ED'TIONA apari In Ienuer; Marte, Apri I JunioIull .Seplemnre ,OcTobr,e J Decernbre.

EOITION r. in F~bruor)May,Augu5~Novembre

C:i ~U£5n{)n, del.ARTICUL

li prim diferentie aparsnt , benque it acte S8 pri un sol Htters, interOee e InterHngua de lALA, jace in li artice l quel, in ti ultil linque, va esser probabi I me III le par a,mn; giemeres e numeres J secun 11 Q;I(8111P le de Vo lk e Fuchs (1883). de Courto;:;;e (1885), de Rosa (1800), de LoH{1890), de Heinhaler (1893), de Stempn (IG94). Jues t l on tre desfaei l a soluer pro que it ne existe un i ntsrnationa1'iU evident oo r l.J_1') art i cu l definH. Anglesi, qual have un unic art leul (the), ne posse fufrlirit al L.I. pro 1i pronunciation tre diifere'nt del scrt t icn,

Pri H art icul de ~~ahl asset tre perIP1e')(. Pos har studia] 11 problema in tUI'l~ gua internaUona~le" de' oct 19111 i1 concludet:

iU fame fundamenbl del art leu] On li HngUJes naifona1) as J" a quel 00 posse adjuntsr secun guste I) 11 fi ni t ion adject.ivi c 1, 0 1i fi ni Hones i.ndicant Itsaru: masculin-£. feminin -!. neutri -~I e 11 finition -,§: del plurale"(Spfritv de Jcc, p, 35) In su proto-Dec, nOlllinat Auli, i l usat ], que] have 1i dBSavan~ tage tro s ini lar l l ci ffre I. Ma dssde 19:22 11 adoptst H, qual asset p'fnposit m annus antey de prof. jjlonseur de Bruxelles, e quel esset-;sat de Pirro ja in 1868, in sam himpor quare e l , On save Que in 1928 Jespersen anc ,adoptet it 1n su Novial:.

U hav'e H avantag; ne chccar, Quam it as J f casu per 18 I avan femi ni nes a ina ci1Ocar, quam it es 1i casu por H adieu111L de Esperanto, ann masculines.

Al rsnarca que 1'1 ne as natural, de rN;ahl respcmdet que ti art icul esset just usat In anct aa frances i . De un alf'ri parte Couturat. in s;utlHistolire de 1a langue unive,rselle~(p. 499), seri: i!Li beson del ar+i cul es talll vividmen sent it in H modern pensada, Que 11 scolast icos hat introductet in latin un arf icul (l!J ... Li co; nc dent i e es ve'rmen curi 'osi •

On ha di t que ti adieu] 11 evoca in Francia 1; qual i ficat iva de "petit neglre" pro que 1 i negroo parlante francesi sovsnte pronunci.a 11 @re vice lei eere t probabi lean pro H desfac! liH prnnunci sr' l i ! mot) rna ti objection vale so 1men per' Francsses in relation con !1e'gros debutant ! Ad-p1u, sf 11 negros instin;eiivillen invent\: 1i art'icul!!. oe existent in frances}, it sembla nos que to es just un rason in favore de ti arttcu l, nam 11 L.I., noi narsa, as anc desttnal a1 negros, esqus no 7

In Oce, ti articul satisfa nos, e on acustoma 58 rapldmen a ~t.

Naturalmen, l! posse anc convener si verlan it nechoca a'lln feminines. 'R.&g.

LI CIFFRES UUMi L.I.

Ant's un annu l t svi ss jurnalss ba publicat H sequen] artf cul:

"Esperanto, Ide, Volap~ik e altr i international Hngues deve esssr un djle detro,nat de rni 'ciffrat lhlgueii, asssrte Ivan Petelka, un professor ukranian etablisset in Canada. Quo es e fect iveen plu clar quam 21~730000 ... 27-123000 ... ol-02-o3 ? Con li code numelric de que 1 yo as 11 inventor I un Papu, un [squ imo va c,Dlllprender quo ti ci ffres signifi cal.

"Li code de Pe1e,lka usa deci ciffres arab e 1i liHe're ! par 11 plural s, Yo, to as 11 ci ffrs I, tu.2, n.4, etc. tlull art+cul, null conjugation, nun decl inat lcnes, Li null (a) indica H formes del d iscursa, Por exemple dallocratie es 87:30; dssocrattsar 87110; democratic 873000; democraticmen 0730000. In quelc dies, Ifan Petelka pretende esser compn>nciet del tct homanite.

... &G -

DN<l. UN nov LIN'4Uf, lJATtlRALLSTJC

In fine de 1948 aparit In Stcekbnln un nov Hngue l nterrattenal nOl!lllnat urm, eonposH de Senilor Anders 0'150,n. li unesilll gralatfca have Qua0 ti tul: 1!.arl,elt.'H!!l'? (E5- Que VUI parla li ~g?). It ,apartene a1 natura 1i s+l c conception,macon un tendanti e nord; c tre' rna reat ,s i' Ii j a tide .N'Qvia 1 •

U alfabete eXiJulse C,G"WtX,Y,Z,. Qua. Novial it viicea partu C per s , Dune H experi~ Ellntie de INovhl que 1, PO,S 110 annus de pracHcCIJ, dent readophr ~I serv U a nequ6.

Li vocabulariul adopts mult ang'l,esi e :mem genll,anlc radicas:kros [cruce}, finds (tro-

var)folge (sequer). .

l1 l'ramatica as t'llductet al lIIinilmum; quam in La,t"ina sine flexions. H olurala sxtste in li OOlllil'U!S so lme'n s i Hi sensa de lfrase "e j a i IIIP 11 ca it: dlJ 1:1 !29va_ (.au li n9 u es] , ,ava pl;ur ending (have plurl finale:s), art eae pllJr meter al t (.H arbor es p luri me~ ires aH).

U der_iv~t __ ii()n as un problema f nexistent in LI ~lGl, e sc autor ne sucia dar H ml ni 1ft rsqul pri it. NuB l ists de aft res as dat , U rudimentari pare l-Itste del' fine anc ne permissa coaprendar qualnsn en familia de paroles as dethat die un radica, Sr Olson contenta se ind~car que de fish (plsC) on derha 11 verba fi she (~piscar), fis,hlng (piscal i oln) Noi dune s·upos i Que su vocabulart UI eSSlel'lh 70 0 80 0/0 ronani e, p 1 uri m11195 die derivates roaani c p,er ... ion va sutar lor fimale a -ing ! E tis per "j)r, per .iv, per ",ura? Plu bon es ne qussttosar !

Li desdigl1l8 del autor per H dertvat ian natural ducht le a acur+ar H rad icas il(lr "slGlplHicarll su lingue, sin previd,er' que li dari vates va esser talsen presc omnes mutilat. ~loi ne conprenda, por eX9mpl!e,qualllen 'in LING om v,a derivar de' fam}' 1i tot famiUe: famili/al, famiH/ari, famili/ar!;'sar, fat.liH/ar/Hz, etc; qualeen de mid (.medie') on deri va medi/al, inhrlmedf/ari. Un rapid examline' del curt vocebulartun dat lIons1ra que ti dertvates exi;sle in aUri locos quam noy radi cas: i media.t" Lnhrmeder,. S, 1t al tr! fami lies ss talnen distribUlet, noj pensa Que H acusatton less,e" ICGlllplicatil larsat de Sr Il lsnn contra Occidental as apHc,aMl just: a su LING. e que H structura tam siDJiPlitc de nor lingua velT in contrari ccns t ttuer un bon D:odene por IshlplHicar" t i novi di oma!!

1 n hasards no; aile trova in II tJG H para 1 i nosens, Ja ante 20 annes Sr A.LRamstedt de Hellsi nki , recensente rmVIAl de Jespersen in Cosmo remarcat:

"lnf~ovial 001 trova ilnosent, quel in Ilcc as un tota lnen reQ.ulari derivate, c larsan ex'plic,at secun H regulres de Oce; !li'a in t,;ovlal it sta ise lat , sin coherentie, j'n SiJ

i nnocel'lt'e de,lIorllStralnte que li li ngue fie cui da pri arbHrari decretes·'•

It as un tom,pHcation adopter quam rae ica 1i parol lnocens quande, per 1i verne primiiiv oocLer on forma con pened regu1aritil H tot fanilie noc/ent, noc/ent/iie, in/nocsni, in/floc/ent:/ie, noe/tv, noc/h/iUt etc.

Per su gralatica e su vocaaular+ue, L IfIG posse esssr constderat Quam 1f fratre nor. di c del ralla!ni c UN I AL d,e D r i,~o Isnaar.

U marotte acurtat lv del autcr ne lllP~di H .. cl coaposi r paro les quamtab_lHnism,ond .. shamp' on, ii!¥ an qua 1 noi reshi quam un cane avail un i g ua nodo n, ti 1 quands no;"compren-

. .

det que it vclet dir-: mUlndan chaaaion del tennis de table'! flor col eqcs nordic ne deve

obHviar que pOlr omni romani:c papules tal fcreat iones ki lcretrtc ccnst itue repugnant manst:n;osj tas ,

1'7

... 0: -

Un sltri gray defech de U .. G es li 5Ufnlssion dis Olin] aajl.!scules. If supressten, noi save. [have parUsaDss til plurl landes, ilia '1ntrodluthr it in un L.I. ante que H Europa5 nes es acustomat a it,seilibla nos un 8'rra. U ,expansion de lin L.I,. choca se ji sat IIIlIlt a 1 , nerth del IPQpUl;, t.posar f n saln telpor tf nov CUSltOIl'l es c:a.rqar S:1 n bssen Bnave qluel alvansa con sat grand paM. Ples leer 1i sequent textu In LltI3:

In un hxtlJ ord~nari 1'( majuscules auxilia 1i eo •• :pre'nsioni inldi cante s,t rnx

1 f nDlli nes prolprie 1 i comemJadel fr,8se.111 un L .. l , de quel, H unesie QuaHta es It intaediat cOllllprension.; 1f supression de t:f majusc vl es C f'8'8 uln perplex: i ta e deruh 11 lletores., III H

peverly §lIlith, lit nn-e-half-ani las de !kron, ese a. present medisini sensasion in ,!merik. £1 ave no sentf e no reakte a nedlpik, brul-damag 0 bat. gerest "fakir~ bebi I J ese normal.

gosent ,!shlquista ,!!orortuU infanthospital dike ke plu old infant ave somfoi no senti in sen korppart, 2erson kon damagat sereber pote ank verde sin senti, e organi nervmaladl pote kause mem fenomen. n!!!& prene ek arneriki novitet kon pinsh salt! "ebode SUplt'a textlU, pair aX91ple,

desent. on as ha lbt }a avan be-

'Ierly sni th, akron, stc , sarchante QUO iH posse s i qnl ficar', til Quande .. e to posse durar 10ng- on C'olplrende que, ili as propr'f n6mine:s. flas vicearonni lfthre!$ qluel n,oi subHneat per sajuscules e VlI li,a constatar Quant H taxtu Q'S plu clar,

In SUIIIIII8 un projech fncO'lIl'plet Quel contene orlni' erras a quel: renunctat final.en Jes-

persen, e Qu,el. adjunte a t li aHM arras faen a. 13\'1 tar. Ri!e Berger

On save que 11 russ revolution ba htro·ductet un reioMle in H grallatica, supressante alcua signa.s. de Quel H max freqiuentmen usat es Ii hird~ znak (51 gfle dur) q:uel es .. ,set plazzat pes dur consonantea. t~ersi a ti rational! shlpli'HcaHon, H mi.ere del tipo'graflc siglnes: posset esser reductet ti1i etrca 3 O/OIJ 8' memplu, st on crsde aleun spac lali stas , Resulta de to', secun un calcul fa.t recBlitmen. un consi'de~rabne,conomi8.

In Ii 9,1 3, l i nihD8re del Hbras ;publicat in Russh atinget circa 80 m'ilHones. In cons ... Quantie li '!v'ird)! znak ip le.nat d rca 2.5 Imfllfones de libres , Con 11 media.l precfe de .~ ancien kepsckes .. circa 1,25 fr aur -to represents, quai':i inutil expenses elu quail un rdllfon de rublies .. aur.

Si on prenda Quam medlial pesa de un Hbre 100 gramES, to si qni fica, de, un altri parh, que 1\ abol it signa alilgm1entat 11 tetal pes a dell editiones de circa 250 000' ikflos.

l i russ shtistfcas calculat , sur ti aprmrj'maiiv base, que 11 siJpmssion del Idur' slgn.e del rus.saHabah permisset far un eco(1olie de 330 millio.nes d,s libres.

Concernant H p·f'lOblsm2 del Hngue intelrnatiolnal ti reforme presanta un cert interesse.

It lIIonstra Que on deve oe alQng,ar paroles S:1 to ne es po:stulat del inter,nafi'onalfta. li adjmt ion del -.Q_ del acusativa, 0 de,l .1 del plurale iin Esp!o al adjectives, 0 11 ad}uotion del -2. pluralf c al: adjectives e al artf eules in 11 sud-rneanic projectes ,alonga 1i tutus sin avanhges par 11 lcollpre'nsion. Ii alongatf;ones finalasn costa tam IIUlt quail 1i signa dur suprasset con rason in 11' Hngue russ.

- 68: ...

CALU.MNIE DEtlEtITIT

for I~to~s forsan n:emora l l odl~bl1 ac:usatiQI1 de aleun [sperardidss, S!!CIlIl que! Ii Occ.~~'r'e!lli'rnt ,Ill' ha,. esset 'subtenet~ del 'lazishs in Gerlilanfa e in Austria ante e dur;anh ll IJlJHre ~()~tr" tI calU1lnle debit in pri. a ua Esperantist 5\'1:>5 habitant ~iJrjch. quel 1i p.lliele sviss deyet suptrvigilar pro SU adiot! .. 1li 'nazisti~~ hi ~Yi$Si<l (lin poe ordfnari aLldacie t), nor rnvU'3 pro!estat ernergtc1l!llil [a iill april l,g48, IH'I!) a qual noi reinvia nor laterss por ~11J ample infomation.

Hodi!! per hasBrde ooi recfve de nor eo laenrator de onte li guern. Sr. walter Radler, Ii eopip 1:'91 infra ,locW'ment, un ayisa pj!JInient Ie de 'I ',(HaimeS tl!! arestas r1gornsi!, in 19~1, pro har contravenit al intr:rdiet+en iH'i'lp,a~a!" un 1lingue inhrna.Honal (Esperanto e Occid,onf.a1). Lf tutu gel"Clan 'il'l':lj.r.J [o,raaJluiique 111 Oe· d del'lla l_ilni 011 (~p,ratnhurid I. IJ,l!IaI:I 11 Esp! Qa,ln; Of. e$$pt i nhrdi chf I n ~~rT.Iilili a.

:101 pensa 'lUll per H publicatiOn! de H dO(Il~lit Ii afeN es I'I,J (las:s3t, N, ~IlH dit fllJtarkh·os de WI

cahi'Hi" it testa :>l:·-pre alquo~

Ge('iobt

dar ~02. I.nf. Div.

9h. 1 SO /11 41

-- 29.9.

, ~",

'lin

den "etr. 'IB'lter RII.4.le~._.

2./1.:t. 235 21.12.1910

m Glogeu.

Sit .,btll (t(fd)ulbittjlllt 1m Jahre 1937 und 1938 s1ch rUr.4.t.n ... 1n .... _ Deatachlacd verbot,enen Ea,pe-rantobund uad den Ooc1de:Dtul.a:prach bund b!8tY.tigt zu bAben, o'owohl IheD von der' j,'ollz8i In. C-J'Ubbere c11ea ,a,~.clrl1cltliab verboten word"n war.

4 Wochen

If.· ftiifb bt'l,)o.lb Atlfn elt, tint ~rrGlft .on

V 1 e r lochen

(in iJ3uCbftafifl1: .m ... ....-ma ,PlA

) ..... ihI 'lI,uf' ftfr~tft,r .

,g8.ach!1r!ten Arrest

YN:GVe·',5K.OLD

~~~e'3k51Q, CDliipOsHor in StockhCll!l1, nascfd H ?9.".lci?9 11 C'.U,. diat H pfano the prof. R. Anders50n in stockholm, de 191~i i! 111\ If Q)ntrajljnc:tu '. 11 tOlpo:sltion eM H. rryklliH In Stoc'~"illl'lt. r'oy 'fInit 11 I!xui"!' de organist in 1'9IS .• st,udftll de piaoo"iI direction de II!I"C!hastre t> C,OIIPQsition in il ccns-rvator+a rt,~ 81"1'0 l/! In~-'l. dipl. (Ie rei,~terst;,ull! ,'-9 pl'alll! ~r~ha in 1;;'1, nx,a,rl'n': ':ur:~i"i(),r! ,<je c"i!l,at,orecllesit' in Stllckhoh In 1933. eII;p}oyalllm. the S,ed FOil. iQdustlrte de 1923 a 1938. 1111 3'l"ChtV8 ~slca1 del' "'I!d co.POsitQ"S~

Sr S:kiJ,ld ISS-It Set;l1!t,ano e casuro del snd Qcc.-FerleraUon des. de 1936. l l tCOliposit OYr'f'S par pial'!O, .iJSica, vocalic, hlusica de 'challbre~ Drgane, CO't'f Q!rt.hesh"e', et'.~ I n;er aUre.s 2 Yin linsOMht!" teJlosO'fillte~, piaMtlrill. '~uart.Ue ~r rordes, 'Cllntate dil Gus~a",e Miol f. 2' eencertas de pta:oo, 3 5i.follles. etc. iil.Hi tat d€sdfl 19t5

con Ci ga Kajblla" Il filial de, !'lor !;olaboraior e pill,~ro del I"ter;il'lgue' i,..l,hecDSIQ'i~cia Jan KaTs e Adela noronoy~.

t. ac.r,5fUL.

Con nlesura yo 1,get in Cosm .. die marte 1949 H arHcul~ de :; r Akerma,n de London pri H Chi mi c nollltlOC latera, Nail yo ha colaborat al cnimic nomenclatura qual va aaartr 1 n 1i sequent edition del Plena, Vortaro de Esperanto. Yo have dune alQlUant elCperientie pri ti taaa.

Vi que lie remarcas pri 11 IProposHiones de Sr. Akerman, que las i1 forsan posse utflhar por S:'U fi na 1 con, clus ioaes ,

J~- Sr A. di que i1 ha scrit 1i elementos in classic ... ortog:rafie. \1 s lqnala ja Que i l ha changsat: chromfum in cromium., To vale a'RC per clor (ddar'!) e, sulfur (sulphur; in phesphor H .2! as conservat n. In li s,equentie de su ,u .. t icul Sir. A,. usa HI s,hplfHcat o,rlografie: (0,x1g80., etc). It ssebla me p,raferibi 1 presentar solaen lin ortograf'ie ..

2 .... Li restrfction del sufixe ·urn aleetal les as artificial. Sr. A. j.a ne save quo far ICon "helium!!, sa ,anc 11 non ... metaHes h'fdrogJsn. ber, 'carton, niitrogen e altres have!t originahlen 11 finale -um: hidrogel'liul_ bOf]Umt etc.

3 .... On posse' di sputar plri li e'l eeti on de sodi um, po tass, i ua, i ods, nalD mu He H IitQlUes hal conr-'J'rvat H original' forme's natriuJO, kaHILIII1, jodl:um, etc. Wolfram, es consanat banilUie ang.l Bse e francese halve tlJn,g4_sn.

4 .... !:Ielta Iletdas: 11 definftionpg.} no' as just. Mi aprense-Ubrss dtstiinte li a18Motes i If m:e{'ilj J185 a meta 11 01 des. Sin dub He H !!leta llio i des as tf s que 1 Sr A. ,nOli Ba ~nmetalles. l i ehlllsntes arsen e selen(ij'ulI], (!e plur altres quattl foster" antimoG, tal Iur, etc) posse esser tande metalliC:, par ex. in lor clortdas, tands !!_yllofdj~, l!n H forme de arsenates, fos fates" etc. In 11 f u Hi m ca-su i t as un parte del a,ef d"lrest'8 • Tal e 1118_ ment ss e s n0ll111 na,t .. allJfote rn •

5 ... Composite .. composition 1

G. -05I: plu clar as forsan air: lrldica un cOlposition In quel HI consfdarat e181119nt hav'e un va 1 s'ntiel ;plu bass quat ordinarimen ..

-Ic: idem in quell; elslII!IHd halve su ordinari val entte,

-a E (0 n pos~$e t"emarc:a r Que 19i1 i de n:temen ex ish COIlPOS; t i ones ; n qual 11 nlliera dBI

oxigen-.atoaes as phi qualn 'plan-:: p.e, in H per'Clorates apu 11 elorates]

In fine yo lIIentiona vas que yo possede un Esperanttc nOll8'nclatura de chl.fe con circa 4(]OO terminos. It. ve'1l esser relatiYmen fad 1 traducle'r las in Occ .. lnterlilljU8. IIa yo; s,aV€I quant tempQr to (US ta e to retene 1!18 comensa.r H. Ull problema quel in Esperanto as t~ ima 1 sQhlet '85 1i prolluocia1ion dsl chhi c fonnlUles: :H?i04 p.e. es ho ... du-se-c .. kvar. 11 flO rnu 1 as. sona tre eencten e )'0 c reds que Ike posse so lli.ie'r to pl u ben, EsperiIiJte qua

mi remalrcas va esser vas utl l ..... etc. Dr. I.J. Nijveld. Eyckstlraat 25 b

~msterdam-Z (Naderland)

CHLMIC lIOMBf(lATtJRA

Red.: In Gee .es 11 ult 1m formu 1 pnmunci at: ha-ds-esa-o-quar, Dunc !lull PlOrllo,tonie.

.. 70 •

,~ -_,-

3. .... 0:: "

BI~CLI.nATOLOGle

Li bioc~imatologie t racta pri 1i re:ationes, qual ex-

f de i ntsr 11 ge~of i sic e 1 ementes e It sanita 0 ma i ad i e del hen, Vi un CXBr.lP 113: pas un long pari od,e de be n tempe 3II1BI,con inso lat i on e b lu c lar ci el aprox isa SS' in Europa,del

I w6sil un depression" i .. e. un temDe~ragion de bass pros-

si on CUIn pluvie ; IIIUllt homes va senti r in ti dies un 0- crass ien psi ch ic e flsic; ill va asser (~Iuiet e ne passe comi r; i l i apen posse laborar cencsntrataen, etc. H example lei nos, que cert rs-

I at i ones ex i ste inter t i tern pe-s Huat ion € 1 i stanGa del ,hom.

Ma if ne sclnen 9.S un carte tempe-element, qus l causa lli simptomas i n li psi che e l i tGrpor del hom. k:ult eleme-ntes forma un acords e li hom sent( ti acorda, ne so laen H singul ellemenL Si 11 accrde es harmonic;-~ hom san, ,,1 va sentir sa q.lIiet.. Al altri late1r'e l i funcfi cnss ~el c/rpor va esser trub lat , s i H acorde es Inhamontc, Li

b ioc l iuafo lor i a prova esser capabi l trovar 11 divers aeo rdes, qual t rubl a lij funct ionos del hoaan ps iche e ccrpcr , Explorar un acorde de mul.t e lerentes naturalaen as tre desfac il ; on ne posse explcrar 1i sillgul elementes, Quel es per exeepl e in li bioclimatologie. U temperaiura, 1i il!Jmidit"a, Ii vente" li pluvia, l i nebul , l I insolation

e ]i radiat i on in general. aa anc H 'gfwlriagnet isme, iii electri c potent i a 1e del sera, li iOrJ,es in liaere, l i trub lattonas [nuc lacs] del aere, divers fanor.mnes sur'll sole [macules, protuberantias, flocules, aic] e in fine anc complex elementes, ante omnicos H aer-cdrpores e H temps-frontes, qruel separa li s inqu l aer-crirpores, Yo di t: on ne posse sxplcrar t i singul el,smef"lles. nam null die ti eleme'nts:s efacfe par se so l, So lnen un collection de ti elemenhs causa fenomen,es, q~lesl mQlesla 0 anc lnjoya nos, secun

l i harmonia '0 desharronle del evenir.Jernt.

Ante circa dudeci annus H bioc·lima·tologie esset fuedai in Germania; in H unesim annus or. ~rovat explorar H fenOIT,en9S e I'!If.sterfas per un statistic 'lletode. E muit be ll rssu Hates o:nganht ! llod!s noi save. que rna ladies. quril,iTI rotanca de donne, cart mi qrsnes, eelaaps ie, reuaat isne , cer+ pneurnonies; aJ!lop1exis, troebose , elllbolies, COlDElnsa de difbrie, co ltcas del re'fl e ollie, angina de pee tor e astna, es caus at , 0 plu ben di t, as lavcrrsat del (n,harrconic tempe .. .acordes, en save que. per ex.emple, H terrpe-frootlss forma tal i'nhannonic acordas. i.;a on. ne save. quel factor del ge'ofisic precedura es li causator de ti fenomenes in H hoean cdrpor, Li unas di, que 11 ahoshric aledriciH as 1 i caus ant age'nia, H a Uris dl t que i"t las li ozcn, quel as in varf abi l quantita in l i aers, fl:a anc al tr! st Iuat lones es ja totalnen clar: qua lc sct ent istss trova·t, qua

p lu muH homes mori. S1 H sole have plu Iult protuberanties ,e flocules quaa rwrmal i un ime·nsi stattsfical eatsrt ale in Zurich e Copenh'ilg assat Iaborat par ti quesiion. E ancor hodie on ne ccsse diir, que per tt fenomenes 0 l i atacsfer+c electrtct+ao 1i ~uantiti de ozan varia.

en vide!, que H tache del hioc li eato loqf e as tre grand, e anc tre desfact l , IHodh an ea un aHri via: n as clar, que in al cun raniere H vesetabil inerv&-sistema de}"hom as Infectet del geofis,;c ienomenes. Pro to, mem hodia, un fa experimemte:s sur homes:

.s; alcun tempe-situ.ation veni , qual on opine eSSB:r acttv cor li corpor (hamcn!c 0 rn~ nerecni c], 01:1 labnlisa 11 nerve-sls·tema del hom cer ce:rt injedjones e observe, Quel

.r "

... 71 -.

i nfluent tc va haver li advenient tempe-acorde fnharmonic, que] deve es sar procnost lsat de un bon meteorolog. On espera, que in ti via on va posssr lsvar Ii vel. qiuel i:,odie ana cor covr l Ti IIdsterhs del tempe-l,n"i"luentie ill hom.

L i flUtlJri sccces de ti laborss e s clar: on. ve le passer dir al medico, que ti-ci 10 ti· ta die va e ssar hh,armonic 01 dang9rosl 1XJt cert aaladi es e eart homan situaitones , e

li l1Iedi,ce ne va lloterprender ill ti dies pOlr exemple on operat icn 0 lin tre exfcrt iant farapi e: un tiltd Medico va dar a patientes divers ciilman1 m,edh::ar.i!entes. si li patie',nie

va esser tre t rub lal ~el~ te~pe-fe(lOm,ene3; altri patientes va esser deb i l l sat per H ter,~oe-acorde , e li nadi cc saVE;, que 11 dave dar l oa f.iedicamenfes" q'uel H cdrpor suporta.

Dn vice, Que 1i bioclimatol0·~ic prot leeas ne es saluibt l solnen de meteorologos:; sol. mCln un cclectiv labor de meieof'lol.ogos e mecicos posse essar Tertt i , :.arorne 'Solman l i si,·

tuattonos e var+at i cnes del itempe oe'Je essar studi at aanal is at , ,rna anc 1i divers tmJIadies del hom deve esser c lass i ficat, e inter 11 du sar ias de fel10menes (tempe e honconstitution) 01'1 deve trovar l i rs lat iones , To e;; 1i final prco lssa del bfocHmatolo!Jie, e malgrl ,grand des faei l i tas in Ger:rania, n01 "IE ai accar ti questtonas por so luer las.

In fine, yo volie curt mentionar, que ne so lnan 11 tempe-fe,;nomenss efedl9 a l hoean corPOr;, ant l i c 11 mati c condit i ones fa si mi 1, Esq ue H fie es stranlg i Que so lment in +i-ta tsgiones del terra. ",Ive ven;:en cul iurat papules. in que lss es l i max lrmhbil tempe ? t~iol opine hcdi e, :;ue soh,en ti vadalbil actj'l'i,ta del tempe, del climate, dispone li hom por so luer 9'rand ide's. Li grand variabilita insti'ga H hom esser fortemen in: su ides, e devent r ce lturat, li tlhlate 2S n mEdial ierr,pe de Quit aMUS; e are li cl iaats have Influent19 al hom. ~n save, que nomes tuberculcs i ne posse surcrtar dur climates. Pri to H t.ache del bioc.1imatol,ogie anc ex tanda sur ti ausst iones, i:! in futur n01 va dever saver, q,uel climate es apt 0 inapt per tal hom. secun su const i tuti on,

(G:riginal ar+teul in interHn~ue) Dr G.A. PfeHfelr, Konigstein ... T5 (Genii.)

PROFE'nf! REALlSAT

It as t:re i ntersssant tr(lleer H ancien revues scten+lc, On vide talmen def i lar serchas , prsv is icnas , supcs i Honas, qual hodie es confirnat, e ;!\Ult p lu rapidsen quam on supes if , l~oi Ihalve, por exe,mple, sub li ocu les un lfIumeto de 1927 del ccnosset revue fra!1- cesi : ft'$cier:Jices at Voyages",. lln long arttcul es consacrat a1 questliQo: Quel vel1 esser H decovrition possent far 11 eax grand balne al ho:nanHe? E prof , Iflartel., memre del A~ e adenie de :~tedicina., expos,i H sxtraerdinart beneficIes qual se ll rssultar dell desinte .. gratioln del atoll! In 11 corpores rarlioactiv. lin deshlte]ration, f1 d+, con, 1i liberation ~el fornl'idabil quantHes de energie" susc it a capt ivant e angustiant serchas, e lassa percepter li eosslb! Hta: de decovri tiones supsrant omni' to. quo vall posser imaginar Jules Yerne".

Pay SeqUI9 un panegirica. del avantag!es quel vell resultar prebabi l sen de ti marv,elosi decovrt tten.

Hodie H es fat, ti decovri HOOt it ss fat desde 4 3111flUS. ,~a, oh v~~. nul l "liber,at"lon de anergie posssn! aleviar li labor bo l1li 1'1' rna. evenit. In vic.a sper+ar H Ibene'" expecbtl 'ti destnhgraHon atomic ha siohten 8'xasperat H rfvaHU de du o!rand nati enes, e

H resh del hOlllanfU viva nu eon livag timore que elu test 0 pill tard, 11: bombe atemic va davastar nor plan.ate, combushnte plantas, anill31ies, hOllie'S e construcHones .. Un

bell decovri tion, lfJa Quaml If nHroglicelrine. fl. a,.

- 12 -

~_ i raconta de 1 II-cs i m del 5Hnese, ca pi tu 1 nominat del Turre de Babel, ha exci tat H imagination del honas , ti del hhtorialles, del

sc rt+c res e de 1 pi do res. Jesde 10 saeu 1 es, H uictores quel reprssentat 11 turn, ima1inat

; t max: sovents rond, pllu exa,demen quam UIO

i rune de cone con nuaerosi fenestres, l i reccnsH tat ion ha devenit t ra d i ti cna 1 probahi 1- men pu que li Iurrs die Pisa ha i nspi rat H

a rti ste s,

rwa in ~~ 19-esim sacul li archaoloqos ha pruvat que 1; turre de Babel in C~aldea ne ha\let un forme rand ma ti de un pi raid de quadratic. ssccn 1i examr:le die 1 construction de Egiptia 81 de I~esopotamia., It esset cesposf t da 7 stages". ln reaHUI ne' exisiet ~. tUITE! de Babel in ~lesopJtamia, mil plures •. On ha mem retrovaf 1i furdanentes de un trl anten, quai 11' archeo1ogos 'rmni Ina zi9ura,hs.

Un zfgiura't navel 7 etages. Su mures esse] ernat de candas vertical e ccrenat de crsne les.Ihascun stage sssat pidetde un color di farant amemorant 1i qutn planetas, ccnasset in ti apoca, li !i-esim esset consacrat al luna e pro to essat pictet blanc.

L i u Hi ml, au rat, elsset dad j cat also 1e.

In 1i cosensa de ho-secul, prof. Eckhard Unger de Berlin ha preci set Que 11 piramiide ne asset re~ubrl .. , U du unesim etages esset horizontal e IUIii grand .scalh!re tre incl inat ductet directemen al duesim etage; poy un i nci inat plan tnrnat circum If sequent etages til 1i temple queJ esset covrit de un plat-forme servient quam obssrvatoria.

~Jlor figura lIIonstr,a 11 reconstitution exact de tj turre de Babel, sacun prof. Unger •.

Si prese nequd' rash de t] censtruct+eres, apen H fundaPtent.es, to vent de Que H lJIa:-

terie ut i l lsat ne asset 1i petre, {lUaIIi in EgiptiaJ 1J18 l l silpHc arg11, crud 0 mal co-

d nat, pro que li ligne par ca lentar 1i fornes esset tre poe a,bundant inti landes.

Ad.plu in i~lesopotam,ia eade sov9:nie violent pluvies quel rulna completmen €I rapidmeo 11i max grand edHicies'J stn parlar prf 1; fluvles, 1; 'iigre eli Eufrate qus l rode sin cessa li base del cites. Li cunai fcrainscrl ttones signaJia soycnte U relparatiol'les 0 I! rec:onstructiones de domes cadet, On dune comprende que If turrs de Babel. quel existet ancor in li 2-esill secul pes J-C, as hodie desapari t,

In un dlscurse fat 1m f,sbruar 1949 in Lausanna, Sr. Andr"B Parrot, conservator del IIUsees del Louvre in Paris, ha eXP;Qsit l i ulHm ho,rhs pri 11' turrs deBahe l.

On save 'que' Sr Parrot ha consacrat 13 annas die su vive a axp 10 ralr If sandes del MesopOu.iI. e exhulllat plurl cites desapartt ,

Sr Pa rrot ne contasta H 9xtsten:ti e ~e t j tu rre, e j n coot ra ri con ft flIi it per su explerat ionss e tis de1 aH:!ri areheo loqos .. Li textusb;blic mB!1I auxjlfa 1i reconstitutilo. ReS" A,nc un descriti'on del gre,c hi stortano Ilerodot, lorg cons; derat qual fanhsi c, 8S hod; e ccnfi ralat. Ma 1 f fRax prscios i doculIlent es un tabuleth covri t de cunei to,.. sceituraqual , decovrHin 1876, esset perdH, pay retrova,t 60 annus p lu tard. In e'xcel1ent statu de ccnservat ien :1:1 tabul eUe, sc rit H 11. 12. 229 ant~ J .. C, da un Ii nuc losf das-

- 73 ..

cr it lon del "dlom del fundanent del terra e del c'le1". Secun ti document, ti turrs de 7 e'tagies h,avet 4 Uteres de 90 m. e un a Itore de 100 m. Ti prcpert iones, contrar! a ti s del image tradi ttanal , ault tro alongat,; concorda bon con tl s de prof. llnqar qual noi ha reproductet ) n supra,

Apoyante sa sur H uHtm dGCtlme'fltes daeevri t , Sr. Parrot precise que in 11 s~mmHe' dal turres 10 Zigul:ra,hs trQ,at sa generalmen un sal1tuarium Icon numerosl portas;to es

U temple dellrl,anH.!litat'lon.. In 11' pepe dal grand scalhres, su exp]Qratiolnes hal exhumat un altrt santuariumt t~ del ~abitat~on. Ti duplic santuarium explica nUt secun Sr. Parrot , hOI H enigma del Turre de, Babel: QUam H £giptialies, H habttantas de Mesopotu'., 3000 annus ante ,J .. C, representat 11 di'linita I'lavigant i n 11 Ocean del Cie l; li turres t ande asset necessi por permisser it: laterT"ar",. ~receptet dal prsstros tn H supar icr temple, 11 Diviniia asset ductet con pompe in Hinfer'ior "Temple del lIogrll. In fach Balb'sl. s:igniflca "porta. de IDeo". To ,expHca' 11 expression de Jacob (Genesl9t capitul 28) Quel" pas sa reva, designanh li loco sur qual apoyai se 1i scale, exe lanat: to es li porta del cieles,

Concernant 1i Icontl.lsiion del _Hngues. Sr Parrot expll ca It per 1i dup li c sense de un parol in hebfeic lingua, dup'licita qual on ne posse traduc+ar in alt ri linque (in fran-

esse: jau de IIOlb; In tnt l.: calellburl. Eic Berger.

CONCE5.5IONE,.5 AI., ,sLA'lE:5

Queic co+dea Iistes non-slavic ~Iclama concessione; par 11 3hves. Ti re'cla'matilones es eot ivat per 11 "mportarltie pol i t ic", III obl ivia que 1.i LI .. es superpe li t!c, it

e s neutral , Pri Ii stabt lita de pol Hiie illlPorhnth n01 haY'e unfra:ppant exelllple in Ge'fIllBilnia. Nor iingue dave esser international. It deve esssr ccaoest t de paroles internatiolnallm'en ccnosset , It sembh Que H rsc lanantes ne save que" ocr exem;llo" 11 russ

1 i ngUie as sabra t dei nbrnati ona 1 oare 1 es, SOil men b)l nla; vos,.quam ha asset 1i autor de Veltparl. posse crsder que en at;nge HinternafionaUta prendsnte de chas cun lin9ue cualc raro les, On pessaadai sser aleun parol pur slavic Quande neexists un comod parol rnma,1\4 t~al tal casus las tre rar e ne vale par lada, Noi S'laVQS nuHmen reclama plu (,}rand percentage de paroles slevic, Ma taaen not reclasa alqud, 9 to es clu 1111portant quam Quale paro Ies : Noi rsc laea plu grand simplicita in li ccnatruct+on del frsses , Ci yo va dar un exemple prondet de Cosm.: "Secun vu, Bomb,mnel:, li falOOs:i chasssro de panteres, QUO i l val l far 'l,n H .. ci casu 1" Pes long rneditaHon yo decovrit Que H eutor ha volet dir: "Sacun VlJ, qUio vell far in {;"·ci casu Ii fumosi chassero de pant!eres BOlllbDn· mel?" o:nQuD 'tell far BOllbonnel~ H fallosi: chassaro de panterss, in ti,-ci r.asu1'- Yo 0- p,jne Que si on exaudi nor' reclamation neqlJl va perdir a lcud, J .. A.KajJ, Brno (Tch

~e!Qonse: Nloi melrsia nor yener,at ItO laborator tche,c por H supra cri t ica qual se:mb]:a nos fundaL'Malgri un iong habi hJ1pensar' ; in li H n:;Jue i!ntarnational J it e'veni de temoor a, t'empor que un national expression instnua S9 in nor tsxtus , In Ii exe'mple ci tat de Sr Kaj~, tasaem~ on posse eXCUS8!r H allbjgui expression del chassero alegante que" quanda on trova se :suQihen avan un pantere avid de sangue, en ne haye 1 i te.por COlllPOsir il'1re~nlchabi1 ff'ases,. Noi fa ane resarcar que 1i Unlit. Frase corectiv que l on propas ~ conltene un nov Illi scoaprensa: on 119 l l pcsser creder qua So.bonne 1 es LIn nov sp,ecie de' pa,nteres. Plu bon as ~i dues; I corecHon proposH.,

.. 14 ...

QU~t1.EH SCJ:U:R. LI P.h~ CO.M.P.AlrT

J:1 a.rtleul deve es se r seri t du veze s, Ye Ii unas Lm , on ~o;,r'-tq-:-

m.ult paroles cptafll poss! bil aur 1i 1 mea , cuidante ne pxC'eder li mqximal Longo re , e eomp Lae to quo evemtualmen r'emane , per s1gnes '"!uelea ne posse esser mlscomprendet .. Distri,bue'r ti ... c1 spacie sur 11. 'inea, e poy rescrir.

Spl·'CIJi:EN

~nte ~ annua t un farroero !iustralian de Grafton, nominat "/111'iam Thompson, I decovr1 t Wl gross I eanguru inbrolliat in un] c Luau.ra I de* *** ferrtn fil~s, I talmen qu.~ tt np'nlu pos set r-oe r .. 1 ~van ti Elpect.~clJl** 11Tl ba rocc i.d e traversat 11 snlri tu de Thompson:' 11 d eOTPnrl at su old jao..ue, veF3ti t per t1 11 C~l1.purU, lCuldante butonar it e fix~t it '!1'~m pe r UIl solin. c,ordette c1 rcum 11 c61"por del animale.J Foy il liberat* 11 povr1 oang1!l:rU,11 e comensat I rider til 1111~c:rimee, I v1denteil1 ** ~ ,~* bestie fug1r saltillante" vestit: de su jaoluette.

Me sub:1tmen, 11 CBS sat rider. III just memorat oue in 11 matine* 11 h!:\t trettet un bank-notA del 50 pounds in un tasca de au jan,uette*

++++++

Ante '3 annus , un farmero aue t ra.Lt.an (! e Grafton, nominat \r111iam Thompson, ds'oovrtt un ~Y'oss cangurU in,brol1iat in un clusura de ferrin files, talme:n que it ne nLu posset moer.. '\van t1 apec t acu'l un barocc 1d ~ trav,ersat 11 spir:i tu de Thompson: i1 d eprendet BU. 01 d jaQue" vestit nerti Ii cangumi., cui.uqntp' but.onar it ~ fix'3.t it mem per un soli,d cordettp c t rcum Ii c6rpor del an f.ma Le , Pov il libera.t 11 pOTri canguru, e eomens af r:tder til 11 l,;~.crimps, virtentp. 11 bestie fug1r sRlt111ante, vestit de RU jq~1'l(=ltte ..

Me aubitmp.fl, 11 cpssa.t rider. II just memorat qU@ in 11 matine 11 hat met.tat un hAnk-note de 50 pounds in un taaca de au iaouette

REOAC:1I01i: L.i supra cOn.'lilies. scrtt de un de nor eo laboratcres, den esser luet atentill'ltleil, par qua 001 ny tosser reprocluder direeteaen art leules per H procede Offset in, COSIa. A •• On deve anc ebservar li seq:uent Cl)lldlHiI~S po r ti dl reete reproductiQn: Ollni li Hsras de¥e esserrU Pllllit r,~gubrilli9n, si n i Iltr:rspaci as i nter li 11 oeas. i'rll QUe !1U 11 linea !p,()sse essar plu lO;I'IJ,qlua~ 18 elm con li cll"adls'1'8 ordinari del scrj*~acrline,it e;; rl'!COmerl~3t traciar in "r1111 vertical =targli,nes pel' un' cl0lle"1 13 ne per crayon" Mill tractes d:e crayon yen~ in lireproduciioll lJ4l:,r effse"!. l:u11 stracaltlon s~r Ii Hthr,es: por c,oreder un arra Ofl dlive, rsscrtr 11 paroles sur lin ;.ene de PiI:p.ere ~lJel 011 'jl~Hna COI1 grand culda sur H textu, li titlUleS posse esser ser+t provisoriilln per crayon. 1i redaction pr@hre'rat f1rerder sur Sf I Ii SCM tura Gel itftulJIPI.

~II) y'l U!1 altre .edit! obtene,r un ega:1 ~ongori! de~ linlas: V'ice resc:rjr du~eles 1'1 t!lxtu on <lIllC POS$'I!, pos :lar contat II oo.er'il diJlfrappas in un 1Iinea ds ~8 CI. S9ptlrar j 1'1 aniey sur 111 hxtu scri t per IaIiW.! olml li!Jl'it~ del t'fdu.

~ i li $~,paraHon cads SIJ f' un parD 1 e ne $U r un s p.ade I o,n plh:ua H SUI' H ~rec&dl!nt spac i e B' 01:1 di st ri ~lJe i 1'1 1'1 11- n(!~sJ~';r3p,pas restant, til1i fine de_l linea" qual on e'x,plic.a' it in 11i supra consiiies. li CletGde prevenl;" perlllisse !!'wlt,ar-'du w'zes per !113cnine Ii fo,t art icul ,

Ll max curiosi mest-i.e,re in 11 Zoologic Jard in d.e London e's certmen ti de seniora, Pliargaret Sou.thwick.., It coneist:e ill e l evarmOSC8.B.

Sra. <::)outhwiek have 1i desfacil tache nutrir chascWl die un centene de cameleonee, de ge ckoa , de rosp&s. FIla dev,et dune travar 1i medie pr'ocurax ae un tre g:rand ndmere de moacae, It esset naturalmetl 1m.possi'bil prov'ar o,s,oter un pos un con un rete par papilionee. Pro to ella deoidet £abricar les in $eries.

Vi au procede:.t:lla posi W1 cert nu.mer,e de m,OSCBS sur co ton saturat d,e lacte.. Li .insectes 0081 ta. lor aves quel ee zeco .... l1et e conaez-va t in W1 cuve ja dem!-p1enat de bran, de extracte d'e malt e de l,even .. Pos 10 dies, 11 ov'ee aperte :8e e fl.ra. Southwiok be aona aolme'n recolier Ii yun moacas •• ' ••• QU!elee es glotit con delicie d.e :BU pensionarios.

-?5 -

Omln; eult ivat FranC8s:es conOS,$IS H nomi ne de Emll3nue 1 freaiet, un de lor mlax talentcsl sculptor9s..nascat in 1824 e IlOrU in 1911'0. Su ov re e s co nsac:rat i n parte a} recoflstituti on del live prili ~ t iv a preh i sto ri c.

Durante H [pellt M 1 unes iii

annus de su earrtsra, Fre!lIiet hat amat un bell Pari sana t fi .. lta &I un functionarhJ, quel subiben perdU su fortune'.

Just in H IIOIBnh quanda n asset cadent in fal Hda, Ipre· ssntst S9 un pretendente !Xl r su fi,liat, un old e desbell

bet ron, de que 1 H grand arguft\ente eSS8lt SiU ill'l8nsi riches se, li yu AI ama1 F remi It,

rna frelltet esset anCOllr ))Jvri e obseur arti st. for evH.ar 1i desAono,r a[ so genHores, eHa ,acce!ptat,cont'ra S'U "0101, mad tar } i rt cl1 baron. Frs.tet, in IU dolore, serchl,t 11 c,onsQlation in $U arb" e de'venit beotost apreciat e caleb rio

"Quande su i'.portant gruppe t nolRi nat .1i gorilla' esset exposit in Parts, it provocat un inhn.sl cUlriosit,i1 pro 11 oovitii del tenia: un enol"'lsf.h fo[rpreBie, p,ressente la c:ont!r8 su peetor. 10m yun indigena qual por'!,. ancor Lin cintura de conches e un pectine. U yuna barach e efodia repussar H IllDSlnJl 'te1Iut, eon un dasesperat 'en.lH1lie, quo es pru'v'at de W ,Io'rstu"as sur su brasses. Su bocea express. H .ax bon-ibil .gusi'l.

I' U cntlcos subHneat H "riU extrao,~rdinart de t,i sculptura durante Que H visita~ tores; e preci IXJ& H visitator'ls JXlssat exclamaUones de IIorroree fnta,r ill trovat 5e

un cuple de marites, qual deY9nit pallid, in H visa del 'gNPPI' larlOlrin. U aaribo lassat escaper t,ande un cri de ntbie_ Ollnes regardat les,. e landa on constallt con stupen! Que H Nlli DB s1.Hat li indigon. e que H visage del lann as,Bet quast 1f copie die ti de 1 shit. U .nn hit dune reconosset se e r.ecooosnt H c61rpor de su .rita.

genque rapid, ti scsn allJsat Ja 11 spe.ctatores quel lIunturat unaHNI li si,l.iliU ... e pay li tristorie de'l urftage, fa. plu' Que, detra' li ~sPlectatores 11 auto," d.l seulptura regardat con i nt,ensi i ntelrt$8e H ehde de ,so ""jillie :, Ii ada: asstt plu po'tent qluam

it lone. I t as sI,pre dangerosf ,ulnerer H artistes .... , Ric Barger

.- ........... ,

.I .------. ~

/,~.J

_. 11,

..;.. ~ . ~ ,

TERRlfa NOCTE

1 t esset Iii -:l'tOcte. L i manages del festa hat s{oppat lor IllUS1C1 e fat lor ultill rotationes in sHe'ntie:. Fa-ti-gat clornas extintet in hash H 1 ... pest hlalnta. li menagerie Rodriguez cludet su portas. Noi asset an1cor apsn duanti spectatores, Hant ataf'lJat .: por Ilc(:ender un c,,....ti. '10 trovat me esssr li u1ti. in lassar

1 i baraea,

Ja RDdri gU82" H do.Hero con Hi scarlat jaqlJleU.: hat re!jl.lnht sur H estrada' 11 csssera, su lltarita. 11 siudiat 11 I"IIcivages del [orne,

NoI co'1II9nsat. bahil lar, It esset in juH. ti necte asset eal id, ~D invHat mi con .. parlianlte veni r tri ncar a lqu6. 11 accsptat,

Not t raversat H strade e f ntnt in un cafe. Yo j I8g; nat Que un 'ietl,eraro quai Rodriguez dent .ult tri ncar. Plas judtcar IAlisurprfse audienh mf co.pan-ioQ delaldar un

glass de "i nera 1 aqua, Mi asto nallDB nt esse! remarcai del doli bro' t quel comensat rf·-

dar.

-~ Yo hi jurat ante dec i ,-quffin ansus ne p 1 u tfi ncar un gu He de a lcoho 1, eyo tenet Ii pro.esse.

11 i nterruptet S8. Forsan II tiM8tenoyar me per SlUlllemllras., Ma yo vi det que' i 1 muH desi rat parlar, Yo i ntelrrogat la.

--Un aventur,a 1

--Yes, un av!entura i nsal tempo I" r'ij s i bi 1 e horribf 1 .. quail yo ne ve 11 des i rar' un s ii ..

In a un (nalllico" 91 yo y'all ,""aver aleun •.

E, hant trincat Hi dear de SUJ ghsa,Rodriguez ecasnsat .

.. -I n tii-ci Umpor, yo ne essst patron. YOI apartenet al circa rili p~(l. Yo fat labnrar tri tigres 'e du leones" e noi dat six representationes chascun diie .• Ic expTica vos pro qUlO' yo iposset haver muH sate.

Dune, un cer't node, un nocte pssant qUlalll tt-ci , y'o atardat me in tr+ncarcen H patron de un vi ch I,anege. a esset forsan du horas qU31'1de nai s'epara~ nos per rstrovar nor carrettes, ~u senses asset un poe obtusat, e to 8S H rason, yo crede, por Qual vice eonternar, qual hah1tualraen, li menagerfe, ,/0 intlrprendEl,t travsrsar it, por gar:li ar un poe ,thpor,. Puss.anh 11 poria, Y'D av,anslat 1 n 1i ebscur bareea, r1:1 carsbre essst nubosi. yo repett lit v os ; pro to yo hat consarvat ae 11mBn un sense tre aproxisat iv de 1 ori entaHon. Ad- p~ u yo cha nee l la tl ev'1DE1n. Subi bent yo choca t m~e con vi e len+i e a 1 barres de un c,age.

Aturdit, yo re!i:ornat Ie. Ma, oos Quale paSSIJS yo inccntrat altrj barres, Yo' hnde eat a le'vul, pay a dextr}, Pena 1nutil, barres e anccr bar-res.

Un ho'rribil thore invadet .e. Esque yo ne hat intralt in Uln del cages~ Ti pensa hat apen t rave'mat IIi sp f rHu quande yo checat 1119 ecnt ra a1 q LID 180 lle u,n po:c e,las,t i C i

Yo sa Hat a-ret ro con un eri ••• a Que 1 respondet un horM bil rug'; .nt.

It yell haresset van volar ordonar al besths in H ebscurf ta. Afoll at. 'yo COleinsat cu rre r i n Iu nl gri t siupi dIlElIl., Strax, 1i mal edit barres i nte rTlJpte 119 in 011 fugs .. Ma H .. cf vez yo videt inl ill 1i salvation.

I npurli ante 1 as con 1111 desasperat energ'ie yo el,'vat Ie ta. rap; dleln quail yo passet.

Yogri,lIpla,t H 1 U~ a 1 tore de ci rca qui n letres, poy yo dOPipat" 'Qxhauste't, rncapabfl p8lrSaqluer ,.i eforHe .. Yo dave di'r vas que H cages, asset alt , ,pro que fat in it exe,f'(icies Icon, H tnlP8z8.

Sin dubHe yo \it:H har posset vocar, Ma yo tro t'iroet H colere de fili'ppo.Cert.n i 1 vell oar Bxpulset aile de su truppe, precipul por far un exelple. Li sol salvationl porle essst a'tender H jorne, Tande it vell esser faei1 atinger H po'Ma del cage. ria eSQU9 y,o nil trovar li forth lal'ler du hores, forsan tri , inti fnversflllit lsituat.ion2

Li ti.ora dat 1118 ti fOlr'lie .. bla, leal si '10 van viver cent annus , yo ns vell obllvhr til abominabtl node. Yo audit 11 cernivoras B'xtender ss, hi ar, ear 8' VBlnt r, Yo sentH lor "ala. In OIRl lalentes; '10 credet distint,er olores- contraar se pcrsaltar,

¥o ,'e1) ihar criat d,s joy quande en uines~. lues infiHrat s:£ilnler 11 plapci,s dell baraca, De ntost yo v i deL ...

Yo lJide,t sub Ie 1i aassa 111011 e e lastic contra qual ylo h,at chocat Ie:. Con fu s in uneS~IIJ 1i cnntures precrset ss poe a poe, in sa. temp~r qua. li color. Or, ti lasse ess.et venH ! io uut un covritura irnrulat.

Yo ane lI~dat H aniales., •• Ma, i 11 esset omnes lin li altri latera de" g,rHTe. Naill, in fade ... yo sssat pendElll €'xteri orhen a on cage !

Forsan Vii ha divinat it, Senior. yo hat subisset so laen un dangere' fll,aginarl. ne han! surt i] del central' al'le del lRenager(e. lnutil dir YQS Que yo hastat gHssar till. sucl , Yo asset !IIort de fa:ti9la. Yo ,neat sin brui da del baraca e atinget.i camtte 1.1 yo cschat 19 tot \'estH. Ort devst avigilar me ye li hera del re,presentaiion.

Rodri quez adjuntat , e leva:nb su glass,,,

-- £ vi lii tot aventura ••• Desds ii tempor tf mineral aqua ha esset IIi sol excesses.

A vor sani ta , Senter. (Ex francesi, trade R Bg)

INEXPECTAr pe.5ITION

DE UN ~VE

Qnndel 1 i roy Ge,orges V asset ancer due de York" i 1 viageat sovents sur un cruceator por aprender 1 i navil!)a1ion. Un die, trovante ss, ; n aU mare. H cornandallte del l'I8'Vilt qui dat le le'ciones e ecns i l ies, petH Ie far H "pulilcb/', e calcu lar li posi t icn del nave •• i.i due mettet S8 strax al labor e , hant fll1i't su calculat tones, venit sUihmhser su rssul tatss al coeandante, Ti·cl r:egardat les 9, max sertesinen dH: "Mey yor AHes .. se decovr+r su cap" .. In sam t'ernpor,il deprendei su casque tta e cO!1tinuat:I"Si: no', con~ srdara quam just H resultates de Vor Altesse - e mey Dee far I;e dubi tar pri lor exactlt~ - noi trova nos in li Abatia de Westminster' ,

.. 78 -

.. - , .. '"'l., .• ".'II''!-,.,.o::~ II'iI!~_SOQ_~ .. '''

INUTIUTf\ de un TEl1TATIVE

U ameri can sspsranttst , pastor Kubac ki CO Irt i nua su propaganda contra H cihapa lat 1 ft· teres de Esperanto. 11 propos! un nov al fabete in que l ti HUel"ls as vfcaat del 1rtteres latin ne admissBt in Esp/o. Talsen varbes quam sainas, del german sehe inen (Occ.: seabl ar] deveni x,aynas1 gat; (.apre,ciar) deveni xatf • Vj un citation exctsst in li ,recent prospecte que I sr, Kubacki Invla nos. Li autor agresse tis, quel opost se a SI} rsformet e fa les rsspnnsabi 1 prili Irsuccesse de Espo in U.S.A.

IIi senfruktigas siayn preprayn penoyn, Ili do estas kulpay ke 1& bela ideo de M,ay,stro~a'm;enho'f fal'is: ,tianmalgrandan !Pl'?greson dum la 60 pasmtay yaroy. TIe Ql en Uson.ola movado estas nula, 1> r e e i p e pro la fremday "strangay, malfacilav, nepreseblay, ~ek tipeblay Uter{)y. Usona~Q}t.J ql?Y ang,l,epar~]antay gentoy freferas sum simplan alfabeton, eqjJ :E.~lte boo ke Ilia lingvo hav88 ahayn s~ul~aytl m,alfacilajoyn. Bonvolu do VI, Smyoroy de la "netuxebleeo", malfermi viayn nUop&yn okuloyn i mensozn,

Iraducficn in linhrlingue:· lH shrilisa lor propr! ~en.as. In dune es cul oabl l Que Ii bell id~ de alasiro Zamenhof fa tal Il tt progresses durante 11 60 passat annus. Ci if I U.S.A,. li moveme!nt es null, precipue pro li strange, desfacl l , rnprlotabfl, ni t:ippabil l ltteras, llsanes e omni anelese-parlantas prefer13 lor silllpl1fc alfabete mem, e IlIalg~e to, que lor lingue have altre stult desfaci lf tas , Henevole dune, Seniores del intan{Jibi li U; aparte r vnr mi op ocules e mleni:es, ••• 11

Un coss taeen saaola nos lrJexpHcabil in 11 action de Sr Kuba.cki: Si I secun su propr-i declaration, H moVtllDlent esperantist!c in U.S.A~ as ancor nUill pes 50 anrus de intense

I~ custose propaganda (li geman scientist Wi1hellm Osbald propaqat li "linglio intarnaci a" ja ante :1906 in 11 unive:rsitas american) noi ne li'ide nue l ut i li ts posse haver li aedes t rafo me: proposH de S r It. j n un 1 i nguetam coc spreci at. f;e fa rm.ar su a l fabe te va dueler a quo 1 Forsan satisfar un grup:pe esperinti.Hc e descnntan+ar osmi al lres , Un tal refornene va sufi cer par far s iepat ic Espo al puhl i ca, Narn llj desHgu:raiion del paro les intsrnat ional per H aHabeh de Sr. K. es aneor plu"tniollerabilll quam 1 i ellapelat H.tteres. Ii sufi ee comparar H version propos lt de Sr. K. con 11 traducHon in hlhrl,. Occ per esser cenvictet que lit elimination de ti chape lat HHeifiE$ €IS so lnen ILlI'l pane, del J"\:lforme a tar. Li 9/10 de1 labor rss ta ancor a! accnpleer: supressi on del aCIJsatin, del acords del adjact lve , del paroles fncompren.sibil, etc. i. i totlj rigue d'9ve esser ~"Gfdt. E tenda it va esser pll,i Sllllplic e plu rapid adopter un si st ena modern qua[T) Interlhgue 0 Ini:erlingua de !AlA. n ide ne he venit til hocih! a Sr. Kllbacki pro que

i l ancor espera converter su nsamideanoyn"a su rsforses , ma sr. K. posse creder nor cld exper1ienHe: 11 espera ss van, e pas un plu 0 mlnu lm~g t~mporJ sr. 1<. va esser 0- aHnat decider sa, qUqml noi ex-part isares de tSPO" devet f inalner accepter, lit es tor-

nar nos viers 1i progresse si n ~llJ ocupar nos pri Esperanto. R.. t)~.

CONTEN£TE . AnoF.iiE:: li ciffres quam L.I.Refonne.e~Mamic.

, Qua lmen serl r H pag,j ne.s CiQlil~,act. Ierri bt l nee-

h~ Ric 8erger:li question de,l art tcul, ling, un nov Hngue naturalistic. Calumni9 refu. tal. Li g,or'i1l1e, de Fremiet .. , Li turre de Sabel. !nuHHH df~ un tentative. Sersgren:lngvs Skcld. Dr i~ij\leld; Chilllic nomenclatura. Dr Pfeiffer: rHocHmatologie •. J.~ars:- Conces-

siom;s al Slaves. . .

- 79-

EVOLUTION DEL IDE D,EL LINOUE INTERNATION,A.L

VolapUII:: 1881. Cifer redo: bevBD8ti,k 0110(11) kop&n&lea oraik, dal pG'tll mot6fa.d.l mp,sela obaik oltltl:mon pokati ko litamag6, .Nat.lid plo kop .. nals Idaom g'1'a'ik.

,Eaperaato 1887,. L. estrare de 1a inJternac:ia Unigbo Reiig&8 Ighiajn aO,l)jD, ke je 1& n&skightagQ denia majstro pi otuigos proJego,n kunlumbildoji. La eniro per anoj. estu 1l61lpaga.

Ido 1907 •. La direkt&Dta:ro d'e la intern.ciona Duiono 1&'1,a'll da ol:u& membri ke y8 lanaakedi« di nia nlU:lJtro (,II 1i'&bj08 diakurlo kua lumprojekturi. La. eDiro. pOl" membri eau gl'atuita..

(J,ccidental 1922. Li diirectiondeJ inten.atioll&l Ilnlon inror]]]a 8U membrea qll-e )'8 Ii die de DueeDltie, de uor maltll"i) it va a.r&ngear un di.eune COD prGjediv ~mage8. Li intra.da. pOI" membres 81!1 gratui'.

CURT ORAMATIC,A, DE OCCIDENTAL Uo 101 .11:ICQl defiuit: U.

M •• cuUn :-0. Femfaln; -a. Plurale: (e)s:.

Pronomlnetl personal: Yo, tu, tl. ella. it; nluraie: Nai, W, ai. Adjective.: Adje~tive!l invaria.bil.

In!lattlve.,: Finale..,.. Ex : /ini_'·, a.ma~r. deoe-r.

P'relente del verbes : H .. adica Bot Ex.: til; Jim. ,tt&. ama, ttc, deve. Pauate: FiD&l~ -,L E~.: l14 lini·~, il ama-t, noi cieve-t.

p .... te composlt: per &u:liliare tui-r. Ex,! tu ha Ii:nit, noi ha videt. future: auxiliifJe va.. .Ex.: T« va /£nir, it 'DQ. amar. etc. Conditlon.le:. auxili,are »eu. Ex.: tu veU /inir,. ,yo veil prender. Imperative: Pies. 0 Ii radiea 801,. Ex.: Pies fintr! Fini !

Parttclple present: ani. P.nldple pueat: -t .. QenRdlve,: -nte. Adverb'lel: F'iDlale ·men. Ex.: vilibU-men, regulo.ri·.num,

Geeidental ue es ua nov lingua, n,.mit es compo8it e~ li international p,lU"oleaja ccnosset Bur Ii tOlt terra, Pro to OccideJiita.1 68 Ii max facillingue por If nmjOrile

detpoputes; -

Occidentales dif.set per Ii OCCIDENTAL-UNION (Sede: Cheseaax:s/Laaaann.e SV.alta). quel ~8 neutral in. religion e ill politica,e per Ii na.tioDal l!IOcie~8 de Plioll.aga.ndL Li Oceidental-Unlnn as directet de un SEN!AT', e del CENTRAL. OPICI£ durante que Ii ACAOEMIE deeidepri Ii !inguistie formes.

Li IlIltiitate OCCidental, Cb.eaeaux :I/Lauanne, SVISSIA, res pende inmedill;t.· men e gratuitmen. & otnDi dema.ndc'!J de information eencernene Occidental, flU scope, IU :gralllll.tiea e 1111 yocabulariu.m, ,8 eorespnnue in francesi, german, &nlgi1e&iJ italian, b:iapaD, E8pera.nto, Ido, Oc'Cidental

PJel adller,er at OCCIDENTAL- UNION!

ACTIV MEMBRE Ann'uat c!ontribatio.n: a.)ni811Ii'r.8.- con .bonnamtrrt a Cosmoglotta; bJ nis8 ~'1. 1.4.-_ eon dnplic aboDnameDt{Bexempl,); c) 8ViBlFr~ 20.abonnameot de pro,paganda 16 ~e!lllplarn).

:PROTECTORIMEM.8R,E AIlDIl&l eentribarion : Ad,minim Aviu Fr. 10. - (reci,e u limpHc .• bOQQI~eDt), ..•

MECEN MEMBRE .A.Baa.&! eOQt.nhutlon: nl!~8 Fr: 60. -I reel' • .. CUD delir h6 du;plie ILbonoa.mel'ltel, .

PERPETUI MEMBRE: Unie 8ubv8n.tioln de IViall "'~r. 500. ~I Main Mew., desir 1~2 duptic .abOOD&M9Di.e ••

PI .. de ..... du If carte de adhesion del:: OCCldeDW",UaloD, Chen.ax IlLaasanae, Srial.

NON·MEMURES: AboQu,&.meat.. .,. • . . . . • . . . "ii, Fr. 8: .. -

'c:a.'·rf4lMter, R proI IlSm.t&) • RMilC'" • Ad ..... ntIM,1 limitate

0cddIiiital. Q u; l/1.li - 1 .... 111....,.1 Ocdde:atal-CeatraJe, w .. tertnt

,Sj'ili t$ oomiltHt, li pa}IQmnrt(~ potU eu~r fat Gl s!que1l1 postchtC-con/Q;& d,tl Jrvtifutt!:

Berttn 1~: Bl'UXl.'lIrJ J5()1.i5: COPfrHio.:g 36'W2; Pari« 176516 ,: Stocklfol'm .74395.

P{1r Qmni aJ'troi i,andes tallfat mont per mandate intf'rR4tiOntJl. J

Prialeria' Am IfQbIqliet, SeJl.ter S .. A.,_ Bie .... s~ EcUtor relpDDlabll :-PrCd. LqHi, Cbe.eoJ: I/Lauaa., S"ri!Iaia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful