Rezultatele Studiului de Audien{i Radio

Valul de toamnd 2009 in perioada 31 august - 20 decembrie 2009 a fosl realizat valul de toamra al StLtdiL ui de .ludienlti Radio de cltre IMAS - Marketing 9i Sondaje SA 9i Mercury Research SRL. In cadrul cercetdrii s-a mlsurat audien{a posturilor de radio la nivel urban gi in oragul Bucuregti.
Egantionul a avut uti volunr de 8.437 de persoane, cu o eroare maximd de egantionare de +/1.lok, iar in Bucuregti s-au realizat 1.983 interviuri (eroarea maximd de e;antionare esle +l-2.2To).

IJn iversu I Universul Studiului de Atdienld Radio este format din persoanele in vArsti de I I ani qi peste, rezidente in locuinle neinstituJionalizate din toate localitdlile urbane. Conform datelor statistice ale INSEE disponibile la data de 01 .07.2009, mdrimea acestei populatii este de 10.632. I 1 3 persoane .

Eqantionul
SludiLi de Audienld Radio s-a realizat pe baza unui egantion de tip probabilist, stratificat, cu e\tractie multistadialS. in egantion au tbst incluse toate localitatile urbane de peste 30.000 de locuitori (72 oraqe), iar penlru stratul de localitdti urbane cu mai pulin de 30.000 de locuitori au fost selectate aleator 68 de oraqe cu un volum mediu de 20 interviuri pe fiecare orag selectat. Localitdtile selectate in egantionul pentru realizarea SAR au o distributie geograficS echilibratd la nivel nalional.
Selectarea persoanelor de intervievat la nivelul fiecdrei localitdti a lbst realizatd pe baza cadrului de egantionare oferit de bazele de date ale Institutului National pentru Evidenla Persoanelor pentru populatia in varsti de I 1 ani gi peste, aplicdnd o proceduri de selectie aleatoare.

Metoda de misurare a audientei
M6surarea audien{ei posturilor de radio in cadrul SAR s-a realizat pe baza metodei rememordrii au<iierrlei din ziua precedent1L (Day After Recall). la care apeleazd cele mai multe dintre sistemele de mdsurare existente pe plan interna{ional, metodologie recomandata de EBU (European Boadcasting Llnion) { ESOMAR (Errop ean Society for Opinion and Marketing Research).
vederea iruegistrdrii cAt mai corecte a secventelor de ascultare a posturilor de radio in ziua prececlentd. respondenfii au fost asistati cu lista posturilor de radio gi prin reconstituirea principalelor activitdti desfAqurate de ei in cursul zilej anlerioare interviului, in rapofi cu care au fost inregistrate iniervalele de ascultare.

in

,,-etsDlO;X

5" ^F iG'3
o. i:-

9"o

-d
!
a

r.F \tlcos'{-,/

7 3 r 0.2 RFI RomAnia Radio ZI I 8. zi a sdptdm6nii.6 5. de-a lungul celor 16 septdmani de intervievare continud.8 0.7 rfr: Vcos{-/ .3 209.1 2.5 Market Share (7. prin interviuri faF in fald.5 13.4 "7 . Total populatie Audienta medie zilnici 11+ Daily Reach (000) 5957.4 I 5.1 1 094.^ -o .6 14.5 5l.8 1116. Culegerea datelor din teren s-a realizat dupd o planificare echilibratd Iocalitate.4 1472.z6roto n. realizate la domiciliul respondenlilor.3 242.5 Alt oost 15t9.1 1.0 219.6 522.Asociatia penlru Rfldio Audienld Studiul de Aulien(d Radio -Valul de toamnit 2009 Procesul de culegere a datelor in teren Culegerea datelor din teren pentru SAR a fost realizatd de doud institute de cercetare (eqantioane egale).4 TOTAL Radio 21 Radio Antena Satelor Radio Europa FM Radio lntbPro Radio Kiss FM Radio Maeic FM Radio Pro FM Radio Romenia Actualitati Radio Romdnia Cultural Radio RomAnia Regional 600.1 17 . Durata perioadei de intervievare: 16 sdptdmdni de intervievare continua. pe baza procedurii creion-hArtie (chestionar tipArit).4 2.4 1124.) r00 6 3.) .t 609. Durata medie a interviului: 20 minute. a interviurilor pe Rezultatele Studiului de Audienti Radio la nivel urban: A.

9 rffi .teti Radio RomAnia Cultural Radio Romdnia Regional RFI RomSnia Radio ZU Alt post 5.4 196. ad.535 de Audienta medie zilnicS Daily Reach (000) 3714.9 235.1 1137 .7 19.8 851.6 374.8 0.4 3.8 1.8 Radio Pro FM Radio Romdnia Actual .5o%.5 791.2 3.8 318.0 15.6 0. Eroarea maximd de egantionare este l.5 23.1 Market Share (9/o) 100 TOTAL Radio 2l Radio Antena Satelor Radio Europa FM Radio InfoPro Radio Kiss FM Radio Magic FM 7.3 47.3 980.5 18.2 170.1 15.6 22. au fost realizate 4. Public comercial Sludiul de Audien1d Radio -Valul de toamnd 2009 Pe segmentul comercial reprezentat de persoanele din categoria de varsti l8-49 interviuri in mediul urban.1 456.Asocialia penfia Radio Aadienld B.

6 9.5 13..6 8.0 3 9.:l 22.9 81.6 219.6 I 8.1 4.5 9.Asocialia pentu Radio Audien(d Stadiul de Audienld Radio -Vttlul de toomnd 2009 Rezultatele Studiului de Audientd Radio in Bucureqti: A.1 ll.3 I Citl FM Radio Europa FM Radio Gold FM Radio Guerilla Radio lnfoPro Radio Kiss FM Radio Magic FM Radio One FM Radio ProFM Radio ProFM Dance Radio RealitateaFM Radio Romania Actualitdti Radio Cultural Radio Rom6.2 9.2 40.7 1.0 103.8 0.5 It.2 0.5 2.9 4.' als" I a /6ia'o 4.8 4.2 3.8 Radio Antena Satelor 9.5 3.6 7 Radio Sporr Total FM Radio Vibe FM Radio ZU Others 5.8 1.nia Regional Radio Romantic FM RFI RornAnia Radio Smart FM r 1 5.2 0.8 s 0. \vrcos)r' z$)' "/ .-{ trY .0 3..5 0.4 0.2 6.9 13.9 221 . Total populatie 1l+ Audienla medie zilnicd TOTAI. Radio Radio 2l Dailv Reach (000) Market Share (7o) 968.X .0 /.3 3.5 1.7 82.6 7.1 100 151.8 1a ') 2.6 lt.u 0.4 202.5 29.

6 1 o7 1 104 21 2.9 12.3 2.3 11.9 4.7 0.ro/ .9 21 .9 0.6 82.2%.8 5. Audien{a medie zilnici Daily Reach (000) Marler 606.1 l) 6 52 17 1 174. Public comercial Pe segmentul comercial reprezentat de persoanele din categoria de varsti l8-49 ani.6 10.1 237 45.1 (J '1 5.1 0.8 14./w wrv.3 11 5 64 22 6.8 Sh are (1/n) TOTAL Radio 2l Radio Antena Satelor Radio City FM Radio Europa FM Radio Gold FM Radio Guenilla Radio InfoPro Radio Kiss FM Radio Magic FM Radio One FM Radio ProFM Radio ProFM Dance Radio RealitateaFM Radio RomAnia Actualitdti Radio Cultural Radio Romdnia Regional 100 11.9 59.0 0.audienta-rad io. Eroarea maximd de eEantionare este 3.3 0.9 1.9 445 4.7 loo.4 58./ 69.4 24.Asodalfu pentru Radio A udientd Stutliul de Audien1i Rltlio *Valul de toamnd 2009 B. au fost realizate 960 de interviuri in Bucure$ti.4 MaTius STRAMBEANU Director Executiv ASOCIATIA PENTRU RADIO AUDIENTA htto :/.1 Radio Romantic FM RFI RomAnia Radio Smart FM Radio Sport Total FM Radio Vibe FM Radio Z1l Others 32.B 5.2 111 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.