ogoarele din sudest. La ce vrei să ajungi? întrebă Shevek. dar şi funcţia organică – care este rolul său optim în organismul social. Întrucât fizica temporală încearcă să organizeze tot ce este comprehensibil pentru fiinţa umană. Ai treizeci de ani. Dacă pentru alţii nu înseamnă nimic. — Ce e ciudat? Ce te aşteptai. sau doisprezece ani. iar când Sabul nu răspunse. Pielea sa albă se bronzase. pentru a vedea unde se află discrepanţa. De când aveam zece.. exuberant.

În interior. Acestea fiind zise. Asta sa discutat la întrunire. de îndată ce o auzi. vestea i se păru familiară şi nu avea săi ofere lui Sabul satisfacţia că e tulburat. cu o voce încă neobişnuită cu tonurile sale mai joase. — Ceea ce a lucrat împotriva ta a fost o combinaţie de elemente. Shevek rămase în picioare. apoi să se odihnească. Shevek îi ascultă pe cei dinaintea lui. Era încă grăbit. — Ceea ce trebuie să accepţi este că în acest moment nu este nici un fel de fizică de făcut. ţin aproape de meseria mea. în fiecare cuvânt rostit. lăsând în urmă copilăria. Înţeleg din toate astea că nu mă recomanzi pentru un post didactic. poate că ai dreptate. urâtă. criza asta nu va dura. la cerul alb. nu contează.. Bineînţeles că am vorbit în numele tău. altfel. cu ochii aţintiţi prin fereastra mică. luând peste picior fără a atrage atenţia. Vorbea mult. cu computerele sale şi sarcina imensă de coordonare. ridicânduse. Libertate. fremătând de oameni şi activitate. plus un anumit sentiment. nerelevantă a cercetării pe care ai desfăşurato în ultimii câţiva ani. dar existând la mulţi studenţi şi persoane didactice din Institut. un anumit grad de privatism. debordând frăţie. Divlab. pentru că nu mai suporta să stea jos dar. Urmărea un plan şi dorea săl finalizeze. — De când e altruismul o virtute odoniană? întrebă Shevek. În timp ce aştepta la unul din rânduri. — Ce rost ar avea? întrebă Sabul. Era încântat că pleacă singur. iar vocea bătrânului se auzea mormăind şi bombănind. Înţeleg ce vrei să spui. cu pereţii acoperiţi de anunţuri şi de locuri de muncă şi instrucţiuni privitoare la biroul sau departamentul unde să te adresezi pentru cutare sau cutare problemă. centrul de repartiţie avea aspect de hală. A trebuit să eliberăm cinci oameni pentru rerepartizare. mânat de la spate. nu neapărat justificat. ocupa o piaţă întreagă. Atunci când voi fi chemat din nou. cu plafonul foarte sus. spuse el. Bineînţeles. după standardele anarresiene. funcţionara afişă o expresie îngrijorată şi aduse un atlas pe care îl deschise pe masa dintre ei. până la urmă. Îl chinuia o dorinţă puternică săi spună lui Sabul. cu linii frumoase. voi merge din nou. impunătoare. Doar că eu nu sunt decât un sindicalist. aproape melodios în dezvinovăţirea de sine. Regret să spun că tu eşti unul dintre ei.. spuse Shevek deşi. unul lângă altul. de lipsă de altruism. Între timp. libertate! se auzea în discursul său plin de emoţie. — Tocmai am petrecut şase decade încercând se realizez aşa ceva. că atât maniera ta de predare cât şi comportarea ta reflectă o anumită dezafectare. să se ducă dracului. de fapt. Profesorii şi studenţii lucrează cot la cot la programe de prevenirea foametei pe toată suprafaţa planetei. În sfârşit. zgâriată. răsucinduse pe scaun. Clădirile erau arătoase. tachinând fără să ameninţe. mai spuse Sabul. În orice caz. niciunde. — Priveşte. îmi asum riscul de a o face. fiecare cu partea sa egală. spirit de aventură. — De fapt. — Exact unde îmi închipuiam. până în momentul acela nu realizase că Sabul îl alungă din Institut. cu un aer posomorât şi neliniştit. capacitatea de a merge undeva şi a face ceva – asta lăuda şi preţuia bătrânul la cel tânăr. Afară. Libertatea. Cu toate acestea. speranţă. luă un omnibuz către centru. Shevek îi asculta cu plăcere. mândri de sacrificiile făcute şi de munca prestată. Dar în momentul acesta. relaxat. Făceau o breşă în seria de întâmplări groteşti ale dimineţii. Shevek îl salută din cap pe Sabul şi ieşi din încăpere. simple. continuă el. Întrun an şi ceva vom reconsidera totul. o femeie mică. Natura abstrasă. Trebuie să avem în vedere aspectul practic. Dacă e de făcut fizică. cu dinţi proeminenţi şi mâinile îndemânatice şi 116 . nu fizica pe care o faci tu. — Dar nu aduce pâine în gurile oamenilor. De îndată ce Shevek explică unde are de gând să meargă. Era plin de sentimente nobile. Nimeni nu mai acceptă profesori noi.o activitate central funcţională. Intră la birourile centrale de repartiţie ale Diviziei muncii (Divlab) pentru a solicita o amplasare în comunitatea unde plecase Takver. alături de atâţia alţii. un băiat de şaisprezece ani şi un bărbat trecut de şaizeci. ca un copil. se controla perfect şi vorbea cum nu se poate mai natural. spuse ea. chiar şi arunci când lua în râs aerele pe care şi le dădea acesta. Asta este. Numai că un impuls diferit şi mult mai profund găsi expresie în cuvinte. Băiatul se oferea voluntar pentru acţiunile de prevenirea foametei.

La vest de asta se află stepa litorală. Cel mai aproape de Rolny ar fi vreun oraş de munte. Nu a durat mai mult de cinci minute pentru ca funcţionara să obţină informaţiile dorite. Între timp. spuse el. Putea rămâne în Abbenay să organizeze cursuri de fizică. chiar? Odo văzuse capcana morală. în cazul în care găsea studenţi voluntari. hărţuit al femeii. fiecare muncitor dorit şi priorităţile fiecăreia din ramurile economice generale ale economiei societăţii mondiale. Nu e altceva decât o imensă groapă de nisip. acolo. — Atunci. Mai e nevoie de ceva de genul ăsta? Funcţionara îndreptă către el o privire de soră mai mare. cu capul plecat. douăzeci de eprubete intrun laborator sau douăzeci de milioane de oameni pe Lună. decât să se scoale de două ori pe zi şi să meargă la cantina cea mai apropiată pentru a fi hrănit.moi pe paginile colorate ale atlasului. pentru că nu putea trece peste efortul ei de a da speranţă fără nici un răspuns. — Dar e o sarcină de prevenire a foametei. Vezi? Iar coasta nu e decât smârcuri şi mlaştini sărate. ambele implicau munca. concepte esenţiale ale Analogiei. activitatea optimă a organismului. Între timp. orăşelul izolat unde crescuse Takver. se descurcă destul de bine singuri. Doar că acolo nu se solicită repartizări de necesitate. sortate din fluxul enorm. Putea face orice poftea. Nu se află nimic acolo. mascat de conştiinţa de sine. deşi fără nici un post la staţiunea de cercetări. — Ascultă. „Sfântul nu este niciodată ocupat". ar fi coordonarea muncii. spuse el. pentru cât timp e repartizată partenera ta? — Nelimitat. patru tehnicieni şi un experimentat mânuitor de năvod. Femeia îl aşteptă să ia o hotărâre. poţi să mergi acolo. o puternică semnificaţie etică. iar opţiunile erau nenumărate. Identitatea cuvintelor „muncă" şi „joc" în pravică aveau. Personalul este complet. Atâta doar că fiinţa socială nu alege niciodată singură. spuse ea. continuu de informaţii intrate şi ieşite. Cooperarea şi funcţia. întradevăr. cu privire la fiecare slujbă efectuată. dacă vrei.. Desigur. 117 . — E prea departe de Rolny.. fiecare post solicitat. nu ştiu ce să fac. Zâmbi puţin. până când ajungi de partea asta. Demonstrarea unui experiment. Putea locui oriunde fără să facă nimic. gest de confuzie şi înfrângere. Reţeaua de dosare om/computer de la Divlab era pusă la punct cu o admirabilă eficienţă. desigur. cantitatea de muncă efectuată de fiecare element şi aşa mai departe. Nau nevoie de un portar la laboratorul marin? De un statistician? Sau de cineva care să dea de mâncare la peşti? — Să verific. la capăt. Ai ceva pregătire tehnică? — Nu cine ştie ce. — În sfârşit. poate cu melancolie. Nu se poate! În iarna asta o să plouă. spuse Shevek. La asta e. departe. — Bine. înţelegător. peninsula care coboară în marea Taemaniană de Nord. — Tocmai au completat un detaşament de urgenţă – e vorba de partenera ta. nu? Iau primit pe toţi de care aveau nevoie. funcţionează.. Tocmai am revenit dintro acţiune de prevenirea foametei. Ce zici de asta? – Bine. spuse el. adăugă ea pe un ton oarecum diferit. observând în munţii din nordest Round Valley. — Există aproape şapte sute de repartizări urgente afişate în sală. scărpinânduse în creştet. Putea merge în Peninsula Rolny pentru a locui cu Takver. frate. Care ţiar place? — Vor pe undeva matematică? — Majoritatea se referă la agricultură şi munci calificate. nu? Nare cum să ţină aşa tot timpul. Vezi. nevoie de cineva care se pricepe la cifre. dar iertătoare. Shevek ridică ochii spre chipul grav. — O să vă întoarceţi împreună. uitânduse pe hartă.. la Harmony – o mie de kilometri. — Da. Odo prevăzuse pericolul unui moralism puternic provenind din utilizarea cuvântului „muncă" în sistemul ei analogic: celulele trebuie să lucreze împreună. cu excepţia laboratoarelor marine. El era acela care trebuia so facă. asta e Rolny. neîncrezătoare. e o chestie simplistă. Shevek îşi puse coatele pe masă. spusese ea.

A face asta însemna a se revolta. nu numai alcoolul pe care încercase săl vomeze. Statul nu recunoaşte altă monedă decât puterea. Totul. să facă treaba pentru care simţea o chemare individuală. Cum stătea aşa. în sudvest. Mai mult. în lumina strălucitoare a soarelui dimineţii. cu privirea fixă. se simţi împăcat. Mai târziu simţise. coord. Niciodată nu se simţise ruşinat. Nul vor lăsa să plece. Nu îşi plătise drumul. mult mai departe de acele amintiri incoerente de la sfârşitul petrecerii la Vea. Să vorbească în pravică. absolut totul deveni ordinar. care îi luă durerea de cap. de la bun început – că făcuse o greşeală venind pe Urras. izbi cu mâinile în 118 . Gândul ameninţa să sfărâme porţile şi săl inunde cu un dor năpraznic. Femeia dădu din cap. Dar niciodată nu le acceptase cu adevărat judecata. cum ar acţiona ca om liber? În nici un caz nu va face fizică pentru politicieni. Pentru prima dată îşi permitea să se gândească la întoarcere ca la o posibilitate autentică. Chiar şi prin vălul de lacrimi postalcoolice nu simţea nici un fel de vină. de dincolo de fereastră. o îngăduinţă faţă de sine. oarecum răuvoitor. muncă. Până la urmă izbuti să se târască până în baie şi să facă o baie lungă. o claritate hidoasă. Se aşeză la birou şi rămase acolo. privind cu ochi care nu vedeau peisajul verde. Şi chiar dacă ar fi ştiut. provocândule cu bună ştiinţă. lucrurile nu ar fi fost mult prea diferite. Dacă încetează să mai lucreze. respiră adânc şi înălţă capul. A fi fizician la AIo însemna a servi nu societatea. pe Urras. ca o sfidare a aşteptărilor societăţii. 9 Îl treziră clopotele din turnul capelei bătând Armonia Primară pentru serviciul religios matinal. nu omenirea. În tinereţe suferise de senzaţia că alţii îl consideră ciudat. mici scene vii. Nici el nuşi putea permite să plece. îi vor îngădui să plece acasă? La această întrebare. În prima seară petrecută în camera asta îi întrebase. Dar de îndată ce o înţelese. până când obrajii i se aprinseră iar urechile începură săi ţiuie. scăldat de soare. Vedea cu o nouă claritate. fără sens. ci Statul. vreme de o jumătate de ceas. neces: 513165 – nelimitat. SV. iar ceea ce trebuia gândit era ce trebuie să facă de acum înainte. Încercă să nu se gândească la ele şi nu se putea gândi la nimic altceva.— E jos.. Nu numai biata Vea îl trădase. ca durerea de cap. Fiecare notă îi părea o lovitură în ceafă. întro bună zi va ploua.. Habar navea că această paralizantă umilire nu era decât o urmare chimică a beţiei. retrăindo şi pe aceasta. să atingă pulberea din Anarres. — Am mai fost în Pulbere şi până acum. ci toată pâinea pe care o mâncase pe Urras. stând nemişcat acolo. ştii. Închizânduse el însuşi în închisoare. Când începu să gândească din nou. o foarte naivă noţiune pentru un anarhist. Înţelegea acum – în detaliu. actul de rebeliune era un lux. mânia şi dispreţul multora din semenii săi de pe Anarres. „Ce aveţi de gând să faceţi cu mine?" Acum îşi dădea seama ce făcuseră cu el. la biroul său – până la acea ridicolă şi abominabilă ultimă scenă cu Vea. Central de Şt. pe Pilun şi pe Sadik. prima lui mare greşeală şi aceea care avea săl marcheze pentru tot restul vieţii. LA Elbow. nu adevărul. Îl posedau. neclintit. Individul nu se poate tocmi cu Statul. rece. Îşi închipuise că se va tocmi cu ei. în Pulbere. De multe ori trecuse prin situaţii neplăcute şi se simţise un prost. Îşi rezemă coatele pe birou şi îşi sprijini capul în palme. apăsânduşi tâmplele – poziţia chinuită a durerii – şi îşi analiză viaţa în termenii durerii. zâmbind şi scrise în registrul Divlab: DE LA Abbenay. fosfaţi no. aşa cum spui. să renunţe şi să fugă. să le vadă pe Takver.. Acest lucru îi era limpede. NV Inst. fab. deosebit de ei. Toate ţineau de trecut. Era atât de ameţit şi de slăbit că multă vreme nu reuşi să se ridice în capul oaselor.1: repart. fragmente şi momente din noaptea trecută începură săi vină în minte. Chifoilisk îi spusese purul adevăr. la birou. repetând absolut toate dovezile pe care le eliminase şi le negase luni de zile – iar asta îi luă multă vreme. a risca eul de dragul societăţii. Aici. de la petrecerea din apartamentul Veei. Pe Anarres alesese. Ruşinea – sentimentul de mârşăvie şi de autoînstrăinare – era o revelaţie.. Statul este acela care bate moneda. provocator şi curios. dar întreg trupul părea să i se pară în continuare foarte ciudat. mârşav. punct cu punct.

O bătaie în uşă. că se vor aplica toate acele obositoare restricţii de demult. Dar nu şi aici? — Nu. înclinânduse. acum. Dar mă tem că afurisitul ăsta de război a pus capăt tuturor planurilor noastre. — Înţeleg. pentru dumneavoastră şi ceilalţi nonnaţionali de pe aici. după care mâncă puţin din cornul cu miere. Majoritatea anarresienilor provin din clasele de jos. suntem în război. — Frumos cât ţine. că mănâncă împreună cu el. spuse el şi se retrase cu aceeaşi îndemânare. atingând ziarele împăturite pe care Efor le pusese pe masă. Serveşte o ceaşcă de ciocolată. întradevăr. — Tu ai cheile. de trei ori. oficial. Dar nu ţineţi seama de asta. adăugă el şi sună din clopoţelul de pe tavă. Poate că sunt un anarhist natural. nu aveţi. spuse Shevek. iar uneori o oarecare întârziere în publicarea unei lucrări. în drum. domnule? Foarte bine. în faţa lui Pae. dar vă găsesc dormind. — Unde mă duc? întrebă el. nu? Unde dracu e prostul ăla bătrân pe care lam trimis după o ceaşcă? — Trebuie să coboare la bucătărie ca so aducă. — Sau primit şi ştiri mai recente decât asta pe telefax. Cred că atâta vreme cât durează starea de război. sunt un specialist absolut la aşa ceva. Poate chiar şi o vizită în străinătate. Shevek încă se simţea cam slăbit. desigur. — Venit la şase. chipul îi era calm şi părea îngândurat. — la loc. Ar fi o mare prostie să ne invadeze. — Efor mi le aduce. Mă întorceam de la capelă şi mam gândit să arunc o privire. În orice caz. Mă tem. ducând tava cu micul dejun şi ziarele de dimineaţă. constată el şi puse jos tava cu o admirabilă îndemânare. — O. — Da. Încă o ceaşcă. spuse el. cu glas tare. Asta să fie tot. Nu vreau să vă răpesc 119 .dunga biroului de două ori. dar foarte flămând. — Nui trebuie o jumătate de zi pentru asta. spuse Pae. care intra în acelaşi timp. răspunse bărbatul mai tânăr. lui Efor. când suspuşii consideră că trebuie să fie periculoasă pentru că nu o înţeleg!. aşa că atacă micul dejun cu multă energie. Pae luă un corn cu miere şi îl fărâmiţă pe o farfurie. Vă pot scoate de aici oricând doriţi. Shevek privi titlul de pe ziarul de deasupra: CIOCNIRI IOTHU ÎN APROPIEREA CAPITALEI BENBILI. domnule. Cred că până la urmă aş bea o gură de ciocolată. voie să părăsiţi campusul fără aprobarea Cancelarului. Am eliberat capitala. când vremea este din nou frumoasă. în primul rând. Nu e cine ştie ce. În sfârşit. sau ca noi săi invadăm pe ei. zâmbind candid. Deci. de obicei. doar o ştampilă de cauciuc guvernamentală. să vă arătăm şi mai mult din ţara noastră. Îmi place să trec peste reguli şi să înşel autorităţile. aruncândui lui Pae o privire cercetătoare de o fracţiune de secundă. — Înseamnă că sa terminat războiul? — Nu atâta vreme cât Thu încă mai deţine cele două provincii de la răsărit. de bună voie şi cu forţă. — Tot mai primeşti prostiile astea? întrebă el în cele din urmă pe un ton amuzant. Mă tem că şi dreptul la călătorie este puţin limitat. — Restricţii? — Caracterul secret al cercetării efectuate în cadrul Colegiului de Ştiinţe Nobile. care apăruse la uşă. răspunse Shevek. de fapt. fără a trece prin toată această bătaie de cap. nu mai aştept. Mă interesează clasele voastre de jos. măcar.. Îmi întregesc înţelegerea ţării tale. armata voastră şi armata din Thu vor lupta în Benbili. fără să se întoarcă. privind respectuos şi dând din cap. Ei bine. — Mam îmbătat aseară. Intră Efor. deci. Lui Pae i se părea mai greu ca de obicei să înceapă o conversaţie. — Nam intenţionat să dau buzna peste tine la micul dejun. Generalul Havevert va fi reinstalat. Am depăşit genul de barbarie care aducea războiul în inima civilizaţiilor superioare! Echilibrul puterii este menţinut prin astfel de acţiuni poliţieneşti. explică Shevek. Shevek nu se simţea în stare să mănânce dacă Pae nu se prefăcea. nu. am aşteptat cu nerăbdare prilejul să vă mai scoatem afară. – Da? — Eu lam rugat..

— Foarte bine. Dorea să acţioneze. — Se va bucura să audă asta. Să afirme. domnule. În acel moment nu avea nici un vizitator. Drepturile unui odonian şi ale unei fiinţe umane. Ei bine. Poţi săi opreşti să intre? — Uşor. dar se gândea la Saio Pae. Poţi să strângi totul. — Inginerii sunt ei însuşi dovada existenţei reversibilităţii cauzale. Înţelegea acum motivaţia lui Sabul: era posesiv şi secretos. cu mâinile încleştate pentru a nu arunca cu ceva după Pae. cu capul plecat. Următoarele trei zile le petrecu la birou.. după care continuă cu o familiaritate respectuoasă. aţi văzut ultimul număr din Buletinul Fundaţiei de Cercetări Spaţiale? Publică planurile lui Reumere pentru ansibil. se aşeză şi scoase câteva petece de hârtie acoperite cu un scris înghesuit. o vreme naş vrea nici un vizitator. această elegantă celulă de închisoare. Intuia întotdeauna unde să se apuce de lucru. şi de obicei stătea acolo atunci când avea vizitatori. nu era pierdută. incidental.. O psihopatie pe Anarres era comportare raţională pe Urras. dovedind astfel. Dar el încă nu ajunsese acolo. Mâncarea şi adrenalina risipiseră paralizia lui Shevek. gazdele sale binevoitoare îi îngăduiseră să lucreze. Apoi se ducea din nou la birou şi se aşeza acolo. îl duseseră de nenumărate ori către domeniul cel mai promiţător. iar în final adăugă cu o sobrietate formală: Mulţumesc. Se opri scurt. Şezuse acolo în prima seară în care intrase în această cameră. Le intinse pe masă cu degetele şi le cercetă. iritabil şi agitat. Shevek rămase din nou nemişcat. adăugă el. Mintea lui avea o calitate trivială. pe scaunul de marmură de lângă cămin. E drept. ori îi cerea lui Efor ceva de mâncare. pentru ce venise aici? Să facă fizică. şi îl întreţinuseră pe timpul lucrului. cu ochii aţintiţi asupra celor două bucăţi de hârtie. În seara celei dea treia zile şedea. Sau. — Ascultă. era foarte deştept când venea vorba despre fizică. Nu. drepturile oricărui cetăţean. spuse Efor. Spune că temporaliştii – adică dumneavoastră. Nu putea împărţi ceea ce nu avea. ridurile lui topinduse. cu abrevieri. sau folosea computerul. Nuşi făcuse treaba. desigur – nu vor face decât să conceapă ecuaţiile timpinerţie. dar oportunismul său. Apropo. din oricare societate: dreptul de a munci. Ca toţi aceia care umblau după putere. să o testeze. Începu se se plimbe prin cameră. domnule şi bună dimineaţa. de data aceasta mai puţin candid. Pae era acela care îi dăduse lui 120 . domnule. Efor. fiind un atribut deosebit de important la un om de ştiinţă. Efor intră cu o ceaşcă şi o farfurioară.ce a mai rămas din dimineaţă. de răutate. Spunele că lucrez. simţul său de a şti unde se află avantajul. iar inginerii – adică el – vor putea să construiască afurisita de maşinărie. Din când în când se ridica şi se plimba prin cameră. deşi era acum deformată. Totuşi. Era. nu avea nevoie de ceaşcă. Shevek se ridică brusc de pe scaun. el. pe o tavă. iar Shevek îl respecta pentru aceasta aşa cum se respecta şi pe el. Petrecuse aproape un an fără să facă nimic. Pae era uimitor de miop. din cel mai puţin accesibil şi cel mai inutil buzunar al pantalonilor săi strâmţi. de a fi întreţinut în timpul muncii şi de a împărţi produsul muncii cu toţi cei care îl doreau. un instrument primitiv. — Ce înseamnă ansibil? — Este ceea ce el numeşte un dispozitiv de comunicare instantanee. sau nota ceva. pe fragmente de hârtie. îi lipsea profunzimea. în câteva luni sau chiar săptămâni. iar când Pae închise uşa în urma lui. în afară de a se purta ca un prost. alb de mânie. studiind cele două hârtiuţe pe care notase anumite puncte esenţiale ale Teoriei Generale Temporale. Vezi doar că Reumere are efectul construit înainte ca eu să fi oferit cauza. imaginaţia. o clipă. abortivă. la modă. potenţialitatea sa fusese reală şi. Cineva special? — Da. Se întoarse la birou. aşa cum se prezenta în momentul acela. Mincinos profitor şi împuţit! spuse el în pravică. validitatea teoriei. Problema apărea pe al treilea tronson. Pae era un fizician foarte deştept. afectul. domnule. scriind foarte mărunt. pentru variaţie. Îi trecu prin minte că începe să semene cu Sabul. prin talentul său. Nu realizase nimic original. Nimeni care nu vreţi nu trece de mine. — En regulă. Era momentul să facă ceva. Oricine. la fel ca şi Shevek. de fapt. ori se întindea pe pat şi adormea. privind înţelegător. mai precis.

Shevek lucrarea tradusă din terrană, lucrările simpozionului asupra teoriilor relativităţii, ale cărui idei începuseră săl preocupe din ce în ce mai mult în ultima vreme. E posibil să fi venit pe Urras numai pentru al cunoaşte pe Saio Pae, duşmanul său? Că venise săl caute, ştiind că ar putea primi de la duşmanul său ceea ce nu putea primi de la fraţii şi prietenii săi, ceea ce nici un anarresian nui putea oferi: cunoştinţele străinilor, necunoscuţilor, noutăţile... Îl uită pe Pae şi se gândi la carte. Nuşi putea explica limpede ce anume găsise atât de stimulator la ea. La urma urmei, majoritatea principiilor de fizică pe care le conţinea erau depăşite; metodele erau greoaie iar atitudinea străină părea, uneori, destul de dezagreabilă. Terranii fuseseră imperialişti intelectuali, geloşi constructori de ziduri. Până şi Ainsetain, iniţiatorul teoriei, se simţise obligat să atragă atenţia că fizica sa nu presupune alt mod decât cel al fizicii şi nu trebuie considerată că implică modul metafizic, filozofic, sau etic. Ceea ce, desigur, era superficial adevărat. Cu toate acestea, Ainsetain folosise numărul, puntea de legătură dintre elementul raţional şi cel perceput, dintre psihic şi materie, „Indisputabilul număr" – cum îl numiseră străvechii fondatori ai Ştiinţei Nobile. A folosi matematica în acest sens însemna să foloseşti modul care a precedat şi a condus la celelalte moduri. Ainsetain ştiuse aceasta; cu o precauţie plină de afecţiune recunoscuse că el crede că fizica lui descrie, întradevăr, realitatea. Ciudăţenie şi familiaritate; în fiecare moment al gândirii terranului Shevek descoperea această combinaţie şi se simţea intrigat, dar şi înţelegător, pentru că şi Ainsetain fusese în căutarea unei teorii unificatoare a timpului. După explicarea forţei gravitaţionale ca o funcţie a geometriei spaţiuluitimp, căutase să extindă sinteza pentru a include forţele electromagnetice. Nu reuşise. Chiar în timpul vieţii şi la multe decade după moartea lui, fizicienii propriei sale lumi au întors spatele efortului şi nereuşitei sale, urmărind magnificele incoerenţe ale teoriei cuantice cu aplicaţiile sale tehnologice superioare, concentrânduse în final atât de exclusiv pe modul tehnologic încât au ajuns la un punct mort, un eşec dea dreptul catastrofal al imaginaţiei. Totuşi, intuiţia lor originală fusese sănătoasă: în punctul în care se aflau, progresul rezida în nedeterminarea pe care Ainsetain refuzase să o accepte. În ultimă instanţă, până şi refuzul său fusese la fel de corect Atâta doar că îi lipsiseră instrumentele cu care săl demonstreze – variabilele lui Saeba şi teoriile vitezei infinite şi cauzei complexe. Câmpul său unificat există, în fizica cetiană, dar există numai în termenii pe care el nu ar fi fost dornic săi accepte, deoarece viteza luminii ca factor limitator fusese esenţială pentru această mare teorie. Ambele Teorii ale Relativităţii sunt la fel de frumoase, la fel de valide şi de utile, după atâtea secole, ambele depinzând, totuşi, de o ipoteză care nu a putut fi demonstrată ca adevărată şi în anumite circumstanţe fusese dovedită a fi chiar falsă. Dar nu cumva o teorie în care toate elementele sunt demonstrabil adevărate este doar o simplă tautologie? În domeniul nedemonstrabilului, sau chiar al dezaprobabilului există singura şansă de a penetra cercul şi de a înainta. În acest caz, mai are vreo importanţă cu adevărat caracterul nedemonstrabil al ipotezei coexistenţei reale – problema de care Shevek se izbise disperat cu capul în aceste ultime trei zile şi chiar în aceşti ultimi zece ani? Bâjbâise şi încercase să pună mâna pe certitudine, ca şi cum ar fi ceva care poate fi posedat. Ceruse o asigurare, o garanţie care nu se dă, iar chiar dacă se acordă, se transformă în închisoare. Prin simpla asumare a validităţii coexistenţei reale era lăsat liber să utilizeze frumoasele geometrii ale relativităţii, iar apoi va fi posibil să meargă mai departe. Pasul următor era deosebit de clar. Coexistenţa succesiunii ar putea fi mânuită printro serie de transformări Saebanice; abordată astfel, caracterul succesiv şi prezenţa nu mai oferă nici un fel de antiteză. Unitatea fundamentală a punctelor de vedere ale secvenţei şi simultaneităţii se clarifică; conceptul de interval serveşte pentru a conecta aspectul static cu cel dinamic al universului. Cum a fost posibil să privească realitatea timp de zece ani de zile fără so vadă? Nu va avea nici un fel de dificultate în a merge mai departe. Întradevăr, chiar mersese mai departe. Era deja acolo. Vedea tot ce avea să se întâmple în această aparent întâmplătoare întrezărire a metodei, conferită de înţelegerea unei nereuşite în trecutul îndepărtat. Zidul se prăbuşise. Viziunea era atât limpede cât şi completă. Ceea ce vedea era simplu, mai simplu decât orice. Era simplitatea în sine, conţinând toată complexitatea, toate promisiunile. Era o revelaţie. Era drumul clar, drumul spre casă, lumina. Spiritul din el era ca un copil ieşind în fugă la lumina soarelui. Nu există sfârşit, nu există
121

sfârşit... Totuşi, în această totală uşurare şi fericire se simţea cuprins de teamă; mâinile îi tremurau, iar ochii i se umpluseră de lacrimi, de parcă ar fi privit spre soare. La urma urmei, carnea nu e transparentă. Şi e ciudat, deosebit de ciudat să ştii că visul de o viaţă ţi sa împlinit. Cu toate acestea, continua să privească şi să meargă mai departe, cu aceeaşi bucurie copilărească, până când dintro dată nu sa mai putut şi a trebuit să se întoarcă şi,privind în jur printre lacrimi, a văzut camera întunecată şi ferestrele înalte pline de stele. Clipa trecuse. O văzuse trecând. Nu încercase să se ţină de ea. Ştia că el e o parte a clipei şi nu invers. El e deţinutul clipei. După o vreme se ridică împleticinduse şi aprinse lampa. Se învârti puţin prin cameră, atingând lucrurile – legătura unei cărţi, abajurul unei lămpi – bucuros că se află din nou printre aceste obiecte familiare, înapoi, în propria sa lume, deoarece în această clipă deosebirea dintre planeta asta şi cea de colo, dintre Urras şi Anarres nu i se părea mai semnificativă decât deosebirea dintre două grăunţe de nisip de pe ţărmul mării. Nu mai existau nici abise, nici ziduri. Exilul nu mai exista. Văzuse fundaţiile universului, iar acestea erau solide. Intră în dormitor, mergând încet şi cam nesigur şi se prăbuşi pe pat fără să se dezbrace. Rămase întins, cu braţele sub cap, din când în când prevăzând şi planificând un detaliu sau altul al muncii care mai trebuiau făcute, absorbit de o solemnă şi încântătoare mulţumire care, treptat, se preschimbă întro senină reverie şi apoi în somn. A dormit zece ore. Sa trezit gândinduse la ecuaţiile care ar exprima conceptul de interval. A mers la birou şi sa aşezat pentru a le calcula. În dupăamiaza aceea avea o oră şi a trebuit să se ducă. A luat cina la cantina universitarilor, discutând cu colegii de acolo despre vreme, despre război şi orice alt subiect abordat de ei. Dacă ei observaseră vreo schimbare la el, nuşi dădea seama, pentru că, în realitate, nu era conştient de existenţa lor. A revenit în camera sa şi a continuat să lucreze. Urrasienii numărau douăzeci de ore întro zi. Timp de opt zile Shevek a petrecut între douăsprezece şi şaisprezece ore pe zi la masa de lucru, ori învârtinduse prin cameră, ochii săi luminoşi îndreptaţi adesea către ferestre, dincolo de care strălucea soarele cald al primăverii, sau stelele şi – roşiatică, în scădere – Luna.

Intrând cu micul dejun, Efor îl găsi în pat, pe jumătate îmbrăcat, cu ochii închişi, vorbind întro limbă străină. Îl trezi. Shevek se sculă cu o tresărire convulsivă, se ridică şi se duse, clătinânduse, în cealaltă cameră, la biroul care era complet gol; se uită la computer, a cărui memorie fusese ştearsă şi rămase acolo ca un om care a fost lovit în cap şi încă nuşi dă seama. Efor reuşi săl facă să se întindă din nou, spunând; — Febră, domnule. Chem doctorul? — Nu! — Sigur, domnule? — Nu lăsa pe nimeni să intre aici. Spunele că sunt bolnav, Efor. — Atunci vor aduce precis doctorul. Pot spune că încă mai lucraţi, domnule. Le place asta. — Încuie uşa când ieşi, spuse Shevek. Corpul său netransparent îl părăsise. Era slăbit de epuizare şi din această cauză agitat şi panicard. Se temea de Pae şi de Oiie şi de o percheziţie a poliţiei. Tot ce auzise, citise ori înţelesese pe jumătate despre poliţia urrasiană, poliţia secretă, îi reveni viu şi terifiant în memorie, ca arunci când un om admite boala şi îşi aminteşte fiecare cuvânt pe care la citit despre cancer. Înălţă privirea către Efor cu o durere febrilă. — Puteţi avea încredere în mine, spuse omul în stilul său supus, crispat, repezit. Efor îi aduse lui Shevek un pahar cu apă şi ieşi din cameră iar încuietoarea uşii exterioare se auzi ţăcănind în urma lui. În următoarele două zile îl îngriji pe Shevek cu un tact care avea puţin dea face cu pregătirea lui ca servitor. — Ar fi trebuit să fii doctor, Efor, îi spuse Shevek, atunci când slăbiciunea lui devenise o simplă moleşeală trupească, de loc neplăcută.
122

— Aşa zice şi bătrâna mea, domnule. Nu lasă pe nimeni să o îngrijească, în afară de mine, când nu e în apele ei. Zice ea, „Tu ai mână bună." Cred că aşa e. — Ai lucrat vreodată cu bolnavii? — Nu, domnule. Nu vreau să mă încurc eu cu spitalele. Nenorocită zi va fi aceea când voi ajunge să mor întruna din împuţiciunile alea. — Spitalele? Ce e rău cu ele? — Nimic, domnule. Nu cele unde aţi fi fost dus dacă var fi fost mai rău, răspunse Efor, cu blândeţe. — Atunci, la care te referi? — La ale noastre. Împuţite. Ca dosul unui gunoier, spuse Efor, fără violenţă, descriptiv. Vechi. Copilul mia murit întrunul. Sunt găuri în pardoseală, găuri mari, de se văd grinzile, i nţelegeţi? Zic eu, „Cum se face?" Vedeţi, şobolanii ies din găuri, drept în paruri. Zic ei, „Casă veche, e spital de şase sute de ani." Stabilimentul Armoniei Divine pentru săraci, aşai zice. O mizerie, asta e. — Copilul tău a murit în spital? — Da, domnule, fiica mea, Laia. — De cea murit? — O valvă la inimă. Aşa zic ei. Na crescut prea mult. La doi ani a murit. — Mai ai şi alţi copii? — Nu în viaţă. Sau născut trei. Greu pentru a bătrână. Dar acum, zice: „Bine, nu trebuie săţi pară rău de ei, la urma urmei!" Mai doriţi ceva, domnule? — Da. Vorbeşte mai departe, răspunse, nerăbdător Shevek, pe care trecerea bruscă la sintaxa clasei de sus îl surprinse neplăcut. Deoarece vorbise spontan, sau poate pentru că nu se simţea bine şi încă mai trebuia să i se facă pe plac, de data aceasta Efor nu se formaliză. — Cândva mă gândeam să mă fac medic în armată. Dar mai întâi au pus ei mâna pe mine. Instrucţie. Zic ei, „Ordonanţă, tu să fii ordonanţă." Aşa şi fac. Pregătire bună, de ordonanţă. Ies din armată drept în serviciul domnilor. — Ai fi putut fi pregătit ca medic, în armată? Conversaţia continua. Lui Shevek îi venea greu să urmărească, atât limba cât şi conţinutul. I se relatau lucruri despre care nu avea nici cea mai mică idee. Niciodată nu văzuse un şobolan, ori o cazarmă militară, sau un ospiciu de nebuni, un azil pentru săraci, o casă de amanet, o execuţie, sau un hoţ, sau o casă cu chirie, ori un încasator, ori un om care să vrea să muncească şi să nu găsească de lucru, ori un copil mort întrun şanţ. Toate acestea apăreau în amintirile lui Efor ca locuri comune, ori ca orori obişnuite. Shevek trebuia săşi folosească imaginaţia şi să invoce orice fărâmă de cunoştinţe pe care le avea despre Urras pentru a le înţelege. Cu toate acestea, i se păreau familiare, aşa cum nu i se mai păruse nimic din cele văzute pe aici şi, întradevăr, înţelegea. Acesta e Urrasul despre care învăţase la şcoală, pe Anarres. Aceasta e lumea din care fugiseră strămoşii săi, preferând foamea şi deşertul şi exilul nesfârşit. Aceasta e lumea care formase opiniile lui Odo şi care o întemniţase de opt ori pentru că le rostise cu glas tare. Aceasta e suferinţa umană în care sunt înrădăcinate idealurile societăţii sale, terenul din care au izvorât. Nu e „adevăratul Urras." Demnitatea şi frumuseţea camerei în care se aflau el şi Efor erau la fel de reale ca şi sărăcia de unde provenea Efor. Pentru el, treaba unui om care gândeşte nu este să nege o realitate pe seama alteia, ci să includă şi să conecteze. Nu era o treabă uşoară. — Arătaţi din nou obosit, domnule, spuse Efor. Mai bine vaţi odihni. — Nu, nu sunt obosit. Efor îl observă un moment. Când funcţiona ca servitor, chipul său brăzdat, proaspăt ras era destul de inexpresiv; în ultima oră Shevek îl văzuse trecând prin extraordinare schimbări de asprime, umor, cinism şi durere. În acel moment însă, expresia sa era prietenoasă, deşi detaşată. — Diferit de toate astea, acolo, de unde veniţi, spuse Efor. — Foarte diferit. — Nimeni nu rămâne vreodată fără de lucru, acolo, adăugă el, cu o uşoară notă de ironie, întrebător.
123

nu la guvern. apoi îl privi pe Shevek – o privire lungă. dedesubt. iar Atro nul auzi. Nu înţelege curajul – dragostea pentru drapel. Efor intră să ia tava. atunci când ţara e ameninţată. — Nu mă îndoiesc. Închise uşa în urma sa cu silenţiozitatea unui bun servitor. odată ce a învăţat să execute ordinele. — De acord? Doar nuţi închipui că o să ne culcăm pe o parte şi săi lăsăm pe nenorociţii de thuvieni să ne calce în picioare! Este în joc statutul nostru de putere mondială! — Dar mă refer la popor. Pe timp de pace. În seara următoare îşi făcu apariţia Atro. nu e soldat mai bun pe pământ decât recrutul iotic. — A! — Dar şi nouă nea fost foame. Oricum. simbolul politeţii. Câţiva demagogi din Nio şi oraşele industriale fac mare zgomot între războaie. apoi continuă cu o grimasă. „o operaţiune pe scară largă. pentru că doar la câteva minute după ce Efor îl primi pe bătrân.— Nu. — Ce e cu ei? Sunt obişnuiţi cu recrutările în masă. acolo nu e nici unul dintre ei. poate da în pacifism sentimental. După plecarea lui Atro. domnule.. Pentru asta şi există. vei găsi sufletul poporului tare ca oţelul. continuă Atro. ce aţi spus dumneavoastră. la oamenii care trebuie să lupte. Efor dădu din cap. spuse Shevek cu blândeţe. — Nu. Efor. încet. după el. „Scuzămă. Pae trebuie să fi fost de veghe. pentru că nu avea lapte şi nu mai era nimic altceva. spuse Efor. spuse Pae.. odată. formulările lor erau exact aceleaşi cu cele din buletinele informative emise de guvern. şi puse pe tavă un bileţel pe care scrisese: "Se află vreun microfon în această cameră?" Servitorul se aplecă şi îl citi. Pae nu se aşeză. asta poate fi adevărat. după un minut de tăcere. domnule Shevek. spunând. „Sânge şi oţel. dar mânia. Soldatul de rând a fost dintotdeauna cea mai mare resursă a noastră ca naţiune. Fusese uimit de lipsa de judecată morală din ziarele de scandal cu privire la acest subiect. ochii săi se opriră o clipă la coşul de deasupra căminului. cum spune poetul de demult. Ştii. îndepărtânduşi buzele de pe dinţi. Şi îngăduiemi săţi spun. strălucirea vieţii". ci plecă foarte repede. lăsă tava şi îl urmă pe Shevek în dormitor. Proprietarii. Problema cu odonianismul. întrerupând un discurs despre strategie.. — Aţi lucrat mult prea mult în aceste ultime două săptămâni. „Dormitor?" întrebă Shevek în aceeaşi manieră. Efor". nu include partea virilă a vieţii. La. dar hotărârea de a lupta se află acolo. După aceea. a fost o foamete. ştii tu. Cel puţin noi nu avem steaguri. — Nimeni nu e flămând? — Nimeni nu rămâne flămând când altul mănâncă. În felul acesta am ajuns liderul de azi. este feminin. dragul meu. de aproape. Am flămânzit. 124 . Am cunoscut o femeie care şia ucis copilul. cu una din curioasele lui reveniri la dicţiunea manierată. Nu e totul numai. dar e grozav să vezi cum strâng rândul oamenii atunci când drapelul ţării e în pericol. Pur şi simplu. sau poate o reţinere greu de acceptat de a nu răni sentimentele bătrânului. este că. de multe ori. — Dintre ei? — Ştiţi. — În parte. Se apropie de el. Nu trebuie să vă obosiţi atât. Să lupte pentru ţara lor. acum opt ani. dragul meu.. Atro continuă să vorbească despre războiul din Benbili care devenea. nu mai avea ce săi dea. îl făcură să vorbească în surdină. numai lapte şi miere pe Anarres." — Dar oamenii din ţara asta sunt de acord cu războiul? întrebă Shevek. acesta intră cu paşi mari şi întrebă cu o încântătoare simpatie despre indispoziţia lui Shevek. Ştiu că nuţi vine să crezi aşa ceva. Renunţaseră la articolele acelea bombastice. — Căţărânduvă pe o movilă de copii morţi? întrebă Shevek. Shevek îl opri. domnule.

— Dar am hainele pe mine! Dăi drumul! — Doar no să plecaţi fără nimic. unde oamenii sunt liberi. când lucram pentru unul din Nio. Cum o să vă ascundeţi? Un bărbat ca dumneavoastră? Care arată aşa cum arătaţi? E o capcană aici. de el aveţi nevoie. domnule Shevek. ridicând din umeri. Efor. Dar nu ştiu. Eu vă chem un taxi. începu el şi se opri.. Încă nu. Uite ce e. Putem da drumul la apa de acolo. dumneavoastră coborâţi pe scări. Are bun simţ. Eu zic.. Am dat odată de ele. Trebuie să mai respirăm puţin. nu ştiţi cum este. Ei vin tot timpul la mine. să dea din cap. — Nu. spuse el. am toată noaptea să aflu unde trebuie să merg. — Nu ştiu. pe care asta îl făcea mai îngrijorat şi mai neliniştit decât orice. ajung să ţin la dumneavoastră. — De la cine? Cum pot ajunge la ei? Urmă o nouă pauză. Poţi fugi dar nu te poţi ascunde. Bani aveţi? — A. răspunse Efor. După ce leai văzut o dată. protestă Efor. — Ştii de unde a venit asta? Era biletul pe care îl găsise în haină. Nu ştiu ce să vă spun. vă împuşcă.. Să vă dau nume. Faţa lui Efor era congestionată şi dură. Ar trebui să iau aşa ceva. crede că stau în casă pentru că sunt bolnav. Se mutară în magnificul templu de aur şi ivoriu al closetului. Noi aproape că neam săturat. da. dar peste tot sunt capcane. Vă admir. — Dacă plec acum. spuse el şi se întoarse pentru a face să crească debitul de apă de la robinete. Pae tocmai a trecut pe aici. Shevek era dezamăgit. Om bun şi nare treabă cu necazurile noastre." După o pauză – citea încet. Acum e bine. Băcănia. ma văzut. Nu cred. „Nu. domnule Shevek. Pe Aleea Glumelor. poate. Lăsaţil în pace. Despre ce să întreb. dar uite. Shevek mai scoase o hârtie din buzunar şi io arătă lui Efor. ca om care se supune. — Periculoasă treabă. Mă pot opri dacă mă văd că mă urc în tren.. ştergând praful..— Lam descoperit în prima zi. mişcând buzele strânse – Efor răspunse: — Nu ştiu de unde a venit asta. Încă o pauză. Poate că era deprinderea vieţii sale ca servitor. — En regulă. sigur. ceva mai lungă. Întrebaţil pe oricare ioti şi vă spune unde să mergeţi. Îl cunosc pe Kae Oimon de la poartă. după care continuă brusc. Vreau săi cunosc pe aceşti oameni.. în cele din urmă şi să spună. pe un ton foarte jos. „Alăturăte nouă. apoi cercetă pereţii. întrun fel. că avem nevoie de dumneavoastră.. Să plece cineva liber din afurisita asta de închisoare în care trăim!" — Nu mă pot întoarce. — Pae spune că îmi este interzis să ies din campus. Îi trecuse prin minte că Efor însuşi se află întro poziţie excelentă de a strecura ceva în buzunarul „stăpânului" său. Chiar şi un nume. spuse Efor. Efor nu răspunse. Dumnezeu ştie că au nevoie de dumneavoastră. domnule. unde să mă duc. Efor deschise robinetele. — Taxi. — Vă fac bagajul. şoptind: — Tuio Maedda. 125 . Cât e ceasul? — Şapte şi jumătate. fraţii tăi. — Aici nu? — Niciodată nam dat de el. din Oraşul Vechi. Doar dacă îmi poţi spune. spuse el cu un zâmbet larg care îi adâncea ridurile de pe faţă în cute aspre. Cheamă taxiul. domnule. — Ştiu de la cine a venit. eu cum mă simt? Lucrez pentru dumneavoastră opt luni. Să se întoarcă de unde a venit.. Iar o cameră ascunsă aş vedeao.. — Nu vreau să te amestec pe tine. Dar vă prinde. nuţi mai scapă. — Bagaj? Pentru ce? — Veţi avea nevoie de haine. aşa cum fac în poveştile cu spioni.

unele încă deschise. se opri încurcat. Vitrinele magazinelor. cineva se opri lângă el şi îl privi drept în faţă. discutând cu glas tare. din loc în loc. iar cursa cu taxiul până la Nio îl costă încă zece unităţi. Efor se scărpină m cap. spun că nu vaţi trezit încă.Shevek era deja în mişcare. Raze galbene ieşeau. cu haina trasă peste cap. în senzaţia de a fi mânat. sumbru. Pavajul. repetă întrebarea. şi era destul de întuneric. Aleea Glumelor nu se afla pe hartă. uluit. Dormiţi. zăcea în canal. Ocoli grupul de oameni de la uşă. dar femeia îl privi cu indiferenţă. ori de vreo deformare a coloanei. Se întoarse pentru al găsi pe Shevek aşteptând în afara uşii holului. hărţuit. care se continua în ploaia tulbure. alunecos din cauza ploii. — Mulţumesc. Coborî la principala staţie de metro şi cu ajutorul hărţii îşi croi drum cu metroul în Oraşul Vechi. Omul răspunse. lumina izvora printro uşă deschisă. îndoită de oboseală. În lumina globului galben care marca intrarea la metrou. îi văzu limpede chipul: alb şi ridat. Shevek se uită cu groază către el şi către ceilalţi care treceau pe lângă el fără să se uite măcar. Urca scările cu multă grijă. cu gâtul strâmb. Shevek îl cuprinse de umeri. — Nu ştiu că aţi plecat. Când văzu un bărbat înaintea lui. ori de artrită. îl îmbrăţişă. înspăimântat. — Miaţi putea spune unde se află Aleea Glumelor? o întrebă el. Cum stătea acolo. îmbrăcat. un individ scund. instinctul spunândui că un străin singur nu se apropie de un astfel de grup. Dimineaţa. cu excepţia uneia care fusese distrusă de foc şi rămăsese neagră şi goală. bâlbâinduse. dinspre ferestrele închise cu obloane. îi strânse mâna. Erau multe magazine de băuturi şi centre de amanet. O bătrână urca scările în urma lui. — De unde ai tot păru ăla? Hă. toate acoperite cu grilaje grele sau obloane de lemn. Costisitoarea zi petrecută cu Vea îi consumase aproape toţi banii gheaţă. — Vei fi acuzat pentru asta. zăcea în ploaie adormit. paralizat. vă opresc sigur acolo. Shevek era deja plecat. cu ochii înroşiţi şi o gură fără dinţi. dar lămpile nu erau aprinse. Nu avea altceva de făcut decât săşi continue drumul. cum e la poarta principală. în jurul căreia pierdeau vremea câţiva bărbaţi. hă. Mai era un bărbat care zăcea. atât cât le putea distinge. păru ăla! De unde ai tot păru ăla? bălmăji el. ori erau sparte. hă. dar se duse la telefonul din hol pentru a chema un taxi. spuse Efor. mort. mergând singur. O mulţime de oameni se aflau pe stradă. de vreo cincizeci. un cartier al oraşului pe care nul vizitase niciodată. „Nu ştiu!" şi întoarse capul. Spuneţii să iasă pe Grove Road. de firme şi reclame luminoase. 126 . Efor! — Mult noroc!. intrând sau ieşind din magazinele de băuturi. Emoţia deciziei sale neaşteptate şi a fugii de la Ieu Eun se schimbaseră în înţelegere. îndreptând către el o mână tremurândă. Cădea o ploaie măruntă. Asta nu semăna cu Nio Esseio. cu privirea inexpresivă. Shevek porni pe stradă la întâmplare. O vreme îi ţin departe. prin ceaţă. Nu ieşiţi pe poartă. aşa cum îşi închipuise. spuse omul. Ajunse la o intersecţie mai bine iluminată. era plin de hârtii şi gunoaie. grăbind pasul până când ajunse sus şi se îndepărtă fără o vorbă. în josul străzii. Cercei mari de sticlă îi atârnau pe obraji. arătând mohorât şi trist. Stătea pe loc şi râdea prosteşte de omul acela mare. în cinci minute. Când ajunse la suprafaţă din spaţioasa gară de marmoră. Stâlpii existau. iluminatul public era inexistent. aşa că Shevek coborî din tren la staţia principală pentru Oraşul Vechi. împingânduse pe lângă el. — Coborâţi. iar Shevek se întoarse pentru a o întreba pe unde so apuce. deschisă în râs. nu avea nici măcar treizeci de ani. cu cioburi de sticlă încă înfipte în ramele ferestrelor sparte. nemulţumit Kae va fi la uşa din dos. erau mici. ori poate şaizeci de ani. neras. bolnav. în ambele sensuri. ostilă a epuizării. Dar nu era bătrână. întrun prost gust confuz. Mai departe. Efor? Amândoi vorbeau în şoaptă. nu e nici un punct de control acolo.

intelectuală. scoţând la iveală mirosuri de putreziciune. fără aşi lua ochii de la Shevek. ştii tu. Aşteaptă. — Cine tea trimis la mine? — Primul om pe care lam întrebat. Trebuie să ajung acolo imediat. nu? întrebă Tuio. După o bună bucată de timp. Maedda. Delicatese. murmură omul mecanic. O fată le deschisese. Spune că el este. Shevek înţelese. glumesc." Înăuntru. mărgele. zâmbind ciudat. eşarfe. Spuse: Poţi să pleci! Apoi. Era sub o firmă pe care scria: „Bunuri amanetate si folosite de cea mai bună calitate. Îl salută pe proprietar pe nume. E departe de aici? — De unde eşti. — De unde eşti? — Trebuie neapărat să ajung în strada asta. printre blocuri înalte de locuit. poţi sămi spui cum să ajung la Aleea Glumelor? — Desigur. Cotiră pe o alee neluminată. Te duc acolo. nai una mică şi albastră pentru ceva de băut întro noapte rece? Bineînţeles că ai una mică şi albastră. încheie: Bine. domnule. un bărbat negricios. cu gura încă deschisă în rânjetul acela fără sens şi cu mâna întinsă. încercând să se adune. trecu cu forţa pe lângă omul care murmura şi încerca săl prindă de haină. fără reclame. dar fără să înţeleagă. Omul se apropie şi mai mult. lămpi stricate.. — Căutaţi ceva? Shevek repetă întrebarea încă o dată. sau vrei să mă ajuţi? — Ba pe dracu! exclamă omul. o albastră. se opri Shevek. răspunse Shevek. Lam întrebat unde maş putea duce şi 127 . — Tu eşti acela. — Caut ajutor. încet. — Tu eşti acela? întrebă ea cu o voce slabă şi nerăbdătoare. îi îngrămădi în mâna cerşetorului iar apoi.. — Tu eşti acela? Omul de ştiinţă? Ce dracu faci aici? — Fug de poliţie! Ai de gând să le spui că sunt aici. cel de pe Anarres. chiar în noaptea asta. — De ce vrei să ajungi acolo? — Caut o persoană care locuieşte acolo. de piatră şi metal ud. domn'e? — Sunt de pe Anarres. poftiţi. Patronul. puse lacătul la uşă şi porni cu un pas energic.. stinse luminile. Proprietarul de la muntele de pietate conferi cu cineva din interior. începu el. văzând mâna deschisă. îl cercetă cu atenţie. ia fel de înalt ca Shevek. Nu ştiu cine eşti. cam de patruzeci de ani cu o figură încordată. Hei.— Poţi. pătrunzând tot mai adânc în labirintul de străzi şi alei întortocheate. luândo spre cea mai apropiată uşă deschisă. spuse ea ridicând privirea către chipul lui Shevek în lumina slabă de la un culoar din spate. ezitând. privindul cu ochi alarmaţi. în inima Oraşului Vechi. Chiar el? Tuio Maedda era un bărbat brunet. rămăşiţe şi fragmente. — Tuio sa întors. enervat. dar adus de spate şi foarte slab. Shevek se trase înapoi. fiecare vechitură marcată cu preţul său. Închid. Ghidul lui Shevek se opri şi bătu în vitrina oblonită a unuia dintre ele: V. la parterul cărora erau mai ales magazine. Tuio.. farfurii ciudate. Burniţa cădea uşor în întunericul luminat inegal. printre cuiere cu haine uzate. bidoane. găsi ultimii bani pe care îi mai avea. nu e nici o glumă că sunt lefter. glumele. fără să ameninţe ori să cerşească. Shevek. ieşi împreună cu Shevek. pantofi. de pe Lună. Ba pe dracu! Uite ce e. luminoşi. apoi îi făcu semn lui Shevek şi intrară amândoi. — Haide. deşi în aparenţă se răzgândise complet. instrumente sparte. Aleea Glumelor. trase obloanele de metal şi le încuie. apoi altceva. — A intrat în prăvălia mea întrebând cum să ajungă aici. La dracu! Omul îşi făcu de lucru în spatele magazinului. îngheţat de spaimă.. Vru să spună ceva. spunândui: — Să mergem! Merseră cale de douăzeci sau treizeci de blocuri. acceptă o glumă. uşa se deschise. linguri. Ce faci aici? mai întrebă el. Închise un registru în care scria şi se ridică repede în picioare la intrarea lor. cu aceeaşi răsuflare. Scotoci prin buzunar.

răspunse Maedda. La urma urmelor. Maedda rămase tăcut vreme de un minut. Sindicalişti. din închisoare. domnule doctor Shevek. Una periculoasă. spuse. spun. spuse Maedda cu o violenţă neaşteptată. zâmbind. iar în cele din urmă spuse pe un ton mult mai moale: Ştii ce a însemnat societatea dumitale. — Iată ce ma adus aici. să ştii că nu mai pot spune din nou că nu este decât un miraj. Doar că de data asta nu mai au nici o Luna cu care să ne cumpere. că este o astfel de societate fără guvern. mizerabil şi la Maeda. doar visul unui idealist! Dr. Dar nici guvernul meu nu mă place mai mult. — Aşa este. continuă al privind înapoi. — Am evadat. — Mergi şi adul pe Remeivi. Shevek este dovada.. la biroul mic. Near prinde bine acum cineva ca Odo. De la Universitate. aici. de parcă examenul se terminase. Nu ştiu unde să merg. fraţilor tăi. nici pentru noi. acolo. — O dovadă nedemonstrabilă. — „Alăturăte nouă. atunci când vor săşi ureze unii altora noroc. Oraşul acesta este gata pentru aproape orice. adăugă el. Nuţi face probleme. Shevek. ai sosit întrun moment destul de fierbinte. Facem dreptate aici. Am venit aici deoarece se discută despre clasele de jos. — Sunteţi odonieni? — Parţial. pe scaun. Era atât de obosit încât tremura. — Atunci îl aveţi pe Odo. iar Maedda dădu din cap. schimbase direcţia privirii şi se lăsase pe spate. Oameni care sar putea să se ajute între ei.. dar suntem împotriva centralizării. preocupată. dar nu îşi desfăcu haina. De ce nu ţi sa permis niciodată să apari la o întrunire deschisă publicului. Nar fi rău sămi spuneţi ce se întâmplă. Nu ai ales locul cel mai sigur. Shevek se aşeză pe un scaun de lemn. va afla şi poliţia. — De ce? — Dacă oamenii află că este aici. despre clasele muncitoare şi mam gândit că seamănă cu poporul meu. ci pentru că eşti tu însuţi o idee. — Ce fel de ajutor cauţi? Shevek făcu un efort să îşi adune minţile. a taxelor de război. îi spuse Maedda fetei. fără exploatare economică. spuse el. începu Maedda.mia spus să vin la tine. la Ieu Eun. — Am ceva care le trebuie. Dr. spuse fata zâmbind. sau nicăieri. Împotriva recrutărilor. mă întreb dacă înţelegi de ce teau ţinut atât de bine ascuns. în aceşti o sută şi cincizeci de ani? Ştii că oamenii de aici. Aşa că am venit aici. Privi în jurul său." Nu ştiu. Nu pot lua banii şi lucrurile pe care mi le dau. Vreau să scap. Chiar şi 128 . Astă seară e astă seară. Sar putea. Vom hotărî ce e de făcut. Nu am înţeles că aici o idee este proprietatea Statului. Poate că pe aici nu sunt decât închisori. Ideea de anarhism în carne şi oase. Ia loc. a majorării preţurilor alimentelor. fără poliţie. Plimbândute printre noi. pentru noi. — Mai ştie şi altcineva că eşti aici? — Ei habar nau că am plecat. Colaborăm cu Thuvianiştii. — Războiul? întrebă Shevek. Vor afla mâine. spuse el. Ştii. Am venit aici de pe Anarres deoarece miam închipuit că aici pot finaliza lucrarea şi o voi putea publica. nici pentru tine. Voi nu aveţi nevoie de ştiinţa mea şi poate că nu vă place nici guvernul vostru. Nu numai pentru că vor ideea asta a ta. — Demonstraţia va fi absolut nonviolentă. libertarieni. Dar nu mă pot întoarce acasă. de o grevă generală şi de demonstraţii masive. — Să vină şi să încerce săl aresteze. O idee. încordat. cu un zâmbet sec. Avem nevoie de o grevă. cu Uniunea Muncitorilor Socialişti. Odo nu a fost decât o idee. Ca Greva de Nouă Luni condusă de Odo. care tot timpul îl privise pe Shevek cu atenţie. „Să te renaşti pe Anarres!"? Să ştii că există. către Shevek. cu vocea ei liniştită. De ce se vor năpusti după tine ca un câine după un iepure în clipa în care vor afla că ai plecat. O teorie ştiinţifică. fata care reintrase în timp ce Maedda vorbea. — O demonstraţie a fost anunţată de azi în trei zile. iar acum. spuse Shevek scoţând biletul pe carel găsise în buzunarul de la haină şi dânduil lui Maedda.

dând din braţe. — Noi nu umblăm după putere. — Dacă vă pot fi de ajutor. Desigur. în sus şi în jos prin cameră. daţimi nişte hârtie. către fată şi către patronul care stătea lângă uşă. Dacă mă lovesc. spuse Maedda. numai acţiunile juste aduc justiţia! Nu putem fi dezbinaţi pe motivul acesta în ajunul unei acţiuni! Shevek se uită către el. Îi făcea plăcere să meargă pe jos. cu trac. În câteva ceasuri îi aduseră ce scrisese. dar. Petrecu o zi în podul unei clădiri şi două nopţi şi o zi întrun subsol de sub un magazin de mobilă de mâna a doua. după camerele cu uşi încuiate. mergea repede. folosiţimă. Zâmbind. efectul pe care prezenţa sa la demonstraţie îl va avea în ochii întregii lumi. Toate steagurile şi semnele străluceau minunat în lumina soarelui. Nu ştiu nici eu. Bine. dădea din mâini agitat în timp ce vorbea. Acea îngemănare a miilor de 129 . făcând apel către Shevek. scrie despre Anarres. Dacă toţi oamenii vor şti că sunt aici. mergi şi cauto pe sora lui şi spunei săl scoată de undeo fi şi săl aducă aici. că eşti de partea noastră! Cuvintele se revărsau din gura lui. vom face ca toţi oamenii din AIo să ştie că eşti aici. un loc ciudat. după ascunzători. străvechiul simbol al mişcării odoniene de acum două sute de ani. respirând aerul curat al unei dimineţi de primăvară. Nam venit pe Urras pentru a mă ascunde. care îi descriau entuziasmul cu care erau citite ziarele.. Nici nul asculta cu atenţie pe Maedda şi pe ceilalţi.. slab luminat. Se uita la ele şi nu le putea citi. Te vom ascunde. uneori scotea un carneţel din buzunarul de la cămaşă şi se uita la notiţele codificate şi la ecuaţiile Teoriei Generale Temporale. Noi o să publicăm. ochii săi negri aruncând flăcări de emoţie. sub formă de fluturaşi traşi la o tiparniţă particulară. după ce tiparniţele de la Epoca Modernă au fost închise şi redactorii arestaţi. Siro! Cheamăl şi pe Meisthe. Le petrecu scriind.sindicatul a fost de acord. am să scriu. Noi căutăm sfârşitul puterii! Tu ce spui? întrebă Maedda. erau multe semne făcute de mână arătând Cercul Vieţii. Shevek nu recitea ce scrisese. Scrie de ce ai venit aici. după demonstraţie. Justiţia nu se dobândeşte prin forţă! — Nici puterea nu se dobândeşte prin pasivitate. completă Shevek. Odo a afirmato toată viaţa ei. Numai pacea aduce pace. mii de oameni mărşăluind împreună. Poate că aş putea publica o declaraţie întrunul din ziarele voastre. îl sărută pe obraz şi apoi ieşi din cameră. dacăţi plac metodele lor. pentru Dumnezeu. Atunci când cântau. verde. — Asta este. apoi vorbi cu o voce obosită. Să te afli în mijlocul atâtor oameni. poate că guvernul se va teme să mă aresteze în public. atât animaţia cât şi teama se transformau întro exaltare oarbă şi ochii i se umpleau de lacrimi. puţin timorată. al unei mulţimi atât de imense. Atingerea buzelor ei era rece. scrie de ce nu vrei să te vinzi guvernului. după grevă. vom mai vedea. dar printre placardele proclamând greva generală şi steagurile albastre şi albe ale sindicaliştilor şi muncitorilor socialişti. cu capul în mâini. tipărit: mai întâi în ziarul Epoca Modernă şi mai târziu. Punea carneţelul la loc şi rămânea aşa. împreună cu planurile şi apelurile la demonstraţie şi greva generală. iar Shevek o simţi multă vreme pe obraz. — Poate că toate uşile închisorilor se vor deschide larg. Era bine să fii afară. Nam de gând să mă aleg cu pumni în faţă ori cu creierii zburaţi de către uniformele negre. Tuio. umplând toate străzile laterale şi marele bulevard dea lungul căruia mărşăluiau. — Apoi. Poate că lucrurile vor fi cu totul altfel! Poate că nu va mai trebui să te ascunzi! încheie el. Nu le înţelegea. Unde dracu e Remeivi? Siro. scrie tot ce vrei. — Eu nu am fost de acord. plin de rame de oglindă goale şi cadre de pat sfărâmate. — Dute cu ei. Fata pe nume Siro se apropie de el. calmă.. era înspăimântător dar era şi antrenant. voi lovi şi eu. ascultând cu atenţie. Când îl lăsau singur.. se aplecă de parcă îi făcea o plecăciune. acceptarea tot mai largă a planului pentru greva generală. Anarres nu avea un steag pe care săl fluture. Mijloacele înseamnă scopul.

O cunoaştem. 130 . ca o masă de oameni. Nu aveţi nimic. Nu îl mişca nici un fel de voinţă conştientă proprie. umplea piaţa şi străzile din jur. cânta. Nu avem state. Cântecul părţii din faţă a coloanei. tremurător de chipuri şi asculta. decât în întregul Abbenay. Sunteţi liberi. Cu toate acestea. se izbeau şi se reflectau de faţadele bătute de soare ale Senatului şi Directoratului. Nu avem nici o lege în afara unicului principiu al ajutorului reciproc între indivizi. estompată de aerul liber şi de distanţe. îl deranjau puţin. estompat. iar el înălţă glasul. ori aşa cum un gând percepe şi înţelege eul. Ridică şi el capul şi cântă împreună cu ei. amplificate la întâmplare. ca particulele din fizica atomică. In durere. promisiunea pe care noi am făcuto acum două sute de ani în acest oraş – promisiunea ţinută. era profundă. Tot ce aveţi voi este ceea ce sunteţi şi ceea ce daţi. pentru al auzi. un cântec pe care îl cunoştea. departe. vorbirea se dovedi diferită de ascultare. doar le asculta şi era purtat de muzică. Totuşi. proprietari. deşi nu spunea mai mult decât izvorâse din propria sa izolare. Nu posedaţi nimic. neliniştită şi totuşi răbdătoare în amiaza fierbinte. în acelaşi moment. în Piaţă. o încercare de a cuantifica experienţa directă. produse de difuzoarele îndepărtate şi de faţadele de piatră ale clădirilor masive. zâmbind. Trezeşte pe cei ceau adormit! Şi bezna neagră risipeşte. Nu avem nimic să vă dăm decât libertatea voastră. din centrul propriei sale fiinţe cu mult timp în urmă. aşa cum ascultau şi ei. premieri. în propria sa limbă. de la început până la sfârşit. Mai mulţi oameni se aflau aici. aşa cum este şi mâna mea. deşi fiecare participant cânta melodia ca pe un singur vers. Fusese cântat pe aceste străzi. dar gândul nu avea nici un rost. Mă aflu aici pentru că voi vedeţi în mine o promisiune. Shevek nu le ştia cântecele. acea enormă masă făcea tot ce se aşteptau să facă organizatorii grevei: se aduna. sau poate de două ori peatât. îşi spuse Shevek. Cei din rândurile din jurul lui Shevek încetară să mai cânte. în imensitatea ei de nenumărat. pentru că a trebuit să o învăţăm. pe Anarres neam ţinut promisiunea. uriaş al mulţimii însăşi. că nici o mâna nu ne va salva dacă nu întindem mâna. Arunci când luă cuvântul. aşa cum îl învăţase: Imnul Insurecţiei. lent. nu simţea în el nici un fel de conştiinţă de sine. Exprima gândurile lor. nu puteau fi număraţi. naţiuni. Indivizii. Nu avem nimic altceva decât libertatea noastră. până când din faţă se apropie. Iar mâna pe care o întindeţi este goală. şefi. preşedinţi. Făgăduiala omplineşte. În sărăcie şi speranţă ne recunoaştem frăţia. făcândul să ezite din când în când şi să vorbească foarte încet. mergând înainte alături de ei. iar toate părţile cântecului erau cântate deodată. bancheri. Nu deţineţi nimic. în foame. Să fi fost o sută de mii de fiinţe umane în piaţa Capitoliului. pârâind şi fâşâind peste murmurul continuu. în faţa coloanelor şi uşilor înalte de bronz şi privea pe deasupra câmpului sobru. străbătând val după val râul imens. Iubirea nu se supune minţii şi se transformă în ură atunci când este forţată. Ceea ce ne leagă este mai presus de voinţa noastră. mărşăluia în ordine. — Suferinţa noastră comună este aceea care ne uneşte. Nu iubirea. fiinţa lor. ci mai degrabă aşa cum priveşti şi asculţi gândurile cuiva. Dar nu ezita niciodată din lipsă de cuvinte.voci întrun singur cântec. de poporul său. decât unul pe altul. rămânea pe loc. de pe nesfârşitele străzi. pe aceeaşi stradă. Suntem fraţi. nici poziţiile lor nu puteau fi stabilite şi nici comportamentul lor nu putea fi anticipat. ascultândui pe vorbitorii ale căror voci izolate.generali. Se afla împreună cu Maedda şi cu ceilalţi pe treptele Directoratului. în susul străzii şi al mulţimilor fără număr venind din spate era defazat de distanţa pe care trebuia so străbată sunetul. directori. de aceşti oameni. Lumină de la răsărit. de oameni. în propria lor limbă. Ştim că nu avem nici un ajutor. vorbitorii: fără să audă şi să înţeleagă în sensul în care fiinţa individuală raţională percepe şi înţelege. pe care fiecare dintre noi trebuie să o îndure singur. ecourile multiple ale vocii sale. aşa că melodia părea mereu a rămâne în urmă. Noi. copleşitoare. cu două sute de ani în urmă. Suntem fraţi prin ceea ce avem în comun. indistinctă. ca un canon. Nu avem nici un guvern decât unicul principiu al asocierii libere. trebuind se se ajungă pe sine.

sau cel mai aproape de acestea. Nu puteţi decât să fiţi voi înşivă Revoluţia. Ea există în spiritul vostru. către viitor. Nu avea nici un rost să încerce să ţină pasul cu ei. cu dungi late de sânge: JOS. când Directoratul era din nou redat ordinii. aşa cum vine copilul pe lume. Chiar şi atunci când zgomotul mulţimii se înteţi întrun tumult. ca al unui vânt puternic. Oamenii se călcau în picioare şi se împingeau către ele pentru a ajunge la adăpost. viaţa lui depinzând în totalitate de a celorlalţi oameni. Avea un înţeles. cloncănind şi pălăvrăgind ca vocea unui monstruos robot. pentru a scăpa de ploaia de metal. Shevek luă o bucată de piatră de pavaj care căzuse de la un colţ al scării şi sparse lacătul şi balamaua de la uşă. Nu puteţi face Revoluţia. mărşăluind în tunicile lor negre. nici caritate. Se împingeau cu sutele în sălile înalte din marmură. sorbind lacom aerul în timp ce se deplasau. dar vehiculele blindate ale armatei au venit în urma poliţiei şi iau împins pe manifestanţi înainte. urcând scările printre bărbaţi şi femei morţi sau muribunzi. morţii şi răniţii din mulţime erau ţinuţi prea strâns pentru a cădea. dacă acesta este viitorul pe care îl căutaţi. se transformă întrun vaiet. Nu avea unde merge. Portalul cu coloane al clădirii oferi refugiu imediat celor de pe trepte. care slăbea văzând cu ochii şi începea să se împleticească. Nu puteţi cumpăra Revoluţia. îndepărtară cuvântul cu apă. Traseră în cadavrul cel mai apropiat de cuvânt. iar mai târziu. Nu puteţi lua ceea ce nu aţi oferit şi trebuie să vă oferiţi pe voi. Fusese rostit. Shevek se trase înapoi din faţa microfonului şi privi în sus cu ochii întredeschişi. pălăvrăgeala elicopterelor tot se mai auzea. Toate uşile erau încuiate.nu avem nici salarii. Tirul din elicoptere se concentră asupra acelora care stăteau pe treptele Directoratului. Tunicile negre nu trăseseră în nici una din ocazii. Shevek îşi dădu seama că e imposibil să meargă mai departe fără însoţitorul său. Coborî până la intrarea în subsol. dar acesta rămase. iar în câteva clipe era plin până la refuz. Pe când termina discursul. nici poliţie. aflat sub raza lor de acţiune. Să vă îndreptaţi către el singuri şi goi. în urma grosului mulţimii. Însoţitorul său respira întretăiat. către ieşirea din spate. doar să plece din Piaţa Capitoliului. săpun şi cârpe. nu posesori. pe zidul înalt. Gălăgioasele elicoptere dădeau ocol pe deasupra străzilor. Nici unul nu este puternic. orbit de strălucirea soarelui. atunci vă spun că trebuie să vă îndreptaţi spre el cu mâinile goale. nu putea scăpa. fără a acţiona nici pe ascuns şi nici 131 . dar nu se putea spune dacă încetaseră focul. uşa era încuiată. alţii continuând să împingă pentru aşi croi drum prin clădire. peste drum de ferestrele oblonite pe care fusese scris cu litere imense cuvântul GREVĂ. Iar când o mare parte din cei prezenţi făcură acelaşi lucru. alţii rămânând să distrugă tot ce se putea până la venirea soldaţilor. Zgomotul mulţimii. Nici nu avea unde se opri. aşeazăte aici. fără trecut. deşi din direcţia altor străzi se auzeau focuri de armă. Proprietatea era privată. Uşile îmbrăcate în bronz ale Directoratului cedară cu un pocnet pe care nul auzi nimeni. sau nicăieri. — Aici. lustruit al marelui foaier. Noi suntem părtaşi. îi spuse el omului şi îl ajută să se aşeze pe treapta de sus a unei intrări în subsolul a ceea ce părea un fel de depozit. Nu suntem prosperi. nici soldaţi şi nici războaie. Dar nici nu avem mai mult din altele. sau dacă încă mai trăgeau. unii pitinduse pentru a se ascunde în primul refugiu pe carel zăreau. Dacă Anarres este ceea ce doriţi. fără nici o avere. Iar când aceştia îşi făcură apariţia. nimeni. impecabile. Shevek aproape că îl cărase cale de câteva blocuri iar acum se aflau departe. găsiră un singur cuvânt scris la nivelul privirii unui om. către Vechiul Oraş. mişcarea capetelor şi mâinilor acestora se simţi ca trecerea vântului peste un lan de grâu. Elicopterele erau aproape deasupra capului. cenuşiu. încercând să facă faţă poliţiei. Mulţimea se strânsese de două ori în Bulevardul Mesee. când oamenii se împingeau cuprinşi de panică în direcţia celor opt străzi care dădeau afară din piaţă. Nici unul dintre noi nu este bogat. larma sacadată a elicopterelor poliţiei care se apropiau începu săi acopere cuvintele. Zgomotul produs de rotoarele maşinilor în imensa cutie de piatră a Pieţii Capitoliului era de nesuportat. cuvântul lipsit de înţeles. acoperind răpăitul mitralierelor care trăgeau din elicoptere. bătut de soare. strigătul absurd al armelor.

omul se afla lângă Shevek şi Maedda. Îi slăbi. patruzeci sau ceva mai mult. — Iar tu numeşti asta organizare? întrebase el. Întindete. grăbiţi. Eu mă duc după apă. lângă om. Treceau foarte puţini răzleţi. cu capetele plecate. cum căpitanii. Dupăamiază. lor şi spuse: — Stai aici. Nu mai apăru nimeni şi până la urmă Shevek zări un rând de uniforme cenuşii mai jos. Arunci. strigă omul peste umăr. în subsolul tot mai întunecat. Se aşeză pe pardoseală. Părea de vârsta lui Shevek. în pravică. cel deal treilea se opri. iar după un timp scoase carneţelul din buzunarul cămăşii şi începu săl studieze. Când elicopterele începuseră să tragă. traversă subsolul întunecos până la uşă şi ieşi în stradă. e cineva rănit. din beton. Dar acolo fuseseră îngrijiţi. închise uşile în urma. văzu o maşină blindată staţionată pe partea cealaltă a străzii şi încă două blocând strada la intersecţie. Continuă acum. evident un depozit de substanţe chimice. cum ar fi casele lor. nu se vedea ţipenie de om. — Dar chestia asta nu funcţionează decât atunci când oamenii sunt convinşi că luptă pentru ceva care le aparţine. Detaşamentul de blindate trecuse. ori ceva de genul acesta. Subsolul era plin de lăzi.. doi bărbaţi ascunşi întrun subsol. Se părea că mai mult de două gloanţe o loviseră. plasmă pentru a completa sângele pierdut. Shevek ascultase cu un dezgust plin de neîncredere. — Sunteţi vrednici de milă. aşezânduse pe podeaua prăfuită. Nu îi cunoştea numele. şi tot aşa. ce sar putea face din tot ce merită făcut? Asta îi oferise lui Atro şansa de a susţine valoarea armatei ca promovatoarea curajului şi bărbăţiei şi eliminatoarea celor nepotriviţi. un pat în care să se întindă. Poţi trimite un medic aici? — Mai bine scoatel de acolo. la aleile lungi şi întunecate dintre ele. 132 . Era mai grav decât îşi închipuise el. ţinânduse de el ca să nu cadă. Profită de ocazie pentru ai spăla mâna cu câţiva stropi de apă de la un furtun şi să se uite la rană. Puse. cum sergenţii dau ordine soldaţilor. îi explicase bătrânul. Shevek încercă să oprească doi dintre ei. sute de mii de oameni cântând sub cerul liber. puţin. smulgândui două degete şi sfărâmândui palma şi încheietura. închise uşa şi se întoarse lângă rănit. Coborî în subsol. trebuie să fie militari dânduşi ordine unul altuia. urmele bocancilor muncitorilor şi dârele lăsate de roţile cărucioarelor pe podeaua prăfuită. dispunea de o serie de chiuvete precum şi de un sistem de furtune pentru stingerea incendiilor. Aruncă o privire înăuntru. mereu. până la generali care puteau da ordine tuturor şi nu erau nevoiţi să primească ordine de la nimeni. Nu veţi fi niciodată liberi. continuânduşi drumul. organizaţi de jos în sus. dar simpla linie a argumentaţiei îl forţase să afirme eficienţa luptătorilor de gherilă. E un mecanism coercitiv de o extraordinară ineficienţă – un fel de locomotivă cu aburi din mileniul al şaptelea! Cu o asemenea structură fragilă. Până să se întoarcă Shevek. La fabricile din sudvest Shevek văzuse oameni răniţi în accidente mult mai grave decât acesta şi ajunsese la concluzia că oamenii pot îndura şi supravieţui incredibil de mult atunci când e vorba de răni serioase şi durere. în clipa următoare. Îl ajută pe celălalt să coboare treptele.vindicativ ci cu siguranţa celui care îşi descuie propria uşă de la intrare. Subsolul. după banderola albă.. uşor. — La dracu! exclamă el. licărirea albicioasă a luminii de afară intrând prin deschiderile zăbrelite de pe peretele frontal. dacă vrei. când privi cu grijă afară. Atro îi explicase cândva cum e organizată treaba asta. Shevek încetase să mai argumenteze. era socialist. omul leşinase. în teritoriul duşman. O numeşti chiar disciplină? Dar nu e nici una nici alta. în stradă. pansamentul. autodisciplinaţi. era rece şi asudată. îi spuse Shevek. — Am nevoie de un doctor. ştii. mâna pe fruntea omului. Fragmente de oase sparte ieşeau la suprafaţă ca nişte scobitori. iar când fusese lovit se rezemase de Shevek. participanţi la demonstraţie. În sfârşit. dungile albe de salpetru de pe tavan. Asta explica strigătele pe care le auzise. — Ajutămă săl duc. cum locotenenţii pot da ordine sergenţilor şi soldaţilor. care acum zăcea aproape semiconştient întro stare de şoc şi privi în jur la stivele de lăzi. Nu puteţi menţine uşile deschise. cu excepţia comandantului suprem. apoi se ridică. Întro clipă. — Vor trece pe aici. Existase un chirurg care să amputeze. Mai bineai pleca şi tu.

strânsă pe lângă corp şi făcuse totul să meargă mai departe şi să nul ţină pe Shevek în loc. întradevăr. iar pe pantele abrupte muşchiul de stâncă. pentru că dădu. pe vaste platouri sărate. În ultimii ani văzuse atâţia oameni epuizaţi încât i se părea o stare 133 . roase de vreme în piscuri şi văi abrupte. Terasamentul şi liniile sclipitoare se întind drept. În timpul acela avură loc lupte sporadice în cartierul depozitului. în urma trenului. Mâinile. Shevek îl prinse de mâna sănătoasă şi îi şopti. Shevek la întrebat: — Dacă neam duce la poliţişti. pe salteaua pe care Shevek o încropise din paiele de la ambalaje. formând o împletitură cu striaţiile gresiei. a şoptit omul zâmbind. probabil.dar cu simpatie. frate!" numai pentru că nu suporta să audă durerea unui om şi să nu poată face nimic pentru el. de un alb strălucitor pe cerul purpuriu. o plantă care trăieşte în orice extreme de căldură. slăbit. îşi ţinuse mâna rănită sub haină. Omul zăcea acum cu ochii deschişi şi gemu de câteva ori întrun fel care îl impresionă pe Shevek. brăzdate de fâşii roşii şi violete. lui Atro că acum înţelege de ce armata e organizată în felul acesta. bărbăţia sau condiţia fizică. muncite şi muşcate de ger îi atârnau pe lângă corp. Mecanicul îl privea. se adresa şi celuilalt. Când îl auzi gemând pentru a doua oară. Din când în când. ariditate şi vânt. iar cei doi nu aveau nici o şansă să iasă fără a se preda. în gând. Nu există munţi. pe măsură ce se întuneca. soldaţii erau foarte numeroşi. câte o explozie puternică şi zgomotul sacadat al elicopterelor. tot cât vezi cu ochii. Luptele nu ajunseră niciodată prea aproape. creşte pe verticale îndrăzneţe de verdegri. Pe un amplasament elevat. un geamăt copilăresc. era ridat şi trist. însă. oferind pasagerilor o bună vedere asupra pustietăţii. Făcuse un efort plin de înţelegere să se ţină tare şi să continue drumul. forţând intrarea şi apoi trecerea prin Directorat. în timp ce stăteau întinşi unul lângă altul. „Nu. Nici o formă raţională de organizare nu ar servi acestui scop. În sudul îndepărtat mlaştinile sau format în urma topirii calotei polare pe timpul verii. crăpate. din când în când. Nori de furtună ocazionali colindă pe deasupra câmpiilor. dezamăgit. Omul îşi închipui. de jur împrejur. din cap şi strânse buzele. adormise. mecanicul îl invitase în cabină pentru a nu fi singur. Atâta doar că nu prea înţelegea unde intervin curajul. vântul ridică mai puţin praf. Linişteştete. pălind către alb acolo unde platoul de sare e doar pe jumătate acoperit cu nisip. Îi explică. la fiecare o sută de kilometri sau cam aşa ceva. Chipul. că îi spune să tacă pentru a nui da pe mâna poliţiei. Era deja ţeapăn când se trezi Shevek şi se ridică în capul oaselor. pentru aşi ţine de cald. aproape răbdător. o linişte de moarte. Motivul zâmbetului era. iar blocada militară rămase dincolo de blocul acela din Bulevardul Messe. frig. nu fac altceva decât umbră. din stradă şi din întregul oraş. Nu se vede nici o altă culoare a peisajului în afară de cenuşiucafeniu. cât vezi cu ochii. opinia lui părea foarte bine întemeiată. Muri chiar în noaptea aceea din cauza pierderii de sânge. ce ar face cu noi? — Near împuşca. drept. Era. Amândoi îndurară trei nopţi acolo. — Nu se poate face nimic în sudvest. mai puţin clar. Capul îi tremura de vibraţiile motorului. se întinde câte un lanţ de dealuri sterpe. în apropiere şi în depărtare. cât se poate de necesară. de la nord la sud. Sudvestul e singura din cele opt diviziuni administrative de pe Anarres căreia îi lipseşte orice curs de apă mai important. ascultând liniştea din marele subsol cuprins de întuneric şi de afară. spuse mecanicul. nu. către ecuator nu se află decât lacuri alcaline. puţin adânci.printre stivele de lăzi conţinând chimicale fără etichetă. tot timpul cât fuseseră cuprinşi de panica iniţială a mulţimii. Pur şi simplu nu înţelesese că scopul este de a permite oamenilor cu mitraliere să ucidă oameni neînarmaţi cu uşurinţă şi în număr mare atunci când li se ordonă so facă. Deoarece ore în şir se auziseră împuşcături răzleţe. Luase trenul de la Copper Mountain şi pentru că nu mai erau alţi pasageri. înaintea trenului. fugind şi apoi mergând către Vechiul Oraş. Omul adormise imediat. Însoţitorul său nu răspunse. decât să treci mai departe. când rănitul se trezise. relaxat. 10 Căile ferate din sudvest se întind în cea mai mare parte pe terasamente de un metru sau chiar mai mult deasupra câmpiei. O dată. Nu aduc ploaie.

către seară. cei drept! Totuşi. Ar fi trebuit să fiţi repartizaţi împreună. nu împotriva sa. Cincisprezece zile în cursă. — Nu teai plictisit? — Nu. păcălelile şi toate celelalte. Văzu tenta uscată a pielii bronzate a omului. — În ultimii trei. Poţi să gândeşti. şi mă întorc acasă la aceeaşi parteneră – şi nici măcar o singură dată nu mam simţit plictisit. Bună. unde nu poţi deosebi o dună de nisip de alta şi e la fel pe o distanţă de trei mii de kilometri. Apa avea un gust de stătut. — E prea mult. ai dreptate. Nu colindând dintrun loc în altul îţi păstrezi energia.. — Dar se spune că atunci când trenul de provizii a fost oprit la Portal. recunoscător. Devenea plictisitor. reveni la locul său din faţa cabinei şi se întinse. Nu găseşti varietate doar dacă te mişti de colo până colo. ai o parteneră. iar apoi Grand Valley. fiecare. Totul e să îţi atragi timpul de partea ta. în asta constă plăcerea. Deci. Mecanicul îl privea acum pe pasager cu respectul datorat unui supravieţuitor. ce bună e! spuse pasagerul. Încurcăturile. Oricum.. — Nar fi trebuit să ţinem fabricile acelea în funcţiune. Cea mai mare distanţă dintre două oraşe de pe Anarres. care îi plăcu mecanicului. prin acelaşi deşert. — Întotdeauna faci cursa asta singur? întrebă el după ce privi. — – Aveam nevoie de fosfaţi. Am revenit aici şi fac cursa asta la fiecare trei decade. ce diferă nu e împerecherea. Trebuie ca am cunoscut vreo sută de fete. Iar optsprezece ani nu e decât un început. aici e întotdeauna secetă. — Asta e noua aşezare? — Da. ci persoana cealaltă. spuse pasagerul. Varietatea. Să lucrezi cu timpul. Cel puţin. foamete. O femeie nu se dă de gol că e atât de încurcată de un bărbat. an de an. atunci când te gândeşti la deosebirea asta. — Întro zi două trimit vagonul de depanare de la Lonesome. şi mulţi nici nuşi dau seama. An de an.normală. Îmi plac treburile de rutină. câte o lungă înghiţitură din sticlă. După cum văd eu. Vrei să scoţi apa? Răcitorul e în spate. — Eşti doar la început. De patru ani. oriunde teai uita. — Am auzit de Grand Valley. omul se trezi. răspunse el. sălciu. sunt de acord cu tine. În tinereţe am colindat peste tot. dacă te împerechezi destul în tinereţe. Târziu. cincisprezece cu partenera la New Hope. sub fişet. Asta e. Sunt o mie şapte sute de kilometri de la Minele Sedep la Lonesome. O fac de unsprezece ani. Îmi place să fac treaba de unul singur. proptinduşi mâinile pe tavan. în diferite oraşe. — Asta e. deşertul din jur. arunci te alegi cu ceva din toată treaba asta şi îţi şi dai seama că peste tot e cam aceeaşi nenorocită de chestie. — Nu şi unde eram eu. orice ar fi. — Adică. — De optsprezece ani. Pasagerul dădu din cap afirmativ. — Teai defectat vreodată pe aici? — De vreo două ori. pe Anarres. Am destule provizii şi apă în fişet. continuă el. au ţinut fabricile în 134 . patru ani. secetă. — A. după care puse sticla de unde o luase. Traseră. constată el. un fel de îmbătrânire până la os pe care o mai observase şi la alţii care trecuseră prin anii de foamete din Pulbere. Nimic nu se schimbă. Era o anume simplitate în felul în care rostise cuvintele. Am condus şi am încărcat produse în fiecare Diviziune. dacă încerci să te gândeşti la o femeie. unde? — Elbow. Îmi place drumul. — La naiba. un timp. Ţie cumva foame? — Încă nu. — Şi e permanentă. dar poate că se mai şi înşeală. — Unde ţie partenera? — În nordest. dar era rece.

funcţiune iar oamenii au murit de foame la lucru. Doar sau dat la o parte din drum, sau întins pe jos şi au murit. Chiar aşa a fost? Omul dădu din cap. Nu scoase o vorbă. Pentru moment, mecanicul nu mai insistă, dar după o vreme spuse: — Mam întrebat ce aş face dacă trenul meu ar fi vreodată jefuit! — Nu sa întâmplat niciodată? — Nu. Ştii, nu transport niciodată alimente. Cel mult un vagon, pentru Upper Sedep. Ăsta e un transport de minereuri. Dar dacă aş avea un transport de provizii şi mar opri, ce aş face? Să dau peste ei şi să duc mâncarea acolo unde trebuie să ajungă? Dar, pe dracu, asta înseamnă să dau peste copii şi bătrâni! E adevărat că fac ceva rău, dar trebuie săi ucizi pentru asta? Nu ştiu! Şinele drepte, sclipitoare fugeau pe sub roţi. Spre apus, norii formau uriaşe miraje tremurătoare deasupra câmpiei, umbrele viselor unor lacuri secate în urmă cu zece mii de ani. — Un sindicalist, un tip pe carel ştiu de ani de zile, chiar aşa a făcut, la nord de aici, în '66. Au încercat să pună mâna pe un vagon de cereale din trenul său. A dat trenul înapoi, a omorât câţiva dintre ei înainte de a elibera linia. Erau ca viermii pe un peşte putred, atât erau de mulţi, zicea el. Opt sute de oameni aşteaptă trenul ăsta, îmi spunea el, câţi vor muri dacă nu ajunge la ei? Mai mult de doi, mult mai mulţi. Aşa ca se pare că a avut dreptate. Dar, la naiba! Nu pot să adun cifrele în felul ăsta. Nu ştiu dacă e drept să socoteşti oamenii aşa cum socoteşti cifrele. În cazul acesta, ce faci? Pe carei omori mai întâi? — În al doilea an al meu la Elbow, eram pontator. Sindicatul uzinei reducea raţiile. Oamenii care lucrau şase ore în uzină primeau raţii complete – strictul necesar pentru felul acesta de muncă. Oamenii cu jumătate de normă primeau trei sferturi de raţie. Dacă erau bolnavi, sau prea slăbiţi ca să muncească, primeau doar jumătate. Cu jumătate de raţii nu te mai poţi face bine. Nu mai poţi reveni la lucru. Sar putea să rămâi în viaţă. Eu trebuia să trec oamenii la jumătate de raţii, pe aceia care erau deja bolnavi. Eu munceam normă întreagă, uneori opt, zece ore, aşa că beneficiam de raţie întreagă; o câştigam. O câştigam întocmind liste cu aceia care urmau să flămânzească. Aşa cum ai spus, trebuia să număr oameni, mai spuse el, ochii săi limpezi privind înainte, în lumina uscată. — Ai renunţat? — Da, am renunţat. Am plecat la Grand Valley. Dar altcineva a preluat listele de la oţelăriile din Elbow. Întotdeauna există câte cineva dornic să facă liste. — Asta nu e bine, spuse mecanicul, încruntânduse de strălucirea prea puternică. Nu e deloc bine. Ar fi trebuit să închidă oţelăriile. Nui poţi pretinde unui om aşa ceva. Nu suntem, oare, odonieni? Bine, un om îşi poate pierde cumpătul. Asta sa întâmplat şi cu oamenii care au jefuit trenurile. Erau flămânzi, puştii erau flămânzi, le fusese prea mult foame, iată cum trece mâncarea şi nu e pentru tine, îţi pierzi cumpătul şi te duci so iei. La fel şi cu amicul meu, oamenii ăştia îi decuplau trenul pe care îl avea în grijă, şia pierdut calmul şi a dat înapoi. Nu ia numărat. Oricum, nu arunci! Poate că mai târziu. Pentru că ia venit rău când a văzut ce făcuse. Dar ce teau pus pe tine să faci? Să spui că acesta trăieşte iar acela moare. Asta nu e o treabă pe care nimeni nu are dreptul so facă, ori săi ceară altcuiva so facă. — Au fost timpuri grele, frate! spuse pasagerul cu blândeţe, privind câmpia sclipitoare unde umbrele apei tremurau şi se deplasau odată cu vântul.

Greoi, masiv, vechiul dirijabil de marfă traversă munţii şi ancoră la aeroportul de pe Kidney Mountain. Doar trei pasageri coborâră acolo. Chiar în clipa în care ultimul dintre ei atinse pământul, acelaşi pământ se înălţă, izbindul. — Cutremur, remarcă acesta, un localnic, revenind acasă. Întro bună zi o să coborâm aici şi no să mai găsim nici un munte. Doi dintre pasageri preferară să aştepte încărcarea camioanelor, pentru a pleca cu ele. Shevek preferă să meargă pe jos, localnicul spunând că Chakar se află doar la şase kilometri mai la vale. Drumul continua printro serie de curbe largi cu o scurtă ridicătură la capătul fiecăreia.
135

Pantele ascendente din stânga drumului şi cele descendente de pe dreapta erau acoperite de lăstari de holum. Arbori înalţi de holum, distanţaţi egal de parcă ar fi fost plantaţi, urmăreau vine de apă freatică dea lungul versanţilor. Pe coama unei înălţimi Shevek zări aurul curat al apusului deasupra dealurilor întunecate, numeroase. Nu era alt semn de umanitate cu excepţia drumului însuşi, care se pierdea în umbră. Când începu să coboare, aerul din jurul său parcă mormăi ceva, iar el avu o senzaţie ciudată: nu o smucitură, nu un tremurat, ci o dislocare, convingerea că lucrurile nu stau tocmai cum trebuie. Termină pasul pe care îl începuse, iar pământul era tot acolo, gata săi întâlnească piciorul. Merse mai departe; drumul rămase, mai departe, întins înaintea lui. Trecuse prin pericol, dar niciodată, în nici unul din pericolele prin care trecuse, nu se simţise atât de aproape de moarte. Moartea se afla in interiorul lui, sub tălpile lui. Pământul însuşi era incert, nesigur. Ceea ce durează, certitudinea, este o promisiune a minţii omeneşti. Shevek ascultă cu atenţie. Îndepărtat, un torent de munte se prăvălea, bubuind, undeva, în profunzimea umbrelor. Ajunse la Chakar târziu, către seară. Dincolo de piscurile negre cerul era violet închis. Pe străzi, lămpile ardeau cu o lumină puternică, singuratice. În lumina artificială faţadele caselor păreau abia schiţate, deşertul întunecat în spatele lor. Erau multe loturi libere, multe case izolate; un oraş vechi, un oraş de frontieră, izolat, împrăştiat. O femeie, în trecere, îl îndrumă pe Shevek spre Domiciliul opt. — Pe aici, frate, dincolo de spital, la capătul străzii. Strada continua în beznă şi se termina la uşa unei clădiri joase. Shevek intră şi se află în foaierul unui domiciliu de ţară care îl transportă înapoi, în copilărie, în acele locuri din Liberty, Drum Mountain, Wide Plains, unde locuise împreună cu tatăl său: lumina difuză, covorul peticit; o foaie descriind un grup local de pregătirea maşiniştilor, un anunţ pentru o întrunire sindicală şi un fluturaş anunţând un spectacol cu o piesă de teatru, de acum trei săptămâni, toate prinse în pioneze pe tabla de afişaj; o pictură înrămată, a unui amator, reprezentândo pe Odo în închisoare, agăţată deasupra canapelei din camera comună; un armoniu artizanal; o listă a rezidenţilor şi un anunţ cu orele de apă caldă la baia orăşenească, afişat lângă uşă. Sherut. Takver. No. 3. Bătu, urmărind reflectarea luminii de pe hol pe suprafaţa neagră a uşii care nu era fixată chiar atât de bine în tocul ei. O femeie îi spuse să intre, iar el deschise uşa. Lumina mai puternică din cameră era undeva în spatele ei. O clipă nu văzu chiar bine pentru aşi da seama dacă e Takver. Ea se ridică, privindul drept în faţă. Întinse braţele de parcă ar fi dorit săl împingă afară ori săl cuprindă, un gest nesigur, neterminat. El îi prinse mâna iar în clipa următoare se cuprinseră unul pe altul, se apropiară şi rămaseră aşa, îmbrăţişaţi pe pământul nesigur. — Intră, spuse Takver, haide, intră. Shevek deschise ochii. Mai departe, în camera care încă i se părea foarte luminoasă, zări chipul serios, atent al unui copil. — Sadik, acesta e Shevek. Copilul se apropie de Takver, o cuprinse de picior şi izbucni în plâns. — Dar nu plânge! De ce plângi, suflet mic? — Dar tu de ce plângi? şopti copilul. — Fiindcă sunt fericită! Numai pentru că sunt fericită. Stai la mine în poală. Dar Shevek, Shevek! Scrisoarea de la tine nu a venit decât ieri. Aveam de gând să trec pe la telefon, când am duso pe Sadik acasă să se culce. Ai spus că vei telefona astăseară, nu că o să vii! O, nu mai plânge, Sadik! Vezi? Eu nu mai plâng. — Şi omul a plâns! — Bineînţeles că am plâns. Sadik îl privi cu o curiozitate plină de neîncredere. Avea patru ani, capul rotund, chipul rotund, era rotundă, brunetă, pufoasă, moale. Nu era nici un fel de mobilier în cameră cu excepţia celor două platformepaturi. Takver se aşeză pe una din ele, cu Sadik în poală, Shevek pe cealaltă, întinzânduşi picioarele. Îşi şterse ochii cu dosul palmelor şi le întinse apoi către Sadik.
136

— Vezi? spuse el. Sunt ude. Îmi curge şi nasul. Ai batistă? — Da. Tu nu ai? — Ba am, dar sa pierdut la o spălătorie. — Poţi să foloseşti batista mea, spuse Sadik după o pauză. — Dar nu ştie unde e, spuse Takver. Fetiţa se ridică din poala mamei şi aduse o batistă dintrun sertar din dulap. Io dădu lui Takver care, la rândul ei, io trecu Iui Shevek. — E curată, spuse Takver, zâmbind cu gura până la urechi, iar fetiţa privi cu multă atenţie în timp ce Shevek îşi ştergea nasul. — A fost cutremur cu câtva timp în urmă? întrebă el. — Se zguduie tot timpul, aproape că nici nu mai observăm, spuse Takver, dar Sadik, încântată că poate oferi informaţii, răspunse cu vocea ei înaltă, puţin şuierată. — Da, a fost unul mare înainte de cină. Când e cutremur ferestrele încep să zornăie şi podeaua se unduieşte şi atunci e bine să stai în pragul uşii, ori să ieşi afară. Shevek se uită către Takver. Ea îi întoarse privirea. Îmbătrânise cu mai mult de patru ani. Niciodată nu avusese dinţi prea buni, iar acum pierduse doi, aşa că golurile se vedeau când zâmbea. Pielea ei nu mai avea aspectul îngrijit din tinereţe iar părul, strâns cu grijă la spate, era lipsit de luciu. Shevek vedea prea bine că Takver nu mai avea graţia tinereţii şi arăta ca o femeie obişnuită, obosită, către mijlocul vieţii. Vedea lucrul acesta mai bine decât oricine. Vedea tot ce ţinea de Takver întrun mod în care nimeni nar fi fost capabil să vadă, de pe poziţia anilor de intimitate şi a anilor de dor. O vedea aşa cum era. Ochii lor se întâlniră. — Cum... cum aţi mai duso pe aici? întrebă el, înroşinduse dintro dată şi vorbind evident la întâmplare. Takver simţi vibraţia aceea palpabilă, izbucnirea dorinţei sale. Zâmbi şi ea abia perceptibil şi zâmbi. — O, la fel ca arunci când am vorbit la telefon, răspunse ea cu glasul puţin răguşit. — Asta a fost acum şase decade! — Lucrurile stau tot cam aşa. — E frumos pe aici... dealurile... Shevek văzu în ochii ei întunecimea văilor montane. Ascuţimea dorinţei sale sexuale spori brusc, rămânând un moment ameţit, apoi depăşi temporar criza şi încercă săşi ţină sub control erecţia. — Crezi că o să vrei să rămâi aici? întrebă el. — Numi pasă, răspunse ea cu vocea aceea ciudată, profundă, răguşită. — Încă îţi mai curge nasul, remarcă Sadik, atentă, dar fără o încărcătură afectivă. — Bucurăte că e doar atât, spuse Shevek. — Sst, Sadik, nu fi egoistă! spuse Takver şi ambii adulţi râseră iar fetiţa continuă săl studieze pe Shevek. — Îmi place cu adevărat oraşul ăsta, Shev. Oamenii sunt drăguţi. Dar munca nu e cine ştie ce. Nu e decât muncă de laborator la spital. Lipsa de tehnicieni e aproape rezolvată. Aş putea pleca în curând fără săi las cu fundul în baltă. Miar plăcea să mă întorc la Abbenay, dacă la asta te gândeai. Ai obţinut o nouă repartizare? — Nam cerut şi nici nam verificat. Mă aflu pe drum de o decadă. — Ceai făcut pe drum? — Am călătorit, Sadik. — Venea din cealaltă jumătate a lumii, din sud, din deşert, pentru a ajunge la noi, spuse Takver iar copilul zâmbi, se instală şi mai confortabil în poala mamei şi căscă. — Ai mâncat, Shev? Eşti istovit? Trebuie săl duc pe copilul ăsta la culcare, tocmai ne gândeam să plecăm atunci când ai bătut. — Doarme deja la cămin? — De la începutul acestui trimestru.
137

vopsiţi. Aşezat pe platforma joasă. Poţi aduna seminţe de holum sălbatic şi să le macini. — Ba da. adăugă Sadik. — Ai o colegă de cameră? 138 . — Nu. nu individualităţi. — Doar că. dar înviorată de picturile copiilor. până când mau putut înlocui cu cineva mai potrivit. zglobiu. nu. e foarte uşor.— Aveam deja patru ani. cel puţin arbuştii de holum. răspunse el. — Na fost chiar atât de rău pe aici. intuind aprobarea. perioada aceea lungă. sărăcăcioasă. Şi poţi chiar să ai patru şi în acelaşi timp aproape cinci ani. acum doi ani. acum am mai mult. Sadik? — La şcoală. ţinând mâinile nu prea îndepărtate. iar de arunci nai mai tăcut. chiar dacă aveau gust de clei – asta. — E frumoasă. la ieşirea din clădire. din alamă. ştii. Pe astfel de timpuri. El se aplecă iar fetiţa îl sărută cu un aer nonşalant dar ferm. voinică. Aici o comunitate poate produce hrana. Camera e atât de tăcută. uneori primeam mai mult decât raţiile standard. spuse Takver şi o coborî uşor pentru ai putea scoate haina din dulap. aveau dreptate. Frumoasă. — Adevărat? întrebă ea cu o indubitabilă cochetărie. atunci când nu venea corespondenţa şi când lucrurile mergeau atât de rău acolo unde te aflai tu. ridicând privirea către el. „Oaaa!" şi încă vreo câteva lucruri. Numi place de loc pălăria pe care o port. Însoţiră fetiţa pe străzile bătute de vânt până la căminul centrului de învăţare si o conduseră înăuntru. Toţi erau colectivişti.. — Dar am împlinit patru. spuse ea. Aici copiii au fost hrăniţi. şi o grămadă de căsuţe şi oameni de lemn. de câteva frumoase machete de locomotive. — Mă tem că e cam răsfăţată. — Desigur. Întradevăr. Nu foarte bine. Şi de ce nu. când nu era nimic bun pentru care să o fi înţărcat? Dar la staţia de cercetări de la Rolny nau fost de acord. eu uitasem că tu ai aproape cinci ani. — Se spune. spuse „Noapte bună!" şi plecă împreună cu îngrijitoarea de noapte. Sadik a stat împreună cu mine până astă toamnă. Shevek îşi putea ţine capul la acelaşi nivel cu al copilului. cu program normal. Sadik se ridică. Când team văzut ultima oară erai un pic mai mare decât nimic. Tot îmi mai e dor de ea. spuse Takver. Iam dat să sugă până la trei ani. nu ca în sud. Am rămas acolo pentru că mâncarea era bună – încercam algele să văd dacă se pot mânca. îl informă ea pe Shevek. Sadik îşi sărută mama de noapte bună. — Puteam deja vorbi? — Spuneai. Spuneau că sunt proprietariană în privinţa copilului şi că nu contribui cu toate forţele la efortul social pe timp de criză. — Temporalistă. aşa că Sadik nu era nevoită săşi ridice privirea către el. După care mam mutat la Fresh Start pentru aproape zece decade. „Am deja patru ani!". Nimeni nu a flămânzit aici. apoi se întoarse către Shevek şi ridică braţele. aşa cum face copilul lui Cheben? se interesă ea cu un zâmbet larg. Asta a fost iarna. — Când am învăţat să vorbesc deadevăratelea? — La aproape un an şi jumătate. dar suficient. Şi aceasta era o clădire mică. — Sculam pe toată lumea. privindul pe Shevek din profil. Doar că erau atât de virtuoşi! Nici unul nu pricepea ce înseamnă să fii singur. La Fresh Start am văzut anunţat postul acesta şi am venit aici. Voiau să o aduc la creşa de aici. Adevărate profitoare trupeşti. Unde e pălăria. teai descurcat bine. Atât erai de lungă. inteligentă. Dacă nu altceva. fantastic de bine.. Femeile mă tot băteau la cap în privinţa alăptatului. Dar chiar că am răsfăţato pe Sadik. bineînţeles. nu? întrebă copilul. pentru a avea făină. căscând. extrem de conştientă de prezenţa lui şi adresândui toate întrebările ei. ca tata! — Nu poţi să ai patru şi mai mult de patru ani în acelaşi timp. – Da. de data aceasta privindul direct pe Shevek. Îi auziră vocea şi pe însoţitoare spunândui cu blândeţe să tacă. Takver.

cu acea caritate a celor egali. centrul de gravitaţie comun rotinduse. alături. nici maternă. Sub această splendoare incertă dealurile erau întunecate şi solide. O. în regiuni unde se găseşte mâncare pe plan local. nici binevoitoare. nui aşa? — Nu. e foarte drăguţă." Avea o figură încruntată şi părea aspră. zâmbind. El se opri scurt. Şedeau cu toţii la masa cea mai apropiată de bucătărie. gravitând în jurul centrului infinitei plăceri. Am dreptate? Oraşele acelea din sudvest – nu mai rămăsese nici un copil în ele. spuse Shevek. Iau trimis în nord. Dar. la dracu. dar bucătarii erau la masă şi îi dădură călătorului un castron de tocană şi pâine la discreţie. Camera 3 iar acolo marea lor dorinţă se împlini. Plâng atunci când se lovesc. nu?.— Sherut. erau amândoi pe jumătate adormiţi. le plăcea la amândoi să facă dragoste pe întuneric. Nici ei nu puteau face nimic pentru ea şi abia dacă puteau face puţin mai mult unul pentru celălalt. reflectând lumina. Plecaseşi. în tăcere. am fugit tot drumul din Plains Street până la domiciliu. Sunt stoici. dar iau lucrurile importante aşa cum sunt. spălatul vaselor durează o oră. Era timpul ca Sadik să plece. dar nu am fi putut păstra posturile împreună. Mai merseră cale de un bloc. Unul câte unul terminau şi se ridicau. — Poate că nu. mia fost dor de tine! Se îmbrăţişară. Am alergat. Iar ceilalţi au rămas pentru a păstra minele şi oţelăriile în funcţiune. altfel o să cazi din picioare. Celelalte mese fuseseră deja curăţate şi aranjate pentru dimineaţa următoare. ammari. Haide. tavanul pierzânduse în umbră. între felinare. ar fi trebuit să refuz repartizarea. dar lucrează în schimbul de noapte la spital. înconjurândul până la infinit. Trecuse de ora cinei. Stelele toamnei îşi făcuseră apariţia. când se ridică. Era o noapte la fel ca asta. inundate de lumina soarelui. — Acum patru ani. aşa cum fac atâţia adulţi. e bine pentru ea să locuiască împreună cu alţi copii. în strada întunecoasă. blândă. dar vorbea cu milă. Bucătarii şi cei care serveau formau un grup liniştit. licărind şi aproape clipind din cauza prafului ridicat de cutremur şi de vânt. incredibile ca număr şi strălucire. acum patru ani mam întors la Abbenay din locul acela de la sudest – cum îi zicea? – Red Springs. înstelată. ţinânduse strâns unul pe altul. aşa încât întregul cer părea că se scutură. Prima dată împlinirea lor coincise cu slobozirea lui Shevek în trupul ei. nu teai fi dus în Pulbere. nu se plâng. Continuară drumul împreună. Foamete sau nu. lumina felinarelor de pe stradă. Se făcuse ruşinoasă.. E o minune că am supravieţuit cu toţii. 139 . ducânduşi farfuriile la maşinile de spălat din bucătărie. acum o să mă ocup numai de munca mea pentru o vreme! Ea îl prinse de braţ. scânteierea soarelui pe o mare neagră. mâncau repede. mia fost dor. strigând de furia bucuriei. Patru ani! — În momentul în care am părăsit Abbenay miam dat seama că eram o proastă că plec. acoperişurile cu contururi dure. exceptând locurile unde sclipeau. a doua oară se luptară. tremur de cioburi de diamant. Se despărţiră la fel de brusc. sub stele. celălalt capăt întunecat. un castron ori vreun pahar. — Nar fi schimbat prea mult lucrurile. decât să le spună „Nu vă grăbiţi. — Ar fi mai bine să mănânc ceva. O vreme se părea că nimic nu mai ţine. — Da. Reveniră la Domiciliul opt." Şi săi privească câteva clipe cu o expresie de dragoste frăţească. foarte stoică. Sala avea aspect de peşteră. Nici măcar nu aprinseră lumina. până la cantină. de parcă atingerea ei lar fi electrocutat pe loc. — Dacă eu aş fi fost acolo. spuse el. neînduplecată. Nici acum nu sunt copii. fiecare în jurul fiinţei celuilalt. „Nu vă grăbiţi. O femeie în vârstă le spuse. Bătea vântul. copiii mici. Takver. obosiţi după o zi de muncă. sau cel puţin există această şansă. a treia oară. iar Shevek se rezemă cu spatele de zidul cel mai apropiat. A fost foarte bună când a trebuit să plece acolo. — Nai mâncat. Iar tu nu erai acolo. Ea îl scutură uşor. Nu putea face nimic pentru ei. Sabul mă aştepta sămi spună că eram eliminat de la Institut.. fără să vorbească prea mult şi fără a acorda cine ştie ce atenţie lui Takver şi străinului. prelunginduşi climaxul de parcă ar fi vrut să întârzie clipa morţii. cea mai mare clădire din Chakar. asemenea planetelor care înconjoară orbeşte.

din PFL. dacă navea chef să facă nimic. ori doi topometrişti sobri de doisprezece ani care aveau probleme cu calculele geometrice. dar şi aceasta era ceva pe care oamenii. suveniruri. o considerau drept o stare de fapt. respirând atât de uşor încât pieptul abia i se înălţa. Al său conţinea o cămaşă nouă pe care o luase în trecere prin Abbenay. depărtarea sexului. 11 arătă fetiţei. Nu se considera bolnav. cu numele său scris mare cu cerneală neagră. timp de patru decade cât aveau să stea la Chakar. doar că mâncarea nu era corespunzătoare muncii prestate întro zi întreagă. apoi către el. Venise cu bagaj: un mic geamantan ponosit din PFL. nici un an nu poate fi mai mare decât depărtarea care există deja între noi. o întâmpinau pe Takver arunci când pleca de la lucru şi mergeau împreună la baie şi la cantină. o iritaţie cronică a bronhiilor asemănătoare silicozei şi altor boli ale minerilor. cu faţa puţin retrasă. În timp ce Takver era la lucru el dormea sau se plimba pe câmpie ori pe dealurile uscate.. peste abisuri ale întâmplării. Către seară trecea pe lângă centrul de învăţare şi o privea pe Sadik şi pe ceilalţi copii pe terenurile de joacă. amândoi dormind până dupămasa. economia nu revenise în nici un caz la normal. oamenii se împodobeau fără nici o jenă. Shevek na făcut mare lucru. el şi Sherut au împărţit camera în timpul zilei.. Takver a pus un anunţ de plecare la spitalul din Chakar. în alte seri se culcau imediat după căderea întunericului şi dormeau nouă. cel mai uşor lucru din lume. ori se implica şi el. un timp nereal. părea alcătuit dintro serie de bucle de sârmă şi mai multe mărgele de sticlă. O vreme. nici o distanţă. târziu. ceea ce nu se întâmplase nici acum un an. acum şi întotdeauna. în tăcerea profundă. aşa cum stătea în geamantan. — E un colier! exclamă fetiţa cuprinsă de uimire. în a doua seară de la sosire. Zilele erau cum nu se poate mai liniştite. Sherut. Uneori discuta cu Takver până târziu. Apoi. nici acum doi ani. sterpe care dominau oraşul. permanent. dar a rămas până când au pututo înlocui la laborator. sub lumina soarelui de toamnă. în tăcerea dealurilor. prăpastia aceea. zgâriat şi crestat. Locuitorii micilor oraşe purtau destul de multe bijuterii. de patruzeci de ani. o femeie placidă. peste ani. „Muncă multă şi mâncare puţină" continua să fie regula pentru cei angajaţi în munci calificate. după cei patru ani de foamete toţi erau atât de obişnuiţi cu efectele greutăţilor şi subalimentaţiei. paralel cu cel adevărat. în câte unul din programele pentru copii – un grup de tâmplari trăsniţi în vârstă de şapte ani. încât le considerau drept normale. cristalină a nopţii montane. sa mutat în camera unei alte femei care lucra în schimbul de noapte. a doua pereche de ghete în acelaşi fel de geamantan. profunda legătură dintre estetic şi achizitiv era pur şi simplu ignorată. El rămăsese cu tusea aceea provocată de praf. Dar se întoarce. cu o atingere.Takver se trezi în zori. cu un cuvânt. de la o mare depărtare. vrăjit. Câteva zile. Lucra în schimburi de opt ore – în al treilea trimestru al anului 168 mulţi continuau să efectueze schimburile lungi ale repartizărilor de urgenţă. sau chiar zece ore. De la mari depărtări. Dormea pe spate. Apoi o însoţea pe Sadik până la camera lor. iar acolo un inel. nici nu avea ce să facă. dintre minţile noastre. diferenţa dintre fiinţele noastre. Am venit. de aceea nu ne poate despărţi nimic. unul către altul. endemică în comunităţile din deşertul sudic. îşi spunea Takver. Pur şi simplu se bucura de faptul că. Pentru Shevek acesta era un timp în afara timpului. se întoarce. Se rezemă întrun cot. Întotdeauna am făcut aşa. pentru că. Uite cât de departe este. privind dincolo de Shevek spre pătratul cenuşiu al ferestrei. aşa cum făceau adesea adulţii. câteva cărţi şi nişte hârtii şi un obiect curios care. Majoritatea cartierelor aveau un bijutier profesionist care lucra de plăcere şi pentru faimă. se întoarce. Nimic. În sofisticatul Abbenay se simţea mai mult tensiunea dintre neproprietate şi impulsul de autoîmpodobire. abisul acela pe care îl traversăm cu o privire. Dar în altă parte. duceau copilul înapoi la cămin şi reveneau în cameră. iar Shevek şi Takver au beneficiat de cameră numai ei amândoi. îndepărtată şi aspră în lumina diafană. toţi anarresienii cărau hârtii. sau un ac de păr reprezentau limita bunului gust. misterios. Tocmai pentru că vine de foarte departe. deşi seceta încetase în iarna lui 167. acolo unde locuise. precum şi ateliere 140 . La o oră sau două de la cină.

niciodată nu se încălzea suficient. obiectul prinse viaţă. în munţii Ne Theras. arunci când rămâneau singuri. — Ce proprietaristă eşti! Am lăsato. — Nu. suflet scump. so pun şi eu întro noapte deasupra parului în care dorm. iar camera. cea mai îndepărtată de centrala termică a domiciliului. Atârnând din mâna lui. nu era ceva natural. deşi depindea întotdeauna de reacţia ei. Sadik îi urmări pentru o clipă cum se strâng în braţe cu o privire calmă.. Shevek o îmbrăţişă. de la capătul coridorului. Ea a făcuto. Despre cine mai întrebat? — Tirin. — Îţi aminteşti ce nea spus Bedap despre el? 141 .. apoi reveni la Ocuparea Spaţiului Nelocuit. — Chiar poţi să le faci. granate şi diamantele galbene din sudest. În lipsa altor intimităţi. cu solemnitate şi pricepere. E vreun cui? A. — Dacă e aşa.. aşa că îşi spusese părerea. nu a fost prima. ridică obiectul de firul care lega multele sale bucle. dar cunoştea colierele. Trebuie să fi folosit o pătură sus. cu nasul cârn. cum o cheamă? Mama Invidie. spinel. pentru ai ţine de cald la piept. căutânduşi echilibrul. Sadik nu văzuse multe lucruri strălucitoare şi delicate.. Nu sunt proprietaristă. Venise iarna. argint. ce frumos! spuse fetiţa. Bunub! De ani de zile nu mam mai gândit la ea.. puteam. Doar nu era să le las acolo pentru bătrâna. — Numi amintesc. Ştii cine a făcuto. cu multă grijă. spuse Takver. — Aş vrea. Shevek nu spuse nimic. Ce e asta? — Se atârnă de tavan. Sadik? — Nu. — Ţil mai aminteşti pe Tirin? o întrebă el întro seară. foarte încordaţi. chiar şi cu registrul deschis la maximum. iar puternicul ei bunsimţ era voalat de ambiţii şi nelinişti materne. descriind sfere aeriene una în interiorul alteia. Takver era oarecum suprapreocupată de copil. — Ce sa întâmplat cu pătura galbenă? întrebă ea. fără să poarte nimic. Se bucura să vorbească de grijile ei şi să scape astfel de ele. mărgelele de sticlă prinzând lumina becului. mărgele. Tirin! Bineînţeles. Asta îmi place cel mar mult. A fost prima pătură sub care am dormit. râzând. Pentru fiecare noapte. Cred că ţiaş putea face una. spălată de prea multe ori. — Am să mai fac una pentru tine. Eu mă gândeam la Abbenay. era sub părură până la urechi. — Lam văzut în sudvest. Sadik forma adesea subiectul discuţiei lor.. Sadik rămase cu ochii aţintiţi asupra mobilului care se învârtea în tăcere. buclele răsucinduse liber. nici protecrivismul nu reprezentau motive prea puternice în viaţa anarresienilor. — Lai văzut pe Tirin? Ce mai făcea? O vreme. Takver? — În sfârşit. până când aduc un cui de la depozit. pierduse obiceiul conversaţiei. În ochii ei se vedeau lacrimi. — A.unde îţi puteai face ceva după gustul tău cu materialele modeste oferite – cupru. Shevek purta o cămaşă foarte veche. Mama. spuse ea în cele din urmă. fără a încerca să răspundă. — O. Erau încă la limită. Takver. aşa cum făcuse întotdeauna. Leam dat pe celelalte lui Bedap. Un băiat brunet. In primele nopţi ea vorbea cel mai mult iar el asculta de parcă ar fi ascultat muzică sau apă curgătoare. cercetătoare. Era frig. spuse ea. cea care era deasupra biroului. pentru că nici competitivitatea. iar prezenţa lui Shevek îi permitea acest lucru. la cămin. numi aduc aminte. — Nu. răspunse el întorcânduse către Takver. Tu ai făcuto. — Mamei Invidie? Ce trist. Priveşte! spuse tatăl ei şi. urmărind cu degetul ţesătura păturii. scuturânduse de râs şi privind mobilul de parcă sar fi temut de de el. În cazul ei. Takver îl scosese din tăcere. În ultimii patru ani nu vorbise prea mult. — A. — La Regionalul din nordvest. — Ea a făcuto. Mai târziu. bun şi cuierul. fiindcă îi plăcea să stea în capul oaselor în pat. el era acela care vorbea cel mai mult. Seara. ci doar sentimentală.

ce la terminat? Doar că nu a găsit postul dorit? — Piesa la zdrobit. ci un creator. de rasa umană.. — Ai văzut piesa pe care a puso în scenă? Aceea care ia făcut numai necazuri? — La Festivalul Verii. — Mia arătat piesa. so vezi pe ea aruncânduse pe jos şi fluturând din picioare. a fost minunat. — El la jucat pe urrasian? — Da. Na mai scris niciodată altceva. mai înainte. Nu ştiu. Aşa că trebuie să rămână pe locul unde se află şi îşi construieşte un palat şi se autointitulează Proprietarul planetei Anarres. — Crezi că au făcut ceva la Segvina. Nu un meşteşugar. Şi treaba e amuzantă. Nu mio mai amintesc. Dar o prostie. Judecând după publicaţiile lor sindicale. era un om distrus. de confreria care la respins.. e atât de mult de atunci. eu consider că Tir e un artist înnăscut. De organismul social. după plecarea ta? O. De toată lumea. — Chiar aşa de bună a fost piesa? întrebă Takver cu naivitate. — De mine. să înnebuneşti din cauza unor asemenea mustrări moraliste. nu cred. să o plătească. — Ce vrei să spui? — Păi. Trebuie să fi fost amuzantă pe scenă. — Piesa? Vâlva pe care au făcuto scârbele alea bătrâne? Ascultă. ar trebui să fii deja nebun. „Nu trebuie să fac aşa ceva. un refugiu. ieşind câţiva centimetri de sub părură şi studiind profilul lui Shevek. Era o prostie.. — La fiecare două decade venea şi mio arăta. Era portar la uzină. La urma urmei. poţi foarte bine să te simţi înspăimântat. că fusese forţat să ceară tratament. — Nu.— Că primea mereu repartiţii mizerabile şi că circula foarte mult. Când lam văzut. ori mă prefăceam că o citesc şi încercam să o discut cu el. atât de plin de viaţă. dar el nu poate so facă până când nu îi dă mai întâi aurul. Încă mai continuă să o scrie. Tirin era spiritual. Urassianul ăsta se ascunde întrun rezervor de culturi hidroponice şi respiră printrun pai şi mănâncă rădăcinile plantelor. — Dar. — Continuă să scrie aceeaşi piesă? — Continuă să scrie aceeaşi piesă. la Elbow.. Şi mai e scena aia groaznic de caraghioasă în care el şi cu femeia aceea vor să se împerecheze. sunt cel puţin altruişti. — Nu ştiu. dintre aceia care trebuie neapărat să întoarcă totul pe dos şi cu josul în sus. Nu cred că lau scos din minţi pe Tir. — Pfui! exclamă ea cu milă şi dezgust. Când te simţi singur împotriva tuturor celorlalţi. Un satirist. — Vrei să spui că numai pentru că unii iau făcut piesa imorală şi au spus că nar trebui să ocupe un post didactic a hotărât că toată lumea sa întors împotriva lui? Sună cam prosteşte! 142 . Vroia cu disperare să discute despre piesă. de câteva ori. — El alesese treaba asta? — Nu cred că pe vremea aceea Tir mai putea să facă vreo alegere. atunci. — Unde lai întâlnit? În Grand Valley? — Nu. aşa e. Doar ţiam spus că e o prostie! Şi uite aşa ajunge ilegal pe Anarres. Spirituală. un om care laudă prin mânie. dar nu era în stare. Nu e morali Nu e o bună afacere! Bietul Tirin! Era aşa de caraghios. Iar eu o citeam. după care sare în picioare de parcă lar fi muscat ceva şi zice. Iar ea nare nevoie de aur. — Tir era deja înnebunit de standardele societăţii noastre. Era mult prea înspăimântat. nu? Apoi Dap ia pierdut urma. cred că Azilul întradevăr încearcă să ofere un adăpost. După care aleargă peste tot şi încearcă să cumpere lucruri de la depozite şi să le vândă oamenilor şi adună bucăţi de aur până când nu se mai poate mişca. Tot ce trebuia să facă era să nu le acorde nici o atenţie. Bedap întotdeauna a crezut că lau forţat să meargă la Segvina. nu avea decât douăzeci de ani atunci când a scriso. Un inventatordistrugător. Despre un urrasian. — De ce? Nu înţeleg. şi el se aruncă asupra ei. da. iar în final a ajuns în Insula Segvina. iar ea e gata pregătită. la câţiva ani după tratament.

Oamenii fac asta pretutindeni. Un artist nu se poate ascunde în dosul 143 . Aşa se întâmpla arunci. Se duc în altă parte. Doar de la secetă încoace. Se va reveni la asta.. — Nu cred. dar încearcă. Shev. Ne e teamă să fim proscrişi. să fim făcuţi leneşi. Era un odonian natural – unul adevărat! Era un om liber. la loc sigur. Cinci ani de control sever trebuie să fi permanentizat modelul.. — Doar că ia pierdut. toţi se bucurau săi vadă şi săi întreţină şi să le dea de mâncare cât vroiau ei să stea. Chiar tu ai spus că ar fi trebuit să refuzi să te duci la Rolny. Cartea ta. deoarece sunt o parte a modului nostru de gândire. mam gândit şi eu exact la acelaşi lucru. — Doar că eu sunt mai norocos. sunt liber. preziceau viitorul. tot aşa cum au făcut şi proprietarienii. aşa trebuie să se întâmple. El niciodată nu a făcut aşa ceva. desigur. Salas şi câţiva dintre cei mai zdrenţăroşi. A fost trimis în altă parte. nu. era extrem de vulnerabil. spuse el şi urmă o lungă tăcere. realizezi ce este Tirin şi de ce este o epavă. Un om de ştiinţă se poate preface că opera lui nu este el însuşi. dar no facem. după ce se gândi puţin la întrebare. Dar după aceea oamenii plecau pur şi simplu din oraş. Forţăm un om în afara sferei aprobării noastre şi apoi îl condamnăm pentru asta. în mintea noastră. spune mi. nu e adevărat. în curând." Apoi ieşim din cămăruţa din mintea noastră şi plecăm unde ne repartizează CPDul şi rămânem acolo până când suntem trimişi în altă parte. Era un rebel natural. spuse Takver. Deci. Noi nu cooperăm – noi ne supunem. legi ale comportării convenţionale. tot timpul. Takver. Am făcut legi. am construit ziduri în jurul nostru şi nu le vedem. E un criminal! Noi am creat crima. de îndată ce am ajuns la Elbow: Sunt un om liber. Nuchnibii sunt importanţi. Cei de la Divlab îi repartizau mai ales pe aceia care preferau să facă parte din Cartelul General al Muncii. — Uite la ce. doar în imaginaţie. în loc de a realiza un echilibru cu ea. căutând ceva mai bun. — Arunci de ce na refuzat repartiţia? — Ascultă. Nu mă crezi. o spunem. Iar adevăraţi nuchnibi veneau prin Round Valley când eram eu copil. — Nu ştiu. se înscriau întrun sindicat. de sub pături. Piesa lui. Înainte nu aveau loc nici pe jumătate din aceste repartizări. chiar şi înainte de foamete? — Fără ai mai socoti pe nuchnibi? întrebă Takver.. Oamenii doar lucrau acolo unde era nevoie de ei. ca o încăpere unde putem intra şi spune: „Nu trebuie să fac nimic. mai ales puştimea. un suflet pierdut. egoişti. Întotdeauna vorbim aşa. străduieştete să treci peste linie. Nu te uita la mine cu atâta scepticism! Ascultă. disfuncţionali. ori formau unul şi apoi se înregistrau la Divlab. fraţii săi. Tir na făcut niciodată aşa ceva. iar noi. niciodată nu a putut construi ziduri.. Păstrăm iniţiativa pusă la o parte. Tak. câţi oameni cunoşti tu care au refuzat să accepte o repartiţie.— Dar cine a fost de partea lui? — Dap şi toţi prietenii lui. Conştiinţa socială domină complet conştiinţa individuală. Erau multe situaţii similare înainte de secetă. — Bine. ascunzânduse şi mai mult sub pătură. Dar chiar şi înainte de foamete nu se mergea în direcţia asta. Îl cunoşteam de când aveam amândoi zece ani. — Nu. — O. ca să vezi cum te simţi. Ne e teamă de opinia vecinului mai mult decât ne respectăm propria libertate de a alege. Ar trebui. Bedap avea dreptate: fiecare repartizare de urgenţă. — Nu. tinde să lase în urma sa un spor de mecanism birocratic în cadrul CPD şi o anume rigiditate. aşa că părăseau postul şi plecau. câţiva dintre prietenii lui Dap – compozitorul acela simpatic. Nu cred că Tir a fost o persoană foarte puternică. nu ma obligat nimeni să vin aici. că nu este decât simplul adevăr impersonal. Dar niciodată nu stăteau prea mult. Întotdeauna o gândim. ceilalţi. lam scos din minţi drept pedeapsă pentru prima sa acţiune liberă. Ne e ruşine să spunem că am refuzat o repartiţie. unora pur şi simplu nu le plăcea munca la fermă. — Nu e de mirare că te obsedează. defensivă. Spuneau atâtea minciuni şi poveşti frumoase. Miam spus şi eu. ci în sens opus. chiar şi fiecare mobilizare pentru muncă. hotărăsc de unul singur. Doar că nu poţi numi asta refuzul unei repartiţii! — De ce nu? — La ce te referi? mormăi Takver. aşa se întâmplă şi acum. aşa îmi spuneam eu întotdeauna. Doar că înşelau.

dar mijloacele nepotrivite! M am gândit multă vreme la asta când eram la Rolny. O supunere în faţa autoritarianismului lui Sabul. — Nu ştiu. Şi tot ce mai vrem. Nu se poate ascunde niciunde. „a acoperi continuu cu un strat gros de excremente. apoi se întoarse şi se ridica. — Ce ai de gând să faci? întrebă Takver cu un tremur de plăcută emoţie în glas. Se gândea la lunga sa călătorie de întoarcere. spuse el. Cu cât avea mai puţin. în termeni odonieni. Aceia care înalţă ziduri sunt proprii lor prizonieri. bronzat şi cu ochi sinceri. care spusese că trebuie să lucrezi cu timpul şi nu împotriva timpului. Învăţ eu încet. literalmente. teama de a fi diferit. târziu. Propriul nostru Sabul – cel interiorizat – convenţiile. text integral. Dar am greşit în privinţa cărţii. În noaptea aceea. — Să plec împreună cu tine la Abbenay şi să înfiinţăm un sindicat al tipografilor şi să tipărim Principiile. — Ei bine. Dar îşi poate da seama mai bine decât o femeie şi poate să se ferească de el. Doar cea mai primitivă formă de impuls de sacrificiu. aici. Era un cuvânt compus. — Nu.. destul de puţin prevăzute de inventatorii limbii. comunitatea înaintea eului. De ce le permiteau femeile? Pentru că erau tot timpul însărcinate? Pentru că erau deja posedate. teama de a fi liber! Bine. În frustrare îi descoperise forţa. Nici unul nu a ales. Shev. e biologic. auzind tăcerea. nu social. Ma învăţat ce sunt închisorile şi cine le construieşte.adevărului." Flexibilitatea şi precizia pravicii permitea crearea unor metafore vii. Întotdeauna greşim împreună. cu braţele sub cap. privind în întuneric. pe care cei de la CPD nu vor să o pună în circulaţie. înrobite! — Bine. În aceşti ultimi patru ani Shevek învăţase câte ceva despre propria sa voinţă. Nici măcar foamea nu o putea suprima. Dar nu a fost chiar asta. teama de ostracism social. Femeile însărcinate nu cunosc nici un fel de etică. după ce Takver adormise. toate astea. moralismul. Bărbatul poate fi recunoscător că pe el nul cuprinde niciodată. O femeie a fost aceea care a făcut Promisiunea. — Brr! E frig. nu. Nici un imperativ social sau etic nu o egalau. nu se va mai întâmpla niciodată. Îţi spun eu ce na fost cum trebuie. poate. dar poate acţiona direct împotriva comunităţii. Am de gând sămi îndeplinesc propria mea funcţie în organismul social. Takver îl privi o vreme cu coada ochiului. A fost minunat să o nasc pe Sadik. este o adevărată comunitate oriunde întrupează cu adevărat ideile lui Odo. – Scopul corect. Când lam lăsat pe Sabul să o ciopârţească şi săşi pună numele pe ea. — Cred că aşa se va întâmpla. Îi datorez asta. strângânduşi pătura pe după umeri. amintinduşi meandrele şi mirajele deşertului şi mecanicul de tren cu capul chel. Cred că acesta este motivul pentru care cei de pe timpuri foloseau femeile ca pe nişte proprietăţi. dacă acestea ameninţă preţiosul făt! Este un impuls de prezervarea rasei. pe Anarres neexistând animale care să se bălăcească. Era ca şi cum aş fi pus opera înaintea omului. nu? Arunci când cu cartea. Shevek era tot treaz. Dar tu ce faci? Te laşi cuprinsă de sentimente de culpabilitate? Te bălăceşti în mocirlă? Cuvântul folosit de Shevek nu însemna „bălăceală". drept „funcţia sa celulară" – termenul analogic pentru individualitatea insului. Doar că a condus la tipărirea lucrării. Lam lăsat pe Sabul să aleagă pentru noi. Schiţa Educaţiei Deschise în Ştiinţă a lui Bedap. — Sar putea să se facă destul de mult curent. Am greşit. Recunoştea nevoia aceea. Eram însărcinată. Atunci mi se părea corect. mândria înaintea vanităţii.. deci contribuţia sa cea 144 . nu? A fost o capitulare. înfăşurată în pături şi se rezemă de el. cu atât mai puternică devenea nevoia sa de a fi. Am de gând să încep să demolez zidurile. dar societatea noastră. însemnând. Doar nuţi închipui că teai hotărât tu pentru mine! — În cazul acela cred că aşa a fost. — Amândoi am greşit. dar învăţ. Chiar şi piesa lui Tirin. La dracu cu cartea şi parteneriatul. spuse Takver. Adevărul este că nici unul din noi nu a hotărât. munca pe care o poate presta cel mai bine. cuprinzândo de după umeri.

dar nici unuia nui trecuse prin minte să scape de suferinţă negând angajarea. Aşadar. o pădure mai aerisită. spiritul poate construi drumurile şi oraşele fragile. dar niciodată nu te vei simţi împlinit. a amatorului de promiscuitate sexuală întotdeauna sfârşeşte în acelaşi loc. fără loialitate nu se poate face nimic bun. E o greşeală să te vezi drept un vehicul al acestui sentiment şi nimic altceva. în care. mozaic. iar revoluţia începe în mintea care gândeşte. în urmărirea vreunui vis liniştit. în somn. Îl angaja. 11 Rodarred. Ajunge la capăt şi trebuie să înceapă din nou. Toate responsabilităţile. Faptul că societatea odoniană de pe Anarres nu atinsese idealul nu făcea să scadă. este o funcţie a timpului. altele de porţelan. dar nu porneşti la drum aşteptândute să te opreşti vreodată. Există progres. Căutarea plăcerii este circulară. înconjurat de căldura somnului ei. Societatea odoniană era concepută ca o revoluţie permanentă. iar separarea scopurilor şi mijloacelor era şi în concepţia ei. în termeni odonieni. un peisaj locuibil de către fiinţele umane. repetitivă. Sar putea să te alegi cu plăcere. totul este progres. de turnuri. propria sa justificare. Mitul Statului fiind dat la o parte. relaţia dintre ei. numai individul. angajamentul său mutual cu Takver. în definitiv. sau plăceri. îşi spunea Shevek. amândoi nu căutăm altceva decât bucurie – completitudinea fiinţei. improbabile ale fidelităţii. se gândea el. deci. altele erau doar simple mlădiţe. în aceşti termeni. găsinduşi adaptabilitatea şi puterea în coordonarea tuturor acestor funcţii. care confirmă continuitatea trecutului şi viitorului. înseamnă să fugi şi de şansa bucuriei. după care se întoarse pe partea cealaltă. O societate sănătoasă iar permite să exercite liber acea funcţie optimă. Era. Un act nu este un act uman până când nu are loc în peisajul trecutului şi viitorului. Poţi merge întro direcţie promiţătoare. se evidenţiază adevărata mutualitate şi reciprocitate a societăţii şi individului. a vânătorului de senzaţii tari. pe sub bolta de pini. este esenţa forţei umane. deoarece conştiinţa să era în totalitate odoniană. rămăsese la fel de vie după o separare de patru ani. falsă. responsabilitatea faţă de aceasta. Căutarea varietăţii din partea spectatorului. Aşadar. Nu vei şti ce înseamnă să te întorci acasă. undeva. Unele erau înalte de sute de picioare. ca nişte case obişnuite căzute în paragină. dimpotrivă. în termeni absoluţi. este că timpul nu e irosit. Amândoi suferiseră de pe urma acestei despărţiri. cositor sau 145 . toate angajamentele înţelese în felul acesta capătă sens şi durată. Acesta era spiritul de sacrificiu la care se referise Takver spunând că îl recunoscuse în cazul ei atunci când era gravidă. Numai de pe cele şapte poduri care traversau râul puteai ridica privirea pentru a vedea vârfurile turnurilor. Takver suspină uşor. Aceasta este o idee centrală în Analogia lui Odo. Toate acestea îi treceau prin minte lui Shevek. o celulă de închisoare. îşi spunea el acum. Se poate pretinde sacrificiu din partea individului. Până şi durerea contează. Are un sfârşit. legând timpul întrun întreg. pentru că. foi de sticlă colorată. privind retrospectiv la cei patru ani. cu noroc şi curaj. Sentimentul de responsabilitate primară faţă de propria sa muncă nu îl separa de semenii săi. Mai simţea că un om care nutreşte un astfel de simţământ de responsabilitate în legătură cu un singur lucru. era un oraş ascuţit: o pădure de conifere şi. vorbise cu oroare. în ochii săi. în momentul acela că dorinţa sa radicală şi necalificată de a crea este. o cameră încuiată. În afara camerei încuiate este peisajul timpului. Străzile erau întunecoase şi înguste. îmbrăcate în cupru. Shevek îi vedea nu ca fiind irosiţi. alături de aceştia. dar compromis niciodată. de societatea sa. cu dispreţ de sine. aşa cum îşi închipuise. deasupra vârfurilor copacilor. este obligat săl menţină în toate. vechea capitală a Provinciei Avan. Adevărul în a lucra în colaborare cu timpul şi nu împotriva sa. Împlinirea. deşi numai societatea poate oferi securitate şi stabilitate. Unele erau din piatră. Pentru că. suferiseră mult. acoperite de muşchi. funcţia esenţială a vieţii. pentru că şi ea era odoniană. adesea ceţoase. atemporală. de parcă îi dădea dreptate. este un ciclu închis. persoana are puterea alegerii morale – puterea schimbării. ci ca pe o parte a edificiului pe care el şi Takver îl construiau cu vieţile lor. convins. Nu este o călătorie şi 0 întoarcere. Loialitatea. săţi sacrifici pe altarul său orice altă obligaţie. Să fugi de suferinţă. ori poţi să greşeşti.mai bună adusă societăţii.

ca nişte ochi întredeschişi. Omul făcu ochii mari. Pe aceste străzi halucinante şi încântătoare şia avut sediul pe tot parcursul celor trei sute de ani de existenţă. — De fapt nu deschidem înainte de ora opt. Consiliul Urrasian al Guvernelor Mondiale. oameni cu aspect străin. delicate. mişcă de câteva ori din maxilar şi îl întrebă: — Cine eşti? De unde. o gură mică. dr. înălţând către cer doar un singur turn îngrămădit. toate sclipeau neclar în razele soarelui penetrând ceaţa de pe râu. iar printre aceştia un pod basculant se întindea peste un şanţ de apărare. se închise împreună cu Shevek întrun mic birou lateral. spuse el cu răceală şi din doi paşi şi un gest. îmbrăcaţi ciudat. ornamentaţiile depăşind orice închipuire. celălalt privi dincolo de Shevek. Ai haina plină de sânge. Oameni necunoscuţi încercau săi scoată haina. încruntânduse. Mă cheamă Shevek. Shevek se împotrivi.aur. râul. Va trebui să te înscrii la o audienţă. — Vă aflaţi în Ambasada Planetei Terra. Şanţul de apărare. — Intră aici. Trăsăturile ei erau ciudate şi copilăreşti. iar clopotele din toate turnurile din Rodarred îşi începură sarcina prelungită şi demenţial de armonioasă de a bate ora şapte. nasul mic. — Aşteaptă puţin. — Maigod! exclamă terrianul abia auzit. sclipitoare. Shevek. inteligenţi. cu un acoperiş pătrat şi deschideri înguste. Eu. Întreaga ei figură era rotunjită. — Ajutaţimă! spuse el. Pielea femeii era galbenmaronie.. iarba verde. Încearcă să afle dacă nu eşti rănit. laterale. putând astfel săl vadă pentru prima dată pe vizitator. sumbru. ca pământul feros. ochii cu pleoape lungi. Aici vă aflaţi pe pământ terrian. ca un balerin. spuse el cu un glas dogit.. Arbori întunecaţi mărgineau latura dinspre câmp. în iotică. după care continuă. steagul de pe turn. castel pitit între autostrada spre Nio şi râu. dr. O maşină tocmai se oprise între poarta dintre podul basculant şi intrarea în ambasadă. iar câţiva bărbaţi tocmai coborau. E sângele altcuiva. Shevek îi privi fără să înţeleagă. cu mâna omului negru pe braţul său. — Ambasadorul serveşte micul dejun. Sunteţi întro siguranţă absolută. ? Ce vrei? — Vreau să stau de vorbă cu ambasadorul. — Vreau să discut cu ambasadorul. scări. de teamă că vor carnetul din buzunarul cămăşii. conversând. — Veniţi cu mine. Multe ambasade si consulate de pe lângă CGM şi din AIo erau de asemenea aglomerate în Rodarred.. Alţi doi bărbaţi tocmai intraseră în foaier venind din partea principală a clădirii. numai la o oră cu maşina din Nio Esseia şi sediul naţional al guvernului. aproape fugind. dar fără păr. Shevek. îi explică un altul. Era aşezat pe o canapea întro cameră mare. obrajii şi bărbia rotunjite. se părea ca leşinase. Cereţi azil politic? — Nu ştiu. 146 . — Altcineva. spuse funcţionarul cu cel mai pur accent iotic si întinse mâna după telefon. funcţionarul îşi şterse ochii apoşi. Unul se trase înapoi. neras. — Ce se întâmplă? Eşti din Nio Esseia? — Vreau să discut cu ambasadorul. pe faţa neagră ca smoala. spre grupul în uniformă care tocmai intra în ambasadă.. — Eşti unul dintre grevişti? — Shevek. cu excepţia scalpului. Am să vă duc întrun loc unde să vă puteţi aşeza. Doi bărbaţi si o femeie stăteau în picioare lângă el. Un funcţionar de la recepţia extrem de modernă din interiorul castelului era ocupat cu un căscat imens. deşi îşi simţea capul învârtinduse. zidurile negre. Ambasada terrană pe lângă CGM funcţiona în River Castle. — En regulă. suplă. accesoriile de alamă ale hainelor negre strălucind în soare. Puteţi rămâne aici cât de mult doriţi. luminată de soare. răspunse Shevek. ocolind recepţia. Ochii străini fulgerară. Podul era coborât iar porţile castelului deschise. Au urmat holuri. Cei doi îl priviră surprinşi. Reuşi să se ridice. în loc de ferestre. Rostind acestea. De pe Anarres. Cineva i se adresă autoritar întro limbă străină. cu pernuţe de grăsime. grele. strălucitori. Shevek se apropie de ei în grabă.

şopti el. — Eu sunt ambasadorul. ci de şaizeci sau chiar mai mult şi că îl indusese în eroare pielea ei netedă şi fizicul copilăresc. Unul dintre bărbaţi îl apăsă uşor pe piept. Ambasada noastră este pe lângă Consiliul Guvernelor Mondiale. — Takver. Nu îţi cunosc limba. Voi. te calmează. Avem o mică problemă. greoi. Era calmă. care lucrează aici. ar trebui să vă spun. desigur. Ai avut tot dreptul să vii aici. nu oficial. Era calmă ca o piatră roasă de apă care. Dar îţi putem aranja cu uşurinţă o convorbire. Aşa că. Vă rog să vă odihniţi acum. Se aşeză întrunul din fotoliile adânci. au cerut să vorbească imediat cu tine. spuse ea zâmbind. — Am probleme cu spatele. stăm cel mai mult pe perne. Cunoaştem. nu. — Vă aflaţi în siguranţă aici. pur şi simplu. Alături de această străină suavă. ca a lui Takver. Regret că trebuie săţi vorbesc în iotică. în AIo. în fotoliu şi se gândi mult înainte de a răspunde. Acasă. După un somn de două zile şi două zile de alimentaţie. continuă ea.. Shevek. Dacă te îngrijorează ceva. nu e problema noastră ci a guvernului din AIo. explică ea. Shevek. dr. spuse el în propria lui limbă. dar cu o strâmbătură pe chip. la etajul al treilea al turnului. — Atunci le poţi spune că sunt aici. Va simplifica lucrurile. acest castel este teritoriu terrian. iar el adormi. au aflat. — Aveţi emiţător? — Am retransmite prin nava noastră – nava hainiană care staţionează pe orbită în jurul 147 . pe planeta Urras a soarelui Tau Ceti. Nu ştiu ce sa spună. un zâmbet de pur amuzament. lungimea de undă pe care o folosesc oamenii tăi de acolo. că mă aflu aici? — A. mesaj pentru mine de pe Anarres? — Nu ştiu. — Vreau săl văd pe ambasador. cum îşi închipuise.. de fapt. Nu. oamenii tăi de pe Anarres. este pământ terrian. repetă ea. — Nu a venit nici un. Noi nu am spus nimic. acum curăţat şi călcat. singura limbă inventată raţional care a devenit limba unui mare popor. dar fără succes. mi se spune că e interesantă. Nu? Te rog să iei loc. desigur. dar nu am utilizato pentru că nu am fost invitaţi so facem. spunândui să se întindă. Keng se aşeză şi ea. — Guvernul iotic ştie că sunt aici? — În sfârşit. chipul ei neted încreţinduse întro mulţime de pliuri şi apoi descreţinduse. — Dormi.copilărească. Încântătoare fantezie a diplomaţilor! Acest castel e la unsprezece anilumină de Pământul meu. Keng este numele meu. nu ştiu ce să fac. Shevek se simţea masiv. Şi după cum ţiam spus. Dar avem câţiva funcţionari şi secretari ioti. explică ea. o limbă străină pentru amândoi. putem face o transmisie spre Anarres. întrun turn din Rodared. nu pe lângă statul AIo. sunteţi atât de înalţi!. dar era răguşită. camera asta. dar îşi apropie palmele în faţa pieptului şi zâmbi. Îmbrăcat din nou în costumul său gri. Discutăm mai târziu. — Bine. aceia care menţin comunicarea prin radio cu Urras. Nu mam gândit la asta din punctul tău de vedere. Adică. de la atâta stat în fotoliile acestea confortabile! iar Shevek îşi dădu seama că nu e o femeie de treizeci de ani sau mai puţin. întinzânduse. — Mă bucur că vă simţiţi mai bine. Aici vă aflaţi în siguranţă. Am considerat că e mai bine să nu forţăm. Vocea ei avea o calitate stranie. Ne bucurăm că aţi venit la noi. moi. la ambasadă. Shevek se lăsă pe spate. Dar dacă aş face aşa ceva aici.. iar guvernul ioti e întro încurcătură. ceea ce restul Consiliului îi va forţa pe cei din AIo să admită. Shevek a fost condus în salonul particular al ambasadoarei. ei nu au întrebat. cântată. nici nu dădu mâna cu el. păros. Nu e nici o grabă. cetienii. spuse ea. arunci când este contemplată. ar trebui şi mai mult să privesc de jos în sus pe toată lumea. pe podea. Am vrut acceptul vostru. dr. Shevek. Ştii. Nu am întrebat. zâmbind din nou.. iotic. Shevek încercă să vorbească. — E periculos pentru voi. Ambasadoarea nici nu se înclină în faţa lui.

împreunate în poală. Ştii că Hain şi Terra colaborează. în fiecare zi. groaznic de ascultat. foarte bogaţi. De ce nu sunt mulţumiţi cu pâine si discursuri? De ce sunt atât de suprasensibili?. Dar nu am avut dreptate. vizibila în ochi şi în liniile din jurul gurii. nu? E important. Cum deai ajuns aici? — Întrun taxi. Mam gândit că torul este destul de puţin important pentru problemele actuale de pe Urras. Aşa se spune? A fost un risc pe care şi lau asumat unii. Am fost foarte mişcată. amploarea demonstraţiei. intensitatea sentimentelor populare. e singura persoană care a fost informată oficial. 148 . nici nu protestau împotriva recrutărilor. se află trei regimente de militari în Nio. Bogaţii sunt. nici nu flămânzesc. Apoi a urmat un zgomot. Ca şi cum ai duce chibritul în pulberărie. cum a fost constituită colonia. după care continuă în aceeaşi manieră detaşată. că este un experiment de comunism neautoritarist. răspunse el. zâmbind abia schiţat. reacţia de panică a guvernului. Revoluţionarii din Nio aparţin aceleiaşi tradiţii.. emisiunile Muncitorilor Socialişti şi ale Libertarienilor. treaba aceea pe care no puteam face pe Anarres. — La început. — Să ne ameninţe? Vrei să spui. rostind un cuvânt în propria lui limbă. Când am ieşit din ascunzătoare. întrun înveliş. De ce atâta agitaţie? Guvernul de aici nu este despotic. Nu făceau grevă doar pentru salarii mai bune. dar săracii nu sunt chiar atât de săraci. să trăiesc printre savanţi şi bogătaşi. pentru mine. a dispărut din undă.. că a supravieţuit timp de o sută şaptezeci de ani. — Când ai vorbit la marea demonstraţie din Piaţa Capitoliului. — E foarte ciudat.. Am citit ceva din scrierile lui Odo – nu foarte mult. Taxiul a fost . că planeta e aridă şi mohorâtă. întro ladă. sunt anarhişti.. un experiment interesant. Nau explicat de ce. destul de îndepărtat.. dar mai era o tensiune. Nu ştiu decât ceea ce ne spun urrasienii. am avut noroc să nu fiu arestat imediat. Ambasadorul hainian ştie că te afli la noi. aşa cum este totul pe aici. Dar am ajuns în Oraşul Vechi. întro cutie. demonstrau împotriva puterii. tea adus totuşi aici. Dar ceea ce rămâne încă inexplicabil este ca guvernul din AIo. — Cu asta te ocupi? întrebă ea cu vocea ei blândă. a fost norocul. Bineînţeles că transmiteau în direct demonstraţia. după câteva momente de tăcere. Iar tu erai acolo. — Discursul? întrebă el. spuse ambasadoarea de pe Terra. toate păreau foarte greu de înţeles. Îi ridică pe grevişti şi pe suspecţi cu zecile şi sutele. Poate că Anarres e cheia pentru Urras. au plănuit cum să ajung acolo. ştiind că această tradiţie libertinistă este încă vie. Acolo trebuia să fiu fericit şi să îmi fac treaba. Shevek. brusc. Terra şi Hain şi alte puteri interspaţiale? Cu ce să ne ameninţe? — Cu anihilarea spaţiului. Se gândi o vreme. Sau gândit în locul meu unde maş putea duce. spuse el. deoarece oamenii tăi nu ne lasă să ajungem acolo. Nu sunt numai socialişti. Team auzit vorbind. Ştiu. Nu sunt nici înrobiţi. întro peliculă de plastic. Stătea perfect nemişcat şi vorbea calm. cu o privire atentă. Iar când totul avea să fie gata. Solidaritate. Ascultăm întotdeauna posturile de radio clandestine. spuse ea. Era groaznic. o încordare. un zgomot ciudat şi se auzea mulţimea cum începe să strige. Vezi. Acum încep să înţeleg de ce. Urma să fiu ambalat în vată. Shevek îi mulţumi cu simplitatea unuia care nu caută dincolo de ofertă motivul ofertantului. Să nu văd nimic urât. Aşa că radioul îţi stă la dispoziţie. Cum de ai scăpat? Cum ai ieşit din oraş? Oraşul Vechi este încă înconjurat. directă şi calmă. — Eu nu eram programat să ajung lângă pulberărie. întradevăr. — Prin toate punctele de control? În haina aceea pătată de sânge? Când toată lumea te ştie cum arăţi? — Eram sub bancheta din spate. Azi e o săptămână. pe care ulterior îl traduse. cunoscând nemulţumirea din oraşele industriale. şiau asumat riscurile. — Ţiam ascultat discursul. Apoi. amuzată. Eu trebuia să fiu ţinut izolat de populaţie. privindo ca de la o mare depărtare. Nu cunosc aproape nimic despre lumea ta. Ea îl studie un moment. Shevek îşi privi mâinile.. După aceea nu a fost numai norocul. Se auzeau ţipete.planetei Urras. desigur. Să nui văd pe săraci. comandat. urma să leo predau lor pentru a vă putea ameninţa pe voi cu ea.

ei nu o vroiau. de fizica. stimulentul de care am nevoie. neam izolat. — Ar face posibilă o ligă a lumilor. îndurerat. Cred că ar putea ajunge la asta. o trădez pe cealaltă. miam dat seama până la urmă că preocupândumă de una dintre ele. ca o expediere. Adică. iar teoria ta pare formată din toate astea. sunt teoretician. E ca şi cum ai fi inventat vorbirea umană! Putem discuta – în sfârşit. de decadele dintre plecare şi sosire. care avea cinci ani când am plecat şi a trăit unsprezece ani în timp ce eu călătoream de pe Terra spre Urras cu o viteză aproape de cea a luminii? Aş putea afla ce se întâmplă acasă ACUM. dar ideile pot. spuse el. Pe Anarres. Ştii. Shevek? — O idee. a schimbării. Oamenii nu pot traversa spaţiile imense. O federaţie. fără a mai aştepta atâta timp pentru ca mesajul să ajungă la destinaţie şi să primim răspunsul. cu restul umanităţii. Simultaneitatea înseamnă identitate. Nu comunicăm cu alţi oameni. râzând. dacă vor. este transferul instantaneu al materiei în spaţiu. aş putea ridica receptorul – ansibilului? – şi discuta cu fiul meu de la Delhi? Sau cu nepoata mea. acea simultaneitate va funcţiona ca o transmisie. Va fi un dispozitiv care va permite comunicarea fără nici un fel de interval de timp între două puncte din spaţiu. putem comunica unul cu altul. să predau. Deci. — Ce este un ansibil. — Şi ce vei spune? Amărăciunea din glasul lui o surprinse pe Keng. ştiinţa voastră nobilă mă depăşeşte complet. Societatea mea este tot o idee. Shevek. Aşa că în sfârşit miam terminat lucrarea. Am fost despărţiţi de ani. trebuie săţi explic de ce am venit la voi şi de ce am venit în această lume. Şi chiar dacă aş fi putut să o termin acolo. Ar putea fi luate decizii. plus cosmologie şi multe altele. fizică. Este. Dar ideile din mintea mea nu sunt singurele care au importanţă pentru mine.— Nu! Nu mă ocup de aşa ceva. ştii. în acelaşi fel în care ştiu ce înseamnă Teoria Relativităţii. confirmând spusele ei printro înclinare a capului. dintre întrebare si răspuns. Ceea ce vor ei de la mine este o teorie. Nu sunt pregătită în matematică. întradevăr. Aici se află ce îmi trebuie mie – discuţiile. sar putea ajunge la acorduri. care îl privi şi nu mai spuse nimic. chiar şi fără ecuaţiile mele. dar deţin ecuaţiile şi raţionamentul. nu ii întrevedeau nici o utilizare. Înţelegi? Călătoria spaţială fără traversarea spaţiului sau trecerea timpului. o chestiune extrem de simplă.. e gata. sar putea schimba informaţii.. presupun că această fizică temporală a ta poate face posibile noi tehnologii. Tranzilienţa. fără prea mult umor. fizica voastră cetiană. tu ai putea discuta cu fizicienii de pe Hain. Am venit pentru idee. În primul rând eu nu sunt inventator. a solidarităţii umane – o idee importantă. să mă bucur de idee. Aşa că o vom putea utiliza pentru a efectua convorbiri între lumi. Dar. Dar pentru percepţiile noastre. cu aceste ecuaţii pot realiza ansibilul. zâmbind. De dragul ideii. — Uite ce este. — Simplitatea fizicienilor! exclamă Keng. nu acum unsprezece ani. filozofie. răspunse el. Ca un fel de telefon. — Dar ce altceva ai putea face. schimbul de idei. — Ceea ce vor ei. Ştii ce înseamnă asta? — Shevek. dispozitivul nu va transmite mesaje. Shevek se lăsă pe spate. Desigur. Eu aş putea discuta cu diplomaţii de pe Chiffewar. eu am fost realizat de această idee – ideea libertăţii. Shevek? — Nu există nici o alternativă la vânzare? Nu există daruri? 149 . Să învăţ. necesar în cazul impulsurilor electromagnetice. ştiu că teoria relativităţii a condus la anumite rezultate practice însemnate. nu ar fi nevoie de o generaţie pentru ca ideile să circule de la o lume la alta. explică el. Deşi eram foarte prost. Nu aveam cum sămi termin lucrarea acolo. un experiment în laboratorul de lumină care demonstrează ceva contrar aşteptărilor mele. Aşa că am venit aici. O teorie a Câmpului General în fizica temporală. Încă nu este scrisă. am impresia că această chestiune simplă a ta ar putea schimba viaţa miliardelor de oameni din cele Nouă Lumi Cunoscute! Shevek dădu din cap afirmativ. o carte asupra teoriei relativităţii dintro altă lume. în concluzie. în fotoliu şi îşi frecă fruntea. Că le permit proprietarienilor să cumpere adevărul de la mine. Dar ştiu la ce te referi când vorbeşti de Teoria Simultaneităţii. inginer.

cu inima uşoară. despre ţara îndepărtată. Nu am decât o viaţă de trăit şi nu vreau să o petrec în lăcomie. întrebă ea. în Piaţă şi am plâns ascultândute. vrei să mă întrebi cum trebuie să arate lumea mea? Shevek tăcea. Desar avea dreptate: Iadul este Urras. de obicei. extraordinar de vie – plină de speranţă. pentru a dobândi puterea asupra celorlalţi. o lume printre altele. mam gândit că iaş putea determina pe alţii să privească spre noi. ci să fim o societate printre altele. — Ştiu că este plină de rele. acolo. Săţi spun cum mi se pare mie această lume. — Iar acum tu. — Cum este. săi comanzi ori să te supui lor. În cazul tău există o deosebire. Este aşa cum ar trebui să fie oricare altă lume! Este vie. săracii şi mizeria lor. tu. plină de nedreptate umana. pădurilor şi marilor oraşe. — De ce spui asta? Cu siguranţă că. privindo cu ochii săi decoloraţi. risipă.. încep să cred că sunt mult mai puţin străină pe Urras decât tine. dar eu nu vreau să aştept sfârşitul. Nu poţi face nimic în care să nu intervină şi profitul. Cu toate acestea. să slujească numai binele comun. Deschizi cutia şi ce găseşti înăuntru? Un beci negru. Cu toată pasiunea. împlinire. vorbea cu simplitate. Forţa personalităţii lui Shevek. Nu există nici un fel de libertate. Mam gândit că ar fi mai bine să nu rămânem izolaţi în dosul unui zid. era formidabila. ca şi cum habar navea cum să interpreteze această simplitate. Este o cutie – Urras e o cutie. Dar este si plină de frumuseţe. Deoarece poporul meu refuză să privească spre exterior. prostie. Un om a cărui mână a fost zburată de gloanţe pentru că a întinso altora. — Pricepi că eu vreau să vo ofer vouă şi celor de pe Hain si celorlalte lumi. după o pauză. Nu poţi acţiona ca un frate faţă de alţi oameni. ti doar pentru binele comun. aşa cum vor cei din AIo. mai controlată decât la începutul discuţiei lor. am ajuns în Iad. Ca sa nu folosiţi adevărul pentru profitul vostru particular. — Amândoi suntem străini aici. teama de a pierde şi dorinţa de putere. dobândirea de profituri şi minciuni. Nu există nici o posibilitate de a acţiona corect. Îl privi cu calm şi intensitate.. pe Urras. cum poate fi societatea care tea format? Team auzit vorbind despre Anarres. sau fără a încerca să o demonstrezi... Nu vreau să servesc nici unui stăpân. absolut nimic pe Urras de care să avem nevoie noi. neînfrânată de nici un fel de conştiinţă de sine sau considerente de autoapărare. trebuie săi manipulezi. Doar că tu nu eşti ca alţi bărbaţi. cu un fel de umilinţă şi din nou ambasadoarea de pe Terra îl privi cu o surprindere disimulată dar plină de simpatie. Dar acolo am greşit – am greşit complet. nu te vor lăsa singur. 150 . om dintro lume pe care nici măcar nu mio pot imagina. Nu am luat nimic. Nu poţi să spui bună dimineaţa cuiva fără a şti care este „superior" celuilalt. Se simţea zguduită de prezenţa lui şi îl privea cu un anumit grad de uimire şi compasiune. — Deosebirea constă în idee. ori pentru a câştiga mai multe războaie. Nu poţi săl atingi pe altul. — În final.. chiar şi ţărilor de pe Urras? Vouă. bogaţii şi minciunile lor. Eu vin de la o distanţă mult mai mare în timp şi spaţiu. Shevek. Pentru Anarres. adevărul insistă. sau săi înşeli. cu tot ambalajul frumos al cerului albastru şi al pajiştilor. continuă ea. neclintiţi. Bărbaţii vorbesc întotdeauna astfel despre casa lor. pentru a se îmbogăţi. anarresienii! Acum o sută şaptezeci de ani am plecat cu mâinile goale si am avut dreptate. în ciuda tuturor relelor sale. spuse Keng. tuturor! Astfel încât nici unul dintre voi să nu o poată folosi. plin de praf şi un mort. oferind şi primind. Este lumea care se apropie cel mai mult de Paradis. un pachet. pentru care Paradisul meu este Iadul. Pentru mine şi pentru toţi semenii mei terrieni care au vizitat planeta.— Da. Calmul ambasadoarei era o atitudine mult mai forţată. Urras este cea mai bună. — Pentru că nu există nimic. spuse ea. lăcomie. Pentru că aici nu exista nimic altceva decât State şi armele lor. vitalitate. cea mai diversă şi mai frumoasă dintre toate lumile locuite. cu toate acestea. — În final.. Nu am dreptate? Shevek dădu din cap. Shevek nu spuse nimic. Şi pentru ideea aceea am venit aici.. dar în realitate nu team crezut. În sfârşit.. da.

151 . Voi nu credeţi în schimbare. Asta izbutisem să facem când au venit hainezii. eutanasia. Nu putem privi lumea asta splendidă. la fel ca şi voi. Altruişti. nu poţi avea prezentul. pentru a putea părăsi lumea noastră în ruine. Lumea mea este o discordie. dar bucăţelele de plastic nu se schimbă niciodată – nici ele nu se adaptează. nouă miliarde. Ne aflăm acum aici. Dacă nu urcai până acolo. Oamenii sunt rezistenţi! Mai suntem cam o jumătate de miliard. pretutindeni. Neam înmulţit şi neam îndopat şi neam luptat până când na mai rămas nimic. şi nici măcar nu veţi înţelege Urras dacă nu acceptaţi realitatea. Semeni cu cineva din trecutul nostru. prezentul bogat. nici violenţei. eşti aici. În sfârşit. Şi. neau adus ajutoare. Am supravieţuit. Ne tratează cu blândeţe. Shevek. cândva. Shevek rămase în faţa ferestrei... nu există nimic altceva decât prezentul. nu numai viitorul. în tot ce fac. ştii. Voi nu ne îngăduiţi. Pământul meu este o ruină. sunt motivaţi de trecut. aşa cum trecutul vostru nu poate fi schimbat. Aceasta este o lume care trăieşte.. nici speranţă. spuse el. în această cameră. cu milă. Nu suntem capabili decât săl admirăm şi poate săl invidiem puţin. Dar nu prea mult. Nu poţi avea totul. Au construit nave şi ni leau dăruit. — Nu înţeleg. Aerul este cenuşiu. Au venit. privind pierdut. una din lungile deschideri orizontale ale turnului. o armonie. Neau adus. hainezii. Shevek se ridică şi se apropie de fereastră. Nu numai trecutul. nu neam adaptat. Poporul meu avea dreptate şi eu nu. Am pierdut şansa Anarres cu secole în urmă. acest Urras. acum!. Dar mai întâi neam distrus lumea. cerul este cenuşiu. Nu putem decât să vă aşteptăm să veniţi la noi. Lucrurile se schimbă.. Mai poţi încă vedea. tratând de la egal la egal cu alte societăţi umane din alte lumi numai datorită carităţii arătate de hainezi. Raţionalizare totală. în şansă. dar şi viitorul. Mai degrabă neaţi distruge decât să ne acceptaţi realitatea.. aşa cum mai auzit pe mine descriindo. înscrierea universală în forţa de muncă. — Voi nu înţelegeţi ce este timpul. terrienii. Deci. niciodată. Am fost. dacă nul accepţi o dată cu acesta trecutul şi viitorul. după care continuă. Spuneţi că trecutul este dus.. Sunt un popor foarte ciudat. în evoluţie. fiecărui grăunte de metal. Vă închipuiţi că este ceva care var place săl aveţi. Neam distrus pe noi înşine. de uşoară uluire. ce înseamnă Anarres pentru tine. lumina umplândui ochii. ceva mai multă speranţă. Ambasadoarea nuşi pierduse perspicacitatea. aţi ales un deşert. Keng îl asculta cu o expresie surprinsă şi gânditoare.. Tăcu din nou. — Atunci Anarres. Voi. chiar înainte de aşi face apariţia. dar nu ca această lume. Regimentarea absolută a fiecărei vieţi către ţelul supravieţuirii rasei. Nu crezi în Anarres. aşa cum cel puternic îl tratează pe cel slab.. salvasem tot ce mai putuse fi salvat şi organizasem pe Terra un fel de viaţă pe ruine în singurul fel în care se putea realiza: prin centralizare totală. nu puteai vedea nimic afară. Nu foarte multă. aşa cum spui. nu te înţeleg. în această clipă. nici solid – nimic nu este. Keng? — Nimic. controlul populaţiei. Sunt motivaţi de o vină pe care noi nu o înţelegem. dar şi trecutul! Pentru că sunt reale: numai realitatea lor face ca prezentul să fie real. deşi sunt împreună cu tine. această societate. încă mai este locuibil. Credeţi că Anarres este un viitor care nu poate fi atins. Nu veţi înfăptui. Noi.. spuse ea în cele din urmă. Mai vechi decât oricare dintre noi. Dar când ai spus asta. Control total asupra fiecărui pogon de pământ. Nu crezi nici în mine. a fiecărui gram de combustibil. infinit de generoşi. decât cerul inundat de soare. Nu înţeleg. Cu toate acestea. Sub aceasta era o nişă în care un arcaş ar fi putut urca pentru ai vedea şi trage în atacatori încă de la poartă. odonienii. ca specie socială. Nu am pus stavilă nici apetitului. Oasele şi cărămizile se transformă în pulbere. Este locuibil. cu vizionarii libertăţii. Cred că ei.. O planetă distrusă de specia umană. iar apoi am murit. Supravieţuim. clipa prezentă. real. acest Urras. Pe Pământ nau mai rămas păduri. realitatea de necontestat a planetei Anarres. nu este real.— Lumea mea. de trecutul lor fără limite. că viitorul nu este real. am făcut un deşert.. în următoarea privinţă: noi nu putem veni la tine. Doar că. Nu este stabil. că nu există schimbare. Am eşuat ca specie.. Ai dreptate: noi suntem cheia. acest Paradis decât din exterior. cu vechii idealişti. nu credeai nici tu în vorbele tale. mai ales. este întotdeauna foarte cald.. Şi credeţi că acesta este ceva care poate fi posedat! Îl invidiaţi puţin. se schimbă. cu toate crimele noastre. vechile oraşe. totuşi.. e ca şi cum ai încerca sămi vorbeşti de lucruri viitoare. decât să admiteţi că există dreptate! Nu putem veni la voi. stabil. Nimic. uşor înceţoşat.

12 — Vreau să prezint un proiect. cred că ar răsufla uşuraţi. Nu cer decât ajutorul vostru. din partea Sindicatului de Iniţiativă. binevoitor şi continuă. Unde ţi se duce sufletul dacă mori în Iad? întrebă el. Grupul se autointitulează „Societatea Odoniană". spuse Bedap. 152 . Încă nu vreau să mor şi în nici un caz nu vreau să mor aici. dar astea pot urma şi mai târziu. Care va cântări mai greu? Poţi sămi spui? Eu nu pot. Vorbitorul acesta era nou. Mesajul lor a fost adresat „fraţilor de pe Anarres. nu vreau să rămân aici. spuse el. atunci alţii vor putea să lucreze la ele. Dacă vrei. de ce ai venit la mine." Îl puteţi citi în buletinul Sindicatului. — Nimic? Teoria ta nu înseamnă nimic? — Puneo în balanţă cu libertatea unui singur spirit omenesc. sămi nege existenţa. De acord? Vă supun atenţiei ceva nou. — Nu. Ştii. A venit pe lungimea de undă utilizată de contactele noastre de acolo. răspunse Bedap. Poate că până şi cei din AIo vor dori să mă trimită acasă. să le pui la dispoziţia fizicienilor din toată această lume. ori întemniţândumă pe viaţă.. un om tânăr. Shevek. din Hain şi alte lumi. — Împotriva recomandărilor acestui consiliu. Bedap îi cunoştea pe toţi vechii lui oponenţi din Consiliul de ImportExport. se împlineau trei ani de când tot trecea pe acolo şi se lupta cu ei. pe lista CPD. Să o salvez de la a deveni o proprietate a guvernului iotic. Demonstraţiile şi câteva implicaţii vor dura mai mult. râzând. Dar dacă ai putea să mă trimiţi acasă. probabil repartizat nu de mult. iar dacă nu eu. cel mai simplu lucru este să transmiţi ecuaţiile. întreruperile erau mult mai frecvente decât declaraţiile. este interesant. a Federaţiei pentru Apărare şi a votării majoritare a Listei! — Da..— Atunci. Desigur. Nu existau nici un fel de reguli pentru procedurile parlamentare la întrunirile CPD . prin loterie. Uneori. mai există şi Thu. Nu sunt un altruist! Dacă mă poţi ajuta şi cu asta. — Nu e mai mult de câteva pagini. pentru care nu am ce să ofer în schimb. dar nu la ora stabilită şi a fost un semnal slab. nu din AIo.. Desigur. Se pare că a fost trimis dintro ţară numită Benbili. existând sud o anumită formă în golurile legislaţiei şi guvernului de pe Urras. Oricum. — Nu vă judec deloc. Ştii. Cred că ar avea sens: să mă facă să dispar. — Cum se poate. dar mă tem că guvernul te consideră un insurgent. — Dar ce vei face după aceea? Vrei să te întorci la Nio? Aparent. Procedura. cel puţin pentru moment. măsurândul pe vorbitor din cap până în picioare. Dar cei absenţi pot fi uitaţi. Shevek? — O. spuse Keng şi zâmbi. cât mai curând posibil. oraşul este liniştit acum. Se pare că este vorba de odonieni de după Colonizare. Ştii că de aproape douăsprezece decade ne aflăm în contact radio cu Urras. Ne întreabă dacă li se îngăduie să trimită oameni aici. Bedap îl mai cercetă o dată. dacă nu ştii ce înseamnă speranţa? — Nu ne judeca prea aspru. Insurecţia pare a fi înfrântă. — Am crezut că ştiu ce înseamnă „realism". Ai vrea să faci aşa ceva? — Mai mult decât orice. întorcânduse către ea. comparată cu o conferinţă de conducere bine condusă. pentru aţi oferi ideea. teoria mea.. dar fără a protesta pentru întrerupere. Am recepţionat un mesaj interesant de la un grup de pe Urras. aş vrea să mă întorc acasă. în Iad. anarhiştii morţi se transformă în martiri şi continuă să trăiască timp de secole. carnea crudă funcţionează mai bine la locul său decât ar faceo o astfel de diagramă — În interiorul unui animal viu. o investiţie sau o armă. era o halcă de carne crudă pusă alături de o schemă de conectare. redobândinduşi gentileţea manierelor. de data aceasta cu un zâmbet încordat. — Haideţi să nu mai reluăm vechile certuri. ar puteao rezolva mai uşor ucigândumă.

în calitate de colonişti. precum şi la publicarea comunicaţiilor efectuate. în care caz se dovedea un vorbitor surprinzător de bun.. pentru ai atrage atenţia asupra ei. de multe ori deosebit de personal. Iar când au primit rapoarte scrise ale acestor schimburi. plus ura mecanicistului pentru complexitate şi neregularitate. Oamenii din ambele lumi le acordau mult mai multă atenţie decât era cazul. — Presupun că ar veni pe una din navele de transport. „Fereştete de asta!" murmură el. care participa la acest consiliu pentru prima dată. — Dacă îi lăsăm pe aceşti aşazişi odonieni să vină. sugerând prin aceasta că doreşte să păstreze cuvântul mai mult de câteva secunde. se derula foarte repede. când o auzea vorbind despre forţa planetei Urras şi despre pericolul de a negocia cu cei puternici de pe poziţia celor slabi. Rulag se ridică în picioare. urrasienii se dovediseră mult mai dornici să discute. se ajungea la final. nu declanşaseră un lanţ de evenimente incontrolabile. e greu să nu te întrebi dacă nu cumva eşti. ce sar întâmpla acolo? — Lăudabilă curiozitate. şase sau poate opt. oare? Oare arhiştii le vor face o favoare anarhiştilor? Asta aş vrea eu să aflu. Până acum nu au avut loc nici un fel de represiuni împotriva instalaţiilor şi a voastră. voi sunteţi primii dintre noi care vă purtaţi în felul în care criticii arhişti au prezis întotdeauna că se vor purta oamenii întro societate fără legi: cu o totală lipsă de responsabilitate faţă de bunăstarea societăţii. Este un eveniment rar. a procedat la construirea unui emiţător. Bedap? — Spun că sunt hăituiţi de guvernul lor şi speră să. Shevek nu reacţionă în nici un fel. inteligentă pe nume Rulag. recunoaşterea slăbiciunilor noastre. Bedap observă că. Rulag se opunea Sindicatului de Iniţiativă în fiecare problemă. fiecare destul de concis. pentru că noi. De acord. Argumentele ei erau fondate şi Bedap o respecta. cu multe lucruri nerostite. Atunci când duşmanul te îmbrăţişază entuziast. dar. în timp ce Rulag vorbea. accentuând pronumele. gândindumă că neam obişnuit 153 . în acel an. ar veni cu o ocazie. — Sindicatul vostru de Iniţiativă. un trădător. am cunoaşte mai bine pericolul dacă am cunoaşte mai bine ce se întâmplă în realitate pe Urras. opoziţia pe Anarres fusese mult mai virulentă decât îşi închipuiseră. atunci când se întâlniseră în iarna lui '68 şi discutaseră mijloacele prin care un fizician frustrat poate săşi tipărească opera şi să comunice cu fizicienii de pe Urras. Tonul era emoţional. iar concetăţenii tăi te resping fără milă. Nu îmi propun să mă refer din nou la răul pe care laţi făcut deja. Bedap făcu cu ochiul şi se uită din nou spre Shevek. începu ea. care şedea alături. femeia aceea rece. spuse Rulag. era rezervat si chiar ruşinos la întruniri. odonienii neam dezobişnuit de ideea că un individ poate porni pe o cale dăunătoare celorlalţi. Era ca o discuţie contradictorie între fraţi. Dar pericolul rezidă în actul descoperirii. persistând pe aceasta în ciuda tuturor sfaturilor şi protestelor. de obicei. sau între gânduri întro minte nedecisă. Îi vor lăsa. deşi i se adresa lui... cum au de gând să ajungă aici? Se înscrise la cuvânt oponentul de care se temea Bedap. Dacă am invita un grup mic. sau Consiliul Guvernelor Mondiale le permite. — Vor reînceperea Colonizării. Dar. Doar dacă guvernul lor. era cu ochii aţintiţi asupra lui Shevek. cred. la efectuarea de transmisii către Urras şi la recepţionarea de mesaje de la ei. chiar o credea. cu mult sarcasm. până la urmă. să schimbe informaţii. — . Cineva îi spusese lui Bedap că Rulag e ingineră şi descoperise la ea claritatea şi pragmatismul minţii inginerului. dacă nu cumva el şi cu Shevek. Uneori. inclusiv aceea a dreptului său de a exista. din aceşti oameni. răspunse el. Ea fusese cel mai inteligent adversar al lui din consiliu. De fapt. decât se aşteptaseră. stabiliseră contactul radio.. Ca nişte buni odonieni. Bedap se uită spre Shevek. în parte. adesea mai mulţi oameni vorbind deodată. reprezentată de toate transmisiile voastre către Urras. Dar acum. de fapt. insignifiant dacă nu era cumva mişcat în profunzime de ceva. dar nu se trăgea nici o concluzie. Când. predarea de informaţii ştiinţifice unui inamic puternic. Aşa este. Pentru că erau momente în care Bedap se întreba. Aţi făcut toate astea împotriva recomandărilor majorităţii CPD şi protestelor tot mai vehemente din partea întregii Confrerii. reînceapă Colonizarea! Pentru fiecare profitor care se denumeşte odonian? Relatarea integrală a unei dezbateri manageriale anarresiene ar fi dificilă. în sinea lui.— Să trimită oameni aici? Săi lăsăm pe Urrasieni să vină aici? Ca spioni? — Nu.

căruia îi plăcea să se amestece chiar şi atunci când intervenţia lui dirija discuţia dincolo de cursul dorit. înarmate: tunuri. asta trebuia să se aplice urrasienilor. Claritatea este o funcţie a gândirii. vam cerut sfatul şi îl vom urma. nu ar ameninţa nici un locuitor de pe Anarres. nu. Şaizeci sau optzeci de profitori pe următoarea. cu excepţia Coloniştilor. sfârşitul Promisiunii. sigur. — Nu meriţi să rosteşti numele lui Odo! strigă tânărul. Pricepeţi ce spun? E suficient de clar pentru voi? — Clar. Câţiva odonieni adevăraţi! Şi nu ne vor găsi zâmbind şi spunând. — Cine spune că nu poate? o întrebă Bedap. acum. nişte sclifosiţi. ori opt sute de nave de război. Îi duc eu până la Port. o testare a acestui drept. — Subterfugii? strigă noul membru. propuneţi ceva mult mai rău. să plece. — Bine. Poate pleca oricând doreşte. tânărul. Ca de obicei. să meargă şi să vândă ştiinţa anarresiană profitorilor? Vă închipuiţi că nu ştim că voi toţi. o reducere a dreptului individului odonian de a iniţia acţiuni inofensive pentru ceilalţi. Nimeni nu vine pe Kuieo Fort sau pe Înţeleptul. dar insistă. la Abbenay? În ce constă deosebirea? Care este deosebirea dintre o uşă închisă şi o uşă deschisă? Haideţi să deschidem uşa! Asta spune el. scopurile Sindicatului trebuie evident să se supună opiniei societăţii în întregul ei. mai este problema trimiterii unui anarresian pe Urras. interveni un bătrân consilier. ar însemna presupunerea unei autorităţi din partea CPD. — Bine. Direct. în Termenii Colonizării: Nici un urrasian nu coboară de pe navă. voi şi tot Sindicatul vostru. Credeţi că noi nu ştim că Shevek a fost invitat să meargă pe Urras. încearco pe asta. suntem. dacă transportoarele proprietarienilor vor săl ia. Nu se mai poate întoarce. Le trag până şi un picior undeva! Dar dacă încearcă să se strecoare înapoi. Sunteţi nişte trădători. legalisme! Ce rost au toate aceste subterfugii? întrebă o femeie calmă. să ne cerceteze şi să vadă cum putem fi împărţiţi ca proprietate între naţiunile de pe Urras. atunci şi întotdeauna. Discuţia continuă ca şi mai înainte. Ar trebui să mai înveţi ceva odonianism înainte de a lua cuvântul aici. care nu era mult mai puternic decât un murmurat. — Legalisme. pe nume Trepil. Shevek! — Da. Termenii Colonizării nu o interzic. Se pare că este o problemă care ţine de dreptul individului. — Oricine poate să plece de pe Anarres. prompt. Nici un fel de amestec. cu un accent din nordest şi o voce puternică. Nimeni nu va putea trece de pe navele de transport mai departe de limita Portului Anarres. Îi ajut eu. — Nu ar face rău nimănui. să trăiţi în belşug şi 154 . — Termenii Încheierii Colonizării. Shevek nu ridică tonul. Mesajul este limpede: Experimentul a reuşit. Se vor trezi cu dinţii înfundaţi pe gât şi testiculele în stomac. dintre a discuta cu o mână de urrasieni pe unde scurte şi a vorbi cu ei aici. Iar la următoarea cursă vor veni şase. Bedap interveni din nou. Pretutindeni pe Anarres sunt oameni cu ochii pe voi. Dacă nuţi plac subterfugiile. suficient de puternici să vă facem faţă ca egali. Aproape toţi cei de faţă susţineau cu tărie respectarea cu stricteţe a Termenilor Colonizării. Consider problema încheiată. Zâmbea puţin şi ochii strălucitori priveau de la Shevek la Bedap şi înapoi. aţi vrea să ajungeţi acolo. da. câţiva dintre noi vom fi acolo săi întâmpinăm. ammari. nu anarresienilor. Dar mai rămâne un alt aspect al aceleiaşi chestiuni. Rulag se aplecă în faţă. Care e diferenţa. Direct ca un vânt. „Bun venit acasă. joasă. A abandona acel principiu acum înseamnă să le spui tiranilor pe care iam înfrânt cândva: „Experimentul a eşuat! Veniţi pentru a ne înrobi din nou! — În nici un caz! interveni Bedap. Dacă se află aici persoane cărora nu le place Anarres. răspunse Bedap. De îndată ce epuizară acest subiect. fraţilor". Urmară exclamaţii şi întrebări. săi lăsăm pe urrasieni să vină! Sase sau opt pseudoodonieni pe nava următoare. o forţă de ocupaţie. veţi spune. Sfârşitul lui Anarres. Nici un contact. o enunţare rapidă de probleme. În problema aducerii de urrasieni pe Anarres.cu toate astea. Speranţa noastră sa aflat şi se află. — Acela care vine de pe Urras este urrasian. de o sută şaptezeci de ani. Ferdaz. soldaţi. Să deschidem uşa. pe scaunul ei. nu se supuse nimic la vot. A o interzice acum. masivă. întări Rulag. de fapt.

societatea va trăi. ceea ce merită oamenii. Erau cuvintele lui Odo în Scrisori din închisoare dar. trebuie să accepţi regula majorităţii. Sabul mia trimis una din notele acelea ale lui. cu greutate. ceo fi în mintea lui? — Iar eu mă întreb ceo fi în mintea femeii aceleia. se va adapta şi va supravieţui. să fie responsabil. „Trebuie să lucrezi împreună cu alţii. Iar voi o veţi merita. Revoluţia este obligaţia noastră. striga drept în faţa lui Bedap." Nu putem rămâne aici. Noi nu suntem supuşii unui Stat bazat pe lege. de lângă Trepil. — Nu ai nici un drept să ne implici pe toţi întrun risc pe care eşti obligat să ţil asumi din motive personale. spuse Shevek." Dar orice regulă înseamnă tiranie. interveni Rulag. Eliberaţivă mintea de ideea de merit şi de ideea de câştig şi abia atunci veţi fi în stare să gândiţi. Trebuie să continuăm. Mare pagubă! Dar dacă veţi încerca să vă întoarceţi aici. rostite cu vocea aceea slabă. Te referi la pedeapsă. Datoria individului este de a nu accepta nici o regulă. Răspunsul fiind favorabil. tot mai des. ca şi cum ar fi provenit din inima sa. Are ceva personal împotriva ta. aplecat deasupra mesei.să îi lăsaţi pe proprietarieni să vă bată pe spate? Naveţi decât să vă duceţi. suntem membrii unei societăţi bazate pe revoluţie. la fel de calmă ca şi el. exceptând. vizavi de ea. ca a unui om care îşi ascunde durerea. sau nu reprezintă nimic. atunci când alţii flămânzeau? Ne vei pedepsi pentru asta? Ne vei răsplăti pentru virtutea de a flămânzi în timp ce alţii mâncau? Nimeni nu câştigă pedeapsa. mic de statură. încet prin nisipul deşertului. — . să fie iniţiatorul propriilor acte. Nam mâncat noi. Este pentru toţi. Mă întreb. nu are dreptul să mă oprească. Un bărbat slab. spunea el. închid subiectul. că nici unul dintre noi nu este fata să decidă în această privinţă. să muncim împreună. oare. ridicând privirea către el. este de datoria lui să lucreze singur. Pentru moment. cuvânt cu cuvânt. Dar nici flăcăul acela din nordest nu mia făcut o impresie prea bună. — Trebuie să trec pe la Institut. se va schimba. nu suntem cu nimic mai buni decât o maşină. Nu vă mai aşezăm unul în faţa altuia la aceeaşi masă. Cred că invidie. Am spus şi spunem. Era un delegat din partea sindicatului minerilor din sudvest şi nimeni nu se aştepta că se va referi la acest subiect. Noi am negat şi negăm oamenilor acest drept. Rulag.. încet. răguşită. iar ochii lor se întâlniră pentru o secundă. Nu schimbă nimic în Termenii Colonizării şi nimic din relaţiile noastre cu Urras. Dacă un individ nu poate lucra în solidaritate cu semenii săi.. Îndatorirea sa şi dreptul său. atunci când ieşeau din clădirea PDC. — Tu nu te referi la justiţie. nici răsplata. Conducerea şi puterea majorităţii înseamnă dreptate! Reuşim noi oare săi facem să priceapă mesajul nostru. orice bogăţie stivuită în mormintele regilor morţi şi nici unul nu merităm nimic. ci pentru libertate. Shevek ridică privirea şi vorbi: — Vedeţi. speranţa noastră de evoluţie. dacă sunteţi şi voi de acord. — Se referă la violenţă. Dacă se consideră că revoluţia are un sfârşit. arunci nu va începe niciodată cu adevărat. aspectul moral – şi asta în avantajul nostru. veţi avea dea face cu justiţia. Voi şi Sindicatul vostru. cu capul înălţat şi faţa încordată. încât prea puţini îl auziră. Dar dacă trebuie să fim cu toţii de acord. Dar nu crea că suntem pregătiţi. De partea cealaltă a mesei. sau niciunde. Numai dacă el face aşa. 155 . Shevek stătea cu capul plecat. Tânărul se ridicase în picioare şi. răspunse Rulag. altfel nu mai ajungem niciunde. după care plecară amândoi privirile. voi sunteţi aceia care o veţi fi creat. Pentru că fiecare dintre noi merităm totul. Iar dacă se produce violenţă. de parcă omul le producea el însuşi. Bedap şi Shevek părăsiră întrunirea. începu să vorbească. Cuvintele minerului fiind urmate de un moment de tăcere. — Nimeni. „Revoluţia este în spiritul individual. spuse Shevek. produseră un efect straniu. nici măcar o gură de pâine arunci când ne e foame. Trebuie să ne asumăm riscurile. poate. Parcă ar fi tăieturi de la unghiile de la picioare. interveni Bedap. Rulag asculta. dacă nu vrea să meargă la fel de departe ca mine. aşa cum apa se înalţă încet. dar foarte rece. ceea ce căutăm este sa ne reamintim nouă înşine că nu am venit pe Anarres pentru a căuta siguranţă. cu o voce înăsprită de rusca provocată de praf. — Riscul unei călătorii pe Urras nu implică pe nimeni în afară de persoana care o face. Vrei să spui că sunt unul şi acelaşi lucru? întrebă Bedap. la început încet.

Atâta vreme cât nu sunt eu acela! Aş vorbi până maş înroşi despre dreptul de a părăsi Anarres. râzând. fremătând de lumină şi oameni. mai degrabă miaş tăia beregata. mergi! Ce fetiţă mare! Vino la Tadde Dap. ori servea de paravan pentru patul fetiţei. Ce mai e pe la laboratorul de peşti? — Nu ştiu. Apoi se aşeză în faţa lui Bedap şi îl privi. dacă prin cuvinte nu izbutim so facem. — Ne vedem în camera voastră. dar binevenită. Bedap se simţea tulburat şi părăsit totodată. Lui Bedap îi era ruşine de unghiile lui. era fascinat de ochii ei cenuşii. pe care Sadik le confecţionase la şcoală. — Frumoasă cameră. Cu lumina dinspre nord. Când Bedap o ridica. după care venise Pilun. privind în ceaşcă şi clătinândo pentru a prinde lumina pe suprafaţa lichidului. dar dacă ar trebui so fac. era conştient. Shevek porni pe stradă cu pasul său mare. Îşi continuă drumul până la domiciliul unde locuiau acum Shevek şi Takver. de ce înseamnă atracţia cruzimii. Livezile din nordest suferiseră mai puţin şi îşi reveniseră mai repede în urma secetei decât regiunile cerealiere. o găsi pe Takver acasă împreună cu copilul. — Aşa e. Bedap rămase ezitând în faţa clădirii CPD. Mă gândesc să plec. Vino să mănânci cu noi astă seară. Străzile oraşului erau strălucitoare. Voi fi acasă întro oră. era promiţător şi totuşi nesatisfăcător. — Chiar te rog să o ţii pe Pilun. dar ori de câte ori o atingea. era întotdeauna vag înspăimântat. Era o cameră bine dimensionată. atunci când fetiţa începu să se îndrepte către el. nici scaune sau mese. A răscolit hârtiile astea de cel puţin zece ori. spuse Takver. rece de primăvară. — Poate. Fusese foarte mică la naştere iar acum. pe care nu şi le mai rodea. ba nu. însorită. după care se ruşină de ruşinea lui şi deschise mâna. Pilun îl bătu bucuroasă pe mână. Takver deschisese sertarul lung şi larg de sub cealaltă platformă şi sorta o mulţime de hârtii păstrate acolo. De aceea – deşi nici el nuşi dădea seama de ce – înţelegea ceva care niciodată nu însemnase mare lucru pentru el. dragă Dap. Nu exista nici un fel de mobilier. — Ei bine. spuse Shevek. Cear fi să bem ceva? Raţionalizarea era încă valabilă pentru multe alimente de bază.. Ssst! Număr foile. — Trebuie să plec. E întotdeauna atât de linişte aici. ce mai e nou pe la CPD? — Ca întotdeauna. Takver avea o sticlă pe pervazul ferestrei umbrite. doar un gărduţ mobil care delimita un spaţiu de joacă. o zi cu vânt. spuse el. dar care rămăseseră deformate de atâta ros. cu aspect lustruit. cam butucănoase. în zece minute.. — Poftim! Scuzămă! Iam spus lui Shev că voi pagina articolul acela pentru el. Haide. deşi mult mai puţin strictă decât fusese cu cinci ani în urmă. Totul. era încă mică. cu zâmbetul ei larg. Aşa cum sperase.Shev? Ori nu facem decât să îndârjim opoziţia? — Poate că întradevăr trebuie să trimitem pe cineva pe Urras. Simţea o plăcere din cele mai grozave atunci când Pilun îi spunea „tadde". 156 . în ceştile de pământ. Termin întrun minut. Ţinea foarte mult la Pilun. iar anul trecut fructele uscate şi sucurile de fructe ieşiseră de pe lista restricţiilor. înnouraţi şi câştigat de încrederea ei totală. Mai întâi strânse pumnul pentru a le ascunde. spuse ea. Era mijlocul dupăamiezii. Takver pierduse două sarcini. Nam chef de vorbă. cu braţe şi picioare subţiri. Nu vreau decât să stau aici. Pilun. zâmbind. sau cam aşa ceva. pe dracu. nici măcar nul interesase cine ştie ce: sentimentul părintesc. când mergea pe doi ani. — Nu te grăbi. studiindui mâna. cu două platforme. de ce puternicii îi chinuie pe cei slabi. Se aşeză pe platformapat din dreptul ferestrei. Turnă pentru fiecare câte o ceaşcă. Team prins! Pilun stătea mulţumită pe genunchii lui. de fiecare dată când vreau să le aranjez. având chiar o senzaţie de respingere la atingerea braţelor acelea atât de fragile încât lear fi putut uşor frânge cu o răsucire a mâinii. inclusiv emoţiile sale. După o vreme dădu deoparte teancurile de foi şi închise sertarul. să ne demonstrăm drepturile prin acte. aşa cum nu i se mai întâmplase până atunci. Podeaua era mochetată. târziu şi pe neaşteptate.

Dar unii dintre ceilalţi. Oricum. Shev. E amuzant. Poate că e singurul lucru înţelept pe care lau făcut. Era foarte drăguţă. din omnibuz: nu ştiu unde o întâlnisem. nimic neobişnuit. — Unii înţeleg. Era azi acolo un tânăr care ameninţa pe faţă cu represiuni violente. răspunse ea. nu avem posturi. apoi căscă. văzândo râzând. doar ştii la ce mă refer.". nu te culca. cândva. oamenii au auzit de el. cu vocea ei joasă. nu la laboratoarele de peşti. intelectualilor. Studenţii aceia de la Institutele Divizionale. De ce te izbeşti? — De ură.. E singura de genul acesta în Abbenay. A tipărit cărţile lui Shev. Mă aştept la opoziţie acolo. totuşi. dar va găsi alţii gata să o împărtăşească. Presupun că asta a realizat sindicatul. Dap. Nu mă lasă să deschid gura. — Nu. Ură reală. Nu race din asta un principiu general. aşa că nu întâlnim prea mulţi oameni din afara Sindicatului de Iniţitivă. nenorociţi de tradători. ori dezaprobatoare. Şi nu e deloc plăcut. Takver? — Mai bine plec eu. vă cunosc prea bine. a fost înspăimântător. dar nu pot. Dar cred că importanţa pe care el o 157 . răspunse ea. cel puţin e întotdeauna ceva despre care să discuţi. Are impresia că a pierdut ceva esenţial – atât el cât şi tatăl său. Sindicatul atacă groaznic de aproape de principiul societal fundamental. dând din cap. Eu. Dap. Un arhist poate încălca legea şi spera sa scape nepedepsit. e un oponent formidabil! — Dap. Cu toate acestea. Singura garanţie pe care o avem este aprobarea vecinilor noştri. Nare rost să continui pe tema asta. au această senzaţie. spuse Bedap. egoiştilor". dar nu era ostilă. Pilun.. Skovan şi Gezach şi toţi ceilalţi care ne petrecem cea mai mare parte a timpului la imprimerie şi la turnul radio. spuse Takver cu un optimism hotărât. e o opinie nenorocită. Tatăl lui a rămas cu el. şi aşa mai departe. care încearcă să organizeze cursuri de simultaneitate. Iar Rulag aceea. câteva sute. blândă. De aceea mă bucur că te prind singură. dar nu poţi „încălca" un obicei. chiar că îmi spun ce cred. deoarece eu o creez. e împotrivă. Unii sunt incredibili. nu? — Tot timpul. ascultândui. răspunse Takver. atât de interesant!" Zic eu: „Da. Sunt o laşă. — Chiar că oamenii îl cunosc. Nu facem altceva decât să începem să simţim cum este atunci când suntem revoluţionari. zâmbi din adâncitura braţului lui Bedap. ca şi cum ar fi vrut să fie sigură că Shevek nu se află acolo. Eu petrec foarte mult timp la CPD. În sfârşit. A fost dea dreptul grotesc. Problema este că îmi place slujba şi sunt bună. privind în grabă şi fără săşi dea seama către uşă. în sediul central. ştia cine e Shev. Mai e o femeie. puiule! Shevek va fi acasă în curând şi vom merge la cantină. Face parte din comitetul de igienizare a blocului si a trebuit să merg şi săi vorbesc despre ceva. — Hai. lasă! Pesemne că ai avut o sesiune proastă la CPD. pentru că nui înţeleg cărţile mai mult decât mine. Leagăno. — Se cam năpustesc asupra ta. apoi a trântit uşa. Takver râse. Aş vrea să te înveselesc. ci aici. dacă nu altceva. teama de străini. consider că doar câteva zeci ar însemna o estimare generoasă. Bine. Cu excepţia sentimentelor lui Shev. continuă ea. fără umor. sau ceva de genul acesta.. decât sămi spună ei. aşa cum afirma Shev la întrunirea de astăzi. Personal. că reprezintă ceva cu care se pot mândri. Pilun. Nici măcar numi place dezaprobarea! — Bineînţeles că nu. ştii cine e Rulag? — Cine e? — Shev nu ţia spus niciodată? E mama lui. Directorul proiectului meu nu mai vrea sămi vorbească. Takver. Ei bine. Nu ştiu exact. nu e cine ştie ce pierdere. Doar că nu poţi fi membra unui colectiv de cercetare care a decis că nu faci parte dintre ei. că părinţii trebuie întotdeauna săşi păstreze copiii. Bineînţeles. naiba so ia. În sfârşit. dar asta este o situaţie specială. înţelegi. — Aşa e. este cadrul vieţii tale cu alţii. Zice ea: „Trebuie să fie minunat să trăieşti cu un mare savant. El crede că sunt. „Nu încercaţi să intraţi în camera asta.— De ce. Nu îmi place violenţa. Femeia aceea de ieri. presupun că în timpul vreunei activităţi de zece zile. — Mama lui Shev? — A plecat când el avea doi ani. — Dar ştii..

— Am câştigat numai dacă accept postul. iar tu ce iai spus? — Am temporizat – cum ai spune tu. era înaltă pentru vârsta ei. Să mă facă oficial. Şi atâta vreme a fost atât de meschin! Bine. privindul cu atenţie când acesta se aşeză lângă ea. râzând din nou. presa CPD. Sadik avea zece ani. iar Bedap. în nordvest. dezolărilor. — Asta înseamnă că ai câştigat! spuse Takver. reticent. — Ceea ce este neobişnuit. Cum deai putut să stai de vorbă cu el? După toate calomniile pe care lea împrăştiat în legătură cu tine şi minciunile că i sau furat Principiile!. — Există ziduri dincolo de ziduri. ca stânca – totul a murit. nu? — Nu. asta e şi părerea mea. De ce? Din vină? Oare societatea odoniană a putrezit întratât încât suntem motivaţi de vină?. râs. uzat până la os. Pilun trecând de la unul la altul. spuse Shevek. sticla trecând de la unul la altul pentru a fi golită. Pentru a mă delimita de Sindicatul de Iniţiativă. de neiertat. domesticeştel – cum ziceam noi. A spus că Federaţia de Fizică are de completat o normă întreagă. o nonexpresie. spontan. mişcare. suplă şi fragilă. Amuzant. dar istovit. După ce nu ţia comunicat că urrasienii ţiau conferit premiul acela. ştiind de acum că. privindul în noua şi curioasa lumină a înrudirii lui cu Rulag. anul trecut. În timp ce vorbea se deschise uşa şi intrară Shevek şi Sadik. îl văzu aşa cum vezi uneori un foarte vechi prieten. un popor selectat de o viziune a libertăţii şi adaptat la această lume aridă. Sabul se oferă să. conversaţii. Iar el a spus că. răspunse Shevek. cu toate acestea. Ştie că el e sufletul grupului si ne urăşte din cauza lui. La început Sadik se află în centrul atenţiei. Autonomă. o lume a depărtărilor. El e doar un purtător de cuvânt. un autoritar! A fost ceva scârbos. plin de viaţă.acordă loialităţii de acolo porneşte. era cea care venea cel mai rar. tăcerilor. spuse Bedap energic. să mă legalizeze.. cu o însufleţire la care contribuie tot trecutul: chipul acela splendid. iar acum o ştiu şi eu. dar îi place să fie purtătorul de cuvânt. Vor tipări ce ai scris. ştii bine. trăsăturile nu erau numai ale lui Rulag dar si ale multor altor anarresieni. Cum poţi fi politicos cu un asemenea om? — În sfârşit. întrebări. — Ai fost la Institut? întrebă Takver. Tu ştii. cu picioare lungi. doar. A fost evident astăzi că la aşteptat să apară la o întrunire de importexport. din familie. apoi Shevek. în ciuda autocontrolului.. râzând pe neaşteptate. — Deci nu lai refuzat de la bun început? — Iam spus că mam hotărât cu ani în urmă să nu accept nici un fel de repartiţie cu caracter permanent. se află întro stare de extremă tensiune şi emoţie. Asta ai vrut când neam întors aici acum cinci ani. — Vrei să spui că pentru tine? Acolo? La Institut? Shevek dădu din cap. Numai că la ea totul a devenit extrem de dur. că se aseamănă. cu o claie de păr negru. spuse Shevek înghiţind sucul de fructe şi făcând o curioasă grimasă. fără a mai ţine seama de Pilun care adormise pe genunchii săi. spuse Bedap. — Sabul ţia spus? — Încearcă să te atragă. pentru a fi giugiulită. sunt sentimentele ei faţa de el.. atâta vreme cât voi putea face lucrări teoretice. comuniune: salutări. nu e numai Sabul. spre uşoara ei nemulţumire. — Ştiu. În cameră. Shevek venea în spatele ei. permanentă. Zidurile sau prăbuşit. Dacă nu poţi săl smulgi din rădăcini. — Doar am trecut peacolo. Dap? 158 . Cu alte cuvinte. iar Takver îl privi. datorită influenţei tale „criptoautoritariene" asupra lor! Tu. deoarece. Nu crezi că ăsta e motivul său. chiar ieşit din comun. iar scopul pentru care mi se oferea mie postul este – stai sămi amintesc vorbele lui – „de a facilita accesul la instalaţiile experimentale ale institutului şi la canalele normale de publicare şi difuzare".. E dezgustător. — Da. Ai câştigat. Nu e amuzant. voi fi complet liber să continui cercetările de care mam ocupat. deoarece este vorba de un post autonom. privindul cu o expresie ciudată. Era o faţă intens individualizată dar. Sabul mia lăsat un mesaj în această dimineaţă la Sindicat. răspunse Takver. multă apropiere. ia dezbinat şi ia trimis de aici pe copiii care au organizat seria aceea de cursuri. spuse Bedap. — Cea mai vrut bătrânul Barbă Unsuroasă? întrebă Bedap. între timp.

făcând ca ovalurile în care erau modelate să sclipească din când în când. pe un ton poruncitor. Se vor da explicaţii. exersânduşi dinţii întro bucată de pâine de holum şi vocea întrun cântec. Îmi ghiorăie maţele. Dar bunii odonieni de la Institut iau arătat cu blândeţe erorile iar el a revenit pe drumul adevărului socialorganic. care nu mai persista decât aici. în anumite intensităţi ale luminii. deoarece bucătăria era cea mai cunoscută din Abbenay. Doi tineri. pentru al putea aduce pe Bedap cu ei ca oaspete. ochii ieşiţi din orbite. cele două baloane de sticlă subţiri. Dezbină pentru a slăbi. auzi? Ghiorrr. De câteva decade tot încerci să sugerezi CPDului ca cineva să se ducă pe Urras. Înregistrarea sa acolo îl scotea din evidenţă de la cantina unde mânca de obicei. aruncândo pe umeri. pe care Bedap îi cunoştea vag ca fiind vecinii prietenilor săi. din când în când.— Bineînţeles. — Ba da. „O. Masa a fost bună. Intelectualii sunt întotdeauna derutaţi. — Nu ştiu la ce se vor gândi urrasienii în etapa următoare. Pilun stătea pe un scaun înalt alături de Shevek. Dap ma făcut să le spun. Ca şi sistemele mai puţin elaborate utilizate în alte părţi. deşi vorbea încet. transparente. singurul mobil din această cameră oscila uşor. Bedap avea senzaţia că sunt înconjuraţi de un cerc de tăcere. pe acelaşi ton. Takver chicoti. Era o lucrare mare. ridicând capul. — Exact asta am făcut în această dupăamiază. numai pentru ai şoca. Au mers împreună la cantina de pe strada Pekesh. „Abbery abbery babber dab!" replica Shevek. în jurul centrului comun. indus în eroare de un grup dezafectat. în aşa fel că privite din profil aproape că dispăreau. În spatele capului său şi al copilului. ca timpul şi spaţiul şi realitatea. pierzânduse. nui aşa. Învăţase de mult să îl accepte pe 159 . Care din două? Nu părea să aibă vreo importanţă. — Nu. Doar că no înregistrasem ca pe o posibilitate reală. spre iritarea lui. — Chiar că nu ştiam. deoarece ei se gândesc la lucruri nerelevante. Astfel de situaţii la cantina Pekesh erau puţin frecvente. care va fi următoarea mişcare? — Nu ştiam că iau cerut cu adevărat lui Shev să meargă acolo. Când miau comunicat că miau acordat premiul – ştii tu. răspunse Bedap.. dar. surplusuri sau frustrări. — Bine. Ştiu că nu. — Nu. Au cerut să vină aici şi lau rugat pe Shevek să meargă acolo. Pilun. trebuind să aştepte ca pe panoul de înregistrare să apară un semnal. — Dar al lua pe Shev înapoi la Institut şi a tipări ceea ce scrie în presa CPD înseamnă să acorzi o aprobare implicită întregului Sindicat. fără a se despărţi. spuse Bedap după un minut. o vreme. asta ar putea însemna. se aşezară la aceeaşi masă cu ei. Premiul Seo Oen – au întrebat dacă naş putea veni. nul deranja. au conversat cu plăcere. cu o tradiţie a celor mai buni bucătari. Hai să mergem la masă. Marele fizician a fost. încruntat. coborând vocea. ghiorrr! — Sus! spuse Pilun. spuse Takver pe jumătate încruntată. Era unul din „procesele homeostatice" atât de iubite de primii Colonişti. dar nesemnificative.. nu funcţiona întotdeauna cum trebuie. aşa că sunt cu uşurinţă prostiţi de deviaţionişti răuvoitori. Pe Bedap nul deranja. Până la urmă sa eliberat o masă şi au intrat. Îţi aminteşti? Să iau banii care însoţesc premiul! Shevek zâmbi. în Abbenay. spuse Shevek. Shevek o săltă şi se ridică în picioare. Conversaţia adulţilor continuă fără intensitate şi cu unele întreruperi. versatil. interveni Bedap. Takver o numea „Locuirea Timpului". Altfel. Bedap. nu? — Pentru majoritatea oamenilor. se surprinse. fără a se întâlni vreodată cu adevărat. spuse el şi. ai ştiut. care se mişcau împreună cu sârmele ovale în orbite elipsoide complet întrepătrunse. aşa cum făceau. confecţionată din sârme aplatizate. apăreau lipsuri. sistemul fiind coordonat de un computer la nivelul întregului oraş. mathery bathery". senin. Întotdeauna fusese singur. proclama ea. Lăsând Sindicatul de Iniţiativă lipsit de singura sa pretenţie imaginabilă la atenţia oricărui locuitor de pe Anarres sau Urras. — Eu nu părăsesc Sindicatul. lucruri care nu au nici o legătură cu viaţa adevărată. — Au fost şocaţi? — Părul vâlvoi. Dacă în jurul său era un cerc de tăcere. erau lăsaţi singuri – sau părăsiţi.

— Nu le place de tine? Ce vrei să spui? Încă nu se atinseseră. Ochii lui erau plini de lacrimi. nu le place Sindicatul. Sadik se oprise în faţa intrării în cămin. unul din acele evenimente sau semnale obscure pentru cei din afara familiei.. ori scăpare. prelung al copilului tremură. „Am acum treizeci şi nouă de ani". Cea mai tăcută dintre toţi era Sadik.. plângând cu suspine adânci.totuşi. oricât de bun era el în mânuirea cuvintelor. Se întoarseră. Îl sărută pe Bedap. — En regulă.. dea lungul străzii tăcute. Bedap mai rămase o oră împreună cu ei după masă. Supraveghetoarea i se adresă cu răceală. spuse ea. cu chipul neclintit. — Ce sa întâmplat. îşi spunea el pe când se îndrepta spre domiciliu. discutând. Era prea mare. Adulţii care lucrau la căminele copiilor aveau o tendinţă naturală de a dezaproba vizitele peste noapte la domiciliul părinţilor. după care el şi Shevek plecară împreună cu Sadik. Fata era tăcută. camera de cinci persoane în care dormea întro independenţă perfectă. ca so poată ridica.. Bedap nu mai găsi nimic altceva de făcut decât săi lase acolo. Fata îi răspunse cu un curaj disperat. bărbatul şi copilul. cea mai dură şi mai profundă. Iar ceea ce înţelegea prin „aşa ceva". apoi se apropie de ea. Sadik? — Shevek. Sadik îl strângea cu toată puterea ei. Dap. nesfârşite. O ţinu mai departe în braţe. la intrară în domiciliul principal.. exerciţii muzicale. dreaptă şi subţire. — De unde ţia venit ideea asta? — Pentru că vreţi intimitate. diminuat. părând a se fragmenta. dar chiar mai încet decât înainte. Şi timpul va începe să se epuizeze pentru mine. în lumina slabă a felinarului. voceai devenind ascuţită de încordare. venea cu ei.. Sora cea mare din cameră a spus că eşti. şi de tine. — Ştiu că nu e agreabil pentru tine şi Takver să mă ţineţi peste noapte. cuplurile adulte au nevoie de intimitate.care ţipa tot mai tare. nu putea spune. aşa ceva. brusc. fetiţa tresări de parcă ar fi fost împuşcată. Simţea. în acea unică intimitate căreia nui putea fi părtaş. Discutau aprins şi trecură de centrul de învăţare. glasuri de copii. Acolo erau toate sunetele de demult. iar spaimele erau cu el. se simţea inutil. ecourile copilăriei pe care Shevek şi le amintea. Privi peste capul ei către Bedap. trebuie săşi schimbe viaţa. mai degrabă. 160 . Ce sa întâmplat? Chipul delicat. mângâindui părul. încă mai lupta cu emoţia. prea înaltă. spuse ea. că le înţelege limpede. iar eu niciodată nu voi fi avut. Niciodată nu miam rezervat timp. nemişcată. dar se îndepărtase mult prea mult pentru ai mai vedea pe tată şi fiică. Takver trebuia să meargă săi dea de mâncare lui Pilun. În acel moment se întâmplă ceva. — Nu le place de mine la cămin. răsunând de zgomot. că toţi suntem trădători.Shevek cu complicaţiile sale. Mă amestec în vieţile altora deoarece eu nu beneficiez de aşa ceva. unde lămpile de la intersecţii făceau pete moi de lumină în întunecimea bătută de vânt. intimitatea durerii. Nui oferea nici un sentiment de uşurare. Privi înapoi. dintro dată. înconjurândui cu braţele umerii slabi. care era în drum. Stătea acolo. Shevek o lăsă şezând pe treptele de la intrarea căminului şi intră pentru a o informa pe supraveghetoare că în noaptea aceea fata va sta cu părinţii. mirosurile. Ieşi din clădire şi porni spre casă cu Sadik. Shevek rămase un moment la fel de liniştit. nu le place de Bedap şi.. Spaimele se uită. Shevek îşi spuse că probabil greşeşte arunci când îşi închipuie că simte ceva mai mult decât o astfel de dezaprobare în cuvintele supraveghetoarei. iar dacă vrea să fie salvat. sau deloc. că întreaga sa speranţă stă în această înţelegere. iar când se ridică se oferi să o însoţească pe Sadik până la căminul ei. fără nici un fel de vâlvă sau discuţii. Poţi să pleci. pot să rămân în camera voastră în noaptea asta? — Desigur. Sălile centrului de învăţare erau puternic luminate. voi avea patruzeci. ori poate că plecaseră. Rostind cuvântul.. Ce am făcut? Ce tot fac? Nimic. plăcută şi spaţioasă a căminului. „Peste câteva decade. considerândule disruptive. în sala comună.. — Pentru că nu le place. Când Sadik se calmă suficient pentru a putea să meargă. iar Shevek o prinse în braţe şi o sprijini. Mă amestec. umbrele.. tot ce ştia era că Shevek.

în faţa lor. nu te mai întorci acolo. — Da. de parcă problema no mai privea. fără să ridice capul. — Mai sunt şi alte centre de învăţare. apoi puseră paravanul în mijlocul camerei şi o culcară pe 161 .. ştiu. spuse el întrun târziu. din piaţă. Totuşi. Evident. faţa ei albă. — Nici tu. Terzol este acum sora cea mare de la cămin si zice. Shevek o simţi cum îşi adună forţele pentru a răspunde. Noaptea. deşi Shevek încerca so oprească din privire.. Mă ţin deoparte la jocuri şi la altele. După ce alăptă şi culcă copilul. ce nenorocit de drept au ei ca să ne dezaprobe? — Ssst. eram prietene. vorbind ca în somn. spuse Sadik. tulburată din starea ei de fericire. Tip. plin de viaţă. răspunse Sadik. ghemuită la perete. tot aşa existenţa domiciliului se întrepătrundea cu a lor. scoţând un sunet ciudat. Oamenii din camera vecină se întoarseră de la masă. cu o voce supusă. sunt. sunt pur şi simplu răi. Se înrăiesc tot mai mult unul pe altul. Dar nu prea avea ce face. gutural. smulse nasturele chiar din ţesătură. — Mă duc să discut cu ei. Takver.. strigă „Noapte bună!" şi i se răspunse de la o fereastră deschisă. să acţioneze întrun fel. începu ea cu o voce subţire şi mică. cuprinsă de uimire. care îi cedă În cele din urmă. spuse Takver. se trânti o uşă. greu de suportat. Dar acum. lasămă săţi împletesc părul. Takver se ridică în picioare. Sadik suflă pe nas. Rămase cu ochii pe nasturele din palmă. cineva de jos. Sadik pe genunchii tatălui. apoi se uită la Shevek şi la Sadik. făcândo să exclame. iar când îşi închise tunica.. — Şi. cu capul pe pieptul tatălui ei. la cămin. — Nam vrut să vă spun pentru că. Dar e din ce în ce mai rău. sforăia uşor. acum sunt şi mai răi. Pilun.. — Dacă e aşa.. mai de mult. Takver se apropie şi atinse o dată obrazul fiicei Sale. tot trimestrul? — O. — Sadik. observă el. rămânând dreaptă. — Pilun nu contează. dar Sadik rezistă. după care se aşeză pe cealaltă platformăpat. în jurul lor. — Ei bine. Terzol nui opreşte. la dracu. Pilun în poala mamei sale. Shevek nu răspunse. spuse ea. decade. ştiţi.— Mai e şi Pilun. Takver perie şi împleti părul fetiţei.. dar plină de pasiune: — Bine! Ce se întâmplă? Sadik era şi ea pe jumătate adormită. întreruptă din alăptat. La aceasta Sadik izbucni din nou în plâns şi o vreme se părea că toţi plâng şi se liniştesc unul pe altul şi refuză mângâierea. Marele domiciliu.. Ţinu braţul în jurul fetitei. de două sute de camere. venea să stăm de vorbă după stingere. aşa cum existenţa lor se interfera cu existenţa sa. exclamă Takver. destul de liniştită. Sadik e egoistă". începu să urle. spune că „Shevek este. Dreptul Sindicatului. Dar a încetat. — De cât timp se întâmplă? — De multă vreme.. În cele din urmă Sadik alunecă de pe genunchii tatălui ei şi se aşeză alături de el pe platformă. o surprinse pe Takver imediat. — O. — Zile. — Unii oameni de la centrul de învăţare ne dezaprobă. fără prea multă convingere.. spuse ea cu o voce calmă." Shevek interveni. când ajunseră la lumina camerei. cu părul răvăşit şi încurcat încadrândui faţa. destul de timid. Toate acestea se rezolvară destul de brusc în tăcere. fremăta liniştit. ca parte a unui întreg. congestionată. umilirea şi efortul de aşi face curaj. încercând să zâmbească. — Nare nici un rost. „Ce sa mai întâmplat?" iar Pilun. — Dar de ce ne lovim? întrebă Takver. nu putea sta liniştită şi dorea să facă ceva. spuse Shevek încercând să o cuprindă cu braţul. tu ştii bine ce spune! Ochii lui ardeau. O mângâie pe păr pentru a o linişti şi răspunse în locul ei. — Ce fac? insistă Takver. Ei simt ceea ce simt. simţind cum creşte tensiunea în trupul copilului.. Takver întrebă cu o voce scăzută. — Terzol spune: „Shevek e un trădător. rezemânduşi epuizată capul de braţul său.

— Dute pe Urras. Şi sunt mulţi de partea noastră. — Doar nu eşti tu însuţi în pericol! spuse ea. Ai lucrat pentru Sindicat. e o fire stoică. — Mergi pe Urras. Sadik avea din nou lacrimi în ochi atunci când le spuse noapte bună. sau rămâne aici. spuse Shevek... Nu fac decât să constat o stare de fapt. ieşinduşi din fire. În sfârşit. privi peste paravan la cei doi copii adormiţi. Asta e. de riscul durerii. — Bine. — La cât a ajuns? — Patruzeci şi una de pagini. nu o putem cruţa de celălalt aspect. Oare altă şcoală va fi altfel? — Nu ştiu. îi spuse Takver. îşi controlă expresia. a fost ceva mai rău decât ţiam spus. spuse Takver. Eu sunt acela care aduce necazuri. Dar acum. studenţii preferă un oarecare grad de.. ca o apă limpede. periculozitate. — Crezi că se vor lega de asta întrun loc mic. Takver se opri. Takver nui întâlni privirea. Cei de aici nu! Poate că arunci când vei fi 162 . Dar tu unde rămâi? întrebă ea. Pot să fac fizică la PeaceandPlenty la fel de bine ca şi aici. privindul supărată. Fără mine. noi am căutat bătaia. Durere de la noi şi prin noi..Sadik lângă copilul adormit. aşa cum e PeaceandPlenty? — Eu mă tem că sar putea. — La serviciu? — Pot sămi caut o altă repartiţie. Şi tu suferi pentru asta. pentru că îi plineam în pericol. Chiar că mă simt răspunzător. după respiraţia ei. — Eu am căutato. Presupun că aici! — Aş putea veni cu tine. — Nu e cinstit ca ea să fie chinuită pentru ceea ce facem noi. — Dar nu aici şi nu în domeniul tău. în nici un caz. dar continuă pe un ton ceva mai blând. însă nu mia trecut prin minte că vor extinde resentimentele lor tribale asupra voastră. că adormise. Aşa că nu. Shevek se aşezase pe capătul platformei lor cu un carnet şi o planşetă pe care o folosea pentru calcule. principala mea funcţie practică în cadrul Sindicatului în acest moment. de câtă ură din asta ai avut parte? Ai tăcut. Când am fost la Concord. Dacă am hotărât săi oferim copilului intensitatea dragostei individuale. eu nu am unde să mă duc. poţi merge oriunde. — Numi pasă de ce cred ei. Shevek dădu din cap.. — Nu c vorba de ce facem noi. Sa lăsat cu azvârlit de pietre şi o bătaie zdravănă. Dar nu simt pericolul vostru la fel ca pe al meu. Tak. noi am stârnit în mod deliberat mulţimea. probabil că nu. nu mia trecut prin minte că o vor extinde asupra copiilor. Vocea ei era atât de aspră încât Shevek se trase înapoi de parcă lar fi lovit peste faţă. Nu mam gândit că e vorba de asta.. — Nu. — Altruistule! — Poate. La urma urmei. îşi şterse ochii. Îmi închipuiam că e doar problema noastră. Dacă petrece mult timp cu noi. Dar ea na spus nimic. E atât de bună şi blândă. Takver se ridică. Cu supliment cu tot. E. Niciodată nu spune. Dar nam ce face. vorba de ce fac eu. De ce nu? Cei de acolo te vor. pe tine şi pe copii. nu? Eu sunt problema. ocazional. sugrumată de o criză de plâns. Studenţii care mau invitat să vin au trebuit să se bată pentru mine. Ceea ce au şi făcut.. Dar dacă nu mă retrag din Sindicatul de Iniţiativă. de fapt. — Astăzi am paginat manuscrisul acela. În sfârşit.. Shovan şi ceilalţi se descurcă în iotică şi vor putea să se ocupe de radio. — Shev. vara trecută. — Ştiam eu că ceva nu merge cum trebuie. Tak.. dar ceea ce au împotriva ta este loialitatea ta faţă de mine.. dar întro jumătate de oră îşi dădură seama. al suferinţei. Eu sunt simbolul. Creşte. Stând împreună cu voi. ca Sadik? — Şi ca tine. asta nu rezolvă problema. — Sunt sigură că nu sugerezi. dar vrei să plec în altă parte? Laboratoarele de pescuit Sorruba de la PeaceandPlenty mar primi. dar am ieşit repede. Încep să mă întreb dacă nu cumva vă pun în pericol. se întoarse şi se aşeza pe marginea platformei. se complică. lăsând carnetul din mână...

Sau. Cum să negi posibilitatea de a te întoarce acasă? — E destul de adevărat. — Nu cred.. aşezânduse din nou şi privindo pe Takver cu o admiraţie contemplativă. privindul drept în ochi. Deşi nici eu nu sunt sigură că ştii de ce. pur şi simplu. — Poate că urrasienii. când am discutat despre asta. în locul acesta pot eu afecta societatea. Dar oricine din afara Apărării ar putea face explozibile cu praf pentru explozii şi arunca nava în aer la sol. afirmând dreptul respectivului la autodeterminare. chiar daca nu acordă nici o atenţie fizicii mele. — Dar tu ceai face în vreme ce eu iaş vizita pe proprietarieni? — Maş duce pe ţărmul mării. tu ai un motiv să mergi. nu cred în noi. cel puţin lear dovedi că Anarres există. Rulag a fost una dintre ei. spuse ea cu o hotărâre neclintită. — Efectiv. Iar tu vrei să mergi. Eu sunt cel care merge săi convertească pe arhişti. — Takver. nu vreau să plec pe Urras! — Ba da. Asta explică totul. aceştia ar putea doborî nava.. şi să văd laboratoarele de la Ieu Eun. am văzut cum ai râs. — Bine. continuă: Mă întreb ce fel de fizică fac alte rase. Pe tine teau invitat. Dacă face parte din munca ta. să mă atace de îndată ce voi fi părăsit nava. Asta până când teai întoarce. cear putea face? — Păi. Aş putea face o mică revoluţie în fizica lor. Astăzi. la Sorruba. Acum. unii din CPD mau ameninţat cu aşa ceva. vrei. spuse el. — E dreptul tău să o faci. Miam dat seama astă seară. — Ar menţine Revoluţia în viaţă – de ambele părţi – nu? Ce idee trăsnită! La fel ca piesa lui Tirin. Ştii. În sfârşit. Presupun că near dao şi nouă dacă am vrea so solicităm. Discută cu noi prin radio. unde fac experimente cu lumina. oricine sar duce pe Urras şi ar încerca apoi să se întoarcă ar fi. După o altă pauză lungă. — Care alte rase? — Străinii. Sar cuveni ca tu să fi acela. cineva trebuie neapărat să meargă.. — Ea ar fi în stare.. Oamenii de pe Hain şi din alte sisteme solare. dar nu şi în opiniile lor. nu faceţi decât să consolidaţi partea lor – nu faceţi decât să demonstraţi că obiceiul e de nezdruncinat. — Ar fi cei de la Apărare atât de tâmpiţi? — Nu cred. În ceea ce suntem noi. Ar veni şi near spulbera de pe cer. la masă. Ar fi interesant să. Shevek nuşi termină fraza. Hain si Terra.plecat vor începe să înţeleagă ce au pierdut. Mergi şi primeşteţi răsplata – banii pe care îi păstrează pentru tine! încheie ea cu un râs neaşteptat. — Ce tear împiedica? întrebă ea. împreună cu fetele si aş trăi o viaţă foarte paşnică în calitate de tehnician întrun laborator pentru studiul peştilor. în realitate. dar când am discutat despre premiu. — Dacă ar crede. din nefericire. se întoarse către ea. Tu şi cu Dap vorbiţi tot timpul cum săi speriaţi pe cei de la CPD cu idea trimiterii cuiva pe Urras. adresânduise pe un ton diferit. dacă iai convinge cu adevărat. trebuie să mergi. sarcastic. — Nam nevoie de premii şi recompense! — Nu. Hainezii au inventat deplasarea interstelară pe care o folosesc în prezent cei de pe Urras. poate că sar înspăimânta. spuse el. Cred că 163 . Aici. un spion. trebuie so ducem la bun sfârşit. Ştii că vrei. — Să mă întorc? Cine ştie dacă maş mai putea întoarce. Să ştii că ai dreptate. Poate chiar oamenii noştri. Sar putea să numi permită aterizarea. Doar că Rulag nu e singura. doar că e invers.. acum. după ce aţi ridicat problema întro şedinţă a CPD.. un trădător. Dar dacă doar vorbiţi despre asta şi nimeni nu pleacă. Nu cunoaşte decât negarea. dacă iar convinge pe cei de la Apărare de pericol. Niciodată nu mam gândit la asta până acum. desigur că miar plăcea săi cunosc pe câţiva dintre fizicieni. dar am impresia că. mai degrabă. Sar putea să mă ţină. Se află două ambasade străine pe Urras. destul de sincer. de discuţii şi studenţi – fără nici un fel de sfori deale lui Sabul. iar după o scurtă pauză. spuse el cu o expresie ruşinată. Pentru un mare număr de oameni. acolo nimeni nu e liber să vină şi să plece. dar întradevăr ai nevoie de apreciere.

nu arh făcut cine ştie ce. doar dacă pleci. urât din partea lor. vom merge să trăim singuri în munţi. Dar de ce trebuie să dau eu munca mea de o viaţă lui Sabul. nu am făcut nimic pentru ai uni. era spaţioasă şi solidă ca o casă. culoarea pădurii.asta e o posibilitate sigură. Şi întotdeauna te întorci. fără a vedea nimic. creând timpul. Poate. mereu fără instalaţii. imposibilitatea de a reveni. Ochii ei erau negri. Aici. — Imposibilitatea de a reveni. e greu să lucrez. în Sedepul de Sus. Lau dus pe Shevek peste tot. Dar. nu neam asumat nici un risc. deci. când termin treaba. Sau. nu le trebuie. dincolo de Anarres. Dacă societatea noastră se antrenează în politică şi dobândirea puterii. Subiectul la care lucrez este mare. Dar nava şia modificat poziţia. imensă şi frumoasă. — Da. nici măcar un început şi un sfârşit. Ar trebui inclusă în planul de a face o călătorie dusîntors pentru a vedea peisajele de pe Urras. fără colegi şi studenţi. spuse Takver. — Nu fi proastă. repetă el. Nu se va epuiza! — Bine. spuse el. pentru tine. plafoanele înalte. — Merită ce? — Riscul. Ce zici? — Frumos. şi era foarte tăcută. nam de gând să merg pe Urras. lor. îndreptând asupra ei o privire stranie. Din exterior avea un aspect la fel de bizar şi de fragil. — Dar. Dacă aş putea finaliza teoria acolo si apoi să leo dau lor – nouă. arunci ne vom retrage. îmi cer să abandonez iniţiativa în schimbul obţinerii aprobării. Ar trebui dat altora. tuturor Sabulilor. Shevek rămase cu privirea aţintită în gol. dar sar putea să vină toţi şi sămi trântească uşa în nas. prezentândui nava interstelară Davenant. vom pleca să înfiinţăm Anarres. da. Atâta doar că arăta ca o casă cu jaluzelele trase. Merită. să tes tez ceea ce fac. Apoi. Nu plec pe Urras! — Sunt istovită. împărţit cu alţii. de partea Sindicatului decât realizăm noi. Sunt imobilizat. strălucitoare. Dacă tu ţiai asuma acest risc. Hai să ne culcăm. hublourile erau pline de turcoazul înceţoşat al planetei Urras. sunt închis. exista chiar o grădină. dacă oamenii vor fi la fel de ostili şi de plini de ură. pereţii cu lambriuri de lemn sau acoperiţi cu ţesături. — Eu cred că sunt mai mulţi oameni de partea noastră. descriind cercuri la nesfârşit. În interior. — Da. E loc destul. pentru că doar puţine camere aveau hublouri. După care. Tu întotdeauna ajungi acolo unde îţi propui.. definitorie a designului pentru dotările unei nave de croazieră. Întrun fel. Pentru recreere. Ce rost mai are o societate anarhistă care se teme de anarhişti? Ne vom muta în Lonesome. de fapt. spuse Takver. suflet drag. Atâta doar că noi. — . aruncată de nu se ştie ce mână. Vor folosi lucrarea pe care o fac după moartea mea. mişcânduse şi totuşi nemişcată. Takver. ştii. îi dăm dracului. tuturor lumilor – asta miar plăcea. un nou început. ca o structură în sticlă şi sârmă. Vor exista oameni care să vină cu noi. al unui vehicul. nu avea deloc aspectul unei nave. ar merita riscul? O vreme. pentru că nu călătorea niciodată prin nici un fel de atmosferă mai densă decât aceea a spaţiului interstelar. în Uttermost. Până şi puntea de comandă şi sala motoarelor păstrau aceeaşi tăcere. ca în cazul lui Sabul. au ieşit la vedere stelele şi printre ele Anarres. noaptea. ca o piatră rotundă. de un negru estompat. Era cum nu se poate mai diferită de transportorul Înţeleptul. indivizii mărunţi. eu cred că ar ieşi în sprijinul tău. dacă va fi cazul. intensă şi totuşi absentă. unde iluminarea avea calitatea luminii 164 . intriganţi. întinzânduse şi aplecânduse pentru aşi sprijini fruntea de braţul lui. 13 Înainte de a părăsi orbita. Sindicatul te poate proteja la aterizare. iar maşinile şi instrumentele prezentau aceeaşi trăsătură simplă. foarte negri. Încăperile erau mari şi personale. — O. — Dacă fac aşa ceva. Vom pune bazele unei noi comunităţi. Şi te vei întoarce. întotdeauna se întâmplă asta. dacă le trebuie. minunat. lacomi ai unei singure planete? Mie miar plăcea să o împart cu alţii..

— Ai primit veşti bune. grădina rămânea în întuneric. Cu o seară înainte. mai întâi pe lungimea de undă a CPD. Stilul folosit nu avea nici opulenţa de pe Urras. în timpul celor trei zile care îi trebuiau navei să se deplaseze. nici austeritatea de pe Anarres. Ketho petrecuse o oră cu Shevek. care supraveghea legătura radio. Era un bărbat bine făcut. la familie. în maniera calmă. Era conştient de speranţa înşelată şi de promisiunea ţinută. Nu oricine e dispus să accepte privilegiile noastre! — Poate că mai mulţi decât îţi închipui. spuse el. Shevek nu băga de seamă. — Mă gândesc la pericolul de a fi atacat la aterizare.solare. Vestea cea bună sunt prietenii. Deşi călătoriile sale interstelare nu durau decât câteva ore sau zile în timpul navei. orbitând în jurul unei planete unde trăia sau efectua explorări echipajul său. în calitate de odonian. iar acum cu Sindicatul de Iniţiativă. Shevek era foarte rar atent la ei. Se pare că sunt mai mulţi decât atunci când am plecat eu. un hainez pe nume Ketho. ca un terrian. Primul ofiţer al navei. era pe punctul de a pleca. Cei mai tineri dintre ei păreau mai bătrâni decât oricare dintre temenii de la bord. cu trăsături foarte puternice şi totuşi delicate. Tot ceea ce vede un asemenea om în drumul său. se simţeau atraşi de el. aproape sobri. care se întorcea acasă. care se deplasa cu o viteză aproape de viteza luminii. Vor fi de faţă o mulţime de duşmani şi o mulţime de prieteni. Întoarse privirea către acesta şi după un moment îl întrebă: 165 . de aproximativ treizeci de ani. vede numai ca reflecţii ale luminii. putea petrece luni de zile pentru explorarea unui sistem solar. Ştii. uneori gesticulând cu mâna liberă. umană. dar păstra un echilibru. iar el îi pusese. Doar dacă leai permite so facă. am terminat. Dar. politicoşi. confortabilă pentru aceia care trebuiau să locuiască la bord. zâmbindui lui Ketho. aşa este. o mulţime de întrebări despre Anarres. de bucurie. — Mă bucur că pot fi alături de tine. în definitiv. înalt şi cu pielea albă. de eşec şi de resursele din interiorul spiritului său. Dar. care o vorbea foarte corect şi rigid. dar în prezenţa lui erau timizi. mai cu seamă cei mai tineri. de parcă ar fi avut ceva ce le lipsea lor. iar hublourile se deschideau spre stele. o astfel de navă. Hainezul nui întoarse zâmbetul. mă vor apăra. Când vorbea. Eşti sigur că ofiţerii de la Portul Anarres cred căi pot ţine sub control pe dizidenţi? Nu cumva îţi spun intenţionat să cobori pentru a fi ucis? — Mda. iar aerul era îndulcit de mirosul pământului şi al frunzelor. de la Urras la Anarres. ca şi cum interlocutorul lar fi putut vedea. sau era ceva ce ei ar fi vrut să fie. Pentru că hainezii din echipaj erau oameni meditativi. ascultând ori răspunzând cu o revărsare neaşteptată a limbii clare. spuse Ketho. Te voi conduce în modulul de aterizare. Pe chip i se citea o expresie serioasă. expresive. chiar şi eu sunt un dizident. Aveau foarte puţină spontaneitate. ştiri viabile. cu mulţumire. discutând cu Anarres prin radio.. răspunse Shevek. cum se spune. Stătea aplecat. Shevek era mult mai fluent în această limbă decât Ketho. cu graţia fără efort a unei practici îndelungate. Oamenii de pe Davenant. Shevek. neforţată a hainezilor. răspundea cu plăcere la întrebări. meditativ. Era conştient doar de Anarres. Mâine te vor contacta pentru a stabili procedura de intrare. care era limba lui maternă. Replica atunci când i se vorbea. Restul poate să aştepte până ajung acasă. spuse el. dar punea el însuşi foarte puţine. în faţa lui. respectuoşi.. continuă Shevek. dar replica lui Ketho îl opri. fără a face caz de restricţii. în sfârşit descătuşate. dar aproape lipsit de păr. a cărui minte nu urmărea în totalitate conversaţia. — Aterizarea va fi palpitantă. în timpul nopţii de pe navă. râzând din când în când. ca un cetian. De aceea era spaţioasă. — Da. după cină. — Bine. împreună cu comandantul şi alţi membri ai echipajului. spuse Ketho. prin propulsie chimică şi la viteze convenţionale. El era un om eliberat din închisoare. Împreună. În a doua zi a călătoriei se afla în camera de comunicaţii. spuse Shevek. Eu am cerut sămi asum riscul. Cel puţin câteva. Discutau despre el destul de mult. trebuiau să vorbească în iotică. îl privea adâncit în gânduri. — En regulă. sau chiar ani întregi. Era foarte puţin conştient de prezenţa lor. Îţi puteai imagina o astfel de viaţă restrânsă. întorcânduse către el. cuvintele porneau dintro tăcere interioară. este privilegiul meu.

Dar acestea nu sunt nişte opţiuni lipsite de pericol. Aceşti termeni mai sunt încă acceptaţi. conştient de sine. — Hm. — Suntem copiii timpului. Dar eu cred că nau avut dreptate. Aşa au decis conducătorii noştri. — Termenii Încheierii Colonizării Planetei Anarres nu permit urrasienilor să aterizeze niciunde. Te vei trezi foarte singur. Avem istorii despre sute din acele milenii. Ca ofiţer pe o navă în misiune. mai spuse Shevek întorcânduse şi privindul pe celălalt. nimeni nu e prea sigur de ce se va întâmpla în etapa următoare. Părerea lor a fost că nar trebui făcută nici o solicitare formală. cu aceleaşi opţiuni ca ale celorlalţi. neutru. ezitând. acum şaizeci de ani. Bine. Se spune că nu este nimic nou sub soare. Am încercat totul. Aşa că. privind în jur la camera liniştită. alături de celelalte. am învăţat puţină pravică. iar tu pentru noi. Am discutato şi cu ambasadorii noştri... Tânărul îl privi un moment. chiar şi anarhismul. Am devenit foarte interesat. fiecare viaţă individuală. — Voi discuta cu comandantul. De ce vrei să aterizezi.— Vrei să spui că ţiar plăcea să aterizezi împreună cu mine? — Da. Nu te pot lua cu mine ca reprezentant oficial al unui guvern străin. Dar dacă fiecare viaţă nu este nouă. răspunse hainezul cu egală sinceritate. Iar dacă aterizezi împreună cu mine. spuse Ketho.. cu excepţia suprafeţei îngrădite a Portului Anarres. Dar poate că vă pot oferi ceva în schimb. termenii aceia îi includ pe toţi străinii. făcu Shevek. Libertatea nu este niciodată foarte sigură. — Dar comandantul ţiar permite? — Da. spuse Shevek şi râse. la fel de grav ca întotdeauna. de parcă ar fi fost jenat.. cu consolele simple şi instrumentele delicate. aşa ceva nu merge. Să se poarte ca nişte anarhişti! Toate acestea sau întâmplat în timp ce eram plecat. mai întâi Sindicatul. un râu aproape negru curgând printre trestii sub un cer apăsător.. a acestei călătorii pe care am făcuto – să zguduim lucrurile. cu mâinile la spate. scandalul va fi şi mai mare.. să facem agitaţie. un peisaj hainez. să determinăm oamenii să pună întrebări. — Odată ajuns acolo. — Bine. — Şi îţi dai seama că sar putea să fie periculos? — Da. vezi. spuse Ketho. Despre asta miau vorbit prin radio prietenii mei. — Situaţia este puţin. — Este propria ta voinţă. Implicit. . Totul a început atunci când am citit scrierile lui Odo.. că nu am nimic să ofer în schimb pentru ceea ce oamenii ei şi ai voştri au făcut pentru mine. să spargem nişte obiceiuri. aşa cum văd eu lucrurile. ambasadoarei. deci? Propria ta iniţiativă? — În totalitate. spuse Shevek. începu el.. de îndată ce vei trece de zid împreună cu mine. foarte simplu şi subtil. dar continuă în felul său reţinut. Se apropie de peretele opus şi rămase o vreme în faţa unui tablou. Nu cine ştie ce. Vom fi răspunzători pentru tine. înainte de a pleca. dar cu un uşor 166 . în pravică. Pe Anarres. un risc.. Comandantul şi cu mine am vorbit despre această posibilitate. Am. Nu făceau altceva decât să construiască mai multe ziduri. Nu pot să forţez prea mult. Ketho? — Vreau să văd Anarres. o promisiune.. apoi repetă cuvintele în iotică.. când oamenii voştri au pătruns pentru prima dată în acest sistem solar şi au încercat să discute cu noi. Chiar înainte de a veni tu pe Urras eram curios. — Rasa mea este foarte veche. este de datoria mea să explorez şi să cercetez o lume nouă atunci când este posibil. atunci de ce ne mai naştem? — Suntem copiii timpului. tavanul înalt şi pereţii fără ferestre şi din nou spre Ketho. Când a fost colonizată Anarres. Dar eu nu lam încercat. Suntem civilizaţi de o mie de milenii. ordonată. aş vrea. deoarece politica poporului tău este de a interzice aterizarea străinilor. O idee. — Înţeleg. Atâta doar că tu nu eşti urrasian. ammar! Ai face mai bine să chemi din nou Anarres prin radio. Vei deveni un anarresian. spuse Shevek. Iam spus lui Keng. Acesta a fost tot timpul scopul nostru – al Sindicatului. scăpată de sub control pe Anarres. vei deveni unul deal nostru. nu erau cunoscute alte rase.

în următoarea noapte pe navă. zadarnică pentru a atrage un fluture de neimaginat de la trilioane de mile depărtare. dacă lea adus şi pe fete. din cine ştie ce lume de neimaginat. Shevek râse. pe o lume înconjurând o altă stea. un terrian scund. Nu am nimic de împachetat. de parcă dorea săl întrebe ceva. de culoarea fierului. Comandantul dădu din cap si plecă. cu copiii. dar întunericul nu e decât unul singur. spuse Ketho cu vocea sa calmă. vom începe procedura de lansare. eşti sigur că vrei să treci prin acest zid împreună cu mine? Ştii. Ketho înaintă şi se opri alături de Shevek lângă chepeng. — Sunt gata. ori şio amintea de undeva. cu un aer detaşat. Nu se întorsese încă în Abbenay de la PeaceandPlenty. el răspunse. aşa cum fuseseră întotdeauna. la Port. de parcă nu era sigur ce este fericirea şi totuşi o recunoştea. ********************************************************************* 167 . „Doar nuţi închipui că o voi putea opri. — Ketho. iar comandantul intră împreună cu Ketho. neamestecate. Rămas singur. — Da." — Sper să mă întorc. Uşa grădinii se deschise. poate cu un dirijabil. descoperit. Rămase alături de Shevek. privind spre partea întunecată a lui Anarres. — Când urmează să intrăm în modulul de aterizare? — În circa douăzeci de minute.tremur de emoţie. aceea cu puiul de oaie. chiar dacă nar fi oportun!" îi răspunsese Bedap. o curbă neagră acoperind jumătate din stele. Dar nu adusese nimic. de departe. Dar nul mai întrebă. — În noaptea asta mă culc pe Anarres. Mâinile lui erau goale. Celălalt bărbat îl privi grav. Foarte târziu. Orice sar întâmpla. oficial. „Adevărata călătorie este întoarcerea. Era bine să fi adus poza. Aerul era destul de rece. Mă voi întinde lângă Takver. în '68. Luminile erau stinse. Shevek stătea în faţa hubloului înalt. făcând să crească iluminarea difuză. — Avem schema de pătrundere pentru modulul nostru de aterizare de la turnul vostru de control. — Va fi dimineaţa devreme la Portul Anarres. Comandantul navei se uită înăuntru şi îi rosti numele. acolo. să io dau lui Pilun. când Sadik avusese rău de tren timp de trei zile nenorocite. O floare care înfloreşte noaptea. dar era plină de strălucirea stelelor. Cu timpul. Dar tu pleci de acasă. Se întreba dacă Takver va fi acolo. se deschisese printre frunzele negre şi îşi risipea parfumul cu dulceaţa răbdătoare. Shevek se întoarse la postul său de observaţie şi zări curba orbitoare a răsăritului de soare apărând peste Temae. Luminile sorilor diferă. spuse comandantul. Dacă eşti gata de plecare. spuse el în cele din urmă si plecă pentru aşi lua lucrurile şi pentru al întâlni pe Shevek la baza de lansare. Încă îşi mai amintea dificultăţile călătoriei de la Chakar la Abbenay. Se mai întreba cu ce mijloc de transport călătorise ea de la Sorruba. Shevek se afla în grădină. râsul unei fericiri curate. întro grădină. atunci când discutase ultima oară cu Bedap şi lăsase în seama lui Bedap să vorbească cu ea şi să decidă dacă e oportun pentru ea săşi facă apariţia la Port. de speranţă în glas... mă întorc acasă. se gândi el. pentru mine e uşor. Călătoria cu trenul era dificilă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful