‫ ‪c V V 

 c VÚ‬‬
‫   ܘۻܩܗܠܛܕ × {‬

‫ܐܨ‪۸‬ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵܐܜܳܺ‪ܹ ۸‬۾ܩ܌ܟ܎ܳܧܚܒܐܶܙܨܞ‪۸‬ܯ܎ܟܕܳ‪۸‬ܯ܎ܐۻܰܓ ܋ܯܡܻܬ܎‪۸‬ܩܘܐܜܳܘ ܙܫܐܰܓܬܘܻܬ܎ܕܷܘ‪ܳ۸‬ܐܒܳ 
( ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵ‬
‫ܞܨܚۻ۾ܤܢܐܶܧ܌ܵܐܑܖܷ܋ܬ‪۹‬ܘܷܙܞ܋ܐܨܕܘܫ܋ܳܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵܐ ܜܳܚܩ‪۸‬ܐܒܳܧۿܩܞܘܷ ۾ܩܑܙܤ ܐ۾ܩܑ‪۸‬ܩܘܐܨܕܘܫ܋ܳ ܐܫ۾ܳܙܞ܋‬
‫ܚ‪۸‬ܯܟ ܐܨܞ ܐܮۻܐܶ ܹܐܤܻܮܕܑܳܨ‪۸‬ܐܜܳ‬
‫ܘܧܜܞܩܚۻܐܨܕܘܫ܋ܳܐܫ۾ܳܙܞ܋ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵܐܜܳ‪۸‬ܩۿ‪۸‬ܤܐ܋ܶܐܻܮܤܕܬ܁ܩܤܬܘܘ ܷܧܜܴܟܙܘܺ܌ܳܞܨ܌۾܌ܴܻܬ܎ܕܬ܁ܩܤܤܮܘܐܜܳ‪۸‬ܨܐܑܨ‪۸‬ܐܜܳܤܮܚܢ‬
‫ܐܼܫܡ۾ܼܨ܎ "۾‪ܳ۸‬ܐܜܳ" ۾ܤܳܞܨ܌ܩܞ܋ܫۻܧۿ‪۸‬ܨܘܺ‪۸‬ܐۻܧܜ܌ܴܐܜܳ‪۸‬ܨܐ ܹ‪۸‬ܩ‬
‫ܹܐܻܮܤܐۻ "۾‪ܻܳ۸‬ܬ܎ܐܜܳ‪۸‬ܨܐ" ܑܨ‪۸‬ܐܜܳܚܩ‪۸‬ܤܮۻܐܢܷ܋ܩܐ‪۹‬۾‪ܳ۸‬ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵܐܜܳܐܩ܎ܞܜܴ ܹ۾ܫܚۿܩ ܞ܋ܷܰܚܧۿܻܬ܎ܞ ܙܬ܋ܳ۾ܩ܎‬
‫܋ܘܢ ܙܬܡܳܒܷ ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵ۾ܤܻܮܚܳ܄ܩܐܩ݀܁ܰܓܐܒܳܧۿܐۻ‪۸‬ܯ܎ܩ ܞ܁ܶܺ‪۸‬܌ܴ ܼܬܐܩܜܢܳܐ ܜܳ‪۸‬ܨܐܤۿܳ܋ܷܧۿܐܩ܎ܻܬ܎ܻܬ܎ܤܮۻܻܬܐܻܬ܎ܧܜܴ‬
‫ܘ‪ܼ ܳ۸‬ܬܐܘ‪ܳ۸‬۾ܤ‪۹‬ܐ܌۾ܤܼܮܑܳܐܜܳܚܩ‪۸۸‬ܨܜܢܰܚܐܙܬܚܳ܋ܷܧۿܐܩ܎ܞܜܴܒܷܤ܌ܐܩܤ۾ۿ ܐܼܨܐ۾ܨ܋‬
‫  ۻܺۿܴ ܘܘܢܴ ۾ܫۻ ܂ܤܳ ‪ܼ :‬ܬܐ۾ܨ܋ܑܨ܋ܩ݀ܜܑ ܙܬܚܳܧۿܕܷܧܜܴ ܑܶ ܐܩ܇ܚ܌ܩܘܑܨܚܩ݀ܡܕܷܙܞ܋ܐܜܳ ܐܼܨܐܘ‪۸ܳ۸‬ܯ܎ ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵ‬

‫܋ܘܢ ܐܨ‪۸‬ܩ܎ܳܩۻܬܘ‪۸‬ܤ܋‪۸‬ܯ܎ ܩۻܬܘܘܷܕܷ۾ܤ‪۸۹‬ܤ܋ ) ܩܻ݀܌ܘ܌ܴܧܜܴ۾ܰܡܘ܌ܴ۾ܼܨ܎ܐܒܳܩ ܞܤܮ܍܂ܤܳ( ܂ܤܳ    ‬
‫ܩ݀܋ܕܵܧܜܴ ۾܋ܴܕܵ ܋ܨ܌ܘܩܜܢܞܩ‪۸ ۹‬ܫۿ‪۸‬ܤ܋ܐܒܳܧۿܩܞܘܷ‬
‫  ‪ó‬‬
‫‪۸‬ۿܑܴܨܚ܋ܷܐܩ܎ܻܬ܎ܕܷ‪۸‬ܩۿܑܶ ܋ܯܡܻܬ܎ܬ܋ܻܬ܎ܤܮܘܕܷ۾ܩܚܡܤܮۻܐ ܜܳܚܩ‪۸‬ܐܶܙܩܘܢܩܒܳ‬
‫‪ܼ :‬ܬܐ ۾ܨ܋ܩܻ݀܌ܒܷ۾ܰܡ‪۸‬ܩۿܑܨ܋ܩ݀ܜܘܩ܌۾ ܙܬܚܳܧۿܕܷ۾ܤ‪۹‬۾ܺ‪ܴ۹‬ܘܩܞۻܙ܋ܵ‬

‫ 
 }‪ 

V‬‬
‫ ܤܮۻܼܬܐܤܮܘ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܩܚ܌ܨܤ ܋ܷܺ‪۸‬܋ܶ‪۸‬ܤ܋ ܐܨ‪۸‬ܞܙܬ܋ܳ‪۸‬ܤ܋ܬܘ۾ܻܭ܂ ܧܜܴ ۻܺۿܴ ܘܘܢܴ ۾ܫۻ܂ܤܳܙܞ܋ܑܤ‪۸‬ܧܚܒ ܋ܯܡܻܬ܎ ۾ܰܡܻܬ܎ܤܮܘܐܒܳ‬
‫ܤܮܘ ܐܶ‬

‫ 
  ‪¿ 
Ví‬‬

‫ܐܨ‪ܑ۸‬ܨ܋ ܩ݀ܜ۾ܙܬܚܳܧܜܴܐܨ‪۸‬ܞܙܬ܋ܳ‪۸‬ܤ܋ܬܘܻܬ܎ܑܶ ܕܷܤܮۻܺ‪۸‬۾ܻܭ܂ ܐܨ‪۸‬ܐܤܮܘܢܳ‪۸‬ܤ܋ܬܘܻܬ܎܎ܚ܌ܳܡ ) ܁ܨܜܖ ܧܜܴ ܎ܚ܌ܳܡ ܙܞ܋ܑܤ‪۸‬ܧܚܒ ‬
‫ܤܮܘ ܐܶ ܤܮۻ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵ‬

‫ 
‪c V‬‬
‫ܤܮܘ ܐܶ ܤܮۻ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵ ܐܨ‪۸‬ܩ܎ܳܘ܌ܴܬܘܻܬ܎ܑܶ ܕܷ‬

‫

‪ 
¿ V‬‬
‫ܤܮܘ ܐܶ ܤܮۻ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵ ܐܤ‪۸‬۾ܤ܌ܑܨܐ ܰۻܧܜܴ۾ܤ܌‬

‫ 
‪ 
V‬‬
‫ܤܮܘ ܐܶ ܤܮۻ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵ ܐܨ‪۸‬ܞܙܬ܋ܳ‪۸‬ܤ܋ܬܘܻܬ܎ܑܶ ܕܷ‬

‫  ‪¿Ví‬‬
‫ܤܮܘ ܐܶ ܤܮۻ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵ ܐܨ‪۸‬ܤ܌ܑܨ܋ܩ݀ܜ۾ ܙܬܚܳܘ܌ܴܬܘܻܬ܎܋ܷܺ‪۸‬܋ܶ‪۸‬ܤ܋ܑܶ ܕܷ‬

‫  §‪V‬‬
‫ܤܮܘ ܐܶ ܤܮۻ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵ ܐܨ‪۸‬ܩ܎ܳܘ܌ܴܬܘܻܬ܎ܑܶ ܕܷ‬

‫ ‬

‫§ ‪ÕV‬‬

‫ܤܮܘ ܐܶ ܤܮۻ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵ ܋ܯ܁ ܰۻ‬

‫ ‪ÕV O‬‬
‫ܤܮܘ ܐܶ ܤܮۻ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵ ܰۻ ܬܘܻܬ܎ܕܷ‬

‫  ‪ ¿V‬‬
‫ܤܮܘ ܐܶ ܤܮۻ܋ܫ‪ܳ۸‬ܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵ ܞܜܴܰܙܤܬܘܘܷܐ܌۾ܩ‪ܹ ۹‬۾ܩ܌ܤܮܘ‪۸‬ܩܢܧܐ܁ܰܓܐܒܳܧۿ܋ܯܡܻܬ܎ܬ܋ܻܬ܎ܕܷ‬

‫ ‪w Vc‬‬
‫܋ܷۿܶ‪۸‬܌‪۸‬ܐܢܧܚ܌ܧۿۿܩܤܺ‪۸‬܋ܯܡܻܬ܎ ۾ܺ‪ܴ۹‬ۿ ܻܶܬ܎ܐۻ܌ܴܘܴ ܐܼܨܐܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵܘ‪ܳ۸‬ܐܶܐܨ‪۸۸‬ܙܬܚܳ ܁ܻܶܬ܎܎ܕܨܟ‬
‫ܙܩ ۾܋ܷۿܶܩ‪ܳ۹‬ܢܶܙܩܑܫ܏ܤܘܩܙܩܙܕܧۿܩܚܳ܌ܴ‬
‫‪ :‬ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵܘ‪ܳ۸‬ܐܶܒܷܞܻܨ܎ ܐܨ‪ ۸‬܁ܻܶܬ܎܎ܕܨܟܤܮۻܼܬܐܒܷܤ܌‬
‫‪ Õ‬‬
‫ۿܶ ܐܫܡ܋ܨ܌۾ܤ܌ܧۿܐܜܳܰܓܻܬ܎ܐܤ‪۸‬ܐ ܜܳܰܓܢܶ‪۸‬ۿܴܻܬ܎‪۸‬ܚܴ܋ܯ܁ܕܷ‬
‫‪ c
VO }í‬‬
‫‪ .‬ܘܺܤܳ܋ܜܥܵܡܨ܂‪ܳ܎ܺ۸‬ܐܶ "܋ ܚܩۻ܌ܺ‪ܳ۸‬ۻܤܺܕ" ܩܞ۾ܩܙܤ‪۸‬ܬܤܐܨ‪۸۸‬ܙܬܚܳܧۿ ۾ܜܩ ܐܢ ݀ܩܻܞۻܙ܋ܵܐܩ܎ܢܶ‪۸‬ۿܴܻܬ܎‪۸‬ܚܑܴܶ ܕܷ‬
‫§ ‪ ! " V¢¢‬‬
‫ܩܞ‪۸‬ܬ܋ܻܬ܎ܤܮܘܕܴ۾ܤ܌ܺ‪۸‬܌ܴ ‪۸‬ܩܘܬ܋ܻܬ܎ܤܮܘܐܶܕܷܬܘܐܩ܎ܻܬ܎ܐܤ܌۾ܭ܍ܙܩܘܢ ܁ܻܶܬ܎܎ܕܨܟܐܒܼܳܬܐܩ݀ۻ‬
‫۾ܤܳ ܐܻܨܐ܋ܯܡܻܬ܎ܬ܋ܻܬ܎ܕܴܤܮܘܤܮۻܺ‪۸‬۾ܻܭ܂ ܋ܯܡܻܬ܎ܬ܋ܻܬ܎܎ܬܑ܋ܑܴܤܮܘܑܨܚܢ ܩ݀ܡ܌ܤ ܺܕۻܺۿܴܜܨܞ۾ܩܚܢܶ۾ܢܴ۾ܩܑ ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵ۾ܤܢ‬
‫ ‪#
 V¢¢‬‬
‫۾ܻܭܐܢ ۾ܻܭܚۻܑܨ‪۸‬ܩ܎ܳ۾ܻܭ܂ ) ܑܨۻ۾ܨܑ ܐܨܕܘܫ܋ܳ( ܋ܙܩܜܑܜܤܘܡ۾ܩܞܤܮܘܩۿܳ۾ܤ‪۹‬ܤܮܘܙܩ܂۾ܩ܎ܰܙܤܻܬ܎ܐܜܳܰܓ‬
‫܋ܯܡܻܬ܎ܙܤ ܐܻܬ܎ ܐܨܕܘܫ܋ܳܐܫ۾ܑܳܨ‪۸‬ܩ܎ܳܬܘ ۾ܻܭ܂ ܋ܙܩܜܑ‪ܽ۸‬ܫܑ۾ܩܞܧۿܩ‪ܳ۹‬۾ܤ‪۹‬ܤܮܘܙܩ܂۾ܩ܎ܰܙܤܻܬ܎ܐܜܳܰܓ ܋ܯܡܻܬ܎ܙܤ ܐܐܞܐܩ݀ۿ ܐܨܕܘܫ܋ܳ۾ܤ‪۹‬‬

‫ ‪¢‬‬

‫‪¿

 Ví‬‬
‫܋ܙܩܜܑ‪ܽ۸‬ܫܑ ܰ܋‬

‫}‬

‫ ‪ V‬‬

‫ܹ۾ܫܚۿܕܷ‪۸‬ۿܴܐۻܐܒܳ܋ܷܘܷܩ‪ ܳ۹‬ܤܮܘܧܜ܌ܴܐܶܤܮܘܩۿܳܐܒܳܢܶ۾ܼܨ܌ܚܩ‪ܑ۸‬ܨܚ܋ܷܻܬ܎ܐܜܳܰܓܤܮۻ‬
‫ܑ ܙܬܚܒܳ܋ܷۿܩܤܻܬ܎۾ܐܢܴܩ݀܌ܐܒܳ ۾ܭۿ ܙܩ܎܋ܯܡܐۻܐܒܳܐܨܕܘܫ܋ܳ۾ܩܞܻܬ܎ܐۻܐܒܳ܌ܴ‬
‫}‪ V¢O‬‬
‫ܒܤܺܜܖܘ‪ܳ۸‬ܐܶܙܩ۾ܢܕܷ‬
‫‪$% V¢§§O‬‬
‫ܤܮܘܧܜ܌ܴܐܶ )ܙܩ܂۾ܩ܎ܒܷ( ܩ‪۸‬ܫܣܩܐܘܺ‪ܳ۹‬ܘܩ܌ܐܤܻܮܜܳܧۿܼܬܐܘܯܒ ܼܬܐܤܮܘܑܨܚܢ ܩ݀ܡܤܮܘܩۿܳܐܒܳܚۻܶܩ ܞ‪۸‬ܤܑܧۿܻܬ܎ܘܜ‪۸‬ܐܓܴ‬
‫§‪ 
VÚO‬‬
‫ܧܐ܁ܐܜܳܤܻܮܘܳ܋ܷܧۿܩܚܻܳܬ܎ ܐܫ۾ܳܐܞܐܩ݀ۿܐܒܳ ܧ܌ܵ۾ܩܜ‪ܰ۸‬ܙܤܻܬ܎܋ܘܢ ۾ܼܨ܎ܒܫ܁‬

‫‬

‫‪¿V‬‬

‫ܐܼܨܐܐܤ܌ܰܙܤ۾ܩܞܻܬ܎ ܐܨܕܘܫ܋ܑܳܨ‪۸‬ܩ܎ܻܳܬ܎ ܐܨܕܘܫ܋ܳ‬
‫ ‪ó V O‬‬
‫ܞܜܴܐܜܳܧۿܻܬ܎ܤܕܬ܋ܘܷܐܩ܎۾ܤ‪۹‬ܤܮܘܐܶܕܷܩܞ܋ܫۻܐܩ܎ܤܻܮܘܳ ܕܷ۾ܼܫ܎ܚܩ‪۸‬‬
‫ ‪Ÿ V‬‬
‫ܐܩܓܐۻ‪۸‬ܯ܎‪۸‬ܩܢ ܘܷܤܮܚܢ ܐܨܕܘܫ܋ܳ۾ܩܞܐܻܮܤܐۻܬܘܧۿܩ ܞܰ܋ܤܚܞܜܴܐܩܓ܍ܚܩܩܘܩܡܐܩ܎ ‪۸‬ܬܤܘܻܫܕܳܐܨܕܘܫ܋ܳ۾ܩܞܚܩ‪۸‬ܬܘܘܷ‪۸‬ܩܢ‬
‫ܒܷܤ܌ܑܤܚܐܜܳܒܷܐܤܻܮܜܳܧۿܺ‪۸‬ܘ‪ܳ۸‬‬
‫ ‪ Ô V}í Ô} }í‬‬
‫ܐܼܨܐܐܤ܌ܐܶܰܙܤ۾ܩܞܻܬ܎ ܐܨܕܘܫ܋ܳ ܐܫ۾ܳܘܻܫܕܳܚܩ‪۸‬ܐ ܒܻܳܬ܎ ܐܨܕܘܫ܋ܳ‬

‫‬

‫‪ó  V‬‬

‫ܹ܋ܶܐܨܕܘܫ܋ܳ ܙܞ܋ܐܼܨܐܐܤ܌ܐܶ۾ܩܜ‪۸‬۾ܤ‪ ۸‬ܐܫ۾ܳ ۾ܼܨ܎ܘܞ ܚܬܘܻܬ܎܋ܘܢ ۾ܼܨ܎ܒܫ܁ܙܞ܋ܐܨܕܘܫ܋ܳ۾ܤ܌ܩ‪ܰ" ܳ۹‬ܡ" ܧۿܻܬ܎ܤܕܘܷܒܫ܁ܬܘܐܜܳܰܓܤܻܮܘܳ‬
‫ܼܬܐ܌ܤܺܕ܋܂ܷ ܐܫ۾ܑܳܨ‪۸‬۾ܤ‪۹‬ܞܙܻܬ‪ܳ۸‬ܘܷܧۿܩ‪ܳ۹‬ܧܜܴ ܌ܤܺܕ܋܂ܷܩܞ‪ ۸‬ܙܬܚܳ ۾ܩܜ‪۸‬۾ܤ‪۸۸‬ܤܐܞܷ۾ܩܞܰܙܤܧۿ ܐܼܨܐ‪۸‬ܩۿ۾ܨܜܢ۾ܩܞܻܬ܎‬
‫܌ܤܺܕ܋܂ܷܐܫ۾ܳ܋ܷܘܷܧۿ܌ܴ ܐܼܨܐܩ܎ܳ۾ܩܜ‪۸‬۾ܤ‪۸‬ܐܫ۾ܳ‪۸‬ܩۿ ܐܫ۾ܳ܋ܷܧۿܩ‪ ܳ۹‬܋ܯܡܻܬ܎ ۾ܰܡܩ‪ܳ۹‬۾ܤ‪۹‬ܤܮܘ‪۸‬ܩܢ‬
‫‪
& V OÚ‬‬
‫‪ .‬ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵ ܩ ܥܩܘܤܵ ܤܮܚܢ ܘܺܤܳ܋ܜܥܵܡܨ܂‪ܳ܎ܺ۸‬ܘ‪ܳ۸‬۾ܤ‪۹‬ܙܩ۾ܢܕܷܐܶ‪۸‬ܚܑܴܶ ܕܷ‬
‫}§ ‪ V‬‬
‫ܒܤܺܜܖܘ‪ܳ۸‬ܐܶ۾ܩܜ‪۸‬۾ܤ‪۸۸‬ܩۿ ܻܬ܎ܑܶܕܷ‬
‫} } ‪'V‬‬
‫‪ .‬܋ܽܨ܌ܡ܋ ܚܩۻ ܐܶܙܩ܎܋ܯܡܑܶܕܷ۾ܭ܍ܙܩܘܢܧܜܴ ܒܤܺܜܖܘ‪ܳ۸‬۾ܤ‪۹‬ܙܩ۾ܢܕܷܐܶܙܩ܎܋ܯܡܑܶܕܷ‬

‫} ‪'Õ$ V‬‬
‫ܰۻ ܤܮܚܢܰۻܕܑܷܨ‪ܰ۸‬ܙܤܻܬ܎ ۾ܰܡܘ܌ܴܕܷ‬
‫‪ÕÕ V }í‬‬
‫ܐܼܨܐܕܷܐܺܢܳܚۻܶܢܶܘܷܻܬ܎ܙ܋ܵܕܷ۾ܼܫ܎ܚܩ‪۸‬‬
‫‪ V§í‬‬
‫ܹ‪۸‬ܩܘܢܶܐܨܕܘܫ܋ܳ۾ܩܞܧۿܚܞۻܘܡܧܜ ܴ ܤܮܘ‪۸‬ܯ܎ܧܐ܁ܻܬ܎ܤܮܘ ܘ‪ܳ۸‬ܐܶ܋ܷܒܷܐܒܳܧۿܻܬ܎ܩ܎ܳ܋ܯܡܻܬ܎ܬ܋ܻܬ܎ܤܮܘ‬
‫‪&Õ& Õ V ÚO §}í‬‬
‫ܜܥܵܕܑܷܨ‪۸‬ܐܤܮܘܢܳܙܩܘܢܘܩܞۻܬܘ‬
‫§‪c¿VÚOí‬‬
‫‪ .‬ܘ‪ ܳ۸‬ܚܤ‪۸ܳ۸‬ܒܵ ܑܨ‪ܰ۸‬ܙܤܐܼܭ‪۹‬ܙ܋ܵ ܌ܡܕܵ‬
‫ } ‪  ó 
V‬‬
‫ܩܐܢܙܩܐܩۻܐܒܳ۾ܼܨܚۻ‪۸‬ܯ܎۾ܩܜ‪۸‬۾ܤ‪۸‬ܐܫ۾ܳ‪۸‬ܩۿܩܘ ۾ܭ܋ܐܵܫܡܩۻܻܬ܎ ܐܫ۾ܳ‬
‫‪( V í‬‬
‫ܑܹܤܚܒ ܷܰ܋۾ܤܘ‪۸‬ܩܢ" ܩܞܰܙܤܐܞܐܩ݀ܡܬܘܧۿܼܬܐܩ݀ۻܑܨ‪۸‬ܞ ܙܻܬ‪ ܳ۸‬܋ܯܡܻܬ܎‪۸‬ܩܘ ܐܫ۾ܳܙܬܡܻܳܬ܎ܐۻܐܒܳ ܧ܌ܵ ܐܶ܋ܯܡܻܬ܎܋ܨܢܐܤܤܻܬ܎ܐܜܳܰܓ‬
‫"ܞܜܴ܋ܷܐܜܳ‪۸‬ܫܜܳܧۿܚܞۻ ܊ܯۻܧܜܴ ܋ܯܡܻܬ܎ܐܤܤܻܬ܎۾ܤܳܐܻܨܐ ܊ܯۻܞܨ܌ܩ ܞ۾܋ܡܴ ܋ܯܡܻܬ܎ܐܤ ܤܻܬ܎ܐۻܤۿܳܘܷܞܜܴܧ܌ܵ‬
‫§§ ‪ ) ' V}OíO ¢‬‬
‫ܞܜܴܘܻܫܕܳܤܮܚܢ ܰܡ ܑܤܘܢܧۿܻܬ܎ܡܩ‪۸‬ܤܵܬܘ ܋ܷܐۻ‪۸‬ܯ܎ܐܜܳܰܓܤܻܮܘܳ۾ܜܑۿܧۿܐܨܕܘܫ܋ܳ۾ܩܞܚܩ‪۸‬۾ܤ‪ܑ۹‬ܤܚ‬
‫‪ (óVíOO‬‬
‫܋ܯܡܻܬ܎ ۾ܰܡܻܬ܎ܤܮܘܬܘܚۻܶܩܞܰ܋ܤܻܮܕܳ ܤܮܘܐܑܶܶ‪۸‬ܯ܎ܕܷ܋ܒܳ۾ܤ܌ܧۿܐۻ‪۸‬ܯ܎ܐܜܳܰܓܐܼܫܡۿܺܚܡܳ ܐܨܕܘܫ܋ܳ۾ܩܞܚܩ‪۸‬ܤܻܮܘܳ‬

‫ ‪w 
Ù‬‬
‫‬

‫   


‫‪
!! "##$‬‬
‫!&‪ 

% 
$‬‬
‫ ‬
‫‬ 

'($ 

#)! $##)'($"*" 

'" !+$#  
, -!. 
' 

  

''* 
$##)'($"*+/0!$!'( 

.01)&$ 
#.!'(/ 

& 
' 
!2"& 
#)!$##) 
!'* 
"& 
"& 
#"& 

 
!3#/ 
"
$ 
4 #)
% 54&+!0% 54&#)  

  
#)
% )
!$&!#%''* /  

* 1!#% . #)
% 
6#% #) '* 
6 ) 
'*"% 
6 #
% !  

'#"
% 1!!*
% 7&! "1!8 
$&')$#% '*$&$
)"'( 
 

" 

5#)! 
% 
$&! 
#"'
& *" 
$, 
"& 
3 
"& 
3 
! 
3 
$#)!8 
3 
9'*8 
3 
' 
!2"&8 
3 
'#)8 
3 
$:9  
3 
)$91! 
3 

' 
; ! 
';  " 

"'* 
5""/ 
% 

#"&

#"&
#!'( 
"& "* 5#)8
#' 
"*#!8#"& #)
#'"*#11!$#
% ) 
!'#)
% 
#$9"*$##)#)!"  

/ 
'($.!$9"*#9, 
)"
"*" #)!#)! 

$ %!&#$&!$
' #"& #'*8
() ' #"&
(! "#!#'*8
*+ %+##)!##)! 
*
% !1! ##### 
Ù !#$##)'1! /* 
1! 8
Ù $ #' 
!2"&8 
Ù  "#' #'*8
*+ %!+Ù !##)!#)
, - *+ %!+Ù !#'
)/0!*+ %!+Ù !#%#)!/0!####

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful