You are on page 1of 28

m    
 

„   
    
 
  

 

„    


 
 
 
    

      
 

 

 
 
„ S     

 
 
 

 P  

„ S
    
 
   
   
 

   

   
     
 

  

„ Contoh ayat:
1. Ahmad tertidur.
2. Ahmad
3. tertidur

„ Jelas bahawa dalam contoh binaan ayat 1,terdapat


hanya dua perkataan, iaitu › dan 

Namun,pada umumnya,ayat Bahasa Melayu jauh lebih


panjang dan kompleks daripada ayat 1.
„ etiap penutur asli sesuatu bahasa
mempunyai kecekapan berbahasa atau daya
pengetahuan untuk mengetahui struktur
unsur atau struktur konstituen setiap ayat.

„ Kebolehan memenggal ayat kepada


bahagian-bahagiannya iaitu pemenggalan
frasa subjek dan frasa predikat.
  

1 Petani itu membajak sawahnya setiap hari.

2 Abu bermain bola.

3 Ali guru sementara di sekolah itu.

4 Guru itu menyemak rekod kehadiran muridnya setiap hari.


„ Apa yang dikatakan sebagai subjek kepada sesuatu
ayat ialah konstituen, sama ada terdiri daripada
satu perkataan atau beberapa perkataan.

„ ubjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa


nama dan menjadi unsur yang diterangkan.

„ Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang


tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur
yang menerangkan subjek.
„ îalam kebanyakan bahasa, subjek
bertindak atau berfungsi sebagai frasa
nama.

„ etiap ayat yang tidak mempunyai frasa


nama sebagai subjek tidak dapat diterima
dalam ayat bahasa Melayu.
  

1 Gemuk sekali pergi ke sekolah.

2 Tinggi sungguh membina bangunan itu.

3 Bersukan menjadi kegemarannya.

4 Mencari rotan adalah hobinya pada waktu lapang.


Petani itu membajak sawahnya setiap hari
Ayat

ubjek Predikat
Petani itu membajak sawahnya setiap hari

sawah nya setiap hari


„ Pembahagian atau pemenggalan kepada
frasa subjek dan predikat bagi sesuatu ayat
tidak boleh dilakukan tanpa peraturan atau
secara ë .

„ Contohnya, unsur Ǯituǯ dan Ǯmembajakǯ tidak


boleh digabungkan menjadi sesuatu binaan
kerana bentuk tersebut termasuk ke dalam
kelompok berasingan.
Contoh lain:
Pemuda itu mengecat rumahnya setiap hari.
Kereta itu memecut dengan laju.
Ahmad membayar hutangnya setiap bulan.
*penggosok itu memandikan rumahnya
setiap saat.
*ayat tersebut menunjukkan bentuk dan
makna yang ganjil. Tetapi merupakan satu
binaan ayat dalam tatabahasa bahasa
Melayu dan dianggap gramatis kerana
mematuhi peraturan atau rumus binaan
ayat bahasa Melayu.
Setiap mengecat tahun pemuda itu
rumah
„ Ayat di atas dianggap tidak gramatis kerana
perkataan-perkataannya tidak tersusun
mengikut rumus struktur ayat bahasa
Melayu walaupun ia adalah perkataan
bahasa Melayu.
„ Kesimpulannya, pengetahuan tentang
struktur unsur ayat sesuatu bahasa
yang ada pada seseorang penutur asli
membolehkan ia mengenal pasti dan
menentukan ayat yang gramatis
dengan yang tak gramatis dalam
bahasa.
„ alaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu
memang tidak ada hadnya, demikian juga
panjang pendeknya dan kemajmukannya,
semua ayat yang terbentuk masih tetap
mematuhi dan pasti berasal daripada satu
ayat dasar, iaitu pola ayat yang menjadi
sumber kepada pembentukan atau terbitan
semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.
„ îalam bahasa Melayu, misalnya, semua
ayat, sama ada yang pendek atau yang
panjang, yang berbentuk ayat mudah atau
ayat kompleks, yang berstruktur biasa atau
songsang, pasti dapat dikembalikan kepada
bentuk asalnya, iaitu salah satu daripada
empat pola ayat dasar yang berikut :
Subjek Predikat
Pola 1 Frasa Nama Frasa Nama
(Ali guru)

Pola 2 Frasa Nama Frasa Kerja


(Adikku sedang tidur)

Pola 3 Frasa Nama Frasa Adjektif


(Pegawai itu amat rajin)

Pola 4 Frasa Nama Frasa Sendi Nama


(Rumahnya di Kampung Baru)
„ Kalau bahasa Melayu mempunyai empat pola ayat
dasar, tidak bererti bahasa-bahasa yang lain
mempunyai bilangan pola ayat dasar yang sama.
Bahasa Inggeris misalnya hanya mempunyai satu pola
ayat dasar iaitu pola frasa nama + frasa kerja, seperti :

½ ½ 


Ali is a teacher.
My brother is sleeping.
The officer works downtown.
His house is by the roadside.
„ îaripada ayat dasar kita dapat membina ayat-ayat
yang lebih panjang atau lebih kompleks, yang kita
namai ayat terbitan.

„ Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur, baik


unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada
frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar.

„ Misalnya, bentuk ayat dasar bahasa Melayu, seperti


yang diberikan dapat diperkembang menjadi ayat-ayat
terbitan berikut :
 

Ali guru sementara di sekolah


itu.
Adik bongsuku sedang tidur di serambi
rumah.
Pegawai kanan pejabat itu amat rajin dan cekap pula.

Rumah kediamannya di Kampung Baru dalam


ilayah Persekutuan.
Pembentang :
Muhammad Faisal Bin Razalli
Guraian
„ Ayat dibahagikan kepada dua jenis iaitu c c 
c dan c c cc.
„ S c c bermaksud binaan ayat yang
mempertahankan pola ayat dasar, iaitu unsur frasa
subjek mendahului frasa predikat.
„ S c cc pula terhasil apabila frasa
predikat yang mendahului frasa subjek.
nt h Ayat Susunan Biasa
 
1. Adik bongsuku edang tidur di serambi
rumah.

2. Cikgu Ahmad edang menanda kertas


jawapan peperiksaan.
nt h Ayat Susunan S ngsang
 

1. edang tidur di serambi adik bongsuku.


rumah

2. edang menanda kertas Cikgu Ahmad.


jawapan peperiksaan
Sekian͙
Terima Kasih