P. 1
Aristotel - O duši, Nagovor na filozofiju

Aristotel - O duši, Nagovor na filozofiju

|Views: 108|Likes:
Published by joelle368

More info:

Published by: joelle368 on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

Sections

 • I. Knjiga
 • 1. Ό vodno razmatranje ο duši
 • 2. Pregled pojedinih učenja
 • 3—5. Kritički osvrt na mišljenja prethodnika
 • II. Knjiga
 • 1. Svojstva duše
 • 2. Različita djelovanja duše
 • 3. Sposobnosti duše
 • 4. Načini hranjenja
 • 5. Razlike u opažanju i osjetila
 • III. Knjiga
 • 1—2. Odnos osjeta i predmeta
 • 3. Nastanak predodžbi
 • 4—8. Mišljenje i spoznaja
 • 12—13. Zaključno razmatranje
 • /Što znači 'baviti se filozofijom'?I
 • /Čemu sluzi bavljenje filozofijom?/
 • /Što je zadaća bavljenja filozofijom?/
 • /Što postižemo baveći se filozofijom?/
 • /Zaključak./

filozofska

fb

biblioteka

Urednici biblioteke B R A N K O BOŠNJAK, M I L A N K A N G R G A GAJO P E T R O V I Ć , P R E D R A G V R A N I C K I Izdaje N A K L A D A NAPRIJED d.d.

Direktor ZDENKO LJEVAK Glavni urednik M I L A N MIRIĆ

ARISTOTEL

Ο DUŠI
Preveo MILIVOJ SIRONIĆ

NAGOVOR NA FILOZOFIJU
Preveo DARKO NOVAKOVIĆ Predgovor i redakcija B R A N K O BOŠNJAK

Drugo izdanje

naprijed

Z A G R E B 1996

SADRŽAJ
PREDGOVOR (Branko Bošnjak) Bibliografski dodatak Ο DUSI I. K n j i g a 1. Uvodno razmatranje ο duši 2. Pregled pojedinih učenja 3—5. Kritički osvrt na mišljenja prethodnika 1. 2. 3. 4. 5. II. K n j i g a Svojstva duše Različita djelovanja duše Sposobnosti duše Načini hranjenja Razlike ο opažanju i osjetila VII XLIII 1 3 3 7 13 30 30 32 36 38 43 65 65 71 76 85 90 95 97 107 109 110 122 125 130 137 139

III. K n j i g a 1—2. Odnos osjeta i predmeta 3. Nastanak predodžbi 4—8. Mišljenje i spoznaja 9—11. Načini kretanja 12—13. Zaključno razmatranje POGOVOR (Milivoj Sironić) Grčko-latinsko-hrvatski rječnik NAGOVOR NA FILOZOFIJU /Uvod. Posveta/ /Što znači baviti se filozofijom?/ /Čemu sluzi bavljenje filozofijom?/ /Što je zadaća bavljenja filozofijom?/ /Što postižemo baveći se filozofijom?/ /Zaključak/ PREVODIOČEVA NAPOMENA (Darko Novaković)

.

PREDGOVOR Branko Bošnjak .

.

U ideji saopćavanja filozofije jednom vladaru (Temisonu sa Cipra) Aristotel nastavlja Platonovo uvjerenje.ARISTOTELOVA PSIHOLOGIJA I FILOZOFIJA ŽIVOTA Opće tematiziranje Ovdje imamo dva Aristotelova teksta: Ο duši i Nagovor na filozofiju (Protreptikos). da j e filozofija potrebna za organizaciju države i života u zajednici. iz vremena Aristotelovog boravka u Platonovoj Akademiji. Taj tekst j e sačuvan fragmentarno i teško j e postići jedinstvenu cjelinu. Izlaganje koje ima naslov Nagovor na filozo­ fiju j e iz mlađeg razdoblja. Svaku temu istraživao j e i povijesno da b i iznio što se j e Ο pojedinom problemu mislilo do njego­ vog vremena. Takav metodološki pristup omogućuje spoznaju cjeline. U izlaganju povij esno-filozofskog mi­ šljenja Aristotel j e unosio svoju terminologiju. IX . Temu Ο duši i Nagovor na filozofiju pokušat ćemo ukratko iznijeti kao jedinstvo psihologije i filozofije života. Aristotel j e težio za sistematičnošću. Stoga j e to ostalo otvoreno pitanje. Bavljenje filozofijom omogućuje svestrani uvid u tu spoznaju. j e r razvije­ nije mišljenje pokazuje gdje su mu bili početni izvori. pa j e već to i oblik interpretacije prethodnog mišljenja. T o se može prihvatiti kao pristup problemu. T o j e njegovo zrelo doba. u koje­ mu on već ima cjelinu svoje filozofije i sada j e razra­ da pojedinih tema način proširivanja već oblikovane cjeline. Teksta Nagovora ima koliko i izdavača. N o ipak bit j e jasna: treba se baviti filozofijom i to j e za život najvažnije. Tekst Ο duši pisao j e Aristotel za vrijeme svog dru­ gog boravka u Ateni.

to su duše biljki. a što j e tijelo? Termin psihologija značio bi u doslovnom prijevodu — učenje ο duši (psyhe). iz čega se sastoji. Aristotel će reći da priroda ne radi ništa slučaj­ no. T e m a psihologije bila bi ukratko ovako iz­ ražena: što j e čovjek. Aristotelovo učenje ο duši polazi o d izučavanja prirode. a oživljena materija stvara iz sebe pojedine oblike života. što bi značilo jedinstvo materije i oblika ( f o r m e ) . dakle kakav j e bio anatom i fiziolog? Tu se mogu dati mnoge primjedbe na njegovo učenje ο duši. imanentan samom posto­ janju. T o j e moguće. te kako j e čo­ vjek prisutan u svijetu bića? Dalje se dolazi na pita­ nje: Sto j e duša. T o j e blisko shvaćanju prvih filozofa da j e sve oživljeno. no ipak bitno j e da psihologija spada u prirodo-naučno područje i psihologija j e prirodno-naučna disciplina. Svoju psihologiju Aristotel promatra sa tla biologije. Cjelina tih stupnjeva izgleda ovako: Postoje tri vrste duša. životinja i ljudi. U tu tematiku ulaze i Aristotelovi manji prirodonaučni spisi (Parva naturalia) u kojima se iz­ lažu pojedinosti ο čovjekovom biću. U literaturi se postavlja pitanje ο tome što j e Ari­ stotel znao. Spoznaja ο prirodi (filozofija prirode) j e pretpostavka same psihologije. Sve što živi djeluje na način svoje duše. pa j e time telos (svrha). tada j e nužno da se znanje ο prirodi i čovjeku uključi u raz­ matranje teme ο čovjeku. koja teži uvijek prema vi­ šem stupnju. A k o se psihologija tretira kao dio biologije. pa se tu govori ο biološkoj psihologiju Duša j e p o j a m k o j i m se izražava cjelokupna život­ nost. tako da se tu radi ο cjeli­ ni svijeta. N o duša ima svoje različite stupnjeve i mogućnosti. a to znači stanje svakog bića u prirodi. χ . Čovjek j e dio prirode i u prirodi mora odrediti svo­ j e mjesto. ako se razvija sve što po­ stoji.Aristotelov sistem označen j e kao hilemortizam. Aktivna snaga u materiji j e forma.

U prigovorima se kaže da nije razlikovao arterije i vene. Odatle j e put do predstave (predodžbe) i pojma potpuno otvoren. Ο nervnom sistemu nije mnogo znao. Stoga j e znanje uzroka pred­ met prve filozofije i to j e najopćenitiji zahtjev. j e r bilo bi neobično da se o d Aristotela do danas nije došlo do drugih i drukčijih spoznaja (vidi u dodatku Pred­ govora izbor iz literature). miris iz vatre. A k o pri­ roda ne radi ništa slučajno. Aristo­ telovo mišljenje ο disanju ne bi danas bilo prihvatlji­ v o . Postoji odnos i razlika iz­ među mogućnosti i stvarnosti. npr. Takvih prigovora m o g l o bi se j o š navoditi.Empirijski pristup Početna spoznaja ide najsigurnije empirijskim pu­ tem. o k o se sa­ stoji iz vode. On misli da vidni živac hrani o k o . A k o se tu ostane na tlu naivnog miš­ ljenja — da j e svijet upravo to i jedino to — kako se nama čini. dakle dovršenosti jed­ ne mogućnosti. Aristotelu se prigovara da nije bio dobar ni anatom ni fiziolog. osjet iz zemlje. Praktičar ne mora u svojoj djelatnosti pitati za uzroke. Postoji razlika između teorijskog i praktičnog ži­ vota. a teoretičar mora. M i m o ž e m o u svakodnev­ nom djelovanju doći do novih spoznaja i nužno j e da se iz prakse ide na teoriju. T a k v o shva­ ćanje više bi odgovaralo srednjovjekovnim teozofima i slično. Zatim se prigovara da postupa mistički kad pet osjetila hoće spojiti sa elementima. XI . tada se mišljenje neće moći razvijati. Mislio j e da j e mozak bez krvi i da j e zadnji dio lubanje prazan. Empirijski odnos u psihologiji gradi sebe induktiv­ nim postupkom. Od osjeta dolazi se do per­ cepcije kao iskustvene sigurnosti. tada j e nužno pitanje — što j e mogućnost iz koje sve proizlazi? U svrhovitom shvaćanju dolazi do sudova vrednota i to j e najspor­ nije u ideji svrhovitosti. U izlaganju Aristotelove psihologije treba imati u vidu duh njegove filozofije. T u j e Aristotel siguran. Upravo iz kategorije mogućnosti ob­ jašnjava se sva teleologija (ideja svrhovitosti).

Što bi Aristotel m o g a o početi npr. Sto se događa u Hadu — ne može biti racionalno izvedeno na tlu filozofije. a supstancijalno se pokazuje.K a o primjer kritike svrhovitog shvaćanja navest će­ m o Spinozinu Etiku ( I . a ne objektivno stanje. da su ljudi navikli da sve u prirodi određuju prema svojoj koristi ili šteti. u svojoj neposrednosti. ali m o ž e iz mitologije. T u Spinoza piše. T o kao mitos m o ž e važiti kao literarni opis. T i m e će se i predmet izlaganja lakše razumjeti. X ) . da nije bilo matematske spoznaje. ali se puno na t o m e ne zadržava. Stoga očekuju da i bogovi djeluju ka­ ko njima odgovara. Što će se reći. Empirija j e tlo kritike i tu j e otvore­ na mogućnost razumijevanja čovjeka kao prirodnog bića. da se ta zabluda ne bi razriješila. npr. Država. Interesantno j e napomenuti da Aristotel ne izlaže Ho­ merovo mišljenje ο duši. ο biblijskom shvaćanju nastanka XII . U sistemu odnosa: potencijalno-aktualno. Sve j e to vodilo i u fanatizam. nakon čega Odisej i počinje raz­ govor u Hadu. Platon često svoje izvode zavr­ šava mitološkim zaključivanjem (npr. adekvatno samom predmetu. Svaku filozofiju treba razmatrati iz njenog vreme­ na. ali ne m o ž e doći ni u kakav odnos prema empirij­ skoj zbiljnosti. Spinoza kaže. Religiozno objašnjavanje duše ostaje na mitsko-literarnom tlu. što j e u ljudskoj povi­ jesti donijelo mnogo zla i nevolja. da bi se duše napile krvi i došli do svijesti. T u se nužno dolazi do razlikovanja između verbalne i supstanci jalne egzistencije. sa H o m e r o v i m opisom Odisej evog silaska u H a d i pripremanjem žrtava. 36). ako im se budu prinosile bogate žrtve. Matematika svijet ne promatra svrhovito. već objektivno. orfike usput spominje. č a k su bili uvjereni da će se bogo­ vi smilovati. što j e većinom subjektivni izraz. Aristotel j e izgradio shvaćanje ο jedinstvu telosa i vrednote. T a k o j e Platon i učinio. U to se može vjerovati. ali j e nerealno to uzeti kao činjenicu. U verbalno se vjeruje.

koje sc razvijaju. tj. Tako postane čovjek živa duša« (Biblija. T u bi se mogao primjeniti Hegelov termin: aufgehoben (ukinuti i sačuvati). Stupnjeviti ži­ vot j e stanje same prirode. a zatim mu kroz nos udahnjuje duh života i tako j e čovjek postao živa duša. što j e u grčkom mišljenju bilo stalno prisutno. što znači da j e kozmos biće ko­ j e sve osjeća. 2. N o za vjernika to nije tako. i ne­ ma nikakve veze sa sups tanci jalnim postojanjem. živo biće. T o j e pokušaj da se sve izrazi u ideji života. Razlike u duši Prema Aristotelovoj psihologiji postoje tri vrste duša. A k o se nešto dogodi na j e d n o m kraju. prema tom shvaćanju bog najprije pravi čovjeka o d zemaljskog praha. duša životinja uz to ima kretanje i osjete.). svmpatheo). Bog. ali i sačuvan u višem stupnju. Filozofija j e ο kozmosu dala svoje mišljenje i u obliku misticizma.7 piše: »Jahve. Stvar­ nost. ona misli i stvara. atomske eksplozije ugrožavaju koz­ mos ili ne. koja se razlikuje u svojim vrstama. da li npr. Prema tom shvaćanju bile bi suvišne diskusije. A k o postoje tri duše. Takvo shvaćanje spada u verbalno postojanje. Dakle.čovjeka? U 1. 1968. koji u čovjeka ulazi iz vana i to bi bilo božanskog porijekla. Općenito duša j e svoje tro jedinstvo. dakle. Ali vjerovanje ne izlazi iz subjektivnog kriterija i ne može imati objektivno va­ ženje. Vegetativna duša ima sposobnost hranjenja. XIII . napravi čo­ vjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne duh života. to trpi i cjelina. M o j . U tom odnosu niži stupanj j e ukinut. tada postoje i tri vrste života. N a primjer Plotin j e cjelokupnost (Svemir) označio imenom: sim­ patija (gl. Ta životnost nosi u sebi svoje mogućnosti. Duša j e životnost. a čovjekova duša i mogućnost duhovnog odnosa. Razlikovanje između verbalnog i sups tanci jalnog mo­ že se primjeniti i na Aristotela naročito kad govori ο aktivnom umu.

T o bi se moglo označiti kao razlika u supstancijama. Ta ideja odnosa mogućnosti i stvarnosti izražena j e u novijoj filozofiji kod Hegela u p o j m o v i m a : An sich (Po sebi) i Fiir sich (Za sebe). Aristotel j e to izrazio u stavu XIV . Tek tada j e mogućnost aktuali­ zirana. pokazuju određene stupnjeve razvoja i povijes­ nog realiteta. Jedna supstancija u tri stupnja mogla bi biti izražena i u shemi trijade: teza — anti­ teza — sinteza. Ti­ me se objašnjava cjelokupno kretanje i stvaranje (raz­ v o j ) svega što postoji. ali samo u mogućnosti ( P o sebi). T o se razvija i postaje iz mogućnosti stvarnost (Za sebe). supstancija životinja i supstancija čovjeka. Sve što postoji djeluje u t o m jedinstvu pa­ sivnog (materije) i aktivnog ( f o r m e ) . Mogućnost treba doći do svog završetka ili ispunjenja. P o govoru čovjek dolazi u drugi odnos komunikacije nego ostala živa bića. Razvoj u dijalektičkim stupnjevima sadrži cjelinu u svojim posebnostima. prije poroda m o ž e biti označeno kao umno biće. V e ć j e Demokrit u svojoj filozofiji kulture izložio razvoj dijale­ kata i jezika kao čovjekovog građenja zajednice u ko­ j o j olakšava svoj život. Sistem trijade izgrađen j e kod neoplatoničara Prokla (410—485) kao cjelovitost kretanja i postajanja. N e m a ničega što bi tu mo­ glo biti izuzeto. Na primjer čovjek j e umno biće. T e kategorije u povijesti primijenjene na pojedine narode. Dijalektika prijelaza: P o sebi u: Za sebe j e način postojanja svega. Što bi to kod Aristotela značilo? Kategorija supstan­ cije obuhvaća svaku pojedinačnost (složenost materije i f o r m e ) . U trojedinstvu duše ili supstancije jasno j e izražena misao da j e čovjek viša životinja. Razlika između živo­ tinje i više životinje j e izražena u sposobnosti govora (logos) i mišljenja. i dijete. T r i su supstanci­ j e u jedinstvu: supstancija biljki.Kategorija mogućnosti u sadržaju života pokazuje cilj razvoja i kretanja. Aristotelovo mišljenje ο tri vrste duša može biti opći izraz prirodnog postojanja i svjesti ο tome.

Odnos prema okolnom svijetu j e kritički zahtjev za djelovanjem. ali i kao pripadnost tome svijetu. tada se vidi kako j e čovjek određen. koji nema mogućnost da se u o v o m svijetu ostvari. da j e duša u tijelu p o nekoj kazni i da j e stoga njen cilj da se što prije oslobodi tijela i vrati u svoje preegzistentno stanje. Prema Aristotelovoj psihologiji — ta svijest j e spo­ znaja ο cjelini i njenim razlikama. T u se dolazi do ovog odnosa: čovjek — svi­ jest — svijet. Određenje svijeta p o čovjeku kao višoj životinji stav­ lja pred čovjeka zahtjev da sebe osmisli u svijetu u kojem živi. čovjek sebe zna kao razliku prema svijetu bića. Dakle. Čovjek kao viša životinja. Što m i o d svijeta preuzimamo i 2. Svijet kao okolna priroda j e oblik realnosti i života. T i m e j e čovjek iz odnosa prema prirodi stavljen u odnos prema sebi. A k o se to prevede na em­ pirijski odnos. ali ga ne može isključiti iz svog odnosa i postojanja. P r o b l e m j e općenit. što učini od svog okolnog svijeta. tada j e čovjek to. Čovjek kao prirodno biće može do izvjesne granice da mijenja svoj okolni svijet. »viša životinja« ima atribute miš­ ljenja i djelovanja. Što mi u taj svijet unosimo.da j e čovjek zoon politikon. dovodi sebe u odnos djelatnosti i p o tome j e on ne samo biće teorije već i prakse. dakle. Stanje čovjek—svijet ostaje neutralno. Danas j e to u filozofiji egzistencijalizma izraženo u dva načina: 1. T o uvjerenje teži za spiritualnim kao jedinim pravim stanjem. Dakle. U takvom shvaćanju du­ ša j e samostalni ideal. Uz to pitanje nužno se otvara i problem društvenih i povijesnih odnosa. K a d se u to uključi pojam svijesti. da j e čovjek ovi­ san o d okolnog svijeta (periehon). a zatim prema svojoj zajednici u kojoj živi. Taj svijet j e nepo­ srednost. xv . Iz biološke psihologije slijedi nužno. T o se suprotstavlja orfičko-platonskom shvaćanju. jer se ne kaže ο kojem j e čovjeku riječ. društveno biće. biće polisa.

Aristotel smatra da duša prianja uz tijelo i duša bez tijela nema svoju mogućnost ni svrhu. Duša j e princip sveg živog, a taj pojam j e shvaćen kao stupnjevitost svih prirodnih bića. Aristotel piše da j e čovjek jedinstvo duše i tijela. U tom jedinstvu vide se pojedinačne funkcije i tijela i duše. Taj odnos i sadržaj nije jednostavan, ali ga treba objašnjavati iz same prirode čovjekovog posto­ janja. Tu se ide i na zaključivanja koja nemaju svoju empirijsku osnovu, ali se pretpostavlja da bi tako mo­ glo biti, na primjer da j e srce sjedište zajedničkog os­ jetila (koine aisthesis). U srce ulaze sve pojedinačne percepcije što pokazuje da Aristotel preuzima stavove hipokratske medicine i on pozna spis Ο srcu (Peri kardies), i slaže se s tim da j e srce centralni organ. Tema ο srcu bila j e često prisutna u razmišljanju ο vrijednosti života. Đlaise Pascal (1623—1662) j e pisao da srce ima svoje razloge koje razum ne može razu­ mjeti. T o bi značilo da smo istini bliži kad živimo p o srcu, j e r razum nema sposobnost da shvati osjećaj. T o j e opet razlika u odnosu subjektivnog i objektivnog važenja iskaza. A k o ostanemo samo kod onoga što nam govori srce, tada j e to samo subjektivno stanje koje ne može zahtijevati da kao takvo bude i o d dru­ gih primljeno. Fichte j e s p r a v o m govorio da se ra­ zum sveti srcu, i to baš u zahtjevu za objektivnošću. Definicija duše

Pitanje j e , što j e zajednički p o j a m duše, dakle, što j e njena supstancija? Ο pojedinačnoj stvari može se go­ voriti, ako se odredi odnos materije i forme, kao stanje oblikovanja. Materija j e mogućnost, a forma određeno ispunjenje, tj. entelehija. Pri tome Aristotel razlikuje znanje i teoriju. M o ž e m o reći da su prirodna tijela os­ nova svega. N o neka tijela imaju život, a neka nemaju. Život se sastoji u hranjenju, rastu, odnosno smanjiva­ nju. U tom odnosu svako j e prirodno tijelo supstanci­ ja. N o kad g o v o r i m o ο životu, jasno j e , da duša nije tijelo, jer, prema Aristotelu, tijelo samo p o sebi nije
XVI

supstrat nečega. T o bi značilo da j e duša supstancija u smislu oblika prirodnog tijela, koji u svojoj moguć­ nosti ima život. Supstancija j e entelehija, dakle entelehija takvog tijela. T u Aristotel naglašava da postoje dvije vrste entelehije, jedna kao znanje, a druga kao teorija; te ka­ že, da j e očito, da j e duša entelehija kao znanje. Sa postojanjem duše dat j e san i budno stanje. »Duša j e prva entelehija prirodnog tijela, koje ima život u mogućnosti« (De an B . l , 412 a 27) ili: »Duša j e prva entelehija prirodnog tijela koje j e opskrblje­ no organima; (412 b 4 ) . Tu j e dato organsko određe­ nje. N a primjer organi su i dijelovi biljki, list štiti koru, a kora plod itd. K o r i j e n odgovara ustima (misli se na uzimanje hrane). S tim u vezi j e jasnije ako se hoće dati opće određenje svake vrste duše, kao prve entelehije prirodnog organskog tijela. Dakle, duša j e bit tijela. Aristotel navodi ovaj primjer: K a d bi oko bilo živo biće, tada bi gledanje bilo njegova duša. N o kao što zjenica i gledanje čine o k o tako su duša i tije­ lo zajedno živo biće. Iz toga slijedi da duša ne postoji odvojeno o d tijela. Entelehija se može općenito pri­ mjenjivati. T a k o se može reći, da j e mornar entelehi­ ja broda. K a d Aristotel kaže da j e duša prva entelehija tijela, onda to znači da m o ž e postojati i druga i treća itd. en­ telehija. Prva entelehija j e oznaka za život, dakle ne­ što j e postalo živo i kao takvo djeluje u svojim stup­ njevima. A k o se sve dovodi u svoju svrhu iz sebe, a to znači entelehija, tada j e važno znati, što j e bit toga i što j e tada kao entelehija moguće. Duša kao entelehija tijela j e princip kretanja i svr­ ha; j e r tijelo j e samo u mogućnosti, a tu j e duša da to izvede i učini. Svaki organ j e tu zbog svoje svrhe i svrha j e djelatnost. U prirodi vlada princip svrhovitosti, što bi značilo podređivanje materije formi. Princip razvoja ide u stupnjevitom oblikovanju živih bića. Općenito, duša se može shvatiti kao životna snaga, pa j e time entelehija tijela.
XVII

Aristotelovo određenje duše kao prve entelehije pri­ rodnog, organskog tijela oblikuje odnos ο razlici iz­ među: prije i poslije. Duša j e prije i ona prethodi to­ me što ona uzrokuje i što je poslije. T i m e j e izraženo i shvaćanje ο početnoj privremenosti nečega, što zna­ či, da se ono iz jednog stanja kreće, razvija i postaje nešto drugo. N o odakle dolazi to uvjerenje, da j e duša ta aktiv­ nost, i da ona ima u sebi tu djelatnost k o j o m uzrokuje nešto drugo? A k o se misli da duša ima tu sposobnost, tada se j e pošlo od pretpostavke dualističkog shvaća­ nja ο egzistencijalnoj razlici dva odvojena postojanja. Duša j e aktivnost, koja sama za sebe ne postoji, ba­ rem u svoja tri stupnja: vegetativni, animalni i ljud­ ski. T o j e stanje u kojem se entelehija pokazuje po prirodi svog djelovanja i postojanja. Da li bi entelehija mogla postići takvo stanje, da sa­ dašnji čovjek postane nešto drugo? N a primjer Nielzscheov natčovjek. Takav razvoj prema Aristotelu nije moguć, j e r samo tijelo nema tako što u svojoj mogućnosti, pa stoga ni entelehija, kao djelatna snaga, ne može unijeti ništa izvana. T o što neko tijelo jest, postoji samo kao pasivni supstrat i stoga treba aktiv­ nost koja će dovesti do kraja to što j e postojeće, ali još ne i aktivno, dakle ne u procesu. Prema razlikama u funkcijama duše, moglo bi se općenito govoriti ο tri entelehije (biljke, životinje, čo­ vjek). Tu j e da ta cjelina prirodnog postojanja. Jedno prelazi u drugo po svojim mogućim funkcijama i to što j e više može se označiti kao postojeća sinteza. A k o bi tri entelehije bile suma cjelokupnog djelovanja, ta­ da bi pojam boga bio suvišan u tumačenju svijeta. A k o se govori ο umu koji j e u dušu (u čovjeka) došao iz vana, i taj um j e stalan i nepropadljiv, tada se dolazi do pojma nad entelehije, što bi značilo d o aktivnosti koja u sebi ne sadrži ništa materijalno. T o odgovara Aristotelovom shvaćanju ο božanstvu kao čistom aktu ili mišljenju mišljenja.
XVIII

Božanstvo kao entelehija ne stoji u odnosu: prije— —poslije, j e r j e ono kao apsolutnost, koja se iz svega izdvaja. Stoga j e i mišljenje po kriteriju entelehije na­ čin shvaćanja stupnjevi tosti, u kojoj j e sve na svom mjestu, j e r sadrži ostvarene svoje mogućnosti. U platonizmu preegzistencija duše j e pretpostavka života, koja ima svoje različite sadržaje. V e ć sam do­ lazak duše u tijelu j e vrsta kazne pa j e cilj življenja u tome, da se duša oslobodi okova tijela i da se što prije vrati u svoje početno, čisto stanje. T o potvrđuje i shvaćanje pjesnika da j e najbolje ne roditi se, a ako smo se rodili, tada treba što prije otići na Hadova vrata, što bi značilo da ova prolaznost i nema neko važenje i značenje. Aristotelova entelehija nema taj eshatološki karakter, već j e način svrhovitosti, koja j e tu ne samo subjek­ tivna, već i objektivna kategorija. Stoga j e i određenje duše kao prve entelehije način razumijevanja svijeta u njegovom razvoju. Ako u nečemu nema zapreke,- tada se iz postojećeg odnosa uspostavlja svrha, kao ispunjenje cilja. K a d Aristotel kaže, da j e mornar entelehija broda, tada j e time izraženo shvaćanje bez čega b r o d ne može funk­ cionirati. T e k sa posadom b r o d j e brod. Aristotel j e tako mogao misliti, a danas to nije odlučujuće u raz­ vijenom svijetu elektronike. N o posada i b r o d daju svrhu broda, ako j e d n o i drugo ispunjava svoj cilj (telos). U t o m smislu entelehija j e dovođenje osmišlja­ vanja cilja i te djelatnosti. Stoga j e znanje u ovoj entelehiji pretpostavka djelo­ vanja tj. što iz čega slijedi, odnosno što j e moguće i što treba postati stvarno. T o j e cjelina, koja se otvara u daljnje stupnjeve. Duša kao entelehija tijela j e naturalistički oblik teo­ loškog mišljenja ο duši kao posebnoj supstanci. T o j e shvaćanje koje odgovara Aristotelovom sistemu hidemorfizma, tj. odnos materije i forme. A k o se materija shvati kao klada (kao što bi rekao Ernst Bloch), tada j e nužno ići u različite oblike dua­ lizma, kao što j e učinio i Aristotel.
XIX

T a k v o mišljenje u skladu j e s Aristotelovom i d e j o m etike. Aristotel pita: K a k o bismo razlikovali npr. Sve što bi tu bilo pretjerano. u kretanju u mjestu i u XX . N o sve nije dim. a time i u posebnostima. spoznavali bismo nosom (fr. mislio da postoji više o d pet osjetila (Diels. I m a m o : vid. Osjetila se svode na tjelesno stanje i odgovarajuće elemente. a ne samo jedno. ere) svje­ dočanstvu. a što j e raz­ ličito? U svom izlaganju Aristotel ide u kritiku Demokrita koji j e . 68A 115). Podsjetimo da j e Heraklit re­ kao: K a d bi sve bilo dim. Istraživači duše određiva­ li su dušu u dva svojstva. prema Aetijevom ( o k o 100. T o pokazuje. K o d percipiranja postoji djelatnost ((energeia). i to j e mo­ guće pojedinačno pokazati i dokazati. M o g l o bi se upitati zašto i m a m o više osjetila. Tu se razlikuje djelovanje (poiesis) i trpljenje (pathesis). 7). Umnost duše Aristotel piše da ne postoji neki šesti organ za opa­ žanje. da se iz shvaćanja materi­ j e oblikuju i teze ο načinu njenog djelovanja. Lukrecije) kao izlaženje iz apsolutnog determinizma. njuh. Iako j e to bila uopćena formulacija. tada m n o g o toga ne bismo spoznali. veličinu i boju? Sa više osjetila lakše razlikujemo što j e isto. pa nos nije dovoljan. ipak se j e došlo i do shvaćanja da postoji i objektivna slučaj­ nost (Epikur. N a k o n izlaganja ο osjetilima Aristotel prelazi na temu: mogućnosti mišljenja. n. Mogućnost percipiranja j e mogućnost odnosa (logos). sluh. okus i opip. T o se u potpunosti odnosi i na Aristotelovu filozofiju u cjelini.U filozofiji atomizma izražen j e stav da postoje ato­ mi koji se kreću u praznom prostoru. da ekstremi nisu dobri. ne bi bilo dobro. Treba težiti za sredinom kao pravim od­ nosom. T o j e bit dje­ lovanja. T o proiz­ lazi iz same prirode. no osjetila su tu i sva imaju svoju funk­ ciju. Per­ cepcija i percipirano stanje su u jedinstvu. K a d bismo imali samo jedno osjetilo.

1983). Aristotel navodi i primjer iz H o m e r a ( O d . a razmišljanje (dianoeisthai) m o ž e biti i pogrešno i to pripada bićima koja imaju razum (logos). mnijenje (doksa) i racionalni uvid (fronesis). Mišljenje i shvaćanje su također ne­ ka vrsta percipiranja. (episteme). ) gdje se kaže: Jer j e takova volja (noos) u ljudi u pozemljara Kakav j e dan. i 108: (radi se ο snovima): »Razmjerno izmjeni njinoj. Mišljenje j e prisutno u svojim različitim vrstama. Čovjek mora prosuđivati dalje o d onog što percipira. N a m a Sunce izgleda (dakle m i ga opa­ žamo) kao da j e široko jednu stopu. tu se percepcija ne vara. Putem predstave u nas ulazi slika tog pred­ stavljanja (fant&sma). Percipiranje j e istinito i to pripada i životinjama. a za predstavu ne. Aristotel piše. Za percepciju j e potreban objekt. T o bi se odnosilo na ova dva Empedoklova fragmenta: 106. Od toga se razlikuje predstava ili predodžba (fantasia). T u Aristotel navodi Empedokla. što otac i ljudi i bogova posije. to su: znanje. »Prema o n o m što jeste u ljudi se razvija p a m e t « . da imaju razum. Može se reći i ovako: A k o j e nešto bijelo. j e r tu duša shvaća sadržaj stvari. 18. mravi i pčele imaju predsta­ vu. T o bi značilo da svi shvaćaju mišljenje (to noein) kao nešto tjelesno (somatikon)! t j . da npr. U mišljenju postoje različite vrste djelatnosti. toliko se svagda pred njima drukčije javljaju misli« (Diels. koji j e pisao. N o ipak percipiranje i shvaćanje (fronein) nije isto. a na drugom malo. Pomoću te slike m o ž e m o suditi ο istinitosti ili lažnosti nekog predmeta. Najviši stupanj j e um (nus). a crv ne. I . da su mišljenje i percipiranje isto. Naprijed. XXI . N o za životinje se ne bi moglo reći.mišljenju (noein). T o j e Aristotelov primjer. N a p r v o m učestvuju sva živa bića. 136 i d . 405 b 15). a ono j e veće ne­ go Zemlja. percipira se i misli isto sa istim (o čemu j e v e ć na početku govoreno: 404 b 27.

Taj um nije pomiješan s tijelom.no da li j e to što j e bijelo ovakvo ili onakvo. K o d percipiranja važno j e da li j e nešto na svjetlu ili tami. koji ο svemu može misliti i sve može djelovati. j e r bi inače b i o vruć ili hladan i slično. Aristotel tu ima termin misaona duša (noetike). tabula rasa) ili neispi­ sani papir prisutan j e i kod stoika. da um ne m o ž e doći u svoje ostvarenje (entele­ hija) prije nego što misli. Jasno j e . P r i j e te djelatnosti to j e kao ploča za pisanje na k o j o j ništa nije stvarno napi­ sano. Aristotel piše da j e taj um odvojen. već prema t o m e kakvo j e tijelo. T u sposobnost mišljenja ima um. Taj um sve misli i to nepomiješano sa oblicima miš­ ljenja. Sada dolazi pitanje: što je djelatni um? U svijetu prirode materija j e osnova za mnoge djelatnosti. da li j e predmet per­ cipiranja blizu ili stoji daleko. i kasnije u filozofiji empirizma. Prema Aristotelu um duše j e to čime duša misli. Takav (nepomiješani) um m o ž e se označiti kao mogućnost. i time se na pravi način odno­ si prema predmetu. T o j e slučaj sa umom. Slično se odnosi i sa umjetnošću pre­ ma svom materijalu. Pojam neispisana ploča (lat. no u M e t . T a k o j e i sa umom. Ja­ sno j e . ne trpi i nije pomiješan. T o nužno stvara u sebi mogućnost skepticizma. tu se može prevariti. X I I on govori da samo bog može stalno misliti i b o g j e vječno blažen. što j e prisutno kod Pirona. Aristotel postavlja i pita­ nje zašto taj um ne misli stalno? Aristotel to ovdje ne izlaže. sve su to primjese k o j e utječu na jasnoću i si­ gurnost mišljenja. Miš­ ljenje čini dio duše koji j e za to sposoban i koji može preuzeti oblik sadržaja. Za­ ključak glasi: U m j e od tijela odvojen (horistos). kao što j e mislio Anaksagora. Pri tome j e važno. da se ljudski um zamara i ne može imati takvu djelatnost. T u j e važno spoznati kako do mišljenja dolazi. on j e p o svojoj supstanciji djelatnost (enćrXXII . Dje­ latno (to poietikon) j e uzrok za oblikovanje potencijal­ nog u aktualno. zatim kod Boetija (Utjeha filozofije). U toj razlici otvara se i mogućnost zablude.

no mišljenje j e samostalnije i ono ima prednost pred objektom. Zagreb. prev.geia). I a k o Aristotel tu ne govori ο Parmenidu ipak se vidi da j e tematika ista. to jest sadržaj mišljenja i to što j e mi­ šljeno jest isto. Nasuprot tome. da duša. Stoga ti priznati valja. (O prirodi stvari. I I I . I samo j e taj um besmrtan i vječan. S pravom se u literaturi primjećuje da j e gornje poglavlje Aristotelovog teksta. Prema Aristotelovoj psihologiji samo ljudskoj duši pripada um. Uspoređujući percepciju i mišljenje Aristotel piše. Da j o j j e sjećanje svako na pređašnja ispalo djela. stvorena sad j e . da besmrtna narav j e duše. a ova. 670 id. ako li stoji.). pasivni um (pathetikos nous) j e propadljiv. P r o t i v preegzistencije duše Lukrecije piše: Nadalje. U m j e sam p o sebi nešto djelatno (poietikon) što j e kasnije nazvano nous poietikos. Cilj svega j e istina u što nužno ulazi poXXIII . 1952. j e r uvijek j e djelatno (to poioun) dostojanstveni­ je. da j e za percepciju objekt dat vani. I I izdanje. daleko od same već smrti. 1938. j e r on nije ni u čemu trpan (apathes). Zašto nam moguće nije života se pređašnjeg sjećat? Zašto i pređašnjih djela ne ostaje u nas ni traga? Ako se naime toliko promijenila snaga u duše. u kojem se govori ο dvije vrste uma bilo neobično m n o g o komentirano i obrazlagano. Prema novijim istraživanjima misli se da j e Aristotel taj dio teksta kasnije umetnuo i o t v o r i o put za metapsihologiju. nego to što trpi kao što j e i počelo (arhe) u odnosu na materiju. Marko Tepeš. Aristotel kaže. I da kod rođenja istim stvorenjima u tijelo uđe. M H . N i j e to. N o s pravom se upozorava da j e isti argument kod Lukrecija dokaz protiv besmrtnosti duše. Propala jeste. kao što mislim. da m i nemamo sjećanje ο tom umu. što sada j e . Taj um stalno misli i samo odvojen on jest što jest. što bila j e prije.

Izraz aktivni u m Aristotel nije upotrebljavao kao oznaku za djelatni princip. prije tijela. Spaja­ nje i razdvajanje j e misaoni postupak. Nasuprot t o m e arapski filozof Averroes (1126—1193) istaknuti komentator Aristotela. kao nešto božansko i samo j e on besmrtan. ta­ da j e t o m e N e b i j e l o pridodato. A k o npr. Aristotel s p r a v o m kaže da se spoznaje na osnovu razlikovanja suprotnosti (to anantio). a zabluda leži uvijek u spajanju. Taj um j e uspore­ đen sa svjetlom (de an. On ulazi u tijelo izvana. tada mi­ sli um na taj način da on tu i vrijeme misli. A l i um j e preegzistirajući. Potvrdni sud i odrični sud iskazuju nešto ο nečemu i svaki j e istinit ili lažan. n. Albert Veliki i T o m a Akvinski borili su se protiv tog shvaćanja averoista. Oko pitanja individualne besmrtnosti kod Aristotela nastala su dvojaka shvaćanja. zatim kod Averroesa i Tome Akvinskog. e r e ) . Sud se odnosi na bit ( t o ti en einai) stvari. n. T u se j e i Crkva aktivno uklju­ čila. pisao j e da ljudi učestvuju u besmrtnosti aktivnog uma. da j e i v r i j e m e djeljivo. S tim u vezi treba napomenuti da su kršćani prista­ lice Averroesa. st. On se nalazi kod Aleksan­ dra iz Afrodizije (200. na taj način. pri čemu se mora imati na umu. P r o b l e m odnosa ta dva uma komentiran j e u Antici i k o d peripatetičara Temistija (4. causa finita. i dužina. dok j e o n u nji­ ma. da j e papa L e o X prokleo to arap­ sko tumačenje. Bijelo nije bijelo. aktivni u m (intellectus activus) može do­ vesti u sklad s kršćanskom d o g m o m ο besmrtnosti in­ dividualne duše. Aleksandar iz Afrodizije pisao j e . prihvaćah' to mišljenje i smatrali su da se to. e r e ) . t j . A k o mišljenje ide na prošlo i na buduće. j e r duša propada zajedno s tijelom. I I I 5 ) . I tu j e ponovljen poznati stav: Roma locuta. XXIV . kao što j e to npr. Ostali dijelovi duše nisu odvo­ j i v i od tijela i stoga su prolazni.j a m stvaranja (poiein). N o u m mora usposta­ viti jedinstvo. da k o d Aristotela nema govora ο individual­ noj besmrtnosti.

tj. Tijelo ima dušu. T i m e bi b i o izražen i odnos mišljenja i djelo­ vanja kao sadržajnog jedinstva. Bez percepcije ne može se ništa ni naučiti ni spoznati. da se znanje i percipira­ nje razdjeljuju na stvari. kamen u duši. j e r istinito i lažno jest povezivanje poj­ mova (svmploke noem&ton). zatim u Politici). kretanje. U spoznaji radi se ο pojmovima. svrha) koji su sadržajna osnova svakog postojanja. T i m e bi bilo označeno jedinstvo percep­ cije i mišljenja u odnosu na stvari. jer predstave i pojmovi su izraz postojećeg. T u Aristotel ističe. a duša um (kao oruđe). t j . a percepcija percipiranog (ta aisthetd). T a k o j e duša kao ruka. a percepcija j e oblik stvari koja j e percipirana. ispunje­ nja svrhe koju u sebi nosi. j e r stvari se ili percipiraju ili misle. Sve nastaje dolaženjem u svoju entelehiju. xxv . Problem duše u Metafizici U tekstovima koji su izdani p o d naslovom Metafi­ zika Aristotel sistematizira svoje mišljenje ističući važ­ nost prve filozofije. a ostvareno na ostvarene. Znanje j e na izvjestan način suma znanoga (tk episteta). a um j e oblik oblika (eidos eidon). j e r nije npr. koja istražuje to što j e zajedni­ čko svakom biću kao biću. Duša i um imaju svoj predmet razmatranja i prema Aristotelu percipiranje i mišljenje treba izlagati za­ jedno. j e r ruka j e oruđe oruđa. T i m e j e određena bit izri­ canja sudova. Bit dosadašnjih izlaganja sastoji se u tome da j e duša u izvjesnom smislu cjelokupnost svih stvari (ta on ta p&nta). T u se radi najprije ο četi­ ri uzroka (materija. Predstava j e nešto drugo nego npr. moguće na moguće stvari. što j e u svojoj entelehiji. potvrdni ili odrični sud. Aristotelov izvod ο ruci kao oruđu oruđa nalazi se i u drugim njegovim tekstovima.Ostvareno znanje podudara se sa stvari (pragma). već njegov oblik (eidos). forma. ( O dijelovima životi­ nja. ali bez materije.

Prirodna nauka istražuje dušu. K o d samog određenja treba vidjeti što pojedina ri­ ječ znači. 10). »kuća« oznaka za cjelinu. Aristotel kaže. kamen. duša u živom biću (Met. osim ako se i duša ne označi imenom čovjek. j e r se ο njima nešto iskazuje. Z. H . duša j e pojmovna supstancija i ob­ lik (to eidos) i bit (to ti en einai) djelovanja svakog pojedinačnog bića. zemlja. položaj i slično. što j e uzrok bitka u stvarima. kao što j e npr. (Met. Dakle. N a primjer postoje uzroci za zdravlje i za d o b r o rasXXVI . Taj termin j e kod T o m e Akvinskog preveden doslovno sa: quod quid erat esse. T o se objašnjava time da treba izučavati po­ čela i uzroke bića. ( Z . da se time označuju jednostavna tijela. T o se. bića koja su produševljena. da bi se objasnilo to što postoji. Aristotelov termin: to ti en einai (što bijaše biti) sadrži u sebi jedinstvo sadašnjeg.8). T o k o d Aristotela proizlazi odatle. ako ona nije bez ma­ terije. ali nisu istovjetni: bitak koji pripada čovjeku i čovjek. m o ž e općenito primjeniti. vatra. N o u drugom smislu supstancija se naziva to. kao odnos. j e r duša j e bit i ostvarenje svakog tije­ la. Sva se ta bića nazivaju supstancija. cigle. j e r se ima vremenski tok kao cjelina razlika. U izlaganju teme ο supstanciji (usija). T o znači da j e duša shvaćena kao uz­ rok života pojedinog bića. voda i ukrat­ ko sve što se iz toga sastoji. Da li j e npr. 10). Δ.Aristotel govori u pojedinim odnosima i ο duši. identični su bitak koji pripada krugu i krug. ili samo za ostvareno i za oblik? Da li » ž i v o b i ć e « označuje dušu u tijelu ili samu dušu. a to se odnosi kako na ži­ va tako i na demonska bića (daimonia). prošlog i budućeg i tek u toj cjelini m o ž e se vidjeti što j e pojedino biće. tj. da bi istakao posebnost tog sadržaja. što bi značilo da j e o b o j e u izvjesnom smislu isto i da nije isto ( H . Duša j e supstancija živih bića. Aristotel će reći da su identični duša i bitak koji pripadaju duši. kao npr. Prema Aristotelu stav bi glasio ovako: Isto su duša i bitak koji pripada duši. npr. da b i t postoji na obliku i ostvarenju (energćia). npr. ( M e t . 3). a znači: essentia. 3 ) .

1). Meditiranje ο tome ne rješava problem. da li j e u mirovanju ili kretanju. T o j e općenito i nužno. jer prirodna nauka istražuje pokretne stvari. j e r bez toga nikakvo istraživanje ne vodi ničemu. j e r to Što smo uradili isto j e s tim za što smo se odlučili. Prirodna nauka j e teoretska. uvijek se radi ο istraživanju biti i pojma. Kant bi taj problem izrazio u duhu aprio­ rizma: za svako djelovanje postoji njegov uzrok. Ona prva nauka istražuje to što j e odvojeno (horistd) XXVII . tada se to treba istraživati. T o se od­ nosi i na matematiku. j e r kod proizvodne nauke izvor j e um (nus) ili umjet­ nost ili takva neka mogućnost. isto se može govoriti ο matematskim stvari­ ma i slično. tada to neće istraživati ni matematika ni astronomija. Svaka nauka istražuje uzroke i izvore i time objaš­ njava svoj predmet. U objašnjenju toga važni su: percepcija i pojam. j e r ni duše nema same za sebe. npr. da prirodne nauke istražu­ ju i dušu kad nije bez materije. Treba najprije objasniti to što nešto jest. A k o nešto postoji nepokretno i odvojeno od svega. promatračka. Ε. kad j e sastavni dio tijela (Met. što ta­ kođer treba istražiti. Ovdje se dakle radi ο razumijevanju predmeta istraživanja. Duša nije preegzistentna i ako j e u tijelu. T o znači da j e neadekvatno u takvom slučaju dušu tretirati teološki.položenje. t j . Jasno j e . to će istraživati neka druga promatračka nauka. no ona j e spojena sa stvarima. Uz to dolazi pitanje: da li nešto jest. Tu se uvijek radi ο određenom biću i određenom rodu. koja m o ž e biti pojedinačna i op­ ća. Matematika istražuje i nepokretno. U djelatnom odnosu radi se ο činjenici kao određenom zaključku.^ a zatim i definirati. Aristotel će reći da ta nauka nije ni djelatna (praktike) niti proizvodna (poietike). koja istražuje pojedinačno neke vrste. Tu se radi ο prirodnoj nauci (he fvsike episteme). Dakle. K o d svih prirodnih stvari treba istraživati to što jest.

nalaze kod Homera. da j e nauka ο božanstvu prva među promatračkim naukama. tema za sebe. koji j e bogove prikazivao ponekad nemoralnim kao što su i ljudi. niti j e to predmet ovog izvoda. Tu Aristotel postavlja i pitanje ο prvoj filozofiji (he prote filosofia). fizika i teologija (nauka ο božanstvu) ( E . da u državu uđu shvaćanja koja se npr. u tom smislu. I z ideje svrho­ vitosti Aristotel nije m o g a o prihvatiti npr. dakle njegovo šta (ti esti) i što na njemu postoji ( Ε . 1. Aristotel će reći: postoje tri promatračke filozofije (treis an eien filosofiai theoretikai). Ovdje ne m o ž e m o ići u pojedinosti tog problema Metafizike. 1. da se ne bi dogodilo. Budući da Aristo­ telova psihologija nema teološku osnovu ona i nije predmet teološkog već prirodnonaučnog razmatranja. Demokritov materijalizam i upravo zbog ideje svrhovitosti. j e r duša postoji i djeluje samo u tijelu. T e r m i n teologija prvi upotrebljava Platon. tada će to biti ranije i filozofija će biti prva nauka i opća. Dakle. naj dostojanstveni ja na­ uka mora istraživati najdostojanstveniji rod (genos). N o on napušta tlo empirijskog stava. da država mora odrediti načine govora ο bogovima. Aristo­ tel j e korak natrag u odnosu na D e m o k r i t o v o mišljenje. čim se upušta u teoXXVIII . Ukratko ο tome Aristotelov stav glasi ovako: K a d bi postojale samo pojedinačne prirodne stvari. U sistemu znanja Aristotel stavlja na p r v o mjesto istraživanje božanstva. Teologija j e . Ta nauka istražuje biće kao biće. prema Aristotelu. Empirijsko tlo psihologije ovisi o d stanja prirod­ nih nauka. Razgovor ο božanstvu j e posebna tema i to izučava teologija. N o ako j o š negdje postoji nepokretno biće.i nepokretno. dakle. Tu se.). to su: matematika. N o iz reče­ nog se m o ž e vidjeti uloga i mjesto psihologije kod Ari­ stotela. T o j e Aristotelov stav kao empiričara. Slijedi zaključak.). radi ο božan­ stvenim stvarima. tada bi bila dovoljna fizika i to bi tada bila prva nauka (prote episteme).

Aristotel go­ vori ο različitim vrstama mogućnosti. a ta duša stoji u granicama same materije u kojoj se nalazi. Nagovor na filozofiju Protreptikos Psihologija kao dio filozofije prirode objasnila j e svijet bića u cjelini prirodnog postojanja. T u j e otvoreno pitanje. Tu Aristotel govori ο dijelu duše koji ima razum (logon ehonti). tada j e lišen gledanja i slično. U odnosu na problem mogućnosti i lišenosti Aristotel razlikuje bića bez duše i bića sa du­ šom. T o se odnosi i na dušu. da pored prirodnih stvari postoji nešto što j e izvan toga pa j e kao takvo i drukčije biće (nepokretno i vječno). pitanje ο duši i njenom trajanju. niti j e svaka duša u stanju da ide iznad svoje mogućnosti. dokle nešto m o ž e postojati. A k o netko nema oko. tada istovremeno postoji i zdravlje. Θ . Jedno drugo ograničava. Isto tako oblik bronzane kugle po­ stoji istovremeno s bronzanom kuglom. koja imaju samo dušu u materiXXIX . A razlika između empirijskog i spekulativnog i dalje ostaje predmet mnogih rasprava. niti j e svaka materija prikladna za svaku formu. S v e što se životno manifestira ima svoju dušu. Čovjek ima tjelesni i netjelesni dio duše. Stoga ni tema ο psihologiji tu nije izuzetak. Iz navedenih primjera v i d i m o da j e Aristotel u Me­ tafizici govorio ο duši iz strukture svog filozofskog si­ stema. A k o j e neko biće u stanju lišenosti (steresis).Ioške spekulacije. T u se uključuje i problem mogućnosti. j e r nemoguće j e da bi cijela duša ostala (Met. nego um. 3. T o j e bilo dovoljno obrazloženo. Aristotel piše. T u postoji mogućnost oblikovanja poj­ mova. pa se raz­ likuje od drugih bića. tada nema nešto što mu po prirodi pripada. u kojem obliku i sastavu. A k o kažemo da j e čovjek zdrav. 1—2). što može poslužiti i kao izvor ostalog istraživa­ nja (Met. da ne ostaje cijela duša. T o j e npr.).

tada j e lakše postaviti realne kriterije u osmišljavanju čovjekove eg­ zistencije. T o j e uopćen izraz za mogućnosti spo­ znaje. 45). Ovdje se konkretno radi ο tome. Ari­ stotelovo djelo: Protreptikos spominje se kod Alek­ sandra iz Afrodizije. K o d neoplatoničara Jambliha (umro o k o 330. N o teško j e utvrditi što j e tu Aristotelovo. da se o d g o j e m i radom može ići dalje. V e ć j e Heraklit rekao. Filozofijom se treba baviti. a tema j e opće prihvatljiva — drža­ vu treba organizirati na temelju filozofije. Tekst j e čitao Krates iz T e b e (Zenonov uči­ telj) u radnji j e d n o g postolara. T u j e postavljeno pitanje da li se za sretan i pravedan život treba baviti filozofijom? Druga potvrda ο tekstu j e kod stoičara Zenona. jer može misliti i stvarati. T o j e tema djela: Na­ govor na filozofiju. tada se mora filozofirati. j e r ako se mora filozo­ firati. č o v j e k j e u prednosti. da se treba baviti filozofijom i da j e to najbolji put u organizaciji i po­ lisa (države) i vlastitog života. Najprije ć e m o navesti bibliografske pojedinosti. ere. Aristotel j e to pisao u Akademiji. koji j e retoriku stavljao iznad filo­ zofije.jalnoj pripadnosti. Praktičnom politi­ čaru Aristotel objašnjava što j e bios theoretikos (teo­ rijski život). da duša ima ta­ ko dubok logos. a ako se ne mora filoXXX . T o ostaje još uvijek otvoreno pitanje (vidi Dodatak literature). ko­ ji piše da j e taj tekst bio napisan za kralja Temisona sa Cipra. P o for­ mi spisa Aristotel slijedi Isokrata. n. I z uvida u te sposobnosti može se uočiti. Tekst j e sačuvan fragmentarno i nema sigurnog oblikovanja te cjeline. a što j e Jamblih dodavao. Psihološko razmatranje može biti uvod u filozofsko određenje svijeta i života. pa to i nema granica. da se nikad ne može do kraja istra­ žiti (fr.) nalaze se opširniji izvodi iz Aristotelovog teksta. Aristotel j e svoj Protreptikos pisao možda o k o 351/50 protiv shvaćanja atenskog go­ vornika Isokrata. A k o j e psihologija rekla što j e čovjek. Protreptikos j e pisan prije Platonove smrti.

da li j e kršćanstvu potrebna grčka filozofija. kasnije j e misa­ ono (intelektualno) u svojoj čistoj formi. prvo izdanje. W. da j e Aristotel u tekstu Protreptikos stajao na tlu platonovske etičke metafizike. a u Protreptikosu na dijalog Eutidem (Euthidemos). 1923. Godine 1869. Tu ide i Anaksagora. Metoda mora biti u vezi sa samim predmetom. a politi­ ka j e nauka koja istražuje norme. 1. Jaeger u svom djelu: Aristoteles — Grundlegung einer Geschichte seiner EnU \vicklung. Ovdje nećemo ulaziti u te pojedi­ nosti. 13). 446. gdje se ide za jedinstvom bitka i vrednota. koji j e to sastavljao kao fi­ lozofski priručnik za početnike. što Protreptikos kaže. S. sto­ ga su etika i politika bliže retorici. T a k o j e psihičko u procesu nastajanja kasnije nego fizičko. Bavljenje teorijskom naukom ne protivrječi ljudskoj prirodi. Ο prednosti čiste teorije govori se i u desetoj knjizi Nikomahove etike. U Pro­ treptikosu on hoće da pokaže teoretski karakter politi­ ke i političkog života. koji j e rekao da j e čovjekov cilj da promatra nebo. T a ideja iz Protreptikosa nalazi se i na počet­ ku Metafizike. A . Berlin. 1955. Bitno j e . Et. Slično argumentira i Klement Aleksandrijski kad govori ο tome. Jaeger piše da se j e Aristotel u svom dijalogu Eudemu ugledao na Plato­ nov dijalog Fedon.zofirati tada se opet treba baviti filozofijom da se to dokaže. nego matematici (Nik. kao čovjekov krajnji cilj. Ingram Bywater j e dokazao veće dijelo­ ve Aristotelovog Protreptikosa u knjizi koja j e imala isti naslov i kod Jambliha.). I to j e ideja iz Pro­ treptikosa. (O tom problemu opširno piše W . no spomenut ć e m o samo to. a na području psihičkog. Jaeger izlaže XXXI . ο metodi etike i po­ litike. W . N o već j e Pitagora postavio problem čiste teorije. A . Za Aristotela etika j e egzaktna nauka. da W . Stoga treba razli­ kovati između filozofske politike i empirijske politike. Jaeger piše. Ideja čiste teorije prisutna j e na razne na­ čine. On j e mnoge Aristo­ telove tekstove preoblikovao. zvveite veranderte Auflage. K o d Aristotela sve ima teleološki karakter. Berlin.

da j e sreća u dobroj duši i to u obrazo­ vanoj duši. koji j e najbolji način upotrebe tog oruđa. no to j e v r l o promjenljivo i nesigurno. Tražiti stroge granice u razvoju nije lako. Takvi ljudi su bijedni. N o upo­ treba tog oruđa spojena j e s opasnošću i ako se tijelo ne zna upotrebljavati dolazi do opasnosti i do negativ­ nih posljedica. da j e tijelo kao neko oruđe. I tu Aristotel kaže. stoga j e opravdano pitanje: što je filozofija? (fronesis). pouzdanje. sposobnost za racionalni uvid u sve što se zbiva.tezu. Aristotel piše. Dakle. do kojih vodi samo filozofija. Tu j e etičko-politička nauka prak­ tična i napušten j e Platonov ideal. A sada pogledajmo bitne stavove iz Protreptikosa. a to se mijenja u Nikomahovoj etici. Većina lju­ di misli da se sretan život (eudaimonija) sastoji u bo­ gatstvu. Aristotel tu naglašava. m o r a m o težiti za znanjem koje će nam reći. T o j e uopće­ no. XXXII . nego stanje duše. N a m a za život stoji na raspolaganju naše tijelo. Fi­ lozofija j e intelektualno obrazovanje uopće. pa j e razumljivo da tu postoje i razlike (kako prema sebi tako i prema d r u g o m ) . samosvijest. Zbog toga ne može biti nikakvog izgovora i mora se filozofirati. ako se odredi što j e čovjek i što j e za njega bitno. da takvim ljudima ne treba dati ni moć ni vlast. T o m o ž e po­ tvrditi i poslovica. j e r u Protreptikosu ideal j e filozofski poli­ tičar. koja kaže: »Presitost rađa obijest«. Neobrazovani ljudi više cijene vanjsko bogatstvo. no treba reći da se j e Aristotel često vraćao istim temama. Taj stav j e prisutan k o d Sokrata u svakom njegovom razgovoru. razum. Pojam filozofija sadrži u sebi pitanja: 1) da li se mora i treba filozofirati i 2) što znači baviti se filozo­ fijom? T o će biti jasnije. da se svi slažu u tome da j e filozofija rezultat vlastitog napora istraživanja stvari. Nasuprot takvom odnosu mora se djelovati iz zna­ nja. da j e Nikomahova etika polemika protiv Protreptikosa. Fronesis znači općenito: pamet. koji promatra stvari p o sebi. Ari­ stotel će reći. razbo­ ritost. mudrost. T o j e i politički problem.

da odredi što treba da radimo. P o d utje­ cajem Aristotelovog Protreptikosa stoji Epikur. kuća ili brod. S tim u vezi reći ć e m o .T i m e j e obrazložena prednost fronesisa. T u j e Sokrat prikazan kako sjedi u nekoj korpi u zraku i razmišlja. T o j e filozofija i jedina filozo­ fija primjenjuje sve vrste znanja i u stanju j e . I kod Platona imamo stav da j e filozofija zapovijedno znanje. što se naročito vidi u njegovom Pismu Menojkeu. 47—50). Aristo­ tel naglašava. U t o m e bi se sastojalo javno i privat­ no angažiranje filozofije. i 2. Aristotel će reći. T o j e opet dokaz da se nužno mora filozofirati. ako se hoćemo pravilno baviti dr­ žavnim poslovima. Ideja ο fronesisu stalno j e bila prisutna. da ih vodi prema najvišim principima prirode ( B . da slučajem nastaje ono xxxm . znanja koja zapovijedaju. gdje se go­ vori ο tome. N o ima stvari koje nastaju slučajno. a što ne. ironično nazvana mislionica ( t o frontisterion). N a m a j e važna ona vrsta znanja koja j e sposobna za pravi sud i služi se u m o m (logosom) i koja proma­ tra dobro kao cjelinu. T u j e jasno. da o d stvari koje nastaju. druge pak nastaju p o prirodi (biljke. Aristotel postavlja kao premisu stav da se m o r a m o baviti filozofijom. znanja koja služe. Pravo mišljenje (orthos logos) ima moralnu opravda­ nost u svom zahtijevanju u životnom djelovanju. npr. a naš privatni život oblikovati na koristan način. koja se ipak mogu podijeliti u dvije grupe: 1. N i j e bi­ lo neobično da se tada na račun filozofije i tako govori. jedne nastaju ra­ zumskim planiranjem (dianoia) i čovjekovom vješti­ nom (tehne). Aristotel postavlja mogućnost različitih vrsta znanja. životinje). da samo filozofija sadrži pravi sud (ten orthen krisin) i istinitu spoznaju koja ima snagu za­ povijedanja. da j e razbor (fronesis) najvažniji dio fi­ lozofije. da j e u Aristofanovoj komediji Oblaci škola sofista u koje tu pripada i Sokrat. U svoje izlaganje ο potrebi i nužnosti filozofije Ari­ stotel unosi i temu slučaja kao životnom zbivanju.

te kaže. no ono nije dobro kroz slučaj. to j e njegov cilj i ono što j e najbolje. N o to ni danas nije tako. a zatim ono što pripada duši. T u se pokazuje slijed razvoja. uvijek kaXXXIV . ono ima logos. N a primjer zemljoradnja ne nastaje p o prirodi. T u se može pitati: zašto smo nastali i zašto postojimo? Aristotel će na to odgovoriti iz ideje svrhovitosti. N a primjer Paracelsus (1493—1541) misli. Uopćeno to glasi ovako: Sve što nastaje ljudskim umi­ jećem nastaje zbog nečega. S tim u vezi napomenut ćemo da su renesansni filo­ zofi i alkemičari smatrali da j e b o g svijet stvorio. on j e nastao od prirode i skladno prirodi. T o Aristotel dalje komentira u odnosu prema svrho­ vitosti.što ne nastaje ljudskom vještinom. da ono što nastaje po prirodi nastaje zbog nečega i proizvod prirode j e uvijek svrhovitiji nego proizvod umijeća (tehne). već ono prirodu i umijeće postoji da prirodu potpomogne da dovrši ono što j e ona ostavila nedovršeno (isto Fizika. A k o j e cilj nešto bolje. T o ima u sebi samo ljudsko djelovanje. da ono što nastaje slučajno ne nastaje zbog nečega. Aristotel piše. Ako j e kod čovjeka najprije tijelo došlo do cilja (zavr­ šetka). Prema Aristotelovoj ideji svrhovitosti čovjek j e najuzvišenije biće na Zemlji. u odnosu na nastajanje. već p o djelatnosti čovjeka. naime da j e to završavanje boljeg. jer ne oponaša priroda ljudsko umijeće. ni po prirodi ni po nužnosti. Nasuprot tome. j e r ο tome odlučuje onaj koji j e jači i koji ima savršeniju tehniku za eksploataciju prirode. da j e čovjekovo obrađi­ vanje i prerađivanje prirode i socijalno pitanje. niti ima svoj cilj. jer što slučajem nastaje uvijek j e neodređeno. zašto se nešto radi. 8). I I . ali j e čovjeku ostavio daljnji rad na tome. j e r priroda pripada svima jednako. Marxov zahtjev ο humanom odnosu prema prirodi ostaje sa­ m o kao moralni apel. i to »zbog čega« j e uvijek bolje i najbolje o d svega. Može se dogoditi da slučajem nastane i nešto do­ bro. nego sama stvar (jer sve nastaje zbog cilja).

a ne zbog nekog drugog. Aristotel dalje kaže. nastaje uvijek kasnije. da j e očito da tu nauku nismo tražili zbog neke druge prednosti. kao što j e djelatnost organa vida gledanje vidljivog. već zbog neke svrhe. Djelatnost uma j e mišljenje. Aristotel navodi Simonida. da bi mislili i to nisu radili zbog neke koristi. da jedino bog ima taj dar (prednost). da su ljudi filozofirali. I kao što čovjeka nazivamo slobodnim koji živi zbog samoga sebe. K a d se j e postigao ugodan i dobar život počelo se j e i tra­ ženjem razumskog uvida (fronesis). da s pravom smatramo. A k o smo postali po prirodi. . da j e fronesis p o prirodi naš cilj. . Iz rečenog slijedi stav. Tu će se vidjeti zbog čega j e što. da i egzistiramo da bi nešta mislili i učili. T o potvrđuje i sam život. Aristotel piše (Met. opet kao zadnje na­ staje umna sposobnost (fronesis) tada vidimo. da j e posjedovanje te nauke nešto nadljudsko (ouk anthropine . da to što j e bolje. T i m e j e dato određenje čovjeka. U cijeloj prirodi vlada red (logos) i priro­ da ne radi ništa slučajno. 982 b 19 i d . j e r u mnogim stvarima j e ljudska priroda kao sputana. da duša nastaje uvijek kasnije nego tijelo i da na području duše. tako j e i ta nauka. koja mu pripada. stoga tijelo postoji zbog duše. ) . Aristotel piše. M i znamo da j e duša djelomično logična (racio­ nalna) i djelomično bez logosa (iracionalna) i taj dio j e manje vrijedan. ) . kao jedina među drugima slobodna. mora filozofirati. da bi prevla­ dali neznanje (ten agnoian). Postoji redoslijed u traženju razvoja. moglo se j e ići dalje. Oni su tražili znanje. Racionalni dio sadrži um (nus). i to j e ono zbog čega smo nastali. koji j e rekao. bolja o d tijela.snije.« XXXV . »jer samo ona postoji zbog same sebe«. i ako prihvatimo. a ono se sastoji u gleda­ nju predmeta mišljenja. I tu se može nastaviti početni zahtjev. tada j e jasno. da onaj koji hoće biti sretan. T e k kad su bile osigurane najvažnije životne potrebe. koju i izvršava. Po prirodi čovjek se sastoji od duše i tijela i duša j e vrednija. » i bilo bi nedostoj­ no čovjeka da ne traži nauku.

T o j e bit Aristotelovog pojma: teorijski život. filozofija. T i m e j e otvoreno i pitanje ο najvišem Dobru. ali i ne svrhovito. M i smo sposobni da znamo što j e pravedno i dobro. Mišljenje filozofa usmjereno j e na vodeći princip svemira i to je mudrost u pravom smislu. a to j e u biti pred­ met etike. da postoji znanje ο istini (vidi i Fizika I . da su samo oni mudri (sofoi). Znanje j e trajna vrlina čovjeka. gdje se ne priznaje ono što j e slučajno i nevrijedno. K a d to čovjek ne bi radio on bi bio ispod svojih mo­ gućnosti stvaralaštva i uzdizanja. T o znanje j e nadljudsko no ono služi kao približavanje bogovima. da j e filozofija put da se čovjek uzdigne do bogova. Daljnja primjena znanja izgleda kod Aristotela ova­ ko.Iz toga Aristotelovog teksta vidi se. a čovjek može tome samo težiti (filozofija). Jasno j e da i u odnosu na dušu posto­ j i neko nastojanje (epimeleia) i umijeće i da smo spo­ sobni to znanje postići. Ο tijelu postoji ljudsko znanje i umijeće (npr. I z toga slijedi zaključak da se razum. nego ono što j e sekundarno. Opći zaključak glasi. 8) i ο vrlini duše. jer sve nastaje iz tog prvog. a ne zbog neke materijalne koristi. po kojemu se razlikujemo o d ostalih živih bića. pa se može i reći. gimnastika). medici­ na. Dobro i uzviše­ no leže prije svega u filozofskom mišljenju. da smo složni u tome da treba da vlada čovjek koji j e etičan (usp. Važno j e spoznati što j e uzrok i elemenat. kao što j e to npr. te da smo sposobni to postići. i diskusiju u Gorgiji) i koji XXXVI . nastanak filozofije objašnjava se kao znanje zbog znanja. M i znamo i to što j e po prirodi istinito biće (tematika filozofije p r i r o d e ) . Dakle. Mišljenje i um su za čovjeka najbolji i sve treba da se događa zbog njih. jer oni imaju naj­ više znanje. Postoji svrhovito znanje. Slično j e i sa znanjem ο prirodi. Duša j e p o svojoj prirodi vladajući princip u tijelu. ispoljava u svojoj punoj vrijednosti samo u onim oblicima života. Ari­ stotel kaže.

Vladar koji to ima ispunjava potrebne kriterije za vladanje. da j e fro­ nesis to najviše dobro. ili u imanju vrline ili u raz­ mišljanju. j e r ništa nije dobro ako nije završeno raz­ mišljanjem i razboritošću. N o u svakom o d tih navedenih primjera mo­ ra se filozofirati. j e r j e ta tema stalno bila prisutna u Ari­ stotelovoj školi. da j e zakon jedini vladar i gospodar. etički problem i svijest ο mogućnosti izbora. Dalje se slažemo u tome. ne može se uopće ži­ vjeti dostojno čovjeka. hrabar za hrabro. Aristotel ističe da j e za svakog čovjeka važno razmišljanje i spoznavanje j e r bez toga dvoga. a razborit za razborito. Zaključak j e ovakav: Jasno j e . N e treba da nas smeta što o d filozofije nema kori­ sti. I to j e razlog da sc uvjerimo da j e filozofiranje potrebno. jer do jasnog uvida ο tome svemu dolazi se samo pomoću filozofije. T i m e j e izražen karakter pravog vladara. važno j e da j e ona p o sebi dobro i da se filozo­ fijom ne bavimo zbog nečeg drugog. T o j e dakle. Razumljivo j e da j e Aristotelov učenik Teofrast napisao knjigu Ο karakterima. tako na primjer pra­ vedan čovjek za pravedan život. Svi se ljudi najvcćma odlučuju za ono što j c u skladu s njihovim karakterom.je po svojoj prirodi najjači. Aristotel kaže: T k o nam može biti točnije mjerilo (kanon) za dobro. nego moralno razborit čov­ jek (ho fronimos). T i m e j e ostvaren telos. T o oboje korisno j e i za prak­ tičan život. što znači. T i m e se ostvaruje i dostojanstvo čovjeka. reći da se sre­ tan život sastoji u zadovoljstvu i dobrom raspoloženju (Demokritova tematika). naime zakon koji izražava mudrost (fronesis i logos). a loše j e suprotnost tome. ono j e dobro i cijenimo ga zbog njega samoXXXVII . Jer. nego zbog nje same. tj. on j e doveden do svog najvišeg stanja. kad se on za nešto odlučuje onda j e to na osnovu znanja i to j e dobro. Stoga Aristotel može u duhu tradicije. da će se čovjek sa fronesisom odlučiti za filozofiju.

da ih uopće ne slušaju. I to j e stav. slijedi njena ko­ risnost. A k o znanje pogriješi. Taj problem nalazi se i kod Platona. ako poznaju prirodu tijela. da svoj poziv mogu dobro obavljati. iako pri tome ne mora biti nikakve koristi za sva­ kodnevni život. Neznanje on uspoređuje s bolesnim o k o m . On j e pisao da se filozof mora uzdići iznad slova zakona i treba dati stalne zakone. da se sretan život sastoji u tome da dobro radimo. A k o oko pogriješi. I državnik uzima nor­ mu iz prirode i iz istine. XXXVIII . j e r on mora procijeniti što j e pravedno. što znači da filozofija nije samo muka. a kapetan broda da b r o d sigur­ no v o d i ) . T o j e b i o i Sokratov pro­ blem filozofiranja. da se građani ne priviknu. potrebno i slično. da se svi ljudi žele baviti filozofijom. Dakle. za Platona. da j e poznavanje prirode još potrebnije za­ konodavcima. Aristotel j e uvjeren da se pomoću znanja m o ž e sve riješiti. liječnik treba dobro da liječi. da zakonodavac ne mijenja često puta zakone. S tim u vezi potsjetit ćemo na stav Schopenhauera. što lijepo. Znanje vodi u dje­ lovanje koje dobro ostvaruje svoj cilj (npr. N o iz same potrebe za filozofijom. nitko to ne može postići. ako se ne bavi filozofijom. ono ne zna dobro. Poznata j e izreka Plato­ na. S tim u vezi Ari­ stotel kaže. to znači da ne vidi dobro. N a primjer liječnici i gimnastičari kažu. Oni se bave vrsnoćom tijela. a sam zakon po sebi j e .ga. I z ideje etike proizlazi. o p ć e ) . j e r oni se bave vrsnoćom duše i čitavoj državi žele pokazati put za sreću ili nesreću. a ne u vanjskim dobrima. Stoga oni trebaju još više filozofiju. da j e metafi­ zika prirodna potreba čovjeka ( t j . sreća j e djelovanje u skladu s vrlinom. te­ orija ο životu jedne zajednice. Aristotel piše. A l i . Traženje istine j e zadatak duše. da ide izvan pojedi­ načnog. K o d Platona tu se radi ο odnosu prema idejama. na ono što j e prije. koji jasno proizlazi iz filozofije.

tako se razlikuje i filozofija. dakle apsolutni vladar. Platonov bog j e Dobro p o sebi.S tim u vezi m o ž e m o navesti stav da j e filozofska spoznaja dio vrline duše ( N i k . Aristotel j e postavio tezu da j e Dobro. najegzaktnija mjera. I što da se na kraju kaže ο filozofskom životu? T o je najvredniji cilj kome treba težiti. Tu se radi ο teo­ retskom znanju. mjera mjere. Prema Platonu iza Linkejevih očiju sto­ ji svijet ideja. Takav odnos izražava i Platon. O d Platona pa do Plotina to j e te­ ma istraživanja. da j e vidio kroz sve predmete. .). a kakva j e filozofija. T o j e bitno. N a primjer. Primjer ο Linkeju komentira i Platonov Sokrat i opet na Alkibijadu. χχχτχ . ) i to je razlog da svi ljudi. jer to se temelji na znanju. 7. koji j e imao takve oči. kvriotera tes a l e t h e i a s . N o tu politika i etika prelaze u teologiju i teo­ logija j e na vrhu teoretske filozofije. . dakle onostrani kozmos koji se razlikuje od ovog kozmosa. od svih stvari. a ne na pretpostavkama.). da je sretan život u duši. N j e g o v o m pogledu ništa nije m o g l o os­ tati nepoznato i nejasno. najviše teže za spoznajom. K a d bi Linkej gledao Alkibijada. * ** Pri kraju svog teksta Protreptikos Aristotel navodi mit ο Linkeju. takvo j e i gledanje. Aristotel zaključuje da j e filozofska spoznaja gospodavica istine (he fronesis. Et. tada bi vidio i svu njegovu unutrašnjost (a to ne bi bilo baš najljepše). pa je i filozofski život duhovna poseb­ nost. što pokazuje. j e r politika ne može biti najveća mudrost ( Z . Aristotel u Nikomahovoj etici to osporava. I V ) . Tu j e bog mjera svih stvari i to j e polemika protiv Protagorinog stava ο čovjeku kao mjeri svih stvari (Zak. Što se dakle vidi »iza« Linkejevih očiju? U toj meta­ fori može se razmatrati i Aristotelova misao ο znače­ nju filozofije. I I 2. K a o što se razlikuju oči. » I z a « očiju j e filozofija kao filozofija.

Prema Aristotelovom mišljenju filozofija života ob­ razlaže sebe iz svrhe koja j e u principu postavljena pred sve. Filozofija u životu označu­ j e teorijsku odluku. Aristotel ne konstruira teze. Ponovit ć e m o : Prema Aristotelu. a zato i djelo­ vanja — koje i u teoriji i u praksi mora voditi isitini. T u m o ž e m o postaviti pitanje što bi Aristotelov vla­ dar trebao da zna? I z ideje Protreptikosa. T u se ne misli da filozofija ima gotove odgovore. a svrha politike j e da ljude učini dobrima. K a d se to postavi kao tema polisa (zakoni. Ο tome se uopće ne radi i nije bit neka suma. T o j e i Platonovo mišljenje ο vladaru filozofu. upravlja­ nje. Smisao teorije jest istina. ili kao nešto najviše u zadovoljstvu ili kao sve to zajedno. da j e znanje pretpostavka pravog izbora. Jer. iako j e p o prirodi siromašan i mučan divno uređen da čovjek iz­ gleda. svrha ekonomije j e bogatstvo. Aristotel ističe. ili kao vrlina. kao b o g ( B . a zatim naučila. N a primjer svrha liječničkog umijeća j e zdravlje. Drugim riječima fronesis j e najbolji i na t o m tlu otvara se put u ostvarivanje pojedinih ciljeva. da se radi tako. m o ž e ići dalje. već hoće pokazati. A k o se filozofija apsolutizira. 109). dakle cilja. N i j e to posebnost u ideji filozofije. da u svemu bude spoznat i određen cilj. da pjesnik s p r a v o m kaže da XL . ako čovjek učestvuje u svim inte­ lektualnim zbivanjima tada j e naš život. N o filozofija može najlakše odrediti svrhu kao djelovanje koje vo­ di do svog kraja. tada se. u usporedbi sa drugim živim bićima. to bi se mo­ glo odrediti kao znanje kako da se ostvaruje sretan život. tada j e i tu bitno: što j e cilj? A k o j e vladar spoznao bit svijeta i čovjeka. no to j e ipak jedinstvo koje iz sebe otvara i etič­ ku zasnovanost egzistencije. ratnog stratega pobjeda. sretan život se može odrediti ili kao snaga duha i vrsta mudrosti. Takvo razmatranje j e osnova i za pojedinačne egzistencije. a praktičkog djelovanja do­ bro. djelovanje). iz te spoznaje. život. koja bi se napisala. tada se čovjek nužno približava bogu.

Teetet i Fedon. XLI . koja j e u Akademiji bila prisutna kao pravo rješenje. Onaj tko nije tako odgojen. Ο tom problemu m o ž e m o opširnije izvode vidjeti u Platonovim dijalozima: Gorgija. a to znači da treba ili filozofirati ili se o d života oprostiti. Ο problemu vjernosti filozofije pisao j e Boetije (480—525) u svom djelu: De consolatione philosophiae (Utjeha filozofije). Tu se postiže jedinstvo teorije i prakse. T o j e teologiziranje koje sebe apsolutizira i isključuje sve drugo. T o bi značilo da riječi potvrđuju djelo. * ** Aristotelovo shvaćanje filozofije i politike j e sažeta preporuka Platonove teorije. Ideja nusa kao božanskog u nama izražena j e u tekstu: Ο duši. Život p o filozofiji j e život p o ideji. Aristotel ideju slobode promatra kao svjestan način preuzimanja dužnosti. koja j e i dobro. » n e može uhvatiti harmoniju riječi i na pravi način proslaviti istiniti život bogova i sretnih ljudi«. T o j e bitna poruka. a to j e tada put u pravednost. Prema Aristotelu nus j e b o g u nama. Stoga se može postaviti pitanje: što vladar obećaje? Vladar mora misliti iz etosa. On ima slobodnog vremena (shole) da se bavi teorijom. a govor j e izraz djelovanja. Tu Platon ističe. da j e filozof odgojen u slo­ bodi. Platon u dijalogu Teetet govori ο pravom značenju filozofa. što se o d toga razlikuje. Znanje i djelovanje su stalno u međusobnoj vezi. Slijedi zaključak da se karakter vladara mjeri p o tome koliko j e u svom poslu odgovoran. j e r bez filozofije sve j e prazan govor. 110). Vladar ne smije iznevjeriti filo­ zofiju. kao način i cilj ljudskog djelovanja i razvoja. pa se shodno tome i ponaša.j e Nas bog u nama i ljudski život ima u sebi dio bo­ žanskog ( B . On mora osi­ gurati red i smislenost. a to ovdje znači po vrlini.

nesretna svijest. K a d bi svi tu ideju prihvatili. Epikur). N o budući da promjena i nije bila moguća obliko­ vana j e i filozofija individualnog traženja. . Aristotel takav studij zaslužuje. Tu čovjek ne može mijenja­ ti svijet.U okviru svog shvaćanja Aristotel nije temu proširio na područje povijesti i društvenih odnosa. tada bi se na nivou mišljenja ostvarivao sadržaj života. a zatim mogu prijeći na druge teme. Dalje od toga nije se išlo. u povi­ jesnom pogledu. Takvih odnosa i stanja bilo je i kasnije. tada je takav zahtjev legitiman za tu ideju. da najprije treba studirati Ari­ stotela 10—15 godina. j e r j e čovjek svje­ stan da je uključen samo u teoriju. već samo sebe. Stoga j e i to ostao samo jedan oblik interpretacije svijeta. T o razdoblje Hegel j e s pravom nazvao. što j e na primjer bilo u filozofiji helenizma (stoici. i sloboda j e samo na području samosvijesti. Ako čovjek može sebe da mijenja po određenoj ide­ ji. već se govori ο tome što se može postići iz ideje filozofije u svijetu. Povijesno stanje nije predmet istraživanja. On j e rekao. Vidjeli smo kako j e to Aristotel mislio. Ideja j e dovedena do stvarnosti na stupnju individualne svijesti. A to kao filozofija uvijek ima vrijednost. Tu nema govora ο promjenama koje bi dovele do jednakosti i ravnopravnosti u polisu kao zajedničkoj organizaciji. S tim u vezi m o ž e m o na kraju navesti Heideggerov savjet stu­ dentima. skeptici.

BIBLIOGRAFSKI DODATAK .

.

instr. Rec. and comm. comm. versione auxit.) Περί ψυχής — uber die Seele (Bekker 402 a-435 b ) Texte De anima. Edited with introd. (Roma 1933 1957) [ = Pont. D. Jannone. transi. lateranensis 7 ] . D. by W. P... 3. Siwek. P. D. Edidit. On breath. With an Engl. S. De anima.IZBOR L I T E R A T U R E Iz vrlo opširne literature ο svim dijelovima Aristotelove filozofije ovdje donosimo u kraćem izboru samo to što se odnosi na tekstove Ο duši (De anima) i Nagovor na fi­ lozofiju (Protrepticus). notis illustr. Texte ćtabli par A. Edidit. Parva naturalia. philos. 3 XIV . Basel/Stuttgart. illustr. Hett (London 1936/ND 1964) Works. With transi. Ovaj izbor učinjen j e iz knjige: Die Philosophie der An­ tike. versione latina auxit. Tractatus De anima. 1983. et notes de E. Siwek (Roma 1965) [ = Coll. and notes by R. Herausgegeben von Hellmut Flashar. W. De anima libri tres. Ross (Oxford 1961). Graece et latine. a zatim pojedinačne studije i rasprave. Textus et documenta 8—10]. De Tame. brevique adnot. De anima. Greg. trad... 3 vol. 645. Hicks (Cambridge 1907/ND New York 1976). Schwabe et Co. Budć]. by W. (1926ff.) 1*2511. introd. On the soul. Iz tog izbora čitalac će moći vidje­ ti izdanja i prijevode tekstova. POJEDINAČNA IZDANJA De anima (De an. S. Verlag. Univ. Graece et latine.. Barbotin (Pariš 1966/ND 1969) [ = C o l L G. Ross (Oxford 1956/ND 1963) [ = SCBO].

Gigon (Ziirich 1950) [*65J]. Grumach/H. Stefanescu. Roncali (1973). and The commentary of St. Gohlke (1947—61) [*2<55 V I 1)]. Trad. 5 2 Djelomični prijevod Vgl. . Uber die S e e l e . storica e teorica di G. Foster and S.Oeuvres . Barbieri (Bari 1957). Helms (Kopenhagen 1949). Deiranima libri 3.) [*268 ( X I I I ) ] . . por A. J. I . Oversat med noter af P. Ins Deutsche iibertr. di M. Lasson (Jena 1924). Trad. Deiranima. Giorgiantonio (Lanciano 1928). A cura di A. . 0. Humphries with an introd. Verhandeling over de ziel. — TA nach 1966 (Reinbek 1968). Introd. . Transi. al comm. si note de Ν . Vertaald door I . by I. by K. Smith (Oxford 1931/ND 1963) 1*8601 Deiranima libri 3.PRIJEVODI Uber die Seele (De anima). M . Trad. Despre suflet. von W. (Paderborn 1947/ND 1976) Die Lehrschriften. von A. Boboc (Bukarest 1969). auch (1971) 1*871] und (1973) [*455l De anima. dal Sasso (Padova 1932). directa del griego. Ubers. Skirft am sjaelen. con estudio introd. . in the version of William of Moerbeke. books I I and I I I (with certain passages from book I ) . et notes par J.) [*262]. . De anima. Hamlvn (Oxford 1968). e trad. Versione dal greco. nouv. . . .. Trad. Thomas Aquinas. with introd. introd. Thomas (London 1951/ND 1959). . (1932 ff. Theiler (Berlin 1959 1979) . . W. D e anima by J. Laurenti (Napoli 1970) — VgL auch 1*844]: Rev. Uber die Seele. van den Berg (Utrecht 1953). and notes by D. di G. Von der S e e l e . Transi. . E. con introd. studiu introd. De Tame. . Flashar (1956ff. Tricot (Pariš 1934/ ND 1972) ->. A. XLVI .> Werke . Ennis (Buenos Aires 1944). Tratado del anima. L'anima. de A.. L A T I N S K I PRIJEVODI De anima De anima. . P. e note a cura di R.

1*120]. R. Ed.. — Arab. with introd. Edidit L. XXVII . Marenghi (1962) 1*1417]. Lind (Lawrence Kansas 1968) [ = Univ. with introduction and glossary by J.. H. Accedit translatio anonyma basiliensis. The university of Bologna Ms. N .. Translatio Bartholomaei de Messina. = Biicher X I — X V I des Kitab al-Hayawan (Liber de anima­ libus). — Einleitung engl. Corpus Philosophorum Medii Aevi. i um Three Arabic versions of Aristotle's De partibus animalium. Brugman and H . ARAPSKI PRIJEVODI Liber de animalibus Maqala tashtamil ala fu§ul min kitSb al-hayawan li-Aristu ( = Tract comprising excerpts from Aristotle's Book of animals). C. Text der Schrift <Fi kawn al-HayawSn> nur arabisch. of Kansas Publ. Problemi di fonazione e di acustica (Β. . Nepravi spisi A. Edited and transi.. R. Drossaart Lulofs (1943) [*1030}.. Cruk (Amsterdam 1979) [ = U n i o n academique intern. s quae feruntur De mirabilibus auscultationibus. 38]. Stud. human. De generatione animalhim Aristotle: Generation of animals. . vgl. Aristoteles semitico-latinus]. J. [ E d . Ed.. H. c c De partibus anima. J. anim. Mattock (Cambridge 1967) [ = A r a b i c technical and scientific Texts 2 ] . attributed to Musa b. G. J.Parva naturalia De somno et v i g i l i a . The Arabic translation commonly ascribed to Yahya ibn al-Bi{riq. Drossaart Lulofs (Leiden 1971) [ = P u b L of the De Goeje Fund 23]. X I ) . Livius-Arnold (Amsterdam 1978). . ] G. J. Drossaart Lulofs (1947 1*1040-]. Version von De part. De insoraniis et De divinatione. . Ubaid Allah al-Qurtubi al-Israili. 1165. notes and glossary by J. Problemata varia anatomica.

. S. A. Y . Dorrie: Gedanken zur Methodik des A. Rosen: Thought and touch. Review 70 (1961) 470—484. A note on A. sondern pythagoriesch. (Lat. .) G. et les problemes de methode. de Philos. in: A. Raga ahu wa-haqqaqahu wa-qaddama lanu Abdarrahman Badawi (Al-Qahira 1954) [ = Dirasat Islamiva 16]. in: Arch. d'A. Ouart. Badawi (Ka­ iro 1954) [ = Islamica 16]. A propos d'un passage du De an.. — Zu I I 5.s De an. aber weitschweifig.. neo-scolast. et philos. H. in: Rev. Simon: Positions arist. 32 (1930) 75—«3. 7-43. H. in: Philos. 1. — Zu De an. — Wichtig.s Schrift <Von der Seele) und ihre Stellung innerhalb der arist. XLVIII . Cassirer: A. Edidit. Jh. — Diss. — Nachweis der Einheit der Konzeption von De an. c c PRIRODNA NAUKA I PSIHOLOGIJA De anima (De an. Ausgabe. 3 (1947) 149—176. Th. N S 9 (1959) 6—16.. D.s account of asthesis in the De an. concernant le probleme de l'activitć du sens. Aristotelis De plantis. de Philosophie 33/NS 4 (1933) 229—258. de Philos. P. N S 19 (1955/56) cah. — Die in De an. in: Laval theol.. on sense perception. I I 5. Rez. U T : ) Aristotelis De anima et Plutarci De placitis philosophorum. W.De anima (Translit. (1961) [§ 14 *56] 223—244. von] Ivanka: Sur la composition du De an.s De an (Philadelphia 1929). in der Schrift ne$l ψυχής. Jaeger. Cantin: L'ame sensitive d'apres le De an. I 2. Clark: Empedocles and Anaxagoras in A. der arab. J. in: Rev. Langerbeck. in: Phronesis 6 (1961) 127—137. H . Hamlyn: A.. Kucharski: Aux frontieres du platonisme et du pythagorisme.. d'A. 404 b 18—24 referierte Lehre ist nicht platonisch. Slakey: A. H . in: Class. d'An. Version von Ishaq ibn Hunain ist 1954/55 in Persien erschienen. Auseinandersetzung mit W. H. — Eine persische Ubersetzung aus dem 13. in: Gnomon 11 (1935) 416—423.. problematisch. annotavit et prolegomenis instruxit A.:) Aris^utališ fl n-Nafs . Philosophie (Tubingen 1932/ND Darmstadt 1968). Averrois Paraphrasis libri De sensu et sensato. de [ E . . — Ausschliesslich arab. S.

I I I 5.. S. (1978) [§ 14 *619] 141— —163. Parva naturalia (Parva nat. — Die Parva nat.. . des Ćtudes grecques 67 (1954) 355—390. (1978) [§ 14 *619] 215—239. in: A. Block: The order of A. 61 (1966) 8—20. in: Annales Universitatis Saraviensis 5 (1956) 193—195. R. J. Mansion: Soui and life in De an. . ND in: (1979) [§ 14 *623] 103—132. — Zur Analyse der φαντασία De an. 403 a 25ff. P. Lloyd: The empirical basis of the physiology of the Parva nat. . H. L. — Zu De an.) A. I. Ackrill: A. 11 (1955) 81—99. E. — Diss. C. 448 a 26—b 1. Journ.. . Soc. in: Laval theol. 17 (1961) 9—21. . M. B. Enders: Schlaf und Traum bei A. E. Cantin: La perception des sensibles communs au m o yen du mouvement d'apres Α. — Zu De sensu 7.s definition of anger. J. in: Am. in: Proceed. S. of Philol. in: Philologus 107 (1963) 61—74. Amsterdam. Kucharski: Sur la theorie des couleurs et des saveurs dans le De sensu arist. on mind .. Renehan: A. J. De an. on mind .. R. G. Berti: The intellection of 'indivisibles' according to Α. . Braun: Vorlaufer des cogito ergo sum bei Α. sog. on m i n d . (1978) [§ 14 *619] 99—140. IL . Franken: Der Begriff der reinen Vernunft bei A. — Uber die verschiedenen Definitionen der Seele in De an.. verfasst. E. J. Skemp: ΰρφς in De an. M . et philos. (Wiirzburg 1924). — Diss. of the Arist. et philos.. (Budapest 1932). in: A. Cantin: La memoire et la reminiscense d'apres Α. in: A. on the imagination.s psvchological vvritings. in: Laval theol. I I I 10. (Pariš 1932). . .. . Forster: Konstruktion und Entstehung der arist. in: A. Schofield: A.S. — Zu De an. (1978) [§ 14 *619] 181—189.s definitions of psvche. — Uber das Verhaltnis von 'rezeptivem' und 'tatigem Intellekt'. Parva nat. in: Class. on m i n d . I I I 3. . I I I 6. 73 (1972/73) 119—133. in: A. Philol. 82 (1961) 50—77. Rist: Notes on Α. ND in: (1979 [§ 14 *623] 65—75. in: Rev. sind im ganzen nach De an. I I I 1. De an. Teihv. I I 1. I 1. (1978) [§ 14 *619] 1—20. on m i n d .

Nuvens: Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van A. Vol. 1 (Oxford 1953) 111—121. ND in ders. in: E.) in ders. De Corte: La doctrine de l'intelligence chez A. 15 (1959) 9—31. (Leiden 1938). E. F. Cantin: L'objet des sens externes dans la conception arist. 2 L . Dirlmeier. F. A. L. Ubers. M. ..: Kleine Schriften 1 (Hildesheim 1968) 588—605. Spicer: A. (Louvain 1948 1973).: L'evolution de la psvchologie d'A. Shute: The psychology of Α. Seelenlehre. 2.. Cantin: L'intelligence selon Α.. — Wichtig.s solution to the problems of reproduction and sensation. W. . et philos. philos. de Tame. O. F.s psychology and scale of beings. Essays. 143 (1953) 359—378. Weil: L'anthropologie d'A. — Wichtig... .. et de Morale 51 (1946) 7—36. S. S. R. medicine and historv. in: Am. Franz. Gel. in: Laval theol.s conception of the soul (London 1934). P.: Ausgevvahlte Schriften. Peck: The connate pneuma: an essential factor in A. E. G. Seelenlehre. Konstruktion. (Torino 1952). De Corte: La definition arist. in: Revue thomiste 45 (1939) 460—508. Undenvood (Hg. Ε. (Nijmegen 1939).. A. C. Rez.: an analysis of the living being (New York 1941/ND 1964). S. et philos. S.): Science. E. de Metaph. (1970) [§ 9 *15] 123—128. de la France et de l'Etr. Cantin: L'ame et ses puissances selon Α. 184—205.. von Ivanka: Zur Problematik der arist. 4 (1948) 252—288. in: Rev. 1. in: Laval theol et phi~ los. 203 (1941) 146—154.. Journ. 2 (1946) No. in: Laval theol. in: Rev. Hamelin: La theorie de l'intellect d'apres A. van Schilfgaarde: De zielkunde van A. in: Eranos-Jahrbuch 12 (1945) 55—93. Wili: Probleme der arist.Μ. Anz. Mondolfo: L'unite du sujet dans la gnoseologie d'A. et philos. (1955) [§ 9 *46] 245—253. in honour of Ch. doch problematische chronolog. ND (Rez. et ses commentateurs (Pariš 1953). (Pariš 1934). 2 (1946) N o . in: Autour d'A. Soleri: L'immortalita deiranima in A. ND in: [*508] 39-48. in: Gott. de la sensation. of PhiloL 76 (1955) 148—164. 25—35. Cantin: Les puissances et les operations de Tame vegetative dans la psychologie d'A. Solmsen: Antecedents of A. in: Laval theol. Singer.

. Soc. Roman and Bvzant. Block: Three German commcntators on the individual senscs and the common sense in A. H. (1960) [§ 9 *54] 191—200. R. Fortenbaugh: < \ note on De an. G. Fortcnbaueh: Recent scholarship on the psvchology of Α. en psvchologie (Louvain 1972). tiefdringende Textanalysen. Neuhauser: (A. Stud. Sligen: On the alleged primacy of sight.. in: Archiv f. W.D. of the Arist. Quart. H. on emotion. W..s Seelenlehren sind das ErgebU . W. H. — A. Sorabji: Body and soul in Α. Ch. in: Philos. 80]. W. 11 (1961) 1—9. — Die Wurzeln der arist. on demarcating the five senses. ND in: [*623] 42—64. Rees: Theories of the soul in the carly Α. Gesch. Sorabji: A. 48 (1966) 43—8L ND in: [*623] 1—31. Barnes: A.s Lehre von dern sinnlichen Erkenntnissvermogen und seinen Organen) (1878). R. Fortenbaugh: A. (1972) [§ 13 *50] 27—33. in: A. in: Phronesis 13 (1968) 88—89. Happ: Di scala naturae. S. in: The class. W. I. poetics. — Uber H. . Revievv 80 (1971) 55—79. Block: Truth and error in A. Vgl. W.s psvchology. in: Greek. van den Bergh: Perception and knovvledge according to Α. 1971) [ = Monogr. 72 (1971/72) 101—114. . A. with some remarks on theoria and praxis in Α. in: Philosophv 49 (1974) 63—89. d. politics. in: Phronesis 9 (1964) 58—63. in: Proceed. ND in: [*623] 32-41. Fortenbaugh: On the antecedents of A.s bipartite psychology. in: Philos... z. (1969) [*551]. Kahn: Sensation and consciousness in A. A. A contribution to philosophical psychology. dazu: W. I. J. Seidl: Der Begriff des Intellekts (νους) bei A.s psychology. and ethics (London 1975).. W. in: Symbolac Oslocnses 37 (1961) 15—44. Ch. ND in: [*623] 76—92. Baeumker: <Des A. in: Islamic philosophy.s theory of sense perception. 11 (1970) 233—250. •— Habil. Philos.s concept of mind. 412 b 19—20). and P l a t o .. Philosophie entvvickelt) (1873). rhetoric. Lehre von den ausseren und inneren Sinnesvermogen) (1877) und J. Forsch.-Schrift Munchen 1969. C.. im philosophischen Zusammenhang seiner Hauptschriften (Meisenheim a. philos. World 60 (1967) 316—327. Lefevre: Sur l'evolution d'A. Psychologie liegen in der 'volkstiimlichen Anschauung'. kompliziertc Darstellung. Schell: (Die Einheit des Seelenlebens aus den Prinzipien der arist..

Charlton: A.): A. W. in: (1978) [*619] 69—97. Owen (Hg. aufgrund ihres 'kognitiven Moments'. als Grundlage der Erziehung.s concept of soul. Barnes/M. Le­ fevre [*622]. Vol. Lockescher Art? in: Ratio 21 (1979) 135—149. in: (1978) [*619] 21—67. M . H. Lloyd [§ 13 *665]. Wijsenbeek-Wijler: A. Proceedings of the seventh Svmposium Arist. Q. in: Rhein. G. Lloyd/G. A. sleep and dreams (Amsterdam 1976). D. on the infallibility of normal observation. J. R. Ackrill (1972/73) [§ 13 *643]. J. G. B. Mus. Vgl. LII . Sobre el proceso psicologico del conocimiento en Α. Graeser [*620]. Moraux [§ 15 *103]. Bernays (1857) [§ 13 *320] und N . Sorabji (Hg. E. Ingenkamp: Introspektion in naturwissenschaftlicher Psvchologie (Zu Α. R. · H. et les Parva nat. Furley [§ 13 *569]. W. J. R.. J.nis von Schuldiskussionen in der Akademie. G. 4: Psychology and aesthetics (London 1979). J.. H.s framework of sensibilia.. I I I 5 und Vervvandtem). Sorabji (1974) [*613]. on mind and the senses.s Philosopher-God> (1969) 93—102. Verbeke [*621]. die sich auch in den platonischen Spatdialogen vviderspiegeln. in: Pensamiento 35 (1979) 237—266. Mansion [§ 13 *644]. phantasma. umfangreiche Bibliographie. C. Vol. A. Skemp [§ 13 *647]. 120 (1977) 30—44. 3: [*449]. in: (1978) [*619] 191—214. Vol. Ch.. W. L. L. Carmona: Eidos psique. Verbeke: Doctrine du pneuma et entelechisme chez Α. R. Kahn (1966) [*604]. in: Mind 85 (1976) 388-^11. — Beitra­ ge: Ch. De an. Graeser: On A. Schofield [§ 13 *645]. J. Krips: A. Lloyd: War die Wahrnehmungstheorie des A.. E. in: Studies in Hist. G. 2: [*265] und Vol. A. R. — Beitrage: S. Lefevre: Sur le statut de Tame dans le De an. G. Sorabji (1971) [*609]. W. J. J. E. Norman: <A. 1: [*68]. For­ tenbaugh (1970) [§ 13 *427]. Ch. H. R. of Science 11 (1980) 79—86. Schofield (1978) [§ 13 *645]. M . in: Phronesis 25 (1980) 170—186. Wiesner [§ 13 *666] und P. A.s definition of soul. and Philos. Barnes (1971/72) [*610]. Hardie: Concepts of consciousness in Α. de la vision (Caracas 1977). Gulley (1971) [*326]. R. F. E. Affekte. Berti [§ 13 *646]. (Cambridge 1978). Capelletti: La teoria arist. Schofield/R.): Articles on A.

During (Frankfurt a. Laert. — R : heute noch massgebliche Ausgabe. Protr.s dialogorum fragmenta. Protrepticus (Protr. De philosophia. (Diog. e comm. In usum scholarum selegit R. 1964). . Costituzione degli Ateniesi. Protrepticus.]..Die P. Text. .s fragmenta selecta. Chroust (Notre-Dame Ind. 9 ] . Laurenti. De precatione. Politicus. 12]. trad. D. Lehrschriftcn . Ubers. Trad.POJEDINAČNA IZDANJA Fragmenti A. Berti (Padova 1967) [ = Class. della Filos. qui ferebantur librorum fragmenta (Berlin 1870). brevique adnot. G. Rose (Leipzig 1886/ND Stuttgart 1967) [ = Bibl. Fram->• O p e r e . (Paderborn 1960) ->. An attempt at reconstruction by I . Trad. EinL. Teubn. 3 1 Prijevodi Select fragments (Oxford 1952) The Ross (1908—52) 1*261 ( X I I ) ] . Eudemus. Ross (Oxford 1955/ND 1970) [ = SCBO]. di E. AufL: A.. menti.. Protrepticus. Introd. W.M. A. graeca et lat. Esortazione alla filosofia (Proteptico). Protrepticus.]. \V.. von I . di Giannantoni (Bari 1973) Giannantoni/G. Roncali (1973) [*271 ( X I ) ] . Rec. und Komm. During (Goteborg 1961) [ = Stud. in: Bekker (1831—70) 1*1 ( V ) ] .) ΥΙροτρεπτιχός — Protreptikos vvorks. 1969 1979) [ = Quellen der Philos. D.: 21—65. Lili . 2. Bernavs: Die Dialoge des A. di R. Walzer (Firenze 1934/ND Hildesheim 1963). Collegit V . . pseudepigraphus (Leipzig 1863) = R . Gohlke (1947—61) 1*265 ( I 2 ) ] . H.. Fragmente.. 12) A. — Noch vvichtig. 2 Fragmenti općenito J. Der Protreptikos des A. Nr. A reconstruction by A. in ihrem Verhaltniss zu seinen ubrigen VVerken (Berlin 1863/ND Darmstadt 1968).s qui ferebantur librorum fragmenta. . Gothob. — Enthalt: Test. zuerst: A. instr.

Logoi' meint nicht die Dialoge des Α. "VVieland: A. de Vogel (1965) [§ 14 *404]. Gesammelte Schriften zur antiken Gedankenvvelt. Niederschlag von A. Flashar (1965) [*709]. to the dialogue <On justice).Η. — Vgl. Dirlmeier: Phys. De iust.. crit. Moraux: From the Protr.."355. (1961) [§ 14 *56] 321—336. Kgl. Wilpert (1957) [*732]. Eud. 22 (1967) 3—23. 350—346. Pepin (1968) [*844] sovvie vveitere Arbeiten LIV . — Die exot. — Vgl. problematisch. 353—352 Protr. Iannone: Les oeuvres de jeunesse d'A. Gigon: Die Dialoge des Α. d. d. Thillet (1957) [*770].: Theoria und Humanitas. Halbband. Bvvvater (1869) [*700].-H. (1969) [§ 14 *500] 51—58. P. Wiss. De ideis 357—356.s lost vvorks. von H . . A. 113 (1954/55) 249—279. in der Sicht seiner Schule.s Tatigkeit als Rhetoriklehrer. philos. — Beitrage: I . Akad. et medioevale 1 (1959) 197—207. ND in: [*692] 37— 58. . 19 (Berlin 1883) 477—494. als Rhetoriker und die exoterischen Schriften. I . ND in ders. I I (1973) [§ 12 *40 ( I I ) ] .. — Sehr guter Uberblick uber Problemlage und alle Dialoge. in: At ti deU'Istit. P.. (Padova 1962). A. E. Platonisches und Vorplatonisches. H. R. Diels (1883) [*681]. Szlezak (Zurich 1972) 217—228. in: Naturphilosophie. De phil. F.. in: Riv. Diels: Uber die exoterischen Reden des Α. Haffter und Th. in: Riv. in: A. Fak. Logoi sind Einleitungen zu Traktaten im Corpus arist.. (Darmstadt 1975).. di Cultura class. 352-350. — Die exot. — Datierungen: Grvllus 360—357. . and P l a t o . nicht iiberzeugend. in: Hermes 86 (1958) 323—346. [§ 9 -60].): Fruhschriften des A. in: Jahrb. De bono 357—355. P. W. Athen 1973—74 (1975) 178—205. di Storia della Filos. Preuss. Univ. in. Iannone: I logoi essoterici di Α. Nr. Wehrli: A. A. Chroust: The probable dates of some of A. Schrif­ ten sind lit. H. d. O. Chroust: A r i s t o t l e .-H. . — Gegenposition zu Bernavs. R. d. (1960) [§ 9 *54] 113—112. Weil (1962) [*750]. Moraux (Hg. et les problemes de rnethode. A. C J. Stark (1972) [*762]. in: Sitzungsber. A.. During (1966) [§ 14 *405] und J. — I m vvesentlichen ubereinstimmend mit ["682]. F. ζ u Berlin 1883. Rev. P. 1. Berti: La filosofia del primo A. — 'Exot. [*751]. Hg. nicht iiberzeugend. et les Λόγοι εξωτερικοί. ND in: [§ 12 *40 ( I I ) ] 1—14. I V 10. Veneto di Sci.. Politicus 350.

Flashar: Platon und A. in: Transact. philos. and Proceed. Najvažniji spisi Protrepticus (Protr. in: A. Bywater: On a lost dialogue of Α. zuriick. philol. Η. Dt. I. Diiring: Problems in A. in: Journ. d'A.s Protr.. in: [*692] 21—36. des A. J. Ethik. 16 (1) 1—96]. Protr. Diels. — Zu Fragm. in: Hermes 63 (1928) 138—164. — Diss. dass der Protr. F. L. Von der Muhll: Isokrates und der Protr. des A. and the structure of the Epinomis. P. haben die ps. H. 67 (1936) 261—285. Owen. Ubers. in: Eranos 52 (1954) 139—171.s Protr. J. Diiring. (Epinomis) beeinflusst. Gadamer: Der arist.-plat. J.: <A. and the sources of its reconstruction (Berkeley 1957) [ = Univ. wenig wahrscheinlich. (Miinchen 1966). G.s Protrepticus.) I. Β. A. — Protr. Teihv. — Kritik an Jaegers Methode. G. .. D. . nel mczzo del cammin). — Protr.-G. in the Protr. 146 (1956) 117—127. in: Rev. des Jamblichos. G. uber den Begriff φρόνψς. Feštugiere. in: Autour d'A (1955) [§ 9 *46] 81—97. Festugiere: Un fragment nouveau du Protr. of the Am.. in Isocrates' <Antidosis> 'zitiert'. Ass. Publ. Wilpert [*792]. de Louvain 58 (1960) 185—219. W. Ravaisson und P. d'A. of Philology 2 (1869) 55—69. 47 (1965) 53—79. I . Berti. und die entvvicklungsgeschichtliche Betrachtung der arist. 8 Ross. E. in: Philologus 94 (1940/41) 259—265.. M. H. des Α. (1960) [§ 9 *54] 56—75. A. Schneeweiss: Der Protr. — Jamblich greife nicht auf den Protr. d. in: Archiv f. Cherniss. LV ..s Protr. philos. Η.von Ε. in: Rev.. Einarson: A. nicht iiberzeugend. in class. Mansion: Contemplation and action in A. Philol. Gesch. und De phil. von Jamblichos benutzt vvorden ist. Plezia. ND in: [*692] 247—269. — Vg. de la France et de l'Ćtr. S. Rabinovvitz: A. Untersuchung der Exzerpiertechnik des Jamblichos und deren Folgen fur die Rekonstruktion des arist. of Calif. — Entdeckung. Philos. des A. im Protr. and P l a t o . auch ders. Protr. Monan: La connaissance morale dans le Protr.

enthalt auch W. Totoks (Handbuch der Geschichte der Philosophie) (Frankfurt a. d. I. D. (1960) [*2] 126—144. Actes du congres de Lyon 1958 (Pariš 1960) 166—185. Ρ. in: Phronesis 21 (1976) 219— —240. in: J. Bd. Lukasiewicz: Zur Geschichte der Aussagenlogik. urspriinglich Schwedisch.. G. I .. (1968) [§ 9 *22] 250—313. M . dans h'histoire des idees. in: Ass. in: Ass. Minio-Paluello: La tradition arist. 1244 b 20 mit Umgebung gehen aut den Protr. Prikazi po sistematskim područjima Logik J. in: Erkenntnis 5/Annalen der Philos. de Louvain 66 (1968) 597—618. Philos.. 1956 1978). in: Antike und Abendland 4 (1954) 118—154. 1964ff. (1968) [§ 9 *22] 314—338. 4 LVI .. Moraux (Hg. — Sehr vvichtig und instruktiv.): A. ARISTOTELOV UTJECAJ 1. F. Bude. Dt. de Strvcker: Predicats univoques et predicats analogiques dans le Protr. N D in: P.. man vergleiche insbesondere Bd. 1 (Basel 1971) Sp. in der neueren Forschung.-Zitate.. Einige Hauptlinien in der Geschichte des Aristotelismus. 57 (1975) 246—268. 2.: Die arist. Bude. in: P. Allan: Critical and explanatory notes on some passages assigned to A. — EE I 8. zuriick.Br. in: Lvchnos (1952) 55—95. D. Moraux (Hg.. 1218 a 36 und V I I 12. Gesch. Opći pregledi Eine Zusammenstellung der neueren Literatur zur Nachwirkung des A. (1967) [*198]..Κ. philos. in: Rev. Gaiser: Zwei Protr. J. During: Von A .s Protr. bis Leibniz.M. I I (1973) <Mittelalter) 316—325. et les sciences. Allan: A passage from Iamblichus in praise of the contemplative life. 13 (1935) 111—131. van Steenberghen: Aristotelismus. E. Michel: A . G. Ritter (Hg. . Worterbuch der Philos. H .). Bochenski: Formale Logik (Freiburg i. J. in: Archiv f. .): Hist.): A. d'A. Tradition in der Geistesgeschichte. Ubers. L. in der neueren Forschung. 508— —517. Ac­ t e s .

3: zu den A.): Hist. VVorterbuch der Philos. 2: Lehre von der Vorsehung in der Schule des Α. Grun­ der (Hg. Bd. — Vgl. in: Journ. Pojedina historijska istraživanja Antike Fruhe Rezeption. (1978) [§ 14*619] 281—324.W. Ritter/K. in: Archiv f. de Theophraste a Themistius. Moraux: Le De an. in: J. Gesch. R. 5 (Basel 1980) Sp. Ritter (Hg. Hager: Die A. Lloyd/G. E. Martin: Allgemeine Metaphvsik (Berlin 1965). . ) .. .): A. on m i n d . and Art Criticism 21 (1962) 57—71. G.-Handschriften. 46 (1964) 174— —187. . a Bessarion.: Logik. F. auch den Artikel (Logica vetus/Logica no­ va . d. Owen (Hg. 3 (Basel 1974) Sp. VVorterbuch der Philos. Oeing-Hanhoff u. Grunder (Hg. 1186—1279. Bd. Praktična filozofija J.: Metaphysik.a. Pjesništvo R. Bd. Ch. Worterbuch der Philos. Ritter/K.-Interpretation des Alexander von Aphrodisias und die A. a. . LVII . — 1: drei Jahrhunderte griechischer Aristotelismus (nach Andronikos). exegete de la noetique d A . Bien/H. 1007—1020. P. (Liege 1942). Moser: Metaphvsik einst und jetzt (Berlin 1958). dans la tradition grecque. 357— —383. Peterson: A. 5 (Basel 1980) Sp. Metaphvsik S. Romberg: E t h i k . Quelques aspects de l'interpretation du traite. of Aesth.): Hist. E. 3. G. Risse u. in: G.-Kritik Plotins beziiglich der Lehre vom Geist. Philos. and the modern literarv critic. in: J. — Darstellung der «grossen Seinsentwiirfe»: 41—59. Rabe: Haus. . in: J. Trois exposes sur l'histoire et la transmission de l'aristotelisme grec (Quebec 1970) [ = Conf. Ritter/R. Moraux: Alexandre dAphrodise. P. P. . zu summarisch. Kommentatoren P. de Koninck 1]. (1972) [§ 14 *289]. L.): Hist. L. Moraux: D A .

. H. Pines: Un texte inconnu d'A. Studies 5 (1964) 133—146. du Moyen Age 23 (1956) 5-43. Ubers. . LVIII . Bude.): Ćtudes sur la Met. Aubenque (Hg. in Bvzanz. (1960/Dt. sur l'evolution de la langue arabe. d'A. in: Greek. (1960) [*2] 126—144. G. et litt. a Bvzance des origines au V I P siecle.. Bude. R. . (1972) [§ 13 *930] 305—325. Drossaart Lulofs: A. De Corte: A. . en version arabe. Arnaldez: Influence des traductions d'A. . in Bvzantium. in: Ass. . . Etudes d'histoire de philoso­ phie ancienne (Pariš 1935). (1968) [§ 9 *22] 381—399. S. in: Ass. du Moyen Age 16 (1947/ 48) 187—344. in: Archives d'Hist. . d ' A . (1960) [*2] 102—114. 1968) [§ 10 *15].. Dt. (1979) [§ 13 *519] 247—264. Oehler: A. A c t e s . R. . in der neueren Forschung.Cicero Ο.. Ses traductions.. . (1955) [§ 9 *46] 375—385. G. dans le monde arabe. . K. Patristik E.. Arapska tradicija I. M. Gauthier: Trois commentaires 'averroistes' sur 1ΈΝ. Actes . A.: Studicn. . in: Hermes 87 (1959) 143—162. Szlezak: Platon und A. in: Archives d'Hist. in: P. Madkour: L'Organon d'A.. in: P. de Gandillac: Plotin et la Met. Plotin M. son etude et ses applications. Gigon: Cicero und Α. in: Autour d'A. Th. Roman and Bvzant. Tuilier: La tradition arist.): A. ND in ders. Barbotin: Deux temoignages patristiques sur le dualisme arist. Analvse puisee principalemcnt a un commentaire inedit d'Ibn Sina (Pariš 1934). Moraux (Hg. J. et Plotin. doctr. — VVichtig. doctr. in der Nuslehre Plotins (Basel 1979).: A. et litt. Srednji vijek Bvzanz A. A r a b u s . de Tame et de l'intellect.-A.

. neoscolast. Lemav: Abu Ma'shar and Latin Aristotelianism in the 12th centurv. Phi­ losophie auf die mittelalterlichen Theorien und das Verhaltnis von Kirche und Staat (Miinchen 1934) [ = Sitzungsber. recueilli et rćdige par S. de Philos. Grabmann: Studien uber den Einfluss der arist. Jahrhunderts (MUnster 1916/ND Frank­ furt a. Grabmann: Forschungen uber die lateinischen A. Grabmann: Geschichte der scholastischen Methode nach den gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt und bearbeitet. LIX . Phil. Recueil d'articles mis a jour a l'aide des notes de Tauteur par A. with special reference to the biological works (London 1931). 1]. Akad. Princeton 1961. 'Corpus' (Leiden 1968).: fitudes d'histoire litteraire sur la scolastique medievale. Peters: A. d.R.-hist. Wiss. E. M. 35 (1933) 56—95. of Arts and Sci. S. Pelzer: Le cours inedit d'Albert le Grand sur la Mo­ rale a Nicomaque. Stud. Phil.-Ubersetzungen des 12. G. in: Gnomon 42 (1970) 538—547. in: Rev. in: Rev. Pattin et E. Abt. Bayer.M. d. de Philos. D.. ND in ders.-Studiums im Mittelalter (Miinchen 1939) [ = Sitzungsber. F. Diss. F. A. H. Ser. 1934 (2)]. M. Grabmann: Methoden und Hilfsmittel des A. neo-scolast. A.s Schrift De caclo (Frankfurt a. Bayer. The Oriental translations and commentaries on the Arist. M. 24 (1922) 333—361 und 479— —520. Daiber. wichtig. Arabus. Thomas d'Aquin. d. E. Peters: A. Orient. of the Fac. 1939 ( 5 ) ] . Latinski Srednji vijek M.. VVingate: The medieval Latin versions of the Aristo­ telian scientific Corpus. Akad. of Beirut Publ. 1963). 38]. and the Arabs: The Aristotelian tradition in Islam (New York 1968) [ = New York Univ. Univ.Br. van de Vvver (Pariš 1964) 272—335. 1909 und 1911]ND Basel 1961). de Poorter: Manuscrits de philosophie aristotelicienne a la Bibliotheque de Bruges. the recovery of A.M. 2 Bande (Freiburg i.-hist. Endress: Die arabischen Ubersetzungen von A. — Wichtig. d. Abt. 1966). in near Eastern Civil. Rez. — Urspr.s natural philosophv through Arabic astrology (Beirut 1962) [ = A m . Wiss.

au moyen age: Le probleme de la <Metaphysica Vetus). d. A. by L. in: Autour d'A. in: H. Philos. 2 . pont. Kraft (Munchen 1955) [ = Bamberger Abh. L.-Uberseitzungen des 12. Eine kritische Ubersicht. 3] 298— —348. hist. Maier: Verschollene A.(1955) [§ 9 *46] 515—541. in: Archiv f. in: Traditio 8 (1952) 265—304. della pont. (1955) [§ 9 *46J 217—243. Festgabe fiir B.-Sage im Mittelalter. . Univ.: A. L. Zimmermann: AUgemeine Metaphysik und Teilmetaphvsik nach einem anonvmen Kommentar zur arist. .): Ein Kommentar zur Phys. Diem: Les traductions greco-latines de la Met. Jahrhunderts. F. Gesch. van Steenberghen: La philosophie au 13 siecle (Lou­ vain 1966). . — Uber die Entwicklung des Aristotelismus im Mittelalter: 72—189. zur Gesch. A.): Monumentum Bambergense.-Kommentare des 14. J. Engl. in: Archiv f. 49 (1967) 7—71. 11]. — Aus der Pariser Artistenfakultat um 1273 (Berlin 1968) [ = Ouellen und Stud. Storost: Zur A. d. Ersten Philosophie aus dem 14. canonist and translator of Α.s scientific ideas in the middle ages and at the beginning of the scientific revolution. Gesch. Philos. Minio-Paluello: Henri Aristippe. Gesch. Philos. des A. Gregoriana 5 ( 2 ) ] . — VVichting... Guillaume de Moerbeke et les traductions latines medievales des Meteorologiques et du De generatione et corruptione d'A. van Steenberghen: A. d. Minio-Paluello: Le texte du <De anima) d'A.. L. Transi. Zimmermann (Hg. A. Johnston (Louvain 1955 1970). Les origines d'aristotćlisme parisien (Louvain 1946). Minio-Paluello: Jacobus Veneticus Grecus.. 48 (1966) 190—206. en occident. Ein Uberblick (Stuttgart-Bad Cannstatt 1972). Pinborg: Logik und Semantik im Mittelalter. Pelster: Neuere Forschungen uber die A. . Grabmann: I Papi del duecento e l'aristotelismo (Ro­ ma 1941) [ = Miscell. de Louvain 45 (1947) 206—235. und 13. in: Revue philos.Μ. Jahrhun­ derts. G. During: The impact of A. in: Autour d'A. F. Ausg. Nottarp (Hg. J. I. 50 (1968) 115—133. in: Archiv f. und Forsch. in the West. d. F. in: Gregorianum 30 (1949) 46—77. Philos. Jahrhundert.: la tradi­ tion latine avant 1500.

(Freiburg i. Merlan: Α. Stud. H. The Latin A. nel sec. VVeidemann: Metaphysik und Sprache. Ubers.: The Classics and Renaissance thought (New York 1955 1969) [ = Martin class. — Abdruck zahlreicher Aufsatze zur lateinischen A. Hg.: Renaissance thought. — Mit Literatur. 2 Bde. O. Kristeller: Renaissance Aristotelianism. in ders. Eine sprachphilosophische Untersuchung zu Thomas von Aquin und A.L. (Amsterdam 1972). journees d'etudes internationales [26—28 avril 1955] (Louvain 1957). Rohls: VVilhelm von Auvergne und der mittelalterliche Aristotelismus. 1956). Kristeller: La tradizione arist. O. Thomas von Aquin A. 15 (Firenze 1951). Ital. Lectures 15] 24—47.: Humanismus und Renaissance. von Roon-Bassermann: Dante und A. Roman and Bvzant. Philosophie zwischen Augustin und Thomas von Aquin (Miinchen 1980). Das Convivio und der mehrfache Schriftsinn (Freiburg i. Meister Eckhart Ph. Kessler (MUnchen 1974 und 1976 1980) I ( 1980) 29—49. . in: Greek. Onofri) in ders. S. P. . (von F. in: Autour d A .Tradition. Averroes und die beiden Eckharts. O. P. Dt.. Scolastic and Humanistic strains (Nevv York 1961) 24—47. Ubers. P. .a.: La tradizione classica nel pensiero del Rinascimento (Firenze 1965) 27—55. Minio-Paluello: Opuscula. Br. 6 (1965) 157—174. Br. Mansion [§ 9 *48] u. Moraux [§ 9 *8]. et Saint Thomas dAquin. Gottesbegriff und arist. tradition. VVilhelm von Auvergne J. von E. Kristeller: The Arist. (von R. 2 2 2 LXI . ND in ders. The Classic. nel Rinascimento (Pa­ dova 1962). Garin: Le traduzioni umanistiche di A. Dante E. Novo doba Renesansa i humanizam E. 1975) [ = Svmposion 52]. (1955) [§ 9 *46] 543—566. Schweyen-Ott) in ders. — Beitrage: P.

in: Sudhoffs Archiv fur Gesch. der Med. 2 Bande (Stuttgart-Bad Cannstatt 1964 und 1970). in: Theol. W. I I (1970): 1640—1780. in: Zeitschr. Studien zur philosophischen Rezeption (Munchen 1980) [ = Die Geistesgesch. Maier: Altere deutsche Stattslehre und vvestliche politische Tradition. Blum: A. in: Bibl. u. di Metaf. bei Giordano Bruno. in: Giorn. 25 (1970) 215—264. Hvlemorphismus fur die Naturbetrachtung Goethes. Lesky: Harvey and Α. stoljeće Goethe C. Petersen: Geschichte der arist. von Stackelberg: Ronsard und Α. Pierre de Ronsard J. Weidemann: Schelling als A. philos. ti Ijv βϊψαι als 'das Seyende-Seyn'.. de l'Humanisme et de la Renaissance 25 (1963) 349—361.Niccolo Machiavelli G. Risse: Logik der Neuzeit. Giinzler: Die Bedeutung des arist. di Napoli: Niccolo Machiavelli e l'aristotelismo del Rinascimento. Forsch.. H. Schelling H. Philos. Munchner Antrittsvorlesung (Tubingen 1966) [ = Recht und Staat 321]. 41 (1957) 289—316 und 349—378. 19. LXII .-Interpret. R. Philosophie im protestantischen Deutschland (Leipzig 1924/ND Stuttgart-Bad Cannstatt 1964). — I (1964): 1500—1640. Giordano Bruno P. William Harvev E. und ihre Methoden 9 ] . und Natunviss. 21 (1967) 208—241. Njemačka školska filozofija P. f. 54 (1979) 20—37. Das arist.

Willam: Arist. in: Archiv f. . und Lukasievvicz. und heute (Munchen 1979). stoljeće A. Br. und Hegel. Philos. SA Erfurt 1933.-Interpretation. N D in ders. (Pariš 1963). Guy: Ortega y Gasset. 20. Marx H. (Freiburg i. Strukturmomente der thomistischen Seinslehrc im Ruckgriff auf A. Roeder von Diersburg: Hegels Methode gemessen an der Methode des Α. Seidl: Das Verhaltnis von Karl Marx zu Α. . Hartmann: A. Offenberger (Hg. M. 27 (1979) 661—672. critique d'A. Offenberger: Die syllogistischen Schlussigkeits. in. in: Beitrage zur Philosophie des deutschen Idealismus I I I 1 (1923) 1—36. Philosophie 10 (1960) 3—23. Logik . (1982) [§ 14 *167] 206—220. Menne/N.. f. A.): Zur modernen Deutung der arist.: Kleinere Schriften 2 (Berlin 1957) 214 —252. Inciarte: Forma formarum. U. : Lxur . in: Deutsche Zeitschr. V. Erkenntnislehre bei Whateley und Nevvman. E.Hegcl Ν .. Neotoinizam F. — Neuthomistische A. und ihrc Beziige zur Gegenvvart (Freiburg 1960). 1970). Sainati/N. F. Wolf: Moglichkeit und Notvvendigkeit bei A.und Unschliissigkeitsbcvveise bei A.

.

i grčko-latinsko-hrvatski glavnih pojmova dodao bilješke. p o g o v o r . rječnik MILIVOJ SIRONIĆ .Aristotel Ο DUŠI Preveo s grčkog izvornika.

ica I lousc London 1963 .X as lov grčko" izvornika ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Oxt'orU Urmcrsitv ΠΚΙΊ Γπ-ss. ΨΥΧΗΣ Ar.

a druge kroz nju pripadaju i životi­ njama. No ako ne postoji jedna jedina i za­ jednička metoda za istraživanje suštine. No vrlo je teško općenito postići ο njoj u sva­ kom pogledu neku pouzdanost. čini se. ostaju još mnoge po­ teškoće i kolebanja odakle treba započeti istraži3 402a . posao po­ staje još težim. zbog ta dva razloga s pravom možemo istraživanje ο duši postaviti na prvo mjesto. Ό vodno razmatranje ο duši 1. Od ovih jedne su. Čini se također da po­ znavanje duše mnogo pridonosi cjelovitoj istini.I. Pokušavamo dakle razmotriti i spoznati prirodu i bit njezinu. Kako je pak ovo istraživanje zajedničko i mnogim drugim stvarima — mislim istraživanje ο biti i ο formi — moglo bi se pomisliti da postoji samo jedna metoda za sve ο čemu želimo spoznati bit kao što je i dokaziva­ nje osobitosti tako da bi ta metoda bila ona koju treba tražiti. jer duša je kao početak živih bića. a osobito što se tiče prirode. Ako pak bude jasno da se postupak sastoji ili u obrazlaganju ili dijeljenju ili u nekoj drugoj metodi. K n j i g a 1. jer će biti potrebno za svaku stvar odrediti neki postupak. bilo s obzirom na temeljitost ili zato što je njegov predmet važniji i vredniji. zatim kolike osobitosti joj pripadaju. jedno više od drugoga. vlastite oso­ bitosti duše. Budući da znanje držimo lijepim i vrijednim.

Prije svega. kao npr. opažaj ili ono što se može opažati — tako i ostalo. ako nema mnogo duša nego dijelovi. U tom slučaju »živo biće« uopće ili je ništa ili slijedeći naziv. da li treba istraživati pri­ je čitavu dušu ili dijelove. Naime. čo­ vjeka. da li se razlikuje oblikom ili ro­ dom. I nadalje. Isto bi se tako pokazalo i za nešto drugo zajedničko. Ako nije iste vrste. I nadalje. u matematici dovoljno je znati što je ravno i što za4 . ono što se osjetilima može opa­ žati prije onoga što se tiče opažanja i ono što se može umom spoznati prije uma. to nije baš mala razlika. mislim. da li je među stvarima u mogućnosti ili je dapače neko ostvare­ nje. psa. Čini se da je spo­ znati bit ne samo korisno za uočavanja uzroka akcidenoija izvedenih iz supstancija — kao npr. opet bi netko mogao biti u neprilici da li prije treba istraživati njihove su­ protnosti. Treba paziti da ne bude nepoznato da li je jedna de­ finicija ο njoj kao ο živom biću ili je različita za svaku pojedinu dušu kao onu od konja. Teško je naime odrediti koji od tih dijelova su različiti jedni od drugih i da li treba prije istraživati dijelove ili njihove funk­ cije.vanje. 402 b Treba dakle razmotriti da li je duša djeljiva ili nedjeljiva i da li je svaka duša iste vrste ili nije. kao npr. Sada naime oni koji ο duši raspravljaju i is­ tražuju čini se da razmatraju samo ο ljudskoj duši. kod brojeva i ravnina. nužno je odrediti kojoj vrsti pripada duša i što je. mišljenje ili um. Ako pak treba prije ispitivati funkcije. kao npr. Mislim da li je ovo ili ono i supstancija ili kvalitet ili kvantitet ili druga neka od razlučenih kategorija. jer su različiti principi različitih disciplina. boga.

nego kao što redovno biva ravnoj liniji ukoliko je ravna. on­ da bi se moglo dopustiti da je ona odijeljena. neustrašivost i još radost. strah. što crta i ravnina da se vidi kolikim ravnim crtama odgovaraju kutovi trokuta — nego i obrat­ no akcidenoije pridonose veliki dio za spoznavanje biti.vinuto. ljubav i mržnja. očigledno su sve izrečene dijalektič­ ki i isprazno. tada ćemo moći govoriti i ο sup­ stanciji na pravi način. želju. Početak naime svakog do­ kazivanja je bit. a nije lako. smionost. onda neće biti odvojena. Poteškoću zadaju i stanja duše. da li su ona sva zajednička i onome koji posjeduje dušu ili postoji neko vlastito stanje same duše. Ako doista postoji neko vlastito djelovanje ili stanje duše.« 3 a riti zaključak. Prije svega osobitosti njezinoj prilikuje razmišljanje. da dodiruje u jednoj točki bakrenu kuglu. jednom riječi osjetilno opažanje. blagost. ali je ipak neće doticati tako odvo­ jena linija jer je neodvojiva ukoliko dolazi uvijek s nekim tijelom. milosrđe. srdžbu. Zajed­ no s tim stanjima tijelo nešto trpi. Čini se da su i sva stanja duše po­ vezana s tijelom: srčanost. ne bi se moglo prihvatiti niti da je to bez tijela. Kad naime možemo po predodžbi dati objaš­ njenje ο akcidencijama ili ο svima ili ο njihovu najvećem broju. Stoga definicije. kao npr. ali ako ne postoji ništa njezino vlastito. Jasno je da u najviše slu­ čajeva duša ništa ne prima niti proizvodi bez tije­ la. I to je naime nuž­ no razriješiti. npr. kroz koje se ne može spoznati akcidencije niti lako ο njima stvo. No ako je i to neka predodž­ ba ili nema razmišljanja bez predodžbe. Pokazuje to i ovo: kad nas ponekad obuzmu snažna i vidljiva 5 .

Po­ jam naime je oblik stvari. a ponekad smo potreseni od malih i slabih uzbuđenja kad je tijelo uzbuđeno i nalazi se u stanju kao kad se srdi. nastaju emocije iste s emocijama ono­ ga koji se straši. pojam kuće takav da je zaklon koji štiti od pustošenja vjetrova. Raz­ ličito bi naime filozof prirode i dijalektičar defini­ rali svako od tih stanja. Zbog toga dužnost je filozofa prirode da istražuje ο duši ili u njezinoj cjelovitosti ili u takvoj pojedinosti. Ako je to tako. ali filo­ zof prirode bavi se svim djelatnostima i svojstvi­ ma koja se tiču određenog tijela i određene materi­ je. Tko je dakle od njih filozof prirode? Da li onaj koji govori ο materiji a ne zna za formu ili onaj koji govori samo ο formi ili možda onaj koji uzi­ ma u obzir oboje? Tko je onda svaki od one obo­ jice? Ili nema ga koji se bavi svojstvima materije koje nisu djeljive niti ukoliko su djeljive. a drugi da je u tome oblik za tu svr­ hu. Jedan će reći da je to kamenje. gdje po oduzimanju ne6 . Stoga su de­ finicije takve kao npr. kao npr. Za neke je baš vještak npr. a za ono što nije djeljivo. nužno je da se ostvari u takvoj materiji.403 b uzbuđenja. jasno je da su duševna stanja očitovanja u materiji. A za ono što nije takve naravi brine se drugi. a za onoga ključanje krvi i vrućine oko srca. kiša i žega. a drugi oblik i pojam. ipak ne uzrokuju ni srdžbu ni strah. a da bude. Tako je npr. Još je očiglednije ovo: iako nema ništa strašnoga. opeke i grede. Za ovoga to je želja za osvetom ili nešto takvo. što je srdžba. Od njih jedan označava materiju. »srdžba je neko kretanje takvog tijela ili takvog dijela ili sposobnosti stvo­ rene od takva razloga za takvu svrhu«. graditelj ili liječnik.

a ne npr. matematičar. pra­ vac i površina. Istražujući dušu i imajući u vidu neizvjesnosti koje treba riješiti. »Kako su naime beskrajni oblici i atomi (one koji imaju oblik ku­ gle naziva vatrom i dušom kao i ono što u zraku zovemo sitnom prašinom. Ćini se da se živa bića od neživih ponajviše razlikuju u dvome: kretanjem i osjetilnim opažanjem. skup sveg sjemenja u njima naziva elementima cijele prirode (slično govori i Leukip). Govorili smo da su stanja duše neodvoji­ va od fizičke materije živih bića i kao takvima pri­ padaju im kao npr. srčanost i strah.ma osobitosti takvoga tijela. da bismo to izbjegli. a ako nešto nije dobro. Pregled pojedinih učenja 2. Misleći da ono što se samo ne kreće ne može dati kretanje drugome. 7 404 a . koji su ο njoj nešto izrekli. kako bismo prihvatili ono što je dobro rečeno. nužno je da ujedno u nastavku uzmemo u obzir mišljenja prethodnika. Atomi koji imaju oblik kugle sastavljaju dušu jer takvi oblici mogu najviše prodirati kroz sve i stavljati u pokret ostalo jer se i sami kreću. Odatle Demokrit tvrdi da je ona vatra i toplina. a vidi se u zrakama što prodiru kroz prozor). Početak istraživanja jest iznijeti ono što se čini da joj najvećma po prirodi pripada. No treba da se vratimo tamo odakle je započelo izlaganje. Te dvi­ je osobine ο duši primili smo otprilike od starijih. 2. Jedni naime kažu da je duša u prvom redu kreta­ nje. pretpostaviše da je duša nešto od onoga što je u pokretu. a za one odvojene prvi filozof.

Na isti način i Anaksagora kaže da je duša ona koja pokreće i ako itko drugi rekao je da je um pokrenuo svemir. Kad naime zrak koji okružuje Zemlju pritišće tjelesa i istiskuje one atome koji živim bićima pru­ žaju kretanje zato što ni sami nikada nc miruju. 1983.Oni smatraju da je duša ono što živim bićima pru­ ža kretanje. N o to nije sasvim kao Demokritovo. str. Naprijed. A živa bića i žive dok mogu to činiti«. jer da je istinito ono što se kome u pojavi prikazuje. Zbog toga i jest disanje granica živo­ ta. Ο tim tjelešcima kaže se i to da se neprestano pokreću iako je posvemašnja tišina bez vjetra. Na isti za­ ključak dolaze i oni koji tvrde da je duša samo kre­ tanje. Naprijed. a ona sama od sebe zbog toga što se ne vidi da išta uzrokuje kretanje što se i samo ne pokreće. 1 Čini se da i naučavanje Pitagorovaca ima isti smi­ sao. 59 B. Gortana. 1983. Temistije ne zna na koje Pitagorovce Aristotel aludira. Rekoše naime neki od njih da je duša sitna prašina u zraku. a drugi to što ih pokreće. Zagreb. 80. 8 . str. On se dakle 2 3 1. Ulomak iz prijevoda V. Stoga je Homer lijepo pjesnički rekao »Hektor je ležao na drugo misleći«. Predsokratovci Ι Ϊ . 2. 67 Λ 28. Čini se naime da svi ovi pretpostavljaju da je kretanje prava osobitost duše i da se sve ostalo kreće kroz dušu. 42-43. 12—13. 3. Zagreb. Oni naime sprečavaju one koji se još nalaze u živim bićima da se ne odijele suz­ bijajući zrak što ih potiskuje i koči. Predsokratovci I I . Ovaj naime posve poistovjećuje du­ šu i um. pomoć im dolazi izvana time što udisanjem ulaze drugi takvi atomi.

koji s više počela. tj. nego kaže da su duša i um isto. Više puta naime tvrdi da je um uzrok lijepog i istinitog. ovi poistovje­ ćuju dušu s počelima. Po njemu slično se sličnim spoznaje. jer se on nalazi u svim živim bićima.ne služi umom kao snagom nekom s obzirom na istinu. 5. a koji s jednim. Oni pak koji su uzeli da spoznaje i opaža stvari koje jesu. 1983. vodom vodu. držali su da je duša najveći pokretač. Eterom božanski eter. 5 4 404*> Na isti način i Platon u Timeju stvara dušu od elemenata. Ljubavlju ljubav. Ne čini se naime da um shvaćen kao razboritost pri­ pada jednako svim živim bićima a niti svim lju­ dima. poisto­ vjećuju s njima. velikima i malima. a vatrom vatru pogubnu. 45 b 9 . da samo živo biće proizlazi iz same ideje Jednoga i prve duljine i prve širine i prve dubine i ostalo na isti način. Predsokratovci I . Isto je tako i u ra­ spravama » 0 filozofiji« izloženo. 4. a stvari su sastavljene od počela. a mržnju mržnjom dušogubnom. Zagreb. poistovjećuju s time kao što Empedoklo sastavlja dušu od svih po­ čela i drži da je svako od njih duša govoreći tako: Zemlju zemljom (u nama) spoznajemo. 31 Β 109. a drugdje ga poistovjeću­ je s dušom. Naprijed. Oni koji su uzeli da se živo biće kreće. vrijednima i nevrijednima. Anaksagora je ο tome nejasniji.

dru­ ge znanjem. nastavak u 405 a i Predsokratovci I . znanje Dva (jer se odnosi samo na Jedno). mišljenje je broj ravnine. neki su je skalupili od obojega tvrdnjom da je du­ ša broj koji sam sebe pokreće. a još k tome u prvom redu što se pokreće i pokreće osta­ le stvari. Kaže Platon Timej 37 b Mišljenje Platonova učenika Ksenokrata. 9. A razlikuju se i u odnosu na broj. a ovi brojevi su ideje stvari. Po tome su neki pomislili da je duša vatra jer se sastoji od veoma sitnih djelića i najbestjelesnija je.4 0 5 4 Još i na drugi način. kakva su i kolika. osobito oni koji ih smatraju tjelesnima i koji bestjelesnima i oni koji ih miješaju i iznose da počela postaju od jednih i drugih. da je naime duša isto što i um. drugi da ih je više. tj. Pri­ hvatili su naime. po tome i dušu definiraju. Demokrit je još oštroumnije rekao obraz­ lažući zašto je svako pojedino od toga. Tvrdi naime da se najlak­ še pokreće loptasti oblik te da je takav um i vatra. da je pokretač zbog majušnosti dijelova i oblika. 8. Um je Jedno. da je sastavljena od pr­ vih i nedjeljivih tjelesa. A jer se činilo da je duša tako sposobna za pokretanje i spoznavanje. ne bez razloga. 22 Β 118 10 . 7. a sastoje se od elemenata. Jedne se stvari shvaćaju umom. I nadalje. Jedni naime tvrde da je jedno počelo. No razlikuju se u odnosu na počela. četvrte opažanjem. Vidi 408 b Za Heraklitov stav usp. a opažanje je broj čvrstog tijela. da je ono što po prirodi pokreće dio prvih principa. 8 9 6 7 6. treće mišljenjem. Brojevi naime nazvane su same ideje i počela.

14. Hipon. nepomiješan i čist. a ukoliko je najsitniji. Sunce. Teetet Predsokratovci Predsokratovci II. I Heraklit tvrdi da je duša počelo. on spozna­ je. a ipak se objema služi kao jed­ nom prirodom osim što najodlučnije uzima um kao princip. 24 A 12 I. Kaže zaista da je jedini um od stvari je­ dnostavan. shvatio dušu kao ono koje pokreće ako tvrdi da magnet ima dušu jer privlači željezo. ako kaže da je isparivanje. iz kojega on sastavlja ostalo. sposoban je pokretati. Kaže naime da je ona besmrtna za­ to što je nalik besmrtnim stvarima. a i sve božansko se uvijek bez prestanka kreće: Mjesec. 38 A 10 11 . Diogen kao i neki drugi tvrdi da je duša zrak zamislivši ga od svega najstarijim i principom te da zbog toga duša spoznaje i pokreće. Hipon na­ ime pobija one koji govore da je duša krv. razlikuje dušu i um. i do­ daje da je najbestjelesnija i uvijek teče te da se pokrenuto spoznaje pokrenutim. A neki nesposobniji rekoše da je duša voda. Čini se da je i Tales. Čini se da je i Alkmeon imao slično mišljenje ο duši kao ovi. a da joj to pri­ pada jer se uvijek kreće. Predsokratovci Apolonjanin Platon. Istome principu pripisuje oboje — spoznavanje i kretanje — govo­ reći da je um pokrenuo svemir. 13. 59 Β 12 180 d I. 11.Čini se da Anaksagora. Čini se da su bili potaknu­ ti na to sjemenom jer je kod svih vlažno. jer sje­ 10 11 12 13 14 405 b lo. 12. Da su stvari u kretanju mislio je on i većina drugih. kao npr. Ukoliko je on početak i iz njega ostalo. Zvijezde i či­ t a v o nebo. po onome što spominju. kao što prije rekosmo.

koji kažu da ima više počela.me nije krv već je ono prva duša. sastavljaju je od svih počela. Drugi tvrde da je krv. toplo ili hladno ili nešto drugo ta­ kvo. Svi dakle definiraju dušu. ukratko rečeno. 15 Oni koji tvrde da je jedan uzrok i jedan element. jer je zbog toga stvorena i riječ živjeti (zen). Vidi u nastavku 16. Koji među principe postav­ ljaju suprotnosti. i dušu stvaraju mno­ gostrukom. Anaksagore. i dušu isto tako svode na jedno od toga. Svako od tih obilježja svodi se na počela. drže da je i duša jedno. Svi su naime elementi imali zastupni­ ka osim zemlje. Stoga oni koji je definiraju kao spoznavanje čine je ili elementom ili sastavljenom od elemenata govo­ reći međusobno jednako osim jednoga. sastavljaju i dušu od suprotnosti. Budući da duša sve spoznaje. opažanjem i bestjelesnošću. Dovodi se u vezu s riječju zein = ključati. s tri obilježja: kretanjem. npr. kao npr. a drugi hladnoćom. uzimajući da je opažanje svojstveno duši i da joj to svojstvo pripada zbog prirode krvi. Kritija. niti je on rekao niti je sasvim jasno iz onoga što je rekao. Stoga joj daju i imena. kao npr. Koji pak uzimaju kao princip jednu od dvije su­ protnosti. vreti 12 . Jedini Anaksagora tvrdi da um ne trpi i da ništa zajedničko nema s nijednom od ostalih stvari. kako će spoznavati i z b o g kojeg uzroka. a oni. Tvrde na­ ime da se jednako spoznaje s jednakim. vatra i zrak. jedni nazivajući je toplotom. jer se zbog disanja i hlađenja (kata16 15. N o ako je takav. Za nju se nitko nije izjasnio osim onoga koji je rekao da je ona složena od svih ele­ menata ili da je sveukupnost elemenata.

Ovo je vlastito i u ljudima. a oni jer su u onome koji se kreće. Vlastito naime kretanje nogu je hoda­ nje. Rečeno je naime da se dvojako može kre­ tati. kipjeti. zen = živjeti : zein = biti vreo. onda joj po prirodi pripada kretanje. Fizika 8. Treba najprije razmotriti kretanje jer možda ne samo da je lažno misliti da je supstancija duše takva kakvom je drže oni koji govore da je duša ono što pokreće samo sebe ili što može pokretati. brodari. Ta su nam dakle mišljenja ostavljena ο duši i razlozi zbog kojih ta­ ko tumače. Oni se naime ne kreću jednako kao brod. jer se on kreće sam po sebi. vreti psykho = rashladiti : psvkhe = duša katapsykho = hladiti. kao npr.pkyksis) zove dušom (psykhe). 3—5. Da nije nužno da se pokretač i sam pokreće. Dvojako se naime može kretati svaka stvar — ili posredstvom dru­ goga ili sama po sebi. Razmotrimo sada i ο duši da li se sama po sebi kreće i ima udjela u kretanju. ali ne pripada bro­ darima. katapsvksis = hlađenje 18. To je očigledno kod udova. rečeno je već prije. Ako se ne kreće po akcidenciji. Ako 18 4 0 0 3 17. postajanje drugim. smanjivanje i poveća­ vanje — duša će se kretati ili na jedan od tih na­ čina ili na više ili na sve. nego je dapače nemoguće da je jedno i da joj pri­ pada kretanje. 256 b 23 13 . Kritički osvrt na mišljenja prethodnika 17 3. Posredstvom drugoga kaže­ mo za ono što se kreće nalazeći se u onome što se kreće. ključati. Budući da su četiri vrste kretanja — promjena mjesta.

N a isti način je i s mirovanjem. Ako je to moguće. jer i ovi se kreću. bilo bi moguće da izašavši iz nekog tijela opet u nj uđe. tijelo. a po tome bi slijedilo da mrtva bića mogu oživjeti. onda joj pripada i prostor. Ovo su naime kretanja tih tijela. ako pak dolje. a ako silom. da se time i ona kreće. N o tijelo se kreće pro­ mjenom mjesta. Naime prema čemu se što po prirodi kreće. prirodno je da ga pokreće kretnja­ ma kojima se i sama kreće. Isto mišljenje vrijedi i za kretanja između. N o što se samo od sebe kreće na osnovu svoje supstancije ne treba da bude pokrenu­ to od drugoga osim ako nije po akcidenciji kao što 14 . tj. neće joj po akcidenciji pripadati kretanje kao i bijelome i du­ gom tri lakta. Ako je tako. ali po akcidenci­ ji. I nada­ lje. I nadalje. bit će vatra. Ako je sup­ stancija duše da pokreće samu sebe. Isto tako prema čemu se što silom kreće. bit će i silom pokre­ nuta. ako će se duša kretati gore. Stoga će i duša mijenjati mjesto pomičući se ili čitava ili u pojedinim dijelovima. bit će zem­ lja. Živo biće naime moglo bi biti po­ tisnuto silom. jer sva spo­ menuta kretanja zbivaju se u prostoru. onda i po prirodi. Stoga i nema za njih prostora. ako se po prirodi kreće. Kakva će onda biti prisilna kretanja i mirovanja duše. na tome mjestu i miruje. Kreće se naime ono kojemu pripadaju. A jer je očito da duša pokreće tijelo. nije lako objasniti niti ako ih se želi zamisliti. po prirodi na tome mjestu i miru­ je. Kretanje po akcidenciji moglo bi biti pokrenuto od drugog bića.406 b je to tako. istinito je reći i obrnuto da kojim se kretanjem kreće tije­ lo. ali za dušu će biti ako baš po prirodi ima udjela u kretanju.

Neki također kažu da duša pokreće i tijelo u ko­ jem se nalazi na način kako se i sama pokreće. može se reći da je i sama pokrenuta. On na­ ime tvrdi da pokretljivi loptasti atomi zato što po prirodi nikad ne miruju vuku za sobom i pokre­ ću čitavo tijelo. Za Demokrita vidi Predsokratovci 68 A 104 20. te­ ško je i nemoguće objasniti. Aristofanov sin. S pokretanjem sebe duša pokreće i tijelo zbog toga što je s njime ispreple­ tena. autor drame Dedal 21. Platon. Timej 34 b i d. savio je pravac u krug. N a koji će način to činiti.ono što je samo sobom ili po sebi dobro ne može biti dobro po drugome niti radi drugoga. Sto­ ga ako je svako kretanje izlaženje iz vlastite pokrenutosti. I razdijelivši taj jedan na dva 19. i duša bi izašla iz svoje supstancije ako se ne bi kretala po akcidenciji ne­ go joj kretanje pripada po njezinoj bitnosti. 19 20 Na isti način i Timej daje prirodno objašnjenje da duša pokreće tijelo. Nakon što je složena iz elemenata i podijelje­ na na skladne brojeve da bi imala urođen osjet harmonije i da bi se svemir skladno kretao. 21 15 . nego posredstvom nekog slobodnog izbora i mišljenja. Demokrit koji govori gotovo jednako kao pje­ snik komedija Filip. kao npr. Jednako govori i Demokrit. Osim toga ako sama sebe pokreće. ukoliko se kreće. Ovaj naime kaže da je Dedal stvorio pokretnom drvenu Afroditu ulivši u nju ra­ stopljeno srebro. biva pokrenuta od osjetila. Mi ćemo upitati da li ti isti atomi stvaraju i mirovanje. ako se kreće. Općenito se čini da duša tako ne pokreće živo biće. Netko bi prije svega mogao reći da duša.

jasno je da um nikada neće kroz njih proći. koji su spojeni na dva mjesta. kako će misliti razdijeljeno s nerazdjeljivim ili ne­ razdjeljivo s razdijeljenim? Nužno je da je um taj krug. ali ne kao veličina. Očito je da Timej želi da duša svemira bude takva kakav je takozvani um (nije naime kao na priliku ona koja može opažati niti kao ona koja želi jer kretanje njihovo nije kružno). Um je jedan i stalan kao mišljenje. često i bezbroj puta mislit će istu stvar. nego je ili nerazdjeljiv ili je stalan ali ne kao neka veličina. Kad bi duša bila veličina. a ovih ima bezbroj. Kako će dakle misliti ako je veličina? Da li bilo kojim od svojih dijelova ili cjelinom dijelova? Je­ dnim dijelom ili kroz veličinu ili kroz jednu točku ako treba i točku nazvati dijelom? Ako dakle kroz točku. razdijelio je opet jedan na sedam krugova da kretanja neba budu jednaka s kretanjima duše. 16 . Počinje pobijanje Platona. Prije svega nije dobro govoriti da je duša veli­ čina. što je onda s doticanjem s dijelovima? I nadalje. Ako pak kroz veličinu. jer kretanje uma je mišljenje. Ove su u slijedu jedno kao broj. čemu onda treba da se kreće u krugu ili uopće da ima veličinu? Ako je pak nužno da misli dotakavši čitavim krugom. a raščlanjuje se u osam prigovora. a mišljenje se podudara s mislima. Glavna je točka kritike dokazivanje da du­ ša nije veličina 23. Drugi prigovor Platonu.4 0 7 3 kruga. ne bi se mogao objasniti proces mišljenja. Stoga nije um na taj način stalan. N o očito je da je moguće i jedanput. Ako je dovoljno da um do­ takne stvar bilo kojim od dijelova. a kretane kru22 23 22.

Praktična su naime mišljenja ograničena (sva su zbog druge svrhe). 28. 24 Sve su definicije ograničene. I nadalje. a teoretska su ograniče­ na jednako kao i izložene misli. Isto vrije­ di i za silogizam. Svaka izložena misao je definicija ili dokazivanje. Peti prigovor 27. Ako je dakle mišljenje kru­ žno obilaženje. Treći prigovor. i um će biti krug. kretat će se protiv prirode. ako je samo kružno obilaženje često. tj. I dalje.ga je kružno obilaženje. 25. a njegovo mišlje­ nje kružno obilaženje. Šesti prigovor 2 Aristotel 28 17 . moć mišljenja nalik je većma ne­ kom mirovanju i stanki nego kretanju. Osim toga nije sretno ono što nije lako nego usilovano. morat će često misli­ ti isto. Osim toga treba izbjegavati taj spoj ako je bolje za um da ne bude s tijelom kao što 24. Dokazivanje po­ lazi od nekog početka i ima nekakav svršetak. logički zaključak (silogizam) ili zaključak (izvod) (a ako nisu ograničena. Stoga ako kretanje duše nije njezina supstancija. prva j e neprilika da će vječno morati misliti. ne okreću se opet na po­ četak nego idu ravno uzimajući uvijek sredinu i krajnost. Usvajam lekciju me koja se nalazi u više kodeksa umjesto Torstrikove hei koja bi ovdje dala suprotni smisao. Četvrti prigovor 26. A što će on vječno misliti (mora naime vječno misliti ako je kružno obilaženje vječno). 26 27 25 407 b A mučno je i biti sjedinjen s tijelom i ne moći osloboditi se. Ako um spoznaje kružnim obilaže­ njem. Kružno pak obilaženje okreće se opet na početak).

Govore slično kao kad bi netko tvrdio da vještina tesara ulazi u frule. 123. Nepoznat je i uzrok kružnog kretanja neba. a duša tijelom. Nije naime sup­ stancija njegove duše uzrok kružnog kretanja. ništa više ne objašnjavaju kao da je moguće prema pitagorovskim pričama da bilo ko­ ja duša ulazi u bilo koje tijelo.se obično govori i mnogi se s time slažu. Ipak bi trebalo da božanstvo čini dušu da se kreće u krugu. I neko drugo mišljenje ο duši nam je ostav­ ljeno mnogima ni od jednoga od navedenih manje 30 31 29 29. a ο tijelu. Spajaju naime i postavljaju dušu u tijelo i pri tome ne obrazlažu zbog kojeg je to uzroka i kakav je položaj tijela. Ista besmislenost slijedi i ovo raspravljanje i većinu ostalih ο duši. koje je prima. Pa ipak se čini da je to nužno. Osmi prigovor 31. jer kroz to zajedništvo jedno je po­ kretna sila a drugo trpi. Mislim naime da svako tijelo ima vlastiti rod i oblik. 4. Sedmi prigovor 30. No budući da takvo razmatranje više pripada drugoj vrsti raspravljanja. Nijedan od tih odnosa ne pripada stva­ rima koje se slučajno nađu zajedno. jer joj je bolje da se kreće nego da stoji i da se tako kreće nego na drugi način. N o ne go­ vori se ni da je bolje. Vidi i Herodot I I . Ovi (filozofi) nastoje samo objasniti kakva je duša. a nije uzrok niti tijelo. jedno je pokrenuto a dru­ go pokreće. već je to njemu prije duša (uzrok). ostavimo ovo zasada. 18 . ne­ go se tako kreće po akcidenciji. Pitagorovci su držali da duša seli iz jednog tijela u drugo (metempsihoza). Treba naime da se svako umijeće služi svo­ jim oruđem.

Mnogi su naime sastavi dijelova tijela i tvore se na više načina. koje je našlo opravdanje baš kao što se radi kod polaganja računa i u javnim govori­ ma. Od kojega dakle dijela treba shvatiti da je sastav um i na koji način? Da li i onim koji može opažati ili koji pobuđuje želju? Jednako je neprikladno tvrditi da je duša razmjer miješanja. 32. Kod veličina. 408 a 2* 19 . Da je (duša) sastav dijelova tijela veoma se lako može pobiti. ako go­ vorimo ο skladu. Nije naime isti razmjer miješanje ele­ menata po kojem nastaje meso i po kojem kosti. I na­ dalje. ponajviše svi pridodaju. Kažu naime da je duša neki sklad i da je sklad mješavina i sastav suprotnosti. Tekst se pokušao različito razriješiti. N o ni na jedan ni na drugi način nije razumno zvati dušu skladom. najodređeniji je sklad njihova sinteza. tako rekavši. a duši to. To je veoma jasno ako tko dodijeli stanja i djelatnosti duše nekom skla­ du. No čini se da mišljenje.uvjerljivo. imamo u vidu dva značenja. onda je sklad razmjer pomiješanih elemenata. a duša ne može biti nijedno od toga. Više pristaje govoriti ο zdravlju kao skladu i općenito ο tjeles­ nim vrlinama nego ο duši. kretanje nije svojstveno skladu. Teško ih je naime uskladiti. ο kojem se ovdje radi. I nadalje. a tijelo je sastavlje­ no od suprotnosti. ima svoje oprav­ danje u načinu kako su službenici u Ateni nakon obav­ ljene službe morali javno polagati račun ο svome radu i tako dokazati da su pošteno obavljali svoju službu i da se nisu obogatili na račun države. koje imaju kretanje i položaj. 32 Sklad je ipak neki razmjer ili sastav pomiješanih stvari. a kad se spajaju tako da ne mogu dopustiti ništa srodnoga.

da li je pri­ jateljstvo uzrok bilo kojeg miješanja ili miješanja po proporciji? I da li je prijateljstvo proporcija ili nešto drugo izvan proporcije? Ova dakle mišlje­ nja imaju takve poteškoće.Pokazat će se da ima mnogo duša u čitavom tijelu ako su svi dijelovi od pomiješanih elemenata i da je razmjer miješanja sklad i duša. Po tome bi netko mogao pomisliti da je ona pokrenu­ ta. Kreće se po akcidenciji. da se veseli. kao što rekosmo. Mogao bi netko to upitati Empedokla koji tvrdi da je svaki poje­ dini dio tijela po nekoj proporciji. Čini se da su sva ta stanja kretanja. Štoviše. a mišljenje je ili možda to ili nešto dru20 . a to nije nužno. što je ono što propada kad duša ostavi tijelo? Da duša ne može biti sklad niti se kretati u kru­ gu. zašto onda nestaje zajedno s mesom i ostalim dijelovima živog bića? Κ tome ako svaki pojedini dio tijela nema dušu i ako duša nije proporcija miješanja. ako su naime žalostiti se ili veseliti se ili misliti kretanja i svaki od njih znači biti pokrenut. Mo­ že biti pokrenuto ono u čemu je ona. Ako je duša od miješanja nešto različito. srditi se ili bojati se je na ovaj način kre­ tanje srca. N a drugi način ona ne može biti pokrenuta u prostoru. a to je po­ krenuto od duše. da je hrabra. da se boji i još da se srdi i da opaža i da misli. jasno je iz rečenoga. S većim pravom bi netko mogao pasti u sumnju ο njoj kao onoj koja se kreće ako se osvrne na sli­ jedeće: kažemo da se duša žalosti. a pokretanje dolazi od duše. Da li je ta­ kva proporcija duša ili prije ona dolazi u dijelovi­ ma tijela kao nešto drugo? I nadalje. a može pokretati i samu sebe. kao npr.

Ako se uopće ne kreće. ja­ sno da to ne može ni sama po sebi. jer ne bijahu to njegova stanja već od cjeline koja je propala. već kretanje katkad do nje dopi­ re. Najnerazum­ ni je od rečenoga jest tvrditi da je duša broj koji pokreće sebe. Promišljanje. Kako naime treba zamisliti jedinicu 21 409a . Čini se da um postaje u nama kao neka supstan­ cija i ne propada. Možda je bolje ne govoriti da duša žali ili da spoznaje ili misli. Jedne od tih promjena nastaju kretanjem nekih pokrenutih dijelova. ali ovako događa se kao i kod osjetilnih organa. Stoga starost ne proizlazi iz toga što je duša nešto pretrpjela od osobe u kojoj se nalazi kao što se zbiva u pi­ janstvu i bolestima. Stoga kad ovaj propada. I opažanje i promišljanje po­ malo se gase ako neki drugi unutrašnji organ pro­ pada. Izlaze im prije svega nemogućnosti koje nastaju iz kretanja duše i osobito iz tvrdnje da je ona broj. No mogao bi propadati u staro­ sti od slabljenja. a druge njihovom promjenom (kakvim kretanjem i na koji način. Ako bi naime starac opet dobio izvrsno oko. um niti se sjeća niti ljubi. Um je svakako nešto božanskije i ne trpi. vidio bi baš kao mladić. i ljubav i mržnja nisu stanja uma nego onoga koji um ima ukoliko ga ima. drugo je pita­ nje). a um je nepovrijeđen. očigledno je po tome. Tako opažanje od tih pred­ meta započinje. No govoriti da se duša srdi slično je kao kad bi netko rekao da duša tka ili kuće gradi.go. a katkad od nje ide. nego čovjek uz pomoć duše i to ne jer je u njoj kretanje. Da doista nije moguće da duša biva pokrenuta. a sjećanje ide od nje prema kreta­ njima ili ostacima kretanja u organima osjeta.

jer će svaka jedinica zauzimati mjesto jedne točke. Točka je naime jedinica koja drži i položaj. iako su odijeljene. Kako je onda moguće da jedinica ima tu funkciju? Mora dakle da joj u odnosu na druge pripada neka raz­ lika. I nadalje. izlazi drugi broj. i kretanja jedinica bit će crte. a i broj koji čini dušu ipak je negdje i zauzima po­ ložaj. budući da tvrde da pokrenuta crta tvori površinu. Kakva može biti razlika osamljene točke jedi­ nice osim položaj? Ako su dakle jedinice i točke u tijelu različite od jedinica duše. a ostane samo kvantitet. No biljke i mnoge životi­ nje. jedinice duše bit će na istom mjestu (s jedinicama tijela). bit će u njemu ono što pokreće i ono što je pokrenuto kao u daljnjem slijedu. Ako naime od Demokritovih okruglih atoma nastanu točke. a točka crtu. Stoga je nužno da bude nešto što će pokrenuti jedinice. Pa ipak ako su i dvije točke na istome mjestu. žive i čini se da imaju po kakvoći istu dušu.koja se kreće? Tko je pokreće i na koji način kad je bez dijelova i nerazlikovana? Ukoliko je pokret­ na i pokreće. Stoga duša neće biti ono što pokreće i što je pokrenuto. N o ako su točke u tijelu broj duše ili ako je duša broj toča22 . što priječi da ih je i bezbroj ? Jer stvari čije je mjesto nerazdjeljivo i same su nerazdjeljive. nego samo ono što pokreće. bit će to i u bro­ ju. Rečeno ne slijedi zbog razlikovanja po veličini ili po malešnosti nego jer su atomi kvantitet. ako tko od broja uzme broj ili je­ dinicu. I nadalje. Čini se da nema razlike govoriti jedinice ili sitna tjelešca. mora u sebi imati neko razlikovanje. No ako je u životinji duša ono što pokreće.

s jedne strane da tvrde isto s onima koji dušu uzimaju kao tijelo sastavljeno od finih čestica. N a oba načina nužno je da se živo biće kreće kretanjem ovih. Kao što prije rekosmo po tome nije lako ni naslutiti ih. 402 b 23 . 408 b 34. nužno je da na istome mjestu budu dva tijela ako je duša neko tijelo. opažanje. zašto onda sva tjelesa nemaju dušu? I nadalje. Onima koji drže da je duša broj izlazi da je u jednoj točki mnogo točaka ili da svako tijelo ima dušu. To je očigledno ako bi netko pokušao po toj definiciji objasniti stanja i djelovanja duše kao što su na primjer rasuđivanje. 34 35 33 33. naslade. kao što rekosmo. boli i dru­ ga stanja takve naravi. osim ako duša nije neki različiti broj koji u nama dolazi i drukčiji od to­ čaka koje su u tijelima.ka u tijelu. da kretanje dolazi od duše — da to stanovište sadržava osobitu neobičnost. 409 a 35. Kakva je naime razlika govoriti ο malim kuglama ili velikim jedinicama ili uopće je­ dinicama u pokretu. Jer ako je duša u čitavom tijelu koje može opažati. a s druge strane. Onima koji su spleli u isto kretanje i broj događa se to i mnogo drugo takvo. kako je moguće da se točke (duše) odva­ jaju i oslobađaju tjelesa ako se crte ne rastavljaju u točke? 5. Slijedi da je živo biće po­ krenuto od broja kao što smo rekli da ga i Demo­ krit pokreće. Događa se. kao što Demokrit kaže. Nemoguće je naime ne samo da je definicija duše takva nego ni akcidencija.

38. ali či­ me će spoznavati i opažati cjelinu kao na priliku što je bog ili čovjek ili meso ili kost? A jednako tako i bilo što drugo složeno. a kost 36. Sva­ ki naime element spoznat će slično (sebi). možda brojem neizmjernima koje izlaze iz tih elemenata. što­ više. Preostaje da razmotrimo zašto se kaže da je ona sastavljena od elemenata. 404. Jedni rekoše da je veoma pokretna jer samu sebe pokreće. Aristotel cilja na Empedokla. A od Hefesta četiri: tako bijele nastadoše kosti. Kažu naime da opaža stvari i svaku pojedinu spoznaje.Tri su nam načina predana na koja definiraju dušu. Ne radi se samo ο elementima nego i ο mnogim drugim stvarima. No nužno se zbiva mnogo toga i razumu nemoguće. Predsokratovci 31 Β 96 24 . No prilično smo obrazložili kakve poteškoće i suprotnosti pokazuju takve po­ stavke. Drugi da je tijelo najsitnije i od os­ talih najbestjelesnije. Uzmimo da duša spoznaje i opaža od kojih je elemenata svaka pojedina stvar. 38 Nema nikakve koristi da su u duši elementi ako neće u njoj biti i proporcije (razmjeri) i sastav. 405. Svako pojedino na­ ime ne sadržava bilo kakve elemente nego po ne­ kom mjerilu i sastavu kao što kaže i Empedoklo za kost: 37 36 Ljubazna Zemlja na udubena široka prsa Od osam dijelova dva od sjajne Nestide primi. Platona. Diogena iz Apolonije i Heraklita. Postav­ ljaju naime da se slično spoznaje sličnim baš kao da uzimaju da je duša stvar. 405 b 37.

Onima. Besmisleno je i tvrditi da je slično neos­ jetljivo na slično i da slično opaža slično i da slično spoznaje sličnim. a potvrđuje to sada rečeno. kvantitet. budući da se na više načina govori ο onom što jest (označava se naime supstancija. Zar neće biti sastavljena samo od onih koji pripadaju supstan­ cijama? Kako onda spoznaje svaki element ostalih kategorija? Ili će reći da postoje elementi svake vrste i vlastiti principi iz kojih je duša sastavlje­ na? Bit će onda kvantitet i kvalitet i supstancija. a na isti način i ο ostalim stvarima. Što je naime u tjelesima životinja naprosto od zemlje. kao na primjer kosti. da li će duša biti od svih kategorija ili neće biti? No ne čini se da su zajednički elementi svega. koji govore da je (duša sastavljena) od svih. čini se ništa ne osjeća pa ni ono slično. jer će svaki pojedini princip spoznavati jedno a mnogo toga neće znati. I nadalje. Tko bi naime mo­ gao pasti u sumnju da li je u duši kamen ili čo­ vjek? Isto tako da li je dobro i ono što nije do­ bro. tj. 1 nadalje. Drže da opažati znači trpjeti ne­ što i biti pokrenut. Da je to nemoguće ne treba ni govoriti.ili čovjeka neće ako i ovi ne budu unutra. a ipak bi trebalo. Jednako tako i misliti i spoznavati. žile. kosa. sve ostalo. Tako se Empedoklu događa da je 25 «o b . No nemoguće je da od elemenata kvantiteta bude supstancija a ne kvantitet. događa se to i dru­ go takvo. Mnogo teškoća i neprilika ima Empedoklova tvr­ dnja da se svaka pojedina stvar spoznaje tjelesnim elementima i prema sličnosti. kvalitet ili neka druga od razlučenih kategorija). u svakom pojedinom principu bit će ve­ će neznanje nego mudrost.

Razložno je da je ovaj po prirodi najprvobitniji i pravi gospo­ dar. Pa ipak čini se da je ovo jedino od kretanja kojim duša pokreće živo biće). a još je većma nemoguće da je nešto jače od uma. Jednom riječju. a živa bića će spoznavati sve elemente. Elementi naime odgo­ varaju materiji. a najvažniji je onaj koji ih drži za­ jedno ma kakav on bio. Netko bi se mogao pokolebati što je to što njih svodi na jedno. Svi koji tvrde da je duša od elemenata zato što spoznaje i opaža stvari koje jesu i koji tvrde da je gibanju najvještija. a oni tvrde da su od onoga što postoji ele­ menti prvi. Jednako vrijedi i za one koji od elemenata čine um i spo­ sobnost opažanja. No ako bi netko i to dopustio i uzeo da je um jedan dio duše i isto tako da ima sposobnost opažanja. Nemoguće je da ima ne­ što jače od duše koje njom vlada. jer je svaki pojedini sastavljen od svih elemenata. Vidljivo je naime da biljke žive ne sudjelujući (u kretanju niti) u opažanju i da mnoga živa bića nemaju sposobnost mišljenja. (To se događa i s učenjem u tako zvanim orfičkim pjesmama. ne tvrde to ο svakoj duši. zbog kojeg uzro­ ka sva bića nemaju dušu kad je svako biće ili ele­ ment ili iz jednog elementa ili iz više ili iz svih? Nužno je naime da (biće) spoznaje jedan ili neki ili sve elemente. Sve ono što opaža nema sposobnost kretanja (oči­ gledno je da ima poneko od živih bića koje je stal­ no na mjestu.bog najbezumniji jer jedini neće spoznavati jedan od elemenata — mržnju. ni tako ne bi uopće mogli govoriti ο svakoj duši ni­ ti ni ο jednoj u njezinoj ukupnosti. Tvr­ di se naime da duša nošena iz svemira vjetrovima 26 .

a stvara ga u mješavini. Ravno je pro­ cjenitelj obaju. ribe dišu na škrge. 39 4iia Neki tvrde da je duša pomiješana u čitavom sve­ miru. Npr. To nisu opazili oni koji tako misle). No ako je ra­ stavljeni zrak jednake vrste. Zbog kojeg onda uzroka duša. Pravom cr­ tom spoznajemo to samo i krivulju. Vidi i 420 b 40. koja je u zraku ili vatri. Stoga im je bilo nužno tvrditi da je i duša jednake vrste s di­ jelovima ako s uzimanjem u sebe nešto zračnog prostora životinje postaju živima. No i to ima neke poteškoće. Nužno je 39. No to se ne može događati biljkama niti nekim životinjama jer sve ne dišu.ulazi u bića koja dišu. Po tome je možda i Tales pomislio da je sve puno bogova. ne stvara živo biće. a opet je neprikladno ne zvati životinjama ako je u njima duša. a krivulja niti same sebe niti prave crte. Dovoljan je naime jedan od dva člana protivurječja da prosuđuje sebe i svoju suprotnost. pogo­ tovu jer se čini da je u tome savršenija? (Netko bi mogao upitati zbog kojeg uzroka je duša u zra­ ku savršenija i besmrtni ja od one u životinjama?). 40 Cini se da su uzeli da je u elementima duša jer je cjelina jednake vrste s dijelovima. a duša sastavljena od nejednakih dijelova. Ako bi dušu trebalo stvarati iz elemenata. No to ispada dvojako neprikladnim i neočekivanim: zvati životinjom vatru ili zrak je još više besmisle­ no. onda je očito da će jedan nje­ zin dio biti u zraku a drugi neće biti. ne bi trebalo od svih. Predsokratovci 11 A 22 27 .

Platon. da li se život nalazi u jed­ nom od tih dijelova. 442 c i Tim. a isto vrijedi i za rašćenje. Ako dakle nešto drugo nju čini jednom. Resp. Bit će potrebno opet istraživati ono da li je jedno ili mnogodjelna. tijelo se raspršava i trune. Što onda dušu drži zajedno ako je po pri­ rodi razdijeljena? Zacijelo ne tijelo. zrelost i nestajanje. Ako naime čitava duša drži zajedno čitavo tijelo. Jasno je dakle iz rečenoga da ni spoznavanje ne pripada duši zato što je ona sastavljena od eleme­ nata niti se dobro niti pravo kaže da je ona pokre­ nuta. jer kad ona iza­ đe. razmišljanje će opet tražiti što je ono što je drži zajedno i tako se ide do beskonačnosti. bit će to prije svega duša. Ako je jedno. zašto i duša nije od­ mah jedno? Ako je razdijeljena. Da li onda čitavoj duši pripada svako pojedino od toga? Da li čitavom dušom mislimo i opažamo i krećemo se i radimo i trpimo svako po­ jedino od tih stanja ili različite stvari različitim di­ jelovima? I nadalje. Ćini se na­ ime suprotno da duša drži tijelo. i kretanje na mjestu dolazi životinjama (živim bi­ ćima) od duše. Kakvo djelovanje ima svaki pojedini dio u tijelu. 69 c 28 .dakle da je ona ili od jednakih dijelova ili da se ne nalazi u svakom dijelu cjeline. Netko bi mogao posumnjati i u odnosu na njezine dijelove. To 403 40a. treba da svaki po­ jedini od dijelova drži zajedno neki dio tijela. No jer je svojstveno duši spoznavati i opažati i misliti i još k tome željeti i htjeti i uopće želje. u više njih ili u svima ili po­ stoji i neki drugi uzrok? Neki tvrde da je duša razdijeljena i da jednim dijelom mislimo a drugim želimo. I V .

Koji dio će um držati zajedno i na koji način teško je i zamisliti. Čini se da je životni princip u biljkama neka duša. N o unatoč tome u svakome od dijelova nalaze se svi dijelovi duše te su i međusobno i s čitavom dušom jednake vrste. Ako ne ustraju. a to uključuje da ti dijelovi duše ni­ su odvojivi jedni od drugih. To znači da imaju istu dušu po vrsti (rodu) ako i ne po broju. ništa čudno. jer svaki pojedini dio ima osjet i kreće se na mjestu neko vrijeme. a čitava duša je odvo­ jiva. bez ovoga nijedno biće ne može imati sposobnost opažanja. Vidljivo je da i biljke i od životinja neki člankonošci žive iako su razdijeljeni. Nemaju naime organe da bi mogli sačuvati prirodu. .se čini nemogućim. U jedinom ovome imaju udjela i životinje i biljke i dok ovaj može biti odijeljen od osjetnog principa.

a takva supstancija je entelehija. a s druge lik i forma po kojoj se već naziva nešto određeno i kao treće ono sastav­ ljeno od materije i forme. To neka je rečeno ο onome što su nam prethodnici ostavili ο duši. Tijelo naime nije od onih stvari koje se dodaju subjektu. Jasno je da je kao znanje. jer u pripadnosti duše je i san 30 . bit će sup­ stancija. nego više kao subjekt i materija. duša on­ da neće biti tijelo. koje ima udjela u životu. Entelehija se razu­ mije dvojako: kao znanje i kao razmatranje. Ova su na­ ime principi drugih. Nužno je dakle da duša bude supstancija kao forma prirodnoga tijela koje ima život u po­ tenciji. tj. osobito prirodna tjelesa. Od prirodnih tjelesa jedna posjeduju život a druga ne. a forma entelehija. Svojstva duše 4 . Duša je dakle entelehija takvoga tijela. Budući da se radi ο takvom tijelu koje ima život. Jednu vrst stvari koje jesu zovemo supstancijom. Vratimo se iznova na po­ četak kušajući definirati što je duša i kakva bi bila njezina najopćenitija definicija. Materija je potencija. Stoga svako pri­ rodno tijelo. 2 a 1. i to u smislu složena supstancija. Pod tim razumije­ mo s jedne strane materiju. i to u dvojakom smislu: kao zna­ nje i promatranje.II. Životom smatramo da se samo hrani i raste i propada. ono što po sebi nije nešto određeno. K n j i g a 1. Čini se da su tjelesa prije sve­ ga supstancije.

Stoga ne treba istraživati da li su duša i tijelo Jedno kao što se to čini za vosak i oti­ sak niti uopće za materiju svake pojedine stvari i čija je materija. Kod istog bića znanje je razvojem starije. Treba dakle ono što se tiče dijela primijeniti na čitavo živo tijelo. Razmjerno tome budnost odgovara raz­ matranju. Takvo je tijelo opskrblje­ no organima. Tako je list pokrivač sjemenog omotača. vid bi bio njegova duša. Korijenje je ana­ logno ustima. Ako dakle tre­ ba označiti nešto zajedničko za svaku dušu. Kao što je dio su41 41.i budnost. ne bi više bila sjekira nego samo imenom. Ona je supstan­ cija po obliku. Organi su također dijelovi biljaka ali posve jednostavni. Kad bi ona bila odvojena. Treba razmotriti i ono što je rečeno ο dijelovima tijela. Ako bi oko bilo živo bi­ će. Biti sjekirom bila bi njegova supstancija. jer oboje vuče hranu. Ako ova izo­ stane. a sjemeni omotač ploda. ali. Stoga duša je prva entelehija prirodnoga tijela ko­ je ima život u potenciji. npr. bila bi to prva entelehija prirodnoga tijela opskrblje­ nog organima. Oko je materija vida. To je suština tijelu takve vrste kao što je neko oruđe prirodno tijelo. nema više oka osim po imenu kao kameno i naslikano oko. nego od takvog prirodnog tijela koje u sebi ima princip kretanja i mirovanja. a san posjedovanju znanja ali bez izvr­ šenja. ovako je sjekira. sjekira.. On je naime supstanci­ ja oka po obliku. a temeljno je entelehija. Arist. No duša nije suština i forma takvoga tijela. a to bi bila i duša. Općenito je rečeno što je duša. Jedno i biće iskazuje se na više načina. Politika A 1253 a 21 31 .

Sjeme i plod su potencijom takvo tijelo. N o kao što je oko zjenica i vid tako je ondje živo biće duša i tijelo. Ne treba na­ ime da razmatranje koje daje definiciju pokaže sa­ mo činjenično stanje kao što očituje većina defini­ cija. Različita djelovanja duše 2. 32 . neizvjesno je da li je duša tako entelehija tijela kao brodar lađe. Budući da od nejasnih stvari. ali očevidnijih. Kao što je cijepanje i vid tako je i budnost entelehija. Entelehija nekih dijelova duše je ona i odgovarajućih orga­ na. kao npr. Takva je definicija tvrdnja zaključka. To neka je u kratkim crtama de­ finicija i prikaz duše.4i3a glasan dijelu tako je čitavo opažanje suglasno či­ tavom tijelu koje može opažati ukoliko je takvo. Nije onda ne­ izvjesno da duša nije odvojiva od tijela ili neki nje­ zini dijelovi ako je po prirodi djeljiva. N o ovako su tvrdnje definicija kao zaključci. što je kvadratura? To je pravokutnik jedna­ kih stranica različite duljine. postaje jasno i logički razumljivije. No ono što je u potenciji da živi nije tijelo koje je odbacilo dušu nego ono koje je ima. a kao gledanje i sposobnost organa entelehija je duša. nego treba sadržavati i objašnjavati i uzrok. I nadalje. Tijelo je ono što je u potenciji. treba pokušati iznova vratiti se na problem ο duši. 2. Tko pak govori da je kvadratura nalaženje srednje stranice (člana) naznačuje uzrok stvari. Međutim da neki dijelovi jesu ništa ne priječi zato što nisu entelehija nijednog tijela.

42 43 «3 b 42. uzevši to kao početak razmatra­ nja. Moguće je da je ta sposobnost odvojena od ostalih. jer se čini da u sebi imaju snagu i takav princip po kojemu dobivaju rašćenje i propadanje prema suprotnim mjestima. a posjeduju opažanje. Stoga se drži da i sve biljke žive. opažanje. tako se može opip odvojiti od os­ talih osjetila. reći ćemo kasnije. kretanje i mirovanje na mje­ stu i još kretanje za hranjenje i propadanje i rašćenje. 411 b 43. Bu­ dući da se »živjeti« govori u više značenja. kažemo da su životi­ nje a ne samo da žive. U njima naime nema nijedne druge sposobnosti duše. Kao što spo­ sobnost hranjenja može biti odvojena od opipa i svakog osjetila. da se živo životom razlikuje od neživoga. ali je nemoguće da u smrtnim bićima ostale budu bez ove. Sve životinje očigledno posjeduju opipno osjećanje. Ne rastu naime prema gore a prema do­ lje ne. I bića naime koja se ne kreću i ne mijenjaju mjesto. već jednako na obje strane i na sve strane. a ono što prije svega čini živo biće jest opažanje. Treća knjiga 12.Kažemo dakle. mi ka­ žemo da živi ono koje ima samo jedno od toga kao što je um. Živjeti dakle zbog tog principa pripada živi­ ma. Od osjetilnog opažanja prije svega svim životinjama pripada opip. uvijek se hrane i žive neprestano dok mogu uzima­ ti hranu. Zbog kojeg uzroka biva svako od toga. Pod sposobnošću hranjenja mislimo takav dio duše u kojem imaju udjela i biljke. To je očigledno kod biljaka. osobito 434 b 3 Aristotel .

ima i predodžbu i želju. Da li je svaka od tih sposobnosti duša ili dio duše? Ako je dio. A ako ima osjet opažanja. da li je tako da se može odva­ jati samo mišljenjem ili i mjestom? Ο nekima od tih problema nije teško prosuditi. Zbog kojeg uzroka treba kasnije razmotriti. u svakoj biljci entelehijom jedna duša. sposobnošću hranjenja. a neki predstav­ ljaju poteškoću. Čini se da je neka druga vrst duše i da se samo ona može odvojiti kao vječno od prolaznoga. a jedne samo jednu (po tome će se razlikovati životinje). iako podijeljene na dijelove i odvojene jedne od drugih. kod kukaca kad su razdijeljeni. kretanja. Jedne. žive — što uključuje da je u njima. a jasno je da su logički različiti. neke životinje posjeduju sve ove. Platon. tj. Po to­ me je očito da ostali dijelovi duše nisu odvojivi. druge neka. Svaki naime pojedini dio ima osjet opažanja i kretanje na mjestu. I na­ dalje. Jedne životinje imaju sva.Zasada neka je rečeno samo to da je duša prin­ cip spomenutih funkcija i da je definirana tima. a više njih potenci­ jom. 43a 4i4a Slično se zbiva i s osjetilnim opažanjima. jedne samo jedno 43a. Kao što je očito kod biljaka. Timej 69 c 34 . Vidimo da se tako zibiva i kod drugih razli­ čitosti duše. a druge sa­ mo neke od njih. Spo­ sobnost opažanja je drukčija od sposobnosti mi­ šljenja kao i opažanje od mišljenja. ka­ ko neki kažu. a gdje su ove nužno je i požuda. Ο umu i teoretskoj sposobnosti ništa još nije ja­ sno. promišljanja. Jednako je i za svaku od ostalih navedenih sposobnosti. Gdje je naime osjet opažanja tu je i bol i naslada. osjećanja.

Du­ ša je prije svega to po čemu živimo i osjećamo i mislimo. u tijelu takve vrsti. Izraz »čime živimo i opažamo« tumači se dvojako kao i »čime znamo« (pod jed­ nim mislimo znanje a pod drugim dušu. Supstancija se. tj. 412 a 45. s jednim i drugim od tih kažemo da znamo). Stoga je i jest u tijelu. Od toga znanje i zdravlje su oblik i neka forma i pojam i kao radnja onoga koji je sposoban za primanje. kao što rekosmo. Od tih materija je potencija. materija i ono od obojega. Zbog toga do­ bro naslućuju oni kojima se čini da niti postoji duša bez tijela niti je ona neko tijelo. Tako biva i razumnim razmišljanjem.najnužnije — opip. a oblik entelehija. a ne mate­ rija i subjekt. i to kao oblik. Aluzija na Pitagorovce 46. Jednako tako i »po čemu smo zdravi« znači bilo zdravljem bilo nekim dijelom tijela ili čitavim tijelom. tj. Tijelo naime nije. Stoga duša je pojam i forma. Budući da je živo biće od obojega. a ne kao što su je u tijelo pri­ lagodili prethodnici ne određujući u koje i kakvo iako je očito da bilo koja stvar ne prima bilo koju stvar. nego nešto od tijela. shvaća troja­ ko. sposoban s jedne strane za znanje a s druge za zdravlje (čini se da se rad pokretnih sila ostvaruje u onome koji trpi i koji je dospio u to stanje). Ente­ lehija svake stvari po prirodi ostvaruje se u tome što je ta stvar u potenciji i u prikladnoj materiji. Po tome je jasno da je duša neka entelehija i pojam onoga što ima potenciju da bude takve prirode. živo 3* 35 . nije tijelo entelehija du­ še. nego ova entelehija nekog tijela. 44 45 46 44.

jer sva živa bića hrane se suhim. kretanja na mje­ stu i mišljenja. želje. glad za suhim i toplim. b 36 . hrabrost i htijenje (vo­ lja). Ona je želja za ugodnim. a po akcidenciji za ostalo što se osjetilima može opažati. To treba kasni­ je objasniti. a okus je jedno od onoga što se mo­ že opipati (neki oblik opipa). kao što rekosmo. vlažnim i toplim i hladnim stvarima. a to treba kasnije ispi­ tati. a drugi i sposobnost mišljenja i um kao npr. Imaju još i osjet za hranom (opip je naime osjet za hranom. a gdje su ove tu je i požuda. ljudi i ako postoji nešto drugo takve vrsti ili vrednije. Sposobnostima nazvasmo mo­ gućnost hranjenja. a nekima samo jedna. jer želja su požuda. Ako jest sposobnost osjećanja. drugima neke od njih. Što se tiče predodžbe stvar je nejasna. Tko ima osjetilno opažanje taj ima i nasladu i bol i ono što čini ugodu i neugodu. Ništa ne pridonose hranjenju zvuk niti boja niti miris. 413 a. Biljkama pripada samo sposobnost hranjenja. a drugima ova i sposobnost osjećanja. Osim tih neki imaju i sposobnost kretanja na mjestu. a žeđ za vlažnim i hlad­ nim. Okus je kao neki njihov začin. a sada neka je rečeno toliko da životi­ njama koje imaju opip pripada želja. Spomenute sposobnosti duše jednima pripa­ daju sve.3. 47 47. Sve životinje imaju jedno osjetilo — opip. onda je i sposobnost želje. Sposobnosti duše «4 * > 3. osjećanja. Glad i žeđ su želja. a opip je osjet ovih stvari).

kakva čovjeka ili životinje. Usp. Mnoga živa bića ne­ maju niti vid niti sluh niti osjet mirisa. Uvijek naime u članu koji redom slijedi nalazi se poten­ cijom prethodno i kod likova i kod živih bića. Jednako je i kod spome­ nutih duša. Stoga treba kod svakog tra­ žiti kakva je duša svakog pojedinog. Gotovo isto tako je u slučaju likova i duše. a opip jest bez ostalih. Različite duše i različiti likovi raspoređuju se nekim redom u kojem je svaki lik ili duša sadržan u onom slijedećem — trokut u kvadratu. kao npr. Tre­ ba ispitati zbog kojeg uzroka je tako u redoslijedu. u četverokutu trokut. Tako bi se moglo i kod likova stvoriti zajedničko mjerilo koje će se slagati sa svima. Stoga je smiješno tražiti zajedničko mjerilo i kod tih i kod drugih stvari koje neće biti zajedničko mjerilo nijedne stvari niti primjenjivo na vlastitu i nedjeljivu vrst propustivši definiciju takve vrsti. a u duši koja može opa­ žati duša koja hrani. kao npr. ka­ kva je duša biljke. 402 b. Jedna ži48. Problem je već ovdje dodirnut. bez sposobnosti opipa nema nijednog od ostalih osjeta. a neće biti vla­ stito ni od jednog lika. On­ dje nema lika izvan trokuta i onih koji iza njega redom slijede niti ovdje duše izvan spomenutih. a kod biljaka je sposobnost hranjenja odvojena od sposobnosti osjećanja. S druge stra­ ne. ovaj u pe­ terokutu itd. 48 4 1 5 a 37 .Jasno je dakle da na isti način postoji jedna definicija i duše i oblika (geometrijskog lika). Bez sposobnosti hranjenja nema ni sposobnosti osjećanja. Sada isti problem ilustrira usporedbom duše i geometrijskih likova.

49 Duša koja hrani pripada i ostalim (bićima) i pr­ va je i zajednička sposobnost duše i po njoj svima 49. Jasno je da je rasuđivanje ο svakoj pojedi­ noj od tih sposobnosti ujedno i najprikladnije za rasuđivanje ο duši. veoma malo njih imaju rasuđivanje i razum. 402 b 38 .va bića od osjeta imaju sposobnost kretanja na mje­ stu. još prije treba reći što je mišljenje i što osjetilno opažanje. suprotnosti njihove. objasni što je svaka pojedina od njih. I na kraju. Stoga najprije treba govoriti ο hranjenju i rađanju. a druga ga nemaju. Načini hranjenja Nužno je da onaj. i to ο hranjenju. Koja od prolaznih bića imaju rasuđivanje. nemaju sva rasuđivanje. Ο spekulativnom umu je drukčije rasuđi­ vanje. Ako je potrebno reci što je svaka od njih. ο onome što se osjetilima može opa­ žati i ο onom što se duhom može spoznati. Dje­ lotvorne snage i djelovanja prethode mogućnosti­ ma. ova imaju i sve ostale spo­ sobnosti. nego jedna nemaju niti predodžbu. a zatim da tako dalje traži ono što tome pripada i ostalo. kao npr. što je sposobnost mišljenja ili sposobnost opažanja ili hranjenja. Ako je tako. tj. ova pak. Ο ovima bi po­ najprije trebalo objasniti zbog istog razloga. 4. a druga žive s ovom sa­ mom. koja posjeduju svaku pojedinu sposobnost. koji kani vršiti istraživanje ο tim sposobnostima. onda treba prosuditi još ono pri­ je ovih.

Osim toga duša je prvi izvor kretanja na mjestu. Uzrok naime bitka svima je supstancija. da bi imali udje­ la u vječnosti i božanskom ukoliko mogu. Takva je svrha u živih bića po pri­ rodi duša. jest da stvaraju drugo slično sebi. Svi naime za tim teže i radi toga čine što čine po prirodi. drugo čemu. Uzrok i početak toga je duša. jedno više drugo manje. N o duša je isto tako uzrok prema tri utvrđena načina. Duša je uzrok i početak živoga tijela. Dvojako je to radi čega što biva: jedno je radi čega. biljka biljku. životinja životinju. Najprirodnija djelatnost živih bića. Budući da živo biće ne može neprekid­ no učestvovati u vječnom i božanskom zato što ni­ jedno prolazno ne može trajno ostati brojem isto i jedno. Kao što um djeluje radi nečega. Da je kao supstancija očigledno je. entelehija je pojam onoga što ima potenciju. No ova sposobnost ne pripada svim živim bićima.pripada život. ko­ ja su u zreloj dobi i nemaju tjelesne mane ili sa­ monikli razvoj. tako djeluje i priroda — i to je njezina svrha. živjeti za sva bi­ ća znači biti. Ona je naime izvor kre­ tanja. svrha i kao supstancija živih tjelesa duša je uzrok. Sva su naime prirodna tjelesa oruđe duše kako kod životinja tako i kod biljaka jer ona postoje radi duše. Izraz »radi čega« ima dvojako značenje: jedno je »radi čega« (ostalo biva) i drugo »čemu«. a svako pojedino učestvuje u tome koliko može učestvovati. Jasno je da je duša i kao svrha uzrok. 39 415 b . Ovo se tu­ mači na više načina. i ostaje ne isto nego slično sebi i ne jedno brojem nego vrstom jedno. Njezine su djelatnosti rađati i služiti se hranom. I na­ dalje.

50. to je duša. N o za sve po prirodi sastavljeno postoji granica i razmjer (zakonitost) i veličine i rašćenja.4i6a I promjena i rašćenje postoje na osnovi duše. Či­ ni se naime da je osjetilno opažanje neka promjena. već je to prije du­ ša. što drži zajedno vatru i zemlju koje teže u suprotnom smjeru? Rastavit će se ako ne postoji nešto što ih sprečava. Empedoklo nije dobro rekao do­ dajući to da se rašćenje zbiva kod biljaka prema dolje jer puštaju korijenje zato što se zemlja po prirodi tako pruža. Stoga bi netko mogao pomisliti da je vatra kod biljaka i ži­ vih bića ono što vrši te djelatnosti. a prema gore zato što se vatra isto tako kreće. Ako postoji. Izrazi prema gore i prema dolje nisu isto kod svih bića i kod svemira. ako treba suditi prema različitosti i istovjet­ nosti organa i njihova djelovanja. Heraklit 50 40 . I nadalje. Nijedno biće ne propada niti raste prirodno ako se ne hrani. Ne opaža nijedno biće koje nema udjela u duši. i više oblika nego materije. uzrok rašćenja i hranjenja. Ne shvaća dobro izraze prema go­ re i prema dolje. Jednako je tako i što se tiče rašćenja i propadanja. To je osobitost duše a ne vatre. Čini se da se vatra jedina od tjelesa (elemenata) sama hrani i raste. Neki misle da je upravo priroda vatre uzrok hranjenja i rašćenja. Ona je na neki način suuzrok a ne uopće uzrok. a nijedno biće se ne hrani koje ne su­ djeluje u životu. Rašćenje vatre ide do beskonačnosti dok je za­ paljena. jer kao što je glava kod živih bića tako je korijenje kod bilja­ ka.

već je voda hrana vatri. A čini se da ni one suprotnosti nisu na isti način hrana jedne drugima. Odnosi se na Empedokla i Demokrita 51 41 . hrana trpi nešto od strane onoga koji je hranjen a ne on od hrane kao što ni tesar ne trpi od materije nego ona od njegova djelovanja. Tom se naime djelatnošću razlikuje u odnosu na druge sposobnosti. nužno je najprije definirati hranjenje. Jedni kažu da se slič­ no hrani sličnim kao što i raste. nego suprotnosti koje imaju ne samo podrijetlo je­ dne od drugih već i rašćenje. suprotno se hrani suprotnim. Promjena svima bi­ va u suprotno ili u međustanje. Mnogo se toga rađa jedno od drugoga. Misli se da je suprotno suprot­ nome hrana. Ako je hrana oboje — jed­ na je nekuhana a druga razmekšana (prokuhana) — onda se na oba načina može govoriti ο hrani. od bolesnoga zdravo. kao što rekosmo. kao npr. I nadalje. slično sa sličnim. Stoga je ja51. Uko­ liko je nekuhana. tj. Postoji razlika da li je hra­ njenje ono što se živom biću pridružuje u završnom ili u prvotnom obliku. Tesar samo pretva­ ra od nerada u rad. uko­ liko je razmekšana. N o tu postoji poteškoća. čini se obrnuto. suprotno suprotnim jer slično ne trpi od sličnoga. a drugima. Čini se da je to ponajviše kod jednostavnih tjelesa. jedno je hrana a drugo hranjeno. a hrana mora trpje­ ti promjenu i biti probavljena. ali vatra ne hra­ ni vodu. ali sve se ne uvećava kvantite­ tom. ne svako suprotno svakom suprotnom.Budući da je ista sposobnost duše hranidbena i rađajuća.

a ukoliko je oblik i supstan­ cija. svrha je ov­ dje rađati biće slično sebi. Postoji naime supstancija prvoga i nijedno biće ne rađa samo sebe nego se samo održava. bit će živo tijelo ono koje se hrani. Budući da je pravo svaku stvar nazivati po svrsi. Ukoliko je živo biće neki kvantitet. ono čime se hrani i ono što hrani. a pro­ bavu izvodi toplina. Postoji dakle troje: ono što biva hranjeno (hranjenik). Jedno je biti hranom a drugo je biti začetnikom rašćenja. a hrana priprema djelovanje (rad). Hranidbena duša (anima nutritiva). Ono pak čime (duša) hrani kao i ono čime up­ ravlja je dvojako: ruka i kormilo — jedno pokreće i biva pokrenuto a drugo samo biva pokrenuto. a ono čime se hrani je hrana. Budući da se nijedno biće ne hrani ako nema udjela u životu. ukoliko je živo. Stoga takav princip duše je snaga sposobna da čuva bi­ će koje je ima ukoliko je takvo. ali ne bića koje se hrani nego slično onome koji se hra­ ni. Prva će duša onda biti ona koja rađa biće slično onome koji je posjedu­ je. hra­ na je faktor rašćenja. Ono što hrani je prva duša. Usp. hranjenik je tijelo koje je po­ sjeduje. Nu­ žno je da svaka hrana može biti probavljena. tako da hranjenje ima vezu sa živim bićem a ne po akcidenciji. Zato biće lišeno hrane ne može postojati.sno da i jedni i drugi na neki način imaju pravo i krivo. duša na naj­ nižem stupnju. 405 b 42 . Zato svako živo biće posjeduje 52 52. Hrana stvara rađanje. Živo biće čuva supstanciju i traje dotle dok se hrani. tj. onda je hrana.

toplinu.* 3 5. 5 4 1 7 a Budući da osjetilno opažanje uzimamo dvojako (ono što je u potenciji da čuje i vidi kažemo da ču­ je i vidi iako slučajno spava. 22 pod naslovom »peri tou paskhein e peponthenai«. Neki tvrde i da slič­ no trpi od sličnoga. U glavnim je crtama rečeno što je hranje­ nje. razložimo općenito ο sva­ kom osjetilnom opažanju. a či­ ni se da je to neka promjena. Zato ne osjeća kao što i sagorljivo ne gori samo po sebi bez gorućega jer bi i samo sebe sagorilo i ne bi trebalo vatre u djelovanju. kao što je rečeno. Kako je to moguće ili nemoguće. Očigled­ no je da sposobnost opažanja nije u djelotvornoj snazi nego samo u potenciji. Neki misle da Aristotel smjera na spis koji navodi Diogen Laertije V . 43 . 54. Razlike u opažanju i osjetila Pošto je to utvrđeno. Vjerojatno je to aluzija na neki izgubljeni spis »peri trophes (o hrani). biva u pokrenutosti i u trpnji. * N o postoji poteškoća zašto iz samih osjetila ne nastaje osjetilno opažanje i zašto bez vanjskih predmeta ne stvaraju opažanje iako je u njima va­ tra i zemlja i ostali elementi kojima pripada opaža­ nje po sebi ili po njihovim akcidencijama. a (tako kažemo i za) 53. Ο hranjenju treba kasnije dati opširnija objaš­ njenja u posebnim spisima. Osjetilno opažanje. rekosmo u općim spisima ο djelovanju i trp­ nji. ali j e ovdje modificiran u »peri tou poiein kai paskhein«. koji se spominje u drugim Aristo­ telovim djelima.

Tako je naime nešto pametno u smislu kako bismo rekli za pametna čovjeka. a drugi jer je.201 b. pametan je u entelehiji i posve sigurno zna da je to slovo A. Sve trpi i kreće se od utjecaja djelatnoga i onoga što je u djelotvornoj snazi. kao što reko­ smo. onda je slično. jedno kao u potenciji i drugo kao u djelotvornoj snazi. u poten­ ciji da promišlja ako ga nešto izvana ne spriječi. N o jedan promijenivši se kroz učenje i mnogo puta okrenuvši se iz suprotnog stanja. Treći pak. dvojako bismo mogli uzeti i osjetilno opažanje. postaju pametni djelotvornom snagom. a drugi na drugi način pre55. ako zaželi. nepotpuna doduše. Razložimo dakle ponajprije kao da je isto trpje­ ti. jer je čovjek dio razum­ nih bića koja imaju znanje. Fizika 3. jedno koje je u potenciji i drugo koje je u djelotvornoj snazi. Jednako je tako i s onim što se može osjetilno opažati. koji već promišlja. a kad je pretrpje­ lo.ono što je već u djelatnosti). Metafizika 8. Svaki od njih ni­ je na isti način u potenciji. kao što je rečeno u drugim spisima. a s druge od nesličnoga. Stoga je moguće s jedne strane da nešto trpi od sličnoga. jer trpi ono što je neslično. 55 Treba utvrditi i razliku ο izrazima potencija i en­ telehija. biti pokrenut i djelovati. jer smo sada ο njima govorili jednostavno. Prvi jer su mu materi­ ja i vrsta takvi. koji su s obzirom na potenciju pametni.1048 b 44 . a s druge strane jest kako zovemo pametnim onoga koji već posjeduje jezično obrazovanje (gramatiku). Prva dvojica. Pa i jest kretanje neka djelotvorna snaga.

šavši bez djelovanja od sposobnosti opažanja i je­ zičnog obrazovanja u samo djelovanje.
56

417 b

Nije jednoznačan ni izraz »trpjeti« već je jedan­ put propadanje djelovanjem suprotnoga, drugi put dapače čuvanje onoga što je u potenciji djelova­ njem onoga što je u entelehiji i sličnoga tako kako se potencija odnosi prema entelehiji. Ono što posje­ duje znanje promišljajući postaje pametno, a to baš ili ne znači promjenu (jer je to napredovanje prema samome sebi i prema svojoj entelehiji) ili je druga vrst promjene. Zato nije dobro govoriti da ono što misli, kad misli, doživljava promjenu kao što nije dobro to govoriti ο graditelju kada gradi. U slučaju bića koje ima pamet i misli ono što vodi prema entelehiji ono što je u potenciji, pravo bi bilo da ima drugi naziv a ne poučavanje. Što se tiče onoga koji je u potenciji pa uči i pri­ ma znanje od onoga koji je u entelehiji i koji je vr­ stan u poučavanju doista ili ne treba reći da trpi, kao što je rečeno, ili da postoje dva načina pro­ mjene — jedna je promjena prema stanjima lišenosti i druga prema sposobnostima i prirodi. Pr­ va promjena kod bića s osjetom opažanja nastaje pod utjecajem roditelja, a kad je rođeno, već ima na neki način znanje i sposobnost opažanja. Osjet u ostvarenju odgovara promišljanju. Razlika je u tome da su stvaraoci ostvarenja vanjski, tj. ono što se može vidjeti i ono što se može čuti, a jedna­ ko i ostale opažajne stvari. Uzrok je tome što se
57

56. Umjesto arithmetiken uzimam lekciju aisthesin kako imaju Filopon, Simplikije i Sofonijeva parafraza. 57. Kao većina iza ginetai dodajem epistemon 45

osjet po djelotvornoj snazi odnosi na pojedinačno a znanje na opće, a to je na neki način u samoj du­ ši. Zato mišljenje je u moći samoga čovjeka, kad želi, a osjetilno opažanje nije u njegovoj moći jer je nužno da mu je osjetilno opažanje prirođeno. To se isto tako susreće i u umijećima koja se odnose na stvari koje se osjetilima mogu opažati. Zbog istog su razloga stvari koje se mogu osjetilima opažati pojedinačne i vanjske. No da se i to objasni, bit će prilika i poslije. Za­ sada neka je utvrđeno toliko da nije jednostavno ono rečeno »biti u potenciji«, nego je smisao s jene strane kao kad bismo rekli za dječaka da može biti vojskovođa, a s druge kao što bismo rekli isto za drugoga koji je u zreloj dobi. U ovom drugom smislu treba shvatiti osjetilnu sposobnost. Budu­ ći da različnost njihova značenja nema imena, a utvrđeno je ο njima da su različita i kako su razli­ čita, nužno je služiti se izrazima »trpjeti« i »pro­ mijeniti se« kao pravim nazivima. Osj etilna spo­ sobnost je u potenciji kakvo je osjetilno već u entelehiji, kao što je rečeno. Trpi doista ono što ni­ je jednako, a kad je pretrpjelo, izjednačuje se i jest kakvo je ono.
58

4i8a

6. Što se tiče svakog osjetila treba prije svega govoriti ο predmetima opažanja. Sto se osjetilima može opažati uzima se u tri značenja. Za dva ka­ žemo da ih osjećamo po sebi a jedno po akciden­ ciji. Od dva jedno je vlastito svakog osjetila, a dru­ go je zajedničko svima. Nazivam vlastitim ono ko­ je se ne može opažati drugim osjetilom i oko koje58. 417 b

46

ga ne može biti prevare, kao npr. za vid boja, za sluh zvuk, za okus sladak sok. Opip pak ima više različitosti. No svako osjetilo odlučuje ο tome i ne vara se u odnosu na boju niti zvuk ni što je ono bojadisano i gdje je ili kakav je zvuk i gdje je. Takve se stvari smatraju vlastitima svakog osjeti­ la, a zajedničko je kretanje, mirovanje, broj, ob­ lik, veličina, jer takve stvari nisu vlastite nijednom osjetilu nego su zajedničke svima. Kretanje naime može se opažati i opipom i vidom. Govori se opažajno po akcidenciji u slučaju npr. ako bi bio bi­ jel sin Dijarov. Po akcidenciji se naime ovaj opa­ ža, jer je opažanje ovoga po akcidenciji spojeno s bijelim. Zato ništa ne trpi od opažaj noga ukoliko je takav. A od po sebi opažajnoga opažajno je u pravom smislu vlastito i u odnosu prema tome je po prirodi bit svakog osjetila.
59 60

7. Predmet vida je ono što se može vidjeti. Vi­ dljiva je boja i ono što se može riječju opisati a slučajno je bez imena. To što govorimo postat će jasno u nastavku. Boja je dakle vidljiva, a to je ono što je po sebi na vidljivom. Po sebi ne mislim sa­ mom riječju nego ono što u sebi ima uzrok svoje vidljivosti. Svaka boja je pokretač u ostvarenju prozirnoga i to je njezina priroda. Zato boja nije vidljiva bez svjetla, već svaka boja svake pojedine stvari vidi se na svjetlu. Stoga treba najprije ο svjetlu reći što je.
59. Ο sposobnosti opažanja kroz vid, sluh itd. vidi Pla­ ton, Teetet 185 a i d. 60. Izmišljeno lice 61. Usp. i 429 a 47

61

Postoji dakle nešto prozirno. Prozirnim zovem ono što je vidljivo, ne naprosto rečeno što je po sebi vidljivo, već kroz tuđu boju. Takvi su zrak i voda i mnoga kruta tijela. Nisu prozirni ukoliko je voda niti ukoliko je zrak, nego jer se neka ista pri­ rodna kakvoća nalazi u njima objema i u vječnom tijelu gore (u zraku). Svjetlo je njegovo ostvarenje, tj. prozirnoga ukoliko je prozirno. A gdje je pro­ zirno u potenciji tu je i mrak. Svjetlo je kao boja prozirnoga kad je prozirno u entelehiji pod djelo­ vanjem vatre ili takvoga kao što je nebesko tijelo. I ovome naime pripada nešto što je jedno i isto. Rečeno je što je prozirno i što je svjetlo. Ovo niti je vatra niti uopće tijelo niti isparivanje nijednog tijela (jer bi u tom slučaju bilo neko tijelo), nego je prisutnost vatre ili nečeg takvog u prozirnome. Ta nije ni moguće da u istome budu dva tijela. Či­ ni se da je svjetlost suprotnost mraku. Mrak je lišavanje iz prozirnoga takve kakvoće. Stoga je ja­ sno da je svjetlost prisutnost u njemu takve kakvo­ će. Pa ni Empedoklo nije ispravno rekao niti ako je neki drugi tako rekao da se svjetlo brzo kreće i prostire između zemlje i zračnog prostora a da ga mi ne opažamo. To je naime protiv jasnoće rasu­ đivanja i protiv onoga što se pojavljuje u osjetili­ ma. U kratkom vremenskom razdoblju moglo bi biti neopaženo, ali da bude neopaženo od istoka do zapada odviše je smiona pretpostavka.
62

Primatelj boje je bezbojno, a zvuka bezvučno. Bezbojno je prozirno i ono što je nevidljivo ili je62. tes toiautes hekseos = takvoga stanja, tj. kakvoće koju u prozirnom stvara prisutnost vatre 48

dva vidljivo. To bijaše samoj boji bit da bude pokretač u ostvarenju prozirnoga. rog. a entele­ hija prozirnoga je svjetlo. Preostaje dakle da nastaje od onoga što je između. i u mraku i na svjetlu. Neke stvari ne vi­ de se na svjetlu. jer je to nemogu­ će. Zbog kojeg se uzroka to vidi u mraku drugo je pitanje. ljuske i oči. gljiva. Ista je naime priroda sad tmina a sad je svjetlo. a nemoguće je da doista to biva od same boje kad je viđena. ne samo da se neće vidjeti jasno nego se uopće ništa neće vidjeti. kao npr. Kad bi nastao prazan prostor. zrak. tamno. jer je neprekidan. Zato se ne vidi bez svjetla. Kad naime osjetilo primi neki dojam. 63 419 a Rečeno je dakle zbog kojeg je uzroka nužno da se boja vidi na svjetlu. ako bi između bio prazan prostor. npr. ali u tami proizvode osjet (vidlji­ vosti). Boja pokreće prozirno. S obzirom na to Demokrit ne govori to­ čno misleći. glave riba. Dokaz tome je očit. Ako naime netko postavi obojeni predmet na sam or­ gan vida. Zasa­ da je toliko jasno da se boja vidi na svjetlu. a od njega. Takvo j e i prozirno ali ne kad je prozirno u entelehiji nego kad j e u potenciji. kao npr. neće se vidjeti. No vlasti­ ta boja nijedne od tih stvari se ne vidi. one koje se pojavljuju vatrene i svjetlucave (nemaju jednog zajedničkog naziva) kao npr. Vatra se vidi na oboma. To je i nužno jer prozirno 63. da bi se jasno vidio mrav na nebu. Stoga je nužno da postoji ne­ što između. pokreće se osjetilo. nastaje gledanje. Nije sve vidljivo u svjetlu vidljivo nego samo vlastita boja svakog tijela. Predsokratovci 68 A 122 4 Aristotel 49 .

kao npr. Posrednik kod zvukova je zrak a kod mirisa nema imena. ali postoji neko zajedničko svojstvo kod zraka i vode — kao što je prozirno za boju tako i za ono što ima miris — što se nalazi u objema ovim elementima. 64 65 8. jer je udarac onaj koji to čini. kao npr. Zbog čega bit će kas­ nije jasno. a druge da imaju. a od ovoga svako pojedino osjetilo.4i9b od toga postaje prozirnim (djelovanjem vatre). Mogu proizvesti zvuk u ostvarenju u pro­ storu između sebe i sluha. Zvuk je dvojak. a drugo udareno. ne stvara osjet. 421 b 50 . Stoga je nemo­ guće da nastane zvuk samo od jedne stvari. 422 b 65. Zato ono što zvuči zvuči u odnosu na nešto. neće proizvesti nikakav osjet. Kao što rekosmo. Kad netko postavi na samo osjetilo zvučan ili mirisni predmet. jedan u ostvarenju. vuna. spužva. bakar i tijela koja su tvrda i glatka jer mogu zazvečati. Is­ to objašnjenje vrijedi i za zvuk i miris. Jednako je i što se tiče opipa i okusa iako se ne čini. Kažemo naime da neke stvari nemaju zvu­ ka. Zvuk u ostvarenju na­ staje uvijek od nečega nasuprot nečemu i u neče­ mu. Jasno je da i vodene životinje imaju osjet mirisa. kad dotiču osjetilo. No čovjek i od kopnenim životinja koje dišu ne mogu imati osjet miri­ sa a da ne dišu. drugi u mo­ gućnosti. zvuk ne pro64. Raspravimo sada najprije ο zvuku i ο sluhu. Jedno je naime ono što udara. nego se od mirisa i buke pokreće ono što je između. a udarac ne na­ staje bez kretanja. Nijedan od njih. A uzrok i ο tome bit će naveden kasnije.

Čini se da jeka uvijek nastaje ali nije jasna jer se sa zvukom zbiva kao i sa svjetlom. Tada postaje jedan upravo zbog ravne po­ vršine. Mora naime kretanje udarenog predmeta preteći raspršenje zraka kao kad bi se udarila gomila ili neka hrpa pijeska koja se brzo kreće. Zrak i voda nisu odreditelji zvuka. a ovaj je proizvoditelj slušanja kad je stavljen u po­ kret kao neprekidan i jedinstven. Ne proizvodi nikakav zvuk vuna ako se udari. To biva kad se udaren zrak održi i ne rasprši se. zrak biva natrag potisnut kao lopta.izlazi od udarca bilo kojih stvari. Zato ako se brzo i že­ stoko udara. Zvučno je dakle ono što je sposobno pokrenuti u nepreki­ nutom slijedu jednu količinu zraka do sluha. zvuk se čuje u zraku i u vodi ali u ma­ njoj mjeri. ali ne da­ je odsjaj kao od vode ili bakra ili nekog drugog glatkog predmeta te stvara sjenu po kojoj određu­ jemo svjetlo. Bakar jer je gladak. a šuplja tijela poslije prvog udarca proizvode mnogo uda­ raca odjekivanjem jer ne može izaći pokrenuti zrak. zrak odjekuje. Zato što je ras­ prši jiv ne odjekuje osim ako nije gladak udareni predmet. Jeka nastaje kad od jedne količine zraka. Svjetlo uvijek daje odsjaj (svjetla naime ne bi bilo na svakom mjestu nego bi bio mrak izvan suncem obasjajana mjesta). nego bakar i ono što je glatko i šuplje. I nadalje. Zrak 51 . jer je jedna ravnina glatkog tijela. jer se čini da je prazan prostor zrak. odije­ ljene u posudi i spriječene da se rasprši. ne­ go mora nastati udarac tvrdih stvari jednih pro­ tiv drugih i protiv zraka. Prazan prostor se s pravom naziva odrediteljem slušanja.

No zvuk je (ušima) stran i nije vlastit. Usvajam lekciju empsvkhos 67. Zrak je zatvoren u ušima da bude nepokretan kako bi točno osjećao sve raz­ like gibanja. uho ne čuje. a ne čuje niti ako je slušna kožica bolesna kao što je i kod vida (kad je bolesna) kožica na zjenici. kao npr. 66. ako igla udari iglu. jer zrak u ušima uvijek se kre­ će nekim vlastitim kretanjem. 67 68 Da li odjekuje udareno ili ono koje udara? Ili možda oba na različit način? Zvuk je naime kreta­ nje onoga što se može kretati na isti način na koji predmeti glatkih površina odskaču kad ih netko udari. Zato što se uho (organ sluha) nalazi u zraku. No ipak. Polukružni kanali 68. Dio koji će biti pokrenut i koji je živ* nema posvuda zrak. ne odjekuje sva­ ka stvar udarena ili koja udara. Aristotel vjerojatno misli na mukli zvuk koji se ču­ je kad se rukom zatvori uho 52 . Znak da se čuje ili ne jest da uho uvijek odjekuje kao rog. Zato kažu da čujemo s pomoću praznoga i predmeta koji odjekuje jer slušamo s organom koji ima omeđeni zrak. No kad se spriječi raspršivanje. njegovo kretanje je zvuk. Kad se to dogodi. pokreće se onaj unutra. već udarena stvar mora biti glatka ta­ ko da se zrak odbija najednom. Stoga životi­ nja (živo biće) ne čuje na sve strane niti zrak prodi­ re posvuda. kao što je rečeno. Sam zrak je bez zvuka zato što se lako raspršuje. kad je pokrenut vanjski zrak.je prirodno združen s organom sluha. Stoga i u vodi čujemo jer voda ne pro­ dire u sam zrak usko spojen s organom sluha a ni­ ti u uho zbog zavoja.

Velika rijeka u Grčkoj. kao npr. Ti se izrazi uzimaju u prenesenom značenju od opiplji­ vih stvari. Stoga slijedi da je jedno brzo a drugo sporo. frula i lira i druge nežive stvari koje imaju regulator i melodiju i govor jer se čini da i glas posjeduje te elemente. kao npr. a kod drugoga zbog sporosti. Vidi i Hist. a drugo za dugo vrijeme. Kao što se bez svjetla ne razaznaju boje tako se bez zvuka ne razlikuju visoko i duboko. a tupo kao guranje zato što je­ dno pokreće moć osjeta za kratko vrijeme. Ο zvuku dakle neka bude takvo razlikovanje. puštaju zvuk škrgama ili nečim dru­ gim takvim. oblikom slično kitari 70. boje i snage zvuka 71.535 b 53 . ali za usporedbu kaže se da imaju glas npr. one bez krvi i ribe od onih koje imaju krv. No budući da sve udareno nečim u ne69. To je razložno ako je zvuk neko kretanje zra­ ka. Mnoge životinje nemaju glas. Glas je neki zvuk živog stvora. Dijeli Akarnaniju od Etolije i utječe u Jonsko more. Visoko naime pokreće moć osjeta jako za kratko vrijeme. No ipak visoko nije brzo niti je sporo duboko. Glazbalo prvotno s 4 a kasnije 7 žica. Oštro je naime kao ubod. Od neživih stvari nijedna nema glasa. One za koje se govori da imaju glas. 69 70 71 420 b Glas je zvuk životinje izveden ne bilo kojim dije­ lom tijela. ri­ be u Aheloju. a duboko malo za dugo vrijeme. anim. 3. već kod jednoga takvo kretanje nastaje zbog brzine. Čini se da je to suglasno onome što je za opip oštro i tupo. Naprava na muzičkim instrumentima za promjenu vi­ sine.Razlike zvonkih tijela očituju se ostvarenjem zvu­ ka.

Nije naime svaki zvuk životinje glas. De respirat. Dokaz je tome da ne može govoriti onaj koji udiše i izdiše nego onaj koji zadržava zrak. kao što reko­ smo (može se dakako zvuk proizvoditi i jezikom kao i kašljanjem).669 a 54 . Stoga glas je uda­ rac zraka. Onaj koji zadržava zrak vrši njime to kretanje. Tim zra­ kom živo biće udara onaj zrak u dušniku i protiv njega. No priroda se služi udisanim zrakom za dvije dje­ latnosti. Jasno je dakle zašto su ribe nijeme. Zato je nužno da udisani zrak ulazi u životinju. 72 73 74 72. Zbog ko­ jeg uzroka drugo je objašnjenje. Jezikom za okus i govor. a taj dio nemaju jer ne primaju zrak niti dišu. 3. koji udiše duša koja se nalazi u tim dije­ lovima tijela. Organ za disanje je grkljan. Tako (se priroda služi) i udisanim zrakom za unutarnju toplinu kao nužnu (a uzrok reći će se u drugim spisima ) i za izvođenje govora da bi se ostvarilo dobro. Nemaju grkljan. U ovom dijelu tijela kopnene životi­ nje imaju više topline od ostalih.što i u nečemu pušta zvuk. nego je potrebno da biće koje proizvodi udarac bude živo i da to čini s nekom slikom i prilikom u duši. udarac protiv tako zvanog dušnika. 472 a i 478 a 73. od kojih okus je nuždan (zato pripada većem broju živih bića). Usp. razložno bi bilo da pušta zvuk samo ono što prima zrak. anim. a vr­ snoća izražavanja je zbog dobra. Disanje je potreb­ no prije svega onom mjestu oko srca. Pluća su ono zbog čega ovaj dio tijela postoji. De part. Glas je naime značenjski zvuk a ne zvuk udisanog zraka kao kašalj. 420 b 74. a to je zrak.

mislim npr. vid onoga što se može i onoga što se ne može vidjeti. Kao sluh tako i svako osjetilo jest osjetilo ono­ ga što se može i onoga što se ne može čuti. Čo­ vjek naime lošije osjeća miris i nijedan od miris­ nih predmeta ne osjeća bez neugode ili ugode jer osjetilni organ nije točno određen. U ostalim osjetima čovjek zaostaje za mnogim živo­ tinjama. kao što rekosmo. jer kakvoća mirisa nije jasna tako kao zvuk i boja. Tako otprilike i životinje tvrdih očiju opažaju boje i nisu im po­ sve jasne razlike boja osim po onome što zadaje ili ne zadaje strah. No. Na isti je način i kod ostalih stvari. mastan. Zato je i najpametniji od živih bića. ljut. a isto tako da su vrste okusa slične onima mirisa. Tako i ljudski rod zamjećuje mirise. No jedne stvari imaju isti miris i okus. a oštar majčine dušice i takvih stvari. Ο mirisu i mirišljivom može se odrediti manje od rečenog. 55 . kiseo. Dokaz je i to da u ljudskom rodu u odnosu na to a ne na neko drugo osjetilo ima ih koji su nadare­ ni i nenadareni. tako su i mirisi.9. a taj je osjet u čovjeka veoma razvijen. Isto je tako i miris oštar. No osjet okusa imamo određeniji zato što je on neka vrst opipa. Sladak je naime miris šafrana 421b i meda. od ovih su dobili imena po sličnosti pred­ meta (djelovanja). sladak miris i sladak okus. zato što mirisi nisu oštro razlučivi kao okusi. Čini se naime da je jednako i s okusom. a druge suprotno. Kao što je je­ dan sok sladak a drugi gorak. a što se tiče opipa mnogo se od ostalih osobito ističe. Oni naime tvrda mesa umno su nenadareni a oni mekog mesa nadareni. Uzrok je tome što nam ovaj osjet nije jasno određen nego lošije od mnogih životinja.

jer ne dišu. Oči naime imaju ovoj i kao omot vjeđe i ne vide ako ih ne pokrene i podigne. Neke od njih pri­ vučene blagim mirisom izdaleka idu ususret hra­ ni. zra­ ka ili vode. Prema tome čini se da se kod ljudi to osjetilo razlikuje od onoga ostalih životinja baš kao i nje­ gove oči u poređenju s životinjama suhih očiju. Tako je doista i organ mirisa kod nekih nepokriven i otvoren kao oko.i njuh onoga što se može i onoga što se ne može mi­ risati. Nužno je dakle da osjećaju miris ali ne dišući. Životinje suhih (tvr­ dih) očiju nemaju ništa takvo. Njuh se ostvaruje kroz posredovanje. kao npr. sumpora i takvih tvari. Stoga beskrvne životinje. Bezmirisno pak jedno je ono koje je gotovo uopće nemoguće da ima miris. I nadalje. Da se predmet postav­ ljen na samo osjetilo ne može osjetiti. morale bi imati neki drugi osjet mimo navedenih. čini se da propadaju (ugi­ baju životinje) od žestokih mirisa od kojih i čovjek. jest njuh. Osjetilno opažanje mirisnoga. a 56 422 a . asfalta. Čini se naime da osjećaju miris i vo­ dene životinje jednako i one koje imaju i one koje nemaju krv kao i one u zraku. zajedničko je svim životinjama. Zato se pojavljuje poteškoća ako sve životinje na isti način osjećaju miris. Čovjek to osjeća udišući. N o to je nemoguće ako osjećaju miris. a drugo ima mali i neznatan. bilo smrdljivog bilo mirišlji­ vog. ali da bez disanja ne može osjetom opažati osobitost je ljudi. ne osjeća miris niti izdaleka niti izbliza niti ako mu se predmet postavi u nozdrve. Očigledno je to iz iskustva. Jednako se kaže i za neukusno. već odmah vide ono što se zbiva u prozirnom. a kad ne udiše nego izdiše ili zadržava dah. npr.

Boje se ne vidi tako tj. a niti opip (se ne može osjetiti takvim posrednikom). Ništa ne čini osjet okusa bez vlage već mora imati vlagu u ostvarenju ili u mogućnosti. Kod okusa dakle nema nikakvog posredni­ ka. Zato da smo i u vodi. Izraz »nevidljivo« ka75. Miris pripada suhome kao što okus pripada vlažnome. 10. Ono što se može kušati je nešto opipljivo i to je razlog da ga se ne može osjetiti posredovanjem tuđeg tijela. N o osjet nam ne bi bio kroz posrednika nego miješanjem slatkoga s vla­ gom kao što je kod pića. slano koje se i samo može rastapati i rastapati s jezikom. a osjetilo njuha je takvo u mogućnosti. a i njega vid razabire) i još ono veoma svijetlo (i to je naime nevidljivo ali na dru­ gi način od mraka). jer im se šire žilice i prolazi. kao npr. je u vlazi kao materiji. Nu­ žno je naime udisanje da osjete miris. miješanjem niti otjeca­ njem. Usporedba s vidom nije potpuna 57 .kod drugih koji primaju zrak ima pokrivač koji se otkriva kad dišu. I tijelo u kojem je tečnost. Za­ to životinje koje dišu ne osjećaju miris u vodi. osjećali bismo slatko koje je unutra bačeno. Jednako tako i sluh zahvaća buku i tišinu — jedno od njih se može a drugo ne može čuti — i jaku buku kao što vid blistavo svjet­ lo (jer kao što se mala buka ne može čuti a na ne­ ki način i velika i silovita). a to je opiplji­ vo. N o kao što je boja ono što se može vidjeti tako je tečnost ono što se može kušati. 75 Kao što i vid sadržava vidljivo i nevidljivo (mrak je naime nevidljiv. što se može kušati. a to činiti u vodi je nemoguće.

kuša drugu. Čini se da su otprilike takve razlike tečnosti (okusa). Nužno je dakle da bude ovlaženo ono što se može ovlažiti i da se odr­ žava a da ne bude vlažno osjetilo okusa. ali od jednoga je loš i poguban a od drugoga je prema prirodi). Budući da je ono što se može okusiti vlažno. jesu jednostavne i suprotne — slatko i gorko — slatkoga se drži ma­ sno a gorkoga slano. kao i one od boja. Tako se kod drugoga kaže »nemoguće« za ono što nema ili ima u neznatnoj mjeri prirodna svojstva kao što je živo­ tinja bez nogu ili plod bez koštice. trpko. 76 11. Vr­ ste tečnosti. i kao što se bolesnicima sve čini gorko zato što osjećaju jezikom punim takve vlage. nužno je da ima više opipljivog što se može 76. okusivši prije žestoku tečnost. Između ovih su ljuto. Pitko je zajedničko opipu i okusu. 418 a 58 . Dokaz je da niti ne osjeća posve suh jezik niti odviše vla­ žan. U tom slučaju dodir nastaje od prijašnje vla­ ge kao što kad netko. Tako i okus sadr­ žava ukusno i bezukusno. a što se može kušati je ono što ga stva­ ra u entelehiji. Čini se da je početak razlikovanja pitko i nepitko (neki je okus obojega. nužno je da njegovo osjetilo ne bude niti vlažno u entelehiji niti nesposobno da postane vlaž­ no. Okus naime trpi nešto od onoga što se može okusiti ukoliko se može okusiti.422 b že se za ono što je posve nevidljivo. Ako naime opip nije samo jedno opažanje nego ih je više. Stoga osjetilo okusa je u moguć­ nosti takvo. Bezukusno je ono što ima malu ili lošu tečnost ili što je pogubno za okus. Ο opipljivom i opipu postoji isti odnos. resko i kiselo.

No u opipljivom ima mnogo suprotnosti: toplo i hladno. No ovako. Nemo77 423 a 77. vid bijeloga i crnoga. Pa ipak je jasno da u njoj nije osjetilo opipa. Što se pak opipa tiče to zasada ostaje nejasno. očito je da su navedena osjetila različita. No nije jasno koja je tako jedinstvena osnova kod opipa kao što je kod sluha zvuk. suho i vlažno.osjetiti. Da li je osjetilo opipa unutra ili nije. Ako bi naime netko na primjer sada učinio kožicu i razapeo je oko mesa. tvrdo i meko i drugo takvo. još bi brže osjet prodirao. već je to upravo meso? Čini se da nema nikakva dokaza da osjet nastaje čim se dodiruju predmeti. No po­ stoji neko rješenje i za tu poteškoću u tome da i kod drugih osjeta ima više suprotnosti. već je meso posrednik. Čini se da je svaki osjet osjet samo jednog para suprotnosti. okus gorkog i slatkog. na jednaki bi način dodirnuta odmah prenosila osjet. kao npr. Meso 59 . u glasu nije samo visina i dubina nego i jačina i sla­ bina te glatkoća i tvrdoća glasa i drugo takvo. jer su odvojena sredstva kroz koja nastaju kreta­ nja. a prvotno osjetilo je nešto drugo unu­ tra. I kod boje ima drugih takvih različnosti. Poteškoća je da li ih je više ili jedno i ko­ je je osjetilo opipljivosti da li meso i kod drugih živih bića slično odgovarajuće ili nije. kao npr. A ako bi bila srasla. Stoga taj dio tijela čini se da je takav kao da je oko nas čvrsto ovijen zrak pa se može činiti da nečim jednim osjećamo zvuk i boju i mi­ ris i da su vid. sluh visokog i dubokog. sluh i njuh jedan osjet.

osje423 b ćanje svih stvari zbiva na isti način ili jednih na jedan a drugih na drugi način kao što se upravo sa­ da čini da okus i opip bivaju dodirivanjem. Netko bi se mogao naći u neprilici da li svako tijelo ima dubinu. Tijela pak. činilo bi se da su okus i opip isti i jedan osjet. ali nam kod to60 . N o jedne stvari izdaleka a druge izbliza. dakle. tj. No to nam ostaje nepoznato kao i životinjama u vodi ako mo­ kro tijelo dotiče mokro tijelo). nužno je da imaju između vodu kojom su pokriveni vanjski di­ jelovi. nemoguće je da u vodi je­ dna stvar dodiruje drugu. Ako je to istinito. Tvrdo i meko osjećamo kroz druga tjelesa kao i zvučno i vidlji­ vo i mirišljivo. budući da im nisu suhe površine. koja se međusobno dodiruju u vo­ di. Sta ga sve opažamo kroz posrednika. a dva tijela. treću dimenziju. a na isti način i u zraku (jednako se naime odnosi zrak prema onome što je u njemu i voda prema onome u vodi. ali ovako su dva jer se ne mogu me­ đusobno zamijeniti. Da li se. niti mokro. N o to nije moguće. Stoga je nužno da tijelo bude posrednik prirodno vezan sa sposobnošću opipa kroz koji nastaje više osjeta. a ostali osjeti izdaleka. ne mogu se međusobno doticati. između kojih je neko tijelo. Da i ostalo me­ so osjeća vlagu.guće je naime sastaviti živo tijelo od zraka ili od vode jer ono mora biti nešto čvrsto. Istim dijelom naime osjeća sve opipljivo i vlažno. Osim toga vlažno ne postoji bez tijela. već je nužno da su voda ili da sadržavaju vodu. Da ih je više pokazuje opip jezikom. zato nam ostaje neopažen (posrednik). Prema tome ostaje da bude pomiješano od zemlje i takvih tva­ ri kao što traži meso i tome primjereno.

ο čemu smo go­ vorili već prije u spisu ο elementima. Jednom riječju. Stoga je meso posrednik opipa. Stoga je jasno da je osjetilo opipljivoga unutra. čini se da meso i jezik stoje tako u odnosu na svoj osjetilni organ kao zrak i voda u odnosu na vid i sluh i njuh. et corr.2—3 61 . ako bismo opažali sve opipljivo kroz kožicu ne opa­ žajući da nas ona odvaja (od predmeta). a postavljene na meso osjećaju se. niti bi tada niti tom prilikom na­ stajalo opažanje kao na priliku ako bi netko po­ stavio na površinu oka neko bijelo tijelo. Osjetilni or­ gan njihov je opip u kojemu se osjet zvan opip na­ lazi kao u prvom sjedištu i u mogućnosti je takav 80 78. Mislim na različnosti koje određuju ele­ menti: toplo. upravo kao svako po­ jedino od ovih. 3. Nije ga naime ranio udareni štit nego se dogodilo da su oba zajedno pogođeni. Kad bi samo osjetilo došlo u do­ dir s predmetom. Sada nam se naime čini da stvari dodirujemo i da ništa nije između. No opipljivo se razlikuje od vid­ ljivog i zvučnog što ovo osjećamo time što posred­ nik vrši nešto na nas. Pa ipak. suho. 78 79 Predmet opipa su različne kakvoće tijela ukoliko je tijelo. nalazili bi­ smo se u istom stanju kao i sada u vodi i zraku. kao što prije rekosmo. a opipljivo ne djelovanjem posrednika nego zajedno s posrednikom kao onaj kroz štit ranjen.ga izmiče opažanju. Misli na spis »De gener. jer stvari postavljene na osjetilo ne osjećaju se. zrak i voda 79. Aristotel ne označuje točno gdje se to nalazi 80. T j . Samo tako može biti za to osjetilo kao što je i za ostala. hladno. vlažno.

Neopip­ ljivo je ono koje ima ili sasvim malu osobinu opip­ ljivih tijela. I kod opipa organ nije ni toplo ni hladno. Sredina je sposobna određivati. Na isti način svako osjetilo trpi djelovanje predmeta koji ima boju ili okus ili zvuk.424 a dio. kakvo je samo stvaralačkom snagom čini takvim ono koje je prije bilo samo u mogućnosti. On uzima zlatni ili željezni otisak. Postaje na­ ime u odnosu na obje skrajnosti jedna od njih. Pravi osjetilni organ je onaj u kojem je takva sposobnost. kao na primjer zrak. Zato ono što je toplo i hladno ili tvrdo i meko u jednakom stupnju kao osjetilo ne osjećamo nego njihova pre­ koračenja. ali ne uko­ liko je svaki pojedini od njih . ali ne ukoliko je to zlato ili že­ ljezo.nazvan predmetom nego ukoliko je takvog svojstva i u odnosu na ob­ lik. I kao što ono koje mora opažati bijelo i crno ne tre­ ba biti nijedno od njih u stvaralačkoj snazi a u mo­ gućnosti oboje. Zato sredina određuje ono što se osjetilima može opažati. kao što vid određuje na neki način vidljivo i nevidljivo. Stoga stvarajuće. jer je osjetilno opažanje kao neka sre­ dina suprotnosti koje su u osjetilnim opažanjima. Osjećanje je neko trpljenje. Sposobnost i osjetilni organ su isto ali 62 . 12. Ο svakom pojedinom osjetilu rečeno je u glavnim crtama. Općenito ο svakom osjetu treba uzeti da je osjetilno opažanje sposobno za primanje osjetilnih oblika bez materije kao što vosak prima otisak (znak) prstena bez željeza i zlata. Tako je i kod ostalih osjetila. tako je i opip osjetilo opipljivog i neopipljivog. I nadalje. kao ono koje može uništavati. a jednako i ostala osjetila svoje suprotnosti. ili prekomjernost opipljivog.

Uzrok je u tome što nemaju sredine niti takvo počelo koje bi prihva­ tilo oblike osjetila nego trpe zajedno s materijom. Kad ne bi bi­ lo tako. Vidi i 411 b i 415 a 63 . Jednako je jasno i ovako: niti svjetlost i mrak niti buka niti miris ne djeluju ni­ šta na tjelesa.bit je različita. Ako je naime kretanje jače od osjetilnog organa. koje ne može osjetiti miris. N o opip­ ljive stvari i tečnosti vrše djelovanje. od koga bi trpjele djelovanje i mijenjale se stvari bez života? Zar će dakle i tjelesa vršiti dje­ lovanje? Ili svako tijelo ne može trpjeti djelovanje mirisa i buke? I oni koji trpe imaju neodređen ob81 81. Netko bi mogao pitati da li ono što ne može osje­ titi miris trpi nešto od mirisa ili od boje ono što ne može vidjeti i jednako tako i za ostala osjetila. zrak zajedno s gromom cijepa drvo. nego tjelesa u kojima se nalaze. No ako je miris ono što se može mirisati i ako miris nešto čini. ne može trpjeti od mirisa (isto se može kazati i za ostala osjetila) a niti od onih koji mogu osim ako ima svako pojedino spo­ sobnost opažanja. Stoga nijedno biće. Očito je i to zašto biljke ne osjećaju iako imaju neki dio duše i trpe pod utjecajem dodir­ ljivog — postaju hladne i tople. kao npr. Iz toga je očito i to zašto prekomjernosti osjetilnih opažanja uništavaju osjetilne organe. raspada se oblik — a to bijaše osjetilno opažanje — kao što se razara glazbeni sklad i zvuk ako se žestoko uda­ raju žice. čini mirisanje. ali ni suština opažajne mogućnosti ni osjetilno opažanje nisu veličina nego neki oblik i spo­ sobnost osjetila. vegetativnoj duši. Radi se ο tzv. Ono koje osjeća trebalo bi biti neka veličina.

k a o npr. . po­ staje o d m a h o s j e t i l n o o p a ž e n . a kad j e zrak pretrpio djelovanje.lik i ne m i r u j u . z r a k ( o n d a j e neki m i r i s k a o da j e n e š t o p r e t r p i o ) ? Š t o j e d r u g o o s j e t i t i mi­ ris n e g o t r p j e t i n e š t o ? I l i o s j e ć a t i m i r i s znači i osje­ tilno opažati.

od zraka i vode (zjenica od vode. Od jednostavnih elemenata samo su od ova dva sastavljena osjetila. zrakom i vodom. opažat će osjetno preneseno kroz oba. a zrak je sredstvo zvuka i boje). opip — može se netko iz slijedećeg uvjeriti. No ako vi­ še elemenata prenose isto npr. boju. sluh. ako i sada opažamo sve za što je opip osjetilno opažanje (sve promjene opipljivoga. Odnos osjeta i predmeta 1. može se opažati opipom koji upravo posjedujemo. Sto­ ga ako se kroz jedno sredstvo može opažati više opažajnog koje je međusobno različito po rodu. prenose i zrak i voda (oboje je naime prozirno). Zemlja se ili ni u čemu ne nalazi ili je pomiješana na posve oso5 Aristotel 65 . njuh. K n j i g a 1—2. okus. mi možemo opipom opažati).III. on­ da je nužno da onaj koji ima takvo osjetilo može opažati oboje (kao npr. sluh od zraka. Tko posjeduje osjetilo samo od jednog od dva sredstva. Da ne postoji drugo osjetilo uz pet — mislim ova: vid. mislim npr. Vatra pak ili se ne na­ lazi ni u jednom ili je zajednička svima (ništa se naime ne može opažati bez topline). a što dotičući kroz posrednike i ne neposrednim dodirivanjem. nužno je da nam izostaje i osjetilo ako izostaje neko osjetilno opažanje. a njuh od jednoga ili drugoga. ukoliko je opipljivo. ako je osjetilni organ od zraka. opažamo jedno­ stavnim tijelima. Što izravno dotičući opažamo. Naime.

Ono što je u miru opažamo nedostatkom kretanja. Odlomak j e potaknuo rasprave. nego jer je bijel. a bi­ jelome po akcidenciji biva da je Kleonov sin. Neki su predložili ispred izraza negaciju ou. Kad ne bi bilo tako. i oblik je naime neka veličina). miro­ vanje. 82 Sve ovo opažamo kretanjem. kao npr. broj. Za 82. kao npr. Čini se naime"da i krtica ima oči pod kožom. nijedan osjet ne bi izostajao. ali većina to ne prihvaća. Svako naime osjetilno opažanje prima jedno. Stoga ako ne postoji neko drugo tijelo i osobina koja ne bi pripadala nijednom od ovdaš­ njih tjelesa. jedinicu. nikako ih ne bismo spoznavali osim po akcidenciji. A to biva jer upravo imamo za oboje osjetilo kojim ih spoznajemo kad se nađu zajedno. a to i sada posjeduju neke životinje. ne jer je Kleonov sin. jer da je tako. oblik. Zato bi preostajalo da ne po­ stoji nijedno osjetilo izvan sastavljenih od vode i zraka. 66 .bit način s opipom. kao npr. Kleonova sina. Pokušava se tumačiti s onim što se nalazi u 418 a gdje se govori ο stvarima koje pripadaju sva­ kom osjetilu i ο onima koje su zajedničke svim osje­ tilima. kao npr. kretanje. kreta­ njem veličinu (stoga i oblik. No ipak ne može biti neko osobito osjetilo za za­ jedničke stvari koje opažamo po akcidenciji sva­ kim pojedinim osjetilom. opažali bismo ih kao što sada vidom opažamo slatko. Sva da­ kle osjetila imaju životinje koje nisu nepotpune ni­ ti osakaćene. veličinu. broj nijekanjem neprekidnosti i vlastitim osjetilima. za kre­ tanje. Stoga je jasno da ne može postojati osobito osjetilo za svako pojedino od ovih. osobito s obzirom na izraz kata svmbebekos = po akcidenciji.

Nikako ih naime ne bismo opažali osim tako kao što je rečeno (da mi gledamo Kleonova sina). nu­ žno je da ili vidom ili drugim osjetilom opažamo da vid gleda. Ako naime vidom opažati znači gledati. Stoga treba to svojstvo pridati prvome osjetilu. I nadalje. Budući da opažamo da gledamo i čujemo. Osje­ tila opažaju po akcidenciji međusobno vlastite pred­ mete ali ne ukoliko su sami odijeljeni nego ukoliko su jedno kad zajedno nastaje osjetilno opažanje u odnosu na istu stvar (predmet). Možda da nam ne umakne ono koje prati i zajedničko. kao npr. Zato se pa­ da u zabludu i ako je nešto žuto.zajedničke pak stvari imamo zajedničko osjetilo ali ne po akcidenciji. Stoga ili će biti dva osjeti­ la istoga predmeta ili će jedno osjetilo biti predmet samoga sebe. N o onda bit će isto osjetilo vida i boje kao osnove vida. No ovako jer se zajed­ ničko nalazi i u predmetu drugog osjetila. 2. 5* 67 425 b . jasno po­ kazuje da je svaki pojedini od njih nešto drugo. gledanje će prije svega imati boju. kretanje i veličina i broj? Naime. da imamo samo vid i da on ima predmet bijelo. kao npr. lakše bi nam izbjeglo za­ jedničko i činilo bi se da je sve isto jer se među­ sobno prate boja i veličina. Za njih nema osobito osjetilo. ako postoji i drugo osjetilo vida ili će se ići do beskonačnosti ili će bilo koje osjetilo biti osjetilo samoga sebe. gleda se boja ili ono što ima boju. misli se da je žuč. s obzirom na žuč da je gorka i žuta (ne radi se naime ο druk­ čijem opažanju reći da je oboje jedno). Ako će netko vidjeti ono što gleda. Netko bi mogao upitati radi čega imamo više osjetila a ne samo jedno. N o postoji pote­ škoća.

Dje­ lovanje stvaralačkog i pokretačkog ostvaruje se u onome koji trpi. N o kad je u djelatnosti ono koje mo­ že čuti i kad zvuči ono koje može zvučati.Jasno je dakle da »vidom opažati« nema jedno zna­ čenje. a drugoga odjekivanje. tako je i ostvarenje osjetnoga i onoga što se ti­ če opažanja u onome koji može opažati. nužno je da se i zvuk i sluh u ostvarenju nalaze u mogućnosti sluha. U ostvarenju i u potenciji 68 . Zato nije nužno da kretanje biva pokrenuto. Djelatnost osjetnoga i osjetilnog opažanja je is­ ta i jedna iako im bit nije ista. Pr­ voga od njih moglo bi se nazvati slušanje. tada je u isti čas sluh u ostvarenju i zvuk u ostvarenju. ali ne na isti način. kao npr. Stoga ako i nestane ono što se može opažati. I nadalje. 419 b. onaj koji gleda je kao obojen. Moguće je da onaj koji ima sluh ne čuje i da ono koje ima zvuk ne zvuči uvijek. a u drugima jedna ili dru­ ga nemaju imena. vidom razlikujemo mrak i svjetlo. a slušnoga sluh i slušanje jer je dvojak sluh i dvojak je zvuk. Isto vrijedi i kod drugih osjeti­ la i osjetnoga. Tako se ostvarenje vida zove gle83 84 426 a 83. jer kao što se i djelovanje i trpnja nalaze u onome koji trpi a ne u onome koji djelu­ je. Ostvarenje zvučnoga je zvuk i odjeki­ vanje. U nekim slučajevima dvije djelatnosti imaju naziv. Ako je kretanje i djelovanje (i trpnja) u onome koji trpi. Mislim npr. jer i kad ne gledamo. zvuk u ostvarenju i sluh u ostvarenju. jer svako pojedino osjeti­ lo može primiti opažajno bez materije. odjekivanje i slušanje. 424 a 84. u osjetilima se nalaze osjetilna opažanja i predodžbe.

424 a 69 . kao npr. a kod opipa ono što se može ugrijati ili ohladiti. niti sočnost bez okusa. Budući da osjet i osjetno imaju dvojako značenje — u potenciji i u ostvarenju — rečeno se kod jed­ noga ostvaruje a kod drugoga ne ostvaruje. Mješavina općenito stvara suglasje većma nego visoko ili duboko. N o oni su jednostavno govorili ο čemu nije jednostavno mišljeno. Budući da je jedno ostvarenje osjetno­ ga i onoga što se tiče opažanja. Okus je ostvarenje osjetila okusa. i visoko i duboko. jer je osjetilo neki razmjer. Stoga prijašnji filozofi prirode nisu ο tome dobro govorili držeći da ništa niti bijelo niti crno ne postoji bez vida. Teetet 156 a—c 86. nužno je da takozvani sluh i zvuk zajedno propadaju i spašavaju se. U jednu ruku imali su pravo a u drugu krivo. iako im je bit raz­ ličita. No to nije nužno za tako zvano os­ jetno u potenciji. nužno je i sluh neki razmjer. visoko. Isto tako kod tečnosti prekoračenje upropaštava okus. 86 4 2 6 b 85. Platon.danje. a glas i sluh su u neku ruku jedno (u drugu ruku nisu jedno isto). Zaista su ta­ da ugodni. a jednako tako i sočnost i okus i ostalo. slano. slatko. Zato su osjeti ugodni kad su čisti i nepomiješani dovedeni do prikladna raz­ mjera. Za­ to svako prekoračenje. ako je suglasje razmjer. a kod boja odviše sjajno ili mra­ čno vid. Osjet je razmjer. 85 Ako je glas neko suglasje. a ostvarenje sočnosti ne­ ma imena. a pre­ koračenje ga razrešuje i upropaštava. Usp. a ostvarenje boje nema imena. kod njuha žestok miris sladak i gorak. upropa­ štava sluh.

Stoga kao što kazuje tako misli i opaža. nego treba da se oboje jasno pokaže nečim jednim. ako bih sada rekao da je nešto različito. dakle. Ja­ sno je doista da nije moguće odvojenim osjetilima prosuđivati odvojena osjetila. u isto vrijeme pokreće suprotnim 87 88 87. 424 a 88. na­ ime slatko je različito od bijeloga. okus slatko i gorko. Po tome je jasno da meso nije posljednje osjetilo. Naime. No budući da bijelo i slatko i svako pojedino osjetno prosuđujemo u odnosu na svako pojedino. vid bijelo i cr­ no. To je isto tako i kod os­ talih osjeta. nego kazuje tako: i sada i da su sada osjeti različiti. bilo bi jasno da su međusobno razli­ čiti. N o ne može se prosuđi­ vati niti odvojenim osjetilima da je slatko različi­ to od bijeloga. jer bi on­ da bilo nužno da ono koje prosuđuje prosuđuje po­ moću dodira s osjetnim. 418 a 70 . Stoga nedjeljivo i u nedjeljivo vrijeme prosuđuje. tako i kad kazuje da je jedno različito kazuje da je to i drugo — izraz »kad« nije po akcidenciji (mi­ slim npr.Svaki se osjet odnosi na objekt osjetnoga. kao npr. a ipak ne da je sada različito). Tako naime ako bih ja zamijetio je­ dno a ti drugo. i određuje razlike objekta osjetnoga. a na­ lazi se u osjetilu. ukoliko je osjetilo. Odatle je jasno i da se ne može niti u odvojenom vremenu. čime onda prosuđujemo njihovu razliku? Nužno osjetilom jer se radi ο osjetnome. N o ipak je nemoguće da se isto. sudovi su istovremeni. Kazuje upravo to isto. Sad treba da jedno kaže da je različito. kao što isti princip kazuje da je dobro i zlo različito. ukoli­ ko je nedjeljivo.

a odvojeno bitkom? Onda je nekako moguće da kao djeljivo opaža odvojene stvari. ali u ostvarenju je djeljiva te ne može biti u isto vrijeme bijela i crna. rastavljeno. po kojemu ka­ žemo da životinja može osjećati. a mjestom i brojem nedjeljivo. mišljenjem i shvaćanjem i opažanjem — čini se da je i mišljenje i shvaćanje kao neko opa­ žanje (naime u tome obojem duša prosuđuje i spo­ znaje nešto od onoga što jest).kretanjima i u nedjeljivo vrijeme. Stoga ne može primiti niti njihove oblike ako se u tome sastoji osjetilno opažanje i moć mišlje­ nja. prosuđuje jed­ no i u isto vrijeme. Nastanak predodžbi 3. Budući da (istraživači) ponajviše definiraju du­ šu dvjema različitim osobitostima — kretanjem na mjestu. i to (odvojene) na neki način. ko­ ja ukoliko je jedna ili dvije u tome je (i nedjeljiva) i djeljiva. a nekako je moguće i kao nedjeljivo jer je bitkom djeljivo. 427 a 3. Ο počelu dakle. a ukoliko jednom. služi se u isto vrijeme dvaput istim znakom (točkom). Ili je to nemoguće. ono što prosu­ đuje je jedno i u isto vrijeme prosuđuje ο dvome. Potencijom naime ista stvar je ne­ djeljiva i suprotno. Ukoliko se dvaput služi toč­ kom. Ako je naime slatko. a gorko na suprotan način i bijelo drukčije. a i stari kažu da je 71 . Da li je onda ono što prosuđuje ujedno brojem ne­ djeljivo i nerazdvojivo. neka je na taj na­ čin utvrđeno. prosuđuje dvije stvari. a ukoliko je djeljivo. Ukoliko je pak nedjeljivo. a bitkom nije. pokreće na ovaj način osjetilno opažanje ili razum. N o to je kao s onim što neki zovu točkom.

jer predodžba je različito i od osjetil89 90 91 92 93 89. Homer. 72 .. i d. 136. Taj se zaključak nalazi već u Platonovu Teetetu 152 c 93. No s obzirom na suprotnosti čini se da je zabluda i znanje isto.427 b shvaćanje i opažanje isto kao što je i Empedoklo rekao: »Prema onome što jeste u ljudi se razvija pamet« i drugdje: »Odatle njima je dano da uvijek drugo spoznaju«. Predsokratovci 31. Druga misao u malo izmi­ jenjenu obliku dolazi u Metafizici 3. Pa ipak treba­ li su oni u isto vrijeme govoriti i ο zabludi. No niti spoznavanje — u ko­ jemu je istinito i neistinito spoznavanje. Opažanje naime vlastitih osjeta uvijek je istinito i pripada svim živim bićima. »Jer j e takova volja u ljudi u pozemljara Kakav je dan 91. u phronein. Vidi 403 i d. kao što neki tvrde. a u drugome malo njih. No očito je da doista opažati i shvaćati nije isto. 1009 b 11 i d. a rasuđiva­ nje može biti i lažno te ne pripada nikome koji ne­ ma razum. istinito je razboritost i znanje i istinito mnijenje. Jednako tome žele reći i Ho­ merove riječi »Jer takav je razum«. svi ovi shvaćaju mišljenje tjelesnim kao opažanje i drže da se slično sličnim opaža i shvaća kao što smo u početnoj raspravi objasnili. Odiseja 18. Naime. u jednome imaju udjela sva živa bića. a za Empedokla osobito 404 b 11 i d. a neistini­ to je tome suprotno — niti spoznavanje nije isto s opažanjem. da su sve pojave istinite ili da je zabluda dodir s ne­ jednakim jer ovo je suprotno stavu da se jednako spoznaje jednakim (slično sličnim). Β 106. Naime. jer je ona srodnija živim bićima i duša u njoj provodi dulje vrijeme. Stoga je nužno. 92. T j . 90.

ono u snovima. a predodžba nije. Jasno je da ona nije isti misaoni čin kao shvaćanje. I nadalje.nog opažanja i od razuma. ovo sta­ nje (zbivanje) je u nama kad god želimo (možemo si nešto predstaviti pred očima kao oni koji sebi u pamćenju stvaraju slike). No postoje i razli­ ke samog shvaćanja: znanje i mnijenje i razumije­ vanje i tome suprotno. Nijedno ob­ jašnjenje nije posve uvjerljivo. a čini se da je u njemu djelomice predodžba i dje­ lomice shvaćanje. kao npr. znanje. No da nije opažanje očevidno je iz toga: opažanje je na­ ime ili snaga ili djelatnost. kao npr. pošto odredimo prirodu predodž­ be. Ona i ne nastaje bez opa­ žanja. Odlomak 427 b 14—24 teško je objasniti. Nužno je onda da onaj koji misli ima lažnu ili istinitu misao. 94 Budući da je mišljenje drukčije od opažanja. mnijenje. a is­ to tako ako zamislimo nešto srčano. treba tako ο drugome objasniti. Osim toga opa­ žanje je uvijek prisutno. Ako je pre­ dodžba ono kroz što kažemo da u nama nastaje neka slika i ako nešto ne govorimo metaforički. a bez ovoga nema shvaćanja. kad god zamislimo ne­ što užasno i strašno. a misliti ne ovisi ο na­ ma. Kod predodžbe smo isto tako u stanju kao da na slici gledamo stva­ ri koje stvaraju užas i srčanost. um. Takve su predodžbe: opažanje. Neki misle da to nije Aristotelovo nego dodatak druge ruke. odmah jednako trpimo. 73 . No pojavljuje se nešto iako nije prisutno nijedno od obojega. on­ da je ona jedna snaga ili sposobnost kroz koje pro­ suđujemo i istinu govorimo ili lažemo. gledanje i vid. Naime. No ο njihovoj razlici neka bude druga rasprava. No da 94.

ne govorimo da nam se to čini da je čovjek nego prije kad jasno ne opa­ žamo govorimo da li je predodžba istinita ili laž­ na. (I nadalje. ne po akcidenciji. Stoga je očito da predodžba nije ni mnijenje s osjetilnim opažanjem ni kroz os­ jetilno opažanje. Preostaje. u mravu ili pčeli i crvu. svako mnijenje prati uvjerenje. dakle. to jest pre­ dodžba bijeloga bit će splet mnijenja i osjetilnog 428 b opažanja bijeloga. Osim toga nikakve predodžbe neće biti od onoga što je uvi­ jek istinito kao što je znanje ili moć duhovnog opažanja. a uvjerenje nago­ vor. N o s mnijenjem je spo­ jeno uvjerenje (nije naime moguće da onaj koji misli ne vjeruje onome što misli). Nijedna životinja nema uvjerenja. kad se točno bavimo na­ šom opažajnom mogućnošću. neće se odnositi na nešto drugo već na ono na što se odnosi i osjetilno opažanje. Zbog tih razloga i zato mnijenje. Naime. sunce čini jednu stopu veliko. I kao što smo prije govorili predodžbe se jav­ ljaju i onima koji imaju zatvorene oči. jer mni­ jenje biva i istinito i lažno. a predodžbu imaju mnoge. opa­ žanja su uvijek istinita. kao što se npr. a predodžbe su najvećim dijelom lažne. a čini se da je nema. U nekih životinja postoji pre­ dodžba a razum ne).je to isto u ostvarenju. npr. bilo bi moguće da sc pre­ dodžba nalazi u svim životinjama. predodžba može biti i lažna. a vjeruje se da 74 . I nadalje. da vidimo da li je mnijenje. a ne splet od mnijenja dobro­ ga i osjetilnog opažanja bijeloga. ako baš postoji. I nadalje. a nagovor razum. Imati predodžbu bit će zamišljanje baš onoga što osjetilno opaža­ mo. niti splet mnijenja i osjetilnog opažanja. Pojavljuje se i lažno ο čemu u isto vrijeme postoji istinito mnijenje.

je veće od zemaljske kugle. No opet se događa da je netko odbacio svoje istinito mnijenje, koje jc imao, premda je stvar ostala čitava, te se nije za­ boravilo niti promijenilo mnijenje ili, ako još po­ stoji, nužno da je isto istinito i lažno. No mnijenje postaje lažno kad se neopazice promijeni stvar (predmet). Prema tome predodžba nije niti jedno niti drugo od tih djelovanja niti splet od ovih. No ako je nešto od nečega pokrenuto, moguće je da bude drugo pokrenuto od toga, onda se čini da je predodžba neko kretanje i da ne nastaje bez osjetilnog opažanja nego kod onih koji osjetilno opaža­ ju i kod čega je moguće osjetilno opažati. Kretanje može nastati od stvaralačke snage osjetilnog opaža­ nja, a ta je nužno jednaka osjetilnom opažanju. Ovo kretanje nije moguće niti bez osjetilnog opa­ žanja niti pripada onima koji nemaju osjetilno opa­ žanje. Po njemu mnogo toga činiti i trpjeti može ono što ga ima i biva istinito i lažno. To ipak biva zbog toga što je osjetilno opažanje vlastitih osjeta istinito ili ima lažnoga u veoma maloj mjeri. Zatim osjetilno opažanje odnosi se na ono što se doga­ đa predmetu osjeta i ovdje je već moguće varati se. Naime, ne vara se da je nešto bijelo, a vara se da li je to bijelo nešto drugo. Osim toga osjetil­ no opažanje odnosi se na zajedničke objekte opa­ žanja koji prate one po akcidenciji kojima pripada­ ju vlastite opažajne stvari. (Mislim npr. kretanje i veličina, što se događa osjetnome). Upravo oko toga može kroz osjetilno opažanje ponajvećma na­ stati zabluda. Kretanje, dakle, koje nastaje od dje95

95. Usp. 418 a

75

429a

latne snage osjeta razlikovat će se prema tome iz kojeg od ta tri osjetilna opažanja proizlazi. Dok je prisutno osjetilno opažanje, prvo je kretanje isti­ nito, a druga dva mogu biti lažna iako je prisutno i odsutno osjetilno opažanje, osobito kad je pred­ met osjeta daleko. Ako, dakle, ništa drugo ne posje­ duje navedena svojstva osim predodžba, a to je ono rečeno, onda bi predodžba bila kretanje koje nasta­ je od osjetilnog opažanja u ostvarenju. I budući da je vid u pravom smislu riječi osjetilno opažanje, pre­ dodžba je i ime dobila od svjetla (phaos), jer bez svjetla nije moguće vidjeti. A jer slike traju i je­ dnake su osjetilnim opažanjima, mnogo toga kroz njih rade životinje, jedne zato što nemaju razum, kao npr. zvijeri, a druge zato što im je um gdje­ kad zamračen strašću ili bolestima ili snom, kao npr. ljudi. Što je predodžba i zašto nastaje, neka je rečeno toliko.

4—8. Mišljenje

i

spoznaja

4. Ο onom pak dijelu duše, kojim ona spoznaje i misli, bio on odvojen ili ne bio odvojen po veli­ čini nego po smislu, treba razmotriti kakva je različnost i kako napokon nastaje mišljenje. Ako je naime mišljenje kao i opažanje, bilo bi trpljenje nečega od strane spoznatijivog ili nešto drugo ta­ kvo. (Takav dio duše) mora biti neosjetljiv ali spo­ soban za primanje oblika i u mogućnosti takav ka­ kav je oblik ali ne isti s oblikom. I kao što se opažajna sposobnost ponaša u odnosu na predmete os96

96. 403 a 76

jeta tako se jednako ponaša um u odnosu na pred­ mete spoznaje. Stoga je nužno, jer sve spoznaje, da je nepomiješan, kao što kaže Anaksagora, da bi vladao, to jest da bi spoznavao. Naime, pokazu­ jući se uz nešto drugo (tuđe) smeta mu i sprečava ga. Stoga nije njegova priroda nikakva druga nego samo ta da je moćan. Prema tome takozvani um duše (mislim um kojim duša misli i shvaća) nije ostvarenjem (energeia) nijedna od stvari prije ne­ go ih zamisli. Zato nije ni razložno da on bude po­ miješan s tijelom, jer bi onda bio nekakav hladan ili topao ili bi imao neko oruđe (organ) kao što po­ stoji u opažajnoj sposobnosti, a ovako ne postoji nikakav. I dobro govore oni koji kažu da je duša mjesto oblika misli, samo ne čitava već obdarena moćju mišljenja, a ne radi se ο oblicima u ostvare­ nju nego u mogućnosti.
97 98

A da netrpnost osjetilne sposobnosti i sposobno­ sti mišljenja nije ista, očevidno je kod osjetila i kod osjeta. Osjetilno opažanje ne može poslije že­ stokog osjeta, kao npr. zvuk poslije jakih zvukova, niti može poslije jarkih boja gledati niti poslije že­ stokih mirisa mirisati. N o kad um nešto osobito um­ no spozna, ne spoznaje u manjoj mjeri nešto neznatnije nego još bolje. Naime, opažajna sposobnost ni­ je bez tijela, a um je odvojen. Kad je pak um tako postao svako pojedino u smislu kako se kaže »pa­ metan« za onoga koji ima znanje u ostvarenju (a to se događa kad može kroz sebe djelovati), on je tada na neki način u potenciji, ali ipak ne jednako
97. Predsokratovci 59 Β 12 98. T j . ideja, vjerojatno se odnosi na Platonov idealizam

429 b

77

kao što je bio prije nego je naučio ili našao. I ta­ da može sam sebe spoznavati. Budući da je drugo veličina i pojam veličine i voda i pojam vode (tako je kod mnogo toga drugo­ ga, ali ne kod svega, kod nekih stvari je isto), um prosuđuje pojam mesa i meso ili drugim ili na dru­ gi način. Meso naime nije bez materije nego je kao nešto tuponoso, oblik u materiji. Stoga opažajnom sposobnošću prosuđuje toplo i hladno i od čega je meso neko mjerilo, a suštinu mesa prosuđuje dru­ gom sposobnošću ili odvojenom od opažajne ili koja se prema njoj odnosi kao krivulja prema sa­ moj sebi kad se izravna. I još kod onoga što se sa­ stoji u oduzimanju (apstrakciji) ravna crta je kao tuponoso jer je u svezi s neprekidnim. A bit ravne crte je drugo ako je jedno biti ravnim a drugo ravna crta. Neka onda bude dijada. Um tada pro­ suđuje drukčijom ili drukčije izraženom sposobno­ šću. Jednom riječju, kao što su stvari odvojive od materije tako je i ono što se odnosi na um.
99 100

Netko bi se mogao naći u neprilici. Ako je um jednostavan i neosjetljiv i nema ništa zajedničko s ničim, kao što kaže Anaksagora, kako će onda mi­ sliti ukoliko je mišljenje neka vrst trpnje, jer sa­ mo ukoliko je nešto zajedničko obojemu čini se da jedno djeluje a drugo trpi. I nadale, da \\ i sam um može biti predmetom mišljenja? Onda će um biti ili u drugim stvarima ako se bez veze s drugim sam po sebi može zamisliti i ako je predmet mišlje­ nja jedno po vrsti, ili će imati nešto pomiješano što
99. Tuponos s udubijenošću nosa — spoj oblika i tvari 100. 403 b

78

će ga činiti predmetom mišljenja kao ostale stvari. No trpnju smo već prije s obzirom na nešto zajedni­ čko razdijelili tako da u m u potenciji na neki način može zahvatiti predmet mišljenja a u entelehiji ni­ je ništa prije nego što misli. U potenciji je tako kao s pločicom na kojoj nije u entelehiji ništa na­ pisano. To se upravo događa i kod uma. A i sam um je predmet mišljenja kao i ono što se može zamisliti. No kod stvari bez materije isto je ono što misli i ono što je predmet mišljenja. Naime, teo* retsko znanje i predmet tako spoznat su isto. N o kako um ne misli uvijek, treba razmotriti uzrok. Kod stvari koje imaju materiju svako pojedino sa­ mo u potenciji pripada u predmete mišljenja. Sto­ ga u njima neće biti uma (jer bez materije um je potencija takvih stvari), a u njemu će biti spo­ sobnost kojom može misliti. 5. I kao u čitavoj prirodi postoji nešto što je materija svakoj vrsti (a to je što je u potenciji sve one stvari) i drugo što je uzrok i tvorbeno kojim sve stvara, i kako se umijeće (tehne) odnosi prema materiji, nužno je da i u duši postoje te razlike. Po­ stoji takav um kojim sve postaje i drugi koji sve čini kao neka kakvoća (snaga) kao svjetlo. I svjet­ lo na neki način čini boje u potenciji bojama u ostvarenju. Ovaj je um odvojen, netrpan, nepomiješan, po svojoj je biti djelatnost. Naime, ono koje tvori uvijek je vrednije od onoga koje trpi i prauzrok je materije. Znanje pak u ostvarenju isto je s predmetom; znanje u potenciji je u jednome vre101. Odlomak sadržava odgovor na pitanje formulirano u 429 a — kako se stvara mišljenje 79
101

430 a

Predsokratovci 31 Β 57 80 . (bijelo i) nebijelo je dodao (sastavio). i samo to je besmrtno i vječno. nesimetrično i dijagonalno. Odatle učenje ο besmrtnosti duše »forma corporis«. Ono što svako to pojedino čini jednim jest um (nous). Ako naime kaže bijelo nebijelo. Tako su se i odvojeni pojmovi sjedinili. Mi ne pamtimo zato što je to netrpno nego trpni um je propadljiv i bez toga ni­ šta ne misli. N o nije moguće da (taj um) sad misli a sad ne misli. Naime. Za obojicu djelatni um bio bi nešto prijelazno što u nama misli. tj.menom starije. Ovaj je odlomak potaknuo velike rasprave ο prvoj biti uma koji stvara. nalazi se neka sastavina mišljenja kao je­ dinstvo — kako reče Empedoklo »gdje izniknu gla­ ve mnogih bez vratova« — i zatim su se ljubavlju sjedinile. T o isključuje besmrtnost ljudske duše. s božanskim umom koji prodire i djeluje u svim stvarima. Moguće je sve to na­ zivati dijeljenjem. Averoes ga shvaća kao odvojenu supstanciju ali nižom od boga. Kako se neodvojivo uzima dvojako ili u potenciji ili u ostvarenju. Mišljenje neodvojivih pojmova sastoji se u stva­ rima kod kojih nema laži. Povodeći se za Temistijem. ništa ne priječi da um misli to 102 103 102. ali općenito nije vremenom stari­ je. 6. a u kojima postoji i laž i istina. Sveti Toma postavlja dje­ latni um u dušu. N o laž i istina nije samo u to­ me da je Kleon bijel nego i da bijaše i da će biti bijel. kao npr. Aleksandar iz Afrodizije poisto­ vjećuje ga s prvim uzrokom. laž je uvijek u sa­ stavku. um misli dodajući i sastavljajući vrijeme. Odvojeno je pak samo to što jest. 103. Ako se radi ο prošlim ili budućim stvarima.

Tada kao da pomi­ šlja više duljina. 104 104. N o pomišljajući odvojeno svaku polovicu du­ ljine. Tvrdnja kazuje nešto ο nečemu kao i poricanje te je svaka istinita ili lažna. kao npr. kako um shva­ ća zlo ili crno? Spoznaje na neki način suprotnim. N o to nije svako mišljenje. pomišlja u neodvojenom vremenu i neodvojenim djelovanjem duše). Uistinu pak i u tima postoji nešto neodvojivo. onda će pomišljati i u vremenu za obje du­ ljine. Stoga ne može se reći što je mislio u sva­ koj pojedinoj polovici vremena. I ovo se je­ dnako nalazi u svakome neprekidnom bilo vreme­ nu bilo duljini. Po akcidenciji samo i ne kako su odvojivi. odvaja ujedno i vrijeme. nego kako su neodvojivi. (Ono što nije po količini neodvojeno nego po obliku. Slično je tu­ mačenje i kod ostalih stvari. nego je istinito ono što se odnosi na bit i ne na nešto ο nečemu. onda spoznaje sam sebe. pa je i potencija i odvojeno. svaka polovica ne postoji nego samo u poten­ ciji. Točka pak i svako rastavljanje i što je tako ne­ odvojeno očituje se kao nedostatak. Ako pak ne­ čemu nije ništa suprotno. jer je isto tako i vrijeme odvojivo i neodvojivo u duljini.što je neodvojivo kad se pomišlja duljina (jer je u ostvarenju neodvojiva). Ono što spoznaje mora u potenciji biti to suprotno i jedno od njih mora biti u njemu. Ako nema odvaja­ nja. i to u neodvojivo vrijeme. ono što misli i vrijeme u ko­ jem misli. što čini jednim vrijeme i duljinu. ali svakako ne izdvo­ jeno. Ako pomišlja duljine kao od dva dijela. Od više mogućih lekcija držim se lekcije: hen einai en autoi 5 Aristotel 81 .

U tome se i sastoji bijeg i žudnja u djelovanju. kao da potvrđuje ili odbija. dakle. Kao što zrak utisne u zjenicu neko svojstvo. Opažanje. bježi ili ide za tim. postoji nešto jedno. Znanje u ostvarenju isto je s predmetom. kad dobro ili zlo potvrdi ili odbije. Prema tome sposobnost žudnje i sposobnost bježanja nisu različite međusobno niti od opažaj ne sposobnosti samo im je bit drukčija. nije uvijek istinito. a drukčije je ostvarenje uopće. Stoga je to druga vrst kretanja. samo je slično govorenju i mi­ šljenju.nego kao što je viđenje vlastitog predmeta istinito. Tako je s onim što je bez materije. Stoga duša nikad ne misli bez slike. ono u potenciji vremenski je u pojedinačnom predašnje. Naime. Razumskoj duši su slike kao opažanja te ona. Rečenica nije dovedena do kraja 106. a ovo u drugu stvar — a isto tako i sluh — no posljednje je jedno i jedna sredina a bit joj je mnogostruka. kretanje je ostvarenje nedovršenog. 426 b 82 . opažanje. u smislu 105 106 105. «ι a 7. a općenito nije ni vremenski. ide za tim ili bježi. Čini se da pred­ met osjeta opažajnu sposobnost u potenciji čini ostvarenjem jer niti trpi niti se mijenja. ali potrebno je pono­ viti i ovdje. Osjećati ugodu i bol znači djelovati opažajnom sposobnošću kao posrednikom prema dobru i zlu ukoliko su tak­ vi. Naime. jer sve ono što postaje jest od bitka u ostvarenju. Čime (opažajna sredina) određuje kako se razlikuju slat­ ko i toplo rečeno je i prije. ostvarenje posve izvršenog. tj. Kad je to ugodno ili bolno. a da li je bijelo čovjek ili nije.

i tako naizmjen­ ce. prema B. spoznaje da je neprijatelj prisutan. Ako CD pripadaju jednome. A takozvane apstrakcije um zamišlja kao nešto tuponoso. a druga dva relativna u odnosu na nešto od­ ređeno. bijelo. odnosi se jedno prema dru­ gome kao ono međusobno. I kad rekne da je ondje nešto ugodno ili bolno. može se zamišljati bez mesa u kojemu je šupljina. i to (dvoje). istinito i lažno. N o i ono bez djelova­ nja. zamišlja kao 107. i videći zajedničkim osjetilom da se ona kreće. Tako i matematičke pred­ mete. Sposobnost mišljenja zamišlja oblike u slikama i kao što joj je u njima određeno ono što treba sli­ jediti i izbjegavati tako se i izvan osjetilnog opaža­ nja kreće kad je obuzeta slikama: npr. Isti je odnos ako bi A bilo slatko. koji nisu odvojeni od materije. ali se razlikuju u tome što su prva dva apso­ lutna. tada izbjegava ili ide za tim — i tako općenito u djelovanju. ako se zamišlja u ostvarenju. U čemu se razlikuje sum­ nja kako prosuđuje ono što nije srodno ili suprot­ no kao npr. 427 a 107 43i b 6* 83 . crnome. a bit nije ista — jednako tako i ono (tj. bijelo i crno? Neka bude to kako se odnosi A. koje je jedno po razmjeru i po broju. tako se odnosi C prema D (kao ono međusobno). jer je vatra. pripada istoj vrsti kao dobro i zlo. napose ukoliko je šuplje. Katkad prema slikama i mislima u duši kao da ih gleda prosuđuje i odlučuje ο budućnosti prema sa­ dašnjim prilikama.dvoga tako kao granica. zamjećujući baklju. tako će biti kao i AB isto i jedno. A B ) . Ukoliko je tuponoso ne može se zamišljati bez mesa. a Β bijelo.

No ne samo te stvari. um oblik oblika. Predodžba je ne­ što drugo od tvrdnje i nijekanja. treba kasnije razmotriti. Nije sigurno na što se odnosi posljednja tvrdnja 84 . ništa ne bi mogao naučiti niti razumjeti i kad nešto zamišlja. a osjetilno opažanje predmeti osjeta. Stvari naime su ili predmet osjeta ili pred­ met spoznaje. nužno je da u isto vrijeme zamišlja neku sliku. kažimo da je duša na neki način sve po­ stojeće. znanje je na neki način ono što spa­ da u znanost. Sada pak. Budući da nijed­ na stvar. s jedne strane ono što se može znati i s druge ono što se može opaziti. Stoga je duša kao ruka. Kako je to. treba ispitati. zamišljene u entele­ hiji predmetima u entelehiji. ne postoji odvojena od opažajnih veličina. slike su kao opažanja samo bez materije. a osjetilno opažanje oblik predmeta opažaja.odvojene kad ih zamišlja. 108 8. Uopće um u ostvarenju jest njegovi predmeti. jer nije u duši kamen nego njegov oblik. Znanje i osjetilno opažanje dijele se s obzirom na predmete (stvari): zamišljene u potenciji odgova­ raju predmetima u potenciji. koji ništa ne opaža. Opažajna sposobnost i spoznajna moć duše u potenciji su isto. u opažajnim oblicima postoje pred­ meti spoznaje i takozvane apstrakcije i sve što je stanje i svojstvo opažajnih predmeta. Zbog toga onaj. kako se čini. Da li je moguće ili nije da zamišlja nešto odvojeno um koji sam nije odvojen od veličine. Nužno je da su to ili stvari ili njihovi oblici. Naime. jer istinito ili laž108. sabravši ukratko ono što je rečeno ο duši. I ruka naime je oruđe oruđa.

strastven i željni dio. a drugi navode ra­ zuman i nerazuman dio. 406 a i 410 b 85 . da li je neki vlastiti dio mimo onih koji se obično navode i već spomenutih ili jedan od ovih. 426 b i d. No tu postoji odmah poteškoća. prema razlikama na koje to odvajaju i drugi će se pojaviti dijelovi koji imaju veću udaljenost od ovih ο kojima je i sada rečeno. Osim toga i dio koji stvara predodžbe. ali nisu bez slika. na neki način čini se da ih je bez­ broj. tj. a ne samo koje neki navode razlikujući: rasudbeni. a kojemu od na­ vedenih dijelova je istovjetan ili drukčiji.no jest skup shvaćanja. 110. hranidbeni dio duše. Stoga duša živih bića bila je određena dvjema sposobnostima — sposobnošću prosuđivanja što je djelo uma i osjetilnog opažanja i još sposobno­ šću kretanja na mjestu. Na koji način treba govoriti ο dijelovima duše i koliko ih ima? Naime. Osjetilnom opažanju i umu neka je toliko određeno (rečeno). Naime. koji pripada i biljkama i svim životinjama. No čime će se razlikovati prva shvaćanja da ne budu slike? Ili ni ostala shva­ ćanja nisu slike. Ako je neki dio. da li neki jedan njezin dio odvo­ jen ili veličinom ili razumom ili čitava duša. 109 110 Ο onome pak što pokreće treba razmotriti sto je to kod duše. 9 — I L Načini kretanja 9. veliku 109. koji je suštinom drukčiji od svih. i osjetilni dio koji netko ne bi lako uzeo niti da je nerazuman niti da ima razum.

Ako je duša podijeljena na tri dijela. u svakome će biti žudnja. No treba raspraviti i ο kretanju na mjestu. dakle. jer volja nastaje u rasudbenom dijelu.poteškoću zadaje onome. tj. Naime. Ako. N o besmisleno je to rastavljati. Što je ono što pokreće životinju na mjestu? Kretanje kod raš­ ćenja i propadanja. princip rađanja i hranjenja. koje je u svima. Uz ove i požudni dio koji bi se i razumom i sposobnošću mogao učiniti drukči­ jim od svih. Aluzija na Aristotelove manje rasprave pod nazivom »Parva naturalia« (De respiratione i De somno et vigilia) 86 . jer ništa se ne kreće ako ne želi ili bježi osim silom. jer ima mnogo životinja koje imaju opažajnu sposobnost a nepomične su i potpuno nepokretne. Ο disanju i izdisanju. pri­ roda ništa ne čini uzalud niti izostavlja ono što je nužno. koji pretpostavlja dijelo­ ve duše odvojenima. a nerazumnom požuda i srdžba. takve životinje su potpune i nisu sakate (dokaz je što mo­ gu rađati i postići zrelost i propadanje) — stoga bi mogle imati i dijelove kao oruđe kretanja napri­ jed. No ni rasudbena sposobnost i takozvani um 111 111. osim kod sakatih i nepotpunih bića. to kre­ tanje je uvijek radi nečega i povezano je s predodž­ bom i žudnjom. ο snu i budnosti treba kas­ nije raspraviti. Osim toga i biljke bi bile po­ kretljive i imale bi neki dio kao oruđe za to kreta­ nje. N o pođimo na ono ο čemu je sada nastala ova rasprava. Isto tako nije ni opažajna sposobnost. Što je to što pokreće životinju u kretanju naprijed? Jasno je da to nije hranidbena sposobnost. jer i to zadaje veliku poteškoću. čini se da po­ kreće sposobnost koja je u svima.

a kod ostalih životinja nema mišlje­ nja ni prosuđivanja nego samo predodžba. tako da nije znanje nego nešto drugo od­ lučno za djelovanje prema znanju. Čini se da to dvoje uzrokuje kretanje: ili že­ lja ili um. kazuje da se nešto izbjegava ili želi. 431 a 87 . a ne zapovjeda bježati. I općenito vi­ dimo da onaj. Mnogi naime mimo znanja povode se za predodžbama. a razlikuje se od teoretskoga po cilju. a ako je nešto ugodno. iako um nalaže i promišljanje. 10. I nadalje. koji posjeduje liječničko umijeće. prin­ cip je djelovanja. Ono na što se želja odnosi početak je praktičnog uma. Oboje. a kretanje je uvijek ili od onoga koji bježi ili koji za nečim ide. Um. ne liječi. ne rade ono za čim ih mori želja nego se pokoravaju umu. premda umjereni že­ le i čeznu za nečim. ne nalaže bježati ili ići za čim.nije pokretna sila. No niti kad promatra nešto takvo. Naime. Teoretski um ništa ne misli ο onome što se ima raditi i ništa ne govori ο onome što treba izbjegavati i za čim treba ići. ne kreće se već radi prema želji kao neumjeren. dakle. koji prosuđuje za neku svrhu. ako bi netko predodžbu uzeo kao mi­ šljenje. neki drugi dio tijela. a krajnja stvar je početak djelovanja. Samo je srce uzbuđeno. No ni želja nije pokretač tog kretanja. Za razlikovanje usp. 2eljno pokreće i zato i promišljanje 112 113 433 a 112. 429 a 113. Stoga se s pravom to dvoje čini onim što pokreće — želja i praktično promišljanje. Često na primjer misli nešto strašno ili ugodno. ovo može uzrokovati kretanje na mjestu — um i želja. Svaka želja je za neku svrhu.

pokreće jer je njegov početak željno. ko­ ja opaža. Željno je prvo od svih kretanja. da pokreće takva sposobnost du­ še. Budući da su želje međusobno su­ protne. Kretanje pretpostavlja troje: jedno ono koje po­ kreće. koja odlučuje i još željna. a zbiva se bićima koja imaju osjećaj vremena (um naime zapovijeda vući u budućnost. željno. No brojem ima više toga što pokreće. kreće se i prema volji). ne pokreće bez želje. To naime pokre­ će. a da nije pokrenuto. željna sposobnost ukoliko je željna sposobnost. a žudnja i predodžba su prave i neprave. pokretali bi na osno­ vu nekog zajedničkog oblika. koja spoznaje. a želja u sadaš­ njost — sadašnjost naime čini se ugodnom i sa­ svim ugodnom i sasvim dobrom jer ne vidi buduć­ nost). Očito je. Svaki je um pravi. ispadaju im veoma mnoge: koja hrani. No ove se međusobno više razlikuju nego željni i strastveni dio. a ostvareno do­ bro je ono koje može biti i drukčije. ono što pokreće. Jedno je. a ona je dobra ili prividno dobra. Kad bi naime dvo­ je — um i želja — pokretali. Stoga ono što uvijek pokreće je želja. A sada se čini da um ne pokreće bez želje (volja je naime želja i kad se netko kreće prema promišljanju. I kad pre­ dodžba pokreće. Onima pak koji razlučuju di­ jelove. ako ih dijele i rastavljaju prema sposobno­ stima. Tako ono što pokreće bit će vrstom jedno. a želja pokreće i protiv promišljanja. da­ kle. tj. tj. a to nastaje kad su razum i želje suprotne. time što je zamišljeno ili se predodžbom pojavilo. drugo ono čime pokreće i treće ono koje je 88 . ali ne svaka nego ostvareno dobro. dakle. nazvana požuda. jer je požuda neka želja.

kao što je rečeno. tj. zglob. Ne­ pokrenuto je praktično dobro. A sada da posve ukratko reknemo: ono ko­ je pokreće kao oruđe jest gdje su u istome poče­ tak i kraj. jedno nepokrenuto. koje imaju samo osjetilo opipa. a pokrenuto je živo biće. Osjetilna predodžba doista. Ako 10 jest.pokrenuto. Čime želja pokreće kao oru­ đem to je već tjelesno. a ne želi bez predodžbe. pojmovno su različiti. Jed­ nom riječju. a drugo se kreće). jedno je kraj a drugo početak (sto­ ga jedno miruje. 11. U tome (posljed­ njem) doista imaju udjela i ostala živa bića. Stoga ο tome treba prosu­ đivati u vezi sa zajedničkim djelatnostima duše i tijela. onda je nužno da je i želja. a rasudna u sposobnima za rasuđivanje (da li će učiniti ovo 114 4 3 4 a 114. drugo koje pokreće i pokrenuto. nalazi se i u ostalim životinjama. Treba ispitati i što to pokreće nepotpune životinje. ukoliko živo biće želi utoliko sebe pokreće. Svaka je predodžba ili za rasuđivanje podobna ili za osjetilno opažanje sposobna. Da li je moguće ili nije da one imaju predodžbu i želju? Čini se naime da je u njima bol i užitak. Zato treba kao u krugu nešto mirovati i odatle započinjati kretanje. a prostorno neodvojivi. kao što je rečeno. 433 b 89 . bit će neodređene. Sve se naime kre­ će guranjem i vučenjem. Ono koje pokreće je dvostruko. ono koje pokreće i pokrenuto je željno (pokrenuto se pokreće uko­ liko želi i želja je neko kretanje u ostvarenju). Ovdje su naime izbočeno i udubljeno. kao npr. N o kako će u njih biti predodžba? Ili kao što su im pokreti neodre­ đeni tako će i te sposobnosti u njima biti.

želja želju kad nastane neumjerenost. koje god živi. N o moć spoznava­ nja ne kreće se već miruje. Zato želja ne uključuje spo­ sobnost rasuđivanja. /' 12—13. a to je bez hrane nemoguće. ili ovo mi­ šljenje pokreće. ali je­ dno više mirujući a drugo ne. to je već dužnost razbora i nužno je da jednim mjere. Tako troja­ kim kretanjem biva pokrenuto. a druga da je to takvo i da sam ja takav). Stoga mogu iz vi­ še predodžaba stvoriti jednu). N o osjetilno opažanje nije nužno u svim živim bićima. N o nužno je da životinja ima osjetilno 90 . Zaključno razmatranje 12. niti ono koje ne može primiti oblike bez materije. jer je nužno da ono što je nastalo ima rašćenje i zre­ lost i propast. jer teže za većim. Kako jedna pretpostavka i prosuđivanje općenito vrijedi. a druga za svaki pojedini slučaj (jedna na­ ime govori da takav čovjek mora takvo činiti. a ne ono općenito ili oboje. Nije mo­ guće da imaju opip oni u kojih je tijelo jednostav­ no (bez toga pak ne može postojati nijedna živo­ tinja). i dušu od rođenja sve do smrti. Nužno je da ima hranidbenu dušu svako biće. Po prirodi pak viša moć uvijek je podobnija za zapovijedanje i pokreće. a gdjekad ona ovu kao što kugla gura drugu kuglu.ili ono. Gdjekad nadvladava i pokre­ će jedanput ova onu. Prema tome nužno je da hranidbena sposobnost bude u svim bićima koja rastu i propadaju. To je uzrok zbog kojeg se čini da nemaju mišljenje. Ovaj na­ ime sadrži onu prvu. jer nemaju pre­ dodžbe koja izlazi iz logičkog zaključka.

434 a i 423 a 91 . koje nije nepo­ kretno i stvoreno je za rađanje. Jednostavno ni­ je moguće. sluh. nijedno pokretno tijelo nema dušu bez osjetilnog opažanja. Ako je to tako. ako ima osjetilno opažanje. Naime. sve prirodne stvari postoje radi nečega ili će biti slučajnosti onoga što nastaje radi nečega. Za­ to je i okus neki opip. Os­ tala osjetila zapažaju kroz druge posrednike. životinja neće moći iz­ bjegavati jedno i uhvatiti drugo. ima dušu i razum sposoban za rasuđivanje a da nema osjetilno opa­ žanje — a i da nije sposobno za rađanje. dakle. ako priroda ne čini ništa uzalud. vid. Naime.opažanje (bez toga ne može postojati nijedna ži­ votinja). kako bi se hranilo? Samo nepokretnima je hrana to odakle su postali. bit će nemoguće da se životinja održi u životu. A zašto ga neće imati? Ili je bolje za dušu ili za tijelo. kao npr. njuh. jer onda neće imati opip. ako životinja kani sačuvati život. Nije moguće da tijelo. opipljivo je ono što je osjetljivo na opip. a ova­ ko nije ni jedno ni drugo. jer pripada hrani. a hrana 115 434 b 115. To je jasno iz toga: budući da je ži­ votinja tijelo obdareno životom. No do­ ista ako svako tijelo sposobno za kretanje ne bi imalo osjetilno opažanje. Nužno je. Ako dotičući nešto neće imati osjetilno opažanje opipa. a tijelo zbog toga neće više dobiti. tijelo je nužno ili jednostavno ili složeno. a potrebno je da ga ima. I nadalje. koji je djelo prirode. propalo bi i ne bi stiglo do cilja. Duša naime neće više spoznavati. Pre­ ma tome. da i tijelo životinje ima sposob­ nost opipa. a svako je tijelo opipljivo.

Stoga je i okus nužno neki opip. Ostala osjetila su radi dobra i nužno se ne na­ laze u bilo kojem rodu životinja nego u nekima. kao npr. Ovaj će trpjeti i biti pokrenut od os­ jetnog predmeta. 117. Posrednika ima mnog . 92 . a posrednik čini oboje. Usp. treba ne samo da osjeća dotaknuto nego i izdale­ ka. dakle. ali voda da do velike udaljenosti. Naime. Zvuk. To će biti ako uzmogne osjetiti predmete kroz posrednika. Tako biva i kod promjene. jer je osjetilo opipljivog i hranid­ benog. potrebna životinji te je jasno da životinja bez opipa ne može postojati. 116 0 117 435 a 116. Zato i što se tiče prelamanja zraka od shvaćanja da se prelama vid koji izlazi iz oka bolje je shvaćanje da zrak trpi od lika i boje sve dok je jedinstven. De sensu 436 b 18 i d. Ako ovaj hoće živjeti. boja i njuh ne hrane i ne proizvode ni rast ni propadanje. kao ono što na mjestu pokreće radi sve do neke promjene i ono koje drugo potis­ kuje čini da to potiskuje drugo te je kretanje kroz posrednika. Kamen se ništa ne pokreće. osim što se promjena vrši tako da predmet ostaje na istome mjestu. Stoga opet zrak pokreće vid (oko) kao da bi znak u vosku prošao sve do dna. životinjski rod) od po­ srednika. onome koji hoda. vosak biva po­ krenut sve dotle dok se predmet uroni. Prvi pokretač pokreće a da nije pokre­ nut. kao npr. dok posljednje biva samo pokrenuto i ne po­ kreće. a i zrak se pokreće najdalje i radi i trpi ako miruje i ako je jedan. a sam (tj. a jedinstven je na glatkoj po­ vršini.je opipljivo tijelo. ako netko utisne u vosak pečat. 419 b i d. Ova su osjetila.

boja. miris ne uni­ štavaju životinju svojim prekomjernostima. Naime. niti je moguće ima­ ti to a da nije životinja. ali to biva kroz dru­ go. Ostali elementi osim zemlje mogli bi biti osjetila. zvuk. Naime. ako za­ jedno sa zvukom nastane guranje i udarac. a opip se sastoji u tome da se izravno dodi­ ruju same stvari. a opip. ima sposobnost opipa. Očito je da tijelo životinje ne može biti je­ dnostavno. I zbog toga ostale opažaj ne stvari. bez opipa životinja ne može imati nijedno drugo osjetilno opažanje. niti je nužno da kao životi­ nja ima neko drugo osim toga. kao što je rečeno. od vatre ili zraka. haphe = opip od hdptesthai = pipati. 93 . N o i ostala osjetila opažaju doticanjem. dotaknuti 119. 118 119 435 b Jasno je. 422 b i d. Zato kostima i kosom i takvim dijelovi­ ma osjetilno ne opažamo jer su od zemlje. kao npr. jer svako živo tijelo. nego samo osjetila osim po akcidenciji. I vid118. dakle. Svi oni stvaraju osje­ tilno opažanje opažanjem kroz drugo i kroz posred­ nike. kao npr.13. Bez opipa ne može postojati nijedan drugi osjet. da nužno ugibaju životinje liše­ ne ovog jedinog osjetila. Zbog toga i biljke nemaju nikakvo osjetilno opažanje jer su od zemlje. Opip je naime kao sredina svega što se može dodirnuti i njegovo osjetilo može primiti ne samo različite vrste zemlje nego i toplo i hladno i sve ostalo što se može do­ dirnuti. a to osjetilo nije niti od zemlje niti od ikojeg drugog elementa. Stoga ni­ jedan od takvih elemenata ne može biti tijelo ži­ votinje a niti može biti od zemlje. Zato i ima to ime. opaža sam kroz sebe. čini se. mislim npr.

kao što je re­ čeno ne radi opstanka nego radi dobra. upropaštava životinju. 435 b 121. 420 b i d. prekomjernost svega osjetnoga upropaštava osjetilo. a ovim je bila defini­ rana životinja. kao npr. a sluh da mu nešto bude saopćeno (jezik da drugome nešto saopći). I hranjiva tečnost upropaštava uko­ liko se dogodi da ujedno bude opipljiva. okus zato da osjeća ugodno i neugodno u hrani i da želi i da se kreće. vid da u zraku i vodi i uopće u providnome gleda. Stoga i opipljivo upropaštava opip. Prekomjernost opipljivih stvari. Naime.ljivi predmeti i miris pokreću drugo što se dodi­ rom uništava. 120 Ostala pak osjetila ima životinja. Zato prekomjernost opip­ ljivih stvari ne samo da uništava osjetilo nego i ži­ votinju. kao npr. toplog i hladnog i tvrdog. 121 120. 94 . jer ona nužno posjeduje samo opip. Pokazano je da je nemoguće da po­ stoji životinja bez opipa.

. Pri prevođenju težio sam što većoj vjernosti nasto­ jeći. V e l j k o Gortan iz druge knjige glave 3. dianoia. i dr. očitova95 Press. a mnogi izrazi prema sklopu u kojem dolaze imaju v r l o različita značenja. a temelji se na kritičkom izdanju grč­ kog teksta što ga j e priredio W . Najveću poteškoću pri prevođenju predstavljala je terminologija. proportio itd. izdanje 1978. 5.) dolazi u preko 18 različitih značenja (definicija. 1956. Tako npr. 1939. Ross. phantasia.P O G O V O R Dosad j e iz Aristotelova spisa Peri psvkhes (De ani­ m a ) prevedeno samo nekoliko odlomaka. tractatio. i 2. da to ne bude na štetu sklada i glatkoće rečenica i osobito točnosti prijevoda. A m e n House. 6 i 12. doksa. logismos. oblik. u knjizi B . Oxford Universitv 1963. 2. hvpolepsis. Zagreb. logos. D. riječ logos (ratio. Zagreb. Aristotelis De anima. koliko mi j e bilo moguće. Bogoslovska smotra. Josip Lach preveo j e iz prve knjige glavu 1. broj 2. ponajčešće se ne podudaraju u potpunosti s izrazima u modernim jezicima. i to dr. phronesis itd. osobito izrazi iz područja duhovnog ži­ vota. a iz treće knjige glavu 4. kao što su npr. Matica hrvat­ ska. K a k o su takvi izra­ zi iz drukčije sredine i drugog vremena. Prevodio sam strogo poštujući grčki tekst i ne dodaju­ ći ništa osim u slučaju gdje j e jedan grčki izraz bilo nemoguće izraziti odgovarajućim jednim izrazom u na­ šem jeziku. Bošnjak. London. Oni su u grčkom jeziku imali daleko bogatije i sadržajnije nijanse. Ovaj naš prijevod prvi j e cjeloviti prijevod tog Ari­ stotelova spisa. Grčka filozofija. recognovit brevique adnotatione critica instruxit.

problem. 3. Parisiis. Deiranima. djelovanje. iibersetzt von Willy Theiler. biti uistinu djelatan.nje. ousia. Branku Bošnjaku koji mi j e pružio dragocjenu pomoć u utvrđivanju pojedinih filozofskih pojmova. ostvarenje (actio. Giorgiantonio. razlog. razmjer. 1934. graece et latine. njemački: Aristoteles. 2. Uber die Seele. R. 1968.). Poteškoću zadaju i izrazi: arkhe. Milivoj Sironić . djelotvor­ nost. objašnjenje itd. introduzione. radin. Umjetnu ri­ ječ entelekheia = to en telei ekhein = biti u djelova­ nju. N a težim i nejasnijim mjestima pomogli su mi slije­ deći prijevodi: 1. Carabba editore. Posebno zahvaljujem stručnom redaktoru sveučiliš­ nom profesoru dr. pitanje. zakonitost. mjerilo. latinski: Aristotelis opera omnia. talijanski: Aristotele. Griechische Phi­ losophie. dynamis. mogućnost itd. Entelehija j e u suprotnosti s dynamis = sposobnost u duhovnom pogledu. perfectio) preveli smo izrazom »entelehija«. editoribus Firmin Didot et sociis. potencija. vol. traduzione e note di M . I I I . raspravljanje. Munchen. Rovvohlts Klassiker. B d . energeia itd. 1887. 12. Lanciano.

neosjetljiv. osjetil­ no opažanje. temeljit alloiosis — alteratio — postajanje drugim. osjećanje aisthesis — sensus. uskrsnuti ta antikeimena — opposita — suprotnosti. osjetilni organ to aisthetikon — sensitivum — osjetilno. oživjeti. netrpan to apatethenai. va­ ranje.GRCKO-LATINSKO-HRVATSKI RJEČNIK GLAVNIH POJMOVA agnoia — ignoratio — neznanje athanaton — immortale — besmrtno to aei — aeternitas — vječnost aitema — postulatio — zahtjev to aisthanesthai — sensus — opažanje. što se može opa­ žati to aistheton — sensibile — osjetno aisthetike phantasia — imaginatio sensitiva — osjetilna predodžba aitia — causa — uzrok akme — status — zrelost. vrijeme cvata akoe — auditus — sluh akrasia — incontinentia — neumjerenost akribeia — subtilitas — točnost. promjena amiges — non mistus — nepomiješan anathymiasis — exhalatio — isparivanje anapnoe — inspiratio — udisanje. opažanje. disanje anistamai — resurgo — nanovo ustati. perceptio — opažaj. aistheterion — instrumentum — osjetilo. preobrazba. varka. koje ne osjeća apathes — passione vacare — koji ne osjeća. suprotnost ano — sursum — gore apathes — passionis expers — neosjetljiv. epatesthai — error — zabluda. suodnosi. korelativi antikeimenon — oppositum — suprotno. prevara 7 Aristotel 97 . temeljitost akribes — exactus — točan.

sposob­ nost opipa haptike aisthesis — tangendi sensus — opipni osjet harmonia — concentus — sklad. hapton. pregib. poznavanje gone — semen — sjeme 98 . apsurdno aukse — incrementum — rašćenje auksesis — accretio — rašćenje. besmislenost. harmonija arkhe — principium — početak. nejednako. nerazmjer­ no. kapci na očima genesis — generatio — rađanje to gennetikon — principium generandi — princip rađanja. rođeno genos — genus — rod. haptikon — tactile — opipljivo.apodeiksis — demonstratio — dokazivanje. asfalt asomatos — incorporeus — bestjelesan. netjelesan dtomos — individuum corpus — sitna čestica. odbidba. apstrak­ cija haphe — tactus — opip. poteškoća aporroe — effluvium — isparivanje apophasis — negatio — nijekanje ta hapta. razlaganje aporia — difficultas — teškoća. doticanje aphron — amens — bezuman belone — acus — igla blastano — exorior — izničem. pipanje. princip asvmmetron — inconmensurabile — neskladno. povećavanje aphairesis — abstractio — oduzimanje. zemljana smola. vrsta ginosko — cognosco — spoznajem to ginoskein — cognitio — spoznavanje ginglymos — cardo — sklop. nesimetrično asphaltos — bitumen — paklina. baglama. izvor. atom atopon — absurdum — besmisleno. klijam blepharon — palpebrae — vjeđe. stožer vrata gnoristikon — cognitivum — sposoban za spoznavanje gnosis — cognitio — znanje.

kušanje dektikon — susceptivum — sposoban za primanje dialektikos — disserendi artifex — vještak u raspravljanju. prozirnost diaphanes — perspicuus — providan. udaljavanje eleos — misericordia — milosrđe elytron — involucrum — ovoj. sposoban dyskhereia — dubitatio — sumnja. bitak. u dvojakom smislu dynamis — potentia — mogućnost. cuius gratia — svrha. poradi čega. dijalektičar dianoia — sententia — smisao diairesis — divisio — dijeljenje to diaphanes — perspicuum — prozirno. bit id quod quaeque res est — esencija to ti en einai — essentia — suština. tek.grammč — linea — crta to geuston — gustabile — ono što se može kušati geusis — gustus — okus. animatus — živo biće enantiosis — contrarietas — suprotnost to hou heneka — causa. bit. proziran diaphora — differentia — razlika. različnost dikhos — dupliciter — dvojako. neprilika egregorsis — vigilia — budnost ei desiš — scientia — znanje eidos — forma — oblik. sposobnost. cilj 7* 99 . ideja to ti en einai — quidditas — ono čemu bijaše biti. lik. potencija threptike dynamis — potentia nutriendi — hranidbena sposobnost. suština. esencija ekpnoč — aspiratio — izdisanje ekstasis — exitus — izlaženje. biće to ti estin — quo quid sit — suština. bit to einai — esse — biti. omot empsvkhos — animans. sposobnost hranjenja dvnatos — possibilis — moćan.

funkcija hermeneia — sermo — vrsnoća izričaja. vlastite opažaj ne stvari historia — investigatio — istraživanje 100 . djelatnost. plašt epipedon — superficies — ravnina. akt. površina. djelotvorna snaga henopoieo — unio — svoditi na jedno entelekheia (to en telei ekhein = biti u djelovanju. živ­ ljenje epithvmetikon — cupidinis particeps — željni dio epikalvmma — velamen — pokrivač. entclechia — ostvarenje. pokrov. perfectio. izričaj euthvoria — linea recta — pravac zetesis — inquisitio — istraživanje tharsos — confidentia — drzovitost. djela­ tan. habitatio — navika. facultas nutriendi — sposob­ nost hranjenja thvmos — ira — srdžba ta idia — propria — vlastito. prosuđivanje thiksis — contactum — dodir. spekulativna znanost episteta — quae sub scientiam cadunt — ono što spada u znanost erga — operationes — djelatnosti ergon — operatio — djelovanje. radin biti) — actus.energeia — actio — stvaralačka. toplota to theorem — contemplatio — razmatranje. vladanje. ploha episteme. doticaj to threptikon — principium nutriendi threptike psvkhe — anima nutritiva — duša koja hrani threptike dynamis — potentia. stanje. entelehija hćksis — habitus. he theoretike — scientia speculativa — teoretska. neustrašivost theion — sulfur — sumpor to thermon — calor — toplina.

tvrdnja. raz­ matranje kata logon — ratione — po smislu. oblik. između. pojam. proportio — definicija. očitova­ nje. suština. mržnja 101 . cjelina kore — pupilla — zjenica kyrios — auctor — pokretač. problem. tractatio. metoda metabole — mutatio — promjena to metaksy — spatium medium — ono koje je u sredini. međuprostor. sposoban za po­ kretanje ta koina — communia — zajedničko. rasuđivanju. odreditelj lepides — squamae — ljuske logistikon — rationis particeps — rasudbeni. pamet to mikton — mistum — mješavina meristos — partibilis — djeljiv mesotes — intermedium — sredina monas — unitas — jedinica morphe — forma — oblik mvkter — naris — nozdrva myrmeks — formica — mrav neikos — discordia — svađa. rasuđivanje. smisao. koji misli logos — ratio. razlog. metafora mekos — longitudo — duljina meninks — membrana — slušna kožica metis — sapientia — razum. razmjer. pitanje. mje­ rilo. objašnjenje. posrednik. međus tanje metaphora — translatio — preneseno značenje. posve ukratko kinesis — motus — kretanje kinetikon — motivum — koje pokreće. razmak.kato — deorsum — dolje en kephalaio — in summa — u glavnim crtama. mišljenje. raspravljanje. opće. zakonitost. sredina. misaono malakosarkos — mollis carne — koji je meka mesa methodos — via — postupak.

svemir ta onta — ea quae sunt — stvari koje jesu to on — id quod est — ono što jest. prizor horasis — visus — vid. gnjev oreksis — appetitus — želja. -orum — sitna prašina u zraku. spoznatljivo noetos — intellegibilis — spoznatij iv. stvar po sebi horama — imago — predodžba. bivstvo opsis — visus — vid 102 . žudnja to orthos — rectitudo — istinito. intellegentia — mišlje­ nje. intellectus — mišljenje. moć mišlje­ nja. scientia — spoznavanje to nooumenon — id quod intellegitur — spoznato. zamišljiv noetikon — intellectivum — obdaren umom to noun — intellegens. međa to osphranton — odorabile — mirišljivo osphresis — olfactus — njuh ousia — substantia — bit. mišljeno ksysmata — ramenta. pojava. gledanje to horaton — visibile — vidljivo organikos — instrumentis praeditus — organima opskrb­ ljen organon — instrumentum — oruđe orge — ira — srdžba. spoznavanje noesis — intellectio. intelligere. slika. shvaćanje noos — mens — razum. ograničiti.to noein — intellectio. stru­ gotine. universum — cjelina. razumno. razum noeton — intellegibile — koji se umom može spoznati. defi­ nirati horizmos — definitio — ograničenje. opažanje. definicija horos — terminus — granica. odrediti. određenje. zamišljivo. pravo to me orthos — perversitas — neistinito horizomai — definio — omeđiti. ostružine oikodomos — aedificator — graditelj to holon — totum. umno. pamet nous — intellectus — um.

pouzdanje. uduben. kružno obi­ laženje peitho. tvrdih očiju skotos — tenebrae — mrak. kvantitet praiotes — mansuetudo — blagost semeion — indicium — dokaz. upravljač to peras — finiš — granica. varenje pistis fides — uvjerenje. osobito stanje. tmina skoleks — vermum — crv. lutanje plegč — ictus — udarac ploter — navigans — brodar poiesis — actio — djelovanje. međa periekhon — ambiens — zračni prostor periphora — conversio — okretanje u krugu. glista stasis — quies — mirovanje steresis — privatio — lišenje stigme — punctum — točka stoikheion — elementum — počelo. to pepeisthai — persuasio — nagovor. pokretna sila to poson — quantitas — kolikoća. djelujuća. osvjedočenje pepsis — concoctio — probava. princip. pathos — passio. šupalj skepsis — consideratio — razmatranje. vjera plane — error — kolebanje. istraživanje. osobitost to pan — universum — svemir. potvrda simos — simus — tuponos.pathema. djeluje. si­ logizam 103 . affectus — trpnja. kvalitet to poioun — id quod agit — ono koje tvori. proizvodno to poion — qualitas — kakvoća. načelo. tvorenje poietikon — efficiens — tvorbeno. cjelina pedalion — gubernaculum — korman. pathesis. ele­ ment svllogismos — svllogismus — zaključak. zaključivanje. pro­ mišljanje sklerosarkos — durus carne — koji je tvrdog mesa sklerophthalmos — qui duros oculos habet — ukočenih. sve. uzbuđenje.

po akcidenciji svmperasma — conclusio — izvod. ra­ zumnost svnekhćs — continuum — neprekidno to synekhes — in continuo. slučajna okolnost. nastavljanje. sinteza to synolon — totum — cjelina sastav. continuum — u daljnjem tra­ janju. materija hvpenantiosis — controversia — suprotnost hvperbole — exsuperantia — prekomjernost. rasudnost. potonje 104 . geometrijski lik. spheroeides — globosus — koji ima oblik kugle. spajanje. akcidencija ta svmbebekota — accidentia — slučajnosti. neprekidnost. hi­ perbola hvpolepsis — propositio. slijed. držanje / telos — finiš — svrha tmesis — incisio — cijepanje. slučajno. okolnosti. adsumptio — shvaćanje. mudrost. nešto određeno to tode ti — substantia — esencija hyle — materia — tvar. pretpo­ stavka h^steron — posterius — slijedeće. sječenje tode ti — tale quid — ovo ili ono. oblik. slučajne pojave svmphonia — concentus — suglasje synesis — cognitio — poznavanje.svmbebekos — accidens — slučajnost. zaključak svmploke — coniunctio — splet svmptomata — accidentia — slučajnosti. akcidencije kata svmbebekos — secundum (per) accidens — prema slučajnosti. loptast skhema — figura — lik. okrugao. obilje. kontinuitet synthesis — compositio — sastavljanje.

promjena mjesta to phoretikon — sonorum — zvučno phvsikos — naturae scrutator — filozof prirode physis — natura — priroda physiologos — naturae scrutator — filozof prirode phos — lumen — svjetlo khvmos — sapor — sok pseudos — falsum. falsitas — laž. nijekanje phthisis — deminutio — smanjivanje.phantasia — imaginatio — predodžba phantasma — imago — slika phšrvnks — guttur — grlo phasis — affirmatio — tvrdnja apophasis — negatio — poricanje. nestajanje. propa­ danje phlćbion — venula — žilica phleps — vena — žila phobos — timor — strah phora — latio — prenošenje. potiskivanje . lažno psophos — sonus — zvuk psykhe — anima — duša threptikl psykhe — anima vegetativa — hranidbena duša. duša koja hrani osis — pulsus — guranje.

.

Aristotel NAGOVOR NA FILOZOFIJU Preveo DARKO NOVAKOVIĆ .

Stodia Gracca ct Latina Gothoburgensia 12. An attempt at reconstruction. . Gotcborg 1961.Naslov izvornika Ingemar Diiring Aristotk's Protrepticus.

. 1. Pa ni za tijelo ne bi čovjek rekao da je blaženo ako je ukrašeno sjajnom odjećom nego ako je zdra­ vo i u valjanu stanju. Ο ciparskom vladaru Temizonu nema nikakvih pouz­ danih vijesti.. koji je on na­ pisao za ciparskoga kralja Temizona. a uživa i ugled. Posveta. Na isti način: ako je duša odgojena. ne smatramo nimalo vri­ jednim nego radije hvalimo onoga koji je u va­ ljanu stanju. Nema također ni pouzdana objašnjenja zašto bi Aristotel spis morao uputiti upravo takvoj osobi. 109 . a sam potpuno nevrijedan.Aristotelov »Nagovor«. a ne ako je sjajno opskrbljen izvanjskim dobrima. sprečava ih da po vlastitu izboru čine nešto od onoga što im je dužnost. Zbog toga je po­ trebno. a inače je nevaljao. uočavajući njihovu nesreću.Aristotel NAGOVOR N A FILOZOFIJU I Uvod. takvu dušu i takva čovjeka treba zvati sretnim. pa makar nemalo ničega od onog što je prethodno spomenuto. . tvrdeći da nitko nema boljih uvjeta od njega da se posveti fi­ lozofiji: ima golemo blago koje može u tu svrhu trošiti. 1 Β 2 . Pa ni konja koji ima zlatan podbradač i raskošnu opre­ mu. . izbjegavati je i smatrati da sreća ne nastaje od posjedovanja mno­ štva I dobara! nego od toga kakvo je duševno sta­ nje. I Β 1 .

I I 1851 (I 308. Gottingen I 1839.Β 3 Osim onoga što je rečeno. 3. /Što znači 'baviti se filozofijom'?I Β 6 »Baviti se filozofijom« znači dvoje: ispiti­ vati i samo to da li se treba baviti filozofijom. I 276. Da­ pače. bez ikakve izlike treba baviti filozofijom. c . I I 218). E. Usp. 2 3 Β 5 Svi će se složiti da razboritost Iphrćmesisl nastaje učenjem i traženjem onoga za čiju nas po­ tragu osposobljava filozofija. potpuno ne­ vrijednim ljudima događa se i to da. tako jadnicima treba držati one kojima je posjed vredniji od vlastite prirode. a neobuzdana neobrazova­ nost bezumlje. stečevine smatraju vrednijima od duševnih dobara. Β 4 To je uistinu tako. Corpus Paroemiographorum Graecorum. ovim pozi2. Onima koji su lošeg duševnog sta­ nja ni bogatstvo ni moć ni ljepota nisu dobra. Leutsch — F. 528. Kao što bi porugu zaslužio gospodar koji bi bio gori od svojih slugu. Usp. o. 110 . kad se domognu velika blaga. G. a to je od svega najsramnije. Stoga se. Poslovica: »Nije mač za dijete« znači to da nevaljalcima ne treba pružati moć. i drugo: posvetiti se filozofskom razmatranju. Leutsch-Schneidevvin. kao što kaže poslo­ vica. dakle. obilje rađa obijest. Schneidewin. Jer. u koliko su većem broju prisutne te povoljnosti. I I 79. Β 7 [Budući da razgovaramo s ljudima a ne s bićima koja žive božanskom sudbinom. toliko jače i više škode posjedniku ako su pri­ sutne bez mudrosti.

vima treba pridodati poticaje u vezi s državnim i praktičnim životom. Nužno je dakle baviti se filozofijom. kao ku­ ća i brod (obojemu su uzrok neko umijeće i zami­ sao). jer jedino filozofija sadržava u sebi ispra­ van sud i nepogrešivu naredbodavnu razboritost. a drugo ni po kakvu umijeću nego po prirodi. dok su dru­ ga ona koja se ovim prvima služe. na svaki se način treba baviti filo­ zofijom. sve tomu 111 . od zamisli prirode. pri­ bližavamo se nagovoru na ovaj način:] Β 11 Od onoga što nastaje. a druga naredbodavna. dostavimo stvari ovako:] Β 8 [Ono na čemu nam se temelji život. dakle. i oni koji se njima nepropisno služe većinom postižu suprotan učinak. nalik je na oruđe čija je poraba puna opasnosti.] Β 9 Od znanja su. jedno nastaje po ne­ koj zamisli Idianoial i umijeću /tćkhne/. Životinjama i biljkama uzrok je priroda. pa ćemo uz njegovu po­ moć sve to dovesti u najbolji red. Ako se dakle jedino ono znanje koje posjeduje ispravnost pro­ sudbe. i u njima je. koje se služi razumom llogosl i koje raz­ matra cjelinu dobra — a to je filozofija — može služiti svim /znanjima/ i davati im naredbe u skla­ du s prirodom. Treba stoga težiti za znanjem. Β 10 [Počevši izdaljega. Jedna su pomoć­ na. kao što je tijelo i ono što je s tijelom u vezi. dobro u pravom smislu. jedna ona koja proiz­ vode svako pojedino od životnih blaga. ako se ispravno hoćemo ba­ viti državnim poslovima i korisno provesti vlastit život. kao nadređenijima. da se stekne i rabi na primjeren način.

kad je riječ ο nastajanju: jedno sjemenje. ne112 . dakle. može nasta­ ti nešto dobro. Naime. doduše. I slučajem. Sve što je po umijeću zbi­ va se. ono što nastaje po prirodi nastaje radi nečega. radi nečega. a ne bolesti. i s kojom namjerom!).slično nastaje prirodnim putom. jer je ono što na­ staje slučajem uvijek neodređeno. i postoji zato da bi joj po­ magalo i dopunjavalo njezine propuste. či­ ni se da je neke stvari priroda sama sposobna posvršavati i da ne treba nikakve pomoći. a drugomu je potrebno ratarsko umijeće. Β 12 Od onoga što nastaje slučajno ništa ne na­ staje namjerno niti ima kakvu svrhu Itćlosl. ali to dobro nije dobro po slučaju ili zato što je posljedica slučaja. i uvijek nastaje radi nečega bo­ ljeg nego što je ono radi čega nastaje ono što je po umijeću. da je graditeljstvo umijeće građenja ku­ će. naime. Ispravno bi naime biio pretpostaviti da je liječništvo umijeće zdravlja. i to je njegova svrha i njegovo najbolje. A neke stvari na­ staju i slučajno: za većinu onoga što ne nastaje ni po umijeću ni po prirodi ni po nužnosti kažemo da nastaje slučajno. N a sličan način. Ono što se zbiva slučajno ne zbi­ va se radi nečega. na koje god tlo padne. a ne nuzgredno. U ono­ me što nastaje umijećem uvijek postoje svrha i na­ mjera (posjednik umijeća uvijek će ti reći razlog zbog kojeg je nešto napisao. Govorim ο onome čemu je umijeće uzrokom samo po sebi. dok s dru­ gima to čini teško ili je sasvim nemoćna. priroda umijeće nego ono oponaša prirodu. Eto. na primjer. Β 13 S druge strane. a ne njezina rušenja. Ne oponaša. niče bez zaštite.

Isto je. a čovjeku je za opstanak potrebno mnogo umi­ jeća. dakle. Β 15 To se može vidjeti i po svakom od naših dijelova. zapravo. i ponovno potom. Naj­ dostojnije od ovdašnjih živih bića zacijelo je čov­ jek. on­ da su umijeća od nje preuzela i to da sve što na­ staje nastaje radi nečega. ili I haremi najbolja i najdostojnija. ako je u skladu s prirodom. nastaje ili je nastalo lijepo. Dakle: nastanak u skladu s prirodom nasta­ nak je radi nečega. Na primjer. A ono što je mimo prirode. tako da je jasno kako je nastao prirodno i u skladu s prirodom. ako je brod morao nastati radi morskog prijevoza.ka živa bića sama po sebi dosežu cjelinu svoje pri­ rode. g Aristotel 113 . »Pra­ vilno« pri tom znači »lijepo«. Stoga sve što nastaje ili je nastalo. da bi se održao. nikakve razlike ako netko misli da je većina živih bića na­ stala radi kakva štetočinstva i nanošenja zla. s tom je svrhom i nastao. Β 14 Ako dakle umijeće oponaša prirodu. i na početku. Promatra li se vjeđa. ako je nešto »na­ stalo radi nečega« i ako je »moralo nastati radi nečega«. da im omogući počinak i spriječi upadanje predmeta u oči. može se vidjeti da nije nastala uzalud nego zato da bi pomogla oči­ ma. Mogli bismo pretpostaviti da sve što pravilno nastaje nastaje radi nečega. Nema. Β 16 Od živih bića ili su sva do jednoga na­ stala prirodno i u skladu s prirodom. ružno je i suprotno onomu što je u skladu s priro­ dom. kad se rodi.

sve drugo nema nikakve vri­ jednosti. odgovo­ rio: »Da promotri nebo. da prirodno ona kod ljudi nastaje posljednja. 5 4. ako se I cl kod ljudi prvo dovršava tjelesni dio. odgovorio je: »Da bismo promo­ trili nebo!« Za sebe je kazivao da je motrilac pri­ rode i da je radi toga svratio u život. onda je ovakva ili onakva razboritost naša svrha u skladu s prirodom. Diels. Kranz). Die Fragmente der Vorsokratiker. 4 Β 19 I za Anaksagoru kažu da je na pitanje ra­ di čega bi čovjek izabrao da se rodi i živi. 58—59. 114 Ber­ . a /krajnje/ »radi čega« bolje je i najbo­ lje od svega). ako je /bi prirodna svrha ono čemu je pri nastajanju zapalo da se u neprekinutu dokončavanju nastajanja posljednje izvršava. Usp. W. Dakle. lin *1951—1952 (prir. 5. Po njemu. ako je Idi duša kasnija od tijela. pa od svih dobara starost jedino na nju polaže pra­ vo): lako je svemu tomu tako I. Iambl. mjesec i sunce!«. ako smo nastali. a raz­ boritost posljednja od duševnih svojstava (vidimo. Pyth. 59 A 30. a biti razborit krajnji je cilj radi kojega smo nastali. 12. Vit. Β 18 N o što je to među postojećim radi čega su nas priroda i bog stvorili? Kad su to pitanje postavili Pitagori. naime. potom du­ ševni. onda je očevidno da i po­ stojimo radi toga da bismo iskazali neku razbori­ tost i I nešto I naučili. zvijezde na njemu. Usp. a dovršetak onoga što je bolje uvijek kasni za nastankom.Β 17 Ako je dakle lal svrha svake stvari uvi­ jek bolja I od nje same/ (sve što nastaje nastaje sa svrhom. H .

od njih. Kad smo kod duše: je­ dan je njezin dio razumski. Sve. jer je ona vrhunac. njegova je djelatnost u mišljenju. dakle. Ο tome. Β 21 Dakle: druge stvari treba činiti radi do­ bara koja su u čovjeku. Ako nam je razboritost svrha u skladu s pri­ rodom. Ostale naime stva8* 115 . što ljudima vrijedi izabirati. s obzirom na to da umijeća opo­ našaju prirodu. Kako je isključila nasumičnost. koje je motrenje onoga što je umu do­ stupno. Izvo­ đenjem se nužno zaključuje da sve postoji radi uma. pokazuje veću skrb za svr­ hu nego umijeća. Β 22 [Do istoga se cilja stiže i ovim putom. a vrlinu laretel radi razborito­ sti. trebat će možda raspraviti kasnije. jer je u razumskome um I nous I. tako i tijelo postoji radi duše. Budući da se čovjek prirodno sa­ stoji od duše i tijela. Β 24 Kad je riječ ο umu. baš kao što je djelatnost vida viđenje vid­ ljivoga. od svega najbolje tad će biti: biti razborit. ni­ šta ne čini nasumce nego sve radi nečega. i upravo stoga lošiji. tjelesna /treba či­ niti/ radi državnih. vrijedi radi mišljenja i radi uma. Nerazumski dakle postoji radi razumskoga. drugi nerazumski. Neka nam za prvu ruku bude dostatno ovo­ liko.Β 20 U tom je dakle smislu lijepo ustvrdio Pitagora da je bog svakoga čovjeka stvorio zato da stekne znanje i da stekne uvid.] Β 23 Budući da cijela priroda ima smisao. te da je duša bolja od tijela a ono što je lošije uvijek je u službi boljega. da li je to što se ima spoznavati svjetski poredak /kosmos/ ili neka druga priroda.

a ono što je u nji­ ma vrijedno izbora jest mudrost uma. iako se većina tih postupaka obavlja tijelom t. . baš kao što je slobodno /bolje/ od onoga koje nije takvo. U svakom je pogledu bolje ono što se postiže radi sebe samoga nego radi čega drugoga. doduše. slobodna su ona koja su vrijedna izbora sama po sebi. Razma­ tranja su sama po sebi dostojna. Β 27 Dostojnije su dakle i bolje misli koje su vrijedne izbora radi gola razmatranja /to theorein/ nego one koje su za nešto drugo korisne. Tijelom se služi kao pomagačem i prepušten je. Β 25 U pogledu razmišljanja. a k a k o je um najbolji dio duše. dakako. obilno slučaju. naime. a robovima su nalik ona koja spoznaju utemeljuju radi neče­ ga drugoga. mudrošću/]. Β 26 Ako se postupci oslanjaju na razmišljanje. 116 .ri vrijedi izabirati radi duše. sve ostalo postoji radi onoga što j e naj­ bolje. ipak slijedi razmišljanje. taj je uvid blizak mudrosti i s pravom bi se tako zvao / / . t ali ondje gdje je um gospodar po­ stupa dobro. baš kao što su razmatranja utemeljena na /praktičnoj/ razbo­ ritosti vrijedna zbog djelovanja. čak i onaj /čovjek/ koji se drži vlastite koristi i njome se ravna. no. Dobro i dostojno zatječe se dakle u razmatranju zasnovanu na mu­ drosti. tek tako svaki uvid dostojan. nego uvid u mudrost koja vlada i u vlast nad univerzu­ mom. ne u kakvu god razmatranju. [Nije.

život u skladu s ra­ zumom/ uistinu neotuđivo. treba prihvatiti da je to oboje prisutno u bavljenju filozofijom i da je teškoća u stjecanju /filozofijskoga obrazovanja/ manja od velike koristi Ikoje ono pruža/. dapače. motrilačke mudrosti u njima nema ni djelića — ona pripada samo bogovima. potom pri­ rode i preostale zbilje. za nj. tvrde da je obuhvaćeno pojmom dobra. postaje životinja. a ako je lišen nerazumnosti. Valjan se čovjek živeći takav život nipošto ne podvrgava slučajnosti­ ma. Β 29 Jer ono čime se razlikujemo od drugih živih bića do blještava izražaja dolazi samo u takvu životu u kojem nema ničeg slučajnog niti ičega što ne bi imalo veliku vrijednost. a drži se uma. 117 . Ako se liši samo uma. jer se najviše od svih oslobodio podložnosti slučaju. Zato je čovjeku koji svom ustrajnošću ustraje u takvu životu moguće da bude bez bojazni. u pogledu osjeta i nago­ na čovjek zaostaje za mnogim životinjama u toč­ nosti i snazi.] Β 32 Lako je pokazati da smo sposobni steći znanje koje se tiče pravednosti i koristi. Svi se radije tru­ dimo oko onoga što je lakše. Β 31 [Budući dakle da svi izabiremo ono što je moguće i korisno.Β 28 Čovjek lišen osjeta i uma postaje nalik na biljku. postaje nalik na boga. Β 30 Jedino je to dobro /tj. Iako i u životinja ima nekih sitnih iskara razuma i razboritosti.

plohe. 118 . uklanja se i ono što svoje postojanje ima po njemu: na primjer cr­ te. Da­ leko je prije potrebno razumjeti uzroke i počela nego ono što je potonje. a također I se više bavi/ uzrocima ne­ go ishodima. Β 35 Slično je i s onim što se tiče prirode. prethodno je prije uzrok nego poto­ nje. Znanje se više bavi onim što je određeno i sređeno nego njihovim su­ protnostima. i ako se za tijelo bri­ nu umijeća i vještine kao što su liječništvo i tjelo­ vježba (i njih smatramo znanjima i za neke ljude govorimo da su ih stekli). i ono što je po prirodi bolje dostup­ nije je od onoga što je lošije. baš kao što je to čestit čovjek naspram ne­ valjalu: nužno mora postojati ista međusobna raz­ lika. lako se uklone crte I tijela. takozvani »slo­ govi« lako se uklone! glasovi. lako se uklone plohe/.Β 33 Uvijek je prethodno dostupnije spoznaji od potonjega. Dobro je bolje određeno i sređeno ne­ go zlo. Potom. Ono što je potonje ne pri­ pada krajnjim uzrocima niti je iz njega nastalo ono što je prvobitno. jer to možemo i s onim u čemu nam je neznanje veće i što je teže spoznati. nego iz prvobitnoga i s po­ moću prvobitnoga očigledno nastaje i uspostavlja se I sve/ ostalo. f Β 34 Ako je duša važnija od tijela (jer je po prirodi sposobnija da vodi). /ako se uklone/ brojevi. očigledno je da neka bri­ ga i neko umijeće postoji i za dušu i za duševne vrline. jer ako se ukloni prethodno. i sposobni smo ga steći.

netko mogao prepoznavati govor. Kako bi. Svi se. Β 41 Možda će se to jasnije vidjeti iz ovoga što slijedi.Β 36 Bili dakle vatra ili zrak ili broj ili dru­ ge koje prirode uzroci i počela /svega/ ostaloga. Β 40 Budući da ljudi ponajviše izabiru ono što je u skladu s njihovim vlastitim karakterom (pra­ vednik da živi pravedno. te da smo ga sposobni steći. naime. da je raz­ boritost najmoćnije od svih dobara. Očevidno je. hrabar čovjek da živi hra­ bro. to je dobro. Biti razborit i spoznavati vrijedan je izbor za ljude već sam po sebi (jer bez toga ni ne mogu 119 . naime. i da je je­ dino zakon vladar i gospodar. čedan da živi čedno). neka bu­ de dovoljno to što smo rekli. dakle. ili kako bi njih znao ako ništa ne zna ο glasovima? Β 37 Ο tome da postoji znanje ο zbilji i ο du­ ševnoj vrlini. prema najvaljanijoj prosudbi. nemoguće je /sve/ ostalo spoznavati ako se za njih ne zna. a zlo je ono što je tomu suprotno. Β 39 Potom: koje nam je mjerilo. slažemo da najvaljaniji i po prirodi najjači treba vladati. ako ne bi poznavao slogova. na sličan će način očito razborit čovjek od svega najradije izabrati da bude razborit: to je djelatnost te sposobnosti. koji međaš dobara točniji nego razborit čovjek? Što on izabere izabirući s osloncem na znanje. Β 38 Iz ovoga što slijedi postat će jasno da je razboritost najveće od svih dobara i od svega dru­ goga korisnije. A on je svojevrsna razboritost i riječ razboritosti.

živjeti kao ljudi). dok one stvari koje se prigrljuju radi njih samih. makar iz njih ništa drugo ne proishodilo. naime. bilo da ovisi ο posjedovanju vrline. homerski Eiizij. bilo da ovisi ο razbori­ tosti. nego se negdje zaustavlja. Ondje ne bi bi6 6. Krajnje je smi­ ješno od svega tražiti neki probitak mimo same stvari i pitati: »Što time dobivamo?« » U čemu je to korisno?« Takav čovjek. treba nazivati nužnostima i suuzrocima. A razlika je golema. Mitski otoci u Okeanu. nije jedno vrijedno izbora ra­ di jednoga. [ I stoga. bez kojih je nemoguće živjeti. nimalo ne nalikuje onomu koji poznaje lijepo i do­ bro i raspoznaje uzrok od suuzroka. Jer. doista. mjesto s naj­ pogodnijim podnebljem i najlagodnijim životom. bilo da sretan život ovisi ο ugodi. Β 43 Posvemašnju istinitost ovih naših tvrdnji mogao bi čovjek uvidjeti onda kad bi nas netko u mislima prenio na Otoke blaženih. Β 42 Težiti da svako znanje postane nešto dru­ go i da mora biti korisno znači biti potpun nezna­ lica u pogledu toga koliko je u samom polazištu ono što je dobro daleko od onoga što je nužno. a još je povrh toga korisno i za život. 120 . od onoga što nam se zbi­ va nije dobro ukoliko se ne izvršava prema našem prethodnom promišljanju i razboritu djelovanju. naime. drugo radi nečega drugog — i tako une­ dogled. u svakom slučaju treba se baviti filozofijom. Sve to. Ništa nam. treba zvati dobrima u pravom smislu. Stvari koje se prigrljuju radi ne­ čega drugog. kako i tvrdimo. u najvećoj mjeri i s jasnoćom posti­ žemo baveći se filozofijom].

i nju ne treba izabirati radi nečeg drugog nego radi nje same. dakle. Β 44 Nije stoga nimalo neobično ako sc razbo­ ritost ne pokazuje ni korisnom ni probitačnom. Pa neće valjda biti da s velikom ozbiljnošću tre­ ba kretati na put da bi se vidjeli ljudi koji opona­ šaju žene i robove. kao što Dionizije promatramo ne s namjerom da nešto dobijemo od glumaca već im štogod i prido­ damo. iako mu se pružila prilika? Ne zaslužuje. dobivamo za razboritost. tako ih na Otocima bla­ ženih. makar ništa ne kori­ stilo ljudskom životu]. makar iz njega ništa više ne slijedilo (samo promatranje vrijedi više od gomile novca). koji se bore i trče. kako se ne bi s pravom stidio svatko od nas tko se zbog sebe samoga ne bi mogao odseliti na Otoke blaženih. Kao što u Olimpiju odlazimo samo radi gledanja. Ni ne tvrdimo za nju da je probitačna nego da je do­ bra. a ne misliti pri tom na to da prirodu onoga što postoji i zbilju treba motriti bez naknade. Baš kao što prema kazivanju mudrih pjesnika u Hadu dobiva­ mo poklone za pravednost. i dobro koje od njega nastaje nije malo. 121 . i to dobro ko­ je je vrijedno samim sobom. prezir nagrada koju ljudima pruža znanje. Β 45 [Krenuli smo tako od nakane prirode i do­ šli do toga da je biti razborit dobro. Ako je to isti­ na. kao što bismo mnoge druge prizore pretpo­ stavili gomili novaca — tako i motrenje univerzu­ ma treba cijeniti više od svih prividno korisnih stva­ ri. je­ dino bi preostalo razmišljati i razmatrati — a to i sada nazivamo slobodnim životom. čini se.lo potrebe ni za čim drugim niti ikakva dobitka.

tako i do­ bri zakonodavci moraju poznavati prirodu. i to da­ leko više nego oni. kao. da motrilačka razboritost donosi najveće probitke ljudskom životu. Β 47 Kao što se u drugim. Baš kao što se odabrani liječnici i najveći broj stručnjaka za vježbanje uglavnom sla­ žu da oni koji kane postati dobri liječnici ili učite­ lji vježbanja moraju poznavati prirodu. na treće sunčane zrake). Baš kao što se u spomenutim umijećima ova oru­ đa razlikuju od svih drugih. na drugo svjetlo. na pri­ mjer. tako je najbolje mje­ rilo ono koje je naj usklađeni je s prirodom. Β 48 No to ne može činiti onaj koji se nije ba­ vio filozofijom niti upoznao istinu. lako će se zaključiti po umijećima. što povoljno. pa s osloncem na njih procjenjujemo što je dovoljno ravno i glatko na osjet. što lijepo. ravnalo i šestar (na je­ dno nas zapažanje navodi voda. te im filozofija daleko više treba. Filozof je jedini koji oponaša ono što je točno: to je ono što on motri. i svoja objašnjenja temelje na iskustvu. dok se ovi potonji bave duševnim vr­ linama i polažu pravo na to da poučavaju ο sreći i nesreći država. 122 . a ne učinke oponašanja. na sličan način i državnik mora od prirode i od istine imati neka mjerila prema kojima će pro­ cjenjivati što je pravedno. Oni su naime samo tvorci tje­ lesne vrline./Čemu sluzi bavljenje filozofijom?/ Β 46 A to. u graditeljstvu visak. U ostalim umi­ jećima ljudi svoja oruđa i najtočnije proračune ni­ su preuzeli od samih počela niti će biti da su na taj način stekli znanje nego od drugih ili trećih ili tko zna kojih. zanatskim umijeći­ ma najbolja oruđa pronalaze u prirodi.

a po­ stupci ispravni i lijepi. Ne može oponašanje onoga što nije lijepo biti lijepo. ali nam omogućuje da po njemu djelatno nastupamo. Ne donosi nam 123 . kretske ili druge koje: taj ne bi bio do­ bar ni valjan zakonodavac. te poput kakva dobra kormilara vezuje životna počela uz ono što je vječno i trajno. filozof/ živi pogleda uprta u prirodu i u ono što je božansko. a ne samo u spoznaji. pa neke dje­ latnosti izabiremo a neke izbjegavamo. slično je valjda i s onim koji bi postavljao držav­ ne zakone ili vodio poslove ugledajući se u druge uprave i ustavne poretke i oponašajući ih — lakedemonske.Β 49 Kao što nije dobar graditelj onaj koji se ne služi ravnalom niti bilo kojim drugim sličnim oruđem nego se ravna prema drugim građevinama. niti može opona­ šanje onoga što nije božansko ni postojano biti besmrtno i postojano nego je očito da su od svih djelatnika jedino filozofovi zakoni postojani. tako je očigledno da u nebrojenim stvarima — iako je to znanje motri­ lačko — djelujemo u skladu s njim. sva dobra stječemo zahvaljujući njemu. Kao što vid ne tvori i ne proizvodi ništa (jer je jedini njegov učinak prosuđivati i pokazivati sve što je vidljivo). i uopće. to je znanje motrilačko. Β 50 Jedino on /tj. Β 52 Onaj koji kani provjeravati ovo što je ne­ tom rečeno ne smije zaboraviti da sve što je do­ bro i za ljudski život probitačno leži u upotrebi i djelovanju. baca sidro i živi po svojemu. a ipak nam omogućuje da djelujemo i od najveće nam je pomoći u djelovanju (bez njega bi­ smo bili gotovo nepokretni). Β 51 Dakako.

u točnim znanjima nakon kratkotrajne trke silno odmaknu. ipak. stjecanje i upo­ treba mudrosti. ako je doista probitačna. da je daleko lakše steći mudrost nego druga dobra. bude ili činjenje dobra ili da za takva činjenja bude korisna. Β 53 Ne treba stoga izbjegavati filozofiju. jer to je uistinu pra­ va sreća. a ne pokazivati ama baš nikakvu brigu za ono što je lijepo. Ni bogati ne po­ stajemo spoznajom bogatstva nego stjecanjem gole­ ma imetka. 7. ako je filozofija doista. Današnji Gibraltar. tražiti imetak. radi imetka ploviti do Heraklovih stupova i često se izvrgavati opas­ nosti.zdravlje poznavanje onoga što proizvodi zdravlje nego njegovo korištenje na tijelu. i premda na druga umi­ jeća mnogo potroše. kako mislimo. sli­ jediti mišljenja gomile a ne zahtijevati da gomila slijedi tvoja. a s druge se strane ne upuštati ni u kakav napor ili trošak radi razboritosti. Β 55 Čini mi se da je znak lakoće glede filozo­ fije i ovo: premda oni koji se bave filozofijom ne dobivaju od ljudi nikakvu nagradu koja bi ih po­ takla na naprezanje i trud. moglo bi čovjeka uvjeriti ovo što slijedi. I ne treba. I — najvažnije od svega: ne živimo do­ bro zato što poznajemo nešto od onoga što postoji nego zato što dobro činimo. A u to. 124 . Ropska je osobi­ na čeznuti za životom a ne za dobrim životom. 7 Β 54 Mislim da je u pogledu probitačnosti i veli­ čine Isamel stvari pružen dostatan dokaz. Zbog toga je potrebno da i filozofija. s jedne strane. a mudrost Ijedno! od najvećih do­ bara.

Ono što prima zapovijedi i oruđe uvijek je u uređenom odnosu prema onomu što zapovijeda i upotrebljava. Β 61 I tako. Za nje­ zino obavljanje nisu potrebna ni oruđa ni mjesta. njezina poraba silno se razlikuje od svega /drugog/. drugi je podložan kao oruđe. a drugi dio slijedi i stvoren je da prima zapovijedi. što je po­ sao razboritosti i zašto svi težimo za razboritošću. Sve je u dobru redu kad se /svaki dio/ ravna prema sebi svojstvenoj vrlini: nju polučiti jest dobro. što su svi privrženi filozofiji i ho­ će se njome baviti zabacivši sve drugo. Zbog svih tih razloga vrijedno je od sveg srca težiti za njom. baš kao da je prisutna. drugi prima zapovijedi. jedan je dio razum (koji po pri­ rodi zapovijeda i prosuđuje ο nama). svugdje će doseći istinu. da je najveća od dobara i da ju je lako steći.)] Β 59 Dakle ovako: jedan je naš dio duša. nemalen je znak da je sjesti uz nju ugodno: pa nitko se dugo vremena ne želi naprezati! Osim toga. već na koji god dio svijeta netko upravi misao. tada je do­ bro uređeno. takoreći iznova. Vrlina onoga što je prirodno bolje po 125 . kad ono što je najvaljanije i naj­ vrednije ima I sebi svojstvenu! vrlinu. prvi upotrebljava. Β 60 A u duši. /Što je zadaća bavljenja filozofijom?/ Β 58 [(Kažimo sada. Prvi zapovijeda.Β 56 Α i to. a dru­ gi tijelo. Β 57 Pružen je dakle dokaz i za to da je filo­ zofija moguća.

njegov je jedini posao samo najtočnija istina i ka­ zivanje istine ο onome što postoji. tada tu stvar treba nazvati dobrom. očigledno je da je njihov najbolji posao onaj kojim se prirođeno više toga može obavljati. i to onaj dio duše koji ima razum i misao. Β 65 Ako je dakle čovjek razumno biće i ako je njegovo bivstvo uređeno prema razumu i umu. ona nužno mora biti najvrednija izbora. za liječnika zdravlje. Jer.prirodi je bolja. Bolje je ono što je po prirodi spo­ sobnije zapovijedati i voditi. mislim. Β 64 Onomu što je složeno i djeljivo pripada veći broj različitih djelatnosti. ne nuzgredan nego onaj koji naziva­ mo njoj svojstvenim. kao što je to čovjek naspram drugih živih bića. treba smatrati najvaljanijom. na primjer. kad neka stvar obavlja svoj pri­ rođeni posao. Β 62 Koja god dakle bila vrlina ovoga dijela. a tu vrlinu. Ne možemo na126 . Jer taj dio nare­ đuje i zabranjuje i govori da li treba ili ne treba djelovati. dok ono što je je­ dnostavne prirode i čije bivstvo nije u odnosu pre­ ma nečemu nužno ima samo jednu vrlinu. u pra­ vom smislu te riječi. Β 63 Nadalje. Ako je sastav­ ljen od više sposobnosti. tvr­ diti da taj dio sam — ili on više od svega — jesmo mi sami. kojom svaka stvar prirođeno postiže upravo to. a za kormilara sigurnost. moglo bi se. Zato je i duša bolja od tijela jer je sposobnija zapovijedati. i to kako svima tako i nama. kao što je.

nije nijedna od ta­ kozvanih djelomičnih vrlina: od svih je bolji. to bolje što je znanje bolje. z d r a v l j e vrednije izbora nego s r e d s t v a k o ­ j a p r i d o n o s e z d r a v l j u . bilo uzet odjelito bilo zajedno s dru­ gima. jer je proizvođena svrha uvijek jača od proizvodnog znanja. bolji od sve /ostale/ duše. a njegova je vrlina znanje. Jer ako /razbori­ tosti hoće biti proizvodna.vesti nijedan bolji posao misli. kao što je graditeljstvo /različito! od gra­ đevine. Β 67 Nema. nego što je istina. Jer za ta se sred­ stva kaže da proizvode ova potonja. tada je ova po­ tonja bolja i vrednija izbora zbog istoga razloga zbog kojih je i prva vrijedna izbora: tako je u g o ­ da vrednija izbora nego u g o d n a sredstva. s pomoću znanja. jer govorimo da sreća do­ lazi od nje ili da je sama ona sreća. a najvaljanija je svrha znanja razmatranje. Nije dakle svaka duševna vrlina proizvod /razboritosti/ — nije to ni sreća. jer nije njezin dio. Kad je od dviju stva­ ri jedna vrijedna izbora radi druge. općenito govoreći. Spo­ znajni je dio. ili mislećega dijela duše. Istina je dakle najvaljaniji posao toga dijela duše. dakle. Β 68 Njegov posao. 127 . ničega što bi bilo vrednije izbora od razboritosti. N o razboritost je dio /duševne/ vrline i sreće. za koju kažemo da je spo­ sobnost onoga što je u nama najvaljanije. ako se jedno /duševno/ stanje uspoređuje s drugim. dakle. Β 66 Obavlja ga. imat će posao različit od sebe.

Β 72 Nadalje. Ako čovjek nešto voli zato što iz toga proishodi nešto drugo. baš kao što je to. ako. a zdravije bi mu bilo trčati. Ništa nije bolje od razboritosti. ako to nije koja od spomenutih stvari — ali nijedna od njih nije proizvod različit od razboritosti same. toga /tj. očigledno će utoliko više htjeti ono što tu osobinu više posjeduje. tada je razboritost vrednija iz­ bora nego istinito mišljenje. radije će izabrati trčanje. i ta je stvar najvrednija ljudskog izbora. mislim. uostalom. i moguće mu je to ostvariti. Β 70 Biti razborit i razmatrati posao je. dakle. Na primjer: ako netko izabire za sebe šetnju zato što je zdrava. jer je nemoguće da mu je svrha p r o i z v o d n j a nečega. čak i kad time ne bi ništa drugo dobio osim gledanja. i pri­ je bi ga bio izabrao da je znao. 128 . Treba dakle kazati da je to znanje motrilačko. istinito mišljenje upravo onako i onoli­ ko vrijedno izbora koliko je istinitošću slično raz­ boritosti). duše. Ako je istinito mi­ šljenje lalethes doksal slično razboritosti (jer je. to dovoljno svjedoči kako svi u najvećoj mjeri vole razboritost i spoznaju. prema ovom zaključku nemoguće je da je I razboritost/ proizvodno znanje: svrha mo­ ra biti bolja od onoga što joj teži. Β 71 Nadalje. istinitosti/ ima vi­ še u razboritosti.Β 69 Dakle. ako vid volimo zbog njega samo­ ga. očni vid: čovjek bi se odlučio da ga ima. dakle.

pa je život i definiran njezinom prisutnošću i mogućnošću. kao što sluh zapaža zvuk ušima. i to ponajprije zbog vida. ako je život vrijedan izbora osjetilnog zapažanja. Β 75 Kad je riječ ο osjetilnosti. izbo­ ra vrednija razboritost. Β 74 Život se dakle od neživota razlikuje po osjetilnosti. Ukloni li se ona. kad vole život. Ne cijene ga /tj. 9 Aristotel 129 . jer je ona prema drugim osjetima jednostavno poput ka­ kva znanja. pa i od samog života. sposobnost vi­ da odlikuje se po tome što je najjasnija. te zbog toga pretpostavljamo upravo nju. Po­ kazuje se da tu sposobnost neizmjerno vole. te ako zbog toga što duša uz govu pomoć može spoznavati izabiremo da mo. vole i razboritost i spo­ znaju. a osjetilno je zapažanje jevrsna spoznaja. radi svo­ nje­ živi­ Β 77 ako smo. ali je i od njega i od svih drugih osjeta. Ali svako osjetil­ no zapažanje dolazi do znanja s pomoću tijela. jer ima veću vlast nad isti­ nom. netom ustvrdili da je od dviju stvari vrednija izbora ona u kojoj je ista osobina više sadržana. Β 76 Dakle. nije vrijed­ no živjeti. život/ ni zbog čega drugo­ ga osim opažanja. nadalje. baš kao da se uklanjanjem osjetilnosti uklanja i sam život. Upravo zbog toga svi ljudi najviše teže za razboritošću.Β 73 Jer. tada je od svih osjeta vid najvredniji izbora i najcjenjeniji.

shodno tomu. »znati« više pripada onomu koji se time služi nego 130 . makar im oči slučajno bile zaklopljene. tako da se jednom imenuje u aktivnom. život od neživota razlikujemo po osjetilnom zapažanju. tada ćemo više prava dati prvomu od njih. moglo bi se objasniti ovim što slijedi. i u tom pogledu (treba za nj reći da je živ). i za spavača kažemo da »osjeća«). drugi put u pasivnom značenju. ako je dakle tako. jednako kao Isto to govorimo/ za one koje se doista služe tom spo­ sobnošću i upravljaju /nekamo/ pogled. čini se. jed­ nom kao ο sposobnosti. Β 81 Kad se nešto jednako imenuje u dvama različitim značenjima. Zbog toga./Što postižemo baveći se filozofijom?/ Β 78 To. Primjerice. a drugo »moći se služiti« njima. dakle. imati dva značenja. Β 80 Ako. a za spavača se to mora reći zbog mogućnosti da se pre­ baci u gibanje u kojem za nekoga kažemo da je budan i da stvari osjetilno zapaža. govorimo da »vide«. pri čemu »osjetilno zapa­ žanje« znači dvoje (prvo mu je značenje »služiti se osjetilima«. Za životinje koje posjeduju čulo vida i prirođe­ no su sposobne vidjeti. Za budna se čovjeka mo­ ra po istini i u pravom smislu reći da je živ. Β 79 Čini se da se ο životu govori dvojako. da onomu koji izabere uman život u najvećoj mjeri uspijeva i ugodno živjeti. za­ to. a drugo posjedovanjem spo­ sobnosti i imanjem znanja. drugi put kao ο ostvarenosti. Slično je sa znanjem i sa spoznavanjem: jedno nazivamo porabom i razmatranjem. očevidno je da će i »život«.

vidimo da se ista riječ ne pridijeva obojemu u istom. Β 83 Treba stoga kazati da budan »više živi« ne­ go spavač. duše — bilo jedini bilo iznad svega drugoga — razmišljanje i razumijeva9* 131 . jer je on na taj način sposoban biti pasivan ili aktivan. tada lako čini/ na najbolji mogući način. ne kažemo »više« samo u smislu »u većoj mjeri«. Ili netko samo upotrebljava frulu ili je najviše upotrebljava. Jer za potonjega i govorimo da je živ zbog onoga pr­ voga. i ono što je po vlastitoj pri­ rodi vrijedno izbora od onoga što I isto I to proiz­ vodi. i to za ono za što postoji jedna riječ. dakle. nego i u smislu prvenstva i potonjosti. kažemo da je » v i š e dobro« zdravlje ne­ go sredstva za zdravlje. Zato treba kazati da onaj koji is­ pravno upotrebljava upotrebljava »više«. na primjer. ako ih je više na broju. Β 84 A »upotrebljavati« bilo što znači ovo: ako je mogućnost samo jedna. I u drugim prilikama slič­ no rasuđujemo. »gledati« više onomu koji upravlja pogled nego onomu koji ga samo može upravljati. pravom smislu. Β 85 Posao je. Uzmimo za primjer svira­ nje na fruli.onomu koji to posjeduje. Β 82 Jer. tada ako netko upravo to čini. jer je »dobro« i je­ dno i drugo: i ono što je korisno i ono što se tiče vrline. Ipak. Jer lije­ po i točno upotrebljava onaj koji upotrebljava sa ciljem i prema prirođenom svojstvu. Tako. i da čovjek koji svojom dušom djeluje Izivi više/ od onoga koji dušu samo posjeduje.

Jednostavan je i svakomu lak zaključak da onaj koji razmišlja živi više. N a isti ćemo način također ustvrditi da je hodanje i sjedenje i učenje i svako gibanje ugodno ili neugodno ne zato što bismo η u ζ g r e d osjećali nelagodu ili veselje u njihovoj prisutnosti nego zato što tu nelagodu i veselje osje­ ćamo z b o g njihove prisutnosti. »Savršen život« treba priznati onima koji iskazuju razboritost i koji su razboriti. Β 89 N a sličan ćemo način ustvrditi da je ugo­ dan onaj život čija je prisutnost njegovim posjed­ nicima ugodna i da ne žive ugodno svi koji se nuz132 . Β 87 A kako savršena i neometana djelatnost sadržava u samoj sebi draž. i to najprije tada kada aktualizira I svoju sposobnost/ i kad se bavi raz­ matranjem onoga među postojećim što je najdo­ stupnije spoznaji. Β 88 Nadalje. očigledno je da će najviše i najvaljanije od svih b i t i mislilac. a dru­ go s uživanjem piti. a najviše od svih onaj koji najviše doseže istinu: to je onaj koji je razbo­ rit i koji razmatra u skladu s najtočnijim znanjem. naime. ne sprečava čo­ vjeka koji nije žedan ili mu se ne nudi omiljelo pi­ će da se veseli dok pije. Reći ćemo dakle za takva čovjeka da se ra­ duje i da se raduje dok pije. razmatralačka je dje­ latnost od sviju najugodnija. Ništa.nje. ali ne zato što p i j e ili zato što r a d o pije. ne zato što pije nego zato što slučajno istodobno motri ili biva motren dok sjedi. Jedno je uživati pri piću. Β 86 Ako je dakle život svakom živom biću isto što i bitak.

gredno vesele dok žive nego samo oni kojima je život ugodan i koji se vesele ugodi od života. naime. takva je aktualizacija od svih naj­ uspješnija za veselje. jedne su nužne. Β 92 [Zbog toga se umni ljudi trebaju baviti filozofijom već zbog uživanja u istinskim i dobrim ugodama. i koja uvijek ustrajno čuva povjere­ no savršenstvo. od cjeline sreće. istinski život. Sto­ ga ugodan život i istinska radost pripadaju samo filozofima ili njima u najvećoj mjeri. ipak je najvaljanija biti u najvećoj mogućoj mje­ ri razborit. koja se ispunjava onim što najviše jest. Β 90 Zbog toga prije priznajemo život onomu koji je budan nego spavaču. To je. sreći/ ili radi toga /tj. sreće/. Jer aktualizacija naj istiniti jih misli. prije onomu koji mi­ sli nego onomu koji ne misli. recimo otvoreno da se bavljenje filo­ zofijom odnosi prema sreći baš kao što se odnosi prema nama kao čestitim ili nevaljalim ljudima. a za ugodu od živo­ ta kažemo da nastaje upotrebom duše. Od stvari po kojima smo sretni.] Β 93 Ako do istog zaključka treba doći ne osla­ njajući se samo na dijelove nego »odozgora«. 133 . Β 91 Nadalje: ako i postoje mnoge porabe du­ še. Jer sve su stvari svim ljudima vrijedne izbora ili jer vode prema tomu /tj. Očigledno je da ugoda koja nastaje od razboritosti i motrenja mora biti — bilo jedino ona bilo ona u najvećoj mjeri — ugoda od života. druge ugodne.

i tada će pripadati sa­ mo njima ili njima najviše od svih. Β 99 Kao što bolest trebamo izbjegavati. i u ova­ kvu izvodu razboritost pokazuje kao ono što je od svega najvrednije izbora. čini se. Slično je i ako netko kaže da je sve to isto­ vjetno sa srećom. Tako se. kao što neki nerazumnici čine. i to ne radi nečega drugog 134 . a dru­ gu izabirati. ako je duševna vrlina ili uživanje. Od dviju suprotnosti jednu treba izbjegavati. Β 98 Svakomu je sasvim jasno da nitko ne bi izabrao život u kojem bi imao najveće blago i vlast koje čovjek može imati ali u kojem bi bio lišen raz­ boritosti i lud — čak ni tada kad bi se s užitkom upuštao u naj smjelije naslade. svi najviše izbjegavaju. Razboritost je suprotna od bezumlja. Vrlina je na­ ime ono što je najvlasnije u nama. N o definirati je treba s pomoću razboritosti. Β 95 Ako je dakle razboritost. najugodnija je od svega razbo­ ritost. a kad se jedno s drugim usporedi. Β 96 Stoga se svi koji to mogu trebaju baviti filozofijom jer ili je to savršeno dobar život ili je od svih stvari — ako treba samo jednu kazati — uzrok (savršeno dobra života) dušama. čini se. Β 97 Neće biti zgorega (pokazati) [i prema op­ ćim shvaćanjima podsjetiti] naš predmet po ono­ me što se svima bjelodano ukazuje. očevidno je da će sretan život pripadati samo filozofima. Zato bezumlje.Β 94 Stoga sreću definiramo kao razboritost i svojevrsnu mudrost ili kao vrlinu ili kao najveće uživanje ili kao sve to zajedno. tako zdravlje trebamo izabirati.

Β 102 I to što većina ljudi bježi od smrti po­ kazuje ljubav duše prema učenju. što je vidljivo i jasno. život mu ne bi bio vrijedan izbora. a prirodno teži za onim što je vidljivo i spoznato. San i java ne razlikuju se ni u čem drugom osim u tom što duša u prvom slučaju često zna istinu. nije vrijedno izbora. Β 100 Stoga svi koji se dotaknu razborito­ sti i mogu kušati tu stvar misle da /sve/ drugo nije ništa. a bio po­ gođen i bolestan u onome dijelu koji misli. zbog toga razloga nitko od nas ne bi izdržao da do kraja života bude pijan ili dijete. [ O tome svjedoče i opća shvaćanja. i to zato što su prikaze u snu lažne a na javi isitinite. čini se. da treba štovati oca i majku jer su uzrok /naših/ najvećih dobara. Upravo zato i kažemo da neizmjerno treba štovati one koji su uzrok da smo ugledali sunce i svjetlo.] Jer kad bi netko i sve imao. To bjelodano poka­ zuje da je milo ono što je spoznato. uzrok što smo is­ kazali razboritost i /nešto/ vidjeli. a u snu je uvijek prevarena. Zbog toga se i veselimo stvarima i ljudima na koje smo svikli i poznanike nazivamo »milima«. jer mu ni od ostalih do­ bara ne bi bilo nikakve koristi.što bi iz nje proishodilo. iako je spavanje vrlo ugod­ no. Oni su. 135 . Jer sve što se tiče snova utvara je i laž. čak i ako pretpostavimo da su spavaču prisutne sve ugode. Β 101 Zbog toga. Bježi naime od onoga što ne poznaje. od mračnoga i nejasnoga. jasno je da jednako tako treba biti sa spo­ znavanjem i razboritošću. A ako je tako s onim što je spoznato i bje­ lodano.

lje­ pota — lakrdije su i nevrijedne stvari. Β 106 Imajući to na umu. Ljepota iz­ gleda takvom zato što ništa ne vidimo točno. tako je i kod razboritosti Ne treba nam. Što je trajno i dugovječno u ljudskim stvarima? No. svi 136 . ti predmeti čežnje. više od /svega/ drugoga puni su neiskazive ludosti. a drago im je ako uzmognu i samo živjeti. Β 105 Kad bi netko mogao vidjeti onako raz­ govijetno kao što kažu da je vidio Linkej.Β 103 Osim toga. Mole se da bi bili sretni. Snaga. veličina. Β 104 Moglo bi se to shvatiti i po tome kad bi netko ljudski život promotrio u jasnom svjetlu. Stoga se lijepo kaže da je čovjek ništa i da ništa ljudsko nije postojano. isto za puki život kao i za l i j e p život. N o ukoliko netko ne smatra da život treba prihvaćati kakav god bio. koji je gledao kroz zidove i drveće. baš kao što kod imetka ljudi ne trebaju radi života posjedovati isto što im treba radi s r e t n a života. Obični ljudi zaslužuju oprost ako tako postupaju. zar bi se ikada za iko­ ga mislilo da može odoljeti pogledu — kad bi se vidjelo iz kakvih se jada sastoji? Časti i slave. Za onoga koji vidi nešto od vječ­ nih stvari besmisleno je da za takvo štogod mari. zbog naše ne jakosti i zbog kratkoće života i to se čini mnogo. mislim. kako mislim. Uočit će da je opsjena sve ono što se ljudima čini ve­ likim. smiješno je da se svakim naporom ne napreže i da svakim marom ne mari kako bi stekao tu razbori­ tost koja će spoznati istinu. kako se govori u tajnim svetkovinama. tko bi od nas mislio da je sretan i blažen — od nas koji smo od prvo­ ga trena.

jedino to božanskim.prirodno stvoreni kao da imamo platiti kaznu? Bo­ žanska je izreka starih koja kaže da duša plaća kaznu i da živimo jer smo kažnjeni zbog nekih ve­ likih grijeha. i: »Smrtni vijek ima udjela u nekom bogu«. baviti filozofijom. Β 109 S obzirom na mogućnost sudjelovanja u toj sposobnosti./ Β 108 Ništa dakle ni božansko ni blaženo nema­ ju ljudi osim onoga što je jedino vrijedno mara: osim uma i razboritosti — ukoliko ih u nama ima. jer sve je ostalo golema besmislica i naklapanje. Β 107 Doista. jedino se to čini besmrtnim. Od onoga što je naše. 137 . evo čemu nalikuje sprega tijela i duše: kao što kažu da zarobljenike u Etruriji če­ sto muče tako da ih žive zavežu licem uz lice s mrtvacima. dakle. Hermotim ili Anaksagora]. /Zaključak. ili se oprostiti od života i otići odavle. Trebamo se. život — makar prirodno mučan i težak — ipak je tako uređen da čovjek prema dru­ gim bićima izgleda kao bog. Β 110 »Naš um je bog« [tko god je to rekao. prislanjajući svaki dio jedan uz drugi. tako se čini da je duša raspeta i prilijepljena uza sve osjetilne tjelesne udove.

.

koji u višestrukom posredovanju vodi tekst kinika Teleta u k o j e m se nalaze riječi stoika Zenona ο Tebancu Kratetu i ο Aristotelovu poticaj­ nom spisu (Stob. I V p. Ta dva navoda. njihova logična postava i po­ uzdano tumačenje. 785 Hense = A 1 During). p. iznosili su se s podjednakom teži­ nom i argumenti izraza i argumenti sadržaja. monografski interpretator Aristotela ili klasični filolog. jedva bi sama p o se­ bi dostajala da Nagovor na filozofiju ne ostane puki naslov u katalogu izgubljenih Aristotelovih spisa da u 139 . takvoj neobičnoj pomet­ nji interpretativnih ambicija i kompetencija pridonije­ le su i oskudne antičke potvrde ο Aristotelovu trakta­ tu. 9—17 Wallies = A 2 During). na­ samo dvaput: j e d n o m u Aristotelova komentatora Alek­ sandra iz Afrodizijade 149. U želji da se dosegne ko­ načan b r o j fragmenata.PREVODIOČEVA NAPOMENA Rijetko su se kada u posljednjih stotinu godina fi­ lozofska i filološka sudbina jednog antičkog spisa ta­ ko tijesno ispreplele kao što se to zbilo s Aristotelo­ vim Nagovorom na filozofiju. drugi put u antolo­ gičara Stobeja. Top. bez ob­ zira na to da li se dokazivanja laćao povjesničar filo­ zofije. Osim razumljiva interesa za sve što potječe ili bi moglo potjecati od Aristotela. Nagovor na filozofiju u antici j e izdašnije citiran (In Arist. C I A G 11:2. nepotpomognuta bilo kakvim opipljivijim dijelom izvornoga teksta.

str.drugoj polovici prošloga stoljeća poznati Aristotela prema filozofiju Ingram se Bywater nije iznio dio kojoj pozamašan proučavalac pretpostavku na Nagovora novoplatonovca Jambliha (otprilike 275—330) Aristotelova djela of Aristotle. dijelom sužujući telova Nagovora teles. ras­ perprava objedinjen u dvotomnoj studiji L'Aristotele Firenze 1936). Usprkos visokom stupnju dosegnute u pojedinim etapama taj se dugotrajni posao ni danas ne neprijeporno okončanim. posvećujući dodatnu pažnju Aristo­ telovu odnosu prema Epikuru duto e la formazione filosofica (niz pojedinačnih di Epicuro. smatrati Aristotelova spisa. T o kratko priopćenje uglednog aristotelovca potaklo j e stručnjake različite orijentacije da se ozbiljno pozabave suglasnosti rekonstrukcijom bavljenja može naslućena tekstom. 55—69). Ο tome koliko j e u p r v o j polovici ovoga stolje­ ća bila čvrsta vjera u to da se Aristotelov tekst može dosegnuti na filološki pouzdan način najbolje svjedoči izdanje fragmenata (Aristotelis 1934). interpretacijom pozabavio se W e r n e r Jaeger einer Geschichte seiner prema lung. Historijat te rekonstrukcije i njezine metodičke mo­ dalitete ovdje je nemoguće podrobno slijediti. Berlin 1923). 140 koje j e priredio Richard Walzer fragmenta selecta. pisa­ nom sasvim u Platonovu duhu. 1869. priklonio se u osnovi i Ettore Bignone. Grundlegung a više proširuju­ Aristo­ (AristoEntwickkoje­ ći prethodno dokučenu građu. mu j e riječ ο mladalačkom Aristotelovu spisu. Na Bywaterovu tragu. Jaegerovu tumačenju. Firenze Dialogorum . »Journal of Philologv« sastoji o d izvadaka iz istoimenog (On a lost dialogue 2.

Diiringovo bogato komentirano izdanje. dvadesetak godina nakon Walzerova izdanja. G. Nekoliko godina poslije Rabinovvitza. Berkelev 1957). tu rekonstrukciju trepticus.U želji za što cjelovitijim. neki su istraživači stali previđati činjenicu da Nagovor na filozofiju je­ dnostavno ne može imati jednak tekstološki status kao i neprijeporni dijelovi Filozofove ostavštine. nastalo u ok­ viru međunarodnog projekta posvećenog izučavanju ra­ nih Aristotelovih radova. Ona se doista i javila. Prvi put nakon gotovo stotinu godina švedski j e znanstvenik pretpostavljene Aristotelove fragmente podvrgao filološkoj provjeri koja se inače u sličnim okol­ nostima smatra rutinskom predradnjom. Takva in­ terpreta ti vna praksa morala j e prije ili kasnije izazva­ ti ozbiljnu reakciju. 141 . Ukazujući na opasno­ sti hermeneutičkog postupka u k o j e m se ono što se rekonstrukcijom tek ima dokazati uvlači u rekonstrukcijske principe. {Aristotle's at reconstruction. Rabinowitz izrazio j e temeljnu sumnju u to da se Aristotelov tekst uopće može uspo­ staviti kao filološka činjenica: za takav bi posao. »tvarno« obogaćenim mo­ nografskim tumačenjem Aristotela. uvažavajući njegov zahtjev za metodičkom rigoroznošću. koji bi u do­ sljednom izvodu iziskivao da se odustane o d svakog rada na Nagovoru. ali odba­ cujući njegov posvemašnji skepticizam. ali koja j e . bili upotrebljivi samo oni fragmenti u kojima su izrijekom posvjedočeni i Aristotelovo autorstvo i naslov spisa (Aristotle's Protrepticus and the sources of its reconstruction. nesumnjivo j e prekretna toč­ ka u cjelokupnom dosadašnjem bavljenju tim kratkim adhortativnim spisom. An attempt objavio j e Ingemar During vlasti­ Aristotelova spisa. Pro­ Goteborg 1961). p o njemu. W .

str. Berti: Aristotele. Os­ lanjajući se na unutrašnju analizu argumentativne stra­ tegije i izvanjsku računicu ο uobičajenoj duljini po­ jedine knjige u Aristotelovu pisanom nasljeđu. n. (usp. c . stila i sadržaja. Schneevveifia. pismenom filozofijskom obliku kakav se stao afirmirati poslije 360. N a k o n opsežnog talijanskog izdanja ( E . Takav prelimina­ ran formalni zaključak potpomognut j e p o t o m i jakim dokazima doktrinarne prirode. Važan j e i njegov zaključak ο generičkoj pripadnosti teksta: p o njemu. c . o v o m z g o d o m bila izostala: usporedio j e leksik i stil dvojbenih ulomaka s leksikom i stilom neprije­ pornih Aristotelovih tekstova. During j e zaključio da j e Jamblihovim posredovanjem očuvan najveći dio prvobitnoga Aristotelova teksta.). During j e iz tako odgonetnute Aristotelove cjeline iz­ lučio Jamblihove umetke ili slobodnije parafraze. Munchen—Bamberg 1966). H .začudo. Esortazione alla filosofia / Protr et tico /. Padova 1967). 31). a p o t o m i disertacija G. Chrousta koja se u svemu bitnom priklonila Duringu (Aristotle: Protrepticus. e. Universitv of N o t r e Dame Press. N a temelju takve uspo­ redbe During j e zaključio da j e Jamblih ne samo na­ čelno slijedio Aristotelov predložak nego ga u dijelu vlastite rasprave i doslovno navodio. u kojoj se značajno uvećava b r o j »sigurnih« fragmenata i pre­ uređuje njihov redoslijed (Der Protreptikos des Aristoteles. nije riječ ο dijalogu nego ο raspravi. uslijedilo j e i skraćeno njemačko izdanje Duringove studije u ko- 142 . Indiana 1964). 17 i d. o. A recon­ struction. Držeći se trojakog kriterija leksika. N a k o n Duringova izdanja uslijedila j e ubrzo i re­ konstrukcija A . str. uključujući i onaj ο spe­ cifičnom Aristotelovu načinu argumentiranja ( o . pr.

Frankfurt am Main 1969). 219—240). »Phronesis« X X I . Pro­ »Dioand j e dvojbeno treba li spis — u čiju se mjeri smatrati doslovnim citatom del Protrettico pozadinu više i ne izriče ozbiljna sumnja — u onoj upravo kako bi to htio Diiring (usp. 1984. J. 143 . Pariš 1981. Riječ j e ο de­ setak ispravaka i prijevodnih tumačenja pojedinih spor­ nih mjesta u pretpostavljenim ulomcima Nagovora. 375—392. dakako. odbacio Schneevveifiovu kritiku i ostao pri vlastitu konceptu prezentacije Na­ govora (Der Protreptikos des Aristoteles. N e m a sumnje da se Diiringovo izdanje Nagovora proteklih tridesetak godina ne argumentacije u dokazalo kao standardan tekst. P. De la philosophie. Naročito aristotelovsku Nagovora Problemi »Annali 1978. 111—158). U svakom slučaju. str. Griffo: di ricostruzione di Aristotele. npr. 19—51). nvsius« V I I I . str. između ostaloga. A . str. Einleitung. S. Os­ novne linije Diiringove rekonstrukcije podržane su i u obimnoj studiji Bertranda Damoulina ο ranim Aristote­ lovim radovima (Recherches sur le premier Aristote: Eudeme. Protreptique. ne znači d a j e svaki dio njegove poprat­ sasvim nepodložan sumnji. Bos: Aristotle's trepticus: are they really two different works?. 1976.jem j e autor. str. Allan: Critical and explanatory notes on so­ me passages assigned to Aristotle's Protrepticus. Ubersetzung und Kommentar von I. Eudemus della Scuola N o r m a l e Superiore di Pisa« V I I I . Text. Diiring. želja da se Aristotelovo autorstvo slijedi in verbis vor od ograni­ čene j e vrijednosti za razumijevanje mjesta koje Nago­ ima i u povijesti antičke filozofije i u Aristotelovu filozofiranju. Sredinom sedamdesetih go­ dina bilježimo posljednji obuhvatniji prilog kritici tek­ sta (D. T o .

a prelomljene zagrade dopune izvornoga tek­ sta. uz pu­ no respektiranje oznaka u izvorniku: uglate zagrade označuju atetirane odlomke. 290— 295) i u zborniku Friihschriften des Aristoteles. Β — sam tekst. ur. Bio bi zacijelo pretenciozan posao opterećivati glo­ maznim učenim aparatom p r i j e v o d teksta koji j e iz­ vorno b i o upućen neposvećenim dobronamjernicima. str. križići nepopravljena mjesta. Kurzivni tekst i kose zagrade potječu o d prevo­ dioca. Paul Moraux. uz konzultiranje nje­ mačkog izdanja i spomenutih Allanovui kritičkih opa­ ski. baš kao i mjestimično spacioniranje naglašenih riječi. D — komentar) preveden j e drugi. Poslije svega što j e rečeno. te se činilo uput nim dosljedno poštovati i Duringov raspored fragme­ nata i njegove tekstološke intervencije. c. Darmstadt 1975. 357—359. izlišno j e spominjati da j e Nagovor barem jednako toliko autorsko djelo priređivača teksta kao i Aristotela. Radi filozofijske interpretacije pojedinog ulomka zain­ teresirani specijalist m o ž e posegnuti za Diiringovim komentarom koji j e šesterostruko obimniji o d samog teksta i koji svakom djeliću Nagovora osigurava bo­ gato dokumentiran kontekst. 144 . Upute za produbljeniju individualnu lektiru isti će čitalac naći u obimnoj bi­ bliografiji engleskoga Duringova izdanja ( o . C — odlomci srod­ nih tekstova.Tekst koji j e ovdje preveden preuzet j e iz opsežni­ jega Diiringova engleskog izdanja. Od četiriju krupnih odjeljaka Duringove studije ( A — svjedočan­ stva ο Nagovoru. str.

.

L X I I I . izd. Peri psvches / Aristoteles. . X L I I I . .X L I I : Aristotelova psihologija i filozofija života / Branko Bošnjak. N a g o v o r na filozofiju / Aristotel . .C I P . [1. L X I I I . . Aristotle's Protrepticus. [2. 2. I S B N 953-178-041-2 .Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna biblioteka. 144 str. djelo] preveo D a r k o Novaković . Z a g r e b UDK 1 (091) Aristoteles 128 ARISTOTELES Ο duši . djelo] preveo Milivoj Sironić. Bibliografski dodatak: str.Str. V . 20 cm. 1996.(Filozofska biblioteka) Prijevodi djela: 1. 2. predgovor i redakcija Branko Bošnjak.Z a g r e b : Naprijed.

Palmotićeva 30 Z a izdavača ZDENKO LJEVAK Korektor BLAŽENKA TRŽAN Likovna oprema R A T K O JANJIĆ-JOBO Tehnički urednik IVAN TRŽAN M K 1996-2 T I S A K G Z H 1996.d. d. .ARISTOTEL Ο DUŠI N A G O V O R N A FILOZOFIJU Izdaje N A K L A D A NAPRIJED Z a g r e b .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->