You are on page 1of 32
‘Talan HEP ‘allan Pas HE O8FEBRUARI 2011 Melalui, Prof. Dr. Azmuddin Ibrahim, Dekan, Fakulti Komunikasi dan Media, Universiti Industri Selangor (UNISEL) Shah Alam. Yang Berhormat, MEMOHON SUMBANGAN MENJALANKAN PROGRAM FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Dengan segala hormatnya meryjuk kepada perkara di atas, sukaeita dimaklumkan pelajar Fakulti Komunikasi dan Media (FCM UNISEL) dengan kerjasama Communication and Media Club UNiSEL akan mengadakan Program FCM Intercultural Exchange 2011. Program ini akan dijalankan di Kampung Juara, Pulau Tioman, Pahang Darul Makmur yang bertujuan untuk memulihara hidupan penyu yang semakin pupus disamping mengenali dan mempelajari budaya hidup masyarakat yang tinggal di pulau selaras dengan tuntutan subjek “Intercultural Communication’, Maklumat untuk program ini adalah seperti yang berikut: Tarik — : 24 Februari —27 Februari 2011 Tempat —: Kampung Juara, Pulau Tioman Peserta — ; 60 Pelajar Tema _: Building Diversity Through Breaking Cultural Barriers Schubungan dengan itu, kami ingin memohon pertimbangan pihak Yang Berhormat agar dapat meluluskan permohonan Kami dalam sebarang bentuk bantuan bagi membantu meringankan kos dalam mengendalikan program ini. Sumbangan wang wnai bolehlah disalurkan melalui akaun Bank Maybank Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Indust Selangor, kampus Shah Alam, nombor akaun: 562218203331 unisel "Talian HEP ‘allan Fax HEP ‘Talian Bendabart Sokongan dan kerjasama dari pihak Yang Berhormat amatlah kami hargai bagi membantu kami melahirkan belia yang proaktif dan berwawasan dalam pelbagai aspek.Untuk maklumat lanjut, pihak Yang Berhormat boleh menghubungi kami di talian : 012-7779451 (Razlan Rashid, Koordinator Program). 016-2062152 (Muhsinin Zainuddin, Pengarah Program). Segala kerjasama dan perhatian dari pihak Yang Berhormat amatlah kami hargai dan didahului jutaan terima kasih, Sekian, ININ BIN ZAINUDDIN) Pengarah Program, FCM Intercultural Exchange 201 1 Universiti Industri Selangor, Kampus Shah Alam. unisel & mecting industrial needs UNISEL/HEP11/503-SA(06)Jld.1 17 Januari 2011 Muhsinin Bin Zainuddin Pengarah Progarm "FCM Intercultural Exchange 2011” Fakulti Komunikasi dan Media Kampus UNISEL Shah Alam ‘Saudara PERMOHONAN MENJALANKAN AKTIVIT/PROGRAM PELAJAR Sukecita dimaklumkan bahawa permohonan saudara telah DILULUSKAN dengan peruntukan sebanyak RM 2000.00 atau sebuah bas peri dan balik oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) pada 05 Januari 2011. Kelulusan tersebut tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 1. Tiada perubahan dilakukan kepada butir-butir kegiatan seperti di bawah dan lain lain kenyataan yang tersebut dalam borang permohonan anda:- Jeniskegiatan —_: FCM Intercultural Exchange 2011 Anjuran : Kelab Komunikasi dan Media, Fakulti Komunikasi dan Media Tarikh/Masa : 20 - 23 Januari 2014 Tempat : Kampung Juara, Pulau Tioman, Pahang, Malaysia 2. Terbuka kepada semua pelajar UNISEL. 3. Mendapat kelulusan pihak pengurusan UNISEL untuk menjalankan kegiatan mengutip deima/iklanitajaan, 4. Mengisi borang jamin diri peserta dan kemukakan senarai lengkap peserta. 5. Semua urusan publisiti akhbar/radio/televisyen mestilah melalui HEP dan dirujuk kepada Unit Komunikasi Korporat, UNISEL. 6. Semua urusan surat-menyurat, percetakan dan kewangan mestilah melalui Pegawal HEP. 7. Semua kain banting (bunting)/kain rentang (banner)/bahan cetakan mesti dalam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris dan terlebih dahulu mendapat mendapat kelulusan HEP. Berkemampuan mencari sumber kewangan sendiri. Semua sumbangan penajaan mestilah dibuat atas nama "MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNISEL” atau “UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR’ 10. Aktiviti di bawah penyeliaan dan pemantauan pegawai HEP/Penasihat / Pegawai Penyelaras yang telah dilantik oleh Timbalan Naib Canselor (HEP). 11. Laporan program beserta sekurang-kurangnya 5 keping gambar serta laporan kewangan (dengan resit) dikemukakan kepada HEP selewat-lewatnya 2 minggu selepas program dilaksanakan. unisel Kampus Shah Alam : Jalan Zirkon A 7/A, Section 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Tel: 603-5522 3400 Fax : 603 Kampus Bestari Jaya : Jalan Vimue Tambahan, 45600 Batang Berjuntai, Selangor Darul E Tel ; 603-3289 7336 Fax : 603-3289 7335 Website : wwwaniseledu.my oo KELULUSAN MENJALANKAN AKTIVITIPROGRAM PELAJAR 12, Sebarang permohonan kenderaan dialamatkan kepada Unit Kenderaan, Pejabat Pentadbiran & Sumber Manusia dan perlu disokong/melalui pinak HEP. Permohonan yang telah diluluskan adalah berdasarkan maklumat penggunaan dalam borang permohonan. Sebarang perubahan maklumat tersebut adalah di luar tanggungjawab pihak UNISEL. 13. Menjaga keselamatan peserta dan memastikan nama baik Universiti terpelihara. 414, Semua kegiatan tertakluk kepada arahan HEP dari semasa ke semasa. ‘Sekian, dimaklumkan. Neraleyall BE NGS er ‘Timbatan Pendaftar (HEP) Kampus UNISEL Shah Alam ‘sk. Bhg. Timbalan Naib Canselor (HEP) Bendahari (Poton kerjasama puan menguruskan pembayaran peruntukan berdasarkan Keluusan surat berkaltan atas nema "Malls Perwakilan Pelajar UNISEL) ‘Timbalan Pendaftar HEP (Kampus Bestar Jaya) ‘Nalb Yang Dipertua MPP Kampus Shah Alam Penasinat Persatuan Presiden Persatuan A. UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR must 07 Januari 2011 Kepada: Hal Ehwal Pelajar, UNISEL kampus Shah Alam Tuan, Pertukaran Tarikh Program FCM Intercultural Exchange Anjuran Fakulti Komunikasi dan Media Shah Alam Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa kelab Komunikasi dan Media Shah Alam ingin memohon pertukaran tarikh program FCM Intercultural Exchange yang bertempat di Kampung Juara, Pulau Tioman, Pahang. Tarikh pertukaran program yang dicadangkan adalah seperti berikut : Tarikh 24/02/2011 — 27/02/2011 Diharapkan pihak tuan dapat memberikan kerjasama yang sebaik-baiknya. Segala kerjasama dari pihak tuan kami ucapkan terima kasih. Sekian, ( ‘Yang menjalankan tugas, Dilulskan/ Tid daiskan | Wi) Muhsinin Bin Zainuddin, Pengarah Program, Timbalan Pendaftar, Program FCM Intercultural Exchange HEP UNiSEL Shah Alam. Kelab Komunikasi dan Media Shah Alam. OF OR. AZHLODIN IBRAHIM KAN Juara Turtle Project JTP (MALAYSIA) SDN. BHD. Tioman Island, Pahang, Malaysia www.juaraturtleproject.com contact@juaraturtleproject.com Phone: 017 704 8911 sine juaraturtleproject cov: Fax: 07 799 5270 TIOMAM, MALAYSIN IN 24" -27" Communicatior o Juara Tu " UNISEL Invoice Date: 05/02/2011 Dept. Communication and Media University of Industry, Selangor Shah Alam Campus Attn: Mr Razlan Rashid a PRICING STRUCTURE PEOPLE |AMOUNT [DESCRIPTION (RM) (RM) (RM) | UNIT Tore TOTAL | PERSON | 60° 3 Breakfast 5 15 |900 i] 60 [3 Lunch 1545 2700 _| 60 | Dinner (inc. BBQ on last night) 20 60 3600 60 is ‘Accommodation per Night 30 90 _[5400 60 8 Program and Staffing 30 90 5400 al 60 Donation to Sea Turtle Project 50 50 3000 _ | 60 1 | Transportation 100 100 6000 | | | TOTAL 450 27000 7 Payments should be made to the following account: Name: JTP (MALAYSIA) SDN. BHD. Bank: Public Bank Acc. Num: 3161267322 LAMPIRAN NILAITAIAAN GANJARAN 1) MELEBIHI RM 5000 a) SUIL PENGHARGAAN b) PAPARAN LOGO SYARIKAT PADA KAIN RENTANG c) PAPARAN LOGO SYARIKAT PADA T-SHIRT d) PAPARAN LOGO PADA CENDERAHATI 2) RM 3000 RM RM4,999 4a) SUIL PENGHARGAAN b] PAPARAN LOGO SYARIKAT PADA KAIN RENTANG 3) RM 1000-RM 2,999 a) SUIL PENGHARGAAN PROPOSAL unisel —_ pmmunicatio Medi FCM Intercultural Exchange 2011 ~ BUILDING DIVERSITY THROUGH BREAKING CULTURAL BARRIERS ~ Tarikh : 20 Januari -23 Januari 2011 Tempat : Kampung Juara, Pulau Tioman, Pahang, Malaysia DENGAN KERJASAMA > Communication and Media Club, Fakulti Komunikasi dan Media > Hal Ehwal Pelajar Universiti Industri Selangor (HEP UNiSEL) > Pelajar Intercultural Communication, Bachelor of Corporate Communication 6 Bachelor of Journalism unisel Revi jegtiony Medi FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 TUJUAN Kertas kerja ini disediakan untuk mendapatkan kelulusan daripada Yang Berbahagia Naib Canselor UNiSEL serta kelulusan dan peruntukan daripada pihak UNISEL dan pihak luar yang berkenaan. PENGENALAN Program “FCM Intercultural Exchange 2011” ini merupakan salah satu program yang diilhamkan oleh para pelajar Universiti Industri Selangor (UNISEL) dengan usaha sama para pensyarah dalam usaha untuk melahirkan mahasiswa bertrampilan, cergas dan aktif ke arah merealitikan konsep Malaysia. Program ini dianjurkan bagi memperkenalkan satu inisiatif baru yang melibatkan pelajar dari Fakulti Komunikasi Dan Media terutamanya kepada para pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Korporat dan Tjazah_ Sarjana_ Muda Kewartawanan yang mengambil _subjek ‘Intercultural Communication’ bagi menanam semangat _kesedaran hubungan antara budaya kepelbagaian kaum dalam mempelajari ilmu kemasyarakatan dan budaya serta mendekatkan diri lagi kepada satu cabaran yang seiring dengan kehidupan yang bakal mereka lalui di alam kerjaya. Di samping itu, program ini juga bakal membawa mahasiswa UNiSEL ke arah menjadi seorang insan yang mempunyai semangat jitu, cekal dan mempunyai daya ketahanan diri yang tinggi dalam menyahut saranan kerajaan FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 di masa kini iaitu bijak di dalam kelas dan aktif dengan aktiviti aktiviti_ yang berfaedah di luar kampus. Secara khususnya program ini adalah satu tugasan yang diberikan kepada Pelajar selaras untuk —memenuhi tuntutan subjek “Intercultural Communication (33S 2313)" dengan menilai tahap sosial pelajar dalam mempelajari adat di tempat lain dan menyediakan para peserta ke arah ketahanan mental dan jiwa di samping menguji ketahanan fizikal. Ia adalah Selaras dengan tema program supaya pelajar dapat mengenali budaya di tempat lain dan mempelajari cara hidup masyarakat di luar bandar dengan bertukar- tukar ilmu dan pendapat yang berbeza dari kedua-dua kumpulan masyarakat. Ini kerana ja berteraskan kepada satu matiamat iaitu melahirkan mahasiswa berkualiti, berdisiplin, berdikari dalam pengalaman menempuh cabaran hidup seterusnya _mempraktikkannya sebagai seorang mahasiswa mahupun seorang Insan. Sesungguhnya, bagi menjayakan program ini, kertas kerja ini dibuat adalah untuk mendapatkan sumbangan tajaan luar dari agensi-agensi kerajaan dan swasta ke arah mempromosikan UNISEL pada seluruh warga Malaysia. =S SSS SSB ESB EBEBREEEHEEREEEER unisel Caparica Bi) Medi FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 MATLAMAT Matlamat penyediaan kertas kerja ini adalah berasaskan kepada rumusan utama program yang akan dirancang iaitu ia melibatkan matlamat, perlaksanaan, kerjasama dan juga jangkaan perbelanjaan yang ditafsir dan dengan harapan dapat ditaja oleh pihak yang berkenaan. Secara amnya matlamat Program ini adalah berlandaskan beberapa Konsep iaitu konsep kemahiran berinteraksi, mengenali budaya masyarakat setempat, konsep pemahaman pembinaan Jatidiri, kerjasama kumpulan, konsep Kepimpinan, konsep kemahiran dan konsep rekreasi. Secara khususnya program ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat kepada kemampuan sebenar Pelajar UNISEL di dalam mengatur strategi ke arah pembentukan mahasiswa dan masyarakat yang berkualiti bukan sahaja dalam akademik bahkan juga dalam ko- Kurikulum. Selain itu, program ini secara tidak langsung juga dapat dijadikan medium untuk mempromosikan UNiSEL di mata luar. unisel_—, Chepmuiicationy Medi . FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 OBJEKTIF PROGRAM Antara objektif kertas kerja ini adalah: « Menyahut seruan UNISEL melalui moto"LEARNING UNIVERSITY” yang tidak mementingkan pendidikan akademik sahaja malahan ko-kurikulum yang turut dititik beratkan bagi melahirkan seorang mahasiswa yang berkualiti. = Program ini juga diharapkan agar dapat mempromosikan UNiSEL sebagai Pusat pendidikan yang terkenal di Malaysia dan antarabangsa. « Dapat melihat penglibatan setiap peserta di dalam masyarakat dengan berlandaskan teori “Intercultural” yang diajarkan di dalam kelas. = Mengukuhkkan ukhwah antara kalangan peserta di samping dapat mengenali dan mempelajari budaya di tempat lain dan berinteraksi_ tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan umur. = Mewujudkan satu sifat keyakinan diri yang mantap bagi menghadapi segala bentuk cabaran dan halangan yang bakal dilalui setiap peserta. Ini secara tidak langsung akan dapat mengajar mereka supaya sentiasa bersedia menghadapi cabaran_hidup yang bakal mereka hadapi baik dari segi fizikal mahupun mental kelak. CBiymunicatio) CcomMedti FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Program ini ingin menerapkan mahasiswa dengan S.P.LES. yang berasaskan kerohanian, fizikal, kebijaksanaan, emosi dan sosial dalam membina ke arah pembangunan insan yang lebih cemerlang. Program ini adalah satu program yang dirangka khas dengan tujuan merangsang sifat dan kebolehan kepimpinan didalam diri setiap mahasiswa dan belia supaya lebih efisyen dan efektif didalam melaksanakan sesuatu tugasan dan tanggungjawab yang diamanahkan. Selain itu, aktiviti-aktiviti yang telah dirangka di dalam program ini diyakini dapat memberikan pengalaman baru dalam hidup bagi setiap mahasiswa selain dapat memberikan kehidupan yang positif secara umumnya. Selaras dengan perkembangan globalisasi yang tidak mementingkan persekitaran, para peserta di didik untuk mencintai alam sekitar seperti pemuliharaan penyu yang semakin pupus. Program ini mampu menjana minda para mahasiswa ke arah yang lebih dinamik, kritis, kreatif dan inovatif. Disamping itu, ia dapat menonjolkan keterampilan peserta di dalam menjalani sesuatu aktiviti serta melatih iri berhadapan dengan kesusahan hidup. Malahan juga , program ini di adakan bagi membentuk mahasiswa yang cemerlang, gemilang dan terbilang seiring kemajuan negara. Roo eg Dy nicatio: CO CET FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 TEMA “BUILDING DIVERSITY THROUGH BREAKING CULTURAL BARRIERS” ANJURAN Fakulti Komunikasi Dan Media, Universiti Industri Selangor DENGAN KERJASAMA Communication and Media Club, Fakulti Komunikasi dan Media Hal Ehwal Pelajar Universiti Industri Selangor (HEP UNISEL) Pelajar Intercultural Communication, Bachelor of Corporate Communication & Bachelor of Journalism TARIKH/MASA PROGRAM Tarikh : 20 Januari -23 Januari 2011 Hari: Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad LOKASI Kampung Juara, Pulau Tioman, Pahang, Malaysia Cae gD) micatior RO Ea FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 KUMPULAN SASARAN Program ini akan disertai oleh para pelajar UNiSEL dari Fakulti Komunikasi Dan Media yang mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Korporat dan Tjazah Sarjana Muda Kewartawanan bagi merealisasikan objektif dan matlamat program ini. Jumlah peserta yang terlibat ialah seramai 57 orang dan enam orang pensyarah dari Fakulti Komunikasi dan Media bagi memastikan keselamatan pelajar dan kesempurnaan program. PEGAWAI PENGIRING 1) Pegawai HEP 1 2) Pegawai HEP 2 unisel CRergunicatio cMedti FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 JAWATANKUASA INDUK PENGARAH PROGRAM Muhsinin Bin Zainuddin Fakulti Komunikasi Dan Media TIMBALAN PENGARAH PROGRAM ‘Syazwana binti Rosre Fakulti Komunikasi Dan Media SETIAUSAHA Ema Suhana Binti Esmail Fakulti Komunikasi Dan Media BENDAHARI Jamafiyah mohd idris Penolong: Nor Nadia bt Mohd Aris Fakulti Komunikasi Dan Media Mien leg unicatior ROR eat JAWATANKUASA PELAKSANA FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Abdul Malek Bin Ahmad Fakulti Komunikasi Dan Media BIRO KESELAMATAN Muhammad Hairul Fazli b. Rosli Fakulti Komunikasi Dan Media BIRO MAKANAN Nur tzzah Binti Ismail Fakulti Komunikasi Dan Media BIRO PENGANGKUTAN Muhamad Ridzuan bin Mohd Rahim Fakulti Komunikasi Dan Media BIRO PUBLISITI Shazzuan Shah bin Mohd Saleh Fakulti Komunikasi Dan Media BIRO AKTIVITI Muhammad Zuhaily Bin Badlishah Fakulti Komunikasi Dan Media BIRO TUGAS-TUGAS KHAS ‘Akmal Syazwan bin Abdul Manaf Fakulti Komunikasi Dan Media BIRO KEROHANIAN Muhammad Al Hafiz 8 Abd Rahaman Fakulti Komunikasi Dan Media unisel_—. CBiprauiticationy Medi FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 BUTIRAN LENGKAP AJK DAN PESERTA NO NAMA ID PELAJAR JAWATAN 1 Muhsinin Bin Zainuddin 4091004461 PENGARAH PROGRAM Pe ena ares cootonsenr | PENOLONG 3 Ema Suhana Bt Esmail 4092013291 SETIAUSAHA 4 ae bt Mohamed Idris 4091001031 pathy 5 Nor Nadia Bt Moh dAris 4101007111 He cae 6 = ‘Abdu! Malek Bin Ahmad 4102003281 BIRO FASILITI 7 | Shazzuan Shah bin Mohd Saleh 4083021202 BIRO PUBLISITI 8 Muhammad Hairul Fazli b. Rosli 4083018401 BIRO KESELAMATAN, 9 Muhammad Zuhaily Bin Badlishah 4101023141 BIRO AKTIVITL 10 Nur Tezah Bint! Ismail 4083010661 BIRO MAKANAN 11 | Akmal Syazwan bin Abdul mane 4102009031 BIRO TTK 12 | Muhamad Ridzuan bin Mohd Rahim | 4091002481 _ | BIRO PENGANGKUTAN B Funeria arlene w ana Ranaran 4083016931 BIRO KEROHANIAN 14 ‘Nur Wasilah bt Abdul Razak 4101007691 PESERTA Nurul Atikah bt Mohd Sarib Fuddin 15 | Shah 4101022321 PESERTA 10 Reg age icath ise ee FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 16 | Siti Shazwani bt Kamarolzaman 4092012581 PESERTA 7 Nurul Sofia bt Kamarudin 4092006341 PESERTA 18 Zafirah Zainal Abidin 4102003301 PESERTA 19 Ain Farhannah Sydina Abidin 4102008552 PESERTA 20 Natasya Amira Mohd Nasir 4102003311 PESERTA 21 | Mohammad Akhmar b Mohd Nasir 4083014901 PESERTA Diyana Nur bt Norazman 4992009921 PESERTA 23 Nor Haziqah bt Borhan 4083012211 PESERTA 24 Sarala a/p Manohran 4092012081 PESERTA | 25 Hamizah Binti Abdul Hamid 4102000621 PESERTA 26 Siti Zafirah bt Abd Latif 4083014611 PESERTA (| 27 Amirah ‘Afaat Bt Md Rashid 4102004941 PESERTA 28 Erly Putri bt Mohd Saleh 4101023801 PESERTA 29 Ahmad Nur Hakim Bin Azian 4102008752 PESERTA | 30 Natasha Sheema bt Dzukiflt 4091002701 PESERTA, 31 Noor Syafiqin bin Mohd Noor 4091001881 PESERTA | 32 Nurliyana Yasmin bt Amzan 4091004351 PESERTA 33 Nurul Hakimah bt Mohamad 4091003971 PESERTA W unisel CRemnicato Medi FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Prischa Shailyharti bt Budi Harto 4091009391 PESERTA Ros Mas Ayu bt Che Megat 4091005321 PESERTA, Shazmin bt Abu Hasan 4091004051 PESERTA, Eliyah bt Mohamad Japri 4091001071 PESERTA Nurul Izzah bt Ahmad 4092012101 PESERTA ‘Adii Aizad b Abdul Ghafar 4101022231 PESERTA Nurhasyimah bt Abdul Malik 4092010301 PESERTA Sharif Amang b Sh Miasin 4092102771 PESERTA, Nor Hana Syazreen bt Abu Bakar 4102006131 PESERTA, Nadia Bt Hanafi 4102008392 PESERTA Nur Athirah Nabilah bt Musa 4102005371 PESERTA ‘Ahmad Nazeem Rahim 4083021212 PESERTA Kushaliny a/p Sanderam 4083021192 PESERTA Aina Agilah bt Harun 4092011841 PESERTA, Nor Ain bt Zainuddin 4091002821 PESERTA Hamizah Abdul Hamid aenoea PESERTA Intan Syazreen bt Bakaruddin 4102006581 PESERTA Ramzi b Ahmad Bustami 4101022631 PESERTA 12 unisel CRP RRR aaG q Medi > FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 52 | Mohd, Salehuddin B. Mohamed Amir 4102008151 PESERTA 53 | Muhamad Shahabudin Bin Md Eas | 4102003271 PESERTA i 54 | Muhammad Afiq Bin Mohamed Niza 4102008742 PESERTA SS Se 4102009352 PESERTA 1] 56 ‘Nurul Hafizah Binti Khamsan 4102008381, PESERTA 57 Siti Mariam Nur Ulfah Binti Zulkipli 4102008862, PESERTA 13 URICA my) Medi FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 SKOP KERJA SETIAP KOMUNITI Pengarah Program Bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan rancangan yang diatur berjalan dengan lancar dan memastikan ko-ordinator biro,biro menjalankan tugasan serta memastikan kertas kerja disiapkan TimbalanPengarah Program Bertanggungjawab atas segala arahan yang diterima serta memastikan setiap biro melakukan tugasan dan menerima cadangan, bantahan,pengubahan dari setiap biro bagi rujukan bersama. Setiausaha Bertanggungjawab memastikan penyediaan minit mesyuarat, borang penyertaan dan memastikan setiap komuniti mengetahui hal semasa di dalam program ini. Bendahari Bertanggungjawab menguruskan dan menyediakan akaun/rekod kewangan program dan sebarang belanjawan yang berkaitan program ini. unisel Chesriegt ony FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 KETUA — KETUA BIRO Biro Fasili Bertanggungjawab dalam menyediakan dan menguruskan semua barang-barang keperluan untuk program dan bekerjasama dengan ketua biro lain dalam menyediakan barang yang diperlukan. Biro Keselamatan Bertanggungjawab untuk menyediakan peralatan kecemasan yang mencukupi bagi memastikan keselamatan peserta dalam perjalanan, di tapak aktiviti dan semasa aktivitidijalankan. Biro Makanan Bertanggungjawab dalam menyediakan makanan kepada semua peserta semasa program dijalankan, berdasarkan belanjawan yang telah disediakan. Bertanggungjawab dalam memastikan segala aktiviti yang dijalankan mengikut masa dan berjalan dengan lancar. Biro Tugas-Tugas Khas Bertanggungjawab untuk membantu ketua biro lain dalam melaksanakan program. Biro Publisiti Bertanggungjawab dalam mempromosikan program yang akan dijalankan kepada pelajar. unisel Gq unicatio: CoMedi FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 ORIENTASI PENYU Penyu laut termasuk ke dalam kelompok reptilia yang mempunyai daerah jelajah yang sangat luas yang mendiami laut tropis dan subtropis di seluruh dunia.Penyu laut diperkirakan telah menghuni bumi ini lebih dari 100 juta tahun. Oleh kerana itu penyu laut dikenali sebagai fosil hidup Penyu laut telah mengalami penurunan yang dramatik dalam jumlah populasi dalam beberapa tahun ini. Bahkan beberapa spesies terancam kemusnahan dalam waktu yang dekat. Di alam, penyu-penyu yang baru menetas menghadapi ancaman kematian dari haiwan-haiwan seperti kepiting, burung, dan reptilia lainnya seperti biawak. Pembangunan daerah pesisir yang berlebihan telah mengurangi habitat penyu untuk bersarang.Penangkapan penyu untuk diambil telur, daging, kulit, dan cengkerangnya telah membuat populasi penyu berkurang. Di beberapa negara, penduduk masih mengambil telur penyu untuk digunakan.Telur-telur itu dapat ditemui di pasar. Tidak jauh bezanya di Malaysia, pengutipan telur secara haram, penggunaan peralatan perikanan yang boleh memudaratkan penyu sama ada memusnahkan habitat atau tempat makan penyu, pencemaran serta pembangunan pantai dan aktiviti pelancongan yang di luar kawal telah menyebabkan penyu mati dan mengurangkan pendaratan penyu di pantai. Usaha memelihara populasi penyu adalah salah satu agenda penjagaan alam sekitar. Maka, tidak patutlah jika kajian pemeliharaan penyu diabaikan.Justeru, pihak kerajaan haruslah menyahut cabaran ini. Kerjasama daripada pihak swasta dan badan bukan kerajaan atau sesiapa sahaja yang dapat membantu merealisasikan hasrat pemeliharaan dan pemuliharaan penyu laut amatiah digalakkan. unisel Berm unicatio Come di FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Kesimpulannya, semua pihak mestilah bersatu demi mencapai hasrat yang murni di dalam usaha memelihara dan memulihara spesies penyu laut. Pelaksanaan sesuatu urusan akan menjadi mudah apabila semua pihak berganding bahu memainkan peranan masing-masing dan saling membantu. Perancangan untuk meningkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan masyarakat amatlah penting. Jiwa yang menyedari dan menghayati peranannya akan membawa kepada satu pelaksanaan kerja daripada hati yang ikhlas dan suci. Pihak media memainkan peranan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan tentang penyu dan melancarkan kempen memelihara penyu. Apa yang diharapkan ialah usaha pemeliharaan dan pemuliharaan penyu akan berterusan sama ada daripada pihak kerajaan, badan bukan kerajaan, pihak swasta, individu dan masyarakat amnya. Sebagai pelajar, kami merasakan amat perlu untuk kami menyumbang sedikit sebanyak untuk memelihara and memulihara spesies penyu. Kami bersama Juara Turtle Project (JTP) akan melaksanakan beberapa aktiviti dalam FCM Intercultural Exchange Programme 2011 yang berteraskan pemeliharaan dan pemuliharaan spesies penyu. Butiran terdapat dalam tentatif programme kami. unisel_— Chepnsuricationy CccmMedti FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 TENTATIF PROGRAM Masa | 24 FEB 2011 | 25 FEB 2011| 26 FEB 2011/27 FEB 2011 07:00:00|Tiba Di Sarapan Pagi |Sarapan Pagi_ |Sarapan Pagi AM — |Mersing 09:00:00/Tiba di Slot 2 Slot 4 Bertolak AM Kampung pulang dari Juara, Turtle Kampung Talk, Briefing Juara 12:00:00|Makan Makan Makan PM |Tengahari = |Tengahari__—_—‘| Tengahari (English (English (English Lesson) Lesson) Lesson) 02:00:00]Slot 1 Slot 3 Slot 5 PM 05:00:00) Siesta / Siesta / Siesta / PM aktiviti sendiri |aktiviti sendiri |aktiviti sendiri (sukan) (sukan) (sukan) 07:00:00|Debrief dan Debrief dan Debrief dan PM Makan Malam |Makan Malam |Makan Malam BBQ 09:00:00 /Aktiviti malam | Aktiviti malam |Aktiviti malam PM (filem) (singgah (penutup pulau) program) 11:30:00|Tidur Tidur Tidur PM unisel Chepneunicariony edt FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Slot | Group 1 | Group 2 | Group3 | Group 4 | Group 5 1 Jungle Trek |Turtle Kraft Earth Day |Community Project services (nature) 2 |Community |Jungle Trek |Turtle Kraft Earth Day services Project (nature) 3 Earth Day |Community |Jungle Trek |Turtle Kraft services Project (nature) 4 Kraft Earth Day |Community |Jungle Trek |Turtle services Project (nature) 5 |Turtle Kraft Earth Day |Community |Jungle Trek Project services (nature) Jungle Trek- Menjejaki air terjun bersama pengiring tempatan. Mengkaji kehidupan hutan dan alam semulajadi. Sports- Bersukan bersama orang kampung. Cth ; badminton,snorkeling,berenang dan bola pantai. Community Services- Membuat kerja-kerja projek komuniti. Cth ; mengecat jambatan, English Day- Syarahan bersama kanak-kanak di sekolah Kg Juara. Earth Day- Lawati pertanian tempatan, seperti Getah, Pisang, atau yang lain dan memeriksa kaedah penanaman di kawasan pulau Movie- Menonton filem dan berbincang mengenai pemuliharaan alam sekitar dan penyu. Kraft- Membuat kraftangan yang dihasilkan orang kampung dengan tunjuk ajar orang tempatan. Cth ; Bakul atau atap nipah. Beach Sit- Memerhati proses penyu bertelur di malamhari. Turtle Project- Melaksanakan pembangunan projek turtle. Cth ; membuat tempat penetasan telur. Closing- Upacara penutup program. 19 unisel CRnrmuricgtiony FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 ANGGARAN BELANJAWAN nes aa KETERANGAN Per unit KUANTITI JUMLAH (RM) (RM) (RM) 1.Pendapatan : (@) Sumbangan | RM 50 x 4hari x57 | RM200 57 RM11400 peserta orang (b) Sumbangan | 82S (Pergi/balik) RM800 2 RM1600 —— Peruntukan : a RM3000 Kewangan (©) Sumbangan RM15000 pihak luar Pegawai HEP RM470 2 RM940 (d) Kos pegawai pengiring STE gste cys RM31940 2.Perbelanjaan: (a) Biro Fasiliti Bas(pergi/balik) RM800 2 RM1600 & Pengangkutan Feri (pergi/balik) | RM100 60 RM6000 (b)Biro Tugas- Baju Program RM25 57 RM1425 tugas khas Pas Program RMS 57 RM285 20 unisel Chonnauticaiiony Med FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 (c) Biro Publisiti Buku Resit RM2.50 2 RMS Kain Rentang RM120 a RM120 Kad Prepaid RM10 2 RM20 (d)Exco Makanan Makanan Untuk 57 Orang peserta,2 Orang Pegawai RM120 65 RM7800 Pengiring dan 6 Orang Pensyarah Untuk 3 hari (e) Exco Insurans RM4 65 RM260 Keselamatan Ubat-ubatan RM50 ® RM50 (e) Exco Aktiviti dan 59 Orang Peserta Penginapan untuk 4hari 3malam | RM230 59 RM13570 (pegawai & peserta sahaja) BIT Ce Eee el) RM31135 21 FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 = om oe PENUTUP. ‘Adalah diharapkan cadangan untuk —menjalankan _ program*FCM Intercultural Exchange 2011” ini mendapat perhatian dan kelulusan pihak yang berkenaan untuk mencapai objektif dan matlamat sekiranya program ini dapat dilaksanakan dan sekaligus akan membawa kebaikan kepada kedua-dua belah pihak iaitu mahasiswa dan universiti ini sendiri. Turut serta juga dengan bantuan dan sokongan tajaan daripada penaja-penaja program yang terdiri daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta dan pihak UNISEL sendiri supaya dapat menambahkan lagi semangat mahasiswa dan penaja di dalam terus berbakti kepada masyarakat dan negara. 22 oe Cag gD <= etn ee FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Disediakan Oleh, (MUHSININ BIN ZAINUDDIN) PENGARAH PROGRAM FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Diperakukan Oleh, (MUHAMMAD IN BIN RASHID ALI) PENSYARAH & KOORDINATOR PROGRAM FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Disahkan oleh, hen Ahr ae 2 (PROF. AZMUDDIN IBRAHIM) DEKAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN MEDIA UNISEL a a s un ge unicatic CO EE FCM INTERCULTURAL EXCHANGE 2011 Disemak Oleh, (EN ADZRIN BIN ADAM) PENOLONG PENDAFTAR SEKSYEN AKTIVITI PELAJAR & KOKURIKULUM HAL EHWAL PELAJAR (HEP) KAMPUS UNISEL SHAH ALAM Disokong Oleh, (EN AHMAD TARMIZI BIN ZAKARIA) PENOLONG PENDAFTAR MERANGKAP PEMANGKU TIMBALAN PENDAFTAR, HAL EHWAL PELAJAR (HEP) KAMPUS UNISEL SHAH ALAM Diluluskan Oleh, ee ae 4 [ow (PROF. HAJI ZAINAL ABIDIN BIN KIDAM) TIMBALAN NATB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR 24