il5 •• & •• Jfr.

DfCEM'BRE CEN'TAAL ORGANE N~;;o de INTERLlt(GUc (0(C)

l.NTcRL' NGUI~TICA

lINGUES CHE LI ~N1TNATIONES

Sicun Maude. Honore in LE IOINOE (Paris). h francIS! tutus che 1:1 Unit Nat ionl. as tr. sovenh pur jargon. Hi liS plln de arras, contra ortografie. e .h.paroles 8S usat 1n Ii traductiones., in plu, lult& franclSlit tax:tus IS aaehrn .. scrit sin un sol aecentu,

Ili aut er di que N,turallan 1 i diversiU del 11."gU15 " un aleose che h unit nat ienea, diY,rsiU qual l i delegate de Sri,tannia qualificat qUia' un "regreHabll ,necessiU·. Per Maurice Homni It Iiale v.n1 del abandon oel fr:;8iOClse lingua Qual diplolllatic lingus. Un sol lingu8 veil lSur desirabU e t t hng.ue nll u.flr tsSlr Ii francese! •••

Noi nl possa aprobar ti conclusion nationallstic. lalgrn to, Ii artieul in Question IS trl i"brasant Q Ii t)tuples dat de su autor (Iistraducht frases I incorech pare-

las) as .ax a.sant Quande 11 i ne 8S Silphclen lallentabil. G.AQuhi, Paris

MOOERNE T[RMINOS TRAOUCTn IN LAllN

li revue "M~;d.'. de Palris publica lu s'squent (& sept, 191JO)

-latin" ef ic ial idlOIlla de Vatican, I!S obli!)lt .voluer can It bsscnes actlud It it ne' IS I, •• pre facH expru.sar inl h lorit lingue l i lax .cd.rne notiones. Talen 1i secreta· riatu del Sant Sed. prova Quelcvez con ftltcie t rova r in su diet ionariUII corespondent latin .xpression&s por traducbr:

. Atolie bOlbe: Globus ato.iea IIi displodens - Radio: NlJlltiuI par aetherias undlas IlisSUI ~ Co.unist: Aaqua,ndorUI boOOrul fauto!r

• lalnk: Auiouta,.iu$ eO'linus ignlvolus. (It IS: ca""l de gurr. auto.{l'bU lansant foy)i'

Red. ~ Tre interessant, h aproxilativ e1rcuIIlocutionas latin:, Ii noi De vide qluallln tal def tm t ienss vag e II. hls (Un tank n8 Iansa 'foy !) t yell .sser usat in Ii currant ,ivI" ice Ii paroles intematiollilal. Haquo plu bon dSlonstrl 11 inpos.aibiHU usar latin qU11 populari Lt., aalgre Ii sUPOSit'iOfl da ILlIte peraonies.

FREJUENIIE DEL llITlERES IN N,ATlONAL LItllu[S

Secun Didot-Bott in de 1947, - p,.?340, li lax frequent 11 tterlS •• It 'general f"'.Quen'tie

dlel !toul ... s rssp .. Ii s·equent..:

Fra,ne8s. E.,.s· I-R:-A- T ~N-,U-L- ~5 .~ {vocalss) Nostr. colaborator G. Agu i r8 de Paris

Angles, E~S-D .. N .. T .H·,Y - JtO % ha: ant serc~at li UII frequlntie in Ii 3 Iin-

Genlaln E~I-R-I-T-S...Q-U~ 38 % gun con!truct.t .SlQutnt:

Russ O-A-N-~-S"[-T·V- ~3% Esperanto A-O-J-E-l-I .. H~T·S.. "2 %

It.aUln f-l-A-O-R-l-N-T 9 4&:% Ida A-l.£~O~t-N·S·R· 46 %

Hbpiin E-A-o .. S-I-R-N-l~ 48 % int,arl. E~S-A-I-l-O-N-T - 44 %

l i tutu Qual SIn: it al ""ri,nt i,. d. oostr, eclaborater IS 1 i fatesI8 ·p,.aga sur AcropoHs, d. Renan, .. Roi deve fair rtllrtar que ti t.rtu contine t.c.pHonal.en IUltl pllill",des. Ie txplica Que Ii duesil lax frequent litt.re in [spa as 0, tn Ido I. in into ~" ilia s i onl prande un tedu con .Ii fr'iQuenhe ,oniina,ri del plural,,: l i S por-Interl. " e 1 ,poI" Ida 'n dev'f1ir ainu abundant .. Forsan dun l,tol" va clontrolar H proportionas.

- 110\ -

1,1 LINUUE riLOS'OTIC e u .)(_IE.NTI€

U artrcul, Quem Cosm. COnIS8Cl"'8lt a Universel. un nov lingue fi .. _ losoHc, in 51J nro de aplrH I'949. n,e ha trovat h aprobation de Sr. D.eorwlis, au 8utor, quel responde 11)$ In su ravule subtitulat Per 11 'lOttO: • Per 11 pace unhlrsa!per 11 lingue ~ I

Noi dubHa que 1 L 'universal pa'CB,1I va avansar de un sol .ill h,,ire Ptt un lingoa quel nequi CQ.prend, sur nasire terra! E tp plu desfac U a $,tudiar que su alltor ne da un sol textu 11'1 ti I iD9lJe.

In 11 nro :3 d. stJ revue 11 inforla nos que tal texilus Ii v.nir lin lor hera sA 0.0 vale it' ! I!. Sr DeCOfillis as un: pI ntnt jOicat,or !

IQui • quol i.piedl!. Ie da r nos stral ahinu 3 1 intas de 51.1 "Un'iver:sel' sin inv!otl r .Ii ear.hslon de Dec ? Il continua, Vi,C8 to 1,Dftg Itstes de palroles, in qual terminos jai tonosset sur U tot terra as 'I'iceat de fortiationas incolprans ibiJ e .IM inlprnoonclabil. Tal .. n polYIe'rle d&vrel'li !!~noxioesloe; pOlOlogle:grlSofr,as'ilia; pol J.olye,l itt: daitulo,sUnghli polylgll: !!!!etro~. lahen ad-infinlit !

Sr Oecormisellfasa sle.pre~ li caract.,.. sc:i,entic de Stl creation. [sQua U :sufKl'si que Ii scientistes .,a abandtJrl.ar 1 i ~roles sc ientic ja illter,national e rebapt isar 0.n8 notiones sscun 11 Juica invantat de h 7 Ti ide es varian absurde. ~d~ph ne exish un sol de ti paro,les i18(1 inat de que! OQ ne 1tt11 posser contestar It logica '. l i foraaUon I scienhe. fl8'Di 1n :1"I'aHta olnes IS coapos,it 91 li f81ntasie del IUltot, • su 10gka nil esn'lcIssi •• n h del al trss. loexplica pro quo inter 11 sis tsaa filosoHc RO. del A •• riCin Foster' ('lid,s Cos ... I934, P. 51) t H d. Sr Decorah ne un sol parol coincide! ~n Universe}, por &le.ph un 'plince universelle' IS ·seleIHe.anl nolinat b'i •• tonat, pro que xt dev. signi hc,ar' l l tobliU, lila to 116 iape1i h nOlllinar su lingUi Universel secun lTold ~ partu conessat vocabul qual 11 dasdigna in su vocabulariUI !. 11 decide qUI un eilRsel dIY' esser foraat de MIl (.crine) .. 2!. (.instrument) • e_Uhl1. QUO sembla nos tre discuss] .. bU, nail un brosse e un cura....botdle as ane ipsiruaentes e~ crinu ! On vida li cOlnUntd

po.ssibH con'fusiones e casus de dubiUs. --

5r., Deconah .apoya sa SI'lRpre sur Ii grec',j ~ia just Ii pa'roles i,nternational quel 11 r8- jeHa In supra 8S grec. !Ia ne Hs qual Il Ina ililvent.t!

In Ii sal Icaderne de 5U revue, Sr Decorlis reslPonde a nostre art icul de a:pril. ~iol 1- tendet su justi,ficationesl ea U tace colpletll8n pr.i It 10ngl objection[9s, fOr"lllul.at COin .. tra su Istade de labor. Vic. dar nos ahlnu un explication plri :811 false scilnt it. U cribca lntarUngue I(Occlde.n.tal} pro q,ue !lit ignora li hbtorl. del calendar" e nOla1- n,a'par erra" H 9 -ssi. ID8nsUi ,sept .. bre ! Ii invenh,res de lilngues hlosoftc dubita pri nequol ,si il i pensa hater • i pote:nt it coracter un custOI universal desd" plur secules.

Ti no,ines d. l.nsiU IS Bvid8I'1t: •• en c:ri"Ucabil, la Ui uista [€I IS Ulut padu .. Tis, que) Sr .. Oecorllls proposi .. evolca Incor ph IDlJlt criticas. For '.lIllle derlan (.aprU)" quel il fOr"aa: COD de (;o 4..e'511 liUere). de.! (dilhution d,30 dies) e de i.aa (",frldioa de bllpo r), es: un bsl l eumple de p'seudI04cie:,ntil. ml logician ~8rian POue d'gni.ficl'r li ~ ... esl. annu ·0 Siuna, ,13 minu1e, qUlles IS Inc fraction" de te,par. Hodia !Pr_il h.'vi 30 dilS, II con 11 refo,..e projitctat ,del calendart it possenaver d .. an 31 dies. tand. de ..

rl.an va hanr un false sign,i ft.caUon !' _..

Pos har citat 0 lineas in Int.rlingu •• Sr. Dlcorah raun:a Que il cOI,mlod, o.ni::O$ pro qUI I to IS un co ru ptet f ranels.' ! , 18 it question.,: 'Ia H a. runes t Ii Slave', U

- 115 -

Arabes. 11 Chine,sls,t QUO ill va coaprender l'

Inl Ollne casus, ,car Senior. piu IUU. qUai in ,ostra ·Unh.r:ser' in que'l chascun parol as egala,nincolpr.nsibU ,a Oint papules, un IniOla t.lbonl [pO,l" U Orilnltale, qua. por' Ii Occidentale,s .. la li povrlU dBl unes nl constitul un rlch"ssll por li ,alires. Li fundallental erra del in¥,ntorls del liRQulS filosof:ic .s crad.r que un lilngue luxH 18,ri, IS h. olu at 11 al nOAtiite que null popul cOlprende alqllo in it.

Li sue is Qual Sr. nlCOlnlis IOlutra por It G,'I"Ianu. por' UITudesquIsl '3 a.usant, II3i Rot nache just un reYUI' d. Munch.n 'Oar I'dtstaat" de septa.bra! 1949, QUII publ iea un S8'riet de .rUeuhs pri l:i qUIlstit)n del lingua international, sub Ii siqnatura de Joe Hlyd.cklt. It rume 'tudesquelt lonstta jllst l1opinton clontrarl a ti de Sr Decorais is laudanh ftostra InbrJin.guI' hSlv,r Ii I AllgIIl'invers tandhchkeH" {comprensibiliU general). it publtlca UR Htt art ieul in lniterlinlgu,. e sin ttaducUoln geraa,a (!). decl arant. Ique to 1118 8a nee,ssal por Aostre g.raan letores (P!)I. E raconhnt. Ii evolution d.l L. I. de 1629 a 1895 it atribu. li final fiasco d. VoI.apuk, Que1 hant un .HUon de adnarenie$, in 1689, I su ·abslolutl Unvers:hndhchkait anne 'Br'tl.rbuch· (absolut blCOI~ pMlntslbUtU sin hxl"o'. 'Vi lL sineer op,inion del Semnes • probabilaen del altre [papules. E taman Volapul< contell8t ci e ta quelc paroles' reclonossibH, duran!h Q,U:. Sr. Oecor'lis cuida IlIf,asa·,.. Que "olne parole.s de su Li ngu,. es Jl9Y e cotSpletien inlvlntet !

It as I"tgr"l8tabU qUle Ii experienties Slrv! a nlequ'D e qUI S8.:pr,e Ii sal ilusiones rsnasce periodlclll8f:1. ElI;p.nser su, talente e su IOE por illposir tal absurde solutionIS IS un non.sense quan,d!e. U Lingua Ilnt,",aUonal just ,aHnge su final .,olution sUlr Ii base

del natural:1U· Ric Ber~er

I

- !!Il larita as tam sparni aci Que ella fa 'Ii cravattes in SUI old robes.

- 10 as nequc: 1'i Ii f.a robes ex art 01 d el'\8vIHes •• !

,,, ~'..

1.,,·,,( ; .• , ' ' .

, ,. #.' .' r,;, I. •••

. , .i''''·'' 2 t.... ~. I ~ ...

.... Conslnti to Si vu posse decider III; marHa cOI'prar un aspi ratolr por 1 i pclu, yo da vas, un reCOlipenSaJ.,

• lit) •

Li .MORT'E-PUliCTUu d~ lntert:tngue:!

In res po ns e, al Iol'IIj artiwl (vide COSI. nro 11,2, decal~rli 194BJ.Q~ei oostrt :1"EI\lU8' crm$tlc:"at ssu pl"Ojll,deh lillgue I,l'ittm&eiollt:i, $1'. C.po Ulila d, Lisboa publica in H ul11. eadern. d, SUI HbMl' U511l!.lltlt P3ragraf.s ¢utl !l01 I'IPI"D/Juch IPtr foto9!rlfic proCld.,PQ!"' dar in SII t'lllliIr un Iplttun del id:io .. de 5,r Li ....

~ impn.ticmbil. perque, donata la sua crientacion una concepcion tan radical de 10 que deba esser lingiibtica e 10 puneto mQrto a que Occidental la naturalitate de' la L l, , in grande parte I., deha arrlvato, la sua: Academia relectaria slsternsti- bemos a. 10 impulso que hsbernos recebito de 10 camente totas [as proposiciones que" in Jiarmonia sptrito mitis fI.,dgurafite de Inter totes ]05 oecidencon lanostra tendenda. nos presentassemos. Basta, talistas. Non laseiaro [amais de rnemorar-me de pro arrivannos a est!!l convicclon, la atitude agres- la sua criteriosaintervenclon, hcnorandc-me con siva. que «.Cosmoglotta ha prenditoeontra Sr. Schild las SU<liS obleccl ones a uno artlculemio, publicato e. per repercussion" contra me, 10 que non sembla in =Novlallste», In uno tempo in que ego staba esse!' uno bono metodo pro evitar ladivislon de 10 ancora dominate per uno stricto squematismo, rnovimento interlingiHstico pro la naturalitate. Lo lmpedintivo de qualcunque vero prcgresso in la con que, per mia parte, ego poteria ccntribuir pro via de Is. naturalitate. Esse occidentallsta, pro qui 11(} Is amelloraclon de Oecldental, e precisarnente 10 habito sernpre una grande adrmraclon e profundo mio proieeto. Se in ,e]e ha qualcunque cosa que respecto ha essito 10 Sr. Edgar de Waht E credo sea prof.itabil a In Occidental. nihil pote Irnpedlr- bene que ha essito ele qui me ha aperto 10 vero -10 que la aproprie e use, cami t1O. E non igl1loramo!!; totos los que plLlgna-

Non e 10 Occidental uno sistema. rigido como rnos per ia naturalitate iu la L I.. 10 'que Occidental 10 ~ Esperanto e dunq ue non seria Impossibi I que represents como valioso labor de precursor. Sl mrliesso venlsse a arrivar, bene que, per lo modo cemente 10 que reclarnamos i~ que non pare a como 10 mio proiecto ha essito eondemnato c in li- rnedio de la rnarcha e hibia la audacia de prossemine>, non habesseessito probabi]. Mr., se habemos guir-la usque 10 fine.

St un s!JPQlitio!1 aN" injus] I contra!"ll al I!.rit~ it es h. Qu.@,l Sr Uu fo,..,h centra nQstrl "tadl.11. U HlmJ.. rlbU di$Clissionls I dldlloRls de ti uUil 7 IMLlS" inclluld,t tis '~II inhrila.ri Acad .. :i., nil ph".t lin g'rou H~re., a illltor hodtl' Ii. n nqua Ivolul cI:IuCilII ¥ilZ qual1o. un adapb'lion prow. esser nlct:B,SI. U adverbiil 's1stnatlca.,nt.~, usa t d. Sr' U-ae.s du~c unj)Ur lugi lIa:ri II ... lalnohni ~uahficat ion. It 8$ ua~ h QUI 1I0s're U I'k]U'

es tillan eOIl~lIpht qu~ ~guo hplldi it allroprial" S!I ~II ~aal!lliOr~Clgn". !I r-e$t~ il dh"u~lf , .iii pl'ilv.r q!l~ li nuiUros, • tldiilt h'nalnPI" -!. h $·I:IPl"tSSlQI'I dtl pronOlill1S pel'sONil an,t, Ii "",,s [habtlO...! wie'no! hOI". 11 ,raNHed oeMr'I por U nOIl-stxl:Jat .ntis, fl ... HI aUre train i1iud 'IS bell POf HispaMS • dIsTicH por Ollie altn popu. lis, it rash iii saver ElsQue Nne tI iI!dicu:l&rItb sud·ro!l3ni,~ cOllstitlle "riel uIHorationl!! pDr tlo:stre IlIttr1i.ngue No i as I. per'silad.t pri li co nt rarieOulIlJld, noi CI)I1$·h:h. (Jilt li Inte-I"hngu.a da IALA ,. c .... t ipoa un Ii nuci,ue tliQtlU-

. ie hnilrnaho,naJ. (I!! rwa sol"" hisp.IO ~) ba ari'llt ~Il SUi risultah$, ph tiDVncl4l5, ~!111' O(lIItrl Interlingul. ( pro qll,e JAU ba:sat SIl lab'Dru sur 11 IIU ~rBl'ldl Ilattlralita, 1101 IIlnn que COllCfMlent Ii natllrilUtii 001 POSSI pr'8IIOtr qUai .0000eUt InhrUngulI d. lAtA prefilrlilll! ~ lfiTEWCIONAl,d. tllltll, Ii noli ne es soliln ul'I "Uq:lI;eth !WI t;o:rlSipa,nd'lnt alconhnete.

".' IntlmadQnal d, Sr liaa !It n pill natvr':lid Q!U<!l1l no,h", Inurlinr;lu" it U 801_" FlI:I hhpan •• Us (lull !)arh 8ng1u., Ii .ill Ixpand.t hnglll:sur U. llrr"a. Ii acord, del adljecUn I d,l artieu) ill

' .. !l;ener. I in nult,.., iiliJlrt qu." III (aiP,JjClltiOR illl:ltUpor Ii c.pr.~sion • POI" usahQn adh< did lin9Ut. It ss •• astOI'lil.nt QUI on proposi 'qull liruJulI :l:nterrlat1ondtl~1 pl'Tlj"h ph eOlpHca1 !JU" 119 li~II' natilJnal " con l I prlt.de far Waax natural'.

S,jA r,CQ.R5I.!"' 11 dlAOf'I$tntiQII (llMt noi dat ;allte till: ann" wi {nt",nado!'lli, no,i nl POlS., i"PlGir nos col'tsb.tlr ~bH!:,," qUI In au .lib,.. Sr Ula I'll db wa sol. d. nostr. obj.dion,s I ne rlsPOnde, a WIl S(!) critic; contra Iii eon~phon", durant. que liKli studbt d.t.Hiatil8n w idhcon IIJHf cihUolIl$. U tonltuta it rll U raSj!IOnSI tusb; 'lgr.nlYiU!'. Un proted. de dlS(uuiol'l ",e,.ntro fad,l, I 11'11; !~n .irguMnt beU a I"ItDl'"Nlr, nu 11 t'ot prefact, diS!"' UI. U liDI btU tl .. p!t d, .~~r .. ,biU' ''I*''5 ~i aUrt slatlus I

Nei n. oblbla '~Ut Inti alii II 10 annus Sr L:1.a CO'I! 'COlWicHol'l labQrll por It~ial, IX qwl 01 I .. ill trait h, q ••• U IIlf conftut il~ Ti .nlOf H.s del ootllllliU 'iiJlbl1liTalt' .s ,lstrOnaDlt ! "jltin surH1 dll d •• i-arl i ftc iaHU 1Ir'$1 .I Ot~ ddutllist. (hoeli. Int, rlingaistlS) 11 iposi S.qUD cI\aIPio .. :t dtl flrlhbil lr:!t.!'UDOU" watulil!nh 11 naturali~ n • lor lingol flit to .. .1 • III ti dI un .• liu lud~ E st noi !"Ilpond., 0 pll111t h." 1i audu i. rtllllDdlr a lor POS' tUlhHolI.:t, Uillll.lillific' i'Ili 'I •• faQrelsbl I 11 'b)nD' •• todc·, StCtiIl tl1, COAsbtl ill Icclptlr COli dfldlt ocul,.

t 11 sihtlU. lor ,dgtflUIS n,.tiond.

Pri n PIdDle. coni!". Sclllld. noi fl !"Iurclr qUi it l'I$,.t CIUUlt ~iPll!! ~tl dliplitiU d. H iliitOf qud dirtet, ClrsllS d. E.,.l1to 10 •• t_P!l1" qat il t.M.hrai lID!. :~1l1 U IIDlhll 0.1 uturlltU, dllPt;lrl. allspd"u .. r' eo .. tcHo!!II • 101.u .ltu,IIIfd ,Idtl" 51" u. eoald.raJ" it dupHt .gento !:IIIO tI .JUah !

Ric B'n;1.r

'.' I: f1 -

CELEilRf. PICTURAS: M.ARA.T

Pee a:rti stas havlBt un rhe tal storll'Ose qua. 1 i frances. pictor Oavid. Pos har es~, set Ii 'pril Pido'r' del Re,y Louis XV'I decapital in 1193, David deveni! Ii grand alieo del RevQIluUonarios I I_ H d. Marat

B de Hobe'splelrre .. U achy He politt,e Ae dillrutt su producti,on art Ist ie, In contrar:1, nu duramte h 'lerrorell il functiona:t ~U .. 'Oil"lctor dill Artes' e picht lIult,.

poirl,reies, inter al tres 1 i portreb die larat alsass leat in su baniuoW'l.

larat. grand provisor dill setht ~ asset baniant. St Quande un yun femina, Cha,rlotte C,orda)" inOignlt die su fIIUlilrose politic crillnas. pen,.trat in su hell con li pretax-

,FiG. us:· - DAViD. - M .... ItAT (Mllsee de Bru:lellu) h sub.iss.r Ie un peti hon, Ie pun:lalat Ie ,

Li heroic yull ft'.ina ISset decapHat pos u!n ordon de: ROibespjerrl qUlelC dies alu tanl.

U 'Conv.nUonl• 1 i francese gUYlrnue!l1t del 8P3Ca, charged David l'I,tr'ansiIIis$'er at futur gln,rationes U trites: del I8rHro', qllall setH Ii decision ofieial. David psnsat que h labor' de pichon esset fac 11 pro Que H pl'I8cedi,nt die ill hat just vis Uat Marat qUid ree.phi le in :su bainuo,,.. i., qual 11 Tribuno restlt sov.nt. pro un lahdi. laproSI d,el Ipelle. !)avid pieta li cadavt'l Sicuni Ina tural f .a de'vet V8'rnisser it por i.padir un rapid putrefaction debit a h .alladh.

li tot piciura as Sillplic, tragic, ellOen,t per su 'nudiUIRI. It as ve:r Que oostra raprodulct ion if! supra 8S $,l'lllen u,n .p,arh del pictura: sur 1 i ori.ginale,; in dedre. er,acte se Charlotte Coniay con Ii pun tale in Ii lalnlJ~

T i IPictura a's hodie in BnneUes I'm li sequent nson:

In IBIS, pos, 11 :retorna del "Bourbons' in fra:l1cia, David ,Ulent qUI Ii reyalisles poshla li des truct ion: del plctura, cOYr'it t i-ct pet un nrnl.iss'e de esrusse ante de .. parter a Bel~ia u H \Ioht exilar sa. li deaneres credet qUI to asset un no,bhnc toah fI lusat it oassar, Advat i:n Bnu>elles. David' hastat d9¥ernhsar su loale " Ii pictura r'eap'arit. l'Iu lard 1 i descendenh de Oav'id dOllat It piclur'a salvat 8.:1 ciU Ide Bruxdles por lIers:iaf it har protecht 1 i gr,and artist francese.

li assass mat ion h,Clvat atrcce eons.equenties,. U chefes revolutionarios credent lor .,ive anc in dangera, arest.at fnriUlle'rabH dteaines Quel Hi condaenat esser diec:a:pitat. U Terrors provolcat final"en Ii ilOdi.gnahol'l del pollUl. li 9 tner'lllidor liloderahs suec~ssatrepr,end'8r e arsstat Robe,spierre Qlue1 devet premier 11 ,ia del seafet, David,quel I;sut su azico e su grand a:uxHia,tor, evH,at tre poe sequ',r Ie sur I] 'guillotine'.

n 8sStt ductelt tn ;Jrison U un de SUI aleves, aportat Ie ealeres e un foalle per pelrIJisser Ie laborar. ~e havent al trl! IOdelhs, Oa .... id silpl:ic.en fat, su ,propri portreh auan un sPlgul, ,e ,un che f-ovre naseet tao To as un del _ax beH portretes quel on COMISS8. li art ist havet un capt ivant Us iOllloli.el benque un accident hat fat daviar SIJ labie,,~Ulo

dat Ie un (lia. un poe locate Quel certellel:!l ne asset in su carachre. Ric Berger .•

4 I 18 _

?larmonie e bon entende rlElye inter li st~ldi3.r.te$ que Le s pruc t i ca Ii filosofie del hOlllar. i'raternita.

!)uper 1 i. por t a.l e del Int.e rnat Lone l Do:n "International House) de New York, on posse leer Ii sequent inscrition : "Mey f:aterniti prevalier 1: II Ante 22 annus , quande ti nem de studiant'ea aper t e t au por-tas, on que~tlonHt se : Esque ti ~otto oe expresse un ideale inpoBsi~ bil a e.tinger ?

,Ms.; prec Lsmen per de,monstr3l.r que union e bon ent ende es possi bil in 1i si.nu del vast hO,Clal fami lie r on erectet ti vast ~rl;lt ta-ciel aur Ii r tves del fluvie Hudson. Tia f que lea, devet p ruva.r itt esset li~tud i arrte e e l'rofesuQn~s de omne 'rasaea t r'e I i5iones e nationali ta,s I por que l e s ti hem he. eaae t f'undat , :'a, sub un sam. t e at e , c L ves de un sara munde vell poaaez Labo rar , vi ver I' aausar ale e manjar in coaun .

In 1i International Dom ne es n'forenes". Drone etudiantes senti sa memTtlres de un sol f,amilie e I inter lor .;Dur,es, iii reavecta 11 re spcctiY' a'pin1onea, cilstomese' JPersonal1 t,as de lor camarades. Vi ,pro quo t in un tal comunt.t.e , it es jpo:::ls1bil po r cives de Landes que Lea intercombattet, pro example a s t ud Lazrt e s ar-ab e israeli t es , t r ova.r un terzen favor,abil par amic,al d i.acuaad one a , 1.nc Amer i canee inte'rmixtel con Ii studt,antes del divers nationali'tas. :teligiose cr ede e e 1-'oli tic convictione.$ j.ios~e <11 ferer I' toto't.men ne mO·\l.i f Lea Ii c oncept e que omn.e papules del terra have un sam heredage CO'IDUn.

In ti at.liosf'ere die cord/ial entende e tolerantie, qual prevale in Ii International Do.m" an tamen aconosee par cnascun 11 jure expresBer au vis-puncta, con Ii ao l ccnd i t ion que 11 mey r eapeo t ar ti del 31 tre:9 e , na,tllralmen, 1i discussiones inter pbLrtisane,9 de diferent opini one s ne l:ilallCe..

Rec errtzaen , on havet un tal exemple, quandeun membra del indO,ne:;;l .... ian dele6ation del Unit Natio,nes assistet a un dine in 11 Int ernat i onal Dam. Inter Ii invitates esset un nederlandese studianto, quel exprel:5set au opiniones pri 11 indonesian problema. Li diplomate eacut a t Le con intere:sse j p Lur personas anc par-Lat , 1,1 opiniones asset ji ver s e sovente o,fOij1 t, ma chaacun di5cusset, can cortesie e 'digni ta contra. au adve.raar Loa e null eueceytibili ta esae t choca't ,

Li .Interna:tion,al Dam efortia fa,r compr ende r a au reaidente:& que; inter eu mur,ea t ili apr ende devenir cives del munde , que deman, quande ili va viver in altre locos, 11 preaent experientie va asseT tre util po r iIi :11 memprie, que.l l1i va conee rvar , que iIi ha vivet Bub un samteote con foren camarades I ti ,memorie va per:nisser relaxar 11. tenslones e susceptibi11tis.

Li Int,ern,atlonal Dam ne voLe i£9lorar Ii o t r eumeant munde. It cons,idera se quam un integrant parte de New Ylork. Un del quarteres quel juxta it es, quasi unf cmen un qu.artere d.e negr os , Dunc , r ec ent aen , W1 GoJILi te del In,ternational Dom pren.d!e't parte al inauguration d.e Wl Cen.tre d.e Social ;"~6istent,ie in Harlem.

L1 ide fundar un international oe.ntre in New York. eveni ttot naturalmen quan.de atudiantea de mul t landee ,senti t 1i besonareunir 81e e viver in comun por melier interconosaer e, in p l.u. COtlOBSer li Americanea , John Di. Rockfeller jr. transformat lor aomnile B. reali ta quande 11 donat un vast terrene in Ri verside Drive e un summa, de tri million dlol1arepor far posai,bil 11 construction de un ea1.fioie pouserrt realiBar lor desires.

Sadie, 11 International Dom. erecte ee Bur 11 rives del Hudaon, d.ominant i1 fluvle e c,ircwni,te J..Ier au tQt ul toril. Ne: lontWl. as 1i ecleaiel Riversid,e de Columbia Q J.lu.r centres de teologic stu.dies. Un 11 tt

• 119 -

pu.blic jardin jace aV8l1 Ii f.rinc.ipal fassade d.el jam.

:":on8 t ruc t et per euue at I v scopes, li International .Jam. ne e::li un come.I'<;ial Lnt e rpr enae e vi sa. at null peeunf ar i prafi t e , l.i tr i infra etages de I adifici e contene ea Iones r sa Las d.e r-eundcn., librarium, un aul(.1i t o r i.a e r est o re r.i a , In 11 supra e t age s ea quf.n cent crrambre!s, ccupat de i:.telo\.:tet ~tuaiante,s,. Tis quele,s ne posset esser admi3set in li Dam aeve sljrchar 1 ce.i in altri loc ;; ma au atrr at i.cn es t.al, que ca rc a un

demi mille vive in v i c Ln s'trades. L1 stud i ant ee que Le s ne es r e e i aen-

tea del hem fo~~e devenir membres e parte1render in Ii recreative

cu l tllnd a.cti vi taa del Dow.

L1 memb r ee del. In t e rnat.Lonu.l DO:t nave sove.nte ocaaxon audir

american eminentes 0 repreoentantes del Unit Nat.Lone s, Iii pease anc aaaa at er M hwturae e d i acuae.acne a .ciel internati.onal poli tioa, I.:i receptiones, ball~B e teatral spectacu.lea fat specialmen por :ar ~onos~er 11 ~oHmopolit vive del Dom.

eire!:!. un triesilD del e tud Lant ea es aaer Ican de omne states del Ameri:Ju. ; 1i du ultre trieaimee veni :leextrania. India e China~ u Ii aae.r Lc en educat.Lon EI,s un tradition de,ede lone; I es s}'eci.alme.n bon reI;Jresentat,.

Un grand. nWnere deancian r1e::Jidentes as actualmen d.i aper ae t in omne partes del globe ; lor at e at a.t i ones juntet eon tis de c i.r ea mill at.ud i.en t e e e professores quel e s , hotempore, in Ii :lo:t e que I es c i ve s de c irca a i.xarrt landei::l, p.ruva 1i com1-,let eucce sae del interprense.

In pIll cie New lork, tri al t r e un.i, vera! tari centres nave lor Internut Lcna l DolL :Li Uni v e r s L t,ari 8i te de Par La , 11 Uni versita. de GalifQrnl~ e 11 Univ~rs1t' de Chicago.

kecentmen 1i anc i an Secret~lr'io de state :J.eorge Mars:hall, actualmen president de"l Cansil ie de Administratl0'fl del Internati::mal Dom, declarbt lua 'Islmil institutiones pre}aTa ductores par Ii lucta contra 11 prejudicies e misentendea queles divide 11 papules."

To 6.i:sni fica Clue it es necessi fundar un plu ~rand nu..me're ae 10- t ernat aena I Domes.

E ja on stadia unprojecte por gruppar omni ancian .residentes e me'mbres del quar International Domes existent epar pe t ir Le s .stimular e faviQrar t'uncat.Lon desimil ineti tutionea .in Ii tot munde •

. Voce d.e Americd, saptembre-octoibre 1949 (New York).

II Autorisat t.raduction de 1,.M. de Guesnet (Para s ) .

CRUME:1ES DE HI ST01UE

... L1 roman imJt.ierator Flavius Vale.ns o'rdona'tmortar omni elves de: qui 1i nomine ccaenaat per "Teo" .vro que on ha predi t 1e que un tal mann dev1et ocupar 1i t.ron j.cs Ie. VWl precaution : .Li profetie realisat se •. II es se t v ictElt e morta.t in Adl"ianopel del Gates e Teodore dlevenit au successor"

... Carlo Quin di t que 51 11 v,ell volerpar'lar a Deo , 11 vell parlar h.il:lpan; a homes 11 ve11 .~arlB.r fraocesel a fewinastltalian; a au cavalle t german.

•• Un pred1c.ato.:r italian. pre~aicant coram. cardinalos Ii panegirlca. de St. Luo, e ma.nce..nt in memcr Le, nequande pcase t dir alt.ricoe q,uam Ii ti tul de· au discurae. it es ti quar paroles : Salutat YOS Lucas .MediCUB (Li m.edic,o Luc saluta vos ), II refieti tpluri vez ti paroles sin posser memorar altri CO$. Talmen 11 card!1nalos fatigat die ti repetitlones lE'vat se e un de ili, airectente ae al predicator, dit Ie :

",Fles sal\;\tQr Luc de nor parte". '

RiQJ\O'lA admin1m un nov abonna te durant Ii cur-rent annu ; 11 va reciver 3 ancian caderne s de CrQSMOGLOTTA.

- I~-

-----~:a; ......... -- -... BOTRLLES IN L1 MARE

- \_ -.. - - L1 coltlJie'tentes administratianes del Jisr! t,im

_--_ na t i onas ha fat, r-ecentmen sistemat1c provas eon - \~a - postal bo'tellee, par determ,inar Ii direction del

~ __ ... ' __ => marin currentes. Libotellea que Ie s on u.t Ll.Laa

_ POl- ti scope as apeaan ta't con plumbe por que ili

. ",,!< -- Bupe.rsvimma aempr e in Ii ,S!:UD dirac :iQn e que ili

"--::::::"-=-' -~- JZl,ey j.oortar un 11 t,t flae;6a. que I fa Le s piu viaibil.

Ex Ii 35150 bo ne Ll.e s jet-tat in Ii mare ante quelc annus , sur Ii ri ... ve s,'ept;entrional de An81ia, so lmen 572 esset, r e tr-ovat ,

JUltey, quande on trovat se in danger e sur li mare, ne ex t st e t a l> tri media quam un botelle por f'a.r se conoase r al munde , Sovente quelc minutes solmen ante deaaparir in 11 aqua, capitWle$ e marineros scrit lor Le t tree de adio que L 111 Lnc Lude t in botelles Laasat in 1i und ea , Rar as 1i lIlissages que L on ha retrOVtit. Tamen, pes mult annus ,sleWl .mister,ies ha as se t exp11cat per un botel1e r e t rovat ,

For exem!'le in 1893, irlandes9 piscatores piscat in 1i llB,re unbotelle. It contenet un folie de paj.ar e per que I un americ:an capl tane informat que in 18"7 un v.lolent tempesite fat nal4fragear au nave , II

ha 'possete'sca.pa .. ~ can ae t t homes, ex au equifoaee e eS"t;erat atine;;er un :illsul v1sibil in Ii hcr-Lzorrt e, ~uo na deveni.t ti homes '? Null information in plu pri ti afere.

Un ;:.i lot del ang Leae nave "Buckingham" sc r Lt ti paroles 1i 20 Oct obr e 1690 : Ii Un revol te haeven1 t .in li equi_P,9.6e. Chinese coolies guverna 11 nave. 11 capitane e 11 Wlesim pilot ha esset acsBasinat. 51

riequ.i. veni auxa Li ar nos t noi e s omne s penJ.i t. !I'Li botelle ccnt enent ti

m.issage asset ret.rovat !:Solmen. in 1907,.

In no veeibz-e 1891 t Ii anglese nave "Caller" a.bandonatli }:-ortl.4 ae Hull po r ear a Grimsby Roads e uesapari t. Quale anaus plu tard 'On ret rcvat su.r 11 ::>cot rive un botelle con ti paroles : "Mey ti quel V,1i ret rovar to .... c I aprenuer que Ii "Ca Ll er'" ha esset cnoc at de un va.pornave :lnconosset. fley 11 t::iel consolar :ni matre. Dawson. Ne l-lu tempor, .• ~ noi icmerse."

Anc Ii ar'ct Lo f;xV,edi t Lonee aoverrt e utili sat botel1e~ por transmis ... sur Lor miss,ages. In lSl21, un norvegian pi,seator trQvat un de ili llro~ xim li Nov-.Zembla. It ha esee t confidet 81 mar e del expeui tion aust r I ... un quel in april1873 ciecovcit 11 archipela60 Francisco-J'oei;!f. Li m.i6- suge ccn uenet in li bo t.elle in!ormat que Ii .nave del expedat.a on, Ii

ItTegettbo:ff~ e~ae't, c Lr cumat de ccmpac t e;:laciea e que Ii expf.o ra to re s

he. resoluet r t ecar ae Bi,elf aur 1i glaci'e .R,. J.

( Ex. f rlif! c e se , T r ad. Ii '. Be • )

CRU14ELES DIE HI StORIE

*ii, cnascuc vez quaade Ii. ce Lebr i. astronom T1,cno-Brabe Burti t ex. au. hem, i1 retroveni t inmedi.atme.n ill it 6i. 11 unesim person quaL 11 incentrat esset un olet fem1.r~a.

** Cromw,el intrant in London I un flattator .fa.t Le r eaarcar Ii afl1.lentie del popul ,quel adcur re t de ooni lateres por vider is. Ma Cromwel respOnd,et Le sin, Laaaar se impressionar : "I1i veIl venlr ancor' plu mllnerosi 81 on veIl uuc t er me &.1 scafote".

** In Roma e:xis,tet W1 sco l, de danae u on apr endet servir a t.able ,e a. d.'ecu~ar. dansante t 11 carnes •

• "* Tsd-Hong, 1mpe:rator cruneee , del dec1-eix ainast:ie t visi tante Ii prisones, t.rovat tlR 90 criminalt!!:s dign.lde morte, durar .. te que Ii agrea besonat evrer oa i 11 fat deligar lor c,atenes, ordonante lee ve.nir repreode,r l,es pos Ii recol te. Ili omnes ,promssa,et it e neun 601_ mancat act'e,r talmen.'}'ande Ii imperator lassat 1e lOr vive e liberat lea.

-m·

,Ll PARLANT :.:ARTE

Dur ant,a li. ul tim Salon del AutQl in _f,aris (exl-i0sition del autonmb11es), 11 bugf e Gergov1a distribulet un public 1 ta.r1 p r i.rrt a te de que I li exteri,ore, a1m11a oam1 :t-ubliGi ta:ripl"1ntates : quar pae;ines in du co Iores Bur 11 formate 15 x 9 t 5 em •. Li prim pa~ine di : "POG-NON GER:;OVIA. ALUMIN' voa parla !' ••• III VU ape rte evu vide un rr.,icri disco d.s tr\il1sparent mat er i.e havent. 11 6iJea~Ore de un fo11e d,e paper e e c i rca 60 millirnetres de d1ametre" qual, es fixat in au centre in un tal maniere que 1 t posse t.ornar . Un stipi te de metalle es fixat a L pr Lnt at.e per W1 maniere que au curvat punte me:; posaerf'unc1on,ar qua.:o UL agullie '. On po.s L it eur lip!'im aul ea t on fa tarnar 11 disco in li in,licat sense Lnt.rcauc tent,e 1i punte de W1 crayon in un f,ore' ar ange at in Ii disco. Lu deBfacl1 e s tornar prese re~ularmlen aecun un caden't i.e de un torne per e eccnde que I as r ecoaendat vcs , Ma mem 81 vu ne aucceeaa IlStrax vu obt.ene un resul ta te que I, exci tavor cur1.os1 ta, SUflcentmen po r ftir vas recoaenaar , E finalmen V'U. aud I un voce de ultre.tom,be que L d1 voa : 11 Hal 10 ! Hallo! 11 max bon hod1e. ' •• " ; 11 tot textu contene exact men d,uanti-ott paro Ies ,

It vell 'Baser un exageratio.n dir que' vu comprell,de inmediatmen to quo rucont.a vas ti :nicriaaim disco,. Ma on cllidat printar just supra 11 d1sCQ Ii ""arlat textu ; t,almen vu aucc eaaa audir in unmaniere perfectmen diatint 1i paroles emiseat per ti strangi voce.

Naturalmen 1u tot es tre amU88.Ilt. Vu repeti duant vez 11 exper1~ tIl,ent (e vu audi duant vez 11 argum,enta.tion del bU6ieGere!:ovia). Poy,

V'U aempre vole recomens.ar 11 experi:nent con chascun de vor parentee 0 amf co s , Vu es cert pr:i vor aucceaee , cert o"b,tener un ef,ecte de eurpriae , Llbalbu.tiatiQnles. 1.1 mis-tornes queles es 11 efe'ctle del !nhabilit,e. del ope rat.cr , Ii cavernoai timbre del voce. a.dJunte m:e.m al amusa.ment. Tam mul t quam nei posse j u,d:1. car t 11 mal tractam'entee ap11cat a1 lnslt:rumente dim1nue nullmen au potentie : ti m1~ri disco sem,bla esser !ndestructibil (it es tOI practicmen pro q_u.e it pOSs8suportar, on asaerte it a noe, 2 000 aUditionea). To es dfr Que ante Bsser rejectet, it

va far Ii joys de numeroai audii tores, par Ii max ,grand profi te de Gergov1a.

To quo as as,tonant in ti afere as que per ,med1,es vis1bi1men grassieri e rudimentari on cbt ene un re~ultate. 51 on r egur-da 1i co,aeplu prox1m t on constata que 11 role del d1af:ragma 88 ludet per un folie de pal-er in quel 1i fil de stal que'l es uaat, quaa agul11e ven.i fixar se •

L1 iaventor, M. B-ecl:l:rd, 1nge'ni,ero, esset nullman un specialist,. MEl 11 he. pa.seionat sa pri t,i problema ; e t pea plu quam. tri annua de efor ... tiles, i 1 na aucceaeat realisar ti parlent prospectus.

L1 efecte de e:url-':rl,s:e desapari con 11 tempor. :M,a de un al tri la,tare 1 t as cert Q.ue li},rocede va easer perfect,ionat ; e on es ductet tot natu.ralm,en a 111Bein,ar un t,empor (fora,an tre _p,rox1.m) quande 11 m1ssages de omni specie ne pl\1 va esserprintat 0 mactlcin-scri t, ma. 1nregistr,at.

Ja. de nu , 1.1 pro'cede he. eas8'treservat de quar foto~ra!ea quel, in future; va vend1r lor portretes cupl.at con un di:8CO 1nreg:iatrat del person@ fotografat.

A tis quel ama, Ii prec1e1on'~s. lass nos dir por termi1l8r qus , secun Ii editor qual ea "Publici te A. J ." in P'aris, 11 cust-precie ,de ti carte "SPICOR" (natul'a,lmen brevetat) es circa ft. 35 f,rancese per 10000 e.xamplares e que 1i disco es fat die presse!t rod'oide.

(Se,eun VENIEE. novembre 1946, traductet de G. A.gu1r~)

Nota _del t:raductor z Y.o posse'de un exem:plare del c,ute "Spic~r" e yo posse a.testar que to quo di VENDRE es tot exact. Quande 11 proced.e va har esset ame110rat 1 t va esser un };amaaia medie de pro.pagaad81 ancpor

11 li.n6Ue in'ternational. G,.A.

~ 112 •

In 1817, John. Williams v1ageat qUEUQ miasionario del London Missionary Society 81 Haney Insulea:. He essente hom po.r paasar au. tot vive StU" un sam. insul, 11 capte omn1 ocae rcnea porextend'er au labores in ti-01 anccr poe conoaae t insulee del Pao·1flc. POT to 11 depende in comense del poe na.ves oome·reial que Le s fat 11 trajecte de !nanl a !nsul; ma to ne aui'ice La , Hante a.ecovri t" in 1823, Rarotonga, !nsal quel 1i Capitan Cook ne hat euccee,sat trov,ar" 11 reeolue constxuot,el' un p,ropri nave.

II selt ne ee nave ... eonatructor, ,e mem 11 max pr1m1 t1v installat1onee: por un tal i:nterp:ren:se manoa 1e. II have poe utensilee e presc null ferre; artteanes asset, compreneibl1men, fntrovab11. Me. 11 ne zenunc La pro to a BU projecte.

Su: unee:im pasau as fabricar un Botfluore. Sur Ii insul tro,va se solmen quar oapres .. Un de tie on eparn1a, pro que 1 t da un poe de le.cte .. L1 rest OD bucha t besonante lor pelle quam cUlte po'r 11 6offlllore. Ma t1-c1, un T8Z fa'brie,at, ,aapira 11 foy; 11 tub e Ii valves ne es reot .. Quande tl defe'ote e's reot1:f1oat, 11 rattee queles pullula in Ii !.naul, manja 11 pelles 'in un s1n.gul noct •• InpoBs1b11 hav'er nov pe1las; me Williams reflects que un pUlII.pe quel extras ,aqtta d,eve P08sertraer ano sere ..

11 dunc tabriea un bux t in 11 Id.ter 1llferio:ri dequ.el 11 !natalla un valve. Poy 11 furni BU, bux per un specie de 1.1,pin pis:ton, depreseet per l'pides: e .levat pe.r med lEt de un longlevere. Ma. anc ti aJ)a.rate asp1ra 11 toy e ata bentoet in ,flamm,es. Por prevente'r to t

11 ad junte anevr un valve. Ma nu 11 intervalle' i.nt:e'r 1,i softIes ae trogrand .• To 11 remed1a per 'COIl.etructer un duesim pum.pe quel tunc .... tiona alternantmen con 11 altri. Ott til deci mannSB ea beaonat por operaI' 11 leveres; lor sala,rie 8S bass" ma. 11 labor plese lea.,

Carbon ne ,essente 'obten1b1l, Williamsta ex cocopalmes 11gnecazben , Su ineude les un l'pi,d, quam forja-pinee siervi un p1noe de carpentero. Por 11 UDGsim vez in lor "l11vp. 11 inaulanea vide calore e martelle dar fo,rme a1. f'erre,. On beaona plancae, me. in 11 tot insul ne as ni l~n 8egs. On fende dune' a.rbor'9s pez med 1e de cuneos f pay fasl30na lee perhachettee ligat: a rod pezzes de ligne. Quande i1 bee:ona un pezze de lign1 curv1, Williams flexe un bwnb'li, e con tl-c1 Quam modelle su m8nnes ea in bosco aerchar un c1rbor de apti forme. -

_ S'U clovee es ex ligne, au stuppe ex 11 co r t rce del eoco , ,ex 8iocat banane-st1lllp'ee" ex 11. drap del indig,enes. II installs un corder:[e e f,a 'ex cortice corde bontss1m. Poy WilliamiS constructe un tornuOre, per quel 11 toms Ii. iblocc'ae ex' ligne-ferri.n. Sep;lee on fa. per cO'njuntel' 11 lIlBttea auz queles do'rm! 11 indigenes. Pe-,nder 11 timon. alB un pro,blel1l8, pro q,u,e ne ee ferr'e eat grand por far 11 p1- l"1C)tes. P:1nalmen 11 auee.eaea fabr1car tis-ci e:x un parte de un pioehe , un hachette die cu.v·e:ro, e un grand jard1n-hacea.

Poe deoi-ou1n Isemane. 11 nave es pret; it haTe ciroa dec1.-ott metree de longolre e quill metres ,e (I,em! die largo're. Williams da it 11 ,lll5m1ne "Messenger of Peacetr (Mleeag,ero de Pace). It e8 un goletta de ~r1 mastel!l t turn 1 t de :eegles p'leotet .. Dux'ante au pro'va.-viage a un inau} :sat t! is tant ; un me,ste fra·cte se pro 1:1 poe hab111 t4 del e(,]llipe ine:xper1t. nretorna a. Rarotong,a con un cargo consistent

.5SAGERO de PACE

• 123: •

pr-e c Lpue ex svines, cocos e cates. T1 ultimas e:s d II va Loz-e inestima.b11, nam 11 rattes es prase :!ncredibilmen numerosi •. Duzarrt e un

a.t aeca in. fortle del tot comuni tel corrt ra tl peste, en ple·nat in un ho r-e trianti oo rbea , 8.1 t ye un metre e dem!, per IGT caddvere:s, sin tl!m~:m d iminuer percepti b11men lor .Dt1mere •• "a Ii sv Lnes 1mportet vor a 1 es av i dmen e, aux LLt.ati de} cates, rerlucte con'siderahl1men Ii ponulatlon rettln.

Poy 11 ~~is~agero de Pae~" departe por Tahiti, distant de plu

o uam mill kj,lomet:rea. 'r'a 11 mannea del portu totmen ne save quo no aSR 'F:"ssel" 11 strsngi nave fluel intra: on eon;\,ecte desde patriotes sud-american til pIrates.

In. au 11 tt l!~lssa~ero de Pace" tI,'illiame na.v1gat mul t milles de ki 1 ometres.. II es set in mu.l t re,'!'ardes un hom remaroabil f s:avent,e constl"ucter un nave, redacter un constitution, 0 mastrisar e metter in s or t te un lingue poe conosset. II esset mortat del indigenes die Erromanga, POl" profi tar que Le s 11 voluntarim1en veIl har sacrificat au vive.

(Con permission del"Heaton Moor G-l..lardi.an"). nrad , ID,.

LI MAX GRAND E L,[ MAX LITT E.LECTRIC .MOTOR.ES DtEL MUNCE,

Si Ii max grand motor electric esset durante plure annus ti quel tntr-enat un ventilator de st.inat studiar in labor-ator-ia Ii r-eacttone s del avfones submts set a un violent current de ae r , it es hodle u.n motor cuptat con un pumpe quel es Ii max important. Su alter-e atinge du etages e su c ir cumfer-ent ie trapassa '32 metres. It pesa 325 tonne-s esu potentie es 65'000 caval-vapor, to as U sam quam t i de six s.vi s s electric locomotives duplic del tipe li max potent - :!.is queles circula sur Ii reI-via del St .. Gothard [Svi s s Ia) - cuprat li unes con li altr-es , Ti motor (> SU pornpe se rvt , COn tr i gruppes simil.al i.rigation de va ate ter-r-enes Incult del State de Washington. T'i sol gruppes vell per-mts s er pumpar plu mult aqua que l es ne ces se par H tot cite de New York.

Pd. l i max micr-I motor , su gr-os sor-e es ti de un cap d!e innammette e su pondor e de 6 c cnt igt-amrne-s., Li tnrolarnentes del poles del par-te tornant (r-otor-), de quel l i pa I ie r e s '('>5 format de du r-ubrses , conte:ne 150 metres de isolat fil de 4 cente s irn demttttmetr-e de diametre. Li parte fix (stator) contene du poles r-ecovr it de 2500 spires de fil. Lt motor es al inaentat pier un pUe de 2 voltes e au r apildHa de 61000 tur e s per minute. Ti marvele, quasi microscopic. ha esset executet per un anctaneteve del scoi€' de horlogerie die Bienne. secun ti habiI artisan, s i l i fabrication del 4:4 pez.zes const itutiv ne ha pr-es enrat a lquel desfadHta, it nues set Iu sam por Ii montage e precipue POl" li suldatton del conexiones sur li fi lames del cotector . T'i cper-ationes , omne s dettcat. ramen bon sucees sat. Ti motor. unic in H munde , es plazzat detr-a un fort lupequel permisse vider it tor-

na r . Trad. F.L" (Svtas ia)

InretlifilZuistic NOV.a1. a.naU$ 1947 c 19~8, chascun annu : ..•...... 75 fr.

A omnl nov abonat. no. ofeli't. Ii cornt'n.a de Defense et ITlu!l'trafioo

de Oecid,cnut Of err a vllabll por ~nnu 1949'. Document .. pri r E5per~!n.

to cCQntucle Zamcnhof~H1C.htt1t. Esperan'to e S.D.N. (Raporlc de G.

de Reynold t. &pcranto 0 Inn:rhnguc (-Qccl ) per Ori~ntaJcs. Arabes. Sla"

ves, Germanes : 25 fro ( Reservat a nov a~u~s durante nor-an:ol!1 ).

,!'wUngul.tlc No·v •• conr,en~ un~~le i~formiti~ c_li,flel"ati sur {i 4 ~.

eln61S (l!ltJ'!'i; C documenro sur Ii 4 l»gmes Intern. It u]l[lmes tahnen pn,p~

rat que illi posse essereupate cl.usifica:t. Noi posse inclnd.cr in chascun .n.-

sup.'rmcnlati p.art~!I documentari pot 25, fro «() 1 fesp.-CUpon.) 'pot chas-

("Un suit c annu. Docurncntcs j.a publicar 'in Costnaglotb es quckvc:z: rea-

ducret ill francesi mOl omni alrees d in lL. Noi pn:par.a doownenrcs pl'i

.espcr:i(llisric m.dooc5 de propaaand..1 .. e u\umerc de esperaututa., plcs

iaviar In·form.niones ne ,aparit in Cosm.:>tJlotta .

. m-

CO.MERCIE:

Un exemple de publfctta comer-ctal .in Inter.lingue ,

UN LAND SIN RESTRICTIONES COMERCIAL : SAL V ADO R T oq, U 0 v U p 0 5 S e far t a .

Li prindpal pr-oductes de SAL VAOOR es ; li caf~. quel r-epr-es enta 601 % del total production, durante que Ii sucre, Ii ris, li m~:is. H coton, li tahas , Ii miel , Ii balsam, 11 peeude, U aure e 1i ar-gente r epar-tf S6 Ii saldo del percentage.

SAL V ADaiR. imposi null re'stric tion al. comerc:ie, null contingent atton al 1m ~ porte ni al ezpor-te, null sistema de HcenUe par H devises. Li aferes tracta se in sviss francs reductet in dollars U.S.A .• seeun H cursu de' Fr-. 4.25 per dollar. E li aferes tracta segene'ralmen c(m payament contaat, sive contra Hverahon del documentes de expeditfon per un bank ,quel incassa ° per Inrevocabu acr-edilives, apertet in un svfs stan bank, s ive pe'r te]egrafic mandates, mem per leUre de credite 0 tratte.

Li productes demandat de SAL VADOR es lisequ.e.ntes ; tascBI-hor'loges, texturas de artificial silkes e de coton, apar-ates de precision. caseos , chocolate, far maceut ic pr-oductas , dietic productes, machines mater-Iale por electric installationes.

SAVADOR posse exportar caf~ del max bon qualtta, mi.el, sucre de canne, rum" fructes de omni species. fri.se 0 s iecat, chapefe s III Panama ", Cibres pOI" sacs especial textages. ricin-oleo. sasam-oleo, aure e argente in baer-es , balsam de Peru e es senttal oleos vegetal, gernmes,

Li comunicationes con Salvador as, maritim 0 a.,e,["aIl.,

Per mar-e, ili ea de Antwer-pen 01 de Le Havr-e e de altid europan per-tus del Atlantic a .Puerto Barrio, por-tu de Guatemala sur H Carribean Mare, quel as juntet per un direct f'er-ravia con SALVADOR. Li. secund via ducte a Colon (Panama) u Ii vi~geantes e li merces es tr ansbordat sur l.i batenes del Salvadoran Compame de Navigation 0 de un altri companie de cesta-navigatrcn quel aducte les alsalvadoran por tus de La Union, La Libertad e Santa Ana.

Li transpor'tationes del pes ant mes-ces fa se gener-almen in h d~rection de Puerto Bar r-Lo,

Ll comercial repr esentantea e Ii afer-.m.annes pos se obtener un visa. de tri mensus ,

Un nov consulare lege, apltcat deade li 25 septernbr-e 194B, aporia que le modificationes al pr ecedentIega : 1) Li consulare facturas es supr-es.s et, Ii summa del doane-taxas atinge six: per cent ad valorem, inc1udente Ii custas de expedition del merces ,

(BOOM. Parts, ex un arlicul de sr. Amy. Consul de Salvador in Svissia. Traductet del francese lingue. de A. Aguire. ParIs)

Li jurnale IILe Phare" de Bruxellee raporta un h1storie de Gen~ve po r qual noi deve lassar Ls Ii oomplet reaponeabili ttl.. Ma. 1!1 it e:s inventet, it as tam bon inven,tet que' it veIl po s ae r 9s:ser ver.

Vi tt hiatorie: .

C-he 11 Conf'e'rentle pr1 Ii Libert4- del Press,a" 11 un10 .femina que'l esset anunciat" quam representante de Urugu~y, manet Introvabil du..ra.nt 2 semanes. Ftnalmen on d,ecovxit Ie. in un .s.ltri conferent1e quel havet 100 in un strade vic'in e in ouel, .rekni t se un eert nUme-, re de expertea in radiot:ecn1ca. de plu.r1 Landea , L1 delegata uruguavan hat rel1giosilIllen senue t omnt e;essiones, sin remarcar que ella ~sset in _Ii falSi sala - nam ella pazLa't ne que I del ling:uee admis ... set per 11 du e,ouferenties '"

(Ex National-Zeitung) Basel

- 125 •

On s:avet dasde long que n brun ursss fnclude ss in lor reflUgh desde 1i fi ne de octobre, ya 11 apariti o:n del una! .. sim fl"ii gores. e que f H surti IX it seleen in H ccsersa de april. Pro que Hi ne acusula pr'ltJY'isiones, on supcsl t que lH passat 1'1 long hlverne In un danae le,t,argic:t qual H marmotte, per QUO ilT evi .. b't l1 fame.

Ma it as !ladia pruvat que H anilBales passa 11 hiiverlnefn UrJ dOnie nonaaI, null81en letargic,.5i ili ne suffre pro fue e sate, H is pro q:ut fli ingloHi lDult' bra.bares

e aHri savagi froths ante fndonnir S8 in l.or r,efugia. Tialiimerrhtion as rlch in sucre, un matede: quel products r.1ult carbonic acrde, un gas Qual intertene li !live che H anfma1as ..

~CIENTles

1.1; DOR.M.f: de.l lJR..5E.S

POO OIMiHOSTICAR tI GLAUCO~~"

On save que 11 glaue,olla 8S un laladie d,.l ocul debit a un mal nutrition, e quel lIani,- fasta S8 per un cohrverd (de til 1i In6mine de glaucolla). Ii maladiG. uceptioliral anh 11 eta de 40 anous, as s8IIIpre t re 9 rav.,

N,ur por 11 unesil vez on pOsse diagnosticar ti maliadie mersf 8. un Htti:ssim trstrulIellt plu IHt qualm l i ocu l self. Ti ap3l1rate, qus l adacta S8 al ecul qual un vi tre de conhde, persi ssa al ledico liider circum 11' cornea e in 11 ctHlalettes u H sa ladie produde S9'. U i nstruaent ha essat itnvelntet de Sr lee Allen~ del Unhersita de ilola.

li Ilgon1loscop" Allen, sper.:iahl9rl utt l par di acnostl car 11i glaucoma" qU8,1 causa plu InUlt casus oe ciactta qual Qudcunc aHri lIIabd18 del ocules, permisse ane l i studie clinic de1 tr'auma del inflamlllalitones e del anolllaHes del pi gillentati on.

un litt optic pri sna, plazzat contra li oeu l, Ired,trade 1i 16!Jl'ne, tallllien Que 1i lIedice , per 1i auxilie de !Un special s+crcsccc, posse exaainar 1i exbrlori angul del oeul , U pidslla, mcntet in un liU speculUIl ex plastic materie posse! ssser moet per un rota-

t h lIO,vellent t QUO [perilli sse nUl nair H tot cornea,

~j vapyr.'fusil

Ante circa 100 annus , in un exposition de industrial cb jectss 'in london. on remarcat un vapor- fus f1 qUE! 1 constduet J j In ti epcca, un 9'xiraord i nlari n,ovi HI, proQI1t3! it PO'55et projscter 420 bal Ies in un minute e 23000 in un her .. Ti tes i l tornat sur un pi' .. vot , que permlss.et dar a it oillni dt rsct i ones , Quam al spruzza de un pumpa. It essst consl dsrat Qual un MV pruV! cie,l potent;e del al t press+en del vapor, del fac:iH ta con cue I en pcssat usar f t, Ii !!lachine asset in facte H precesaerdel annes con tir rapid.

- Pro Q'uoin un Iibre-scat tRII! vast vu haYe un sol Ii bre 7

... To as H catalog del Hbres Quel yo ha p:restat a mi ali cos •

.. 126 ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful